Balistica judiciara by charmingstars

VIEWS: 338 PAGES: 10

									      Balistica judiciară
o Consideraţii  privind  noţiunea,  obiectul  şi
 sarcinile balisticii judiciare.
o Noţiunea şi clasificarea armelor de foc.
o Muniţiile armelor de foc şi explozive.
o Urmele  tragerii  din  armă  de  foc  şi  ale
 exploziilor.
           2
   Consideraţii privind noţiunea, obiectul şi sarcinile
               balisticii judiciare.


   Balistica   (gr.     Ballo  –     a   arunca)    reprezintă     o
disciplină   tehnico     –   militară       ce  studiază    legităţile
mişcării proiectilelor trase din arma de foc, precum şi
efectele produse de acestea, având ca scop desăvârşirea
armamentului   militar      de   luptă,       sporirea    eficienţei
aplicării lui.
   Balistica     judiciară       constituie      o    ramură     a
criminalisticii   destinată       investigării       armelor     de  foc,
muniţiilor   şi    a   urmelor     împuşcăturii,       în    vederea
elaborării metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice de
cercetare a actelor penale privind fabricarea, păstrarea
şi aplicarea armelor de foc.
   Spre   deosebire       de     alte      compartimente       ale
criminalisticii, balistica judiciară s-a conturat relativ
recent,   devenirea     ei  fiind        impusă   de    necesitatea
consolidării   unui     sistem      mai    efectiv    de   cercetare
criminalistică    a    diferitelor     infracţiuni,       la  a    căror
săvârşire s-au aplicat arme de foc.
   În  balistica     judiciară     în    mare   măsură    se  aplică
realizările balisticii militare, şi după cum este feresc,
mijloacele şi metodele de cercetare proprii altor domenii
ale criminalisticii.
   Astfel identificarea armei de foc după urmele create
pe  muniţii  în    urma   împuşcării       se  realizează     conform
principiilor  generale      ale  identificării,       apelându-se      la
date tehnice din balistica militară, privind construcţia
şi funcţionarea armelor de foc, precum şi la metodele şi
mijloacele specifice cercetărilor traseologice, în special
la metoda microscopiei de comparare şi cea stereoscopică.
   Utilizarea   datelor     a  procedeelor       tehnicii     proprii
altor discipline şi activităţi practice nu influenţează
asupra caracterului individual al balisticii juridice, ea

                      3
detaşându-se  prin   obiectivele     pe  care    şi   le  asumă,
principalele fiind:
  -     elaborarea metodelor şi a mijloacelor tehnice
        necesare  descoperirii,     fixării   şi   ridicării
        armelor  de  foc,   a  muniţiilor    şi  a  urmelor
        împuşcăturii.
  -     Argumentarea procedeelor de cercetare la faţa
        locului,    în    vederea         determinării
        împrejurărilor tragerii din arma de foc, în
        special, a direcţiei, distanţei, locului de
        unde  s-a   tras,     numărul   şi    succesiunea
        împuşcăturilor.
  -     Aplicarea realizărilor ştiinţifico-tehnice şi
        argumentarea   în    baza   lor  a   metodelor   de
        examinare a diverselor categorii de arme de
        foc, stabilirea condiţiilor tehnice în care s-
        a executat o împuşcătură.
  -     Formularea   principiilor       metodice     privind
        identificarea    armelor    de  foc    după  urmele
        acestora pe tuburile şi proiectilele trase.
                   4
       Noţiunea şi clasificarea armelor de foc.


