INSTRUCTAJ PROTECTIA MUNCII by nB9v89

VIEWS: 268 PAGES: 58

									 INSTRUCTAJ
PROTECŢIA MUNCII
  Declaraţia de la Luxemburg asupra
Promovării Sănătăţii la Locul de Muncă în
     Uniunea Europeană
• Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă
 reprezintă eforturile combinate ale
 angajaţilor, ale conducătorilor acestora şi ale
 societăţii pentru îmbunătăţirea stării de
 sănătate a oamenilor la locurile de muncă.
• Acest lucru poate fi obţinut prin combinarea:
• Îmbunătăţirii organizării muncii şi a mediului
 de la locul de muncă
• Promovării participării active
• Încurajarea iniţiativei personale
 Legislaţia în domeniul
securităţii şi sănătăţii în
     muncă
Legislaţia în domeniul securităţii şi
     sănătăţii în muncă

• Constituţia României 2003
• Legea 53/2003, Codul muncii
• Legea protecţiei muncii nr. 90/1996,
 republicată
• O.M.- MMPS nr. 388/1996 - privind aprobarea
 Normelor Metodologice de aplicare a Legii
 nr. 90/1996, publicat in M.O. nr. 249/1996
• Normele generale de protecţie a muncii ed.
 2002
• NSSM[1] nr. 37 pentru prelucrarea automata
 a datelor
     [1] NSSM = Norme specifice de
 securitate a muncii
• NSSM nr. 36 pentru laboratoare de analize
 fizico-chimice şi mecanice
• NSSM nr. 57 pentru manipularea, transportul
 prin purtare şi cu mijloace mecanizate şi
 depozitarea materialelor
• NSSM nr. 111 pentru utilizarea energiei în
 medii normale
• ORDIN nr. 599/1998 privind prescripţiile
 minime pentru semnalizarea de securitate
 şi/sau de sănătate la locul de muncă
• NSSM pentru diverse activităţi specifice din
 agricultură, construcţii, transporturi, sectorul
 sanitar etc.
• O.G nr.2 /2001 - privind regimul juridic al
 contravenţiilor, publicată în M.O. 410/2001
• O.M.- MI nr. 775/98 - pentru aprobarea
 Normelor Generale de PSI
• Legea nr. 451/2001- pentru aprobarea O.U.G.
 nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea
 şi ambalarea substanţelor şi preparatelor
 chimice periculoase
• Legea nr. 426/2001- pentru aprobarea O.U.G.
 nr.. 78/2000 privind regimul deşeurilor
     LISTA
  principalelor amenzi
contravenţionale aplicate
 de inspectorii de muncă
 Amenzi aplicate de toţi inspectorii
      de muncă
• de la 3.000 RON la 10.000 RON pentru:
 *Refuzul unui angajator de a aduce la
 îndeplinire măsurile obligatorii dispuse
 de inspectorii de muncă, la termenele
 stabilite de aceştia;
• de la 4.500 RON la 9.000 RON pentru:
 *Împiedicarea în orice mod a
 inspectorilor de muncă să exercite
 controlul.
 Amenzi în domeniul securităţii şi
    sănătăţii în muncă

• de la 3.000 RON la 10.000 RON pentru:
 *Nerealizarea la termen a măsurilor
 dispuse de inspectorii de protecţie a
 muncii cu ocazia controalelor şi a
 cercetării accidentelor de muncă (art.
 20 din Legea 108/1999);
• de la 3.500 RON la 7.000 RON pentru:
 *Desfăşurarea de activităţi fără
 autorizaţie de funcţionare din punct de
 vedere al protecţiei muncii. Încălcarea
 altor reglementări legate de autorizaţia
 de funcţionare;
 *Împiedicarea accesului inspectorului
 de protecţia muncii la orice loc de
 muncă pentru control sau prelevări de
 probe de produse sau materiale (art. 41,
 al. 3 din Legea 90/1996 republicată);
• de la 3.000 RON la 6.000 RON pentru:
 *Neorganizarea activităţii de protecţiei
 muncii conform normelor în vigoare;
 *Utilizarea de echipamente tehnice care
 nu corespund normelor de securitate a
 muncii sau care nu sunt certificate din
 punct de vedere al securităţii muncii;
 *Neacordarea echipamentelor
 individuale de protecţie sau
 neînlocuirea celor uzate sau distruse;
 *Neîndeplinirea obligaţiilor patronului
 pe linie de protecţiei muncii (art. 41, al.
