Csongr�d V�ros Polg�rmester�tol by D9l9bm9t

VIEWS: 0 PAGES: 20

									                     Csongrád Város Polgármesterétől
                                               „M”
Száma: 09-8810-1/2010.                                   M

                            ELŐTERJESZTÉS
               Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
                     2010. augusztus 27-i ülésére


Tárgy: Beszámoló a 2010. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról


Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót az alábbi szerkezetben
terjesztem Önök elé:
  I.   A 2010. I. féléves előirányzat módosítása
  II.  Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról
      A) I.   Bevételek
       II.   Kiadások
      B) Pénzforgalom
      C) Éven túli hitelek
      D) Napi pénzügyi helyzet

I.   A 2010. I. féléves előirányzat módosítása: a féléves beszámolót megelőzően még
szükséges módosítani a II. negyedéves előirányzatot a leírtak szerint és az 1., 2. sz. mellékletek
szerint, továbbá módosul a közbeszerzési terv is. (2/a. sz. melléklet)
   A képviselő-testület korábbi döntésein alapuló előirányzat átcsoportosítások:
   - A képviselő-testület 2010. június 30-ai ülésén a Tiszapart Sport SE felnőtt
      labdarúgócsapat számára sporteszköz, mezek vásárlására 500eFt pótelőirányzatot
      engedélyezett a működési hitel előirányzatának növelése terhére. 145/2010. (VI.30.) ÖKt.
      számú határozatával
   - A Képviselő-testület 2008. május 23-án tárgyalta Csongrád Város Település
      Egészségtervét. A 131/2008. (V.23.) ÖKt. határozatának 2. pontjában úgy döntött, hogy
      2008. június 01. napjától Csongrád Város Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
      személyek részére a Csongrádon végzett tüdőszűrés ingyenes. A Dr. Szarka Ödön
      Kistérségi Egészségügyi és Szolgáltató Kft. az II. negyedévben 17eFt-ot számlázott ki a
      Polgármester Hivatal felé.
      Forrásként a működési hitel előirányzatának növelését javaslom meghatározni.
   - A Képviselő-testület a volt Kemence Csárda Csongrád, Öregvár u. 54. sz. épületének
      felújításához 6.000eFt önerőt biztosított, melynek fedezete fejlesztési hitel.
      159/2010. (VI.30.) ÖKt. határozat
   Polgármesteri hatáskörben a következő előirányzat módosítás történt:
   - A vagyongazdálkodási szakfeladat számára 220eFt pótelőirányzatot biztosítottam a
      működési hitel előirányzatának növelése terhére mivel 2000-ben Vas Györgynével aláírtD:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  2


       megállapodás értelmében a Tanya 522. sz. alatti ingatlan bérleti díjának átvállalását
       indokoltnak találtam. (8810-2/2010. sz. határozat)
    -   A Bökényi Óvoda foglalkoztató (bölcsőde helyiség) nyílászáróinak cseréjére a GAMESZ
       számára 280eFt-ot biztosítottam a vagyongazdálkodási szakfeladaton fűtéskorszerűsítésre
       és működési költségcsökkentést eredményező beruházásra elkülönített keretösszeg terhére.
       (8810-3/2010. sz. határozat)
    -   A város- és községgazdálkodási szakfeladat számára 976eFt pótelőirányzatot
       engedélyeztem, mivel a TESCO körforgalom 5. ág kiépítésével kapcsolatos kifizetések
       teljesítéséhez nem volt elegendő a fedezet.
       Forrásként a fejlesztési hitelt jelölöm meg (09-8810-3/2010. sz. határozat)
    -   A vagyongazdálkodási és sport szakfeladatok számára 738eFt pótelőirányzat
       átcsoportosítását hagytam jóvá, mivel az Ifjúsági Ház felújítása kapcsán a működtetéshez
       szükséges eszközök vásárlására rendelkezésre álló fedezet nem volt elegendő.
       Forrásként a fejlesztési hitelt határozom meg (09-8810-4/2010. sz. határozat)
    -   A Csongrád Megyei Önkormányzat számára a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,
       Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthonban induló szegregált óvodai csoport
       beindulásához 1 fő gyógypedagógiai asszisztens és 1 fő dajka 3 havi bérére és járulékára
       2010. évre 682eFt pótelőirányzatot biztosítottam, mivel a feladatot a megyei
       önkormányzat átvállalta.
       Forrásként a működési hitel előirányzatának növelését határoztam meg
       (09-8810-5/2010. sz. határozat)
    -   A Justh Gy. u. 2/b. szám alatti épület felújítása kapcsán az utólagos falszigetelési
       munkálatokra 2.000eFt pótelőirányzatot engedélyeztem a fejlesztési hitel előirányzatának
       növelése terhére. (09-8810-4/2010. sz. határozat)
    -   Szintén a Justh Gy. u. 2/b. szám alatti épület felújításakor a liftakna építési munkálataira
       926eFt pótelőirányzatot hagytam jóvá a fejlesztési hitel előirányzatának növelése terhére.
       (09-8810-5/2010. sz. határozat)
    -   A Justh Gy. u. 2/b. szám alatti épület felújítása kapcsán utólagos hőszigetelés ÁFÁ-jára
       500eFt-ot engedélyeztem a fejlesztési hitel előirányzatának növelése terhére.
       (09-8810-6/2010. sz. határozat)

II. Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról
Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat is, a
költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves költségvetési beszámolót
kötelesek készíteni. Az államháztartás szervezeteinek a féléves beszámolót, az elkészítést követő
nyolc munkanapon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához,
melynek eleget téve a jelentést augusztus 12-én megküldtük.
A polgármester köteles az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni a
Képviselő-testületet, minden év szeptember 15. napjáig. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a
költségvetés előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az esetlegesen
jelentkező hiány vagy többlet összegének alakulását, az önkormányzat elfogadott költségvetésének
teljesülését. A beszámolót a 2010. január 1-jétől érvényes új szakfeladatrend szerint terjesztem a
Tisztelt Képviselő-testület elé.
Csongrád Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését a 7/2010.(II.26.) ÖKt. rendelettel
fogadta el:
o 9.362.044eFt kiadással,
o 8.002.058eFt bevétellel, mely tartalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
   fenntartásában működő csongrádi intézmények működésével, a vagyonnal kapcsolatos
   önkormányzati átadott forrásokat is,
o 1.359.986eFt hiánnyal, melyből a 492.613eFt működési hiány fedezetét az önkormányzatok
  részére kiírt pótlólagos állami támogatási keretre benyújtandó pályázat segítségével, ennek


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                    3


   hiányában, illetve kiegészítésére hitel felvételével kívánta fedezni, a fejlesztési hiányt hitel,
   vagy kötvény kibocsátás, illetve felhalmozásra átvett pénzeszközből.

 Az I. félévet elsődlegesen a takarékossággal, a testület által vállalt kötelezettségek végrehajtásával,
 a pályázati lehetőségek lehető legteljesebb igénybevételére történő előkészítő és végrehajtó
 munkával lehet jellemezni. Az önkormányzati és társulási intézményeknél az alapvető
 feladatellátás, a működőképesség biztosított volt. A költségvetésben tervezettnek megfelelően, a
 finanszírozási terv szerinti összegeket a kincstári gazdálkodás előírásai betartásával biztosítottuk, az
 intézményeknél írt eltérések mellett. ÖNHIKI-re nem nyújthattunk be igényt, a Működésképtelen
 Önkormányzatok támogatási keretből 8.700eFt összegű támogatást kaptunk. A 400 millió Ft-ra
 megnövelt likvid hitelkeretet és bérhitelt szükség szerint vettük igénybe. Az I. félévben jelentős
 beruházások történtek, illetve kezdődtek, melyek az önkormányzat vagyongyarapodását szolgálják.
 Az Önkormányzat további kötelezettségeket is vállalt, egyrészt a már sikeres pályázatokkal
 megvalósuló fejlesztések kapcsán, illetve újabb beruházásokra, felújításokra vonatkozóan.
 Az általános bevezetés után részletesen ismertetem a bevételek és kiadások alakulását, az év
 folyamán felmerülő gondokat, problémákat, a megoldandó feladatokat.

 A/I. BEVÉTELEK (1. SZ. MELLÉKLETEK)
                                                     adatok ezer Ft-ban, %-ban
                                          Saját, átvett,            Hitel,
                                   Helyi adó +            2009. évi
                         Normatíva             TERKI, CÉDE,             kötvény
   Megnevezés         Összesen              gépjárműadó            pénzmarad-
                         és SZJA             központosított             pót-
                                   + bírság              vány
                                           címzett, cél           támogatás
Eredeti előirányzat       9.362.044      931.992       602.500      6.467.566       -    1.359.986
Módosított előirányzat      9.980.909     1.140.661       602.500      6.456.327    28.420    1.753.001
Tény               3.624.642      643.913       301.837      1.947.828    28.420     702.644
Eredeti előir.%-a           38,7       69,1        50,1         30,1      -       51,7
Mód. előir. %-a            36,3       56,4        50,1         30,2     100       40,1

 Az összes bevételnél az állami normatíva és SZJA összegét év közben a központosított és egyéb
 kiegészítő támogatások előirányzatai növelték. A saját bevételek teljesítése: intézményi 129.416eFt
 (47,4 %), önkormányzati 2.388.154eFt (52,5%). A feladatok megvalósításához a Képviselő-testület
 döntései alapján több pályázatot nyújtottunk be. Az elnyert összegekkel a rendelkezésre álló saját
 forrás kiegészült, így a város intézményeinek jelenlegi és további működési feltételeit jelentő, az ide
 látogatókat, idegenforgalmat jobban szolgáló beruházások, felújítások valósulhatnak meg. A
 működésre átvett pénzeszköz tartalmazza az egészségügyi ellátás pénzeszközeit, valamint a
 különféle felajánlásokat, támogatásokat, közhasznú foglalkoztatottak juttatásait. Támogatás értékű
 működési bevétel 113.152eFt, támogatások visszatérülése 3.964eFt (vállalkozásélénkítési alap, első
 lakáshoz jutók támogatás és munkáltatói kölcsön). Az előző évi pénzmaradványt (28.420eFt) az
 intézmények a jóváhagyott feladatokra már részben felhasználták. Intézményfinanszírozást érintő
 változások: előirányzat növekedés központi célok támogatására; egyszeri feladathoz biztosított
 támogatások (például: kiemelt karbantartási és felújítási feladat megvalósításához, melynél a
 támogatás kiutalása tételes elszámolás alapján történik); pályázatokon nyert összegek (1/c.
 melléklet).

