REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ŢUPANIJA SISAĈKO MOSLAVAĈKA GRAD KUTINA Crkvena 59

Document Sample
REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ŢUPANIJA SISAĈKO MOSLAVAĈKA GRAD KUTINA Crkvena 59 Powered By Docstoc
					REPUBLIKA HRVATSKA
ŢUPANIJA SISAĈKO-MOSLAVAĈKA
GRAD KUTINA
Crkvena 59.
tel/fax: 044/683 277

Klasa: 600-01/10-01/29
Urbroj: 2176-39-01-10-2
               Rujan, 2010.
   Sukladno ĉl. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ( NN 87/2008) i ĉlanka 42. Statuta Osnovne škole Mate
Lovraka Kutina,
Školski odbor na sjednici odrţanoj 30. rujna 2010.g.,
a na prijedlog Uĉiteljskog vijeća i ravnatelja Škole donio je
         ŠKOLSKI KURIKULUM
     za 2009./2010. školsku godinu
                                    2
                        SADRŢAJ:

1.  PLAN IZBORNE NASTAVE......................................................................... 5
   1.1.  Godišnji plan rada izborne nastave VJERONAUKA............................ 6
   1.2.  Godišnji plan rada izborne nastave NJEMAĈKOG JEZIKA................ 24
   1.3.  Godišnji plan rada izborne nastave INFORMATIKE........................... 29
2.  PLAN IZVANUĈIONIĈKE NASTAVE
   2.1.   ŠKOLA U PRIRODI............................................................................ 34
   2.2   TERENSKA NASTAVA....................................................................... 35
   2.3   UĈENIĈKI IZLETI I EKSKURZIJE...................................................... 59
3.  PLAN PROJEKATA..................................................................................... 61
4.  PLAN DOPUNSKE NASTAVE......................................................................65
5.  PLAN DODATNOG RADA ...........................................................................67
6.  PLAN RADA S UĈENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU....................... 71
7.  PLAN IZVANNASTAVNIH DJELATNOSTI.................................................. 74
8.  PLAN KULTURNE DJELATNOSTI.............................................................. 77
9.  PLAN I PROGRAM PROFESIONALNOG INFORMIRANJA
   UĈENIKA .................................................................................................... 79
10.  PLAN ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE I EKOLOŠKE ZAŠTITE
   UĈENIKA .................................................................................................... 81
11.  PREVENTIVNI PROGRAM SPRIJEĈAVANJA ZLOUPORABE
   SREDSTAVA OVISNOSTI ........................................................................... 84
                                                          3
IZBORNA NASTAVA
         4
                  1. PLAN IZBORNE NASTAVE

NAZIV PROGRAMA    RAZRED    BROJ  BROJ      IME IZVRŠITELJA PROGRAMA     SATI
                  UĈENIKA GRUPA                   TJEDNO GODIŠNJE
   Njemaĉki jezik   IV.     45     4                   8    280
   Njemaĉki jezik   V.     25     2                   4    140
   Njemaĉki jezik   VI.     21     2        MILICA RAJIĆ      4    140
   Njemaĉki jezik   VII.     36     2                   4    140
   Njemaĉki jezik   VIII.    32     2                   4    140
    UKUPNO     IV.-VIII.   159    12                   24   840
   Informatika    V.     63     4                   8    280
   Informatika    VI.     46     3       DAVOR VRGOĈ       6    210
   Informatika    VII.     48     3       GORAN REBRAĈA      6    210
   Informatika    VIII.    44     3                   6    210
    UKUPNO     V.-VIII.    201    13                   26   910
    Vjeronauk     I.     46     3                   6    210
    Vjeronauk     II.     52     4                   8    280
                      ( 3+1 komb.)
    Vjeronauk     III.    53     4       IVANKA TOMIĆ      8    280
    Vjeronauk    IV.     55     3       ZORICA TOMIĆ      6    210
    Vjeronauk     V.     58     3       JULIJANA KOVAĈ      6    210
    Vjeronauk    VI.     48     3                   6    210
    Vjeronauk    VII.     64     3                   6    210
    Vjeronauk    VIII.    66     3                   6    210
    UKUPNO     I.-VIII.   442    26                   52   1820
   SVEUKUPNO    I. – VIII.   802    51          ---       102   3570                                                   5
    1.1.   GODIŠNJI PLAN RADA IZBORNE NASTAVE
              VJERONAUKA

            1.1.1. I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VJEROUČITELJI: MARIJA MAGIĆ
            IVANKA TOMIĆ
            ZORICA TOMIĆ MJESEC                           BROJ SATI   SUODNOS
BROJ SATI      NASTAVNE CJELINE I TEME


       Uvodni sat                    1

       I. Naši vjeronauĉni susreti                 Hrvatski jezik;
 RUJAN                                 Priroda i društvo
 (7 sati)  1. Imam svoje ime i svoje mjesto          3
       2. Svi smo vrijedni poštovanja           3
      II: Otkrivamo znakove Boţje dobrote
      1. Divan Boţji svijet pjeva slavu Bogu       3
      2. Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje    2
LISTOPAD                                 Hrvatski jezik;
 (8 sati)
      3. Mali misionari                  1    Priroda i društvo

       III. Ljudi i poslije smrti ţive s Bogom
       1. Novi ţivot s Bogom               2


       1. Novi ţivot s Bogom               1
       2. Sveci su prijatelji Boţji            3
STUDENI                                 Hrvatski jezik;
 (8 sati)                                Priroda i društvo
       II: Otkrivamo znakove Boţje dobrote
       4. Boţe, čudesno si stvorio ljude         2
       5. Bog je naš dobri Otac              2       IV. Isusovo roĊenje                1
       1. Došašće                         Hrvatski jezik;
PROSINAC                                  Glazbena
 (7 sati)                                 kultura;
       2. Radujem se sv. Nikoli              2    Likovna kultura
       3. Marija – Isusova majka             2
       4. Boţić – blagdan Isusova roĎenja         2                                            6
        Ponavljanje gradiva               1
                                    Hrvatski jezik;
SIJEĈANJ   V. Isus susreće ljude                    Glazbena
 (6 sati)                                 kultura;
       1. Isus poziva ljude u svoju sluţbu        3    Likovna kultura
       2. Isus svima čini dobro i posebno voli djecu   2


       5. Isus svima čini dobro i posebno voli djecu   1    Hrvatski jezik;
       6. Isus nas uči moliti              3    Likovna kultura;
VELJAĈA   7. Isus oprašta                  2     Glazbena
 (8 sati)                                 kultura
        Ponavljanje gradiva               1

       VI. Isusovo uskrsnuće
       1. Ususret Uskrsu                 1       VI. Isusovo uskrsnuće                   Hrvatski jezik;
       2. Ususret Uskrsu                 2    Likovna kultura;
OŢUJAK                                  Glazbena
 (9 sati)
       3. Isusova muka i smrt              4      kultura
       4. Isus je uskrsnuo i ţivi            3
       4. Isus je uskrsnuo i ţivi            1
        Ponavljanje gradiva              2    Hrvatski jezik;
TRAVANJ                                Likovna kultura;
 (6 sati)                                 Glazbena
       VII. Zajedno smo uvijek radosni                kultura
       1. U zajednici Isusovih učenika          3       1. U zajednici Isusovih učenika          1
                                    Hrvatski jezik;
SVIBANJ   VI. Isusovo uskrsnuće                    Priroda i
 (8 sati)                                 društvo;
       5. Uskrsli Isus ostaje s nama           2    Likovna kultura
        Ponavljanje gradiva              1
       2. Marija – uzor našim majkama          4                                    Hrvatski jezik;
 LIPANJ   3. Radujemo se školskim praznicima i ostajemo   3    Likovna kultura;
 (6 sati)   povezani                         Glazbena
       - ponavljanje; provjeravanje i zakljuĉivanje   3      kultura
       ocjena

                               73 SATA                                           7
          1.1. 2. II. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE


VJEROUČITELJI: MARIJA MAGIĆ
            IVANKA TOMIĆ
            ZORICA TOMIĆ

 MJESEC                         BROJ SATI   SUODNOS
BROJ SATI     NASTAVNE CJELINE I TEME


      Uvodni sat                   1

      I. Ponovno smo zajedno                 Sat razrednika;
                                    Glazbeni
      1. Gradimo zajedništvo i prijateljstvo     2
 RUJAN                           1
      2. Isus nam daje snagu i sigurnost
 (6 sati)

      II. Bog je ĉudesno stvorio svijet i ljude   2
      1. Biblija je najljepša knjiga


      2. Svijet je čudesan i tajnovit        2      Priroda i
      3. Čovjek je divno Boţje stvorenje       2      društvo;
                                    Hrvatski;
LISTOPAD                              Likovna kultura
      Izborna tema
 (8 sati)  1. Naša zahvalnost Bogu i ljudima       2
      2. Naša zahvalnost svecima i pokojnicima    2


      II. Bog je ĉudesno stvorio svijet i ljude
      4. Ljudi nisu poslušali Boga          2
      5. Ljudi velike vjere na Boţjem putu      4
                                  Likovna kultura;
        Ponavljanje gradiva             1     Hrvatski jezik;
                                  Priroda i društvo
STUDENI III. Isus – dar Boţji Zemlji i ljudima
 (10 sati)                         3
      1. Ljudi ţive u nadi i iščekivanju

                                    Priroda i
                                    društvo;
      2. Isus je očekivani Spasitelj         3    Hrvatski jezik;
      3. Mudraci traţe Isusa             2      Glazbena
PROSINAC    Zaključivanje ocjena            1      kultura;
 (6 sati)                              Likovna kultura
                                          8
      Ponavljanje gradiva                   1   Hrvatski jezik;
                                       Glazbena
SIJEČANJ  IV. Isusovi prijatelji                       kultura;
                                      Likovna kultura
 (6 sati)                              3
      1. Mnogi su povjerovali Isusovoj ljubavi i dobroti
                                  2
      2. Isus treba ljude za svoja djela
      3. Isus treba ljude za svoja djela           1
      4. Novi zavjet pripovijeda o Isusovom ţivotu      3
      - ponavljanje                      1   Hrvatski jezik;
VELJAČA                                  Likovna kultura
 (8 sati)  V. Ţivot je lijep i teţak
      1. Upućeni smo jedni na druge              3

                                      Likovna kultura;
                                      Hrvatski jezik;
      2. Isus je trebao trpjeti, biti raspet i umrijeti    4     Glazbena
      3. Uskrsli Isus daruje mir i radost           4      kultura;
                                      Priroda i društvo
OŢUJAK
 (8 sati)                                      Likovna kultura;
      Ponavljanje gradiva                   1    Hrvatski jezik;
                                        Glazbena
      VI. Lijepo je kad braća ţive zajedno                kultura;
                                      Priroda i društvo
TRAVANJ                               2
 (6 sati)  1. Isus nas uči opraštati, ljubiti i moliti
                                  3
      2. U obitelji ţivimo jedni za druge

                                       Priroda i
      3. Majčin dan                      2     društvo;
      4. Pripadam ţupnoj zajednici              4    Hrvatski jezik;
SVIBANJ    Ponavljanje gradiva                 1   Likovna kultura;
                                       Glazbena
 (8 sati)  5. Kršćani se u svijetu poštuju i pomaţu        1     kultura
      4. Kršćani se u svijetu poštuju i pomaţu        2
LIPANJ                                   Sat razrednika
(6 sata)   Ponavljanje gradiva                  2
       Zaključivanje ocjena                 2


                                 72 SATA
                                             9
               1.1.3. III. RAZRED OSNOVNE ŠKOLEVJEROUČITELJI: ZORICA TOMIĆ
            JULIJANA KOVAĈ MJESEC                            BROJ SATI   SUODNOS
BROJ SATI      NASTAVNE CJELINE I TEME


       Uvodni sat                     1
 RUJAN                                  Hrvatski jezik;
 (7 sati)                                  Priroda i
       I. Bog – tajna našega ţivota                  društvo;
       1. U zajedništvu otkrivamo tajne Boţje dobrote   4     Glazbena
                                       kultura;
       II. Isus je s nama                       Likovna
                                       kultura
       1. Ne moţemo sve kupiti               2


       2. Isus reče: «Ja sam kruh ţivota.»         2
LISTOPAD   3. Dani kruha i zahvalnosti             1    Hrvatski jezik;
 (9 sati)                                  Priroda i
       III. Bog je naš Spasitelj                    društvo
       1. Vidio sam vašu nevolju              2
       2. Bog se objavljuje Mojsiju            2
       3. Izlazak spasa                  2

       4. Bog hrani svoj narod u pustinji         2
       5. Bog daje deset zapovijedi            2
STUDENI
        Ponavljanje gradiva               1
 (8 sati)                                 Hrvatski jezik
       IV. Bog je došao meĊu ljude
       1. Znakovi Boţje dobrote              3


                                      Priroda i
       2. Raduj se, Marijo!                2     društvo;
                                      Glazbena
PROSINAC
       3. Bog postaje čovjekom               3     kultura;
 (6 sati)  - ponavljanje; zaključivanje ocjena         1     Likovna
                                       kulturaSIJEĈANJ
       V. Isusov poziv na pomirenje
 (6 sati)  1. Ljudi i njihova krivica             2    Hrvatski jezik
       2. Susret Isusa i grešnika             4
                                           10
       2. Susret Isusa i grešnika              2
VELJAĈA                                  Hrvatski jezik
 (8 sati)
       3. Isus daje priliku za novi početak         2
       4. Isusova smrt i uskrsnuće (temelj oproštenja)   4
                                     Hrvatski jezik;
OŢUJAK
       5. Sakrament obraćenja i pomirenja          4     Priroda i
 (9 sati)    Ponavljanje gradiva                1     društvo
       6. Ususret blagdanu Uskrsa              3
        Ponavljanje gradiva                1
       VI. U Euharistiji – Isus je meĊu nama             Likovna
TRAVANJ                                   kultura;
       1. Kako je daleko Emaus?               2
 (6 sati)                                  Glazbena
       2. Kruh i vino tijelo je i krv Kristova       2     kultura
       3. Euharistija – izvor ţivota            2       4. Podijeli svoj kruh s gladnima           2    Hrvatski jezik;
SVIBANJ                                   Priroda i
 (8 sati)
       5. Slavlje prve priĉesti u ţupi ( izborna tema )   2     društvo
       6. Isus je uvijek meĎu nama             2
       7. Isusov zakon ljubavi ( izborna tema )       2
       Izborna tema
 LIPANJ                                   Tjelesno
 (6 sati)
       1. Na praznicima svjedočimo Isusovu dobrotu     3    zdravstvena
       - ponavljanje; zaključivanje ocjena         3     kultura                                74 SATA
                                           11
               1.1.4. IV. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VJEROUČITELJI: ZORICA TOMIĆ
            JULIJANA KOVAĈ MJESEC
BROJ SATI       NASTAVNE CJELINE I TEME           BROJ   SUODNOS
                                  SATI


       - Uvodni sat                      1
                                       Hrvatski
 RUJAN    I. Zemlja je naša i Boţja kuća                  jezik;
 (7 sati)
       1. Zajedno stvarati svijet               3    Engleski
                                     jezik; Priroda
       2. Sklad prirode i svijeta – susret s dobrim Bogom   3
                                      i društvo;
                                       Likovna
                                       kultura

       3. Čovjek u Boţjem zrcalu i njegova zahvala Bogu    2
                                      Hrvatski
       II. S Bogom na putu ţivota                    jezik;
LISTOPAD
       1. Boţje zapovijedi - pravila ţivota          1    Engleski
 (8 sati)                                  jezik;
       2. Bog je jedini Gospodin – ljubi ga i svetkuj dan   2    Likovna
        Gospodnji!                         kultura;
       3. Poštuj roditelje i čuvaj dar ţivota!        2    Glazbena
       - Svi sveti i Dušni dan (izborna tema)         1    kultura


       3. Pravedno ţivi – ne ukradi niti ţeli tuĎe stvari!  2
       4. Budi istinit u riječi i djelu            2    Hrvatski
STUDENI   - Ponavljanje cjeline                 2   jezik; Priroda
 (8 sati)                                  i društvo;
                                       Engleski
       III. Boţji nas Glasnici zovu                   jezik;
       1. Pripravite put Gospodinu!              2    Likovna
                                       kultura;
                                      Glazbena
                                       kultura

       2. Bog poziva ljude na put dobrote (izborna tema)   1
       3. "Neka mi bude po riječi tvojoj"           2
PROSINAC   4. Posvuda je Betlehem – Isus je svjetlo naroda    2    Hrvatski
 (7 sati)                                  jezik;
                                      Likovna
       - Ponavljanje gradiva 1. polugodišta          1    kultura;
       - Zaključivanje ocjena                 1    Glazbena
                                       kultura

       - Boţićno vrijeme (ponavljanje)            1

SIJEČANJ   IV. Isus je Sin Boţji – Njega slušajte!            Hrvatski
 (6 sati)
       1. Dječak Isus u kući Oca nebeskoga          1    jezik;

                                           12
      2. "Ovo je moj ljubljeni Sin"              2   Likovna
      3. Isus u Nazaretu – Glasnik radosne vijesti      2   kultura;
                                      Glazbena
                                      kultura

