Z�pis ze zased�n� Zastupitelstva SK konan�ho dne 11.3.2011

Document Sample
Z�pis ze zased�n� Zastupitelstva SK konan�ho dne 11.3.2011 Powered By Docstoc
					     Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje
              konaného dne 11. 3. 2011
          v zasedacím sále KÚ, Zborovská 11, PrahaZasedání Zastupitelstva zahájeno v 9:07
Zasedání Zastupitelstva ukončeno v 18:50
Přítomno: 56 zastupitelů
Nepřítomni: Miroslav Cvanciger, Mgr. Martin Engel, Ing. Tomáš Havel, Dr. Miroslav Lid,
Zuzana Nekovářová, Robin Povšík, RNDr. Ivo Rubík, Mgr. Daniel Štěpánek, RNDr. Tomáš
Vaněk, CSc.
Předsedající: MUDr. David Rath - hejtman
Ověřovateli zápisu zvoleni: Mgr. Luděk Jeništa, Ing. Josef Kantůrek, MVDr. Luboš Kudrna,
JUDr. Karel Molnár
Mandátová a volební komise zvolena ve sloţení: Libor Lesák, Ing. Dagmar Mocová,
Ing. Josef Vondrášek
Návrhová komise zvolena ve sloţení: Bc. Luboš Doleček, Jiřina Fialová, Ing. Tomáš
Havlíček, Ing. Věra Kovářová
Zapisovatelé: Ing. Dana Pospíšilová               Schválený program jednání

   1.     Úvod
   2.     Volba ověřovatelů
   3.     Schválení programu
   4.     Volba mandátové a volební komise; návrhové komise
   5.     Schválení zapisovatelů
   6.     ZDRAVOTNICTVÍ
      b)  Změna financování akce „Generel ON Mladá Boleslav, a. s., nemocnice
        Středočeského kraje - pavilon 7 (interny), pavilon 37 (parkoviště)“
      c)  Rozpočtové opatření č. 004/07/2011 – poskytnutí účelově určené dotace
        na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění v roce 2011
      d)  Rozpočtové opatření č. 001/07 – přidělení dotace na zajištění poskytování
        LSPP v nemocnicích zaloţených Středočeským krajem v roce 2011
      e)  Rozpočtové opatření č. 33/07/2011 - navýšení rozpočtu kapitoly 07 -
        zdravotnictví pro rok 2011 o nedočerpanou finanční částku z poskytnuté
        neinvestiční dotace
      f)  Rozpočtové opatření č. 036/07/2011 - navýšení rozpočtu kapitoly 07 -
        zdravotnictví pro rok 2011 o příjmy z pronájmu nemovitostí Oblastní
        nemocnice Příbram, a. s.
      g)  Rozpočtové opatření č. 013/07/2011 - dotace na ztrátové činnosti zaloţeným
        nemocnicím Středočeského kraje v roce 2011
      h)  Schválení financování kompletní projektové dokumentace na akci
        „Vyhlídková věţ s parkovacím domem“
   7.     MAJETEK


                       1
      Vzájemná darování a směny nemovitostí
    a)  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Divišov u Benešova
    b)  Vzájemné darování nemovitého majetku v katastrálním území Hostivice
    f)  Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bystřice u Benešova a k.ú. Líšno a
      bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Drachkov a k.ú. Tvoršovice
    h)  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Vrátno
      Bezúplatná nabytí nemovitostí
    i)  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Skřipel
    j)  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Brodce nad Jizerou
   k)  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mcely a k.ú. Sovenice
    l)  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Čelákovice
   m)  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Benátecká Vrutice
   n)  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vlkonice u Neveklova
   o)  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Chýnice
   p)  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Všesulov
   q)  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Milčice u Peček
   s)  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dolany u Kladna
    t)  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Poděbrady a Velké Zboţí
   u)  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sovínky
   v)  Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kostomlátky
   w)  Bezúplatné nabytí pozemků v okrese Beroun a Praha – západ
   x)  Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Benešov u Prahy
      Bezúplatné převody nemovitostí
    y)  Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dobříš
   Aa)  Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sobín
   Ae)  Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Velvary
   Af)  Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zdislavice u Vlašimi
   Ag)  Budoucí bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Senec u Rakovníka
   Ah)  Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pyšely
   Ai)  Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Babice
   Am)  Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Minice u Kralup nad
      Vltavou
   Ar)  Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Neratovice
      Úplatná nabytí nemovitostí
   Aw)  Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Dobrovice a k.ú. Malobratřice
      Úplatné převody nemovitostí
   Az)  Prodej nemovitosti v k.ú. Rakovník formou výběrového řízení
   Bc)  Prodej pozemků v k.ú. Březnice
   Bd)  Prodej pozemku v k.ú. Poděbrady
   Bf)  Prodej pozemku v k.ú. Orlov
   Bg)  Prodej pozemku v k.ú. Vyţlovka
      Různé
   Bj)  III/10119 Kosoř, rekonstrukce silnice – majetkoprávní vypořádání pozemků
      po dokončení stavby
8.     ŠKOLSTVÍ
    a)  Rozpis rozpočtu přímých NIV hrazených ze státního rozpočtu školám a
      školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi


                     2
      Středočeského kraje na rok 2011
   b)  Úprava příjmů v kapitole 05 – poskytnutí finančních prostředků na základě
      smlouvy mezi Středočeským krajem a AERO Vodochody a.s..
   c)  Dotace NIV pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a
      obcemi Středočeského kraje za rok 2010
   d)  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji
      za školní rok 2009/2010
   e)  Předfinancování projektů příspěvkových organizací Středočeského kraje
   f)  Plynová přípojka - Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad
      Labem, Strţiště 475
9.     FINANČNÍ ZÁLEŢITOSTI
   a)  Doplnění plánu investic
   b)  Příspěvky obcím - Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků ţivelních
      katastrof
   c)  Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva SK
10.    SOCIÁLNÍ VĚCI
   a)  Krajský program prevence kriminality v r. 2011 – schválení neinvestičních
      dotací
   b)  Zřizovací listina Domova seniorů Beroun
   c)  Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SK Domov Na Zátiší
      Rakovník, poskytovatel sociálních sluţeb
11.    REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÁ INTEGRACE
   a)  Aktualizace Zásobníku projektů
   b)  Fond rozvoje obcí a měst pro rok 2009 (FROM) – návrh na prodlouţení
      termínů realizovaných projektů – 3. část
   d)  Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2010 – návrh na prodlouţení termínů
      realizovaných projektů
   e)  Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – prodlouţení
      termínu splatnosti půjčky – 2. část
   f)  Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – prominutí
      úroků
   g)  Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2010 – návrh na prodlouţení termínů
      pro dodání dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování
      realizovaných akcí
   h)  Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – návrh
      splátkového kalendáře pro Obec Ţdánice
12.    ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
   a)  Poskytnutí finančních prostředků Městu Příbram z havarijního fondu na
      kofinancování zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěţe na lokalitě
      průmyslová zόna Příbram – sever, okolí Příbramského potoka v rámci
      Operačního programu Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování
      starých ekologických zátěţí
   b)  Poskytnutí finančních prostředků Obci Vranov z havarijního fondu ke krytí
      finanční spoluúčasti při realizaci nápravných opatření k odstranění staré
      ekologické zátěţe v areálu bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú.
      Vranovská Lhota v rámci Operačního programu Ţivotního prostředí, oblast
      podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí
   c)  Poskytnutí finančních prostředků Městu Kouřim z havarijního fondu ke krytí


                     3
      finanční spoluúčasti při realizaci nápravných opatření k odstranění staré
      ekologické zátěţe v areálu bývalého podniku Strojobal v městské části
      Molitorov v rámci Operačního programu Ţivotního prostředí, oblast
      podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí
   d)  Poskytnutí finančních prostředků Městu Sedlčany z havarijního fondu na
      kofinancování zpracování aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěţe
      v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka v k.ú. Sedlčany v rámci
      Operačního programu Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování
      starých ekologických zátěţí
   e)  Poskytnutí finančních prostředků Obci Zálezlice z havarijního fondu na
      kofinancování zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěţe v bývalém
      zemědělském areálu na jiţním okraji obce Zálezlice v rámci Operačního
      programu Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých
      ekologických zátěţí
   f)  Poskytnutí dotace na akci „ČOV Nymburk likvidace čistírenských kalů
      nízkoteplotní konvertací“
   g)  Ţádost o finanční podporu na zpracování projektové a zadávací dokumentace
      pro projekt výstavby jednotky mechanicko - biologické úpravy odpadů v
      areálu společnosti Ekologie, s.r.o. se sídlem v Lánech
13.    DOPRAVA
   a)  Rozsah dopravní obsluţnosti v roce 2011 a informace o změnách ve veřejné
      dopravě
14.    KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE
   a)  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
   c)  Římskokatolická farnost - děkanství Čáslav - ţádost o rozšíření projektu ze
      Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v roce 2010
   d)  Dotace knihovnám pověřeným v souladu s Koncepcí podpory knihoven
      z rozpočtu Středočeského kraje výkonem regionálních funkcí knihoven
15.    RŮZNÉ
   a)  Přísedící Krajského soudu v Praze – volba
   b)  Plán práce Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje
      na rok 2011
   c)  Plán práce Výboru pro sociální věci na rok 2011
   d)  Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 9. 11. 2010 do 21. 2. 2011
   e)  Volba předsedkyně Výboru pro dopravu Zastupitelstva SK
16.    DISKUZE, VYSTOUPENÍ OBČANŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
17.    ZÁVĚR
             Průběh a výsledky hlasování

1.  Volba ověřovatelů
   HLASOVÁNÍ:    PRO:52      PROTI:0    ZDRŢELI SE:1
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
2.  ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ


                     4
3.  Návrh L. Kutíka (ODS) na zařazení bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 15b,
   15c, 15d, 16, 17 do programu a projednání ostatních bodů na příštím jednání
   Zastupitelstva SK
   HLASOVÁNÍ:      PRO:23    PROTI:22    ZDRŢELI SE:8
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
4.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na zařazení bodu 8e do programu
   HLASOVÁNÍ:      PRO:31    PROTI:3    ZDRŢELI SE:17
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
5.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na zařazení bodu 8f do programu
   HLASOVÁNÍ:      PRO:35    PROTI:0    ZDRŢELI SE:18
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
6.  Návrh Ing. M. Hraběte (ČSSD) na revokaci hlasování o zařazení bodu 8e do
   programu
   HLASOVÁNÍ:      PRO:34    PROTI:7    ZDRŢELI SE:9
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
7.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na opětovné zařazení bodu 8e do programu
   HLASOVÁNÍ:      PRO:33    PROTI:0    ZDRŢELI SE:18
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
8.  ZKUŠEBNÍ HLASOVÁNÍ
9.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na zařazení bodu11h do programu
   HLASOVÁNÍ:      PRO:36    PROTI:0    ZDRŢELI SE:15
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
10.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na vyřazení bodů 6a, 7c, 7d, 7e, 7g, 7r, 7z,
   7Ab, 7Ac, 7Ad, 7Aj, 7Ak, 7Al, 7An, 7Ao, 7Ap, 7Aq, 7As, 7At, 7Au, 7Av, 7Ax,
   7Ay, 7Ba, 7Bb, 7Be, 7Bh, 7Bi, 7Bk, 7Bl, 10d, 11c, 14b z programu
   HLASOVÁNÍ:      PRO:38    PROTI:0    ZDRŢELI SE:14
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
11.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na změnu názvu bodu 7b
   HLASOVÁNÍ:      PRO:33    PROTI:0    ZDRŢELI SE:17
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
12.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na zařazení bodu 15e do programu
   HLASOVÁNÍ:      PRO:36    PROTI:0    ZDRŢELI SE:17
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
13.  Schválení programu jako celku
   HLASOVÁNÍ:      PRO:34    PROTI:1    ZDRŢELI SE:20
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
14.  Volba mandátové a volební komise
   HLASOVÁNÍ:      PRO:50    PROTI:0    ZDRŢELI SE:2
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
15.  Volba návrhové komise
   HLASOVÁNÍ:      PRO:51    PROTI:0    ZDRŢELI SE:2
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
16.  Schválení zapisovatelů
   HLASOVÁNÍ:      PRO:54    PROTI:0    ZDRŢELI SE:1
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
17.  Schválení skrutátorek
   HLASOVÁNÍ:      PRO:53    PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
18.  Návrh Mgr. M. Semeráda (ČSSD) na ukončení diskuse k bodu 6b
   HLASOVÁNÍ:      PRO:33    PROTI:14    ZDRŢELI SE:7


                     5
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
19.  ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ
20.  Protinávrh L. Kutíka (ODS) k bodu 6b
   HLASOVÁNÍ:      PRO:19     PROTI:28    ZDRŢELI SE:6
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
21.  6b - Změna financování akce „Generel ON Mladá Boleslav, a. s., nemocnice
   Středočeského kraje - pavilon 7 (interny), pavilon 37 (parkoviště)“
   HLASOVÁNÍ:      PRO:35     PROTI:15    ZDRŢELI SE:3
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
22.  6c - Rozpočtové opatření č. 004/07/2011 – poskytnutí účelově určené dotace
   na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění v roce 2011
   HLASOVÁNÍ:      PRO:43     PROTI:0    ZDRŢELI SE:8
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
23.  6d - Rozpočtové opatření č. 001/07 – přidělení dotace na zajištění poskytování
   LSPP v nemocnicích zaloţených Středočeským krajem v roce 2011
   HLASOVÁNÍ:      PRO:44     PROTI:0    ZDRŢELI SE:9
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
24.  6e - Rozpočtové opatření č. 33/07/2011 - navýšení rozpočtu kapitoly 07 -
   zdravotnictví pro rok 2011 o nedočerpanou finanční částku z poskytnuté
   neinvestiční dotace
   HLASOVÁNÍ:      PRO:44     PROTI:0    ZDRŢELI SE:6
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
25.  6f - Rozpočtové opatření č. 036/07/2011 - navýšení rozpočtu kapitoly 07 -
   zdravotnictví pro rok 2011 o příjmy z pronájmu nemovitostí Oblastní nemocnice
   Příbram, a. s.
   HLASOVÁNÍ:      PRO:44     PROTI:0    ZDRŢELI SE:7
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
26.  6g - Rozpočtové opatření č. 013/07/2011 - dotace na ztrátové činnosti zaloţeným
   nemocnicím Středočeského kraje v roce 2011
   HLASOVÁNÍ:      PRO:40     PROTI:0    ZDRŢELI SE:14
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
27.  ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ
28.  Protinávrh L. Kutíka (ODS) k bodu 6h
   HLASOVÁNÍ:      PRO:21     PROTI:26    ZDRŢELI SE:7
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
29.  6h - Schválení financování kompletní projektové dokumentace na akci
   „Vyhlídková věţ s parkovacím domem“
   HLASOVÁNÍ:      PRO:32     PROTI:12    ZDRŢELI SE:11
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
30.  7a - Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Divišov u Benešova
   HLASOVÁNÍ:      PRO:49     PROTI:0    ZDRŢELI SE:5
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
31.  7b - Vzájemné darování nemovitého majetku v katastrálním území Hostivice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:33     PROTI:10    ZDRŢELI SE:11
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
32.  7f - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bystřice u Benešova a k.ú. Líšno a
   bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Drachkov a k.ú. Tvoršovice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:47     PROTI:0    ZDRŢELI SE:7
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
33.  7h - Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Vrátno


