Klinisk Vejledning revision lagt p� nettet 10 8 09 by k1kjGVi

VIEWS: 0 PAGES: 72

									INDHOLDSFORTEGNELSE
Forord

Advisering af hasteprøver
Infektionshygiejne
Kort over Skejby Sygehus med afdelingens beliggenhed
Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA)
Modtagelse af prøver
Principper for mikrobiologiske undersøgelser
Rekvisition af undersøgelser
Tolkning af svar
Vagthavende bioanalytiker
Vagthavende læge


BAKTERIOLOGISK AFSNIT
Bloddyrkning
Cerebrospinalvæske
Knoglemarv


Bordetella (Kighoste)
Bronchioalveolær skyllevæske (BAL)
Ekspektorat, bronchial- og trachealsekret
Legionella i luftvejssekret
Svælgpodning


Chlamydia trachomatis
Gonokokker
Trichomonas vaginalis
Urin (almindelige bakterier og svampe)
Vaginalpodning
Tarmbakteriologiske undersøgelser
Ascitesvæske og peritonealdialysevæske
Ledvæsker og knogleaspirater
Mave-/tarmsekreter
Pleuravæske og andre aspirater
Pus og sårsekret


Biopsimateriale
I.V. Kateter
Koncentrationsbestemmelse af antibiotika
Podning for multiresistent bakterier
Sektionsmateriale
Ørepodning
Øjenpodning


VIROLOGISK-IMMUNOLOGISK AFSNIT

Antistoffer mod CMV
Antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV)
Cytomegalovirus (CMV): Dyrkning og antigenpåvisning
Herpes simplex virus (HSV)
Varicella-Zoster virus (VZV)

Mycoplasma pneumoniae
Respirationsvejsvirus: Antigenpåvisning
Respirationsvejsvirus ved PCR
Influenza A virus påvist ved PCR


Antistoffer mod parvovirus B 19 (Parvo)
           rubellavirus
           hantavirus
Antistoffer ved neuroborreliose
Antistoffer mod toxoplasma gondii
Serumantistoffer mod borrelia
Viral Meningitis/encephalitis
Andre mikrobiologiske undersøgelser


Forord         Hermed udsendes anden udgave af Vejledning vedrørende klinisk
            mikrobiologiske undersøgelser.
            Vejledningen udsendes til samtlige sygehusafdelinger og praktiserende
            læger i Århus amt.
            Der har få år efter trykningen af første udgave (1993) været behov for
            justeringer og tilføjelse af nye afsnit om diagnostiske undersøgelser i
            afdelingen.
            Det er vores håb, at vejledningen ud over at give overblik over de
            analyser afdelingens 2 afsnit (bakteriologisk og virus/immunologisk
            afsnit) kan tilbyde, vil lette vore brugere i arbejdet med prøvetagning,
            forsendelse og tolkning af prøvesvar.
            Vejledningen vil fremover kun findes i nærværende web-udgave, som
            altid er den gældende.
           Afdelingens læger bistår med klinisk mikrobiologisk rådgivning ved
           telefonisk henvendelse og i et vist omfang også ved afdelingskonferencer.
           Forslag til forbedringer af Klinisk Mikrobiologisk Afdelings
           prøveprogram såvel som til udformningen af nærværende vejledning er
           velkomne.
           Redaktionsgruppen ved anden udgave har bestået af:
           Jens K. Møller, Lars P. Nielsen og Hans Mogens Kerzel Andersen.


           Redaktionen er afsluttet den 1. august 1999.


            Afdelingens beliggenhed på Skejby Sygehus
Afdelingsbetegnelse  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA).


Geografi       Bygning X.
           Bakteriologisk afsnit er placeret i stueetagen.
           Virologisk/immunologisk afsnit er placeret på 1. sal
           Aflevering af alle prøver: Bygning X, stuen.
Telefon         Forespørgsel vedrørende prøver:
             Bakteriologi               (8949) 5610
             Virologi/immunologi           (8949) 5610
             Sekretariat:               (8949) 5623-27 eller 5602
             Rådgivning vedrørende patienter: (8949) 5610
             Telefax:                 (8949) 5611
Modtagelse af prøver   Normal åbningstid:            alle prøver
             Fast bioanalytikervagt:         hasteprøver
             Tilkaldevagt: Indtil kl. 24       hasteprøver
             Efter kl. 24 kun prøver på særlig lægelig indikation
                 Mandag - fredag    Lørdag           Søndag             08-15  Normal        Normal           Fast
                 åbningstid      åbningstid         bioanalytikervagt

             15-20  Fast       Tilkaldevagt          Tilkaldevagt
                 bioanalytikervagt

             20-08  Tilkaldevagt     Tilkaldevagt        Tilkaldevagt

Normal åbningstid        Mandag til lørdag             08.00-15.00
             NB: Det bør tilstræbes, at prøver afleveres så tidligt på dagen som muligt.


Fast bioanalytikervagt  Fast bioanalytikervagt i afdelingen:          (8949) 5612
             Mandag til fredag                   15.00-20.00
             Søndag + helligdage                  08.00-15.00
             Hasteprøver (se advisering af hasteprøver) bliver undersøgt umiddelbart i
             tidsrummet kl. 08.00-20.00 på hverdage og 08.00-15.00 på søn- og
             helligdage, dog skal disse være afdelingen i hænde senest 19.30 på
             hverdage og senest 14.30 lørdag samt søn- og helligdage. (se
             Bloddyrkninger).


Tilkaldevagt       Bioanalytiker i tilkaldevagt fra bolig:
               Mandag til fredag               20.00-08.00
               Lørdag                    15.00-08.00
               Søndag og helligdage             15.00-08.00
              Indtil kl. 24.00: Hasteprøver modtages og undersøges som anført
              ovenfor under ”Modtagelse af prøver”, dog skal vagthavende
              bioanalytiker altid kontaktes telefonisk.
              Efter kl. 24.00: Kun spinalvæsker fra patienter med formodet purulent
              meningitis tages i arbejde straks efter advisering af vagthavende
              bioanalytiker (indtil kl. 07.00).
              Spinalvæsker fra patienter med serøs meningitis bør sendes, så de er i
              afdelingen ved åbningstidens begyndelse. Andre prøver undersøges kun
              undtagelsesvis og kun på særlig lægelig indikation.


Vagthavende bioanalytiker  Telefonnummer på vagthavende bioanalytiker oplyses af Skejby Sygehus
              omstilling (8949 5566).


Vagthavende læge      Mandag til søndag i afdelingen kl. 08.00-15.00:
                          Tlf.nr.: (8949) 5620.
              Mandag til søndag fra bolig kl. 15.00-20.00:
                         mobil tlf.nr.: 4036 7743.


Advisering af hasteprøver  Uopsættelige prøver skal mærkes tydeligt med hasteprøve udvendigt på
              kuverten. Det gælder først og fremmest cerebrospinal- og ledvæsker,
              pleura- og peritonealvæsker, transtrakeale aspirater samt prøver til speciel
              undersøgelse for anaerobe bakterier.
              Undersøgelse for Respiratorisk syncytial virus (RSV) (se
              respirationsvirus) kan udføres af den faste bioanalytikervagt på hverdage,
              hvis prøven er fremme inden kl. 18.30, og lørdag-søndag inden kl. 13.30.
              Afdelingen skal altid adviseres telefonisk ved undersøgelse af
              cerebrospinalvæsker.


Rekvisitionsseddel     Ved papirrekvisition skal hver prøve følges af en rekvisitionsseddel:
              Brun til Bakteriologisk afsnit (se rekvisition af us.)
              Grøn til chlamydia-prøver (se chlamydia)
              Blå til Virologisk/immunologisk afsnit (se virologisk).
              Kun én prøve per rekvisitionsseddel!
              Praktiserende læger kan bestille rekvisitionssedler på tlf. nr. 8949 5625
              eller, ved elektronisk rekvisition, Prøvetagningsblanketter hos MedCom.


Utensilier         Krav til utensilier anført under afsnittene om de enkelte undersøgelser.
Telefonisk rådgivning    Afdelingens læger yder gerne rådgivning vedrørende
              infektionssygdommes diagnostik, behandling og profylakse, såvel inden
              for sygehusvæsenet som i den primære sundhedstjeneste.


Infektionshygiejne     Sygehushygiejnisk rådgivning foregår i samarbejde med afdelingens
              hygiejnesygeplejersker.
              Rådgivning via tlf. 8949 5610.


Videnskabelige       KMA samarbejder gerne med sine brugere om videnskabelige projekter.
undersøgelser        KMA vil gerne orienteres om projekter, også i de tilfælde, hvor et
              samarbejde ikke umiddelbart skønnes nødvendigt. Ved brug af klinisk
              mikrobiologiske svar i artikler bør KMA orienteres før indsendelsen af
              manuskriptet.


               PRØVETAGNINGSVEJLEDNING

Bakteriologisk Afsnit
Generelle principper for  Kvaliteten af en mikrobiologisk undersøgelse er helt afhængig af det
undersøgelser        modtagne prøvemateriale samt af de ledsagende kliniske oplysninger. Er
              prøvematerialet ikke repræsentativt, eller er det tilblandet normalflora,
              eller mangler relevante oplysninger om den kliniske problemstilling, kan
              den mikrobiologiske besvarelse blive mangelfuld og eventuelt helt
              misvisende.
              I mange tilfælde er en fuldstændig beskrivelse af alle tilstedeværende
              mikroorganismer ikke praktisk mulig.
              Prøverne behandles derfor efter standardiserede procedurer, der
              erfaringsmæssigt giver de væsentligste oplysninger. Således dyrkes visse
              prøvekategorier ikke rutinemæssigt anaerob, idet dyrkningsresultaterne
              sjældent giver klinisk relevante oplysninger. Dette gælder fx
              svælgpodninger, ekspektorat, urin og vaginalpodninger.
              I nogle tilfælde vil det naturligvis være indiceret at afvige fra de
              standardiserede procedurer. Men dette forudsætter, at KMA informeres
              via sufficiente oplysninger på rekvisitionssedlen, eventuelt suppleret
              med telefonisk kontakt, inden prøven afsendes.
              Ved dyrkning fra "sterile" områder (blod, cerebrospinalvæsker, visse
              punkturvæsker og biopsier) vil som hovedregel alle dyrkbare
              mikroorganismer blive søgt identificeret og resistensbestemt. Men selv i
              disse tilfælde vil relevante fund kunne mistes, hvis der ikke medfølger
              oplysninger om den kliniske problemstilling. I tilfælde af særlig
              "kostbart" prøvemateriale vil det altid være en god idé at kontakte KMA
              inden afsendelsen.


Specielle Mikroorganismer  Ved mistanke om specifik ætiologi til en infektion bør dette altid oplyses,
              idet fx mikroorganismer som Legionellapneum-ophila, Actinomyces,
              Nocardia, Corynebacterium diphtheriae og Brucella kræver særlig teknik
              for at kunne påvises.
            REKVISITION AF UNDERSØGELSER
Udfyldelse af     Ved papirrekvisition skal prøven følges af en af afdelingens brune
Rekvisitionsseddel   rekvisitionssedler (chlamydia-prøver dog på speciel grøn seddel).
            Rekvisitionssedlen udfyldes med:

               Patientidentifikation (CPR-nummer og navn).
            NB: Skriv tydeligt, brug prægeplade, fortrykt label eller kuglepen.

               Afsender (Husk afdelingsbetegnelse).

               For indlagte patienter: indlæggelsesdato.

               Prøvetagningstidspunkt.

               Diagnose (Grundsygdom).

               Indikation for prøven (Aktuel infektionsdiagnose).

               Oplysning om aktuel og planlagt antibiotisk behandling.

               Prøvens art og anatomiske lokalisation ved afkrydsning eller tekst.

               Den ønskede undersøgelse ved afkrydsning eller tekst.
            Ved elektronisk rekvisition udfyldes rekvisitionsoplysningerne på
            skærmen. Samtidig med den elektroniske afsendelse af rekvisitionen
            udskrives en unik stregkode-label, som hæftes på prøven. Påfør ALTID
            stregkoden på langs ad prøveglasset, så stregkoden kan aflæses ved
            modtagelsen i laboratoriet!


Utensilier       Det er vigtigt at følge anvisningerne i vejledningen for de enkelte
            prøvekategorier. Vær specielt opmærksom på, at Stuart
            transportmedium (SSI) kun skal anvendes til fremsendelse af
            podepinde. Plastpodepinden stikkes helt ned i bunden af glasset, knækkes
            på glassets kant, og når låget skrues på, fanges og fikseres podepinden
            (ellers vanskeliggøres udsåningen af prøven). Glasset anbringes i
            transporthylsteret. Transportmediet bør opbevares ved stuetemperatur; så
            længe den nederste ⅓ er farveløs, kan mediet stadig anvendes.
            Afsenderen skal påse, at forsendelsesmaterialer ("glas" & seddel) er rene
            udvendigt (fx rengjort i sprit v/spild) ved fremsendelse til laboratoriet.


Opbevaring af prøver  Prøverne opbevares som foreskrevet under omtalen af de enkelte
            prøvekategorier. Generelt gælder dog, at bloddyrkningskolber hurtigst
            muligt sættes i varmeskab ved 35 °C, mens andre prøver opbevares i
            køleskab ved 4 °C.


Transport       Prøver transporteres fra de respektive sygehuse i køle/ varmekasser ved
            henholdsvis 4 °C og 35 °C som anført under de enkelte prøvekategorier.
             NB: cerebrospinalvæske til hasteundersøgelse bør ikke nedkøles.
             Prøver fra praksis: Sendes i godkendt emballage eller afleveres i KMA
             (bygning X, stueetagen) i afdelingens åbningstid (se KMA).


                 AFSENDELSE AF SVAR
Svartyper        Telefonisk svar: Telefonisk svar afgives altid for cerebrospinalvæske og
             serumkoncentrationsbestemmelse; herudover altid ved positive fund i
             bloddyrkninger og ved aspirater fra normalt sterile områder (fx levæsker).
             I andre tilfælde efter skøn.
             Skriftligt svar: Fremkommer, når identifikation og resistens-
             bestemmelse er afsluttet, sædvanligvis efter 2-4 døgn.
             Supplerende skriftligt svar: Afgives i de tilfælde, hvor identifikation har
             krævet længere tid i laboratoriet, eller der er foretaget supplerende
             undersøgelse (fx typebestemmelse af pneumokokker, gruppebestemmelse
             af meningokokker eller identifikation af svampe) på Statens Serum
             Institut, København.


Afsendelse af svar til  Svar afsendes dagligt med posten og vil således normalt være afdeling i
Sygehuse         hænde dagen efter afsendelsen, dog vil svar til Århus
             Universitetshospital blive udsendt med intern post og vil således kunne
             være afdelingerne i hænde på dagen for svarafgivelsen.


Afsendelse af svar til  Svaret afsendes elektronisk hvis den praktiserende læge kan modtage det
praktiserende læge    sådan, og svaret modtages samme dag, som det afsendes.
             Svar med posten afsendes dagligt og vil således normalt være den
             praktiserende læge i hænde dagen efter afsendelsen.


                 TOLKNING AF SVAR
Tolkning af svar     Den mikrobiologiske undersøgelse kan omfatte:
              1) Mikroskopi
              2) bedømmelse af mængden af isolerede mikroorganismer
              3) bestemmelse af disses art (identifikation)
              4) resistensbestemmelse over for antibiotika
              5) vurdering af svarets kliniske relevans
             1) Mikroskopi kan give oplysning om tilstedeværelsen af en
             inflammatorisk reaktion (polymorfkærnede og/eller mononukleære
             leukocytter) og af prøvematerialets egnethed, (se fx ekspektorat-
             undersøgelse).
             Mængden af mikroorganismer vil sædvanligvis blive bedømt per synsfelt
             (objektiv x100) og angivet som 1) enkelte, 2) spredte, 3) en del eller 4)
             mange. Visse mikroorganismer kan med stor sikkerhed henføres til
             gruppe eller art ved direkte mikroskopi, således at der meget hurtigt kan
             tilgå afdelingen relevante oplysninger.
Det materiale, der ønskes undersøgt ved direkte mikroskopi fremsendes,
således som det er anført under de enkelte prøvekategorier.
2) Mængden af isolerede mikroorganismer vil sædvanligvis blive
bedømt semikvantitativt og angivet som 1) enkelte, 2) spredte, 3) en del
eller 4) mange.
For væsker (fx urin, BAL, hjerneventrikelvæsker og amme-mælk) vil
antallet blive bedømt kvantitativt (per ml) og angivet med et tal (en
potens af 10, fx 105).
3 & 4) Identifikation og resistensbestemmelse foretages i den
udstrækning, afdelingen finder det klinisk, epidemiologisk eller
videnskabeligt relevant. Ved fund, der skønnes at være forurening eller
ikke klinisk relevant, angives kun en grov karakteristik af de pågældende
mikroorganismer, og besvarelsen sker eventuelt uden
resistensbestemmelse. Svampes følsomhed over for antimykotika
undersøges ikke rutinemæssigt.
Resistensbestemmelse på bakterier udføres og besvares over for et
udvalg af antibiotika primært bestemt af prøvens art.


Urin:
Ampicillin, sulfonamider, trimetoprim, gentamicin, ciprofloxacin,
nitrofurantoin, cefuroxim og mecillinam.

Andre prøver:
Penicillin, ampicillin, sulfonamid, trimetoprim, tetracyklin, cefuroxim,
gentamicin og erytromycin.

Øjenpodninger (konjunktivitis):
Der foretages ikke følsomhedsbestemmelse over for antibiotika med lokal
anvendelse (kloramfenikol og fucidin). De koncentrationer, som opnås
lokalt, ligger væsentligt over de gængse grænser ("break points") for in
vitro følsomhed.

Staphylococcus aureus / Staphylococcus epidermidis:
Desuden meticillin.

Anaerobe bakterier:
Penicillin, metronidazol, clindamycin.

Udvidet resistensbestemmelse:
Kommer på tale afhængig af prøvekategori, bakteriens art og resultatet af
de initialt udførte resistensbestemmelser (ved "multiresistens").


Resistensbestemmelse: Besvarelse og tolkning
Omfanget af resistensundersøgelsen afhænger af prøvens art, den
isolerede bakterie og rekvirenten (hospital/almen praksis).
Graden af følsomhed udtrykkes ved hjælp af SIR-systemet hvor. Sensitiv,
Intermediær sensitivitet, Resistent:
2 (S) =fuldt følsom, det vil sige behandling mulig med normal dosering
af det pågældende antibiotikum.
1 (I) =nedsat følsom, det vil sige behandling kun mulig, hvis dosis af det
pågældende antibiotikum kan øges eller forventes opkoncentreret i
infektionsfokus (fx urin).
0 (R) =resistent, det vil sige behandling ikke mulig med det pågældende
antibiotikum (effekt kan ikke forventes).


På svarsedlen vil de undersøgte antibiotika være angivet med deres
generiske navn (fx ampicillin - ikke anhypen eller pentrexyl).


