Republika Crna Gora - DOC

Document Sample
Republika Crna Gora - DOC Powered By Docstoc
					Apotekarska ustanova Crne Gore i Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne
Gore
Ljubljanska bb,
Vaka Đurovića bb,
Podgorica

      ZAPISNIK O PREGLEDU, OCJENI I UPOREĐIVANJU PONUDA
           broj ________ od 20.01.2011. godine

I Predmet nabavke:

Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ljekova,
medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija za potrebe javnih zdravstvenih ustanova
u Crnoj Gori čiji je osnivač Republika, na nivou godišnjih potreba, broj 0510, objavljen
dana 08.10.2010.g. na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglašen u dnevnom
listu «Pobjeda« dana 09.10.2010. godine.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, otpočela je sa postupkom vrednovanja dana
05.11.2010.g., u 10 sati, u prostorijama Apotekarske ustanove Crne Gore, ul. Ljubljanska
bb, Podgorica.

Članovi Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda imenovani su rješenjem broj 5121. od
04.10. 2010. godine, od strane direktora Apotekarske ustanove Crne Gore.

Komisija je radila u sastavu:

1. Radoman Dragaš, dipl.ecc., predstavnik AU Crne Gore, predsjedavajući,
2. Snežana Stanković, dipl,farm., predstavnik AU Crne Gore, član,
3. Milica Popivoda, dipl.farm., predstavnik AU Crne Gore, član,
4. Ljiljana Vujisić, dipl.pravnik, predstavnik Ministarstva zdravlja Crne Gore, član,
5. Nebojša Todorović, dipl.ing., predstavnik Ministarstva zdravlja Crne Gore, član,
6. dr Majda Šahman, predstavnik Uprave za lijekove, član,
7. Olgica Knežević, dipl.farm., predstavnik Fonda, član,
8. Aleksa Miranović, dipl.pravnik., predstavnik Fonda, član,
9. Ružica Milutinović, dipl.ecc., predstavnik Fonda, član.

II Na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ljekova,
medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija za potrebe javnih zdravstvenih ustanova
u Crnoj Gori čiji je osnivač Republika, na nivou godišnjih potreba, pristigle su ponude
slijedećih ponudjača:

  1. »Netpharm« DOO, Podgorica
    zavedena pod brojem 5653 od 03.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Netpharm« odnosi se na lot 3.

  2. »Amico« DOO, Podgorica
    zavedena pod brojem 5656 od 03.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Amico« odnosi se na lot 3.

  3. »Sanmed«, Austrija
    zavedena pod brojem 5664 od 03.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Sanmed« odnosi se na lotove 1, 2 i 3.


                       1
4. »Lemis Handels GMBH«, Austrija
  zavedena pod brojem 5665 od 04.112010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Lemis Handels« odnosi se na lotove 3 i 4.

5. »Vilab pharm«, Kipar
  zavedena pod brojem 5666 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Vilab pharm« odnosi se na lot 1.

6. »Pharmaswiss«, Beograd
  zavedena pod brojem 5667 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Pharmaswiss« odnosi se na lot 1.

7. »AMG pharm« DOO, Danilovgrad
  zavedena pod brojem 5668 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »AMG pharm« odnosi se na lot 1.

8. »Glosarij« DOO, Cetinje
  zavedena pod brojem 5669 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Glosarij« odnosi se na lotove 1, 2 i 3.

9. »Valentis«, Beč, Austrija
  zavedena pod brojem 5670 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Valentis« odnosi se na lot 1.

10. »Heintel GMBH« Beč, Austrija
  zavedena pod brojem 5671 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Heintel« odnosi se na lot 3.

11. »Medinic« DOO, Beograd
   zavedena pod brojem 5673 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Medinic« odnosi se na lot 1.

12. „Osmi red-D“ Podgorica
   zavedena pod brojem 5674 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Osmi red-D« odnosi se na lotove 1, 2 i 3.

13. »Farmont M.P.« DOO, Podgorica
  zavedena pod brojem 5675 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Farmont M.P.« odnosi se na lotove 1,2 i 3.

14. »Dubai« DOO, Cetinje
  zavedena pod brojem 5676 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Dubai« odnosi se na lotove 1,2,3 i 5.

15. »Unihemkom«, DOO, Podgorica
  zavedena pod brojem 5677 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Unihemkom« odnosi se na lot 1.

16. »Baypharm« DOO, Podgorica
  zavedena pod brojem 5678 od 04.11.2010. godine.
   Ponuda ponuĎača »Baypharm« odnosi se na lotove 1,2,3 i 4.                    2
  17. »Farmalab« DOO, Podgorica
   zavedena pod brojem 5679 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Farmalab« odnosi se na lotove 1 i 3.

