Dokumentation av LRP Effektivare l�kemedel Medicinkliniken

Document Sample
Dokumentation av LRP Effektivare l�kemedel Medicinkliniken Powered By Docstoc
					Dokumentation av LRP ”Effektivare läkemedel Medicinkliniken”
Medicinkliniken Växjö

LRP kategori;

1. Indikation utan behandling
2. Olämpligt läkemedelsval
3. Låg dos
4. Dålig följsamhet
5. Hög dos
6. Biverkan
7. Interaktion
8. Avsaknad av indikation
9. Övrigt

Åtgärd kategori;

1. Sänkt dos
2. Ökad dos
3. Ändrat doseringsintervall
4. Utsättning av läkemedel
5. Insättning av läkemedel
6. Byte av läkemedel
7. Byte av läkemedelsform
8. Övrigt
9. Ingen åtgärd
1. Indikation utan behandling

LRP                            Åtgärd              Kod
Tar kortison per oralt, som inhalation och topikalt .  Ideos sattes in           5
Osteoporosprofylax?

Patienten har Sjögrens Syndrom och står på       Xerodent sattes in         5
Methotrexat. Muntorrhet?

Står på Monoket, men får ändå kärlkramp vid kyla.    Ingen åtgärd            8
Saknar kortverkande nitropreparat. Föreslår
Nitrolingual spray vid behov.

Har Fosamax och ett lågt Ca-värde. Föreslår Ca-     Ingen åtgärd p g a Ca-värdet inte  8
tillskott.                       var tillräckligt lågt.

Obehandlad muntorrhet. Föreslår Xerodent.        Ingen åtgärd            8

Har kraftig diuretikabehandling (loopdiuretika +    Impugandosen sänktes och      1,4
tiaziddiuretika) och ett lågt K-värde. Föreslår     tiaziddiuretikan sattes ut
dossänkning och tillägg av kaliumsparande
diuretika.

Enligt patienten faller han ofta i hemmet p g a BT-   Ingen åtgärd            8
fall. Har dessutom brutit revbenen. Insättning av
kalk?

Har stående behandling med Prednisolon 30 mg    Omeprazol sattes in som stående.     5
sedan 7 månader, föreslår insättning av Omeprazol.
Har den sedan tidigare vid behov.

Överviktig, hjärtinfarkt, ateroskleros. Inget      Simvastatin sattes in        5
blodfettsänkande läkemedel?

Lågt Hb och Fe-värde. Fe-tillskott?           Duroferon sattes in         5


Gammal man, stående på kortison + kurer, haft      Satte in Ca+D            8 (5)
fraktur. Lågt Ca-värde. Ca-tillskott?

Patient med mycket värk i sina leder. Inga       Ingen åtgärd            8
smärtstillande läkemedel. Alvedon?
Hypokalemi. Står bl a på loopdiuretika. Tillägg av   Ingen åtgärd.            8
Kaliumsparande diuretika?

Patient med förmaksflimmer och TIA-attacker, men Waran sätts in inför konvertering     5
inga blodförtunnande läkemedel.
Enligt journalanteckningar har patienten Angina Oklar bild av om hon har Angina      8
Pectoris, men inget kortverkande nitropreparat. eller inte - ingen åtgärd
Patienten har Angina Pectoris enligt journal, men   Ingen åtgärd             8
inget kortverkande nitropropreparat

Patienten har fått Xatral ett år tidigare, men är ej  Ingen åtgärd.            8
med på LM-listan

Patienten har anemi, men ingen behandling       Ingen åtgärd             8

Underhållsbehandling för Angina Pectoris saknas    Ingen åtgärd             8

Patient med Angina Pectoris, men inget         Nitrolingual insatt         5
kortverkande nitropreparat.

Patient med Angina Pectoris men ingen        Trombyl sätts in            5
blodförtunning
Patient deprimerad enligt intervju men antidepressiv Citalopram sätts in igen        5
medicinering utsatt

Patient som har haft hjärtinfarkt, har Angina     Trombyl sätts in           5
Pectoris men ingen blodförtunning

Patient med Angina Pectoris men ingen         Nitrolingual sätts in        5
kortverkande nitro. Besvär enligt intervju

Lågt Hb pga njurinsufficiens?             Patienten kommer att följas upp av 8
                            njurdoktor

Patienten har ingen komplett behandling mot      Felodipin, Simvastatin o Enalapril  5
hypertoni och Angina Pectoris             sätts in

Har artros, men ingen Alvedon. Har hon haft detta   Ingen åtgärd             8
tidigare?
2. Olämpligt läkemedelsval

LRP                           Åtgärd               Kod
Omeprazol med indikation mot illamående?        Ingen åtgärd             8

Furix till uttorkad patient. Stämmer detta?      Ingen åtgärd             8

Patienten har höga levervärden och står på Bezalip.  Bytte till Simvastatin        6

Står på Laktulos och Laxoberal. Patienten har diarré Laxoberal sattes ut.          4
på morgonen. Föreslår utsättning av Laxoberal
droppar .
Har Treo Comp, Tradolan , Alvedon och Citodon     Treo Comp sattes ut         4
vid behov samt Trombyl stående. Föreslår
utsättning av Treo Comp och Citodon.

Flunitrazepam till en 84-årig patient. Föreslår byte  Bytte till Zopiklon.        6
av preparat, då patienten ändå inte sover på detta
läkemedel.

Äldre, dement man har problem med stora        Ingen åtgärd            8
urinmängder dagtid (kissar på sig) p g a diuretika
behandling med Impugan? Föreslår byte till
depotberedning.

Har Tiparol Retard som vid behov. Ska det vara     Ingen åtgärd            8
Retard?

Har både Oxycodon och Citodon. Föreslår endast     Citodon byttes mot Alvedon,     6
Alvedon istället för Citodon.             fulldos.

Tradolan till krampbenägen patient (epilepsi).     Tradolan användes inte. Togs bort  4
Föreslår byte av preparat.               från listan.

Spironolakton och Kalium Retard till patient med    Både Spironolakton och Kalium    4
nedsatt njurfunktion.                 Retard sattes ut.

Diflukan kapslar 50 mg med dosen ½ kapsel       Ändrad dos till 1x1.        2
dagligen. Kapslarna kan inte delas.

Zopiklon och Stesolid till en missbrukare. Annat    Ingen åtgärd            8
förslag, Propavan.

