DANSK-ENGELSK ORDLISTE OVER FAGLIGE UDTRYK by wmr1gS0

VIEWS: 50 PAGES: 12

									DANSK-ENGELSK ORDLISTE OVER FAGLIGE UDTRYK


A

á conto                 on account
administrationsomkostninger       management expenses, overheads,
                    overhead charges
administrative omkostninger       aministrative costs/expenses
adoptivbarn               adopted child
afbetalingskontrakt           hire-purchase agreement/contract
afdrag                 part-payment
afdragsvis indtægtsføring (som i
ligningsloven § 27A)          installment method
afgift                 duty, tax, impost
afgørelse                decision, settlement, resolution
afskrive (i regnskaber)         write off/down, depreciate
afskrivning               writing off/down,
                    provision/allowance for
                    depreciation, amortization
afskrivning med lige store beløb    straight-line depreciation
afsætte (til skatter)          set aside (for taxes), earmark
akkumuleret indtægt           accumulated income
aktie                  share (U.K.), stock (U.S.)
aktiekapital              share capital, capital stock
aktieselskab              joint-stock company, limited
                    (liability) company
aktieselskabs ordinære
general-forsamling           annual ordinary general meeting
aktieselskabs vedtægter/love      articles of association
aktieudbytte              dividend
aktionær                shareholder, stock-holder
aktiver                 assets
almennyttigt boligselskab        non-profit housing society
amortisering              amortization, redemption
amt                   (omtrent) county
amtskommune               (omtrent) county borough
andel                  share, part
andelsselskab              co-operative society
anke                  complain, appeal
ankenævn                board of appeal
anmodning                request, requisition
ansøger           applicant
ansøgning                application
ansøgningsfrist             deadline
arbejdsløshedsunderstøttelse (for-
sikring)                unemployment benefit
arbejdsløshedsunderstøttelse (off.)   unemployment relief
arbejdsmarkedsbidrag          social security contribution
appel                  appeal
arv                   inheritance
arveafgift (boet som sådant)      estate duty (tax)
arveafgift (på den enkelte arving)   inheritance duty (tax)
arving (kvinde)             heir (heiress)
attest                 certificate
attestere              certify, attest
B

baisse                slump, decline, sell short
baisse-spekulation          bearing, speculation for a fall
bankindestående           bank deposit
bankkonto              bank(ing) account
befordringsfradrag          deductible travelling expenses
befordringsudgifter         transportation expenses
begravelseshjælp           death/funeral benefit, funeral
                   assistance
begrænset skattepligt        limited tax liability
behandling af et dødsbo       administration of an estate (of a
                   deceased person)
berettiget (begunstiget) i en
"trust", dødsbo, etc.        beneficiary
berettiget til dividende       beneficial owner of dividend
beskatning              taxation
beskatning (efter særlig beskat-
ningstabel)             optional tax
bestyrelse (i et A/S)        board of directors
bestyrelseshonorar          directors' fee
besyrelsesmedlem           member of the board of directors
bestyrer (af en "trust", formue)   trustee
betalbar               payable
bidrag (efter skilsmisse, både til
hustru og børn)           maintenance
bidrag (før skilsmisse og kun til
hustru)               alimony
bidragsforskud            advance payment of
                   maintenance/alimony
bidragspligtig            liable to pay maintenance/alimony
bidragsresolution          maintenance order
bilag (tillæg)            annex
bilag (i breve)           enclosure
bilag (i en retssag)         exhibit
bilag (i et regnskab)        voucher
bopæl (fast/midlertidig)       address (permanent/temporary)
bogføre               enter, post
bogføring              book-keeping, entering
boks                 safe-deposit box
boligsikring             housing benefits
bosiddende (hjemmehørende i DK)   resident (of Denmark)
brandforsikring           fire insurance
brandskadeerstatning         fire indemnity
brugshaver              user, usufructuary
brugsret               user, right of use
bruttofortjeneste          gross profit
bruttoindtægt            gross income/earnings
bruttoløn              gross salary
byggegrund              site, plot
børnetilskud             (omtrent) child allowance, family
                   allowanceC

check                 cheque, check (U.S.)
checkkonto              cheque account
civilstand              marital status