Da antallet af registrerede antibiotikapræparater er meget stort, kan
KMA af praktiske grunde kun medtage et begrænset antal i de
rutinemæssige undersøgelser.
Resultatet af en resistensbestemmelse gælder dog for alle præparater,
som er synonyme med det undersøgte antibiotikum.


Beslægtede antibiotika vil ofte vise samme resistensforhold, således
at resultatet opnået for ét antibiotikum også kan gælde andre
antibiotika. Dette gælder blandt andet for:

Antibiotikum (generisk
navn)            Dækker også:

Ampicillin          Amoxicillin

Cefalotin          Cefaklor, cefradin, (cefamandol)

Cefotaxim          Ceftriaxon

Ciprofloxacin        Ofloxacin og norfloxacin. NB: For 3. og 4.
               generations-kinoloner (fx grepafloxacin)
               gælder det kun for Gram-negative
               bakterier

Erytromycin         Roxitromycin og azitromycin

Gentamicin          For normalt følsomme bakterier1 dækker
               gentamicin, netilmicin og tobramycin
               hinanden

Meticillin          Cloxacillin, dikloxacillin, flucloxacillin

Tetracyclin         Chlortetra-, doxy-, demeclo-, lyme- og
               oxytetracycline
1
  Staphylococcus epidermidis ofte undtaget.


NB: Angivelse af resistensforhold for en bakterie er ikke ensbe-
tydende med en anbefaling af antibiotisk behandling.
             5) Vurdering af svarets kliniske relevans
             Denne vurdering er i høj grad afhængig af en omhyggelig udfyldt
             rekvisitionsseddel.
             Undertiden vil det skriftlige svar være udvidet med en bedømmelse af
             svarets kliniske relevans; fx "Fundet sandsynligvis en forurening",
             "Nosokomiel stamme”, "Materialet uegnet, dyrkning har ikke fundet
             sted".


Bakteriologisk Taksonomi og systematik
Taksonomi og systematik  Særligt den molekylærbiologiske udvikling har ydet væsentlige
             bidrag til fortsat udvikling af mikrobiologisk systematik og takso-
             nomi. Én af konsekvenserne er, at der forsat beskrives nye arter af
             bakterier og svampe, ligesom kendte arter kan ændre navn og
             slægtsmæssige tilhørsforhold.
             Løbende ajourføring af arts- og slægtsnavne er derfor nødvendig,
             men i et så besindigt tempo, at der ikke sker forplumring af
             kommunikationen mellem klinikere og kliniske mikrobiologer.
             Manglende ajourføring kan dog føre til, at det bliver vanskeligt at
             sammenholde patienternes mikrobiologiske fund med standardværker
             og artikler i videnskabelige tidsskrifter. I det følgende gives en
             kortfattet oversigt over dels synonymer og provisoriske betegnelser.


             Tidligere betegnelse      Moderne navngivning

             Bacteroides melaninogenicus Prevotella malaninogenicus

             Branhamella catarrhalis     Moraxella catarrhalis

             CDC gruppe DF-2         Capnocytophaga canimorsus

             Campylobacter pylori      Helicobacter pylori

             Corynebacterium         Arcanobacterium haemolyticum
             haemolyticum

             Corynebacterium pyogenes    Actinomyces pyogenes

             Corynebacterium "D2"      Corynebacterium urealyticum

             Corynebacterium "JK"      Corynebacterium jeikeium

             Enterobacter hafniae      Hafnia alvei

             Haemophilus vaginalis      Gardnerella vaginalis

             Proteus morganii        Morganella morganii

             Pseudomonas maltophilia     Xanthomonas maltophilia1

             Staphylococcus albus      Koagulasenegative stafylokokker
               Staphylococcus faecalis      Enterococcus faecalis

               Staphylococcus faecium      Enterococcus faecium
               1
                 Stenotrophomonas maltophilia er foreslået som nyt navn.

Bloddyrkning
Undersøgelsens Princip    Blod tages via et lukket system direkte i bloddyrkningskolber med et
[MDSM: 10160]        vækstmedium. De to kolber i et "sæt" anbringes hurtigst muligt ved
               ca. 35oC med henblik på aerob og anaerob vækst. Der foretages
               identifikation af isolerede bakterier og svampe- og
               resistensbestemmelse af bakterier; ved besvarelsen foretages
               eventuelt en vurdering af fundets kliniske relevans.


Indikation          Formodning om septikæmi eller endocarditis.
               Ved visse lokaliserede infektioner giver bloddyrkning ofte den
               ætiologiske diagnose (fx pneumoni, epiglottitis, meningitis, akut
               osteomyelitis).
               Temperaturforhøjelse er ikke nødvendigvis indikation for blod-
               dyrkning. Hos indlagte patienter med temperaturforhøjelse ³ 38,5oC,
               særligt i det postoperative forløb, er bloddyrkning tilrådelig.
               Bloddyrkning er i særlig grad indiceret hos patienter med
               længerevarende feber (>2 uger). Såfremt antibiotika er givet, bør
               det overvejes at holde pause med antibiotika mindst ét døgn før
               bloddyrkning.
               2 kolbesæt (2 x 2 kolber, svarende til 30-40 ml) kan som hovedregel
               udelukke bakteriæmi med tilstrækkelig sikkerhed ved negative
               dyrkninger.


               Forslag til strategi ved bloddyrkning:
                  1. Ved septikæmi tages 2 kolbesæt, inden antibiotikabehandling
                   iværksættes. Tages de to sæt ved uafhængige indstik, er der
                   mulighed for en vurdering af evt. kontamination.
                  2. I alle andre situationer, hvor flere - tidsmæssigt separate -
                   bloddyrkninger ønskes foretaget, anbefales, at man tager ét
                   kolbesæt ad gangen.


Prøvemateriale        Fra 7 til maksimalt 10 ml veneblod i hver bloddyrkningskolbe.
               Dyrkning af arterieblod giver ikke bedre resultater end veneblod.
               NB: Blod fra centralt venekateter bør kun anvendes, når almindelig
               venepunktur ikke kan foretages.


Tidspunkt for Prøvetagning  Bør altid foretages inden indledning af antibiotikabehandling.
               Yderligere prøvetagning afgøres af den ordinerende læge, eventuelt i
               samråd med klinisk mikrobiologisk afdelings læger.
Utensilier          Bloddyrkningskolber (BacT/Alert®, Organon Teknika)
               Husk at se efter udløbsdato
               Voksne og store børn:
               1 sæt bloddyrkningskolber
               (grå metalhætte = aerob,
               lilla metalhætte = anaerob).
               Børn 0 - 3 år:
               "Baby-kolbe" (blå metalhætte).
               Sommerfugl med adapter (mellemstykke)
               Speciel kolbeholder.


Bestilling og opbevaring af  Varetages af den lokale klinisk biokemiske afdeling.
bloddyrkningskolber      NB: De enkelte afdelinger bør ikke have kolber liggende af hensyn
               til holdbarheden.


Prøvetagning         Venepunktur: Omhyggelig aseptisk teknik er helt afgørende. Der
               udføres huddesinfektion 2 gange med enten 0,5 % klorhexidin i 70 %
               alkohol eller 70 % alkohol (hospitals-sprit). Desinfektionsmidlet skal
               have lov at tørre mellem påføringerne og inden punkturen (en
               virketid på 1 minut er optimalt).
               Det desinficerede hudområde må ikke kontamineres ved
               efterfølgende berøring.
               Propperne afsprittes (skal være helt tørre før prøvetagning).
               Sommerfugl, mellemstykke og kolbeholder samles.
               Punktur foretages.
               Når der tages to sæt bloddyrkninger samtidigt, må samme indstik
               anvendes.
               Propperne afsprittes igen (med henblik på blodspild).
               Vigtigt: I børnekolbe udtages ½ - 3 ml blod (dvs. her er 1 kolbe = 1
               prøve).
               Hvis der tages blod til flere analyser, skal bloddyrkninger altid tages
               først, og altid aerob kolbe først.


Mærkning af kolber       Enten:  Mærkat med navn og CPR-nummer.
                Eller:  Mærkat med klinisk biokemisk afdelings
                     Rekvisitionsnummer på både kolbe og rekvisitions-
                     Sedlen til KMA.
                     Husk dato og klokkeslæt!
               Mærkaten må ikke tildækkes kolbens stregkode.


Bemærkninger på        Dato og klokkeslæt noteres på rekvisitionssedlen. Såfremt blodet er
Rekvisitionsseddel      udtaget fra centralt venekateter (CVK, Port-a-cath og lignende),
               noteres det på rekvisitionssedlen.
            Formodning om endocarditis eller brucellose anføres i feltet: Aktuel
            infektionsdiagnose.


Opbevaring af prøve  Efter prøvetagning anbringes kolberne umiddelbart i blod-
            dyrkningsskab (termostat) på klinisk biokemisk afdeling.
            Prøverne står i bloddyrkningsskabet til næste transport til KMA.
            Bloddyrkningskolber stilles aldrig i køleskab!


Transport       Der bør foregå mindst to daglige transporter.
            Transport sker i termokasser (store eller små).
            Det anbefales, at:
             o Foregående døgns kolber afleveres inden kl. 10.00
             o Kolber fra dagtid afleveres inden kl. 15.00
            Bloddyrkningskolber betragtes som hasteprøver; KMA har på alle
            hverdage fast bioanalytikervagt til kl. 20.00.


Svarafgivelse     Bloddyrkningskolberne aflæses løbende, normalt i 6 døgn.
            Telefonsvar afgives straks ved positivt fund. Forespørgsler
            vedrørende resultater af bloddyrkninger er derfor overflødige.
            Negativt svar afgives først efter 6 døgn, dog 14 dage ved
            undersøgelse for brucellose.


Tolkning        Bloddyrkninger kan forurenes fra patientens hud, ved prøvetagning
            samt under arbejdet i laboratoriet. Et positivt dyrkningsresultat,
            som ikke er oplagt kontamination (se nedenfor), vil altid blive
            telefoneret til afdelingen, således at der er mulighed for at diskutere
            relevansen af det pågældende fund, samt eventuel behandling.
            Bloddyrkning foretaget via et centralt venekateter vil ofte give
            vækst af koloniserende bakterier, der ikke nødvendigvis er årsag til
            septikæmi. Fund af koagulasenegative stafylokokker, coryneforme
            stave, Propionibacterium acnes og visse andre hudbakterier kan bero
            på kontamination (forurening) af prøven under prøvetagning. Vækst
            af samme bakterieart i begge kolber i ét bloddyrkningssæt, udelukker
            ikke forurening.


Særlige Bemærkninger  Ved formodning om bakteriæmi skal et infektionsfokus altid
            overvejes, og dyrkning fra fokus søges opnået. Det vil således ofte
            være relevant med ledsagende prøver af urin, cerebrospinalvæske,
            ledvæske og aspirater.
            Ved formodning om infektion med langsomtvoksende bakterier
            som fx Brucella, samt i visse tilfælde af endocarditis, kan længere
            inkubationstid og andre særlige foranstaltninger komme på tale. Det
            er derfor vigtigt, at rekvisitionssedlen udfyldes omhyggeligt.
               Leptospirose: Ved formodning om infektion med leptospirer sendes
               også VenojectR-glas med blod til Leptospiroselaboratoriet, Afdeling
               for mave-tarminfektioner, Statens Serum Institut.
               TB: Se Statens Serum Instituts Håndbog.
               Praktiserende læger: Bloddyrkning er kun undtagelsesvis indiceret
               hos ikke-indlagte patienter (muligt septiske patienter bør indlægges
               af hensyn til opfølgning og behandling). Henvendelse kan rettes til de
               klinisk biokemiske afdelinger, som råder over de nødvendige
               utensilier.


Knoglemarv
Undersøgelsens Princip    Dyrkning af knoglemarv med henblik på kræsne bakterier eller
[MDSM: 10060]        mikroorganismer, som af anden grund erfaringsmæssigt er
               vanskelige at isolere.


Indikation          Som supplement til bloddyrkning hos immunkompromitterede
               patienter. Kan være særligt indiceret hos patienter med mulig
               brucellose eller histoplasmose.


Tidspunkt for prøvetagning  Udbyttet er størst før start af antibiotisk behandling.


Prøvemateriale        Knoglemarv aspireret fra sternum eller crista iliaca.


Utensilier          Aerob bloddyrkningskolbe (Grå metalhætte).
               Øvrige utensilier til knoglemarvsaspiration.


Procedure          Med henblik på at forebygge stikuheld kan følgende procedure
               følges: Før aspirationen desinficeres membranen på
               bloddyrkningskolben og perforeres med kanyle med steril lukkeprop.
               Efter aspirationen overføres materialet til kolben gennem den påsatte
               kanyle, som herefter fjernes til kanylebøtte.


Mærkning af         I rubrikken Prøve fra: under pkt. 380Andet noteres "Knoglemarv".
rekvisitionsseddel      Aktuel infektionsdiagnose anføres, og det er vigtigt at angive
               formodning om brucellose eller histoplasmose.


Opbevaring          Bloddyrkningskolben anbringes hurtigst muligt i bloddyrkningsskab.


Forsendelse         I termokasse; afsendes sammen med sygehusets bloddyrkninger.


Besvarelse          Aflæses løbende, normalt i 6 døgn.
             Telefonsvar afgives straks ved positivt fund.
             Ved formodning om brucellose eller histoplasmose kan der blive tale
             om at forlænge inkubationstiden ud over de 6 døgn.


Fortolkning       Knoglemarv er principielt et velegnet materiale til dyrknings-
             undersøgelse på grund af fagocytosefunktionen i marven.
             Undersøgelsen kunne derfor være særlig indiceret ved formodning
             om infektion med intracellulære parasitter som Salmonella spp.,
             Brucella spp., Listeria monocytogenes eller Histoplasma capsulatum.
             Der synes dog ikke at være foretaget en systematisk sammenligning
             med moderne bloddyrkningsteknik, hvor blodvolumen er ret stort.
             Det aspirerede materiale vil normalt indeholde en del perifert blod.
             Der er formentlig større kontaminationsrisiko ved aspiration af
             knoglemarv end ved bloddyrkning!


Cerebrospinalvæske
Undersøgelsens Princip  Mikroskopi samt aerob dyrkning af bakterier og svampe med
[MDSM: ?]        påfølgende identifikation og resistensbestemmelse. Anaerob
             dyrkning foretages kun på speciel indikation (fx hjerneabsces).


Indikation for akut   Purulente spinalvæsker eller spinalvæsker fra klinisk dårlige patienter
mikrobiologisk      med formodet meningitis sendes efter forudgående telefonisk aftale
Undersøgelse       med vagthavende bioanalytiker på KMA.
             Indikationen for akut mikrobiologisk undersøgelse af klare
             spinalvæsker i vagtperioden stilles normalt af vagthavende 1.
             reservelæge på den rekvirerende afdeling, og aftale om forsendelse
             sker mellem denne og vagthavende bioanalytiker på KMA. Der
             henvises i øvrigt til afsnittet om afdelingens tilkaldevagt.


Utensilier        Spidsglas (10 ml), sterile.


Prøvetagning       Der udføres huddesinfektion 2 gange, bedst med 2,5 % jodsprit,
             ellers med 0,5 % klorhexidin i 70 % alkohol. Desinfektionsmidlerne
             skal have lov at tørre mellem påføringerne og inden punkturen.
             Hvis spinalvæsken er blodig, bortkastes de første dråber. Derefter
             opsamles væske til mikrobiologisk undersøgelse og til sidst til klinisk
             biokemisk afdeling.


Prøvemængde       1-3 ml spinalvæske eller hjerneventrikelvæske (husk at afkrydse den
             relevante rubrik på rekvisitionssedlen).
             Kun et glas skal fremsendes til Bakteriologisk afsnit.
             Eventuelt separat glas til virologisk afsnit (husk medfølgende
             serumprøve).


Opbevaring        I køleskab (4oC).
Forsendelse       Kort transporttid bør sikres. Forudsat at transporttiden er kort er det
             mest hensigtsmæssigt ikke at benytte kølekasse.


Svarafgivelse      Svar på akut mikroskopisk undersøgelse af spinalvæske meddeles
             straks telefonisk til rekvirenten.
             Ved vækst meddeles dette straks telefonisk.
             Hjerneventrikelvæsker uden vækst besvares efter 2 døgn,
             spinalvæsker uden vækst efter 3 døgn.


Tolkning         Bakterier, der sædvanligvis forårsager meningitis (Neisseria
             meningitidis, Streptococcus pneumoniae og Haemophilus influenzae)
             er sjældent årsag til forurening af bakteriologisk prøvemateriale.
             Svar på mikrobiologisk undersøgelse af spinalvæske udtaget fra
             patienter med formodet bakteriel meningitis er oftest entydige.
             Anderledes forholder det sig med neurokirurgiske patienter
             (specielt patienter med ekstern drænage og/eller trykmåling), hos
             hvem hjerneventrikelvæsken ofte findes inficeret med bakterier
             tilhørende den normale hudflora.


Særlige Bemærkninger   Ved formodning om bakteriel meningitis vil der altid være grund til
             samtidig at foretage bloddyrkning (se bloddyrkning) og evt.
             mikroskopi/dyrkning fra petecchie (se biopsi) samt dyrkning i
             forbindelse med sanering af fokus, fx otitis media. KMA
             videresender meningokokker til typebestemmelse med henblik på
             epidemiologisk udredning.
             TB (mykobakterier): Direkte mikroskopi er ikke en tilstrækkelig
             sensitiv undersøgelse til at udelukke diagnosen tuberkuløs
             meningitis, og ved klinisk formodning bør behandling påbegyndes,
             så snart cerebrospinalvæske, ekspektorat, ventrikelskyllevæske, urin
             og evt. knoglemarv er sikret til undersøgelse på Statens Serum
             Institut, jævnfør Statens Serum Instituts Håndbog.
             Leptospirose: Se Statens Serum Instituts Håndbog.


Ekspektorat, broncihial- og trachealsekret
Undersøgelsens Princip  Mikroskopi samt aerob dyrkning med identifikation og
             resistensbestemmelse af sandsynligt patogene bakterier i prøve fra de
             nedre respirationsveje hos patienter med formodet infektion.
             Bedømmelsen af hvilke bakterier, der sandsynligt er patogene,
             foregår hovedsagelig på basis af mikroskopi af sekretet.
             Ekspektorater kan være kontamineret med mundhulesekret i en sådan
             grad, at materialet ved mikroskopi kan bedømmes som uegnet til
             bakteriologisk diagnostik.
             Det har vist sig vanskeligt at relatere resultatet af bakteriologisk
             undersøgelse af selv "gode" ekspektorater til den klinisk diagnose.
             Dette har medført, at en del afdelinger har erstattet undersøgelsen af
               ekspektorater med bronchoskopi (bronchioalveolær skyllevæske)
               eller transtracheal aspiration.


Indikation          Kun indiceret hos patienter med kliniske/røntgenologiske tegn på
               nedre luftvejsinfektion.
               Sædvanligvis ikke indiceret ved feber af ukendt årsag.


