Verkkonuorisoty� ehk�isev�n� ty�n� by m4N9Vg

VIEWS: 4 PAGES: 12

									Verkkonuorisotyö ehkäisevänä
      työnä
     Anna Kaivosoja
     Oulun yliopisto
   TUHTI-seminaari 9.12.2010
Esityksen taustaa
 Pro gradu –tutkielma Oulun yliopistossa keväällä 2010
   Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen verkkoyhteisöissä -
   Netari-ohjaajien käsitykset verkkonuorisotyön haasteista ja
   mahdollisuuksista
   Näkökulma nuorisotyöntekijöiden kokemuksissa kasvattajina
   Teoreettisina viitekehyksinä nuorten mediaympäristö, nuorisotyö
   ja nuorisotyöntekijät
   Fenomenografinen lähestymistapa ja avoin kyselylomake


 Verkkonuorisotyön mahdollisuudet ehkäisevänä työnä nuorten
 kohtaamisessa?
Verkkonuorisotyö
 Internetissä tapahtuvaa nuorisotyötä
   tarkoitus tarjota verkossa aikaa viettäville nuorille läsnäoloa,
   neuvontaa, ohjausta ja tukea (Seppälä & Laitinen 2008)

 Median hyödyntäminen nuorisotyössä
  sosiokulttuurisen innostamisen
  teknologisen vuorovaikutuksen kautta. (Kotilainen 2007)


 Gradun näkökulma reaaliaikaisesssa ja arkipäiväisessä
 vuorovaikutuksessa
   Koostuu myös tiedotuksesta, osallistumiseen ja vaikuttamiseen
   kannustamisesta ja mediakasvatuksesta (Cavén- Pöysä, Sihvonen &
   Kangas 2007)
Netari-hanke
 Vuonna 2004 aloitettu valtakunnallinen ja moniammatillinen
 hanke
   Koordinoinnista vastaa Helsingin nuorisoasiainkeskus

 Toimintaympäristöinä IRC-Galleria ja Habbo-hotelli
   Mahdollisuus keskustella muiden käyttäjien ja nuoriso-ohjaajien
   kanssa
   Uutena toimintamuotona Netari-tv

 Vuonna 2009 käyttäjiä 159 206 (Netari.fi 2010)

 Keskustelujen aiheet monipuolisia ja ikäsidonnaisia
   Arkipäivän juttelua ja vakavampia keskusteluja
 Verkkonuorisotyön tavoitteet
   Nuorisotyön toteuttaminen nuorten suosimissa tiloissa
     Myös muista toiminnan muodoista tiedottaminen

   Käyttäjälähtöinen sisältö ja turvallinen verkkoympäristö


   Nuorten osallistumisen ja laajemman kehityksen tukeminen


   Yhteys reaalimaailmaan
     Moniammatillisen työn kehittäminen
Verkkonuorisotyö nuorisotyön
kentällä
 Perinteiseen nuorisotyöhön kuuluva alue, mutta samalla uusi
 tapa kohdata nuoria (Caven-Pöysä, Sihvonen, Kangas 2007)

 Verkkonuorisotyö etsivänä ja erityisnuorisotyönä (Kotilainen
 2007)

 Samalla ehkäisevää nuorisotyötä?
Verkkonuorisotyö ehkäisevänä
työmuotona – mahdollisuudet
  Aikuisten tarpeellisuus verkossa
    Median merkittävä asema nuorten vapaa-ajassa
      Medialla myös haitallisia sisältöjä
    Internet entistä tehokkaampi nuorisotyön väylä


  Nuorten tavoittaminen
   luonteva ja tuttu toimintaympäristö nuorille
   nuorten laajempi tavoittaminen ja erilaisten ryhmien
   kohtaaminen
   vapaaehtoisuus
   matala osallistumiskynnys ja nopea luottamuksen
   syntyminen
 Auttamisprosessin monipuolisuus
   Mahdollisuus keskusteluihin ja pohdintoihin (vrt. Juurinen
   2010)
   Tukeminen ja neuvominen jo verkossa
   Toiminta –ja avunsaantimahdollisuuksista tiedottaminen
   Kontaktien mahdollinen jatkuminen verkon ulkopuolella
   Moniammatillisuus ja laaja työverkosto
Verkkonuorisotyö ehkäisevänä
työmuotona – haasteet
  Verkkovuorovaikutukseen ja verkkokontakteihin
 liittyvät haasteet
   Nimettömyys ja kasvottomuus
   Verkkokontaktien epävarmuus
   Eleiden ja ilmeiden puuttuminen
   Yhteyden luomiseen ja katkeamiseen liittyvät ongelmat
   Kontaktin siirtäminen ulkomaailmaan
 Auttamismahdollisuuksien puutteellisuus verkossa
  Vaikeat aiheet ja riittämättömyyden tunne


 Ajankäyttöön liittyvät ongelmat
  Vaikeudet ylläpitää tiivistä vuorovaikutussuhdetta Tiedonpuute verkkonuorisotyöhön liittyen
Lähteet
 Cavén-Pöysä, O., Sihvonen, E. & Kangas, S. (toim.) (2007). VIRTAHEPO-
 hankkeen tulokset tiivistetysti 26.3.2007.
 http://virtual.vtt.fi/virtual/virtahepo/show/virtahepo_loppuraportti.pdf.
 (Luettu 18.5.2009).
 Davies, T. & Cranston, P. (2008). Youth Work and Social Networking. Final
 Research Report. How can Youth Work best support young people to navigate
 the risks and make the most of the opportunities of online social networking?
 Leicester: The National Youth Agency. http://blogs.nya.org.uk/ywsn/ (Luettu
 22.2.2010).
 Juurinen, R. (2010). Internet- yhteisöt ehkäisevän päihdetyön ja nuorten
 yhteisöllisyyden kontekstina. Teoksessa Kylmäkoski, M., Pylkkänen, S. ja
 Viitanen, R. (toim.) Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään
 päihdetyöhön. Helsinki: HUMAK, 200-212.
 Kaivosoja Anna (2010). Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen
 verkkoyhteisöissä. Netari-ohjaajien käsitykset verkkonuorisotyön haasteista ja
 mahdollisuuksista. Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu.
 http://futureschoolresearchfi.files.wordpress.com/2010/02/kaivosoja_gradu.pd
 f
 Kotilainen, S. (2007). Mediakulttuuri nuorisotyössä. Teoksessa Hoikkala, T. &
 Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja
 mahdollisuudet. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 76. Helsinki:
 Nuorisotutkimusverkosto, 139–154.
 Netari.fi. (2010). Netari.fi-hanke. http://www.netari.fi/web/guest/netari.fi-
 hanke1.(Luettu 2.3.2010).
 Niikko, A. (2003). Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.
 Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia N:o 85. Joensuu: Joensuun
 yliopisto.
 O´Reilly. (2005). What Is Web 2. Design Patterns and Business Models for the
 Next Generation of Software. http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-
 web-20.html?page=1. (Luettu 7.8.2009).
 Seppälä, M. & Laitinen, J. (2008). Nuori tarvitsee virtuaalista olkapäätä.
 PowerPoint- esitys. Oulun kaupunki: nuorisoasiainkeskus.

								
To top