Universitatea Libera Internationala din Moldova* by nB9v89

VIEWS: 0 PAGES: 67

									Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
         Facultatea Drept

                       “Aprob”


                 Mihai Şleahtiţchi, conf. univ., dr.,
                  vicerector pentru ştiinţă
           Raport
    de autoevaluare a profilului ştiinţific


  MECANISME DE GARANTARE ŞI PROTECŢIE A
  DREPTURILOR OMULUI ÎN STATUL DE DREPT


           anii 2002-2006
          Chişinău 2007
                      CUPRINS
I. FIŞA STATISTICĂ                                 3

II. MATERIALELE SOLICITATE DEPARTAMENTULUI DREPT
  PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE                         6
1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în calcul           6
2. Lista lucrărilor elaborate în perioada luată în calcul             9
3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine                   11
4. Lista lucrărilor publicate                           11
  anul 2002                                   15
  anul 2003                                   21
  anul 2004                                   27
  anul 2005
  anul 2006                                   33
5. Lista revistelor ştiinţifice de prestigiu pe profilul (direcţia) de cercetare  41

III. PARTEA DISCRIPTIVĂ A RAPORTULUI                        41
I. INFORMAŢII GENERALE                               41
II. RESURSE UMANE                                 42
III. POTENŢIALUL LOGISTIC                             46
IV. RESURSELE FINANCIARE                              46
V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII ÎN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII             47
VI. COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL                          61
VII. COOPERĂRI INTERNAŢIONALE                           62
                                            2
                          I. FIŞA STATISTICĂ

    I. Informaţii generale
    1.1. Denumirea organizaţiei: Facultatea Drept ULIM
    1.2. Anul fondării: 1992
    1.3. Statutul organizaţiei: Unitate structurală superioară a ULIM
    1.4. Profilul ştiinţific de bază: Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor omului în statul
 de drept
    1.5. Structura organizatorică include: Decanul facultăţii Drept; Prodecanul pentru studii;
 Director Institut de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, ULIM. În cadrul
 departamentului activează 5 catedre: Drept public; Drept privat; Drept penal; Drept
 internaţional.
             Dinamica indicatorilor de activitate pe durata estimată
                                              Anul
              Indicatorul                                     Media
                                  2002   2003  2004     2005  2006
                                                        anuală
                1                   2   3   4       5   6    7
                             II. Resurse umane
2.1. Total posturi (conform statelor de personal)           49   46   42      51      49
inclusiv: posturi ocupate                       49   46   42      48      49
2.2. Structura personalului după activitate
                                   49    46   42      48      49
2.2.1. Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total
inclusiv cercetători ştiinţifici:
                                   23    21   18      19      21
titulari
angajaţi prin cumul                          -    -   -       -       -
2.2.2. Personal auxiliar, total                   7     7   7       7      7
posturi vacante                            -    -   -       -       -
2.2.3. Personal de conducere, total                 7     7   8       8      7
 posturi vacante                           -    -   -       -       -
2.2.4. Personal ştiinţifico-didactic, total             42    39   35      41      40
inclusiv:
                                   -    -   -       -       -
titulari ai organizaţiei
titulari ai instituţiilor de învăţământ superior           42    39   35      36      40
2.3. Structura personalului după nivelul de pregătire
2.3.1. Cu studii superioare                     44    42   41      45      44
inclusiv:
                                   -    -   -       -       -
membri şi membri corespondenţi
doctori habilitaţi                          4     3   3       3      3
doctori                               16    10   15      18      16
2.4. Personal care studiază                     22    16   17      11      18
2.4.1. Doctoranzi, total                       20    14   15       8      15
inclusiv:
a) doctoranzi care studiază în organizaţie
dintre care sînt promovaţi, total                  20    14   15      6       15
îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul organizaţiei     20    14   15      6       15
b) doctoranzi care studiază în exterior, total            -    -   -      2       -
dintre care în străinătate                      -    -   -      1       -
2.4.2. Competitori, total                      2     2   2      3       2
2.4.3. Stagii în străinătate (de peste 1 lună), numărul de
                                   -    -   -       -       -
personal / total (luni)
2.4.4. Susţinerea de teze, total dintre care:             1    5   -       1       2.6
doctori habilitaţi                          -    -   -       -       -
doctori                                1    5   -       1       2.2
                  1                 2    3   4       5   6    7
2.4.5. Structura personalului din sfera ştiinţei şi inovării după
criteriul vârstei
sub 35 de ani                                25    24     22    16       23
35-45 de ani                                 4     4     3     6       4
46-60 de ani                                17    15     14    14       16
peste 60 de ani                               3     3     3     5       4
                             II. I. Resurse financiare
3.1. Surse de finanţare, total (mii lei)
inclusiv:
bugetul de stat
proiecte naţionale / granturi
proiecte internaţionale / granturi
contracte economice
prestare a serviciilor ştiinţifice
alte surse
3.2. Cheltuieli reale, total (mii lei) şi cota lor în finanţarea
totală (%)
inclusiv:
salarizare şi fondul social
procurarea de utilaj ştiinţific, pregătirea de cadre ştiinţifice
plata serviciilor comunale şi a altor servicii
3.3. Volumul cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării
inclusiv:
faţă de volumul total al cheltuielilor (%)
per cercetător ştiinţific
                              IV. Potenţial logistic
4.1. Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total
(m2)
inclusiv:                                  8/    9/     9/    10/       8/
proprii                                  200    240    240    250       226
primite în folosinţă
luate în arendă
4.2. Echipament ştiinţific, total (mii lei)
per cercetător
4.3. Caracteristicile echipamentului ştiinţific, total (%)
inclusiv nivelul de uzură:
până la 5 ani
6-10 ani
peste 10 ani
                    V. Rezultate ale activităţii în sfera ştiinţei şi inovării
                                     2002   2003    2004    2005   2006
                                      107/   82/    105/    119/       116/
5.1. Număr de lucrări ştiinţifice publicate / volum (coli
                                     130,17  163,56   106,03   99,47      117
editoriale)
                                      c.a.   c.a.    c.a.    c.a.      c.a.
                                      52/   36/    41/    45/
inclusiv:
                                      16,9   13,33   16,15   20,68      39
în reviste recenzate
                                      c.a.   c.a.    c.a.    c.a.
                                      2/          1/     7/
în străinătate (de circulaţie internaţională)                                        2
                                     0,7 c.a.       0,3 c.a.  3,2 c.a.
media număr lucrări / cercetător                      4,6   3,9    5,8    6,2       4,6
media cheltuieli totale / lucrare publicată (mii lei)            -     -     -     -        -
5.1.1. Număr de lucrări editate                       8    14     14    11       11
dicţionare                                  -     -     -     -        -
                                      1/    9/     9/
                                                      3/
monografii                                 16,5   67,9    39,6             5
                                                     24,0 c.a
                                      c.a.   c.a.    c.a.
                  1                     2     3     4     5    6   7

                                                                4
                                   3/          2/      3/
manuale                               62,0     -    14,6    23,4        2,5
                                   c.a.         c.a.     c.a.
                                   2/     1/           1/
materiale didactico-metodice                                 -              1
                                  4,9 c.a.  1,1 c.a         2,0 c.a.
                                         3/
comentarii                              -            -      -        1
                                       67,5 c.a.
                                   2/           3/     2/
ghid                                       -                    1,4
                                  7,0 c.a.        17,0 c.a.  7,9 c.a.
                                                     2/
curriculum                              -      -      -              -
                                                   16,8 c.a.
5.1.2. Număr de lucrări realizate / nepublicate             -    -    -        -         -
monografii                               -    -    -        -         -
dicţionare                               -    -    -        -         -
culegeri etc.                              -    -    -        -         -
5.1.3. Număr de brevete obţinute                    -    -    -        -         -
5.1.4. Număr de elaborări ştiinţifice şi tehnologice          -    -    -        -         -
5.1.5. Număr de lucrări ştiinţifice ale căror rezultate s-au
                                   107    82   105        119       116
implementat
5.1.6. Număr de manifestări ştiinţifice internaţionale /
                                    2     1    2        15        4
naţionale organizate
5.1.7. Număr de participări la manifestări ştiinţifice naţionale    23    9   10        27       17,6
5.1.8. Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte
legislative şi de alte acte normative, asupra programelor şi      2     3    2        17       5,6
proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării
                   VI. Cooperare în cadrul naţional. Forme de colaborare
6.1. Activitate didactică universitară, număr de persoane /
                                   42/    39/  35/        41/       40/
cursuri de prelegeri susţinute, denumirea instituţiei de
                                    71    70   70        70        70
învăţământ
6.2. Număr de materiale didactice (manuale) publicate pentru
                                    5     1    2         4       3,6
şcoala superioară şi preuniversitară
6.3. Număr de lucrări de masterat (licenţă / curs) executate      15    27   43        95        45
sub îndrumarea cercetătorilor ştiinţifici ai organizaţiei       229   298   271        336       298
6.4. Realizarea de programe (proiecte, lucrări) în comun cu
                                                     1/1
alte organizaţii (număr de persoane / proiecte şi de lucrări      -    -    -                 -
                                                    pers.
comune)
6.5. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării
                                    -    1    1         1        -
(denumirea lor)
6.6. Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de
învăţământ superior/ale instituţiilor de învăţământ superior şi    1     1    2         2        1
ale catedrelor în organizaţie
6.7. Forme de colaborare cu organele centrale de specialitate     5     4    4         5        5
                          VII. Cooperări internaţionale
7.1. Cooperări bilaterale
7.2. Cooperări programe europene şi internaţionale           2     -    1         1     1  1
                                  Uniunea              LGI/OSY
7.3. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate
                                  European    -      -    Budapest      0,4
(se indică ţara)                           ă                 a
                                                   1. Societatea
                                                      de
                                                   criminologie
                                                      , de
7.4. Participări la activitatea societăţilor ştiinţifice                       criminalistic
                                                     ă şi de      -
internaţionale (se indică denumirea)                                  penologie;
                                                   2. Asociaţia
                                                   criminaliştil
                                                     or din
                                                    România
7.5. Număr de membri ai organismelor ştiinţifice
                                   -      -      -      1        -
internaţionale şi naţionale din afara ţării
                 1                  2     3      4       5     6  7

                                                                5
7.6. Număr de membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor
                                   1   1     1     2    1
ştiinţifice din străinătate
7.7. Număr de experţi, consultanţi ai organizaţiilor ştiinţifice
                                   -   -     -     -    -
internaţionale
7.8. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la
                                   -   -     -     -    -
invitaţie
7.9. Număr de participări la manifestări ştiinţifice             1/     1/     7/
                                   -                  2
internaţionale din străinătate / teze publicate              0,5 c.a.  0,4 c.a.  2,3 c.a.
7.10. Număr de savanţi din străinătate care au vizitat
                                   -   -     -     2    -
organizaţia             II. MATERIALELE SOLICITATE FACULTĂŢII DREPT
                 PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE

              1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în calcul

                  Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2002

   Ordinea de drept şi raporturile juridice
   Consideraţii teoretice cu privire la conceptul tehnicii legislative şi tehnicii juridice
   Organele judiciare şi extrajudiciare în Moldova sub regimul totalitar bolşevic
   Controlul constituţionalităţii tratatelor internaţionale
   Instituţia şefului de stat în ţările CSI
   Teoria şi practica dreptului constituţional comparat
   Executarea obligaţiilor civile
   Obiectele raporturilor juridice civile
   Contractul de transport auto
   Responsabilitatea în contractul bancar
   Reglementarea juridică a activităţii societăţilor pe acţiuni
   Cambia în comerţul internaţional
   Proprietatea privată a statului
   Problemele ecologiei globale
   Transferul de tehnologii
   Contractele colective de muncă
   Structura legii penale noi
   Relaţiile juridico-penale
   Caracteristica criminalităţii minore
   Legislaţia şi sistemul penitenciar al Republicii Moldova
   Asistenţa tehnico-criminalistică a cercetării la locul faptei
   Falsul în acte: metode şi mijloace de combatere
   Didactica judiciară
   Probele în procedura penală a Republicii Moldova
   Problemele teoriei şi practicii dreptului internaţional privat în Republica Moldova
   Rezolvarea litigiilor internaţionale
   Problemele recepţionării unor instituţii din alte sisteme de drept
   Etapele formării Uniunii Europene


                                                        6
              Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2003

  Sistemul de drept contemporan
  Despre identitatea etnică a bulgarilor – fondatori ai statului Bulgaria
  Rolul şi importanţa tehnicii legislative în reglementarea relaţiilor sociale
  Actele juridice
  Esenţa contractului administrativ
  Jurisdicţia Constituţională în Republica Moldova
  Perfectarea legislaţiei muncii în perioada de revenire la economia de piaţă
  Raporturile juridice de muncă
  Actele juridice civile. Modalităţi de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor civile
  Proprietatea statului şi a unităţilor teritorial-administrative
  Dreptul de proprietate asupra pământului
  Reglementarea juridică a importului de mărfuri în Republica Moldova
  Protecţia juridică a mărcilor comerciale
  Contractul matrimonial
  Cambia în comerţul internaţional
  Contractul de credit bancar
  Tehnica criminalistică: legităţi, tendinţe şi perspective
  Tehnica criminalistică în sistemul ştiinţelor
  Cercetarea infracţiunilor săvîrşite de structuri criminale organizate
  Procedeele de interogare a învinuitului
  Sistemul procedurii penale în Republica Moldova
  Principiile procedurii penale în Republica Moldova
  Sentinţa ca act al justiţiei penale
  Problemele actuale ce vizează emiterea şi executarea sentinţelor
  Interpretarea şi aplicarea legii penale
  Răspunderea penală pentru traficul de oameni în scopul exploatării sexuale
  Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
  Aspecte teoretice şi practice ale crimei organizate
  Aspecte juridico-penale ale statutului victimei infracţiunii
  Contractul de franchising în legislaţia Republicii Moldova
  Principiile activităţii Parlamentului European
                                                       7
              Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2004

  Componenţa etnică a populaţiei de pe malul drept al Dunării de Jos la mijl. sec. al VII-lea
  Renaşterea şi evoluţia dreptului roman în Epoca Medievală
  Strategii de perfecţionare a procesului de elaborare a legislaţiei
  Consideraţii privind actul normativ juridic ca mijloc special de reglementare a relaţiilor sociale
  Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la etapele parlamentare ale
  procesului legislativ
  Administrarea patrimoniului local
  Reglementarea juridică a tranzacţiilor cu loturile de pământ
  Reglementarea juridică a regimurilor vamale ale circulaţiei mărfurilor pe teritoriul Republicii
  Moldova
  Dreptul de autor şi drepturile conexe în Republica Moldova
  Contractul de asigurare a vieţii: specificul condiţiilor şi ordinea de încheiere
  Concursul în instituţiile de învăţământ superior
  Contractul dintre soţi (foştii soţi) privind plata pensiei alimentare
  Legătura tehnicii criminalistice cu alte compartimente ale criminalisticii
  Instruirea complexă a viitorilor jurişti
  Principiile organizării judecătoreşti
  Aspecte teoretice şi practice ale crimei organizate
  Traficul minorilor in scopul exploatării sexuale datorită situaţiei de vulnerabilitate
  Rolul factorilor psihici în etiologia criminală
  Clonarea fiinţelor umane
  Noua Constituţie Europeană sau fundamentul politico-juridic al Europei
  Unitatea şi diversitatea „Europei celor 25”
  Răspunderea internaţională şi suveranitatea de stat
  Problema implementării dreptului internaţional şi a standardelor internaţionale în dreptul naţional
  prin prisma practicii unor state
                                                   8
                Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2005

  Problema adoptării unei noi Constituţii a viitorului stat federal Republica Moldova.
  Clasificarea funcţiilor autorităţilor publice în Republica Moldova.
  Dreptul la autodeterminare vis-a vis de separatism.
  Trăsăturile definitorii ale instituţiei neutralităţii în raport cu suveranitatea de stat.
  Minorităţile naţionale şi rolul lor în edificarea statului de drept – Republica Moldova.
  Cauzalitatea ca o condiţie a răspunderii juridice.
  Temeiurile funcţionale şi juridice ale autonomiei financiare şi patrimoniale.
  Contractul de concesiune şi dreptul de proprietate al autorităţilor publice locale.
  Eutanasia şi răspunderea penală.
  Aspecte doctrinale ale genocidului.
  Riscul întemeiat – cauză care înlătură caracterul penal al faptei.
  Pedeapsa pentru pluralitate de infracţiuni.
  Probleme actuale privind infracţionalitatea.
  Implementarea probaţiunii în cazul minorilor în Republica Moldova.
  Urmărirea penală – decizie sau act de constatare.
  Interacţiunea în procesul de cercetare a infracţiunilor săvârşite de structurile criminale organizate.
  Contraexpertiza ca instrument de control asupra calităţii producerii expertizelor.
  Scanarea creierului uman – o nouă tehnologie criminalistică de descoperire şi cercetare a
  infracţiunilor.
  Biometria şi paşaportul biometric în activitatea de identificare criminalistică a persoanelor: realităţi
  şi perspective.
  Reglementarea juridică a activităţii blocurilor electorale.
  Conceptul actual al instituţiei falimentului. Reglementarea juridică în dreptul comparat.
  Comerciantul – persoană fizică în dreptul comercial al Republicii Moldova.
  Reflecţii analitice asupra acreditivului documentar în comerţul internaţional.
  Modalităţi de apărare a drepturilor patrimoniale a colectivităţilor locale.
  Parteneriatul social.
  Protecţia datelor personale ale salariatului.
  Suspendarea contractului individual de muncă.
  Formarea profesională.
  Criterii de brevetabilitate a invenţiilor.
  Rolul ştiinţei dreptului internaţional în aplicarea principiului primatului dreptului în cadrul relaţiilor
  internaţionale.
  Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale în raport cu suveranitatea de stat.
  Problema compatibilităţii cooperării unităţilor teritorial-administrative ale statelor şi a suveranităţii
  de stat.
  Republica Moldova – subiect de drept internaţional.
  Comentarii asupra noilor Coduri ale Republicii Moldova: Codul civil, Codul penal.
                                                      9
              Planul cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2006

  Consideraţii teoretice referitor la dimensiunea socială a responsabilităţii.
  Consideraţii teoretice privind formele juridice ale şefului statului.
  Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova.
  Cadrul juridic al activităţii CSS – realităţi şi perspective.
  Contravenţionalitatea şi indicii ei.
  Constituţia Republicii Moldova şi reforma judiciară.
  Contribuţia doctrinei juridice la procesul de formare a cadrului legislativ naţional.
  Consideraţii teoretice privind raportul de implicare a conţinutului şi formei de exprimare a
  iniţiativelor legislative.
  Fazele contractului administrativ.
  Răspunderea materială a angajatorului şi a salariatului.
  Modalităţile speciale de dobîndire a proprietăţii municipale.
  Участники страховых правоотношений.
  Obiectul infracţiunilor de corupere activă şi pasivă.
  Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном процессе.
  Justiţia penală în Republica Moldova.
  Tehnica criminalistică şi posibilităţile ei actuale de luptă cu criminalitatea în Republica Moldova.
  Infracţiunile de război.
  Infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat.
  Metode noi de implimentare a profilaxiei delincvenţei juvenile.
  Calificarea infracţiunilor.
  Recunoaşterea şi aplicarea jurisdicţiei universale în dreptul internaţional.
  Тенденции и перспективы развития международного частного права Республике Молдова.
  Implementarea normelor de drept al Uniunii Europene în legislaţia Republicii Moldova.
  Cooperarea economică a Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale regionale
  europene.

   Rezultatele cercetărilor din cadrul temelor conturate, cât şi din cadrul celor care nu au fost
concretizate, sunt materializate în monografii, manuale, culegeri, proiecte de legi, avize, propuneri
pentru modificarea actelor legislative ş.a. care sunt implementate în activitatea organelor superioare ale
puterii de stat, procesul de pregătire şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul dreptului etc.
                                                    10
             2. Lista lucrărilor elaborate în perioada luată în calcul
    În perioada anilor 2002-2006 întru dezvoltarea direcţiei de cercetare cadrele didactice din cadrul
Facultăţii Drept au elaborate şi publicat peste 500 de lucrări ştiinţifice inclusiv: 12 manuale, 25
monografii, 6 lucrări metodico-didactice, peste 200 de articole ştiinţifice apărute în ediţii atât din
Republica Moldova, cît şi din străinătate. Trebuie de remarcat, că cercetătorii din cadrul acestui profil
au elaborat 7 ghiduri în diverse domenii ale dreptului cu scopul respectării şi realizării exacte ale
normelor juridice şi evitării abuzurilor de diferită natură. Mai mult ca atât, specialiştii ce contribuie la
dezvoltarea profilului conturat, colaborând cu diverse organe de specialitate au publicat comentarii ale
Codurilor nou adoptate, în vederea aplicării unitare şi corecte a prevederilor legale. De asemenea,
trebuie accentuată importanţa participării cercetătorilor ştiinţifici la elaborarea diverselor proiecte de
legi şi acte normative, proiectelor Hotărârilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
cum ar fi:

   Proiecte de legi:
    proiectul de Lege cu privire la cetăţenie;
    proiectul de Lege cu privire la Administraţia publică locală;
    proiectul de Lege cu privire la Jurisdicţia Constituţională;
    proiectul de Lege cu privire la evaluarea şi acreditarea învăţământului universitar;
    proiectul de Lege cu privire la procuratură;
    proiectul de Lege cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;
    proiectul de Lege cu privire la statutul procurorului;
    proiectul de Lege cu privire la gaj;
    proiectul de Lege cu privire la faliment;
    proiectul de Lege cu privire la protecţia consumatorului;
    proiectul de Lege cu privire la arendă în agricultură;
    proiectul Codului civil.
    proiectul Codului penal.
    proiectul Codului de procedură penală.

   Proiecte de Hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie:
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre fabricarea
  sau punerea în circulaţie a banilor falşi (art. 84 CP)”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale şi administrative
  referitoare la trecerea ilegală a frontierei de stat (art. 191 din Codul cu privire la contravenţiile
  administrative şi art. 80 din Codul penal)”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului
  individualizării răspunderii penale”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre
  sustragerea bunurilor”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre şantaj”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre traficul
  de fiinţe umane”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
  legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
  legislaţiei în judecarea pricinilor legate de protecţia consumatorilor”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
  legislaţiei materiale despre încasarea prejudiciului cauzat privind vătămarea integrităţii corporale

                                                     11
  sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
  legislaţiei cu privire la obligaţia uneia dintre părţile contractului individual de muncă de a repara
  prejudicial cauzat celeilalte părţi”;
  proiectul Hotărîrii Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară a examinării litigiilor care apar în
  cadrul încheierii, modificării şi încetării contractului individual de muncă”.

               3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine
  monografii;
  manuale; materiale didactico-metodice;
  dicţionare;
  culegeri

                   4. Lista lucrărilor publicate

                         2002
   monografii
1. Guţuleac V. Problemele administrării de stat, red. şt. Gheorghe Costache, Academia de Ştiinţe a
  Moldovei «Institutul de Filosofie, Sociologie si Drept», Universitatea de Criminologie, (fundaţia
  «Draghiştea»), Chişinau s.n., 2002, 308 p, coautor Victor Balmuş. 16,5 c.a.

   manuale
1. Smochină A. Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca Antică şi Medievală, F.E.P.
  “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002, 224 p. 18,2 c.a.
2. Smochină A. Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca Modernă şi Contemporană, F.E.P.
  “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002, 296 p. 25,3 c.a.
3. Baltag D. Teoria generală a dreptului. Curs teoretic, Editura Academiei de poliţie „Ştefan cel
  Mare”, Chişinău, 2002, coautor Alexei Guşu. 18,5 c.a.

   materiale didactico-metodice
1. Baltag D. Общая теория права в схемах. Academia de poliţie „Ştefan cel mare”, Chişinău, 2002.
  4,1 c.a.
2. Cerneavschi P. Банковское право // Методические рекомендации, Кишинев, 2002. 0,8 c.a.

   comentarii

   ghiduri
1. Golubenco Gh. Securitatea personală. Ghidul cetăţeanului – Ed.1. Cartier, 2002. 4,0 c.a.
2. Ulianovschi X. Cetăţenii Republicii Moldova şi serviciul militar. Ghid pentru recruţi şi militarii în
  termen // Chişinău, 2002. 60 pag, coautor A. Ulianovschi. 3,0 c.a.

   curriculumuri

   articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate
1. Scorţescu C. Încheierea contractului individual de muncă, în „Revista română de Dreptul muncii”,
  nr. 1/2002, p. 109-115. 0,4 c.a.
2. Scorţescu C. Încetarea contractului individual de muncă, în „Revista română de Dreptul muncii”,
  nr. 4/2002, p. 56-70. 0,3 c.a.

                                                    12
    capitole din monografii apărute în străinătate
1.  Ulianovschi X. Conscript’s Rights in the context of the European Convention for the protection of
   Human Rights and fundamental freedoms // Conscripts’ rights and military justice. Training
   manual. Hungary, 2002, pag. 9-45. 2,3 c.a.
2.  Ulianovschi X. Principles of Adjudication and National Models of Military Adjudication in the CIS
   and Baltic States // Conscripts’ rights and military justice. Training manual. Hungary, 2002, pag.
   67-109. 2,1 c.a.
3.  Ulianovschi X. Concepts and Components of Disciplinary violations, military offences,
   Disciplinary Statutes and Criminal Codes // Conscripts’ rights and military justice. Training
   manual. Hungary, 2002, pag. 109-167, coautor Sergic Avetisean. 2,9 c.a.
4.  Ulianovschi X. Obligations and responsibilities of Military personnel under International Criminal
   Law // Conscripts’ rights and military justice. Training manual. Hungary, 2002, pag. 189-225. 3,3
   c.a.

