PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA by 95hb4l6K

VIEWS: 258 PAGES: 168

									                 Zał. Nr 1

 Zarząd Powiatu Radomskiego
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
     D LA
 POWIATU RADOMSKIEGO
    NA LATA 2008 – 2012
 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015
     AKTUALIZACJA
    Radom, wrzesień 2007 r.
1.    WPROWADZENIE..................................................................................................................................... 7

2.    PRIORYTETY I CELE W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI ............................................. 8
   2.1     POLITYKA I STRATEGIA PAŃSTWA W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI........................................... 8
   2.2     POLITYKA I STRATEGIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI .. 12
3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU ............................................................................................................ 16
   3.1. INFORMACJE OGÓLNE, POŁOŻENIE .............................................................................................................. 16
   3.2. STRUKTURA POWIERZCHNI TERENU ........................................................................................................... 19
   3.3. ASPEKTY DEMOGRAFICZNE, SPOŁECZNE I WARUNKI MIESZKANIOWE ......................................................... 19
   3.4. GOSPODARKA ............................................................................................................................................. 20
   3.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ................................................................................................................. 22
    3.5.1. Gospodarka wodno - ściekowa .......................................................................................................... 22
    3.5.2. Sieć gazowa ....................................................................................................................................... 24
    3.5.3. Sieć komunikacyjna ........................................................................................................................... 25
   3.6. TURYSTYKA ............................................................................................................................................... 26
   3.7. ŚRODOWISKO ............................................................................................................................................. 26
   3.8. HYDROGRAFIA I HYDROGEOLOGIA............................................................................................................ 28
   3.9. SUROWCE MINERALNE ................................................................................................................................ 32
   3.10. KLIMAT .................................................................................................................................................... 33
4. ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI ......................................................... 33
   4.1. ODPADY KOMUNALNE ................................................................................................................................ 33
    4.1.1. Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych .......................................................... 33
       4.1.1.1. Odpady komunalne ogółem ......................................................................................................................... 33
       4.1.1.2. Odpady ulegające biodegradacji .................................................................................................................. 37
       4.1.1.3. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych ..................................................................... 37
    4.1.2. Zbieranie i transport odpadów komunalnych .................................................................................... 38
    4.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych .................................................................................... 41
    4.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych ........................................ 43
    4.1.5. Odpady wielkogabarytowe ................................................................................................................ 44
   4.2.   ODPADY OPAKOWANIOWE .................................................................................................................... 44
   4.3. OSADY ŚCIEKOWE ...................................................................................................................................... 45
   4.4. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE I NIEBEZPIECZNE ...................................................................................... 45
   4.5. ODPADY NIEBEZPIECZNE .......................................................................................................................... 48
   4.6. ODPADY SZCZEGÓLNE ................................................................................................................................ 50
    4.6.1. Odpady zawierające PCB ................................................................................................................. 50
    4.6.2. Oleje odpadowe ................................................................................................................................. 50
    4.6.3. Baterie i akumulatory ........................................................................................................................ 51
    4.6.4. Wyeksploatowane pojazdy ................................................................................................................. 52
    4.6.5. Zużyte opony ..................................................................................................................................... 52
    4.6.6. Odpady medyczne .............................................................................................................................. 53
    4.6.7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę
    ozonową) ..................................................................................................................................................... 57
    4.6.8. Odpady zawierające azbest ............................................................................................................... 58
    4.6.9. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 59
    4.6.10. Przeterminowane pestydycy ............................................................................................................. 60
   4.7. ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ................................................................................................. 62
    4.7.1. Odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ........................................................................ 62
    4.7.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż komunalne ............................................................. 63
   4.8. INSTALACJE I OBIEKTY DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ................................................ 67
   4.9. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ................................ 76
5.    PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ................................................. 79
   5.1. PROGNOZA OGÓLNA ................................................................................................................................... 79
   5.2.  PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ....................................................... 80
   5.3. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ...................................... 80                                          2
  5.4. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZE STRUMIENIA ODPADÓW
  KOMUNALNYCH ................................................................................................................................................ 81
  5.5.   PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ................................................... 81
  5.6. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH OLEJÓW ODPADOWYCH .................................................................... 81
  5.7. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ............................................ 82
  5.8. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH .............................. 82
  5.9. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI...................................... 82
  5.10. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
  (RÓWNIEŻ SPRZĘT ZAWIERAJĄCY SUBSTANCJE ZUBAŻAJACE WARSTWĘ OZONOWĄ) ......................................... 83
  5.11. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST .............................................. 83
  5.12. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ZUŻYTYCH OPON ............................................................................ 83
  5.13. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW
  BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ....................................................................................... 83
  5.15. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ......................................... 84
  5.1.6. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ..................................................... 85
  5.17. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW Z WYBRANYCH GAŁĘZI GOSPODARKI, KTÓRYCH
  ZAGOSPODAROWANIE STWARZA PROBLEMY ..................................................................................................... 85

6. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI ................................................................................ 87
  6.1. ODPADY KOMUNALNE ................................................................................................................................ 87
  6.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE ............................................................................................................................. 88
    6.2.1. Oleje odpadowe ............................................................................................................................. 88
    6.2.2. Zużyte baterie i akumulatory ......................................................................................................... 88
    6.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne ................................................................................................ 89
    6.2.4.   Pojazdy wycofane z eksploatacji .............................................................................................. 89
    6.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową .. 89
    6.2.6. Odpady zawierające azbest ........................................................................................................... 90
    6.2.7. Odpady zawierające PCB .................................................................................................................. 90
  6.3. POZOSTAŁE ODPADY .................................................................................................................................. 91
    6.3.1. Zużyte opony.................................................................................................................................. 91
    6.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 91
    6.3.3. Komunalne osady ściekowe ........................................................................................................... 91
    6.3.4  Odpady opakowaniowe ................................................................................................................. 91
    6.3.5  Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy .............. 92
7. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI I ZADANIA STRATEGICZNE NA OKRES CO
NAJMNIEJ 8 LAT .............................................................................................................................................. 92
  7.1    ODPADY KOMUNALNE .......................................................................................................................... 92
    7.1.1. Założenia ogólne................................................................................................................................ 92
    7.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego
    oddziaływania na środowisko ...................................................................................................................... 96
    7.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych .................................................................................... 96
    7.1.4. Selektywne zbieranie odpadów .......................................................................................................... 98
    7.1.5. Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych ............ 101
    7.1.6. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych ........................................................................................ 104
    7.1.7. Zbieranie odpadów budowlanych i poremontowych ...................................................................... 105
    7.1.8. Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów .............................................................................. 106
    7.1.9. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ....................................................................... 107
  7.2. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ORAZ PLAN REDUKCJI KIEROWANIA ICH NA SKŁADOWISKA ......... 111
  7.3. ODPADY OPAKOWANIOWE ....................................................................................................................... 113
  7.4.   ODPADY NIEBEZPIECZNE .................................................................................................................... 114
    7.4.1. Oleje odpadowe ........................................................................................................................... 115
    7.4.2. Zużyte baterie i akumulatory ....................................................................................................... 116
    7.4.3. Odpady medyczne i weterynaryjne .............................................................................................. 116
    7.4.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji ................................................................................................. 117
    7.4.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające
    warstwę ozonową) ..................................................................................................................................... 117
    7.4.6. Odpady zawierające azbest ......................................................................................................... 119
    7.4.7. Odpady zawierające PCB ................................................................................................................ 120
  7.5.   ODPADY POZOSTAŁE .......................................................................................................................... 122                                        3
    7.5.1.    Zużyte opony................................................................................................................................ 122
    7.5.2.    Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
           123
    7.5.3.    Komunalne osady ściekowe ......................................................................................................... 123
    7.5.4.    Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne ............................................................................... 124
8. PROGRAM PROMOCJI I EDUKACJI ..................................................................................................... 125

9. OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI
ZAMIERZONYCH CELÓW W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI .................................................. 127
  9.1. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA FUNDUSZY ......................................................................................................... 127
10. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW
WYZNACZONYCH W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI................................................................. 133
  10.1. OPINIOWANIE PROJEKTU PLANU ............................................................................................................. 133
  10.2. NADZÓR I KONTROLA NAD WYKONANIEM USTALEŃ PLANU ................................................................... 134
  10.3. SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW WE WDRAŻANIU PLANU ............................................................................ 134
  10.5. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANU .......................................................................... 135
  10.4. WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA PLANU .................................................................................................. 139
11. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO ................ 139

12. STRESZCZENIE ........................................................................................................................................ 143

13. SPIS TABEL: .............................................................................................................................................. 148

14. SPIS RYSUNKÓW ..................................................................................................................................... 150

ZAŁĄCZNIK NR 1 ........................................................................................................................................... 151

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2008-2011......................................................... 151

ZAŁACZNIK NR 2 ........................................................................................................................................... 158

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE ............................................................................................................................................ 159
                                        4
5
              WYKAZ SKRÓTÓW


BAT     Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki))
GUS     Główny Urząd Statystyczny
GPZON    Gminne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
Kpgo 2010  Krajowy plan gospodarki odpadami 2010
KPOŚK    Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Mg     megagramy (tony)
MŚ     Ministerstwo Środowiska
PCB     polichlorowane bifenyle
PDGO    Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
PSOR    Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
RLM     Równoważna liczba mieszkańców
RPO     Regionalny Program Operacyjny
RPO WM   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
RZGO    Regionalne Zakłady Gospodarowania Odpadami
SIGOP    System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi
SIGOP-W   System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi- Wojewódzki
SOO     Specjalne Obszary Ochrony
SPO     Stacja Przeładunkowa Odpadów
SPON    Stacja Przeładunkowa Odpadów Niebezpiecznych
US     Urząd Statystyczny
WBGO/WBO  Wojewódzka Baza Gospodarki Odpadami/Wojewódzka Baza Odpadowa
WFOSiGW   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WPGO    Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
WUS     Wojewódzki Urząd Statystyczny
ZUOK    Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
ZUSOK    Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych
ZZO     Zakład Zagospodarowania Odpadów
                  6
                1.   WPROWADZENIE


Gospodarowanie odpadami jest procesem ciągłym. Przy zmieniających się warunkach
ekonomicznych, politycznych i społecznych szeroko pojęta działalność człowieka nieustannie
powoduje wytwarzanie odpadów. Sposób postępowania z odpadami przede wszystkim:

    nie może powodować zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi,
    powinien brać pod uwagę racjonalność gospodarki materiałowej z uwzględnieniem dalekiej
    perspektywy czasowej,
    nie powinien nadmiernie podnosić kosztów poszczególnych sfer aktywności ludzkiej.

Racjonalna gospodarka odpadami w powiecie wymaga opracowania i wdrożenia zintegrowanego
systemu gospodarki odpadami, którego założenia przestawiono w pierwszym „Planie Gospodarki
Odpadami dla Powiatu radomskiego”, który został przyjęty dnia 12 stycznia 2004 roku Uchwałą
Nr 138/XV/2004 Rady Powiatu w Radomiu.

Obecna aktualizacja „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu radomskiego” (zwana dalej Planem),
została sporządzona jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadziła
obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami oraz ich aktualizacji nie rzadziej niż co
4 lata.

Zaktualizowana wersja „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu radomskiego” przedstawia
działania zmierzające do utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami,
zgodnego z Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym planem gospodarki odpadami 2010. Celem
niniejszego dokumentu jest zintegrowanie gospodarki odpadami w powiecie radomskim, w sposób
zapewniający szeroko pojmowaną ochronę środowiska oraz uwzględniający obecne i przyszłe
uwarunkowania ekonomiczne.

Powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na
obszarze powiatu radomskiego oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności odpady
komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz
odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie
i akumulatory. Określono w nim również bieżące problemy i wskazano słabe strony systemu,
sformułowano priorytety, cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Opracowując „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu radomskiego”, kierowano się przepisami
obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych wyższego rzędu oraz dokumentów
strategicznych dla Powiatu radomskiego i Województwa Mazowieckiego.

Ogólne zasady gospodarowania odpadami określa rozdział II ustawy o odpadach, który
w art. 5 stanowi: „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

  zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie
  na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
  zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich
  powstaniu,
                       7
  zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których po
  powstaniu nie udało się poddać odzyskowi”.

Art. 7 ust. 3 ww. ustawy mówi: „Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być tak
unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny
sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych”.


    2.   PRIORYTETY I CELE W DZIEDZINIE GOSPODARKI
               ODPADAMI

Opracowując niniejszy dokument stosowano się do regulacji prawnych dotyczących gospodarki
odpadami, których podstawy zostały zawarte w:

  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn.
   zm),
  ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
   Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów
   gospodarki odpadami (Dz. U.z 2003 r. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.).

Problematyka z zakresu gospodarki odpadami regulowana jest również przez niżej wymienione akty
prawne:
1)  ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
   902, z późn. zm.);
2)  ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
   o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);
3)  ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r.
   Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);
4)  ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
   niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90,
   poz. 607 z późn. zm.);
5)  ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z
   późn. zm.);
6)  ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z
   2005 r. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.);
7)  ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
   2005 r. Nr 180, poz. 1495),
wraz z wydanymi, na podstawie upoważnień w nich zawartych, rozporządzeniami.


2.1 POLITYKA I STRATEGIA PAŃSTWA W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251), krajowy
plan gospodarki odpadami aktualizowany jest co 4 lata. Pierwszy Krajowy plan gospodarki odpadami
przyjęty został uchwałą Rady Ministrów Nr 219 z dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003r. Nr 11,
poz. 159) i obowiązywał do 31.12.2006 r.

Aktualnie, od 1 stycznia 2007 r., obowiązuje zaktualizowany w 2006 r., tj. Krajowy plan gospodarki
odpadami 2010, przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. z 2006 r.                         8
Nr 90, poz. 946). Obowiązujący Kpgo 2010 jest dokumentem nadrzędnym w zakresie gospodarki
odpadami dla planów opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracyjnych.

Celem nadrzędnym tego dokumentu jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami,
a deponowanie odpadów na składowiskach traktowane jest jako najmniej pożądany sposób
postępowania z odpadami.

Głównymi celami, zgodnymi z polityką ekologiczną państwa, są:
1) utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
  gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
2) zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego
  z wymaganiami ochrony środowiska,
3) zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
4) zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających przepisów
  prawa,
5) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
6) stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce
  odpadami w Polsce.

W dokumencie sformułowano również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup
odpadów. Przyjęte cele szczegółowe w odpadach komunalnych dotyczą:
 objęcia umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do 2007
  roku,
 zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
  dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo 2010, najpóźniej do końca 2007 r.,
 zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
  składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
     w 2010 więcej niż 75%,
     w 2013 więcej niż 50%,
     w 2020 więcej niż 35%
   masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
      zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych
   odpadów do końca 2014 r.,
      zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na
   których są składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r.

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji
następujących działań:
   kontrolowania przez gminy stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości
   z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
   co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców
   kraju,
   kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające
   zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
   właścicieli nieruchomości – ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz
   miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
   doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz
   unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
   zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie
   selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych m.in.:
   odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury (w tym opakowania, gazety,
   czasopisma itd.), odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne
   i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii i akumulatorów, itp.


                       9
Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady
komunalne.

W zakresie maksymalizacji odzysku i właściwego unieszkodliwiania odpadów konieczne jest
ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez budowę linii technologicznych
do ich przetwarzania, takich jak: kompostownie odpadów organicznych, linie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacje fermentacji odpadów
(organicznych lub zmieszanych), zakłady termicznego przekształcania zmieszanych odpadów
komunalnych.

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ma być
system rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione będą wszystkie niezbędne elementy tej
gospodarki w danych warunkach lokalnych.

Zgodnie z założeniami Kpgo 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi, powinny stać się
zakłady zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców,
spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. Zakłady te powinny
zapewniać następujący zakres usług:
   mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych
   i pozostałości z sortowni,
   składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,
   kompostowanie odpadów zielonych,
   sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
   (opcjonalnie),
   zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),
   zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców, preferowaną
metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.
Do spalarni odpadów komunalnych przyjmowane będą zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po
ich wstępnej dezaktywacji.

Dla spełnienia celu, jakim jest bezpieczne składowanie odpadów, niezbędne są działania zmierzające
do doprowadzenia do końca 2009 r. do stanu, w którym wszystkie składowiska będą spełniały
wymagania prawa.

W poszczególnych powiatach winno dążyć się do zredukowania ilości małych nieefektywnych
składowisk lokalnych i zapewnienia funkcjonowania składowisk ponadgminnych w ilości 5 do 15
(maksymalnie) obiektów w skali województwa do końca roku 2014. W przypadku składowisk
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne preferuje się obiekty obsługujące obszar zamieszkiwany
przez co najmniej 150 tys. mieszkańców. Przyjmuje się, że przy transporcie odpadów na składowisko
na odległość wynoszącą powyżej 30 km opłacalne jest zastosowanie przeładunkowego systemu
transportu (dwustopniowego).

W zakresie odpadów niebezpiecznych oraz pozostałych, cele przedstawione w Kpgo 2010 wynikają
m.in. z :
   obowiązujących uregulowań prawnych krajowych i unijnych,
   „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
   Polski’,
   analizy stanu aktualnego w poszczególnych grupach odpadów.
                        10
Dla realizacji poszczególnych celów, przedstawionych w Kpgo 2010, sformułowano następujące
kierunki działań:
   wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów
   niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie
   i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów
   odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
   i elektroniczny),
   minimalizację ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom
   unieszkodliwiania poprzez składowanie,
   organizację nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze
   źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów
   niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe),
   w oparciu o:
             funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów
             niebezpiecznych   utworzone   przez   organizacje  odzysku   lub
             przedsiębiorców,
             funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty
             zbierania  poszczególnych   rodzajów   odpadów   niebezpiecznych
             (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),
             stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
             regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców
             prowadzących selektywne zbieranie w systemie workowym lub
             pojemnikowym przez podmioty prowadzące działalność w zakresie
             odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywnego zbierania odpadów
niebezpiecznych i pozostałych.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002
roku. Celem programu jest:
 spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od lat
  wyrobów zawierających azbest,
 eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem,
 sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko,
 stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania
  z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Program zawiera informacje dotyczące:
  1)   ilości wyrobów zawierających azbest wraz z ich rozmieszczeniem na terytorium Polski,
  2)   ilości i wielkości niezbędnych składowisk odpadów wraz z podaniem kosztów ich
      budowy i eksploatacji,
  3)   zasad wsparcia finansowego prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
      azbest,
  4)   wytycznych dla opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
      usuwania wyrobów zawierających azbest.

Jako docelowy przyjęto 30 – letni okres realizacji tego programu.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących


                         11
podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013 został przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 29 listopada 2006 roku.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” koncentruje się na działaniach o charakterze
strategicznym i ponadregionalnym. Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej
ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu
spójności terytorialnej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi
priorytetowych, m.in. w ramach osi II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przeznaczonych
zostanie ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro
(w tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro - 23%). Środki przeznaczone na ochronę środowiska
wynoszą 4 750 mln euro, tj. 18 % wszystkich środków z tego funduszu.

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy
ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji
Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca
przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.


2.2   POLITYKA I STRATEGIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE
   GOSPODARKI ODPADAMI

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat
2012 – 2015”

„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem
perspektywy do 2014 r.”

„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem
perspektywy do 2014 roku”, został uchwalony 19 lutego 2007 r. przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego (Uchwałą Nr 19/07). Dokument ten odzwierciedla cele, kierunki i zadania w zakresie
ochrony środowiska zdefiniowane w Polityce Ekologicznej Państwa i w „Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do roku 2020”. Głównym celem Programu jest określenie polityki
ekologicznej dla Województwa Mazowieckiego, a ponadto realizacja polityki ekologicznej państwa.

W zakresie gospodarki odpadami, dokument ten wytycza cel strategiczny do 2014 r.:
Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie nowoczesnego (zgodnego ze
standardami unijnymi) systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów
oraz określa kierunki działań.

Wskazane w powyższych dokumentach kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami będą
polegały na współdziałaniu i współpracy z administracją samorządową, rządową, przedsiębiorcami,
organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami kontrolnymi w dziedzinie ochrony
środowiska w zakresie:
   kontynuacji  zwiększenia  świadomości   ekologicznej  mieszkańców   Województwa
   Mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,
   kontynuacji prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,


                        12
  doskonalenia systemu selektywnego zbierania odpadów w celu osiągnięcia odpowiednich
   poziomów odzysku i recyklingu,
  doskonalenia regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,
  funkcjonowania max.15 składowisk regionalnych na terenie województwa,
  skierowania w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
   więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
   (w stosunku do roku 1995),
  skierowania w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
   więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
   (w stosunku do roku 1995),
  rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym
   metod termicznego przekształcania odpadów.


„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” (aktualizacja).

„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” (aktualizacja) uchwalona została
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 29 maja 2006 r. (Uchwała Nr 78/2006). Strategia
stanowi dokument programowy i zarazem główne narzędzie polityki regionalnej, jak również punkt
odniesienia do powstających na poziomie województwa dokumentów programowych
i planistycznych. W swoich zapisach, Strategia odnosi się do uwarunkowań wynikających
z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, określając politykę prorozwojową samorządu
województwa, ukierunkowaną na pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy UE.

Zaktualizowana Strategia wyznacza perspektywę rozwoju regionu do 2020 r. Obejmuje działania,
których współfinansowanie będzie pochodziło ze środków krajowych i funduszy strukturalnych Unii
w okresie programowania 2007-2013 i w perspektywach dalszych. Ważnym uwarunkowaniem prac
nad Strategią były ustalenia wojewódzkich dokumentów planistycznych i programowych, takich jak
plan zagospodarowania przestrzennego, program ochrony środowiska, czy też plan gospodarki
odpadami.

Zapisy Strategii wskazują, iż rozwiązania problemów Mazowsza, w tym w zakresie gospodarki
odpadami, należy poszukiwać zarówno w możliwości wykorzystania funduszy unijnych, jak
i intelektualnego oraz technicznego potencjału województwa. Wyznaczone w niej kierunki rozwojowe
winny być spójne z kierunkami rozwoju zapisanymi w planie gospodarki odpadami. Strategia
podkreśla, iż wśród uwarunkowań rozwojowych w skali krajowej, w wielu dziedzinach życia
społecznego i gospodarczego, Mazowsze charakteryzuje wysoka przedsiębiorczość i mobilność
mieszkańców, aktywność władz samorządowych i lokalnych organizacji, dynamiczny i efektywny
rozwój współpracy pomiędzy regionami w województwie, jak i Mazowsza z innymi województwami.
Co istotne, w obu dokumentach planistycznych zwrócono uwagę na niepokojącą tendencję źle
ukierunkowanego rozwoju sfery gospodarki odpadami w województwie mazowieckim.

Cytując za autorami Strategii „Podstawowe problemy gospodarki odpadami województwa są
następstwem nienadążania rozwiązań systemowych w sferze zbierania i utylizacji odpadów za tempem
ich powstawania”. Jest to zapis niezmiernie ważny z punktu widzenia planistycznego, jak
i potencjalnych możliwości inwestowania w dziedzinie gospodarki odpadami, zwłaszcza w przypadku,
gdy inwestorami w gospodarce odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi mogą być jednostki
samorządu terytorialnego. Powyższy zapis sugeruje brak możliwości zastosowania instrumentów
prawnych w zakresie osiągania założonych celów w gospodarce odpadami rozpatrywanymi poprzez
pryzmat niewydolności funkcjonującego systemu, słabości jego powiązań i niewystarczającego
zaplecza infrastruktury w gospodarce odpadami.

Strategia, poprzez krótką analizę stanu gospodarki odpadami, uwidacznia główne problemy tej sfery
takie, jak: niski stopień odzysku i segregacji odpadów komunalnych, składowanie, jako główny                        13
sposób unieszkodliwiania odpadów, niedostosowanie większości składowisk odpadów komunalnych
do obowiązujących wymogów prawnych oraz zbyt mała wydajność obiektów kompleksowej
gospodarki odpadami w stosunku do masy powstających odpadów.

Wśród celów pośrednich Strategii w zakresie gospodarki odpadami, wskazano na konieczność
porządkowania i tworzenia spójnego systemu gospodarki odpadami, a w tym: budowy i/lub
rozbudowy składowisk odpadów komunalnych i zakładów utylizacji o charakterze subregionalnym,
regionalnym, a także wprowadzenie nowoczesnych metod recyklingu i utylizacji odpadów.

W Strategii wskazano także na potrzebę kontynuacji prac zmierzających do doskonalenia systemu
monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dostosowanych do standardów UE, uporządkowania
gospodarki odpadami poprzez realizację działań ujętych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych
planach gospodarki odpadami, utworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami opartego na
segregacji, recyklingu i innych formach odzysku, zgodnie z ustaleniami WPGO.

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” uchwalony został przez
Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r. (Uchwała Nr 65/2004). Dokument
ten, obok Strategii stanowi drugi, podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju
regionu w układzie przestrzennym, stanowiąc jednocześnie wykładnię polityki przestrzennej.
Priorytetowym celem polityki przestrzennej jest stwarzanie warunków do osiągania spójności
terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju Mazowsza, poprawy warunków życia
mieszkańców oraz zwiększenia konkurencyjności regionu.

W planie zagospodarowania przestrzennego, region województwa podzielono na obszary problemowe,
w tym obszar aglomeracji warszawskiej o najwyższej koncentracji różnorodnych funkcji.
Podstawowym problemem tego obszaru, jest brak ładu przestrzennego uwzględniającego tworzenie
harmonijnych struktur w wymiarze uwarunkowań środowiskowych, a poprzez to kompleksowego
rozwiązania problemu odpadów komunalnych i nienadążanie systemów infrastruktury technicznej za
postępującą urbanizacją.

W ramach kolejnej struktury, w planie zagospodarowania przestrzennego wydzielono obszar
największych wpływów aglomeracji warszawskiej, położony w bezpośrednim sąsiedztwie tej
aglomeracji, posiadający szanse dalszego rozwoju.

Jako jeden z celów zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego, oprócz zapewnienia
zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji
pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego, była ochrona
i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, wzmacnianie wielofunkcyjności struktur
przestrzennych oraz wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego.

W zakresie gospodarki odpadami, plan zagospodarowania przestrzennego, odwołując się do „Planu
Gospodarki odpadami Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2011”, za priorytetowe cele
wojewódzkiej polityki przyjmuje, uporządkowanie i stworzenie spójnego systemu gospodarki
odpadami. Działania te miałyby polegać m.in. na: likwidacji i rekultywacji niewłaściwie urządzonych
i eksploatowanych składowisk odpadów, organizowaniu sieci regionalnych składowisk odpadów
komunalnych spełniających wymogi ochrony środowiska, prowadzeniu selektywnego zbierania
i zagospodarowania odpadów deponowanych na składowiskach, tworzeniu systemu zintegrowanej
sieci zakładów przeróbki odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych, likwidacji „mogilników”,
wdrożeniu systemu ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.

Zapisy „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” mówią,
iż systemowe i kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami na terenie
województwa wymaga opracowania i wdrażania również spójnych z planem szczebla wojewódzkiego,


                        14
planów gospodarki odpadami dla powiatów i gmin, w których wskazane winny być m.in. lokalizacje
składowisk i zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) został
przygotowany w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78). Realizuje on cel Konwergencja określony
w art. 3.

RPO WM jest zgodny ze strategicznymi dokumentami krajowymi, do których należą Strategia
Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające
wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednocześnie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju
prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program będzie realizować cele
SRWM, których współfinansowanie będzie możliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Przy tworzeniu projektu programu uwzględnione zostały również zapisy odnowionej
Strategii Lizbońskiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

Przy opracowaniu RPO WM kierowano się zasadami: programowania, partnerstwa i dodatkowości,
co oznacza, że dokument ma charakter wieloletniego planu budżetowego. Jego cele będą realizowane
w oparciu o współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi, a środki UE nie będą
zastępować środków krajowych, lecz jedynie wspierać osiąganie założonych celów rozwojowych.
Realizacja RPO WM przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego, co jest celem generalnym
RPO WM.

Realizacja celu generalnego RPO WM będzie się odbywać między innymi poprzez poprawę
i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej (realizowane w ramach priorytetu: III. Regionalny
system transportowy oraz IV. Inwestycje w ochronę środowiska). Cel główny Priorytetu IV został
określony jako poprawa stanu środowiska naturalnego Województwa Mazowieckiego. Cel taki jest
również jednym z długookresowych celów zapisanych w SRWM. Zostanie on osiągnięty między
innymi poprzez inwestycje w gospodarce odpadami. W ramach RPO WM wspierane będą przede
wszystkim przedsięwzięcia dotyczące: tworzenia i rozwoju systemów selektywnego zbierania
odpadów; budowy, rozbudowy, modernizacji instalacji do segregacji odpadów; recyklingu odpadów,
w tym budowy i rozwoju zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów; budowy, rozbudowy,
modernizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii; budowy,
rozbudowy, modernizacji specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub
unieszkodliwiania osadów ściekowych; likwidacji istniejących składowisk; dostosowania istniejących
składowisk odpadów do obowiązujących przepisów; rekultywacji terenów zamkniętych składowisk
odpadów komunalnych.

Warunkiem otrzymania współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach RPO WM jest zapisanie ich
w WPGO.
                         15
            3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU

3.1. INFORMACJE OGÓLNE, POŁOŻENIE
Powiat radomski leży w południowej części Województwa Mazowieckiego. Powiat radomski graniczy
z następującymi jednostkami administracyjnymi: powiatem grodzkim miasta Radom i ośmioma
powiatami ziemskimi – białobrzeskim, kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskm
i starachowickim.

Powiat zajmuje powierzchnię 1 530 km2 i pod względem powierzchni zajmuje czwarte miejsce
w Województwie Mazowieckim. Sieć administracyjno-osadniczą powiatu radomskiego stanowi
13 gmin w tym: jedna miejska - Pionki, 2 gminy miejsko-wiejskie – Iłża i Skaryszew oraz 10 gmin
wiejskich – Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica,
Wolanów i Zakrzew. Na terenie powiatu radomskiego znajdują się 3 miasta, 294 sołectwa i 403
miejscowości wiejskie. W 2006 roku na terenie powiatu zamieszkiwały 145 389 osoby.

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych gmin:

GÓZD - gmina wiejska, położona jest we wschodniej części powiatu przy drodze krajowej nr 12
Radom-Lublin. Od wschodu obszar gminy graniczy z Puszczą Kozienicką, a od zachodu z miastem
Radom. Gmina Gózd obejmuje obszar 77,76 km2 i stanowi 5,08% powierzchni powiatu. W skład
gminy wchodzi 20 jednostek pomocniczych (sołectw). Przez teren gminy Gózd przebiega granica
wododziału zlewni rzeki Iłżanki i Radomki. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo.

IŁŻA - gmina miejsko-wiejska, obejmuje obszar 255,85 km2 (w tym miasto 15,83 km2) i stanowi
16,72% powierzchni powiatu. Gmina jest typowo rolnicza. W jej skład wchodzi 31 sołectw. Na terenie
gminy znajdują się znaczne zasoby wód wgłębnych o dużej czystości. Znaczny obszar gminy i miasta
objęty jest granicami krajobrazu chronionego - pod opieką Konserwatora Przyrody.

JASTRZĘBIA - gmina wiejska, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia, z którym
graniczy od południowego wschodu. Powierzchnia gminy Jastrzębia wynosi ogółem 89,51 km2.
Gminę tworzy 19 jednostek pomocniczych (sołectw). Gmina jest w całości zwodociągowana,
a w centralnej części skanalizowana.

JEDLIŃSK - gmina wiejska, położona przy międzynarodowej trasie nr 7 nad rzekami Radomką
i Tymianką. Jej powierzchnia wynosi 138,72 km2, stanowi 9,07% powierzchni powiatu. Gminę tworzy
31 wsi sołeckich. Gmina Jedlińsk graniczy z miastem Radom, a także gminami Przytyk, Stara
Błotnica, Stromiec, Zakrzew, Głowaczów i Jastrzębia. W Piastowie znajduje się obiekt
AEROKLUBU o pow. ponad 200 ha z lotniskiem sportowym oraz strzelnica Polskiego Związku
Łowieckiego.

JEDLNIA LETNISKO – gmina wiejska położona 10 km na północny wschód od Radomia. Gmina
zajmuje powierzchnię 65,57 km2, co stanowi 4,3% powierzchni powiatu, a w jej skład wchodzi 21
sołectw. Miejscowość cechuje specyficzny mikroklimat. Jedlnię otaczają lasy Puszczy Kozienickiej -
dominuje sosna zwyczajna, dęby, brzozy, jodły i graby. Na terenie gminy funkcjonuje dobrze
rozwinięta baza turystyczna: istnieją ośrodki wypoczynkowe oraz ośrodek jazdy konnej.

KOWALA - gmina wiejska, obejmuje obszar 74,71 km2, gmina stanowi 4,88% powierzchni powiatu.
Od strony północnej graniczy z miastem Radom, od wschodu z jego osiedlami mieszkaniowymi
i gminą Skaryszew, od południa z gminami Orońsko i Wierzbica, a od zachodu z przemysłową
dzielnicą Radomia - Potkanowem oraz gminą Wolanów. Gminę tworzy 18 sołectw. Wiodącą funkcję
w gminie stanowi obecnie rolnictwo.                         16
PIONKI - gmina wiejska, sąsiadująca z dwoma gminami powiatu radomskiego: Jedlnią Letnisko oraz
Jastrzębią. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 231 km2, czyli 15,09% powierzchni powiatu. Pionki
od Radomia dzieli niewielka odległość 19 km. Gminę Pionki tworzy 31 sołectw, a na jej obszarze
zlokalizowanych jest 9 rezerwatów przyrody. Tutejsze lasy wyróżniają się bogatą fauną i florą.

PIONKI MIASTO - zajmuje powierzchnię 18,34 km2 i stanowi 1,2% powierzchni powiatu. Miasto
pełni rolę ważnego ośrodka administracyjnego i usługowego dla otaczającej go gminy Pionki. Pionki
mają również dobre połączenie kolejowe, zarówno towarowe, jak i pasażerskie, z dwoma dużymi
ośrodkami kolejowymi w Radomiu i Dęblinie.

PRZYTYK - gmina wiejska, obejmuje obszar 134,12 km2. Gmina stanowi 8,77% powierzchni
powiatu, tworzy ją jednostek pomocniczych (sołectw). Przytyk jest położony nad rzeką Radomką
w odległości 17 km od Radomia. Atrakcyjność gminy wzrosła wraz z oddaniem do uźytku zbiornika
wodnego w Domaniowie, którego powierzchnia przekracza 500 hektarów. W gminie funkcjonują
gospodarstwa agroturystyczne skupione w Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych „Zalew
Domaniów”. Gmina Przytyk słynie z upraw papryki i związanych z nią Ogólnopolskich
TargówPapryki.

SKARYSZEW - gmina miejsko-wiejska, jej powierzchnia wynosi 179,3 km2, co stanowi 11,21%
powierzchni powiatu. Licząca 33 sołectwa gmina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Radomia,
w odległości 13 km w kierunku Iłży. Miasto i gmina posiada dogodne połączenie drogowe z resztą
kraju. Gmina ma charakter rolniczy, a miasto pełni funkcję skoncentrowanego budownictwa
mieszkaniowego, usługową w obsłudze rolnictwa, przemysłową oraz obsługi komunikacji i transportu.
Teren gminy charakteryzuje się niewielką lesistością, a warunki glebowe należą do przeciętnych.

WIERZBICA - gmina wiejska, obejmuje obszar 93,07 km2 i stanowi 6,14% powierzchni powiatu.
Funkcjonuje w niej 16 sołectw oraz samorząd osiedla. Gmina Wierzbica położona jest w odległości
ok. 20 km od Radomia. Wierzbica stanowi główne ogniwo w strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
centrum administracyjnohandlowo-usługowe. Ponieważ grunty III i IV klasy stanowią ok. 40%
powierzchni gruntów rolnych, z rolnictwa utrzymuje się większość mieszkańców czynnych
zawodowo.

WOLANÓW - gmina wiejska. Jej powierzchnia wynosi ogółem 82,85 km2 i stanowi 5,42%
powierzchni powiatu. Gminę Wolanów tworzą 23 sołectwa, a położona jest wzdłuż drogi krajowej
Nr 12 Radom – Łódź. Przepływa tędy rzeka Radomka oraz jej dopływy – Szabasówka, Jabłonnica,
Garlica oraz Dobrzyca z bezimiennymi ciekami.

ZAKRZEW - gmina wiejska. Jej powierzchnia wynosi 96,15 km2. Gmina stanowi 6,29% powierzchni
powiatu, w jej skład wchodzą 24 sołectwa. Gmina Zakrzew leży przy trasie Radom -
TomaszówMazowiecki (droga wojewódzka nr 740) w odległości zaledwie 13 km od centrum
Radomia. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo. Gmina posiada dobre warunki do prowadzenia
produkcji rolniczej (znaczny udział gleb dobrych, klasy III i IV). W gminie Zakrzew znajduje się
ogólnopolskie zagłębie uprawy papryki.
                        17
          Rysunek 1. Podział administracyjny powiatu radomskiego
Powiat radomski, zgodnie z przyjętym przez J. Kondrackiego (1998) systemem regionalizacji
fizyczno-geograficznej, położony jest w obrębie następujących jednostek:

PROWINCJA: Niziny Mazowiecko – Podlaskie;
PODPROWINCJA: Niziny Środkowopolskie;
MAKROREGION: Nizina Środkowomazowiecka;
MEZOREGIONY: Równina Radomska, Dolina Białobrzeska, Przedgórze Iłżeckie, Równina
Kozienicka
                       18
Rysunek 2. Położenie powiatu radomskiego na tle jednostek fizycznogeograficznych wg J. Kondrackiego
                        (2001)


1 – granica prowincji, 2 – granica makroregionów, 3 – granica mezoregionów
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja: Niziny Środkowopolskie
Mezoregiony Wzniesień Południowomazowieckich: 318.85 – Dolina Białobrzeska; 318.86 – Równina
Radomska
Mezoregiony Niziny Środkowomazowieckiej: 318.77 – Równina Kozienicka, 318.771 – Dolina
Dolnej Pilicy, 318.75 – Dolina Środkowej Wisły
Prowincja: Wyżyny Polskie
Podprowincja: Wyżyna Małopolska
Mezoregiony Wyżyny Kieleckiej: 342.33 – Przedgórze Iłżeckie, 342.32 – Garb Gielniowski
Pod względem krajobrazowym powiat radomski stanowi najbardziej wysuniętą na północ część Ziemi
Radomskiej, której obszar zawarty jest w „trójkącie” pomiędzy Wisłą i Pilicą, oraz od południa
ograniczony rzekami Czarną i Kamienną, dzieli się na dwie zasadnicze części: Przedgórze Radomskie
i Kotlinę Kozienicką, położone po północnej stronie Gór Świętokrzyskich.


3.2. STRUKTURA POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia powiatu wynosi 1 530 km2. Powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo wynosi
84 865 ha, co stanowi 55,5% ogólnej powierzchni powiatu. Ponad 79,1% użytków rolnych stanowią
grunty orne, około 1,4% zajmują sady, 15,6% - łąki i 3,9% użytków rolnych stanowią pastwiska. Lasy
i grunty leśne zajmują 25% powierzchni ogólnej, natomiast pozostałe grunty stanowią 18,9%.


3.3. ASPEKTY DEMOGRAFICZNE, SPOŁECZNE I WARUNKI MIESZKANIOWE

Ludność powiatu radomskiego, według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła na koniec
2006 roku 145 389 osoby, z czego 72 308 stanowili mężczyźni, a 72 997 – kobiety. Udział ludności


                        19
mieszkającej w miastach i na terenach wiejskich wynosi odpowiednio: 29 175 (20%) i 116 521 osób
(80%). Największa liczba mieszkańców zamieszkuje gminę miejską Pionki – 19 788 osób. Liczba
mieszkańców pozostałych gmin wynosi od 15 624 osób w gminie miejsko – wiejskiej Iłża do 6 488
osób w gminie Jastrzębia.

Gęstość zaludnienia w Powiecie wynosi 95 osób na 1 km2 powierzchni (dane GUS na dzień
31.12.2006 r.) i jest niższa od średniej krajowej (122 osoby/km2). W gminach oscyluje od 99 osób/km2
(Wolanów) do 43 osób/km2 (gmina wiejska Pionki).

Liczba mieszkańców powiatu wykazuje tendencje wzrostowe: w 1995 r. stan ludności według
faktycznego miejsca zamieszkania wynosił 139 938 osób, w 2000 r. – 141 299 osób, a w 2005 roku –
144 591 osób. Wzrost ten spowodowany jest dodatnim przyrostem naturalnym (208 osób w 2006 roku
– 2,12 ‰) oraz wysokim, również dodatnim saldem migracji (404 osoby w 2006 roku). Najniższy
dodatni przyrost naturalny występuje w gminie miejsko – wiejskiej Iłża – 0,32‰, a najwyższy
w gminie Zakrzew – 6,53‰. Ujemny przyrost stwierdzono jedynie w gminie Pionki (-2,22‰).

Struktura wiekowa mieszkańców powiatu jest korzystna i kształtuje się następująco (dane GUS na
dzień 31.12. 2006 r.):

-  ludność w wieku przedprodukcyjnym: 24,3%,
-  ludność w wieku produkcyjnym: 61,8%,
-  ludność w wieku poprodukcyjnym: 13,9%.

Stopa bezrobocia w Powiecie na koniec 2006 roku była bardzo wysoka i wynosiła 31,4% (17 608
osób).

Zasoby mieszkaniowe powiatu radomskiego to w większości mieszkania indywidualne.
Ich procentowy udział w ogóle zasobów mieszkaniowych zwiększa się rokrocznie. Według danych
z 2006 roku na obszarze powiatu ogół zasobów mieszkaniowych liczył 41 016 mieszkań zajmujących
powierzchnię 3 092 236 m2 (w przeliczeniu na 1 osobę stanowiła 21,3 m2). Liczba mieszkań będących
własnością spółdzielni mieszkaniowych wynosiła 3 820, osób fizycznych – 34 850. Mieszkanie
posiadało przeciętnie 3,63 izb, a na jedną izbę przypadało 0,97 osoby. Liczba osób przypadająca na
jedno mieszkanie wynosiła 3,53 osoby.


3.4. GOSPODARKA

Na terenie powiatu radomskiego na dzień 31 grudnia 2006 roku było zarejestrowanych 8 728
podmiotów gospodarczych. Na przestrzeni lat 2003/2004 widoczny był spadek liczby podmiotów
gospodarczych. Ale już w kolejnych latach ich liczba stale wzrastała.

Wśród zarejestrowanych podmiotów największy udział miały zakłady osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą – 7 245 podmioty, co stanowiło ponad 83% ogółu podmiotów gospodarczych
znajdujących się na terenie powiatu. Pozostałe 1483 podmioty stanowiły osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Wśród 7 245 podmiotów (osoby fizyczne prowadzące działalność) – 2994 podmioty, (czyli blisko
42%), zajmowały się handlem i usługami. Na kolejnych miejscach znalazły się:

  przetwórstwo przemysłowe - 1076
  budownictwo – 938
  transport, gospodarka magazynowa i łączność – 506
  rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 478
  obsługa nieruchomości i firm – 447


                        20
  działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna – 215
  pośrednictwo finansowe – 194
  hotele i restauracje - 132

W Powiecie zdecydowany prym wiedzie sektor prywatny, który stanowi 96% ogółu podmiotów
gospodarczych. W 2006 zarejestrowanych było 8376 podmiotów należących do prywatnych
właścicieli. Natomiast w sektorze publicznym, czyli wszystkich instytucjach państwowych
i samorządowych oraz jednostkach organizacyjnych, które realizują głównie ze środków własnych
niekomercyjne zadania publiczne - w 2006 było to 352 podmioty.

Do najważniejszych z punktu widzenia zatrudnienia i wielkości produkcji na terenie powiatu należą
następujące przedsiębiorstwa:

  „Okno-Bud” Przytyk
  Fabryka Amunicji Myśliwskiej „FAM-PIONKI” sp. z o.o.
  CHEM-MONTAś sp. z o.o. - Pionki
  PPHU „BATO” - Pionki
  „Berta” Huta szkła gospodarczego – Wsola
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe RADMOT Jedlińsk
  Produkcja obuwia AARCO
  „Ireks Prokopowicz” Centrum Dystrybucji Środków dla Piekarnictwa – Milejowice
  Zakłady Motoryzacyjne „IZAMOT” Iłża
  Kajmex II – Iłża
  Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.
  „Pipelife” – Strzałków Polska S.A. Kartoszyn – Wolanów
  Mleczarnia „Figand” Spłka Jawna - Kolonia Wawrzyszów
  Plast – System. Producent okien PCV, z aluminium i drewna – Kowala
  Smurfit Paper Sack Polska Sp. z o.o. Rzeczków
  Zakład Produkcji Styropianu „Izolacja” Wierzbica
  „Remur – Trans” Sp. z o.o. Wierzbica
  Spółka „Rafiz” - Strygner Jerzy i Dyczkowscy - Wierzbica
  Zakłady Chemiczne "Bochem" Sp. z o. o. Wierzbica
W Radomiu funkcjonuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN.
Strategicznym celem społeczno-gospodarczym strefy dla poszczególnych obszarów jest utworzenie
kolejnych miejsc pracy w różnych sektorach przemysłu zlokalizowanych w strefie i związanych z nimi
usługach realizowanych w otoczeniu TSSE. Jednym z rejonów należących do Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej są Pionki, które posiadają atrakcyjnie położone tereny typu „green
field” (o łącznej powierzchni 19,7 ha). Gmina Iłża również dysponuje 10-hektarowym terenem
utworzonym w sąsiedztwie dawnego oddziału Fabryki Samochodów Ciężarowych „STAR”
(w pobliżu drogi krajowej nr 9). Na tym terenie planuje się utworzyć podstrefę SSE Starachowice.

Rolnictwo

Na terenie powiatu radomskiego dużą role odgrywa wciąż produkcja rolna, choć w ciągu ostatnich lat
znacznie spadła jej opłacalność. Następuje ubożenie ludności wiejskiej, pogarszają się warunki
społeczno – gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich.
Średnio gospodarstwo w Powiecie radomskim ma powierzchnię 5,13 ha przy średniej na Mazowszu
wynoszącej 7,60ha. Liczba gospodarstw wynosi, 21130 z czego 76% (16 135 gospodarstw) ma
powierzchnię powyżej 1 ha. Liczba gospodarstw rolnych do 1 ha wynosi 4995.

W Powiecie przeważają gleby V i VI klasy, co decyduje o strukturze zasiewów, w której dominują
zboża – 82,8 % i ziemniaki – 10,3%.                        21
   Uprawa zboża zajmuje 46 tys. hektarów, z czego największy udział ma żyto – jego uprawa zajmuje
   17,3 tys. hektarów.

   Okolice Przytyka oraz Zakrzewa tworzą tzw. „zagłębie paprykowe”. Stąd pochodzi ponad 60 tys. ton,
   czyli 80% krajowej produkcji tego warzywa.

   Produkcja rolna powiatu obejmuje również chów trzody chlewnej oraz bydła. Pogłowie trzody
   chlewnej wynosi ponad 70 tys. szt., natomiast bydła około 30 tys. szt.

   Rolnictwo ekologiczne, określane również jako: biologiczne, organiczne, biodynamiczne to sposób
   gospodarowania, w którym stosuje się tylko środki naturalne. W Powiecie radomskim funkcjonuje
   35 takich gospodarstw o łącznej powierzchni 260ha. Każde gospodarstwo posiada wymagane
   certyfikaty. Z roku na rok obserwuje się rosnącą popularność tego typu produkcji rolnej.


   3.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

   3.5.1. Gospodarka wodno - ściekowa

   Stan systemu zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie powiatu radomskiego jest zróżnicowany –
   część gmin praktycznie zakończyła proces wodociągowania, dla części dokończenie budowy sieci jest
   jednym z ważniejszych zadań.

   W roku 2006 r. długość sieci wodociągowej na terenie powiatu radomskiego wynosiła 1 624,3 km,
   a liczba czynnych połączeń do budynków mieszkalnych wynosiła 29 456. Gospodarstwom domowym
   dostarczono 4159,69 dm3 wody. Zużycie wody na 1 mieszkańca wynosiło 43,8 m3 rocznie. Liczba
   ludności korzystająca z sieci wodociągowej wynosiła 112 731 osób, w tym w miastach – 27 298 osób.

   Na terenie powiatu radomskiego funkcjonuje 30 oczyszczalni ścieków o różnym stopniu technologii
   oczyszczania, odprowadzających swe ścieki głównie do rzek: Radomki, Zagożdżonki i Iłżanki
   (bezpośrednio bądź za pomocą dopływów).

   Największą ilość ścieków komunalnych w 2005 roku odprowadzano z oczyszczalni komunalnej dla
   miasta Pionki – 811,00 dam3.

   Łączona suma oczyszczonych ścieków w 2005 na terenie powiatu radomskiego wyniosła
   1885,04 dam3, z czego zdecydowana większość (99%) to ścieki socjalno-bytowe.

           Tabela 1. Wykaz wybranych oczyszczalni ścieków powiatu radomskiego
                                    Ścieki
                          Projektowana  odprowadzone
                    Gmina
 Lp.      Właściciel             przepustowość  w 2005 roku       Odbiornik
                   Miejscowość            (dam3)
                            (m3/d)

    Agencja Nieruchomości
    Rolnych Oddział Terenowy w  Skaryszew             1,12     rów melioracyjny/Modrzejo-
1.                            5,00
    Warszawie Gospodarstwo    Modrzejowice                        wianka
    Skarbu Państwa
                                     1,60
    Dom Pomocy Społecznej dla   Jedlińsk
2.                            11,20    (od lipca nie  Struga Wsolska/Radomka/-Wisła
    Dorosłych we Wsoli       Wsola
                                    działa)
    Agencja Nieruchomości
    Rolnych Oddział Terenowy w  Skaryszew             1,70         rów mel./
3.                            18,30
    Warszawie Gospodarstwo    Gębarzów                     Kobylanka/Modrzejowica
    Skarbu Państwa
4.   Nadleśnictwo Marcule       Iłża      6,50      1,40          rów B                          22
                                       Ścieki
                             Projektowana  odprowadzone
                     Gmina
 Lp.      Właściciel                przepustowość  w 2005 roku       Odbiornik
                    Miejscowość             (dam3)
                               (m3/d)

                     Marcule
    Ośrodek Edukacji                            6,60
    Ekologicznej i Integracji
                   Jedlnia-Letnisko                     Gzówka/Pacynka/-
5.   Europejskiej Lasów                   30,00
                   Jedlnia Letnisko                       Mleczna
    Państwowych w Jedlni
    Letnisko
    Przedsiębiorstwo Wodociągów                      0,70
                      Iłża
6.   i Kanalizacji Spółka z o.o.               13,00               Iłżanka/Wisła
                     Trębowiec
    Starachowice
    Publiczna Szkoła Podstawowa     Jedlińsk              0,87
7.                               17,00           rów mel./Tymianka/-Radomka
    w Wierzchowinach         Wierzchowiny
    Publiczna Szkoła Podstawowa     Jedlińsk              0,51
8.                               6,00            rów R-3/Tymianka/-Radomka
    w Zawadach Starych        Zawady Stare
                       Iłża               12,0
9.   Szpital Rejonowy w Iłży                141,50               Iłżanka/Wisła
                       Iłża
                    Jedlnia Letnisko           93,70
10.  Urząd Gminy Jedlnia Letnisko             611,00            rów mel./Pacynka/-Mleczna
                    Jedlnia Letnisko
                      Pionki              27,00       Leniwa/Radomka/-
11.  Urząd Gminy Pionki                  250,00
                   Jedlnia Kościelna                       Wisła
                      Gózd               56,34       Gzówka/Pacynka/-
12.  Urząd Gminy Gózd                    250,0
                      Gózd                          Mleczna
    Zakład Gospodarki                           110,20
                     Skaryszew                     Kobylanka/Modrzejowica/-
13.  Komunalnej i Mieszkaniowej              800,00
                     Skaryszew                         Iłżanka
    w Skaryszewie
    Zakład Gospodarki         Jedlińsk               49,00      Tymianka/Radomka/-
14.                             220,00
    Komunalnej w Jedlińsku      Jedlińsk                          Wisła
    Zakład Mleczarski        Wolanów               90,00
15.  „FIGAND” s.c. w Kolonii      Kolonia        60,0           rów mel./Szabasówka/-Radomka
    Wawrzyszów           Wawrzyszów
    Zakład Wodociągów i         Iłża               331,00
16.                             2150,00               Iłżanka/Wisła
    Kanalizacji w Iłży         Iłża
                    Jastrzębia              11,00
17.  Urząd Gminy Jastrzębia                200,00           Jastrzębianka/Radomka/-Wisła
                    Jastrzębia
    Zakłady Górniczo-Metalowe      Iłża               45,00
18.                             1300,00              obieg zamknięty
    „Zębiec” w Zębcu          Zębiec
    Zakłady Przetwórstwa                         35,00
                     Skaryszew
19.  Spożywczego „MAKÓW” Sp.                390,00            Pacynka/Mleczna/-Radomka
                     Maków
    z o.o. w Makowie
    Zakład Wodociągów i        Wierzbica              170,00
20.                             1300,00           Szabasówka/Radomka/-Wisła
    Kanalizacji w Wierzbicy      Wierzbica
    Zespół Szkół Rolniczych w      Iłża                2,40
21.                             115,30           rów mel./Struga Malenie/Iłżanka
    Chwałowicach           Chwałowice
    Urząd Miasta Pionki (dawniej                     811,00
                      Pionki
22.  ZTS „PROFIT” S.A. w                 12000,00              Zagożdżonka/Wisła
                      Pionki
    upadłości w Pionkach)
                                       0,91        rów mel./Ciek
    Publiczna Szkoła Podstawowa    Zakrzew
23.                              29,00            Bosak/Starorzecze Radomki
    w Zakrzewie            Zakrzew
                                                „SOSNOWICA”
                      Gózd                8,00
24.  Urząd Gminy Gózd          Klwatka      514,00            Pacynka/Mleczna/-Radomka
                    Królewska
    Caritas Diecezji Radomskiej     Iłża               1,70
25.                              12,38            Małyszyniec/Iłżanka/-Wisła
    Dom Interwencji Kryzysowej   Jasieniec Dolny
                     Wolanów               0,92
26.  P.S.P. w Mniszku                    6,05           Karlica/Szabasówka/-Radomka
                     Mniszek
    Wojewódzki Zarząd Melioracji
    i Urządzeń Wodnych        Przytyk                0
27.  w Warszawie Oddział w       Wólka        365,00    (w roku 2005     Radomka/Wisła
    Radomiu oczyszczalnia w     Domaniowska             w trakcie
    Wólce Domaniowskiej                         rozruchu)                             23
                                    Ścieki
                          Projektowana  odprowadzone
                    Gmina
 Lp.      Właściciel             przepustowość  w 2005 roku        Odbiornik
                   Miejscowość           (dam3)
                            (m3/d)

    oczyszczalnia komunalna dla   Przytyk             12,0
28.                          300,00                Radomka/Wisła
    gminy Przytyk          Zameczek
                    Zakrzew             0,58
29.  Urząd Gminy Zakrzew                1,20               Bosak/Radomka/Wisła
                    Zakrzew
                    Kowala              2,79
30.  Oczyszczalnia w Rożkach              16,80                rów melioracyjny
                     Rożki
                           UM Pionki 43,02%     pozostałe 14,81%
                                            ZWiK Iłża 17,56%

      ZWiK Wierzbica
       9,02%
                                          UG Jedlnia 4,97%
                                 ZGKiM Skaryszew;
            FIGAND 4,77%                  5,85      Rysunek 3. Struktura odprowadzania ścieków z powiatu radomskiego (wg WIOŚ, 2007) Częściowo rozwiązany problem gospodarki ściekowej mają gminy: Gózd, Iłża, Jedlińsk, Jedlnia
 Letnisko, miasto Pionki, Skaryszew, Wierzbica, gm. Pionki, Zakrzew. W okresie 2004 – 2006r.
 wybudowano 2 kolejne komunalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Kolonia Zameczek
 gmina Przytyk, Klwatka Królewska gmina Gózd oraz oczyszczalnię ścieków w miejscowości Zakrzew
 dla Urzędu Gminy. Ponadto, zmodernizowano komunalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach
 Skaryszew i Wierzbica. W ramach zadań mających na celu ochronę wód zlewni rzeki Radomka
 wybudowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska gmina Przytyk.