      4. Boţji zakon u ţivotu ţidovskog dječaka (izborna   2
        tema)
      5. Isusu je vaţan čovjek                2
VELJAČA                                  Hrvatski
 (8 sati)  6. Petrova ispovijest – Isus je Sin Boga ţivoga     2
                                       jezik;
      - Ponavljanje cjeline                  1   Likovna
                                      kultura;
      V. Na Isusovu putu – slijedimo njegovo djelo!         Glazbena
      - Korizma – vrijeme molitve i dobrih djela       1    kultura

                                      Hrvatski
OŢUJAK   1. Slijedimo Isusove riječi i djela           3    jezik;
 (9 sati)  1. Ići putem Kristova kriţa               3   Likovna
      3. Svjedočiti pobjedu uskrsloga Krista         3   kultura;
                                      Glazbena
                                      kultura

      - Uskrsno vrijeme (ponavljanje)             1
          - Boţja rijeĉ i krštenje – hrvatski kršćanski  2
      korijeni (izborna tema)
TRAVANJ                                  Hrvatski
 (6 sati)                                  jezik;
      VI. Gradimo Kristovu Crkvu                   Likovna
      1. Kristov Duh okuplja Crkvu              2   kultura;
      2. Crkva u šarenim bojama i licima           1   Glazbena
                                      kultura

      3. Crkva u šarenim bojama i licima           1
      4. Moja ţupna zajednica i ţupna crkva          4
SVIBANJ   - Crkvena ( liturgijska ) godina (izborna tema)     1   Hrvatski
 (8 sati)
      - Ponavljanje cjeline                  1    jezik;
                                      Likovna
                                      kultura;
                                      Glazbena
                                      kultura
 LIPANJ                                  Hrvatski
 (6 sati)  - Ponavljanje gradiva 4. razreda            3
      - Zaključivanje ocjena                 3    jezik;
                                      Likovna
                                      kultura;
                                  73   Glazbena
                                  SATA  kultura; Sat
                                     razrednika
                                          13
       1.1.5. V. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VJEROUČITELJICA: IVANKA TOMIĆ

 MJESEC                               BROJ SATI   SUODNOS
BROJ SATI      NASTAVNE CJELINE I TEME


        Uvodni sat                       1

       I. Snaga zajedništva
 RUJAN
 (8 sati)   1. Ja i drugi – zajedno                 4    Sat razrednika;
       2. Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva    3      Priroda
      II. Religija u ţivotu ĉovjeka: Boţji tragovi             Sat razrednika;
      1. Što je religija? Početak religije            2      Školska
LISTOP 2. Velike monoteističke religije: ţidovstvo i islam       2      knjiţnica
  AD   3. Kršćanstvo                        2
 (8 sati)
      4. Različiti a povezani                   2
      -terenska nastava u Zagreb (X. ili XI.)        Ponavljanje gradiva                  1
                                        Hrvatski jezik;
       III. Biblija: Knjiga nad knjigama                 Geografija;
STUDENI    1. Biblija: posebna knjiga riječi i ţivota        3      Povijest
 (8 sati)   2. Kako upoznati, razumjeti i koristiti Bibliju     3
         Ponavljanje gradiva                  1
       IV. Poĉeci biblijske povijesti/vjere
       1. Ţivot i vjera ljudi u «plodnom polumjesecu»      2
PROSINAC
 (6 sati)
       Izborna tema
       1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz   2     Glazbena
         godinu, boţićni ciklus                      kultura;
       - ponavljanje i zaključivanje ocjena           2      Likovna
                                          kultura;
                                        Hrvatski jezik
                                               14
       2. Abraham, Izak i Jakov               2
        Ponavljanje gradiva                2  Hrvatski jezik;
SIJEČANJ
 (6 sati)
                                    Geografija;
       V. Bog u povijesti izabranog naroda: izraelski        Povijest
       kraljevi
       1. Davidovo vrijeme: prvi kraljevi          2       2. Davidov ţivotni put – moć i odgovornost      4  Hrvatski jezik;
                                    Geografija;
VELJAČA   3. Mudrost kralja Salomona              3   Povijest;
 (8 sati)    Ponavljanje gradiva                1   Školska
                                     knjiţnica
       VI. Isus Krist - ostvaritelj novoga svijeta
       1. Isus – neobični kralj – propovijeda Radosnu
OŢUJAK
(10 sati)    vijest o novome Kraljevstvu            2
       2. Isus prema drugima – susreti mogu promijeniti   2  Geografija;
       3. Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi    2   Povijest;
        Ponavljanje gradiva                2

       Izborna tema
       1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz  2
        godinu, uskrsni ciklus
       VII. Ţivot prvih kršćana. Uloga sv. Petra i sv.
       Pavla u širenju Isusove poruke.              Geografija;
TRAVANJ   1. Ţivot prvih kršćana.                2   Glazbena
 (6 sati)  2. Ţivot i djelo apostola Petra            2   kultura;
       3. Ţivot apostola Pavla                2
                                     Likovna
                                     kultura;
                                    Hrvatski jezik
       3. Ţivot apostola Pavla                1
       4. Dijelovi svijeta u kojima se danas kršćanstvo
        intenzivno širi                  1
SVIBANJ     Ponavljanje gradiva                2
 (8 sati)                                Geografija
       VIII. Kršćani meĊu nama: uzori vjere u
          hrvatskom narodu
       1. Biti Kristov učenik – poziv i poslanje       2
       2. Uzori vjere u hrvatskom narodu           2

                                           15
      IX. Ĉovjek se obraća Bogu molitvom i pjesmom
      1. Kada i gdje se pojavljuje molitva         2     Glazbena
LIPANJ   2. Kršćanska molitva – oblici, načini i vrijeme   2
(6 sati)                                  kultura;
        molitve
      - ponavljanje i zaključivanje ocjena         2    Hrvatski jezik                               74 SATA
                                           16
           1.1.6. VI. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VJEROUČITELJICA: IVANKA TOMIĆ

 MJESEC                                  BROJ SATI   SUODNOS
BROJ SATI       NASTAVNE CJELINE I TEME


       Uvodni sat                           1

       I. Ţivjeti u miru i slobodi
 RUJAN
 (8 sati)  1. Suvremene situacije neslobode                 2
       2. Sloboda izvire iz prave ljubavi                4    Sat razrednika;
        Ponavljanje gradiva                      1     Geografija
       II. Iz ropstva u slobodu – Bog vodi svoj narod u
       slobodu
       1. Boţji poziv i nalog – Mojsije vodi narod u slobodu      4
LISTOPAD
 (8 sati)  2. Boţja ljubav i pomoć – u pustinji hrani svoj narod      3     Geografija
       3. Krivnja i oprost – Savez na Sinaju              1       3. Krivnja i oprost – Savez na Sinaju              2
        Ponavljanje gradiva                      1
STUDENI
 (8 sati)  III. Isus Krist – naš osloboditelj i spasitelj              Sat razrednika;
       1. Čovjek izmeĎu čeţnje za slobodom i izazovom              Hrvatski jezik
        robovanja                           1
       2. Isusove riječi i djela (zakon novoga ţivota, Isusova     4
        čudesa, Isusove prispodobe)


       3. Tajna Boţjeg sluţenja – posljednja večera           2
                                             Glazbena
PROSINAC
 (6 sati)  Izborna tema                                 kultura;
       1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu,   2      Likovna
        boţićni ciklus                              kultura;
       - ponavljanje; zaključivanje ocjena               2
                                            Hrvatski jezik


       4. Ljubav koja oslobaĎa – muka, smrt i uskrsnuće
                                       2
        Ponavljanje gradiva
                                       1
SIJEČANJ
                                             Geografija
 (6 sati)  IV. Crkva - novi Boţji narod
       1. Crkva – zajednica Isusovih učenika
                                       2
       2. Pastiri Kristove Crkve
                                       1

                                               17
      2. Pastiri Kristove Crkve                   1
VELJAČA   3. Redovnici i redovnice u Crkvi               2
 (8 sati)
      4. Vjernici laici u Crkvi                   2
        Ponavljanje gradiva                    1   Povijest

      Izborna tema
      1. Rimski biskup                       2


               V. Crkva kroz povijest
      1. Svijetle i tamne strane Crkve u srednjem vijeku      4
      2. Rascjep Crkve na Zapadu i obnova Crkve           2
OŢUJAK
(10 sata)  3. Novo lice Crkve u XX. Stoljeću               2   Povijest

      Izborna tema
      1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu,  2
        uskrsni ciklus

       Ponavljanje gradiva
                                     2
      VI. Sakramenti i kršćanska inicijacija
      1. Sedam sakramenata – Kristovi darovi
TRAVANJ   2. Sakramenti kršćanske inicijacije              2
 (6 sati)                                 2   Glazbena
                                         kultura;
                                        Likovna
                                         kultura;
                                       Hrvatski jezik

      2. Sakramenti kršćanske inicijacije
        Ponavljanje gradiva                    2
                                     2
      VII. Crkveni jezici i kultura
SVIBANJ   1. Crkvene zgrade                          Glazbena
 (8 sati)  2. Liturgijski predmeti, jezik i glazba            1   kultura;
                                     1   Likovna
      VIII. MARIJA U CRKVI
                                         kultura;
      1. Upoznajmo Mariju iz EvanĎelja
                                     2  Hrvatski jezik
      - terenska nastava u Mariju Bistricu
                                           18
      2. Glavni Marijini blagdani i molitve  2
LIPANJ
(6 sati)
      - ponavljanje; zaključivanje ocjena   4   Glazbena
                              kultura


                          74
                          SATA
                               19
            1.1.7. VII. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VJEROUČITELJICE: ZORICA TOMIĆ MJESEC                               BROJ SATI   SUODNOS
BROJ SATI      NASTAVNE CJELINE I TEME


        Uvodni sat                        1
                                         Hrvatski jezik;
 RUJAN                                     Engleski jezik;
       I. Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost             Biologija; sat
 (7 sati)
       1. Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga     2     razrednika
       2. Izazovi puberteta                   2
       3. Idoli i ideali u izgradnji osobnosti          2


       4. Zamke suvremenih ovisnosti               2
 LISTOPAD    Ponavljanje gradiva                  2    Hrvatski jezik;
  (8 sati)                                     Povijest
       II. Dekalog – pravila za ţivot u ljubavi i slobodi
       1. Savjest - Boţji glas u čovjeku             2
       2. Boţje zapovijedi-put u slobodu             2


       3. Ljubav prema Bogu                   3
 STUDENI   4. Poštivanje roditelja i starijih            1    Hrvatski jezik;
 (9 sati)  5. Svetost ljudskog ţivota                2      Povijest
       6. Dostojanstvo ljudskog tijela i bračna čistoća     2
       7. Poštivanje tuĎe imovine                1

       7. Poštivanje tuĎe imovine                1
       8. Poziv na istinoljubivost                1
         Ponavljanje gradiva                  1
 PROSINAC   Izborna tema                            Hrvatski jezik;
  (6 sati)                                   Likovna kultura;
       1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine-boţićni ciklus   2      Glazbena
       - ponavljanje; provjeravanje i zaključivanje       1      kultura
         ocjena


       III. Ţidovski narod i vjera                    Hrvatski jezik;
       1. Judaizam                        2     Glazbena
 SIJEČANJ   2. Dijalog Ţidova i kršćana                2      kultura
  (6 sati)

       V. Da svi budu jedno
       1. Isusova ţelja i molitva za jedinstvom         2                                              20
                                        Hrvatski jezik;
      2. Kršćani na drugi način                 4     Glazbena
      3. Ekumenski pokret                    2     kultura
VELJAČA    Ponavljanje gradiva                   1
 (8 sati)

      IV. Proroci _ Boţji glasnici
      1.Proroci govore u Boţje ime                1


      1.Proroci govore u Boţje ime                1
      2. Proroci - čuvari Saveza                 3    Hrvatski jezik;
OŢUJAK   3. Glasnici nade i izbavljenja               2    Likovna kultura;
(10 sati)                                     Glazbena
      4. Isus Krist - ispunjenje proročanstava          2      kultura
       Izborna tema
      1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine – uskrsni ciklus   2
      Ponavljanje gradiva                    2
      VI. Potreba pomirenja i oproštenja
TRAVANJ   1. Iskustvo krivnje i grijeha               2
 (6 sati)
      2. Pomirenje s Bogom i s ljudima              2    Hrvatski jezik      2. Pomirenje s Bogom i s ljudima              2
                                        Hrvatski jezik;
SVIBANJ   VII. Tajna smrti i kršćanska vjera u vjeĉni ţivot          Glazbena
 (9 sati)                                     kultura
      1. Pred tajnom smrti                    2
      2. O ţivotu nakon smrti                  3
      3. Ţivimo u vjeri, nadi i ljubavi             2 LIPANJ   Ponavljanje gradiva                    3    Hrvatski jezik;
 (5 sati)  Zaključivanje ocjena                    2     Glazbena
                                         kultura                                   74 SATA
                                             21
            1.1.8. VIII. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VJEROUČITELJICA: IVANKA TOMIĆ
              ZORICA TOMIĆ
 MJESEC                               BROJ SATI   SUODNOS
BROJ SATI      NASTAVNE CJELINE I TEME


         Uvodni sat                        1    Hrvatski jezik;
                                         Engleski jezik;
 RUJAN    I. Upoznajmo i izgraĊujmo svoj ţivot                  Biologija
 (8 sati)                                      likovna;
       1. Radost odrastanja                    2   Likovna kultura;
       2. Prijateljstvo i ljubav                  3     Glazbena
       3. Brak i celibat – oblici kršćanskog ţivota        2    kultura; sat
                                          razrednika
       II. Ĉovjekovo traganje za ţivim Bogom                Hrvatski jezik
LISTOPAD   1. Svaki čovjek traţi Boga                 2
 (8 sati)
       2. Ateizam i vjerska ravnodušnost              2
       3. Traţenje Boga u novim religioznim pokretima       2
         Svi sveti i Dušni dan                  2


       3. Traţenje Boga u novim religioznim pokretima       2
         Ponavljanje gradiva                   1   Hrvatski jezik;
                                          Biologija;
 STUDENI                                      Povijest;
 (10 sati)  III. Tajna svijeta i ĉovjeka u svjetlu Biblije           Likovna kultura
       1. Biblijska i današnja slika svijeta            2
       2. Čovjek je slika Boţja                  2
       3. Grijeh kao zloporaba slobode               2
       4. Boţja dobrota i ljubav prema grješnicima         1


       4. Boţja dobrota i ljubav prema grješnicima         2   Hrvatski jezik;
                                          Biologija;
PROSINAC   Izborna tema                             Povijest;
 (6 sati)                                    Likovna kultura
       1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine-boţićni ciklus    2
       - ponavljanje; provjeravanje i zaključivanje        2
         ocjena


       IV. Katoliĉka Crkva i kršćanstvo u Hrvata
       1. Korijeni kršćanstva na hrvatskom prostoru        2
 SIJEĈANJ   2. Pokrštenje Hrvata i ulazak u zajednicu          2   Hrvatski jezik;
  (6 sati)                                    Glazbena
         kršćanskih naroda                         kultura;
       3. Društveni i vjerski ţivot Hrvata u srednjem       2    Povijest;
         vijeku                              Geografija
                                              22
       4. Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva,       2
        kulture i znanosti                       Hrvatski jezik;
       5. Crkva u Hrvata za vrijeme svjetskih ratova i       2    Glazbena
                                          kultura;
VELJAĈA     poraća                              Povijest;
 (8 sati)  6. Katolička Crkva u Hrvata danas              2    Geografija
        Ponavljanje gradiva                   1

       Izborna tema
       1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine – uskrsni ciklus   1       V. U Isusu Kristu upoznajemo pravoga Boga
       1. Prošao je zemljom čineći dobro              3
OŢUJAK                                      Hrvatski jezik;
(10 sati)
       2. Ljubio nas je do kraja                  3     Glazbena
       3. Tko je Isus Krist?                    2   kultura; Likovna
                                           kultura
       Izborna tema
       2. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine – uskrsni ciklus   2       VI. Potvrda – snaga kršćanskog poslanja              Hrvatski jezik;
       1. U potvrdi primamo Duha Svetoga              2    Glazbena
TRAVANJ   2. Duh Boţji u Svetom pismu                 2     kultura
 (6 sati)
       3. Duh Sveti u Crkvi                    2


       VII. Biti kršćanin u Crkvi i u društvu
SVIBANJ   1. Izbor ţivotnog poziva                  2    Hrvatski jezik;
 (10 sati)  2. Rad i slobodno vrijeme                 2    sat razrednika
       3. Sudjelovanje u ţivotu ţupne zajednice          4
       4. Suodgovornost za pravedan ţivot u društvu        2 LIPANJ   Izborna tema                            Hrvatski jezik;
 (4 sata)  1. Ţivjeti u ritmu liturgijske godine – vrijeme kroz    2   sat razrednika
        godinu
       - ponavljanje; zaključivanje ocjena             2


                                   76 SATI
                                              23
      1.2. GODIŠNJI PLAN RADA IZBORNE NASTAVE
            NJEMAĈKOG JEZIKA
                  1.2.1. IV. RAZRED
                            Godišnji plan – 4. razred
 Mjesec             Tema                       Sati

rujan    Susreti i upoznavanja                         8


listopad   Školsko okruţenje                            8


studeni   Obitelj                                 8


prosinac   Blagdani: Sv. Nikola, Boţić                       6
       Prijatelji – predstavljanje, imenovanje

siječanj   Športske aktivnosti                           5


veljača   Odijevanje                               8
       Raspitivanje o vremenu

oţujak    Vrijeme – godišnja doba                         8
       Blagdani – Uskrs

travanj   Stanovanje – prostorije u kući                     5


svibanj   RoĎendan, druţenje s prijateljima                   8


lipanj    Ljetni praznici, more                         6

                                          70
                                             24
               1.2.2. V. RAZRED
                          Godišnji plan - 5. razred