Madopark Quick Mite, stående. Ska det vara Quick Ingen åtgärd               8
Mite? Löses de i vatten? Stora om man sväljer dem
hela.

Tradolan 50mg 1x4, olämpligt läkemedelsval och     Tradolan sattes ut.         4
dosintervall. Gammal, förstoppad man med dålig
njurfunktion. Mår dessutom illa och kräks.

Cipralex vid okontrollerad EP, samt ev. blödning.   Ingen åtgärd            8
Föreslog utsättning (uttrappning).

Fem läkemedel där andra preparat rekommenderas Ingen åtgärd                8
enligt rekommendationslistan. Kan något ev. bytas?

Ipren stående till äldre, hjärtsjuk patient. Behövs  Dosering ändras till vid behov.   3
detta?

Behandlas med Tiparol Retard och har EP. Föreslår Ingen åtgärd               8
byte till annat preparat, p g a ökad kramprisk.
Har både Tradolan och Morfin vid behov.        Morfin sattes ut. Tradolan och   4
                           Alvedon behölls.

Har Madopark Quick tabletter 1x9. Löses         Ska vara Madopark Quick.     8
tabletterna i vatten? Föreslår annars byte till vanliga Ingen åtgärd
Madopark tabletter.

Patient med Levaxin fick Effortil (kontraindicerat  Ingen åtgärd            8
vid hypertyreos) Digoxinvärde?

Har Ketogan och står på Vi-Siblin och Laktulos,    Vi-Siblin sattes ut         4
föreslår utsättning av Vi-Siblin.

Har epilepsi och har Tradolan vid behov, Förelår   Tradolan sattes ut         4
utsättning av Tradolan då man har ökad tendens till
krampanfall.

Står på Alvedon maxdos + Diklofenak vid behov.    Diklofenak byttes till Morfin och  6
Ej tillräckligt smärtstillad             Dolcontin

Bl a Diabetes Mellitus och hjärtsvikt. Kommer in   Avandamet byttes till enbart    6
med svikt och viktökning (6kg på 14 dagar) står på  Metformin
Avandamet. Kontraindicerat!!

Lågt Hb (80) Misstänkt cerebralinfakt. Står på    Diklofenak sattes ut.        4
Diklofenak?

Omeprazol vid behov?                 Ingen åtgärd            8

Pronaxen till hjärtsjuk patient.           Pronaxen sattes ut         4

Esucos. Varför detta val?               Ingen åtgärd            8

Toilax och Laxoberal vid behov. Förslag; Laktulos? Ingen åtgärd (Ej rondad, Patient till 8
                          HIA)

Patient med dålig njurfunktion och högt K-värde.   Kalium Retard sattes ut.      4
Står på Kalium Retard..?

Svårt att svälja Alvedon tabletter. Byte till brus?  Ingen åtgärd            8

Före detta alkoholist. Står på Sobril och Dexofen   Dexofen sattes ut. Sobril kvar.   4

Svårt att sväja Kalcipos-D tabletter. Byte till    Ingen åtgärd            8
tuggtabletter?

Esucos och Surmontil. Varför detta val?        Surmontil sattes ut.        4

Trombyl kontraindicerat vid Clkrea<30 ml/min     Ingen åtgärd            8
Patient står på Enalapril och kreatinin stiger    Enalapril seponeras        4

Patient står både på paroxetin och mirtazapin     Paroxetin seponerades       4

Alvedon brus till hjärtsviktspatient         Byts till tablett Alvedon     7

Dubbla opioder Distalgesic och Tramadol        Seponeras             4

Patienten står på både stark och svag opioid     Svag opioid seponeras under    4
                           vårdtiden
Lanacrist i kombination med dålig njure -       [digoxin] var ok          8
kontrollera [digoxin]
Salures kontraindicerat vid gravt nedsatt       Ingen åtgärd            8
njurfunktion

Panodil och förhöjda levervärden           Panodil seponeras         4

Polyfarmaci inom ATC-grupp N05            PAL får ta ansvaret        8

Diklofenak kontraind vid hjärt- och njursvikt. Ulcus Diklofenak seponeras        4
i anamnes. Trombyl

Patient med högt kreatinin och K. Är Cozaar      Dr kollar indikation i tidigare  8
lämpligt?                       journalanteckningar

Står på både stark och svag opioid          ÖL vill kolla med PAL       8

Flunitrazepam till patient med nedsatt njurfunktion  Ingen åtgärd            8

Patient står på 2 olika SSRI (citalopram och     Zoloft seponeras          4
sertralin)

Patient med stigande kreatinin (266) och Atacand   Atacand seponeras och       4,2
                           Norvascdos ökas

Äldre patient med måttligt nedsatt njurfunktion, står Ipren seponeras          4
på Trombyl

Lanacrist och nedsatt njurfunktion. Kontrollera    Doktorn ordinerar         8
serumdigoxin                     Serumdigoxinsprov

Enligt intervju tar patienten Treo några ggr/vecka.  Patienten informeras vid ronden  8
Ej lämpligt då patienten både har hjärt- och
njursvikt.

Alvedon, Dexofen och Distalgesic           Patient medveten om innehållet i  8
                           Distalgesic

Patienten står både på Movicol och Loperamid     Loperamid seponeras        4
Emconcor till KOL-patient, ska det vara detta?    Har även Combivent och då ska   8
                           den behållas.
3. Låg dos

LRP                          Åtgärd              Kod
Smärtpatient med Alvedon 500mg 2x2 som enda     Alvedon ökad till maxdos.      2
smärtbehandling. Ej tillräckligt smärtstillad.
Föreslår höjd dos.

Otillräcklig smärtbehandling med Alvedon 500 mg   Dosökning av Alvedon 500 mg    2
2x3, Dolcontin 10 mg 1x2. Föreslår dosökning.    2x4, Dolcontin 10 mg 1x3.

Har Fem-Mono 10 mg 1x1, tillräcklig effekt?     Dosökning till Fem-Mono 10 mg   2
                           1x2, kl. 8.00 och 14.00.
Har lågt K-värde och står på Spironolakton.     Ingen åtgärd, behöver ingen höjd  8
Föreslår höjning av Spironolaktondosen.       dos.

Står på Sobril 5 mg 1x1. Är det tillräckligt?    Patienten har tillägg av Sobril vid 8
                           behov. Behåller den stående dosen.

