Pravidla prenajimania majetku 2010 by 031pMMx

VIEWS: 4 PAGES: 11

									Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1172 prijatým na svojom XXXVI. rokovaní
dňa 29. júna 2010 podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje              Pravidlá
  prenajímania majetku mesta Košice a zriaďovania vecných
     bremien na nehnuteľnom majetku mesta Košice
     (Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice)

               PRVÁ ČASŤ
             VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

                     §1
               Účel a vymedzenie pôsobnosti

(1) Tieto pravidlá upravujú spôsob prenajímania a určovania minimálnej výšky nájomného
  pri prenajímaní majetku mesta Košice, postup pri zriaďovaní vecných bremien na
  nehnuteľnom majetku mesta Košice a určovanie úhrady za zriadenie vecného bremena.

(2) Tieto pravidlá sa nevzťahujú na prenajímanie
  a) majetku mesta, ktorý je súčasťou predškolských zariadení, škôl a školských zariadení,
    ktorých zriaďovateľom je mesto,
  b) majetku mesta, ktorý je súčasťou sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je
    mesto,
  c) bytov.

(3) Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prenajímajú
  majetok mesta, i ďalšie osoby zúčastnené na prenajímaní majetku mesta Košice.

                     §2
               Vymedzenie základných pojmov

  Pre účely týchto pravidiel sa rozumie

  a) obchodným priestorom priestor, v ktorom sa vykonáva akákoľvek činnosť za účelom
    dosahovania zisku,
  b) obchodnou kanceláriou kancelária, v ktorej je bezprostredne vykonávaná vlastná
    činnosť za účelom dosahovania zisku (napr. stávková kancelária, realitná kancelária,
    advokátska kancelária, kancelária osôb poskytujúcich služby týkajúce sa daňového
    poradenstva, poisťovníctva, peňažných služieb, obchodovania s cennými papiermi
    a akciami, záložňa a pod.),
  c) administratívnym priestorom priestor, ktorý slúži na vykonávanie administratívnych
    činností zabezpečujúcich hlavný predmet činnosti vykonávaný za účelom
    dosahovania zisku,
  d) priestorom pre neziskové organizácie priestor, v ktorom nie je vykonávaná činnosť
    subjektu za účelom dosahovania zisku (najmä činnosť neziskovej organizácie,
    nadácie, občianskeho združenia, mládežníckej alebo humanitnej organizácie),
   e) skladom nebytový priestor slúžiaci ako súčasť prevádzkových jednotiek obchodu,
    služieb alebo výroby a priestory slúžiace na uskladnenie tovarov alebo pomocných
    materiálov pre účely predajných činností, obchodných činností, služieb alebo výroby,
   f) predajňou potravinárskeho sortimentu
    1. predajňa potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny, mäsa a mäsových výrobkov
     a ich polotovarov, cukrárne a lahôdky, okrem predajní s viac ako 50 %-ným
     podielom vína, piva a alkoholických výrobkov,
    2. predajňa potravinárskeho tovaru s nepotravinárskym tovarom ak potravinársky
     tovar tvorí najmenej 80 % tovaru,
   g) predajňou s prevažne potravinárskym sortimentom predajňa, v ktorej potravinárske
    výrobky, ovocie, zelenina, mäso a mäsové výrobky tvoria viac ako 50 % tovaru,
   h) predajňou s prevažne alkoholickým sortimentom predajňa, v ktorej viac ako 50 %
    tovaru tvoria alkoholické nápoje - liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré
    obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu,
   i) parkoviskom parkovacie miesto, garáž, prislúchajúce k nebytovému priestoru, ktoré
    nie je súčasťou verejných parkovísk, slúžiace na parkovanie vozidiel nájomcu na
    zabezpečenie vykonávanie predmetu jeho činnosti,
   j) objektom iné nehnuteľnosti, ako sú napr. stavby, hospodárske dvory, otvorené sklady,
    hangáre, nekryté ihriská, zábavné a oddychové parky a pod., ktoré nemožno zaradiť
    medzi nebytové priestory alebo pozemky,
   k) krátkodobým prenájmom prenájom na dobu najviac šesť mesiacov v roku,
   l) servisnými časťami nebytových priestorov – priestory súvisiace s užívaním
    prenajatého nebytového priestoru okrem zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad
    chodby, schodištia, sociálne zariadenia a pod; nie sú samostatným predmetom nájmu,
   m) spoločnými priestormi v zdravotníckych zariadeniach čakárne, vyšetrovne, sociálne
    zariadenia, chodby, schodištia a pod; nie sú samostatným predmetom nájmu,
   n) servisnými časťami v zdravotníckych zariadeniach sklady, šatne a pod; nie sú
    samostatným predmetom nájmu,
   o) prípadom hodným osobitného zreteľa prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
    zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorých
    rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach (ďalej len „MZ“) trojpätinovou
    väčšinou prítomných poslancov, a to buď osobitne v jednotlivom prípade alebo
    formou vymedzenia okruhu prípadov, ktoré považuje za hodné osobitného zreteľa.
   p) telekomunikačným zariadením technické zariadenie na vysielanie, prenos,
    smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme
    obrazu, zvuku alebo dát prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými
    elektromagnetickými prostriedkami, ako aj pridružené prostriedky.


