Munkaterv iskolai 2010 2011 by K8R0b2R9

VIEWS: 26 PAGES: 29

									      Bocskai István Általános Iskola
        INTÉZMÉNYI
        MUNKATERV

           2010/2011.
Debrecen, 2010. szeptember 12.
1. A tanév fő feladatai

  1.1. A tehetségfejlesztés rendszerének hatékony és magas színvonalú működtetése.

  1.2. A neveltségi szint emelése.

  1.3. Az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése.

  1.4. Kompetencia mérés tapasztalatainak felhasználása a tanórákon.

  1.5. Szülők és nevelők közötti kapcsolat erősítése (szülők-nevelők találkozója, sport-és
     szüreti délután megrendezése, szülők, diákok, pedagógusok részvételével.)

2. Iskolai ünnepségek

  -  Tanévnyitó
  -  Október 6. (osztálykeretben)
  -  Október 23.
  -  Március 15.
  -  Ballagás
  -  Évzáró

3. A tanév rendje

3.1. A szorgalmi idő

  Első tanítási nap:    2010. szeptember 01.
  Utolsó tanítási nap:   2011. június 15.
  Tanítási napok száma: 183
  Az I. félév 2011. január 14-ig tart, január 21-ig kell az ellenőrzőbe beírt félévi
  eredményekről tájékoztatni a szülőket.

3.2.Tanítási szünetek

  Őszi szünet:    2010. november 02-től november 05-ig tart
  Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2010.október 29. (péntek)
  Szünet utáni első tanítási nap:    2010.november 08. (hétfő)

  Téli szünet:    2010. december 22-től 2011. január 02-ig tart
  Szünet előtti utolsó tanítási nap:   2010. december 21. (kedd)
  Szünet utáni első tanítási nap:    2011. január 03. (hétfő)

  Tavaszi szünet: 2011. április 21-től 2011. április 27--ig tart
  Szünet előtti utolsó tanítási nap:   2011. április 20. (szerda)
  Szünet utáni első tanítási nap:    2011. április 27.(szerda)
2
3.3. Tanításmentes munkanapok

  A tanév folyamán meghatározott pedagógiai célra 5 munkanapot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel a tantestület, ebből egy nap programjáról a nevelőtestület
jóváhagyásával az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, két napot belső
továbbképzésre, egy napot tantestületi kirándulás és egy napot osztálykirándulásra használ fel
a tantestület.

4. Az iskola nyitva tartásának rendje

  - nyitva tartási idő:       700 - 2000
  - reggeli ügyelet:        700 - 0800
  - tanítási órák:         800 - 1330
  - ebéd:              1200 -1400
  - napközis foglalkozások:     1140-1610
  - tanulószobai foglakozás:    1235 -1535
  - összevont napközi        1610 -1710
  - egyéb tanórán kívüli foglalkozás
   (szakkör, tanfolyam, DSE edzések,
   gyógytestnevelési órák, hittan) 1300 - 2000

  Vezetői ügyelet:
   „A” hét:    hétfő          Csák László
           kedd           Nagyné Ménes Katalin
           szerda          Dr.Mihálydeák Tamásné
           csütörtök        Nagyné Ménes Katalin
           péntek          Dr.Mihálydeák Tamásné

   „B” hét:     hétfő         Csák László
            kedd          Dr.Mihálydeák Tamásné
            szerda         Nagyné Ménes Katalin
            csütörtök       Dr.Mihálydeák Tamásné
            péntek         Nagyné Ménes Katalin
3
              ELLENŐRZÉSI         TERV
                     2010/2011.


  I.   A pedagógiai program megvalósulásának ellenőrzése

  Az ellenőrzés területei
  1. Dokumentációk ellenőrzése

     - Órarend ellenőrzése
      Időpont: 2010. augusztus 31.
      Az ellenőrzést végzik: igazgató
                  igazgatóhelyettesek
     - A tanulók baleset megelőzési oktatásának ellenőrzése
      Időpont: 2010. szeptember 14.
      Az ellenőrzést végzik: igazgatóhelyettesek

     - Munkatervek (munkaközösségi tervek, DÖK, ifjúságvédelem, szakköri munkatervek,
      IMIP) ellenőrzése
      Időpont: év eleje
     Az ellenőrzést végzik: igazgató
                 igazgatóhelyettesek
                munkaközösség vezetők

     - Osztálynaplók, szakköri naplók, napközis naplók pontos vezetésének ellenőrzése
      Időpont: évente 4-szer
      Az ellenőrzést végzik: igazgató
                 igazgatóhelyettesek

     - Ellenőrzők, tájékoztató füzetek ellenőrzése
      Időpont: folyamatos
      Az ellenőrzést végzik: osztályfőnökök
                 igazgató
                 igazgatóhelyettesek

     - Tanmenetek ellenőrzése
      Időpont: 2010. szeptember 15.
      Az ellenőrzést végzik: igazgató
                 igazgatóhelyettesek
                 munkaközösség vezetők

     - Statisztika ellenőrzése
      Időpont: 2010. október 05.
      Az ellenőrzést végzik: igazgató
                  igazgatóhelyettesek
4
  -  Bizonyítványok, törzslapok ellenőrzése
    Időpont: 2010. október 01.
        tanév vége
    Az ellenőrzést végzik: igazgató
                igazgatóhelyettesek

  -  Javítóvizsgák lebonyolításának és jegyzőkönyvének ellenőrzése
    Időpont: 2011. augusztus 31.
    Az ellenőrzést végzik: igazgató
                igazgatóhelyettesek
  .
  2. A tanulmányi munka eredményességének ellenőrzése

    Az ellenőrzés kiemelt területei:

    - Új tantárgyat tanító kollégák, új nevelők munkájának fokozott figyelemmel kísérése
    - A tanórán kívüli tevékenységek ellenőrzése
    - 4-6-8. évfolyamokon folyó oktató-nevelő munka hatékonyságának a mérése, különös
     tekintettel az országos kompetenciamérésben szereplő tantárgyakra. (magyar,
     matematika )
    - Az 1. és 5. évfolyamon az átmenet sikerességének ellenőrzése

    Az ellenőrzés módszerei:

    Óralátogatások, óraelemzések
    Beszámoltatások
    A tanulók teljesítményének figyelemmel kísérése
    Tanulmányi statisztikák elemzése
    Országos és helyi felmérések eredményeinek elemzése
    Az ellenőrzést végzik: igazgató
                igazgatóhelyettesek
                munkaközösség vezetők

    - A felzárkóztatás ellenőrzése
    Fejlesztő pedagógus munka ellenőrzése
    A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása
    A programokban résztvevő tanulók száma
    Eredményességi mutatók
    A bukott tanulók száma, tantárgyi bukások száma
    Az ellenőrzést végzik: igazgató
                igazgatóhelyettesek
                munkaközösség vezetők
    - Tehetséggondozás ellenőrzése
    Versenyfelkészítés, versenyeredmények
    Tehetséggondozó program ellenőrzése
    Szakköri tevékenység

    Az ellenőrzést végzik: igazgató
               igazgatóhelyettesek
               munkaközösség vezetők


5
  3. Az étkezés rendjének ellenőrzése:
   Az ellenőrzést végzik: igazgató
               igazgatóhelyettesek

  4. A beiskolázás és továbbtanulás ellenőrzése
    - Iskolánkba jelentkezők, felvettek, elutasított tanulók
    - A 8. osztályosok közül hány tanulót vettek fel gimnáziumba, szakközépiskolába,
     szakképző intézetbe
    - Pályaválasztás, pályaorientáció
     Az ellenőrzést végzik: igazgató
   .              igazgatóhelyettesek

   5. A munkaközösségi szakmai munka ellenőrzése
     - A munkaközösségi munkatervben kitűzött célok, feladatok megvalósulása
      (többletteljesítés, hiányok)
      Az ellenőrzést végzik: igazgató
                  igazgatóhelyettesek
      Módszer:
         munkaközösségi programok látogatása
         beszámoltatás (év végén)
         beszélgetés

   6. Az ügyeleti munka ellátásának ellenőrzése
    A reggeli, az óraközi szünetek és az összevont napközi teendőinek ellenőrzése.

     Az ellenőrzést végzik: igazgató
                igazgatóhelyettesek
     Módszer: személyes ellenőrzés

  II.    Nem pedagógus alkalmazottak munkájának ellenőrzése
      - Munkavédelmi, munkafegyelmi, tűzvédelmi előírások betartása
      - Pontos jelenlét
      - Az elvárásnak és a munkaköri leírásnak megfelelő munkavégzés
      - Takarékos, célszerű eszköz- és anyaghasználat
      - Az iskolaudvar rendjének tisztaságának ellenőrzése
      - Az uszoda szakszerű üzemeltetésének ellenőrzése
      - Az iskolai karbantartás tevékenységének ellenőrzése
       Időpont: évente kétszer részletesen ( augusztus, február)
      - Karbantartási napló ellenőrzése ( 3 havonta )
      - Az iskola tisztaságának ellenőrzése ( folyamatos )

     Módszer: beszélgetés,
          megfigyelés
          szemle

      Az ellenőrzést végzik: igazgató
                 igazgatóhelyettesek
                 gondnok
                 munkavédelmi felelős


6
Az Intézményi Minőségirányítási Programból adódó célok, feladatok


  -  Olyan iskolát ajánlani a szülőknek és tanulóknak, amelyik az életkornak megfelelően
    olyan tudást biztosít, hogy a tanulók egész életükre hasznos útravalót kapjanak.
  -  Az oktató-nevelő munkában központi fontosságú a személyiségfejlesztés, a testi-lelki
    és szellemi nevelés összhangjában.
  -  Következetes, követelményközpontú oktatás, gyermekközpontú nevelés.
  -  Évente folyamatosan megújuló, korszerűsödő iskolaépület.
  -  Az oktató-nevelő munkához szükséges szemléltető, audiovizuális segédeszközök
    folyamatos felújítása, beszerzése. Neumann János számítástechnika terem
    modernizálása, hogy megfeleljen a speciális csoport igényeinek.
  -  Könyvtárunk elhelyezésének megoldása, hogy hasznosan használhassák diákok és
    pedagógusok.
  -  Az iskola népszerűségének, keresettségének megtartása.
  -  Felvételi és beiskolázási arányok megtartása.
  -  A pedagógus és szülő közös munkája a kellemesebb környezet kialakításában,
    tanulóközpontú helyi tanterv elkészítésében.
  -  A DSE és a Debreceni Sportiskola együttműködésének folytatása, országos
    elismertség megtartása.
  -  A Bocskai Iskoláért Alapítvány hatékony és sikeres működése.

Iskolánk legfontosabb feladata a gyakorlatias, az önmegvalósítást, személyiségfejlődést
szolgáló oktató-nevelő munka, melynek eredményeként a tanulók képessé válnak a jövőben
megkívánt élethosszig tartó tanulásra. Tanulók és pedagógusok számára megfelelően inspiráló
környezetet, légkört kell biztosítani. A hagyományok életben tartását, az iskolai közösséghez
tartozást külsőségekben is erősíteni kell (póló, jelvény, zászló). Fontos a tanító tanár
személyisége, szakismerete, tapasztalata, amely segíti az alapkészségek, a tehetség
kibontakozását.

Minőségi célok

A fentiek és a Pedagógiai Programunkban meghatározott alapelvek, célok, feladatok adják az
alapot minőségi céljaink megfogalmazásához:

  -  Tanulónk olyan alapkészségek, tanulási képességek birtokába jussanak, hogy a
    lemorzsolódás és a bukások száma csökkenjen, illetve érjük el, hogy minden tanuló
    sikeresen teljesítse a továbbhaladás követelményeit
  -  Fiataljaink és munkatársaink testi-lelki egészségének megóvása érdekében alakítsuk ki
    az egészséges életvitel igénylését (szabadidő hasznos eltöltése, sport, étkezés, stb.)
  -  Az intézményünk direkt vezetői beavatkozás, külső hatások nélkül is képes legyen a
    szakmai – működési nehézségek folyamatos kezelésére, javítására.
  -  A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelésekor a
    partneri elégedettség mértéke egyetlen területen se essen 3,5 átlag alá. Alapvetően
    fontos számunkra partnereink elégedettségének javítása, ennek érdekében a már
    felmért igények alapján folytatni kell a megkezdett, s folyamatban lévő céljaink
    megvalósítását az intézkedési tervek szerint.
  -  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az iskola területén ne történjen
    elkerülhető baleset.
7
  -  A pedagógiai programunkban, éves munkatervekben kitűzött határidőket pontosan
    betartjuk.
  -  Fejlesztjük a szülőkkel való együttműködést. A szülők nagyobb arányú bevonása az
    iskola életébe. Maximálisan kihasználjuk a szülő – pedagógus találkozási
    lehetőségeket. Támogatjuk a szülői kezdeményezéseket.
  -  „Akikre büszkék vagyunk” fal készítése és folyamatos működtetése.

