Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

REKABENTUK_PENGAJARAN

VIEWS: 1,528 PAGES: 33

									MOHD SHAFERI BIN MOHAMED HASSIM KETUA JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN ILMU KHAS JALAN YAACOB LATIF 56000 KUALA LUMPUR



TAKRIFAN
Dick & Reiser (1989): “Suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran”.

 



Richey (1986): “Sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran tidak kira kecil atau besar dalam sesuatu mata pelajaran”.



1.
 

Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.
Dick and Reiser (1989): “Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperolehi kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan”. Membantu mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positif.

2.



Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran tetapi secara amnya terdapat 6 perkara asas:
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Membina sistem pengajaran Menguji, Menilai keseluruhan sistem


 







A – Analyze learner (analisis pelajar) S – State objective (nyatakan objektif) S – Select method, media and materials (pilih kaedah, media & bahan U – Utilize media and materials (gunakan media dan bahan) R – Require learner participation (dorong penglibatan pelajar) E - Evaluate and revise (nilai dan semak)

Analysis
Needs assessment Task inventories Determine performance gaps Task analysis

Evaluation
Reaction Learning (knowledge) Behavior (transfer) Results

Design
Create learning objectives Create performance tests Establish baseline SKAs Create course outline

Implementation
Prepare to deliver training Administer training (teach/facilitate) Create environment for learning

Development
Diagram activities to assist learners Create materials or courseware Determine technology Determine setting and style







Terdapat banyak model rekabentuk pengajaran yang digunakan sebagai asas kepada pembangunan perisian kursus. Namun begitu, model asas yang biasanya digunakan ialah model ADDIE Oleh itu, pengetahuan asas mengenai model ADDIE itu penting .



Model ADDIE ini terdiri dari lima fasa
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Analisa (Analyse) Rekabentuk (Design) Pembangunan (Develop) Pelaksanaan (Implement) Penilaian (Evaluation)

Analisa

Penilaian Rekabentuk Pelaksanaan Pembangunan







Kenalpasti masalah pengajaran yang boleh dibaiki dengan menggunakan Perisian Kursus (PK) yang akan dibangunkan. Kenalpasti siapakah kumpulan sasaran PK. Tulis objektif pengajaran yang tepat bagi setiap kemahiran yang perlu dikuasai oleh kumpulan sasaran.


 




Kenalpasti strategi pengajaran yang akan dipilih. Kenalpasti skop dan urutan pengajaran. Kenalpasti kesesuaian PK dengan kurikulum. Kenalpasti bahan sokongan PK Apakah peranan tenaga pengajar yang menggunakan PK


     

Apakah konsep PK itu. Gunakan Gagne 9 events of instruction. Siapkan carta struktur organisasi PK. Bina carta alir Bina skrip PK Bina rekabentuk jenis skrin Bina rekabentuk bahan sokongan

        

Menarik Perhatian Nyatakan Objektif Imbas Pengetahuan Lalu Sampaikan Rangsangan Memimpin Pembelajaran Memerlukan Gerak Balas Memberi Maklum Balas Menilai Pencapaian Meneguhkan Ingatan

Kembali



Koding
◦ Aturcara, grafik, animasi, audio, video, interaktiviti

 




Uji dan baiki program Bangun bahan sokongan Ujian Rintis Semakan semula



Cuba PK dengan kumpulan sasaran


 

Apakah objektif pengajaran tercapai Semak semula Jika perlu, gunakan hasil kajian sebagai asas untuk membina perisian kursus versi terbaru.



Kelebihan
◦ ◦ ◦ ◦ Sesuai untuk kebanyakan keperluan pembelajaran Mengikut kemampuan pengguna Pembelajaran Aktif Membolehkan tenaga pengajar ditumpukan kepada yang lebih memerlukan



Kenapa kebanyakan tutorial tidak berkesan
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Membalik halaman Isi kandung yang banyak Rekabentuk yang tidak menarik Kurangnya contoh-contoh yang berkesan Latihtubi yang kurang Tidak menganalisa input pengguna Pengajaran semula yang tidak efektif, bukan sekadar kembali ke skrin awal tetapi perlu lebih tertumpu kepada kesalahan yang dilakukan oleh pengguna.