 4 din Legea 90/1996 republicată);
• de la 2.500 RON la 5.000 RON pentru:
 *Neîndeplinirea obligaţiilor patronului
 pe linie de protecţiei muncii (neluarea
 măsurilor prevăzute de norme şi alte
 reglementări cu privire la
 compartimentul de protecţia muncii,
 propaganda protecţiei muncii, selecţia,
 instruirea şi perfecţionarea
 personalului, etc);
 *Neacordarea alimentaţiei de protecţie
 şi a materialelor igienico-sanitare;
• de la 2.500 RON la 5.000 RON pentru:
  *Nerespectarea măsurilor de siguranţă
 privind lucrul la înălţime, în spaţii
 închise şi în condiţii de izolare,
 îngrădirea şi semnalizarea zonelor
 periculoase, căminelor şi golurilor,
 utilizarea instalaţiilor de sudare şi a
 recipienţilor sub presiune, revizia şi
 repararea echipamentelor tehnice,
 exploatarea mijloacelor de transport şi
 a celor de ridicat, etc. (art. 41, al. 5 din
 Legea 90/1996 republicată);
• de la 2.000 RON la 4.000 RON pentru:
 *Neprevederea clauzelor pe linie de
 protecţiei muncii în contractele
 individuale de muncă, contractele
 colective şi regulamentele de
 organizare şi funcţionare;
 *Modificarea stării de fapt după
 producerea accidentelor de muncă;
 *Expunerea la pericol a propriei
 persoane sau a altor persoane
 participante la procesul de muncă;
 *Neoprirea lucrului la apariţia unei stări
 de pericol iminent de accidentare sau
 îmbolnăvire profesională;
• de la 2.000 RON la 4.000 RON pentru:
 *Necomunicarea de îndată la ITM a
 accidentelor de muncă;
 *Încălcarea reglementărilor privind
 timpul de muncă, munca în schimburi,
 intensitatea muncii, marcarea şi
 întreţinerea căilor de acces şi circulaţie,
 părăsirea echipamentelor tehnice aflate
 în funcţiune (art. 41, al. 6 din Legea
 90/1996 republicată);
• de la 1.000 RON la 2.000 RON pentru:
 *Neînsuşirea şi nerespectarea normelor
 şi reglementărilor din domeniul
 protecţiei muncii;
 *Necomunicarea de îndată la ITM a
 accidentelor de circulaţie care au avut
 ca victime persoane aflate în
 îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 *Necercetarea şi neînregistrarea
 accidentelor de muncă;
• de la 1.000 RON la 2.000 RON pentru:
 *Accesul persoanelor neautorizate la
 locuri de muncă cu pericol deosebit;
 *Neîntocmirea sau netrimiterea la
 termen la ITM a situaţiilor sau
 rapoartelor în domeniul protecţiei
 muncii; (art. 41, al. 7 din Legea 90/1996
 republicată);
• de la 1.500 RON la 2.500 RON pentru:
 *Încălcarea prevederilor art. 8 conform
 O.U. 99/2000.
