N�rodn� program reforem Cesk� republiky 2011

Document Sample
N�rodn� program reforem Cesk� republiky 2011 Powered By Docstoc
					Investice pro evropskou
konkurenceschopnost:
Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020


Národní program reforem České republiky 2011
     Obsah:


I. Úvod .............................................................................................................................. 4
I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020 ..................................................................... 5
I.2. Členění kapitol Národního programu reforem ............................................................. 7
I.3. Provázanost Národního programu reforem se strategickými materiály vlády v oblasti
    konkurenceschopnosti ........................................................................................... 8
II. Východiska hospodářské politiky .................................................................................. 9
II.1. Přehled makroekonomické situace ČR .......................................................................10
II.2. Konkurenceschopnost jako cíl české hospodářské politiky .........................................12
    I.2.1. Konkurenceschopnost: smysl a cíl Národního programu reforem ČR .................... 12
    II.2.2. Export a průmysl jako klíčové objektivní faktory české ekonomiky ...................... 12
    II.2.3. Politická vůle vlády a parlamentu reflektující objektivní podmínky i vůli lidu ....... 13
    II.2.4. Hlavní priority české hospodářské politiky na pozadí Strategie Evropa 2020 ....... 13
    II.2.5. Veřejné investice z podpory kohezní politiky EU: zásadní prvek podpory
    konkurenceschopnosti ..................................................................................................... 17
    II.2.6. Příspěvek Společné zemědělské politiky (SZP)....................................................... 18
III. Reformní opatření ČR ..................................................................................................19
III.1. Konsolidace veřejných financí ..................................................................................20
    III.1.1. Důchodová reforma .............................................................................................. 21
    III.1.2. Reforma daní a daňového systému....................................................................... 22
    III.1.3. Reforma systému zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění ..................... 25
    III.1.4. Ústavní zajištění korelace mezi příjmovou a výdajovou stránkou státního
    rozpočtu ........................................................................................................................... 26
    III.1.5. Efektivní veřejná správa a boj proti korupci ......................................................... 27
III.2. Fungující trh práce a sociální systém jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky
     .............................................................................................................................32
    III.2.1. Moderní sociální systém a pracovní právo ........................................................... 34
    III.2.2. Integrace na trhu práce ........................................................................................ 35
    III.2.3. Sociální začleňování a snižování chudoby ............................................................. 37
III.3. Vzdělání jako cesta k vyšší produktivitě práce...........................................................41
    III.3.1. Zvyšování kvality a dostupnosti předškolní výchovy............................................. 43
                                                                      2
    III.3.2. Systematické zlepšování kvality vzdělávací činnosti a reforma vzdělávací soustavy
    .......................................................................................................................................... 44
    III.3.3. Reforma terciárního vzdělávání ............................................................................ 47
III.4. Podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu ..........................................50
    III.4.1. Snižování administrativní a regulační zátěže podnikatelů .................................... 51
    III.4.2. Institucionální podpora rozvoje podnikání ........................................................... 52
    III.4.3. Zlepšení přístupu k vysokorychlostnímu internetu a rozvoj eGovernmentu ....... 53
III. 5. Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích ..................................................56
    III.5.1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací a hodnocení jejich výstupů a dopadů .... 57
    III.5.2. Zvýšení inovačního potenciálu ekonomiky ČR ...................................................... 59
III.6. Podpora konkurenceschopnosti šetrná k životnímu prostředí ...................................62
    III. 6.1. Zvyšování energetické účinnosti .......................................................................... 62
    III.6.2. Zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů ................................................. 64
    III.6.3. Snižování emisí skleníkových plynů a zlepšování kvality životního prostředí ....... 65
III.7. Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury ..........................67
    III.7.1. Strategické plánování rozvoje dopravní infrastruktury ........................................ 68
    III.7.2. Zajištění efektivního financování dobudování páteřní sítě ................................... 69
IV. Závěr ..........................................................................................................................71
IV.1. Shrnutí.....................................................................................................................72
IV.2. Další kroky na cestě k uskutečňování cílů Národního programu reforem ...................72
IV.3. Národní cíle vlády v rámci Strategie Evropa 2020......................................................73
Příloha I.: Přehled strategických a koncepčních materiálů vlády souvisejících s Národním
    programem reforem .............................................................................................75
Příloha II.: Přehled odpovědností na úrovni vlády za realizaci opatření jednotlivých
    podkapitol ............................................................................................................78
                                                                         3
I. Úvod
     4
I.1. Česká republika a Strategie           4. Zvýšení   počtu   vysokoškolsky
                             vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ze
Evropa 2020                       současných 31 % nejméně na 40 % a
                             snížení  počtu žáků předčasně
                             opouštějících vzdělávací systém ze
 Národní program reforem představuje          současných 15 % na úroveň pod 10 %;
příspěvek České republiky k plnění cílů
Strategie Evropa 2020, které si stanovily státy    5. Podpora sociálního začlenění, zejména
EU nad rámec unijních kompetencí v oblasti        prostřednictvím snižování chudoby, a
dobrovolné koordinace hospodářských politik.       to snahou snížit počet lidí ohrožených
Vychází z priorit definovaných politickou vůlí      chudobou nebo vyloučením nejméně
vlády coby demokraticky legitimované insti-       o 20 milionů.
tuce reprezentující lid. Současně se snaží      Takto uvedené cíle jsou společným
reflektovat různorodé zájmy rezonující ve spo-  politickým závazkem členských států Evropské
lečnosti; za tímto účelem byl dokument      unie, jehož dosahování je cílem jejich společné
v průběhu své přípravy mnohokrát diskutován    koordinace hospodářských politik. Tento
se zástupci sociálních partnerů, krajských a   závazek platí pro celek všech členských států a
místních    samospráv,   zainteresované   takto je třeba chápat jednotlivé kvantifikované
akademické veřejnosti, jakož i s Národní     cíle. Každý stát si proto s ohledem na výchozí
ekonomickou radou vlády.             situaci své ekonomiky stanovuje vlastní cíle a
 Vláda při zpracování Národního programu     priority, jejichž dosahování považuje za svůj
reforem sledovala logiku úzké vzájemné pro-    specifický příspěvek k uvedeným společným
vázanosti všech uvedených opatření, a to jak   cílům.
z perspektivy svých reformních priorit,       Při stanovování vlastních národních priorit
artikulovaných   v rámci  demokratického   a celkové podoby národních programů
procesu tvorby politické vůle státu, tak     reforem členské státy zohledňují i integrované
v kontextu 5 základních cílů Strategie Evropa   hlavní směry a jejich doporučení:
2020,   doporučení  obsažených   v tzv.
                           1. Zajistit kvalitu a udržitelnost veřejných
Integrovaných hlavních směrech Strategie
                             financí;
Evropa 2020 a v tzv. jednotlivých vlajkových
iniciativách Evropské komise.             2. Vyřešit       makroekonomické
                             nerovnováhy;
 Hlavní cíle Strategie Evropa 2020 schválené
Evropskou radou v roce 2010 jsou následující:     3. Snižovat nerovnováhy v eurozóně;
  1. Zvýšení míry zaměstnanosti populace      4. Optimalizovat podporu výzkumu,
    ve věku 20-64 let minimálně na 75 %;       vývoje a inovací, posílit znalostní
                             trojúhelník a rozvinout potenciál
  2. Navýšení investic do výzkumu a vývoje
                             digitální ekonomiky;
    na úroveň 3 % HDP;
                           5. Zlepšit účinnost zdrojů a snížit emise
  3. Snížení energetické náročnosti ekono-
                             skleníkových plynů;
    miky nejméně o 20 %, zvýšení podílu
    energie   z obnovitelných   zdrojů    6. Zlepšit prostředí pro podnikatele
    v energetickém mixu na 20 %            a spotřebitele  a  zmodernizovat
    a redukce emisí CO2 o 20 % s možným        průmyslovou základnu;
    navýšením redukčního cíle na 30%
                           7. Zvýšit účast na trhu práce a snížit
    (pakliže se ostatní ekonomicky
                             strukturální nezaměstnanost;
    rozvinuté    státy    zavážou
    ke srovnatelnému omezování emisí a       8. Vytvořit dovednostmi vybavenou
    yspělejší  rozvojové  země    se      a odborně připravenou pracovní sílu,
    adekvátně zapojí do tohoto úsilí);        která bude odpovídat potřebám trhu
                             práce, podporovat kvalitu pracovních
                             míst a celoživotní učení;

                                                5
  9. Zlepšit výkonnost systémů vzdělávání       Národní program reforem obsahuje priority
    a odborné přípravy na všech úrovních      vlády a respektuje kompetenční řád veřejné
    a zvýšit účast na terciárním          moci v českém ústavním systému, včetně
    vzdělávání;                  rozdělení působnosti mezi státem a nižšími
                           samosprávnými jednotkami. S ohledem na to,
  10. Podpořit sociální začleňování a boj
                           že Evropská unie respektuje ústavní tradice
    proti chudobě;
                           členských států, nemůže vláda ČR určovat
Kromě těchto Integrovaných hlavních směrů       rozvojové priority svých krajů ani obcí. Přesto
mohou vlády při tvorbě Národního programu       se Národní program reforem snaží reflektovat
reforem zohlednit jednotlivé vlajkové iniciativy   rovněž územní dimensi hospodářské politiky,
průběžně představované Evropskou komisí.       a to zejména s přihlédnutím k budoucnosti
 Nad rámec společně identifikovaných cílů      kohezní politiky. Primárně je však zaměřen na
a doporučení státy v rámci implementace        priority, jejichž dosahování je v působnosti
národních programů zohledňují rovněž         ústředních orgánů České republiky. Jde o
strukturální překážky bránící dosažení vyššího    priority vlády, jejichž naplňování současně
tempa hospodářského růstu určené pro každý      v celé řadě oblastí spadá do sféry legislativy, a
členský stát Radou (ČR je identifikovala Rada     je   proto    podmíněno    souhlasem
pro hospodářské a finanční záležitosti EU na     zákonodárného sboru. Vzhledem k tomu, že
svém zasedání 8. června 2010 – viz následující    program sám není legislativním, nýbrž
subkapitola), stejně tak jako doporučení       koncepčním materiálem a není schvalován
Evropské komise obsažená ve výroční zprávě      Parlamentem ČR, je třeba opatření v něm
o růstu.                       zmiňovaná chápat pouze jako politické cíle
                           vlády, nikoli jako závazek České republiky vůči
  Národní cíle, které si vláda stanovuje v rámci   Evropské unii. Národním programem reforem
naplňování Strategie Evropa 2020 na úrovni      vláda pouze vytýčila reformní cesty, jimiž se
státu, jsou výsledkem jak zohlednění výše       právě jakožto orgán exekutivní moci hodlá
uvedených cílů a doporučení, tak analýz        ubírat v následujících letech.
a strategických dokumentů zpracovávaných na
úrovni vlády (z průřezových dokumentů lze        Program reforem se zaměřuje na dosažení
uvést Programové prohlášení vlády ČR,         indikátorů stanovených společně na úrovni
Strategický rámec udržitelného růstu, Analýzu     EU. Přesto jsou opatření v něm obsažená
konkurenceschopnosti ČR a řadu dalších        koncipována šířeji, a to s ohledem na cíle
klíčových dokumentů uvedených v příloze)       strukturální konsolidace veřejných výdajů a
a rovněž diskusí se sociálními a regionálními     především    na   zvýšení   dlouhodobé
partnery a zástupci dalších relevantních       konkurenceschopnosti české ekonomiky.
institucí. Vláda se snažila o maximálně        Právě    posílení   konkurenceschopnosti
realistický přístup reflektující potenciál domácí   respektující principy sociální solidarity vlastní
ekonomiky,    zdrojů   státního   rozpočtu  tradici evropského moderního státu je hlavním
a omezení    vyplývajících   z délky  jejího  mottem prvního českého Národního programu
funkčního období. Ve snaze poskytnout         reforem pod vlajkou Strategie Evropa 2020.
konkrétní příspěvek k plnění evropských cílů       Struktura a zacílení reformních opatření
se snažila o určení kvantifikovaných indikátorů    k posílení růstového potenciálu české ekono-
doprovázejících kvantifikované evropské cíle     miky odpovídají základním východiskům Stra-
(které ostatně nelze rovněž chápat jinak, než     tegického rámce udržitelného rozvoje, a
právě jako indikátory růstu). V některých       představují tak jeden z výchozích bodů, do
případech přesto, s ohledem na uvedené        nichž by v ČR měly směřovat prostředky
faktory   a   na   svou   důvěryhodnost,   budoucí kohezní politiky EU. Úspěšné dosažení
kvantifikované indikační cíle nestanovila       cílů kohezní politiky nutně předpokládá
a určila pouze prioritní tendenci v dotyčné      stabilní    prostředí    a provázanost
oblasti.                       střednědobých   rozvojových  sektorových
                           a regionálních   strategií   a programů.
                           V současné době jsou připravovány v rámci

