K�zigazgat�si szakvizsga V�laszthat� vizsgat�rgy

Document Sample
K�zigazgat�si szakvizsga V�laszthat� vizsgat�rgy Powered By Docstoc
					 Közigazgatási szakvizsga
 Választható vizsgatárgy

    Pénzügyi és
 költségvetési igazgatás
   A diasor hatályosítása a tankönyv alapulvételével
             történt.
              2010.
2011.12.05.       pénzügyi igazgatás       1
    A konzultáció tematikája
1. Pénzügyi és költségvetési igazgatásunk előzményei,
   a pénz- és monetáris politika fogalmi alapjainak
   áttekintése

2. A pénzügyi igazgatás helye a pénzügyi és
  költségvetési politika rendszerében

3. Pénzügyi és költségvetési igazgatásunk alapelvei és
  főbb intézményei

4. Pénzügyi rendszerünk szerkezete, fejlődési irányai,
  mai helyzete; igazgatásunk és az uniós tagságból
  fakadó követelmények

 2011.12.05.      pénzügyi igazgatás     2
      A tananyagról és a konzultáció
           céljáról

•   A   Pénzügyi    és   költségvetési
   igazgatás című választható vizsgatárgy
   helye a közigazgatási szakvizsga rendjében

•    A jegyzet szerkezetének és jellegének
   ismertetése;   a  tananyag tartalmi
   áttekintése és értelmezése

  2011.12.05.   pénzügyi igazgatás   3
       1. fejezet

    A magyar pénzügyi és
    költségvetési politika
   fejlődési útja napjainkig


2011.12.05.   pénzügyi igazgatás  4
     Az 1. fejezet célkitűzései

 A hallgató szerezzen ismereteket

 • Az igazgatási intézményrendszer történelmi
  kialakulásáról,

 • A pénz gazdaságszervező szerepéről

 • A pénzügyi és költségvetési igazgatás terén
  való nemzetközi alkalmazkodásról

2011.12.05.    pénzügyi igazgatás      5
  1.1 A modern pénzgazdálkodás
    történelmi előzményei         Arany +       Modern pénz=
 Árupénz   pénzhelyettesek      hitelpénz
2011.12.05.   pénzügyi igazgatás      6
        1.2 A pénz funkciói


• Értékmérés

• Forgalmi eszköz

• Fizetési eszköz

• Felhalmozási (megtakarítási, kincsképző)
 eszköz

 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás   7
 1.3 Mai pénzügyi kultúránk eredete
• Pénzügyi kultúránk előzményei: a Monarchia, a
 német közigazgatási és szervezési iskola hatás, a
 magyar pénzügyi hagyományok jelentősége

• A tervgazdaságtól a modern piacgazdaságig: a
 pénzkultúra változásának folyamata, átalakulása

• A  pénzügyi  közigazgatás    intézményeinek
 formálódása a rendszerváltozás folyamatában

• Pénzügyi és költségvetési        igazgatásunk  európai
 összefüggései
 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás           8
       Pénzügyi és költségvetési
        igazgatás rendeltetése

A gazdaságpolitikai célok megvalósításának
   elősegítése, a gazdaság hatékony
        működtetése

          Területei


Közpénzügyek             Magánpénzügyek


2011.12.05.      pénzügyi igazgatás       9
1.7 A pénzügyi és költségvetési
  igazgatás alapjai, elvei I.
A közpénzügyek igazgatása körében:
•  az egyensúly elve
•  a nyilvánosság elve
•  a hatékony és célszerű működés elve
•  a szubszidiaritás elve
•  a törvényesség elve
•  a tájékoztatási kötelezettség elve
•  a méltányos eljárás elve
•  a megkülönböztetés-mentes eljárás elve
  2011.12.05.   pénzügyi igazgatás    10
 1.7 A pénzügyi és költségvetési
  igazgatás alapjai, elvei II.

