Nyhetsbrev - DOC

Document Sample
Nyhetsbrev - DOC Powered By Docstoc
					   SMITTEVERN-NYTT
  FAGLIG FORUM FOR HELSESØSTERE SOM ARBEIDER MED SMITTEVERN

  Årgang 8, nummer 3                                                  juli 2010

VELLYKKET FAGDAG AVHOLDT 19. MAI                  ARTEMISININ RESISTENT MALARIA
For 7. gang ble det arrangert en gratis Fagdag i regi av Faglig   Forebygging og behandling av falciparum malaria med
forum for helsesøstre som arbeider med smittevern i Oslo i     antimalariamedisiner har blitt mer komplisert siden parasitten er
mai. 41 kommuner og 9 bydeler i Oslo var representert på      resistant mot ulike typer av antimalaria medikamenter.
møtet, i tillegg til flere tuberkulosekoordinatorer. Kurset ble   Artemisinin og artemisinin-derivater er preparater som i den
godkjent av NSF med 5 tellende timer til klinisk spesialitet.    senere tid har blitt benyttet som behandling for resistente
                                  falciparumstammer, men i 2008 ble det påvist også resistens mot
REVIDERT TUBERKULOSEVEILEDER                    artemisinin i grenseområdet mellom Kambodsja og Thailand.
Folkehelseinstituttet har revidert Tuberkuloseveilederen.      Man antar også at det forekommer resistens i alle
Revisjonen implementerer blant annet revidert forskrift (2009),   grenseområdene langs Mekong elven. Preliminære rapporter viser
implementering og bruk av nye blodtester til utredning av      også resistens i Sør-Amerika og det er ubekreftede meldinger
tuberkulosesmitte, nytt kapittel om latent tuberkulose med et    også fra enkelte afrikanske land.
nytt system for å vurdere indikasjon for forebyggende
behandling av latent infeksjons. Videre er kapitlene om       For å redusere faren for å introdusere medikament-resistente
diagnostikk og behandling grundig gjennomgått og oppdatert.     parasitter til andre deler av verden, skal alle malariapasienter som
                                  har reist i overnevnte områder i Sør-Øst Asia, bli tilfredsstillende
Veilederen finnes foreløpig kun i elektronisk versjon, som e-    diagnostisert og behandlet med medikamenter Primaquine.
bok. Du finner den under overskriften E-bøker på www.fhi.no     Kilde: WHO, www.who.int/wer/2010/wer8521/en/index.html

NYE FLYTSKJEMA TUBERKULINUNDERSØKELSE                MAROKKO ER NÅ ERKLÆRT MALARIAFRITT
Som dere alle sikkert har fått med dere har Folkehelseinstituttet  Marokko var tidligere endemisk både for Plasmodium vivax og p.
utarbeidet 9 nye flytskjema for tuberkulosekontroll. Disse vil i  falciparum, med Anopheles labranchiae som den vanligste
første omgang kun bli tilgjengelig elektronisk sammen med e-    vektoren.
bok av Tuberkuloseveilederen.
Flytskjema 1: Screening av barn 0 – 2 år fra land med høy      Forebygging og kontroll av malaria i Marokko går helt tilbake til
       forekomst av tuberkulose               1920-årene. Sykdommen har vært meldepliktig i landet siden
Flytskjema 2: Screening av barn 2 – 15 år fra land med høy     1967. I 2008 var det 4 år siden siste innenlands smitte av malaria
       forekomst av tuberkulose               og i mai 2010 erklærte WHO landet for malariafritt.
Flytskjema 3: Screening av voksne ≥ 15 – 40 år fra land med     Kilde: WHO, www.who.int/wer/2010/wer8524.pdf
       høy forekomst av tuberkulose
Flytskjema 4: Screening av voksne > 40 år fra land med høy     PRESISERING OM MMR-VAKSINASJON OG
       forekomst av tuberkulose               UTENLANDSREISE FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET
Flytskjema 5: Miljøundersøkelse barn 0 – 2 år            Barn som ikke har fått MMR i henhold til barnevaksinasjons-
Flytskjema 6: Miljøundersøkelse barn 2 – 15 år           programmet anbefales å vaksinere seg før utenlandsreise til land
Flytskjema 7: Miljøundersøkelse voksne > 15 år           med høy forekomst av meslinger. Uvaksinerte personer og
Flytskjema 8: Screening av visse arbeidsgrupper (helse- og     personer over 12 år som ikke har fått sin påfyllingsdose MMR-
       omsorgspersoner, lærere, au-pair)           vaksine i henhold til barnevaksinasjons-programmet, og som
Flytskjema 9: Utredning av smitte ved immunsvikt          heller ikke har gjennomgått meslingesykdom, anbefales også å
                                  vaksinere seg. Dette gjelder spesielt de som skal til Bulgaria.
Den største endringen er at Mantoux for nyankommede         Kilde:Folkehelseinstituttet, MSIS-rapport, www.fhi.no
innvandrer over 40 år utgår. Disse skal kun ha røntgen thorax.
IGRA-test inngår som en tilleggsundersøkelse avhengig av      NY KONJUGERT MENINGOKOKKVAKSINE - Menveo
Mantoux resultat for de ulike flytskjemaene.            Den europeiske legemiddelmyndigheten godkjent 18.03.10 en ny
                                  vaksine mot meningokokkinfeksjon. Vaksinen heter Menveo® og
                                  er produsert av Novartis og er en konjugert vaksine mot
                                  serogruppene A, C, W135, Y. Tidligere har vi bare hatt
  I dette nummeret                        polysakkaridvaksiner som ikke gir immunologisk minne slik
                                  konjugerte vaksiner gjør. Det betyr at man forventer at vaksinen
  1   Fagdag, TBC veileder og flytskjema, Malaria, MMR-    vil ha bedre og lenger effekt enn tidligere meningo-kokkvaksiner.
      vaksine, Menveo vaksine                 Nødvendigheten av en boosterdose er enda ikke blitt fastslått.
                                  Vaksinen er godkjent fra 11 års alder. Vaksinen blir trolig