                                                   6
jednotlivých resortů dokumenty zásadního        3. Trvající překážky podnikatelského
významu,       včetně      strategie     prostředí a nedostatečná efektivita
konkurenceschopnosti, koncepce důchodové         veřejné správy a právního rámce;
reformy, přípravy národních rozvojových
                            4. Nedostatečná diverzifikace ekonomiky
priorit pro kohezní politiku 2014+ atd. Národní
                             plynoucí z chybějící podpory její ino-
program reforem je z tohoto hlediska
                             vační kapacity a podnikového vý-
ústředním dokumentem, v němž se prolínají,
                             zkumu a vývoje;
resp. budou i v budoucnu setkávat reformní
linie jednotlivých sektorů státní politiky ve     5. Nízká produktivita práce v důsledku
sféře      hospodářského       růstu,     nedostatečné úrovně znalostí a do-
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.           vedností.
  Národní program reforem stanovuje hlavní    V souladu se závěry Evropské rady ze dne
zásady reformních opatření, zatímco konkrétní   17. června 2010 byl tento seznam doplněn
kroky a podrobné návrhy budou obsahovat      o další zásadní překážku vyhodnocenou
strategické   dokumenty    zpracovávané   na národní úrovni:
v jednotlivých   oblastech   kompetenčně     6. Nedostatečná síť páteřní dopravní in-
příslušnými orgány státní správy. Program je       frastruktury.
rámcově koncipován na celé období do roku
2020. K urychlení prorůstových opatření jsou    Uvedené překážky byly během přípravy pro-
reformní kroky     plánovány  tak, aby   gramu reforem použity pro vymezení sedmi
nejzávažnější a nejrazantnější reformy       tematických okruhů a jim odpovídajících kapi-
proběhly v 1. polovině dekády 2010 – 2020     tol vytvářejících logický a vnitřně konzistentní
s referenčním rokem 2015. Národní program     celek:
bude každoročně aktualizován v rámci tzv.       1. Konsolidace veřejných financí;
evropského semestru, a to s ohledem na vývoj
naplňování cílů Strategie Evropa 2020 na        2. Fungující trh práce a sociální systém
celoevropské úrovni, na dosažený pokrok          jako   předpoklad   konkurence-
v České republice a samozřejmě i na vývoj         schopnosti;
politických priorit vlády stanovovaných v rámci    3. Vzdělání   jako    cesta   k vyšší
demokratického rozhodovacího procesu.           produktivitě práce;
                            4. Podpora podnikání, digitalizace    a
                             rozvoj digitálního trhu;
I.2. Členění kapitol Národního
                            5. Podpora růstu založeného na výzkumu
programu reforem                     a inovacích;
                            6. Podpora konkurenceschopnosti šetrná
 Členění kapitol Národního programu           k životnímu prostředí;
reforem vychází ze stěžejních oblastí pro       7. Podpora    konkurenceschopnosti
podporu konkurenceschopnosti, a to při          zlepšením dopravní infrastruktury.
zohlednění překážek ekonomického růstu
v České republice identifikovaných Radou pro     Každá z takto určených kapitol obsahuje
hospodářské a finanční záležitosti EU na jejím   několik subkapitol a jako za celek za ni
zasedání 8. června 2010:              odpovídá jedno ministerstvo (a to bez ohledu
                          na skutečnost, že jednotlivá opatření v ní
  1. Vysoké strukturální deficity a dlouho-   uvedená spadají do gesce vícera resortů).
    dobá udržitelnost veřejných financí;    Úlohu   gestora   koordinace  přípravy
  2. Přetrvávající strukturální nedostatky    a implementace Národního programu reforem
    na trhu práce;               jako celku převzal Úřad vlády.
                           K jednání s koordinátory jednotlivých oblastí
                          bude využíván zejména Výbor pro EU (na


                                                 7
pracovní i na vládní úrovni) a podskupina     strategie      konkurenceschopnosti
resortní koordinační skupiny Úřadu vlády      prezentovaným Národní ekonomickou radou
ke Strategii Evropa 2020. Jednotlivé resorty    vlády v březnu 2011.
dále využívají svých struktur pro projednávání
                           Tyto strategické dokumenty se opírají
důležitých koncepčních materiálů.
                          o metodiku Světového ekonomického fóra, jež
 Provádění Národního programu reforem       každoročně   publikuje Index   globální
a plnění cílů Strategie Evropa 2020 bude      konkurenceschopnosti složený z 12 tzv. pilířů
pravidelně sledováno a monitorováno        (faktorů) konkurenceschopnosti. Těmito pilíři
v ročním intervalu ve spolupráci s Evropskou    konkurenceschopnosti jsou
komisí, a to podle společně dohodnuté
                           1. Instituce
metodiky. Národní program reforem bude
podle potřeby každoročně aktualizován,        2. Infrastruktura
schvalován a vždy do konce dubna           3. Makroekonomické prostředí
postupován Evropské komisi za účelem
vyhodnocení   jeho   makroekonomických      4. Zdraví a základní vzdělání
a strukturálních opatření. Současně vláda       5. Vyšší vzdělávání a výcvik
přistupuje k tomuto programu s vědomím, že
jde o sféru mimo oblast kompetencí EU, která     6. Efektivnost trhu se zbožím a službami
je pouze koordinována v rámci systému tzv.      7. Efektivnost trhu práce
otevřené metody koordinace. Roli institucí EU
                           8. Rozvoj finančního trhu
vláda v tomto kontextu vnímá a je si vědoma
plné a výlučné odpovědnosti národních         9. Technologická připravenost
orgánů politické moci za určování priorit a cílů
                           10. Velikost trhu
státní hospodářské politiky.
                           11. Zkvalitňování charakteristik podnikání
 Přestože se ČR v době předložení Národního
programu reforem neúčastnila Paktu euro        12. Inovace
plus, vláda ČR tuto možnost do budoucna        Vláda považuje hodnocení pokroku v rámci
nevyloučila. Řada opatření obsažených       těchto 12 pilířů za významné z hlediska
v Národním programu reforem je ve         dosahování           mezinárodní
skutečnosti zcela konzistentní s doporučeními   konkurenceschopnosti státu.     Národní
Paktu, na což materiál na konkrétních místech   program reforem je proto metodicky zasazen
poukazuje.                     i do tohoto globálního rámce hodnocení
                          konkurenceschopnosti    a   odkazuje
I.3. Provázanost Národního             v jednotlivých  podkapitolách  také   na
                          provázanost reformních opatření na příslušné
programu reforem se                pilíře hodnocení Světového ekonomického
strategickými materiály vlády           fóra.                   .

v oblasti konkurenceschopnosti

 Národní program reforem je obsahově
provázán s dalšími strategickými materiály
vlády ČR v oblasti konkurenceschopnosti.
Jedná   se  zejména    o   Analýzu
konkurenceschopnosti   ČR   zpracovanou
Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce
2010, na níž naváže připravovaný materiál
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
ČR, jehož předložení je plánováno na červen
2011. Provázanost existuje rovněž s Rámcem


                                                8
II. Východiska hospodářské politiky
                   9
II.1. Přehled makroekonomické                                o 0,3 %, v roce 2012 pak o 0,6 %. Míra
                                              nezaměstnanosti dosáhla v roce 2010 zřejmě
situace ČR1                                         svého vrcholu, v tomto a příštím roce by měla
                                              mírně klesat.
                                                 Graf: Nezaměstnanost, čtvrtletní průměry, v tis.
 Ohledně   celkového   oživení světové
                                                 osob, v % (pravá osa)
ekonomiky panuje i nadále nejistota
způsobená řadou faktorů, mj. též současným                         660                                                       11
                                                     Počet nezaměstnaných registr.                              Predikce
politickým vývojem v islámském světě.                            600     Míra nezaměstnanosti registr. (pr. osa)                               10

V Evropě jsou hlavní zdroje rizik spojeny se                        540     Míra nezaměstnanosti – VŠPS (pr. osa)                                9

stavem veřejných rozpočtů a situací                             480                                                       8
                                              420                                                       7
v bankovním sektoru v některých členských
                                              360                                                       6
zemích eurozóny. V České republice mezitím
                                              300                                                       5
pokračuje, především díky růstu německého                          240                                                       4
hospodářství, ekonomické oživení. V roce                          180                                                       3
2010 vzrostl reálný HDP o 2,3 %, přičemž                          120                                                       2
hlavním zdrojem růstu byla tvorba hrubého                          60                                                       1

kapitálu v souvislosti s obnovováním zásob                          0                                                       0
                                                 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12
a zahraničním    obchodem.    Vlivem
konsolidačních fiskálních opatření se v roce                           Zdroj: MF, leden 2011
2011 očekává mírné zpomalení tempa                              Růst objemu mezd a platů by se měl
ekonomického růstu na 2,2 %, v roce 2012 by                         ve srovnání s rokem 2010 zrychlit na 3,1 %
se pak HDP měl zvýšit o 2,7 %.                               v tomto a 4,7 % v příštím roce díky zvýšení
                                              zaměstnanosti   i  průměrných   mezd
   Graf: Příspěvky k růstu HDP stálé ceny, %, p.b.                    v soukromém sektoru.
7
     spotřeba                              Predikce     Poměr deficitu běžného účtu platební
6
     hrubá tvorba kapitálu
5    saldo ZO
                                              bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné
4    růst HDP                                      úrovni. Deficit vládního sektoru za rok 2010
3
                                              dosáhl   podle   předběžných   odhadů
2
1
                                              Ministerstva Financí ČR (MF) 4,8 % HDP.
0                                              Makroekonomická předpověď očekávaného
-1                                             vývoje výsledků vládního sektoru v roce 2011
-2
-3
                                              se nemění a zůstává ve výši 4,6 % HDP.
-4                                             K dalšímu upřesnění predikce dojde při
-5                                             zveřejnění dubnových notifikací vládního
   1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                                              deficitu a dluhu.
   Zdroj: MF, leden 2011                                    Graf: Deficit vládního sektoru, v % HDP
  Pro roky 2011 a 2012 lze dále počítat
s růstem spotřebitelských cen v horní polovině
tolerančního pásma inflačního cíle ČNB, tedy
mírně nad 2 %.
 Na trhu práce se stále projevují důsledky re-
cese, ovšem i zde by se situace měla začít po-
zvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou
letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit


                                                 Zdroj: MF, leden 2011
1
 Tato kapitola bude aktualizována po 12. dubnu 2011,
kdy Ministerstvo financí očekává schválení nové
                                               V důsledku razantního zpomalení ekonomic-
Makroekonomické predikce.                                  kého růstu v roce 2008 a ekonomické recese