                    6
   HLASOVÁNÍ:      PRO:45     PROTI:0   ZDRŢELI SE:7
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
34.  7i - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Skřipel
   HLASOVÁNÍ:      PRO:47     PROTI:0   ZDRŢELI SE:5
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
35.  7j - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Brodce nad Jizerou
   HLASOVÁNÍ:      PRO:51     PROTI:0   ZDRŢELI SE:4
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
36.  7k - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mcely a k.ú. Sovenice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:47     PROTI:0   ZDRŢELI SE:4
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
37.  7l - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Čelákovice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:55     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
38.  7m - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Benátecká Vrutice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:52     PROTI:0   ZDRŢELI SE:4
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
39.  7n - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vlkonice u Neveklova
   HLASOVÁNÍ:      PRO:53     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
40.  7o - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Chýnice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:56     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
41.  7p - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Všesulov
   HLASOVÁNÍ:      PRO:56     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
42.  7q - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Milčice u Peček
   HLASOVÁNÍ:      PRO:56     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
43.  7s - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dolany u Kladna
   HLASOVÁNÍ:      PRO:55     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
44.  7t - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Poděbrady a Velké Zboţí
   HLASOVÁNÍ:      PRO:55     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
45.  7u - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sovínky
   HLASOVÁNÍ:      PRO:53     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
46.  7v - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kostomlátky
   HLASOVÁNÍ:      PRO:56     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
47.  7w - Bezúplatné nabytí pozemků v okrese Beroun a Praha – západ
   HLASOVÁNÍ:      PRO:55     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
48.  7x - Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Benešov u Prahy
   HLASOVÁNÍ:      PRO:55     PROTI:0   ZDRŢELI SE:1
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
49.  7y - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dobříš
   HLASOVÁNÍ:      PRO:56     PROTI:0   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.


                    7
50.  7Aa - Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sobín
   HLASOVÁNÍ:      PRO:55     PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
51.  7Ae - Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Velvary
   HLASOVÁNÍ:      PRO:52     PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
52.  7Af - Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zdislavice u Vlašimi
   HLASOVÁNÍ:      PRO:53     PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
53.  7Ag - Budoucí bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Senec u Rakovníka
   HLASOVÁNÍ:      PRO:53     PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
54.  7Ah - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pyšely
   HLASOVÁNÍ:      PRO:53     PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
55.  7Ai - Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Babice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:54     PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
56.  7Am - Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Minice u Kralup nad
   Vltavou
   HLASOVÁNÍ:      PRO:51     PROTI:0    ZDRŢELI SE:2
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
57.  7Ar - Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Neratovice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:54     PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
58.  7Aw - Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Dobrovice a k.ú.
   Malobratřice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:53     PROTI:0    ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
59.  7Az - Prodej nemovitosti v k.ú. Rakovník formou výběrového řízení
   HLASOVÁNÍ:      PRO:48     PROTI:0    ZDRŢELI SE:6
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
60.  7Bc - Prodej pozemků v k.ú. Březnice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:50     PROTI:0    ZDRŢELI SE:4
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
61.  Protinávrh Mgr. Z. Milaty (KSČM) k bodu 7Bd
   HLASOVÁNÍ:      PRO:16     PROTI:7    ZDRŢELI SE:30
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
62.  7Bd - Prodej pozemku v k.ú. Poděbrady
   HLASOVÁNÍ:      PRO:35     PROTI:0    ZDRŢELI SE:18
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
63.  7Bf - Prodej pozemku v k.ú. Orlov
   HLASOVÁNÍ:      PRO:48     PROTI:0    ZDRŢELI SE:7
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
64.  7Bg - Prodej pozemku v k.ú. Vyţlovka
   HLASOVÁNÍ:      PRO:49     PROTI:1    ZDRŢELI SE:5
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
65.  7Bj - III/10119 Kosoř, rekonstrukce silnice – majetkoprávní vypořádání pozemků
   po dokončení stavby
   HLASOVÁNÍ:      PRO:52     PROTI:0    ZDRŢELI SE:3


                    8
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
66.  8a - Rozpis rozpočtu přímých NIV hrazených ze státního rozpočtu školám a
   školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi Středočeského
   kraje na rok 2011
   HLASOVÁNÍ:       PRO:43    PROTI:0    ZDRŢELI SE:9
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
67.  8b - Úprava příjmů v kapitole 05 – poskytnutí finančních prostředků na základě
   smlouvy mezi Středočeským krajem a AERO Vodochody a.s..
    HLASOVÁNÍ:      PRO:37    PROTI:0    ZDRŢELI SE:16
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
68.  8c - Dotace NIV pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a
   obcemi Středočeského kraje za rok 2010
   HLASOVÁNÍ:       PRO:42    PROTI:0    ZDRŢELI SE:11
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
69.  8d - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji
   za školní rok 2009/2010
   HLASOVÁNÍ:       PRO:43    PROTI:0    ZDRŢELI SE:10
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
70.  8e - Předfinancování projektů příspěvkových organizací Středočeského kraje
   HLASOVÁNÍ:       PRO:43    PROTI:0    ZDRŢELI SE:10
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
71.  Návrh D. Nohýnkové (ODS) na zařazení projednávání bodu 8f před bod 15a
   HLASOVÁNÍ:       PRO:51    PROTI:0    ZDRŢELI SE:1
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
72.  Návrh Ing. J. Strnada (ČSSD) na ukončení diskuse k bodu 9a
   HLASOVÁNÍ:       PRO:30    PROTI:11   ZDRŢELI SE:8
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
73.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na ukončení diskuse k bodu 9a
   HLASOVÁNÍ:       PRO:33    PROTI:12   ZDRŢELI SE:9
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
74.  9a - Doplnění plánu investic
   HLASOVÁNÍ:       PRO:33    PROTI:4    ZDRŢELI SE:16
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
75.  9b - Příspěvky obcím - Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků ţivelních
   katastrof
   HLASOVÁNÍ:       PRO:33    PROTI:1    ZDRŢELI SE:18
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
76.  9c - Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva SK
   HLASOVÁNÍ:       PRO:42    PROTI:0    ZDRŢELI SE:10
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
77.  Návrh Mgr. Z. Jentschke Stöcklové (ČSSD) na odloţení hlasování k bodu 10a
   HLASOVÁNÍ:       PRO:49    PROTI:0    ZDRŢELI SE:2
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
78.  10b - Zřizovací listina Domova seniorů Beroun
   HLASOVÁNÍ:       PRO:40    PROTI:1    ZDRŢELI SE:11
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
79.  10c - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SK Domov Na Zátiší
   Rakovník, poskytovatel sociálních sluţeb
   HLASOVÁNÍ:       PRO:36    PROTI:5    ZDRŢELI SE:11
   NÁVRH BYL PŘIJAT.


                    9
80.  10a - Krajský program prevence kriminality v r. 2011 – schválení neinvestičních
   dotací
   HLASOVÁNÍ:      PRO:41    PROTI:0    ZDRŢELI SE:13
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
81.  Hlasování o neudělení přestávky poţadované klubem ODS
   HLASOVÁNÍ:      PRO:30    PROTI:12   ZDRŢELI SE:3
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
82.  Revokace hlasování o neudělení přestávky poţadované klubem ODS
   HLASOVÁNÍ:      PRO:32    PROTI:14   ZDRŢELI SE:0
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
83.  Návrh HT MUDr. D. Ratha (ČSSD) na ukončení diskuse k bodu 11a
   HLASOVÁNÍ:      PRO:33    PROTI:11   ZDRŢELI SE:6
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
84.  Protinávrh L. Kutíka (ODS) k bodu 11a
   HLASOVÁNÍ:      PRO:20    PROTI:26   ZDRŢELI SE:5
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
85.  ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ
86.  Návrh Ing. J. Vondráška (KSČM) na doplnění usnesení k bodu 11a
   HLASOVÁNÍ:      PRO:33    PROTI:7    ZDRŢELI SE:12
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
87.  11a - Aktualizace Zásobníku projektů
   HLASOVÁNÍ:      PRO:33    PROTI:6    ZDRŢELI SE:14
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
88.  11b - Fond rozvoje obcí a měst pro rok 2009 (FROM) – návrh na prodlouţení
   termínů realizovaných projektů – 3. část
   HLASOVÁNÍ:      PRO:35    PROTI:0    ZDRŢELI SE:10
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
89.  11d - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2010 – návrh na prodlouţení termínů
   realizovaných projektů
   HLASOVÁNÍ:      PRO:42    PROTI:0    ZDRŢELI SE:10
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
90.  11e - Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí –
   prodlouţení termínu splatnosti půjčky – 2. část
   HLASOVÁNÍ:      PRO:48    PROTI:0    ZDRŢELI SE:4
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
91.  11f - Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – prominutí
   úroků
   HLASOVÁNÍ:      PRO:42    PROTI:0    ZDRŢELI SE:9
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
92.  11g - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2010 – návrh na prodlouţení termínů
   pro dodání dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování realizovaných
   akcí
   HLASOVÁNÍ:      PRO:41    PROTI:0    ZDRŢELI SE:8
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
93.  11h - Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – návrh
   splátkového kalendáře pro Obec Ţdánice
   HLASOVÁNÍ:      PRO:41    PROTI:0    ZDRŢELI SE:12
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
94.  12a - Poskytnutí finančních prostředků Městu Příbram z havarijního fondu na
   kofinancování zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěţe na lokalitě


                    10
    průmyslová zόna Příbram – sever, okolí Příbramského potoka v rámci
    Operačního programu Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých
    ekologických zátěţí
    HLASOVÁNÍ:      PRO:49    PROTI:1     ZDRŢELI SE:3
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
95.  12b - Poskytnutí finančních prostředků Obci Vranov z havarijního fondu ke krytí
    finanční spoluúčasti při realizaci nápravných opatření k odstranění staré
    ekologické zátěţe v areálu bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú.
    Vranovská Lhota v rámci Operačního programu Ţivotního prostředí, oblast
    podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí
    HLASOVÁNÍ:      PRO:52    PROTI:0     ZDRŢELI SE:1
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
96.  12c - Poskytnutí finančních prostředků Městu Kouřim z havarijního fondu ke
    krytí finanční spoluúčasti při realizaci nápravných opatření k odstranění staré
    ekologické zátěţe v areálu bývalého podniku Strojobal v městské části Molitorov
    v rámci Operačního programu Ţivotního prostředí, oblast podpory 4.2
    Odstraňování starých ekologických zátěţí
    HLASOVÁNÍ:      PRO:52    PROTI:0     ZDRŢELI SE:1
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
97.  12d - Poskytnutí finančních prostředků Městu Sedlčany z havarijního fondu na
    kofinancování zpracování aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěţe
    v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka v k.ú. Sedlčany v rámci
    Operačního programu Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých
    ekologických zátěţí
    HLASOVÁNÍ:      PRO:53    PROTI:0     ZDRŢELI SE:0
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
98.  12e - Poskytnutí finančních prostředků Obci Zálezlice z havarijního fondu na
    kofinancování zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěţe v bývalém
    zemědělském areálu na jiţním okraji obce Zálezlice v rámci Operačního
    programu Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých
    ekologických zátěţí
    HLASOVÁNÍ:      PRO:52    PROTI:0     ZDRŢELI SE:0
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
99.  Návrh Ing. V. Ţáka (ODS) na změnu usnesení k bodu 12f
    HLASOVÁNÍ:      PRO:17    PROTI:26     ZDRŢELI SE:6
    NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
100.  12f - Poskytnutí dotace na akci „ČOV Nymburk likvidace čistírenských kalů
    nízkoteplotní konvertací“
    HLASOVÁNÍ:      PRO:31    PROTI:3     ZDRŢELI SE:14
    NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
101.  Návrh Ing. V. Ţáka (ODS) na změnu usnesení k bodu 12g
    HLASOVÁNÍ:      PRO:20    PROTI:25     ZDRŢELI SE:6
    NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
102.  12g - Ţádost o finanční podporu na zpracování projektové a zadávací
    dokumentace pro projekt výstavby jednotky mechanicko - biologické úpravy
    odpadů v areálu společnosti Ekologie, s.r.o. se sídlem v Lánech
    HLASOVÁNÍ:      PRO:33    PROTI:5     ZDRŢELI SE:14
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
103.  Návrh Ing. J. Strnada (ČSSD) na ukončení diskuse k bodu 13a
    HLASOVÁNÍ:      PRO:31    PROTI:14     ZDRŢELI SE:4