  18. „Hemomont“ DOO, Podgorica
   zavedena pod brojem 5680 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Hemomont« odnosi se na lot 1.

  19. »Farmegra« DOO, Podgorica
   zavedena pod brojem 5681 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Farmegra« odnosi se na lotove 1,2,3 i 5.

  20. »Gruoppo tessile« DOO, Podgorica
   zavedena pod brojem 5682 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Gruoppo tessile« odnosi se na lot 3.

  21. »Donator« DOO, Podgorica
   zavedena pod brojem 5683 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Donator« odnosi se na lot 3.

  22. »Spektar« DOO, Čačak
   zavedena pod brojem 5684 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Spektar« odnosi se na lot 3.

  23. »Montemedicom« DOO, Podgorica
   zavedena pod brojem 5685 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »Montemedicom« odnosi se na lot 1.

  24. »MPM« DOO, Podgorica
   zavedena pod brojem 5686 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »MPM« odnosi se na lot 1.

  25. »PDG« DOO, Podgorica
   zavedena pod brojem 5687 od 04.11.2010. godine.
    Ponuda ponuĎača »PDG« odnosi se na lotove 1 i 3.


III
Tenderskom dokumentacijom traženi su dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 45 i 51
Zakona o javnim nabavkama, u originalu, ovjerenoj kopiji ili elektronskom obliku, sa rokom
izdavanja koji ne može biti duži od 6 mjeseci prije dana objavljivanja poziva za javno
nadmetanje, i to su:
1. Dokaz da ponuĎač nije pravosnažno osuĎen za krivično djelo iz člana 46. Zakona
  o javnim nabavkama i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi
  odreĎenom privrednom djelatnošću – izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća
  potvrda nadležnog organa,
2. Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuĎač ima
  sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno
  obavljanje djelatnosti,
3. Dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i
  zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,
4. Izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju – bilans uspjeha i bilans stanja,
  odnosno izvještaj ovlašćenog revizora u slučajevima gdje je to zakonom kojim se

                      3
   ureĎuju pitanja računovodstva i revizije propisano, za posljednje tri godine,
   odnosno ako je privredno društvo registrovano kasnije za period od registracije.
5.  Dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije – potvrda suda,
   odnosno nadležnog organa države sjedišta;
6.  Dokaz da plaćanja prema ponuĎaču nijesu obustavljena – odgovarajući bankarski
   izvodi, potvrda ili izjava o finansijskoj podobnosti banke čiji je komitent pravno lice;
7.  Izjava o nezavisnosti
8.  Ovlašćenje proizvoĎača da ponuĎač može ponuditi njegovu robu po predmetnom
   tenderu (br.0510).

Pozivom za dostavljanje ponuda i tenderskom dokumentacijom zahtijevan je rok plaćanja
koji ne može biti kraći od 90 dana od dana isporuke.

Pozivom za dostavljanje ponuda i tenderskom dokumentacijom zahtijevan je rok isporuke
koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema narudžbe.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Netpharm« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i
garancija ponude u iznosu od 4.199,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, u ponudi ovog ponuĎača za proizvode proizvoĎača „Pentaferte“ koji su ponuĎeni
u poziciji 0301014 i proizvode proizvoĎača „Securamed“ koji su ponuĎeni u pozicijama
0301033, 0301034, 0301035, 0301036, 0301037, 0301038, 0301039, 0301040 i 301041,
nije dostavljeno rješenje odnosno potvrda o prijemu zahtjeva za upis medicinskog sredstva
u registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije za ljekove i medicinska
sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov naveden u tenderskoj
dokumentaciji, pa je Komisija za navedene pozicije, ponudu ovog ponuĎača odbacila kao
neispravnu.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Amico« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 310,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti
ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i
prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, u ponudi ovog ponuĎača za ponuĎene proizvode (pozicije 0301152 i 0301153)
nije dostavljeno rješenje odnosno potvrda o prijemu zahtjeva za upis medicinskog sredstva
u registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije za ljekove i medicinska
sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov naveden u tenderskoj
dokumentaciji, pa je Komisija ponudu ovog ponuĎača, u cjelosti, odbacila kao neispravnu.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
»Sanmed« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude
u iznosu od 70.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti
ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i
prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača »Lemis
Handels GMBH« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 3.800,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.


