Skolprestationer, utbildning och ogynnsam utveckling hos fosterba

Document Sample
Skolprestationer, utbildning och ogynnsam utveckling hos fosterba Powered By Docstoc
					 Skolprestationer, utbildning och
ogynnsam utveckling hos fosterbarn

          Luleå 26 maj 2010
            Bo Vinnerljung,
        Forskare vid Socialstyrelsen
Professor vid inst för socialt arbete, Stockholms Universitet

      bo.vinnerljung@socialstyrelsen.se
           Meny
• Kort om registerforskning

• Pågående registerprojekt: första vågen av resultat:
 – samband skola/framtida psykosociala problem


• Något om hälsa

• Vägar till genomförbara förbättringar
    Nycklar i registerstudier
• Personnumret
• Möjliggör kopplingar mellan olika register
 (nationella databaser med data om hela
 befolkningen)
• Ersätts av ett löpnummer i dataset som används i
 forskning – samma löpnummer i alla register.

• SCB’s Flergenerationsregister – kan koppla barn
 med föräldrar, syskon, mor/farföräldrar m m
• Hela befolkningen underlag, inga urvalsproblem

• Kan studera sällsynta utfall
• Kan studera små grupper

• Kan studera sällsynta utfall i små grupper
           Vad är risk?
• Ökad/minskad sannolikhet
  – ett kvantitativt begrepp (hur mycket?)
  – ett relativt begrepp (jämfört med vad/vem?)

• Säger ingenting om “hur många”

• En relativ risk (RR) på 2 gånger fler är 100% fler
• RR >2 anses som “höga överrisker”

• 3% av alla tjejer blir mamma före 20-årsdagen
• 0,75% av alla killar blir pappa före 20-årsdagen

• Risken att bli förälder under tonåren är 4 gånger större
 för tjejer än för killar (RR=4)
    Barn med en psykiskt sjuk förälder
Andel barn och ungdomar med ogynnsam utveckling
            .
Risker för förekomst
av social dygnsvård
  1993-2002

 Jämförelse med
ungdomar som vuxit
upp i övriga familjer

 Justerad för barns och
föräldr ålder, föräldr utb,
 boende, bostadsregion,
 sysselsättn, fam status,
antal barn i fam, vård för
   psyk/missbruk
      Pågående projekt

Ohälsa och sociala problem hos unga
 vuxna som under barndomen var
föremål för socialtjänstinterventioner
 - omfattning och påverkbara faktorer
   Bo Vinnerljung, Marie Berlin, Anders Hjern
          Underlag
• Analyser av dataset med alla födda 1972-1981.
 Samkörning av ca 10 nationella register.
 Uppföljning från 16 års ålder till 2005.

 – ca 930.000 personer
 – varav bl a 7.000 barn som vuxit upp i familjehem,
  i genomsnitt 12 år i vård före 18-årsdagen

 – 1.100 svenskfödda adopterade barn

 – publicerat i Social Rapport 2010
         Frågor, exempel
• Skolprestationer (betyg åk 9)?

• Kognitiv kapacitet (vid mönstring för pojkar)?

• Skolprestationer i relation till kognitiv kapacitet?
• Utbildningsnivå i relation till kognitiv kapacitet?

• Förekomst av ohälsa i unga vuxna år?
• Förekomst av sociala problem i unga vuxna år?

• Samband skolprestationer - ohälsa i ung vuxen ålder?
• Samband skolprestationer – sociala problem i ung vuxen
 ålder?
     Första vågen av resultat
• betyg från åk 9 som prediktor för ogynnsam
 utveckling eller för olika psykosociala problem

 – för alla barn

 – för utsatta barn (t ex barn som växer upp i f-hem)
       Betyg från åk 9
• Låga/ofullständiga betyg = < (M-1SE),
 sämsta sjättedelen i riket
• Låg/Medel = -1SE – M (1/3)
• Medel/Hög = M +1SE (1/3)
• Höga betyg = > (M+ 1SE), bästa sjättedelen i
 riket

