Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Sample Local Education Agency (LEA) Notification Letter by DJS2g1UE

VIEWS: 10 PAGES: 2

									       Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv Hauv Zej Zog (LEA) Daim Ntawv Qhia
   District Letterhead (Daim Ntawv Tsim Tawm Ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Loj)

Nyobzoo ___________________________________,             Hnubtim _____________

Thaum uas koj tus menyuam, _______________, yuav nto hnoob nyoog peb xyoos, koj yuav tau
npaj koj tus menyuam tawm ntawm lub cajmeem uas Txij Thaum Yug Mus Txog Thaum Muaj 3
Xyoos (Birth to 3 Program) los nkag rau tej kev pabcuam nyob hauv tsev kawm ntawv. Nyob rau
hauv Wiscosnin, tej kev pabcuam rau menyuam thaum uas tseem ntxov ntxov uas niam qhuav yug
thiab thaum uas muaj peb xyoos yog tswj los ntawm lub cajmeem Txij Thaum Yug Mus Txog
Thaum Muaj 3 Xyoos, thiab cov menyuam uas muaj hnoob nyoog peb xyoos rov saud txais kev
pabcuam tshwjxeeb rau cov menyuam kawm ntawv qeeb uas yog tshwmsim los ntawm cov Laj Fai
Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej Zog (Local Educational Agency). Txij Thaum Yug
Mus Txog Thaum Muaj 3 Xyoos thiab lub Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej Zog
ua haujlwm ua ke txhawb nqa thiab npaj txoj kev hloov thaum menyuam tseem yau no kom yoojyim.
Lub ntsiab ntawm daim ntawv no yog yuav qhia koj txog txoj kev hloov ntawd.

Nws muaj ob peb txoj kev uas lub Cajmeem Txij Thaum Yug Mus Txog Thaum Muaj 3 Xyoos yuav
nrog koj tham txog txoj kev hloov no. Cov kauj ruam no yog tham nrog koj txog koj tus menyuam
kev uas yuav hloov tawm ntawm Txij Thaum Yug Mus Txog Thaum Muaj 3 Xyoos thiab tsim tus
qauv txog ntawm koj tus menyuam Tus Qauv Pabcuam Tus Kheej thiab Tsev Neeg (Individualized
Family Service Plan); yuav tau qhia rau lub Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej
Zog (Local Educational Agency) thaum uas tus menyuam yuav muaj feem thiab yuav nto peb xyoos;
kom paub npaj thiab teem lub sijhawm tuaj tham txog Kev Sablaj Ntawm Kev Hloov (Transition
Planning Conference) ntawm koj tsev neeg, thiab Txij Thaum Yug Mus Txog Thaum Muaj 3 Xyoos.

Rawsli Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej Zog (Local Educational Agency) txoj
kev Qhia Tawm, nyob rau ___________tus __________ Txij Thaum Yug Mus Txog Thaum Muaj 3
Xyoos nug tuaj txog ntawm peb qhov chaw Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej
Zog (Local Educational Agency) thiab qhia koj tus menyuam npe, lub hnoob yug, thiab xav yuav
niamtxiv li tej mojkabsim. Yuav tsum tau ua raws txoj kev no rawsli Tsab Cai nyob ntawm Tus Neeg
Xiam-oob-Khab Kev Kawm Ntawv (Individuals with Disabilities Education Act) kom lub Laj Fai
Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej Zog (Local Educational Agency) thiaj li paub hais tias
muaj pestsawg tus menyuam uas yuav muaj feem nkag rau tej kev pabcuam tshwjxeeb rau cov
menyuam txoj kev kawm ntawv qeeb no.

Thaum cov menyuam yuav muaj hnoob nyoog thiab yuav txog lub sijhawm hloov no lawm, cov tuav
teg dejnum ntawm Tus Qauv Pabcuam Tus Kheej thiab Tsev Neeg (Individualized Family Service
Plan), cov niamtxiv uas muaj feem rau hauv thiab, yuav tsum tau txiav txim seb tus menyuam puas
tsimnyog muaj feem nkag rau ntawm txoj kev tshwjxeeb ntawm kev kawm ntawv qeeb no uas yog
pab thiab tswj los ntawm lub Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej Zog (Local
Educational Agency). Cov menyuam uas muaj feem nkag rau ntawm kev tshwjxeeb ntawm kev
kawm ntawv qeeb no muaj txoj cai kom tsim ib tug qauv kawm ntawv rau tus menyuam
(individualized education program) tsim kom tau thiab siv tau thaum tus menyuam nto hnoob nyoog
peb xyoos. Yog hais tias tsis muaj neeg xa tus menyuam ntawd npe tuaj rau LEA tiamsis LEA
ntseeg tau hais tias koj tus menyuam muaj txoj kev kawm ntawv tsis tau uas tejzaum xiam-oob-khab
no thiab, lawv muaj tegnum uas yuav xa koj tus menyuam mus ntsib lub Laj Fai Hauv Paus Tswj
Kev Kawm Ntawv hauv Zej Zog (Local Educational Agency) kom muaj kev sojntsuam seb puas
muaj feem nkag rau ntawm kev pabcuam tshwjxeeb rau cov menyuam txoj kev kawm ntawv qeeb


11/19/2010
no. Yog hais tias lub Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej Zog (Local Educational
Agency) yog tus xa koj tus menyuam mus ntsib cov leg tej dejnum no, koj yuav tau txais tsab ntawv
qhia sau tuaj qhia rau koj paub. Tsis dua li ntawd xwb, koj xa koj tus menyuam mus cuag lub Laj Fai
Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej Zog (Local Educational Agency) lub sijhawm twg los
tau tom qab uas koj tus menyuam tawm ntawm Txij Thaum Yug Mus Txog Thaum Muaj 3 Xyoos
lawm thiab seb koj tus menyuam puas muaj feem nkag rau txoj kev kawm ntawv qeeb no. Leej niam
thiab leej txiv muaj txoj cai tsis pom zoo cia lub Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv hauv Zej
Zog (Local Educational Agency) muab txoj kev pabcuam tshwjxeeb no rau cov menyuam txoj kev
kawm ntawv qeeb no pab rau koj tus menyuam.

Ob peb lub hlis tom ntej no, koj thiab lub Cajmeem Txij Thaum Yug Mus Txog Thaum Muaj 3
Xyoos mamli tham txog seb yuav muaj pestsawg txoj kev los pab rau koj tus menyuam. [Tej lus hais
ntxiv: Nyob nrog rau hauv no muaj tej mojkabsim txog Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv
hauv Zej Zog (Local Educational Agency) txoj kev kawn ntawv tshwjxeeb pab rau cov menyuam
kawm ntawv qeeb.] Yog hais tias koj muaj lus nug txog Laj Fai Hauv Paus Tswj Kev Kawm Ntawv
hauv Zej Zog (Local Educational Agency) teg dejnum pab rau menyuam txoj kev kawm ntawv
thaum uas tseem ntxov ntxov no thiab kev hloov no, thov hu rau __________________________
ntawm _______________________. Peb vam thiab cia siab hais tias yuav tau muab kev koomtes
nrog koj txog koj tus menyuam txoj kev kawm ntawv no.

Vam thiab cia siab,Npe thiab Teg Dejnum ntawm Lub Hauv Paus Tuav Tsev Kawm Ntawv Loj
11/19/2010

								
To top