    articole ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei

   articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară
1. Smochină A. O revistă necesară // Revista Naţională de Drept, nr. 1, p. 4-5. 0,1 c.a.
2. Smochină A. Consideraţii cu privire la reforma instituţională // Curier Judiciar Nr. 1-2, 2002, p. 32-
  34. 0,1 c.a.
3. Smochină A. Instituţia prezidenţială în Republica Moldova. Controverse între teorie şi practică //
  Revista de Filozofie şi Drept, nr. 1-3, 2002, p. 76-81. 0,3 c.a.
4. Smochină A. Ordinea de drept – condiţie prioritară pentru instituirea statului de drept // Probleme
  actuale ale jurisprudenţei: realizări şi perspective, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
  Moldova. Şt. juridice. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002, p. 3-12, coautor Poalelungi M. 0,4 c.a.
5. Baltag D. Managementul educaţiei la distanţă – prezent şi viitor // Analele Academiei de Poliţie
  „Ştefan cel mare” seria „Drept”, Chişinău, 2002. 0,3 c.a.
6. Guţuleac V. Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
  при проведении массовых мероприятий // Ordinea si dreptul, nr. 9-10, 2002, coautor V. Bujor.
  0,2 c.a.
7. Guţuleac V. Recidiva si metodele de prevenire a ei // Ordine si lege a MAI, nr. 15, 24.05.2002. 0,2
  c.a.
8. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la procesul legislativ
  în statele Uniunii Europene // Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 4, p. 59-64. 0,6 c.a.
9. Ţurcan S. Конституционное регулирование участия органов исполнительной власти в
  законодательном процессе в странах СНГ и Балтии // Вестник Славянского Университета,
  Выпуск 6, Chişinău, 2002, p. 42-57. 0,7 c.a.
10. Ţurcan S. Ratificarea tratatelor internaţionale ca procedură legislativă specială // Avocatul
  Poporului, 2002, nr. 10-12, p. 31-39, coautor Osmochescu N. 0,9 c.a.
11. Ţurcan S. Unele consideraţiuni privind realizarea dreptului de iniţiativă legislativă de către
  autorităţile executive // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Umanistice din Moldova, Anul
  II, Nr. 2, Chişinău, Tipografia Centrală, 2002, p. 31-38. 0.4 c.a.
12. Postu I. Правотворчество: понятие, принципы, стадии // Вестник Славянского Университета,
  Выпуск 6, Chişinău, 2002, p.58-63. 0,2 c.a.
13. Golubenco Gh. Proiectul Codului de procedură penală: aspecte criminalistice // Avocatul
  Poporului. Nr. 7-9, Chişinău, 2002. 0,4 c.a.
14. Carpov T. Новеллы уголовного законодательства по проекту уголовного кодекса РМ //
  Avocatul Poporului, 2002, nr 1-3, coautor A. Barbăneagră. 0,5 c.a.
15. Carpov T. Уголовная ответственность соучастников при посредственном причинении //
                                                    13
  Закон и жизнь, 2002, r 7. 0,4 c.a.
16. Belâi N. Подозреваемый и обвиняемый:конституционный аспект // Вестник Славянского
  Университета, Выпуск 6, Chişinău, 2002. 0,4 c.a.
17. Rotaru O. Delincvenţa juvenilă şi regimul penal al minorilor. Sorgintea noţiunilor // Avocatul
  Poporului nr. 4-6, 2002. 0,4 c.a.
18. Rotaru O. Concepţia personalităţii criminalului minor, Coraportul aspectelor sociale si biologice”,
  Themis, nr. 9, 2002. 0,3 c.a.
19. Pagoni D. Clasificarea obligaţiilor civile // Curierul Judiciar nr. 3-4, 2002. 0,3 c.a.
20. Bobeicu I. Tratamentul just şi echitabil al refugiaţilor // Avocatul Poporului, nr. 1-3, 2002, pag. 30.
  0,1 c.a.
21. Bobeicu I. Структуры ООН по защите прав и свобод человека // Avocatul Poporului, nr. 7-9,
  2002, pag.32-33. 0,1 c.a.
22. Scorţescu C. Suspendarea contractului individual de muncă // Revista de Filozofie şi Drept, nr. 1-3,
  2002, p. 129-136. 0,4 c.a.
23. Scorţescu C. Individualinâi trudovoi dogovor : Istorico – pravovâe aspectâ I sovremennosti // Zacon
  I jizni, septembrie 2002, p. 30-37, coautori T. Negru, B. Sosna. 0,4 c.a.
24. Scorţescu C. Transferul definitiv în cadrul aceleiaşi unităţi // Curierul judiciar, nr. 3-4, 2002, p. 83-
  85. 0,2 c.a.
25. Osoianu N. Франчайзинг как форма организации бизнеса // “Бухгалтерские и налоговые
  консультации”, № 8/2002. Стр. 41-50. 0,5 c.a.
26. Osoianu N. Договор франчайзинга в законодательстве Молдовы (часть 1) // “Бухгалтерские и
  налоговые консультации”, № 10, 2002. Стр. 48-58. 0,5 c.a.
27. Osoianu N. Договор франчайзинга в законодательстве Молдовы (часть 2) // “Бухгалтерские и
  налоговые консультации”, № 11, 2002. Стр. 38-44. 0,4 c.a.
28. Gamurari V. Probleme teoretice privind importanţa dreptului comparat pentru sistemul de drept al
  Republicii Moldova // Revista Naţională de Drept. nr. 6. 2002. p. 35-41, coautor N. Osmochescu.
  0,55 c.a.
29. Gamurari V. Problema interpretării conceptului de suveranitate în dreptul internaţional
  contemporan // Revista de Filozofie şi Drept. nr. 1-3. 2002, p. 92-106. 0,94 c.a.
30. Gamurari V., Osmochescu N. Dezvoltarea istorică a principiului egalităţii suverane a statelor //
  Administrarea publică (revista trimestrială metodico-ştiinţifică). nr. 4, 2002. p.70-78, 0,5 c.a.
31. Barbăneagră A. Новеллы уголовного законодательства по проекту уголовного кодекса//
  Avocatul Poporului, nr. 1-3, 2002, coautor Carpov T. 0,2 c.a.
32. Barbăneagră A. Recursul în anulare înaintat de procurorul general în baza art. 332-333 ale CPC
  contravine art. 6, paragraful 1 din CEDO // Avocatul Poporului, nr. 10-12, 2002, pag. 14-16. 0,2
  c.a.
33. Ulianovschi X. Răspunderea penală a persoanelor juridice // Revista Naţională de Drept, 2002, nr.
  2, pag. 4-7. 0,2 c.a.
34. Ulianovschi X. Дисциплинарный арест военнослужащих срочной службы. Проблемы и
  практика применения // Закон и жизнь, 2002, pag. 15-19. 0,25 c.a.
35. Ulianovschi X. Răspunderea penală a minorilor // Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 3, pag.10-
  13. 0,2 c.a.
36. Ulianovschi X. Noţiuni cu privire la participaţia la infracţiunile cu subiect special // Revista
  “Themis”, AJM, nr. 9/2002. 0,25 c.a.
37. Ulianovschi X. Amnistia în Noul Cod penal // Avocatul Poporului, 2002. nr. 7-9. 0,2 c.a.
38. Ulianovschi X. Noţiunea infracţiunii militare în noul Cod penal // Revista Naţională de Drept,
  2002, nr. 10, pag. 44-49. 0,3 c.a.
39. Ulianovschi X. Infracţiuni ce atentează la ordinea de subordonare militară în Noul cod penal //
  Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 11, pag. 39-46. 0,4 c.a.
                                                     14
40. Furdui V. Unele aspecte privind regimul juridic al domeniului public şi privat al statului şi al
  unităţilor administrativ-teritoriale, Revista de Drept Privat, nr. 2, 2002. 0,3 c.a.
41. Furdui V. Protecţia jurisdicţională a drepturilor şi intereselor comunităţilor locale, Studii,
  Comentarii, Consultaţii, Seria: Cadrul juridic al Administraţiei publice locale, Nr. 1, martie, 2002.
  0,3 c.a.
42. Furdui V. Dreptul de proprietate al unităţilor administrativ-teritoriale, Studii, Comentarii,
  Consultaţii, Seria: Cadrul juridic al Administraţiei publice locale, nr. 2, aprilie, 2002. 0,3 c.a.
43. Furdui V. Aspecte contradictorii ale Hotărârii Guvernului nr. 1202 din 08.11.2001 cu privire la
  unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice // revista ştiinţifico-practică
  „Forum”, nr. 1, vol. 3, aprilie 2002. 0,2 c.a.
44. Furdui V. Местные сообщества и необходимость правовой защиты их прав и интересов //
  Forum, nr. 2, vol. 3, 2002. 0,2 c.a.
45. Furdui V. Problemele în stabilirea statutului juridic al bazinelor acvatice // Forum, nr. 3, 2002. 0,2
  c.a.
46. Furdui V. Consecinţele „pozitive” sociale, economice şi juridice ale Hotărârii Guvernului (nr. 438
  din 10.05.2000), cu privire la reorganizarea Asociaţiei Republicane de producţie
  "Termocomenergo” pentru îmbunătăţirea situaţiei social-economice din unităţile administrativ-
  teritoriale // Forum, nr. 4, 2002. 0,3 c.a.
47. Furdui V. Conceptul actual al instituţiei falimentului. Reglementarea juridică în dreptul comparat”,
  Studii, Comentarii, Consultaţii, Seria: Cadrul juridic al Administraţiei publice locale, nr. 5-6 iulie-
  august, 2002. 0,3 c.a.
48. Furdui V. Unele aspecte ale contractului de concesiune şi utilizarea lui de către unităţile
  administrativ-teritoriale, Studii, Comentarii, Consultaţii, Seria: Cadrul juridic al Administraţiei
  publice locale, nr. 7, septembrie, 2002. 0,3 c.a.
49. Furdui V. Accesul liber la justiţie în viziunea actualilor guvernanţi prin prisma modificărilor Legii
  contenciosului administrativ din 7 decembrie 2001 (aspecte juridice) // Forum, nr. 5, 2002. 0,2 c.a.
50. Furdui V. Unele consideraţii în legătură cu hotărârile instanţelor economice în cauza SRL”
  Floreşti–Gaz” contra primăriei comunei Gribova // Forum, nr. 6, 2002. 0,2 c.a.
51. Furdui V. Temeiurile funcţionale şi juridice ale autonomiei financiare şi patrimoniale. Elementele
  de bază ale autonomiei financiare locale // Forum, nr. 7, 2002. 0,3 c.a.
52. Furdui V. Contractul de concesiune şi dreptul de proprietate al autorităţilor publice locale // Forum,
  nr. 8, 2002. 0,2 c.a.

   capitole din monografii apărute în ţară

   articole ştiinţifice publicate în culegeri
1. Popa V. Modalităţi în perfecţionare a cadrului juridic al descentralizării şi autonomiei //
  Descentralizarea finanţelor locale, Ed.TISH, 2002, p. 84-100. 1,0 c.a.

   comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3
    pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate
1. Smochină A. Federalizarea Republicii Moldova: PRO et. CONTRA // Sympozion Ştiinţific
  Internaţional „Ştiinţa universitară la începutul mileniului III”, ULIM, Chişinău, 2002, p. 16-18. 0,1
  c.a.
2. Smochină A. Consideraţiuni cu privire la ponderea juridică a documentelor semnate în cadrul
  procesului de negocieri în problema soluţionării diferendului transnistrean // Materiale ale
  Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale, 11-12 ianuarie 2002 “Statul de drept şi problemele
  minorităţilor naţionale”, Chişinău, 2002, p. 45-47. 0,2 c.a.
3. Baltag D. Minorităţile naţionale şi rolul lor în edificarea statului de drept – Republica Moldova //
                                                    15
   Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Bălţi, 2002. 0,3 c.a.
4.  Baltag D. Eutanasia şi răspunderea penală // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale,
   Universitatea de criminologie, Chişinău, 2002. 0,2 c.a.
5.  Ţurcan S. Aspecte privind participarea autorităţilor executive la procesul legislativ în Republica
   Moldova: probleme şi soluţii posibile // Materialele simpozionului ştiinţific internaţional „Ştiinţa
   universitară la începutul mileniului trei”, 15 octombrie 2002, ULIM, Chişinău, Ed. Pontos, 2002, p.
   22-23. 0,1 c.a.
6.  Golubenco Gh. Principiul contradictorialităţii în ramura expertizei judiciare // Ştiinţa universitară la
   începutul mileniului trei (rezumatele comunicărilor simpozionului ştiinţific internaţional din
   15.10.2002), Chişinău, ULIM, 2002. 0,1 c.a.
7.  Popa V. Necesităţi, modalităţi şi forme de organizare a teritoriului Republicii Moldova //
   Simposion ştiinţific Internaţional „Ştiinţa Universitară la Începutul Mileniului Trei”, ULIM, 2002.
   0,1 c.a.
8.  Smochină C. Unele consideraţiuni privind alegerile Parlamentului European prin sufragiu universal
   direct // Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale “Statul de drept şi problemele
   minorităţilor naţionale”, Chişinău, 11-12 ianuarie 2002, Chişinău, 2002, p. 199-201. 0,11 c.a.
9.  Smochină C. Nouă constituţie europeană: Quo vadis? // Ştiinţa universitară la începutul mileniului
   trei. Sympozion Ştiinţific Internaţional”. ULIM, 15 octombrie 2002, Chişinău, 2002, p. 21-22. 0,1
   c.a.

   referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral
1. Guţuleac V. Drepturile omului si traficul de femei, Probleme actuale ale drepturilor omului
  (materialele conferinţei ştiinţifice din 10.12.2001), Chişinău, 2002, pag. 38-50. 0,5 c.a.
2. Guţuleac V. Răspunderea penala in interpretarea legislaţiei Republicii Moldova, in “Pedeapsa ca
  forma a răspunderii juridice si rolul ei in societate de tranziţie”, Conferinţa ştiinţifico-practică
  internaţională, 14-15 februarie 2002, Universitatea de Criminologie, 2002, pag. 5-12. 0,2 c.a.
3. Smochină C. Опыт международно-правовой охраны результатов творческой деятельности в
  Европейском Союзе // Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale, 11-12 ianuarie
  2002 “Statul de drept şi problemele minorităţilor naţionale”, Chişinău, 2002, Chişinău, 2002, p.
  134-139, coautor Lebedev V. 0,25 c.a.

    comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În
     această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în ţară
1.  Smochină A. Evoluţia regimului politic totalitar şi manifestarea lui în activitatea organelor de
   interne pe teritoriul Moldovei // Materialele Simpozionului naţional practico-ştiinţific „Rolul
   autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, 17-18 decembrie 1999,
   Chişinău, 2002, p.10-14. 0,1 c.a.
2.  Ţurcan S. Reglementări constituţionale ale protecţiei drepturilor omului de către autorităţile publice
   (Practica statelor Uniunii Europene) // Materialele simpozionului naţional practico-ştiinţific „Rolul
   autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, Chişinău, 2002, p.74-
   78. 0,4 c.a.
3.  Pulbere R. Noţiunea si trasaturile contractului administrativ // Symposia Professorum, Seria Drept,
   ULIM, 2002. 0,3 c.a.
4.  Gheorghiţă M. Conceptul implementării tehnologiilor computerizate în procesul instructiv la
   Departamentul Drept // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002. 0,1 c.a.
5.  Gheorghiţă M. Esenţa şi structura organizării cercetării infracţiunilor // Symposia Professorum,
   Seria Drept, ULIM, 2002. 0,2 c.a.
6.  Carpov T. Основные черты Особенной части проекта нового Уголовного кодекса РМ //
   Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002. 0,2 c.a.
                                                     16
7. Popa V. Tendinţe, realităţi şi perspective ale dezvoltării administraţiei publice locale în Moldova //
  Conferinţă ştiinţifico-practică „Priorităţile şi mecanismele descentralizării în Moldova” 25-26 iunie
  2002, pag. 3-7. Edit. Tiş, 2002. 0,1 c.a.
8. Mişin T. Рынок земли в зеркале гражданского и земельного права // Symposia Professorum,
  Seria Drept, ULIM, 2002. 0,2 c.a.
9. Bobeicu I. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie a soţilor // Symposia Professorum, Seria
  Drept, ULIM, 2002. 0,2 c.a.
10. Scorţescu C. Conflictul colectiv de muncă, în „Symposia Professorum”, ULIM, Seria Drept, 2002,
  p. 226-228, coautor T. Negru. 0,2 c.a.
11. Smochină C. Unele consideraţii cu privire la componenţa Parlamentului European privită în
  perspectivă istorică // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, 2002, p. 59-62. 0,2 c.a.
12. Gamurari V. Raportul dintre conceptele suveranitate şi identitate de stat în dreptul internaţional //
  Symposia Professorum. ULIM. Seria Drept, 2002. p. 8-12. 0,2 c.a.
13. Gamurari V. Aplicarea principiului egalităţii suverane a statelor în practica O.N.U. // Symposia
  Professorum. ULIM. Seria Drept, 2002. p. 62-67, coautor N. Osmochescu. 0,23 c.a.
14. Ţaulean V. Corelaţia dintre raportul juridic penal şi răspunderea penală // Symposia Professorum,
  Seria Drept, ULIM, Chişinău, 2002. 0,2 c.a.
15. Furdui V. Dreptul de proprietate privată al statului şi unităţilor administrative-teritoriale// Symposia
  Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, 2002. 0,2 c.a.

   referate ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral
1. Smochină A. Consideraţiuni cu privire la metodele de cercetare în pedagogia juridică // Symposia
  Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 3-7. 0,3 c.a.
2. Ţurcan S. Mecanisme de influenţă ale Guvernului asupra Parlamentului în exercitarea funcţiei
  legislative a statului // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 52-59. 0,4 c.a.
3. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la adoptarea legilor
  financiare // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 16-23, coautor Valah C. 0,4 c.a.
4. Postu I. Concepte şi procedee de tehnică legislativă // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM,
  2002, p. 45-52. 0,4 c.a.
5. Postu I. Consideraţii teoretice cu privire la conceptul tehnicii legislative şi tehnicii juridice //
  Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 39-45, coautor Popa V. 0,4 c.a.
6. Golubenco Gh. Consideraţii privind noţiunea şi caracterul cunoştinţelor ce fac obiectul de studiu al
  tehnicii criminalistice // Symposia Professorum, Seria Drept, Chişinău, 2002, coautor V.
  Colodrovschi. 0,5 c.a.
7. Golubenco Gh. Tehnica criminalistică şi progresul tehnico-ştiinţific // Symposia Professorum, Seria
  Drept, Chişinău, 2002. 0,5 c.a.
8. Mărgineanu Iu. Accesul liber la justiţie // Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău,
  2002, p. 185-191. 0,34 c.a.
9. Belâi N. Задержание и арест в уголовном судопроизводстве: декларативность и реальность //
  Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău, 2002, p. 107-110. 0,4 c.a.
10. Popa V. Consideraţii teoretice cu privire la conceptul tehnicii legislative şi tehnicii juridice //
  Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău, 2002, coautor Postu I. 0,5 c.a.
11. Barbăneagră A. Comentariu la Legea Olandei cu privire la eutanasie // Symposia Professorum.
  Seria Drept. ULIM. Chişinău, 2002, pag. 111-116, coautor Bobeicu M. 0,5 c.a.
12. Furdui V. Patrimoniul public – un element al exerciţiului autonom al puterilor locale // Conferinţa
  ştiinţifico-practică republicană „Priorităţile şi mecanismele descentralizării în Moldova” din 25-26
  iunie 2002, culegere, Editura TISH, Chişinău 2002. 0,3 c.a.
13. Furdui V. Efectele statutului incert al proprietăţii în Republica Moldova // Conferinţa ştiinţifico-
  practică republicană „Dezvoltarea economică şi finanţele publice în Moldova” din 19-20
                                                     17
  septembrie 2002, culegere de materiale, Editura TISH, Chişinău 2002. 0,4 c.a.

   studii, referate publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)

   proiecte / granturi obţinute în străinătate

   proiecte / granturi obţinute în ţară

   contracte extrabugetare

   brevete obţinute

   manifestări ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)
1. Sympozion Ştiinţific Internaţional „Ştiinţa universitară la începutul mileniului III”, ULIM,
  Chişinău, 15 octombrie 2002.
2. Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, aprilie, 2002.

   participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor
   aprecierii exponatelor prezentate

                         2003
   monografii
1. Baltag D. Responsabilitatea juridică medicală. Universitatea de criminologie. Chişinău, 2003,
  coautor V.Obadă. 15,5 c.a.
2. Postu I. Teoria generală a statului şi dreptului (în întrebări şi răspunsuri). Institutul Nistrean de
  Economie şi Drept, Tipogr. Biznes-Elita, Bălţi, 2003, -180 pag. 15,0 c.a.
3. Mărgineanu Iu. Avocatura în Republica Moldova, Chişinău – 2003, coautor Lilian Osoianu. 5,0 c.a.
4. Popa V. Regândirea procesului de reformă al administraţiei publice locale în R.M. prin politici
  publice şi acţiuni participative // Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Seria „Politici
  Publice” nr. 3, ianuarie 2003, Ed. TISH, Chişinău, 2003. 1,0 c.a.
5. Popa V. Lecţiile Descentralizării // Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Seria „Politici
  Publice”, decembrie 2003, Ed. TISH, Chişinău, 2003. 2,0 c.a.
6. Ulianovschi X. Medierea în cauzele penale // Chişinău, Ed. Prut Internaţional, 2003, 26 pag,
  coautor V. Mârza. 1,3 c.a.
7. Ulianovschi X. Dreptul militar în Republica Moldova, Editura “Prut Internaţional”, Chişinău, 2003,
  colectiv de autori. 18,0 c.a.
8. Furdui V. Autonomia patrimonială a unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova
  (aspecte teoretice şi practice), Seria Politici Publice, Editura TISH, Chişinău, 2003. 2,0 c.a.
9. Mocreac V. Studiu de bază cu privire la situaţia curentă în domeniul drepturilor omului în
  Republica Moldova, Chişinău, 2003, 98 p, expert coordonator. 8,0 c.a.

   manuale

   materiale didactico-metodice
1. Cerneavschi P. Правовые основы расчетов. Счета предпринимателей // Учебное пособие,
  Pontos, Chişinau, 2003, 22 стр. 1,1 c.a.
                                                    18
    comentarii
1.  Guţuleac V. Коментарий к уголовному кодексу Республики Молдова, общая часть, Chisinau,
   E.E.-P. “Tipografia Centrala”, 2005, 472 p, coautor Bujor V. 20,0 c.a.
2.  Carpov T. Codul penal al Republicii Moldova-comentariu (3 capitole), Editura Arc, Chişinău,
   2003, coautori Borodac A., Gheorghiţă M., Ulianovschi G., Ulianovschi X. 1,5 c.a.
3.  Ţaulean V. Comentariul CP al RM ( capitolele 2,6,13 CP), Centrul de Drept al Avocaţilor-2003. 2,0
   c.a.
4.  Barbăneagră A. Codul penal al Republicii Moldova // Editura Arc, Chişinău, 2003, 840 pag,
   coautori Borodac A., Carpov T., Gheorghiţă M., Ulianovschi G., Ulianovschi X. 45,0 c.a.
5.  Ulianovschi X. Codul penal al Republicii Moldova // Editura Arc, Chişinău, 2003, 840 pag,
   coautori Borodac A., Carpov T., Gheorghiţă M., Ulianovschi G., Barbăneagră A. 45,0 c.a.

    ghiduri

    curriculumuri

    articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

    capitole din monografii apărute în străinătate

   articole ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei
1. Smochină A. Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman: obligaţiile părţilor // Analele
  ULIM, Seria Drept, 2003, Vol. 3, p. 10-22. 1,0 c.a.

   articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară
1. Smochină A. Consideraţiuni referitoare la problema adoptării unei noi Constituţii a viitorului stat
  federal Republica Moldova // Legea şi viaţa, iulie 2003, nr. 1, p. 6-7. 0,1 c.a.
2. Smochină A. Instituţia prezidenţială în Republica Moldova: probleme, aspecte contradictorii //
  Revista Naţională de Drept, nr. 10, 2003, p. 22-26. 0,3 c.a.
3. Smochină A. Sistemul obligaţiilor romane // Legea şi viaţa, nr. 3, 2003, p. 12-16, coautor Mara T.
  0,3 c.a.
4. Smochină A. Rolul raportului juridic în procesul de realizare a normei juridice // Legea şi viaţa, nr.
  4 (142), 2003, p. 15-20, coautor Bontea O. 0,3 c.a.
5. Guţuleac V. Организационные и тактические принципы охраны общественного порядка и
  обеспечения общественной безопасности // Закон и жизнь, март 2003, coautor Laşcu M. 0,3
  c.a.
6. Guţuleac V. Содержание управленческой деятельности служб общественной безопасности
  системы МВД // Закон и жизнь, апрель 2003, coautor Laşcu M. 0,3 c.a.
7. Guţuleac V. К вопросу о конституционно-правовом статусе главы государства // Закон и
  жизнь, май 2003. 0,4 c.a.
8. Guţuleac V. Проблемы преступности несовершеннолетних в Республике Молдова // Закон и
  жизнь, июнь 2003. 0,5 c.a.
9. Ţurcan S. Delegarea legislativă ca procedură excepţională de substituire // Revista Naţională de
  Drept, 2003, nr. 3, p. 51-60. 0,9 c.a.
10. Ţurcan S. Adoptarea de către autorităţile executive a actelor cu putere de lege fără acordul prealabil
  al Parlamentului // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 4, p. 44-49. 0,5 c.a.
11. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a procedurii de adoptare a legii în regim de urgenţă //
  Avocatul Poporului, nr. 9-10, 2003, p. 22-24. 0,3 c.a.
12. Cerneavschi P. Возникновение в СССР банковской системы и банковского законодательства
                                                    19
  рыночного типа (1980-1990 г.г.). Часть I // Закон и жизнь, 2003, стр. 43-46. 0,2 c.a.
13. Cerneavschi P. Становление в СССР банковской системы и банковского законодательства
  рыночного типа (1980-1990 г.г.). Часть II // Закон и жизнь, 2003, стр. 40-42. 0,2 c.a.
14. Golubenco Gh. Avocatul – subiect al criminalisticii // Avocatul Poporului, nr. 2, Chişinău, 2003.
  0,3 c.a.
15. Golubenco Gh. Incursiuni în istoria apariţiei şi consolidării cunoştinţelor criminalistice pe plan
  mondial şi naţional // Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică., nr. 1-2 Chişinău, 2003.
  0,5 c.a.
16. Golubenco Gh. Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor: esenţa şi
  specificul sarcinilor tehnologice situative // Legea şi viaţa, nr. 5, Chişinău 2003, coautor V.
  Colodrovschi. 0,5 c.a.
17. Mărgineanu Iu. Independenţa judecătorilor şi supunerii lor numai legii. // Avocatul Poporului nr. 9-
  10. Chişinău 2003, p. 29-31. 0,35 c.a.
18. Carpov T. Infracţiuni contra familiei // Avocatul Poporului, 2003, N 9-10. 0,4 c.a.
19. Carpov T. Уголовная ответственность юридических лиц по новому Уголовному кодексу //
  Журнал Бизнес – Право, 2003, N 6. 0,4 c.a.
20. Rotaru O. Condiţiile prenatale si calitatea mediului familial in contextul factorilor de risc ai
  delincvenţei juvenile // Avocatul Poporului, nr. 9-10, 2003. 0,5 c.a.
21. Scorţescu C. Codul muncii 2003. Unele consideraţii cu privire la structura şi principiile de bază //
  Legea şi viaţa, septembrie 2003, p. 16-18, coautor T. Negru. 0,3 c.a.
22. Scorţescu C. Parteneriatul social // Legea şi viaţa, octombrie 2003, p. 11-14, coautor T. Negru. 0,4
  c.a.
23. Scorţescu C. Contractul individual de muncă (conţinutul, încheierea, modificarea, suspendarea) //
  Legea şi viaţa, noiembrie 2003, p. 11-14, coautor T. Negru. 0,4 c.a.
24. Scorţescu C. Încetarea contractului de muncă // Legea şi viaţa, decembrie 2003, p. 21-24, coautor
  T. Negru. 0,4 c.a.
25. Smochină C. Protecţia juridică internaţională a proprietăţii intelectuale în spaţiul Uniunii Europene
  // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 5, p. 28-37, coautor Lebedev V. 0,83 c.a.
26. Osoianu N. Правовое регулирование договора франчайзинга (часть 1) // Закон и жизнь, № 1,
  2003. Стр. 14-23. 0,5 c.a.
27. Osoianu N. Правовое регулирование договора франчайзинга (часть 2) // Закон и жизнь, № 2,
  2003. Стр. 23-29. 0,4 c.a.
28. Osoianu N. Защита интеллектуальной собственности в международном частном праве РМ:
  ст. 1607 ГК // Закон и жизнь, № 12/2003. Стр. 48-51. 0,3 c.a.
29. Gamurari V. Trăsăturile definitorii ale instituţiei neutralităţii în raport cu suveranitatea de stat //
  Avocatul Poporului. 2003. № 11-12, p. 22-25. 0,55 c.a.
30. Ţaulean V. Unitatea şi pluraritatea de infracţiuni // Avocatul Poporului, nr. 3-4, 2003. 0,3 c.a.
31. Barbăneagră A. Raţiune şi pragmatism // Avocatul Poporului, nr. 1, 2003. 0,2 c.a.
32. Barbăneagră A. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei // Avocatul Poporului, nr. 5, 2003.
  0,4 c.a.
33. Barbăneagră A. Noul Cod penal – o nouă etapă în politica penală a statului // Actualitatea, nr.
  1/2003, pag. 18-19. 0,1 c.a.
34. Furdui V. Unele consideraţii şi propuneri privind reglementarea raporturilor patrimoniale în
  proiectul de modificare a Legii privind administraţia publică locală // Forum, nr. 9, 2003. 0,3 c.a.
35. Furdui V. Unele consideraţii cu privire la rolul şi competenţa actuală a autorităţilor publice locale în
  numirea şi destituirea conducătorilor instituţiilor de învăţământ // Forum, nr. 10, 2003. 0,4 c.a.

   capitole din monografii apărute în ţară


                                                     20
   articole ştiinţifice publicate în culegeri
1. Smochină A. Содержание правоотношения, în culegerea Aspecte juridice ale societăţii civile:
  realităţi şi perspective // Materialele Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale din 26-27
  februarie 2003 (mun. Chişinău), Chişinău, 2003, p. 188-203, coautor Bontea O. 0,7 c.a.
2. Smochină A. Соотношение содержания и формы юридического отношения, în culegerea
  Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective // Materialele Conferinţei teoretico-
  ştiinţifice internaţionale din 26-27 februarie 2003 (mun. Chişinău), Chişinău, 2003, p. 320-326,
  coautor Bontea O. 0,3 c.a.
3. Popa V. „Prevenirea corupţiei în administraţia publică” // Practici de audit democratric în
  prevenirea corupţiei. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Editura TISH, Chişinău,
  2003, pag. 21-33. 1,0 c.a.

    comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3
     pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate
1.  Baltag D. Unele aspecte teoretice şi practice privind modul de exercitare a dreptului la întrunire //
   Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale “Funcţionarea instituţiilor democratice
   în statul de drept”, 25-26 ianuarie 2003, Bălţi. 0,4 c.a.
2.  Baltag D. Гражданское общество права и юридическая ответственность государства //
   Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Aspecte juridice ale societăţii civile realizării şi
   perspectivei”, 26-27 februarie 2003, Universitatea Slavonă, Chişinău. 0,3 c.a.
3.  Baltag D. Exerciţiul normativ şi abuziv al dreptului la întrunire şi sarcinile poliţiei în asigurarea
   desfăşurării adunărilor publice // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Violenţa în
   societatea de tranziţie”, Chişinău, 2003. 0,25 c.a.
4.  Postu I. Место и роль закона в гражданском обществе // Materialele conferinţei ştiinţifice
   internaţionale, „Aspecte juridice ale societăţii civile realizării şi perspectivei”, 26-27 februarie
   2003, Chişinău, p. 394-399. 0,3 c.a.
5.  Gamurari V. Suveranitate de stat sau suveranitatea poporului – poziţia dreptului internaţional //
   Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor democratice
   în statul de drept”. Chişinău, 2003. p. 750-754. 0,24 c.a.

   referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral
1. Smochină A. Edificarea statului de drept: Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico –
  practice, Chişinău, 26-27 sept. 2003. – Ch.: Transparency International – Moldova; 2003 (Tipogr.
  „Bons Offices.”) – p. 80-87. 0,4 c.a.
2. Smochină A. Raportul juridic şi norma juridică // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice
  internaţionale “Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, 25-26 ianuarie 2003,
  (Bălţi), Chişinău, 2003, p. 126-135, coautor Bontea O. 0,5 c.a.
3. Smochină A. Individualitatea controlului financiar public: perspective // Materiale ale conferinţei
  teoretico-ştiinţifice internaţionale, 25-26 ianuarie 2003 (mun. Bălţi), “Funcţionarea instituţiilor
  democratice în statul de drept”, Chişinău, 2003, p. 939-946. coautor Valah C. 0,4 c.a.
4. Guţuleac V. Некоторые аспекты преcтупности несовершеннолетних, Violenta in societatea de
  tranzitie, Conferinta ştiinţifică internaţională 16-17 mai, 2003, Chişinău, 2003, pag. 303-317. 0,9
  c.a.
5. Ţurcan S. Unele consideraţiuni privind natura juridică a promulgării şi sancţionării legii // Materiale
  ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de
  drept”, Bălţi, 25-26.01.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 118-125, coautor Ivanov V.
  0,5 c.a.
6. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la procesul revizuirii
  Constituţiei // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor
                                                      21
  democratice în statul de drept”, Bălţi, 25-26.01.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 825-
  837. 0,8 c.a.
7. Ţurcan S. Конституционное регулирование процедуры принятия законов на референдуме //
  Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Aspecte juridice ale societăţii civile:
  realităţi şi perspective”, Chişinău, 26-27.02.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 599-607.
  0,5 c.a.
8. Ţurcan S. Exercitarea funcţiei legislative a statului: separarea rigidă sau colaborarea autorităţilor
  legislative şi executive // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Edificarea
  statului de drept”, 26-27.09.2003, Chişinău, Transparency International – Moldova, 2003, p. 119-
  125. 0,3 c.a.
9. Mocreac V. Cetatenia dubla. Probleme teoretico-practice // Seminarul internaţional “Cetăţenia
  multiplă”, Chişinău, 27 februarie 2003. 0,5 c.a.
10. Golubenco Gh. Tehnica criminalistică: tendinţe actuale // Criminalitatea în Republica Moldova:
  starea, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice
  internaţionale, 18-19 aprilie 2003. Chişinău, 2003. 0,3 c.a.
11. Golubenco Gh. Aprecierea raportului de expertiză în cadrul instruirii specializate // Perfecţionarea
  continuă a cadrelor din organele afacerilor interne şi optimizarea procesului de instruire
  profesională. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 20-21 decembrie 2002.
  Chişinău, 2003, coautor V. Colodrovschi. 0,2 c.a.
12. Golubenco Gh. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de
  urmărire prevăzute de noul cod de procedură penală a Republicii Moldova // Materialele
  simpozionului internaţional “Investigarea criminalistică a locului faptei”, 28-29 octombrie 2003.
  Bucureşti. 0,5 c.a.
13. Groza A. Izvoarele scrise latine şi greceşti despre goţi ca geţi // Ştiinţa la răscruce de milenii //
  Materialele Simposionului Internaţional din 11-13 noiembrie 2003, Chişinău, 2003. 0,3 c.a.
14. Gamurari V., Osmochescu N. Unele probleme ce se referă la delimitarea domeniilor reglementate
  de dreptul intern şi dreptul internaţional // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice
  internaţionale. „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”. Chişinău, 2003. p.770-
  776, 0,34 c.a.
15. Gamurari V. К вопросу о современном толковании понятия субъекта международного права
  // Материалы Международной научно-теоретической Конференции, 26-27 февраля 2003.
  Кишинѐв. «Правовые аспекты гражданского общества: реальность и перспективы». Стр.
  595-598. 0,3 c.a.
16. Furdui V. Situaţia autonomiei patrimoniale în Republica Moldova // Conferinţa ştiinţifico-practică
  internaţională, Chişinău, 21-22 februarie 2003. 0,3 c.a.

    comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În
     această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în ţară
1.  Cerneavschi P. Valoarea activelor nete – garanţia stabilităţii întreprinderii, organizaţiei, instituţiei //
   Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002. 30
   septembrie-6 octombrie 2003. Rezultatele comunicărilor. Ştiinţe socio-umanistice. Vol. I, Chişinău,
   2003, coautor Bacsanean M. 0,3 c.a.
2.  Carpov T. Соглашение о признании вины // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2003.
   0,2 c.a.
3.  Belâi N. Правовой статус пострадавшего и потерпевшего в УПК Республики Молдова //
   Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2003, стр. 73-75. 0,2 c.a.
4.  Mihailov V. Честь, достоинство и деловая репутация // Symposia Professorum, Seria Drept,
   ULIM, 2003. 0,2 c.a.
5.  Ţaulean V. Repetarea ca modalitate a unităţii şi pluralităţii de infracţiuni // Symposia Professorum,
                                                       22
   Seria Drept, ULIM, 2003. 0,2 c.a.

    referate ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral
1.  Mocreac V. Modele de federalizare // Seminar parlamentar privind federalizarea. Organizat de
   Aparatul Parlamentului, Cihşinău, 12-13 mai 2003. 0,6 c.a.
2.  Rotaru O. Tratamentul penal al minorilor conform legislaţiei franceze, cu unele referiri la istoricul
   reglementarii minorităţii penale in dreptul francez din sec. XIX-XX // Symposia Professorum. Seria
   Drept. ULIM. Chişinău ,2003. 0,3 c.a.
3.  Popa V. Analiza retrospectivă a evoluţiilor şi involuţiilor din sistemul administraţiei publice locale
   în Moldova // Conferinţa naţională „Agenda descentralizării în Republica Moldova”, 26-27
   februarie 2003. Editura TISH, Chişinău, 2003. 0,5 c.a.
4.  Furdui V. Unele consideraţii privind regimul juridic patrimonial în administraţia publică locală din
   Republica Moldova // Conferinţa ştiinţifico-practică republicană „Agenda descentralizării în
   Republica Moldova” din 26-27 februarie 2003, culegere de materiale, Editura TISH, Chişinău
   2003. 0,3 c.a.

    studii, referate publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)

   proiecte / granturi obţinute în străinătate
1. Popa V. Proiect KOLPI (Budapesta) – Soros Moldova – Diminuarea efectelor corupţiei politice.
  2003. Soros Moldova.

    proiecte / granturi obţinute în ţară

    contracte extrabugetare

    brevete obţinute

   manifestări ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)
1. Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, octombrie, 2003.

    participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor
    aprecierii exponatelor prezentate

                           2004
    monografii
1.  Gheorghiţă M. Tezele generale ale tacticii criminalistice. Chişinău: Editura ARC, 2004. 7,0 c.a.
2.  Gheorghiţă M. Tactica cercetării la faţa locului. Chişinău: Î.I. „Angela Levinţa”, 2004. 4,0 c.a.
3.  Popa V. Autorităţile Publice în Republica Moldova. Compendiu privind structura, organizarea şi
   funcţionarea lor // Editura TISH, Chişinău, 2004. 12,0 c.a.
4.  Ulianovschi X. Probaţiunea. Alternative la detenţie // Editura “Prut Internaţional”, Chişinău, 2004,
   32 pag. 1,6 c.a.
5.  Ulianovschi X. Pregătirea tinerilor cetăţeni pentru apărarea Patriei. Aspecte legislative şi
   psihologice pentru recruţi şi militari în termen, Editura “Prag-3”, Chişinău, 2004, 61 pag, coautori
   V. Babâră, M.Pâslă, N. Parchevschi, T. Ulianovschi. 3,0 c.a.
6.  Furdui V. Concesiunea – o modalitate eficientă de gestionare a proprietăţii unităţii administrativ-
   teritoriale, Seria Politici Publice, Editura TISH, Chişinău, 2004 (40 pag). 2,0 c.a.
7.  Furdui V. Falimentul – concept şi reglementare actuală, Seria Politici Publice, Editura TISH,
   Chişinău, 2004 (40 pag). 2,0 c.a.
                                                    23
8. Furdui V. Conflicte juridice în administraţia publică locală, Seria Politici Publice, Editura TISH,
  Chişinău, 2004 (100 pag). 5,0 c.a.
9. Furdui V. Studiu privind situaţia proprietăţii municipale în Republica Moldova”, Chişinău, 2004
  (64 pag.). 3,0 c.a.

   manuale
1. Cerneavschi P. Финансовое прав // Курс лекций, Pontos, Chişinau, 2004, 84 стр. 2,6 c.a.
2. Scorţescu C. Dreptul muncii (partea generală). Codul muncii. Chişinău, 2004, coautor T. Negru.
  12,0 c.a.

    materiale didactico-metodice

    comentarii

   ghiduri
1. Ulianovschi X. Ghid practic privind munca neremunerată în folosul comunităţii, Editura “Prut
  Internaţional”, Chişinău, 2004, colectiv de autori. 2,0 c.a.
2. Ulianovschi X. Ghidul consilierului de probaţiune, Chişinău, 2004, colectiv de autori. 4,0 c.a.
3. Furdui V. Ghidul juridic al alesului local, Seria Politici Publice, Editura TISH, Chişinău, 2004 (240
  pag). 11,0 c.a.

   curriculumuri
1. Ulianovschi X. Curriculum. Cursul “Medierea”, Chişinău, 2004, coautori V. Rotaru, M. Strechie, S.
  Râjicov. 2,0 c.a.

   articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate
1. Golubenco Gh. Tehnica criminalistică: concept, tendinţe, obiective // Revista „Criminalistica”, nr.
  2, 2004, Bucureşti, 2004. 0,3 c.a.

    capitole din monografii apărute în străinătate

    articole ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei
1.  Smochină A. Concepţia de formare a specialiştilor în domeniul jurisprudenţei la Departamentul
   Drept în contextul politicii educaţionale generale a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
   // Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 5-9. 0,3 c.a.
2.  Baltag D. Responsabilitatea juridică medicală în scriptele marilor civilizaţii antice (cu recenzent) //
   Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV. 1,0 c.a.
3.  Ţurcan S. Reglementarea constituţională a procedurii sancţionării, reexaminării şi promulgării legii
   // Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 40-50. 1,0 c.a.
4.  Postu I. Procedee speciale de tehnică legislativă ce conferă viabilitate actului normativ // Analele
   ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 65-73. 0,8 c.a.
5.  Golubenco Gh. Reflecţii asupra obiectivelor activităţii de asistenţă tehnico-criminalistică a
   descoperirii şi cercetării infracţiunilor // Analele ULIM, Seria Drept, vol. 4, Chişinău, 2004,
   coautor: V. Colodrovschi. 1,0 c.a.
6.  Rotaru O. Tratamentul penal al minorilor in legislaţiile unor state europene: studiu comparat //
   Analele ULIM, Seria Drept, vol. 4, Chişinău, 2004. 0,5 c.a.
7.  Smochină C. Principiile de conexiune între Uniunea Europeană şi statele membre // Analele ULIM,
   Seria Drept, vol. 4, Chişinău, 2004, p. 61-64. 0,36 c.a.
8.  Gamurari V. Problema determinării limitelor suveranităţii de stat în cadrul dreptului internaţional
                                                     24
  contemporan // Analele ULIM, Seria Drept, vol. 4, Chişinău, 2004, p. 80-88. 0,74 c.a.

   articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară
1. Smochină A. Perspectivele dezvoltării parlamentarismului în contextul Constituţiei Republicii
  Moldova // Justiţia Constituţională (Ediţie specială), 2/2004, p. 10-12, Idem în limba rusă, p. 47-49.
  0,2 c.a.
1. Guţuleac V. К вопросу о правовом статусе Парламента Республики Молдова // Закон и жизнь,
  март 2004. 0,3 c.a.
2. Ţurcan S. Unele consideraţii teoretico-practice privind adoptarea legilor în condiţiile angajării
  răspunderii Guvernului // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe
  socioumanistice”, vol. I, Chişinău, CEP USM, 2004, p. 152-158. 0,5 c.a.
3. Postu I. Racordarea legislaţiei naţionale la standardele dreptului internaţional ca condiţie primară a
  integrării europene a RM // Revista de Filozofie şi Drept, nr. 1-3, 2004, p. 106-113. 0,7 c.a.
4. Cerneavschi P. Способы обеспечения исполнения обязательств во внешнеэкономических
  сделках // Закон и жизнь, 2004, № 1, стр. 18-21. 0,2 c.a.
5. Cerneavschi P. Некоторые аспекты дальнейшего реформирования банковского
  законодательства Республики Молдова // Закон и жизнь, 2004, № 1, стр. 24-26, coautor
  Bacsanean M. 0,2 c.a.
6. Cerneavschi P. Новый Гражданский Кодекс Республики Молдова – гарант становления
  правового государства // Analele filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică
  (Rusia), 2004,стр. 120-122. 0,2 c.a.
7. Golubenco Gh. Scanarea creierului uman – o nouă tehnologie criminalistică de descoperire şi
  cercetare a infracţiunilor // Avocatul Poporului, nr. 6, Chişinău, 2004. 0,2 c.a.
8. Mărgineanu Iu. Защитительное заключение как процессуальный акт завершения
  предварительного расследования // Avocatul Poporului, nr. 2, Chişinău, 2004, p. 16-17. 0,35 c.a.
9. Belâi N. Факторы вины пострадавшего в уголовном праве // Закон и жизнь, № 5 (150), 2004,
  стр. 47-49. 0,2 c.a.
10. Gheorghiţă E. Общая совместная собственность супругов как законный режим имущества
  супругов по семейному законодательству Республики Молдова // Закон и жизнь, № 12, 2004.
  0,3 c.a.
11. Scorţescu C. Protecţia datelor personale ale salariatului // Legea şi viaţa, ianuarie 2004, p. 23-24,
  coautor T. Negru. 0,2 c.a.
12. Scorţescu C. Timpul de muncă şi de odihnă // Legea şi viaţa, februarie 2004, p. 15-18, coautor T.
  Negru. 0,4 c.a.
13. Scorţescu C. Salariul şi normarea muncii // Legea şi viaţa, martie 2004, p. 23-24, coautor T. Negru.
  0,2 c.a.
14. Scorţescu C. Garanţii şi compensaţii // Legea şi viaţa, aprilie 2004, p. 31-33, coautor T. Negru. 0,3
  c.a.
15. Scorţescu C. Disciplina muncii // Legea şi viaţa, mai 2004, p. 7-8, coautor T. Negru. 0,2 c.a.
16. Scorţescu C. Formarea profesională // Legea şi viaţa, iunie 2004, p. 17-18, coautor T. Negru. 0,2
  c.a.
17. Scorţescu C. Protecţia muncii // Legea şi viaţa, iulie 2004, p. 21-22, coautor T. Negru. 0,2 c.a.
18. Scorţescu C. Particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi // Legea şi viaţa,
  august 2004, p. 27-31, coautor T. Negru. 0,4 c.a.
19. Scorţescu C. Răspunderea materială // Legea şi viaţa, septembrie 2004, p. 20-21, coautor T. Negru.
  0,2 c.a.
20. Scorţescu C. Jurisdicţia muncii // Legea şi viaţa, octombrie 2004, p. 21-22, coautor T. Negru. 0,2
  c.a.
21. Scorţescu C. Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii // Legea şi viaţa,
                                                    25
  noiembrie 2004, p. 9-10, coautor T. Negru. 0,2 c.a.
22. Osoianu N. Деликтные обязательства в международном частном праве РМ // Analele ştiinţifice
  ale Universităţii de Stat din Moldova, 2004 – Seria “Ştiinţe socioumanistice”, том 1. Стр. 138-143.
  0,3 c.a.
23. Gamurari V. Supremaţia şi jurisdicţia ca forme de exercitare a suveranităţii de stat // Analele
  Ştiinţifice ale U.S.M. 2004. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, V-I, p. 106-113. 0,78 c.a.
24. Gamurari V. Natura juridică a principiului egalităţii suverane a statelor // Administrarea publică
  (revista trimestrială metodico-ştiinţifică) nr. 3, 2004 (iulie-septembrie), p. 111-121. 0,73 c.a.
25. Gamurari V. Problema raportului dintre intervenţia umanitară şi principiul neamestecului în
  afacerile interne ale statelor în dreptul internaţional la etapa contemporană // Revista de Filozofie şi
  Drept, 2004. p. 67-76. 0,88 c.a.
26. Furdui V. Noutăţi legislative în domeniul administraţiei publice locale // Forum, nr. 1, vol. 4, 2004.
  0,1 c.a.
27. Furdui V. Îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniul autonomiei patrimoniale ale unităţilor
  administrativ-teritoriale din Republica Moldova // Forum, nr. 2, vol. 4, 2004. 0,3 c.a.
28. Furdui V. Modalităţile de dobândire a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale // Forum, nr. 3,
  vol. 4, 2004. 0,1 c.a.
29. Furdui V. Modalităţile de dobândire a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale (continuare) //
  Forum, nr. 4, vol. 4, 2004. 0,1 c.a.
30. Furdui V. Contestarea în instanţa de judecată a actelor administrative abuzive adoptate de diferite
  autorităţi publice în raport cu autorităţile locale – una din condiţiile de bază a edificării şi întăririi
  autonomiei locale într-un stat de drept // Forum, nr. 5, vol. 4, 2004. 0,3 c.a.
31. Furdui V. Cazul primarului municipiului Comrat – sau autonomia locală terfelită de ignoranţi //
  Forum, nr. 6, vol. 4, 2004. 0,3 c.a.
32. Furdui V. Примэрия коммуны Сэрата Галбенэ защитила свое право управлять водоемами,
  входящими в публичную собственность данной административно-территориальной единицы
  // Forum, nr. 7, vol. 4, 2004. 0,2 c.a.

   capitole din monografii apărute în ţară

   articole ştiinţifice publicate în culegeri
1. Smochină A. Concepţia de formare a specialiştilor în domeniul jurisprudenţei la departamentul
  Drept în contextul politicii educaţionale generale ale ULIM // Actualitatea, 2004, nr. 2, p. 13-16.
  0,2 c.a.
2. Mărgineanu Iu. Criminal Procedure System of the Republic of Moldova // Transition of Criminal
  Procedure Systems, volume II, Rijeka – 2004, p. 200-214. 1,25 c.a.

   comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3
    pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate
1. Smochină A. Intercolaborarea propriu-zisă ale celor trei ramuri ale puterii: condiţie obligatorie
  pentru reducerea corupţiei // Materialele conferinţei internaţionale „Prevenirea şi combaterea
  corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, 2004, 19-20 noiembrie, Ch.:
  Transparency International – Moldova, 2004. („Bons Offices”), p. 64-66. 0,2 c.a.
2. Baltag D. Factorii criminogeni ai criminalităţii afacerilor // Sympozion ştiinţific internaţional,
  Universitatea Agrară din Moldova, Chişinău, 2004. 0,3 c.a.
3. Golubenco Gh. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnico-
  ştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova // Materialele simpozionului internaţional „Rolul
  şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, 27 octombrie 2004.
  Bucureşti, 2004. 0,2 c.a.
                                                      26
4. Golubenco Gh. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal //
  Materialele simpozionului internaţional „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-
  legale în stabilirea adevărului”, 27 octombrie 2004. Bucureşti, 2004. 0,2 c.a.
5. Gheorghiţă E. Возможные нарушения имущественных прав супругов (бывших супругов)»,
  Materialele Simpozionului Internaţional de Criminalistica, Chişinău, 24-25 septembrie 2004. 0,2
  c.a.
6. Gamurari V. Problema compatibilităţii cooperării unităţilor teritorial-administrative ale statelor şi a
  suveranităţii de stat // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Administraţia publică: aspecte
  practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”. Chişinău. USM. 30 ianuarie 2004, p. 178-182. 0,22
  c.a.
7. Gamurari V. Implementarea practicii judiciare a Germaniei ca una din căile de integrare europeană
  a Moldovei // Conferinţa internaţională „Aprofundarea relaţiilor moldo-germane: experienţe,
  posibilităţi, perspective”. Chişinău. 19 mai 2004, p. 312-318. 0,24 c.a.

   referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral
1. Smochină A. Renovarea strategiei de reintegrare a Republicii Moldova nu este un proces facil al
  credinţei asupra experienţei cotidiene // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice
  „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”, 30 ian. 2004 – Ch.:
  Centrul Ed. – poligr. Al USM, 2004, p. 52-57. 0,3 c.a.
2. Smochină A. Evoluţia instituţiei şefului de stat în Moldova perioada preconstituţională //
  Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice „Dezvoltarea constituţională a Republicii
  Moldova la etapa actuală”, 23-24 sept. 2004, (Bălţi), Chişinău, Tipografia Centrală – 2004, p. 1183-
  1197, coautori Cuşnir M., Goriuc S. 0,8 c.a.
3. Smochină C. Uniunea Europeană: în căutarea unui veritabil model de control parlamentar //
  Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: Aspecte practico-
  ştiinţifice, probleme şi perspective”, Chişinău, 2004, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 329-335. 0,31
  c.a.
4. Guţuleac V. К вопросу о формирований органа законодательной власти в Р.Молдова,
  Materialele conferinţei internaţionale ştiinşifico-practice „Dezvoltarea constituţională a RM la
  etapa actuala”, 23-24 septembrie, 2004, Bălţi, Sub re. Gheorghe Costachi, Chişinău, s.n. 2004
  (E.E.-P. “Tipografia Centrala”), pag 117-126. 0,4 c.a.
5. Ţurcan S. Unele consideraţii teoretice privind ordonanţa guvernamentală // Materialele Conferinţei
  internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi
  perspective”, Chişinău, CEP USM, 30.01.2004, p. 86-92. 0,3 c.a.
6. Ţurcan S. Respectarea principiului separaţiei şi colaborării ramurilor puterii de stat în procesul
  realizării funcţiei legislative în Republica Moldova // Materialele Conferinţei internaţionale
  ştiinţifico-practice „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală”, Bălţi, 23-
  24.08.2004, Chişinău, 2004, p. 688-696, coautor Frunză Iu. 0,5 c.a.
7. Postu I. Consideraţii teoretice privind unele principii ale activităţii normative a statului //
  Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: aspecte practico-
  ştiinţifice, probleme şi perspective”, Chişinău, CEP USM, 30.01.2004, p. 274-279. 0,3 c.a.
8. Mocreac V. Adoptarea, modificarea si abrogarea constituţiilor contemporane // Masă rotundă –
  seminar internaţional „Statul de drept” dec. 2004. 1,2 c.a.
9. Gheorghiţă M. Criminalistica: de la apariţie la făurire // Materialele simpozionului internaţional
  „Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 25 septembrie 2004.
  Chişinău. 0,55 c.a.
10. Gheorghiţă M. Particularităţi tactice privind cercetarea infracţiunilor de contrabandă // Materialele
  simpozionului internaţional „Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe,
  perspective”, 25 septembrie 2004. Chişinău. 0,5 c.a.
                                                    27
11. Golubenco Gh. Consideraţii privind structura şi sarcinile unităţilor de expertiză judiciară şi
  criminalistică din Republica Moldova la etapa actuală // Materialele simpozionului internaţional
  „Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 25 septembrie 2004.
  Chişinău, 2004. 0,5 c.a.
12. Golubenco Gh. Biometria şi paşaportul biometric în activitatea de identificare criminalistică a
  persoanelor: realităţi şi perspective // Materialele simpozionului internaţional “Criminalistica la
  începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 25 septembrie 2004. Chişinău, 2004,
  coautor: M. Trandafir. 0,3 c.a.
13. Golubenco Gh. Consideraţii privind obiectul de studiu al criminalisticii contemporane // Materialele
  simpozionului internaţional “Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe,
  perspective”, 25 septembrie 2004. Chişinău, 2004, coautor C. Ioniţoiu. 0,3 c.a.
14. Mişin T. Порядок заключения договора добровольного личного страхования // Материалы
  Международной научно-теоретической конференции „Конституционное развитие
  Республики Молдова на современном этапе”, Кишинев 2004. 0,3 c.a.
15. Mişin T. Понятие и виды договора страхования жизни // Материалы Международной научно-
  теоретической конференции „Конституционное развитие Республики Молдова на
  современном этапе”, Кишинев. 2004. 0,3 c.a.
16. Groza A. Cu privire la aşezarea slavilor în Tracia // Tracii şi lumea circumpontică // Congresul al
  IX-lea Internaţional de Tracologie din 6-11 septembrie 2004, Chişinău, 2004. 0,4 c.a.

   comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În
    această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în ţară
1. Smochină A. Aspecte privind istoria originii şi evoluţiei sistemelor contemporane de drept //
  Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004, p. 4-7. 0,2 c.a.
2. Smochină A. Sistemul educaţional juridic în contextul integrării în organismele Uniunii Europene //
  Materialele conferinţei ştiinţifice republicane „Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza
  dezvoltării durabile a economiei naţionale”, Chişinău, 2004. 0,2 c.a.
3. Baltag D. Studiile la distanţă în sistemul de învăţământ juridic // Symposia professorum, Seria
  Drept, ULIM, 2004. 0,25 c.a.
4. Baltag D. Corelaţia dintre sancţiune şi pedeapsă // Symposia professorum, Seria Drept, ULIM,
  2004. 0,3 c.a.
5. Ţurcan S. Unele consideraţii privind participarea autorităţilor executive la revizuirea Constituţiei
  Republicii Moldova şi la procedura adoptării legilor prin referendum // Symposia Professorum,
  Seria Drept, ULIM, 2004, p. 16-20. 0,3 c.a.
6. Golubenco Gh. Eficacitatea sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică: noţiune, conţinut,
  importanţă // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004, coautor: V.Colodrovschi. 0,2 c.a.
7. Carpov T. Добровольный отказ от совершения преступление // Symposia Professorum, Seria
  Drept, ULIM, 2004. 0,2 c.a.
8. Rotaru O. Rolul factorilor psihici in etiologia criminala dupa S.Freud // Symposia Professorum,
  Seria Drept, ULIM, 2004. 0,2 c.a.
9. Bobeicu I. Formele testamentului. Avantajele şi dezavantajele lor // Symposia Professorum, Seria
  Drept, ULIM, 2004. 0,2 c.a.
10. Smochină C. Grupările politice majoritare din Parlamentul European: aspecte relevante şi probleme
  majore // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004, p. 8-11. 0,23 c.a.
11. Gamurari V. К вопросу о совместимости операций по поддержанию мира и невмешательству
  во внутренние дела государства // Межвузовская научно-практическая конференции
  «Молдова в аспекте построения демократического государства: проблемы теории и
  практики». Кишинев. Славянский Университет. 26.03.2004. стр.37-40, 0,2 c.a.
12. Gamurari V. Cu privire la problema implementării unor aspecte ale învăţământului european în
                                                   28
  Republica Moldova // Conferinţa în cadrul Academiei de ştiinţă a Republicii Moldova. 28.05.2004.
  0,1 c.a.
13. Ţaulean V. Pluralitatea de infracţiuni. Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004. 0,2 c.a.
14. Furdui V. Statutul juridic actual al bazinelor acvatice. Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM,
  2004. 0,2 c.a.

    referate ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral
1.  Postu I. Rolul şi importanţa expertizei în elaborarea actelor normative juridice // Symposia
   Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004, p. 21-26. 0,4 c.a.
2.  Golubenco Gh. Procedura penală: cod nou, probleme criminalistice vechi // Symposia Professorum,
   Seria Drept, ULIM, 2004. 0,5 c.a.
3.  Mişin T. Значение страхования. Договор личного страхования: понятие и виды // Symposia
   Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004. 0,3 c.a.
4.  Osoianu N. Некоторые аспекты защиты интеллектуальной собственности в международном
   частном праве // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004, pag. 41-46. 0,4 c.a.
5.  Gamurari V. Raportul dintre conceptele suveranitate de stat şi autodeterminarea popoarelor în
   dreptul internaţional contemporan // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004, p. 27-32.
   0,34 c.a.
6.  Furdui V. Situaţia administrării proprietăţii municipale în comunele şi oraşele Republicii Moldova.
   Conferinţa naţională legislativă şi practică „Perfecţionarea administraţiei patrimoniului public local
   în Republica Moldova”, Chişinău, 27 februarie 2004. 0,4 c.a.
7.  Furdui V. Proprietate, legalitate, eligibilitate în funcţionarea administraţiei publice locale //
   Conferinţa naţională „Modernizarea statului şi administraţiei publice locale”, Vadul lui Vodă, 29
   iunie – 1 iulie 2004. 0,3 c.a.
8.  Furdui V. Statutul actual al patrimoniului municipal în Republica Moldova // Conferinţa naţională
   „Modernizarea administraţiei publice ca expresie a vocaţiei europene în Republica Moldova”,
   Chişinău, 3-4 noiembrie 2004. 0,3 c.a.

    studii, referate publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)

   proiecte / granturi obţinute în străinătate
1. Popa V. LGI/OSY Budapesta – Soros- Moldova „Advocating for the values and scope of
  autonomous local government in Moldova“. 2004-2005. Soros Moldova.

    proiecte / granturi obţinute în ţară

    contracte extrabugetare

    brevete obţinute

   manifestări ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)
1. „Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, simpozion
  internaţional de criminalistică. Golubenco Gh., Gheorghiţă M. Chişinău, 24-25 septembrie 2004.
2. Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, octombrie, 2004.

    participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor
    aprecierii exponatelor prezentate                                                    29
                          2005
   monografii
1. Gheorghiţă M. Ghid de expertize judiciare. Chişinău: Î.I. „Angela Levinta”, 2005, coautor Brega Z.
  4,0 c.a.
2. Belîi N. Уголовное наказание и его исполнение в Республике Молдова. Chişinău, 2005. 4,0
  c.a.
3. Barbăneagră A. Infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii. Chişinău, Tipografia Sirius, 2005,
  p. 560. 16,0 c.a.

   manuale
1. Grama D. Aspectele ale evoluţiei statului şi dreptului în Roma Antică, Chişinău: Editura Pontos,
  2005. – 88 p. 4,0 c.a.
2. Grama D. Страницы истории государства и права, Chişinău: Editura Pontos, 2005. 7,4 c.a.
3. Ulianovschi X. Drept penal. Partea specială. Manual. Chişinău, 2005. 12,0 c.a.

   materiale didactico-metodice
1. Cerneavschi P. Налоговый контроль // Учебное пособие, 18 стр., Pontos, Chişinău, 2005. 2,0
  c.a.

   ghiduri
1. Pulbere R. Ghidul funcţionarului public in contenciosul administrative // Agenţia pentru susţinerea
  Învăţământului Juridic si a Ordinelor de drept „Ex lege”, Chişinău, 2005, coautor Zubco V. 4,0 c.a.
2. Furdui V. Administrarea patrimoniului local // Ghidul primarului, Chişinău, 2005. 2,0 c.a.
3. Ţurcan S. Aparatul tehnic de specialitate al primăriei // Ghidul primarului, Chişinău, 2005. 1,9 c.a.

   curriculumuri
1. Smochină A. Curriculum în baza ECTS: Specialitatea Drept. Specializarea: Drept penal, Drept
  internaţional şi Drept civil. Chişinău, 2005, - 176 p. 14,8 c.a.

    articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate
1.  Osoianu N. Деликтные обязательства в международном частном праве РМ // Eastern European
   Community Law Journal, vol.2 – Issue 1. January, 2005 – p.78-86. 0,5 c.a.
2.  Osoianu N. Международные механизмы защиты авторских прав в международном частном
   праве // Eastern European Community Law Journal, vol. 2 – Issue 1. January, 2005 – p.62-77. 0,7
   c.a.
3.  Osoianu N. Правовое положение физических лиц в международном частном праве
   Республики Молдова // Eastern European Community Law Journal, vol. 2 – Issue 1. January,
   2005 – p.49-61. 0,2 c.a.
4.  Gamurari V. Гуманитарные интервенции, операции ООН по поддержанию мира и
   соблюдение международного гуманитарного права // Украiнский часопис мiжнародного
   права. Спецiальний випуск. № 2. 2005. Киев, стр.71-79. 0,7 c.a.
5.  Barbăneagră A. Impactul dreptului internaţional asupra dreptului penal al Republicii Moldova //
   Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie, nr. 4/2005 (Cluj-Napoca, România),
   p.242-248. 0,3 c.a.
6.  Golubenco Gh. Expertul criminalist ca subiect al opunerii de rezistenţă justiţiei în aflarea
   adevărului: aspecte juridico –penale şi criminalistice // Revista de criminologie, de criminalistică şi
   de penologie, nr. 4/2005 (Cluj-Napoca, România), p.175-178. 0,2 c.a.                                                     30
   articole ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei
1. Smochină A. Renaşterea şi evoluţia dreptului roman în Epoca Medievală // Analele ULIM, Seria
  Drept, 2005, vol. 5, p. 5-13. 0,4 c.a.
2. Baltag D. Eutanasia – probleme de responsabilitate morală şi juridică // Analele ULIM, Seria
  Drept, 2005, vol. 5. 0,9 c.a.
3. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la etapele
  parlamentare ale procesului legislativ // Analele ULIM, Seria Drept, 2005, vol. 5, p.53-60, 0,8 c.a.
4. Postu I. Strategii de perfecţionare a procesului de elaborare a legislaţiei // Analele ULIM, Seria
  Drept, 2005, vol. 5, p.61-69. 0,8 c.a.
5. Golubenco Gh. Activitatea organizatorică în vederea perfecţionării sistemului de asistenţă tehnico-
  criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor în Republica Moldova // Analele ULIM,
  Seria Drept, vol. 5, Chişinău, 2005. 0,4 c.a.
6. Carpov T. Индивидуализация уголовного наказания // Analele ULIM. Seria Drept ,Vol. 5, 2005.
  0,5 c.a.
7. Mişin T. Договор страхования: условия заключения // Analele ULIM, Seria Drept, 2005, vol. 5.
  0,4 c.a.
8. Smochină C. Noua Constituţie Europeană sau fundamentul politico-juridic al Europei: dialog
  multiplex, conexiune şi civilizaţie // Analele ULIM, Seria Drept, 2005, vol. 5, 85-90, 0,54 c.a.
9. Osoianu N. Международные механизмы защиты авторских прав в международном частном
  праве // Analele ULIM, Seria Drept, 2005, vol. 5. cтр.91-101, 0,5 c.a.
10. Gamurari V. Răspunderea internaţională şi suveranitatea de stat: studiu asupra proiectului elaborat
  de Comisia de Drept Internaţional a O.N.U. // Analele ULIM, Seria Drept, 2005, vol. 5, p.70-84.
  1,6 c.a.
11. Barbăneagră A. Aspecte juridico-penale ale infracţiunii de genocid // Analele ULIM, Seria Drept,
  2005, vol. 5, 0,4 c.a.
12. Gamurari V. Statutul participanţilor la operaţiunile ONU de menţinere a păcii // Analele ULIM.
  2005. Seria DREPT. № 6, p.114-124. 1,1 c.a.
13. Gamurari V., Ungureanu L. Dificultăţi cu care se confruntă statele în procesul de ratificare a
  Statutului Curţii Penale Internaţionale // Analele ULIM. 2005. Seria DREPT. № 6, p.125-133. 0,8
  c.a.

    articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară
1.  Smochină A. Decizii argumentate, înţelepte // Justiţia Constituţională în Republica Moldova, 2005,
   nr. 1, p. 10. 0,1 c.a.
2.  Smochină A. Istoria dreptului Republicii Moldova: principii doctrinare de dezvoltare // Revista
   Naţională de Drept, 2005, nr. 10. 0,3 c.a.
3.  Guţuleac V. Теория общесвенных отношенний как обьект правоохранительной деятельности
   // Закон и жизнь, Февраль, 2005. 0,2 c.a.
4.  Guţuleac V. Административная ответственность – как средство обеспечения общественной
   безопасность, Рецензент Георгий Костаки // Закон и жизнь, май 2005, coautor Buzescu M. 0,25
   c.a.
5.  Guţuleac V. Ordinea si securitatea publica – obiect al administrarii de stat, Recenzent Gherghe
   Costachi // Legea si viata, mai 2005, coautor Buzescu M. 0,35 c.a.
6.  Guţuleac V. Ordinea si securitatea publica-obiect al administrarii de stat // Legea si viata, iunie
   2005, coautor Buzescu M. 0,25 c.a.
7.  Postu I. Consideraţii privind actul normativ juridic ca mijloc special de reglementare a relaţiilor
   sociale // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”,
   vol. I, Chişinău, 2005. 0,84 c.a.
8.  Grama D. Государственный суверенитет – основа оптимального развития экономики
                                                    31
  Республики Молдова // Закон и жизнь, 2005, № 2. – С. 8-10, coautor Comănici A. 0,35 c.a.
9. Gheorghiţă M. Instruirea automatizată la metodica Criminalistică // Avocatul Poporului nr. 5, 2005.
  0,4 c.a.
10. Gheorghiţă M. Criminalitatea organizată – viciu real //Avocatul Poporului nr. 9, 2005. 0,45 c.a.
11. Carpov T. Уголовная ответственность соучастников при добровольном отказе от совершения
  преступления // Avocatul Poporului 2005, № 2, coautor A. Barbăneagră. 0,4 c.a.
12. Rotaru O. Traficul minorilor in scopul exploatării sexuale datorită situaţiei de vulnerabilitate //
  Analele Academiei de Poliţie „Ştefan cel mare”, Seria „Drept”, 2005. 0,4 c.a.
13. Rotaru O. Rolul factorilor psihici în etiologia criminală // Analele Academiei de Poliţie „Ştefan cel
  mare”, Seria „Drept”, 2005, pag. 312-327. 0,5 c.a.
14. Gheorghiţă E. Соглашение о выплате алиментов супругов (бывших супругов) по
  законодательству Республики Молдова // Закон и жизнь, № 5, 2005. 0,3 c.a.
15. Gheorghiţă E. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов по законодательству
  Республики Молдова, Avocatul Poporului, № 7, 2005. 0,3 c.a.
16. Scorţescu C. Concursul în instituţiile de învăţămînt superior muncii // Legea şi viaţa, septembrie
  2005, p. 11-14, coautor T. Negru. 0,4 c.a.
17. Smochină C. Baza juridică de funcţionare a Parlamentului European conform Tratatului instituind o
  Constituţie pentru Europa // Revista Naţională de Drept, nr. 3 (54) 2005, p. 23-27. – recenzent –
  Victor Popa. 0,36 c.a.
18. Osoianu N. Охрана авторских прав в международном частном праве Республики Молдова //
  Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, 2005. Seria “Ştiinţe socioumanistice”, том
  1. Стр.156-162. 0,3 c.a.
19. Gamurari V. Cu privire la problema constrângerii în dreptul internaţional contemporan // Avocatul
  Poporului, nr. 1-2. 2005. p.5-7. 0,43 c.a.
20. Gamurari V. Problema implementării dreptului internaţional şi a standardelor internaţionale în
  dreptul naţional prin prisma practicii unor state // Analele Ştiinţifice ale U.S.M. 2005. Seria „Ştiinţe
  socioumanistice” p.184-190. 0,66 c.a.
21. Gamurari V., Osmochescu N. Interpretarea Statutului Curţii Penale Internaţionale de către Curtea
  Constituţională o etapă în procesul de ratificare a acestuia // Jurisdicţia Constituţională. 2/2005,
  p.31-38. 0,8 c.a.
22. Gamurari V. Circumstanţele ce exclud ilegalitatea faptei în practica instanţelor judiciare
  internaţionale // Legea şi viaţa (publicaţie ştiinţifico-practică). Octombrie 2005, p.49-53. 0,5 c.a.
23. Gamurari V. Rolul ştiinţei dreptului internaţional în aplicarea principiului primatului dreptului în
  cadrul relaţiilor internaţionale // Legea şi viaţa (publicaţie ştiinţifico-practică). Decembrie 2005,
  p.14-20. 0,6 c.a.
24. Barbăneagră A. Уголовная ответственность соучастников при добровольном отказе от
  совершения преступлений // Avocatul Poporului, nr. 1-2 din 2005, pag. 2-4, coautor. Carpov T.
  0,1 c.a.
25. Barbăneagră A. Tribunalul pentru Crimele de Război din Bosnia şi Herţegovina // Avocatul
  Poporului, nr. 4, 2005. 0,3 c.a.
26. Barbăneagră A. Jurisdicţia penală internaţională. Curtea Penală Internaţională pentru fosta
  Iugoslavie. Tribunalul pentru Crimele de Război din Bosnia-Herţegovina (BH) // Avocatul
  Poporului, nr. 5, 2005, pag. 4-7. 0,2 c.a.
27. Barbăneagră A. Jurisdicţia penală internaţională. Tribunalul Militar Internaţional de la Nurnberg //
  Avocatul poporului, nr. 6, 2005, pag. 1-4, coautor Gheorghe Alecu. 0,2 c.a.
28. Barbăneagră A. Incriminarea infracţiunilor contra umanităţii – deziderat al timpului // Avocatul
  Poporului, nr. 9, 2005, pag. 3-5. 0,4 c.a.
29. Barbăneagră A. Perfecţionarea legislaţiei penale – garant al dreptului la un proces echitabil //
  Revista Naţională de Drept. Ediţie specială, 2005, pag. 31-34. 0,5 c.a.
                                                     32
30. Barbăneagră A. Имунитет глав государств, руководителей правительства, а также других
  должностных лиц в контексте ратификации Римского статута // Закон и жизнь, № 11, 2005,
  pag. 10-12. 0,2 c.a.
31. Barbăneagră A. Justiţia penală internaţională. Tribunalul Suprem Internaţional din Leipzig // Legea
  şi viaţa, nr. 11, 2005, pag. 10-13. 0,2 c.a.
32. Barbăneagră A. Comisia Internaţională de Stabilire a Faptelor – verigă în sistemul de reprimare a
  celor mai grave infracţiuni // Avocatul Poporului, nr. 11, 2005, pag. 1-2. 0,2 c.a.
33. Barbăneagră A. Clonarea fiinţelor umane // Revista Naţională de Drept, nr. 11, 2005, pag. 8-11. 0,2
  c.a.
34. Golubenco Gh. Obiectul şi sistemul criminalisticii: probleme actuale // Legea şi viaţa, nr. 10, 2005.
  1,0 c.a.

    capitole din monografii apărute în ţară

   articole ştiinţifice publicate în culegeri
1. Grama D. Integrarea alolingvilor în cultura populaţiei autohtone – calea optimală de ameliorare a
  contradicţiilor interetnice // Ecosofia şi perspectiva umană. Culegere consacrată Zilei Mondiale a
  Filosofiei 18 noiembrie 2004. –Chişinău: Grafema Libris, 2005, P. 95-100. 0,35 c.a.

    comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3
     pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate
1.  Baltag D. Consideraţii teoretice referitoare la terorism şi comerţul cu oameni ca infracţiuni
   îndreptate împotriva dreptului la viaţă a persoanelor // Materialele conferinţei ştiinţifice
   internaţionale „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice”
   Chişinău, 2005. 0,2 c.a.
1.  Golubenco Gh. Expertul criminalist ca subiect al opunerii de rezistenţă justiţiei în aflarea
   adevărului: aspecte juridico-penale şi criminalistice // Materialele simpozionului internaţional „Al
   VIII-lea simpozion de criminalistică”, 4-6 mai 2005, Cluj-Napoca, 2005. 0,2 c.a.
2.  Golubenco Gh. Darea de concluzii false în expertiza criminalistică: aspecte juridico-penale şi
   criminalistice // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Criminalitatea regională:
   probleme şi perspective de prevenire şi combatere”, Academia de Poliţie, Chişinău 2005. 0,2 c.a.
3.  Smochină C. Politici actuale ale Parlamentului European: doctrină şi empirism // Молдова в
   аспекте построения демократического государства: проблемы теории и практики:
   Материалы, межвуз. Научн.-практ. Конф., 2004; Кишинэу / ред. кол.: Д.В. Милушев, -Ch.:
   Valinex, 2005, p. 41-43. 0,15 c.a.
4.  Smochină C. Unitatea şi diversitatea „Europei celor 25”// „Problemele dezvoltării economiei de
   piaţă în statul de drept. Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale, 17-18 decembrie
   2004, Bălţi”, Bălţi: Tipografia S.R.L. mun. Bălţi, 2005, p. 339- 341. 0,13 c.a.
5.  Barbăneagră A. Acte de terorism săvârşite asupra persoanelor care beneficiază de protecţie
   internaţională // Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Prevenirea şi combaterea crimelor
   transnaţionale: probleme teoretice şi practice (traficul de fiinţe umane, terorismul, spălarea banilor,
   traficul ilicit de droguri şi armament)”, 6-7 octombrie 2005, Chişinău. 0,2 c.a.
6.  Barbăneagră A. Curtea Penală Internaţională: structura, competenţa, procedura, aplicarea
   pedepselor // Conferinţa Internaţională: „Drepturile omului şi democraţia”, 14 octombrie 2005. 0,2
   c.a.
7.  Barbăneagră A. Perfecţionarea legislaţiei penale – imperativ al timpului // Materialele conferinţei
   ştiinţifico-practice internaţionale “Criminalitatea regională: probleme şi perspective de prevenire şi
   combatere”, Academia de Poliţie, Chişinău, 25-26 mai 2005, p. 58-61. 0,2 c.a.
8.  Lungu V. Некоторые проблемы начала уголовного преследования // Materialele conferinţei
                                                     33
  ştiinţifico-practice internaţionale “Criminalitatea regională: probleme şi perspective de prevenire şi
  combatere”, Academia de Poliţie, Chişinău, 25-26 mai 2005. 0,2 c.a.

   referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral
1. Smochină A. Repere metodologice ale organizării investigaţiilor ştiinţifice: orientări, concepte şi
  perspective // Materialele Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Problemele dezvoltării
  economiei de piaţă în statul de drept”, 17-18 decembrie 2005 (Bălţi).p. 62-68. 0,4 c.a.
2. Smochină A. Evoluţia instituţiei şefului de stat în România perioada constituţională // Materialele
  Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul
  de drept”, 17-18 decembrie 2005 (Bălţi).p. 239-256, coautori Cuşnir M., Goriuc S. 0,9 c.a.
3. Golubenco Gh. Consideraţii privind clasificarea expertizelor judiciare // Materialele simpozionului
  internaţional „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”,
  18 februarie 2005. Bucureşti, 2005. 0,3 c.a.
4. Mărgineanu Iu. Baza juridică şi organizarea activităţii Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei
  Criminale // Materialele Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Prevenirea şi combaterea
  crimelor tras-naţionale: probleme teoretice şi practice. (terorismul, traficul de fiinţe umane, spălarea
  banilor, traficul ilicit de droguri şi arme)”, 06-07 octombrie 2005, Chişinău, 2005. 1,0 c.a.
5. Gamurari V. Interpretarea Statutului Curţii Penale Internaţionale de către Curtea Constituţională ca
  etapă în procesul de ratificare a acestui acord internaţional: studiu asupra practicii unor state //
  Conferinţa internaţională dedicată 10 ani de la crearea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
  23.02.2005, coautor N. Osmochescu. 0,84 c.a.
6. Barbăneagră A. Încălcarea dreptului umanitar internaţional (probleme de incriminare) // Conferinţa
  ştiinţifico-practică internaţională, 5-6 mai 2005, Chişinău. 0,3 c.a.
7. Barbăneagră A. Precedentul judiciar (aspecte teoretico-practice) // Conferinţă internaţională, 23-24
  septembrie 2005, ASEM, Chişinău. 0,3 c.a.
8. Barbăneagră A. Răspunderea penală a persoanei juridice // sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice,
  Universitatea „Spiru Haret”, Constanţa, 13-14 mai 2005. 0,3 c.a.
9. Barbăneagră A. Răspunderea penală a persoanei juridice // sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice,
  Universitatea „Spiru Haret”, Constanţa, 13-14 mai 2005. 0,5 c.a.
10. Furdui V. Situaţia autonomiei locale în Republica Moldova // Conferinţa internaţională
  „Autorităţile publice locale şi regionale în Europa de Sud-Est – experienţe şi perspective”, Viena,
  Austria, 14-15 octombrie 2005. 0,4 c.a.
11. Baltag D. Traficul de fiinţe umane şi terorismul ca infracţiuni îndreptate împotriva dreptului la viaţă
  a persoanei // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, Academia MAI, 7 octombrie 2005. 0,3
  c.a.
12. Baltag D. Răspunderea politică şi juridică a Guvernului // Conferinţa internaţională ştiinţifică
  “Drepturile omului şi democraţia”, 14 octombrie 2005. 0,3 c.a.
13. Baltag D. Unele aspecte privind integrarea instituţională a Republicii Moldova în comunitatea
  europeană // Simpozionul internaţional „Probleme teoretice şi practice privind evoluţia procesului
  de integrare în comunitatea europeană”, Alba Iulia, România, 20 octombrie 2005. 0,3 c.a.
14. Grama D. Însuşirea limbii etniei autohtone – premiza principală a integrării alogenilor în societatea
  ţării-gazdă // Sesiune ştiinţifică „Zilele Academiei Ieşene”, Ediţia a XX-a, Iaşi, 29-30 septembrie
  2005. 0,3 c.a.
15. Lungu V. Unele probleme ale bănuitului în procesul penal al Republicii Moldova // Materialele
  Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale:
  probleme teoretice şi practice”, Chişinău, 6-7 octombrie 2005. 0,3 c.a.
16. Lungu V. Rolul şi însemnătatea procesual – penală a participării specialistului la depistarea,
  documentarea şi urmărirea penală a cauzelor de corupţie // Materialele Conferinţei internaţionale
  ştiinţifico-practică „Prevenirea şi combaterea crimelor trans-naţionale: probleme teoretice şi
                                                     34
   practice”, Chişinău, 6-7 octombrie 2005. 0,3 c.a.

   comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În
     această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în ţară
1. Smochină A. Modelul Napoleonean al Codului Civil – vocaţia de europenizare a dreptului privat //
  Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005. 0,2 c.a.
1. Baltag D. Locul şi rolul funcţionarului public în sistemul administraţiei publice locale // Materialele
  conferinţei ştiinţifico-practice. Academia de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău,
  2005. 0,3 c.a.
2. Baltag D. Prevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniul afacerilor // Materialele conferinţei
  ştiinţifico-practice. Academia de poliţie „Ştefan cel Mare”, mai, 2005. 0,3 c.a.
3. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a modului de constituire a Guvernului (analiză
  comparativă) // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p. 42-48. 0,3 c.a.
4. Postu I. Соблюдение принципов правотворчества как условие повышения качества законов в
  демократическом государстве // Межвузовская научно-практическая конференция «Молдова
  в аспекте построения демократического государства; проблемы теории и практики, Chişinău,
  Universitatea Slavonă, Ch.: Valinex, 2005, p. 29-32. 0,3 c.a.
5. Grama D. Reglementarea juridică consecventă a bilingvismului – modalitatea optimală de
  dezvoltare a relaţiilor interetnice în satele cu populaţie mixtă din Republica Moldova //
  Comunităţile rurale şi renaşterea satului. – Conferinţa naţională (28 februarie 2005): Teze şi
  comunicări. – Chişinău: Tipogr. Acad. Şt. RM., 2005, p. 146-148. 0,2 c.a.
6. Pulbere R. Contractul administrativ in legislaţia Republicii Moldova // Symposia Professorum,
  Seria Drept, ULIM, 2005. 0,3 c.a.
7. Pulbere R. Rolul avocatului in procedura penala cu privire la minori // Materialele seminarului
  practico-ştiinţific, din 20.05.2005 “Reforma justitiţiei juvenile”, Chişinău, 2005. 0,3 c.a.
8. Belâi N. Позитивное посткриминальное поведение как критерий индивидуализации
  уголовного наказания // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005. 0,2 c.a.
9. Budeci V. Huliganismul agravat // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005. 0,3 c.a.
10. Gheorghiţă E. Раздел общего имущества супругов // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM,
  2005. 0,2 c.a.
11. Smochină C. Europenizarea dreptului familiei // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005,
  p. 49-52. 0,21 c.a.

    referate ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral
1.  Smochină A. „Cronologia” conflictelor de legi: principii şi soluţii // Межвузовская научно-
   практическая конференция «Молдова в аспекте построения демократического государства;
   проблемы теории и практики, Chişinău, Universitatea Slavonă / ред. кол.: Д.В. Милушев, Ch.:
   Valinex, 2005, p. 23-27. 0,3 c.a.
1.  Postu I. Influenţa jurisprudenţei CEDO asupra evoluţiei dreptului naţional al statelor (aspecte de
   tehnică juridică) // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p. 35-41. 0,4 c.a.
2.  Postu I. Consideraţii teoretice privind tehnica sistematizării actelor normative juridice // Symposia
   Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p. 28-34. 0,4 c.a.
3.  Golubenco Gh. Principiul respectării vieţii intime, familiale şi private în procesul penal al
   Republicii Moldova // Symposia Professorum. Seria Drept, ULIM din 8-9 octombrie 2004.
   Chişinău, 2005, coautor Iu. Mărgineanu. 0,3 c.a.
4.  Golubenco Gh. Expertiza din numele instituţiei: aspecte istorice, probleme actuale // Symposia
   Professorum. Seria “Drept”. Materialele sesiunii ştiinţifice a ULIM din 8-9 octombrie 2004.
   Chişinău, 2005. 0,3 c.a.
5.  Golubenco Gh. Contraexpertiza ca instrument de control asupra calităţii producerii expertizelor //
                                                    35
  Materialele conferinţei ştiinţifico-practice „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale:
  probleme teoretice şi practice (terorismul, traficul de fiinţe umane, spălarea banilor, traficul ilicit de
  droguri şi armament)”, 7 octombrie 2005. Chişinău, 2005. 0,3 c.a.
6. Mărgineanu Iu. Examinarea poziţiilor de recunoaştere a vinovăţiei (Reglementări Rederale de
  procedură penală a SUA) // Symposia Professorum. Seria „Drept”. Materialele sesiunii ştiinţifice a
  ULIM din 8-9 octombrie 2004, Chişinău, 2005. 0,3 c.a.
7. Mărgineanu Iu. Principiul respectării vieţii intime, familiale şi private în procesul penal al R.
  Moldova // Symposia Professorum. Seria Drept. Materialele sesiunii ştiinţifice a ULIM din 8-9
  octombrie 2004, Chişinău, 2005. p. 112, coauthor Gh. Golubenco. 0,3 c.a.
8. Mărgineanu Iu. Principiile procesual penale // Materialele conferinţei naţionale din 15-16 aprilie
  2005 „Protecţia drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere: reţinerea,
  măsurile preventive şi alte măsuri procesuale de constrângere”. Chişinău, 2005. 1,0 c.a.
9. Mărgineanu Iu. Noţiunea de principiu din punct de vedere lingvistic, filozofic şi de drept //
  Materialele conferinţei naţionale din 15-16 aprilie 2005 „Protecţia drepturilor omului la aplicarea
  măsurilor procesuale de constrângere: reţinerea, măsurile preventive şi alte măsuri procesuale de
  constrângere”. Chişinău, 2005. 0,3 c.a.
10. Mişin T. Договор страхования жизни: специфика условий и порядок заключения // Symposia
  Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005. 0,3 c.a.
11. Smochină C. Parlamentul European: evoluţie şi probleme juridice”, Autoreferat, Chişinău:
  Tipografia „Bons offices”, 2005. – 24 p. 1,5.
12. Osoianu N. Авторские права иностранцев по законодательству РМ и некоторых зарубежных
  стран. // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, pag. 222-228. 0,4 c.a.
13. Gamurari V. Cu privire la importanţa ratificării Statutului C.P.I.: studiu asupra practicii unor state //
  Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p.75-81. 0,34 c.a.
14. Gamurari V. Implementarea standardelor juridice ale statelor europene ca una din căile de integrare
  a Republicii Moldova // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p.68-74, coautor M.
  Saulov. 0,34 c.a.
15. Grama D. Suveranitatea RSS Moldoveneşti: de iure şi de facto // Conferinţa ştiinţifică „Filozofia,
  Comunicarea Culturală şi Perspectiva umană”, Chişinău, 17 noiembrie 2005. 0,3 c.a.
16. Lungu V. Unele aspecte socio-umane şi juridice ale corupţiei // Symposia Professorum, Seria
  Drept, ULIM, 2005, p. 118-123. 0,3 c.a.
17. Lungu V. Locul şi rolul reţinerii bănuitului în sistemul măsurilor de constrângere // Conferinţa
  naţională „Protecţia drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere: reţinerea,
  măsurile preventive şi alte măsuri procesuale de constrângere”, Chişinău, 15-16 aprilie 2005. 0,3
  c.a.
18. Rotaru O. Rolul factorilor psihici în etiologia criminală după S. Froid // Symposia Professorum,
  Seria Drept, ULIM, 2005, p. 124-129. 0,3 c.a.
19. Carpov T. Добровольный отказ от совершения преступления // Symposia Professorum, Seria
  Drept, ULIM, 2005, p. 87-91. 0,3 c.a.

   studii, referate publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)
1. Osoianu N. Деликтные обязательства в международном частном праве РМ // Eastern European
  Community Law Journal, vol. 2 – Issue 1. January, 2005 – p. 78-86 //
  www.fwpublishing.net/EECLJs_Archives.html. 0,5 c.a.
1. Osoianu N. Международные механизмы защиты авторских прав в международном частном
  праве // Eastern European Community Law Journal, vol. 2 – Issue 1. January, 2005 – p. 62-77 //
  www.fwpublishing.net/EECLJs_Archives.html. 0,7 c.a.
2. Osoianu N. Правовое положение физических лиц в международном частном праве
  Республики Молдова // Eastern European Community Law Journal, vol. 2 – Issue 1. January,
                                                      36
  2005 – p. 49-61 // www.fwpublishing.net/EECLJs_Archives.html. 0,2 c.a.

  proiecte / granturi obţinute în străinătate
 Popa V. LGI/OSY Budapesta – Editarea Gidul Primarului. 2005. Soros Moldova.
 Pagoni D. Formator în domeniul drepturilor omului. 2005. Consiliului Europei.

   proiecte / granturi obţinute în ţară

   contracte extrabugetare

   brevete obţinute

   manifestări ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)
1. Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, Chişinău, octombrie, 2005.

   participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor
   aprecierii exponatelor prezentate


      5. Lista revistelor ştiinţifice de prestigiu pe profilul (direcţia) de cercetare

1. Analele ştiinţifice ale Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Seria Drept.
2. Revista de filozofie şi drept. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică a Academiei de Ştiinţă a
  Moldovei.
3. Legea şi viaţa. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică. Fondator: Ministerul Justiţiei al Republicii
  Moldova.
4. Revista Naţională de Drept. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică. Fondatori: Universitatea de
  Stat din Moldova, Academia de Drept din Moldova, Uniunea Juriştilor din Moldova.
5. Justiţia Constituţională. Publicaţie ştiinţifică şi informativa de drept a Curţii Constituţionale a
  Republicii Moldova.
6. Avocatul Poporului. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică. Fondator: Uniunea Avocaţilor din
  Republica Moldova.
7. Curier Judiciar. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică.
8. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Facultatea de Drept.
9. Analele ştiinţifice ale Academiei de Poliţie „Ştefan cel mare”, Seria „Drept”.
10. Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică. Fondator: Asociaţia Criminologilor din
  Republica Moldova. Publicaţie ştiinţifică şi informativă de specialitate.
11. Administrarea publică. Revista trimestrială metodico-ştiinţifică.
12. Forum. Rrevista ştiinţifico-practică.