• Stort bortfall bland fosterbarn = underskattning
 av förekomst av dåliga skolresultat
 Låga betyg har samband med mycket, t ex
• svag kognitiv förmåga
• andra individuella egenskaper

• beteendeproblem
• hälsoproblem

• svagt stöd från hemmiljön, svår uppväxt etc

• skolrelaterade faktorer

• svag “peer status” i klassen
Procent
 100
 90
 80
 70
 60
 50
 40        Gräns för låga betyg
 30
 20
 10
  0
    0,0  0,5  1,0  1,5  2,0   2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0
                              Medelbetyg åk
       Flickor      Pojkar
        Flickor                              Pojkar

                      Socioekonomisk grupp
                    Socioekonomisk grupp
                    Socioekonomisk grupp
                    Övrigt       Övrigt
                       Arbetare, ej facklärd
                    Arbetare, ej facklärd
                        Arbetare, facklärd
                    Arbetare, facklärd
                     Tjänstemän, låg/mellan*
                    Tjänstemän, låg/mellan*
                         Tjänstemän, hög
                    Tjänstemän, hög
                    Familjetyp
                    Familjetyp   Familjetyp
                          Ensamstående
                    Ensamstående
                    Kärnfamilj*  Kärnfamilj*
                          Ombildad familj
                    Ombildad familj
                    Annat        Annat
                    Utländsk bakgrund
                        Utländsk bakgrund
                    Utländsk bakgrund
                    Nej*         Nej*
                    Ja           Ja
                    Ekonomiskt bistånd
                        Ekonomiskt bistånd
                    Ekonomisktbistånd
                    Nej*         Nej*
                    Ja           Ja
                          Uppväxtregion
                    Uppväxtregion
                    Uppväxtregion
                    Storstad     Storstad
                          Större städer*
                    Större städer*
                    Landsbygd Landsbygd
                    Bostadens   Bostadens
                    Bostadens upplåtelseform
                    Äger*        Äger*
                    Hyr          Hyr

60  50  40   30   20  10  0                0  10  20   30   40  50  60
Procent                                              Procent
  Bra skolresultat, bra utbildning
• Vi visste att bra skola och utbildning var..
 – den starkast skyddande faktorn för utsatta barns
  långsiktiga utveckling som vi känner till
 – “Escape from disadvantage...” (Doria Pilling, 1990)

• Men betyg från åk 9 är en stark prediktor för
 framtida utfall för alla barn
     Förekomst av självmordsförsök efter åk 9
      relaterat till betyg och social bakgrund
Procent                   Kvinnor Procent                       Män
10                           10
 9                           9
 8                           8
 7                           7
 6                           6
 5                           5
 4                           4 Låg                         Låg
 3                           3 Låg-medel                      Låg-medel
 2                           2
                             Medel-hög                      Medel-hög
 1                           1
 0                           0 Hög                         Hög
   Övrigt Ej facklärd Facklärd Tjm låg/  Tjm hög     Övrigt Ej facklärd Facklärd Tjm låg/  Tjm hög
         arb    arb  mellan                 arb    arb  mellan
                  (ref)                          (ref)
           Narkotikamissbruk 20 år +
Procent                     Kvinnor Procent                         Män
18                             18
16                             16
14                             14
12                             12
10                             10
8                             8
                                Låg                           Låg
6                             6
                                Låg-medel                        Låg-medel
4                             4
                                Medel-hög                        Medel-hög
2                             2
0                             0 Hög                            Hög
   Övrigt  Ej facklärd Facklärd  Tjm låg/  Tjm hög    Övrigt   Ej facklärd Facklärd  Tjm låg/  Tjm hög
          arb    arb   mellan                  arb    arb   mellan
                    (ref)                            (ref)
         Allvarlig kriminalitet 20 år +
Procent                     Kvinnor Procent                        Män
16                             16
14                             14
12                             12
10                             10
8                             8
6                             6 Låg                           Låg
4                             4 Låg-medel                        Låg-medel