                     11
    NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
104.  Návrh Ing. M. Hraběte (ČSSD) na ukončení diskuse k bodu 13a
    HLASOVÁNÍ:      PRO:32     PROTI:13   ZDRŢELI SE:3
    NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
105.  Návrh Ing. M. Hraběte (ČSSD) na ukončení diskuse k bodu 13a
    HLASOVÁNÍ:      PRO:33     PROTI:12   ZDRŢELI SE:4
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
106.  Protinávrh L. Kutíka (ODS) k bodu 13a
    HLASOVÁNÍ:      PRO:21     PROTI:32   ZDRŢELI SE:1
    NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
107.  ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ
108.  ZMATEČNÉ HLASOVÁNÍ
109.  13a - Rozsah dopravní obsluţnosti v roce 2011 a informace o změnách ve veřejné
    dopravě
    HLASOVÁNÍ:      PRO:33     PROTI:19   ZDRŢELI SE:2
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
110.  Návrh Mgr. L. Jeništy (STAN) na změnu usnesení k bodu 13a
    HLASOVÁNÍ:      PRO:21     PROTI:14   ZDRŢELI SE:15
    NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
111.  14a - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
    HLASOVÁNÍ:      PRO:39     PROTI:0    ZDRŢELI SE:10
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
112.  14c - Římskokatolická farnost - děkanství Čáslav - ţádost o rozšíření projektu ze
    Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v roce 2010
    HLASOVÁNÍ:      PRO:45     PROTI:0    ZDRŢELI SE:5
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
113.  14d - Dotace knihovnám pověřeným v souladu s Koncepcí podpory knihoven
    z rozpočtu Středočeského kraje výkonem regionálních funkcí knihoven
    HLASOVÁNÍ:      PRO:48     PROTI:0    ZDRŢELI SE:3
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
114.  8f - Plynová přípojka - Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad
    Labem, Strţiště 475
    HLASOVÁNÍ:      PRO:43     PROTI:0    ZDRŢELI SE:7
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
115.  Návrh MUDr. R. Nwelatiho (ODS) na předřazení bodu 15e před bod 15a
    HLASOVÁNÍ:      PRO:39     PROTI:0    ZDRŢELI SE:10
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
116.  15e - Volba předsedkyně Výboru pro dopravu Zastupitelstva SK
    HLASOVÁNÍ:      PRO:37     PROTI:0    ZDRŢELI SE:8
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
117.  15a - Přísedící Krajského soudu v Praze – volba
    HLASOVÁNÍ:      PRO:45     PROTI:0    ZDRŢELI SE:6
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
118.  15b - Plán práce Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje
    na rok 2011
    HLASOVÁNÍ:      PRO:34     PROTI:1    ZDRŢELI SE:5
    NÁVRH BYL PŘIJAT.
119.  15c - Plán práce Výboru pro sociální věci na rok 2011
    HLASOVÁNÍ:      PRO:33     PROTI:0    ZDRŢELI SE:7
    NÁVRH BYL PŘIJAT.


                     12
120. 15d - Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 9. 11. 2010 do 21. 2. 2011
   HLASOVÁNÍ:      PRO:31    PROTI:0    ZDRŢELI SE:10
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
121. Návrh na revokaci hlasování k bodu 15d
   HLASOVÁNÍ:      PRO:33    PROTI:1    ZDRŢELI SE:12
   NÁVRH BYL PŘIJAT.
122. 15d - Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 9. 11. 2010 do 21. 2. 2011
   HLASOVÁNÍ:      PRO:32    PROTI:0    ZDRŢELI SE:16
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
123. Návrh na revokaci hlasování k bodu 15d
   HLASOVÁNÍ:      PRO:32    PROTI:2    ZDRŢELI SE:8
   NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
                    13
                    USNESENÍ
                   ze dne 11. 3. 2011

              Zastupitelstvo Středočeského kraje

Volí
ověřovatele zápisu: Mgr. Luďka Jeništu, Ing. Josefa Kantůrka, MVDr. Luboše Kudrnu,
JUDr. Karla Molnára
mandátovou a volební komisi: Libora Lesáka, Ing. Dagmar Mocovou, Ing. Josefa Vondráška
návrhovou komisi: Bc. Luboše Dolečka, Jiřinu Fialovou, Ing. Tomáše Havlíčka, Ing. Věru
Kovářovou
Schvaluje
zapisovatele: Ing. Danu Pospíšilovou
Schvaluje
program jednání Zastupitelstva Středočeského kraje6b - Změna financování akce „Generel ON Mladá Boleslav, a. s., nemocnice
Středočeského kraje - pavilon 7 (interny), pavilon 37 (parkoviště)“
Usnesení č. 1-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e
a) změnu financování akce „Generel ON Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského
  kraje - pavilon 7 (interny), pavilon 37 (parkoviště)“ dle přílohy č. 18 k tomuto materiálu
b) způsob financování akce „Generel ON Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského
  kraje - pavilon 7 (interny), pavilon 37 (parkoviště)“ dle přílohy č. 15 k tomuto materiálu
c) znění návrhu Smlouvy o dílo dle přílohy č. 15 k materiálu, včetně převzetí ručitelského
  závazku Středočeského kraje za Oblastní nemocnici Mladou Boleslav, a. s., nemocnici
  Středočeského kraje (dle čl. 4 bod 4.9 Smlouvy o dílo)
d) znění Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje
  dle přílohy č. 19 k tomuto materiálu
e) zapracování nového financování uvedené akce do Středočeského Plánu investic na rok
  2011 dle přílohy č. 18 k tomuto materiálu
II. u k l á d á MUDr. Davidu Rathovi, hejtmanovi Středočeského kraje, podepsat Smlouvu
o dílo a Dodatek ke Smlouvě o dotaci


6c - Rozpočtové opatření č. 004/07/2011 – poskytnutí účelově určené dotace
na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění v roce 2011
Usnesení č. 2-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) Rozpočtové opatření č. 004/07/2011 - rozdělení schválené účelově určené neinvestiční
dotace ve výši 9 250 tis. Kč na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
zaloţeným nemocnicím Středočeského kraje a ostatním zařízením Středočeského kraje takto:
                       14
 část výdaje:
                                                     v tis. Kč
              ORJ                                      Rozp.
                                 Schvál.   Uprav.     Úprava
KA  SU  AU  ÚZ            §   Pol.  OrgC                       po
             (příjemce)               rozpočet   rozpočet    +/-
                                                     úpravě
   231  10              3599  5213       9 250     9 250    - 9 250     0
 07
               727
   231  10  724  ON Příbram,    3599  5213           0       0    950       950
 07          a. s.
               728
            Nem.   R+S
   231  10  724           3599  5213           0       0    200       200
            Benešov, a. s.,
 07          nem. SČK
               729
   231  10  724  ON Kladno, a.   3599  5213           0       0   2 300     2 300
            s., nem. SČK
 07
               730
   231  10  724  ON Kolín, a.    3599  5213           0       0    700       700
 07          s., nem. SČK
               731
            ON     Ml.
   231  10  724           3599  5213           0       0   1 450     1 450
            Boleslav, a. s.,
 07          nem. SČK
            MUDr.
            Kasková
   231  10  720           3599  5212           0       0    450       450
 07          Benešov –
            (AT poradna)

            Mělnická
            zdravotní,
   231  10  720  a. s. – provoz   3599  5213           0       0    900       900
 07
            NsP Mělník –
            (AT poradna)

            Magdaléna
   231  10  720  o. p. s. –     3599  5221           0       0    300       300
 07
            (AT poradna)
            Město Kolín –
   231  10  718  (protialkoh.    3599  5321           0       0   1 000     1 000
 07                           21020
            zách. stanice)
            Město
            Příbram -
   231  10  718           3599  5321  22050      0       0   1 000     1 000
 07          (protialkoh.
            zách. stanice)
CELKEM                               9 250     9 250        0   9 2502) poskytnutí finančních prostředků na dotace na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění dle bodu 1) usnesení – ve dvou částech (duben 2011, září 2011)
II. u k l á d á
a) Prof. MUDr. Zdeňku Seidlovi, CSc., náměstkovi hejtmana, podepsat Smlouvy o poskytnutí
 účelově určené neinvestiční dotace na rok 2011 na činnosti nehrazené z veřejného
 zdravotního pojištění                      Termín: po jednání ZK
b) Dr. Ing. Jiřímu Peřinovi, vedoucímu Odboru finančního a investic, zapracovat Rozpočtové
  opatření č. 004/07/2011 do výkazů kapitoly 07 – zdravotnictví na rok 2011
                                  Termín: po jednání ZK
c) MUDr. Márii Stříhavkové, vedoucí Odboru zdravotnictví, realizaci usnesení
                                  Termín: rok 2011


                          15
6d - Rozpočtové opatření č. 001/07 – přidělení dotace na zajištění poskytování LSPP
v nemocnicích zaloţených Středočeským krajem v roce 2011
Usnesení č. 3-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) Rozpočtové opatření č. 001/07 – přidělení dotace na zajištění poskytování LSPP
  v zaloţených nemocnicích Středočeského kraje v roce 2011 takto:

   část výdaje:                                         v tis. Kč
                              Schvál.   Uprav.    Úprava    Rozp. po
SU   AU  ÚZ  ORJ         §   Pol.
                              rozpočet   rozpočet   +/-      úpravě
231   10  722  706         3513  5331    27 000,00   27 000,00  - 21 300,00   5 700,00
              727
231   10  722  ON Příbram, a.   3513  5213       0,00     0,00   4 400,00   4 400,00
          s.
              728
          Nem.     R+S
231   10  722            3513  5213       0,00     0,00   3 200,00   3 200,00
          Benešov, a. s.,
          nem. SČK
              729
231   10  722  ON Kladno,     3513  5213       0,00     0,00   4 800,00   4 800,00
          a. s., nem.SČK
              730
231   10  722    ON Kolín,    3513  5213       0,00     0,00   5 100,00   5 100,00
           a. s., nem. SČK
              731
            ON Mladá
231   10  722            3513  5213       0,00     0,00   3 800,00   3 800,00
           Boleslav, a. s.,
            nem. SČK
CELKEM                           27 000,00  27 000,00     0,00   27 000,00


2) poskytnutí finančních prostředků na zajištění poskytování LSPP v zaloţených
nemocnicích Středočeského kraje v roce 2011 dle bodu 1) usnesení – měsíčně 1/12 ze
schválené částky na základě smluvního vztahu
II. u k l á d á
a) Prof. MUDr. Zdeňku Seidlovi, CSc., náměstkovi hejtmana, podepsat Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelově určené dotace na rok 2011           Termín: po jednání ZK
b) vedoucímu Odboru finančního a investic, Dr. Ing. Jiřímu Peřinovi, zapracovat Rozpočtové
opatření č. 001/07 do výkazů kapitoly 07 – zdravotnictví na rok 2011
                                  Termín: po jednání ZK
c) MUDr. Márii Stříhavkové, vedoucí Odboru zdravotnictví, realizaci usnesení
                                  Termín: po jednání ZK


6e - Rozpočtové opatření č. 33/07/2011 - navýšení rozpočtu kapitoly 07 - zdravotnictví
pro rok 2011 o nedočerpanou finanční částku z poskytnuté neinvestiční dotace
Usnesení č. 4-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 33/07/2011 týkající se navýšení rozpočtu kapitoly


                           16
07 – zdravotnictví na rok 2011 v příjmové části a výdajové části o částku ve výši 408 653,-
Kč. Jedná se o vrácení nedočerpané neinvestiční účelově určené dotace na rok 2010 na úhradu
dluţné částky vzniklé v přímé souvislosti s prodejem části podniku kladenské nemocnice,
a to nemocnice Beroun. Uvedená finanční částka bude pouţita v roce 2011

   a) část příjmy                                v tis. Kč
                        Schválený  Upravený  Úprava   Rozpočet po
SU   AU  ÚZ  ORJ  §   Pol.  DV
                        rozpočet  rozpočet  +/-    úpravě
231   10  724  729  6402  2229  0   0,000    0,000    408,653  408,653

CELKEM                                 408,653  408,653


   b) část výdaje                                v tis. Kč
                        Schválený  Upravený  Úprava   Rozpočet po
SU   AU  ÚZ  ORJ  §   Pol.  DV
                        rozpočet  rozpočet  +/-    úpravě
231   10  714  0   3599  5169  0   180,000   0,000    408,653  588,653

CELKEM                     180,000   0,000    408,653  588,653


II. u k l á d á
a) Dr. Ing. Jiřímu Peřinovi, vedoucímu Odboru finančního a investic, zapracovat rozpočtové
  opatření do výkazů kapitoly 07 – zdravotnictví na rok 2011   Termín: po jednání ZK
b) MUDr. Márii Stříhavkové, vedoucí Odboru zdravotnictví, realizaci usnesení
                                  Termín: po jednání ZK


6f - Rozpočtové opatření č. 036/07/2011 - navýšení rozpočtu kapitoly 07 - zdravotnictví
pro rok 2011 o příjmy z pronájmu nemovitostí Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Usnesení č. 5-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 036/07/2011 týkající se navýšení rozpočtu
kapitoly 07 – zdravotnictví na rok 2011 v příjmové části a výdajové části o částku ve výši 375
000,- Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitostí za období od II. čtvrtletí 2007 do IV.
čtvrtletí 2010, které jsou v uţívání Oblastní nemocnicí Příbram, a. s.
Uvedená finanční částka bude pouţita v roce 2011
   a) část příjmy                               v tis. Kč
                        Schválený  Upravený  Úprava   Rozpočet po
SU   AU  ÚZ  ORJ  §   Pol.  DV
                        rozpočet  rozpočet  +/-    úpravě
231   10  40  727  3522  2132  0   0,000    0,000    375,000  375,000

CELKEM                                 375,000  375,000   b) část výdaje                                v tis. Kč
                        Schválený  Upravený  Úprava   Rozpočet po
SU   AU  ÚZ  ORJ  §   Pol.  DV
                        rozpočet  rozpočet  +/-    úpravě
231   10  714  0   3599  5169  0   180,000   588,653   375,000  963,653

CELKEM                     180,000   588,653   375,000  963,653                       17
II. u k l á d á
a) Dr. Ing. Jiřímu Peřinovi, vedoucímu Odboru finančního a investic, zapracovat rozpočtové
  opatření do výkazů kapitoly 07 – zdravotnictví na rok 2011   Termín: po jednání ZK
b) MUDr. Márii Stříhavkové, vedoucí Odboru zdravotnictví, realizaci usnesení
                                  Termín: po jednání ZK