                        4
Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača »Vilab
pharm« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude u
iznosu od 10.700.00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti
ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i
prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
»Pharmaswiss« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 50.691,12 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, utvrĎeno je da za proizvode proizvoĎača „Eli Lilly“ koji su ponuĎeni u pozicijama
0104001, 0104004 i 0104005 nije dostavljeno rješenje, odnosno potvrda o prijemu
zahtjeva za upis medicinskog sredstva, tj. igala koje je ponuĎač bio dužan da ponudi gratis
uz ponuĎene insuline, u registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije za
ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov
naveden u tenderskoj dokumentaciji, pa je Komisija za navedene pozicije, ponudu ovog
ponuĎača odbacila kao neispravnu.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»AMG« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 42.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, Komisija je utvrdila da se dostavljeno ovlašćenje proizvoĎača „Raffarm“ ne
odnosi na poziciju 0101382, pa je ponuda za navedenu poziciju odbačena kao neispravna.
Komisija je utvrdila da proizvodi proizvoĎača „Deva“ nijesu registrovani u zemljama EU, pa
je donijela odluku da ponudu za pozicije 0101008, 0101010, 0101274, 0101275, 0101303 i
0101304 u kojima su ponuĎeni proizvodi navedenog proizvoĎača odbaci kao neispravnu.
TakoĎe, za proizvode proizvoĎača „Atral“ u ponudi nije dostavljen dokaz o registraciji, pa
je za pozicije 0101289 i 0101290 u kojima su ponuĎeni proizvodi ovog proizvoĎača
ponuda odbačena kao neispravna.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Glosarij« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 140.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, prilikom odreĎivanja procijenjene vrijednosti ponude za pozicije 0301139 i
0301140, Komisija je napravila previd, tako da je za obije pozicije odreĎena procijenjena
vrijednost u iznosu od 0,01 euro po jedinici mjere, što je daleko ispod tržišne vrijednosti
ovih proizvoda (tržišna vrijednost iznosi cca 5,00 eura po traženoj jedinici mjere). Shodno
tome, Komisija je mišljenja da je cijena ponude ovog ponuĎača nerealno niska, jer iznosi
0,00000001 eura, te se ista može smatrati dampinškom, pa je donijeta odluka da se
ponuda odbaci za navedene pozicije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
»Valentis« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude
u iznosu od 899,20 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti ponude,
pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i prihvatljiva na
osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.                      5
Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača »Heintel
GMBH« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija ponude u
iznosu od 8.193,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne vrijednosti ponude,
pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača ispravna i prihvatljiva na
osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Medinic« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 6.400,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Osmi red-D« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i
garancija ponude u iznosu od 20.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2%
ukupne vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog
ponuĎača ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
U ponudi ovog ponuĎača za proizvode proizvoĎača „Paul Hartman“ i „Covidien“ koji su
ponuĎeni u lotu 02 i lotu 03 nije dostavljeno rješenje odnosno potvrda o prijemu zahtjeva
za upis medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije
za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov
naveden u tenderskoj dokumentaciji, pa je Komisija za navedene lotove, ponudu ovog
ponuĎača odbacila kao neispravnu.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Farmont« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 70.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
U ponudi ovog ponuĎača za proizvode proizvoĎača „Dunavplast“ koji su ponuĎeni u
pozicijama 0301118, 0301120, 0301124, 0301125, 0301126, 0301127, 0301133,
0301134, 0301136, 0301137, 0301143, 0301144 i 0301154 nije dostavljeno rješenje
odnosno potvrda o prijemu zahtjeva za upis medicinskog sredstva u registar medicinskih
sredstava izdata od strane Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, što je
predstavljalo obavezan tenderski uslov naveden u tenderskoj dokumentaciji, pa je
Komisija za navedene pozicije, ponudu ovog ponuĎača odbacila kao neispravnu.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Dubai« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 37.600,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, komisija je utvrdila da se dostavljeno ovlašćenje proizvoĎača »Vianex« ne
odnosi na poziciju 0101283, pa je donijeta odluka da se ponuda ovog ponuĎača za
navedenu poziciju odbaci kao neispravna.
U ponudi ovog ponuĎača za proizvode proizvoĎača „Medica“ koji su ponuĎeni u lotu 02,
kao i proizvode proizvoĎača „Chirana“ i „Romed“ koji su ponuĎeni u lotu 03 nije
dostavljeno rješenje odnosno potvrda o prijemu zahtjeva za upis medicinskog sredstva u
registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije za ljekove i medicinska sredstva
Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov naveden u tenderskoj
dokumentaciji, pa je Komisija za lotove 02 i 03, ponudu ovog ponuĎača odbacila kao
neispravnu.