                         2006
   Monografii
1. Carolina Smochina – Parlamentul European: de la primele construcţii la instituirea Constituţiei
  pentru Europa // Chişinău: Editura „Bons Offices” 2006, 160 p, 10 c.a.
2. Dumitru Grama – Probleme ale edificării statului de drept în R.Moldova, Vol.II, Chişinău, F.E.P.
  Tipografia Centrală, 2006, p.195-278.
3. Victor Popa – Cadrul juridic al activităţii CSS – realităţi şi perspective // Institutul de Politici
  Publice, Consiliul Securităţii Naţionale în procesul de luare a deciziilor. Analiza comparată:
  R.Moldova, România, Ucraina, Editura Cartier, 2006
                                                    37
4. Victor Popa – Funcţia publică şi funcţionarul public // Studiu de politici publice, IDIS Viitorul,
  2006
5. Nicolae Belîi – Подозреваемый В Уголовном Судопроизводстве // Социально-правовое и
  историческое исследование. Кишинев. ULIM. 2006. 86 стр.
6. Iurie Mărgineanu – Principiile Justiţiei Penale în Republica Moldova // Exegeză comparativă de
  drept procesual penal. Ed. Monograf, Chişinău 2006 (10 c.a.).
7. Gheorghe Golubenco – Tehnica criminalistică şi posibilităţile ei actuale de luptă cu criminalitatea
  în RM // august, 2006, 9,0 c.a.

   manuale
1. Andrei Smochină – Istoria universală a statului şi dreptului. CH: Bons Offices, 552 p., 2006.
2. Victor Guţuleac – Drept contravenţional, Chişinău ULIM, 2006, 270 p., 14 c.a.;

   materiale didactico-metodice
2. Gheorghe Golubenco – Criminalistica // Aspecte scientologice, Aprilie 2006, Material didactic, 4,0
  c.a.

   ghiduri

   curriculumuri

   articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

   articole ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei
1. Dumitru Grama. Aspecte ale evoluţiei statutului juridic al Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea –
  prima jumătate a secolului al XIX-lea // Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.
  Drept. Vol. 6. – Chişinău, 2006. – P. 38-50. 1,52
2. Vladimir Mocreac. Statutul judecătorului (analiza legislaţiei în vigoare cercetări comparative),
  Analele ULIM, 1,0 c.a.
3. Victor Guţuleac. Coraportul convingerii şi constrîngerii ca metode ale administrării de stat în
  domeniul asigurării ordinii publice şi securităţii publice. Analele ULIM, vol.6, Drept red.
  responsabil: Andrei Smochină, 2006, p.15-29- 10 c.a.;
4. Tatiana Mişin. Понятие и классификация страховых правоотношений // Analele ULIM, Seria
  Drept, 2006, vol.6, p.103-113.
5. Iurie Mărgineanu. Procedura referitoare la acordul de recunoaştere a culpabilităţii // pentru
  publicare în Analele ULIM Seria Drept. ULIM 2006 (1 c.a.).
6. Gheorghe Golubenco. Şcoala sovietică de criminalistică: evoluţie istorică, baze conceptuale //
  Analele ştiinţifice ale ULIM, Seria Drept, anul 2006, vol.6, Chişinău, (0,5 c.a.);
7. Trofim Carpov. Уголовно-правое значение заранее обдуманного и внезапно возникшего
  умыслов”, Analele ULIM.
8. Oxana Rotaru. Metode noi de implimentare a profilaxiei delincvenţei juvenile, Analele ULIM, în
  curs de publicare.
9. Vitalie Gamurari. Cutuma ca izvor de drept şi rolul ei în codificarea dreptului internaţional //
  Analele ULIM. 2006. Seria DREPT. № 7, 1,1 c.a.

   articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară
1. Dumitru Baltag. Unele consideraţii teoretice referitor la dimensiunea socială a responsabilităţii.
  Revista naţională de drept. N 1, 2006.
2. Dumitru Baltag. Cauzalitatea – condiţie inerentă a răspunderii juridice. Revistă naţională de drept.
                                                  38
  N. 2, 2006.
3. Dumitru Baltag. Libertatea individuală ca fundament al responsabilităţii. Revista naţională de drept,
  N 5, 2006.
4. Dumitru Baltag. Vinovăţia – temei sau condiţie a răspunderii juridice. Revista naţională de drept.
  (recenzat şi prezentat spre publicare).
5. Dumitru Baltag. Unele aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie, ca principiu fundamental al dreptului.
  Avocatul poporului, N. 5-6, 2006.
6. Dumitru Baltag. Unele consideraţii referitor la conţinutul răspunderii constituţionale. Avocatul
  poporului (recenzat şi prezentat spre publicare).
7. Dumitru Baltag. Conceptul de coliziune în instituţia răspunderii juridice. Analele ştiinţifice ale
  Academiei MAI “Ştefan cel Mare” a MAI a R. Moldova, 2006, ediţia a VI-a.
8. Dumitru Baltag. Eutanasia – probleme de responsabilitate morală şi juridică. Analele ştiinţifice ale
  Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI a R. Moldova, 2006. Ediţia a VI-a.
9. V. Guţuleac, R.E. Truică. Contravenţionalitatea şi indicii ei, Legea şi viaţa, nr.6, p.6-10, 0,6 c.a.;
10. V. Guţuleac, Н. Настас. Административно-деликвентное право - как самостоятельная
  отрасль права.; «Закон и жизнь», nr.2, p.3-6, 0,5 c.a., февраль, 2006;
11. V. Guţuleac, В. Бужор. Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия
  (ст. 303, 304, 305)»; «Закон и жизнь» nr.3, 0,4 c.a., март, 2006;
12. V. Guţuleac, В. Бужор. Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия
  (ст. 306, 307, 308)»; «Закон и жизнь» nr.4, 0,4 c.a., апрель, 2006;
13. V. Guţuleac, В. Бужор. Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия
  (ст. 309, 310, 311,)»; «Закон и жизнь», nr.5, 0,4 c.a., май, 2006; 0,3;
14. V. Guţuleac, В. Бужор. Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия
  (ст. 312, 314, 315, 315)»; «Закон и жизнь», nr.6, 0,4 c.a., июнь, 2006;
15. V. Guţuleac, В. Бужор. Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия
  (ст. 316-318)»; «Закон и жизнь», nr.4, 0,4 c.a., июнь, 2006;
16. V. Guţuleac, В. Бужор. Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия
  (ст. 319-320)»; «Закон и жизнь», nr.10, 0,4 c.a., июнь, 2006;
17. V. Guţuleac, В. Бужор. Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия
  (ст. 321-323)»; «Закон и жизнь», nr.11, 0,4 c.a., 2006;
18. V. Guţuleac, Gh. Costachi. Contravenţionalitatea ca fenomen social. “Probleme actuale ale
  ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”. Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice
  internaţionale din 28 ianuarie 2006/ red. st. Gh. Duca, Gh. Costachi; Chişinău, F.E.P «Tipografia
  Centrală», 2006, pag. 998-1002; 0,6 c.a.;
19. Andrei Smochină. Revenirea dreptului Republicii Moldova în albia familiei de drept romano-
  germană în anii 1990-1994 // Revista Naţională de Drept, 2006, nr.3 p.10-17
20. Andrei Smochină. Interacţiunea dintre puterea de stat şi societatea civilă într-un stat democratic:
  reglementări juridice // Revista Naţională de Drept, 2006, nr.12 p.40-42
21. Andrei Smochină. Проблемы усовершенствования избирательной системы в условиях
  реинтеграции Р. Молдовы. // Закон и жизни, 2006. Nr.5 p.4-6.
22. Cătălina Scorţescu. Drepturile şi obligaţiile salariatului şi ale angajatorului. Stumulări pentru
  succese în muncă, în „Dreptul muncii”, 8/2006, p.41-45, coautor T. Negru.
23. Cătălina Scorţescu. Modul de reparare a prejudiciului cauzat în cadrul raporului juridic de muncă,
  în „Dreptul muncii”, 9/2006, p.40-42, coautor T. Negru.
24. Cătălina Scorţescu. Răspunderea materială a angajatorului, în „Dreptul muncii”, 10/2006, p.38-43,
  coautor T. Negru.
25. Cătălina Scorţescu. Răspunderea materială a salariatului, în „Legea şi viaţa”, octombrie 2006, p.6-
  9, coautor T. Negru.


                                                     39
26. Cătălina Scorţescu. Ordinea în sfera muncii salariate, în „Dreptul muncii”, 11/2006, p.43-46,
  coautor T. Negru.
27. Viorel Furdui. Statutul juridic al gazoductelor construite din mijloace publice, revista Primarul, nr.
  57, 2006, 0,2 c. a.
28. Viorel Furdui. Dreptul autorităţilor publice locale la audiovizual, revista Primarul, nr. 58, 0,3 c.a.
29. Viorel Furdui. Dezvoltarea administraţiei publice locale poate triumfa doar în cazul realei
  implementări a standardelor europene, "Justiţia Constituţională", 2006, nr.3, 0,3 c. a.
30. Viorel Furdui. Fundamentul patrimonial al autonomiei locale. Analiza de sistem., IDIS Viitorul,
  2006, 1 c. a.
31. Tatiana Mişin. Юридическая природа договора добровольного личного страхования, în
  „Legea şi viaţa”, noiembrie 2006, p.35-39.
32. Tatiana Mişin. Понятие, формы и разновидности договора добровольного              личного
  страхования от несчастных случаев, в «Закон и жизнь», ноябрь 2006, стр.45-50.
33. Belîi Nicolae. Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном
  процессе. 0,9 п.л. представлена в журнал «Criminologie»
34. Iurie Mărgineanu. Aflarea adevărului-scop al Procesului Penal // Avocatul poporului, revista
  ştiinţifico-practică şi informativă de drept. Nr.12 2006 (0,3c.a.).
35. Iurie Mărgineanu. Constituţia Garantează derptul de apărare sau dreptul la un avocat? Avocatul
  Poporului, revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept. Nr.11-12 2006 (1,5 c.a.).
36. Gheorghe Golubenco. Sistemul ştiinţei şi a cursului de criminalistică în contextul învăţămăntului
  specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare, Aprilie 2006, 0,4 c.a.
37. Gheorghe Golubenco. Tehnica criminalistică de explozie în contextul combaterii terorismului:
  aspecte teoretice, octombrie 2006, 0,3 c.a.
38. Gheorghe Golubenco. Criminalistica: geneză, date şi destine istorice // Revistă de criminologie,
  drept penal şi criminalistică., nr.6 Chişinău, 2006 (1,0 c.a.)
39. Alexei Barbăneagră. Международный уголовный суд: компетенция, стандарты и принципы
  уголовного преследования. Кишинев, Закон и жизнь, 2006, № 1, с. 4-6.
40. Alexei Barbăneagră, Arseni A., Cobăneanu S., Osmochescu N., Postolache V. Precedentul judiciar:
  importanţa, problemele şi perspectivele implementării în sistemul juridic din Republica Moldova.
  Ediţie specială a revistei „Avocatul Poporului”, iunie 2006.
41. Alexei Barbăneagră. Conducător de ediţie a vol. 4, Jurisprudenţa instituţiilor internaţionale de drept
  în problematica refugiaţilor, iunie 2006.
42. Alexei Barbăneagră. Dascăl prin vocaţie. Trofim Carpov-70. Revista naţională de drept, nr. 11,
  2006.
43. Vitalie Gamurari. Delimitarea dintre dreptul aplicabil conflictelor armate internaţionale şi celor
  noninternaţionale în practica Tribunalului Penal Internaţional pentru ex-Yugoslavia”. Legea şi viaţa
  (publicaţie ştiinţifico-practică). Iulie 2006, p.32-36, 0,5 c.a
44. Vitalie Gamurari. ONU şi securitatea internaţională la 60 de ani de la adoptarea Cartei ONU.
  Analele Ştiinţifice ale USM. 2006. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, V. I, p.192-197, 0,6 c.a
45. Vitalie Gamurari. Practica statelor (usus) ca element al normei de drept internaţional cutumiar”.
  Legea şi viaţa (publicaţie ştiinţifico-practică). Septembrie. 2006, p.11-14, 0, 45 c.a.
46. Vitalie Gamurari. Noi viziuni asupra răspunderii penale pentru participaţie în practica Tribunalului
  Penal Internaţional pentru ex-Yugoslavia”. Avocatul poporului (revista ştiinţifico-practică şi
  informativă de drept) № 9-10. 2006, p.20-22, 0,4 c.a.
47. Vitalie Gamurari. Rezoluţia 1441 din 8 noiembrie 2002 a Consiliului de Securitate şi efectele ei
  asupra crizei din Golf”. Legea şi viaţa (publicaţie ştiinţifico-practică). Noiembrie. 2006, p.9-14, 0,5
  c.a.                                                    40
48. Vitalie Gamurari. Autoreferat al tezei de doctor în drept „Conceptul de suveranitate în dreptul
  internaţional contemporan”. Chişinău. Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al U.S.M.,
  2006. – 20 p. 1,5 c.a.
49. Carolina Smochina. „Reflecţii cu privire la societatea civilă europeană” Revista Naţională de Drept,
  2006, nr. 12, p. 50-52, 0,4 c.a.

   capitole din monografii apărute în ţară

   articole ştiinţifice publicate în culegeri

   comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3
     pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate
1. Dumitru Baltag. Terorismul – acţiune îndreptată împotriva dreptului la viaţă, integritate fizică şi
  psihică. Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Prevenirea şi combaterea
  fenomenului de terorism: actualităţi şi perspective”. Chişinău, Academia de poliţie, 2006.
2. Dumitru Baltag. Moldova in the prospect of integration in European Union. The international
  conference – the „ACQUT3 communitaire a need for the European integration. Piteşti, România, 7-
  8 aprilie, 2006”.
3. Dumitru Baltag. Consideraţii teoretice referitoare la terorism şi traficul de fiinţe umane ca
  infracţiuni îndreptate împotriva dreptului la viaţă a persoanei. Materialele conferinţei internaţionale
  ştiinţifico-practice „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi
  practice”. Chişinău, 6-8 octombrie, 2006.
4. Serghei Ţurcan. Masa rotundă privind discutarea Curriculumului-model pentru disciplina „Protecţia
  Juridică a Drepturilor Omului”, PNUD Moldova, Chişinău, 10.03.2006;
5. Serghei Ţurcan. Conferinţa ştiinţifico-practică „Consolidarea activităţii de promovare şi
  implementare a eticii şi deontologiei poliţieneşti”, Chişinău, 12 octombrie 2006;
6. Serghei Ţurcan. Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 15-a a independenţei Republicii
  Moldova „Suveranitatea şi structura de stat în condiţiile ţărilor plurietnice”, Chişinău, 22-23
  septembrie 2006;
7. Dumitru Grama. Însuşirea limbii de stat – premiza principală a integrării alolingvilor în societatea
  Republicii Moldova. Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene:
  Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale. 28 ianuarie 2006. – Chişinău: F. E.-P.
  „Tipografia Centrală”. – 2006. – P. 154-157. 0,5
8. Dumitru Grama. Obligaţia fundamentală a cetăţeanului de a proteja mediul // Probleme actuale ale
  ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene: Materiale ale Conferinţei teoretico-
  ştiinţifice internaţionale. 28 ianuarie 2006. – Chişinău: F. E.-P. „Tipografia Centrală”. – 2006. – P.
  329-330. 0,2 Vlad Vlaicu.
9. Victor Popa. Conferinţa internaţională, or. Bishkek, Descentralizarea fiscală, „Descentralizarea
  administrativă, principiu inerent în organizarea administraţiei publice”, 2,0 c.a.
10. Victor Popa. Conferinţa internaţională, Strasbourg, Franţa, „Cadrul administrativ al Republicii
  Moldova”, 2,0 c.a.
11. Victor Guţuleac. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 28 ianuarie 2006 „Probleme
  actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”. Tema raportului la secţie:
  „Contravenţionalitatea ca fenomen social”.
12. Victor Guţuleac. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică de la 27 octombrie 2006 cu genericul:
  “Integritatea serviciului public: repere etice”. Tema comunicării în plen: “Particularităţile
  răspunderii juridice a funcţionarilor publici”.
13. Vladimir Mocreac. Participare la masa rotundă internaţională, aprilie 2006 “Soluţionarea
  conflictelor îngheţate”, sub egida OSCE.
                                                    41
14. Andrei Smochină. Instituţia reprezentativă în Republica Moldova: schimbare, dezvoltare şi
  modernizare // materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Problemele actuale ale
  ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”, Ch. 28 ianuarie 2006.
15. Andrei Smochină. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Problemele actuale ale ştiinţelor
  socio-umane în condiţiile integrării europene” // comunicare „Instituţia reprezentativa în Republica
  Moldova: schimbare, dezvoltare şi modernizare”, p. 1002-1005, 28 ianuarie 2006.
16. Andrei Smochină. Învăţămîntul juridic în context integraţionist european // Integrarea europeană –
  realităţi şi perspective: conf. int./ coord: B.Puşcă. Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 2006,
  p.589-593.
17. Cătălina Scorţescu. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Dreptul naţional în contextul
  proceselor integraţioniste europene”, Chişinău, 22 decembrie 2006, raport „Dreptul la negocieri
  colective: de iure şi de facto”.
18. Gheorghe Golubenco. Sistemul ştiinţei şi a cursului de criminalistică în contextul învăţămăntului
  specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare // Materialele Sympozionului internaţional
  „Învăţămăntul romănesc de criminalistică”, 28.04.2006, Bucureşti;
19. Gheorghe Golubenco. Tehnica criminalistică de explozie în contextul combaterii terorismului:
  aspecte teoretice // Materialele Sympozionului internaţional „Contribuţia criminalisticii la
  investigarea actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave”, Bucureşti, 23-24 octombrie
  2006 (0,2 c.a.)
20. Gheorghe Golubenco. Structura serviciului criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne:
  perspective europene // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale organizate de către
  Institutul de stat de relaţii Internaţionale din Moldova cu genericul „Dreptul naţional în contextul
  proceselor integraţioniste europene”.
21. Alexei Barbăneagră. Impactul fenomenului terorismului asupra asigurării şi protecţiei drepturilor şi
  libertăţilor fundamentale ale omului. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Dreptul naţional
  în contextual proceselor integraţioniste europene”. Chişinău: 22 decembrie 2006.
22. Vitalie Gamurari. Bielorusi. Minsk. 02-09 aprilie 2006. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
  „Implementarea dreptului internaţional umanitar în dreptul naţional: teorie şi practică”.
23. Vitalie Gamurari. Ucraina. Harikov. 15-19 mai 2006. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
  „Aplicarea normelor cutumiare de drept internaţional umanitar în practica instanţelor judiciare
  internaţionale”.
24. Vitalie Gamurari. Rusia. Moscova. 03-08 iulie 2006. „Şcoala de vară de drept internaţional
  umanitar pentru statele CSI”. Arbitru. Raport: „Operaţiunile de menţinere a păcii şi statutul
  participanţilor la ele”.
25. Vitalie Gamurari. Rusia. Moscova. 23-24 noiembrie 2006. Conferinţa internaţională ştiinţifico-
  practică „Dreptul internaţional umanitar cutumiar: conţinut şi obiective”. Raport: „Rolul normelor
  cutumiare de drept internaţional umanitar la interzicerea utilizării unor arme”.
26. Vitalie Gamurari. Ucraina. Ialta. 01-03 decembrie 2006. Conferinţa internaţională ştiinţifico-
  practică „Probleme actuale ale dreptului internaţional umanitar”. Raport: „Sistemul izvoarelor
  dreptului internaţional umanitar prin prisma lucrărilor Comitetului Internaţional al Crucii Roşii”.
27. Vitalie Gamurari. Chişinău. 22.12.2006. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Dreptul
  naţional în contextul proceselor integraţioniste europene”. Raport: „Compatibilitatea prevederilor
  Statutului Curţii Penale Internaţionale şi a Constituţiei Republicii Moldova”.
28. Natalia Osoianu. Традиции и новации в системе современного российского права. 31.03.06-
  01.04.06, Москва, Московская государственная юридическая академия (МГЮА).
29. Carolina Smochina. Republica Moldova nu poate rămâne în afara procesului integraţionist
  european Conferinţa internaţională „Integrarea europeană – realităţi şi perspective”, Galaţi, 5-6 mai
  2006, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, p. 610-613, 0,25 c.a.


                                                    42
   referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral

   comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În
    această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în ţară/referate ştiinţifice
    prezentate la manifestări naţionale, publicate integral
1. Victor Popa. Conferinţe regionale – Cahul, Bălţi, Chişinău, “Noul concept al autonomiei locale în
  R.Moldova”, Strasbourg CE Consolidarea Administraţiei publice locale a R. Moldova.
2. Andrei Smochină. Materialele Conferinţei Ştiinţifice jubiliare a Universităţii de Stat din Comrat.
  „Избирательная система в Республике Молдова: реальность и перспективы”, 10 februarie
  2006, p.127-129.
3. Gheorghe Golubenco. Expertiza mijloacelor narcotice şi locul ei în sistemul de clasificare al
  expertizelor judiciare // Materialele comunicărilor mesei rotunde din 14 aprilie 2006 desfăşurată la
  Academia de poliţie. Chişinău (0,3 c.a.);
4. Natalia Osoianu. Участие РМ в процессах унификации и гармонизации в области права
  интеллектуальной собственности. Сборник по итогам конференции „Lecturi AGEPI – 2006”
5. Osoainu Natalia. Унифицированные коллизионные нормы в области интеллектуальной
  собственности. Analele USM - 2006, seria „Ştiinţe socio-umanistice”.
6. Carolina Smochina. Институциональные гарантии прав человека и гражданина в Европейском
  Союзе Conferinţa ştiinţifică jubiliară a Universităţii de Stat din Comrat, 2006 februarie 10, p.130-
  131, 0,1 c.a.
7. Carolina Smochina. Rolul cooperării interparlamentare în procesul de integrare europeană
  Symposia professorum: Materialele Sesiunii Ştiinţifice din 21 octombrie 2005. ULIM, 2005. Seria
  Drept. 2006. p.56-61, 0,3 c.a.
8. Vitalie Gamurari. Cu privire la importanţa respectării dreptului internaţional umanitar în timpul
  desfăşurării operaţiunilor militare sub egida ONU. Symposia professorum. ULIM. 2005. Seria
  DREPT. 2006, p.90-96. 0,4 c.a.
9. Vitalie Gamurari, Mariana Saulov.30 de ani de la semnarea Actului Final de la Helsinki – realizări
  şi perspective. Symposia professorum. ULIM. 2005. Seria DREPT. 2006, p.79-84. 0,3 c.a.
10. Serghei Ţurcan. Unele consideraţii teoretice privind formele juridice ale şefului statului, Symposia
  professorum. ULIM. Seria DREPT. 2006, 0,5 c.a.
11. Serghei Ţurcan. Modalităţi extra-electorale de formare a autorităţilor legislative”, Symposia
  professorum. ULIM. Seria DREPT. 2006, 0,7 c.a.
12. Vladimir Mocreac. Constituţia Republicii Moldova şi reforma judiciară, Symposia professorum.
  ULIM. Seria DREPT. 2006, 0,4 c.a., 2006.
13. Andrei Smochină. Symposia Professorum cu genericul “Republica Moldova – 15 ani de
  independenţă”, ULIM. Comunicare: „Reforma judiciară şi de drept în Republica Moldova”, 2006
  octombrie 13-14.
14. Ion Postu. Consideraţii teoretice privind raportul de implicare a conţinutului şi formei de exprimare
  a iniţiativelor legislative”, Symposia professorum. ULIM. Seria DREPT. 2006, 0,6 c.a..
15. Tatiana Mişin. Форма договора страхования // Symposia professorum. ULIM. Seria DREPT.
  2006, p.172-179.
16. Vitalie Budeci. Definitivarea obiectului infracţiunilor de corupere activă şi pasivă conform
  prevederilor legislaţiei penale a Republicii Moldova. Symposia professorum. ULIM. Seria DREPT.
  2006, 0,4 c.a.
17. Belîi Nicolae. Проблемы участия адвоката в качестве представителя потерпевшего в
  уголовном процессе // Symposia professorum. ULIM. Seria DREPT. 2006,0,7 c.a.
18. Iurie Mărgineanu. Publicarea rezumatului „Înfăptuirea justiţiei-atribuţie exclusivă a instanţelor
  judecătoreşti”, Symposia professorum. ULIM. Seria DREPT. 2006, 0,4 c.a..


                                                   43
19. Gheorghe Golubenco. Unele consideraţii cu privire la locul expertizei judiciare în sistemul
  organelor de drept ale Republicii Moldova. Symposia professorum. ULIM. Seria DREPT. 2006,
  0,2 c.a..
20. Alexei Barbăneagră. Apartheidul: crimă împotriva umanităţii. Symposia professorum. ULIM. Seria
  DREPT. 2006.
21. Trofim Carpov. Обоснованный риск // Symposia professorum. ULIM. Seria DREPT. 2006.
22. Trofim Carpov. Квалификация по совокупности преступлений // Symposia professorum. ULIM.
  Seria DREPT. 2006.
23. Oxana Rotaru. Aplicarea principiului probaţiunii în cazul minorilor // Symposia professorum.
  ULIM. Seria DREPT. 2006.
24. Vitalie Ţaulean. Sancţionarea pluralităţii de infracţiuni // Symposia professorum. ULIM. Seria
  DREPT. 2006.
25. Vitalie Gamurari. „Soluţia „Kosovo” şi aplicabilitatea ei prin analogie în conflictul „transnistrean”.
  Symposia professorum. ULIM. Seria DREPT. 2006, 0,5 c.a.

   studii, referate publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)

   proiecte / granturi obţinute în străinătate

   proiecte / granturi obţinute în ţară

   contracte extrabugetare

   brevete obţinute

   manifestări ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)

   participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor
   aprecierii exponatelor prezentate


      6. Lista revistelor ştiinţifice de prestigiu pe profilul (direcţia) de cercetare

1. Analele ştiinţifice ale Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Seria Drept.
2. Revista de filozofie şi drept. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică a Academiei de Ştiinţă a
  Moldovei.
3. Legea şi viaţa. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică. Fondator: Ministerul Justiţiei al Republicii
  Moldova.
4. Revista Naţională de Drept. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică. Fondatori: Universitatea de
  Stat din Moldova, Academia de Drept din Moldova, Uniunea Juriştilor din Moldova.
5. Justiţia Constituţională. Publicaţie ştiinţifică şi informativa de drept a Curţii Constituţionale a
  Republicii Moldova.
6. Avocatul Poporului. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică. Fondator: Uniunea Avocaţilor din
  Republica Moldova.
7. Curier Judiciar. Publicaţie periodică ştiinţifico-practică.
8. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Facultatea de Drept.
9. Analele ştiinţifice ale Academiei de Poliţie „Ştefan cel mare”, Seria „Drept”.
10. Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică. Fondator: Asociaţia Criminologilor din
  Republica Moldova. Publicaţie ştiinţifică şi informativă de specialitate.
                                                    44
11. Administrarea publică. Revista trimestrială metodico-ştiinţifică.
12. Forum. Rrevista ştiinţifico-practică.


