Docstoc

Notiunea_ sarcinile si sistema criminalisticii

Document Sample
Notiunea_ sarcinile si sistema criminalisticii Powered By Docstoc
					 Noţiunea, sarcinile şi sistema criminalisticii
o Noţiunea, obiectul criminalisticii.
o Sarcinile criminalisticii.
o Sistema criminalisticii.
            2
       Noţiunea, obiectul criminalisticii


    Termenul de criminalistică este cunoscut încă din
antichitate şi semnifica ştiinţele juridice aplicate în
justiţia penală. Pentru a fi numită ca ştiinţă aparte a
fost  utilizat   prima   dată  de  către    renumitul    savant
austriac   Hans    Gros   (1883),     care    în   manualul
„judecătorului de instrucţie” a declarat criminalistica
drept o ştiinţă de sine stătătoare, destinată aplicării
realizărilor    ştiinţelor      naturale     şi   tehnice    în
activitatea  de   urmărire     penală.   Aşa   deci    a  apărut
denumirea  de  criminalistică      la  fel  a  u  apărut   şi
primele   idei   privind    acest   capitol     adică    privind
ştiinţa dată.
    Deci ca să ne referim în parte la ştiinţa dată noi
vom privi punctele de vedere a altor mari specialişti
în domeniul criminalisticii care au pus bazele acestei
disciplinii.    Din  punct    de  vedere    referitoare     la
definirea  ştiinţei    în  cauză   ale  mai    multor    autori
criminalişti exprimate în literatura de specialitate
sunt în esenţă similare.
    După Vasiliev coautorul şi redactorul multiplelor
lucrări  didactice,    criminalistica     reprezintă      ştiinţa
despre   organizarea    şi    planificarea      procesului    de
cercetare a infracţiunilor, administrarea probelor în
conformitate cu legislaţia procesual penală în vigoare,
având ca scop descoperirea şi prevenirea infracţiunilor
prin aplicare pe scară largă a mijloacelor şi metodelor
ştiinţifice.
    În opinia profesorului Stancu criminalistica este
o ştiinţă judiciară cu caracter autonom şi unitar care
însumează   în   ansamblul     de  cunoştinţe     metodele    şi
                    3
mijloacele   tehnice   şi   procedeile     tactice    destinate
descoperirii, cercetării infracţiunilor, identificării
persoanelor implicate în săvârşirea lor şi prevenirea
faptelor antisociale.
    La momentul actual în literatura criminalisticii
se  discută   asupra   tezei     potrivit   căreia     obiectul
disciplinii    date   cuprinde     legităţile       procesului
creării, descoperirii şi examinării probelor (urmelor
materiale şi ideale) ale infracţiunii.
    Cunoaşterea legăturilor specifice ale procesului
creării şi administrării probelor al urmelor materiale
ale   infracţiunii,    cât    şi   a   celor    la    nivelul
„reprezentărilor memoriale” îi revine criminalisticii
şi  deci  constituie   elementul     de  bază  al    obiectului
acesteia.
    Pornind de la analiza opiniilor menţionate mai sus
şi  ţinând  totodată  cont    de  alte   puncte    de   vedere,
criminalistaca poate fi definită ca o ştiinţă despre
legităţile procesului creării şi administrării probelor
infracţiunii,   care   elaborează      în  baza    cunoaşterii
acestor   legităţi   metode   şi  mijloace     de   cercetare
criminalistică   necesare     descoperirii      şi    prevenirii
faptelor penale.
    Din definiţia dată reţinem că obiectul de studiu
al  criminalisticii    este    constituit    din    două   părţi
componente: cea a legităţilor proceselor             de creare şi
administrare a materialelor probante şi cea a metodelor
şi mijloacelor de investigare criminalistică. Astfel
conceput obiectul criminalisticii prezintă importanţă
pe două planuri distincte. Pe de o parte subliniază
caracterul ştiinţific al acestei disciplini, deoarece
ea  presupune  cunoaşterea     anumitor     legităţi     fie  din
domeniul    naturii,     fie    cu     caracter      social.                    4
Nerecunoaşterea acestui aspect provoacă dubii. Pe de
altă parte evidenţiază funcţiile sociale ale ştiinţei
în cauză şi anume ale celor de cunoaştere, constructivă
şi comunicativă. Plecând de la cunoaşterea legităţilor
menţionate la elaborarea şi desăvârşirea metodelor şi
mijloacelor de lucru practic de aici la comunicarea
acestora prin instruire şi publicitate, cr4iminalistica
contribuie la sporirea eficienţei justiţiei penale, la
combaterea fenomenului infracţional.
  Ambele    părţi   componente      ale    obiectului
criminalisticii   sunt  structuri    complexe,    elementele
cărora pot fi prezentate în următoarea ordine.
  -    legităţile creării urmelor materiale ale
       infracţiunii     în  funcţie    de  modul  de
       acţiune şi împrejurare în care a avut loc
       fapta     penală,   în  vederea    elaborării
       algoritmelor de cercetare criminalistică
       a acestora.