 Mjesec              Tema                     Sati

rujan   Susreti – upoznavanje – prijateljstva                8


listopad  Kazivanje vremena – dnevni raspored                 8

      Školsko okruţenje – čime se sluţimo, tko nam pomaţe
studeni  Tijelo – upoznaj samoga sebe                     8


prosinac  Obitelj i obiteljske svečanosti                   6
      Blagdani

siječanj  Zdravlje – najčešće zdravstvene tegobe u dječjoj dobi        5

      Odjeća i kupovanje
veljača  Stanovanje: imenovanje prostorija u kući/stanu            8


oţujak   Ţivotinje na selu, u zoološkom vrtu, kućni ljubimci         8


travanj  Problemi ishrane – kvaliteta obroka                 5
      Uskrs

svibanj  Promet – imenovanje nekih osnovnih prometnih sredstava,       8
      ponašanje u prometu, snalaţenje u gradu

lipanj   Slobodno vrijeme                           6

                                        70
                                           25
                1.2.3. VI. RAZRED
                         Godišnji plan - 6. razred

 Mjesec            Tema                     Sati

rujan   Godišnji odmor – moje mjesto – moja domovina            8


listopad  Aktivnosti u kući – pomoć ukućanima                8


studeni  Putovanja – europsko okruţenje                   8


prosinac  Osobna higijena                          6
      Blagdani: običaji i njegovanje tradicije

siječanj  Praznici: opisivanje načina i mjesta provoĎenja praznika,     5
      Pisanje razglednice

veljača  Putovanja: imenovanje i opis tijeka putovanja i odredišta     8
      putovanja, znamenitosti

oţujak   Blagdani: običaji i njegovanje tradicije              8


travanj  Priroda i zaštita okoliša                      5

      Zanimanja: imenovanje poslova i prostora u kojima se
svibanj  radi                                8
      Kupovanje namirnica

lipanj   Briga za zdravlje                          6

                                       70
                                          26
                 1.2.4. VII. RAZRED
                          Godišnji plan – 7. razred

 Mjesec           Tema                       Sati

rujan   Obitelj - preseljenje                        8


listopad  Sport – rekreacija, zdrav ţivot                    8


studeni  Obitelj – navike, interesi, obiteljske svečanosti           8


prosinac  Čovjek u društvenom okruţenju                     6
      Blagdani, proslave, prijatelji

siječanj  Slobodno vrijeme – bavljenje glazbom                  5


veljača  Doţivljaji iz ţivota                          8


oţujak   Čovjek u društvenom okruţenju – nekada i sada              8
      Razvoj tehničkih pomagala u kućanstvu USKRS

travanj  Putovanja – upoznavanje ljudi i krajeva                 5


svibanj  Ekologija – ugroţenost prirode i vaţnost njezine zaštite        8
      Europsko okruţenje

lipanj   Škola i problemi mladih                        6

                                         70
                                            27
               1.2.5. VIII. RAZRED
                         Godišnji plan – 8. razred

 Mjesec            Tema                      Sati

rujan   Zdrava prehrana, zdrav ţivot                    8


listopad  Kultura i subkultura mladih: modni trendovi, stil odijevana    8


studeni  Europsko okruţenje, multikulturalnost i vaţnost učenja       8
      stranih jezika

prosinac  Blagdani: običaji i njegovanje tradicije              6


siječanj  Mladi u obiteljskom okruţenju                   5


veljača  Zaštita okoliša, oblici prihvatljivog i neprihvatljivog      8
      ponašanja

oţujak   Slobodno vrijeme, njegovanje prijateljstva             8


travanj  Tehnika kroz povijest – pronalasci                 5
      Poznate osobe iz svijeta znanosti

svibanj  Svijet znanosti i umjetnosti: poznate osobe iz svijeta       8
      umjetnosti

lipanj   Obrazovanje za budućnost – odabir zanimanja            6

                                       70
                                          28
        1.3. IZVEDBENI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
           IZBORNOG PREDMETA INFORMATIKA
 Na osnovi nastavnih sadrţaja za cjelokupno školovanje i na temelju postavki pri razmatranju
 obrazovanja u osnovnoj školi (HNOS-u), gradivo za izborni predmet Informatika podijeljeno
 je u devet programskih cjelina s radnim naslovima:
  I. Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije
  II. Strojna i programska oprema računala
 III. Multimediji
 IV. Obrada teksta
  V. Proračunske tablice i baze podataka
 VI. Izrada prezentacija
 VII. Izrada Web stranica
VIII. Rješavanje problema i programiranje
 IX. Internet

         1.3.1. IZVEDBENI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
                 ZA 5. RAZRED
 Nastavnim planom za 5. razred, predviĎena je realizacija nastavnih cjelina prema 6 različitih
 programskih cjelina (I., II., III., IV., VIII. i IX.) u trajanju od 70 sati. Izvedbenim nastavnim
 planom predviĎena je obrada novoga gradiva u ukupnom trajanju od 50 sati (71,4%
 ukupnoga broja sati) uz koju se istodobno nastavljaju vjeţbanje obraĎene teme, vjeţbe na
 računalima 4 sata (5,7%), ponavljanje i utvrĎivanje gradiva 8 sati (11,4%) te dva pisana
 ispita znanja, analize ispita i zaključivanja ocjena 6 sati (8,57%). Dva sata (2,8 %)
 predviĎena su za ispitne vjeţbe i analize ispitnih vjeţbi na računalu.


                                   Pismeni ispiti znanja,
Programska   Obrada novoga  Vjeţbe na    Ponavljanje i                 Ispitne
                                    analize ispita,
 cjelina     gradiva   raĉunalu   utvrĊivanje gradiva               vjeţbe
                                   zakljuĉivanje ocjena
II. Strojna i
programska
           14                2
  oprema
 raĉunala
 I. Osnove
 inf. i kom.     2
tehnologije

IV. Obrada
           20       2         2            2
 teksta

III. Osnove      6       2                              2
 crtanja
  VIII.
 Rješavane
 problema       6                4            4
programira
   nje
  IX.
           2
 Internet
                                                29
 Ukupno:
           50 sati    4 sata       8 sati          6 sati      2 sata
 (70 sati)

 Postotak:     71,4%      5,7%       11,4%         8,57%       2,8%
          1.3.2. IZVEDBENI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
                 ZA 6. RAZRED

  Nastavnim planom za 6. razred, predviĎena je realizacija nastavnih cjelina prema 5 različitih
  programskih cjelina (II., III., IV., VIII. i IX.) u trajanju od 70 sati. Izvedbenim nastavnim
  planom predviĎena je obrada novoga gradiva u ukupnom trajanju od 54 sata (77,1%
  ukupnoga broja sati) uz koju istodobno idu vjeţbanje obraĎene teme, vjeţbe na računalima 7
  sati (10%), ponavljanje i utvrĎivanje gradiva 6 sati (8,57%). Dva sata (2,85%) predviĎena su
  za ispitne vjeţbe i analize ispitnih vjeţbi na računalu, a 1 sat (1,42%) za zaključivanje ocjena
  na kraju školske godine.

                       Ponavljanje i   Pismeni ispiti znanja,
Programska   Obrada novoga  Vjeţbe na                         Ispitne
                       utvrĊivanje     analize ispita,
 cjelina     gradiva   raĉunalu                         vjeţbe
                        gradiva     zakljuĉivanje ocjena
II. Strojna i
programska
           6       2       2
  oprema
 raĉunala
   III.
           6                          1
Multimediji
IV. Obrada
           26       2       4                     2
  teksta
   VIII.
Rješavanje
 problema i      4
programira
   nje
IX. Internet     12       3
  70 sati     54 sata    7 sati     6 sati         1 sat       2 sata
 Postotak:     77,1%     10%      8,57%         1,42%       2,85%
                                                 30
         1.3.3. IZVEDBENI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
                ZA 7. RAZRED
Nastavnim je planom predviĎena realizacija Programiranja u trajanju od 16 sati, zatim
nastavne cjeline Microsoft Excel u trajanju od 35 sati i na kraju nastavne cjeline Internet u
trajanju od 19 sati. Izvedbenim nastavnim planom predviĎena je obrada novoga gradiva u
ukupnome trajanju od 44 sata (62,3% ukupnoga broja sati) uz koju istodobno ide vjeţbanje
obraĎene teme, vjeţbe na računalima 8 sati (11,4%), ponavljanje i utvrĎivanje gradiva 8 sati
(11,42%) te za pismene ispite znanja, analize ispita i zaključivanja ocjena 5 sati (7,14 %).
Projektni zadaci predviĎeni su u trajanju od 5 sati (7,14%).

                                 Pismeni ispiti
         Obrada          Ponavljanje i    znanja, ispitne
Programs           Vjeţbe na                        Projektni
         novoga           utvrĊivanje    vjeţbe, analize
ka cjelina          raĉunalu                         zadaci
         gradiva           gradiva    ispita, zakljuĉivanje
                                   ocjena

   V.
Proraĉunske
          19      1        5          7         3
tablice i baze
podataka

VII. Izrada
   web       6      1                  2         1
  stranica
   VIII.
Rješavanje
 problema i     12              1          2
programira
   nje
IX. Internet     7      1                  2
  70 sati    44 sata    3 sati     6 sata        13 sati      4 sati
 Postotak:    62,3%    4,28%      8,57%        18,57%       5,71%
                                               31
         1.3.4. IZVEDBENI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
                 ZA 8. RAZRED

Nastavnim planom za 8. razred, predviĎena je realizacija nastavnih cjelina prema 4 različite
programske cjeline (II., V., VIII. i IX.) u trajanju od 70 sati. Izvedbenim nastavnim planom
predviĎena je obrada novoga gradiva u ukupnom trajanju od 39 sati (55,7% ukupnoga broja
sati) uz koju istodobno idu vjeţbanje obraĎene teme, vjeţbe na računalima uz projektne
zadatke 15 sata (21,4%), ponavljanje i utvrĎivanje gradiva 10 sati (14,2%) te za pisane
provjere znanja i analize ispita 6 sati (8,6%).


                               Pismeni ispiti znanja,
                Vjeţbe na             analize ispita,
          Obrada          Ponavljanje i
 Programska          raĉunalu uz           zakljuĉivanje ocjena   Projektni
          novoga          utvrĊivanje
  cjelina           projektne                        zadaci
          gradiva           gradiva
                zadatke
 II. Strojna i
 programska
           15     2        5           3         4
   oprema
  raĉunala
    V.
 Proraĉunske
           2      2        1                    2
 tablice i baze
  podataka
   VIII.
 Rješavanje
           14             3           3
  problema i
programiranje
 IX. Internet    8              1           2         3
  Ukupno:
          40 sati   4 sata     8 sati        7 sati      11 sati
   (70sati)
  Postotak:    57,14%   5,71%     11,42%        10,00%      15,71%
                                             32
IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
             33
       2. PLAN IZVANUĈIONIĈKE NASTAVE


               2.1. ŠKOLA U PRIRODI
MJESTO ODRŢAVANJA: HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR
„BJELOLASICA“

VRIJEME TRAJANJA ŠKOLE U PRIRODI:
- program škole u prirodi traje 5 dana ( ponedjeljak – petak )
1. CILJEVI aktivnosti ili programa projekta
- cjelovito doţivljavanje ţivotnih i nastavnih sadrţaja u neposrednoj stvarnosti
- obogaćivanje i oplemenjivanje iskustva meĊusobnih odnosa
2. NAMJENA aktivnosti ili programa projekta
- uĉenje cjelovitim doţivljavanjem u neposrednoj stvaranosti
- razvijanje odgovornosti prema obvezama
- bolje meĊusobno upoznavanje i zbliţavanje
3. NOSITELJI aktivnosti ili programa projekta
- škola, uĉenici , roditelji i uĉitelji i turistiĉka agencija
4. NAĈIN REALIZACIJE aktivnosti ili programa projekta
- pripremanje za školu u prirodi (priprema roditelja, uĉenika i uĉitelja)
-putovanje do škole u prirodi (polazak i povratak)
- boravak u školi u prirodi
5. VREMENIK REALIZACIJE aktivnosti ili programa projekta
- poĉetak lipnja 2011.godine
6. TROŠKOVNIK I NAĈIN FINANCIRANJA aktivnosti ili programa projekta
-roditelji
7. NAĈIN VREDNOVANJA aktivnosti ili programa projekta
- kviz znanja, prezentacija
8. KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA
- u svrhu unapreĊivanja i poboljšanja nastave u školi u prirodi
Uĉiteljice: Gordana Vuković 4.a
      Ţeljka Stojanović 4.b
      Katarina Ozimec 4. raz. PŠ Kutinska Slatina                                          34
                      2.2.TERENSKA NASTAVA
                    2.2.1. R A Z R E D N A N A S T A V A
1.A – uĉiteljica VLASTA KRPES
1.B – uĉiteljica RUŢICA TONKOVIĆ


    CILJ          PLANIRANE AKTIVNOSTI         NOSIOCI   SUDIONICI   MJESTO    VRIJEME   PREDVIĐENO
                                               ODRŽAVANJA  OSTVARENJA   VRIJEME
 IZVANUĈIONIĈKE                           AKTIVNOSTI
                                                             TRAJANJA
   NASTAVE

1. Sudjelovanje u   - promatranje i sudjelovanje u prometu u   policajac,   učenici  -okolica   rujan 2010.
            blizini škole                učiteljice                      2 sata
prometu        - izrada mekete raskriţja i semafora
                                               škole
            - rješavanje zadataka


 2. Dani zahvalnosti   -  posjeta pekari i praćenje postupka                      listopad
               izrade kruha i
za plodove zemlje                          pekar,    učenici  -pekara   2010.
               konzumiranje različitih proizvoda                              2 sata
             -  samostalna izrada tijesta za kruh,   učiteljice
             -  posjeta gradskoj izloţbi povodom
               Dana kruha
3. Jesen u našem
okolišu          -  promatranje prirodnih promjena ,   učiteljice   učenici  - park    listopad    2 sata
               sakupljanje jesenskih plodova
             -  konzumiranje plodova i proizvoda od
                                                      2010.
               njih
             -  modeliranje
                                                             35
4. Zima u našem
okolišu            -  promatranje prirodnih promjena ,      učiteljice      učenici   -gradski    prosinac    2 sata
                  uspoređivanje sa jesenskim
                  promjenama,
                                                         park      2010.
                -  uočavanje ptica stanarica
                -  zimske radosti

5. Seosko dvorište u
proljeće            -  prepoznavanje,imenovanje i hranjenje    seoska        učenici   - seosko    travanj    2 sata
                  domaćih ţivotinja
                                        obitelj,             dvorište    2011.
                                        učiteljice

6. Ljetu u susret
                -  uočavanje prirodnih promjena        učiteljice      učenici   - gradski    lipanj     2 sata
                -  ljetne radosti
                                                         bazen      2011.
Troškovnik         besplatno
1. PŠ Kutinska Slatina- uĉiteljica DRAŢENKA RENDULIĆ

Red.                                                     Planirani termin    PredviĊeno vrijeme
     Nastavna cjelina i sadrţaj        Cilj i zadaće          Mjesto realizacije
broj                                                      ostvarivanja       trajanja
       PROMET-promet,       -odgovorno sudjelovati u prometu
 1.                       kao pješak          Okolica škole           rujan      1 sat
     prometnica, pješaci, vozaĉi
                      -uoĉiti jesenske promjene u
      PRIRODA SE MIJENJA-
 2.                  neposrednoj okolici i njihov utjecaj  Šuma                rujan      3 sata
       jesenske promjene            na ţivot
                                                                         36
                      -sudjelovati u obiljeţavanju
 3.    BLAGDANI-Dani kruha           blagdana          Kutina            listopad   2 sata

                      -sudjelovati u obiljeţavanju
 4.     BLAGDANI-Boţić            blagdana          Kutina            prosinac    2 sata

                   -uoĉiti i imenovati promjene u
 5.   PRIRODA SE BUDI-proljeće   prirodi                 Voćnjak            oţujak    3 sata2.A – uĉiteljica ANKA DOMITROVIĆ
2.B – uĉiteljica DUNJA PODVALEJ
2. PŠ Kutinska Slatina- uĉiteljica INES MAŠIĆ
   CILJ              PLANIRANE AKTIVNOSTI                NOSIOCI   SUDIONICI   MJESTO      VRIJEME
IZVANUĈIONIĈNE                                      AKTIVNOSTI        ODRŽAVANJA    OSTVARENJA
  NASTAVE
           • integrirani tjedan - promatrati drveće i raslinje, tlo, nebo,               Trg kralj
1. JESEN U      ponašanje i odjeću prolaznika                   Učiteljice  Svi drugi  Tomislava -    RUJAN
           • uočiti razlike između listopadnog i vazdazelenog drveća
ZAVIĈAJU       • izraditi tematski plakat
                                            Anka      razredi  Park kestena
Naučiti što su :   • uočiti utjecaj vremenskih promjena na biljni i ţivotinjski    Domitrović,        Okoliš škole
• promjene u     svijet i rad ljudi                         Dunja
prirodi       • vođenje razrednog kalendara prirode               Podvalej,
• listopadno                                      Ines Mašić
drveće
• zimzeleno
(vazdazeleno)


