Tehnica criminalistica by charmingstars

VIEWS: 897 PAGES: 10

									             Tehnica criminalistică
1. clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice.
2. mijlocele tehnico ştiinţifice de prevenire a infracţiunilor.
3. mijloacele tehnico ştiinţifice folosite pentru descoperirea, fixarea,
  ridicarea probelor.
4. mijloacele folosite în efectuarea expertizelor criminalistice.
                  1
    Clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice.

    Prin termenul de tehnică se înţelege totalitatea mijloacelor create şi
folosite de om în activitatea sa făuritoare.
    Tehnica este produsul ştiinţelor naturale    şi, prin urmare orice
progres al acestora duce la crearea unor mijloace tehnice noi, care
penetrează impetuos toate domeniile vieţii sociale. Aceasta ne face să
credem că tehnica criminalistică a apărut ca o consecinţă a pătrunderii
realizărilor ştiinţelor naturale în justiţia penală, favorizată, fireşte de
necesitatea perfecţionării a activităţii de urmărire penală.
    Preocupările pe parcur au dus la sistematizarea mijloacelor tehnice şi
a proceselor de utilizare a lor, în funcţie de natura obiectelor şi scopul
cercetărilor criminalistice.
    La momentul de faţă tehnica criminalistică reprezintă un sistem
argumentat ştiinţific de mijloace tehnice şi metode privind utilizarea lor de
către experţi, în vederea descoperirii, examinării şi administrării probelor
necesare pentru stabilirea adevărului în procesul judeciar în scopul
descoperirii şi prevenirii infracţiunilor.
    Mijloacele tehnico-ştiinţifice de care dispune practica criminalistică
pot fi clasificate după diferite criterii. Astfel,
       după provenienţă lor deosebim mijloace şi metode fizice,
        chimice, biologice;
       după natura lor – aparate, dispozitive, utilaje, instrumente,
        materiale;
       după destinaţia funcţională – fotografice , acustice, mecanice,
        de modelare şi transferare a urmelor, de căutare a obiectelor
        ascunse sau greu perceptibile;                     2
        auxiliare – instrumente, rechizite pentru scris, pentru
        desenatul grafic, articole de ambalare etc.
   Fără a pune la îndoială însemnătatea clasificărilor menţionate
considerăm că, practic, mai rezonabilă este clasificarea mijloacelor tehnico-
ştiinţifice criminalistice după scopul preconizat prin folosirea lor. Potrivit
criteriului dat mijloacele tehnico-ştiinţifice în discuţie se împart în trei
categorii:
         1. de prevenire a faptelor ilicite;
         2. folosite în activitatea de urmărire penală în vederea
           descoperirii şi ridicării probelor;
         3. ale expertizei criminalistice;
       Mijloacele tehnico-ştiinţifice de prevenire a infracţiunilor.
                    3
   Una din funcţiile organelor de ocrotire a dreptului este prevenirea
acţiunilor infracţionale. Pe lângă antrenarea diferitelor sisteme sociale la
lichidarea cauzelor şi condiţiilor ce determină sau favorizează săvârşirea
acţiunilor ilicite, luarea anumitor măsuri preventive prevăzute de legislaţia
în vigoare, organele menţionate întreprind măsuri de ordin tehnic pentru a
curma acţiunile infracţionale prin surprinderea vinovatului la locul faptei
sau prin înregistrarea lui în scopul înlesnirii demascării ulterioare.
   Toate mijloacele necesare în scopul dat se împart în două categorii:
  1. de semnalizare;
  2. cu efect de cursă; mai numite capcane criminalistice.
   Acelea ce fac parte din prima categorie sunt predestinate să
împiedice săvârşirea unor acţiuni (deplasarea      într-o direcţie sau în
apropierea unui obiect, forţarea mijloacelor de încuiere, spargerea unui
obiectiv de construcţie), semnalizând tentativa; cele din cealaltă categorie
sunt menite să înregistreze acţiunile săvârşite, să imagineze sau să
marcheze persoanele ce au activat la faţa locului.
   Deci rezultă că mijloacele criminalistice de prevenire a actelor
infracţionale, prin sine înşele sau prin intermediul rezultatelor realizării lor,
pot furniza date de certă valoare probantă. Astfel în virtutea acţionării
sistemului de semnalizare, persoana tentată să săvârşească infracţiunea
poate fi reţinută imediat la faţa locului.
   Mijloacele tehnice de semnalizare, în majoritatea lor, sunt folosite în
scopuri preventive, cu preponderenţă pentru apărarea anumitor obiective
sau valori.
   Cea mai simplă forma de prevenire este sistemul bazat pe blocarea
cu contacte electrice a eventualelor căi de pătrundere, inclusiv a locurilor
de intrare, a mijloacelor de închidere.