Prøvemateriale        Ekspektorater: Ophostet sekret fra nedre luftveje.
               Bronchial- og trachealsekreter: Materiale aspireret fra trachea eller
               bronchier.


Tidspunkt for Prøvetagning  Før påbegyndelse af antibiotisk behandling.


Utensilier          Steril skål & prøvesæt (inkl. plastpipette) eller sugekateter med
               prøvesæt.
               NB: Ekspektorater modtaget på podepind kan ikke undersøges på
               relevant måde.


Prøvetagning         Ekspektorat: Ophostes i steril skål. Før opsamlingen bør mund og
               svælg skylles for eventuelle madrester. Læge, sygeplejerske eller
               fysioterapeut (NB mundbind) bør instruere og assistere patienten
               under forsøget på at opbringe sekret fra de nedre luftveje. Materiale
               fremsendes i spidsglas.
               Bronchialsekret: Ophentes ved sugning fra trachea eller ved
               sugning gennem bronchoskop. Der bør anvendes mundbind og sterile
               handsker. Det er væsentligt, at sugekateteret "kinkes" under indføring
               og udtagning, således at der udelukkende suges i selve
               trachea/bronchier. Alternativt ophentes sekret ved transtracheal
               aspiration.


Prøvemængde         1-2- ml.


Opbevaring          Køleskab (4° C).


Forsendelse         Om muligt i kølekasse.


Svarafgivelse        Prøven mikroskoperes ved ankomsten til KMA. Selv materiale
               ophentet ved tracheal- eller bronchialsugning kan erfaringsmæssigt
               indeholde materiale fra mundhulen.
               Prøven vurderes som egnet eller uegnet. Til grund herfor ligger
               mikroskopi af Gramfarvet præparat med henblik på forekomst af
               pladeepitelceller og leukocytter ved oversigtsforstørrelse (Objektiv
               x10):

               Per synsfelt           Pladeepitelceller
             Obj. X 10             <10        ³10

                      >25

             Leukocytter    10-25     Egnet       Uegnet

                      <10             Hvis prøvematerialet ved direkte mikroskopi viser sig uegnet
             foretages dyrkning ikke. Mikroskopisvar fremsendes med henblik på
             at ny prøve eventuelt kan fremsendes.
             Egnede prøver: Ved isolation af bakterier, som svarer til de
             bakterier, som er iagttaget ved direkte mikroskopi, foretages
             identifikation og resistensbestemmelse.


Tolkning         Overensstemmelsen mellem mikroskopiske og dyrkningsmæssige
             fund bør tillægges væsentlig betydning i vurderingen af bakteriers
             eventuelle patogene betydning.
             Påvisning af bakterier i materiale ophentet ved bronchoskopi eller
             transtracheal aspiration (TTA) har stor vægt og kan oftest tillægges
             patogenetisk betydning.


Særlige Bemærkninger    1) Hos patienter med bakteriel pneumoni, specielt
                pneumokokpneumoni, er bloddyrkning en meget værdifuld
                diagnostisk undersøgelse.
              2) Hvis en patient er intuberet eller har tracheostomi vil det ofte
                ikke være muligt ved mikroskopi og dyrkning at skelne en
                kolonisation af tube eller tracheostoma fra en nedre
                luftvejsinfektion. De mikrobiologiske fund skal i disse
                tilfælde sammenholdes særlig kritisk med klinikken.
              3) Undersøgelse for TB.
                Hvis der ønskes mikroskopi for TB, skal dette anføres
                særskilt på rekvisitionssedlen.
                Mikroskopi for TB udføres ikke akut!
                Materiale til undersøgelse for TB bør altid også fremsendes til
                Statens Serum Institut med henblik på mikroskopi og
                dyrkning, idet sidstnævnte metode er den mest sensitive og
                kun udføres på Statens Serum Institut
                (se Serum Instituttets Håndbog).


Bronchioalveolær skyllevæske (BAL)
Undersøgelsens Princip  Undersøgelsen omfatter:
              1. Mikroskopi og dyrkning for aerobe og anaerobe bakterier
                med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse.
                2. Mikroskopi og dyrkning for skimmelsvampe og gærsvampe.
               Efter særskilt ordination på brun rekvisitionsseddel:
                3. Direkte mikroskopi for mykobakterier (Ziehl-Neelsen
                  farvning).
               Efter særskilt ordination på blå rekvisitionsseddel
                4. Påvisning af Legionella med PCR teknik
                  (separat glas med 5-10 ml BAL væske).
                5. Dyrkning for virus
                  (separat glas med 5-10 ml BAL væske).
               Prøvematerialet ophentes ved skylning af et lungeafsnit gennem
               bronchoskop (engelsk: bronchioalveolar lavage = BAL). Risikoen for
               kontamination med sekret fra øvre luftveje er til stede. Fund af "orale
               streptokokker" og anden mundhuleflora er således ikke usædvanlig.
               Fund i BAL af bakterier og andre mikroorganismer, som kan have
               patogen betydning, bør derfor vurderes kritisk, som det er tilfældet
               for ekspektorater og bronkialsekreter, se under tolkning af prøve
               (BAL).


Indikation          BAL er en velegnet undersøgelse hos patienter med klinisk eller
               røntgenologisk mistænkt lungeinfektion. Det gælder særligt patienter,
               som ikke ekspektorerer, som er intuberet eller som er modtagelige for
               specielle infektioner fx Pneumocystis carinii på grund af deres
               immunologiske status (HIV-infektion, leukæmi,
               immunosuppression).
               Ved planlægning af BAL er en hæmatologisk vurdering nødvendig
               for patienter med koagulationsforstyrrelser, ligesom en
               anæstesiologisk vurdering kan være nødvendig for patienter med
               respirationsinsufficiens.
               BAL foretages som en serviceundersøgelse på Lungemedicinsk
               afdeling og Øre-, Næse og Halsafdelingen, Århus Kommunehospital.


Prøvemateriale        Bronchioalveolær skyllevæske fra det perifere bronchietræ og
               alveoler.


Tidspunkt for Prøvetagning  Før antibiotisk behandling påbegyndes. Dog kan BAL være en
               velegnet undersøgelse hos immunkompromitterede patienter med
               pneumoni, som ikke har responderet på empirisk behandling. BAL
               bør da foretages, før den empiriske behandling evt. revideres og
               gerne under antibiotikapause. Af hensyn til den primære
               mikroskopiske undersøgelse bør KMA adviseres og prøven
               fremsendt så hurtigt som muligt og inden kl. 19. Mikroskopi for TB
               foretages ikke akut (kun i almindelig dagtid).
Utensilier       Sterile spidsglas.


Prøvetagning      Gennem fiberbronchoskop instilleres ca. 50 ml tempereret
            fysiologisk sterilt saltvand i en segmentbronchie og det tilhørende
            lungesegment. Væsken opsuges og fordeles i prøveglas.


Opbevaring       Køleskab (4 °C).


Rekvisitionsseddel   Mærkes BAL og nærmere lokalisation af bronchie.


Forsendelse      Kort transporttid bør sikres. Evt. forsendelse bør ske i kølekasse.


Svarafgivelse     Mikroskopi: Forekomsten af celler (epitelceller, polymorfkærnede
            og mononukleære leukocytter) angives per synsfelt (Objekt x 100).
            Eventuelle bakterier eller svampe angives ved deres
            morfologi/speciesgruppe.
            Dyrkning: Aerob og anaerob dyrkning foretages i 2 døgn. (se
            legionella-påvisning ved hjælp af PCR).


Tolkning        BAL er et værdifuldt prøvemateriale på linje med prøver opnået ved
            transtracheal aspiration (TTA). Fund af lejlighedsvis patogene
            bakterier i BAL kan have klinisk betydning, specielt hvis de
            forekommer i renkultur eller som dominerende fund i betydelig
            mængde. Dog er patienter med kronisk bronchitis ofte koloniseret i
            deres dybe luftveje, hvorfor skelnen mellem kolonisation og
            infektion i denne patientgruppe er vanskelig. Der er derfor
            overvejelser om at anvende et kvantitativt mål for mængden af
            mikroorganismer i lighed med signifikansbegrebet inden for
            urinvejsinfektioner.


Særlige bemærkninger  Pneumocystis carinii: KMA foretager p.t. ikke undersøgelse for
            Pneumocystis carinii; der henvises til Patologisk-anatomisk institut.
            Forekomsten af Pneumocystis carinii kan være så massiv, at
            mikroorganismerne erkendes som Gram-negative i de bakterio-
            logiske præparater.
            Svampe: BAL kan være en velegnet metode til påvisning af
            pulmonale svampeinfektioner (specielt invasiv aspergillose) hos
            immunkompromitterede patienter, men negativ dyrkning udelukker
            ikke diagnosen.
            Dyrkning af mykobakterier: Se Statens Serum Instituts Håndbog.
            Undersøgelse for TB.
            Hvis der ønskes mikroskopi for TB, skal dette anføres særskilt på
            rekvisitionssedlen.
            Mikroskopi for TB udføres ikke akut!
               Materiale til undersøgelse for TB bør altid også fremsendes til
               Statens Serum Institut med henblik på mikroskopi og dyrkning, idet
               sidstnævnte metode er den mest sensitive og kun udføres på Statens
               Serum Institut (se Serum Instituttets Håndbog).


Legionella i luftvejssekret
Undersøgelsens Princip    Påvisning af Legionella pneumophilia ved PCR teknik.


Indikation          Mistanke om legionella infektion. Indtil videre kun efter aftale med
               laboratoriet på tlf.: (8949) 5610.


Prøvemateriale        Bronchioalveolær skyllevæske (BAL) eller sekret fra trachea og
               bronchier (evt. ekspektorat).


Tidspunkt for prøvetagning  Tidligst muligt i forløbet.


Prøvetagning         Se under de respektive afsnit om ekspektorat, tracheal- og
               bronchiesekret og BAL.


Opbevaring          I køleskab (4 °C).


Forsendelse         Evt. I kølekasse. Transporteres direkte til laboratoriet.


Svarafgivelse        Besvares 1 - 2 hverdage efter modtagelse.


Tolkning           PCR undersøgelsen giver ikke informationer om mængden af
               legionella i det kliniske materiale. Legionella findes i omgivelserne
               specielt i vand (NB varmtvandsinstallationer). Med ovennævnte in
               mente må fund af legionella i luftvejssekreter tages som udtryk for en
               sandsynlig årsag til en pneumoni.


Særlige Bemærkninger     Metoden er under evaluering. Klinisk sensitivitet og specificitet er
               uafklaret.


               Koder til elektronisk rekvisition
               MDS-systemet:

               121502014000000 Legionella - PCR; Ekspektorat;

               121502016000000 Legionella - PCR; Trachealsekret

               121506015000000 Legionella - PCR; BAL (Bronchioalveolær lavage);

               IUPAC-systemet(NPU kode):
               17445 Ex - Legionella pneumophilia(DNA); arb.k.(0 1) =?

               17506 Sekr(Trachea) - Legionella pneumophilia(DNA); arb.k.(0 1) =?

               17494 Sekr(Bronchus; spec.) - Legionella pneumophila(DNA); arb.k.(0 1) =?


Us. for bordetella (kighoste) ved PCR
Undersøgelsens Princip    Påvisning af Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis ved
               PCR.


Indikation          Formodning om kighoste.


Tidspunkt for Prøvetagning  Tidligst muligt i forløbet.


Prøvemateriale        Sekret fra nasopharynx. Der podes fra bagvæggen ved at føre bøjet
               podepind op bag den bløde gane.


Utensilier          Bøjet podepind. Spidsglas tilsat 2-3 dråber sterilt saltvand,
               alternativt virus transportmedium (Stuarts transportmedium kan
               IKKE anvendes).


Opbevaring          I køleskab (4 °C).


Forsendelse         I beskyttelsesrør


Besvarelse          Besvares som DNA positiv / negativ.


Tolkning           Påvisning af DNA fra B.pertussis er foreneligt med aktuel eller
               nylig kighoste.
               Ved B. parapertussis ses oftest mildere forløb. PCR kan ikke
               anvendes til at afgøre om patient smitter eller ej, da der påvises
               såvel levende som døde bakterier.
               Negativt resultat udelukker ikke infektion.


Svælgpodninger
Undersøgelsens Princip    Rutinemæssigt foretages kun dyrkning med henblik på
               β-hæmolytiskestreptokokker gruppe A. En dominerende flora af
               hæmolytiske streptokokker gruppe B, C eller G vil dog også blive
               bemærket.
               Ønskes undersøgelse for difteribakterier, meningokokker eller
               gonokokker, anføres dette særskilt på rekvisitionssedlen.
               Undersøgelse for andre bakterier samt svampe kan komme på tale i
               særlige tilfælde, specielt hos immunkompromitterede patienter(særlig
               ved udtalt granulocytopeni).
Indikation          Ved kliniske tegn på halsinfektion. I visse tilfælde ved smitte-
               opsporing (familieepidemier af tonsillit).


Prøvemateriale        Podning fra tonsiller eller tonsillejer, eventuelt andre områder med
               tegn på inflammation.


Tidspunkt for Prøvetagning  Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier          Kulpodepind i Stuart transportmedium.


Prøvetagning         Det er vigtigt kun at berøre tonsilområde, der skal undersøges, og at
               opsuge tilstrækkeligt materiale på podepinden.
               Ved kliniske tegn på epiglottitis bør dette anføres på rekvisi-
               tionssedlen, idet undersøgelsen i disse tilfælde også vil omfatte
               kapsulerede stammer af Haemophilus influenzae.
               NB: Svælgpodning kan dog være kontraindiceret hos patienter med
               kliniske tegn til epiglottitis; en stor del af patienterne med epiglottitis
               har bakteriæmi, og patienterne bør så vidt muligt bloddyrkes.


Opbevaring          Køleskab (4 °C)


Forsendelse         Eventuelt i kølekasse. Ved forsendelse med postvæsenet
               anbringes Stuart transportmedium i forsendelseshylster.


Svarafgivelse        Skriftligt svar efter 1-2 døgn.
               På svaret anføres eventuelle fund af hæmolytiske streptokokker
               gruppe A, B, C eller G. Der gives almindeligvis ikke meddelelse om
               fund af andre bakterier.
               Hvis der er rekvireret undersøgelse for meningokokker, gonokokker
               eller difteribakterier, anføres det, om der er fundet vækst af disse
               bakterier eller ej, medens vækst af andre mikroorganismer ikke
               anføres.


Tolkning           Hverken pneumokokker, hæmophilusarter, andre Gramnegative stave
               eller stafylokokker giver anledning til halsbetændelse.
               β-hæmolytiske streptokokker gruppe A kan forekomme hos helt
               symptomfrie bærere. Betydningen af β-hæmolytiske streptokokker
               gruppe B, C eller G er ikke afklaret.
               Det er ikke indiceret rutinemæssigt at foretage kontroldyrkning efter
               behandling for infektion med β-hæmolytiske streptokokker gruppe A,
               da en eventuel bærertilstand af kortere eller længere varighed ikke
               har klinisk betydning og specielt ikke er forbundet med risiko for
               udvikling af febris rheumatica.
Særlige Bemærkninger     Når der i sjældne tilfælde ønskes undersøgt for andre bakterier end β-
               hæmolytiske streptokokker eller svampe, skal indikationen for denne
               undersøgelse tydeligt angives på rekvisitionssedlen under rubrikken
               “Ønsket undersøgelse”.
               Arcanobacterium (Corynebacterium) haemolyticum er lejlighedsvis
               associeret med et skarlatinalignende sygdomsbillede.


Urin
Undersøgelsens Princip    Kvantitativ aerob dyrkning i 1 døgn med påfølgende identifikation og
               resistensbestemmelse af bakterier (og svampe), som forekommer i
               betydende mængde, eller som af anden grund skønnes at have klinisk
               betydning.


Indikation          Hos patienter med recidiverende urinvejsinfektioner er der altid
               indikation for dyrkning.
               Nitrittesten eller mikroskopi udgør for bestemte patientgrupper et
               alternativ til urindyrkning:
               Ukomplicerede urinvejsinfektioner: En positiv mikroskopi eller
               nitrittest ("stix") på en korrekt opbevaret urinprøve overflødiggør
               urindyrkning.
               Screening i forbindelse med urologisk undersøgelse og
               behandling: Nitrittest kombineret med leukocyt-esterasetest kan
               anvendes til frasortering af negative urinprøver.
               Kontroldyrkning efter afsluttet antibiotisk behandling af ukompli-
               ceret cystitis er ikke indiceret.
               Dyrkning fra patienter med blærekateter er i reglen kun indiceret ved
               feber, hvor også bloddyrkning bør overvejes.


Prøvemateriale        Midtstråleurin.


Bemærkninger         Hospitalsafdelinger: Urinen opsamles og indsendes med "Urin-
               Monovette" rør, som kan rekvireres med følgende regions-
               rekvisionsnummer: 11003275.
               Praktiserende læger: Urinen opsamles og indsendes med "Urin-
               Monovette" rør som er tilsat borsyre.
               "Toileturin", det vil sige urin der er opsamlet direkte i et bækken eller
               urinflaske, kan ikke anvendes til bakteriologisk diagnostik.


Tidspunkt for prøvetagning  Det er bedst at undersøge morgenurin, alternativt urin opsamlet 2
               timer efter forrige vandladning.


Utensilier          "Urin-monovette" kit med og uden borsyre. Den opsamlede urin
               overføres med den indbygget sprøjte i "Urin-monovette" kittet link
Prøvetagning      Afvaskning spiller ikke nogen rolle for kontamination ved korrekt
            opbevaring og fremsendelse af prøven!
            Mænd: Vandet lades og den sidste del (midtstråleurin) opsamles
            direkte i plastbæger.
            Kvinder: Labia holdes adskilt for at hindre tilblanding af fluor
            vaginalis. Vandet lades, og den sidste del opsamles i plastbæger.
            Spædbørn: Hos spædbørn kan poseurin anvendes til bakteriologisk
            undersøgelse. Der bør foretages omhyggelig afvaskning, inden posen
            påsættes. Man bør tilse posen hver ½ time, og så snart der er urin i
            posen, opsamles denne.
            På trods af disse forholdsregler ses ofte falsk positive dyrkninger
            fra poseurin.
            Ved positiv dyrkning fra poseurin bør undersøgelsen gentages
            eventuelt i form af blærepunkttur.


Prøvemængde      Mindst op til "minimums stregen" på opsamlingsrøret


Opbevaring       Stuetemperatur. Indsendes så hurtigt som muligt.


Forsendelse      Intern transport eller via postvæsenet.


Svarafgivelse     Ved negativt fund afgives svar efter 1. døgn, ved fund af bakterier
            afgives svar efter 1-2 døgn.


Tolkning        Bakterietallet oplyses, hvis det er >103 per ml urin. Almindeligvis
            taler >104 kolonier/ml urin stærkt for urinvejsinfektion, og der vil
            rutinemæssigt blive udført identifikation og resistensbestemmelse.
            Ved fund af blandingskultur foretages identifikation og
            resistensbestemmelse efter skøn, men det vil almindeligvis dreje sig
            om forurening, hvorfor disse prøver vil blive besvaret uden nærmere
            identifikation og følsomhedsbestemmelse.