2                             2 Medel-hög                        Medel-hög

0                             0 Hög                           Hög
   Övrigt  Ej facklärd Facklärd  Tjm låg/  Tjm hög    Övrigt  Ej facklärd Facklärd  Tjm låg/  Tjm hög
          arb    arb   mellan                 arb    arb   mellan
                    (ref)                           (ref)
Procent       Flickor          Procent         Pojkar
100                      100

80                        80
                                                 Betyg från
60                        60                        åk 9
                        Hög                         Hög
40                        40
                        M edel /hög                     Medel /hög
20                        20
                        Låg /medel                     Låg /medel
                        Låg                         Låg
 0                         0
   Referens- Sverige- Kontakt- Långvarigt       Referens- Sverige- Kontakt- Långvarigt
   population födda  familj/- familje-       population födda  familj/- familje-
         adop- person   hems-              adop- person   hems-
         terade  före placerade              terade  före placerade
             tonåren                      tonåren
 0,15
  0,1

 0,05

   0
      Adopterade:   Adopterade:   Adopterade:   Adoptees;    Fosterbarn
 -0,05
      Östasien    Sydasien    Latinamerika   Övriga
  -0,1

 -0,15

  -0,2

 -0,25

  -0,3

 -0,35


Figur X2. Linjär regression av medelbetyg i årkurs 9 för pojkar födda 1972-81.
Analysen är justerad för kön, boende i glesbygd eller tätort
och kognitiva testresultat vid mönstring.
   Pessimistiska förväntningar...
• Helsingborg och Norrköping: fosterföräldrar,
 lärare och socialarbetare
 – underskattar fosterbarns begåvning
 – har pessimistiska förväntningar på skolresultat


• Samma i danska studier
      Vilka faktorer ökar risken
    för låga betyg bland fosterbarn?
•  Kön           ***
•  Födelseår        --
•  Ålder vid placering   --
•  Antal år i vård     --
•  Mor psyk vård      --
•  Mor missbruk       --
•  Far psyk vård      --
•  Far missbruk       --
    Barn som växer upp i fosterhem.....
• Har mycket dåliga skolprestationer
• Får sämre skolbetyg i åk 9
• - jämfört med andra barn med samma kognitiva förutsättningar

• Blir lågutbildade – fler max grundskola, färre högskola
  – jämfört med andra barn med samma kognitiva förutsättningar
  – jämfört med andra barn med samma betyg

• Situationen är samma eller något bättre för socialt utsatta
 barn som växer upp hemma - men svenskfödda adopterade
 klarar sig avsevärt bättre

• Vi har sannolikt underskattat problemen
                Förekomst av ogynnsamma utfall i procent, pojkar
  25  20
                                                   Normalgrupp

  15                                                Sv födda adopt
%
                                                   KF/KP före tonåren
  10
                                                   Långv fam hem

  5  0
     Suicidförsök  Nark missbruk  Alk missbruk  Allvarl krim  Tonårsförälder  Lever på ek
                                             bistånd
          Förekomst av ogynnsamma utfall i procent, flickor

10
                                                 Normalgrupp
                                                 Sv födda adopt
%
5
                                                 KF/KP före tonåren
                                                 Långv fam hem
0
   Suicidförsök  Nark missbruk  Alk missbruk  Allvarl krim  Tonårsförälder  Lever på ek
                                           bistånd
   Samband “skolmisslyckande”
   – framtida psykosociala problem
• Hur mycket av överrisker kan statistiskt
 förklaras av ofullständiga/låga betyg
 (“skolmisslyckande”) ?

• D v s hur hög hade risken varit om det hade varit
 lika vanligt bland f-barn som bland andra barn?