 II. A/1.1. VÁROSGONDNOKSÁG
 Az intézményi összbevétel 104.739eFt (51,7%), ezen belül a saját bevételek 18.271eFt (50,3%),
 átvett pénzeszköz 152eFt, támogatás 86.313eFt (52,3 %). Jelentősebb bevételek: helypénz 2.453eFt
 (40,8%), mázsadíj 91eFt (91%), készletértékesítés 11eFt, üdülőtulajdonosok befizetése 573eFt,
 sírhely megváltás 2.978eFt (42,5%), kiszámlázott termék áfa 2.720eFt (40,1%), piaci bódé bérleti
 díj 88eFt (29,3%), temető szolgáltatás (hűtés, ravatalozó) 895eFt (59,6%), egyéb bevétel: 2.584eFt,
 síremlék állítás 34eFt (22,6%), lebonyolítási díj 1.137eFt (37,9%), állateü. bevétel 12eFt (12%)
 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  4


II. A/ 1.2. GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI
GAMESZ Saját bevétele: 71.121eFt (39 %). Jelentősebb bevételek: diákétkezési térítési díj
23.302eFt, ételhulladék 87eFt, vendégétkeztetés 22.931eFt, készletértékesítés 541eFt, TMK
szolgáltatás bevétele külső megrendelésre 381eFt, terembérlet 1.294eFt (1,8 %), lakbér 270eFt (0,4
%). Dolgozók étkezési térítési díj befizetése 5.653eFt, ÁFA-bevétel 15.010eFt (21,1 %). Átvett
pénzeszköz 15.943eFt (22,4 %) Kistérségtől és a Megyei Önkormányzattól.
ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA saját bevétele 416eFt (130 %). Ebből terembérlet 145eFt, energiaköltség
továbbszámlázásából 179eFt, átvett pénzeszköz 5.992eFt (TÁMOP).
A VÁROSI KÖNYVTÁR bevételi tervét 82,7 %-ban (10.478eFt) teljesítette. A saját bevétel
megoszlása: terem bérbeadásából 607eFt (19%), számítástechnikai szolgáltatás, 408eFt beiratkozási
díj, 240eFt (7,6 %) késedelmi díj, 64eFt (2 %) kiszámlázott ÁFA 1.587eFt. Átvett pénzeszköz nem
volt.
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT saját bevétele 18.581eFt (64,9 %). A saját bevétel főbb tételek:
terembérlet bevétele 2.182eFt (20 %), reklámszolgáltatás 3.364eFt (30,7 %), ÁFA 2.477eFt,
személyszállítás 808 eFt, előző évi pénzmaradvány 7.638eFt, kulturális szolgáltatás 1.223eFt,
Internet-használat 160eFt, energia megtérítés 491eFt, egyéb bevétel 98eFt. Átvett pénzeszköz
3.073eFt. (28,1%) Összetevői:Visegrádi Négyek-től 2.777eFt 2009. évben elszámolt pályázatra,
Nemzeti Kulturális Alapból átvett 200 eFt.
A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT saját bevétele 2.580eFt, mely kamatbevétel, illetve pénzmaradvány. OEP-
től átvett pénzeszköz 13.684eFt (50,3 %)

II. A/1.3. ALKOTÓHÁZ
Saját bevétele 2.527eFt, mely a módosított előirányzatra vetítve 57 %-os teljesítésnek felel meg. A
bevétel nagyrészt külföldi vendégművészek szállásdíj befizetéséből adódott. Az intézmény javára
400eFt támogatást hagyott jóvá a Nemzeti Kulturális Alap Igaztósága Bronz Szimpózium
megvalósítására.

II. A/1.4. CSONGRÁDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
Saját bevétele: 5.442eFt (100 %), előző évi pénzmaradvány 5.156eFt. Továbbszámlázott
szolgáltatás 23eFt, szolgáltatások ellenértékének bevétele 263eFt. Átvett pénzeszköz 127eFt volt.

II. A/1.5. POLGÁRMESTERI HIVATAL
Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele szakfeladat.
  Működés bevétele 6.094eFt-ra teljesült (26,4 %), mely ÁFA bevétel. Felhalmozási és
  tőkejellegű bevétel 34.162eFt-ba realizálódott (47,7 %), mely ingatlan értékesítésből és
  önkormányzati lakástelek eladásából tevődött össze.
Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat
  Működési bevétele 10.861eFt-ra teljesült (37,2 %), mely lakbérbevétel
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat
  Összbevétel 34.178eFt-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 33 %-os
  teljesülésnek felel meg. Főbb összetevői: üzletek, garázsok bérleti díjából 26.151eFt,
  földbérletből 108eFt, ÁFA visszatérülés 7.320eFt folyt be.
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység szakfeladat.
  Működésre átvett bevétel 3.938eFt (100 %)
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat
  Működési bevétele teljesülése 8.926eFt (61,3 %), működésre átvett pénzeszköz 4.763eFt
  (32,3%). Jelentősebb működési bevételek: igazgatási szolgáltatás díj gépjármű ügyintézéssel
  kapcsolatosan 2.751eFt, közterület használati díj bevétele 1.367eFt, földeladás kifüggesztés
  igazgatási szolgáltatásból 235eFt, bérleti díjból 289eFt, másolásból 33eFt, egyéb sajátos bevétel
  259eFt, ÁFA bevétel 814eFt, átvett pénzeszköz a Munkaügyi Központtól 1.421eFt, Kistérségi
  Társulástól 702eFt, pályázaton 4.764eFt. D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                      5


Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat
  Működésre átvett pénzeszköz 306eFt (100 %)
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása szakfeladat
  Működésre átvett pénzeszköz 120eFt (33,3 %), melyet a Piroskavárosi Idősek Otthonától
  vettünk át a könyvelési feladatok ellátására.
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés szakfeladat
  Összbevétele 303.470eFt-ra teljesült (50,4 %)
                    2006. I. félév     2007. I. félév      2008. I. félév   2009. I. félév   2010. I. félév
      Megnevezés
                    e Ft   %-a     e Ft   %-a      e Ft   %-a   e Ft   %-a    e Ft    %-a
   Iparűzési adó          221.637 55,4      165.331   38,9     219.271 53,5    214.802     61  199.362   44,3
   Kommunális adó          13.408 51,6      20.432   65,9     14.728    46  15.235    47,6  14.502   45,3
   Tartózkodás    utáni       286 28,6       272   27,2       289 28,9      333    20,8    245   24,5
   idegenforg. adó
   Épület       utáni      2.532   74,5      2.148    56,5   2.282  61,7   2.906   64,4   2.187   48,6
   idegenforgalmi adó
   Gépjárműadó           31.585    50,1   43.790      62,6  36.234  46,4   39.808   49,8   52.973   58,9
   Termőföld bérbead.          30    6,0      1      0,5     0    0     0     0     0    0
   szárm. jöv.adó
   Építményadó           12.473    57,9   22.920      71,6  11.869   54   13.291   55,2   31.043  124,2
   Összesen:            282.221    54,7   254.894      45,3  284.673  52,1  286.375   57,79  300.312   49,8
  Pótlékok bevétele 1.450eFt. Átengedett egyéb központi adóbevétel 1.575eFt. Közigazgatási
  bírságból 42eFt folyt be. Talajterhelési díjból 16eFt bevételünk származott.
Város és községgazdálkodás máshova nem sorolható szolgáltatás bevétele
  A szakfeladat összbevétele 669.625eFt (25,6 %) az alábbi részletezésben:
  ÁFA bevétel 24.821eFt, kamatbevétel 336eFt, közbeszerzési dokumentációk értékesítéséből
  származó bevétel 424eFt. Felhalmozásra átvett jelentősebb bevételek: Gyalogtúra útvonalra
  6.224eFt, holtág rehabilitációra 39.627eFt, szakrendelő felújítására 15.910eFt, városközpont
  rehabilitációjára 285.152eFt, Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére 24.647eFt, Bokrosi Iskola
  tornaterem kamattámogatására 516eFt, Bokrosi Iskola kamattámogatására 206eFt-ot, illegális
  hulladéklerakó felszámolására 2.449eFt-ot vettünk át. Üzletrész értékesítésből 234.000eFt
  bevételünk származott. Fejlesztési hitelként 35.048eFt-ot vettünk fel az első félév folyamán.
Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai szakfeladat
  Összbevétel 895.734eFt (65,8%). Jelentősebb tételek: működésképtelen önkormányzatok
  támogatására 2009.évi döntés alapján 32.000eFt, 2010. évi döntés alapján 8.700eFt. Átengedett
  SZJA 202.234eFt, normatív támogatás (kötetlen felhasználású) 158.895eFt, (kötött
  felhasználású) 282.784eFt. Központosított előirányzat 177.0420eFt, TEKI támogatás 20.637eFt,
  CÉDE támogatás 10.265eFt.
Finanszírozási műveletek szakfeladat
  E szakfeladat tartalmazza a felvett likvid - és munkabérhitelek halmozott forgalmi összegeit,
  likvid hitelként 389.925eFt-ot, munkabérhitelként 268.971eFt-ot.
Közterület rendjének fenntartása szakfeladat
  Bírságként a szakfeladaton 90eFt (18 %) folyt be.
Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakfeladat
  Összbevétele 7.876eFt (100,2 %). Ebből TÁMOP pályázaton felhalmozásra átvett bevétel
  7.860eFt, kamatbevétel 16eFt volt.
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás szakfeladat
  Méhnyakrák elleni védőoltásra államháztartáson kívülről átvett működési pénzösszeg 410eFt
  volt (100 %).
Segélyezés szakfeladatok
  Összesen 9.845eFt (60,6%). Bevételeit összevontan mutatjuk be, mivel a tevékenység 20
  szakfeladaton szerepel. Jelentősebb bevételek: rendszeres lakásfenntartási támogatás
  visszafizetés 4eFt, jegyző által kijelölt szakértő alkalmazására átvett pénzösszeg 30eFt,
  kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvett pénzeszköz 616eFt, szociális kölcsön
  visszafizetéséből származó bevétel 808eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás visszafizetés