Særlige bemærkninger  Fundet af bakterier skal altid sammenholdes med patientens
            symptomer og kliniske tilstand. Specielt er påvisning af bakteriuri
            og/eller leukocyturi hos kateterbærere og ældre kvinder ikke i sig
            selv indikation for antibiotisk behandling.
            Uafkølet urin fremsendt i glas via postvæsenet vil ikke blive dyrket
            (kan være falsk positive på grund af sekundær opformering).
            TB: Urin til undersøgelse for TB skal sendes til Mykobakterie-
            afdelingen, Statens Serum Institut (se Serum Instituttets Håndbog).
            Leptospirose: Se Statens Serum Instituts Håndbog.
Gonokokker
Undersøgelsens Princip    Dyrkning i 2 døgn i CO2-atmosfære på selektivt substrat med
               påfølgende identifikation af Neisseria gonorrhoeae.


Indikation          Formodning om gonoroisk infektion. Hos kvinder eventuelt før
               provokeret abort eller andre intrauterine indgreb.


Prøvemateriale        Slimhindesekret fra urethra, cervix, rektum, svælg og øjne.


Tidspunkt for Prøvetagning  Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet og inden antibiotisk
               behandling påbegyndes.


Utensilier          Kulpodepind i Stuart transportmedium.


Prøvetagning         Dyrkningsmaterialet opsamles med en kulpodepind, som anbringes i
               Stuart transportmedium.
               Ved podning fra øjensekret (konjunktivitis) anvendes en hvid
               podepind.
               Ved podning fra cervix er det vigtigt, at podepinden ikke kommer i
               berøring med vaginalvæggen eller vaginalsekreter.


Opbevaring          I køleskab (4 °C).


Forsendelse         Prøver bør så vidt muligt være KMA i hænde inden 24 timer efter
               prøvetagningen. Ved forsendelse med postvæsenet emballeres Stuart
               transportmedium i forsendelseshylster.


Svarafgivelse        Positivt svar afgives telefonisk hyppigst efter 1-2 døgn, i visse
               tilfælde kan identifikationen dog tage længere tid.
               Negativt svar afsendes efter 2 døgn.
               Foretages efterfølgende en mere omfattende resistensbestemmelse i
               samarbejde med Neisseria-afdelingen, Statens Serum Institut.
               Supplerende svar følger. Resultatet kan oplyses telefonisk; det er af
               særlig betydning ved behandlingssvigt.


Særlige Bemærkninger     I visse tilfælde kan dyrkningspladerne overvokses af andre
               bakterier/gærsvampe, hvorfor eventuel tilstedeværelse af Neisseria
               gonorrhoeae ikke kan påvises.
               Fremsendelse af ny prøve. Hos kvinder er der altid indikation for
               samtidig dyrkning fra cervix, rectum og svælg, og hos mænd fra
               urethra, rectum og svælg.
Chlamydia trachomatis
Undersøgelsens Princip  Påvisning af Chlamydia trachomatis ved DNA-forstærkningsmetode.
[MDSU: 12253]
Indikation        Mænd:       Urethritis, epididymitis (under 35 år) og
                      eventuelt proctitis og konjunktivitis.


             Kvinder:     Fluor vaginalis, cervicitis, salpingitis, "abakteriel
                      cystit" / "urethral syndrom" og eventuelt
                      konjunktivitis.
                      Oplægning af spiral, provokeret abort eller andre
                      intrauterine indgreb.
             Nyfødte:     Konjunktivitis og eventuelt pneumoni.
             På baggrund af de mange asymptomatiske tilfælde vil følgende
             risikofaktorer kunne give anledning til et tilbud om undersøgelse:
                seksuelt aktive unge under 25 år (årlig undersøgelse).
                partnerskifte eller flere partnere i de sidste 6 måneder.
                partner med symptomer.


Prøvemateriale      Podning fra inficeret slimhinde (øjne, cervix eller urethra) eller urin i
             udvalgte tilfælde.
             Vaginalpipettemateriale se under særlige bemærkninger..


Utensilier        Podningssæt indeholdende to podepinde. Den tykke er beregnet til at
             fjerne exocervicalt slim (kasseres herefter). Den tynde anvendes til
             podning fra cervix eller urethra M/K.
             Prøvetagningsmaterialet opbevares ved stuetemperatur.


Rekvisitionsseddel    Prøvesæt kan rekvireres på tlf. 8949 23-27, kontroller udløbsdato
             (datomærket) før brug! (vejledning og speciel grøn
             rekvisitionsseddel medsendes).


Prøvetagning       Chlamydia findes i slimhindens epithelceller - og ikke i pus.
             Derfor skal pus og sekret fjernes før selve prøvetagningen, som skal
             foregå med et så kraftigt tryk, at epithelceller skrabes løse.
             Podepindene er perforerede, så de knækker på det rigtige sted. Brug
             venligst mærkaten på glasset til patientnavn og CPR-nummer.
             Indsendte glas må kun indeholde én podepind!


Prøvetagning       Chlamydia findes i slimhindens epithelceller - og ikke i pus.
             Derfor skal pus og sekret fjernes før selve prøvetagningen, som skal
          foregå med et så kraftigt tryk, at epithelceller skrabes løse.
          Podepindene er perforerede, så de knækker på det rigtige sted. Brug
          venligst mærkaten på glasset til patientnavn og CPR-nummer.
          Indsendte glas må kun indeholde én podepind!


Konjunktiva      a. Der anvendes den tynde podepind.
           b. Det nedre øjelåg trækkes ned. I nogle sekunder roteres
             podepinden på konjunktivalslimhinden.
           c. Podepinden anbringes i transportglasset.


Cervix        a. Den ene store podepind anvendes til fjernelse af slim
             fra exocervix. Denne podepind kasseres.
           b. Den tynde podepind indføres i den endocervikale kanal indtil
             det meste af spidsen ikke er synlig.
           c. Rotér podepinden grundigt i 5-10 sek. med tilstrækkeligt tryk
             til at løsrive cylinderepithelceller.
           d. Træk podepinden ud uden at berøre vaginas overflade.
           e. Podepinden anbringes i transportglasset.


Urethra        a. Fjern eventuelt generende pus inden prøvetagningen.
           b. Før den tynde podepind 2-4 cm ind i urethra.
           c. Rotér podepinden for at overføre celler.
           d. Lad podepinden blive i urethra i ca. 2 sekunder inden den
             trækkes ud.
           e. Podepinden anbringes i transportglasset.


Rectum og tonsil  Kun ved specifikke symptomer.
          Kan af analysetekniske grunde være problematiske selv ved DNA-
          forstærknings-teknik (KMA bør kontaktes forinden).


Urin        "First void" urin (første vandladning om morgenen) indsendt i
          sterilt prøvetagningsglas (min. 5-10 ml. i almindelig urin spidsglas)
          kan anvendes til Chlamydia diagnostik hos mænd.
          Der kan være hæmningsfænomener på grund af specielle
          komponenter i urinen (falske negative svar).
          For kvinder bør urinprøver ikke træde i stedet for en urethra/-
          cervixpodning - varierende hormonale faktorer under
          menstruationscyklus synes kraftigt at påvirke påvisningen af
          chlamydia i urinen hos kvinder (falske negative svar)!
Opbevaring          I køleskabe (4 °C).


Svarafgivelse        Svar vil blive afsendt 1-2 hverdage efter modtagelse af prøven.


Tolkning           Besvares som positiv eller negativ. DNA-forstærknings-metoden har
               en samtidig høj sensitivitet og specificitet (>99,5 %).
               Kontrolprøver bør ikke udføres efterfølgende, da DNA-metoden
               er så følsom, at selv døde chlamydia eller rester heraf kan påvises i
               mange uger efter endt behandling ("falsk" positivt svar).


Særlige bemærkninger     Vaginal skylning ved hjælp af en pipette synes at være en særdeles
               velegnet metode (følsom og specifik) for diagnostik af cervix-
               infektioner, men er på nuværende tidspunkt kun afprøvet og
               tilgængelig i forbindelse med screenings-undersøgelser (selvtagne
               prøver).


Trichomonas vaginalis
Undersøgelsens Princip    Dyrkning af Trichomonas vaginalis i specialsubstrat.
               Alternativt kan diagnosen stilles ved undersøgelseslejet ved direkte
               mikroskopi af vaginal/urethralsekret.


Indikation          Formodning om trichomoniasis: vaginitis og/eller urethritis.


Tidspunkt for Prøvetagning  Ikke væsentligt.


Prøvemateriale        Vaginalsekret (fornix posterior) eller urethralsekret.


Utensilier          Kulpodepind og Stuart transportmedium.


Opbevaring          I køleskabe (4 °C).


Forsendelse         I beskyttelsesrør, med postvæsenet.


Besvarelse          Svar med resultat af dyrkning afsendes 3-5 dage efter prøvens
               modtagelse.


Vaginalpodning
Indikation          Vaginalpodning er en prøve, som har stærkt begrænset klinisk
               værdi. Sundhedsstyrelsens Vejledning for diagnose og behandling af
               seksuelt overførbare sygdomme (1992), side 44 & 52 anbefaler
               direkte mikroskopi frem for dyrkning.
             Uspecifik vaginitis (bakteriel vaginose) diagnosticeres ved en
             såkaldt amintest, det vil sige pådrypning af 10 % kalium-hydroxid
             på vaginalsekretet. Frigørelse af en fiskeagtig lugt er et sikrere tegn
             på uspecifik vaginitis end påvisning af Gardnerella vaginalis ved
             dyrkning.
             Gærceller og Trichomonas vaginalis kan ligesom "clue cells" påvises
             ved undersøgelseslejet ved hjælp af den direkte mikroskopi af
             vaginalsekretet.
             Findes vaginalpodning indiceret, er det vigtigt af hensyn til prøvens
             behandling i laboratoriet at anføre, hvilke(n) mikroorganisme(r), der
             ønskes identificeret (se Tolkning).
             Undersøgelse for Chlamydia trachomatis bør foretages på vid
             indikation (se Gonokokker). Ved tegn på cervicitis anbefales under-
             søgelse af cervikalsekret for gonokokker.


Undersøgelsens Princip  Aerob dyrkning og efterfølgende påvisning af eventuel dominerende
             mikroorganisme.


Prøvemateriale      Slimhindesekret fra vagina.


Utensilier        Kulpodepind i Stuart transportmedium.


Prøvetagning       Materialet opsamles på kulpodepinden direkte fra slimhinden.
             Podepinden anbringes i glas med Stuart transportmedium.


Prøvemængde       Tilstrækkeligt til at fugte podepinden.


Opbevaring        I køleskabe (4 °C).


Forsendelse       Så vidt muligt i kølekasse. Forsendelse med postvæsenet kan dog
             anvendes. I så fald anbringes Stuart transportmedium i
             forsendelseshylster.


Svarafgivelse      Resultatet af dyrkning besvares tidligst 2 døgn efter modtagelsen.


Tolkning         Vaginalpodning er ikke nogen ideel metode til at vurdere ætiologien
             til en vaginal inflammation, bl.a. fordi Gardnerella vaginalis næppe i
             sig selv er det ætiologiske agens til uspecifik vaginitis, men kun
             indikator på, at der kan være sket forskydninger i vaginalfloraens
             økologi med overvækst af anaerobe bakterier.
             Gravide: Hos gravide kan bakterier i vaginalfloraen som fx β-
             hæmolytiske streptokokker gruppe B eller Haemophilus influenzae
             spille en rolle for intrauterin såvel som intrapartum og postpartum
              infektion. β-hæmolytiske streptokokker gruppe B kan muligvis
              sammen med andre mikroorganismer spille en rolle for præterm
              fødsel.
              Derfor kan der specielt hos kvinder, som tidligere har født et
              inficeret barn eller har haft en inficeret abort, være indikation for at
              foretage dyrkning med henblik på den tidligere påviste bakterieart.
              For sådanne prøver bør det af rekvisitionssedlen fremgå, at patienten
              er gravid (eventuelt graviditetsuge) og hvilken bakterie, der ønskes
              dyrket for.


Us. for tarmpatogene bakterier fra fæces
Undersøgelsens princip og  Standard undersøgelse for dyrkning af fæces omfatter følgende
omfang           bakterier: Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia enterocolitica og
              Campylobacter, Aeromonas, Plesiomonas.
              For særlige patientgrupper inkluderes følgende patogener
              rutinemæssigt i undersøgelsen, såfremt anamnestiske oplysninger
              foreligger:
              Verotoksinproducerende Escherichia coli (VTEC/EHEC) og
              enteropatogene E. coli (EPEC)
                o makroskopisk blodig diaré,
                o patienter med hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) eller
                 trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
                o børn under 7 år.
              Clostridium difficile
                o hos patienter med formodet antibiotika-udløst diare,
                o hos hospitalsindlagte patienter med pseudomembranøs
                 colitis.
              Der kan undersøges for andre bakterier og evt. virus efter aftale.
              Undersøgelse for parasitter kan udføres på de samme prøver (se
              senere).


Indikation         Klinisk:
                o Akut gastroenterit af nogle dages varighed
                o Længerevarende (> 2 uger) diarésygdom,
                o Blodtilblandet diaré,
                o Rejsediaré,
              Epidemiologisk:
                o Ved ophobede tilfælde af diarésygdom
               Præventivt:
                o Diarésygdom hos personer hvis arbejde indebærer risiko for
                 smittespredning.
               Angives en af nedenstående kliniske indikationer kan følgende
               undersøgelser forventes:

                         Standard   E.coli  C.difficile  Parasitter
               Klinisk indikation
                         us.

               Akut diaré (opstået X
               i Danmark)

               Længerevarende    X                  X
               diaré

               Mistanke om     X                  X
               rejsediaré

               Antibiotika udløst  X           X
               diaré

               Blodig diaré     X       X

               Vedr. parasit-undersøgelse: se bagerst i dokumentet.


Prøvemateriale        Ca. 5 ml fæces (pus, blod eller slim tages med i prøveglasset).
               Fyld højst prøveglasset med 1/3.


Tidspunkt for prøvetagning  Ved diarésygdomme påvises bakterierne lettest i fæces fra de første
               sygdomsdage. Ved septiske salmonella infektioner (tyfus og
               paratyfus) forekommer bakterierne inkonstant i fæces i sygdommens
               begyndelse (men de kan da påvises ved almindelig bloddyrkning).
               Prøven bør ikke udtages på tidspunkter der medfører, at den
               modtages i laboratoriet på søn- eller helligdage med mindre der er
               truffet aftale med vagthavende læge, Klinisk mikrobiologisk
               Afdeling (KMA), Skejby Sygehus om dyrkning.


Utensilier          Universalkontainer til fæces (uden tilsætning) og transportkontainer
               (yderhylster) til forsendelse.
               Sygehusafdelinger rekvirerer utensilier fra Centraldepotet på det
               lokale sygehus.
               Praktiserende læger rekvirerer utensilier via Driftsafdelingen, Århus
               Kommunehospital (sammen med forbindsstoffer som står på
               "Positivlisten"; angiv vare-nr: 301750).


Prøvetagning         Frisk kvitteret fæces fra bækken. For patienter i eget hjem kan
               opsamling ske i wc-kumme præpareret med en avis.
Prøvemængde     Ca. 5 ml fæces (pus, blod eller slim tages med i prøveglasset) per
           prøve. Én prøve er tilstrækkelig såfremt symptomerne har varet få
           dage (< 1uge). Er dyrkningsresultatet negativt og der fortsat er diaré
           kan yderligere 2 separate prøver tages.
           Har symptomerne varet i mere end 2 uger tages 3 prøver med det
           samme (fra separate toiletbesøg).
           Undersøgelse for parasitter kan udføres på de samme prøver
           (foretages af afd. Q, Skejby Sygehus). Af hensyn til sensitiviteten af
           den parasitologiske undersøgelse bør der tages i alt 3 prøver.
           Parasit-undersøgelse kræver udfyldelse af særskilt rekvistionsseddel.
           Prøver hvorpå der skal foretages både bakteriologisk og
           parasitologisk undersøgelse indsendes i samme kuvert til KMA.
           KMA sørger for videreforsendelse.


Rekvisitionsseddel  Der anvendes rekvisitionsseddel til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
           Skejby Sygehus. Husk, én prøveseddel per prøveglas.
           Der krydses af i rubrik 23 (øverst til højre) på rekvisitionssedlen og
           der skrives fæces. Af hensyn til undersøgelsens omfang er det vigtig
           at der anføres relevante kliniske oplysninger (under rubrikken
           ”Aktuel infekt.diagnose”). Se under kliniske indikationer.
           Såfremt der ønskes undersøgelser for parasitter (foretages af afd. Q)
           skal særskilt rekvisitionsseddel udfyldes.


Opbevaring      I køleskabe (4 °C).


Forsendelse     Almindelig post. Forsendelsesmåden skal sikre at der går mindre end
           1 døgn fra prøvetagningen til modtagelsen i laboratoriet.
           Prøver hvor der også ønskes parasitologisk undersøgelse sendes
           primært til Klinisk mikrobiologisk Afdeling, Skejby Sygehus, som
           sørger for videreforsendelse til afd. Q.


Svarafgivelse    Skriftligt svar afsendes 2 døgn efter dyrkningens igangsættelse hvis
           der ikke er fundet noget bakteriologisk abnormt. Ved fund af
           sygdomsfremkaldende bakterier besvares når et resultat foreligger,
           sædvanligvis efter yderligere 1-2 døgn.
           Hospitalsafdelinger med indlagte patienter vil endvidere få et
           telefonisk svar.


Tolkning       Negativt bakteriefund udelukker ikke infektion. Bakteriepåvisningen
           kan svigte fordi udskillelsen er sparsom, ophørt eller undertrykt af
           antibiotika. Positivt bakteriefund kan ses under aktuel sygdom og
           efter overstået sygdom eller - ved tyfus og paratyfus - som led i en
           kronisk infektion med vedvarende udskillelse.
           Et positivt bakteriefund er ikke i sig selv en indikation for antibiotisk
           behandling. Såfremt patienten er alment medtaget er der indikation
               for indlæggelse.


Kontroldyrkning        Er kun relevant ved fund af Salmonella typhi, Salmonella paratyphi,
               Shigella dysenteriae type 1 og VTEC.


Særlige bemærkninger     Indlagte patienter bør altid bloddyrkes.
               Escherichia coli
                 o Verotoksin-producerende E. coli (VTEC) er en væsentlig
                  årsag til blodig diaré især hos børn og en mulig årsag til
                  hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS).
                  Enteropatogene E. coli (EPEC) er den hyppigste bakterielle
                  årsag til diaré hos børn under 2 år.
               Gastroenteritis epidemi på institution (fx Norwalk virus)
                 o Afføringsprøver i forbindelse med udredning af ophobede
                  tilfælde af gastroenteritis på hospitalsafdelinger sendes
                  primært til Statens Serum Institut.
               Clostridium difficile
                 o Fund af Clostridium difficile skal altid vurderes i
                  sammenhæng med det kliniske billede. Hos børn under 2 år er
                  fund af Clostridium difficile meget hyppigt, og ca. 3 % af
                  voksne er raske bærere. Påvisning af toksinproduktion er en
                  usikker undersøgelse med ringe korrelation til
                  sygdomsaktivitet.