Står på Inderal 10 mg 1x1, ska det vara denna dos?  Ingen åtgärd, ska vara detta.   8

Acetylcystein 1x1 vid behov. Stämmer dosen?     Dosen ändras till 1x3 vid behov.  2

Har Impugan 40 mg 1 tablett varannan dag, men har Dosen höjs till Impugan 40 mg 1    2
svårt att hålla reda på detta.          tablett varje dag.

Har bytt från Ketogan till Durogesic plåster rakt av, Ingen åtgärd.           8
effektmätning? Har patienten tillräcklig effekt i
början?

Alvedon 500 mg 2x1, till patient med otillräcklig  Alvedon dosen höjs till 500 mg   2
effekt. Föreslår höjd dos.              2x4.

Har stått på Minifom tabletter 1x3 enligt doskort.  Dosen höjs till Minifom 1x3.    2
Får nu Minifom 1x1. Föreslår doshöjning.

Har Acetylcystein 200 mg 1x2. Föreslår doshöjning Dosen höjs till Acetylcystein 1x3.  2
till 1x3.

Har kraftig smärta och står endast på Alvedon 500  Ingen åtgärd.           8
mg 1x3. Föreslår doshöjning.
Står på Alvedon 500 mg 2x3 och har smärta.      Alvedon höjs till 500 mg 2x4.    2
Föreslår höjning till maxdos.

Står på Kalcipos-D 1x1. Stämmer dosen?        Patienten tar 1x2, ändrades i    8
                           läkemedelslistan.
Har ett glukosvärde på 20,3. Icke optimal diabetes  Byte av insulin och justering av  6,2
behandling?                      doser.

Patient med otillräcklig effekt av Laxoberal     Movicol sattes in och dosen av   2,5
droppar. Föreslår tillägg av Laktulos och ev.     Laxoberal höjdes
höjning av Laxoberal dosen.

Har Metformin för diabetes, men har ändå ett högt   Ingen åtgärd            8
glukosvärde. Tilläggsbehandling? Doshöjning?

Problem med höga glukosvärden, ändrad         Har fått Metformin i tillägg till  5
behandling?                      Daonil behandling.


Står på Alvedon 500mg 2x2. Ej tillräckligt      Fick tillägg av Dexofen       5
smärtlindrad

Står på Citalopram 20mg 1x1, sedan 040721.      Ingen åtgärd            8
Patienten är deppig och orkeslös. Effekt?
Doshöjning alt. byte av preparat.

Enligt patienten är smärtbehandlingen otillräcklig.  Ingen åtgärd. Patient avliden!   8
Alvedon 500mg 2x2. Öka dosen?

Höga glukosvärden. Ev dosökning av något DM-     Glucobay ökad från 1x2 til 1x3   2
läkemedel?                      (enligt Cosmic)

Cefotaximdos 1gx1 är för låg             Cefotaximdosen ökas till 1gx2    2

Är BT-behandlingen optimal? BT 190/90.        Felodipindos höjs till 10 mgx1.   2

Patient röker>20 cigaretter/dag. Styrkan borde vara  Patienten tar kompletterande    8
21mg/24h                       nikotin

Är Levaxindosen optimal? S-TSH 0,11 (0,4-4,0)     Ingen åtgärd            8

Cambiodosen för Ideos stämmer ej med         Ändrar dosering till 1x2      2
ApoDoskort

Är sviktbehandlingen optimal?             Cozaar- och Impugandosen höjs    2

Är sviktbehandlingen optimal?             Cozaardosen höjs          2

Är sviktbehandlingen optimal?             Diuretikadosen höjs         2
Är Baklofendosen optimal? (10mgx1)          Ingen åtgärd            8

Står på omeprazol 40mg får 20 mg på avd       Pat får 40 mg vid utskrivning   2

Tablettbehandlad diabetiker med höga         Ingen åtgärd. Patient avliden!   8
glukosvärden. Optimera DM-behandlingen?

BT;180/110, 96kg. Enbart Seloken Zoc 25mgx1.     Ingen åtgärd            8
Optimera BT-behandlingen?

Är sviktbehandlingen optimal? Patienten står på   Läkaren avvaktar - har patienten  8
Enalapril och Furosemid. Tillägg av Spironolakton  svikt NYHA III-VI?
25mgx1?

Är sviktbehandlingen optimal?            Atacand och Furix sätts in     5

Är sviktbehandlingen optimal?            Spironolakton sätts in       5

Är sviktbehandlingen optimal? Lågt K         Spironolakton sätts in       5
4. Dålig följsamhet.

LRP                         Åtgärd               Kod
Förvirrad patient med bl a alkoholmissbruk och   Inget att göra åt!          8
hallucinationer. Tar han sina läkemedel över huvud
taget?

Calcichew-D3. Dålig compliance p g a biverkan    Ingen åtgärd            8
(illamående).

Har inte tagit Zaroxolyn de senaste 14 dagarna.   Ska forsätta ta Zaroxolyn 2 gånger 5
                           i veckan. Ny motivation.
Tar inte Trombyl p g a sveda i magen. Ev.      Bytte till Plavix         6
insättning av Omeprazol om det är indicerat?

Patienten tar Plendil 5mg ½ x 2, p g a biverkning. Plendil sattes ut.         4
(enligt patienten svårt att andas och
pigmentförändringar) Enligt ordination ska det vara
1x2. Måste sväljas hela.

Tar endast Alvedon Forte 1 gång i veckan. Enligt   Byte av läkemedelsform till    7
ordination 1x4. Ej tillräckligt smärtlindrad.    Alvedon Brus 500mg, för att få
                           bättre compliance (lättare att
                           svälja)
Svårt att svälja Panodil tabletter och tar därför    Bytte till Alvedon brus.       7
endast vid behov och inte enligt ordination 2x4.

Alvedon Forte till patient med sväljsvårigheter     Då patienten sällan använder detta  5
Föreslår byte till 500mg tabletter alt. brustabletter.  läkemedel ändå, så sattes det ut.

Tar bara Simvastatin ibland p g a illamående.      Bytte till Ezetrol          6
Föreslår byte av preparat.

Dexofen står med i läkemedelslistan, men används     Dexofen sattes ut.          4
inte.

Patienten tar inte sina läkemedel enligt ordination   Ingen åtgärd             8
(bl a Lanacrist)

Vill inte ta insulin i den dos hon behöver, är orolig  Har fått information om kontroll   8
för att få för låga värde.                och högt värde.