                 DRUHÁ ČASŤ
               SPOLOČNÉ USTANOVENIA

                        §3
                    Všeobecné podmienky

(1) Prenajímanie a nakladanie s majetkom mesta Košice sa riadi osobitnými predpismi, 1)
  Štatútom mesta Košice; ďalšími predpismi vydanými mestom sa riadi, pokiaľ tieto
  pravidlá neurčujú inak.

(2) Majetok mesta sa prenajíma na dobu neurčitú.

1)
   Napr. Občiansky zákonník, zákon č. 116/l990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
   neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
                         -2-
(3) Nájom objektov a nebytových priestorov na dobu určitú možno dohodnúť, len ak sa
  nájomca zaviaže investovať do prenajímaného majetku finančné prostriedky trvalo
  zveľaďujúce tento majetok. Nájom pozemku na dobu určitú možno dohodnúť, len ak sa
  nájomca zaviaže preinvestovať na prenajímanom pozemku finančné prostriedky trvalo
  zvyšujúce úžitkovú hodnotu tohto pozemku.
  Finančné prostriedky musia byť preinvestované v prvej polovici doby nájmu. Doba
  nájmu na dobu určitú sa určí ako podiel investovaných nákladov a ročnej výšky
  nájomného. Správcovia a nájomcovia majetku mesta sú povinní pri jeho prenajímaní na
  dobu určitú vyžiadať predchádzajúci súhlas príslušnej komisie MZ, ak udelenie súhlasu
  nie je vyhradené MZ.

(4) Mestský majetok je možné prenajať na dobu určitú na dobu dlhšiu ako 10 rokov na
  základe odporúčania príslušnej komisie MZ len v prípade, ak sa nájomca uchádza o
  získanie finančných prostriedkov, ktoré na tomto majetku preinvestujú z grantov a
  nenávratných finančných príspevkov z doplnkových zdrojov a doba nájmu sa určí podľa
  podmienok stanovených v konkrétnej výzve na čerpanie nenávratných finančných
  prostriedkov. Ak nájomca tieto finančné prostriedky nezíska do dvoch rokov od
  uzatvorenia nájomnej zmluvy, doba nájmu sa zmení na dobu neurčitú alebo sa zmluvný
  vzťah ukončí.

(5) Pri prenajímaní objektov sa prenajímajú aj pozemky súvisiace s užívaním prenajímaného
  objektu. Pri určovaní ceny týchto pozemkov sa vychádza z účelu, ktorému objekt slúži.

(6) Výpovednú dobu na strane prenajímateľa dlhšiu ako vyplýva z osobitných predpisov 2)
  možno dohodnúť len na základe odporúčania príslušnej komisie MZ. Právo podať
  výpoveď zo strany prenajímateľa majetku mesta nemôže byť viazané na splnenie
  akýchkoľvek podmienok.

(7) Mestské lesy Košice a. s. môžu prenajímať pozemky vo vlastníctve mesta tretím osobám
  na dobu určitú najviac na dobu piatich rokov.

(8) Prenájom majetku mesta a zriadenie vecného bremena iným spôsobom, ako určujú tieto
  pravidlá, sa považujú za úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom, ktoré
  podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice podliehajú schváleniu MZ.

                        §4
                Spôsob prenajímania majetku mesta

  Majetok mesta sa prenajíma v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.