                                                                                                  10
v roce   2009  došlo   po roce    2007   Graf: Dluh vládního sektoru, v % HDP
k významnému zhoršení salda vládního sek-
toru. Vedle dosud nedořešených strukturál-
ních problémů českých veřejných financí čelil
vládní sektor rovněž bezprecedentnímu vý-
padku daňových příjmů (mimo jiné v důsledku
legislativních změn přijatých ve snaze zmírnit
dopady hospodářské krize). Recese odhalila
strukturální problémy v hospodaření vládního
sektoru, a proto počínaje rokem 2010 vláda
zahájila konsolidační strategii, jejíž pozitiva se
podle předběžných odhadů MF již promítla do
                            Zdroj: MF, leden 2011
nižšího deficitu sektoru vlády ve výši 4,8 %
HDP (oproti původnímu plánu 5,3 % HDP).         Největší problém z hlediska veřejných
Jedná se však o předběžný výsledek, který je     financí představuje dlouhodobě neudržitelný
třeba brát s rezervou.                důchodový systém. V roce 2010 byl schodek
                           důchodového účtu téměř 36 mld. Kč (cca 1 %
 Státní rozpočet na rok 2011 a střednědobý
                           HDP). Bylo vypláceno 3,5 milionu důchodů 2,8
výhled státního rozpočtu pro roky 2012–2013
                           milionům     důchodců.     Vzhledem
předpokládají další postupné snižování pa-
                           k demografickému vývoji hrozí, že tyto deficity
sivního salda vládního sektoru až na 2,9 % HDP
                           již budou trvalé a v roce 2060 by měly
v roce 2013. Vláda tak oproti Konvergenčnímu
                           kulminovat na úrovni 4 % HDP. Přibližně 95 %
programu ČR z ledna 2010 zpřísnila fiskální cíle
                           příjmů stávajících důchodců je nyní tvořeno
pro následující roky. Zároveň stanovila cíl vy-
                           příjmem z veřejného důchodového pojištění.
rovnaného hospodaření sektoru vládních insti-
tucí v roce 2016. Současné nastavení fiskální     Graf: Dlouhodobý výhled důchodového systému
politiky je dáno vládou schválenými výdajo-
vými rámci, nicméně pro roky 2012 a 2013
jsou plánovány zásadní strukturální reformy
(reforma důchodů, zdravotnictví a daňového
systému), jež jsou představeny dále v tomto
dokumentu.
  Celkové zadlužení vládního sektoru činilo ke
konci roku 2010 podle odhadu MF 38,9 %
HDP, a zůstává tak i nadále pod hodnotou
maastrichtského konvergenčního kritéria
(max. 60% HDP). Při současném nastavení        Zdroj: MF, leden 2011
fiskální politiky a předpokládané další         Podstatným    ukazatelem   růstového
konsolidaci by měla úroveň dluhu dosáhnout      potenciálu ekonomiky je stabilita finančního
svého maxima v roce 2013 na úrovni cca 44 %     sektoru. V České republice jsou dominantním
HDP a v následujících letech by měla pozvolna    finančním zprostředkovatelem banky, jejichž
klesat. Úroveň zadlužení by mohla být        stabilita tudíž zásadním způsobem ovlivňuje
pozitivně ovlivněna případnými privatizačními    celkovou makrofinanční stabilitu země.
příjmy, nicméně tento efekt pravděpodobně      Dostupné ukazatele naznačují, že český
nedosáhne    intenzit   zaznamenaných     bankovní systém je zdravý.
v minulosti. Je zřejmé, že období, kdy bylo
kritérium vládního dluhu plněno s velkou        Pravidelné zátěžové testy prováděné ČNB
rezervou, končí a že bude do budoucna třeba     ukazují, že bankovní sektor zůstává odolný
začít věnovat zvýšenou pozornost udržitelnosti    vůči případným negativním šokům. Testy,
jeho plnění.                     které ČNB zveřejnila v srpnu 2010,
                           dokumentují, že kapitálová přiměřenost
                           bankovního   systému  by  ani  podle


                                                 11
nepříznivého scénáře (Dluhová krize) neklesla    dosahování dohodnutých cílů, ale umožnit
pod 8 %, ačkoliv několika bankám by se kapi-    státům, aby na základě vlastní politické vůle
tálová přiměřenost mohla snížit pod tuto      a v souladu s objektivními podmínkami svých
hranici. Dodatečný kapitál, který by v takovém   ekonomik    utvářely  systémy    svých
případě banky se sídlem v ČR potřebovaly      hospodářských politik tak, aby výsledný efekt
k dorovnání na regulatorní minimum, však      dosahovaný na úrovni EU nebyl odstředivý,
ČNB odhaduje na pouhých 3,5 mld. Kč (0,1 %     nýbrž synergický. Společně stanovené cíle
HDP), což je v porovnání s velikostí sektoru    proto představují mantinely, v nichž by se
zanedbatelná hodnota.                státy měly pohybovat a jimž by měly své
                          politiky přizpůsobit, aniž by rezignovaly na
                          jejich demokratické utváření podle vlastní vůle
II.2. Konkurenceschopnost jako           a zájmů.
cíl české hospodářské politiky            Česká republika z tohoto hlediska vnímá Ná-
                          rodní program reforem jako svůj příspěvek
 I.2.1. Konkurenceschopnost: smysl a        k dosahování cílů Strategie Evropa 2020
                          a současně jako rámec vystavěný na trendech
 cíl Národního programu reforem ČR
                          domácí hospodářské politiky pro následující
                          roky. Konkrétní podobu této politiky, včetně
  Strategie Evropa 2020 je založena na       strategických rozhodnutí o jednotlivých dílčích
principu otevřené metody koordinace podle      opatřeních, však Národní program reforem
čl. 121 Smlouvy o fungování Evropské unie.     určovat nemůže, neboť jeho smyslem není být
Tento právní základ určuje postavení        hlavním normativním koncepčním materiálem
jednotlivých unijních institucí a členských států  na národní úrovni, nýbrž českým příspěvkem
v její přípravě, monitoringu i přijímání      ke koordinaci na úrovni nadnárodní.
opatření k naplňování společně stanovených
cílů. Klíčovým principem společné koordinace     Česká republika spatřuje hlavní smysl
je shoda na cílech a indikátorech na unijní     Strategie Evropa 2020 ve společném úsilí
úrovni a současně ponechání volného         o zvýšení konkurenceschopnosti evropského
prostoru členským státům ve způsobu jejich     hospodářství jako celku. Jakkoli není
dosahování.                     konkurenceschopnost      uvedena    mezi
                          jednotlivými cíli Strategie, celková synergie při
 Ekonomika každého členského státu EU je      jejich dosahování by měla mířit právě
determinována specifickými objektivními       uvedeným směrem. S tímto vědomím vláda
faktory, vyplývajícími z geografické polohy,    koncipuje svůj Národní program reforem dle
z historických a kulturních tradic, z ústavního   hlavního   cíle   dlouhodobě    udržitelné
a politického   uspořádání,   z dlouholeté   konkurenceschopnosti       EU.    Jejím
orientace na určitá hospodářská odvětví a celé   předpokladem je plné využití potenciálu
řady dalších podmínek. Tato rozmanitost je     vnitřního trhu, které představuje úhelný
jedním z pilířů fungování Evropské unie a její   kámen projektu evropské integrace. Proto
uchování je v zájmu všech členských států.     také vláda svůj Národní program reforem na
  Současně ovšem tato rozmanitost klade zvý-    rok 2011 koncipovala pod mottem „Investice
šené nároky na možnou podobu hospodářské      pro evropskou konkurenceschopnost“.
koordinace. Vzhledem k tomu, že tato koordi-
nace podle čl. 121 Smlouvy o fungování EU      II.2.2. Export a průmysl jako klíčové
nespadá mezi ty kompetence EU, u nichž je      objektivní faktory české ekonomiky
možno využít metodu legislativní harmoni-
zace, hraje zde nadále klíčovou roli demokra-
ticky legitimovaná politická vůle vlád a národ-    Možnosti, výzvy, ale i limity národní
ních parlamentů členských států.          hospodářské   politiky  ČR  vyplývají
                          z objektivních podmínek jejího postavení
 Cílem Strategie Evropa 2020 proto není      v rámci evropské a světové ekonomiky, které
stanovovat společné postupy a opatření na


