FDI - Excel - Excel

Document Sample
FDI - Excel - Excel Powered By Docstoc
					BAÛNG KEÂ DÖÏ AÙN FDI TRONG 30 KCN - ÑEÁN NGAØY 15/07/2010
STT    SGP     NGAØY    SDKL, ÑC    NGAØY       TEÂN DÖÏ AÙN
A                                      B
                                 KCN AMATA:
  1     1100/GP  31/12/1994  472022000132  5/02/2008 Cty Cổ phần Amata (Vieät Nam)
  2     1431/GP  29/11/1995  472043000488  17/05/2010 Cty TNHH Kao Vieät Nam
  3     1618/GP  29/06/1996          12/02/2010 Cty TNHH Ñieän löïc Amata (Bieân Hoøa)
  4     1723/GP  31/10/1996  472023000639  24/11/2009 Cty TNHH Quadrille (Vieät Nam)
  5     1934/GP  26/06/1997  472043000630  20/04/2010 Cty TNHH Vieät Nam Wacoal
  6  4/GP-KCN-ÑN  16/08/1997               Cty TNHH Bao bì kyõ thuaät cao Riches Vieät Nam
  7     1980/GP  30/08/1997  472033000017  6/07/2010 Cty TNHH Bayer Viet Nam
  8  18/GP-KCN-ÑN  08/05/1998          28/04/2009 Cty TNHH YKK Vieät Nam
  9  25/GP-KCN-ÑN  26/12/1998  472043000560  11/08/2009 Coâng ty TNHH Map Pacific Vieät Nam
 10 394A/GP-BKH-HCM   24/03/2000               Cty TNHH Akzo Nobel Coatings Vietnam
                                Chi nhaùnh Cty TNHH Grobest &I -Mei Industrial (Vieät Nam)
 11   45/GP-KCN-ÑN  31/05/2000  472043000437  14/04/2008 Coâng ty TNHH Xích KMC (Vieät Nam)
 12   48/GP-KCN-ÑN  17/07/2000  472023000597  28/07/2008 Coâng ty TNHH Sanko Mold Vieät Nam
 13   58/GP-KCN-ÑN  27/10/2000               Coâng ty TNHH Cô khí Kao- Meng (Vieät Nam)
 14   61/GP-KCN-ÑN  11/12/2000               Coâng ty TNHH VP Components (Vieät Nam)
 15   70/GP-KCN-ÑN  19/01/2001  472043000124  3/02/2009 Coâng ty TNHH Magx Vieät Nam
 16   89/GP-KCN-ÑN  22/08/2001  472033000452  29/04/2008 Coâng ty CP Nhöïa Reliable (Vieät Nam)
 17   93/GP-KCN-ÑN  15/10/2001  472043000291  30/07/2009 Cty TNHH Starprint Vieät Nam
 18   94/GP-KCN-ÑN  19/10/2001  472043000540  8/07/2009 Cty TNHH Arai Vieät Nam
 19   100/GP-KCN-ÑN  29/11/2001  472043000333  6/12/2007 Cty TNHH Namyang International Vieät Nam
 20   101/GP-KCN-ÑN  29/11/2001  472043000605  29/07/2008 Cty TNHH Figla - Vieät Nam
 21   107/GP-KCN-ÑN  14/01/2002  472043000466  8/05/2008 Cty TNHH Okuno - Auromex Vieät Nam
 22   127/GP-KCN-ÑN  07/05/2002               Cty TNHH K.Y Seritech Vieät Nam (ngöng hoaït ñoäng)
 23   129/GP-KCN-ÑN  17/05/2002  472043000052  9/01/2007 Cty TNHH Amata foods service and supply (ngöng hoaït ñoäng)
 24   134/GP-KCN-ÑN  13/06/2002  472043000515  25/05/2010 Cty TNHH New Vieät Nam
 25   137GP-KCN-ÑN  19/06/2002  472023000314  21/11/2007 Cty TNHH Fukuyama Gosei (Vieät Nam)
 26   146/GP-KCN-ÑN  09/08/2002  472043000772  20/11/2009 Cty TNHH Jiangsu Jing Meng (Vieät Nam)
 27   148/GP-KCN-ÑN  26/08/2002  472043000603  11/11/2009 Cty TNHH Unipax
 28   149/GP-KCN-ÑN  29/08/2002               Cty TNHH Coâng nghieäp Li yang (Vieät Nam) (ñang giaûi theå)
 29   167/GP-KCN-ÑN  31/10/2002  472043000137  3/03/2008 Cty TNHH Thöïc phaåm Amanda (Vieät Nam)
 30   173/GP-KCN-ÑN  08/11/2002  472043000791  2/11/2010 Cty TNHH Valspar (Vieät Nam)
 31   179/GP-KCN-ÑN  27/11/2002  472043000559  8/07/2008 Cty TNHH Heiwa Shoji Vieät Nam
 32   214/GP-KCN-ÑN  08/05/2003  472023000088  5/03/2007 Cty TNHH Saûn xuaát Young Poong Vina (NGÖNG HOAÏT ÑOÄNG)
 33   221/GP-KCN-ÑN  18/06/2003  472023000080  16/03/2010 Cty TNHH Vieät Nam Shine
 34   238/GP-KCN-ÑN  26/09/2003  472043000552  4/07/2008 Cty TNHH Viet Nam International Production
 35   243/GP-KCN-ÑN  31/10/2003  472043000636  20/01/2009 Cty TNHH San Miguel (Vieät Nam)
 36   258/GP-KCN-ÑN  30/12/2003  472023000522  24/06/2008 Cty TNHH Emerald Blue Vieät Nam
 37   262/GP-KCN-ÑN  02/01/2004  472043000354  7/10/2009 Cty TNHH Toyo Ink Vieät Nam
 38   265/GP-KCN-ÑN  16/01/2004  472043000549  8/04/2009 Cty TNHH Okamoto Vieät Nam
 39   271/GP-KCN-ÑN  25/02/2004  472043000273  22/10/2007 Cty TNHH Coâng ngheä Goodwill Vieät Nam (ñaõ chuyeån truï sôû c
 40      1946/GP  12/07/1997          21/12/2005 Chi nhaùnh Cty TNHH CN Nhöïa Phuù Laâm


 41   284/GP-KCN-ÑN  23/04/2004  472043000415  1/06/2010 Cty TNHH Asia Garment Manufacturer Vieät Nam (DN Cheá xuaát)
 42   298/GP-KCN-ÑN  25/06/2004  472023000335  16/10/2009 Cty TNHH Nicca Vieät Nam
 43   301/GP-KCN-ÑN  02/07/2004  472043000506  16/06/2008 Cty TNHH BMB (ñaõ xaây döïng xong nhaø xöôûng nhöng chöa hoaït
 44   310/GP-KCN-ÑN  04/08/2004  472043000348  16/02/2009 Cty TNHH Vieät Nam Nok
45  313/GP-KCN-ÑN  17/08/2004  472043000451  25/09/2009 Cty TNHH Kotobuki Sea
46  316/GP-KCN-ÑN  01/09/2004  472023000264  23/01/2008 Cty TNHH Rally's Mirror (ngöng hoaït ñoäng töø 2008)
47  322/GP-KCN-ÑN  04/10/2004               Cty TNHH Aura Lingerie
48 20/GPÑC4-KCN-ĐN  17/09/2004               Cty TNHH Taân Chi Mei
49  324/GP-KCN-ÑN  12/10/2004         21/09/2009 Cty TNHH Quoác teá Fleming Vieät Nam
50  328/GP-KCN-ÑN  27/10/2004  472043000240  6/07/2010 Cty TNHH Nhöïa Sakaguchi Vieät Nam
51  331/GP-KCN-ÑN  18/11/2004  472043000299  26/04/2010 Cty TNHH YP Rex Vieät Nam (cuõ laø Cty TNHH Meguro Vieät Nam)
                              Cty TNHH Shiogai Seiki Vieät
52  341/GP-KCN-ÑN  27/12/2004  472043000134  12/10/2009 Nam
                              Chi nhaùnh VMEP (2)
                              Chi nhaùnh Meiwa (2)
 1937/GPÑC6-KCN-HN
53          29/12/2004               Chi nhaùnh Cty TNHH Nhaø theùp tieàn cheá-Zamil Vieät Nam
54  357/GP-KCN-ÑN  15/02/2005  472023000767  11/01/2009 Cty TNHH Buwon Vina
55 40/GPÑC2-ÑN-KCN  12/02/2005  472023000343  19/12/2007 Cty TNHH CN Sôn Nhaát Phaåm (I Ping Chemical)
56  360/GP-KCN-ÑN  02/03/2005  472043000251  22/12/2008 Cty TNHH Ritek Vieät Nam
57  365/GP-KCN-ÑN  16/03/2005  472043000474  21/05/2009 Cty TNHH Kyõ thuaät Muro Vieät Nam (DN cheá xuaát)
58  367/GP-KCN-ÑN  21/03/2005  472043000539  4/01/2010 Cty TNHH Yung Chi Paint & Varnish MFG (Vietnam)
59  375/GP-KCN-ÑN  11/04/2005  472043000622  19/08/2009 Cty TNHH Tohoku Chemical Industries (Vieät Nam)
60  377/GP-KCN-ÑN  21/04/2005  472043000155  18/08/2008 Cty TNHH Hoùa chaát Washin Vieät Nam
61  384/GP-KCN-ÑN  29/04/2005  472023000312  3/04/2009 Cty TNHH Vina Melt Technos
62  399/GP-KCN-ÑN  04/07/2005               Cty TNHH La Party Việt Nam
63  400/GP-KCN-ÑN  04/07/2005  472043000290  9/12/2008 Cty TNHH UTC Vina (tröôùc laø Union Tack Vina) (ngöng hoaït ñoäng
64  402/GP-KCN-ÑN  08/07/2005  472043000625  21/04/2010 Cty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam)
65  405/GP-KCN-ÑN  26/07/2005  472043000685  6/10/2008 Cty TNHH Sundat Crop Science
66  415/GP-KCN-ÑN  22/08/2005               Cty TNHH Zoom (Vieät Nam) (Ñang giaûi theå)
67  422/GP-KCN-ÑN  21/09/2005  472043000567  30/03/2010 Cty TNHH Watabe Wedding Vieät Nam
68  207/GP-KCN-ÑN  20/03/2003  472033000182  20/04/2010 Cty CP theùp ñaëc bieät Pro-Vision
69  427/GP-KCN-ÑN  26/10/2005  472043000681  3/10/2008 Cty TNHH GoldFine Manufactures (Vieät Nam) (gia haïn thôøi gian tri
70  429/GP-KCN-ÑN  14/11/2005  472023000680  22/12/2008 Cty TNHH Lovetex Industrial Vieät Nam
71  446/GP-KCN-ÑN  08/02/2006  472043000504  8/07/2009 Cty TNHH Livart Vina
72  457/GP-KCN-ÑN  31/03/2006  472043000749  17/08/2009 Cty TNHH United Phosphorus Vieät Nam
73  460/GP-KCN-ÑN  21/04/2006  472043000500  9/01/2009 Cty TNHH Shirai Vieät Nam (DN cheá xuaát)
74  469/GP-KCN-ÑN  26/05/2006  472043000641  26/08/2008 Cty TNHH Fuji Carbon Vieät Nam
75  478/GP-KCN-ÑN  20/06/2006               Cty TNHH Whittier Wood Products (Vieät Nam)
76  482/GP-KCN-ÑN  28/06/2006  472043000651  25/09/2009 Cty TNHH Amway Vieät Nam
77  483/GP-KCN-ÑN  28/06/2006  472023000498  8/07/2009 Cty TNHH KMV (Vieät Nam) (ngöng hoaït ñoäng)
78  484/GP-KCN-ÑN  28/06/2006  472043000516  1/06/2010 Cty TNHH Theùp JFE Shoji Vieät Nam
79  485/GP-KCN-ÑN  30/06/2006  472023000681  14/07/2009 Cty TNHH PPG Yung Chi Coatings Company Limited
80  486/GP-KCN-ÑN  30/06/2006  472043000325  4/05/2010 Cty TNHH Alltech Vieät Nam
81  472023000018  20/11/2006               Cty TNHH Ecosoft (Vieät Nam)
82  472043000021  21/11/2006         19/01/2010 Cty TNHH Vieät Nam Takagi
83  472043000033  14/12/2006               Cty TNHH Sensor Scientific Vieät Nam
84  472043000048  29/12/2006         22/10/2009 Cty TNHH Dongsung Chemical (Vieät Nam)
85  472043000138  17/05/2007         30/09/2008 Cty TNHH Vibest International
86  472043000144  28/05/2007               Cty TNHH Okumura Vieät Nam (ñang giaûi theå)
87  472043000176  26/06/2007               Cty TNHH Shinwa Vieät Nam
88  472023000186  12/07/2007         16/03/2010 Cty TNHH VN Plastic Industries
89  472043000199  23/07/2007          4/12/2008 Cty TNHH Schaeffler Vietnam
90  472043000208  01/08/2007         13/04/2009 Cty TNHH MTV Perrin Vieät Nam
91  472043000214  16/08/2007          4/07/2008 Cty TNHH Peacock Vieät Nam
92  472043000233  10/09/2007          6/10/2009 Cty TNHH Cam Plas Mould (Vieät Nam)
93  472043000274  25/10/2007         21/01/2009 Cty TNHH Hossack (Vieät Nam)
94  472043000288  31/10/2007         11/01/2010 Cty TNHH Wang Long (Việt Nam)
95  472043000320  22/11/2007               Cty TNHH Vieät Nam Shing-Shing Metal Technology
 96  472043000356  02/01/2008          9/02/2010 Cty TNHH Vieät Nam Musashi Paint
 97  472023000371  11/01/2008         13/01/2010 Coâng ty TNHH Kureha Vieät Nam (DN cheá xuaát)
 98  472043000398  04/02/2008         26/11/2008 Cty TNHH Dongsung Vina Printing
 99  472043000401  13/02/2008               Cty TNHH Hosiden Vieät Nam (gia haïn thôøi gian trieån khai döï aùn
100  472033000407  28/02/2008               Cty TNHH Shin Hong
101  472043000413  12/03/2008               Cty TNHH Express Tech Việt Nam
102  472023000435  14/04/2008         12/06/2008 Cty TNHH Thieát bò Phoøng choáng chaùy Nam Khoâi (chuyeån truï
103  472043000448  24/04/2008         27/04/2010 Cty TNHH Shiseido Việt Nam
104  472043000465  06/05/2008          8/07/2009 Cty TNHH Matsuya R&D (Việt Nam) (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty AM
105  472033000469  14/05/2008          7/10/2009 Cty CP CN Thanh Anh
106  472043000514  17/06/2008         29/06/2010 Cty TNHH Sanyo Việt Nam
107  472043000675  19/09/2008               Cty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN) (ñang hoaït ñoäng ôû B
108  472043000705  07/11/2008               Cty TNHH EPE Packaging (Việt Nam)
109  472023000721  22/12/2008          9/04/2009 Cty TNHH saûn phaåm coâng nghieäp Toshiba Asia
110  472043000724  29/12/2008               Cty TNHH Coâng nghiệp Sansei Việt Nam
111   47212000735  30/03/2009               Cty TNHH Gannon Vieät Nam - Chi nhaùnh Ñoàng Nai
112   47212000752  07/09/2009               Chi nhaùnh Cty CP Thöïc phaåm nöôùc giaûi khaùt Dona Newtower ta
113  472043000768  11/10/2009          1/02/2010 Cty TNHH Kumkang Vina
114  472043000782  01/11/2010               Cty TNHH Morito Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Rally's Mi
115  472043000785  25/1/2010               Cty TNHH Daikan Việt Nam
116  57/GP-KCN-ÑN  24/10/2000  472043000648  11/03/2010 Coâng ty TNHH PPG Vieät Nam
117  472043000812  11/05/2010               Cty TNHH Penflex Vieät nam
                               Chi nhaùnh Coâng ty CP Sôn Ñoàng Nai
118  472043000823  04/06/2010               Cty TNHH Nuri Vieät Nam
118                              COÄNG - KCN AMATA
                               KCN BIEÂN HOØA 1:
 1                             Chi nhaùnh Coâng ty Great Veca Vieät Nam (tröôùc laø Vieät Giai)
 2     165/GP  22/02/1991  472043000321  17/12/2009 Cty Ajinomoto Vieät Nam
 3     355/GP  24/04/1992               Cty TNHH Viko Glowin


 4     246A/GP  01/10/1992  472023000682  18/05/2010 Cty TNHH saûn xuaát haøng maây goã Ñoàng Nai- Bochang
 5     833/GP  06/04/1994  472033000387  28/05/2008 Cty CP Thöïc phaåm vaø Nöôùc giaûi khaùt Dona Newtower
 6     1176/GP  20/03/1995               Cty Lieân doanh Lenex saûn xuaát vaät lieäu vaø thieát bò xaây döïng
 7     1264/GP  09/06/1995  472023000615  8/07/2008 Cty Toân Phöông Nam
 8     1685/GP  28/09/1996         20/04/2010 Cty TNHH Saûn xuaát, kinh doanh nguyeân vaät lieäu vaø bao bì Kor
 9     1786/GP  25/12/1996  472043000263  15/09/2009 Cty TNHH Clipsal Vieät Nam
 10     1576/GP  27/05/1997  472023000657  19/08/2009 Cty Daây ñoàng Vieät nam CFT
 11     269/GP  11/07/1991  47222000693  14/10/2008 HÑHT SX Sôn Cao caáp Giöõa Cty CP Sôn Ñoàng Nai vaø Internatio
 12  50/GP-KCN-ÑN  29/08/2000               Coâng ty TNHH Cheer Hope Vieät Nam (ñang ngöng hoaït ñoäng vì b


 13  62/GP-KCN-ÑN  18/12/2000  472043000481  26/05/2008 Coâng ty TNHH Chiu Yuan
 14  97/GP-KCN-ÑN  06/11/2001  472023000601  29/07/2008 Cty Vaät lieäu chòu löûa Nam Öng
 15  114/GP-KCN-ÑN  04/02/2002  472043000165  19/06/2007 Cty TNHH DongIl Engineering Vieät Nam
 16  348/GP-KCN-ÑN  24/01/2005  472043000718  28/04/2009 Cty TNHH giaët maøi Texma Vina ( teân cuõ laø Cty TNHH giaët maø
 17  352/GP-KCN-ÑN  27/01/2005  472023000690  24/05/2010 Cty TNHH Quan Sheng Vieät Nam
 18  424/GP-KCN-ÑN  14/10/2005  472023000596  22/07/2008 Cty TNHH Iwaki Pumps Vieät Nam
 19  425/GP-KCN-ÑN  14/10/2005               Cty TNHH Woowon Vieät Nam
 20
129/GPÑC2-KCN-BD-ÑN  15/11/2001               Cty TNHH Asia Reed Vieät Nam
 21  467/GP-KCN-ÑN  22/05/2006               Cty TNHH Saitex International (Vieät Nam)
 22  472023000028  11/12/2006          4/05/2010 Cty TNHH Winner Bags Product
 23  472043000206  31/07/2007          4/06/2009 Cty TNHH Sieâu Phaøm
 24   47212000284  31/10/2007               Chi nhaùnh Bieân Hoøa- Cty lieân doanh NippoVina
                               Chi nhaùnh Coâng ty UlHwa Vieät Nam (2)
 25  472043000747  03/08/2009               Cty TNHH Nhöïa Baûo Khanh (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Tieân Tri
                              Cty TNHH Hitech Co (R7) (1)
25                          COÄNG - KCN BIEÂN HOØA 1
                            KCN BIEÂN HOØA 2:
1  414/GP  07/09/1992                 Cty CP daây &ø caùp ñieän Taya Vieät Nam
2  438/GP  14/10/1992  438/GCNÑNC5/47/2  31/12/2008 Xí nghieäp Epic Designers (Viet Nam)
3  482/GP  12/12/1992    472043000463  6/05/2008 Cty TNHH Bultel International (Vieät Nam)
4  497/GP  08/01/1993    472043000541  1/06/2010 Cty TNHH Vieät Nam Meiwa
5  508/GP  18/01/1993    472043000445  21/04/2008 Cty TNHH Saûn xuaát Ñaøn ghita xuaát khaåu (teân cuõ laø Xí nghie
6  576/GP  06/04/1993    472043000696  11/01/2010 Cty TNHH Bluescope BuilDings Vieät Nam
7  663/GP  16/08/1993    472043000475  25/05/2010 Cty TNHH May maëc Toptex (teân cuõ laø Cty TNHH Quoác teá Y Tr
8  677/GP  09/09/1993                 Cty TNHH Kim Cöông Sao Saùng
9  679/GP  23/09/1993    472043000051  5/05/2008 Cty TNHH Deät S.Y
10  696/GP  20/10/1993    472023000307  14/11/2007 Cty TNHH oáng gang caàu Ñaøi Vieät
11  704/GP  28/10/1993    472043000573  19/09/2008 Cty TNHH saûn xuaát Ñoâng Nam (ngöng hoaït ñoäng)
12  843/GP  22/04/1994    472043000661  28/04/2009 Cty TNHH Texma (teân cuõ laø may maëc Civic)
13  909/GP  06/07/1994    472043000421  3/06/2010 Cty TNHH Nippon Paint (Vieät Nam)
14  910/GP  13/07/1994    472043000151  31/12/2008 Cty coå phaàn Tae Kwang Vina Industrial
15  920/GP  25/07/1994    472043000256  25/12/2009 Cty TNHH Showpla Vieät Nam
16  954/GP  13/08/1994    472043000613  28/06/2010 Cty TNHH Döôïc phaåm Hisamitsu Vieät Nam
17  966/GP  27/08/1994    472043000467  29/03/2010 Cty TNHH Arkema
18  981/GP  06/09/1994                 Xí nghieäp Rostaing Vieät Nam
19  1004/GP  07/10/1994           24/12/2009 Cty TNHH Pranda Vieät Nam
20  1092/GP  23/12/1994    472043000403  13/4/2010 Cty TNHH Technopia Vieät Nam
21  1145/GP  23/02/1995                 Cty TNHH Coâng nghieäp Vieät Nam I.S.A.
22  1152/GP  01/03/1995    472043000180  26/04/2010 Cty TNHH Nestleù Vieät Nam
23  1191/GP  05/04/1995    472033000244  4/02/2008 Cty CP Coâng nghieäp TungKuang
24  1232/GP  13/05/1995    472043000562  20/04/2010 Cty TNHH Coâng nghieäp Plus Vieät Nam
25  1267/GP  15/06/1995    472043000050  8/01/2007 Cty TNHH Vinapoly
26  1277/GP  17/06/1995    472023000231  31/12/2008 Cty TNHH Muto Vieät Nam
27  1284/GP  23/06/1995                 Cty TNHH Nuplex Resins (Vieät Nam)
28  1342/GP  08/08/1995    472043000558  16/01/2009 Cty TNHH Theùp SeAH Vieät Nam
29  1377/GP  22/09/1995    472043000610  7/08/2008 Cty saûn phaåm maùy tính Fujitsu Vieät Nam TNHH
30  1393/GP  13/10/1995    472043000548  4/07/2008 Cty TNHH Ñieän töû Vieät Töôøng
31  1405/GP  23/10/1995    472043000612  4/06/2009 Cty TNHH Pierre Fabre (tröôùc laø Cty TNHH Interpharma Manuafact
32  1410/GP  30/10/1995    472043000493  4/06/2008 Cty TNHH Yng Hua Vieät Nam
33  1411/GP  31/10/1995    472043000219  15/09/2009 Cty TNHH Cargill Vieät Nam
34  1435/GP  30/11/1995    472043000040  28/12/2006 Cty TNHH Boramtek Vieät Nam
35  1438/GP  09/12/1995    47203300196  19/07/2007 Cty CP Döôïc phaåm OPV


36  1449/GP  20/12/1995    472023000526  27/07/2009 Cty TNHH saûn xuaát Mica
37  1466/GP  29/12/1995    472043000053  3/03/2010 Cty Sanyo Ha Asean
38  1464/GP  30/12/1995    472043000303  8/11/2007 Cty Quoác teá Vó Haûo Vieät Nam TNHH
39  1471/GP  08/01/1996    472043000603  29/07/2008 Cty Urai Phanich (Vieät Nam) TNHH
40  1475/GP  16/01/1996    472023000599  9/02/2010 Cty TNHH Gas Vieät Nhaät
41  1491/GP  03/02/1996    472043000478  18/08/2008 Cty HH sôïi Tainan (Vieät Nam)
42     1494/GP  03/02/1996  472043000699  19/04/2010 Cty TNHH Metecno (Vieät Nam)
43     1495/GP  07/02/1996  472043000712  2/12/2008 Cty TNHH Mabuchi Motor Vieät Nam
44     1533/GP  04/04/1996          7/04/2009 Cty TNHH Artus Vieät Nam Pacific Scientific
45     1572/GP  18/05/1996  472043000224  25/02/2008 Cty TNHH saûn xuaát Xích Chuyeân duøng Vieät Nam
46     1607/GP  25/06/1996  472043000212  27/08/2009 Cty CP Chien You Vieät Nam
47     1608/GP  26/06/1996  472023000692  13/04/2010 Cty TNHH Lucky Star Plast
48     1672/GP  18/09/1996               Cty TNHH Liberty Lace
49     1694/GP  04/10/1996  472033000345  24/12/2008 Cty TNHH döôïc phaåm Shin Poong Deawoo
50     1767/GP  07/12/1996  472023000738  12/02/2010 Cty TNHH Gia coâng vaø Dòch vuï Theùp Saøi Goøn
51     1779/GP  14/12/1996  472043000266  18/10/2007 Cty TNHH Fashy (Vieãn Ñoâng)
52  26/KTÑN-GPÑT  28/09/1988  472033000341  15/09/2009 Cty CP Scavi
53     1811/GP  16/01/1997  472033000358  2/07/2009 Cty CP Furniweb (Vieät Nam)
54     1830/GP  04/02/1997  472043000686  7/10/2008 Cty TNHH Deät Hoaønh Thaân (Vieät Nam)
55  139/GP-KCN-ÑN  28/06/2002               Cty TNHH TN Intertrade (Vieät Nam) (phaù saûn)
56     1853/GP  13/03/1997  472043000122  30/03/2009 Cty TNHH Kobe En & M Vieät Nam
57     1857/GP  14/03/1997  472043000556  7/07/2008 Cty TNHH I Chong
58      1290A  12/06/1997  472043000608  5/08/2008 Cty TNHH Ñieän Coâng nghieäp Oriental Vieät Nam
59     1924/GP  14/06/1997               Cty TNHH Bao bì Visy Vieät Nam
60  03/GP-KCN-ÑN  08/08/1997  472043000083  31/07/2009 Cty TNHH Asy Vieät Nam
61  07/GP-KCN-ÑN  24/09/1997  472023000236  29/12/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Fu Sheng (Vieät Nam)
62  1160A/GPÑC1  10/04/1998               Cty Röôïu Saâm panh Maùtxcôva (ngöng hoaït ñoäng)
63  17/GP-KCN-ÑN  24/04/1998  472043000642  26/08/2008 Cty TNHH Fashion Garments 2 (saùp nhaäp Cty TNHH Fashion Garm
64  19/GP-KCN-ÑN  07/07/1998               Cty TNHH Coâng nghieäp Cao su Tajan
65     551/GP  07/09/1998               Cty Design International Ltd.
66  26/GP-KCN-ÑN  28/12/1998  472043000614  19/05/2010 Coâng ty TNHH Ojitex (Vieät Nam)
67  27/GP-KCN-ÑN  25/01/1999  472043000190  11/04/2008 Coâng ty TNHH Samsun Việt Nam (teân cuõ laø Cty TNHH AMC)
68  30/GP-KCN-ÑN  21/06/1999  472023000057  25/09/2009 Cty HH Coâng nghieäp Kieán Haèng
69     545/GP  03/11/1993  472033000352  14/07/2009 Cty CP Chaên nuoâi C.P Vieät Nam
70  36/GP-KCN-ÑN  16/12/1999  472043000531  11/05/2010 Cty TNHH Henkel Dongsung Vieät Nam (teân cuõ laø Cty TNHH Don
71  37/GP-KCN-ÑN  21/12/1999  472043000067  22/09/2008 Cty TNHH Daisin Vieät Nam
72  43/GP-KCN-ÑN  27/04/2000  472023000702  31/12/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Hung Yih (Vieät Nam)
73  44/GP-KCN-ÑN  28/04/2000  472043000683  6/10/2008 Cty TNHH Eye Graphic (Vieät Nam)
74  53/GP-KCN-ÑN  11/09/2000  472043000589  19/05/2009 Cty TNHH Coâng nghieäp bao C.P (Vieät Nam)
75  55/GP-KCN-ÑN  29/09/2000  472043000279  30/09/2009 Cty TNHH Syngenta Vieät Nam
76  74/GP-KCN-ÑN  15/02/2001  472023000545  15/04/2009 Cty TNHH Trunet (Vieät Nam)
77  77/GP-KCN-ÑN  04/04/2001  472023000471  22/05/2008 Cty TNHH Sitto Vieät Nam
78  79/GP-KCN-ÑN  11/05/2001  472023000568  25/11/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Hung Cheng (Vieät Nam)
79  88/GP-KCN-ÑN  15/08/2001  472023000458  5/05/2008 Cty TNHH E & T Vieät Nam
80  99/GP-KCN-ÑN  26/11/2001  472043000229  7/09/2007 Cty TNHH Betagro-Thai Luxe Vina Feed Mill
81  105/GP-KCN-ÑN  21/12/2001               Cty TNHH All Super (Vieät Nam)
82  113/GP-KCN-ÑN  01/02/2002  472023000393  5/02/2010 Cty TNHH Ñieän töû Philips Vieät Nam
83  116/GP-KCN-ÑN  19/02/2002  472043000684  6/10/2008 Cty TNHH Shinkwang Vieät Nam
84  147/GP-KCN-ÑN  26/08/2002  472043000154  26/05/2008 Cty TNHH Happy Cook
85  162/GP-KCN-ÑN  22/10/2002               Cty TNHH Mire
86  165/GP-KCN-ÑN  29/10/2002  472043000640  20/01/2010 Cty TNHH Texchem-Pack (Vieät Nam)
87  177/GP-KCN-ÑN  25/11/2002  472043000502  29/07/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Syndyne (Vieät Nam) (ngaøy hñ 1/9/04)
88      1438A  27/01/2003  472023000635  11/05/2010 Cty TNHH Otsuka OPV


89  42/GP-KCN-ÑN  12/04/2000  472043000717  30/03/2010 Cty TNHH Grobest &I -Mei Industrial (Vieät Nam)
90  282/GP-KCN-ÑN  20/04/2004  472043000429  10/04/2008 Cty TNHH Canpac Vieät Nam
91  294/GP-KCN-ÑN  09/06/2004  472043000628  30/10/2009 Cty TNHH Kobelco Vieät Nam
92  312/GP-KCN-ÑN  11/08/2004  472023000131  24/02/2010 Cty TNHH Sanyo Di Solutions Vieät Nam
                               Chi nhaùnh Coâng ty UlHwa Vieät Nam (1)
93  371/GP-KCN-ÑN  01/04/2005  472043000590  21/07/2008 Cty TNHH Jin Hung Vina
94  409/GP-KCN-ÑN  28/07/2005  472023000404  25/02/2008 Cty TNHH Homer (Vieät Nam)
95   473024000011  26/09/2006               Cty TNHH Tosca Vina (ngöng hoaït ñoäng)
96   473042000013  24/10/2006          2/03/2009 Cty TNHH Tomei Vieät Nam
97   472023000160  11/06/2007          6/05/2008 Cty TNHH KHKT sinh hoïc noâng nghieäp Kieán Phong Vieät Nam
98   47212000461  06/05/2008               Chi nhaùnh Ñoàng Nai - Cty TNHH chuyeån phaùt nhanh DHL-VNPT
99   472043000623  12/08/2008          8/04/2009 Cty TNHH Young Sung Vina

100  472023000737  12/05/2009               Cty TNHH Fine Cubicle (thueâ nhaø xöôûng cuûa DNTN Quyeát Thaé
101   47212000744   29/7/09               Chi nhaùnh Cty TNHH Olam Vieät nam KCN Bieân Hoøa II
102  472043000794  16/03/2010               Cty TNHH Myõ phaåm Aria Vieät Nam
102                           COÄNG - KCN BIEÂN HOØA 2
                              KCN GOØ DAÀU:
 1      557/GP  06/04/1993  472043000678  3/09/2010 Cty TNHH U.I.C Vieät Nam
 2      764/GP  11/01/1994  472033000016  8/09/2009 Cty CP Coâng nghieäp Goám Söù Taicera
 3      809/GP  26/02/1994         30/09/2009 Cty TNHH ExxonMobil Vieät Nam
 4     1287/GP  23/06/1995          5/02/2010 Cty TNHH Nhöïa vaø Hoùa chaát TPC Vina
 5     1383/GP  27/09/1995  472023000254  24/05/2010 Coâng ty Phaân boùn Vieät Nhaät
 6     1461/GP  29/12/1995  472043000370  16/12/2009 Cty Shell Vieät Nam TNHH
 7     1506/GP  09/03/1996               Cty TNHH Dynea Vieät Nam
 8  38/GP-KCN-ÑN  28/12/1999  472033000694  17/03/2009 Cty CP Goám söù Toaøn Quoác.
 9  220/GP-KCN-ÑN  06/06/2003               Cty TNHH Quoác teá APL
10  232/GP-KCN-ÑN  12/08/2003  472033000751  30/10/2009 Cty TNHH AK Vina
11  234/GP-KCN-ÑN  27/08/2003  472043000643  1/02/2010 Cty TNHH Coâng nghieäp Rock Team (Vieät Nam)
12  346/GP-KCN-ÑN  14/01/2005               Cty TNHH Theùp beâ toâng Nhaät Kieàu
13     1461B/GP  28/03/2005               Cty Shell Gas (LPG) Vieät Nam TNHH
14  401/GP-KCN-ÑN  08/07/2005  472023000041  29/03/2010 Cty TNHH Surint Omya (Vietnam)
15     809A/GP  11/08/2005  472043000595  22/07/2008 Cty TNHH Petronas (Vieät Nam)
16   472023000145  28/05/2007         24/08/2009 Cty TNHH Hoùa chaát coâng ngheä Samsung Vieät Nam (teân cuõ la
17   472023000663  11/09/2008          3/04/2009 Cty TNHH Coâng ngheä Hoùa chaát Haein

18   472043000745  29/07/2009         31/08/2009 Cty TNHH Top Solvent (Vieät Nam)
19   47212000750  25/08/2009               Chi nhaùnh Cty TNHH Saitex International Ñoàng Nai (Vieät Nam) taï                               Cty TNHH Hoùa chaát & phaân boùn Vieät Taân (1)
19                             COÄNG - KCN GOØ DAÀU
                              KCN HOÁ NAI:
                  47212000796  16/03/2010 Chi nhaùnh Cty TNHH Infinity (tröôùc ñaây laø Cty Thaùi Phöôùc)
1     1069/GP  09/12/1994  472023000505  22/01/2010 Cty HH OÁc vít Laâm Vieãn
2     1070/GP  09/12/1994  472043000598  28/07/2008 Chi nhaùnh Coâng ty TNHH GSK (tröôùc laø Cty HHCN Vieät Chin)
3     1071/GP  09/12/1994  472023000076  13/02/2007 Cty TNHH Vision (saùp nhaäp Cty Sunshine)
4
1896/GPÑC2-KCN-VS  05/04/2002                Chi nhaùnh Cty HHCN Aéc quy GS Vieät Nam (tröôùc laø Ztong Yee)
5     1073/GP  09/12/1994  472023000609  7/08/2008 Cty HH Ñaàu tö See Well
6     1074/GP  09/12/1994  472023000194  29/07/2009 Cty CP CN Chính xaùc Vieät Nam
7     1075/GP  09/12/1994  472043000495  17/08/2009  Cty HHCN Kaifa-Vieät Nam
8     1076/GP  09/12/1994  472023000626  26/11/2009 Cty HH K Source - Vieät Nam
9     1077/GP  09/12/1994  472043000114  31/12/2008  Cty HHCN Broad Bright
10     1087/GP  17/12/1994  472023000770  6/05/2010 Cty HH Ñieän cô Shih Lin-Vieät Nam
11     1451/GP  23/12/1995  472043000805  20/04/2010 Cty HHCN Vietshuenn
12    1873/GP  03/04/1997  472023000074  20/04/2010 Cty Cao su Kenda (Việt Nam)
13     2001/GP  24/10/1997  472023000652  29/07/2009 Cty TNHH Vina Bitumuls
14    07/GP-ÑN  20/11/1997  472043000327  27/11/2007 Cty Coâng trình xöû lyù moâi tröôøng Chiline (Vieät Nam)
15  31/GP-KCN-ÑN  05/08/1999  472023000532  18/06/2009 Cty HHCN Ñuùc Chính xaùc Vieät Nam
16  32/GP-KCN-ÑN  13/08/1999  472033000271  22/10/2007 Cty CP Tuico
17  39/GP-KCN-ÑN  24/01/2000  472023000189  16/03/2010 Cty HHCN Chính Long Vieät Nam
18  35/GP-KCN-ÑN  08/11/1999                Cty TNHH Golden Flag Vieät Nam
19  40/GP-KCN-ÑN  06/03/2000  472023000480  24/05/2008 Cty HHSX Gia coâng Vieät Nhaát
20  51/GP-KCN-ÑN  29/08/2000  472043000655  26/04/2010 Coâng ty TNHH Infinity (nhaän saùp nhaäp Cty Thaùi Phöôùc)
21  56/GP-KCN-ÑN  18/10/2000  472043000304  14/04/2010 Cty TNHH Vieät Hoaèng
22  64/GP-KCN-ÑN  27/12/2000  472023000388  11/03/2009 Cty TNHH Ñieän cô Chen Ho
23  69/GP-KCN-ÑN  19/01/2001  472023000071  9/04/2008 Cty Ñuùc chính xaùc C.Q.S. May's
24  72/GP-KCN-ÑN  13/02/2001  472023000090  10/11/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Eagle
25  73/GP-KCN-ÑN  14/02/2001                Cty TNHH May Million Win (Vieät Nam) (tröôùc laø Mc Call)
26  82/GP-KCN-ÑN  12/06/2001  472043000519  23/06/2008 Cty HH Ñieän Thuïy Thaùi Vieät Nam
27  85/GP-KCN-ÑN  07/08/2001  472023000486  2/06/2008 Cty HHCN Baûo Vieät


28  95/GP-KCN-ÑN  24/10/2001  472023000058  23/06/2008 Cty HH KHKT Zoeng Chang Vieät Nam
29  96/GP-KCN-ÑN  01/11/2001  472023000305  25/05/2010 Cty HHCN Geo-Gear
30  103/GP-KCN-ÑN  30/11/2001  472023000198  20/07/2007 Cty TNHH Lunji Vina
31  106/GP-KCN-ÑN  27/12/2001                Cty TNHH Vieät Nam Unionlite
32  108/GP-KCN-ÑN  14/01/2002  472023000646  16/06/2009 Cty HHCN First Metal Vieät Nam
33  115/GP-KCN-ÑN  06/02/2002  472043000755        Cty TNHH Rostaing Technic
34  120/GP-KCN-ÑN  18/03/2002                Cty TNHH Daây vaø caùp ñieän Yuh Cheng Vieät Nam (ngừng hoạt đ
35  121/GP-KCN-ÑN  18/03/2002                Cty TNHH Ñieän vaø ñieän töû Yow Guan
36  122/GP-KCN-ÑN  28/03/2002  472023000029  17/10/2008 Cty TNHH Yuoyi Vieät Nam
37  124/GP-KCN-ÑN  12/04/2002  472043000604  31/12/2008 Cty HH Tín Duõng
38  126/GP-KCN-ÑN  02/05/2002  472023000431  26/08/2009 Cty HHCN Chính xaùc Golden Era
39  130/GP-KCN-ÑN  23/05/2002  472023000181  4/07/2007 Cty HHCN Loø xo Baùt Ñöùc
40  131/GP-KCN-ÑN  30/05/2002                Cty TNHH Coå phaàn Ñieän cô Thuïy Laâm Vieät Nam
41  132/GP-KCN-ÑN  31/05/2002  472043000185  10/07/2007 Cty HHCN Chin Lan Shing Rubber Vieät Nam
42  133/GP-KCN-ÑN  11/06/2002  472043000278  25/10/2007 Cty TNHH Yang Ching Enterprise (Vieät Nam)
43  150/GP-KCN-ÑN  30/08/2002  472023000499  10/06/2008 Cty TNHH (Vieät Nam) Cô ñieän Asia
44  160/GP-KCN-ÑN  21/10/2002  472043000141  12/02/2008 Cty HH Ñieän cô Luïc Nhaân
45  161/GP-KCN-ÑN  21/10/2002         22/09/2008 Cty HHCN Hoàng Ñaït
46  183/GP-KCN-ÑN  11/12/2002  472043000484  24/12/2008 Cty HH Sentec Vieät Nam
47  187/GP-KCN-ÑN  19/12/2002  472043000294  30/06/2008 Cty HHCN Nhöïa Leader
48  198/GP-KCN-ÑN  27/01/2003  472043000065  5/11/2008 Cty HHCN CQS
49  201/Gp-KCN-ÑN  25/02/2003  472023000070  9/02/2007 Cty TNHH Coâng nghieäp Cica
50  208/GP-KCN-ÑN  26/03/2003  472023000072  12/02/2007 Cty TNHH Thöïc nghieäp Ñaït Kieán
51  225/GP-KCN-ÑN  07/07/2003  472023000479  23/05/2008 Cty HHSX Gia coâng Vieät Saùng
52  228/GP-KCN-ÑN  23/07/2003  472043000695  16/10/2008 Cty TNHH Coâng trình Han Chi
53  244/GP-KCN-ÑN  31/10/2003  472043000191  28/09/2009 Cty TNHH Coâng nghieäp Ho-Hsiang
54  257/GP-KCN-ÑN  30/12/2003  472033000019  20/11/2006 Cty TNHH Coâng nghieäp Ñaïi Lieân
55  264/GP-KCN-ÑN  07/01/2004  472043000073  9/04/2008 Cty TNHH Sunjin Vina
56  267/GP-KCN-ÑN  27/01/2004  472043000520  8/07/2009 Cty TNHH Storsack Vieät Nam
57  274/GP-KCN-ÑN  12/03/2004  472043000668  18/05/2010 Cty HHCN Crest Top Vieät Nam
58  323/GP-KCN-ÑN  04/10/2004  472043000331  19/08/2008 Cty TNHH Chiau Hung (Vieät Nam)
59  326/GP-KCN-ÑN  14/10/2004  472043000133  10/05/2007 Cty TNHH Shicosun Vieät Nam (ñang giaûi theå)
60  332/GP-KCN-ÑN  01/12/2004  472023000135  29/10/2009 Cty HHCN Kao Minh
61  347/GP-KCN-ÑN  14/01/2005  472023000055  16/10/2009 Cty TNHH Leadtek
62  350/GP-KCN-ÑN  26/01/2005  472043000164  14/06/2007 Cty TNHH Saûn xuaát kim loaïi Yu Cheng
63  361/GP-KCN-ÑN  02/03/2005  472043000513  18/06/2008 Cty TNHH Action Trading
64  373/GP-KCN-ÑN  11/04/2005               Cty TNHH May Pie Rich
65  379/GP-KCN-ÑN  22/04/2005  472043000546  4/07/2008 Cty TNHH Tam Höng
66  386/GP-KCN-ÑN  06/05/2005  472023000282  15/03/2010 Cty TNHH Sanlife
67  389/GP-KCN-ÑN  19/05/2005  472043000580  11/07/2008 Cty HHCN Chin Chang
68  393/GP-KCN-ÑN  08/06/2005               Cty TNHH Coâng nghieäp Yng Tay Vieät Nam
69  410/GP-KCN-ÑN  02/08/2005  472043000024  28/11/2006 Cty TNHH Ken Fon
70  426/GP-KCN-ÑN  20/10/2005  472043000533  9/12/2008 Cty HHCN Chin Sheng Vieät Nam
71  428/GP-KCN-ÑN  09/11/2005  472023000094  3/03/2009 Cty TNHH Coâng nghieäp Master (tröôùc laø Ming Tsang)
72  444/GP-KCN-ÑN  27/01/2006  472023000213  19/03/2010 Cty HH Kyõ thuaät Great Vieät Nam
73  445/GP-KCN-ÑN  27/01/2006  472023000555  12/03/2009 Cty HH Kyõ thuaät Axis Star Vieät Nam
74  390/GP-KCN-ÑN  30/05/2005  472043000439  21/08/2008 Cty TNHH Farmtech (Vieät Nam)
75  474/GP-KCN-ÑN  08/06/2006  472043000433  11/04/2008 Cty TNHH Jaan-E (cho Cty Hyû Löïc thueâ VPÑD)
76  476/GP-KCN-ÑN  19/06/2006  472023000171  26/06/2007 Cty TNHH Okura
77  472023000046  29/12/2006         14/12/2009 Cty TNHH Zheng Zhan
78  472023000075  12/02/2007               Cty TNHH Roto Vieät Nam
79  472043000103  26/03/2007               Cty TNHH MTV coâng nghieäp Tsung-Chen (Vieät Nam)
80  472043000226  06/09/2007               Cty TNHH Lieân Töôøng (Đang giaûi theå)
81  472033000247  24/09/2007         30/03/2010 Cty CP kim loaïi CSGT Vieät Nam
82  472023000159  08/06/2007               Cty TNHH coâng nghieäp Focus (Vieät Nam) (chuyeån töø Soâng ma
83  472033000340  17/12/2007               Cty CP kim loaïi Comax Vieät Nam
84  472043000351  31/12/2007               Cty TNHH WF Tech Vieät Nam (Thueâ nhaø xöôûng Cty TNHH Thanh
85  472023000673  19/09/2008               Cty TNHH Greenwood (Cty CP Thanh Bình)
86  472023000788  02/09/2010               Cty TNHH Coâng nghieäp Mission
                              Cty Laïc Vieân (1)
                              Cty Taân Trung Duõng (1)
                              Cty Hieäp Gia (1)
86                             COÄNG - KCN HOÁ NAI
                              KCN LOTECO:
1     1537/GP  10/04/1996  472023000629  18/08/2008 Cty phaùt trieån KCN Long Bình
2     1823/GP  24/01/1997  472043000373  15/01/2008 Cty TNHH Harada Industries Vieät Nam
3     1832/GP  14/02/1997  472023000542  3/04/2009 Cty TNHH Nec Tokin Electronics Vieät Nam (DN Cheá xuaát)
4   2/GP-KCN-ÑN  06/08/1997  472023000460  12/08/2009 Cty TNHH Mitsuba M-tech Vieät Nam
5   5/GP-KCN-ÑN  03/09/1997  472043000062  30/01/2007 Cty TNHH MTV Shirasaki Vieät Nam
 6  13/GP-KCN-ÑN  20/12/1997  472023000216  16/08/2007 Cty TNHH Hoùa chaát vaø moâi tröôøng Aureole Mitani
 7  83/GP-KCN-ÑN  20/07/2001  472023000523  24/06/2008 Cty Phaùt Thöông 1
 8  87/GP-KCN-ÑN  15/08/2001  472023000230  12/02/2010 Cty TNHH Aureole BCD
 9  128/GP-KCN-ÑN  10/05/2002  472023000386  10/03/2009 Cty TNHH Emico (Vieät Nam)
 10  138/GP-KCN-ÑN  24/06/2002  472043000375  2/07/2009 Cty TNHH Yupoong Vieät Nam
 11  153/GP-KCN-ÑN  16/09/2002               Cty TNHH Deuck Woo Vieät Nam
 12  156/GP-KCN-ÑN  20/09/2002  472043000064  10/06/2010 Cty TNHH Tomiya Summit Garment Export
 13  178/GP-KCN-ÑN  26/11/2002  472023000769  29/06/2010 Cty TNHH Hasung Vieät Nam
 14  202/GP-KCN-ÑN  06/03/2003  472043000148  15/09/2008 Cty TNHH Dong-Il Interlining
 15  203/GP-KCN-ÑN  12/03/2003               Cty TNHH Cheerfield Vina (ngöng hoaït ñoäng tranh chaáp)
 16  204/GP-KCN-ÑN  17/03/2003  472043000412  11/03/2008 Cty TNHH UlHwa Vieät Nam
 17  205/GP-KCN-ÑN  17/03/2003  472023000530  17/09/2009 Cty TNHH Jaeill Vieät Nam
 18  209/GP-KCN-ÑN  09/04/2003  472023000383  29/09/2009 Cty TNHH DongJin Vieät Nam
 19  212/GP-KCN-ÑN  22/04/2003               Cty TNHH Han Pack (tröôùc laø Dae gil) (taïm ngöøng hñ 01 naêm)
 20  226/GP-KCN-ÑN  18/07/2003  472043000227  6/06/2008 Cty TNHH SM Alupack
 21  229/GP-KCN-ÑN  05/08/2003  472023000658  8/09/2008 Cty TNHH Kaya Vina
 22  239/GP-KCN-ÑN  06/10/2003  472043000734  17/03/2009 Cty TNHH Hoùa chaát Dy Vina