D

dagpenge               daily allowance,
                   maintenance/subsistence allowance
datterselskab             subsidiary (company)
debitere en konto           debit an account, charge to an
                   account
depositum               deposit, (håndpenge)
                   earnest/covering money
diskontere en veksel         discount a bill (of exchange)
dividende               dividend
dividende fra brugsforeninger, etc.  patronage dividends
dobbeltbeskatning           double taxation
dom (i en retssag)          judgment, sentence, verdict
domicil                domicile
donator                donor, benefactor
drifssted               permanent establishment
drive en forretning          conduct/run a business
drive en virksomhed          carry on a trade/business
dubiøse fordringer          bad depts
dødsbo                estate (of a deceased person)
dåbsattest              certificate of baptismE

efterbeskatning            supplementary taxation
egenveksel              promissory note
ejendom                property
ejendomsbeskatning          taxation of real property
ejendomsret              ownership, title
ejendomsskat             tax on real property
ekspropriation            expropritation
ekspropriationshjemmel        eminent domain
ekspropriere             expropriate
ekstraordinær skatteansættelse (med
efterfølgende hurtig inddrivelse)   jeopardy
erhverv                occupation, trade
erhvervelse              acquisition
erhvervsmæssig indkomst        commercial profits of an
                   enterprise
fagforening              trade union
fagforeningskontingent        trade union
                   subscription/contribution
fagmæssig               technical
faktura              invoice, bill
fast ejendom            real property, real estate (U.S.)
filial               branch, branch office
finansår              financial year, fiscal year
firma               firm
flygtning             refugee
flytte til DK           move to Denmark
folkepension            old-age/national pension
folkeregister           national register
fond                fond, foundation
forbrugsafgift           excise (duty), consumption tax
fordring (-er)           demand, outstanding, (accounts
                  receivable)
forening              association, society
foretagende            undertaking, enterprise
forfaldstid            maturity
forfatterret            law of copyright
forlagsret             copyright
formue               means, funds, fortune
formue under særskilt bestyrelse  trust
formuegenstande          capital assets
formuegode             benefit
formueskat             (central government) capital tax
forpagter             tenant (af jord), concessionnaire
forpagtning            leasing
forretningsforbindelse       business connection/relation
forretningsmæssigt salg      commercial sale
forsikring             insurance
forsikringspræmie         insurance premium
forsikringsselskab         insurance company
forsikringstager          policy-holder, the insured
forsørgelsesforening        friendly/benevolent society
forsørger             bread-winner, supporter
fortjeneste            earnings, profit
forældelsesfrist          period/term of limitation,
                  limitation period
fradrag              deduction
fradragsberettiget         decuctible
fraskilt, (kvinde)         divorced, (divorcee)
fremføre til senere indkomstår   carry over/forward
fremstillingsomkostninger     costs of production/manufacture
friaktie              bonus share
friaktieudstedelse         stock split
frist               respite, delay, time-limit
fritagelse for skat        exemption/immunity from taxation
fritagelse for skattepligt     exemption from tax liability
fuldmagt              authority, (skriftlig) power of
                  attorney
fusion (ved dannelse af en nyt
selskab              consolidation
fusion (ved sammensmeltning af
eksisterende selskaber)      merger
fælleseje             joint property
fællesejemidler          community property
føderal indkomstskat (U.S.)    federal income tax
fødselsattest           birth certificate
føre regnskab           keep accounts
første instans          court of first appealG

gave               gift, donation, grant
gavegiver             donor
gavemodtager           donee
generalforsamling (i et A/S)   general assembly, (general
                 meeting)
gennemgang af regnskaber     analysis of accounts
gevinst (i lotteri, spil, etc.)  profit, (prize)
give afkald på          renounce, give up
give oplysninger om        give/supply information
godtgørelse            remuneration, consideration