A fenntartói elvárásokra épített minőségcéljaink:

  -  Tanulóink fizikai és motorikus képességeinek teljesítmény a Mérei-féle ponttáblázat
    alapján a normál osztályokban 60, a testnevelési osztályokban 75 pont fölött legyen.
  -  A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban való felvétel érje el a 75-80%-ot.
  -  Nyolcadik év végén a szintfelmérő vizsgán a tanulóink 20%-a teljesítse az alapfokú
    vizsga követelményeit.

Az iskolaszervezet hatékonyságának növelése érdekében kitűzött céljaink:

  -  innovációs törekvések erősítése
  -  elemzésekre, tényekre épülő döntések hozatala
  -  kétirányú információs rendszer kiépítése
  -  hatékony konfliktuskezelési eljárások elsajátítása
  -  közösen kidolgozott, legitim pedagógus értékelési rendszer működtetése
  -  különlegesen eredményes iskola kialakítása:
    ° produktív iskolai légkör: (rendezett környezet, problémamegoldó irányultság,
     egységes tantestület)
    ° diákjaink segítése az alapvető tanulási készségek elsajátításában
    ° tanulók előrehaladásának folyamatos nyomon követése
    ° kiemelkedő vezetés
            iskolai tevékenységek gyakori és személyes értékelése, ellenőrzése
            a tanárok támogatása
            a megfelelő források megkeresése
    ° eredményes oktatásszervezés és végrehajtás
    ° jelentős szülői részvétel
    ° pontosan meghatározott elvárások és követelmények a tanulókkal szemben

A vezetés felelőssége, elkötelezettsége

Cél, hogy az intézményi vezetés biztosítsa a következőket:

  -  minőség iránti elkötelezettségét,
  -  az intézményműködés rendjét,
  -  a partneri igényeknek megfelelő folyamatos fejlesztéséhez és a szervezeti kultúra
    fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat,
  -  a belső és külső jelzőrendszer működtetésével, a szabályzók előírásainak betartásával,
    a minőségpolitikai nyilatkozat 5 évenkénti felülvizsgálatával, a helyi pedagógiai
    program 4 évenkénti felülvizsgálatával, az éves munkaterv készítésével, évenkénti
    intézményértékeléssel és 3 évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával.
8
Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy:

  -  az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek,
    továbbá a fenntartó önkormányzat és az intézmény belső szabályzói hozzáférhetőek
    legyenek,
  -  azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák.

Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi dokumentumok –
törvények, különböző szintű rendeletek, a fenntartó, vagy az intézmény belső szabályzói –
minden munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, azokat mindenki ismerje meg,
munkaköri feladatuk ezek betartása.

Az Intézményi Minőségirányítási Programból adódó célok, feladatok
A minőségfejlesztési munkaterv az iskola munka- és feladattervének része.
Az IMIP-ben leírtaknak megfelelően- a meglévő szabályzatok alapján folytatjuk a
minőségfejlesztést.
A munkát a minőségfejlesztési team irányítja.

Minőségcéljaink a 2010/2011. tanévben:
a, az oktatás minőségéhez kapcsolódva:

  - Az IMIP működtetése, módosítása, korrekciók végrehajtása szükség esetén
  - A kompetencia alapú oktatás megvalósítása a tanítási órákon
    Az országos kompetenciamérés alapján alulteljesítő tanulók fejlesztése és fejlődésük
    eredményességének vizsgálata
  - Az alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztésével a tanulók korszerű, használható,
  alkalmazható tudásra tegyenek szert. Az oktató-nevelő munka eredményeként a tanulók
  váljanak képessé a jövőben kívánt élethosszig tartó tanulásra.
  - A tehetséggondozó programban résztvevő tanulók fejlesztése és fejlődésüknek nyomon
  követése
  - Pontosan meghatározott elvárások és követelmények a tanulókkal szemben
  - Diákjaink segítése az alapvető tanulási készségek elsajátításában
  - Az intézményen belül alakuljanak és érvényesüljenek az oktatás-nevelés közös
  követelményei
  - „ Akikre büszkék vagyunk” – fal készítése és folyamatos működtetése
  - Partnerközpontú magatartás fejlesztése, partnereink elégedettségének javítása
  - A Ped. Programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelésekor a partneri
  elégedettség mértéke egyetlen területen se essen 3.5 átlag alá

b, a pedagógusokhoz kapcsolódva:

  -  A pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetése, korrekciók végrehajtása
    szükség esetén (a mérőeszközök tartalmát nem érintő formai változtatások)
  -  Partneri elégedettség – igény mérése
  -  A szülőkkel való együttműködés fejlesztése, nagyobb arányú bevonásuk az iskola
    életébe. A szülői kezdeményezések támogatása. A szülő – pedagógus találkozási
    lehetőségek bővítése (ebben a tanévben is).
  -  Tanulóink neveltségi szintjének emelése.
  -  A hagyományok életben tartását, az iskolai közösséghez tartozást külsőségekben is
    erősíteni kell. (jelvény, póló, zászló)


9
c, a fenntartói elvárásokhoz kapcsolódva

   -  Tanulóink fizikai és motorikus képességeinek teljesítménye a Mérei-féle ponttáblázat
     alapján a normál osztályokban 60., a testnevelési osztályokban 75 pont fölött legyen.
   -  A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokba való felvétel érje el a 75-80%-ot.
   -  A nyolcadik év végén a tanulók 10%-a teljesítse az alapfokú nyelvvizsga
     követelményeit. Nyolcadik év végén idegen nyelvből a házi szintfelmérésen a tanulók
     40%-a érjen el 60%-os eredményt.