 23  249/GP-KCN-ÑN  27/11/2003  472043000276  11/11/2009 Cty TNHH Dong Jin Leiports Vina
 24  259/GP-KCN-ÑN  31/12/2003  472043000222  3/07/2009 Cty TNHH Dongjin Textile Vina (teân cuõ laø Ilshin Vina)
 25  263/GP-KCN-ÑN  07/01/2004               Cty TNHH Hy Vina
 26  270/GP-KCN-ÑN  25/02/2004  472043000038  21/09/2009 Cty TNHH Shinhan Vina
 27                              Chi nhaùnh Cty Olam
                                Chi nhaùnh Cty Happy Cook (1)
 28  280/GP-KCN-ÑN  19/04/2004  472043000644  29/08/2008 Cty TNHH TTD, INC. Vieät Nam
 29  287/GP-KCN-ÑN  05/05/2004               Cty TNHH SamJin Vina
 30  288/GP-KCN-ÑN  05/05/2004  472043000179  22/04/2009 Cty TNHH Gold Coin Feedmill Ñoàng Nai (teân cuõ laø Cty TNHH Thö
 31  292/GP-KCN-ÑN  24/05/2004  472043000023  6/06/2008 Cty TNHH Platech
 32  299/GP-KCN-ÑN  25/06/2004  472023000082  27/05/2008 Cty TNHH CN Vieät Nam Uy Tín
 33  302/GP-KCN-ÑN  02/07/2004               Cty TNHH Fine Déecor (ngöng hoaït ñoäng)
 34  203/GP-KCN-ÑN  30/08/2004  472023000524  24/03/2010 Cty TNHH Coâng nghieäp Kieán Ñaït
                                Chi nhaùnh Coâng ty Muto (2)
 35  321/GP-KCN-ÑN  28/09/2004  472023000207  31/07/2007 Cty TNHH Hitech Mould
 36  325/GP-KCN-ÑN  12/10/2004  472043000115  5/08/2009 Cty TNHH Unitek Enterprise
 37  358/GP-KCN-ÑN  17/02/2005  472043000654  8/09/2008 Cty TNHH Peaktop (Vieät Nam)
 38  359/GP-KCN-ÑN  02/03/2005  472023000060  18/06/2009 Cty TNHH Green World
 39  363/GP-KCN-ÑN  11/03/2005  472043000372  9/03/2009 Cty TNHH Movina
 40  374/GP-KCN-ÑN  11/04/2005          5/05/2010 Cty TNHH Tae Kwang MTC Vieät Nam (tröôùc ñaây laø BS tech)
 41
216/GPÑC4-BD-KCN-ÑN  03/06/2005  472023000679  11/11/2008 Cty TNHH CN Three Brother (VN) (tröôùc ñaây laø Tam Thaân)
 42  397/GP-KCN-ÑN  21/06/2005  472043000525  3/03/2010 Cty TNHH Seorim
 43     1212/GP  21/04/1995  472023000564  17/05/2010 Cty TNHH Vieät Nam Suzuki
 44  406/GP-KCN-ÑN  26/07/2005  472043000491  15/09/2008 Cty TNHH Green Chemical (ngưng hoạt động)
 45  421/GP-KCN-ÑN  21/09/2005  472043000107  4/04/2007 Cty TNHH Ñoâng Quan (tröôùc laø Lava Land) (ngöng hoaït ñoäng)
 46  442/GP-KCN-ÑN  25/01/2006  472023000411  29/09/2009 Cty TNHH CN Dong Jin Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng Cty TNHH DO
 47  443/GP-KCN-ÑN  25/01/2006  472043000508  16/06/2008 Cty TNHH Daechang Rubber (VN)
 48  458/GP-KCN-ÑN  03/04/2006  472023000633  19/08/2008 Cty TNHH Sakai Circuit Device Vieät Nam
 49  459/GP-KCN-ÑN  20/04/2006               Cty TNHH Fu Lien
 50  471/GP-KCN-ÑN  31/05/2006  472023000272  11/07/2008 Cty TNHH Vega Fashion (saùt nhaäp Bride & Co) (DN cheá xuaát)
 51   472033000267  18/10/2007  472023000267  18/10/2007 Cty TNHH Samboo (Thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Happy Cook, KCN L
 52  382/GP-KCN-ÑN  29/04/2005  472043000265  6/01/2010 Cty TNHH Boram Forging (tröôùc ôû KCN An Phöôùc)
 53   472023000527  26/06/2008         29/12/2009 Cty TNHH Solar Rich (teân cuõ laø Cty TNHH Coâng nghiệp Raysoun
 54  219/GP-KCN-ÑN  02/06/2003  472043000174  14/08/2008 Cty TNHH Chessi (tröôùc laø ALPS) (thueâ nhaø xöôûng Cty Happy C
 55   472023000704  07/11/2008         21/07/2009 Cty TNHH Aureole Fine Chemical Products (DN Cheá xuaát)
 56   472043000723  24/12/2008         26/08/2009 Cty TNHH Oken Seiko Việt Nam
57  472043000739  18/06/2009           1/10/2009 Cty TNHH Young Jin Textile Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty
57                               COÄNG - KCN LOTECO
                                KCN NHÔN TRAÏCH 1:
1      758/GP  31/12/1993   472043000184  19/05/2009 Cty Sika höõu haïn Vieät Nam
2     1009/GP  12/10/1994   472043000293  31/12/2008 Cty TNHH Tongkook Vieät Nam Spinning
3     1243/GP  23/05/1995   472023000746  5/10/2009 Cty cô khí vaø xaây döïng Posco E&C Lilama (teân cuõ laø Cty Cô kh
4     1516/GP  20/03/1996   472033000147  24/12/2009 Cty CP Thieát bò veä sinh Caesar Vieät Nam
5     1649/GP  14/08/1996   472043000645  29/08/2008 Cty Splendour TNHH
6     1897/GP  12/05/1997                Cty Kyõ ngheä Haileck (ngöng hoaït ñoäng)
7   6/GP-KCN-ÑN  15/09/1997   472043000496  9/06/2008 Cty TNHH Hirota Precision Vieät Nam
8  22/GP-KCN-ÑN  03/09/1998   472023000664  11/09/2008 Cty TNHH Loong Bieân Vieät Nam
9  33/GP-KCN-ÑN  30/08/1999   472023000098  12/03/2009 Cty Xe ñaïp Con Roàng Vieät Nam TNHH (NGÖNG HOAÏT ÑOÄNG)
10  41/GP-KCN-ÑN  10/04/2000                Cty TNHH Lieân minh Vina (ngöng hoaït ñoäng)
11  49/GP-KCN-ÑN  19/07/2000                Cty TNHH Coâng nghieäp Thaêng Xuyeân Vieät Nam
12  52/GP-KCN-ÑN  01/09/2000   472033000269  31/08/2009 Cty Coå phaàn Gaïch men Chang Yih
13  54/GP-KCN-ÑN  22/09/2000           19/04/2010 Cty TNHH IL Kwang Vina
14  66/GP-KCN-ÑN  02/01/2001   472043000554  11/12/2009 Cty TNHH Wooree Vina
15  75/GP-KCN-ÑN  20/02/2001   472023000260  15/10/2007 Cty TNHH Ñaøi Ñaït
16  78/GP-KCN-ÑN  23/04/2001   472043000544  4/07/2008 Cty TNHH may maëc United Sweethearts Vieät Nam
17  81/GP-KCN-ÑN  29/05/2001   472043000588  21/07/2008 Cty TNHH Nhöïa Coâng nghieäp Chung Long Vieät Nam
18  84/GP-KCN-ÑN  01/08/2001   472023000054  17/01/2007 Cty TNHH Coâng nghieäp Goám söù Xie Xing (tröôùc laø Ho Yeh)
19  90/GP-KCN-ÑN  22/08/2002   472023000710  15/06/2010 Cty TNHH Sôn Boät tónh ñieän Akzo Nobel (Vieät Nam) (teân cuõ laø
20  98/GP-KCN-ÑN  08/11/2001   472023000410  14/05/2010 Cty TNHH Samwoo Vieät Nam
21  110/GP-KCN-ÑN  23/01/2002   472043000442  4/11/2008 Cty TNHH saûn xuaát thun vaø nguyeân lieäu may Premier (Vieät Na
22  111/GP-KCN-ÑN  29/01/2002   472043000104  25/05/2010 Cty TNHH Theùp Dongbang
23  112/GP-KCN-ÑN  31/01/2002   472043000336  17/08/2009 Cty TNHH High Point Vieät Nam
24  118/GP-KCN-ÑN  14/03/2002                Cty TNHH Coâng nghieäp Swan Vieät Nam
25  119/GP-KCN-ÑN  15/03/2002   472043000538  30/06/2008 Cty TNHH Deät Daewon Vieät Nam
26  123/GP-KCN-ÑN  02/04/2002   472043000201  25/8/2009 Cty TNHH Hwaseung Vina
27  143/GP-KCN-ÑN  25/07/2002   472043000363  23/06/2009 Cty TNHH Seo Incheon Vieät Nam (cuõ laø Cty TNHH Bu Kyeong VN
28  144/GP-KCN-ÑN  25/07/2002   472023000434  3/09/2009 Cty TNHH Shih Jung Vieät Nam
29  158/GP-KCN-ÑN  30/09/2002   472043000203  18/05/2010 Cty TNHH Vieät Tín (Vieät Nam)
30  168/GP-KCN-ÑN  31/10/2002   472023000551  4/07/2008 Cty TNHH Nhuaän Thaùi
31  180/GP-KCN-ÑN  02/12/2002                Cty TNHH Coå phaàn Saét theùp Löïc Baûo
32  188/GP-KCN-ÑN  19/12/2002   472023000585  14/12/2009 Cty TNHH Quoác teá Nguyeân Höng (teân cuõ laø CP Cô ñieän Ñaïi
33  189/GP-KCN-ÑN  26/12/2002           22/06/2010 Cty TNHH Coâng nghieäp Elma Vieät Nam
34                               Chi nhaùnh Cty Xaây laép Ñieän cô Full Power
35  200/GP-KCN-ÑN  25/02/2003  200/GCNÑC1/47/2  29/01/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Thoâng Thaät
36  237/GP-KCN-ÑN  26/09/2003   472023000701  4/11/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Tai-Tech
37  256/GP-KCN-ÑN  29/12/2003           26/05/2008 Cty TNHH Hangdo Vina
38  268/GP-KCN-ÑN  20/02/2004   472023000323  8/02/2010 Cty TNHH coâng nghieäp goám söù Dian-Ya
39  278/GP-KCN-ÑN  30/03/2004   472043000426  16/04/2010 Cty TNHH Hong Won Vina (teân cuõ laø Cty TNHH Dae You Vieät Na
40  303/GP-KCN-ÑN  09/07/2004   472043000302  24/08/2009 Cty TNHH Fine Cable Vina
41  311/GP-KCN-ÑN  04/08/2004   472023000709  28/04/2009 Cty TNHH Furnitech Components Vieät Nam
42  317/GP-KCN-ÑN  03/09/2004  472023000056  11/05/2010 Cty TNHH Posco VST (teân cuõ laø Cty TNHH Asia Stainless)
43  319/GP-KCN-ÑN  20/09/2004  472043000045  29/12/2006 Cty TNHH Coâng nghieäp T.A Vieät Nam
44  354/GP-KCN-ÑN  03/02/2005  472023000259  21/12/2007 Cty TNHH Avco Vieät Nam
45  380/GP-KCN-ÑN  26/04/2005               Cty TNHH White Glove
46  387/GP-KCN-ÑN  10/05/2005               Cty TNHH Duckil Vieät Nam
47  394/GP-KCN-ÑN  20/06/2005  472043000593  21/07/2008 Cty TNHH Quoác Teá Samjin
   414/GP-KCN-ÑN  08/08/2005  472043000619  7/08/2008 Chi nhaùnh Cty TNHH Vieät Tín (teân cuõ laø Cty TNHH cheá bieán ñ
48  417/GP-KCN-ÑN  31/08/2005               Cty TNHH Union Turbine
49  433/GP-KCN-ÑN  08/12/2005  472043000591  25/08/2008 Cty TNHH Majestic Enterprise
50  455/GP-KCN-ÑN  14/03/2006  472043000455  9/10/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Theùp Shin Chang
51  456/GP-KCN-ÑN  20/03/2006  472023000557  29/07/2009 Cty TNHH Coâng nghieäp Chean Shin (Vieät Nam)
                              Cty TNHH Kỹ nghệ Toaøn Taâm
52  473042000003  15/08/2006         14/09/2009 Cty TNHH Sôïi DSCM Vieät Nam (teân cuõ laø Cty TNHH sôïi DS Vin
53  472043000113  17/04/2007               Cty TNHH Keunhwa Export Packaging (ngöng hoaït ñoäng)
54  472043000140  22/05/2007          3/03/2010 Cty TNHH Taeyang Saigon
55  472043000158  08/06/2007               Cty TNHH boät kim loaïi Julien Vieät Nam
56  472045000238  13/09/2007               Cty TNHH Steel-Tech Vieät Nam
57  472045000239  13/09/2007               Cty TNHH Beauty Stone Vieät Nam (ñang giaûi theå)
58   47212000250  25/09/2007         24/12/2008 Coâng ty TNHH DV Theùp khoâng gæ Arcelomittal Vieät Nam -Chi nh
59  472045000280  30/10/2007               Cty TNHH Metal-tech
60  472023000424  01/04/2008          19/52009 Cty TNHH Phospin
61  472043000454  02/05/2008         24/08/2009 Cty TNHH Hoùa chaát HS Vieät Nam
62  472023000512  17/06/2008               Cty TNHH E.Z Sports Vina
63  472023000741  14/07/2009         24/08/2009 Cty TNHH Leaden Callar (thueâ nhaø xöôûng cuûa Coâng ty Sôïi chæ
64  472023000742  15/07/2009          18/1/2010 Cty TNHH Chao Wei Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng Cty TNHH Shih
                              Chi nhaùnh Cty Tung Kuang (2)
64                           COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH 1
                             KCN NHÔN TRAÏCH 2:
1      757/GP  30/12/1993  472023000394  21/08/2009 Cty Hualon Corporation Vieät Nam
2      919/GP  25/07/1994  472033000528  26/06/2008 Cty CP Saûn xuaát ngö cuï Ching Fa
3     1320/GP  17/07/1995  472043000649  14/12/2009 Cty Deät Choongnam Vieät Nam TNHH
4     1877/GP  04/04/1997  472033000708  17/03/2009 Cty CP SY Vina
5   10GP-KCN-ÑN  22/10/1997  472023000753  1/06/2010 Cty TNHH Myõ phaåm LG Vina
6  68/GP-KCN-ÑN  16/01/2001               Cty Olldo Vieät Nam (ñang giaûi theå)
7  80/GP-KCN-ÑN  14/05/2001  472043000419  25/03/2008 Cty TNHH Hoùa chaát Hsin Sou Vieät Nam
8  109/GP-KCN-ÑN  22/01/2002  472043000197  19/07/2007 Cty TNHH King's Grating
9  135/GP-KCN-ÑN  13/06/2002  472023000537  16/04/2009 Cty TNHH Sôïi chæ Vieät Coân
10  159/GP-KCN-ÑN  30/09/2002  472043000447  22/04/2008 Cty TNHH Kosteel Vina
11  166/GP-KCN-ÑN  29/10/2002  472043000616  11/04/2009 Cty TNHH Cô khí coâng trình Wei-Chien
12  176/GP-KCN-ÑN  15/11/2002  472043000587  21/07/2008 Cty TNHH Cô khí coâng trình Chang Fu
13  185/GP-KCN-ÑN  18/12/2002          9/07/2009 Cty TNHH Vó Lôïi
14  199/GP-KCN-ÑN  28/01/2003  472043000044  17/03/2009 Cty TNHH Chig Feng
15  210/GP-KCN-ÑN  16/04/2003  472023000631  22/04/2009 Cty CP Deät nhuoäm Nam Phöông
16  231/GP-KCN-ÑN  12/08/2003  472043000156  18/08/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Tuøng Hoøa Vieät Nam
17  242/GP-KCN-ÑN  29/10/2003  472043000270  22/10/2007 Cty TNHH Myõ thuaät Chin Kong
 288/GP-HCM-KCN-ÑN
18          05/02/2004  472043000385  30/12/2009 Cty TNHH Kimanson Instruments (Vieät Nam)
19  295/GP-KCN-ÑN  10/06/2004  472043000228  6/09/2007 Cty TNHH Deät sôïi Gi Tai
20  335/GP-KCN-ÑN  03/12/2004               Cty TNHH Yu Sin Vieät Nam
21  343/GP-KCN-ÑN  29/12/2004  472043000126  3/05/2007 Cty TNHH Quoác teá Gold Long John Ñoàng Nai Vieät Nam
22  378/GP-KCN-ÑN  21/04/2005  472043000444  21/04/2008 Cty TNHH Foam Hwa Ching DongNai
23  391/GP-KCN-ÑN  30/05/2005  472043000063  8/02/2010 Cty TNHH Moät Thaønh vieân YGS Vina
24  398/GP-KCN-ÑN  28/06/2005               Cty TNHH Professional Motor Dongnai
25  449/GP-KCN-ÑN  15/02/2006  472043000638  20/08/2008 Cty TNHH Deät may Eclat Vieät Nam
26  419/GP-KCN-ÑN  07/09/2005  472043000096  16/4/2010 Cty TNHH Wha Il Vina
27  475/GP-KCN-ÑN  08/06/2006  472043000569  27/1/2010 Cty TNHH Da Luen (Vieät Nam)
28  473024000010  26/09/2006               Cty TNHH Halla Vieät Nam
29  472022000031  12/12/2006               Cty TNHH ST Pharma
30  472023000166  20/06/2007               Cty TNHH Coâng nghieäp Vietwin
31  472023000167  20/06/2007               Cty TNHH Coâng nghieäp Hoàng Xöông
32  472043000170  26/06/2007               Cty TNHH Hemmay
33  472043000172  26/06/2007         25/02/2009 Cty TNHH Hankook Tower Crane
34  472043000177  28/06/2007               Cty TNHH Woorim Machinery
35  472043000178  29/06/2007          8/04/2009 Cty TNHH OÂ toâ Sanyang Vieät Nam
36  472023000192  17/07/2007               Cty TNHH Vina Buhmwoo
37  472043000283  31/10/2007         28/01/2010 Cty TNHH coâng nghieäp King Tai
38  472023000329  27/11/2007  472023000329  31/08/2009 Cty TNHH JSP
39  472043000353  31/12/2007               Cty TNHH Vieãn Thoâng Kinghigh (thueâ nhaø xöôûng cuûa King's G
40  472043000377  22/01/2008          6/05/2010 Coâng ty TNHH AJU Vieät Nam
41  472023000406  28/02/2008               Coâng ty TNHH T.N.V
                              Chi nhaùnh Cty VMEP (2)
    47212000384  29/01/2008               Chi nhaùnh Cty HH Sôïi Tainan Vieät Nam (2)
42  472023000418  21/03/2008               Cty TNHH GM Tech Vina
43  472043000120  25/04/2007         25/03/2008 Cty TNHH Vieät Nam Center Power Tech

44  472023000456  05/05/2008         30/03/2010 Cty TNHH Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Việt Nam)

45  472023000703  05/11/2008         12/03/2009 Cty TNHH Ever Metro

46   47212000756  18/09/2009               Chi nhaùnh Cty Toân Phöông Nam taïi Nhôn Traïch

47  472043000783  21/01/2010               Cty TNHH Concord textile Corporation

48  472043000800  04/06/2010               Cty TNHH Sunghwa Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Deät Choong
49  472023000826  22/06/2010               Cty TNHH Namu Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Deät Choongnam
49                           COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH 2
                             KCN NHÔN TRAÏCH 3:
1     1740/GP  18/11/1996  472043000037  22/01/2009 Cty TNHH Youngtex Vina


2     2244/GP  26/12/2001  472023000477  31/05/2010 Cty TNHH Höng nghieäp Formosa
3  125/GP/KCN-ÑN  22/04/2002  472043000128  3/05/2007 Cty TNHH SinPoong Vina


4  145/GP-KCN-ÑN  31/07/2002  472043000337  31/12/2008 Cty TNHH Harvest
5  157/GP-KCN-ÑN  23/09/2002  472043000665  15/09/2008 Cty TNHH Kim Long
6  169/GP-KCN-ÑN  01/11/2002  472023000289  17/8/2009 Cty TNHH Xaây döïng Song Hui
7  170/GP-KCN-ÑN  01/11/2002  472023000510  17/06/2008 Cty TNHH Höng nghieäp Der Fuh (ngöng hoaït ñoäng)
8  171/GP-KCN-ÑN  04/11/2002               Cty TNHH Coâng trình Haân Höõu
9  175/GP-KCN-ÑN  08/11/2002  472023000344  19/08/2009 Cty TNHH Cheá bieán thuûy haûi saûn & nöôùc ñaù Tung Kong
10  181/GP-KCN-ÑN  02/12/2002  472043000395  18/11/2008 Cty TNHH Hung Ta Vieät Nam
11  211/GP-KCN-ÑN  16/04/2003  472043000459  14/01/2009 Cty TNHH Dòch vuï Giaùm ñònh caùc keát caáu haøn kim loaïi Yeong
12  217/GP-KCN-ÑN  23/05/2003  472023000592  14/09/2009 Cty TNHH C.T Polymer
13  224/GP-KCN-ÑN  27/06/2003  472043000650  29/08/2008 Cty TNHH Thöïc nghieäp Li Shin
14  227/GP-KCN-ÑN  18/07/2003  472023000482  14/12/2009 Cty TNHH Kuang Tai (Vieät Nam) teân cuõ laø Nomura Weldteco (Vie
15  235/GP-KCN-ÑN  01/09/2003  472043000175  8/02/2010 Cty TNHH Kuo Yuen Vieät Nam


16  254/GP-KCN-ÑN  23/12/2003  472043000317  22/11/2007 Cty TNHH Bao bì Kaoten (Vieät Nam)
17  255/GP-KCN-ÑN  23/12/2003  472023000700  31/10/2008 Cty TNHH Palm Paper (tröôùc laø Hung Yuan)
18  269/GP-KCN-ÑN  20/02/2004          5/10/2009 Cty TNHH Chao Hun (Vieät Nam)
19  275/GP-KCN-ÑN  12/03/2004  472043000376  22/01/2008 Cty TNHH Chaùnh Ñaïi
20  279/GP-KCN-ÑN  08/04/2004  472023000078  13/02/2007 Cty TNHH Chin Well Fasteners (Vieät Nam)
21  289/GP-KCN-ÑN  06/05/2004               Cty TNHH Bao bì Vieät Long
22  290/GP-KCN-ÑN  07/05/2004  472043000492  3/02/2010 Cty TNHH Coâng nghieäp Caron
23  300/GP-KCN-ÑN  25/06/2004  472043000427  20/04/2010 Cty TNHH Formosa Taffeta Ñoàng Nai
24  339/GP-KCN-ÑN  17/12/2004  472043000430  15/09/2008 Cty TNHH Advanced Multitech (Vieät Nam)
25  395/GP-KCN-ÑN  21/06/2005  472033000563  30/09/2008 Cty CP Da thuoäc Wei Tai Vieät Nam
26  416/GP-KCN-ÑN  31/08/2005  472023000378  20/04/2010 Cty TNHH Coâng nghieäp Vaät lieäu goám söù Shun Yin
27  430/GP-KCN-ÑN  21/11/2005               Cty TNHH Coâng nghieäp Chính xaùc Jackson (ngöng hoaït ñoäng)
28  431/GP-KCN-ÑN  08/12/2005  472023000027  15/07/2008 Cty TNHH Cöûu Thaêng (Vieät Nam)(ngöng hoaït ñoäng)
29  432/GP-KCN-ÑN  08/12/2005  472043000217  21/09/2009 Cty TNHH Coâng nghieäp cao su Chính Taân Vieät Nam
30  436/GP-KCN-ÑN  28/12/2005  472023000669  15/12/2009 Cty TNHH Coâng nghieäp Hoã Thaønh (teân cuõ laø Cty TNHH Coân
31  440/GP-KCN-ÑN  23/01/2006  472033000773  25/11/2009 Cty CP vaät lieäu xaây döïng Chaâu Aâu
32  453/GP-KCN-ÑN  27/02/2006               Cty Bao bì Euro Vieät Nam
33  462/GP-KCN-ÑN  08/05/2006  472022000106  3/04/2007 Cty Lieân doanh Thuaän Theâm
34  468/GP-KCN-ÑN  24/05/2006  472043000032  15/03/2010 Cty TNHH Promax Textile (Vieät Nam) (tröôùc laø Toaøn Nghieäp)
                              Cty CP Nhöïa Taân Tieán (2)
35  477/GP-KCN-ÑN  20/06/2006               Cty TNHH Nhöïa Richway (ngöng hoaït ñoäng)
36  473042000005  22/08/2006  473042000005  20/12/2006 Cty TNHH CN SPC Tianhua (Vieät Nam)
37  472043000105  02/04/2007               Cty TNHH Ắc quy CSB (Việt Nam)
38  472043000112  16/04/2007         22/01/2008 Cty TNHH Kyõ thuaät Bueno
39  472043000146  28/05/2007               Cty TNHH Velco
40  472023000245  20/09/2007          9/12/2008 Cty TNHH Y.S.P (Vietnam)
41  472023000253  25/09/2007          3/12/2008 Cty TNHH KLC (ngöng hoaït ñoäng)
42  472043000261  15/10/2007          4/03/2009 Cty TNHH Sammi
43  472043000275  25/10/2007         14/07/2009 Cty TNHH Kirby Ñoâng Nam AÙ
44  472043000392  04/02/2008               Cty TNHH Gold on Vina (thueâ nhaø xöôõng cuûa Cty Youngtex Vina
45  472023000396  04/02/2008         13/03/2009 Cty TNHH Towa Vieät Nam
46  472043000443  21/04/2008         15/12/2009 Cty TNHH Rohm and Haas Việt Nam
47   47212000732  5/02/2009               Chi nhaùnh Cty TNHH Plus Vieät Nam
48  472023000776  21/12/2009               Cty NHH Bi-Tech Vieät Nam (Thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Hung Ta)
49  472043000825  28/06/2010               Cty TNHH Kyowa Vieät Nam
                              Cty Thuûy Phaùt (3)
49                           COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH 3
                              KCN NHÔN TRAÏCH 5:
1      63/UBT  22/01/2003  472043000210  9/08/2007 Cty TNHH SunYad Vieät Nam Technology
2   276/GP-KCN-ÑN  17/03/2004  472043000534  27/06/2008 Cty TNHH U Best Vieät Nam Polymer Industry
3   304/GP-KCN-ÑN  13/07/2004  472043000487  2/06/2008 Cty TNHH Vaät lieäu KHKT Trieån Vuõ Vieät Nam
4   466/GP-KCN-ÑN  19/05/2005               Cty TNHH Gloeast Development Vieät Nam
5   473/GP-KCN-ÑN  05/06/2006  472023000364  7/01/2008 Cty TNHH Nakagawa Denka Ñoàng Nai
6   473022000001  10/08/2006         20/10/2008 Cty TNHH Jang In Furniture Vieät Nam
7   473022000004  18/08/2006  473022000004  5/03/2008 Cty TNHH XD Keát caáu theùp Bolster Vieät Nam (Cty TNHH keát ca
8   472033000309  24/10/2006               Cty TNHH Deät Texhong Vieät Nam
9   472043000102  27/03/2007               Cty TNHH POS-DCS Việt Nam
10   472023000143  22/05/2007         12/07/2010 Cty TNHH Hyosung Vieät Nam
11   472023000152  04/06/2007         12/08/2009 Cty TNHH Trung taâm gia coâng Posco Vieät Nam
12   472043000248  24/09/2007               Cty TNHH Hyundai Welding Vina
13   472043000252  25/09/2007         11/07/2008 Cty TNHH Young Wire Vina
14   472043000277  25/10/2007         11/11/2008 Cty TNHH Oto Vina (teân cuõ laø Cty TNHH Jase Vieät Nam)
15   472023000300  08/11/2007         21/07/2009 Cty TNHH Sam Hwan Vina
16   472043000310  16/11/2007          6/01/2010 Cty TNHH Lock & Lock Vina
17   472043000379  22/01/2008               Coâng ty TNHH Coating Fine Chemical Vieät Nam
18   472023000440  17/04/2008          25/6/2008 Cty TNHH Polytec (chuyeån truï sôû töø TP HCM)
18                           COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH 5
                              KCN DEÄT MAY NHÔN TRAÏCH:
1   472023000136  15/05/2007               Cty TNHH Kyõ thuaät Hoà Thaùi
2   472043000221  27/08/2007               Cty TNHH Jungang Vina
3   472043000223  30/08/2007               Cty TNHH Brandon Miles Design (ngöng hoaït ñoäng, ñang laøm thuû
4   472043000232  10/09/2007         22/06/2010 Cty TNHH Sang Gee Roll Vieät Nam
5   472023000237  13/09/2007         21/04/2008 Cty TNHH Cyma Vina
6   472043000249  25/09/2007         11/12/2008 Cty TNHH Phuùc Hueâ (thueâ nhaø xöôûng Cty Vieät Tieán)
                               Chi nhaùnh Cty TNHH Samsun Vieät Nam
7   472043000339  07/12/2007         24/11/2009 Cty TNHH nhöïa Pusan Vina
8   472043000368  08/01/2008          9/03/2009 Coâng ty TNHH Giyeon Vina Machinery
9  087/GP-KCN-HCM                     Cty LD Scansia Pacific (2)
10   472043000400  05/02/2008         16/03/2010 Coâng ty TNHH Mi Ju Vieät Nam
11   472023000405  25/02/2008               Cty TNHH Daidong Vina Logipack (thueâ nhaø xöôûng cuûa Coâng ty
12   472043000408  03/03/2008               Cty TNHH Dae-do Paper Tube Việt Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa C
13  117/GP-KCN-ÑN  14/03/2002  472043000624  15/08/2008 Cty TNHH Kyõ ngheä J & V (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Ñaïi Chung
14   472023000620  07/08/2008         24/11/2008 Cty TNHH MS Metal Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng Cty Samsun)
15   472043000656  08/09/2008          9/03/2010 Cty TNHH Dong Yang Inc Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Vieät Ti
16   472043000672  19/09/2008               Cty TNHH Coâng nghieäp JKF (thueâ nhaø xöôûng cuûa Coâng ty Vi
17   472043000722  23/12/2008               Cty TNHH Ju Fu
18   472043000727  31/12/2008               Cty TNHH Fi-zen Steel Services (Vietnam) (thueâ nhaø xöôûng cuûa
19   472043000743  21/07/2009                Cty TNHH Sun Metallurgy (Thueâ nhaø xöôûng Cty CP Vieät Tieán Ñ
20   472043000759  12/10/2009          12/05/2010 Cty TNHH Sanher (Vieät Nam) (Thueâ nhaø xöôûng Cty CP Vieät Tie
                                Cty Gia Hoäi (1)
21   472043000813  12/05/2010                Cty TNHH Glasswork
22   472043000816  18/05/2010                Cty TNHH Seung -Iltech Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Vie
23   472043000817  26/05/2010                Cty TNHH Sim Seong
24   472043000822  01/06/2010                Cty TNHH Vieät Nam Create Medic
24                         COÄNG - KCN DEÄT MAY NHÔN TRAÏCH
                              KCN SOÂNG MAÂY:
1  623/GP-KCN-ÑN  15/06/1993  472043000205  31/07/2007 Cty TNHH ñoà gia duïng Ngoïc Sinh (VN)
2      949/GP  13/08/1994  4720432000416  18/09/2009 Cty TNHH giaày Ñoàng Nai Vieät Vinh
3  86/GCNÑC9-BKH  25/08/2006  472023000529  30/12/2009 Cty TNHH Vietbo (teân cuõ laø TNHH Bochang,(teân cuõ laø HH Ñoà
4     1219/GP  29/04/1995  472043000470  11/11/2008  Cty TNHH Dinh döôõng AÙ Chaâu (VN)
5     1970/GP  18/08/1997  47202300306  12/11/2007 Cty TNHH Virbac Vieät Nam
6        28  26/03/1999  472043000553   1/04/2009 Cty TNHH Xaây duïng United Steel (Vieät Nam)
7   29/GP-KCN-ÑN  03/05/1999  472023000360  10/12/2008 Cty TNHH Tong Jou Vieät Nam
8   34/GP-KCN-ÑN  08/11/1999  472043000404  14/02/2008 Cty TNHH Dona Victor Molds MFG
9   46/GP-KCN-ÑN  16/06/2000  472043000043  16/09/2008 Coâng ty TNHH Dona Pacific Vieät Nam
10  71/GP-KCN-ÑN  12/02/2001  472023000374   8/02/2010 Coâng ty TNHH Deät nhaõn Junmay
11  194/GP-KCN-ÑN  22/01/2003                Cty TNHH Xaây döïng Koravina (ngöng hoaït ñoäng boû troán)
12  197/GP-KCN-ÑN  24/01/2003  472033000720  12/05/2010 Cty CP Dinh döôõng noâng nghieäp quoác teá
13  218/GP-KCN-ÑN  30/05/2003  472043000660   8/09/2008 Cty TNHH SX Bao bì nhöïa Toaøn Caàu (NGÖNG HOAÏT ÑOÄNG)
14  240/GP-KCN-ÑN  13/10/2003  472043000125   3/05/2007 Cty TNHH Ñoâng Phöông Ñoàng Nai Vieät Nam
15  250/GP-KCN-ÑN  03/12/2003  472043000784  27/01/2010 Cty TNHH Yng Shun Vieät Nam
16  281/GP-KCN-ÑN  19/04/2004  472043000218  21/08/2007 Cty TNHH Dong Yang Vina Special Metal
17  286/GP-KCN-ÑN  05/05/2004  472023000494  24/03/2010 Cty TNHH Shang Yang Vieät Nam
18  306/GP-KCN-ÑN  16/07/2004  472023000453   2/05/2008 Cty TNHH C & S Tech (ngöng hoaït ñoäng)
19  308/GP-KCN-ÑN  02/08/2004  472043000611   7/08/2008 Cty TNHH Shin Fung Industrial
20  315/GP-KCN-ÑN  30/08/2004          31/07/2009 Cty TNHH Hoøa Khang (tröôùc ñaây laø Töôøng Laäp)
21  318/GP-KCN-ÑN  10/09/2004  472043000780   1/06/2010 Cty TNHH Cô khí Yoorim Vina
                                Chi nhaùnh Cty TNHH Chaên nuoâi CP (1)
22  330/GP-KCN-ÑN  17/11/2004  472023000381   7/07/2008 Cty HHCN Boss
23  334/GP-KCN-ÑN  03/12/2004  472023000301   8/11/2007 Cty HHCN Xöû lyù nöôùc-hoùa chaát Taân Öôùc
24  340/GP-KCN-ÑN  20/12/2004  472023000535  10/02/2010 Cty TNHH GSK Vieät Nam
25  344/GP-KCN-ÑN  04/01/2005  472023000200  24/12/2007 Cty HH Kim Loaïi Sheng Bang (tröôùc ñaây laø Yu Lai)
26  366/GP-KCN-ÑN  21/03/2005                Cty TNHH Coâng nghieäp Huo Shuenn (tröôùc laø VietShuenn II)
27  369/GP-KCN-ÑN  29/03/2005  472023000255   1/04/2010 Cty TNHH Zer-Mat (taïm ngöng hoaït ñoäng)
28  388/GP-KCN-ÑN  19/05/2005  472043000547   4/07/2008 Cty TNHH Jia Mei
29  396/GP-KCN-ÑN  21/06/2005  472023000536  20/05/2010 Cty TNHH Coâng trình Cô Töôùng Long Vieät Nam
30  403/GP-KCN-ÑN  12/07/2005  472033000666  21/05/2010 Cty CP Van Shin Yi
31  420/GP-KCN-ÑN  09/09/2005  472023000361  28/04/2008 Cty HHCN Wintek Vieät Nam
32  451/GP-KCN-ÑN  27/02/2006  472043000268   7/07/2010 Cty TNHH Sofa Tai Yu (cuõ laø Cty CPHH Ñaøi Ngoïc)
33  470/GP-KCN-ÑN  29/05/2006  472023000142  29/12/2008 Cty TNHH Chang Jun (saùt nhaät Jet race)
34   473042000002  10/08/2006          31/12/2008 Cty HH Khai thaùc Quoác teá Heng Tong (thueâ NX cuûa Cty Zer ma
35   473042000006  31/08/2006                Cty TNHH Namyang Soâng Maây
36   473024000009  20/09/2006          7/07/2008 Cty TNHH Far Champion International
37   472023000084  05/03/2007                Cty TNHH Hi-Trans (thueâ NX Cty JunMay)
38   472023000092  08/03/2007                Cty TNHH Khoa hoïc vaø kyõ thuaät Hong Zheng Vieät Nam
39   472043000119  23/04/2007          17/10/2008 Cty TNHH Polymeric Products V.&H. (Vieät Nam)
40  472043000157  08/06/2007           6/06/2008 Cty TNHH coâng nghieäp cao su Cheng Tai
41  472043000211  10/08/2007           6/03/2008 Cty TNHH Wei Kang Vieät Nam
42  472023000242  14/09/2007                Cty TNHH coâng ngheä Chieâu Vieät Ñaïi
43  472043000296  06/11/2007          10/06/2009 Cty TNHH Moland
44  472043000342  19/12/2007          14/04/2008 Cty TNHH khoa hoïc vaø kyõ thuaät Hung Li Vieät Nam
45  472043000432  11/04/2008                Cty TNHH Quoác teá Luaân Thònh VN
46  136/GP-KCN-ÑN  18/06/2002   472023000634  12/04/2009 Cty TNHH Xöû lyù nöôùc, hoùa chaát, cô khí CN Yuong Hsin (chuyeå
47   47212000774  14/12/2009                Cty CP Greenfeed Vieät Nam-Chi nhaùnh Ñoàng Nai                               Kho Cty Olam (1)
                               Cty Trường Hải Minh(1)
47                            COÄNG - KCN SOÂNG MAÂY
                              KCN AN PHÖÔÙC:
1  381/GP-KCN-ÑN  29/04/2005                Cty TNHH Sin Heung (Vieät Nam)
2  383/GP-KCN-ÑN  29/04/2005                Cty TNHH Rosa Vina
3  448/GP-KCN-ÑN  15/02/2005                Cty TNHH SH Vieät Nam
3                             COÄNG - KCN AN PHÖÔÙC
                               KCN TAM PHÖÔÙC
1    29/GP-ÑN  02/07/2001   472043000258  29/12/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Diing Jyuo Vieät Nam
2    30/GP-ÑN  02/07/2001   472043000653  26/03/2010 Cty TNHH Homn Reen Vieät Nam (Coâng nghieäp King Jade Vieät N
3    42/GP-ÑN  05/04/2002   472043000346  24/05/2010 Cty TNHH saûn xuaát ñoà moäc Chien Vieät Nam
4    43/GP-ÑN  05/04/2002   472033000503  29/05/2010 Cty CP JohnSon Wood
5    44/GP-ÑN  25/04/2002   472023000713  3/08/2010 Cty TNHH Taân Döông
6    46/GP-ÑN  15/05/2002          25/03/2010 Cty TNHH Shen Bao Furniture
7    48/GP-ÑN  19/07/2002   472033000355  24/05/2010 Cty CP Thöïc phaåm Ava
8    51/GP-ÑN  31/07/2002   472043000521  24/05/2010 Cty TNHH Heera Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty CPÑTXD Toaøn
9    53/GP-ÑN  29/08/2002  53/GCNÑC4/47/2  31/12/2008 Cty TNHH Moäc ngheä thuaät
10    55/GP-ÑN  30/08/2002   472043000511  17/06/2008 Cty TNHH A First Vina
11    57/GP-ÑN  21/10/2002   472023000428  12/05/2010 Cty TNHH Yuan Chang
12    64/GP-ÑN  12/02/2003   472043000607  24/05/2010 Cty TNHH Sôn Ñaïi Höng
13    70/GP-ÑN  06/05/2003                Cty TNHH Washi Washi
14  241/GP-KCN-ÑN  15/10/2003   472023000550  24/05/2010 Coâng ty TNHH Home Voyage (teân cuõ laø Cty TNHH Pro-Concepts
15  253/GP-KCN-ÑN  23/12/2003   472033000689  9/10/2008 Cty LD Goã Vöông Ngoïc
16  260/GP-KCN-ÑN  02/01/2004   472023000586  24/05/2010 Cty TNHH Timber Industries
17  283/GP-KCN-ÑN  23/04/2004   472043000330  25/05/2010 Cty TNHH goã Lee Fu (Vieät Nam)
18  285/GP-KCN-ÑN  26/04/2004                Cty TNHH Löïc quaùn (Vieät Nam) Coâng nghieäp nhöïa
19  291/GP-KCN-ÑN  12/05/2004                Cty TNHH Huada Furniture Vieät Nam
  20  305/GP-KCN-ÑN  16/07/2004  472023000079  14/05/2010 Cty TNHH Shyange Paint
  21  307/GP-KCN-ÑN  30/07/2004  472043000786  2/08/2010 Cty Kwang-sung Vieät Nam (Chempack Vieät Nam)
  22  314/GP-KCN-ÑN  23/08/2004  472043000095  28/04/2009 Cty TNHH Gi-Wang Vieät Nam
  23  91/GP-KCN-ÑN  28/10/2004               Cty TNHH Thöông maïi Quoác teá Gia Myõ
  24  336/GP-KCN-ÑN  09/12/2004  472023000561  24/05/2010 Cty TNHH Cariyan Wooden (Vieät Nam)
  25  342/GP-KCN-ÑN  29/12/2004  472023000425  15/12/2009 Cty TNHH Ñoà moäc Woodcraft (Vieät Nam)
  26  349/GP-KCN-ÑN  26/01/2005  472023000687  23/01/2009 Cty TNHH Accendus Vieät Nam
  27  356/GP-KCN-ÑN  15/02/2005  472023000047  11/02/2009 Cty TNHH Segis (Vieät Nam)
  145/GPÑC3-KCN-BD
  28          02/06/2005               Chi nhaùnh Cty TNHH Goã Poh Huat Vieät Nam (ñaõ göûi BCTC hô
  29  408/GP-KCN-ÑN  27/07/2005  472043000298  13/04/2009 Cty TNHH Armajaro Vieät Nam
  30  418/GP-KCN-ÑN  07/09/2005  472023000417  25/05/2010 Cty TNHH SKS Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng Cty TNHH P.M.C)
  31  423/GP-KCN-ÑN  10/10/2005  472043000281  25/05/2010 Cty TNHH VinaFilter Technology
  32  437/GP-KCN-ÑN  28/12/2005  472043000049  22/01/2010 Cty TNHH Haøn Vieät Plastic
  33  463/GP-KCN-ÑN  17/05/2006  472043000473  21/5/2008 Cty TNHH Young March Candle (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Khaûi T
  34  464/GP-KCN-ÑN  17/05/2006               Cty TNHH Cheerise Vieät Nam (ñang giaûi theå)
  35  465/GP-KCN-ÑN  19/05/2006               Cty TNHH Halla Vina Industrial
  36   472043000069  08/02/2007               Cty TNHH MTV uûy thaùc CN caàu voàng Vieät Nam
  37   472043000087  05/03/2007               Cty TNHH Soya Knitting Vieät Nam
  38   472023000163  14/06/2007               Cty TNHH Symphony Century Vieät Nam
  39                 472033000328  28/11/2007 Cty CP Thöïc phaåm Quoác teá (thueâ nhaø xöôûng cuûa AVA FOOD
  40   472043000334  06/12/2007         25/05/2010 Cty TNHH Choice Pro-Tech (thueâ nhaø xöôûng cuûa Ngoâi Sao)
  41   472043000338  07/12/2007         11/11/2008 Cty TNHH S&K Sourcing (ngöng hoaït ñoäng) (teân cuõ laø Cty TNHH
  42   472043000349  24/12/2007         29/09/2008 Cty TNHH Evertrade Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng Cty TNHH Gi-Wa
  43    101/GP-ÑN  05/12/2005  472043000297  6/11/2007 Cty TNHH Kosin Vieät Nam
  44   472033000464  06/05/2008          13/4/2010 Cty TNHH Bao bì Nöôùc giaûi khaùt Crown Ñoàng Nai (teân cuõ laø C
  45   472023000220  24/08/2007         12/03/2009 Cty TNHH xaây döïng Ho Team (chuyeån truï sôû töø NT 3 veà )
  46   472023000497  09/06/2008               Cty TNHH Quốc tế Grande (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Khaûi Toaø
  47   472043000574  09/07/2008               Cty TNHH Mapxi Galleria Việt Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Kha
  48       77  28/12/2006         12/11/2009 Cty TNHH Apex Vieät Nam
  49   472043000671  18/09/2008               Cty TNHH SB Adhesive Specialist Việt Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa
  50   472043000714  09/12/2008               Cty TNHH New Force (Việt Nam)
  51   472023000731  23/01/2009               Cty TNHH Designlive Contract Việt Nam
  52   472023000733  11/02/2009         25/05/2010 Cty TNHH Godoxa Việt Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Segis)
  53   472043000441  18/04/2008         12/03/2009 Cty TNHH New Technical Duct Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty CP
  54   47221000792  24/02/2010               Chi nhaùnh Cty Bình Döông - Chinh Long
  55   472043000795  17/03/2010               Cty TNHH Kwang Sung Polymer (Vieät Nam)
  56   472043000799  04/02/2010               Cty TNHH Ngaân Thaùi (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Vina Uùc)
  57   472023000807  22/04/2010               Cty TNHH Shen Xu (thueâ nhaø xöôûng Cty Vónh Tröôøng Phaùt)
  58   472023000808  22/04/2010               Cty TNHH SD Metal
  58                            COÄNG - KCN TAM PHÖÔÙC
                               KCN LONG THAØNH:

   1
 134/GPÑC4-HCM-KCN-ÑN  10/03/2000               Cty TNHH Dae Myung Chemical (Vieät Nam) (tröôùc laø DY Vina San
  2  246/GP-KCN-ÑN  07/11/2003  472023000093  12/03/2007 Cty Deät Jomu (Vieät Nam) TNHH
  3  266/GP-KCN-ÑN  27/01/2004  472023000347  24/12/2007 Cty TNHH Quoác teá Kim Baûo Sôn (Vieät Nam)
  4  273/GP-KCN-ÑN  11/03/2004  472043000578  11/07/2008 Cty TNHH Coâng ngheä Cao ÖÙc Thaùi
  5  296/GP-KCN-ÑN  22/06/2004  472043000367  12/05/2010 Cty TNHH Best Sun Technology
  6  309/GP-KCN-ÑN  02/08/2004  472043000369  18/12/2008 Cty TNHH Global Dyeing
   7
187A/GPÑC1-HCM-KCN-ÑN  10/08/2004               Cty TNHH Cheá taïo maùy D.Y-Vina
  8  320/GP-KCN-ÑN  20/09/2004  472023000485  2/06/2008 Cty TNHH Haøn Quoác Vina Engineering
   9  327/GP-KCN-ÑN  22/10/2004   472023000109  6/04/2007 Cty TNHH Coâng nghieäp Ñaøi Haân

   10  329/GP-KCN-ÑN  09/11/2004   472043000153  29/10/2009 Cty TNHH KCC Vieät Nam (tröôùc laø Global HS Vina)
   11  337/GP-KCN-ÑN  17/12/2004                Cty TNHH Coâng nghieäp Protek
   12  345/GP-KCN-ÑN  06/01/2005                Cty TNHH Yee Joo Vina
   13  355/GP-KCN-ÑN  03/02/2005   472043000168  19/03/2010 Cty TNHH Armapex
   627/GPÑC3BKH-HCM
   14          06/02/2005                Cty Löôùi theùp haøn VRC (Vieät Nam)
   15  362/GP-KCN-ÑN  10/03/2005   472043000169  20/04/2010 Cty TNHH Jungwoo Textile Vina
   16  364/GP-KCN-ÑN  16/03/2005   472043000034  9/02/2010 Cty TNHH Mercafe Vieät Nam
   17  368/GP-KCN-ÑN  25/03/2005   472043000566  1/04/2010 Cty TNHH King May Craft (Vieät Nam)
   18  376/GP-KCN-ÑN  15/04/2005   472023000118  12/06/2009 Cty TNHH Ñieän cô Teco (Vieät Nam)
   19  385/GP-KCN-ÑN  03/05/2005  385/GCNÑC2/47/2  28/11/2004 Cty TNHH MTV thuoäc da Rostaing (Vieät Nam)
   20
128/GPDC1-KCN-BD-KCN-DN  16/05/2005   472043000438  4/06/2008 Cty TNHH Coâng nghieäp Sea Kwang (Vieät Nam)
   21  392/GP-KCN-ÑN  30/05/2005                Cty TNHH Hoùa daàu Great Prosperity
   22  412/GP-KCN-ÑN  04/08/2005   472023000600  28/07/2008 Cty TNHH Toa Lighting Vieät Nam (ñang giaûi theâ)
   23  434/GP-KCN-ÑN  15/12/2005   472023000617  7/08/2008 Cty Lieân doanh caùp Taihan-Sacom
   24  438/GP-KCN-ÑN  12/01/2006   472043000183  11/02/2010 Cty TNHH Dae Duk Band Vietnam
   25  441/GP-KCN-ÑN  24/01/2006   472023000035  3/07/2008 Cty TNHH Samil Vina
   26  454/GP-KCN-ÑN  06/03/2006   472023000243  22/09/2008 Cty TNHH Coâng ngheä Daimosa (Vieät Nam)
   27  461/GP-KCN-ÑN  04/05/2006                Cty TNHH Hiang Kie Industries
   28  472/GP-KCN-ÑN  02/06/2006   472043000089  31/08/2009 Cty TNHH Coâng ngheä Teco (Vieät Nam) (thueâ nhaø xöôûng cuûa
   29  480/GP-KCN-ÑN  28/06/2006   472043000241  5/05/2010 Cty TNHH Daewon Chemical Vina
   30  487/GP-KCN-ÑN  30/06/2006   472043000618  7/08/2008 Cty TNHH AX- Thieát keá
   31  488/GP-KCN-ÑN  30/06/2006    47202300040  3/06/2008 Cty TNHH Jiin Huei
   32  473042000007  11/09/2006           24/04/2009 Cty TNHH Suheung Vieät Nam
   33  473042000012  16/10/2006           29/12/2009 Cty TNHH Mao Baûo Vieät Nam
   34  473042000014  24/10/2006           11/05/2010 Cty TNHH Coâng nghieäp kim khí Kingpo (ñang giaûi theå)
   35  472023000020  21/11/2006           29/01/2008 Cty TNHH ILSam Vieät Nam
   36  472023000025  28/11/2006           12/02/2010 Cty TNHH Polycom
   457/GP-HCM-KCN-ÑN
   37          10/05/2005   472023000149  5/05/2010 Cty TNHH Dong Lim Vina Chemical
   38  472043000061  29/01/2007                Cty TNHH Chosun Vina
   39  472023000068  08/02/2007                Cty TNHH Hai thaønh vieân keùt saét Castle
   40  472043000077  13/02/2007           2/04/2009 Cty TNHH Kyõ thuaät vaø xaây döïng KJ
   41  472023000091  05/03/2007           7/11/2008 Cty TNHH NSK Global Textile
   42  472043000116  17/04/2007           19/11/2008 Cty TNHH Midas Vina
      472043000120  25/04/2007           25/03/2008 Chi nhaùnh Cty TNHH Vieät Nam Center Power Tech (1)
   43  472043000123  02/05/2007           2/04/2008 Cty TNHH Kumo Vina
   44   47212000127  03/05/2007           7/12/2007 Chi nhaùnh Cty TNHH caø pheâ Vónh An taïi Ñoàng Nai
   45  472023000130  04/05/2007           25/05/2009 Cty TNHH Cafeco Vieät Nam
   46  472043000204  30/07/2007                Cty TNHH Intex
   47  472023000209  03/08/2007                Cty TNHH Perfect Vision
   48  472043000286  31/10/2007           22/12/2008 Cty TNHH MTV Olympus Vieät Nam (DN cheá xuaát)
   49  472023000318  22/11/2007                Cty TNHH Janisset Vieät Nam
   50  247/GP-KCN-ÑN  12/11/2003   472043000602  2/12/2008 Cty TNHH Mainetti (Vieät Nam) (chuyeån töø Amata)
   51  447/GP-KCN-ÑN  08/02/2006   472033000322  18/05/2009 Cty CP Angel Vieät Nam (chuyeån töø Tam Phöôùc)
   52  472043000382  29/01/2008           17/06/2009 Cty TNHH NK Bio Vina (thueâ nhaø xöôûng Cty TNHH Daewon Chem
   53  472043000397  04/02/2008                Cty TNHH Tongye
   54   47212000472  19/05/2008                Chi nhaùnh Cty TNHH Robert Bosch Việt Nam
   55  472043000501  11/06/2008           3/03/2010 Cty TNHH MTV Boo Seong Vina
   56  472023000509  17/06/2008           5/11/2008 Cty TNHH Daeyang Vina Precision
   57  472043000667  17/09/2008                Cty TNHH Việt Nam Yuncheng Laser Plate Making (thueâ nhaø xöôûn
   58  472043000677  23/09/2008                Cty TNHH Framas Korea Vina
   59  472043000697  17/10/2008                Cty TNHH Ponaflex Việt Nam
   60  472043000706  07/11/2008                Cty TNHH Taekwang Screen (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Global
61  472023000758   06/10/2009               Cty TNHH Canova Rostaing Vieät Nam
                                Chi nhaùnh Coâng ty Ajinomoto Long Thaønh, Tel: 061-3514374, Fax


61                            COÄNG - KCN LONG THAØNH
                               KCN ÑÒNH QUAÙN:
1                  472043000730  27/11/2009 Cty TNHH Haït gioáng C.P Vieät Nam
2  411/GP-KCN-ÑN   04/08/2005  472043000039  28/12/2006 Cty TNHH Loø Xo Vieät Nam
3   472023000565   09/07/2008               Cty TNHH Kyung Rim Vina
4   472022000728   31/12/2008          21/09/2009 Cty TNHH Ñaïi Quang Minh
4                             COÄNG - KCN ÑÒNH QUAÙN
                               KCN XUAÂN LOÄC:
1  479/GP-KCN-ÑN   23/06/2006  472043000470   5/01/2010 Cty TNHH Giaøy Dona Standard Vieät Nam
1                              COÄNG - KCN XUAÂN LOÄC
                               KCN NHÔN TRAÏCH II-LOÄC KHANG:
1   473042000008   12/09/2006          26/12/2008 Cty TNHH LS Cable Vieät Nam
2   472043000235 12/09/2007                 Cty TNHH YGS Vieät Nam
2                         COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH II-LOÄC KHANG
                               KCN THAÏNH PHUÙ
1       938   08/08/1994  472043000422  31/03/2008 Cty Chang Shin Vieät Nam TNHH
2     96/GP-ÑN   05/05/2005  472043000246  28/05/2010 Cty Coâng ngheä Chang Shin Vieät Nam
3   472042000002   29/09/2006          28/05/2010 Cty TNHH Spring Fashion Co., Ltd
  3                              COÄNG - KCN THAÏNH PHUÙ
                                  KCN BAØU XEÙO
  1   26/GP-ÑN   07/02/2001  472023000659    15/1/2010 Cty TNHH Noâng nghieäp E.H Vieät Nam
  2   34/GP-ÑN   27/11/2001  472043000420    25/03/2008 Cty TNHH San Lim Furniture Vieät Nam
  3   35/GP-ÑN   07/12/2001  472023000423    24/03/2009 Cty TNHH Piing Heh
  4    2395/GP   05/05/2004  472043000066    15/1/2010 Cty TNHH Shing Mark Vina
  5    2445/GP   12/01/2005  472043000391    18/09/2009 Cty TNHH Pou Sung Vieät Nam
  6  472023000099   23/03/2007           14/10/2009 Cty TNHH Kỹ nghệ Stand Dragon
  7   37/GP-ÑN   22/01/2002  472023000698    15/06/2010 Cty TNHH Woosung Vieät Nam
  8  472023000188   16/07/2007           26/04/2010 Cty TNHH Ooksan
  9   103/GP-ÑN   30/12/2005  472043000287    24/03/2010 Cty TNHH KL Texwell Vina (tröôùc ñaây laø Cty TNHH Mastex Vieät N
10   472043000357   02/01/2008                 Cty TNHH Starite International Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa C
11   472043000365   07/01/2008                 Cty TNHH Sedo Vina Tech
12    47212000761   26/10/2009                 Chi nhaùnh Cty Han-Soll Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Sao Vieä
12                                COÄNG - KCN BAÀU XEÙO
                                  KCN NHÔN TRAÏCH II-NHÔN PHUÙ:
  1  472043000436 14/04/2008           6/05/2009   Cty TNHH Iljin Vieät Nam
  1                         COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH II-NHÔN PHUÙ
                                KCN TAÂN PHUÙ
-                                 COÄNG - KCN TAÂN PHUÙ
                                  KCN NHÔN TRAÏCH VI
-                                 COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH VI
                                   KCN AGTEX LONG BÌNH
  1  47212000707 20/11/2008           31/12/2008    Chi nhaùnh Cty CP Tae Kwang Vina Industrial
  2  472043000815 14/05/2010                    Cty TNHH W & W Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa CN cty Long S
  2                            COÄNG - KCN AGTEX LONG BÌNH
                                 KCN LONG ÑÖÙC
-                                 COÄNG - KCN LONG ÑÖÙC
                                   KCN OÂNG KEØO
  1
       1586/GP   03/06/1996                  Coâng ty TNHH Sun Steel
                                   Coâng ty TNHH Vopak Vieät
  2                           4/06/2009
      33/GP-ÑN   16/11/2001  471043000012          Nam

  3                           30/6/2008 Coâng ty TNHH MTV
      432A/GP   06/02/2002  471043000124         Sanrimjohap Vina

  4                          26/04/2010
       2301/GP   09/01/2003  472022000809          Coâng ty LD Lafarge Xi Maêng
  4                               COÄNG - KCN OÂNG KEØO
                                   KCN LONG KHAÙNH
                                 COÄNG - KCN LONG KHAÙNH
                                   KCN GIANG ÑIEÀN
                                 COÄNG - KCN GIANG ÑIEÀN
                                   KCN DAÀU GIAÂY
                                  COÄNG - KCN DAÀU GIAÂY
                                  KCN LOÄC AN - BÌNH SÔN
                               COÄNG - KCN LOÄC AN - BÌNH SÔN
                                  CAÙC VÒ TRÍ KHAÙC:
  1          171  01/08/1991               Cty Coå phaàn höõu haïn Vedan Vieät Nam

  2          1045  15/11/1994  472043000632  2/07/2009 Cty TNHH Pou Chen Vieät Nam ( teân cuõ laø Cty Höng Nghieäp CP  2                                COÄNG VÒ TRÍ KHAÙC
 811                                   TOÅNG COÄNG
Ghi chuù:
* Maõ hoaït ñoäng
 1: Ñang hoaït ñoäng
 2: Ñang trieån khai            11,526,480.00
 3: Chöa trieån khai
AØY 15/07/2010
                                                                   MAÕ
                       DIEÄN TÍCH     MAÕ
        TEÂN TIEÁNG ANH                               NGAØNH NGHEÀ              NGAØNH

                       CHO THUEÂ     HOAÏT
                                                                    KT
                        (m2)      ÑOÄNG

                          C       D                                   D


      Amata (Vietnam) Co., Ltd                                                6810
                                     1 Tham gia vaän ñoäng ñaàu tö vaøo KCN. Thieát keá, san laáp maët baèng, xaây döïng hoaøn
      Kao Vietnam Liability Company      52,379                                    2023
                                     1 Sx caùc chaát hoaït ñoäng beà maët coù ñoä phaân huûy sinh hoïc cao, caùc sp döôõng da va
      Amata power (Bien Hoa) Ltd         6,390                                   3510
                                     1 Xaây döïng moät nhaø maùy ñieän vôùi coâng suaát laép raùp giai ñoaïn ñaàu laø 120MW ñeå
      Quadrille VietNam Co., Ltd       10,078                                       maëc
                                     1 Sx caùc loaïi quaàn aùo loùt phuï nöõ vaø caùc loaïi sp may1410 khaùc. Thöïc hieän quyeàn
      Viet Nam Wacoal Corporation       25,200                                      1410
                                     1 Sx ñoà loùt vaø phuï kieän ñoà loùt vaø quaàn aùo bôi. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu vaø n
                        21,540
      High tech wrapper Riches V.N. Company Ltd                                        1811
                                     1 Saûn xuaát vaø in aán caùc loaïi bao bì meàm phöùc hôïp kyõ thuaät cao
      Bayer VietNam Limited          30,857        1 Sx, gia coâng ñoùng goùi thuoác tröø saâu, thuoác dieät coû, dieät naám, caùc chaát kìch thìc
                                                                   2021
      YKK Vietnam Co., Ltd          35,084        1  Sx caùc loaïi khoùa keùo, caùc SP coù lieân quan, sx nguyeân phuï lieäu duøng cho ngaønh m
                                                                   2599
      Map Pacific (Viet Nam) Co., Ltd     11,225        1 Saûn xuaát, gia coâng, pha cheá, sang chai, ñoùng goùi, taùi ñoùng goùi thuoác thuù y cho gia
                                                                   2021
      Akzo Nobel Coatings Vietnam Limited 40,000                                        2022
                                     1 Saûn xuaát, gia coâng caùc loaïi sôn vaø caùc NVL lieân quan ñeán sôn söû duïng cho coâng
      Grobest Industrial (VietNam) Co., Ltd  11,344
      KMC chain (VietNam) Co., Ltd      61,533        1 SX xìch xe ñaïp, xe maùy, xìch ñoäng cô, xìch laên vaø phuï kieän xìch, ñóa xìch, phuï kieän ñó
                                                                   2814
      Sanko Mold Viet Nam Co., Ltd        6,573                                    3290
                                     1 Thieát keá, cheá taïo, gia coâng caùc loaïi khuoân maãu cho caùc SP nhöïa vaø kim loaïi. Sx v
                        21,716
      Kao-Meng Mechinery (VietNam) Co., Ltd                                            2814
                                     1 Saûn xuaát truïc xích laên, phuï kieän xích caùc loaïi, oác vít, daây theùp troøn vaø daây theùp
      Components (VietNam) Co., Ltd      30,006                                     2220
                                     1 SX baøn ñaïp xe ñaïp, caùc boä phaän cuûa baøn ñaïp, caùc chi tieát baèng nhöïa cuûa xe ña
      Magx Viet Nam Ltd            10,000        1 SX nam chaâm vaø caùc chi tieát cuûa nam chaâm       2599
                          17,656
      Reliable Plastic (VietNam) Join-Stock Company        1 SX maøng film CPP, PE, VMOPP, VMOPP vaø VMPET        2220
      Starprint Vietnam Co., Ltd       19,520                                       1811
                                     1 SX bao bì, In saùch truyeän thieáu nhi xuaát khaåu, in gia coâng truyeän thieáu nhi cho caùc n
      Arai Vietnam Co., Ltd            5,699                                    sôïi,
                                     1 Sx, gia coâng chaên, goái, neäm, may maëc haøng deät, tô1323 saûn phaåm trang trí noäi tha
      Namyang International Vietnam Co., Ltd71,237                                    1410
                                     1 Sx caùc saûn phaåm may maëc. Thi coâng xaây döïng coâng trình daân duïng vaø coâng nghi
      Figla-Viet Nam Co., Ltd         10,417                                     2023
                                     1 Sx myõ phaåm, bao bì myõ phaåm, duïng cuï phuï trôï cho vieäc söû duïng myõ phaåm, saûn x
      Auromex Viet Nam Company Limited      4,070                                   2023
                                     1 Sx caùc loaïi hoùa chaát laøm saïch, ñaùnh boùng vaø phuû beà maët k.loaïi, nhöïa. Thöïc hie
      K.Y Seritech Viet Nam Company Limited                                          quan
                                     3 Sx linh kieän ñieän töû vaø moät soá saûn phaåm coù lieân2610
      Amata foods service and supply Co., Ltd 1,980                                     5629
                                     3 Dòch vuï naáu aên cung caáp cho doanh nghieäp, naáu aên taïi beáp doanh nghieäp
      New Viet nam Co., Ltd          58,375                                      maùy.
                                     1 Sx phuï tuøng baèng kim loaïi duøng cho xe oâtoâ, xe gaén 2930 Thöïc hieän quyeàn xuaát k
      Fukuyama Grosei (Vietnam) Co., Ltd   10,094                                    2220
                                     1 Sx caùc sp nhöïa duøng cho baûng phaân phoái, phuï tuøng xe oâtoâ, Sx khuoân caùc loaïi du
      Jiangsu Jing Meng (Vietnam) Co., Ltd    5,137      1 Sx quaàn aùo len caùc loaïi                 1430
      Unipax Co., Ltd             20,364                                      1322
                                     1 Sx muõ caùc loaïi (tröø muõ baûo hieåm), tuùi xaùch vaø thuù nhoài boâng vaø caùc saûn pha
      Liyang (VietNam) Industrial Co., Ltd  30,877                                       3092
                                     3 Sx xe ñaïp, xe ñaïp ñieän vaø caùc linh kieän, phuï tuøng coù lieân quan
      Amata Foods (Vietnam) Limited      20,000                                      khaåu,
                                     1 Cheá bieán caùc loaïi haûi saûn. Thöïc hieän quyeàn xuaát 1020 nhaäp khaåu.
                          6,724
      The Valspar (Vietnam) Corporation Limited                                        2022
                                     1 Sx caùc chaát taïo maøu, caùc loaïi sôn vaø moät soá sp coù lieân quan duøng trong xaây döï
      Heiwa Shoji Vietnam Co., Ltd        6,000                                    2733
                                     3 Sx, gia coâng caùc boä daây daãn laép ñaët trong caùc sp ñieän gia duïng, gia coâng, laép raù
      Young Poong Vina Manufactures Co., Ltd2,533                                      3290
                                     3 Theâu treân caùc sp baèng vaûi vaø da. Ñính cöôøm treân caùc sp vaûi vaø da
      Vietnam Shine Co., Ltd         10,205        1 Xöû lyù beà maët vaø gia coâng caùn moûng kim loaïi; Sx caùc sp töø nhöïa vaø cao su toång
                                                                  2599
      Vietnam International Production Ltd    2,565                                   1323
                                     1 Sx vaø gia coâng goái, ñeäm vaø haøng may maëc, gia coâng, laép raùp caùc saûn phaåm tra
                        1
      San Miguel (Vietnam) Company Limited00,000                                        1104
                                     1 Sx caùc loaïi nöôùc giaûi khaùt chaát löôïng cao söû duïng chuû yeáu nguyeân lieäu trong nöô
      Emerald Blue Vietnam Co., Ltd        8,098                                     khaên
                                     1 Sx caùc loaïi muõ vaûi, bao tay baèng sôïi, khaên choaøng, 1322 tay, tuùi xaùch, taïp deà, oâ
      Toyo Ink Vietnam Co., Ltd        6,625.8       1 Sx caùc loaïi möïc in, mieáng phuû baèng cao su, oáng boïc giaûm xoùc, dung dòch cho oáng
                                                                   2022
      Okamoto Vietnam Co., Ltd          6,000      1 Sx caùc loaïi trang phuïc ñi möa (quaàn, aùo, noùn…) vaø caùc saûn phaåm may maëc.Thöïc
                                                                   1410
      Goodwill Engineering Vietnam, INC      3,494                                    6201
                                     3 Thieát keá, phaùt trieån phaàn meàm tin hoïc; cung caáp dòch vuï phaàn cöùng, cung caáp dò
TNHH CN Nhöïa Phuù Laâm               60,295        1 Sx caùc loaïi vaûi giaû da vaø taám PVC meàm        2220


                        16,890
      Asia Garment Manufactures (Vietnam) Co., Ltd                                     1410
                                     1 Sx caùc sp may maëc (bao goàm coâng ñoaïn in treân saûn phaåm cuûa Cty). Thöïc hieän quy
      Nicca Vietnam Co., Ltd           875.0                                   2029
                                     1 Sx caùc loaïi hoùa chaát duøng ngaønh deät nhuoäm, ngaønh giaáy, ngaønh sôn, ngaønh myõ
      BMB Co., Ltd                7,008                                     2814
                                     2 Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ vaø xe chuyeân duøng, SX caùc sp nh
      Vietnam Nok Co., Ltd          35,365                                      2599
                                     1 Sx caùc thieát bò chaén kín baèng kim loaïi vaø nhöïa. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp
       Kotobuki Sea Co., Ltd         6,987.7  1 Sx caùc loaïi baøn gheá duøng cho hoäi tröôøng, nhaø haùt, tröôøng hoïc (söû duïng nguoàn g
                                                            3100
       Rally's Mirror Co., Ltd        2,565                                 2930
                               3 Sx caùc loaïi kính chieáu haäu, chi tieát kính chieáu haäu duøng cho xe oâ toâ vaø xe gaén ma
       Aura Lingerie Co., Ltd         1,750  3  Sx ñoà loùt vaø quaàn aùo bôi, laën            1410
       New Chi Mei Stocking Co., Ltd     11,820  3 Sx, gia coâng vôù (bít taát) caùc loaïi           1322
       Fleming International Vietnam Limited 14,150  1  Saûn xuaát caùc loaïi neán                2029
       Sakaguchi Plastic Vietnam Co., Ltd  16,053  1                             2220
                                 Saûn xuaát caùc saûn phaåm nhöïa duøng trong xaây döïng vaø vaên phoøng. Thöïc hieän qu
       Yp Rex Viet Nam Co., Ltd        6,989  1 Sx, laép ñaët, baûo trí caùc thieát bò phoøng chaùy, chöõa chaùy, thieát bò thoaùt hieåm. Gia
                                                              3290

       Shiogai Seiki Vietnam Co., Ltd    10,221                                 2599
                               1 Sx caùc loaïi beä, khung, giaù ñôõ baèng kim loaïi duøng cho caùc maùy sx thieát bò baùn daã


                           4,400
TNHH Nhaø theùp tieàn cheá-Zamil Vieät Nam     45,116  1 Nhaø theùp tieàn cheá                    2599
       Buwon Vina Co., Ltd          19,998  1 Sx caùc loaïi haït nguyeân lieäu duøng trong ngaønh saûn xuaát giaøy vaø caùc loaïi haït nhöï
                                                             2220
       I Ping Chemical Industrial Co., Ltd  4,994  1 Sx caùc loaïi sôn vaø dung moâi toång hôïp         2022
       Ritek Vietnam Co., Ltd        35,000                                2680
                               1 Sx caùc loaïi ñóa CD vaø DVD (ñóa chöa ghi thoâng tin). Ñoøng goùi vaø gia coâng in tröïc tie
       Muro Tech Vietnam Corporation     2,500                               2599
                               1 Sx caùc loaïi khuoân ñuùc vaø caùc saûn phaåm töø khuoân ñuùc. Sx vaø laép raùp caùc thie
                         46,887
       Yung Chi Paint & Varnish MFG (Vietnam)., Ltd                                  2022
                               1 Sx caùc loaïi sôn, veùc-ni, nhöïa toång hôïp, vaät lieäu choáng chaùy. Sx caùc loaïi möïc, maø
       Tohoku Chemical Industries (Vietnam).,10,000
                          Ltd    1 Sx caùc saûn phaåm toång hôïp nguyeân lieäu chình laø daàu haït ñieàu duøng cho phanh (tha
                                                            1040
       Vietnam Washin Co., Ltd        4,614                               goã
                               1 Sx caùc loaïi sôn duøng cho caùc saûn phaåm laøm baèng 2022
       Vina Melt Technos Co., Ltd       4,145                               2212
                               1 Sx caùc loaïi ron cao su duøng cho cöûa thang may vaø cöûa löôùi, sx ñeá giöõ kieáng baèng
       La Party Viet nam Co., Ltd      14,132  3 Sx caùc loại bao bí bằng nhựa (gồm: tuùi nhựa, hộp nhựa vaø maøng phim nhựa)
                                                             2220
       UTC Vina Co., Ltd           3,430  3 Sản xuất caùc loại baêng keo. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, quyeàn nhaäp khaåu
                                                             2220
       Spitfire Controls (Vietnam) Company Ltd 4,400  1 Sản xuất caùc sản phẩm điện tử               2640
       Sundat Crop Science Co., Ltd     11,755                                 2021
                               1 Sx caùc loaïi thuoác baûo veä thöïc vaät vaø thuoác deät coân truøng
       Zoom (Vietnam) Co., Ltd        97,194                                3290
                               3 Thieát keá, saûn xuaát duïng cuï duøng trong ngaønh theå thao, vui chôi, giaûi trí vaø thieát bò
       Watabe Wedding Vietnam Co., Ltd    20,562                                  aûnh
                               1 Sx caùc loaïi trang phuïc cöôùi, trang phuïc nghi leã, Album 1410 ñính keøm CD-ROM hoaëc p
       Pro-Vision Special Steel J.S.C     6,000                               2599
                               1 Sx, gia coâng caùc loaïi khuoân maãu chöa hoaøn chænh baèng theùp vaø sx caùc chi tieát kh
                          11,413
       GoldFine Manufactures (Vietnam) Co., Ltd    3 Sx caùc saûn phaåm töø ñaù quyù nhaäp khaåu         3211
       Lovetex Industrial Vietnam Co., Ltd  30,164                                2212
                               1 Sx ñai daùn, daây thun. Thöïc hieän quyeàn xuaùt khaåu, nhaäp khaåu.
       Livart Vina Co., Ltd         11,755                                1629
                               1 Sx caùc loaïi saûn phaåm vaø caùc chi tieát saûn phaåm trang trí noäi thaát baèng goã töø ngu
       United Phosphorus VietNam Ltd     13,881                                 thuoác
                               1 Sx caùc loaïi thuoác baûo veä thöïc vaät, thuoác tröø saâu, 2021 dieät coû vaø thuoác dieät
       Shirai VietNam Co, Ltd        41,090                               1629
                               1 Sx caùc loaïi saûn phaåm goã töø nguoàn nguyeân lieäu nhaäp khaåu.
       Fuji Carbon (VietNam) Co., Ltd     6,000                                 3290
                               1 Sx boät than, choåi than vaø caùc linh kieän, cuïm linh kieän coù lieân quan. Sx caùc sp luyeän
                          Ltd
       Whittier Wood Products (VietNam) Co., 21,495                                 1629
                               1 Sx ñoà noäi thaát vaø caùc chi tieát, phuï kieän ñoà noäi thaát baèng goã
       Amway VietNam Co., Ltd         8,092  1 Sx gia coâng, pha cheá caùc saûn phaåm tieâu duøng bao goàm: myõ phaåm, sp veä sinh gia
                                                            2023
       KMV (VietNam) Co., Ltd        29,946                               ngaønh Coâng nghieäp vaø xaây
                               3 Sx caùc boä phaän cuûa maùy vaø xe chuyeân duøng trong2599
       JFE Shoji Steel Vietnam., Co Ltd   22,797                               2592
                               1 Gia coâng theùp vaø caùc saûn phaåm kim loaïi maøu. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaä
       PPG Yung Chi Coatings Company Ltd 30,452                                  2022
                               1 Sx caùc loaïi sôn duøng cho taøu bieån vaø chaát phuû baûo veä beà maët
       Alltech VietNam Company Limited    5,105                               1080
                               1 Sx chaát phuï gia, cheá phaåm sinh hoïc duøng ñeå cheá bieán thöùc aên cho gia suùc, thöùc
       Ecosoft (Vietnam) Co., Ltd      28,823  3 Thieát keá vaø sx caùc saûn phaåm may maëc         1410
       Vietnam Takagi Co., Ltd        6,073                              1410
                               1 Sx haøng may maëc. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu.
       Sensor Scientific Vietnam Co., Ltd   2,985                                 2610
                               1 Sx, gia coâng caùc linh kieän ñieän töû coá ñònh vaø caùc linh kieän caûm öùng nhieät
       Dongsung Chemical (Vietnam) Co., Ltd 24,455                                 202
                               1 Sx plastic vaø cao su toång hôïp. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu.
       Vibest International          3,000                                2220
                               1 Sx caùc loaïi bao bì baèng nhöïa, sx moùc aùo baèng nhöïa, sx caùc sp löu nieäm baèng nhöïa
       Okumura Vietnam Co., Ltd        2,446                                 2599
                               3 Sx caùc chi tieát, linh kieän baèng kim loaïi duøng cho maùy moùc daân duïng, coâng nghieäp
       Shinwa Vietnam Co., Ltd        3,054                                2592
                               1 Gia coâng caùc loaïi theùp taám (khoâng coù coâng ñoaïn xi maï)
       VN Plastic Industries Co., Ltd     9,742  1 Sx bao bí nhựa (khoâng bao goàm coâng ñoaïn in treân saûn phaåm cuûa DN). Thöïc hieän qu
                                                            2220
       Schaeffler Vietnam Co., Ltd      4,474                                3290
                               1 Sx oå bi troøn, oå bi ñuõa, cho thueâ maùy moùc thieát bò coâng nghieäp (k bao goàm thieát b
       Perrin Vietnam Co., Ltd        11,968  1 Sx vaø gia coâng caùc sp töø da vaø vaûi sôïi        1512
       Peacock Vietnam Corporation      15,761  2 Gia coâng vaø cheá bieán haûi saûn             1020
       Cam Plas Mould (Vietnam) Co., Ltd   7,887                               2592
                               1 Gia coâng caùc loaïi khuoân duøng ñeå saûn xuaát caùc phuï kieän baèng nhöïa, thieát keá, ñ
       Hossack (Vietnam) Co., Ltd      10,679                                2640
                               1 Sx caùc saûn phaåm ñieän, ñieän töû vaø in treân caùc saûn phaåm do Coâng ty sx
       Rich Chemical (Vietnam) Co., Ltd    2,443                                2029
                               1 Sx chaát coù hoaït tính beà maët cho coâng nghieäp deät vaø giaáy; sx caùc loaïi hoùa chaát k
                          7,733
       Vietnam Shing-Shing Metal Technology Co., Ltd  3 Xöû lyù nhieät kim loaïi vaø cheá taïo thieát bò maùy moùc 2592
        Vietnam Musashi Paint Co., LTD     30,000                                loaïi
                                   3 Saûn xuaát sôn duøng cho caùc saûn phaåm nhöïa vaø kim2022 vôùi quy moâ 885.600kg/naê
        Kureha Vietnam Co., LTD         35,229                                 2220
                                   1 Saûn xuaát bao bì nhöïa duøng cho thöïc phaåm. Cheá bieán nguyeân lieäu duøng saûn xuaát
        Dongsung Vina Priting Co.,LTD    15,600.50    2 SX vaø gia coâng bao bì giaáy (bao goàm coâng ñoaïn in) 1702
        Hosiden VietNam Co., LTD        31,000    3 Sx caùc boä phaän ñieän töû vaø linh kieän ñieän töû    2610
        Shin Hong Joint Stock Corporation    2,533                                 1709
                                   1 SX thieäp, kính, quaø löu nieäm, vaên phoøng phaåm coù trang trí hoa khoâ eùp hoaëc theâu
        Express Tech (Viet Nam) Co., LTD   2,468.2                                  2599
                                   1 SX khuoân phun, ñuùc nhöïa chính xaùc vaø linh kieän. Ñuùc vaø laép raùp khuoân phun nhöï
                           2,247
        Nam Khoi Fire Protective Equipment Company Limited                               2790
                                   3 Sx maùy moùc thieát bò, linh kieän phoøng chaùy, chöõa chaùy, heä thoáng choáng chaùy, ha
        Shiseido Vietnam INC          100,000    1 Sx myõ phaåm.                        2023
        Matsuya R&D (VIETNAM) Co.,LTD            1 Sx tuùi khì cuûa maùy ño huyeát aùp; Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng duøng trong ngaønh
                                                                  2819
                           6
        Thanh Anh Industrial Join Stock Company ,091                                  2829
                                   1 Sx vaø laép raùp maùy neùn khí caùc loaïi, maùy laøm laïnh nöôùc baèng truïc vít, maùy saáy
        Sanyo VietNam Co.,LTD          2,705                                 9810
                                   1 Sx taêm boâng, boâng raùy tai. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu
                             20,156
        aitex International Dong Nai (VN), Co., Ltd                                 1410
                                   3 Saûn xuaát caùc saûn phaåm may maëc baèng vaûi Jean (khoâng bao goàm coâng ñoaïn nhu
Packaging (Việt Nam)                   3,600    1 Sx caùc loaïi muùt xoáp, khay baèng nhöïa, bao bì carton  1702
phaåm coâng nghieäp Toshiba Asia            80,000                                  raùp,
                                   2 Thieát keá, nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn xuaát. Laép2710 gia coâng caùc loaïi ñoäng c
        Sansei Industry Vietnam Co., Ltd     1,980                                 2610
                                   3 Saûn xuaát caùc linh kieän cô khí duøng cho maùy moùc, coâng cuï bôm thuûy löïc (khoâng ba
on Vieät Nam - Chi nhaùnh Ñoàng Nai           19,688                                 8292
                                   1 Thöïc hieän dòch vuï ñoùng goùi bao bì giaáy coù oáng huùt cho caùc saûn phaåm thöùc uoán
                          KCN Amata
CP Thöïc phaåm nöôùc giaûi khaùt Dona Newtower taïi 35,860      3                               1104
                             6,819                                   khaåu
                                   3 Sx caùc loaïi co noái baèng theùp, thöïc hieän quyeàn xuaát2410 vaø nhaäp khaåu
o Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Rally's Mirrror 500                                   2599
                                   3 Sx, gia coâng khoùa keùo caùc loaïi baèng kim loaïi vaø nhöïa; sx, gia coâng mieáng ñeäm loù
                             2,449    3 Sx caùc loaïi baûng hieäu vaø baûng quaûng caùo       2599
        PPG Vietnam Co., Ltd            800                                  2029
                                   1 Sx caùc loaïi chaát phuû beà maët kim loaïi coù coâng duïng ñaëc bieät.
                             7,200                                  2599
                                   3 Sx oáng kim loaïi vaø oáng kim loaïi beän theùp; sx oáng kim loaïi dôïn soùng; sx oáng voøi kim
ng ty CP Sôn Ñoàng Nai                  4,400
                             1,000    3 Sx caùc duïng cuï y teá                   2599
                           1,203,935


ng ty Great Veca Vieät Nam (tröôùc laø Vieät Giai)          1 Cheá bieán goã                       1610
        Ajinomoto Vietnam Co., Ltd      103,624.2    1 Saûn xuaát boät ngoït bằng phöông phaùp len men; boät neâm (boät neâm vaø boät neâm coù
                                                                1079
        Viko Glowin Co., Ltd          37,727                                   1323
                                   1 Sx caùc loaïi vaûi khoâng deät, vaûi loïc, næ, chaên, ra traûi göôøng, goái, neäm, tuùi xaùch, b


        Dona-Bochang Rattan Wood MFG. Co. 14,008
                         Ltd                                    khaên
                                   1 Sx haøng gia duïng baêng maây goã vaø caùc maët haøng 1629 baøn, khaên aên, taïp deà, b
                           Ltd
        Dona Newtower Natural Drink anh Food15,299                                     nöôùc
                                   1 Sx caùc loaïi nöôùc giaûi khaùt töø traùi caây, saâm cao ly, 1104 tinh khieát, caùc loaïi baùnh
        Khoâng coù                3,242                                  2599
                                   1 Sx kinh doanh caùc taám khuoân, truï giaøn giaùo, caáu kieän xaây döïng baèng theùp, xaây d
        Southern Steel Co., Ltd         29,235    1 Sx toân maï maøu                      2599
                           19,136
        Korex Packsimex Packing Materials Producing J.V.Co  1 Sx nguyeân vaät lieäu bao bì vaø bao bì xoáp polyethylen 2220
        Clipsal Vietnam Co., Ltd         8,500                                  2790
                                   1 Sx vaät lieäu ñieän cao caáp, caùc phuï kieän chính ñeå laép raùp caùc saûn phaåm, bao goàm
        CFT Vina Copper Co., Ltd        24,019                                 2599
                                   1 Sx daây ñoàng laøm nguyeân lieäu saûn xuaát daây ñieän vaø caùp ñieän.Sx daây ñoàng traù
        Khoâng coù                4,264    1 Sx Sôn cao caáp, Dung moâi                 2022
        Cheer Hope Enterprise Viet Nam      5,993                                 1629
                                   3 Sx caùc SP goã gia duïng töø nguoàn nguyeân lieäu goã cao su nhaäp khaåu chính ngaïch, go


        Chiu Yuan Co., Ltd                                                1629
                                   1 Sx, Gc cheá bieán caùc SP trang trí noäi thaát töø nguoàn goã nguyeân lieäu nhaäp khaåu chí
        Southern Eagle Refractory Co., Ltd   10,083    1 Sx taám loùt nguoäi vaø vaät lieäu chòu löûa        2391
        Dongil Engineering Viet Nam Co., Ltd  44,000                                2393
                                   1 Sx caùc loaïi maûnh goám ñònh hình raõnh haøn duøng trong coâng nghieäp haøn kim loaïi
        Civic wash Corporation          3,615    1 Giaët maøi caùc saûn phaåm may maëc             9620
                            1,320
        Vietnam Quan Sheng Industrial Co., Ltd (VQSN)                                   gaén
                                   1 Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ, xe2930 maùy vaø caùc ngaønh cô kh
        Iwaki Pumps Vietnam JV Company                                         2651
                                   1 Sx caùc heä thoáng bôm ñònh löôïng hoùa chaát, heä thoáng bôm truyeàn ñoäng, heä thoáng
        Woowon Vietnam Co., Ltd               1 Sx caùc loaïi sôïi                     1311
        Asia Reed VN Co., Ltd                                             2599
                                   1 Sx phuï tuøng cô khí ngaønh deät may, gia coâng, khuoân maãu phuïc vuï cho ngaønh deät m
        Saitex Vieât Nam Co., Ltd              1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                 1410
        Winner Bags Product Company Limited 9,304      1 Sx vaø in thoâng tin treân tuùi xaùch baèng nhöïa      2220
        Sieu Pham Co., Ltd            4,853                                2211
                                   1 Taùi cheá cao su theo coâng ngheä xay khoâ töø nguoàn saêm loáp caùc loaïi ñaõ qua söû du
ân Hoøa- Cty lieân doanh NippoVina           10,000    3 Sx caùc loaïi theùp laù                   2410
ng ty UlHwa Vieät Nam (2)
a Baûo Khanh (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Tieân Trieát)3,000     3                              2220
                                     Saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm phoâi, chai, huõ nhöïa PET töø haït nhöïa.
BIEÂN HOØA 1                   351,222


