�LTAL�NOS SZOCI�LIS MUNK�S SZAK

Document Sample
�LTAL�NOS SZOCI�LIS MUNK�S SZAK Powered By Docstoc
					DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR
  SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

     TÁJÉKOZTATÓ
        2009
                A szociális munka alapképzés


Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása óta
mintegy 1000 hallgató végzett és helyezkedett el a munkaerőpiacon.
2006. szeptemberétől a lineáris képzési rendszerben a szociális munka alapszak 7 féléves
képzéssel indul nappali és levelező tagozatokon.
A szociális munkás képzés széleskörű gyakorlati bázisra épített magas szintű elméleti szakmai,
társadalomtudományi megalapozottságú képzés, melynek végére a hallgatók képesek tudásukat,
ismereteiket szintetizálva a gyakorlatban dolgozni.

A képzés fő tanulmányi területei a következők:
         A szociális munka elmélete és gyakorlata
         Társadalompolitika- Szociálpolitika
         Társadalomtudomány
         Pszichológia
         Népegészségügy
         Jogtudomány

A szociális munkás alapképzés 40%-át a gyakorlati oktatás teszi ki, ezen belül a szociális munka
gyakorlata a leghangsúlyosabb. A gyakorlati képzés fontos része a szociális munka alapszakon a
hetedik félévben teljesítendő összefüggő egy féléves intézményen kívüli gyakorlat. A
színvonalas gyakorlati oktatást több mint 120 terepgyakorlatot biztosító intézmény segíti, melyek
szolgáltatásaikat tekintve lefedik a szociális munkásokat foglalkoztató intézmények teljes
vertikumát.

A szociális munkás szakma:

A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely egy időben segít javítani és helyreállítani
egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az
ehhez szükséges komplex feltételek javításához. E tevékenység az ember és a környezete között
fennálló viszony módosítására, javítására irányul a szociális problémák megelőzése és kezelése
érdekében. A szociális munkás a szociális problémák megoldását valamennyi lehetséges
erőforrás mozgósításával és felhasználásával végzi.
A képzés célja olyan ismeretek nyújtása, és olyan készségek, képességek (beállítódás, értékrend,
szemlélet, személyiség) kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az alábbi feladatok megoldását:
 - a társadalom (gazdaság, politika, kultúra stb.) valóságos működési szabályszerűségeinek
  felismerése és elemzése;
 - a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárása és mindazon eszközöknek
  az áttekintése és mozgósítása, amelyek ezen okok kialakulását megelőzhetővé teszik;
 - a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák felismerése és ezek
  össztársadalmi összefüggésben való szemlélete;
 - az egyének, családok és közösségek problémamegoldó - képességének javítása, saját
  gazdasági, társadalmi, érzelmi, biológiai, családi és személyközi okokból fakadó szociális
  problémáik felismerésére és megoldására;
 - az egyének és közösségeik összekapcsolása nehéz élethelyzetük javítását szolgáló társadalmi
  és állami intézményekkel, elvárásokkal és szolgálatokkal, jog- és érdekérvényesítő
  képességeik fejlesztésének segítése;
 - az adott szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer fejlesztésének és megújításának
  kezdeményezése társadalmi, intézményi, szakmai és politikai szinten;
 - a szociális munka kompetencia - határainak kijelölése, más szakemberekkel való
  együttműködés, más szakmák bevonása a szociális munkás illetékességi körén kívül eső
  problémák megoldásába.

                                                2
A szociális munkás, hasonlóan más segítő foglalkozású szakemberekhez, személyiségével,
segítő attitűdökkel gyakorolja hivatását. Ennek során gondosan ügyel kliensei szuverenitása,
döntési és akaratnyilvánítási szabadsága csorbítatlanságára. Mint szakember nem minősít, hanem
hivatása szabályai szerint segít. Tevékenysége hatékonyságát fokozandó, klienseivel igyekszik a
kölcsönös bizalom légkörét kialakítani.
A képzés során szerzett szakmai tudással, empátiával, fejlett problémamegoldó készséggel,
holisztikus szemlélettel rendelkező szakemberré válik, aki segít a szociális és mentális
problémákkal küzdő embereknek.
A szociális munkás feladata közvetíteni a kliens és környezete között abban az esetben, ha
interakciós zavar áll fenn, és ezt a felek nem tudják megoldani, kezelni. A beavatkozás célja,
hogy a zavar megszűnjön és az eredeti állapot helyreálljon.

Szakunk nemzetközi kapcsolatai:
A szociális munka alapszak több Európai Unióhoz tartozó országgal és az Egyesült Államokkal
működtet nemzetközi kapcsolatot. Az együttműködések keretében lehetőség van a diákok
számára külföldi tanulmányi útra, szakmai gyakorlatra, külföldi vendégoktatók előadásait
hallgatni, tantárgyait tanulni. A cserekapcsolatok keretében oktatóink, oktatói és kutatói
munkában működnek együtt a partner intézményekkel.

Képzésünk kapcsolatai:
- Finnország: Oulu Polytechnic
- Németország, Eishtätt: Katholische Universität Eichstätt
- Németország, München: Katholische Stiftungsfachhochschule
- Németország, Kassel: Universität Kassel
- Egyesült Államok, Louisville-i Egyetem: Kent Shool of Social Work
- Anglia, Birmingham: Aston University-Aston Business School
- Csehország: University of Ostrava
- Csehország: South Bohemian University
- Ausztria: Fh-Campus Wien
- Románia: Partiumi Keresztény Egyetem
- Románia: Babes Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
- Szlovákia: University of Trnava
- Portugália: Politéchnico de Viseu, Lamego
A felsorolt intézményekből a szak rendszeresen fogad vendégoktatókat is, akik nemcsak az
elméleti képzést segítik, hanem speciális kurzusok formájában a szakma gyakorlati oktatásában
is aktív szerepet vállalnak.
A szak széleskörű nemzetközi kapcsolataiból adódóan hallgatóink számára rendszeresen
lehetőség nyílik arra is, hogy gyakorlatukat külföldi intézményekben teljesíthessék, valamint
nemzetközi hallgatói programokhoz kapcsolódjanak.

Szakunkon országos, valamint regionális kutatásokban való részvételre is lehetőség nyílik,
amelyek eredményeit a hallgatók TDK konferenciákon mutatnak be, továbbá pályamunkájukkal
Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is szerepelhetnek.
A szakon az eddigiek során is elmélyült kutatómunka folyt, az elmúlt tizenöt évben a szak
oktatói két nemzetközi kutatási programba is bekapcsolódtak. Négy, az Országos Tudományos

                                               3
Kutatási Alap által támogatott, illetve két, az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi
Kutatások keretén belül finanszírozott kutatás folyt a szak oktatóinak kezdeményezésére.
Képzésünk az öregedéstudomány területén műköttet kutatóműlyelyet, de számos más
társadalomtudományi vizsgálatba is bekapcsolódhatnak a hallgatók. 2008-ban indult például a
nyíregyházi lakosság szociális helyzetét vizsgáló háztartás panel vizsgálat, melynek eredményei
országos és nemzetköti adatokkal is összevethetők. Hallgatóink önálló kutatásait és külföldi
tanulmányait az Alapszak külön erre a célra létrehozott keretből támogatja.

A Szociális Munka Alapszak az alapszakon tanuló hallgatók számára a kötelezően választandó
és szabadon választható tárgyak keretein belül biztosít lehetőséget az egyéni elmélyülésre egyes
tudományterületeken, melyek előkészíthetik, illetve elősegíthetik a későbbi mesterképzésbe való
belépést.
A szociális munka (BA) alapszak befejezését követően a hallgatónak lehetősége van választani:
Elhelyezkedik a munkaerőpiacon:
Elhelyezkedhet a következő területeken: családsegítő szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok,
polgármesteri hivatalok szociális és gyámügyi osztályai, gyermekvédelmi központok,
gyermekotthonok, ápolást-gondozást nyújtó otthonok, nappali ellátást nyújtó és egyéb
alapszolgáltatást biztosító szolgáltatások, kistrérségi, és egyéb integrált szociális szolgáltatók,
hajléktalan-ellátás intézményei, rehabilitációs intézmények, egészségügyi intézmények, egyházi
szociális intézmények, igazságügyi és büntetés-végrehajtási intézetek, pártfogói felügyelet,
tanácsadó érdekvédelmi és önsegítő szervezetek, non-profit szervezetek, stb.

Szakirányú továbbképzési szakra jelentkezik, ahol a szakterület mélyebb, speciálisabb
ismereteinek oktatása történik. Az alapdiplomára épülő szakirányú továbbképzések közül a
Karon induló képzések:
 - Alkalmazott Szociális Gerontológia Szakirányú Továbbképzési Szak
 - Interdiszciplináris Közösségi Munka Szakirányú Továbbképzési Szak

Ezek a képzések az alapdiploma szintjének megfelelő további szakirányú képzettséget
biztosítanak. A képzések ideje 2 félév.

Jelentkezik „mester” (MA) képzésre
A többciklusú lineáris képzési folyamatban az alapszak elvégzését követően lehetőség nyílik
mesterszakon tanulni, ahol a szakmai tudás elmélyítése történik. Karunkon az országban elsőként
indítottunk Egészsgügyi Szociális Munka Mesterképzést, mely teljes idős (nappali) és részidős
(levelező) bképzési formákban nyújt lehetőséget hallgatóinknak a mesterfokozat megszerzésére.
                                                 4
        A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA
                 Szociális munka alapszak
                    Képzési programja

Szak neve: Szociális munka alapszak

Indított szakirányok: -

Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, szociális

Képzési ciklus: Alapképzés (Bachelor, BA)

Képzési forma (tagozat): nappali, levelező

Szakért felelős kar: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Képzési idő:

Félévek száma: 7.
Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180+30
Összes kontaktóra száma: nappali tagozaton: 2634 óra
             levelező tagozaton: 940 óra

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

           Ideje a
  Tagozat     mintatanterv       Óraszáma   Kredit értéke    Jellege
           szerint
                                       Intézményen
            I – IV.         168       12
                                      kívüli, alapozó
                                       Intézményen
  Nappali       V - VI         154       9
                                      kívüli, elmélyítő
 tagozaton
                                       Összefüggő
             VII.         504       30       szakmai
                                       gyakorlat
                                       Intézményen
            I – IV.          96       12
                                      kívüli, alapozó
                                       Intézményen
 Levelező       V - VI          56       9
                                      kívüli, elmélyítő
 tagozaton
                                       Összefüggő
             VII.         220       30       szakmai
                                       gyakorlat
                                                5
    Az alapszak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006 (IV.3.) OM rendelet
                 2. sz. melléklete alapján

            SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: szociális munkás
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker
3. Képzési terület: társadalomtudományi
4. Képzési ág: szociális
5. A képzési idő félévekben: 7 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből
az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a
társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi
igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését
szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete
közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális
problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szociális képzési ág közös kompetenciái
Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
– tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti,
  társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai
  ismeretrendszerek alapjait;
– a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb
  információforrásokat;
– a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a
  veszélyeztető tényezőket;

Alkalmasak:
– a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok
  környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
– az informatikai eszközök használatára;
– a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek,
  táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek:
– a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen
  helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és
  rendszerszerű elemzésére;

                                               6
–  a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák,
  veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére;
–  az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való
  értelmezésére;
–  az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és –megoldó képességének
  javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére;
–  az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására;
–  a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban
  használatos dokumentációk használatára.

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:
– a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;
– az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a
  közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;
– a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére
  a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően
  eligazításra.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs
készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés
képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes
felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti
elkötelezettséggel, szakmai identitással.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

  10. alapozó képzés: 30-40 kredit
szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szociálpolitikai,
pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igazgatási alapismeretek;

– szakmai törzsanyag: 105-135 kredit
szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társadalomismeret;
társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális munkában;
(nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; differenciált – kötelezően
választandó – szakmai modulok.

9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a gyakrolati tudás
elmélyítését szolgáló labor és terepgyakorlatok, és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó
kiscsoportos feldolgozó és esetmegbeszélő szemináriumok is. Az intenzív szakmai gyakorlat
legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot
jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. A szociális munka alapszak teljes idős képzésben 504
óra, a részidős képzésben 220 óra az intenzív szakmai gyakorlat óraszáma. A terepgyakorlati
oktatás megszervezéséért a képző intémzény tartozik felelősséggel.

10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
                                                7
Az alapszak ajánlott tanterve/mintatanterve: (mellékletben)

Szakdolgozat

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit.

Záróvizsga szerkezete

A záróvizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató elfogadott szakdolgozattal rendelkezzen. A
záróvizsga részei a szakdolgozat megvédése, valamint szóbeli vizsga a szociális munka,
valaminta szociálpolitika ismeretekből

Formája

Elfogadott szakdolgozatnak a dolgozat akkor tekintendő, ha a témavezető és a bíráló is
egybehangzóan elfogadta és legalább elégségesre értékelte a dolgozatot. A záróvizsga
tematikáját a szak a hivatalosan megjelenő szaki tájékoztatóban, valamint a záróvizsga évében a
tavaszi szorgalmi időszak első napjáig teszi közzé a hallgatók számára.

Tematika/tartalom

-  az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek ismerete;
-  az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a
  demokratikus viszonyok erősítését szolgáló beavatkozási módszerek ismerete;
-  az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítása, megőrzése és
  helyreállítása módszereinek ismerete;
-  a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzése, kezelése;
-  a tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti,
  társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai
  ismeretrendszerek alapjai;
-  a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjai és a legfontosabb
  információforrások ismerete;
-  a különböző társadalmi és szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, a veszélyeztető
  tényezők azonosításának, felmérésének ismeretei;
-  a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen
  helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek ismerete és kritikus és rendszerszerű
  elemzése;
-  a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák,
  veszélyeztető tényezők felismerésével, feldolgozásával és elemzésével kapcsolatos
  módszerek ismerete;
-  az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és megoldó képességének
  javítása érdekében alkalmazható módszerek ismerete;
-  az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására alkalmazható módszerek
  ismerete;
-  a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban
  használatos dokumentációk ismerete.

Értékelés

A komplex záróvizsga részei – a szakdolgozat védése, valamint a szóbeli vizsga – ötfokozatú
értékelésűek.

                                               8
A szociális munka alapszakon a záróvizsga eredményét a szóbeli vizsga eredménye és a
szakdolgozat védésének érdemjegye egyszerű számtani átlaga adja. (ZV = szakdolgozat védés +
szóbeli zv eredménye:2).
A diplomajegy része a szakdolgozat opponensi bírálatának értékelése, a szakdolgozat védésének
értékelése, a záróvizsga eredménye, a szociális munka gyakorlata VII. tantárgy érdemjegye,
valamint az abszolutóriumhoz előírt szigorlatok érdemjegyei. A diplomajegy kiszámítása során
az értékelések számtani átlagát kell alkalmazni (diplomajegy=szakdolgozat opponensi értékelés
+ szakdolgozat védés + záróvizsga értékelés + szociális munka gyakorlata VII. értékelés,
szigorlatok érdemjegyei : 6)

A záróvizsga egyéb szabályaira a DE EF TVSZ szabályozását tekintjük irányadónak.
                                              9
                                     AJÁNLOTT TANTERV NAPPALI TAGOZAT
A szak fejléce               Szociális Munka Alapszak
Iktatószám
Hatályos                       2009.
Tagozat                       Nappali
Szakfelelős aláírása
                                              MINTATANTERV
                                                    A tantárgy
 Javasolt     kódja (2)            neve (3)             számonkérési       óraszáma/   kreditértéke (7)  jellege   felvétel előkövetelménye/i
  félév                                      formája (aláírás,      félév              (köt.,     (a tantárgy kódja) (9)
   (1)                                       gyak.jegy,      elm.   gyak           köt. vál.)
                                           kollokvium)      (5)   (6)             (8)
                                              (4)
  I.         05014          Szociális munka I.           kollokvium      28    28      5       köt.
  I.         05015       Szociális munka gyakorlat I.         gyak. jegy      0    42      3       köt.
  I.         05016           Szociológia I.            kollokvium      14    14      3       köt.
  I.         05017         Magyar társadalom I.           kollokvium      14    14      3       köt.
  I.         20071        Közgazdaságtudomány            kollokvium      14    14      3       köt.
  I         05018      Társadalom - és szociálpolitika I.       gyak. jegy      14    14      3       köt.
  I.         05019          Jogi ismeretek I.           kollokvium      14    14      3       köt.
  I.         70016           Pszichológia I.            gyak. jegy      14    14      3       köt.
  I.         05020  Információs technológiai ism. A szociális munkában   gyak. jegy      14    0      2       köt.

  I.         85024  Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I.    kollokvium      28    0      3       köt.

  I.                       összesen              4 gy+6 k       154   154     31
  II.        05021          Szociális munka II.           gyak. jegy      28    28      5       köt.       Szociális munka I.
  II.        05022       Szociális munka gyakorlata II.        gyak. jegy      0    42      3       köt.    Szociális munka gyakorlat I.
  II.        05023         Magyar társadalom II.           gyak. jegy      14    14      3       köt.      Magyar társadalom I.
  II.        05024      Társadalom - és szociálpolitika II.       gyak. jegy      14    28      4       köt.   Társadalom - és szociálpolitika I.
  II.        05025           Szociológia II.            gyak.jegy      14    0      2       köt.        Szociológia I.
  II.        05026          Jogi ismeretek II.           kollokvium      14    0      2       köt.       Jogi ismeretek I.
  II.        05027     Jogi ismeretek a szociális munkában I.      kollokvium      14    14      3       köt.       Jogi ismeretek I.
  II.        70017          Pszichológia II.            kollokvium      14    14      3       köt.        Pszichológia I.
  II.                Kötelezően választható kurzusok*                             4 kredit    köt. Vál.
  II.                       összesen               5gy+3k        112   140     29
  III.        05028         Szociális munka III.           gyak. jegy      14    14      3       köt.       Szociális munka II.
  III.        05029       Szociális munka gyakorlat III.        gyak. jegy      0    42      3       köt.    Szociális munka gyakorlat II.

                                                                                                 10
III.   05030         Pedagógia a szociális munkában       gyak. jegy  14  0    2     köt.
III.   05031             Szociológia III.          gyak. jegy  14  14    3     köt.              Szociológia II.
III.   05032        Társadalom és szociálpolitika III.      kollokvium  14  14    3     köt.         Társadalom - és szociálpolitika II.
III.   05033       Jogi ismeretek a szociális munkában II.     kollokvium  28  0    3     köt.       Jogi ismeretek a szociális munkában I.

III.   85025    Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában II.  kollokvium  28  0    3     köt.    Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I.

III.   70018            Pszichológia III.          gyak. jegy  28  0    3     köt.             Pszichológia II.
III.             Kötelezően választható kurzusok*                    7 kredit  köt. Vál.
III.                    összesen             5gy+3k    140  84   30
IV.    05034            Szociális munka IV.          gyak. jegy  14  14    3     köt.            Szociális munka III.
IV.    05035         Szociális munka gyakorlat IV.       gyak. jegy  0   42    3     köt.          Szociális munka gyakorlat III.
IV.    05036           Magyar társadalom III.         gyak. jegy  14  0    2     köt.            Magyar társadalom II.
IV.    05037        Társadalom - és szociálpolitika IV.      gyak. jegy  14  14    3     köt.        Társadalom - és szociálpolitika III.
IV.    05038       Jogi ismeretek a szociális munkában III.    kollokvium  28  14    4     köt.       Jogi ismeretek a szociális munkában II.
IV.    70019        Segítő kapcsolatok pszichológiája       gyak. jegy  14  28    4     köt.             Pszichológia III.
IV.              Kötelezően választható kurzusok*                    7 kredit  köt. Vál.
IV.                    összesen             2k+4gy    84  112   26
V.    05039            Szociális munka V.          gyak. jegy  14  14    3     köt.            Szociális munka II.
V.    05040         Szociális munka gyakorlat V.        gyak. jegy  0   112   6     köt.          Szociális munka gyakorlat IV.
V.    85026    Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában III.  kollokvium  28  14    4     köt.    Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában II.

V.              Kötelezően választható kurzusok*                    8 kredit  köt. Vál.
V.                     összesen             2gy+1k    42  140   21
VI.    05041            Szociális munka VI.          gyak. jegy.  42  28    6     köt.   Szociális munka II., Társadalom - és szociálpolitika IV.,
                                                                   Jogi ismeretek a szociális munkában III.
VI.    05042         Szociális munka gyakorlat VI.       gyak. jegy  0   42    3     köt.          Szociális munka gyakorlat V.
VI.              Kötelezően választható kurzusok*                    4 kredit  köt. Vál.
VI.                    összesen             1gy+1k    42  70   13
VII.   05043         Szociális munka gyakorlat VII.       gyak. jegy     504   30     köt.          Szociális munka gyakorlat VI.
VII.                    összesen              1gy    0   504   30
VI.                   Szakdolgozat                          20    köt. Vál.
              KRITÉRIUMKÖVETELMÉNYEK
II.    05044          Szakmai készségfejlesztés         aláírás      28        krit. Köv.
III.   05045          Szakmai készségfejlesztés         aláírás      28        krit. Köv.
IV.    05046          Szakmai készségfejlesztés         aláírás      28        krit. Köv.
VII.   05047            Esetmegbeszélés            aláírás      28        krit. Köv.
 I.  15001, 15020      Idegen nyelv (Angol I., Német I.)       aláírás      42        krit. Köv.
II.  15002, 15021      Idegen nyelv (Angol II., Német II.)       aláírás      42        krit. Köv.

                                                                                           11
  III.    15003, 15022         Idegen nyelv (Angol III., Német III.)          aláírás           42               krit. Köv.
  IV.                   Idegen nyelv (Angol IV., Német IV.)           aláírás           42               krit. Köv.
  I.       15040                 Testnevelés                 aláírás           28               krit. Köv.
  II.       15041                 Testnevelés                 aláírás           28               krit. Köv.
  II.       05048           Szigorlat I.(Szociális munka I – II.)                                        krit. Köv.    Szociális munka I - II., Szociális munka gyakorlat I - II.
  IV.       05049               Szigorlat II. (Magyar társadalom, Társadalom és szociálpolitika)                      krit. Köv.      Magyar társadalom I - II - III., Társadalom és
                                                                                               szociálpolitika I - II - III - IV.
  IV.                                  Idegen nyelv alapvizsga                                 krit. köv.           Angol I-IV. vagy Német I-IV.

 VII.                         Záróvizsga***                                               krit. Köv.
                       Szabadon választható tárgyak**                                 10 kredit      szab. vál
                       Kötelezően választható tárgyak          választandó:                 30 kredit
 II - VI.     05050              Ágazati szociálpolitika           kollokvium       28    0       3         köt.vál           Társadalom - és szociápolitika I.
 II - VI.     05051         Szegénység és társadalmi kirekesztettség       kollokvium       28    0       3         köt.vál           Társadalom - és szociápolitika I.
 II - VI.     05052              Társadalomstatisztika            kollokvium       28    0       3         köt.vál
 II - VI.     85027         Egészségpedagógia - egészségfejlesztés I.         gyak.jegy      0    28       2         köt.vál     Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I.

III - VI.     05053                Gerontológia                gyak.jegy      0    28       2         köt.vál     Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában II.

III - VI.     85028         Egészségpedagógia - egészségfejlesztés II.         gyak.jegy.     0    28       2         köt.vál        Egészségpedagógia - egészségfejlesztés I.

III - VI.     05054      Kvalitatív és kvantitatív módszerek a szociológiában I.   kollokvium       28    0       3         köt.vál                Szociológia II.

III - VI.     05055       Szociális munka gyermekekkel és családokkal I.        gyak.jegy      14    0       2         köt.vál              Szociális munka II.
 IV - VI.     05056              Iskolai szociális munka             gyak.jegy      14    0       2         köt.vál              Szociális munka II.
 IV - VI.     05057       Szociális munka gyermekekkel és családokkal II.        gyak.jegy      0    28       2         köt.vál      Szociális munka gyermekekkel és családokkal I.
 IV - VI.     05058            Egészségügyi szociális munka             gyak.jegy.     14    28       4         köt.vál              Szociális munka II.
 IV - VI.     05059      Kvalitatív és kvantitatív módszerek a szociológiában      gyak.jegy.     14    28       4         köt.vál     Kvalitatív és kvantitatív módszerek a szociológiában I.
                               II.
 V - VI.      05060                Menedzsment                 gyak.jegy      14    28       4         köt.vál
III - VI.     05061       Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal        gyak.jegy      14    28       4         köt.vál              Szociális munka II.
  V.     15004, 15023         Szaknyelv I. (Angol IV., Német IV.)           gyak.jegy.     0    42       3        köt.vál.
  VI:     15007, 15037     Szaknyelv II. (Angol szaknyelv II., Német szaknyelv       gyak.jegy.     0    42       3        köt.vál.
                              II.)
                      kötelezően választható összesen                                   46
Megjegyzések:
A *-gal jelölt kötelezően választható tárgyakat külön táblázat tartalmazza.
**A szabadon választható tárgyakat aktuális félévi meghirdetés szerint kell felnvenni.
Az esetmegbeszélés c. tágyat a VII. félévben kell felvenni a Szociális munka gyakrolat VII. tárggyal párhuzamosan.
***Záróvizsga: Komplex szóbeli vizsga a képzés ismeretanyagait integrálva, melynek részei: szakdolgozat védés, szóbeli vizsga a társadalom - és szociálpolitika és szocilis munka tárgyakból.


                                                                                                                        12
                                    AJÁNLOTT TANTERV LEVELEZŐ TAGOZAT
A szak fejléce               Szociális Munka Alapszak
Iktatószám
Hatályos                       2009.
Tagozat                       Levelező
Szakfelelős aláírása
                                               MINTATANTERV
                                                    A tantárgy
 Javasolt     kódja (2)            neve (3)             számonkérési         óraszáma/    kreditértéke (7)  jellege   felvétel előkövetelménye/i
  félév                                      formája (aláírás,        félév               (köt.,     (a tantárgy kódja) (9)
   (1)                                        gyak.jegy,      elm.     gyak           köt. vál.)
                                           kollokvium)       (5)      (6)             (8)
                                              (4)
   I.      05014_L           Szociális munka I.           kollokvium      20           5         köt.
   I.      05015_L        Szociális munka gyakorlat I.         gyak. jegy           16       3         köt.
   I.      05016_L            Szociológia I.            kollokvium      12           3         köt.
   I.      05017_L          Magyar társadalom I.           kollokvium      12           3         köt.
   I.      20071_L         Közgazdaságtudomány            kollokvium      12           3         köt.
   I      05018_L       Társadalom - és szociálpolitika I.       gyak. jegy      12           3         köt.
   I.      05019_L           Jogi ismeretek I.           kollokvium      12           3         köt.
   I.      70016_L            Pszichológia I.            gyak. jegy      12           3         köt.
   I.      05020_L   Információs technológiai ism. A szociális munkában   gyak. jegy       8           2         köt.

   I.      85024_L   Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I.    kollokvium      12           3         köt.

   I.                      összesen               4 gy+6 k       112   16      31
   II.      05021_L           Szociális munka II.           gyak. jegy      20           5         köt.       Szociális munka I.
   II.      05022_L        Szociális munka gyakorlata II.        gyak. jegy       0    16       3         köt.    Szociális munka gyakorlat I.
   II.      05023_L          Magyar társadalom II.           gyak. jegy      12           3         köt.      Magyar társadalom I.
   II.      05024_L       Társadalom - és szociálpolitika II.       gyak. jegy      15           4         köt.   Társadalom - és szociálpolitika I.
   II.      05025_L            Szociológia II.            gyak.jegy      10           2         köt.        Szociológia I.
   II.      05026_L           Jogi ismeretek II.           kollokvium      10           2         köt.       Jogi ismeretek I.
   II.      05027_L      Jogi ismeretek a szociális munkában I.      kollokvium      12           3         köt.       Jogi ismeretek I.
   II.      70017_L           Pszichológia II.            kollokvium      12           3         köt.        Pszichológia I.
   II.                Kötelezően választható kurzusok*                              4 kredit      köt. Vál.
   II.                      összesen               5gy+3k        91    16      29
   III.     05028_L          Szociális munka III.           gyak. jegy      12           3         köt.       Szociális munka II.


                                                                                                  13
III.  05029_L       Szociális munka gyakorlat III.       gyak. jegy    16    3     köt.      Szociális munka gyakorlat II.
III.  05030_L       Pedagógia a szociális munkában       gyak. jegy  8       2     köt.
III.  05031_L           Szociológia III.          gyak. jegy  12      3     köt.         Szociológia II.
III.  05032_L      Társadalom és szociálpolitika III.      kollokvium  12      3     köt.    Társadalom - és szociálpolitika II.
III.  05033_L     Jogi ismeretek a szociális munkában II.     kollokvium  12      3     köt.   Jogi ismeretek a szociális munkában I.

III.  85025_L  Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában II.  kollokvium  12      3     köt.   Népegészségügyi ismeretek a szociális
                                                                 munkában I.
III.  70018_L          Pszichológia III.          gyak. jegy  12      3     köt.         Pszichológia II.
III.           Kötelezően választható kurzusok*                   7 kredit  köt. Vál.
III.                 összesen             5gy+3k   80  16   30
IV.  05034_L          Szociális munka IV.          gyak.jegy  12      3     köt.        Szociális munka III.
IV.  05035_L       Szociális munka gyakorlat IV.       gyak. jegy    16    3     köt.     Szociális munka gyakorlat III.
IV.  05036_L         Magyar társadalom III.         gyak. jegy  10      2     köt.       Magyar társadalom II.
IV.  05037_L      Társadalom - és szociálpolitika IV.      gyak. jegy  12      3     köt.    Társadalom - és szociálpolitika III.
IV.  05038_L     Jogi ismeretek a szociális munkában III.    kollokvium  15      4     köt.   Jogi ismeretek a szociális munkában II.

IV.  70019_L      Segítő kapcsolatok pszichológiája      gyak. jegy  15      4     köt.         Pszichológia III.
IV.           Kötelezően választható kurzusok*                   7 kredit  köt. Vál.
IV.                  összesen             2k+4gy   64  16   26
V.   05039_L          Szociális munka V.           gyak.jegy  12      3     köt.        Szociális munka II.
V.   05040_L       Szociális munka gyakorlat V.        gyak. jegy    40    6     köt.     Szociális munka gyakorlat IV.
V.   85026_L  Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában III.  kollokvium  15      4     köt.   Népegészségügyi ismeretek a szociális
                                                                 munkában II.
V.            Kötelezően választható kurzusok*                   8 kredit  köt. Vál.
V.                  összesen             2gy+1k   27  40   21
VI.  05041_L          Szociális munka VI.          gyak. jegy  24      6     köt.    Szociális munka II., Társadalom - és
                                                            szociálpolitika IV., Jogi ismeretek a
                                                               szociális munkában III.
VI.  05042_L       Szociális munka gyakorlat VI.       gyak. jegy    16    3     köt.      Szociális munka gyakorlat V.
VI.           Kötelezően választható kurzusok*                   4 kredit  köt. Vál.
VI.                  összesen             1gy+1k   24  16   13
VII.  05043_L       Szociális munka gyakorlat VII.       gyak. jegy    220   30     köt.     Szociális munka gyakorlat VI.
VII.                 összesen              1gy      220   30
VI.                Szakdolgozat                         20    köt.vál.
            KRITÉRIUMKÖVETELMÉNYEK
II.  05044_L        Szakmai készségfejlesztés         aláírás     8        krit. Köv.


                                                                              14
   III.     05045_L             Szakmai készségfejlesztés              aláírás           8                       krit. Köv.
   IV.      05046_L             Szakmai készségfejlesztés              aláírás           8                       krit. Köv.
  VII.      05047_L               Esetmegbeszélés                 aláírás           8                       krit. Köv.
   II.       05048          Szigorlat I.(Szociális munka I – II.)                                                 krit. Köv.  Szociális munka I - II., Szociális munka
                                                                                                       gyakorlat I - II.
   IV.       05049       Szigorlat II. (Magyar társadalom, Társadalom és                                               krit. Köv.    Magyar társadalom I - II - III.,
                            szociálpolitika)                                                             Társadalom és szociálpolitika I - II - III -
                                                                                                          IV.
  VII.                         Záróvizsga***                                                       krit. Köv.


                       Szabadon választható tárgyak**                                      10 kredit           szab. vál
                       Kötelezően választható tárgyak             választandó:                   30 kredit
  II - VI.    05050_L             Ágazati szociálpolitika             kollokvium     12                3             köt.vál    Társadalom - és szociápolitika I.
  II - VI.    05051_L         Szegénység és társadalmi kirekesztettség         kollokvium     12                3             köt.vál    Társadalom - és szociápolitika I.
  II - VI.    05052_L              Társadalomstatisztika              kollokvium     12                3             köt.vál
  II - VI.    85027_L         Egészségpedagógia - egészségfejlesztés I.          gyak.jegy     10                2             köt.vál   Népegészségügyi ismeretek a szociális
                                                                                                       munkában I.
 III - VI.    05053_L                Gerontológia                 gyak.jegy     10                2             köt.vál   Népegészségügyi ismeretek a szociális
                                                                                                      munkában II.
 III - VI.    85028_L        Egészségpedagógia - egészségfejlesztés II.          gyak.jegy     10                2             köt.vál  Egészségpedagógia - egészségfejlesztés I.
 III - VI.    05054_L     Kvalitatív és kvantitatív módszerek a szociológiában I.     kollokvium     12                3             köt.vál         Szociológia II.

 III - VI.    05055_L       Szociális munka gyermekekkel és családokkal I.         gyak.jegy     10                2             köt.vál        Szociális munka II.
 IV - VI.     05056_L             Iskolai szociális munka              gyak.jegy     10                2             köt.vál        Szociális munka II.
 IV - VI.     05057_L       Szociális munka gyermekekkel és családokkal II.         gyak.jegy     10                2             köt.vál    Szociális munka gyermekekkel és
                                                                                                        családokkal I.
 IV - VI.     05058_L            Egészségügyi szociális munka             gyak.jegy     15                4             köt.vál        Szociális munka II.
 IV - VI.     05059_L     Kvalitatív és kvantitatív módszerek a szociológiában II.      gyak.jegy     15                4             köt.vál   Kvalitatív és kvantitatív módszerek a
                                                                                                       szociológiában I.
  II - VI.    05060_L                Menedzsment                  gyak.jegy     15                4             köt.vál
 III - VI.    05061_L       Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal         gyak.jegy     15                4             köt.vál        Szociális munka II.
   V.     15004, 15023        Szaknyelv I. (Angol IV., Német IV.)           gyak.jegy.     0     15           3             köt.vál.
   VI:     15007, 15037   Szaknyelv II. (Angol szaknyelv II., Német szaknyelv II.)      gyak.jegy.     0     15           3             köt.vál.
                       kötelezően választható összesen                      168     30          46
Megjegyzések:
A *-gal jelölt kötelezően választható tárgyakat külön táblázat tartalmazza.
A **-gal jelölt szabadon választható tárgyakat aktuális félévi meghirdetés szerint kell felnvenni.
Az esetmegbeszélés c. tágyat a VII. félévben kell felvenni a Szociális munka gyakorlat VII. tárggyal párhuzamosan.
***Záróvizsga: Komplex szóbeli vizsga a képzés ismeretanyagait integrálva, melynek részei: szakdolgozat védés, szóbeli vizsga a társadalom - és szociálpolitika és szocilis munka tárgyakból.


                                                                                                                    15
                 SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK SZERVEZETI EGYSÉG
                           SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

                  Prof. Dr. Molnár Péter, egyetemi tanár, intézet igazgató, alapszakfelelős
              Patyán László főiskolai docens, alapszakfelelős – helyettes, szervezéssel megbízott oktató

                    EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

                      Prof. Dr. Bakó Gyula, egyetemi tanár, mesterszakfelelős
                Dr. Fábián Gergely, tanszékvezető főiskolai tanár, mesterszakfelelős - helyettes

                          Kótisné Plajner Mónika, oktatásszervező
                              Kósa Szilvia informatikus
                            Vámosi Katalin szaki ügyintéző


        SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAKOS HALLGATÓK KÉPZÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ TANSZÉKEK

   Alkalmazott          Elméleti        Védőnői Módszertani és    Egészségügyi Informatikai    Idegennyelvi és
Társadalomtudományi      Egészségtudományi és     Népegészségtani Tanszék        Tanszék        Egészségtudományi
   Tanszék        Alkalmazott Pszichológia                                  Szaknyelvi Lektorátus
                  Tanszék

  Tanszékvezető:         Tanszékvezető:        Tanszékvezető:         Tanszékvezető:      Lektorátusvezető:

Dr. Fábián Gergely Ph.D.   Dr. Kalapos István Ph.D.   Dr. Kósa Zsigmond Ph.D.    Dr. Ködmön József Ph.D.      Tilki Ágnes
   főiskolai tanár        főiskolai tanár        főiskolai docens       főiskolai docens
                                                                        16
A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK
  TANTÁRGYI PROGRAMJAI


   KÖTELEZŐ TÁRGYAK
               17
        A tantárgy neve: Szociális munka I – VI.            Oktató/-k/ névsora: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású
    Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék         oktatói.
        Tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth László
Ajánlott félév    I.   II.   III.   IV.   V.       VI.  A tantárgy általános és speciális céljai
                                       Célja a hallgatók bevezetése a szociális munka professzionális végzéséhez
Tantárgyi    kód                              szükséges   elméletekbe,   segítse  a   gyakorlat-elmélet   egységének
           05014   05021   05028  05034   05039  05041
nappali                                    megvalósítását, ezen keresztül készítsen fel a szociális munka szigorlatra. A
Tantárgyi    kód 05014   05021   05028  05034   05039  05041   tantárgy feldolgozza az eskü szövegét, a szociális munkás pályaképét,
levelező        L     L     L    L     L    L    rendszerbe szedi a szükséges alapismereteket, az esetkezelés, a
Nappali   tagozat                             problémamegoldás, a krízisintervenció, a rendszerszemlélet lépéseit, a
           2+2    2+2    1+1   1+1    1+1     3+2
heti óraszáma                                 szociális munka történetét, etikai dilemmáit, kódexét, kitekintést ad az európai
Levelező tagozat                               szociális modell alapelveire, összefüggéseire. Felkészítjük a hallgatókat a
            20    20    12    12    12     24
félévi óraszáma                                team munkára. A hallgatók megismerik a szociális munka módszerit, a
Kredit         5     5    3    3     3    6    szociális csoportmunka és közösségi szociális munka elméletét, módszertanát,
Vizsgakövetelmény koll      gyj   gyj   gyj    gyj   gyj   technikáit, valamint információkat szereznek az egyes speciális
Kötelező                              05021   célcsoportokkal végzett segítő munka jellemzőiről.
előtanulmányi         05014   05021  05028   05021  05021
rend /kód/       -   05014   05021  05028   05021   L,   Oktatás típusa: előadás, szeminárium
                 L     L    L     L   05037,
                                  05038   A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája
                                       A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülést, a tárggyal
Az ajánlott tantervben mely /alap-/ szakok szerepeltetik?           kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozását, a törvényi, ágazati
Szociális munka alapszak                           szabályzók változásának követését, valamint a végzett hallgatók
                                       elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálatát, a visszajelzések alapján
A tantárgy meghirdetési gyakorisága                      a tantárgy aktualizálását jelenti. Folyamatos visszajelzés a végzett hallgatók
Mintatanterv szerint                             elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő
                                       alkalmazhatóságnak mikéntjéről. A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás
Az oktatás nyelve: magyar                           (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos
                                       korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra.
A tantárgy órarendi beosztása: Aktuális órarendi meghirdetés szerint.
                                       Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
A tantárgy státusza:                             70+30 %
Kötelező
Szociális munka I. alapozó törzstantárgy,                   Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
Szociális munka II – VI. szakmai törzstantárgy

                                                                              18
Fénymásolt segédanyag,     internetes  információhordozók,  gyakorlattal  Kötelező irodalom
tömbösített időrend                                Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka elmélete és
                                         gyakorlata I. kötet. 5-15., 32-180. és a II. kötet egésze. Semmelweis, 1994.
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás                  Peter Lüssi: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve.
Fogyatékos személyek szociális ellátása                      Párbeszéd Alapítvány, Bp. 1997. 56-118., 295-354.o.
Hajléktalanok egészségügyi helyzete                        Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola,
Időskorúak szociális helyzete és a jóléti ellátások rendszere           Budapest 2000.
Szociális munkások pályaképe és pályaorientációja                 Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv a szociális munkásoknak, Szociális Szakmai
Végzett hallgatók után követésének vizsgálata                   Szövetség, Budapest 2002. 1-137.o.