                     4
   Se folosesc în caz de necesitate şi sisteme tehnice sofisticate bazate
pe efectul fotoelementului, al ultrasunetelor, pe elementele radioactive.
Acestea  servesc  pentru  înştiinţarea  persoanei  sau  organului  de
supraveghere despre faptul pătrunderii în zona păzită.
   Capcanele criminalistice după mijloacele şi materialele utilizate se
împart în două categorii:
  1. fizice;
  2. chimice;
   capcanele fizice constau în folosirea anumitor substanţe pulverulente
de natură să adereze la corpul, haina sau obiectele utilizate de persoana care
comite infracţiunea la faţa locului.
   Capcanele chimice constau în folosirea substanţelor apte, prin
reacţie să provoace pe obiectul cu care au contactat (corpul uman,
îmbrăcămintea, diverse obiectec) urme sub formă de pete, invizibile în
condiţii obişnuite, şi identificabile prin proprietăţile lor fluorescente.
  Mijloacele tehnico-ştiinţifice folosite pentru descoperirea, fixarea şi
                ridicarea probelor.
                    5
    La fel pentru determinarea fixarea şi ridicarea materialului probant
se folosesc materiale tehnico-ştiinţifece special predestinate acestora.
Practica demonstrează cu certitudine că aplicarea cu pricepere a mijloacelor
tehnice aflate la dispoziţia organelor de urmărire penalăasigură eficienţa
acţiunilor de cercetare, garantând, în cele din urmă, stabilirea adevărului în
conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.
    Mijloacele tehnico-ştiinţifice menite organelor de urmărire penală
sunt cuprinse în truse criminalistice portative, complete speciale, şi
laboratoare criminalistice mobile.
    Trusele se împart în universale, destinate cercetării la faţa locului şi
efectuării altor acţiuni procesuale, în special, a percheziţiei, prezentării
pentru recunoaştere, experimentului judiciar; şi specializate pentru
efectuarea unor operaţii tehnico-ştiinţifice separate.
    Organe de urmărire penală sunt dotate cu truse cu destinaţie specială
cum ar fi, spre exemplu, cele destinate testării substanţelor narcotice sau în
formă de anexe la trusele universale propriu zise. În atare formă se prezintă
trusele fotografice, completul de substanţe necesare relevării amprentelor
digitale.
    Trusele universale fiind destinate multiplelor peraţiuni tehnice pe
parcursul cercetării infracţiunilor, includ diverse instrumente, utilaje,
materiale dintre care menţionăm:
  1. instrumente de măsurare. (dimensiunile liniare, unghiulare, şi de
    volum constituie caracteristici de deosebită valoare criminalistică a
    obiectelor – probe maeriale ale infracţiunii). Trusele criminalistice
    sunt dotate cu ruletă metalică, un distanţier, un raportor, şi o riglă
    gradată.
                    6
  2. mijloace de iluminare. Mijloace de iluminare artificială. Trusele sunt
   dotate cu o lanternă concentrată surse de iluminare fotografică
   dispozitive cu radiaţii ultraviolete.
  3. mijloace tehnice pentru relevarea, fixarea şi ridicarea şi conservarea
   urmelor şi obiectelor ce constituie probe materiale:
      dispozitive şi preparate pentru descoperirea       fixarea şi
       ridicarea amprentelor digitale;
      dispozitive şi materiale pentru amprentarea persoanelor vii şi
       a cadavrelor;
      utilaje şi materiale de mulare a urmelor;
  4. dispozitive destinate căutării obiectelor ascunse, care constau dintr-
    un dispozitiv de adâncire în sol, detector magnetic şi metalic;
  5. instrumentar auxiliar general şi materiale de ambalare, spre
    exemplu briceag, cleşte, trusă de şurubeliniţe, diamant de tăiat
    sticlă salt.
   La confecţionarea truselor universale cât şi a celor speciale s-a ţinut
cont de cerinţele înaintate de practică: să fie comode sub aspect de volum;
greutate şi desigur transportabile în condiţii de transport comun.
   Dacă să menţionăm tendinţa tehnicii criminalistice spre o
permanentă reînnoire prin adaptarea mijloacelor noi de cercetare, devin clar
că laboratorul mobil ca fenomen criminalistic recent este pe deplin
binevenit.
   Prin majoritatea lor laboratoarele criminalistice mobile sunt instalate
pe microbuze, uneori pe autoturisme sau remorci speciale acţionate de
diverse mijloace criminalistice de caracter universal sau specializat ca cele
de cercetare a accientelor rutiere.
                    7
    Afară de obiectele cu care sunt dotate trusele criminalistice
universale, laboratoarele mobile dispun de un şir de mijloace suplimentare
de tehnică criminalistică, dintre care menţionăm aparate de fotografiat,
mijloace necesare pentru efectuarea vidiofonogramei şi a înregistrărilor
magnetofonice, utilaje de detecţie destinate pentru efectuarea acţiunilor de
căutare, mijloace optice cu diverse măriri.
    Laboratoarele criminalistice sunt înzestrate cu mijloace de legătură
radiotelefonică, cee ce asigură posibilitatea antrenării în activitatea de
cercetare a anumitor forţe suplimentare de exemplu a inspectoratului de
circulaţie rutieră, a serviciului sectoral de poliţie etc.
     Mijloacele-tehnico ştiinţifice folosite în efectuarea expertizelor
                 criminalistice.