                      §5
         Prenájom na základe dražby alebo obchodnej verejnej súťaže

(1) Majetok mesta Košice sa prenajíma predovšetkým na základe dražby alebo obchodnej
  verejnej súťaže.

(2) Na základe dražby alebo obchodnej verejnej súťaže sa neprenajímajú:
  a) hnuteľná vec vo vlastníctve mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 €,

2)
    Napr. § 677 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 12 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
   priestorov v znení neskorších predpisov, § 6 a § 12 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych
   pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
   neskorších predpisov.
                          -3-
   b) majetok mesta, u ktorého trvanie nájmu s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v
     kalendárnom mesiaci,
   c) majetok mesta v prípadoch hodných osobitného zreteľa, nebytové priestory
     1. určené pre kancelárske a administratívne účely a s nimi súvisiace parkovacie
      miesta alebo garáže,
     2. užívané viacerými nájomcami,
     3. v suterénoch bytových domov.
   d) majetok mesta prenajímaný mestským častiam alebo právnickým osobám založeným
     alebo zriadeným mestom na plnenie úloh mesta,
   e) pozemky pod stavbami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta,
   f) majetok, ktorý je predmetom krátkodobého nájmu alebo nájmu podľa § 3 ods. 3,
   g) parkovacie miesta a garáže,
   h) majetok, ktorý sa prenajme nájomcovi miesto majetku, z nájmu ktorého mu bola daná
     výpoveď z dôvodu, že tento bude využívaný pre potreby vlastníka alebo
     prenajímateľa.

(3) Minimálnou cenou majetku mesta prenajímaného dražbou alebo obchodnou verejnou
  súťažou je cena určená týmto predpisom zvýšená o predpokladané náklady dražby alebo
  obchodnej verejnej súťaže.


                       §6
             Prenájom na základe priameho určenia nájomcu

   Na základe priameho určenia nájomcu sa majetok mesta prenajíma
   a) ak oň v dražbe alebo obchodnej verejnej súťaži nebol záujem,
   b) ak tak určuje osobitný predpis, 3)
   c) ak účel, na ktorý má byť majetok mesta prenajatý je zabezpečovaný iba jedným
     poskytovateľom,
   d) pri krátkodobom prenájme.                TRETIA ČASŤ
              URČOVANIE CENY NÁJOMNÉHO

                     Prvý diel
            Určovanie ceny nájomného za nebytové priestory

                        §7
                Kategorizácia nebytových priestorov

  Nebytové priestory sú pre účely určovania ceny nájomného zaradené do 5 kategórií
zohľadňujúcich výhodnosť polohy nebytového priestoru najmä z hľadiska lokalizácie na
území mesta takto:
  a) I. kategória – ulice Hlavná, Námestie osloboditeľov č. 20 až 23 (od hotela
    DoubleTree by Hilton po ul. Bottovu), Štúrova nepárne čísla od 1 po 7, Námestie
    Maratónu mieru, Staničné námestie,
  b) II. kategória – ulice Alžbetina, Mlynská, Bačíkova čísla 1 až 8, Továrenská,
    Zbrojničná č. 4 až 6, Kasárenské námestie, Františkánska, Biela, Poštová čísla 1 až 7,
    Uršulínska, Univerzitná, Zámočnícka, Vrátna č. 1 až 15, Pribinova, Roosweltova,
3)
   § 2 zákona SNR č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v
   znení neskorších predpisov.
                          -4-
     Mäsiarska, Bočná, Mojmírova, Kováčska, Orlia, Dominikánske námestie č. 1 až 15
     a Timonova č. 1 až 7,
    c) III. kategória – územie mestskej časti Staré mesto mimo ulíc a časti ulíc zaradených
     do kategórie I. a II., Štúrova ulica párne čísla od 2 po 20, Nám. Osloboditeľov č. 1 až
     3, Južná trieda č. 1 až 7, ulica Dávida Feju,
    d) IV. kategória – ostatné územie mesta nezaradené do kategórie I., II., III. a V.,
    e) V. kategória – územia mestských častí Kavečany, Ťahanovce, Lorinčík, Pereš,
     Myslava, Košická Nová Ves, Barca, Šebastovce, Krásna, Šaca, Poľov, Vyšné
     Opátske a Luník IX.