A tantárgy részletes leírása:                           Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
                                         A hallgatók írásbeli és szóbeli beszámolókat, egyéni és csoportos
Szociális munka I.                                dolgozatokat készítenek.
 1. Az eskü tartalmának feldolgozása
 2. Az emberi szükségletek felsorolása, jellemzése és kapcsolódásuk. A      Az aláírás megszerzésének feltételei
   kliens megismerése.                             Az aláírás feltétele a gyakorlati munkában való aktív részvétel.
 3. Az emberi létezés szintjei, az ökoszisztéma és felhasználása a szociális
                                         A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei
   munkában.
                                         Gyakorlati jegy nem kapcsolódik a tárgyhoz
 4. A szociális munka fő megközelítési iránya, céljai, lehetséges típushibái.
 5. A szociális munka meghatározása, értelmezése és csoportosítása.
                                         A vizsgára bocsátás feltételei
 6. A szociális munka szereplői és jellemzésük.
                                         Érvényes aláírás
 7. A hagyományos és a szakképzett szakemberek a szociális munkában,
   kompetencia határ és a team-munka.
                                         Vizsgáztatási módszer
 8. A rendszerszemléletű szociális munka.
                                         Írásbeli vizsga az előadások és a kötelező irodalmak integrált ismereteiből
 9. A szociális munka általános rendszerei és kapcsolódásuk.
 10. Az egyéni esetkezelés folyamata.
                                         Szociális munka II.
 11. A strukturált gyakorlat modellje.
 12. Krízisintervenció a szociális munkában
                                         1.  A szociális munka egyetemes története.
 13. A szociális munka fő kérdései.
                                         2.  A szociális munka hazai története.
 14. A problémamegoldó modell és szakaszai.
                                         3.  A szociális képzések fejlődése.
                                         4.  Új fogalmak és megközelítések az EU-ban
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:
                                         5.  A szociális charta.
alapozó szociális ismeretek összefüggéseinek meglátása és gyakorlatban való
                                         6.  A szociális munka etikai dilemmái.
megszemlélése
                                         7.  A szociális munka etikai kódexe.
                                         8.  Szolgáltatások a szociális munka keretében I.
                                         9.  Szolgáltatások a szociális munka keretében II.

                                                                                19
10.  A szociális munka hat eljárásfajtája.                     Az elemző dolgozat elkészítése legalább elégséges szinten a szorgalmi
11.  Az esettanulmány.                               időszakon belül
12.  A környezettanulmány.
13.  Ecomap készítése.                               A vizsgára bocsátás feltételei: Vizsga nem kapcsolódik.
14.  Genogram készítése
                                          Vizsgáztatási módszer: Vizsga nem kapcsolódik.
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:
alapozó szociális ismeretek összefüggéseinek integrálása a gyakorlattal,      Szociális munka szigorlat:
elemző képesség a teljes témában                           Előfeltétele: Szociális munka alapismeretek I-II., Szociális munka
                                            gyakorlata I-II., mintatantervi időpontja: II. félév vizsgaidőszaka.
Kötelező irodalom                                   (vizsgakurzus meghirdetése félévente)
Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka elmélete és       Írásbeli: 2x14 témakör, 8 szociális szolgáltatás ismerete, teljes kötelező
gyakorlata I. kötet. Semmelweis, 1994. 17-31., 181-208.o.               irodalom
Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon (1817-1990.)         Szóbeli: 28 szociális munka tétel, melyek az adott témakörökkel
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest                  megegyeznek, 8 szociális szolgáltatás ismerete, teljes kötelező irodalom.
A Szociális Munka Etikai Kódexe. Szociális Szakmai Szövetség, 2005.          A gyakorlati helyszínekről szükséges ismeretek:
Gyulavári Tamás – Krémer Balázs: Európai szociális modell? Esély,           1. A két félév során meglátogatott intézmények pontos neve
2004/3.sz. 3-25.                                    2. Az intézmények struktúrája
Hegyesi Gábor-Talyigás Katalin: Alapkő-letétel.= Esély, 1990/4.sz. 59-79.o.      3. Szolgáltatási stratégiájuk, szakmai feladataik és a szociális
Az Európai Szociális Charta.= Esély, 1991/2.sz. 74-91.o.                  szolgáltatásaik
Horváth László: Fejlődési tendenciák a szociális képzésekben. DOTE EFK         4. Potenciális klienskörük, azok jellemző szükséglethiányai
Tudományos Közleményei, Nyíregyháza, 1998/1.sz. 329-342.o.               5. Dolgozók szakmai összetétele.
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. IV.
fejezete Szociális szolgáltatások címmel. Jelen tanév szeptember 1-jén       Szociális munka III. – Szociális csoportmunka
hatályos változata.                                 1. A csoportos szociális munka meghatározása, helye a szociális munkában
                                          2. A csoportos szociális munka szándékai, céljai
Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere               3. A csoportos szociális munka etikai elvei és értékei
Elemző dolgozat megírása az elmélet és gyakorlat integrálásáról 2-5 oldal      4. A csoportos szociális munka története és főbb elméletei
terjedelemben. Téma: Egy szociális témával kapcsolatos gyakorlati hír        5. A csoportos szociális munkát meghatározó főbb kutatások
elemzése szakkifejezések és professzionális összefüggések felhasználásával     6. A csoportmunka gyakorlatának központi kérdései
/újságból, Internetről dokumentálható módon hivatkozott hír/            7. A csoportos szociális munka típusai: gyógyító csoportok céljai és fajtái
                                          8. A csoportos szociális munka típusai: feladat csoportok céljai és fajtái
Az aláírás megszerzésének feltételei                        9. A csoport fejlõdési szakaszai.
Az aláírás feltétele a gyakorlati munkában való aktív részvétel.          10. A hatékonyan és nem hatékonyan működő csoport munka jellemzői
A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei                     11. A csoportban mûködõ szerepek


                                                                               20
12. A csoport dinamika fõ területei: kommunikáció és kölcsönhatások
  működése a csoportban                             Évközi ellenőrzés: szemináriumi munkában való részvétel
13. A csoport dinamika fõ területei: társadalmi ellenőrzés szerepe és a csoport
  kultúra                                    A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:
14. Zárthelyi dolgozat megírása                          A hallgatók a gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozatot írnak.
                                         Amennyiben nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B (újabb írásbeli),
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:     illetve C számonkérésre (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van
A hallgató megismeri a csoportos szociális munka fajtáit és céljait, a      lehetőség.
csoportban működő szerepeket és a csoport dinamika működését, valamint
képessé válik szakmailag meghatározni az egyes csoportok céljait, az       Szociális munka IV. – Szociális csoportmunka
alkalmazható módszereket, csoport technikákat.                  1. A szociális munkás mint a csoport vezetője
                                         2. A vezetést meghatározó tényezők
Kötelező irodalom:                                3. A csoport vezetéséhez szükséges készségek I.
A szociális munka elmélete és gyakorlata. 4. kötet. Szociális munka        4. A csoport vezetéséhez szükséges készségek II.
csoportokkal szerkesztette: Kozma Judit – Szilvási Léna, Bárczy Gusztáv      5. A csoportvezetői készségek elsajátítása
Gyógypedagógiai Főiskola, Szöveggyûjtemény, Budapest, 1997.            6. A szociális csoport munka tervezése I.
Szatmáriné Balogh Mária - Járó Katalin: A csoport megismerése és fejlesztése   7. A szociális csoport munka tervezése II.
KLTE jegyzet, Debrecen 1994.                           8. A szociális csoport munka beindulása
                                         9. Motiváció és elvárások a csoport munkában
Ajánlott irodalom:                                10. A csoport céljának meghatározása
Gerevich József: Terápiák társadalma - társadalmak terápiája Magvetõ, Bp.     11. Szerződéskötés
1983.                                       12. A felmérés folyamata
Rudas János: Delfi örökösei Gondolat, Bp. 1990.                  13. A felmérés módszerei
Benedek László: Játék és pszichoterápia IV. rész: Játék – katalógus 144 –     14. A szociális csoport munka gyakorlati alkalmazása
264. o. Magyar Pszichiátria Társaság, Budapest 1992.
                                         Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:
Ajánlott honlapok:                                A hallgató megismeri a csoport vezetői szerep összetevőit és a
www.periferiaegyesulet.hu                             csoportvezetéséhez szükséges készségeket, valamint képessé válik szociális
www.3sz.hu                                    csoport munka tervezésére és beindítására.
www.szochalo.hu
                                         Kötelező irodalom:
Az aláírás megszerzésének feltételei:                        A szociális munka elmélete és gyakorlata. 4. kötet. Szociális munka
Az aláírás feltétele az órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a       csoportokkal. Szerkesztette: Kozma Judit – Szilvási Léna, Bárczy Gusztáv
feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.                Gyógypedagógiai Főiskola, Szöveggyûjtemény, Budapest, 1997.
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az     Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata Osiris Kiadó, Budapest 1996.
irányadóak.                                     44 - 132. oldal


                                                                             21
Ajánlott irodalom:
   Gerevich József: Terápiák társadalma - társadalmak terápiája         Szociális munka V. – Közösségi szociális munka
    Magvetõ, Bp. 1983.
   Szilvási Léna: Csoport munka egy anyaotthonban. Esély 1997 / 1. 59      I. A közösség megközelítése, alapfogalmak: a közösségek értelmezési módjai,
    - 88. o.                                  közösség - csoport, illetve közösség - társadalom meghatározások, a népi és az
   Nagy Zita: A Váltó-ház történetéből. A női csoport. Esély 2002/6.      urbánus közösségek jellemzői, a közösségek speciális értelmezési módjai -
    104-113. oldal                               szociológiai, szociálpszichológiai irányzatok, új megközelítések.
   Fodor Éva – Jámbor Csilla: Roma gyerekek szociális
    kompetenciáinak fejlesztése HÁLÓ, 2004. június               II - III. A közösségi szociális munka: definíciók, a közösségi szociális munka
   Rudas János: Delfi örökösei Gondolat, Bp. 1990.               értékei, a közösségi munkás szerepei. A közösségi szociális munka és a
   Benedek László: Játék és pszichoterápia IV. rész: Játék – katalógus     szociális munka más munkamódszereinek (esetkezelés, szociális
    144 – 264. o. Magyar Pszichiátria Társaság, Budapest 1992.         csoportmunka) viszonya elméletben és gyakorlatban. A közösségi szociális
                                         munka speciális etikai dilemmái.
Ajánlott honlapok:
www.periferiaegyesulet.hu                             IV - VI. A közösségszervezés elmélete, modelljei: (J. Rothmann)
www.3sz.hu                                    -  Helyi   fejlesztés  modellje   (közösségfejlesztés, szomszédsági
www.szochalo.hu                                  közösségfejlesztés);
                                         - Társadalmi tervezés (szolgáltatástervezés);
Évközi ellenőrzés: szemináriumi munkában való részvétel              - Szociális akció;

Az aláírás megszerzésének feltételei:                       VII. A közösségi szociális munka történeti fejlődése, főbb irányzatai: a
Az aláírás feltétele az órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a     settlement mozgalmak kialakulása és hatása, szolgáltató és közösségi akció
feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.               programok kialakulása, különös tekintettel a hazai gyakorlatra.
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az
irányadóak.                                    VIII. Esettanulmányok: A hallgatók a modellek megismerése mellett külföldi
                                         és hazai gyakorlati példák mentén vizsgálják meg a közösségi
A vizsgára bocsátás feltételei                          munkamódszereket, valamint esettanulmányokat elemeznek. Esettanulmányok
Érvényes aláírás                                 elemzése: gyakorlati példák elemzése, útkeresés, módszerek használhatósága.
                                         (otthoni önálló munka hallgatói csoportokban, szemináriumi elemzés).
Vizsgáztatási módszer
Szóbeli beszámoló az előadások és a kötelező irodalmak integrált         IX - XIV. A közösségi munka gyakorlata: gyakorlati lépések, a közösségek
ismereteiből. A hallgatók a tárgy vizsgatételeit a tantárgyleírással egy időben  meghatározása, a kapcsolatrendszerek elemzése, a helyi szükségletek
kapják meg. A hallgatók szóbeli vizsgán (kollokvium) adnak számot a        felmérése, a társadalom demokratikus működését segítő módszerek.
tananyagból. Amennyiben nem sikerül az első alkalommal (A vizsga)         Közösségi program - terv készítése (szemináriumi gyakorlat – nappali
teljesíteni, B szóbeli vizsgára kerül sor, a második sikertelen vizsga után C   tagozaton).
vizsgára (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van lehetőség.


                                                                               22
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:   -  A helyi cselekvés. Szerk: Köles Sándor - Varga Csaba Magvető, 1988.
A hallgató megismeri a közösségi szociális munka makro és mikro szintű    -  Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata Osiris, Bp. 1996.
gyakorlatát, megismeri annak hazai alkalmazási lehetőségeit, módszereit. A  -  Ajánlás a településfejlesztési koncepciók elkészítéséhez. Szerk: Beke Pál
hallgató képes lesz alkalmazni a helyi közösség felmérésének módszereit,     – dr. Kováts Flórián, BM kiadó, 1995. in. Településfejlesztési füzetek 14.
képes lesz elkülöníteni a közösségfejlesztés gyakorlati lépéseit.        59. p.
                                       -  Bill Jordan: Agitátorok, vagy a kontroll ügynökei.
Kötelező irodalom                                A szociális munka bemutatása Esély: 1993/2. (p. 68-87)
- A szociális munka elmélete és gyakorlata 3. kötet.
  Szerk. Gosztonyi Géza. Semmelweis Bp. 1996.                Ajánlott  honlap:    Magyarországi    Közösségfejlesztők   Egyesülete:
- C. Wolfgang Müller: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá        www.adata.hu
  ELTE - T-TWINS 1992 / 15 - 60.o./
- Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, Közösségfejlesztők   Ajánlott jogszabályok:
  Egyesülete Bp. 2001. (www.adata.hu)
- Vercseg Ilona dr.: Gyakorlati útmutató közösségi munkásoknak        Többször módosított 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális
  (www.adata.hu)                              ellátásokról
- Vercseg Ilona dr.: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak.    Hatályos 1/2000. (I. 7.) ESzCsM rendelet
  (módszertani Füzet) Közösségfejlesztők Egyesülete (www.adata.hu)
- R. Perlman - A. Gurin Közösségszervezés és társadalmi tervezés       Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
  Közösségfejlesztők Egyesülete Bp. 1993.                  Nappali tagozaton: szemináriumi gyakorlaton való aktív részvétel, közösségi
- Yossi Korazim Kőrösy: Amit a szociális munkásoknak a közösségi       program elemzés elkészítése. A dolgozatot csoportos formában kell
  szociális munkáról meg kell tanulniuk a neokonzervativizmus        elkészíteni a kiválasztott témakörről. Az oktató a félév során folyamatos tutori
  korszakában. Esély: 1994/5 (p. 76-89)                   támogatást biztosít a hallgatóknak. A dolgozat értékelése „nem felelt meg”,
- Yossi Korazim Kőrössy: Közösségi munka szervezeti szinteken Esély     „megfelelt”, „jól megfelelt” értékeléssel történik, melyet az oktató írásos
  2001/4.                                  értékeléssel egészít ki. A „Nem felelt meg” értékelés esetén a hallgatók a
- Balipap Ferenc: A magyarországi settlement mozgalom története I. – II.   megadott szempontok szerint átdolgozzák gyakorlati dolgozatukat.
  Esély 1989/2. (p. 60-71), 1990/1. (p. 58-64)               Levelező tagozaton: Zárthelyi dolgozat a tantárgynál megadott kötelező
                                       olvasmányokból. A dolgozat értékelése „nem felelt meg”, „megfelelt”, „jól
Ajánlott irodalom:                              megfelelt” értékeléssel történik, melyet az oktató írásos értékeléssel egészít ki.
                                       A „Nem felelt meg” értékelés esetén a hallgatóknak a Tanulmányi és
-  PAROLA c. folyóirat témához illeszkedő cikkei              Vizsgaszabályzat szerint dolgozatjavítási lehetőségük van.
-  W. W. Biddle - L.J. Biddle: A közösségfejlesztési folyamat
                                       Az aláírás megszerzésének feltételei:
  Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete
  Bp. 1988.
                                       Nappali tagozat:
-  Település, közösség, fejlesztés. Szerk: Varga A. Tamás - Vercseg Ilona
                                       - szemináriumi gyakorlatokon való részvétel
  Országos Közművelődési Központ Bp. 1991
                                       - közösségi program elemzés elkészítése és elfogadása
-  Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon Bp. 1996

                                                                              23
Levelező tagozat:
Eredményes (legalább „megfelelt” minősítésű) zárthelyi dolgozat       4 – 6. hét Cigányság

A szemináriumi dolgozat elkészítésének szempontjai:             -  A cigányság - eredete és története, a társadalom szerkezetében elfoglalt
                                         helyük
A hallgatók által javasolt témákat közösen dolgozzák fel team munkában.   -  Többség - kisebbség társadalma: a cigányságról alkotott kép, előítélet,
A dolgozatot a TVSZ szerint a szorgalmi időszak utolsó hetének elő napjáig    identitás, integrációs törekvések
(hétfő) kell leadni.                             -  Foglalkoztatási politika a cigányság körében, a rendszerváltás előzményei,
A dolgozatot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es      negatív - pozitív diszkrimináció a foglalkoztatásban
sortávval kell elkészíteni. Terjedelme haladja meg a 25 gépelt oldalt. A   -  Oktatáspolitika a cigányság körében: iskolázottság, szakképzettség mint
szakirodalmi és egyéb hivatkozások alkalmazására az Alkalmazott         az esélytermelés eszközei, integráció, szegregált oktatás, felsőoktatási
Társadalomtudományi Tanszék szakdolgozat készítésére vonatkozó előírásai     lehetőségek a cigányság számára
az irányadók.                                -  A kulturális különbségek mérlegelése a szociális munka során
                                       -  Társadalmi integráció és előítéletek. Integrációs programok, gyakorlati
A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei                   példák elemzése.
Szemináriumi előadás és zárthelyi dolgozat
                                       7 – 9. hét Szociális munka fogyatékkal élőkkel
A vizsgára bocsátás feltételei
Érvényes aláírás                               -  A fogyatékosság társadalmi megítélése, történelme
                                       -  Egészségügyi habilitáció és rehabilitáció
Vizsgáztatási módszer                            -  A fogyatékossággal kapcsolatos törvények, rendeletek, intézmények
A tárgy gyakrolati jeggyel végződik                     -  A rehabilitáció - habilitáció fogalma, részei, a szociális munkás szerepe a
                                         folyamatban
Szociális munka VI.                             -  A fogyatékossággal kapcsolatos fogalmak (egészség, betegség, károsodás,
                                         fogyatékosság, rokkantság)
1- 3. hét Szociális munka hajléktalanokkal
                                       10 – 12. hét Szociális munka idősekkel
-  Hajléktalansággal kapcsolatos fogalmak, megközelítések, nemzetközi és
  hazai háttér                               -  A szociálgerontológia feladata, tárgya, vizsgálati köre
-  A hajléktalanság okai                          -  Az idősek a társadalomban
-  A hajléktalanság kezelésére hivatott intézményrendszer jellemzői, új   -  Az időskorúak ellátásának szociális kihívásai hazánkban
  szakmai irányvonalai, hazai jogszabályi háttere             -  Az idősgondozás jelentősége, fogalma, feladata, feltételei
-  Hajléktalanpolitika - szociálpolitika - szegénypolitika         -  A szociális gondozás törvényi háttere, az ellátás területei
-  Hajléktalan családok, a hajléktalanság nemenkénti specifikumai      -  A demens időskorúak foglalkoztatása, mentálhigiénés segítése
-  Szociális munka hajléktalanokkal, a munkához szükséges speciális
  ismeretek, készségek


                                                                             24
13 – 14. hét Szociális munka munkanélküliek körében               -  Szoboszlai Katalin – Patyán László: Hajléktalanok a Keleti –
                                          régióban, Egy regionális hajléktalankutatás eredményeiről, Szabolcs –
-  Munkanélküliség szempontjából hátrányos helyzetű csoportok jellemzői a     Szatmár Beregi Szemle 2004/1.
  foglalkoztatásban, lehetőségek a munkaerőpiacra történő bejutásra:     -  Cigánynak születni (szerk: Horváth Ágota, Landau Edit, Szalai Júlia)
  romák, pályakezdő fiatalok, gyermeküket egyedül nevelő szülők,         Aktív társadalom Alapítvány, ÚJ MANDÁTUM Kiadó, Bp. 2000. (p.
  kisgyermeket nevelő anyák, fogyatékkal élők, alacsonyan kvalifikált       177 – 491.)
  munkavállalók.                               -  Kertesi Gábor: Oktatási reformterv a tanulási problémákkal küzdő,
-  Foglalkoztatási esélyek és lehetőségek a hátrányos helyzetű csoportoknál.    hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére az alapfokú oktatásban
-  A szociális munka eszközei, módszerei és intézményei a munkanélküliek     Esély 2002/1. (p. 89-103)
  munkaerőpiacra történő bekerülésére.                    -  Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai Esély 1999/1. (p.
-  Civil szervezetek szerepe a munkanélküliség kezelésében             84-109)
                                        -  Benedek László: Tanácsadás munkanélkülieknek In. Kézikönyv a
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:      szociális munka gyakorlatához Szociális - Szakmai - Szövetség Bp.
A hallgató megismeri a tematikában jelzett célcsoportok speciális          1996.
szükségleteit, a hozzá kapcsolódó szociális ellátásokat, valamint a szociális  -  Bill Jordan: „Kemény szeretet” – Szociális munka, társadalmi
munka eszközeit, beavatkozási módszereit a célcsoportok ellátásában.        kirekesztés és a harmadik út Esély 2003/4 p. 3 – 22.
Az önálló gyakorlatok során fejleszti adatgyűjtő, elemző és előadó készségét.  -  Szociális mentorok (Tíz éves a munkaügyi központ) Győr-Moson-
                                          Sopron megyei Munkaügyi Központ Kiadványa, 2000.
Kötelező irodalmak:                               -  Székely Vince: A munkanélküliek segítése In: Kézikönyv a szociális
                                          munka gyakorlatához Szociális Szakmai Szövetség, 2001. p. 69 – 94.
  -  Gyuris Tamás – Hováth Olga – Oross Jolán: Hajléktalanellátás,      -  Komáromi Róbert: A megváltozott munkaképességű és fogyatékos
    Segédanyag a szociális szakvizsgához, Kiadja: NcsSzI Bp. 2004.       munkavállalók munkaerő-piaci integrációjáról Esély, 2003/5 p.27 –
  -  Bényei - Gurály - Győri - Mezei: Tíz év után Esély 2000/1. (p. 62-96)    59.
  -  Albert Fruzsina - Dávid Beáta: Ha elszakad a háló. Hajléktalanság    -  Tony   Atkinson:   Társadalmi   kirekesztődés,  szegénység,
    kapcsolathálózati megközelítésben. Kiadó: Új mandátum Bp. 2001.       munkanélküliség Esély 1998/4. (p. 3-19)
  -  Patyán László - Szoboszlai Katalin: Hajléktalanok Nyíregyházán. A    -  Kullman Lajos: A fogyatékos emberek és rehabilitációjuk In: Katona
    hajléktalan - ellátás rendszerének és a hajléktalanok helyzetének      F,-Siegler J Orvosi rehabilitáció Medicina, Bp. 1999
    vizsgálata alapján. "PEREMVIDÉK" Szociális kutatások Szabolcs -     -  Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről Szociális Szakmai
    Szatmár Bereg Megyében. Szerk: Lukácskó Zsolt - Fónai Mihály -       Szövetség Bp. 1997.
    Fábián Gergely DOTE EFK - NKK Salgótarján                -  Walker: Öregedés Európában - kihívások és következmények Esély:
  -  Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon. In.         1999/6.
    Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Második átdolgozott     -  Hablicsek László – Pákozdi Ildikó: Az öregedő társadalom szociális
    kiadás, Bp. 2001. Szociális Szakmai Szövetség (p. 104-139)         kihívásai Esély: 2004/3. (p. 87 – 120.)
    (megjelent az Esélyben is.)                       -  Harcsa István – Szabó Judit Ágnes (szerk): Ezüstkor. Időskorúak
  -  Gurály - Mezei - Győri - Bényei: A margó szélén Esély: 2002/3. (p.     Magyarországon, 2004. KSH – IszCsM Bp. 2005.
    30-55)


                                                                           25
  -  Hoffman István – Krémer Balázs: Amit a SZOLID Projekt mutat.      -  Neményi Mária: Terhesség, szülés, gyermekgondozás (cigány anyák az
    Dilemmák és nehézségek a szociális ellátások és az igazgatási        egészségügy kapcsolatrendszerében) Esély 1998/2
    reformelképzelések terén. Esély 2005/3. p. 19 - 59.           -  Ahogy az állam viselkedik, úgy fog viselkedni a társadalom is (Interjú
  -  Széman Zuzsa: Az idősek szegényedése, Infó Társadalomtudomány        Kaltembach Jenő kisebbségi ombutsmannal) Esély 2001/4. (p. 103-117)
    MTA Bp. 2001. okt. 54.sz.                        -  Tardos Katalin: Marginális csoport a munkaerőpiacon. A munkanélküli
                                          segélyből kizártak Szociológiai Szemle 1992/1. ( p. 99 - 111.)
Ajánlott irodalmak:                               -  Bánfalvy Caba: A munkanélküliség Magvető Kiadó Budapest, 1997.
                                        -  Bánfalvy Csaba: Szebb időkre várva (Munkanélküliség és
-  Győri Péter: Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon.         munkanélküliek Magyarországon az 1990-es évek elején) Budapest, 1994.
  Társadalmi Riport, 1990. (p. 430-437)                    -  Könczei György: Fogyatékosok a társadalomban Gondolat Bp. 1992.
-  Oross Jolán - Kocsis B. Mihály: A hajléktalan ellátás intézményrendszere  -  Korondyné Molnár Tímea - Hüse Lajos: Fogyatékosok - szegregáció,
  Esély 1994/4.                                  vagy integráció Szabolcs - Szatmár - Beregi Szemle 2000/3.
-  Periféria Füzetek. Kiadja: Népj. Min. PRO DOMO Szerk: Oross Jolán      -  Sáhó - Lukács: Időskorúak Szociális Segítő Bp. 1994.
-  Periféria Seria Kiadja: Népj. Min. PRO DOMO Szerk: Oross Jolán,       -  Dr. Villányi Piroska: Szociálgerontológia Szociális Munka Alapítvány
  Gyuris Tamás, Vecsei Miklós                           Kiadványai 11. Bp. 1994.
-  HAJSZOLT HÍRLAP A HAJSZOLT Egyesület szakmai lapja Kiadja:         -  Ferge Zsuzsa: Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről Esély: 1999/6.
  PRO DOMO Peremhelyzetű Csoportok Módszertani Osztálya            -  Medgyesi - Sági - Szivós: Az idősek jövedelmi helyzetéről Esély: 1999/6.
-  Szoboszlai Katalin - Patyán László: Utcai szociális munka Hajszolt Hírlap  -  Ombutsmani jelentések az időskorúakat ápoló-gondozó otthonokról
  1998/1.                                     Esély: 1999/6.
-  Ágostonné Alpár Vera: Törési és kitörési pontok keresése          -  Szociális menedzser c. folyóirat 2002/6. (p. 7 – 48.)
  hajléktalanoknál Esély 1998/4. (p. 75-86)                  -  Szociális menedzser c. folyóirat 2002/4-5. (p. 22 – 23.)
-  Mezei György: Vendégségben a polgári világban, Hajszolt Hírlap 1998/4-   -  Szociális menedzser c. folyóirat 2004/3.
  6.
-  Gyorsjelentés a szegénységről szerk: Czike Klára, Tausz Katalin kiadó:   Ajánlott jogszabályok:
  Szociális Szakmai Szövetség Bp. 1996.
                                        -  1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
-  Ombudtsmani jelentés a hajléktalanok egészségügyi ellátásáról Esély
  2001/2. (p. 91-97)                             -  188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
-  Ferge Zsuzsa: A társadalom pereme és az emberi méltóság Esély: 2000/1.     szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének
  (p. 42-49)                                   engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
-  Tamási Erzsébet: „Egy férfinyira a hajléktalanságtól” Esély: 2004/3. (p.  -  29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
  26 – 58.)                                    szociális ellátások térítési díjáról
-  Romológiai ismeretek/ Segédanyag romológiai képzésben és
  továbbképzésben részesülő főiskolai, egyetemi hallgatók és gyakorló     -  1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
  pedagógusok számára, szerk Tuza Tibor, KFRTKF Debrecen, 1998.          intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
-  Havas Gábor - Kemény István: A magyarországi romákról Szociológiai     -  9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
  szemle 1998.                                  szociális ellátások igénybevételéről

                                                                              26
-  8/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző
  személyek adatainak működési nyilvántartásáról
-  9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző
  személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
-  11/2000. (X.18.) SZCSM rendelet a fogyatékos személyek otthonában élő
  és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának
  felülvizsgálatáról
-  1998. évi XXVI. tv. A fogyatékos személyek jogairól és
  esélyegyenlőségük biztosításáról

Évközi ellenőrzés: szemináriumi munkában való részvétel.

Az aláírás megszerzésének feltételei:
Az aláírás feltétele a szemináriumi foglalkozások rendszeres látogatása, és
aktív részvétel a feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az
irányadóak.

A vizsgára bocsátás feltételei
Nincsenek vizsgakövetelmények

Vizsgáztatási módszer
Szóbeli beszámoló az előadások és a kötelező irodalmak integrált
ismereteiből. A hallgatók a tárgy vizsgatételeit a tantárgyleírással egy időben
kapják meg. Gyakorlati jegy javítási lehetőségekre a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak.
                                         27
        A tantárgy neve: Szociális munka gyakorlata I – VII.           A tantárgy általános és speciális céljai
        Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék           A hallgató ismerje meg a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat
           Tantárgyfelelős neve: Dr. Lukácskó Zsolt              nyújtó intézményeket és a szociális munka területeit és alkalmazott
Ajánlott félév      I.    II.  III.   IV.   V.    VI.     VII    módszereit. A tantárgy célja továbbá, hogy iskolán kívüli
                                             terepgyakorlatokon a hallgató tapasztalatokat szerezzen a szociális
                                             munka gyakorlatáról, és a terepoktatás során képessé váljon a szociális
Tantárgyi kód     05015 05022    05029  05035  05040    05042  05043   munka elméleti és gyakorlati ismereteinek kezdetben megalapozására,
nappali                                          ezt követően elmélyítésére, és végül integrálására a szociális
Tantárgyi kód     05015L 05022L   05029L 05035L 05040L 05042L 05043L       szolgáltatásokat   nyújtó   állami/önkormányzati,    társadalmi
levelező                                         szervezeteknél (egyház, non-profit szervezet) és magán intézményeknél.
Nappali tagozat heti  0+3    0+3   0+3   0+3   0+8     0+3   0+36
óraszáma                                         1. blokk – Szociális munka gyakorlat I – IV (alapozó szakasz):
Levelező tagozat    16    16    16    16    40     16   220    Az alapozó szakaszban a hallgató betekintést nyer a szociális és
félévi óraszáma                                      gyermekvédelmi szolgáltatást (is) nyújtó intézmények működésébe.
Kredit         3     3    3   3      6   3      30    Megismeri az adott intézmény feladatát, szervezeti, működési
Vizsgakövetelmény   gyj    gyj   gyj  gyj     gyj   gyj    gyj    struktúráját, helyét az adott társadalmi viszonyokban. A terepgyakorlat
                                             biztosítja, hogy a hallgató megismerje az intézmény klienskörét, az
Kötelező           -   05015 05022 05029    05035 05040     05042
                                             elméleti ismeretanyagban tanultak (szociális esetmunka, szociális
előtanulmányi rend        05015 L 05022L 05029L   05035L 05040L    05042L
/kód/                                           csoportmunka, közösségi szociális munka) gyakorlati alkalmazását, az
                                             intézmény szolgáltatási stratégiáját, az ott dolgozó szociális munkát
                                             végzőket, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb intézményeket. A
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?
                                             gyakorlatokat követő szemináriumok célja a szociális munka értékinek
Szociális munka alapszak
                                             megismertetése, a beavatkozások lehetséges eszközeinek és
                                             módszereinek átgondolása, a rendszerszemléletben való gondolkodás
A tantárgy meghirdetési gyakorisága
                                             kialakítása, valamint a szakmai identitás kialakulásának elősegítése.
Mintatanterv szerint
                                             Oktatás típusa: terepgyakorlat, szeminárium
Az oktatás nyelve
magyar
                                             A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája
                                             A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülése, a
A tantárgy órarendi beosztása: Aktuális órarendi meghirdetés szerint.
                                             tereptanárok felkészítése, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok
                                             azonnali feldolgozása, a visszajelzések alapján a tantárgy aktualizálása.
A tantárgy státusza:
                                             A témával összefüggésben megjelenő jogszabályok figyelemmel
Kötelező
                                             kísérése, a gyakorlati területek elvárásainak és visszajelzéseinek
Oktató/-k/ névsora: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és
                                             figyelembe vétele.
óraadói státuszban lévő oktatói.


                                                                                28
Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya             Terepgyakorlaton kívüli feladat:
70+30 %                                      A terepintézményben és a szemináriumon megismert információk
                                          dokumentálása terepnaplóban.
Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése                   A gyakorlathoz kapcsolódó dolgozat(ok) elkészítése.
Fénymásolt segédanyag, internetes információhordozók,      gyakorlattal
tömbösített időrend                               Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:
                                        Alapozó szociális ismeretek összefüggéseinek meglátása és gyakorlatban való
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás                 megszemlélése, gyakorlati tapasztalatok megfogalmazása.
Fogyatékos személyek szociális ellátása
Hajléktalanság a keleti régióban                        Kötelező irodalom
Hajléktalanok egészségügyi helyzete                       Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka elmélete és
Hátrányos helyzetűek sérelmére elkövetett cselekmények             gyakorlata I. kötet. 5-15., 32-180. és a II. kötet egésze. Semmelweis,
Időskorúak szociális helyzete és a jóléti ellátások rendszere          1994.Peter Lüssi: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati
Szociális munkások pályaképe és pályaorientációja                kézikönyve. Párbeszéd Alapítvány, Bp. 1997. 56-118., 295-354.o.
Végzett hallgatók után követésének vizsgálata                  Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola,
                                        Budapest 2000.
A tantárgy részletes leírása:                          Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv a szociális munkásoknak, Szociális Szakmai
A terepintézményeket és az időpontokat tartalmazó gyakorlati táblázat a félév  Szövetség, Budapest 2002. 1-137.o.
első óráján kerül a hallgatókhoz.                        Somorjai Ildikó (szerk.) Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Szociális
A hallgató feladatai a terepgyakorlaton:                    Szakmai Szövetség, Budapest, 2001.
 Résztvevő megfigyelő pozícióból információgyűjtés az intézmény        Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, 2005.
  működéséről, szolgáltatásairól, kliensköréről, a szociális munka
  eszközeiről, módszereiről, a szociális munkások feladatairól.        Ajánlott irodalom:
 Aktív részvétel: kérdések megfogalmazásával tájékozódik a hallgatót
  érdeklő szakmai kérdésekről.                        Aktuálisan a félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő
 Lehetőség szerint kapcsolatfelvétel és interjú készítés gyakorlása a     terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális
  bekapcsolódásra hajlandó kliensekkel.                    munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben,
                                        szakfolyóiratban közölt írások, cikkek.
Szemináriumon:
 Aktív részvétel: a tereplátogatás tapasztalatainak többszempontú       Jogszabályok:
  megbeszélése, kérdések megfogalmazása a hallgatót érdeklő szakmai      1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  kérdésekről, etikai kérdések megvitatása.                  1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
 A terepintézmény szakmai munkájához kapcsolódó szakirodalmi anyagok      intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  feldolgozása, prezentáció.                          1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi
                                        igazgatásról”                                                                             29
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a          részletesen megismeri az intézmény szakmai feladatait, szervezeti, működési
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról                       struktúráját, helyét az adott társadalmi viszonyokban, az intézmény
15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó            klienskörét, az elméleti ismeretanyag főbb módszereinek gyakorlati
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai       alkalmazását, az intézmény szolgáltatási stratégiáját, a kapcsolódó egyéb
feladatairól és működésük feltételeiről                      szociális szolgáltatást nyújtó intézményeket. A terepgyakorlat során a
+ azok a jogszabályok, amelyek az adott intézmény működését és az         hallgatók tereptanári vezetés mellett a terepintézményben szokásos – a
intézményhez rendelt szociális munkát szabályozzák.                szociális munkás feladatköréhez tartozó résztevékenységeket végeznek,
                                          valamint szakmai készségeik és ismereteik elmélyítése, fejlesztése érdekében
Ajánlott honlapok:                                 célzott feladatokat végeznek. Mindezen feladatok hozzájárulnak a hallgató
www.3sz.hu                                     féléves intenzív terepgyakorlatának előkészítéséhez.
www.szochalo.hu
                                          A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája
Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere              A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülése, a tereptanárok
A hallgatók terepnaplót készítenek, egyéni és csoportos munkában dolgozatot,    felkészítése, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok feldolgozása, a
prezentációt készítenek még a szorgalmi időszakban.                visszajelzések alapján a tantárgy aktualizálása. A témával összefüggésben
                                          megjelenő jogszabályok figyelemmel kísérése, a gyakorlati területek
Az aláírás megszerzésének feltételei                        elvárásainak és visszajelzéseinek figyelembe vétele.
Az aláírás feltétele a terepgyakorlaton és a szemináriumon való aktív
részvétel, a terepnapló elkészítése.                        Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
                                          70+30 %
A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei
A dolgozatra és a dolgozat megvédésre kapott jegy átlagából alakul ki a      Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
gyakorlati jegy. Amennyiben nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B,     Fénymásolt segédanyag, internetes információhordozók,      gyakorlattal
illetve C számonkérésre (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van     tömbösített időrend
lehetőség.
                                          Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
A vizsgára bocsátás feltételei                           Fogyatékos személyek szociális ellátása
Vizsga nem kapcsolódik.                              Hajléktalanság a keleti régióban
                                          Hajléktalanok egészségügyi helyzete
Vizsgáztatási módszer                               Hátrányos helyzetűek sérelmére elkövetett cselekmények
Vizsga nem kapcsolódik.                              Időskorúak szociális helyzete és a jóléti ellátások rendszere
                                          Szociális munkások pályaképe és pályaorientációja
2. blokk – Szociális munka gyakorlat V – VI (elmélyítő szakasz):          Végzett hallgatók után követésének vizsgálata
Az elmélyítő szakaszhoz tartozó tantárgyakban a hallgató mélyebb szakmai
ismereteket szerez a szociális munkást végző intézményről. A hallgató az      A tantárgy részletes leírása:
iskolán kívüli terepgyakorlatot teljes időben, egy terepintézményben tölti, ahol  A hallgató feladatai a terepgyakorlaton:


                                                                              30
  Információgyűjtés az intézmény működéséről, szolgáltatásairól,         munka eszközeihez és módszereihez       kapcsolódó  szakkönyvben,
  kliensköréről, a szociális munka eszközeiről, módszereiről, a szociális    szakfolyóiratban közölt írások, cikkek.
  munkások feladatairól.
  Kapcsolatfelvétel és interjúkészítés klienssel, genogram és ecomap       Jogszabályok:
  felvételének gyakorlása a bekapcsolódásra hajlandó kliensekkel.        1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  Az esetleírás elkészítéséhez információ gyűjtés a klienssel dolgozó      1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
  szociális munkástól és a klienstől a probléma jellegéről és összetevőiről, a  intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  problémakezelésről.                              1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi
                                          igazgatásról”
Terepgyakorlaton kívüli feladat:                          149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
 A   terepintézményben  megismert  információk     dokumentálása   gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
  terepnaplóban.                                 15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
 A gyakorlathoz kapcsolódó dolgozat elkészítése.                 gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
                                          feladatairól és működésük feltételeiről
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:      + azok a jogszabályok, amelyek az adott intézmény működését és az
A szociális munkában alkalmazott ismeretek, módszerek, készségek          intézményhez rendelt szociális munkát szabályozzák.
klienseknek biztosított szolgáltatásban történő felhasználása, kliens – segítő
kapcsolat kialakítása, a probléma kezeléshez alkalmazott módszerek         Ajánlott honlapok:
integrálása.                                    www.3sz.hu
                                          www.szochalo.hu
Kötelező irodalom
A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1 - 4. kötet. Bárczy Gusztáv       Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
Gyógypedagógiai Főiskola szerk: Hegyesi – Talyigás (1. kötet); Tánczos (2.     A hallgatók terepnaplót készítenek, egyéni és csoportos munkában dolgozatot,
kötet); Gosztonyi Géza (3. kötet); Kozma – Szilvási (4. kötet);          prezentációt készítenek még a szorgalmi időszakban.
Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola,
Budapest 2000.                                   Az aláírás megszerzésének feltételei
Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv a szociális munkásoknak, Szociális Szakmai     Az aláírás feltétele a terepgyakorlaton való aktív részvétel, a terepnapló
Szövetség, Budapest 2002. 1-137.o.                         elkészítése.
Somorjai Ildikó (szerk.) Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Szociális
Szakmai Szövetség, Budapest, 2001.                         A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei
Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, 2005.         A hallgatók a gyakorlati jegy megszerzéséhez esetleírást készítenek, ami
                                          tartalmazza:
Ajánlott irodalom:                                 - a családi és a szociális anamnezist,
Aktuálisan a félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő         - a klienssel történt kapcsolatfelvétel körülményeit,
terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális                                                                              31
-  a probléma megismerését szolgáló felmérési módszerek alkalmazását       Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
  (interjú jegyzőkönyv, genogram, ecomap, környezettanulmány          70+30 %
  tapasztalatai),
-  a probléma megfogalmazását követő célmeghatározást, a szerződéskötés     Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
  tartalmát,                                  Fénymásolt segédanyag, internetes információhordozók,      gyakorlattal
-  a probléma kezeléséhez felajánlott szolgáltatás kapcsolódását az esethez, a  tömbösített időrend
  szolgáltatás működésének részletes szakmai leírását és elemzését a segítő
  és az ellátott szemszögéből.                         Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
                                         Fogyatékos személyek szociális ellátása
A dolgozatra és a dolgozat megvédésre kapott jegy átlagából alakul ki a      Hajléktalanság a keleti régióban
gyakorlati jegy. Amennyiben nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B,    Hajléktalanok egészségügyi helyzete
illetve C számonkérésre (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van     Hátrányos helyzetűek sérelmére elkövetett cselekmények
lehetőség.                                    Időskorúak szociális helyzete és a jóléti ellátások rendszere
                                         Szociális munkások pályaképe és pályaorientációja
A vizsgára bocsátás feltételei: Vizsga nem kapcsolódik.              Végzett hallgatók után követésének vizsgálata