Har Movicol stående på Läkemedelslistan som inte     Ingen åtgärd.            8
används. Förelår utsättning eller byte.

Har Spiriva stående och Atrovent vid behov.       Spiriva sattes ut.          4
Använder inte Spiriva, då man inte tycker om den,
föreslår utsättning av Spiriva.

Har Zopiklon 7,5 mg och nedsatt leverfunktion,      Ingen åtgärd             8
föreslår en sänkning av dosen till rekommenderad
dos.

Har både Panodil och Alvedon vid behov, varför      Panodil sattes ut.          4
båda? Föreslår utsättning av det ena preparatet.

Har Cozaar 50 mg 1/2 tablett på morgonen. Det är     Behåller Cozaar 50 mg        8
svårt att dela denna lilla tablett och föreslår därför
byte till 12,5 mg 2 tabletter på morgonen.

Fosamax 70mg. Patient tog endast en gång i        Patient motivation!!         8
månaden.

Sover dåligt, men vill inte ta sömntabletter. Föreslår Citalopram byttes till Mirtazapin   6
byte av Citalopram mot Mirtazapin.           till natten.

Står på 100+150mikrog Levaxin. T4 normalt. TSH      Levaxindosen sänktes till      1
förhöjt. Compliance?                   150mikrogram/dag

Dålig följsamhet p g a administreringsproblem av     Mycostatin byttes till Fluconazol  6
Mycostatin.

Patienten tycker inte om LM-behandling och har     Intervju och motiverande samtal    8
inte tagit sina LM enligt intervju. Inlagd pga stroke. med farmaceut
Patienten är tveksam till medicinering enligt      Ingen åtgärd             8
intervju

Enalapril enligt LM-lista, men tar ej enligt intervju  Doktorn informerar patienten     8
                            vikten av att ta sina LM

Patient med hjärtinfarkt x flera, tar inga LM,     Läkare förskriver         8
kommer in med svikt                   hjärtsviktsmediciner och motiverar
                            patienten att ta sina LM

Det händer att patienten glömmer att ta sina      Diskuterar vikten av följsamhet vid 8
dosrullar enligt intervju                intervjun

Står på Alvedon Forte och har svårt att svälja.     Bytte till Alvedon tabletter 500mg  7
5  Hög dos.

LRP                            Åtgärd               Kod
Patient kommer in p g a Litiumintoxikation.       Litium sätts tillfälligt ut tills   4
                            nivåerna är normala igen.
Ciprofloxacin 500mg x 3, högdos till följa av      Dosen sänktes till 500mg x 2     1
nedsatt njurfunktion.

Patienten blir yr speciellt på morgonen, troligen p g Ingen åtgärd              8
a flera blodtryckssänkande läkemedel. Föreslår
sänkning av dos.

Har lågt tryck och många trycksänkande läkemedel, Norvasc sattes ut.             4
samt svullna anklar.

Står på Kalcipos 1 x 3 och har ett högt Ca-värde.    Kalcipos sänkte till 1 x 2.     1

Njursviktspatient står på Dexofen 50mg 1-2 x 4 vid Dexofen sätts ut.             4
behov. Föreslår sänkning av dosen.

Kom in med ett högt Digoxin-värde            Dosen justerades tillfälligt ner.  1

Omeprazol 20mg x 2. Hög dos? Dosintervall?       Dosen sänktes till 20mg x 1     1

Har lågt tryck, är yr och har svimmat. Står på     Dosen sänktes till 40mg x 1     1
Impugan 40mg 3 x 1. Hög dos?

Högt Digoxin-värde.                   Digoxindosen justerades       1
Zinacef 750mg x 3, högdos p g a nedsatt       Dosen sänktes till 750mg x 2    1
njurfunktion

Står på Alvedon fulldos + Citodon vid behov.     Citodon tas sällan, sätts ut.   4

Har både Atrovent och Spiriva, förelår utsättning.  Ska vara båda           8

Hypoglukemi. Hög insulin dos. Dosjustering.     Dosen sänktes från 30+0+20E till  1
                           0+0+20E

Högt Pk-värde. Kan ev. Alvedon (vb) el.       Ingen åtgärd. Patient avliden!   8
Simvastatin påverka?
Glucobay 1x2 enligt doskort, 1x3 enl. Cosmic??    Ingen åtgärd.           8

Seloken Zoc och Imdur högre doser än på doslistan  Båda doserna sänktes även i    1
                           Cambio

Simvastatin 40mg till natten. Kreatininclearens   Ingen åtgärd.           8
30ml/min. Sänk till 20mg?


Levaxin 25mikrog enligt doskort, 125mikrog enl.   Levaxindosen sänktes till     1
Cosmic??                       25mikrogram/dag enligt doskort.

Pramace högdos p g a dålig njurfunktion. Cl=26-43 Ingen åtgärd.             8
ger en maxdos på 5mg! Patienten står på 10mg.

P g a låga glukosvärden på morgonen hade       Insulindosen justerades 16+4+0   3,1
insulindosen sänkts, nu var det tvärt om.      blev 18+0+0

Kreatininclearens under 30ml/min. Detrusitol SR   Detrusitol sattes ut.       4
4mg. Sänk till 2mg.

Står på Ideos 1x2. Högt Ca-värde. Sänk dosen till  Ingen åtgärd. Patienten avliden!  8
1x1..?

Alvedon hög dos p g a dålig njurfunktion. Sänk    Ingen åtgärd.           8
dosen från (500mg) 2x4 till 2x3!

Simvastain 40mg till nattenn. Hög dos p g a dålig  Ingen åtgärd            8
njurfunktion.

Diabetiker. Problem med hypoglykemier.        Insulindosen justerad.       1
                           Tenormindosen sänkt.

Enalapril 20mgx2. Kreatininclearens 30ml/min.    Ingen åtgärd.           8
Sänk till 10mgx2.

Triatecdos ej justerad efter nedsatt njurfkn. (Rek  Tar nytt krea - avvaktar      8
1,25-5mg/dygn)

Vid CLkrea 5-50 ml/min är rekommenderad         Ingen åtgärd, patienten sjunker i  8
maxdos Artonil 150mg                  Hb. Blödning? Vågar ej seponera.