                      6
Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača D.O.O.
»Unihemkom« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 6.227,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Baypharm« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i
garancija ponude u iznosu od 286.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2%
ukupne vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog
ponuĎača ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, Komisija je utvrdila da u ponudi nije dostavljeno ovlašćenje za proizvode
proizvoĎača „Diadent“, pa je Komisija odbacila ponudu za pozicije u kojima su ponuĎeni
proizvodi gore navedenog proizvoĎača, i to za pozicije 0401037, 0401038 i 0401077.
Za poziciju 0101053 za ponuĎenu količinu nije iskazana cijena, pa je donijeta odluka da se
ponuda za navedenu poziciju odbaci kao neispravna.
TakoĎe, u ponudi ovog ponuĎača za proizvode proizvoĎača „NBA 2 Plast“ koji su
ponuĎeni u poziciji 0301145 nije dostavljeno rješenje odnosno potvrda o prijemu zahtjeva
za upis medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije
za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov
naveden u tenderskoj dokumentaciji, pa je Komisija za navedenu poziciju, ponudu ovog
ponuĎača odbacila kao neispravnu.
Za proizvode proizvoĎača „Sanofi Aventis“ koji su ponuĎeni u pozicijama 0104001,
0104002, 0104003 i 0104005 nije dostavljeno rješenje, odnosno potvrda o prijemu
zahtjeva za upis medicinskog sredstva, tj. igala koje je ponuĎač bio dužan da ponudi gratis
uz ponuĎene insuline, u registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije za
ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov
naveden u tenderskoj dokumentaciji, pa je Komisija za navedene pozicije, ponudu ovog
ponuĎača odbacila kao neispravnu.
Prilikom odreĎivanja procijenjene vrijednosti ponude za pozicije 0301139 i 0301140,
Komisija je napravila previd, tako da je za obije pozicije odreĎena procijenjena vrijednost u
iznosu od 0,01 euro po jedinici mjere, što je daleko ispod tržišne vrijednosti ovih proizvoda
(tržišna vrijednost iznosi cca 5,00 eura po traženoj jedinici mjere). Shodno tome, Komisija
je mišljenja da je cijena ponude ovog ponuĎača nerealno niska, jer iznosi 0,00001 eura, za
poziciju 0301139 i 0,0001 eura za poziciju 0301140, te se ista može smatrati dampinškom,
pa je donijeta odluka da se ponuda odbaci za navedene pozicije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Farmalab« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 4.900,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Hemomont« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i
garancija ponude u iznosu od 80.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2%
ukupne vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog
ponuĎača ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Farmegra« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 190.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne


                       7
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, Komisija je utvrdila da u ponudi nije dostavljeno ovlašćenje za proizvode
proizvoĎača „Krka“, „Dr Falk“, „Alcon“ za poziciju 0101530, „Valeant“ i „Humana“ pa je
Komisija odbacila ponudu za pozicije u kojima su ponuĎeni proizvodi gore navedenih
proizvoĎača, i to za pozicije 0101006, 0101008, 0101117, 0101026, 0101034, 0101036,
0101037, 0101068, 0101121, 0101122, 0101184, 0101314, 0101315, 0101449, 0101450,
0101466, 0101468, 0101516, 0101530, 0301139 i 0301140.
TakoĎe, u ponudi ovog ponuĎača za proizvode proizvoĎača „Niva“ koji su ponuĎeni u lotu
2, nije dostavljeno rješenje odnosno potvrda o prijemu zahtjeva za upis medicinskog
sredstva u registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije za ljekove i
medicinska sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov naveden u
tenderskoj dokumentaciji, pa je Komisija za navedeni lot, ponudu ovog ponuĎača odbacila
kao neispravnu.
Za proizvode proizvoĎača „Roche diagnostics“ koji su ponuĎeni u pozicijama 0104009 i
0104010, nije dostavljeno rješenje, odnosno potvrda o prijemu zahtjeva za upis
medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdata od strane Agencije za
ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov
naveden u tenderskoj dokumentaciji, pa je Komisija za naveden pozicije, ponudu ovog
ponuĎača odbacila kao neispravnu.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Gruppo tessile« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i
garancija ponude u iznosu od 1,28 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
Prilikom odreĎivanja procijenjene vrijednosti ponude za pozicije 0301139 i 0301140,
Komisija je napravila previd, tako da je za obije pozicije odreĎena procijenjena vrijednost u
iznosu od 0,01 euro po jedinici mjere, što je daleko ispod tržišne vrijednosti ovih proizvoda
(tržišna vrijednost iznosi cca 5,00 eura po traženoj jedinici mjere). Shodno tome, Komisija
je mišljenja da je cijena ponude ovog ponuĎača nerealno niska, jer iznosi 0,00000001
eura, te se ista može smatrati dampinškom, pa je donijeta odluka da se ponuda odbaci za
navedene pozicije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Donator« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 1.446,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, u ponudi ovog ponuĎača za proizvode proizvoĎača „Artsana s.p.a.“ koji su
ponuĎeni u lotu 3 (pozicije 0301156, 0301157, 0301158 i 03011599), nije dostavljeno
rješenje, odnosno potvrda o prijemu zahtjeva za upis medicinskog sredstva u registar
medicinskih sredstava izdata od strane Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne
Gore, što je predstavljalo obavezan tenderski uslov naveden u tenderskoj dokumentaciji,
pa je Komisija ponudu ovog ponuĎača, u cjelosti, odbacila kao neispravnu, obzirom da su
ponuĎene samo navedene pozicije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Spektar« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 4.253,31 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.