  Amenzi în domeniul relaţiilor de
        muncă
• de la 300 RON la 1.000 RON pentru:
 *Refuzul angajatorului de a elibera la
 cererea salariatului un document care
 să ateste activitatea desfăşurată de
 acesta, vechimea în muncă, în meserie
 şi în specialitate (art. 276, al. 1 lit. b din
 Legea 53/2003);
• de la 5.000 RON la 10.000 RON pentru:
 *Prestarea activităţii in zile de sărbători
 legale, necompensarea cu timp liber
 corespunzător in următoarele 30 de
 zile, acordarea unui spor la salariu de
 bază ce nu poate fi mai mic de 100%,
 salariaţilor care au prestat activitate în
 zilele de sărbători legale (art. 276, al. 1
 lit. f din Legea 53/2003);
• de la 4.500 RON la 9.000 RON pentru:
 *Împiedicarea în orice mod de către un
 angajator persoană fizică sau juridică, a
 inspectorilor de muncă să-şi exercite
 controlul (art. 20 din Legea 108/1999
 modificată prin H.G. 238/2002);
• de la 3.000 RON la 10.000 RON pentru:
 *Refuzul unui angajator persoana fizică
 sau juridică de a aduce la îndeplinire
 măsurile obligatorii dispuse de
 inspectorul de muncă la termenele
 stabilite de acesta.
• de la 4.500 RON la 9.000 RON pentru:
 *Refuzul angajatorului de a permite
 intrarea în incinta unităţii a organului
 de control sau de a pune la dispoziţia
 acestora documentele solicitate (art. 16
 din Legea 130/1999 modificată prin H.G.
 238/2002);
• de la 2.000 RON la 5.000 RON pentru:
 *Neîncheierea în formă scrisă a
 contractului individual de muncă (art.
 10 al. 1 lit. a din H.G. 247/2003);
         Infracţiuni
• * Neluarea vreuneia dintre măsurile
 prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la
 protecţia muncii, de către persoana care are
 îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de
 muncă, dacă prin aceasta se creează un
 pericol iminent de accidentare sau de
 îmbolnăvire profesională.
 - se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2
 ani sau cu amendă potrivit art.35 din Legea
 protecţiei muncii nr.90/1996 republicată
• * Neluarea vreuneia dintre măsurile
 prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la
 protecţia muncii, de către persoana care are
 îndatorirea de a lua aceste măsuri la locurile
 de muncă ce prezintă un pericol deosebit,
 dacă prin aceasta se creează posibilitatea
 producerii unui accident de muncă sau de
 îmbolnăvire profesională.
 - se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3
 ani sau cu amendă potrivit art.36 din Legea
 protecţiei muncii nr.90/1996 republicată
• * Nerespectarea de către orice
 persoană a măsurilor stabilite cu privire
 la protecţia muncii, dacă prin aceasta
 se creează un pericol iminent de
 accidentare sau de îmbolnăvire
 profesională.
 - se pedepseşte cu închisoare de la 3
 luni la un an sau cu amendă potrivit
 art.37 din Legea protecţiei muncii
 nr.90/1996 republicată
• * Nerespectarea de către orice
 persoană a măsurilor stabilite cu privire
 la protecţia muncii la locurile de muncă
 ce prezintă un pericol deosebit, dacă
 prin aceasta se creează posibilitatea
 producerii unui accident de muncă sau
 de îmbolnăvire profesională.
 - se pedepseşte cu închisoare de la 3
 luni la 2 ani sau cu amendă potrivit
 art.38 din Legea protecţiei muncii
 nr.90/1996 republicată
• * Repunerea în funcţiune a
 instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor
 anterior eliminării tuturor deficienţelor
 pentru care s-a dispus oprirea
 acestora.
• - se pedepseşte cu închisoare de la 3
 luni la 2 ani sau cu amendă potrivit
 art.39 din Legea protecţiei muncii
 nr.90/1996 republicată
• Dacă aceste fapte au fost săvârşite din
 culpă, minimul şi maximul special al
 acestor pedepse se reduc la jumătate.
• * Încasarea de către angajator de la salariaţi a
 contribuţiei datorate, potrivit legii pentru pensia
 suplimentară, a contribuţiei de 1% datorate
 Fondului pentru plata ajutorului de şomaj,
 precum şi a contribuţiei datorate pentru
 asigurările sociale de sănătate şi nedepunerea
 acestora în termen de 15 zile în conturile
 stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.
 - Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6
 luni sau cu amendă potrivit art.20 din Legea
 nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a
 persoanelor încadrate în muncă, cu modificările
 ulterioare.
Norme de protecţia
   muncii
 Care sunt sarcinile angajaţilor din
punct de vedere al protecţiei muncii
       (art. 12 din NGPM/2002)

   Angajaţii şi ucenicii, elevii şi/sau studenţii
 în practică trebuie:
• să-şi însuşească şi să respecte normele
 şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi
 măsurile de aplicare a acestora;
• să utilizeze corect echipamentele tehnice,
 substanţele periculoase şi celelalte mijloace
 de producţie;
• să nu procedeze la deconectarea,
 schimbarea sau mutarea arbitrară a
 dispozitivelor de securitate ale
 echipamentelor tehnice şi ale clădirilor,
 precum şi să utilizeze corect aceste
 dispozitive;
• să aducă la cunoştinţa conducătorului
 locului de muncă orice defecţiune tehnică
 sau altă situaţie care constituie un pericol de
 accidentare sau îmbolnăvire profesională;
• să aducă la cunoştinţa conducătorului
 locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
 accidentele de muncă suferite de persoana
 proprie, de alţi angajaţi sau de ucenicii, elevii
 şi/sau studenţii în practică;
• să oprească lucrul la apariţia unui pericol
 iminent de producere a unui accident şi să
 informeze de îndată conducătorul locului de
 muncă;
• să refuze întemeiat executarea unei
 sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în
 pericol de accidentare sau îmbolnăvire
 profesională persoana sa sau a celorlalţi
 participanţi la procesul de muncă;
• să utilizeze echipamentul individual de
 protecţie din dotare, corespunzător
 scopului pentru care a fost acordat;
• să coopereze cu angajatorul şi/sau cu
 angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
 securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta
 timp cât este necesar, pentru a da
 angajatorului posibilitatea să se asigure
 că toate condiţiile de muncă sunt
 corespunzătoare şi nu prezintă riscuri
 pentru securitate şi sănătate la locul său de
 muncă;
• să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la
 solicitarea organelor de control şi de
 cercetare în domeniul protecţiei muncii.
 Sarcinile şi obligaţiile profesorului
   Profesorul răspunde de respectarea
 legislaţiei şi a normelor de securitate a
 muncii în cadrul spaţiilor de învăţământ,
 cabinete, laboratoare, ateliere, săli de
 gimnastică şi a celorlalte locuri de muncă
  din raza sa de activitate, având următoarele
 sarcini şi obligaţii:
• în cabinete, laboratoare, ateliere, spaţii de
 învăţământ şi celelalte locuri de muncă să
 afişeze, în dreptul fiecărei maşini, instalaţii
 sau utilaj, instrucţiuni de folosire a acestora
 şi de protecţie a muncii;
• să întocmească instrucţiuni proprii de
 protecţie a muncii specifice locurilor de
 muncă, în funcţie de caracteristicile
 aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor existente,
 precum şi de condiţiile concrete în care se
 desfăşoară activitatea respectivă; pentru
 utilajele şi maşinile noi, care nu au prevederi
 în normele generale de protecţie a muncii, se
 vor elabora instrucţiuni proprii, iar la locurile
 de muncă se vor afişa tăbliţe avertizoare şi
 afişe sugestive;
• să efectueze instructajul de protecţie a
 muncii potrivit normelor a măsurilor de
 protecţie specifice locurilor de muncă
 respective;
• să asigure însuşirea de către elevi a
 cunoştinţelor şi formarea deprinderilor
 practice profesionale cu respectarea
 normelor de protecţie a muncii, să nu admită
 la lucru nici o persoană care nu a fost
 instruită, sau care nu şi-a însuşit
 cunoştinţele necesare de protecţie a muncii;
• să asigure o bună funcţionare a
 dispozitivelor de protecţie, a echipamentului
 individual de protecţie şi de lucru,
 răspunzând de aplicarea tuturor măsurilor de
 apărare individuală la locurile de muncă;
• să interzică elevilor părăsirea sau
 schimbarea locului de muncă fără aprobarea
 conducătorului de lucrări; în timpul pauzelor
 se vor respecta prevederile regulamentului
 de ordine interioară, privitor la circulaţia şi
 staţionarea persoanelor în cadrul unităţilor
 didactice de instruire;
• să anunţe conducerea instituţiei de
 învăţământ în legătură cu orice accident de
 muncă.