6g - Rozpočtové opatření č. 013/07/2011 - dotace na ztrátové činnosti zaloţeným
nemocnicím Středočeského kraje v roce 2011
Usnesení č. 6-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) Rozpočtové opatření č. 013/07/2011 - rozdělení schválené dotace ve výši 20 000 tis. Kč
  na částečné pokrytí ztrátových činností jednotlivým zaloţeným nemocnicím Středočeského
  kraje v roce 2011 takto:
část výdaje:                                   v tis. Kč
                            Schvál.    Uprav.    Úprava    Rozp.   po
     AU  ÚZ  ORJ         §   Pol.
SU                           rozpočet   rozpočet   +/-      úpravě

231   10               3522  5213   20 000,00     0,00  - 20 000,00      0,00

               727
231   10  724            3522  5213      0,00     0,00   5 980,00   5 980,00
          ON Příbram, a. s.
               728
          Nem.     R+S
231   10  724            3522  5213      0,00     0,00   1 240,00   1 240,00
          Benešov, a. s.,
          nem. SČK
               729
231   10  724  ON Kladno, a. s.,  3522  5213      0,00     0,00   1 540,00   1 540,00
          nem. SČK
               730
231   10  724  ON Kolín, a. s.,  3522  5213      0,00     0,00   1 240,00   1 240,00
          nem. SČK
               731
231   10  724  ON Ml. Boleslav,  3522  5213      0,00     0,00   10 000,00   10 000,00
          a. s., nem. SČK
CELKEM                          20 000,00     0,00   20 000,00   20 000,00


2) poskytnutí finančních prostředků na částečné pokrytí ztrátových činností dle bodu
  1) usnesení – ve dvou splátkách (květen 2011, listopad 2011)

II. u k l á d á
a) Prof. MUDr. Zdeňku Seidlovi, CSc., náměstkovi hejtmana SK, podepsat Smlouvy o
  poskytnutí neinvestiční dotace na ztrátové činnosti v roce 2011
                                  Termín: po jednání ZK
b) Dr. Ing. Jiřímu Peřinovi, vedoucímu Odboru finančního a investic, zapracovat Rozpočtové
  opatření č. 013/07/2011 do výkazů kapitoly 07 – zdravotnictví na rok 2011
                                  Termín: po jednání ZK
c) MUDr. Márii Stříhavkové, vedoucí Odboru zdravotnictví, realizaci usnesení
                                  Termín: rok 2011
                         18
6h - Schválení financování kompletní projektové dokumentace na akci „Vyhlídková věţ
s parkovacím domem“
K tomuto materiálu nebylo přijato žádné usnesení.


7a - Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Divišov u Benešova
Usnesení č. 7-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1379/17 – ostatní plocha o výměře 900 m2 v obci Divišov
a k.ú. Divišov u Benešova, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním prac. Benešov na listu vlastnickém 10001 pro obec Divišov
a k.ú. Divišov u Benešova z vlastnictví Městyse Divišov do vlastnictví Středočeského kraje
2) bezúplatný převod:
- pozemku p.č. 1404/3 o výměře 8 m2 – ostatní plocha, vzniklého geometrickým plánem
č. 833-12/2009 z pozemku p.č. 1404
- pozemku p.č. 1404/2 o výměře 10 m2 – ostatní plocha, vzniklého geometrickým plánem
č. 833-12/2009 z pozemku p.č. 1404
- dílu b pozemku p.č. 1381/9 o výměře 278 m2 – ostatní plocha, vzniklého geometrickým
plánem č. 780-4/2008
- dílu d pozemku p.č. 1379/8 o výměře 4 m2 – ostatní plocha, vzniklého geometrickým
plánem č. 780-4/2008
- pozemku p.č. 1379/28 o výměře 665 m2 – ostatní plocha, vzniklého geometrickým
plánem č. 831-10/2009 z pozemku p.č. 1379/8
- pozemku p.č. 1379/29 o výměře 109 m2 – ostatní plocha, vzniklého geometrickým
plánem č. 832-11/2009 z pozemku p.č. 1379/8
- pozemku p.č. 1379/30 o výměře 500 m2 – ostatní plocha, vzniklého geometrickým
plánem č. 832-11/2009 z pozemku p.č. 1379/8
v obci Divišov a k.ú. Divišov u Benešova, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním prac. Benešov na listu vlastnickém 607 pro obec
Divišov a k.ú. Divišov u Benešova z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Městyse
Divišov
II. p ř e d á v á pozemek uvedený v bodě I.1) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7b - Vzájemné darování nemovitého majetku v katastrálním území Hostivice
Usnesení č. 8-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1. bezúplatný převod budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku č. parc. 405/9,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec a katastrální území Hostivice na LV 2845,
z vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 do vlastnictví
Města Hostivice, se sídlem Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice
2. a) bezúplatné nabytí budovy č. p. 141, bydlení, na pozemku č. parc. 350, a pozemků
č. parc. 350, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1135 m2 a č. parc. 352, zahrada, o výměře


                      19
2163 m2, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec a katastrální území Hostivice na
LV10001, z vlastnictví Města Hostivice, se sídlem Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice do
vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
b) předání majetku uvedeného v bodě 2. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Středočeského kraje Gymnázium Hostivice, IČ 72081422
Výše popsané majetkové převody jsou podmíněny:
  -   uzavřením smlouvy o bezplatném uţívání nebytových prostor mezi Základní
    uměleckou školou Kladno - příspěvkovou organizací Středočeského kraje a Městem
    Hostivice na dobu nejméně 20 let
  -   uzavřením smlouvy, na základě které budou studenti a zaměstnanci Gymnázia
    Hostivice oprávněni po dobu nejméně 20 let uţívat školní jídelnu a tělocvičnu objektu
    základní školy, a to za provozní náklady
  - závazkem Středočeského kraje uţívat majetek uvedený bod bodem 2. tohoto usnesení
    výhradně pro potřeby výuky studentů Gymnázia Hostivice. Pro případ zcizení tohoto
    majetku je Středočeský kraj povinen tento majetek nejdříve nabídnout k bezúplatnému
    převodu Městu Hostivice a Město Hostivice se v případě vyuţití této nabídky zavazuje
    uhradit Středočeskému kraji dle fakturace prokazatelně vloţené investice do tohoto
    majetku. Tato povinnost trvá: aa) 20 let ode dne nabytí vlastnického práva k majetku
    uvedenému pod bodem 2. tohoto usnesení Středočeským krajem, bb) tento majetek
    přestane být vyuţíván pro potřeby gymnázia
  - závazkem Města Hostivice uţívat majetek uvedený pod bodem 1. tohoto usnesení
    výhradně pro potřeby ţáků základní školy a na základě uzavřené smlouvy pro potřeby
    studentů a zaměstnanců Gymnázia Hostivice. Pro případ zcizení tohoto majetku je
    Město Hostivice povinno tento majetek nejdříve nabídnout k bezúplatnému převodu
    Středočeskému kraji a Středočeský kraj se v případě vyuţití této nabídky zavazuje
    uhradit Městu Hostivice dle fakturace prokazatelně vloţené investice do tohoto
    majetku. Tato povinnost trvá: aa) 20 let ode dne nabytí vlastnického práva k majetku
    uvedenému pod bodem 1. tohoto usnesení Městem Hostivice, bb) tento majetek
    přestane být vyuţíván pro potřeby ţáků základní školy.
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7f - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bystřice u Benešova a k.ú. Líšno a bezúplatné
nabytí pozemků v k.ú. Drachkov a k.ú. Tvoršovice
Usnesení č. 9-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod pozemků:
- p.č. 1576/12 o výměře 13428 m2, který vznikl oddělením na základě geometrického plánu
č. 880-97/2007 ze dne 16.11.2007 z pozemku p.č. 1576/1 o výměře 31178 m2 zapsaného
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Benešov na LV 679 pro obec Bystřice a k.ú. Bystřice u Benešova
- p.č. 884/2 o výměře 12 m2, který vznikl oddělením na základě geometrického plánu č. 419-
49/2007 ze dne 17.9.2007 z pozemku p.č. 884 o výměře 9316 m2 zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Benešov na LV 679 pro obec Bystřice a k.ú. Líšno
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Bystřice a o tomto uzavření darovací
smlouvy mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095,


                       20
jakoţto dárcem a Městem Bystřice, IČ: 00231525, jakoţto obdarovaným
2) bezúplatné nabytí pozemků:
- p.č. 906 o výměře 431 m2
- p.č. 925/2 o výměře 5242 m2
- p.č. 936 o výměře 2084 m2
v obci Bystřice a k.ú. Drachkov zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov na LV 10001 pro obec
Bystřice a k.ú. Drachkov
- p.č. 568 o výměře 13097 m2 v obci Bystřice k.ú. Tvoršovice
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Benešov na LV 10001 pro obec Bystřice a k.ú. Tvoršovice
z vlastnictví Města Bystřice do vlastnictví Středočeského kraje a o tomto uzavření darovací
smlouvy mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095,
jakoţto obdarovaným a Městem Bystřice, IČ: 00231525, jakoţto dárcem
3) předání pozemků uvedených v bodě I.2) tohoto usnesení k hospodaření Krajské správě
a údrţbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7h - Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Vrátno
Usnesení č. 10-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku p.č. 775/8 o výměře 317 m2 - ostatní plocha,
v obci a k.ú. Vrátno, odděleného geometrickým plánem č. 164-454/2007 z pozemku p.č.
775/3, v obci a k.ú. Vrátno, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav na listu vlastnickém 45 pro obec
a k.ú. Vrátno, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Obce Vrátno, IČ 00509418,
uzavřením smlouvy darovací dle ust. § 628 a násl. o. z. mezi Středočeským krajem, jakoţto
dárcem a Obcí Vrátno, jakoţto obdarovaným
II. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí pozemku p.č. 763/14 o výměře 939 m2 - ostatní plocha,
v obci a k.ú. Vrátno, odděleného geometrickým plánem č. 167-309/2008 z pozemku p.č.
763/1, v obci a k.ú. Vrátno, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav na listu vlastnickém 10001 pro
obec a k.ú. Vrátno, z vlastnictví Obce Vrátno, IČ 00509418, do vlastnictví Středočeského
kraje, uzavřením smlouvy darovací dle ust. § 628 a násl. o. z. mezi Obcí Vrátno, jakoţto
dárcem a Středočeským krajem, jakoţto obdarovaným
III. p ř e d á v á pozemek p.č. 763/14 o výměře 939 m2 - ostatní plocha, oddělený
geometrickým plánem č. 167-309/2008 z pozemku p.č. 763/1, v obci a k.ú. Vrátno,
k hospodaření Krajské správě a údrţbě silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5
IV. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7i - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Skřipel
Usnesení č. 11-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí pozemku PK 282 o výměře 691 m2 v obci a k.ú. Skřipel,
zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,


                       21
Katastrálním pracovištěm Beroun na LV 60000 pro obec a k.ú. Skřipel Středočeským krajem
od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, a to smlouvou o bezúplatném
převodu nemovitostí podle ust. § 51 a násl. o.z. mezi Českou republikou s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jakoţto
převodcem a Středočeským krajem, jakoţto nabyvatelem
II. p ř e d á v á pozemek uvedený v bodě I. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7j - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Brodce nad Jizerou
Usnesení č. 12-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí pozemků
PK 831 o výměře 158 m2
PK 832 o výměře 259 m2
v obci Brodce a k.ú. Brodce nad Jizerou, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav na LV 60000 pro
obec Brodce a k.ú. Brodce nad Jizerou Středočeským krajem od České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, a to smlouvou o bezúplatném převodu
nemovitostí podle ust. § 51 a násl. o.z. mezi Českou republikou s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jakoţto převodcem
a Středočeským krajem, jakoţto nabyvatelem
II. p ř e d á v á pozemky uvedené v bodě I. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7k - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mcely a k.ú. Sovenice
Usnesení č. 13-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí pozemků
- p.č. 1039/2 – ostatní plocha o výměře 2907 m2 v obci a k.ú. Mcely, zaps. v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Nymburk na LV 60000 pro obec a k.ú. Mcely
- p.č. 985 – ostatní plocha o výměře 6222 m2 v obci Křinec a k.ú. Sovenice, zaps. v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Nymburk na LV 60000 pro obec Křinec a k.ú. Sovenice
Středočeským krajem od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, a to
smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí podle ust. § 51 a násl. o.z. mezi Českou
republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, jakoţto převodcem a Středočeským krajem, jakoţto nabyvatelem
II. p ř e d á v á pozemky uvedené v bodě I. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové


                      22
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7l - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Čelákovice
Usnesení č. 14-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 38/60 pozemku p.č. 3909/4
– ostatní plocha o výměře 530 m2 v obci a k.ú. Čelákovice, zaps. v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-východ
na LV 544 pro obec a k.ú. Čelákovice Středočeským krajem od České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeţí 390/42, Praha 2, a to smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí podle ust. § 51
a násl. o.z. mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, jakoţto převodcem a Středočeským krajem, jakoţto
nabyvatelem
II. p ř e d á v á spoluvlastnický podíl id. 38/60 pozemku p.č. 3909/4 v obci a k.ú. Čelákovice
k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, se
sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7m - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Benátecká Vrutice
Usnesení č. 15-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1251/30 – ostatní plocha o výměře 37 m2, vzniklý
geometrickým plánem č. 562-4/2010 z pozemku PK 1251/17, pozemek ve zjednodušené
evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) a 1251/31 – ostatní plocha o výměře
162 m2, vzniklý geometrickým plánem č. 562-4/2010 z pozemku p.č. 1251/4 v obci Milovice
a k.ú. Benátecká Vrutice, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 1 pro obec Milovice a k.ú.
Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Středočeského kraje
2) předání pozemku uvedeného v bodě I.1) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, IČ 00066001
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7n - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vlkonice u Neveklova
Usnesení č. 16-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí pozemků PK 2900/7 o výměře 212 m2, PK 3047 o výměře 602 m2, PK
3048 o výměře 749 m2 a PK 3049 o výměře 1319 m2 pozemků ve zjednodušené evidenci –
parcely původ Pozemkový katastr (PK), zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov na LV 60000