    În accepţiune criminalistică, arma de foc constituie
un  dispozitiv  tehnic  destinat   nimicirii   sistemelor   vii
prin tragerea cu proiectile, puse în mişcare de energia
gazelor formate ca urmare a exploziei (arderii) pulberii
(prafului) sau a unui substituent al acesteia.
    Astfel definită arma de foc se distinge prin două
caracteristici de bază:
     1. destinaţia ei de a nimici sisteme vii;
     2. cea privind realizarea împuşcăturii prin tragere
       de foc;
    nu considerăm arme de foc dispozitivele de tras ale
căror proiectile sunt puse în mişcare de aerul comprimat,
ca în cazul armelor pneumatice sau de o prujină în baza
cărora  funcţionează    dispozitivele   (armelor)de   vânătoare
subacvatică şi arcul sportiv.
    De asemenea nu sunt arme de foc dispozitivele tehnice
improvizate care fie datorită construcţiei primitive, fie
din  alte  motive,  nu  asigură    proiectilului   energia  şi
forţa  necesară  pentru   a  distinge  sisteme  vii  şi,  în
special, pentru a provoca leziuni corporale.
    Principalele   elemente   ale  unei  arme  d  foc  sunt:
ţeava, mecanismul de închidere şi de tragere, patul sau
mânerul care, în majoritatea cazurilor serveşte la ţinerea
armei în mâini, dar şi ca suport de asamblare a altor
mecanisme componente ale ei.
    În criminalistică armele de foc sunt clasificate în
mai multe categorii după următoarele criterii: modul de
fabricare, destinaţie, lungime, construcţia canalului şi
calibrul ţevii.
    După modul de fabricare deosebim:
                   5
     1. arme de fabricaţie industrială produse conform
       tehnologiilor      specifice     anumitor       sisteme   şi
       modele de arme;
     2. arme atipice, acestea fiind de două tipuri: a)
       de  fabricaţie     industrială       ulterior     modificate
       prin   retezarea    ţevii     sau   a  patului;    b)   de
       construcţie    proprie,     asamblate       din  detalii   în
       mod improvizat, cunoscute şi sub denumirea de
       arme rudimentare.
    După destinaţie se disting:
     1. arme militare sau de luptă, arme de vânătoare şi
       arme sportive.
    Dintre armele de luptă, la săvârşirea infracţiunilor
mai  fregvent    sunt  folosite     armele    de  mână    care   după
lungimea ţevii se împart în trei grupuri:
         a. cu ţeavă scurtă (revolvere, pistolete),
         b. medie (pistoale - automate),
         c. lungă (carabine, puşti militare).
    Revolverele     reprezintă      arme  semiautomate,       tragerea
din  ele  efectuându-se    prin   apăsări      repetate    pe  trăgaci
pentru fiecare foc.
    Ele sunt de mai multe tipuri, având două elemente
caracteristice     –  magazie   de    formă    rotundă   (butoiaş)    şi
mecanism de tragere de tip cocoş.
    Pistoletele     constituie    cea    mai  răspândită      armă  de
luptă de format mic. Ele diferă după calibru şi numărul
cartuşelor   din   magazia    aflată   în   mâner     precum   şi  după
anumite   particularităţi      şi    caracteristici        tehnice   de
construcţie    a  ţevii,   a  mecanismului        de  închidere.    În
majoritatea lor pistoletele sunt arme semiautomate. După
introducerea    primului   cartuş      în  ţeavă    vor  urma trageri
după  fiecare    apăsare  pe   trăgaci,     mecanismul      de  tragere
asigurând în mod automat expulzarea şi aruncarea tubului
ars şi reîncărcarea pistolului cu alt cartuş.


                      6
   Pistoalele     automat  sunt  arme  cu  tragere    dintr-o
singură   apăsare   pe  trăgaci   a  tuturor  cartuşelor     din
magazie.
   Carabinele şi puştile militare pot fi de o singură
sau  de   mai   multe   încărcături,    semiautomate     sau  cu
repetiţie,    când  pentru   fiecare  tragere  se   vor  efectua
acţiuni cu închizătorul în vederea extragerii tubului ars
şi introducerea altui cartuş în ţeava armei.
   Armele de vânătoare sunt în totdeauna cu ţeava lungă.
Ele diferă după calibru, numărul şi poziţia (orizontală
sau verticală) a ţevilor, precum şi după mecanismul de
tragere.
   Majoritatea     armelor   de  vânătoare   sunt   destinate
tragerii cu proiectilul din alice sau mitralii. Se pot
întâlni şi carabine de vânătoare cu gloanţe.
   Armele sportive diferă de alte categorii de arme de
foc după calibrul mic (5,6 mm.) şi după elementele de
construcţie specifică a muniţiilor folosite, dar care de
asemenea, prezintă indici balistici înalţi.
   După    construcţia  canalului   ţevii  armele  de  foc se
împart în trei categorii:
       -      arme cu ţeava ghintuită,
       -      arme cu ţeava lisă sau netedă,
       -      arme de construcţie combinată a canalului
             ţevii.
   După calibru armele de foc se împart în:
       -      de calibru mic (până la 6,35 mm.);
       -      de calibru mijlociu (6,35 – 9 mm.);
       -      calibru mare (peste 9 mm.).
   calibrul armelor de luptă se determină prin măsurarea
distanţei dintre două pliniri opuse ale ghinturilor.
   Mai răspândite sunt armele cu calibrul           12, 16, 20,
32 mm.
                    7
  Cercetarea  armelor  de    foc  se  realizează  conform
regulilor generale de studiu general al obiectelor – corp
delict,  ţinându-se  totodată    cont   de  unele  condiţii
specifice impuse, pe de o parte de necesitatea asigurării
securităţii celor participanţi la acţiunea procesuală pe
de alta, de nevoia protejării urmelor purtate de arma în
cauză.
                8
         Muniţiile armelor de foc şi explozivele.