                       8
Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»Montemedicom« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i
garancija ponude u iznosu od 680,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»MPM« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 6.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za otvaranje i vrednovanje je izvršila detaljan uvid u ponudu ponuĎača
D.O.O.»PDG« i utvrdila da su dostavljeni uredni gore navedeni dokazi kao i garancija
ponude u iznosu od 4.000,00 eura, što odgovara iznosu od najmanje 2% ukupne
vrijednosti ponude, pa je Komisija konstatovala da je ponuda navedenog ponuĎača
ispravna i prihvatljiva na osnovu člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.
MeĎutim, u ponudi ovog ponuĎača za proizvode proizvoĎača „77 Elektronika“ koji su
ponuĎeni u pozicijama 0104009 i 0104010, kao i za proizvode proizvoĎača „Schiller“ koji
su ponuĎeni u poziciji 0301153 nije dostavljeno rješenje odnosno potvrda o prijemu
zahtjeva za upis medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdata od strane
Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, što je predstavljalo obavezan
tenderski uslov naveden u tenderskoj dokumentaciji, pa je Komisija za navedene pozicije,
ponudu ovog ponuĎača odbacila kao neispravnu. S obzirom da je ovaj ponuĎač ponudio
samo navedene pozicije, to je njegova ponuda odbačena u cjelosti.

IV Cijena ponude

1. Ponuda ponuĎača «Netpharm« « Podgorica, odnosi se na lot 3.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 209.991,65 eura, na paritetu CIP Podgorica.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 20 dana za prvu isporuku.

2. Ponuda ponuĎača «Amico« Podgorica, odnosi se na lot 3.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 11.425,00 eura, na paritetu CIP Podgorica.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 1dana za prvu isporuku.

3. Ponuda ponuĎača «Sanmed«, Beč, Austrija, odnosi se na lotove 1,2 i 3, i to:
- lot 1 u vrijednosti od 2.408.500,00 eura;
- lot 2 u vrijednosti od 288.250,00 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 457,740,73 eura;
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku,

4. Ponuda ponuĎača «Lemis Handels GMBH« Beč, Austrija, odnosi se na lotove 3 i 4, i
to:
- lot 3 u vrijednosti od 178.120,50 eura;
- lot 4 u vrijednosti od 11.696,05. eura;
- LOT 5 u vrijednosti od 0 eura;

                      9
Ukupna vrijednost ponude iznosi 189.816,55 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku,

5. Ponuda ponuĎača «Vilab pharm« Limassol, Kipar, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 532.705,00 eura
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 7 dana za prvu isporuku.

6. Ponuda ponuĎača «Pharmaswiss« Beograd, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi2. 477.405,10 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 i 365 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: u skladu sa tenderskim zahtjevima.

7. Ponuda ponuĎača «AMG pharm« Danilovgrad, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 1.794.285,00 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 120-170 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

8. Ponuda ponuĎača «Glosarij« Cetinje, odnosi se na lotove 1,2 i 3, i to:
- lot 1 u vrijednosti od 6.006.169,00 eura;
- lot 2 u vrijednosti od 63.000,00 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 117.584,20 eura;
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

9. Ponuda ponuĎača «Valentis« Beč, Austrija, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 44.960,00 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

10. Ponuda ponuĎača «Heintel« Beč, Austrija, odnoi se na lot 3.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 333.255,00 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
Uslovi plaćanja kao i rok isporuke su prihvaćeni u Izjavi o prihvatanju koja čini sastavni dio
tenderske dokumentacije.

11. Ponuda ponuĎača «Medinic« Beograd, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 302.091,90 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 91 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

12. Ponuda ponuĎača «Osmi red-D« Podgorica, odnosi se na lotove 1,2 i 3, i to:
- lot 1 u vrijednosti od 189.421,20 eura;
- lot 2 u vrijednosti od 10.210,00 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 623.150,72 eura;

                       10
Ukupna vrijednost ponude iznosi 842.781,92 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana.

13. Ponuda ponuĎača «Farmont M.P.« Podgorica, odnosi se na lotove 1,2 i 3, i to:
- lot 1 u vrijednosti od 1.864.749,75 eura;
- lot 2 u vrijednosti od 329.866,50 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 326.053,90 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 2.520.670,15 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana.