 Długość sieci kanalizacyjnej w 2006 r. wynosiła 338,3 km, a połączeń prowadzących do budynków
 mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 6 691 sztuk. Liczba ludności korzystająca z sieci
 kanalizacyjnej wynosiła 41 675 osób, w tym w miastach – 24 732 osoby.

 Nadal dużym problemem jest kanalizacja obszarów wiejskich. O ile 250 sołectw na 284 posiada
 wodociąg wiejski (1119,1 km) to tylko 20 sołectw wybudowało sieć kanalizacji sanitarnej o długości
 117,4 km. Przyłącza wodociągowe posiada 37454 gospodarstwa tj. 24%.


 3.5.2. Sieć gazowa

 Przez obszar powiatu radomskiego przebiegają główne rurociągi zasilające, wysokiego i średniego
 ciśnienia, w kierunku południe – północ (Lubienia – Radom, Radom – Sękocin). Na terenie powiatu                          24
znajduje się 9 stacji redukcyjnych I-go stopnia o ciśnieniu gazu 1,6 – 10 MPa oraz 22 stacje
redukcyjne II-go stopnia o ciśnieniu gazu do 1,6 MPa.

Długość sieci gazowej wynosi 443,5 km. Funkcjonuje 8 355 połączeń do budynków mieszkalnych.
Odbiorcami gazu sieciowego jest 11 769 gospodarstw domowych (37 957 mieszkańców), w tym 4 106
gospodarstw wykorzystuje gaz sieciowy do ogrzewania mieszkań. Zużycie gazu wyniosło w 2006
roku 7 729,20 tys. m3.

Większość miejscowości w Powiecie w swoich gospodarstwach domowych korzysta z wymiennych
butli gazowych.

3.5.3. Sieć komunikacyjna

Przez powiat radomski przechodzą szlaki komunikacji drogowej (286,8 km) i kolejowej (71,8 km),
które krzyżują się w Radomiu, tworząc w ten sposób ich największą koncentrację.

Szlaki komunikacji o znaczeniu krajowym i międzynarodowym:

  nr 7 Gdańsk - Warszawa - Radom – Kielce – Kraków – Chyżne – granica państwa
  nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek –
  nr 12 granica państwa – Głogów – Leszno – Kalisz – Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin –
  Chełm - Dorohusk – granica państwa

Sieć dróg wojewódzkich:

  nr 691 Pionki – Laski – Garbatka – Podlas
  nr 699 Niemianowice – Głowice – Piotrowice – Jedlnia Letnisko – Siczki
  nr 727 Klwów– Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica
  nr 732 Stary Gózd – Stara Błotnica – Kaszów – Przytyk

  nr 733 Zakrzew – Wolanów – Kowala – Skaryszew – Karszówka
  nr 737 Radom – Pionki – Kozienice
  nr 740 Radom – Przytyk – Potworów
  nr 744 Radom – Wierzbica – granica województwa
  nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą
  nr 787 Pionki – Sucha – Zwoleń

Szlaki kolejowe:

  Warszawa – Radom – Kraków,
  Łódź – Radom – Lublin.

Na terenie powiatu radomskiego jest 545 km dróg powiatowych, w tym 514,5 km to drogi zamiejskie,
a 30,5 km to ulice w miastach Pionki, Iłża, Skaryszew. Nawierzchnię utwardzoną posiada 490 km
dróg. W ciągach dróg powiatowych znajduje się 40 mostów oraz 460 przepustów.

Na obszarze miasta Radomia funkcjonuje lotnisko wojskowe, które realizuje między innymi zadania
szkoleniowe. Ponadto na terenie powiatu radomskiego w miejscowości Piastów gm. Jedlińsk
zlokalizowane jest trawiaste lotnisko szkoleniowe. Obecnie jest to siedziba Aeroklubu Radomskiego
oraz Aeroklubu PLL LOT.
                        25
3.6. TURYSTYKA

W Powiecie radomskim na uwagę zasługują zabytkowe kościoły, dwory, pałace, parki oraz szlaki
turystyczne. Znakomite tereny rekreacyjne i rezerwaty przyrody występujące w obrębie Puszczy
Kozienickiej nad rzeką Radomką w Jedlni Letnisko, Pionkach i Jastrzębi oraz w dolinie Iłżanki.
Przyciągnąć turystów mogą krajobrazy lasów iłżeckich oraz torfowisk o specyficznym mikroklimacie
i unikalnych gatunkach roślin. Obszary ze znaczną ilością cieków i oczek wodnych wraz
z towarzyszącymi im rozległymi połaciami łąk i obszarów zadrzewionych sprzyjają wypoczynkowi
i rekreacji.


3.7. ŚRODOWISKO

Na terenie powiatu radomskiego znajdują się bardzo cenne przyrodniczo obszary: Puszczy
Kozienickiej, lasy iłżeckie oraz torfowiska o specyficznym mikroklimacie. Wiele miejscowości
położonych w samej Puszczy lub na jej obrzeżach, znanych ze swych walorów rekreacyjnych - Jedlnia
Letnisko, położona nad sztucznym zbiornikiem wodnym i krajobrazowych - wyznaczone
i oznakowane szlaki w lasach iłżeckich. W 2001 roku baza wypoczynkowa poszerzyła się o sztuczny
zbiornik wodny w Domaniowie.

Spośród składników przyrody podlegających prawnej ochronie możemy wymienić rezerwaty
przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-parkowe. Powierzchnia obszarów prawnie
chronionych wynosiła na terenie powiatu w 2006 roku 33 118,9 ha, w tym rezerwaty przyrody – 663
ha, parki krajobrazowe – 16 198,6 ha, obszary chronionego krajobrazu - 16.650,0 ha, użytki
ekologiczne – 407,2 ha, pomniki przyrody – 177 sztuk.

Parki krajobrazowe

Kozienicki Park Krajobrazowy znajduje się na terenie 11 gmin, w tym na terenie 4 gmin powiatu
radomskiego: Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki. Został on utworzony w 1983 r. dla
zachowania lokalnego krajobrazu przyrodniczo – geograficznego. Po powiększeniu w 2001 roku Park
obejmuje 26233,83 ha Puszczy z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu
zabezpieczenia go przed zniekształceniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki
i wypoczynku wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 36009,62 ha, którą stanowią obszary
leśne i polne.

Najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy leśne, często z około 200 letnimi drzewostanami,
zostały objęte ochroną jako rezerwaty przyrody. Jest ich 15 i reprezentują najciekawsze i najbogatsze
zbiorowiska roślinne. Łącznie zajmują 1267,92 ha. Na terenie Parku ochroną pomnikową objęto 263
obiekty.

Innym chronionym kompleksem leśnym jest Puszcza Iłżecka (lasy iłżeckostarachowickie), która ma
powierzchnię 251 km2 i położona jest na Przedgórzu Iłżeckim, łącząc się częściowo z lasami Puszczy
Świętokrzyskiej. W jej drzewostanie przeważają sosny z domieszką jodeł, modrzewi i drzew
liściastych.

Obszary Krajobrazu Chronionego

Obszar Krajobrazu Chronionego „Iłża – Makowiec” o pow. 16 650 ha położony jest w dolinie Iłżanki,
części Przedgórza Iłżeckiego oraz kompleksów leśnych rejonu Modrzejewic, Skaryszewa i Makowa.
W skład obszaru chronionego weszły największe w Polsce torfowiska. Świat flory reprezentowany
jest przez rzadkie gatunki roślin: listera jajowata, wawrzynek wilczełyko, groszek wiosenny,
jak i zwierząt: orlik krzykliwy, bocian czarny, borsuk, a nawet przemieszczające się łosie. Na tym
obszarze chronionym znajdują się 2 pomniki przyrody oraz park podworski (Krzyżanowice).


                         26
Rezerwaty przyrody

         ódła Królewskie” – gm. Pionki
          żdżon” – gm. Pionki

  Rezerwat „Brzeźniczka” – gm. Pionki
  Rezerwat „Jedlnia” – gmina Jedlnia Letnisko
            – gmina Pionki
                         – gmina Pionki
  Rezerwat „Ponty – Dęby” – gmina Pionki
  Rezerwat „Załamanek” – gmina Pionki
           – gmina i miasto Pionki
  Rezerwat „Leniwa” – gmina Pionki
  Rezerwat „Piotrowe Pole” – gmina Iłża
  Rezerwat „Dąbrowa Polańska” – gmina Iłża
  Rezerwat „Ługi Helenowskie” – gmina Pionki i gmina Zwoleń
  Rezerwat „Okówny Ług”- gmina Pionki i gmina Policzna

Natura 2000

Na terenie powiatu radomskiego ustanowiono dwa obszary sieci europejskiej Natura 2000. Są to:

 SOO (Specjalne Obszary Ochrony)
Pakosław – kod obszaru PLH140015, powierzchnia 668,63 ha, typ obszaru – B (bez żadnych połączeń
z innymi obszarami Natura 2000). Obszar obejmuje największe w Polsce i dobrze rozwijające się
stanowisko języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (1100 osobników kwitnących, ok. 3000 siewek
i osobników nie kwitnących). Stwierdzono tu również występowanie lipiennika Loesela Liparis
loeselii oraz 3 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Główne zagrożenie
dla wartości przyrodniczych tego obszaru: spadek poziomu wód gruntowych, zarastanie w wyniku
naturalnej sukcesji, niebezpieczeństwo pożaru torfu, zanieczyszczanie, a szczególnie zaśmiecanie,
pozyskanie torfu. Ostoja znajduje się w całości na Obszarze Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec
(16 650 ha). Projektuje się utworzenie rezerwatu przyrody Pakosław (500 ha).

 OSO (Obszary Specjalnej Ochrony)
Ostoja Kozienicka – kod obszaru PLB140013, powierzchnia 68301,2 ha, typ obszaru – D (graniczy
z innym obszarem Natura 2000, ale się z nim nie przecina). Obszar obejmuje znaczną część jednego
z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce - Puszczy Radomsko-Kozienickiej, na granicy
Małopolski i Mazowsza, w widłach pradolin Wisły, Radomki i Zadożdżonki, na terenie Równiny
Radomskiej. Położony jest on w terenie z licznymi elementami rzeźby pochodzenia fluwioglacjalnego:
szeregiem tarasów denudacyjnych opadających stopniowo ku dolinie Wisły, poprzedzielanych
licznymi wałami wydmowymi, pomiędzy którymi znajdują się niecki, zwykle silnie zabagnione.
Wcześniej na tym terenie utrzymywały się drzewostany z klonem, jesionem, lipą, dębem i bukiem.
Obecnie drzewostany składają się głównie z sosny (84%) oraz jodły (4%). Lasy zajmują większość
powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola uprawne. Występuje tu co najmniej 28 gatunków
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Wykazano
z tego terenu ponad 200 gatunków ptaków, w tym 147 lęgowych. W okresie lęgowym obszar zasiedla
co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian
czarny, kraska (PCK), lelek; stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiągają: bąk (PCK), bocian biały,
rybitwa czarna. Gatunki roślin wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione
w Polsce. Liczne rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych, m.in. czosnek niedźwiedzi, Allium
ursinum, widłaki Lycopodium sp., wiele gatunków storczyków, przebiśnieg Galanthus nivalis, pełnik
europejski Trolius europaeus, lilia złotogłów Lilium martagon, zimoziół północny Linnea borealis i in.                         27
Pomniki przyrody

W Powiecie radomskim znajduje się obecnie 177 pomników przyrody. Wśród nich możemy wyróżnić:

  zabytkowy dąb szypułkowy w parku w Zakrzewie Kolonii oraz na obszarze gmin:
  Pionki (68 szt.), Jastrzębia (6 szt.), Iłża (3 szt.), Przytyk (2 szt.), Gózd (1 szt.),
  Jedlińsk (1 szt.), Wolanów (m. Wawrzyszów)
                  ówce Podleśnej
          betula humilis, gnidosz króewski pedicularisceptrum carolinum – gm. Wierzbica
            – gm. Pionki
              – gm. Pionki
  buk pospolity – gm. Pionki, gm. Góz
            – gm. Iłża, gm. Jastrzębia, gm. Pionki
           – gm. Iłża, gm. Pionki
  klon jawor – gm. Pionki
              – gm. Iłża
           – gm. Pionki, gm. Jedlnia Letnisko
  olsza czarna – gm. Pionki
  wiąz szypułkowy – gm. Pionki
  klon zwyczajny – gm. Pionki
  lipa drobnolistna – gm. Pionki
  świerk pospolity – gm. Pionki

Użytki ekologiczne

W Powiecie radomskim Użytki ekologiczne zajmują łączną powierzchnię 407,2 ha. Największa
powierzchnia objęta tego typu formą znajduje się w gminie Iłża – 227,90ha, a najmniejsza w gminie
Kowala – 1,6 ha.

W gminie Iłża przedmiotem ochrony jest torfowisko przejściowe, charakteryzujące się zróżnicowaną
i cenną przyrodniczo florą i fauną. Na obszarze gminy Kowala użytkami ekologicznymi są:
zagłębienie terenu silnie wilgotne i podmokła łąka nieużytkowana. Natomiast na terenie gminy
Jedlińsk występują małe starorzecza i bagienne oczka leśne. Na terenie gminy Wolanów występują
zabagnienia, naturalne zbiorniki wodne, torfowiska utrzymujące bioróżnorodność oraz przyczyniają
się do prawidłowego rozwoju ekosystemu leśnego podnosząc jego odporność biologiczną na
szkodniki owadzie i grzybowe dzięki wpływowi na zróżnicowanie lokalnego mikroklimatu.

Lasy na terenie powiatu radomskiego zajmują ok. 39 168 ha, co stanowi ok. 25,6% ogólnej
powierzchni. Główne i największe kompleksy leśne występują w gminie Pionki, Jastrzębia, Jedlnia
Letnisko oraz Iłża i są to obszary o siedliskach bogatych, z drzewostanami mieszanymi. Pozostałe
obszary leśne charakteryzują się przewagą siedlisk ubogich oraz drzewostanem sosnowym.

Poprawa stanu lesistości następuje sukcesywnie wskutek objęcia dolesieniami kolejnych gruntów
w Powiecie. Ogółem w latach 1999 - 2006 zalesiono 609,12 ha, z czego w 2006 - 27,87ha. W 2006
roku największą powierzchnię zalesiono w gminie Przytyk (10,33 ha) i Wierzbicy (8,15ha). Środki na
zalesianie pochodziły z budżetu państwa, WFOŚiGW, PFOŚiGW oraz ARiMR.


3.8. HYDROGRAFIA I HYDROGEOLOGIA

Powiat radomski położony jest w dorzeczu środkowej Wisły. Przez jego teren przebiegają działy
wodne II rzędu rzek: Radomki, Zagożodżonki i Iłżanki. Pozostałe rzeki stanowią ich dopływy.
                        28
Łączna długość rzek, kanałów i potoków wynosi 366 km, w tym uregulowanych 228 km.
Powierzchnia lustra wody 114 obiektów, tj. jezior, zbiorników retencyjnych, stawów wynosi 668 ha.
Podejmowane są działania mające na celu poprawę bilansu wodnego poprzez budowę piętrzeń
i zbiorników wodnych. Sukcesem jest zrealizowanie zbiornika wodnego Domaniów w zlewni rzeki
Radomki o powierzchni ok. 500 ha i pojemności ok. 11,5 mln m3.

Największą rzeką powiatu radomskiego jest Radomka. Jest lewobrzeżnym dopływem Wisły
Środkowej (uchodzi do Wisły na 431,9 km jej biegu). Ma długość 106,4 km. Płynie w południowej
części Niziny Mazowieckiej i ma charakter typowej rzeki nizinnej. Źródła rzeki znajdują się w rejonie
Wzgórz Koneckich, na stoku Garbu Gielniowskiego, w odległości 5 km od Przysuchy, na terenie
jurajskich piaskowców i iłów. Ogólny kierunek biegu rzeki i układu zlewni to północny wschód.
Zlewnia jest asymetryczna, przy czym wyraźnie przeważa część prawostronna.

Sieć rzeczna jest dość gęsta, doliny cieków poza doliną Jabłonicy na ogół niewyraźne, o dużym
uwilgotnieniu. Jabłonka, w górnym biegu nazywana Jabłonicą wypływa z obszaru jurajskich iłów
i piaskowców.

Na długości zbiornika Domaniów dopływają z lewej strony dwa cieki: od Brudnowa i od Komorowa.
Następnie, idąc z biegiem rzeki, poniżej zbiornika Domaniów uchodzą do Radomki dwa większe
dopływy:
   lewostronny, Wiązownica o powierzchni zlewni 263,2 km2 z licznymi dopływami, biorącymi
początek na obszarach wyniesionych około 300 m n.p.m.; w środkowym biegu płynie ona po piaskach
rzecznych tarasów akumulacyjnych, a sieć rzeczną ma skomplikowaną, z licznymi drobnymi ciekami
o zagmatwanym biegu z mokradłami i torfowiskami w dolinie. Prawie na całym biegu Wiązownica
płynie dwoma lub więcej ramionami. Zlewnia rzek Radomki i Wiązownicy w ich połączeniu wynosi
1006,5 km2 i jest kontrolowana w przekroju wodowskazowym Słowików,
   prawostronny dopływ Bystrzyca o powierzchni zlewni 49,7 km2, nazywany w górnym biegu
Dobrzycą uchodzący do Radomki powyżej m. Przytyk i rozdzielający się przy ujściu na dwa ramiona.
W dolinie Radomki od ujścia Wiązownicy do ujścia Bystrzycy występują drobne cieki o nieustalonym
kierunku odpływu, płynące równolegle do rzeki.

Na dalszym odcinku biegu rz. Radomki uchodzą do niej: z prawej rz. Bosak (Bosa) o powierzchni
zlewni 30,7 km2 i rzeka Ślepotka o podobnej wielkości zlewni.

Kolejnymi dużymi dopływami Radomki są:
-   lewostronny, rz. Tymianka wypływająca od wododziału z Pilicą na wysokości około 160 m
n.p.m. ma zlewnię o powierzchni 153,7 km2, prawie w całości bezleśną, z przewagą utworów
powierzchniowych piaszczystych i deniwelacjami 10 – 15 m; jej dolina jest szeroka o niewyraźnych
krawędziach, wypełniona torfami i podmokła. W górnym biegu, w rejonie m. Bobrek - Siekluki -
Gózd dolina jest płaska, z pozostałościami wyrobisk torfowych, zmeliorowana;
-   prawostronny, rz. Mleczna o powierzchni zlewni 351 km2, z dużym dopływem prawostronnym
rz. Pacynką o powierzchni zlewni 166,1 km2, wpadającym do Mlecznej poniżej Radomia.
Na analizowanym obszarze nie ma praktycznie jezior, za wyjątkiem małych starorzeczy oraz
bagiennych oczek śródleśnych.

Drugim ważnym ciekiem powiatu radomskiego jest rzeka Iłżanka. Jest ona lewobrzeżnym dopływem
Wisły. Całkowita jej długość wynosi 76,8 km. Rzeka zlokalizowana jest w południowej części
powiatu.

Źródła Iłżanki znajdują się w Gąsawach Rządowych (powiat szydłowiecki), na terenie szerokiej
i płaskiej doliny o niewyraźnych zboczach i zabagnionym dnie. Pierwszym ważnym dopływem
Iłżanki jest Struga Małyszyniec. Rzeczka ta wypływa na południowy zachód od Małyszyna Starego
z piaskowców jurajskich pokrytych glinami zwałowymi i uchodzi do Iłżanki na 57,2 km jej biegu.
Na 55,1 km Iłżanki wpada Dopływ w Błazinach. Jest to niewielki ciek wodny – w górnym odcinku
okresowy. Na odcinku rzeki Iłżanki od Strugi Małyszyniec do miasta Iłża znajdują się dwa niewielkie


                         29
zbiorniki zaporowe: Seredzice o powierzchni 4,2 ha i pojemności 17 tys.m3 oraz Iłża o powierzchni
18,5 ha i pojemności 32 tys.m3 (teren gminy Iłża).

Lewym dopływem Iłżanki (31,2 km biegu rzeki) jest Modrzejowianka. Wypływa ona na wschód od
miejscowości Pakosław – jej nazwa w górnym biegu brzmi Modrzejowica. Modrzejowica zasila kilka
stawów rybnych w okolicach miejscowości Modrzejowica i Bujak. Od Modrzejowianki do ujścia
zlewnię Iłżanki pokrywają piaski akumulacji lodowcowej oraz gliny zwałowe leżące na marglach,
piaskowcach i wapieniach kredowych. Poniżej miejscowości Kazanów znajduje ujście południowy
dopływ spod Bąkowa. Ostatnim większym prawym dopływem Iłżanki jest Stróżka, uchodząca na
3,9 km jej biegu. Iłżanka wpada do Wisły na 340,9 km jej biegu.

Trzecią rzeką II rzędu przepływającą przez teren powiatu radomskiego jest Zagożdżonka.
Zagożdżonka jest lewym dopływem Wisły mającym swe ujście w okolicach miasta Kozienice.
Znajdująca się w obszarach administracyjnych powiatu górna cześć zlewni położona jest (wg podziału
fizyczno-geograficznego Kondrackiego) na Równinie Radomskiej wchodzącej w skład Regionu
Wzniesień Południowomazowieckich. Deniwelacja terenu wynosi 38 m (147 - 185 m n.p.m.) a spadki
podłużne głównych cieków tj. Zagożdżonki, Mireńki i Księżej Rzeki nie przekraczają 5‰.


Zbiorniki wodne

Rezerwy wód powierzchniowych powiatu radomskiego gromadzone są w kilku zbiornikach
retencyjnych - sztucznych zbiornikach wodnych, utworzonych w wyniku przegrodzenia dolin
rzecznych zaporami wodnymi.

Tabela 2.Ważniejsze zbiorniki retencyjne na terenie powiatu radomskiego
 Lp  Nazwa zbiornika      Gmina        Rzeka      Powierzchnia   Pojemność
1. Domaniów        Przytyk, Wolanów   Radomka       475,0 ha    13 mln m3

2.  Siczki        Jedlnia Letnisko   Gzówka        35,0 ha     720 tys. m3

3.  Iłża         Iłża         Iłżanka       18,5 ha     32 tys. m3

4.  Staw Górny      Pionki        Zagożdżonka     16,8 ha     49 tys. m3

5.  Małyszyniec      Iłża         Małyszyniec     3,8 ha     227 tys. m3

6.  Seredzice       Iłża         Iłżanka       4,2 ha     17 tys. m3Domaniów
Największym zbiornikiem w powiecie jest oddany do eksploatacji w kwietniu 2001 roku zbiornik
zaporowy „Domaniów” na rzece Radomce w miejscowości o tej samej nazwie. Powierzchnia
zbiornika wynosi prawie 500 ha, a objętość przy normalnym poziomie piętrzenia wynosi 13 mln m3.
Zbiornik zlokalizowany jest na granicy powiatu radomskiego i przysuskiego. W granicach
administracyjnych powiatu radomskiego znajduje się mniejsza część w rejonie zapory (gmina Przytyk)
oraz rejon cofki zbiornika (gmina Wieniawa). Główna część zbiornika znajduje się na terenie gminy
Wieniawa (powiat przysuski).

Woda powierzchniowa jest ponadto magazynowana w kilku mniejszych zbiornikach retencyjnych,
z których największe znaczenie mają: Siczki, Staw Górny i Iłża.
                         30
Staw Górny
Zbiornik „Staw Górny” zlokalizowany jest w odległości 9,0 km od źródeł rzeki Zagożdżonki
w miejscowości Pionki. Jest on sztucznym zbiornikiem wody powierzchniowej powstałym przed 1939
rokiem (w okresie budowy Zakładów Chemicznych) po spiętrzeniu jazem wód rzeki Zagożdżonki.
W 1976 roku obiekt został poważnie zmodernizowany. Znacznie powiększono jego objętość,
wzniesiono nowe zapory ziemne i jaz dwuprzęsłowy, żelbetonowy.

W zasięgu utworzonego zalewu znalazły się grunty nieużytków i pastwisk, porośnięte w niższych
partiach typową roślinnością bagienną. Podłoże terenu zbudowane jest z utworów holoceńskich
w postaci torfów, namułów i piasków. Utwory organiczne zalegają od powierzchni na 85% Stawu
Górnego a miąższość ich dochodzi miejscami do około 7,0 m.

Zapora czołowa zbudowana została z gruntów piaszczystych. Długość jej wynosi około 1600 m,
a maksymalna wysokość około 7,0 m. Rzędna korony zapory wynosi 149,5 m n.p.m. Po koronie
zapory przebiega jezdnia asfaltowa o szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami z płyt betonowych
o szerokości około 2,5 m.

Siczki
Zbiornik wodny Siczki (zbiornik górny) został wybudowany przez RPM Radom w latach 1983-1984
na wniosek inwestora WZIR Radom dla użytku WOSiR w Radomiu. Celem budowy zbiornika była
użyteczność rekreacyjna oraz poprawa stosunków wodnych rzeki Gzówki. Zbiornik górny o długości
ok. 1200 m i szerokości 150-200 m wybudowano w miejscu dawnych zabagnień doliny rzeki. Poniżej
zapory zbiornika górnego został wybudowany również tzw. zbiornik dolny o stałej rzędnej piętrzenia
151 m n.p.m. wyposażony w zamknięcia szandorowe.

Iłża
Zbiornik Iłża zlokalizowany jest na rzece Iłżance, która jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Zbiornik
ma powierzchnię 18,5 ha i pojemność 32 tys.m3. Usytuowany jest nieco powyżej miasta (ścieki
z oczyszczalni miejskiej kierowane są do Iłżanki poniżej jazu). Kształt zalewu jest wąski, silnie
wydłużony. Zbiornik Iłża jest zasilany przez rzekę Iłżankę.

Badania jakości wód powierzchniowych płynących w powiatach regionu Radomskiego prowadzone są
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu zgodnie
z założeniami monitoringu w układzie regionalnym.

Na podstawie wyników badań monitoringowych prowadzonych w okresie 2000-2006r., uwzględniając
cechy fizyko-chemiczne, stwierdzono, że:
 żadna z rzek nie prowadziła wód w I klasie czystości;
 II klasę osiągnięto w rzekach: Radomce w rejonie Przytyka (2 ppk), Wiązownicy przy ujściu do
  Radomki, Zagożdżonce powyżej Pionek, Leniwej od wsi Zadobrze do ujścia (3 ppk), Iłżance
  powyżej Iłży, Gzówce powyżej Zalewu Siczki;
 III klasa została stwierdzona w 4 punktach na rzekach: Radomce koło Lisowa, Leniwej w Jedlni
  Kościelnej, Pacynce w rejonie Antoniówki i Iłżance poniżej Iłży.
 w 4 punktach wody nie odpowiadały normom: Pacynka - pon. oczyszczalni w Lesiowie, Radomka
  w m. Bartodzieje, Zagożdżonka - pon. Pionek, Mleczna - ujście do Radomki.

Głównymi wskaźnikami, które zadecydowały o pozaklasowym charakterze wody w ww. punktach
były związki azotu i fosforu.

Nieco gorszą sytuację w badanych rzekach można zauważyć analizując wyniki badań stanu
sanitarnego – widoczne jest to na przykładzie rzeki Leniwej, gdzie woda w badanych punktach
odpowiadała III klasie czystości bądź miała charakter pozaklasowy.

Porównując stan czystości wszystkich badanych rzek należy stwierdzić, iż najczystsze wody
prowadzą: Radomka od Domaniowa do m. Lisów oraz Iłżanka powyżej Iłży. Są to jednocześnie


                        31
 najczystsze odcinki rzek całego województwa mazowieckiego. Natomiast zdecydowanie największe
 zanieczyszczenie występuje w rzekach: Pacynce poniżej oczyszczalni w Lesiowie i Mlecznej przy
 ujściu do Radomki. Taki stan rzeczy jest spowodowany kilkoma faktami, z których najistotniejszym
 jest odprowadzanie do Pacynki ścieków z oczyszczalni komunalnej dla miasta Radomia. Mimo
 stosunkowo dobrej pracy oczyszczalni duża ilość ścieków (ok. 40 tys. m3 na dobę), jaka jest
 odprowadzana do Pacynki – rzeki o niewielkim przepływie i niewielkiej zdolności do
 samooczyszczania – musi znacząco oddziaływać na jakość jej wód, a w konsekwencji na stan
 czystości Mlecznej (rzeki wyższego rzędu). Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na
 stan czystości wód Mlecznej są ścieki deszczowe odprowadzane bez oczyszczania z Radomia,
 nielegalne zrzutu ścieków bytowych i wtórne zanieczyszczenie zalegającymi na dnie Mlecznej
 osadami.

 Zasoby wód podziemnych

 Powiat radomski jest położony w granicach trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

    Tabela 3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w powiecie radomskim w jednostkach i piętrach
                     hydrogeologicznych
  Nazwa i        Powierzchnia        Wiek    Typ    Średnia    Szacunkowe
  numer                     utworów   zbior-  głębokość     zasoby
 zbiornika                    wodo-    nika    [m]     dyspozycyjne
       GWZP ONO OWO ONO+OWO        nośnych              zasoby  moduł
       [km2] [km2] [km2] [km2]                         [tys.  [l/s/km2]
                                           m3/d]
Niecka    3220  400  1770  2170     K2     szczel-  30-70    820.00  2.95
radomska                           por.
nr 405
Zbiornik (J3) 695   166  0   166     J3     szczel.-  <100    48.00   0.80
Goszczewice                         kras.
nr 412
Zbiornik (J3) 617   617  175  792     J3     szczel.-  <100    130.00  2.44
Wierzbica-                          kras.
Ostrowiec
nr 420

 Zasoby wód podziemnych do połowy lat dziewięćdziesiątych były silnie zagrożone. Wiązało się to
 z ich nadmierną eksploatacją – głównie na potrzeby przemysłu. W rejonie Radomia i Pionek pogłębiał
 się lej depresyjny, co zaczęło stanowić poważny problem. Jednak z chwilą upadku przemysłu
 ciężkiego (mniej więcej od 1994 roku) zasoby wód podziemnych zaczęły się stabilizować.

 Jakość wód podziemnych powiatu radomskiego można określić na podstawie badań prowadzonych
 w ramach monitoringu podstawowego (krajowego) i regionalnego. Badania monitoringowe wód
 podziemnych w latach 1999-2006 wskazywały niezmiennie na wysoką klasę jakości (Ib). Wyjątkiem
 było ujęcie wody w Cerekwi, gdzie wysokie stężenia żelaza wskazywały na wodę niskiej jakości
 (klasa III). Analizy nie potwierdziły antropogenicznego wpływu na jakość monitorowanych wód.

 3.9. SUROWCE MINERALNE

 Powiat radomski jest zasobny w niektóre surowce mineralne. Na terenie powiatu podstawową grupę
 stanowią kruszywa naturalne „Zalesice” (21 mln ton) i „Osiny Polana” (14 mln ton) - wstępnie
 rozpoznane i nie eksploatowane. Złoża te zlokalizowane są na terenie gm. Wierzbica. Ponadto
 kruszywa naturalne występują również w gminie Kowala „Romanów” (44 mln ton) oraz gminie
 Jedlińsk „Klwaty” (ok. 243 mln ton). Zasoby tych złóż rozpoznane są szczegółowo.
                         32
Na terenie powiatu występują również złoża wapieni i margli wykorzystywane w przemyśle
cementowym. Największe zasoby tego złoża znajdują się w Wierzbicy.

Kopaliny podstawowe jak fosforyty, piaski formierskie i węgiel brunatny występują w małych
ilościach i nie mają większego znaczenia. Występujące surowce zaliczane są do kopalin pospolitych,
do których należą głównie kruszywa i piaski. Największe złoże piasków znajduje się w Sołtykowie.

Złoża występujące w Powiecie położone są niekiedy na obszarach objętych ochroną prawną i nie
można prowadzić wydobycia surowców.


3.10. KLIMAT

Teren powiatu zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne zaproponowanym przez A. Wosia
(1995), znajduje się w regionie XXI – Wschodniomałopolskim. Klimat jest tu stosunkowo chłodny,
o średniej rocznej temperaturze powietrza od 7,5 do 8,0oC. Występuje tutaj stosunkowo mała liczba
dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, których średnio roku jest 122. Czas trwania pokrywy śnieżnej na
wzniesieniach dochodzi do 75 dni. Na omawianym obszarze występuje od 110 do 125 dni
z przymrozkami. Średnia roczna temperatura powietrza najzimniejszego miesiąca stycznia osiąga –
2,4oC, a najcieplejszego – lipca wynosi 17,4oC. Okres wegetacyjny na badanym obszarze trwa około
200 dni (Inspekcja Ochrony Środowiska..., 2003).

Opad atmosferyczny jest elementem klimatu o dużej zmienności czasowo – przestrzennej. Na terenie
powiatu radomskiego opad jest niższy od średniej dla Województwa Mazowieckiego i wynosi 605
mm (pomiary ze stacji opadowej Radom w latach 1968 - 1986). Opad minimalny zanotowany w tym
okresie wyniósł 404 mmm, a maksymalny 841 mm.

Rozkład kierunków wiatru w roku uwarunkowany jest ogólną cyrkulacją powietrza i warunkami
lokalnymi (m. in. rzeźbą terenu). W środkowej Polsce przeciętnie 65% czasu w roku zalegają masy
morskiego powietrza polarnego znad Atlantyku. Fakt ten świadczy o przewadze cyrkulacji
z kierunków zachodnich. Ukształtowanie powierzchni terenu i układ głównych dolin rzecznych
województwa wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich i można
przypuszczać, że tendencja ta jest także charakterystyczna dla powiatu radomskiego (Andrzejewski P.,
2003).  4. ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI

4.1. ODPADY KOMUNALNE

4.1.1. Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych


4.1.1.1. Odpady komunalne ogółem

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie powiatu radomskiego są:

    gospodarstwa domowe,
    obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części
    socjalnej, targowiska, szkolnictwo i inne.
                         33
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251), odpady komunalne to: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady
nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

W strumieniu odpadów komunalnych niesegregowanych wyróżnia się: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji, odpady zielone, papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne,
szkło, metale, odzież, tekstylia, drewno, odpady niebezpieczne oraz odpady wytwarzane nieregularnie
tj.: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych
tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady
z targowisk. Ponadto w strumieniu odpadów komunalnych występują również: zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo - budowlane, które zostały omówione
w oddzielnym rozdziale.

Selektywnie zbierane odpady opakowaniowe, będące odpadami komunalnymi, zaklasyfikowane
zostały w podgrupie 15 01.

Dla gmin powiatu radomskiego przyjęto wskaźniki charakterystyczne dla małych miejscowości oraz
obszarów wiejskich w Polsce, ponieważ nie były na jego terenie prowadzone badania składu
morfologicznego i właściwości fizyczno – chemicznych.. Zamieszczone w poniższej tabeli wartości
pochodzą z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ekologii Miast
(Maksymowicz, 2000 r.).
   Tabela 4. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych (wg OBREM, 2000)
L.p.       Wskaźnik             Jednostka        Małe miasta, obszary wiejskie
                Wskaźniki określające właściwości paliwowe
 1   wilgotność                   %               28,0 - 48,0
 2   części palne                  %               10,0 - 20,0
 3   części niepalne                 %               30,0 - 65,0
 4   ciepło spalania                kJ/kg             2010 - 4000
                Wskaźniki określające właściwości nawozowe
 5   substancja organiczna             % s.m.             35,0 - 115,0
 6   węgiel organiczny               % s.m.              6,0 - 18,0
 7   azot organiczny                % s.m.              0,1 - 0,7
 8   fosfor ogólny                 % s.m.              0,2 - 0,8
 9   potas ogólny                 % s.m.               do 0,3
               Wskaźniki określające zawartość metali ciężkich
 10   kadm                    mg/kg s.m.               0,8
 11   ołów                    mg/kg s.m.              85,0
 12   chrom                    mg/kg s.m.             1643,0
 13   miedź                    mg/kg s.m.              66,0
 14   nikiel                   mg/kg s.m.              231,0
 15   rtęć                    mg/kg s.m.               0,2
 16   cynk                    mg/kg s.m.              290,0

Na rysunkach poniżej przedstawiono (za Kpgo 2010) procentowy skład morfologiczny odpadów
komunalnych wytwarzanych w miastach, na obszarach wiejskich i w obiektach infrastruktury.
                          34
Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych w miastach

                                                   odpady
          11   10
      8                           odpady inne          niebezpieczne
     7     10%   1%
      1%                   1         42%               1%
   6 5%                    33%
   8%   5
                        2
  14%
        4 9        3      2%
       4% 2%       20%                                         odpady
                                                          ulegające
                                                         biodegradacji
                                                            57%
Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na obszarach wiejskich

                                           odpady
                                          niebezpieczn
              10        1                      e
              1%        18%                     1%
   11
                             2
   34%
                             4%

                             3
                             12%
      8                    9
        7                  4
      1%     6        5      2%                                odpady
       5%                 3%
           8%       12%                                      ulegające
                                   odpady inne
                                                          biodegradacji
                                    63%
                                                            36%
Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury
                               35
                                                  odpady
                                                 niebezpieczne
                               odpady inne
                                                   1%
                                 59%

          8   11  10   1
       7               2
         3%   5%  1%   10%
      5%               2%
   6
  10%


                         3
                        27%                          odpady
   5
                                                   ulegające
   18%                  9                           biodegradacji
                4
                      1%
                18%
                                                     40%
   1 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
   2 odpady zielone
   3 papier i tektura
   9 drewno
   4 odpady wielomateriałowe
   5 tworzywa sztuczne
   6 szkło
   7 metal
   8 odzież, tekstylia
   11 odpady mineralne
   10 odpady niebezpieczne            Rysunek 4. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wg Kpgo 2010
W celu określenia charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie powiatu radomskiego, przyjęto za KPGO 2010 średni skład morfologiczny odpadów
komunalnych niesegregowanych (z gospodarstw domowych i infrastruktury) w podziale na odpady
z miast i wsi. Przyjęto ilość mieszkańców miast z terenu powiatu jako 28 868 osób, a wsi – 116 521
osób. Przyjęto wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na poziomie 380kg/M/rok dla
mieszkańców miast oraz 200 kg/M/rok dla mieszkańców wsi (średni wskaźnik dla całego powiatu
przyjęto jako 264 kg/M/rok). Ilość odpadów wytworzona w miastach, obliczona na podstawie
podanych wyżej wskaźników, wynosiła w 2006 roku 10 933 Mg, a na terenach wiejskich – 23 304,2
Mg. Łącznie, na terenie powiatu radomskiego, wytworzono (według wskaźników) 34 237,2 Mg
odpadów komunalnych niesegregowanych z gospodarstw domowych i infrastruktury.

Ponadto, przyjęto do bilansu wskaźniki dotyczące odpadów wielkogabarytowych wynoszące:
  - w miastach – 15 kg/M/rok
  - w jednostkach wiejskich 10 kg/M/rok

oraz odpadów z usług komunalnych (czyszczenie ulic w miastach) – 8 kg/M/rok.

Poniżej przedstawiono przewidywany skład morfologiczny odpadów komunalnych, z uwzględnieniem
odpadów zebranych selektywnie, a także wielkogabarytowych, odpadów z usług komunalnych
i ulegających biodegradacji.
   Tabela 5. Bilans odpadów komunalnych w 2006 r. na terenie powiatu radomskiego wg składu
              morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010

                                        Ilość [Mg/rok]
   Lp.               Rodzaj odpadu
                                      Miasta  Wieś   Razem
   1.     Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 1)            1 349
   2.     Niesegregowane odpady komunalne2):             10 730  22 369  35 196
   2-1    Odpady kuchenne ulegające biodegradacji           3 717  4 194   7 912


                            36
                                           Ilość [Mg/rok]
      Lp.               Rodzaj odpadu
                                        Miasta  Wieś  Razem
      2-2    Odpady zielone                        219   932    1 151
      2-3    Papier i tektura                       1 984  2 796    4 780
      2-4    Odpady wielomateriałowe                    437   699    1 136
      2-5    Tworzywa sztuczne                      1 286  2 797    4 082
      2-6    Szkło                             492  1 864    2 356
      2-7    Metal                             510  1 165    1 675
      2-8    Odzież, tekstylia                       109   233    342
      2-9    Drewno                            164   349    513
      2-10   Odpady niebezpieczne                      55   116    171
      2-11   Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa           1 093  8 156  9 249
      3.    Odpady usług komunalnych3)                   231    -   231
      4.    Odpady wielkogabarytowe2)                   433  1 165  1 598
                                   RAZEM            38 374
1)
  wg danych Urzędów Gmin
2)wg danych wskaźnikowych
3)
  odpady z czyszczenia ulic, z terenów zielonych i targowisk oraz cmentarzy

Jako podstawę do dalszych prac planistycznych przyjęto ilość odpadów wytwarzanych na terenie
powiatu radomskiego jako 38 374 Mg.

4.1.1.2. Odpady ulegające biodegradacji

W związku z koniecznością określenia planu działań zmierzających do redukcji ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów wyodrębniono tego
rodzaju odpady i przedstawiono poniżej.
               Tabela 6. Ilości odpadów ulegających biodegradacji* wytworzonych
                            w roku 2006
   Lp.          Strumień odpadów ulegających biodegradacji           Ilość [Mg/r]
   1.    Odpady kuchenne ulegające biodegradacji                       7 912
   2.     Odpady zielone                                1 151
   3.     Papier i tektura                               4 780
   4.     Drewno                                     513
                                        RAZEM: 14 356 Mg
* W ilości tej, nie ujęto odpadowych tekstyliów i odzieży z uwagi na inne funkcjonujące na rynku, metody
przerobu tych odpadów zebranych selektywnie.

Z przedstawionych danych wynika, że łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona
w 2006 r. na terenie powiatu radomskiego kształtuje się na poziomie ok. 14 356 Mg, co stanowi około
37% wytwarzanych odpadów komunalnych ogółem.


4.1.1.3. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

W strumieniu odpadów komunalnych, wyróżnia się również grupę odpadów niebezpiecznych Są to
m.in.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia, środki
ochrony roślin. Przyjmuje się, że obecnie około 95% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania
na składowiskach komunalnych.
                              37
Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie
powiatu radomskiego oszacowano na podstawie wskaźników na 171 Mg/rok.

   Tabela 7. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach
                                         Udział w masie
      Kod             Rodzaj odpadów              odpadów
                                       niebezpiecznych [%]
     20 01 33    Baterie i akumulatory ołowiowe                12
     20 01 29    Detergenty zawierające substancje niebezpieczne        5
     20 01 17    Odczynniki fotograficzne                    2
     20 01 27    Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i      35
             żywice zawierające substancje niebezpieczne
     20 01 14    Kwasy i alkalia                       1
     20 01 15
     20 01 21    Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające       5
             rtęć
     20 01 31    Leki cytotoksyczne i cytostatyczne              4
     20 01 26    Oleje i tłuszcze                       10
     20 01 19    Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy,       5
             insektycydy)
     20 01 35    Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne        10
             inne niż wymienione
     20 01 37    Drewno zawierające substancje niebezpieczne         5
     20 01 23    Urządzenia zawierające freony                3
     20 01 13    Rozpuszczalniki                       3
     Razem                                    100


4.1.2. Zbieranie i transport odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się każde działanie,
a w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma
na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) określa dla odpadów komunalnych pojęcie odbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości. Jest to usuwanie odpadów z pojemników do samochodu w celu
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

W poniższej tabeli przedstawiono ilość mieszkańców (w %) objętych zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych w poszczególnych gminach powiatu radomskiego.
  Tabela 8. Mieszkańcy objęci zorganizowaną zbiórką odpadów w poszczególnych gminach powiatu
                 radomskiego w latach 2002 - 2006
       Lp.     Gmina    Mieszkańcy objęci zorganizowana zbiórką odpadów
                        w poszczególnych gminach w %
                      2002 r.     2004 r.     2006 r.
         1  Miasto Pionki        100       100       100
         2  Gózd             23        bd        bd
         3  Iłża             100        85        90
         4  Jastrzębia          35       100       100
         5  Jedlińsk           50        bd        bd
         6  Jedlnia Letnisko       42        bd        bd
         7  Kowala            10        80        85
                         (100)
         8  Pionki            15        bd        bd                           38
        Lp.   Gmina     Mieszkańcy objęci zorganizowana zbiórką odpadów
                        w poszczególnych gminach w %
                      2002 r.     2004 r.     2006 r.
                         (100)
         9 Przytyk             20       100       100
                         (100)
         10 Skaryszew            20        50        80
         11 Wierzbica            20        25        35
         12 Wolanów             15        bd        bd
                         (100)
         13 Zakrzew             20       100       100
                         (100)

Zaznaczyć trzeba, że deklarowany przez poszczególne gminy stopień objęcia mieszkańców
zorganizowaną zbiórką odpadów oznacza, że mają oni zapewniony jedynie dostęp do systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak nie wszyscy mieszkańcy z tej możliwości chcą
skorzystać. Z powodu braku w wielu gminach wymaganej ewidencji umów zawartych na odbieranie
opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, trudno jest określić rzeczywisty stopień objęcia
mieszkańców powiatu radomskiego zorganizowaną zbiórką odpadów.

W poszczególnych gminach powiatu radomskiego stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną
zbiórką odpadów (według deklaracji Urzędów Miast i Gmin) waha się od 35 do 100%. Najwięcej
mieszkańców objętych systemem zbierania odpadów notowany jest w mieście Pionki, a także
w gminach: Jastrzębia, Przytyk i Zakrzew. Należy podkreślić, że procent ludności objętych
zorganizowaną zbiórką odpadów zwiększa się systematycznie na terenie wszystkich gmin powiatu.

Ilości stałych odpadów komunalnych zebranych w latach: 2002, 2004 i 2006 w poszczególnych
gminach powiatu radomskiego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 9. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu radomskiego w latach:
                     2002, 2004 i 2006
  Lp.    Gmina     Ilości odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych gminach w Mg
                    2002        2004 r.        2006 r.
                 (rok bazowy dla
                poprzedniego PGO)
   1 Miasto Pionki             3500        4 279,70        4 255,8
   2  Gózd                 430           240           259
   3  Iłża                1566         2 695,8         2 841,5
   4  Jastrzębia              700          102,1          162,2
   5  Jedlińsk              2236         2 258,9         2 701,2
   6  Jedlnia Letnisko          1450          1200         1 098,2
   7  Kowala               175,5          237,1           240
   8  Pionki                450           510           540
   9  Przytyk               436          418,1          428,1
   10  Skaryszew              740        2 668,41         2 841,47
   11  Wierzbica              645           600           600
   12  Wolanów               350          236,8          240,0
   13  Zakrzew               600         868,75         1 166,4
          Razem          13278        16 316,7         17 373,9

Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu radomskiego w latach 2002 – 2006
wykazuje tendencję wzrostową: z 13 278 Mg w roku 2002 do 17 373,9 Mg w roku 2006 (stanowi to
wzrost o 31% w stosunku do roku 2002). Poszczególne gminy deklarowały zwiększanie odsetka
ludności objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.
                           39
Największa ilość odpadów (powyżej 1 000 Mg rocznie) zbierana jest na terenie miasta Pionki oraz
gmin: Iłża, Skaryszew, Jedlińsk, Zakrzew i Jedlnia Letnisko. W najmniejszej ilości odpady zbierane są
z gmin: Gózd, Kowala i Przytyk.

Zebrana w 2006 roku ilość odpadów stanowi 45% ilości wyliczonej na podstawie wskaźników.

Na terenie gmin powiatu radomskiego można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów
komunalnych:

       -   zbiórka odpadów niesegregowanych,
       -   selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego,
       -   zbiórka odpadów niebezpiecznych,
       -   zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

System zbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów
komunalnych na terenie powiatu. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu
pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (tereny miejskie,
wiejskie, zabudowa jedno lub wielorodzinna). Pojemniki są własnością przedsiębiorstw wywozowych
i wydzierżawiane użytkownikom, są własnością gmin lub właścicieli nieruchomości.
Obecnie uprawnieni przedsiębiorcy prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na zasadach komercyjnych swobodnie kształtując ceny świadczonych usług. Usługi
świadczone są w oparciu o umowy z właścicielami nieruchomości, które precyzują zarówno sposób
świadczonej usługi (częstotliwość, rodzaj pojemników), jak i warunki płatności. Informacje podane
przez gminy wskazują, że część powstających odpadów nie jest objęta zbiórką, co powoduje
pozbywanie się odpadów w sposób niekontrolowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych
(„dzikie składowiska”, spalanie). Dla niektórych rejonów odsetek właścicieli nieruchomości, którzy
nie mają podpisanej umowy na odbiór odpadów z uprawnionym przedsiębiorcą sięga 65%.

Częstotliwość opróżniania pojemników jest uzależniona od charakteru zabudowy: w miastach na ogół
odpady wywożone są codziennie w zabudowie wielorodzinnej, natomiast w zabudowie jednorodzinnej
raz na dwa tygodnie lub nawet raz na miesiąc (w zależności od zapisów umów). Na terenach wiejskich
częstotliwość wywozu również zależy od zawartych umów z przedsiębiorstwami wywozowym.
Najczęściej jest to okres jednego miesiąca.