d, az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódva:

   -  Kapcsolattartás a társintézményekkel, különös tekintettel az óvodákra, mint közvetlen
     partnerekre (Mesekert Óvoda, Angyalkert Óvoda, Kuruc Utcai Óvoda,
     Szabadságtelepi Óvoda, Karácsony György Utcai Óvoda, Sípos Utcai Óvoda)
   -  A marketing munka tudatosítása, az intézmény jó hírnevének növelése
   -  Az iskola népszerűségének, keresettségének megtartása
   -  A felvételi és beiskolázási arányok megtartása
   -  A Bocskai Iskoláért Alapítvány hatékony és sikeres működtetése
   -  A DSE és a Debreceni Sportiskola együttműködésének folytatása, az országos
     elismertség megtartása
   -  Az intézmény szervezeti kultúrájának további fejlesztése
   -  Az iskolaszervezet hatékonyságának növelése


A minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladataink a tanév során:

   -  A minőségfejlesztési team, körök működtetése
   -  A minőségcélok elérését célzó intézkedési terv készítése, megvalósítása, értékelése,
     korrekciós terv készítése szükség esetén
   -  A minőségcélok teljesítésének tanév végi értékelése a nevelőtestület, szülői szervezet
     által
   -  A tanév során végzett munkáról beszámoló küldése a fenntartónak
10
                                      Munkaterv

   Feladatok:               Módszerek, eljárások:         Dokumentumok:        Határidő:     Felelős:

- Belső ellenőrzés (Ped. Program        - ellenőrzés            - Ped. Program      folyamatos     igazgató
 SZMSZ, belső ellenőrzési terv         - dokumentumok           - SZMSZ
 alapján) Nevelő – oktató munka         elemzése
 ellenőrzése (pedagógusok és tanu-
 lók esetében) A pedagógiai munka
 ellenőrzése.

- A minőségfejlesztési team          - eljárásrend           - munkaköri leírások    2010.aug.31.    team tagok
 munkarendjének ki-                              - munkaterv
 alakítása

- A partnerlista felülvizsgálata       - a dokumentumok         - frissített partnerlista  2010. szept.30  Szaláncziné
                        Elemzése                                   Kothay Judit

- A minőségfejlesztési team          - dokumentumok          - frissített szabályzatok  2010.szept.30.  team tagok
 szabályzatainak módosítása           elemzése
 szükség esetén.


- Tanulóink neveltségi szintjének       - elemzés, összehasonlítás    - kérdőívek         2010. nov. 30.  team tagok,
 emelése érdekében kérdőíves                                                osztályfőnökök,
 felmérés a pedagógusok, szülők,                                              (későbbi feladat-
 tanulók körében                                                       terv szerint)

- Tanulóink neveltségi szintjének emelése   - elemzés            - jegyzőkönyv        2011.jan. 11.  team elnöke
 érdekében a témával foglalkozó                                               a kör tagjai
 minőségi kör/körök létrehozása
   11
  Feladatok:                Módszerek, eljárások:      Dokumentumok:      Határidő:     Felelős:


- A partneri elégedettség – igény mérése a   - elemzés, összehasonlítás    - kérdőívek     2011.febr.15   team elnöke
 középiskolákban (a volt 8-os
 tanulóink teljesítményéről,
 helytállásáról)

- Az igények, elégedettség          - elemzés, összehasonlítás   - összefoglaló elemzés  2011.márc.1.   team elnöke
 elemzése. Célok, prioritások
 meghatározása.

- A beiratkozó 1. évfolyamos szülők        - elemzés           - kérdőívek     2011.ápr.30.   Szőnyi Péterné
 iskolaválasztási szokásainak mérése.

- Intézkedési terv készítése           - ellenőrzés         - intézkedési terv  2011.máj.31.    team elnöke

- Az intézkedési terv megvalósítása,      - ellenőrzés, értékelés    - korrekciós terv   2011.máj.31.    team elnöke,
 értékelése, korrekciós terv szükség                                          igazgató
 esetén.

- Az IMIP módosítása               - a dokumentum elemzése   - módosított IMIP   2011. jún.

- Az értékelés elfogadtatása a nevelő-                    - jegyzőkönyvek    2011. jún.15.   team elnöke,
 testülettel, szülői szervezettel.                                           igazgató

- A beszámoló megküldése a fenn-                        - beszámoló      2011. jún. 15.   team elnöke,
 tartónak.                                                       Igazgató

Mérés – értékelés:
   12
  Feladatok:                Módszerek, eljárások:    Dokumentumok:        Határidő:        Felelős:

- Az országos kompetenciamérés        - elemzés, értékelés      - mérőlapok       folyamatos     igazgató, ig. helyettesek
 alapján alulteljesítő tanulók fej-                    - intézkedési terv             érintett munkaközösségek
 lesztése és fejlődésük vizsgálata


- A kompetenciamérés eredményei-       - elemzés, összehasonlítás  - tanulói tesztfüzetek  2011. febr. vége   igazgató, ig. helyettesek
 nek feldolgozása (előző tanévi)                     OKÉV értékelőlapok                 team
                                      - Intézkedési terv

- Az országos kompetenciamérés         - megbeszélések       - ütemterv       2010.máj.25.    igazgató, ig. helyettesek
 előkészítése.                                                    érintett munkaközösségek


- Teljesítményértékelés folyamatának     - óralátogatások, értékelő  - értékelőlapok,    tanév során      igazgató, ig. helyettesek
 megvalósítása, eljárásrendjének ellen-    interjúk lebonyolítása,    összefoglaló,     folyamatos,     érintett munkaközösségek
 őrzése, az alkalmazás előkészítése.     összegzés           feljegyzés       2011. június    minőségirányítási team