              III. PARTEA DISCRIPTIVĂ A RAPORTULUI

                    I. INFORMAŢII GENERALE
    Departamentul Drept a luat fiinţă odată cu fondarea Universităţii Libere Internaţionale din
Moldova în 1992, care este o organizaţie de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării. Consiliul
profesoral al Departamentului Drept, prin procesul-verbal nr. 1 din 22 septembrie, a aprobat profilul de
cercetare ştiinţifică „Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor omului în statul de drept”.
Consiliul profesoral este format din 18 persoane, inclusiv 3 doctori habilitaţi şi 12 doctori, titulari ai
Departamentului Drept. Structura organizatorică a Departamentului Drept include: Decanul Facultăţii
Drept; Prodecanul pentru studii; Prodecanul pentru ştiinţă. În cadrul facultăţii activează 5 catedre:
Drept public; Drept privat; Drept penal şi criminologie; Drept procesual penal şi criminalistică; Drept
internaţional.
    Cercetările în cadrul profilului ştiinţific sunt efectuate de un număr impunător de cadre ştiinţifice
inclusiv 3 doctori habilitaţi şi 18 doctori în drept, 5 magiştri în drept, încadraţi în statele de
personal al Departamentului Drept.
    Mai mult ca atât, în investigaţiile ce ţin de acest profil sunt implicaţi pe larg tineri cercetători care
nu deţin titlu ştiinţific – 20 doctoranzi şi 180 masteranzi – un potenţial ştiinţific valoros, forţa motrice
a ştiinţelor juridice, care astăzi determină în mare parte evoluţia ei. Este importantă activitatea cadrelor
ştiinţifice de coordonare a cercetărilor ştiinţifice realizate de către studenţi, care se materializează prin
participarea la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv la sesiunea anuală de
comunicări ştiinţifice a studenţilor ULIM – Symposia Studentium, activitate finalizată prin publicarea
anuală a tezelor comunicărilor ştiinţifice în revista „Symposia Studentium”, Seria Drept. În anul
2005 au fost prezentate atenţiei studenţilor şi profesorilor circa 80 comunicări ştiinţifice cu o tematică
foarte variată.
    Vom accentua importanţa activităţii celor 3 Consilii Ştiinţifice Specializate, care funcţionează în
cadrul ULIM:
    Consiliu ştiinţific specializat: D 34-12.00.01-25.12.03 Teoria statului şi dreptului; istoria
statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept.
    Consiliu ştiinţific specializat: D 30/34-12.00.08-25.12.03 Drept penal (drept penal;
criminologie; drept procesual penal; criminalistica; expertiza judiciară; drept execuţional; teoria
activităţii investigativ-operative).
    Consiliu ştiinţific specializat: DH 34-12.00.02-25.12.03 Drept public (constituţional;
administrativ; poliţienesc; militar; financiar; vamal; informaţional; ecologic); organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de drept.

                      II. RESURSE UMANE
   În statele de personal al Departamentului Drept sunt 51 posturi dintre care 48 sunt ocupate, 36
sunt titulari ai organizaţiei, dintre care 20 cercetători, inclusiv 8 posturi de conducere şi 7 posturi de
personal auxiliar. 45 persoane sunt cu studii superioare, inclusiv 3 doctori habilitaţi, 18 doctori şi 5
magiştri. Vom remarca că 11 persoane îţi continuă studiile, inclusiv 8 doctoranzi (dintre care 2 studiază
în afara instituţiei, iar unul în străinătate) şi 3 competitori. În perioada de evaluare titularii
Departamentului Drept au susţinut 11 teze de doctor în drept şi 2 teze de doctor habilitat. Mai mult de
jumătate din personalul Departamentului Drept sunt persoane cu vârsta până la 45 ani.
   Vom remarca că în perioada de referinţă în cadrul celor 3 Consilii Ştiinţifice Specializate, au fost
susţinute 5 teze de doctor habilitat şi circa 30 teze de doctor în drept.
                                                       45
                                     Codul şi
                            Anul
                                    denumirea       Postul      Funcţia
     Numele, prenumele,              confer.
№                   Anul naşterii          specialităţii     ocupat în    deţinută în
      titlul ştiinţific             titlului
                                    ştiinţifice     Facultate     Institut
                           ştiinţific
                                     12.00.01               Cercetător
1.  Conf. dr. Dumitru Baltag     03.07.1950    1993    teoria stat. şi drept,   Decan      ştiinţific
                                  istoria stat. şi drept.          coordonator
                                     12.00.03
2.  Dr. Cătălina Scorţescu      01.06.1973    2002                 Şef catedră    Şef secţie
                                    drept privat
                                     12.00.01
                                                Lector     Cercetător
3.  Dr. Ion Postu          05.10.1972    2003    teoria stat. şi drept,
                                               superior   ştiinţific superior
                                  istoria stat. şi drept.
                                     12.00.02
4.  Dr. Serghei Ţurcan        06.09.1974    2003                 Şef catedră    Şef secţie
                                    drept public
                                     12.00.10
5.  Dr. Carolina Smochină      13.06.1977    2005                 Şef catedră    Şef secţie
                                   drept internaţ.
                                                        Cercetător
                                    12.00.08
6.  Conf. dr. Gheorghe Golubenco   13.05.1950    1994                 Conf. univ.    ştiinţific
                                    drept penal
                                                       coordonator
                                                Lector     Cercetător
7.  Lector super. Vitalie Ţaulean  17.05.1964   An. III     doctorand
                                               superior     ştiinţific
                                     12.00.01               Cercetător
8.  Dr. hab. Andrei Smochină     13.12.1946    2001    teoria stat. şi drept,  Prof. univ.    ştiinţific
                                  istoria stat. şi drept.          coordonator
                                                        Cercetător
                                    12.00.02
9.  Dr. hab. Victor Popa       15.04.1949    2000                 Prof. univ.    ştiinţific
                                    drept public
                                                       coordonator
                                                        Cercetător
                                    12.00.08
10.  Dr. hab. Mihai Gheorghiţă    04.07.1948    2001                 Prof. univ.    ştiinţific
                                    drept penal
                                                        principal
                                                        Cercetător
                                    12.00.02                ştiinţific
11.  Dr. Victor Guţuleac       24.01.1940    1983                 Prof. univ.
                                    drept public              coordonator,
                                                      secretar ştiinţific
                                     12.00.02               Cercetător
12.  Dr. Vladimir Mocreac       01.11.1937    1973                 Conf. univ.
                                    drept public            ştiinţific superior
                                     12.00.02               Cercetător
13.  Dr. Pavel Cerneavschi      08.01.1952    2001                 Conf. univ.
                                    drept public               ştiinţific
                                     12.00.01
                                                        Cercetător
14.  Dr. Dumitru Grama        26.10.1943    1999    teoria stat. şi drept,  Conf. univ.
                                                      ştiinţific superior
                                  istoria stat. şi drept.
                                     12.00.08               Cercetător
15.  Dr. Trofim Carpov        10.11.1936    1973                 Conf. univ.
                                    drept penal            ştiinţific superior
                                                        Cercetător
                                    12.00.08
16.  Dr. Alexei Barbăneagră      03.12.1945    1976                 Conf. univ.    ştiinţific
                                    drept penal
                                                       coordonator
                                    12.00.08                Cercetător
17.  Dr. Nicolae Belîi        26.01.1954    1995                 Conf. univ.
                                    drept penal             ştiinţific superior
                                    12.00.08        Lector     Cercetător
18.  Dr. Iurie Mărgineanu       06.07.1964    2003
                                    drept penal      superior     ştiinţific
                                    12.00.08        Lector     Cercetător
19.  Dr. Vasile Lungu         14.05.1957    1991
                                    drept penal      superior     ştiinţific
                                                Lector     Cercetător
20.  Valentina Mihailov        25.04.1949
                                                super.      ştiinţific
                                                Lector     Cercetător
21.  Domniţa Pagoni          06.03.1972   An. IV      doctorand
                                                super.      ştiinţific


                                                            46
                                                 Lector    Cercetător
22.  Ion Rusu              12.01.1969
                                                 super.     ştiinţific
                                                        Director,
                                      12.00.10       Lector
23.  Vitalie Gamurari          15.08.1970    2006                         cercetător
                                   drept internaţional    super.
                                                         ştiinţific
                                                 Lector    Cercetător
24.  Olga Beneş             18.05.1962
                                                 super.     ştiinţific
                                                 Lector    Cercetător
25.  Oxana Rotaru            26.08.1976    2002      masterad
                                                 super.     ştiinţific
                                                 Lector    Cercetător
26.  Gheorghe Covaliu          07.09.1952
                                                 super.     ştiinţific
                                                 Lector    Cercetător
27.  Elena Gheorghiţă          22.03.1975    An.IV      doctorand
                                                 super.     ştiinţific
                                                        Cercetător
28.  Viorel Furdui           31.08.1970    An. IV     doctorand       Lector
                                                      ştiinţific stagiar
                                                        Cercetător
29.  Irina Bobeico           25.03.1977    An. IV     doctorand       Lector
                                                      ştiinţific stagiar
                                                        Cercetător
30.  Tatiana Mişin           11.11.1975    An. IV     doctorand       Lector
                                                         ştiinţific
                                                        Cercetător
31.  Ruxanda Pulbere          12.02.1977    An. IV     doctorand       Lector
                                                         ştiinţific
                                                        Cercetător
32.  Natalia Osoianu          31.01.1981    2004      masterad        Lector
                                                      ştiinţific stagiar
                                                        Cercetător
33.  Elena Demian            03.04.1979    2004      masterad        Lector
                                                      ştiinţific stagiar
                                                        Cercetător
34.  Carolina Galben          21.12.1982    2005      masterad        Lector
                                                      ştiinţific stagiar
                                                        Cercetător
35.  Vitalie Budeci           19.09.1982    2005      masterad       Prodecan
                                                      ştiinţific stagiar            Componenţa cadrelor conform categoriei de vîrstă, 2002-2006

               Sub 35 de   36-45 de  46-60 de                       Vîrsta
 Categorii de lucrători                       De la 60          Total
                ani      ani    ani                         medie
                   I. Conform gradului ştiinţific
Doctori habilitaţi      –      –      3       –            3       56
Doctori în ştiinţe      4      1      7       4            16       48
           Total: 4      1      10       4            19       52
                     II. Conform funcţiei
Director           1      –      –       -            1       35
Director adjunct       –      –      –       –            –       –
Secretar ştiinţific     –      –      –       1            1       65
Şef de laborator (secţie,  3      –      1       –            4       36
sector)
Cercetător ştiinţific    –      –      1       –            1       56
principal
Cercetător ştiinţific    –      –      4       1            5       59
coordonator
Cercetător ştiinţific    1      1      1       3            6       55
superior

   
    Institutul de Cercetări în domeniul Protecţiei Drepturilor omului a fost creat în octombrie 2006. Conform ordinului
Rectorului ULIM din 22.01.2007 în funcţia de Director al Institutului a fost numit dl Gamurari Viatlie, dr., conf.univ.

                                                             47
Cercetător ştiinţific     5       4      4      –       13      40
Cercetător ştiinţific stagiar 6       –      –      –       6       26
            Total: 16      5      11      5       37      46

              Creşterea profesională şi fluctuaţia cadrelor, 2002-2006

Susţinute teze de doctor habilitat
                            2002 – 1 (C. Scorţescu); 2003 – 3 (Iu. Mărgineanu; I.
Susţinute teze de doctor                Postu; S. Ţurcan); 2005 – 1 (C. Smochină); 2006 – 1
                            (V. Gamurari)
                            2002 – 1 (C. Scorţescu); 2003 – 3 (Iu. Mărgineanu; I.
Au absolvit doctorantura                Postu; S. Ţurcan); 2005 – 1 (C. Smochină); 2006 – 1
                            (V. Gamurari)
Angajaţi în serviciu                  8 persoane
Dintre care cercetători ştiinţifici           8 persoane
                            4 persoane (V. Budeci; N. Osoianu; E. Demian; C.
Din numărul angajaţilor în vîrsă de pînă la 35 de ani
                            Galben)

    Baltag Dumitru, 3.07.1950, doctor în drept, conferenţiar universitar, studii juridice superioare –
USM. Teza de doctor – «Политические свободы митингов и демонстраций и их реализация в
деятельности ОВД», susţinută în 1993. 2005 – Decan Departamentul Drept, ULIM. Membru al
colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice Analele ULIM, Seria Drept. Total publicaţii – 50.
Disciplini predate: Teoria generală a dreptului.
    Scorţescu Cătălina, 01.06.1973, doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, studii
juridice superioare – USM (1995). Teza de doctor –„Reglementarea contractului de muncă în dreptul
Republicii Moldova. Comparaţie cu dreptul românesc”, susţinută în anul 2002. 2004 – Prodecan pentru
ştiinţă, ULIM. 2005 – Şef catedră Drept privat, ULIM. Secretar de redacţie al revistelor ştiinţifico-
practice: Symposia Professorum ULIM, Seria Drept; Analele ULIM, Seria Drept. Total publicaţii – 31.
Disciplini predate: Dreptul muncii, Dreptul securităţii sociale.
    Postu Ion, 05.10.1972, doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, studii juridice
superioare – ULIM (1998). Teza de doctor – “Rolul si importanţa tehnicii legislative în ascensiunea
calităţii reglementării relaţiilor sociale”, susţinută în anul 2003. 2003 – Prodecan pentru studii, ULIM.
Membru al colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice Symposia Professorum ULIM, Seria
Drept. Total publicaţii – 22. Disciplini predate: Teoria generală a dreptul, Problemele teoriei generale a
dreptului.
    Ţurcan Serghei, 06.09.1974, doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, studii juridice
superioare – ULIM (1998). Teza de doctor – “Reglementarea constituţionala a participării autorităţilor
executive la procesul legislativ”, susţinută în anul 2003. 2005 – Şef catedră Drept public, ULIM.
Membru al colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice Symposia Professorum ULIM, Seria
Drept. Total publicaţii – 29. Disciplini predate: Drept constituţional, Drept constituţional al ţarilor
străine, Filozofia dreptului, Protecţia juridica a drepturilor omului.
    Smochină Carolina, 13.06.1977, doctor în drept, conferenţiar universitar interimar, studii
juridice superioare – ULIM (1999). Om emerit. Teza de doctor – „Parlamentul European: evoluţie şi
probleme juridice”, susţinută în anul 2005. 2005 – Şef catedră Drept internaţional, ULIM. Membru al
colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice Symposia Professorum ULIM, Seria Drept. Total
publicaţii – 19. Disciplini predate: Drept european, Ramurile dreptului european, Dreptul organizaţiilor
internaţionale, Drept instituţional comunitar.
    Golubenco Gheorghe, 13.05.1950, doctor în drept, conferenţiar universitar, studii juridice
superioare – USM (1981). 1991-1992 – Şeful laboratorului de expertiză criminalistică a Centrului

                                                        48
Criminalistic al MAI RM. 1992-1995 – Şef catedră Criminalistică la Academia de poliţie a RM, 1995 –
Şef catedră Procedură penală şi Criminalistică, ULIM. Teza de doctor susţinută în anul 1994. Secretar
ştiinţific al seminarului de profil la specialitatea 12.00.08. Preşedinte al Asociaţiei Naţionale a
Experţilor Judiciari Independenţi; membru al Consiliului ştiinţific al Curţii Supreme de Justiţie a R.M;
Membru al colegiilor de redacţie al revistelor ştiinţifico-practice: “Revistă de criminologie, drept penal
şi criminalistică”; Analele ULIM, Seria Drept. Total publicaţii – circa 60 lucrări ştiinţifice şi metodico-
didactice. Disciplini predate: Criminalistica, Expertiza judiciară.
    Smochină Andrei, 12.12.1946, doctor habilitat în ştiinţe juridice, profesor universitar, studii
juridice superioare – USM. 1993-2005 – Decan Departamentul Drept, ULIM. Teza de doctor habilitat –
“Organele Constituţionale ale R.Moldova in condiţiile regimului totalitar”, susţinută în anul 2001.
Preşedintele Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat D 34-12.00.01.
Redactor responsabil al revistei ştiinţifico-practice Analele ULIM, Seria Drept. Total publicaţii – 85.
Disciplini predate: Istoria universală a statului si dreptului, Teoria si practica negocierilor.
    Popa Victor, 15.04.1949, doctor habilitat în drept, profesor universitar, studii juridice superioare
– Institutul Unional de Juridica din or. Moscova (1975). Teza de doctor habilitat – “Aspecte politice,
juridice privind consolidarea statalităţii Republicii Moldova”, susţinută în anul 2000. Preşedintele
Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat DH 34-12.00.02. Membru al
colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice Analele ULIM, Seria Drept. Total publicaţii – 45.
Disciplini predate: Drept constituţional si instituţii politice, Drept parlamentar.
    Gheorghiţă Mihai, 04.07.1948, doctor habilitat în ştiinţe juridice, profesor universitar, studii
juridice superioare – Academia militară din or. Moscova (1974). 1990-1994 – Prim-prorector, şef
catedră Criminalistica la Academia de Poliţie “Ştefan cel Mare”. 1994-1995 – Prim-vicerector, şef
catedră Criminalistică, ULIM. 1995-1996 – Prim-vicerector, şef catedră Criminalistică, ULIM. 1997-
2001 – Prim-vicerector al Institutului de Ştiinţe Reale. 2001-2002 – Prim-vicerector al Institutului de
Ştiinţe Reale. 2004 – Prim-vicerector al Institutului de Ştiinţe Reale. Teza de doctor habilitat susţinută
în anul 2001. Preşedintele Consiliului ştiinţific specializat interuniversitar pentru susţinerea tezelor de
doctorat D 30/34-12.00.08. Membru al colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice Analele
ULIM, Seria Drept. Total publicaţii – peste 100 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, dintre care 2
manuale şi 4 monografii. Disciplini predate: Criminalistica.
    Guţuleac Victor, 24.01.1940, doctor în drept, profesor universitar, studii juridice superioare –
USM, facultatea de drept (1974). Teza de doctor – “Administrarea organelor de interne ce
    deservesc concomitent teritoriul urban si rural”, susţinută în anul 1983. Total publicaţii – 25.
Disciplini predate: Drept administrativ, Drept contravenţional.
    Mocreac Vladimir, 01.11.1937, doctor în drept, conferenţiar universitar, studii juridice
superioare – USM, facultatea drept. Teza de doctor – “Conducerea de stat a economiei naţionale în
România”, susţinută în anul 1973. Redactor responsabil al revistei ştiinţifico-practice Symposia
Professorum ULIM, Seria Drept. Total publicaţii – 43. Disciplini predate: Drept constituţional, Drept
constituţional al ţarilor străine, Filozofia dreptului, Jurisdicţia constituţională.
    Cerneavschi Pavel, 08.01.1952, doctor în drept, conferenţiar universitar, studii juridice
superioare – USM, facultatea drept. Teza de doctor – “Banca Naţională Moldovei în sistemul de
administraţie publică”, susţinută în anul 2001. Total publicaţii – 18. Disciplini predate: Drept financiar
si fiscal, Drept bancar si valutar, Dreptul muncii, Dreptul protecţiei sociale.
    Grama Dumitru, 26.10.1943 doctor în drept, conferenţiar universitar, studii juridice superioare
– USM, facultatea drept – 1972. Teza de doctor – “Tendinţele evoluţiei doctrinelor juridice din
Moldova (1774–1859)”, susţinută în anul 1999. Total publicaţii – 130. Disciplini predate: Istoria
statului si dreptului Republicii Moldova, Istoria universală a statului si dreptului.
    Carpov Trofim, 10.11.1936, doctor în drept, conferenţiar universitar, studii juridice superioare –
USM (1964). Teza de doctor susţinută în anul 1973. 1995-2004 – Şef catedră Drept penal şi
Criminologie, ULIM. Membru al colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-practice Analele ULIM,
                                                    49
Seria Drept. Total publicaţii – peste 60 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. Disciplini predate:
Drept penal.
   Barbăneagră Alexei, 03.12.1945, doctor în drept, conferenţiar universitar, studii juridice
superioare – USM (1972). Teza de doctor susţinută în anul 1977. Membru-corespondent al Academiei
Internaţionale de Cadre acreditată pe lângă Reţeaua Europeană a centrelor naţionale informaţionale de
recunoaştere academică şi mobilitate a Consiliului Europei / UNESCO. Total publicaţii – peste 100
lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv manuale, monografii, comentarii etc. Disciplini
predate: Drept penal.
   Belîi Nicolae, 26.01.1956, doctor în drept, conferenţiar universitar, studii juridice superioare –
USM (1978). Teza de doctor susţinută în anul 1995. Total publicaţii – peste 40 lucrări ştiinţifice şi
metodico-didactice. Disciplini predate: Drept penal, Drept penitenciar, Criminologia.
   Gamurari Vitalie, 15.08.1970, doctor în drept, celtor superior, studii juridice superioare – USM
(1996). 2003-2004 – prodecan pe ştiinţă; 01.02.2004–01.11.2005 – şef ad interim catedra drept
internaţional. Teza de doctor susţinută în anul 2006 „Conceptul de suveranitate în dreptul internaţional
contemporan”. Total publicaţii – peste 50 lucrări ştiinţifice. Disciplinele predate: Drept internaţional
public, Drept internaţional umanitar, Istoria diplomaţiei, Teoria şi practica negocierilor.

                   III. POTENŢIALUL LOGISTIC
   La dispoziţia cercetătorilor sunt puse 10 (16) încăperi cu un spaţiu total de circa 250 metri patraţi
din fondul de încăperi al Universităţii, care sunt amenajate potrivit cerinţelor existente.
   Cercetătorilor le este oferit un număr suficient de calculatoare, plasate în Mediateca Universităţii,
conectate la Internet, alt echipament necesar pentru desfăşurarea activităţilor ştiinţifice.
   Biblioteca ULIM este dotată cu literatura recentă în domeniul jurnalismului şi ştiinţelor
comunicării, cu colecţii de ziare şi reviste.

                  IV. RESURSELE FINANCIARE
   Activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Departamentului Drept este finanţată de ULIM, cât şi
din surse obţinute din granturi naţionale şi internaţionale.
   Cercetările de profil sunt finanţate conform devizului de cheltuieli, sursele provenind din fonduri
bugetare şi extrabugetare. Pe lîngă finanţarea culegerilor ştiinţifice tradiţionale cum sunt Analele
ULIM, Symposia Professorun şi Symposia Studentium, în cadrul Institutului au fost publicate lucrările
prezentate la concursurile de eseuri ştiinţifice studenţeşti pe problemele dreptului internaţional
umanitar finanţarea cărora a fost efectuată din partea delegaţiei regionale de la Kiev a Comitetului
Internaţionala al Crucii Roşii.
   În rezultatul unor legături stabilite cu centrele universitare din Rusia, Ucraina, Belorusi, România
şi Franţa, s-a efectuat schimb de experienţă la nivel de colaboratori. Drept exemplu poate servi stagiul
profesional în octombrie 2003 în oraşul Bordeaux, Franţa a dlui Gamurari finanţat de către Guvernul
Republicii Franceze şi Universitatea Bordeaux IV.
   O altă formă de activitate reprezintă concursurile naţionale de drept internaţional umanitar care la
fel sunt finanţate de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii.
   Cu suportul Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi ONU a fost elaborată lucrarea în II volume
„Precedentul judiciar”, autor A. Barbăneagră, dr.hab., conf.univ.
   Pe parcursul acestor ani Institutul s-a bucurat de unele donaţii de cărţi din partea Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii cum ar fi:
   В.Ю. Калугин, Д.В. Акулов „Присечение нарушений в механизме имплементации
международного гуманитарного права”, Минск, 2004;
   „Имплементация международного гумагитарного права. Статьи и документ”, Москва,
1998;
   „Защита лиц и объектов в международном гуманитарном праве. Статьи и документы”,
                                                    50
Москва, 1999;
  „Международный журнал Красного Креста. Сборник статей”, 2002-2006.

    Bugetul prevăzut pentru această perioadă acoperea finanţarea publicaţiilor ştiinţifice după cum
urmează:
    Analele ULIM – 2003 – 19000 lei;
            2004 – 20000 lei;
            2005 – 22000 lei.
            2006 –
   Symposium Professorum – 2002 – 10000 lei;
                 2003 – 12000 lei;
                 2004 – 12000 lei;
                 2005 – 13000 lei.
                 2006 –
   Symposium Studentum – 2002 – 8000 lei;
                2003 – 9000 lei;
                2004 – 9000 lei;
                2005 – 10000 lei.
                2006 –
În total în perioada 2002-2006 pentru editarea lucrărilor ştiinţifice sus-numite s-au alocat ---- lei.

       V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII ÎN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII
    În perioada de evaluare (2002-2006) au fost elaborate 234 articole în reviste recenzate, 9
articole în reviste din străinătate, 120 comunicări şi referate ştiinţifice prezentate la manifestări
internaţionale, 99 comunicări şi referate ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, proiecte, granturi
obţinute în străinătate 4 şi 3 articole în Internet. Putem sublinia cu certitudine că acestea sunt
implementate treptat în domeniul jurisprudenţei.
    De asemenea, au fost editate 29 monografii, 11 manuale, 4 materiale didactico-metodice, 5
comentarii a legislaţiei codificate nou adoptate şi 8 ghiduri de orientare în domeniul reglementărilor
juridice.
    În cadrul profilului de cercetare au fost organizate circa 21 de manifestări ştiinţifice internaţionale
şi naţionale. Ponderea participării la manifestări ştiinţifice naţionale este destul de relevantă – circa 90.
Vom remarca numărul de avize asupra proiectelor de acte legislative şi de alte acte normative – circa
30.
    În cadrul profilului s-au conturat patru direcţii fundamentale de cercetare ştiinţifică:

    Direcţia ştiinţifică Protecţia internaţională a drepturilor omului:
-  Tema nr 1. Jurisdicţia penală internaţională (Barbăneagră Alexei, Gamurari Vitalie);
-  Tema nr 2. Statutul juridic al străinilor, migranţilor ilegali şi refugiaţilor (Ulianovschi Xenofon,
  Smochină Carolina, Gamurari Vitalie).

   Tema nr 1. Jurisdicţia penală internaţională
   Volumul lucrărilor planificate este îndeplinit – au fost publicate 39 de lucrări.
   Scopul principal constă în determinarea obiectivelor şi formelor de aplicare a jurisdicţiei penale
menţionate. În special va fi analizată practica Tribunalelor Militare de la Nurenberg şi Tokyo; a
Tribunalelor Penale Internaţionale pentru ex-Yugoslavia şi Ruanda. În plus o atenţie specială va fi
acordată recunoaşterii şi aplicabilităţii jurisdicţiei instanţelor de tip nou – instanţele internaţionale
(mixte), ca de exemplu Tribunalul pentru Siera-Leone, Cambodja.