Sposoby zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu radomskiego przedstawia poniższa
tabela:
         Tabela 10. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu radomskiego
 Lp.   Gmina                 Sposoby zbierania odpadów
             Pojemnik   Worki z Kontenery zbiorcze    Inne np. pojemniki w
            indywidualny  posesji np. KP7 (na wiele   wyznaczonych miejscach –
                           posesji)    szkołach, urzędach, sklepach,
                                       aptekach, itp.
 1   Miasto        z             z             s
    Pionki
 2   Gózd                s       z
 3   Iłża         z                           s
 4   Jastrzębia            s,z
 5   Jedlińsk             s,z       z
 6   Jedlnia        z      z                     s
    Letnisko
 7   Kowala              s,z
 8   Pionki               z       z
 9   Przytyk              s,z
 10  Skaryszew       z      s,z       z             s
 11  Wierzbica       z


                          40
 12 Wolanów               s,z
 13 Zakrzew               s,z
s - selektywne zbieranie
z – odpady zmieszane

Integracja gmin powiatu wyrażana jest aktualnie przez Związek Gmin „Radomka” skupiający 6 gmin
w tym 4 z północno-zachodniej części powiatu radomskiego – Jedlińsk, Przytyk, Wolanów, Zakrzew.
W zakresie odpadów – gminy wprowadziły system gromadzenia odpadów w 5-kolorowych workach
i dysponują międzygminnym składowiskiem Urbanów gm. Jedlińsk.


4.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

Zbierane są następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, tekstylia,
odpady zielone, odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów
komunalnych.

Sposób selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach przedstawiono poniżej:

   Tabela 11. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów
                w poszczególnych powiatu radomskiego
 Gmina                        Opis systemu
Miasto    w 23 miejscach w okolicach zabudowy wielorodzinnej są rozstawione 23 pojemniki PA 1100 o
Pionki    pojemności 1,1 m3 na szkło z metalami i plastikami i 18 pojemników PA 1100 o pojemności 1,1
       m3 na makulaturę. W 2005 roku rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów w zabudowie
       jednorodzinnej. W 2005 roku systemem selektywnej zbiórki odpadów objęto 1106 posesji
       jednorodzinnych. MZUK zaopatruje mieszkańców w worki foliowe o pojemności 60 l z
       przeznaczeniem na plastik, metal, makulaturę.
Gózd     worki foliowe
Iłża     na terenie gminy rozstawiono 54 szt. ogólnodostępnych pojemników siatkowych 2,2 m3 na
       odpady segregowane, zestawy dwupojemnikowe:
Jastrzębia  wszystkie gospodarstwa domowe są zaopatrywane w kolorowe worki (5 rodzajów) i kalendarze z
       harmonogramem zbiórki
Jedlińsk   worki foliowe, zbierane są: tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier i tektura, odpady
       wielkogabarytowe
Jedlnia    pojemniki siatkowe 2,2 m3 na odpady suche
Letnisko
Kowala    wszystkie gospodarstwa domowe są zaopatrywane w kolorowe worki (5 rodzajów) i kalendarze z
       harmonogramem zbiórki
Pionki    brak
Przytyk    1 raz w miesiącu bezpośredni odbiór z gospodarstw wyselekcjonowanych odpadów 4 worki
       /szkło, makulatura, plastik, złom/ wraz z ich zagospodarowanie przez odbiorcę
Skaryszew   przystosowane trójdzielone kontenery KP-7 w budownictwie wielorodzinnym
Wierzbica
       kontenery siatkowe typ. 1.1 m3 na szkło, plastik i makulaturę, segregacja u źródła powstawania
       odpadów. Odpady segreguje ok. 10% gminy
Wolanów    worki foliowe
Zakrzew    wszystkie gospodarstwa domowe są zaopatrywane w kolorowe worki (5 rodzajów) i kalendarze z
       harmonogramem zbiórki
Źródło: ankietyzacja gmin
                           41
        Tabela 12. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 i 2006

                                     Ilość zebrana [Mg]
Rodzaj frakcji
                                                       Skaryszew
                        Jastrzębia
                                                             Wierzbica
           Rok
                                                                   Wolanów

                                                                         Zakrzew
                                      Letnisko
                                                                               RAZEM
                                Jedlińsk
                                                Przytyk
                                      Kowala
                                      Jedlnia
               Miasto
               Pionki
                                           Pionki
               Gózd

                     Iłża
szkło       2004          7,4  49       94,98              15,9                       50    311,28
         2006          11,3 27,5      88,66              34,4       150               71    382,86
tworzywa sztuczne 2004          5,2  31       50,38              25,6                       24,8    136,98
         2006     8     29,5  1,6      52,52              11,6       130               11,8    245,02
metale      2004              2       18,0               7,5                       16,2     43,7
         2006             4,2       14,0               4,3                       14,4     36,9
papier i tektura 2004          12,4  5       33,76              20,4                       24,8    96,36
         2006     8     33,6 1,2       29,62               7,9     116,1    7,2          16,9    203,62
odpady      2004            0,016                                                     0,016
niebezpieczne   2006             0,04                                                      0,04
odpady      2004          1,5  1       0,05                                             2,505
wielkogabarytowe 2006           1,5  1        0,4                                              2,9
odpady zielone  2004                     2,94              367,33 24,32                         394,59
         2006                     5,96              308,04 163,42                        477,42

Podsumowując, ilości i rodzaje odpadów z selektywnej zbiórki zebranych na terenie powiatu
radomskiego w latach 2004– 2006 przedstawia poniższa tabela.

   Tabela 13. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu radomskiego
                     w latach 2004 i 2006
               Rodzaj frakcji                      Odpady zebrane selektywnie (Mg)
                                             2004        2006

Szkło                                                   311,28             382,86
Tworzywa sztuczne                                             136,82             245,02
Papier i tektura                                              96,36             203,62
Metale                                                   43,7              36,9
Odpady zielone                                              394,59             477,42
Odpady wielkogabarytowe                                          2,505              2,9
Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych                           0,016              0,04
               Razem                                    985,271            1 348,76


Tabela 14. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach i 2006
  Lp.      Gmina                   Ilości zebranych selektywnie odpadów w Mg
                               2004 r.              2006 r.
1     Miasto Pionki                              8                                 8
2     Gózd                                  -                                 -
3     Iłża                                26,5                                75,9
4     Jastrzębia                               -                                 -
5     Jedlińsk                             200,11                               191,16
6     Jedlnia Letnisko                            -                                 -
7     Kowala                                 -                                 -
8     Pionki                                 -                                 -
9     Przytyk                              436,73                               366,24                                 42
 Lp.       Gmina             Ilości zebranych selektywnie odpadów w Mg
                         2004 r.              2006 r.
10    Skaryszew                          -                396,1
11    Wierzbica                          -                 7,2
12    Wolanów                           -                  -
13    Zakrzew                        115,8                114,1

Ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na terenie powiatu radomskiego systematycznie
wzrasta – w 2004 roku zebrano selektywnie 985,271 Mg odpadów, a w 2006 roku – 1 348,76 Mg.
W 2006 roku ilość selektywnie zebranych odpadów stanowiła 7,8% zebranych odpadów
komunalnych, a w 2004 roku – 6%.

W masie zebranych selektywnie odpadów najwyższy udział w 2006 roku miały odpady zielone,
szkło, a następnie tworzywa sztuczne oraz papier i tektura. W najmniejszej ilości zbierano odpady
niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

Najwięcej odpadów zbierano selektywnie w gminach: Skaryszew, Przytyk i Jedlińsk.
W poszczególnych gminach rozszerza się zakres selektywnej zbiórki, wzrasta również ilość
pojemników przeznaczonych do tego celu.


4.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

Źródłami powstawania odpadów są gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej.
W 2006 roku na terenie powiatu zbierane były następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory. W 2006 roku prowadzono selektywna zbiórkę
odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w gminach: miasto Pionki, Jastrzębia,
Wierzbica i Zakrzew. Brak danych na temat ilości zebranych odpadów, z wyjątkiem gminy Jastrzębia,
w której zebrano 0,04 Mg, co stanowi 0,01% wytwarzanej ilości. Według prognoz, w 2006 roku
wytworzono na terenie powiatu 171 Mg odpadów niebezpiecznych z sektora komunalnego.

   Tabela 15. Funkcjonujące systemy zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
         odpadów komunalnych w poszczególnych gminach powiatu radomskiego
         Ilość
 Gmina    zebrana w  Opis systemu
        2006 roku
              W Pionkach nie jest zorganizowany system selektywnego zbierania odpadów
              niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.. Szczątkowo działa system
Miasto
         bd    zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych w szkołach ponadgimnazjalnych
Pionki
              oraz system zbiórki przeterminowanych lekarstw, które są zbierane do
              specjalistycznych pojemników w aptekach na koszt gminy.
Gózd        -   -
Iłża        -   -
Jastrzębia    0,04   zbierane są baterie i akumulatory
Jedlińsk      -   -
Jedlnia
           -   -
Letnisko
Kowala        -   -
Pionki        -   -
Przytyk       -   -
Skaryszew      -   -
              odpady te są zbierane przez punkty handlowe, mobilne punkty zbiórki, wydzielono
Wierzbica
              boks przy altanie na odpady
Wolanów       -   -
              zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych, brak danych dotyczących ilości
Zakrzew
              zebranych odpadów


                          43
4.1.5. Odpady wielkogabarytowe

Na terenie czterech gmin powiatu – Iłży, Jastrzębiej, Jedlinska i Zakrzewa jest prowadzona
zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Akcje przeprowadzane są raz lub dwa razy
w roku – wiosną (marzec- kwiecień) i jesienią (wrzesień – październik). W 2006 roku zebrano łącznie
2,505 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Według prognoz, w 2006 roku wytworzono łącznie 1 598 Mg odpadów wielkogabarytowych. Zebrana
ilość stanowi 0,15% wytworzonej ilości.

Z terenów pozostałych gmin odpady są wywożone indywidualnie przez mieszkańców, w związku
z tym brak jest dokładnych informacji co do ilości wywiezionych odpadów.


4.2. ODPADY OPAKOWANIOWE

Według informacji z Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na terenie powiatu radomskiego wytworzono
następujące ilości odpadów opakowaniowych:

Tabela 16. Odpady opakowaniowe wytworzone na terenie powiatu radomskiego w latach 2004 - 2005
Lp   Kod             Nazwa odpadu              Ilość odpadów wytworzonych w
   odpadu                                       Mg
                                        2004      2006
1.  150101  Opakowania z papieru i tektury                   145,9      161,8
2.  150102  Opakowania z tworzyw sztucznych                   46,7      40,1
3.  150103  Opakowania z drewna                         42,5       4,2
4.  150104  Opakowania z metali                         11,7      21,4
5.  150106  Zmieszane odpady opakowaniowe                      8
6.  150107  Opakowania ze szkła                         16,3      19,8
7.       Opakowania zawierające pozostałości substancji
        niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
                                          2,91      0,251
        środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -
   150110*  bardzo toksyczne i toksyczne)
8.       Opakowania z metali zawierające niebezpieczne
        porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.                 0,171
   150111*  azbest) włącznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
                                  suma     274,01      247,722

W 2006 roku wytworzono 247,722 Mg odpadów opakowaniowych, a w 2004 roku – 274,01 Mg.

W największej ilości wytwarzane są opakowania z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych. W 2006
roku wytworzono 0,422 Mg odpadów opakowaniowych zawierających substancje niebezpieczne.

Analizując system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w latach 2004-2006, można
zauważyć, że opiera się on na dwóch zasadniczych filarach:

  odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za
   osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (wynikającej bezpośrednio z Ustawy z dnia 11
   maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. nr 63 poz. 638 z późn
   zm.),
  obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów w celu ich odzysku, w tym
   recyklingu.
                           44
Gminy są zobowiązane do przesyłania sprawozdania w zakresie:

  rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot
  działający w jego imieniu,
  rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,
  wydatków poniesionych na działania wymienione powyżej.

Analizując miejsca wytwarzania odpadów opakowaniowych, można mówić o trzech źródłach
wywarzania odpadów opakowaniowych:

  gospodarstwa domowe – odpady zbierane selektywnie są klasyfikowane w grupie 20 lub są
  zbierane w zmieszanych odpadach komunalnych;
  infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. – odpady te stanowią głównie
  odpady z grupy 15;
  infrastruktura przemysłowa - odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15.

Niemożliwe było przedstawienie ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych pozyskanych
w wyniku selektywnej zbiorki odpadów prowadzonej przez gminy. Część z nich nie dostarczyła
materiałów, z których wynikałby sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi. Ponadto, gminy
najczęściej przedstawiały dane z pozyskiwania odpadów opakowaniowych metodą selektywnej
zbiórki w pojemnikach, a w tym przypadku nie można określić, jaki procent zebranych odpadów
stanowią odpady opakowaniowe. Brak również kompletnych informacji od przedsiębiorców oraz
organizacji odzysku.


4.3. OSADY ŚCIEKOWE

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są
w strumieniu odpadów z grupy 19. Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach
ścieków można zaliczyć:

  skratki (kod 19-08-01)
  odpady z piaskowników (kod 19-08-02)
  odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane komunalne osady
  ściekowe (kod 19-08-05),

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
i zarządzających obiektami ustalono, że w 2006 roku na terenie powiatu radomskiego wytworzono
189,4 Mg osadów ściekowych. W 2004 roku wytworzono 415,1 Mg.

4.4. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE I NIEBEZPIECZNE

W celu analizy trendu w zakresie wytwarzania odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne (z tzw.
sektora gospodarczego) na terenie powiatu radomskiego posłużono się informacjami przekazanymi
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
                        45
  Tabela 17. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu radomskiego
                      w latach 2004 - 2006
 Lp     Kod odpadu              Ilość odpadów wytworzonych w Mg
                     2004          2005          2006
1.   010409                   14,8          42,5
2.   010410                     4          22,6
razem                       18,8          65,1             -
3.   020102                   4,5           32
4.   020104                     0           0            0,1
5.   020106                  386,2          496,7           146
6.   020182                   0,9           0,8            2,5
7.   020201                   0,6          26,5           22,6
8.   020201
9.   020201                                0,2
10.   020202                  450,4          663,3         498,2
11.   020203                   25,3           10,4          51,2
12.   020281                   65,7          152,8         185,1
13.   020299                  182,5
14.   020305                                3,5          3,5
15.   020380                  128,3           129          143
16.   020501                    0,1            1
17.   020502                    24            24
18.   020580                   1300           1800
19.   020601                     6           4,6
20.   020705                    0,7           0,7
razem                       2594          3410,6         1052,2
21.   030101                    13            10
22.   030105                    70          365,6         236,8
23.   030105                                2,4          1,1
24.   030199                   1,2            1,1
razem                       84,2          379,1         237,9
25.   040101                  475,8          182,4          36,5
26.   040104                                            10
27.   040104                  192,8          448,5          97,1
28.   040106                    46
29.   040108                  171,7          113,9          37,2
30.   040109                   0,2
31.   040199                  264,5          340,1
32.   040209                    2            2
33.   040221                   1,2           1,6
razem                      1154,2          1088,5         180,8
34.   070213                   47,9           39,2          4,1
35.   070280                                 5          22,5
razem                       47,9           44,2          26,6
36.   080112                   0,1           48,9
37.   080116                               24,4
razem                        0,1          73,3
38.   100101                  1951,4          3759,7         117,4
39.   100103                    3,8          15,4          2,2
40.   100906                  278,8          294,3
41.   100908                    12            6           7,5
42.   100912                    0,6           0,5           0,6
43.   100999                   293           298
44.   101003                  146,7           2,4           2,4
45.   101006                    0,1           0,1           0,1
46.   101008                    1,3           1,5           1,5


                         46
 Lp     Kod odpadu       Ilość odpadów wytworzonych w Mg
             2004          2005        2006
47.   101010           3,9           0,6        0,6
48.   101112          565,4           527
49.   101314           4,5          18,3
50.   101382           4,4           8,1
51.   101399           54,2          56,9
razem              3320,1         4988,8       132,3
52.   110501           88,4           90
53.   110502           56,3          65,8
razem               144,7          155,8
54.   120101          320,4          315,2        77,7
55.   120102           1,1            1        1,2
56.   120103           1,3           2,5
57.   120105           6,4           1,9
58.   120117           0,4           0,1        1,3
59.   120121           0,8          25,8        0,6
60.   120199            12           11        14,7
razem               342,4          357,5        95,5
61.   150203           0,4           0,4
razem                0,4           0,4
62.   160103           8,5           7,7        1,2
63.   160106                        42
64.   160117          255,5          403,9        34
65.   160118             5          9,8
66.   160119           8,3           6,4
67.   160120           0,8           1,2
68.   160122                       0,4
69.   160199                        0
70.   160214           1,8           0,2        0,1
71.   160216
72.   160306           53,9          1,7
73.   160380           0,5          0,1
74.   160505                       0,2
75.   161004                                 7,4
76.   161106                       42
razem               334,3         515,6        42,7
77.   170101                                30,3
78.   170107          241,8         246,2         4,5
79.   170201                        3
80.   170202           0,3
81.   170401           2,5          1,5
82.   170402           2,6          1,8
83.   170405          1451,7         1110,8         0,7
84.   170407           9,8          1,3        36,1
85.   170506           42,1         192,5
86.   170604           3,3          2,1
razem              1754,1         1559,2        71,6
87.   190102                       4,1
88.   190112                       3,5         3,5
89.   190305            4           24
90.   190801           24,6          11,2        16,3
91.   190802           15,5          6,5         24
92.   190805          415,1          47,2        189,4
93.   190809           3,8         108,9        179,2
94.   190814           0,2          3,2
95.   190901           1,2          0,9         0,8
96.   190902           1,2


                 47
 Lp      Kod odpadu              Ilość odpadów wytworzonych w Mg
                      2004          2005         2006
97.   190903                   1,5           5,1
98.   191202                   0,7
99.   191204                   10,6           8,3
100.   191212                                           6,4
razem                       478,4          222,9         419,6
              suma         10 528        13 074,3        2 506,6
*odpady niebezpieczne

Jak wynika z powyższej tabeli, w chwili opracowywania Planu dane za rok 2006 dla powiatu
radomskiego były niekompletne, dlatego pominięto je w omawianiu aktualnego stanu gospodarki
odpadami.

Ilość wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne wyniosła w 2005 roku 13 074,3
Mg. Jak wynika z powyższej tabeli, na terenie powiatu w największej ilości powstają odpady z grupy
02 – są to odpady z rolnictwa, sadownictwa i przetwórstwa żywności. W następnej kolejności
wytwarzane są odpady z grupy 03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli,
masy celulozowej, papieru i tektury, z grupy 10 – odpady z procesów termicznych oraz 17 - odpady
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.


4.5. ODPADY NIEBEZPIECZNE

Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w latach 2004 – 2006 na terenie powiatu radomskiego
opracowano w oparciu o informacje uzyskane z wojewódzkiej bazy danych monitoringu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi SIGOP-W, będącej w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W chwili opracowywania sprawozdania dysponowano
niepełnymi danymi za rok 2006.

Podstawowym źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa
i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w służbie zdrowia i szkolnictwie.

Ilości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu
radomskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 18. Ilości i rodzaje odpadów z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu radomskiego
                      w latach 2004 - 2006
 Lp      Kod odpadu              Ilość odpadów wytworzonych w Mg
                      2004          2005          2006
1.    030104*                  0,03
razem                        0,03
2.    080111*                  0,183         0,257         0,019
3.    080117*                  0,007         0,014         0,045
4.    080409*                  0,42         0,093
razem                        0,61         0,364         0,064
5.    090101*                   0,4         0,12           0,1
6.    090104*                   0,8         0,21          0,18
razem                         1,2         0,33          0,28
7.    110105*                    8         10,96          14,6
8.    110107*                  1,08
9.    110109*                  2,405          4,28
10.   110111*                  0,207
razem                       11,692         15,24          14,6


                         48
 Lp      Kod odpadu             Ilość odpadów wytworzonych w Mg
                     2004          2005         2006
11.   120109*                  0,45          0,15          0,2
12.   120110*                  0,04         0,034
13.   120114*                  0,45           0,2         0,1
14.   120118*                  2,52
razem                       3,46         0,384          0,3
15.   130110*                  1,26          0,78
16.   130113*                  0,21
17.   130205*                 3,037         3,427         1,421
18.   130208*                 3,569        67,814          2,54
19.   130307*                  1,32                    0,083
20.   130502*                             0,014           5
21.   130507*                   1,6
22.   130701*                 0,024         0,081
23.   130702*                 0,045         0,052
24.   130899*                  0,08
razem                      11,145        72,168         9,044
25.   150202*                 0,799         2,112         2,466
razem                       0,799         2,112         2,466
26.   160107*                 0,076         0,037         0,004
27.   160113*                  0,03          0,07
28.   160114*                 0,042           0,3
29.   160213*                  0,84         0,618         0,286
30.   160215*                 0,014
31.   160403*                 6,706         4,705         0,002
32.   160506*                 2,171
33.   160601*                 5,698          6,83         0,18
razem                      15,577         12,56         0,472
34.   170605*                  2,01
razem                       2,01
35.   190117*                  0,28          0,09
36.   190211*                   0,2         0,05
37.   190403*                  0,13
razem                       0,61          0,14
SUMA                        60,2        106,841         47,767

Z powyższych danych wynika, że w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu radomskiego 47,8 Mg
odpadów niebezpiecznych. W 2005 roku wytworzono 106,8 mg tych odpadów, a w 2004 roku – 60,2
Mg.

W największej ilości powstają odpady zaliczane do grup: 11 - odpady z chemicznej obróbki
i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali
nieżelaznych oraz 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz
grup 05, 12 i 19).

Odpady niebezpieczne zbierane są na terenie wytwarzających je podmiotów, przez pracowników lub
specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne zbierane są najczęściej
selektywnie do wydzielonych pojemników, odbieranych przez podmiot transportujący je do miejsca
odzysku lub unieszkodliwienia. Część odpadów zbierana jest przy udziale organizacji odzysku.
Na terenie powiatu tworzone są lub rozwijane sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,
np. świetlówek, baterii i akumulatorów, zużytych olejów.
                         49
4.6. ODPADY SZCZEGÓLNE

4.6.1. Odpady zawierające PCB

Odpady zawierające PCB występują głównie w urządzeniach elektroenergetycznych tj.
transformatorach i kondensatorach. Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje:

  wymiany płynów w transformatorach,
  wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń
  zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Na terenie powiatu radomskiego, wg informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
nie zinwentaryzowano zakładów przemysłowych posiadających urządzenia zawierające PCB.

4.6.2. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, według obowiązującej klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
znalazły się na liście odpadów niebezpiecznych i klasyfikowane są w grupie 13, w której należy
wyróżnić następujące podgrupy:

   - 13 01 – odpadowe oleje hydrauliczne,
   - 13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
   - 13 03 – odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.

Ilość zużytych olejów powstających na powiatu radomskiego określono na podstawie informacji
uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zestawienie
ilości i rodzajów olejów odpadowych wraz ze sposobem postępowania przedstawiono w poniższej
tabeli:

  Tabela 19. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 – 2006 na
                     terenie powiatu radomskiego

      Kod       Ilość olejów odpadowych [Mg] -      Ilość olejów odpadowych [Mg] -
Rok
     odpadów           wytworzonych                zebranych
2004 120110*                         0,04
2004 130110*                         1,26                  0,15
2004 130113*                         0,21
2004 130205*                        3,207                  0,67
2004 130208*                        3,569                  0,1
2004 130307*                         1,32
Razem                            9,606                  0,92
2005 120110*                        0,034                   2
2005 130110*                         0,78
2005 130205*                        3,427
2005 130207*                                              0,3
2005 130208*                       67,814
Razem                           72,055                    2,3
2006 130205*                        1,421
2006 130208*                        2,54
2006 130307*                        0,083
      Razem                      4,044                          50
Funkcjonująca opłata depozytowa, wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zmianami) w zakresie dotyczącym olejów,
rozwiązuje na terenie powiatu problem zbiórki zużytych olejów.

W przypadku indywidualnych właścicieli pojazdów obecnie w standardzie jest wymiana oleju na
stacji obsługi pojazdów. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające maszyny, urządzenia i środki transportu,
stacje obsługi pojazdów i firmy transportowe posiadają podpisane umowy z recyklerami na odbiór
przepracowanych olejów na telefon. Najczęściej recykler pozostawia swój pojemnik i przy odbiorze
wymienia go na pusty.

Na terenie powiatu radomskiego zbiórka zużytych olejów odbywa się poprzez sieć stacji benzynowej
i warsztatów, skąd odpady odbierane są przez uprawnione firmy. Oleje odpadowe powstające
w małych zakładach na terenie powiatu są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym
trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy separatorów.

Problemem są odpady powstające w dużym rozproszeniu u małych i średnich podmiotów
gospodarczych, gdzie zbiórka tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie nieopłacalna.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego oleje odpadowe poddawano następującym kierunkom
postępowania, zdefiniowanym w Ustawie o odpadach, jako procesy odzysku:

   R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju,
   R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części,
   R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu


4.6.3. Baterie i akumulatory

Akumulatory ołowiowe są powszechnie stosowane do uruchomienia silników samochodowych.
Baterie stosowane są bardzo szeroko do zasilania różnorodnych urządzeń w gospodarstwach
domowych oraz w podmiotach gospodarczych. Odpady te powstają w dużym rozproszeniu, dlatego
przy określaniu ilości posłużono się analizą wskaźnikową.

Na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, średniego okresu użytkowania akumulatora oraz
średniej masy akumulatora oszacowano(na podstawie wskaźników) ilość powstawania zużytych
akumulatorów ołowiowych na terenie powiatu radomskiego oszacowano na 8 Mg rocznie z sektora
komunalnego oraz około 100 Mg z sektora gospodarczego.

Według WBGO, w latach 2004 – 2006 wytworzono następujące ilości baterii i akumulatorów:

  Tabela 20. Ilości baterii i akumulatorów wytworzonych na terenie powiatu radomskiego w latach 2004 -
                          2006
                             Ilość wytworzona w Mg
    Kod odpadu
                   2004            2005          2006
160601*                     5,698            6,83           0,18

Zbiórka zużytych akumulatorów regulowana jest poprzez nałożenie na producentów i importerów
obowiązku odzysku z rynku. Ponadto wprowadzono opłatę depozytową w postaci kaucji przy zakupie
akumulatorów ołowiowych, która podlega zwrotowi podczas dostarczenia zużytego akumulatora.

Ze względu na duże rozproszenie źródeł powstawania odpadów, oszacowanie ich ilości jest
niemożliwe.


                          51
4.6.4. Wyeksploatowane pojazdy

Wycofane z eksploatacji pojazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) klasyfikowane są jako grupa 16 01
04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy) oraz 16 01 06 (zużyte lub nie nadające się
do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów).

Wycofane z eksploatacji samochody ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych takich jak:
oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, odpady paliw ciekłych, filtry olejowe stanowią duże zagrożenie
dla środowiska.

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy powinny być przekazywane przez ostatniego
właściciela do firm posiadających uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przyjęciu
samochodu do kasacji. W rejonie radomskim funkcjonują następujące firmy, które posiadają
uprawnienia Wojewody Mazowieckiego do wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania
samochodu:

  Kazimierz Neska „AUTO – MAX – NESKA”, ul. Wolanowska 140, 26-600 Radom
  Grażyna Gniadek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AUTO-SKODA”, ul. Warszawska
  17/21, 26-605 Radom
  Nikodem Żyła KAJTEK Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu, Rajec Poduchowny 41 c 26-613,
  Radom
  "MARPUT" Sp. z. o.o. Stacja Demontażu Pojazdów, ul. Lesiowska 1 26-600 Radom

Według WBGO, w latach 2004 – 2006 wytworzono na terenie powiatu następując ilości i rodzaje
odpadów pochodzące z demontażu wyeksploatowanych pojazdów:

Tabela 21. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie
                powiatu radomskiego w latach 2004 - 2006
                                   Kod   Ilość wytworzona w Mg
              Nazwa odpadu
                                  odpadu   2004  2005  2006
Filtry olejowe                           160107*  0,076  0,037 0,004
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż
                                  160113*
wymienione w 16 0209 do 16 02 12                        0,03  0,07  0,03
Metale żelazne                           160117   255,5  403,9   34
Metale nieżelazne                          160118     5   9,8
Tworzywa sztuczne                          160119    8,3   6,4
Szkło                                160120    0,8   1,2
Inne nie wymienione elementy                    160122       0,4
                   Suma                  14,276 421,807 34,034

Począwszy od 2005 roku gospodarkę tymi grupami odpadów reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005
roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z późn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi do niej. Zostały wprowadzone minimalne poziomy odzysku i recyklingu.
Można sądzić, że przepisy te wpłyną na zwiększenie stopnia kontroli w odniesieniu do postępowania
z charakteryzowanymi odpadami oraz zminimalizują istnienie tzw. szarej strefy.


4.6.5. Zużyte opony

Na terenie powiatu funkcjonuje częściowo zbiórka zużytych opon. Część stacji demontaży pojazdów,
warsztatów lub punktów wulkanizacyjnych przyjmuje te odpady od klientów podczas wymiany


                           52
ogumienia w pojazdach. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej opon pozyskuje
się w okresie wymian jesienno-zimowej i wiosennej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w WBGO, na terenie powiatu radomskiego wytworzono w 2006
roku 1,2 Mg zużytych opon. W 2005 roku wytworzono 7,7 Mg tych odpadów, a w 2004 roku – 8,5
Mg.

W związku z rozwiązaniem ustawowym z 11 maja 2001 roku, w którym opony zostały objęte opłatą
produktową, producenci i importerzy opon utworzyli Centrum Utylizacji Opon Organizację Odzysku
S.A. Zajmuje się ono tworzeniem kompleksowego systemu zbiorki, odzysku i unieszkodliwiania
zużytych opon, prowadząc współpracę z operatorami logistycznymi oraz firmami zajmującymi się
odzyskiem lub unieszkodliwianiem opon.


4.6.6. Odpady medyczne

Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są w grupie 18 zgodnie z obowiązującym
katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 roku), w tym w podgrupie 18 01 - Odpady
z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, natomiast odpady weterynaryjne w podgrupie
18 02.

Na terenie powiatu radomskiego odpady z grupy 18 – odpady medyczne i weterynaryjne –
wytwarzane są w: 1 szpitalu, przychodniach lekarskich, gabinetach lekarskich, gabinetach
stomatologicznych, placówkach weterynaryjnych oraz aptekach. Należy wziąć pod uwagę, że nie
wszystkie placówki prowadzące działalność z zakresu pomocy medycznej w Powiecie wytwarzają
odpady z grupy 18.

Ilości odpadów z grupy 18 wytwarzane na terenie powiatu w latach 2004 – 2006 przedstawia poniższa
tabela (wg WBGO):

Tabela 22. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu radomskiego
w latach 2004 - 2006
Lp  Kod                                      Ilość odpadów w Mg
   odpadu              Nazwa odpadu                 2004   2005  2006
1
   180104  Inne odpady niż wymienione w 18 01 03                  2,1   0,1    0,1
2       Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty      0,231  14,615  0,113
   180102*  służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
3       Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze   13,067   3,543  20,541
   180103*  lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału
        genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją
        wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i
        zwierząt
                                      suma  15,398  18,258  20,754

Wykaz jednostek (apteki, szpitale, przychodnie, gabinety prywatne, lecznice dla zwierząt, inne)
wytwarzających odpady medyczne na terenie powiatu oraz ilości wytwarzanych odpadów określonych
w stosownych w decyzjach przedstawia poniższa tabela:
                          53
        Tabela 23. Wykaz placówek medycznych wytwarzających odpady z grupy 18
Lp.     Nazwa jednostki, adres      Kod     Ilość   Sposób postępowania z  Uwagi
                       odpadu   odpadów      odpadami
                              [Mg]
1   Apteka Prywatna Elżbieta        18 01 08 0,010    Przekazywane do
   Fliszkiewicz, ul. 15 Stycznia 2c, 26-             unieszkodliwiania firmom
   670 Pionki                          zewnętrznym
2   Niepubliczny ZOZ „JOLMED”, 27-     18 01 02 0,120    j.w.
   100 Iłża
                       18 01 03
3   Samodzielny Publiczny Zespół      18 01 02 0,300    j.w.
   Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital
                       18 01 03 13,00
   Rejonowy w Iłży, ul. Dr Anki 4
                       18 01 01 0,001
4   SPZOZ w Iłży, ul. Bodzentyńska 17    18 01 02 0,005    j.w.
                       18 01 03 0,750
                       18 01 06 0,0005
                       18 01 10 0,0002
5   Dom Pomocy Społecznej w Jedlance,    18 01 02 0,050    j.w.
   26-660 Jedlińsk
                       18 01 03
6   Niepubliczny ZOZ „Wsparcie”,      18 01 03 0,400    j.w.
   Parznice 110B, 26-624 Kowala
7   „ARSDENT” Pracownia Protetyki      18 01 03 0,200    j.w.
   Stomatologicznej Wierzbica –Osiedle,
   26-680 Wierzbica
8   SPZOZ w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 18 01 03 0,290      j.w.
   37, 26-680 Wierzbica
9   Apteka Anna Fąfara, 26-625 Wolanów 18 01 08 0,020       j.w.
10  NZOZ „EDENT” Frysiak, Wacyn,      18 01 03 0,200    j.w.
   26-652 Zakrzew
11  SPZZOZ Szpital Rejonowy w        06 04 04 0,002    j.w.
   Pionkach
                       09 01 04 0,090
   Ul. 15 Stycznia 1, 26 – 760 Pionki
                       15 01 10 0,0025
                       16 02 13 0,006
                       16 06 01 0,010
                       18 01 02 0,500
                       18 01 03 1,500
                           54
Lp.     Nazwa jednostki, adres     Kod     Ilość   Sposób postępowania z  Uwagi
                      odpadu   odpadów      odpadami
                             [Mg]
12  SPZZOZ w Pionkach obiekty przy ul.  18 01 02 0,015    j.w
   Jordanowskiej 1, Harcerskiej 1,
                      18 01 03 0,650
   Sienkiewicza 11 w Pionkach
                      15 01 10 0,001
                      16 02 13 0,010
                      06 04 04 0,001
                      09 01 01 0,040
                      09 01 04 0,040
                      16 06 01 0,001
13  Samodzielny Publiczny ZOZ w Jedlni  18 01 03 0,080    j.w.           Informacja
   Letnisko ul. Chopina 1
                      18 01 09 0,0005
14  Apteka Prywatna Urszula Włodarczyk  18 01 08 0,010    j.w.           Informacja
   26 – 631 Jastrzębia 119 lok. 6    16 02 13 0,005


15  Dom Pomocy Społecznej         18 01 03 0,036    j.w.           Informacja
   Ul. Sienkiewicza 37,
   26 – 680 Wierzbica
16  Samodzielny PZOZ w Jedlińsku     18 01 03 0,099    j.w.           Informacja
   Ul. Konopnickiej 11, 26 – 660
   Jedlińsk
17  SPZOZ w Przytyku           18 01 03 0,060    j.w.           Informacja
   26 – 650 Przytyk ul. Kościelna 15
18  Indywidualna Praktyka Pielęgniarska  18 01 03 0,005    j.w.           Informacja
   Alicja Szczur
   26 – 670 Pionki, Czarna Wieś 4
19  SPZOZ w Wolanowie           18 01 03 0,050    j.w.           Informacja
   26 – 625 Wolanów ul. Opoczyńska 19
20  SPZOZ we Wrzeszczowie         18 01 03 0,050    j.w.           Informacja
   26 – 650 Przytyk, Wrzeszczów 47    18 01 04 0,080
                      18 01 09 0,0005
                      18 01 10 0,0005
21  Niepubliczny Zakład Opieki      18 01 03 0,090    j.w.           Informacja
   Zdrowotnej
   „Medyk”, 26 – 670 Pionki ul.
   Sienkiewicza 11
22  Indywidualna Praktyka         18 01 03 Σ 0,030   j.w.           Informacja
   Stomatologiczna
                      18 01 01
   Sylwia Cheda
   Ul. Kowlaska 11, 27 – 100 Iłża
                          55
Lp.     Nazwa jednostki, adres      Kod     Ilość   Sposób postępowania z  Uwagi
                       odpadu   odpadów      odpadami
                              [Mg]
23  PZOZ w Skaryszewie           18 01 03 0,250    j.w
   Ul. Skłodowskiej 12           18 01 10 0,0005
   26 – 640 Skaryszew           16 01 13 0,020
24  Grupowa Praktyka Pielęgniarek      18 01 03 0,025    j.w.           Informacja
   „Zdrowa Szkoła”s.c., 26 – 670 Pioni
   ul. Targowa 9
25  Praktyka Stomatologiczna Biela Ewa   18 01 03 0,010    j.w.           Informacja
   26 – 660 Jedlińsk ul. Konopnickiej 11  18 01 10 0,0005
26  Maciąg Ewa gabinet Stomatologiczny   18 01 03 0,090    j.w.           Informacja
   Ul. Rynek 7, 26 – 650 Przytyk      18 01 10 0,0003
27  Dom Pomocy Społecznej          18 01 03 0,012    j.w.           Informacja
   w Krzyżanowicach 27 – 100 Iłża
28  N.Z.O.Z. „Janina” Laboratorim Analiz 18 01 02 0,013      j.w.           Informacja
   Lekarskich Beata Pułkowska
                      18 01 03 0,040
   26 – 900 Kozienice ul. Brzozowa 23
                      18 01 06 0,010
   Filaia w Pionkach ul. Chemiczna 23
29  Aleksandra Stępień Gabinet       18 01 03 0,020    j.w.           Informacja
   Stomatologiczny, Rajec Poduchowny
                       18 01 02 0,0003
   136A, 26 – 613 Radom
                       18 01 04 0,050
30  NZOZ„DENTAL – MED” Marta        18 01 03 0,072    j.w.           Informacja
   Szeremeta, 26 – 670 Pionki, ul.
   Mickiewicza4
31  Indywidualna Praktyka          18 01 03 Σ 0,030   j.w.           Informacja
   Stomatologiczna Artur Lipiński, 26 –
                       18 01 10
   670 Pionki, Suskowola 76
32  Gabinet Stomatologiczny         18 01 03 0,024    j.w.           Informacja
   Urszula Pawlin-Drotlef
   Ul. Bodzentyńska 26,27 – 100 Iłża
33  Maria Lipska              18 01 02 0,013    j.w.           Informacja
   NZOZ Laboratorium Analiz        18 01 03 0,050
   Lekarskich „ANALITYKA” 26 – 670
                       18 01 06 0,010
   Pionki ul. Kozienicka 34
34  Indywidualna Praktyka Lekarska     18 01 03 0,050    j.w.           Informacja
   Beata Wyrośla, 26 – 670 Pionki ul.
   Mickiewicza 18
35  Prywatny Gabinet Stomatologiczny    18 01 01 0,002    j.w.           Informacja
   Stanisława Drozdowska          18 01 03 0,040
   26 – 640 Skaryszew ul. Skłodowskiej
   1
                           56
Lp.     Nazwa jednostki, adres     Kod     Ilość   Sposób postępowania z   Uwagi
                     odpadu   odpadów      odpadami
                            [Mg]
35  Indywidualna Praktyka        18 01 03 0,050    j.w.           Informacja
   Stomatologiczna
                     18 01 10 0,001
   Bożena Bieś, 26 – 640 Skaryszew
   Maków, Odechów
36  Niepubliczny Zakład Opieki     18 01 03 0,090    j.w.           Informacja
   Zdrowotnej
                     18 01 01 0,008
   „DENICO” s.c., 26 – 640 Skaryszew
                     18 01 10 0,0005
   Ul. Skłodowskie12
37  Dom Pomocy Społecznej dla      18 01 03 0,050    j.w.           Informacja
   Dorosłych we Wsoli, 26 – 660
                     18 01 04 0,005
   Jedlińsk
38  Gabinet Stomatologiczny Edyta    18 01 02 0,010    j.w.           Informacja
   Dąbrowska Warchoł,260 670 Pionki
                     18 01 03 0,020
   ul. Radomska 1A
                     18 01 10 0,0005
39  Apteka Jadwiga Zaręba        18 01 09 0,0001    j.w.           Informacja
   26 – 634 Gózd


Najczęściej wytwarzane są następujące typy odpadów medycznych: zużyte opatrunki miękkie, sprzęt
jednorazowy (igły i strzykawki), przeterminowane leki, formaldehyd, rozpuszczalniki.

Na podstawie ankiet ustalono, że postępowanie z odpadami medycznymi jest prawidłowe. Gospodarka
odpadami w tym sektorze jest prowadzona zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi
opracowanymi na podstawie wytycznych Inspekcji Sanitarnej. Odpady te są zbierane do specjalnych
pojemników i worków, magazynowane w wydzielonych pomieszczeniach, a następnie odbierane
przez wyspecjalizowaną firmę. Częstotliwość odbioru odpadów jest uzależniona od ich ilości i wynosi
od 1 x tydzień do 1 x miesiąc. Na terenie powiatu nie ma instalacji do termicznego unieszkodliwiania
odpadów medycznych.

W świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. w sprawie
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
(Dz.U.Nr 8, poz.104) odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane w wyniku
zastosowania metod D10 oraz D9.


4.6.7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje
zubożające warstwę ozonową)

Na terenie powiatu funkcjonuje w ograniczonym zakresie zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu
elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony,
odbiorniki radiowe) od mieszkańców. Według informacji zawartych w Wojewódzkiej Bazie
Gospodarki Odpadami, ilość zebranych odpadów wynosiła:
                         57
Tabela 24. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu
radomskiego w latach 2004 - 2006
  Lp    Kod                                 Ilość odpadów w Mg
      odpadu              Nazwa odpadu             2004 2005 2006
  3   16 02 13*  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy     0,84 0,618 0,286
  4         Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02
     160214    13                              1,8   0,2   0,1
  5         Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze
                                         0,014
     16 02 15*  zużytych urządzeń
suma                                       2,654  0,818  0,386

Od 2005 roku gospodarkę zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi (wraz
z substancjami zubożającymi warstwę ozonową) reguluje ustawa z dnia 29 lipca o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). W myśl nowych przepisów
przedsiębiorcy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego
sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym
recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Raz do roku wprowadzający sprzęt składa sprawozdanie
o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. W trakcie
opracowywania niniejszego dokumentu dane te nie były jeszcze dostępne.

Zużyte odpady powinny być przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się
unieszkodliwianiem tego typu odpadów, posiadających niezbędne wyposażenie i kwalifikacje
(zgodnie z Ustawą o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz.U. Nr 52, poz.
537 z 2001 r. z późn. zm.).

System jest obecnie w fazie tworzenia, w pełni powinien funkcjonować od 1 stycznia 2008 roku.


4.6.8. Odpady zawierające azbest

Azbest stosowany był na skalę światową w różnych gałęziach gospodarki. Wykorzystywany był do
produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych. Największe zastosowanie tego surowca miało
miejsce w budownictwie, energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Do głównych produktów
otrzymywanych na bazie azbestu zalicza się: płyty dachowe w budownictwie, rury azbestowo –
cementowe, ściany osłonowe i osłony konstrukcji stalowych, osłony ścian ciągów wentylacyjnych
i szybów w windach, okładziny elementów grzejnych, izolacje cieplne i ognioodporne, izolacje
elektryczne i akustyczne, elementy cierne do hamulców i sprzęgieł, uszczelnienia i szczeliwa, wyroby
tekstylne wzmacniane, impregnowane oraz nasycane, odzież ochronna do pracy z tłuszczami, olejami,
gorącymi płynami, stężonymi alkaliami i kwasami, płyty i wykładziny dachowe, podłogowe oraz
sufitowe, wyroby z tworzyw sztucznych oraz wypełniacze do tworzyw sztucznych i farb. Trwałość
płyt azbestowo – cementowych określa się na około 30 lat.

Teren powiatu radomskiego uznany został za jedno z najbardziej zanieczyszczonych azbestem miejsc
w kraju. Ma to związek z funkcjonowaniem zakładu produkującego wyroby zawierające azbest -
Fabryki Styropianu i Wyrobów Pokryciowych „Izolacja” PP w Wierzbicy k/Radomia (poprzednia
nazwa – Zakłady Wyrobów Azbestowo – Cementowych w Wierzbicy „Izolacja Wierzbica” Fabryka
Styropianu i Wyrobów Pokryciowych PP). Obecnie zakład jest w stanie upadłości. W przeszłości
badaniami zdrowotnymi objęto 777 pracowników fabryki w Wierzbicy (1/4 szacunkowej liczby
narażonych). Wśród tej grupy osób rozpoznano 18% przypadków azbestozy, 6 przypadków raka płuca
i 3 przypadki międzybłoniaka opłucnej. Zmiany w obrazie rtg płuc wystąpiły u ponad 50% badanych,
a u 34% osób wystąpiło pogorszenie w stosunku do poprzedniego badania.
                         58
Na terenie powiatu jak na razie brak ogólnego wykazu obiektów zawierających pokrycia dachowe
z płyt azbestowo-cementowych oraz brak informacji o wymianie pokryć. Szacuje się (Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2007), że na terenie powiatu radomskiego znajduje się
86 991 Mg wyrobów i odpadów zawierających azbest. Średnie nagromadzenie wynosi 56,8 Mg/km2
(średnia dla Województwa Mazowieckiego – 57,3 Mg/km2).

Starostwo Powiatowe wydało 50 decyzji firmom uprawnionym do demontażu pokryć azbestowych
i wywożenia odpadów na odpowiednio urządzone składowiska. Odpady zawierające azbest nie mogą
być poddawane procesom odzysku. Także unieszkodliwianie chemiczne lub fizyczno – chemiczne, ze
względu na właściwości azbestu, jest w praktyce trudne do zrealizowania. Dlatego też, praktycznie
jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na dzień dzisiejszy jest
składowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu składowiskach.

Szczegółowe informacje na temat ilości i miejsc występowania materiałów zawierających azbest na
terenie powiatu będą zawarte w „Programie usuwania azbestu dla powiatu radomskiego”.


4.6.9. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
   infrastruktury drogowej

Odpady budowlane i remontowe wytwarzane są m.in. w gospodarstwach domowych, jako odpady
z remontów mieszkań, prowadzonych na małą skalę i wówczas są ujęte w zmieszanych odpadach
komunalnych, oznaczonych kodem 20 03 01. Katalog nie wyodrębnia tego odpadu w grupie odpadów
komunalnych, podgrupie odpadów gromadzonych selektywnie, ani wśród innych odpadów
komunalnych.

System zbierania odpadów remontowych pochodzących z gospodarstw domowych polega na
wystawieniu przed posesję kontenera przeznaczonego na odpady remontowo-budowlane, po
uprzednim zgłoszeniu przez wytwórcę odpadu prośby o odbiór odpadów do administratora budynku
lub przedsiębiorstwa wywozowego.

Grupa 17 katalogu odpadów – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej - jest podstawową grupą, w której występują odpady budowlane
niewchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych. Odpady te wytwarzane są najczęściej przez
wyspecjalizowane firmy budowlane, na których ciąży obowiązek ich odzysku i unieszkodliwiania,
(jeśli umowa o świadczenie usług nie stanowi inaczej). Odpady te występują w zmiennych ilościach,
wynikających z prowadzonych robót budowlanych, remontowych i rozbiórkowych na danym terenie.
Większe ilości tych odpadów pojawiają się w okresach przebudowy miast, budowy dróg, wyburzeń
dla potrzeb nowych tras komunikacyjnych, po klęskach żywiołowych. Wytwarzający te odpady,
w ilościach powyżej 5 Mg oraz poniżej 5 tys. Mg rocznie (gdy nie posiadają instalacji), mają
obowiązek przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
staroście właściwemu ze względu na miejsce wytworzenia odpadu. W przypadku, gdy wytwórca
wytwarza powyżej 5 tys. Mg rocznie zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpadów.

Charakterystyka jakościowa odpadów z budowy, remontów i demontażu jest bardzo zróżnicowana
w zależności od źródła powstawania. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych, remontowych
i demontażowych w budownictwie przemysłowym mogą być zanieczyszczone m.in.: metalami ciężkimi,
substancjami ropopochodnymi, PCB, substancjami impregnującymi. Odpady powstające w kolejnictwie
zanieczyszczone mogą być głównie środkami impregnującymi (podkłady kolejowe), olejami i smarami
lub innymi substancjami niebezpiecznymi oraz metalami ciężkimi (tłuczeń torowy) i PCB (gleba i ziemia,
w tym kamienie oraz kondensatory). Ilość odpadów z grupy 17 zebranej na terenie powiatu radomskiego
przedstawia poniższa tabela. Z uwagi na niekompletność danych obejmujących rok 2006, przedstawiono
informacje za rok 2005.                         59
     Tabela 25. Odpady z grupy 17 wytworzone na terenie powiatu radomskiego w 2005 roku
                                             Ilość
   Kod                                        wytworzono
  odpadu                  Nazwa odpadu                 w Mg
       Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów        246,2
  170107  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  170201  Drewno                                        3
  170401  Miedź, brąz, mosiądz                                1,5
  170402  Aluminium                                     1,8
  170405  Żelazo i stal                                 1 110,8
  170407  Mieszaniny metali                                 1,3
  170506  Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05               192,5
  170604  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03           2,1
                                        RAZEM     1559,2

W ostatnich latach najczęstszym sposobem zagospodarowania odpadów z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej jest odzysk. Odzyskowi
w największym stopniu poddano odpady z podgrupy:

  17 01 – odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
   cegły, płyty, ceramika). Odpady te znajdują zastosowanie do podbudowy dróg, drenaże, nasypy
   drogowe, wały przeciwpowodziowe, do budowy i rekultywacji składowisk. Niesortowalne odpady
   są wykorzystywane w ramach eksploatacji składowisk na warstwy izolacyjne oraz drogi
   tymczasowe. Odpady te wykorzystuje się także do rekultywacji wyrobisk, do ich wypełniania
   w celu odtworzenia pierwotnego ukształtowania terenu.
  17 04 - odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali. Zagospodarowanie odpadów tej podgrupy
   nie stwarza żadnych problemów technicznych, organizacyjnych ani ekonomicznych. Wymagane
   jest tylko selektywne zbieranie (drobne ilości punkty skupu, większe transportowane są do
   instalacji przerobu). Odpady te są w całości odzyskiwane w przemyśle hutniczym.
  17 05 – gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek
   z pogłębiania). Odpady te są odzyskiwane w ramach prowadzonych robót ziemnych,
   budowlanych, do wypełniania wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych w ramach ich
   rekultywacji, do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, na warstwy
   izolacyjne na składowiskach, do niwelacji i zagospodarowania terenu.


4.6.10. Przeterminowane pestydycy

Przez odpady pestycydowe rozumie się przeterminowane, zanieczyszczone i niezdatne do użycia
środki ochrony roślin i preparaty owadobójcze stosowane w rolnictwie, budownictwie
i w gospodarstwach domowych oraz opakowania po nich. Należy tu wyróżnić następujące odpady:
 Grupa 02 - odpady pochodzące z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,
  leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności:
      02 01 08* - odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym
       środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne);
      02 01 09 – odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08;
 Grupa 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
  chemii nieorganicznej:
     06 13 01- nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji
      drewna oraz inne biocydy
 Grupa 07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii
  nieorganicznej:
     07 04 80* - przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo
      toksyczne i toksyczne);


                        60
     07 04 81 - przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80;
  Grupa 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
  i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach:
     15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
      zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne
      i toksyczne);
  Grupa 17 –odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
  drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
     17 05 03* - gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne
      (np. PCB),
     17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane)
      zawierające substancje niebezpieczne,
  Grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
  ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych:
     19 13 01* - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje
      niebezpieczne,
     19 13 03* - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,
  Grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:
     20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne
      i toksyczne);
     20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne;
     20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19.

Odpady te pochodzą z bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania oraz z przeterminowanych, starych
preparatów, wycofanych z obrotu i zdeponowanych w magazynach lub mogilnikach.

Na obszarze Województwa Mazowieckiego (w tym powiatu radomskiego) system zbierania opakowań
po środkach ochrony roślin (15 01 10*) wdrożony został przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin. Odbiorem i unieszkodliwianiem zajmuje się firma Remondis Sp. z o.o. W ramach systemu,
odbierane są wszystkie opakowania po środkach ochrony roślin, które podlegają zwrotowi do
sprzedawców. Odbiór opakowań w ramach tego systemu odbywa się zgodnie z ustawą
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 21 maja 2004 roku. Zgodnie w powyższą ustawą
sprzedawca ma obowiązek przyjęcia opakowań po środkach ochrony roślin, a rolnik zobowiązany jest
do ich zwrotu. Sprzedawca ma obowiązek informowania o istniejącym systemie zbierania oraz
pobierania kaucji. Systemem prowadzonym przez PSOR mogą być objęci sprzedawcy środków
ochrony roślin oraz gospodarstwa wielkoobszarowe znacznie oddalone od punktów sprzedaży
(po spełnieniu wymaganych formalności).