Anmeldelsespligt       Sygdom fremkaldt af Salmonella typhi, Salmonella paratyphi,
               Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae og verotoksinproducerende E.
               coli (VTEC/EHEC) er anmeldelsespligtige for rekvirenten.
               Der er endvidere anmeldelsespligt for udbrud af levnedsmiddelbårne
               (og vandbårne) sygdomme, (klinisk diagnose + mistanke til bestemt
               smittekilde).
               Jvf. Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse om Lægers Anmeldelse af
               Smitsomme Sygdomme mv., nr. 277 af 14. april 2000, samt
               Vejledning nr. 61 af 14. april 2000.
               Fund i laboratoriet af tarmpatogene bakterier indberettes til Statens
               Serum Institut. Som led i det nationale overvågningsprogram udbeder
               Statens Serum Institut sig undertiden supplerende oplysninger fra
               rekvirenten.


Parasitologisk undersøgelse Parasitologisk undersøgelse af fæces omfatter altid ormeæg og cyster,
              og ved angivelse af ”Rejsediaré” også Cryptosporidium parvum /
              Cyclospora cayetanensis.
              Af hensyn til parasit-undersøgelsens sensitivitet bør der tages i alt 3
              prøver.
              Parasit-undersøgelse kræver særskilt rekvistionsseddel. Under-
              søgelsen foretages af Parasitologisk Laboratorium,
              Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus.
              (se www.auh.dk/sks/afd/afdq/dk/parasito.htm)


Ledvæsker og knogleaspirater
Undersøgelsens princip   Mikroskopi, dyrkning med efterfølgende identifikation og
              resistensbestemmelse.


Prøvemateriale       Ledvæsker.
              Knogleaspirater fra osteogent infektionsfocus.
              Dyrkning af knogleaspirat er et vigtigt supplement til dyrkning af
              biopsimateriale (se Biopsi).
              Fremsendelse af selve aspiratet i sprøjte muliggør et bedre
              dyrkningsresultat end fremsendelse af materiale på podepind.


Tidspunkt for prøvetagning Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier         Engangssprøjte(r). Prop påsættes inden forsendelse!


Prøvetagning        Prøven udtages sædvanligvis ved perkutan punktur, efter desinfektion
              som ved bloddyrkning (Bloddyrkning), eller under operation.


Prøvemængde         Så meget materiale som muligt, gerne i flere sprøjter.
              Ved ledvæsker dog ikke mere end 20 ml. fra hvert led.


Opbevaring         I køleskabe (4 °C).


Forsendelse         Fremsendes hurtigst muligt.


Svarafgivelse        Telefonsvar: Hvis der ved direkte mikroskopi gøres fund, der skønnes
              relevante for diagnostik og behandling, vil dette blive meddelt
              telefonisk.
              Vækst i prøven meddeles også telefonisk.
              Negative prøver besvares skriftligt efter 6 døgn.


Tolkning          Ved god prøvetagningsteknik er falske positive fund sjældne.


Særlige           Hvis der ønskes mikroskopi for TB, skal dette anføres særligt på
              rekvisitionssedlen, og prøve til mikroskopi og dyrkning fremsendes
bemærkninger        sideløbende til Mykobakterieafdelingen, Statens Serum Institut.
Ascitesvæske og peritonealdialysevæske
Undersøgelsens princip   Mikroskopi, aerob og anaerob dyrkning og påfølgende identifikation
              og resistensbestemmelse.


Prøvemateriale       Aspirat fra peritoneum (ascitesvæske) og peritonealdia-lysevæske
              (CAPD).


Tidspunkt for prøvetagning Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier         Spidsglas, sterile.
              Bloddyrkningskolber (BacT/Alert).


Prøvetagning        Prøven udtages sædvanligvis ved perkutan punktur efter desinfektion
              som ved bloddyrkning (se bloddyrkning) eller fra CAPD-kateteret
              efter samme princip som ved perkutan punktur.


Prøvemængde         Så meget materiale som muligt, spidsglasset må dog kun fyldes halvt.
              Kanyle påsættes sprøjten med ascitesvæske, og der overføres 10 ml til
              den aerobe (grå metalhætte) og 10 ml den anaerobe (lilla
              metalhætte) bloddyrkningskolbe. Husk at membranen på de to
              bloddyrkningskolber skal desinficeres med alkohol forinden!


Opbevaring         Spidsglas i køleskab (4 °C). Bloddyrkningskolberne ved stue-
              temperatur.


Forsendelse         Fremsendes hurtigst muligt, spidsglas helst i kølekasse.


Rekvisition         Der udfyldes én rekvisitionsseddel (brun) til spidsglasset og én seddel
              til de to bloddyrkningskolber. Under rubrikken Prøvens art anføres
              under punkt 380 "Andet" Ascites-væske eller peritonealdialysevæske.


Svarafgivelse        Telefonsvar: Såfremt der ved direkte mikroskopi gøres fund, der
              skønnes relevante for diagnostik og behandling, vil dette blive
              meddelt telefonisk (kun på prøve fremsendt i spidsglas!).
              Negative prøver besvares efter 3-4 døgn.


Tolkning          Fund af bakterier kan sædvanligvis anses som patologisk. Det kan
              dog være vanskeligt at skelne mellem kolonisation og infektion i
              bloddyrkningskolberne (se under bloddyrkning).
Særlige bemærkninger    Hvis der ønskes mikroskopi for TB, skal dette anføres særskilt på
              rekvisitionssedlen, og prøve til mikroskopi og dyrkning fremsendes
              sideløbende til Mykobakterieafdelingen, Statens Serum Institut.


Pleuravæske og andre aspirater
Undersøgelsens princip   Mikroskopi, aerob og anaerob dyrkning og påfølgende identifikation
              og resistensbestemmelse.


Prøvemateriale       Punkturvæsker fra sædvanligvis sterile områder som fx pleura og
              perikardium.


Tidspunkt for prøvetagning Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier         Spidsglas, sterile.


Prøvetagning        Prøven udtages sædvanligvis ved perkutan punktur efter desinfektion
              som ved bloddyrkning (se Bloddyrkning).


Prøvemængde         Så meget materiale som muligt, glasset må dog kun fyldes halvt.


Opbevaring         I køleskabe (4 °C).


Forsendelse         Fremsendes hurtigst muligt, helst i kølekasse.


Svarafgivelse        Telefonsvar: Såfremt der ved direkte mikroskopi gøres fund, der
              skønnes relevante for diagnostik og behandling, vil dette blive
              meddelt telefonisk.
              Negative prøver besvares efter 5 døgn.


Tolkning          Fund af bakterier kan sædvanligvis anses som patologisk. Såfremt der
              er indlagt fremmedlegemer i kaviteten (fx dræn), kan det dog være
              vanskeligt at skelne mellem kolonisation og infektion.


Særlige bemærkninger    Hvis der ønskes mikroskopi for TB, skal dette anføres særskilt på
              sedlen. Prøve til mikroskopi og dyrkning fremsendes sideløbende til
              Mykobakterieafdelingen, Statens Seruminstitut.


Mave-/tarmsekreter
Undersøgelsens princip   Aerob og anaerob dyrkning med påfølgende identifikation og
              resistensbestemmelse.
              Der gøres ikke rutinemæssigt forsøg på isolering af Helicobacter
              pylori.


Prøvemateriale       Galde, ventrikelvæske, duodenalsekret etc.


Tidspunkt for prøvetagning Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier         Spidsglas, sterile.


Prøvetagning        Omhyggelig aseptisk teknik.


Prøvemængde         Spidsglasset må kun fyldes halvt op.
              1-2 ml er tilstrækkelig.


Opbevaring         I køleskab (4 °C).


Forsendelse         I kølekasse. Af hensyn til dyrkning af anaerobe bakterier bør hurtig
              fremsendelse tilstræbes.


Svarafgivelse        Negative prøver besvares efter 2 døgn.


Tolkning          Afhænger af den kliniske situation.
              Clostridium difficile: Ved formodning om antibiotikaassocieret diarré
              kan tarmsekret efter forudgående aftale modtages til dyrkning for
              Clostridium difficile.
              Tarmpatogene bakterier: se Tarmpatogene.


Pus og sårsekret
Undersøgelsens princip   Mikroskopi (om muligt), aerob og anaerob dyrkning med påfølgende
              identifikation og resistensbestemmelse.


Indikation         Ved kliniske tegn på infektion i sår eller bløddele.
              Ved kroniske sår (fx ulcus cruris eller decubitus) er dyrkning som
              hovedregel ikke indiceret.
              Dyrkning fra fistelåbninger giver ofte vækst af en "fistelflora", der
              sjældent er repræsentativ for en eventuel "dybereliggende" infektion.
              Det gælder dog, at fundet af Staphylococcus aureus taler for
              dybereliggende infektion.


Prøvemateriale       Aspireret pus eller sekret foretrækkes. Kulpodepind anvendes kun,
              hvor det ikke er muligt at fremsende aspireret materiale.


Tidspunkt for prøvetagning Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier         Sprøjte til aspiration af materiale. Steril lukkeprop.
              Til større mængder anvendes sterilt spidsglas.
              Kulpodepind i Stuart transportmedium.


Prøvetagning        NB: Det er altid bedst at fremsende selve det inficerede materiale
              frem for en podepind.
              Ved mængder over ½-1 ml bør materialet overføres til et sterilt
              spidsglas, aldrig til Stuart transportmedium.
              Ved mindre mængder kan materialet fremsendes i den sprøjte, der er
              anvendt til aspiration: kanylen fjernes og anbringes i kanyleboks, og
              sprøjten sikres med steril lukkeprop. Af hensyn til dyrkning af
              anaerobe bakterier bør luft-tilblanding i sprøjter undgås.
              Ved bløddelsinfektion uden pussekretion eller abscesdannelse
              (flegmone, cellulitis o.lign.) kan prøvemateriale opnås på følgende
              måde: efter grundig desinfektion af huden med 2,5 % jodsprit og
              eventuelt anlæggelse af lokalanæstesi indføres en kanyle, påmonteret
              en sprøjte med 1 ml fysiologisk sterilt saltvand, i det inficerede
              område. Saltvand injiceres, hvorefter der aspireres så meget som
              muligt. Den aspirerede væske forsendes i sprøjten som beskrevet oven
              for.


Prøvemængde         Så meget materiale som muligt, glasset må dog kun fyldes halvt.


Opbevaring         I køleskab (4 °C).


Forsendelse         Så vidt muligt i kølekasse. Af hensyn til dyrkning af anaerobe
              bakterier bør hurtig forsendelse tilstræbes.
              Podninger i Stuart transportmedium kan forsendes med postvæsenet
              efter emballering i forsendelseshylster.


Svarafgivelse        Negative prøver besvares efter 2 døgn.
              Identifikation og resistensbestemmelse foretages på alle mikro-
              organismer, der skønnes relevante.
              Podning fra kroniske sår (ulcus cruris, decubitus) samt fra
              fistelåbninger besvares summarisk. Fund af hæmolytiske strep-
              tokokker og Staphylococcus aureus vil dog altid blive anført.


Tolkning          Fundet af en eller flere potentielt patogene bakterier er ikke
              ensbetydende med, at man har fundet det ætiologiske agens til den
              pågældende infektion.
              Angivelse af resistensforhold for en funden bakterie betyder ikke, at
              antibiotikabehandling tilrådes.
              Bidsår: Bid kan fremkalde alvorlige infektioner. Eksempler på
              bakterier associeret med bestemte typer af bid:
              Hunde- og kattebid: Pasteurella multocida og Capnocytophaga
              canimorsus (tidligere CDC gruppe DF-2).
               Heste- og svinebid:   Pasteurellacaeae og Actinobacillaceae.


                  Rottebid:        Streptobacillus moniliformis.
                 Slangebid:            Mykobakterier.


              Til "bidfloraen" hører også Weeksella zoohelcum og Staphylococcus
              intermedius).
              Ved dyrebid bør dyrearten angives præcist på rekvisitionssedlen, og
              kirurgisk revision bør foretages på vid indikation, ligesom penicillin
              anbefales som profylaxe.
              Risikoen for viral infektion, herunder rabies, bør holdes i erindring.
              Toxisk shock syndrom (TSS): Ved formodning om TSS kan isolater
              af Staphylococcus aureus undersøges for toxinproduktion på Statens
              Serum Institut.


Ørepodning
Undersøgelsens princip   Aerob dyrkning med påfølgende identifikation og resistens-
              bestemmelse af potentielt patogene bakterier.
              Anaerob dyrkning udføres kun efter særlig anmodning og motivering,
              fx mastoiditis eller hjerneabsces.


Indikation         Dyrkning fra mellemøre i tilslutning til paracentese.
              Podning fra ydre øregang i tilfælde af otitis externa er sædvanligvis
              ikke indiceret.


Prøvemateriale       Sekret fra mellemøre.


Tidspunkt for prøvetagning Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier         Kulpodepind eller speciel metalvatpodepind (hvid) i Stuart
              transportmedium.


Prøvetagning        Sekret eller pus opsamles på podepinden.
             Hvis prøven tages fra mellemøret sammen med paracentese, bør man
             undgå kontaminering af podepinden i den ydre øregang.


Opbevaring        I køleskab (4 °C).


Forsendelse       Om muligt i kølekasse. Ved forsendelse med postvæsenet anbringes
             Stuart transportmedium i forsendelseshylster.


Svarafgivelse      Negative prøver besvares efter 2 døgn.


Tolkning         Et eventuelt bakteriefund må bedømmes med forsigtighed på grund af
             risiko for tilblanding af normalflora fra tilgrænsende områder.
             De fleste tilfælde af akut otitis media skyldes pneumokokker,
             Haemophilus influenzae, hæmolytiske streptokokker og Branhamella
             catarrhalis.
             Fund af Staphylococcus aureus vil ofte være udtryk for tilblanding af
             flora fra ydre øregang.


Særlige bemærkninger   Såfremt ørepodning tages fra patienter med kronisk otitis media, bør
             dette fremgå af oplysningerne på rekvisitionssedlen.
             Ligeledes skal det også oplyses, når prøven er taget under operation.
             I tilfælde af formodning om malign (nekrotiserende) extern otitis
             skal diagnosen påføres. Infektionen af ørebrusken skyldes oftest
             Pseudomonas aeruginosa og kan få et livstruende forløb.
             Øreinfektioner efter badning: Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas
             hydrophila gruppen og Vibrio arter optræder som årsag til
             øreinfektioner efter badning.


Øjenpodning
Undersøgelsens princip  Aerob dyrkning med påfølgende identifikation og resistens-
             bestemmelse af potentielt patogene bakterier.
             Alle øjenpodninger fra nyfødte undersøges specielt med henblik på
             gonokokker. Direkte mikroskopi udføres akut, såfremt der
             fremsendes sekret udstrøget på objektglas (specielt mærkede glas bør
             anvendes og nedenstående prøvetagningsteknik følges).


Indikation        Formodning om bakteriel konjunktivitis (øjeninfektion).
             Undersøgelsen er specielt væsentlig hos nyfødte (de første par
             leveuger) med tegn på konjunktivitis for at udelukke gonoroisk
             infektion.


Prøvemateriale      Sekret/pus fra conjunctiva.
Tidspunkt for prøvetagning Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier         Podepind i Stuart transportmedium.
              Eventuelt objektglas og forsendelsesetui.


Prøvetagning        Podning foretages principielt med steril hvid podepind. Hvis der er
              så rigeligt med pus, at kontakt med slimhinden kan undgås, kan
              kulpodepind benyttes (optimalt for Neisseria). Podepinden anbringes i
              Stuart transportmedium.
              Til direkte mikroskopi tages sekret/pus med steril hvid podepind,
              og materialet afsættes ved rulning på midterste del af et affedtet
              objektglas. På samme side af glasset anbringes helt tæt på den korte
              kant en mærkat med patientens data. Efter lufttørring fremsendes
              objektglasset i forsendelsesetui ledsaget af rekvisitionssedlen.


Opbevaring         I køleskab (4 °C).


Forsendelse         Om muligt i kølekasse. Ved forsendelse med postvæsenet anbringes
              Stuart transportmedium i forsendelseshylster og objektglas i
              forsendelsesetui.


Svarafgivelse        Hvis direkte mikroskopi eller dyrkning giver formodning om
              gonoroisk infektion hos en nyfødt, meddeles dette straks telefonisk til
              rekvirenten.
              Ved fund af Staphylococcus aureus, Hæmophilus arter og
              Streptococcus pneumoniae foretages identifikation og resi-
              stensbestemmelse kun for indlagte patienter. Ved fund af andre
              bakterier foretages identifikation og resistensbestemmelse efter skøn.
              Resistensbestemmelser er kun vejledende for en systemisk
              behandling af patienten!
              Der foretages ikke rutinemæssigt resistensbestemmelse over for
              kloramfenikol eller fucidin (se Bakteriologisk), da disse bestemmelser
              ikke er repræsentative for de høje lokale koncentrationer af antibiotika
              som opnås ved lokal applikation.
              Negative prøver besvares efter 2 døgn.


Tolkning          Et eventuelt bakteriefund må bedømmes med forsigtighed på grund af
              forekomsten af normalflora og mulighed for tilblanding af bakterier
              fra palpebra og hud. Selv fund af potentielt patogene bakterier må
              vurderes nøje, fx hos mindre børn med konjunktivitis symptomer i
              forbindelse med catarrhalia (det er specielt denne patientgruppe, som i
              alt for stort omfang bliver behandlet med antibiotika).
              Direkte mikroskopi er værdifuld, specielt til en hurtig, præ-liminær
              diagnose af gonoroisk øjeninfektion. Gram-negative diplokokker, som
              iagttages ved direkte mikroskopi, er dog langt hyppigere Branhamella
               catarrhalis eller andre Neisseria species end Neisseria gonorrhoeae.
               Se Sundhedsstyrelsens Vejledning for diagnose og behandling af
               seksuelt overførbare sygdomme, 1992, side 28.


Særlige bemærkninger     Ved konjunktivitis, bør der, specielt hos nyfødte, undersøges for
               Chlamydia trachomatis (se Chlamydia).
               Øjenpodninger fra patienter med keratitis eller endophthalmitis:
               diagnosen bør klart fremgå af rekvisitionssedlen, så relevante
               bakteriologiske fund ikke går tabt ved rutinemæssig behandling af
               prøven. Sædvanligvis "apatogene" bakterier eller svampe kan i disse
               tilfælde være årsag til infektion, og må således ikke negligeres.


Podning for multiresistente bakterier
Undersøgelsens princip    Aerob dyrkning med påfølgende identifikation af multiresistente
               bakterier, som ikke normalt forekommer hos patienter på danske
               sygehuse.