                                                      51
   Un loc special în cadrul studiului propus îl ocupă analiza Statutului Curţii Penale Internaţionale şi
compatibilitatea prevederilor sale cu legislaţiile naţionale. În acest sens s-a efectuat un studiu asupra
practicii mai multor state, inclusiv de pe continentul european şi cel american.
   S-au stabilit formele principale de concurenţă ale jurisdicţiilor statelor, formele de recunoaştere şi
de aplicare a jurisdicţiei universale din partea statelor. Referindu-ne la natura jurisdicţiei Tribunalelor
Penale Internaţionale, cum sunt Tribunalele de la Nurenberg şi Tokyo, pentru ex-Yugoslavia şi Ruanda
s-a stabilit caracterul acestei jurisdicţii în raport de persoane, în spaţiu, în timp, precum şi formele de
cooperare între state în scopul punerii în aplicare a hotărârilor şi deciziilor aprobate de aceste instanţe.
   O altă problemă examinată în cadrul tematicii propuse pentru studiu este compatibilitatea
prevederilor Statutului Curţii Penale Internaţionale şi a legislaţiilor naţionale ale statelor. În special s-a
constatat esenţa şi natura principiului complementar al jurisdicţiei Curţii, natura juridică a Statutului de
la Roma, aplicarea răspunderii faţă de persoanele ce se bucură de imunitate etc.
   Sub influenţa impactului antopic s-a constatat incompatibilitatea unor prevederi ale Constituţiei
Republicii Moldova, a Codului Penal, a Codului de Procedură Penală cu prevederile Statutului de la
Roma. Au fost expuse opiniile diferitor savanţi, examinată practica statelor vizavi de formele şi nivelul
de recunoaştere şi de aplicare a jurisdicţiei Curţii Intenţionale de Justiţie.
   S-a efectuat studiu asupra practicii statelor, privind încheierea acordurilor bi şi multilaterale
privind asistenţa în materie penală şi extrădare.
   Rezultatele studiului efectuat s-au exprimat în următoarele lucrări ştiinţifice:
1. Barbăneagră A. Acte de terorism săvârşite asupra persoanelor care beneficiază de protecţie
  internaţională // Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Prevenirea şi combaterea crimelor
  transnaţionale: probleme teoretice şi practice (traficul de fiinţe umane, terorismul, spălarea banilor,
  traficul ilicit de droguri şi armament)”, 6-7 octombrie 2005, Chişinău. 0,2 c.a.
2. Barbăneagră A. Clonarea fiinţelor umane // Revista Naţională de Drept, nr. 11, 2005, pag. 8-11. 0,2
  c.a.
3. Barbăneagră A. Comentariu la Legea Olandei cu privire la eutanasie // Symposia Professorum.
4. Barbăneagră A. Comisia Internaţională de Stabilire a Faptelor – verigă în sistemul de reprimare a
  celor mai grave infracţiuni // Avocatul Poporului, nr. 11, 2005, pag. 1-2. 0,2 c.a.
5. Barbăneagră A. Curtea Penală Internaţională: structura, competenţa, procedura, aplicarea
  pedepselor // Conferinţa Internaţională: „Drepturile omului şi democraţia”, 14 octombrie 2005. 0,2
  c.a.
6. Barbăneagră A. Impactul dreptului internaţional asupra dreptului penal al Republicii Moldova //
  Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie, nr. 4/2005 (Cluj-Napoca, România), p.
  242-248. 0,3 c.a.
7. Barbăneagră A. Incriminarea infracţiunilor contra umanităţii – deziderat al timpului // Avocatul
  Poporului, nr. 9, 2005, pag. 3-5. 0,4 c.a.
8. Barbăneagră A. Încălcarea dreptului umanitar internaţional (probleme de incriminare) // Conferinţa
  ştiinţifico-practică internaţională, 5-6 mai 2005, Chişinău. 0,3 c.a.
9. Barbăneagră A. Jurisdicţia penală internaţională. Curtea Penală Internaţională pentru fosta
  Iugoslavie. Tribunalul pentru Crimele de Război din Bosnia-Herţegovina (BH) // Avocatul
  Poporului, nr. 5, 2005, pag. 4-7. 0,2 c.a.
10. Barbăneagră A. Jurisdicţia penală internaţională. Tribunalul Militar Internaţional de la Nurnberg //
  Avocatul poporului, nr. 6, 2005, pag. 1-4, coautor Gheorghe Alecu. 0,2 c.a.
11. Barbăneagră A. Justiţia penală internaţională. Tribunalul Suprem Internaţional din Leipzig // Legea
  şi viaţa, nr. 11, 2005, pag. 10-13. 0,2 c.a.
12. Barbăneagră A. Perfecţionarea legislaţiei penale – garant al dreptului la un proces echitabil //
  Revista Naţională de Drept. Ediţie specială, 2005, pag. 31-34. 0,5 c.a.
13. Barbăneagră A. Tribunalul pentru Crimele de Război din Bosnia şi Herţegovina // Avocatul
  Poporului, nr. 4, 2005. 0,3 c.a.
                                                      52
14. Barbăneagră A. Имунитет глав государств, руководителей правительства, а также других
  должностных лиц в контексте ратификации Римского статута // Закон и жизнь, № 11, 2005,
  pag. 10-12. 0,2 c.a.
15. Gamurari V. Circumstanţele ce exclud ilegalitatea faptei în practica instanţelor judiciare
  internaţionale // Legea şi viaţa, 2005. 0,5 c.a.
16. Gamurari V. Cu privire la importanţa ratificării Statutului C.P.I.: studiu asupra practicii unor state //
  Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005,75-81. 0,34 c.a.
17. Gamurari V. Cu privire la problema constrângerii în dreptul internaţional contemporan // Avocatul
  Poporului, nr. 1-2. 2005. p. 5-7. 0,43 c.a.
18. Gamurari V. Implementarea standardelor juridice ale statelor europene ca una din căile de integrare
  a Republicii Moldova // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p. 68-74, coautor M.
  Saulov. 0,34 c.a.
19. Gamurari V. Interpretarea Statutului Curţii Penale Internaţionale de către Curtea Constituţională ca
  etapă în procesul de ratificare a acestui acord internaţional: studiu asupra practicii unor state //
  Conferinţa internaţională dedicată 10 ani de la crearea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
  23.02.2005, coautor N. Osmochescu. 0,84 c.a.
20. Gamurari V. Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale în raport cu suveranitatea de stat // Revista de
  Filozofie şi Drept, 2005. 1,3 c.a.
21. Gamurari V. Problema implementării dreptului internaţional şi a standardelor internaţionale în
  dreptul naţional prin prisma practicii unor state // Analele Ştiinţifice ale U.S.M. 2005. Seria „Ştiinţe
  socioumanistice” p. 184-190. 0,66 c.a.
22. Belîi Nicolae. Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном
  процессе. 0,9 п.л. представлена в журнал «Criminologie»
23. Iurie Mărgineanu. Aflarea adevărului-scop al Procesului Penal // Avocatul poporului, revista
  ştiinţifico-practică şi informativă de drept. Nr.12 2006 (0,3c.a.).
24. Iurie Mărgineanu. Constituţia Garantează derptul de apărare sau dreptul la un avocat? Avocatul
  Poporului, revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept. Nr.11-12 2006 (1,5 c.a.).
25. Gheorghe Golubenco. Sistemul ştiinţei şi a cursului de criminalistică în contextul învăţămăntului
  specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare, Aprilie 2006, 0,4 c.a.
26. Gheorghe Golubenco. Tehnica criminalistică de explozie în contextul combaterii terorismului:
  aspecte teoretice, octombrie 2006, 0,3 c.a.
27. Gheorghe Golubenco. Criminalistica: geneză, date şi destine istorice // Revistă de criminologie,
  drept penal şi criminalistică., nr.6 Chişinău, 2006 (1,0 c.a.)
28. Alexei Barbăneagră. Răspunderea penală pentru utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în
  alt mod, prelucrarea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea,
  transportarea armelor de distrugere în masă. Va fi publicat în revista naţională de drept.
29. Alexei Barbăneagră. Международный уголовный суд: компетенция, стандарты и принципы
  уголовного преследования. Кишинев, Закон и жизнь, 2006, № 1, с. 4-6.
30. Alexei Barbăneagră, Arseni A., Cobăneanu S., Osmochescu N., Postolache V. Precedentul judiciar:
  importanţa, problemele şi perspectivele implementării în sistemul juridic din Republica Moldova.
  Ediţie specială a revistei „Avocatul Poporului”, iunie 2006.
31. Alexei Barbăneagră. Conducător de ediţie a vol. 4, Jurisprudenţa instituţiilor internaţionale de drept
  în problematica refugiaţilor, iunie 2006.
32. Alexei Barbăneagră. Dascăl prin vocaţie. Trofim Carpov-70. Revista naţională de drept, nr. 11,
  2006.
33. Vitalie Gamurari. Delimitarea dintre dreptul aplicabil conflictelor armate internaţionale şi celor
  noninternaţionale în practica Tribunalului Penal Internaţional pentru ex-Yugoslavia”. Legea şi viaţa
  (publicaţie ştiinţifico-practică). Iulie 2006, p. 32-36, 0,5 c.a
34. Vitalie Gamurari. ONU şi securitatea internaţională la 60 de ani de la adoptarea Cartei ONU.
                                                     53
  Analele Ştiinţifice ale USM. 2006. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, V. I, p. 192-197, 0,6 c.a
35. Vitalie Gamurari. Practica statelor (usus) ca element al normei de drept internaţional cutumiar.
  Legea şi viaţa (publicaţie ştiinţifico-practică). Septembrie. 2006, p.11-14, 0, 45 c.a.
36. Vitalie Gamurari. Noi viziuni asupra răspunderii penale pentru participaţie în practica Tribunalului
  Penal Internaţional pentru ex-Yugoslavia”. Avocatul poporului (revista ştiinţifico-practică şi
  informativă de drept) № 9-10. 2006, p. 20-22, 0,4 c.a.
37. Vitalie Gamurari. Rezoluţia 1441 din 8 noiembrie 2002 a Consiliului de Securitate şi efectele ei
  asupra crizei din Golf. Legea şi viaţa (publicaţie ştiinţifico-practică). Noiembrie. 2006, p.9-14, 0,5
  c.a.

   Tema nr 2. Statutul juridic al străinilor, migranţilor legali şi refugiaţilor
   Volumul lucrărilor planificate este îndeplinit – au fost publicate 2 lucrări.
   Scopul principal constă în determinarea naturii juridice a prevederilor ce reglementează statutul
străinilor, migranţilor legali şi a refugiaţilor în legislaţia Republicii Moldova prin prisma efectuării unui
studiu asupra prevederilor naţionale ale altor sate şi a Convenţiilor internaţionale.
   În urma studiului efectuat au fost analizate principalele teorii doctrinale privind statutul străinilor,
migranţilor legali şi a refugiaţilor; legislaţiile naţionale ale mai multor state, precum şi unele standarde
internaţionale elaborate în cadrul instituţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.
   Sub influenţa impactului antopic s-a constatat nivelul de reglementare a statutului muncitorilor
migranţi, inclusiv faptul numărului redus de state ce au ratificat Convenţia ONU din 1989 cu privire la
muncitorii migranţi. S-a stabilit nivelul de implementare în legislaţia naţională a mai multor state,
inclusiv republica Moldova, a prevederilor Convenţiei ONU din 1951 cu privire la statutul refugiaţilor.
S-a constatat nivelul de cooperare a structurilor statale cu reprezentanţele Înaltului Comisariat pentru
Refugiaţi a ONU în scopul acordării sau refuzului statutului de refugiat.
   În cadrul studiului şi cercetărilor efectuate s-a analizat baza normativă a Republicii Moldova în
domeniul determinării statutului juridic a cetăţenilor străini şi a apatrizilor.
   Rezultatele studiului efectuat s-au exprimat în următoarele lucrări:
   1. Ulianovschi X. Conscript’s Rights in the context of the European Convention for the
protection of Human Rights and fundamental freedoms // Conscripts’ rights and military justice.
Training manual. Hungary, 2002, pag. 9-45. 2,3 c.a.
   2. Carolina Smochina – Parlamentul European: de la primele construcţii la instituirea
Constituţiei pentru Europa// Chişinău: Editura „Bons Offices” 2006, 160 p, 10 c.a.


    Direcţia ştiinţifică Statul şi Dreptul:
   Volumul lucrărilor planificate este îndeplinit – au fost publicate 91 de lucrări.

-  Tema nr 1. Probleme ale istoriei statului şi dreptului (Smochină Andrei, Grama Dumitru);
-  Tema nr 2. Probleme ale Teoriei Statului şi Dreptului (Baltag Dumitru, Postu Ion);
-  Tema nr 3. Statul de drept (Mocreac Vladimir, Postu Ion);
-  Tema nr 4. Suveranitatea de stat si relaţiile interetnice (Popa Victor, Grama Dumitru);

   În urma studiului efectuat s-au constatat următoarele:
  În perioada în care s-au desfăşurat investigaţiile ştiinţifice a continuat procesul de consolidare a
  statalităţii Republicii Moldova. Au fost luate anumite măsuri de ordin legislativ în vederea
  asigurării principiilor fundamentale a organizării statale: principul suveranităţii naţionale, principiul
  reprezentării poporului, principiul separaţiei ramurilor puterii în stat, principul protecţiei şi
  garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, principiul pluralismului politic,
  principiul autonomiei locale etc.
                                                      54
  Există multiple carenţe în asigurarea principiului protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale
  ale omului: unele drepturi proclamate prin legea fundamentală poartă un caracter declarativ,
  mecanismele interne de asigurare a drepturilor fundamentale în multe cazuri s-au dovedit a fi
  ineficiente, accesul liber la justiţie nu este în deplină măsură garantat, instituţia Avocaţilor
  Parlamentari nu şi-a demonstrat eficienţa contată, neocupînd locul cuvenit în sistemul naţional de
  garanţii a drepturilor fundamentale ale omului.
  În scopul contribuirii eficiente la edificarea statului de drept în Republica Moldova, au fost
  fundamentate concepte teoretice în domeniul suveranităţii statale, activităţii normative a statului,
  teoriei răspunderii juridice; au fost propuse soluţii concrete în asigurarea respectării principiului
  separaţiei ramurilor puterii în stat, principului protecţiei şi garantării drepturilor şi libertăţilor
  fundamentale ale omului şi principiului autonomiei locale.

1. Smochină A. Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca Antică şi Medievală, F.E.P.
  “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002, -224 p. 18,2 c.a.
2. Smochină A. Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca Modernă şi Contemporană, F.E.P.
  “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002, -296 p. 25,3 c.a.
3. Baltag D. Teoria generală a dreptului. Curs teoretic, Editura Academiei de poliţie „Ştefan cel
  Mare”, Chişinău, 2002, coautor Alexei Guşu. 18,5 c.a.
4. Baltag D. Общая теория права в схемах. Academia de poliţie „Ştefan cel mare”, Chişinău, 2002.
  4,1 c.a.
5. Smochină A. O revistă necesară // Revista Naţională de Drept, nr. 1, p. 4-5. 0,1 c.a.
6. Smochină A. Consideraţii cu privire la reforma instituţională // Curier Judiciar Nr. 1-2, 2002, p. 32-
  34. 0,1 c.a.
7. Smochină A. Instituţia prezidenţială în Republica Moldova. Controverse între teorie şi practică //
  Revista de Filozofie şi Drept, nr. 1-3, 2002, p. 76-81. 0,3 c.a.
8. Smochină A. Ordinea de drept – condiţie prioritară pentru instituirea statului de drept // Probleme
  actuale ale jurisprudenţei: realizări şi perspective, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
  Moldova. Şt. juridice. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002, p. 3-12, coautor Poalelungi M. 0,4 c.a.
9. Baltag D. Managementul educaţiei la distanţă – prezent şi viitor //Analele Academiei de Poliţie
  „Ştefan cel mare” seria „Drept”, Chişinău, 2002. 0,3 c.a.
10. Postu I. Правотворчество: понятие, принципы, стадии // Вестник Славянского Университета,
  Выпуск 6, Chişinău, 2002, p.58-63. 0,2 c.a.
11. Smochină A. Federalizarea Republicii Moldova: PRO et. CONTRA // Sympozion Ştiinţific
  Internaţional „Ştiinţa universitară la începutul mileniului III”, ULIM, Chişinău, 2002, p. 16-18. 0,1
  c.a.
12. Smochină A. Consideraţiuni cu privire la ponderea juridică a documentelor semnate în cadrul
  procesului de negocieri în problema soluţionării diferendului transnistrean // Materiale ale
  Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale, 11-12 ianuarie 2002 “Statul de drept şi problemele
  minorităţilor naţionale”, Chişinău, 2002, p. 45-47. 0,2 c.a.
13. Baltag D. Minorităţile naţionale şi rolul lor în edificarea statului de drept – Republica Moldova //
  Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Bălţi, 2002. 0,3 c.a.
14. Baltag D. Eutanasia şi răspunderea penală // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale,
  Universitatea de criminologie, Chişinău, 2002. 0,2 c.a.
15. Smochină A. Evoluţia regimului politic totalitar şi manifestarea lui în activitatea organelor de
  interne pe teritoriul Moldovei // Materialele Simpozionului naţional practico-ştiinţific „Rolul
  autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, 17-18 decembrie 1999,
  Chişinău, 2002, p. 10-14. 0,1 c.a.
16. Smochină A. Consideraţiuni cu privire la metodele de cercetare în pedagogia juridică // Symposia
  Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 3-7. 0,3 c.a.
                                                    55
17. Postu I. Concepte şi procedee de tehnică legislativă // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM,
  2002, p. 45-52. 0,4 c.a.
18. Postu I. Consideraţii teoretice cu privire la conceptul tehnicii legislative şi tehnicii juridice //
  Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 39-45, coautor Popa V. 0,4 c.a.
19. Popa V. Consideraţii teoretice cu privire la conceptul tehnicii legislative şi tehnicii juridice //
  Symposia Professorum. Seria Drept. ULIM. Chişinău, 2002, coautor Postu I. 0,5 c.a.
20. Baltag D. Responsabilitatea juridică medicală. Universitatea de criminologie. Chişinău, 2003,
  coautor V.Obadă. 15,5 c.a.
21. Postu I. Teoria generală a statului şi dreptului (în întrebări şi răspunsuri). Institutul Nistrean de
  Economie şi Drept, Tipogr. Biznes-Elita, Bălţi, 2003, -180 pag. 15,0 c.a.
22. Smochină A. Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman: obligaţiile părţilor // Analele
  ULIM, Seria Drept, 2003, Vol. 3, p. 10-22. 1,0 c.a.
23. Smochină A. Consideraţiuni referitoare la problema adoptării unei noi Constituţii a viitorului stat
  federal Republica Moldova // Legea şi viaţa, iulie 2003, nr. 1, p. 6-7. 0,1 c.a.
24. Smochină A. Instituţia prezidenţială în Republica Moldova: probleme, aspecte contradictorii //
  Revista Naţională de Drept, nr. 10, 2003, p. 22-26. 0,3 c.a.
25. Smochină A. Sistemul obligaţiilor romane // Legea şi viaţa, nr. 3, 2003, p. 12-16, coautor Mara T.
  0,3 c.a.
26. Smochină A. Rolul raportului juridic în procesul de realizare a normei juridice // Legea şi viaţa, nr.
  4 (142), 2003, p. 15-20, coautor Bontea O. 0,3 c.a.
27. Smochină A. Protecţia juridică internaţională a proprietăţii intelectuale în spaţiul Uniunii Europene
  // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 5, p. 28-37, coautor Lebedev V. 0,83 c.a.
28. Smochină A. Содержание правоотношения, în culegerea Aspecte juridice ale societăţii civile:
  realităţi şi perspective // Materialele Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale din 26-27
  februarie 2003 (mun. Chişinău), Chişinău, 2003, p. 188-203, coautor Bontea O. 0,7 c.a.
29. Smochină A. Соотношение содержания и формы юридического отношения, în culegerea
  Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective // Materialele Conferinţei teoretico-
  ştiinţifice internaţionale din 26-27 februarie 2003 (mun. Chişinău), Chişinău, 2003, p. 320-326,
  coautor Bontea O. 0,3 c.a.
30. Baltag D. Unele aspecte teoretice şi practice privind modul de exercitare a dreptului la întrunire //
  Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale “Funcţionarea instituţiilor democratice
  în statul de drept”, 25-26 ianuarie 2003, Bălţi. 0,4 c.a.
31. Baltag D. Гражданское общество права и юридическая ответственность государства //
  Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Aspecte juridice ale societăţii civile realizării şi
  perspectivei”, 26-27 februarie 2003, Universitatea Slavonă, Chişinău. 0,3 c.a.
32. Baltag D. Exerciţiul normativ şi abuziv al dreptului la întrunire şi sarcinile poliţiei în asigurarea
  desfăşurării adunărilor publice // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Violenţa în
  societatea de tranziţie”, Chişinău, 2003. 0,25 c.a.
33. Postu I. Место и роль закона в гражданском обществе// Materialele conferinţei ştiinţifice
  internaţionale, „Aspecte juridice ale societăţii civile realizării şi perspectivei”, 26-27 februarie
  2003, Chişinău, p. 394-399. 0,3 c.a.
34. Smochină A. Edificarea statului de drept: Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico –
  practice, Chişinău, 26-27 sept. 2003. – Ch.: Transparency International – Moldova; 2003 (Tipogr.
  „Bons Offices.”) – p. 80-87. 0,4 c.a.
35. Smochină A. Raportul juridic şi norma juridică // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice
  internaţionale “Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, 25-26 ianuarie 2003,
  (Bălţi), Chişinău, 2003, p. 126-135, coautor Bontea O. 0,5 c.a.
36. Smochină A. Individualitatea controlului financiar public: perspective // Materiale ale conferinţei
  teoretico-ştiinţifice internaţionale, 25-26 ianuarie 2003 (mun. Bălţi), “Funcţionarea instituţiilor
                                                     56
  democratice în statul de drept”, Chişinău, 2003, p. 939-946. coautor Valah C. 0,4 c.a.
37. Smochină A. Concepţia de formare a specialiştilor în domeniul jurisprudenţei la Departamentul
  Drept în contextul politicii educaţionale generale a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
  // Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 5-9. 0,3 c.a.
38. Baltag D. Responsabilitatea juridică medicală în scriptele marilor civilizaţii antice (cu recenzent) //
  Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV. 1,0 c.a.
39. Postu I. Procedee speciale de tehnică legislativă ce conferă viabilitate actului normativ // Analele
  ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 65-73. 0,8 c.a.
40. Smochină A. Perspectivele dezvoltării parlamentarismului în contextul Constituţiei Republicii
  Moldova // Justiţia Constituţională (Ediţie specială), 2/2004, p. 10-12, Idem în limba rusă, p. 47-49.
  0,2 c.a.
41. Postu I. Racordarea legislaţiei naţionale la standardele dreptului internaţional ca condiţie primară a
  integrării europene a RM // Revista de Filozofie şi Drept, nr. 1-3, 2004, p. 106-113. 0,7 c.a.
42. Smochină A. Concepţia de formare a specialiştilor în domeniul jurisprudenţei la departamentul
  Drept în contextul politicii educaţionale generale ale ULIM // Actualitatea, 2004, nr. 2, p. 13-16.
  0,2 c.a.
43. Smochină A. Intercolaborarea propriu-zisă ale celor trei ramuri ale puterii: condiţie obligatorie
  pentru reducerea corupţiei // Materialele conferinţei internaţionale „Prevenirea şi combaterea
  corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, 2004, 19- 20 noiembrie, - Ch.:
  Transparency International – Moldova, 2004. („Bons Offices”), p. 64-66. 0,2 c.a.
44. Baltag D. Factorii criminogeni ai criminalităţii afacerilor // Sympozion ştiinţific internaţional,
  Universitatea Agrară din Moldova, Chişinău, 2004. 0,3 c.a.
45. Smochină A. Renovarea strategiei de reintegrare a Republicii Moldova nu este un proces facil al
  credinţei asupra experienţei cotidiene // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice
  „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective”, 30 ian. 2004 – Ch.:
  Centrul Ed. – poligr. Al USM, 2004, p. 52-57. 0,3 c.a.
46. Smochină A. Evoluţia instituţiei şefului de stat în Moldova perioada preconstituţională //
  Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice „Dezvoltarea constituţională a Republicii
  Moldova la etapa actuală”, 23-24 sept. 2004, (Bălţi), Chişinău, Tipografia Centrală – 2004, p. 1183-
  1197, coautori Cuşnir M., Goriuc S. 0,8 c.a.
47. Smochină A. Uniunea Europeană: în căutarea unui veritabil model de control parlamentar //
  Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: Aspecte practico-
  ştiinţifice, probleme şi perspective”, Chişinău, 2004, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 329-335. 0,31
  c.a.
48. Postu I. Consideraţii teoretice privind unele principii ale activităţii normative a statului //
  Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: aspecte practico-
  ştiinţifice, probleme şi perspective”, Chişinău, CEP USM, 30.01.2004, p. 274-279. 0,3 c.a.
49. Smochină A. Aspecte privind istoria originii şi evoluţiei sistemelor contemporane de drept //
  Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004, p. 4-7. 0,2 c.a.
50. Smochină A. Sistemul educaţional juridic în contextul integrării în organismele Uniunii Europene //
  Materialele conferinţei ştiinţifice republicane „Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza
  dezvoltării durabile a economiei naţionale”, Chişinău, 2004. 0,2 c.a.
51. Baltag D. Studiile la distanţă în sistemul de învăţământ juridic // Symposia professorum, Seria
  Drept, ULIM, 2004. 0,25 c.a.
52. Baltag D. Corelaţia dintre sancţiune şi pedeapsă // Symposia professorum, Seria Drept, ULIM,
  2004. 0,3 c.a.
53. Postu I. Rolul şi importanţa expertizei în elaborarea actelor normative juridice // Symposia
  Professorum, Seria Drept, ULIM, 2004, p. 21-26. 0,4 c.a.
54. Grama D. Aspectele ale evoluţiei statului şi dreptului în Roma Antică, Chişinău: Editura Pontos,
                                                    57
  2005. – 88 p. 4,0 c.a.
55. Grama D. Страницы истории государства и права, Chişinău: Editura Pontos, 2005. 7,4 c.a.
56. Smochină A. Curriculum în baza ECTS: Specialitatea Drept. Specializarea: Drept penal, Drept
  internaţional şi Drept civil. Chişinău, 2005, - 176 p. 14,8 c.a.
57. Smochină A. Renaşterea şi evoluţia dreptului roman în Epoca Medievală // Analele ULIM, Seria
  Drept, 2005, vol. 5, p. 5-13. 0,4 c.a.
58. Baltag D. Eutanasia – probleme de responsabilitate morală şi juridică // Analele ULIM, Seria
  Drept, 2005, vol. 5. 0,9 c.a.
59. Postu I. Strategii de perfecţionare a procesului de elaborare a legislaţiei // Analele ULIM, Seria
  Drept, 2005, vol. 5, p. 61-69. 0,8 c.a.
60. Smochină A. Decizii argumentate, înţelepte // Justiţia Constituţională în Republica Moldova, 2005,
  nr. 1, p. 10. 0,1 c.a.
61. Smochină A. Istoria dreptului Republicii Moldova: principii doctrinare de dezvoltare // Revista
  Naţională de Drept, 2005, nr. 10. 0,3 c.a.
62. Postu I. Consideraţii privind actul normativ juridic ca mijloc special de reglementare a relaţiilor
  sociale // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”,
  vol. I, Chişinău, 2005. 0,84 c.a.
63. Grama D. Государственный суверенитет – основа оптимального развития экономики
  Республики Молдова // Закон и жизнь, 2005, № 2. – С. 8-10, coautor Comănici A. 0,35 c.a.
64. Grama D. Integrarea alolingvilor în cultura populaţiei autohtone – calea optimală de ameliorare a
  contradicţiilor interetnice // Ecosofia şi perspectiva umană. Culegere consacrată Zilei Mondiale a
  Filosofiei 18 noiembrie 2004. –Chişinău: Grafema Libris, 2005, P. 95-100. 0,35 c.a.
65. Baltag D. Consideraţii teoretice referitoare la terorism şi comerţul cu oameni ca infracţiuni
  îndreptate împotriva dreptului la viaţă a persoanelor // Materialele conferinţei ştiinţifice
  internaţionale „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice”
  Chişinău, 2005. 0,2 c.a.
66. Smochină A. Repere metodologice ale organizării investigaţiilor ştiinţifice: orientări, concepte şi
  perspective // Materialele Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Problemele dezvoltării
  economiei de piaţă în statul de drept”, 17-18 decembrie 2005 (Bălţi).p. 62-68. 0,4 c.a.
67. Smochină A. Evoluţia instituţiei şefului de stat în România perioada constituţională // Materialele
  Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul
  de drept”, 17-18 decembrie 2005 (Bălţi).p. 239-256, coautori Cuşnir M., Goriuc S. 0,9 c.a.
68. Baltag D. Traficul de fiinţe umane şi terorismul ca infracţiuni îndreptate împotriva dreptului la viaţă
  a persoanei // Conferinţa internaţională ştiinţific – practică, Academia MAI, 7 octombrie 2005. 0,3
  c.a.
69. Baltag D. Răspunderea politică şi juridică a Guvernului // Conferinţa internaţională ştiinţifică
  “Drepturile omului şi democraţia”, 14 octombrie 2005. 0,3 c.a.
70. Baltag D. Unele aspecte privind integrarea instituţională a Republicii Moldova în comunitatea
  europeană // Simpozionul internaţional ”Probleme teoretice şi practice privind evoluţia procesului
  de integrare în comunitatea europeană”, Alba Iulia, România, 20 octombrie 2005. 0,3 c.a.
71. Grama D. Însuşirea limbii etniei autohtone – premiza principală a integrării alogenilor în societatea
  ţării-gazdă // Sesiune ştiinţifică “Zilele Academiei Ieşene”, Ediţia a XX-a, Iaşi, 29-30 septembrie
  2005. 0,3 c.a.
72. Smochină A. Modelul Napoleonean al Codului Civil – vocaţia de europenizare a dreptului privat //
  Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005. 0,2 c.a.
73. Baltag D. Locul şi rolul funcţionarului public în sistemul administraţiei publice locale // Materialele
  conferinţei ştiinţifico-practice. Academia de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău,
  2005. 0,3 c.a.
74. Baltag D. Prevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniul afacerilor // Materialele conferinţei
                                                    58
  ştiinţifico-practice. Academia de poliţie „Ştefan cel Mare”, mai, 2005. 0,3 c.a.
75. Postu I. Соблюдение принципов правотворчества как условие повышения качества законов в
  демократическом государстве // Межвузовская научно-практическая конференция «Молдова
  в аспекте построения демократического государства; проблемы теории и практики, Chişinău,
  Universitatea Slavonă, Ch.: Valinex, 2005, p. 29-32. 0,3 c.a.
76. Grama D. Reglementarea juridică consecventă a bilingvismului – modalitatea optimală de
  dezvoltare a relaţiilor interetnice în satele cu populaţie mixtă din Republica Moldova //
  Comunităţile rurale şi renaşterea satului. – Conferinţa naţională (28 februarie 2005): Teze şi
  comunicări. – Chişinău: Tipogr. Acad. Şt. RM., 2005, p. 146-148. 0,2 c.a.
77. Smochină A. „Cronologia” conflictelor de legi: principii şi soluţii // Межвузовская научно-
  практическая конференция «Молдова в аспекте построения демократического государства;
  проблемы теории и практики, Chişinău, Universitatea Slavonă / ред. кол.: Д.В. Милушев, Ch.:
  Valinex, 2005, p. 23-27. 0,3 c.a.
78. Postu I. Influenţa jurisprudenţei CEDO asupra evoluţiei dreptului naţional al statelor (aspecte de
  tehnică juridică) // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p. 35-41. 0,4 c.a.
79. Postu I. Consideraţii teoretice privind tehnica sistematizării actelor normative juridice // Symposia
  Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p. 28-34. 0,4 c.a.
80. Grama D. Suveranitatea RSS Moldoveneşti: de iure şi de facto // Conferinţa ştiinţifică “Filozofia,
Comunicarea Culturală şi Perspectiva umană”, Chişinău, 17 noiembrie 2005. 0,3 c.a.
81. Grama D - Probleme ale edificării statului de drept în R.Moldova, Vol.II, Chişinău, F.E.P.
Tipografia Centrală, 2006, p.195-278.
82. Dumitru Baltag - Dumitru Baltag - Cauzalitatea- condiţie inerentă a răspunderii juridice. Revistă
naţională de drept. N. 2, 2006.
83. Dumitru Baltag - Libertatea individuală ca fundament al responsabilităţii. Revista naţională de
drept, N 5, 2006.
84. Dumitru Baltag - Vinovăţia – temei sau condiţie a răspunderii juridice. Revista naţională de drept.
(recenzat şi prezentat spre publicare).
85. Dumitru Baltag - Unele aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie, ca principiu fundamental al
dreptului. Avocatul poporului, N. 5-6, 2006.
86. Dumitru Baltag - Unele consideraţii referitor la conţinutul răspunderii constituţionale. Avocatul
poporului (recenzat şi prezentat spre publicare).
87. Dumitru Baltag - Conceptul de coliziune în instituţia răspunderii juridice. Analele ştiinţifice ale
Academiei MAI “Ştefan cel Mare” a MAI a R. Moldova, 2006, ediţia a VI-a.
88. Dumitru Baltag – Eutanasia – probleme de responsabilitate morală şi juridică. Analele ştiinţifice
ale Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI a R. Moldova, 2006. Ediţia a VI-a.
89. Andrei Smochină, Revenirea dreptului Republicii Moldova în albia familiei de drept romano-
germană în anii 1990-1994, //Revista Naţională de Drept, 2006, nr.3 p.10-17
90. Andrei Smochină, Interacţiunea dintre puterea de stat şi societatea civilă într-un stat democratic:
reglementări juridice // Revista Naţională de Drept, 2006, nr.12 p.40-42
91. Andrei Smochină, Проблемы усовершенствования избирательной системы в условиях
реинтеграции Р.Молдовы. // Закон и жизни, 2006. Nr.5 p.4-6.