W poniższej tabeli zestawiono ilości odpadów, do których zaliczane są pestycydy wytworzone w roku
2004 na terenie powiatu radomskiego (wg SIGOP-W, WIOŚ 2007). W chwili przygotowania Planu
brak było danych za 2006 rok, natomiast w roku 2005 nie zinwentaryzowano odpadów tego typu.
                        61
  Tabela 26. Wytwarzane ilości przeterminowanych pestycydów wraz ze sposobem zagospodarowania
           w powiatach Województwa Mazowieckiego w roku 2004
         Ilość               Tymczasowo         Unieszkodliwione
                    Wykorzystana                        Składowane
Kod odpadu    wytworzona             magazynowane        poza składowaniem
                    [Mg]                            [Mg]
         [Mg]                [Mg]            [Mg]
15 01 10 *       0,095        0,084     0,011               -       -
Źródło: Baza SIGOP


4.7. ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

4.7.1. Odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na terenie powiatu radomskiego procesom odzysku poddawane były odpady wysegregowane ze
strumienia odpadów komunalnych zmieszanych w wyniku:

       -   selektywnej zbiórki u „źródła”,
       -   segregacji na liniach sortowniczych.

Odpady komunalne zebrane z terenu powiatu radomskiego poddawane były następującym procesom
odzysku:

Tabela 27. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach
                       2004 i 2006
    Rodzaj odpadu         Kod odpadu           2004               2006
                            Masa     Proces odzysku    Masa    Proces odzysku
                            (Mg)                (Mg)
Papier i tektura            20 01 01    96,36      R5, R14      203,62     R5, R14
Szkło                 20 01 02    311,28     R5, R14      382,86     R5, R14
Tworzywa sztuczne           20 01 39    136,98     R5, R14      245,02     R5, R14
Metale                 20 01 40     43,7      R4         36,9       R4
Odpady zielone             20 02 01    394,59      R3        477,42       R3
Odpady wielkogabarytowe        20 03 07    2,505      R14         2,9      R14
                      Razem         985,272              1 348,76
Załącznik nr 5 do ustawy o odpadach: Procesy odzysku
R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali
R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych
R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Z tabeli wynika, że na terenie powiatu radomskiego procesom odzysku poddano w 2006 roku 1 348,76
Mg, co stanowi 7,8% ich zebranej ilości. W 2004 roku odzyskowi poddano 985,272 Mg zebranych
odpadów komunalnych (6%).

Głównym procesem odzysku, jakim były poddawane odpady komunalne w 2006 roku był proces R5,
a następnie R14, RR4 i R3.

Odpady komunalne zebrane na terenie powiatu radomskiego poddawane były następującym procesom
unieszkodliwiania:
                              62
Tabela 28. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania
                     w latach 2004 i 2006
Rodzaj odpadu           Kod            2004                 2006
                 odpadu   Masa       Proces         Masa       Proces
                       (Mg)    unieszkodliwiania      (Mg)    unieszkodliwianiaOdpady komunalne zmieszane z        15 331,43        D5                  D5
gospodarstw  domowych  i                            16 025,14
infrastruktury          20 03 01


Odpady niebezpieczne ze            0,016         D10       0,04        D10
strumienia   odpadów     20 01 32
komunalnych
                  Razem        15 331,44 Mg              16 025,18 Mg
*  Załącznik nr 6 do ustawy o odpadach:. Procesy unieszkodliwiania odpadów
D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż
D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych
na lądzie

Główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2004 i 2006 było
unieszkodliwianie poprzez składowanie. Niewielka część odpadów została przekształcona termicznie.

Z tabeli wynika, że na terenie powiatu radomskiego unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano
w 2006 roku 13 756,3 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 95,8% ich wytworzonej ilości. W 2004
roku składowano 13 756,3 Mg tych odpadów (95,5%).

Na niektórych terenach powiatu radomskiego obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk.
Powstają one często tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników na odpady. Innym
powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców.

W gminach prowadzona jest systematyczna akcja likwidacji tzw. "dzikich" wysypisk. W 2006 roku
zlikwidowano następujące miejsca nielegalnego składowania odpadów:

Tabela 29. Liczba zlikwidowanych nielegalnych składowisk w 2006 roku z podaniem ilości wywiezionych
                  odpadów oraz kosztu likwidacji
Lp.      Gmina          Liczba        Ilość wywiezionych        Koszt likwidacji
                 zlikwidowanych          odpadów
                  nielegalnych
                   składowisk
1    Jedlińsk             3                   2 Mg           3,5 tys. zł
2    Wierzbica             3                Brak danych          20, 0 tys. zł
3    Kowala              2                   10 ton          24,0 tys. zł


4.7.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż komunalne

Odpady inne niż komunalne wytwarzane na terenie powiatu radomskiego poddawane były w latach
2004 – 2005 następującym procesom odzysku i unieszkodliwienia (brak informacji za rok 2006):

  Tabela 30. Rodzaje i ilości odpadów inne niż komunalne (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych)
              poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2005
                            63
  Lp  Kod odpadu        Metoda odzysku          Ilość odpadów poddana
                                  procesom odzysku w Mg
                                   2004      2005
  1.  030105    Wytwarzanie energii R1 [Mg]                   1004,4
  2.  040101    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]           114,8
  3.  040108    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            48,6
  4.  070213    Kompostowanie R3 [Mg]               22,1      12,5
  5.  070213    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            6,7       10
  6.  100101    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            9,8      362,3
  7.  100101    Biol R10 [Mg]                    459
  8.  100102    Fiz-chem R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 [Mg]
  9.  100102    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            100       265
  10.  100180    Biol R10 [Mg]                  13085      2089,6
  11.  100182    Biol R10 [Mg]                   5530      5803,3
  12.  101003    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]           292,2
  13.  101110    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            3,4
  14.  101112    Fiz-chem R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 [Mg]      9,4        527
  15.  101314    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]           10,5        22,9
  16.  101382    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            3,4        8,1
  17.  101399    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            0,8        2,2
  18.  120101    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                      23
  19.  120102    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            0,2
  20.  120105    Kompostowanie R3 [Mg]                 3       4,3
  21.  120105    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            6,2       5,7
  22.  160103    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                    1,1
  23.  160119    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            6,2       5,7
  24.  170101    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                     44
  25.  170201    Wytwarzanie energii R1 [Mg]                      3
  26.  170203    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                     0
  27.  170401    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                    0,7
  28.  170402    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                     2
  29.  170405    Fiz-chem R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 [Mg]             1019,2
  30.  170405    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                    1,5
  31.  170604    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                     2
  32.  170904    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            4,5
  33.  190802    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                    8,7
  34.  190805    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]           18,6       47,5
  35.  190805    Biol R10 [Mg]                 11044,9      3495,8
  36.  191204    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                    3,4
  37.  191209    Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]            7,8
                             SUMA     30787,1     14774,9
*odpady niebezpieczne


 Tabela 31. Rodzaje i ilości odpadów innych niż komunalne (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych)
           poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2005
      Lp    Kod        Metoda       Ilość odpadów poddana procesom
          odpadu     unieszkodliwiania       unieszkodliwiania w Mg
                                 2004       2005
      1.          Składowanie D1, D3, D5,
          010409    D7, D12 [Mg]                       42,5
      2.          Składowanie D1, D3, D5,
          010410    D7, D12 [Mg]                       22,6
      3.   040101    Inne D13, D14, D15 [Mg]                 17,4
      4.          Składowanie D1, D3, D5,
          100101    D7, D12 [Mg]                       16,9
      5.   100101    Inne D13, D14, D15 [Mg]                  2,2                         64
        Lp    Kod        Metoda       Ilość odpadów poddana procesom
            odpadu     unieszkodliwiania       unieszkodliwiania w Mg
                                   2004       2005
       6.         Składowanie D1, D3, D5,
           100906    D7, D12 [Mg]              278,8       294,3
       7.   150203    Inne D13, D14, D15 [Mg]                   0,2
       8.   160214    Inne D13, D14, D15 [Mg]                   0,2
       9.         Składowanie D1, D3, D5,
           170107    D7, D12 [Mg]                       135,2
       10.  170107    Inne D13, D14, D15 [Mg]         54,6
       11.         Składowanie D1, D3, D5,
           170506    D7, D12 [Mg]               42,1       192,5
       12.         Składowanie D1, D3, D5,
           190801    D7, D12 [Mg]               6,4        9,8
                          SUMA          381,9       733,8

Sposoby gospodarki odpadami niebezpiecznymi w latach 2004 – 2005 przedstawiono w poniższej
tabeli (brak informacji za rok 2006):

 Tabela 32. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2005
  Lp   Kod odpadu     Metoda odzysku       Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg
                                 2004         2005
  1.   110109*   Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]           0,415
  2.   110111*   Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]           0,011
  3.   150110*   Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                      0,096
  4.   160601*   Inne R11, R12, R13, R14 [Mg]                      1,115
                       SUMA            0,426         1,211


Tabela 33. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom unieszkodliwiania w latach
2004 – 2005
Lp     Kod        Metoda        Ilość odpadów poddana procesom unieszkodliwiania w
      odpadu    unieszkodliwiania                 Mg
                               2004           2005
1.    080111*   Inne D13, D14, D15 [Mg]                           0,405
2.    110107*   Fiz-chem D4, D9 [Mg]               1,08
3.    110111*   Fiz-chem D4, D9 [Mg]                196
4.    120118*   Inne D13, D14, D15 [Mg]                            2,52
5.    150202*   Inne D13, D14, D15 [Mg]                           0,385
6.    150202*   Fiz-chem D4, D9 [Mg]                            0,038
7.    160213*   Inne D13, D14, D15 [Mg]                           0,178
8.    160213*   Fiz-chem D4, D9 [Mg]                            0,008
9.    160403*   Spalanie D10, D11 [Mg]               6,7            4,7
10.   170505*   Inne D13, D14, D15 [Mg]              0,02
11.   190211*   Fiz-chem D4, D9 [Mg]                            0,653
                    SUMA             203,8           8,887

Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów, posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku odpadów:

  Tabela 34. Przedsiębiorcy posiadający decyzję Starosty Radomskiego na prowadzenie działalności w
                 zakresie odzysku odpadów w instalacjach

Lp.      Nazwa zakładu i adres       Rodzaje odpadów     Ilość    Metoda odzysku
                                    w Mg/rok
1    ZPH „MAR – MAG” Marek         odpady opakowań     200     recykling R3


                          65
Lp.     Nazwa zakładu i adres       Rodzaje odpadów      Ilość   Metoda odzysku
                                    w Mg/rok
   Markowski               z tworzyw sztucznych
   Gutów 44, 26 – 660 Jedlińsk      kod 15 01 02
                       odpady materiałów
                       złożonych 04 02 09    150
2   Zakład Produkcyjno – Handlowy     kod 15 01 02       50     R3
   „OLMAR”                04 02 09         100
   Jedlanka Kępiny 4, 26 – 660 Jedlińsk
3   PPHU„AGATA”              opakowania papierowe
   Jacek Jagiełło             kod 15 01 01
   Kuczki Kolonia 11, 26 – 634 Gózd    kod 15 01 02       4000    R3
                       opakowania        3000    R3
                       wielomateriałowe
                       kod 15 01 05       3000    R3,R14
4   Huta Szkła „TOP-GLASS”         szkło           1225    R5
   Rajec Szlachecki 85A          10 11 12, 15 01 07,
   26 – 630 Jedlnia Letnisko       17 02 02,19 12 05, 20,
                       01 02
5   FAGUM – STOMIL S.A.          15 01 02         1000    R3
   91 – 212 Łódź ul. Wersalska 47/75   tworzywa sztuczne
   Wydział Produkcyjny 26–670 Pionki   07 02 13,16 0119, 17   1000
   ul.Zakładowa 7             02 03,19 12 04
6   PPHU Benedykt Maj           15 01 02         150    R3
   ul. M.Garszwo 5A            07 02 13         150
   26 – 670 Pionki
7   Zakład Produkcyjno – Handlowo-     12 01 05         10     R3
   Usługowy „Migma” 26 – 660 Jedlińsk
   ul. Ogrodowa 37
8   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe     Odpady tekstylne     1000    R3
   „REMA” Radom Zakład Wólka       04 02 21, 04 02 22,
   Twarogowa 26 – 400 Skaryszew      04 02 80
9   PPHU „EKO-SAM             tworzywa sztuczne     1500    R3
   RECYKLING”Tursk 4           15 01 02
   26 – 806 Stara Błotnica

10  Ferropol Paweł Podsiadło        10 01 02, 10 01 05, 10  200    R 14
   Ul. Zamoyskiego 2/2 26- 600 Radom   01 07, 10 02 08, 10 03
   Zakład w Wierzbicy           24, 10 02 14, 10 08 18,
                       10 03 20, 10 08 16, 10
                       11 03, 10 11 05, 10 11
                       10, 10 11 12, 10 11 14,
                       10 11 80, 16 11 06, 17
                       01 03
11  Huta Szkła Gospodarczego „Solbika”   10 11 12         680    R5
   Ul. Lipowa 84 Maków
   26 – 640 Skaryszew
12  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe”    10 01 02         910    R5, R14
   Spec – Bet” Małgorzata Paszkowska   10 13 14 , 10 13 82,
   Makowiec ul. Radomska 13, 26 – 640   10 13 99
   Skaryszew
13  Zakład Materiałów Budowlanych     10 01 02         1020    R5, R14
   Andrzej Paszkowski           10 13 14 , 10 13 82,
   Makowiec ul. Radomska 13        10 13 99
   26 – 640 Skaryszew
14  Przerób Betonu             10 01 01         2600    R14
   Robert Bełdowski
   26 – 650 Przytyk, Podgajek ul.
   Kwiatowa 7
15  Zakład Produkcyjno – Usługowy     10 01 02         303    R14, R5


                          66
Lp.     Nazwa zakładu i adres      Rodzaje odpadów     Ilość   Metoda odzysku
                                   w Mg/rok
   „ROMEW” Roman Czubak         10 13 14
   Błazny Górne 12
   27- 100 Iłża
16  Zakład Przetwórstwa Tworzyw      07 02 13         15     R3
   Sztucznych Marzena Sygocka
   26 – 670 Pionki ul. Chemiczna 5A
17  Kartimex Wiesław Grzybowski      16 02 16         11     R14, R15
   Ul. Zwycięstwa 84 A 26 – 670 Pionki
19  Drewup Sp. z o.o.           03 01 05         350    R1
   26 – 670 Pionki ul. Zakładowa 7
20  Pionki Meble Sp. z o.o.        03 01 05         1500    R1
   26 – 670 Pionki ul. Dr M Garszwo 57
21  Steinhoff Consult Sp. z o.o.     03 01 05         4000    R1
   50 – 079 Wrocław ul. Ruska 37 /38
   Zakład w Pionkach
   Ul. Dr M. Garszwo 57

22  Zakład Stolarski „Export – Import”  03 01 01         100    R1
   Kazimierz Kwiatkowski         03 01 05         400
    Dąbrowa Kozłowska 49
   26 – 613 Radom
23  Zakład Produkcyjno Budowlano     03 01 05         300    R1
   Usługowo Handlowy „Wod-Gaz” Piotr
   Głuchowski
   26- 630 Jastrzębia
24  PPHU „Kajmex II” Kazimierz      03 01 05         150    R1
   Sielwanowski
    ul. Wójtowska 157, 27 - 100 Iłza
25  Zakład Drzewny Spółka Jawna      03 01 01, 03 01 05    215    R1
   Karol Grzywacz Lidia Grzywacz
   Zadobrze 15a
   26 – 670 Pionki
26  Eko Flora Gospodarstwo Ogrodnicze   03 01 05         200    R1
   Robert i Dorota Gębczyk
   Rajec Szlachecki 141
   26 – 613 Radom
27  Zakład Produkcyjno Handlowo      10 09 99         300    R4
   Usługowy Żelmet
   Edward Gomułki S-ka          10 00 03, 10 09 08, 10  20     R14
   Rożki 38 A 26 – 624 Kowala      09 12

28  Zakład Mechaniczno Odlewniczy     10 09 80         115    R4
   „A.G.J.K.” Karasek Józef&Karasek
   Grzegorz
   Gutów 15
   26 – 660 Jedlińsk

Odpady powstające w sektorze gospodarczym, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (Dz. U. nr
2007/39 poz. 251), powinny poddawane być procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez
wytwórców odpadów.


4.8. INSTALACJE I OBIEKTY DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Na terenie powiatu funkcjonują dwie sortownie odpadów opakowaniowych:                         67
  Urbanów przy składowisku gm. Jedlińsk
  EKO-SAM – Koszewska Wola gm. Przytyk

Na terenie powiatu radomskiego funkcjonowało w 2006 roku 5 składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne:

Składowisko Jedlanka Stara gmina Iłża

Stan formalno-prawny

  właściciel – Gmina Miejska Iłża
  zarządzający – Przedsiębiorstwo Komunalne PUH Sp. z o.o. w Iłży
  lokalizacja – Jedlanka Stara, 6 km na północny-wschód od Iłży
  stan formalno-prawny uregulowany
  pozwolenie na budowę i modernizację BGK 7351/90/97
  pozwolenie na użytkowanie ze stycznia 1999 r.
  przegląd ekologiczny, lipiec 2002 r.
  instrukcja eksploatacji

Parametry składowiska
 rok oddania do eksploatacji 1988, planowane zamknięcie 2012 r.
 powierzchnia całkowita 3,15 ha, kwater składowych 1,23 ha
 projektowana pojemność 35 tys. m3 (docelowo 55 tys. m3)
 pojemność wykorzystana 12 tys. m3 – 34%
 obok eksploatowanej, znajdują się stare kwatery użytkowane od 1980 r. gdzie zdeponowano ok.
  23500 m3 odpadów komunalnych bez odpowiedniego zabezpieczenia
 na składowisko dowożone są odpady z miasta i gminy Iłża w ilości 900 ton – ok. 3600 m3, a po
  zagęszczeniu spycharką ok. 1400 m3
 pozostała pojemność 23 tys. m3 wystarczy na ok. 12 lat

Elementy zabezpieczające środowisko
 podwójne uszczelnienie: glina uplastyczniona, wykładzina bentonitowa
 drenaż odcieków do zamkniętego zbiornika
 obwałowane kwatery
 rowy opaskowe
 monitoring środowiska – piezometry

Zagospodarowanie terenu
 ważenie odpadów na terenie bazy sprzętowej PUH
 brodzik dezynfekcyjny
 ogrodzenie terenu
 budynek socjalno-biurowy
 utwardzony plac manewrowy
 przyłącze wodociągowe i elektryczne

Eksploatacja składowiska
 według instrukcji eksploatacji
 plantowanie i zagęszczanie spycharką gąsienicową typ DT umożliwiającą zagęszczenie odpadów
  2,5-3-krotnie.
 istnieje możliwość rozbudowy składowiska
 pozytywna ocena z przeglądu ekologicznego
 roczne koszty eksploatacji 55 000 zł
      o 55000 : 900 ton = 60 zł/Mg


                        68
Składowisko Urbanów gmina Jedlińsk

Stan formalno-prawny
 właściciel – Gmina Jedlińsk
 zarządzający – ZGK Jedlińsk
 lokalizacja – Urbanów ok. 8 km na północ od Jedlińska tuż przy granicy administracyjnej z
  gminami Stara Błotnica i Stromiec
 stan formalno prawny uregulowany
 pozwolenie na budowę BTK 8013/10/97
 pozwolenie na użytkowanie
 przegląd ekologiczny z marca 2002 r.
 instrukcja eksploatacji z listopada 2002 r.

Parametry składowiska
 rok oddania do eksploatacji 1998, zamknięcie 2012 r.
 powierzchnia całkowita 3,7 ha, 2 kwatery składowania po 0,9 ha
 projektowana pojemność 70 tys. m3
 pojemność wykorzystana ok. 17,5 tys. m3 – 25%
 ilość odpadów deponowanych rocznie ok. 4 tys. ton t.j. 16 tys. m3 a po zagęszczeniu kompaktorem
  ok. 4 tys. m3
 pozostała pojemność 52,5 tys. m3 wystarczy na ok. 13 lat
 skłądowisko ma charakter międzygminny, deponowane są w nim odpady z gmin powiatu
  radomskiego: Jedlińsk, Jastrzębia, Przytyk, Zakrzew oraz z gminy ościennej Stara Błotnica

Elementy zabezpieczenia środowiska
 podwójne uszczelnienie: geomembrana HDPE 2 mm oraz wykładzina bentonitowa
 drenaż odcieków ze zbiornikiem
 wały osłonowe
 rowy opaskowe
 zieleń ochronna
 monitoring środowiska

Zagospodarowanie terenu
 budynek socjalno-biurowy
 waga samochodowa
 brodzik dezynfekcyjny
 2-a garaże
 wiata do sortowania odpadów opakowaniowych z prasą belującą
 stanowisko do mycia pojazdów z separatorem olejów
 utwardzony plac manewrowy
 ogrodzenie z zamykaną bramą
 przyłącza elektryczne
 studnia kopana

Eksploatacja składowiska
 według instrukcji eksploatacji
 plantowanie, zagęszczanie i rozrywane odpadów kompaktorem DINO DZ03 umożliwiającym
  zagęszczenie odpadów 3,5-4-krotne
 pozytywne oceny z przeglądu ekologicznego
 studzienki do odprowadzania biogazu
Składowisko odpadów gmina Jedlnia Letnisko


                        69
Stan formalno-prawny
 właściciel – Gmina Jedlnia Letnisko
 zarządzający – Zarząd Gminy
 lokalizacja – Cudnów, 300m od drogi Jedlnia Let. - Pionki
 stan formalno-prawny uregulowany
 pozwolenie na budowę GT – 7351/30/97
 pozwolenie na użytkowanie 1997 r.
 przegląd ekologiczny, wrzesień 2002 r.
 instrukcja eksploatacji z września 2002 r.

Parametry składowiska
 rok oddania do eksploatacji 1998, zamknięcie 2008 r.
 powierzchnia całkowita 1,7 ha, 2 kwatery 1,3 ha
 projektowana pojemność 78 tys. m3
 pojemność wykorzystana ok. 31,2 tys. m3 – 50%
 ilość odpadów deponowanych rocznie ok. 1380 ton t.j. 5522 m3 a po zagęszczeniu spycharką ok.
  2,2 tys. m3
 na składowisko dowożone są odpady wyłącznie z gminy Jedlnia Letnisko

Elementy zabezpieczenia środowiska
 uszczelnienie podłoża i skarp geomembraną HDPE 2 mm
 drenaż odcieków ze zbiornikiem
 wały osłonowe
 rów opaskowy
 zieleń ochronna
 monitoring środowiska

Zagospodarowanie terenu
 budynek socjalno-biurowy
 brodzik dezynfekcyjny
 wiata magazynowa o konstrukcji stalowej
 dwa boksy z prefabrykatów betonowych
 utwardzony plac manewrowy
 przyłącza wodociągowe i elektryczne
 brak wagi samochodowej

Eksploatacja składowiska
 według instrukcji eksploatacji
 plantowanie i zagęszczanie odpadów spycharką gąsienicową umożliwiającą zagęszczenie
  odpadów 2,5-3-krotnie lub wynajmowanym kompaktorem
 pozytywna ocena z przeglądu ekologicznego
 brak informacji o możliwościach rozbudowach
 dochód z opłat za składowanie 230 tys. zł/rok
          230 tys. : 1380 ton = 166 zł/Mg
          230 tys. : 5522 m3 = 42 zł/ m3
 roczne koszty eksploatacji 168,2 tys. zł/rok
      o 168,2 tys. : 1380 ton = 122 zł/Mg

Składowisko odpadów gmina Skaryszew

Stan formalno-prawny
 właściciel – Gmina Skaryszew


                        70
  zarządzający – ZGKiM w Skaryszewie
  lokalizacja – północno-zachodnia część miasta, 2,3 km od centrum
  stan formalno-prawny uregulowany
  pozwolenie na budowę UAN-7351/24/IM/V6
  pozwolenie na użytkowanie
  przegląd ekologiczny z lipca 2002 r.
  instrukcja eksploatacji z listopada 2002 r.

Parametry Składowiska
 rok oddania do eksploatacji 1994, zamknięcie 2010 r.
 powierzchnia całkowita 2,68 ha, 2 kwatery 1,2 ha
 projektowana pojemność 47 tys. m3
 pojemność wykorzystana ok. 33,5 tys. m3 – 71%
 ilość odpadów deponowanych rocznie ok. 730 ton tj. ok. 2920 m3 a po zagęszczeniu spycharką ok.
  1170 m3
 pozostała pojemność 13,5 tys. m3 wystarczy na ok. 6 lat

Elementy zabezpieczenia środowiska
 uszczelnienie – nieprzepuszczalny grunt rodzimy oraz uplastycznione warstwy gliny o grubości
  30cm i współczynnikiem filtracji K=10-5
 drenaż odcieków z bezodpływową studzienką zbiorczą
 obwałowanie kwatery
 zieleń ochronna
 monitoring środowiska – piezometry

Zagospodarowanie terenu
 budynek socjalno-biurowy
 brodzik dezynfekcyjny
 utwardzony plac manewrowy
 kontenery KP-7 do gromadzenia odpadów surowcowych
 ogrodzenie całości prefabrykatowymi elementami żelbetonowymi
 brama wjazdowa z furtką
 brak przyłącza wodociągowego i elektrycznego

Eksploatacja składowiska
 według instrukcji eksploatacji
 plantowanie i zagęszczanie odpadów spycharką gąsienicową typu DT umożliwiającą zagęszczenie
  2,5-3-krotnie
 składowisko dozorowane
 pozytywna ocena z przeglądu ekologicznego
 istnieje możliwość rozbudowy – powierzchnia działki wynosi 2,68 ha a obecne zagospodarowanie
  mieści się na powierzchni 1,68 ha
 na składowisku deponowane są wyłącznie odpady z miasta i gminy Skaryszew
 roczny koszt eksploatacji składowiska 82,5 tys. zł
      o 82,5 tys. : 730 ton = 113 zł/Mg

Składowisko odpadów gmina Wolanów

Stan formalno-prawny
 właściciel – Gmina Wolanów
 zarządzający – Zarząd Gminy Wolanów
 lokalizacja – Bieniędzice ok. 5km na północny-zachód od Wolanowa
 stan formalno-prawny uregulowany


                        71
  pozwolenie na budowę UAN-7351/16/2/93
  przegląd ekologiczny z czerwca 2002 r.
  instrukcja eksploatacji z czerwca 2002 r.

Parametry składowiska
 rok oddania do eksploatacji 1995, zamknięcie 2012 r.
 powierzchnia całkowita 1,51 ha, 3 kwatery 0,92 ha
 projektowana pojemność 40 tys. m3
 pojemność wykorzystana ok. – 20%
 ilość odpadów deponowanych rocznie ok. 288 ton tj. ok. 1200 m3 a po zagęszczeniu spycharką ok.
  480 m3
 pozostała pojemność wystarczy na bardzo długi okres czasu, ale pozyskiwana ilość odpadów
  pochodzi zaledwie od 20% mieszkańców, przy 100% wskaźniku obsługi składowiska o podanej
  pojemności wystarczy na ok. 6 lat

Elementy zabezpieczenia środowiska
 uszczelnienie podłoża i skarp geomembraną HDPE o grubości 1,5mm, przykrytą warstwą gliny
  grubości 50cm
 drenaż odcieków ze zbiornikiem
 wały osłonowe
 zieleń ochronna
 monitoring środowiska – piezometry

Zagospodarowanie terenu
 budynek socjalno-biurowy
 brodzik dezynfekcyjny
 boksy na surowce wtórne
 utwardzony plac manewrowy
 ogrodzenie terenu
 brak przyłącza wodociągowego i elektrycznego
 brak wagi samochodowej

Eksploatacja składowiska
 według instrukcji eksploatacji
 plantowanie i zagęszczanie odpadów spycharką gąsienicową typu DT-75 umożliwiającą
  zagęszczenie odpadów 2,5-3-krotnie
 składowisko dozorowane
 pozytywna ocena z przeglądu ekologicznego
 nie istnieje możliwość rozbudowy składowiska
 na składowisku deponowane są wyłącznie odpady z gminy Wolanów
 roczny koszt eksploatacji składowiska 20 tys. zł
      o 20 tys. : 288 ton = 70 zł/Mg

Składowisko Zębiec, gmina Iłża, obiekt należący do Zakładów Górniczo-Metalowych „ZĘBIEC”
S.A. w Zębcu.

Stan formalno-prawny
 właściciel – Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.
 zarządzający – jw.
 lokalizacja – Zębiec gmina Iłża w b. Kopalni Piasku Zębiec
 stan formalno-prawny uregulowany
 pozwolenie na budowę z 17.09.1985 r.
 pozwolenie na użytkowanie z 25.03.1988 r.


                        72
    przegląd ekologiczny z czerwca 2002 r.
    instrukcja eksploatacji luty 2002 r.

Parametry składowiska
 rok oddania do eksploatacji 1985, zamknięcie 2012 r.
 powierzchnia całkowita 2,08 ha
 projektowana pojemność 62 tys. m3
 pojemność wykorzystana 99 tys. Mg
 ilość odpadów deponowanych rocznie ok. 230 Mg

Elementy zabezpieczenia środowiska
 część przeznaczona do składowania odpadów kalcytowych z produkcji bentonitu i odpadów
  komunalnych-gospodarczych uszczelniona jest naturalna warstwą gliny i iłów
 część przeznaczona do składowania odpadów powstających przy produkcji piasków powlekanych
  żywicą uszczelniona jest dodatkowo folią polietylenową
 odcieki nie występują w związku z czym brak jest drenażu odcieków i instalacji odgazowania
 monitoring wód podziemnych co 3 miesiące oraz badanie struktury składu i masy odpadów 1x w
  roku
 groble ziemne
 pas zieleni ochronnej o szerokości 35-50 m.

Zagospodarowanie terenu
 nasypy odcinające dostęp osobom nieupoważnionym
 dwa solidne szlabany zamykane na klucz
 waga samochodowa
 ok. 1/3 powierzchni leja poeksploatacyjnego kopalni została przeznaczona na składowisko FSC
  Starachowice – w ostatnich latach zostało zapełnione, teren zrekultowywano i zalesiono

Eksploatacja składowiska
 według instrukcji eksploatacji
 odpady komunalne rozplantowywane są spycharką gąsienicową, a następnie pokrywane 20-30 cm
  warstwą odpadów z produkcji bentonitu i ziemią
 odpady z produkcji piasków powlekanych nie są przysypywane ziemią
 pozytywna ocena z przeglądu ekologicznego

Wykaz składowisk położonych na terenie powiatu radomskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 35. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie powiatu radomskiego
l.p.    Lokalizacja     Właściciel                      Decyzje
  1    Gm. Iłża      Urząd Miasta Iłża      Decyzja Starosty Radomskiego zatwierdzająca instrukcję
      m. Jedlanka Stara  Zarządzający:        eksploatacji z dn. 31.12.2002 r. ROŚ.I-O-7644/230/2002,
                Przedsiębiorstwo Komunalne  Decyzja dostosowawcza Starosty Radomskiego z dn.
                P.U.H. Jednoosobowa Spółka  12.12.2003 r. Zn. ROŚ.I-O-7644/188/2003,
                Gminy z o.o.         Decyzja Starosty Radomskiego z dn.21.11.2005 r. Zn.
                Ul. Przy Malenie 11     ROŚ.7644-O-/160/2005 r. zezwalająca na
                27 – 100 Iłża        unieszkodliwianie odpadów
  2   Gm. Jedlińsk    Urząd Gminy Jedlińsk     Decyzja Starosty Radomskiego z dn. 31.12.2002 r. Zn.
      m. Urbanów     Zarządzający:        ROŚ.I-O- 7644/231/2002 zatwierdzająca instrukcję
                Zakład Gospodarki      eksploatacji,
                Komunalnej          Decyzja Wojewody Mazowieckiego w sprawie
                ul. Ogrodowa 51       zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
                26 – 660 Jedlińsk      odzysku i unieszkodliwiania odpadów z dnia 2.11.2005 r.
                              zn. WŚR-R-6621/5/05
  3   Gm. Skaryszew    Urząd Miasta i Gminy     Decyzja Starosty Radomskiego z dn. 31.12.2002 r. Zn.                           73
l.p.  Lokalizacja      Właściciel                       Decyzje
    m. Skaryszew     Skaryszew           ROŚ.I-O-7644/229/2002 zatwierdzająca instrukcję
               Zarządzający:         eksploatacji,
               Zakład Gospodarki       Decyzja dostosowawcza Starosty Radomskiego z dn.
               Komunalnej           15.12. 2003 r. Zn. ROŚ.I-O-7644/191/2003,
               i Mieszkaniowej ul.      Decyzja Starosty Radomskiego z dn. 24.04.2003 r. Zn.
               Piaseckiego 15         ROŚ.I-O-7644/51/2003 zezwalająca na
               26 – 640 Skaryszew       unieszkodliwianie odpadów

  4  Gm. Wolanów      Urząd Gminy Wolanów      Decyzja Starosty Radomskiego z dn. 31.12.2002 zn.
    m. Bieniędzice    26 -625 Wolanów        ROŚ.I-O-7644/133/2002 zatwierdzająca instrukcję
                               eksploatacji składowiska,
                               Decyzja dostosowawcza Starosty Radomskiego z dn.
                               12.12. 2003 r. Zn. ROŚ.I-O-7644/189/2003,
  5  Gmina Iłża      Zakłady Górniczo-Metalowe   Decyzja Starosty Radomskiego z dn. 17.02.2003 zn.
    m. Zębiec       „ZĘBIEC” S.A. w Zębcu     ROŚ.I-O-7644/22/2003 zatwierdzająca instrukcję
               27 – 200 Starachowice     eksploatacji składowiska,
                               Decyzja dostosowawcza Starosty Radomskiego z dn.
                               12.12. 2003 r. Zn. ROŚ.I-O-7644/187/2003,
                               Decyzja Starosty Radomskiego z dn. 04.07.2003 r. Zn.
                               ROŚ.I-O-7644/84/2003 zezwalająca na
                               unieszkodliwianie odpadów

Ponadto, na terenie powiatu znajdują się cztery zamknięte i częściowo zrekultywowane składowiska
odpadów:
Tabela 36. Wykaz nieczynnych składowisk odpadów na terenie powiatu radomskiego
Lp.      Nazwa         Lokalizacja     Data zamknięcia    Data zakończenia prac
                                          rekultywacyjnych
1    Składowisko odpadów   Przytyk       29.02.2000r.      31.12.2003 r.
    komunalnych
2    Składowisko odpadów   m. Kol. Rzeczków  Styczeń 2002 r.    Termin określony w decyzji -
    innych niż        Gm. Wierzbica               31.12.2008 r.
    niebezpieczne i
    obojętne
3    Składowisko odpadów   Miasto Pionki    Grudzień 2004 r.    Termin określony decyzją –
    innych niż                             31.12.2007 r.
    niebezpieczne i
    obojętne
4    Składowisko odpadów   m. Cudnów Gm.    Kwiecień 2006 r.    Termin określony decyzją -
    innych niż        Jedlnia Letnisko              31.12.2008 r.
    niebezpieczne i
    obojętne
                          74
Tabela 37. Wykaz składowisk przeznaczonych do zamknięcia i rekultywacji (od 2006 do 2012r.)
Lp.      Nazwa        Lokalizacja   Przewidywany termin  Przewidywany termin
                          zamknięcia       rekultywacji
1    Składowisko      Miasto Skaryszew   wg WPGO - 2009 r.   2012
    odpadów innych niż             wg zarządzającego –
    niebezpieczne i               2010
    obojętne
2    Składowisko      m. Urbanów      wg WPGO 2012 r.    Termin nieustalony
    odpadów innych niż   Gm. Jedlińsk     wg zarządzającego –
    niebezpieczne i               2016
    obojętne
3    Składowisko      m. Jedlanka Stara  2012          Termin nieustalony
    odpadów innych niż   Gm.Iłża
    niebezpieczne i
    obojętne
4    Składowisko      m. Bieniędzice    2012          Termin nieustalony
    odpadów innych niż   Gm.Wolanów
    niebezpieczne i
    obojętne

Na terenie powiatu w latach 70-tych zlokalizowano 3 mogilniki zawierających przeterminowane
środki ochrony roślin. Dwa z nich – w miejscowości Suskowola, gmina Pionki oraz w miejscowości
Duży Las, gmina Przytyk zostały już zlikwidowane. Pozostał jeszcze jeden mogilnik zlokalizowany
w gminie Iłża. Szacunkowa ilość odpadów pozostałych do usunięcia wynosi 0,1 Mg.

Mogilnik w Dużym Lesie zlikwidowano w grudniu 2006 roku. Źródłami finansowania likwidacji
mogilników były Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Fundusz Leśny.

Zakres likwidacji mogilnika w Dużym Lesie obejmował:

   otwarcie zbiorników betonowych, wydobycie odpadów o kodzie 020108*, zapakowanie odpadów
   do atestowanych pojemników, przetransportowanie do miejsca unieszkodliwienia oraz ich
   termiczne unieszkodliwienie w spalarni posiadającej stosowane zezwolenie.
   wydobycie zbiorników betonowych o kodzie 170106*, ich rozkruszenie i unieszkodliwienie.
   wydobycie zanieczyszczonego gruntu o kodzie 170503* i jego unieszkodliwienie.
   wykonanie badań gruntu z terenu mogilnika (15 szt.) i wody z istniejących piezometrów (4 szt.) na
   zawartość pestycydów.
   wypełnienie czystą ziemią miejsc po usunięciu odpadów niebezpiecznych i wyrównanie terenu.
   wykonanie dokumentacji końcowej.

Łącznie wydobyto i unieszkodliwiono 60,00 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin oraz
wydobyto do unieszkodliwienia 58,90 Mg ziemi (odpad 170503*). Pozostałe po likwidacji mogilnika
konstrukcje betonowe zostały wydobyte, oczyszczone z pozostałości po pestycydach, pokruszone do
odpowiedniej wielkości i wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych w Zgierzu (EKO-
BORUTA). Łącznie wydobyto do unieszkodliwienia 130,52 Mg gruzu betonowego (odpad 170106*).

Rozmieszczenie instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu radomskiego
przedstawia poniższy rysunek:
                          75
 Rysunek 5. Rozmieszczenie instalacji i obiektów do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie
                     powiatu radomskiego


4.9. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
  KOMUNALNYMI

Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie powiatu radomskiego, można wyróżnić
jej mocne i słabe strony.
                         76
Mocne strony

  objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych ponad 60% mieszkańców powiatu,
  wprowadzone rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych,
  wprowadzone selektywne zbieranie odpadów systemem pojemnikowym i workowym,
  wzrastająca systematycznie efektywność selektywnego zbierania odpadów,
  wprowadzona selektywne zbieranie niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych,
  kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców we własnym
  zakresie, na terenie posesji,
  prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych,
  systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk,
  zamykanie kolejnych składowisk odpadów nie spełniających wymogów ochrony środowiska,
  możliwość korzystania z obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  (sortownie, kompostownie, składowiska),
  Starosta Radomski wydał szereg decyzji firmom z poza terenu uprawnionym do demontażu
  i unieszkodliwiania pokryć azbestowych,
  odpady weterynaryjne i padlina transportowane są do zakładów utylizacyjnych, na podstawie
  umów zawieranych przez poszczególne gminy z uprawnionymi przedsiębiorcami.
  gospodarka odpadami poprodukcyjnymi z sektora gospodarczego należy do obowiązków
  prowadzących działalność podmiotów gospodarczych, tak w zakresie minimalizacji odpadów jak
  i gromadzenia, wywozu oraz wykorzystywania lub unieszkodliwiania. Na tę okoliczność
  podmioty muszą uzyskać decyzję Starosty lub Wojewody, przekazywać roczne sprawozdania
  Marszałkowi Wojewódzkiemu, a Delegatura WIOŚ prowadzić monitoring oraz inspekcje
  kontrolne
  zwiększyła się liczba decyzji związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami dla
  podmiotów prywatnych,


Słabe strony

  nie funkcjonuje system gospodarki odpadami komunalnymi rozumiany jako zintegrowany
  kompleks działań ukierunkowany na planowe osiągnięcie zamierzonego celu,
  brak pełnego wykorzystania instrumentów prawnych będących w gestii administracji
  samorządowej gminnej,
  zróżnicowane zaangażowanie władz poszczególnych gmin w kreowanie i rozwój lokalnych
  systemów gospodarki odpadami komunalnymi,
  gminy, ze względu na wielkość i potencjał, nie mogą skutecznie kreować i wdrażać
  autonomicznych systemów gospodarki odpadami komunalnymi szczególnie w zakresie odzysku
  i unieszkodliwiania - wskazane byłoby tworzenie związków celowych,
  część mieszkańców powiatu nie ma podpisanych umów z podmiotami uprawnionymi do
  odbierania odpadów komunalnych,
  niedostosowanie sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów do warunków
  i możliwości lokalnych,
  brak zorganizowanego systemu pozyskiwania odpadów niebezpiecznych pochodzących
  z odpadów komunalnych,
  odpady niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowo-usługowej
  w znacznym stopniu trafiają do strumienia odpadów komunalnych,
  duży odsetek składowanych i nieprzetworzonych odpadów, przy braku stosowania innych metod
  odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresie gromadzenia
  odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania,
                       77
  żadna z gmin powiatu nie wprowadziła systemu pozyskiwania i zagospodarowania
  pozaskładowiskowego odpadów biodegradowalnych (od ludności, z terenów zieleni, z rolnictwa,
  z oczyszczalni ścieków). W/w rodzaje odpadów trafiają na składowiska lub są
  zagospodarowywane rolniczo bez obróbki wstępnej, z wyjątkiem niewielkiej części odpadów
  kompostowanej przez właścicieli nieruchomości na posesjach,
  stałym problemem gmin jest występowanie dzikich wysypisk, zgłaszają ten problem gminy
  i WIOŚ, a wynika on z niedostatecznego stopnia obsługi mieszkańców zorganizowanym
  systemem wywozu,
  większość wytworzonych osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków trafia na składowiska,
  a część do rekultywacji gruntów lub nawożenia terenów zielonych bez wstępnego przetworzenia –
  kompostowania,
  w powiecie radomskim jak na razie brak jest ogólnego wykazu obiektów zawierających pokrycia
  dachowe z płyt azbestowo-cementowych oraz brak informacji o wymianie pokryć,
  brak mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw
  domowych,
  niedostateczny rozwój i brak efektywności systemów selektywnego zbierania odpadów
  opakowaniowych w gminach powiatu radomskiego,
  nierozwiązanym problemem są małe ilości olejów odpadowych powstające w dużym
  rozproszeniu, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i indywidualnych
  użytkowników,
  niedostatecznie funkcjonuje zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych, głownie ze
  względu na niską świadomość społeczeństwa oraz brak dostatecznie rozbudowanej sieci punktów
  zbierania. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że odpady te powstają w dużym rozproszeniu.
  Powszechną praktyką usuwania zużytych baterii jest zarówno z gospodarstw domowych jak
  i podmiotów gospodarczych jest pozbywanie się ich do strumienia odpadów komunalnych,
  za najważniejszy problem związany z postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji
  uznano tzw. „szarą strefę”, do której zgodnie z szacunkami FORS (Stowarzyszenie Forum
  Recyklingu Samochodów), trafia 9 z 10 samochodów. Takie postępowanie wynika przede
  wszystkim z niskiej świadomości ekologicznej właścicieli pojazdów, którzy nie zdają sobie
  sprawy z ciążących na nich obowiązków lub świadomie je lekceważą,
  niedostatecznie rozwinięty jest system selektywnego zbierania zużytych opon, istnieją możliwości
  techniczne zapewniające odzysk lub unieszkodliwienie (poza składowaniem) całego strumienia
  wytworzonych odpadów. Problemem jest nielegalne spalanie części zużytych opon oraz
  deponowanie na składowiskach,
  brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów
  medycznych w indywidualnych praktykach lekarskich,
  brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów
  weterynaryjnych w gabinetach prywatnych,
  brak wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących rynku sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego,
  brak wtórnego obiegu przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  system zbierania odpadów budowlanych i remontowych nie obejmuje wszystkich wytwórców,
  brak modułu zbierania odpadów z grupy 17 z gospodarstw domowych,
  odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich
  zagospodarowanie,
  w niewystarczający sposób postępuje organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu
  odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców oraz rozpoznanie stanu
  aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
  występują trudności w monitorowaniu stanu gospodarki odpadami ze względu na
  zdywersyfikowany system zbierania informacji nt. gospodarki odpadami (na podstawie szeregu
  aktów prawnych, przez wiele instytucji zarówno drogą administracyjną, jak i badań
  statystycznych, przy użyciu różnych metodyk),
  niski poziom pozyskiwania środków unijnych oraz z innych dostępnych źródeł finansowania przez
  podmioty gospodarcze i jednostki samorządowe.


                        78
    5.  PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI


5.1. PROGNOZA OGÓLNA

Na ilość, jakość i rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie powiatu radomskiego odpadów wpływać
będzie wielu czynników. Spośród nich największe znaczenie będą miały czynniki demograficzne,
społeczne, prawne i ekonomiczne.

Liczba mieszkańców powiatu radomskiego kształtuje się obecnie na poziomie 145 389 osób (dane
GUS, 2007 r.). W perspektywie kilku – kilkunastu lat liczba ta uzależniona będzie od: przyrostu
naturalnego i skali migracji. Szacuje się, że liczba ludności powiatu w 2015 roku wzrośnie w stosunku
do 2006 o co najmniej 6 000 osób, co oznacza wartość około 151 400 osób.

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Powiecie w perspektywie czasowej do 2015 roku
zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi usług. Prognozuje się dalszy rozwój
gospodarczy. Wyższy poziom dochodów będzie wpływał na wzrost ilości wytwarzanych odpadów.

Zakłada się, że przez najbliższe kilka lat dominować będą wśród ludności postawy konsumpcyjne,
wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy
proekologiczne, skutkujące np.: dalszym wzrostem poziomu zbiórki selektywnej. Uwidoczni się to
również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy
innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo
degradowalnych – jak papier czy drewno. Nastąpi rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji
wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach. Następować będzie także rozwój sieci
gastronomicznej, co spowoduje równocześnie powstawanie zwiększonej ilości odpadów ulegających
biodegradacji.

Nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony
zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu). Z poprawą warunków życia
wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców powiatu, co spowoduje większe zapotrzebowanie na
usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów ze służby zdrowia.

Z drugiej strony, rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod
inspekcji przez upoważnione organy i instytucje spowoduje wykrycie odpadów nie wykazywanych
obecnie w statystyce.

Czynnikami ograniczającymi wzrost odpadów na terenie powiatu będą:

  duży udział zabudowy niskiej – jednorodzinnej,
  przepisy prawne nakładające kosztowne obowiązki na zbierających odpady i ich egzekucja,
  ciągły wzrost świadomości ekologicznej,
  wzrastający koszt unieszkodliwiania odpadów (podwyższanie tzw. opłaty marszałkowskiej za
  składowanie odpadów).

Wszystkie wyżej wymienione czynniki są ze sobą ściśle powiązane. W celu obniżenia kosztów
usunięcia odpadów mieszkańcy chętniej włączą się do systemu selektywnej zbiórki oraz
zagospodarowywania odpadów organicznych.

W zakresie transportu ewentualne zmiany dotyczyć będą przede wszystkim:                         79
   jakości sprzętu technicznego (samochodów „śmieciarek”), które podlegają ciągłej ewolucji
   w kierunku obniżenia jednostkowych kosztów eksploatacji oraz uciążliwości dla mieszkańców
   i środowiska (obniżenia hałasu i emisji spalin),
   optymalizacji transportu w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla ruchu drogowego
   i mieszkańców oraz poprawienia wskaźników ekonomicznych.

W zakresie technologii odzysku oczekiwany jest rozwój technologii związanych z:

   recyklingiem organicznym odpadów ulegających biodegradacji,
   recyklingiem surowców wtórnych.

W zakresie technologii unieszkodliwienia odpadów:

   stopniowe eliminowanie     z  systemów    gospodarki  odpadami  składowania   odpadów
   nieprzetworzonych.

5.2. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych będzie się zmieniał w miarę rozwoju
gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa.

Podczas prac nad aktualizacją przyjęto 8 letni okres planowania z podziałem na dwie perspektywy
czasowe: krótkoterminową (do 2011 roku) i długoterminową (do 2015 roku). Stąd też prognozy
opracowano dla dwóch horyzontów czasowych: 2011 i 2015 roku.

Za Kpgo 2010 przyjęto następujące założenia:

   nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów
   komunalnych,
   wzrost wskaźników ilościowych wytwarzanych odpadów kształtował się będzie na poziomie 5%
   w okresach 4 letnich,
   nastąpi wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów do 10 % w 2011 r. i 20% w 2015 r.,
   co spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie
   zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali.

Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2011 i 2015 wynosić będzie:
      Tabela 38. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) w latach 2011 - 2015
                                          Ilość odpadów (Mg)
  Kod odpadu                Rodzaj                   w latach
                                          2011      2015
20 01      Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie          3 000     6 000
20 02      Odpady z ogrodów i parków                       1 200     1 260
20 03 01     Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne              36 400     37 000
20 03 02     Odpady z targowisk
                                            250       260
20 02 03     Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07     Odpady wielkogabarytowe                        1 700      1 800
                                    RAZEM           42 550 Mg
5.3.    PROGNOZA      ILOŚCI    WYTWARZANYCH        ODPADÓW     ULEGAJĄCYCH
   BIODEGRADACJI
                            80
Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2011 i 2015 podana została
w poniższej tabeli.
       Tabela 39. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji (Mg)
                  Rodzaj                   Ilość (Mg) w latach
                                        2011     2015

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji                     8 300     8 700
Odpady zielone                                  1 200     1 260
Papier i tektura                                 5 020     5 270
Drewno                                       540      570
                                 RAZEM   15 060 Mg   15 800 Mg5.4. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZE
  STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych
w latach 2011 i 2015 na terenie powiatu radomskiego wynosić będzie:

  2011 rok - 180 Mg,
  2015 rok - 190 Mg.


5.5. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zależeć będzie od wielu czynników, głownie ekonomicznych
i prawnych. Czynnikami wpływającymi na ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych będą:

  zmiany w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów
  niebezpiecznych,
  zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych rodzajów
  odpadów w procesach produkcyjnych zakładów,
  powstanie nowych podmiotów gospodarczych, będących wytwórcami odpadów niebezpiecznych,
  upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności.

Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów w dłuższych horyzontach czasowych jest trudne i może
być obarczone dużym błędem. Porównując jednak ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych na
przestrzeni lat 2000-2006 można założyć wzrost ilości wytwarzania na poziomie kilkudziesięciu
Mg/rok.

Prognozuje ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na następującym poziomie:

  2011 r.   -    120 Mg/rok,
  2015 r.   -    150 Mg/rok.


5.6. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH OLEJÓW ODPADOWYCH
W związku ze spadkiem zapotrzebowania na oleje smarowe świeże, spowodowanym m.in.
zwiększeniem czasu eksploatacji olejów, nastąpi prawdopodobnie spadek możliwych do pozyskania
olejów odpadowych.

Prognozuje się następujące ilości olejów odpadowych możliwych do pozyskania:                        81
  2011 r.      –    10 Mg/rok,
  2015 r.      –    15 Mg/rok.

Szacuje się, że ilość olejów odpadowych pochodzących ze źródeł rozproszonych (m. in. ze stacji
demontażu pojazdów), nie objętych obecnie zbieraniem przez Organizacje Odzysku, może
kształtować się na poziomie ok. 50 Mg rocznie w roku 2015.


5.7. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie nieznaczna tendencja wzrostowa w zakresie
wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z uwagi m. in. na fakt, że obecnie mieszkańcy Polski
zużywają ok. 60% baterii pierwotnych w stosunku do zużycia baterii pierwotnych przez mieszkańców
Unii Europejskiej. Wzrośnie skuteczność systemu zbierania baterii i akumulatorów ze źródeł
rozproszonych.

Prognozuje się następujące ilości zużytych baterii i akumulatorów możliwych do pozyskania:

  2011 r.      –    10 Mg/rok,
  2015 r.      –    12 Mg/rok.


5.8. PROGNOZA ILOŚCI        WYTWARZANYCH       ODPADÓW     MEDYCZNYCH      I
  WETERYNARYJNYCH
Przyjmując wzrost ilości udzielanych porad medycznych o ok. 1% rocznie, prognoza ilości
powstających odpadów medycznych w lecznictwie otwartym (poradnie i praktyki lekarskie)
przedstawia się następująco:

  2011 r.  –    19 Mg/rok odpadów,
  2015 r.  –    20 Mg/rok odpadów.

Wzrost ilości powstających odpadów medycznych w lecznictwie otwartym jest spowodowany faktem
starzenia się społeczeństwa w naszym kraju. Szacuje się, że do 2015 r. nastąpi ok. 25% wzrost liczby
osób po 65 roku życia. Biorąc pod uwagę postępujący proces starzenia się społeczeństwa należy
spodziewać się w przyszłości wzrostu liczby hospitalizacji oraz związanej z tym większej ilości
odpadów medycznych.