Vizsgáztatási módszer: Vizsga nem kapcsolódik.                  A tantárgy részletes leírása:

3. blokk – Szociális munka gyakorlat VII (integráló szakasz):           A hallgató feladatai a terepgyakorlaton:
Az integráló szakaszban a hallgatók intenzív terepgyakorlaton vesznek részt     Információgyűjtés az intézmény működéséről, szolgáltatásairól,
egy terepintézményben, teljes időben. A hallgatók tereptanári irányítás mellett   kliensköréről, a szociális munka eszközeiről, módszereiről, a szociális
a szociális munka elméleti ismereteit és módszereit alkalmazva, segítő        munkások feladatairól.
készségeiket gyakorolva végeznek szakmai feladatokat. Az intenzív          A szolgáltatásban alkalmazott szociális munka folyamatának és
terepgyakorlat megfelelő forma arra, hogy a hallgatók szakmai ismeretei       módszereinek megismerése, részfeladatok elkészítése.
elmélyüljenek, az elmélet és gyakorlat integrálása a szolgáltatásokban       A szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztráció megismerése, részfeladatok
kialakuljon, és a szakmai beavatkozások végzésében és a segítő szerep        elvégzése.
működésével kapcsolatosan gyakorlatot, tapasztalatot szerezzenek.          Kapcsolatfelvétel gyakorlása a bekapcsolódásra hajlandó kliensekkel.
                                          A probléma többszempontú megfogalmazásához interjúkészítés klienssel,
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:            amennyiben lehetséges a kliens környezetében elő személyekkel,
A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülése, a tereptanárok      felmérési módszerek alkalmazása a probléma megismeréséhez: genogram
felkészítése, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a     és ecomap, amennyiben szükséges környezettanulmány készítése.
visszajelzések alapján a tantárgy aktualizálása. A témával összefüggésben      A probléma megfogalmazása, a beavatkozás lehetőségeinek és
megjelenő jogszabályok figyelemmel kísérése, a gyakorlati területek         módszereinek megfogalmazása.
elvárásainak és visszajelzéseinek figyelembe vétele.                Célmeghatározás és szerződéskötés tartalma.
                                          Cselekvési terv elkészítése a klienssel, és a megállapodás rögzítése.                                                                              32
  A segítő – kliens kapcsolat alakulásának leírása és elemzése az elvárások,   1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
  a vállalások és az eredmények alapján.                     intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  A segítő kapcsolat lezárása.                          1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi
                                          igazgatásról”
Terepgyakorlaton kívüli feladat:                          149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
 A   terepintézményben  megismert  információk       dokumentálása  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
  terepnaplóban.                                 15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
 A gyakorlathoz kapcsolódó 2 esettanulmány elkészítése.              gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
                                          feladatairól és működésük feltételeiről
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:      + azok a jogszabályok, amelyek az adott intézmény működését és az
A szociális munkában alkalmazott ismeretek, módszerek, készségek          intézményhez rendelt szociális munkát szabályozzák.
klienseknek biztosított szolgáltatásban történő felhasználása, az elméleti
ismeretek és a gyakorlati alkalmazás integrálása, a tapasztalatok kritikus és   Ajánlott honlapok:
fejlesztő megfogalmazása, a probléma kezelés egyes módszereiben szerzett      www.3sz.hu
jártasság.                                     www.szochalo.hu

Kötelező irodalom                                 Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1 - 4. kötet. Bárczy Gusztáv       A hallgatók terepnaplót készítenek, és részt vesznek a terepgyakorlat
Gyógypedagógiai Főiskola szerk: Hegyesi – Talyigás (1. kötet); Tánczos (2.     feldolgozását segítő megbeszéléseken (tereptanár – tutor – hallgató).
kötet); Gosztonyi Géza (3. kötet); Kozma – Szilvási (4. kötet);
Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola,       Az aláírás megszerzésének feltételei
Budapest 2000.                                   Az aláírás feltétele a terepgyakorlaton való aktív részvétel, a terepnapló
Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv a szociális munkásoknak, Szociális Szakmai     elkészítése, részt vétel a terepgyakorlat feldolgozását segítő megbeszéléseken.
Szövetség, Budapest 2002. 1-137.o.
Somorjai Ildikó (szerk.) Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához Szociális    A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:
Szakmai Szövetség, Budapest, 2001.                         A hallgatók a gyakorlati jegy megszerzéséhez 2 esettanulmányt készítenek,
Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, 2005.         ami tartalmazza:
                                          - a családi és a szociális anamnezist,
Ajánlott irodalom:                                 - a klienssel történt kapcsolatfelvétel körülményeit,
Aktuálisan a félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő         - a probléma megismerését szolgáló felmérési módszerek alkalmazását
terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális      (interjú jegyzőkönyv, genogram, ecomap, környezettanulmány
munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben,               tapasztalatai),
szakfolyóiratban közölt írások, cikkek.                      - a probléma megfogalmazását, a célmeghatározást, a szerződéskötés
                                            tartalmát,
Jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról


                                                                                33
-  a probléma kezeléséhez felajánlott szolgáltatás kapcsolódását az esethez, a
  szolgáltatás működésének részletes szakmai leírását és elemzését a segítő
  és az ellátott szemszögéből.

A dolgozatra és a dolgozat megvédésre kapott jegy átlagából alakul ki a
gyakorlati jegy. Amennyiben nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B,
illetve C számonkérésre (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van
lehetőség.

A vizsgára bocsátás feltételei: Vizsga nem kapcsolódik.

Vizsgáztatási módszer: Vizsga nem kapcsolódik.
                                         34
A tantárgy neve: Szociológia I-III.                        demográfia tudományáról, megismeri a családszociológiai iskolák elméleteit,
Tanszék neve: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott           valamint elsajátítja a szociológia metodikai rendszerének nélkülözhetetlen
Társadalomtudományi Tanszék                            alaptechnikáit.
Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely                                  1.blokk – Szociológia I.
  Tantárgy neve:   Szociológia I. Szociológia II. Szociológia III.      A Szociológia I. című blokkon belül a hallgató megszerzi a legfontosabb
  Ajánlott félév:      I.        II.        III.      szociológiai ismereteket, megismerkedik a szociológia kutatási területével,
  Tantárgyi kód   05016, 05016L 05025, 05025L 05031, 05031L         funkcióival, tárgyával és kialakulásának történetével. Emellett ismereteket
 (nappali, levelező                               szerez a szociológia elméleteiről a klasszikus teóriáktól kezdve (Durkheim,
    tagozat):                                 Weber, Marx, Saint-Simon, Comte, Tocqueville, Montesquieu) a modern
Nappali tagozat heti     1+1       1+0        1+1       társadalomtudományi paradigmákig (Merton, Parsons, Bourdieu, Habermas,
   óraszáma:                                  Luhmann). Továbbá, a hazai szociográfiai művek bemutatása mellett magyar
 Levelező tagozat       12        10        12       szociológia történetéről is információkat kap.
  félévi óraszáma:
    Kredit:        3         2         3                    2. blokk – Szociológia II.
Vizsgakövetelmény:    Kollokvium   Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy
                                         Ebben a tantárgyi blokkban a szociális munkás hallgató a szociológia
    Kötelező         -     Szociológia I. Szociológia II.
                                         legalapvetőbb módszertani rendszeréről, a társadalomkutatás indítékairól, a
előtanulmányi rend:             (05016,      (05025,
                       05016L)     05025L)       szociológiaelmélet és empirizmus összefüggéseiről, valamint az induktív és
                                         deduktív elméletalkotásról szerez információt. Emellett komplex tudást szerez
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?
                                         a mérési szintekről, a szociológiai interjú elkészítésének technikáiról, a
            Szociális Munka Alapszak
                                         kérdőívek szerkesztésről, a tartalomelemzés lehetőségeiről és módszereiről, a
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: Mintatanterv szerint aktuálisan
                                         terepkutatás jellemzőiről, folyamatáról és problémáiról, továbbá az empirikus
Az oktatás nyelve: Magyar.
                                         társadalomkutatás etikai vonatkozásairól.
A tantárgy órarendi beosztása: Nappali tagozaton: aktuális órarend szerint.
Levelező tagozaton: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve
A tantárgy státusza: Kötelező                                       3. blokk – Szociológiai III.
                                         E kurzus keretében a hallgató a családszociológia fogalmi rendszeréről
Oktatók névsora:                                 valamint a legfontosabb családszociológiai iskolák elméleteiről kap
                                         információkat. Elsajátítja a családok társadalomtörténeti kialakulásáról szóló
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.
                                         ismereteket, továbbá választ kap arra, hogy miként váltak a nagycsaládok
                                         nukleáris családdá. Megismeri a párválasztás társadalmi metódusait, a
A tantárgy általános és speciális céljai                     szexualitás társadalomtörténetét, a női és a férfi társadalmi szerepek
                                         különbségeit, a családon belüli erőszak szociológiai vonatkozásait, a válások
A szociológiai tantárgyak célja, hogy a szociális munkás adekvát szemléletet
                                         problematikájának összefüggéseit és a mai magyar családok sajátosságait. A
és tudást szerezzen a társadalmi struktúráról, viszonyokról és folyamatokról. E
                                         kurzuson belül a hallgató megismerkedik a legalapvetőbb demográfiai
tantárgy keretein belül a hallgató megismeri a szociológia legfontosabb
                                         fogalmakkal és folyamatokkal.
fogalmait, klasszikus és modern elméleteit és történetét. Információkat kap a

                                                                               35
                                         6. Az angolszász szociológia. Az individualizmus, szocialdarwinizmus.
                                         7. A német szociológia. Weber.
Oktatás típusa: Nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok,
                                         8. A marxista szociológia. Marx.
levelező tagozaton előadás                            9. A frankfurti iskola képviselői.
                                         10. A magyar szociológia fénykora. Mannheim Károly, Polányi Károly,
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája
                                         Hauser Arnold.
A magyar és nemzetközi szociológia kutatási eredményeinek folyamatos       11. A magyar szociológia története.
nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos        12-14. Modern társadalomtudományi elméletek, paradigmák. Pierre Bourdieu
aktualizálása, az új információ tananyagba való beépítése, oktatói és hallgatói  társadalomelmélete. Habermas, Luhmann és Merton társadalomelmélete.
szintű tudományos feldolgozása. A végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata
eredményeinek figyelembevétele.                          Szociológia II.
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:
Elméleti ismeretek szerzése a tárgy tematikájának megfelelően. Szakirodalom    1.   A kutatás megtervezése, konceptuális alapok.
kutatás, másodelemzés.                              2.   A vizsgálatok főbb típusai.
                                         3.   Hipotézisalkotás, konceptualizáció, operacionalizáció.
Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 60-40%          4.   A mintavétel logikája és típusai.
Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése                   5.   Az adatgyűjtés alapvető módszerei és eljárásai.
Előadás, szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,    6.   A társadalomkutatások gyakorlati lebonyolítása.
tömbösített időrend, oktatói és hallgatói prezentációk, csoportos irodalom-    7.   A kutatások etikai és jogi kérdései.
feldolgozás.                                   8.   Adatgyűjtés – a megfigyelés.
                                         9.   Adatgyűjtés – az interjú.
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás                  10.  Adatgyűjtés – a kérdőíves adatfelvétel.
A magyar társadalom történeti fejlődésének hatásait számos oktatói        11.  Adatgyűjtés – a fókuszcsoport.
kutatómunka részben, vagy egészben tartalmazza. TDK dolgozat,           12.  Adatgyűjtés – a kísérlet.
szakdolgozat.                                   13. Szociometria és kapcsolati háló.
                                         14. Adatgyűjtés beavatkozás nélkül.
A tantárgy részletes leírása:                           Szociológia III.

Szociológia I.                                  1. A család fogalma, a családszociológiai iskolák megfogalmazásai.
                                         2. A család története, a nagycsaládoktól a nukleáris családokig.
1. A társadalomról való gondolkodás története az ókori bölcselkedőktől a     3. A család belső működése. A család funkciói és azok változásai.
szociológia kialakulásáig.                            4. A párválasztás, felkészülés a családi életre.
2. A szociológia előfutárai. Saint-Simon, Tocqueville, Comte és a szociológia   5. A férfi és a nő.
megszületése.                                   6. Nemi szerepek, szexualitás.
3. A kialakuló szociológia sokszínűsége.                     7. Ki viseli a nadrágot?
4. Durkheim, és a korabeli francia szociológia. A szociologizmus.


                                                                            36
8. A családon belüli kapcsolatok dinamikája. A családon belüli        A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint.
viszonyrendszerek.
9. Konfliktusok a családban, válás.                      Vizsgáztatási módszer
10. A családi életciklusok. Ezek tartalma és változásai.           Szóbeli vizsga a nappali tagozaton, írásbeli vizsga a levelező tagozaton.
11. A gyerek szerepe a családokban, a szocializáció.
12. Családtípusok a mai Magyarországon. A mai magyar családok jellemzői.
                                       Ajánlott irodalom
13-14. A családra vonatkozó demográfiai adatok áttekintése és
összehasonlítása a nemzetközi adatokkal.                   Szociológia I.
                                       Felkai Gábor [szerk.]: A szociológia kialakulása. Budapest, Új Mandátum,
                                       1999.
Kötelező irodalom
                                       Szczepanski, J.: A szociológia története. Kossuth, 1973.
Szociológia I:                                Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény (szerk.: Huszár T., Somlai P.).
Andorka Rudolf 1997. Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó.    Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
Girán János – Ligeti György (2000): Szociológiai alapismeretek. Pécs:
Comenius Bt.                                 Szociológia II:
Morel, Julius ed. (2002): Szociológiaelmélet. Budapest: Osiris Kiadó.     Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest,
Piaget, Jean (2005): Szociológiai tanulmányok. Budapest: Osiris Kiadó.    1995.
                                       Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek
Szociológia II:                                empirikus ellenőrzése. Osiris, Budapest, 1999.
Héra Gábor - Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása.
Osiris Tankönyvek, Budapest, 2005.                      Szociológia III:
Fónai Mihály - Kerülő Judit - Takács Péter: Bevezetés az alkalmazott     Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó. Budapest. 1997.
kutatásmódszertanba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 2001.      351-377. o.
                                       Aries Philippe: Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest, 1987
Szociológia III:                               Bagdi Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti
Bánlaky Pál: Családszociológia. Budapest, Wesley 2001.            Tankönyvkiadó. Budapest, 1994.
                                       Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek
                                       (Gondolat, 1979)
Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
                                       Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája
Szemináriumi munkában való részvétel
                                       (Gondolat,1985)
                                       Foucault, Michel (1996): A szexualitás története. A tudás akarása. Budapest:
Az aláírás megszerzésének feltételei
                                       Atlantisz Kiadó.
Az aláírás feltétele a szemináriumi órák rendszeres látogatása, és aktív
                                       Hadas Miklós szerk.: Férfiuralom (Replika Kör, 1994)
részvétel a feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.
                                       Neményi Mária: A család (Gondolat, 1988)
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az
                                       Schadt Mária [szerk.]: Családszociológiai szöveggyűjtemény. JPTE TI, Pécs,
irányadóak.
                                       1996.
A vizsgára bocsátás feltételei

                                                                             37
Somlai Péter: Konfliktus és megértés (Gondolat, 1986)
Somlai Péter – Tóth Olga: A házasság és a család változásai az ezredforduló
Magyarországán. Educatio 2002/3. 339-348. o.
Társadalmi Riport 2000, 2002, 2004
Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-
Európában. Osiris Kiadó. Budapest, 2000.
Tóth László szerk.: A szex – szociológia és társadalomtörténet (Új Mandátum,
1996)
Tóth Olga: Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban
http://www.szochalo.hu/upload/csaladforma.doc
Utasi Ágnes: Családok és életstílusok (MTA PTI, 1991)
Utasi Ágnes szerk.: Társas kapcsolatok (Gondolat, 1991)
Vaskovics László: A család fejlődése Európában. Educatio 2002/3. 349-364.
o.
                                        38
A tantárgy neve: Magyar társadalom I-III.                   A tantárgy általános és speciális céljai:
Tanszék neve: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott         A magyar társadalom című tantárgyak célja, hogy a szociális munkás hallgató
Társadalomtudományi Tanszék                          társadalomtörténeti folyamatokba ágyazva átfogó ismereteket szerezzen
Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely                   napjaink Magyarországának szociokulturális viszonyairól. Ennek érdekében
  Tantárgy neve:     Magyar       Magyar     Magyar      társadalomtörténeti ismereteket sajátít el, majd a társadalmi rétegződésről,
            társadalom I.   társadalom II.  társadalom     mobilitásról és az oktatási rendszer által nyújtott esélyekről szerez
                                III.     információkat. Emellett a politikai szociológia összefüggéseiről, a
  Ajánlott félév:      I.         II.      IV.      munkanélküliségről és a hazai települési-regionális egyenlőtlenségekről kap
  Tantárgyi kód   05017, 05017L   05023, 05023L    05036,     szemléletet.
 (nappali, levelező                     05036L
    tagozat):                               Magyar társadalom I.
Nappali tagozat heti     1+1        1+1      1+0      A magyar társadalom I. kurzus keretein belül a hallgató ismereteket szerez a
   óraszáma:                                magyar társadalom történetéről, elsődlegesen a XX. század legfontosabb
 Levelező tagozat      12         12       10      társadalmi folyamatairól. Megismeri a második világháború utáni
  félévi óraszáma:                              legfontosabb társadalmi és politikai folyamatokat.
    Kredit:        3         3        2
Vizsgakövetelmény:    Kollokvium    Gyakorlati jegy  Gyakorlati    Magyar társadalom II.
                                jegy      Ebben a blokkban a hallgató megismeri a mobilitás és rétegződés fogalmi
                                       rendszerét, kutatásmódszertanát és a hozzá kapcsolódó hazai- és nemzetközi
    Kötelező        -       Magyar     Magyar
                                       elméleteket. Információkat kap arról, hogy a korábbi évszázadokban a magyar
előtanulmányi rend:            társadalom I. társadalom II.
                     (05017, 05017L)   (05023,     társadalom milyen szempontok szerint rétegződött, illetve ennek napjainkban
                                       milyen hatásai vannak. Rendszerszerű tudást szerez a második világháborút
                               05023L)
                                       követő struktúra- és mobilitás vizsgálatokról, melyek funkcionalista és
                                       strukturalista szempontok szerint készültek. Emellett ismereteket gyűjt az
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?
                                       oktatási rendszer történetéről, az oktatás teremtette lehetőségekről, az iskola
Szociális Munka Alapszak
                                       társadalmi funkcióiról, az iskolai struktúra, az esélyek kiegyenlítődésének
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: Mintatanterv szerint aktuálisan
                                       összefüggéseiről, a szocializáció szerepéről és ágenseiről valamint a „látens
Az oktatás nyelve: Magyar
                                       tanterv” funkcióiról.
A tantárgy órarendi beosztása: Nappali tagozaton: aktuális órarend szerint.
Levelező tagozaton: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve
                                       Magyar társadalom III.
A tantárgy státusza: Kötelező
                                       Ez a blokk lehetőséget biztosít a hallgató számára, hogy adekvát ismereteket
                                       szerezzen a politikai rendszerek belső struktúrájáról, mechanizmusairól,
Oktató/-k/ névsora:
                                       legfontosabb sajátosságairól. A hatalom, uralom és legitimitás
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.
                                       problematikájáról kap információkat, a politikai ideológiák jellemzőiről, a
                                       politikai kultúráról valamint a politikai értékekről.                                                                             39
Emellett a hallgató megismeri a településszociológia legfontosabb        A tantárgy részletes leírása
terminológiai apparátusát, a klasszikus és a modern településszociológiai
iskolák koncepcióit. A magyar településhálózat történelmi kialakulásával és   Magyar társadalom I.
sajátosságairól kap információkat: a tanyáról, a faluról, mezővárosokról,    1. Az európai társadalomfejlődés sajátosságai és Európa történeti régiói.
kistelepülésekről, a városról és a fővárosról; a regionális egyenlőtlenségek  2-5. Társadalmi átalakítás a második világháborútól napjainkig.
artikulációjáról és annak feloldásának lehetőségeiről. A regionális       6-12. Kisebbségek Magyarországon.
egyenlőtlenségek   függvényében   alapvető   ismereteket  szerez  a  13-14. Közgondolkodás, értékek, értékrendszerek. A hétköznapi élet
munkanélküliség alapfogalmairól és jellemzőiről.                    jellemzői.

Oktatás típusa. Nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok,      Magyar társadalom II.
levelező tagozaton előadás                           1. A struktúra és a rétegződés alapfogalmai, kutatásmódszertana.
                                        2. Új marxista társadalomszerkezet-elméletek.
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája          3. Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek. A strukturalista-
  A magyar társadalomtörténet és társadalomelmélet kutatási eredményeinek      funkcionalista rétegződéselmélet és kritikája.
folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag       4.   A   társadalmi   szerkezet  változása.  A   „munkásosztály
folyamatos aktualizálása, az új információ tananyagba való beépítése, oktatói      elpolgárosodása”, az „osztályok elhalása”. A globális világ.
és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A végzett hallgatók        5.   Az Erdei-féle kettős társadalomszerkezet. A két osztály, egy réteg
utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele.                modell
                                        6.Magyar struktúra és rétegződéskutatások: Ferge Zsuzsa és Kolosi Tamás.
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:    7. A Kolosi-féle L-modell és a Szelényi-féle két háromszög modell. Hankiss
Elméleti ismeretek szerzése a tárgy tematikájának megfelelően. Szakirodalom   Elemér: a második társadalom.
kutatás, másodelemzés.                             8-10. A mai magyar társadalomszerkezet bemutatása.
                                        11.-12. A mobilitás alapfogalmai és kutatásmódszertana
Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 60-40%         13.   A mobilitás elméletei
                                        14.   A mobilitás nemzetközi tendenciái

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
                                        Magyar társadalom III.
Előadás, szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,
tömbösített időrend, oktatói és hallgatói prezentációk, csoportos irodalom-    1. A politikai szociológia tárgya. A politika fogalma. Hatalom, uralom,
feldolgozás.                                     legitimitás. Érdek és érdekérvényesítés. Pártok és párttípusok. A
                                           politikusok típusai.
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás                   2. Politikai kultúra, politikai ideológia, politikai érték.
A magyar társadalom történeti fejlődésének hatásait számos oktatói         3. Az átmenet elméleti problémái. Totális és autoriter rendszerek.
kutatómunka részben, vagy egészben tartalmazza. TDK dolgozat,           4. Az átmenet jellemzői Magyarországon. Okok és jellegzetességek.
szakdolgozat.                                   5. A munkanélküliség általános jellemzői, alapfogalmak.
                                          6. A munkátlanság történeti jellemzői.


                                                                             40
  7. A fogyasztói társadalom és a globális világ munkanélkülisége. A      Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Magvető, 1989.
    munkaerőpiac jövője.                           Szelényi Iván: Városszociológia, Bp. 1973.
  8. Munkaerőhelyzet, munkaerő-politika Magyarországon szocialista
    nómenklatúra idején.                           Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon, Bp. 1996.
  9. A ’90-es évek és napjaink munkanélkülisége Magyarországon.
    Speciális csoportok a munkátlanok tömegein belül.
  10. A falu és város fejlődésének eltérő vonásai, jellegzetességei.      Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: Szemináriumi
  11. A magyar településhálózat kialakulás és történetének jellegzetességei.  munkában való részvétel
  12. A szocialista korszakban végbement változások. Iparfejlesztés és     Az aláírás megszerzésének feltételei
    településfejlesztés. A „Csinált városok”. A településszerkezet      Az aláírás feltétele a szemináriumi órák rendszeres látogatása, és aktív
    alakulása a posztkommunista átmenet időszakában.             részvétel a feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.
  13. A regionalitás és a régiófejlesztés.                   Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az
  14. A települések társadalmi problémáinak komplex szociológiai        irányadóak.
    vizsgálata.                               A vizsgára bocsátás feltételei
                                        A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint.
Kötelező irodalom
                                        Vizsgáztatási módszer
                                        Szóbeli vizsga a nappali tagozaton, írásbeli vizsga a levelező tagozaton.
Magyar társadalom I.

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második       Ajánlott irodalom
felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
                                        Magyar társadalom I.
Magyar társadalom II.
                                        Magyarország társadalomtörténete I-III. (Szerk.: Fokasz Nikosz, Örkény
                                        Antal) Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1998.
Andorka Rudolf (2001): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó.
                                        Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. Valóság 1976/4,
A társadalmi rétegződés komponensei. Szerk.: Angelusz Róbert. Új
                                        1976/5.
Mandátum, Bp., 1997.
                                        Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. Magvető, Budapest, 1991.
A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések. Szerk.: Róbert
                                        Fónai Mihály: Gondolatok a magyar társadalom kettős szerkezetéről. In:
Péter. Új Mandátum, 1998.
                                        Valóság 1996/8. 49-66.
Róbert Péter (2001): Társadalmi mobilitás: A tények és vélemények tükrében.
Budapest: Századvég Kiadó.
                                        Magyar társadalom II.
Magyar társadalom III.
                                        Andorka Rudolf (1982): A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon.
                                        Budapest: Gondolat Kiadó. 180-194. p.
Societas Politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. Szerk.: Kéri
                                        Bayer József (1998): A politikai gondolkodás története. Budapest: Osiris
László. Miskolc, Bíbor Kiadó. 2001.
                                        Kiadó. 207-223. p.; 250-259. p.

                                                                              41
Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése.      Weber, Max: Gazdaság és társadalom. KjK. 1967.
Budapest: Gondolat Kiadó. 237-311. p.                       Weber, Max: A politika mint hivatás. In: Weber, Max: Tanulmányok. Osiris,
Bukodi Erzsébet: A nemzedékek közötti társadalmi mobilitás főbb jellemzői.    1998. 156-209.
Statisztikai Szemle, 1995. 4-5.                          Bourdieu, Pierre: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat,
DiMaggio, Paul (1998): A kulturális tőke és az iskolai teljesítmény. In: Róbert  1978.
Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás. Hagyományos és új megközelítések.     Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok. Gondolat, 1982.
Budapest: Új Mandátum. 198-219. p.
Erdei Ferenc (1976): A magyar társadalom a két világháború között. Valóság,
4-5. szám.
Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. KJK, Bp., 1969. 77-158. p.
Gábor R. István-Galasi P.: A második gazdaság. KJK, 1981, 15-107.p.
Hankiss Elemér (1986): Diagnózisok 2. Budapest: Magvető Kiadó. 219-351.
p.
Kolosi Tamás (1987): Tagolt társadalom. Budapest: Gondolat Kiadó. 10-27.
p., 239-269. p.
Lukács György (1971): Történelem és osztálytudat. Budapest: Magvető
Kiadó. 270-319. p.
Pokol Béla (2005): A társadalom kettős szerkezete. Szociológiai Szemle, 3:
36-52. p.
Szalai Erzsébet (2001): Gazdasági elit és társadalom a magyarországi
újkapitalizmusban. Budapest: Aula Kiadó. 13-24.; 51-55. p., 227-262. p
Szalai Erzsébet (2004): Az első válaszkísérlet. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó. 9-22. p., 74-82. p.
Szelényi Iván: A posztkommunista társadalmak szerkezetének változása.
Magyar Tudomány, 1996. 4. sz.
Tarnai István (2005): Kabai Imre: Társadalmi rétegződés és életesemények. A
magyar fiatalok a posztindusztriális korszakban című könyvéről. Eszmélet, 68:
51-58.

Magyar társadalom III.

A demokrácia 10 éve Magyarországon. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó,
2000.
Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, 1998.
Hobsbawm, Eric: A szélsőségek kora. Pannonica, 1998.
Lengyel László: Mozgástér és kényszerpálya. Helikon, 1997.


                                                                             42
A tantárgy neve: Közgazdaságtudomány                        2. Marxi közgazdaságtani gondolatok, a neoklasszikus (szubjektív)
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék                 közgazdaságtan, a keynesizmus.
Tantárgyfelelős neve: Dr. Hajnal Béla                       3. Uralkodó irányzatok a II. világháború után. A monetarizmus.
Ajánlott félév                   I.                 Közgazdasági alapismeretek.
Tantárgyi kód                 20071; 20071L            4. Tárgy, módszer. A gazdasági folyamat fő elemei. Termelés, elosztás,
Nappali tagozat heti óraszáma           1+1                 csere, fogyasztás. Szűkösség és gazdálkodás. Gazdasági racionalitás.
Levelező tagozat félévi óraszáma          12               5. Hatékonyság és optimum. Verseny. Kereslet, kínálat, ár
Kredit                        3                 összefüggései. Mikroökonómiai alapismeretek.
Vizsgakövetelmény               Kollokvium             6. a fogyasztó preferenciarendszere. A fogyasztói magatartás és kereslet,
Kötelező előtanulmányi rend             -                 jövedelem, ár optimalizálás.
                                          7. Termelői magatartás és kereslet. Termelési függvény. Profit
                                            maximalizálás és kínálat. Piaci szerkezetek. Makroökonómiai
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint
Az oktatás nyelve:          magyar                      alapismeretek.
                                          8. Alapfogalmak.
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint            9. A makrogazdasági tevékenység számbavétele.
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint       10. A pénz és a pénzügyi szektor.
                                          11. A munkapiac, az árupiac és a pénzpiac.
                  tömbösítve
                                          12. Munkanélküliség a modern gazdaságban.
A tantárgy státusza:          kritérium követelmény           13. Az infláció és az inflációs folyamatok.
                                          14. A gazdasági növekedés.
Ajánlott tanterv:            Szociális munka alapszak tanterve
                                        Oktatás típusa: előadás
A tárgy oktatói: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:             A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
A hallgató ismerje meg a közgazdaságtan legfontosabb elméleteit, valamint az   A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülésen, a tárggyal
ember közgazdaságtani szerepével foglalkozó teóriákat. Szerezzen általános   kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozásán, a törvényi, ágazati
                                        szabályzók változásának követésén alapszik. A szakon a kétpólusú
ismereteket a mikro és makroökonómiai alapokról. A cél az, hogy a hallgatók
                                        minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszereit,
megfelelő alapot kapjanak a gazdasági jellegű tárgyakhoz, ismeretekhez.
                                        eszközeit folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan alkalmazzuk.
A tárgy leírása:
A közgazdaságtan rövid fejlődéstörténetén és a közgazdasági alapismeretek   Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50 - 50 %
                                        Kiselőadások meghallgatása, problémafelvetések megvitatása
megszerzésén keresztül ismerje meg a mikro és makroökonómia legfontosabb
fejezeteit. Konkrétan:
  1. Merkantilisták, fiziokraták, a klasszikus polgári közgazdaságtan, a   Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:
     korai vulgátis közgazdaságtan.                    Táblázatok, ábrák kivetítése, konzultációs lehetőség biztosítása                                                                             43
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
Angol nyelvű közgazdasági szakmai folyóiratokban megjelent cikkek
recenzeálása.

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:
A közgazdasági gondolkodás elsajátítása. Megvilágítani, hogyan fejti meg a
közgazdaságtan a modern társadalmak rejtélyeit és problémáit, melyek
meghatározzák hogyan és milyen színvonalon élhetünk.

Kötelező irodalom:
  - Bevezetés a makroökonómiába. BKE jegyzet. Aula Kiadó, Bp., 1998.
  - Hal.R. Varian.: Mikroökonómia középfokon. Bp. 2001.
    Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
  - Koppányi M.: Mikroökonómia. Bp. 2000. Műszaki Könyvkiadó –
    Aula
  - Mátyás A.: A modern közgazdaságtan története, Aula Kiadó, Bp.
    1993.

Ajánlott irodalom:
  - Paul A. Sammelson: Közgazdaságtan. KJK – Kerszöv Kiadó.
    Budapest, 2000.

Évközi ellenőrzés: nincs.

Az aláírás megszerzésének feltételei: a foglalkozásokon való aktív részvétel.
Aláírás megtagadására a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai az
irányadók.

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:       sikeres
kollokviumi vizsga

A vizsgára való jelentkezés: Az elektronikus tanulmányi rendszeren
keresztül.

Vizsgáztatási módszer: szóban.


                                        44
Tantárgy neve: Társadalom- és szociálpolitika I-IV.              Levelező tagozaton: aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve
Tanszék neve: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott
Társadalomtudományi Tanszék                          A tantárgy státusza: Kötelező
Tantárgyfelelős neve: Dr. Hajnal Béla
  Tantárgy   Társadalom- Társadalom- Társadalom- Társadalom-        Oktató/-k/ névsora:
   neve:      és       és       és       és     A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.
        szociálpoliti- szociálpoliti- szociálpoliti- szociálpoliti-
          ka I.      ka II.    ka III.    ka IV.    A tantárgy általános és speciális céljai
  Ajánlott     I.       II.      III.      IV     A tantárgy célja és tartalma:
   félév:                                  A társadalompolitika- és szociálpolitika tantárgy célja, hogy a szociális
  Tantárgyi    05018,     05024,    05032,   05037, 05037L   munkás hallgató komplex tudást és szemléletet sajátítson el a hazai és a
   kód:     05018L     05024L     05032L            nemzetközi szociális problémákról, illetve az ezekre adott rendszerszerű
  Nappali     1+1       1+2      1+1      1+1     megoldásokról. Ezért a szociálpolitika és a társadalompolitika
 tagozat heti                                 alapfogalmakról, elvekről, értékekről és ideológiákról szerez információkat –
  óraszáma                                  történeti áttekintés keretében. Továbbá, a jóléti államok kialakulásáról,
  Levelező     12       15       12      12     sajátosságairól és jelenlegi helyzetéről; a non-profit szervezetek, a lakás- és
 tagozat félévi                                foglalkoztatáspolitikai stratégiák funkcióiról, valamint az Európai Unió
  óraszáma:                                  társadalompolitikai szabályozásairól szerez információt.
  Kredit:      3        4       3       3
Vizsgakövetel Gyakorlati     Gyakorlati  Kollokvium Gyakorlati jegy   Társadalom- és szociálpolitika I.
   mény:     jegy       jegy                   E tantárgy keretein belül a társadalompolitika alapvető fogalmairól,
                                        elméleteiről, metodikai rendszeréről szerez információkat a szociális munkás
  Kötelező      -    Társadalom- Társadalom- Társadalom- és
                                        hallgató. Majd az ókori és a középkori szociális gondoskodásról, a nyílt és zárt
előtanulmányi             és       és   szociálpolitika
                szociálpoliti- szociálpoliti-    III.    szegénygondozás jellemzőit ismeri meg. Ezt követően az állami
   rend:
                ka I. (05018,   ka II.    (05032,    társadalompolitikai intézkedések kialakulásáról, a hazai és nemzetközi
                 05018L)    (05024,    05032L)    társadalombiztosítási szabályozások alakulásáról, a két világháború közötti
                                        regionális produktív szociálpolitikáról, valamint az 1950-től 1990-ig tartó
                        05024L)
                                        társadalompolitikai intézkedésekről kap komplex tudást. Végül, az 1989-es
                                        rendszerváltástól napjainkig terjedő társadalompolitikai koncepciókkal
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?
                                        ismerkedik meg a hallgató.
            Szociális Munka Alapszak
                                        Társadalom- és szociálpolitika II.
                                        Ebben a tantárgyban a szociális munkás hallgató a jóléti államok történelmi
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: Mintatanterv szerint aktuálisan
                                        kialakulásáról, jellemzőiről, tipizálásáról, ideológiáiról és elméleteiről kap
                                        szemléletet. Nemzetközi kitekintés során információkat szerez az angol, az
Az oktatás nyelve: Magyar
                                        amerikai, a német és a skandináv jóléti politikák sajátosságairól; a jóléti állam
                                        válságáról, illetve annak kritikájáról és a jóléti állam jövőjére vonatkozó
A tantárgy órarendi beosztása: Nappali tagozaton: aktuális órarend szerint.

                                                                               45
szcenáriókról. Ezt követően társadalomtörténeti aspektusból megismeri azokat    Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:
a politikai intézkedéseket, melyekkel Magyarországon akarták kiépíteni a      Elméleti ismeretek szerzése a tárgy tematikájának megfelelően. Szakirodalom
jóléti állam alapjait.                               kutatás, másodelemzés.