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                    6


  86eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett összeg 3.507eFt, eseti segély
  visszafizetés 15eFt, adósságkezelési szolgáltatás visszafizetés 16eFt, közgyógyellátás
  visszafizetés 135eFt, köztemetés visszafizetéséből 85eFt folyt be. Otthonteremtési támogatás
  kifizetésére átvett pénzösszeg 1.710eFt, gyermektartásdíj megelőlegezésére 2.671eFt.
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladat
  Összbevétele 2.447eFt (122,4%). A lakásépítés és vásárlásra folyósított kölcsön
  visszafizetéséből 2.267eFt, szennyvíz bekötéshez nyújtott kölcsön visszafizetéséből 31eFt
  bevételünk származott. Az igazgatási szolgáltatási díj és kamatbevétel 149eFt összegű volt.
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések szakfeladat
  Pályázaton e feladatra 300eFt-ot nyertünk.
Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenység szakfeladat
  Áru- és készletértékesítésből 50eFt bevételünk származott.
Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladat
  Összbevétel 2.045eFt volt (19,1 %), mely a vállalkozói udvar bérleti díjbevétele.
Egyéb máshova nem sorolható építés szakfeladat
  Homokhátsági projekt összbevétele 798.275eFt volt. Működési bevétel 7.889eFt, ebből
  tagdíjbevétel 3.017eFt, kamatbevétel 3.121eFt, ÁFA bevétel 754eFt, árfolyamnyereség 997eFt.
  Felhalmozásokra átvett pénzeszköz 790.386eFt (22%).


II. A/2. KIADÁSOK
                                                   Adatok e Ft-ban, %-ban
                                                 Ellátottak
                        Személyi       Dologi Pénzeszköz            Beruházás,
     Megnevezés      Összesen         Járulékok                pénzbeni
                       juttatások      kiadások átadás              felújítás
                                                 juttatása
   Eredeti előir.      9.362.044     882.520      234.528 1.369.399  212.799    94.270  6.568.528
   Mód. előir.       9.980.909     988.232      262.476 1.388.431  334.159    208.254  6.799.357
   Tény           3.334.531     513.573      137.437 1.137.947  135.154    147.286  1.263.134
   Eredeti ei. %-a        35,6      58,9       58,6   83,1   63,5     141,2     19,2
   Mód.előir.%-a         33,4       52       52,4   81,9   40,4     70,7     18,6

A személyi juttatásoknál az intézmények a bérnövekedést a törvényi előírások szerint tervezték,
mely tartalmazza a soros előrelépések fedezetét, a jubileumi jutalmak összegét, egyszeri kereset-
kiegészítés kifizetését. Az étkezési hozzájárulás 2.000eFt/hó összegben letervezésre került a
közalkalmazottaknál. A dologi kiadások teljesítése gondot okozott, pl. az energiaszámlák
kifizetésénél jelentős az elmaradás, mely a saját bevételek elmaradására is visszavezethető. Az
intézmények a feladataikat igyekeznek jó színvonalon ellátni annak ellenére, hogy az első félévben
is nagyon feszített volt a gazdálkodás. Az intézmények külső szállítóknak, és az összetett gazdasági
kapcsolatok miatt egymásnak is tartoznak, a számlák kifizetése késik, ami nagyban nehezíti a
feladatellátást. Jelenleg az intézményeknél 60 napon túli kifizetetlen számla nincs. Ahhoz, hogy a
folyamatos likviditás biztosított legyen, fegyelmezett gazdálkodás, a kintlévőségek beszedésére tett
intézkedések, maximális odafigyelés, együttműködés, egyeztetés szükséges. Mivel az adatok szerint
a jelen dologi előirányzatok egyes intézményeknél nem fedezik az éves kiadást, várhatóan
intézkedés lesz szükséges erre vonatkozóan.

II. A/2.1. VÁROSGONDNOKSÁG
Az intézmény kiadása 102.339eFt (50,5 %). Ezen belül a személyi juttatás 59.687eFt (57,6 %),
járulékai 13.187eFt (51,8 %), dologi kiadás 29.305eFt (39,9 %), beruházás felújítás 160eFt. Az
intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulása tükrözi az évi feladatellátást Ez évben a téli, a
tavaszi időjárási és természeti viszonyok jelentősen késleltették a munkavégzés (belvíz, árvíz).
Az I. félévben parkfenntartási munkákra bruttó 17.263eFt-ot, köztisztaságra 6.942eFt-ot tudott az
intézmény fordítani. Ez magában foglalja a város területén végzett ötszöri fűnyírást, elvégzett
fanyesési munkákat, növényanyag kiültetéseket, játszótérjavításokat, valamint a napi kézi- és gépi D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  7


takarítást, szemétszállítást. A fűnyírás és takarítás a rendelkezésre álló gépi és fizikai állomány
jelentős részét lekötötte.
Temető üzemeltetésre 2.454eFt-ot, a Körös-toroki üdülőterület fenntartására 2.258eFt-ot,
útfenntartásra 5.067eFt-ot, belvízvédelemre 525eFt-ot, a gyepmesteri telep működtetésére az I.
félévben 2.353eFt-ot fordított az intézmény.
Városüzemeltetés kiadása 30.165eFt. Itt jelentkeznek azok a máshova nem sorolható működési
költségek, melyek a köztéri WC-k, piacok üzemeltetése során jelentkeztek, valamint a fenntartási-,
működési költségek is.
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása feladatellátásához kapcsolódóan az intézmény szerződés
szerint végzett hóeltakarítási munkálatokat.
Az első félévben 61 fő kinevezett és szerződéses, valamint 84 fő közhasznú dolgozó alkalmazására
került sor („Út a munkába” program).

II. A/2.2. GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI
Összes kiadás 487.220eFt (54,2 %). Ezen belül személyi juttatás 260.865eFt (54,9 %), dologi
kiadás 154.104eFt (52,5 %), felhalmozási kiadás 4.871eFt (63%). Az első félévben teljesítették a
tervezett bérkifizetéseket. A dologi kiadásoknál (intézményenként különböző mértékben) az
arányosnál magasabb a teljesítési %. Az élelmezés terén kiemelt eredmény, hogy sikerült a
dietetikusnak az élelmezésvezetőknek a szülőkkel közösen megoldani, hogy minden orvosi
igazolással rendelkező gyermek (ha igényli) mindenféle diétát megkap a konyhákról, sőt így a
közös munka eredményeként a dietetikus tanácsait otthon is be tudják tartani a szülők és
gyermekek. Sikeresek az egészséges táplálkozásért szervezett napok a bölcsődében, óvodában és
iskolában. Költségvetésben betervezett és elmaradt feladat nem volt, a pénzügyi lehetőségek
függvényében végezték feladataikat. A dolgozók különböző munkaterületre, illetve telephelyekre
történő átdolgoztatása, a munkaerő jobb kihasználtságát, gazdaságosságot eredményezi.
Közbeszerzésre 2010. évben az élelmezési nyersanyagok vonatkozásában került sor, mely
folyamatban van. Folyamatosan végzik a napi felújítási és karbantartási munkálatokat az
intézményeknél. Elkészült jelentősebb munkák:
  - Belvárosban lévő Kézműves Ház tetőfelújítás.
  - Gr. Apponyi u. 5. sz. alatt (I. sz. Idősek Klubja) lévő épület külső felújítása.
  - Gr. Széchenyi I. Általános Iskola felújítása.
  - Fogyatékosok Nappali ellátása épületrész átalakítása.
  - Ének-Zenei Általános Iskola vizesblokk felújítása, tantermek meszelése, parketta felújítás.
  - Kossuth Lajos Általános Iskola vizesblokk felújítás.
  - Lecserélték a szétmállott tetőcserepet a Csemegi Károly Könyvtár tetejéről, a Fő utca 64. sz.
   épületről leszedett cseréppel.
  - Teljes festés történt a Csemegi Károly Könyvtárban.
  - Bökényi Óvodában, Bercsényi Óvodában csoportszobákat festettek.
  - Bokrosi Általános Iskolában befejezésre került a tantermek meszelése.
  - Csongrád, Fő u. 64. sz. épület ablakainak egy részét szúnyoghálóval látták el.
Folyamatban lévő feladatok:
  - Csongrád, Fő utca 64. sz. alatti épület tető- és homlokzat felújítása.
  - Piroskavárosi Általános Iskola felújítása.
  - Bokrosi Általános Iskola folyosó festése.
  - Templom utcai Bölcsőde felújítása.
  - Kossuth Lajos Általános Iskola folyosó csempézése, tantermek, folyosó meszelése, valamint a
   világítás részbeni felújítása is folyamatban van.

TOURINFORM IRODA
Január 25-i határidővel az EDEN 2010 pályázatot állítottak össze és nyújtottak be Magyarország
legígéretesebb természetes vizű desztinációja címért. 2010-ben is a budapesti Utazás Kiállításra
készült el Csongrád és kistérsége éves rendezvénynaptára magyar, angol és német nyelven.


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  8


Különlegessége, hogy a Közkincs-kerekasztal tagok összefogásával készült és a térség kiemelt
rendezvényein kívül bemutatásra került benne a Közkincs-kerekasztal tevékenysége is. Kiemelt
rendezvényeik információit továbbították a Falusi Turizmus Országos Szövetsége, Csongrád megye
Önkormányzata és a Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság által összeállított
fesztiválnaptárakhoz. A korábbi évekhez hasonlóan az Utazás 2010 Nemzetközi idegenforgalmi
kiállításon egy 20 négyzetméteres standon jelentek meg. A tavasz folyamán két további belföldi
regionális idegenforgalmi kiállításon vettek részt: Debrecenben és Veszprémben. Mindegyik
kiállításon Szentes várossal közösen jelentek meg. A kiállítások mellett sikeres megjelenést hoz az
egy-egy nagyrendezvényre való kitelepülés (pl.: a budapesti Állat- és Növénykertben a Föld
Fesztivál). Az információszolgáltatás keretében frissítették a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban a
szálláshelyek, magánszálláshelyek, konferenciahelyek, vendéglátás, gyógyfürdők témaköreit.
Június 1-jével nyílt meg az Öregvár u. 31. sz. alatti Kézműves Alkotóház. Dél-alföldi alkotók
munkáiból berendezett kiállítással és heti két alkalommal kézműves foglalkozásra fogadják a
látogatókat. Egyben információs pontként is funkcionálnak, ahol a Belvárosba érkezők Csongrádról
és a térségről kaphatnak tájékoztatást.

SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE:
Az előzőekben felsorolt feladatok egyben a Gamesz szakmai munkáját is jelentik, mely során az
Önkormányzat egyes intézményeinél és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában
működő intézményeknél látja el a feladatokat. A Társulásnál végzi az Általános Iskolák csongrádi,
felgyői, csanyteleki és tömörkényi intézmények könyvelését, ügyvitelét, a csongrádi iskolák
karbantartását, diákétkeztetését; Felgyő és Csanytelek vonatkozásában a technikai dolgozók
munkáltatója a Gamesz intézményvezetője; ellátja a települések összevont óvodáinak könyvelését,
bérnyilvántartását, ügyvitelét Csanytelek, Felgyő, Tömörkény vonatkozásában; továbbá a Szociális
Ellátások Intézményének a gazdasági, számviteli, karbantartási feladatait.

Csongrádi Óvodák Igazgatósága
DAOP – 2008 – 4.1.3 Szociális szolgáltatások korszerűsítési pályázatán nyert összegből, a
Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde épület felújítása és eszközfejlesztése elkezdődött. A felújítás
ideje alatt a bölcsőde átköltözik a Bökényi „Napraforgó” Óvodába. A 2009/10-es nevelési évben a
Templom utcai „Delfin” Óvodában két csoportban integrált nevelést vezettek be, gyógypedagógus,
gyógypedagógiai asszisztens segítségével. 2009-ben került bevezetésre a Kompetencia alapú óvodai
programcsomag, amely szakmai megújulást jelentett óvodapedagógus közösségben. A bevont
pedagógusok laptopot és nyomtatót kaptak használatra, 180-210 órás tanfolyamokon vettek részt,
témaheteket, innovációkat, jó gyakorlatokat dolgoztak ki. 2010. augusztus 31-én kerül sor a projekt
zárására.
A Magyar Államkincstár 1 alkalommal az óvoda, 1 alkalommal a bölcsőde átfogó ellenőrzését
végezte el. A bölcsődéket évente ellenőrzi a Dél-alföldi Regionális Módszertani Központ és a
Megyei Gyámhivatal. A Szegedi Módszertani Bölcsődével rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak,
amely továbbképzéseken való részvétel, konferenciákon való megjelenés, szakmai ellenőrző
látogatás, pályázatokon való részvétel formájában valósul meg.
Már hagyomány az intézményekben a tavaszi nyílt napok megtartása, amely kapcsán a szülők és a
leendő tanítónők betekintést nyerhetnek intézményeik életébe, ezáltal bővül az intézmények közötti
kapcsolattartás, mélyül a szülőkkel való együttműködés és még több információhoz jutnak a
gyermekek személyiségfejlődésével kapcsolatban. Az óvodákban a beiratkozást megelőző héten
„Óvoda nyitogató”-t tartottak, amelynek célja: a szülők betekinthessenek az intézmények
mindennapjaiba. Minden intézményben megtörténtek a beiratkozások. A bölcsődékben teljes
létszámmal várható a férőhelyek kihasználtsága, az óvodákban az előző nevelési évhez képest,
kevéssel csökkenni fog a gyermekek létszáma
Tavaszi Pedagógiai Napok címmel a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájának
szervezésében mélyíthették tudásunkat, amely óvodai vonatkozású témákat is feldolgozott. D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  9


Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ
A Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központnak 2010 első félévében a legtöbb feladatot a
TÁMOP-os és a TIOP-os pályázatok megvalósítása adta. A TIOP-os pályázat 2010. első felében
sikeresen befejeződött, megtörtént a kifizetési kérelem benyújtása. A csongrádi könyvtár a bokrosi
fiókkönyvtárral együtt jelentős informatikai fejlesztéseket tudott végrehajtani. 17 db új számítógép,
2 db szerver, l db új laptop, több tucat informatikai eszköz került beszerzésre. Teljessé vált a
Huntéka integrált könyvtári rendszer a hiányzó modulok megvásárlásával. Így befejeződött a
könyvtári munkafolyamat teljes gépesítése. A csongrádi kistérség könyvtárai közül a felgyői és a
tömörkényi könyvtár állománya felkerül a csongrádi közös katalógusba. Az iskolai könyvtárak
közül a Piroska-téri könyvtár állománya lesz elérhető a közös adatbázisban. A sikeres TÁMOP-os
pályázatnak köszönhetően elkészült a csongrádi, szentesi és makói kistérség adatait is magába
foglaló kulturális, idegenforgalmi adatbázis. Ennek az adatokkal való feltöltése folyamatban van.
Szintén a pályázatnak köszönhetően elindultak az olvasás népszerűsítő programok, amelyek
pedagógusok bevonásával a könyvtárban valósulnak meg és az összes általános iskola diákjait
bevonják a játékos foglalkozásokba. Ezek közül a legnagyobb sikert „Az olvass ismeretterjesztő
könyveket” című interaktív játékos vetélkedő érte el, amelyen 98 csongrádi kisdiák vett részt 3
hónapon keresztül.
Rendezvényeik közül ismételten országos elismerést kapott az Internet Fiesta csongrádi
rendezvénysorozata. Soha nem látott érdeklődést tanúsítottak a hazai és a határon túli könyvtárosok
a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája iránt. 140 fő vett részt a 3 napos rendezvényen.
Kiállításaik közül a legnagyobb érdeklődést a Séra Erzsébet tűzzománc munkáiból készült, valamint
a tiszakécskei könyvtár igazgatójának a Mézesbábos kiállítása aratta.
Jelentős esemény volt a könyvtár életében, amikor egy sikeres pályázat révén elkészült a
helyismereti gyűjtemény egy részének digitalizált anyaga, amely az 1890-es évtől, az Országos
Széchenyi Könyvtárban mikrofilmen meglévő csongrádi újságok teljes szövegű elérését biztosítja a
kutatók és az érdeklődők számára az interneten keresztül.
Az alapfokú oktatási és nevelési intézmények, valamint a Csemegi Károly Könyvtár és Információs
Központ összefogásának jó példája volt egy közös Európai Uniós pályázat benyújtása, amely az
iskolai tanórai és tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket célozta meg. A könyvtár által
benyújtott pályázat 5 óvodai és 5 általános iskolai tagintézményben, valamint a könyvtárban 14
hónapon keresztül 59 féle új tevékenység /szakkörök, tehetséggondozás, táborok, vetélkedők,
klubok, tematikus hetek stb./ elindítását teszik lehetővé, mivel a pályázatot a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség sikeresnek ítélte.
Sikerült a GAMESZ segítségével a könyvtári épület rendkívüli rossz tetőcserép cseréjét megoldani.
Szintén fontos a könyvtár szempontjából, hogy saját erőből, a GAMESZ festőinek segítségével, a
könyvtár átadása után 10 évvel a könyvtár összes belső helyisége ki lett meszelve.

Művelődési Központ és Városi Galéria
A 2010-es rendezvények megvalósítását nagymértékben meghatározta, hogy új helyszínekben
kellett gondolkodniuk. A 140 főt befogadó Csongrád Galéria, és a 159 főt befogadó Ifjúsági Ház
lett csongrádi programjaik helyszíne.
A Galériában minden hónapban megrendezték a Galéria Teátrum irodalmi műsorait, itt került sor a
Költészet Napi műsorra és a II. Dél-alföldi Költő Fesztivál néhány programjára, valamint
ismeretterjesztő előadásokra a Csongrád Városi TIT-tel közös szervezésben, melyeket díjmentesen
láthatott a közönség. A város felnőtt lakossága részére igényektől és lehetőségektől függően
különféle jellegű és műfajú rendezvényeket is szerveznek: magyar kultúra napja, kiállítások, Városi
Majális, Gasztrománia, Születés Hete Fesztivál, Nemzetközi Gyermeknap, Tavasz Orbán Napi
Borünnep.
Az első félév kiemelkedő programja volt a III. Művészetek Hete rendezvénysorozat július 4-ig. A
hagyományápolás, történelmi értékeink megőrzése, felelevenítése szerves része a város kulturális
életének. A rendezvények kialakítása során a népművészeti, kulturális és művészeti értékek
bemutatására is törekedtek, egyben tartalmas, színvonalas programokat biztosítva, bővítve az