                                                 12
jsou určeny historickou tradicí i geografickou  s cílem   udržení     jeho    kvality
polohou našeho státu.              a konkurenceschopnosti.
 Česká ekonomika patří mezi nejotevřenější
na světě, s dominantní orientací na export.    II.2.3. Politická vůle vlády
Proto je také vysoce závislá na mezinárodní    a parlamentu reflektující objektivní
dělbě práce, na vnějších ekonomických vzta-    podmínky i vůli lidu
zích a na ekonomickém růstu států, kam
                         Státní hospodářská politika nemůže být po-
směřuje valná část českého exportu
                         chopitelně pouhou výslednicí funkcionálních
(na prvním místě lze pak jmenovat Německo
                         nutností vyplývajících z objektivních faktorů.
a další naše sousedy). Konkurenceschopnost
                         Klíčovou roli v ní musí hrát politická, demokra-
a hospodářský růst těchto států je proto
                         tickou procedurou formovaná legitimní vůle.
nezbytným předpokladem růstu domácí
                         Ta může a musí zohledňovat další faktory, jako
ekonomiky.
                         je sociální dimenze ekonomiky, respekt ke
 Se vstupem ČR do Evropské unie se ještě    kulturním tradicím, lidské svobodě, životnímu
výrazněji zvýšila exportní provázanost      prostředí a dalším hodnotám. Konkrétní
s evropskými ekonomikami, s nimiž máme      zaměření hospodářské politiky proto vždy
výrazně aktivní obchodní bilanci. Pro udržení  bude vycházet ze specifických normativních
konkurenceschopnosti české ekonomiky je     představ vyplývajících z politických programů
proto kardinálním tématem funkčnost vnitř-    stran soutěžících v demokratických volbách.
ního trhu a odstraňování bariér jeho       Mezi objektivními faktory a subjektivní vůlí
fungování.                    politického subjektu – lidu ČR – artikulovanou
                         volenými reprezentanty by mělo existovat
 Proexportní orientace české ekonomiky
                         logické spojení, založené na principu
souvisí mj. s dominantním rolí průmyslu
                         racionality.
v domácím hospodářství. Podíl 37,1 %
zaměstnanců pracujících v průmyslových       S ohledem na uvedenou situaci obsahuje
odvětvích činí z ČR silně průmyslovou zemi    Národní program reforem trendy kombinující
(průměr EU leží na hodnotě 24 %). Jakkoli    objektivní podmínky i imperativy politické
k tomuto vývoji napomohlo oživení v první    vůle, z čehož vyplývají i limity tohoto pro-
polovině uplynulé dekády, lze tuto orientaci   gramu, který musí respektovat Programové
české ekonomiky i nadále považovat za      prohlášení vlády a politickou shodu vlády na
objektivní determinantu pro následující léta.  zásadních tématech. Současně by však pro-
Průmysl je rovněž sektorem, v němž lze v ČR   gram měl reflektovat i zájmy rezonující ve
konstatovat dlouhodobý růst produktivity, což  společnosti, včetně postojů hospodářských,
neplatí ve stejné míře pro sektor služeb. Díky  sociálních a regionálních partnerů, jejichž
orientaci na vývoz, výhodné geografické     zástupci byli konzultováni během všech fází
poloze i zaměření okolních ekonomik má      tvorby tohoto dokumentu.
český průmysl potenciál k nacházení odbytišť
na evropských i světových trzích.
                         II.2.4. Hlavní priority české
 I když bude dlouhodobě nadále docházet     hospodářské politiky na pozadí
k posilování role terciární sféry v ekonomice,  Strategie Evropa 2020
nelze ve střednědobé perspektivě očekávat
změny ve struktuře českého hospodářství.
Potenciál sektoru služeb sice bude stoupat     S ohledem na výše uvedené objektivní
a s ním i možnosti pro podporu ze strany stát-  i subjektivní determinanty lze stanovit několik
ních orgánů, nicméně očekávání, že se Česká   stěžejních priorit, z nichž budou vyplývat jed-
republika stane v krátké době inovačně-     notlivé strategické směry i konkrétní opatření
technologickým centrem, je vzdáleno realitě.   státní politiky v následujícím období.
O to více je třeba zaměřovat se na inovační a
technologické možnosti v oblasti průmyslu,                                               13
 Konkurenceschopnost českých podniků       podpora konkurenceschopnosti necenové,
                          vycházeje přitom z některých objektivních
  Výchozí prioritou, která navazuje na výše    daností struktury české ekonomiky.
uvedené pojetí Strategie Evropa 2020, bude
zvyšování konkurenceschopnosti, jež pro ČR,     Podpora exportu
jako velmi otevřenou proexportní ekonomiku,
                           Jak již bylo uvedeno, zůstane ČR
představuje    klíčový   faktor  růstu.
                          i v nadcházející   dekádě    ekonomikou
Konkurenceschopnost    tu  lze  přitom
                          orientovanou na export. Z hlediska rozložení
- ve smyslu   definice  Organizace   pro
                          jednotlivých odvětví je a nadále zůstane
hospodářskou spolupráci a rozvoj – chápat
                          klíčovým   sektorem  strojírenství, jenž
jako schopnost produkovat zboží a služby,
                          představuje více než polovinu veškerého
které obstojí v mezinárodní soutěži, při
                          vývozu ČR (54,2 % v roce 2009). Proto by se
současné schopnosti udržovat či zvyšovat re-
                          politika vlády neměla dopustit, aby státní
álný HDP. Současně ji lze chápat jako součást
                          zásahy ohrozily tento sektor a jeho
a předpoklad hlubšího cíle, jímž je především
                          zaměstnanost a naopak by se i do budoucna
trvale udržitelné zvyšování životní úrovně
                          měla zaměřovat na podporu podmínek růstu
občanů. Nejen podnik, ale též jednotlivec je
                          zejména v této sféře.
klíčovou   jednotkou    pro   měření
konkurenceschopnosti ekonomiky.           Exportní výkonnost domácí ekonomiky je
                          bezprostředně     závislá    na   její
  Takto pojatá konkurenceschopnost je
                          konkurenceschopnosti. Podpora exportu jako
výsledkem jak nezměnitelných objektivních
                          součást strategie konkurenceschopnosti musí
faktorů, tak též činnosti veřejné moci, kterou
                          být založena na koncepční proexportní
lze v případě české ekonomiky rozdělit mezi
                          politice, která musí mj. obsahovat i užší
moc státu, moc nadnárodních organizací
                          institucionální koordinaci v rámci zahraničního
(zvláště EU) a moc samosprávných těles
                          zastoupení ČR.
(jakkoli zdrojem legitimity všech tří složek je
moc státní). Národní program reforem je       I když větší část českého vývozu směřuje
zaměřen pouze na možnosti dané v rámci       na evropské trhy (viz níže), mělo by být cílem
aktuálního kompetenčního řádu.           státu zvyšovat atraktivitu dalších zahraničních
                          odbytišť  zejména   v segmentu   malých
 Státní opatření by měla, vedle zvyšování
                          a středních podniků. V oblasti exportu mimo
efektivity samotné veřejné správy, být
                          EU existuje v české ekonomice stále značný
primárně směřována do oblasti podpory
                          nevyužitý potenciál, a to i ve srovnání
konkurenceschopnosti domácích podniků, a to
                          s ostatními unijními státy. Zejména jihový-
jak ve srovnání evropském, tak celosvětovém.
                          chodní Asie včetně Číny a Latinská Amerika
Je přitom třeba reflektovat skutečnost, že
                          představují oblasti, v nichž lze nepochybně
většina společností působících v ČR je v rukou
                          podporovat český export, a zlepšovat tak vý-
zahraničních investorů. Proto je nezbytné
                          sledek obchodní bilance.
vytvářet příznivé podnikatelské prostředí,
přátelské přílivu zahraničních investic i jejich
dlouhodobému udržení v ČR.
  S ohledem na principy sociálně-tržního
hospodářství, k nimž se Česká republika
dlouhodobě hlásí, je třeba také přihlédnout
k limitům vyplývajícím z respektu k prvkům
sociální solidarity, zajištění minimálních
životních sociálních standardů občanů a jistot
zaměstnanců. Z tohoto hlediska lze sice činit
celou řadu opatření ke zlepšení cenové
konkurenceschopnosti, nicméně hlavní raison
d´être české hospodářské politiky by měla být


                                                14
                          energetické náročnosti, kde je třeba zohlednit
 Průmyslová politika
                          i náročnost spojenou s dopravní a jinou
 Podstatu průmyslové politiky lze chápat jako   infrastrukturou, těžbou surovin, produkcí
systém opatření státu v hospodářské sféře     subdodávek i následnou recyklací, bez ohledu
zaměřený    na  spolupráci   veřejného   na teritoriální rozložení. Pak budou více
a soukromého sektoru za účelem rozvoje no-     zřejmé i negativní dopady spojené např.
vých technologií a průmyslové výroby. Tato     s přesunem výroby, které se projeví i v jiných
politika patří mezi prioritní oblasti v rámci   částech hodnotového řetězce.
Strategie Evropa 2020 i na úrovni Evropské
unie, jak dokládá stěžejní iniciativa EK       V rámci podpory průmyslu bude vláda klást
„Průmyslová politika pro éru globalizace“.     i nadále důraz na podporu malých a středních
V rámci priorit České republiky by s ohledem    podniků, na souvislost s aktivní politikou za-
na roli průmyslového sektoru v české        městnanosti, ale i na oblast výzkumu a vývoje.
ekonomice měla být tato část Strategie       Současně bude nicméně vycházet z reálných
považována za zásadní.               možností české ekonomiky a důsledků vyplý-
                          vajících z její polohové renty.
 Opatření státu, resp. veřejné moci, mohou
směřovat jednak k podpoře jednotlivých
                           Podpora rozvoje vnitřního trhu
průmyslových subjektů či odvětví, jednak
mohou ovlivňovat celkovou strukturu tohoto      Vzhledem k tomu, že 85 % českého exportu
segmentu. Cílem všech opatření však musí být    směřuje na vnitřní trh EU, je prioritním
podpora konkurenceschopnosti. Jednotlivé      zájmem státu, aby vnitřní trh fungoval co
kroky proto nesmějí narušovat volnou soutěž,    nejlépe. V této oblasti sdílí EU své kompetence
a  to   ani  v celoevropském   rámci,   s členskými státy, a proto je třeba ji uvést i
znevýhodňovat     daňové    poplatníky   v rámci Národního programu reforem. Další
a spotřebitele   a   vést  k celkovým    podpora rozvoje vnitřního trhu je domácí
nerovnováhám narušujícím princip trhu.       prioritou ČR v rámci zvyšování konkurence-
  S ohledem   na  mantinely   vyplývající  schopnosti a naplňování cílů Strategie Evropa
z evropského modelu sociálně tržního        2020.
hospodářství je třeba se zaměřovat především
na ty oblasti, díky nimž si může český průmysl    V rámci svých evropských politik se proto
udržovat   svou   konkurenční   výhodu   bude Vláda snažit o odstraňování bariér a
i v budoucnosti.   Sem   patří především   otevírání dosud neliberalizovaných sektorů.
připravená, vzdělaná a kvalifikovaná pracovní   Vláda bude podporovat iniciativy směřující ke
síla odpovídající potřebám průmyslu, kvalitní   zlepšení   evropského    podnikatelského
dopravní,   komunikační   a  energetická   prostředí, identifikované např. ve sdělení EK
infrastruktura, technologická podpora atd.     Single Market Act či v tzv. Montiho zprávě. ČR
Průmyslový sektor, na nějž připadá 80 %      bude nadále považovat vnitřní trh za jeden ze
veškerého výzkumu a vývoje financovaného ze    stěžejních  nástrojů   evropské  politiky
soukromých zdrojů, je v současnosti hlavním    konkurenceschopnosti, který by neměl být
tahounem inovačního potenciálu.          zastiňován alternativními koncepty.

  Hospodářská krize posledních let ukázala     Snižování nákladů práce
v celoevropském rámci vysokou citlivost
průmyslových odvětví. Největší míru stability    Problém české ekonomiky spočívá ve
prokázala sféra výroby, do níž je třeba      vysokém efektivním zdanění práce, které vede
soustředit v budoucnu maximální podporu.      k vysokým nákladům práce, a tím nepříznivě
Tuto oblast je třeba podporovat s ohledem na    ovlivňuje cenovou konkurenceschopnost. Za
klíčové priority inteligentního, sociálně     poslední dekádu výrazně posílil měnový kurz a
začleňujícího a udržitelného růstu. Je však    vzrostly mzdy, což se sice pozitivně promítlo
přitom třeba sledovat výrobní cyklus v celém    v domácí poptávce, nicméně to současně mělo
hodnotovém řetězci. To platí i pro sféru      negativní   dopady    na    globální


                                                15
konkurenceschopnost českých výrobků, a to    prostředků, je reformovat jednotlivé oblasti,
právě kvůli trvalému růstu pracovních      kam jsou tyto prostředky vynakládány.
nákladů. Ve srovnání se sektorem služeb,     Současně je nutné v rámci veřejných výdajů
jehož konkurenceschopnost spíše stagnovala    klást nadále zásadní důraz na veřejné investice
(jakkoli jde o sektor s dlouhodobě velkým    pro rozvoj podnikatelského prostředí, včetně
potenciálem růstu a konkurenceschopnosti),    efektivnější podpory vědy, výzkumu inovací
se ukázalo, že zpracovatelský průmysl je     a dopravní infrastruktury, a to i s ohledem na
schopen nejlépe reagovat na externí vlivy    klíčovou roli kohezní politiky EU v této oblasti.
(hospodářská krize) a přizpůsobovat náklady
                          V rámci podpory institucí je nezbytné
práce její produktivitě a vnějším podmínkám.
                         zaměřit pozornost i na instituce vzdělávání
 Jedním z cílů hospodářské politiky by proto  a přípravy na povolání. Namísto plošné
mělo být snižování především nemzdových     podpory podle počtu studentů a namísto
nákladů práce v průmyslových odvětvích.     zaměřování se na celkové množství studentů
V rámci daňových reforem je zapotřebí      s maturitou či s vysokoškolským vzděláním je
přesouvat daňovou zátěž do sféry spotřeby    třeba se zaměřit na strukturu učebních
a současně snižovat zdanění práce. Z téhož    a studijních oborů. Před počty žáků a studentů
důvodu není vhodné jednostranně zvyšovat     musí dostat přednost kvalita vzdělávání, neboť
zdanění příjmů právnických osob bez snižování  prosté zvýšení vysokoškolsky vzdělávaných
efektivního zdanění práce, neboť i toto     osob není z tohoto pohledu samo o sobě pro
zdanění se promítá do nákladů práce.       ekonomiku nijak prospěšné, pokud jde
                         o absolventy oborů nemajících žádnou
 Rovněž je nutné i v ostatních oblastech
                         souvislost s poptávkou na trhu práce.
provádět opatření ke zvyšování produktivity
                         Neefektivní financování takového vzdělání
práce a udržovat soulad vývoje mezd
                         zvyšuje náklady veřejnému i soukromému
s vývojem produktivity práce.
                         sektoru.
 Rozvoj podnikatelského prostředí         Proto je třeba přizpůsobit politiku v oblasti
 a efektivního institucionálního zázemí pro   struktury vzdělávacích institucí tržní poptávce.
 rozvoj necenové konkurenceschopnosti      To nesmí znamenat úplnou eliminaci oborů,
 Kromě možnosti přímého ovlivňování       které se „nevyplácejí“, ovšem počet studentů
cenové         konkurenceschopnosti   v nich musí odpovídat společenskému zájmu
prostřednictvím nákladů práce je nezbytné    a potřebě, s ohledem na možnosti státu. Více
podporovat různé kroky vedoucí ke zvyšování   je třeba soustředit podporu do oborů, u nichž
necenové konkurenceschopnosti. Na prvním     lze identifikovat nedostatek kvalifikovaných
místě je třeba věnovat pozornost kvalitnímu   pracovních sil. V této souvislosti je zapotřebí
institucionálnímu zázemí. Cílem politiky státu  zaměřit pozornost také na sféru profesního, či
by nemělo být mechanické zmenšování       tzv. učňovského školství, a to právě s ohledem
státního sektoru, ale především změna jeho    na průmyslový charakter českého hospodář-
struktury  tak,  aby  lépe  odpovídala  ství.
požadavkům ekonomiky. Státní správa musí
                          Podpora legislativy    pro  konkurence-
být efektivní, výkonná a vzájemně lépe
                          schopnou ekonomiku
koordinovaná. Je zapotřebí odstraňovat
nadbytečné   náklady  vyplývající  např.   Kromě institucionálního zázemí je třeba se
ze zdvojování agend, či redukovat příležitosti  více soustředit na možnosti úpravy legislativ-
pro korupční jednání.              ních norem, které by přinesly větší pružnost
                         pracovního trhu a zefektivnění trhu se služ-
 Státní politika musí vycházet z premisy, že
                         bami a zbožím. Nejdůležitější právní normy je
jedinou možností dlouhodobé ekonomické
                         zapotřebí koncentrovat do kodexů srozumi-
stability je zvyšování konkurenceschopnosti.
                         telných i běžnému občanovi.
K tomu však nepostačují pouhá úsporná
rozpočtová opatření. Daleko potřebnější, než    Prioritou musí být přijetí nového
pouhé    snižování  objemu   veřejných  občanského zákoníku a současně, k zajištění