A magánpénzügyek igazgatása körében:

• a jogbiztonság elve

• a közérdekű működés biztosításának elve

• a prudens működés szavatolásának elve

• a befektető-védelem elve

                      11
1.7 A pénzügyi és költségvetési
igazgatás tevékenységi formái

• irányítási-felügyeleti tevékenység

• hatósági jogalkalmazói tevékenység

• működtetési-szervezési-szolgáltatási típusú
 tevékenység

• funkcionális belső tevékenység


 2011.12.05.   pénzügyi igazgatás   12
      Példa az 1. fejezethez
     kapcsolódó fogalmakra

 •  Pénzfunkciók
 •  Hitelpénz
 •  Világpénz
 •  Hiánygazdaság és pénz passzív szerepben
 •  Kétszintű bankrendszer
 •  Közpénzügy – magánpénzügy
 •  Pénzügyi igazgatásunk alapelvei


2011.12.05.      pénzügyi igazgatás     13
 Ismeretellenőrző kérdések az
     1. fejezethez

• Mi a pénzügyi és költségvetési igazgatás
 rendeltetése?
• Mutassa be a pénzfunkciók szerepének változását a
 tervgazdaságtól napjainkig!
• Mutassa be a pénzügyi és költségvetési igazgatás
 általános elveit!
• Miben tér el a közpénzügyek igazgatása a
 magánpénzügyekétől?


  2011.12.05.    pénzügyi igazgatás    14
       2. fejezet

 Az állampénzügyek és a
   pénzpolitika elvei,
 intézményei és gyakorlata


2011.12.05.   pénzügyi igazgatás  15
       A 2. fejezet célkitűzései
A hallgató szerezzen ismereteket:
• Az államháztartás alkotóelemeiről
• A központi költségvetési tervezés módszereiről,
 technikáiról, elfogadásának menetéről
• Az államháztartás főbb kiadási, bevételi tételeiről,
 funkcióiról
• A közvagyon gazdasági és igazgatási kérdéseiről
• A pénzügyi igazgatás terén érvényesülő ágazati
 irányításról
• A magyar pénzügyi rendszer szerkezetéről, jellemzőiről
• A monetáris politika céljairól, a jegybank jogállásáról
 és feladatairól
  2011.12.05.     pénzügyi igazgatás      16
 2.1 Az államháztartás fogalma,
 jellemzői, mutatói, alrendszerei

  Az államháztartás jogi szabályozása
• Az államháztartás terjedelme: a jövedelmek állami
 centralizációja és újraelosztása
• A közszektor méretének statisztikai rendszerei: SNA
 (ESA), GFS
• Az  államháztartás   alrendszereinek jellemzői
 pénzügyi igazgatási szempontból


 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás     17
2.2 A központi költségvetés tervezése
    A jóváhagyás folyamata
                         ápr. 15. ill. jún.
 Költségvetési Irányelv    PM  Kormány
                            30.
   Törvényjavaslat      PM  Kormány   aug. 31. ill. okt.
    tervezete                   15.
                         szept. 30. ill.
   Törvényjavaslat      Kormány Ogy.
                          okt. 31.
   Általános, majd
   részletes vita 2      Országgyűlés
  fordulóban (bev. és      (Országgyűlés    nov. 30.
 kiad. főösszeg, hiány,     határozata)
     többlet )
    Zárószavazás       Országgyűlés    dec. 31.

     Zárszámadási
                Kormány Ogy.     aug. 31.
    törvényjavaslat
 2011.12.05.       pénzügyi igazgatás          18
  2.2 A központi költségvetés
      tervezése
     A tervezési dokumentumok I.
       Költségvetési irányelvek
 • A nemzetgazdasági miniszter terjeszti a Kormány
  elé
 • 3 évre vonatkozó makrogazdasági prognózis
 • Áht. egyenlegének mértéke, a jövedelem-
  centralizáció és újraelosztás mutatói
 • Költségvetési prioritások2011.12.05.     pénzügyi igazgatás       19
   2.2 A központi költségvetés
        tervezése
      A tervezési dokumentumok II.

         Tervezési körirat
• A nemzetgazdasági miniszter adja ki

• A fő makrogazdasági paramétereket tartalmazza

• Intézményekben tervezhető létszám, és béralakulás,
 dologi költségek alakulása

  2011.12.05.    pénzügyi igazgatás     20
  2.3 A tervezési módszerek és
       technikák
• Megkülönböztetés a finanszírozás alanya szerint:
 mire irányul a finanszírozás (intézményre, feladatra)
• A   tervezés   során   alkalmazott   technikák
 (teljesítményalapú, programköltségvetés, nulla bázisú
 költségvetés, bázisalapú tervezés)
• Magyarország: éves költségvetés (naptári év) + 3 éves
 kitekintés (gördülő tervezés).
• Az éves terv 3 évet érint: tervezés, végrehajtás,
 zárszámadás.
• Feladatok és hatáskörök szabályozása: Áht.
 2011.12.05.      pénzügyi igazgatás       21
2.4 Tervezési „időhorizont” az EU-ban
• Az Európai Unió tagállamai: naptári évre
 készítenek költségvetést de országonként eltérő,
 hogy hány évre készülnek számítások