    Direcţia ştiinţifică Constituţionalismul contemporan:
   Volumul lucrărilor planificate este îndeplinit – au fost publicate 27 de lucrări.

-  Tema nr 1. Tendinţe contemporane în dezvoltarea constituţionalismului (Popa Victor, Ivanov
  Vladimir, Mocreac Vladimir, Ţurcan Serghei);
-  Tema nr 2. Jurisdicţia constituţională (Popa Victor, Mocreac Vladimir, Zubco Valeriu).


                                                   59
  În urma cercetărilor efectuate s-au constatat următoarele:
 În urma expertizării legislaţiei Republicii Moldova, analizei practicii constituţionale a Republicii
 Moldova, investigării practicii constituţionale a statelor cu o democraţie consacrată, au fost stabilite
 lacune atît în plan normativ, cît şi în practica de asigurare a instituţiilor democratice în Republica
 Moldova.
 Au fost stabilite numeroase neconcordanţe în asigurarea principiului separaţiei puterii în stat.
 Astfel, reieşind din faptul că ramurile legislativă, executivă şi jurisdicţională a puterii de stat nu
 sunt suficient echilibrate, mecanismele de interferenţă între acestea nu oferă o garanţie clară a
 autonomiei funcţionale a autorităţilor publice, au fost identificate imixtiuni din partea executivului
 în activitatea legislativului şi autorităţilor jurisdicţionale.

1. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la procesul legislativ
  în statele Uniunii Europene // Revista Naţională de Drept, 2002, nr. 4, p. 59-64. 0,6 c.a.
2. Ţurcan S. Конституционное регулирование участия органов исполнительной власти в
  законодательном процессе в странах СНГ и Балтии // Вестник Славянского Университета,
  Выпуск 6, Chişinău, 2002, p. 42-57. 0,7 c.a.
3. Ţurcan S. Ratificarea tratatelor internaţionale ca procedură legislativă specială // Avocatul
  Poporului, 2002, nr. 10-12, p. 31-39, coautor Osmochescu N. 0,9 c.a.
4. Ţurcan S. Unele consideraţiuni privind realizarea dreptului de iniţiativă legislativă de către
  autorităţile executive // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Umanistice din Moldova, Anul
  II, Nr. 2, Chişinău, Tipografia Centrală, 2002, p. 31-38. 0.4 c.a.
5. Ţurcan S. Aspecte privind participarea autorităţilor executive la procesul legislativ în Republica
  Moldova: probleme şi soluţii posibile // Materialele simpozionului ştiinţific internaţional „Ştiinţa
  universitară la începutul mileniului trei”, 15 octombrie 2002, ULIM, Chişinău, Ed. Pontos, 2002, p.
  22-23. 0,1 c.a.
6. Ţurcan S. Reglementări constituţionale ale protecţiei drepturilor omului de către autorităţile publice
  (Practica statelor Uniunii Europene) // Materialele simpozionului naţional practico-ştiinţific „Rolul
  autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, Chişinău, 2002, p. 74-
  78. 0,4 c.a.
7. Ţurcan S. Mecanisme de influenţă ale Guvernului asupra Parlamentului în exercitarea funcţiei
  legislative a statului // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 52-59. 0,4 c.a.
8. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la adoptarea legilor
  financiare // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2002, p. 16-23, coautor Valah C. 0,4 c.a.
9. Mocreac V. Studiu de bază cu privire la situaţia curentă în domeniul drepturilor omului în
  Republica Moldova, Chişinău, 2003, 98 p, expert coordonator. 8,0 c.a.
10. Ţurcan S. Delegarea legislativă ca procedură excepţională de substituire // Revista Naţională de
  Drept, 2003, nr. 3, p. 51-60. 0,9 c.a.
11. Ţurcan S. Adoptarea de către autorităţile executive a actelor cu putere de lege fără acordul prealabil
  al Parlamentului // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 4, p. 44-49. 0,5 c.a.
12. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a procedurii de adoptare a legii în regim de urgenţă //
  Avocatul Poporului, nr. 9-10, 2003, p. 22-24. 0,3 c.a.
13. Ţurcan S. Unele consideraţiuni privind natura juridică a promulgării şi sancţionării legii // Materiale
  ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de
  drept”, Bălţi, 25-26.01.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 118-125, coautor Ivanov V.
  0,5 c.a.
14. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la procesul revizuirii
  Constituţiei // Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Funcţionarea instituţiilor
  democratice în statul de drept”, Bălţi, 25-26.01.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 825-
  837. 0,8 c.a.
                                                      60
15. Ţurcan S. Конституционное регулирование процедуры принятия законов на референдуме //
  Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale „Aspecte juridice ale societăţii civile:
  realităţi şi perspective”, Chişinău, 26-27.02.2003, Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, p. 599-607.
  0,5 c.a.
16. Ţurcan S. Exercitarea funcţiei legislative a statului: separarea rigidă sau colaborarea autorităţilor
  legislative şi executive // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Edificarea
  statului de drept”, 26-27.09.2003, Chişinău, Transparency International – Moldova, 2003, p. 119-
  125. 0,3 c.a.
17. Mocreac V. Cetatenia dubla. Probleme teoretico-practice // Seminarul internaţional “Cetăţenia
  multiplă”, Chişinău, 27 februarie 2003. 0,5 c.a.
18. Mocreac V. Modele de federalizare // Seminar parlamentar privind federalizarea. Organizat de
  Aparatul Parlamentului, Cihşinău, 12-13 mai 2003. 0,6 c.a.
19. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a procedurii sancţionării, reexaminării şi promulgării legii
  // Analele ULIM, Seria Drept, 2004, vol. IV, p. 40-50. 1,0 c.a.
20. Ţurcan S. Unele consideraţii teoretico-practice privind adoptarea legilor în condiţiile angajării
  răspunderii Guvernului // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe
  socioumanistice”, vol. I, Chişinău, CEP USM, 2004, p. 152-158. 0,5 c.a.
21. Ţurcan S. Unele consideraţii teoretice privind ordonanţa guvernamentală // Materialele Conferinţei
  internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia publică: aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi
  perspective”, Chişinău, CEP USM, 30.01.2004, p. 86-92. 0,3 c.a.
22. Ţurcan S. Respectarea principiului separaţiei şi colaborării ramurilor puterii de stat în procesul
  realizării funcţiei legislative în Republica Moldova // Materialele Conferinţei internaţionale
  ştiinţifico-practice „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală”, Bălţi, 23-
  24.08.2004, Chişinău, 2004, p. 688-696, coautor Frunză Iu. 0,5 c.a.
23. Mocreac V. Adoptarea, modificarea si abrogarea constituţiilor contemporane // Masă rotundă –
  seminar internaţional “Statul de drept” dec. 2004. 1,2 c.a.
24. Ţurcan S. Unele consideraţii privind participarea autorităţilor executive la revizuirea Constituţiei
  Republicii Moldova şi la procedura adoptării legilor prin referendum // Symposia Professorum,
  Seria Drept, ULIM, 2004, p. 16-20. 0,3 c.a.
25. Ţurcan S. Aparatul tehnic de specialitate al primăriei // Ghidul primarului, Chişinău, 2005. 1,9 c.a.
26. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la etapele
  parlamentare ale procesului legislativ // Analele ULIM, Seria Drept, 2005, vol. 5, p. 53-60. 0,8 c.a.
27. Ţurcan S. Reglementarea constituţională a modului de constituire a Guvernului (analiză
  comparativă) // Symposia Professorum, Seria Drept, ULIM, 2005, p. 42-48. 0,3 c.a.

    Direcţia de cercetare Autorităţile Publice:
   Volumul lucrărilor planificate este îndeplinit – au fost publicate 53 de lucrări.

-  Tema nr 1. Administraţia publică centrală şi locală (Popa Victor, Zubco Valeriu);
-  Tema nr 2. Contenciosul administrativ (Guţuleac Victor, Zubco Valeriu, Pulbere Ruxanda);
-  Tema nr 3. Controlul financiar (Cerneavschi Pavel).

   În urma stuidiului efectuat s-au constatat următoarele:
   La nivel local nu este pe deplin asigurat principiul autonomie locale, în mare măsură reieşind
    din lipsa autonomiei financiare şi gestionării reale a patrimoniului public local.

1. Guţuleac V. Problemele administrării de stat, red. şt. Gheorghe Costache, Academia de Ştiinţe a
  Moldovei «Institutul de Filosofie, Sociologie si Drept», Universitatea de Criminologie, (fundaţia
  «Draghiştea»), Chişinau s.n., 2002, -308 p, coautor Victor Balmuş. 16,5 c.a.
                                                   61
2. Guţuleac V. Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
  при проведении массовых мероприятий // Ordinea si dreptul, nr. 9-10, 2002, coautor V. Bujor.
  0,2 c.a.
3. Guţuleac V. Recidiva si metodele de prevenire a ei // Ordine si lege a MAI, nr. 15, 24.05.2002. 0,2
  c.a.
4. Guţuleac V. Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
  при проведении массовых мероприятий // Ordinea si dreptul, nr. 9-10, 2002, coautor V. Bujor.
  0,2 c.a.
5. Guţuleac V. Recidiva si metodele de prevenire a ei // Ordine si lege a MAI, nr. 15, 24.05.2002. 0,2
  c.a.
6. Popa V. Modalităţi în perfecţionare a cadrului juridic al descentralizării şi autonomiei //
  Descentralizarea finanţelor locale, Ed.TISH, 2002, p. 84-100. 1,0 c.a.
7. Popa V. Necesităţi, modalităţi şi forme de organizare a teritoriului Republicii Moldova //
  Simposion ştiinţific Internaţional „Ştiinţa Universitară la Începutul Mileniului Trei”, ULIM, 2002.
  0,1 c.a.
8. Guţuleac V. Drepturile omului si traficul de femei, Probleme actuale ale drepturilor omului
  (materialele conferinţei ştiinţifice din 10.12.2001), Chişinău, 2002, pag. 38-50. 0,5 c.a.
9. Guţuleac V. Răspunderea penala in interpretarea legislaţiei Republicii Moldova, in “Pedeapsa ca
  forma a răspunderii juridice si rolul ei in societate de tranziţie”, Conferinţa ştiinţifico-practică
  internaţională, 14-15 februarie 2002, Universitatea de Criminologie, 2002, pag. 5-12. 0,2 c.a.
10. Pulbere R. Noţiunea si trasaturile contractului administrative // Symposia Professorum, Seria Drept,
  ULIM, 2002. 0,3 c.a.
11. Popa V. Tendinţe, realităţi şi perspective ale dezvoltării administraţiei publice locale în Moldova //
  Conferinţă ştiinţifico-practică „Priorităţile şi mecanismele descentralizării în Moldova” 25-26 iunie
  2002, pag. 3-7. Edit. Tiş, 2002. 0,1 c.a.
12. Popa V. Regândirea procesului de reformă al administraţiei publice locale în R.M. prin politici
  publice şi acţiuni participative // Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Seria „Politici
  Publice” nr. 3, ianuarie 2003, Ed. TISH, Chişinău, 2003. 1,0 c.a.
13. Popa V. Lecţiile Descentralizării // Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Seria „Politici
  Publice”, decembrie 2003, Ed. TISH, Chişinău, 2003. 2,0 c.a.
14. Guţuleac V. Организационные и тактические принципы охраны общественного порядка и
  обеспечения общественной безопасности // Закон и жизнь, март 2003, coautor Laşcu M. 0,3
  c.a.
15. Guţuleac V. Содержание управленческой деятельности служб общественной безопасности
  системы МВД //Закон и жизнь, апрель 2003, coautor Laşcu M. 0,3 c.a.
16. Guţuleac V. К вопросу о конституционно-правовом статусе главы государства // Закон и
  жизнь, май 2003. 0,4 c.a.
17. Guţuleac V. Проблемы преступности несовершеннолетних в Республике Молдова // Закон и
  жизнь, июнь 2003. 0,5 c.a.
18. Popa V. „Prevenirea corupţiei în administraţia publică” // Practici de audit democratric în
  prevenirea corupţiei. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Editura TISH, Chişinău,
  2003, pag. 21-33. 1,0 c.a.
19. Guţuleac V. Некоторые аспекты превтупности несовершеннолетних, Violenta in societatea de
  tranzitie, Conferinta ştiinţifică internaţională 16-17 mai, 2003, Chişinău, 2003, pag. 303-317. 0,9
  c.a.
20. Popa V. Analiza retrospectivă a evoluţiilor şi involuţiilor din sistemul administraţiei publice locale
  în Moldova // Conferinţa naţională „Agenda descentralizării în Republica Moldova”, 26-27
  februarie 2003. Editura TISH, Chişinău, 2003. 0,5 c.a.
21. Popa V. Autorităţile Publice în Republica Moldova. Compendiu privind structura, organizarea şi
                                                     62
  funcţionarea lor // Editura TISH, Chişinău, 2004. 12,0 c.a.
22. Guţuleac V. К вопросу о правовом статусе Парламента Республики Молдова // Закон и жизнь,
  март 2004. 0,3 c.a.
23. Guţuleac V. К вопросу о формирований органа законодательной власти в Р.Молдова,
  Materialele conferinţei internaţionale ştiinşifico-practice “dezvoltarea constituţională a RM la etapa
  actuala”, 23-24 septembrie, 2004, Bălţi, Sub re. Gheorghe Costachi, Chişinău, s.n. 2004 (E.E.-P.
  “Tipografia Centrala”), pag 117-126. 0,4 c.a.
24. Pulbere R. Ghidul funcţionarului public in contenciosul administrative // Agenţia pentru susţinerea
  Învăţământului Juridic si a Ordinelor de drept “Ex lege “, Chişinău ,2005, coautor Zubco V. 4,0 c.a.
25. Guţuleac V. Теория общесвенных отношенний как обьект правоохранительной деятельности
  // Закон и жизнь, Февраль, 2005. 0,2 c.a.
26. Guţuleac V. Административная ответственность- как средство обеспечения общественной
  безопасность, Рецензент Георгий Костаки //Закон и жизнь, май 2005, coautor Buzescu M. 0,25
  c.a.
27. Guţuleac V. Ordinea si securitatea publica-obiect al administrarii de stat, Recenzent Gherghe
  Costachi //Legea si viata, mai 2005, coautor Buzescu M. 0,35 c.a.
28. Guţuleac V. Ordinea si securitatea publica-obiect al administrarii de stat //Legea si viata, iunie
  2005, coautor Buzescu M. 0,25 c.a.
29. Pulbere R. Contractul administrativ in legislaţia Republicii Moldova// Symposia Professorum, Seria
  Drept, ULIM, 2005. 0,3 c.a.
30. Pulbere R. Rolul avocatului in procedura penala cu privire la minori // Materialele seminarului
  practico-ştiinţific, din 20.05.2005 “Reforma justitiţiei juvenile”, Chişinău, 2005. 0,3 c.a.
31. Cerneavschi P. Финансовый контроль. Аудит // Учебное пособие, Кишинев, Pontos, 2001, 24
  стр. 1,2 c.a.
32. Cerneavschi P. Налоги и налоговое право // Учебное пособие, Кишинев, Pontos, 2001, 24 стр.
  1,2 c.a.
33. Cerneavschi P. Банковское право // Методические рекомендации, Кишинев, 2002. 0,8 c.a.
34. Cerneavschi P. Правовые основы расчетов. Счета предпринимателей // Учебное пособие,
  Pontos, Chişinau, 2003, 22 стр. 1,1 c.a.
35. Cerneavschi P. Возникновение в СССР банковской системы и банковского законодательства
  рыночного типа (1980-1990 г.г.). Часть I // Закон и жизнь, 2003, стр. 43-46. 0,2 c.a.
36. Cerneavschi P. Становление в СССР банковской системы и банковского законодательства
  рыночного типа (1980-1990 г.г.). Часть II // Закон и жизнь, 2003, стр. 40-42. 0,2 c.a.
37. Cerneavschi P. Valoarea activelor nete-garanţia stabilităţii întreprinderii, organizaţiei, instituţiei //
  Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002. 30
  septembrie – 6 octombrie 2003. Rezultatele comunicărilor. Ştiinţe socio-umanistice. Vol. I,
  Chişinău, 2003, coautor Bacsanean M. 0,3 c.a.
38. Cerneavschi P. Финансовое прав // Курс лекций, Pontos, Chişinau, 2004, 84 стр. 2,6 c.a.
39. Cerneavschi P. Способы обеспечения исполнения обязательств во внешнеэкономических
  сделках // Закон и жизнь, 2004, № 1, стр. 18-21. 0,2 c.a.
40. Cerneavschi P. Некоторые аспекты дальнейшего реформирования банковского
  законодательства Республики Молдова // Закон и жизнь, 2004, № 1, стр. 24-26, coautor
  Bacsanean M. 0,2 c.a.
41. Cerneavschi P. Новый Гражданский Кодекс Республики Молдова – гарант становления
  правового государства // Analele filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistică
  (Rusia), 2004,стр. 120-122. 0,2 c.a.
42. Cerneavschi P. Налоговый контроль // Учебное пособие, 18 стр., Pontos, Chişinău, 2005. 2,0
  c.a.
43. Victor Popa - Cadrul juridic al activităţii CSS – realităţi şi perspective// Institutul de Politici
                                                     63
  Publice, Consiliul Securităţii Naţionale în procesul de luare a deciziilor. Analiza comparată:
  R.Moldova, România, Ucraina, Editura Cartier, 2006.
44. Victor Popa - Funcţia publică şi funcţionarul public// Studiu de politici publice, IDIS Viitorul,
  2006 . V.Guţuleac, R.E. Truică. Contravenţionalitatea şi indicii ei, Legea şi viaţa, nr.6, p.6-10, 0,6
  c.a.;
45. V.Guţuleac, Н. Настас Административно-деликвентное право - как самостоятельная отрасль
  права.; «Закон и жизнь», nr.2, p.3-6, 0,5 c.a., февраль, 2006;
46. V.Guţuleac, В. Бужор, Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия (ст.
  303, 304, 305)»; «Закон и жизнь» nr.3, 0,4 c.a., март, 2006;
47. V.Guţuleac, В. Бужор,Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия (ст.
  306, 307, 308)»; «Закон и жизнь» nr.4, 0,4 c.a., апрель, 2006;
48. V.Guţuleac, В. Бужор Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия (ст.
  309, 310, 311,)»; «Закон и жизнь», nr.5, 0,4 c.a., май, 2006; 0,3;
49. V.Guţuleac, В. Бужор, Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия (ст.
  312, 314, 315, 315)»; «Закон и жизнь», nr.6, 0,4 c.a., июнь, 2006;
50. V.Guţuleac, В. Бужор, Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия (ст.
  316-318)»; «Закон и жизнь», nr.4, 0,4 c.a., июнь, 2006;
51. V.Guţuleac, В. Бужор, Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия (ст.
  319-320)»; «Закон и жизнь», nr.10, 0,4 c.a., июнь, 2006;
50. V.Guţuleac, В. Бужор, Комментарий глав. XIV УК РМ «Преступления против правосудия (ст.
  321-323)»; «Закон и жизнь», nr.11, 0,4 c.a., 2006;
51. V.Guţuleac, Gh. Costachi. Contravenţionalitatea ca fenomen social. “Probleme actuale ale ştiinţelor
  socio-umane în condiţiile integrării europene”. Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice
  internaţionale din 28 ianuarie 2006/ red. st. Gh. Duca, Gh. Costachi; Chişinău, F.E.P «Tipografia
  Centrală», 2006, pag. 998-1002; 0,6 c.a.;

   Investigaţiile se efectuează în toate ramurile ştiinţei dreptului: istoria statului şi dreptului; dreptul
constituţional; dreptul administrativ; dreptul financiar; dreptul vamal; dreptul ecologic; dreptul civil;
dreptul muncii; dreptul comercial; dreptul familiei; dreptul procesual civil; dreptul penal; criminologie;
dreptul procesual penal; criminalistică; dreptul internaţional public; dreptul internaţional privat, dreptul
european etc.
   Reieşind din profilul ştiinţific de bază şi tendinţele de cercetare ştiinţifică sunt conturate o serie
de teme de cercetare:
 Probleme teoretice privind importanţa dreptului comparat pentru sistemul de drept al Republicii
  Moldova.
 Aspecte privind istoria originii şi evoluţiei sistemelor contemporane de drept.
 Coraportul dintre responsabilitate şi răspunderea juridică în teoria răspunderii juridice.
 Tendinţe în dezvoltarea Constituţiilor contemporane.
 Instituţia reprezentativă în Republica Moldova: schimbare, dezvoltare şi modernizare.
 Rolul cooperării interparlamentare în procesul de integrare europeană.
 Reglementarea constituţională a participării autorităţilor executive la procesul legislativ în statele
  Uniunii Europene.
 Cetăţenia dubla. Probleme teoretico-practice.
 Aspecte ale societăţii civile în Republica Moldova.
 Europenizarea dreptului familiei
 Tehnica criminalistică: tendinţe actuale.
 Tratamentul penal al minorilor in legislaţiile unor state europene.
 Incriminarea infracţiunilor contra umanităţii – deziderat al timpului.

                                                      64
  Prevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniul afacerilor
  Protecţia jurisdicţională a drepturilor şi intereselor comunităţilor locale.
  Protecţia juridică internaţională a proprietăţii intelectuale în spaţiul Uniunii Europene.
  Formarea pieţei muncii în Republica Moldova în condiţiile globalizării economiei.
  Particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi.
  Suveranitate de stat sau suveranitatea poporului – poziţia dreptului internaţional.
  Aplicarea dreptului internaţional umanitar în conflictele armate interne.
  Asistenţă juridică internaţională în materie penală.
  Aspecte juridice ale relaţiilor lingvistice în Republica Moldova.


               VI. COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL
   În cadrul activităţii didactice universitare, a fost susţinut un număr impunător de prelegeri, la cele
circa 70 de disciplini. Pentru şcoala superioară au fost publicate 15 manuale şi materiale didactice:
1. Smochină A. Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca Antică şi Medievală, F.E.P.
  “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002, -224 p. 18,2 c.a.
2. Smochină A. Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca Modernă şi Contemporană, F.E.P.
  “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002, -296 p. 25,3 c.a.
3. Baltag D. Teoria generală a dreptului. Curs teoretic, Editura Academiei de poliţie „Ştefan cel
  Mare”, Chişinău, 2002, coautor Alexei Guşu. 18,5 c.a.
4. Cerneavschi P. Финансовое прав // Курс лекций, Pontos, Chişinau, 2004, 84 стр. 2,6 c.a.
5. Scorţescu C. Dreptul muncii (partea generală). Codul muncii. Chişinău, 2004, coautor T. Negru.
  12,0 c.a.
6. Grama D. Aspectele ale evoluţiei statului şi dreptului în Roma Antică, Chişinău: Editura Pontos,
  2005. – 88 p. 4,0 c.a.
7. Grama D. Страницы истории государства и права, Chişinău: Editura Pontos, 2005. 7,4 c.a.
8. Ulianovschi X. Drept penal. Partea specială. Manual. Chişinău, 2005. 12,0 c.a.
9. Gheorghe Golubenco – Criminalistica // Aspecte scientologice, Aprilie 2006, Material didactic, 4,0
  c.a.

                         ***
1. Baltag D. Общая теория права в схемах. Academia de poliţie „Ştefan cel mare”, Chişinău, 2002.
  4,1 c.a.
2. Cerneavschi P. Банковское право // Методические рекомендации, Кишинев, 2002. 0,8 c.a.
3. Cerneavschi P. Правовые основы расчетов. Счета предпринимателей // Учебное пособие,
  Pontos, Chişinău, 2003, 22 стр. 1,1 c.a.
4. Cerneavschi P. Налоговый контроль // Учебное пособие, 18 стр., Pontos, Chişinău, 2005. 2,0
  c.a.
5. Andrei Smochină - Istoria universală a statului şi dreptului. CH: Bons Offices, 552 p., 2006.
6. Victor Guţuleac - Drept contravenţional, Chişinău ULIM, 2006, 270 p., 14 c.a.;

   Putem evidenţia circa 1500 teze de licenţă şi 200 teze de masterat executate sub îndrumarea
cadrelor didactice ce activează în cadrul profilului ştiinţific şi un numar foarte mare de teze anuale.
   Trebuie să remarcăm activitatea de colaborare a cadrelor didactice din cadrul Departamentului
Drept de la ULIM cu colegii de la Facultatea de Drept de la USM în ceea ce priveşte pregătirea
doctoranzilor şi susţinerea tezelor de doctor în drept şi doctor habilitat în cadrul unei subdiviziuni
comune în sfera ştiinţei şi inovării :
    Consiliu ştiinţific specializat: D 30/34-12.00.08-25.12.03 Drept penal (drept penal;

                                                     65
criminologie; drept procesual penal; criminalistica; expertiza judiciară; drept execuţional; teoria
activităţii investigativ-operative).
    De asemenea, o activitate intensă de pregătire a cadrelor de înaltă calificare se desfăşoară în
cadrul filialelor Departamentului Drept ULIM, care funcţionează în Tîrgu-Jiu şi Constanţa (România).
    În cadrul cercetărilor efectuate se evidenţiază colaborarea intensă cu organele de drept ale
Republicii Moldova:
     Ministerul Justiţiei, întru elaborarea şi perfectarea legislaţiei Republicii Moldova – a Codului
civil, Codului penal, Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală etc., examinarea
propunerilor experţilor Consiliului Europei privind aducerea în concordanţă cu standardele
internaţionale privind drepturile omului a legislaţiei Republicii Moldova;
     Curtea Supremă de Justiţie, întru elaborarea proiectelor Hotărârilor Plenului Curţii Supreme
de Justiţie;
     Curtea Constituţională, întru ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la prevederile
constituţionale.

                VII. COOPERĂRI INTERNAŢIONALE
    Cadrele didactice din cadrul profilului ştiinţific cooperează în diverse programe europene şi
internaţionale:
    Proiect PNUD – Consolidarea administraţiei publice judeţul Ungheni.
    Proiectul „Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare Republica Moldova –
Uniunea Europeană” - elaborarea cursului universitar DREPT EUROPEAN.
    Proiect KOLPI (Budapesta) – Soros Moldova – Diminuarea efectelor corupţiei politice.
    LGI/OSY Budapesta – Soros- Moldova „Advocating for the values and scope of autonomous
local government in Moldova“.
    Sunt şi lucrări care au fost executate la comanda beneficiarilor din străinătate: Uniunea
Europeană, Ungaria.
    Golubenco Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar este membru şi a participat la
activitatea 1. Societăţii de criminologie, de criminalistică şi de penologie; 2. Asociaţiei criminaliştilor
din România. De asemenea, este membru al colegiului de redacţie al „Revistei de criminologie, drept
penal şi criminalistică.”
    Unele cadre didactice au participat la manifestări ştiinţifice internaţionale din străinătate şi au
publicat teze în volum de 2,7 c.a.
                                                    66
  Raportul revizuit de autoevaluare a profilului ştiinţific Mecanisme de garantare şi protecţie a
    drepturilor omului în statul de drept (anii 2001-2005) a fost discutat şi aprobat la


aprobat                         aprobat
la şedinţa Consiliului Profesoral            la şedinţa Institutului de Cercetări
al Facultăţii Drept                   în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului
din ____ ________________ 2007,             din ____ ________________ 2007,
procesul verbal nr. 5                  procesul verbal nr. _____
Preşedintele Consiliului Profesoral           Directorul Institutului de Cercetări
al Facultăţii Drept,                   în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului,

Dumitru Baltag, dr., conf.univ. _________________    Vitalie Gamurari, dr., conf.univ._____________
Secretarul Ştiinţific al Consiliului Profesoral     Secretarul Ştiinţific al Institutului de
al Facultăţii Drept,                   Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor
                             Omului,

Oxana Rotaru, dr., ________________________       Victor Guţuleac, dr., prof.univ. _____________

								
To top