- A tehetséggondozó programban részt-     - elemzés, értékelés    - összefoglalók     folyamatos     igazgató, ig. helyettesek
 vevő tanulók fejlesztése és fejlődésének                             a tanév során    érintett munkaközösségek
 nyomon követése
   13
                 FELADATELLÁTÁSI TERV
                  2010/2011. TANÉVRE
Szeptember
  - Órarend készítése
   Határidő: 2010. szeptember 01.
   Felelős:   Katona Péterné, Pintér Anikó

   -  Szülői értekezlet 2010. szeptember 13. alsó tagozat
                 szeptember 14. felső tagozat
     Felelős: igazgatóhelyettesek
          osztályfőnökök

   -  Munkaközösségek munkaterveinek leadása
     Határidő: 2010. szeptember 06.
     Felelős: munkaközösség vezetők

   -  Naplók, tanmenetek, szakköri munkatervek leadása, jóváhagyása
     Határidő: 2010. szeptember 15.
     Felelős: igazgatóhelyettesek
          szaktanárok
           munkaközösség vezetők

   -  Szüreti mulatság
     Határidő: 2010. szeptember 24.
     Felelős: igazgató
          tantestület

   -  Hulladékgyűjtés
     Határidő: 2010. szeptember 28-29.
     Felelős: Tóth Zsuzsa

   -  Anyakönyvek elkészítése
     Határidő: 2010. október 01.
     Felelős: osztályfőnökök

     - Levelezős versenyek és a különböző szaktárgyi versenyek szervezése
      Határidő: 2010. szeptember 30.
     Felelős: szaktanárok

     - Tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének felmérése, értékelése 2-8.
      osztályokban.
      Határidő: 2010. szeptember 30.
      Felelős: testnevelők

     - A népmese napjának megünneplése
      Határidő: 2010. szeptember 30. - kedvenc népmesém címmel illusztráció készítése
      Felelős: magyar tanárok     - kiállítás rendezése mesekönyvekből
          napközis nevelők    - városi versenyeken való részvétel
                      - mesedélután
                      - aszfalt- rajzverseny14
   -  Előkészítők, szakkörök indítása
     Határidő: 2010. szeptember 01.
     Felelős: szakkörvezetők
         előkészítőt vezető tanárok
         igazgatóhelyettesek

   -  Dominó verseny (1-4.osztály)
     Határidő: 2010. szeptember 30.
     Felelős: Szendrákné Jaczkó Ildikó

   -  Mozilátogatás alsós tanulók száma
     Határidő: 2010. szeptember 30.
     Felelős: Kovács Csabáné

   -  Iskolaújság indítása, anyaggyűjtés az 1. számhoz
     Határidő: 2010. szeptember 30.
     Felelős: Kozákné Király Etelka

Október
  - Magatartás és szorgalom értékelése
   Határidő: 2010. október 31.
   Felelősök: osztályfőnökök

   -  Naplók, ellenőrzők ellenőrzése
     Határidő: 2010. október 31.
     Felelősök: osztályfőnökök

   -  A 8. osztályos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről
     Határidő: 2010. október 31.
     Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök

   -  Rádiós emlékműsor október 6. tiszteletére
     Határidő: 2010. október 6.
     Felelős: Kozákné Király Etelka

   -  Bocskai-hét (2010. október 11-15.) rendezvénysorozata
     Megnyitó
     A Bocskai szobor megkoszorúzása az iskolában és a Kálvin téren
     Határidő: 2010. október 11.
     Felelős: DÖK vezető
     Kovács Csabáné

   -  Bocskai és kora történelmi vetélkedő 5-6. és 7-8. osztályban
     Határidő: 2010. október 15.
     Felelős: Bárány Eleonóra Enikő

   -  Aszfalt-rajzverseny (5-8. osztály): Történelmi vonatkozású címerek ábrázolása
     Határidő: 2010. október 15.
     Felelős: Kiss Ferencné
         Tóth Zsuzsa15
   -  Kerékpárverseny (5-8. osztály)
     Határidő: 2010. október 15.
     Felelős: Tóth Zsuzsa

   -  Sportversenyek:           - kispályás labdarúgás 5-8. osztály
     Határidő: 2010. október 15.     - sor-és váltóverseny 1-4. osztály
     Felelős: testnevelők
         napközis csoportvezetők

   -  Tűzzománc kiállítás a tanulók munkáiból
     Határidő: 2010. október 15.
     Felelős: Dr.Koczkáné Brecska Éva

   -  Városi vers-és prózamondó verseny 1-4.osztályos tanulóknak, valamint a
     nagycsoportos óvodások részére
     Határidő: 2010. október 14.
     Felelős: alsós igazgatóhelyettes
         alsós munkaközösség vezetők
         alsós magyart tanító nevelők

   -  Bemutató osztályfőnöki óra a 8.b osztályban
     Határidő: 2010. október 31.
     Felelős. Vince Erzsébet

   -  Ifjúsági hangversenybérlet 1. előadása
     Határidő: 2010. október
     Felelős: Farkasné Németh Éva

   -  Keresztrejtvény-fejtő verseny (1-4.évfolyam)
     Határidő: 2010 .október 30
     Felelős:   Dézsi Jánosné, Kiss Ferencné

   -  Sudoku verseny (3-4 osztály
     Határidő: 2010. október 15.
     Felelős: Szendrákné Jaczkó Ildikó
         Szöllösi Györgyné

   -  Rollerverseny
     Határidő: 2010. október 15.
     Felelős:   Kovács Csabáné
            Miklósné Sári Zsuzsanna

   -  Bolyai csapatverseny (3-8. évfolyam) iskolai fordulója
     Határidő: 2010. október 30.
     Felelős: matematika tanárok

   -  Iskolai ünnepség október 23-a alkalmából
     Határidő: 2010. október 22.
     Felelős: Mile Rita
          humán munkaközösség16
   -  Veszélyes valamint szelektív hulladékgyűjtés meghirdetése
     Határidő: folyamatos
     Felelős: technika, kémia, biológia szakos tanárok

   -  Serdülőkorra való felkészítés 6. osztályosoknak
     Határidő: 2010. október 30.
     Felelős: Szendrákné Jaczkó Ildikó