                                                16
konzistentní právní úpravy, též modernizace    II.2.5. Veřejné investice z podpory
navazujících právních předpisů, např. zákoníku   kohezní politiky EU: zásadní prvek
práce. Klíčovou roli pro rozvoj podnikání bude
                          podpory konkurenceschopnosti
hrát i modernizace obchodního zákoníku, a to
s cílem podporovat princip smluvní volnosti
v rámci mantinelů kogentní úpravy.          Významným příspěvkem pro plnění cílů
                         Strategie Evropa 2020 mohou být pro Českou
 V rámci legislativy je třeba prosazovat
                         republiku veřejné investice prováděné díky
opatření rozšiřující integrační kapacitu trhu
                         silné kohezní politice. Proto bude Vláda velmi
práce. Při respektování nejlepšího zájmu
                         pečlivě   přistupovat   jak  k debatám
dítěte je nutné zjednodušit podmínky pro
                         o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013,
vznik zařízení péče o děti. Prostřednictvím
                         tak také k formulaci národních rozvojových
daňových opatření a změn v sociální legislativě
                         priorit a tvorbě navazujících operačních
je třeba posilovat vědomí individuální
                         programů    v rámci   kohezní  politiky
odpovědnosti jedince za zlepšení vlastní
                         v nadcházejícím programovém období 2014 –
sociální situace, včetně motivace ke vstupu na
                         2020.
trh práce.
                          Priority vlády v budoucí kohezní politice
 Podpora průmyslu založeného na výzkumu
 a inovacích                    Vláda považuje kohezní politiku za nástroj
                         přispívající k začleňujícímu, ale také inteli-
  Jak bylo uvedeno, přísluší v české
                         gentnímu a udržitelnému růstu. S tímto
ekonomice silná role průmyslovým odvětvím.
                         přesvědčením    bude   také  přistupovat
Tomu je třeba přizpůsobit priority státu
                         k diskusím o budoucnosti kohezní politiky
v jednotlivých sektorových politikách: podpoře
                         v příštím programovém období.
vědy, výzkumu a inovací, podpoře vzdělávání
či v oblasti energetiky. Při omezených možnos-   Zatímco priority Strategie Evropa 2020 jsou
tech veřejných financí je třeba rozlišovat dle  spíše tematické a definované dle přístupu
prioritního zájmu, a to i v rámci státem vý-   „shora dolů“, musí zaměření budoucí kohezní
razně podporovaných oblastí.           politiky reflektovat širší potřeby členských
                         států a regionů, měst a obcí vyplývající z jejich
 Inovační potenciál české ekonomiky je
                         analytických a strategických dokumentů
nutno spatřovat zejména v oblasti průmyslové
                         (přístup „zdola nahoru“). S ohledem na to je
výroby, čemuž musí odpovídat i politika
                         Národní program reforem formulován šířeji
podpory inovací, výzkumu a vývoje. V těchto
                         než cíle Strategie Evropa 2020. Na druhou
oblastech musí být tahounem právě soukromý
                         stranu   vzhledem   k jasnému   rozdělení
sektor,  doprovázený    ovšem  vhodně
                         kompetencí mezi státem a samosprávnými
koncipovanou státní politikou.
                         celky, které vyplývá z ústavního pořádku ČR,
  Nadále je zapotřebí věnovat dostatečnou    nemůže ovšem ani Národní program reforem,
podporu sféře primárního výzkumu, který je    schvalovaný vládou, nahrazovat ani v sobě
základem pro další vědecký pokrok i rozvoj    integrovat strategické plány stanovované na
aplikovaného výzkumu. Vynakládané veřejné     úrovni regionů, měst a obcí dle jejich potřeb,
prostředky však musí mít z převážné většiny    ale též dle demokraticky legitimizované
charakter investice do konkurenceschopnosti.   politické vůle artikulované na jejich úrovni.
I ve vědních oborech bez přímé vazby na eko-
                          Výsledné zaměření budoucí kohezní politiky
nomické zájmy je zároveň zapotřebí
                         v ČR musí být průnikem priorit formulovaných
upřednostnit ty obory, instituce a vědce, kteří
                         na nadnárodní, národní, regionální a místní
jsou schopni obstát v mezinárodním srovnání.
                         (obecní)  úrovni,   a reflektovat  proto
Také v tomto případě musí jak v počtu
                         rozhodovací procesy při tvorbě zájmů ve všech
studentů, tak i institucionální kapacitě dostat
                         třech sférách. V České republice v současné
kvalita přednost před kvantitou.
                         době probíhá    příprava tvorby návrhu
                         rozvojových priorit pro zaměření budoucí
                         kohezní politiky, který bude vláda schvalovat

                                                17
po diskuzích se sociálními a regionálními     Investice prováděné v rámci podpor SZP
partnery. Národní program reforem je jedním    v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsou
z východisek pro stanovení rozvojových       dalším příspěvkem pro plnění cílů Strategie
priorit. Určení rozvojových priorit bude      Evropa 2020.
odrážet i další strategické a analytické
dokumenty připravované na úrovni vlády,
regionů, měst a obcí tak, aby v červenci 2011
byl vládě předložen „Souhrnný návrh zaměření
budoucí kohezní politiky EU po roce 2013
v podmínkách ČR“, jenž bude obsahovat
i návrh rozvojových priorit. Strategie rozvoje
obsažená v Národním programu reforem se
stane základem pro rozpracování jednotlivých
prioritních oblastí v rámci uvedeného
materiálu.

 Priority regionů, měst a obcí v budoucí
 kohezní politice
 Formulace priorit v rámci budoucí kohezní
politiky bude probíhat v úzké spolupráci s kraji
i obcemi. Regionálně a místně identifikované
priority lze vnímat jako komplementární
element k celostátním prioritám obsaženým v
Národním programu reforem a dalších
strategických materiálech přijímaných na
úrovni vlády. Regionální a místní priority na ně
budou navazovat v souladu s kompetencemi
subjektů územní samosprávy. Budou proto
více reflektovat rovněž záležitosti spadající do
sféry např. turistického ruchu, podpory
sociálních a veřejných služeb, místní a
regionální dopravní infrastruktury atd.
Nicméně i tyto cíle lze v jejich konečném
důsledku vnímat jako příspěvek k vytvoření
konkurenceschopné ekonomiky založené
na principu udržitelného růstu a trvalém
zvyšování životní úrovně občanů.


 II.2.6. Příspěvek Společné
 zemědělské politiky (SZP)

 Vedle kohezní politiky budou ke zvyšování
konkurenceschopnosti ČR zároveň přispívat
podpory v rámci Společné zemědělské politiky
(SZP), zejména co se týče zvýšení
konkurenceschopnosti sektorů zemědělství,
lesnictví, potravinářského průmyslu a částečně
cestovního ruchu a podnikání na venkově.
                                              18
III. Reformní opatření ČR
              19
 III.1. Konsolidace veřejných           ze státního rozpočtu byly v korelaci vůči
                          příjmům.
 financí
                           Důležitou podmínkou rozpočtové disciplíny
                          na výdajové stránce je efektivní fungování
 Úvod                       státní správy v oblasti zacházení s veřejnými
                          prostředky. Je třeba především zvýšit transpa-
 Strukturální schodek státního rozpočtu ČR    rentnost a provádět reformní opatření s cílem
byl trvale vysoký i v období růstu a zvyšoval se  boje proti korupci a plýtvání. Účinná
dále v průběhu krize. Jeho snížení, spolu     protikorupční strategie představuje conditio
s provedením reformy zdravotnictví a penzí, je   sine qua non všech dalších reforem v oblasti
nutnou podmínkou zajištění udržitelnosti      výdajové stránky rozpočtu.
veřejných financí, a tím i dlouhodobé
                          Graf: Vývoj spotřeby vlády, reálný růst v %
konkurenceschopnosti České republiky.
                          (očekávaný pokles spotřeby vlády v příštím roce
 Střednědobým     cílem   je   dosažení  odráží plánovaná úsporná opatření)
vyrovnaného hospodaření veřejného sektoru
během následujících let. V roce 2013 by měl
schodek veřejných rozpočtů klesnout pod 3 %
HDP a následně postupně klesat tak, aby
v roce 2016 byl dosažen vyrovnaný stav příjmů
a výdajů. Tento cíl si Vláda klade i v rámci své
priority  v oblasti   konvergence,  neboť
stabilizace veřejných financí je nezbytnou
podmínkou pro budoucí přijetí eura.

 Hlavní reformní cíle
 Udržitelnost veřejných financí je ze své pod-
staty průřezovým cílem, jenž se musí promítat    Zdroj: Ministerstvo financí, říjen 2010
do všech oblastí státní, resp. veřejné sféry.    I přes výrazné zpomalení růstu spotřeby
Jednotlivá reformní opatření by proto měla     domácností v důsledku hospodářské krize
být rozpočtově neutrální, a to buď přímo,     v roce 2010 klesl podíl vládních výdajů na
nebo ve svém výsledném efektu (z hlediska     hrubém domácím produktu o 0,5 %. Vláda
příjmů, které do veřejných rozpočtů ve svém    bude   nadále  pokračovat  v úsporných
důsledku přinesou). Existuje ovšem několik     opatřeních, která však v nadcházejícím období
oblastí, v nichž je aktuálně nezbytné provést   nebudou motivována pouze snahou omezit
hluboké reformy právě s cílem snížit        výdaje, ale především nastartovat udržitelný
v dlouhodobé perspektivě jejich rozpočtovou    růst    založený    na    podpoře
náročnost. Jedná se zejména o důchodový      konkurenceschopnosti. Cílem je proto v první
systém a zdravotnictví, kde již nemohou být    řadě veřejné výdaje vhodně strukturovat tak,
reformy dále odkládány.              aby veřejné investice konkurenceschopnost
 Současně je nutno podnikat konsolidační     dále posilovaly. V roce 2011 se úsporná
opatření i na příjmové stránce státního      opatření budou ještě projevovat v pomalejším
rozpočtu, včetně zajištění pokrytí dočasných    růstu spotřeby domácností (kolem 1 %),
výdajů spojených s prováděním výše uvede-     ovšem již od roku 2012 by tento růst měl
ných klíčových reforem. Je proto zapotřebí     dosáhnout díky pozitivním dopadů reforem
provést reformu daňové soustavy, která při     přibližně 2,9 %. Zároveň by mělo dojít i ke
zajištění rozpočtové udržitelnosti zachová     stabilizaci podílu veřejných výdajů na HDP,
konkurenceschopnost domácí ekonomiky ve      a to na úroveň cca 44 % v roce 2012.
srovnání se zbytkem Evropy a světa. Rovněž je    Všechna    opatření  vlády  směřující
prostřednictvím úpravy ústavního pořádku      k udržitelnosti veřejných financí by tak měla
také vhodné do budoucna zajistit, aby výdaje    vést ke snížení relativního podílu veřejných