Indikation          Forebyggelse af spredning af multiresistente bakterier blandt patienter
               og personale på sygehuse.
               Patienter, som overflyttes fra sygehuse i lande uden for Skandinavien,
               kan være blevet koloniseret med multiresistente bakterier under
               indlæggelsen, særligt meticillinresistente Staphylococcus aureus
               ("MRSA") og aminoglykosidresistente enterobakterier.
               Man bør være opmærksom på, at patienter kan være bærere af MRSA
               i en længere periode (3-6 måneder) efter udskrivelse fra udenlandsk
               sygehus.


Prøvemateriale        Næsepodning
               Podning fra svælg
               Podning fra perineum
               Podning fra sår og drænvæske


Tidspunkt for prøvetagning Snarest efter overflyttelsen.


Utensilier          Kulpodepinde, Stuart transportmedium.


Prøvetagning         Næsepodning tages fra den forreste del af næsen (vestibulum nasi).


Mærkning af         Rekvisitionssedlen mærkes med udlandsophold (MRSA).
rekvisitionsseddel
Forsendelse         Om muligt i kølekasse. Ved forsendelse med postvæsenet anbringes
               Stuart transportmedium i forsendelseshylster.
Svarafgivelse      Negativt svar afgives tidligst 2 dage efter modtagelsen og meddeles
             altid telefonisk! Da identifikation af MRSA kan byde på
             vanskeligheder, kan svarafgivelsen lejlighedsvis forsinkes.


Tolkning         Ved fund af multiresistente bakterier specielt MRSA er der indikation
             for opretholdelse af isolationsregime.
             Hos koloniserede patienter, som har været i behandling med fx
             klorhexidinvask, kræves erfaringsmæssigt flere prøvetagninger med
             negativt resultat efter behandlingsophør, før bærertilstanden kan
             betragtes som elimineret.


Bemærkninger       Udbredelsen af MRSA er størst på sygehuse i Sydeuropa,
             Mellemøsten, Det fjerne Østen (specielt Australien og Japan) og USA.
             Risikoen for kolonisation er størst ved ophold på intensivafdeling,
             længerevarende hospitalsophold (>2 uger) og i forbindelse med
             antibiotisk behandling.
             De andre skandinaviske lande har et niveau af MRSA nær det danske,
             det vil sige < 1 %.
             Personale: For personale, som har arbejdet på hospitaler uden for de
             nordiske lande, anbefales "screening" ved podning fra næse, svælg
             eller perineum, og fra eventuelle hudlæsioner (sår eller eksem).
             Rekvisitionssedlerne mærkes udlandsophold(MRSA) og personale.
             Vedr. isolation af overflyttede patienter og podning af personale:
             Se Hygiejnebogen
             eller kontakt KMA:
               Hygiejnesygeplejerskerne
               (selvvalg (8949) 5642, 5643 eller 5645)
             eller lægerne
               (selvvalg (8949) 5610).


Biopsimateriale
Undersøgelsens princip  Mikroskopi (om muligt) samt aerob og anaerob dyrkning med
             påfølgende identifikation og resistensbestemmelse.


Prøvemateriale      Vævsprøver udtaget ved kirurgisk indgreb eller ved punktur af
             organer, fx knogleaspirat, finnålspunktur, lever- eller nyrebiopsi
             (petecchier, se "Særlige bemærkninger").
             Ortopædkirurgiske infektioner: Ved formodning om infektion, hvor
             det kan være vanskeligt at skelne kontamination fra infektion (fx
             ledproteser), anbefales det at udtage biopsier 5 steder i det operative
             felt; eventuelle fistelgange bør undgås. Prøverne sendes separat med
             hver sin rekvisitionsseddel. Se også ledvæske og knogleaspirater.
              Hjerteklapper & karproteser: Det anbefales, at mindre stykker med
              aseptisk teknik deponeres direkte i separate beholdere med
              dyrkningsmedium (3 udgør et sæt); beholderne rekvireres fra KMA
              før operationen.


Tidspunkt for prøvetagning Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


Utensilier         Kirurgiske instrumenter eller sprøjte + kanyle beregnet til punktur.
              Sterile spidsglas, objektglas og forsendelsesetui.
              Sterile beholdere med dyrkningsmedium (3 i et sæt) kan rekvireres fra
              KMA (angiv formål: karprotese eller hjerteklap).


Prøvetagning        Omhyggelig aseptisk teknik.
              Petecchier: Se: Særlige bemærkninger.


Prøvemængde         Vævsstykker bør højst være ca. hasselnødstore (1 cm x 1 cm).
              Ved anbringelse af aspireret materiale i spidsglas, må dette højst
              fyldes halvt (1-2 ml er tilstrækkeligt).


Opbevaring         I køleskab (4 °C). Forsendelse bør dog som hovedregel ske
              umiddelbart efter prøvetagningen.


Forsendelse         Kølekasse bør anvendes, med mindre forsendelsen sker meget hurtigt.
              Biopsierne holdes fugtige med 2-3 dråber fysiologisk sterilt
              saltvand.
              I tilfælde af særligt "kostbart" materiale eller i forbindelse med
              specielle kliniske problemstillinger bør KMA kontaktes inden af-
              sendelsen af prøven.


Svarafgivelse        Negativt svar afsendes sædvanligvis efter 4-5 døgn.
              Telefonisk svar afgives efter skøn, samt hvis ønske herom er angivet
              på rekvisitionssedlen.


Tolkning          Ved god prøvetagningsteknik er falsk positive fund sjældne. Falsk
              negative fund kan forekomme i tilfælde af utilsigtet desinfektion af
              prøvematerialet (fx ved tilsætning af formalin) eller ved
              uhensigtsmæssig transport.
              Ortopædkirurgiske infektioner: Fundet af samme bakterieart i
              mindst 3 af 5 udtagne prøver underbygger den infektionsmæssige
              betydning selv af lavpatogene mikroorganismer som
              koagulasenegative stafylokokker eller coryneforme stave.
              Fistelflora kan ofte kontaminere en eller flere af prøverne.
Særlige bemærkninger    Ved meningitis eller septikæmi ledsaget af petecchier kan
              mikroskopi og dyrkning fra et hudelement eventuelt give en hurtig
              diagnose.
              Teknik: Efter desinfektion med sprit, løftes petecchien med steril, fin
              kanyle og afsnittes med skalpel. Der foretages aftryk på rent,
              flamberet, men afkølet, objektglas, afmærket med tuschcirkel på
              samme side af glasset! Hudbiopsien sendes i et par dråber sterilt vand
              til dyrkning. Objektglasset anbringes i forsendelsesetui.
              Intraokulære infektioner: Ved formodning om endopthalmitis kan
              der være indikation for aspiration fra forreste kammer eller
              glaslegemet. Da prøvemængden er meget beskeden, bør materialet
              inokuleres direkte på egnede bakteriologiske medier, som kan
              fremsendes efter forudgående aftale med KMA. I det omfang der er
              materiale til rådighed, bør et objektglas præpareres med henblik på
              direkte mikroskopi. En mærkat med patientens data anbringes på
              samme side af glasset og helt tæt på den korte kant. Objektglasset
              sendes i forsendelsesetui, og rekvisitionssedlen afkrydses for direkte
              mikroskopi.
              Følgende specialvejledninger kan rekvireres fra Bakteriologisk
              afsnit:
              1. Finnålsaspirats fra spondylitispatienter.
              2. Borebiopsi fra knoglevæv.


Sektionsmateriale
Undersøgelsens princip   Aerob og anaerob dyrkning med påfølgende identifikation af bakterier
              og svampe.


Indikation           1. Specielle tilfælde, hvor det anses for vigtigt, at afklare, om
                  infektion har bidraget til patientens død.
                2. Ved dødsfald i forbindelse med infektion (fx endocarditis eller
                  meningitis), hvor det kan være af betydning at belyse, om den
                  givne antibiotiske behandling har ført til sterilisering af
                  infektionsfokus eller om der eventuelt er opstået en sekundær
                  infektion.


Prøvemateriale       Hjerteblod og væv fra fx lever, milt, nyrer, lunger, meninges samt
              eventuelt suspekte områder.


Tidspunkt for prøvetagning Hurtigst muligt efter dødsfaldet.


Utensilier         Sterile spidsglas.
              Sterile engangssprøjter (eventuelt sterile lukkehætter).
              Kulpodepinde & Stuart transportmedium.
              Tætte, sterile beholdere til vævsstykker.
Prøvetagning       Prøverne skal udtages sterilt.
             På grund af det uafklarede spørgsmål om eventuelt flytning af
             mikroorganismer ved exviscerationen gås frem på følgende måde:
             Kropshulen åbnes aseptisk (jodning, sterile handsker og
             instrumenter). Inden udtagning af organblokken aspireres fra
             eventuelt pericardieexudat; gennem et opklippet "vindue" i pericardiet
             jodes epicardiet, og hjerteblod aspireres fra højre ventrikel eller højre
             atrium.
             Fra lever og milt samt lunger og nyrer dyrkes efter jodning af
             overfladen ved incision med éngangsknive og podning med steril
             podepind fra vævets indre.
             Hvis der i øvrigt findes exudater eller fokale infektionsprocesser,
             foretages aspiration eller udtages vævsprøver, og hvor dette ikke er
             muligt anvendes podepind.
             Vævsprøver anbringes hver for sig i steril, tætsluttende beholder.
             Aspireret materiale anbringes i sterilt spidsglas eller forsendes i
             engangssprøjte med steril lukkehætte.
             Hvis podepinde anvendes, anbringes de i hvert sit Stuart
             transportmedium.


Prøvemængde       Spidsglas må højst fyldes halvt (1-2 ml er tilstrækkeligt).
             Hjerteblod dog 5 ml.
             Vævsprøver af maximalt hasselnødstørrelse.


Opbevaring        Sprøjter med lukkehætte, beholdere med vævsprøver, spidsglas og
             Stuart medier i køleskab (4 °C).


Forsendelse       Forsendelse bør ske i kølekasse.


Svarafgivelse      Isolerede bakterier og svampe identificeres. Negative svar udsendes
             efter ca. 2 døgn, bortset fra hjerteblod (7 døgn).
             Resistensbestemmelse udføres kun efter anmodning.


Tolkning         Trods omhyggelig udtagning af materiale ses ofte kontamination af
             prøverne. Selv få timer efter dødsfald isoleres eksempelvis
             Clostridium sordelli, C. septicum eller C. perfringens hyppigt fra blod
             eller væv.


I.V. kateter
Undersøgelsens princip  Semikvantitativ, aerob dyrkning efter rulning af kateteret på agarplade
             med påfølgende identifikation og resistensbestemmelse.


Indikation        Dyrkning af I.V. kateterspids foretages ved phlebitis i den
             pågældende vene og ved formodning om bakteriæmi.
Prøvemateriale      5-7 cm af den intravenøse venekateterspids.


Utensilier        Sterilt spidsglas.


Prøvetagning       Kateterets indstikssted desinficeres omhyggeligt med 70 % alkohol.
             Efter tørring fjernes kateteret aseptisk, og 5-7 cm af spidsen afklippes.
             Afklipningsstedet skal ligge mindst ½ cm inden for hudniveau.
             Kateteret anbringes i sterilt spidsglas, som forsynes med et par dråber
             sterilt vand for at undgå udtørring.


Opbevaring        Køleskab (4 °C).


Forsendelse       Hurtig forsendelse tilrådes. Om muligt anvendes kølekasse.


Svarafgivelse      Ved vækst af bakterier angives det absolutte antal på pladen (se neden
             for). Negative prøver besvares efter 2 døgn.


Tolkning         Fremkommer der mere end 15 kolonier ved dyrkning, tyder dette på
             en reel kolonisering af kateterspidsen, hvilket gør kateteret til et
             muligt fokus for en eventuel bakteriæmi.
             Hvis der fremkommer få kolonier (< 5-10) ved dyrkning, er det
             overvejende sandsynligt, at væksten skyldes forurening af kateteret
             under fjernelsen af dette.


Særlige bemærkninger   Der vil ofte være indikation for samtidig bloddyrkning fra
             perifervene. Rutinemæssig dyrkning af I.V. katetre ved seponering er
             ikke hensigtsmæssigt, da katetre som en funktion af tid koloniseres
             med hudbakterier, som for de fleste patienter er uden klinisk
             betydning.


Koncentrationsmåling af antibiotika
Undersøgelsens princip  Immunoenzymatisk eller biologisk (kun efter aftale) koncentra-
             tionsmåling af antibiotika i blod eller vævsvæsker.
             Der kan rutinemæssigt foretages koncentrationsbestemmelse af
             gentamicin, tobramycin og vancomycin.
             Bestemmelse af andre antibiotika kan kun foretages efter forudgående
             aftale, eventuelt i samarbejde med Statens Serum Institut.
             Koncentrationsbestemmelse af antibiotika foretages søndag og
             helligdage kun efter aftale med Klinisk Mikrobiologisk Afdelings
             læger.
Indikation         Der er i reglen ikke indikation for at måle serumkoncentrationer for
              patienter, som opfylder alle af følgende kriterier:

                o kortvarig behandling med et aminoglykosid (< 5 dage),

                o aminoglykosidet doseres én gang daglig,
                o normal nyrefunktion bedømt ud fra kreatinin clearance (fx
                 beregnet ud fra nomogram),
                o nyrefunktionen stabil.

              For patienter, som opfylder ét af følgende kriterier:
                o længerevarende behandling (> 5 dage) med et aminoglykosid
                 eller vancomycin,
                o nedsat eller ustabil nyrefunktion,
              er der altid indikation for, at måle serumkoncentrationer.
              Koncentrationsbestemmelsen foretages som hovedregel første gang
              efter 3. dosis.
              Hos patienter i længerevarende behandling er koncentra-
              tionsbestemmelse ("dal"-værdien) indiceret 1-2 gange ugentligt.


Parametre          Følgende parametre kan bestemmes:
              Akkumulation (toxisk koncentration): Påvises bedst ved be-
              stemmelse af "dal"-værdi ("0"- eller "trough"-værdi).
              Spidsværdi: Spids- eller "peak"-værdien kan i særlige tilfælde være
              indiceret for at kontrollere, om doseringen er tilstrækkelig. For
              aminoglykosider doseret én gang daglig vil spidsværdien altid være
              høj, og oftest uden for måleområdet; måling er derfor i reglen ikke
              indiceret.
              Halveringstid: Ved nedsat nyrefunktion kan bestemmelse af
              halveringstiden være indiceret med henblik på videre dosering.


Prøvemateriale       Blod (serum). Efter særlig aftale kan måling udføres i spinalvæske,
              urin eller anden vævsvæske.


Tidspunkt for prøvetagning Dalværdi opnås ved prøvetagning umiddelbart før næste indgift af
              det pågældende antibiotikum. Målingen kan derfor først anvendes til
              eventuelt at regulere næstfølgende dosering!
              Spidsværdi opnås ved prøvetagning 30 minutter efter intravenøs
              indgift, 1 time efter intramuskulær indgift og 2 timer efter peroral
              indgift af det pågældende antibiotikum.
              Halveringstiden bestemmes ud fra 2 prøver taget 1 og 4 timer efter
              opnået spidsværdi.


Utensilier         Tørglas.
Prøvetagning  Venepunktur. Husk at angive tidspunktet for prøvetagning og sidste
        dosis af det pågældende antibiotikum.
        Husk også at angive, hvis patienten får andre antibiotika, og i givet
        fald hvilke. Der advares imod at anvende blod, trukket på intravenøse
        kateter, som anvendes til indgift af det pågældende antibiotikum; på
        trods af mange timers interval samt gennemskylning er der risiko for
        falsk forhøjede værdier.


Prøvemængde   4 ml blod eller 2 ml serum.


Opbevaring   I køleskab (4 °C).


Forsendelse   Om muligt i kølekasse. Ved længerevarende transport bør serum
        skilles fra og fremsendes separat.


Svarafgivelse  Koncentrationsbestemmelserne udføres én gang dagligt på hverdage,
        og for prøver modtaget inden kl. 13 (lørdag dog kl. 12!), kan svaret
        foreligge telefonisk i afdelingen kl. 15.
        Anvendes en biologisk metode, kan svar dog tidligst afgives ét døgn
        efter modtagelsen og forudsætter advisering dagen før modtagelse.
        Skriftligt svar afgives også samme dag som telefonisk eller
        elektronisk svar.


Tolkning    Resultatet af undersøgelsen vil være vejledende for den fortsatte
        dosering af det pågældende antibiotikum. Målet er på samme tid at
        opnå terapeutisk effekt og undgå toksiske koncentrationer.
        Aminoglykosiders effekt synes at bero på en høj spidsværdi og deres
        toksicitet på en høj dalværdi. Ved én-dosis i døgnet af
        aminoglykosider opnås en høj spidsværdi og en lav dalværdi.
        Vancomycins effekt synes at forudsætte en mere jævn fordeling af
        stoffet over tid (dalværdi over 10 mg/L), og for at undgå den toksiske
        effekt at dalværdien holdes under 20mg/L.
        Følgende skema kan anvendes ved bedømmelsen:

                        Dalværdi mg/L

                        Én-dosis       Fler-dosis

        Gentamicin og tobramycin    <1          <2

        Vancomycin            -          <10-20*

        *Gælder hvor vancomycin indgives alene. Ved kombination med
        aminoglykosid bør der udvises større forsigtighed.


        Ved dosering én gang daglig kan næstfølgende dosis vejledende
             fastlægges ud fra den målte serumkoncentration (dalværdi):

             Dalværdi     Ny dosering
             (mg/L)

             0,6        Dosis = initialdosis

             0,6 - 1,0     Dosis = 50 % af initialdosis

             > 1,0       Pause; ved fortsat behandlingsindikation konferér
                      eventuelt med klinisk mikrobiolog.Initial dosis      Den initiale dosis ("Loading dose") er kun bestemt af patientens vægt:

                             Gentamicin

                             4-5 mg/kg             Virologisk-immunologisk afsnit
Aflevering af prøver   Bygning X, stuen.


Beliggenhed       Bygning X, 1. sal. Kortskitse: Se Kort.


Telefonisk henvendelse  Forespørgsel om virologiske prøver
             og bestilling af transportmedier (8949) 5610
             (kl.8.00-15.00)


Analyseprogram      For hver enkelt analyse må man gøre sig klart, om det drejer sig om
             påvisning af hele virus (virusdyrkning) polymerase chain reaktion
             (PCR) til påvisning af virus-nucleinsyrer, viruspåvisning med
             immunologisk teknik (virusantigen) eller om tilstedeværelse og
             eventuelt niveau af antistof, som er dannet specifikt mod virus.
             Laboratoriet undersøger også for antistoffer mod andre
             mikroorganismer.