.
       Långvarig f-hemsvård: Suicidförsök efter ÅK 9

   7


   6


   5
RR
   4


   3


   2


   1
     Normal  Kön/föd år  Även för
                 missl
                skolgång
       Långvarig f-hemsvård: Nark missbruk 20 år+

   7


   6


   5
RR
   4


   3


   2


   1
     Normal  Kön/föd år  Även för
                 missl
                skolgång
      Långvarig f-hemsvård: Allvarlig kriminalitet 20 år+

   8

   7

   6

   5
RR
   4

   3

   2

   1
     Normal  Kön/föd år  Även för
                 missl
                skolgång
         Långvarig f-hemsvård: Tonårsförälder

   7


   6


   5
RR
   4


   3


   2


   1
     Normal  Kön/föd år  Även för
                 missl
                skolgång
          Lever på socialbidrag vid 25 års ålder

   10

   9

   8

   7

   6
RR
   5

   4

   3

   2

   1
     Normal     Swe adopt    In home care   Long f-care
          Lever på socialbidrag vid 25 års ålder,
           justerat för skolmisslyckanden

   10

   9

   8

   7

   6
RR
   5

   4

   3

   2

   1

     Normal      Swe adopt    In home care   Long f-care
      Vilka faktorer ökar risker
  för ogynnsamma utfall bland fosterbarn?
•  Kön           ***
•  Födelseår        (*)
•  Ålder vid placering    --
•  Antal år i vård      --
•  Mor psyk vård       --
•  Mor missbruk       --
•  Far psyk vård       --
•  Far missbruk       --

• Skolmisslyckande     ***
     Förekomst av ogynnsamma utfall bland långvarigt f-hemsvårdade pojkar,
             relaterat till skolmisslyckande, i procent  30

  25
  20
                                         Ej skolmissl
%
  15                                      Skolmissl
  10
  5

  0
     Nark missbruk Alk missbruk  Allvarl krim  Tonårsföräld  Lever på ek
                                   bistånd
     Förekomst av ogynnsamma utfall bland långvarigt f-hemsvårdade flickor
            relaterat till skolmisslyckande, i procent


  16
  14
  12
  10
                                      Ej skolmissl
%
   8
                                      Skolmissl
   6
   4
   2
   0
      Nark   Alk missbruk Allvarl krim Tonårsföräld Lever på ek
     missbruk                      bistånd
Summering 2 (justerat för f-år och kön)
Barn som växer upp i fosterhem har höga överrisker
 för framtida.....
•  självmord         RR = 6.4
•  självmordsförsök      RR = 6.2
•  allvarlig psykisk ohälsa  RR = 5.0
•  narkotikamissbruk     RR = 6.8
•  alkoholmissbruk      RR = 4.9
•  allvarlig kriminalitet   RR = 7.5
•  att bli tonårsförälder   RR = 3.8
•  bidragsberoende      RR = 9.8

• ”Skolmisslyckande” förklarar 35-55% av överriskerna
• Överriskerna är liknande men lägre för socialt
 utsatta barn som växer upp hemma,
 i t ex familjer med återkommande ek bistånd
 (de 2% fattigaste barnfamiljerna)

• Svenskfödda adopterade klarar sig rejält bättre,
 - även efter justering för psyk sjukdom och
 missbruk hos de biologiska föräldrarna
      Självmord i tonåren och i ung vuxen ålder
       - summering av registerstudier från EpC
                                   RR
                                Just för kön/ålder
Barn som växer upp i familjehem                    6.4
Barn som växer upp i familjer med återkommande ek bistånd       3.6
Barn med psykiskt sjuka föräldrar                   3.0
Barn med låga el ofullständiga betyg i åk 9            2.5 - 3.0
Barn som får insatser av socialtjänsten före tonåren         2.5
men som växer upp hemma
Svenskfödda adopterade                        2.6
Utlandsfödda adopterade                        1,9
Barn som växer upp i familjer med kortvarigt ek bistånd        2.2
Barn från ensamförälderfamiljer                    2.0
Barn från familjer med mycket låg inkomst men utan ek bistånd     i.s.
    Hur många “klarar sig”?