                        Joint Stock Company Sx caùc loaïi daây ñieän, daây ñieän töø, caùp ñieän, daây thoâng tin, caùp thoâng tin, ñoäng c
     Taya (Vietnam) Electric Wire and Cable56,890      1                               2732
     Epic Designers (Viet Nam) Limited    57,700      1 Sx haøng may maëc xuaát khaåu               1410
     Bultel International (Viet Nam) Ltd   5,625      1 Sx saûn phaåm may maëc                   1410
     Vietnam Meiwa Co., Ltd         14,000                                    2393
                                  1 Sx goám cao caáp, sx linh kieän ñieän thoaïi di ñoäng. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp
     Ayers Music (VN) Co., Ltd        4,090      1 Sx caùc loaïi ñaøn ghi ta                 3220
     Bluescope Buildings Vietnam Limited   20,296                                   2410
                                  1 Thieát keá keát caáu khung nhaø theùp, sx theùp xaây döïng vaø thöïc hieän caùc dòch vuï laé
     Toptex Garment Co., Ltd         20,445      1 Sx caùc sp may maëc                    1410
     Vina Star Diamond            20,043                                  cheá
                                  1 Nhaäp kim cöông thoâ, kim cöông baùn thaønh phaåm ñeå 3211 taùc, sx caùc duïng cuï caét k
     S,Y Textile Co., Ltd          23,805                                    nhaäp
                                  1 Sx sôïi vaø deät vaûi. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu vaø 1329 khaåu.
     Wahshin Co., Ltd            20,783                                    2220
                                  1 Sx caùc loaïi oáng nöôùc vaø caùc chi tieát baèng gang caàu. Thi coâng, laép ñaët caùc heä th
     Dong Nam Industry Co., Ltd        6,600                                   tieát
                                  3 Sx taám ñeäm cao su muõi giaøy, goùt giaøy, moät soá chi 2212 khaùc cuûa sp giaøy, keä ñeå
     Civic Garment Company Ltd        20,797      1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                1410
     Nippon Paint Vietnam Co., Ltd      44,000                                   2022
                                  1 Sx caùc loaïi sôn cao caáp, dung moâi pha loaõng sôn, hoùa chaát xöû lyù beà maët vaø boät
     Tae Kwang Vina Industrial Js Co    148,423                                   ñuùc
                                  1 Sx giaày theå thao vaø caùc boä phaän cuûa giaày, khuoân1520 vaø caùc thaønh phaàn cuûa
     Showpla Viet Nam Co., Ltd        35,000                                   2220
                                  1 Sx caùc voû nhöïa cao caáp duøng trong coâng nghieäp ñieän, ñieän töû, ñoà gia duïng, duïng
                        17,124
     Hisamitsu Vietnam Pharmaceutical Co.,Ltd                                      2100
                                  1 Sx kinh doanh caùc loaïi döôïc phaåm y teá trò beänh ngoaøi da nhö baêng daùn y teá, daàu x
     Arkema Ltd               14,782                                     2220
                                  1 Sx caùc loaïi haït nhöïa PVC; saûn xuaát caùc loaïi haït nhöïa duøng ñeå saûn xuaát bao bì, oá
     Rostaing Vietnam            15,011                                   1520
                                  1 Sx saûn phaåm maùy giaët, baûo hoä lao ñoäng, sx giaøy vaø baùn thaønh phaåm giaøy
                       10,637
     Pranda Jewelry (Vietnam) Company Limited                                      nguoàn
                                  1 Sx ñoà trang söùc baèng vaøng, baïc coù gaén ñaù quí töø 3211 nguyeân lieäu nhaäp khaå
     Technopia Vietnam PTE., Ltd      34,062.40                                   2021
                                  1 Sx caùc loaïi sp dieät coân truøng gia duïng, bao goàm nhang tröø muoãi, thuoác xoâng muoã
     I.S.A Vietnam Industrial Co., Ltd    5,129                                   2029
                                  1 Sx keo döïng vaûi, keo döïng giaáy vaø gia coâng hoaøn taát vaûi thaønh phaåm töø vaûi thoâ
     Nestle' Viet nam Ltd          70,479      1 Sx, cheá bieán, ñoùng goùi vaø tieâu thuï caùc loaïi thöùc uoáng dinh döôõng, nguõ coác, caø
                                                                 1104
     Tung Kuang Industrial Joint Stock Company
                        22,000                                    nhoâm, löôùi nhoâm, daây nhoâm
                                  1 Sx caùc sp nhoâm ôû daïng thanh nhoâm, oáng nhoâm, laù2599
     Plus VietNam              26,410                                 3290
                                  1 Sx kim baám, ñoà baám, caùc vaên phoøng phaåm khaùc vaø maï gia coâng caùc saûn phaåm
     Vinapoly Development Co., Ltd      15,926                                   tröôøng hoïc, khung baøn, khung g
                                  1 Sx vaùn eùp phuû traùng keo, maët baøn gheá duøng trong1621
     Muto Vietnam Co., Ltd          11,826                                     2599
                                  1 Sx caùc loaïi khuoân chính xaùc, sx vaø sôn caùc chi tieát nhöïa, thieát keá caùc baûng maïch
     Nuplex Resins (Vietnam) PTY.Ltd     13,132                                    nhöïa
                                  1 Sx Polymer nhuõ, nhöïa Ankyl, Polyester, Gelcoast vaø haït2029 maøu
     SeAH Steel Vina Corporation       71,250      1 Sx caùc loaïi oáng baèng theùp               2599
                        INC.Ltd
     Fujitsu Computer Products of Vietnam,102,373       1 Sx laép raùp caùc loaïi baûng maïch in           2610
     Viet-Shiang Electronics Co., Ltd    15,023                                    2710
                                  1 Sx caùc loaïi bieán theá trung taàn, loõi cuoän caûm vaø boä aêng ten song coâng.
                        6,865
     Interpharma Manufacturing (Viet Nam) Co., Ltd      1 Sx caùc loaïi döôïc phaåm, noâng döôïc vaø haït gioáng.  2100
     Yng Hua Vietnam Co., Ltd        20,000                                    2930
                                  1 Sx linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy vaø maùy noå. Sx ñoäng cô ñieä
     Cargill Viet Nam Co.,Ltd        60,784                                   1080
                                  1 Sx cheá bieán caùc loaïi noâng saûn thöïc phaåm, daàu thöïc vaät, boät coù ñoä ñaïm cao, ca
     Boramtek Viet Nam Co., Ltd       14,933                                    2930
                                  1 Sx caùc chi tieát vaø phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy, sx caùc sp: bình thuûy, o
     OPV Pharmaceutical Joint Stock Company
                       68,220         Sx mica vaø thuoác chöõa beänh mica. Thực hiện
                                  1 Sx caùc loaïi caùc saûn phaåm töøcho ngöôøi, caùc cheá phaåm dinh döôõng, myõ phaåm vaø
                                                                2100
                                   quyền xuất khẩu vaø nhập khẩu đối với caùc mặt
                                   haøng phuø hợp với phạm vi kinh doanh của doanh
     The Nicest Acrylic Company Limited    5,122      1 nghiệp đöôïc được cấp pheùp                2220
     Sanyo Ha Asean Corporation       77,466                                     2640
                                  1 Sx caùc loaïi maùy giaët, tuûø laïnh, caùc loaïi maùy ñieàu hoøa, caùc loaïi maùy nöôùc noùng
     Woei Haw International VN Co., Ltd    4,879                                  1410
                                  1 Sx gia coâng caùc loaïi quaàn aùo vaø saûn phaåm may maëc caùc loaïi.
     Urai Phanic (Viet nam) Co., Ltd     14,749                                    quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu
                                  1 Sx caùc loaïi sôn coâng nghieäp vaø gia duïng. Thöïc hieän2022
     Vietnam Japan Gas Company Limited (VIJAGAS)
                       10,043                                        taïo,
                                  1 Sx caùc loaïi gas coâng nghieäp, gas y teá, thieát keá, cheá3520 laép ñaët heä thoáng ñöôøng
     Tainan Spinning Co., Ltd (Vietnam)   296,756      1 Sx sôïi vaø deät vaûi caùc loaïi.             1311
       Metecno (Vietnam) Limited        10,000                                2599
                                1 Sx taám lôïp, taám vaùch ngaên vaø caùc loaïi theùp hình phuïc vuï xaây döïng baèng theùp tr
       Mabuchi Motor Vietnam Limited      63,768                               ñieän
                                1 Sx caùc loaïi ñoäng cô nhoû söû duïng cho caùc boä phaän3290 töû laép trong oâ toâ vaø ca
       Artus Vietnam Pacific Scientific     6,153                                 2814
                                1 Sx, laép raùp caùc loaïi ñoäng cô truyeàn ñoäng, thieát bò ñieàu khieån cho ngaønh haøng kho
       Vietnam Specialty Chain MFG. Co. Ltd 14,221                                 2814
                                1 Sx caùc loaïi xích truyeàn ñoäng duøng trong coâng nghieäp, xích xe maùy, xe ñaïp vaø caùc
       Chien You Vietnam Company        28,649                                 2920
                                1 Sx caûi taïo caùc loaïi khung giaøn keùo, thieát bò rô-mooùc, thuøng, boàn chöùa chuyeân duø
                           Ltd
       Lucky Star Plast Joint Venture Company 9,680                                 2220
                                1 Sx caùc loaïi saûn phaåm töø PP, PE, HDPE; sx caùc loaïi saûn phaåm töø PP, PE, HDPE co
       Liberty Lace Co., Ltd          10,127  1 Sx caùc saûn phaåm theâu ren cao caáp xuaát khaåu.     1321
                         Company
       ShinPoong Daewoo Pharma Joint Stock20,000                                  coâng
                                1 SX caùc loaïi thuoác chöõa beänh cho ngöôøi vaø cho caùc2100 ty phaân phoái chính thöùc
                          20,000
       Saigon Steel Service & Processing Corp., Ltd                                 2591
                                1 Gia coâng vaø cung caáp dòch vuï caét toân cuoän, theùp taám, sx theùp hình, theùp oáng vaø
       Fashy (Far East) Production Ltd     10,080                                1322
                                1 Sx ñoà bôi, aùo taém, noùn bôi, bình nöôùc noùng, quaàn treû em, ñoà chôi treû em baèng nh
       Scavi Joint Stock Company        10,000                              1410
                                1 Sx caùc saûn phaåm may maëc baèng vaûi vaø da xuaát khaåu. Thöïc hieän quyeàn xuaát kha
                         13,986
       Furniweb (Vietnam) Shareholding Company                                   2212
                                1 Sx daây thun vaø daây ñai. Thöïc hieàn quyeàn xuaát khaåu, quyeàn nhaäp khaåu.
       Great Gentle Textile Co., Ltd      20,000  1 Sx sôïi O.E vaø gaêng tay baûo hoä lao ñoäng        1311
       TN. Intertrade (Vietnam) Co., Ltd    11,871  3 Sx, gia coâng caùc loaïi myõ phaåm cao caáp         2023
       Kobe En & M Vietnam Co., Ltd      22,752                                 2512
                                1 Sx vaø thöïc hieän dòch vuï laép ñaët, baûo trì ñoái vôùi caùc loaïi boàn aùp löïc, boàn khoâng
       I Chong Co., Ltd             7,493  1 Sx caùc loaïi tuùi xaùch, ví tay vaø caùc sp may maëc.   1512
       O.E.I.C VietNam Ltd           11,527                                 moâ
                                1 Sx caùc loaïi coâng tô ñieän theo tieâu chuaån IEC-521. SX2790 tô, linh kieän oâ toâ, linh kieä
       Visy Packaging Vietnam Ltd       24,000                               3290
                                1 Sx phoâi chai PET vaø chai PET moät maûnh chaát löôïng cao.
                          34,563
       Associate Yang Vietnam Enterprise Co., Ltd                                  1629
                                1 Sx caùc saûn phaåm töø goã vaø caùc loaïi sôn. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, quyeàn nha
       Fu Sheng (Vietnam) Industrial Co., Ltd 40,000                                2813
                                1 Sx vaø laép raùp caùc loaïi maùy neùn khí, maùy saáy khoâ khoâng khí, bình chöùa khí, maùy
       Moscow Sparkling Wine Co., Ltd     33,438  3 Sx röôïu saâm panh vaø röôïu vang.             1102
       Fashion Garments 2 Co., Ltd       5,754                                1410
                                1 Sx caùc loaïi quaàn treû em, quaàn short, quaàn jean vaø moät soá sp may maëc khaùc.
       Tajan Rubber Industrial Corporation   13,849                               2212
                                1 Sx caùc loaïi voøng ñeäm, voøng chaén ñaàu, cao su boïc kim loaïi, moät soá loaïi linh kieän s
       Design International Co., Ltd      4,524  1 Gia coâng Kim hoaøn                     3211
       Ojitex (Vietnam) Co., Ltd        42,600                                1702
                                1 Sx caùc loaïi bao bì chaát löôïng cao (bao goàm coâng ñoaïn in aán treân saûn phaåm cuûa D
       Samsun Viet Nam Co., Ltd         6,683  1 Sx caùc sp daïng taám, daïng thoûi töø nhoâm, theùp vaø kim loaïi maøu. Thöïc hieän dòch vu
                                                              2599
       Kien Hang Industrial Co., Ltd      15,380                                2930
                                1 Sx thuøng, beå chöùa vaø duïng cuï ñöïng baèng kim loaïi (boàn chöùa nöôùc); sx saûn phaåm
       C.P Vietnam Livestock Company Limited9,072
                         5       1 SX Thöùc aên gia suùc, gia caàm, toâm, caù. Sx vaø kinh doanh duïng cuï, thieát bò chaên nu
                                                              1080
       Dongsung NSC Vietnam Co., Ltd      16,000                                sôn
                                1 Sx keo daïng nöôùc, keo daïng dung moâi, chaát taåy röûa, 2023loùt, chaát laøm ñoâng vaø ca
       Daisin- Vietnam Co., Ltd        10,191                                 2930
                                1 Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng cô khí duøng cho xe maùy, sx phuï tuøng maùy noâng ngö
       Hung Yih (Viet nam) Industry Co., Ltd  8,195                                2733
                                1 Sx caùc loaïi boä daây ñaáu noái ñieän vaø daây ñieän (khoâng bao goàm daây caùp ñieän tru
       Eye Graphic (VietNam) Co., Ltd      2,640  1 Thieát keá, cheá taïo baûn in Flexo             1812
                          15,596
       C.P Packaging (Vietnam) Industry Co., Ltd                                  2220
                                1 Sx bao deät baèng sôïi PP, bao deät baèng sôïi PP coù boïc loùt, vaûi deät baèng sôïi PP ñeå
       Syngenta Vietnam Limited        23,862                                2021
                                1 Sx noâng döôïc vaø haït gioáng. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu
       Trunet (Viet Nam) Co., Ltd                                          1324
                                1 Sx löôùi ñöïng thöïc phaåm. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu
       Sitto Viet Nam Company Limited     10,000                               1080
                                1 Cheá bieán thöùc aên vaø moät soá sp lieân quan ñeå nuoâi toâm, sx thuoác thuù y thuûy saû
       Hung Cheng (Viet Nam) Industry Co., Ltd3,500                                2732
                                1 Sx daây ñieän töø boïc sôn men caùch ñieän, daây ñoàng hôïp kim, daây ñoàng maï thieác, da
       E & T Viet Nam Co., Ltd         10,000  1 Sx sôïi vaø vaûi                      1311
                           9,940
       Betagro-Thai Luxe Vina Feed Mill Co., Ltd                                 1080
                                1 Cheá bieán thöùc aên vaø moät soá sp lieân quan ñeå nuoâi toâm. Sx caùc loaïi thöùc aên gia
       All Super Enterprise (Vietnam) Limited 20,840   1 Sx caùc sp may maëc, vaûi, sôïi               1410
       Philips Electronics VietNam Limited 13,553.7   1 Sx, laép raùp, nhaän gia coâng, ñaët gia coâng vaø cung caáp caùc dòch vuï lieân quan (thieá
                                                              2740
       Shinkwang Vietnam Ltd          12,016  1 Sx caùc loaïi da phuû maøng PU ñeå sx giaøy         1511
       Happy Cook Co., Ltd           15,749  1 Sx ñoà duøng baèng nhöïa , kim loaïi, ñoà ñieän daân duïng duøng cho nhaø beáp, nhaø aên v
                                                              2599
       Mire Co., Ltd                                                tay
                                1 Sx hoäp baûo veä cuïm coâng taéc ñieàu khieån gaén treân2930laùi xe gaén maùy
       Texchem-Pack (Vietnam) Co., Ltd     4,211                               bao
                                1 Sx caùc saûn phaåm muùt xoáp Polystyrene, caùc sp sieâu2220bì carton ba lôùp nhaên, caùc
                          Limited
       Syndyne Industrial (Vietnam) Company 11,187                                 2220
                                1 Sx nhöïa toång hôïp nhaân taïo, taám eùp, que, oáng taåm nhöïa phenol, baûng maïch döï pho
       Otsuka OPV Company Limited       68,946                              quyền
                                1 Sx dòch truyeàn (theo tieâu chuaån GMP-WHO).Thực hiện 2100 xuất khẩu vaø nhập khẩu đố


       Grobest Industrial (VietNam) Co., Ltd  11,344                                toâm,
                                1 Cheá bieán thuyû, haûi saûn ñoâng laïnh; SX thöùc aên cho1020 caù ñeå taïo nguoàn nguyeâ
       Canpac Vietnam PTE., Ltd         9,480                                 in treân saûn phaåm bao bì baèng
                                1 Sx caùc loaïi bao bì baèng kim loaïi (bao goàm coâng ñoaïn2599
                           Co.,
       Kobelco Construction Machinery Vietnam5,352 Ltd                                tö vaán kyõ thuaät ñoái vôùi caùc
                                1 Cung caáp caùc dòch vuï baûo trì, söûa chöõa, hoã trôï vaø3312
       Sanyo Di Solutions Vietnam Corporation23,402                                2610
                                1 Sx maùy camera kyõ thuaät soá , caùc bo maïch in baùn thaønh phaåm (PWB), caùc chi tieát
ng ty UlHwa Vieät Nam (1)
       Jin Hung Vina Co., Ltd          3,020                             2220
                                1 Sx caùc saûn phaåm baèng nhöïa (ABS, PP, PE, HDOP, OPP, PC), sx nhöïa Phenolic, sx caù
                          Ltd
        Homer Wood Products (Viet Nam) Co., 14,921                                    1621
                                   1 Sx caùc loaïi vaùn töø nguoàn goã vaø vaùn goã nhaäp khaåu chính ngaïch vaø caùc vaät lieä
        Tosca Vina Co., Ltd           1,590     3 Sx caùc loaïi ví, tuùi xaùch, thaét löng, vali       1512
        Tomei (Vietnam) Company Limited      432                                   nguyeân lieäu nhaäp khaåu. Thöïc
                                   1 Cheá taùc vaøng vaø ñoà trang söùc caùc loaïi töø nguoàn 3211
                           2,520      1                              xuaát
        Jianfeng Vietnam Agro-Biology Technology Science Co., LTd Sx coâng trình nhaø kín töï ñoäng hoùa ñeå phuïc vuï saûn 2821 noâng nghieäp, caùc loaïi m
                                 cuûa Cty TNHH chính
ng Nai - Cty TNHH chuyeån phaùt nhanh DHL-VNPT (Thueâ nhaø xöôûng 1 Dòch vuï böu TM Vónh Phuù)                   5310
                            9,170                                 2220
                                   1 Sx hoäp ñöïng myõ phaåm (bao goàm coâng ñoaïn in vaø sôn phuû beà maët caùc hoäp ñöïng

Cubicle (thueâ nhaø xöôûng cuûa DNTN Quyeát Thaéng)1,620       1                               3290
                                     Saûn xuaát vaùch ngaên caùc loaïi, haøng trang trí noäi thaát, ngoaïi thaát, vaùn eùp nhaân ta
TNHH Olam Vieät nam KCN Bieân Hoøa II         15,578     3 Cheá bieán nhaân ñieàu                   1079
phaåm Aria Vieät Nam                  2,691                                 gia duïng vaø saûn phaåm döôõng
                                   3 Sx caùc saaûn phaåm chaêm soùc caù nhaân, saûn phaåm2023
BIEÂN HOØA 2                    2,451,193


        U. I. C VietNam Co., Ltd        40,331     1 Sx caùc hoaït chaát taåy röûa LAS vaø SLS/SLES.Thực hiện quyền xuất khẩu vaø nhập khẩu,
                                                                2023
        Taicera Enterprise Co., Ltd      172,959                                   khaåu.
                                   1 Sx gaïch thaïch anh, gaïch men. Thöïc hieän quyeàn nhaäp 2393
                          Ltd
        Exxon Mobil Unique Viet Nam Company77,628                                       4661
                                   1 Toàn tröõ, phaân phoái khí hoùa loûng (LPG) ,NH3, gas ñaëc bieät…
                          88,937
        TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Ltd                                  2220
                                   1 SX haït nhöïa PVC. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu.
        Japan Viet Nam Fertilizer Company   150,000                                   2021
                                   1 Sx caùc loaïi phaân toång hôïp NPK. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu.
        Shell Vietnam Limited         30,946.8                                 2029
                                   1 SX vaø phaân phoái caùc loaïi daàu nhôøn, môõ coâng nghieäp. Nhaäp khaåu, toàn chöùa, ph
        Dynea (VietNam) Co., Ltd        30,000                                   2029
                                   1 Sx caùc loaïi keo vaø formalin söû duïng cho caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã, nhö
        Chuan Kuo Ceramics Co., Ltd      66,854                                  sinh),
                                   1 Sx caùc sp goám söù gia duïng (khoâng bao goàm söù veä 2393 goám söù myõ ngheä, giaáy
        APL International Incorporated Ltd  199,963     3 Sx caùc loaïi gaêng tay cao su               2212
        AK Vina Co., Ltd            46,836                                   2029
                                   1 Sx caùc loaïi keo polyester khoâng baõo hoøa vaø caùc loaïi sôn loùt treân chaát lieäu kim loa
        Rock Team Industry Vietnam Co., Ltd 28,000                                    2029
                                   1 Sx caùc loaïi hoaù chaát duøng trong ngaønh coâng nghieäp goám söù.
        Nikkey Steel - Concrete Co., Ltd    7,950     2 Sx khuoân ñuùc beâ toâng, beâ toâng ñuùc saün        2395
        Shell Gas Vietnam Limited        8,742                                  4661
                                   1 Toàn tröõ, ñoùng bình vaø phaân phoái khí hoùa loûng (PLG), thieát keá, laép ñaët, baûo trì ca
        Surint Omya (Vietnam) Co., Ltd     31,137     1 Sản xuất caùc loại Calcium Carbonate (CaCO3). Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, quyeàn nha
                                                                2029
nas (Vieät Nam)                    38,225                                   2029
                                   1 Toàn tröõ, cheá bieán vaø phaân phoái khí hoùa loûng (LPG), khí Amonií¨c (NH3)
        SSJ Vina LLC              50,026     1 Toàn tröõ, pha troän, cheá bieán vaø xöû lyù caùc loaïi hoùa chaát ñöôïc pheùp löu haønh taïi
                                                                  2029
g ngheä Hoùa chaát Haein                9,355     1 Saûn xuaát formalin                     2011

Solvent (Vieät Nam)                  20,000                                   2029
                                   1 Saûn xuaát, cheá bieán, tinh cheá, pha cheá, xöû lyù, ñoùng goùi caùc loaïi dung moâi, chaát p
                            4,464     3 Sx caùc saûn phaåm may maëc baèng vaûi        1410
TNHH Saitex International Ñoàng Nai (Vieät Nam) taïi KCN Goø Daàu (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty TNHH Duy Hieáu ) jean (khoâng bao goàm coâng ñoaïn nhuoäm)- tro chaát & phaân boùn Vieät Taân (1)                    Sx phaân boùn. Mua baùn, kyù gôûi phaân boùn, hoùa chaát. Dòch vuï vaän chuyeån vaø xeáp
 GOØ DAÀU                      1,102,354


TNHH Infinity (tröôùc ñaây laø Cty Thaùi Phöôùc)   6,060        Sx caùc loaïi thuøng thieác
       Lam Vien Bolt & Screw Co., Ltd      1,800     1                               2930
                                     Sx oác vít xe gaén maùy vaø oâ toâ, caùc linh kieän baûn leà cöûa töï ñoäng, baêng taûi haøn
ng ty TNHH GSK (tröôùc laø Cty HHCN Vieät Chin) 10,991        1                             2930
                                     Sx yeân xe gaén maùy vaø oâ toâ, mieáng ñeäm vaø boä loïc gioù xe gaén maùy, caùc sp nh
       Vision Co., ltd             21,505                                    2930
                                   1 Sx linh kieän, phuï tuøng xe ooâ toâ vaø xe gaén maùy, sx caùc sp vaø chi tieát caùc sp trang
                         (Haïch       1 Sx                             oâ toâ
HHCN Aéc quy GS Vieät Nam (tröôùc laø Ztong Yee) 15,340 toaùn phuï thuoäc) caùc loaïi aéc quy chaát löôïng cao duøng cho xe maùy, 2720 vaø caùc loaïi aéc quy ñaëc
       See Well Investment Co., Ltd      10,200     1 Sx linh kieän, phuï tuøng cho xe oâ toâ vaø xe gaén maùy. Sx khung duïng cuï theå thao, linh k
                                                                 2930
       Vietnam Precision Industrial Co., Ltd145,750      1 Sx phuï tuøng cho xe coù ñoäng cô, caùc chi tieát cho xe coù ñoäng cô. Sx khuoân maãu, baø
                                                                  2930
       Kaifa- Vietnam Industrial Co., Ltd   28,629                                   2930
                                   1 Sx linh kieän, phuï tuøng giaûm xoùc xe oâ toâ, xe gaén maùy, xe ñaïp, sx duïng cuï theå thao,
       K-Source Vietnam Co., Ltd        5,100     1  Sx göông chieáu haäu, caùc loaïi coøi ñieän, cuoän daây ñaùnh löûa IC…, sx caùc loaïi göông
                                                                  2930
       Broad Bright Industrial Co., Ltd    16,640                                    2930
                                   1 Sx oáng xaû, linh kieän oáng xaû vaø caùc chi tieát reøn, chi tieát daäp xe gaén maùy vaø oâ t
                           1
       Shih Lin Electrical Engineering Co., Ltd9,840                                   2930
                                   1 Sx linh kieän, phuï tuøng ñieän duøng cho xe gaén maùy vaø oâ toâ. Thöïc hieän hoaït ñoäng x
       Vietshuenn Industrial Co., Ltd      9,120     1 Gia coâng maï (ñoàng, keõm, crom…) caùc chi tieát xe maùy, cô khì, ñoà gia duïng vaø ñieän
                                                                2592
       Kenda Rubber (VietNam) Co., Ltd     57,810                                   chi tieát baèng cao su duøng cho x
                                   1 Sx saaêm, loáp cao su, ñaép vaø taùi cheá cao su; sx caùc 2211
       Vina Bitumuls Co. Ltd          20,000                                  2029
                                   1 Sx nhöïa ñöôøng daïng nhuõ töông, gaïch baèng nhöïa ñöôøng nhuõ töông, xd caàu ñöôøng
                         10,000
       Chiline (Vietnam) Environmental Engineering Co., Ltd                                 4329
                                   1 Thieát keá kyõ thuaät, laép ñaët caùc heä thoáng xöû lyù chaát thaûi coâng nghieäp vaø daân
                          3,360
       VietNam Precision Die- Casting Industrial Co., Ltd                                  tuøng
                                   1 Sx (baèng coâng ngheä ñuùc aùp löïc) caùc linh kieän, phuï2930 cho xe oâ toâ, xe gaén maù
       Tuico products Join-Stock        19,760                                  2220
                                   1 Sx caùc loaïi voøng ñeäm, laù ñeäm baèng cao su, chaát deûo toång hôïp, nhoâm vaø ñoàng,
       VietNam Jing Long Industrial Co., Ltd 7,110                                    kieän
                                   1 Sx boä phaän giaûm xoùc xe maùy vaø gia coâng caùc linh 2930 cô khí, reøn, daäp vaø eùp ñ
       Golden Flag Vietnam Co., Ltd       4,089                                    4322
                                   1 Thieát keá cheá taïo, laép raùp, laép ñaët heä thoáng thoâng, loïc gioù, heä thoáng ñieàu hoøa
       First VietNam Electrocoating Co., Ltd 3,360       1 Gia coâng sôn caùc loaïi linh kieän baèng kim loaïi     2592
       Infinity Multi-Packaging Co., Ltd    4,740                                    2599
                                   1 Sx caùc bình xòt aùp löïc (Aerosol), caùc loaïi voû hoäp, bao bì baèng kim loaïi. Thöïc hieän qu
       VietHoang Co., Ltd           20,000                                    1629
                                   1 Sx gia coâng, cheá bieán caùc sp trang trí noäi thaát goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính n
       Chen Ho Electric Co., Ltd        8,250                                   2811
                                   1 Sx caùc linh kieän motor, maùy ñieàu hoøa, kho laïnh, thuøng laïnh, ñoäng cô ñieän, SP ñoäng
       C.Q.S Precision Die Casting INC     29,997     1 Sx caùc linh kieän, phuï tuøng baèng kim loaïi vaø nhöïa duøng cho xe oâ toâ vaø xe gaén ma
                                                                  2930
       Eagle Corporation            12,800                                    sp coù
                                   1 Sx linh kieän, phuï tuøng xe oâ toâ, xe gaén maáy. Sx caùc 2930 aùp löïc daàu, aùp löïc khí t
                          20,000
       Million Win (Vietnam) Garment Co., Ltd         1 Sx vaø gia coâng caùc sp may maëc              1410
       VietNam Suitai Electric Ltd       3,735                                    maùy,
                                   1 Sx linh kieän, phuï tuøng ñieän cuûa xe oâ toâ vaø xe gaén 2930 ñoäng cô moät soá thieát bò
       Bao Viet Industrial Co., Ltd      15,000                                    phoøng, muùt ngoài caùc loaïi, caù
                                   1 Sx linh kieän xe oâ toâ vaø gaén maùy,trang thieát bò vaên 2930


                        15,000
       Vietnam Zoeng Chang Technology Ltd                                          2930
                                   1 Sx, gia coâng caùc linh kieän xe oâ toâ, xe gaén maùy, sx caùc chi tieát sp baèng hôïp kim, ng
       Geo-Gear Industrial Co., Ltd       7,500                                    2930
                                   1 Sx vaø gia coâng caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâtoâ vaø xe gaén maùy.Sx g
       Lunji Vina Co., Ltd           6,188                                  2599
                                   1 Sx caùc loaïi duïng cuï naáu beáp baèng nhoâm vaø theùp khoâng gæ. Sx caùc loaïi ñoà duøn
       VietNam Unionlite Industrial Co., Ltd  8,240     1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                 1410
       VietNam First Metal Industrial Co., Ltd 6,250                                     2599
                                   1 Sx, gia coâng caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng baèng kim loaïi duøng cho xe oâtoâ, xe gaén ma
       Rostaing Technic             6,622     1 Sx caùc loaïi gaêng tay baûo hoä lao ñoäng         1512
       Yuh Cheng Electric Wire & Cable Viet Nam Co., Ltd
                          4,016       3 Sx daây ñieän cho xe gaén maùy, ñieän thoaïi di ñoäng, daây ñieän caùc loaïi…
                                                                 2733
       Yow Guan Electric Co., Ltd        4,016                                    cho
                                   1 Sx laép raùp daây ñieän linh kieän, phuï tuøng ñieän duøng 2930xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, d
       Yuoyi (Viet Nam) Enterprise Co., Ltd   5,020                                    2930
                                   1 Sx linh kieän, phuï tuøng cho caùc sp ñieän, sx caùc sp baèng nhöïa, cheá taïo khuoân maãu v
       VietNam Casting Forge Precision Ltd 12,635       1 Sx phuï tuøng cho xe oâtoâ, xe gaén maùy          2930
       Golden Era Precision Industry Co., Ltd 8,483                                     2930
                                   1 Sx vaø gia coâng caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng baèng kim loaïi vaø nhöïa duøng cho xe gaé
       Best Spring Industry Co., Ltd      3,165     1 Sx caùc loaïi loø xo baèng kim loaïi            2599
       Rueilin Electrical Engineering Co., Ltd11,700                                   duøng
                                   1 Sx moâ tô khôûi ñoäng, boä phaùt ñieän, cuoän phaùt sung 2710 cho xe oâtoâ, gaén maùy
                        15,000
       Chin Lan Shing Rubber Vietnam Industrial Co., Ltd                                2212
                                   1 Sx saûn phaåm töø cao su, nhöïa duøng cho xe oâtoâ, gaén maùy; duøng trong coâng nghieäp
                          Ltd
       Yang Ching Entreprise (VietNam) Co.,14,456       1 Sx loø xo, pít toâng daàu, SX vaø laép raùp cöûa cuoán   2592
       Asia Electric (Viet Nam) Co., Ltd    5,000                                   2930
                                   1 Sx linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe gaén maùy, xe oâ toâ, maùy noâng nghieäp
       Li-in Electrical Co., Ltd        6,500                                   2930
                                   1 Sx moâ tô khôûi ñoäng, boä ñeøn nhaùy tín hieäu, coâng taéc sang soá, cuoän daây kích ñaùn
       Hong Dah Industry Co., Ltd        6,500                                   2930
                                   1 Sx caùc linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâtoâ vaø xe gaén maùy, sx dao tieän kim loaïi.
       Sentec VietNam Co., Ltd         12,488     1 Sx boä loïc gioù, taám xoáp loïc gioù, loïc xaêng, hoäp choáng hôi ñoäc, loïc nhôùt, van khoùa
                                                                  2930
       Leader Plastic Industry Co., Ltd    15,008                                    vaø
                                   1 Sx caùc loaïi linh kieän baèng nhöïa duøng cho xe ñaåy, xe 2220gheá taém cho ngöôøi taøn ta
       CQS Industries INC           32,026     1 Sx caùc loaïi khuoân baèng kim loaïi vaø nhöïa, sx maùy baùn haøng töï ñoäng, sx maùy neùn
                                                                 2599
       Cica Industrial Co., Ltd         1,650     1 Sx caùc loaïi vaät lieäu toång hôïp phuû treân beà maët caùc loaïi sp ñeå choáng thaám, noùn
                                                                  2029
       Gentent Co., Ltd             3,300     1 Dòch vuï, thieát keá, laép ñaët, baûo trí söûa chöõa caùc loaïi maùy moùc, trang , thieát bò coâ
                                                                  3312
       Ever Bright Coating Co., Ltd       6,348                                    bò,
                                   1 Maï vaø sôn caùc saûn phaåm kim loaïi; Sx caùc loaïi thieát2592duïng cuï duøng trong ngaønh
       Han Chi Constrution Co., Ltd      2,787.5                                    2813
                                   1 Sx phuï kieän thieát bò veä sinh, caùc loaïi van nöôùc vaø van giaûm aùp baèng kim loaïi, caùc
       Ho-Hsiang Co., Ltd            6,250                                     1322
                                   1 Sx caùc loaïi gaêng tay, khaåu trang, oáng tay, caùc loaïi yeám, caùc loaïi noùn baèng vaûi vaø
       Ta Lan Industrial Co., Ltd        6,176                                     2930
                                    1 Sx caùc linh kieän, caùc sp nhöïa duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy, ñieän gia duïng vaø ñie
       Sunjin Vina Co., Ltd          25,015      1 Sx thöùc aên gia suùc, thöùc aên thuûy saûn         1080
       Storsack Vietnam Limited         2,618                                      2220
                                    1 Sx bao bì taûi troïng cao, tuùi loùt vaø caùc sp nhöïa vaø deät lieân quan
       Crest Top Vietnam Co., Ltd       11,911.5                                    2930
                                    1 Sx linh kieän xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, linh kieän xe ñaïp ñieän, bình nhöïa; sx caùc saûn p
       Chiau Hung Co., Ltd (VietNam)      6,050      1                              2930
                                      Sx caùc loaïi khoùa, oáng khoùa, SX linh kieän duøng cho xe oâtoâ & xe gaén maùy; Ñuùc ca
       Shicosun (VN) Co., Ltd         12,000                                      2930
                                    3 Sx caùc loaïi linh kieän , phuï tuøng cho xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, sx caùc loaïi linh kieän, p
       KaoMinh Radiator Industrial Co., Ltd   7,680      1  Sx boä taûn nhieät, heä thoáng thoâng gioù, heä thoáng laøm laïnh cho xe oâtoâ, xe gaén ma
                                                                   2829
       Leadtek Industrial Co., Ltd       3,282      1                               4290
                                      Laép ñaët trang thieát bò cho caùc coâng trình xaây döïng (laép ñaët heä thoáng ñieän daân d
       Yu Cheng Hardware Co., Ltd        7,800                                     2599
                                    1 Sx caùc saûn phaåm gia duïng, caùc loaïi oác vít vaø caùc loaïi saûn phaåm kim khí ñieän maù
       Action Trading Company Limited      4,784                                    3220
                                    1 Sx caùc loaïi ñaøn piano. Söûa chöõa & taân trang caùc loaïi ñaøn piano (khoâng thuoäc nhoù
       Pie Rich International LTD       10,670      1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                 1410
       Sun Shine Enterprise Co., Ltd      8,043                                     sx caùc loaïi maùy phaùt ñieän va
                                    1 Sx caùc loaïi ñoäng cô ñieän vaø linh kieän ñoäng cô ñieän,2811
       Sanlife Enterprise Co., Ltd       4,091                                    2592
                                    1 Sx khuoân caùc loaïi; gia coâng cô khí caùc saûn phaåm kim loaïi. Sx caàu dao ngaét ñieän ca
       Chin Chang Industrial Co., Ltd      5,525                                     loaïi
                                    1 Sx linh kieän, phuï tuøng xe hôi vaø xe gaén maùy. Sx caùc2930 khuoân maãu cho caùc sp kim
                          15,926
       Vietnam Yng Tay Industrial Limited Company        1 Sx caùc loaïi phanh xe vaø caùc chi tieát cuûa phanh     2930
       KenFon Co., Ltd             38,750                                    3092
                                    1 Sx caùc loaïi khuoân maãu, caùc loaïi xe ñaåy tay söû duïng cho ngöôøi taøn taät vaø duøng t
                           6
       Chin Sheng Industrial (VietNam) Co., Ltd ,840                                     2930
                                    1 Sx linh kieän, phuï tuøng xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, sx caùc loaïi ñeøn chieáu saùng. Thöïc
       Master Industrial Co., Ltd        5,040                                   ñuùc
                                    1 Sx caùc saûn phaåm ñuùc töø kim loaïi baèng coâng ngheä2599 aùp löïc . Gia coâng caùc lin
       VietNam Great Tecnology Co., Ltd    11,200                                     cho
                                    1 Sx linh kieän, chi tieát baèng kim loaïi, nhoâm, nhöïa duøng2930xe gaén maùy, oâ toâ, xe ñaïp
       Viet Nam Axis Star Technology Co., Ltd6,400                                       2930
                                    1 Sx caùc loaïi khuoân maãu. Sx linh kieän, chi tieát baèng kim loaïi duøng cho xe oâ toâ, xe gaé
        Farmtech (Vietnam) Co., Ltd      10,000                                    1080
                                    1 Sx thöùc aên caùc loaïi döôõng chaát hoãn hôïp cho gia suùc, gia caàm vaø thuûy saûn. Thöïc
       Jaan-E Brake Industrial Co., Ltd     2,240      1 Sx linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy vaø xe ñaïp… SX linh kien, phuï
                                                                  2930
       Okura Co., Ltd             10,512                                      2930
                                    1 Sx caùc loaïi khuoân, sx linh kieän, phuï tuøng, chi tieát baèng kim loaïi vaø nhöïa duøng cho x
       Zheng Zhan Co., Ltd           8,939.5                                     2592
                                    1 Gia coâng xöû lyù nhieät, caét, goït, tieän, toâi cöùng, uû meàn caùc loaïi khuoân maãu, cheá
       Roto Vietnam Co., Ltd          1,800                                     2220
                                    1 Sx caùc loaïi boàn nöôùc, linh kieän vaø phuï tuøng xe oâtoâ vaø xe gaén maùy baèng plastic,
       Tsung-Chen Industrial (Vietnam) One Member Limited Liability Sx caùc loaïi linh kieän ñieän töû, caùc loaïi khuoân ñònh daïng, maùy kieåm tra khuoân ñònh
                          5,500       1 Company                            2610
       Lian Xiang Co., Ltd           2,805                                     2930
                                    3 Sx caùc loaïi khuoân maãu vaø caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng baèng nhöïa duøng cho xe oâ
                        50,037.5
       CSGT Metals Vietnam Joint Stock Company                                       2410
                                    1 Gia coâng caùc loaïi theùp vaø hôïp kim nhö theùp taám, theùp caùn noùng; theùp caùn nguo
        Vietnam Focus Industrial Co., Ltd    3,905                                   2930
                                    1 Sx piston cho xe gaén maùy vaø xe oâ toâ (khoâng bao goàm coâng ñoaïn xi maï)
                         23,245
       Comax Metals Vietnam Joint Stock Company                                       2410
                                    2 Gia coâng caét theùp cuoän, gia coâng theùp taám, sx vaø gia coâng theùp oáng
       WF Tech Vina Co., LTD                   1 Sx caùc saûn phaåm nhöïa duøng trong coâng nghieäp (voû taøu, traàn xe, gheá xe, voû tuû la
                                                                2220
       greenwood Co.,Ltd                                                  1629
                                    1 Saûn xuaát caùc saûn phaåm goã, caùc chi tieát saûn phaåm goã töø nguoàn goã hôïp phaùp.
g nghieäp Mission                   7,045                                     2592
                                    3 Sx vaø gia coâng caùc loaïi boá thaéng vaø chi tieát cuûa boá thaéng (khoâng bao goàm coân
                            7,620
                           10,727.5
N HOÁ NAI                      1,101,311


        Loteco                          1 Kinh doanh phaùt trieån haï taàng              6810
        Harada Industries Viet Nam Limited    13,143                                    phaän
                                    1 Sx , laép raùp caùc loaïi aêng ten, caùp môû roäng vaø boä2930 khôûi ñoäng cho maùy laïnh
                           2
        Nec Tokin Electronics (Vietnam) Co., Ltd 3,360                                    2610
                                    1 Gia coâng, laép raùp, sx caùc linh kieän choáng nhieãu ñieän töø, maùy bieán doøng, bieán th
        Mitsuba M-tech Vietnam Co., Ltd     40,090     1 Sx moâ tô khôûi ñoäng, boä phaùt ñieän, coøi, rô le ñieän, daây daãn ñieän, cuoän phaùt sung
                                                                   2930
        Shirasaki Viet Nam Corporation      9,666                                  3290
                                    1 Sx caùc loaïi ruy baêng duøng cho maùy in vaø maùy ñaùnh chöõ, laép raùp caùc loaïi linh kie
                           15,855
         Aureole Mitani Chemical and Environment INC                                   2029
                                    1 Tinh cheá hoùa chaát, nguyeân lieäu cung caáp cho caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi vaø
         Fashion Force No. 1 Company Limited   6,700     1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                  1410
                          12,000
         Aureole Business Components & Devices INC                                     caùc
                                    1 Sx, laép raùp caùc sp baèng nhöïa vaø kim loaïi duøng cho 2220 chi tieát, thieát bò ñieän vaø ñ
         Emico (Vietnam) Co., Ltd        9,605                                    2220
                                    1 Sx caùc loaïi sp laøm töø haït nhöïa; sp löu nieäm, gia duïng laøm töø nhöïa, kim loaïi, goã, va
         Yupoong Vietnam Co., Ltd        33,580                                  1322
                                    1 Sx caùc loaïi muõ (noùn), gaêng tay va khaên choaøng baèng vaûi. SX nguyeân phuï lieäu, ba
         Deuck Woo Vietnam Co., Ltd       7,474     1 Saûn xuaát, Giaët caùc saûn phaåm may maëc           1410
                           1
         Tomiya Summit Garment Export Co., Ltd 2,558      1 Sx saûn phaåm may maëc                     1410
         Hasung Vietnam Co., Ltd         5,638     1 Sx cöûa vaø oáng theùp ñeå cheá taïo taøu thuûy; keát caáu thuoäc thaân, khung, voû cuûa m
                                                                 2599
         Dong-Il Interlining Ltd        11,321                                 2029
                                    1 Sx caùc saûn phaåm keo loùt duøng cho haøng deät may, sx chæ theâu (khoâng bao goàm co
         Cherfield Vina Co., Ltd        11,212                                 2599
                                    3 Sx khuoân maãu cho caùc saûn phaåm kim loaïi vaø phi kim loaïi, sx caùc chi tieát cuûa giaøy
         Ul Hwa Vietnam Co., Ltd        31,071                                    1329
                                    1 Sx, gia coâng caùc loaïi vaûi, saûn xuaát caùc loaïi oáng giaáy duøng cho ngaønh deät
         Jaeill Vietnam Co., Ltd        15,632                                  1329
                                    1 Deät caùc saûn phaåm töø sôïi polyester. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu. Sx c
         DongJin Vietnam Co., Ltd        15,016                                   cho
                                    1 Sx caùc loaïi quaït taûn nhieät, moâtô truyeàn ñoäng duøng2930xe oâtoâ vaø maùy coâng ngh
         Han Pack Co., Ltd            4,732                                 2599
                                    3 Sx taám ñaùy baèng nhoâm cuûa noài chaûo inox, sx caùc loaïi hoäp ñöïng buùt, hoäp ñöïng v
         SM Alupack Co., Ltd           5,000                                  1709
                                    1 Sx giaáy luaï traùng nhoâm, sx baêng P/S, caét saûn phaåm maøng nhoâm, sx baêng nhoâm
         Kaya Vina Co., Ltd           4,770     1 Deät vaûi                           1329
         D.Y Vina Chemical Co., Ltd       5,040      Sản xuất caùc loaïi caùc loaïi bằng nylon, duïng cho
                                    1 Saûn xuaát möïc in tuùi xaùch vaø keo söû polyester, ngaønh saûn xuaát möïc in. Sx caùc chaá
                                                                  2022
                                     da PU, da P.V.C, Saûn xuaát caùc loaïi tuùi xaùch
         Dong Jin Leiports Vina Co., Ltd    19,812     1 baèng nylon, polyester, da PU, da P.V.C, Saûn xuaát    1512
         IlShin Vina Co., Ltd          10,569     1 Sx vaûi, vaûi keo, vaûi aùo khoaùt, vaûi loùt         1329
         Hy Vina Co., Ltd            9,405     3 Sx caùc loaïi motor duøng trong coâng nghieäp, sx caùc loaïi khoùa keùo, daây ñai, khoùa daâ
                                                                  2710
         Shinhan Vina Co., Ltd          7,458                                    2029
                                    1 Sx keo acrylic caùc loaïi, Album (khoâng chöùa thoâng tin, hình aûnh), sx hoäp ñöïng ñieän tho
                            15,688     1 Cheá bieán vaø xuaát khaåu tieâu, ñieàu            1079
Happy Cook (1)                     12,704      Sx noài côm ñieän, quaït ñieän, beáp ñieän, loø viba, maùy loïc nöôùc, beáp ga, caùc loaïi ñoà
         TTD, INC Vietnam            3,040                                2599
                                    1 Sx khuoân maãu vaø caùc saûn phaåm töø khuoân maãu baèng kim loaïi. SX saûn phaåm hoä
         Samjin Vina Co., Ltd          3,319                                  2829
                                    3 Sx vaø laép raùp maùy hoùa hôi, maùy chieát naïp ga & caùc thieát bò coù lieân quan
         Gold Coin Feedmill (Dong Nai) Co., Ltd 4,940                                   1080
                                    1 Sx thöùc aên cho gia suùc, gia caàm & thöùc aên nuoâi troàng thuûy saûn
         Platech Co., Ltd            4,000                                  2220
                                    1 SX caùc SP baèng kim loaïi duøng trong gia duïng vaø coâng nghieäp, SX caùc SP baèng nhö
                          13,409
         Vietnam WeiZheng Industry Company Limited                                    duïng
                                    1 Sx caùc loaïi sôn vaø dung moâi duøng trong ngaønh daân 2022 vaø coâng nghieäp. Thöïc hi
         Fine Decor Co., Ltd           7,506     3 Sx vaùn eùp MFC (Melamine Faced Chipboard)           1621
         Chienta Bolt Co., Ltd          8,355     1 Sx, gia coâng caùc loaïi bu-loâng, taùn, loong ñeàn, ñinh, vít, nguõ kim; caùc loaïi linh kieän ba
                                                                   2599
ng ty Muto (2)                     40,000
         Hitech Mould Co., Ltd          1,600     1 Sx caùc loaïi khuoân maãu baèng kim loaïi           2599
         Unitek Enterprise PTY Ltd       25,097                                  1075
                                    1 Cheá bieán thöïc phaåm töø gia caàm, gia suc vaø nguõ coác, sx caùc suaát aên cheá bieán s
         Peaktop (Vietnam) Limited       15,027     1 Sx caùc loaïi neán                       2029
         Green World Co., Ltd          1,608                                   daàu
                                    1 Sx, cheá bieán vaø baûo quaûn thòt, thuûy saûn, rau quaû, 1020 môõ ñoäng thöïc vaät (thöïc p
         Movina Co., Ltd            8,464.6                                   1322
                                    1 Sx caùc loaïi muõ vaûi; Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu
         Taekwang MTC Vina Co., Ltd       35,128                                 thao
                                    1 Sx thaønh phaåm vaø baùn thaønh phaåm cuûa giaày theå 1520
                           30,096
         Vietnam Three Brothers Machnery Industrial Co., Ltd                                 coâng
                                    1 Sx caùc loaïi linh kieän xe oâ toâ, xe gaén maùy. Sx vaø gia2930 caùc loaïi linh kieän, phuï tu
         Seorim Vietnam Co., Ltd         5,761                                   2599
                                    1 Sx caùc loaïi duïng cuï baøn aên (dao, muoãng, nóa caùc loaïi), sx caùc loaïi bao bì vaø lô ñaù
         VISUCO                159,129                                   3091
                                    1 Laép raùp vaø saûn xuaát xe taûi ña duïng loaïi nhoû, xe chôû khaùch loaïi nhoû, xe maùy nha
         Green Chemical Co., Ltd        15,276                                 2029
                                    3 Sx Formalin 37%.,Sx Formalin töø 37% ñeán 50%. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu vaø nhaäp
         Eastgate Limited Liability Company   10,479     3 Sx caùc loaïi neán vaø caùc saûn phaåm lieân quan       2029
         Dongjin Vietnam Industrial Co., Ltd                                        2930
                                    1 Sx linh kieän, phuï tuøng xe oâ toâ. Thöïc hieän quyeàn nhaäp khaåu
         Daechang Rubber (VN) Co., Ltd      3,110                                2212
                                    1 Sx caùc saûn phaåm cao su duøng cho coâng nghieäp saûn xuaát xe oâ toâ
         Sakai Circuit Device of Vietnam Co., Ltd12,810    1 Sx baûng maïch ñieän töû FPC (Flexible print circuit)     2610
         Fu Lien Co., Ltd            5,480     1 Deät, theâu vaø in treân caùc saûn phaåm may maëc       1329
         Vega Fashion Co., Ltd          5,399     1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                  1410
         Samboo Co., LTD                                                  2220
                                    1 Sx bao nilon, lô ñaùnh boùng kim loaïi, baùnh xe ñaùnh boùng kim loaïi
         Boram Forging Co., Ltd          300                                    2930
                                    1 Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy. Sx caùc loaïi chaûo tay vaø e
         Raysound Industrial Co., LTD      10,793                                     chi tieát, phuï tuøng, linh kieän xe
                                    2 SX caùc loaïi taám trang trí noäi thaát, ngoaïi thaát, sx caùc 2930
         Chessi Co., Ltd             4,600     1 Sx, laép raùp thieát bò loïc nöôùc               2829
ole Fine Chemical Products (DN Cheá xuaát)        6,194                                   2023
                                    2 Sx caùc loaïi hoùa chaát vaø chaát phuï gia daïng theå loûng, neùn vieân, boät duøng trong co
 Seiko Việt Nam                     9,344                                  2813
                                    1 Sx caùc loaïi bôm coù kích thöôùc nhoû duøng cho caùc thieát bò y teá, maùy in vaø caùc thie
                           10,584
g Jin Textile Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Loteco)                                  1329
                                    1 Sx vaûi thaønh phaåm (khoâng bao goàm coâng ñoaïn nhuoäm)