14. Ponuda ponuĎača «Dubai« Cetinje, odnosi se na lotove 1,2,3 i 5, i to:
- lot 1 u vrijednosti od 805.059,00 eura;
- lot 2 u vrijednosti od 367.696,00 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 584.476,28 eura;
- lot 5 u vrijednosti od 92.053,00 eura;
Ukupna vrijednost ponude je 1.845.284,28 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

15. Ponuda ponuĎača «Unihemkom« Podgorica, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 311.216,35 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 95 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

16. Ponuda ponuĎača «Baypharm« Cetinje, odnosi se na lotove 1,2,3 i 4, i to:
- lot 1 u vrijednosti od 12.838.387,41 eura;
- lot 2 u vrijednosti od 477.533,00 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 611.442,00 eura;
- lot 4 u vrijednosti od 11.943,40 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 13.939.306,00 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

17. Ponuda ponuĎača «Farmalab« Podgorica, odnosi se na lotove 1 i 3, i to:
- lot 1 u vrijednosti 54.060,00 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 189.301,42 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 243.361,42 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

18. Ponuda ponuĎača «Hemomont« Podgorica, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 3.462.236,66 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 300 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana od prijema narudžbe.

                      11
19. Ponuda ponuĎača «Farmegra« Podgorica, odnosi se na lotove 1,2,3 i 5, i to:
- lot 1 u vrijednosti od 7.687.747,43 eura;
- lot 2 u vrijednosti od 418.820,00 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 30.600,00 eura;
- lot 5 u vrijednosti od 72.713,90 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 8.209.881,33 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
-Uslovi plaćanja su prihvaćeni u Izjavi o prihvatanju koja čini sastavni dio tenderske
dokumentacije.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

20. Ponuda ponuĎača «Gruppo Tessile« Podgorica, odnosi se na lot 3.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 64,20 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 260 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: odmah po narudžbi.

21. Ponuda ponuĎača «Donator« Podgorica, odnosi se na lot 4.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 73.300,00 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 120 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: odmah po narudžbi.

22. Ponuda ponuĎača «Spektar« Čačak, odnosi se na lot 3.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 212.615,50 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 120 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 7 dana za prvu isporuku.

23. Ponuda ponuĎača «Montemedicom« Podgorica, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 34.030,00 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

24. Ponuda ponuĎača «MPM« Podgorica, odnosi se na lot 1.
Ukupna vrijednost ponude iznosi 299.908,50 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
-Uslovi plaćanja su prihvaćeni u Izjavi o prihvatanju koja čini sastavni dio tenderske
dokumentacije.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.

25. Ponuda ponuĎača «PDG« Podgorica, odnosi se na lotove 1 i 3, i to:
- lot 1 u vrijednosti od 45.6200,00 eura;
- lot 3 u vrijednosti od 3.435,00 eura;
Ukupna vrijednost ponude iznosi 49.055,00 eura.
Komercijalni uslovi ponude:
- Uslovi i način plaćanja: 90 dana od dana isporuke.
- Rok isporuke: 30 dana za prvu isporuku.
                     12
V Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuĎača je ekonomski najpovoljnija ponuda sa
sledećim podkriterijumima:
   - Cijena ...................................................……..….. 52 boda
   - Kvalitet ……………………………………………....48 bodova

Podkriterijum cijena bodovan je primjenom zakonske proporcionalna formula za
izračunavanje dobijenog broja bodova, po svakoj poziciji pojedinačno, u skladu sa
Pravilnikom o metodologiji iskazivanja kriterijuma u odgovarajući broj bodova, načinu i
postupku ocjene i uporeĎivanja ponuda (»Sl list RCG« br. 71/06).

Podkriterijum kvalitet lijeka bodovan je na osnovu slijedećih osnova (podkriterijum
podkriterijuma), unaprijed navedenih u tenderskoj dokumentaciji, i to:

I osnova (podkriterijum podkriterijuma) – serfikat dobre proizvoĎačke prakse GMP
   ProizvoĎači koji posjeduju GMP – sertifikat Evropske unije, SAD, Kanade,
    Švajcarske i Norveške..........………...10 bodova
   ProizvoĎači koji posjeduju GMP – sertifikat nacionalni………4 boda.