                                                20
výdajů na celkovém HDP. Je nicméně potřeba                    Změna ve způsobu valorizace: zrušení
počítat i s výdaji na samotnou konsolidaci                     možnosti, aby vláda rozhodovala o vyšší
státního rozpočtu a na opatření podporující                    valorizaci, než jakou stanovuje zákon;
konkurenceschopnost.     Reformy   proto
                                         Sjednocení důchodového věku pro
nemohou sestávat jen z rozpočtových škrtů,
                                          všechny pojištěnce a zrychlení tempa
ale především prorůstových opatření, k nimž
                                          zvyšování důchodového věku pro ženy (na
náleží i kvalitní podmínky pro podnikání.
                                          6 měsíců za rok) až do dosažení
  III.1.1. Důchodová reforma                           důchodového věku pro muže;
  III.1.2. Reforma systému zdravotnictví                    Pokračování zvyšování věku odchodu do
       a veřejného zdravotního pojištění                   důchodu stávajícím tempem (o 2 měsíce
  III.1.3. Reforma daní a daňového systému                    za rok) bez stanovení cílového stavu
                                          (trvalý růst);
  III.1.4. Ústavní zajištění korelace mezi
       příjmovou a výdajovou stránkou                    Rozšíření rozhodného období pro výpočet
       státního rozpočtu                           starobní penze na tzv. celoživotní.

  III.1.5. Efektivní veřejná správa a boj proti                 Graf:  Podíl  průměrného  vypláceného
                                          starobního důchodu a průměrné mzdy
       korupci
                                          24 000        starobní důchod          60
  III.1.1. Důchodová reforma                                      hrubá mzda
                                                     podíl
                                          20 000                         50

 V červenci 2010 se Vláda České republiky                     16 000                         40
v Programovém prohlášení zavázala provést
                            výše důchodu a mzdy v Kč
důchodovou reformu. Současně na základě
                                                                        podíl v %
                                          12 000                         30
nálezu Ústavního soudu č. 135/2010 Sb.
musela provést úpravu důchodového systému                      8 000                         20
(změnou zákona č. 155/1995 Sb) za účelem
zmírnění relativního znevýhodnění vyso-                       4 000                         10

kopříjmových skupin při výpočtu výše nároku
                                            0                          0
na starobní důchod.
                                              2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Tzv. malá důchodová reforma byla na úrovni                    Zdroj: Český statistický úřad
vlády již schválena a bude implementována
během roku 2011. Tzv. velká důchodová              2. Tzv. velká důchodová reforma
reforma, měnící celý důchodový systém,
vstoupí v účinnost v roce 2013. V současnosti     Ve snaze reagovat na demografický vývoj
je připravena její koncepce, o niž se budou     a přizpůsobit   mu   konstrukci systému
opírat konkrétní legislativní změny.        sociálního zabezpečení vláda navrhne
                          důchodovou reformu, která se opírá
  Konkrétní reformní priority           o následující klíčové principy:
                                         Možnost dobrovolného snížení pojistné
  1. Tzv. malá důchodová reforma                         sazby důchodového pojištění z 28 % na
 V souvislosti s nálezem Ústavního soudu                     25 % pod podmínkou navýšení platby
(ÚS) budou v krátké době provedena                         o další nejméně 2 % z vlastních příjmů
následující opatření v systému důchodového                     doprovázené nemožností revize tohoto
pojištění:                                     rozhodnutí;
   Změna v konstrukci výpočtu důchodů:                     Umožnění svobodné volby budou mít
   posílení zásluhovosti systému pro vyšší                   pojištěnci do dosažení 35 let věku.
   příjmové skupiny;                              Pojištěnci, kteří budou v okamžiku
                                          spuštění reformy starší 35 let, dostanou


                                                                   21
   možnost učinit rozhodnutí o vstupu ve    Tímto bude částečně omezena možnost
   lhůtě 6 měsíců;               opuštění trhu práce ve věku výrazně nižším
                          než 60 let, což přispěje k žádoucímu zvýšení
   Možnost zvýšit příjmy rodičů, kteří jsou
                          účasti osob starších 55 let na trhu práce.
   poživateli starobních důchodů, a to o 1 %
   vyměřovacího základu pro pojistné.       Konečně jsou opatření tzv. malé důchodové
                          reformy i výrazným příspěvkem k omezení
  Implementace na úrovni vlády          chudoby žen, a to právě prostřednictvím
 Tzv. malá důchodová reforma by měla být     zrychlení tempa zvyšování věku odchodu do
účinná od 30. září 2011 na základě novely     důchodu u žen. Pozdější odchod do důchodu
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém        současně znamená delší dobu pojištění
pojištění) a novely zákona č.. 589/1992 Sb.,    (setrvání na trhu práce), za kterou je přiznán
o pojistném na sociální zabezpečení. Podle     vyšší starobní důchod. Tím opatření naplňují i
navrhovaného harmonogramu tzv. velké        doporučení č. 10 integrovaných hlavních
důchodové reformy, s jejímž spuštěním se      směrů.
počítá k 1. lednu 2013, budou vládou         Reformní kroky jsou dále v plném souladu se
předloženy   návrhy  nového    zákona   stěžejní iniciativou Evropské komise – Evrop-
o důchodovém spoření a současně též nový      ská platforma boje proti chudobě, především
zákon o penzijním spoření, jejichž schválení je  snižováním chudoby žen v důsledku uvede-
plánováno v r. 2012.                ného zvyšování jejich důchodového věku
 Stěžejní změny navržené v rámci důchodové    a sjednocováním s věkem odchodu do
reformy jsou za časovým horizontem Strategie    důchodu u mužů.
Evropa 2020 a jejich dopady do rozpočtu jsou     Tím, že zohledňují národní demografický
závislé na zvoleném řešení, o jehož paramet-    vývoj a limitují možnost předčasného odchodu
rech bude rozhodnuto. Prostředky na úhradu     do důchodu, jsou tato opatření rovněž plně
nákladů transformace budou plynout pri-      konzistentní s doporučeními Paktu euro plus
márně ze sjednocení sazeb DPH. Současně by     v oblasti udržitelnosti veřejných financí.
budoucí nastavení parametrů v průběžně fi-
nancovaném pilíři mělo posílit dlouhodobou
vyrovnanost a udržitelnost systému. Právě
                          III.1.2. Reforma daní a daňového
stabilita makroekonomického prostředí je      systému
3. pilířem konkurenceschopnosti dle metodiky
Světového ekonomického fóra.             Reforma daňové soustavy je nezbytným
                          předpokladem   dlouhodobé   udržitelnosti
  Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa  systému veřejných financí. Cílem bude
  2020                      především provádět jednotlivé úpravy
 Opatření v oblasti tzv. velké důchodové     v daňové soustavě koncepčně, a to s ohledem
reformy bezprostředně souvisí s doporučením    na efektivní daňovou sazbu, včetně např.
č. 1 integrovaných hlavních směrů z r. 2010. V   zatížení zaměstnavatelů v rámci vedlejších
časovém horizontu do roku 2020 sice může      nákladů práce. Reforma daní musí současně
krátkodobě dojít ke zhoršení fiskální pozice,   přispívat ke konkurenceschopnosti české
ovšem dlouhodobě důchodová reforma         ekonomiky. Proto musí nastavit takové
podpoří udržitelnost důchodového systému      podmínky, které umožní hospodářský růst
(hrozící schodky přesahující 4 % HDP        a příchod zahraničních investic. Vláda se dále
v důsledku neprovedení reformy by měly být     soustředí na zefektivnění a zjednodušení
redukovány na 0 % až 1 % HDP po roce 2060).    výběru daní tak, aby celý systém byl více
                          přátelský k daňovým poplatníkům.
 Opatření tzv. důchodové penzijní reformy
současně   naplňují doporučení  č.  7
integrovaných hlavních směrů, a to
prostřednictvím postupného sjednocení věku
odchodu do důchodu u mužů a žen na 65 let.

                                                22
 Konkrétní reformní priority            daňovým zatížením zaměstnavatelů ve sféře
                          daní z příjmů. Vláda nebude podporovat ani
 1. Zjednodušení systému daně z příjmů       zavedení daně z finančních transakcí, pokud
 fyzických osob                  nebude dosaženo shody nejen na úrovni EU,
 Prostřednictvím zahájené reformy přímých     ale na úrovni klíčových hráčů v celosvětovém
daní a odvodů prováděné ve dvou fázích       kontextu.
dojde k zásadnímu zjednodušení celého
                           3. Lepší koordinace daňové a sociální
daňového systému a snížení administrativních
                          politiky
nákladů na straně státu i poplatníků. V první
fázi  bude    především    uskutečněna    Úzká koordinace daňové a sociální politiky
harmonizace základu daně z příjmů fyzických     zajistí,  aby   nedocházelo   k faktickému
osob s vyměřovacími základy sociálního a      zvýhodňování dlouhodobé ekonomické neak-
zdravotního    pojistného    a sjednocení  tivity. S tím souvisí i nutnost odstraňovat
procesních postupů při správě daní z příjmů a    vysoké efektivní zdanění určitých skupin.
pojistných. Ve druhé fázi dojde ke sjednocení    Zejména v oblasti rodinné politiky dojde
do jedné právní úpravy zákona o příjmových     k užšímu provázání daňové a sociální politiky
daních a dovršení záměru na zjednodušení a     tak, aby se zamezilo duplicitním podporám.
zpřehlednění stávajícího systému. Úpravou      Prorodinná opatření v daňové oblasti budou
zákona o daních z příjmů (I. fáze) dojde      zvyšovat svobodu a autonomii rodin
k nastavení základní sazby pro fyzické i      v rozhodování o formě skloubení rodinného
právnické osoby ve shodné výši 19 %. Zákon     a pracovního    života.  Současně    musí
v maximální možné míře odstraní daňové       respektovat rodičovskou péči o dítě jako
výjimky. Zachovány budou ale ty, které       společensky     relevantní,   ekonomicky
odpovídají   prioritám   vlády. Kolektivní   vyčíslitelnou činnost. V návaznosti na vyšší
skupinou, která v rámci daňového systému      podporu rodiny v daňovém systému bude
bude moci nadále využívat zvláštního        možno provést racionalizaci sociálních
zvýhodnění, zůstanou rodiny s dětmi, které     rodinných dávek, především tam, kde dochází
dlouhodobě umožňují udržitelnost veřejné      k jejich zdvojení. Plošná podpora rodiny
soustavy prostřednictvím výchovy dětí – bu-     prostřednictvím slev z daně a současná
doucích daňových poplatníků. Výjimky se       podpora    prostřednictvím   rodičovského
budou nadále vztahovat také na výdajové       příspěvku pokrývajícího výraznou většinu
paušály pro osoby samostatně výdělečné       rodin s dětmi nemá opodstatnění, neboť
činné (OSVČ), podporu vědy a výzkumu,        skupina jejich příjemců je z velké části totožná.
bydlení ve stáří, bydlení i altruismu.
                            4. Projekt jednoho inkasního místa
 2. Další prorůstová daňová opatření
                           V rámci reformy daňové soustavy bude
 S ohledem na fakt, že daňový systém stále     rovněž institucionálně sjednocen výběr daní,
výraznou měrou spočívá na vysokém zdanění      cel a pojistného na sociální a zdravotní
práce a kapitálových výnosů. Efektivní zdanění   pojištění. Bude vytvořen systém jednoho
práce se nebude v následujícím období        inkasního místa (JIM), jehož cílem je zlepšení
zvyšovat, a to ani dalším daňovým zatížením     účelnosti výběru dotčených příjmů, zvýšení
zaměstnavatelů ve sféře daní z příjmů. Kroky    objemu vybraných prostředků a snížení
vlády se v tomto období zaměří na oblast      nákladů. Po stránce formálně-institucionální
nepřímých daní, kde vláda podnikne         bude JIM vytvořeno na bázi orgánů dnešní
legislativní kroky ke sjednocení dvou        daňové správy (územních finančních orgánů).
existujících daňových sazeb daně z přidané
                           Po věcné stránce bude projekt jednoho
hodnoty na úroveň 17,5 % od 1. 1. 2013
                          inkasního místa sestávat mj. z provedení
s přechodným obdobím roku 2012, kdy dojde
                          následujících opatření:
ke zvýšení snížené sazby DPH na 14 %.
Efektivní  zdanění  práce  se  nebude      Reorganizace daňové správy do jednotné
v následujícím období zvyšovat, a to ani dalším     organizace   v čele   s ředitelstvím