• Az Európai Unió költségvetése 7 évre szóló
 költségvetési keret - erről konszenzussal dönt az
 Európai Tanács

• Jelenlegi: 2007-2013-ra szóló költségvetési keret

• A hétéves adatok alapján éves költségvetés készül
 - erről a Bizottság + a Tanács + az E. Parlament
 évente dönt
 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás     22
    2.5 Az Uniós és a nemzetállami
 költségvetés elemeinek összehasonlítása
 Nemzetállami költségvetés      Az Európai Uniós költségvetés
Bevételek:              Bevételek:
•Jellemzően adóbevételekre épül.   •Közös bevételekre épül.
•A nemzeti GDP-k mintegy 30-50    •Az EU GDP-jének alig több, mint 1
%-a felett rendelkezik.       %-át osztja újra.
Kiadások:             Kiadások:
Közjavakat és közszolgáltatásokat Funkcionális kiadásokat finanszíroz.
nyújt a társadalom számára.    (elenyésző mértékben finanszíroz
                 közjavakat és közszolgáltatásokat)
Az állam a következő funkci-
ókat gyakorolhatja:        Az Unió a következő funkciókat
Gazdaságirányítási és szabályo- gyakorolhatja:
zási funkció           Tényleges szabályozó és újraelosztó
Gazdaságfejlesztő és szerkezet- tevékenység.
átalakító célok
   2011.12.05.       pénzügyi igazgatás         23
        2.6 Az állami bevételek
• Jogi természetük szerint közjogi (adók, vámok)
 és magánjogi (osztalék, privatizációs bevétel)

• Közgazdasági jellegük szerint: folyó- és tőke-
 bevételek        TB járulékok
           forgalomhoz          22%
           kapcsolódó
             adók
                             egyéb adó és
             33%
                              adójellegű
                               6%

                             egyéb
                              18%
              jövedelem-
                adók
                21%

 2011.12.05.         pénzügyi igazgatás            24
       2.7 Az állami kiadások
• Adminisztratív besorolás (fejezetrend sze-
 rint)
• Funkcionális besorolás (COFOG)
• Közgazdasági osztályozás (folyó-, tőke-
 kiadás, kölcsönnyújtás)
   Az állami kiadások megoszlásának változása (%)
               1991      2000  2005
  Állami működés      12       16   15
   Jóléti funkciók     68       57   61
 Gazdasági funkciók     11       12   14
 Államadósság-kezelés     6       13   8
 Főcsoportokba nem
    sorolható                  2
     Összesen       100      100  100
2011.12.05.       pénzügyi igazgatás         25
       2.7 Az állami kiadások
2011.12.05.      pénzügyi igazgatás  26
2.8 A költségvetési hiány mérését
  szolgáló egyenleg mutatók

 Elsődleges egyenleg (nem tartalmaz sem privatizációs
 bevételt, sem kamat-egyenleget) illetve teljes egyenleg

      Nemzetközi számviteli standardok:
• GFS-egyenleg: pénzforgalmi elven (még tartalmazza a
 privatizációs bevételeket)
• GFS-egyenleg privatizációs bevételek nélkül

• Az államháztartás ESA 95 szerinti egyenlege


 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás      27
 2.9 A költségvetési hiány és az
  államadósság finanszírozás

• Korábban: Kedvezményes jegybanki hitelekkel
 (deficitfinanszírozás) -- inflációs!

• Piaci módon a belföldi pénzpiacokról: államkötvények,
 kincstárjegyek kibocsátással, illetve külföldi
 pénzpiacokról

• MNB szerepe a külföldi hitelfelvételben az 1990-es
 évek derekáig; majd: Államadósság Kezelő Központ
 Zrt. létrehozása

 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás     28
2.10 Az ellenőrzés szervezeti rendje
              Állami Számvevőszék
 •Szervezeti–személyi függetlenség: gyűlésnek számol be
 •Hatásköre
 •Ellenőrzési jog, teljeskörűség
 •Ellenőrzés szempontjai
          Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
  • Funkciója, rendeltetése

  • Felügyeletét a Kormány nevében a MEH-et vezető miniszter látja el

  • Ellenőrzési hatáskörének bemutatása
 2011.12.05.          pénzügyi igazgatás            29
     2.11 Költségvetési Tanács
        Új intézmény 2009-től:
   A háromtagú tanács feladata az Országgyűlés
   törvényhozási tevékenységének támogatása.