  -    Mijloacele     tehnico    –  ştiinţifice    şi
       metodele     necesare    aplicării    lor  în
       procesul     de cercetare la faţa locului
       sau în alte împrejurări similare.
  -    Realizarea ştiinţelor naturale, căile de
       cooptare     şi    adoptare    a   lor  la
       necesităţile proprii criminalisticii.


  -    Legităţile      psihologice        specifice
       infracţiunii, de evoluţie a acestora în
       vederea elaborării metodelor adecvate de
       investigare criminalistică.                  5
-  Mijloacele   tehnice   şi  metodele  de
  protejare   a    valorilor  sociale  de
  atentate  criminale.


-  Metodele   şi mijloacele tehnice necesare
  efectuării expertizelor criminalistice.
           6
              Sistemul criminalisticii.


     Criminalistica       oferă     metode   şi   mijloace    de
cercetare care diferă după natura şi destinaţia sa.
Unele   din  ele    având   la    bază  realizările     ştiinţelor
naturale,    şi    ale  celor    tehnice,     şi   sunt  destinate
descoperirii, fixării, examinării urmelor materiale ale
infracţiunii, a armelor, documentelor, instrumentelor
şi  a  altor   mijloace     materiale     de  probă,    precum  şi
determinării factorilor care au generat sau favorizat
comiterea acţiunilor ilicite. În ansamblu, metodele şi
mijloacele menţionate constituie un prim compartiment
al criminalisticii, nominalizat tehnica criminalistică.
     Aşa deci pornind de la sinteza datelor               tehnico-
ştiinţifice,        prin    generalizare        ştiinţifică     a
experienţei înainte a organelor             justiţiei penale, în
criminalistică       s-au   determinat     principiile      general
metodice    de  investigare       a  infracţiunilor,     în   baza
cărora se elaborează metodici de cercetare a anumitor
categorii de infracţiuni.
     Tehnica criminalistică. Termenul dat este utilizat
în  teoria     şi  practica      criminalistică     cu  o   dublă
semnificare: a compartimentului ştiinţei criminalistice
destinat    elaborării      mijloacelor      tehnico-ştiinţifice
folosite de către organele de justiţie penale în lupta
cu criminalitatea. În criminalistică se disting trei
genuri de mijloace tehnico-ştiinţifice:
      1. tehnica      de    teren,   respectiv    mijloacele,
        metodele       şi    procedeile      aplicate    la
        descoperirea,       fixarea   şi   ridicarea     urmelor
        infracţiunii,       a    tuturor    materialelor    şi
        mijloacelor      de    probă.    Mijloacele     tehnice
        menţionate se împart în cele de provenienţă                        7
      proprie criminalistică , în sensul că sunt
      elaborate şi utilizate de către specialiştii
      în domeniu, şi preluarea din alte ştiinţe.
      Cele preluate în marea lor majoritate sunt
      adaptate specificului şi scopurilor proprii
      cercetărilor criminaliste.
    2. mijloacele şi metodele destinate examinărilor
      criminalistice,       efectuate    în    cadrul
      expertizei respective a urmelor infracţiunii,
      a tot felul de surse materiale de probe, în
      vederea identificării făptuitorului, victimei
      şi a altor persoane implicate, determinării
      împrejurărilor în care a avut loc o faptă
      penală.  Expertiza     criminalistică    reprezintă
      un  domeniu  de  activitate     judiciară   bine
      determinat   şi  deosebit    de  important   în
      stabilirea adevărului într-un proces penal.
    3. compartimentul     tehnic   al   criminalisticii.
      Conţine de asemenea o privire generală asupra
      mijloacelor tehnice de protejare a anumitor
      bunuri sociale de atentări criminale.
  Tactica criminalistică.
  Acest    compartiment     al  criminalisticii     este
destinat argumentării procedeelor tactice şi regulilor
de aplicare   a lor la efectuarea     acţiunilor procesuale
în vederea obţinerii efectului urmărit cu cheltuieli
minime de timp, surse şi     energie.
  La elaborarea procedeelor tactice se va ţine cont
de cerinţele legislaţiei procesual penale, de natură şi
condiţiile în care se desfăşoară acţiunea procesuală.
  Metodica    cercetării     anumitor    categorii   de
infracţiuni.
                  8
    Cunoscută    şi   sub    denumirea    de    metodică
criminalistică, ea se ocupă de studierea formelor în
care    se  săvârşesc  infracţiunile   şi   delimitarea   de
investigare. În fond, obiectul acestui compartiment al
criminalisticii cuprinde:
    Cunoaşterea     modalităţilor    de    săvârşire   a
infracţiunilor şi determinarea obiectului probaţiunii
în funcţie    de natura faptei;
    -      elaborarea  procedeelor     de  organizare   a
          activităţii de cercetare;
    -      Determinarea oportunităţii şi succesiunea
          acţiunilor      procesuale,      a   altor
          activităţi,      efectuate     în    cadrul
          cercetării faptelor penale;
    -      Stabilirea aspectelor tactice şi tehnice
          specifice activităţilor de cercetare în
          funcţie de    categoria şi modul în care a
          avut loc fapta penală.
                   9
         Sarcinile criminalisticii.