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  10


idegenforgalmi szezon kínálatát. Ebben az évben pályázati forrás nem állt rendelkezésükre, így az
első évhez képest fele költségből kellett gazdálkodniuk, ezért is rövidült le az időtartam két nappal.
A 20 éves finn testvérvárosi kapcsolat jegyében nyílt fotó kiállítás, ahol finn, lengyel és litván
testvérvárosi fiatalok is részt vettek. Nagy sikert aratott a Tánc-sport az Ifjúsági Házban. A
programsort a népszerű Tiszazugi Zenei Fesztivál hangversenyével zárták.
Az Ifjúsági Házban önkormányzati támogatásból elkészült a hang és hőszigetelő üvegfal, valamint
a sportparketta burkolat. A nagyterem elsősorban sport célú rendezvények lebonyolítására alkalmas,
a 159 fő befogadó képesség miatt. A védőháló beszerzése folyamatban van, ezek felszerelése után
válik alkalmassá a terem a sport célú hasznosításra, amely az év második felében eredményez
bevételt. Jelentősen felerősödött az Önkormányzat Humánpolitikai Irodájával közösen történő
programszervezés.
Civil szervezetek: A Művelődési Központ felújítása miatt a csoportok egy része az Ifjúsági Házban,
más részük a Városi Galériában kapott helyet, ahol – előzetes időpont egyeztetés után –
zavartalanul tudták és tudják a továbbiakban is rendezvényeiket, fogadóóráikat megtartani. Az év
elején a Grotta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is az Ifjúsági Házba költözött, és az iskolai
évet már itt tudta zárni.
Amatőr művészeti csoportok: az Alföld Néptáncegyüttes, a Csongrádi Versmondók Köre, a
Csongrádi Reneszánsz Kórus, a Röpülj páva kör, a László Imre Bartái Kör, a Kézimunka szakkör, a
Stéhlik Lajos Képzőművészeti Kör és a Zsizsik Diákszínpad az Önkormányzattól kapott pályázati,
illetve támogatási összegek beosztásával igyekszik a 2010-es évre tervezett programtervét
megvalósítani. Az elmúlt évben a Zsizsik Diákszínpad részére pályáztak sikeresen az Oktatási és
Kulturális Minisztériumhoz. Június hónapban a Röpülj páva kör néhány tagja részt vett Csongrád
lengyel testvérvárosában, a Belchatówi Napok programjában. Az Alföld Néptáncegyüttes Gyermek
és Ifjúsági csoportja a szegedi Százszorszép Gyermek és Ifjúsági Néptánc fesztiválon vett részt, a
csoport bejutott a gálára, melyen a legjobb 12 együttes szerepelhetett.
A Bokrosi Művelődési Ház kiemelkedő rendezvényei: A Magyar Kultúra Napja, mezőgazdasági
szakmai estek, egészségügyi előadások, színházi előadás felnőttek és gyerekek részére, kiállítások,
megemlékezés évfordulóról, a tánc, az ifjúság, a Föld világnapjáról. Farsangi, húsvéti hagyományok
felelevenítése. Egész napos gyermeknapi program, számos manuális és sportfoglalkozás. Szelektív
hulladékból készült játék kiállítás- a bokrosi óvodások munkáiból. A széles érdeklődési kört
kielégítő programokat jó együttműködéssel sikerül megvalósítani. Segítő, együttműködő
intézmények, civil szervezetek: Bokrosi Napsugár Óvoda, Általános Iskola, Bokrosi Kossuth
Nyugdíjas Klub, Bokrosért, Jövőnkért Egyesület, Egészséges Bokrosért Alapítvány.
Szolgáltatások: Az autóbuszos színházi utak népszerűsége több évtized óta töretlen a városban.
Interticket belépőjegy-értékesítés, melyben 2009-ben csatlakoztak.
TÁMOP tanfolyamok: Június 28-án elindultak az első tanfolyamok Csongrádon: lovári, angol,
számítástechnika.

Védőnői Szolgálat
A védőnői szakmai munka a törvényekben meghatározott módon folyik. Megfelelő a szakmai
együttműködés az egészségügyi, oktatási és szociális intézményekkel. A városban 6 körzeti védőnő
és 2 iskola védőnő dolgozik, egy fő szülési szabadságát tölti. A védőnők szakmai továbbképzése
folyamatos, országos konferenciákon és regionális továbbképzéseken mindenki részt vett.
A Védőnői Szolgálatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza, a finanszírozás
létszám adatai: terhes, 0-6 éves gyermek: 1084 fő, általános iskolás gyermek: 1278 fő, középiskolás
gyermek: 1620 fő.
A félévben eszközfejlesztés a költségvetésben betervezettnek megfelelően történt (az előző évben
az Eü. Intézmény nem biztosította a Szolgálat részére a pénzmaradványt, melyet az önkormányzat
visszapótolt): vásároltak 2 db asztali számítógépet, 1db Laptopot, 1 db magzati szívhangregisztráló
/NST/ gépet és 8 db szolgálati kerékpárt. Az általános-, és a középiskolák orvos szobáinak eszköz
fejlesztésére pályázatot nyújtottak be. A további eszköz fejlesztések a pályázatok elbírálásától
függenek, legfontosabb az iskolák orvosi szobáinak szűrőeszköz felszerelése.


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  11II. A/2.4. ALKOTÓHÁZ
Összkiadása 6.871eFt-ra teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 46 %-os teljesítésnek
felel meg. Ezen belül a személyi juttatások 3.395eFt-ra ( 50,9 %), a járulékok 927eFt-ra (52,5 %), a
dologi kiadások 2.501eFt-ra ( 41,1 %) teljesültek.
A város képzőművészeti életben fontos szerepet tölt be az intézmény. Tevékenysége ismert és
elismert, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi művészek körében is. Számos neves alkotó vett
részt a Művésztelep munkájában.

II. A/2.5. CSONGRÁDI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
Kiadásaik az alábbiak szerint alakultak: személyi juttatás 60.710eFt (45,5 %), járulékok 15.609eFt
(44,5%), dologi kiadások összesen: 7.795eFt (86,4 %). Az 897eFt-os felhalmozási kiadásból
számítógépet vásároltak 402eFt értékben, kondicinálógépet 250eFt összegben, befejezetlen épület
beruházás 200eFt, számítógép felújítása 45eFt
A dologi kiadások növekedése miatt előreláthatólag a személyi juttatásokból kell átcsoportosítani
év végéig a működőképesség biztosítása érdekében. Szakmai mutatóik: tűzeset 17, műszaki mentés
137, ebből közúti balesetnél 28, elemi csapáshoz, viharkárhoz 23, fa kidőléshez 6, életmentéshez 1,
állatmentéshez 1, omlásveszély 1, vízkárhoz 66, egyéb esetekhez 11 alkalommal vonultak ki.
Segítségnyújtás Csongrádról: Szentesre 7 esetben történt. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által szervezett tradicionális tűzoltó versenyen a csapat 3. helyezést ért el.

II. A/2.6. POLGÁRMESTERI HIVATAL
A korábbi vagyongazdálkodási szakfeladatot ettől az évtől négy szakfeladatra kell bontani:
- Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele (681100-1)
  Összes kiadása 25.537eFt volt, mely a módosított előirányzatra vetítve 45,7 %-os teljesítést
  mutat. Itt szerepeltetjük az Ipari Park területén a földterület vásárlást 6.597eFt összegben,
  valamint a magánszemélyektől megvásárolt lakásokat 15.950eFt összegben. ÁFA befizetés
  2.990eFt volt.
- Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (682001-1)
  Összkiadása 12.255eFt összegben teljesült, mely a módosított előirányzatra vetítve 49,6 %-os
  teljesítésnek felel meg. Ezen szakfeladaton szerepel az önkormányzati tulajdonban lévő
  lakóépületek felújításra 5.950eFt értékben. Az önkormányzati lakásból kiköltözők használati jog
  megváltása 3.923eFt volt. A karbantartásra és korszerűsítésére fordított összeg 1.805eFt
  összegben, valamint a szemétdíj 316eFt-al. ÁFA befizetés 121eFt összegben merült fel. Gáz és
  villamos energia szolgáltatásért a szakfeladaton 92eFt összeg merült fel.
- Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetés (682002-1)
  Összes kiadása 17.321eFt (31,5 %). E szakfeladaton az önkormányzati bérleményekkel
  kapcsolatos kiadásokat szerepeltetjük. Épület felújításra 2.286eFt (18,4 %), dologi kiadásokra
  15.035eFt-ot költöttünk. Ezek közül jelentősebbek: lámpatestek lízingdíja 1.815eFt, gáz-villany-
  távhő 1.263eFt, egyéb üzemeltetési kiadásai 2.066eFt, ÁFA kiadás 6.594eFt, vagyonbiztosítás
  2.078eFt
- A város és községgazdálkodási szakfeladatra a későbbiekben térek ki.
Számviteli, adószakértői tevékenység szakfeladat (692001-1)
  Kiadása 1.767eFt (46,7%). A könyvvizsgálónak 804eFt-ot, adótanácsadónak 310eFt-ot fizettünk
  ki. A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
  fenntartásában működik, normatíva igénylés mellett. Ezt kiegészitve a belső ellenőrnek 375eFt-
  ot fizettünk. ÁFA kiadás 278eFt összegben merült fel.
Önkormányzati jogalkotás szakfeladat (841112-1)
  Összkiadás 16.326eFt (51,4 %). E szakfeladaton szerepel az önkormányzati képviselők juttatása
  12.857eFt összegben, járulékai 3.469eFt értékben.
Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység szakfeladat (841116)
  Tény 3.772eFt (95,8%). Személyi juttatás 1.985eFt, járulékok 508eFt, dologi kiadás 1.279eFt.