Szacuje się, że ilość odpadów weterynaryjnych niebezpiecznych kształtuje się na poziomie ok. 10%
niebezpiecznych odpadów medycznych. Zatem ilość niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych
w latach 2011-2015 będzie wahała się w granicach 0,2 Mg.


5.9.  PROGNOZA      ILOŚCI  WYTWARZANYCH      POJAZDÓW     WYCOFANYCH      Z
  EKSPLOATACJI
Na prognozę ilości wycofanych samochodów, poza ilością rejestrowanych i wyrejestrowanych
samochodów, ma wpływ kilka innych czynników, m. in.: wartość wskaźnika ilości osób
przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu
zamożności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc także liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji
będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów
na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji.
                        82
Prognozując ilość złomowanych pojazdów należy uwzględnić powszechne w ostatnich latach
sprowadzanie starych samochodów z zagranicy oraz średni czas użytkowania pojazdu, który na
podstawie danych ze stacji demontażu, wynosi w warunkach polskich około 15 lat.

Prognozowane ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji będą kształtować się na poziomie:

  2011 r.  –    500 Mg/rok,
  2015 r.  –    600 Mg/rok.

5.10. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I
  ELEKTRONICZNEGO (RÓWNIEŻ SPRZĘT ZAWIERAJĄCY SUBSTANCJE
  ZUBAŻAJACE WARSTWĘ OZONOWĄ)
Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych
odpadów. W oparciu o badania prowadzone w UE zakłada się, że ilość tych odpadów będzie wzrastać
w skali roku o 3-5% w skali roku (przy 5% tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek).

Zakładając również czas eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie 8-12 lat
można prognozować, że ilość zużytego sprzętu (ogółem) będzie wynosić:

  2011 r.  –    800 Mg/rok,
  2015 r.  –    1 000 Mg/rok.


5.11. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski” przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r. szacowana ilość wyrobów
zawierających azbest wynosząca 15 mln Mg powinna być usunięta do końca 2032 r. Natomiast do
2015 r. powinno być usunięte ok. 50% ilości odpadów zawierających azbest.

Prognozowane ilości odpadów zawierających azbest będą kształtować się na poziomie:

  do 2011 r. –    2 000 Mg,
  do 2015 r. –    4 000 Mg.


5.12. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ZUŻYTYCH OPON
Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów
mechanicznych. Prognoza ta do roku 2015 przedstawia się następująco:

  2011 r. – 20 Mg/rok,
  2015 r. – 40 Mg/rok.


5.13. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW Z BUDOWY, REMONTÓW I
  DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od rozwoju lub recesji w poszczególnych sektorach
gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie. Prognozuje się
następujący wzrost ilości wytwarzanych odpadów:

  2011 r. – 3 000 Mg/rok,
  2015 r. - 4 000 Mg/rok.


                        83
5.15. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Na ilość osadów wytwarzanych mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz
realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków.
Przewiduje się stały wzrost stopnia skanalizowania powiatu.

Zakłada się, że do 2015 r. wszystkie aglomeracje o RLM wynoszącej ≥ 2000 będą wyposażone
w systemy kanalizacji zbiorczej. Ponadto w wykonanej w 2005 r. aktualizacji KPOŚK zakłada się
wyposażenie w systemy kanalizacji zbiorczej aglomeracji w gminach wiejskich o zabudowie
rozproszonej, w tym gminach wiejskich w otoczeniu dużych miast (wzrost liczby aglomeracji <15000
RLM i przyrost RLM w aglomeracjach >15000 RLM).

Dane dotyczące planowanej budowy oczyszczalni ścieków na terenie powiatu radomskiego do roku
2015 zawarte są w poniższej tabeli.

      Tabela 40. Planowane do realizacji oczyszczalnie ścieków na terenie powiatu radomskiego
                        (wg KPOŚK, 2006)
                                     Docelowa przepustowość
  Lp.      Nazwa gminy       Oczyszczalnia
                                         (m3/d)
   1    Jedlińsk         Jedlińsk                            1000


Ponadto, przewidziana jest rozbudowa lub modernizacja (związana z koniecznością zwiększenia
przepustowości) następujących obiektów:

     Tabela 41. Planowane do rozbudowy lub modernizacji istniejące oczyszczalnie na terenie powiatu
                    radomskiego(wg KPOŚK, 2006)
  Lp.       Nazwa gminy        Oczyszczalnia        Docelowa przepustowość
                                          (m3/d)
1      Jedlińsk          Jedlińsk                           400
2      Skaryszew          Skaryszew                          1920
3      Iłża            Iłża                             1373
4      Jedlnia Letnisko      Jedlnia                            545
5      Pionki           Pionki                            4401


Jakość osadów podlegać będzie zmianom w zależności od składu chemicznego i charakterystyki
sanitarno – biologicznej oczyszczanych ścieków.

Jednocześnie, dążyć się będzie do wdrażania takich technologii oczyszczania ścieków, które
wyeliminują większość zanieczyszczeń typu chemicznego zawartych w ściekach. Zanieczyszczenia te
trafią jednak do osadów ściekowych, pogarszając ich parametry i utrudniając przyrodnicze
zagospodarowanie.

Stan sanitarny osadów zależy od stanu zdrowotnego mieszkańców wytwarzających ścieki. Polepszanie
się warunków życia mieszkańców oraz służby zdrowia spowoduje zmniejszenie stopnia skażenia
osadów ściekowych organizmami chorobotwórczymi.

Opierając się o powyższe założenia i prognozy demograficzne, szacuje się, że ilości osadów
ściekowych które zostaną wytworzone na terenie powiatu radomskiego na przestrzeni do roku 2015
będą następujące:

   2011 r. – 1 00 Mg/rok,


                           84
  2015 r. – 2 000 Mg/rok.


5.1.6. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów
opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na
konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach
pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania -
Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) w latach 2008-
2015 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia
poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów
opakowaniowych. Do roku 2015 dominującymi z uwagi na masę będą odpady z tektury/papieru,
odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Wzrośnie natomiast ilość odpadów zbieranych –
zarówno przez organizacje odzysku, jak też pozyskiwanych w wyniku selektywnej zbiorki
z gospodarstw domowych.

Oszacowana masa wszystkich rodzajów opakowań (również tych nieobjętych obecnie obowiązkiem
odzysku i recyklingu) oraz elementów opakowań (np. zamknięcia, etykiety papierowe i z tworzyw
sztucznych itd.) wynosi:

  2011 r. – 1000 Mg/rok,
  2015 r. – 1200 Mg/rok.

W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do przetwórstwa
przewiduje się znaczną poprawę w wyposażeniu sortowni odpadów opakowaniowych (urządzenia do
rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, sortowania optycznego czy flotacji oraz
uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich obiektów.

Wraz z udoskonalaniem metod przerobu odpadów pojawi się także możliwość odzysku odpadów
zdeponowanych dotychczas na składowiskach lub magazynowanych na terenach zakładów.


5.17. PROGNOZA ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW Z WYBRANYCH GAŁĘZI
  GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAGOSPODAROWANIE STWARZA PROBLEMY
Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie powiatu radomskiego wzięto
pod uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż komunalne
oraz sposobów gospodarowania odpadami zależeć będzie od czynników gospodarczych,
demograficznych i społecznych, m.in.:
  ogólnego rozwoju gospodarczego Polski i powiatu radomskiego,
  koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki,
  powstawania nowych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  zmian w technologiach produkcji (szczególnie dążących do minimalizacji odpadów),
  intensyfikacji kontroli oraz inwentaryzacji wytwarzanych odpadów.

Przyjmując aktualne prognozy gospodarcze, przewiduje się dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy
w okresie co najmniej najbliższych 15 lat. Skutkować to będzie wzrostem produkcji i usług, a co za
tym idzie – wzrostem ilości wytwarzanych odpadów.

Wzrośnie przy tym procent zakładów, które wdrażać będą nowe technologie mało- i bezodpadowe,
metody Czystszej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi
i unieszkodliwianiu odpadów. W perspektywie kilku - kilkunastu lat spowoduje to relatywny spadek
                        85
ilości wytwarzanych odpadów (w odniesieniu do wielkości produkcji) oraz zwiększenie stopnia
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów u wytwórców.

Generalnie jednak, ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym będzie wzrastać.
Zakładany wzrost ilości wytwarzanych odpadów wynikać będzie z następujących czynników:

    powstawaniu nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów,
    zwiększaniu produkcji lub jej asortymentu przez istniejących wytwórców odpadów,
    co w okresie poprzedzającym wprowadzeniu nowych technologii spowoduje proporcjonalny
    wzrost ilości odpadów,
    wzrostu ilości urządzeń do oczyszczania ścieków lub spalin oraz poprawy efektywności ich
    oczyszczania,
    zwiększeniu ilości odpadów rozbiórkowych i poremontowych typu budowlanego w wyniku
    przebiegu procesów restrukturyzacji przemysłu i usług.

Prognozuje się, że ilość wytwarzanych odpadów innych niż komunalne kształtować się będzie na
następującym poziomie:

  2011 r.  -   15 000 Mg/rok,
  2015 r.  -   20 000 Mg/rok.

Zmiany restrukturyzacyjne w rolnictwie spowodują prawdopodobnie zmniejszenie zatrudnienia,
wzrost produkcji na gruntach najwyższych klas oraz stopniowe przekazywanie gruntów klas słabszych
pod zalesianie lub inne cele pozarolnicze. Intensyfikacja rolnictwa spowodować może
z jednej strony wzrost ilości opakowań po pestycydach, z drugiej - w wyniku wdrażania programu
ekologizacji rolnictwa - dążyć się będzie do stosowania nawozów naturalnych. W przyszłości
znaczący wzrost produkcji rolnej i przetwórstwa należy wiązać z programem rozwoju wytwarzania
biopaliw. Należy się więc spodziewać wzrostu produkcji w przemyśle spirytusowym i tłuszczowym,
a tym samym wzrostu ilości odpadów.

Nastąpi spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny jako nośnik energii. Wzrośnie natomiast
zapotrzebowanie na inne nośniki, które nie powodują wytwarzania dużej ilości odpadów (gaz, oleje
opałowe), w tym energii odnawialnej. Ze względu na ceny, liczyć się należy również z bardziej
racjonalnym wykorzystaniem energii przez przemysł i ludność, czego skutkiem może być
zmniejszenie ilości odpadów z energetyki. Jednocześnie, zmieni się skład odpadów z energetyki,
wskutek wdrażania kolejnych instalacji odsiarczania spalin.

Rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod inspekcji przez
upoważnione organy i instytucje spowoduje dalsze odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej, czyli
odpadów nie wykazywanych obecnie w statystyce. Stan taki istnieje obecnie m.in. z powodu
nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez
wytwórców odpadów lub celowego zatajenia danych o wytwarzanych odpadach celem uniknięcia
odpowiednich opłat. Udział „szarej strefy odpadowej” (składającej się w przeważającej mierze
ze źródeł rozproszonych - małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych)
w wytwarzaniu odpadów ocenia się na 5 - 8% całości obecnego strumienia odpadów innych niż
komunalne i niebezpieczne.

Prognozuje się wzrost ilości odpadów poddanych procesom odzysku – o około 10% do roku 2015 oraz
unieszkodliwianych poza składowaniem – o około 5%. Niezmieniona powinna zostać ilość
magazynowanych odpadów.
                        86
      6. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI

6.1. ODPADY KOMUNALNE
Wytyczając cele w gospodarce odpadami kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce Ekologicznej
Państwa (PEP), a także wytycznymi zawartymi w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010
i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2015.

Nie oznaczało to jednak mechanicznego przeniesienia poszczególnych wymogów ilościowych
z poziomu państwa, czy województwa na poziom powiatu. Przy wytyczaniu celów uwzględniono
specyfikę lokalną i ocenę możliwości zrealizowania danego celu.

Cele krótkookresowe 2008-2011

1. Wspieranie działań dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
  radomskiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców powiatu w najkrótszym terminie
  zorganizowanym zbieraniem odpadów.
3. Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców powiatu systemem selektywnego
  zbierania odpadów w najkrótszym terminie w zakresie:
   odpadów zielonych z parków i ogrodów,
   papieru i tektury,
   odpadów opakowaniowych ze szkła,
   tworzyw sztucznych i metali,
   odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużytych baterii
    i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków,
    chemikaliów),
   odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano – remontowych.
4. Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki celem osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku
  i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
   odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45% ilości wytworzonej,
   odpadów niebezpiecznych na poziomie 20% ilości wytworzonej,
   poddania odpadów opakowaniowych: odzyskowi - 60% ilości wytworzonej, recyklingowi 55
    – 80% ilości wytworzonej.
5. Wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów
  niesegregowanych i nieprzetworzonych.
6. Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
  więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  (w stosunku do roku 1995).
7. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk nie spełniających standardów UE.
8. Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.
9. Współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – Regionalnym Obszarze
  Gospodarki Odpadami oraz związkach ponadlokalnych, w których zakres wchodzą działania
  związane z gospodarką odpadami.

Cele długookresowe 2012-2015

1. Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
  radomskiego.
2. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów
  odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:
     odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65% ilości wytworzonej,
     odpadów niebezpiecznych na poziomie 35% ilości wytworzonej,                        87
      poddania odpadów opakowaniowych – odzyskowi 60% ilości wytworzonej, recyklingowi
       - 55% - 80% ilości wytworzonej.
3.  Wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
4.  Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
   więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
   (w stosunku do roku 1995).
5.  Wspieranie działań do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych).
6.  Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do max.
   80% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

6.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE

6.2.1. Oleje odpadowe

Cele krótkookresowe 2008-2011


  Uzyskanie poziomów odzysku olejów odpadowych zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi
  Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych z rozproszonych źródeł wytwarzania.
  Właściwe postępowanie z olejami odpadowymi: w pierwszej kolejności odzysk poprzez
   regenerację, a jeśli jest to niemożliwe ze względu na stopień zanieczyszczenia to poddanie olejów
   odpadowych innym procesom odzysku

Cele długookresowe 2012-2015

  Utrzymanie wysokiego poziomu zbierania, odzysku (50%) i recyklingu (35%) olejów
   odpadowych.

6.2.2. Zużyte baterie i akumulatory

Cele krótkookresowe 2008-2011

1. Osiągnięcie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywnie
  Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 roku ws. baterii
  i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157 EWG
  (Dz. Urz. WE L 266 z 26 września 2006 roku, str. 1)) w tym:
     minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów
      ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie
      możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów
      (2010) – zgodnie z art. 12 ust. 4;
     minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów
      niklowo – kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie
      możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów
      (2010) – zgodnie z art. 12 ust. 4;
     minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii
      i akumulatorów (2010) zgodnie z art. 12 ust. 4.

Cele długookresowe 2012-2015

  Osiągnięcie wymagań wynikających z Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
   z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów:
        minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym
         akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r.                         88
6.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne

Cele krótkookresowe 2008-2011
Cele długookresowe 2012-2015

1. Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych na
  środowisko poprzez:
      Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów u źródła powstawania
      Unieszkodliwianie odpadów zakaźnych metodą termicznego przekształcania


6.2.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Cele krótkookresowe na lata 2008-2011

1. Zapewnienie kontrolowanego odzysku i recyklingu wyeksploatowanych pojazdów poprzez
  spełnienie wymogów Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych
  z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202, z późn. zm.). Zgodnie z wymieniona ustawą, z dniem
  1 stycznia 2006 roku:
       przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest zobowiązany do osiągania rocznego
        poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości
        odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji (w przypadku
        pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 roku) – przy czym zgodnie z art. 60
        w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku ww. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą
        odpowiednio 85% i 80%;
       w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku, poziomy
        odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70%.

Cele długookresowe na lata 2012-2015:

  Utrzymanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie co najmniej 95% i 85% masy pojazdów
  przyjętych w skali roku


6.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z substancjami zubożającymi
warstwę ozonową

Za cel strategiczny w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
należy uznać stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
gwarantującym uzyskanie odpowiednich poziomów zbierania, odzysku i recyklingu.

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

1. Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok (co daje około 20,6
  tys. Mg) w terminie do 31 grudnia 2008 r. (obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie Unii
  Europejskiej poprzez art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE
  z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego
  WEEE);
2. Osiągnięcie przez wprowadzających sprzęt w 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego
  sprzętu zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
  i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495):
                        89
    dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych
    w załączniku nr 1 do ustawy (wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
    i automaty do wydawania) :
       ∙ poziom odzysku 80% masy zużytego sprzętu,
       ∙ poziom recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
         zużytego sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu.
   dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w załączniku
    nr 1 do ustawy (sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizualny)
       ∙ poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,
       ∙ poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
         zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu.
   dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5 - 7 i 9 określonych
    w załączniku nr 1 do ustawy (małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt
    oświetleniowy; narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych,
    stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; przyrządy do
    nadzoru i kontroli) :
       ∙ poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,
       ∙ poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
         zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu.
   dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych,
    materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych
    zużytych lamp.
   3. Stworzenie do 1 stycznia 2008 r. systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
      i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
Cele długookresowe 2012 – 2015
 Doskonalenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
 Rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
  elektrycznego i elektronicznego.

6.2.6. Odpady zawierające azbest
Cele krótkookresowe 2008 – 2011
Cele długookresowe 2012 – 2015
 Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

6.2.7. Odpady zawierające PCB

Celem priorytetowym w gospodarce odpadami zawierającymi PCB jest bezpieczne i całkowite
wyeliminowanie PCB ze środowiska. Odbywać się to będzie poprzez kontrolowane unieszkodliwianie
PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB.
Cel ten wynika bezpośrednio z zapisów art. 40. ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw - Dz. U. Nr 100 poz. 1085.
 6.2.8. Przeterminowane pestycydy

Cele krótkookresowe 2008 – 2011
W latach 2008-2010 planuje się likwidacje mogilnika zawierającego przeterminowane środki
ochrony roślin wraz z rekultywacją terenu w gminie Iłża.
Cele długookresowe 2012 – 2015

Monitoring wód podziemnych na terenach zlikwidowanych mogilników.
                        90
6.3. POZOSTAŁE ODPADY

6.3.1. Zużyte opony
Cele krótkookresowe 2008 – 2011
Cele długookresowe 2012 – 2015

1. Rozwój systemu zbierania zużytych opon ze źródeł rozproszonych
2. Rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie następujących
  rocznych poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon:
  w 2011 roku:
     odzysk – 85%
     recykling – 15%
  w 2015 roku:
     odzysk – 100%
     recykling 20%

6.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej
Cele krótkookresowe 2008 – 2011
 Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych
  oraz infrastruktury drogowej do odzysku, dla osiągnięcia 54% w roku 2011
Cele długookresowe 2012 – 2015
  Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych
  oraz infrastruktury drogowej do odzysku, dla osiągnięcia 70% w roku 2015

6.3.3. Komunalne osady ściekowe

Cele krótkookresowe 2008 – 2011
Cele długookresowe 2012 – 2015
 Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do
  środowiska.
 Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych.
 Zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin, ze
  zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów.
 Objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w Powiecie, w zakresie wytwarzania
  osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków
  obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i sanitarno - biologicznych osadów
  ściekowych.
 Dążenie do zmniejszenia stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami
  i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia
  przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.
 Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych do 2015 roku.

6.3.4 Odpady opakowaniowe
Cele krótkookresowe 2008 – 2011

  Nasilenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu
  odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów
  Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych wydzielonych ze strumienia odpadów
  komunalnych kierowanych na składowiska odpadów
                       91
  Wdrażanie systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie
  efektywności istniejących systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych
  w gminach
  Wdrożenie rejestru przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem, odzyskiem oraz
  unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych
  Współpraca z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu wdrażania i rozwoju
  systemów zbierania odpadów opakowaniowych

Cele długookresowe 2012 – 2015

1. Kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu
  odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów
2. Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych
  w gminach w celu uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
3. Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu jak
  najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych
4. Wspieranie działań mających na celu rozbudowę oraz realizację nowych inwestycji
  zapewniających recykling, odzysk, w tym odzysk energii z odpadów z jednoczesnym odzyskiem
  ciepła i elektryczności.


6.3.5 Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza
   problemy

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

  Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów relatywnie do wzrostu gospodarczego, a także
  ograniczanie ich toksyczności.
  Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 65% w 2011 roku.
  Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 30% w 2011 roku.
  Ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko.
  Zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, szczególnie wytwórców i posiadaczy
  odpadów poprzez prowadzenie ciągłej edukacji, informacji i promocji oraz utrwalanie
  prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

Cele długookresowe 2012 – 2015

  Dalsze ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, a także ograniczanie ich toksyczności.
  Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 80% w 2015 roku.
  Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 15% w 2015 roku.
  Dalsze ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko.
  Zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, szczególnie wytwórców i posiadaczy
  odpadów poprzez prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji oraz utrwalanie
  prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami


7. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI                    I  ZADANIA
STRATEGICZNE NA OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT

7.1 ODPADY KOMUNALNE

7.1.1. Założenia ogólne                      92
Omawiana problematyka stanowi określone ustawowo zadania własne gminy, stąd też podstawowe
obowiązki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wyznaczone w niniejszym Planie, leżą
w gestii gmin. Powiat, jako jednostka administracyjna, nie dysponuje instrumentami prawnymi,
organizacyjnymi, ani finansowymi do realizacji celów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Jego głównym zadaniem jest koordynacja i wspieranie działań prowadzonych przez poszczególne
gminy, opiniowanie, informowanie i edukacja ekologiczna. Poniżej przedstawiono podstawowe
założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu radomskiego, które zostaną
rozwinięte i uszczegółowione w gminnych planach gospodarki odpadami.

Głównym celem systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa warunków życia
mieszkańców powiatu radomskiego, zachowanie estetyki terenów w Powiecie, a także konieczność
dostosowania się do wymogów prawnych w zakresie zbierania i transportu oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. System gospodarki odpadami pozwoli na planowe osiąganie celów
wynikających z przepisów prawa i uwarunkowań lokalnych.

Koncepcję systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na terenie powiatu
radomskiego opracowano w oparciu o założenia i kierunki działań w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, Wojewódzkim
planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015
oraz obowiązujących i projektowanych uregulowaniach prawnych.

Do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1. Zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania
  wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
2. Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
  komunalnych, aby było możliwe:
 ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
 osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
3. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami lub
  przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
  albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do
  odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.
4. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami:
 instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich
  części,
 zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych w szczególności przez: zbieranie
  i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, uprzątniętych z chodników przez
  właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu
  urządzeniach ustawionych na chodniku, za wyjątkiem dróg publicznych,
 zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz
  współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
5. Zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  kierowanych do składowania:
 do dnia 31 grudnia 2010 roku – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
  komunalnych ulegających biodegradacji,
 do dnia 31 grudnia 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
  komunalnych ulegających biodegradacji,
 do dnia 31 grudnia 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
  komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
  w 1995 roku.
                        93
Ponadto, zobowiązania odnośnie gospodarki odpadami ciążą też na wytwórcach odpadów komunalnych,
którymi są właściciele nieruchomości. Powinni oni zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez:

  wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
  utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
  zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
  określonymi w regulaminie
  pozbywania się zebrania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
  w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
  realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków narzuconych im w związku z wytwarzaniem
opadów obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez
zakład będący gminną jednostka organizacyjna lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Rada Gminy może określić, w drodze
uchwały, w zależności od warunków lokalnych, inne sposoby udokumentowania wykonania tych
obowiązków. Rada Gminy określa także, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi związane ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych. Stawki te
są niższe, jeśli odpady są zbierane selektywnie.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów, gmina ma obowiązek
zorganizować odbieranie odpadów komunalnych. Burmistrz lub wójt wydaje decyzję, w której ustala
obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych, wysokość opłat, terminy uiszczania
opłat oraz terminy i sposób udostępniania urządzeń i pojemników w celu ich opróżniania. Decyzja jest
wydawana na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia.

Rada Gminy może również w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej
w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie
lub wskazane obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami.

Przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych ma obowiązek uzyskać stosowne
zezwolenie, w którym musi m.in. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów
ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich
przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia
odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Przedsiębiorca taki
ma również obowiązek selektywnego odbierania odpadów, w tym wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów z remontów.

Gminna jednostka organizacyjna lub przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych,
nie spełniający obowiązku w zakresie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania zostaną obciążone opłatą sankcyjną, którą nakłada
wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wysokość opłaty waha się od 40 do 200 tysięcy złotych,
w zależności od stopnia niewykonania obowiązku.

Również w przypadku niewykonania obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania
odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego zobowiązany, w drodze
decyzji, opłatę sanacyjną w wysokości od 10 do 40 tysięcy złotych.

W gospodarce odpadami obowiązuje zasada bliskości. Oznacza to, że odpady komunalne powinny być
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze tego województwa, na którym zostały
wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub
w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia. Odstępstwo od tej reguły (czyli poddanie
odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu na terenie innego województwo, niż zostały wytworzone)
może być jedynie w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji


                        94
przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji położnej na
terenie tego samego województwa.

Zabroniony jest odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami spełniającymi określone
wymagania. Dopuszcza się jedynie spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami
i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów
ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza przepisów prawnych.

Przyjęte rozwiązania muszą pozwalać na osiągnięcie sytuacji, w której, zgodnie z zasadą
zanieczyszczający płaci, koszty funkcjonowania systemu przeniesione będą na właściciela
nieruchomości (wytwórcę odpadów). Ewentualne wsparcie zewnętrzne, w tym ze środków
publicznych powinno dotyczyć:

  etapu wdrożenia poszczególnych elementów systemu,
  działań inwestycyjnych,
  postępowania z wybranymi rodzajami odpadów, w szczególności odpadami niebezpiecznymi,
  działań edukacyjno – informacyjnych.

Dla osiągnięcia celów gospodarki odpadami komunalnymi zakładanych w KPGO 2010
i stworzenia efektywnego systemu gospodarowania w skali powiatu radomskiego podjęte zostaną
działania prowadzące do:

   rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez wprowadzenie zbierania
   selektywnego w każdej gminie; w miastach. Ponadto rozpoczęta zostanie organizacja Punktów
   Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), które pozwolą na rozszerzenie rodzajów
   odpadów zbieranych selektywnie (m.in. odpady zielone, niebezpieczne, remontowe,
   elektroniczne etc). PDGO powinny powstać każdej gminie, ale przede wszystkim w miastach,
   zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych,
   niebezpiecznych i opakowaniowych poprzez utworzenie PDGO oraz zapewnienie odbioru
   odpadów wielkogabarytowych przez ruchome punkty odbioru tych odpadów,
   redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska poprzez wdrożenie
   programów inwestycyjnych budowy instalacji unieszkodliwiania termicznego w regionie
   radomskim. Utworzenie sieci odbioru odpadów zielonych lub organicznych od mieszkańców np.
   przez sieć PDGO, zmniejszy ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji,
   realizacji inwestycji, innych niż składowiska w zakresie odzysku i unieszkodliwiana odpadów,
   prowadzących do efektywnego odzysku energetycznego i materiałowego oraz obniżenia ilości
   składowanych odpadów.
   rozwoju systemu gospodarowania odpadami w Powiecie w oparciu o wyznaczone struktury
   regionalne, które preferowane będą przez samorząd województwa przy udzielaniu pomocy
   finansowej z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i krajowych.

Ponadto, zgodnie z zapisami Kpgo 2010, działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
ukierunkowane zostały na:

   intensyfikację edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz
   prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,
   wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów
   celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,
   wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku
   i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii
   zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
   weryfikację lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie
   uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja
   składowisk niespełniających wymogów prawa,


                         95
  wzmocnienie kontroli przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
   z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie sposobów zbierania,
   transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  doskonalenie sposobów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz
   unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
  wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie
   gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki
   samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.
  wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.


7.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich
negatywnego oddziaływania na środowisko

Przeciwdziałanie i minimalizacja wytwarzania odpadów komunalnych jest priorytetem w hierarchii
polityki odpadowej, jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. Zgodnie z art. 5 i 6
ustawy o odpadach powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczone przez
wytwarzających odpady niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi
oraz dla środowiska, a także niezależnie od ich ilości lub miejsca powstawania.

Zastosowane zostaną różne metody działań w celu zachęcenia mieszkańców do redukowania ilości
wytwarzanych odpadów. Działania te obejmują między przede wszystkim:

  edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcenia do ograniczenia ilości odpadów, poprzez np.
  popularyzację ograniczania postaw konsumpcyjnych. Proponuje się wydanie ulotek lub
  umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz Urzędów Miast i Gmin
  przykładowych zaleceń dotyczących minimalizacji odpadów.
  utrwalanie nabytych postaw,
  zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczenia odpadów
  np. poprzez podwyższenie opłat za odbieranie odpadów, lub uzależnienie kosztów usuwania
  odpadów od ich ilości,itp.

Działania te będą prowadzone również poprzez właściwą organizację zbierania odpadów od
mieszkańców.

Na poziomie krajowym nastąpi opracowanie i wdrożenie „Planu działań w zakresie tzw. „zielonych”
zamówień publicznych (Action Plan on Green Public Procurement). Zgodnie z projektem, instytucja
zamawiająca powinna określić w specyfikacji technicznej jako wymóg lub w kryteriach oceny oferty
jako dodatkowe punkty dla określonych działalności gospodarczej przykładowe elementy:
wykorzystanie materiałów lub produktów pochodzących z odzysku, wykorzystanie technologii,
w wyniku której wytworzona zostanie mniejsza ilość odpadów, sposoby zagospodarowania
wytworzonych odpadów.


7.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych

Jednym z głównych celów systemu jest objęcie zorganizowanym systemem zbierania jak największej
liczby mieszkańców, a jednocześnie zebranie jak największej ilości wytwarzanych odpadów.
Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. Obowiązek ten może być realizowany za
                        96
pośrednictwem przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów komunalnych na podstawie umowy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 39, poz. 251), w zakresie
zbierania odpadów nakłada na samorząd terytorialny obowiązek zapewnienia warunków
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów, który przyczyni się do ograniczenia
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenia odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz osiągnięcia poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Proponowany system zbierania odpadów na terenie powiatu radomskiego będzie uzależniony od
wyboru dokonanego przez poszczególne gminy powiatu. Preferowany system obejmuje:

  1. kontynuację zbierania odpadów zmieszanych na dotychczasowych zasadach,
  2. kontynuację selektywnego zbierania odpadów (z podziałem na frakcje: papier i tektura, szkło,
   tworzywa sztuczne, metale) metodą „u źródła” z zastosowaniem worków (system
   wieloworkowy),
  3. selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych
   z terenów zieleni urządzonej,
  4. kontynuację, rozszerzenie lub wdrożenie dodatkowego zbierania odpadów:
        wielkogabarytowych,
        budowlanych i poremontowych,
        niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w tym: baterii
         i akumulatorów,  zużytego  sprzętu elektrycznego  i  elektronicznego,
         przeterminowanych leków, chemikaliów, świetlówek).

Podstawowymi zadaniami gmin w tym zakresie są:

1. precyzyjne określenie obowiązków właścicieli nieruchomości i sposobu udokumentowania ich
  wykonania, przedstawione w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”,
  uaktualnionym o zapisy zawarte w niniejszym planie w terminie do trzech miesięcy po
  uchwaleniu planu,
2. prowadzona na bieżąco kontrola gospodarki odpadami o ujednoliconej metodyce,
3. bieżące aktualizowanie bazy danych, zawierającej m.in. ewidencje umów zawartych na odbieranie
  odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców,
4. przejęcie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
  od tych właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów z przedsiębiorcami na
  wywóz odpadów – za stosowna opłata pobieraną od tych właścicieli,
5. rozwinięcie systemu edukacji ekologicznej i informacji o systemie gospodarki odpadami.

Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
  określonymi w regulaminie, a w szczególności:
 gromadzenie odpadów w miejscach przeznaczonych do tego celu oraz w pojemnikach do tego
  przystosowanych, przy czym miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych powinny być
  wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
  l4 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
  usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),
 prowadzenie w gospodarstwach domowych wstępnej segregacji odpadów z podziałem na
  następujące frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady organiczne, odpady
  niebezpieczne,
                        97
  pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno
  dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący
  nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich,
  w razie niemożności dojazdu do nieruchomości (np. w warunkach zimowych albo utrudnień
  terenowych) właściciel powinien dostarczyć odpady do miejsca, z którego możliwy będzie ich
  odbiór.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych
lub w workach foliowych. Do czasowego gromadzenia odpadów stałych na posesjach dopuszcza się
ogólnie dostępne w handlu, homologowane i aktualnie produkowane pojemniki o pojemnościach od
0,06 do l0 m3, dozwolone jest także gromadzenie ich w szczelnych, zamkniętych workach foliowych.
Pojemniki muszą spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny, ochrony środowiska, sanitarne,
a w szczególności być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed
dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu.

Dodatkowo, proponuje się wprowadzenie (i egzekwowanie poprzez częste kontrole) zakazu wrzucania
do urządzeń na odpady komunalne innych odpadów, a w szczególności odpadów toksycznych,
żrących, wybuchowych, przemysłowych, medycznych i innych odpadów niebezpiecznych oraz ziemi
i popiołu.


7.1.4. Selektywne zbieranie odpadów

Wybór wariantu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zależy od poszczególnych gmin
i został dokonany na etapie sporządzania gminnego planu gospodarki odpadami. Podczas aktualizacji
planów gminnych mogą zostać wprowadzone modyfikacje systemu selektywnego zbierania odpadów.

Z przedstawionego opisu stanu aktualnego gospodarki odpadami wynika, że na terenie powiatu
występują generalnie 2 typy zabudowy: zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. W związku
z powyższym proponowany system gromadzenia odpadów od mieszkańców zakłada zróżnicowane
wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem charakterystyki zabudowy. Docelowo
selektywną zbiórką odpadów użytecznych objęty będzie cały teren powiatu radomskiego.

Zbieranie selektywne odpadów powinno odbywać się poprzez:

    zbieranie selektywne "u źródła" metodą wieloworkową,
    kontenery na poszczególne frakcje odpadów ustawione w różnych punktach miast i gmin,
    punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO).

Selektywną zbiórką objęte zostaną odpady, których wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych
jest zasadne ze względów ochrony środowiska lub ekonomicznych z uwzględnieniem celów i zasad
postępowania określonych przez obowiązujące prawo i dokumenty planistyczne, w tym KPGO 2010
i WPGO.

Podstawowe zasady dotyczące selektywnego zbierania odpadów

  do selektywnego zbierania odpadów służą pojemniki i worki kolorystycznie wskazujące na rodzaj
  gromadzonych w nich odpadów. Worki powinny być przezroczyste, posiadać napis i oznakowanie
  określające ich zawartość,
  selektywne zbieranie odpadów powinno być prowadzone z zachowaniem warunków usuwania
  odpadów określonych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”,
  kolory identyfikacyjne przyjmuje się według przyjętego w gminach podziału,
  ilość pojemników lub worków do selektywnej zbiorki odpadów oraz częstotliwość ich odbierania
  powinna zapewniać wszystkim mieszkańcom jednakową możliwość pozbywania się odpadów.


                        98
W celu zapewnienia skuteczności realizacji przedsięwzięcia z wyprzedzeniem przeprowadzona
zostanie akcja edukacyjna w zakresie selektywnego zbierania „u źródła”, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki dotyczącej zbiórki odpadów ulęgających biodegradacji. Zakłada się,
że mieszkańcy posiadają już podstawową wiedzę dotyczącą segregacji, gdyż od wielu lat roku na
terenie powiatu prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów metodą pojemnikową oraz
prowadzona jest edukacja ekologiczna uwzględniająca dziedzinę gospodarki odpadami.

Do systemu gospodarki odpadami komunalnymi włączone zostaną (oprócz odpadów wytwarzanych
w gospodarstwach domowych) odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. handlu,
administracji, usługach, zakładach rzemieślniczych, targowiskach i szkolnictwie.

Proponuje się stosowanie następujących sposobów zbierania poszczególnych frakcji odpadów:

  odpady roślinne kuchenne i ogrodowe:
  obowiązkowo – do specjalnych pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości lub worków
  (u źródła) – odbieranych przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia lub
  kompostowane na terenie nieruchomości,
  dobrowolnie do specjalnych pojemników w PDGO,
  z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych
  (zabudowa wielorodzinna).
  poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (głównie odpady z infrastruktury).

  papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali:
-  obowiązkowo – do worków z tworzyw sztucznych stanowiących wyposażenie nieruchomości –
  dostarczanych i odbieranych przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie. Można założyć,
  że zbieranie „u źródła” pozwoli na zebranie od 50 do 80 % materiałów do recyklingu. Zaletą tej
  formy selektywnego zbierania jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów; natomiast wadą -
  duża ilość pojemników lub worków z tworzyw sztucznych oraz rozbudowany system transportu.
  Zbiórka „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz
  efektywniejszej selekcji odpadów. Pełne koszty gromadzenia i odbioru ponosić będą właściciele
  nieruchomości, opłacając świadczone umownie przez uprawnionych przedsiębiorców usługi.
-  dobrowolnie do specjalnych pojemników ustawionych w punktach zbiórki selektywnej 
  odbierane bezpłatnie przez podmioty mające podpisaną umowę z Urzędami Miast i Gmin na
  odbiór tych odpadów. Pojemniki ustawione są w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz
  w miejscach szczególnie uczęszczanych i przy obiektach użyteczności publicznej.

 pozostałych
– obowiązkowo do pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości – odbieranych przez podmioty
posiadające stosowne zezwolenie, na koszt wytwarzającego odpady.

  wielkogabarytowych:
  w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości (u źródła) – odbieranych raz lub dwa razy w roku przez
  podmioty posiadające stosowne zezwolenie,
  dostarczanie dobrowolnie odpadów do PDG własnym transportem,
  jako usługa za dodatkowa opłata „na telefon”,
  bezpośredni odbiór przez producenta sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa
  domowego.

  budowlanych (poremontowych:
  dostarczanie dobrowolnie odpadów do PDGO własnym transportem,
  obowiązkowo w wyznaczonym miejscu nieruchomości (u źródła) do pojemników dostarczanych
  doraźnie (na zamówienie) lub w workach odbierane odpłatnie (ryczałtowo w ramach opłaty za
  odpady zmieszane lub na podstawie odrębnej umowy),


                         99
  usuwanie przez firmy budowlane, remontowe i rozbiórkowe, w wyniku przejęcia obowiązków
  wytwórcy odpadów,
 usuwanie przez specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów lub waloryzacją
  odpadów budowlanych.
Zaleca się, aby już na placu budowy składować w wyznaczonych miejscach (kontenerach)
posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu
zagospodarowania odpadów lub na składowisko.

  niebezpiecznych:
  dobrowolnie w workach „u źródła” – odbieranych przez podmioty posiadające stosowne
  uprawnienia,
  w wyznaczonych placówkach oświatowych, urzędach i instytucjach, aptekach, ośrodkach zdrowia
  i sklepach z branży chemicznej, elektronicznej, itp.,
  dostarczanie dobrowolnie do PDGO własnym transportem przez mieszkańców,
  regularny, bezpłatny odbiór odpadów przez specjalistyczny samochód. Do tego celu stosowane
  będą specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar. Jest
  to rozwiązanie dla kilku gmin, akcja będzie koordynowana na szczeblu powiatowym,
  zbieranie odpadów niebezpiecznych prowadzona w planowanych regionalnych zakładach
  gospodarowania odpadami (RZGO).


    Odpady frakcji        Zbieranie       Sortownia        Instalacja odzysku/
     suchej          „u źródła”     odpadów suchych       unieszkodliwiania
                                          odpadów

    Odpady ulegające    Pojemniki w zabudowie   Kompostownia
    biodegradacji       wielorodzinnej    odpadów zielonych    Odpady zielone      Kompostowniki
                 przydomowe
                   Punkty
                 Dobrowolnego
    Odpady niebezpieczne    Gromadzenia      Instalacja odzysku/
   ze strumienia odpadów     Odpadów       unieszkodliwiania odpadów
     komunalnych                  niebezpiecznych      Odpady                   Instalacja do przerobu
    gruzu budowlanego                gruzu


       Odpady                  Instalacja do demontażu
     wielkogabarytowe                odpadów
                            wielkogabarytowych
                Okresowe zbieranie
                bezpośrednio od
     Odpady zużytego      właścicieli     Instalacja do
    sprzętu elektrycznego              odzysku/unieszkodliwiani
                            a zużytego sprzętu
                            elektrycznego
    i elektronicznego                i elektronicznego
                         100
  Rysunek 6. Schemat proponowanego systemu funkcjonowania selektywnego zbierania odpadów na
                 terenie powiatu radomskiego.


7.1.5. Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych

Szacuje się, że ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnym strumieniu odpadów wynosiła w 2006
roku 171 Mg. Odpady te, ze względu na duże zagrożenie, jakie stwarzają dla środowiska są częściowo
zbierane oddzielenie i poddawane procesom unieszkodliwiania. Stosunkowo niewielka ilość tych
odpadów (w stosunku do całego strumienia odpadów komunalnych) i powstawanie ich w źródłach
rozproszonych (gospodarstwa domowe, podmioty usługowe, handlowe, itp.) nie uzasadniają
organizowania osobnego, regularnego wywozu tych odpadów.

Zakłada się rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych na następujących poziomach:

  2011 rok  -    20%,
  2015 rok  -    35%.

W roku 2011 wytwarzanych będzie na terenie powiatu 180 Mg odpadów niebezpiecznych, co oznacza
konieczność wydzielenia 27 Mg tych odpadów.

W roku 2015 wytwarzanych będzie 190 Mg odpadów niebezpiecznych, a konieczne będzie
wydzielenie 57 Mg odpadów.

Przy planowaniu systemu gospodarki odpadami dla Powiatu radomskiego wzięto pod uwagę
następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych, jakie mogą być wytworzone w strumieniu
zmieszanych odpadów komunalnych:

-  zużyte baterie i akumulatory,
-  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy lub
  niebezpieczne substancje, w tym odpady zawierające rtęć - lampy rtęciowe, termometry, niektóre
  rodzaje przełączników,
-  pozostałości farb i lakierów oraz opakowania po nich,
-  rozpuszczalniki organiczne, w tym chlorowcoorganiczne,
-  odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam,
  środki czyszczące,
-  środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
-  opakowania po środkach do dezynfekcji i dezynsekcji wraz z pozostałościami,
-  odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szlamy zaolejone itp.),
-  smary, środki do konserwacji metali,
-  odczynniki chemiczne np. fotograficzne,
-  przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa,
-  aerozole i opakowania po nich.

Podstawowe zasady organizacji systemu wydzielenia i zbierania odpadów niebezpiecznych są
następujące:

-  rozdzielenie w maksymalnym stopniu odpadów według rodzajów, rodzajów opakowań lub stopnia
  stwarzanego zagrożenia,
-  maksymalne ograniczenie przedostawania się do strumienia odpadów komunalnych odpadów
  niebezpiecznych innych niż komunalne.
                        101
Na terenie powiatu radomskiego nie funkcjonuje i nie przewiduje się organizacji odrębnego systemu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Na jednostkach samorządu terytorialnego ciąży obowiązek
zorganizowania punktów zbierania i magazynowania. Na terenie powiatu odpady niebezpieczne
zbierane będą w planowanych Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, rozmieszczonych
w każdej gminie powiatu radomskiego. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady niebezpieczne do
punktu, albo do innych miejsc w najbardziej uczęszczanych punktach gminy, które będą
zlokalizowane np. w aptekach dla przeterminowanych leków, w sklepach chemicznych
(dla przeterminowanych chemikaliów), w warsztatach samochodowych (dla zbierania olejów
przepracowanych), zakładach fotograficznych, itp. Zbieranie poprzez obiekty handlowe, obiekty
użyteczności publicznej i instytucje polega na zawarciu porozumienia pomiędzy gminą a tymi
podmiotami w celu przyjmowania przez te placówki i przetrzymywania do momentu odbioru przez
specjalistyczny pojazd różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.

Poddanie odpadów niebezpiecznych tradycyjnej selektywnej zbiórce do pojemników mogłoby
stworzyć zagrożenie dla środowiska a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. W związku z powyższym,
pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą zamykane, oznakowane oraz
nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone, a odpady zgromadzone w nich nie spowodowały
zanieczyszczenia środowiska). Wprowadzony zostanie nadzór w zakresie uszkodzeń pojemników.
Ponadto, przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna dla mieszkańców oraz informowanie
społeczeństwa o miejscach lokalizacji pojemników i częstotliwości wywozu odpadów
niebezpiecznych zgromadzonych w pojemnikach.

Dodatkowo, wydzielanie tych odpadów z odpadów mieszanych nastąpi w ciągu technologicznym
zakładów unieszkodliwiania odpadów, do jakich trafią w przyszłości odpady z terenu gminy.

Dla osiągnięcia założonego stopnia wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych (20 % w roku 2015) działania te mogą okazać się niewystarczające. W okresie
długoterminowym należy je uzupełnić o bezpośredni odbiór od mieszkańców, np. poprzez użycie
mobilnych punktów ich odbioru.

Uzupełniająca zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie przez specjalny pojazd, który
zapewni regularne i ściśle ustalone terminy odbioru poszczególnych rodzajów tych odpadów.
Samochody specjalne powinny stanowić wyposażenie województwa z przeznaczeniem do obsługi
całego powiatu. Mieszkańcy gminy zostaną poinformowani, jakie rodzaje odpadów niebezpiecznych
należy dostarczyć do samochodu oraz o miejscu i czasie postoju specjalistycznego samochodu.
Informacje takie będą przekazywane przez np. firmy wywozowe w formie harmonogramu, kalendarza,
a także będą znajdować się na tablicy ogłoszeń Urzędów Miast i Gmin oraz w Starostwie
Powiatowym. Częstotliwość kursu takiego pojazdu to około raz na kwartał.

Biorąc pod uwagę stosunkowo małe ilości odpadów, nie będzie opłacalne uruchamianie odrębnych
instalacji dla ich unieszkodliwiania na szczeblu powiatu. Konieczne będzie korzystanie z instalacji
o charakterze wojewódzkim, przeznaczonych dla większych ilości odpadów.

Poniżej przedstawiono szczegółowe propozycje gromadzenia wybranych rodzajów odpadów
niebezpiecznych, występujących z dużą częstotliwością w strumieniu odpadów komunalnych.

Baterie

Baterie wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą gromadzone:

-  w punktach sprzedaży detalicznej - ten sposób zbiórki wymaga uzgodnienia władz gminnych
  z właścicielami punktów co do sposobów przyjmowania i odbioru zużytych baterii. Pojemniki
  rozstawione będą we wszystkich dużych sklepach, jak również we wszystkich sklepach RTV
  i AGD,                        102
-  w placówkach oświatowych i administracji publicznej w specjalnych pojemnikach do zbiórki
  baterii. Zbiórka taka przynosi największe efekty, zarówno edukacyjne jak i ekologiczne.
  W powiązaniu z programami edukacyjnymi dostarczanymi przez organizacje odzysku można
  prowadzić ukierunkowaną edukację ekologiczną i zachęcać dzieci i młodzież do zachowań
  proekologicznych,
-  w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

Przewiduje się ustawienie około 103 pojemników na terenie publicznych placówek oświatowych
(80 w szkołach podstawowych, 20 w gimnazjach, 12 w liceach). System można rozszerzyć o prywatne
szkoły i przedszkola na terenie powiatu.

Zbiórka będzie prowadzona we współpracy z organizacją odzysku. Organizacja dostarcza i ustawia
pojemniki, jak również obsługuje je za symboliczną opłatą.

Akumulatory

Aktualnie zbieranie zużytych akumulatorów odbywa się następująco:
  -  na wytypowanych stacjach paliw,
  -  akumulatory zużyte przyjmowane są przez punkty sprzedaży przy zakupie nowego
    akumulatora, od nabywcy nie jest wówczas pobierana opłata depozytowa,
  -  akumulatory pozostawione w przydomowych osłonach śmietnikowych zbierane są przez
    przedsiębiorców odbierających odpady komunalne lub indywidualnych zbieraczy surowców
    wtórnych i na własny rachunek dostarczane do składnic złomu,
  -  przez uprawnionych przedsiębiorców zajmujących się fizyczną likwidacją pojazdów
    mechanicznych.
W perspektywie czasowej do roku 2015 podstawową formą zbiórki akumulatorów będzie
przyjmowanie przez punkty sprzedaży wraz z zakupem nowego. Jako formę uzupełniającą można
przyjąć nieodpłatny odbiór od mieszkańców w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach i gminnych
ośrodkach opieki zdrowotnej. Potencjalna ilość odpadów tej grupy w gospodarstwach domowych jest
znikoma, a wobec wysokich cen lekarstw oraz racjonalizacji zasad opieki medycznej będzie
systematycznie maleć.

Zgodnie z powyższym zestawieniem przewiduje się, że w ramach systemu działałoby około
56 punktów zbiórki przeterminowanych farmaceutyków – 23 w aptekach i 33 w zakładach opieki
medycznej.

Systemem objęte zostały by wszystkie apteki (które wyrażą zgodę na udział w systemie). System
rozwijany byłby wraz z powstawaniem nowych obiektów na terenie, których można by ustawić
pojemniki do zbiórki tego rodzaju odpadów. Należy zaznaczyć, że system ten przeznaczony byłby dla
mieszkańców a nie dla właścicieli aptek, których obowiązkiem jest posiadanie ważnych umów
z uprawnionymi przedsiębiorcami na odbiór odpadów farmaceutycznych z ich placówek.


Zużyte źródła światła zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki)

Gromadzeniem i odbiorem świetlówek będą zajmować się:

-  urzędy i instytucje,                       103
-  Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów,
-  wyspecjalizowane podmioty.

Proponuje się zawarcie umowy z podmiotami prowadzącymi zbieranie i unieszkodliwianie tych
odpadów, które dostarcza specjalne pojemniki i zajmą się ich opróżnianiem. Zorganizowaną zbiórkę
tych odpadów należy objąć instytucje i przedsiębiorców, które wytwarzają odpady trafiające do
strumienia odpadów komunalnych w tym m.in.: urzędy, szkoły, jednostki służby zdrowia
i opiekuńcze, hotele itp. - wszystkie, w których zainstalowana jest znacząca ilość źródeł światła
z lampami wyładowawczymi. Odpady z tych źródeł nie są odpadami komunalnymi w rozumieniu
ustawy, jednak przy braku wdrożenia ich odrębnego gromadzenia i odbioru zbierane będą
w większości łącznie z komunalnymi i znajdą się w ogólnej masie zmieszanych odpadów
komunalnych.

Odbiór zużytych świetlówek powinny prowadzić firmy posiadające wymagane uprawnienia.

Pozostałe odpady niebezpieczne

Wśród pozostałych odpadów niebezpiecznych, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych
należy wyróżnić:
   powstające w gospodarstwach domowych stanowiących zgodnie z ustawową definicją odpad
    komunalny,
   niebędące w rozumieniu ustawy odpadami komunalnymi odpady trafiające do strumienia
    odpadów komunalnych z innych źródeł, w szczególności z małej przedsiębiorczości,
    gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Dla pierwszej grupy należy stworzyć warunki nieodpłatnego odbioru w Gminnych Punktach
Selektywnej Zbiórki Odpadów lub innych wyznaczonych miejscach.

Odpady z drugiej grupy powinny być odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Zbiórką tych odpadów
mogą się również odpłatnie zajmować Gminne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.

7.1.6. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których wymiary nie pozwalają na
umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne. Podstawowym założeniem
zbiórki tych odpadów jest stworzenie właścicielom możliwości niezwłocznego usunięcia odpadów
wielkogabarytowych.

Na terenie powiatu w 2006 roku wytworzono według wskaźników 1 598 Mg odpadów
wielkogabarytowych. Zakłada się rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na
następujących poziomach:

  2011 rok  -   45%,
  2015 rok  -   65%.

W roku 2011 wytwarzanych będzie na terenie powiatu 1 700 Mg odpadów wielkogabarytowych,
co oznacza konieczność wydzielenia 680 Mg tych odpadów.

W roku 2015 wytwarzanych będzie 1 800 Mg odpadów wielkogabarytowych, a konieczne będzie
wydzielenie 1 080 Mg odpadów.

Do czasu utworzenia Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych należy prowadzić akcyjnie, tj. poprzez okresowy odbiór bezpośrednio od
mieszkańców. Akcje najlepiej przeprowadzać dwa razy w roku (wiosna, jesień). W przypadku


                       104
zaobserwowania większego zapotrzebowania na odbiór tego typu odpadów należy zwiększyć
częstotliwości odbioru odpadów np. raz na kwartał. Mieszkańcy powinni zostać poinformowani
o formie, miejscu i terminie zbiórki tego rodzaju odpadów.

Po utworzeniu Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów odpady wielkogabarytowe będą
gromadzone tych miejscach.