   -  Nyitott uszodai és tornatermi hétvége (Bocskais gyerekek, szülők, lakótelepi
     gyerekek, szülők, óvodások részére.
     Határidő: 2010. október 31.
     Felelős: testnevelők

   -  Tímárházi kézműves foglalkozás
     Határidő: 2010. október 31.
     Felelős: Szendrákné Jaczkó Ildikó

   -  Halloween Party
     Határidő: 2010. október 28.
     Felelős: Kothay Judit

   -  Dóczy Gimnázium Varázskuckójának látogatása
     Határidő: 2010. október 31.
     Felelős: Orbán Ernőné

November
    - Fogadóóra
    Határidő: 2010. november 22., 23.
    Felelős: nevelőtestület
         igazgató

     - Előadás szervezése a drogokról (7-8. osztály)
      Határidő: 2010. november 30.
      Felelős: Jenei Zoltán

     - Csillagászati hét előadássorozat
      Határidő: 2010. november 30
      Felelős: Orbán Ernőné

     - Sportgála szervezése
     Határidő: 2010. november 30.
     Felelős: testnevelők

     - Városi-megyei amatőr úszóverseny
      Határidő: 2010. november 30.
      Felelős: testnevelők

     - Nyitott uszodai és tornatermi hétvége
      Határidő: 2010. november 30.
      Felelős: testnevelők17
   - Sakkverseny
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős: Csák László

   - Varga Tamás matematika verseny iskolai fordulója
   Határidő: 2010. november 30.
   Felelős: matematika tanárok

   - Fog és testápolási hónap keretében játékos vetélkedő 1-4. osztály
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős:   Tarapcsák Jánosné
          Baginé Szalai Andrea
          Szendrákné Jaczkó Ildikó

   - Őszi plakátkészítés levelekből, termésekből
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős: napközis csoportvezetők

   - Diákparlament
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős: Tóth Zsuzsa

   - Ifjúsági hangversenybérlet 2. előadás
    Határidő: 2010. november 30.

   - Szobor készítése zöldségekből, gyümölcsökből
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős: napközis csoportvezetők

   - Koszorúkészítő verseny
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős: DÖK vezető
        Katona Péterné, Jászai Mária

   - Bolyai hét
    Határidő: 2010. november 22-26.
    Felelős: matematika és informatika tanárok


   - Szociometriai felmérés (5-8.o)
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős: osztályfőnökök

   - Látogatás a Tímárházba (5. o)
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős: Bárány Eleonóra Enikő

   - Évszakok a költészetben – iskolai szavalóverseny (5-8.o)
    Határidő: 2010. november 30.
    Felelős: magyar tanárok18
   - Fekete István író születésének 110., halálának 40. évfordulója alkalmából kiállítás
    rendezése
     Határidő: 2010. november 30.
     Felelős: humán munkaközösség tagjai

   - „Játszóház a Bocskaiban” a nagycsoportos óvodás gyerekek részére
     Határidő: 2010. november 30.
     Felelős: alsós munkaközösség, napközis munkaközösség

December
   - Mikulás ajándék készítése
    Határidő: 2010. december 06.
    Felelős: napközis nevelők

   - Mikulásünnepség az alsós irodalom és furulya szakkör előadásában
    Határidő: 2010. december 06.
    Felelős: Germánné Fekete Emma
         Simonné Martinovics Zsuzsa

   - Az iskolaújság 2. számának szerkesztése
    Határidő: 2010. december 20.
    Felelős: Kozákné Király Etelka

   - Mikulás-disco
    Határidő: 2010. december 06.
    Felelős: Tóth Zsuzsa

   - Képességfelmérés az 1. osztályokban (DIFER)
    Határidő: 2010. december 15.
    Felelős: alsós igazgatóhelyettes
         1.oszt.osztályfőnökök

   - „Amit az AIDS-ról tudni kell” – előadás és vetélkedő 8. osztályosok részére
    Határidő: 2010. december 20.
    Felelős: Papp Szilvia, Szendrákné Jaczkó Ildikó


   - Kosárlabda, röplabda, labdarúgás városi diákolimpián való részvétel
    Határidő: 2010. december 20.
    Felelős: testnevelők

   - Nyitott uszodai és tornatermi hétvége (óvodások, bocskais-gyerekek, lakótelepi
   gyerekek, szülők részére.
    Határidő: 2010. december 20.
    Felelős: testnevelők

   - Kazinczy szépkiejtési verseny 5-8. évfolyamok részére
    Határidő: 2010. december 20.
    Felelős: magyartanárok
19
     - Jelentkezés a központi középiskolás írásbeli felvételi vizsgára
     Határidő: 2010. december 10.
     Felelősök: 8. osztályosok osztályfőnökök

     - Magatartás és szorgalom értékelése
     Határidő: 2010. december 20.
     Felelősök: osztályfőnökök

     - Ellenőrzők ellenőrzése
     Határidő: 2010. december 20.
     Felelősök: osztályfőnökök

     - Karácsonyi bazár
      Határidő: 2010. december 20.
      Felelős: Tóth Zsuzsa

     - Fenyőünnep a napközis tanulók közreműködésével
      Határidő: 2009. december 20.
      Felelős: Szöllösi Györgyné, Miklósné Sári Zsuzsanna, Dézsi Jánosné

     - Karácsonyfa állítása, díszítése
      Határidő: 2010. december 20.
      Felelős: Tóth Zsuzsa, napközis csoportvezetők

     - Sítábor szervezése
      Határidő: 2010. december 20.
      Felelős: testnevelők


   -  Tanulók felkészítése a Zrínyi Ilona és a Kalmár László matematika versenyre,
     valamint a Kozma László Országos Informatikai alkalmazói versenyre.
     Határidő: 2010. december
     Felelős: matematika tanárok, informatika tanárok

   - Játszóház a Bocskaiban
    Határidő: 2010. december 20.
    Felelős: alsós munkaközösség, napközis munkaközösség
-  Rajzpályázat a nagycsoportos óvodások részére
    Határidő: 2010. december 06.
    Felelősök: Csige Gabriella, Varga Emese

Január
  - Tankönyvrendelés előkészítése
    Határidő: 2011. január 31.
    Felelős: Kothay Judit, Vince Erzsébet, szaktanárok