                            10,793
N LOTECO                       840,741
TRAÏCH 1:
        Sika Limited (Vietnam)         19,980                                    2029
                                    1 Sx caùc chaát phuï gia söû duïng trong xaây döïng, thöïc hieän dòch vuï tö vaán kyõ thuaät, ho
        TongKook Vietnam Spinning Co., Ltd 140,000       1 Sx caùc sp sôïi vaø vaûi                   1311
                           80,000
        Poslilama Engineering & Construction Co., Ltd                                    2512
                                    1 Cheá taïo laép raùp caùc keát caáu, coät thaùp, thuøng chöùa vaø beå chöùa baèng theùp, tha
                          100,701
        Vietnam Caesar Sanitary Wares Joint Stock Company                                  2393
                                    1 Sx thieát bò veä sinh cao caáp baèng söù, sx boàn taém, voøi nöôùc vaø phuï kieän baèng kim
        Speco                  21,652     1 Sx giaøy deùp da muõ giaøy vaø phuï kieän giaøy       1520
        Hai Leck (VN) Engineering Co., Ltd   10,000     3 Thieát keá, cheá taïo, laép ñaët heä thoáng boàn chöùa hoùa chaát, hoùa daàu, ñöôøng oáng
                                                                  2512
        Hirota Precision Vietnam Co., Ltd    5,021                                     duøng
                                    1 Sx khuoân maãu kim loaïi vaø moät soá loaïi chi tieát cô khí2599 ñeå laép raùp linh kieän ñie
        Loong Bien Vietnam Co., Ltd       14,160                                      3100
                                    1 Sx caùc loaïi leàu, baït, tuùi nguû, ba loâ, sx caùc loaïi baøn, gheá, coïc leàu vaø ñoà gia duïng
        Dragon Bicycles Vietnam Co., Ltd    88,661                                    3092
                                    1 Sx linh kieän vaø phuï tuøng xe ñaïp, sx vaø laép raùp hoaøn chænh xe ñaïp (goàm xe 2 vaø 3
        Lien Minh Vina Co., Ltd        112,412     3 Keùo sôïi, deät, nhuoäm vaûi                 1311
        Vietnam Sun Chun Industrial Co., Ltd  19,977                                   2599
                                    1 Sx ñoà duøng trong nhaø, duïng cuï y teá, theå thao baèng kim loaïi
                         102,775
        Chang Yih Ceramic Joint Stock Company                                        2393
                                    1 Sx caùc loaïi gaïch men vaø gaïch myõ thuaät trang trí chaát löôïng cao, xaây döïng coâng trìn
        Il Kwang Vina Co., Ltd         15,021     1 Nhuoäm vaûi                         1313
        Wooree Vina Co., Ltd          35,794     1 Sx caùc loaïi ñeøn chieáu saùng, trang trì vaø chieáu hính; sx caùc linh kieän thieát bò ñieän, t
                                                                   2740
        Tair Dar Co., Ltd            10,000                                    1709
                                    1 Sx, gia coâng caùc loaïi oáng giaáy phuïc vuï ngaønh sôïi vaø deät
                          Co., Ltd
        United Sweethearts Garment (Vietnam) 21,359       1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                 1410
                            6,971
        Chung Long Plastic Industrial (Vietnam) Co., Ltd    1 Sx phuï kieän baèng nhöïa duøng cho thieát bò veä sinh    2220
        Xie Xing Ceramic Industries Co., Ltd   4,475     1 Sx nguyeân lieäu gaïch men                  3290
                          9,963
        Akzo Nobel Chang Cheng (Viet Nam) Limited                                      2022
                                    1 Sx gia coâng caùc loaïi sôn vaø caùc nguyeân vaät lieäu lieân quan ñeán sôn; sx pha cheá caù
        Samwoo Vietnam Co., Ltd         36,050                                  1511
                                    1 Sx, cheá bieán da vaø caùc saûn phaåm töø da, sx cheá bieán da nhaân taïo vaø caùc sp töø
                           (Vietnam) Co., Ltd 1 Sx caùc loaïi daây thun vaø nguyeân lieäu cao caáp ñeå sx 2212 aùo XK . SX phuï lieäu cho n
        Premier Elastic Webbing & Accessories26,083                                     quaàn
        Dong Bang Stainless Steel Co., Ltd   16,774                                   2410
                                    1 Sx theùp thanh, theùp daây khoâng gæ caùc loaïi, theùp daây carbon caùc loaïi, theùp daây hô
        High Point Vietnam Co., Ltd       61,348                                    1512
                                    1 Sx caùc loaïi tuùi xaùch vaø vali ; cho thueâ nhaø xöôûng doâi dö.
        Swan Industry (Viet nam) Co., Ltd    10,332                                   2512
                                    1 Sx bình chöùa khí, gia coâng laép raùp maùy neùn khí vaø heä thoáng cung caáp khí neùn, cu
        Daewon Textile Vietnam Co., Ltd     46,883                                   1313
                                    1 Sx nhuoäm sôïi caùc loaïi, deät, nhuoäm vaø hoaøn taát caùc loaïi vaûi cao caáp
        Hwaseung Vina Co., Ltd         354,107     1 Sx giaøy theå thao vaø caùc boä phaän cuûa giaày       1520
        Seo Incheon Vietnam Co., Ltd       8,630                                    3290
                                    1 Sx caùc loaïi leàu xeáp, khung leàu vaø caùc phuï kieän ñi keøm. SX baøn gheá sofa baèng go
        Shih Jung Vietnam Co., Ltd       17,000                                    2599
                                    1 Sx caùc loaïi duïng cuï aên, naáu aên, ñoà duøng gia ñình baèng kim loaïi. SX phuï kieän cho n
        Yue Hsin (Vietnam) Woodwork Co., Ltd 15,754                                     1629
                                    1 Sx, gia coâng caùc saûn phaåm goã. SX caùc loaïi giaøy (thöïc hieän taïi Chi nhaùnh)
        Run Tai Stock Co., Ltd          7,000                                  duïng
                                    1 Sx keõm cuoän, caùc saûn phaåm töø sôïi keõm. Sx Sp gia2599 vaø duïng cuï theå thao töø
        Lee Bao Steel and Iron Co., Ltd     10,000                                  2599
                                    1 Sx daây keõm, daây theùp, daây theùp khoâng gæ, daây theùp maï vaø caùc loaïi ñinh, kim th
        Dai Shin Electro-Mechanical Corp     7,633                                  2710
                                    1 Sx, gia coâng & laép raùp thaønh phaåm, baùn thaønh phaåm: moâ tô, caùc loaïi quaït ñieän,
        Elma Vietnam Industry Co., Ltd     20,786                                    2814
                                    1 Sx boä truyeàn ñoäng, truïc hoäp soá, truïc baùnh raêng, baùnh raêng hoäp soá vaø moät soá
Xaây laép Ñieän cô Full Power                     1 Thieát bò ñieän                       2790
        Song Shyr Industrial Co., Ltd      8,279                                   2599
                                    1 Sx, gia coâng chi tieát, linh kieän baèng nhoâm duøng cho ñoäng cô ñieän, sx caùc loaïi moâ t
        Tai-Tech Forge Industrial Co., Ltd   14,975                                   cuï baèng kim loaïi, sx khuoân maã
                                    1 Sx linh kieän phuï tuøng oâ toâ, gaén maùy, sx caùc coâng 2930
        Hangdo Vina Co., Ltd           9,937                                     2220
                                    1 Sx caùc loaïi khuoân giaøy, sx caùc loaïi chi tieát baèng nhöïa duøng cho giaøy da, saûn phaå
        Dian-Ya Ceramic Industrial Co., Ltd   7,890                                    vaø
                                    1 Sx caùc loaïi gaïch ñaù granit nhaân taïo, gaïch boùng kính 2393gaïch kính cao caáp. Xöû lyù b
        Hong Won Vina Co., Ltd         12,090                                  2212
                                    1 Sx vaø nhuoäm caùc nguyeân lieäu, phuï lieäu daønh cho ngaønh giaøy. Eùp noùng vaø in ch
        Fine Cable Vina Co., Ltd         5,500     1 Sx caùc loaïi daây theùp khoâng gæ vaø caùc loaïi daây theùp ñaëc bieät. Sx daây caùp khoân
                                                                  2410
                          22,523
        Furnitech Components (Vietnam) Co., Ltd                                        cho saûn phaåm goã
                                    1 Sx khung kim loaïi vaø caùc chi tieát baèng kim loaïi duøng 2599
         Asia Stainless Corporation       130,443                                beà
                                  1 Sx theùp khoâng gæ caùn nguoäi, xöû lyù vaø hoaøn thieän2410 maët caùc loaïi theùp khoâng
         T.A Vietnam Industries INC        47,150                                  duøng
                                  1 Sx caùc loaïi cöûa gioù, linh kieän vaø phuï tuøng cöûa gioù2220 cho caùc heä thoáng maùy
         Avco Vietnam Limited           5,012                              2029
                                  1 Sx thaønh phaåm vaø baùn thaønh phaåm caùc loaïi hoùa chaát duøng trong ngaønh deät, nh
         White Glove Co., Ltd           9,044  1 Sx gaêng tay cao su                      2212
         Duckil Vietnam Co., Ltd          9,600  3 Sx caùc loaïi phuï kieän duøng trong ngaønh giaøy da     2212
         Samjin International Co., Ltd       5,332                                2023
                                  1 Sx chaát taåy röûa, taïo boït, chaát laøm meàm vaø hoùa chaát duøng cho ngaønh deät nhuoä
         Sen He Hardwood Co., Ltd         9,608    Sx ñoà goã…
         Union Turbine Co., Ltd          10,037                                  3312
                                  2 Thöïc hieän dòch vuï baûo trì tuoác bin khí, tuoác bin hôi vaø maùy phaùt ñieän
         Majestic Enterprise Co., Ltd       15,760                                   1512
                                  1 Sx caùc loaïi hoäp, tuùi ñöïng nhaïc cuï, sx caùc loaïi vali, tuùi xaùch, sx caùc loaïi daây buoäc,
         Shin Chang Metal Industrial Co., Ltd   6,969                                2599
                                  1 Sx saét taám töø toân (tole) cuoän, vaø caùc saûn phaåm töø saét taám. SX löôùi töø toân cuo
         Chean Shin Industrial (Vietnam) Co., Ltd 5,383                                hôïp
                                  1 Sx caùc saûn phaåm vaø caùc chi tieât baèng cao su toång2212 duøng cho ngaønh deät. Thö
ghệ Toaøn Taâm                       4,636
         DSCM-vietnam Co., Ltd          10,030                                2220
                                  1 Sx caùc loaïi boïc daây ñieän vaø daây caùp. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu. S
                          1,568
         Keunhwa Export Packaging Company Limited      3 Sx bao bì baèng giaáy vaø bìa carton             1702
         Taeyang Saigon Co., Ltd         28,866                                2599
                                  1 Sx phuï tuøng, linh kieän cuûa maùy caùn theùp, maùy tieän, maùy xöû lyù nhieät, sx boä ñoà
         Julien (VN) Metal Powder Co., Ltd    17,658                                 2591
                                  2 Sx boät ñoàng, boät thieác, boät keõm, boät inox, boät ñoàng thieác, boät ñoàng keõm, boät ñ
         Steel-Tech (Vietnam) Co., Ltd      58,770                                2592
                                  2 Gia coâng, cheá taïo vaø laép ñaët khung keøo (trong ñoù coù coâng ñoaïn gia coâng caét, uo
         Beauty Stone (Vietnam) Co., Ltd     37,190                                 caåm
                                  3 Sx, gia coâng ñaù trang trí xaây döïng (ñaù hoa cöông, ñaù3290 thaïch...)
         Uginox Vietnam Co., Ltd-Dongnai Branch9,920                                 2410
                                  2 Sx, gia coâng caùc sp theùp baèng theùp phaúng khoâng gæ
         Metal-Tech (VietNam) Co., Ltd      17,096                               2511
                                  3 Sx caùc saûn phaåm (goàm caáu kieän) töø kim loaïi ñuùc saün ñeå phuïc vuï trong coâng trìn
         Phospin Co., LTD             10,000                                1329
                                  1 Sx vaø gia coâng caùc loaïi nhaõn nhöïa. Gia coâng in, eùp, theâu vi tính caùc loaïi nhaõn maù
         HS Vietnam Chemical Co., Ltd       69,479  1 Sx giaøy theå thao vaø caùc boä phaän cuûa giaày       1520
                             15,000                                 1702
                                  1 Sx bao bi cacton tu nguyeân lieäu giaáy, sx va gia cong caùc loaïi nguyeân phuï lieäu duøng ch
en Callar (thueâ nhaø xöôûng cuûa Coâng ty Sôïi chæ Vieät Coân)                               1410
                                  3 Sx quaàn aùo may saün, saûn xuaát vaø gia coâng baâu aùo, tay aùo, lai aùo, maéc sôïi; Thöï
                           845
 Wei Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng Cty TNHH Shih Jung Vieät Nam)                                2599
                                  1 Saûn xuaát caùc loaïi khuoân maãu chính xaùc vaø khung giöôøng; sx giöôøng, baøn, gheá, k
Tung Kuang (2)                      100,700
HÔN TRAÏCH 1                      2,174,592
TRAÏCH 2:
         Hualon Corporation Vietnam       311,674                                  1311
                                  1 Keùo sôïi, deät vaûi thuûy löïc, sx sôïi POY-FDY, sôïi polyester chip -POLY
                          75,000
         Ching Fa Fishing Implements MFG Corporation                                    nuoâi
                                  1 Sx caùc loaïi löôùi, daây, sôïi ñeå ñaùnh baét caù vaø löôùi 1324 caù, thöïc hieän caùc dòch v
         Choongnam Vietnam Textile Co., Ltd 150,000                                   xöôûng
                                  1 Sx vaø kinh doanh caùc loaïi sôïi vaø vaûi. Cho thueâ nhaø 1311 doâi dö; sx caùc loaïi saûn
         SY Vina Co., Ltd             65,540                                Nam
                                  1 Nhuoäm hoaøn taát vaûi do caùc nhaø maùy deät taïi Vieät 1313 sx, may gia coâng vaø nhaäp
                          30,000
         LG Vina Cosmetics Joint Company Limited                                    2023
                                  1 Thaønh laäp caùc trung taâm tö vaán kyõ thuaät trang ñieåm, kyõ thuaät chaêm soùc da vaø d
         Olldo Vietnam Corporation             3 May maëc, thôøi trang                     1410
         Vietnam Hsin Sou Chemical Co., Ltd    6,200                                 2029
                                  1 Sx caùc hoùa chaát phuï trôï cho vieäc nhuoäm vaûi, sôïi. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, qu
         King's Grating Company Limited      77,000                                2599
                                  1 Sx, laép raùp taám saøn chòu löïc baèng theùp vaø phuï kieän coù lieân quan, sx laép ñaët ca
         Yue Kun Co., Ltd             9,775                               1311
                                  1 Nhuoäm, gia coâng nhuoäm vaø sx caùc loaïi sôïi, chæ, daây, löôùi, vaûi, xe caùc loaïi sôïi, ch
         Kosteel Vina Co., Ltd          33,000                                2599
                                  1 Sx theùp daây vôùi haøm löôïng carbon thaáp, ñinh theùp, daây keõm gai, xd caùc coâng trình
         Wei-Chien Mechanical Engineering Co.,10,000
                            Ltd     1 Thi coâng caùc coâng trính daân duïng, coâng trính coâng nghieäp …Thöïc hieän quyeàn xuaá
                                                                4290
         Chang Fu Machinery Engineering Company Limited
                          15,000                                    vaø
                                  1 Thieát keá, thi coâng xaây döïng coâng trính coâng nghieäp4390daân duïng, thieát keá cheá ta
         Welly Industrial Co., Ltd        50,000  1 Sx saûn phaåm ñieän gia duïng & linh kieän moâ tô       2750
         Chig Feng Co., Ltd            10,074                                2395
                                  1 Sx beâ toâng töôi, beâ toâng nhöïa noùng, caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, xaây döïng coâng
         Namtex Co., Ltd             83,990                                1313
                                  1 Deät, nhuoäm vaø hoaøn taát vaûi caùc loaïi, sx, nhuoäm sôïi chæ caùc loaïi
        Song Ho Industrial Co., Ltd       123,600                                2599
                                   1 Sx daây thöøng, daây thaéng, maù phanh, daây caùp caåu haøng, daây theùp, cöûa ñoùng xa
        Chin Kong Graphic Co., Ltd        10,400                                 2220
                                   1 Sx caùc loaïi taám nhaõn myõ thuaät baèng nhöïa vaø kim loaïi
                           16,000
        Kimanson Instruments (Vietnam) Co., Ltd                                      3220
                                   1 SX thieát bò khueách ñaïi aâm thanh, caùc loaïi linh kieän vaø phuï kieän cho ñaøn ghi ta ñieä
        Gi Tai Sewing Thread Co., Ltd      30,000                                  1311
                                   1 Sx vaø nhuoäm caùc loaïi chæ, sôïi, daây, löôùi, vaûi. Sx vaø nhuoäm phuï lieäu giaøy deùp
        Yu Sin Industrial (Vietnam) Co., Ltd   20,000   3 Sx phoâi nhoâm hôïp kim                   2599
                           40,000
        Vietnam Dona Gold Long John International Co., Ltd                                1311
                                   1 Sx caùc chaát lieäu töø sôïi, vaûi ñeå laøm nguyeân lieäu cho ngaønh saûn xuaát giaøy, deät,
        Dong Nai Hwa Ching Foam Co., Ltd     83,000                                 vaø
                                   1 Sx xoáp PU, caùc sp ñöôïc gheùp, eùp töø muùt xoáp, vaûi 2220da thaønh phaåm.
        YGS Vina Co., Ltd            10,074                                 2410
                                   1 Sx vaø gia coâng caùc loaïi theùp khoâng gæ. Gia coâng caùc loaïi theùp (tröø theùp khoâng g
        DongNai Professional Motor, Ltd     124,000   3 Sx motor ñieän vaø quaït ñieän               2710
        Eclat Textile Co., Ltd (Vietnam)     79,500   1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                 1410
        Wha Il Vina Co., Ltd           30,000                                  1312
                                   1 Deät vaûi, sôïi caùc loaïi. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu vaø quyeàn phaân ph
        Da Luen (Vietnam) Co., Ltd        43,035                                  1312
                                   1 Deät, nhuoäm caùc loaïi vaûi, nghieàn, eùp nhöïa, pheá lieäu xuaát khaåu
        Halla Vina Concrete Corp        156,400                                 2395
                                   1 Sx beâ toâng troän saün, coïc beâ toâng, ñaù caáp phoái, VLXD vaø caùc saûn phaåm töø VL
        S. T Pharma Co., Ltd           20,430                               2100
                                   3 Sx döôïc phaåm theo tieâu chuaån GMP. Sx döôïc phaåm daïng siroâ, daïng oáng tieâm, daïng
        Vietwin Industrial Co., Ltd       10,680                                   töû,
                                   2 Sx nhaïc cuï, duïng cuï theå duïc theå thao, linh kieän ñieän3220caùc sp ñieän töû daân duïng,
        Hung-Chang Industrial Co., Ltd      10,680                                  2610
                                   2 Sx linh kieän ñieän töû, ñieän töû daân duïng vaø caùc linh kieän coù lieân quan
        Hemmay Co., Ltd              9,775                                   1329
                                   1 Sx baêng deät, nhaõn in, vaät lieäu sôïi, vaät lieäu chæ, caùc sp deät, vaûi, ren (khoâng bao go
                         35,600
        Hankook Tower Crane Company Limited                                        2829
                                   1 Sx caàn truïc thaùp, caàn truïc coâng nghieäp, caùc loaïi caàn truïc, baêng taûi, maùy naâng v
        Woorim Machinery Company Limited     10,000                                 2829
                                   2 Sx boä giaûm toác caàn truïc thaùp, boä giaûm toác caàn truïc coâng nghieäp, maùy naâng, ca
                         332,288
        Sanyang Motor Vietnam Company Limited                                        2930
                                   1 Sx, laép raùp ñoäng cô oâ toâ, linh kieän xe oâ toâ, xe oâ toâ taûi nheï döôùi 3,5 taán vaø xe o
        Vina Buhmwoo Co., Ltd          29,370                                 2029
                                   1 Sx caùc loaïi daàu nhôøn ñeå gia coâng kim loaïi (daàu caét, daàu thuûy löïc, daàu laøm saïch
        King Tai Industrial Co., Ltd       30,014                                 chuyeân duïng duøng trong coâng
                                   3 Sx, gia coâng caùc loaïi saûn phaåm baèng saét vaø theùp 2599
        JSP Co., Ltd               10,680                                   2790
                                   2 Sx laép raùp tuû haï theá, trung theá, tuû ñoùng caét, tuû ñieàu khieån, tuû baûo veä, tuû caáp
        Kinghigh Communication Co.,LTD      1,290                                 coâng
                                   2 Sx thieát bò thoâng tin, vieãn thoâng vaø caùc saûn phaåm 2630 ngheä thoâng tin troïng ñieå
        AJU Viet Nam Co., LTD          98,280                                  2395
                                   1 Saûn xuaát caùc loaïi coïc beâ toâng neùn, chòu löïc, beâ toâng troän saün, caùc saûn phaåm
        T.N.V Company LTD            17,000                                1629
                                   3 SX, cheá bieán caùc saûn phaåm goã vaø chi tieát cuûa saûn phaåm goã töø nguoàn goã nha
                             4,000
HH Sôïi Tainan Vieät Nam (2)               90,450    Saûn xuaát sôïi caùc loaïi
        GM TECH VINA CO., LTD          21,300                                baèng
                                   3 sx khuoân ñoå beâ toâng coù khung baèng theùp vaø vaùn 2431 nhöïa ñaëc bieät. Sx töôøng
        Vietnam Center Power Tech        12,450                                2720
                                   1 Sx vaø gia coâng caùc loaïi pin duøng cho caùc saûn phaåm ñieän töû. Saûn xuaát caùc nguye

        Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Việt Nam) Co., LTD
                           34,190                                   2022
                                   2 Sx caùc loaïi sôn vaø nguyeân lieäu ñeå sx sôn, (k bao goàm hoùa chaát cô baûn) duøng trong

                             11,040                                   maùy
                                   1 Sx gia coâng caùc linh kieän ñieän töû, caùc loaïi ñeøn led, 2610 laøm khoâ khoâng khí, pin n

Toân Phöông Nam taïi Nhôn Traïch            105,626   3 Sx toân maï maøu vaø hôïp kim nhoâm keõm          2599

ord textile Corporation                 20,436   3 Keùo sôïi, deät vaûi thuûy löïc               1311

hwa Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Deät Choongnam)                                      1319
                                   3 Sx nhaõn vaûi caùc loaïi (khoâng bao goàm coâng ñoaïn nhuoäm)
u Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Deät Choongnam                                       1629
                                   3 SX caùc saûn phaåm goã duøng trong lónh vöïc coâng nghieäp; sx caùc saûn phaåm goã tran
HÔN TRAÏCH 2                      2,608,841
TRAÏCH 3:
        Youngtex Vina Co., Ltd          30,568                                  1329
                                   1 Sx caùc loaïi vaûi töø sôïi polyester. Sx caùc saûn phaåm may maëc (khoâng bao goàm coâng
                                    Sx sôïi nhaân taïo, haït polyester, xe, deät, nhuoäm,
                                    hoaøn taát, cheá bieán sôïi….Laép ñaët, vaän
        Formosa Industries Corporation     2,990,622   1 haønh nhaø maùy ñieän ñeå töï tieâu thuï ñieän vaø     1311
        Sinpoong Vina Co., Ltd          10,112      thöùc aên gia suùc, gia caàm, thöùc aên thuûy
                                   1 Sx caùc loaïi khoaù keùo, daây ñai             2599
                                    haûi saûn, cung caáp toâm gioáng, caù gioáng chaát
                                    löôïng cao; thöïc hieän dòch vuï hoã trôï kyõ thuaät
        Harvest Industrial Corporation Limited 46,147    1 chaên nuoâi; dòch vuï hoã trôï vieäc phoøng chöõa     1080
        King Long Company Limited        21,000                                 2395
                                   1 Sx beâ toâng töôi, caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, nhaän thaàu xd caùc coâng trình coâ
        Song Hui Company Limited         1,500                                 2399
                                   1 Sx caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, thi coâng caùc coâng trình phuû nhöïa ñöôøng, thieá
        Der Fuh Company Limited          2,000                                 2399
                                   3 Sx caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, thi coâng caùc coâng trình phuû nhöïa ñöôøng,thaàu
       Shin You Co., Ltd           15,000                                     beâ
                                    1 Sx beâ toâng töôi, beâ toâng nhöïa noùng, caùc caáu kieän 2395toâng ñuùc saün, xaây döïng c
                        12,000
       Tung Kong SeaFood, Ice Company Limited                                        1020
                                    1 Cheá bieán thuûy haûi saûn, sx caùc loaïi thöùc aên nhanh ñöôïc cheá bieán töø thuûy, haûi sa
       Hung Ta Company Limited (Vietnam)   28,824                                    4290
                                    1 Sx ñeøn vaø coâng taéc caùc loaïi duøng trong coâng nghieäp vaø daân duïng, sx saûn phaåm
                           5,189                                    7490
       Yeong Jaan non Destructive Inspection Company Limited 1 Dòch vuï kieåm tra chaát löôïng caùc loaïi moái haøn kim loaïi. Thieát keá, laép raùp, baûo döô
       C.T Polymer Co., Ltd          5,500                                     2029
                                    1 Sx caùc loaïi phuï gia söû duïng trong coâng nghieäp deät, sx keo daùn trong ngaønh goã vaø
       Li Shin Company Limited        15,173                                    2395
                                    1 Sx beâ toâng töôi, caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, nghieàn ñaù, thi coâng caùc coâng tr
       Normura Weldteco (VietNam) Co., Ltd 16,900        1 Sx queâ haøn caùc loaïi vaø boät ñeå saûn xuaát que haøn2599
       Kuo Yuen Industrial Vietnam Ltd    24,100                                    1511
                                    1 Sx vaø gia coâng caùc loaïi da ñaõ thuoäc duøng laøm nguyeân lieäu cho ngaønh coâng nghie


                         17,223
       Kaoten Packing (Viet Nam) Company Limited        1 Sx caùc loaïi oáng loõi vaø bao bì baèng giaáy       1702
       Palm Paper Co., Ltd          5,700       1 Sx caùc loaïi oáng loõi vaø bao bì baèng giaáy       1702
       Chao Hun (Vietnam) Company Limited 10,400                                      1311
                                    1 Taùi cheá caùc sp boâng, vaûi, sôïi töø nguoàn nguyeân lieäu mua taïi Vieät Nam
       Jenda Co., Ltd             5,179                                     2212
                                    1 Sx caùc loaïi ñeá giaøy, hoùa chaát, chaát xuùc taùc söû duïng trong ngaønh nhöïa vaø cao su
                          171,800
       Chin Well Fasteners (Vietnam) Co., Ltd                                           choát,
                                    1 Sx caùc loaïi bulon, ñinh oác, ñinh vít, ñinh ri-veâ, caùc loaïi2599 daây keùo taêng löïc, khuoâ
       Vina Tawana Container Co., Ltd    50,000       1 Sx bìa carton, bao bì & moät soá saûn phaåm töø giaáy    1702
       Caron Industry Company Limited     5,800                                     ngaønh sx giaøy deùp, ñoà trang t
                                    1 Sx caùc loaïi muùt xoáp, keo daùn, sx phuï lieäu duøng cho 2029
                         Limited
       Formosa Taffeta (Dong Nai) Company 208,575                                     1329
                                    1 Sx caùc loaïi vaûi thaønh phaåm, sôïi vaø chæ maøu; sx caùc loaïi vaûi muøng duøng cho loáp
                           34,527
       Advanced International Multitech (Vietnam) Corporation Ltd1 Sx caùc loaïi banh ñaùnh golf & gaäy ñaùnh golf      3230
                          37,433
       Wei Tai Viet Nam Leather Joint Stock Company                                    1511
                                    1 Sx caùc loaïi da töø da nguyeân lieäu ñaõ qua sô cheá (Wet Blue). Thöïc hieän quyeàn xuaát k
       Shun Yih Ceramic Industry Co., Ltd  20,000                                      2599
                                    1 Sx vaät lieäu Hydro kim loaïi, vaät lieäu hôïp kim saét vaø vaät lieäu khaùc thuoäc nhoùm ñaát
                          100,000
       Jackson Precision Casting Industrial Co., Ltd                                    ñaùnh
                                    3 Sx caùc loaïi boùng, gaäy, phuï kieän daønh cho boä moân 3230 golf, saûn xuaát caùc chi tie
       Jeau Shan Industry (Vietnam) Co., Ltd 15,127                                    1071
                                    3 Sx caùc loaïi baùnh keïo, ñöôøng maïch nha, cheá bieán caø pheâ, laïc, haït ñieàu. Thöïc hieä
                         200,360
       Cheng Shin Rubber (Vietnam) IND. Co. Ltd                                         2211
                                    1 Sx saêm loáp xe caùc loaïi, cao su taùi sinh, caùc loaïi ñai vaø thieát bò chaùnh kín baèng cao
       Yuan Shin Industry Co., Ltd      10,000                                   caùc
                                    1 Sx saûn phaåm töø nhöïa cao phaân töû vaø khuoân maãu 2220 loaïi. Saûn xuaát oáng xi maê
                          30,000
       European Building Materials Company Limited                                      2029
                                    1 Sx caùc loaïi keo daùn gaïch, ñaù, saûn xuaát caùc loaïi boät treùt töôøng vaø caùc loaïi cöûa
       Euro Plastic Vietnam         16,500       3 Sx caùc loaïi bao bì, tuùi giaáy, tuùi nilon        1702
       Thuan Them Affiliated Co., Ltd      52                                    6910
                                    1 Tö vaán ñaàu tö, khai thueá haûi quan, giao nhaän boác xeáp, vaän chuyeån haøng hoùa baèn
       Promax Textile (Vietnam) Co., Ltd   67,000                                   1329
                                    1 Sx caùc saûn phaåm deät may, sx nguyeân lieäu duøng trong ngaønh nhuoäm, sx thieát bò, lin
                          50,000        Nhöïa
       Richway Plastics Co., Ltd       3,200       3 Sx caùc loaïi bao bì töø nhöïa               2220
       Tianhua (Vietnam) SPC Industries Ltd 20,000                                    2029
                                    2 Sx hoùa chaát duøng trong coâng ngheä xöû lyù nöôùc, nöôùc thaûi
       CSB Battery (VietNam) Co., Ltd    100,000       1 Sx ắc quy năng lượng kỹ thuật; aéc quy nguyeân lieäu, baùn thaønh phaåm, sx bộ sạc điện; sx
                                                                 2720
       Bueno Technology Co., Ltd       68,053       1 Sx caùc loaïi van, linh phuï kieän laép raùp van vaø caùc chi tieát saûn phaåm cuûa van, caùc
                                                                   2599
       Vel Corporation            20,000                                  2829
                                    1 Sx MMTB cho ngaønh coâng ngheä sx theùp goàm: maùy caét cuoän, maùy caét taám, oáng c
       Y.S.P Industries Vietnam Co., Ltd   68,000                                    2100
                                    1 Sx döôïc phaåm, thuoác thuù y vaø thuûy saûn, thuoác ñoâng döôïc, thuoác boå sung söùc kh
       KLC Co., Ltd              3,520                                     loaïi
                                    3 Sx keát caáu theùp duøng trong xaây döïng, gia coâng caùc2599 saét duøng trong xaây döïng
       Sammi Limited             17,052       1 Sx daây vaø löôùi inox caùc loaïi              2599
       Kirby Southeast Asia Co., Ltd     65,820       1 Sx keát caáu theùp, nhaø theùp tieàn cheá          2599
       Gold on Vina Co., LTD                  1 Saûn xuaát SP may maëc                   1410
       Towa Vietnam Co., LTD         17,000                                    loaïi
                                    1 SX ñoà gia duïng baèng nhöïa, sx ñoà gia duïng baèng kim 2220(khoâng bao goàm coâng ñoa
       Rohm and Haas Vietnam Co.,LTD     40,764                                     2011
                                    2 Sx caùc loaïi sp hoùa hoïc (ACRYLIC tinh khieát, Styren Acrylic, Vinyl Acetate, Opaques, Poly
TNHH Plus Vieät Nam                 30,000       3 Saûn xuaát ñoà baám, kim baám, caùc loaïi vaên phoøng phaåm khaùc (kim keïp, keïp töø tình
                                                                3290
h Vieät Nam (Thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Hung Ta)   1,514                                     2029
                                    3 Sx chaát phuï gia duøng tieát kieäm nhieân mieäu, cheá bieán phuï gia nhôùt boâi trôn
                          15,000                                    2410
                                    3 Sx caùc caáu kieän theùp vaø theùp khoâng gæ; sx caùc loaïi vaùn coâng nghieäp; sx caùc lo
HÔN TRAÏCH 3                     4,750,234
TRAÏCH 5:
        Vietnam SunYad Technology Limited    30,000    1 Saûn xuaát da nhaân taïo                 1511
                           1
        U Best Vietnam Polymer Industry Co., Ltd7,000                                    1511
                                   1 Sx da, da nhaân taïo, vaûi nhaân taïo, nguyeân lieäu deät nhuoäm, sp nhöïa toång hôïp
                         246,000
        Headway Advanced Materials (Vietnam) Co., Ltd     1 Sx PU laøm cöùng beà maët, keo PU, nhöïa toång hôïp, sôn duøng cho ngaønh xaây döïng, ph
                                                                2220
                          90,000
        Gloeast Development (Vietnam) Co., Ltd         3 Sx caùc loaïi vaûi                    1329
        Dong Nai Nakagawa Denka Co., Ltd     17,000    1 Sx caùc loaïi thieát bò ñieän, ñieän töû         2790
        Jang In Furniture Vietnam Co., Ltd    30,000                                  3290
                                   1 Sx caùc saûn phaåm noäi thaát. Laép ñaët ñoà goã noäi thaát. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaå
        Bolster Building Products VN Co., Ltd 16,000                                     toân,
                                   1 Sx keát caáu nhaø theùp tieàn cheá, sx gia coâng caùc loaïi2599 xaø goà hính chöõ C vaø ch
        Texhong (Vietnam) Textlile Limited   192,254    1 Sx caùc loaïi sôïi                    1311
        POS-DCS Vietnam Co., Ltd         70,000    3 Gia coâng caùc saûn phaåm theùp              2592
        Hyosung Vietnam Co., Ltd        410,887                                   1311
                                   1 Sx sôïi vaûi maønh vaø caùc loaïi sôïi nhö spandex, nylon, polyester (khoâng coù coâng ñoaïn
        Posco Vietnam Processing Center Co., 68,208
                          Ltd        1 Gia coâng taám theùp vaø daõi theùp            2592
        Hyundai Welding Vina Co., LTD      104,863    2 Sx vaät lieäu haøn vaø maùy haøn             2829
        Young Wire Vina Company Limited     23,544    2 Sx caùc saûn phaåm theùp (daây caùp theùp, thanh theùp, 2599theùp, voøng, khung vaø beâ
                                                                coät
        Oto Vina Co., LTD            30,024    1 Sx caùc chi tieát cuûa hoäp soá oâ toâ          2930
        Sam Hwan Vina Co., Ltd          44,380                                 2599
                                   1 Sx vaø gia coâng caùc saûn phaåm daây ñai theùp vaø daây ñai nhöïa PET; sx vaø gia coâng
                           69,559
        Lock & Lock Vina Limited Liability Company                                    2220
                                   1 Thieát keá, saûn xuaát caùc saûn phaåm nhöïa. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, quyeàn nhaä
                          37,369
        Coating Fine Chemical Viet Nam Co., LTD        3 Sx nhöïa PE Polyol, PU Resin, TPU, nguyeân lieäu hoùa chaát nhö: Polyisocyanate, Antioxidan
                                                                2220
        POLYTEC CO.,LTD             11,830    3 Sx vaø tieâu thuï sôïi nhöïa töø chai PET         2030
HÔN TRAÏCH 5
MAY NHÔN TRAÏCH:
        Ho Tai Tech Co., Ltd           20,000                                 2220
                                   3 Sx voû maùy laptop, voû monitor, voû maùy laïnh, voû maùy tivi, voû ñaàu DVD vaø caùc chi ti
        Jungang Vina Co., Ltd          12,000                                 1322
                                   1 Sx caùc saûn phaåm may maëc, gia coâng caùc loaïi vaûi (khoâng bao goàm coâng ñoaïn nhu
        Brandon Miles Design LLC         2,000                                 3100
                                   3 Sx gheá ngoài boïc da (da ñaõ qua xöû lyù vaø nhaäp khaåu) vaø gheá ngoài boïc vaûi, caùc l
        Sang Gee Roll Vina Co., Ltd        9,435                                   2212
                                   2 Sx loõi cao su caùc loaïi phuïc vuï cho ngaønh deät vaø in aán (khoâng bao goàm coâng ñoaïn
        Cyma Vina Co., Ltd            20,000                                 2220
                                   2 Sx nguyeân lieäu nhöïa, taám nhöïa, taám phaúng, thanh nhöïa, oáng nhöïa vaø caùc saûn ph
 c Hueâ (thueâ nhaø xöôûng Cty Vieät Tieán)              1 Sx toân, xaø goà baèng kim loaïi duøng trong ngaønh xaây 2750 Laép döïng nhöõng saûn ph
                                                                 döïng.
 TNHH Samsun Vieät Nam                 40,000
                            15,000                                 2220
                                   1 Sx caùc sp taám nhöïa ñònh hình, sp phun nhöïa ñònh hình, caùc loaïi oáng giaáy vaø caùc sp
        GIYEON Vina Machinery Co., LTD      15,000                                  2829
                                   1 Sx va gia coâng caùc loaïi maùy moùc thieát bò cô khí noâng nghieäp duøng trong ngaønh deä
                            175,000    1 Cheá bieán goã                      1610
         Mi Ju Vietnam Co., Ltd        20,000    2 Sx caùc loaïi taám nhöïa PVC duøng cho xe hôi, bao, tuùi, giaøy,…
                                                                  2220
       Daidong Vina Logipack Co., LTD                                            2790
                                   3 SX vaø gia coâng caùc saûn phaåm linh kieän, thieát bò ñieän nhö daây, tuû buø ñieän, maùy
      Dae-do papet Tube Vietnam Co., LTD                                          1709
                                   1 SX caùc loaïi oáng giaáy töø nguyeân lieäu giaáy thaønh phaåm (khoâng bao goàm coâng ñoa
        J & V Engineering Co., Ltd                                            2599
                                   1 Sx keát caáu theùp vaø moät soá loaïi maùy moùc, thieát bò phuïc vuï coâng nghieäp, sx kính
Metal Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng Cty Samsun)                                          2599
                                   1 Sx caùc sp daïng taám, daïng thoûi töø hôïp kim nhoâm, keõm vaø kim loaïi maøu. Boät keõm
                                    3 Saûn xuaát cao su nguyeân lieäu, sx caùc saûn phaåm töø 2212 nguyeân lieäu vaø cao su ta
 Yang Inc Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Vieät Tieán) (ngöng hoaït ñoäng)                            cao su
        JKF Industri Co., Ltd                                               3290
                                   1 Saûn xuaát caùc thieát bò phuï tuøng cuûa heä thoáng thoâng gioù, heä thoáng loïc gioù duøn
        Ju Fu Co., Ltd              2,725                                2220
                                   1 Saûn xuaât caùc saûn phaåm moùc aùo baèng kim loaïi vaø nhöïa (khoâng bao goàm coâng ñ
        Fi-zen Steel Services (Vietnam) Ltd          1 Sx inox vaø caùc saûn phaåm inox (thía, muoãng, noài, khay côm, khay traø, khuoân ñaù tuû l
                                                                 2599
Metallurgy (Thueâ nhaø xöôûng Cty CP Vieät Tieán Ñoâng AÙ)
                           2,225                                     2599
                                     3 Saûn xuaát gia coâng caùc loaïi saûn phaåm daïng taám, daïng thoûi töø nhoâm, theùp vaø kim
                           Ñoâng
er (Vieät Nam) (Thueâ nhaø xöôûng Cty CP Vieät Tieán 2,300 AÙ)      3 Saûn xuaát vaø gia coâng tim boùng ñeøn           2740
                            24,000
                                                                   2610
                                     3 Laép raùp vaø gia coâng cô khí caùc loaïi maùy, duïng cuï, thieát bò phuïc vuï ngaønh coâng n
                                                                   2610
g -Iltech Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Vieät Tieán Ñoâng AÙ) 3 Sx chi tieát, linh kieän ñieän töû vaø linh kieän phuï tuøng oâ toâ, xe maùy caùc loaïi baèng vaä
                    1,400                                            1512
                                     3 Sx bao nylon, lô ñaùnh boùng kim loaïi, baùnh xe ñaùnh boùng kim loaïi
 Nam Create Medic                    19,014      3 Sx nguyeân phuï lieäu ngaønh giaøy da (moùc, khoùa keùo, ñeá giaøy, nhaõn, khuy, caùc chi
MAY NHÔN TRAÏCH