Proponuje się także uzupełniające sposoby zbierania odpadów wielkogabarytowych:

-  odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym, za opłatą pokrywającą koszty transportu,
-  bezpośredni odbiór przez producentów na zasadzie wymiany zużytego sprzętu na nowy (dotyczy
  głównie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu AGD),
-  dostarczanie odpadów do zakładów unieszkodliwiania odpadów przez właścicieli własnym
  transportem.

Odpady wielkogabarytowe przewożone będą do funkcjonujących w ramach Regionalnego Obszaru
Gospodarki Odpadami obiektów i instalacji, gdzie nastąpi ich wtórne sortowanie, konfekcjonowanie
i demontowanie.

Wydzielone w wyniku demontażu frakcje odpadów przeznaczone zostaną do:

  recyklingu (metale, tworzywa sztuczne),
  odzysku w ramach rekultywacji składowiska (pozbawione zanieczyszczeń odpady mineralne),
  odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach zewnętrznych (odpady niebezpieczne),
  składowania (wydzielone zanieczyszczenia).


7.1.7. Zbieranie odpadów budowlanych i poremontowych

Zbieraniem i transportem odpadów budowlanych i remontowych będą zajmować się:

-  wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe, osoby prywatne prowadzące prace
  remontowe lub budowlane,
-  specjalistyczne podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów, posiadające zezwolenia na zbieranie
  i transport.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań będą usuwane na
zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie
i koszt wytwarzającego odpady. Rozwiązanie to jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki
odpadami - „zanieczyszczający płaci”.

Odpady te będą zbierane na miejscu powstawania w sposób selektywny, umożliwiający ich późniejsze
wykorzystanie.

Odpady te mogą być dostarczane do Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów lub
bezpośrednio do firm zajmujących się ich odzyskiem. Mogą być wykorzystywane do makroniwelacji
terenów i innych robót budowlanych, lub jako warstwa inertna na składowisku opadów.

W celu usprawnienia gospodarki odpadami budowlanymi i remontowymi, proponuje się umieszczanie
na tablicy w Urzędach Miast i Gmin oraz w Starostwie Powiatowym ogłoszeń umożliwiających
pośrednictwo pomiędzy osobami, które chcą pozbyć się tego typu odpadów, a tymi, którzy aktualnie
mają możliwość ich wykorzystania.
                        105
7.1.8. Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

Jednym ze stosowanych rozwiązań w selektywnym zbieraniu odpadów są punkty dobrowolnego
gromadzenia odpadów (PDGO). PDGO jest zamkniętym dozorowanym obiektem, do którego
mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone odpady
powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. Dotyczy to odpadów
wielkogabarytowych, złomu i metali, odpadów budowlano-remontowych, niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
zielonych, zużytych opon, szkła, tworzyw, papieru. Poszczególne frakcje odpadów gromadzone są
oddzielnie. PDGO stanowić będą również instrument edukacji ekologicznej społeczności lokalnych.

Szacuje się, na podstawie doświadczeń z krajów UE od dawna stosujących ten rodzaj zbiórki
selektywnej, że na jeden PDGO powinno przypadać do 20 000 mieszkańców. W praktyce, PDGO
powinien obejmować populację w promieniu nie przekraczającym 10 - 15 min. jazdy samochodem.
Doświadczenia europejskie wskazują, że rozmieszczenie PDGO w bliskiej odległości od centrów
handlowych przyczynia się do ich częstszego odwiedzania i wobec powyższego lokalizację PDGO
w ich pobliżu uważa się za odpowiednią. W punktach tych można zebrać od 8-20% wszystkich
odpadów zbieranych selektywnie. Zgromadzone odpady w dalszej kolejności kierowane będą do stacji
przeładunkowych (SPO) lub bezpośrednio do instalacji odzysku/unieszkodliwiania, funkcjonujących
w ramach Regionalnych Obszarów Gospodarki Odpadami.
Na terenie powiatu radomskiego zaproponowano utworzenie 13 Punktów Dobrowolnego
Gromadzenia – po jednym w każdej gminie.

Lokalizacja punktu powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Usytuowanie i organizacja punktu powinny zapewniać jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska.
PDGO powinien być zlokalizowany poza zasięgiem oddziaływania na siedliska ludzi i oddzielony od
otoczenia pasem zieleni.

Przykładowy PDGO powinien się składać z następujących elementów:

    ogrodzony plac o całkowitej powierzchni ok. 0,45 ha,
    utwardzone podłoże,
    dogodny dojazd,
    kontener administracyjno – socjalny,
    kabina sanitarna,
    wiata - magazyn odpadów niebezpiecznych wraz z wewnętrzną strukturą w postaci regałów,
    pojemników, palet, skrzyń. Konstrukcja wiaty i rodzaj pojemników winny odpowiadać
    rodzajom gromadzonych odpadów niebezpiecznych (wiata winna być wykonana z materiałów
    zabezpieczonych przed korozyjnym działaniem odpadów, a stosowane pojemniki wykonane
    z materiałów odpowiednich dla poszczególnych odpadów - odpornych na ich chemiczną
    aktywność),
    kontenery odkryte o pojemności 5 ÷ 7 m3 – 10 szt.,
    3 ÷ 4 boksy do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych,
    3 ÷ 4 pojemniki z tworzyw sztucznych o proj. 1,1 m.

Kierowanie PDGO musi być powierzone osobom posiadającym specjalistyczne, podstawowe
przeszkolenie w zakresie potencjalnych zagrożeń, technologii składowania i transportu odpadów
niebezpiecznych. Do obsługi jednego PDGO powinny zostać zatrudnione 3 osoby.

Koszt organizacji PDGO szacuje się na około 300 tys. zł (kwota ta nie obejmuje zakupu
specjalistycznego samochodu):                       106
  1.  Zabudowania socjalno – administracyjne + infrastruktura                                       120 000 PLN
  2.  Urządzenia do przyjmowania odpadów                                                  70 000 PLN
  3.  Kontenery + pojemniki                                                        40 000 PLN
  4.  Wiata + zaplecze warsztatowe                                                     60 000 PLN
  5.  Ogrodzenie                                                              5 000 PLN
  6.  Środki BHP i PPOŻ                                                          5 000 PLN
  7.  Specjalistyczny samochód                                                       250 000 PLN
  8.  RAZEM                                                                550 000 PLN7.1.9. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Głównym założeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu radomskiego
jest zagwarantowanie odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich powstających na jego terenie
odpadów komunalnych w sposób pozwalający na osiągniecie założonych celów.

Ze względów ekonomicznych (uwarunkowanych ilością wytwarzanych na terenie powiatu odpadów),
jak też możliwości lokalizacyjnych nie jest przewidywane zrealizowanie nowych obiektów i instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów obsługujących jedynie potrzeby powiatu. W ślad za
rozwiązaniami wskazanymi w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007
– 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 konieczne jest włączenie powiatu radomskiego w system
regionalny, w ramach którego zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby związane z odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych w Powiecie.
                                                   ostrołęcki
                                       przasnyski
                                                    Ostrołęka
                          mławski
                 żuromiński
                            ciechanowski          makowski
                                                       ostrołęcki
             sierpecki
                               ciechanowski                         ostrowski


                  płocki                    pułtuski      wyszkowski
                          płoński

                Płock  płocki
                                                                    sokołowski
                                       legionowski               węgrowski
                                                wołomiński
         gostyniński                nowodworski
                      sochaczewski
                                 warszawski Warszawa
                                 zachodni                                  siedlecki    łosicki
                                        m. st. Warszawy miński
                                                                      Siedlce
                               grodziski
                                     pruszkowski
                                                                 siedlecki
                                              otwocki
                                        piaseczyński
                           żyrardowski                                                     garwoliński
                                     grójecki

                                                                 płocki   nazwa regionu


                                       białobrzeski    kozienicki            płocki   nazwa powiatu


                                             radomski

                                 przysuski         Radom

                                                     zwoleński

                                             radomski
                                   szydłowiecki
                                                     lipski
  Rysunek 7. Proponowane obszary gospodarowania odpadami w ramach Regionalnych Zakładów
          Gospodarki Odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego                                           107
Zgodnie z zapisami KPGO 2010, podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się
zakłady zagospodarowania odpadów (zzo) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające
w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. Zzo winny zapewniać co najmniej
następujący zakres usług:

     mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych
     i pozostałości z sortowni,
     składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,
     kompostowanie odpadów zielonych,
     sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
     (opcjonalnie),
     zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),
     zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).

W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną
metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.
Do spalarni odpadów komunalnych przyjmowane będą zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne
po ich wstępnej dezaktywacji.

W oparciu o powyższe założenia zaproponowano utworzenie na terenie Województwa
Mazowieckiego sześciu obszarów, w których wdrażane powinny być kompleksowe systemy
gospodarki odpadami komunalnymi. Powiat radomski przypisany został do Obszaru Radomskiego
(rys. 7). Obejmuje on, oprócz powiatu radomskiego, także miasto Radom, powiaty: grójecki,
białobrzeski, kozienicki, przysuski, zwoleński, szydłowiecki i lipski. Przynależność powiatu do
obszaru regionalnego pozwoli na wypełnienie jego potrzeb w zakresie składowanie odpadów,
segregacji i przetwarzania frakcji organicznej.
 Tabela 42. Prognozowane ilości odpadów w Obszarze Radomskim z uwzględnieniem ilości obsługiwanej
                 ludności (wg GUS) w 2011 i 2015 r.
                                 Ludność      Ilość odpadów [Mg]
 Lp. Region          Gminy regionu
                              2011     2015    2011    2015
           Gminy powiatu białobrzeskiego      33 972    34 358    8 266    8 700
           Gminy powiatu lipskiego         36 236    35 578    8 127    8 303
           Gminy powiatu kozienickiego       61 656    61 770    15 671   16 337
      radomski
           Gminy powiatu przysuskiego       43 079    42 707    9 705   10 012
 1          Gminy powiatu radomskiego       147 947   150 486    35 150   37 205
           Gminy powiatu szydłowieckiego      40 842    40 894    10 217   10 646
           Gminy powiatu zwoleńskiego       37 114    37 099    8 676    9 233
           m. Radom                222 812   218 233    85 409   87 051
           Gminy powiatu grójeckiego        95 509    95 665    25 113   26 175
Razem                            719 167   716 790   206 334   213 662

W wojewódzkim planie nie zaproponowano konkretnych lokalizacji inwestycji w poszczególnych
Regionalnych Zakładach Gospodarki Odpadami (RZGO), gdyż ostateczny wybór lokalizacji i rodzaju
instalacji uzależniony będzie od decyzji władz gminnych i inwestorów wynikających ze
sporządzonych studiów wykonalności.

Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje instalacji do odzysku/unieszkodliwiania na terenie
Radomskiego Regionu Gospodarki Odpadami przedstawiono w poniższej tabeli.
                           108
   Tabela 43. Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje instalacji do odzysku/unieszkodliwiania
              w Radomskim Regionie Gospodarki Odpadami
                                Ilości odpadów [w Mg] w latach
          Strumień odpadów
                                 2011         2015
                 Radomski Region Gospodarki Odpadami
Łączna ilość odpadów                          206 334       213 662
Sortowanie odpadów „suchych”                       7 028        7 265
Dodatkowy konieczny odzysk odpadów ulegających
                                     39 416        54 061
biodegradacji
w tym odpady zielone:                           4 832        5 011
Odzysk odpadów wielkogabarytowych                     4 247        6 352
Odzysk odpadów niebezpiecznych                       372         673
Odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego          2 877        2 867
Odzysk/unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych            152 394       142 444
źródło: WPGO 2007-2015

W oparciu o powyższe zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje instalacji do
odzysku/unieszkodliwiania, a także biorąc pod uwagę wydajność istniejących instalacji w poniższej
tabeli zaproponowano określone rodzaje i wydajność niezbędnych instalacji dla Radomskiego
Regionu Gospodarki Odpadami.

  Tabela 44. Rodzaj i wydajność niezbędnych instalacji do odzysku/unieszkodliwiania w Radomskim
                  Regionie Gospodarki Odpadami
                                  Wydajność instalacji [Mg/rok] w
            Rodzaj instalacji                    latach
                                   2011         2015
                      Region radomski
 Łączna ilość odpadów                           206 334      213 662
 Wydajność istniejących instalacji                     13 650       10 000
 Wydajność instalacji niezbędnych do realizacji, w tym:          136 000      148 600
 Instalacja do termicznego przekształcania                100 000      100 000
 Sortownie odpadów „Suchych” z selektywnego zbierania            7 000       7 300
 Sortownie odpadów zmieszanych                       20 000       30 000
 Kompostownie odpadów zielonych                       5 000       5 000
 Instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych             4 000       6 300
 Wymagania funkcji technologicznych wynikające z założeń w
                                      2 278         2 486
 tym z :
 Założony poziom odzysku odpadów niebezpiecznych               372          673
 Założony poziom odzysku zużytego sprzętu elektrycznego
                                      2 877         2 867
 i elektronicznego
 Unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych - składowanie         54 406       52 576
źródło: WPGO 2007-2015

W najbliższym czasie uruchomiony zostanie Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu –
Wincentowie, zarządzany przez PPHU Radkom Sp. z o.o. Uruchomienie Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych przewidziane jest w 2008 roku. Zakłada się, że ZUOK będzie obsługiwał również
gminy powiatu radomskiego. Obecnie podpisywane są listy intencyjne z poszczególnymi gminami
powiatu radomskiego.

Koncepcja funkcjonowania ZUOK w Radomiu oparta jest przede wszystkim o proces mechanicznej
i biologicznej obróbki odpadów, zaadaptowana została do wymagań dyrektyw unijnych. Pozwoli to na
elastyczność działań w odniesieniu do selektywnej zbiórki odpadów zielonych, oraz wytwarzania
kompostu wysokiej jakości. Podobne rozwiązania techniczne zostaną zastosowane zarówno dla                         109
odpadów zielonych jak i frakcji organicznej, uzyskanej z mechanicznej separacji zmieszanych
odpadów komunalnych.

Program funkcjonalny Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych obejmuje następujące elementy:

  Rejestracja i ważenie dostarczonych odpadów,
  Mechaniczne sortowanie „mokrych” odpadów zmieszanych,
  Sortowanie i rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych,
  Kompostowanie frakcji 20-100 mm z sortowania odpadów zmieszanych,
  Kompostowanie odpadów zielonych i bio-odpadów,
  Kruszenie i obróbka odpadów z rozbiórki,
  Obróbka frakcji energetycznej (> 100 mm z sortowania „mokrych” odpadów zmieszanych,
  również niektóre pozostałości z przeróbki odpadów wielkogabarytowych i z rozbiórki),
  Końcowe składowanie drobnej frakcji nie podlegającej recyklingowi (drobna frakcja z sortowania
  „mokrych” odpadów zmieszanych oraz specyficznych pozostałości z obróbki odpadów).

Dodatkowo, W WPGO 2007 - 2015 jako niezbędną określono budowę instalacji do termicznego
przetwarzania odpadów dla regionu Radomskiego o wydajności 100 000 Mg.

Osobnym zagadnieniem jest odzysk/unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych muszą być unieszkodliwiane w specjalistycznych instalacjach. Biorąc pod uwagę ilości
poszczególnych rodzajów tych odpadów np. przeterminowane leki, baterie, akumulatory, środki
ochrony roślin i ich opakowania, farby, tusze, rozpuszczalniki, drewno zawierające substancje
niebezpieczne, itd., nie ma uzasadnienia budowy wielofunkcyjnej instalacji do ich unieszkodliwiania
na terenie powiatu radomskiego. Wyspecjalizowane instalacje np. do termicznego unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych lub unieszkodliwiania baterii i akumulatorów, funkcjonują na terenie
Województwa Śląskiego. Biorąc pod uwagę prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych,
z ekonomicznego punktu widzenia, najkorzystniejsze będzie przekazywanie tych odpadów do
Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów lub do Rotacyjnego magazynu odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Radomiu, gdzie będą one gromadzone, odpowiednio
pakowane i wysyłane okresowo do wyspecjalizowanej instalacji na terenie kraju.

Składowanie odpadów

Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012
– 2015 zakłada, że do po roku 2014 na terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonować będzie
jedynie 15 regionalnych składowiska odpadów. Dla Radomskiego Regionu Gospodarki Odpadami
wyznaczono, jako obiekt regionalny, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Radomiu, ul. Witosa 76. Składowiska aktualnie funkcjonujące na terenie powiatu radomskiego będą
przyjmowały odpady, z zachowaniem zasady bliskości, do czasu ich ostatecznego wypełnienia
i zamknięcia zgodnie z harmonogramem zamykania składowisk.

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Kpgo 2010, od 1 stycznia 2008 roku marszałek
województwa przejmuje kompetencje wojewody w zakresie wydawania decyzji dotyczących
gospodarki odpadami. W związku z powyższym, będzie on m.in. zobligowany do wypełnienia
zapisów Kpgo 2010 dotyczących wydawania decyzji o zamykaniu składowisk odpadów
niespełniających wymagań prawnych (z terminem zakończenia przyjmowania odpadów do
składowania nie później niż do 31 grudnia 2009 roku). Na terenie powiatu radomskiego do 2009 roku
powinny zostać zamkniętych 2 składowiska – w miejscowości Cudów, gmina Jedlnia – Letnisko oraz
w miejscowości Skaryszew, gmina Skaryszew. Do 2014 przewiduje się zamknięcie 3 składowisk
odpadów – w miejscowości Bieniędzice, gmina Wolanów, w miejscowości Urbanów, gmina Jedlińsk
oraz w miejscowości Jedlanka Stara, gmina Iłża.
                        110
Efektywność procesu zamykania składowisk zależeć będzie w dużej mierze od warunków
ekonomicznych. Zwiększenie opłaty środowiskowej za składowanie odpadów nie przetworzonych
oraz preferencje finansowe dla instalacji odzysku i unieszkodliwiania innych niż składowanie, mogą
przyspieszyć proces zamykania składowisk.

    Tabela 45. Wykaz składowisk z terenu powiatu radomskiego, które powinny zostać zamknięte
                       do 2009 roku
                              Termin uruchomienia, termin zakończenia
Lp        Nazwa obiektu, lokalizacja
                                    eksloatacji
      Gminne składowisko śmieci w m. Cudnów              1998
1.
          Gmina Jedlnia - Letnisko                2006
      Miejsko – gminne składowisko śmieci w m.
                                       1993
2.            Skaryszew
                                       2009
            Gmina Skaryszew


   Tabela 46. Wykaz składowisk z terenu powiatu radomskiego, które powinny zostać zamknięte do 2014
                          roku

                              Termin uruchomienia, termin zakończenia
Lp        Nazwa obiektu, lokalizacja
                                    eksploatacji
      Składowisko odpadów w m. Bieniędzice
                                       1995
1.            Bieniędzice
                                       2010
             Wolanów
        Gminne składowisko odpadów
                                       1998
2.            Urbanów
                                       2012
            Gmina Jedlińsk
     Składowisko gminne odpadów komunalnych
                                     1988-1999
3.           Jedlanka Stara
                                      2014
               IłżaPodsumowanie

Dla zapewnienia dostępności odpowiednich urządzeń i instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów konieczne będzie rozwinięcie współpracy międzygminnej pozwalającej na zbilansowanie
potrzeb i wydajności instalacji dla obszaru w skład którego wejdą gminy kilku powiatów
wchodzących w skład Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami.

Biorąc pod uwagę obecne, funkcjonujące instalacje i obiektu do odzysku odpadów (sortownie),
trudność lokalizacji nowych urządzeń i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także
stosunkowo niewielką ilość wytwarzanych na terenie powiatu odpadów w bliskiej perspektywie
czasowej nie planuje się realizacji centralnego zakładu recyklingu dla powiatu. Rolę Regionalnego
Zakładu Gospodarki Odpadami dla powiatu radomskiego pełnić będzie Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Radomiu – Wincentowie.


7.2. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ORAZ PLAN REDUKCJI KIEROWANIA ICH
    NA SKŁADOWISKA

Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne (brak infrastruktury, charakter zabudowy) oraz uznając za
zasadniczy cel zwiększenie liczby mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów objętych
zorganizowanymi systemami zbiórki dla powiatu radomskiego przyjęto, że ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:                          111
-  do 31 grudnia 2011 roku - 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji
  wytworzonych w 1995 roku,
-  do 31 grudnia 2015 roku - 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji
  wytworzonych w 1995 roku.

Ludność powiatu wynosiła w 1995 roku 140 261 osób. Ilość odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonych w 1995 roku w Powiecie wyznaczono na poziomie 13 700 Mg.

Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2006 roku na terenie powiatu
wynosiła 14 356 Mg. Według sporządzonych prognoz, w 2011 roku wytworzone zostanie 15 060 Mg
odpadów ulegających biodegradacji, a w roku 2015 – 15 800 Mg.

Założenia dla ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w poszczególnych latach zawiera poniższa tabela.
  Tabela 47. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
             kierowanych do składowania w latach 2008 – 2015
           Wyszczególnienie/Lata              1995   2011     2015
Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji w Mg         13 700  15 060    15 800
Dopuszczalna ilość odpadów    w odniesieniu do ilości bazowej z  100%    63%     44%
ulegających biodegradacji    1995 roku w %
unieszkodliwianych przez     w wielkościach bezwzględnych w    -    8 631    6 028
składowanie           Mg
Wymagana ilość odpadów ulegających biodegradacji podlegających     -    6 429    9 772
odzyskowi lub unieszkodliwianiu (z wyłączeniem składowania) w Mg

Z powyższej tabeli wynika, że w roku 2011 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza
składowaniem) 6 429 Mg odpadów ulęgających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów
ulegających biodegradacji nie może przekroczyć 8 631 Mg.

W roku 2015 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) 9 772 Mg odpadów
ulęgających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji nie może
przekroczyć 6 028 Mg.

Odpady ulegające biodegradacji będą kierowane do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami,
którego funkcje będzie pełnił Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu – Wincentowie.
Celem dalszego zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji podjęte zostaną następujące
działania:

-  propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub
  kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach na terenie
  nieruchomości prywatnych (dla zabudowy jednorodzinnej),
-  przekazywanie do właściwych instalacji zmieszanych odpadów komunalnych do kompostowania,
-  przekazywanie odpadów zmieszanych, z których wyselekcjonowano odpady użyteczne do
  odzysku lub unieszkodliwiania termicznego,
-  wprowadzenie dla mieszkańców w uchwalanych przez rady miast i gmin z terenu powiatu
  Szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku
  selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywania ich
  uprawnionym jednostkom na warunkach umownych lub kompostowania we własnym zakresie na
  terenach nieruchomości,
-  zwiększenie ponad minimalne zakładane lub wymagane poziomów odzysku opakowań
  z papieru i tektury, papieru i tektury nieopakowaniowej,
-  zwiększenie selektywnego zbierania i odzysku odpadów zielonych.
                          112
Odpady ulegające biodegradacji zbierane w wyniku selektywnej zbiórki, parkingów leśnych,
cmentarza oraz zbierane do pojemników w zabudowie wielorodzinnej będą kierowane do
funkcjonujących do obiektów/instalacji działających w ramach Regionalnego Obszaru Gospodarki
Odpadami.

Kompostowanie przydomowe

Kompostowaniu można poddać ponad 35% odpadów domowych, czyli w wymiernym stopniu
zmniejszyć ilość odpadów wymagających usunięcia z posesji, a co z tym związane, znacznie obniżyć
koszty wywozu odpadów.

W celu wprowadzania na szeroką skalę recyklingu organicznego bioodpadów w urządzeniach
przydomowych należy rozpropagować ideę kompostowania przydomowego wśród mieszkańców.
Zakup urządzeń może być realizowany przez poszczególne gminy, gdyż duża liczba zakupywanych
urządzeń pozwoli wynegocjować korzystniejszą cenę niż w przypadku zakupów indywidualnych.


7.3. ODPADY OPAKOWANIOWE
System gospodarowania odpadami opakowaniowymi na terenie powiatu radomskiego będzie opierać
się na następujących zasadach:

    Zrównoważonego rozwoju tzn., że przewidziane do realizacji zadania ekologiczne w sposób
    ewolucyjny i harmonijny towarzyszą rozwojowi sektora opakowaniowego;
    Zapobieganiu powstawania odpadów opakowaniowych na terenie powiatu radomskiego oraz
    ograniczenie deponowania tych odpadów na składowiskach;
    Budowie i wdrażaniu systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi bez wywoływania
    zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Przyjęte kierunki działań:

    Powiat radomski będzie brał czynny udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych mających
    na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i
    recyklingu odpadów opakowaniowych.
    Zakłada się pomoc powiatu przy działaniach mających na celu rozwój selektywnego zbierania
    odpadów opakowaniowych poprzez wspieranie akcji związanych z edukacją ekologiczną
    dotyczącą selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich późniejszego wykorzystania.
    W obecnym momencie realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
    prowadzona jest przede wszystkim na bazie odpadów, pozyskiwanych ze źródeł przemysłowych
    i handlu oraz pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Oszacowano, że około 84 %
    zebranych odpadów opakowaniowych pochodzi z handlu i przemysłu. Odpady opakowaniowe
    selektywnie zbierane w gospodarstwach domowych stanowią tylko 16 %.1. Odpady
    opakowaniowe z przemysłu i handlu charakteryzują się wysoką jakością, a koszt ich zbierania
    jest znacznie niższy niż koszt zbierania tej grupy odpadów z gospodarstw domowych. Odpady
    opakowaniowe z gospodarstw domowych pozyskuje się poprzez selektywne zbieranie oraz
    sortowanie odpadów opakowaniowych ze zmieszanego strumienia odpadów komunalnych.
    Wzrost wymaganych poziomów odzysku i recyklingu spowoduje, że konieczne jest zwiększenie
    roli selektywnego zbierania opakowań z gospodarstw domowych.
    Na terenie powiatu radomskiego przewiduje się rozbudowę systemu odzysku i recyklingu
    odpadów opakowaniowych, obejmującą działania organizacyjne podejmowane przez
    przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, organizacje odzysku, jak również
    samorządy gminne, w celu uzyskania wymaganej ilości i jakości odpadów opakowaniowych.


1
  Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2004 roku


                         113
      Opakowania z papieru: możliwość przetworzenia wymaganej ilości odpadów
      opakowaniowych przez przemysł celulozowo-papierniczy wiąże się z dostarczeniem
      selektywnie zbieranych odpadów papieru i tektury w odpowiedniej ilości, ale przede
      wszystkim jakości, co wymaga prowadzenia skutecznej wstępnej i wtórnej segregacji
      odpadów. Ponadto w celu zapewnienia zbytu na zwiększoną ilość wyrobów papierniczych
      wytworzonych z odzyskanego surowca wymaga przeprowadzania akcji informacyjnych
      i edukacyjnych.
      Opakowania ze szkła: zapotrzebowanie hut szkła oraz stacji uzdatniania stłuczki na
      stłuczkę szklaną wynosi około 300-400 tys. Mg rocznie. Wzrost poziomu recyklingu
      wymagać będzie dodatkowych zdolności przerobowych hut szkła. Dostarczane muszą być
      odpady o odpowiedniej jakości, spełniającej wymogi zakładów.
      Opakowania z tworzyw sztucznych: Recykling odpadów z tworzyw sztucznych stwarza
      sporo problemów, często z powodu poniesienia znacznie większych kosztów niż
      w przypadku innych odpadów. Często ceny uzyskiwane za tworzywa wtórne nie są
      konkurencyjne wobec cen tworzyw pierwotnych.
      Odpady metalowe: Odpady metalowe są odpadami, które łatwo można wydzielić ze
      strumienia pozostałych odpadów, zarówno w sortowniach, kompostowniach,
      jak i zakładach przeróbki mechaniczno-biologicznej i termicznego unieszkodliwiania
      odpadów. Wymagany poziom recyklingu odpadów z blachy stalowej powinien być bez
      trudu osiągnięty ze względu na wysoką cenę złomu i jego popyt. Można zauważyć,
      że aktualnie dobrze jest rozwinięty system zbierania aluminium po napojach.

Odzysk odpadów opakowaniowych może być prowadzony poprzez recykling materiałowy
i chemiczny, współspalanie oraz termiczne ich przekształcanie z odzyskiem energii. Uznanie procesu
termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii w instalacjach do termicznego ich
przekształcania za proces odzysku odpadów opakowaniowych, warunkowane jest wykorzystaniem
powstającej energii elektrycznej i cieplnej.

Jednostki samorządowe wypełniać będą zadania pomocnicze wobec zobowiązanych ustawowo
przedsiębiorców i organizacji odzysku stwarzając przede wszystkim warunki dla rozwoju selektywnej
zbiórki i odzysku oraz organizując powszechną edukację ekologiczną.

Podsumowując:

    rozwijane systemy selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych ukierunkowane
    będą przede wszystkim na odpady zaliczane do odpadów opakowaniowych,
    rozwinięta zostanie współpraca jednostek samorządowych w ramach ich właściwości
    z przedsiębiorcami dla ułatwienia realizacji zadań w zakresie odzysku odpadów
    opakowaniowych,
    wdrażane programy i akcje w zakresie edukacji ekologicznej uwzględniać będą promowanie
    selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych.


7.4. ODPADY NIEBEZPIECZNE

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi są następujące:

  1. Wspomaganie merytoryczne organizacji i rozwoju systemów zbierania odpadów
  niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa) z uwzględnieniem
  odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, w oparciu o:
   organizacje odzysku lub przedsiębiorców – wytwórców odpadów niebezpiecznych,
   placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych
    rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje, akumulatory),
   stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,


                        114
   specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia administracyjne.
  2. Prowadzenie ciągłych działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie prawidłowych metod
  postępowania z odpadami niebezpiecznymi.



7.4.1. Oleje odpadowe

W celu uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu za podstawowe zadanie należy uznać
zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych przede wszystkim za źródeł rozproszonych.
Pozyskiwanie dodatkowych ilości olejów odpadowych może być zrealizowane poprzez
zorganizowanie systemu zbierania tych olejów na poziomie gminy w Punktach Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadów (PDGO), jak również rozszerzenie sieci punktów zbierania o warsztaty
samochodowe, stacje benzynowe.

Wsparciem dla tych działań winny być działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego
postępowania z tego rodzaju odpadami.

Wytwarzane na terenie powiatu oleje odpadowe będą przekazywane przedsiębiorcom posiadającym
ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu tego rodzaju
odpadów. Ostatecznie omawiane odpady będą unieszkodliwiane w instalacjach położonych poza
terenem powiatu spełniających określone prawem wymogi i prowadzonych przez przedsiębiorców
posiadających ważne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania olejów
odpadowych.
                       115
7.4.2. Zużyte baterie i akumulatory

Ze względu na duże rozproszenie miejsc powstawania zużytych akumulatorów i baterii najbardziej
istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku. Obowiązek
odzysku z rynku małogabarytowych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty
wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przy zastosowaniu opłaty produktowej. System
zbierania zużytych akumulatorów jest regulowany ustawą z dnia 11 maja 2001 r. obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.), która wprowadza opłatę depozytową przy
zakupie akumulatora

Uzupełniającą formą systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów powinno być gromadzenie
w Punktach Zbierania Odpadów zlokalizowanych w miejscach sprzedaży wymienionych produktów.

Sprawne funkcjonowanie zaproponowanego systemu gospodarowania zużytymi bateriami
i akumulatorami, jak też osiągnięcie założonych celów w tym zakresie wymaga podjęcia przez powiat
niżej wymienionych działań:

  Wspomaganie organizowania systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów od
   mieszkańców poprzez Gminne Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów,
  Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjne dotyczące problematyki zużytych baterii
   i akumulatorów jako odpadów niebezpiecznych i sposób postępowania z nimi.


7.4.3. Odpady medyczne i weterynaryjne

Gospodarka odpadami powstającymi w placówkach służby zdrowia stanowi wyłączny obowiązek
wytwórców tych odpadów i powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi
opracowanymi na podstawie wytycznych inspekcji sanitarnej. Do systemu należy włączyć również
zbieranie przeterminowanych lekarstw od indywidualnych użytkowników.

Założeniem jest segregacja odpadów w miejscu powstawania na 3 grupy określone przez Głównego
Inspektora Sanitarnego. Odpady specyficzne winny być przechowywane w specjalnych
pomieszczeniach w temperaturze nieprzekraczającej 10°C, a ich maksymalny czas magazynowania nie
powinien być dłuższy niż 48 godzin.

Wytwarzane na terenie powiatu odpady medyczne i weterynaryjne będą przekazywane
przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
tego rodzaju odpadów. Ostatecznie omawiane odpady będą unieszkodliwiane w instalacjach
położonych poza terenem powiatu spełniających określone prawem wymogi i prowadzonych przez
przedsiębiorców posiadających ważne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie
unieszkodliwiania odpadów specyficznych. Na terenie powiatu nie przewiduje się ze względu na
rozproszenie źródeł, jak i ogólną ilość odpadów tej grupy powstania instalacji termicznego
unieszkodliwiania odpadów.

Za podstawowe zadania samorządu terytorialnego przyjęto:

  wyegzekwowanie obowiązków formalnych spoczywających na omawianej grupie wytwórców
  odpadów,
  upowszechnienie wiedzy o sposobach postępowania z odpadami wśród omawianej grupy
  wytwórców.
                        116
Dla realizacji powyższych podjęte zostaną następujące zadania cząstkowe:

  identyfikacja wszystkich wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  przygotowanie adresowanej do wszystkich wytwórców odpadów niebezpiecznych w grupie
  odpadów medycznych i weterynaryjnych (ze szczególnym uwzględnieniem drobnych wytwórców)
  informacji obejmującej:
- ogólne zasady postępowania z odpadami z tej grupy,
-    zestawienie   obowiązków   formalnych    spoczywających   na   wytwórcy
z instruktażem ich realizacji,
 przyjmowanie i weryfikacja przez właściwy organ wniosków o zatwierdzenie programów
  gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacji o wytwarzanych odpadach oraz
  o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Ze względu na charakter odpadów organ
  korzystał będzie odpowiednio z przepisu ust. 6 art. 24 ustawy o odpadach i wzywał podmioty
  składające informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
  wytworzonymi odpadami do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki
  odpadami niebezpiecznymi.
 kontrola wytwórców odpadów w zakresie spełnienia obowiązków formalnych oraz
  gospodarowania odpadami zgodnego z przepisami ustawy i zatwierdzonym programem
  gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożoną informacją o wytwarzanych odpadach
  i sposobach gospodarowania nimi.


7.4.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji

System gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji zakłada zbieranie odpadów przez
punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji legitymujące się stosownymi decyzjami
w ramach prowadzonej działalności. Z punktów tych odpady powinny trafiać do funkcjonującej
w Województwie Mazowieckim sieci stacji demontażu. Dopuszcza się także możliwość
bezpośredniego kierowania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

Biorąc pod uwagę zakres uprawnień samorządów terytorialnych w tym zakresie podstawowym
zadaniem będzie rozpowszechnianie informacji o stacjach demontażu posiadających upoważnienie
Wojewody Mazowieckiego do wydawania stosownych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu
jego wyrejestrowania.

Odpady powstające w skutek demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów, jak również inne
odpady pochodzące z napraw i eksploatacji pojazdów mechanicznych (oleje, płyny chłodnicze,
akumulatory, filtry olejowe a także zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło) będą przekazywane
przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
lub transportu tego rodzaju odpadów.


7.4.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje
zubożające warstwę ozonową)

Postępowanie z tego rodzaju odpadami regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która weszła w życie w dniu
21 października 2005 r.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany, z dniem wejścia
w życie ustawy, do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania
zużytego sprzętu. Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego
sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę
organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę                       117
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Zarówno gminna jednostka organizacyjna, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych mogą posiadać punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, o ile posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
odpadów. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest
zobowiązany do selektywnego odbierania tych odpadów. Zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany
do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli od użytkowników indywidualnych.

Za podstawowe zadanie należy uznać zorganizowanie zbiórki z rozproszonych miejsc powstawania.
Wsparciem dla tych działań winny być działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego
postępowania z tego rodzaju odpadami.

Działania dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w tym niebezpiecznych) będących
odpadami komunalnymi opisano w rozdziale 7.1. „Odpady komunalne”. Zbiórka zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych może być realizowana akcyjnie. Odpady te mogą być również
zbierane razem z odpadami niebezpiecznymi np. poprzez specjalistyczny samochód, jak również
dopuszcza się metodę bezpośredniego donoszenia do PDGO. Mieszkańcy powinni być poinformowani
o miejscu zbiórki i czasie trwania akcji.

W odniesieniu do odpadów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze to zbiórka będzie realizowana
przez dystrybutorów sprzętu elektrycznego, bezpośrednio przez zakłady demontażu lub inne
podmioty, które posiadają stosowne zezwolenie na zbieranie lub transport tego rodzaju odpadów.

Możliwa jest także organizacja wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych – realizatorzy: przedsiębiorcy (sklepy, serwisy, komisy), organizacje odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

Gmina ma obowiązek udostępniać mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty informację o znajdujących się na jej terenie zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Informacja ta powinna zawierać:

  nazwę firmy, oznaczenie jej siedziby i adres, imię, nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,
  adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów
  sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Plan zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zubożające warstwę
ozonową

Zbieranie odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych
będzie organizowane poprzez:
- selektywne zbieranie odpadów,
- bezpośrednie dostarczanie odpadów do PDGO,
- zbieranie specjalistycznym samochodem,
- odbieranie zużytych urządzeń w punktach sprzedaży .

Sposób postępowania z odpadami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową powinien
być zgodny z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm..) oraz Ustawą
o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263,
z późn. zm.).
                       118
Harmonogram działań w latach 2007-2015

             Zadanie               Okres realizacji    Jednostka
                                         odpowiedzialna
Organizacja zbierania zużytych urządzeń z gospodarstw 2007-2011         Gminy, Producenci
domowych                                    Organizacje
                                        odzysku
Monitorowanie osiągnięcia założonych poziomów odzysku 2008-2014         Urząd
i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCFC                 Marszałkowski
zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z
2007 r., Nr 109, poz. 752 w sprawie poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych)
Kampania   edukacyjno-informacyjna   w   zakresie 2007-2015       Powiaty,  Gminy,
prawidłowego postępowania ze zużytymi urządzeniami               Producenci
zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową w7.4.6. Odpady zawierające azbest

Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski”. Założeniem programu jest doprowadzenie do usunięcia w ciągu 30 lat wyrobów
zawierających azbest.

Realizacja celu strategicznego w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga
podjęcia niżej wymienionych działań:

1.  dokończenia pełnej i rzetelnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na szczeblu
   gminnym;
2.  opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu;
3.  organizacji kampanii edukacyjno – informacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania
   z wyrobami zawierającymi azbest;
4.  monitoringu usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest –
   realizatorzy organy nadzoru budowlanego,
5.  pomoc w finansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych. Źródłem
   finansowania na usuwanie azbestu może być Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony
   Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na terenie powiatu radomskiego nie przewiduje się lokalizacji składowiska odpadów niebezpiecznych
przyjmującego odpady azbestowe. Przewiduje się, że wyroby zawierające azbest będą usuwane przez
firmy posiadające zatwierdzony przez Starostę Powiatu Radomskiego program gospodarki odpadami.
Działalność w zakresie transportu odpadów również wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.
Podmioty posiadające odpowiednie pozwolenia odbierają od mieszkańców płyty eternitowe ułożone
na palecie owinięte folią i przekazują do unieszkodliwienia. Ostatecznie omawiane odpady będą
unieszkodliwiane w instalacjach położonych poza terenem powiatu spełniających określone prawem
wymogi i prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających ważne decyzje na prowadzenie
działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Orientacyjny koszt zdjęcia 1 m2 płyt eternitowych wynosi 25 - 30 zł/m2. Koszt ten obejmuje zdjęcie
płyty, zabezpieczenie do transportu, koszty składowania, opłatę za korzystanie ze środowiska opłacaną
marszałkowi województwa. Do tego dochodzą koszty transportu - około 3 zł/km.
                        119
Możliwe jest zamówienie kompleksowej usługi polegającej na wymianie płyt eternitowych na inny
materiał. Koszt wymiany wynosi około 100 zł/m2 - obejmuje usunięcie azbestu i założenie płyty. W tej
cenie jest też uwzględniony koszt nowej płyty.

Skuwanie natrysku azbestowo-cementowego (torkretu) jest znacznie droższe (35 do 75 zł za 1 m2).
Ceny powyższe obejmują wszystkie czynności związane z usuwaniem azbestu i z reguły mogą być
negocjowane. W sprzyjających warunkach, w zależności od warunków lokalnych, możliwe są upusty
w wysokości nawet 20 – 25%.

Ze względu na określone przepisami warunki składowania koszty są stosunkowo wysokie
i w zależności od ilości składowanych odpadów wynoszą najczęściej od 400 do 1200 zł za tonę.

Rozwiązaniem może być program kredytowy oferowany przez Bank Ochrony Środowiska. W ramach
tego programu udzielane są, na bardzo korzystnych warunkach (0,4 stopy redyskontowej weksli, nie
mniej jednak niż 3%), specjalne kredyty ekologiczne na usuwanie wyrobów azbestowych. Kredyt
udzielany jest osobom fizycznym, przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego na
pokrycie kosztów demontażu i rozbiórki elementów budowlanych oraz odbioru transportu
i składowania odpadów zawierających azbest. Minimalna kwota kredytu wynosi 3 tys. zł (kwota
maksymalna to 500 tys. zł) i nie może przekroczyć kosztów brutto wszystkich czynności
wymienionych powyżej. Szczegółowe warunki udzielenia kredytu ustalane są z Bankiem.
Istotą tego projektu jest jednak to, że Bank udziela kredytu w formie bezgotówkowej, na zasadzie
porozumienia trójstronnego, gdzie stronami są kredytobiorca, bank oraz wyspecjalizowane
przedsiębiorstwo wykonujące usługę. Pieniądze otrzymuje bezpośrednio przedsiębiorca wykonujący
usługę, po dostarczeniu faktury potwierdzonej przez kredytobiorcę, protokołu odbioru robót oraz kopii
karty przekazania odpadu potwierdzającej, że azbest został prawidłowo zagospodarowany.
Wykonawcą usługi objętej takim sposobem kredytowania mogą być wyłącznie firmy, które podpisały
odpowiednią umowę z Bankiem. Przed podpisaniem umowy o współpracy Bank dokonuje weryfikacji
przedsiębiorcy.


7.4.7. Odpady zawierające PCB

Na terenie powiatu radomskiego nie zinwentaryzowano do tej pory odpadów zawierających PCB.
W przypadku, gdyby sytuacja ta uległa zmianie, proponuje się przyjęcie następujących zasad
postępowania:

  1. Unieszkodliwianie odpadów PCB powinno odbywać się poprzez ich spalanie w spalarniach
    odpadów. Dopuszcza się jako metody unieszkodliwiania PCB także procesy D8, D9, D12
    i D15 (wymienione w załączniku 6 do ustawy o odpadach).
  2. Proponowany system postępowania z odpadami zawierającymi PCB jest zgodny z systemem
    zaproponowanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007
    – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015. Jest on związany z prowadzeniem działań
    w zakresie zbierania, demontażu i unieszkodliwiania odpadów PCB.
  3. Konieczne będzie wdrożenie akcji i programów edukacyjno – szkoleniowych w zakresie
    prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB skierowanych do
    przedsiębiorców, a w szczególności do małych firm, na terenie których stwierdzone zostaną
    urządzenia lub odpady zawierające PCB.
  4. Wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do
    30 czerwca 2010 r.;
1.  sukcesywne usuwanie z odpadów PCB oraz unieszkodliwianie PCB, albo jeśli usunięcie PCB
   jest niemożliwe, unieszkodliwianie tych odpadów nie później niż do 31 grudnia 2010 r.;
2.  unieszkodliwianie odpadów PCB w kraju lub zagranicą;
3.  monitoring prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB;
                        120
4.  organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie
   podlegają inwentaryzacji - utworzenie baz informacyjnych zawierających dane dotyczące ilości
   i miejsc występowania PCB oraz o ilości i miejscach występowania wykorzystywanych PCB;
5.  wsparcie finansowe dla inwestycji dotyczących eliminacji i unieszkodliwiania PCB;
6.  udział jednostek administracji publicznej w finansowaniu usuwania i unieszkodliwiania
   odpadów PCB, dla których nie można ustalić właścicieli.
W oparciu o zapisy zawarte w Planie dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających
PCB (Ministerstwo Środowiska , Warszawa 2005) sformułowano następujące zadania:
 Aktualizacja inwentaryzacji PCB i urządzeń zawierających PCB o stężeniach większych lub
  równych 0,05% i w ilościach większych lub równych 5 dm3.
 Powołanie na szczeblu centralnym jednostki koordynującej działania i monitorującej postęp
  eliminacji urządzeń zawierających PCB ze środowiska.
 Prowadzenie Bazy Danych PCB
 Zrealizowanie niezbędnego zakresu badań techniczno-ekonomicznych koniecznych do
  poprawnego określenia skutków ekologicznych i ekonomicznych przewidywanych do realizacji
  zadań inwestycyjnych, obejmujących analizę możliwości i celowości:
      o Budowy obiektów do dekontaminacji urządzeń zanieczyszczonych PCB,
      o Eksportu ww. odpadów za granicę w oparciu o zgodę Głównego Inspektoratu
        Ochrony Środowiska w celu ich termicznego unieszkodliwienia w specjalistycznych
        instalacjach,
      o Wykorzystania alternatywnych technologii unieszkodliwiania PCB.
 Analiza możliwości identyfikacji i inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB o stężeniach
  powyżej 0,005%.
 Organizacja punktów zbierania drobnych urządzeń i odpadów zawierających PCB powyżej
  0,005% znajdujących się u osób fizycznych.
 Uruchomienie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego
  postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB.
   posiadacze
               posiadacze
               niebędący           małe             duże
     PCB
             przedsiębiorcami      przedsiębiorstwa       przedsiębiorstwa
   zbieranie
                   firmy uprawnione do doprowadzenia
    PCB
                    działalności w zakresie zbierania
                         odpadów PCB
   dekonataminacja
    demontaż,
                  firmy prowadzące działalność w zakresie demontażu i
                    dekontaminacji urządzeń zawierających PCB
   unieszkodliwianie
                                          eksport odpadów
              unieszkodliwianie                   stałych zagranicę
              odpadów ciekłych w
             instalacjach krajowych
                            121
   Rysunek 8. System gospodarowania odpadami zawierającymi PCB (w oparciu o „Postępowanie
 z odpadami PCB w świetle wymogów Konwencji Sztokholmskiej” W. Bogutyn; materiały dostępne na
             stronie: http://ks.ios.edu.pl/gef/docum_proj_pl.php)
7.5. ODPADY POZOSTAŁE

7.5.1. Zużyte opony

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarki zużytymi oponami wymaga realizacji
następujących zadań:

1.Rozwój systemu selektywnego zbierania zużytych opon

System selektywnego zbierania opon jest już w dużej mierze ukształtowany. Konieczne jest jego
rozwinięcie, docelowo do objęcia swoim zasięgiem 100% wytwórców odpadów, w oparciu
o funkcjonujące organizacje odzysku, stowarzyszenia producentów i importerów opon oraz podmioty
zajmujące się odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem gumy. System zbierania powinien być
doskonalony pod kątem zbierania zużytych opon od mieszkańców oraz od małych i średnich
podmiotów gospodarczych.

Konieczna jest intensyfikacja kontroli i egzekucji nakazu ewidencji powstających odpadów
i sposobów gospodarowania nimi w podmiotach zajmujących się wymianą lub naprawą opon.
                       122
7.5.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
   infrastruktury drogowej

Osiągnięcie założonych celów w zakresie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymaga realizacji następujących zadań:

1. Selektywne zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów remontowych, budowlanych
i z demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na miejscu wytwarzania.

Obowiązek selektywnego zbierania i transportu odpadów z grupy 17 spoczywa na wytwórcach
odpadów (firmy budowlane, remontowe, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace budowlano -
remontowe). Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie określonych działań innym firmom, o ile
posiadają one stosowne zezwolenia. Zaleca się już na placu budowy magazynować w oddzielnych
miejscach wstępnie posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do
zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowiska. Odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych wytwarzane w gospodarstwach domowych będą odbierane lub przewożone do
podmiotów zajmujących się ich odzyskiem lub do lokalnej zbiornicy odpadów.


7.5.3. Komunalne osady ściekowe

Wymagania jakościowe i warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów
ściekowych zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r.
w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Działania zmierzające do realizacji celów skupiać się będą na:

  zobligowaniu wszystkich wytwórców osadów ściekowych do przekazywania odpowiednim
  jednostkom kontrolnym zbiorczych zestawień dotyczących prowadzonej gospodarki osadami,
  intensyfikacji działań edukacyjno – informacyjnych dla rolników, pracowników administracji
  gmin oraz ogółu społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z osadami ściekowymi,
  prowadzenie akcji promocyjnych dotyczących stosowania osadów ściekowych i preparatów
  tworzonych na ich bazie w rolnictwie oraz kształtowaniu nowych walorów użytkowych
  zdegradowanych lub zdewastowanych terenów. Akcje takie mają także na celu przełamanie
  istniejących barier psychologicznych i błędnych stereotypów związanych ze stosowaniem osadów
  ściekowych i kompostu z osadów w celach przyrodniczych,
  objęcie monitoringiem realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań
  fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych osadów, celem osiągnięcia przez osady ściekowe
  właściwych parametrów dla późniejszego ich wykorzystania do celów rolniczych, przyrodniczych
  czy rekultywacji terenów zdegradowanych,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2005 roku w sprawie kryteriów
dopuszczenia odpadów do składowania (Dz. U. Nr 186, poz. 1553), komunalne osady ściekowe nie
spełniają warunków, które dopuszczają ich deponowanie na składowiskach. Wobec powyższego,
wszystkie wytwarzane osady (jak również nagromadzone dotychczas na terenach oczyszczalni)
skierowane zostaną unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach. Preferowane będą procesy
termicznego przekształcania oraz kompostowanie. Osady o dobrych parametrach jakościowych będą
mogły znaleźć zastosowanie w rolnictwie – dotyczyło to będzie głównie osadów powstających na
terenie małych aglomeracji.
                         123
7.5.4. Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne

Podkreślić należy, iż w przypadku tego segmentu wszelkie działania związane z postępowaniem
z odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego spoczywają na posiadaczach (w tym wytwórcach)
odpadów, a więc na poszczególnych podmiotach gospodarczych.

W rozumieniu ustawy o odpadach przez posiadacza odpadów rozumie się: „każdego, kto faktycznie
włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną); domniemywa się, ze władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na nieruchomości”.

Natomiast jako wytwórcę odpadów ustawa określa: „każdego, którego działalność lub bytowanie
powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie
lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów”.

Każdy posiadacz (lub wytwórca) tego rodzaju odpadów posiada pewną swobodę wyboru metody ich
zagospodarowania, z wyłączeniem tych odpadów, w odniesieniu do których ustawa o odpadach
narzuca określone sposoby postępowania (oleje odpadowe, odpady medyczne, weterynaryjne
i zawierające PCB, baterie i akumulatory). Jedynymi ograniczeniami w tym zakresie są przepisy
prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne.

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących
założeniach:
   gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe
    sektory działalności,
   wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują ze sobą w celu uzyskania jak
    największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,
   rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia
    przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami,
    oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku
    i unieszkodliwiania odpadów,
   organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój
    i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno
    – edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla
    zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, udzielanie stosownych
    opinii.

Zadania, jakie należy wykonać dla osiągnięcia zamierzonego celu są następujące:

  Wspieranie i promowanie wdrażania w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej
  Produkcji oraz norm serii ISO 14000,
  Dążenie do zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości
  i samowystarczalności, poprzez system decyzji i pozwoleń,
  Umożliwienie sukcesywnego wykorzystanie nagromadzonych wcześniej odpadów.
  Wspieranie przekształcenia zamykanych składowisk w inne obiekty związane z gospodarką
  odpadami, także komunalnymi (np. punkty zbierania, segregacji, przeładunku odpadów, odzysku
  i unieszkodliwiania).
  Promowanie proekologicznych innowacji technologicznych w gospodarce odpadami w drodze
  wspierania targów ekologicznych i branżowych, wydawnictw specjalistycznych, baz danych na
  temat krajowych i zagranicznych technologii gospodarki odpadami.
  Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji oraz utrwalanie prawidłowych postaw
  obowiązków zakresie wypełniania obowiązków z dziedziny gospodarki odpadami, szczególnie
  u wytwórców i posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami.
                        124
  Kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do
  unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów
  ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami (w tym prowadzenie baz danych
  o odpadach),           8. PROGRAM PROMOCJI I EDUKACJI
Realizacja celów i zadań zamierzonych w planie gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów, wymaga zaangażowania i świadomego podejścia mieszkańców
(zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych), a także działających na terenie gminy podmiotów
gospodarczych – wytwórców odpadów. W tym celu przedstawiono program promocji i edukacji
w zakresie gospodarki odpadami, który proponuje metody kształtowania społecznej świadomości
ekologicznej.