“Inga allvarliga problem”
• ej självmord/död efter åk 9
• och ej sjm-försök efter åk 9
• och ej psyk vård efter åk 9
• och ej nark missbruk 20 år
• och ej alk missbruk 20 år
• och ej allvarlig krim 20 år
• och lever inte på socialbidrag vid 25 år
“Inga allvarliga problem”

                Pojkar     Flickor
Normalgrupp           92%       95%
Internationella adopterade   81%       88%
Svenskfödda adopterade     83%       89%


Fam fick återk soc bidrag*   66%       81%
Kont fam/-person före tonår   66%       82%
Långvarig f-hemsvård      55%       69%
               * Fattigaste 2% i Sverige
   Hur många “klarar sig”?

“Har klarat sig bra”
• “Inga allvarliga problem”
• och inte tonårsförälder
• och inget socialbidrag vid 25 års ålder
• och mer än grundskola vid 26 års ålder
 “Har klarat sig bra”

               Pojkar     Flickor
Normalgrupp           79%       80%
Internationella adopterade   70%       75%
Svenskfödda adopterade     66%       73%


Fam fick återk soc bidrag*   42%       49%
Kont fam/-person före tonår   44%       51%
Långvarig f-hemsvård      39%       45%

               * Fattigaste 2% i Sverige
                  Pojkar %          Flickor %
”Inga allvarl problem” Ej låga betyg Låga betyg    Ej låga betyg Låga betyg

Normalgrupp          94       80     96        86
Utlandsfödda adopt      88       63     91        74
Svenskfödda adopt       88       74     92        81
Återk ek bistånd i fam    79       57     87        74
KF/KP före tonåren      79       57     88        76
Långvarigt fhemsplac     72       47     79        61
”Har klarat sig bra”   Ej låga betyg  Låga betyg  Ej låga betyg Låga betyg

Normalgrupp          88       56     88        45
Utlandsfödda adopt      80       43     82        45
Svenskfödda adopt       79       46     80        47
Återk ek bistånd i fam    61       29     62        23
KF/KP före tonåren      62       30     66        28
Långvarigt fhemsplac     59       26     60        23
     Vilka faktorer ökar chansen
   för gynnsamma utfall bland f-barn?
•  Kön           **
•  Födelseår        --
•  Ålder vid placering   --
•  Antal år i vård     --
•  Mor psyk vård      --
•  Mor missbruk      --
•  Far psyk vård      --
•  Far missbruk      --

• Ej skolmisslyckande    ***
              Slutsatser
• Barn som misslyckas i skolan är en högriskgrupp för framtida
 psykosociala problem – oavsett socioekonomisk bakgrund

• Dåliga skolprestationer är en viktig förklaring till att barn som
 växer upp i f-hem har mycket höga risker för ogynnsam
 utveckling.

• Vilken roll spelar pessimistiska förväntningar?

• Skolmisslyckande verkar vara den starkaste riskmekanismen för
 fosterbarns utveckling efter skolåren

• Skolprestationer är en variabel riskfaktor, d v s den kan påverkas
 (i motsats till kön, erfarenheter från tidig barndom mm).

• Vill man förbättra f-barns dystra framtidsutsikter måste man
 hjälpa dem att klara sig bättre i skolan. Enligt lag sedan minst
 1960......
Somatiska hälsoproblem

• Eget forskningsfält i USA. Finns få europeiska studier.

• Vid placering: 92% någon ”abnormality”, 35% kronisk
sjukdom, 61% hudsjukdom, 25% synfel, 16% hörselfel,
(n=1.407, Chernoff et al, 1994, USA)

• I vård en viss dag: 21% kronisk sjukdom, 15% från
socialbidragsfamiljer (n=34.000, Bilaver et al, 1999, USA)
• I vård en viss dag: 2/3 av 108 fosterbarn rapporterade
olika slags hälsoproblem (Socialstyrelsen, 2000).
  – Problemen oftast okända för socialtjänsten
  – Majoriteten hade varit i vård 3 år eller mer

• Litet Helsingborgsförsök (n=25, 7-12 år):
 - 1/4 fick glasögon pga oupptäckta synfel

• Norsk registerstudie: höga tal för f d fosterbarn bland unga
som får ekonomiskt stöd från Försäkringskassan pga ohälsa
(Kristoffersen, 2005)