                       §8
               Stanovenie minimálnej výšky nájomného

(1) Minimálna výška ročného nájomného, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady, je
  stanovená za každý aj začatý m2 takto:


    účel                 I. kat.   II. kat.    III. kat.    IV. kat.  V. kat.
 a) herne, bary, kaviarne, reštau-      93 €     80 €      73 €      27 €    20 €
  rácie, predajne s prevažne
  alkoholickým sortimentom,
  stávkové kancelárie, záložne
 b) obchodné kancelárie            70 €     53 €      37 €      20 €    10 €
  a predajne nepotravinárského
  sortimentu
 c) predajne s prevažne            58 €     46 €      33 €      15 €    8€
  potravinárskym sortimentom
 d) predajne potravinárského         46 €     40 €      30 €      13 €    7€
  sortimentu
 e) služby, sklady, dielne, ateliéry     46 €     37 €      23 €       7€    7€
 f) administratívny priestor         43 €     37 €      23 €      13 €    7€
 g) kultúra, šport a neziskové        27 €     20 €      17 €       7€    3€
  organizácie
 h) garáž                                 17 € *
   i) parkovisko                             5€*
   j) zdravotnícke zariadenia4)                     33 € *
 k) spoločné priestory                          27 € *
  v zdravotníckych zariadeniach
   l) servisné časti                           7€*
    v zdravotníckych zariadeniach
                                   * všetky kategórie(2) Minimálna výška nájomného sa vypočíta ako súčet cien nájomného podľa účelu
  využívania jednotlivých častí nebytového priestoru a príslušných kategórií.

4)
    § 7 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
    pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                          -5-
(3) Cena ročného nájomného servisných priestorov u nebytových priestorov okrem
  zdravotníckych zariadení
   a) vnútri nebytových priestorov je 40 % z minimálnej ceny určenej podľa ods. 1
     písm. d) v príslušnej kategórii,
   b) mimo nebytových priestorov je 20 % z minimálnej ceny určenej podľa ods. 1
     písm. d) v príslušnej kategórii.

(4) Cena za servisné priestory užívané viacerými nájomníkmi vypočítaná podľa ods. 3 písm.
  b) sa rozpočíta medzi každého z nájomníkov podľa pomeru jemu prenajatej plochy na
  celkovej ploche nebytového priestoru.

                     §9
             Zníženie minimálnej výšky nájomného

  Správca môže minimálne nájomné určené podľa § 8 znížiť
  a) najviac do 50 % z minimálnej výšky nájomného, ak o nebytový priestor nebol záujem
    v riadne vyhlásenej verejnej dražbe alebo obchodnej verejnej súťaži a ani do 30 dní
    po dražbe alebo obchodnej verejnej súťaži nie je záujem o nebytový priestor ani za
    takto znížené nájomné; v takom prípade môže správca prenajať nebytový priestor
    priamo určenému nájomcovi za cenu dohodou,
  b) najviac do 50 % z minimálnej výšky nájomného, ak sú prenajímané nebytové
    priestory nespôsobilé na okamžité užívanie a nájomca sa zaviaže vykonať adaptačné
    práce na vlastné náklady; takto znížené nájomné je možné poskytovať najdlhšie po
    dobu jedného roka.
  c) aj viac ako 50 % v prípadoch hodných osobitného zreteľa .


                  Druhý diel
            Určovanie ceny nájomného za pozemky

                     § 10
            Stanovenie minimálnej výšky nájomného

  Minimálna výška ročného nájomného za pozemky, okrem pozemkov osobitne
upravených v § 11, je 10 % z hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom v danej
lokalite.

                    § 11
      Stanovenie výšky nájomného za pozemky v osobitných prípadoch

(1) Výška ročného nájomného za pozemky, ktoré nie sú určené na podnikanie je
  a) u lesných a poľnohospodárskych pozemkov
    1. 0,66 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
    2. 0,17 € za každý aj začatý m2 nezastavanej plochy,
  b) u ostatných pozemkov 0,66 € za každý aj začatý m2.

(2) Výška ročného nájomného za pozemky na účely vybudovania prístupovej komunikácie
  alebo parkoviska je 0,13 € za každý aj začatý m2, ak stavba bude mať verejný charakter.