                                                                    37
drveće
(PiD)
2. Naučiti što je :                                  Učiteljice
           Posjetiti manifestaciju Dani kruha i zahvalnosti za plodove
• Dani kruha i    zemlje
                                           Anka     Svi drugi  Kolodvorska   LISTOPAD
zahvalnosti za                                    Domitrović,  razredi  ulica, Kutina
plodove zemlje                                    Dunja
(HJ, LK, PID)                                     Podvalej,
                                           Ines Mašić


           • posjet autobusnom kolodvoru                  Učiteljice
3. PUTUJEMO      (ţeljezničkom kolodvoru) potaknut će učenike na         Anka     Svi drugi  Autobusni    VELJAČA
           razgovor i iznošenje vlastitoga iskustva povezanim za
Naučiti što je :   putovanje
                                           Domitrović,  razredi  kolodvor
• autobus       • shvatiti vaţnost prometa i prometne povezanosti u       Dunja           Ţeljeznički
• vlak        zavičaju                            Podvalej,         kolodvor
           • razvijati i njegovati kulturne navike tijekom putovanja    Ines Mašić


           • promatrati drveće i raslinje, tlo, nebo, ponašanje i odjeću
4. ZIMA U       prolaznika, uočiti razlike                   Učiteljice  Svi drugi  Školski vrt   .PROSINAC
           između listopadnog i vazdazelenog drveća, izraditi
ZAVIĈAJU       tematski plakat, uočiti utjecaj vremenskih promjena na
                                           Anka      razredi  Okoliš škole
1. Ključni pojmovi:  biljni i ţivotinjski svijet i rad ljudi             Domitrović,        Trg kralja
• promjene u     • voditi razredni kalendar prirode, gledati film ili čitati   Dunja           Tomislava -
prirodi:       zanimljivosti iz "Dječje enciklopedije" o ţivotinjama koje   Podvalej,         Park kestena
• godišnje doba    spavaju zimski san, čitati priče o tome kako se ţivotinje    Ines Mašić
           pripremaju za zimu, razgovorne igre i dramatizacija
zima, obiljeţja    pročitanih priča
jeseni        • parlaonica: DA i NE za zimu


                                                                   38
( PID)

                                             Učiteljice  Svi drugi  Dom zdravlja
5. ZDRAVSTVENE     • posjetiti najbliţu zdravstvenu ustanovu u kojoj će učenici   Anka      razredi  Kutina      TRAVANJ
            upoznati zdravstveno osoblje
USTANOVE        • istaknuti vaţnost oblikovanja pravilne poruke o potrebi
                                             Domitrović,
• zdravstvena     hitne pomoći i uvjeţbati kroz zamišljene telefonske        Dunja
ustanova        razgovore                             Podvalej,
• zdravstveni     • naučiti telefonski broj hitne pomoći              Ines Mašić
djelatnici       • izraditi plakat (zdravstvene ustanove u našem mjestu i
            zdravstveni djelatnici)
• Hitna pomoć 94    • razgovornim igrama pokazati kada i kako posjećujemo
            bolesnu osobu6. PROLJEĆE U      promatrati drveće i raslinje, tlo, nebo, i boje         Učiteljice  Svi drugi  Školski vrt    OŢUJAK
            u obliţnjem vrtu, ponašanje i odjeću prolaznika, usporediti
ZAVIĈAJU        promjene s prethodnim promatranjem i biljeţiti u razredni
                                             Anka      razredi  Okoliš škole
• promjene u      kalendar prirode                         Domitrović,        Trg kralj
prirodi        • navesti osobitosti ranog proljeća                Dunja           Tomislava -
• obiljeţja jeseni i  • izraditi plakat                         Podvalej,         Park kestena
zime          • istraţivati boje, zvukove i mirise proljeća, gledati film ili  Ines Mašić
            čitati o tome kakve se promjene u rano proljeće događaju
            u ţivotnim
            zajednicama biljaka i ţivotinja,


7. UPOZNAJMO      • prošetati ulicama i trgovima u središtu mjesta         Učiteljice  Svi drugi  Ulica hrvatskih  RUJAN,
            • upozorimo ih na praćenje kućnih brojeva i pravila po
SVOJE MJESTO      kojem su poredani
                                             Anka     razredi   branitelja,    LISTOPAD
• središte mjesta   • prepoznat će značajne građevine u blizini škole i odrediti   Domitrović,        Kolodvorska
(sela, grada)     njihovu ulogu u ţivotu stanovnika                 Dunja           ulica, Ulica
• ulice, trgovi i                                    Podvalej,         Vladimira
kućni brojevi                                      Ines Mašić        Nazora,
• rodno mjesto,                                                                     39
mjesto                                                        Ulica kralja
stanovanja                                                      Petra Krešmira
                                                           IV.
(PiD, LK, GK, HJ)                                                  Trg Kralja
                                                           Tomislava

8. LJETO U                                      Učiteljice    Svi drugi   Školski vrt    SVIBANJ
           • promatrati nebo, odjeću i obuću prolaznika i usporediti
ZAVIĈAJU       uočene promjene s prethodnim promatranjem
                                           Anka       razredi   Okoliš škole
• promjene u     • razgovarati o radu ljudi u zavičaju tijekom ljeta, turizam   Domitrović,          Trg kralj
prirodi, turizam   • listići s različitim zadacima za promatranje po skupinama   Dunja             Tomislava -
• godišnja doba   • razredni kalendar prirode                   Podvalej,           Park kestena
• obiljeţja     • tematski pano – Ljetne radosti, ljetne nevolje (nacrtati    Ines Mašić
           dva sunca, jedno s nasmiješenim licem i na zrake napisati
vremena u      ljetne radosti, drugo s tuţnim licem – ljetne nevolje)
proljeće
(LK, PiD, SR)                              NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA
       TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI             (OSTVARIVANJE CILJEVA, VREDNOVANJE I PRIMJENA REZULTATA)


                               1. Izrada kalendara    2. Izrada umnih mapa   3. PROVJERA nakon
Besplatno (1.- 8.)                      prirode          o Danima zahvalnosti   TN
                               - NL izrađen od strane   za plodove zemlje
                               učiteljica
                               3. PROVJERA nakon     4. Izrada kalendara   5. Izrada umnih
                               TN             prirode         mapa o zdravstvenim
                                            - NL izrađen od strane  ustanovama
                                            učiteljica
                                                                      40
                           6. - NL izrađen od   7. Izrada kalendara   8.NL izrađen od strane
                           strane učiteljica   prirode         učiteljica
                                      - NL izrađen od strane
                                      učiteljica
3.A – uĉiteljica DARINKA KINDERMAN
3.B – uĉiteljica MIRJANA KUKOLJ
3.C – uĉiteljica IVONA DOMITROVIĆ
3. PŠ Kutinska Slatina – RADOJKA PAVEŠIĆ

Red   Nastavna cjelina i sadrţaj        Cilj i zadaće        Mjesto realizacije    Planirani termin PredviĊeno vrijeme
broj                                                   ostvarivanja trajanja
1.  SNALAŢENJE U PROSTOR,      -nauĉiti snalaziti se u prostoru,   Moslavaĉka gora      listopad 2010.  5 sati
   IZGLED ZAVIĈAJA         koristiti kompas

2.  MOJA ŢUPANIJA
                   -upoznati centar ţupanije Sisak    Sisak           studeni 2010.   3 sata
3.  ZAVIĈAJ ZIMI
                   -pratiti vremenske prilike zimi,    Kutinska Slatina      prosinac 2010.   3 sata
                   ovisnost podneblja ţivotinja i
4.  VODE U ZAVIĈAJU         biljaka

                   -znaĉenje vode za ţivot ljudi, PP   Lonjsko polje       travanj 2011.   5 sati
                   LONJSKO POLJE, upoznati vodu
                   stajaćicu, upoznati ljepote i
                   obiljeţja parka prirode
5.  GOSPODARSTVO U ŢUPANIJI     Razvijanje ekološke svijesti o     Kutinska Slatina
                   oĉuvanju okoliša i zaštite prirodnih
                   ljepota
                                      Varaţdin - Trakošćan
                   -povezanost prirodnih obiljeţja i                 svibanj 2011.   3 sata
                   ljudi u zaviĉaju                                                                  41
6.   IZLET UĈENIKA             Ponoviti sve osnove snalaţenja u               svibanj 2011.    5 sati
    - upoznavanje prošlosti šireg     prostoru i vremenu
    zaviĉaja               Breţuljkasti krajolik


                  NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA
              ( OSTVARIVANJE CILJEVA, VREDNOVANJA I PRIMJENA REZULTATA)


   1. Nastavni listići izraĊeni od      2. Nastavni listići – mapa izraĊena       3. Nastavni listići izraĊeni od
    strane uĉiteljica           od strane uĉiteljica ( upoznavanje       strane uĉiteljica
                        ţupanija)
   4. Nastavni listići izraĊeni od      5. Nastavni listići izraĊeni od strane    6. Izrada umne mape o
   strane uĉiteljica             uĉiteljica                  breţuljkastom krajoliku


4.A – uĉiteljica GORDANA VUKOVIĆ
4.B – uĉiteljica ŢELJKA STOJANOVIĆ
4. PŠ Kutinska Slatina – uĉiteljica KATARINA OZIMEC Redni    Nastavna cjelina i           Cilj i zadaće        Mjesto realizacije  Planirani termin    PredviĊeno
 broj      sadrţaj                                        ostvarivanja    vrijeme trajanja

                    - integrirani tjedan - promatrati    Trg kralj      Rujan 2010.        3–5
                    drveće i raslinje, tlo, nebo,      Tomislava - Park                školskih
     JESEN U GRADU


                                                                     42
 1.            ponašanje i odjeću prolaznika        kestena                sati
             - uočiti razlike između listopadnog i    Okoliš škole
             vazdazelenog drveća
             - izraditi tematski plakat
             - uočiti utjecaj vremenskih
             promjena na biljni i ţivotinjski svijet i
             rad ljudi
             - Jesenska svečanost – izloţba
             učeničkih likovnih radova, radova
             od prirodnina, igrokaz na temu
             jeseni, priprema i konzumiranje
             jesenskih plodova

             -razumjeti povezanost biljaka i       Okoliš škole  Listopad 2010.  2.školska sata
             ţivotinja u ţivotnoj zajednici
2.  Životna zajednica  travnjaka;
   travnjaka      - upoznati nekoliko najpoznatijih
             biljaka i ţivotinja travnjaka

             -razlikovati listopadnu, vazdazelenu Šuma u blizini    Listopad 2010.  2.školska sata
             i mješovitu šumu;           bazena Kutina
3.  Životna zajednica  -upoznati najpoznatije šumske
   šume        ţivotinje;
             - uočiti međusobnu ovisnost biljaka
             i ţivotinja;
             -uočiti razloge ugroţenosti i navesti
             načine zaštite od poţara;
             -znati da je nestručno ubiranje
             gljiva i šumskih plodova opasno za
             ţivot


                                                            43
              Dani kruha i zahvalnosti za plodove    Izloţbeni prostor  Listopad 2010.  5.školskih sati
4.  Dani zahvalnosti za  zemlje                  ispred Robne
   plodove zemlje    (HJ, LK, PID)               kuće u Kutini
              -poticanje na promišljanje o
              zdravoj prehrani, osvijestiti vaţnost
              poštovanja, čuvanja i spremanja
              hrane
              - pratiti filmsku priču kratkoga     Pučko otvoreno   Prosinac 2010.  2.školska sata
              crtanoga ili dječjega filma        učilište – kino
5.  MEDIJSKA KULTURA   - razlikovati glavne i sporedne      Kutina
              likove u filmu
              - razgovarati o njihovim
              postupcima i osobinama
              - prepričavati filmski sadrţaj pazeći
              na tijek događanja
              - isticati uzročno-posljedične veze
              među događajima
              - po sjećanju na film stvarati
              dramske improvizacije
              - iznositi vlastiti doţivljaj filmskoga
              ostvarenja i glumačke
              interpretacije uloga
                                                              44
               -imenovati glavni grad RH i odrediti  Grad Zagreb  Veljaĉa 2010.  Jednodnevni
               mu smještaj na zemljovidu;                      izlet
               -objasniti da je Zagreb političko,
6.  Zagreb – glavni grad
               kulturno, upravno, zdravstveno,
   Republike Hrvatske
               prosvjetno i športsko središte;
   Kulturno-povijesne
               -upoznati najvaţnije kulturno-
   znamenitosti Hrvatske
               povijesne spomenike grada
               -spoznati opća obiljeţja        Podgarić   Svibanj 2010.  Jednodnevni
               naseljenosti breţuljkastih dijelova                 izlet
               Hrvatske;
7.  Brežuljkasti krajevi
               -imenovati i na zemljovidu prikazati
   Republike Hrvatske
               gradska središta;
               - opisati naselja i izgled sela
               -spoznati osnovne kulturno-
               povijesne znamenitosti
               breţuljkastog kraja Hrvatske;
               -navesti kulturno-povijesne
               spomenike i najpoznatije povijesne
               osobe svoga kraja;
               - upoznati pučke običaje svoga
               kraja
                                                        45
1./2. razred PŠ Stupovaĉa – uĉiteljica ANKA ŢAGAR

Prvi razred
1.  ŠKOLA- Moja škola i okoliš  Upoznati školsku zgradu i    škola i postor oko škole  rujan   1 šk. sat
                 njen okoliš

2.  UĈENIK U PROMETU       Sigurno kretanje prometnim    prometnica ispred škole-  rujan   1 šk.sat
    1. ponašanje u      površinama            cesta           rujan   1 šk. sat
      prometu na cesti    -kretanje lijevom stranom    magistralna cesta     listopad  1 šk.sat
    2. pješaĉki prijelaz   ceste              raskriţje
    3. raskriţje bez     -pravilan prelazak
      semafora        prometnice i raskriţja bez
                 semafora i bez obiljeţenog
                 pješaĉkog prijelaza


3.  PRIGODNE TEME        Upoznati ţitarice, vrste     seosko domaćinstvo     listopad  1 šk. sat
      Dani kruha       brašna i naĉin pripremanja
   posjet domaćinstvu s    kruha
   krušnom peći

4.  PRIRODA-JESEN – u vrtu i   Sposobnost promatranja i
   voćnjaku           uoĉavanja. Upoznati biljke i   vrt i voćnjak       listopad  1 šk. sat
                 ţivotinje te ljudsku aktivnost
                 i jesenske vremenske
                 prilike

5.  PRIGODNE TEME – posjet                    mjesno groblje       listopad  1 šk. sat
   mjesnom groblju                                     studeni

6.  PRIRODA – godišnja doba   Glavne karakteristike      seoski brijeg       listopad  1 šk. sat
    1. JESEN         godišnjih doba          šuma i livada       sijeĉanj  1 šk.sat                                                           46
     2. ZIMA                                         oţujak-travanj   1 šk. sat
     3. PROLJEĆE                                       svibanj - lipanj  1 šk. sat
     4. LJETO                                                  1 šk. sat

Drugi razred
1.  PROMETNI ODGOJ        Sigurno kretanje prometnim                   rujan       1 šk. sat
     1. Ponašanje u      površinama            prometnica kroz selo- cesta
       prometu na cesti   Upoznati znakove, vjeţba
   - kretanje lijevom stranom  prepoznavanja znakova
   - prelaţenje ceste      Promatranje ponašanja
     2. Prometni znakovi   pješaka i vozila
       vaţni za pješake                   magistralna cesta
                                                 listopad      1 šk.sat
     3. Pješaĉki prijelaz,
      autobusno stajalište                  raskriţje

   SNALAŢENJE U                                         listopad      1.šk. sat
   PROSTORU                            školsko dvorište
2.   1. Orijentacija u     Orijentacija u prostoru – igre
      prostoru        snalaţenja
                                                 L
3.  PRIGODNE TEME
    1. Dani kruha – posjet   Upoznati ţitarice, vrste                    istopad      1 šk. sat
      domaćinstvima      brašna i naĉin pripremanja    seosko domaćinstvo
      Izrada kruha –     kruha              mjesno groblje        listopad      1 šk. sat
      krušna peć       Izgled groblja, rad ljudi,                   listopad      1 šk. sat
    2. Posjet mjesnom     naĉin i razlog posjećivanja,
      groblju         ljubav,paţnja i poštovanje
                  prema pokojnicima4.  PRIRODA –godišnja doba
    1. JESEN          Glavne karakteristike                     listopad      1 šk. sat
    2. ZIMA          godišnjih doba          vrt i voćnjak         sijeĉanj      1 šk. sat
    3. PROLJEĆE                         seoski brijeg         oţujak       1 šk. sat
    4. LJETO                          šuma i livada         lipanj       1 šk. sat                                                                 47
5.  GOSPODARSTVO U        Izgled prodavaonice,
   ZAVIĈAJU           kupci,prodavaĉi,ponašanje                 veljaĉa       1 šk. sat
    1. Posjet prodavaonici                  Prodavaonica u selu
3./4. razred PŠ Stupovaĉa – uĉitelj IVAN ŢAGAR


Treći razred


1.  SPOZNAVANJE I         Prepoznati motrenje kao    neposredna stvarnost,    rujan-prosinac   1 šk.sat
   ISTRAŢIVANJE PRIRODE –    naĉin spoznavanja prirode i  prognoze vremena iz tiska
   voĊenje kalendara prirode i  djelatnosti ljudi
   djelatnosti ljudi (JESEN)

   SNALAŢENJE U         Spoznati prostor i odrediti  neposredna stvarnost,    rujan        1šk.sat
2.  PROSTORU           pojmove i stajalište,     okolica škole
   Stajalište i obzor      odredište, smjer kretanja,  naselje Stupovaĉa      rujan        1 šk.sat
   OdreĊivanje strana svijeta  obzor, obzornica
                  Upoznati i znati odrediti
                  glavne strane svijeta

   SPOZNAVANJE I         Oznaĉiti sastavnice za    neposredna stvarnost,    prosinac – oţujak  1 šk.sat
3.  ISTRAŢIVANJE PRIRODE –    motrenje zime u kalendaru   uĉionica
   voĊenje kalendara prirode i  prirode i djelatnost ljudi,                                                               48
   djelatnosti ljudi (ZIMA)     razvijati sposobnost
                    promatranja, biljeţenja,
                    opisivanja i mjerenja
                    svakodnevnih promjena u
                    okruţenju

4.  SNALAŢENJE U VREMENU       Razgledati kulturno-        Grad Kutina       sijeĉanj ili veljaĉa  poludnevni izlet
   Posjet Zaviĉajnom muzeju     povijesne spomenice i
                    Zaviĉajni muzej u Kutini

   NASTAJANJE
5.  ZEMLJOVIDA I           Spoznati umanjeno         neposredno okruţenje –  oţujak
   SNALAŢENJE NA NJEMU        prikazivanje udaljenosti      igralište, uĉionica...             1 šk.sat
   Umanjeno prikazivanje       1:10 i 1:100; procijeniti i
   udaljenosti            izmjeritit neku udaljenost
                    stvarne veliĉine


6.  SPOZNAVANJE I           Oznaĉiti sastavnice za       izvorna stvarnost,    oţujak – lipanj
   ISTRAŢIVANJE PRIRODE –      motrenje proljeća u        vjeţbenica
   voĊenje kalendara prirode i    kalendaru prirode i
   djelatnosti ljudi         djelatnost ljudi, razvijati
   (PROLJEĆE)            sposobnost promatranja,
                    biljeţenja, opisivanja i
                    mjerenja svakodnevnih
                    promjena u okruţenju

7.