• Dansk stor studie (Egelund et al, 2008):
  – vid 7 år betydligt vanligare att fosterbarn hade diagnoser på
  långvarig sjukdom/funktionshinder jämfört med andra jämnåriga
  – samma vid 11 år (samma eller värre jämfört med
  ”barnavårdsklienter” som inte var i dygnsvård)
 Pågående forskningsprojekt i Malmö
• Placerade barns hälsa
• Steg 1: journalstudie av medicinskt
 omhändertagande, hälsokontroller inkl tandhälsa

• En förfärande mängd BVC- och
 skolhälsovårdsjournaler är borta
 – viktig hälsoinformation kan inte överföras till
  f-hemmet, nya skolan etc

• Somatisk hälsa frånvarande i Soc’ journaler
         Mycket tyder på
• ...att det medicinska omhändertagandet är bristfälligt för
 placerade barn
• ...att placerade barn är en högriskgrupp för somatisk
 ohälsa före, under och efter placeringen samt i vuxen
 ålder

• England: obligatorisk årlig hälsoundersökning för alla
 placerade barn
• USA: nästan alla placerade barn får en rejäl somatisk
 och psykiatrisk hälsoundersökning vid placering

• Sverige: ingenting utöver ordinära hälsokontroller i
 skola och BVC
             Utan förälder vid 25 år
     40
     35
     30
     25
procent
                                    Normalpop
     20                              5-12 år i vård
     15                              >12 år i vård

     10
     5
     0
        far död  mor död   föräldralös  minst en förälder
                             död
Lönar det sig att försöka höja kvaliteten?
       (Kessler, Pecora m fl, 2008)


• Två grupper av jämförbara barn:
• Casey Family Program (n=111)
• “Vanlig f-hemsvård” (n=368)

• Uppföljning i ung vuxen ålder
• Casey-gruppen avsevärt mindre psykisk och
 somatisk ohälsa

• NNT för psykisk ohälsa = 3
• NNT för somatisk ohälsa =5
     Tonårsplaceringar.......
• outvärderad vård
• varannan placering av tonåringar med
 beteendeproblem “spricker” (sammanbrott)
• runt 50% som kommer hem återplaceras i vård
 inom två år

• ännu högre överrisker för tidig död,
 självmordsbeteende, missbruk, kriminalitet,
 tonårsföräldraskap, bidragsberoende osv osv
             Suicidförsök efter ÅK 9

   11

   10

   9

   8

   7
RR
   6

   5

   4

   3

   2

   1
     Normal  Utlf adopt  Svf adopt  KP/KF före  Fhem >5 år  Tonårsplac
                        13
Vägar till förbättringar för
   placerade barn

- Börja med skola och hälsa
Skola/utbildning
•  Replikera el lär av Helsingborgsförsöket (SkolFam)
•  Skolpsykologisk och pedagogisk utredning av alla barn
  vid placering eller något år efter skolstarten
•  Systematiskt stöd till alla placerades barns skolarbete


Också bra
•  Systematiskt arbete för att öka läs- och sifferfärdigheter,
  börja innan skolstarten
•  Placering på förskola med starka pedagogiska inslag
•  Systematisk policy med t ex krav på alla fosterföräldrar
Somatisk hälsa       Psykisk hälsa

• Hälsoundersökning av   • Undersökning av alla vid
 alla barn vid placering   placering och i tonåren
• Rutiner för bevakning   • Rutiner för bevakning av
 av somatisk hälsa      psykisk hälsa
              • Tillgång till effektiv
               barnpsykiatrisk vård

              • Undersökning/rådgivning
               vid utskrivning
     Publikationer på svenska
• Social Rapport 2006, kapitel 7. Socialstyrelsen.
• Social Rapport 2010, kapitel 7. Socialstyrelsen.
• www.socialstyrelsen.se• För lista över artiklar i vetenskapliga tidskrifter
 – skicka email till
 bo.vinnerljung@socialstyrelsen.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:12/5/2011
language:Swedish
pages:58