  2   Hepatitt A, Kompetansesenter, H1N1, Gulfeber
                                  tilgjengelig i Norge til høsten. For mer informasjon:
                                  www.novartis.com
 SMITTEVERN-NYTT


                              ANBEFALT HEPATITT A VAKSINE TIL ALLE
                              BARN I ALDEREN 12 – 23 MÅNEDER I USA
                              Amerikanske helsemyndigheter ved ACIP (Advisory
   AKTUELLE NETTSTEDER                  Committee on Immunization Practices) anbefalte
                              rutinemessig hepatitt A vaksine til alle barn i alderen 12 – 23
       Folkehelseinstituttet www.fhi.no       måneder fra mai 2006 uavhengig av rase, etnisitet og
       NSFs landsgruppen av helsesøstre       regionstilhørighet. Resultatet var at det i 2007 ble registrert
                              en historisk lav forekomst av hepatitt A i USA. Rutinemessig
       SE UNDER FAGSTOFF SMITTEVERN
                              vaksinasjon er den mest effektive måten til å redusere
       www.sykepleierforbundet.no          hepatitt A insidensen på.
       The international union against        Kilde: CDC; MMWR weekly, vol 59, No. 25 (July 2. 2010)
                              www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5925a3.htm?s_c
       tuberculosis and lung disease (The Union)
                              id=mm5925a3_w
       www.theunion.org
       WHO’s disease outbreak news          CHIKUNGUNYA FEBER I ASIA OG INDISKE HAV
       www.who.int/csr/don/en/            Det meldes fortsatt om flere hundre tilfeller av Chikungunya
                              feber i 2010. I den sørlige delen av Thailand (946 rapporterte
       FIRM – forum for forebyggende         tilfeller pr. mai 2010), Malaysia i hovedsak Sarawak (549
       infeksjonsmedisin og reisemedisin       tilfeller), Réunion (67 tilfeller). Det er viktig å informere
       www.firmnorge.org               våre reisende om denne sykdommen som smittes via en
                              dagstikkende mygg som også kan overføre dengufeber.
       The International Society of Travel      Kilde: CDC outbreak notice, juni 2010, www.cdc.gov/travel
       Medicine (ISTM) www.istm.org

                               UTBRUDD AV INFLUENSA A H1N1 INDIA, KERALA
                              I uken 21. – 27. juni i år er det rapportert nytt utbrudd av
     AKTIVITETS KALENDER                influensa A, H1N1 (svineinfluensa) i den sørlige provinsen
           2010/2011               Kerala i India med 345 bekreftede tilfeller og 16 dødsfall
                              hvorav 9 blant gravide i Hiruvanathapuram og Kollam
                              distriktet. Kerala var et område som ikke var hardt rammet
             SMITTEVERN
                              av H1N1 viruset i 2009, noe som gjør at befolkningen ikke
       29. september – 1. oktober. Kurs i hygiene  har immunitet mot årets epidemi. Det er forventet av viruset
       og smittevern på passasjerskip, Barcelona,  vil spre seg til andre områder i løpet av sommeren. – I løpet
       Spania http://www.shipsan.eu/trainet/     av juni måned er det også påvist over 100 tilfeller i Mumbai.
        REISEMEDISIN / VAKSINASJON          Kilde: Times of India,
       16. – 17. september, Vaksinedagene FHI    http://timesofindia.indiatimes.com/India/Swine-flu-stages-a-
       www.fhi.no                  comeback/articleshow/6103793.cms
                              The Swine flu report
       29. oktober, FIRMs fagdag, Oslo        www.theswineflureport.com/expert-team-to-assess-swine-flu-
       www.firmnorge.org. Det er åpnet opp for    situation-in-kerela/
       påmelding og foreløpig program foreligger!
                              OPPDATERT GULFEBERKART FRA CDC OG WHO
       8. - 12. mai 2011, CISTM12, Boston, USA
                              For første gang har CDC og WHO sammenfallende kart for
       www.istm.org                 endemiske områder for gulfeber. Se nedenfor.
             TUBERKULOSE
                              For gulfebervaksine krav og anbefalinger per land. Se her:
       11. – 15. november, 41. Union World
                              http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2010/chapter-
       Conference on Lung health, Berlin, Tyskland  2/yellow-fever-vaccine-requirements-and-
       For påmelding/informasjon klikk her      recommendations.aspx
Faglig forum for helsesøstre som arbeider med smittevern
c/o Grünerløkka smittevern
Maridalsveien 3, 0178 Oslo

mone.kildal@bga.oslo.kommune.no

Telefon: 22 36 33 00 Telefaks: 23 42 33 51         Kilde kart: CDC , Traveller’s Health Yellow Book 2010
                              http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2010/chapter-
                              2/yellow-fever.aspx

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:12/7/2011
language:
pages:2