II osnova (podkriterijum podkriterijuma)– registacioni status - promet lijeka
 Registrovan i u prometu u Crnoj Gori…………........…..18 bodova
    Registrovan i u prometu: (zemlja unutar EU, SAD-u, Kanadi, Švajcarskoj i
    Norveškoj) tri i više zemalja…………………………16 bodova
    Registrovan i u prometu: (zemlja unutar EU, SAD-u, Švajcarskoj i Norveškoj)
    dvije zemlje………………………………….............14 bodova
    Registrovan i u prometu u tri i više zemalja bivše SFRJ ..............12 bodova
    Registrovan i u prometu u dvije zemlje bivše SFRJ.....…….……..10 bodova
    Registrovan i u prometu u jednoj zemlji proizvoĎača (zemlja unutar EU, SAD-u,
    Kanadi, Švajcarskoj i Norveškoj)……………………..…….………7 bodova
    Registrovan i u prometu u jednoj zemlji bivše SFRJ...……...……5 bodova.

III osnova (podkriterijum podkriterijuma) – kvalitet aktivne supstance
    Priložen sertifikat EDQM, FDA i nacionalni sertifikati Kanade, Švajcarske i
    Norveške……………….….12 bodova,
    Nacionalni sertifikati ostali zemalja .…………... ….5 bodova.

IV osnova (podkriterijum podkriterijuma) –
   Lijek koji je prvi dobio dozvolu za stavljanje u promet u svijetu na osnovu potpune
   dokumentacije o kvalitetu bezbjednosti i efikasnosti.........................8 bodova,
   Ostali lijekovi.........................................4 boda.


U postupku vrednovanja ponuda Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je zauzela
sledeće načelne stavove:
  1. ponude svih ponuĎača čija ponuda za odreĎenu poziciju prelazi procijenjenu
   vrijednost te pozicije, a na istoj poziciji postoji ponuĎač čija je ponuda za tu poziciju
   ispod procijenjene vrijednosti se odbijaju (odnosi se na sve lotove).
  2. ponude svih ponuĎača za pozicije koje prelaze procijenjenu vrijednost pozicije, a
   niže su ili iste kao izabrane na tenderu 0309 (godišnja nabavka ljekova za 2009.
   godinu) prihvataju se kao ispravne (odnosi se na sve lotove).
  3. ponude svih ponuĎača za pozicije koje prelaze procijenjenu vrijednost koja je
   uraĎena na osnovu cijena istih proizvoĎača na tenderu 0309, odbijaju se kao
   neispravne (odnosi se na sve lotove).

                       13
  4. ponude svih ponuĎača za pozicije u kojima su ponudili proizvod koji ne odgovara
   traženom obliku, hemijskom sastavu ili se isti ne nalaze na Listi lijekova koji se
   propisuju i izdaju na teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
   Crne Gore se odbijaju kao neispravne.
  5. ponude svih ponuĎača za pozicije u kojima su ponudili proizvod koji ne odgovara
   traženom pakovanju (odnosi se na tablete i kapsule), odnosno isto je veće za 50%
   u odnosu na traženo pakovanje, odbijaju se kao neispravne.

S obzirom da ponuĎeni proizvodi za pozicije broj 0101420, 0101421, 0101422 moraju da
budu od istog proizvoĎača bodovanje cijene je izvršeno zbirno za sve pozicije.

Za pozicije 0101357, 0101358 i 0101359 utvrĎeno je da ponuĎeni proizvodi ne odgovaraju
zahtjevima ljekarske prakse u terapiji pa ponude ponuĎača nijesu prihvaćene

Za pozicije 0101087, 0101088, 0101089, 0101090 i 0101284 Komisija za otvaranje i
vrednovanje ponuda je uvažila mišljenje Agencije za ljekove i mdicinska sredstva Crne
Gore broj 2030-36 od 11.01.2011. godine, koje je dostavljeno na zahtjev komisije za
otvaranje i vrednovanje broj 6925 od 30.12.2010. godine.

Komisija je kod svih ponuĎača kod kojih je ponuĎena količina bila različita od tražene
količine zbog razlika u veličini pakovanja, u svrhu vrednovanja ponuda izvršila korekciju
ponuda na način što je ponuĎene veličine svodila na traženu veličinu pakovanja.

Vrednovanje i ocjenjivanje ponuda, i izbor najpovoljnijih ponuĎača vršen je po pozicijama-
partijama, kako je i bilo predviĎeno Pozivom za dostavljanje ponuda i tenderskom
dokumentacijom.

Nakon izvršenog postupka vrednovanja Komisija predlaže da se ugovori za predmetnu
javnu nabavku dodijele ponuĎačima na sledeći način:

1. Da se ponuĎaču D.O.O „Netpharm“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 54.947,80 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

2. Da se ponuĎaču „Sanmed GMBH“ Beč, Austrija dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 942.117,25 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

3. Da se ponuĎaču „Lemis“ Beč, Austrija dodijeli ugovor za predmetnu javnu nabavku u
ukupnoj vrijednosti od 187.410,35 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima plaćanja i
rokom isporuke iz ponude.