Társadalom- és szociálpolitika III.                        Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
Ebben a kurzusban a hallgató a szociálpolitika definiálásának különböző        Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 60-40%
megközelítéseiről, a szociálpolitika szervezeteiről és aktorairól, illetve a más  Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
szakpolitikákkal való kapcsolatáról sajátít el ismereteket. Adekvát        Előadás, szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,
információkat szerez a szociálpolitika értékeiről (egyenlőség, szabadság,     tömbösített időrend, oktatói és hallgatói prezentációk, csoportos irodalom-
szolidaritás, autonómia, igazságosság, tolerancia), ideológiáiról (liberalizmus,  feldolgozás.
szociáldemokrácia, konzervativizmus), alapelveiről és technikáiról (prevenció,
korrekció, integráció, szegregáció, univerzalitás, szelektivitás, hatásosság,   Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
hatékonyság, szubszidiaritás). Emellett rendszerszerű tudást kap a         A magyar társadalom történeti fejlődésének hatásait számos oktatói
redisztribúció folyamatáról és a szociálpolitika színtereiről.           kutatómunka részben, vagy egészben tartalmazza. TDK dolgozat,
                                          szakdolgozat.
Társadalom- és szociálpolitika IV.
A Szociálpolitika II. című tantárgy keretében a szociális munkás hallgató a    A tantárgy részletes leírása
magyarországi és európai civil szféra újjászületéséről, a jóléti államokban
betöltött funkcióiról, valamint az önkormányzatok szociálpolitikájáról szerez   Társadalom- és szociálpolitika I.
pontos információkat. A hallgató megismeri az országos és a lokális szociális   1-2. A társadalompolitika fogalma, értékrendszere.
intézményrendszerek strukturális problémáit, a helyi szükségletek és        3. A keresztény szociális gondoskodás sajátosságai. A szociális gondoskodás
erőforrások megismerésének módszertani alapjait, a családtámogatási        története a középkorban. Szereplők, gondoskodási formák.
rendszer jellemzőit, a szociálpolitika és gazdaságpolitika sajátságos viszonyát,  4. A feudális Magyarország szegényügye. Az alapítványok történelmi
továbbá a projektmanagement és a minőségbiztosítás alapelveit, technikáit.     gyökerei hazánkban. III. Károly Helytartótanácsi rendelete.
                                          Újkori szociális pápai enciklikák: Rerum Novarum.
Oktatás típusa: Nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok,       5. A produktív szociálpolitika korszaka. Egri Norma, Zöld Kereszt
levelező tagozaton előadás                             Mozgalom.
                                          6. A koalíciós évek társadalompolitikája.
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája            7. Társadalompolitika 1949- 1956 között.
  A magyar és nemzetközi társadalom- és szociálpolitika kutatási         8. Társadalompolitika 1957- 1977 között.
eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A      9. A '80-as évek társadalompolitikája.
tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ tananyagba való        10-12. A rendszerváltás utáni magyar társadalompolitika.
beépítése, oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A végzett     13-14. Napjaink magyar társadalompolitikája.
hallgatók utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele.
                                                                              46
Társadalom- és szociálpolitika II.                         4. Non-profit humán szolgáltatások a jóléti átalakulás körülményei között
                                          5. Szociális intézmények strukturális problémái
1-2. A jóléti állam fogalma, tipizálása.                      6. A non-profit szervezet, mint működő intézmény
3-4. Az angol jóléti politika.                           7. A helyi szükségletek és erőforrások megismerésének módszertani alapjai
5-6 Az USA jóléti politikája.                            8. Projektmanagement
7-8. Németország jóléti politikája.                         9. „Túl sokat költünk szociálpolitikára?” - szociálpolitika és gazdasági haladás
9-10. Svéd jóléti politika.                             10. A szociálpolitika alapelvei - a pénzbeli avagy természetbeni, otthoni,
11-12. A jóléti állam válságjelei.                         avagy intézményes ellátás jellemzői
13. A jóléti állam kritikája.                            11. A szociálpolitika alapelvei a Szociális Törvényben
14. A jóléti állam jövője.                             12. Családok és a szociálpolitika, a szociálpolitika lehetőségei a gyermeki
                                          jólét biztosítása területén
Társadalom- és szociálpolitika III.                         13. Non-profit szerveződések a szociálpolitikában
1. A szociálpolitika fogalmi meghatározási lehetőségei, megközelítési szintjei.   14. Szociálpolitika az Európai Unióban
2. A szociálpolitika szervezetei, szereplői, más politikákkal való kapcsolata,
ellátási szintjére ható tényezők.                          Kötelező irodalom
3. A szociálpolitikára ható értékek I. – szabadság, egyenlőség.           Társadalom- és szociálpolitika I.
4. A szociálpolitikára ható értékek II. – szolidaritás, tolerancia, igazságosság.  Ferge Zsuzsa (1980): Társadalompolitikai tanulmányok. Budapest: Gondolat
5. A szociálpolitikára ható ideológiák I. – liberalizmus.              Kiadó. 40-97., 285-312.
6. A szociálpolitikára ható ideológiák II. – konzervativizmus, szocializmus.    Ferge Zsuzsa (1982): Társadalmi újratermelés és társadalompolitika.
7. Alapelvek és technikák a szociálpolitikában I. – abszolút – relatív       Budapest: KJK. 13-91., 191-240.
biztonság, integráció – szegregáció.                        Ferge Zsuzsa (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből.
8. Alapelvek és technikák a szociálpolitikában II. – prevenció – korrekció.     Budapest: Magvető Kiadó.
9. Alapelvek és technikák a szociálpolitikában III. – integráció – szegregáció.   Ferge Zsuzsa (1991): Szociálpolitika és társadalom. Budapest: ELTE. 21-27.,
10. Alapelvek és technikák a szociálpolitikában IV. – támogatások          79-87., 113-118., 152-167., 219-233.
odaítélésének a kérdése, univerzalitás – szelektivitás.               Gyáni Gábor (1994): A szociálpolitika múltja Magyarországon. Budapest:
11. Alapelvek és technikák a szociálpolitikában V. – hatásosság és         Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.
hatékonyság kérdése,
12. Alapelvek és technikák a szociálpolitikában VI. – finanszírozás,        Társadalom- és szociálpolitika II.
szubszidiaritás.                                  Jóna György (2007): Jóléti politikák. Nyíregyháza: Debreceni Egyetem
13. A jövedelmek elosztása és újraelosztása.                    Egészségügyi Kar.
14. A szociálpolitika színterei.
                                          Társadalom- és szociálpolitika III.
Társadalom- és szociálpolitika IV.                         Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. TWINS, Bp. 1994.
1. A civil társadalom újjászületése                         Amartya Sen: Az egyéni szabadság, mint társadalmi elkötelezettség. Esély
2. Önkormányzat és szociálpolitika                         1992/1.
3. Minőségbiztosítás a szociálpolitikában


                                                                                 47
Körössényi András: Liberális vagy konzervatív korszakváltás? Magvető, Bp.   Vizsgáztatási módszer
1989.                                     Szóbeli vizsga a nappali tagozaton, írásbeli vizsga a levelező tagozaton.
Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság. Esély 1994/5.
                                        Ajánlott irodalom
Társadalom- és szociálpolitika IV.                       Társadalom- és szociálpolitika I.
Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika 1989-1997 (fénymásolat)             Molnár Margit: Töredékek az ókori szociális gondoskodás történetéből. Esély.
Lévai Katalin-Kiss Róbert: Merre tart a szociálpolitika? Esély 1999./5.sz.   1992. 3.sz.
Ferge Zsuzsa: Az állami szociálpolitika változásai a rendszerváltás óta,
Ezredforduló,1998/5
David Doonison: Szociálpolitika egalitáriánus megközelítésben. Esély 1990/4.  Társadalom- és szociálpolitika II.
Kuti Éva: A nonprofit szervezetek szerepe a kilencvenes évek magyar      Peter Flora: Növekedés a határokig. In.: Társadalmi rétegződés. Szerk.:
társadalmában és gazdaságában. Közgazdasági Szemle 1996. október        Andorka-Hradil-Peschar. 503-528.
Pierre Bourdieu: A neoliberalizmus lényege Esély 1998./6.sz.          R. Dahrendorf: Definíció kérdése: az osztályalatti. In.: A modern társadalmi
Fábián Gergely: Szociális problémák globalizációja és lokalizációja.in: DOTE  konfliktus. Gondolat. 1994.
EFK Tudományos Közlemények, Nyíregyháza, 1998.                 Gans: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? Esély. 1992. 3. sz. 3-18.
Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma Esély 1995./4.               R.B.Freeman: Miért követ el sok amerikai férfi bűncselekményt, és mit
Somlai Péter: Bizonytalanul (A családok helyzete Kelet-Közép-Európában)    lehetne tenni ez ellen? Esély. 1997. 6. sz. 28-41.
Esély 1995/2                                  Kovács Ilona: Jövedelemelosztás és jövedelemegyenlőtlenség az Egyesült
Georg Vobruba: Szembenézés drasztikus társadalmi változásokkal – amerikai   Államokban. Esély. 1994. 3. sz. 19-38.
és európai összehasonlításban Esély 2001/3.                  Gallai Sándor: A skandináv modell. Aula. 1998. 151-202.
Európai szociálpolitikai menetrend Esély 2001./5.               G. Bäcker-J. Steffen: Gazdagság Nyugaton- szegénység Keleten? Esély. 1993.
Bódi Ferenc: A szociális ellátórendszer öröklött hiánya a falvakban Esély   5. sz. 3-27.
2001./4.                                    Andorka-Kondratas-Tóth I. Gy.: A jóléti rendszer jellemzői és reformjának
Ferge Zsuzsa: A társadalom pereme és az emberi méltóság. Esély 2000/1.     lehetőségei. Közgazdasági Szemle. 1995. 1. sz. 1-29.
                                        Tóth I. Gy.: Félfordulat a jóléti rendszerekben. Népszabadság. 1999. Okt. 1.
Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere            12.
Szemináriumi munkában való részvétel                      Lévai-Kiss: Merre tart a szociálpolitika? Esély. 1999. 5. sz.

Az aláírás megszerzésének feltételei                      Társadalom- és szociálpolitika III.
Az aláírás feltétele a szemináriumi órák rendszeres látogatása, és aktív    1. Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. T-TWINS, Bp. 1991.
részvétel a feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.       2. Szociálpolitika ma és holnap (Szerk.: Ferge Zsuzsa és Várnai Györgyi).
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai az  Kossuth K., Bp. 1987.
irányadóak.                                  3. David Donnison: Szociálpolitika egalitáriánus megközelítésben. Esély
                                        1990/4.
A vizsgára bocsátás feltételei                         4. Howard Glennerster: A vegyes finanszírozás típusai. Esély 1991/3.
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint.              5. Kőnig Éva: Mire elegendő a szociális normatíva? Esély 1998/6.


                                                                              48
6. Tóth István György: A társadalmi (elosztási) igazságosság problémája.    Társadalmi Szemle 1994.8-9. Mérleg 1990-94
Szociológiai szemle 1991.                            Ferge Zsuzsa: És mi lesz, ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat
7. Ferge Zsuzsa-Szentiványi S.: Egyenlőség pro és kontra (Kézirat). Bp. 1987.  KJK Bp. 1998
8. Ludassy Mária: Szabadság vagy egyenlőség? Valóság 1981/7.

Társadalom- és szociálpolitika IV.
Pataki György: Etika és közgazdaságtan. Gondolatok a jólét, a szabadság és
az igazságosság kérdéseiről. Replika 1998. Szeptember
Széman Zsuzsa: A szociálpolitika decentralizációja és problémái. In: Leltár,
MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Bp. 1992.
Tóth István György: A jóléti rendszer az átmenet időszakában, Közgazdasági
Szemle, XLI. évf. 1994/3. sz.
Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom. A társadalmi viszonyok
reprodukciója ( 21-26.o ) A gyermekes családok és a szociálpolitika ( 141-
151.o. ) T-TWINS Bp. 1991.
Smith, Bucklin and Associates: Átfogó non-profit menedzsment. Non-profit
kutatások 5. (19-42.o.) CO-NEX Könyvkiadó Kft. Bp. 1997.
Lévai Katalin-Széman Zsuzsa: Társadalmi trigonometria. Scientia Humana,
Bp. 1993.
J.D. Straussman-Fábián Katalin: A szociális segély ügyintézésének dilemmái
helyi szinten. Önkormányzat és a nonprofit szektor. in: Innovatív
önkormányzatok (szerk.: Lévai Katalin és J. Straussman) Helyi Társadalom
Kutató Csoport Bp., 1996.
Tony Atkinson: Társadalmi kirekesztődés, szegénység, munkanélküliség
Esély 1998./4.
Hegyesi Gábor: Mentálhigiéne, szociálpolitika, humán szolgáltatások. in:
Közösségi mentálhigiéne (szerk.: Gerevich József) Gondolat, Bp. 1989.
Pogány Magdolna: Szociális problémakezelő rendszerek, Bp. 1995.
Andorka Rudolf - Spéder Zsolt: A szegénység Magyarországon 1992-95
Esély 1996./4. - Robert Castel: A szociális kérdés alakváltozásai Esély
1995./6.
A civil társadalom újjászületése. A nonprofit szektor fejlődése Kelet-Közép-
Európában és a nyugati segítségnyújtás szerepe RBF Múzsák Kiadó
Hegyesi Gábor-Orsós Éva: Bevezetés a helyi szükségletek és források
megismerésének módszertanába. Segédanyag a szociális programok
megalapozásához, Bp. 1992.


                                                                            49
        A tantárgy neve: Jogi ismeretek I –II.          A tantárgy általános és speciális céljai
   Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék        A tantárgy általános célja:
        Tantárgyfelelős neve: Dr. Marsi Edit           - az állam és a jog fogalmi rendszerének tisztázása, a hatályos alkotmány
Ajánlott félév        I.           II.        legfontosabb szabályainak megismerése, az állami szervek rendszerének és az
                                     eljárási cselekmények rendjének bemutatása;
Tantárgyi kód        05019          05026       - alapvető ismeretek nyújtása az állam- és jogtudományok köréből, amely
nappali                                 egyrészt a többi jogi tárgy megértéséhez, másrészt a felsőoktatási intézmény
Tantárgyi kód        05019 L         05026L       hallgatójától elvárható általános műveltség megszerzéséhez szükséges;
levelező                                 - elsajátítani azokat az elveket és elvárásokat, amelyek az Európai Unióhoz
Nappali tagozat heti      1+1           1+0        való csatlakozás megfogalmaz a magyar jogalkotással szemben.
óraszáma                                   Speciális célkitűzés: a képzés e körben azt a célt szolgálja, hogy a
Levelező tagozat        12            10          szociális munkások segíteni tudják ügyfeleik eligazodását a jogrendszer, a
félévi óraszáma                                jogérvényesítés területén az állami szervek   rendszerében és tisztában
Kredit             3            3           legyenek és tisztában legyenek az ügyfelek eljárásjogi helyzetével.
Vizsgakövetelmény     kollokvium       kollokvium
Kötelező            -          05019        4. Jogi ismeretek I.
előtanulmányi rend                 05019 L       A tantárgy részletes leírása:
/kód/                                    I.   Az állam- és jogtudományok általános rendszere
                                          1. Az állam (keletkezése, történeti típusai és sajátosságai)
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?              2. A jog (a jogi és társadalmi normák viszonya, a jogi és erkölcsi
Szociális munka alapszak                                normák, a jog fogalmának lényege és funkciói, a szokásjog; a
                                            jogforrás fogalma, rendszere, hierarchiája; a jogrendszer
A tantárgy meghirdetési gyakorisága                           tagozódása, jogágak; a jogviszony lényege, alanyai, tárgya és
Mintatanterv szerint                                  tartalma; a Magyar Köztársaság jogforrásai, az állami
                                            irányítás egyéb jogi eszközei; nemzetközi szerződések a
Az oktatás nyelve                                    jogforrások rendszerében; a jogszabályok érvényessége és
magyar                                         hatályossága; a jogi tények fogalma és fajtái; a jogi norma
                                            érvényesülése, a jogkövetés, jogalkalmazás; a jogi
A tantárgy órarendi beosztása: Aktuális órarendi meghirdetés szerint.          felelősség))
                                       II.  A magyar alkotmányozás
A tantárgy státusza:                                1. Történeti előzmények
Kötelező                                      2. Alkotmány, alkotmányjog, alkotmányosság
                                          3. A Magyar Köztársaság Alkotmánya
Oktató/-k/ névsora: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású       4. Az emberi és állampolgári jogok
oktatói.                                      5. Az állami szervek rendszere


                                                                           50
      6. A parlament szerepe (feladata és hatásköre, szervezetének és                Magyar Közigazgatás 1999. évi 5. szám ((231-
        működésének szabályai) a jogállamban                           237)
      7. A köztársasági elnök – feladata és hatásköre, tisztségének   Dr. Lőrincz Lajos:     A hatékony állam
        keletkezése, megszűnése és az államfő felelőssége                     Magyar Közigazgatás 2005. évi 8. szám (449-453.
      8. A kormány szerepköre, szervezete és működése, a                      o.)
        miniszterelnök és miniszterek jogállása és felelőssége
      9. Az igazságszolgáltatás és a bírói szervezet          Ajánlott irodalom:
        Az igazságszolgáltatás alapelvei               H.L.A. Hart:        Jog, szabadság, erkölcs
      10. Az ügyészi szervezet és az ügyészi tevékenység                      Osiris Kiadó Bp. 1999.
      11. Az alkotmánybíróság                      Rácz Attila:        Alapvető jogok és jogforrások
      12. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosai                       Magyar Közigazgatás 1999. évi 10. szám
      13. Az állami számvevőszék                    Dr. Cser Palkovics Tamás:
      14. A választási rendszer                                   Az Európai Közösség belső és külső jogforrásai
      15. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek                     Magyar Jog 1999. évi 2. szám
        választása és jogállása                    Dr. Bihari Mihály:     Alkotmánybíróság és alkotmánybíráskodás
                                                     Magyar Jog 1999. évi 4. szám
  III.  Az Európai Unió és a magyar közigazgatás             Dr. Matúz György:      Személyiségi jogok és szólásszabadság
      1. Az Európai Unió felépítése, a közösségi modell                       Perfekt Bp. 1998.
      2. Az Unió második és harmadik pillére              Dr. Zsuffa István:     A közigazgatási bíráskodás Magyarországon
      3. Az Európai Unió közösségi intézményrendszere                        Magyar Közigazgatás 1996. évi 7. szám
      4. A közösségi jog természete                   Európa A-tól Z-ig      Az Európai Integráció Kézikönyve
                                                     A magyar nyelvű változat szerkesztői Czuczai
Kötelező irodalom:                                            Jenő és Ficzere Lajos
Dr. Samu Mihály:      A jogalkotás jogpolitikájának szükségessége és  Dr. Verebély Imre:     Az Európai Unio hatása a nemzetközi
             jogállamiság                                  közigazgatásra és a kormányzásra I.-II.
             Magyar Jog 1999. évi 8. szám (479-484)                     Magyar Közigazgatás 2001. 7-8. szám
Dr. Zoltán Ödön:     A jogalkotásról és gyakorlatáról
             Magyar Jog 1998. évi 7. szám (394-397)       Jogszabályok:
                                       -  1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
Dr. Zoltán Ödön:     Az emberi méltóságról                -  12/1987. (XII.29.) IM rendelet a jogszabályszerkesztésről
             Magyr Jog 1996. évi 9. szám (531-538)        -   1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya
Dr. Kilényi Géza:    A nép mint hatalmi tényező             -   1995. évi   LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti
             Magyar Közigazgatás 2001. évi 2. szám (79-85)       jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésének
Dr. Ádám Antal:     Az    alkotmánybíráskodás    tudományos      használatáról
             vizsgálatának lehetőségeiről            -  2002. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak
                                         felsorolásáról


                                                                           51
-   1997. évi C. törvény a választási eljárásokról              A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülése, a tárggyal
-   1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról    kapcsolatos ismeretanyagok feldolgozása, a törvényi, ágazati szabályozók
-   1990. évi LXIV. törvény a helyi képviselők és a polgármesterek      változásának követése, a gyakorlati területek elvárásainak és visszajelzéseinek
   választásáról                              figyelembe vétele.
-   1990. évi LV. törvény az országgyűlési képviselők jogállásáról
-   1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról             Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
-   1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról    50+50 %
-   1972. évi V. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről
-   1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről           Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
-   1998. évi III. törvény az országos népszavazásról és népi        A tárgy oktatója a hallgatók rendelkezésére bocsát oktatási segédanyagokat.
   kezdeményezésről
-   1989. évi VII. törvény a sztrájkról                   Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
-   1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról  TDK, szakdolgozat készítésében való témavezetői közreműködés.
-   148/2002. (VII.1.) Korm. r. a Miniszterelnöki Hivatalról
-   150/2002. (VII.2.) Korm. r. a belügyminiszter feladat- és hatásköréről  Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: a
                                        hallgatónak ezen tárgy keretében elsajátítandó ismeretanyag alapján képessé
Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere            válik a fent megjelölt általános célkitűzések keretében megfogalmazottak
A hallgatók kiselőadást tartanak, illetve az oktató közreműködésével      teljesítésére.
dolgoznak fel a tanagyagból témaköröket. A hallgatókkal közösen történik az
így végzett munka értékelése.                         5. Jogi ismeretek II.
                                        A tantárgy részletes leírása:
Az aláírás megszerzésének feltételei                        I.   Az Önkormányzatok
Az aláírás feltétele: sikeres zárthelyi dolgozat.                     1. A magyar önkormányzati rendszer rövid áttekintése
                                             2. A helyi önkormányzatok Európai Chartája
A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei                        3. Az önkormányzás alkotmányos alapjai, gyakorlásának
A tárgyhoz gyakorlati jegy nem kapcsolódik.                          közvetlen módja
                                             4. Önkormányzati és államigazgatási feladatok
A vizsgára bocsátás feltételei                              5. Az önkormányzati, államigazgatási feladat-és hatáskörök
Az aláírás.                                        6. Az önkormányzati hatósági ügy
                                             7. A teleülési önkormányzatok (község, nagyközség, város,
Vizsgáztatási módszer                                     megyei jogú város) jogállása
A nappali tagozatos hallgatók szóban, a levelezős hallgatók írásban            8. A megyei önkormányzatok, fővárosi és kerületi
vizsgáznak.                                          önkormányzatok
                                             9. A helyi kisebbségi önkormányzatok szabályai
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája               10. A helyi önkormányzatok szervezet és működése                                                                               52
      11. A helyi önkormányzatok társulásai és együttműködési        Közigazgatási szakvizsga: Önkormányzati közigazgatás (Dr. Kara Pál – Dr.
        lehetőségei                            Kökényesi József, Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április)
      12. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásának
        létrehozása, működése, feladat- és hatásköre            Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
      13. A fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok jogállása       TDK, szakdolgozat készítésében való témavezetői közreműködés.
      14. Az önkormányzatok gazdálkodási rendszere, vagyona,
        költségvetése                           Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása: a
      15. A magyar megyerendszer és a regionalizációs törekvések       hallgatónak ezen tárgy keretében elsajátítandó ismeretanyag alapján képessé
  II.   A közigazgatási hatásági eljárás és szolgáltatás általános szabályai  válik a fent megjelölt speciális célkitűzések keretében megfogalmazottak
      (KET)                                 teljesítésére.
      1. A KET megalkotásának előzményei, indokai és a
        törvényhozó alapvető céljai                    Kötelező irodalom
      2. Az eljárás alapelvei                        Dr. Ficzere Lajos - Dr. Szalai Éva: Gondolatok az államigazgatási eljárásjogi
      3. Joghatóság, hatáskör, illetékesség                 kódex felülvizsgálata kapcsán
      4. Az I. fokú eljárás szabályai                    Magyar Közigazgatás 1998. évi 7. szám (385-401- oldal)
      5. A hatóság döntései: határozat, végzés. A döntés közlése, a     Dr. Kilényi Géza: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
        kézbesítési vélelem                        törvény szabályozási koncepciója
      6. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás        Magyar Közigazgatás 2002. évi 1. szám (1-24. oldal)
      7. A hatósági ellenőrzés                        Dr. Szigeti Ernő: A magyar megyerendszer és regionalizmus vázlatos történeti
      8. Kérelemre induló jogorvoslati eljárások               áttekintése
      9. Hivatalból indított döntés-felülvizsgálati eljárások        Magyar Közigazgatás 2004. évi 3. sz. (164-171. oldal)
      10. A semmisség                            Dr. Horváth M. Tamás: A regionális intézményrendszer kiépítése
      11. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése        Magyarországon: szervezeti rend és működés
      12. Az eljárási költség                        Magyar Közigazgatás 2003. évi 5. szám (257-271. oldal)
      13. Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás          Dr. Bekényi József: A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
      14. Közfeladatot ellátó szervezetek iratkezelésének általános         Magyar Közigazgatás 2003. évi 5. szám (257-271. oldal)
        követelményei
                                         Ajánlott irodalom
Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya              Dr. Zsuffa István: A közigazgatási bíráskodás Magyarországon
50+50 %                                      Magyar Közigazgatás 1996. évi 7. sz. (385-398. oldal)
                                         Dr. Fürcht Pál: Az önkormányzati társulási törvényről
Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése                   Magyar Közigazgatás 1998. évi 3. sz. (151-157. oldal)
Az előadás anyaga;                                Dr. Tamás András: Az államigazgatási eljárási jog megújításáról
Magyar Közigazgatási Intézet: A közigazgatási eljárás Tankönyv a         Magyar Közigazgatás 1998. évi 8. sz. (449-463. oldal)
köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztő: Dr Kökényesi József (2005.      Dr. Kilényi Géza: A közigazgatási eljárásjog átfogó tudományos elemzése
május 13.)                                    Magyar Közigazgatás 2000. évi 3. szám (129-156.oldal)


                                                                               53
Dr. Paulovics Anita: Törvényesség az államigazgatási eljárásban
Magyar Jog 2000. évi 10. szám (617-622. oldal)                          A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei
Dr. Bekényi József : A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról   A tárgyhoz gyakorlati jegy nem kapcsolódik.
Magyar Közigazgatás 2005. évi 11. szám (660-664 oldal)
Dr. Balázs István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai  A vizsgára bocsátás feltételei: a félév aláírása
az Eu-országokban I. és II.
Magyar Közigazgatás 2003. évi 9 és 10. szám (513-520 és 601-611 oldal)      Vizsgáztatási módszer:
Dr. Verebélyi Imre: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak   A nappali tagozatos hallgatók szóban, a levelezős hallgatók írásban
radikálisabb reformja                              vizsgáznak.
Magyar Közigazgatás 2003. évi 12. szám (710-722 oldal)
Dr. Holló András: Az Alkotmánybíróság a közigazgatás alkotmányosságáért
Magyar     Közigazgatás    2005.     évi    11.     szám
(641-645. oldal)
G. Kocsis Marianna: Az e-kormányzat Magyarországon
Magyar Közigazgatás 2005. évi 12. szám (747-753. oldal)

Jogszabályok:
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól
-79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és
minőségi követelményeiről
- 2004. évi XXIX. törvényből a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és
bejelentésekkel kapcsolatos eljárás 141.§-143.§-ig
- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
- 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről
- 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok több célú kistérségi
társulásáról
- 244/2003. (XII.18.) Korm. rendelet a kistérségek megállapításáról,
behatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről
- 191/1996. (XII.17.) Korm rendelet a fővárosi, megyei közigazgatási
hivatalokról
-   335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről                                                                         54
A tantárgy neve: Pszichológia I – II – III.                  szociálpszichológiai jelenségeket és ismertesse a legjellemzőbb deviáns
Tanszék neve: Alkalmazott Pszichológiai Tanszék                viselkedésformákat, azok tüneti megnyilvánulásait, kialakulásuk folyamatát,
                                       pszichés hátterét.
Tantárgyfelelős neve: Dr. Kiss János
Ajánlott félév           I. félév    II. félév  III. félév   Oktatás típusa:
                   70016;    70017;   70018;     Előadás
Tantárgyi kód
                   70016L    70017L    70018L
Nappali tagozat heti óraszáma     1+1      1+1     2+0     A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
                                       A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal
Levelező tagozat félévi
                    12      12     12      kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati
óraszáma
                                       szabályzók változásának követése, valamint a végzett hallgatók
Kredit                 3      3      3
                                       elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések alapján a
                  gyakorlati  kollok-   gyakorlati
Vizsgakövetelmény                               tantárgy aktualizálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos visszajelzések
                   jegy     vium     jegy
                                       az oktatásban résztvevő hallgatók ismeretelsajátításáról, a végzett, elsősorban
                         70016;    70017;     nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a
Kötelező előtanulmányi rend      nincs
                         70016L    70017L     tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről
                                       meghatározzák a tantárgy keretében megvalósuló minőségbiztosítás, fejlesztés
Az ajánlott tantervben mely /alap-/ szakok szerepeltetik?           irányát, módszereit.
Szociális Munka Alapszak                           A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók
                                       vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett
A tantárgy meghirdetési gyakorisága                      célirányosan kerülnek alkalmazásra.
A táblázatban megjelölt félévben
Az oktatás nyelve                               Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:
Magyar                                    40:60%
A tantárgy órarendi beosztása
Tanulmányi osztály beosztása szerint                     Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
                                       Előadás modern prezentációs technikákkal
A tantárgy státusza:
Kötelező                                   Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
                                       Szakdolgozati és TDK munkák
Oktató/-k/ névsora:
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.          A tantárgy részletes leírása:
                                       I.félév
A tantárgy általános és speciális céljai:                   1. A pszichológia tárgya, rövid története,
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a pszichológia tárgyát,  2. A pszichológia módszerei
rövid történetét, módszereit, betekintést adjon a főbb személyiséglélektani  3. A pszichológia fontosabb elméleti területei
irányzatokba,   bemutassa   a   fontosabb   fejlődéslélektani  és

                                                                             55
4.  A pszichológia fontosabb alkalmazott területei            6.  Inadaptiv viselkedés formák a csecsemő is kisgyermekkorban
5.  A pszichológia főbb diagnosztikus módszerei             7.  Inadaptiv viselkedés formák a gyermekkorban
6.  A pszichológia főbb terápiás és mentálhigiénés módszerei       8.  A felnőttkori neurózisok és a deviancia összefüggései
7.  Személyiséggel kapcsolatos alapfogalmak és jelenségek        9.  A legjellemzőbb deviáns viselkedési formák ( alkoholizmus, bűnözés,
8.  A pszichoanalitikus elméletek                       drog, prostitúció )
9.  A behaviorizmus                           10.  Krízisek, öngyilkosság
10.  Kognitív elméletek                          11.  Kábítószer és egyéb szenvedélybetegségek
11.  A humanisztikus elméletek                      12.  Bűnözés és prostitúció
12.  Biológiai elméletek                         13.  A deviáns viselkedési formák tüneti megnyilvánulásai
13.  Típustanok                              14.  A pszichés kezelés lehetőségei
14.  Vonáselméletek
                                      Kötelező irodalom:
II.félév:                                 R. L. Atkinson-R. C. Atkinson-E. E. Smith, D. J. Bem: Pszichológia Osiris,
1. A pszichés fejlődés fogalma, jelenségei                 Bp (több kiadás)
2. A szocializáció fogalma, jelenségei                   Carver, C. S., és Scheier, M. F.,: Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó,
3. Freud pszichoanalitikus fejlődés modellje                Budapest, 1998.
4. Erikson pszichoanalitikus fejlődés modellje               Cole, M., Cole, S. R. : Fejlődéslélektan, Osiris, Budapest 1997.
5. Piaget elmélete                             Mérei F., Binét Á. : Gyermeklélektan, Gondolat, Budapest 1995.
6. Életkori szakaszok                           Csepeli György: Szociálpszichológia Osiris Bp.1998.
7. Mahler tárgykapcsolat elmélete                     P.Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Bp.2000.
8. A szociálpszichológia tárgya, határterületei, módszerei         Murányi-Kovács E.-né: A gyermek- és serdülőkori személyiségzavarok
9. Személypercepció, implikált személyiség elméletek            pszichológiája (Tankönyvkiadó, 1991)
10. Attribúcióelmélet                           Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról (Kossuth
11. Szerep és kommunikációelmélet                     Kiadó,1988.szerk: Münnich Iván)
12. Csoportelmélet                             Bakó T.: Titok nélkül (Animula, Budapest 1992.)
13. Vonzalomelméletek és emberi kapcsolatok
14. Társas befolyásolás, konformitás, engedelmesség
                                      Ajánlott irodalom:
                                      E.Aronson: A társas lény Közgazdasági és Jogi Kiadó 1998.
III. félév:
                                      Szociálpszichológia (Szerk.: Hewstone és tsa.-i ) Közgazdasági és Jogi Kiadó
1. A deviancia fogalma és formái, kutatásának történeti gyökerei
                                      Bp.1997.
2. A devianciával kapcsolatos pszichológiai elméletek
                                      Mérei F., Binét Á. : Gyermeklélektan, Gondolat, 1995.
3. A deviáns viselkedési formák kialakulásának folyamata, azok biológiai
                                      Bálint A. : A gyermekszoba pszichológiája, Kossuth, 1990.
   háttere
                                      Bernáth L., Solymosi K. : Fejlődéslélektani olvasókönyv, Tertia, 1997.
4. A deviáns viselkedési formák kialakulásának folyamata, azok pszichés
                                      Bettelheim, B. : Az elég jó szülő, Gondolat, 1994.
   háttere
                                      Buda B., Szilágy V. : Párválasztás a párkapcsolatok pszichológiája
5. Inadaptív viselkedésformák szocializációs eredete
                                      Cole, M., Cole, S. R. : Fejlődéslélektan, Osiris, 1997.

                                                                          56
Kübler Ross, E.: A halál és a hozzá vezető út, Gondolat, 1988.
Fraiberg, S. H. : Varázsos évek, Park , 1990.
Mönks, F: J:, Knoers, A: M: P: : Fejlődéslélektan, Fitt Image, 1998.
Polcz A. : Meghalok én is? , Századvég, 1993.
Raffai J. : Megfogantam, tehát vagyok, Útmutató K. 1999.
Riemann, F.: Az öregedés művészete, Háttér, 1987.
Bűnöző fiatalok (szöveggyűjtemény, szerk.: Bennett, Münnich) (Tk.Kiadó,
1985.)
Levendel L.: Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása (Akadémia, 1987.)
Popper P.: A kriminális személyiségzavar kialakulása (Beilleszkedési zavarok
szgy.1989.)
Dr. Rácz J.: A drogfogyasztó magatartás (Medicina, 1988.)
Dr.Rácz József: Addiktológia (HIETE Bp.1999.)
Valkai Zs.: Miért isznak a nők? (Magvető, 1986)

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:
nincs
Az aláírás megszerzésének feltételei:
Az előadásokon a részvétel ajánlott.

A vizsgára bocsátás feltételei:
Az aláírás megszerzése.

Vizsgáztatási módszer:
írásbeli vizsga

Gyakorlati jegy megszerzésének módszere: zárthelyi dolgozat írása.
                                        57
A tantárgy neve: Információs technológiai ismeretek a szociális       Oktatás típusa: nappali tagozaton előadás, prezentáció és órai,
munkában.                                  kiscsoportos gyakorlatok. A kiscsoportos gyakorlatokon a hallgatók
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék            alkalmazási eljárásokat próbálnak ki. Minden hallgatónak kötelező a
Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely, Ph.D. főiskolai tanár       csoportmunkában való részvétel. Levelező tagozaton az oktatás típusa
Ajánlott félév                        I/1      előadás.
Tantárgyi kód                    05020; 05020L
Nappali tagozat heti óraszáma                1+0       A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
Levelező tagozat félévi óraszáma               8       Az információs technológia, illetve az alkalmazások fejlődésének és
Kredit                            2       eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom
Vizsgakövetelmény                  Gyakorlati jegy    feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ
Kötelező előtanulmányi rend                         tanagyagba való beépítése. A végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálata
                                      eredményeinek figyelembevétele.
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan
Az oktatás nyelve:          magyar                 Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 70+30 %
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint        Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: előadás, az
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint   elméleti alapokhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,
                  tömbösítve               tömbösített időrend, prezentációk.
A tantárgy státusza:        kötelező
Ajánlott tanterv:          Az általános szociális munkás szak   Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: A Mentál-Profi Bt.
                  tanterve                közreműködésével 2002 óta folyó a személyes gondoskodást nyújtó
                                      intézmények informatikai fejlesztési eredményeinek az áttekintése. A
                                      karon folyó informatikai kutatások eredményeinek feldolgozása.
A félév oktatói:
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és óraadói státuszban
lévő oktatói.                                A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:
                                      A hallgatók záró házi dolgozat keretein belül tervezzenek egy informatikai
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:           hálózatot egy választott személyes gondoskodást nyújtó intézményben.
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az alapvető információs  Határozzák meg az informatikailag kezelendő szakmai feladatok,
technológiai ismeretekkel, valamint a szociális területen alkalmazható   dokumentumok rendszerét, a felhasználásra szánt programok működésének
szoftverek sajátosságaival, jellemzőivel, alkalmazási lehetőségeivel. A   alapelveit. Mutassák be, hogy mi az előnye az általuk tervezett rendszer
hallgatók önállóan tudjanak megtervezni a szakmai munkát segítő       alkalmazásának. A záró dolgozatot Power Point prezentációban készítsék
informatikai hálózatot. Ismerjék azon alapelveket, melyek alkalmazásával  el. Amennyiben ezt nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B (újabb
lehetőség nyílik a szakmai munka dokumentációjának rendszerbe történő    írásbeli dolgozat), illetve C vizsgára (szóbeli számonkérés két oktató
áttekintésére és átláthatóvá válik az informatika alkalmazásának előnyei.  jelenlétében) van lehetőség.                                                                          58
A tantárgy részletes leírása:                      8. A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben végzett szakmai
                                     munka informatikai támogatásának alapelvei.
1.A számítástechnika alapjainak, és eszközeinek általános ismertetése
(Számítógép, Hálózat)                          9. Hálózatok tervezése a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben.
A számítógépek kiválasztásánál figyelembeveendő szempontok:       10. Szakmai szoftverek ismertetése: M-SZOFT programcsomagok
      a. Milyen feladatott akarunk a gépekkel megoldani?      elkészítésének szakmai irányelvei
      b. Egyedi gépként vagy hálózatban akarunk dolgozni?
      c. Milyen felhasználói programot akarunk használni?      11.  Szakmai  szoftverek  ismertetése:  M-SZOFT    Alapellátás
2. A számítástechnika alapjainak, és eszközeinek ismertetése       programcsomag. Bemutatásra kerül a szoftver felépítésének rendszere.
                                     Működésének alapelvei. Használatnak előnyei. Fejlesztésének lehetőségei.
  A számítógépek jellemzői:
      d. Az alaplap és processzor típusa, és gyorsasága.      12.  Szakmai  szoftverek  ismertetése:  M-SZOFT    Szakellátás
      e. A memória nagysága, és gyorsasága.             programcsomag. Bemutatásra kerül a szoftver felépítésének rendszere.
      f. A belső adattároló kapacitása.               Működésének alapelvei, használatának előnyei. Fejlesztésének lehetőségei.
      g. A külső egységek kapacitása. (CD. DVD, Floppy, Pen
        drive)                          13. Szakmai szoftverek ismertetése: M-SZOFT Értéknyilvántartás
      h. Monitor mérete és felbontása, típusa.           programcsomag. Bemutatásra kerül a szoftver felépítésének rendszere.
      i. Nyomtató típusa, és mérete.                Működésének alapelvei. Használatnak előnyei. Fejlesztésének lehetőségei.
      j. Operációs rendszer kiválasztás
                                     14. Szakmai szoftverek ismertetése: M-SZOFT programcsomagok
3. A számítástechnika alapjainak, és eszközeinek ismertetése (Hálózat)  összefoglalás. Bemutatásra kerül a szoftverek „együttműködésének”
A belsőhálózat (LAN) kialakításának jellemzői:              előnyei. Hálózati működtetésük rendszere.
      k. 10/100 as hálózati kártya
      l. Cat 5 minőségű kábel                    Kötelező irodalom:
      m. Max 60 % os kihasználtságú hálózati eszközök switch-ek
                                        Külön a képzéshez összeállított jegyzet.
4. Irodai programcsomagok ismertetése: Word szövegszerkesztési
gyakorlatok.                                  Az M - Szoft programcsomagok leírása.

5. Irodai programcsomagok ismertetése: Excel táblázatkezelési      Ajánlott irodalom:
gyakorlatok.
                                     -Kiss Gábor: Operációs rendszerek 2000.
6. Irodai programcsomagok ismertetése: Power Point gyakorlatok.
                                     -Barhács Oktató Központ: Számítógépes Hálózatok elmélete 2002.
7. Kommunikációs technológiák ismertetése: Internet levelezés.
                                     -Barhács Oktató Központ: Számítástechnikai alapismeretek 2002.                                                                        59
-Szociális Kézikönyv I-II. Kötet Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
2000

-Oross Jolán: Gondozási tervek a szociális intézményekben.

-Módszertani Hírlevél, 2000/1. Szociális és Családügyi Minisztérium –
Szociálpolitikai Fejlesztési Központ, Budapest 2000.

-Mit kell tudni a PC-ről. Computerbooks Budapest
Évközi ellenőrzés: gyakorlati munkában való részvétel

Az aláírás megszerzésének feltételei:
Az aláírás feltétele az órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a
csoportmunkában.
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai
az irányadóak.
                                       60
A tantárgy neve: Népegészségügyi ismeretek a szociális munkában I –    mindezekből következően az élet meghosszabbításának tudománya. A
III.                                    szociális munka egyik legfontosabb feladatának tekinti a népegészségügyi
Tanszék neve: Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék        ismeretek terjesztését és gyakorlati alkalmazását. A társadalom tagjainak
Tantárgyfelelős neve: Dr. Kósa Karolina                  egészségi állapota és szociális helyzete összefügg egymással, egyiken nem
Ajánlott félév            I.     III.     V.      lehet segíteni a másik figyelembe vétele nélkül.
Tantárgyi kód           85024;   85025;    85026;     A kurzus során a hallgatók megismerkednek a magyar lakosság egészségi
                 85024L   85025L    85026L     állapotával, az egészségi állapotot meghatározó környezeti és életmódbeli
Nappali tagozat heti óraszáma    2+0     2+0     2+1      tényezőkkel. Részletesen hallanak a leggyakoribb nem fertőző betegségek
Levelező   tagozat  félévi   12     12      15      epidemiológiájáról, ezen betegségek megelőzéséről.
óraszáma                                  Bár a fertőző betegségek gyakorisága nagymértékben csökkent az utóbbi
Kredit                3      3      4      időben, bizonyos fertőző betegségek leküzdése továbbra is gondot okoz,
Vizsgakövetelmény        kollokvium kollokvium kollokvium      illetve új fertőző betegségek jelentek meg. Ezek ismerete elengedhetetlen
Kötelező előtanulmányi rend          85024;    85025;     a szociális munka gyakorlati megvalósításához.
                       85024L    85025L     Az egészségesebb életmód kialakításában, az egészségre káros szokások
                                      megváltoztatásában a szociális munkásnak jelentős szerepe van. A kurzus
                                      során a III. félévben a hallgatók megismerkednek a járványtani
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan
Az oktatás nyelve:          magyar                alapfogalmakkal és a legfontosabb fertőző betegségek járványtanával
A tantárgy órarendi beosztása: a Tanulmányi Osztály beosztása szerint   illetve a modern egészségfejlesztés alapjaival, koncepciójával és
                                      alkalmazott módszereivel.
Nappali tagozat:           aktuális órarend szerint
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint  A hátrányos helyzetű csoportok tagjaival és problémáival a szociális
                                      munkás naponta találkozik. A társadalmon belül az egyenlőtlenségek
                   tömbösítve
                                      csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése prioritást élvez. Az V.
A tantárgy státusza:         kötelező
Ajánlott tanterv:          Szociális munka alapszak tanterve   félévben a hallgatók átfogó képet kapnak a hátrányos helyzet
                                      kialakulásáról, a magyar társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak –
A félév oktatói:                              ezen belül a roma lakosság - egészségügyi helyzetéről, problémáiról.
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és óraadói státuszban
                                      Oktatás típusa:
lévő oktatói.
                                      Előadás és gyakorlat.
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
                                      A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
                                      A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók
A népegészségügyi ismeretek ma már minden foglalkozási ágban
elengedhetetlenek. Különösen érvényes ez a szociális munkára. A      vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett
                                      célirányosan kerülnek alkalmazásra.
népegészségügyi ismeretek elméleti alapját a megelőző orvostan jelenti,
ami az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének és


                                                                         61
Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50 % - 50%          A demográfia és az epidemiológia fogalma, tárgyköre.
                                      A halandósági elemzések módszerei és főbb tárgykörei.
Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:
                                      8. hét:
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat      A morbiditás jellemzésére szolgáló módszerek és eljárások.
                                      A Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program.
A tantárgy részletes leírása:
                                      9. hét:
            I. félév                       A deskriptív és az analitikus epidemiológia módszertana.