(3) Výška ročného nájomného za pozemok pod stánkom je podľa kategórii určených v § 7:
  a) pod novinovým stánkom za celú výmeru:
   1. na území I. až IV. kategórie 400 €,
   2. na území V. kategórie     200 €,
                    -6-
  b) pod ostatnými stánkami za každý aj začatý m2
    1. na území I. kat.        70 €,
    2. na území II. kat.        53 €,
    3. na území III. kat.       37 €,
    4. na území IV. kat.        17 €,
    5. na území V. kat.        10 €.

(4) Výška ročného nájomného za každý aj začatý m2 je stanovená takto
  a) za pozemok prenajímaný pre účely zariadenia staveniska 0,13 €,
  b) za pozemok prenajímaný pre účely vybudovania inžinierskych sietí a stavieb s nimi
    súvisiacimi je podľa kategórii určených v § 7

    1. na území I. až IV. kategórie  7,00 €,
    2. na území V. kategórie      3,50 €,
    3. na území neuvedenom v § 7    0,66 €.

(5) Pri prenájme mestských pozemkov pre výstavbu alebo rekonštrukciu obslužnej mestskej
  komunikácie, chodníka, verejného priestranstva, verejného osvetlenia alebo
  inžinierskych sietí a stavieb s nimi súvisiacimi, ktoré budú slúžiť ako občianska
  vybavenosť pre obyvateľov mesta je výška nájmu za pozemky stanovená na symbolické
  1 € ročne za celú prenajatú plochu, pričom musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
  – nájomca zrealizuje uvedené stavby bez dotácií od mesta alebo z iných verejných
    zdrojov,
  – nájomca bezodplatne odovzdá v stanovenom termíne všetky tieto stavby do majetku
    mesta alebo príslušnej mestskej časti alebo príslušnému správcovi,
  – nájomca tieto stavby vybuduje za účelom rozvoja občianskej vybavenosti.

                     § 12
        Stanovenie veľkosti plochy častí pozemkov prenajímaných
      pre účely vybudovania inžinierskych sietí a stavieb s nimi súvisiacimi

(1) Ak nie je spracovaný geometrický plán, veľkosť plochy prenajímanej pre účely
  vybudovania inžinierskych sietí sa vypočíta ako súčin dĺžky siete a šírky pracovného
  pruhu, ktorá je zhodná so šírkou ochranného pásma podľa platnej legislatívy, ale nie
  menej ako

    a) 1 m na každú stranu od osi elektrického vedenia pri rozvodoch elektrickej energie
     (napr. rozvody VVN, VN a NN) alebo od osi plynového potrubia,
    b) 2 m na každú stranu od osi potrubia pre vodovody, kanalizáciu a rozvody tepla.

(2) Pre stavby súvisiace s inžinierskymi sieťami ako sú trafostanice, šachty a stožiare sa
  prenajme plocha stavby rozšírená o pracovný pruh po celom obvode stavby o šírke
  zhodnej so šírkou ochranného pásma podľa platnej legislatívy, ale nie menšej ako 2 m.

                     § 13
              Zníženie minimálnej výšky nájomného

(1) Ak sa na pozemku nachádza nepovolená skládka odpadu, schátralá stavba a pod., ktoré
  bránia v riadnom užívaní pozemku a nájomca sa zaviaže na ich odstránenie na vlastné
  náklady, môže byť cena nájmu v prvom roku znížená najviac o 30 % po odporučení
  príslušnou komisiou MZ.
(2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže byť cena určená v § 10 a § 11 znížená aj
  o viac ako 30 %.
                     -7-
                    § 14
         Určovanie výšky náhrady za zriadenie vecného bremena

(1) Náhrada za zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta je jednorazová
  a podkladom pre určenie jej výšky je rozsah tohto vecného bremena v m2, ktorý

  (a) pre vecné bremeno spočívajúce v „ práve prechodu peši a prejazdu automobilmi“ je
     stanovený podľa geometrického plánu na zriadenie tohto vecného bremena,
  (b) pre vecné bremeno spočívajúce v „ práve vstupu osôb a vjazdu vozidiel za účelom
     uloženia inžinierskych sietí a stavieb s nimi súvisiacimi (IS) a prevádzky, údržby,
     revízie, modernizácie, opravy, rekonštrukcie a odstránenia poruchy alebo havárie na
     vybudovaných inžinierskych sieťach a stavbách s nimi súvisiacich“ sa vypočíta
     rovnako ako prenajímaná plocha podľa § 12, pričom dĺžka siete resp. pôdorys
     súvisiacej stavby sa použije podľa vopred vypracovaného geometrického plánu na
     zriadenie práva uloženia inžinierskych sietí alebo po skolaudovaní stavby (IS) podľa
     geometrického plánu porealizačného zamerania stavby (IS).