H

handel              trade
handelsaktieselskab        trading (joint-stock) company
handelsforbindelse        commercial/trade/business
                 relations
handelskøb            trade purchase
handelsrejsende          (commercial) traveller,
                 travelling salesman (U.S.)
handelsværdi           market/commercial value
henføre fortjeneste til et
regnskabsår            profit/attribute by reference to
                 an accounting year
henstand             respite, further/more time
hjemsted             (legal) domicile, place of
                 residence
holde skadesløs          indemnify
honorar              fee, service fee
hovedkontor            head/central/main/general office
husleje              rent
hverdag              weekday, workday
Højesteret            Supreme CourtI

I original            in the original
ikke-forsørger med skattemæssig
forsørgerstatus          head of household
ikke-udloddet fortjeneste     retained profits
indbyrdes forbundne selskaber   affiliated corporations
inddrive             enforce
indfrielse            taking up, paying off
indgå ægteskab          marry
indkomst (af forretning)     income (from business or
                 industrial activity)
indkomst (af kapital)       income (from capital)
indkomst (af landejendom)      income (from agricultural real
                   property)
indkomst (af personlige ydelser)   income (from personal services)
indkomstskat             income tax
indkomstskat til kommunen      local income tax
indkomstskat til staten       state income tax
inkomstår              income year
indtægt af fast ejendom       income from real property
indtægtsbestemt           earnings-related, income-related
indtægtskilde            source of income, (offentlig)
                   source of revenue
indvandre              immigrate
interessent             partner, interested party
interessentskab           partnership
interimsbevis            scrip
inventar               furnishings, equipment
inventar (fast)           furniture
inventarfortegnelse         inventory
investeringsfradrag         investment tax credit

K

kapitalforsikring          endowment assurance/insurance
kapitalgevinst ved salg efter en
vis besiddelsesperiode        long-term capital gain
kapitalgevinst ved salg inden for
en vis frist, hvor fortjeneste be-
skattes som alm. indkomstskat    short-term capital gain
kapitalgevinster (kapitalvinding)  capital gains/profits
kapitalindskud            (til livsforsikring) single
                   payment, (til livrente) purchase
                   money
kapitalopsparing           accumulation of capital
kapitalvindingsskat         capital gains tax
kaution               guarantee, surety(ship)
kautionere for            guarantee, bail (i en retssag)
kautionist              guarantor, surety
kildeskat              deduction of taxes at source,
                   Pay-As-You-Earn system (PAYE)
klageskrift             written complaint
klageskrivelse            letter of complaint
kommanditselskab           partnership company limited by
                   guarantee
kommunal indkomstskat        local income tax
kommune               (omtrent) municipal borough
konkurs               bankruptcy, bankrupt
konkursbo              bankrupt estate
kontanter              cash
krav om nedslag           claim for relief
kredit                credit
kursværdi              quoted value, market value/price
kvittere for             sign for
kvittering              receipt
køb og salg af samme aktier næsten
samtidig               wash sales
købekontrakt             contract of sale, sales contract
L

lager (bygning)        stock, goods on hand, (warehouse)
landsret            Danish High Court of Justice
                (Western/Eastern)
lavere instans         inferior court
leje (vb)           hire, rent (om beboelse)
lejekontrakt          lease
lejer             tenant (af bolig), lodger (af
                værelse)
leveomkostninger        costs of living
liberalt erhverv        (liberal) profession
licens             licence, permit
ligningsmæssigt fradrag    (omtrent) deduction for
                assessment purposes
livrente            (life) annuity
livsforsikring         life insurance
lovbestemt           fixed by law
lovforslag           bill
løn (arbejders)        pay, wages
løn (funktionærs)       salary
løsøre             movables, movable furniture
løsørelegat (ved testamente)  bequest
låne (selv)          borrow
låne (ud)           lend, advance
långiver            lender
låntager            borrowerM