        Yu Sern Furniture Industrial Co., Ltd 52,645                                     3100
                                     1 Sx xa loâng khung goã boïc da, caùc loaïi baøn, gheá, ñoà duøng gia duïng töø nguoàn goã hô
        Dona Victor Footwear Co., Ltd    177,659.3       1  Sx giaày theå thao. Sx baùn thaønh phaåm giaøy.      1520
        Dona Botron Enterprices Co., Ltd    36,473       1 Sx vaø gia coâng vaûi loùt giaøy theå thao, vaûi vaø khaên caùc loaïi, nhaõn haøng hoùa baèn
                                                                   1329
                           Ltd
        Asia Nutrition Technologies (VN) Co., 61,042                                     1080
                                     1 Sx thöùc aên cho gia suùc , gia caàm vaø thöùc aên nuoâi troàng thuûy saûn, chaát phuï gia c
        Virbac Vietnam             20,020       1                               y. Baøo cheá, SX caùc loaïi vaccin
                                       Baøo cheá,á sx caùc loaïi thuoác taêng troïng, thuoác thuù 2100
                          3,000
        United Steel Construction (VietNam) Co., Ltd                                    4290
                                     1 Thi coâng caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp. Thi coâng laép ñaët he
                           4,800
        Tong Jou Chemical Industrial (Viet Nam) Co., Ltd                                   2022
                                     1 Sx caùc loaïi daàu boùng (vecni) baûo veä beà maët, möïc daïng daàu cho ngaønh ñieän töû v
        Dona Victor Molds MFG Co., Ltd     16,606                                     duøng
                                     1 Sx caùc loaïi khuoân giaøy theå thao vaø caùc loaïi khuoân 2599 cho ngaønh coâng nghieäp
                         158,506
        Dona Pacific (Viet Nam) Company Ltd                                         1520
                                     1 Sx caùc loaïi giaøy, baùn thaønh phaåm giaøy. Saûn xuaát ñoà uoáng khoâng coàn. Saûn xua
        Junmay Label Textile Co., Ltd     9,202.3                                     1329
                                     1 Deät caùc loaïi nhaõn hieäu, deät daây ñai, daây tuùi xaùch, in caùc loaïi nhaõn hieäu. In eùp n
        Koravina Construction Co., Ltd     12,000                                    4290
                                     3 Sx caùc loaïi keát caáu theùp vaø moät soá loaïi maùy moùc, thieát bò phuïc vuï coâng nghieä
                            9,000
        Agro- Nutrition International Joint Venture Co., Ltd                                 1080
                                     1 Cheá bieán thöùc aên gia suùc vaø thöùc aên thuûy saûn; Thöïc hieän quyeàn xuaát nhaäp kh
                          16,400
        Universal Plastic Manufactures Co., Ltd                                         2220
                                     3 Sx caùc loaïi sp bao bì nhöïa, baèng giaáy vaø caùc loaïi coác, dóa, baùt baèng nhöïa
                        174,260
        Viet Nam Dona Orient Company Limited                                        1520
                                     1 Sx giaøy vaø baùn thaønh phaåm giaøy, gia coâng nguyeân phuï lieäu giaøy, sx khuoân ñuùc
        Yng Shun VietNam Co., LTD       10,000                                   2930
                                     1 Sx phuï tuøng oâ toâ, xe maùy, maùy coâng nghieäp; sx ñoà duøng baèng kim loaïi duøng ch
        DongYang Vina Special Metal Co., Ltd15,000        1 Sx khuoân vaø caùc saûn phaåm töø theùp duøng cho maùy moùc, thieát bò ngaønh noâng ng
                                                                2599
        Shang Yang Vietnam Co., Ltd      10,000                                    2930
                                     1 Sx muõ baûo hieåm, sx linh kieän vaø phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy, maùy n
        C & S Tech Co., Ltd           4,986                                      2599
                                     3 Sx daây ñoàng traùng vecni. Caét, daäp tole silic, bình aéc quy. Thöïc hieàn quyeàn xuaát khaå
        Shin Fung Industrial Co., Ltd     54,157       1 Sx oáng gang ñuùc vaø caùc phuï kieän            2599
        Tuong Lap Co., Ltd           5,090                                    2395
                                     3 Sx caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, thi coâng caùc coâng trình phuû nhöïa ñöôøng, xaây
        Yoorim Vina Machinery Company      5,000       1 Sx linh kieän xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, taøu thuyeàn    2930
TNHH Chaên nuoâi CP (1)                31,000         Aáp tröùng
       Boss Corporation            26,584                                      2930
                                     1 Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng baèng kim loaïi vaø nhöïa duøng cho xe ñaïp, xe gaén maù
                            830
        Hsin Yue water treatment Industry Co., Ltd                                       2829
                                     1 Sx thieát bò loïc nöôùc gieáng, heä thoáng xöû lyù nöôùc saïch duøng trong coâng nghieäp. Sx
        GSK VietNam Co., Ltd          26,641                                      2930
                                     1 Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâtoâ, xe gaén maùy vaø xe chuyeân duøng
        Sheng Bang Metal Co., Ltd       27,703                                   2599
                                     1 Sx phoâi nhoâm vaø hôïp kim nhoâm. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, quyeàn nhaäp khaåu
        Huo Shuenn Industrial Co., Ltd     10,000       1 Gia coâng sôn tónh ñieän caùc loaïi saûn phaåm        3290
        Zer-Mat Enterprise Co., Ltd       5,000                                       2829
                                     3 Sx caùc loaïi thieát bò loïc nöôùc, thieát bò xöû lyù nöôùc vaø caùc linh kieän coù lieân quan. C
        Jia Mei Co., Ltd            12,384       1 Sx caùc loaïi nhaõn hieäu                  3290
        Jiuh Jiang Long Co., Ltd        12,941       1 Thi coâng, laép ñaët heä thoáng ñieän, caáp thoaùt nöôùc, chieáu saùng, veä sinh vaø xöû lyù
                                                                   4321
                           14,823       1 Sản xuất caùc loại van vaø chi tieát cuûa van. Saûn xuaát caùc maët haøng oáng gang caàu c
                                                                   2813
        Wintek Traffic Industry Co., Ltd   6,440.7                                     2930
                                     1 Sx linh kieän, phuï tuøng xe ñaïp, xe gaén maùy vaø xe oâ toâ , sx trang thieát bò y teá , sx caù
        Tai Yu Sofa Industrial Co., Ltd   20,532.4                                    2220
                                     1 Sx taám caùch nhieät duøng trong ngaønh xaây döïng, sx caùc loaïi bao bì, bao nilon vaø caùc
        Chang Jun Co., Ltd           3,135                                     2930
                                     1 Sx linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy, sx caùc loaïi khuoân maãu, caùc
        Heng Tong Auto parts INC        20,200       1 Sx caùc linh kieän xe oâ toâ, gaén maùy, thieát bò cô khí  2930
        Nam Yang Song May Co., Ltd       65,495       1 Sx caùc saûn phaåm may maëc                 1410
                        21,995.50
        Far Champion International (VN) Company, Ltd       1 Sx caùc loaïi neán vaø giaù ñôõ neán             2029
        Hi-Trans Co., Ltd             600                                     1811
                                     1 In caùc saûn phaåm nhaõn, theû treo, phuø hieäu, logo treân caùc chaát lieäu baèng vaûi, giaá
                        13,044
        Vietnam Hong Zheng Science & Technology Co., Ltd                                  daãn,
                                     1 Sx phuï tuøng xe oâ toâ, gaén maùy; khuoân maãu, khuoân2930 ñoà gaù
        V.&H. Polymeric Products (Vietnam) Co.,Ltd
                         26,536         1 Saûn xuaât caùc loaïi cao su toång hôïp vaø caùc saûn phaåm töø cao su toång hôïp duøng ch
                                                                  2212
         Cheng Tai Rubber Industrial Co., Ltd  5,400                                   nghieäp xe hôi. Sx caùc SP töø ca
                                     1 Sx caùc sp töø cao su toång hôïp duøng cho ngaønh coâng2212
Kang Vieät Nam                     10,023                                  2599
                                     1 Sx ñoà duøng baèng kim loaïi duøng cho nhaø beáp vaø nhaø aên
         Gen Victor Technology Inc        7,974                                     2790
                                     1 Sx tuû ñieän cao aùp, tuû ñieän haï aùp, tuû ñieàu khieån, tuû MCC, thieát bò ñieàu chænh taà
         Moland Co., Ltd            33,207                                    1410
                                     1 Sx caùc loaïi tuùi xaùch, quaàn aùo, muõ. In aán. Gia coâng caùc loaïi tuùi xaùch, quaàn aùo,
                           7,900
         Viet Nam Hung Li Science & Technology Co., LTD                                    2930
                                     1 Sx linh kieän, cuïm linh kieän CVT vaø khôùp ly hôïp cho phöông tieän vaän taûi, sx phuï tuøng
         Luan Thinh (VN) Co.,ltd         6,848                                      ñoäng
                                     2 Sx caùc loaïi chi tieát, linh kieän vaø phuï tuøng cho xe coù 2930 cô, sx va gia cong khuoân k
         Yuong Hsin water treatment chemical Enterprise Co., Ltd 1 Sx, laép ñaët caùc loaïi maùy huùt buïi coâng nghieäp, maùy huùt buïi nhaø xöôûng vaø loø th
                                                                   2829
ed Vieät Nam-Chi nhaùnh Ñoàng Nai            30,000      3 Sx thööùc aên gia suùc vaø gia caàm            1080                            20,769
SOÂNG MAÂY                       1,323,852


         Sin Heung (VietNam) Co., Ltd      10,000                                    2930
                                     3 Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy
         Rosa Vina Co., Ltd           10,000                                   2930
                                     1 Thöïc hieän dòch vuï sôn vaø maï keõm linh kieän, phuï tuøng xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, sx
         SH VietNam Co., Ltd           12,000                                   1410
                                     3 Sx caùc maët haøng may maëc, giaøy, ba loâ, tuùi xaùch, ñoà chôi treû em vaø in theâu, ñính
AN PHÖÔÙC

         Diing Jyuo Industrial Co., Ltd (VN)   97,730                                   1629
                                     1 Sx, gia coâng caùc saûn phaåm goã gia duïng, sp kim loaïi gia duïng vaø linh phuï kieän, töø n
         Homn Reen (VN) Co., Ltd        105,000                                  1629
                                     2 Sx saûn phaåm goã xuaát khaåu. Saûn xuaát gia coâng, buø loong, oác vít, sp nhöïa duøng tro
                           140,000
         Chien (Viet Nam) Furniture MFG Co., Ltd                                      1629
                                     1 Sx caùc saûn phaåm goã gia duïng töø nguyeân lieäu goã nhaäp khaåu chính ngaïch vaø caùc
         John Son Wood (Vietnam) Co., JSC 110,000        1 Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu          1629
                            30,000
         Hsien Yang Industries (Viet Nam) Co., Ltd                                     hôïp
                                     1 Sx saûn phaåm vaø chi tieát goã gia duïng töø nguoàn goã 1629phaùp vaø caùc loaïi vaät lieä
         Shen Bao Furniture Co., Ltd       30,000     1 Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu          1629
         Ava Food Shareholding Company     100,000                                  1079
                                     1 Sx thöïc phaåm cheá bieán goàm nöôùc traùi cay giaûi khaùt, nöôùc uoáng tinh khieát, baùnh
         Heera Vina Co., Ltd                   1 Sx gia coâng quaàn aùo vaø caùc saûn phaåm may maëc 1410
         Art Furniture Industrial Co., Ltd    56,000     1 Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu          1629
         A First Vina Co., Ltd          46,000     1 Sx saûn phaåm may maëc                   1410
         Yuan Chang Industry Vina Co., Ltd   45,441.5                                 1629
                                     1 Sx gia coâng saûn phaåm moäc gia duïng vaø caùc boä phaän chi tieát saûn phaåm goã töø n
         Da Shing Paint Co., Ltd         33,000                                  2022
                                     1 Sx sôn, daàu, chaát phuï gia cuûa sôn vaø dung moâi duøng trong coâng nghieäp, xaây döïng
         Washi Washi Co., Ltd           8,000     1 Gia coâng giaët caùc saûn phaåm may maëc vaø vaûi sôïi 3290
         Pro-Concepts Incorporation Viet Nam   50,000                                    chi tieát saûn phaåm goä nhaäp kh
                                     1 Sx saûn phaåm trang trí noäi thaát, ñoà duøng gia dình vaø 1629
         Dona VNW                15,000                                  1629
                                     1 Sx caùc loaïi sp baèng goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch
         Timber Industries Co., Ltd       190,482                                  1629
                                     1 Sx caùc saûn phaåm baèng goã vaø chi tieát saûn phaåm goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu c
                           Ltd
         Lee Fu Wood Products (Vietnam) Co., 138,921                                     khaåu
                                     1 Sx caùc sp goã caùc chi tieát sp goã töø nguoàn goã nhaäp1629 chính ngaïch. Sx nhöïa deû
         Luc Quan (VN) Plastic Industry Co., Ltd26,400                                     2220
                                     1 Sx caùc loaïi simili giaû da, vaûi duø, maøng nhöïa, haït nhöïa PVC taùi cheá
         Huada Furniture (Viet Nam) Co., Ltd   65,800                                 1629
                                     1 Sx caùc saûn phaåm goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch
        Shyange Paint Co., Ltd         20,000                                    trong
                                    1 Sx sôn caùc loaïi, sx caùc loaïi giaáy phuû beà maët duøng 2022 lónh vöïc sx haøng trang trí n
        Chempack VietNam Co., Ltd       30,000     1 Sx caùc loaïi baït baèng nhöïa; cho thueâ nhaø xöôûng     2220
        Gi-wang VietNam Co., Ltd        5,555                                     2220
                                    1 Sx caùc loaïi haït nhöïa, nguyeân phuï lieäu, chi tieát, boä phaän baèng nhöïa phuïc vuï cho ng
                           50,321
        Jia Mei International Company Trading Limited                                  1629
                                    1 Sx caùc saûn phaåm goã gia duïng töø nguoàn nguyeân lieäu goã nhaäp khaåu chính ngaïch
        Cariyan Wooden (VietNam) Co., Ltd   35,000                                  1629
                                    1 Sx caùc loaïi saûn phaåm goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch. Thöïc hieän quyeàn
        Woodcraft (Viet Nam) Furniture Co., Ltd 5,063                                  1629
                                    1 Sx caùc loaïi saûn phaåm goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch. SX maùy cheá bieá
        Accendus Viet Nam Co., Ltd       2,000                                   6910
                                    3 Nghieân cöùu vaø phaùt trieån döï aùn, dòch vuï tö vaán ñaàu tö
        Segis Vietnam Company Limited     10,040                                   1629
                                    1 Sx caùc saûn phaåm noäi thaát gia duïng, vaên phoøng, tröôøng hoïc. Nhaäp khaåu baùn thaø
                        114,000
 TNHH Goã Poh Huat Vieät Nam (ñaõ göûi BCTC hôïp nhaát)        1 Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu            1629
        Armajaro VietNam Co.,Ltd        10,200                                   loaïi
                                    1 Thu mua, cheá bieán caø pheâ, ca cao, haït ñieàu vaø caùc1073 noâng saûn Nhaäp khaåu vaø
        SKS VietNam Co., Ltd                  1 Sx caùc loaïi duïng cuï baøn aên vaø nhaø beáp (dao, muoãng, nóa…)
                                                                 2599
        Vinafilter Technology Co., Ltd     3,000                                   2829
                                    1 Sx thieát bò baûo veä moâi tröôøng vaø maùy loïc nöôùc, thieát keá, thi coâng, laép ñaët vaø t
        Han Viet Plastic Co., Ltd        2,866                                   2220
                                    1 Sx caùc loaïi haït nhöïa PP vaø PE, daây ñai baèng nhöïa PP, caùc loaïi oáng giaáy
        Young March Candle Co., Ltd       2,976     1 Sx caùc loaïi neán                      2029
        Cheerise International VietNam Co., Ltd 3,727                                    2212
                                    3 Sx caùc loaïi cao su daïng haït, boät, cuoän vaø cao su toång hôïp
        Halla Vina Industrial Co., Ltd    156,400     3 Sx caùc loaïi bôm duøng trong coâng nghieäp          2813
                           10,000      1 Sx caùc loaïi                      2930
        Vietnam Rainbow Trust Industrial one Member Limited Liability Company ñaàu noái phanh haõm xe, caùc loaïi ñaàu noái oáng maùy laøm laïnh
        Soya Knitting (VN) Co., Ltd       3,600                                  1329
                                    1 Sx baàu aùo, lai aùo may saün, caùc sp may maëc, caùc sp len, caùc phuï kieän cuûa sp may
        Symphony Century Vina Co., Ltd     3,727                                     2610
                                    1 Sx caùc loaïi linh kieän ñieän töû, vaät lieäu caùch ñieän, vaät lieäu ñeäm caùc loaïi, vaät lieäu
        Interfood Shareholding Company     20,772                                 1140
                                    1 Cheá bieán noâng saûn, thuûy saûn thaønh phaåm ñoùng hoäp, saáy khoâ, öôùp ñoâng muoá
        Choice Pro-Tech Co., LTD                                             2220
                                    1 Sx caùc loaïi baêng keo dính thoâng thöôøng, baêng keo dính baûo veä cho caùc sp (duøng ch
        S & K Sourcing Co., LTD                                           7490
                                    3 Giaùm caùc saûn phaåm may maëc (khoâng bao goàm giaùm ñònh thöông maïi). Thöïc hieän
        Evertrade Co., LTD                   1 Sx, gia coâng caùc loaïi saûn phaåm phoái kieän duøng trong gia ñính baèng nhöïa PU moâ ph
                                                                 2220
        KOSIN Viet Nam Co., LTD          850                                    1701
                                    1 Sx caùc loaïi giaáy, caùc loaïi oáng laên, söûa chöõa vaø baûo trì.
                            TNHH       1 Sx bao bì thöïc phaåm vaø bao bì nöôùc giaûi khaùt. Thöïc 2220
bì Nöôùc giaûi khaùt Crown Ñoàng Nai (teân cuõ laø Cty12,240 Bao bì Thöïc phaåm Quoác teá) (thueâ nhaø xöôûng cuûa AVA Food) hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp k
        Ho Team Construction Co., Ltd       840                                   4290
                                    1 Thi coâng xaây döïng coâng trình coâng nghieäp, daân duïng, thi coâng laép ñaët heä thoáng ñ
 tế Grande (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Khaûi Toaøn) 8,320       1 Sx trang bò, phuï kieän baûo hoä theå thao caùc loaïi (boùng ñaù kieåu Myõ, boùng chaøy tröô
                                                                  3230
        Mapxi Galleria VóetNam Limited                                          1629
                                    1 Sx gheá ngoài boïc da vaø caùc saûn phaåm boïc vaûi, tröôøng kyû, caùc loaïi baøn gheá (ngu
        Apex Vietnam Co., Ltd         10,079     1 Sx, gia coâng caùc saûn phaåm deät may            1313
dhesive Specialist Việt Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty CP Khaûi Toaøn) Saûn xuaát baêng keo OPP, baêng keo hai maët, baêng keo maët naï vaø baêng keo vaûi.. Th
                                   1                            2220
                            3
        New Force Magnetics (Viet Nam ) Co., Ltd,050                                 2013
                                    1 Saûn xuaát caùc saûn phaåm laøm töø nhöïa deûo nam chaâm (taàm loùt töø nhöïa deûo nam
gnlive Contract Việt Nam                39,750     1 Saûn xuaát caùc loaïi ñoà goã gia duïng (baøn, gheá…)     1629
xa Việt Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Segis)     2,050                                 2599
                                    1 Saûn xuaát gia coâng moùc quaàn aùo baèng theùp (khoâng bao goàm coâng ñoaïn xi maï)
        New Technical Duct Vina Co., Ltd            1 Sx cheá taïo oáng daãn khí, oáng daãn hôi, oáng huùt buïi. 2599
                            10,516     1 Sx thuøng carton vaø giaáy baùo bì caùc loaïi daïng taám 1702
 g Sung Polymer (Vieät Nam)               4,860                                  2220
                                    3 Sx caùc saûn phaåm che, phuû baèng tarpaulin (vaûi nhöïa)
n Thaùi (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Vina Uùc)      1,000     1 Sx maøng PE, maøng PVC                    2220
 Xu (thueâ nhaø xöôûng Cty Vónh Tröôøng Phaùt)                                           2930
                                    3 Sx caùc loaïi linh kieän xe oâ toâ, xe gaén maùy, ñoà nguõ kim, ñoà ñieän gia duïng, caùc loaïi
                                    3 Sx linh kieän, phuï tuøng chi tieát xe oâ toâ, moâ toâ, maùy 2930 khí, pano duøng cho heä thoá
                                                                   neùn
TAM PHÖÔÙC                      1,870,577

                                     Sx caùc loaïi maøng bao bì phöùc hôïp kín khí, taám
                           8,000       nhöïa PET, hoãn hôïp taùi cheá do taän duïng trong
Myung Chemical (Vieät Nam) (tröôùc laø DY Vina Sanitary)        1 quy trình sx cuûa doanh nghieäp vaø caùc saûn         2220
        Jo Mu Textile (Viet Nam) Co., Ltd   60,000     1 Saûn xuaát caùc loaïi vaûi Jean                1329
                           60,000
        Ever Global (Viet Nam) Enterprise Corporation                                   2220
                                    1 Sx caùc loaïi gaêng tay töø boät nhöïa PVC. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, quyeàn nhaäp k
        Evertop Hitek Co., Ltd (Viet Nam)   61,325                                   2732
                                    1 Sx daây ñieän löïc, daây ñieän töø vaø daây ñoàng traàn. Sx caùp ñieän vaø caùp quang caùc
                           14,988
        Best Sun Technology Limited (Viet Nam)                                       2829
                                    1 Sx vaø laép raùp caùc loaïi maùy bieán theá, maùy phaùt ñieän, tuû ñieän cao theá vaø haï the
        Global Dyeing Co., Ltd        127,171.5     1 Sx vaûi thaønh phaåm, cho thueâ nhaø xöôûng          1329
        D.Y-Vina Machinery Ltd                                              2829
                                    2 Sx laép raùp maùy moùc thieát bò ngaønh nhöïa ñeå kinh doanh
        Han Quoc Vina Engineering Co., Ltd   10,000     1                              goã
                                      Sx nhaø container (baèng kim loaïi), nhaø goã (töø nguoàn2599nhaäp khaåu chính ngaïch & n
        Taishin Industrial Co., Ltd      15,238                                   2599
                                    1 Sx caùc loaïi khuoân maãu, linh kieän khuoân maãu, sx caùc loaïi linh kieän xe oâ toâ, xe gaén
                                     Sx caùc loaïi sôn, vecni vaø matít. Thöïc hieän
                           110,219                                   2022
        KCC (Vietnam) Company Limited             1 quyeàn nhaäp khaåu vaø quyeàn phaân phoái
        Protek Ind Co., Ltd          29,987     3 Sx caùc loaïi cöa vaø löôõi cöa               2599
        Yee Joo Vina Co., Ltd         15,350     3 Deät, nhuoäm vaø hoaøn taát caùc loaïi vaûi         1329
        Armapex Co., Ltd            10,079     1 Sx caùc saûn phaåm baèng da                 1512
haøn VRC (Vieät Nam)                          1 Löôùi theùp haøn vaø caùc saûn phaåm theùp khaùc      2599
        Jungwoo Textile Vina Co., Ltd      5,470     1 Sx caùc loaïi vaûi thaønh phaåm               1329
        Mercafe Vietnam Company Ltd      16,500     1 Cheá bieán caùc loaïi noâng saûn              1079
        King May Craft (Vietnam) Co., Ltd   15,660     1 Sx caùc loaïi neán vaø giaù ñôõ neán            2029
                           24,786
        Teco (Vietnam) Electric & Machinery Co., Ltd      1 Sx caùc loaïi moâ tô ñieän, boä chuyeån maïch, maùy bôm,2710 ñoåi ñieän, maùy bieán aùp,
                                                                 maùy
                          15,000
        Rostaing Tannerry (Vietnam) One member Co.,LTD                                   1512
                                    1 Sx caùc loaïi da töø nguyeân lieäu da ñaõ qua sô cheá, sx caùc saûn phaåm töø da
        Sea Kwang Industrial Vn Co., Ltd    6,300                                   1313
                                    1 Hoà sôïi. Saûn xuaát caùc loaïi sôïi (khoâng bao goàm coâng ñoaïn nhuoäm)
                            14,867
        Great prospersity petro chemistry Co., Ltd                                     2029
                                    1 Sx caùc loaïi daàu boâi trôn, daàu laøm maùt duøng trong ngaønh cô khí, sx hoùa chaát duøng
        Toa Lighting Co., Ltd (VN)       42,800     3 Thieát keá, sx heä thoáng thieát bò chieáu saùng bằng năng löôïng, thieát keá, sx linh kieän, th
                                                                 2740
        TSC Company Limited         151,062      1 Sx caùc loaïi daây vaø caùp ñieän trung theá, haï theá, caùp quang, caùp vieãn thoâng. Sx vaä
                                                                  2732
        Dae Duk Band Vietnam Co., Ltd      6,060                                    2220
                                    1 Sx caùc loaïi daây ñai baèng nhöïa, caùc loaïi khoùa daây ñai baèng nhöïa. Thöïc hieän quyeà
        Samil Vina Co., Ltd          75,590                                    1311
                                    1 Sx sôïi vaø deät vaûi. Hoaøn thieän sp deät. In treân caùc sp deät
        Daimosa Technology (Viet Nam) Co., Ltd7,200                                   2029
                                    1 Sx caùc loaïi hoùa chaát duøng trong ngaønh coâng nghieäp. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu
        Hiang Kie Industries Ltd        10,462     1 Cheá bieán caùc loaïi caø pheâ               1079
        Teco Technology (VietNam) Co., Ltd   15,000                                    2790
                                    1 Sx linh kieän, thieát bò, phuï tuøng duøng trong ngaønh ñieän vaø thöïc hieän dòch vuï thieát k
        Daewon Chemical Vina Co., Ltd     32,516                                  1511
                                    1 Sx caùc saûn phaåm da toång hôïp (Polyurethane), vaûi khoâng deät thaønh phaåm vaø giaáy
        AX-Designs Co., Ltd           5,373                                   3100
                                    1 Sx caùc loaïi baøn gheá, noäi thaát. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, nhaäp khaåu.
        Jiin Huei Co., Ltd           9,600     1 Sx caùc loaïi chæ                      1329
        Suheung Vietnam Co., Ltd        30,000                                   3290
                                    1 Sx caùc loaïi voû nang roãng (capsule) duøng trong döôïc phaåm theo nguyeân taéc, tieâu chu
        Mao Bao VietNam INC          16,470                                2023
                                    2 Sx hoaù myõ phaåm bao goàm myõ phaåm, sp veä sinh caù nhaân, sp veä sinh gia duïng, nöô
        Kingpo Hardware Co., Ltd        20,000                                   2813
                                    3 Sx voøi nöôùc, phuï kieän baèng kim loaïi duøng cho nhaø taém vaø caùc thieát bò veä sinh, t
        ILSam Vietnam             20,600     1 Sx caùc loaïi keo Polyurethane vaø keo maøu         2220
        Polycom Co., Ltd            20,366                                  2220
                                    1 Sx nhöïa toång hôïp PVC, Polyethylene khaâu maïch (XLPE) vaø PE; Sx nhöïa ABS vaø Recyc
        Dong Lim Vina Chemical Co., Ltd    14,086                                   2029
                                    1 Sx chaát xöû lyù beà maët, phuï lieäu kích hoaït nhuoäm, chaát hoà vaûi
        Chosun Vina Company Limited      20,612     1 Sx daây haøn vaø que haøn ñieän               2599
                           15,839
        Castle Safe Two Member Limited Liability Company                                  2599
                                    1 Sx caùc loaïi keùt saét vaø thieát bò an toaøn daønh cho ngaân haøng
        KJ Engineering & Constrution Company79,645
                           Limited                                  2599
                                    1 Sx caùc saûn phaåm töø coâng ngheä ñuùc saün, xöû lyù vaø traùng phuû kim loaïi, cung caáp
        NSK Global Textile, INC.        17,009                                   1811
                                    1 In treân caùc loaïi vaûi vaø caùc saûn phaåm baèng vaûi. Cho thueâ nhaø xöôûng
        Midas Vina Corporation         26,691                                   2212
                                    1 Sx caùc loaïi gaêng tay chuyeân duïng (gaêng tay y teá, gaêng tay coâng nghieäp, gaêng tay th
        Vietnam Center Power Tech       12,450       Sx vaø gia coâng caùc loaïi pin duøng cho caùc saûn phaåm ñieän töû nhö maùy tình, ñieän th
        Kumo Vina Inc              6,252                                    2220
                                    1 Sx caùc loaïi haït nhöïa, nhöïa nguyeân lieäu duøng trong quaù trình sx sp nhöïa, sx caùc sp nh
        Branch of Vinacof Ltd In Dong Nai   17,101                                  1079
                                    1 Sô cheá, gia coâng, cheá bieán caùc sp noâng nghieäp, chuû yeáu laø caø pheâ vaø ca cao, c
        Cafeco Vietnam Co., Ltd        19,116     1 Sô cheá, cheá bieán caø pheâ                1079
        Intex Co., Ltd             1,600     1 Sx caùc loaïi vaûi thaønh phaåm               1329
        Perfect Vision Co., Ltd        16,490                                     2610
                                    2 Sx linh kieän ñieän töû, pin gia ñình vaø phuï tuøng töï ñoäng
        Olympus Vietnam Co., Ltd       120,000                                    2640
                                    1 Sx vaø laép raùp oáng kính kyõ thuaät soá vaø caùc thieát bò ñieän töû khaùc, sx vaø laép raù
        Janisset Vietnam Co., Ltd       10,000                                    1329
                                    1 Sx, gia coâng caùc loaïi chæ sôïi, daây ñai vaø daây ruy baêng, caùc loaïi moùc khoaù vaø ph
        Mainetti (Vietnam) Co., Ltd      30,014                                 2220
                                    1 Saûn xuaát moùc aùo vaø phuï kieän maéc aùo baèng kim loaïi vaø nhöïa
        Angel Vietnam Joint Stock Company   20,200     1 Sx ñoà duøng cho treû em (bính söõa, nuùm vuù, bính uoáng nöôùc, baøn chaûi röûa bính söõ
                                                                 2220
        NK Bio Vina Co.,LTD                  1 Sx vaûi khoâng deät                     1329
        Tongye Co., LTD            15,700     3 Sx caùc loaïi truïc in baèng nhöïa PU, maùy moùc thieát bò 2220
                                                                  ngaønh in, caùc SP nhöïa duøng tr
TNHH Robert Bosch Việt Nam              160,000                                   2930
                                    1 SX phuï tuøng vaø boä phaän phuï trôï cho xe coù ñoäng cô vaø ñoäng cô xe
Boo Seong Vina                     1,200                                 2220
                                    1 Sx caùc sp nhöïa duøng cho khuoân maãu, oáng giaáy chöùa que haøn, keä ñeå ñoà baèng g
ang Vina Precision                   7,200                                   2599
                                    1 Sx caùc loaïi ñaàu theùp ñaáu vôùi coïc beâtoâng, Sx caùc saûn phaåm theùp duøng trong nga
                                   Teco)
Nam Yuncheng Laser Plate Making (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Ñieän cô 1 Saûn xuaát caùc loaïi oáng laên in hoa vaên treân gaïch men vaø caùc thieát bò lieân quan.
                                                                 3290
        Framas Korea Vina Company Limited 10,200                                     2220
                                    1 Saûn xuaát caùc loaïi khuoân nhöïa vaø caùc boä phaän baèng nhöïa cuûa giaøy theå thao.
flex Việt Nam                     25,000                                  2220
                                    2 Saûn xuaát caùc loaïi oáng baèng nhöïa söû duïng cho ngaønh coâng nghieäp vaø daân duïng
wang Screen (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Global     1,700                                   2599
                                    1 Sx vaø gia coâng caùc loaïi khung baûn in duøng trong coâng ngheä in kyõ thuaät soá (khoâng
va Rostaing Vieät Nam                2,109    3 Sx caùc maët haøng cao caáp töø da thaønh phaåm nhö daây nòt, vì, tuùi xaùxh….; may caùc
                                                             1520
ng ty Ajinomoto Long Thaønh, Tel: 061-3514374, Fax: 061-3514225


ONG THAØNH                    1,734,253


gioáng C.P Vieät Nam                 62,562                                 0161
                                 1 Nghieân cöùu, sx vaø gia coâng saûn xuaát gioáng baép lai cao saûn vaø caùc loaïi gioáng kh
         Vietnamese Spring Company Ltd    23,000                                   2599
                                 1 Sx loø xo, caùc chi tieát kim loaïi ñònh hình duøng trong coâng nghieäp
                           11,425    3 Sx caùc loaïi saûn phaåm goã töø nguoàn goã hôïp phaùp 1629
                           20,000                               1629
                                 3 Sx ñaù ñaùnh boùng, ñaù nhaùm; sx haøng thuû coâng myõ ngheä maây, tre, laù; sx nguyeân
ÑÒNH QUAÙN                     116,987


                          281,904
         Viet Nam Dona Standard Footwear Co., Ltd                                  1520
                                 1 Sx baùn thaønh phaåm giaøy, phom giaøy vaø caùc loaïi giaøy.Sx caùc loaïi thôùt nhöïa duøng
XUAÂN LOÄC                     281,904
TRAÏCH II-LOÄC KHANG:
able Vieät Nam                   162,760                                  ngaønh noâng nghieäp, heä thoán
                                 1 Sx caùc loaïi daây caùp ñieän, caùc loaïi maùy duøng trong 2732
         YGS Vietnam Co., Ltd        100,000                                 2410
                                 2 Sx caùc loaïi theùp hôïp kim, theùp khoâng gæ vaø caùc loaïi theùp hình
RAÏCH II-LOÄC KHANG

         Chang Shin VN Co.,LTD       296,694                                 1520
                                 1 SX Giaøy theå thao, baùn thaønh phaåm giaøy theå thao vaø haøng may maëc xuaát khaåu
                          Ltd
         Chang Shin Technology Vietnam Co., 16,631.7                                2599
                                 1 Sx caùc loaïi khuoân maãu cho ngaønh saûn xuaát giaøy, söûa chöõa caùc loaïi khuoân maãu
         Spring Fashion VN Co., Ltd     39,970    1 Sx saûn phaåm may maëc xuaát khaåu             1410
THAÏNH PHUÙ

        Vietnam E.H Agricuture Co.,Ltd  40,767                                  1080
                               1 Sx thöùc aên gia suùc, chaát phuï gia cho thöùc aên gia suùc vaø thöùc aên thuûy saûn. Thöïc
        San Lim Furniture Co.,Ltd (VN)  207,945                                 nguyeân lieäu goã xeû, goã vaùn
                               1 Sx, gia coâng caùc saûn phaåm goã gia duïng cao caáp töø1629
        Piing Heh Enterprise Co.,Ltd   40,000                                  2599
                               1 Sx, gia coâng caùc saûn phaåm trang trí noäi thaát baèng nguyeân lieäu saét, keõm, ñoàng, nh
        Shing Mark Enterprise Co., Ltd  873,459                                1629
                               1 Sx, gia coâng saûn phaåm goã, neäm sofa baèng da. Sx vaùn MDF vaø caùc loaïi goã gheùp t
                        2,000,000
        Pou Sung Vietnam Industrial Enterprise Ltd                               1520
                               1 Sx vaø gia coâng giaøy deùp, khuoân maãu, dao chaët laøm giaøy; sx phuï kieän giaøy vaø ng
                        Limited
        Stand Dragon Technology Company10,000                                    2599
                               1 Sx caùc loaïi sp vaø chi tieát baèng kim loaïi duøng cho xe gaén maùy, maùy tính vaø thieát bò
        Woosung Vina Co., Limited     70,114                                 1080
                               1 Sx thöùc aên gia suùc vaø thöùc aên gia suùc, gia caàm vaø thöùc aên thuûy saûn . Thöïc hieä
        Ooksan Vina Company Limited    25,000                                 2826
                               2 Sx loø ñoát coâng nghieäp, sx daây chuyeàn coâng ngheä töï ñoäng (baêng chuyeàn, heä thoá
        KL Texwell Vina Co., Ltd     9,777    1 Sx caùc saûn phaåm deät kim vaø may maëc          1321
        Starite Int'l VN LTD         10,000  1 SX caùc loaïi tuùi xaùch (tuùi xaùch du lòch, tuùi ñöïng thieát bò ñieän töû, caëp saùch, ba loâ…
                                                               1512
        Sedo camping CO., LTD        10,000                               3290
                               3 Phuû boùng vaûi, thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu
Han-Soll Vina (thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Sao Vieät) 26,842  1 Sx haøng may saün (tröø trang phuïc)            1410
BAÀU XEÙO
TRAÏCH II-NHÔN PHUÙ:
                          22,262                            2829
                               2 Sx va gia coâng maùy coâng nghieäp vaø caùc phuï tuøng, maùy vaø phuï tuøng duøng cho n
RAÏCH II-NHÔN PHUÙ
TAÂN PHUÙ
TRAÏCH VI
HÔN TRAÏCH VI
X LONG BÌNH
 CP Tae Kwang Vina Industrial           60,000  3 Saûn xuaát giaøy theå thao caùc loaïi        1520
W Vieät Nam (thueâ nhaø xöôûng cuûa CN cty Long Sôn)                              1322
                              1 Sx haøng may maëc vaø thöïc hieän dòch vuï thieát keá thôøi trang
TEX LONG BÌNH
LONG ÑÖÙC
                               Saûn xuaát phoâi theùp, theùp gaân, theùp khung,
                       14,610,882  3 theùp oáng, theùp traùng keõm, theùp cô khí, theùp     2431
        Sun Steel Corporation             taámcheá daàu nhôøn, hoùa keõm vaø maï maøu
                               Pha caùn nguoäi, toân maï chaát vaø caùc saûn
                               phaåm goác daàu. Sx caùc loaïi bao bì nhö thuøng,
                         87,200  1                               2011
        Vopak (Viet Nam) Co., Ltd           Troàng 10.000 ñeå ñoùng goùi sp daàu nhôøn vaø
                               lon, chai, hoäp ha caây nguyeân lieäu giaáy thoâng
                               qua hôïp ñoàng kinh teá vôùi caùc toå chöùc, caù
                         72,107  1 nhaân trong nöôùc Vieät Nam, Caét daêm maûnh        0119
        Sanrimjohap Vina Co., Ltd           goã xuaát khaåu. Khai thaùc caàu caûng chuyeân
                               Xaây döïng moät traïm nghieàn xi maêng vaø moät
                               caàu caûng chuyeân duøng phuïc vuï cho traïm
                         60,000  1                               2394
        Lafarge Cement Joint Venture Company     nghieàn xi maêng ñaët taïi xaõ Phöôùc Khaùnh,
OÂNG KEØO
ONG KHAÙNH
GIANG ÑIEÀN
DAÀU GIAÂY
 - BÌNH SÔN
C AN - BÌNH SÔN
RÍ KHAÙC:
höõu haïn Vedan Vieät Nam            1,200,000      1 Boät ngoït, tinh boät, acid xuùt            1079

                         163,300      1 Sx giaøy deùp caùc loaïi, caùc caáu kieän giaøy deùp vaø nguyeân phuï lieäu ñeå saûn xuaát
Chen Vieät Nam ( teân cuõ laø Cty Höng Nghieäp CP TNHH Pou chen Vieät Nam)                           1520TRÍ KHAÙC                    1,363,300

                       44,957,118                                 660
                                  34
                                 117
                                  811
 MAÕ                                 VOÁN ÑAÀU TÖ     LAO ÑOÄNG
NGAØNH
      QUOÁC GIA      MAÕ      MAÕ     MAÕ    LUÕY KEÁ TÖØ     (Ngöôøi)
                                    ÑAÀU DA
                QUOÁC
KT Caáp 2   ÑAÀU TÖ             TPKT    TPKTC2   ÑAÊNG KYÙ     TS     Tr ñoù: VN
                GIA
                        C             01       03      04


  68    VN-Thaùi Lan        08       2     2    46,072,890     129      129
  20    Nhaät Baûn         03       3     3    100,000,000     331      328
  35    Vieät-Thaùi-Zurich     08       2     2    110,000,000     31      30
  14    Nhaät Baûn         03       3     3     3,541,000     942      940
  14    Nhaät Baûn         03       3     3    14,500,000   1,204     1,203
  18    Ñaøi Loan         05       3     3    20,000,000     132      125
  20    Phaùp-Ñöùc         04       3     3    34,100,000     523      513
  25    Singapore         07       3     3    35,000,000     387      377
  20    Singapore         07       3     3     3,100,000     246      244
  20    Haø Lan          18       3     3    11,600,000     34      34
                                          -
  28    Bristish Virgin Island   31      3     3     9,980,000     537      515
  32    Nhaät Baûn         03      3     3     2,853,000     143      140
  28    Bristish Virgin Island   31      3     3     3,600,000     91      80
  22    Myõ             02      3     3     5,600,000     107      100
  25    Nhaät Baûn         03      3     3     6,356,148     160      159
  22                  05
      Ñaøi Loan-British Virgin Islands     3     3    26,600,000     107      100
  18    Thaùi Lan          08      3     3    11,000,000     525      514
  13    Nhaät Baûn         03      3     3     2,060,000     30      30
  14    Haøn Quoác         06      3     3    12,000,000   4,617     4,589
  20    Nhaät Baûn         03      3     3     4,694,567     303      300
  20    Thaùi Lan          08      3     3     1,000,000     21      19
  26    Canada           23      3     3     1,050,000
  56    Nhaät Baûn         03      3     3       40,000
  29    Nhaät Baûn         03      3     3    37,157,093     690      680
  22    Nhaät Baûn         03      3     3     5,000,000     176      174
  14    Ñaøi Loan          05      3     3    10,500,000     834      812
  13    Haøn Quoác         06      3     3     7,015,000   1,539     1,526
  30    Ñaøi Loan          05      3     3     6,000,000
  10    Singapore          07      3     3    25,000,000     790      786
  20    Myõ             02      3     3       400,000    17      16
  27    Nhaät Baûn         03      3     3     1,000,000      4       3
  32    Haøn Quoác         06      3     3     1,000,000
  25    Nhaät Baûn         03      3     3     5,452,220     156      149
  13    AÙo             24      3     3       570,000    47      46
  11    Bristish Virgin Island   31      3     3    39,500,000     139      135
  13    Nhaät Baûn-TQuoác      03      3     3     1,600,000     143      142
  20    Singapore          07      3     3     1,750,000     15      15
  14    Trung Quoác (Hoàng Koâng)  16      3     3       789,715    195      194
  62    Nhaät Baûn         03      3     3     4,000,000
  22    Ñaøi Loan          05      3     3    36,000,000     429      407


  14    Singapore         07       3     3     2,500,000     399      393
  20    Nhaät Baûn-Hong Kong    03       3     3     3,500,000     20      17
  28    Ñaøi Loan         05       3     3     3,000,000      6       5
  25    Nhaät Baûn         03       3     3    75,000,000   1,699     1,691
31  Nhaät Baûn       03    3  3   2,500,000  50  44
29  Nhaät Baûn       03    3  3   1,000,000
14  Trung Quoác (Hong Kong) 16    3  3   833,000
13  Ñaøi Loan        05    3  3   2,200,000
20  Bristish Virgin Island 31    3  3   4,000,000  927  829
22  Nhaät Baûn       03    3  3   3,640,000  56  54
32  Nhaät Baûn       03    3  3   1,500,000  64  62

25  Nhaät Baûn        03   3  3   3,000,000  134  132
                           -
                           -
25              35
   Channel Islands- Nhaät Baûn   3  3      -
22  Haøn Quoác         06  3  3   7,000,000  82  72
20  Guine-Bissau-Ñaøi Loan 32    3  3   730,533  19  16
26  Ñaøi Loan          05  3  3  160,000,000  566  554
25  Nhaät Baûn         03  3  3   4,772,000  56  54
20  Ñaøi Loan          05  3  3  15,000,000  93  90
10  Nhaät Baûn         03  3  3   2,450,000  36  35
20  Nhaät Baûn         03  3  3   2,300,000  26  22
22  Nhaät Baûn         03  3  3   1,750,000  66  65
22  British Virgin Island    31  3  3   5,000,000
22  Haøn Quoác         06  3  3   3,100,000
26  Cayman Islands       34  3  3   4,695,824
20  Singapore          07  3  3   5,000,000  54  47
32  British Virgin Island    31  3  3   3,800,000
14  Nhaät Baûn         03  3  3   7,650,000  430  426
25  VN- Ñaøi Loan        05  2  2   8,000,000  41  38
32  Thaùi Lan          08  3  3   1,000,000
22  Ñaøi Loan          05  3  3   9,000,000  82  76
16  Haøn Quoác         06  3  3   3,300,000  90  89
20  Mauritius          33  3  3   3,058,000  40  38
16  Nhaät Baûn         03  3  3   8,000,000  171  166
32  Nhaät Baûn         03  3  3   4,257,100  51  46
16  Myõ             02  3  3   4,681,490  319  319
20  Myõ             02  3  3  14,848,000  172  170
25  Nhaät Baûn         03  3  3  10,020,000  -   -
25  Nhaät Baûn         03  3  3  13,000,000  58  54
20  Haø Lan-Ñaøi Loan      18  3  3   1,300,000  58  56
10  Myõ             02  3  3   300,000  19  19
14  Myõ- British Virgin Islands 02  3  3  10,000,000  -   -
14  Nhaät Baûn         03  3  3   810,000  224  220
26  Myõ             02  3  3   300,000  32  32
20  Haøn Quoác         06  3  3   7,000,000  65  60
22  Indonesia          17  3  3   4,000,000  33  29
25  Nhaät Baûn         03  3  3   2,025,000
25  Nhaät Baûn         03  3  3   1,000,000  20  18
22  Thaùi Lan-Nhaät Baûn    08  3  3   6,500,000  49  41
32  Ñöùc            09  3  3  116,725,000  88  85
15  Panama           22  3  3   1,500,000  41  37
10  Nhaät Baûn         03  3  3   5,200,000
25  Singapore          07  3  3   7,011,000  123  114
26  Trung Quoác (Hoàng Koâng)  16  3  3   5,000,000  662  662
20  Ñaøi Loan          05  3  3   200,000  11    9
25  Ñaøi Loan          05  3  3   5,000,000
20  Nhaät Baûn        03        3  3   6,000,000
22  Nhaät Baûn        03        3  3   38,800,000   214   203
17  Haøn Quoác        06        3  3   4,000,000
26  Nhaät Baûn        03        3  3   13,590,000
17              28
   Vieät Nam - Ñaøi Loan-Brunei Darussalam  2  2   2,000,000    41    40
25  Singapore        07        3  3   1,000,000    15    10
27  UÙC           10        3  3   1,040,000
20  Nhaät Baûn        03        3  3   49,950,000
28  Nhaät Baûn        03        3  3    700,000    49    48
28  Myõ- Ñaøi Loan-Vieät Nam02        3  3   2,000,000    34    30
98  Nhaät Baûn        03        3  3   2,000,000    54    53
14  British Virgin Island  31        3  3   4,000,000
17  Nhaät Baûn        03        3  3   1,000,000    24    23
27  Nhaät Baûn        03        3  3  100,000,000
26  Nhaät Baûn        03        3  3    800,000
82  Myõ           02        3  3   7,200,000
11              16
   Vieät Nam - Trung Quoác (Hoàng Koâng)   2  2   7,551,850
24  Haøn Quoác        06        3  3   4,300,000
25  Nhaät Baûn        03        3  3    500,000
25  Nhaät Baûn        03        3  3   2,000,000
20  Myõ           02        3  3   22,333,000    18    18
25  Myõ           02        3  3   2,700,000


25  Nhaät Baûn       03        3  3   1,000,000
                            1,500,903,430  23,455  22,965


16  Ñaøi Loan        05        3  3       -   1,050  1,050
10  Nhaät Baûn       03        3  3   70,255,495   2,253  2,233
13  Haøn Quoác       06        3  3   10,000,000   108   100


16  Ñaøi Loan       05         3  3   2,300,000   243   237
11  VN-TQ (Hong Kong)   16         2  2   7,551,850   370   362
25  VN-Haøn Quoác     06         2  2   2,436,420    61    60
25  VN-Malaysia-Nhaät Baûn 03         2  2   45,680,000   140   139
22  VN-Haøn Quoác     06         2  2   1,300,000   109   108
27             16
   Trung Quoác (Hoàng Koâng)         3  3   5,900,000   300   296
25  VN-Nhaät Baûn     03         2  2   20,000,000    83    81
20  VN-Singapore      07         2  2   1,411,681    39    38
16  VN-Ñaøi Loan      05         2  2   3,000,000


16  Ñaøi Loan        05        3  3    200,000    55    54
23  VN-Trung Quoác     16        2  2    750,000    54    52
23  Haøn Quoác       06        3  3   1,500,000   213   208
96  Cayman Island-Ñaøi Loan 34        3  3       -    39    38
29  Ñaøi Loan        05        3  3    600,000    70    67
26              03
   Vieät Nam-Nhaät Baûn-Ñaøi Loan      2  2    300,000    5    5
13  Haøn Quoác       06        3  3    600,000    41    39
25  Haøn Quoác       06        3  3    195,000    17    16
14  British Virgin Islands 31        3  3   3,000,000   524   524
22              16
   Trung Quoác (Hoàng Koâng)         3  3   3,000,000   102    98
22  Trung Quoác       16        3  3    800,000    66    60
24  VN-Nhaät Baûn      03        2  2    295,950
                                 -
22  Myõ           02        3  3   1,400,000
                      182,476,396  5,942  5,865