Instructajul de protecţie a
     muncii
Instructajul de protecţie a muncii

  Instructajul de protecţie a muncii se
efectuează de cei care organizează,
controlează şi conduc munca şi
activităţile şcolare şi extraşcolare.
Instructajul de protecţie a muncii se
efectuează persoanelor care lucrează în
spaţii didactice de instruire sau în alte
locuri de muncă unde există pericol de
accidente sau îmbolnăviri profesionale.
   Instructajul de protecţia muncii constă
 din:
• a) Instructajul introductiv general se
 face personalului angajat şi ucenicilor,
 elevilor şi/sau studenţilor la începutul anului
 şcolar şi ori de câte ori se trece la o activitate
 diferită de cea pentru care au fost instruiţi în
 anul respectiv.
   Instructajul se efectuează de către
 conducătorul de lucrări (profesor, inginer,
 maistru-instructor, tehnician ş.a.).
   În instituţiile de învăţământ în care este
 organizat cabinet de protecţia muncii,
 instructajul se va desfăşura în acest cabinet.
   În cadrul instructajului introductiv general
 se vor prezenta, în principal, cunoştinţe
 privind:
• importanta cunoaşterii şi respectării
 normelor de securitate şi igienă a muncii:
 drepturi, obligaţii, importanţa respectării
 disciplinei la locul de muncă;
• semnalizarea de securitate în incinta
 instituţiei, întreprinderii, circulaţia la locul de
 muncă şi în cadrul atelierului;
• cunoaşterea locurilor cu pericol de explozii,
 incendii etc. şi a interdicţiilor pentru aceste
 locuri;
• reguli privitoare la transportul, manipularea
 şi depozitarea materialelor cu indicarea
 limitelor greutăţilor admise (tab. 2 din
 NGPM) pe sexe şi categorii de vârstă, poziţii
 ergonomice corecte la ridicarea şi
 transportul manual al greutăţilor etc.;
• reguli privitoare la manipularea şi transportul
 materialelor inflamabile, explozibile şi toxice
 (NSPM[1] 57);
• reglementările în vigoare privind acordarea
 echipamentului de protecţie ori a
 echipamentului de lucru, importanţa şi
 obligativitatea folosirii acestuia
• (se întocmeşte o listă internă de dotare cu
 echipament individual de protecţie (EIP) în
 conformitate cu prevederile Normativului
 cadru de acordare şi utilizare a EIP aprobat
 prin Ordinul MMSSF 225/1995);
• importanţa şi obligativitatea folosirii
 dispozitivelor de protecţie;
• folosirea şi întreţinerea sculelor de mână;
• interdicţia privind intervenţiile sau lucrul la
 maşini şi instalaţii în afara activităţii ce le-a
 fost stabilită sau a sarcinilor repartizate;
• importanţa ordinii şi curăţeniei pe căile de
 acces şi la locul de muncă;
• noţiuni generale de electrosecuritate,
 ventilaţie şi iluminat;
• noţiuni de igiena muncii;
• acordarea primului ajutor în caz de
 accidentare (accidente datorate curentului
 electric, şoc caloric, intoxicaţii, răni, fracturi,
 traumatisme interne etc.);
• noţiuni generale privind prevenirea şi
 stingerea incendiilor etc.
    În cazul vizitelor cu caracter didactic,
  făcute în grup de către elevi, instruirea va fi
  efectuată în prezenta tuturor acestor
  persoane, după care conducătorul grupului
  respectiv va semna fişa colectivă de
  instructaj (Anexa 82 la NGPM 2002) şi va da
  grupului dispoziţiile necesare privind
  păstrarea disciplinei pe toata durata vizitei.