A felelős költségvetési politika alapvető céljai:
• az   államadósság   hosszútávon   fenntartható
 szintjének  elérése,  a  költségvetés   tartósan
 egyensúlyközeli állapotának biztosítása révén,
• a költségvetési politika hosszútávon szolgálja az
 ország regionális és globális versenyképességét
 azáltal, hogy az állami újraelosztás mértékét az
 ehhez szükséges szintre korlátozza.

 2011.12.05.      pénzügyi igazgatás      30
2.12 A kincstári rend alapjai I.

• A kincstári rendszer bevezetésének okai,
 jelentősége

• A szervezeti rendszer kialakításának bemu-
 tatása

• Kincstár feladatai és a vagyonkezelés rendje
 2011.12.05.   pénzügyi igazgatás   31
 2.12 A kincstári rend alapjai II.
   A kincstári rendszer kialakulása
            Magyar Államkincstár
       (1996. 01.01., Rt. forma 2002.01.01.)


Államháztartási         Magyar     Államadósság
  Hivatal          Államkincstár  Kezelő Központ
(2001. 01.01.)          (Rt.)       (Rt.)
                         /jelenleg is
         összevonás
                        működő szerv/

        Magyar Államkincstár
          (2003.06.30.)
2011.12.05.         pénzügyi szerv/
       /jelenleg is működő igazgatás        32
    2.13 Az ágazati irányítás
      szervezetrendszere
 A Nemzetgazdasági miniszter feladatkörében felel:

 •  Az államháztartásért
 •  Adópolitikáért
 •  Gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért
 •  Nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért
 •  Egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért
 •  Számviteli szabályozásért
 •  Pénz, tőke-és biztosítási piac szabályozásáért
 •  Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
 •  Az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért


2011.12.05.       pénzügyi igazgatás       33
   2.14 A pénzügyi rendszerek
        típusai
• Alapfogalmak: pénzügyi közvetítés, pénz- és
 tőkepiac, monetáris és nem monetáris közvetítés

• Univerzális és szakosodott bankok

• Az értékpapírok és piacaik

• Új  irányzatok:   az intézményi befektetők
 szerepnövekedése, a nem pénzügyi vállalatok
 pénzpiaci aktivitása

 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás    34
           Tőkeáramlás

    Közvetlen              KözvetettÉrtékpapírpiac     Nem monetáris       Monetáris
  Tőzsde        közvetítők        közvetítők
        Bankszerűen
                   Nem bank-  Kereskedelmi
          működő
                    jellegű    bankok
        intézmények
                  intézmények

 2011.12.05.      pénzügyi igazgatás        35
 2.15 A pénzügyi rendszerünk
     átalakulása
• Tervgazdaság: a pénz passzív szerepe

• Részleges reformok 1990 előtt – szilárd törvényi
 alapok nélkül

• A piacgazdaság kardinális törvényei az 1990-es
 évek elején: pénzintézeti tv, számviteli tv,
 jegybank-tv, csődtörvény

• Bankkonszolidáció és bankprivatizáció

• A külföldi tőke szerepe pénzügyi rendszerünkben
2011.12.05.    pénzügyi igazgatás     36
           A közvetlen tőkeáramlás
          Pénz              Pénz
Megtakarítások      Értékpapírpiac
  végső                     Megtakarítók
 felhasználói Elsődleges
               Tőzsde   Elsődleges
         papír           papír
           A közvetett tőkeáramlás

          Pénz   Kereskedelmi      Pénz
                bankok

              Befektetési bankok       Közvetett
 Elsődleges
                               papír
  papír          Lízingtársaságok

              Befektetési alapok

              Biztosítótársaságok

               Nyugdíjalapok

   2011.12.05.        pénzügyi igazgatás        37
         Bankrendszerek   Egyszintű              Kétszintű
       Specializált         Univerzális
2011.12.05.     pénzügyi igazgatás        38
I. szint
        Magyar Nemzeti Bank


II. szint
          Pénzügyi intézmények


     Hitelintézetek             Pénzügyi
                        vállalkozások

        Szakosított       Szövetkezeti
  Bank
        hitelintézet       hitelintézet


            Takarék-         Hitel-
 2011.12.05.
            szövetkezet
             pénzügyi igazgatás
                        szövetkezet  39
      2.16 Magyar Nemzeti Bank
         (Jegybank)
Szervei:
   Monetáris Tanács, Igazgatóság, Felügyelő
   bizottság