   Criminalistica face parte din sistemul ştiinţelor
ce  vizează   înfăptuirea   justiţiei.    Totodată    ea  se
distinge de acestea prin sarcinile pe care şi le asumă
care sunt cu totul deosebite de cele ale ştiinţelor
juridice.
   În prezent atât     sub aspect teoretic, cât şi sub
aspect practic sunt confirmate următoarele sarcini ale
ştiinţelor criminalistice:
    o Studierea   practicii     infracţionale.    Datele
      empirice obţinute contribuie la clasificarea
      infracţiunilor      după   anumite    elemente
      caracteristice privind modul de acţiune şi,
      în ultima instanţă la elaborarea metodicilor
      de investigare specifice anumitor categorii
      de infracţiuni;
    o Studierea     legităţilor     creării     urmelor
      infracţiunii    şi   elaborarea,     în    baza
      cunoaşterii acestor legităţi, a mijloacelor
      şi   metodelor     adecvate    de   cercetare
      criminalistică;
    o Studierea   şi   adaptarea    la    necesităţile
      practicii  de   investigare   criminalistică     a
      realizărilor altor ştiinţe, cu preponderenţa
      a celor naturale;
    o Analiza practicii de investigare a faptelor
      penale în vederea elaborării unor noi metode
      tactice   de   organizare    şi  efectuare     a
      acţiunilor    procesuale,   necesare   stabilirii
      adevărului într-un proces penal;
                 10
o Elaborarea mijloacelor tehnice şi a metodelor
 privind   aplicarea   lor  în    activitatea
 operativă   de   prevenire  şi    curmare   a
 infracţiunilor;
o Elaborarea   mijloacelor    tehnice    şi   a
 principiilor    metodice    ale    expertizei
 criminalistice;
o Comunicarea   prin   publicitate   a  celor  mai
 impresionante realizări ale criminalisticii,
 precum şi a practicii înaintate în domeniul
 investigaţiei infracţiunilor.
           11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:74
posted:12/6/2011
language:Romanian
pages:10