Hög dos Atacand 16mgx1 till patient med stigande    Dossänkning till 8mgx1       1
kreatinin

Dexofen i maxdos till gammal man med njursvikt     Doktorn kollar behov av Dexofen   8
                            vid utskrivning
Tradolan 50mg 2x4 till patient med nedsatt       Ej medverkan rond          8
njurfunktion (Clkrea 25ml/min)

Hög dos Alvedon 2x4 vid Clkrea 11ml/min (i       Ändrat till vid behovsdosering 1-  3
dospåsar)                        2vb

Hög dos mirtazapin med tanke på kreatinin        Ingen åtgärd            8

Stesolid supp 10 mg ej rek till äldre & svagare     Ingen åtgärd. Ej medverkan vid   8
                            rond
Amimox 750mgx3 till njursviktspatient          Ändrar doseringintervall till x2  3

Hög dos mirtazapin 30mg 1x2          Förslag 45 mg till natten - ingen      8
                        åtgärd
Tavanicdos 250mgx1 för hög vid CLkrea 11ml/min Dosen sänks till 250mg 1/2x1         1


Patienten står både på Aricept 5 och 10 mg       Aricept 10 mg seponeras       4

S-digoxin = 3,3                     Dosen sänks från 0,25mg till    1
                            0,13mg

Ketogan 0,5tax4 vid inkomst, 1x4 på avd         Ingen åtgärd            8

Står på Stilnoct 5 mg - får 10 mg på avd        Får Stilnoct 5 mg när han skrivs ut 1

Står på Kalium Retard, 1x2. K-värdet ligger i övre   Kalium Retard byttes mot      6
intervallet. Föreslår dossänkning alternativt byte av  Spironolakton. (Patienten sattes
preparat.                        även in på Esidrex)

Patienten står på Distalgesic 2x3 vid behov samt    Distalgesic sattes ut        4
Panodil 2x3 vid behov
6  Biverkan.

LRP                           Åtgärd               Kod
Inkommer p g a synkopé. Nyligen ökat dosen av     Ingen åtgärd             8
Enalapril till 20mg x 1, biverkan?

Patienten mycket besvärad av stora urinmängder till Ingen åtgärd              8
följd av diuretikabehandling. Föreslår dossänkning
/annan blodtrycksbehandling.

Försämrat allmäntillstånd och högt kreatinin efter  Cellcept sattes ut tillfälligt.   4
dosökning av Cellcept. (RA patient). Biverkan?

Patienten ramlar ofta. Biverkan av Stesolid?     Stående behandling ändrad till vid  3
                           behov.
Står på Salures och har lågt kalium-värde. Föreslår  Sprionolakton sattes in.       5
tillägg av kaliumsparandediuretika.

Ökad trötthet i samband med dosökning av Efexor.   Dosen sänktes            1
Biverkan?

Inkom med trombocytopeni, feber. Biverkningar av Patient under uppsikt.          8
nyligen givet Alimta (cytostatika)?

Diarré. Biverkan av hög dos Ciprofloxacin?      Dosen sänktes            1

Illamående, mardrömmar och ångset. Biverkan av    Seloken Zoc byttes till Atenolol.  6
Seloken Zoc?

Diabetesbehandlad äldre man (92 år). Mår sämre    Daonil sattes ut.          4
efter insättning av Daonil (ökad trötthet)

Illamående. Biverkan av Tradolan?           Primperan stolpiller sattes in    5

Ankelödem och behandlas med Cardizem Retard,     Fortsätter med behandlingen, vet   8
biverkan?                       om problematiken med ödemet.

Har muskelkramp, är trött och yr, Biverkan av     Behåller Aricept           8
Aricept? Utvärdera effekten?

Har kraftiga svettningar, eventuell biverkan av    Fortsatt behandling.         8
Enanton Depot?

Har Nitromex och får Cialis, interaktion, risk för  Kund vet om interaktion?       8
kraftig hypotension, föreslår byte av Cialis.

Har ankelödem. Biverkan av Norvasc.          Norvasc behålls           8

Har Norvasc och ankelödem, biverkan?         Har bytt till Enalapril.       6
Högt K-värde. Atacand (nyligen dosökad) +      Spironolakton dosen sänktes från   1
Spironolakton??                   50 till 25mg

Hosta. Biverkan av Enalapril? (insatt april -05) Står Ingen åtgärd.            8
på flera olika hostmediciner.

Cerebrovaskulära incidenter, arytmier, synkopé,  Alfadil BPH sattes ut          4
yrsel. Biverkningar av Alfadil BPH? Behov av detta
läkemedel?

Zyloric 200mgx1. Clearens 30ml/min. Klåda.      Ingen åtgärd.             8
Biverkan?

Faller ofta i hemmet p g a yrsel. Stesolid och    Gabapentin, Flunitrazepam och     8 (4)
Nitromex vid behov, Flunitrazepam till natten,    Stesolid kryssades tillfälligt på
Gabapentin, Seloken Zoc stående. Läkemedels     avdelningen. Sattes dock in igen
biverkan?                      före hemgång.

Patient inkommer pga synkope. Ortostatisk      Xatral OD ges på kvällen istället   3
hypotension? BT-fall? Biverkan?           för på morgonen

Patient inkommer med misstänkt Dolcontinbiv,     Dolcontin seponeras och Tradolan   6
illamående och förvirrad               sätts in

Diarré vanlig biverkan Artonil. Intagningsorsak   Patient sjunker i HB - doktorn vill  8
diarré                        ej seponera eller sänka dos i detta
                           läge
Patient med illamående. 4 utav patientens      Ingen åtgärd             8
läkemedel har illamående som biverkan
7  Interaktion.

LRP                          Åtgärd               Kod
Doxyferm och Kalcipos tas samtidigt. Föreslår    Doxyferm ändrades till mitt på     3
intervall mellan dosintagen             dagen

Casodex och Simvastatin               ???

Levaxin och Calcichew tas samtidigt. Föreslår    Ändrat doseringsintervall       3
några timmars intervall, om inte dosen är korrigerad
efter denna kombination.