   -  Sítábor lebonyolítása
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Szilágyi László
20
   - Városi diákolimpián való részvétel
    Határidő: folyamatos
    Felelős: testnevelők


   -  Szépkiejtési verseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2-4 osztályosoknak
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: alsós munkaközösség vezetők
          2-4.oszt. osztályfőnökök
          Gutiné Tőzsér Katalin, Szabóné Katona Magdolna Lídia

   -  Félévi felmérések egységes értékelése
     Határidő: 2011. január 15.
     Felelős: alsó tagozatos munkaközösség

   -  A féléves munka értékelése
     Határidő: 2011. január 28.
     Felelős: igazgató
         igazgatóhelyettesek
         osztályfőnökök
         szaktanárok

   -  Félévi értesítők kiosztása
     Határidő: 2011. január 21.
     Felelős: igazgatóhelyettesek
          Osztályfőnökök

   -  Fordított nap a 100. tanítási napon 2-3-4. osztályosok részére
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: napközis munkaközösség vezetők
          napközis csoportvezetők


   -  Kozma László informatikai alkalmazási verseny iskolai fordulója
     Határidő: 2010. január 31.
     Felelős: informatika tanárok: Páskuj Jánosné, Kátai Károly

   -  Nyitott uszodai és tornatermi hétvége
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: testnevelők

   -  Játszóház a Bocskaiban
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: alsós és napközis nevelők vezetők

   -  Hóember és hószobor építő verseny
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Tóth Zsuzsa
21
   -  Nyílt nap keretében ismerkedés a leendő 1. osztályos tanulókkal és szüleikkel
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: alsós igazgatóhelyettes
         Munkaközösség vezetők (alsós), alsós nevelők

   -  A Városi Kazinczy versenyen való részvétel
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Kiss Ildikó

   -  Keresztrejtvény verseny
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Tóth Zsuzsa

   -  Kreatív játékfoglalkozás
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Miklósné Sári Zsuzsanna

   -  Manuális foglalkozás:
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Dr. Koczkáné Brecska Éva, Kiss Ferencné

   -  Sportfoglalkozás
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Dézsi Jánosné, Szöllösi Györgyné, Erményi Tamás

   -  Honismereti kiállítás a tanulók által készített munkákból
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Bárány Eleonóra Enikő

   -  Bekapcsolódás a Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdetett Városi
     rendezvényekbe
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: magyartanárok

   -  Diákparlament
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: DÖK vezető: Tóth Zsuzsa, igazgató: Csák László

   -  Képkirakó verseny (1-4.o)
     Határidő: 2011. január 31.
     Felelős: Miklósné Sári Zsuzsanna, Szöllösi Györgyné

Február
  - Simonyi helyesírási verseny iskolai fordulója
   Határidő: 2011. február 28.
   Felelős: magyar tanárok

   -  Zrínyi Ilona matematika verseny (3-8 osztály)
     Határidő: 2011. február 18.
     Felelős: szaktanárok22
   -  Bocskai-Vénkert Kupa fiú-leány tornaverseny
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: Papp Szilvia, Nagyné Dudik Tünde

   -  Előkészítő foglalkozás szervezése leendő elsősöknek, a testnevelési osztályba
     jelentkezőknek
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: testnevelők

   -  Az egészséges táplálkozás és a tudatos vásárlóvá nevelés alapjainak megismerése (5-
     6.osztály)
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: Szendrákné Jaczkó Ildikó

   -  Valentin-napi üzenet tábla
     Határidő: 2011. február 14.
     Felelős: Tóth Zsuzsa

   -  Szülői értekezlet
     Határidő: 2011. február 7,8.
     Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

   -  Nyitott uszodai és tornatermi hétvége
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: testnevelők

   -  Színházlátogatás
     Határidő: 2010. február 28.
     Felelős: magyartanárok


   -  Farsang osztálykeretben
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: osztályfőnökök

   -  Farsangi álarcok készítése, ismerkedés a farsangi népszokásokkal
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: napközis csoportvezetők

   -  Farsangi disco
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: Tóth Zsuzsa

   -  Az előző évi 4. osztályos kompetenciamérés eredményeinek értékelése
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: alsós munkaközösség vezetők minőségbiztosítási csoportja

   -  Meseíró pályázat
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: napközis nevelők23
   -  Mozilátogatás
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: Kovács Csabáné

   -  Továbbtanulási lapok elküldése
     Határidő: 2011. február 18.
     Felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettes

   -  Ifjúsági hangversenybérlet 3. előadás
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: Farkasné Németh Éva

   -  Látogatás a Tímárházba (6.o)
     Határidő: 2011. február 28.
     Felelős: Bárány Eleonóra Enikő


Március
 - A Víz Világnapja alkalmából kiállítás és a városi rendezvényeken való részvétel
   Határidő: 2011. március 31.
   Felelős: Orbán Ernőné, Tóth Zsuzsa

   -  Gyakorlati felvételi az emelt óraszámú testnevelési osztályba
     Határidő: 2011. március 10.
     Felelős: alsós igazgatóhelyettes, testnevelők

   -  Városi, megyei, országos diákolimpiai versenyek
     Határidő: folyamatos
     Felelős: testnevelők

   -  Országos Diákolimpia leány-tornaverseny
     Határidő: folyamatos
     Felelős: Papp Szilvia, Nagyné Dudik Tünde

   -  Iskolai ünnepség – március 15.
     Határidő: 2011. március 15.
     Felelős: Mile Rita, Tóth Zsuzsa

   -  Az iskolaújság 3. számának megszerkesztése
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: Kozákné Király Etelka

   -  Kresz-vetélkedő, kerékpáros verseny
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: Tóth Zsuzsa, Mile Rita

   -  Tavaszi bazár
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: Tóth Zsuzsa, Mile Rita
24
   -  Ügyességi vetélkedők (1-4. osztály)
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: napközis csoportvezetők

   -  Tímárházi kézműves foglalkozás
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: Szendrákné Jaczkó Ildikó

   -  Továbbtanulói adatlapok módosítása
     Határidő: 2011. március 17-18.
     Felelős: 8. oszt. osztályfőnökök, igazgatóhelyettes