                       23
pro obec Křečovice a k.ú. Vlkonice u Neveklova z vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111 do vlastnictví Středočeského kraje a o tomto uzavřít smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitostí, mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jakoţto převodcem a Středočeským
krajem, jakoţto nabyvatelem
2) předání pozemků uvedených v bodě I.1) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, IČ 00066001
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7o - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Chýnice
Usnesení č. 17-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí pozemku p.č. 598 o výměře 951 m2, zapsaný v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ
na LV 60000 pro obec a k.ú. Chýnice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 do
vlastnictví Středočeského kraje a o tomto uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitosti, mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, jakoţto převodcem a Středočeským krajem, jakoţto
nabyvatelem
2) předání pozemku uvedeného v bodě I.1) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, IČ 00066001
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7p - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Všesulov
Usnesení č. 18-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí pozemků
p.č. 294/1 o výměře 16 538 m2
p.č. 294/3 o výměře 12 227 m2
PK 357/1 o výměře 13 358 m2
v obci a katastrálním území Všesulov zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Rakovník na LV 60000
pro obec a katastrální území Všesulov do vlastnictví Středočeského kraje od České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, a o tomto uzavřít smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitostí podle ust. § 51 a násl. o.z. mezi Českou republikou s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jakoţto
převodcem a Středočeským krajem, jakoţto nabyvatelem
2) předání pozemků uvedených v bodě I.1) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit


                      24
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7q - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Milčice u Peček
Usnesení č. 19-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) bezúplatné nabytí pozemků PK 182/3 díl 2 o výměře 791 m2 v obci Milčice a katastrálním
území Milčice u Peček zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Nymburk na LV 60000 pro obec Milčice
a katastrální území Milčice u Peček do vlastnictví Středočeského kraje od České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, a o tomto uzavřít smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitostí podle ust. § 51 a násl. o.z. mezi Českou republikou s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jakoţto
převodcem a Středočeským krajem, jakoţto nabyvatelem
2) předání pozemku uvedeného v bodě I.1) tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7s - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dolany u Kladna
Usnesení č. 20-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 5/6 pozemku p.č. 278/14 –
ostatní plocha o výměře 282 m2 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kladno na LV 94 pro obec Dolany a katastrální
území Dolany u Kladna do vlastnictví Středočeského kraje od České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeţí 390/42, Praha 2, a o tomto uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podle
ust. § 51 a násl. o.z. mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Středočeským krajem
II. p ř e d á v á spoluvlastnický podíl id. 5/6 pozemku uvedeného v bodě I. tohoto usnesení
k hospodaření Krajské správě a údrţbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci,
se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7t - Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Poděbrady a Velké Zboţí
Usnesení č. 21-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí pozemků, a to :
p.č. 4133/2 – orná půda o výměře 29136 m2
p.č. 4133/3 – orná půda o výměře 385 m2
p.č. 4149/4 – orná půda o výměře 3845 m2
PK 4123 - vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
11865 m2


                       25
PK 4132 - vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
1110 m2
PK 4134 - vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
816 m2
PK 4135 - vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
25604 m2
PK 4181 - vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
3508 m2
PK 4323 - vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
3368 m2
PK 4343- vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
6204 m2
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Nymburk na LV 10002 pro obec a katastrální území Poděbrady
p.č. 4342/9 – orná půda o výměře 18539 m2
p.č. 1222/5 – orná půda o výměře 5201 m2
vzniklých geometrickým plánem č. 2251-058/2009 z pozemku PK 1232 – vedeného ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře 24626 m2 zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Nymburk na LV 10002 pro obec a katastrální území Poděbrady
p.č. 4149/5 – orná půda o výměře 5370 m2
p.č. 4151/2 – orná půda o výměře 1088 m2
vzniklých geometrickým plánem č. 2251-058/2009 z pozemku PK 4321 - vedeného ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře 6833 m2 zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Nymburk na LV 10002 pro obec a katastrální území Poděbrady
p.č. 4151/4 – orná půda o výměře 45863 m2 vzniklého geometrickým plánem č. 2252-
058/2009 z pozemku PK 4151 – vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr o výměře 132964 m2 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk na LV 10002 pro obec
a katastrální území Poděbrady
p.č. 4170/3 – orná půda o výměře 6261 m2 vzniklého geometrickým plánem č. 2252-
058/2009 z pozemku PK 4171 – vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ
Pozemkový katastr o výměře 24750 m2 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk na LV 10002 pro obec
a katastrální území Poděbrady
PK 413/3 - vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
9752 m2
PK 417/3 - vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
6715 m2
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Nymburk na LV 10002 pro obec Poděbrady a katastrální území Velké Zboţí
do vlastnictví Středočeského kraje od ČR - Pozemkového fondu České republiky, a o tomto
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Českou republikou – Pozemkovým
fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ : 45797072 a Středočeským
krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ : 70891095.
Výše uvedené pozemky jsou potřebné pro činnost příspěvkové organizace Školní statek
Středočeského kraje, se sídlem Hlavní 169, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 72081368, a jejich
uţívání je v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací
soustavy Středočeského kraje“.


                      26
II. p ř e d á v á pozemky uvedené v bodě I. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Školní statek Středočeského kraje, se sídlem Hlavní 169, 250 89 Lázně Toušeň,
IČ 72081368
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7u - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sovínky
Usnesení č. 22-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí pozemku p.č. 466 – ostatní plocha o výměře 106 m2
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mladá Boleslav na LV 10001 pro obec a katastrální území Sovínky a o tomto
uzavřít smlouvu darovací mezi Městysem Sovínky, se sídlem Sovínky, 294 29 Bezno,
IČ: 00508934, jakoţto dárcem a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5, IČ: 70891095, jakoţto obdarovaným
II. p ř e d á v á pozemek uvedený v bodě I. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, se
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7v - Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kostomlátky
Usnesení č. 23-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí pozemků, a to:
p.č. 297/1 – ostatní plocha o výměře 52 m2
p.č. 298/6 – ostatní plocha o výměře 43 m2
p.č. 297/8 – ostatní plocha o výměře 58 m2
p.č. 298/1 – ostatní plocha o výměře 48 m2
p.č. 297/44 – ostatní plocha o výměře 28 m2
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Nymburk na LV 60000 pro obec a katastrální území Kostomlátky do vlastnictví
Středočeského kraje od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, a o tomto
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podle ust. § 51 a násl. o.z. mezi Českou
republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových a Středočeským krajem
II. p ř e d á v á pozemky uvedené v bodě I. tohoto usnesení k hospodaření Krajské správě
a údrţbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Zborovská 81/11,
Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7w- Bezúplatné nabytí pozemků v okrese Beroun a Praha – západ
Usnesení č. 24-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí pozemků, a to :


                      27
p.č. 244 – ostatní plocha o výměře 2695 m2
p.č. 263 – ostatní plocha o výměře 915 m2
p.č. 264/1– ostatní plocha o výměře 3749 m2
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Beroun na LV 60000 pro obec Ţebrák a katastrální území Sedlec u Ţebráku
PK 911/1 - vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
8179 m2
PK 928 - vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
3903 m2
PK 929 - vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře
7708 m2
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Beroun na LV 60000 pro obec a katastrální území Suchomasty
p.č. 317 – ostatní plocha o výměře 1218 m2 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - západ na LV 60000 pro obec
Dobříč a katastrální území Dobříč u Prahy
p.č. 1050/28 – ostatní plocha o výměře 272 m2
p.č. 1050/30 – ostatní plocha o výměře 81 m2
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha - západ na LV 60000 pro obec Nučice a katastrální území Nučice u Rudné
do vlastnictví Středočeského kraje od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42,
Praha 2, a o tomto uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podle ust. § 51 a násl.
o.z. mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Středočeským krajem
II. p ř e d á v á pozemky uvedené v bodě I. tohoto usnesení k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, se
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7x - Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Benešov u Prahy
Usnesení č. 25-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e budoucí bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 415/1 – zahrada a části
pozemku p.č. 427 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře cca 850 m2 zapsaných
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Benešov na LV 10001 pro obec Benešov a katastrální území Benešov u Prahy, na kterých
bude umístěna stavba „Přístavba budovy Gymnázia Benešov“, z vlastnictví Města Benešov do
vlastnictví Středočeského kraje a o tomto uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle
ust. § 50a o.z. mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
IČ: 70891095, jakoţto budoucím obdarovaným a Městem Benešov, se sídlem Masarykovo
nám. 100, Benešov, IČ: 00231401, jakoţto budoucím dárcem, na základě které do devadesáti
dnů ode dne dokončení stavby „Přístavba budovy Gymnázia Benešov“, jejím zaměření
a zpracování geometrického plánu bude uzavřena dle ust. § 628 a násl. o.z. vlastní smlouva
darovací jíţ bude část těchto pozemků skutečně zastavěná touto stavbou převedena
z vlastnictví Města Benešov do vlastnictví Středočeského kraje a předána k hospodaření jeho
příspěvkové organizaci Gymnázium, Benešov, Husova 470, IČ: 00068748
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit


                      28
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7y - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dobříš
Usnesení č. 26-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemků
p.č. 350/3 – ostatní plocha o výměře 33 m2
p.č. 2513/3 – ostatní plocha o výměře 12 m2
v obci a k.ú. Dobříš, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram na listu vlastnickém 1821 pro obec a k.ú.
Dobříš z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Dobříš, IČ 00242098
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Aa - Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sobín
Usnesení č. 27-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku p.č. 242/3 o výměře 12 m2 - ostatní plocha,
v obci Praha a k.ú. Sobín, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha na listu vlastnickém 452 pro obec
Praha a k.ú. Sobín, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Hlavního města Prahy,
IČ 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 - Staré Město, uzavřením
smlouvy darovací dle ust. § 628 a násl. obč. z. mezi Středočeským krajem, jakoţto dárcem
a Hlavním městem Praha, jakoţto obdarovaným
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Ae - Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Velvary
Usnesení č. 28-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e budoucí bezúplatný převod částí pozemků:
p.č. 106/2 o předpokládané výměře cca 387 m2
p.č. 1829/2 o předpokládané výměře cca 640 m2
v obci a k.ú. Velvary zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Slaný na LV 252 pro obec a k.ú. Velvary, zastavěných stavbou
„Bezbariérové chodníky ve Velvarech“, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města
Velvary uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. § 50a o.z., na základě které
bude do devadesáti dnů ode dne dokončení této stavby, její kolaudaci, zaměření a zpracování
geometrického plánu uzavřena dle ust. § 628 a násl. o.z. vlastní smlouva darovací, jíţ budou
části těchto pozemků skutečně zastavěné stavbou „Bezbariérové chodníky ve Velvarech“
převedeny z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Velvary, IČ: 00235105
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Af - Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zdislavice u Vlašimi
Usnesení č. 29-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011


                       29
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku p.č. 2846/9 o výměře 21 m2 v obci Zdislavice
a k.ú. Zdislavice u Vlašimi zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov na LV 171 pro obec Zdislavice
a k.ú. Zdislavice u Vlašimi z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Městyse
Zdislavice a o tomto uzavření darovací smlouvy mezi Středočeským krajem, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, jakoţto dárcem a Městysem Zdislavice,
IČ: 00233072, jakoţto obdarovaným
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Ag - Budoucí bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Senec u Rakovníka
Usnesení č. 30-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e budoucí bezúplatný převod částí pozemku p.č. 549/5 v obci Senec a k.ú.
Senec u Rakovníka o předpokládané výměře cca 330 m2 zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Rakovník na
LV 180 pro obec Senec a k.ú. Senec u Rakovníka, zastavěných stavbou „rekonstrukce
chodníku“, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Obce Senec uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě darovací dle ust. § 50a o.z., na základě které bude do devadesáti dnů ode
dne dokončení této stavby, její kolaudaci, zaměření a zpracování geometrického plánu
uzavřena dle ust. § 628 a násl. o.z. vlastní smlouva darovací, jíţ budou části tohoto pozemku
skutečně zastavěné stavbou „rekonstrukce chodníku“ převedeny z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví Obce Senec, IČ: 00244376
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Ah - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pyšely
Usnesení č. 31-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemků
p.č. 1238/2 o výměře 3832 m2
p.č. 1238/3 o výměře 798 m2
p.č. 1238/4 o výměře 1081 m2
oddělených geometrickým plánem č. 1104-119/2009 ze dne 10.2.2010 z pozemku PK 1238
o výměře 23059 m2 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov na LV 1394 pro obec a k.ú. Pyšely,
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Pyšely a o tomto uzavření darovací
smlouvy mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095,
jakoţto dárcem a Městem Pyšely, IČ: 00240664, jakoţto obdarovaným
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Ai - Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Babice
Usnesení č. 32-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e budoucí bezúplatný převod částí pozemků


                       30
p.č. 356/1 o předpokládané výměře cca 401 m2
p.č. 377 o předpokládané výměře cca 227 m2
p.č. 379 o předpokládané výměře cca 480 m2
PK 365 o předpokládané výměře cca 762 m2
v obci a k.ú. Babice zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na LV 264 pro obec a k.ú. Babice, zastavěných
stavbou „Obnova a výstavba chodníku v obci Babice“, z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví Obce Babice uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. § 50a o.z.,
na základě které bude do devadesáti dnů ode dne dokončení této stavby, její kolaudaci,
zaměření a zpracování geometrického plánu uzavřena dle ust. § 628 a násl. o.z. vlastní
smlouva darovací, jíţ budou části těchto pozemků skutečně zastavěné stavbou „Obnova
a výstavba chodníku v obci Babice“ převedeny z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví Obce Babice, IČ: 00240028
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Am - Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou
Usnesení č. 33-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e budoucí bezúplatný převod části pozemku p.č. 524/4 o předpokládané
výměře cca 87 m2 v obci Kralupy nad Vltavou a k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Mělník na LV 368 pro obec Kralupy nad Vltavou a k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust. § 50a o.z., na základě které do devadesáti dnů
ode dne dokončení této stavby, její kolaudaci, zaměření a zpracování geometrického plánu
bude uzavřena dle ust. § 628 a násl. o.z. vlastní smlouva darovací, jíţ bude část tohoto
pozemku, na které bude umístěna stavba chodníku podél silnice II/240 v rámci akce
„Výstavba 16 ŘRD – lokalita Minice“, jejímţ investorem stavby je společnost Anglický
Resort s.r.o., IČ: 27431541, převedena z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města
Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Ar - Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Neratovice
Usnesení č. 34-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatný převod nemovitostí, a to:
budovy bez čp/če - obč. vybavenost na pozemku parc.č. st. 1809
pozemku parc.č. st. 1809 o výměře 676 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
pozemku parc.č. 627/3 o výměře 3224 m2 – ostatní plocha vzniklého geometrickým
plánem č. 1663-391/2010 z pozemku parc.č. 627/3 o výměře 4636 – ostatní plocha zapsaných
v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Mělník na listu vlastnictví 4089 vedeném pro obec a k.ú. Neratovice se všemi součástmi
a příslušenstvím a o tomto uzavření darovací smlouvy mezi Středočeským krajem, se sídlem
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095, jakoţto dárcem a Městem Neratovice, se
sídlem Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČ 00237108, jakoţto obdarovaným
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit


                       31
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Aw - Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Dobrovice a k.ú. Malobratřice
Usnesení č. 35-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e bezúplatné nabytí:
a) spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 1805/14 o výměře 181 m2 - ostatní plocha
v obci a k.ú. Dobrovice, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav na LV 701 pro obec a k.ú.
Dobrovice, uzavřením kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. o.z.
mezi
panem Zdeňkem Dudkem, ve spoluvlastnickém podílu id. 1/4 z celku, bytem Kamenická
279/116, 405 02 Děčín a
paní Irenou Kopeckou, ve spoluvlastnickém podílu id. 1/4 z celku, bytem Prostřední 3465,
760 01 Zlín
jakoţto prodávajícími a Středočeským krajem, jakoţto kupujícím, za dohodnutou kupní cenu
3.620,- Kč, která bude hrazena z kapitoly 04 - Doprava do 90 dnů poté, co kupujícímu bude
doručena tato smlouva opatřená doloţkou o povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vystavenou Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Mladá Boleslav
b) pozemku p.č. 430/9 o výměře 221 m2 - ostatní plocha v obci Kněţmost a k.ú.
Malobratřice, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav na LV 431 pro obec Kněţmost a k.ú.
Malobratřice, uzavřením kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. o.z.
mezi
panem Zbyňkem Pokorným, ve spoluvlastnickém podílu id. 1/2 z celku, bytem Na Mlejnici
221, 294 02 Kněţmost a
paní Věrou Stahnkovou, ve spoluvlastnickém podílu id. 1/2 z celku, bytem Na Celné 276, 507
43 Sobotka
jakoţto prodávajícími a Středočeským krajem jakoţto kupujícím za dohodnutou kupní
cenu 8.840,- Kč, která bude hrazena z kapitoly 04 – Doprava do 90 dnů poté, co kupujícímu
bude doručena tato smlouva opatřená doloţkou o povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vystavenou Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Mladá Boleslav
c) pozemku p.č. 430/11 o výměře 458 m2 - ostatní plocha v obci Kněţmost a k.ú.
Malobratřice, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav na LV 62 pro obec Kněţmost a k.ú.
Malobratřice, uzavřením kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. o.z.
mezi manţely panem Janem Duchoněm a paní Evou Duchoňovou, oba bytem Okořská 347/5,
Praha 8, Čimice, 181 00 Praha 81, v SJM jakoţto prodávajícími a Středočeským krajem
jakoţto kupujícím za dohodnutou kupní cenu 18.320,- Kč, která bude hrazena z kapitoly 04 –
Doprava do 90 dnů poté, co kupujícímu bude doručena tato smlouva opatřená doloţkou o
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vystavenou Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav
d) pozemku p.č. 430/16 o výměře 236 m2 - ostatní plocha v obci Kněţmost a k.ú.
Malobratřice, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav na LV 61 pro obec Kněţmost a k.ú.
Malobratřice, uzavřením kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. o.z.
mezi panem Jaroslavem Mendlíkem, bytem Přepeřská 1697, 511 01 Turnov, jakoţto


                       32
prodávajícím a Středočeským krajem, jakoţto kupujícím za dohodnutou kupní cenu 9.440,-
Kč, která bude hrazena z kapitoly 04 – Doprava do 90 dnů poté, co kupujícímu bude doručena
tato smlouva opatřená doloţkou o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vystavenou Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá
Boleslav
II. p ř e d á v á
- spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku p.č. 1805/14 - ostatní plocha o výměře 181 m2 v obci
a k.ú. Dobrovice
- pozemek p.č. 430/9 - ostatní plocha o výměře 221 m2 v obci Kněţmost a k.ú. Malobratřice
- pozemek p.č. 430/11 - ostatní plocha o výměře 458 m2 v obci Kněţmost a k.ú. Malobratřice
- pozemek p.č. 430/16 - ostatní plocha o výměře 236 m2 v obci Kněţmost a k.ú. Malobratřice
k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje,
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Az - Prodej nemovitosti v k.ú. Rakovník formou výběrového řízení
Usnesení č. 36-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. b e r e n a v ě d o m í
1) zápis ze dne 13.01.2011 o průběhu otevírání obálek na prodej budovy v části obce
Rakovník II, č.p. 2485 – bydlení na pozemku jiného vlastníka st.p.č. 4604 (LV 7967), zapsané
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Rakovník na LV 9397 pro obec a katastrální území Rakovník, včetně plynového kotle
ústředního topení, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto materiálu
2) skutečnost, ţe do výběrového řízení byla doručena pouze jedna nabídka tak, jak je uvedeno
v zápise dle bodu I.1) tohoto usnesení, a ţe tak není moţné rozhodnout o pořadí nabídek na
druhém a třetím místě
II. s c h v a l u j e
1) nabídku pana Ing. Václava Vajchra, bytem Okruţní 2485, 269 01 Rakovník, na odkoupení
budovy v části obce Rakovník II, č.p. 2485 – bydlení na pozemku jiného vlastníka st.p.č. 4604
(LV 7967), zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Rakovník na LV 9397 pro obec a katastrální území Rakovník, včetně
plynového kotle ústředního topení, za nabízenou kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč (slovy:
dvamiliónykorunčeských), která tvoří přílohu č. 2 k tomuto materiálu, jakoţto nabídku
nejvhodnější
2) prodej pro Středočeský kraj nepotřebného nemovitého majetku, který byl předán
k hospodaření příspěvkové organizaci Školní statek Středočeského kraje, se sídlem Hlavní
169, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 72081368, a to budovy v části obce Rakovník II, č.p. 2485 –
bydlení na pozemku jiného vlastníka st.p.č. 4604 (LV 7967), zapsané v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Rakovník na LV 9397
pro obec a katastrální území Rakovník, včetně plynového kotle ústředního topení, uzavřením
kupní smlouvy se zájemcem panem Ing. Václavem Vajchrem, bytem Okruţní 2485, 269 01
Rakovník, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč (slovy:
dvamiliónykorunčeských), v souladu s podmínkami výběrového řízení, uvedenými ve znění
záměru prodeje předmětného nemovitého majetku, který tvoří přílohu č. 5 k tomuto materiálu
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje                       33
7Bc - Prodej pozemků v k.ú. Březnice
Usnesení č. 37-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e prodej pozemků v obci a katastrálním území Březnice p.č. 983/1 o výměře
2 m2 – ostatní plocha a p.č. 983/2 o výměře 3 m2 – ostatní plocha, zapsaných v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Příbram na
LV 1347 pro obec a katastrální území Březnice, uzavřením kupní smlouvy podle ust. § 588
a násl. o.z. mezi Středočeským krajem, jakoţto prodávajícím, a panem Miroslavem
Neumannem, bytem Konvalinková 964/5 A, 326 00 Plzeň, jakoţto kupujícím, za dohodnutou
kupní cenu ve výši 1.000,- Kč s ohledem na lokalitu, kde se pozemky nachází, s tím, ţe
rozhodnutí stran výše kupní ceny 1.000,- Kč je rozhodnutím konečným, které nebude dále
měněno, a s tím, ţe:
- kupní cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího před podáním návrhu na vklad
vlastnického práva k předmětným pozemků do katastru nemovitostí u příslušného
katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště,
- správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí kupující
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Bd - Prodej pozemku v k.ú. Poděbrady
Usnesení č. 38-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 4007/6 o výměře 128 m2 – ostatní plocha, vzniklého
geometrickým plánem č. 2200-054/2009 z pozemku p.č. 4007/1 v obci a k.ú. Poděbrady,
zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Nymburk, na LV 1310 pro obec a k.ú. Poděbrady, kupní smlouvou
do vlastnictví paní Ireny Piroutkové, bytem Jana Opletala 207/1, 290 01 Poděbrady za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 1.600,- Kč za 1 m2, celkem tedy za 204.800,- Kč, splatných
před podáním návrhu na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí s tím, ţe:
- kupující uhradí náklady, na vypracování geometrického plánu ve výši 3.600,- Kč
a znaleckého posudku ve výši 3.400,- Kč, tedy celkem ve výši 7.000,- Kč
- kupní cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího společně s náklady na
vypracování znaleckého posudku před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí kupující
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Bf - Prodej pozemku v k.ú. Orlov
Usnesení č. 39-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 66/3 o výměře 26 m2 - orná půda v obci Příbram
a k.ú. Orlov, odděleného geometrickým plánem č. 0276-006/2007 z pozemku p.č. 66/3 v obci
Příbram a k.ú. Orlov, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram na LV 105 pro obec Příbram a k.ú.
Orlov, kupní smlouvou z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví pana Ing. Lukáše


                      34
Vohanky, bytem Čs. armády 153, Příbram IV, 261 01 Příbram 1, za cenu dohodou ve výši
20.800,- Kč (tj. 800,- Kč za 1 m2) s ohledem na lokalitu, kde se pozemek nachází, s tím, ţe
rozhodnutí stran kupní ceny je rozhodnutím konečným, které nebude dále měněno, a s tím, ţe
kupující uhradí náklady na zhotovení znaleckých posudků v celkové výši 7.875,- Kč, a ţe
kupní cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího společně s náklady na vypracování
znaleckých posudků před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Bg - Prodej pozemku v k.ú. Vyţlovka
Usnesení č. 40-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 464/15 – ostatní plocha o výměře 26 m2 vzniklého
geometrickým plánem č. 478-34/2009 z pozemku p.č. 464/1 – ostatní plocha o výměře 6781
m2 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha - východ, na LV 823 pro obec a katastrální území Vyţlovka, a o tomto
uzavřít kupní smlouvu podle ust. § 588 a násl. o.z. mezi Středočeským krajem, jakoţto
prodávajícím a paní Veronikou Houfovou, bytem Říčanská 490, Radošovice, 251 01 Říčany u
Prahy, jakoţto kupující za cenu dohodou ve výši 18.000,-Kč s ohledem na lokalitu, kde se
pozemek nachází a s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého
posudku ve výši 1.500,-Kč, obě částky kupující uhradí na účet prodávajícího před podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu
na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


7Bj - III/10119 Kosoř, rekonstrukce silnice – majetkoprávní vypořádání pozemků po
dokončení stavby
Usnesení č. 41-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
1) úplatné nabytí pozemků, níţe specifikovaných, trvale zastavěných stavbou „III/10119
Kosoř, rekonstrukce silnice“, od vlastníků, jako prodávajících, níţe specifikovaných, do
vlastnictví Středočeského kraje, jako kupujícího, a o tomto úplatném převodu uzavření smluv
kupních dle ust. § 588 a násl. o.z. s tím, ţe kupní ceny byly odsouhlaseny Usnesením
č. 48-17/2007/ZK ze dne 12.4.2007.
a) Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, K Rotundě 100/10, 12800
Praha
p.č. 313/6 – ostatní plocha, silnice, o výměře 23 m2,
p.č. 321/5 - ostatní plocha, silnice, o výměře 1 699 m2,
p.č. 330/19 – ostatní plocha, silnice, o výměře 305 m2,
p.č. 330/18 – ostatní plocha, silnice, o výměře 769 m2,
pozemky odděleny dle geometrického plánu č. 577-2010336/2010 z pozemku PK 374/5
pozemek ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj – Katastrálním pracovištěm
Praha-západ pro obec Kosoř a k.ú. Kosoř na LV 186
p.č. 380/22 – ostatní plocha, silnice, o výměře 3 186 m2,
oddělený dle geometrického plánu č. 577-2010336/2010 z pozemku PK 374/1 pozemek ve


                      35
zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj – Katastrálním pracovištěm Praha-západ
pro obec Kosoř a k.ú. Kosoř na LV 186.
Kupní cena byla odsouhlasena Usnesením č. 48-17/2007/ZK ze dne 12.4.2007 ve výši
220,- Kč/m2. Kupní cena činí celkem 1. 316 040,- Kč (slovy:jedenmiliontřistašestnácttisíc
čtyřicetkorunčeských) a je splatná do 30 dnů ode dne doručení předmětné kupní smlouvy
kupujícímu s doloţkou o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího
vyznačenou Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-
západ
b) Otilie Boťchová, bytem Nad Hrádkem 255, 252 26 Kosoř, spoluvlastnický podíl id.1/3
z celku
Karel Kindl, bytem Průběţná 143, 252 26 Kosoř, spoluvlastnický podíl id.1/3 z celku
Otilie Kindlová, bytem Vodochodská 854/3, 182 00 Praha, Kobylisy, spoluvlastnický podíl
id. 1/3 z celku
p.č. 321/6 – ostatní plocha, silnice, o výměře 815 m2
pozemek oddělený dle geometrického plánu č. 577-2010336/2010 z pozemku PK 340
pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Praha-západ pro obec Kosoř a k.ú. Kosoř na LV 21
p.č. 380/21 – ostatní plocha, silnice, o výměře 553 m2
oddělený dle geometrického plánu č. 577-2010336/2010 z pozemku PK 383 pozemek ve
zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ
pro obec Kosoř a k.ú. Kosoř na LV 21
Kupní cena byla odsouhlasena Usnesením č. 48-17/2007/ZK ze dne 12.4.2007 ve výši
150,-/m2. Kupní cena činí celkem 205 200,-Kč (slovy: dvěstěpěttisícdvěstěkorunčeských) a je
splatná do 60 dnů ode dne doručení předmětné kupní smlouvy kupujícímu s doloţkou
o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího vyznačenou Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ
2) předání majetku uvedeného pod bodem I. odst. 1. tohoto usnesení k hospodaření Krajské
správě a údrţbě silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
II. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana Středočeského kraje, zajistit
realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