maskeret udbytte        disguised dividend
maskiner og anlæg       machinery and plant
matrikelnummer         title number
medejer            joint-owner, co-owner
medejer i et firma       partner
mindreårig           under age, minor
moderselskab          parent company
modtager (gavemodtager)    recipient
moms              added-value tax
myndighed           authority, power, (kommunale)
                municipal/local authorities,
                (lovgivende) the legislatureN

navnebeskyttelse        the protection of family names
nedskrevet værdi        substituted/transferred basis
netto-fortjeneste       net profit
nettoindkomst         net income
nettopris            net price
normalbidrag          standard allowance, statutory
                allowance
notering            quotation
næring (ved handel)       trade, businessO

obligation           bond
offentlig            public
oms               purchase tax (på varer), turnover
                tax (på en omsætning)
opgive             forgo
opkrævning           dept collection
oplysninger           information, statements
oprindelig trustkapital     corpus
opskrevet værdi         stepped-up basis
opsumering           summing up, summary
optage fortegnelse over     make an inventory of
overskud            surplus, profit, excessP

pant (håndpant)         security, lien
pantebrev (i.e. fast ejendom)  mortgage bond
pari              par (of exchange)
partreder            part owner
passiver            liabilities
patentrettigheder        patent rights
personfradrag          personal
                allowance/deduction/exemption
progressiv (om skat)      graduated
proportional skal        flat-rate tax
protokol            journal, minutes
provision            commission, percentage
præferenceaktie         preference share/stock
påligning            assessment
pålydende værdi         face/nominal value
påløbne renter         accrued interest
påstå at            claim thatR

rabat              discount
realkredit           credit secured by mortgage on
                real property/estate
realkreditinstitut       mortgage-credit institute
realkreditlån          mortgate-credit loan
referat             account, report, minutes
regning             bill, account, invoice
regnskabsmæssig korrekt medregning
af indtægter og udgifter       accrual basis
regnskabsperiode           accounting/financial period
regnskabsår             accounting year
reguleret afståelsesvederlag     amount realized
reguleret anskaffelsessum      adjusted basis
rejseomkostninger          travelling expenses
rentefradrag             (omtrent) exemption/deduction of
                   interest on loan(s)
rentesats              rate of interest
reparationsomkostninger       cost of repair(s)
reservefond             reserve (fund)
respit                respite, delay
retsafgørelse            judicial/legal decision
retstilfælde             legal case
revision               examining of accounts
revisor               accountant, auditor
revisor, autoriseret i U.K.     chartered accountant
revisor, autoriseret i U.S.     certified public accountant
revisor, statsautoriseret i DK    state-certified auditor
royalty               royaltyS