4. Da se ponuĎaču „Vilab pharm LTD.“ Limassol, Kipar dodijeli ugovor za predmetnu
javnu nabavku u ukupnoj vrijednosti od 181.550,00 €, na paritetu CIP Podgorica, sa
uslovima plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

5. Da se ponuĎaču „Pharmaswiss D.O.O“ Beograd, Srbija dodijeli ugovor za predmetnu
javnu nabavku u ukupnoj vrijednosti od 606.283,30 €, na paritetu CIP Podgorica, sa
uslovima plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

6. Da se ponuĎaču „AMG pharm“ Danilovgrad dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 86.269,00 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

                      14
7. Da se ponuĎaču D.O.O „Glosarij“ Cetinje dodijeli ugovor za predmetnu javnu nabavku
u ukupnoj vrijednosti od 3.227.603,55 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima plaćanja i
rokom isporuke iz ponude.

8. Da se ponuĎaču „Valentis“ Beč, Austrija dodijeli ugovor za predmetnu javnu nabavku
u ukupnoj vrijednosti od 23.120,00 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima plaćanja i
rokom isporuke iz ponude.

9. Da se ponuĎaču D.O.O „Heintel“ Beč, Austrija dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 6.750,00 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

10. Da se ponuĎaču D.O.O „Medinic“ Beograd dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 20.471,40 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

11. Da se ponuĎaču D.O.O „Osmi red-D“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 152.419,00 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

12. Da se ponuĎaču D.O.O „Farmont M.P.“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu
javnu nabavku u ukupnoj vrijednosti od 546.725,50 €, na paritetu CIP Podgorica, sa
uslovima plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

13. Da se ponuĎaču D.O.O „Dubai“ Cetinje dodijeli ugovor za predmetnu javnu nabavku
u ukupnoj vrijednosti od 37.724,90 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima plaćanja i
rokom isporuke iz ponude.

14. Da se ponuĎaču D.O.O „Unihemkom“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 1.225,00 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

15. Da se ponuĎaču D.O.O „Baypharm“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 8.049.492,21 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

16. Da se ponuĎaču D.O.O „Farmalab“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 54.060,00 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

17. Da se ponuĎaču D.O.O „Hemomont“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 1.198.450,25 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.


18. Da se ponuĎaču D.O.O „Farmegra“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 3.031.195,58 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

19. Da se ponuĎaču D.O.O „Spektar“ Čačak dodijeli ugovor za predmetnu javnu nabavku
u ukupnoj vrijednosti od 84.107,50 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima plaćanja i
rokom isporuke iz ponude.

                      15
20. Da se ponuĎaču D.O.O „Montemedicom“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu
javnu nabavku u ukupnoj vrijednosti od 34.030,00 €, na paritetu CIP Podgorica, sa
uslovima plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

21. Da se ponuĎaču D.O.O „MPM“ Podgorica dodijeli ugovor za predmetnu javnu
nabavku u ukupnoj vrijednosti od 53.422,50 €, na paritetu CIP Podgorica, sa uslovima
plaćanja i rokom isporuke iz ponude.

Ukupna vrijednost predloženih ugovora iznosi 18.579.575.10 eura.

Na predmetnom tenderu 244 pozicija nije izabrano, odnosni iste su poništene iz razloga
što nijesu bile ponuĎene u skladu sa tenderskim zahtjevima.

Komisija je prilikom bodovanja primijenila pravila i koristila formule date standardnim
formularima za javne nabavke.

Prilozi: Obrazac 1, Bodovna lista po svakoj poziciji pojedinačno (Obrazac 2).

Podgorica, 20.01.2011. godine

Dostavljeno:
Službeniku za javne nabavke AU Crne Gore
Arhivi

                             Članovi Komisije za
                            otvaranje i vrednovanje ponuda

                           1. Radoman Dragaš, predsjedavajući,
                           ____________________________

                           2. Snežana Stanković, član,
                           ____________________________

                           3. Milica Popivoda, član
                           ___________________________

                           4. Nebojša Todorović, član
                            ___________________________

                           5. Ljiljana Vujisić, član
                            ___________________________

                           6. dr Majda Šahman, član
                            ___________________________

                           7. Olgica Knežević, član
                            ___________________________

                           8. Aleksa Miranović, član
                            ___________________________

                           9. Ružica Milutinović, član

                      16
   ___________________________
17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:100
posted:12/5/2011
language:Croatian
pages:17