Elsődleges feladatai:
  •Nemzeti fizetőeszköz értékállóságának védelme
   •Törvényes fizetőeszköz kibocsátása
   •Deviza-és aranytartalékok kezelése
   •Pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása
   •Fizetési és elszámolási rendszer kialakítása
    és szabályozása
  2011.12.05.      pénzügyi igazgatás     40
 2.17 A Magyar Nemzeti Bank státusza
 • központi bank            • az állam bankja
 • monetáris hatóság          • bankok bankja
Elsődleges célja és feladata:
•az árstabilitás elérése és fenntartása

Eszközei:
   •Hivatalos árfolyam jegyzése
   •kötelező jegybanki tartalék
   •Irányadó kamat = jegybanki alapkamat meghatározása
   •Kamatfolyosó
   •Nyíltpiaci műveletek
   •Devizapiaci swap-ok
   •Saját értékpapírok kibocsátása
   2011.12.05.      pénzügyi igazgatás        41
     A 2. fejezethez kapcsolódó
         fogalmak

•   Az államháztartás fogalma, szerkezete, alkotóelemei
•   Centralizációs ráta, újraelosztási ráta
•   A költségvetés tervezésének módszerei
•   Az államháztartási hiány különféle mutatói
•   Kincstári rend
•   Pénz- és tőkepiac, értékpapírpiac
•   Monetáris politika: célja, eszközei
•   Bankkonszolidáció, bankprivatizáció
• Belső és külső államadósság


  2011.12.05.      pénzügyi igazgatás        42
 A 2. fejezet ismeretellenőrző
       kérdései

• Mutassa be a költségvetési törvény elfogadásának
 menetét!
• Milyen formáit ismeri a költségvetési hiány finan-
 szírozásának?
• Ismertesse a magyar pénzügyi rendszer szerke-
 zetét, jellemzőit!
• Hasonlítsa össze az Állami Számvevőszék és a
 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési tevé-
 kenységét!
 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás     43
       3. fejezet

 Költségvetési és pénzügyi
 rendszerünk nemzetközi
    kapcsolódásai2011.12.05.   pénzügyi igazgatás  44
      A 3. fejezet célkitűzései

A hallgató szerezzen ismereteket:

• A magyar gazdaság külső pénzügyi kapcsolatainak
 legfontosabb szereplőiről

• A nemzetközi pénz- és tőkemozgások hazánkat
 érintő trendjeiről, a globalizációs jelenségekről 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás     45
  3.1 Kapcsolatunk az Unióval
• Előzmények: PHARE (Magyarország, Lengyel-
 ország): diszkriminatív mennyiségi korlátozások
 eltörlése, hitelkeret), EK pénzügyi segély

• 1993 Koppenhága: csatlakozási kritériumok

• 1999: Agenda 2000 (2000-2006): előcsatlakozási
 alapok (ISPA, PHARE, SAPARD)

• Strukturális Alapok         2004-től az Uniós
                   támogatások forrása
• Kohéziós Alap
 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás        46
 3.1 Kapcsolatunk az Európai Unióval
     3.1.1 Az EU támogatáspolitikája
Célja: a tagállamok régióinak, gazdasági szektorainak, illetve
társadalmi csoportjainak integrációját veszélyeztető gazdasági
vagy társadalmi szerkezeti problémák, hiányosságok felszámolása,
illetve csökkentése.
  Strukturális Alapok             Kohéziós Alap
      (ERFA, ESZA)

  2007-2013-as időszakra       Gazdaságilag elmaradottabb
  vonatkozó célkitűzések:      tagországok monetáris unióra
                      történő felkészítése
1.) konvergencia célkitűzés
                    Két meghatározott szektora:
2.) regionális versenyképesség,
foglalkoztatás
                   közlekedési
3.) európai területi             környezetvédelmi
együttműködés
   2011.12.05.      pénzügyi igazgatás          47
          3.1 Kapcsolatunk az Európai Unióval
                3.1.2 Magyarország uniós bevételei
                (becsült éves átlag, 2004-es áron, milliárd forintban)


         900,0


         800,0                  812,9      2004-2006

                                     2007-2013
         700,0


         600,0
milliárd forint
         500,0


         400,0


         300,0
                  331,0
                         263,8
         200,0

              137,4                        54,1
         100,0                         30,7


          0,0
              mezőgazdasági  kohéziós támogatás     egyéb
         2011.12.05. támogatás      pénzügyi igazgatás               48
                                            (Forrás: PM)
3.1 Kapcsolatunk az Európai Unióval
  3.1.3 Magyarország hozzájárulása az
    uniós költségvetéshez (2006)