                    Upoznati vode tekućice,      neposredno okruţenje –  travanj        poludnevni izlet
   VODE U ZAVIĈAJU I         razlikovati ih od         rijeka Ilova
   NJIHOVO ZNAĈENJE vode       ostalih,imenovati dijelove,
   tekućice i stajaĉice       upoznati lokve,bare,
                    moĉvare, jezera...                                 poludnevni izlet
   Ţivi svijet u stajaĉici (razvoj  Upoznati biljni i ţivotinjski   neposredno okruţenje –  svibanj- lipanj
   ţabe)               svijet stajaĉice, opisati tijelo  naselje Stupovaĉa
                    ţabe, istraţiti razvoj
                                                                       49
Ĉetvrti razred


1.   ŢIVOTNI UVJETI       Spoznati cjelovitost     neposredna stvarnost;  listopad      2 šk.sata
                 prirode, njezinu podjelu   izlazak u prirodu
1.1.  Ţivotni uvjeti – priroda  i graĊu i odrediti
    oko nas          prirodu, prirodnine, tvar,
                 prirodoslovlje

1.2.  Ţivotni uvjeti u šumi –  Razlikovati najpoznatije   neposredna stvarnost;  listopad-studeni  poludnevni izlet
    listopadna i zimzelena   šumsko drveće i grmlje.   šuma u blizini naselja
    šuma            Opisati ţivotne uvjete u
                 šumi, odrediti
                 listopadnu, miješanu i
                 kontinentalnu
                 vazdazelenu
                 crnogoriĉnu šumu
1.3.  Ţivotni uvjeti na
    travnjaku         Spoznati travnjak kao    neposredna stvarnost ;  svibanj - lipanj  2 šk. sata
                 ţivotnu zajednicu,      okolica škole
                 odrediti travnjak,
                 pašnjak i livadu
                 Prepoznati najpoznatije
                 biljke i ţivotinje
                 travnjaka

1.4.  Ĉovjek i okoliš –     Spoznati kruţenje tvari   neposredna stvarnost   lipanj       1 šk. sat
    oneĉišćenje okoliša i   u prirodi ; oznaĉiti
    zaštitia prirode      nedostatak hrane,
                 energije i oneĉišćenje i
                 zagaĊenje kao najveće
                 probleme u razvoju
                 ĉovjeĉanstva
                                                               50
               2.2.2. P R E D M E T N A       NASTAVA


PRIRODA–6.B, 6.C razredni odjel - uĉiteljica SENKA ŠTETIĆ, prof.
                                       51
 Nastavna cjelina                             Mjesto    Planirani termin  PredviĊeno
                   Cilj i zadaće
  i sadrţaj                              realizacije    ostvarivanja vrijeme trajanja
ŢIVOTNI UVJETI   - uočiti, izmjeriti i zabiljeţiti ţivotne    livada kraj škole  rujan 2010.   1 školski sat
  STANIŠTA      uvjete livade
          - uočiti slojeve kontinentalne listopadne                       2 školska sata
           šume
          - zabiljeţiti ţivotne uvjete u šumi                          - svaki odjel
KONTINENTALNA
          - prepoznati karakteristične biljne i        šuma kraj              ide
 LISTOPADNA                                       listopad 2010.
           ţivotinjske vrste pojedinih slojeva         bazena              posebno
   ŠUMA
          - uočiti gljive koje tu rastu
          - sakupiti listove biljaka za herbarij
          - nacrtati koru hrasta, graba i bukve
          - uočiti karakteristike močvarnih staništa                      1 dan
 MOČVARNA     - prepoznati karakteristične biljne i      Čigoč
                                              Svibanj
  STANIŠTA      ţivotinjske vrste uz vodu                              Oba odjela idu
                                               2011.
          - vidjeti i saznati pojedinosti o ţivotu roda                     zajedno
          - prebrojati broj jedinki za 5 vrsta na 1m2   travnjak kraj             1 školski sat
 TRAVNJAK     - sakupiti i herbarizirati 10 biljaka      škole         svibanj 2011.  - svaki odjel ide
                                                      posebno 52
PRIRODA – 6.A razredni odjel – uĉiteljica SANJA SHEJBAL, prof.

                                          Planirani
  Nastavna cjelina                         Mjesto             PredviĊeno
                   Cilj i zadaće                 termin
   i sadrţaj                          realizacije          vrijeme trajanja
                                         ostvarivanja
 Zaštićena područja  Upoznati osobitosti parka prirode Lonjsko Lonjsko polje    svibanj  3 školska sata
 PARK PRIRODE     polje
 LONJSKO POLJE –    Promatranje bijele rode
  BIJELA RODA


BIOLOGIJA – 7.A, 7.B, 7.C razredni odjel – uĉiteljica SANJA SHEJBAL, prof.

                                          Planirani
  Nastavna cjelina                         Mjesto             PredviĊeno
                   Cilj i zadaće                 termin
   i sadrţaj                          realizacije          vrijeme trajanja
                                         ostvarivanja
            Ponoviti, utvrditi, proširiti naučeno o  Prirodoslovni    travanj  3 školska sata
   ŢIVOTINJE
            ţivotinjama                muzej - Zagreb
                                                         53
54
KEMIJA – 7.A, 7.B, 7.C razredni odjel – uĉiteljica SENKA ŠTETIĆ, prof.

                                         Planirani   PredviĊeno
  Nastavna cjelina                         Mjesto
                  Cilj i zadaće                 termin    vrijeme
   i sadrţaj                          realizacije
                                        ostvarivanja  trajanja
           - vidjeti mjesto gdje u Kutini završavaju
            otpadne vode               Komunalni
                                         siječanj
    VODA      - saznati kako se pročišćavaju otpadne   pročišćivač         1 školski sat
                                          2011.
            vode                    u Kutini
KEMIJA – 8.A, 8.B, 8.C razredni odjel – uĉiteljica SENKA ŠTETIĆ, prof.
                                                        55
                                       Planirani     PredviĊeno
 Nastavna cjelina                         Mjesto
                 Cilj i zadaće                 termin      vrijeme
  i sadrţaj                          realizacije
                                       ostvarivanja    trajanja
  UGLJIK I    - saznati kako se skladišti i za što se          prosinac
                                Messer Kutina          1 školski sat
NJEGOVI SPOJEVI    upotrebljava ugljikov dioksid               2010.
          - vidjeti jedan od zelenih otoka u Kutini
          - saznati koje vrste otpada se mogu                    1 školski sat
                                        lipanj 2011.
           soritirano odlogati na zeleni otok
GOSPODARENJE                          Zeleni otok u  posljednji
          - uočiti boju kontejnera za pojedine tvari
 OTPADOM                             Kutini   nastavni sat
          - samostalno odloţiti otpad u odgovarajući                - svaki odjel
                                        kemije
            kontejner i time poticati na sortiranje                  ide posebno
            otpada u svakodnevnom ţivotu
                                                        56
BIOLOGIJA – 7.A, 7.B, 7.C – uĉiteljica SANJA SHEJBAL,

        Terenska      POSJET HRVATSKOM PRIRODOSLOVNOM MUZEJU
        nastava
                  -ponoviti,utvrditi,proširiti nauĉeno o ţivotinjama
        Cilj

                  -potaknuti uĉenike na analiziranje,usporeĊivanje,sintetiziranje
        Namjena       -razvijati pravilan odnos prema zaštiti i oĉuvanju prirode, posebno ugroţenih i
                   rijetkih vrsta
                  Uĉitelj biologije
        Nositelj
        aktivnosti
                  Autobus
        Naĉin realizacije


                  Travanj
        Vremenik
                  50 kuna po uĉeniku
        Troškovnik

                  Ocjena za praktiĉan rad
        Naĉin
        vrednovanja
                                                           57
POVIJEST – 8.A, 8.B, 8.C razredni odjel – uĉitelj IVICA MARUŠIĆ

    Terenska nastava                       VUKOVAR
Cilj                 Saznati istinu o Domovinskom ratu
Namjena                Posjeta memorijalnom centru Ovĉara
                   Posjet bolnici Vukovar i novom groblju
Nositelji aktivnosti         Uĉitelj povijesti i razrednici
Naĉin realizacije           Autobusni prijevoz
Vremenik               5. mjesec 2011. god.
Troškovnik              Besplatno za uĉenike
Naĉin vrednovanja           Razvijanje svijesti vrijednostima i tekovinama domovinskog rata


POVIJEST – 8.A, 8.B, 8.C razredni odjel – uĉitelj IVICA MARUŠIĆ

      Terenska nastava                      JASENOVAC
Cilj                    Saznati istinu o koncentracijskim logorima
Namjena                   Posjeta Memorijalnom centru Jasenovac

Nositelji aktivnosti            Uĉitelj povijesti
Naĉin realizacije              Autobusni prijevoz
Vremenik                  4. mjesec 2011. god.
Troškovnik                 Besplatno za uĉenike
Naĉin vrednovanja              Razvijanje svijesti o vrijednostima i tekovinama II. svjetskog rata
                                                         58
GLAZBENA KULTURA – 8.A, 8.B, 8.C razredni odjel
    - uĉiteljica SVJETLANA GLAVAŠ, prof.

  Nastavna cjelina i     Cilj i zadaće       Mjesto realizacije;      Planirani termin  PredviĊeno vrijeme
    sadrţaj                       troškovnik          ostvarivanja     trajanja
             - posjet jednom od
              navedenih          - Zagreb(Kazalište    oţujak 2011.      -  6 punih sati
  1. Glazbeno-      kazališta;upoznati      Komedija, HNK,
   scenska djela    uĉenike s unutrašnjosti   koncertna dvorana
   (opera, opereta,   kazališta, te s funkcijama  „Vatroslav Lisinski“)
   mjuzikl, rock-    pojedinih osoba koje
   opera,balet )    sudjeluju u postavljanju   - Troškovi s prijevozom
              glazbenog djela na      cca. 80 kn po uĉeniku
  2. Vokalne,       scenu
   instrumentalne i  - upoznati zvuk:
             1. komornog sastava
   vokalno-
             2. pjevaĉkog zbora
   instrumentalne   3. pjevaĉkih
   glazbene vrste     glasova(solisti)
             4. orkestra(ovisno o tome
               što će biti ponuĊeno
               na programu)
                                                               59
VJERONAUK – 5.A, 5.B,5.C razredni odjel – uĉiteljice IVANKA TOMIĆ, prof.
                           ZORICA TOMIĆ, prof.


ODREDIŠTE: Zagreb


TEMA: VELIKE MONOTEISTIĈKE RELIGIJE: ISLAM,
     ŢIDOVSTVO I KRŠĆANSTVO I UZORI VJERE U
     HRVATSKOM NARODU
PLAN I CILJEVI TERENSKE NASTAVE:
     - obilazak i razgledavanje dţamije, sinagoge, zagrebaĉke
        katedrale, bazilike Srca Isusova
        - pobliţe upoznavanje s vjerniĉkim ţivotom muslimana i Ţidova
        - upoznavanje s pojedinim uzorima vjere u hrvatskom narodu –
        Ivan Merz – bazilika Srca Isusova; Alojzije Stepinac –
        katedrala


TERMIN: listopad / studeni 2010.
CIJENA: 50 – 100 kn po uĉeniku
BROJ UĈENIKA: 70
                                        60
VJERONAUK – 6.A, 6.B,6.C razredni odjel – uĉiteljice IVANKA TOMIĆ, prof.
                           ZORICA TOMIĆ, prof.


ODREDIŠTE: - Marija Bistrica
      -  Kloštar Ivanić


TEMA:   MARIJA I NJENA SVETIŠTA TE REDOVNICI I
     REDOVNICE U CRKVI


PLAN I CILJEVI TERENSKE NASTAVE:
     - obilazak i razgledavanje svetišta Marije Bistrice te Kriţnoga puta
      - susret sa sestrama Karmelićankama
      - upoznavanje samostana s. Karmelićanki, njihovih zavjeta i naĉina ţivota
      - obilazak i razgledavanje ţupne crkve u Kloštru Ivaniću i samostana s. Franjevki
      - upoznavanje s naĉinom ţivota Franjevaca i s. Franjevki te njihovih zavjeta


TERMIN: travanj / svibanj 2011.
CIJENA: 50 – 100 kn po uĉeniku
BROJ UĈENIKA: 60
                                                61
          2. 3. UĈENIĈKI IZLETI I EKSKURZIJE
Razredni      Uĉitelj       Sadrţaj i mjesto realizacije   Planirano    Broj
 Odjel       voditelj      ( troškovnik – okvirna cijena )   vrijeme    uĉenika                SJEDIŠTE ŠKOLE – razredna nastava

        Ruţica Tonković                       svibanj
  1.a                  HRVATSKO ZAGORJE
         Vlasta Krpes                        2011.     36
  1.b                  (250,00 kn po uĉeniku)
                                     jednodnevni

                   SAMOBOR – bio park DIVLJE       svibanj
  2.a     Anka Domitrović
                         VODE            2011.     36
  2.b     Dunja Podvalej
                    ( 250,00 kn po uĉeniku )     jednodnevni

  3.a    Darinka Kinderman                       svibanj
                    VARAŢDIN-TRAKOŠĆANA
  3.b    Mirjana Kukolj                         2011.     53
                    ( 250,00 kn po uĉeniku)
  3.c    Ivona Domitrović                      jednodnevni


                   PŠ Kutinska Slatina


        Draţenka Rendulić    Park prirode PAPUK- Ergela
                                     svibanj/lipanj
1.,2.,3.,4.    Ines Mašić          VIŠNJICA
                                       2011.     52
 razred     Radojka Pavešić     (250,00 kn po uĉeniku)
                                     jednodnevni
        Katarina Ozimec


                     PŠ Stupovaĉa

                                      svibanj
 1.,2. r.     Anka Ţagar          SAMOBOR                   25
                                       2011.
 3.,4. r.     Ivan Ţagar       (250,00 kn po uĉeniku)
                                     jednodnevni

              SJEDIŠTE ŠKOLE – predmetna nastava


  5.a     Tanja Adamović       KRAPINA - MUZEJ
                                     svibanj 2011.
  5.b      Marija Roško         EVOLUCIJE                  80
                                     jednodnevni
  5.c      Sanja Kos       ( 250,00 kn po uĉeniku )  6.a      Vlatka Marić-
                    Nacionalni park SJEVERNI     svibanj 2011.
  6.b       Krizmanić                                66
                        VELEBIT          jednodnevni
  6.c      Senka Štetić
         Ivica Marušić
                                                 62
                 Boţićna ĉarolija u Ĉazmi   prosinac
 8.a    Svjetlana Glavaš   ( 60,00 kn po uĉeniku)    2010.   27
                               jednodnevni                                svibanj
       Ivanka Tomić     KRAPINA-STUBICA
 8.b                              2011.   26
                    250,00
                               jednodnevni


PLANIRANO 2009/10. šk. god. / OSTVARENO 2010./11. šk. god.