1. hét:                                   10. hét:
Bevezetés a megelőző orvostanba és a népegészségtanba.           Bevezetés a nem-fertőző betegségek epidemiológiájába.
    - A megelőző orvostan múltja, jelene, jövője.            A magyar lakosság egészségmagatartása (OLEF).
    - A megelőzés szintjei.                       A dohányzás hatása az egészségi állapotra.
                                      Az alkohol és drogfogyasztás hatása az egészségi állapotra.
2. hét:
A magyar lakosság egészségi állapota. A népegészségügyi helyzet       11. hét:
Magyarországon.                               A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája.
                                      A daganatos betegségek epidemiológiája.
3. hét:
Bevezetés a környezet-egészségtanba.                    12. hét:
A levegőszennyeződés hatása az emberi egészségre.              A légzőszervi betegségek (bronchitis chronica, emphysema, asthma)
                                      epidemiológiája. Az anyagcsere betegségek diabetes,osteoporosis,obesitas)
4. hét:                                   epidemiológiája.
A víz- és talajszennyeződés hatása az emberi egészségre.
                                      13. hét:
5. hét:                                   Másodlagos megelőzés: szűrővizsgálatok. A szűrővizsgálatok
Bevezetés a táplálkozás egészségtanba: tápanyagszükséglet. Az éhezés és a  bevezetésének kritériumai, ajánlott szűrővizsgálatok. Hazánkban és
túltápláltság népegészségügyi jelentősége.                 más országokban alkalmazott szűrések.
                                      14. hét:
6. hét:                                   Az „Egészség Évtizedének Nemzeti Programja” Magyar
Táplálkozástól függő megbetegedések. A táplálkozás szerepe a daganatok   Népegészségügyi Program
és a kardiovaszkuláris betegségek patogenezisében.

7. hét:                                                                          62
             I. félév, levelező tagozat
                                      9. óra:
1. óra:                                   A dohányzás hatása az egészségi állapotra.
Bevezetés a megelőző orvostanba és a népegészségtanba.           Az alkohol és drogfogyasztás hatása az egészségi állapotra.
    - A megelőző orvostan múltja, jelene, jövője.
    - A megelőzés szintjei.                       10. óra:
                                      A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája.
2. óra:                                   A daganatos betegségek epidemiológiája.
A magyar lakosság egészségi állapota. A népegészségügyi helyzet
Magyarországon.                               11. óra:
                                      Az anyagcsere betegségek (diabetes, osteoporosis, obesitas)
3. óra:                                   epidemiológiája.
Bevezetés a környezet-egészségtanba.
A levegőszennyeződés hatása az emberi egészségre.              12. óra:
A víz- és talajszennyeződés hatása az emberi egészségre.          Másodlagos megelőzés: szűrővizsgálatok. A szűrővizsgálatok
                                      bevezetésének kritériumai, ajánlott szűrővizsgálatok. Hazánkban és
4. óra:                                   más országokban alkalmazott szűrések.
Bevezetés a táplálkozás egészségtanba: tápanyagszükséglet. Az éhezés és a  Az „Egészség Évtizedének Nemzeti Programja” Magyar
túltápláltság népegészségügyi jelentősége.                 Népegészségügyi Program

5. óra:                                                   III. félév
Táplálkozástól függő megbetegedések. A táplálkozás szerepe a daganatok
és a kardiovaszkuláris betegségek patogenezisében.             1. hét:
                                      A fertőző betegségek általános járványtana, járványtani alapfogalmak. A
6. óra:                                   járványfolyamatok elsődleges (fertőző forrás, terjedés lehetősége,
A demográfia és az epidemiológia fogalma, tárgyköre.            fogékony szervezet) és másodlagos mozgatóerői.
A halandósági elemzések módszerei és főbb tárgykörei.
                                      2. hét:
7. óra:                                   Fertőző betegségek elleni védőoltások típusai, oltási naptár. A légúti
A morbiditás jellemzésére szolgáló módszerek és eljárások.         betegségek (influenza, tuberculosis) járványtana.
A deskriptív és az analitikus epidemiológia módszertana.
                                      3. hét:
8. óra:                                   A    gastrointestinális  fertőzések  (salmonellosis,   dysenteria,
Bevezetés a nem-fertőző betegségek epidemiológiájába.            campylobacteriosis, vírusos gastrointestinális fertőzések) járványtana. A
A magyar lakosság egészségmagatartása (OLEF).                hepatitis A, B és C járványtana.                                                                           63
                                        Eszközök és eljárások
4. hét:                                     Az egészségnevelési tevékenységet végző célcsoportok szerint.
A szexuális úton terjedő betegségek (syphilis, gonorrhoea, nem
gonorrhoeás urethritisek) járványtana. A HIV/AIDS járványtana,     11. hét:
klinikuma, a megelőzés lehetőségei.                   Az egészségnevelési módszerek rendszere, a módszertan alapfogalmai
                                       A módszerek csoportosítása elsődleges sajátosságaik alapján
5. hét:                                    A tömegtájékoztatás szerepe, eszközök felhasználása.
Az egészségfejlesztés kialakulása.
Az egészségfejlesztés fejlődése, fogalmi rendszere, alapdokumentumai  12. hét:
(Alma-Ata Nyilatkozat, Ottawa Karta, Egészséget Mindenkinek).      Az egészségnevelés színterei:
                                       Iskolák, oktatási intézmények
6. hét:                                    Munkahelyek
Az egészség értelmezése, az egészség koncepciói, egyéni tényezői. Az     Egészségügyi és szociális alapellátás.
egészségi állapot megítélése. Társadalmi-gazdasági tényezők hatása az
egészségi állapotra.                          13. hét:
                                    Egészségpolitika I.
7. hét:                                     Az egészségügyi rendszerek szerkezete és működése.
Egészséget szolgáló állami politika.                       Az egészségpolitika alapelvei a modern társadalmakban.
Kedvező környezet kialakulásáért tett lépések.
Környezettel kapcsolatos kérdések, problémák.              14. hét:
                                    Egészségpolitika II.
8. hét:                                     A magyar egészségügyi rendszer felépítése és működése.
A közösség tevékenységének erősítése.                      Az Európai Unió egészségpolitikája. Egészségügyi reformok az
Közösségi egészségfejlesztési programlehetőségek.                Európai Unió országaiban.
9. hét:                                             III. félév, levelező tagozat
Az egyéni képességek fejlesztése.
       A rizikószemélyiség kérdései                1. óra:
       Dohányzás problémaköre                   A fertőző betegségek általános járványtana, járványtani alapfogalmak. A
       Az alkoholfogyasztás                    járványfolyamatok elsődleges (fertőző forrás, terjedés lehetősége,
       Drogfogyasztás                       fogékony szervezet) és másodlagos mozgatóerői.

10. hét:                                2. óra:
Az egészségnevelés gyakorlata:                     Fertőző betegségek elleni védőoltások típusai, oltási naptár. A légúti
                                    betegségek (influenza, tuberculosis) járványtana.
   Színterek és szervezeti formák


                                                                         64
                                              Dohányzás problémaköre
3. óra:                                           Az alkoholfogyasztás
A    gastrointestinális  fertőzések  (salmonellosis,   dysenteria,         Drogfogyasztás
campylobacteriosis, vírusos gastrointestinális fertőzések) járványtana. A
hepatitis A, B és C járványtana.                       Az egészségnevelés gyakorlata:
                                          Színterek és szervezeti formák
4. óra:                                       Eszközök és eljárások
A szexuális úton terjedő betegségek (syphilis, gonorrhoea, nem           Az egészségnevelési tevékenységet végző célcsoportok szerint.
gonorrhoeás urethritisek) járványtana. A HIV/AIDS járványtana,
klinikuma, a megelőzés lehetőségei.                      11. óra:
                                       Az egészségnevelési módszerek rendszere, a módszertan alapfogalmai
5. óra:                                       A módszerek csoportosítása elsődleges sajátosságaik alapján
Az egészségfejlesztés kialakulása. Az új típusú gondolkodás hatása.         A tömegtájékoztatás szerepe, eszközök felhasználása.
Az egészségfejlesztés fejlődése, fogalmi rendszere, alapdokumentumai     Az egészségnevelés színterei:
(Alma-Ata Nyilatkozat, Ottawa Karta, Egészséget Mindenkinek).            Iskolák, oktatási intézmények
                                          Munkahelyek
6. óra:
                                          Egészségügyi és szociális alapellátás.
Az egészség értelmezése, az egészség koncepciói, egyéni tényezői. Az
egészségi állapot megítélése. Társadalmi-gazdasági tényezők hatása az
                                       12. óra:
egészségi állapotra.
                                       Egészségpolitika
                                            Az egészségügyi rendszerek szerkezete és működése.
8. óra:
Egészséget szolgáló állami politika.                          Az egészségpolitika alapelvei a modern társadalmakban.
Kedvező környezet kialakulásáért tett lépések.                     A magyar egészségügyi rendszer felépítése és működése.
Környezettel kapcsolatos kérdések, problémák.

9. óra:                                                    V. félév
A közösség tevékenységének erősítése.
Közösségi egészségfejlesztési programlehetőségek.               1. hét:
                                       A hátrányos helyzet fogalma, okai és a csoportjai.

10. óra:                                   2. hét:
                                       Az egészség és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek.
Az egyéni képességek fejlesztése.
                                         • A méltányosság és méltánytalanság fogalma és dimenziói.
       A rizikószemélyiség kérdései                    • Elkerülhetetlen vagy elfogadhatatlan?                                                                          65
3. hét:
Az egészség és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek.      14. hét:
  • Társadalmi csoportok között fennálló különbségek.      Társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolat, közös feladatok a
  • Szegénység ördögi köre.                   hátrányos helyzetű családok ellátása érdekében.

4. hét:                              Gyakorlat: A hátrányos helyzetűekkel foglalkozó intézmények látogatása
A szegénység által legnagyobb valószínűséggel sújtott csoportok.  (Közösségi Ház, Bölcsőde, Óvoda látogatása a Huszártelepen, Anyaóvó).

5. hét:                                           V. félév, levelező tagozat
A hátrányos helyzetű nők és gyermekek.
                                  1. óra:
6. hét:                              A hátrányos helyzet fogalma, okai és a csoportjai.
A mentális helyzet és a szegénység összefüggései.
                                  2. óra:
7. hét:                              Az egészség és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek.
Erőszak a családban.                          • A méltányosság és méltánytalanság fogalma és dimenziói.
                                    • Elkerülhetetlen vagy elfogadhatatlan?
8. hét:
A fogyatékos gyermekek helyzete, problémái.            3. óra:
                                  Az egészség és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek.
9. hét:                                • Társadalmi csoportok között fennálló különbségek.
Roma lakosság Magyarországon.                     • Szegénység ördögi köre.

10. hét:                              4. óra:
A roma kultúra jellemzői.                     A szegénység által legnagyobb valószínűséggel sújtott csoportok.

11. hét:                              5. óra:
A roma lakosság egészségi állapota.                A hátrányos helyzetű nők és gyermekek.

12. hét:                              6. óra:
Hajléktalanság. A magyarországi hajléktalanok.           A mentális helyzet és a szegénység összefüggései.


13. hét:                              7. óra:
A hajléktalanok egészségügyi problémái.              Erőszak a családban.                                                                     66
8. óra:                                Ádány R. (szerk.): A magyar lakosság egészségi állapota        az
A fogyatékos gyermekek helyzete, problémái.              ezredfordulón, Medicina, Budapest, 2003.
                                    Kertai P. Megelőző orvostan – A népegészségügy elméleti alapjai,
9. óra:                                Medicina, Bp. 1999.
Roma lakosság Magyarországon.                     Ádány R. Nem fertőző betegségek epidemiológiája, DE NI hallgatói
                                    jegyzet
10-11. óra:
A roma kultúra jellemzői.                       Évközi ellenőrzés:

12. óra:                                Az aláírás megszerzésének feltételei:
A roma lakosság egészségi állapota.                  Az egészségfejlesztési projekt és plakát elkészítése és elfogadása.

13. óra:                                A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:
Hajléktalanság. A magyarországi hajléktalanok.
                                    A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
14. óra:                                szerint.
A hajléktalanok egészségügyi problémái.
                                    Vizsgáztatási módszer:
15. óra:                                A vizsga típusa: írásbeli kollokvium.
Társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolat, közös feladatok a
hátrányos helyzetű családok ellátása érdekében.

Kötelező irodalom:
Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina,
Budapest (megjelenés alatt).
Kemény I., Janka B., Lengyel G.: A magyarországi cigányság 1971-
2003. Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Budapest,
2004.
Puporka L. és Zádori Zs.: A magyarországi romák egészségi állapota
Roma Sajtóközpont 1999.

Ajánlott irodalom:
V. Hajdú P., Ádány R. (szerk.): Epidemiológiai Szótár. Medicina,
Budapest, 2003.
                                                                       67
   A tantárgy neve: Jogi ismeretek a szociális munkában I – III.      A tantárgy általános és speciális céljai
    Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék       E tantárgy oktatásának egyik célja – az 1. blokkban, a szociális jogi ismeretek
         Tantárgyfelelős neve: Dr. Marsi Edit           körében - megismertetni a különböző okok miatt szociális gondoskodásra
Ajánlott félév       I.         II.       III.   szorulók tekintetében a gondoskodás kialakulásának szükségszerűségét, annak
                                     a társadalmi, gazdasági összefüggésekre visszavezethető változásait és
Tantárgyi kód       05026       05033       05038   formáit, a munkanélküli ellátásokat és a szociális szolgáltatásokat nyújtó
nappali                                  igazgatási szervezet szerveit és azok működését, feladatait.
Tantárgyi kód      05026 L      05033 L      05038 L    A – 2. blokkban – a családjogi ismeretek oktatásának célja, hogy a
levelező                                   családot, mint társadalmi jelenséget a jog oldaláról bemutassa;
Nappali tagozat heti    1+1        2+0        2+1     megvilágítsa a jogszabályok érvényesülését és érvényesítési lehetőségeit;
óraszáma                                   hogy képessé tegye a hallgatót arra, hogy profi „ügyféllé” válhasson
Levelező tagozat      12         12         15     mindazok érdekében, akik jogaikat vagy jogos érdekeiket felismerni vagy
félévi óraszáma                               érvényesíteni segítség nélkül nem képesek.
Kredit           3         3         4     A büntetőjog és kriminológia oktatás célja e blokkban, hogy a hallgató
Vizsgakövetelmény   Kollokvium     Kollokvium     Kollokvium   megismerje a tágabb értelemben vett kriminológia lényegi vonásait,
                                       összetevőit, áttekintést kapjon a büntetőjogi felelősségi rendszerről.
Kötelező         05019       05026       05026
                                       A családjogi blokkon belül a házasság, a család, illetve a gyámság
előtanulmányi rend   05019 L      05026 L      05026 L
/kód/                                    jogintézményét, a büntetőjog-kriminológia tárgykörben pedig a
                                       büntetőjogi szabályozás rendszerét, büntetőjogi alapfogalmakat, a bűnözés
                                       és egyéb devianciák – kábítószer-probléma, alkoholizmus, stb. - jogi és
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?
                                       társadalmi vonatkozásait ismerik meg a hallgatók.
Szociális munka alapszak
                                       A tantárgy oktatásának – 3. blokkban elérendő - további célja, hogy a
                                       hallgatók a szociális ellátási rendszer társadalombiztosítási területének
A tantárgy meghirdetési gyakorisága
                                       szabályait megismerjék, illetve – a munkajogi blokkban - segítséget
Mintatanterv szerint
                                       nyújtson a munkajog elméleti kérdéseinek, legfontosabb tételes
                                       szabályainak és ezek alkalmazási elveinek elsajátításában.
Az oktatás nyelve
                                       Speciális célkitűzés e tárgyban, hogy oly módon szerezzék meg az
magyar
                                       ismeretanyagot, hogy alkalmasak legyenek a szociális munka gyakorlati
                                       részében a megismert jogszabályi rendelkezések alkalmazására, különösen
A tantárgy órarendi beosztása: Aktuális órarendi meghirdetés szerint.
                                       az egyén - a rászoruló – védelme érdekében.
A tantárgy státusza:
                                       Jogi ismeretek a szociális munkában I. (szociális jogi blokk) :
Kötelező
Oktató/-k/ névsora: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású
                                       Oktatás típusa: előadás, szeminárium
oktatói.                                                                           68
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája         Ajánlott irodalom:
A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülése, a tárggyal    Fehér Zoltán: A szociális igazgatás általános kérdései és a felnőttvédelem,
kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a visszajelzések alapján  Unió Kiadó 1994.
a tantárgy aktualizálása. A témával összefüggésben megjelenő         Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből, Kávé
jogszabályok figyelemmel kísérése, a gyakorlati területek elvárásainak és  Kiadó 1998.
visszajelzéseinek figyelembe vétele.                     Sáhó Erzsébet: Újabb adatok a szociális gondozás magyarországi
                                       történetéhez Szociális munka 1990. évi 2. száma 81.-93. oldal
Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya           Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Magyarországon
50+50 %                                   (Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének
                                       kiadványa)
Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése                 Pik Katalin A szociális munka története Magyarországon (1817-1990) A
Fénymásolt segédanyag, jogszabályok elérhetőségének biztosítása       Szociális Szakképzés könyvtára Budapest 2004.
                                       Dr. Czúcz Ottó: Szociális jog I. SZTE 2001.
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
TDK dolgozat, szakdolgozat témavezetés                    Jogszabályok:
                                       - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A tantárgy részletes leírása:                        - 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
   A szociális gondoskodás az ősközösségi társadalmaktól az állami    intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
    beavatkozás időszakáig.                        - 15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
   A szociális gondoskodás Magyarországon a kezdetektől          gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
    napjainkig.                              feladatairól és működésük feltételeiről
   A felnőttvédelmi szociálpolitika célja, feladatai és területei.    - 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
   A szociális jellegű ellátások rendszere Magyarországon.        ellátásról
   A foglalkoztatáspolitikai szervezet felépítése, feladatai, működése,  - 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
    szolgáltatásai.                            előmozdításáról
   A szociális igazgatás szervezeti rendszere, feladatai, működése.    - 1998. évi LXXXIV. törvény családok támogatásáról
                                       + azok a jogszabályok, amelyek az adott intézmény működését és az
Szemináriumon:                                intézményhez rendelt szociális munkát szabályozzák.
 Aktív részvétel: Az elméleti előadásokon megismert jogszabályi
  rendelkezések gyakorlati alkalmazásának gyakorlása, jogesetekkel,     Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
  egyéb gyakorlati esetmegbeszélésekkel, iratszerkesztéssel         A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak, melynek értékelését az oktató
                                       ismerteti a hallgatókkal.
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
leírása: Alapozó szociális jogi ismeretek összefüggéseinek megbeszélése   Az aláírás megszerzésének feltételei
és a gyakorlati tapasztalatok megfogalmazása.                Az aláírás feltétele eredményes zárthelyi dolgozat.                                                                           69
                                      Az elkövetők
A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei                A büntetőjogi felelősségre-vonás akadályai
A tárgyhoz gyakorlati jegy nem kapcsolódik.                A büntetés fogalma, célja, a büntetéskiszabás elvei
                                      Büntetések és intézkedések
A vizsgára bocsátás feltételei                       A büntetések és intézkedések végrehajtása
Eredményes zárthelyi dolgozat, a félév aláírása.              Pártfogó felügyelet
                                      A fiatalkorúakra vonatkozó sajátos rendelkezések
Vizsgáztatási módszer                           A büntető eljárás alapelvei
Nappali tagozaton írásbeli, levelező tagozaton szóbeli vizsgázatás van a  A büntető ügyekben eljáró hatóságok, a büntető eljárásban résztvevő
tárgyban.                                 személyek
                                      A kriminológia fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében
Jogi ismeretek a szociális munkában II. (családjog- büntetőjog       A kriminológiai nézetek történeti fejlődése
  kriminológia blokk                           A bűnözés társadalmi természete, morfológiája, struktúrája, dinamikája
A tantárgy részletes leírása:                       A bűnözés megelőzése
Családjog témakörben:                           A gyermek- és fiatalkorúak devianciája
- A családjog fogalma, tárgya, rendszere, alapelvei, forrásai       Az alkoholizmus, mint deviancia. Kezelő intézmények és garanciák.
- A házasság intézménye és szabályozása                  Szabályozás a büntető felelősségre-vonás rendszerében
    1. A házasság alaki kellékei                    Az elmebetegség kezelésének jogi rendszere, büntetőjogi reakciók
    2. A házasság érvénytelensége                       A kábítószerfüggés társadalmi, a kábítószerrel visszaélés büntetőjogi
    3. A házasság megszűnése                      megítélése
    4. A házastársak jogai és kötelezettségei
- A család jogi szabályozása                        A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája
  1. A rokonság                             A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülése, a tereptanárok
  2. Az apasági vélelem az anya házassági köteléke alapján, az apasági  felkészítése, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok feldolgozása, a
  vélelem egyéb esetei                          visszajelzések alapján a tantárgy aktualizálása. A témával összefüggésben
  3. Az örökbefogadás                          megjelenő jogszabályok figyelemmel kísérése, a gyakorlati területek
  4. Törvényes tartási kötelezettségek                  elvárásainak és visszajelzéseinek figyelembe vétele.
  5. A szülői felügyelet
- A gyermekvédelmi gondoskodás eszközei                  Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
  Gyámhatóságok                             50+50 %
- A gyámság intézménye
                                      Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
Büntetőjog-kriminológia témakörben                     Az oktató által készített segédanyag, illetve a kar könyvtárán keresztül
A büntetőjogi szabályozás tagozódása                    papíralapú, illetve elektronikus jogszabály-hozzáférési lehetőség
A bűncselekmény fogalma, megvalósulási szakaszai              biztosítása                                                                          70
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás                -  Vokó György: A szabadságvesztéssel nem járó büntetések
TDK dolgozat, szakdolgozat témavezetés                      végrejhajtásáról (Magyar Jog 1998./11.)
                                       -  Nánási László: A büntető eljárási törvény egyes új jogintézményei
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák          (Magyar Jog 1998./12.)
leírása: A családjogi blokkon belül a házasság, a család, illetve a gyámság  -  Gibicsár Gyula: A gyermek- és fiatalkorúak devianciájának főbb
jogintézményét, a büntetőjog-kriminológia tárgykörben pedig a           jellemzői (Magyar Jog 1999.)
büntetőjogi szabályozás rendszerét, büntetőjogi alapfogalmakat, a bűnözés   -  Nagy Ferenc: A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének
és egyéb devianciák – kábítószer-probléma, alkoholizmus, stb. - jogi és      elvi és gyakorlat kérdéseiről (Magyar Jog 1999./1.)
társadalmi vonatkozásait ismerik meg a hallgatók.               -  Vígh József: A bűnmegelőzés elméleti és gyakorlati kérdései (Magyar
                                         Jog 1999./6.)
Kötelező irodalom:                              -  Kerezsi Klára: Virtuális elkövetők és valódi börtönök, avagy kell-e
- Dr. Nagy-Balogh: Családjogi ismeretek (tansegédlet)               Magyarországnak börtönépítési program? (Magyar Jog 2000./9.)
- Vígh József: Kriminológiai alapismeretek 1998. (Oktató által megjelölt   -  Györe István: Áldozatvédelem-sértettvédelem (Magyar Jog 2001./1.)
  részek) Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó                     -  Fecz József: A közérdekű munka végrehajtásának gyakorlati
                                         problémai (Magyar Jog 2001./8.)
Ajánlott irodalom:                              -  Balogh Márta: Közérdekű munka, mint a szabadságvesztés lehetséges
- Tóth Aladárné A bírói esetjog szerepe a magyar családjogban (Magyar       alternatívája ( Egy kísérlet félideje) (Magyar Jog 2002./3.)
  Jog 12/91:709-711. )                            -  Dr. Hollán Miklós: Gondolatok a társadalomra veszélyesség és a
- BÖLCSKEI János: A rászorultakról való gondoskodás a családjogi         materiális jogellenesség különbségeiről (Magyar Jog 2004./12.)
  törvény és a polgári törvénykönyv rendelkezései tükrében (Magyar Jog    -  Dr. Filó Mihály: A sértett beleegyezése a német büntetőjogban
  3/99:162-168)                                 (Magyar Jog 2004./12.)
- Nagy Ferenc-Tokaji Géza: Magyar büntetőjog Általános rész (JATE
  ÁJTK)                                   Jogszabályok:
- Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológia, bűnözés, bűnözéskontroll        - A házasságról, a családról és a gyámságról szóló, többszörösen
- Kriminológia (Osiris, 2000)                          módosított 1952. évi IV. tv. (Csjt.)
- Gönczöl Katalin: Bűnös szegények (KJK Bp. 1991.) I. és III. fejezet     - 1952. évi 23. sz. tvr. a házasságról, a családról és a gyámságról
- Dr. Fehér Lenke: Elmebetegség-Büntetőjog-Beszámíthatóság (MTA         szóló 1952. évi IV. tv. végrehajtásáról
  Állam- és Jogtudományi Intézet 1993.) VII. és VIII. fejezet        - 1997. évi XXXI. tv. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- Dr. Lévai Miklós: Kábítószerek és bűnözés (KJK 1992.) III. fejezet       - 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
- Lőrinc József – Nagy Ferenc: Börtönügy Magyarországon (BVOP          gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
  1997.)                                   - 1978. évi IV. tv. a Büntető törvénykönyvről (Btk.)
- Morvai Krisztina: Terror a családban (Kossuth kk. 1998.)          - 1979. évi 5. tvr. a Btk. hatályba léptetéséről
- Vokó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog (Dialog-Campus       - 1979. évi 11. tvr., 1993. évi XXXII. tv. a büntetések és intézkedések
  1999.)                                    végrehajtásáról
                                       - 1995. évi CVII. tv. a büntetés-végrehajtási szervezetről                                                                         71
-  1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról
-  1997. évi CVIL. tv. az egészségügyről (Pszichiátriai betegek       Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
  gyógykezelése és gondozása)                       50+50 %

Ajánlott honlapok:                              Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
www.orfk.hu                                 Az oktató által készített segédanyag, illetve a kar könyvtárán keresztül
www.police.hu                                papíralapú, illetve elektronikus jogszabály-hozzáférési lehetőség
www.irm.gov.hu                                biztosítása

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere           Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak, melyet az oktatóval közösen     TDK dolgozat, szakdolgozat témavezetés
értékelnek. Ezen túlmenően a hallgatók az oktatóval közösen kiválasztott
témában előadást tartanak, melyet – a ZH-val együtt értékelve –       A tantárgy részletes leírása:
kollokvium-jegymegajánlási lehetőséget biztosít a hallgató számára.
Az aláírás megszerzésének feltételei                     I. A blokk e részében a társadalombiztosítás alapvető szabályaival
Az aláírás feltétele: eredményes zárthelyi dolgozat.             ismerkednek a hallgatók, heti 1 elméleti órában.
                                       1. A biztosítási jogviszony alapján járó ellátások
A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei                     Egészségügyi szolgáltatások
A tárgyhoz nem kapcsolódik gyakorlati jegy.
                                           Pénzbeli ellátások
A vizsgára bocsátás feltételei: eredményes zárthelyi dolgozat.
                                           Baleseti pénzbeli ellátások
Vizsgáztatási módszer:
Nappali tagozaton szóbeli, levelező tagozaton írásbeli vizsgázatás van a       Saját jogú nyugellátás (öregségi, rokkantsági nyugdíj)
tárgyban.
                                           Hozzátartozói ellátás ( özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői
                                           nyugdíj)
Jogi ismeretek a szociális munkában III. (társadalombiztosítási jog –
  munkajogi blokk):                                 Szolgálati idő
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája             Baleseti ellátás
A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülése, a tereptanárok
felkészítése, a tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása,      TB. kiadások fedezete
a visszajelzések alapján a tantárgy aktualizálása. A témával         2. Felelősségi szabályok az egészség-, és nyugdíjbiztosítási eljárásban
összefüggésben megjelenő jogszabályok figyelemmel kísérése, a         3. Jogorvoslat rendszere az egészség- , és nyugdíjbiztosítási eljárásban
gyakorlati területek elvárásainak és visszajelzéseinek figyelembe vétele.   4. Méltányosság az egészség-, és nyugdíjbiztosítási eljárásban


                                                                             72
5. Családtámogatás állampolgári jogon járó ellátásai              1998. évi LXXXIV. tv. a családok támogatásáról
                                        223/1998.(XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló
II. A blokk e részében a Munka törvénykönyv szerkezeti felépítését       1998. évi LXXXIV. tv. végrehajtásáról
követve ismerkednek meg a hallgatók - az általános és speciális         1998. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról
célkitűzésnek megfelelően - a lényeges munkajogi szabályokkal, a        168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról
szemináriumokon gyakorlati feladat-megoldásokkal kísérve az elméleti      szóló 1998. évi LXXXI. tv. végrehajtásáról
anyagot.                                    1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a
     Ennek megfelelően az alábbi tárgykörökkel foglalkozunk:        magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1. A munkajog szabályozási rendszere, változások e szabályozási         195/1977. (XI.5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a
rendszerben                                   magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
2. A Munka törvénykönyv általános rendelkezései                 szóló 1997. évi LXXX. tv. végrehajtásáról
3. A munkaviszony (közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony) létesítése,    1992. évi XXII. tv. a munka törvénykönyvéről
módosítása, megszüntetése                            1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselők jogállásáról
4. A munkaviszony tartalma, a munkavégzés szabályai               1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
5. Felelősségi rendszerek a munkajogban; munkaügyi viták            1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról
6. Munkaügyi kapcsolatok                            1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról
                                        1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
leírása: a hallgatók oly módon szerezzék meg az ismeretanyagot, hogy    Ajánlott honlapok:
alkalmasak legyenek a szociális munka gyakorlati részében a megismert    www.fmm.gov.hu
jogszabályi rendelkezések alkalmazására, különösen az egyén - a rászoruló  www.oep.hu
– védelme érdekében.
                                      Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
Kötelező irodalom                              A hallgatók terepnaplót készítenek, és részt vesznek a terepgyakorlat
Mádi Sarolta: Társadalombiztosítási jogi ismeretek. Debreceni Egyetem    feldolgozását segítő megbeszéléseken (tereptanár – tutor – hallgató).
Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 2003.
Dr. Marsi Edit: Munkajog. Möbius Print Kiadó 2004.             Az aláírás megszerzésének feltételei
                                      Az aláírás feltétele a terepgyakorlaton való aktív részvétel, a terepnapló
Ajánlott irodalom:                             elkészítése, részt vétel a terepgyakorlat feldolgozását segítő
Aktuális jogesetek bírósági határozatokból, oktató kijelölése alapján    megbeszéléseken.

Jogszabályok:                                A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:
 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól   A tárgyhoz gyakorlati jegy nem kapcsolódik.
 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás      A vizsgára bocsátás feltételei: A félév aláírása; eredményes zárthelyi
  ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról      dolgozat.                                                                           73
Vizsgáztatási módszer: Nappali tagozaton szóbeli, levelező tagozaton
írásbeli vizsgázatás van a tárgyban. A vizsga alkalmával a blokkban
oktatott két nagy témakörből külön tételt húz a hallgató, s a két tételből
adott részjegy átlagából számítandó a kollokvium érdemjegye.
                                       74
      A tantárgy neve: Pedagógia a szociális munkában        Oktatás típusa: szeminárium
      Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi
        Tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth László         A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája
Ajánlott félév                      III.      A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülésen, a tárggyal
Tantárgyi kód                    05030; 05030L    kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozásán, a törvényi, ágazati
Nappali tagozat heti óraszáma              1+0       szabályzók változásának követésén alapszik. A szakon a kétpólusú
Levelező tagozat félévi óraszáma             8       minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei,
Kredit                          2       eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek
Vizsgakövetelmény                  gyakorlati jegy   alkalmazásra.
Kötelező előtanulmányi rend                -
                                     Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
                                     70+30 %
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?
Szociális Munka Alapszak
                                     Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
                                     Előadás, szakirodalom feldolgozása, értelmezése.
A tantárgy meghirdetési gyakorisága
Páratlan félévben
                                     Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
                                     TDK, szakdolgozat
Az oktatás nyelve
Magyar
                                     A tantárgy részletes leírása
A tantárgy órarendi beosztása: heti                   1. A nevelés szerepe a társadalom és az egyén életében.
                                     2. A nevelés értelmezése és fogalmi rendszere.
                                     3. A nevelés mint értékközvetítő tevékenység.
A tantárgy státusza:
Kötelező                                 4. A nevelés folyamata, strukturális sajátosságai, céljai, értékei.
Szakmai törzstantárgy                          5. A nevelés hatásrendszere és módszerei, a direkt és az indirekt nevelő
                                       hatások.
                                     6. Az iskolaügy szabályozása az Alkotmányban, főbb törvényekben és a
Oktató/-k/ névsora: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású
                                       tantervekben.
oktatói.
                                     7. A nevelésügy intézményei és szervezeti formái, az iskolai élet belső
                                       szabályozása: helyi program, helyi tanterv, házirend.
A tantárgy általános és speciális céljai
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a neveléstudomány  8. Teljesítmény, pedagógiai szabadság és tanulóközpontúság.
                                     9. Didaktika, a tanítás és tanulás összefüggései.
elméleti és gyakorlati jellemzőit, bevezetést nyújtson az általános
pedagógia tudományába, az iskola belső világába. Segítse a szociális   10. Az oktatás individualizációja.
                                     11. A nevelés szubjektív tényezői.
munkások és a pedagógusok együttműködését a team munkában.                                                                       75
12. A pedagógus szerepe, a tanári pálya jellemzői, összehasonlítása a
  szociális munkás szerepével.
13. A nehezen tanuló gyermek nevelése.
14. Az oktatásügy speciális intézményei.

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
leírása: Tájékozódási képesség a pedagógia körében

Kötelező irodalom
Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Bp. 1999.
Kron, Friedrich: Pedagógia. Osiris, Bp. 1997.
Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Bp. 1998.

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
Zárthelyi dolgozat készítése

Az aláírás megszerzésének feltételei
Az aláírás feltétele a gyakorlati munkában való aktív részvétel

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei
Zárthelyi dolgozat készítése

A vizsgára bocsátás feltételei
Vizsga nem kapcsolódik

Vizsgáztatási módszer
Vizsga nem kapcsolódik
                                    76
A tantárgy neve: Segítő kapcsolatok pszichológiája               A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
Tanszék neve: Alkalmazott Pszichológiai Tanszék                 A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal
                                        kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati
Tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Andrea                    szabályzók változásának követése, valamint a végzett hallgatók
Ajánlott félév                          IV. félév   elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések
Tantárgyi kód                         70019; 70019L   alapján a tantárgy aktualizálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos
Nappali tagozat heti óraszáma                   1+2     visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók ismeretelsajátításáról, a
                                        végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési
Levelező tagozat félévi óraszáma                  15
                                        körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak
Kredit                                4
                                        mikéntjéről meghatározzák a tantárgy keretében megvalósuló
Vizsgakövetelmény                       gyakorlati jegy
                                        minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit.
Kötelező előtanulmányi rend                    70018     A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók
                                        vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?            célirányosan kerülnek alkalmazásra.
Szociális munka alapszak
A tantárgy meghirdetési gyakorisága                       Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
A táblázatban megjelölt félévben                        leírása:
Az oktatás nyelve                                Segítő kapcsolat során alkalmazható készségek fejlesztése.
Magyar
A tantárgy órarendi beosztása                          Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:
Tanulmányi osztály beosztása szerint                      40:60%
A tantárgy státusza:
kötelező                                    Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
                                        Kiscsoportos gyakorlat, modern prezentációs eszközökkel, módszer
Oktató/-k/ névsora:                               specifikus tréning technikák alkalmazása, részben tömbösített időrendben
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.
                                        Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
A tantárgy általános és speciális céljai:                    Szakdolgozati és TDK munkák
Bemutatni a hallgató számára a kommunikáció és a segítő kapcsolatok
működésének szociálpszichológiai törvényszerűségeit és a személyiség      A tantárgy részletes leírása:
belső dinamikai tényezőit, alapvető módszertani ismereteket adni annak     1. A segítés konceptuális keretei, fogalmi háttere
érdekében, hogy a hallgatók hatékonyabban tudják kezelni a           2. A segítés célja, etikai elvei
professzionális helyzetben kialakult kapcsolatokat.               3. A segítő kapcsolat résztvevői, jellegzetességei, lehetőségei
                                        4. A segítő és a kliens szerepei
Oktatás típusa: Előadás


                                                                            77
5.  Szükségletek, elvárások                        Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról (Kossuth 1988. szerk:
6.  A motivációk a kapcsolatban,                     Münnich Iván)
7.  Ellenállások a kapcsolatban                      A deviáns viselkedés szociológiája (Gondolat, 1974szerk: Andorka
8.  Szerződéskötés                            Rudolf)
9.  Kommunikáció céltudatos formái, figyelés és beavatkozás        HÍD, Családsegítő Központ: Családsegítés, mentálhigiéné, módszertani
10.  A segítő kapcsolat, mint problémamegoldó folyamat           füzetek
11.  A segítő kapcsolat, mint döntési folyamat               Bagdy E.: Családi szocializáció és személységfejlődés (Tk. Kiadó, 1986.)
12.  Interjú technikák a szociális munkában
13.  Tanácsadási technikák a szociális munkában              Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:
14.  Tranzakció analízis alapjai, alapvető játszmák a kliens és a segítő  nincs
   között                                Az aláírás megszerzésének feltételei:
                                      Az előadásokon való részvétel ajánlott
Kötelező irodalom:                             A vizsgára bocsátás feltételei:
Ritoókné Ádám Magdolna: A tanácsadás pszichológiája (Tankönyvkiadó,     Érvényes aláírás
Bp.1992.)                                  Vizsgáztatási módszer:
Hermann Argelander: Első interjú a pszichoterápiában (Magyar Pszich.    Nincs vizsga
Társaság 1986/6.)                              Gyakorlati jegy megszerzésének módszere: zárthelyi dolgozat írása.
Allen E. Ivey - Lynn S. Dowling: Tanácsadás és pszichoterápia (Bp. 1990.
OTE Pszichiátriai és Klinikai Pszichológia Tanszék)

Ajánlott irodalom:
Allen E. Ivey - Lynn S. Dowling: Tanácsadás és pszichoterápia (Bp. 1990.
Orvostovábbképző
Egyetem Pszichiátriai és Klinikai Pszichológia Tanszék)
Eric Berne: Emberi játszmák (Gondolat, Bp. 1987)
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei
(Animula, Bp., 1994)
Thomas Gordon: T.E.T. (Studium Effektive, 1994)
Jelenits J.-Tomcsányi T.: Egymás közt egymásért (HÍD, 1990)
Ian Stewart, Vann Joines: A TA-MA (Xénia Könyvkiadó, Bp.)
Tringer: Gyógyító beszélgetés (Bp. 1992)
Watzlawick: Változások (Bp. 1990. Gondolat)
Murányi-Kovács E.-né: A gyermek- és serdülőkori személyiségzavarok
pszichológiája (Tankönyvkiadó, 1991)
                                                                         78
A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK
  TANTÁRGYI PROGRAMJAI


 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK
        79
A tantárgy neve: Ágazati szociálpolitika
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék               2. Lakáspolitika
Tantárgyfelelős neve: Szoboszlai Katalin, főiskolai docens, Debreceni       A tantárgy keretén belül a következő cél, hogy megismerje a hallgató a
Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék         lakáspolitika alapvető összefüggéseit, alakulását, a lakáshoz jutás
Ajánlott félév                        V.          mechanizmusait és azokkal a trendeket, amelyek napjaink lakásviszonyait
Tantárgyi kód                     05050, 05050L        jellemzik.
Nappali tagozat heti óraszáma                2+0
Levelező tagozat félévi óraszáma               12          Oktatás típusa: nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok,
Kredit                            3          levelező tagozaton előadás
Vizsgakövetelmény                    Kollokvium
Kötelező előtanulmányi rend                05018           A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
                                           A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan
Az oktatás nyelve:           magyar                   tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi,
                                         ágazati szabályzók változásának követése, valamint a végzett hallgatók
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:           aktuális órarend szerint          elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések
Levelező tagozat:           aktuális konzultációs rend szerint     alapján a tantárgy aktualizálása. Folyamatos visszajelzés a végzett
                                         hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban
                   tömbösítve
A tantárgy státusza:         kötelezően választható           történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. A szakon a kétpólusú
Ajánlott tanterv:           Az általános szociális munkás szak     minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei,
                                         eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek
                   tanterve
                                         alkalmazásra.
A félév oktatói:
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és óraadói státuszban     Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
lévő oktatói.                                   leírása:
                                         Ismeretek szerzése és elmélyítése a lakáspolitika és foglalkoztatáspolitika
                                         területén. Rendszerszemlélet erősítése.
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
1. Foglalkoztatáspolitika
                                         Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 60-40%
A munkanélküliség problémájának általános elméleti és történeti
megközelítésén túl bemutatni a foglalkoztatási helyzet alakulását, s ennek
társadalmi következményeit.                            Tanulmányi    segédanyagok,    az   oktatás  segítése:  előadás,
A tantárgy keretein belül elemzésre kerül a munkanélküliség területi és      szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,
                                         tömbösített időrend, oktatói és hallgatói prezentációk, csoportos irodalom-
társadalmi rétegzettsége, a munkanélküliség kezelésére létrehozott
intézményrendszer működése. Bemutatásra kerülnek az aktív- és passzív       feldolgozás.
munkaerő-piaci programok, illetve lehetőség nyílik ezen eszközök
hatékonyságának a vizsgálatára, nemzetközi alkalmazásának ismertetésére.