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  12


Országos települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó szakfeladat (841116-1)
  Összkiadás 563eFt volt (83,5 %).
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
  Összkiadása: 141.938eFt (47,27 %). Személyi juttatás 82.332eFt (46 %), járulékok 20.320eFt
  (49,1 %), dologi kiadás 39.138eFt
  A hivatalra is a költségtakarékos gazdálkodás volt a jellemző. A dologi kiadások felhasználása
  átlagban jónak mondható, ami részben a kényszer eredménye is, hisz a pénzügyi helyzet miatt
  csak a legszükségesebb beszerzések történhettek meg. A közmű kiadások teljesítési adatai
  alapján a rendelkezésre álló előirányzat várhatóan nem lesz elegendő.
  Az iktatott ügyiratok száma 20.170 volt az első félévben. A hivatal 12 testületi ülésre készített
  elő anyagot, amelyek során 183 napirendet tárgyaltak, 175 határozat született. Új rendelet a
  félévben 2 volt, további 17 rendelet módosítása történt meg. A hivatal munkatársai 65 bizottsági
  ülésen vettek részt. A Hivatal a lakosság igényeit a lehetőségek és gyakran módosuló
  jogszabályi előírások betartása mellett igyekezett teljes körűen teljesíteni. A pályázatok
  előkészítésében az illetékes irodák a feladataikat ellátták, a döntéshozói elképzelésekhez a
  segítséget megadták. Az irodák munkájának folyamatos szervezése, a munkatársak
  megközelítően egyenlő leterheltségének biztosításával a feladataikat határidőre el tudták
  végezni. Az irodák kapcsolatot tartanak a szakhatóságokkal, közműkezelőkkel, önkormányzati
  szolgáltató cégekkel, a kistérségi önkormányzatokkal, Államigazgatási Hivatallal, ellenőrzést
  végző és minden egyéb szervvel, akivel a feladatok ellátása miatt szükséges.
  Jegyzői Iroda folyamatosan intézte a hatáskörébe tartozó, államigazgatási és önkormányzati
  hatósági ügyeket. A Közterület-felügyelet intézkedései folyamatosan biztosítottak voltak, az
  illegális szemétlerakások miatt megnőtt a külterületi járőrszolgálatok száma, a felügyelők több
  esetben a társszervekkel együttműködve közös feladatokban is részt vettek. Az Okmányiroda
  továbbra is jelentős ügyfélforgalmat bonyolít, amihez hozzájárultak a félév során bekövetkezett
  jogszabályváltozások is. A hatósági tevékenység mellett az iroda zökkenőmentesen végzete az
  ügyiratok iktatását, a testületi munka koordinálását, továbbá jelentős szerepet vállalt az
  országgyűlési parlamenti képviselőválasztás lebonyolításában is.
  Mérnöki Iroda: A lakossági építési, - használatbavételi engedélyek száma az elmúlt félévben
  csökkent. Nőtt a más településeken megvalósuló önkormányzati beruházások
  engedélyezéseinek száma, melyet a Regionális Államigazgatási Hivatal egyedi kijelölései
  alapján végzünk. Nőtt a rossz állapotú házak, lebontására, helyreállítására vonatkozó építési
  hatósági eljárások száma is, mely feladatot a kistérségben lévő három község tekintetében látjuk
  el. Többnyire az ingatlanok tulajdonosai nem tudnak eleget tenni a kötelezettségeiknek, ezért
  esetenként önkormányzati források felhasználásával kell a munkálatokat elvégeztetni, a
  költségeket ingatlanra terhelése mellett. A kényszerintézkedések költségeinek megtérülése
  bizonytalan. Ellátja a hatóság engedélyezési eljárásában szakhatóságként való közreműködést,
  az önkormányzat és irodái számára építmények, műtárgyak állagának szakmai véleményezését,
  a közterülettel kapcsolatos ügyek, beleértve az összes közműkezelővel a kapcsolattartást, a
  környezet- és természetvédelmi feladatokat, az ár és –belvízvédelemmel kapcsolatos
  feladatokat. Az év során a két alkalommal is szükséges volt a belvízvédelmi készültség
  elrendelése. Készültség esetén a Városgondnokság folyamatosan vezeti a belvízvédelmi naplót,
  mely alapján az iroda napi jelentést küld az illetékes katasztrófavédelmi szerveknek. A
  védekezés költségére az elmúlt félévben két alkalommal Vis Maior igényt nyújtottunk be. Az
  első igény 2010. április 1.-én került benyújtásra a Belügyminisztériumhoz, mely átutalása
  megtörtént 1.223eFt összegben. A második belvíz-védekezési készültség Vis Maior igényét
  2010. július 6.-án nyújtotta be az Önkormányzat. A pályázat elbírálási folyamatban van. Részt
  vesz a beruházások előkészítésben, tervezések lebonyolításában.
  Humánpolitikai Iroda: 2010 első félévére az iroda létszáma stabilizálódott. Az oktatással
  kapcsolatban fő feladat volt a TÁMOP 3.1.4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás bevezetésére
  megnyert pályázat megvalósításának segítése, koordinálása óvodai és általános iskolai szinten.
  A kiegészítő normatívák igényléséhez az OKM Támogatáskezelőtől elnyert pályázati összegek


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                 13


  felhasználása és elszámolása. A szakmai munkával kapcsolatban kiemelkedő az április
  hónapban megszervezésre kerülő Tavasz Pedagógiai Napok, valamint a tavasz folyamán
  megvalósult megyei tanulmányi versenyek feltételeinek megteremtése, szervezésének segítése.
  A TÁMOP továbbképzéseinek szervezése, szakmai munkaközösség munkájának irányítása.
  Pedagógusok, általános iskolás és középiskolás tanulók tanév végi kitüntetéseinek átadása
  ünnepélyes keretek között. Oktatási intézmények vezetői pályázatainak beterjesztése. Városi
  Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása. Fő napirendként számoltunk be a sajátos nevelési igényű
  gyermekek ellátásáról. A művelődés terén is a pályázati lehetőségek kihasználása volt a
  jellemző. Benyújtásra került a Művelődési Központ érdekeltségnövelő pályázata, valamint az
  Alkotóház által szervezett Bronz Szimpózium költségeinek fedezetére kiírt pályázati lehetőség.
  A művelődési intézményekkel közösen városi rendezvények szervezése, lebonyolítása.
  Médiaszerződések előkészítése, lebonyolítása. A lehetőség szerint a városi honlap karbantartása,
  Csongrádi Hírlevél szerkesztése. A sportfeladatok terén a városi sportegyesületek által
  beérkezett pályázatok, a Művelődési és Sportbizottság általi támogatások előkészítése, a városi
  sportdíjak pályázatainak kiírása, elbírálása, a díjak átadása, városi sportrendezvények
  szervezése. Az év folyamán a Városi Diákönkormányzat folyamatos működtetése mellet az
  érintettek bevonásával elkészült az Ifjúsági Koncepció és az ehhez kapcsolódó Intézkedési Terv.
  A nemzetközi ifjúsági kapcsolatok terén az idén a finn ifjúsági csoportot fogadtuk,
  megrendezésre került a hagyományos Kárpát-medencei Labdarúgó Torna. Egy sikeres
  pályázatnak köszönhetően a helyi fiatalokkal közösen lengyel és litván diákok vettek részt
  közös kulturális és ifjúsági programokon.
  Szociálpolitikai Iroda: Az ügyfelek száma jelentős mértékben megemelkedett. Jelentős azon
  ügyfelek száma, akik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátások iránt
  érdeklődnek vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megszüntetett átmenti járadék,
  rendszeres szociális járadék megszüntetése miatt kérnek felvilágosítást. Az iroda munkájában új
  elemként jelent meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal történő együttműködés, főként özvegyi
  nyugdíjak megállapítása esetén. A krízishelyzetbe került személyek támogatására a 136/2009.
  (VI.24.) Korm. rendelet alapján 2010. április 30. napjáig lehetőség volt, az önkormányzat
  jegyzőjének felterjesztése alapján a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság döntött a
  támogatás folyósításáról. Az 1998. évi LXXXIV. tv.-ben szabályozott ellátások (családok
  támogatásával kapcsolatos nyomtatványok) szintén az irodán keresztül jutnak le a lakossághoz
  (anyasági támogatás, gyermekgondozási segély nyomtatvány, gyermeknevelési támogatás,
  családi pótlék nyomtatvány, magasabb összegű családi pótlék nyomtatvány, terhességi –
  gyermekágyi segély igénylésének nyomtatványa, gyermekgondozási díj nyomtatványa). A
  szociális és gyermekvédelmi intézmények működtetésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
  szóló új jogszabályok (321/2009. /XII.29./ Korm. rendelet, valamint a többször módosított
  259/2002 /XII.18./ Korm. rendelet) rendelkezései a működési engedélyeztetés és ellenőrzés
  eljárás rendjét teljes egészében megváltoztatták. Az Államigazgatási Hivatal kijelölése alapján e
  területen az ügyiratszámok emelkednek.
  Városgazdasági Iroda: A gazdálkodási szabályok változása, a likvid pénzügyi helyzet, a
  számlák kifizetésével kapcsolatos problémák a kapcsolódó tételszám növekedését, és újabb
  nyilvántartási feladatot is jelentettek. A folyamatban lévő jelentős számú beruházás,
  közbeszerzés, támogatási és kivitelezői pályázat lebonyolítása, elszámolása, szabályozása,
  nyilvántartása, utánkövetési munkái, a partnerekkel való egyeztetési, együttműködési és az
  ellenőrzésekre történő előkészítési feladatai, a gazdasági társaságok átalakulásának
  gazdálkodási téren történő rendezésében való közreműködés, egyes feladatok átvétele, mind a
  Közgazdasági csoport, mind a Vagyongazdálkodási csoport munkáját növelte. A költségvetés,
  beszámolók készítésében, a kistérségi feladatellátásban, lebonyolításban, egyes önkormányzati
  és társulási intézmény gazdálkodási feladatainak ügyvitelében részt vesz az iroda, ezeken kívül
  számos előterjesztést készített elő. A bérleti díjaknál és a helyi adónál mutatkozó kintlévőség
  beszedése érdekében teljes körű felszólítási ügyintézés kezdődött. Az I. félévben az ÁSZ
  ellenőrizte az adóvégrehajtási tevékenység szabályszerűségét, hatékonyságát.