   -  Városi verseny a Bolyai Kupáért
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: matematikatanárok

   -  Nyitott uszodai és tornatermi hétvége
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: testnevelők

   -  Jókai Mór a Kőszívű ember fiai c. regénye alapján csapatverseny 7. osztály számára
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: Bárány Eleonóra Enikő

   -  Könyvtári ismeretek vetélkedő (5-8.o)
     Határidő: 2011. március 31.
     Felelős: Kozákné Király Etelka


Április
  - Országismereti vetélkedők megrendezése
    Határidő: 2011. április 30.
    Felelős: Szabó Judit, Pintér Anikó, Mile Rita

   -  A Föld Napja rendezvénysorozat lebonyolítása (külön forgatókönyv szerint)
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: Természettudományi munkaközösség tagjai
         Tóth Zsuzsa
         alsós munkaközösség vezetők
         napközis csoportvezetők

   -  Hulladékgyűjtés
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: Tóth Zsuzsa, Mile Rita
          osztályfőnökök

   -  Sportnap szervezése 1-8.osztályokban
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: testnevelők
25
   -  N.A.P. program atlétika verseny városi döntő
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: testnevelők

   -  Bocskai-Kupa atlétika verseny
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: testnevelők

   -  Alapműveleti matematika verseny
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: Katona Péterné

   -  Nyitott uszoda és tornatermi hétvége
     Határidő: 2011. árilis 30.
     Felelős: testnevelők

   -  Fogadóóra
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: igazgató
          igazgatóhelyettesek
          tantestület

   -  Mozilátogatás
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: Kovács Csabáné
   -  Ki Mit Tud?
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: Tóth Zsuzsa, napközis csoportvezetők

   -  Aszfalt-rajzverseny a Föld napja alkalmából 5-8. osztály
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: Kiss Ferencné, Tóth Zsuzsa

   -  Gárdonyi Géza. Egri csillagok c. regénye alapján csapatverseny (6.o)
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: Bárány Eleonóra Enikő

   -  Jonathan olvasási verseny (5-8.o)
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: magyartanárok

   -  Könyvtári internetes vetélkedő
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: informatika tanárok

   -  Húsvéti népszokások, locsolóversek, festett tojások készítése
     Határidő: 2011. április 30.
     Felelős: napközis csoportvezetők
26
   -  A Költészet napja alkalmából versíró és illusztrációs pályázat (2-4.o)
     Határidő: 2011. április 11.
     Felelős: Szendreiné Papp Hajnalka


Május
 - Az évfolyam legjobbja vetélkedő (1-8. évfolyam)
   Határidő: 2011. május 31.
   Felelős: Humán munkaközösség tagjai
        Természettudományos munkaközösség tagjai
        alsós munkaközösség

   -  6-8.évfolyamon szintfelmérők megíratása
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: idegen nyelvtanárok

   -  Országos kompetenciamérés a 4-6-8. évfolyamon
     Határidő: 2011. május 25.
     Felelős: igazgatóhelyettesek
         magyart, matematikát tanító nevelők

   -  Év végi fizikai teljesítmény mérése
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: testnevelők

   -  Kihívás napja – Sportprogram szervezése 1-8.évfolyamoknak
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: testnevelők

   -  Bemutató tanítások az emelt szintű testnevelési osztályokban 1-4.évfolyamokon
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: testnevelők
          testnevelés munkaközösség vezető

   -  Év végi felmérések 1-4. évfolyamon
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: igazgatóhelyettes
          tanítók

   -  Nyitott uszoda és tornatermi hétvége
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: testnevelők

   -  Országos területi döntők röplabda, kosárlabda sportágakban
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: testnevelők

   -  Az iskolaudvar virágosítása
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: Tóth Zsuzsa27
   -  Anyák napi ajándékok készítése
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: napközis csoportvezetők

   -  Debrecen nevezetességeinek megtekintése
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: Humán munkaközösség tagjai
         3-4. osztályokban természetismeretet tanító nevelők

   -  Ping-pong verseny
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: Tóth Zsuzsa

   -  Látogatás a Tímárházba (5-8.o)
     Határidő: 2011. május 31.
     Felelős: Katona Péterné, Jászai Mária

Június
  - Kiállítás szervezése a klubfoglalkozásokon készített munkadarabokból
    Határidő: 2011. június 10.
    Felelős: Kovács Csabáné

   -  Kirándulás szervezése a DÖK nap keretében
     Határidő: 2011. június 10.
     Felelős: Tóth Zsuzsa

   -  Az iskolaújság 4. számának szerkesztése
     Határidő: 2011. június 10.
     Felelős: Kozákné Király Etelka

   -  Tanulmányi kirándulások
     Határidő: 2011. június 15.
     Felelős: osztályfőnökök

   -  Kiállítás a technika órán készült munkákból
     Határidő: 2011. június 15.
     Felelős: Katona Péterné
          Jászai Mária

   -  Országos Diákolimpia döntőjén való részvétel
     Határidő: 2011. június 20.
     Felelős: testnevelők

   -  Szertár-illetve leltárellenőrzések végrehajtása
     Határidő: 2011. június 23.
     Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, leltárfelelősök

   -  Évzáró munkaközösségi foglalkozások. Az éves munka értékelése
     Határidő: 2011. június 15.
     Felelős: valamennyi munkaközösség vezető28
   -  Trianon megemlékezés
     Határidő: 2011. június 04.
     Felelős: Bárány Eleonóra Enikő

   -  Tanulmányi kirándulások
     Határidő: 2011. június 15.
     Felelős: osztályfőnökök

   -  Ballagás, évzáró
     Határidő: 2011. június 18.
     Felelős: igazgató
          Tóth Zsuzsa
          magyartanárok

   -  Tanévzáró értekezlet, a tanévben végzett pedagógiai munka értékelése és elemzése
     Határidő: 2011. június 30.
     Felelős: igazgató

   -  A 2011/ 2012-es tanév előkészítése
     Határidő: 2011. augusztus 31.
     Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetőkDebrecen, 2010. szeptember 12.                                 Csák László
                                 igazgató
29

								
To top