8a - Rozpis rozpočtu přímých NIV hrazených ze státního rozpočtu školám a školským
zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje na rok 2011
Usnesení č. 42-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
b e r e n a v ě d o m í Rozpis rozpočtu přímých neinvestičních výdajů na rok 2011 pro
školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje dle
přílohy č. 1 a č. 2 k tomuto materiálu


8b - Úprava příjmů v kapitole 05 – poskytnutí finančních prostředků na základě
smlouvy mezi Středočeským krajem a AERO Vodochody a.s..
Usnesení č. 43-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e navýšení kapitoly 05 o účelovou dotaci ve výši 2 000 000,- Kč, z toho
1 000 000,- Kč na UZ 008 – provozní výdaje škol a 1 000 000 na UZ 001 – sportovní akce dle


                      36
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 5.6.2003


8c - Dotace NIV pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a obcemi
Středočeského kraje za rok 2010
Usnesení č. 44-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
b e r e n a v ě d o m í rozpis rozpočtu přímých výdajů za rok 2010 pro školy a školská
zařízení zřizované Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje dle přílohy č. 1 a č. 2
k tomuto materiálu


8d - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za
školní rok 2009/2010
Usnesení č. 45-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. b e r e n a v ě d o m í Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve
Středočeském kraji za školní rok 2009/2010 dle přílohy k tomuto materiálu
II. u k l á d á vedoucímu Odboru školství a sportu PaedDr. Pavlu Schneiderovi zaslat
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok
2009/2010 Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy ČR a zveřejnit ji na internetových
stránkách Středočeského kraje                 Termín: do 31. března 2011


8e - Předfinancování projektů příspěvkových organizací Středočeského kraje
Usnesení č. 46-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e tyto Smlouvy o půjčce:
                                                             Výše půjčky
  Smlouva o půjčce          Škola/školské zařízení                 Projekt
                                                              (Kč)
dle přílohy č. 1      Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní
                                 Kolik řečí znáš...                      299 000
k předloţenému materiálu  1530
dle přílohy č. 2      Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní
                                 Biologie v praxi                       426 900
k předloţenému materiálu  1530
dle přílohy č. 3
              Gymnázium, Příbram, Legionářů 402        Školní informační terminál             220 500
k předloţenému materiálu
dle přílohy č. 4
              Integrovaná střední škola, Jesenice, Ţatecká 1  Inovace vzdělávání na základě vyuţití ICT     178 400
k předloţenému materiálu
dle přílohy č. 5     Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše,
                                ICT ve výuce a Marketing                    439 895
k předloţenému materiálu Slaný, Smetanovo nám. 1200
                                Rozvoj podnikatelských dovedností ţáků
dle přílohy č. 6     Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, OA Dr. Edvarda Beneše prostřednictvím
                                                                342 769
k předloţenému materiálu Slaný, Smetanovo nám. 1200      zvýšení kvality předmětu Ekonomika pro 3.
                                ročník
dle přílohy č. 7     Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno –
                                   Kvalitnějším ţivotem o krok blíţe k Evropě      544 862,90
k předloţenému materiálu Vrapice, Vrapická 53
             Střední odborná škola a Střední odborné
dle přílohy č. 8
             učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta IT škola Kralupy                         340 459
k předloţenému materiálu
             brigádníků 693
dle přílohy č. 9     Střední odborná škola a Střední odborné Zvýšení kompetencí učitelů v dovednostech
                                                                194 761
k předloţenému materiálu učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 uţívat ICT
dle přílohy č. 10    Střední odborná škola, Benešov, Černoleská Efektivita učení a rozvoj        klíčových
                                                                182 355
k předloţenému materiálu 1997                    kompetencí ţáků SOŠ Benešov
dle přílohy č. 11    Střední odborná škola informatiky a spojů a
                                    Podpora elektronických forem výuky           450 738
k předloţenému materiálu Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826
                                  37
             Střední průmyslová škola strojírenská a
dle přílohy č. 12                        Zavedení výuky moderních technologií
             Jazyková škola s právem státní jazykové                            273 409
k předloţenému materiálu                     průmyslové výroby do oboru strojírenství
             zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
dle přílohy č. 13    Střední škola oděvního a grafického designu, Výchova  a   vzdělávání  pro  ţivot
                                                            286 331
k předloţenému materiálu Lysá nad Labem, Strţiště 475         v enviromentální oblasti
             Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
dle přílohy č. 14                           Vyuţití ICT ve výuce všeobecných a
             škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B.                             465 175
k předloţenému materiálu                        odborných předmětů
             Němcové 482
             Vzdělávací institut Středočeského kraje –
                                    Rozšíření výuky anglického jazyka na
dle přílohy č. 15    Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
                                    základních školách Středočeského kraje      971 979
k předloţenému materiálu pracovníků, se sídlem Lázeňská 826, 289 12
                                    programem Super-Nature
             Sadská
dle přílohy č. 16    Vyšší odborná škola a Střední zemědělská Rozšířená výuka anglického jazyka, a tím
                                                            574 849
k předloţenému materiálu škola, Benešov, Mendelova 131      kvalitní příprava na studium na universitě
                                 Zvýšení čtenářské gramotnosti v praxi u
dle přílohy č. 17    Základní škola a Mateřská škola, Kolín,
                                 ţáků se SVP prostřednictvím nových forem        188 360
k předloţenému materiálu Kutnohorská 179
                                 výuky
                                 Vytvoření e-learningové aplikace pro
dle přílohy č. 18    Základní škola a Mateřská škola, Kolín,
                                 interaktivní výuku anglického jazyka ţáků       223 620
k předloţenému materiálu Kutnohorská 179
                                 se SPU
                           ∑                              6 604 362,90


II. u k l á d á MUDr. Davidu Rathovi, hejtmanovi Středočeského kraje, podepsat Smlouvy
o půjčce dle příloh č. 1 – 18 k tomuto materiálu


9a - Doplnění plánu investic
Usnesení č. 47-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e Doplnění Plánu investic dle přílohy tohoto materiálu


9b - Příspěvky obcím - Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků ţivelních
katastrof
Usnesení č. 48-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků obcím ze Středočeského Fondu hejtmana a
zmírnění následků ţivelních katastrof
a) tématické zadání „Podpora hejtmana“
Ţadatel        Akce               Částka   Schváleno usnesením
                                  RK
Město Zruč nad Sázavou     XI. Historické slavnosti města Zruče       30 000,00   013-08/2011/RK   ze   dne
                nad Sázavou – 30.7.2011                     21.2.2011
                Pořízení vybavení výstavní místnosti              013-08/2011/RK   ze   dne
Obec Věšín, Příbram       vesnice a cvokařství               90 000,00   21.2.2011
                                                013-08/2011/RK   ze   dne
Město Kouřim          Sen noci kouřimské – 10.9.2011          20 000,00   21.2.2011
                MASOPUST     aneb   dodrţování              013-08/2011/RK   ze   dne
Obec Rpety, Beroun       lidových tradic – 19.2.2011            20 425,00   21.2.2011

b) tématické zadání „Zmírnění následků ţivelních katastrof“
Ţadatel        Akce                Částka                 Schváleno usnesením
                                                RK
Obec Tišice, Mělník       Oprava   dešťové    kanalizace –     286 000,00   013-08/2011/RK   ze   dne
                odstranění   škod     způsobených             21.2.2011
                přívalovým deštěm                                38
Obec Kostelní  Lhota,  Systém protipovodňových opatření         004-11/2011/RK  ze  dne
Nymburk         v obci Kostelní Lhota        40 000,00  7.3.2011
             Rybník Širočina – odstranění           004-11/2011/RK  ze  dne
Obec Studený, Benešov  povodňových škod (oprava hráze)   400 000,00  7.3.20119c - Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva SK
Usnesení č. 49-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva
Středočeského kraje takto:

člen zastupitelstva                 4.790,- Kč
člen rady                      14.240,- Kč
člen výboru zastupitelstva             10.930,- Kč
člen komise rady nebo zvláštního orgánu       10.930,- Kč
předseda výboru zastupitelstva           13.030,- Kč
předseda komise rady                13.030,- Kč


10a - Krajský program prevence kriminality v r. 2011 – schválení neinvestičních dotací
Usnesení č. 50-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e finanční podporu neinvestičních projektů vybraných hodnotící komisí
v rámci Krajského programu prevence kriminality ve Středočeském kraji v roce 2011, které
jsou součástí Ţádosti o státní účelovou dotaci určenou na Krajský program prevence
kriminality Středočeského kraje pro rok 2011 dle přílohy č. 2 k tomuto materiálu


10b - Zřizovací listina Domova seniorů Beroun
Usnesení č. 51-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. r o z h o d l o o zřízení a vzniku příspěvkové organizace Středočeského kraje Domov
seniorů Beroun, příspěvková organizace, se sídlem Pod Studánkou, 266 01 Beroun, ke dni
01.04.2011, která se zřizuje na dobu neurčitou.
II. s c h v a l u j e Zřizovací listinu příspěvkové organizace Středočeského kraje Domov
seniorů Beroun, příspěvková organizace, se sídlem Pod Studánkou, 266 01 Beroun, která je
uvedena v příloze č. 1 k tomuto materiálu.
III. u k l á d á řediteli Krajského úřadu Středočeského kraje zabezpečit
a) oznámení zřízení příspěvkové organizace Středočeského kraje Domov seniorů Beroun,
   příspěvková organizace, se sídlem Pod Studánkou, 266 01 Beroun Ústřednímu věstníku
   České republiky ve lhůtě do 15 dnů ode dne zřízení a vzniku této příspěvkové organizace,
b) podání návrhu na zápis příspěvkové organizace Středočeského kraje Domov seniorů
   Beroun, příspěvková organizace, se sídlem Pod Studánkou, 266 01 Beroun do obchodního
   rejstříku


10c - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SK Domov Na Zátiší Rakovník,
poskytovatel sociálních sluţeb
Usnesení č. 52-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011


                        39
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e navrţenou změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Středočeského
kraje Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních sluţeb, se sídlem S.K. Neumanna
251, 269 01 Rakovník, IČ: 71209930, formou Dodatku č. 2 ke zřizovací listině dle přílohy
k tomuto materiálu
II. p o v ě ř u j e Mgr. Zuzanu Jentschke Stöcklovou, radní pro oblast sociálních věcí,
podepsat dodatek specifikovaný v bodě I. tohoto usnesení


11a - Aktualizace Zásobníku projektů
Usnesení č. 53-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e doplnění a úpravy Zásobníku připravovaných projektů a Zásobníku
realizovaných projektů, dle přílohy číslo 001 a 002 k Tisku k bodu 11a, včetně dodatečně
předloţeného doplňujícího návrhu – kapitola doprava o realizaci rekonstrukce silnice II/191
v úseku Roţmitál-Voltuš do přílohy č. 001


11b - Fond rozvoje obcí a měst pro rok 2009 (FROM) – návrh na prodlouţení termínů
realizovaných projektů – 3. část
Usnesení č. 54-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e prodlouţení termínů realizací akcí u příjemců dotací z Fondu rozvoje obcí a
měst, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto materiálu
II. s c h v a l u j e prodlouţení termínu pro dodání dokumentace závěrečných vyhodnocení
dotace z Fondu rozvoje obcí a měst, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu
III. u k l á d á PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, náměstkovi hejtmana SK, uzavřít dodatky
ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst s obcemi, které jsou uvedeny
v přílohách č. 1 a 2 k tomuto materiálu


11d - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2010 – návrh na prodlouţení termínů
realizovaných projektů
Usnesení č. 55-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e prodlouţení termínů realizací akcí u příjemců dotací ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2010, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto materiálu
II. u k l á d á PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, náměstkovi hejtmana SK, uzavřít dodatky ke
smlouvám o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, jak je uvedeno
v příloze č. 1 k tomuto materiálu


11e - Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – prodlouţení
termínu splatnosti půjčky – 2. část
Usnesení č. 56-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e prodlouţení doby splatnosti půjčky z Fondu Středočeského kraje pro
podporu absorpční kapacity obcí pro Městys Bezno na základě ţádosti doručené dne
21.01.2011 a Město Týnec nad Labem na základě ţádosti doručené dne 10.02.2011, dle
přílohy č. 1 k tomuto materiálu


                       40
II. p o v ě ř u j e PhDr. Marcela Chládka, MBA, náměstka hejtmana SK, k podpisu
dodatků ke Smlouvě o půjčce pro Městys Bezno a Město Týnec nad Labem, dle přílohy č. 1
k tomuto materiálu


11f - Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – prominutí úroků
Usnesení č. 57-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e prominutí úroků z půjčky z Fondu Středočeského kraje pro podporu
absorpční kapacity obcí Sdruţení obcí mikroregionu Balkán a Obci Mečeříţ, dle přílohy č. 1
k tomuto materiálu


11g - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 2010 – návrh na prodlouţení termínů pro
dodání dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování realizovaných akcí
Usnesení č. 58-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e prodlouţení termínu pro dodání dokumentace závěrečných vyhodnocení
a vyúčtování akcí realizovaných ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, jak je uvedeno
v příloze č. 1 k tomuto materiálu
II. u k l á d á PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, náměstkovi hejtmana SK, uzavřít dodatky
ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst s obcemi, které jsou uvedeny
v příloze č. 1 k tomuto materiálu


11h - Fond Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí – návrh
splátkového kalendáře pro Obec Ţdánice
Usnesení č. 59-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
   a) splátkový kalendář půjčky z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční
     kapacity obcí pro Obec Ţdánice dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu
   b) prominutí úroku ve výši 5 % p.a.
   c) prominutí smluvní pokuty ve výši 5 % z nesplacené částky za kaţdý započatý týden
     prodlení
II. p o v ě ř u j e PhDr. Marcela Chládka, MBA, náměstka hejtmana SK, k podpisu
dodatku ke Smlouvě o půjčce Obce Ţdánice