27  Ñaøi Loan        05  3  3  21,444,240   277   267
14             1
   Trung Quoác (Hoàng Kong) 6   3  3   4,750,000  2,011  1,987
14  Ñöùc           09  3  3   4,170,355   679   679
23  Nhaät Baûn        03  3  3  27,500,000  1,022  1,017
32  Ñaøi Loan         05  3  3   800,000    98    96
24  UÙc            10  3  3  11,000,000   265   261
14  Ñaøi Loan         05  3  3  10,000,000  1,460  1,452
32  Bristish Virgin Island  31  3  3   6,004,662   763   759
13  Myõ            02  3  3  14,220,000   65    60
22  VN-British Virgin Islands 31  2  2   3,127,500   73    72
22  Haøn Quoác        06  3  3   1,100,751
14  Cayman Island-Ñaøi Loan 34   3  3   5,500,000   822   806
20  Singapore         07  3  3  20,000,000   271   264
15  Haøn Quoác        06  3  3  100,000,000  18,284  18,227
22  Nhaät Baûn-Singapore   03  3  3  25,000,000   574   570
21  Nhaät Baûn        03  3  3  25,440,000   200   197
22  Phaùp           04  3  3   5,628,325   142   141
15  Phaùp           04  3  3   1,650,000   246   239
32  Thaùi Lan         08  3  3   3,480,000   298   287
20  Malaixia         12  3  3  13,800,000   334   331
20  Trung Quoác (Hooàng koâng)16  3  3   1,250,000   69    65
11  Thuïy Só         14  3  3  75,454,600  1,143  1,131
25  Ñaøi Loan-Myõ       05  3  3  45,000,000   278   264
32  Nhaät Baûn        03  3  3  16,650,000  1,952  1,949
16  Trung Quoác (Hong Kong) 16   3  3   5,000,000   200   199
25  Nhaät Baûn        03  3  3  27,800,000  1,606  1,597
20  UÙc            10  3  3  11,650,000   116   114
25  Haøn Quoác        06  3  3  25,491,500   214   211
26  Nhaät Baûn        03  3  3  198,818,719  2,461  2,449
27  Ñaøi Loan         05  3  3  16,000,000  1,722  1,719
21  Singapore         07  3  3   6,700,000   18    18
29  Ñaøi Loan         05  3  3   7,919,150   682   675
10  Singapore         07  3  3  102,345,000   570   567
29  Haøn Quoác        06  3  3  10,000,000   380   378
21  Myõ-Singapore-BVI     02  3  3  23,875,000   362   356


22  Ñaøi Loan        05  3  3   1,700,000   66    64
26  Nhaät Baûn        03  3  3  75,000,000  1,162  1,153
14  Ñaøi Loan        05  3  3   3,000,000   152   150
20  Thaùi Lan        08  3  3   6,401,140   226   216
35  Nhaät Baûn        03  3  3  26,094,000   102    98
13  Ñaøi Loan        05  3  3  198,040,000  4,030  3,985
25  Haø Lan           18   3  3   5,900,000   19   18
32  Nhaät Baûn         03   3  3  69,884,160  6,598  6,586
28  Phaùp            04   3  3   3,400,000  343   340
28  Ñaøi Loan          05   3  3  10,000,000  193   187
29  Ñaøi Loan          05   3  3  10,286,540   75   71
22  Thaùi Lan          08   3  3   3,500,000   66   65
13  Ñaøi Loan          05   3  3  10,000,000  293   287
21  VN-Haøn Quoác        06   2  2  14,600,000  109   105
25  VN-Nhaät Baûn-Singapore 03     2  2   7,360,000  101   100
13  Ñöùc            09   3  3   2,000,000  418   417
14  Phaùp            04   3  3  33,148,421  2,932  2,923
22  Malaixia          12   3  3   5,000,000  354   353
13  Ñaøi Loan          05   3  3  10,093,440  170   160
20  Thaùi Lan          08   3  3   8,500,000
25  Nhaät Baûn         03   3  3   4,520,000  144   143
15  Ñaøi Loan          05   3  3   3,000,000  133   127
27  Thaùi Lan          08   3  3   7,377,500   59   57
32  Singapore          07   3  3  13,352,674   24   23
16  Ñaøi Loan          05   3  3   5,800,000  885   870
28  Ñaøi Loan          05   3  3  11,585,750  249   239
11  VN-Nga- Ucraina       15   2  2  10,000,000
14  Trung Quoác (Hoàng Kong) 6 1   3  3   3,700,000  1,942  1,922
22  Ñaøi Loan          05   3  3   8,000,000  534   531
32  Phaùp            04   3  3   400,000   280   280
17  Nhaät Baûn         03   3  3  29,374,500  367   362
25  Haøn Quoác         06   3  3   9,202,236   91   86
29  Ñaøi Loan          05   3  3   4,000,000   90   88
10                08
   Thaùi Lan-British Virgin Islands  3  3  260,816,500  2,125  2,074
20  Haø Lan           18   3  3  13,250,000  133   119
29  Thaùi Lan          08   3  3   5,900,000   7    6
27  Ñaøi Loan          05   3  3   3,200,000   55   53
18  Malaixia          12   3  3   1,400,000   22   20
22  Thaùi Lan          08   3  3   2,140,000   89   83
20  Thuïy Só          14   3  3  10,000,000  177   174
13  Malaixia          12   3  3   800,000   48   48
10  Thaùi Lan          08   3  3   1,000,000  102   100
27  Ñaøi Loan          05   3  3   3,000,000   34   30
13  Haøn Quoác         06   3  3   2,500,000   80   78
10  Thaùi Lan          08   3  3   4,000,000   83   79
14  Ñaøi Loan          05   3  3   7,000,000  2,294  2,265
27  Singapore-Netherland    18   3  3  10,000,000  182   179
15  Haøn Quoác         06   3  3   1,900,000  118   112
25  Haøn Quoác         06   3  3   9,650,000  580   574
29  Haøn Quoác         06   3  3   193,000   74   72
22  Malaixia          12   3  3   5,000,000   23   21
22  Ñaøi Loan          05   3  3   3,000,000   32   31
21  Myõ-Nhaät Baûn       02   3  3  19,000,000  310   307


10  Bristish Virgin Island   31   3  3  20,500,000  1,183  1,172
25  Malaysia          12   3  3   3,000,000  116   113
33  Singapore         07   3  3   500,000   34   32
26  Nhaät Baûn         03   3  3  37,000,000  2,922  2,906
                            -
22  Haøn Quoác         06   3  3   800,000   24   23
          16    Ñaøi Loan        05  3  3   2,000,000   171   165
          15    Haøn Quoác        06  3  3    300,000
          32    Malaysia         12  3  3   2,000,000    53    52
          28    Ñaøi Loan        05  3  3    600,000    10    7
          53    Vieät Nam - UÙC     10  2  2   2,496,148
          22    Haøn Quoác        06  3  3   3,000,000

          32    Haøn Quoác        06  3  3    200,000
          10    Singapore        07  3  3   2,000,000
          20    Singapore        07  3  3    500,000
                                  1,931,435,811  72,945  72,305


          20    Indonesia        17  3  3   7,700,000    83    81
          23    Ñaøi Loan        05  3  3   66,166,667   1,020   997
          46    Trung Quoác (Hong Kong) 16  3  3   52,600,000    52    50
          22    VN-Thaùi Lan      08  2  2  111,500,000   172   168
          20    VN-Nhaät Baûn      03  2  2   39,750,000   234   230
          20    Haø Lan         18  3  3   45,100,000   123   120
          20    Phaàn Lan        37  3  3   15,285,000   122   122
          23    Ñaøi Loan        05  3  3   50,000,000   417   402
          22    Malaysia        12  3  3   10,550,000
          20    Haøn Quoác       06  3  3   15,000,000    72    68
          20    Ñaøi Loan        05  3  3   5,560,000   103    95
          23    Nhaät Baûn       03  3  3   1,000,000
          46    Haø Lan         18  3  3   7,261,000    23    23
          20    Thaùi Lan-Thuïy Só   08  3  3   12,703,260    47    45
          20    Malaysia        12  3  3   14,900,000    27    25
          20    Haøn Quoác-Singapore 06    3  3   5,100,000    9    9
          20    Haøn Quoác       06  3  3   7,300,000    21    20

          20    Thaùi Lan        08  3  3   40,000,000    18    18
          14    British Virgin Islands  31  3  3    100,000                Vieät Nam
chaát. Dòch vuï vaän chuyeån vaø xeáp dôõ haøng hoùa
                                   507,575,927   2,543  2,473


               Ñaøi Loan
29  Ñaøi Loan          05   3  3  4,000,000  198   193
29  British Virgin Islands   31   3  3  1,904,030   72   69
29  Ñaøi Loan          05   3  3  12,000,000  397   386
27  Ñaøi Loan          05   3  3  1,000,000  243   241
29  Ñaøi Loan          05   3  3  13,200,000  533   516
29  Ñaøi Loan          05   3  3  20,500,000  801   790
29  Ñaøi Loan          05   3  3  9,000,000  397   392
29  Ñaøi Loan          05   3  3  1,200,000  202   198
29  Ñaøi Loan          05   3  3  4,099,500  238   228
29  Ñaøi Loan          05   3  3  4,168,000  341   336
25  Ñaøi Loan          05   3  3  4,203,330   93   89
22                05
   Ñaøi Loan-British Virgin Islands  3  3  30,000,000  1,334  1,326
20  VN-Trung Quoác (Hoàng Koâng)16   2  2  5,000,000   23   23
43  Ñaøi Loan          05   3  3  6,000,000   82   74
29  Ñaøi Loan          05   3  3  4,500,000  131   130
22  Ñaøi Loan          05   3  3  15,000,000  901   885
29  Ñaøi Loan          05   3  3  3,300,000   44   41
43  Ñaøi Loan          05   3  3  1,200,000   76   69
25  Ñaøi Loan          05   3  3  1,000,000   80   80
25  Ñaøi Loan          05   3  3  6,300,000   75   73
16  Ñaøi Loan          05   3  3  5,500,000  686   679
28  Ñaøi Loan          05   3  3  3,000,000   78   75
29  Ñaøi Loan          05   3  3  15,000,000  310   296
29  Ñaøi Loan          05   3  3  5,000,000  121   115
14  VN-Trung Quoác (Hoàng Koâng)16   2  2  2,050,000  368   367
29  Ñaøi Loan          05   3  3  1,500,000   33   33
29  Ñaøi Loan          05   3  3  1,200,000   51   50


29  Ñaøi Loan         05    3  3  2,500,000  102   100
29  Ñaøi Loan         05    3  3  7,000,000   75   72
25  Ñaøi Loan         05    3  3  1,000,000   20   17
14  Ñaøi Loan         05    3  3  1,500,000
25  Ñaøi Loan         05    3  3  2,000,000   94   92
15  Phaùp           04    3  3   600,000   86   83
27  Ñaøi Loan         05    3  3   600,000    5    5
29  Samoa           26    3  3  1,000,000   64   62
29  Ñaøi Loan         05    3  3  1,200,000  109   104
29  Ñaøi Loan         05    3  3  8,500,000  265   259
29  Ñaøi Loan         05    3  3  3,000,000  172   165
25  Ñaøi Loan         05    3  3   830,000   24   21
27  Ñaøi Loan         05    3  3  3,350,000   91   86
22  Brunei          28    3  3  5,000,000  219   209
25  Ñaøi Loan         05    3  3  5,000,000   77   71
29  Ñaøi Loan         05    3  3   800,000   73   70
29  Ñaøi Loan         05    3  3  1,800,000  218   212
29  Ñaøi Loan         05    3  3  5,000,000  111   109
29  Ñaøi Loan         05    3  3  6,000,000  108   105
22  Ñaøi Loan         05    3  3  3,800,000  132   125
25  Ñaøi Loan         05    3  3  15,000,000  413   402
20  Ñaøi Loan         05    3  3  1,000,000   39   38
33  Ñaøi Loan         05    3  3  1,000,000   22   18
25  Ñaøi Loan         05    3  3  1,000,000   22   22
28  Ñaøi Loan         05    3  3  3,000,000   8    6
13  Ñaøi Loan         05    3  3  1,500,000   73   71
29  Ñaøi Loan        05      3  3   2,000,000   93    87
10  Haøn Quoác        06      3  3   9,000,000   116   113
22  Ñöùc           09      3  3   2,200,000   246   246
29  Ñaøi Loan        05      3  3   600,000    78    74
29  Ñaøi Loan        05      3  3   1,200,000   94    89
29  Malaixia         12      3  3   650,000
28  Ñaøi Loan        05      3  3   2,500,000   40    39
42  Ñaøi Loan        05      3  3   500,000    12    9
25  Ñaøi Loan        05      3  3   1,500,000   50    48
32  Ñaøi Loan        05      3  3   500,000    71    69
14  Ñaøi Loan        05      3  3   1,100,000   278   263
28  Myõ           02      3  3   1,500,000   20    19
25  Ñaøi Loan        05      3  3   1,000,000   28    24
29  Ñaøi Loan        05      3  3   2,500,000   30    29
29  Brunei-Ñaøi Loan     28      3  3   1,200,000    7    6
30  Samoa          26      3  3  15,600,000   287   282
29  Ñaøi Loan        05      3  3   1,000,000   48    46
25  Ñaøi Loan        05      3  3   3,000,000   31    30
29  Ñaøi Loan        05      3  3   5,000,000   33    30
29  Ñaøi Loan        05      3  3   2,500,000   33    30
10  Ñaøi Loan        05      3  3   3,000,000   56    53
29  Brunei Darussalam    28      3  3   2,050,000   50    49
29  Nhaät Baûn-Ñaøi Loan   03      3  3   3,894,000   52    50
25  Ñaøi Loan        05      3  3   606,000
22  Malaixia         12      3  3   3,000,000   30    29
26  Brunei Darussalam    28      3  3   1,000,000   19    14
29  Ñaøi Loan        05      3  3   200,000
24              05
   Ñaøi Loan-Samoa-Nhaät Baûn, Malaysia  3  3  18,000,000   74    67
29  Ñaøi Loan        05      3  3   500,000    8    7
24  Samoa-Ñaøi Loan     26      3  3   9,000,000
22  Malaixia         12      3  3   1,000,000
16              18
   Haø Lan - Singapore - Phaùp      3  3   300,000    91    90
25  Ñaøi Loan        05      3  3   2,500,000
                          363,904,860  12,505  12,170


68  VN-Nhaät Baûn     03       2  2  41,000,000   49    48
29  Nhaät Baûn       03       3  3   6,000,000   488   482
26  Nhaät Baûn-Singapore  03       3  3  23,814,460  3,789  3,783
29  Nhaät Baûn       03       3  3  23,000,000  1,785  1,778
32  Nhaät Baûn       03       3  3   3,150,000   555   553
          20    Nhaät Baûn-Singapore    03       3      3      3,700,000      35      33
          14    Nhaät Baûn         03       3      3      1,300,000      383      381
          22    Nhaät Baûn-Singapore    03       3      3      11,000,000      217      213
          22    Malaixia          12       3      3      3,800,000      118      115
          13    Haøn Quoác         06       3      3      9,000,000     1,992     1,983
          14    Haøn Quoác         06       3      3      1,191,466      328      324
          14    Nhaät Baûn         03       3      3      3,896,673      475      474
          25    Haøn Quoác-Nhaät Baûn 06          3      3      1,300,000      24      22
          20    Haøn Quoác         06       3      3      4,200,000      235      230
          25                  31
               British Virgin Island-Thaùi Lan      3      3      3,650,000
          13    Haøn Quoác         06       3      3      12,000,000      830      813
          13    Haøn Quoác         06       3      3      5,120,000      208      205
          29    Haøn Quoác         06       3      3      11,000,000      446      432
          25    Haøn Quoác         06       3      3      1,400,000
          17    Haøn Quoác         06       3      3      1,458,690      22      20
          13    Haøn Quoác         06       3      3       507,400      31      31
          20    Haøn Quoác         06       3      3      2,350,000      77      73

          15    Haøn Quoác         06       3      3      3,000,000      179      174
          13    Haøn Quoác         06       3      3      14,000,000      163      155
          27    Haøn Quoác         06       3      3      2,025,000
          20    Haøn Quoác         06       3      3      2,505,540      40      36
          10    Singapore         07       3      3         -       508      503
                 Haøn duøng
aùy loïc nöôùc, beáp ga, caùc loaïi ñoà Quoác naáu beáp cao caáp baèng nhoâm, theùp khoâng gæ vaø nhöïa Phonolic, thöïc phaåm laøm töø rong bieån saáy khoâ…
                                                     -
          25    Myõ            02       3      3      1,500,000      24      23
          28    Haøn Quoác         06       3      3       600,000
          10    British Virgin Island   31       3      3      1,400,000      97      96
          22    Haøn Quoác         06       3      3      2,100,000      85      82
          20    Brunei           28       3      3      2,400,000      37      33
          16    Haøn Quoác         06       3      3      1,250,000
          25    Ñaøi Loan         05       3      3      2,800,000      109      104
               Nhaät Baûn                                 -
          25    Haøn Quoác         06       3      3      1,200,000      12      11
          10    Trung Quoác (Hong Kong) 16         3      3      6,500,000      120      118
          20    Ñaøi Loan         31       3      3      2,000,000      308      299
          10    Haøn Quoác         06       3      3       250,000      22      21
          13    Republic of Dominica    39       3      3      3,000,000      689      685
          15    Haøn Quoác         06       3      3      6,800,000     1,651     1,641
          29    Ñaøi Loan         05       3      3      5,000,000      127      120
          25    Haøn Quoác         06       3      3      16,500,000      924      910
          30    Vieät Nam- Nhaät Baûn   03       2      2     109,500,000      337      330
          20    Haøn Quoác         06       3      3      26,950,000       3       2
          20    Myõ            02       3      3      1,030,000
          29    Haøn Quoác         06       3      3       500,000       2       1
          22    Haøn Quoác         06       3      3      1,100,000      35      33
          26    Nhaät Baûn         03       3      3      12,500,000      406      399
          13    Ñaøi Loan         05       3      3      4,000,000      115      110
          14    Ñaøi Loan         05       3      3      3,320,000      535      526
          22    Haøn Quoác         06       3      3       310,000      32      30
          29    Haøn Quoác         06       3      3       800,000      35      32
          29    Ñaøi Loan-Vieät Nam    05       3      3      3,000,000       4       2
          28    Haøn Quoác         06       3      3      1,100,000      42      42
          20    Nhaät Baûn         03       3      3      10,000,000
          28    Nhaät Baûn         03       3      3      1,500,000
13  Haøn Quoác      06  3  3   8,000,000   71    64
                     432,279,229  18,799  18,575


20  Thuïy Só        14  3  3   6,650,000   185   179
13  Haøn Quoác       06  3  3  51,637,829   788   782
25  VN-Haøn Quoác     06  2  2  26,800,000   226   193
23  Ñaøi Loan       05  3  3  17,000,000   750   719
15  Ñaøi Loan       05  3  3   6,000,000  1,152  1,137
25  Singapore       07  3  3   2,000,000    5    4
25  Nhaät Baûn       03  3  3   7,000,000   135   128
31  Ñaøi Loan       05  3  3   920,000    20    19
30  British Virgin Islands 31  3  3  11,810,000   25    23
13  Ñaøi Loan       05  3  3  18,000,000
25  Ñaøi Loan       05  3  3   5,000,000   74    68
23  Ñaøi Loan       05  3  3  15,000,000   399   379
13  Haøn Quoác       06  3  3   4,000,000   104    98
27  Haøn Quoác       06  3  3  50,000,000   637   610
17  Ñaøi Loan       05  3  3   970,000    84    80
14  Malaixia        12  3  3   3,000,000  1,027  1,007
22  Ñaøi Loan       05  3  3   1,500,000   104    99
32  Ñaøi Loan       05  3  3   1,000,000   17    16
20  Ñaøi Loan       05  3  3   4,000,000   93    91
15  Haøn Quoác       06  3  3  30,000,000   163   155
22  Malaixia        12  3  3   4,000,000   292   285
24  Haøn Quoác       06  3  3  20,000,000   100    97
15  Panama         22  3  3   4,000,000   353   349
25  Myõ          02  3  3   800,000    37    33
13  Haøn Quoác       06  3  3  28,600,000   626   615
15  Haøn Quoác       06  3  3  70,000,000  12,805  12,718
32  Haøn Quoác       06  3  3   1,000,000   93    90
25  Brunei         28  3  3   2,800,000   117   112
16  Ñaøi Loan       05  3  3   4,700,000   26    26
25  Ñaøi Loan       05  3  3   1,000,000   12    10
25  Ñaøi Loan       05  3  3   1,573,000   24    22
27  Ñaøi Loan       05  3  3   5,500,000   24    20
28  Ñaøi Loan       05  3  3  12,000,000   222   211
27  Ñaøi Loan       05  3  3   1,000,000
25  Ñaøi Loan       05  3  3   1,500,000   83    83
29  Ñaøi Loan       05  3  3   3,750,000   44    41
22  Haøn Quoác       06  3  3   3,200,000   166   143
23  VN-Ñaøi Loan      05  2  2   1,380,000   17    16
22  Haøn Quoác       06  3  3   2,100,000   298   292
24  Haøn Quoác       06  3  3   2,000,000   27    25
25             16
   Trung Quoác-UÙc-Malaysia  3  3   5,000,000   145   142
24             06
   Haøn Quoác-TQ (Hoàng Ko6ng)    3  3  100,000,000   384   375
22  Myõ            02   3  3  15,500,000   487   472
20  VN-Israel         30   2  2   1,000,000    6    6
22  Haøn Quoác         06   3  3   800,000   206   200
22  Haøn Quoác         06   3  3   900,000
20  Haøn Quoác         06   3  3   750,000    12    11
   Ñaøi Loan                     -
33  Haøn Quoác         06   3  3   1,800,000
15  Bristish Virgin Island   31   3  3   3,600,000   337   331
25  Ñaøi Loan         05   3  3   1,200,000   31    28
22  Ñaøi Loan         05   3  3   1,000,000   43    41
   Vieät Nam                     -
22  Haøn Quoác         06   3  3   3,000,000   40    37
17  Haøn Quoác         06   3  3   1,000,000
25  Haøn Quoác         06   3  3   3,000,000   79    76
25  Ñaøi Loan         05   3  3   1,000,000    2    1
25  Ñaøi Loan         05   3  3   6,230,530   49    45
32  Ñaøi Loan         05   3  3   5,607,477
24  Phaùp           04   3  3   2,500,000
25  Ñaøi Loan         05   3  3   2,741,000
13  Haøn Quoác         06   3  3   700,000   257   252
15  Haøn Quoác         06   3  3  10,000,000  2,921  2,913
17  Haøn Quoác         06   3  3   2,000,000
14  Ñaøi Loan         05   3  3   540,000
25  Ñaøi Loan         05   3  3   1,000,000   16    14
                        604,059,836  26,369  25,919


13  Malaixia-Ñaøi Loan-B.V.I  12   3  3  477,134,598  2,778  2,764
13                05
   Ñaøi Loan-British Virgin Islands  3  3  24,000,000   987   980
13  Haøn Quoác         06   3  3  58,000,000   408   404
13  Haøn Quoác         06   3  3  23,700,000   895   878
20  VN-Haøn Quoác       06   2  2  15,000,000   652   647
14  Ñaøi Loan         05   3  3   1,479,120
20  Ñaøi Loan         05   3  3   500,000    15    14
25  Bristish Virgin Island   31   3  3  15,000,000   233   228
13  Ñaøi Loan         05   3  3   5,000,000   116   113
25  Haøn Quoác         06   3  3  10,000,000   82    79
42  Ñaøi Loan         05   3  3   5,000,000   118   115
43  Ñaøi Loan         05   3  3   7,500,000   168   163
27  Ñaøi Loan         05   3  3   9,000,000   831   821
23  Ñaøi Loan         05   3  3   1,290,000   241   235
13  Ñaøi Loan         05   3  3  32,000,000   521   484
25  Ñaøi Loan        05  3  3   20,000,000   134   128
22  Ñaøi Loan        05  3  3   2,000,000    50    47
32  Haøn Quoác        06  3  3   1,920,000   609   601
13  Ñaøi Loan        05  3  3   3,500,000   252   231
25  Ñaøi Loan        05  3  3    600,000
13  Ñaøi Loan        05  3  3   8,500,000   325   301
22  Brunei          28  3  3   12,000,000   128   110
24  Haøn Quoác        06  3  3   15,000,000    21    19
27  Bristish Virgin Island  31  3  3   5,000,000
14  Ñaøi Loan        05  3  3   27,000,000   1,982  1,930
13  Haøn Quoác        06  3  3   12,015,000   291   288
13  Brunei Darussalam    28  3  3   8,000,000    59    59
23  Haøn Quoác        06  3  3   14,500,000
21  VN-Haøn Quoác      06  2  2   5,000,000
32  Ñaøi Loan        05  3  3   2,400,000
26  Ñaøi Loan        05  3  3   2,400,000
13  Ñaøi Loan        05  3  3   2,000,000    37    36
28  Haøn Quoác        06  3  3   15,000,000
28  Haøn Quoác        06  3  3   1,448,300
29  Cayman Islands      34  3  3   70,230,000   181   159
20  Haøn Quoác        06  3  3   4,000,000    36    34
25  Samoa          26  3  3   3,500,000
27  Haøn Quoác-Singapore   06  3  3   1,500,000    7    6
26  Ñaøi Loan        05  3  3   3,000,000    24    23
23  Haøn Quoác        06  3  3   20,000,000   123   119
16  Myõ           02  3  3   3,000,000
                           -
                           -
24  Haøn Quoác        06  3  3   1,000,000
27  Trung Quoác       16  3  3   18,500,000   455   447

20  Haøn Quốc-Cayman Islands
              06   3  3   10,000,000    3    2

26  Haøn Quoác        06  3  3   6,000,000

25  Nhaät baûn        03  2  2   65,000,000

13  Bristish Virgin Island  31  3  3   5,000,000

13  Haøn Quoác        06  3  3    500,000
16  Haøn Quoác        06  3  3
                      1,054,117,018  12,762  12,465


13  Haøn Quoác        06  3  3   30,910,000   871   867


13  Ñaøi Loan        05  3  3  1,220,417,000  2,345  2,137
25  Haøn Quoác        06  3  3   7,000,000   100    96


10  Ñaøi Loan        05  3  3   15,000,000   127   118
23  Ñaøi Loan        05  3  3   1,200,000    27    25
23  Ñaøi Loan        05  3  3   6,000,000    22    19
23  Ñaøi Loan        05  3  3   1,000,000
23  Ñaøi Loan          05      3  3   2,000,000   18   16
10  Ñaøi Loan          05      3  3   2,500,000  157   153
42  Ñaøi Loan          05      3  3   2,000,000   16   16
74  Ñaøi Loan          05      3  3   300,000   21   18
20  Haøn Quoác         06      3  3   1,040,000   25   22
23  Ñaøi Loan          05      3  3   5,000,000   7    6
25                31
   British Virgin Island-Singapore     3  3  14,500,000  162   145
15  Trung Quoác (Hoàng Koâng)  16      3  3   5,500,000  229   196


17  Malaysia          12      3  3   4,090,000   71   65
17  Ñaøi Loan          05      3  3   1,500,000  102   57
13  Thaùi Lan          08      3  3   700,000   20   20
22  Ñaøi Loan          05      3  3   1,200,000   35   33
25                12
   Malaysia-British Virgin Islands     3  3  85,000,000  708   681
17  Ñaøi Loan-Thaùi Lan     08      3  3  21,000,000  436   416
20  Ñaøi Loan          05      3  3   1,000,000   26   25
13  Ñaøi Loan          05      3  3  121,000,000  441   423
32  Ñaøi Loan          05      3  3  16,000,000  1,215  1,158
15  Mauritius          33      3  3  10,000,000  351   322
25  Ñaøi Loan          05      3  3   8,400,000   21   19
32  British Virgin Island    31      3  3   7,000,000
10  Ñaøi Loan          05      3  3   3,000,000
22  British Virgin Island    31      3  3  145,000,000  804   782
22  Ñaøi Loan          05      3  3   1,200,000   40   38
20  Ba Lan           36      3  3  10,500,000  152   152
17  Anh             20      3  3  11,800,000
69  Vieät Nam- Ñaøi Loan    05      2  2    50,000    7    7
13  Brunei           28      3  3  26,000,000  310   290
   Vieät Nam                        -
22  Myõ           02       3  3   3,000,000
20  Trung Quoác       16       3  3   2,000,000
27  Brunei Darusalem     28       3  3  25,000,000  759   736
25  British Virgin Islands  31       3  3  30,000,000  192   184
28  Haøn Quoác-Trung Quoác 06(Hoàng Koâng)  3  3   5,000,000   28   27
21  Brunei-Malaysia-Singapore12       3  3   9,000,000
25  Haøn Quoác        06       3  3   340,000   22   20
25  Haøn Quoác        06       3  3   4,030,000
25  Singapore        07       3  3  11,000,000  359   354
14  Haøn Quoác        06       3  3   1,000,000
22  Nhaät Baûn        03       3  3   6,200,000  269   266
20  Ñan Maïch        40       3  3  10,000,000   4    4
32  Nhaät Baûn        03       3  3   5,500,000
20  Vieät Nam -Ñaøi Loan   05       2  2   300,000    5    5
24  Nhaät Baûn        03       3  3   5,000,000
                     1,906,177,000  10,504  9,918


15  Samoa         26  3  3   4,000,000   105   96
15  Ñaøi Loan       05  3  3   2,300,000    31   26
22  Panama         22  3  3   3,000,000    34   29
13  Ñaøi Loan       05  3  3   5,000,000
27  Nhaät Baûn-Haøn Quoác 03  3  3   2,600,000    78   76
32  Haøn Quoác       06  3  3   3,500,000   260   258
25  Ñaøi Loan       05  3  3   5,000,000    21   19
13  British Virgin Islands 31  3  3   80,000,000   2,908  2,820
25  Haøn Quoác       06  3  3   10,000,000
13  Haøn Quoác       06  3  3  563,227,000   1,308  1,253
25  Haøn Quoác-Nhaät Baûn 06  3  3   23,950,000    95   88
28  Haøn Quoác       06  3  3   13,000,000    43   41
25  Haøn Quoác       06  3  3   4,500,000    9    6
29  Haøn Quoác       06  3  3   15,000,000   120   115
25  Haøn Quoác       06  3  3   9,949,000
22  Haøn Quoác       06  3  3   40,000,000   503   480
22  Brunei         28  3  3   12,500,000
20  Haøn Quoác       06  3  3   2,427,330
                     799,953,330   5,515  5,307


22  Ñaøi Loan       05  3  3   3,200,000
13  Haøn Quoác      06  3  3   1,350,000    93   89
31  Haøn Quoác      06  3  3    200,000
22  Haøn Quoác      06  3  3   6,192,485
22  Haøn Quoác      06  3  3   2,300,000    14   12
27  Ñaøi Loan       05  3  3    600,000    45   42
                          -
22  Haøn Quoác      06  3  3   4,200,000
28  Haøn Quoác      06  3  3   1,800,000
16  Vieät Nam- Anh-Nauy  14  2  2       -    300   300
22  Haøn Quoác      06  3  3   4,000,000    27   24
27  Haøn Quoác      06  3  3    200,000
17  Haøn Quoác      06  3  3   1,400,000    23   21
25  Haøn Quoác      06  3  3    800,000
25  Haøn Quoác      06  3  3   2,103,400    16   14
22  Haøn Quoác      06  3  3    800,000   107   103
32  Ñan Maïch       40  3  3   1,400,000    2    2
22  Trung Quoác      16  3  3    180,000
25  Aán Ñoä        21  3  3   1,600,000    5    4
           25                 41
                 Mahe Republic of Seychelles    3  3  1,000,000
           27     Trung Quoác        16   3  3   300,000
                                         -
           26     Uùc             10  3  3   300,000
           26     Haøn Quoác          06  3  3  1,000,000
           15     Haøn Quoác          06  3  3   71,000
                               06
eùo, ñeá giaøy, nhaõn, khuy, caùc chi tieát trang trí cuûa giaøy
                Haøn Quoác             3  3  7,777,777
                                      42,774,662  632   611


           31     Samoa           26   3  3  5,000,000  659   652
           15     Trung Quoác (Hong Kong) 16    3  3  58,400,000  9,121  9,111
           13                 05
                 Ñaøi Loan - Hoàng Koâng - Hawai  3  3  32,000,000  857   840
           10     Trung Quoác (Hong Kong) 16    3  3  46,666,000  581   569
           21     VN-Phaùp          04   2  2  4,500,000  139   135
           42     Ñaøi Loan         05   3  3  3,000,000   6    6
           20     VN-Ñaøi Loan        05   2  2  1,800,000   87   84
           25     Bristish Virgin Island   31   3  3  4,600,000  366   364
           15     Bristish Virgin Island   31   3  3  50,000,000  7,463  7,457
           13     Ñaøi Loan         05   3  3  3,500,000  162   158
           42     Haøn Quoác         06   3  3   600,000
           10     VN-Malaixia        12   2  2  11,771,630  296   292
           22     Myõ            02   3  3  1,600,000   10    8
           15     Bristish Virgin Island   31   3  3  60,000,000  8,224  8,206
           29     Ñaøi Loan         05   3  3   700,000    1    1
           25     Haøn Quoác         06   3  3  5,000,000   97   93
           29     Ñaøi Loan         05   3  3  1,500,000   15   15
           25     Haøn Quoác         06   3  3  3,449,000
           25     Ñaøi Loan         05   3  3  4,735,000  168   166
           23     Ñaøi Loan         05   3  3   500,000   11    6
           29     Haøn Quoác         06   3  3  1,265,331
                 Thaùi Lan                    -
           29     Ñaøi Loan         05   3  3  7,200,000  152   150
           28     Ñaøi Loan         05   3  3   300,000   14   12
           29     Ñaøi Loan         05   3  3  4,900,000   51   48
           25     Ñaøi Loan         05   3  3  3,000,000   40   37
           32     Ñaøi Loan         05   3  3  2,500,000   33   32
           28     Ñaøi Loan         05   3  3  1,000,000
           32     Ñaøi Loan         05   3  3  4,000,000  164   160
           43     Ñaøi Loan         05   3  3  1,000,000   19   11
           28     Bristish Virgin Island   31   3  3  3,000,000   56   53
           29     Ñaøi Loan-Vieät Nam    05   3  3  1,500,000   51   48
           22     Myõ            02   3  3  6,000,000   88   74
           29     Ñaøi Loan         05   3  3  3,000,000   34   30
           29     Ñaøi Loan         05   3  3  5,500,000   41   36
           14     Haøn Quoác         06   3  3  13,000,000  3,177  3,160
           20     Ñaøi Loan         05   3  3  2,000,000  156   150
           18     Samoa-Belize        26   3  3  2,000,000   30   27
           29     Ñaøi Loan         05   3  3  2,200,000  110   101
           22     Ñaøi Loan         05   3  3  2,500,000  117   112
22  Ñaøi Loan         05    3  3   1,000,000   51    47
25  Ñaøi Loan         05    3  3   3,000,000   17    12
27  Ñaøi Loan         05    3  3   1,563,300   36    31
14  Haøn Quoác        06    3  3  12,000,000  1,179  1,166
29  Ñaøi Loan         05    3  3   1,600,000   81    76
29  Brunei          28    3  3   2,400,000    7    6
28  Ñaøi Loan         05    3  3   1,500,000   30    27
10               08
   Vieät Nam - Thaùi Lan - Hong Kong  2  2   3,965,000
                         392,215,261  33,997  33,769


29  Haøn Quoác       06     3  3   646,000
29  Haøn Quoác       06     3  3   200,000    18    17
14  Haøn Quoác       06     3  3   1,000,000
                          1,846,000   18    17


16  Ñaøi Loan        05     3  3  15,000,000   645   623
16  Ñaøi Loan        05     3  3  15,000,000
16  Ñaøi Loan        05     3  3  10,000,000  1,303  1,265
16  Ñaøi Loan-Malaysia   05     3  3  22,000,000  2,419  2,419
16  Ñaøi Loan        05     3  3   6,000,000   454   450
16  Ñaøi Loan        05     3  3   2,000,000   204   201
10  Malaysia        12     3  3  16,000,000   70    70
14  Haøn Quoác       06     3  3   1,500,000   549   544
16  Ñaøi Loan        05     3  3  13,000,000   696   678
14  Haøn Quoác       06     3  3   5,930,000  1,076  1,070
16  Ñaøi Loan        05     3  3   9,000,000   104    94
20  Ñaøi Loan        05     3  3   1,200,000   337   306
32  VN-Haøn Quoác      06     2  2   1,905,000   519   507
16  Ñaøi Loan        05     3  3   7,000,000   601   579
16  VN-Phaùp        04     2  2   1,702,000   365   365
16  Malaixia        12     3  3  29,600,000  3,510  3,444
16  Mauritius        33     3  3  45,000,000  1,096  1,053
22  Ñaøi Loan        05     3  3   5,400,030
16  Ñaøi Loan        05     3  3  11,000,000   907   885
20  Ñaøi Loan        05      3  3   6,424,900   216   205
22  Singapore        07      3  3  12,000,000   142   131
22  Ñaøi Loan        05      3  3   1,400,000   33    28
16  Ñaøi Loan        05      3  3   4,800,000   600   559
16  Ñaøi Loan        05      3  3   5,300,000   268   261
16  Myõ - Vieät Nam     02      3  3   3,055,410
69  VN-Haøn Quoác      06      2  2   1,000,000    4    2
16  VN-Italy         29      2  2   6,000,000   12    12
16  Malaysia         12      3  3      -
10  Anh           20      3  3  35,000,000   63    59
25  Haøn Quoác        06      3  3   1,000,000   140   136
28  Ñaøi Loan        05      3  3   1,000,000
22  Haøn Quoác        06      3  3   900,000    33    31
20  Ñaøi Loan        05      3  3   800,000   126   125
22  Brunei          28      3  3   300,000
28  Haøn Quoác        06      3  3   1,000,000
29  Brunei Darusssalam    28      3  3   1,691,421   25    20
13  Bristish Virgins Islands 31      3  3   225,350
26  Malaysia         12      3  3   150,000    28    26
11  Malaysia         12      3  3  90,000,000   961   942
22  Haøn Quoác        06      3  3   1,000,000   23    20
74  Haøn Quoác        06      3  3   100,000
22  Ñaøi Loan        05      3  3   1,050,000   106   103
17  Trung Quoác (Hong Kong) 16      3  3   3,000,000   20    18
22  Việt Nam-Malaysia-Trung Quốc
               12      3  3  64,000,000
42  Trung Quoác (Hong Kong) 16      3  3   8,000,000
32  Ñaøi Loan        05      3  3   1,000,000   184   177
16  Myõ           02      3  3   150,000    11    11
13  Phaùp          04      3  3   1,000,000   232   230
22  Malaysia         12      3  3   310,000    34    32
20  Myõ           02      3  3   3,000,000
16  Việt Nam -ÚUÙc      10      2  2   1,250,000
25  Myõ           02      3  3   3,000,000   77    77
25  Haøn Quoác        06      3  3   1,700,000
17  Ñaøi Loan        05      3  3   4,500,000
22  Myõ           02      3  3   3,000,000
22  Trung Quoác       16      3  3   150,000
29  Ñaøi Loan        05      3  3   1,000,000
29  Vieät Nam - YÙ      29      2  2   1,000,000
                          488,494,111  18,193  17,758                                   60    60
22  Haøn Quoác      06        3  3   2,535,000
13  Ñaøi Loan      05        3  3  12,000,000   168   163
22            26
   Samoa-Hoàng Koâng-Nhaät Baûn-Ñaøi Loan 3  3  12,000,000   832   808
27  Ñaøi Loan      05        3  3  30,000,000   115   108
28  Samoa        10        3  3   4,000,000   71    63
13  Haøn Quoác      06        3  3  39,000,000   703   646
28  Haøn Quoác      06        3  3   400,000
25  Haøn Quoác      06        3  3   1,000,000   16    16
25  Ñaøi Loan         05    3  3   2,850,000

                                 62  56
20  Haøn Quoác          06   3  3  50,000,000
25  Myõ             02   3  3   7,000,000
13  Haøn Quoác          06   3  3   1,500,000
15  Phaùp            04   3  3   1,650,000  198  196
25  Uùc             10   3  3   4,560,000   70  70
13  Haøn Quoác          06   3  3  15,000,000  269  250
10  Bristish Virgin Island    31   3  3   1,450,000
20  Bristish Virgin Island    31   3  3   2,350,000  301  295
27                07
   Singapore-British Virgin Islands  3  3   4,000,000   41  34
15  Phaùp            04   3  3   2,200,000  104  99
13  Haøn Quoác          06   3  3   2,500,000   33  32
20  Ñaøi Loan          05   3  3   3,000,000   25  22
27  Bristish Virgin Island- Ñaøi 31
                 Loan  3  3   7,500,000
27  Vieät Nam- Haøn Quoác 06      2  2  38,926,000  209  204
22  Haøn Quoác          06   3  3   1,500,000   30  24
13  Haøn Quoác          06   3  3  33,000,000  693  668
20  Ñaøi Loan          05   3  3   1,000,000   10   7
10  Singapore          07   3  3   3,500,000   52  48
27  Ñaøi Loan          05   3  3   6,000,000   61  53
15  Haøn Quoác          06   3  3  17,177,000  426  401
31  Thaùi Lan          08   3  3   450,000   17  17
13  Ñaøi Loan          05   3  3   2,800,000   27  25
32  Haøn Quoác          06   3  3  40,000,000  159  140
20  Samoa            26   3  3   8,000,000   7   4
28  Samoa-Ñaøi Loan       26   3  3   3,000,000
22  Haøn Quoác          06   3  3   8,000,000   67  54
22  Haøn Quoác          06   3  3   6,150,000   55  53
20  Haøn Quoác          06   3  3   900,000   20  16
25  Haøn Quoác          06   3  3   9,000,000
25  Haøn Quoác          06   3  3   2,000,000   46  46
25  Haøn Quoác          06   3  3  16,000,000  200  191
18  Haøn Quoác-Myõ        06   3  3  10,000,000  110  97
22  Haøn Quoác          06   3  3   9,000,000  158  152
   Trung Quoác                     -
22  Haøn Quoác         06   3  3   1,000,000   21  20
10  Myõ             02   3  3   3,400,000
10                29
   YÙ-Nevis-British Virgin Islands   3  3   4,900,000   13  12
13  Haøn Quoác         06   3  3   1,000,000
26  Ñaøi Loan-Samoa       05   3  3   6,000,000  385  375
26  Nhaät Baûn         03   3  3  110,000,000  1,004  985
13                04
   Phaùp-Trung Quoác (Hoàng Koâng)   3  3   2,600,000   34  33
22  Singapore          07   3  3   9,000,000  225  216
22  Haøn Quoác         06   3  3   6,000,000  130  128
13  Haøn Quoác         06   3  3   2,775,000   33  31
22  Ñaøi Loan          05   3  3   5,000,000
29  ÑÖÙC            09   3  3  81,120,000   88  84
22  Haøn Quoác         06   3  3   500,000    9   7
25  Haøn Quoác         06   3  3   3,400,000   8   4
32  Trung Quoác         16   3  3   550,000   10   5
22  Trung Quoác (Hong Kong) 16     3  3   5,500,000  149  149
22  Haøn Quoác         06   3  3   5,000,000
25  Haøn Quoác         06   3  3   1,000,000
15  Phaùp          04  3  3   500,000                          -
                          -


                      672,143,000  7,524  7,167


01  Thaùi Lan        08  3  3   8,300,000   230   217
25  Ba Lan          36  3  3   1,160,000   59    58
16  Haøn Quoác        06  3  3   1,600,000
16  Vieät Nam - Ñaøi Loan  05  2  2   562,000
                      11,622,000   289   275


15  British Virgin Islands  31  3  3  60,000,000  7,130  7,119
                      60,000,000  7,130  7,119


27  Haøn Quoác        06  3  3  48,000,000
24  Haøn Quoác        06  3  3  45,000,000
                      93,000,000   -    -


15  Haøn Quoác        06  3  3  80,000,000  21,288  21,233
25  myõ           06  3  3   5,000,000   495   484
14  Myõ           02  3  3   2,000,000
                          87,000,000  21,783   21,717


10  Trung Quoác-British Virgin 16
                Islands  3  3   7,000,000   101     94
16  British Virgin Islands 31      3  3  40,000,000  3,632   3,610
25  Ñaøi Loan       05      3  3   4,000,000   159    148
16  Ñaøi Loan       05      3  3  120,000,000  4,979   4,857
15             16
   Trung Quoác (Hoàng Koâng)      3  3  190,000,000  11,902   11,793
25  Ñaøi Loan       05      3  3   1,000,000   30     28
10  Haøn Quoác       06      3  3  15,000,000   125    120
28  Haøn Quoác       06      3  3   2,000,000     4     2
13  Haøn Quoác       06      3  3   1,200,000  1,317   1,300
15  British Virgin Islands 31      3  3   6,000,000  1,898   1,879
32  Haøn Quoác       06      3  3   1,930,000
14  Haøn Quoác       06      3  3   5,000,000  1,351   1,325
                         393,130,000  25,498   25,156


28  Haøn Quoác    06         3  3   3,400,000
                          3,400,000   -     -
                             -    -     -
                        -   -  -


15  Haøn Quoác   06    3  3  16,000,000
13  Myõ       02    3  3   1,000,000
                    17,000,000  -  -
                        -   -  -

   Cayman
   Islands-Nhaät
             34  3  3
24  Baûn               200,000,000

             07  3  3
20  Singapore             25,000,000

             06  3  3         66  64
01  Haøn Quoác             9,541,000
   Vieät Nam-
   Singapore
             07  2  2
23                   54,000,000
                    288,541,000  66  64
10  Singapore       07       3  3    438,819,416   2,617     2,551

15  Trung Quoác (Hong Kong) 16      3  3     95,000,000   18,872    18,757                            533,819,416   21,489    21,308

                          12,367,868,287   327,958   322,923
                                     5,035  lao ñoäng nöôùc ngoaøi
          trong ñoù : Vieät Nam
   ##########      -   DA              -
   296,671,315      -   DA              -
   646,487,255      -   DA              -
   ##########      -   DA              -
 VOÁN      ÑIEÄN THOAÏI       FAX
                                         CHI NHAÙNH, GHI CHUÙ
                              NGAØY HOAÏT
                                         ÑÒA ÑIEÅM
                               ÑOÄNG
ÑIEÀU LEÄ                                    KINH DOANH
 17,000,000  061-3991007      061-3891251    1997 hoaït ñoäng
 53,500,000  061 - 3891190     061 - 3891189   thaùng 01/1997
 33,000,000  061-3936938      061-3936445
  2,500,000  061-3936669      061-3936661
  4,500,000  061 - 3936770     061-3936774
  6,000,000  061-3936811-815    061-3936810
 10,045,380  061 - 3892321~322   061 - 892208
 14,000,000  061-3936073/074    061-3936287/075
  1,010,000  061-3892902      061-892906     thaùng 8/2000
  3,500,000  061-38452928/8445743 061-38422063