• Áfa-alapú hozzájárulás: 31,6 milliárd forint

• GNI-alapú hozzájárulás: 165,2 milliárd forint

• Brit korrekció: 20,2 milliárd forint

• Összesen: 217 milliárd forint (költségvetés-
 ben egyetlen előirányzatként szerepel)


 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás       49
                      (Forrás: PM)
 3.1 Kapcsolatunk az Európai Unióval
 3.1.4 Befizetések (éves átlagban, kategóriánként)
2007-2013   21,6         176,2             32,5


                Brit korrekció
                GNI-alapú befitzetés
                Áfa-alapú befizetés


2004-2006 18,1       139,2            28,2
      0,0   50,0   100,0      150,0     200,0   250,0
   2011.12.05.            pénzügyi igazgatás
                  milliárd forint                50
                                     Forrás: PM
 3.2 Hazánk és a Gazdasági és
   Monetáris Unió (GMU)
• Az uniós tagság előfeltétel a GMU-tagsághoz
• A konvergencia-kritériumok teljesítése ese-
 tén a jelölt ország köteles belépni a GMU-ba
• A számszerű kritériumok: mérsékelt infláció,
 mérsékelt kamatszint, maximált éves állam-
 háztartási hiány (a GDP 3 %-a), maximált bruttó
 államadósság (a GDP 60 %-a), 2 éven keresztül
 kellő árfolyam-stabilitás
• A GMU-tagság a monetáris önállóság meg-
 szűnésével jár: előnyök és hátrányok
 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás    51
 3.3 Kapcsolataink a nemzetközi
   pénzügyi szervezetekkel
• A   legfontosabb  multilaterális pénzügyi
 szervezetek: Nemzetközi Valutaalap (IMF) és
 a Világbank-csoport (WB)
• Nemzetközi fejlesztési bankok: az Európai
 Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD), Európai
 Beruházási Bank (EIB)
• A nemzetközi pénzügyi szervezetek je-
 lentősége: hitelfelvételi forrás és makrogazda-
 sági konzultáció, szakmai kapcsolat

 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás    52
 3.4 A nemzetközi pénzügyi piac
     főbb szereplői
• A magyar gazdasági fejlődés külső tőkéjének
 forrásai a magánszektorból: kereskedelmi és
 befektetési bankok, befektetési alapok, intézményi
 befektetők (biztosítók, nyugdíjalapok)
• A tőzsde szerepe a magyar gazdaságban: tőke
 forrása, a gazdaság indikátora
• A pénzügyi rendszerünk átalakulása a globalizáció
 során: a banki és biztosítási piacok nemzetköziesedése,
 a tőkemozgások korlátjainak fokozatos felszámolása, a
 közvetlen  külföldi  befektetések  („működőtőke”)
 szerkezet-alakító szerepe
 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás      53
   3.5 A tőkeáramlás hatása
      pénzügyeinkre
• Fogalmak: feltörekvő piacok, átalakuló gazda-
 ságok, tagjelölt (konvergáló) országok
• A pénzfolyamatok alakítói: portfólió-befek-
 tetők, stratégiai befektetők, közvetlen befekte-
 tések, forró pénzek
• A pénzügyi nyitottság következményei:
 fúziók és felvásárlások (baráti és ellenséges)
• A pénzpiacok nemzeti szabályozása   -
 versus- nemzetközi szabályozási közösség
 (OECD, BIS, IMF)
2011.12.05.     pénzügyi igazgatás     54
     A 3. fejezethez kapcsolódó
          fogalmak

•  Közvetlen beruházás
•  Portfólió-befektetés
•  Stratégiai befektetők
•  A vállalatok összeolvadása, fúziója
•  IMF, WB, EIB, EBRD, OECD
•  Strukturális Alapok - Kohéziós Alapok
•  Gazdasági és Monetáris Unió
•  ÁFA- és GNI alapú befizetés

   2011.12.05.    pénzügyi igazgatás  55
 A 3. fejezet ismeretellenőrző
      kérdései
• Mutassa be a pénzügyi globalizáció jelen-
 ségeit!

• Ismertesse a magyar gazdaság szempont-
 jából különösen fontos nemzetközi pénzügyi
 szervezeteket!