Probecid och Alvedon. (Probecid kan minska      Ingen åtgärd. Står på fulldos vid   8
clearande för paracetamol med upp till 50%)     behov.
Föreslår sänkning av Alvedondosen.
Doxyferm och Kalcipos-D tas samtidigt. Föreslår    Doxyferm ändrades till mitt på  3
intervall mellan dosintagen              dagen

Levaxin och Calcichew tas samtidigt. Föreslår    Ändrat doseringsintervall
några timmars intervall, om inte dosen är korrigerad
efter denna kombination.                                3

Patienten står på Dexofen och Tegretol. (Dexofen   Dexofen sattes ut        4
kan hämma metabolismen av Tegretol)

Patienten står på Waran och har Alvedon vid behov. Ingen åtgärd            8
Hur stort är behovet?

Står på Impugan och Lanacrist. Har hypokalemi.    Digoxin-värde kontrolleras.   8

Står på Verapamil och Simvastatin. (Verapamil kan Kontrollerade kolesterolvärdet    8
öka serumkoncentrationen av Simvastatin).

Patienten står på Waran och har tillfälligt hög    Warandosen justerades      1
konsumtion av Alvedon. (Pk 4,8)?

Tar Doxyferm, Levaxin och Kalcipos-D på       Kalcipos-D gavs lunch och kväll.  3
morgonen. Föreslår några timmars intervall, om inte
dosen är korrigerad efter denna kombination.

Levaxin och Calcichew-D3 tas samtidigt. Föreslår Ingen åtgärd             8
några timmars intervall, om inte dosen är korrigerad
efter denna kombination.

D-interaktion; Isoptin - Atenolol. Ska det vara    Atenolol sätts ut        4
båda? Patient känner av BT-fall.

Har Doxyfermkur och tar dem samtidigt som       Ändrat doseringen.        3
Kalcipos tabletter, föreslår att ta tabletterna vid
olika tidpunkt för att få bästa upptaget av
Doxyferm.

Interaktion Kalcipos-D - Vibramycin          Dosintervall ändrades      3

Interaktion Cardizem - Simvastatin. Ev. sänkning   Ingen åtgärd           8
av Simvastatindosen alt. utsättning. (85år)

Interaktion Cardizem - Simvastatin (40mg).      Ingen åtgärd           8
Sänkning av Simvastatindosen?

Hjärt-kärlsjukpatient står på Pronaxen och Waran!!  Pronaxen sattes ut.       4

Duroferon och Doxyferm tas samtidigt kl.8.      Doxyferm sattes ut…, provade   6
                           annat anitbiotikum
Niferex + Gaviscon + Levaxin - Dosjustering? (lågt Niferex bytt till Venofer inj.     5,6
Fe-värde) Byt Gaviscon mot Omeprazol?       Omeprazol sattes in. Gaviscon
                          kvar…ev. minskat behov..?

Ciproxin och Duroferon tas samtidigt.        Ciproxin sattes ut.         4

Dosberoende interation Cardizem - Simvastatin.    Ingen åtgärd             8
Sänkning av Simvastatindosen?

Duroferon och Levaxin togs samtidigt (Duroferon   Ingen åtgärd             8
nyinsatt)

C-interaktion Spironolakton - Lanacrist    Sänkt dos till 25mg pga misstänkt     1
                        biverkan
C-interaktion Waran-Alvedon samt Waran Dexofen Alvedon seponeras             4
INR 4,3

3 nyinsatta LM kan förstärka Warans effekt      Pk-värdet stiger och dosen justeras 1

Interaktion felodipin-fenytoin. Pat har högt BT   Felodipin seponeras och Seloken   6
200/90                        ZOC sätts in

D2-interaktion Ipren med nyinsatt Trombyl      Ipren seponeras           4

Interaktion spironolakton-digoxin          Dosen digoxin sänks från 0,25 till  1
                           0,13mg

Patient med Plavix önskar ta Omega3         Doktorn pratar med patient      8
                           angående ökad blödningstid

Interaktion verapamil-digoxin            Läkaren ord digoxinkoncprov     8

Har Trombyl 160mg. Behöver patienten Naprosyn    Ingen åtgärd             8
stående?
8  Avsaknad av indikation.

LRP                          Åtgärd               Kod
Avsaknad av indikation för Detrusitol SR. Prostata  Detrusitol sattes ut         4
opererad

Indikation för Proscar?.               Ingen åtgärd             8

Indikation för Cipralex?               Cipralex sattes ut          4
Indikation för Terracortril BP?           Sattes ut då den inte längre   4
                           behövdes
Indikation för Distalgesic?             Distalgesic sattes ut       4

Indikation för Acetylcystein?            Acetylcystein sattes ut      4

Indikation för Omeprazol?              Ingen åtgärd           8

Behandlad i månader med Chloromycetin salva.     Chlormycetin sattes ut      4
Effekt?

Indikation för Madopark?               Ingen åtgärd           8

Indikation för Xatral OD?              Ingen åtgärd           8

Indikation för Omeprazol?              Ingen åtgärd           8

Indikation för Citalopram?              Citalopram sattes ut       4

Indikation Bricanyl och Pulmicort?          Båda sattes ut          4

Indikation för Chloromycetin?            Chlormycetin sattes ut      4

Indikation för Omeprazol?              Ingen åtgärd           8

Indikation för Salures och Norvasc?         Båda utsatta           4

Diprosalic enligt läkemedelslistan, men ej enligt  Diprosalic togs bort även på   4
doskortet.                      läkemedelslistan

Indikation för Monoket OD?              Monoket OD sattes ut?       4

Inget behov av Citodon. Föreslår utsättning     Byte till Alvedon vid behov    6

Indikation för Oestriol? Osteroporosprofylax? Står  Oestriol sattes ut        4
även på Fosamax och Calcichew-D3.

Fick både Combivent och Atrovent           Båda sattes ut          4
(dubbelmedicinering). Indikation?          (hjärtsvikt)

Indikation för Atatrax? Stående behandling 2     Fortsatt behandling        8
gånger dagligen över 1 år.

Har Mycostatin kräm sedan månader tillbaka,     Mycostatin sattes ut       4
behövs denna?

Dermovat som använts i månader, indikation?     Ingen åtgärd, ska fortsätta med  8
                           denna
Har både Alvedon och Tradolan. Alvedon använd    Alvedon sattes ut. Patienten önskar 4
inte.                        Tradolan vid behov

Har Resyl-S, indikation? Står även på        Resyl-S sattes ut          3
Acetylcystein. Föreslår utsättning av Resyl-S.