                                                 23
   s celostátní působností podřízeným MF (již   veřejných rozpočtů bude vládou    předložen
   proběhlo k 1. lednu 2011);           v září 2011.
   Radikální snížení počtu finančních úřadů,    Reforma daní a daňového systému se
   resp. zrušení finančních ředitelství      pozitivně   odrazí i v rámci 3. pilíře
   a přechod na dvoustupňovou soustavu      konkurenceschopnosti - Makroekonomické
   daňové správy (postup dle plánu        prostředí - dle metodiky Světového
   k 1. lednu 2012);               ekonomického fóra a rovněž v rámci 6. pilíře
                           efektivnosti trhu v otázkách daňového
   Převod kompetencí k výběru pojistného
                           systému a zatížení podnikatelského prostředí.
   na sociální a zdravotní pojištění z České
   správy sociálního zabezpečení, resp. zdra-
   votních pojišťoven na JIM (plánováno k 1.    Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
   lednu 2013);                  2020
   Převod fiskálních kompetencí, zejména      Hlavním cílem provedení daňové reformy je
   výkonu     správy    spotřebních    odstranění přebytečné administrativní zátěže,
   a energetických daní a výkonu tzv. dělené   a to jak na straně státu, tak na straně podnika-
   správy, z celních orgánů na orgány JIM     telského sektoru. Měla by tak přispět
   (plánováno k 1. lednu 2014).          k budování konkurenceschopné ekonomiky
                           a v konečném důsledku k vytváření nových
  5. Zřízení Generálního finančního ředitelství
                           pracovních    míst.   Z tohoto   hlediska
                           prokazatelně přispěje k naplňování cíle
 S ohledem na cíl konsolidace veřejných fi-
                           Strategie Evropa 2020 v oblasti zvyšování
nancí, ale i snižování administrativní zátěže
                           zaměstnanosti žen a mužů. Současně díky
podnikatelů (viz kap. III.4.) došlo od 1. 1. 2011,
                           systému podpory rodiny v daňové oblasti
k vytvoření Generálního finančního ředitelství.
                           dojde ke zlepšení slučitelnosti pracovního
Tento krok významně přispěl k zefektivnění
                           a rodinného   života.  Opatření   podpoří
jednotného řízení výkonu správy daní a
                           zaměstnanost rodičů a současně díky
k centralizaci v ekonomické a personální
                           daňovým zvýhodněním pracujících rodičů
oblasti.
                           umožní snazší zajištění péče o děti.
  Implementace na úrovni vlády            Daňová reforma i projekt JIM bezprostředně
 Návrh   úprav  odpovídajících   zákonů    souvisí s doporučením č. 1 integrovaných
prováděných v rámci zmiňované I. fáze        hlavních směrů z r. 2010. Cílem obou kroků je
reformy přímých daní a odvodů by měl být       snížení  nadbytečných    administrativních
předložen vládě v závěru 1. pololetí 2011      nákladů spojených se správou daní. K tomu
s cílem nastavení účinnosti k 1. 1. 2013.      dojde jak institucionální redukcí (JIM), tak
                           odstraněním výjimek v rámci systému daně
 Vládou budou předloženy návrhy zákonů       z příjmu  a  celkovým    zjednodušením
o příjmových daních (květen 2011) a o dani      konstrukce této daně.
z převodu nemovitostí (listopad 2011) a dále
novely zákonů č. 235/2004 Sb., o dani         Zefektivnění zdanění práce redukující
z přidané hodnoty (plánované předložení       byrokratickou zátěž při zachování zvýhodnění
vládou v květnu 2011) a zákona č.. 253/2003     v některých kritických oblastech včetně
Sb., spotřebních daních (listopad 2011).       výzkumu, vývoje a inovací patří mezi
                           doporučená    opatření   na   zvýšení
 Vytvoření systému JIM proběhne v několika     konkurenceschopnosti i v rámci Paktu euro
krocích: první fáze bude zahájena k 1. 1. 2012    plus.
vytvořením Finanční správy České republiky,
ke kompletnímu dokončení JIM dojde k 1. 1.
2014. Návrh kompetenčního zákona spolu se
změnovým zákonem budoucí soustavy orgánů
tvořící tzv. jedno inkasní místo pro příjmy


                                                  24
 III.1.3. Reforma systému           zajistit jejich dostupnost a      vymezit
 zdravotnictví a veřejného           kompetence jednotlivých úřadů.
 zdravotního pojištění              2. Zlepšení systému vzdělávání
                         zdravotnických pracovníků a nový systém
                         ošetřovatelství
  Jakkoliv oblast zdravotnictví primárně
nespadá do oblasti koordinované v rámci     V   rámci  zákona   o  nelékařských
Strategie Evropa 2020, může Česká republika  zdravotnických povoláních budou usnadněny
i zde výrazným způsobem přispět k jejímu    podmínky    registrace  zdravotnických
naplňování. Cílem prováděných opatření bude  pracovníků   nelékařských  zdravotnických
zejména zajištění udržitelnosti veřejných   povolání a současně upraveny podmínky jejich
financí prostřednictvím smysluplné reformy   kvalifikačního vzdělávání. Na tyto změny
financování zdravotnictví.           naváže nový systém ošetřovatelství s důrazem
                        na využití ambulantní, domácí a komunitní
 Mezi hlavní plánované kroky patří zlepšení
                        péče, a to v reakci na rostoucí potřebu
postavení pacienta a jeho práv, stanovení
                        poskytování péče a služeb seniorům mimo
správného postupu při poskytování zdravotní
                        nemocniční zařízení.
péče, vytvoření úhradových standardů zdra-
votní péče, vznik efektivních kontrolních    3. Reforma regulace práv a povinností
mechanismů pro vstup nových zdravotních     zdravotních pojišťoven
technologií, zefektivnění systému vzdělávání
                         Reforma bude konsolidovat a zjednodušovat
lékařů i nelékařů, úprava práv a povinností
                        systém zdravotního pojištění. Bude umožněno
zdravotních pojišťoven za účelem vyšší
                        slučování zdravotních pojišťoven, včetně
transparentnosti a podpora systému eHealth
                        restrikce případného rozšiřování smluvní sítě
a informačních technologií. Nově bude také
                        poskytovatelů zdravotní péče.
upravena oblast na rozhraní zdravotních
a sociálních služeb (dlouhodobé péče).      Ve střednědobé perspektivě bude zpracován
                        návrh nového zákona o zdravotním pojištění,
 Konkrétní reformní priority          který bude společnou úpravou pro všechny
                        zdravotní pojišťovny působící v ČR, včetně
 1. Zefektivnění legislativního rámce pro   dohledu nad nimi. Zákon upraví účast na
 poskytování zdravotní péče          veřejném zdravotním pojištění, povinnosti
 Prostřednictvím    nového    zákona  a nároky pojištěnců na čerpání péče hrazené
o zdravotních službách, coby zastřešující   z veřejného zdravotního pojištění (tzv.
normy pro celou oblast      poskytování  úhradové standardy).    Zpřesněn bude
zdravotních služeb, budou legislativně     přerozdělovací    mechanismus     mezi
stanoveny jednotné podmínky pro udělování   jednotlivými   zdravotními   pojišťovnami
oprávnění k poskytování zdravotních služeb   na základě  specifických  potřeb   jejich
pro všechny poskytovatele. Zásadní důraz    pojištěnců.
bude přitom kladen na práva pacienta a jeho   Ke zvýšení efektivity vynakládaných
individuální potřeby. Systém registrace    prostředků přispěje dále kategorizace
zdravotních zařízení bude zjednodušen, budou  zdravotnických   prostředků.   Ty  budou
upraveny povinnosti jednotlivých aktérů a   v budoucnu hrazeny z veřejného zdravotního
správné postupy při poskytování péče, včetně  pojištění dle referenčního principu a dle
nového pojetí práv pacientů a systému jejich  zásady „za stejný efekt stejná úhrada“.
vymahatelnosti.
                         4. Podpora   eHealth  a  informačních
 Současně bude provedena reforma systému    technologií
zdravotnické záchranné služby (prostřednic-
                         Významným proreformním opatřením bude
tvím nového zákona o zdravotnické záchranné
                        podpora elektronizace ve zdravotnictví
službě), a to především s cílem stanovit
                        (systém eHealth). V tomto rámci bude
jednotné podmínky pro poskytování služeb,
                        podporován další rozvoj zdravotnické


                                              25
informatiky,  statistiky  a informačních      Zlepšení nástrojů a kvality vzdělávání lékařů
technologií, jakožto významných nástrojů      a nelékařů koresponduje s doporučeními
řízení a monitorování dopadů jednotlivých     č. 8 a 9 integrovaných hlavních směrů. Systém
reformních kroků, které povedou k uplatnění    zvyšování kvalifikačních předpokladů bude
zásady politiky založené na důkazech        založen mj. i na principu celoživotního
(„evidence based policy“).             vzdělávání.
 Implementace na úrovni vlády
 Stěžejní reformní opatření budou prováděna    III.1.4. Ústavní zajištění korelace
v horizontu 2-3 let, a to prostřednictvím změn   mezi příjmovou a výdajovou
stávajících zákonů a vytvořením nových le-     stránkou státního rozpočtu
gislativních norem.
  Návrhy legislativních předpisů, do kterých     Vzhledem k závažnosti veřejného dluhu
vláda promítne koncepční záměry v této       a schodku státního rozpočtu patří ke klíčovým
oblasti, jsou vládou plánovány k předložení    úkolům důsledná konsolidace veřejných roz-
dle výhledu legislativních prací na 2. čtvrtletí  počtů směřující k jejich vyrovnání. Sladění
r. 2012. Jedná se především o návrhy        příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu
následujících zákonů: zákona o veřejném      představuje první krok. Aby se v budoucnu
zdravotním pojištění, zákona o zdravotních     zajistilo skutečné dodržování rozpočtové
pojišťovnách, zákona o zdravotnických       kázně, je potřeba ji legislativně dostatečně
prostředcích, zákona o cenách a úhradách      silně zakotvit. K tomu má sloužit přijetí pravi-
zdravotnických prostředků a konečně také      del   rozpočtové  odpovědnosti   formou
příprava návrhu zákona o nelékařských       ústavního zákona.
zdravotnických povoláních.              Legislativní rámec bude doplněn zřízením
 Veškeré reformní kroky budou mít         nové instituce, jenž bude ověřovat výdajové
v konečném důsledku pozitivní dopady na      rámce rozpočtu a dopady legislativních návrhů
udržitelnost veřejných financí, a promítnou se   na státní rozpočet. Současně existuje prostor
tak mj. do hodnocení pilíře Zdraví a základní   pro řadu konkrétních úsporných opatření, jež
vzdělání  v rámci  metodiky   Světového   přispějí ke snížení státních výdajů.
ekonomického fóra. Strukturální opatření jsou    Konkrétní reformní priority
navíc doprovázena čistě úspornými kroky.
                           1. Předložení ústavního zákona
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa    o rozpočtové kázni a odpovědnosti
 2020                        Tento nový ústavní zákon (tzv. finanční
                          ústava) uloží vládě povinnost usilovat
 Reformní kroky v oblasti zdravotnictví
                          o vyrovnané hospodaření s veřejnými rozpočty
naplňují především cíle Strategie Evropa 2020
                          a zároveň ji zaváže k tomu, aby vedla politiku,
v oblasti zaměstnanosti, a to prostřednictvím
                          jež v budoucnu neohrozí stabilitu veřejných
jejich příznivých dopadů na veřejné rozpočty,
                          financí.
ale i na postavení soukromých subjektů
podnikajících v oblasti zdravotní péče.       Vláda bude muset formulovat pětiletou stra-
                          tegii pro oblast příjmů, výdajů i salda státního
 Z uvedeného hlediska lze konstatovat prová-
                          rozpočtu, kterou bude ve formě pravidelné
zanost s doporučením č. 1 integrovaných
                          zprávy předkládat ke schválení Poslanecké
hlavních směrů. Podpora vyšší dostupnosti
                          sněmovně. Finanční ústava ukotví mantinely
kvalitních služeb současně naplňuje cíle soci-
                          a brzdy vůči nezodpovědné a rozhazovačné
álního začleňování a boje proti chudobě podle
                          rozpočtové politice a zejména zavede sankce
doporučení č. 10 hlavních směrů. Tentýž účel
                          za nedodržování kázně a odpovědnosti
bude   sledovat  i  reforma  systému
                          v hospodaření státu.
ošetřovatelství založená na širším využití
ambulantní péče a možnosti poskytování
domácí a komunitní péče.