                    8
   Un rol deosebit în activitatea şi administrarea justiţiei penale îi
revine expertizei judiciare. Ea fiind prevăzută de legislaţia în vigoare ca
principalul mijloc de obţinere a datelor probante prin examinarea diferitelor
obiecte materiale descoperite la faţa locului sau ridicate în cadrul efectuării
altor acţiuni procesuale.
   Expertizei criminalistice i se atribuie practic orice obiect material fie
de natură organică fie anorganică dacă el desigur este purtător de informaţii
probante şi dacă evidenţierea şi descifrarea acestei informaţii impune
efectuarea unei examinări speciale bazate pe utilizarea mijloacelor şi
metodelor criminalistice. Cele mai fregvent întâlnite obiecte al expertizei
criminalistice sunt: fragmentele textuale tipărite şi executate de mână,
anonime sau dubioase, din punct de vedere al autentificăriilor, rechezite şi
suporturi materiale al documentelor, acte oficiale, diverse obiecte materiale
purtătoare de urme de mâini, de picioare, de mijloace de transport,
instrumente. Mijloacele şi utilajele de încuiere, muniţiile şi urmele tragerii
din arma de foc, armele albe.
   Diversitatea obiectelor expertizei criminalistice determină după cum
este şi feresc complexitatea sarcinilor acesteia.
   La fel expertiza criminalistică mai are ca scop:
   descoperirea urmelor (de corodare, de împuşcătură, de narcotice;) în
   situaţiile în care evedenţierea lor impune aplicarea metodelor şi
   mijloacelor criminalistice speciale;
   reconstituirea obiectelor materiale, a textelor înlăturate sau
   decolorate, a elementelor de marcare reliefată deteriorate, a înfăţişări
   exterioare a unei persoane în baza oaselor craniului;
                    9
   stabilirii mecanizmului evenimentului în cauza prin mijlocul
   investigării urmelor;
   stabilirii mecanismului evenimentului în cauză prin mijlocul
   investigării urmelor;
   determinării consecutivităţiiîmpuşcăturilor, executării rechezitelor
   într-un document.
   În vederea descoperirii elementelor caracteristice de mărimi scăzute
a obiectelor de examinare se apelează la mijloacele optice de mărire.
   Instituţiile de expertiză sunt dotate cu diferite tipuri de microascoape
cele mai frecvent utilizate fiind: microscopul stereoscopic, microscopul
comparator, microscopul de polarizare, microscopul electronic.
   Expertizele efectuate de către specialiştii instituţiilor de expertize
judiciare cum ar fi acele destinate determinării provenienţei diferitelor
fragmente de obiecte sau urme sun formă de resturi de substanţe sunt
bazate pe determinarea structurii de compoziţie şi deci impun aplicarea
metodelor  şi  mijloacelor  de  analiză  spectrală,  cromatografică,
elecrtochimică. Utilizarea acestor mijloace reclamă cunoştinţe de
profesiune în ramurile respective ale ştiinţelor naturale.
                   10

								
To top