                                rujan
 8.a               ISTRA- najveći hrvatski
      Svjetlana Glavaš                  2010.
 8.c                   poluotok
      Sanja Horvat-Sokol                višednevni  50
                 ( 1 290,00 kn po uĉeniku)
    RazraĊeni planovi izleta i ekskurzija nalaze se u pedagoškoj
dokumentaciji Škole i sastavni su dio godišnjeg plana i programa rada
škole.
    Svi planirani zadaci i postupci organiziranja i realizacije uĉeniĉkih
izleta provodit će sukladno vaţećim zakonskim propisima .
                                        63
3. PLAN PROJEKATA
          64
    3.1.IZVEDBENI PLAN I PROGRAM PROJEKTA
            IZ PRIRODERazred: 6.b i 6.c
Nastavni predmet: PRIRODA
Predmetni uĉitelj: Senka Štetić, prof.


Projekt            ZAŠTITA PRIRODE
Cilj          Upoznati neka zaštićena podruĉja, biljke i
                ţivotinje Republike Hrvatske
Namjena        - ukratko opisti bitne karakteristike 3
             odabrana nacionalna parka RH
            - ukratko opisti bitne karakteristike 3
             odabrana parka prirode RH
            - morfološki opisati 3 ugroţene biljke i
             navesti neke njihove zanimljivosti
            - morfološki opisati 3 zaštićene ţivotinje
            i
             navesti neke njihove zanimljivosti
            - nauĉiti koristiti razne izvore informacija
Nositelji aktivnosti  Uĉitelj prirode, uĉenici
Naĉin realizacije   Kod kuće i u školi
Vremenik        Blok sat i tjedan dana prije. Prosinac
            2010.
Troškovnik       Besplatno
Naĉin vrednovanja   Izrada plakata, prezentacija u razrednom
            odjelu- ocjena za praktiĉni rad za cijelu
            skupinu
                                   65
    3.2 IZVEDBENI PLAN I PROGRAM PROJEKTA
            IZ KEMIJE
Razred: 7.a, 7.b i 7.c
Nastavni predmet: KEMIJA
Predmetni uĉitelj: Senka Štetić, prof.


      Projekt        ZNAKOVI OPASNOSTI
                  U DOMAĆINSTVU
Cilj                 Uoĉiti znakove opsnosti na
                  kemikalijama koje se koriste u
                       domaćinstvu
Namjena            - uoĉiti koje kemikalije se koriste u
                domaćinstvu (kuhinja, kupaona,
                podrum, garaţa)
                - analizirati znakove opasnosti na
                kemikalijama
Nositelji aktivnosti      Uĉiteljica kemije
Naĉin realizacije       Prema uputi kod kuće i tijekom
                nastave
Vremenik            1 školski sat, rujan 2010.
Troškovnik           Besplatno
Naĉin vrednovanja       Izrada postera, prezentacija- ocjena za
                praktiĉni rad za cijelu skupinu
                                     66
    3.3. IZVEDBENI PLAN I PROGRAM PROJEKTA
            IZ KEMIJE


Razred: 8.a, 8.b i 8.c
Nastavni predmet: KEMIJA
Predmetni uĉitelj: Senka Štetić, prof.
    Projekt        KISELINE I LUŢINE U
                DOMAĆINSTVU
Cilj          Uoĉiti kiselost i luţnatost tvari koje koristimo
                  u svakodnevnom ţivotu
Namjena        - znati koristiti univerzalni indikator
            - odrediti kiselost i luţnatost prema boji
             indikatora na tvarima koje se nalaze u
            kuhinji,
             kupaoni, toaletnom ormariću i garaţi

Nositelji aktivnosti  Uĉiteljica kemije, uĉenici
Naĉin realizacije   Kod kuće i u školi
Vremenik        1 školski sat, studeni 2010.
Troškovnik       Besplatno
Naĉin vrednovanja   Izrada postera, prezentacija – ocjena za
            praktiĉni rad za cijelu skupinu
                                     67
          4. PLAN DOPUNSKE NASTAVE

  Sukladno ĉl. 33. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN
87/2008) u školskoj godini 2010. / 2011. će se organizirati dopunska nastava za
uĉenike koji putem redovite nastave nisu u mogućnosti usvojiti minimum nastavne
graĊe potrebne za uspješno praćenje nastavnog procesa ili im za pojedine nastavne
sadrţaje treba dopunska pomoć .
   Nastava će biti organizirana fleksibilno sukladno potrebama uĉenika, što znaĉi
da će se tijekom nastavne godine mijenjati i intenzitet rada i sastav skupina uĉenika.
   PREMA REZULTATIMA INICIJALNIH ISPITA ZNANJA PROVEDENIH
POĈETKOM NASTAVNE GODINE U MJESECU RUJNU , dopunska nastava je u
poĉetnom periodu planirana sa slijedećim skupinama ( popis uĉenika nalazi se
u pedagoškoj dokumentaciji škole) :


              RAZREDNA NASTAVA
       nastavni predmet HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA


   Uĉenici prvog razreda ukljuĉivat će se sukladno potrebama tek nakon
završenog pripremnog razdoblja.SJEDIŠTE ŠKOLE

2.a – uĉiteljica ANKA DOMITROVIĆ – 1 uĉenik ( hrvatski jezik i matematika )

2.b – uĉiteljica DUNJA PODVALEJ – 4 uĉenika ( matematika)

3.a – uĉiteljica DARINKA KINDERMAN – 2 uĉenika (matematika )

3.b – uĉiteljica MIRJANA KUKOLJ –     1 uĉenik ( hrvatskI jezik i matematika )
                     2 uĉenika ( matematika)

3.c – uĉiteljica IVONA DOMITROVIĆ –    2 uĉenika ( matematika )

4.a – uĉiteljica GORDANA VUKOVIĆ – 1 uĉenik (hrvatski jezik i matematika )

4.b – uĉiteljica ŢELJKA STOJANOVIĆ – 2 uĉenika (hrvatskI jezik i matematika)
                   2 uĉenika ( matematika )
                                           68
PŠ KUTINSKA SLATINA

2. raz. – uĉiteljica INES MAŠIĆ – 1 uĉenik (hrvatski jezik i matematika )

3. raz. – uĉiteljica RADOJKA PAVEŠIĆ - 1 uĉenik (matematika )

4.raz. – uĉiteljica KATARINA OZIMEC –1 uĉenik (matematika )PŠ STUPOVAĈA

2.raz. – uĉiteljica ANKA ŢAGAR – 1 uĉenik (hrvatski jezik)
3.raz. – uĉitelj IVAN ŢAGAR – 1 uĉenik ( hrvatski jezik i matematika )
4.raz. – uĉitelj IVAN ŢAGAR – 1 uĉenik ( hrvatski jezik)
             PREDMETNA NASTAVA
            nastavni predmet HRVATSKI JEZIK
    uĉiteljica SANJA HORVAT SOKOL, prof. :

7. razred -  6 uĉenika
8. razred -  3 uĉenika
                                      69
            5. PLAN DODATNOG RADA
    Dodatni rad će biti organiziran za uĉenike koji pokazuju izraziti interes i
postiţu zapaţenije rezultate u pojedinim nastavnim podruĉjima, te se općenito istiĉu
interesom i rezultatima u nastavnom radu.
   Za uĉenike razredne nastave dodatni rad će se organizirati iz nastavnog
predmeta matematika, a za uĉenike predmetne nastave iz matematike i kemije.


   Planovi rada svake skupine sastavni su dijelovi godišnjeg plana i
programa rada škole i nalaze se u pedagoškoj dokumentaciji.
                         Naziv
  Ime i prezime uĉenika     Razred            Ime uĉitelja izvršitelja
                        programa

                RAZREDNA NASTAVA

  Dodatni rad će biti
 organiziran završetkom      1.a    matematika     RUŢICA TONKOIĆ
  pripremnog razdoblja
  Dodatni rad će biti
 organiziran završetkom      1.b    matematika     VLASTA KRPES
  pripremnog razdoblja

    FRAN HUDI
    DEA HLADEK
    LUNA TOMAC          2.a    matematika    ANKA DOMITROVIĆ
   PAVLE KANTOLIĆ
    EVA HORVAT


  FABIJAN DRAŢETIĆ
    SILVIJO FO
   KLARA KRNJIĆ         2.b    matematika     DUNJA PODVALEJ
   MARIN PETROVIĆ
   SANDRO SELMAN


  PATRICIJA ĈIĈEK
                                   DARINKA
 ANTONELA DASOVIĆ         3. a    matematika
                                   KINDERMAN
 MATIJA DOKMANOVIĆ
  DAVID KAJZOGAJ


                                           70
 BENJAMIN PEZIĆ
 MATEO SEKULIĆ
  EMA SMETKO


  BOJAN PLAVŠIĆ
 ELIZABETA VOLJĈ
              3. b   matematika  MIRJANA KUKOLJ
  LOVRO PRĈAIĆ
 MATKO LJEPOVIĆ


  IVAN PRANJIĆ
  KARLO RUBĈIĆ
 ELENA JELANĈIĆ
 LOVRO TOMIĈIĆ
  IVA ŠKREBLIN
  LANA TEREK
  SARA LADOVIĆ
   FRAN HUDI
               3. c  matematika  IVONA DOMITROVIĆ
TOMISLAV RADOJĈIĆ
  BOŢO VELEBIT
  MARKO BORIĆ
 MARKO KOLENC
  MARIN BAĈIĆ
  FRAN BALGAĈ
 NATANAEL GAVRIĆ
 NATALIJA DELIĆ


 ROMANO BOROVIĆ
 MARIN LESKARAC
 MARKO MAMULA
               4.a   matematika  GORDANA VUKOVIĆ
  TIN ŠIMURDA
  ARIANA ŠMIT
 MARTA ŠVIRTLICH


 VALENTINA BAZINA
MARKO ANTONIO GAŠO                  ŢELJKA
               4.b   matematika
 IVAN GLAVURDIĆ                  STOJANOVIĆ
  NATALIJA ŢILIĆ             PŠ KUTINSKA SLATINA


 Dodatni rad će bitI
                           DRAŢENKA
organiziran završetkom   1.raz.  Matematika
                           RENDULIĆ
 pripremnog razdoblja

                                 71
 MARINA CRNJAK
 MATEJA GRŠETA
 IRIS KOSTELAC      2. raz.   matematika   INES MAŠIĆ
 KEVIN SEKULIĆ
 ZDENKO MARAĈIĆ


KRISTINA BOROJEVIĆ
 GABRIJEL PEZIĆ      3.raz   matematika  RADOJKA PAVEŠIĆ
 LEONARDO POLAK


  DORA ANDRLE
 ŠTEFICA BEHIN
  NIKOL MAKOŠ
              4. raz.   matematika  KATARINA OZIMEC
  IZABELA PEZIĆ
 NATALIJA SANDRIN
 KRISTINA TURKALJ


              PŠ STUPOVAĈA

  Dodatni rad bit će
organiziran završetkom
              1. raz
 pripremnog razdoblja
                    matematika   ANKA ŢAGAR
  IVAN MAJKIĆ
              2. raz.
 LEON GRUBLJEŠIĆ


 ELENA KRUPLJAN
              3.raz.
  LEPOMIR CRNIĆ
                           IVAN ŢAGAR
                   matematika
 LEONARDO PETEK
  SANJA LUKAĈ
              4. raz.             PREDMETNA NASTAVA


BENJAMIN ŠVIRTLICH
 MATIJA KRANJĈEC
 JAKOV KOVAĈIĆ            programski
              5./ 6.r.         DAVOR VRGOĈ
  ĐURO HOSTIĆ              jezici
LUKA MILOSAVLJEVIĆ
  FILIP PAZMAN
                                  72
 MARIO MAJKIĆ
 PATRIK VINICKI
               programski
 ANTONIO OŠAP   7./ 8.r         DAVOR VRGOĈ
                 jezici
ANDRIJA KRMPOTIĆ
 MARKO KESER


 ANDRIJA KRMPOTIĆ
  BORNA MIKLIĆ
  LUCIJA RUPĈIĆ
  LUCIJA TURKALJ
          7. raz.   kemija   SENKA ŠTETIĆ, prof.
   IVAN CRNJAK
MAGDALENA HORVAT
  FRANKA ŠIMIĆ
 KRISTINA PERGAR


  DUNJA PELIN
  DORA SLIVAR
PETRA ABRAMOVIĆ
 PETRA ŠPILJAK
 NIKOLINA KLARIĆ
 BARBARA ZLATIĆ
          8.raz.   kemija   SENKA ŠTETIĆ, prof.
 MARIJA ZLATIĆ
VERONIKA SABLJAK
 LUCIJA PREBEG
ANGELINA VUKOVIĆ
  IVA JURIĆ
 MARIJA KOVAĈIĆ
                              73
6. PLAN RADA S UĈENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
    koji se školuju po ĉl. 65. Zakona o odgoju i obrazovanju u
        osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008)
           u šk. god. 2010./2011.
REDNI                         Razredni   RJEŠENJE broj:    NASTAVNI
BROJ                          odjel
    UĈENIK                                      PREDMETI koje
                                             usvaja prilagoĊeno
 1.                          1.A    UP/I 602-02/10-03/24  HRVATSKI JEZIK
                                 Urbr: 2176-06-04-10-3  ENGLESKI JEZIK
                                 od 24. 06. 2010.    MATEMATIKA,
                                             PRIRODA I DRUŠTVO
                                 UP/I 602-02/10-03/20  HRVATSKI JEZIK
     NALAZI SE U PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI ŠKOLE
 2.                          2.A
                                 Urbr: 2176-06-04-10-2  ENGLESKI JEZIK
                                 od 31. 05. 2010.    MATEMATIKA,
                                             PRIRODA I DRUŠTVO
 3.                          6.C    UP/I 602-02/07-01/30  HRVATSKI JEZIK,
                                 Urbr:2176-07-06-07-22  ENGLESKI JEZIK,
                                 od 20. 06. 2007.    MATEMATIKA,
                                             PRIRODA, POVIJEST
                                             GEOGRAFIJA
 4.                          7.A    UP/I 602-02/06-02/47  HRVATSKI JEZIK,
                                 Urbr: 2176-07-04-06-2  ENGLESKI JEZIK,
             POPIS UĈENIKA
                                 od 03. 11. 2006.    MATEMATIKA,
                                       i      BIOLOGIJA, KEMIJA,
                                             FIZIKA, POVIJEST
                                 UP/I 602-02/08-03/47
                                             GEOGRAFIJA
                                 Urbr: 2176-06-04-08-2
                                 Od 02. 09. 2008.

 5.                          7.B    UP/I 602-02/10-03/13  HRVATSKI JEZIK,
                                 Urbr: 2176-06-04-10-2  ENGLESKI JEZIK,
                                 od 02. 04. 2010.    MATEMATIKA,
                                             BIOLOGIJA, KEMIJA,
                                             FIZIKA, POVIJEST
                                             GEOGRAFIJA
 6.                          8.B    UP/I 602-02/08-03/46  HRVATSKI JEZIK,
                                 Urbr: 2176-06-04-08-2  ENGLESKI JEZIK,
                                 od 02. 09. 2008.    MATEMATIKA,
                                             BIOLOGIJA, KEMIJA,
                                             FIZIKA, POVIJEST
                                             GEOGRAFIJA
 7.                          8.C    UP/I 602-02/05-01/21  HRVATSKI JEZIK,
                                 Urbr: 2176-07-04-05-2  ENGLESKI JEZIK,
                                 od 30. 06. 2005.    MATEMATIKA,
                                             BIOLOGIJA, KEMIJA,
                                             FIZIKA, POVIJEST
                                             GEOGRAFIJA
 REDOVAN PROGRAM UZ INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP U NASTAVI
 1.        3.A   UP/I 602-02/10-03/14 -
                                 Urbr: 2176-06-04-10-2
                                 od 02. 04. 2010.
 2.                          8.B    UP/I 602-02/08-03/45  -
                                 Urbr: 2176-06-04-08-2
                                 od 02. 09. 2008.                                                    74
   Sukladno inicijalnim ispitivanjima obrazovnih postignuća uĉenika na poĉetku
nastavne godine, svaki je uĉitelj izradio prilagoĊeni nastavni plan i program
individualno za svakog uĉenika koji ima Rješenje o odobrenju školovanja sukladno
svojim mogućnostima. Individualni nastavni planovi i programi nalaze se u
pedagoškoj dokumentaciji Škole i sastavni su dio Školskog kurikuluma i Godišnjeg
plana i programa rada.
 POPIS UĈITELJA KOJI OSTVARUJU PRILAGOĐENE PROGRAME
 s uĉenicima koji se školuju po ĉl. 65. Zakona o odgoju i obrazovanju u
         osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008)
              u šk. god. 2010./ 2011.


  UĈITELJ      NASTAVNI     Sati
                    tjedno
                         Sati
                         mjeseĉno
                                RAZ.    UĈENIK
             PREDMET                ODJ.