• Ismertesse a strukturális alapok célját, a
 forrásokhoz való hozzájutás feltételeit!
 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás     56
        4. fejezet
A költségvetési és pénzügyi
folyamatok ellenőrzésének
  és szabályozásának
    intézményei


 2011.12.05.   pénzügyi igazgatás  57
  A 4. fejezethez kapcsolódó
      célkitűzések
A hallgató szerezzen átfogó ismereteket:

• A közbevételek – közkiadások teljesítése körében
 közreműködő pénzügyi intézményekről
• A pénzpiacok szereplőinek, pénzügyi közvetítőknek
 állami felügyeletéről
• A tőkepiac állami szabályozásáról, intézményi
 kereteiről, hatósági felügyeletéről, eszközeiről
• A pénzügyi rendszer kockázatait csökkentő
 intézményekről, szabályokról
  2011.12.05.     pénzügyi igazgatás     58
         4.1 Az adózás rendje I.

1. Az adózás rendjéről szóló törvényi szabályo-
  zás – Art. (2003. évi XCII. tv.), valamint
  Ket. (2004. évi CXL. tv.)

2. Az adózás rendjének tárgyi hatálya:

•  törvényen alapuló fizetési kötelezettségek
•  központi költségvetési pénzügyi támogatások
•  adóhatósági eljárások

  2011.12.05.      pénzügyi igazgatás    59
        4.1 Az adózás rendje II.

         Az adózási rend fő szereplői
         adózó             adóhatóság

•Természetes személy
                  •APEH és szervei
•Jogi személy
                  •VPOP és szervei
•Jogi személyiség
                  •Települési önkormányzatok
 nélküli gazdasági
                  jegyzői
 társaság
 2011.12.05.       pénzügyi igazgatás        60
    4.1 Az adózás rendje III.

• Az adókötelezettség fogalma
• bejelentési kötelezettség, nyilatkozattétel
• Adómegállapítási kötelezettség (levonás, besze-
 dés)
• adóbevallási kötelezettség
• adó- (adóelőleg-) fizetési kötelezettség
• bizonylatolási kötelezettség
• nyilvántartások vezetésének kötelezettsége
• adatszolgáltatási kötelezettség
• adólevonás, adóbeszedés
 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás    61
      4.1 Az adózás rendje IV.
Az adókötelezettség teljesítésének módjai:
• Önadózás,
• Adólevonás, - beszedés
• Kivetés, kiszabás
• Utólagos adómegállapítás, azonnali ellenőrzés
Az adóhatósági tevékenység központi eleme:
hatósági ellenőrzés
Az adóigazgatási eljárás
• ex-officio (tipikus: szankciók)
• kérelemre (tipikus: méltányosság)
  2011.12.05.    pénzügyi igazgatás     62
      4.2 Az APEH feladatainak
        csoportosítása
• adóztatási feladatkör: Közp.-i költségvetés, Nyugdíj-
 biztosítási Alap, Egészségbiztosítási Alap vagy Elkülönített
 Állami Pénzalap javára történő befizetés+Kzp-i költségvetés
 és az Elkülönített Állami Pénzalap javára juttatott támo-
 gatás, adó-visszaigénylés megállapítása, beszedése, nyil-
 vántartása, végrehajtása, kiutalása, ellenőrzése

• Állam nevében a polgári jogi igény előterjesztése adó
 vagy ktg.vetési támogatással kapcsolatos bcs.-ek esetén

• Ellenőrzési feladatok

• egyéb feladatok (információszolgáltatás adó és pénz-
 forgalmi adatokról, önkormányzatok tájékoztatása a bevételi
 adatokról, számítástechnikai szolgáltatás, adatfeldolgozás)
  2011.12.05.      pénzügyi igazgatás       63
4.3 A közkiadások teljesítése I.
 A költségvetési szervek pénzgazdálkodása

• decentralizált gyakorlat
• centralizált gyakorlat

    A mai kincstári rendszer elemei

• Magyar Államkincstár (1996. jan. 1-től)
• a kincstári rendszer alrendszerei
• kincstári körbe tartozó költségvetési szervek
  Kincstári Egységes pénzügyi igazgatás
• 2011.12.05.     Számla (Kesz) és az MNB   64
 4.3 A közkiadások teljesítése
        II.Magyar Államkincstár          Államadósság Kezelő
  (2003.06.30.)               Központ
                       (Rt.)