(2) Výška náhrady za zriadenie vecného bremena na pozemku mesta sa stanoví podľa
  znaleckého posudku o stanovení náhrady za zriadenie vecného bremena.

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa je možné po odporučení príslušnou komisiou
  MZ znížiť výšku náhrady za zriadenie vecného bremena až na 1 € za celú dotknutú
  plochu pozemku.


                   Tretí diel
              Určovanie ceny nájomného za objekty

                       § 15

(1) Minimálna cena ročného nájomného za objekty je 10 % z hodnoty objektu určenej
  znaleckým posudkom. Ak znalecký posudok nie je vypracovaný, môže sa použiť pre
  výpočet ceny nájomného úžitková plocha objektu a primerane sa použijú ustanovenia § 7
  a § 8 týchto pravidiel.


(2) Cena nájomného za objekt určená podľa predchádzajúceho odseku môže byť znížená
  a) najviac o 50 % z minimálnej výšky nájomného
    1. ak o objekt nebol záujem v dražbe alebo obchodnej verejnej súťaži,
    2. ak o objekt, ktorý sa neprenajíma dražbou alebo obchodnou verejnou súťažou,
     nebol záujem u priamo určeného nájomcu,
   b) o viac ako 50 % v prípadoch hodných osobitného zreteľa


                  Štvrtý diel
          Určovanie ceny nájomného za hnuteľný majetok

                      § 16

(1) Cena ročného nájomného za hnuteľný majetok je 1 % z obstarávacej ceny tohto majetku
  alebo 10 % z hodnoty podľa znaleckého posudku, ak je vyhotovený.


                      -8-
(2) Cena určená podľa predchádzajúceho odseku môže byť znížená v prípadoch hodných
  osobitného zreteľa.


                  Piaty diel
         Ceny za prenájom majetku mesta v osobitných prípadoch

                    § 17
        Nájomné za prenájom majetku mesta na umiestnenie reklamy
              a telekomunikačného zariadenia

(1) Ročné nájomné za prenájom majetku mesta na umiestnenie reklamy bezprostredne na
  plochu tohto majetku (napr. formou maľby, nalepením plagátu, plátna a pod.) je 40 € za
  každý aj začatý m2 plochy.

(2) Ročné nájomné za prenájom pozemku v majetku mesta na umiestnenie zariadenia
  slúžiaceho na reklamu alebo inú propagáciu je 300 € za každý aj začatý m2 plochy, ktorú
  zariadenie zaberá. Pri výpočte nájomného sa vychádza z plochy pôdorysného priemetu
  zariadenia, pričom rozmery priemetu sa určujú nasledovne:
  a) 1 - stranný billboard (rozmery 510 x 240 cm) má priemet rozmery 510 cm a 50 cm,
  b) 2 - stranný billboard a billboard typu V má priemet rozmery 510 cm a 70 cm,
  c) 1 - stranný bigboard má priemet rozmery 960 cm a 50 cm,
  d) 2 - stranný bigboard má priemet rozmery 960 cm a 60 cm,
  e) 2 – stranný wideboard (rovnostranný trojuholník – 3 konštrukcie každá o hĺbke 30
    cm, o dĺžke 1680 cm a o výške 900 cm) priemet má rozmery 3 x 1680 cm x 30 cm

(3) Minimálne ročné nájomné za prenájom výlepného stĺpu vo vlastníctve mesta je 50 € za
  stĺp.

(4) Minimálne ročné nájomné za prenájom majetku mesta na umiestnenie zariadenia
  informačného a navádzacieho systému je
  a) na nepodnikateľské účely verejného záujmu ako sú označenia smeru ulíc, sídiel
    verejných a štátnych inštitúcií a pod. 1 € za jedno zariadenie,
  b) na podnikateľské účely ako sú sídla alebo prevádzky obchodného a komerčného
    charakteru 40 € za jedno zariadenie.

(5) Pri prenajímaní majetku mesta na umiestnenie telekomunikačného zariadenia je ročné
  nájomné 1350 € za jedno telekomunikačné zariadenie.