  3,000,000  061-3936531/532    061-3936085    THAÙNG 3/2001
  1,000,000  061-3936636      061-3936637    thaùng 6/2001
  1,949,817  061 - 3893867~6    061 - 893477
  1,680,000  061 - 3893786 / 787  061 - 893488
  1,800,000  061-3936671-675    061-936672     08/2001 hoaït ñoäng
 10,700,000  061-3936178/179/174  061-3936180    Thaùng 7/2002
  1,549,000  061-3991046/047/048  061-991018     02/2002 hoaït ñoäng
  620,000  061-3991494      061-991496
 10,000,000  061-3991418/422    061-991423     thaùng 6/2002
  1,488,988  061-3892961               thaùng 02/2003
  600,000  061-3936569/68/987  061-991570
  450,000  061-3991993      061-892987
   12,000  061-3936599      061-3936576
  6,917,128  061-3936821      061-3936826    Thaùng 11/2002
  750,000  061-3892955      061-3892957    03/2003 hoaït ñoäng
  3,150,000  061-3991758      061-3991701
  2,000,000  061-3936224      061-3936072    2/05/2004 hoaït ñoäng
  2,600,000  061-3891792      061-891921
 20,000,000  061-3892976      061-3892977    10/2003 hoaït ñoäng
  400,000  061-3936186      061-3936185
  440,000  0613-936966      061-3936967    thaùng 02/2003
  1,000,000  061-3992250/251    061-992249     05/2003 hoaït ñoäng
  1,952,220  061-3936155      061-3936089
  304,000  061-3992722      061-992722     thaùng 01/2004
 30,000,000  061-3936493      061-3936348    thaùng 10/2007
  600,000  061-3936420      061-3936419    05/11/2004 hoaït ñoäng
  1,750,000  061-3936647/8     061-3936649    thaùng 12/2004
  240,000  061-3936638/40    061-3936641    7/2004 hoaït ñoäng
  3,250,000                      04/2004 hoaït ñoäng
 14,400,000             061-936682-86-87
        061-3936680-81-83-84-85-88-89-90


  2,500,000  061-3993923      061-3993924    thaùng 9/2005
  1,500,000  061-3936041/080/081  061-3936040    thaùng 10/2004
  1,000,000  061-3936181      061-3936398    Chi co khoi van phong dang lam viec
 27,000,000  061-994311      061-3936398    10/2005 hoaït ñoäng
 1,200,000  061-3936272/273  061-3936275  05/2005 hoaït ñoäng
  400,000  061-3936957    061-3936959  08/2005 hoaït ñoäng
  250,000
 1,100,000
 1,200,000  061-3993987    061-993986
 2,320,000  061-3936055    061-3936056  04/2005 hoaït ñoäng
 1,300,000  061-3936562    061-3936563  Thaùng 01/2006

  900,000  061-3994330    061-994334   07/2005 hoaït ñoäng
       061-3812080    061-3813758
       061-3936030~31
       061-3936888    061-3936889
 4,500,000  061-3936345    061-3936350  25/11/2005 hoaït ñoäng
  730,533  061-3936666    061-3936388
160,000,000  061-3936111    061-936112   12/2005 hoaït ñoäng
 1,500,000  061-3936301/02  0613-3936300  09/2006 hoaït ñoäng
 15,000,000  061-3992961    0613-3992972  05/2006 hoaït ñoäng
  750,000  061-3936014/015  061-3936016  04/2006 hoaït ñoäng
 2,000,000  061-3936021    061-936022   04/2006 hoaït ñoäng
  264,700  061-3994782    0613-3994785  10/2005 hoaït ñoäng
 1,500,000
 2,000,000  061-3994667/9   061-3994670  10/2005 hoaït ñoäng
  508,747  061-3936801~03  061-3936800  05/2006 hoaït ñoäng
 3,780,000  061-3936458~459  061-936455                   chuyeån ñoåi nieân ñoä ñaõ noäp BCTC cuûa 06 th
 3,000,000
 4,400,000  061-3936058    061-936061
 3,529,188  061-3936609    061-3936610  08/2003 hoaït ñoäng
 1,000,000
 3,000,000  061-3936440-542  061-3936441
 1,100,000  061-3936426    061-3936428
  900,000  061-3936380    061-3936381  15/02/2007 hoaït ñoäng
 4,000,000  061-3936486    061-3836483  thaùng 9/2007
 1,365,500  061-3936614
 1,500,000  061-3936288    061-3936290
 7,000,000  061-3890800    061-3936575
 3,006,000  061-3936652/3   061-3936654  thaùng 4/2008
 6,500,000  061-3936461-464  061-3936465  05/2007 hoaït ñoäng
  300,000  061-3936123    061-3936124
  90,000  061-3936521    061-3936530  11/2007 hoaït ñoäng
 3,800,000  061-3936550    061-3936551
  130,000  061-3936496    061-3936498
  150,000  061-3936416    061-3936417
 3,000,000  061-3936580    061-3936584
 1,200,000  061-3936766    061-3936700  11/2007 hoaït ñoäng
 1,625,000  061-3936715           01/2008 hoaït ñoäng
  500,000  061-3936630    061-3936629  04/2008 hoaït ñoäng
 3,000,000  061-3936717    061-33936799  11/2007 hoaït ñoäng
 20,000,000  061-3936622    061-3936620  12/2007 hoaït ñoäng
  250,000  061-3936733    061-3936734  9/2007 hoaït ñoäng
 1,000,000                  06/2008 hoaït ñoäng
 1,700,000  061-3936635    061-3936777  04/2008 hoaït ñoäng
 4,200,000  061-3936919           05/2008 hoaït ñoäng
  200,000  061-3936866           01/2008 hoaït ñoäng
 1,000,000                  döï kieán 04/2011 hoaït ñoäng
 3,500,000                   döï kieán 06/2010 hoaït ñoäng
 10,400,000  061-3936854     061-3936946
 3,000,000                   thaùng 01/2009
 9,090,000                   thaùng 02/2009
  600,000  061-3936737     061-3936735  thaùng 3/2008
  300,000  061-3936851     061-3936850  thaùng 6/2008
  312,000                    thaùng 4/2008
 38,120,000
  500,000  061-3936863/64           thaùng 11/2008
 1,800,000  061-3936858            thaùng 3/2009
  600,000  061-3936340/41   061-3936633  thaùng 3/2009
 1,200,000
  500,000  061-3936363     061-3936365  THAÙNG 04/2009
 29,000,000  08-38274563     08-38274564                         OÂ.Huy (GÑKD) mai.huy@tapl.co
                                         Oâng Hieáu (GÑSX) hieu.np@tapl.com.vn
  200,000
 2,520,000
 6,660,000
 1,300,000
  300,000
 1,500,000
 3,700,000  08-8233014     08-8233011
  480,000


 1,000,000
701,890,201


       061-3931311/312   061-836842
 50,255,495  061-3831289/384   061-831288   naêm 1991
 6,759,186  061-3836227     061-836228


 1,540,000  061-3836150     061-836417
 6,660,000  061 - 3836167    061 - 836288  Thaùng 4/1994
 1,654,570  061-3836401     061-836402
 13,704,000  061-3836614     061-836698   01/05/1997 hoaït ñoäng
 1,100,000  061-3834398     061-836338
 3,500,000  061-3836814     061-3836817  08/1997 hoaït ñoäng
 8,000,000  061 - 3836502    061 - 836608
 1,411,681  061-3836663     061-836091
 1,000,000  061 - 3836223    061 - 836179


  154,000  061-3834826     061-834828
  750,000  061-3832370     061-832551   thaaùng 01/2003
  470,000  061-831857/831675  061-832546   06/2002 hoaït ñoäng
       061-2603555     061-3836470
  190,000  061-3932475
  300,000  061-3933444/456   061-933399
  350,000  061-3933361/362   061-933360
  64,000  061-3933403     061-933401
  900,000  061-3933614/619
 1,000,000  061-8830227     061-8869354
  800,000  061-8830501     061-38830503  08/2007 hoaït ñoäng
  233,645
100,796,577


 16,556,728  061-3836361      061-836388
 2,840,372  061-3897129/102    061-897712
 1,252,000  061-3899358      061-3899359   thaùng 11/1993
 12,743,000             061
       061 - 3936013/936030-31-32- 936033
  400,000  061-3899427      061-899426    thaùng 01/1994
 3,300,000  061-3836245/248    061-836220    thaùng 02/1994
 7,115,131  061-824701-5     061-824706
 1,801,398  061-3836324/325    061-836045
 4,250,000  061-3836003      061-836278
 2,527,000  061-3836304      061-836512    07/1996 hoaït ñoäng
  333,751  061 - 3835331/5    061 - 834661
  333,751  061 - 3992951     061 - 836315
 6,000,000  061-3836582/580/579  061-836349
 15,000,000  061-3836421/431    061-836435/436  01/2005 hoaït ñoäng
 10,000,000  061-3836280      061-836281    05/1995 hoaït ñoäng
 14,420,000  061-3836378      061-836381
 4,778,325  061 - 3836339     061-836372    thaùng 8/1994
  600,000  061-3892142      061-892253
 1,500,000  061-3836627/739/820  061-991798
 8,000,000  061 - 3836606     061 - 836448
  375,000  061-3836392/393    061-836394
 54,598,000  08-8230839              06/1995 hoaït ñoäng
                  08-38230830/38131025          Chi nhaùnh giao dòch taïi Haø Noäi
 13,677,419  061-3836688      061-836552    07/1997 hoaït ñoäng
 2,300,000  061 - 3836592 /593  061 - 836462   thaùng 10/1995
 2,830,000  061-3836477/478    061-836480
 12,800,000  061 - 3836515/516   061-836410    06/1996 hoaït ñoäng
 3,500,000  061 -3 836503     061 - 836633
 14,447,450  061-3833733      061-833734    thaùng 5/1998
 42,300,000  061-3836563/565    061-836561/562
 6,000,000  061-3836567/599    061-836406    thaùng 8/1996
 2,850,000  061-3836770      061-3836570
 3,055,999  061-3836612      061-836613    thaùng 12/1996
 23,838,000  061 - 3836524     061 - 836521   thaùng 10/1997
 4,000,000  061-3836962      061-836961
 14,469,052  061-3992999      061-835088    12/2003 hoaït ñoäng          VTH laáy theo GPÑT


 1,350,000  061-3836555      061-991006
 44,000,000  061 - 3836651     061 - 836658
 2,000,000  061 - 3836556/557/558 061 - 836559   01/1996 hoaït ñoäng
 4,800,000  061-3836617/618    061-836073
 23,784,894  061-3836706      061-836710
145,000,000  061-3836671      061-836610
 3,000,000  061-3833040      061-833643
34,000,000  061 - 3836711     061-836712
 1,023,000  061-3836703      061-836705
 3,600,000  061-3833168      061-3833165   08/1998 hoaït ñoäng
 3,100,000  061-3833018      061-832912    10/1998 hoaït ñoäng
 2,200,000  061-3836755/757    061-836664
 6,000,000  061-3836763      061-836764
 7,000,000  061-3834711      061-834713
37,570,000  061 - 3833001     061-835135
 600,000  061-3996001/002/003  061-996004    01/1998 hoaït ñoäng
13,233,946  061-3834691      061-834696
 5,000,000  061-3833089/88    061-833090    10/1997 hoaït ñoäng
 3,750,000  061 - 3832913     061 - 832914
 4,130,900  061-3836777      061-836784
 1,400,000  061-3836826      061-836829    11/1997 hoaït ñoäng
 1,550,000  061-3835835      061-832915
 2,400,000  061-3836411      061-836575    thaùng 9/1998
 4,005,802  061-3892430      061-892448
 1,740,000  061-3991901/904    061 - 991909   02/1998 hoaït ñoäng
 5,000,000  061-3834566      061-834599    09/1999 hoaït ñoäng
 4,800,000  061-3836176      061-836177
 2,700,000  061-8826047      061-836125
 4,000,000  061 - 3836367     061 - 836366
       08- 8960760      08-8960762
12,000,000  061 - 3835800     061 - 835585
 5,700,000  061-3834432      061-834431    06/1999 hoaït ñoäng
 1,333,333  061-3835788      061-835789
62,185,000  061 - 3836251     061 - 836086
 5,250,000  061-3835461      061-835463
 3,250,000  061-3835432      061-835433    10/2000 hoaït ñoäng
 600,000  061 - 3835678     061- 835680
 700,000  061-3835661      061-835663
 642,000  061-3893345      061 - 893344
10,000,000  061-38826026     061-38826016   12/2000 hoaït ñoäng
 300,000  061-3832742/833089  061-833090
 800,000  061-3834905/06    061-3834906
 900,000  061-3991051      061-991050
 1,300,000            0
       061-3835145/832378/57761-831558    thaùng 3/2002
 3,300,000  061-3835822/827    061-835828    10/2002 hoaït ñoäng
 2,600,000  061-3991360/365    061-991368/369
 5,000,000  061-3991610      061-991618
 600,000  061-3832171/176    061-833319
 4,186,900  061-3836729      061-836626
  63,000  061-3892784      061-3992248
 2,060,000  061-3835661      061-835662    thaaùng 4/2003
 1,500,000  061-3831919      061-831413    25/11/2002
10,150,000  061-3992077      061-992088    09/12/2003 hoaït ñoäng


 7,590,874  061-3993511      061-3991801
 900,000  061-3994216      061-3994215   thaùng 5/2004
 150,000  061-3834656      061-834665    01/9/2004 hoaït ñoäng
18,000,000  061-3994252      061-994264    07/2005 hoaït ñoäng


 500,000  061-3932619      061-932620
 1,200,000  061-3836532      061-836538    28/7/2005 hoaït ñoäng
  90,000                      01/11/2006 hoaït ñoäng
  100,000  061-8890410/8894409
  200,000  061-8890557/8     061-8890556   01/2008 hoaït ñoäng
 2,496,148                     Thang 01/2008
 2,000,000

  50,000  061-2614616      061-3993358
855,228,173


 2,500,000  061-543653/652    061-543654
 23,129,998  061-3841595-98    061-3841592       23,129,998
 15,800,000 061-38233250      061-841670/671
 35,000,000  08-8234730/061-84146108-8234725/061-841460
 22,200,000             061-841184/08-2905066 hoaït ñoäng
       061 - 841149/150/08-2905067      12/1998
 25,580,262  08-8298610/612/615  08-8257603
 5,000,000  061-841411      061-841418
 12,000,000  061-542125/126    061-542129
 3,165,000  061-3542367      061-3543298
 7,740,000  061-3543732      061-3541986
 3,000,000  061-541099/100-102  061-541098    thaùng 3/2004
  300,000
 5,126,000  08-8292921      08-8244362
 8,000,000  08-35178396-98    08-35178399
 7,450,000  08-3830966/77     08-38333628
 4,000,000  061-3551829      061-3551831   04/2008 hoaït ñoäng
 6,300,000  061-3551934      061-3551936

 10,000,000  08-38279035      061-38279030
  100,000       061-3841463
196,391,260
 1,287,130  061-983037      061-983268
 1,260,000  061-983515/156    061-984517
 4,000,000  061-3983104/105   061 - 984216  01/1996 hoaït ñoäng
       061-983180/181    061-883188
 4,401,124  061-984182      061-984185
 8,600,000  061-981708/3981709  061-982932   11/1995 hoaït ñoäng
 7,234,173  061-983381      061-981705   thaaùng 01/1996
 1,200,000  061-983291      061-984410
 3,100,000  061-983432/434    061-983435   02/1996 hoaït ñoäng
 4,168,000  061 - 983236 /237  061 - 983473
 1,400,000  061-983948/981087  061-981688
12,000,000  061 - 983171/173   061- 983175  10/1998 hoaït ñoäng
 2,100,000  061-983817      061-982696
 2,200,000  061-3981388     061-981389   01/1998 hoaït ñoäng
 2,850,000  061-3981308     061-3981309  thaùng 5/2000
10,000,000  061-3671222     061-3671666  Thaùng 7/2000
 1,000,000  061-3985381     061-3982860  03/2000 hoaït ñoäng
 400,000  061 - 982070/071   061 - 982069
 507,111  061-982166/167    061-982168
 2,700,000  061-982867/3888728  061-984313
 3,180,000  061-981738      061-981731   11/2001 hoaït ñoäng
 2,400,000  061-982769      061-982767
 4,500,000  061 - 981690/89   061-3982894  10/2001 hoaït ñoäng
 1,500,000  061-3982300     061-3982960  hoaït ñoäng 05/2005
 1,050,000  061-984215      061-983845
 450,000  061-981761/762    061-981760
 500,000  061-981851/852    061-981856


 660,000  061-983112      061-983114   10/2001 hoaït ñoäng
 3,132,500  061-983991/92    061-983280   06/2002 hoaït ñoäng
 500,000  061-3671925/6    061-3671923
 750,000  061-984173/177    061-984178
 800,000  061-983502      061-983503
 200,000  061-983955      061-983954
 200,000  061-984231/232    061-984233
 240,000  061-3671234     061-3671236
 500,000  061-983316/317    061-983318
 4,500,000  061-984142      061-984149
 1,200,000  061-984086/087    061-984088
 300,000  061-984086/087    061-984672   02/2003 hoaït ñoäng
 2,600,000            061-984886
       061-984882/883/884/885
 1,050,000  061-984575/576    061-984578   12/2002 hoaït ñoäng
 900,000  061-3984051     061-3984050  thaùng 4/2003
 600,000  061-3671901/902   061-3671903  thaùng 8/2003
 800,000  061-3671211     061-3671213  06/2003 hoaït ñoäng
 2,600,000  061-984257/258    061-984259
 2,567,690  061-984681/682    061-984683
 1,140,000  061-984678/679    061-984677   05/2003 hoaït ñoäng
 4,500,000  061-981689/690    061-982894   10/2003 hoaït ñoäng
 500,000  061-984800/801    061-984802   08/2003 hoaït ñoäng
 330,000  061-984933      061-984932   04/2003 hoaït ñoäng
 600,000  061-986517      061-986519
 1,000,000  061-3987766-7    061-3987769
 500,000  061-3671668/645   061-3671644  07/2004 hoaït ñoäng
  700,000  061-3671202      061-3671201
 4,000,000  061-3985991      061-3985993  02/2005 hoaït ñoäng
 1,500,000  061-3986698      061-3986702  10/2004 hoaït ñoäng
  195,007  061-3986105      061-3986106  02/01/2005 hoaït ñoäng
  300,000  061-3671826/827/828  061-3671829
  200,000  061-3985933      061-3985931  01/2005 hoaït ñoäng
  300,000  061-3278666-9     061-3987689  06/2007 hoaït ñoäng
  200,000  061-985439      061-3278528  01/7/2005 hoaït ñoäng
  650,000  061-987198      061-987199   03/2005 hoaït ñoäng
  420,000  061-3278157      061-3278158
  400,000  061-3987712/713/714  061-3987715
  750,000  061-3671017/18/19   061-3671611
  500,000  061-3987685/686    061-3987684  10/2005 hoaït ñoäng
 1,100,000  061-3278585/6     061-3278587  thaùng 4/2006
  400,000  061-3278551/2     061-3278553
 4,800,000  061-3984182/183    061-3984185
  300,000  061-6278685      061-6278687
  900,000  061-3278675      061-3278677  01/2007 hoaït ñoäng
 1,800,000 061-278640/641     061-278639   09/2006 hoaït ñoäng
 1,200,000 061-3278636       061-3278637  thaaùng 8/2006
 2,000,000  061-3988158      061-3988159    thaùng 10/2006
 1,000,000 061-278569       061-278571
 1,300,000 061-3671056       061-3671057  9/2007 hoaït ñoäng
 1,500,000
  200,000 061-3671028/2685491           07/2007 hoaït ñoäng
 1,000,000 061-3671061              12/2008 hoaït ñoäng
  150,000 061-8880731       061-8880732
 12,000,000 061-3671154       061-3671163  02/2009 hoaït ñoäng   maõ ngaønh 2592
  500,000  061-671062      061-671063   12/2007 hoaït ñoäng
 2,500,000 061-3981706/981708
  200,000 061-3671082               thaùng 3/2008
  300,000 061-3671095       061-3671094
  606,000
160,528,735


 12,500,000  061-3891105      061-892030
 3,500,000  061 - 3892001 / 003  061 - 892004       24/01/1997
 8,600,000  061- 3891970/971/972 061 - 891973
 7,000,000  061 -3 892225/226   061 - 892223
 1,000,000  061-3892145      061-892144   07/1998 hoaït ñoäng
 3,700,000  061-3892219/222  061-892220    07/1998 hoaït ñoäng
 500,000  061 - 3991021   061 - 991022
 8,472,955  061 - 3991015   061-991060    03/2002 hoaït ñoäng
 1,740,000  061-3892948/950  061-892947    thaùng 02/2003
 5,000,000  061-3991981/984  061-991937/985  thaùng 05/2003
 357,440  061-3991965/966  061-991968
 1,500,000  061-3992539    061-992540    07/2003 hoaït ñoäng
 500,000  061-3992117    061-992118
 2,400,000  061-3992240    061-992239    03/2004 hoaït ñoäng
 2,000,000  061-3992201/203  061-992205
 5,000,000  061-3992552    061-992557
 2,294,158  061-3992580    061-992585
 1,800,000  061-3993002/003  061-993005    thaùng 01/2004
 620,000  061-3993851/206  061-935890
 1,458,690  061-3992996/997  061-992998    02/2004 hoaït ñoäng
 247,330  061-3993274
 2,350,000  061-3993336    061-3993339   02/08/2004 hoaït ñoäng

 2,500,000  061-3993340/5   061-993348
11,000,000  061-3993368/71  061-993367    3/2005 hoaït ñoäng
 700,000
 1,931,540  061-3993368            04/2005 hoaït ñoäng
       061-3992124    061-992360
       061-3992548    061-992550
 600,000  061-3993575    061-993576
 400,000
 420,000  061-3993588    061-993590    11/2004 hoaït ñoäng
 1,370,000  061-3992549    061-3993694   THAÙNG 12/2004
 1,200,000  061-3994164-8   061-994163    hoaït ñoäng 06/2005
 700,000  061-3993436/35  061-993437
 500,000  061-3993888    061-993908    thaùng 01/2004
       061-3993913
 600,000  061-3993690/89  061-3993691   01/2005 hoaït ñoäng
 6,500,000  061-3994780            05/2005 hoaït ñoäng
 700,000  061-3994198
 150,000  08-38980450            11/2005 hoaït ñoäng
 1,000,000 061. 3291769    061-291766
 2,100,000  061-3892985    061-892986
 1,500,000  061-3291816/818  061-3291820   03/2006 hoaït ñoäng
 8,000,000  061-3994529/30  061-3994531   thaùng 6/2005
59,340,000  061-3838707    061-3838706   naêm 1996
15,800,000 061-3293478/9    061-3293479
 1,030,000  061-3291700    061-291702    21/9/2005 hoaït ñoäng
 150,000  061-3993002            Thaùng 9/2006
 500,000 061-3995390     061-3995391   04/2006 hoaït ñoäng
 9,166,667  061-8890001    061-8890004
 2,000,000  061-3995678    061-3995681
 1,320,000  061-3892970/972  061-3291829   08/2006 hoaït ñoäng
 310,000  061-6291791    061-6391778   thaùng 11/2007      b.c tình hình thöïc hieän döï aùn trong hoà sô xin ñi
 360,000  061-8890630    061-8890629   07/2007 hoaït ñoäng
 958,000
 670,000  061-3836729    061-836626    08/2003 hoaït ñoäng
 3,000,000
 1,200,000
 4,358,809


       061-3291706
214,575,589


 3,978,000  061-3560700      061-3560699
 27,056,000  061-3560500-010    061-3560510   05/1997 hoaït ñoäng
 8,333,333  061-3848716/633    061-3848634
 13,607,595  061-3569090      061-3569191   12/1996 hoaït ñoäng   ñc VTH theo GP
 3,000,000  061-3560961/68    061-3848569
 1,000,000  08-4101300      08-4101297
  600,000  061-3560687/686    061-3560685
  810,000  061-3560615      061-3560616   thaùng 9/1998
 5,000,000  061-3560625/626    061-3560627   08/2000 hoaït ñoäng
 9,030,000  061 - 3560606/608   061-3560609
 1,800,000            061-3549535
       061-3549528/537/3560131
 9,500,000  061-3560770/776    061-3560778   thaùng 9/2001
 2,200,000  061-3549591-594    061-3549590
 50,000,000  061-3560859      061-3560858
  900,000  061-3560898      061-3560900   05/2002 hoaaït ñoäng
 2,200,000  061-3560706-708    061-3560709
 1,000,000  061-3569158-159    061-3569160
 1,000,000  061-3560803      061-3549803
 2,500,000  061-3560730      061-3560740
 9,050,000  061-3560494      061-3560824   thaùng 8/2002
 1,200,000  061-3560832/3/4    061-3560835   thaùng 12/2002
 6,000,000  061-3560812      061-3560811   03/2003 hoaït ñoäng
 2,400,000  061-549868/869/870  061-549714   02/2003 hoaït ñoäng
  500,000  061-3560045/46/47/48 061-3560049   9/2004 hoaït ñoäng
 26,500,000  061-3560075-077    061-3848832/833090
 30,000,000  061-3560800/01/02   061-3549804   05/2002 hoaït ñoäng
  700,000  061-3560190/412    061 - 3549719
 2,000,000  061-3560873      061-3560872
 1,920,000  061-3560839      061-3560838   03/2003 hoaït ñoäng
  300,000             061-3540133
       061-3540131/132/3560238        thaùng 4/2003
  471,712             061-3540129
       061-3540125/128/3560104
 2,000,000  061-3569236/37    061-3569238
 2,646,804  061-3560088/38    061-3560039
       061-3560475      061-3560477
  450,000  061-3560095      061-3560091
  800,000  061-3560188/89    061-3560187
 2,600,000  061-3560114/549743  061-3560116
  480,000  061-3560076/077    061-3560087   06/2004 hoaït ñoäng
 1,680,000  061-3560348/349/350  061-3560351   thaùng 12/2004
 2,000,000  061-3560228/328/329  061-3560229   05/2005 hoaït ñoäng
 1,900,000  061-3560385/407-411  061-3560408   15/9/2005 hoaït ñoäng
 50,000,000  061-3560360/363    061-3560247    07/2005 hoaït ñoäng
 9,500,000  061-3560458      061-3560461
  300,000  08-8480810      08-8480804
  400,000  061-3560421/422    061-3560423    12/2005 hoaït ñoäng
  900,000
  259,000  061-3560902/903    061-3560904
       061-3560645-657    061-3560654    07/2006 hoaït ñoäng
  600,000
 3,000,000  061-3560641-645    061-3560642
  400,000  061-3569198/202    061-3569199    thaùng 10/2006
  300,000  061-3569126      061-3569129    01/08/2007 HOAÏT ÑOÄNG


 2,000,000  061-3569043      061-3569042    01/2007 hoaït ñoäng
 1,000,000                      05/2007 hoaït ñoäng
 2,000,000  061-3569253-254    061-3560247    12/2007 hoaït ñoäng
  300,000  0918-319113               02/2008 hoaït ñoäng
 4,361,370                      10/2008 hoaït ñoäng
 3,738,312                      10/2008 hoaït ñoäng
  940,074                      02/2008 hoaït ñoäng
 1,993,769                      09/2008 hoaït ñoäng
  210,000  061-3569667      061-3569670    09/2008 hoaït ñoäng
 5,000,000  061-3560800      061-3560782
  20,000
  430,000
  500,000  061-3569209/197    061-3569073
327,265,969


131,037,962  061-3848608/09    061-3848726    thaùng 10/1996
 8,001,104  061-3560292/296    061-3560290    thaùng 5/1995
 18,000,000  061-3560270      061-560275
 5,500,000  061-3560562      061-3560556
 7,500,000  061-3849078/3560575 061-3849079          HAØ NOÄI, BAØ RÒA - VUÕNG TAØU
  500,000  061-3549451/452/715  061-3549323
  300,000  061-3560054      061-3560053         14/05/2001
 4,550,000  061-3521322      061-3521181    03/2003 hoaït ñoäng
 5,000,000  061-3560892-894    061-3569083
 5,198,217  061-3560200/840/881  061-3848874    16/12/2003 hoaït ñoäng
 4,406,000  08-2175335      08-2602685
  500,000  061-3521245/3560219 061-3521244
 14,000,000  061-3560266/267    061-3560269
  860,000  061-3560631/632    061-3560630
 11,242,631  061-3560070-074    061-3560069/112
 10,000,000  061-3560399/376-379  061-3560378   07/2005 hoaït ñoäng
 1,200,000  061-3560170-174    061-3560169   10/2004 hoaït ñoäng
  576,000  061-3560278/279/323  061-3560320   01/4/2005 hoaït ñoäng
 1,800,000  061-3560371-75    061-3560364/65  12/2004 hoaït ñoäng
  250,000
 6,500,000  061-3569039      061-3569065   04/2007 hoaït ñoäng
 5,000,000  061-3560522      061-3560530   thaùng 10/2005
 5,000,000  061-3560646      061-3560498   03/2006 hoaït ñoäng
 1,700,000
 10,000,000  061-3560751      061-3560750   18/8/2006 hoaït ñoäng
 8,845,500  061-3560651/652/653  061-3560650   10/2006 hoaït ñoäng
 6,800,000  061-3569215-220    061-3569221   thaùng 7/2007
 7,250,000
 1,500,000
 2,000,000                     09/2008 hoaït ñoäng
 2,000,000                     08/2008 hoaït ñoäng
 1,200,000  061-3569528      061-3569529   02/2008 hoaït ñoäng
 6,000,000  061-3569500      061-3569501   04/2008 hoaït ñoäng
  434,500                      04/2008 hoaït ñoäng
 25,000,000  061-3569476/569000  061-3569488   07/2008 hoaït ñoäng
 4,000,000  08-4046831               04/2009 hoaït ñoäng
 2,500,000                     11/2008 hoaït ñoäng
  300,000  061-3569758      061-3569756   03/2009 hoaït ñoäng
 1,000,000  061-3521322      061-3521181
 17,000,000  061-3569642/3/4    061-3569641   thaùng 12/08
 1,000,000                     thaùng 12/08


                           thaùng 12/2010
  340,000                      thaùng 12/2010
 9,700,000  061-3514267      061-3514266

 6,000,000                     thaùng 3/2009

 6,000,000 2,000,000

       061-3569885
  230,000
369,721,914


 9,345,000  061-3560550-553    061-3560554   10/1997 hoạt động


600,000,000  061-3560250      061-3560306               voán ÑTTH 619350000 theo hoà sô ñieàu chænh G
 5,000,000  061-3560057-062    061-3848916   03/2003 hoaït ñoäng


 10,000,000  061-3560028/286    061-3560547   Thaùng 02/2004
  429,244             061-3540016
       061-3540070/071/016/3560586      thaùng 5/2003
 1,650,000  061-3560590/91/89   061-3560220   thaùng 03/2003
 1,000,000  061-3560120      061-3560119   thaùng 12/2002
 600,000  061-3549727/728    061-3549729
 2,000,000  061-3560066/067    061-3560068    11/2002 hoaït ñoäng
 1,200,000  061-3560025/26/27/80 061-3560024    thaùng 6/2003
 200,000  061-3560083      061-3560082    thaùng 5/2003
 257,591  061-3560544/545    061-3560546
 3,300,000  061-3560041/042    061-3560043    Thaùng 02/2004
 8,550,000  061-3560097/100/101  061-3560096
 2,420,823  061-3560146/147    061-3560145    08/2005 hoaït ñoäng


 1,227,000  061-3560226/227    061-3560225    08/3/2005 hoaït ñoäng
 822,000  061-3560211      061-3560213
 300,000  061-3560260/261/262  061-3560259
 800,000  061-3560367      061-3560366    Thaùng 12/2004
35,000,000  061-3560518-521    061-3560516    10/2005 hoaït ñoäng
 9,000,000  061-3560198/199    061-3560453/454
 600,000  061-3560388/389    061-3560387
73,000,000  061-3560255/256    061-3560257    10/2006 hoaït ñoäng
11,000,000  061-3560427      061-3560428    thaáng 9/2005
10,000,000  061-3560884/886    061-356883    thaùng 02/2006
 5,500,000  061-3566168/9     061-3566166    Thaùng 6/2007
 1,500,000  061-3569111      061-3569024
 1,000,000  061-3560716      061-3560715
47,000,000  061-3560910-912    061-3560914    12/2007 hoaït ñoäng
 400,000  061-3560711/397
 3,500,000  061-3569178      061-3560989
 3,540,000
  15,000  061-3849498      061-3849500    07/2006 hoaït ñoäng
 5,000,000  061-3569116      061-3560878
       08-8060264      08-8412530
 900,000  061-3560761-763
 2,000,000  061-3215556
10,000,000  061-3569120/122    061-3569121    03/2008 hoaït ñoäng
10,500,000  061-3569311      061-3569307    quyù II/2008hoaït ñoäng
 4,000,000  061-3569209      061-3569212    11/2007 hoaït ñoäng
 3,600,000                      04/2009 hoaït ñoäng
 340,000  061-3569277      061-3569276    10/2007 hoaït ñoäng
 1,209,000                      04/2008 hoaït ñoäng
 3,000,000                      12/2008 hoaït ñoäng
 350,000                      thaùng 4/2008
 4,200,000  061-3569723      061-3569724    thaùng 8/2008
 1,500,000  08-39103858      08-39105839    döï kieán thaùng 01/2010


 200,000 0903160020
896,955,658


 2,375,000  061-3560160-163   061-3560159    09/2003 hoaït ñoäng
 2,164,160  061-3560440-442   061-3560443
 2,000,000  061-3560236     061-3560237    10/2005 hoaït ñoäng
 2,000,000
 2,600,000   061-3569078/80   061-3569079     thaùng 01/2007
 1,700,000  061-3569034     061-3569033
 1,500,000  061-3560468     061-3560467
 20,000,000   061-3569508    061-3569088
 4,000,000                      05/2008 hoaït ñoäng
 69,400,000   061-3569445    061-3569230    05/2008 hoaït ñoäng
 21,190,000 061-3569350/51/52/54 061-3569356/57/58    21/03/2008
 5,000,000   061-3569519    061-3569251    03/2008 hoaït ñoäng
 3,000,000                     d 07/2008 hoaït ñoäng
 4,500,000   061-3569391    061-3569393    05/2008 hoaït ñoäng
 9,949,000   061-3569400    061-3569401       3/2008
 20,000,000   08-54135750    08-541357562   döï kieán 09/2008 hoaït ñoäng
 3,000,000                    döï kieán thaùng 7/2010
 1,790,000              (ñaõ hoaït ñoäng taïi TP HCM töø thaùng 10/2002)
176,168,160


 1,200,000                      11/2007 hoaït ñoäng
  410,000  061-3569345      061-3569347    12/2007 hoaït ñoäng
  200,000  061-2650825      061-3569436    11/2007 hoạt động
 2,180,000                      07/2010 hoaït ñoäng
 1,100,000                      01/2008 hoaït ñoäng
  600,000
 2,000,000
 3,500,000
 1,600,000                     thang 5/2008
 11,000,000  061-3560620/22/087507208
                   061-3560621
 3,683,000  0613-569666      061-3569619     thaùng 6/2008
  200,000
  400,000   061-3569423/24   061-3569425     thaùng 6/2008
  400,000            061-3512318
       061-3512372/088406485
 1,829,000
  200,000
  400,000
  100,000
  50,000  061-3566033      061-3566032
 300,000
 300,000


 100,000
 500,000


 5,555,555
37,807,555


 2,300,000  061-967688/690    061-967697   04/1994 hoaït ñoäng
35,400,000  061 - 869872/873   061 - 869802/803 THAÙNG 9/1995
 7,000,000  061-8971291      061-8971294
14,000,000  061 - 3869111     061 - 869110  thaùng 7/1997
 1,640,000  061 - 869617/618   061 - 869819
 1,000,000  061-8971283      061-8971283  thaùng 02/2008
 1,300,000  061-968039/042/869885061-968043/401/967255
 3,100,000  061-3869817/818/819  061-869886   thaùng 8/2000
30,000,000  061 - 3967171/172   061 - 967170
 1,400,000  061-3869166/167    061-869168   thaùng 03/2001
 300,000  08-8277903      08-8277904
11,771,630  061-3968175      061-968176
 500,000  061-3968600      061-968602   01/4/2005 hoaït ñoäng
44,000,000  061-3968790/94    061-3968645  12/2004 hoaït ñoäng
 548,000  061-3968558
 1,000,000  061-3968870-75    061-3968876  10/2004 hoaït ñoäng
 687,000  061-3968007      061-968006   thaùng 10/2004
 1,994,903  061-673748/749    061-673750
 2,250,000  061-3673336      061-3673436
 300,000
 600,000
       061-3968189
 2,300,000  061-3968968      061-3968988  Thaùng 8/2005
 120,000  061-968934/936    061-968937
 8,585,216  061-3673588      061-673585   thaùng 4/2006
 1,200,000  061-3673006/007/008  061-3673005  thaùng 4/2006
 750,000  061-3673470/71    061-673472
 300,000  08-2600148 A.Long          10/2005 hoaït ñoäng
 900,000  061-3673695/97    061-3673698  09/2005 hoaït ñoäng
 480,000  061-6279276-8     061-6279279
 1,250,000  061-36279111     061-36279117
 392,000  061-673662/3     061-673661   thaùng 12/2005
 2,500,000  061-3674200/202    061-3674207  Thaùng 4/2006
 2,000,000  061-3671088      061-3671089  08/2006 hoaït ñoäng
 450,000  061-673692/93     061-673694   C.Loan keá toaùn vieân, thueâ nhaø xöôûng cuûa Cty Zet Mar ñeán ngaøy 01/7/2009 heát th
 4,000,000  061-3279337      061-3279338
 2,000,000  061-3674766/768    061-3764769
 600,000  061-3674888      061-3674999   05/2007 hñ
 2,200,000  061-3674988      061-3674989   12/2007 hñ
 2,500,000  061-8971818      061-8971616  10/2007 hoaït ñoäng
 1,000,000  061-8971345    061-8971277   12/2007 hoaït ñoäng
  800,000            061-38971205
       061-38971201/02/03/04
 1,500,000           0
       0618-971380/81/82/8361-3971390   3/2008 hoaït ñoäng
 2,000,000  061-3971361-3           n08/2008 hoaït ñoäng
 1,600,000  061-3674025/8   061-3674023   09/2008 hoaït ñoäng
  800,000  061-38971320    061-38971321  05/2008
  600,000  061-968093/094/095  061-968096  thaùng 5/2003
 1,189,500       3932248       3674092
       3917453, 3674716
203,108,249


  246,000
  130,000  061-3527945     061-3527946
  357,003
  733,003


 6,000,000  061-3512767     061-3512765
 7,800,000
 7,500,000  061-512451/452    061-512453
 4,800,000  061-511568      061-511566    thaùng 7/2003
 2,484,482  061-512461      061-512460
 2,000,000  061-511879/877    061-511876
 5,000,000  061-511138      061-512498
  750,000  061-512272/270    061-512274    thaùng 9/2002
 4,400,000            061-511070
       061-511065/066/067/068
 3,930,000  061-511866/867    061-511868
 4,500,000  061-511416/417    061-512980  26/6/2005 hoaït ñoäng
  400,000  061-512777-779    061-512780    thaùng 9/2004
 1,029,000  061-512570      061-512474
 2,100,000  061-512651/653    061-512654    thaùng 12/2003
  600,000  061-512543      061-512544
 8,300,000  061-512830      061-512829    thaùng 3/2005
 15,000,000  061-3512800-09    061-3512590  04/2004 hoaït ñoäng
 2,391,450  061-512575      061-512775
 6,000,000  061-3512767     061-3512765
 6,000,000  061-3280252/53    061-3280251   11/2006 hoaït ñoäng  bctc bao cao
 7,000,000  061-513018      061-513021
  700,000  061-511888/698    061-511668   06/2005 hoaït ñoäng
 1,500,000  061-512865      061-512863
 4,300,000  061-3280201     061-3280202    thaùng 01/2006
 3,055,410                      thaùng 04/2008
  700,000
 2,294,746  061-512669      061-512670
       061-512880-882    061-512889
  500,000  061-280220      061-280178     thaùng 7/2005
  700,000  061-513055      061-513056   thaùng 12/2005
  300,000                     01/2008 hoaït ñoäng
  800,000  061-513193/92    061-513194   03/2006 hoaït ñoäng
  750,000  061-513312      061-513314   thaùng 05/2006 hoaït ñoäng
  100,000
  600,000
 1,491,421                    07/2008 hoaït ñoäng
  80,000                     04/2007 hoaït ñoäng
  150,000  061-3281913     061-3281914   08/2007 hoaït ñoäng
 18,156,381  061-3511138/089303636        12/1993 hoaït ñoäng
  500,000                     Thaùng 01/2008
  100,000                     thaùng 12/2007
  350,000  061-3513617/18    061-3513616 kieán thaùng 02/2008 hoaït ñoäng
                      Döï
  963,000  061-3280191/2    061-3280193    thaùng 8/2006
 23,000,000
 1,700,000                     THAÙNG 11/2007
  300,000  061-3512381     061-3512380
  150,000  061-6281896     061-6281897    thaùng 10/2008
  300,000  061-3514190/91/92  061-3514189
  150,000  061-3281913     061-3281914
 1,200,000
  500,000
  100,000  061-3510112/113   061-3510110
  700,000                     thaùng 5/2008
164,175,890 1,735,500  061-514037/038    061-514039

 4,000,000  061-514011      061-514012   01/2005 hoaït ñoäng
 3,600,000  061-514022      061-514023     Thaùng 12/2004
 15,000,000  061-514036      061-514067     thaùng 12/2005
 1,200,000  061-514080/081/082  061-514083
 30,000,000  061-514050      061-514051
  400,000  08-9812878      08-9812879
  300,000  061-514088      061-514090
 855,000                    04/2007 hoaït ñoäng

30,000,000   061-3514678    061-3514684
                         05/2008 hoaït ñoäng
 2,500,000
 1,000,000
 500,000  061-3514141     061-3514144  06/2005 hoaït ñoäng
       061-514065             10/2006 hoaït ñoäng
 4,500,000  061-514072-076    061-514077   04/2005 hoaït ñoäng
 635,000  061-514093
 1,600,000  061-3514103-106   061-3514107
 2,500,000  061-3514108     061-3514110  09/2006 hoaït ñoäng
 1,200,000  061-892142      061-892253     12/01/2008
 1,500,000  061-514016      061-514018    thaùng 12/2001
 900,000  061-3514699     061-3514698
 6,000,000  061-3514194     061-3514199  thaùng 4/2006
28,000,000   08-35180786
 1,240,000  061-514048      061-514049   07/2006 hoaït ñoäng
10,000,000  061-3514162/88    061-3514160
 426,312  061-3514181     061-3514182  06/2007 hoaït ñoäng
 1,050,000   061-3514200/01   061-3514202
 2,850,000  061-3514136/37/56/57 061-3514138  06/2006 hoaït ñoäng
12,414,000  061-3514271/270    061-3514271  02/08 hoaït ñoäng
 350,000
 900,000  061-3514250/53    061-3514249
 9,210,000
 3,000,000            08-62915602
       08-62915600/01 -0983776638
 900,000  061-3514300             05/2007 hoaït ñoäng
 8,000,000  061-3514313     061-3514312
 4,150,000  061-3514383     061-3514386
 430,000  08-62827231     08-37310810  12/2006 hoaït ñoäng   VTH theo GP
 3,000,000                    03/2008 hoaït ñoäng
 2,000,000                    10/2007 hooaït ñoäng
10,700,000   061-3514336    061-3514224  d 10/2007 hoaït ñoäng
 6,425,000   061-3514220    061-3514221  02/2008 hoaït ñoäng
 6,000,000   061-3934013    061-3934013  01/2009 hoaït ñoäng
                         09/2007 hoaït ñoäng
 550,000   061-3514260/61/62  061-3514259  10/2007 hoaaït ñoäng
 200,000                    10/2007 hoaït ñoäng
 500,000    061-3514256    061-3514286  10/2007 hoaït ñoäng
 300,000                    10/2007 hoaït ñoäng
 4,000,000                    03/2008 hoaït ñoäng
12,000,000   061-3514555    061-3514779  02/2009 hoaït ñoäng
 100,000   061-3514304/05/06  061-3514307  05/2008 hoaït ñoäng
 2,000,000  061-3993169     061-993157   thaùng 5/2004
 2,000,000  08-5127317      08-5106230   02/2006 hoaït ñoäng
 2,657,812  061-3514337/338   061-3514340  Thaùng 7/2008
 1,500,000                    thaùng 7/2009
46,800,000  061-6258340     061-6258350
 200,000  061-2807006/007   061-2807008
 1,400,000
 400,000  061-3514508     061-3514510
 1,200,000
 2,000,000
 450,000
  300,000
299,528,624


 4,464,728  061-3835584/7  061-3835588
  270,000
 1,600,000
 6,334,728


 60,000,000   061-3743800  061-3743851
 60,000,000


 24,000,000
 15,000,000          061-3560498  07/2008 hoaït ñoäng
 39,000,000


 16,000,000  061 -3865201   061-3865145  THAÙNG 8/1995
 3,000,000  061-3966622   061-3966570        1/11/2005  ÑAÕ NOÄP BCTC NAÊM 2006
 19,000,000


 2,527,500  061-3921919-21  061-3921915
 13,000,000  061-3923188   061-3922139                    ÑAÕ NOÄP BCTC NAÊM 2006
 4,000,000  061-3922213/5  061-3922211  THAÙNG 6/2002
120,000,000  061-3675085   061-3675084  11/2005 hoaït ñoäng         ÑAÕ NOÄP BCTC NAÊM 2006
 57,000,000  061-3675145-48  061-3675149  0913940588 OÂ. TAÏ giaùm ñoác ñieàu haønh Cty
 1,000,000  061-3677562   061-3677561  06/2007 hoaït ñoäng
 9,650,000  061-3923355   061-3923350
 1,200,000  061-8825084   061-8825084  06/2008 hoaït ñoäng
 1,000,000  061-3676679   061-3676680  04/2006 hoaït ñoäng
 2,500,000  061-8951160   061-8951157  01/08 hoaït ñoäng
 1,200,000
       061-8951900
213,077,500


 3,400,000
 3,400,000
    -
   -1,000,000
1,000,000
   -
       08-9106883  08-9106887


      061-35126380  061-8999568


      0613-570017  0613-570018
          114,700,000  061 - 825111  061-825137

          36,389,900  061-3955220  061-3954224          151,089,900

       5,194,997,684
lao ñoäng nöôùc ngoaøi
n ñoä ñaõ noäp BCTC cuûa 06 thaùng ñaàu naêm 2007
OÂ.Huy (GÑKD) mai.huy@tapl.com.vn
hieän döï aùn trong hoà sô xin ñieàu chænh ñòa ñieåm hoaït ñoäng noäp taïi phoøng QLÑT, möôn ñeå laáy soá ngaøy 06/11/2008
0000 theo hoà sô ñieàu chænh GP
Mar ñeán ngaøy 01/7/2009 heát thôøi haïn

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:316
posted:12/6/2011
language:Vietnamese
pages:521