Har Locoid sedan 1 år, indikation?         Locoid behålls            8

Indikation för Omeprazol?              Fortsatt behandling         8

Har Panodil till natten, indikation?        Behandlingen ska fortsätta      8

Spironolakton o Norvasc utsatta enl. doskort..??  Spironolaktion o Norvasc sattes ut  4
                          i Cambio

Har stått på både Trombyl och Plavix i över 1 1/1  Plavix sattes ut           4
år. Ska det fortfarande vara båda?

Många läkemedel vid behov, som inte används. Ta   Många läkemedel plockades bort    4
bort!                        från listan

Står på Diflucan sedan ½ år tillbaka + Mycostatin  Diflucan och Mycostatin sattes ut  4
vid behov. Svamp?

Pulmicort, Serevent o Bricanyl. Stårende.      Ingen åtgärd             8
Indikaiton? Används endast på våren.

Cipramil sedan 020814. Behov?            Ingen åtgärd             8

Har patienten fortfarande nytta av         Aricept seponeras          4
Ariceptbehandling?

Indikation för Lanzo saknas i journal        Ingen åtgärd             8

Indikation saknas i journal             Seponerades under vårdtiden     4

Indikationen smärta saknas i journal. Utvärdera   Ingen åtgärd             8
smärtbehandling

Indikation för Behepan, Betapred samt Madopark   Ingen åtgärd             8
saknas.

Indikation för omeprazol saknas           Ingen åtgärd             8

Indikation Betolvex                 Ingen åtgärd             8

Indikation för Citalopram, Remeron-S samt      Ingen åtgärd             8
Allopurinol saknas

Har patienten muskelinflammation? Konfusion?    Dosen minskas till 1 tablett       1
                          varannan dag
Har patienten KOL?                 Bricanyl och Acetylcystein        4
                          seponeras
Patient står både på Zoloft och Remeron, men ingen Ingen åtgärd. Ej medverkan vid      8
indikation för dessa läkemedel           rond

Finns indikation för Artonilbehandling? Konfusion? Artonil seponeras            4

Pat tar inte 8 utav LM på doskortet enligt intervju  5 utav 8 föreslagna LM seponeras   4

Indikation för Omeprazol saknas, patienten vet inte  Omeprazol seponeras vid        4
varför han ska ha den kapseln             utskrivning

Indikation Lanacrist?                 Omvärdering behandling - kollar    8
                           med ÖL

Indikation Atacand? Patient vet ej varför       Finns ej i journalanteckning, men   8
                           står kvar

Indikation Cozaar?                  Doktor kollar indikation i tidigare  8
                           journal

Indikation Catapressan?                Ingen åtgärd             8

Indikation Sparkal mite 1 tablett var 5:e dag?    Ingen åtgärd             8

Indikation för Triobe saknas             Triobe seponeras           4

Indikation saknas                   Alla utan indikation seponeras    4

Indikation B12? S-kobolamin              Dosen sänks till 1x1         1

Enligt intervju hjälper inte Alvedon. Dos 2x4     Alvedon stående ordination ändras 3
dagligen                       till vid behovs medicinering

Impugan. Inidkation saknas i journalen. Låga Na-   Impugan sattes ut.          4
och K-värden.
9  Övrigt.

LRP                           Åtgärd               Kod
Fem-Mono Retard morgon och kväll (60mg x 2).      Dosändring av Fem-Nono Retard     1
Nitrolingual och Suscard med dålig effekt. Nitritfritt (60mg x 1). Togs endast på
intervall?                       morgonen.

Fick Adalat tabletter 20mg x 1. Föreslog 10mg x 2,    Sattes ut helt           4
alt. Adalat Oros 20mg x 1.

Crestor. Varför detta val av läkemedel? Föreslår     Bytte till Simvastatin       6
byte till rekommenderat preparat.

Lanzo. Varför detta val av läkemedel? Föreslår byte Bytte till Omeprazol          6
till rekommenderat preparat.

Pravachol. Varför detta val av läkemedel? Föreslår    Ingen åtgärd            8
byte till rekommenderat preparat.

Crestor. Varför detta val av läkemedel? Föreslår     Ingen åtgärd            8
byte till rekommenderat preparat.

Står på både Lomir och Verapamil. Ska det vara så? Ja. Ingen åtgärd             8

Står på både Omeprazol och Novaluzid. Ska det      Novaluzid används här som     8
vara båda?                        fosfatbindare. Ingen åtgärd

Står på både Imovane och Propavan. Ska det vara     Ja. Ingen åtgärd          8
båda?

Har Seloken Zoc 25mg morgon och lunch. Föreslår Doseringen ändrades till; Seloken      3
50mg x 1.                    Zoc 50mg x 1.

Cipralex och Spironolakton saknas på           Cipralex och Spironolakton lades  8
läkemedelslistan, men finns med på doskortet       till även i läkemedelslistan

Norvasc doserades 5mg x 2. Ska det vara så?       Doseringsintervall ändrat till 10mg 3
Föreslår Norvasc 10mg x 1.                x 1.

Kvinna som står på Alfadil BPH. Fel information i    Ingen åtgärd            8
bipacksedeln.

Tar Fem-Mono kl.8.00 och kl.20.00. Föreslår       Dosering ändrad til kl.8.00 och  3
nitratfritt intervall (8.00 och 14.00) eller byte till  14.00.
Fem-Mono Retard.

Movicol sattes in? Har patienten provat Laktulos?    Byte till Laktulos         6

Cordarone sattes ut och ersattes med Seloken Zoc.    Observerat. Ingen åtgärd      8
Observera Cordaronets långa t½ (20-100 dagar).
Föreslår försiktighet vid insättande av Seloken Zoc.

Står på Lanzo. Byte till Omeprazol?          Byte till Omeprazol        6

Har Durogesic plåster med byte varannan dag. Ska    Är inställd på detta och det   8
det vara så?                      fungerar bra.

Står både på Enalapril och Cozaar. Ska det vara    Ja, det ska det.         8
båda?

Har Seloken Zoc 1 på morgonen och ½ på kvällen.    Ingen åtgärd           8
Föreslår dosering en gång dagligen.

Tradolan utsatt enligt doskort, men finns med på    Ingen åtgärd           8
läkemedelslistan. Behövs det?

Märklig kombination Effortil – Zestril och Furix.   Det ska vara så. BT var lågt.   8
Ska det vara så?