TANJA
ADAMOVIĆ       Hrvatski jezik    4    16   6.c
                                        NALAZI SE U PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI ŠKOLE
SANJA                            7.a
HORVAT-SOKOL Hrvatski jezik        12    48   7.b
                              8.c
           Hrvatski jezik
MARIJA ROŠKO
                      4     16   8.b

SANJA KOS
                              7.a
                                                POPIS UĈENIKA


           Engleski jezik    6     24
                              7.b
                              1.a
ANICA ZOVKO
                              2.a
           Engleski jezik    10    40
                              8.b
                              8.c
VLATKA MARIĆ-
KRIZMANIĆ      Engleski jezik    3     12   6.c


SANJA        Priroda
                      -    -   -
SHEJBAL

                              7.a
           Biologija
                              7.b
                      8     32
                              8.b
                              8.c                                                               75
                        7.a
        Kemija
                        7.b
SENKA ŠTETIĆ           8     32
                        8.b
                        8.c
        Priroda
                 2     8  6.c


MARINA                     6.c
        Matematika    8     32
BOROVNJAK                    8.b


                        7.a
IVAN ŠTIBILJ  Matematika    8     32
                        7.b
                        7.a
                        7.b
ZORAN      Fizika      8     32
                        8.b
KUSTURA
                        8.c
        Matematika
                 4     16  8.c

                        6.c
                        7.a
IVICA MARUŠIĆ  Povijest     8     32
                        8.b
                        8.c
DUBRAVKA
                        7.b
PREBEG-     Povijest     2     8
NOVAK
                        6.c
VLATKA                     7.a
VIDIĈEK-DAM   Geografija    10    40  7.b
                        8.b
                        8.c
        Matematika
                 4  16
ANKA
DOMITROVIĆ   Hrvatski jezik    20
                 5       2.a
        Priroda i    3  12 (48)
        društvo
        Matematika
RUŢICA              4  16
TONKOVIĆ    Hrvatski jezik
                 5  20    1.a
        Priroda i    3  12 (48)
        društvo
                           76
IZVANNASTAVNE DJELATNOSTI
              77
       7. PLAN IZVANNASTAVNIH DJELATNOSTI
    Odlukom Uĉiteljskog vijeća OŠ Mate Lovraka Kutina utvrĊene su skupine
izvannastavnih djelatnosti koje će djelovati u 2010. /2011. školskoj godini. Skupine su
formirane sukladno pokazanom interesu uĉenika - postupkom anketiranja.
    RazraĊeni godišnji planovi rada za svaku skupinu izvannastavne
djelatnosti nalaze se u pedagoškoj dokumentaciji škole:Rd.                       Broj   Sati   Sati
       Naziv aktivnosti    Razred                   Voditelj
br.                      uĉenika  tjedno  godišnje


 1.                 5. – 8.   18    2    70    Marija Roško
     DRAMSKA SKUPINA
                                       Sanja Horvat
 2.                 5. – 8.   13    2    70      Sokol
      PLESNA SKUPINA
                                        Svjetlana
 3.                 5. – 8.   45    2    70
    VELIKI PJEVAĈKI ZBOR                           Glavaš
                                        Svjetlana
 4.                 1. – 4.   28    1    35
     MALI PJEVAĈKI ZBOR                           Glavaš
                                        Svjetlana
 5.                 5. – 8.   5     2    70
       ORKESTAR                              Glavaš
                                       Vlatka Vidiĉek
 6.  ASTRONOMSKA SKUPINA      5. – 8.   5     2    70
                                         Dam

 7.  PODMLADAK CRVENOG      5. – 8.   11    1    35    Sanja Shejbal
       KRIŢA
 8.                 5. – 8.   12    2    70    Sanja Shejbal
       EKO SKUPINA
                                        Lidija Veliki
 9.                 5. – 6.   8     2    70      Vukas
     LIKOVNA SKUPINA
                                        Lidija Veliki
 10.                 7. – 8.   13    2    70      Vukas
     LIKOVNA SKUPINA
                                       Ivana Blazinić-
 11.                 5. – 8.   10    2    70
       ATLETIKA (Ţ)                            Taus
                                         Tanja
 12.                 5. – 8.   24    2    70
       RUKOMET (Ţ)                            Adamović
 13.                 5. – 8.   28    2    70    Zvonko Vukelić
       NOGOMET (M)
                                        Ruţica
 14.                 1. – 4.   15    1    35
     LIKOVNA SKUPINA                           Tonković
 15.                  2.    9     1    35    Dunja Podvalej
     PROMETNA SKUPINA
                                        Darinka
 16.    SPORTSKE IGRE       3. – 4.   15    1    35     Kinderman
 17.                       13    1    35
      SPORTSKE IGRE       1. – 2.                 Vlasta Krpes
                                         Ţeljka
 18.   KREATIVNA SKUPINA      1. – 4.   15    1    35
                                        Stojanović


                                              78
19.  SKUPINA MODELARA    1. – 4.  15  1  35  Mirjana Kukolj


                             Anka
20.  ASTRONOMSKA SKUPINA   1. – 4.  11  1  35
                            Domitrović

                             Gordana
                             Vuković
21.   SCENSKE IGRE     1. – 4.  24  1  35
                             Ivona
                            Domitrović

            PŠ KUTINSKA SLATINA

                             Draţenka
 1.              1. – 4.  13  1  35   Rendulić
   ASTRONOMSKA SKUPINA
                             Katarina
 2.              1. – 4.  4   1  35
    DRAMSKA SKUPINA                  Ozimec
                             Radojka
 3.              1. – 4.  8   1  35
    LIKOVNA SKUPINA                  Pavešić
 4.  KREATIVNA RADIONICA   1. – 4.  6   1  35  Ines Mašić

               PŠ STUPOVAĈA


 1.  DRAMSKO RECITATORSKA  1. – 4.  14  1  35  Anka Ţagar
      SKUPINA
 2.              1. – 4.  27  1  35  Ivan Ţagar
    MALI PJEVAĈKI ZBOR
                                 79
KULTURNA DJELATNOST
           80
8.PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNE DJELATNOSTI

                      VRIJEME      NOSITELJI
        SADRŢAJ
                     REALIZACIJE    AKTIVNOSTI

1. SVEĈANOST UZ PRIJEM UĈENIKA U I.      Rujan      Uĉitelji prvih
  RAZRED                   Rujan        razreda,
2. MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI         Rujan       pedagog,
3. MEĐUNARODNI DAN OZONSKOG                   Knjiţniĉar,
  OMOTAĈA                          eko skupine,
                       Listopad      ravnatelj,
4.  DJEĈJI TJEDAN              Listopad      razrednici,
5.  DJECA SVOME GRADU            Listopad     voditelji INA,
6.  DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE   Listopad    uĉitelji biologije
7.  DAN NEOVISNOSTI             Listopad    školski športski
8.  MEĐUNARODNI DAN MIRA                   klub, Puĉko
                       Studeni    otvoreno uĉilište,
9. DAN DJEĈJIH PRAVA                     Društvo Naša
                       Prosinac        djeca
10. DAN BORBE PROTIV AIDS-a         Prosinac
11. BLAGDAN SVETOG NIKOLE          Prosinac
12. BOŢIĆNE SVEĈANOSTI

13. MASKENBAL                 Veljaĉa
14. VALENTINOVO                Veljaĉa

15. SVJETSKI DAN VODA            Oţujak
16. LOVRAKOVI DANI              Oţujak
17. USKRSNI BLAGDANI             Travanj

18. SVJETSKI DAN ZDRAVLJA          Travanj
19. DAN PLANETA ZEMLJE            Travanj

20. MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA         Svibanj
21. SVJETSKI DAN SPORTA            Svibanj
22. SMOTRA DJEĈJEG STVARALAŠTVA        Svibanj
23. TIJELOVO                 Lipanj

24. DAN ŠKOLE – ZAVRŠNA ŠKOLSKA        Lipanj
  SVEĈANOST

25. SVJETSKI DAN ZAŠTITE ĈOVJEKOVA      Lipanj
  OKOLIŠA

26. KINO PREDSTAVE, KAZALIŠNE       Tijekom školske
  PREDSTAVE, POSJETI IZLOŢBAMA I       godine
  SMOTRAMA

27. SMOTRE, SUSRETI I NATJECANJA     Oţujak - lipanj
                                      81
        9. PROGRAM PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I USMJERAVANJA


Redni  Oblici i sadrţaj rada                   Razred     Izvršitelj                        Vrijeme
 broj                                                                  izvršenja
 1.   Profesionalno informiranje i usmjeravanje u redovnoj             Uĉitelji razredne i predmetne nastave     tijekom šk. godine
               nastavi               I. – VIII.
 2.    Profesionalno informiranje i usmjeravanje kroz                   Uĉitelji izborne nastave       tijekom šk. godine
        programe izbornih nastavnih predmeta        I. – VIII.

 3.    Profesionalno informiranje i usmjeravanje kroz              Uĉitelji dodatnog rada i izvannastavnih     tijekom šk. godine
     izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te dodatni    I. – VIII.      aktivnosti, te vanjski suradnici
                 rad
 4.   Struĉna predavanja, te informiranje i usmjeravanje           Razrednici VII. i VIII. razreda, pedagog, sluţba  tijekom šk. godine
              putem tema:                      za profesionalnu orijentaciju pri Zavodu za
    Tko vam moţe pomoći pri izboru budućeg zanimanja              zapošljavanje, predstavnici srednje škole
     Izbjegnite najĉešće pogreške u izboru zanimanja
        Mogućnosti i perspektive zapošljavanja
         Mogućnosti nastavka obrazovanja         VII. – VIII.
 5.   Profesionalno informiranje i usmjeravanje darovitih             Razrednici VII. i VIII. razreda, pedagog    XI, XII, III i IV. mj.
                uĉenika              VII. – VIII.
 6.   Profesionalno informiranje i usmjeravanje uĉenika s             Sluţba za profesionalnu orijentaciju pri    XI, XII, III i IV. mj.
            posebnim potrebama            VII. – VIII.  zavodu za zapošljavanje i lijeĉnik specijalista

 7.   Pisanje literarnih radova te izrada likovnih radova iz             Uĉitelji jezika i likovne kulture     tijekom šk. godine
           podruĉja profesionalnih ţelja         I. – VIII.
 8.   Posjet Srednjoj tehniĉkoj školi i Srednjoj školi Tina    VIII.      Razrednici VIII. razreda, ravnatelj       III. i IV. mj.
               Ujevića u Kutini
 9.    Timska obrada uĉenika osmog razreda s ciljem                Razrednici VIII. razreda, pedagog,        X. – VI. mj.
           profesionalnog savjetovanja          VIII.          psiholog i lijeĉnik
                                                                             82
9.1. PROGRAM PROFESIONALNOG INFORMIRANJA I USMJERAVANJA UĈENIKA OSMOG RAZREDA


Redni  Oblici i sadrţaj rada                      Izvršitelj                 Vrijeme
 broj
                                                           izvršenja
 1.    Zaprimiti informativni materijal ( popis podruĉja rada,             pedagog           IX. – X. mj.
     obrazovnih profila i zanimanja ) , prouĉiti ga i informirati
              razrednike i uĉenike
 2.    Anketiranje uĉenika o profesionalnim ţeljama i nastavku        pedagog i razrednici VIII. razreda     XI. mj.
         školovanja nakon završene osnovne škole

 3.    Timska obrada uĉenika za profesionalno savjetovanje           pedagog i vanjski suradnici     XII. i V. mj.

 4.   Obavijest uĉenicima i roditeljima o preporuĉenom nastavku       pedagog i sluţba za profesionalnu      V. mj.
              školovanja uĉenika                      orijentaciju

 5.   Informiranje uĉenika o uvjetima za upis u I. razred srednjih      pedagog i razrednici VIII. razreda   III, IV, V. mj.
                  škola
 6.   Obavijestiti uĉenike o raspisanim natjeĉajima i uvjetima za      pedagog i razrednici VIII. razreda     VI. mj.
          upis uĉenika u I. razred srednje škole

 7.    Individualno informiranje i savjetovanje uĉenika i roditelja     pedagog i sluţba za profesionalnu   Tijekom šk. god.
                                             orijentaciju
                                                                     83
10. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO – SOCIJALNU
      I EKOLOŠKU ZAŠTITU UĈENIKA
                           Broj  Vrijeme    Nositelji
Redni
 broj      Podruĉje rada           uĉenika  realizacije  aktivnost
                               X.      Lijeĉnik,
     Cijepljenje uĉenika prvog razreda –
 1.                          59          pedagog
    DIFTERIJA TETANUS POLIOMIJELITIS
                                      razrednici
                               X.      Lijeĉnik,
    Cijepljenje uĉenika drugog razreda – test
 2.                          66          pedagog
        na TBC i docjepa nereaktora
                                      razrednici
                               III.     Lijeĉnik,
 3.   Pregled VIDA uĉenika drugog razreda     66          pedagog
                                      razrednici
                               II.      Lijeĉnik,
     Pregled VIDA NA BOJE uĉenika trećeg
 4.                          68          pedagog
            razreda
                                      razrednici
                               XII.     Lijeĉnik,
    SISTEMATSKI PREGLED uĉenika petog
 5.                          80          pedagog
           razreda
                                      razrednici
                               XI.      Lijeĉnik,
     Pregled KRALJEŠNICE i STOPALA
 6.                          66          pedagog
        uĉenika šestog razreda
                                      razrednici
                               Tijekom    Lijeĉnik,
     Cijepljenje uĉenika šestog razreda –
 7.                          66   šk.god.    pedagog
         HEPATITIS B (tri doze)
                                      razrednici
                               X.      Lijeĉnik,
    Cijepljenje uĉenika sedmog razreda – test
 8.                          74          pedagog
        na TBC i docjepa nereaktora
                                      Razrednici
                               IX.      Lijeĉnik,
     Cijepljenje uĉenika osmog razreda –
 9.                          81          pedagog
    DIFTERIJA TETANUS POLIOMIJELITIS
                                      razrednici
                               IX. – VI.   Lijeĉnik,
    Edukacijski preventivni rad na razvijanju
10.                         560          pedagog
     zdravstvene osviještenosti uĉenika
                                      razrednici
                               IX. – VI.   Razrednici,
11.     Organizirana prehrana uĉenika      382
                                      tajnik, kuharica
                               IX. – VI.   Ravnatelj,
    Organizirani prijevoz uĉenika ( prometna
12.                         268          razrednici,
      kultura, ponašanje u autobusu)
                                      Ĉazmatrans
                               IX., X.    Ravnatelj,
      Osiguranje uĉenika od nezgode                  razrednici,
13.                         560
        (financira Grad Kutina)                   Osiguranje
                                      Croatia
                               IX. – VI.   Svi djelatnici
14.    Razvijanje ekološke svijesti uĉenika    560
                                      škole
                               IX. - VI   Ravnatelj,
      Raditi na poboljšanju materijalnih i               pedagog,
15.     socijalnih uvjeta ţivota socijalno    28          razrednik,
          ugroţenih uĉenika                    Centar za
                                      socijalnu skrb,                                              84
    10.1. PROGRAM SPECIFIĈNIH I PREVENTIVNIH MJERA
         ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UĈENIKA
      ( prijepis plana ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KUTINA)

- nositelj aktivnosti : dr. Ivanka Pavliĉić – Kovaĉević

Redni
broj                 PODRUĈJE RADA

1.   SISTEMATSKI PREGLEDI
           1. prije upisa u prvi razred
           2. u petom razredu OŠ
    Obavezni dio sistematskog pregleda u OŠ je razgovor s razrednikom o školskom
    uspjehu, ponašanju i prilagodbi uĉenika

2.   KONTROLNI PREGLEDI
        - nakon sistematskih pregleda prema medicinskoj indikaciji

3.   NAMJENSKI PREGLEDI
          1. pregled za profesionalnu orijentaciju u osmom razredu OŠ
          2. na zahtjev ili prema situaciji (sportaši, prijem u Ċaĉki dom,
           promjena škole, organizirani odmor)
4.   SCREENINZI
          1. poremećaj vida na boje za uĉenike III. razreda
          2. deformacija kraljeţnice i tjelesna visina za uĉenike VI. razreda
          3. poremećaj sluha za uĉenike VII. razreda

5.   Pregled za utvrĊivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za nastavu TZK, te
    odreĊivanje odgovarajućeg prilagoĊenog programa

6.   Higijensko – epidemiološka zaštita uz provoĊenje redovitog programa
    cijepljenja

    A) cijepljene uĉenika prema programu obveznog cijepljenja:
          1. I. i VIII. razred DI – TE pro adultis i POLIO
          2. II. i VII. razred tuberkulinsko testiranje BCG docjepljivanje nereaktora
          3. VI razred Hepatitis B (3 doze)

    B) Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i poduzimanje manjih
    protuepidemijskih intervencija

7.   SAVJETOVALIŠNI RAD
    Odvija se u vremenu izdvojenom za savjetovalište koje je napisano na vratima
    ordinacije i izvješeno na oglasnim ploĉama u pripadajućim školama. Minimalno
    vrijeme za savjetovalište je dva sata tjedno.

8.   ZDRAVSTVENI ODGOJ
    Prema programu rada koordiniranim sa školom metode zdravstveno – odgojnog
    rada ukljuĉuju individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i
    predavanja. Zdravstveni odgoj namijenjen je i uĉenicima i profesorima i roditeljima :
          1. drugi razred: Osobna higijena i oĉuvanje zdravlja
          2. treći razred: Zdrava prehrana


                                               85
        3.  ĉetvrti razred: Ovisnosti
        4.  peti razred: Higijena menstruacije , pubertet
        5.  šesti razred: Kako reći NE
        6.  sedmi razred: Pušiti ili ne
        7.  osmi razred: Profesionalna orijentacija uz namjenski pregled,
           Adolescencija

9.  SUDJELOVANJAE U PROVEDBI ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA
   Temeljem Nacionalnog programa (strategije) suzbijanja zlouporabe droge u RH
   nadleţni školski lijeĉnik provodi mjere primarne prevencije zlouporabe sredstava
   ovisnosti.
                                            86
     11. PREVENTIVNI PROGRAM SPRIJEĈAVANJA
       ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI

    Program je izraĊen sukladno ĉl.4 i ĉl.67., Zakona o odgoju i obrazovanju u
    osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/2008) i integralni je dio godišnjeg plana i
    programa rada Osnovne škole Mate Lovraka Kutina .