12a - Poskytnutí finančních prostředků Městu Příbram z havarijního fondu na
kofinancování zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěţe na lokalitě průmyslová
zόna Příbram – sever, okolí Příbramského potoka v rámci Operačního programu
Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí
Usnesení č. 60-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků Městu Příbram z Havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje ve výši 10 % uznatelných nákladů ( ve výši max.
439 766,80 Kč ) na kofinancování zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěţe na lokalitě
průmyslové zόny Příbram - sever v případě poskytnutí dotace z Operačního programu Ţivotní
prostředí, prioritní osy 4, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí


                       41
v rámci 19. výzvy tohoto programu.
II. p o v ě ř u j e Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmana, k podepsání smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků Městu Příbram dle čl. I. tohoto usnesení


12b - Poskytnutí finančních prostředků Obci Vranov z havarijního fondu ke krytí
finanční spoluúčasti při realizaci nápravných opatření k odstranění staré ekologické
zátěţe v areálu bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Vranovská Lhota v rámci
Operačního programu Ţivotního prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých
ekologických zátěţí
Usnesení č. 61-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků Obci Vranov z Havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje ve výši 10 % uznatelných nákladů (ve výši max.
700 000 Kč) na kofinancování realizace nápravných opatření k odstranění staré ekologické
zátěţe v areálu bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Vranovská Lhota v případě
poskytnutí dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí, prioritní osy 4, oblast podpory
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí v rámci 19. výzvy tohoto programu
II. p o v ě ř u j e Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmana, k podepsání smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků Obci Vranov dle čl. I. tohoto usnesení


12c - Poskytnutí finančních prostředků Městu Kouřim z havarijního fondu ke krytí
finanční spoluúčasti při realizaci nápravných opatření k odstranění staré ekologické
zátěţe v areálu bývalého podniku Strojobal v městské části Molitorov v rámci
Operačního programu Ţivotního prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých
ekologických zátěţí
Usnesení č. 62-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků Městu Kouřim z Havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje ve výši 10 % uznatelných nákladů (ve výši max.
203 798,60 Kč) na kofinancování realizace nápravných opatření k odstranění staré ekologické
zátěţe v areálu bývalého podniku Strojobal v městské části Molitorov v případě poskytnutí
dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí, prioritní osy 4, oblast podpory 4.2
Odstraňování starých ekologických zátěţí v rámci 19. výzvy tohoto programu
II. p o v ě ř u j e Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmana, k podepsání smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků Městu Kouřim dle čl. I. tohoto usnesení


12d - Poskytnutí finančních prostředků Městu Sedlčany z havarijního fondu na
kofinancování zpracování aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěţe v okolí
jímacího území v povodí Sedleckého potoka v k.ú. Sedlčany v rámci Operačního
programu Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických
zátěţí
Usnesení č. 63-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků Městu Sedlčany z Havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje ve výši 10 % uznatelných nákladů (ve výši max.
300 000 Kč) na kofinancování zpracování aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěţe
v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka v k.ú. Sedlčany v případě poskytnutí


                      42
dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí, prioritní osy 4, oblast podpory 4.2
Odstraňování starých ekologických zátěţí v rámci 19. výzvy tohoto programu
II. p o v ě ř u j e Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmana, k podepsání smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků Městu Sedlčany dle čl. I. tohoto usnesení


12e - Poskytnutí finančních prostředků Obci Zálezlice z havarijního fondu na
kofinancování zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěţe v bývalém zemědělském
areálu na jiţním okraji obce Zálezlice v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí,
oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí
Usnesení č. 64-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků Obci Zálezlice z Havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje ve výši 10 % uznatelných nákladů (ve výši max.
60 000 Kč ) na kofinancování zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěţe v bývalém
zemědělském areálu na jiţním okraji obce Zálezlice v případě poskytnutí dotace z Operačního
programu Ţivotní prostředí, prioritní osy 4, oblast podpory 4.2 Odstraňování starých
ekologických zátěţí v rámci 19. výzvy tohoto programu
II. p o v ě ř u j e Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmana SK, k podepsání smlouvy
o poskytnutí finančních prostředků Obci Zálezlice dle čl. I. tohoto usnesení


12f - Poskytnutí dotace na akci „ČOV Nymburk likvidace čistírenských kalů
nízkoteplotní konvertací“
K tomuto materiálu nebylo přijato žádné usnesení.


12g - Ţádost o finanční podporu na zpracování projektové a zadávací dokumentace pro
projekt výstavby jednotky mechanicko - biologické úpravy odpadů v areálu společnosti
Ekologie, s.r.o. se sídlem v Lánech
Usnesení č. 65-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e poskytnutí finanční podpory společnosti Ekologie, s.r.o ze Zásobníku
projektů spolufinancovaných z EU na zpracování projektové a zadávací dokumentace
k předmětnému záměru ve výši 1 500 000,- Kč, s tím, ţe společnost Ekologie, s.r.o, se
smluvně zaváţe, ţe v případě obdrţení podpory ze SFŢP ČR, kde bude zpracování projektové
a zadávací dokumentace k předmětnému záměru uznatelným nákladem, vrátí Středočeskému
kraji finanční podporu, která jí bude poskytnuta na zpracování projektové a zadávací
dokumentace k předmětnému záměru, jakoţto uznatelný náklad, maximálně však do výše
poskytnuté podpory
II. p o v ě ř u j e Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmana pro oblast ţivotního prostředí
a zemědělství, k uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory společnosti Ekologie, s.r.o
ze Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU na zpracování projektové a zadávací
dokumentace k předmětnému záměru ve výši 1 500 000,- Kč


13a - Rozsah dopravní obsluţnosti v roce 2011 a informace o změnách ve veřejné
dopravě
Usnesení č. 66-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje


                      43
I. s o u h l a s í
  a) s předloţeným návrhem na stanovení předběţného rozsahu dopravní obsluţnosti pro
    rok 2011 v autobusové a dráţní dopravě
  b) s informacemi o změnách ve veřejné dopravě
II. s c h v a l u j e
  a) předběţný rozsah základní dopravní obsluţnosti pro rok 2011 v autobusové dopravě

  Základní dopravní obslužnost v autobusové dopravě
    Zajištění ZDO prostřednictvím smluv o ZVS            541 699 000,- Kč
    Předpokládaný rozsah                   cca 47 200 000 km
    Zajištění objíţděk v důsledku oprav silnic a mostů         15 000 000,- Kč
    Předpokládaný rozsah                   cca 2 000 000 km
  Celkem   z rozpočtu  kraje                      556 699 000
  Kč

  Zajištění ZDO z cizích zdrojů prostřednictvím uzavřených smluv o sdružení
   Prostředky Řízení letového provozu s.p.            8 496 000,-Kč
   Prostředky T.P.C.A. s.r.o.                   1 080 000,-Kč
   Prostředky BILLA s.r.o.                     192 000,-Kč
  Celkem předběţný rozsah ZDO z cizích zdrojů             9 768 000,-Kč

  b) informace o změnách ve veřejné dopravě
  c) sníţení rozsahu základní dopravní obsluţnosti v autobusové dopravě realizovaného
    v termínech od 1.2.2011 a od 6.3.2011 o cca 3,8 miliony km
  d) předběţný rozsah základní dopravní obsluţnosti pro rok 2011 v dráţní dopravě

Základní dopravní obslužnost v drážní dopravě:
   Zajištění ZDO prostřednictvím smlouvy o ZVS         946 013 000,-Kč
   Předpokládaný rozsah                   14 126 689,1 vlkm
Celkem z rozpočtu kraje                     946 013 000,- Kč

III. u k l á d á Ing. Pavlu Čihákovi, vedoucímu Odboru dopravy, projednat s dopravci ceny
dopravního výkonu tak, aby jejich výše zůstala na úrovni roku 2010. U dopravců, kteří mají
cenu dopravního výkonu vyšší neţ průměr Středočeského kraje, dojednat sníţení ceny
dopravního výkonu


14a - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
Usnesení č. 67-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Středočeského kraje:
1) Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Barborská ulice 51-53,
284 01 Kutná Hora, IČ 00069922, formou Dodatku č. 1 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1
k tomuto materiálu
2) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace se sídlem Zámek č. 1,
252 63 Roztoky u Prahy, IČ 00069850, formou Dodatku č. 1 ke zřizovací listině dle přílohy
č. 3 k tomuto materiálu
3) Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace se sídlem Husovo náměstí 87, 266 01
Beroun, IČ 00065293, formou Dodatku č. 4 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 k tomuto
materiálu


                      44
4) Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace se sídlem Náměstí Míru 54, 276 01
Mělník, IČ 00066567, formou Dodatku č. 4 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 k tomuto
materiálu
5) Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo
náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy, IČ 067881, formou Dodatku č. 4 ke zřizovací listině dle
přílohy č. 9 k tomuto materiálu
6) Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace se sídlem Vysoká ul. 232, 269 01
Rakovník, IČ 14800209, formou Dodatku č. 3 ke zřizovací listině dle přílohy č. 11 k tomuto
materiálu


14c - Římskokatolická farnost - děkanství Čáslav - ţádost o rozšíření projektu ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v roce 2010
Usnesení č. 68-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e rozšíření účelu dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Čáslav
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci
tematického zadání Podpora kultury a obnovy památek – evidenční číslo CES
2993/KUL/2010 na zajištění Akce (Projektu) KUL/OKP/001408/2010 - oprava fasády lodi
a presbytáře, odvodnění a statické zabezpečení kostela
II. u k l á d á MVDr. Václavu Benešovi, radnímu pro kulturu, památkovou péči a cestovní
ruch, uzavřít s příjemcem dotace Římskokatolickou farností – děkanstvím Čáslav, dodatek
č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání Podpora kultury a obnovy
památek


14d - Dotace knihovnám pověřeným v souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu
Středočeského kraje výkonem regionálních funkcí knihoven
Usnesení č. 69-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e přidělení dotací na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce
2011 z rozpočtu Středočeského kraje (kapitola 06 Kultura, § 3314 Regionální funkce
knihoven) takto:


Pověřená knihovna                  Částka v tis.Kč
Městská knihovna Benešov
Malé náměstí 1700
256 01 Benešov                            718,33
Městská knihovna Kutná Hora
Husova 145
284 44 Kutná Hora                         1 283,07
Knihovna města Mladá Boleslav
V. Klementa 1229
293 23 Mladá Boleslav                         926,84
Knihovna Jana Drdy Příbram
nám. T.G.Masaryka 156
26180 Příbram                             913,21


                      45
8f - Plynová přípojka - Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem,
Strţiště 475
Usnesení č. 70-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s o u h l a s í se zřízením plynové a elektrické přípojky do budovy Střední školy oděvního
a grafického designu, Lysá nad Labem, Strţiště 475 na pozemcích firmy UNICA
Technologies a.s.
II. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o zřízení předkupního práva k níţe uvedeným
pozemkům a objektům na nich leţících v katastrálním území Lysá nad Labem, které jsou ve
vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 s právem hospodaření pro Střední
školu oděvního a grafického designu, Strţiště 475, Lysá nad Labem, a to:

  -  stp.č. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1923 m2,
  -  stp.č. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2,
  -  p.č. 588/1 ostatní plocha o výměře 113 m2,
  -  p.č. 596/1 jiná plocha o výměře 29 m2,
  -  p.č. 607/2 jiná plocha o výměře 173 m2,

pro UNICA TECHNOLOGIES a.s., IČO: 41695381

za předpokladu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovou a elektrickou
přípojku do budovy školy na pozemcích firmy UNICA TECHNOLOGIES
III. u k l á d á Ing. Zuzaně Moravčíkové, náměstkyni hejtmana pro oblast majetku, zajistit
realizaci tohoto usnesení                  Termín: do 30. dubna 2011


15e - Volba předsedkyně Výboru pro dopravu Zastupitelstva SK
Usnesení č. 71-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. b e r e n a v ě d o m í rezignaci Ing. Jaromíra Strnada z funkce předsedy Výboru pro
dopravu Zastupitelstva Středočeského kraje podanou ke dni 30.11.2010.
II. o d v o l á v á z funkce člena Výboru pro dopravu Zastupitelstva Středočeského kraje
Miroslava Vendla, a to ke dni 11.3.2011
III. v o l í do funkce členky Výboru pro dopravu a do funkce předsedkyně Výboru pro
dopravu Zastupitelstva Středočeského kraje Miloslavu Vlkovou, a to ke dni 11.3.2011


15a - Přísedící Krajského soudu v Praze – volba
Usnesení č. 72-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. v o l í pana Mgr. Václava Šmída, narozeného 26.5.1976, bytem Kladno 1, Americká 2404,
do funkce přísedícího Krajského soudu v Praze
II. u k l á d á Mgr. Aleši Růţičkovi, vedoucímu Odboru legislativního a právního Krajského
úřadu Středočeského kraje, aby o provedené volbě informoval personální útvar Krajského
soudu v Praze
                       46
15b - Plán práce Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje na
rok 2011
Usnesení č. 73-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e Plán práce Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje
na rok 2011 dle přílohy k tomuto materiálu


15c - Plán práce Výboru pro sociální věci na rok 2011
Usnesení č. 74-15/2011/ZK ze dne 11. 3. 2011
Zastupitelstvo Středočeského kraje
s c h v a l u j e Plán práce Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Středočeského kraje
na rok 2011 dle přílohy k tomuto materiálu


15d - Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 9. 11. 2010 do 21. 2. 2011
K tomuto materiálu nebylo přijato žádné usnesení.


16 – Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

Pan Jan Jakob, starosta obce Roztoky u Prahy, a Mgr. Martin Kupka, starosta obce Líbeznice,
vystoupili k bodu 13a - Rozsah dopravní obsluţnosti v roce 2011 a informace o změnách ve
veřejné dopravě.
V Praze dne 16. 3. 2011
                      47
Ověřovatelé:        Hejtman:
              MUDr. David Rath
Mgr. Luděk Jeništa
Ing. Josef Kantůrek
MVDr. Luboš Kudrna
JUDr. Karel Molnár
           48

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:12/5/2011
language:Czech
pages:48