                                       80
Alkalmazott módszerek az     oktatás  segítésére:  előadás,  önálló    6. A '90-es évek lakáspolitikai változásai, a piacosítás folyamatai.
témafeldolgozás.                                  7. Lakáspolitikai koncepciók jellemzői a rendszerváltástól napjainkig.

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: a magyar              Kötelező irodalom:
foglalkoztatás- és lakáspolitika történeti fejlődésének hatásait számos      Bánfalvy Csaba (1989): Munkanélküliség. Magvető Kiadó, Bp.
oktatói kutatómunka részben, vagy egészben tartalmazza. TDK dolgozat,       Barr, Nicholas (1995): Munkaerőpiac és szociálpolitika Bp.
szakdolgozat.                                   Gazsó Ferenc-Laki László (2004): Fiatalok az újkapitalizmusban.
                                          Budapest: Napvilág Kiadó.
A tantárgy részletes leírása:                           Krémer Balázs (2003): Uniós politikák és Nemzeti Akciótervek a
Foglalkoztatáspolitika:                              szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemre. Budapest:
1. A munkanélküliekről való gondoskodás, gondolkodás története.          MH.
2. A munkanélküliség fogalma, típusai, következményei. A              Nemzeti cselekvési terv a társadalmi összetartozásért 2004-2006.
munkanélküliség, mint társadalmi-szociális probléma.                Nemzeti foglalkozatási akcióterv 2005.
4. A foglalkoztatáspolitika célja, eszközrendszere. Aktív és passzív        Wiener György szerk. (2003): Demográfia, foglalkoztatás, női
munkaerő-piaci    politikák.  Javaslatok  a  foglalkoztatáspolitika    munkavállalás. Budapest: MH.
eszközrendszerének bővítésére. A hazai foglalkoztatáspolitika közelítése      www.bankweb.hu oldalon található lakáspolitikával foglalkozó
az európai normákhoz.                               dokumentumok.
5. A munkanélküliek speciális csoportjai, munkaerő-piaci helyzetük         Ajánlott irodalom:
javítására irányuló eszközök.                           Claus Offe: A munkaerő-piac jövője. Szociológiai Figyelő 1989.
6. Ismerkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye munkaerő-piaci
                                          Esély 1997/3., 2000/3.
helyzetével.
                                          Laki László: A kétharmados társadalom MTA. Bp. 1991.
A helyi munkanélküliség mértéke, összetétele.
                                          Laki László: Ifjúsági munkanélküliség, MTA. Bp. 1993.
7. A magyarországi foglalkoztatáspolitikai viszonyok és koncepciók
                                          Fóti Péter: Röpirat a lakáshelyzetről. Magvető. 1988.
jellemzői a rendszerváltástól napjainkig.
                                          Hegedűs- Tosics: Lakásreform a nyolcvanas években. Medvetánc. 1983.
                                          4., 1984. 1.sz.
Lakáspolitika:
                                          Petschnig Mária Zita: Lakáspolitika a társadalom- és gazdaságpolitika
1. A lakáspolitika alapfogalmai és elméleti összefüggései. A
                                          egészében. Társadalmi Szemle. 1982. 1.sz.
lakásstatisztika jelzőszámai.
                                          Kornai János: A hiány. KJK. 1980.
2. Lakáspolitikánk alakulása a két világháború közötti időszakban.
3. Az 1945 utáni évek lakáspolitikája, az első tizenöt éves terv
                                          Évközi ellenőrzés: szemináriumi munkában való részvétel
lakáspolitikai elképzelései. A második tizenöt éves lakásépítési terv
célkitűzései, következményei.
                                          Az aláírás megszerzésének feltételei:
4. Fogyasztás és lakáskultúra a ’70-es, ’80-as években.
                                          Az aláírás feltétele a szemináriumi órák rendszeres látogatása, és aktív
5. A szociális bérlakások és a bérlakásban élők helyzete. A slumosodás, a
                                          részvétel a feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.
filtráció problémaköre.                                       81
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai
az irányadóak.

A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
szerint.
Vizsgáztatási módszer: szóbeli vizsga a nappali tagozaton, írásbeli vizsga
a levelező tagozaton.
                                       82
A tantárgy neve: Szegénység és társadalmi kirekesztettség              Oktatás típusa: nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok.
Tanszék neve: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott
Társadalomtudományi Tanszék                             A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely, főiskolai tanár, Debreceni         A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal
Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék           kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati
Ajánlott félév                       VII.           szabályzók változásának követése, valamint a végzett hallgatók
Tantárgyi kód                     05051; 05051L         elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések
Nappali tagozat heti óraszáma               2+0            alapján a tantárgy aktualizálása. Folyamatos visszajelzés a végzett
Levelező tagozat félévi óraszáma              12            hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban
Kredit                            2            történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. A szakon a kétpólusú
Vizsgakövetelmény                    Kollokvium          minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei,
Kötelező előtanulmányi rend                 -            eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek
                                           alkalmazásra.
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan         Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: Kontaktórák és
Az oktatás nyelve:          magyar                     az órán kívüli terhelés aránya: 60-40%
                                           Tanulmányi    segédanyagok,   az   oktatás  segítése:  előadás,
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint             szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint        tömbösített időrend, oktatói és hallgatói prezentációk, csoportos irodalom-
                  tömbösítve                    feldolgozás.
A tantárgy státusza:        kötelezően választható
Ajánlott tanterv:          Az általános szociális munkás szak        Alkalmazott módszerek az     oktatás  segítésére:  előadás,  önálló
                                           témafeldolgozás.
                  tanterve

A félév oktatója:                                  Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: a magyar és
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.             nemzetközi szegénység alakulásának hatásait számos oktatói kutatómunka
                                           részben, vagy egészben tartalmazza. TDK dolgozat, szakdolgozat.
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
A tantárgy általános célja, hogy a hallgató adekvát ismereteket szerezzen a     A tantárgy részletes leírása:
                                           1-2. Az előadás során alkalmazott fogalmak definiálása.
magyarországi szegénység és kirekesztés folyamatairól. Az előadáson a
Kádár-rendszertől kezdve napjainkig tartó intézményi, pragmatikus és         3-4. A társadalmi exklúzió jellegzetességei, kialakulásának okai és
ideológiai struktúraváltásokat tekintjük át, különös tekintettel arra, hogy a    dimenziói.
                                           5-6. A kirekesztés által veszélyeztetett csoportok helyzetének elemzése.
meglévő társadalmi-gazdasági feszültségekre milyen problémamegoldó-
modelleket konstruáltak. Emellett ismereteket szereznek az EU            7-10. A kirekesztés folyamatának felszámolására készített szcenáriók,
                                           kitörési lehetőségek felvázolása.
tagállamaiban tapasztalható szegénységről, valamint annak tendenciáiról.                                        83
11-14. A kirekesztés megszüntetésére irányuló törekvések előnyei és       Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György 2002. Társadalmi
hátrányai.                                    Riport 2002. Budapest, TÁRKI.

Kötelező irodalom:                                Évközi ellenőrzés: szemináriumi munkában való részvétel
A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló
jelzőszámok. Budapest: KSH. 2006.                        Az aláírás megszerzésének feltételei:
Ferge Zsuzsa (2005): Ellenálló egyenlőtlenségek. Budapest: ELTE TÁTK.      Az aláírás feltétele a szemináriumi órák rendszeres látogatása, és aktív
Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. Budapest, Szociális      részvétel a feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.
Szakképzés Könyvtára.                              Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai
Szívós Péter – Tóth István György (szerk.) 2003. Stabilizálódó          az irányadóak.
társadalomszerkezet. TÁRKI monitor jelentések. Budapest, TÁRKI.         A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
Vicsek Lilla (2004): Bizonytalanságérzet és meghatározó tényezői a mai      szerint.
Magyarországon. Szociológiai Szemle, 2: 27-58.                  Vizsgáztatási módszer: írásbeli vizsga.

Ajánlott irodalom:
Atkinson,   T.   1998.  Társadalmi  kirekesztődés,  szegénység,
munkanélküliség. Esély, 4. szám.
Bourdieu, Pierre 1978. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése.
Budapest, Gondolat Kiadó.
Castel, Robert 1993. A nélkülözéstől a kivetettségig – a „kiilleszkedés”
pokoljárása. Esély, 3. szám. 3-23. p.
Castel, Robert 1993. A szociális kérdés alakváltozásai. Budapest, Max
Weber Alapítvány – Wesley Zsuzsanna Alapítvány – Kávé Kiadó.
Ferge Zsuzsa 1991. Szociálpolitika és társadalom. Budapest, T-Twins.
Forrester, Viviane 1998. Gazdasági horror. Budapest, Kossuth Kiadó.
Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Lengyel László 1997. És mi lesz, ha
nem lesz? Budapest, Korridor Kiadó.
Kertesi Gábor 1995. Cigány gyerekek az általános iskolában, cigány
felnőttek a munkaerőpiacon. Közgazdasági Szemle, 1995. 1. szám. 30-65.
p.
                                      84
                                       7.  A lakáshelyzet statisztikája
A tantárgy neve: Társadalomstatisztika                    8.  A háztartási gazdálkodás statisztikája
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék             9.  Időmérleg, életmód-statisztika
Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Hajnal Béla főiskolai tanár, Debreceni    10.  Egészségügyi statisztika
Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék       11.  Vándorlás
Ajánlott félév                  II.-VI.           12.  Nonprofit szervezetek
Tantárgyi kód                05052; 05052L           13.  Pártok és választóik
Nappali tagozat heti óraszáma           2+0             14.  Vallás és az egyház
Levelező tagozat félévi óraszáma          12
Kredit                       3             További megjegyzések:
Vizsgakövetelmény               kollokvium
Kötelező előtanulmányi rend             -            A tantárgy felvétele:
                                       Az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül.
A tantárgy oktatója:                             Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya:
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.          Részvétel az órákon egy-egy téma feldolgozása kiselőadással és otthoni
                                       felkészüléssel, az órán hallottak kiegészítésére, a napi aktualitások
Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Nincs.            megbeszélése.

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:            A vizsgára való jelentkezés:
Adatokon nyugvó ismeretek nyújtása az alapvető demográfiai, társadalmi    A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján.
folyamatokról, a főbb mutatószámok megismertetése és a jelenségek
oksági összefüggéseinek bemutatása.                      Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
                                       Társadalomtudományi kutatásokba való oktatói és hallgatói bekapcsolás.
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája         Szakdolgozati témák meghirdetése.
A témával kapcsolatos tapasztalatok beépítése a szakmai módszerek
oktatásába. Hallgatói visszajelzés, melyet a kurzus végén kérünk a      A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
hallgatóktól.                                 A témával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok direkt beépítése a szakmai
                                       módszerek oktatásába. Hallgatói visszajelzés, melyet a kurzus végén
A tantárgy részletes leírása:                         kérünk a hallgatóktól.
1. Társadalmi tagozódás
2. Társadalmi mobilitás                            Alkalmazott módszerek az oktatás segítésére:
3. Foglalkoztatottság                             írásvetetítő, projektor,
4. A munkanélküliek egyes csoportjai
5. Oktatási statisztika
6. Kutatás+fejlesztés (K+F)


                                     85
Kötelező irodalom:
Takács Erzsébet (1996): A társadalomstatisztika egyes kérdései. Pécs
POTE
Klinger András (1998): Társadalomstatisztikai alapismeretek Budapest,
KSH
Hoóz István (2005): Társadalomstatisztika Pécs, POTE

Ajánlott irodalom:
Szondi Ildikó-Gyémánt Richárd (2005): Bevezetés a demográfiába Szeged

Az aláírás megszerzésének feltételei:
Intenzív órai munka.
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai
az irányadóak.

Oktatás típusa:
előadás.

Vizsgáztatási módszer:
kollokvium
                                      86
A tantárgy neve: Egészségpedagógia – egészségfejlesztés I-II.         A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
Tanszék neve: Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék          A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal
Tantárgyfelelős neve: Dr. Vízvári László                    kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati
Ajánlott félév             II-VI       III-VI       szabályzók változásának követése, valamint a végzett hallgatók
Tantárgyi kód           85027; 85027L   85028; 85028L      elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések
Nappali tagozat heti óraszáma      0+2         0+2        alapján a tantárgy aktualizálása. Folyamatos visszajelzés a végzett
                                        hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban
Levelező tagozat félévi óraszáma     10         10
                                        történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről. A Szakon a kétpólusú
Kredit                   2          2
                                        minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei,
Vizsgakövetelmény         gyakorlati jegy.  gyakorlati jegy
                                        eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek
Kötelező előtanulmányi rend    85024; 85024L   85027; 85027L      alkalmazásra.
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan      Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50-50%
Az oktatás nyelve:          magyar                  Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Korszerű audiovizuális
A tantárgy órarendi beosztása:                         eszközök.
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint          Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint
                  tömbösítve                 A tantárgy részletes leírása:
A tantárgy státusza:        kötelező                  Egészségpedagógia – egészségfejlesztés I
Ajánlott tanterv:          Szociális munka alapszak tanterve     14 óra gyakorlat:
A félév oktatói:                                1-2. hét: Az egészség a "legfőbb érték" kialakítása, mit jelent az Ön
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.          számára egészségesnek lenni"? Az egészséget pozitívan és negatívan
                                        befolyásoló tényezők. Egészséget befolyásoló döntések. Információ,
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:             kutatás, szükséglet, felmérés.
Sajátítsa el a hallgató az egészségnevelés módszereit, területeit.
Szerezzenek jártasságot az egészségnevelés gyakorlati alkalmazásában,     3.-4. hét: Csoportos munka: Az egészségnevelés kiemelt területeinek
meggyőzésében. Legyenek képesek az embereknek segíteni az           kiscsoportos feldolgozása a hallgatók gyűjtőmunkája segítségével. A
egészségvédő kultúráltság kialakításában.                   dohányzás népegészségügyi jelentősége, megelőzése, csökkentése.
Sajátítsa el a hallgató mindazokat az ismereteket, intézkedéseket és
szolgáltatásokat, amelyek arra irányulnak, hogy az egyén az egészségét     5.-6. hét: Csoportos munka: Az egészségnevelés kiemelt területeinek
megőrizze, és képes legyen a betegségeket megelőzni, a káros tényezőket    kiscsoportos feldolgozása a hallgatók gyűjtőmunkája segítségével. A
kiszűrni.                                   túlzott alkoholfogyasztás népegészségügyi jelentősége, megelőzése,
                                        csökkentése.
Oktatás típusa: Gyakorlat                                     87
7.-8. hét: Csoportos munka: Az egészségnevelés kiemelt területeinek       9.-10. hét: Egészségfejlesztő stratégia terv kiscsoportos feldolgozása a
kiscsoportos feldolgozása a hallgatók gyűjtőmunkája segítségével. A       hallgatók munkája alapján. A HÍV/AIDS, valamint a szexuális úton terjedő
kábítószer-fogyasztás  népegészségügyi  jelentősége,  megelőzése,     betegségek témakörében.
csökkentése.
9.-10. hét: Csoportos munka: Az egészségnevelés kiemelt területeinek      11-12. hét: Egészségfejlesztő stratégia terv kiscsoportos feldolgozása a
kiscsoportos feldolgozása a hallgatók gyűjtőmunkája segítségével. A       hallgatók munkája alapján. A Szív – érrendszeri megbetegedések
HÍV/AIDS, valamint a szexuális úton terjedő betegségek népegészségügyi     témakörében.
jelentősége, megelőzése, csökkentése.
                                        13.-14. hét: Egészségfejlesztő stratégia terv kiscsoportos feldolgozása a
11.-12. hét: Csoportos munka: Az egészségnevelés kiemelt területeinek      hallgatók munkája alapján. A daganatos megbetegedések témakörében.
kiscsoportos feldolgozása a hallgatók gyűjtőmunkája segítségével. A Szív
– érrendszeri megbetegedések népegészségügyi jelentősége, megelőzése,      Kötelező irodalom:
csökkentése.
                                            Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan.
13.-14. hét: Csoportos munka: Az egészségnevelés kiemelt területeinek         Medicina, Budapest (megjelenés alatt).
kiscsoportos feldolgozása a hallgatók gyűjtőmunkája segítségével. A           Linda Ewels – Ina Simnett: Egészségfejlesztés, gyakorlati
daganatos megbetegedések népegészségügyi jelentősége, megelőzése,           útmutató, Medicina, Budapest, 1999.
csökkentése.                                      Jennie Naidoo – Jane Wills: Egészségmegőrzés, gyakorlati
                                           alapok, Medicina, Budapest, 1999.
Egészségpedagógia – egészségfejlesztés II.                       Elekes Attila: Pedagógia – Egészségpedagógia ETI 1999.
14 óra gyakorlat:
                                        Jogszabályok: -
1-2. hét: Az egészségfejlesztők és szerepkörük meghatározása az
egészségfejlesztésben résztvevők és igényeik az egészségfejlesztési       Ajánlott irodalom:
szükségletek és a fontossági sorrendek megállapítása.              Egészségfejlesztés folyóirat
3.-4. hét: Az Egészségfejlesztési stratégia tervezése, értékelése.       Ajánlott honlapok:
                                        www.oefi.hu,
5.-6. hét: Egészségfejlesztő stratégia terv kiscsoportos feldolgozása a
hallgatók munkája alapján. Dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás       Évközi ellenőrzés: -
témakörében.
                                        Az aláírás megszerzésének feltételei:
7.-8. hét: Egészségfejlesztő stratégia terv kiscsoportos feldolgozása a     Gyakorlatokon a hallgatók jelenlétének és aktív részvételének folyamatos
hallgatók munkája alapján. A kábítószer-fogyasztás témakörében.         ellenőrzése, értékelése.
                                      88
A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:
Az aláírás feltétele a gyakorlati munkában való folyamatos, aktív részvétel,
a gyakorlatokon végzett feladatok alapján egy írásbeli dolgozat beadása.


A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
szerint.

Vizsgáztatási módszer: a tárgyhoz vizsga nem kapcsolódik
                                        89
A tantárgy neve: Gerontológia                          Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék              leírása:
Tantárgyfelelős neve: Dr. Imre Sándor                      Ismeretek szerzése a gerontológia elméletéről és alkalmazási területiről.
Ajánlott félév               III.-VI.              Rendszerszemlélet erősítése. Szakirodalom kutatás, másodelemzés.
Tantárgyi kód              05053; 05053L
Nappali tagozat heti óraszáma         0+2                Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 1:1
Levelező tagozat félévi óraszáma        10                Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: könyvek, jegyzetek,
Kredit                     2                vetítés
Vizsgakövetelmény            gyakorlati jegy.            Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
Kötelező előtanulmányi rend       85025; 85025L              TDK, szakdolgozat, szociális és klinikai gerontológiai kutatások

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan      A tantárgy részletes leírása:
Az oktatás nyelve:          magyar                     1. A gerontológia és a geriátria jelentősége a harmadik évezred
                                            küszöbén
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint            2. Az ember és öregedés (magány, csontritkulás)
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint       3. Táplálkozás időskorban
                                          4. Időskori lelki zavarok, lelki betegségek
                  tömbösítve
A tantárgy státusza:        kötelezően választható             5. Gondozási formák az idősellátásban
Ajánlott tanterv:          Szociális munka alapszak tanterve        6. Az időskorúak és a bűnözés
                                          7. Mit gondolunk az öregségről?
A félév oktatói:                                  8. Az időskorúak főbb demográfiai jellemzői Magyarországon
                                          9. Demográfiai öregedés Európában
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és óraadói státuszban
                                          10. Az idősek társadalmának rétegződése
lévő oktatói.
                                          11. Az idősek megélhetési viszonyai
                                          12. Az öregedő ember (két ellentétes elmélet)
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
Általános: Időskorúak egészségügyi és szociális helyzetének ismerete        13. Mentális állapot és intellektus a terminális életszakaszban
                                          14. A haldokló társas-társadalmi kapcsolatai
Speciális: Felkészülés az időskorúak szociális ellátására
Oktatás típusa: elmélet + gyakorlat
                                        Kötelező irodalom:
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
Folyamatos évközi ellenőrzés hallgatói kiselőadások tartásával és        Iván L.: Ne féljünk az öregedéstől! Sub-Rosa Kiadó Bp., 1997
                                        Időskorúak Magyarországon, KSH, Bp., 2004.
megbeszélésével. Az oktatásra vonatkozó hallgatói visszajelzések és
javaslatok évenkénti kiértékelése.                       Öregedés és társadalmi környezet, KSH, Bp., 2003.
                                      90
Ajánlott irodalom:

Blaskovich E. és Iván L.: Idős betegek és haldoklók ellátása, Szociális és
Családügyi Minisztérium, Bp., 2001.
Hézser Gábor: A pásztori pszichológia, Kálvin kiadó, Bp., 2002.

Ajánlott honlapok:
www.geronto.hu

Évközi ellenőrzés: évközi hallgatói kiselőadások tartása, megbeszélése

Az aláírás megszerzésének feltételei:
az órák rendszeres látogatása

A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:
hallgatói kiselőadások elfogadása, értékelése

A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
szerint.
                                       91
A tantárgy neve: Kvalitatív és kvantitatív módszerek a szociológiában I.      Minden hallgatónak kötelező a csoportmunkában való részvétel. Levelező
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék               tagozaton az oktatás típusa előadás.
Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely, Ph.D. főiskolai tanár,
tanszékvezető, Debreceni Egyetem Egészségügyi       Kar Alkalmazott     A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
Társadalomtudományi Tanszék                            A szociológiai kutatásmódszertan fejlődésének és eredményeinek
Ajánlott félév                        III/1        folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag
Tantárgyi kód                      05054; 05054L       folyamatos aktualizálása, az új információ tanagyagba való beépítése,
Nappali tagozat heti óraszáma                 2+0         oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A végzett hallgatók
Levelező tagozat félévi óraszáma                12         utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele.
Kredit                              3
Vizsgakövetelmény                     Kollokvium        Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
Kötelező előtanulmányi rend               05025; 05025L       leírása:
                                          Szociológia módszertani ismeretek szerzése, alkalmazott módszerek
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan        elsajátítása. Szakirodalom kutatás, másodelemzés.
Az oktatás nyelve:          magyar
                                          Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 60+40 %
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint       Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: előadás, a
                  tömbösítve                   gyakorlatokhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,
                                          tömbösített időrend, csoportos irodalom-feldolgozás.
A tantárgy státusza:        kötelezően választható
Ajánlott tanterv:          Az általános szociális munkás szak
                                          Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: A tanszéken folyó
                  tanterve
                                          nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása.
A félév oktatója
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.            A tantárgy részletes leírása:
                                            1. Adatfeldolgozás, az adatok előkészítése. Mérési szintek.
                                            2. Adatrögzítés és adattisztítás.
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
                                            3. A változók belső szerkezete, gyakoriságok.
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a kvantitatív szociológiai
                                            4. Mérőszámok, középérték, szórás.
kutatások logikájával, speciális módszereivel és elemzési technikáival.
                                            5. Változók közötti kapcsolat, a hipotézisvizsgálat.
Oktatás típusa: nappali tagozaton előadás + órai, kiscsoportos             6. Kereszttábla elemzés.
                                            7. Korrelációszámítás.
gyakorlatok. A kiscsoportos gyakorlatokon a hallgatók kutatási eljárásokat
próbálnak ki. A hallgatók az ajánlott irodalmak, valamint a kötelezően         8. Adatredukciós módszerek – főkomponens elemzés.
                                            9. Adatredukciós módszerek - faktorelemzés.
összegyűjtött irodalmak feldolgozása alapján készülnek fel a prezentációra.
                                            10. Adatredukciós módszerek - klaszterelemzés.                                       92
  11.  Magyarázó modellek - lineáris regresszióanalízis.
  12.  Magyarázó modellek - logisztikus regresszió.
  13.  Magyarázó modellek. – variancia analízis
  14.  Skálák – reliabilitás és megbízhatóság.

Kötelező irodalom:
Héra Gábor - Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek
kutatása. Osiris Tankönyvek, Budapest, 2005.
Székelyi Mária – Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó,
Budapest, 2002.
Fónai Mihály - Kerülő Judit - Takács Péter: Bevezetés az alkalmazott
kutatásmódszertanba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 2001.

Ajánlott irodalom:
Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó,
Budapest, 1995.
Moksony Ferenc: Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek
empirikus ellenőrzése. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
Kolosi Tamás - Rudas Tamás: Empirikus problémamegoldás a
szociológiában TÁRKI, Budapest, 1988.

Évközi ellenőrzés: gyakorlati munkában való részvétel, kiselőadás

Az aláírás megszerzésének feltételei:
 Az aláírás feltétele az órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a
              csoportmunkában.
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
szabályai az irányadóak.

A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
szerint.

Vizsgáztatási módszer: szóbeli vizsga a nappali tagozaton, írásbeli vizsga
a levelező tagozaton.
                                       93
                                          hallgatónak kötelező a csoportmunkában való részvétel. Levelező
A tantárgy neve: Kvalitatív és kvantitatív módszerek a szociológiában II.     tagozaton az oktatás típusa előadás.
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék
Tantárgyfelelős neve: Dr. Fábián Gergely, Ph.D. főiskolai tanár,          A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
tanszékvezető, Debreceni Egyetem Egészségügyi      Kar Alkalmazott      A szociológiai kutatásmódszertan fejlődésének és eredményeinek
Társadalomtudományi Tanszék                            folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag
Ajánlott félév                       III/2         folyamatos aktualizálása, az új információ tanagyagba való beépítése,
Tantárgyi kód                     0505905 05059L        oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása. A végzett hallgatók
Nappali tagozat heti óraszáma                1+2          utánkövetéses vizsgálata eredményeinek figyelembevétele.
Levelező tagozat félévi óraszáma               15
Kredit                             4          Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
Vizsgakövetelmény                   gyakorlati jegy       leírása:
Kötelező előtanulmányi rend              05054; 05054L        Szociológia módszertani ismeretek szerzése, alkalmazott módszerek
                                          elsajátítása. Szakirodalom kutatás, feldolgozás, másodelemzés.
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan
Az oktatás nyelve:          magyar                    Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 60+40 %
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint            Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: előadás, a
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint       gyakorlatokhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,
                                          tömbösített időrend, csoportos irodalom-feldolgozás.
                  tömbösítve
A tantárgy státusza:        kötelezően választható
                                          Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: A tanszéken folyó
Ajánlott tanterv:          Az általános szociális munkás szak
                                          nemzetközi és hazai kutatások módszertani elemeinek feldolgozása.
                  tanterve

A félév oktatói:                                  A tantárgy részletes leírása:
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.
                                           1.  A kvalitatív kutatások fő elvei és területei.
                                           2.  Elemzés, értelmezés, elméletalkotás a kvalitatív szociológiában
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
                                           3.  A kvalitatív kutatások, mint terep- és szöveg-kutatások
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a kvalitatív szociológiai
kutatások logikájával, speciális módszereivel és elemzési technikáival.        4.  Esetek kiválasztása. A szaturáció elve. Az esetek azonosítása
                                           5.  Az esetek kiválasztásának módszerei.
                                           6.  Adatfelvételi módszerek a kvalitatív kutatásban, terepkutatás.
Oktatás típusa: nappali tagozaton előadás + szemináriumi gyakorlatok. A
kiscsoportos gyakorlatokon a hallgatók kutatási eljárásokat próbálnak ki. A      7.  A megfigyelésről szóló általános tudnivalók
                                           8.  A megfigyelés technikai-logisztikai tudnivalói; a terepnapló
hallgatók az ajánlott irodalmak, valamint a kötelezően összegyűjtött
irodalmak feldolgozása alapján készülnek fel a prezentációra. Minden         9.  A strukturált és a résztvevő megfigyelés                                       94
  10. Verbális adatok a kvalitatív szociológiában. Interjús módszerek és
    szövegelemzések.
  11. Az interjúk típusai és jellemzőik
  12. A tartalomelemzés alapjai - szövegek elemzési eljárásai
  13. A tartalomelemzés alapjai - vizuális információk elemzései
  14. A tartalomelemzés alapjai - kérdőívek és interjúk belső
    tartalomelemzése

Kötelező irodalom:
Jennifer Mason: Kvalitatív kutatás. Jószöveg Műhely Könyvkiadó,
Budapest, 2005.
Klaus Krippendorf: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi
Kiadó, Budapest, 1995.

Ajánlott irodalom:
Vizsgáztatási módszer: szóbeli beszámoló a nappali tagozaton, írásbeli
zárthelyi dolgozat a levelező tagozaton.

Héra Gábor - Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek
kutatása. Osiris Tankönyvek, Budapest, 2005.
Fónai Mihály - Kerülő Judit - Takács Péter: Bevezetés az alkalmazott
kutatásmódszertanba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 2001.
Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó,
Budapest, 1995.
Bea Ehmann: A szöveg mélyén. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002

Évközi ellenőrzés: gyakorlati munkában való részvétel, kiselőadás

Az aláírás megszerzésének feltételei:
Az aláírás feltétele az órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a
csoportmunkában. Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat szabályai az irányadóak.

A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
szerint.                                      95
A tantárgy neve: Szociális munka gyermekekkel és családokkal I.-II.      Oktatás típusa:
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék
Tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth László főiskolai docens, Debreceni     Előadás. A hallgatók előadás formájában kapnak ismereteket a család
Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék       működésében jelentkező problémákról és beavatkozást segítő
Ajánlott félév             III.-VI.      IV.-VI.       problémakezelési módszerekről a szociális munkában.
Tantárgyi kód           05055; 05055L   05057; 05057L
Nappali tagozat heti óraszáma      1+0        0+2        A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A tárgy
Levelező tagozat félévi óraszáma     10         10        minőségbiztosítási módszere az oktató felkészülése, a tárggyal kapcsolatos
Kredit                   2         2        ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a visszajelzések alapján a tantárgy
Vizsgakövetelmény         Gyakorlati jegy  Gyakorlati jegy     aktualizálása. A témával összefüggésben megjelenő jogszabályok
Kötelező előtanulmányi rend      Szociális   Szociális munka     figyelemmel kísérése, a gyakorlati területek elvárásainak figyelembe
                   munka II.    gyermekekkel és     vétele.
                            családokkal I.
                                       Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan     70+30 %
Az oktatás nyelve:          magyar
                                       Tanulmányi    segédanyagok,    az  oktatás  segítése: előadás,
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint         szemináriumhoz fénymásolt segédanyag, internetes oldalak ajánlása,
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint    tömbösített időrend, csoportos irodalom-feldolgozás.
                  tömbösítve
A tantárgy státusza:        kötelezően választható          Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat
Ajánlott tanterv:          Szociális munka alapszak tanterve
                                       A tantárgy részletes leírása I. félév:
A félév oktatói:
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású oktatói.          Szociális munka családokkal
                                         1. A család rendszerszemléletű értelmezése.
                                         2. A családi minták, szerepek és kapcsolatok rendszere és működése.
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
                                         3. A családokra irányuló szociális munka intézményei, szolgáltatásai.
                                         4. A szociális munka eszközei és lehetőségei, a családdal, mint
A hallgatók megismerjék a rendszerszemléletű családi szociális munka
irányzatait, területeit, és ismereteket kapnak a családokkal végezhető        klienssel való segítő kapcsolatban.
szociális munka alkalmazásának módszereiről.                   5. A családokra irányuló szociális munka intézményei, szolgáltatásai
                                           és szociális munka beavatkozást igénylőproblémák.
                                         6. Krízisek és a krízisintervenció módszerei a családokkal végezhető
                                           szociális munkában.
                                         7. Szociális munka szegény családokkal                                     96
  8. Díjhátralékos családok segítése                      Pik Katalin: A cigány gyerekek és az óvoda esete - II. Esély 20011. 47-60.
  9. A családsegítés feladatai a cigányság körében               o. oldal
  10. Családon belüli erőszak formái és folyamata, a szociális munka      Morvai Krisztina: Terror a családban Kossuth Kiadó, 1998.
    beavatkozási eszközei és módszerei.                    Szöllősi Gábor: A családon belüli bántalmazás és a szociális szakma
  11. Gyermekbántalmazás formái és folyamata, a szociális munka         viszonyáról Család, gyermek, ifjúság, 2003/1. 5 – 25. oldal
    beavatkozási eszközei és módszerei.                    Lovass Zsuzsa – Herczog Mária: Mediáció avagy a fájdalommentes
  12. Konfliktuskezelési módszerek a szociális munkában             konfliktuskezelés. MÚZSÁK Kiadó, Budapest, 1999.
  13. Esetmegbeszélő csoport és a szupervízió szerepe a családokkal       Pik Katalin: A szociális munkások, munkahelyeik és szupervízoraik. Esély,
    végezhető szociális munkában                       2001/2. 72-83. oldal
  14. A családokra irányuló szociális munka dokumentálása.           Pik Katalin: Szupervízió a szociális munkában T-TWINS Kiadó Budapest,
                                         2002.
Kötelező irodalom:
Feuer Mária szerkesztette: A családsegítés elmélete és gyakorlata.        Jogszabályok:
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
Gill Gorell Barnes: Családterápia és gondozás. Családterápiás olvasókönyv    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
sorozat II. Budapest, 1991.                           1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal Családterápiás       intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
sorozat 5. ANIMULA Kiadó Budapest, 2000.                     1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi
P. Minuchin – J. Colapinto – S. Minuchin: Krízisről krízisre. A szegény     igazgatásról”
családok kezelése ANIMULA Kiadó, Budapest, 2002.                 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
Bárdos Kata: Alapvető eszközök a szociális munkában. In: Kézikönyv        gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szociális munkásoknak. Szerkesztette: Kozma Judit. Szociális Szakmai       15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
Szövetség, Budapest, 2002. 128-156. o.                      gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
Stang Tünde: Szociális munka családokkal. In: Kézikönyv a szociális       feladatairól és működésük feltételeiről
munkásoknak. Kozma Judit szerk. Szociális Szakmai Szövetség, 2002. 157
– 185. oldal                                   Ajánlott irodalom:
Kecskés Éva: Dzsumbujisták Szociális Szakmai Szövetség Budapest,
2005.                                      Horányi Annabella - Hoffmann Gertrúd: Pszihológiai és pedagógiai
A díjhátralékos háztartások helyzete Nyíregyházán (A díjhátralékos        szolgálat a Nevelési Herczog Mária: Gyermekvédelmi Kézikönyv KJK –
probléma megoldása helyi szinten) In: Megelőzés és együttműködés         KERSZÖV, Budapest, 2001.
Szerkesztette: Péteri Gábor és Tausz Katalin, Pontes Kft. Nagykovácsi,      A válás hatása a gyermekre In: Bognár - Telkes: A válás lélektana HAAS
1999. 57 – 66. o                                 and SINGER Alapítvány Budapest, 1994. 96 - 109. o.
Diósi Ágnes: A cigány családsegítés kérdőjelei Esély 1992. 2. 81-86.       Oldal Krisztina: Szülőpótló gyerekek. Világosság, 1988. 3. 169-176.
Pik Katalin: A cigány gyerekek és az óvoda esete - I. Esély 2000. 6. 24 -
42. oldal                                      97
Szilvási Léna (szerk.) Gyermek – család – társadalom. Szociális munka      A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:
gyermekes családokkal. Kézikönyv, Hilscher Rezső Szociálpolitikai        A hallgatók a gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozatot írnak.
Egyesület, Budapest, 1996.                           Amennyiben nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B (újabb írásbeli),
Szöllősi Gábor: Hogy fogalmunk legyen róla…Esély 2000/4. 39 – 71.        illetve C számonkérésre (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van
oldal                                      lehetőség.
Kerezsi Klára: A védtelen gyermek Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp.
1995.                                      A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
Szexuális gyermekbántalmazás a családban szerkesztette: Széchey         szerint.
Orsolya, ANIMULA Kiadó, Budapest, 2001.
Gyermekbántalmazás I – II. Tanulmánygyűjtemény szerkesztette: Lakner      Vizsgáztatási módszer: nincs
Zoltán – Tordainé Vida Katalin – Tordai Vilmos, VJKTF Esztergom,
Kalendart Kiadó, 1997.                             A tantárgy részletes leírása II. félév:
Mediációs szöveggyűjtemény Szerkesztette: Kertész Tibor Partners        15. A gyermek- és ifjúságvédelem fogalma, értelmezései, szükségessége,
Hungary Alapítvány, Budapest, 2001.                         kialakulásának történeti áttekintése.
Család, gyermek, ifjúság, Szociális munka, az Esély és a HÁLÓ c.        16. Az állami gyermekvédelem és intézményrendszere.
folyóiratok ide vonatkozó cikkei                        17. A veszélyeztetettség okai és következményei. A megelőzésben
                                          érdekeltek köre és feladataik.
Ajánlott honlapok:                               18. A gyámügyi eljárások jogi szabályai.
www.szochalo.hu                                 19. A gyermek és fiatalkorúak vagyonjogainak védelme.
www.3sz.hu                                   20. A büntetőjog eszközei a gyermekvédelemben. A szabálysértési jog
www.szmi.hu                                     eszközei a gyermek-és ifjúságvédelemben
http://www.magyar-szupervizorok.hu/vezet.htm                  21. A gyermek-és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények. A
http://konfliktuskezeles.lap.hu                           gyermek- és fiatalkorú bűnözés sajátosságai. A gyermek-és
www.kapcsolatalapitvany.hu                             fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények jellemző vonásai.
                                        22. A gyermekvédelemi alapellátási formák I.: gyermekjóléti szolgáltatás.
Évközi ellenőrzés: Szemináriumi munkában való részvétel, a témákhoz         A jelzőrendszer szervezése és működtetése.
tartozó szakirodalom feldolgozás.                        23. A gyermekvédelemi alapellátási formák II.: napközbeni ellátási
                                          formák, átmeneti gondozás, helyettes szülői hálózat szervezése,
Az aláírás megszerzésének feltételei:                        feladatai.
Az aláírás feltétele az órák látogatása.                    24. Gyermekek után járó pénzbeli ellátások
Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai    25. Szakellátási formák
az irányadóak.                                 26. A családból történő kiemelés okai, társadalmi háttere. Az állami
                                          gondoskodásban lévő gyermekek kapcsolattartása vérszerinti
                                          szüleikkel.
                                        27. Utógondozás, utógondozói ellátás.                                      98
28. Az örökbefogadás lehetőségei, gyakorlata, pedagógiai és pszichológiai      1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
  dilemmái.                                     intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
                                           1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák            igazgatásról”
leírása: A hallgatók ismereteket szereznek a családokkal végezhető          149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
szociális munka területeiről és módszereiről, beépítve a gyermekes          gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
családokra irányuló általános és speciális gyermekvédelmi feladatokat. A       15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
hallgatók jártasságot szereznek a szociális munka beavatkozási            gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
eszközeinek és lehetőségeinek alkalmazásában, a veszélyeztetettséget         szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
jelentő körülmények, problémák megfogalmazásában.                 Ajánlott irodalom:
                                           Család, gyermek, ifjúság, Szociális munka, az Esély és a HÁLÓ c.
Kötelező irodalom:                                  folyóiratok ide vonatkozó cikkei
  Dr. Sipos László: A gyermekkorúak által elkövetett
   bűncselekmények alakulása és a gyermekbűnözés specifikumai In:        Ajánlott honlapok:
   Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tudományos Közlemények           www.szochalo.hu
   III. kötetében. Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely Debreceni Egyetem      www.3sz.hu
   Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, (megjelenés dátuma: 2005. április).      www.szmi.hu
  Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. Budapest, KJK            www.kapcsolatalapitvany.hu
   Kerszöv 2001.
  Kerezsi Klára: A védtelen gyermek Közgazdasági és Jogi            Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
   Könyvkiadó Bp. 1995.                             leírása: A hallgatók megismerik a krízishelyzetet és veszélyeztetettséget
  Szilvási Léna (szerk.) Gyermek – család – társadalom. Szociális        előidéző problémák társadalmi és családi jellemzőit, ismereteket szereznek
   munka gyermekes családokkal. Kézikönyv, Hilscher Rezső            a családokkal végezhető szociális munka és a gyermekvédelem speciális
   Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1996.                  területeiről, módszereiről, a kríziskezelésről és konfliktuskezelés
  Szöllősi Gábor: Hogy fogalmunk legyen róla…Esély 2000/4. 39 –         technikáiról.
   71. oldal
  Szemelvények a hazai gyermek- és ifjúságvédelem irodalmából          Évközi ellenőrzés: szemináriumi munkában való részvétel
   Szerk.: Gáti Ferenc. Tankönyvkiadó, Bp. 1989. 21-54., 85-98., 107-
   135., 181-199., 313-377.                           Az aláírás megszerzésének feltételei:
  Veczkó József: A gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai          Az aláírás feltétele az órák rendszeres látogatása, és aktív részvétel a
   alapjai. Tankönyvkiadó, Bp., 1990.                      feldolgozó órákon, csoportos prezentáció teljesítése.
                                          Az aláírás megtagadása esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai
Jogszabályok:                                   az irányadóak.
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
                                       99
A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei:
A hallgatók a gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozatot írnak.
Amennyiben nem sikerül az első alkalommal teljesíteni, B (újabb írásbeli),
illetve C számonkérésre (szóbeli számonkérés két oktató jelenlétében) van
lehetőség.