Smjernice za izradu : 1. Mjesto i uloga Ministarstva prosvjete i športa u prevenciji
zlouporabe sredstava ovisnosti ( dio Nacionalne strategije koji se odnosi na školstvo
RH), Ministarstvo prosvjete i športa, ZG – travanj 1998. ( Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa )
            2. Program « Briga za mladeţ i njeno zdravlje», glasnik
Ministarstva prosvjete i športa, 1./96.     CILJ I ZADAĆE PROGRAMA

     PODRUĈJA I STRATEGIJE PREVENTIVNOG DJELOVANJA

       1. DRUŠTVENO OKRUŢENJE

       2. ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA

       3. RAD S RODITELJIMA – promicanje i ovladavanje vještinama
         kvalitetnog roditeljstva

      4. RAD S UĈENICIMA :
        1. Osobni diskretni zaštitni program
        2. Zaustaviti slijed izdvajanja problematiĉne djece
        3. Razredni odjel- mjesto pozitivnog samopotvrĊivanja,
          samopouzdanja i odgovornog ponašanja
_______________________________________________________________
   CILJ PROGRAMA

       PROMICANJE ZDRAVOG NAĈINA ŢIVOTA I SMANJENJE
        ZANIMANJA MLADEŢI ZA UŢIVANJEM SREDSTAVA OVISNOSTI,
        TE RAZVIJANJE POZITIVNIH ŢIVOTNIH SVJETONAZORA S
        POSEBNIM NAGLASKOM NA VRIJEDNOSTI OBITELJI I
        ZAJEDNIŠTVA KAO TEMELJA DEMOKRATSKOG DRUŠTVA.
( Ovaj program pretpostavlja da većina mladeţi ne uzima droge ( sredstva ovisnosti).
Zato je jedna od preventivnih namjena RAZVOJ ONIH ŢIVOTNIH NAVIKA KOJE ĆE
IH SAĈUVATI OD OVISNOSTI. Mladeţ treba dobiti znanja o drogama i njihovom
utjecaju na ţivot i organizam, ali se treba usredotoĉiti na POZITIVNE PORUKE : Na
neovisnost o drogama treba biti ponosan. U tom cilju vaţna je strategija izgradnje
pozitivnih ţivotnih navika i odgovarajuće upućivanje odraslih na put zdravih
aktivnosti)                                            87
    ZADAĆE PROGRAMA
       odgajati mladeţ tako da izgraĊuju negativan odnos prema uporabi
       sredstava ovisnosti a prihvaćaju zdrave stilove ţivota
       poticati i educirati roditelje u nastojanjima da primjenjuju ispravne
       odgojne postupke i mijenjaju neefikasne metode u odgojnom radu s
       djecom
       poticati uĉenike na promišljanje u donošenju odluka i osposobljavanje u
       razumijevanju i sposobnosti otpora prema negativnim pritiscima
       vršnjaka usvajanjem pozitivnih ţivotnih vrijednosti
       poticati uĉenike na uspostavu otvorene komunikacije s roditeljima,
       uĉiteljima, odgovornim osobama a posebice na vrijednost i potrebu
       pomaganja drugima
       potkrepljivati i isticati prihvaćanje osobne odgovornosti
       poticati uĉenike da osobnim primjerom u radu svekolikih aktivnosti u
       školi promiĉu zdrave stilove ţivota i tako utjeĉu na boljitak cijele
       zajednice i razvoj samopoštovanja
       promicati tjelesnu, socijalnu i duhovnu dimenziju zdravlja
       educirati uĉenike – o bolestima ovisnosti, HIV- infekcije, odgovornog
       seksualnog ponašanja….uz stvaranje ozraĉja duševnog i etiĉkog
       boljitka

( Navedene zadaće ukazuju na potrebu multidisciplinarnog pristupa , putem
nespecifiĉnih i specifiĉnih preventivnih mjera u odgojno- obrazovnim programima.
Poruka o neprihvaćanju ovisnosti mora i moţe biti ugraĊena u ĉitav školski program.)


       PODRUĈJA I STRATEGIJE PREVENTIVNOG
            DJELOVANJA

            1. DRUŠTVENO OKRUŢENJE

  Ukljuĉivanje zajednice pretpostavlja odreĊivanje modaliteta unutar kojih će se
lokalna policija, vjerske organizacije, zdravstvene i socijalne ustanove, mediji i
utjecajni pojedinci ujediniti u naporu da saĉuvaju mladeţ od iskušenja uzimanja
sredstava ovisnosti .
  Škola će se ukljuĉivati u ţivot i rad zajednice i poticati prevenciju uzimanja
sredstava ovisnosti na slijedeće naĉine:
       potaknuti lokalne novine («Moslavaĉki list»), Radio Moslavinu, TV Net ,
        da obavještavaju puĉanstvo o pozitivnim dogaĊanjima meĊu uĉenicima,
        objavljivanjem vlastitih priloga i promicanjem pozitivnih stilova ţivota
       zatraţiti od lokalnih tvrtki, društvenih grupa, poslodavaca i ostalih
        svekoliku (materijalnu, socijalnu i moralnu) pomoć u izgradnji i
        adaptaciji adekvatnih površina za rekreaciju – školska igrališta
       voditi brigu da školski okoliš bude za djecu siguran- odrţavan,
        osvijetljen, ograĊen                                          88
       stimulirati privatni sektor da podrţi posebne programe, izlete u prirodu,
       kulturne manifestacije te posebne zaklade koje bi se trošile na
       promidţbene materijale, edukativne publikacije i prihvaćene programe
       za uvjeţbavanje i promicanje zdravih stilova ţivota
       striktno primjenjivati i poštivati zakone i odredbe koje štite djecu
       paţljivo odabirati vanjske suradnike koji rade s djecom
       suraĊivati s javnim sluţbama poput policije, vatrogasaca, voditelja
       rekreacije … da djeci govore o vaţnosti neovisnosti
       upozoravati nadleţne sluţbe o riziĉnim skupinama osoba koje mogu
       negativno utjecati na mladeţ ( npr. navoĊenje na pušenje,
       konzumiranje alkohola, dţeparenje, iznuda novca i kraĊa, te svi drugi
       poznati oblici nasilja …)
       informirati roditelje i društvene ustanove o pozitivnim postignućima i
       nastojanjima uĉenika da doprinesu promidţbi zdravosti i boljitka društva
       stvarati mogućnosti da uĉenici pomaţu drugima i poticati ih na
       ukljuĉivanje u društvene aktivnosti ( Aktivnosti Crvenog kriţa,
       odrţavanje javnih površina, pomoć u ĉišćenju snijega, razliĉite
       humanitarne akcije i sl.)

  2. ORGANIZIRANJE SLOBODNOG VREMENA

   Pozitivne socijalne vještine i odrţavanje psihofiziĉke ravnoteţe djece uvelike
ovise o vremenu provedenom u igri i druţenju . Zbog toga slobodno vrijeme uĉenika
treba strukturirano organizirati, tako da ono bude briga cijele zajednice a posebice
Škole. Nuţno je poticati i ukljuĉivati što veći broj djece u pojedine djelatnosti a
posebice djecu riziĉnog ponašanja i podrţavati ih u ustrajnom radu u odabranim
aktivnostima :
       potencijale škole – športsku dvoranu i igralište, informatiĉku uĉionicu,
       knjiţnicu – otvoriti djeci u izvannastavno vrijeme- da se putem
       organiziranih aktivnosti ovim prostorima koriste sve dane u tjednu
       organizirati i poticati one športove koji mogu animirati masovnije
       ukljuĉivanje uĉenika u svoj rad a ne zahtijevaju velika financijska
       ulaganja – košarka, nogomet, rukomet, odbojka, badminton…
       zalagati se za promicanje zaštite ĉovjekova okoliša organiziranjem
       razliĉitih aktivnosti u prirodi
       sudjelovati u natjecanjima, izloţbama, aktivnostima, projektima - šireg
       znaĉaja koji promiĉu zdrave stilove ţivota
       organizirati izvannastavne aktivnosti iz podruĉja ekologije, kulture i
       umjetnosti( glazbene, likovne, novinarske, scenske i sl.) putem kojih se
       javnim publiciranjem moţe mnogo uĉiniti na promociji prevencije
       ovisnosti u korist zdravlja i odgovornosti
       poticati suradnju s mladeţi Crvenog kriţa, pokretom Lijepa naša,
       planinarskim, izviĊaĉkim društvima i svim ostalim udrugama koje na
       afirmativan naĉin promiĉu zdravlje i potiĉu mladeţ.

   3. RAD S RODITELJIMA – promicanje i ovladavanje
       vještinama kvalitetnog roditeljstva


                                          89
    Roditeljima je nuţna edukacija o sredstvima ovisnosti. Oni ĉesto svoju djecu
smatraju premladima da bi eksperimentirali sa sredstvima ovisnosti.
    Budući da je konzumiranje duhana i alkohola kulturološki ugraĊeno u naše
društvo mnogi ga roditelji ne smatraju opasnim a niti potencijalnim uvodom u dublja
eksperimentiranja sa jaĉim sredstvima ovisnosti. Mnogi će se roditelji odupirati i
teško prihvaćati da i njihovo dijete moţe imati problema s ovisnosti ( to je problem
koji se dešava drugima). Neki od njih su i sami ovisnici o lakim drogama- alkoholu i
duhanu, pa se ne ţele s tim suoĉiti. Kakav god razlog odbijanja ili marginalizacije bio,
POUĈAVANJE je SREDSTVO BORBE protiv navedenih problema.
    Mogućnosti da roditelji (p)ostanu snaţan dio prevencije uţivanja sredstava
ovisnosti povećavaju se ako se:
       roditelje informira o sredstvima ovisnosti, te o znacima prepoznavanja
       potencijalnih ovisnika
       roditelje obavještava o programima prevencije u koje se djeca ukljuĉuju
       roditelje potiĉe i podsjeća na vaţnost pruţanja odgovarajuće podrške
       djeci, ukljuĉivanja djece u odluĉivanje i donošenje odluka u obiteljskom
       ţivotu uz izgraĊivanje prihvatljivog sustava vrijednosti
       roditelje podsjeća da moraju kontinuirano nadzirati djecu i ne ostavljati
       ih bez nadzora niti na kratko vrijeme ( o djeci se treba netko brinuti u
       vremenu izvan škole ako roditelji nisu kod kuće)
       roditelje upozorava da znaju s kim se njihova djeca druţe, tko su im
       prijatelji i tko su roditelji njihovih prijatelja ( ako su to obitelji gdje se
       uţiva alkohol, gdje vlada nasilje, ako su njihovi prijatelji poznati po
       neprilagoĊenom i devijantnom vladanju tada se i njihovo dijete izlaţe
       riziku da poĉne eksperimentirati sa sredstvima ovisnosti i neprimjereno
       se vladati)
       kod roditelja osvješćuje spoznaja kako i na koji naĉin ugroţena braĉna
       zajednica utjeĉe na psihosocijalno odrastanje ( roditelji trebaju biti uzor
       odgovornog i prihvatljivog modela ponašanja)

U tom smislu škola će :

        educirati roditelje organiziranjem predavanja i radionica s predloţenim
        temama:
          1. Nenasilno rješavanje sukoba
          2. Djeca koju je teško odgajati
          3. Odgojni problemi za koje mislite da su nerješivi
          4. Kako s djetetom (p)ostati prijatelj
          5. Istina o drogama
          6. Kako roditelji mogu pomoći djeci u uĉenju...
        diskretno i ciljano pokazivati više paţnje obiteljima djece koja su
        riziĉnog ponašanja
        savjetovanim razgovorima i poticajima upozoravati roditelje kako
        pruţati djeci kvalitetnu potporu u razdoblju adolescentske krize i
        procesa osamostaljivanja djece, te znaĉaja cjelovitosti obitelji i kvalitete
        meĊuljudskih odnosa unutar nje
        pruţati obavijesti o dostupnoj literaturi koja se odnosi na prevenciju
        ovisnosti


                                             90
        informirati roditelje o aktivnostima koje poduzima škola na prevenciji
        ovisnosti s uĉenicima i pozivati ih da se aktivno ukljuĉe u te aktivnosti,
        da posjete uĉionicu svoje djece i sudjeluju tako u preventivnom
        programu a ujedno budu informirani i upućeni u sadrţaj i naĉine rada
        koji se koriste u radu s djecom


NOSTELJI AKTIVNOSTI:
Struĉni suradnici, vjerouĉitelji, uĉitelji-razrednici i dr., socijalni radnici i lijeĉnici
Zavoda za javno zdravstvo


                 4. RAD S UĈENICIMA

4.1. Osobni diskretni zaštitni program
        svi struĉni djelatnici škole trebaju se na profesionalnoj razini ukljuĉiti u
        upoznavanje obiteljskog okruţenja u kojem uĉenici ţive i odrastaju, te
        ukoliko postoje naznake psihosocijalne ugroţenosti uĉenika upoznavati
        struĉne osobe ( ravnatelja, pedagoga, razrednika ) s obiteljskom
        situacijom
        trajno, ciljano i DISKRETNO pokazivati više paţnje, ljubavi, strpljivosti i
        topline onim uĉenicima koji su pripadnici visokoriziĉne skupine djece
        poglavito izbjegavati stigmatizaciju riziĉnih uĉenika i trajno ih ohrabrivati
        pohvalama za male rezultate i pozitivne pomake u kvalitetnijem
        izvršavanju školskih i ţivotnih uloga te tako djelovati da se sprijeĉi
        njihovo marginaliziranje i otuĊenje


NOSITELJI AKTIVNOSTI: uĉenici, razrednici, uĉitelji, pedagog, ravnatelj
4.2 Zaustaviti slijed izdvajanja problematiĉne djece

        stvarati i poticati uvjete u kojima se zajedniĉkim aktivnostima bave
        uspješna i zadovoljna djeca s djecom visokoriziĉnog ponašanja uz
        struĉan nadzor i kvalitetnu organizaciju
        potkrepljivati specifiĉne individualne intervencije za djecu visokoriziĉnog
        ponašanja
        dobronamjernim postupcima- potaknutim izraţenom ljubavi prema
        pozivu i djeci, empatijskim naĉinom rada s izraţenom ţeljom za pomoći
        u rješavanju uĉeniĉkih problema motivirati djecu za postizanjem
        uspjeha- zajedno s njima VJEROVATI U USPJEH
                                               91
       kod identificiranih teţih oblika stresa, depresije ili neuroza pruţiti u
       kontaktima s obitelji adekvatnu struĉnu pomoć (terapijski rad) i potporu
       putem diskretnog zaštitnog programa


NOSITELJI AKTIVNOSTI: razrednici- uĉitelji putem rješavanja odgojnih situacija na
satu, zajedniĉkim izletima, razrednim proslavama, školskim priredbama tj. kulturnim i
javnim ţivotom uĉenika, pedagog i ostali struĉni djelatnici.


4.3. Razredni odjel- mjesto prihvatljivog samopotvrĊivanja,
   samopouzdanja i odgovornog ponašanja

U radu s uĉenicima zastupati naĉela:
      poticati razvoj osobnih stilova ţivota za svakog pojedinca, pri ĉemu se
       istiĉu naĉela ZDRAVIH ŢIVOTNIH STILOVA kao poţeljnih
      promicati kulturu meĊusobnih kontakata – razvijati socijalne vještine
      educirati uĉenike o naĉinima i oblicima zdravog naĉina ţivota:
               opća i društvena higijena
               uĉenje i uvjeţbavanje socijalnih vještina
      provoditi s uĉenicima specifiĉne edukativne programe :
      - biti zdrav je moj ţivotni izbor,
     - droge i tijelo ,
     - droge i društvo,
     - droge i obitelj,
     - droge i zakon,
     - odluke koje donosim,
     - snaga vršnjaka,
     - kako reći NE u problematiĉnim situacijama,
     - moji ciljevi za budućnost i kako ih ostvariti

   Rad u razrednom odjelu i specifiĉni edukativni programi imaju za cilj dva bitna
   nastojanja : UNAPREĐIVANJE ODNOSA U KOMUNIKACIJI UĈENIK-
   ODRASLI i PRIHVAĆANJE ZDRAVOG NAĈINA ŢIVOTA KAO ŢIVOTNOG
   STILA.

   Preventivnu program spreĉavanja zlouporabe sredstava ovisnosti poĉeti
   strategijski primjenjivati od prvog razreda. Posebice intenzivirati rad u okviru
   programa rada na :
         1. satima razredne zajednice
         2. nastavnim predmetima jeziĉno-umjetniĉkog nastavnog podruĉja
         3. nastavnim satima prirode, biologije i kemije
         4. svim oblicima izvannastavnog rada.


NOSITELJI AKTIVNOSTI: svi ĉimbenici odgojno-obrazovnog procesa, lijeĉnik
Zavoda za javno zdravstvo, vanjski suradnici.                                           92
            ŠKOLSKI KURIKULUM
         za 2010./2011. školsku godinu


  usvojio je na prijedlog Uĉiteljskog vijeća i ravnatelja Škole,
   Školski odbor na sjednici odrţanoj 30. rujna 2010.g.
Predsjednik Školskog odbora :   M.P.      Ravnatelj:Maja Merhaut-Kovaĉević              Miroslav Varat
                                  93

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:221
posted:12/6/2011
language:Croatian
pages:93