Står på Lipitor. Föreslår byte till Simvastatin    Ingen åtgärd           8

Står på Lanzo. Föreslår byte till Omeprazol      Redan bytt till Omeprazol på
                            avdelningen            6

Omeprazol 20mg x 2. Dosintervall?           Ingen åtgärd           8

Högt blodglukos. Optimal diabetesbehandling?      Novonormdosen ökad samt tillägg 2,5
                            av Insulatard till natten

Har både Zopiklon och Stilnoct till natten vid     Stilnoct sattes ut        4
behov. Ska det vara båda?

Patient med Fem-Mono Retard på morgonen och      Ingen åtgärd           8
Suscard till natten. Nitratfritt intervall?

Enligt doskortet Sobril. I läkemedelslistan      Ingen åtgärd           8
Stesolid.?

Både Movicol och Laktulos stående. Ska det vara    Ingen åtgärd           8
båda?

Har Tenormin 50 mg 1/2 tablett sedan 1 år, föreslår Behåller Tenormin 50 mg.       8
byte till Tenormin 25 mg 1 tablett

Har Flunitrazepam, Zopiklon och Prpavan, Föreslår Zopiklon sätts ut           4
utvärdering av effekt, sätta ut något av dem.

Har Atacand 16 mg 1/2 tablett dagligen, föreslår    Fortsatt behandling med Atacand  8
byte till Atacand 8 mg 1 tablett dagligen.       16 mg.
Har Enalapril 20 mg 1 1/2 tablett dagligen, föreslår  Fortsatt behandling        8
Enalapril 30 mg 1 tablett dagligen.

Har Pevaryl, Pevisone och Mycostatin kräm        Pevisone behålls.         4
stående, behövs alla olika? Föreslår utsättning av
Pevisone, Mycostatin.

Har Spironolaktion 100 mg, använder 50 mg.       Ingen åtgärd            8
Föreslår byte till tabletter 50 mg.

Har Zocord, föreslår byte till Simvastatin.       Byte till Simvastatin.       6

Står på Prednisolon 10 mg sedan 7 månader,       Prednisolon sänks till 5 mg    1
indikation?

Har Felodipin 5 mg x2? Föreslår byte till 10 mg     Dosen sänks till 5 mg då man har 1
                            väldigt många andra lm för trycket.
Har både Inolaxol och Laktulos, föreslår utsättning   Ingen åtgärd
av Inolaxol då hon är 89 år, mycket sängliggande.

Har Temesta 0,5 mg som inte längre tillverkas,     Temesta sätts ut          4
föreslår byte till 1 mg 1/2 tablett.

Stående på Omeprazol, indikation?            Omeprazol sätts ut.        4

Har stående behandling med både Movicol och       Ingen åtgärd            8
Laktulos med otillräcklig effekt, föreslår tillägg av
Laxoberal vid behov och endast Movicol eler
Laktulos.

Har Alfadil 4 mg x2, föreslår 8mg x1.          Dosen sänks till 4 mg då man har  1
                            många andra läkemedel för
                            trycket.

Förelår byte av Lipitor till Simvastatin.        Ingen åtgärd            8

Har Pulmicort inh., ska det inte vara Pulmicort T ?   Ingen åtgärd            8

Har Citalopram 20 mg 1 1/2 tablett dagligen       Dosen höjs till 20 mg x2      2
föreslår byte till 30 mg.

Har både Cozaar och Enalapril.             Enalapril sattes ut.        4
Dubbelmedicinerin?

Laktipex och Laktulos. Dubbelmedicinering?       Laktipex sattes ut         4

Doslista och Cambio stämmer inte. Cipralex? Doser Ingen åtgärd. Patient avliden!      8
Erco-Fer, Folacin?
Cardizem Retard 1x3….1x2?              Ingen åtgärd (Ej rondad, patient till 8
                          HIA)


Står enl. doskort på Fluanxol och Mirtazapin.    Ingen åtgärd.            8
Saknas i Cambio..??


Dubbelmedicinering; Ovestein ta + vg?        Tabletterna sattes ut.        4

Fem-Mono, Furix R och Mollipect utsatt enl.     Ingen åtgärd (Kryssades endast    8
doskort.., med i Cambio..??             tillfälligt på avd.)

Står på både Laktipex och Laktulos.         Ingen åtgärd. Patient avliden!    8
Dubbelmedicinering.

Otillräcklig smärtbehandling. Alvedon + Tradolan  Tradolan byttes mot Durogesic +   6
                          Dexofen vb

Står på både Combivent och Atrovent.        Combivent sattes ut         4
Dubbelmedicinering

Står på både Nitromex och Nitrolingual vb. Behövs Ingen åtgärd (Ej rondad, Patient till 8
båda? Dubbelmedicinering.             HIA)

Alvedon 500mgx4 stående..? Tas endast vid behov. Ändrat till 1-2x4 vid behov!      2,3

Omeprazol vid behov?                Omeprazol ändrades till stående   3
                          behandling

a) Pulmicort ordinerat vid behov          Ändras till stående         3

b) Patienten står på Lanzo, vilket inte är     Ändras till Omeprazol        6
rekommenderat enl LM 2005

d) Ej samma dosering på doskort som i Cambio    Ändrar Seloken Zoc till 25mgx2    2
                          vid utskrivning
d) Ej samma dosering på doskort som i Cambio    Ändrar Fem Mono till 1+1+0 vid    2
                          utskrivning
d) Medicin lista stämmer ej med Cambios       Vet ej                8
(Minifom)

d) LM-listan stämmer ej med ApoDoslistan      ordnas under vårdtiden        8

d) LM-listan i Cambio stämmer ej med ApoDoskort Ordnas under vårdtiden          5

d) LM-listan stämmer ej med ApoDoslistan      Rättas till under vårdtiden     8

e) Pat med IHD samt svikttendens. Optimal      Betablockad sätts in         6
behandling?

e) Är DM-behandlingen optimal?            Ingen åtgärd            8

e) Ordination Dolcontin 100mg 1/2x3         Sköterska ger 10+10+30mg      8

e) Är KOL behandlingen optimal?           Spirometri ska utföras       8

e) Patient inkommer pga hyperglykemi. Enligt     Patient kommer att få hjälp från  8
intervju ser patienten mycket dåligt och har problem hemsjukvården med att
med att ställa in insulinpennan.           administrera sitt insulin

c) Står både på Omeprazol och Gaviscon. Ska det   Gaviscon sattes ut         4
vara båda?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:287
posted:12/5/2011
language:Swedish
pages:25