A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
szerint.
                                       100
        A tantárgy neve: Iskolai szociális munka              Oktatás típusa: szeminárium
      Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi
        Tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth László              A tárgy min0őségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája
Ajánlott félév                      IV.           A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülésen, a tárggyal
Tantárgyi kód                    05056; 05056L        kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozásán, a törvényi, ágazati
Nappali tagozat heti óraszáma               1+0           szabályzók változásának követésén alapszik. A szakon a kétpólusú
Levelező tagozat félévi óraszáma              10           minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei,
Kredit                           2           eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek
Vizsgakövetelmény                  Gyakorlati jegy        alkalmazásra.
Kötelező előtanulmányi rend             05021; 05021L
                                         Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya
                                         60+40 %
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?
Szociális munka
                                         Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
                                         Előadás, szakirodalom feldolgozása, értelmezése.
A tantárgy meghirdetési gyakorisága
Páros félévben
                                         Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás
                                         TDK, szakdolgozat
Az oktatás nyelve
Magyar
                                         A tantárgy részletes leírása
A tantárgy órarendi beosztása: heti                        1. A szociális munka helye az iskola életében.
                                         2. Az iskolai szociális munka tényezői.
                                         3. Az iskolai szociális munka erőforrásai.
A tantárgy státusza:
Kötelezően választandó                              4. Az iskolai szociális munka hagyományos és szakképzett szakemberei.
Differenciált szakmai anyag                            5. Iskolalátogatás.
                                         6. Az iskolai ártalmak.
                                         7. Az iskola házirendje és a gyermeki szükségletek.
Oktató/-k/ névsora: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású
                                         8. Speciális gyermekcsoportok életrendje az iskolában.
oktatói.
                                         9. Speciális gyermekcsoportoknak adható iskolai és szociális ellátások.
                                         10. Az iskolai szociális munka kapcsolódása a helyi közösség más
A tantárgy általános és speciális céljai
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szociális munka         szociális ellátásaival.
                                         11. Az iskolai szociális munka hazai kialakulása és jellemzői.
lehetőségeivel az alapozó iskolán belül. A gyermekvédelmi feladatokat
integráljuk a szociális munka egészébe. Célunk az iskolai szociális munka     12. A szociálpedagógia eredete.
                                         13. A szociálpedagógia kezdetei hazánkban.
megközelítése a család, a gyermek, a pedagógus, az iskola és a helyi
környezet szempontjából, a konzultálás és a team munka módszereivel.       14. A szociálpedagógia színterei.                                      101
Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
leírása: Tájékozódási képesség az iskola világában, együttműködési
képesség a pedagógusokkal

Kötelező irodalom
Bányai Emőke: Az iskolai szociális munkáról. Kézikönyv a szociális
munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség 1996. 93-110.o.
Kósáné Ormai Vera: Szocializációs zavarok és az iskola. In.: Gáti Ferenc -     .
Horányi Annabella Tk. Bp. 1989.
Kozma Tamás-Tomasz Gábor /szerk./: Szociálpedagógia. Osiris, Educatio.
Bp. 2000.
Bermain B. Carel: Ökológiai megközelítés az iskolai szociális munkában.
In.: School Social Work – Practice and Research Perspectives, Lyceum
Books, Chicago, 1991.
Budai István: Tanulmányok a gyermekjólét köréből – Iskolai szociális
munka, Hajdúböszörményi Főiskola, Hajdúböszörmény, 1993


Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere
Zárthelyi dolgozat készítése

Az aláírás megszerzésének feltételei
Az aláírás feltétele a gyakorlati munkában való aktív részvétel

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei
Zárthelyi dolgozat készítése

A vizsgára bocsátás feltételei
Vizsga nem kapcsolódik
                                       102
A tantárgy neve: Egészségügyi szociális munka                  A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék                A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülésen, a
Tantárgyfelelős neve: Dr. Imre Sándor                      tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozásán, a törvényi,
Ajánlott félév                 IV – VI.             ágazati szabályzók változásának követésén alapszik. A szakon a kétpólusú
Tantárgyi kód                05058; 05058L            minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei,
Nappali tagozat heti óraszáma          1+2              eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek
Levelező tagozat félévi óraszáma         15              alkalmazásra.
Kredit                       4              Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
Vizsgakövetelmény              gyakorlati jegy           leírása:
Kötelező előtanulmányi rend         05021; 05021L            Ismeretek szerzése az egészségügyi szociális munka elméletéről és
                                        alkalmazási területiről. Rendszerszemlélet erősítése. Szakirodalom kutatás,
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan      másodelemzés.
Az oktatás nyelve:          magyar
                                        Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 70 – 30%
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint     Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:
                  tömbösítve
A tantárgy státusza:        kötelezően választható           Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
                                        Hajléktalanok egészségi állapota egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése
Ajánlott tanterv:          Szociális munka alapszak tanterve

A tárgy oktatói: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és     A tantárgy részletes leírása:
                                          1/.A szociális munka professzionalizálódása, a segítő szakmák
óraadói státuszban lévő oktatói.
                                          történeti egymásba ágyazottsága.
                                          2/.Egészségügyi és szociális rendszerek kapcsolódási pontjai, hazai és
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
A tárgy célja, hogy megismertesse a szociális munka kialakulását,          nemzetközi modellek.
                                          3/. Az egészségügy szervezetszociológiája.
modelljeit és gyakorlatát az egészségügyben. A hallgatók a kurzus során
                                          4/. Az egészségügyi szociális munka hazai kialakulása és gyakorlata.
képesek legyenek az egészségügy rendszerében szociális munkát végezni,
                                          5/. Interdiszciplináris segítő munka modellje.
ismerjék meg az egészségügyi szempontból speciálishelyzetű célcsoportok
problémáit, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés – illetve          6/. Kórházi szociális munka gyakorlata (feladatok, elvárások,
kirekesztődés társadalmi, szervezeti, jogi hátterét.                dilemmák)
                                          7 - 9/. Speciális betegségcsoportok elemzése az egészségügyi szociális
Oktatás típusa: előadás, szeminárium                        munka szemszögéből
                                          10/. Kirekesztődő társadalmi csoportok egészségügyi helyzete – roma
                                          népesség                                     103
  11/. Kirekesztődő társadalmi csoportok egészségügyi helyzete -        -  Oross Jolán: „A szabadság rád fagy” Hajléktalan emberek egészsége,
  hajléktalanság                                  hajléktalan emberek halála. In: Esély 1995/5.
  12/. Utógondozó és rehabilitációs modellek az egészségügyi szociális     -  Neményi Mária: Terhesség, szülés, gyermekgondozás (Cigány anyák
  munkában                                     az egészségügy kapcsolatrendszerében ) Esély 1998/2.
  13/. Önsegítő szerveződések szerepe speciális betegséggel küzdők       -  Új terápiás programok in. Periféria Füzetek IX. évfolyam 2 – 3 .szám
  körében, a szociális munkás feladatai                      Kiadja: ESzCsM, NCsSzI, Bp. 2002.
  14/. Az egészségtől, egészségügytől való megfosztottság, mint a       -  Lakóotthonok Magyarországon in. Periféria Seria Könyvek Kiadja:
  társadalmi kirekesztődés formája és a szociális munka feladatai.         ESzCsM, NCsSzI. Bp. 2002. p. 11 – 36.
                                         -  Kelemen Gábor – Csákiné Király Lívia: Pszichiátriai és
Kötelező irodalom:                                  szenvedélybetegek szociális ellátása (Hallagtói segédanyag) NCsSzI
                                           Bp. 2005.
-  Magyar Zsófia: A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy
  országos kutatás tükrében. Esély 2004/4. 44 – 71.o.             Ajánlott irodalom:
-  Bakos Anita: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok
  kivizsgálása az Egyesült Királyságban. Esély, 2001/1.            -  Fegyveres Emőke: Demens betegek foglalkoztatásának egyfajta
-  Habusik Ferenc: Hozzáférési különbségek az egészségügyi             lehetősége in. Szociális Menedzser 2002/6. p. 7-8.
  alapellátásban. Esély 2004/4-5.                       -  Hídvégi Katalin: Demens betegek intézeti gondozása in. Szociális
-  Gyukits György – Keresztes Cecília: Szociális munka a hospice-          Menedzser 2002/6. p. 9-10.
  szellemű ellátásban. Esély, 2000/6.                     -  Csoó Lászlóné – Kovacsics Zsuzsanna – Endrődy Zsuzsanna: Demens
-  Mester Szilvia: Szociális munka a szülészeti osztályokon. In:          betegek jogai in. Szociális Menedzser 2002/6. p. 14-17.
  Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szerkesztette: Somorjai      -  Bajzáthné Kómár Mária: A gyakorlati szociális munka és az
  Ildikó. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2001. 223-239.          idősgondozás kompetenciái in. Szociális Menedzser 2002/6. p. 43-48.
-  Simon Ildikó: Szociális munka a pszichiátrián. In: Kézikönyv a        -  Bódy Éva: Pszichiátriai közösségi ellátás az alapellátások
  szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség,           struktúrájában in. Szociális Menedzser 2002/3. p. 2-3.
  Budapest, 1996.                               -  Prof. Dr. Iván László: „Öregedés: örök ifjúság” in. Szociális
-  Török Judit: A szociális munka néhány alapkérdése az               Menedzser 2004/3. p. 2-5.
  egészségügyben. In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához.        -  Dr. Szabó Lajos: Mentálisan hanyatló idősek pszichoszociális segítése
  Szerkesztette: Somorjai Ildikó. Szociális Szakmai Szövetség,           a szociális ellátórendszerben in. Szociális Menedzser 2004/3. p. 24-27.
  Budapest, 2001. 140-156. o.                         -  Dr. Szabó Lajos (szerk): Szempontok a mentálisan hanyatló idősek
-  Szociális munka és egészségügy. Szerkesztette: Csató Zsuzsa.           vizsgálatához és készségfejlesztéséhez Kiadja: Fővárosi Módszertani
  Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, 1994.           Osztály Bp. 2002.
-  Urbanekné László Judit: Szociális munka a kórházakban. Esély,        -  Dr. Szabó Lajos: Szociális készségszint felmérés mentálisan hanyatló
  1992/1.                                     idősek vizsgálatában Kiadja: Fővárosi Módszertani Osztály Bp. 2003.
-  Szász Anna: SM-klub a külvárosban. Esély 2004/1. 95 – 102. o.        -  Ombudtsmani jelentés a hajléktalanok egészségügyi ellátásáról
-  Az egészségügy peremén. HAJSZOLT Hírlap 1998. 4-6.                Esély 2001/2. (p. 91-97)                                      104
                                           A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: nappali
Jogszabályok:                                     tagozaton szóbeli beszámoló, levelező tagozaton zárthelyi dolgozat
-  Többször módosított 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és
                                           A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
  szociális ellátásokról
                                           szerint.
-  188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
  szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének            Vizsgáztatási módszer: vizsga nem tartozik a tárgyhoz
  engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
-  1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
  szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
-  9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
  szociális ellátások igénybevételéről
-  11/2000. (X.18.) SZCSM rendelet a fogyatékos személyek otthonában
  élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának
  felülvizsgálatáról
-  60/2003. (X.20) ESzCsM rendelet.
-  1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyről
-  77/1999. (XII. 29.) EÜM rendelet A betegjogi képviselő jogállásáról és
  az eljárásra vonatkozó szabályokról

Ajánlott honlapok:
www.3sz.hu
www.szochalo.hu
www.hajlektalan.lap.hu
www.kallokorhaz.hu
www.menhely.hu
www.romapage.hu
www.ncsszi.hu


Évközi ellenőrzés: szemináriumi dolgozat készítése

Az aláírás megszerzésének feltételei:       szeminárium   látogatás,
szemináriumi dolgozat elfogadása.


                                        105
Menedzsment                                          7. Vezetési helyzetek
Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék                            8. Feszültséggócok
Tantárgy kódja:             05060; 05060L                     9. Csoportépítés
Oktatás típusa:           előadás + szeminárium                   10. Csoport teljesítménymotivációjának fejlesztése
Ajánlott félév/szemeszter:          II-VI.                     11. Konfliktusok a csapatban
Félévi óraszám:                                        12. Minőség menedzsment
Nappali tagozaton          14+28 óra/szemeszter                   13. A munkatárs kiválasztása
Levelező tagozaton           15 óra/szemeszter                   14. Személyügyi tervezés
Kredit:                     4
Követelmények:             gyakorlati jegy                Kötelező és ajánlott irodalom, jegyzetek, tankönyvek:
Felelős szak:           Szociális Munka Alapszak              - Vezetésmódszertan Menedzsment-tréning – Gertrud Neges – Richard
                                             Neges – Perfekt Budapest 1998.
A tantárgy státusza
                                           - Szervezeti magatartás és vezetés – Bakacsi Gyula – KJK Bpest 1998
- kötelezően választható:      Szociális munka alapszak
                                           - Szervezeti formák és vezetés – Dobák Miklós – KJK 1998.

                                           Évközi ellenőrzés: nincs
Tantárgyfelelős oktató:
Dr. Lukácskó Zsolt főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar,
                                           Az aláírás megszerzésének feltételei:
Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék
                                           Az aláírás feltétele az órán való részvétel.
                                           A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: zárthelyi
Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint (rövid szöveges leírás): nincs     dolgozat eredményes megírása

Kötelező/ ajánlott előtanulmányi rend (tantárgykódok, max. 3): nincs         A vizsgára bocsátás feltételei: érvényes aláírás

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései (leírás):            Vizsgáztatási módszer: -
A tantárgy célja, hogy a hallgatók korszerű elméleti ismereteket és konkrét
gyakorlati megoldásokat sajátítsanak el a vezetés tudományából.
                                           További megjegyzések:
A tantárgy részletes leírása (kulcsszavak listája):
    1. A vezetés alapelvei                             A tantárgy felvétele: Az aktuális félévi meghirdetés szerint.
    2. Vezetési folyamat                                 Kontakt órák és az órán kívüli terhelés aránya: 15/szem.
    3. Vezetési stílusok                                 Alkalmazott oktatási módszerek, az oktatás segítése: előadás,
    4. Vezetés feladatai                                  szeminárium
    5. A menedzsment személyiségének fejlesztése                  A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzat előírásai
    6. A menedzsment önmotiváló képessége                     szerint.


                                        106
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat
A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A tárgy
minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal
kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati
szabályzók változásának követése, valamint a végzett hallgatók
elhelyezkedése utáni, „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések
alapján a tantárgy aktualizálása. Folyamatos visszajelzés a végzett
hallgatók elhelyezkedési körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban
történő alkalmazhatóságnak mikéntjéről.
A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók
vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett
célirányosan kerülnek alkalmazásra.
                                    107
                                             A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
A tantárgy neve: Szociális munka speciális helyzetű csoportokkal               A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülésen, a tárggyal
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék                   kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozásán, a törvényi, ágazati
Tantárgyfelelős neve: Dr. Lukácskó Zsolt PhD.                       szabályzók változásának követésén alapszik. A szakon a kétpólusú
Ajánlott félév                  III – VI.                minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei, eszközei
Tantárgyi kód                 05061; 05061L                folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek alkalmazásra.
Nappali tagozat heti óraszáma            1+2                  Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:
Levelező tagozat félévi óraszáma           15                   Adatgyűjtési módszerek önálló alkalmazása, team munka, kutatási terv
Kredit                        4                  készítése, program önálló bemutatása.
Vizsgakövetelmény               gyakorlati jegy               Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 30-70%
Kötelező előtanulmányi rend          05021; 05021L                Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: Előadás, szakirodalom
                                             feldolgozása, értelmezése, dolgozat tervezet bemutatása, házi védése, közös
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan           munka facilitálása, önálló munka tutorálása
Az oktatás nyelve:          magyar
                                             Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint          A tantárgy részletes leírása:
                  tömbösítve                      A kurzus során a hallgatók kiscsoportban dolgozva követnek végig egy
A tantárgy státusza:        kötelezően választható                kiválasztott célcsoportot, megvizsgálva a helyi ellátórendszer nyújtotta
                                             szolgáltatásokat, valamint kutatási programot (tervet) készítenek a vizsgált
Ajánlott tanterv:          Szociális Munka Alapszak tanterve
                                             terület felmérésére, megtervezik a segítségnyújtás gyakorlati lépéseit, ill.
                                             módszertanát.
A tárgy oktatói: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és óraadói
                                             1/. Speciális helyzetű csoportok problémáinak megismerése szociológiai és
státuszban lévő oktatói.
                                             szociálpolitikai szempontból.
                                             2/. Helyi szolgáltatástervezésre ható globális, országos és helyi értékek,
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:
A hallgató ismerje meg az etnikai, területi, életkori, foglalkoztatási, vagy nemi     3/. A szociális szolgáltatástervezés helyi gyakorlata
                                             4/. A terepkutatás módszereinek megismerése, kutatási módszerek a
szempontból speciális helyzetű csoportok problémáit, a kirekesztődés
                                             gyakorlatban
folyamatát, jellemzőit. Legyen képes alkalmazni a szociális munka gyakorlati
                                             5/. Egy speciális helyzetű csoport kiválasztása, általános, speciális és helyi
módszereit az aktuális társadalmi viszonyok között.
Módszerei: közösségi/egyéni szükségletek felmérése, adatgyűjtési módszerek        jellemzőik bemutatása (beadandó dolgozat I – II fejezete)
alkalmazása; jóléti szolgáltatások tervezése, akciókutatás, projekt tervezés,       6/. kutatási terv készítése, módszerek kiválasztása, ügyfelek részvétele a
                                             munkában (beadandó dolgozat III – IV. fejezet)
szociális projekt menedzselés; érdekképviselet.
                                             7/. A speciális helyzetű csoport felmérése a helyi társadalomban (korábbi
                                             felmérések, vizsgálatok felkutatása, másodelemzése, kritikai elemzése)
Oktatás típusa: előadás, szeminárium
                                             8/. A speciális helyzetű csoport felmérése a helyi társadalomban (korábbi
                                             felmérések, vizsgálatok felkutatása, másodelemzése, kritikai elemzése)


                                          108
9 – 13/. Önálló munkaprojektek bemutatása, közös elemzése (szemináriumi         - Kozma Judit – Csoba Judit – Czibere Ibolya: Helyi társadalmak,
gyakorlat)                                        kirekesztettség és szociális ellátások, Kossuth Egyetemi kiadó Debrecen,
14/. Az eredmények bemutatása.                              2004.
                                             - Széman Zsuzsa: A szakmai normák kidolgozása a humán szolgáltatásban.
Kötelező irodalom:                                    In: Idősellátás Magyarországon. Kiadja: Szociális Innováció Alapítvány, Bp.
                                             1999. p. 113 – 125.
- Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon Bp. 1996.
- Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Terepkutatás.          Ajánlott honlapok:
Balassi kiadó Bp. 1996. p. 3003 – 372.                          www.ncsszi.hu
- Talyigás Katalin: Változásmenedzselés a szociális munkában               www.3sz.hu
in. Kézikönyv szociális munkásoknak szerk: Kozma Judit, Szociális Szakmai        www.adata.hu
Szövetség Bp. 2002. p. 68 – 88.
- Segédlet a települési önkormányzatok számára a szolgáltatástervezési          Évközi ellenőrzés: szemináriumi beszámoló megtartása
koncepció elkészítéséhez Kiadja: ESzCsM – Veszprém Megyei
Önkormányzat Idősek Otthona Külsővat Bp. 2004.                      Az aláírás megszerzésének feltételei: szemináriumi foglalkozásokon való
- Fábián Gergely: Globalizáció, modernizáció és a szociális szolgáltatások        részvétel
esélyei in. Peremvidék, Szociális kutatások Szabolcs – Szatmár - Bereg
megyében, DOTE Egészségügyi Kar – NKK Salgótarján 1999.                 A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: félév záró
- Fónai Mihály – Dr. Lukácskó Zsolt: Egy lokális példa: Nagyhalász, in.         dolgozat elkészítése, melynek részei: problémafelvetés, helyi szolgáltatás
Peremvidék, Szociális kutatások Szabolcs – Szatmár - Bereg megyében,           elemzés, kutatási terv, kutatási módszerek bemutatása.
DOTE Egészségügyi Kar – NKK Salgótarján 1999.
                                             A vizsgára való jelentkezés: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai
Jogszabályok:                                      szerint.
-  Többször módosított 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális
                                             Vizsgáztatási módszer: írásbeli és szóbeli beszámoló.
  ellátásokról
                                             A dolgozat írásbeli értékelése után a megadott kérdésekre a hallgató szóbeli
-  1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális       beszámoló formájában reagál.
  intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
-  9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
  szociális ellátások igénybevételéről

Ajánlott irodalom:
- Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba szerk: Fónai Mihály – Kerülő
Judit – Takács Péter, Kiadja: Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 2001.                                          109
                                           ajánlott, részben az előbbiekben említettek miatt, másrészt a miatt, mert a
A tantárgy neve: Szaknyelv I. II.                           hallgatók ekkor már megfelelő szakmai ismeretekkel is rendelkeznek a
A tantárgy angol neve: Specific English I II                     szakszövegek megértéséhez, szakmai szituációk kidolgozásához.
Tanszék neve: Idegennyelvi és Egészségtudományi Szaknyelvi Lektorátus         A szociális munkás szakos hallgatók alapszintű általános nyelvtudásának
Tantárgyfelelős neve: Tilki Ágnes vezető nyelvtanár                  kiegészítéseként speciális cél a szociális munka szaknyelvének elsajátítása
Ajánlott félév:            5        6               angol nyelven, a hallgatók alapszintű nyelvtani és lexikai ismereteinek
Tantárgyi kód (angol):         EF15006     EF15007            bővítése, három nyelvi alapkészség (szövegértés, szövegalkotás,
        (német):        EF 15036    EF15037            beszédkészség ) fejlesztése. A szociális munka szakszókincsének alkalmazása
Nappali tagozat heti óraszáma:     42 óra     42 óra             autentikus szövegkörnyezetben, szövegértési gyakorlatok, beszédszituációk
Levelező tagozat félévi óraszáma:   --       --               segítségével. A szociális munka specifikus témaköreiben tartott konferenciák
Kredit:                3        3               anyagainak feldolgozása, a szaknyelvi tananyagba történő beépítése, frissítése
Vizsgakövetelmény:           gyakorlati jegy gyakorlati jegy        folyamatosan történik. A hallgatók saját szakmai tapasztalatukat,
                                           terepgyakorlatokon szerzett ismereteiket az adott témához kötve tudják
Kötelező előtanulmányi rend:      --       --
                                           elmondani angol nyelven, alkalmazva a szociális munka szaknyelvezetét,
                                           szakszókincsét. Az egyes témákat interaktív feladatok készítik elő, amelyeket
Az ajánlott tantervben mely (alap)szakok szerepeltetik? Szociális munka
                                           szakszövegek és szövegértési feladatok egészítenek ki. A szakszöveg
alapszak
                                           feldolgozás módszertanát is megismerik a hallgatók, ami nagy segítséget nyújt
                                           a későbbi, önálló tevékenységük során, úm. szakmai folyóiratok olvasása.
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: felmenő rendszerben a Szaknyelv I.-
et minden páros félévben a Szaknyelv II.-őt minden páratlan félévben
hirdetjük meg.
                                           Oktatás típusa: szeminárium
Az oktatás nyelve: az adott idegen nyelv és magyar
                                           A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: a tananyag
                                           folyamatos aktualizálása, új információk tananyagba építése, útmutató az
A tantárgy órarendi beosztása: heti 3 óra
                                           idegen nyelven történő munkavállaláshoz (önéletrajz, pályázatok megírásának
                                           koordinálása). A hallgatók külföldi utazása előtt (konferencia, tanulmányút,
A tantárgy státusza: kötelezően választható
                                           intézménylátogatás) a számukra szükséges legfontosabb tudnivalókkal
                                           egészítjük ki szaknyelvi kurzusainkat, melyhez adott esetben a szak biztosít
Oktatók névsora: Biszkuné Orosz Tóth Ildikó, Deák Lászlóné, Tilki Ágnes,
                                           szaknyelvi anyagot. Tanulmányútjukról visszatérve pedig, a hallgatók
Toldiné Bélteki Andrea, Sivadó Márta
                                           számolnak be élményeikről, így a többiek is értesülhetnek a legfrissebb
                                           információkról.
A tantárgy általános és speciális céljai:
A felsőoktatásban zajló folyamatok egyre inkább előtérbe helyezik a
                                           Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50% - 50%, vagyis 42
szaknyelvi képzést. Ennek előfeltétele, hogy a hallgató a közoktatás
                                           kontaktórához legalább ennyi órán kívüli nyelvtanulás szükséges.
intézményeiben legalább alapfokú nyelvismeretre tegyen szert, melyet aztán a
főiskolai karon további 3 félév általános nyelvi képzés során bővíthet, kellő
                                           Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:
tudás esetén nyelvvizsgát szerezhet. A szaknyelv felvétele az 5. félévtől

                                        110
Videó, audiovizuális eszközök használata, kiscsoportos, beszédközpontú        Vizsgáztatási módszer:
óravezetés, fénymásolt segédanyagok.
                                           Ajánlott irodalom:
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: Az Idegennyelvi és
Egészségtudományi Szaknyelvi Lektorátus oktatói az elmúlt évek során
szaknyelvi segédanyagokat állítottak össze a különböző szakok számára. Ezek
próbatanítása már befejeződött, a hallgatókkal együttműködve egészítettük ki
új elemekkel, pl. a szakmai szituációk nagy részét ők gyűjtötték.

A tantárgy részletes leírása:


Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása:
Megfelelő általános nyelvtudás birtokában a szaknyelvi ismeretekkel
rendelkező szakemberek esélyt kapnak arra, hogy akár külföldön vegyenek
részt a szociális ellátásban, a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs
munka folyamataiban.

Kötelező irodalom:
Angol szaknyelvi jegyzet
Német szaknyelvi jegyzet


Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: a félév során
két zárthelyi dolgozat megírása és szóbeli prezentáció, melyek egyenkénti
eredménye el kell, hogy érje a 60%-ot.

Az aláírás megszerzésének feltételi:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: az órákon való aktív részvétel,
a zárthelyik eredményes megírása, a szóbeli beszámolók teljesítése. A félév
során 3 hiányzás megengedett, betegség esetén a zárthelyik és a szóbeli
beszámolók pótlása lehetséges.

A vizsgára bocsátás feltételei:                                        111
 A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK
  TANTÁRGYI PROGRAMJAI


KRITÉRIUM KÖVETELMÉNYKÉNT TELJESÍTENDŐ
        TÁRGYAK
         112
A tantárgy neve: Szakmai készségfejlesztés I – II – III.             Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
Tanszék neve: Alkalmazott Pszichológiai Tanszék                  leírása:
                                         Segítő kapcsolat során alkalmazható készségek fejlesztése.
Tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Andrea
Ajánlott félév          II. félév   III. félév   IV. félév     Oktatás típusa:
                  05044;    05045;     05046;      Kiscsoportos gyakorlat
Tantárgyi kód
                  05044L    05045L     05046L
Nappali tagozat heti                               A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
óraszáma
                   0+2      0+2      0+2       A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatók felkészülését, a tárggyal
                                         kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozása, a törvényi, ágazati
Levelező tagozat félévi
                   8       8       8       szabályzók változásának követése, valamint a végzett hallgatók
óraszáma
                                         elhelyezkedése utáni „vevőelégedettség” vizsgálata, a visszajelzések
Kredit              kritérium   kritérium   kritérium
                                         alapján a tantárgy aktualizálása. A szak minőségpolitikája, a folyamatos
Vizsgakövetelmény         aláírás    aláírás    aláírás
                                         visszajelzések az oktatásban résztvevő hallgatók ismeretelsajátításáról, a
Kötelező előtanulmányi rend      -       -        -       végzett, elsősorban nappali tagozaton végzett hallgatók elhelyezkedési
                                         körülményeiről, a tanultaknak a gyakorlatban történő alkalmazhatóságnak
Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?             mikéntjéről meghatározzák a tantárgy keretében megvalósuló
Szociális munka alapszak                             minőségbiztosítás, fejlesztés irányát, módszereit.
A tantárgy meghirdetési gyakorisága                        A szakon a kétpólusú minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók
A táblázatban megjelölt félévben                         vonatkozásában) módszerei, eszközei folyamatos korszerűsítés mellett
Az oktatás nyelve                                 célirányosan kerülnek alkalmazásra.
Magyar
A tantárgy órarendi beosztása                           Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:
Tanulmányi osztály beosztása szerint                       40:60%
A tantárgy státusza:
kötelező                                     Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése
Oktató/-k/ névsora:                                Kiscsoportos gyakorlat, modern prezentációs eszközökkel, módszer
A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és óraadói státuszban     specifikus tréning technikák alkalmazása, részben tömbösített időrendben
lévő oktatói.
                                         Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
A tantárgy általános és speciális céljai:                     Szakdolgozati és TDK munkák
A tantárgy célja, a szakmai és a személyközi hatékonyság növelése,
alapvető módszertani fogások átadása, a szociális munka végzése során
szükséges készségek fejlesztése kiscsoportban. (max.15 fő )
                                      113
A tantárgy részletes leírása:                            Az aláírás megszerzésének feltételei:
                                          A gyakorlatokon részvétel kötelező
Szakmai készségfejlesztés I.                            A vizsgára bocsátás feltételei:
A kurzus témáit tudjuk megadni, mert a tantárgy sajátos jellege és részbeni     Nincs vizsga
tömbösítés miatt, a kurzus menetét a csoportdinamikai folyamatok szabják      Vizsgáztatási módszer:
meg.                                        Nincs vizsga
 Az önismeret alapjai, önmagunk és mások megismerése
 Kommunikáció fejlesztésének területei:                      Szakmai készségfejlesztés II.
 A saját kommunikáció fõ jellegzetességeinek tudatosítása, a különbözõ       1. Kapcsolatépítõ készségek: az empátia (az érzelmek megértése, az
  kommunikációs stratégiák elõnyei és hátrányai.                    empátia szintjei és azok kommunikációja).
 A közvetlen emberi kommunikáció jellemzõi, a verbális és nonverbális       2. Az autenticitás (a hitelesség a segítõ kapcsolatban, az önfeltárás
  kommunikáció megfigyelése és megértése, kongruens és inkongruens           idõzítése és mélysége, a pozitív visszajelzés és az asszertív
  közlés, a szituáció és a komplex jelzések felismerése.                viselkedés).
 A kultúrák és szubkultúrák közötti kommunikációs különbségek           3. A pszichológiai kontaktus fenntartása a klienssel és a probléma
  felismerése (etnikai, nemi, életkori, települési, szociális helyzetbeni       feltárása, az aktív figyelem.
  különbözõség), az ezzel kapcsolatos elõítéletek tudatosítása, az         4. A verbális követés (tovább segítés, parafrázis, zárt és nyílt válasz, a
  emberismeret és a személyközi érzékenység.                      konkrétságra törekvés, modellálás, összefoglalás), saját érzelmek
                                            felismerése és kommunikálása.
Kötelező irodalom:                                 5. Fókuszálás (a téma kiválasztása, a téma megbeszélése mélységében).
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. Bp.          6. A problémás kommunikációs minták kezelése (a beszédes és a szótlan
1988. TK.                                        kliens, az agresszív viselkedés, a bizalmatlanság, a manipulatív
E. T. Hall: Rejtett dimenziók. Bp. 1979. Gondolat.                   viselkedés).
Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája. (Bp. 1987. Kötéltánc kötet,          7. A tipikusan nehéz helyzetekre való felkészítés (tegezés-magázás, a
magánkiadás)                                      kliens “csábítása” a szakmai keretek átlépésére, idõsebb kliens - fiatal
Hegyesi G., Kozma J., Szilvási L., Talyigás K., Bp. 1997, BGGYTF.            hallgató, a kliens “titkot” mond el, és megkéri a hallgatót, hogy ne
W. F.G. Mastenbroeck: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés,           mondja el senkinek).
Bp., 1991, KJK                                   8. Felkészítés a kollégákkal való kapcsolatra a gyakorló intézményen
Rudas János: Delfi örökösei (több kiadás)                        belül és kívül (munkaidõ, pontosság, öltözködés, telefonálás,
Székely György: Gyõzelem vesztesek nélkül. Bp., 1995, ELTE.               személyes kapcsolat, team munka, szupervízió, esetmegbeszélés az
Szociális munka csoportokkal. A szociális munka elmélete és gyakorlata.         intézményen belül, stb.).
4. kötet, szerk:                                  9. A multidimenzionális felmérés, és a probléma megfogalmazása
                                            (információs források használata, a környezeti tényezõk vizsgálata, a
Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:                fejlõdési szükségletek, az életciklus váltásokkal kapcsolatos stressz
Nincs                                          felmérése, stb.).
                                          10. A nem önkéntes és bizalmatlan kliensek motiválása.                                       114
11. A kivitelezhetõ szerzõdés megfogalmazása (tárgyalás, célok          Szakmai készségfejlesztés III.
  megfogalmazása, a szereplõk feladatai, az alkalmazott intervenciók,     A kurzus témáit tudjuk megadni, mert a tantárgy sajátos jellege és részbeni
  idõkeretek, a haladás figyelemmel kísérése és a szerzõdés újra        tömbösítés miatt, a kurzus menetét a csoportdinamikai folyamatok szabják
  fogalmazása).                                meg.
12. Kulturális különbözõségek kezelése.                      Konfliktusmegoldási és tárgyalási technikák kialakítása.
13. Intervenciós  technikák   (készségfejlesztés:  problémamegoldó      Komfliktuselemzés: a konfliktusok okainak megismertetése
  készségek fejlesztése, asszertivitás, a szerepjáték; a környezeti        (személyes, struktúrális, információs, érték, érdek, stb. konfliktus).
  feltételek javítása: támogató hálózat fejlesztése; bentlakásos         A konfliktus fázisai, a konfliktushelyzetek megoldása, kezelése
  intézmények igénybe vétele).                          pótlólagos források bevonásával.
14. Krízisintervenció, a segítõ kapcsolat lezárásának problémái.          A közösségi szociális munka végzéséhez szükséges készségek:
                                          A közösségek összehívásának, mozgósításának módja, nehézségeinek
Kötelező irodalom:                                 megoldása, az etikai dilemmák feloldása.
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. Bp.         A közösségszervezéshez szükséges készségek: PR, projekt-
1988. TK.                                      menedzsment készségek, forrásteremtés, team-munka.
E. T. Hall: Rejtett dimenziók. Bp. 1979. Gondolat.
Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája. (Bp. 1987. Kötéltánc kötet,         Kötelező irodalom:
magánkiadás)                                   Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. Bp.
Hegyesi G., Kozma J., Szilvási L., Talyigás K., Bp. 1997, BGGYTF.        1988. TK.
W. F.G. Mastenbroeck: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés,       E. T. Hall: Rejtett dimenziók. Bp. 1979. Gondolat.
Bp., 1991, KJK                                  Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája. (Bp. 1987. Kötéltánc kötet,
Rudas János: Delfi örökösei (több kiadás)                    magánkiadás)
Székely György: Gyõzelem vesztesek nélkül. Bp., 1995, ELTE.           Hegyesi G., Kozma J., Szilvási L., Talyigás K., Bp. 1997, BGGYTF.
Szociális munka csoportokkal. A szociális munka elmélete és gyakorlata.     W. F.G. Mastenbroeck: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés,
4. kötet, szerk:                                 Bp., 1991, KJK
                                         Rudas János: Delfi örökösei (több kiadás)
Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:             Székely György: Gyõzelem vesztesek nélkül. Bp., 1995, ELTE.
nincs                                      Szociális munka csoportokkal. A szociális munka elmélete és gyakorlata.
Az aláírás megszerzésének feltételei:                      4. kötet, szerk:
A gyakorlatokon részvétel kötelező
A vizsgára bocsátás feltételei:                         Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:
Nincs vizsga                                   nincs
Vizsgáztatási módszer:                              Az aláírás megszerzésének feltételei:
Nincs vizsga                                   A gyakorlatokon részvétel kötelező.
                                         A szakmai készségfejlesztés tantárgyat a követelmények felől a
                                         kritériumkövetelmények szintjén kezelni, mivel a kurzuson belül végzett


                                      115
munka a személyiség olyan fokú érintettségét eredményezheti, mely tételes
módon nem kérhető számon. Az aláírás megadása a részvétel alapján
történik. Az igazolt vis major esetén, ha hiányzás az óraszám 20 %-át nem
haladja meg, egyéni feladat teljesítésével pótolható. Igazolatlan hiányzás,
illetve a megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell
ismételni.

A vizsgára bocsátás feltételei:
Nincs vizsga
Vizsgáztatási módszer:
Nincs vizsga
                                       116
A tantárgy neve: Esetmegbeszélés                         Oktatás típusa: kiscsoportos szeminárium
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék
Tantárgyfelelős neve: Dr. Lukácskó Zsolt PhD.                  A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:
Ajánlott félév                  VII                A tárgy minőségbiztosítási módszere az oktatói felkészülésen, a
Tantárgyi kód                05047; 05047L            tárggyal kapcsolatos ismeretanyagok azonnali feldolgozásán, a törvényi,
Nappali tagozat heti óraszáma          0+2               ágazati szabályzók változásának követésén alapszik. A szakon a kétpólusú
Levelező tagozat félévi óraszáma         8               minőségbiztosítás (oktatók és hallgatók vonatkozásában) módszerei,
Kredit                      -               eszközei folyamatos korszerűsítés mellett célirányosan kerülnek
Vizsgakövetelmény               Aláírás              alkalmazásra.
Kötelező előtanulmányi rend            -
                                         Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 90% - 10%
A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint            Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése: oktatási segédanyag az
Az oktatás nyelve:          magyar                   esettanulmány készítéséről, elkészített és elemzett esettanulmányok
A tantárgy órarendi beosztása:                          kiadása szaki jegyzetként.
Nappali tagozat:          aktuális órarend szerint
Levelező tagozat:          aktuális konzultációs rend szerint      Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: TDK, szakdolgozat
                  tömbösítve
                                         Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák
A tantárgy státusza:         kritérium követelmény           leírása:
Ajánlott tanterv:           Szociális munka alapszak tanterve     - Segítő folyamat elemzésének készsége,
                                         - A szociális szolgáltatások megismerése és elemzésének készsége,
A tárgy oktatói: A félévre szóló tantárgyfelosztás alapján főállású és
óraadói státuszban lévő oktatói.                         A tantárgy részletes leírása:
                                         A hallgatók kiscsoportos (10 – 12 fő) foglalkozáson feldolgozzák azokat
A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:              az eseteket, melyekkel a terepgyakorlaton találkoztak, és amelyekhez saját
Az esetmegbeszélés az intenzív terepgyakorlatot kísérő tantárgy, melynek     élményű tapasztalat, tevékenység kapcsolódott.
célja, hogy a hallgatók kiscsoportos foglalkozás keretében a           Minden hallgató lehetőséget kap arra, hogy bemutasson egy, az ő számára
terepgyakorlaton szerzett tapasztalataikat és ismereteiket megosszák       gyakorlati tapasztalatot nyújtó esetet, és ezt követően a csoport tagjai
egymással és a csoportot vezető oktatóval. Az esetmegbeszélés alkalmas a     szakmai tartalmú és a szakmai etikai elveket figyelembevevő reflexiókat
hallgatók gyakorlati tapasztalatainak megismerésére, a terepgyakorlaton     fogalmaznak meg.
megélt segítő kapcsolat és szociális munkás szerep feldolgozására,        Az esetmegbeszélés alkalmas az esetmunka továbbgondolására, és a
ismereteik integrálására. Az esetmegbeszélés alkalmával sor kerül a       jelenlévők szakmai ismereteinek - az esethez kapcsolódó - átgondolására.
szerzett tapasztalatok beépítésére a gyakorlati munkába, törekedve az
elmélet és gyakorlat integrációjára.