                     § 18
                 Krátkodobý prenájom

  Pri určovaní ceny nájomného za krátkodobý prenájom sa vychádza z ceny určenej v § 8
po zohľadnení účelu využitia majetku mesta, príslušnej kategórie a odhadnutého percenta
jeho ročnej využiteľnosti.


                  Šiesty diel
              Spoločné ustanovenia k tretej časti

                      § 19                      -9-
(1) Minimálne ceny prenajímaného majetku mesta určené v tretej časti tohto predpisu sú
  minimálnymi cenami, ktoré možno uplatniť, len ak nie je možné dohodnúť ceny vyššie
  na základe dopytu na relevantnom trhu s prenájmom príslušného druhu majetku.

(2) Ak aj dochádza k znižovaniu minimálneho nájomného v prípadoch podľa tohto predpisu,
  prevádzkové náklady (spotrebu energií, poskytované služby zo strany prenajímateľa
  a pod.) uhrádza nájomca vždy v plnej výške.

(3) V minimálnych výškach ročného nájomného určených v tejto časti nie je zahrnutá DPH.

(4) Správcovia alebo nájomcovia majetku mesta môžu určiť výšku nájomného za užívanie
  tohto majetku mestom alebo právnickými osobami založenými alebo zriadenými
  mestom len do výšky 1 € s tým, že nájomca okrem toho bude hradiť aj prevádzkové
  náklady.

(5) Za cenu obvyklú v zmysle týchto Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice sa pre
    a) objekty považuje ich minimálna cena, tzn. 10 % zo všeobecnej ceny majetku
     určenej znaleckým posudkom,
    b) pozemky považuje ich minimálna cena, tzn. 10 % zo všeobecnej ceny majetku
     určenej znaleckým posudkom v danej lokalite,
    c) nebytové priestory považuje ich minimálna cena, tzn. cena v zmysle § 8 týchto
     pravidiel,
    d) určenie náhrady za zriadenie vecného bremena považuje cena určená znaleckým
     posudkom.

(6) Základné ceny nájmu a vecných bremien stanovené týmito pravidlami sa považujú za
  minimálne obvyklé ceny v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
  neskorších predpisov v prípadoch hodných osobitného zreteľa po odporúčaní
  príslušnou komisiou MZ.

(7) V prípade znižovania nájomného a výšky náhrady za zriadenie vecného bremena sa to, či
  ide o prípad hodný osobitného zreteľa ako aj výška nájomného či náhrady za zriadenie
  vecného bremena určí podľa odporučenia príslušnej komisie MZ v Košiciach.

(8) Podkladom pre posúdenie prenájmu mestského majetku okrem nebytových priestorov
  a hnuteľného majetku sú odborné stanoviská, nie staršie ako jeden rok, a to najmä
    oddelenia Útvaru hlavného architekta mesta Košice,
    príslušnej mestskej časti,
    Správy mestskej zelene v Košiciach a oddelenia správy komunikácií MMK v prípade,
    že mestská časť nevykonáva správu zelene a komunikácií na svojom území.

(9) Uplatnenie ročnej miery inflácie určenej Štatistickým úradom SR pri úprave výšky
  nájomného podlieha schváleniu MZ na návrh prenajímateľa.           ŠTVRTÁ ČASŤ
       PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

                    § 20
                Prechodné ustanovenia                     - 10 -
  Prenájom majetku mesta, na ktorý bola vyhlásená dražba alebo obchodná verejná súťaž,
začaté výberové konanie, určený priamy nájomca alebo prikázaný nájom určenému
nájomcovi pred účinnosťou týchto pravidiel, sa riadi doterajšími právnymi predpismi.

                     § 21
                Zrušovacie ustanovenia

  Zrušujú sa Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky
nájomného (pravidlá prenajímania majetku mesta Košice) prijatých uznesením Mestského
zastupiteľstva v Košiciach č. 928/2002, v znení zmien a doplnkov vykonaných uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1046/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva
v Košiciach č. 69/2003, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 312/2004 a
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 883/2005.

                     § 22
                    Účinnosť

  Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 10. 08. 2010.
                            Ing. František K n a p í k
                             primátor mesta Košice
Zverejnené: 26. 07. 2010
                     - 11 -

								
To top