•   b) Instructajul la locul de muncă se
  efectuează de către conducătorul locului de
  muncă respectiv (profesor, inginer, maistru-
  instructor, tehnician ş.a.) tuturor elevilor şi
  altor persoane care urmează să-şi
  desfăşoare activitatea în mod temporar sau
  permanent, la acest loc de muncă.
   Durata instructajului la locul de muncă nu
 va fi mai mică de 8 ore în funcţie de condiţiile
 în care se desfăşoară munca şi de
 complexitatea agregatelor.
• c) Instructajul periodic se efectuează la
 locul de muncă de către conducătorul
 respectiv (profesor, inginer, maistru-
 instructor, tehnician): elevilor şi tuturor
 persoanelor care îşi desfăşoară activitatea la
 acel loc de muncă şi are ca scop să
 reamintească normele de protecţie a muncii,
 să corecteze lipsurile manifestate şi să
 întărească disciplina în respectarea acestora.
  Acest instructaj se va efectua folosind:
demonstraţia practică, materiale sugestive şi
documentare (grafice, fotografii, planşe cu
aspecte concrete din activitatea colectivului
etc.).
  Intervalul dintre două instructaje
        periodice
• Intervalul dintre două instructaje periodice
 pentru angajaţi va fi stabilit prin instrucţiuni
 proprii în funcţie de condiţiile de muncă din
 instituţia de învăţământ. Pentru personalul
 tehnico-administrativ intervalul între 2
 instructaje periodice va fi de cel mult 12 luni.
• Instructajul (general introductiv, la locul de
 muncă şi periodic) se va consemna în mod
 obligatoriu în fişa individuală de instructaj.
 Verificarea însuşirii instructajului
     de protecţia muncii
   Verificarea însuşirii instructajului de
 protecţia muncii se face astfel:
• pentru elevi de către şefii de catedră şi
 conducătorii de lucrări (profesor, inginer,
 maistru-instructor, tehnician etc.);
• pentru personalul didactic, auxiliar,
 economic şi administrativ, de către
 conducătorul instituţiei de învăţământ;
• pentru conducătorii instituţiilor de
 învăţământ, de către împuterniciţi ai
 inspectoratului şcolar sau ai ministerului sau
 organului central în subordinea căruia
 funcţionează instituţia de învăţământ.
Semnalizarea de
 securitate
• Semnalizarea de securitate reprezintă un
 ansamblu de reguli şi măsuri obligatorii
 aplicate în vederea atenţionării asupra
 riscurilor existente, care nu pot fi evitate sau
 limitate suficient prin mijloace tehnice de
 protecţie sau măsuri de organizare a muncii.
 Se realizează conform prevederilor Ordinului
 MMSSF nr. 599/1998 privind prescripţiile
 minime pentru semnalizarea de securitate
 şi/sau de sănătate la locul de muncă.
marcaje
Stresul vizual
    Simptomele directe ale stresului vizual
  sunt:
•  ochi iritaţi;
•  senzaţia de arsură la nivelul ochilor;
•  vedere înceţoşată;
•  tensiune la nivelul ochilor;
•  dureri de cap;
•  ameţeli;
•  dificultăţi de focalizare;
•  miopie;
•  dublarea imaginii;
•  modificări în percepţia culorilor.
   Simptomele indirecte ale stresului vizual
 pot include:
• dureri la nivelul muşchilor şi oaselor ( gât,
 spate, umeri, încheietura mâinilor, degete );
• oboseală fizică excesivă;
• eficienţă vizuală scăzută în desfăşurarea
 activităţii.
   Din 1992, statele din Uniunea Europeană
 au promulgat legi naţionale referitoare la
 designul punctelor de lucru, la activită-ile
 curente şi la sănătatea şi protecţia
 lucrătorului, cu prevederi pentru protejarea
 vederii. În România nu există astfel de legi.
Documentare,realizare şi tehnoredactare:
  Prof. Ioana-Mihaela Popescu

								
To top