Dyrkning af virus &   Laboratoriet igangsætter dyrkning af virus alle hverdage og udfører
antigenpåvisning     rutinemæssigt undersøgelser for virus-antigen mindst tre gange
             ugentligt. Serologiske undersøgelser udføres 2 gange ugentligt, PCR
             analyser mindst 2 gange ugentligt. Prøver kan eventuelt fremskyndes
             efter telefonisk henvendelse.
             Hasteprøver til undersøgelse for respiratorisk syncytial virus (RSV)
             modtages uden for normal arbejdstid, i sæsonen, af den faste
             bioanalytikervagt (se KMA).
Transportmedium       Til indsendelse af prøver til dyrkning, antigenbestemmelse eller PCR
               anvendes én type transportmedium, som kan rekvireres fra virologisk
               afsnit (Tlf.: 8949 5610).
               Transportmediet skal opbevares på frost.
               Patientprøver må ikke fryses inden forsendelse til laboratoriet med
               mindre andet er aftalt!


Påvisning af antistof    For mange antistofundersøgelser gælder, at der bør indsendes såvel en
               akut prøve som en prøve taget 2-3 uger eller senere efter
               sygdomsudbrud.


Udfyldelse af blå      De kliniske oplysninger har særlig stor betydning for tolkning af
rekvisitionsseddel      virologiske/immunologiske fund. Det gælder forhold som syg-
               dommens varighed, udlandsophold (særlig eksposition), graviditet og
               immunsuppression.


Svarafgivelse og tolkning af Svar afgives skriftligt samme dag, undersøgelsen er afsluttet.
svar
               Telefonisk svar afgives på anmodning.
               Vedrørende tolkning af laboratoriefund kan værdifuld information
               hentes i Statens Serum Instituts Håndbog og Niels Højby: Basal og
               Klinisk Mikrobiologi, København.


Telefonisk rådgivning    Afdelingen yder gerne rådgivning vedrørende virussygdommes
               diagnostik, terapi, undersøgelsesprogrammer og tolkning af konkrete
               svar.


Herpes simplex virus (HSV)
Undersøgelsens princip    Påvisning af Herpes simplex virus (HSV) ved dyrkning i cellekultur
               eller ved PCR.


Indikation          Formodning om infektion lokalt af hud/slimhinder, generaliseret
               infektion (især nyfødte) eller infektion i centralnervesystemet.
               Undersøgelse for Herpes simplex encephalitis eller meningitis finder
               sted ved PCR på spinalvæske. Prøven undersøges samtidig for
               Varicella-Zoster virus og for enterovirus ("encephalitispanel").


Tidspunkt for prøvetagning Tidligst muligt i sygdomsforløbet. Ved hud og/eller slimhinde-
              læsioner svarende til det vesikulære eller væskende stadium. Senere i
              forløbet kan det være vanskeligt at påvise HSV.


Prøvemateriale          1. Vesikelvæske eller celleskrab fra læsioner på hud og slim-
                  hinder (brug HVID VATPODEPIND og TRANSPORT-
                  MEDIUM; ikke kulpodepind og aldrig Stuart transport-
                 medium!).
               2. Mundskyl: Efter at have gurglet med fysiologisk sterilt
                 saltvand spytter patienten det ud i virustransportmedium
                 beregnet til forsendelse (alternativt: podning med hvid
                 podepind, der indsendes virustransportmedium).
               3. Væv (biopsi- og sektionsmateriale).
               4. Cerebrospinalvæske: minimum 0,5 ml.


Utensilier         Virustransportmedium, vatpind.


Procedure         Hud og slimhinder: Vesikelvæske aspireres med kanyle, celleskrab
              med egnet skalpel eller hvid vatpodepind; materialet overføres til
              transportmedium og podepind efterlades i glasset.
              Vævsstykke kan fugtes med få dråber fysiologisk sterilt saltvand eller
              transportmedium.
              Cerebrospinalvæske forsendes uden tilsætning.


Opbevaring         I køleskab (+4oC). Prøvematerialet må ikke fryses.


Forsendelse        I beskyttelsesrør. Forsendes hurtigst muligt per post eller intern
              transport.


Besvarelse            Dyrkning:          HSV isoleret / ikke påvist.
              PCR undersøgelsen:       Positiv/negativ for HSV DNA


              Ved fund af HSV udføres typebestemmelse for HSV-1 og HSV-2.


Tolkning          Jævnfør Statens Serum Instituts Håndbog.
              For encephalitis: Se undersøgelse for viral encephalitis.


Undersøgelsens princip   Påvisning af serum antistoffer mod HSV af IgG klasse i ELISA.
              Det er ikke muligt at bestemme typespecifikke antistoffer.


Indikation         Formodning om HSV infektion.


Tidspunkt for prøvetagning Akut prøve.


Prøvemateriale       3 ml. blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.


Utensilier         Tørglas.
Opbevaring         I køleskab (4oC).


Forsendelse         I beskyttelsesrør med post eller intern transport.


Besvarelse         Svar angives som positiv / negativ.


Bemærkninger        Ved udredning af encephalitis kan det være relevant at undersøge for
              intrathekal dannelse af HSV antistoffer. Se Statens Serum Instituts
              Håndbog.


Varicella-zoster virus (VZV)
Undersøgelsens Princip   Påvisning af Varicella-Zoster virus (VZV) ved PCR.


Indikation         Formodning om VZV infektion lokalt af hud eller slimhinder.
              Eventuelt generaliseret infektion, infektion i luftveje eller infektion af
              centralnervesystemet (0-10 dage efter symptom-debut).


Tidspunkt for prøvetagning Tidligst muligt i sygdomsforløbet. Ved hud og/eller slimhinde-
              læsioner svarende til det vesikulære eller væskende stadium.


Prøvemateriale         1. Vesikelvæske eller celleskrab fra læsioner på hud og slim-
                  hinder (brug HVID VATPODEPIND og TRANSPORT-
                  MEDIUM; ikke kulpodepind og aldrig Stuart transport-
                  medium!).
                2. Spinalvæske.
                3. Luftvejssekret.
                4. Væv (biopsi- og sektionsmateriale).


Utensilier         Virustransportmedium, VATPODEPIND.


Procedure          Hud og slimhinder: Vesikelvæske aspireres med kanyle, celleskrab
              med egnet skalpel, eventuelt anvendes hvid vatpodepind; materialet
              overføres til transportmedium og podepind efterlades i mediet.
              Cerebrospinalvæske kan forsendes uden tilsætning.
              Luftvejssekret forsendes uden tilsætning.
              Vævsstykke kan fugtes med fysiologisk sterilt saltvand eller
              transportmedium.


Opbevaring         I køleskab (+4oC).
Forsendelse         I beskyttelsesrør.


Besvarelse         Negativ/positiv for VZV DNA.


Undersøgelsens Princip   Påvisning af antistoffer i serum mod VZV af IgG klasse i ELISA.


Indikation         Status for VZV immunitet, formodning om aktuel VZV infektion.


Tidspunkt for Prøvetagning Akut prøve, eventuelt fulgt af ny prøve 2-3 uger senere.


Prøvemateriale       3 ml blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.


Utensilier         Tørglas.


Opbevaring         I køleskab (4oC).


Forsendelse         I beskyttelseshylster med post eller intern transport.


Besvarelse         Svar angives som:
              Negativ
              Tvivlsom positiv
              Positiv


Dyrkning og antigenpåvisning; Cytomegalovirus
Undersøgelsens Princip     1. Påvisning af Cytomegalovirus (CMV) ved dyrkning i celle-
                  kultur.
                2. Påvisning af viræmi (CMV-antigen i polymorfkærnede leu-
                  kocytter i perifert blod).


Indikation         Formodning om generaliseret infektion i særlig grad hos immun-
              kompromitterede patienter og nyfødte.


Diagnostisk vejledning   DIAGNOSTISK VEJLEDNING

              Kongenit CMV         Dyrkning fra urin.

              ”CMV-Mononucleose”      Serum til antistofundersøgelse.

              Basisundersøgelse af     Serum til antistofundersøgelse.
              allotransplanterede
               Rutineundersøgelse af    EDTA-blod til CMV antigen
               allotransplanterede     undersøgelse.

               Febrilia hos allotransplan- EDTA-blod til CMV antigen
               terede og andre       undersøgelse. Serum til antistof-
               immunsupprimerede      undersøgelse.
                             Dyrkning fra urin, svælg og ved
                             lungesymptomer: BAL.

               Slimhindeinfektion      Histologi af biopsi.

               Retinainfektion       Opthalmoskopi.

Tidspunkt for Prøvetagning   1. CMV dyrkning: ikke kritisk.
                2. CMV antigen: EDTA-blod tages om morgenen og skal være
                  laboratoriet i hænde inden kl. 10.00. Dog skal hasteprøver,
                  hvor der ønskes svar samme dag, aftales telefonisk og være
                  laboratoriet i hænde inden kl. 9.00.


Prøvemateriale         1. CMV dyrkning: Mundskyl med fysiologisk sterilt saltvand,
                  urin, bronchioalveolær skyllevæske (BAL).
                2. CMV antigen: 5 ml EDTA-blod.


Utensilier          10 ml spidsglas (til dyrkning).
               5 ml EDTA-glas (antigen).


Opbevaring & forsendelse    1. CMV dyrkning: I køleskab (+4oC) - må ikke fryses. For-
                  sendes i beskyttelseshylster med post eller intern transport.
                2. CMV antigen: Tåler ikke opbevaring (se tidspunkt for
                  prøvetagning og fremsendelse ovenfor).


Besvarelse          CMV dyrkning besvares med: CMV isoleret / ikke påvist.
               Mængden af virus angives omtrentlig (potens af 10) per ml.
               Positivt værdi-interval:
                      Urin             10 - 107 virus/ml
                   Mundskyl, BAL           10 - 105 virus/ml


               CMV antigen i polymorfkærnede leukocytter i perifert blod besvares
               med:
               antal CMV positive leukocytter/ 2 x 105 granulocytter.
               Positiv værdi-interval:
               1 - 104 CMV positive leukocytter/ 2 x 105 granulocytter.
Bemærkninger        Påvisning af CMV antigen i polymorfkærnede leukocytter i perifert
              blod er et udtryk for viræmi. Undersøgelsen har vist sig at være af
              særlig værdi til diagnosticering af CMV infektion hos
              transplantationspatienter i immunosuppressiv behandling. Tilstanden
              kan medføre spredning til organer (dissemineret CMV infektion).
              Ved fund af CMV positive granulocytter bør behandling med
              ganciclovir eller andet middel mod CMV overvejes.
              Påvisning af CMV-holdige granulocytter hos AIDS patienter har i
              reglen ikke behandlingsmæssig konsekvens. Det anses dog for at
              være et dårligt prognostisk tegn.
              Undersøgelsen kan udføres hurtigere end dyrkning af CMV fra blod.
              Da CMV kan udskilles i måneder til år, bør påvisning af CMV-
              udskillelse vurderes med forsigtighed.
              Ca. 20 % af raske børn i vuggestuealderen kan være CMV-inficeret
              og udskille virus i urinen i mængde på op til 104 virus/ml. Højere
              titre hos spædbørn tyder på en medfødt infektion.


Cytomegalovirus (CMV)
Undersøgelsens princip   Påvisning af serum antistoffer mod Cytomegalovirus.
              Af 1. IgM klasse     (µ-capture ELISA).
                 2. IgG klasse    (Indirekte ELISA)


Indikation           1. Status for CMV immunitet.
                2. Formodning om aktuel CMV infektion. CMV kan bl.a. være
                  årsag til et mononukleoselignende sygdomsbillede hos yngre
                  voksne (Mono-spottest negativ) og til hepatitis.


Tidspunkt for Prøvetagning Akut prøve og prøve efter 2-3 uger, eventuelt senere.


Prøvemateriale       3 ml blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.


Utensilier         Tørglas.


Opbevaring         I køleskab (4oC).


Forsendelse         I beskyttelseshylster.


Besvarelse         Positive svar afgives som titer respektivt arbitrære enheder (ELISA):
              Immung IgG*             IgM
              lobulin
              klasse

              Metodik ELISA            ELISA

              Enheder Arbitrære enheder      Arbitrære enheder

              Positive 232 -> 100.000       0,10 – 0,20 Tvivlsom positiv
              værdier
                                >0,20    Positiv

              *Ved parallelundersøgelse af parrede sera er 3 fold ændring i IgG titer
              udtryk for signifikant ændring i IgG antistofniveau.


Tolkning          Fund af IgM antistoffer mod CMV kan tyde på aktuel infektion; IgM
              antistoffer kan dog være til stede i måneder/år hos immun-
              kompromitterede, og CMV-inficerede spædbørn kan mangle dem.
              IgG antistoffer persisterer efter infektion. Signifikant stigning i IgG
              niveau er udtryk for aktuel primær, reaktiveret eller reinfektion.


Bemærkninger        Jævnfør Statens Serum Instituts Håndbog.


Epstein-Barr virus (EBV)
Undersøgelsens Princip   Påvisning af antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) antigener med
              ELISA teknik. De antigener, som anvendes til antistofpåvisning,
              kommer til udtryk på forskellige tidspunkter i virus' formeringscyclus
              (replikation): "Early Antigen" (EA) og "Epstein-Barr Nuclear
              Antigen" (EBNA).


Indikation         Formodning om EBV infektion (infektiøs mononukleose).


Tidspunkt for Prøvetagning Straks ved klinisk formodning, da specifikke EBV antistoffer dannes
              tidligt i sygdomsforløbet.


Prøvemateriale       3 ml blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.


Utensilier         Tørglas.


Opbevaring         I køleskab (4 °C).


Forsendelse         I beskyttelseshylster med post eller intern transport.


Besvarelse         Der undersøges først for EBNA-IgG antistoffer. Er prøven positiv, er
              der tale om tidligere (> 3 mdr.) EBV infektion, og der udføres ikke
              yderligere undersøgelser undtagen efter særlig aftale. Er prøven
              negativ for EBNA antistoffer undersøges tillige for IgM og IgG
              antistoffer mod EBV-EA (early antigen).


Tolkning          Resultat af undersøgelse besvares som en overordnet tolkning fra
              følgende skema:

              Typiske fund ved forskellige kliniske tilstande:

                        Antistofprofil

                        EA/IgM     EA/IgG    EBNA/IgG

              1Primær infektion    Positiv   Negativ    Negativ
              .Tidlig fase

              2Primær infektion    Positiv/   Positiv    Negativ/Svag positiv
              .Sen fase        Negativ
                                        (OD < 0,5)

              3Reaktivering      Positiv   Negativ/   Positiv
              .                  Positiv
                                        (OD > 0,5)

              4Tidligere infektion  Negativ   Negativ/   Positiv
              .                  Positiv

              5Ingen tidligere    Negativ   Negativ    Negativ
              .infektion              6Ikke tolkelig     Ny prøve tilrådes
              .Bemærkninger        Serologiske forhold som beskrevet under reaktivering forekommer
              ikke sjældent hos raske bloddonorer. Man må derfor ikke tillægge et
              sådant fund for megen vægt i en klinisk situation.


Respirationsvejsvirus
Undersøgelsens Princip   Påvisning af Respirationsvejsvirus: Influenzavirus type A og B,
              respiratorisk syncytial virus (RSV), Adenovirus, parainfluenza virus
              1, 2 og 3 med direkte immunfluorescens.


Indikation         Kliniske tegn på luftvejsinfektion.
              Metoden benyttes kun til undersøgelse af børn under 10 år.


Indikation for       Ved indlæggelse af børn, særligt £ 2 år, kan det have behand-
hasteundersøgelse for RSV  lingsmæssige konsekvenser at stille diagnosen RSV-infektion akut.
               Hasteprøver: Undersøgelse for RSV kan udføres som vagtanalyse
               uden for normal arbejdstid af den faste bioanalytikervagt (se KMA)
               i virussæsonen. Metoden benyttes kun til undersøgelse af børn under
               5 år.
               Der anvendes en hurtigmetode, hvis resultat meddeles rekvirenten
               telefonisk og skriftligt.


Tidspunkt for Prøvetagning Tidligst muligt i forløbet.


Prøvemateriale        Sekret fra næsesvælgrum ("nasalsekret").
               Ekspektorat kan ikke anvendes.


Utensilier          Prøvetagningssæt til opsugning af luftvejssekret, fysiologisk sterilt
               saltvand (virustransport medium kan anvendes).


Procedure          Sekret fra næsesvælgrum: Først føres kateteret gennem det ene,
               derefter det andet næsebor til nasopharynx, hvorfra der aspireres.
               Derefter suges ½ ml fysiologisk sterilt saltvand gennem kateteret, så
               alt materiale opsamles i glasset.


Opbevaring          I køleskab (4oC).


Forsendelse         Transporteres direkte til laboratoriet.


Besvarelse          Besvares som påvist / ikke påvist for de enkelte undersøgelser.
               Hasteprøver besvares telefonisk efter få timer.


Tolkning           Jævnfør Statens Serum Instituts Håndbog.


Bemærkninger         Til hasteprøver for RSV anvendes en hurtigmetode, som er knap så
               følsom (sensitiv) og specifik som den metode, der benyttes i dagtiden.
               RSV-epidemier: Sæsonen for RSV falder mellem november og april,
               noget varierende fra år til år. På basis af positive prøver kan
               virologisk afsnit advisere de pædiatriske afdelinger om en
               igangværende epidemi. Der er kun få sporadiske fund af RSV uden
               for sæsonen.
               Under RSV-epidemier kan diagnosen også være aktuel uden for den
               tidlige barnealder, og nosokomiel infektion forekommer, blandt andet
               hos intuberede patienter.
               Infektioner hos voksne kan være vanskelige at diagnosticere ved den
               beskrevne metode, hvorfor afdelingen efter prøvens beskaffenhed vil
               undersøge prøven med PCR i stedet for at bruge antigen
               detektionsmetoden.
               Da svar på en PCR analyse først foreligger efter mindst 1 døgn, er
               den uegnet til diagnostik af respirationsvejsinfektioner hos børn, hvor
               man med immunologisk teknik kan afgive svar i løbet af få timer.


Respirationsvejsvirus påvist ved PCR
Undersøgelsens Princip    Påvisning af respirationsvejsvirus: Influenzavirus type A og B,
               respiratorisk syncytial virus (RSV), Adenovirus og med RT-PCR eller
               PCR.


Indikation          Kliniske tegn på atypisk pneumoni særligt hos voksne og
               immunkompromitterede.


Tidspunkt for Prøvetagning Tidligst muligt i forløbet.
Prøvemateriale        Sekret fra næsesvælg og ekspektorat.
               Bronchialskyllevæske.


Utensilier          Prøvetagningssæt til opsugning af luftvejssekret:
               Nasalkateter & sug.
               Fysiologisk sterilt saltvand, 2 ml.
               (virustransportmedium kan anvendes).


Opbevaring          I køleskab (4oC).


Forsendelse         Transporteres direkte til laboratoriet.


Besvarelse          Besvares som positiv / negativ.


Kommentarer         Analyserne er først og fremmest indiceret ved atypisk pneumoni hos
               voksne og særligt hos immunkompromitterede patienter, idet
               respirationsvejsvirus kun vanskeligt kan påvises i disse patientgrupper
               ved konventionelle teknikker.


Influenza A virus påvist ved PCR
Undersøgelsens Princip    Påvisning af influenza A virus RNA med RT-PCR.
Indikation          Kliniske tegn på influenza hos alvorligt syge eller personer tilhørende
               risikogruppen.