Świadomość ekologiczna mieszkańców stanowi przede wszystkim podstawę do stworzenia
płaszczyzny porozumienia pomiędzy władzami a społeczeństwem. Mając na uwadze wielość
przedsięwzięć, jakie winny zostać podjęte w bliższej lub dalszej perspektywie należy zauważyć,
iż prowadzenie edukacji ekologicznej wśród wszystkich grup mieszkańców może przyczynić się do
stworzenia odpowiedniego fundamentu dla prowadzenia dialogu i odpowiedniego odbioru przez
społeczeństwo proponowanych rozwiązań, a następnie ich szybszej i sprawniejszej realizacji.

Podkreślenia wymaga, iż prowadzenie edukacji ekologicznej jest procesem ciągłym, przynoszącym
prawdziwe efekty dopiero po kilku lub kilkunastu latach. Możliwe jest jednak osiągnięcie
zadowalających efektów nawet w okresie 2-3 lat, jeśli jest ona właściwie adresowana i poparta przez
instytucje oraz osoby uznawane w społeczności za autorytety.

Celem nadrzędnym programu edukacji ekologicznej jest zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów
surowców wtórnych oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

2. kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa powiatu
  w odniesieniu do gospodarki odpadami,
3. podniesienie wśród mieszkańców powiatu świadomości i wrażliwości na sprawy związane
  z ochroną środowiska,
4. upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat
  możliwości odzysku odpadów i płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych,
5. kontynuację edukacji na temat gospodarki odpadami w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich
  szczebli,
6. włączenie tematyki gospodarowania odpadami do działań i projektów realizowanych przez
  różnego rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze,
7. włączenie tematyki gospodarowania odpadami do artykułów prasowych i różnego rodzaju
  publikowanych biuletynów.

Jednym z podstawowych zadań niezbędnych do wykonania programów edukacji ekologicznej jest
określenie grup celowych, do których chce się dotrzeć. Głównym adresatem programu promocji
i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest społeczeństwo powiatu. Kluczową grupą jest młodzież
szkolna i dzieci, gdyż wykazują się oni największą percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto
stanowią ważną grupę konsumencką. Akcją informacyjną powinien być objęty również szeroki krąg
osób zajmujących się obecnie sprawami gospodarki odpadami w urzędach, instytucjach i zakładach,
a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: pozarządowych
organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, nauczycieli, radnych i członków zarządu różnych szczebli
administracji samorządowej.                        125
Ważnym elementem jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańców należy zachęcać
do prowadzenia selektywnej zbiórki w domu - segregacja odpadów u „źródła” przynosi bowiem
najlepsze efekty. Zachowanie takie powinno być dodatkowo wzmacniane przez bodźce ekonomiczne,
polegające np. na zmniejszeniu stawki za odbiór posegregowanych odpadów.

W zależności od przyjętego systemu zbiórki odpadów należy przede wszystkim zwracać uwagę na
pozytywne efekty ekologiczne. Niezbędne wydaje się większe zaangażowanie autorytetów i władz
lokalnych.

W programach edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży selektywna zbiórka powinno stać się
jednym z dominujących elementów. Realizacja tego celu jest dosyć łatwa i mało kosztowna. Można
np. na terenie każdej ze szkół w gminie postawić zestaw pojemników do selektywnej zbiórki
surowców opakowaniowych. Dzięki temu dzieci będą się w szkole dowiadywać o potrzebie
prowadzenia selektywnej zbiórki i będą mogły obserwować, iż odpady te rzeczywiście odbierane są
jako surowce wtórne.

Właściwa realizacja działań związanych z edukacją ekologiczną na terenie powiatu wymaga realizacji
następujących zadań:

1. Przygotowanie operacyjnego Programu Edukacji Ekologicznej obejmującego działania
ukierunkowane na wszystkie grupy wiekowe.
W Programie tym winny znaleźć się zarówno ramy programowe, jak również propozycje materiałów
edukacyjnych do wykorzystania w trakcie zajęć. Ponadto, Program należy uzupełnić o konspekty
metodologiczne dla nauczycieli oraz materiały do prowadzenia zajęć.

2. Organizacja szkoleń dla pracowników administracji samorządowej oraz nauczycieli
prowadzących zajęcia edukacji ekologicznej.
Należy przeprowadzić cykl szkoleń dla pracowników samorządowych poświęconych umiejętnościom
prezentacji najważniejszych problemów ekologicznych miasta, z udziałem specjalistów
zorientowanych w metodach prezentacji i przekazywania informacji. W pierwszym rzędzie
szkoleniem objęci być winni przedstawiciele gminy odpowiedzialni za udostępnianie przedmiotowych
danych społeczeństwu. Grupa ta liczyć powinna ok. 2- 4 osób. Ponadto, należy przeprowadzić
szkolenia dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami dla nauczycieli, którzy będą prowadzić
odpowiednie zajęcia dla dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie akcji informacyjnych dla mieszkańców.
Dotyczy to szczególnie akcji propagujących racjonalną gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę
oraz np. prowadzenie przydomowych kompostowników. Promocja będzie zorganizowana przy
zastosowaniu form oświatowych, kulturalnych i reklamowych.

Formy oświatowe

-  Prowadzenie działań oświatowo - informacyjnych w formie lekcji, gawęd, prelekcji ekologicznych
  według przyjętego uprzednio standardu dydaktycznego uwzględniającego lokalny wymiar
  problemu segregacji odpadów i zróżnicowanie wiekowo - edukacyjne odbiorców.
-  Konkurs wiedzy ekologicznej na temat segregacji odpadów.
-  Wycieczki obrazujące w sposób bezpośredni potrzebę selekcji odpadów: Zakład Utylizacji
  Odpadów, składowisko odpadów i inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
-  Wykonanie strony internetowej, informującej o działaniach ekologicznych na terenie gminy.
-  Spotkanie z profesjonalnymi ekologami zajmującymi się tematem segregacji odpadów.
                        126
Formy kulturalne

1. Konkursy plastyczne dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej
  z wystawami prac w poszczególnych przedszkolach i szkołach.
2. Plenerowa akcja plastyczna z udziałem przedszkolaków lub uczniów zorganizowana oddzielnie
  lub połączona z obchodami np. Dnia Ziemi czy akcji „Sprzątanie Świata”.
3. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych (np. konkurs na plakat
  zachęcający do selekcjonowania odpadów).
4. Projekcje filmów fabularnych (tzw. kulturowych) lub dokumentalnych mówiących o potrzebie
  ochrony środowiska i segregacji odpadów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Formy reklamowe

Działania reklamowe mają na celu zwiększenie znajomości nowego sposobu postępowania
z odpadami, a zarazem zaznajomienie z nowymi pojemnikami (workami) na odpady. Działania te
polegać będą na nakłanianiu mieszkańców do wypróbowania nowego rodzaju segregacji odpadów.
Działania reklamowe muszą przenikać wspomniane wcześniej formy oddziaływań kulturalnych
i oświatowych.

Akcja promocji powinna się rozpocząć od opracowania strategii reklamowej podporządkowującej
pozostałe podmioty zaangażowane w oddziaływania społeczne tj. przedszkola, szkoły, placówki
kulturalne. Należy zatem opracować odpowiednie materiały i formy reklamowe wykorzystywane
następnie w działaniach oświatowo-kulturalnych. Są to:

-  broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie,
-  artykuły i reklamy w prasie lokalnej,
-  plakaty (także typu out door tj. wielkoformatowe), stickersy czyli nalepki, ulotki,
-  logo, hasła reklamowe promocji,
-  reklama nowych usług na i w środkach komunikacji i transportu,
-  spotkania publiczne dla ogółu mieszkańców, prezentujące nowe formy działania w zakresie
   gospodarki odpadami.

Należy przyjąć, że akcja promocyjno-edukacyjna musi być kontynuowana.


  9. OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SŁUŻĄCYCH
  REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW W PLANIE GOSPODARKI
             ODPADAMI

9.1. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za pomocą środków
pochodzących ze źródeł publicznych oraz ze źródeł prywatnych, które stanowią środki własne
inwestorów, powiększone o komercyjne kredyty bankowe oraz. Do źródeł publicznych należą: budżet
państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.
Ponadto, inwestycje w tej dziedzinie mogą wspierane być przez niezależne instytucje finansowe,
organizacje międzynarodowe, fundacje czy towarzystwa leasingowe. Możliwe jest również łączenie
środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji
przez samorządy terytorialne i podmioty prawne.

Przedstawione zadania strategiczne w zakresie poprawy stanu gospodarki odpadami mogą być
finansowane z następujących źródeł:
                       127
-  środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacje i pożyczki,
-  środki Wojewódzkiego, Powiatowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej, dotacje, dopłaty i pożyczki,
-  kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do
  oprocentowania lub ze środków donatorów, pożyczki, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,
-  kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju -
  EBOiR, Bank Światowy),
-  Fundusz Spójności Unii Europejskiej,
-  Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (www.funduszestrukturalne.gov.pl),
-  Mechanizm FinansowyEuropejskiego Obszaru Gospodarczego UE,
-  Norweski Mechanizm Finansowy,
-  zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe
  (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),
-  fundusze własne inwestorów,
-  leasing.

Środki finansowe UE

Aktualnie istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy
Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej
i lokalnej). Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze wspomnianych funduszy określa
Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi
wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede
wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy
selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie),
systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły także środki
prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji.
Koordynatorem Funduszu Spójności jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
(MGPiPS).

Pomoc finansowana ze środków funduszy strukturalnych w okresie 2005-2006 będzie zachowywać
czasową ważność w okresie pomiędzy 2005 a 2008 r. Wymieniony okres 2005-2006 wskazuje jedynie
taką przestrzeń czasową, podczas której będzie można zawierać zobowiązania lub podpisywać
kontrakty. Po 31 grudnia 2006 dalej będzie można wykonywać działania, realizować projekty czy
dokonywać płatności, jednak nie później niż do 31 grudnia 2008, zawsze w oparciu o kontrakty czy
zobowiązania zawarte legalnie do dnia 31 grudnia 2006 r.

Najważniejszym źródłem pozyskania funduszy na realizację inwestycji w zakresie gospodarki
odpadami jest Fundusz Spójności. W ramach tego funduszu, dla ustanowionego przez polski rząd,
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w Priorytecie II – Gospodarka Odpadami
i Ochrona Powierzchni Ziemi, przeznaczono środki finansowe w postaci pomocy bezzwrotnej na
kwotę 1 107,65 mln euro. Beneficjentami tego funduszu mogą być jednostki samorządu terytorialnego
i ich związki lub podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST. Projekty finansowane
muszą obejmować minimum 150 tys. mieszkańców. Maksymalny stopień dofinansowania wydatków
kwalifikowanych może wynieść 85% projektu. W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będące instytucją zarządzającą powyższym
programem, opracowało listę inwestycji priorytetowych, tzw. „listę indykatywną”, która została
przekazana do Brukseli. Na liście znajdują się dwa projekty dla Województwa Mazowieckiego –
program gospodarki odpadami dla M. st. Warszawy (155 mln euro), oraz program gospodarki
odpadami Związku Gmin „Czyste Mazowsze” (25 mln euro).
                       128
Mniejsze projekty gospodarki odpadami obsługujące poniżej 150 tys. mieszkańców, mogą być
finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). W oparciu o środki Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje możliwość realizacji projektów dla gmin wiejskich i gmin
miejskich liczących poniżej 5 tys. mieszkańców.

Niektóre działania w zakresie gospodarki odpadami (np. recyklingu), mogą być dofinansowane
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Należy mieć na uwadze, że środki przeznaczone na gospodarkę odpadami
w tych funduszach są relatywnie niewielkie.

Fundusze strukturalne UE a przedsiębiorców

Podstawowym instrumentem     finansowania  inwestycji  związanych  z  ochroną  środowiska
w grupie przedsiębiorców jest

„Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006”.
Priorytet 2: Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym
Rynku Europejskim,
Działanie 2.4: Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska.

Opracowanie na podstawie wstępnych propozycji szczegółowych rozwiązań w zakresie działania 2.4.
Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Odbiorcy (projektodawcy):
• Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Rodzaj działań finansowanych w ramach programu związanych z gospodarką odpadami:

Poddziałanie 2.4.4. Wsparcie dla      przedsiębiorstw w  zakresie  gospodarki  odpadami
przemysłowymi i niebezpiecznymi:

Celem jest wsparcie działań inwestycyjnych, a także operacyjnych służących zapewnieniu
prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi,
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można
zapobiec poprzez zmiany technologiczne, czy też zmiany technik operacyjnych.

Rodzaje wspieranych projektów:

-  budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe,
  zgodnie z Krajowym i wojewódzkimi, a także lokalnymi planami gospodarki odpadami,
  dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania
  podobnych typów odpadów,
-  rozbudowa i modernizacje urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po substancjach
  niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw,
-  tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza odpadów
  niebezpiecznych (np. poprzez ich odwadnianie, zagęszczanie, segregację, neutralizację itp.),
  ułatwiające ich magazynowanie oraz transport, a następnie odzysk lub unieszkodliwianie
  w instalacjach do tego przeznaczonych,
-  tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego tymczasowego magazynowania odpadów
  przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub
  unieszkodliwiania,
-  tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania wytwarzania oraz
  segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych.


                        129
Fundusze ekologiczne

Funkcjonujący w Polsce system funduszy ekologicznych obejmuje: Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).

Fundusze ekologiczne służą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, zgodnie z celami wskazanymi w cytowanej wyżej ustawie. Podstawowymi
źródłami zasilania wymienionych funduszy są środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za
naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy są też dobrowolne
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy
z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy
Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną. Fundusze gminne i powiatowe są
funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Inną formą finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jest
zagraniczna pomoc finansowa udzielana z fundacji i programów pomocowych takich jak:

-  fundacja EkoFundusz,
-  fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności,
-  fundacja ISPA.
-  oraz banki wspierające inwestycje ekologiczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych
dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka
Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne
Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista
przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska
przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi
programami priorytetowymi:

-  rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska federacji rosyjskiej, wojsko polskie
  i przemysł,
-  likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,
-  unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom,
  płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie
  olejów przepracowanych,
-  przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów
  niebezpiecznych,
-  realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych
  (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów
  zagospodarowywania osadów ściekowych).

W Narodowym Funduszu obowiązują następujące formy dofinansowania:

-  pożyczki,
-  pożyczki płatnicze,
-  kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu,


                        130
-  dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,
-  dotacje,
-  umorzenia.
Wysokość dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona od efektywności
wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu
ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i kredytów generalnie nie
może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane,
pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów.
Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do
oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą
Funduszu.

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się:

-  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
-  administracja państwowa,
-  przedsiębiorcy,
-  jednostki szkolnictwa wyższego,
-  jednostki organizacyjne ochrony środowiska,
-  organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
-  osoby fizyczne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu
dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych
z przygotowaniem inwestycji oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

W Funduszu obowiązują następujące formy finansowania:
- pożyczki,
- dotacje,
- dopłaty do kredytów bankowych.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane pożyczki udzielane na
preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia pożyczek. Dotacje mogą być
udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery
budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie
ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

Pomoc ze środków Funduszu może być udzielona wszelkim podmiotom realizującym zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć
na wniosek spełniający wymagania formalne.

Powiatowy i gminy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa
przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych i powiatowych.

Środki gminnych funduszy, zgodnie z art. 406 ww. ustawy, przeznaczone są na:
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
  rozwoju,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,


                        131
-  wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także
  systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
-  realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska
  i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów
  małej retencji wodnej,
-  urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
-  realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
-  wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
-  profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów
  jakości środowiska,
-  wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania
  bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
-  wspieranie ekologicznych form transportu,
-  działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza
  i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami
  ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy
  o ochronie przyrody,
-  inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
  wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska,
-  realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,
-  inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
  wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania
środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie
przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji
polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia.
EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln
USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010. Po 2009 roku nie będzie już można ubiegać się o środki
z EkoFunduszu.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

-  tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania
  odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
-  przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach
  przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego
  rodzaju,
-  rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla
  zdrowia ludzi lub świata przyrody.

Zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

-  wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,
-  uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,
-  szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

Do 2003 roku EkoFundusz udzielał wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także
preferencyjnych pożyczek. Od 2004 roku nastąpiła zdecydowana koncentracja środków na projektach
niekomercyjnych. Oznacza to całkowite wycofanie się z udziału w inwestycjach charakteryzujących
się wysoką opłacalnością. Zmiana ta wynika z konieczności pomocy inwestorom, dla których dotacja
częstokroć stanowi o powodzeniu planowanego przedsięwzięcia niekomercyjnego, mającego na celu
jedynie względy ochrony środowiska. Drugą istotną zmianą w porównaniu z latami poprzednimi


                        132
będzie zmniejszenie udziału dotacji EkoFunduszu w całkowitych kosztach projektów. EkoFundusz nie
dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia
wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja
może pokryć do 50% kosztów, a dla przedsiębiorców dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do
30% kosztów. EkoFundusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące
w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Z dotacji EkoFunduszu nie mogą korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują się do otrzymania
dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Natomiast z pomocy
EkoFunduszu mogą korzystać:

-  przedsiębiorcy,
-  samorządy,
-  inne podmioty (instytucje charytatywne, wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne itp.
  podmioty, nie będące przedsiębiorcami w myśl ustawy Prawo działalności gospodarczej, (Dz. U.
  Nr 101, poz. 1178).

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Gmina, jako podmiot prawny ma możliwość do zaciągania zobowiązań finansowych, w celu
sfinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury i usług publicznych. Zdolność ta jest jednak
ograniczona.

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących
ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowisk odpadów i innych
obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem
odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty
z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane
w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok. BOŚ udziela również
kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to:

-  Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
-  Polski Bank Rozwoju S.A.,
-  Bank Światowy,
-  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.     10. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI
    ZAMIERZONYCH CELÓW WYZNACZONYCH W PLANIE
           GOSPODARKI ODPADAMI
Zbieranie wyników działań w sposób określony przepisami prawnymi (forma, tryb i terminy
przekazywania do wojewódzkiej bazy danych o gospodarce odpadami) oraz zapisywanie tych
informacji w bazie danych składa się na system monitorowania gospodarki odpadami, natomiast
porównanie tych wyników z wartościami wskaźników kontrolnych  na system oceny realizacji
zamierzonych celów. Monitorowanie realizacji planu umożliwia ocenę prawidłowości i efektywności
działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.


10.1. OPINIOWANIE PROJEKTU PLANU
Zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez zarząd
województwa oraz organy wykonawcze gmin powiatu. Organy te udzielają opinii w terminie nie


                       133
dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się
za opinię pozytywną.


10.2. NADZÓR I KONTROLA NAD WYKONANIEM USTALEŃ PLANU
Działania w ramach i nadzoru kontroli będą z jednej strony źródłem dodatkowych informacji o stanie
gospodarki odpadami, z drugiej instrumentem egzekwowania postępowania z odpadami zgodnego
z prawem ogólno obowiązującym i miejscowym.

Dla wyegzekwowania realizacji obowiązków wykorzystane zostaną wszystkie możliwości prawne
wynikające wprost z ustawy o odpadach oraz z przyjętych regulacji prawa miejscowego.
Dla zwiększenia skuteczności działań kontrolnych w aktywny sposób zostanie wykorzystana
możliwość współdziałania z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Podstawowe informacje o odpadach są gromadzone w bazach danych, prowadzonych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie oraz Główny Urząd Statystyczny. Bazy te stanowią podstawowe źródła informacji
potrzebnych do opracowywania, wdrażania i oceny realizacji zamierzonych w planie celów
gospodarki odpadami.

Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów
niebezpiecznych, jest obowiązany każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne
potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty
zajmujące się ich odbieraniem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem tych odpadów.
System ewidencji opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów.
Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w przepisie wykonawczym do ustawy –
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213).


10.3. SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW WE WDRAŻANIU PLANU
Ustawa o odpadach stanowi, iż:

  plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata,
  co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty planów składają sprawozdanie z realizacji
  planu organom uchwalającym plany (w przypadku powiatu sprawozdanie sporządzą zarząd
  powiatu, a następnie przedkłada go radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia
  30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego).

Zaznaczenia wymaga, iż ustawodawca nakreślił nieprzekraczalne ramy czasowe cykliczności oceny
i weryfikacji, zaś powinna się ona dokonywać w miarę potrzeby, która to może być stwierdzona na
podstawie bieżącego monitoringu i realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych.

Następne sprawozdanie Starostwa Powiatu Radomskiego złoży do dnia 30 czerwca 2009 roku, a okres
sprawozdawczy będzie obejmował lata 2007 - 2008.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego planu gospodarki odpadami obejmie:

  ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,
  sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,
  zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,
  sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć,                        134
  podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji planu.

Ocenę realizacji celów wskazanych w gospodarce odpadami na terenie powiatu radomskiego
prowadzić się będzie w oparciu o:
 porównanie wskaźników przedstawionych w poniższej tabeli, odpowiadających założonym
  w planie celom,
 ocenę dynamiki zmian poszczególnych wskaźników przedstawionych w poniższej tabeli
  w poszczególnych latach,
 ocenę stopnia realizacji zadań zapisanych w planie, w oparciu o sprawozdania z realizacji
  gminnych planów gospodarki odpadami oraz informacje uzyskane z poszczególnych instytucji,
  urzędów lub resortów.

Podstawowymi źródłami informacji niezbędnymi do dokonania przedmiotowej oceny, będą:
 wojewódzka baza danych, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzona przez
  marszałka województwa, tworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
  o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37) oraz rozporządzeń do
  ustawy,
 sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami jednostek administracyjnych
  wchodzących w skład powiatu radomskiego,
 źródła administracyjne lub inne np., wynikające ze zobowiązań sprawozdawczych (m.in. decyzje
  w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje o wytwarzanych odpadach oraz
  o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych
  z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub
  transportu odpadów), tworzonych w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
  o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37, art. 17 – 33), oraz zapisy
  rozporządzeń do ustawy,
 informacje zbierane przez inspekcję ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu
  środowiska w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.
  z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.),
 badania statystyczne (w szczególności Głównego Urzędu Statystycznego) oraz procedury ocen
  statystycznych na podstawie próbek lub estymatorów związanych z odpadami,
 przyjęte wskaźniki dotyczące ilości i jakości odpadów,
 połączone powyższe metody.

Dane dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi gromadzone są na
podstawie sprawozdań, które do Marszałka Województwa Mazowieckiego składają producenci,
importerzy lub eksporterzy opakowań oraz przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy
opakowania i organizacje odzysku. Należy wziąć pod uwagę, że przedsiębiorcy i organizacje składają
sprawozdania marszałkowi właściwemu miejscowo ze względu na ich siedzibę lub miejsce
zamieszkania, zaś przekazywane informacje nie wskazują terytorialnie na miejsce wprowadzenia
opakowań bądź odzysku odpadów opakowaniowych.


10.5. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANU
Szczególnie ważne w prowadzeniu procesu monitoringu planu będą następujące zagadnienia:

1. Zakres wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków nałożonych przez art. 5
  ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz.U z 2005 r. Nr 236 poz. 2008), tj.:
   wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
    utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
   zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie
    z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 4 powyższej
    ustawy, oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy


                         135
    i przepisami odrębnymi za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy, na podstawie
    umowy.
2. Zakres objęcia wytwórców odpadów ze sfery drobnej i średniej przedsiębiorczości oraz instytucji
  ustawowym systemem reglamentacji i ewidencjonowania, w tym przede wszystkim realizacji
  przez tę grupę odbiorców obowiązków określonych w art. 17 ust. 1, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 b
  ustawy o odpadach, tj.:
   uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub
    przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
    wytworzonymi odpadami, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów,
   prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem
    odpadów i listą odpadów niebezpiecznych,
   sporządzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach
    gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
    i unieszkodliwiania tych odpadów i przekazywanej właściwemu marszałkowi województwa.

Ocena wykonania zadań wyznaczonych w Planie przebiegać będzie w oparciu o analizę wskaźników
efektywności realizacji wytyczonych działań i zadań. Wartości wskaźników określa plan wyższego
szczebla (dla planu powiatowego – plan wojewódzki).

Tabela 48. Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami
dla powiatu radomskiego celów i zadań
L.p.                   Nazwa wskaźnika                   Jednostka
                         Ogólne
1.   Masa odpadów wytworzonych – ogółem                            Mg
2.   Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)     %
3.   Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu             %
4.   Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem
                                                 %
    energii
5.   Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi       %
6.   Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi      %
7.   Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi       %
8.   Odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia            %
9.   Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami                %
10.  Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie
                                                 %
    gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
11.  Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które
                                                 %
    złożono odwołania
12.  Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie
                                                 %
    gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
13.  Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie
                                                 %
    gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
14.  Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych
                                                 %
    w postępowaniu odwoławczym
15.  Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie
                                                 %
    gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
16.  Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki
                                                tys. zł
    odpadów – ogółem
17.  Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki
                                                tys. zł
    odpadów – z funduszy Unii Europejskiej
18.  Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami          szt.
19.  Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami           szt.
20.  Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i
                                                 szt.
    instytucjach gospodarki odpadami
                      Odpady komunalne
21.  Odsetek mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów
                                                 %
    komunalnych                         136
L.p.                   Nazwa wskaźnika                   Jednostka
22.  Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem                       tys. Mg
23.  Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie                     tys. Mg
24.  Masa odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane             tys. Mg
25.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych
                                                 %
    przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
26.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych
                                                 %
    przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów
27.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych
                                                 %
    przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów
28.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane bez
                                                 %
    przetwarzania
29.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez
                                                 %
    recyklingu organicznego)
30.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi
                                                 %
    organicznego
31.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu
                                                 %
    przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
32.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu
                                                 %
    przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
33.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu
                                                 %
    (poza składowaniem)
34.  Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu          %
35.  Masa odpadów komunalnych ulegających składowanych na składowiskach odpadów       mln Mg
36.  Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na
                                                 %
    składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.
37.  Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne –
                                                 szt.
    ogółem
38.  Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne
                                                 szt.
    przetworzone termicznie lub biologicznie
39.  Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane
                                                 szt.
    odpady komunalne – ogółem
40.  Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane
                                                 szt.
    odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie
41.  Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub
                                                 szt.
    zmieszanych
42.  Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów
                                                tys. Mg
    resztkowych lub zmieszanych
43.  Liczba spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych                    szt.
44.  Moce przerobowe spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych              tys. Mg
                      Odpady niebezpieczne
45.  Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych                        tys. Mg
46.  Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi            %
47.  Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu
                                                 %
    przekształceniu
48.  Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia        %
49.  Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych             tys. Mg
50.  Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych
                                                 %
    recyklingowi
51.  Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych
                                                 %
    termicznemu przekształceniu
52.  Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez
                                                 %
    przetworzenia
53.  Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB              tys. Mg
54.  Poziom odzysku olejów odpadowych                              %
55.  Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych                     %
56.  Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów                    tys. Mg
57.  Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg
                                                 %
    dyrektywy1))


                         137
L.p.                    Nazwa wskaźnika                          Jednostka
58.   Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy1))           %
59.   Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy 1))              %
60.   Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i
                                                        tys. Mg
    unieszkodliwienia
61.   Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji                      szt.
62.   Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem                tys. Mg
63.   Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw
                                                        tys. Mg
    domowych
64.   Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw            kg/mieszkań
    domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca                           ca
65.   Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2)                           %
66.   Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2)                          %
67.   Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2)                            %
68.   Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2)                          %
69.   Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2)                         %
70.   Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2)                        %
71.   Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych                             %
72.   Liczba stacji demontażu 3)                                        szt.
73.   Liczba punktów zbierania pojazdów 3)                                   szt.
74.   Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3)                          tys. Mg
75.   Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z
                                                          %
    eksploatacji 3)
76.   Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z
                                                          %
    eksploatacji 3)
                     Komunalne osady ściekowe
77.   Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych                             tys. Mg
78.   Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu
                                                          %
    metodami biologicznymi
79.   Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu
                                                          %
    metodami termicznymi
80.   Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio
                                                          %
    wykorzystywanych w rolnictwie
81.   Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio
                                                          %
    wykorzystywanych w innych zastosowaniach
82.   Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez
                                                          %
    przetworzenia na składowiskach odpadów
                      Odpady opakowaniowe
83.   Poziom odzysku – ogółem                                          %
84.   Poziom recyklingu – ogółem                                         %
85.   Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła                             %
86.   Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych                       %
87.   Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury                        %
88.   Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali                             %
89.   Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium                            %
90.   Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna                             %
1)
  – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz
uchylająca dyrektywę 91/157/EWG,
2)
  – wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495),
3)
  – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz.
202 i Nr 175, poz. 1458).

W celu usprawnienia monitoringu i oceny wdrażania Planu proponuje się podjęcie następujących
kroków:
1. Weryfikacja przez Starostwo Powiatowe wydanych zezwoleń na wytwarzanie odpadów i decyzji
  zatwierdzających programy gospodarki odpadami wytwórców odpadów w aspekcie zgodności
  z planami gospodarki odpadami szczebla wojewódzkiego.                             138
2. Kontrola wytwórców odpadów oraz podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania
  tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i
  jest zgodna z normami oraz zaleceniami.

10.4. WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA PLANU

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz
na 4 lata. Jeżeli zmiany w gospodarce odpadami w gminie będą znaczące, lub będzie wymagała tego
sytuacja lokalna, powiatowy plan gospodarki odpadami powinien być zaktualizowany przed tym
terminem.

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają
aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami,
wytyczone cele i działania, program krótko i długoterminowy, określone zadania i harmonogram ich
realizacji.11. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA
ŚRODOWISKO
Analiza ma charakter ogólny i dotyczy oceny zmian oddziaływania na środowisko istniejącego
systemu gospodarki odpadami, jaki nastąpi w wyniku wprowadzenia założeń przyjętych w Planie
gospodarki odpadami.
Wnioski z analizy oddziaływania projektu Planu gospodarki odpadami dla powiatu radomskiego
wynikają z przepisów prawnych zawartych w art. 41 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo
Ochrony Środowiska (Dz. U Nr.62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
(Dz.U. Nr 66, poz. 620).
Szczegółowy stan środowiska w powiecie radomskim w odniesieniu do wód powierzchniowych,
podziemnych, gleb, powietrza i zasobów przyrodniczych przedstawiono w Programie ochrony
środowiska. Potencjalne zmiany tego stanu, w przypadku braku realizacji projektowanego planu,
dotyczą przede wszystkim pogorszenia jakości gruntów, gleb i wód podziemnych, spowodowanych
migracją zanieczyszczeń z „dzikich wysypisk”. Likwidacja tych obiektów oraz zorganizowanie
zintegrowanego systemu gospodarki odpadami jest podstawowym działaniem, planowanym
w pierwszych latach funkcjonowania planu.
Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu na środowisko aktualnie prowadzonej
gospodarki odpadami w powiecie radomskim można stwierdzić, że dziedzina ta wywiera obecnie
negatywny wpływ na następujące elementy środowiska:

  Powietrze atmosferyczne (w tym także zmiany klimatu – efekt cieplarniany). Zmiany
  spowodowane są głównie przez:
   emisję gazów wysypiskowych, w tym metanu,
   lokalne skażenie mikrobiologiczne w otoczeniu składowisk odpadów i miejsc ich nielegalnego
    deponowania,
   uwalnianie freonów i innych substancji zubażających warstwę ozonową, co powoduje zanik
    ozonu w stratosferze,
   spalanie odpadów medycznych w lokalnych kotłowniach i instalacjach do tego nie
    przystosowanych, co powoduje uwalnianie się licznych zanieczyszczeń, mi.in. dioksan
    i furanów,
   spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych, co jest m.in. źródłem emisji
    toksycznych substancji do powietrza atmosferycznego,                        139
   niewłaściwe postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, co powoduje jego
    pylenie do atmosfery.
  Wody powierzchniowe i podziemne. Zmiany spowodowane są głównie przez:
   nieprawidłową lokalizację składowisk odpadów oraz brak urządzeń zabezpieczających przed
    przenikaniem odcieków do wód gruntowych i powierzchniowych,
   istnienie „dzikich” wysypisk,
  Gleby i grunty. Zmiany spowodowane są głównie przez:
   deponowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, na „dzikich” wysypiskach,
   dużą ilość lokalnych składowisk odpadów komunalnych w znacznej części nie spełniających
    wymagań technicznych,
   mogilniki będące najczęściej w bardzo złym stanie technicznym (rozszczelnienie).

Plan gospodarki odpadami jest opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w środowisku
związanej z zagrożeniem odpadami. Generalne założenie Planu jest proekologiczne, przewiduje się
kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu. Planowany system
gospodarki odpadami będzie stymulował działania:
   zapobieganie powstawaniu odpadów,
   ograniczenie ilości powstających odpadów wraz z ich toksycznością,
   prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku
   i unieszkodliwiania odpadów.

Podjęte zostaną działania prowadzące do:
   rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   osiągnięcia planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych,
   niebezpiecznych i opakowaniowych,
   redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,
   zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów,
   rozwoju systemu gospodarowania odpadami w oparciu o wyznaczone struktury regionalne.

Nie planuje się natomiast lokalizacji nowych obiektów zajmujących się odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadów. Odpady wytwarzane w powiecie wywożone będą do zakładów
zlokalizowanych poza jej terenem. Na terenie powiatu radomskiego zaproponowano utworzenie
13 Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – po jednym w każdej gminie. Negatywne
oddziaływanie na środowisko projektowanego systemu gospodarowania odpadami wiązać się będzie z
funkcjonowaniem tych obiektów oraz ze zwiększoną ilością transportowanych po drogach powiatu
odpadów.

Poniżej przedstawiono podstawowe działania związane z wdrażaniem Planu gospodarki odpadami,
których realizacja może oddziaływać na środowisko (negatywnie lub pozytywnie):
Budowa Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
Na terenie PDGO magazynowane będą odpady przeznaczone do dalszego transportu do miejsc ich
ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania. Negatywne oddziaływanie na środowisko może wystąpić
w przypadku, gdy zawiedzie któreś ogniwo procesu (np. transport, przeładunek). Taki wariant może
wywołać negatywne skutki w środowisku spowodowane przekroczeniem przepustowości miejsc
przeznaczonych do magazynowania odpadów. Zwiększeniu ulegnie również emisja hałasu w wyniku
eksploatacji maszyn i urządzeń. W przypadku nieprawidłowo prowadzonej eksploatacji nastąpić może
zanieczyszczenie gruntów w wyniku rozwiewania lekkich frakcji odpadów i ryzyko zanieczyszczenia
dróg dojazdowych w wyniku niewłaściwie zabezpieczonych transportów odpadów. Nastąpią także
zmiany w krajobrazie, choć będą one nieznaczne, pod warunkiem odpowiedniego urządzenia strefy
wokół obiektu – np. zasadzenie roślinności wysokiej lub krzewów.
                       140
Likwidacja mogilników, składowisk odpadów i „dzikich wysypisk”
Obiekty te wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Są elementem zaburzającym
krajobraz i stanowią zagrożenie dla czystości zasobów wód podziemnych, wód powierzchniowych
oraz gruntów i gleb. Mogą także stanowić bardzo poważne zagrożenie sanitarne. Zlokalizowane są
w różnych miejscach powiatu, najczęściej na terenach obrzeża osiedli zabudowy niskiej oraz na skraju
lasów. Objęcie całego społeczeństwa zorganizowaną zbiórką odpadów przy odpowiednio
prowadzonych działaniach edukacyjno – informacyjnych powinno przyczynić się do likwidacji
zjawiska niekontrolowanego składowania odpadów. Nastąpi uporządkowanie terenu, przywrócenie
naturalnych siedlisk flory i fauny, a przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko
zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.
Selektywna zbiórka odpadów
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne,
odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do
poprawy stanu środowiska powiatu poprzez:
-  stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura,
  tworzywa sztuczne, metale, itp),
-  wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na
  składowiska, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi
  wód i gleb,
-  zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach i skierowanie
  ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska
  przyrodniczego składowisk oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowanie
  (kompostu),
-  zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach i tym samym ograniczenie terenów
  zajmowanych przez składowiska oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji.
-  stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach
  wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako
  kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów należy (oprócz działań
edukacyjnych nakierowanych na przydomowe kompostowanie frakcji odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, na obszarach z zabudową jednorodzinną i zagrodową) duży nacisk
położyć na zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku wszędzie
tam gdzie jest to tylko możliwe (niezbędna współpraca z obiektami handlowymi i hurtowniami).
W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów produkcyjnych, w tym także
niebezpiecznych, kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych dostępnych
technik (BAT).
W wyniku realizacji celów Planu gospodarki odpadami dla powiatu radomskiego przewiduje się
wystąpienie następujących oddziaływań na środowisko:
1. Oddziaływanie na litosferę (powierzchniowe utwory geologiczne, rzeźba terenu, gleby)
Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i porządku w powiecie
spowoduje poprawę stanu czystości powierzchni ziemi i wyeliminuje przenikanie zanieczyszczeń do
gruntu, w tym do pokrywy glebowej. Transport odpadów nie będzie oddziaływał na litosferę.
Zlikwidowanie „dzikich wysypisk” przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleb i gruntów
oraz wpłynie na poprawę estetyki powierzchni ziemi w powiecie.
2. Oddziaływanie na atmosferę (zanieczyszczenie, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne
i klimat)
Funkcjonowanie selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i porządku w powiecie spowoduje
poprawę stanu czystości powietrza, eliminując źródło zanieczyszczeń, jakim są odpady składowane na
powierzchni ziemi. Transport odpadów spowoduje zwiększenie emisji zanieczyszczeń                        141
motoryzacyjnych oraz emisje hałasu komunikacyjnego. Planowany system gospodarki odpadami nie
spowoduje powstania źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
3. Oddziaływanie na biosferę
Funkcjonowanie selektywnej zbiórki oraz utrzymanie czystości i porządku w powiecie spowoduje
pośrednio, poprzez poprawę stanu powierzchni ziemi oraz wód poprawę stanu siedlisk, stymulując
wegetacje roślin. Transport odpadów nie spowoduje istotnego, zauważalnego oddziaływania na
biosferę. Będzie on znikomy w porównaniu z ruchem pozostałych pojazdów samochodowych na
terenie powiatu.
Wdrożenie Planu nie spowoduje pogorszenia warunków życia ludzi – jakości warunków
aerosanitarnych, jakości wód pitnych, klimatu, rekreacji i wypoczynku. Spowoduje poprawę walorów
krajobrazowych powiatu.
Podsumowując, można stwierdzić, że realizacja zaplanowanych działań wpłynie na poprawę stanu
środowiska, w szczególności w zakresie:
  ograniczenia procesów degradacji gleb i gruntów w związku z planowanym zamykaniem
   składowisk odpadów wraz z ich rekultywacją oraz z sukcesywną likwidacją „dzikich”
   wysypisk); istotne znaczenie będzie miał również wzrost ilości odpadów poddawanych
   procesom odzysku i unieszkodliwienia poza składowaniem,
  poprawy stanu powietrza atmosferycznego,
  ograniczenia stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia
   zorganizowanym zbieraniem całego strumienia odpadów komunalnych, ograniczenia udziału
   odpadów komunalnych biodegradowalnych składowanych na składowiskach, zaprzestania
   składowania odpadów niebezpiecznych, wzrostu poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych,
  pozytywnego wpływu na krajobraz w wyniku zamykania i rekultywacji składowisk odpadów
   komunalnych,
  przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny,
  ochrony zasobów leśnych, w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na drewno (do produkcji
   papieru, mebli, elementów konstrukcyjnych, itp.) co będzie efektem wzrostu ilości
   odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi surowców wtórnych,

Wdrożenie Planu spowoduje zauważalną, wyraźna poprawę ekologicznych warunków życia
mieszkańców powiatu radomskiego oraz wzrost jego atrakcyjności rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Przewidywane zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami

W wyniku realizacji aktualizacji Planu możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych,
co będzie efektem przyjętych rozwiązań inwestycyjnych.

W wyniku nieprawidłowo prowadzonej eksploatacji PDGO dojść może do zanieczyszczenia
środowiska, w szczególności gleb, gruntów i wód podziemnych. W pobliżu tych obiektów wzrośnie
także emisja hałasu. Może wystąpić lokalne pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego
w obszarach oddziaływań obiektów gromadzenia odpadów w wyniku emisji gazów i pyłów, a także
odorów. Dotyczy to również składowisk odpadów.

Może wystąpić sytuacja, że odpady będą składowane w środowisku w sposób niekontrolowany. Jest to
największe zagrożenie, dlatego bezwzględnie należy dążyć do ograniczenia ilości odpadów
składowanych.

Aktualizacja WPGO na lata 2007-2015 nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do
transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki
odpadami.
                       142
12. STRESZCZENIE
Racjonalna gospodarka odpadami w powiecie wymaga opracowania i wdrożenia zintegrowanego
systemu gospodarki odpadami, którego założenia przestawiono w pierwszym „Planie Gospodarki
Odpadami dla Powiatu radomskiego”, który został przyjęty dnia 12 stycznia 2004 roku Uchwałą
Nr 138/XV/2004 Rady Powiatu w Radomiu.

Zaktualizowana wersja „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu radomskiego” przedstawia
działania zmierzające do utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami.
Głównym celem systemu gospodarki odpadami jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu
radomskiego, a także konieczność dostosowania się do wymogów prawnych w zakresie zbierania
i transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Powiatowy plan gospodarki odpadami
obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze powiatu radomskiego oraz
przywożonych na jego obszar.

Na podstawie analizy stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadami określono atuty oraz bieżące
problemy i wskazano słabe strony funkcjonującego systemu:

Mocne strony

  objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych ponad 60% mieszkańców powiatu,
  wprowadzone rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych,
  wprowadzone selektywne zbieranie odpadów systemem pojemnikowym i workowym,
  wzrastająca systematycznie efektywność selektywnego zbierania odpadów,
  wprowadzona selektywne zbieranie niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych,
  kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców we własnym
  zakresie, na terenie posesji,
  prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych,
  systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk,
  zamykanie kolejnych składowisk odpadów nie spełniających wymogów ochrony środowiska,
  możliwość korzystania z obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  (sortownie, kompostownie, składowiska),
  Starosta Radomski wydał szereg decyzji firmom z poza terenu uprawnionym do demontażu
  i unieszkodliwiania pokryć azbestowych,
  odpady weterynaryjne i padlina transportowane są do zakładów utylizacyjnych, na podstawie
  umów zawieranych przez poszczególne gminy z uprawnionymi przedsiębiorcami.
  gospodarka odpadami poprodukcyjnymi z sektora gospodarczego należy do obowiązków
  prowadzących działalność podmiotów gospodarczych, tak w zakresie minimalizacji odpadów jak
  i gromadzenia, wywozu oraz wykorzystywania lub unieszkodliwiania. Na tę okoliczność
  podmioty muszą uzyskać decyzję Starosty lub Wojewody, przekazywać roczne sprawozdania
  Marszałkowi Wojewódzkiemu, a Delegatura WIOŚ prowadzić monitoring oraz inspekcje
  kontrolne
  zwiększyła się liczba decyzji związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami dla
  podmiotów prywatnych,


Słabe strony

  nie funkcjonuje system gospodarki odpadami komunalnymi rozumiany jako zintegrowany
  kompleks działań ukierunkowany na planowe osiągnięcie zamierzonego celu,
  brak pełnego wykorzystania instrumentów prawnych będących w gestii administracji
  samorządowej gminnej,
  zróżnicowane zaangażowanie władz poszczególnych gmin w kreowanie i rozwój lokalnych
  systemów gospodarki odpadami komunalnymi,


                       143
  gminy, ze względu na wielkość i potencjał, nie mogą skutecznie kreować i wdrażać
  autonomicznych systemów gospodarki odpadami komunalnymi szczególnie w zakresie odzysku
  i unieszkodliwiania - wskazane byłoby tworzenie związków celowych,
  część mieszkańców powiatu nie ma podpisanych umów z podmiotami uprawnionymi do
  odbierania odpadów komunalnych,
  niedostosowanie sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów do warunków
  i możliwości lokalnych,
  brak zorganizowanego systemu pozyskiwania odpadów niebezpiecznych pochodzących
  z odpadów komunalnych,
  odpady niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowo-usługowej
  w znacznym stopniu trafiają do strumienia odpadów komunalnych,
  duży odsetek składowanych i nieprzetworzonych odpadów, przy braku stosowania innych metod
  odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresie gromadzenia
  odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania,
  żadna z gmin powiatu nie wprowadziła systemu pozyskiwania i zagospodarowania
  pozaskładowiskowego odpadów biodegradowalnych (od ludności, z terenów zieleni, z rolnictwa,
  z oczyszczalni ścieków). W/w rodzaje odpadów trafiają na składowiska lub są
  zagospodarowywane rolniczo bez obróbki wstępnej, z wyjątkiem niewielkiej części odpadów
  kompostowanej przez właścicieli nieruchomości na posesjach,
  stałym problemem gmin jest występowanie dzikich wysypisk, zgłaszają ten problem gminy
  i WIOŚ, a wynika on z niedostatecznego stopnia obsługi mieszkańców zorganizowanym
  systemem wywozu,
  większość wytworzonych osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków trafia na składowiska,
  a część do rekultywacji gruntów lub nawożenia terenów zielonych bez wstępnego przetworzenia –
  kompostowania,
  w powiecie radomskim jak na razie brak jest ogólnego wykazu obiektów zawierających pokrycia
  dachowe z płyt azbestowo-cementowych oraz brak informacji o wymianie pokryć,
  brak mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw
  domowych,
  niedostateczny rozwój i brak efektywności systemów selektywnego zbierania odpadów
  opakowaniowych w gminach powiatu radomskiego,
  nierozwiązanym problemem są małe ilości olejów odpadowych powstające w dużym
  rozproszeniu, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i indywidualnych
  użytkowników,
  niedostatecznie funkcjonuje zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych, głownie ze
  względu na niską świadomość społeczeństwa oraz brak dostatecznie rozbudowanej sieci punktów
  zbierania. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że odpady te powstają w dużym rozproszeniu.
  Powszechną praktyką usuwania zużytych baterii jest zarówno z gospodarstw domowych jak
  i podmiotów gospodarczych jest pozbywanie się ich do strumienia odpadów komunalnych,
  za najważniejszy problem związany z postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji
  uznano tzw. „szarą strefę”, do której zgodnie z szacunkami FORS (Stowarzyszenie Forum
  Recyklingu Samochodów), trafia 9 z 10 samochodów. Takie postępowanie wynika przede
  wszystkim z niskiej świadomości ekologicznej właścicieli pojazdów, którzy nie zdają sobie
  sprawy z ciążących na nich obowiązków lub świadomie je lekceważą,
  niedostatecznie rozwinięty jest system selektywnego zbierania zużytych opon, istnieją możliwości
  techniczne zapewniające odzysk lub unieszkodliwienie (poza składowaniem) całego strumienia
  wytworzonych odpadów. Problemem jest nielegalne spalanie części zużytych opon oraz
  deponowanie na składowiskach,
  brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów
  medycznych w indywidualnych praktykach lekarskich,
  brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów
  weterynaryjnych w gabinetach prywatnych,                        144
  brak wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących rynku sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego,
  brak wtórnego obiegu przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  system zbierania odpadów budowlanych i remontowych nie obejmuje wszystkich wytwórców,
  brak modułu zbierania odpadów z grupy 17 z gospodarstw domowych,
  odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich
  zagospodarowanie,
  w niewystarczający sposób postępuje organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu
  odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców oraz rozpoznanie stanu
  aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
  występują trudności w monitorowaniu stanu gospodarki odpadami ze względu na
  zdywersyfikowany system zbierania informacji nt. gospodarki odpadami (na podstawie szeregu
  aktów prawnych, przez wiele instytucji zarówno drogą administracyjną, jak i badań
  statystycznych, przy użyciu różnych metodyk),
  niski poziom pozyskiwania środków unijnych oraz z innych dostępnych źródeł finansowania przez
  podmioty gospodarcze i jednostki samorządowe.

W odniesieniu do analizy stanu aktualnego, w przedmiotowym dokumencie sformułowano
w odniesieniu do poszczególnych grup i rodzajów odpadów priorytety, cele i zadania z zakresu
gospodarki odpadami mające na celu wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości.

Cele krótkookresowe 2008-2011

1. Wspieranie działań dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
  radomskiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców powiatu w najkrótszym terminie
  zorganizowanym zbieraniem odpadów.
3. Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców powiatu w najkrótszym terminie
  systemem selektywnego zbierania odpadów w zakresie:
   odpadów zielonych z parków i ogrodów,
   papieru i tektury,
   odpadów opakowaniowych ze szkła,
   tworzyw sztucznych i metali,
   odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużytych baterii
    i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków,
    chemikaliów),
   odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano – remontowych.
4. Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki celem osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku
  i recyklingu dla osiągnięcia następujących limitów odzysku:
   odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45% ilości wytworzonej,
   odpadów niebezpiecznych na poziomie 20% ilości wytworzonej,
   poddania odpadów opakowaniowych: odzyskowi - 60% ilości wytworzonej, recyklingowi 55
    – 80% ilości wytworzonej.
5. Wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów
  niesegregowanych i nieprzetworzonych.
6. Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
  więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  (w stosunku do roku 1995).
7. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk nie spełniających standardów UE.
8. Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.
9. Współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – Regionalnym Obszarze
  Gospodarki Odpadami oraz związkach ponadlokalnych, w których zakres wchodzą działania
  związane z gospodarką odpadami.                        145
Cele długookresowe 2012-2015

1. Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
  radomskiego.
2. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów
  odzysku i recyklingu dla osiągnięcia następujących limitów odzysku:
     odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65% ilości wytworzonej,
     odpadów niebezpiecznych na poziomie 35% ilości wytworzonej,
     poddania odpadów opakowaniowych – odzyskowi 60% ilości wytworzonej, recyklingowi
      - 55% - 80% ilości wytworzonej.
3. Wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie
  więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  (w stosunku do roku 1995).
5. Wspieranie działań do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych).
6. Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do max.
  80% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Wyznaczono również cele dla innych grup odpadów: odpadów niebezpiecznych (olejów odpadowych,
zużytych baterii i akumulatorów, odpadów medycznych i weterynaryjnych, pojazdów wycofanych
z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz ze sprzętem zawierającym
substancje zubażające warstwę ozonową, odpadów zawierających azbest), zużytych opon, odpadów
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, komunalnych
osadów ściekowych, odpadów opakowaniowych i odpadów z innych gałęzi gospodarki, których
zagospodarowanie stwarza problemy.

Przyjęty system opiera się przede wszystkim na działaniach zmierzających do zmniejszenia ilości
wytwarzanych odpadów, a następnie do wydzielenia z nich frakcji użytecznych i poddanie ich
procesom odzysku i recyklingu. Ostateczną formą postępowania z odpadami będzie składowanie.

Zbieranie selektywne odpadów powinno odbywać się poprzez:
   zbieranie selektywne "u źródła" metodą wieloworkową,
   kontenery na poszczególne frakcje odpadów ustawione w różnych punktach miast i gmin,
   punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) – po jednym w każdej gminie.

Dla zapewnienia dostępności odpowiednich urządzeń i instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów konieczne będzie rozwinięcie współpracy międzygminnej pozwalającej na zbilansowanie
potrzeb i wydajności instalacji dla obszaru w skład którego wejdą gminy kilku powiatów
wchodzących w skład Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami.

Biorąc pod uwagę obecne, funkcjonujące instalacje i obiektu do odzysku odpadów (sortownie),
trudność lokalizacji nowych urządzeń i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także
stosunkowo niewielką ilość wytwarzanych na terenie powiatu odpadów w bliskiej perspektywie
czasowej nie planuje się realizacji centralnego zakładu recyklingu dla powiatu. Rolę Regionalnego
Zakładu Gospodarki Odpadami dla powiatu radomskiego pełnić będzie Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Radomiu – Wincentowie. Uruchomienie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
przewidziane jest w 2008 roku. Koncepcja funkcjonowania ZUOK w Radomiu oparta jest przede
wszystkim o proces mechanicznej i biologicznej obróbki odpadów, zaadaptowana została do wymagań
dyrektyw unijnych. Pozwoli to na elastyczność działań w odniesieniu do selektywnej zbiórki odpadów
zielonych, oraz wytwarzania kompostu wysokiej jakości. Podobne rozwiązania techniczne zostaną
zastosowane zarówno dla odpadów zielonych jak i frakcji organicznej, uzyskanej z mechanicznej
separacji zmieszanych odpadów komunalnych. Program funkcjonalny Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych obejmuje następujące elementy:                        146
  Rejestracja i ważenie dostarczonych odpadów,
  Mechaniczne sortowanie „mokrych” odpadów zmieszanych,
  Sortowanie i rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych,
  Kompostowanie frakcji 20-100 mm z sortowania odpadów zmieszanych,
  Kompostowanie odpadów zielonych i bio-odpadów,
  Kruszenie i obróbka odpadów z rozbiórki,
  Obróbka frakcji energetycznej (> 100 mm z sortowania „mokrych” odpadów zmieszanych,
  również niektóre pozostałości z przeróbki odpadów wielkogabarytowych i z rozbiórki),
  Końcowe składowanie drobnej frakcji nie podlegającej recyklingowi (drobna frakcja z sortowania
  „mokrych” odpadów zmieszanych oraz specyficznych pozostałości z obróbki odpadów).