saldoafskrivning           balance-sheet depreciation,
                   (skatteret) declining balance
salær                fee, remuneration
sambeskatning            joint taxation (for married
                   couples)
sameje                co-ownership
samtidighedsskat           pay-as-you-earn system (PAYE),
                   pay-as-you-go system (U.S.)
sats                 rate
selskab               company, corporation (U.S.)
selskab med få aktionærer, der
skattemæssigt behandles som
interessentskab           small business/tax option
                   corporation
selskab oprettet med begrænset
formål og levetid          collapsible corporation
selvangivelse            (income) tax return, income-tax
                   report (U.S.)
selvangivelse for flere sambe-
skattede selskaber          consolidated return
separation              judicial separation
separationsbevilling         grant of separation
skadeserstatning           compensation (of damages)
skattebeløb             tax amount
skattefradrag for forsørger     tax allowance for exemption
skattefri              tax-free
skattefrihed             tax exemption
skattelempelse            tax relief
skatteligning            assessment (of taxes)
skattemæssigt hjemsted        fiscal domicile
skatteopkrævning           collection of taxes
skattepligt             tax liability
skattesats              tax rate
skattesvig              tax fraud
skatteudbytte            revenue from taxation
skatteunddragelse (lovlig)      fiscal avoidance
skatteunddragelse (ulovlig)     fiscal evasion
skatteyder              taxpayer
skatteår               tax/fiscal year
skilsmisse              divorce
skilsmissebevilling         divorce decree
skovbrug               forestry
skøde                conveyance
skøde på fast ejendom        deed
slutseddel              broker's contract note
slutskat               final tax
socialhjælp             public assistance
socialrådgiver            social worker
socialt bedrageri          (omtrent) fraud upon public
                   assistance
socialt boligselskab         non-profit-making
                   building/housing society
specificere             specify, itemize
stamaktie              ordinary share, common stock (U.S.)
statsborger             citizen
stiftelsesoverenskkomst       Memorandum of Association
stifteren af en "trust"       grantor
stipendium              scolarship, fellowship
straf for urigtig selvangivelse   penalty for false return
studielån              educational maintenance allowance
stå under værgemål (formynderskab)  be under guardianship
substansforbrug           depletion
svind                waste, loss
sygesikring             health insurance, (offentlig)
                   National Health Insurance
særbeskatning            special taxation, separate
                   assessment
særeje                separate estate/property
særlig amerikansk, progressiv skat  sum of the year-digits
særlig skat på et selskabs ikke-
udloddede indkomst          accumulated earnings tax
sømandsskat             seamen's taxT

tab                 loss
tab som følge af ulykkestilfælde
og lign.               casualty loss
tage i forpagtning          take on lease
tantieme               commission on profit(s)
tegne aktier             subscribe (for) shares
tegningsret             subscription right
testamente              will, last will and testament
testamentorisk legat vedr. fast
ejendom                devise
tilbageføre til tidl. regnskabsår   carry back
tilbagekøb               repurchase
tilbehør                accessories, appliances
tilbud itl funktionærer om at købe
aktier i selskabet - normalt til
favorabel pris             stock option
tillægsskat              additional tax
toldafgift               (customs) duty, customs
transportomkostninger         transport chargesU

ubegrænset skattepligt         unlimited tax liability
ubegrundet               groundless, unfounded
ubekræftet               unconfirmed, unverified
ubetalt                unpaid (for), non-paid
udbytte                output, profit, proceeds,
                    dividend
udbytteskat              coupon tax
uddannelse               education
uddannelsesstøtte           financial aid to students
uddrag af en protokol         extract from a report
udestående               outstanding (balance/amount)
udfylde en selvangivelse        file a return
udfylde en selvangivelse ved sam-
beskatning               file a joint return
udfylde en særskilt selvangivelse   file a separate return
udleje                 hire out
udleje (om boliger)          let (out), rent
udlodde                distribute
udpantning for skatter         distress, distraint, execution
udstedelse               issue, emission, execution
udsættelse               putting off, postponement
udvandre                emigrate
ufrivillig afståelse eller opgivelse  involuntary conversion
ugyldig                invalid, not valid
ukorrekte oplysninger         incorrect statements
ulovlig                illegal, unlawful
ulykkesforsikring           accident insurance
umyndig                incapacitated, (mindreårig) minor
underskud               deficit, deficiency
uskiftet dødsbo            undivided estate (of a deceased
                    person)V/W

valuta                 currency, foreign exchange
varelager               stock (in-trade)
varer                 goods
varmeomkostninger           cost(s) of heating
vederlag                payment, consideration
vedtægter              rules, regulations
veksel                bill of exchange
vekselkurs              rate of exchange
vildledende oplysninger       misleading statements
virksomhed (d.v.s. et foretagende)  business, firm
værdi til skatteansættelse      assessed value
værdiforringelse           depreciation
værdipapirer             securities
værge                guardianX/Y/Z/Æ/Ø/Å

ydelse                payment, (afgift) duty, (gebyr)
                   fee, (bidrag) contribution

ægtefællers sam-og fælleseje     tenancy by the entirety

								
To top