D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  14


Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841127-1)
  Összes kiadás 626eFt volt (68,6 %). Személyi juttatás 269eFt (100 %), járulékok 36eFt (100%),
  dologi kiadás 321eFt (52,9 %).
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása (841129-1)
  Összkiadás 16.967eFt (47%). Személyi juttatás 13.623eFt (49,2%), járulékok 3.157eFt (47%),
  dologi kiadás 187eFt (10,6%). E szakfeladaton szerepel a Polgármesteri Hivatalnál pénzügyi-
  számviteli tevékenységet végző 10 fő köztisztviselő bére, járulékai és kapcsolódó dologi
  kiadásai.
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés szakfeladat (841133-1)
  Összkiadás 8.452eFt (46,2 %). Személyi juttatás 6.616eFt (53,4 %), járulékok 1.581eFt (52,9
  %), dologi kiadás 255eFt (8,7 %). E szakfeladaton az Adócsoport dolgozóinak bére, járuléka és
  az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások szerepelnek.
Foglalkoztatást elősegítő támogatások (841335-1)
  Összkiadása 2.650eFt (635,7 %). Ebből bér 1.540eFt, járulékok 413eFt, dologi kiadás 697eFt.
  Itt szerepeltetjük a közfoglalkoztatást szervezők bérét (3 fő) és a foglalkoztatási partnerség
  korábbi szakfeladat kiadásait.
Közvilágítás szakfeladat (841402)
  Összkiadás: 30.415eFt (60,8 %). A betervezett 50.000eFt év végéig kevés lesz, várhatóan
  10.000eFt pótelőirányzat szükséges.
Város és Községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások (841403-1)
  E szakfeladaton kell szerepeltetni a korábbiakban a vagyongazdálkodási szakfeladat tervezett
  beruházásokat, felújításokat, hiteltörlesztéseket, vagyonüzemeltetés kiadásait. A beruházási és
  felújítási kiadásokat tételesen külön mellékletben szerepeltetjük. Összkiadás 563.955eFt. Ebből
  beruházási, felújítási kiadás 369.913eFt, működési célú támogatási kölcsön 3.180eFt,
  felhalmozási célú pénzeszköz átadás kistérségnek 4.870eFt, fejlesztési célú hiteltörlesztés
  58.292eFt, működési célú hiteltörlesztés 130.000eFt. Kamatkiadás 31.032eFt, egyéb
  üzemeltetési kiadás 28.141eFt.
Máshova nem sorolható pénzügyi igazgatási tevékenység (841409-5)
  Összkiadása 85.612eFt (52,6 %). A szakfeladaton számoljuk el a társulásban ellátott feladatok,
  valamint az Egészségügyi Kft. feladatellátáshoz biztosított önkormányzati pénzeszköz átadást.
  Főbb tételek: általános iskolák működéséhez támogatás értékű működési kiadás 60.946eFt
  (51,1%), Szociális Ellátások Intézményéhez támogatás értékű működési kiadás 7.703eFt
  (90,5%), mely évközben megelőlegezett önkormányzati kölcsön, amelyet év végéig az
  intézmény visszafizet, Dr. Szarka Ödön Eü. Kft. működéséhez pénzeszközátadás 12.500eFt
  (40,3 %), Kistérségi Társulás számára működési célú pénzeszköz átadás 4.283eFt.
Központi költségvetési befizetések szakfeladat
  Az első félévben az egyszeri kereset-kiegészítés miatti többlettámogatást utaltuk a szakfeladaton
  vissza 875eFt összegben, kamata 25eFt volt.
Finanszírozási műveletek szakfeladat (841906)
  A halmozott összkiadása 634.782eFt volt. Ebből működési célú hiteltörlesztés 371.724eFt,
  munkabér hiteltörlesztés 263.058eFt volt.
Önkormányzat máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai szakfeladat (842455-1)
  Összkiadása 694eFt volt (74,9 %). Ezt felnőtt külföldi delegációval kapcsolatos kiadásokra
  fordítottuk.
Közterület rendjének fenntartása szakfeladat
  Összkiadása 3.167eFt (54,4 %). A szakfeladat tartalmazza a Közterület-felügyelők kifizetett
  bérét 2.352eFt (54,4 %), járulékok 531eFt (54,3 %), valamint a közterület rendjének
  fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokat 284eFt (54,4 %). (formaruha, hajtó és kenőanyag,
  irodaszer)
Minősített időszaki tevékenység szakfeladat (842542)
  Összkiadása 967eFt (47,9 %). E szakfeladat tartalmazza a polgárvédelmi tevékenység
  ellátásával kapcsolatos kiadásokat. Személyi juttatás 474eFt (45,1 %), járulékok 129eFt


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  15


  (46,5%), dologi kiadás 364eFt (52,9 %). Ebből készletbeszerzés 78eFt, gázenergia szolgáltatás
  díja 96eFt, villamos energia díja 50eFt, karbantartás 55eFt.
Pedagógiai szakmai szolgáltatás szakfeladat (856020-1)
  Összkiadása 14.346eFt (70,6 %). Számítástechnikai eszközöket vásároltak 1.761eFt-ért.
  Óvodáknak pénzeszköz átadás 5.993eFt összegben történt a TÁMOP pályázaton nyert
  összegből. Dologi kiadásra fordított összeg 6.592eFt (52,2 %)
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi szolgáltatás (869049-1)
  Összkiadása 842eFt (34,2 %). E szakfeladat tartalmazza a méhnyakrák elleni védőoltás és a
  mellkasszűrés kiadásait.
Segélyezés szakfeladatok (20 db szakfeladat)
  Összkiadása 157.030eFt (70,2%).
  A képviselő-testület a 2010. évi feladatok ellátására eredeti költségvetésben 112.922eFt-ot
  biztosított, az első félévi adatokat figyelembe véve a feladatok ellátása zavartalan volt, a
  lakosság részére teljes körű szakszerű tájékoztatást és ügyintézést biztosítottunk. Kedvező
  változás volt a szabályozás területén a képviselő-testület azon döntése, hogy méltányosság
  gyakorlását vezette be, közgyógyellátás és temetési segély megállapítása vonatkozásában.
  Jelentős mértékben megnőtt az aktív korú ellátásban részesülők száma.
  A 11/2010 (I.22) ÖKt. számon elfogadott 2010. évi közfoglalkoztatási terv 357 fő
  foglalkoztatásával számolt. Június 30-án az igényelt intézményi létszámigény a módosulások
  figyelemben vételével 322 fő, ebből 281 fő vette fel a munkát. A közvetítések összlétszáma 477
  fő volt. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv célul tűzte ki az 55 év feletti rendszeres szociális
  segélyben részesülők bevonását a közfoglalkoztatásba. 2010. június 30-án a rendszeres szociális
  segélyezettek száma 42 fő, ebből 20 fő egészségkárosodott, 6 fő mentesített a
  közfoglalkoztatásban való részvételtől, az 55 év felettiek száma 16 fő. Június 30-áig 13 fő (55
  év feletti személy) kötött hatósági szerződést Csongrád Város Polgármesterével a
  közfoglalkoztatás érdekében, ezért ők rendelkezésre állási támogatásra jogosultak, közülük a 13
  főből jelenleg 10 fő foglalkoztatása biztosított. A közfoglalkoztatás átlagos napi munkaideje 8
  óra, átlagos időtartama 6 hónap. 2010. évben a közfoglalkoztatásra tervezett teljes bér és járulék
  igény 294.776eFt, melyből 95.381eFt került felhasználásra. (Önkormányzati rész 5% =
  4.769eFt).
  2010. január hónapban az aktív korúak ellátásán belül a rendelkezésre állási támogatásban
  részesülők száma 346 fő, rendszeres szociális segélyben részesül 47 fő, összesen 393 fő.
  Iskolai végzettség szerinti bontás 2010. januárban: 8 általános alatti 32 fő, befejezett 8 általános
  134 fő, befejezett szakmunkás 102 fő, befejezett gimnázium 104 fő, befejezett felsőfok 21 fő,
  alacsony iskolai végzettségűek aránya 42%. 2010. június hónapban ez az arányszám jelentősen
  nem változott, továbbra is az alacsony iskolai végzettségűek vannak többségben.
  Szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybe vevők számánál is tapasztalhatunk
  jelentős emelkedést, mely összefüggésben áll az aktív korú szülők munkavállalásának
  rapszodikus voltával.
  A „Mindenki Ebédel” program 2010. évben is folytatódik, továbbra is 20 fő rászoruló gyermek
  kap hétvégén és iskolai szünetben élelmiszert.
  A fogyatékos gyermekek részére megállapított eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás
  költségvetési előirányzata 100 %-ban felhasználásra került, ezért a méltányos jogcímen
  folyósított ápolási díj előirányzatából 500eFt-ot szükséges átcsoportosítani a fogyatékos
  gyermekek támogatásának előirányzatára.
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás kiadásai (889942)
  Összkiadás 1.876eFt (26,8 %). A szakfeladat tartalmazza az első lakáshoz jutók támogatási
  összegét 925eFt összegben, kölcsönét szintén 925eFt-ban és 26eFt-ot üzemeltetési kiadásként.
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok támogatása szakfeladat.
  Összkiadás 622eFt (41,5 %). A kiadási főösszeg tartalmazza az ifjúsági külföldi kapcsolatokra
  fordított összeget 52,5eFt értékben, a Kozmutza Flóra diáknapi programra felhasznált pénzt D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  16


  27eFt értékben, a diákönkormányzat kiadásait 97eFt összegben, valamint a pályázati összegek
  felhasználását 324eFt értékben. ÁFA kiadás 121eFt volt.
Civil szervezetek működési támogatása (890301)
  Összkiadás 2.354eFt (32,5 %). Társadalmi szervezetek támogatására 345eFt-ot, a Csongrádi
  Fúvózenekar támogatására 1.200eFt-ot, Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület támogatására
  508eFt-ot költöttünk. Dologi kiadásokra fordított összeg 300eFt volt.
Közcélú foglalkoztatás szakfeladat (890441)
  Közcélú foglakoztatásra a Piroskavárosi Kft-nek 4.597eFt-ot, a Víz- és Kommunális Kft-nek
  3.496eFt, a Dr. Szarka Ödön Eü. Szolgáltató Kft-nek 1.053eFt-ot, a Csongrádi Közmű
  Szolgáltató Kft-nek 8.643eFt-ot, a Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesületnek 531eFt-ot
  adtunk át az első félévben. Személyi juttatásra 4.036eFt, járulékaira 682eFt kifizetés történt.
Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenység szakfeladat (890509-1)
  Összkiadás 12.206eFt (28,3 %). Jelentősebb kiadások: Csongrád TV támogatása 3.684eFt,
  Gong Rádió támogatása 1.176eFt, Kistérségnek átadott pénzeszköz 1.538eFt, Föveny kiadvány
  támogatása 273eFt, Csongrád TV-nek műsorkészítésre kifizetett összeg 679eFt, városi
  rendezvényekre felhasznált összeg 698eFt, városmarketing feladatokra kifizetés 1.815eFt,
  Csongrádi Hírlevélre kifizetés 757eFt, Áfa 885eFt
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)
  Összkiadása 54eFt (1,1 %). Sportpálya üzemeltetésre fizettük ki.
Szabadidős tevékenység támogatása (931301)
  Összkiadás: 10.748eFt (47,6 %). Sportszervezetek számára pénzeszköz átadás 8.550eFt
  összegben történt. Szabadidősportra 1.238eFt, sportnapi szolgálatra 200eFt kifizetés történt.
  ÁFA kiadás 193eFt volt.
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (932911)
  Összkiadás: 1.491eFt (5,1 %), Belvárosi halászházak bérleti és lízingdíjként 1.080eFt-ot
  fizettünk ki. Az uszoda működtetés és partfürdő üzemeltetés kiadási előirányzata is a
  szakfeladaton szerepel, de e feladatokra az első félévben tényleges kifizetés nem történt.
Egyéb máshova nem sorolható építés
  E szakfeladatok szerepel a Homokhátsági Regionális Hulladéklerakó szakfeladat kiadása.
  Összkiadás: 859.809eFt. Ebből személyi juttatás 2.549eFt (2,7 %), járulékok 693eFt (53,2 %),
  dologi 1.400eFt (9,2 %), felhalmozási kiadás 852.526eFt (22,7%). A Homokhátsági Regionális
  Települési Hulladékgazdálkodási Projektben megvalósult létesítmények, melyeknek részei a
  Felgyői- Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ, a Kalocsai Hulladékátrakó
  Komplexum, a Vaskúti válogató technológia és bálatároló csarnok, a hulladékudvarok, a 397 db
  szelektív hulladékgyűjtő sziget, a beszerzett gépek, eszközök (hulladékgyűjtő járművek,
  kompaktorok, hulladéklerakók járművei, konténerek) 2008. augusztusától folyamatosan
  üzemelnek.
  A Bilfinger – Repét – Kész Konzorcium végzi a 83 meglévő lerakó rekultivációs munkálatait.
  Jelenleg a munkálatok 90 %-a elkészült, még a hátralévő feladatok őszig befejeződnek. Néhány
  rekultiválandó lerakó esetében többletköltség merült fel, mivel terepszint alatt jelentősebb
  hulladék mennyiséget találtak, ezért a Minisztérium hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
  közbeszerzési eljárás lefolytatását kérte. Ez jelenleg folyamatban van. Kivétel fentiek alól
  Soltvadkert, Szank és Jászszentlászló, melyeknél a benyújtott változtatási javaslatokra még nem
  kaptuk meg a Minisztériumtól az állásfoglalást.
  A rekultivált hulladéklerakók hasznosítására pályázat lett kiírva. Foktő és Soltvadkert
  kivételével 80 önkormányzat írta alá azt az együttműködési megállapodást, amely magába
  foglalja, hogy 10 évre bérbe adják a hulladéklerakót a nyertes pályázónak.
  A projektzárás határideje: 2010. december 31., így folyamatosan zajlik a befejezésre való
  felkészülés.