Ponadto, na terenie powiatu radomskiego do 2009 roku powinny zostać zamknięte 2 składowiska – w
miejscowości Cudnów, gmina Jedlnia – Letnisko ( w trakcie realizacji) oraz w miejscowości
Skaryszew, gmina Skaryszew. Do 2014 przewiduje się zamknięcie 3 składowisk odpadów – w
miejscowości Bieniędzice, gmina Wolanów, w miejscowości Urbanów, gmina Jedlińsk oraz w
miejscowości Jedlanka Stara, gmina Iłża.
                        147
13. SPIS TABEL:
Tabela 1. Wykaz wybranych oczyszczalni ścieków powiatu radomskiego .......................................... 22
Tabela 2.Ważniejsze zbiorniki retencyjne na terenie powiatu radomskiego ......................................... 30
Tabela 3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w powiecie radomskim w jednostkach i piętrach
       hydrogeologicznych .......................................................................................................... 32
Tabela 4. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych (wg OBREM,
       2000) ................................................................................................................................. 34
Tabela 5. Bilans odpadów komunalnych w 2006 r. na terenie powiatu radomskiego wg składu
       morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010 .......................................................... 36
Tabela 6. Ilości odpadów ulegających biodegradacji* wytworzonych w roku 2006 ........................... 37
Tabela 7. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach ...... 38
Tabela 8. Mieszkańcy objęci zorganizowaną zbiórką odpadów w poszczególnych gminach
       powiatu radomskiego w latach 2002 - 2006 ..................................................................... 38
Tabela 9. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu
       radomskiego w latach: 2002, 2004 i 2006 ........................................................................ 39
Tabela 10. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu radomskiego ...................................... 40
Tabela 11. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania
       odpadów w poszczególnych powiatu radomskiego .......................................................... 41
Tabela 12. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 i 2006 .............................. 42
Tabela 13. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu
       radomskiego w latach 2004 i 2006 .................................................................................. 42
Tabela 14. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach i
       2006 .................................................................................................................................. 42
Tabela 15. Funkcjonujące systemy zbierania odpadów niebezpiecznych występujących
       w strumieniu odpadów komunalnych w poszczególnych gminach powiatu
       radomskiego ...................................................................................................................... 43
Tabela 16. Odpady opakowaniowe wytworzone na terenie powiatu radomskiego w latach 2004 -
       2005 .................................................................................................................................. 44
Tabela 17. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu radomskiego
       w latach 2004 - 2006 ......................................................................................................... 46
Tabela 18. Ilości i rodzaje odpadów z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu
       radomskiego w latach 2004 - 2006 ................................................................................... 48
Tabela 19. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 –
       2006 na terenie powiatu radomskiego .............................................................................. 50
Tabela 20. Ilości baterii i akumulatorów wytworzonych na terenie powiatu radomskiego w
       latach 2004 - 2006............................................................................................................. 51
Tabela 21. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów
       na terenie powiatu radomskiego w latach 2004 - 2006 ..................................................... 52
Tabela 22. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu
       radomskiego w latach 2004 - 2006 ................................................................................... 53
Tabela 23. Wykaz placówek medycznych wytwarzających odpady z grupy 18 ................................... 54
Tabela 24. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu
       radomskiego w latach 2004 - 2006 ................................................................................... 58
Tabela 25. Odpady z grupy 17 wytworzone na terenie powiatu radomskiego w 2005 roku................. 60
Tabela 26. Wytwarzane ilości przeterminowanych pestycydów wraz ze sposobem
       zagospodarowania w powiatach Województwa Mazowieckiego w roku 2004 ................ 62                                    148
Tabela 27. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom
       odzysku w latach 2004 i 2006........................................................................................... 62
Tabela 28. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom
       unieszkodliwiania w latach 2004 i 2006 ........................................................................... 63
Tabela 29. Liczba zlikwidowanych nielegalnych składowisk w 2006 roku z podaniem ilości
       wywiezionych odpadów oraz kosztu likwidacji ............................................................... 63
Tabela 30. Rodzaje i ilości odpadów inne niż komunalne (z wyłączeniem odpadów
       niebezpiecznych) poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2005 ......................... 63
Tabela 31. Rodzaje i ilości odpadów innych niż komunalne (z wyłączeniem odpadów
       niebezpiecznych) poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2005 .......... 64
Tabela 32. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach
       2004 – 2005 ...................................................................................................................... 65
Tabela 33. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom unieszkodliwiania w
       latach 2004 – 2005 ............................................................................................................ 65
Tabela 34. Przedsiębiorcy posiadający decyzję Starosty Radomskiego na prowadzenie
       działalności w zakresie odzysku odpadów w instalacjach .............................................. 65
Tabela 35. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie powiatu
       radomskiego ...................................................................................................................... 73
Tabela 36. Wykaz nieczynnych składowisk odpadów na terenie powiatu radomskiego ...................... 74
Tabela 37. Wykaz składowisk przeznaczonych do zamknięcia i rekultywacji (od 2006 do
       2012r.) ............................................................................................................................... 75
Tabela 38. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) w latach 2011 - 2015....................... 80
Tabela 39. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji (Mg) ..................................... 81
Tabela 40. Planowane do realizacji oczyszczalnie ścieków na terenie powiatu radomskiego
       (wg KPOŚK, 2006) ........................................................................................................... 84
Tabela 41. Planowane do rozbudowy lub modernizacji istniejące oczyszczalnie na terenie
       powiatu radomskiego(wg KPOŚK, 2006) ........................................................................ 84
Tabela 42. Prognozowane ilości odpadów w Obszarze Radomskim z uwzględnieniem ilości
       obsługiwanej ludności (wg GUS) w 2011 i 2015 r. ........................................................ 108
Tabela 43. Zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje instalacji do odzysku/unieszkodliwiania
       w Radomskim Regionie Gospodarki Odpadami ............................................................. 109
Tabela 44. Rodzaj i wydajność niezbędnych instalacji do odzysku/unieszkodliwiania w
       Radomskim Regionie Gospodarki Odpadami................................................................. 109
Tabela 45. Wykaz składowisk z terenu powiatu radomskiego, które powinny zostać zamknięte
       do 2009 roku ................................................................................................................... 111
Tabela 46. Wykaz składowisk z terenu powiatu radomskiego, które powinny zostać zamknięte
       do 2014 roku ................................................................................................................... 111
Tabela 47. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających
       biodegradacji kierowanych do składowania w latach 2008 – 2015 ................................ 112
Tabela 48. Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki
       odpadami dla powiatu radomskiego celów i zadań ........................................................ 136
Tabela 49. Harmonogram rzeczowo - finansowy dla odpadów komunalnych dla powiatu
       radomskiego na lata 2008 - 2011 .................................................................................... 152
Tabela 50. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla odpadów innych niż komunalne i
       niebezpieczne dla powiatu radomskiego na lata 2008 - 2011 ......................................... 154
Tabela 51. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla odpadów niebezpiecznych dla powiatu
       radomskiego na lata 2008 - 2011 .................................................................................... 154
                                    149
14. SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Podział administracyjny powiatu radomskiego .................................................................. 18
Rysunek 2. Położenie powiatu radomskiego na tle jednostek fizycznogeograficznych wg J.
      Kondrackiego (2001) ........................................................................................................ 19
Rysunek 3. Struktura odprowadzania ścieków z powiatu radomskiego (wg WIOŚ, 2007) .................. 24
Rysunek 4. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wg Kpgo 2010 ........................................... 36
Rysunek 5. Rozmieszczenie instalacji i obiektów do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na
      terenie powiatu radomskiego ............................................................................................ 76
Rysunek 6. Schemat proponowanego systemu funkcjonowania selektywnego zbierania
      odpadów na terenie powiatu radomskiego. ..................................................................... 101
Rysunek 7. Proponowane obszary gospodarowania odpadami w ramach Regionalnych
      Zakładów Gospodarki Odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego ................ 107
Rysunek 8. System gospodarowania odpadami zawierającymi PCB (w oparciu o „Postępowanie
      z odpadami PCB w świetle wymogów Konwencji Sztokholmskiej” W. Bogutyn;
      materiały dostępne na stronie: http://ks.ios.edu.pl/gef/docum_proj_pl.php) .................. 122
                                 150
ZAŁĄCZNIK NR 1

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2008-2011

W celu spełnienia celów i kierunków działań założonych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu
radomskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 określono zadania przewidziane
do realizacji w latach 2008 – 2011 wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych zadań i terminami realizacji tych zadań.

W poniższej tabeli zamieszczono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadań w gospodarce
odpadami.
                       151
            Tabela 49. Harmonogram rzeczowo - finansowy dla odpadów komunalnych dla powiatu radomskiego na lata 2008 - 2011
                                                Okres       Szacunkowe koszty
Lp.             Opis zadania              Jednostki wdrażające   realizacji       w tys. PLN         Źródła finansowania
                                               zadania    2008  2009   2010 2011
                                   Zadania pozainwestycyjne
                                  burmistrzowie,      30 czerwiec
 1.  Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami                     2008
                                                       70     -   -   -  środki własne gmin
                                  wójtowie gmin
   Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na
   ten cel nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego
                                  burmistrzowie,       2008 -
 2.  likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania                           -     -   -   -
                                  wójtowie gmin        2011
   odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami
   odpadów lub magazynami odpadów)
   Udział gmin w strukturach ponadgimnnych (w ramach
                                                2008 -                    środki własne gmin
 3.  regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów oraz      Rady gmin                 bd   bd    bd   bd
                                                2011                    fundusze ekologiczne
   inwestycjach związków międzygminnych)
   Kontrola, czy właściciele nieruchomości posiadają podpisaną
                                  burmistrzowie,       2008 -
 4.  umowę z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie                          -     -   -   -  -
                                  wójtowie gmin        2011
   odbierania odpadów komunalnych
   Złożenie Radzie Powiatu sprawozdania             Starosta Powiatu     30 czerwiec
 5.                                               2009r     -     2   -   -  środki własne powiatu
   z realizacji planu
   Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej      wójtowie,
                                  burmistrzowie,       2008 -                    środki własne gmin
 6.                                                      10   10    12   12
                                  Starosta Powiatu      2011                    środki własne powiatu
                                  placówki oświatowe
   Monitoring realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu  Starosta Powiatu                0,2    0,2  0,2
 7.                                              2008 - 2011   0,2              środki własne powiatu
   radomskiego
                                               Razem   80,2    12,2   12,2  12,2
                             RAZEM koszty pozainwestycyjne: 116,8 tys. PLN
                                   Zadania inwestycyjne
                                                                      środki własne, fundusze
   Udział w tworzeniu Regionalnych Zakładów Gospodarki      Związki międzygminne
 1.                                             2008-2011    bd   bd    bd   bd  UE fundusze
   Odpadami                           Gminy,
                                                                      ekologiczne
                                                                      środki własne, fundusze
   Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego    Gminy
 2.                                             2008-2011    bd   bd    bd   bd  UE, fundusze
   gromadzenia i transportu odpadów               Przedsiębiorcy
                                                                      ekologiczne
   Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych        wójtowie,         2008 -                    środki własne gmin
 3                                                      280   320   240  240
                                  burmistrzowie,       2011                    środki przedsiębiorców
                                                Okres      Szacunkowe koszty
Lp.             Opis zadania               Jednostki wdrażające  realizacji      w tys. PLN      Źródła finansowania
                                               zadania   2008  2009   2010 2011
                                   przedsiębiorcy,                           fundusze ekologiczne
                                   apteki, placówki
                                   oświatowe, punkty
                                   sprzedaży detalicznej
                                   organizacje odzysku,
                                   właściciele
                                   nieruchomości
   Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów – miasto     Gminy
   Pionki, gmina Wierzbica, gmina Jedlnia -Letnisko                                          środki własne gmin
 4                                              2008-2009   600   600    -   -
                                                                     fundusze ekologiczne

   Zamknięcie i rekultywacja miejsko – gminnego składowiska    Gmina Skaryszew      2009 -                  środki własne gmin
 5                                                      -  450   450  450
   odpadów w m. Skaryszew, Gmina Skaryszew                          2011                   fundusze ekologiczne
   Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m.       Gmina Wolanów       2010 -                  środki własne gmin
 6                                                      -    -   380  380
   Bieniędzice, gmina Wolanów                                2011                   fundusze ekologiczne
   Urządzenie gminnego centrum recyklingu w gm Iłża        Gmina ,                               środki własne gminy,
 7.                                 Przedsiębiorstwo    2008-2011   65   65    65   65  środki pomocowe,
                                   komunalne                              fundusze ekologiczne
   Budowa sortowni odpadów gm. Iłża                Gmina Iłża                             Środki
 8.                                             2008-2011   62   62    62   62  przedsiębiorstwa, gmin,
                                                                     fundusze ekologiczne
 9  Modernizacja składowiska w gm. Iłża              Gmina Iłża       2008-2010   30   30    30   -
 10  Zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów gm. Iłża     Gmina          2008-2011   25   25    25

   Monitoring zamkniętych składowisk odpadów           Gminy           2008 -                  środki własne gmin
 11                                                     26   26    26   26
                                                2011                   fundusze ekologiczne

                                                 Razem  1088  1 578  1 278  1223

                               RAZEM koszty inwestycyjne: 5 167 tys. PLN


                   OGÓŁEM koszty bezinwestycyjne i inwestycyjne w latach 2008 – 2011: 5 283,8 tys. PLN
                                         153
      Tabela 50. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne dla powiatu radomskiego na lata 2008 - 2011
                                           Okres         Szacunkowe koszty
                                 Jednostki
 Lp.          Opis zadania                        realizacji          w tys. PLN                  Źródła finansowania
                                wdrażające
                                           zadania   2008     2009    2010        2011
                                   Przedsięwzięcia pozainwestycyjne
                                                                             środki własne
                                                                             przedsiębiorców,
                              Przedsiębiorstwa,                                      Środki z budżetu samorządu
    Działania edukacyjno – informacyjne dla
 1                             Powiaty,       2008 –2011       1       1       1        1 powiatu,
    podmiotów z sektora gospodarczego
                              Gminy                                            Środki z budżetu samorządu
                                                                             gminy,
                                                                             fundusze ekologiczne
                                         Razem:      1          1       1        1
                                RAZEM koszty pozainwestycyjne: 4 tys. PLN
                                  Przedsięwzięcia inwestycyjne
                                                                             środki z budżetu państwa,
                                                                             fundusze pomocowe UE,
                               Wojewódzki Lekarz
    Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów                                                      fundusze ekologiczne,
 1.                               Weterynarii,    2008–2011   50      40       30         20
    pochodzenia zwierzęcego                                                              środki własne
                              Przedsiębiorcy
                                                                             przedsiębiorców

    Monitorowanie wszystkich oczyszczalni ścieków    Gminy
 2.  w zakresie wytwarzania osadów ściekowych i                 2008 - 2011   -      -         -       -    -
    sposobów postępowania z nimi
                                        Razem:   50    40     30                20
                            RAZEM Koszty inwestycyjne: 140 tys. PLN
                     OGÓŁEM koszty bezinwestycyjne i inwestycyjne w latach 2008 – 2011:144 tys. PLN


           Tabela 51. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla odpadów niebezpiecznych dla powiatu radomskiego na lata 2008 - 2011
                                                Okres       Szacunkowe koszty
                                    Jednostki
Lp.           Opis zadania                            realizacji        w tys. PLN                Źródła finansowania
                                    wdrażające
                                               zadania    2008  2009   2010 2011
                                   Przedsięwzięcia pozainwestycyjne
    Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów      Przedsiębiorcy, właściciele                                  środki własne
1.                                             2008-2011        -     -       -      -
    zawierających PCB                    PCB                                              przedsiębiorców
2.   Działania edukacyjno – informacyjne mające na celu   Przedsiębiorcy prowadzący  2008-2011     0,05     0,05      0,05    0,05  Środki własne                                          154
                                              Okres      Szacunkowe koszty
                                  Jednostki
Lp.           Opis zadania                           realizacji      w tys. PLN       Źródła finansowania
                                  wdrażające
                                             zadania   2008  2009   2010 2011
   informowanie o szkodliwości PCB i o metodach jego  działalność w zakresie                          przedsiębiorstw, fundusze
   unieszkodliwiania                  unieszkodliwiania PCB                          ekologiczne
   Rozwój i ujednolicenie systemów zbierania zużytych  Przedsiębiorcy prowadzący
                                                                bd  środki własne
3.  olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym   działalność w zakresie    2008-2011   bd   bd   bd
                                                                  przedsiębiorców
   od ludności                     gospodarki zużytymi olejami
   Przeprowadzenie kampanii edukacyjno –        Powiat, Gminy, organizacje
                                                                  Środki własne powiatu i
   informacyjnych na temat prawidłowego         odzysku olejów odpadowych
                                                                  gmin, fundusze
4.  postępowania z olejami odpadowymi                         2008-2011   0,05  0,05  0,05  0,05
                                                                  ekologiczne, środki
                                                                  pomocowe
   Rozwój istniejących systemów zbierania        Gminy, organizacje odzysku
5.  małogabarytowych baterii i akumulatorów ze źródeł                 2008-2011   bd   bd   bd   bd  środki własne gmin
   rozproszonych, w tym od ludności
   Przeprowadzenie kampanii edukacyjno –        Starosta Powiatu, gminy,
                                                                  Środki własne powiatu,
   informacyjnych na temat prawidłowego         organizacje odzysku
6.                                            2008-2011   0,05  0,05  0,05  0,05  programy pomocowe,
   postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami  zużytych baterii i
                                                                  fundusze ekologiczne
                              akumulatorów
   Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych   Starosta Powiatu
   sposobów postępowania z odpadami medycznymi i    Gminy                                  środki własne powiatu
7.                             Placówki służby zdrowia    2008-2011   0,05  0,05  0,05  0,05
   weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach                                        fundusze ekologiczne
   weterynaryjnych.
                              Starosta Powiatu, gminy,
   Przeprowadzenie kampanii edukacyjno –
                              stacje demontażu, punkty                         środki własne powiatu
8.  informacyjnej na temat prawidłowego postępowania                  2008-2011   0,05  0,05  0,05  0,05
                              zbierania pojazdów                            fundusze ekologiczne
   z pojazdami wycofanymi z eksploatacji
                              wycofanych z eksploatacji
                              Starosta Powiatu
                              gminy,
   Przeprowadzenie kampanii edukacyjno –
                              organizacje odzysku                           środki własne powiatu
9.  informacyjnej na temat prawidłowego postępowania                  2008-2011   0,05  0,05  0,05  0,05
                              zużytego sprzętu                             fundusze ekologiczne
   ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
                              elektrycznego i
                              elektronicznego
   Opracowanie powiatowego i gminnych programów     Powiat i Gminy                              środki własne gmin
10.                                            2008     42    -    -   -
   usuwania azbestu                                                       fundusze ekologiczne
11.  Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest     Gminy             2008 -    bd             środki własne gmin                                         155
                                              Okres      Szacunkowe koszty
                                   Jednostki
Lp.           Opis zadania                           realizacji      w tys. PLN            Źródła finansowania
                                  wdrażające
                                             zadania   2008  2009   2010 2011
   określająca: ilość, miejsce występowania i stan                   2011
   techniczny wyrobów zawierających azbest                                   bd     bd  bd
   Coroczne zgłoszenia przez gminy z terenu powiatu w  Gminy
   terminie do 31maja w latach 2008 -2011
   harmonogramu planowanych prac usuwania i                      2008 -
12.                                                   bd                 środki własne gmin
   unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających                  2011          bd     bd  bd
   azbest w celu opracowania przez powiat planu
   wydatków z PFOŚiGW
   Opracowanie corocznych planów wydatków z       Starosta Powiatu
                                             2008 -
13.  PFOŚiGW na cele usuwania i unieszkodliwiania                           bd    bd     bd  bd   środki własne powiatu
                                              2011
   azbestu i wyrobów zawierających azbest
   Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dotyczącej  Powiat
                                                                      środki własne powiatu
   postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi   Gminy             2008 -
14.                                                   0,5                 środki własne gmin
   azbest m.in. sposobu jego usuwania oraz                       2011          0,5   0,5    0,5
                                                                      fundusze ekologiczne
   szkodliwości na zdrowie ludzi
   Zatwierdzanie „Programów gospodarki odpadami     Powiat
   niebezpiecznymi” dla podmiotów gospodarczych                    2008 -
15.                                                     -                środki własne powiatu
   prowadzących działalność w zakresie usuwania                     2011           -     -    -
   azbestu i wyrobów zawierających azbest
   Monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobów    Powiat            2008 -           -     -    -
16.                                                  -                   -
   zawierających azbest                                2011
                                              Razem 42,75      0,75  0,75   0,75
                              RAZEM koszty pozainwestycyjne: 45 tys. PLN
                                 Przedsięwzięcia inwestycyjne
                                                                      Środki własne
                                                                      przedsiębiorców i
   Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów   Przedsiębiorcy, właściciele                           właścicieli
1.                                            2008-2010   bd    bd    bd    bd
   zawierających PCB                  PCB                                       środki pomocowe,
                                                                      fundusze ekologiczne,
                                                                      budżety gmin
   Utworzenie 13 gminnych punktów gromadzenia      Gminy
2.                                            2008-2011   400   1 500   800   400   środki własne gmin
   odpadów (PDGO)                    Przedsiębiorcy
   Wykonywanie prac polegających na usuwaniu      Gminy, właściciele obiektów                           środki własne gmin
                                             2008 -
3.  azbestu i wyrobów zawierających azbest przez                           50    50     50  50   środki własne właścicieli
                                              2011
   uprawnione podmioty gospodarcze                                                    obiektów                                         156
                                             Okres      Szacunkowe koszty
                                  Jednostki
Lp.           Opis zadania                          realizacji      w tys. PLN        Źródła finansowania
                                  wdrażające
                                            zadania   2008  2009   2010 2011
                                                                   fundusze ekologiczne
                             Właściciele obiektów
   Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z                                          środki własne właścicieli
                                             2008 -
4   wymianą pokrycia                                       13800  13800  13800  13800  obiektów, środki własne
                                             2011
                                                                   gmin, środki pomocowe,
                                                                   fundusze ekologiczne
                             Gmina                                   Środki z budżetu
                             Powiat                                   samorządu powiatowego,
                                             2008 -
5   Likwidacja mogilnika w gminie Iłża                                30   30   30    -  gminnego i
                                             2010
                                                                   wojewódzkiego , fundusze
                                                                   ekologiczne
                                             Razem 14280 15380      14680  14250
                            RAZEM koszty inwestycyjne: 58590 tys. PLN
                    OGÓŁEM koszty bezinwestycyjne i inwestycyjne w latach 2008 – 2011: 58635 tys. PLN
                                         157
   Tabela 52. Harmonogram realizacji zadań w gospodarce odpadami komunalnymi dla Powiatu
                     Radomskiego.

Lp.           Zadanie          Okres     Jednostka    Akty prawne i inne
                         realizacji  odpowiedzialna      zapisy
1.   Objęcie zorganizowanym systemem     2008              art. 16a, ust.1
    zbieraniem odpadów komunalnych                     ustawy o
    wszystkich mieszkańców powiatu            Burmistrzowie,  odpadach,
                               Wójtowie
2.   Objęcie wszystkich mieszkańców      2008     Burmistrzowie,  art. 16a, ust.2
    powiatu systemem selektywnego             Wójtowie     ustawy o
    zbierania poszczególnych frakcji odpadów                odpadach,
    komunalnych:
    - odpadów zielonych z parków i
    ogrodów,
    - papieru i tektury,
    - odpadów opakowaniowych ze szkła w
    podziale na kolory
    - tworzyw sztucznych i metali,
    - odpadów niebezpiecznych w
    strumieniu odpadów komunalnych (w
    tym: zużyte baterie i akumulatory,
    zużytego sprzętu elektrycznego i
    elektronicznego, przeterminowanych
    leków, chemikaliów)
    - odpadów wielkogabarytowych i
    odpadów budowlano-remontowych.

3.   Prowadzenie procesu administracyjnego  2008-2009 Marszałek       KPGO 2010, WPGO ,
    w zakresie zamykania składowisk          województwa
                             i starostowie
4.   Tworzenie struktur ponadgminnych dla  2008-2015 Rady Gmin       Art. 16 ust.3 ustawy o
    realizacji regionalnych zakładów                    odpadach , KPGO
    zagospodarowania odpadów                        2010, WPGO
5.   Tworzenie regionalnych systemów     2008-2015 Burmistrzowie,    Art. 16 ust.3 ustawy o
    gospodarki odpadami komunalnymi w           Wójtowie     odpadach , KPGO
    tym budowę regionalnych zakładów                    2010, WPGO
    zagospodarowania odpadów


6.   Zamykanie i rekultywacja składowisk   2008-2014 Zarządzający     Art.54 ustawy o
                                        odpadach, KPGO
                               i właściciele
                                        2010 i WPGO
                               składowisk
7.   Edukacja ekologiczna w zakresie     2008-2015 Burmistrzowie i    KPGO 2010, WPGO
    zwiększenia świadomości ekologicznej         wójtowie ,
    mieszkańców powiatu                  placówki
                               oświatowe
ZAŁACZNIK NR 2

   WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W
   ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW I UNIESZKODLIWIANIA
      ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE


Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów
Lp.     Nazwa, adres firmy              Kod odpadu              Numer i data
                                                decyzji
1   „Złomotex” Mirosław        150104; 160117; 191202; 160118; 191203; 170401; ROŚ.I.O-
   Pokornicki, 26-670 Pionki, ul.  170402; 170403; 170404; 170405         7644/186/2002
   Leśna 19/14
                                             20.09.2002r.
                                             T
2   PPH Benedykt Maj, 26-670     150102; 070213                  ROŚ.I.O-
   Pionki, ul. M. Garszwo 5a                              7644/93/2002
                                             11.06.2002r.
                                             T
3   „Bartex” Majewski Marek      150101; 150103; 150203; 040222; 040299; 020107; ROŚ.I.O-
   Jarosław, 26-670 Pionki, ul.   030101; 030105; 030301; 170201         7644/106/2002
   Polna 8c
                                             28.06.2002r.
                                             T
4   Miejski Zakład Usług       200101; 200102; 200108; 200110; 200111; 200125;  ROŚ.I.O-
   Komunalnych, 26-670 Pionki, ul.  200128; 200130; 200132; 200134; 200136; 200138;  7644/152/2003
   Aleje Lipowe 9          200139; 200140; 200141; 200180; 200199; 200201;
                                             24.10.2003r.
                    200202; 200203; 200301; 200302; 200303; 200304;
                    200306; 200307; 200399              T+Z
5   Skup Surowców Wtórnych      150101; 150102; 150104; 160117; 191201; 160118; ROŚ.I.O-
   St. Tokarski, 26-670 Pionki,   170405; 170407                 7644/102/2004
   ul. Kozienicka 28/60
                                             17.05.2004r.
                                             T
6   Firma Transportowo-Handlowa    150101; 150102; 191201; 200111          ROŚ.I.O-
   Piotr Izdebny, 26-670 Pionki,                            7644/225/2004
   ul.Aleje Lipowe 10/12
                                             04.11.2004r.
                                             T
7   Przedsiębiorstwo Transportowe  030101; 030105                   ROŚ.I.O-
   „Bod-Trans” Zbigniew Bodła, 26-                           7644/234/2004
   670 Pionki, ul Złota 11
                                             02.12.2004r.
                                             T
8   Sklep z Artykułami do Produkcji  150110                      ROŚ.I.O-
   Rolnej Teresa Rojek, 26-670                             7644/6/2005
   Pionki, ul. Dębowa 23a
                                             12.01.2005r.
                                             Z
                          159
Lp.     Nazwa, adres firmy              Kod odpadu              Numer i data
                                                decyzji
9   „Kartimex”Wiesław Grzybowski, 080318; 160213; 160214; 160215; 160216; 168001; ROŚ.7644-O-
   26-670 Pionki, ul. Zwycięstwa 200135                     /53-1/2005
   84a
                                          20.05.2005r.
                                             Z+T
10  Odlewnia Żeliwa „Agata” Jacek  070213; 150201; 170203; 200139; 100280; 120101; ROŚ.I.O-
   Jagiełło, 26-634 Gózd, Kuczki  120102; 170405; 100316; 100602; 100811; 101003; 7644/151/2003
   Kolonia 11            120103; 120104; 170401; 170407; 200140; 150101;
                                            23.10.2003r.
                    150105
                                            Z+T
11  Artykuły Rolno-Przemysłowe    150110                       ROŚ.7644-O-
   Marek Jan, 26-634 Gózd,                               /54-1/2005
   Klwatka Królewska 25
                                             20.05.2005r.
                                             Z
12  Gminna Spółdzielnia       160601                       ROŚ.I-O-
   „Samopomoc Chłopska” w Iłży,                            7644/51/2002
   ul. Bodzentyńska 39
                                             21.03.2002r
                                             Z
13  Zakład Mechaniki Samochodowej 160601                        ROŚ.I-O-
   i Diagnostyki „Moto-Kram”                              7644/60/2002
   Janusz Krakowski, 27-100 Iłża,
                                             02.04.2002r.
   ul. Wójtowska 11a
                                             Z
14  PW „Instal-Bud” Waldemar     150110                       ROŚ.I-O-
   Stelmach, 27-100 Iłża,                               7644/237/2003
   Krzyżanowice 174
                                             06.12.2004r.
                                             Z
15  PH Marianna Makuch-       150110                       ROŚ.I-O-
   Skrzypowska, 27-100 Iłża, ul.                            7644/23/2005
   Podzamcze 58
                                             31.01.2005r.
                                             Z
16  Przedsiębiorstwo Komunalne    150101; 150102; 150103; 150104; 150107; 160211;  ROŚ.7644-O-
   Produkcyjno-Usługowo-       160213;160604; 160605; 200121; 200123; 200135;  /160/2005
   Handlowe Sp. z o.o., 27-100 Iłża, 200136 – Z
                                             21.11.2005r.
   ul. Przy Malenie 11
                    100101; 150101; 150102; 150103; 150104; 150107;
                                             Z+T
                    160211; 160213; 160604; 160605; 170101; 170102;
                    170107; 170180; 170181; 200121; 200123; 200135;
                    200136; 200202; 200203; 200301; 200302; 200303;
                    200307 – T
17  Usługi Rolnicze Skup Złomu    170401; 170402; 170403; 170404; 170405; 170406; ROŚ.I-O-
   Barbara Tomalska, 26-631     170407; 160118; 170411             7644/46/2003
   Jastrzębia, Kozłów 5
                                             15.04.2003r.
                                             Z+T
18  Roboty Ziemne Usługi      100101; 100102; 100105; 100115; 100680; 190802; ROŚ.I.O-
   Transportowe Konrad Kotkowski, 190805                      7644/61/2004
   26-631 Jastrzębia, Wojciechów 8
                                           25.03.2004r.
                                             T                         160
Lp.     Nazwa, adres firmy              Kod odpadu              Numer i data
                                                 decyzji
19  P.P.H.U. „DREW – TRANS”      030101, 030105, 030199, 030301, 170201      ROŚ.7644-O-
   Export Import Wojciech                                /163/2006
   Kwiatkowski, Dabrowa
                                              26.10.2006r.
   Kozłowska 49, 26 – 613 Radom
19  ZPH „Mar-Mag” Marek        070213; 120105; 150102; 160119; 170203; 191204; ROŚ.I-O-
   Markowski, 26-660 Jedlińsk,    200139; 040209                 7644/31/2003
   Gutów 44
                                              14.03.2003r.
                                              T
20  PPUH „Ekomax” Mariola Lenart, 020104; 020109; 020110; 020183; 020199; 020202;    ROŚ.I-O-
   26-600 Jedlińsk, Klwatka   020281; 020299; 020302; 020303; 020305; 020381;    7644/78/2003
   Szlachecka 67         020382, 020399; 020402; 020403; 020499; 020501;
                                              30.06.2003r.
                  020502; 020599; 020601; 020602; 020603; 020608;
                  020601;020699; 020702; 020703; 020704; 020705;     T
                  020780; 020799; 030101; 030105; 030181; 030182;
                  030199; 030299; 030301; 030302; 030305; 030307;
                  030308; 030310; 030311; 030380; 030381;
                  030399;
                     040101; 040102; 040106; 040107; 040108; 040109;
                     040199; 040209; 040210; 040215; 040217; 040220;
                     100101; 100102; 150101; 150102; 150103; 150104;
                     150105; 150106; 150107; 150109; 150203; 160103;
                     160112; 160115; 160116; 160117; 160118; 160119;
                     160120; 160122; 160199; 160213; 160214; 160216;
                     160304; 160306; 160308; 160505; 160509; 160605;
                     160609; 160799; 160801; 160803; 160804; 161002;
                     161004; 161102; 161104; 161106; 168001; 168102;
                     168202; 170401; 170402; 170403; 170404; 170405;
                     170406; 170407; 170411; 170504; 170601; 170603;
                     170605; 180102; 180103; 180107; 180109; 180202;
                     180206; 180208; 190901; 190902; 190903; 190904;
                     190905; 190906; 190999; 191001; 191002; 191004;
                     191006; 191201; 191202; 191203; 191204; 191205;
                     191207; 191208; 191209; 191212; 191302; 191304;
                     191306; grupa 20 – wszystkie rodzaje
21  PPHU „Kubex” Michał Kuba;     160601; 120101; 120102; 120103; 120104; 150104; ROŚ.I-O-
   gm. Jedlnia Letnisko, Rajec    160107; 160108; 170401; 170402; 170403; 170405 7644/34/2004
   Szlachecki 156
                                              19.02.2004r.
                                              Z+T
22  Skup i Sprzedaż Złomu Makuch    120101; 120102; 120103; 120104; 150104; 160117; ROŚ.I-O-
   Jacek, 26-630 Jedlnia Letnisko,  160118; 170401; 170402; 170403; 170405; 200140 7644/79/2004
   Lasowice 18
                                              15.04.2004r.
                                              Z+T
23  PPUH „Truck Trans” Rafał      160601; 120101; 120102; 120103; 120104; 150104; ROŚ.I-O-
   Podsiadły, gm. Jedlnia Letnisko,  160107; 160108; 170401; 170402; 170403; 170405 7644/56/2004
   Rajec Szlachecki 59
                                              18.03.2004r.
                                              Z+T
24  Huta Szkła „Topglass 1” Sp. J.   101112; 150107; 170202; 191205; 200102      ROŚ.7644-O-
   Cezary Karolewski, Jacek                               /66-1/2005
   Bochenek, gm. Jedlnia Letnisko,
                                              31.05.2005r.
   Rajec Szlachecki 85a
                                              T                          161
Lp.     Nazwa, adres firmy               Kod odpadu              Numer i data
                                                 decyzji
25  Nikodem Żyła „Kajtek” Sprzedaż   020110; 120101; 120102; 120103; 120104; 120113;  ROŚ.7644-O-
   Hurtowa Odpadów i Złomu, gm.    120199; 150101; 150104; 150106; 160117; 160118;  /51-2/2005
   Jedlnia Letnisko, Rajec       160304; 160601; 160602; 170401; 170402; 170403;
                                              19.12.2005r.
   Poduchowny 41c           170404; 170405; 170406; 170407; 170411; 191001;
                     191002; 191201; 191202; 191203; 200101; 200133;  Z+T
                     200140 – Z
                     010102; 010408; 010409; 010412; 020110; 100101;
                     100102; 100108; 100182; 120101; 120102; 120103;
                     120104; 150101; 150102; 150103; 150104; 150105;
                     150106; 160103; 160106; 160116; 160117; 160118;
                     160119; 160120; 160304; 160601; 160602; 160801;
                     168102; 168202; 170101; 170102; 170103;170107;
                     170181; 170182; 170201; 170203; 170401; 170402;
                     170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 170411;
                     170504; 170508; 170904; 191001; 191002; 191201;
                     191202; 191203; 191204; 191207; 191209; 200101;
                     200138; 200139; 200140; 200202; 200203; 200307
26  „Furex” Roman Wasilewski, 26-    150101; 150103; 191201; 200139          ROŚ.7644-O-
   630 Jedlnia Letnisko,                                 /135/2005
   Aleksandrów 37
                                              25.10.2005r.
                                              Z
27  Skup i Sprzedaż Złomu s.c.     020110; 100980; 101105; 120101; 120102; 120103; ROŚ.7644-O-
   Mirosław i Zbigniew Jemioł, 26-   120104; 150104; 160117; 160118; 170401; 170402; /2/2006
   630 Jedlnia Letnisko, ul. Chopina  170403; 170404; 170405; 170406; 170407; 190102;
                                             04.01.2006r.
   14                 191001; 191002; 121202; 191203; 200140
                                             T
28  Handel Materiałami         020380; 020381; 020480; 020780; 030105; 030301; ROS.7644-O-
   Budowlanymi, Opałem Paszami     100101; 100102; 100180; 170101; 170102     /90/2006
   Józef Skóra, 26-630 Jedlnia
                                              26.06.2006r.
   Letnisko, ul. Wjazdowa 7
                                              T
29  PHU Spasiński Dariusz, 26-630    020380; 020381; 020480; 020780; 020399; 030105; ROŚ.7644-O-
   Jedlnia Letnisko, Myśliszewice   030301                     /91/2006
   13
                                              03.07.2006r.
                                              T
30  FHU Makowski Maciej, 26-624     100182; 100102; 100181              ROŚ.I-O-
   Kowala, Parznice 33a                                 7644/220/2002
                                              06.12.2002r.
                                              T
31  Wywóz Nieczystości Płynnych,    100102                      ROŚ.I-O-
   Transport Błażej Grzyb, 26-624                            7644/44/2003
   Kowala, Parznice 119d
                                              08.04.2003r.
                                              T
32  Transport Samochodowy Anna     100101; 100102; 100181; 100182          ROŚ.I-O-
   Wakuła, 26-624 Kowala,                                7644/78/2004
   Dąbrówka Zabłotnia 12a
                                              15.04.2004r.
                                              T
                           162
Lp.     Nazwa, adres firmy              Kod odpadu             Numer i data
                                                decyzji
33  FHUT Ratyński Maciej, 26-624   odpady z podgrup: 0101; 0103; 0104; 0105; 0201;  ROS.7644-O-
   Kowala, Mazowszany 13      0202; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0301; 0302;  /52/2005
                    0303; 0401; 0402; 0501; 0507; 0605; 0606; 0609;
                                             14.03.2005r.
                    0610; 0611; 0613; 0701; 0702; 0703; 0704; 0705;
                    0706; 0707; 0801; 0802; 0803; 0804; 0901; 1001;  ROŚ.7644-O-
                    1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009;  /121/2005
                    1010; 1011; 1012; 1013; 1080; 1101; 1102; 1105;
                    1201; 1501; 1502; 1601; 1602; 1603; 1606; 1608;  11.07.2005r.
                    1611; 1680; 1681; 1682; 1701; 1702; 1703; 1704;  T
                    1705; 1706; 1708; 1709; 1908; 1909; 1910; 1911;
                    1912; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1913;
                    2001; 2002;
34  Auto-Złom Marlena Tomasik, 26- 160103                       ROŚ.7644-O-
   624 Kowala, Kosów 30                                /63/2005
                                             30.03.2005r.
                                             T
35  PP „Stani” Wojciech Stani, 26-  040108; 150101; 150102; 150103; 150104; 150105;  ROŚ.I-O-
   624 Kowala, Kotarwice 69     150106; 150107; 150109; 150110; 150111; 150202;  7644/42/2005
                    150203; 190102; 190105; 190106; 190107; 190113;  30.03.2005r.
                    190114; 190203; 190204; 190205; 190299; 190599;
                                             ROŚ.7644-O-
                    190811; 190812; 190813; 190814; 190899; 191201;
                                             /111/2006
                    191202; 191203; 191204; 191208; 191209; 191210;
                    191211; 191212; 191301; 191302; 191303; 191304;  10.07.2006r.
                    191305
                                             T
36  PW „Rewa” Ewa Ratyńska, 26-   odpady z podgrup: 0101; 0103; 0104; 0105; 0201;  ROŚ.7644-O-
   624 Kowala, Mazowszany 13b    0202; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0301; 0302;  /75-1/2005
                    0303; 0401; 0402; 0501; 0507; 0605; 0606; 0609;
                                             19.05.2005r.
                    0610; 0611; 0613; 0701; 0702; 0703; 0704; 0705;
                    0706; 0707; 0801; 0802; 0803; 0804; 0901; 1001;  T
                    1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009;
                    1010; 1011; 1012; 1013; 1080; 1101; 1102; 1105;
                    1201; 1501; 1502; 1601; 1602; 1603; 1606; 1608;
                    1611; 1680; 1681; 1682; 1701; 1702; 1703; 1704;
                    1705; 1706; 1708; 1709; 1908; 1909; 1910; 1911;
                    1912; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1913;
                    2001; 2002;
37  Regionalne Centrum rozwoju   180102; 180103; 180106; 180108; 180110; 180180; ROŚ.7644-O-
   R.C.R. Słomka Zenon, 26-624   180102; 180202; 180205; 180107; 180101; 180104; /92/2006
   Kowala Stępocina, Kotarwice 37a 180107; 180109; 180181; 180201; 180203; 180206;
                                           08.06.2006r.
                   180208
                                           T
38  „Złomotex”Mirosław Pokornicki, 120101; 150104; 160117; 191202; 160118; 191203; ROŚ.I-O-
   26-670 Pionki, ul. Leśna 19/14 170401; 170402; 170403; 170404; 170405     7644/77/2004
                                             14.04.2004r
                                             T
39  Zakład Drzewny Sp.J. Karol    030101; 030105                  ROŚ.I-O-
   Grzywacz, Lidia Grzywacz, 26-                           7644/32/2005
   670 Pionki, Zadobrze 15a
                                             11.02.2005r.
                                             T
                          163
Lp.     Nazwa, adres firmy              Kod odpadu            Numer i data
                                               decyzji
40  „Bochemia” Grzegorz Bąba, 26- 150102; 150104                   ROŚ.7644-O-
   670 Pionki, Działki Suskowolskie                         /96/2006
   24b
                                            12.06.2006r.
                                            T
41  Sklep z Częściami Zamiennymi   160601                     ROŚ.I-O-
   do Samochodów Osobowych i                            7644/128/2002
   Ciągników Anna Pawul, 26-650
                                            25.07.2002r.
   Przytyk, ul. Rynek 21
                                            Z
42  Handel Artykułami        100101                     ROŚ.I-O-
   Przemysłowymi Przerób Betonu                           7644/31/2003
   Robert Bełzowski, 26-650
                                            13.03.2003r.
   Przytyk, Podgajek ul. Kwiatowa 7
                                            T
43  Eugeniusz Widziszewski, 26-650  020102; 020202                 ROŚ.I-O-
   Przytyk, Podgajek ul. Kościelna                         7644/92/2004
   39/3
                                            05.05.2004r.
                                            T
44  Artykuły do Produkcji Rolnej   150110                     ROŚ.I-O-
   „Rolnik” Hurt-Detal Jadwiga                           7644/21/2005
   Debil, 26-650 Przytyk, ul.
                                            25.01.2005r.
   Targowa 23
                                            Z
45  Firma „ELBEN” Zakład       157 rodzajów odpadów              ROŚ.7644-O-
   Wytwórczo – Handlowo -                              /105/2007
   Usługowy Lidia Bębenek,
                                            05.07.2006
   Kaszewska Wola 36, 26 – 806
   Stara Błotnica                                  T
46  Zakład Gospodarki Komunalnej   150101; 150102; 150103; 150104; 150105; 150106; ROŚ.I-O-
   i Mieszkaniowej, 26-640      150107; 170101; 170102; 170103; 170107; 170180; 7644/51/2003
   Skaryszew, ul. Piaseckiego 15   170181; 190901; 190801; 190802; 190805; 190999;
                                            24.04.2003r.
                    200301; 100101; 160213; 200121; 130208
                                            Z+T
47  Firma Handlowo-Transportowa  020480; 020701; 020780              ROŚ.7644-O-
   Andrzej Kominek, 26-640                             /40/2006
   Skaryszew, Kłonowiec-Koracz 1a
                                            16.03.2006r.
                                            T
48  Transport Samochodowy Marian   020480; 020701; 020780             ROŚ.7644-O-
   Oleksiewicz, 26-640 Skaryszew,                          /54/2006
   Odechów 215
                                            18.04.2006r.
                                            T
                          164
Lp.     Nazwa, adres firmy               Kod odpadu             Numer i data
                                                 decyzji
49  PHU „Agro-Rolmet” Gregorczyk    150110; 120102; 150104; 170401; 170402; 170403; ROŚ.7644-O-
   Władysław, Tuzimek Andrzej,    170404; 170405; 170407; 200140         /56/2006
   26-640 Skaryszew,
                                              18.04.2006r.
   ul. Konopnickiej 7
                                              ROŚ.7644-O-
                                              /102/2006
                                              28.06.2006r.
                                              Z
50  „Transpac” Usługi Transportowe   odpady z podgrup: 0101; 0103; 0104; 0105; 0201;  ROŚ.7644-O-
   Artur Cieciora, 26-640       0202; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0301; 0302;  /93/2006
   Skaryszew, Odechów 58       0303; 0401; 0402; 0501 0506; 0507; 0601; 0602;
                                              08.06.2006r.
                     0603; 0604; 0605; 0606; 0607; 0608; 0609; 0610;
                     0611; 0613; 0701; 0702; 0703; 0704; 0705; 0706;  T
                     0707; 0801; 0802; 0803; 0804; 0901; 1001; 1002;
                     1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010;
                     1011; 1012; 1013; 1014; 1101; 1102; 1103; 1105;
                     1201; 1203; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1307;
                     1308; 1406; 1501; 1502; 1601; 1602; 1603; 1604;
                     1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1610; 1611; 1680;
                     1681; 1682; 1701; 1702; 1703; 1704; 1705; 1706;
                     1708; 1709; 1802; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905;
                     1906 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1980;
                     2001; 2002; 2003;
51  Zakład Obsługi Rolnictwa      160601                      ROŚ.I-O-
   „Agora” Tadeusz Więcaszek,                              7644/52/2002
   Jolanta Parteka, 26-680
                                              22.03.2002r.
   Wierzbica, ul. Radomska 1
                                              Z
52  Międzynarodowe i Krajowe      100207; 100208; 150106; 191204; 191210; 191212; ROŚ.7644-O-
   Przewozy Transportem        100101; 100102; 100115; 100117         /164/2005
   Drogowym Przedsiębiorstwo
                                              31.10.2005r.
   Transportowe „Stępień”, 26-680
   Wierzbica, Dąbrówka                                 ROŚ.7644-O-
   Warszawska 78                                    /78/2006
                                              15.05.2006r.
                                              T
53  Przedsiębiorstwo Transportowo-   100101; 100102                  ROŚ.I-O-
   Handlowe Jan Kopycki, 26-680                             7644/74/2003
   Wierzbica, Dąbrówka
                                              13.06.2003r.
   Warszawska 58a
                                              T
54  „Instal-Glob” Marcin Maj, 26-   170101; 170102; 170103; 170107; 170180; 170181; ROŚ.I-O-
   680 Wierzbica, Zalesicie Kolonia  170182; 170201; 170202; 170203; 170302; 170380; 7644/111/2004
   14a                170504; 170506; 170508; 170601; 170603; 170604;
                                             24.05.2004r.
                     170605; 170802
                                             T
55  Transport Ciężarowy M.M.      100101; 100102; 100181; 100182          ROŚ.i-O-
   Wakuła, 26-680 Wierzbica,                              7644/101/2004
   Rzeczków 6
                                              17.05.2004r.
                                              T
                          165
Lp.     Nazwa, adres firmy                Kod odpadu            Numer i data
                                                decyzji
56  Transport Samochodowy        040102; 040108                 ROŚ.I-O-
   Szkopek Andrzej, 26-680                               7644/229/2004
   Wierzbica,
                                             22.11.2004r.
   ul. Batalionów Chłopskich 13
                                             T
57  „Transjan’ s.c. Renata szczeniak,  160306                     ROS.7644-O-
   Katarzyna Gawęda, 26-680                              /117/2006
   Wierzbica, Zalesicie Kolonia 21a
                                             16.08.2006r.
                                             T
58  Usługi Ekologiczne „Eko-Jas”    200101; 200102; 200139; 200140; 200121; 200123; ROŚ.I-O-
   Krzysztof Janas, 26-625       200301 – Z                   7644/76/2003
   Wolanów, Garno ul. Kasztanowa
                     200101; 200102; 200139; 200140; 200121; 200123; 18.06.2003r.
   21
                     200301; 170605 - T
                                             Z+T
59  Zakład Instalacyjno-Remontowy    160213; 160708; 150202             ROŚ.I-O-
   Stacji Paliw Stanisław i Teresa                           7644/195/2003
   Firlej, 26-652 Wolanów,
                                             19.12.2003r.
   Kowalanka 45
                                             Z+T
60  Przedsiębiorstwo „JAK” Adam     Wszystkie odpady                ROŚ.7644 –O-
   Borkowski, Strzałków 90, 26 –                            /15/2007
   625 Wolanów
                                             24.01.2007r.
61  PPUH „Dar-Mar” s.c.,        150110                     ROŚ.I-O-
   26-652 Zakrzew, Kolonia                               7644/9/2005
   Zakrzew 1z
                                             13.01.2005r.
                                             Z
62  „Admar-u” Sp. z o.o. Usługi  020201; 020301; 020580; 020680; 020701; 020702;   ROŚ.7644-O-
   Wodociągowo-Kanalizacyjne, 26- 030302; 030305; 030308; 030381; 040104; 040105;   /79/2006
   652 Zakrzew-Kolonia 2     070101; 070103; 070104; 070201; 070203; 070104;
                                             30.06.2006r.
                   070201; 070203; 070204; 070301; 070303; 070304;
                   070401; 070403; 070404; 070501; 070503; 070504;   T
                   070580; 070581; 070601; 070603; 070604; 070701;
                   070703; 070704; 080113; 080114; 080115; 080116;
                   080119; 080120; 080121; 080202; 080203; 080307;
                   080308; 080314; 080315; 080316; 080319; 080308;
                   080414; 080416; 100122; 100123; 100126; 100213;
                   100214; 100215; 100325; 100326; 100407; 100506;
                   100508; 100705; 100817; 100818; 100819; 101113;
                   101117; 101118; 101180; 101213; 101307; 110105;
                   110107; 110108; 110109; 110110; 110111; 110112;
                   110113; 120106; 120107; 120108; 120109; 120110;
                   120112; 120119; 130301; 120302; 130101; 130104;
                   130105; 130109; 130110; 130111; 130112; 130113;
                   130204; 130205; 130206; 130207; 130208; 130301;
                   130306; 130307; 130308; 130309; 130310; 130501;
                   130502; 130503; 130506; 130507; 130508; 130701;
                   130702; 130703; 130801; 130802; 140602; 140603;
                   140604; 140605; 160115; 161001; 161002; 161003;
                   161004; 190106; 190205; 190207; 190603; 190605;
                   190807; 190809; 190810; 190811; 190812; 190813;
                   190814; 190906; 191103; 191303; 191304; 191305;
                   191306; 191307; 191308; 200125; 200126; 200129;
                   200304; 200306                           166
Lp.    Nazwa, adres firmy               Kod odpadu           Numer i data
                                              decyzji
63  Transport Samochodowy      10 01 01, 10 01 02               ROŚ.7644-O-
   Grzegorz Łupkowski, Wacyn 92,                          /34/2007
   26 – 600 Radom
                                           09.02.2007 r.
                                           TWykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż
niebezpieczne

Lp.   Lokalizacja obiektu                  Zarządzający
 1   Gm. Iłża        Przedsiębiorstwo Komunalne P.U.H. Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.
    m. Jedlanka Stara   Ul. Przy Malenie 11
               27 – 100 Iłża
 2   Gm. Jedlińsk      Zakład Gospodarki Komunalnej
    m. Urbanów       ul. Ogrodowa 51
               26 – 660 Jedlińsk
 3   Gm. Skaryszew     Zakład Gospodarki Komunalnej
    m. Skaryszew      i Mieszkaniowej ul. Piaseckiego 15
               26 – 640 Skaryszew
 4   Gm. Wolanów      Urząd Gminy Wolanów
    m. Bieniędzice     26 -625 Wolanów
 5   Gmina Iłża       Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” S.A. w Zębcu
    m. Zębiec       27 – 200 Starachowice
                         167
168

								
To top