                                      117
A tárgy leírása:                                      gyakorlata 1. kötet. Szerk: Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin,
                                              Semmelweis kiadó Bp. 1994. p. 138 – 161.
1./ Csoport alakítás, elvárások, szabályok tisztázása, az esetmegbeszélés       -  Frank Loewenberg – Ralph Dolgoff: Etikai választások a segítő
elmélete,   módszertani   kérdései,   munkamódszerek   eltérősége        foglalkozásokban in: A szociális munka elmélete és gyakorlata 1.
(esetmegbeszélés – szupervízió)                              kötet. Szerk: Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin, Semmelweis
2./ A terepgyakorlat keretei (intézményes háttér, szolgáltatások profilja,         kiadó Bp. 1994. p. 181 - 190.
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei)                     -  Frank Loewenberg – Ralph Dolgoff: Érték és etika a szociális
3./ A terepgyakorlat keretei (ügyfelekkel kapcsolatos elvek és gyakorlatok,        munka gyakrolatában in: A szociális munka elmélete és gyakorlata
szabályzatok, adminisztráció, szervezeti politika)                     1. kötet. Szerk: Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin, Semmelweis
4./ A terepgyakorlat keretei (intézményes elvárások, a szakmai etikai elvek        kiadó Bp. 1994. p. 191 - 205.
alkalmazása a gyakorlatban)
5/. Az intézmény szolgáltatása az ügyfelek és a szakemberek             Ajánlott honlapok:
szemszögéből (szolgáltatás elemzés)
6/. A segítő kapcsolatot meghatározó keretek elemzése                www.3sz.hu
7 – 13./ Hallgatók által bemutatott esetek elemzése
14./ Tapasztalatok összegzése, bemutatása.                     Évközi ellenőrzés: nincs.

Kötelező irodalom:                                 Az aláírás megszerzésének feltételei: a foglalkozásokon való aktív
                                          részvétel. Aláírás megtagadására a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  -  Pik Katalin: Ráhangoló – szupervíziós tapasztalatok. Hilscher        előírásai az irányadók.
    Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Bp. 2002.
  -  Kozma Judit (szerk.): Kézikönyv a szociális munkásoknak,          A gyakorlati/szemináriumi jegy megszerzésének feltételei: nincs.
    Szociális Szakmai Szövetség, Budapest 2002.
  -  Somorjai Ildikó (szerk.) Kézikönyv a szociális munka            A vizsgára való jelentkezés: Nincs vizsgakövetelmény.
    gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2001.
  -  A Szociális munka etikai kódexe. Szociális Szakmai Szövetség,        Vizsgáztatási módszer: -
    1995. (aktuális elfogadott változat) (www.3sz.hu)
  -  Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei.
    ANIMULA Kiadó, Bp. 1994.

Ajánlott irodalmak:

  -  Beulah Roberts Compton – Burt Galaway: Problémamegoldás: a
    szociális munka folyamata in: A szociális munka elmélete és
                                       118
A tantárgy neve: Angol nyelv I. II. III IV    Német nyelv I II III IV

A tantárgy angol neve: English I II III IV    German I II III IV

Tanszék neve: Idegennyelvi és Egészségtudományi Szaknyelvi Lektorátus

Tantárgyfelelős neve: Tilki Ágnes vezető nyelvtanár

Ajánlott félév:               1.         2.        3.      4.
Tantárgyi kód angol:          EF 15001      EF 15002     EF 15003
        német:         EF 15020      EF 15021     EF 15022


Nappali tagozat heti óraszáma:     3         3        3      3
Levelező tagozat félévi óraszáma:   --         --        --     --
Kredit:                0         0        0      0

Vizsgakövetelmény:           aláírás      aláírás     aláírás   aláírás
Kötelező előtanulmányi rend:


Az ajánlott tantervben mely (alap)szakok szerepeltetik? Ápolás és betegellátás alapszak,
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Egészségügyi szervező alapszak, Szociális munkás
alapszak

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: az Angol és Német I-et és III-at minden őszi félévben, az Angol
és Német II-t IV-et minden tavaszi félévben.

Az oktatás nyelve: az adott idegen nyelv és magyar.

A tantárgy órarendi beosztása: heti 1x3 alkalom, de lehetőség van tömbösítésre.

A tantárgy státusza: kritérium feltétel.

Oktatók névsora: Biszkuné Orosz Tóth Ildikó, Deák Lászlóné, Tilki Ágnes, Toldiné Bélteki Andrea, Ági
Anikó

A tantárgy általános és speciális céljai: A Kari Tanács    sz. Határozata alapján „BSc. alapszakokon
angol ill. német általános nyelvoktatásban való részvétel az első 4 szemeszteren keresztül (4x42 óra = 168
óra) kötelező”. Az Idegennyelvi és Egészségtudományi Szaknyelvi Lektorátus ennek megfelelően a
hallgatók számára négy féléven keresztül biztosítja az általános nyelv oktatását. Minden hallgató, aki még
nem rendelkezik a kimeneti és képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsgával, szintfelmérő
után lép a nyelvi képzés megfelelő szintjére. A szinteket a Közös Európai Referenciakeret elnevezései
alapján A1, A2, B1, B2 elnevezéssel illetjük. Minden szinthez a megfelelő tankönyv adott fejezetei
alapján kidolgozott 14 hetes tematika társul. A „1.” (A1) szint azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik még
egyáltalán nem vagy igen kevés ideig tanulták a nyelvet. A „2.” szinten (A2) azok a hallgatók lépnek be a
nyelvi képzésbe, akiknek hiányosak a nyelvtani ismereteik, nyelvi készségeik hosszabb fejlesztést
igényelnek „3.” (B1) szinten belépő hallgatók esetében a nyelvi készségek fejlesztése rövidebb időt vesz
igénybe. A „4” szinten (B2) szóbeli és írásbeli vizsgafeladatok megoldásával foglalkozunk.

Oktatás típusa: szeminárium

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: a tananyag folyamatos aktualizálása, új
információk tananyagba építése, útmutató az idegen nyelven történő munkavállaláshoz (önéletrajz,
pályázatok megírásának koordinálása). A hallgatók külföldi utazása előtt (konferencia, tanulmányút,

                          119
intézménylátogatás) a számukra szükséges legfontosabb tudnivalókkal egészítjük ki kurzusainkat.
Tanulmányútjukról visszatérve pedig, a hallgatók számolnak be élményeikről, így a többiek is
értesülhetnek a legfrissebb információkról. Nyelvtanáraink továbbképzéseken vesznek részt, amely
egyrészt a korszerű módszertan alkalmazását biztosítja, másrészt naprakész információval szolgál új
vizsgarendszerekről, változásokról vizsgarendszeren belül. A végzett hallgatók által kitöltött kérdőívek
megállapításait felhasználva megfogalmazzuk azokat a teendőket, melyek a hatékonyabb nyelvoktatáshoz
kellenek.

Kontaktórák és az órán kívüli terhelés aránya: 50% - 50%, vagyis 42 kontaktórához legalább ennyi
órán kívüli nyelvtanulás szükséges.

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:
Videó, audiovizuális eszközök használata, kiscsoportos, beszédközpontú óravezetés, fénymásolt
segédanyagok. Internetes források megadása.

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:

A tantárgy részletes leírása:

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása:
A négy alapkészség (írás, olvasás, hallás utáni szövegértés, beszéd) fejlesztése. Lexikális alapismeretek
elsajátítása, bővítése, nyelvtani ismeretek elsajátítása és alkalmazása.

Kötelező irodalom:
Liz and John Soars: New Headway Elementary, Student’s book, Workbook
Némethné Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások
Horváth Károly: Nyelvtan központú tesztek és fordítások
Horváth Károly: Twenty but One
Virginia Evans: Round-up 3, 4
Dókus Tünde: Angol szituációk

Maros-Gottlieb: Start neu!
Maros Judit: Unterwegs
Anni Fischer-Mitzviris/Sylvia Janke-Papanikolaou: So geht’s
Hubert Eichheim-Günther Storch: Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch (Testbuch)

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere: a félév során két zárthelyi dolgozat
megírása és szóbeli prezentáció, melyek egyenkénti eredménye el kell, hogy érje a 60%-ot.

Az aláírás megszerzésének feltételi: az órákon való aktív részvétel, a zárthelyik eredményes megírása, a
szóbeli beszámolók teljesítése. A félév során 3 hiányzás megengedett, betegség esetén a zárthelyik és a
szóbeli beszámolók pótlása lehetséges.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: amennyiben a hallgató a képesítési követelményben előírt
nyelvvizsgával már rendelkezik, akkor angol vagy német nyelvet ( a nyelvvizsgával nem megegyezőt)
kreditpontért tanulhat, ebben az esetben az órákon való aktív részvétel, a zárthelyik eredményes megírása,
a szóbeli beszámolók teljesítése a gyakorlati jegy megszerzésének a feltétele. A félév során 3 hiányzás
megengedett, betegség esetén a zárthelyik és a szóbeli beszámolók pótlása lehetséges.

A vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgáztatási módszer:

Ajánlott irodalom:
Kiss Judit-Papp László-Csatlós Judit: Lerne gerne Deutsch!
Raymond Murphy: Essential Grammar in Use I., II.


                          120
              A tantárgy neve: Testnevelés I-II-III-IV.
       Tanszék neve: Idegennyelvi és Egészségtudományi Szaknyelvi Lektorátus
               Tantárgyfelelős neve: Orendi Mihály
Ajánlott félév:           I. félév   II. félév    III. félév  IV. félév
Tantárgyi kód:            EF15040     EF15041    EF15042      EF15043
Nappali tagozat heti óraszáma:     0+2       0+2      0+2        0+2
Levelező tagozat félévi
                     -       -        -        -
óraszáma:
Kredit:                0+0       0+0      0+0        0+0
Vizsgakövetelmény:          Aláírás    Aláírás    Aláírás      Aláírás
                         Testnevelés I. Testnevelés II.  Testnevelés III.
Kötelező előtanulmányi rend:       -
                          EF15040    EF15041      EF15042

 Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?
 Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

 A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
 A táblázatban megjelölt félév szerint.

 Az oktatás nyelve:
 Magyar.

 A tantárgy órarendi beosztása:
 A Tanulmányi Osztály beosztása szerint.

 A tantárgy státusza:
 Kötelező.

 Oktató/-k/ névsora:
 Orendi Mihály, Orendi Mihályné, Tiba Judit

 A tantárgy általános és speciális céljai:
 A hallgatók különféle tulajdonságainak, képességeinek fejlesztése: fizikai képességek (erő,
 gyorsaság, állóképesség), koordinációs (ügyesség), pszichikai (akarat, kitartás), etikai,
 közösségfejlesztő, nevelési ismeretek (tudatosság, tervszerűség, rendszeresség).
 A rendszeres testedzés biztosításával egészséges életmód kialakítása. A szervezet ellenálló-
 képességének növelése (védekezés a különböző betegségekkel szemben). A szellemi
 igénybevétel kompenzációjaként a testedzés, mint felüdülő, kikapcsolódó, rekreációs
 tevékenység.
 A rendszeres mozgás, a rendszeres testedzés belső igényének a kialakítása.

 Oktatás típusa:
 Tervezett, a résztvevő hallgatók egyéni fizikai képességeit és érdeklődési körét maximálisan
 figyelembevevő és arra építő gyakorlati foglalkozás.

 A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:

 Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:

 Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:
 Sportfelszerelések, igény esetén videó anyagok és/vagy személyes bemutatások.

                        121
Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
Erre a tantárgy jelenlegi oktatási formájában, igazi lehetőség nem mutatkozik. Amennyiben a
Tanszék és/vagy a Kar vezetése ilyen konkrét igénnyel lép fel, úgy tudományos kutatásra a
testnevelés sajátos keretei között kerülhet sor.

A tantárgy részletes leírása (14 hetes tematika):
Az oktatás, a gyakorlati foglalkozások nem az elméleti tantárgyak egymásra épülő tematikai
módszere alapján történik.
A felsőfokú oktatási intézmények testnevelési foglalkozásainak egyszerűen más a célja.
A féléves tematika, a hallgatók igényei, érdeklődési körét és az előképzettségüket veszi
figyelembe.
Alapját az un. „heti étlap” biztosítja, amelyből a hallgatók kiválaszthatják az őket legjobban
érdeklő gyakorlati „edzés programokat”. Természetesen ezek a programok, mind a terjedelem,
mind az intenzitás vonatkozásában, azaz a terhelés egészében következetesen betartja:
    az aktuális fizikai állapot
    a fokozatosság
    az eltérő nemek érdeklődési körét
    végső soron még a hallgatók aktuális hangulatát
is figyelembe vevő, ahhoz tudatosan igazodó alapelveket.
Az alábbiakban egy tipikusnak mondható heti programtervet, vagy „heti étlapot” mutatok be,
amelyből a hallgatók választhatnak:

      Hétfő          Kedd          Szerda       Csütörtök
                                      Zenés
 Közös gimnasztikai     Zenés
                          Zenés gimnasztika    sportaerobic
 gyakorlatok        sportaerobic
                                      Mélyizom torna
 Fit-ball edzés       Általános erősítés  Fit-ball edzés
                          Sportjátékok:      Callanetics
 Sportjátékok:       Kondicionáló
                                      Általános
               gépek használata      Kosárlabda
    Kosárlabda                             erősítés
               Aerob futó és        Labdarúgás
    Labdarúgás                             Aerob futó és
               gyalogló          Asztalitenisz
    Asztalitenisz    programok
                                      gyalogló
                                      programok

Elsajátítandó alkalmazási /rész/készségek és /rész/kompetenciák leírása:


Kötelező irodalom:
A tantárgy abszolút gyakorlati jellege miatt kötelező irodalom, vagy annak elsajátítása
indokolatlan.

Évközi tanulmányi követelmények és értékelésük módszere:
Kizárólag az un. kötelező óraszám teljesítése a „mennyiségi követelmény” Természetesen élve a
személyes meggyőzés erejében a legfontosabb pedagógiai cél:
A rendszeres testmozgás belső igényességének a kialakítása!
„A legszebb szó a tett!” A mozgás, a sport, az egészség megőrzésének legolcsóbb és
leghatékonyabb prevenciós eszköze!
És kiknek, ha nem az egészségügy leendő munkatársainak kell személyesen is példát mutatni!
Az aláírás megszerzésének feltételei:
Egy félév alatt, legalább tíz alkalommal személyes részvétel a „hivatalos” órákon,
foglalkozásokon!

                       122
A rendszeresen sportolók, megfelelő igazolás bemutatása esetén mentesülnek a részvételi
kötelezettség alól.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:
A tárgyhoz gyakorlati jegy nem kapcsolódik.

A vizsgára bocsátás feltételei: -

Vizsgáztatási módszer: -

Ajánlott irodalom:
Örömmel mutatjuk be azokat a többségében elektronikus formátumú –videó- anyagokat, amely a
gyakorlati foglalkozások anyagaival foglalkoznak.
Módszertani „bibliánk”:
   Dr. Kenneth H. Cooper: A tökéletes közérzet programja (The aerobics program for total
    well-being)
                        123
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar                       Szociális Munka Alapszak
                 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
                       Kari Tanács
                     9/2003. (02. 18.) sz.
                       Határozata

              a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari Tanácsa 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett „A
szakdolgozat elkészítésének általános rendje a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán 2003.
szeptember 1-et követő témaválasztásnál” c. szabályzatot a következő módon elfogadta:

              A szakdolgozat elkészítésének általános rendje
               a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán
              2003. szeptember 1-et követő témaválasztásnál

Az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996 (III. 5.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklete az egészségügyi főiskolai képzésben a szakdolgozatot az alábbiak szerint
írja le.

5. 1. A szakdolgozat
A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó dolgozat, amely a
hallgató alapos tárgyi ismereteit bizonyítja, elkészítésével a hallgatónak tanúsítani kell, hogy tanulmányai
során elsajátította a könyvtárhasználat és az irodalomkutatás alapjait, valamint egy szakmai kérdés
feldolgozása kapcsán képes saját önálló véleményét szabatosan és tömören megfogalmazni, és azt
megfelelő írásos formában dokumentálni, továbbá bírálóbizottság előtt szóbeli vitában sikeresen
megvédeni.

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 25. §-a írja le a diplomamunkával
(szakdolgozat) kapcsolatos általános tudnivalókat utalva arra, hogy a részletes szabályokat a Kari
szakdolgozat szabályzatban kell meghatározni.
A Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Sz32-Sz37 pontokban foglalkozik a kari specialitásokkal.
A fenti dokumentumokban foglaltakra figyelemmel a DE Egészségügyi Karán a szakdolgozat készítés
általános rendje az alábbi:

I.   A szakdolgozat készítés célja

Az adott szak képesítési, vagy az adott szak szakirányának megfelelő képesítési követelmények általános
része tartalmazza a szakdolgozat készítés célját.
Fő cél: a könyvtárhasználat, a modern irodalmazás módszereinek elsajátítása, a megszerzett ismeretek
alapján szintetizálás az adott kérdéskörben önálló, konstruktív véleményalkotás, s ezek alapján
szakirodalmi szintű szakdolgozat készítése az adott témakörből.

II.   Követelmények

II.1.  A szakdolgozat témája valamely a szakon oktatott diszciplína aktuális problémakörét
    ölelje át.

II.2.  A szakdolgozati téma kimunkálása során fel kell használni a témával kapcsolatos
    legújabb hazai irodalmat és legalább egy összefoglaló külföldi közleményt, amennyiben a
    témának nemzetközi irodalma van.

II.3.  A szakdolgozat terjedelme 20-40 „normál” (A4) gépelt oldal.

    Margók: baloldali 4,5 cm, jobboldali 3 cm, felső 3 cm, alsó 3 cm.
    Betűtípus: szövegtörzs: Times New Roman, a többi: Times New Roman vagy Arial
    Betűméret: 13 pont.

                          124
     Sortávolság: 1,5.
     Bekezdés: sorkizárt, 1 cm behúzással, utána 6 pont térközzel.
     Oldalszámozás: Arab számokkal, alul, középen.
     Fejezet- és alfejezetcímek: Félkövér és dőlt 18, 16, 14 pontos betűvel, balra igazítva, numerikus
     alábontott számozással.
     Lábjegyzetek: 10 pontos dőlt betűvel, mindig az adott oldalon.

     A maximált terjedelembe beletartoznak a táblázatok és az irodalomjegyzék. Az ábrákat,
     amennyiben a terjedelem velük együtt meghaladná a 40 gépelt oldalt, a szakdolgozat
     mellékleteként kell feltüntetni megfelelő számozással és ábrafeliratokkal, így nem számítandók
     be a szakdolgozat terjedelmébe.


II.4.  A szakdolgozat általános formai követelményei:
        külső borítólap közepén:        Szakdolgozat
        külső borítólap alsó harmadában:    a hallgató neve, alatta
                            a beadás éve
        belső borítólap felső részén:      Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
        belső borítólap közepén:        a szakdolgozat címe,
        belső borítólap jobb alsó harmadában: a hallgató neve,
                        alatta:     a szak neve,
                        alatta:     a beadás éve.

         belső borítólap hátoldalának közepén: A szakdolgozat a Debreceni          Egyetem
             Egészségügyi Kar …………………….Tanszékén készült.

             (Tanszékvezető:……………………………)
             Konzulens: ………………………………… (és munkahelye, ha nem a
                           Kar oktatója)

         feliratok szerepelnek.

II.5.  A szakdolgozatot 2 példányban bekötve, és elektronikus adathordozón kell beadni.

II.6.  A hallgató a tanszékvezető külön engedélye alapján angol, vagy német nyelven is írhatja a
     szakdolgozatot.

II.7.  A szakdolgozat tartalmi, szerkezeti, bibliográfiai, empirikus módszertani követelményeit, az
     értékelés általános szempont rendszerét a témát meghirdető tanszékek határozzák meg és teszik
     közzé a témák meghirdetésével egy időben a tanszék hirdetőtábláján és a Kar (tanszék) honlapján.

III.   A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara által biztosított feltételek

III.1.  A választott téma kidolgozását a tanszékvezető, vagy a tárgy előadója által kijelölt
     konzulens segíti, aki egyben ellenőrzi is a II.7. pontban írt tanszéki követelmények teljesülését.

III.2.  A tanszékek a hallgató témaválasztásának megkönnyítésére szakdolgozati témajegyzéket
     készítenek a konzulens nevének feltüntetésével. A témajegyzéket kifüggesztik a tanszék
     hirdetőtábláján és közzéteszik a Kar (tanszék) honlapján.

III.3.  A témalista nyilvánosságra hozatalának végső határideje minden év november 30. a III. évfolyam
     számára.

III.4.  A szakdolgozatot készítő hallgató használhatja az Egyetem és a Kar könyvtárát és annak
     szolgáltatásait. A hallgató igénybe veheti külön beosztás alapján a Kar informatikai lehetőségeit.
III.5.  A szakdolgozat 2 példányban történő előállításához, az ábrák és táblázatok elkészítéséhez nem
     nyújt külön segítséget, ezek költsége a hallgatót terheli.

                           125
III.6.  Rendkívül méltányolandó esetben a szakfelelős a szak rendelkezésére álló osztott költségvetési
     keretből a szakdolgozat készítéshez külön kérelem és elszámolás alapján támogatást adhat.

IV.   A szakdolgozat elkészítésének rendje

IV.1.  A szakdolgozat témájaként választható bármely kiírt téma. A hallgató az V. félév
     vizsgaidőszakának végéig köteles a témaválasztást igazoló – a tanszékvezető és a konzulens
     aláírásával ellátott – szakdolgozati témalapot leadni a Tanulmányi Osztályra.
     A témaválasztásban a hallgató a konzulenssel egyetértésben tervet készít megfelelő ütemezéssel a
     téma kidolgozására. Ennek alapján fogadja el a tanszékvezető a témaválasztást.
IV.2.  A szakdolgozatot készítőkről a téma és a konzulens megnevezésével tanszéki nyilvántartást kell
     vezetni.

IV.3.  Szakdolgozati téma módosítására ill. megváltoztatására a VI. félév végéig van lehetőség.

IV.4.  A hallgató az illetékes tanszék vezetőjénél kezdeményezheti nem kiírt szakdolgozati téma
     választását. A tanszékvezető egyetértése esetén a IV. 1. pontban leírtak szerint kell eljárni. A
     konzulens kijelöléséről a tanszékvezető gondoskodik.

IV.5.  A hallgató a szakdolgozat készítés ideje alatt legalább három alkalommal köteles a konzulensnél
     jelentkezni.
     Első alkalommal a témaválasztást követő március 15-ig. Ekkor a konzulens ismerteti a
     szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos követelményrendszert és segítséget nyújt az
     irodalmazáshoz.
     Második alkalommal a témaválasztást követő 10 hónapon belül (november 30-ig) beszámol a
     hallgató az addig végzett munkájáról, s bemutatja az irodalmazás dokumentációját.
     Harmadik alkalommal a záróvizsga oktatási időszakában február 15-ig a hallgató bemutatja a
     szakdolgozat „nyers” változatát, ismerteti eredményeit és következtetéseit.
     A konzulens értékeli a hallgató munkáját és eligazítást ad a szakdolgozat végső formájának
     elkészítéséhez.

IV.6.  A szakdolgozat benyújtásának végső határideje a záróvizsga oktatási időszakában április 15. A
     szakdolgozatot 2 példányban átvételi elismervény ellenében az illetékes tanszéken kell leadni.

IV.7.  A IV.6.-ban írt határidő jogvesztő határidő. Különösen indokolt esetben külön eljárási díj fizetése
     mellett további 5 munkanap haladék adható. Elmulasztása esetén a hallgató záróvizsgára nem
     bocsátható.
     Amennyiben szeptember 1-ig a szakdolgozat beadásra kerül, akkor a hallgató az októberi pót-
     záróvizsga időszakban tehet záróvizsgát.

IV.8.  A tanszék a szakdolgozatot bírálatra kiadja. Bíráló az adott szakterületen jártas (lehetőleg
     egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező, kivételes esetben az adott szakterület elismert
     szaktekintélye) szakember. A bíráló 1 oldalas szöveges értékelést ad utalva az 1-5. fokozatú
     érdemjegyre. A konzulens és a bíráló nem lehet ugyanaz a személy.

IV.9.  Az értékelésben utalni kell:
     - a szakdolgozat tartalmi (elméleti ill. irodalmi megalapozottság, ismeretanyag,
       interdiszciplináris megközelítés, logikai elemek, önálló gondolkodás, hipotézisek helyessége,
       adatfeldolgozás korszerűsége, stb.) elemeire,
     - a szakdolgozat következtetéseinek és javaslatainak gyakorlati alkalmazhatóságára, ill.
       kutatási értékeire.
     - a szakdolgozat formai (szerkezet, arányok, kivitel, stílus, nomenklatúra, helyesírás,
       szemléletesség, stb.) elemeire,

IV.10. Az értékelést az erre a célra szolgáló „Szakdolgozat értékelő” lapon kell elvégezni, melyet a
    tanszékeknek a Tanulmányi Osztály juttat el. Az értékelő lapot 2 eredeti példányban kell kitölteni.


                          126
IV.11. A szakdolgozatok értékelését az illetékes tanszék szervezi.

IV.12. A szakdolgozatok megvédését – azokon a szakokon, ahol a szakdolgozat elkészítése és
    eredményes megvédése a záróvizsgára bocsátás feltétele – az illetékes tanszék szervezi.
    A szakdolgozat megvédése 2-3 tagú bizottság előtt történik. Ennek tagjai lehetnek: a
    tanszékvezető ill. helyettese, a tárgy előadói, a konzulens, a tanszék oktatói, az érintett szak
    felelőse, ill. helyettese, vagy a DE felkért oktatója, a DE címzetes és Emeritus professzora ill.
    docense.
    A szakdolgozat megvédése nyilvános, a tanszékvezetőnek a tanszék hirdetőtábláján
    nyilvánosságra kell hoznia a szakdolgozatok megvédésének időpontját. Erről tájékoztatni kell a
    tanszék, a szak oktatóit a konzulenseket, az adott hallgatókat.
    A szakdolgozat védést – figyelemmel az írásbeli értékelésben foglaltakra is – 1-5
    osztályozási rendszerben kell értékelni.
    A szakdolgozat védéséről rövid jegyzőkönyvet kell készíteni, s a bizottság tagjainak aláírásával
    kell ellátni.

IV.13. A szakdolgozat megvédése után a tanszék a szakdolgozat 2 példányát és az elektronikus
    adathordozót eljuttatja az illetékes szakra (az érékelő lappal, valamint a jegyzőkönyvvel).

IV.14. A záróvizsgákat szervező szak gondoskodik arról, hogy a záróvizsga bizottság tagjai a
    szakdolgozatot és a hozzá csatlakozó dokumentumokat a záróvizsgán kézhez kapják. A
    záróvizsga bizottság tagjai a záróvizsgán kérdéseket tehetnek fel a szakdolgozatával
    kapcsolatban, de ez nem változtathat a szakdolgozat értékelésén.

IV.15. Sikeres záróvizsga után a szakdolgozat egy példányát a hallgató visszakapja, a második példányt
    és az elektronikus adathordozót a szak eljuttatja a Kari Könyvtárba, a szakdolgozat értékelésére és
    megvédésére vonatkozó dokumentációt a záróvizsga jegyzőkönyvével együtt el kell juttatni a
    Tanulmányi Osztályra.
    A könyvtár tárgyév augusztus 31-ig köteles az elkészült és megvédett szakdolgozatokról a Kar
    honlapján hozzáférhető listát készíteni, amely tartalmazza a készítő nevét, a szakdolgozat címét, a
    tanszék nevét, ahol a szakdolgozat készült.
IV.16. Az általános szociális munkás szakos hallgatók szakdolgozatait és értékelő lapjait – mivel a
    szakdolgozat megvédése a záróvizsga részét képezi – a záróvizsga időszak első napját megelőző
    második munkanap 12 óráig meg kell küldeni az általános szociális munkás szak szakfelelősének.

IV.17. Az általános szociális munkás szak záróvizsgái után a IV.15.-ben leírtak értelemszerű
    alkalmazásával kell eljárni.

IV.18. A TDK munka keretében is készülhet szakdolgozat, vagy egyéni TDK pályamunka – a hallgató
    kérésére – szakdolgozatnak minősíthető.

IV.19. A TDK dolgozat diplomamunkaként történő elfogadásának folyamatát az EFK TDK szabályzata
    tartalmazza.

IV.20. A hallgató kérelmére az oktatási főigazgató-helyettes felmentést adhat a szakdolgozat
    megírásának kötelezettsége alól, amennyiben a hallgatónak valamely lektorált tudományos
    folyóiratban közleménye jelent meg, s annak fénymásolatát kérelméhez csatolja.
    A tudományos dolgozattal kapcsolatos eljárás megegyezik a IV.19-ben leírtakkal.
    A felmentés iránti kérelmet az adott évfolyam számára történő szakdolgozat témák kiírásának
    időpontjáig lehet beadni.

Nyíregyháza, 2003. február                                 Dr. Lukácskó Zsolt
                                a Kari Tanács elnöke

                          127
     Szakdolgozatok tartalmi-formai követelményei az Alkalmazott
            Társadalomtudományi Tanszéken
Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kar Kari Tanács 9/2003. (02. 18.) számú határozatához, összhangban a határozat II.7. pontjával.


Alapvető tartalmi követelmények

  1. A szakdolgozat célja, hogy a hallgató az adott témakörben bizonyítsa a hazai és külföldi
   szakirodalmi tájékozottságát, valamint elemző, értékelő készségét. További cél, hogy a
   hallgató bizonyítsa elméleti és módszertani felkészültségét az alapképzésben felvett
   tárgyakból.
  2. A szakdolgozatok témáit a Szociális Munka Alapszak képzésében résztvevő tanszékek
   hirdetik meg oly módon, hogy azok a képzési céllal összhangban legyenek és kielégítsék
   a gyakorlati igényeket. A meghirdetett témákon kívül, oktatói jóváhagyással, más témák
   is választhatók. Kívánatos, hogy a szakdolgozati témák a szociális munka elméletéhez és
   gyakorlatához kapcsolódjanak oly módon, hogy a választott témák a képzésben oktatott
   főbb tudományágak témaköreiből kerüljenek ki.

             A szakdolgozat ajánlott szerkezeti felépítése

  1. Cím (Legyen rövid, érthető és a tartalmat jól kifejező)
  2. Tartalomjegyzék (A fejezetek és alfejezetek felsorolása, oldalszámokkal)
  3. Bevezetés (A téma elméleti és gyakorlati jelentőségének bemutatása, a témaválasztás
    indoklása)
  4. Témafelvetés (A saját vizsgálatok és célkitűzések indoklása)
  5. Szakirodalmi áttekintés (A témával szorosan összefüggő irodalom feldolgozása,
    elemzése és értékelése)
  6. Kutatási módszerek (Amennyiben a szakdolgozat önálló, empirikus adatfelvételre,
    kutatásra épül, ebben a fejezetben kell bemutatni és indokolni a kiválasztott módszereket
    és a vizsgálat körülményeit. Amennyiben az önálló felmérés lebonyolításában problémák,
    nem várt akadályok merültek fel, ezeket is ebben a részben kell ismertetni)
  7. Eredmények és azok értékelése (A fejezet a vizsgálatok és az elemzések részletes
    eredményeit tartalmazza. Fontos, hogy a szakdolgozó a kapott eredményeket pontosan és
    áttekinthetően rögzítse, magyarázza és lehetőség szerint más vizsgálati eredményekkel is
    vesse össze. Az eredményeket célszerű táblázatokban összefoglalni, és ábrákkal
    szemléltetni.)
  8. Következtetések és javaslatok (Ebben a fejezetben kell ismertetni az eredményekből
    levont legfontosabb következtetéseket, és javaslatot tenni azok gyakorlati alkalmazására,
    továbbfejlesztésére)
  9. Összefoglalás (Itt kell röviden ismertetni, milyen körülmények között folytak a
    vizsgálatok, melyek a legfontosabb eredmények, megállapítások, következtetések)
  10. Irodalomjegyzék (A felhasznált szakirodalmak, jogszabályok, dokumentumok részletes
    bibliográfiai adatokkal történő felsorolása, a szerzők neve szerinti „abc” sorrendben)
  11. Mellékletek (Ide kerülnek azok a nagyobb méretű ábrák, táblázatok, fotók,
    dokumentumok, stb., amelyek szövegközi elhelyezése gondot okozott volna)
                         128
A fenti szerkezeti felépítéstől, a témától függően, a témavezető engedélyével a szakdolgozó
eltérhet. Fontos kiemelni, hogy a szerkezeti tagolásban megadott elnevezések nem kötelező
fejezetcímek egyben.
A „Bevezetés” és „Összefoglalás” fejezetek kivételével az egyes fejezeteket célszerű (de nem
kötelező) decimális rendszerű számozással ellátni:
      - a főfejezeteket egy számjeggyel (1., 2., 3., stb.), oly módon, hogy a szám után egy
        pont kerül.
      - Az alfejezeteket két-három számjeggyel (1.1., 1.2., vagy 1.1.1., 1.1.2., stb.), oly
        módon, hogy minden egyes szám után pont van.
A számok után kezdődő fejezetcímeket a magyar helyesírás szabályai szerint nagy kezdőbetűvel
kell elkezdeni, a cím, alcím végén azonban nincs pont.


               Az irodalmi hivatkozás módjai
  1. Tartalmi jellegű utalás, hivatkozás, idézet esetében a felhasznált gondolat végén a szerző
   vezetékneve szerepel nagy betűkkel, majd a közlemény megjelenésének évszáma, pl.:
   (FERGE, 2002). Két szerző esetében mindkettő vezetéknevét ki kell írni, pl.: (FERGE és
   GAZSÓ, 1998). Három vagy több szerző esetében az első szerző pontos neve, és
   munkatársai szerepel, pl.: (FERGE és munkatársai, 2002). Mindegyik esetben nem a
   hivatkozást tartalmazó mondat végén szerepel a pont, hanem a zárójelbe tett hivatkozás
   után.
  2. Szó szerinti idézet esetében az idézett szöveget idézőjelbe kell tenni és az oldalszámot is
   meg kell adni, az évszám után álló kettőspont után, pl.: (FERGE, 2002:25).
  3. Több azonos tényt megállapító közlemény esetében a zárójelben a szerzőket
   pontosvesszővel választjuk el, pl.: (FERGE, 2002; GAZSÓ, 2003).
  4. Egy szerzőnek ugyanazon évben megjelent több munkájára hivatkozás esetében: a szerző
   neve, az évszámok „a”, „b”, „c” stb. megjelöléssel.


                A táblázatok és ábrák kezelése

  1. Függetlenül attól, hogy a dolgozat mely részében szerepelnek, mind a táblázatokat, mind
   az ábrákat sorszámmal és címmel kell ellátni.
  2. A táblázatokat és az ábrákat külön kell sorszámozni.
  3. Más irodalomból, adatbázisból vett táblázatok, ábrák közlése esetében a táblázat alján
   zárójelben meg kell adni a pontos forrást, oldalszámmal együtt, pl.: (KSH, 2005:12)


                   Irodalomjegyzék
Az irodalomjegyzék összeállítása legyen pontos és gondos, feleljen meg a hazai és a
nemzetközileg elfogadott formáknak. Az irodalomjegyzékben az egyes szerzők nevének
megfelelően A-B-C sorrendet kell alkalmazni sorszámozás nélkül. Csak olyan irodalom vehető
fel a jegyzékbe, amelyet a szakdolgozó felhasznált, és amelyre a szövegben is hivatkozik. A
szerzők tudományos és egyéb címét (Dr. Prof. Habil., stb.) nem kell feltüntetni.
Amennyiben egy műnek, kiadványnak nincs pontosan megadott szerzője, csak intézménynév áll
rendelkezésre, az alapján kell besorolni az irodalmat, azaz pl.: a Központi Statisztikai Hivatal
kiadványai a K betűnél szerepelnek.
Jogszabályok esetében is hasonló módon járunk el, a hivatkozott jogszabály kezdőbetűje számít.
A felhasznált irodalom összeállításakor a címek leírásánál alapvető követelmény, hogy a
bibliográfiai tételek pontosan és ellenőrizhetően tartalmazzák az adatokat, amelyek alapján a
visszakereshetőség biztosítható, az alábbi módokon:

                       129
1. Könyvek esetében: a szerző/k neve csupa nagy betűvel, a keresztnév első betűje, pont,
zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a könyv címe, pont, a kiadó neve, vessző, a megjelenés
helye. Pl.:

ANDORKA R. (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.

2. Könyvfejezet esetében: a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont,
zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a fejezet címe, pont, In: felirat, a szerkesztő neve csupa
nagybetűvel, a szerk. szó zárójelben, kettőspont, a kötet címe, pont, kiadó, vessző, a megjelenés
helye, pont, oldalszámok, pont. Pl.:

SCHMERTZ I. (2001): Statisztikai eljárások alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban.
In: FÓNAI M.,KERÜLŐ J.,TAKÁCS P. (szerk.): Bevezetés az alkalmazott
kutatásmódszertanba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza. 151-187.

3. Folyóiratokban megjelent közlemény esetében a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a
keresztnév első betűje, pont, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a cikk címe, pont, folyóirat
neve, vessző, kötetszám vagy füzetszám, pont, oldalszám, pont. Pl.:

LAKI L. (2006): A generációs reprodukció néhány jellegzetessége a lemaradó térségekben.
Esély, 2. 4-29.

Ha egy szerzőnek, vagy szerzőknek azonos évben megjelent több cikkére hivatkozunk, a
megjelenés évszáma után a megfelelő abc betűket írjuk.
Amennyiben külföldi szerzőről van szó, a fenti eljárásmódot kell alkalmazni, azaz elsőként a
családi név következik, azaz nem DAVID R(iesmand)., hanem RIESMAN D.

Egyéb időszaki kiadványban megjelent közlemény esetében is a fenti eljárást kell követni, azaz a
folyóiratokban, illetve könyvfejezetként megjelent írásművek esetében megadott formát kell
követni.

Internetes forrás esetében is a fentiekhez hasonló módon kell eljárni, azzal a különbséggel, hogy
esetükben a www-vel kezdődő, pontos címet is meg kell adni.

Amennyiben a szakdolgozat nem felel meg a tanszék által kiadott fenti követelményeknek, pl.: a
szakdolgozó nem alkalmaz hivatkozásokat a szövegben, olyan részek is találhatók a dolgozatban,
melyeket idéz a szakdolgozó, de nem hivatkozik azokra, hiányos az irodalomjegyzéke, stb., a
dolgozat nem kerül elbírálásra az adott záróvizsga időszakban. Ebben az esetben a tanszék
visszajuttatja a dolgozatot a szakdolgozónak, akinek javított példányt kell benyújtania a soron
következő záróvizsga időszakig.
                        130
                       MINTA

                                  Ikt.sz.: OEKSZM/_____-____/2011/OEKSZA


Szociális Munka Alapszak


                  SZAKDOLGOZATI TÉMALAP (BA)


A tanulmányi és Vizsgaszabályzat szakdolgozattal kapcsolatos pontjait megértettem, az előírásokat betartom. A
szakdolgozat témáját
a) A szak témajavaslata alapján        b) Egyéni megbeszélés alapján választottam.
(A megfelelőt kérjük bekarikázni.)

Név: ____________________________________ _____ évf.     nappali / levelező  Tagozat
                                         (A megfelelőt kérjük aláhúzni.)
A szakdolgozatom témája:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Nyíregyháza, 20___ év ___________________ hó _____ nap.

 ___________________________    _____________________________      ____________________________
 témafelelős oktató neve       főiskolai hallgató neve         tanszékvezető neve

 ___________________________    _____________________________      ____________________________
     aláírás               aláírás                 aláírás


A témalap beadási határideje: 2011. május 15.
A szakdolgozat beadási határideje: 2012. november 15.

Az V. félévben a leckekönyvben szerepel a „Szakdolgozat” tantárgy, a számonkérés módja: gyakorlati jegy.
Követelmény:   konkretizált téma, problémafelvetés
         kutatási és/vagy munkaterv
         vonatkozott szakirodalom
         kész szakirodalmi összefoglalás
         befejezett és kiértékelt elővizsgálat
         befejezett fővizsgálat
         egyéb: _______________________
A VI. félévben a számonkérés módja: gyakorlati jegy.
Követelmény:   befejezett és kiértékelt fővizsgálat
         prezentált eredmények, megfogalmazott következtetések
         összeállított tartalomjegyzék
         egyéb: _______________________


A szakdolgozat leadásához hozzájárulok:


20___ év ____________________ hó ____ nap.         _____________________________
                                   témafelelős oktató aláírása
                           131

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:384
posted:12/5/2011
language:Hungarian
pages:131