   A  doua  categorie    de  obiecte    studiate    de   balistica
judiciară o constituie muniţiile şi explozivele.
   Spre deosebire de domeniul militar, unde categoria
muniţie vizează armamentul necesar unei operaţii militare,
în  balistica   judiciară     acest    termen  are   un   conţinut
restrâns,   referindu-se      la    cartuşe    şi  la    elementele
constitutive ale acestora.
   Cartuşele diferă după tipul armei pentru care sunt
destinate,    după  calibru,   după materialul      din    care  sunt
confecţionate, după formă, structură, modul de fabricare.
   În fond un cartuş este format din patru părţi: tubul,
proiectilul, capsa, şi pulberea.
   Tubul  cartuşelor     au  formă    cilindrică,    cu  un  capăt
deschis  pentru    fixarea   glontelui    şi  altul   închis    numis
rozetă în care este montată capsa. Aceasta din urmă constă
din materiale explozibile la lovire asigurând aprinderea
pulberii în momentul declanşării percutorului.
   Proiectilul     cartuşului      se  prezintă    sub   formă   de
gloanţe  alice    sau  mitralii.    Pentru    ca  ele    să  creeze
efectul scontat al împuşcării, proiectile sunt prevăzute
cu formă aerodinamică şi cu greutate majorată în funcţie
de volum.
   Gloanţele sunt formate din plumb sau oţel acoperit cu
plumb. Pentru ale majora rezistenţa şi penetrabilitatea,
gloanţele, cu excepţia celor de calibru mic şi destinate
tragerii   din    arme  de   vânătoare,     sunt   acoperite     în
întregime sau parţial cu o cămaşă din aliaje metalice de
înaltă rezistenţă.
   Alicele şi mitraliile de fabricaţie industrială au
formă  strict   sferică,     suprafaţa    netedă,    acestea    fiind
caracteristicile prin care se deosebesc de proiectilele de
fabricaţie proprie.


                      9
  Bura sau dopul prafului s confecţionează din pâslă,
uneori de hârtie sau cârpe şi are menirea de a presa şi
despărţi pulberea de proiectil. Găsită la faşa locului, ea
poate furniza informaţii privind modul şi materialul din
care este confecţionată, tipul proiectilului şi calibrul
armei din care s-a tras.
              10
   Urmele tragerii din arma de foc şi ale exploziilor.


  Urmele tragerii din arma de foc constituie modificări
materiale   care  apar   pe  suprafaţa      sau    în  profunzimea
diferitelor  obiecte   (inclusiv     a   corpului      omenesc)  din
perimetrul   locului   aplicării       armelor     de   foc.   După
caracterul,  mecanismul    de  formare     şi  importanţa     lor  la
determinarea   împrejurărilor       unei    împuşcături,      urmele
tragerii  din  arma  de  foc    se  divizează      în  trei   mari
categorii:
 1. create de mecanismele armei de muniţii drept rezultat
  al interacţiunii acestora în procesul tragerii.
 2. lăsate de proiectil pe suprafaţa sau în profunzimea
  obiectelor    cu   care     vine    în   contact     în   urma
  împuşcăturii.
 3. formate de factore suplimentari ai împuşcăturii.
  Urmele   mecanismelor     armei   pe    tubul   cartuşului    se
creează succesiv pe parcursul a trei etape inerente unei
împuşcături:   încărcării    armei    tragerii,      eliminării    şi
aruncării tubului ars.
  În situaţia în care la săvârşirea infracţiunii a fost
folosit un exploziv (grenadă, mină sau dispozitiv exploziv
de construcţie proprie) la locul faptei se vor crea urme
de explozie manifestându-se prin:
 1. leziunile corporale specifice pricinuite persoanelor
  din perimetrul exploziei,
 2. prin   avarierile      obiectelor        de    construcţie,
  mobilierului,     mijloacelor     tehnice     de    producţie  şi
  transport    precum     şi    sistemelor       vegetale    din
  apropierea locului faptei.
 3. prin resturile de materiale explozive ale mijloacelor
  de iniţiere şi punere în funcţie a explozivului,
 4. prin   obiectele    de  ambalare       şi    transportare    a
  explozivului.


                     11

								
To top