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  17


A Társulás, mint intézményfenntartó által a csongrádi intézményekre vonatkozóan ellátott
feladatokról szóló szöveges tájékoztatást, adatokat a függelék 1 tartalmazza.

II/B. PÉNZFORGALOM
„A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről” szóló
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján az országos összesítésre is megküldött
önkormányzati beszámoló tartalmazza a pénzforgalom egyeztetését (3. sz. melléklet).

II/C. ÉVEN TÚLI HITELEK (PÉNZFORGALOMBAN IS JELENTKEZŐ):
Eredeti előirányzatként 492.613eFt működési, és 867.373eFt felhalmozási hitelt terveztünk, mely
előirányzatok az évközi módosítások miatt növekedtek.
Az éven túli fejlesztési hitel állománya, egyenlegük félév végén: 323.927eFt
- CIB Banktól 2009. évben felvett fejlesztési hitel egyenlege 115.695eFt.
- Magyar Fejlesztési Banktól a bokrosi tornaterem beruházásra felvett hitel záró állománya
  16.510eFt lejárata 2013. év.
- OTP Rt-től felvett hitelek:
  o A modellező klub felújítására felvett hitel egyenlege 186eFt, 2010. szept.30-i lejárattal.
  o A Kossuth tér burkolatának felújítására felvett hitel egyenlege 100eFt, 2010. szept.30-i
    lejárattal.
  o A Csongrád, Öregvár u. 53. sz. alatti műemléképület felújítására felvett hitel egyenlege
    117eFt, 2010. szept.30-i lejárattal.
  o A röntgengép beszerzésére felvett hitel egyenlege 202eFt, 2010. szept.30-i lejárattal.
  o A Kossuth Lajos Általános Iskola fűtési rendszerének felújítására felvett hitel egyenlege
    822eFt, 2011. márc.31-i lejárattal.
  o Bokrosi elkerülő út építéséhez szükséges földterület vásárlására felvett hitel egyenlege 238,5
    eFt, 2010. szept.30-i lejárattal, II. ütemre 17.262,8eFt, 2010. szept.30-i lejárattal.
  o Kisréti út felújítására felvett hitel egyenlege 891eFt, 2010. szept.30-i lejárattal.
  o Gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez felvett hitel egyenlege 195,565eFt, 2010.
    szept.30-i lejárattal.
  o A 2004. évi fejlesztési feladatokra felvett hitel egyenlege 49.391,107eFt, 2011. évi lejárattal.
  o 2005. évi fejlesztési feladatokra felvett hitel egyenlege 106.956,453eFt, 2025. évi lejárattal.
  o A 2006. évi fejlesztési feladatokra felvett hitel egyenlege: 75.360eFt, 2026. évi lejárattal.
Az egyéb értékpapír és hitelműveleteket (vállalkozásélénkítési alap, első lakáshoz jutók támogatása
és munkáltatói kölcsön) a bevételeknél terveztük.
A 2007. évben kibocsátott kötvény 2010.06.30.-i állománya 3.834.167CHF, 2010.06.30-i MNB
középárfolyamon átszámítva (216,67 Ft/CHF) 830.749eFt.

II/E. NAPI PÉNZÜGYI HELYZET
A korábbi évekhez hasonlóan 2010. I. félévben is megszorításokkal, takarékossági intézkedésekkel
biztosítható volt a működtetés. Éven belüli hitel a 500 millió Ft-os folyószámla hitelkeret terhére
felvett összeg volt. A tényleges működési- és bérhitel 06.30-án: 443.868eFt volt. A 2010. július 30-
ai állapot szerint 481.492eFt a folyószámla egyenleg. Az egyenleg alakulását jelentősen
befolyásolja a központi támogatások számlára érkezése és az ebből (is) teljesített kifizetések utalási
ideje alatt a számlán levő pénz.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az I. félév gazdálkodásáról készített beszámolót vitassa
meg, és a rendelet-tervezetet, határozati javaslatot fogadja el.
 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                    18                           HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi önkormányzati
költségvetési terv 2010. I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Képviselő-testület a 2010. I. félévi beszámolót az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti
részletezésben

                         3.624.642eFt bevételi főösszeggel,
                         3.334.531eFt kiadási főösszeggel

                                  elfogadja.Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
  1. A Képviselő-testület tagjai
  2. Bedő Tamás polgármester
  3. Dr. Szubally Brúnó aljegyző
  4. A Polgármesteri Hivatal irodái
  5. Városgazdasági Iroda és általa:
  6. Intézmények, önkormányzati tulajdonú Kft-k, KhtCsongrád, 2010. augusztus 19.
                                            Bedő Tamás
                                            Polgármester
 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  19


               Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

                          ……/2010. (VIII. …….) ÖKt.
                             rendelete
                             (tervezet)

   „A Csongrád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
            költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól”
            szóló 7/2010. (III. 03.) ÖKt. rendelete módosításáról

                                  1. §

A rendelet 3. §-a /1.a/, /1.b/, /1.c/ bekezdése helyébe a következő lép:

/1/  Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi
    költségvetésének
       a.) kiadási főösszegét                   9.980.909eFt-ban, azaz
         Kilencmilliárd-kilencszáznyolcvanmillió-kilencszázkilenc ezer Ft-ban,
       b.) bevételi főösszegét:                  8.236.608eFt-ban, azaz
         Nyolcmilliárd-kettőszázharminchatmillió-hatszáznyolc ezer Ft-ban,
       c.) hiányát                         1.744.301eFt-ban, azaz
         Egymilliárd-hétszáznegyvennégymillió-háromszázegy ezer Ft-ban állapítja meg.

                                  2. §

A rendelet 4. § /1/ bekezdése helyébe az alábbi lép:
1.) Az 1. § /1/ bekezdésében megállapított hiány összegéből működési 519.780eFt, felhalmozási
  1.224.521eFt. A működési hiányfedezet: pótlólagos állami támogatás, ennek hiányában, illetve
  kiegészítésére hitel felvétele (kötvény-kibocsátás). A felhalmozási hiány fedezete hitel felvétele,
  vagy kötvény-kibocsátás, illetve felhalmozásra átvett pénzeszköz.

                                  3. §

A rendelet 5. § /1/, /2/ bekezdése helyébe a következő lép:
1.) Az 1. § /1/ bekezdésében megállapított 8.236.608eFt bevételi főösszeg önkormányzat és
  költségvetési szervek címének, alcímének, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok
  szerinti részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
2.) Az 1. § /1/ bekezdésben megállapított bevételi főösszegből:

Az önkormányzat
   - intézményi működési bevétele                       497.634  eFt
   - sajátos működési bevétele                        1.064.785  eFt
   - költségvetési támogatása és az átengedett SZJA              924.254  eFt
   - felhalmozási és tőkejellegű bevétele                    82.008  eFt
   - működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű
     bevételből származó bevétele                       113.152 eFt
   - felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű
     bevételből származó bevétele                      5.310.815 eFt
   - támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből
     származó bevétele                              2.620 eFt
   - Tartós részesedések értékesítése                      234.000 eFt
   - Értékpapír értékesítés                            7.340 eFt


 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc
                                  20


                                  4. §

A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi lép:
1.) Az 1. § /1/ bekezdésében megállapított 9.980.909eFt kiadási főösszeg az önkormányzat és
  költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
  részletezést, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 2. és 3. sz.
  mellékletei tartalmazzák.

2.) Az 1. § /1/ bekezdésben megállapított kiadási főösszegből:
      Önkormányzati körben:
        - személyi juttatások                       970.480eFt
        - járulékok                            257.750eFt
        - ellátottak pénzbeli juttatása                  208.254eFt
        - egyéb dologi kiadások                     1.382.094eFt
        - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                302.630eFt
        - felhalmozási kiadások                     6.798.437eFt
        Összesen:                            9.919.645eFt
      OEP körben:
        - személyi juttatások                        17.752eFt
        - járulékok                             4.726eFt
        - egyéb dologi kiadások                       6.337eFt
        - pénzeszköz átadás                         31.529eFt
        - Felhalmozási kiadás                         920eFt
        Összesen:                              61.264eFt
      Mindösszesen:                            9.980.909eFt

                                  5. §

A rendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 1., 2. sz. mellékleteivel, melyek 13/c. és 14/c.
számra sorszámozódnak. A rendelet 2/a/2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete
lép.

                                  6. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. június 30. napjával kell
alkalmazni.             Bedő Tamás                   Dr. Szubally Brúnó
             polgármester                     aljegyzőZáradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2010. augusztus

                                     Dr. Szubally Brúnó
                                        aljegyző
 D:\Docstoc\Working\pdf\a359c717-9d97-4e71-a99c-632ae38f7b0b.doc

								
To top