Membina Tutorial Yang Berkesan
◦ Membina acuan/template, ◦ Sebagai contoh jenis skrin
 Isikandung  Soalan  Maklumbalas

◦ Acuan/Template digunakan untuk memudahkan proses pembangunan PK



Aktiviti Pengajaran 1 (Menarik Perhatian)
◦ ◦ ◦ ◦

Meningkatkan tahap ingin tahu pelajar Set induksi Tidak perlu mengambil masa yang lama. Maklumkan kelebihan yang terdapat dalam program ini. ◦ Jika isikandung itu dalam bentuk segmen, buatkan menu dan pastikan setiap menu yang telah dilayari itu bertanda.



Aktiviti Pengajaran 2 (objektif)
◦ Tidak perlu secara formal. ◦ Boleh dipaparkan atau dinyatakan dalam bahan sokongan



Aktiviti Pengajaran 3 (Pengetahuan lalu)
◦ Nyatakan pengetahuan lalu agar pengguna boleh mengetahui tahap mereka kecekapan mereka. ◦ Uji pengguna samada telah mencapai tahap pengetahuan lalu




Aktiviti Pengajaran 4 (Sampaikan Rangsangan Pengajaran )
◦ Strategi Penyampaian
 Sampaikan isi pengajaran yang penting  Gunakan RULEG-EGRULE  Nice to know – boleh dihyperlink




Aktiviti Pengajaran 4 (Sampaikan Rangsangan Pengajaran )
◦ Strategi Penyampaian
 RULEG : peraturan , konsep, prinsip  Contoh dan bukan contoh  Item latihtubi  Contoh dan bukan contoh  Peraturan, konsep dan prinsip  Item latihtubi

 EGRULE




Aktiviti Pengajaran 4 (Sampaikan Rangsangan Pengajaran )
◦ Strategi Interaksi
 Contoh dan Peraturan perlu diikuti dengan interaksi yang berkesan  Bukan sekadar membaca sahaja atau klik pada butang NEXT, BACK  Perlu ada input yang bijak dari pengguna  Perlu ada unsur kemahiran berfikir.




Aktiviti Pengajaran 4 (Sampaikan Rangsangan Pengajaran )
◦ Rekabentuk Skrin
 TEKS : - highlight, warna, reverse teks, garisan, tebal, jenis, size  Grafik:- yang memberikan nilai tambahan  Warna:- konsisten dengan penggunaan umum,
 Merah biasanya ada kaitan dengan BAHAYA



Aktiviti Pengajaran 5 (Memimpin Pembelajaran )
◦ Gunakan teknik-teknik untuk menarik perhatian pengguna PK
 Bold, garisan  Kursor bertukar menjadi tangan  Bezakan input pengguna, isikandung, soalan, latihtubi, ujian  Adakan bantuan on-line  Arahan yang jelas dan tepat



Aktiviti Pengajaran 6 (Memerlukan Gerak Balas)
Input Pengguna ◦ Tidak sekadar point dan klik. ◦ Cuba juga gunakan papan kekunci ◦ Papar soalan, jemputan, arahan ◦ Memerlukan kemahiran berfikir ◦ Sekatan masa untuk memaparkan bantuan kepada pengguna bukannya untuk tujuan penilaian



Aktiviti Pengajaran 7 (Memberi Maklum Balas)
◦ ◦ ◦ ◦ Jelas dan tepat Cepat dan tidak panjang Tidak menghina, menjatuhkan maruah. Berbentuk pembetulan, dan bermaklumat



Aktiviti Pengajaran 8 (Menilai Pencapaian)
◦ Biasanya menerusi ujian ◦ Ada had masa untuk menentukan tahap kecekapan ◦ Namun begitu, ujian dalam PK lebih untuk tujuan diagnostik ◦ Ujian biasanya dibuat off-line, on paper.



Aktiviti Pengajaran 9 (Meneguhkan Ingatan)
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Gunakan teknik pengulangan Warna / Bold / Kekotak / Suara / Grafik / Video Buat satu sub-program latihan lanjut. Rujukkan pengguna kepada latihan tersebut Rawakkan item ujian

◦ Namun begitu, kekuatan ingatan seseorang individu itu adalah bergantung pada diri mereka sendiri. ◦ Sekiranya pengguna itu pelupa orangnya, agak sukar untuk mereka mengingati apa yang diajarkan, samada berbentuk on-line maupun off-line, individu bersama seorang guru.



Kitar rekabentuk pengajaran
Contoh PK Jenis Tutorial
◦ ◦ ◦ ◦

◦ Model ADDIE ◦ Boleh digunakan untuk pembangunan PK



Kelebihan dan kekurangan Tutorial yang berkesan Gagne Nine Events of Instruction Hanya untuk pelajar aktif


								
To top