      Regionális
     Igazgatóságok


2011.12.05.       pénzügyi igazgatás       65
   4.4 A Magyar Államkincstár
       főbb feladatai

• a költségvetés végrehajtása,
• pénzügyi szolgáltatások,
• pályázatos támogatások, követeléskezelés,
• a törzskönyvi és egyéb nyilvántartások vezetése,
• család- és egyéb szociális támogatások folyósítása,
• központi illetményszámfejtés.

 2011.12.05.     pénzügyi igazgatás     66
    4.5 Az Államadósság Kezelő
    Központ Zrt. főbb feladatai
• A központi költségvetés éves és középtávú finanszírozási
 terve
• Kidolgozza az államadósság finanszírozásának stratégiáját
• Gondoskodik az államadósság terheinek kifizetéséről
• Elemzi az állami adósságszolgálat és állampapírpiac
 folyamatait
• Szervezi az állampapír-kibocsátásokat, a hitelfelvételeket
 és a hitelátvállalásokat
• Szervezi a másodlagos állampapírpiacot
• Tájékoztat az államadósság alakulásáról és az
 állampapírpiac folyamatairól
  2011.12.05.     pénzügyi igazgatás      67
 4.6 A pénzügyi piacok állami
     felügyelete
• Stabilitás, rugalmasság a pénzügyi piacokon:
 az állami feladatai
• A pénz-, tőke- és biztosítási piac felü-
 gyelete
• A tisztességes piaci verseny fenntartása
• Fogyasztóvédelem
• Hatósági ellenőrzési és felügyeleti teendők
• Egyéb védelmi elemek: OBA, BEVA, önkéntes
 garanciaalapok
 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás    68
   4.7 A PSZÁF kialakulásának
       bemutatása
             Állami Értékpapír- és
Állami Bankfelügyelet    Tőzsdefelügyelet

              Állami
 Állami Pénz- és    Biztosítás-
                       Állami
Tőkepiaci Felügyelet   felügyelet
                    Pénztárfelügyelet         Pénzügyi Szervezetek Állami
              Felügyelete
  2011.12.05.      (2001.
           pénzügyi igazgatás04.01.)  69
4.8 Pénzügyi Szervezetek Állami
     Felügyelete
• Jogállása

• Szervezeti felépítése

• Bevételei, gazdálkodása

• Feladat-, hatáskörei

• Engedélyezési-jóváhagyási jogkörei

• Hatósági ellenőrzési jogkörei

• Felügyeleti intézkedési jogköre
 2011.12.05.   pénzügyi igazgatás  70
4.9 A pénzügyi piacok ügyfeleinek
      védelme
• OBA

• BEVA

• Magánnyugdíjpénztárak Garanciaalapja

• Az önkéntes betétbiztosítási alapok

• Az önkéntes intézményvédelmi alapok

• A biztosítók ügyfélvédelmi alapjai
 2011.12.05.   pénzügyi igazgatás  71
4.9.1 Országos Betétbiztosítási Alap
 •  Jogállása
 •  Feladatai
 •  Bevételei
 •  A kártalanítás szabályai

   4.9.2. Befektető-védelmi Alap
 • Jogállása
 • Feladatai
 • Bevételei
 • A kártalanítás szabályai
 2011.12.05.    pénzügyi igazgatás  72
4.10 Az igazgatás és a jogi szabályozás
  európai uniós és más nemzetközi
       kapcsolatai
 • Az EU normái

 • IMF: módszertani egységesítés

 • WTO: A nemzetközi kereskedés szabályai

 • OECD: határon túlnyúló befektetések, export-
  finanszírozás, pénzforgalom (lásd a pénzmosás el-
  lenőrzésének szabályozását)

 • BIS: a bankfelügyeleti szabályok egységesítése
  2011.12.05.    pénzügyi igazgatás      73
    A 4. fejezethez kapcsolódó
        fogalmak

• Adózó, adóhatóság, adóigazgatási eljárás,
 adókötelezettség
• PSZÁF
• Állami törvényességi felügyelet
• OBA, BEVA
• pénzmosás

 2011.12.05.   pénzügyi igazgatás   74
       A 4. fejezet
    ismeretellenőrző kérdései

• Mutassa be az adóhatóságokat!
• Mutassa be a PSZÁF jogállását, hatósági el-
 lenőrzési jogköreit!
• Milyen szervezetek működnek közre a pénzü-
 gyi piacok ügyfeleinek védelme érdekében?


 2011.12.05.   pénzügyi igazgatás   75

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:12/5/2011
language:Hungarian
pages:75