Tidspunkt for Prøvetagning Tidligst muligt i forløbet.
Prøvemateriale        Svælgpodning eller næsepodning fra den bagerste del af
              næsehulen foretages med dacron- eller hvid vatpodepind.
              Podepinden indsendes i spidsglas med ca. 1-2 ml. sterilt saltvand
              eller virustransportmedium.
              Prøver til influenzadiagnostik kan også tages som et nasopharynx sug.
              Sugekateret placeres i nasopharynx og sekretet opsamles i spidsglas.
              Sugekateret kan med fordel gennemskylles med saltvand eller
              virustransportmedium. Dette er særlig velegnet til børn.


Utensilier         Hvid podepind, spidsglas og fysiologisk sterilt saltvand, 2 ml.
              (virustransportmedium kan anvendes).

              Evt. nasalkateter & sug.


Opbevaring         I køleskab (4oC).

Rekvisition         Praktiserende læger rekvirerer via Webreq: Skejby sygehus KMA-
              AUH; undersøgelse: "influenza A virus RNA"

              Hospitalsafdelinger og vagtlæger rekvirerer på rekvisitionssedler fra
              KMA Skejby (blå, virologisk - immunologisk afsnit) der forefindes
              på afdelingerne og i lægevagtbilerne, og i de fastbemandede
              lægevagts konsultationer for de læger, der kører selv.

              Husk at anføre rekvirent og telefonnummer for telefonisk svar.

Forsendelse         Transporteres i vanlig prøvekuvert med almindelig prøvetransport, så
              den næste morgen er fremme ved:

              Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
              Århus Universitetshospital, Skejby
              Brendstrupgårdsvej 100
              8200 Århus N.

              Kuverten mærkes "Haste".

Besvarelse         Besvares som POSITIV / NEGATIV for Influenza A.
              Positive prøver types til "almindelig vinterinfluenza" eller "influenza
              A(H1N1)v af svineoprindelse".

Kommentarer         Se løbende opdateringer af de regionale eller nationale vejledninger
              på praksis.dk, SSI.dk, & SST.dk


Us. for mycoplasma pneumoniae ved PCR
Undersøgelsens Indikation  Påvisning af Mycoplasma pneumoniae ved PCR teknik.
              Mistanke om mycoplasma.
Tidspunkt for Prøvetagning Tidligst muligt i forløbet.
Prøvemateriale        Sekret fra næsesvælgrum, larynx, trachea og bronchier.
               Bornchialskyllevæske, ekspektorat.
               Eventuel svælgpodning med hvid podepind, indsendes i 2 ml
               fysiologisk sterilt saltvand.


Utensilier          10 ml spidsglas.


Opbevaring          I køleskab (4oC).


Forsendelse         Transporteres direkte til laboratoriet.


Besvarelse          Besvares som positiv / negativ.


Viral menigitis/encephalitis
Viral meningitis       Viral meningitis skyldes først og fremmest enterovirus. Ofte findes
               kun lettere kliniske symptomer og < 500 celler/µl i spinalvæsken.
               Ved recidiverende aseptisk meningitis må Herpes simplex virus type 2
               mistænkes som ætiologisk agens.


Viral encephalitis      Viral encephalitis kan blandt andet forårsages af Herpes simplex
               virus, Varicella-Zoster virus og af enterovirus. Det kan klinisk være
               vanskeligt eller umuligt at skelne mellem de tre ætiologier (alle
               encephalitisformer kan være fokale). Herpes simplex virus og
               Varicella-Zoster virus encephalitis kan behandles med reduktion af
               sequelae og mortalitet til følge. Initialt i sygdomsperioden kan
               specifikke virale gensekvenser påvises i spinalvæsken med
               polymerase kæde reaktionen (PCR).
               Ved encephalitis er PCR positiv i de første dage efter sygdomsdebut,
               men bliver senere negativ. Herpes simplex og Varicella-Zoster
               encephalitis kan endvidere sandsynliggøres ved måling af niveauet af
               specifikke antistoffer i spinalvæsken i forhold til blodet.
               Antistofundersøgelsen vil typisk være positiv 10-14 dage efter
               sygdomsdebut, og kan derfor anvendes til konfirmering af diagnosen.
               Ved mistanke om encephalitis anbefales det initialt at foretage PCR
               analyse for nævnte virus. Ved positivt testresultat eller vedvarende
               klinisk mistanke bør intrathecal produktion af HSV antistoffer måles.
               Denne undersøgelse udføres på Statens Serum Institut. Ved positiv
               test for enterovirus bør undersøgelsen konfirmeres ved påvisning af
               virus i fæces (rectalpodning / fæces) og/eller svælget. Ved klinisk
               mistanke om poliomyelitis bør afdelingen kontaktes med henblik på
               udvidet undersøgelsesprogram.


Undersøgelsens Princip    PCR på spinalvæske for HSV, VZV og enterovirus nukleinsyre.
               Endvidere PCR på fæces og svælgsekret for enterovirus RNA.
Indikation          Formodning om encephalitis eller meningitis, forårsaget af HSV
               (behandlingskontrol), VZV eller enterovirus.


Tidspunkt for Prøvetagning Så tidligt som muligt efter sygdomsdebut.
Prøvemateriale        1 ml spinalvæske, uden tilsætning.
               Rectalpodning, i 2 ml fysiologisk sterilt saltvand. Podepind efterlades
               i glasset.


Utensilier          Spidsglas, hvid vatpodepind til rectalpodning.


Opbevaring          I køleskab.


Forsendelse         I beskyttelsesrør med post eller intern transport.


Besvarelse          Efter PCR undersøgelse oplyses om der er fundet virus DNA (HSV
               eller VZV) eller enterovirus RNA. Enterovirus typenummer kan ikke
               angives.


Tolkning           Positiv PCR findes ved encephalitis/meningitis, men bør konfirmeres
               ved anden test (intrathechaltest ved HSV og VZV infektion eller
               påvisning af enterovirus i faeces). Enterovirus-typen kan bestemmes
               ved dyrkning af virus, fx. fra fæces.


Bemærkninger         Undersøgelsen er beskrevet i Statens Serum Instituts Håndbog.


Parvovirus B 19 (PARVO)
Undersøgelsens Princip    Påvisning af serum antistoffer mod Parvovirus af IgM og IgGklasse i
               µ-capture og indirekte ELISA.


Indikation          Formodning om erythema infectiosum (lussingesyge eller den 5.
               børnesygdom). Udredning i forbindelse med febrilia og led-
               symptomer, samt ved cytopenier.
               Anfør om patienten er gravid.


Tidspunkt for Prøvetagning Akut prøve, evt. fulgt af ny prøve 2-3 uger senere.
Prøvemateriale        3 ml blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.


Utensilier          Tørglas.
Opbevaring        I køleskab (4oC).


Forsendelse       I beskyttelsesrør med post eller intern transport.


Besvarelse        Svar angives separat for hver af de 2 analyser som enten negativt eller
             positivt.
             Enkelte undersøgelser vil falde ud som tvivlsomt positive; eventuelt
             kan man her indsende en ny prøve efter 14 dage.


Tolkning           IgM og IgG negativ:          Ingen tidligere infektion.
               IgM negativ, IgG positiv:       Tidligere infektion.
               IgM positiv, IgG negativ eller     Aktuel infektion.
               positiv:             Alle positive IgM: Ny prøve tilrådes14 dage senere. Kun hvis der er
             sket signifikante ændringer i forhold til gamle prøve, tolkes patienten
             at have aktuel infektion. Falsk positive reaktioner forekommer.


Bemærkninger       Exanthem hos gravide bør ALTID give anledning til undersøgelse for
             Rubella også selvom, der er påvist IgM antistoffer mod Parvovirus,
             idet der kan være tale om krydsreaktion eller dobbeltinfektion.
             Hos immunkompromitterede patienter kan det serologiske respons
             mangle. Virus kan da påvises i plasma ved PCR teknik.


Rubellavirus
Undersøgelsens Princip  Påvisning af serum antistoffer mod Rubellavirus.
             IgM og IgG antistoffer påvises i immunologisk assay
             (µ-capture henholdsvis indirekte ELISA).


Indikation        Mistanke om rubella. Immunologisk status (kun IgG antistoffer).
             Formodning om akut infektion, særligt under graviditet fx efter
             smitteudsættelse ved exanthem og ved mistanke om kongenit rubella.
             Ved undersøgelse for immunitet (vaccinationskontrol) bør man kun
             rekvirere undersøgelse for IgG antistoffer for at undgå risiko for at
             påvise falsk positiv IgM reaktioner, jævnfør nedenfor. Hos gravide
             kvinder, der ikke er sikkert immune overfor rubella tilrådes ny
             serologisk kontrol ved udgangen af 16. graviditetsuge, og vaccination
             anbefales efter afsluttet graviditet. Under rubellaepidemi tilrådes
             serologisk kontrol hver 2. uge til udgangen af 16. graviditetsuge.
             Anfør om patienten er gravid.
Tidspunkt for Prøvetagning Akut prøve, eventuelt fulgt af ny prøve 2-3 uger senere.
Prøvemateriale       3 ml blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.


Utensilier         Tørglas.


Opbevaring         I køleskab (4oC).


Forsendelse         I beskyttelseshylster med post eller intern transport.


Besvarelse         Svar angives som positiv eller negativ. Mængden af IgG antistof
              angives i IE/ml. Efter følgende skema.
                      Negative:             < 10 IE/ml
                    Tvivlsom positive:          > 10 £ 15 IE/ml
                      Positive:           > 15 -> 400IE/ml.


              Ved undersøgelse for immunstatus udføres alene IgG undersøgelsen.


Tolkning          Positiv IgM antistof: Tyder på akut rubellainfektion, IgM kan som regel
              påvises 1-3 måneder efter infektionen, men kan hos enkelte påvises i op til
              1 år. Ved positiv IgM test i forbindelse med graviditet videresendes
              prøven til Statens Serum Institut med henblik på konfirmatorisk test. Ny
              prøve tilrådes.


              Positiv IgG antistof          Patienten er immun over for
                                  rubella.
              (> 15 IE/ml):

              Tvivlsom positiv IgG antistof      Patienten er ikke sikkert immun
                                  over for rubella.
              (>10 £ 15 IE/ml):

              Rubella IgG ikke påvist:        Patienten er ikke immun over for
                                  rubella.Bemærkninger        Undersøgelserne er også beskrevet i Statens Seruminstituts Håndbog.
              Det bør overvejes at vaccinere ikke immune kvinder mod rubella.


Hanta virus
Undersøgelsens Princip   Påvisning af serum antistoffer af IgG klasse mod Hanta-virus.
              Undersøgelsen er en immunfluorescenstest med virusinficerede celler som
               antigen. Den indsendte prøve undersøges i fortynding 1:10 og 1:100.
               Påvisning af serum antistoffer af IgM klasse ved positiv resultat af IgG
               undersøgelse.


Indikation          Formodning om Nephropathia epidemica.


Tidspunkt for Prøvetagning Tidligst muligt i sygdomsforløbet og eventuelt efter 2 uger.
Prøvemateriale        3 ml blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.


Utensilier          Tørglas.


Opbevaring          I køleskab (4oC).


Forsendelse         I beskyttelsesrør med post eller intern transport.


Besvarelse          Positiv prøve IgG besvares med styrkegrad (titer):
               10, 100 eller >100.


Tolkning           Ved typiske symptomer på nephropathia epidemica er positiv reaktion
               diagnostisk.


Borrelia
Undersøgelsens Princip    Påvisning af serum IgM og IgG antistoffer mod Borrelia burgdorferi
               spirochætens flagelantigen.
               IgG antistoffer påvises ved indirekte ELISA, IgM antistoffer ved μ-
               capture ELISA.


Indikation          Formodning om Lyme borreliose. Det er ikke nødvendigt serologisk at
               bekræfte erythema migrans efter kendt flåtbid. Antistof undersøgelser kan
               ikke anvendes til kontrol af behandlingseffekt.


Tidspunkt for Prøvetagning Første prøve så tidligt som muligt; derefter ny prøve med 2-4 ugers
              interval, indtil diagnostisk afklaring er opnået.


Prøvemateriale        3 ml blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.


Rekvisitionsseddel      Der benyttes blå rekvisitionsseddel. Kliniske oplysninger har stor værdi
               (erythema migrans, artritis, sygdomsvarighed).


Utensilier          Tørglas.
Opbevaring         I køleskab (4oC).


Forsendelse         I beskyttelseshylster med post eller intern transport.


Besvarelse         Svar afgives som positiv / negativ.


Tolkning          IgM-testen bliver oftest positiv 2-6 uger efter begyndelsen af første
              stadium af borreliose, erythema migrans.
              IgG-testen kan være negativ indtil 2-3 måneder efter begyndelsen af andet
              stadium (lymfocytær meningora-radiculitis, artritis, myocarditis).
              Udvikling af IgG antistoffer kan være forsinket, specielt hvis patienten er i
              antibiotisk behandling.
              Efter behandling aftager styrken af IgM antistoffer, som dog kan påvises i
              op til ét år. IgG antistoffer kan påvises i flere år. Positivt IgG resultat er
              derfor ikke ensbetydende med aktuel infektion.


Bemærkninger        Falske positive reaktioner kan ses ved syfilis. Stærk positiv, falsk IgM
              reaktion kan ses ved infektiøs mononukleose og andre sygdomme. Før
              behandling iværksættes skal serologiske fund derfor vurderes nøje i
              forhold til klinik og mulig eksposition for skovflåt.
              Se i øvrigt Statens Serum Instituts Håndbog.


Intrathekale antistoffer ved neuroborreliose
Undersøgelsens Princip   Parallel undersøgelse af cerebrospinalvæske og serum for antistoffer mod
              Borrelia burgdorferi med henblik på at påvise lokal (intrathekal)
              produktion af antistoffer.
              IgM antistoffer undersøges ved μ-capture ELISA, IgG antistoffer ved γ-
              capture ELISA. Metoden er særlig velegnet til at påvise antistoffer i
              spinalvæske, hvor det totale indhold af IgG antistoffer er lavere end i
              serum.


Indikation         Formodning om neuroborreliose.


Tidspunkt for Prøvetagning Første prøve så tidligt som muligt, derefter ny prøve med 2-4 ugers
              interval, indtil diagnostisk afklaring er opnået.


Prøvemateriale       Cerebrospinalvæske uden tilsætning, 1 ml.
              3 ml blod uden tilsætning eller 0,5 ml serum.
              Cerebrospinalvæske og blodprøve skal udtages med så kort interval som
              muligt (< 48 timer).
              Begge prøver skal indsendes samlet til afdelingen.
Rekvisitionsseddel      Der benyttes blå rekvisitionsseddel. Kliniske oplysninger har stor værdi
               (især sygdomsvarighed).


Utensilier          Tørglas og spidsglas.


Opbevaring          I køleskab (4oC).


Forsendelse         I beskyttelsesrør med post eller intern transport.


Besvarelse          Udfra mængden af antistof i cerebrospinalvæske og tilhørende serum
               udregnes et spinalvæske/serum indeks for henholdsvis IgM- og IgG-
               klasse antistoffer mod Borrelia.
               Positiv reference indeks: 0,3 - >100.
               Indeks < 0,3: Ingen intrathekal antistofproduktion. Er der mononukleær
               pleocytose i cerebrospinalvæsken, og er det tidligt i sygdomsforløbet,
               tilrådes ny undersøgelse efter 1-2 uger.
               IgG- og/eller IgM-indeks > 0,3 med samtidig lymfocytær pleocytose i
               cerebrospinalvæsken tyder stærkt på, at der foreligger neuroborreliose.
               Selvom der er tale om en semikvantitativ undersøgelse kan størrelsen af
               indeks ikke tages som udtryk for sygdomsintensitet.
               Efter adækvat antibiotisk terapi vil et specifikt IgM-indeks falde og efter
               6-9 måneder sædvanligvis blive < 0,3. Forhøjet IgG-indeks kan persistere
               i årevis og vil derfor i sig selv ikke være udtryk for pågående infektion.
               Intrathekal testen vil hos nogle patienter først være positiv efter 6 ugers
               sygdom.
               Defekt blodhjernebarriere såvel som blodtilblanding til cerebro-
               spinalvæsken mindsker indeksværdierne og giver ikke anledning til falske
               positive fund.


Tolkning           Jævnfør Statens Serum Instituts Håndbog.


Toxoplasma Gondii
Undersøgelsens Princip    Påvisning af serum antistoffer mod Toxoplasma gondii.
               Prøverne undersøges for indhold af IgM og IgG antistoffer ved
               immunologisk assay (µ-capture henholdsvis indirekte ELISA test).


Indikation          Mistanke om Toxoplasmose.
               Anfør om patienten er gravid.


Tidspunkt for Prøvetagning Akut prøve, eventuelt fulgt af ny prøve 2-3 uger senere.
Prøvemateriale        Blod uden tilsætning, 3 ml eller 0,5 ml serum.
Utensilier        Tørglas.


Opbevaring        I køleskab (4oC).


Forsendelse        I beskyttelseshylster med post eller intern transport.


Besvarelse        Svar angives som positivt eller negativt med angivelse af mængden af IgG
             antistof ( IE/ml). Efter følgende skema:
              Negativ:              < 8 IE/ml
              Tvivlsom positiv          8 - < 10 IE/ml
              Positiv:              <10 IE/ml


Tolkning         Positiv IgM antistof: Tyder på akut infektion med T. gondii, IgM kan dog
             påvises i op til 12 måneder efter infektionen.
             Positiv IgG antistof: Patienten er eller har været inficeret med T. gondii.
             Negativ IgG antistof: Patienten er modtagelig for infektion.
             Patienter med kompromitteret immunfunktion kan ikke altid reagere med
             antistofdannelse mod mikroorganismer.
             reaktivering, som blandt andet ses ved HIV infektion kan antistofrespons
             mangle.
             Ved fund af IgM antistoffer hos en gravid skal der undersøges en ny
             prøve, taget 2 - 3 uger senere. Prøverne undersøges parallelt og sendes til
             Statens Serum Institut (toxoplasmoseafdelingen) til udvidede
             undersøgelser med henblik på at vurdere risikoen for smitte af fostret og
             behov for at igangsætte behandling.


Bemærkninger       Toxoplasmose hos en gravid er ikke indikation for abortus provokatus,
             men fostrets udvikling bør følges på specialafdeling med henblik på
             antiparasitær kemoterapi.
             Undersøgelserne er også beskrevet i Statens Serum Instituts håndbog.


Andre mikrobiologiske undersøgelser
Hepatitis og kvalitativ  Udføres på Klinisk immunologisk afdeling, Skejby Sygehus.
påvisning af HIV
Parasitologiske      Udføres på Parasitologisk laboratorium, Infektionsmedicinsk afdeling Q,
             Skejby Sygehus.
Undersøgelser og
Pneumocystis carinii
Øvrige undersøgelser  Der henvises til Statens Serum Instituts Håndbog eller telefonisk
            forespørgsel til KMA, tlf.nr. 8949 5610.

								
To top