                                                26
 2. Vytvoření Národní rozpočtové rady       III.1.5. Efektivní veřejná správa
  Finanční ústava počítá se vznikem nové po-   a boj proti korupci
radní instituce, Národní rozpočtové rady, která
bude ověřovat výdajové rámce rozpočtu
                          Efektivní fungování veřejné správy v oblasti
a která bude posuzovat nejen dopady
                         zacházení s veřejnými prostředky je jednou ze
jednotlivých návrhů na státní rozpočet, ale
                         stěžejních cest vedoucích k udržitelnosti
rovněž na podnikání, konkurenceschopnost,
                         veřejných financí, a to na výdajové stránce
společnost či životní prostředí. Bez vyjádření
                         státního rozpočtu. Na příjmové stránce je jeho
této Rady nebude možné projednat žádný
                         korelátem efektivní systém daňové správy
 legislativní návrh.
                         eliminující možnost daňových úniků. Obě
 Implementace na úrovni vlády          priority lze naplnit prostřednictvím vzájemné
                         vyváženosti tří základních pilířů – prevence,
 V souladu s Plánem legislativních prací vlády
                         průhlednosti a postihu. Zároveň je zvýšení
by měl být návrh ústavního zákona o roz-
                         efektivity výkonu veřejné správy nezbytnou
počtové kázni a odpovědnosti předložen vládě
                         podmínkou k posílení konkurenceschopnosti
v prosinci 2011. I u ostatních úsporných kroků
                         ČR v mezinárodním prostředí.
by se mělo s implementací začít již v průběhu
letošního roku.                   V oblasti veřejné správy je důležité zaměřit
                         se nejen na níže uvedená opatření, ale i na
  Ústavní zakotvení pravidel rozpočtové
                         důslednou implementaci již existujících
odpovědnosti by mělo ve svém důsledku
                         doporučení a projektů vycházejících z přijaté
stabilizovat vývoj veřejných financí. Také
                         strategie Efektivní veřejná správa a přátelské
ostatní navrhovaná úsporná opatření přispějí
                         veřejné služby (Strategie realizace Smart
ke konsolidaci rozpočtových schodků.
                         Administration v období 2007-2015).
Předpokládá se významný kladný dopad
v rámci 3. pilíře konkurenceschopnosti
                          Konkrétní reformní priority
- Makroekonomické prostředí a také 4. pilíře
- Zdraví a základní vzdělání - dle metodiky     1. Přizpůsobení výše nákladů práce ve
Světového ekonomického fóra.            státním sektoru výši růstu a produktivity
                          práce
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
 2020                       V ČR připadá 1 zaměstnanec ve veřejném
                         sektoru na 15 občanů. Počet státních zaměst-
  Navrhovaná   opatření  bezprostředně
                         nanců tak není ve srovnání s ostatními evrop-
přispívají k naplnění doporučení č. 1
                         skými státy nikterak vysoký. Ze srovnání
integrovaných hlavních směrů z r. 2010,
                         současně vyplývá, že ani vyšší počet státních
zajištění kvality a udržitelnosti veřejných
                         zaměstnanců   není   nutně   bariérou
financí. Nastavení mantinelů „rozhazovačné“
                         konkurenceschopnosti ekonomiky. Záleží na
rozpočtové politice významně omezí nárůst
                         tom, zda veřejná správa funguje efektivně
zadluženosti státu. Současně tato opatření
                         a vynakládané prostředky mají charakter
souvisí i s doporučením č. 2 integrovaných
                         investice do konkurenceschopnosti. Samotné
hlavních směrů, když řeší makroekonomické
                         snižování počtu státních zaměstnanců přitom
nerovnováhy.
                         nepředstavuje strukturální řešení.
 Ústavní zákon o rozpočtové kázni
                          Podstatné je naopak zajistit vztah mezi výší
a odpovědnosti je navíc přesně tím nástrojem,
                         nákladů práce ve veřejných institucích a jejich
po kterém volá Pakt euro plus v oblasti
                         produktivitou. Systém odměňování musí
udržitelnosti veřejných financí.
                         odrážet výkonnost zaměstnanců, a to zejména
                         v prostředí kladoucím vyšší nároky na
                         kvalifikaci a manažerské, či další specifické
                         dovednosti.
                                               27
 Tlak na zefektivnění státní správy nebude     zajištění maximální průhlednosti, např.
plynout primárně ze snižování počtu         prostřednictvím veřejných elektronických
zaměstnanců, ale především ze strukturálních    aukcí. Centralizovaný systém nákupu by měl
opatření, která mají za cíl zvýšit produktivitu   od r. 2013/14 řešit systém elektronického
správy   a zejména   její pozitivní  vliv  tržiště státní správy NIPEZ. Pro přechodné
na konkurenceschopnost. Nezbytným krokem      období bude vyvinut systém fungující
je zajištění měřitelnosti produktivity veřejných  na obdobných principech.
institucí statistickými metodami. K tomu lze
využít osvědčené příklady z některých         c) Elektronizace veřejné správy
evropských států (Velká Británie, Finsko).      Projekty elektronizace v jednotlivých oblas-
  Prostřednictvím legislativních kroků bude    tech veřejné správy představují významnou
profesionalizována státní správa, zajištěna     cestu k úsporám. Propojení databází a
personální kontinuita a udržení odborníků v     informačních systémů mezi institucemi může
oblastech, které kladou zvýšené časové a      navíc přinést výrazné úspory soukromým
finanční nároky na přípravu zaměstnanců pro     subjektům při získávání informací. Příkladem
dosažení požadované odbornosti.           dobře fungující a otevřené databáze je
                          Insolvenční rejstřík. Klíčové bude dokončení
 2. Efektivní a úspornější veřejná správa
                          a propojení systému centrálních registrů
 a) Sjednocování    agend   a  institucí  veřejné správy, které umožní bezpečné sdílení
 a klientský přístup                dat mezi orgány veřejné moci a zároveň
                          umožní občanům a právnickým osobám
  Úsporná opatření budou doprovozena
                          oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto
reformními    opatřeními   zamezujícími
                          rejstřících. Přínosem bude především snížení
zdvojování agend či dokonce institucí. Lze
                          počtu úkonů nezbytných pro vyřízení určité
přitom využít i součinnosti se soukromým
                          agendy v typických životních situacích a pokles
sektorem. Zde lze konkrétně uvést nový
                          požadavků orgánů veřejné správy na občany
institucionální systém výběru daní a poplatků
                          o opisy a výpisy z těchto registrů.
v rámci projektu Jednotného inkasního místa
(JIM). Dále bude administrativně sjednocen
                           d) Veřejná správa jako      informační
systém vyplácení sociálních dávek, včetně
                           platforma pro veřejnost
centralizace systému. Všechny tyto kroky
budou prováděny tak, aby byl plně zachován      Veřejná správa a další veřejné instituce
komfort klientů a zvýšena teritoriální a časová   disponují velkým objemem dat, statistik
dostupnost jednotlivých služeb za současného    a analýz, které by v případě jejich zveřejnění
zjednodušení systému (možnost vyřídit        ve správném formátu a uživatelsky příznivým
maximální množství agend na jednom místě).     způsobem mohly být využity soukromým
Doprovodným opatřením bude budování         sektorem či veřejností. Snížilo by se též např.
klientského přístupu veřejných institucí ve     zdvojování analýz ve státní správě. Koncepční
styku s občany. Provedena bude analýza       systém zveřejňování také přispěje ke značným
spojená s identifikací agend, které by namísto   úsporám ve veřejných rozpočtech i rozpočtech
státu mohly zajistit soukromé subjekty       podnikatelských   subjektů,    vědeckých
(asociace, sdružení). Následné převedení na     a výzkumných institucí apod. Platformy pro
tyto subjekty má potenciál významně snížit     zveřejnění informací a dat mohou současně
náklady veřejné správy.               sloužit systematickému sběru informací od
                          veřejnosti i podniků prostřednictvím on-line
 b) Sdílení administrativních činností, včetně   dotazníků a veřejných diskuzí a umožňují
 centrálních nákupů a prodejů           rovněž větší kontrolu ze strany veřejnosti při
                          formulaci návrhů politik.
 Výrazných úspor veřejných prostředků lze
dosáhnout sdílením administrativních činností
zajišťujících chod institucí. V této souvislosti
musí hrát stěžejní roli centralizace systému
nákupu a prodeje veřejného majetku, a to při

                                                28
 e) Příprava zákona o úřednících veřejné      samosprávným celkům, upraveny vztahy mezi
 správy                      zastupitelstvem a radou za účelem zamezení
                          obcházení zákona, zjednodušen přístup členů
  Předpokladem pro větší profesionalizaci
                          zastupitelstev k informacím relevantním pro
veřejné správy je mj. schválení nového zákona
                          jejich rozhodování a kontrolní činnost. Kromě
o úřednících veřejné právy, jehož cílem je
                          těchto kroků bude zaveden registr přestupků a
sjednotit právní úpravy postavení úředníků
                          dále zajištěna povinnost orgánů veřejné
ústředních správních úřadů a územních
                          správy zpracovat a veřejně publikovat etický
samospráv při respektování nutných odchylek.
                          kodex.
Zákon, jehož věcný záměr bude předložen
vládě do konce r. 2011, určí hranice mezi
                           b) Opatření v oblasti zadávání veřejných
politicky obsazenými a úřednickými místy ve
                           zakázek
státní správě, a tím přispěje k profesionalizaci,
úsporám   nákladů,   omezení   korupce,    Ke   zvýšení   transparentnosti   řízení
nepotismu a sníží periodickou destabilizaci     o veřejných zakázkách slouží legislativní
veřejné správy v období volebních cyklů. Je     změny, které zkvalitní proces zadávání
také předpokladem pro zavedení jednotného      veřejných zakázek, zvýší jejich transparentnost
řízení lidských zdrojů v orgánech ústřední     a umožní jejich elektronizaci tím, že zajistí
státní správy s jasně nastavenými motivačními    veřejný přístup k informacím o nich
prvky a odpovědností úředníků.           prostřednictvím internetu od prvotní zadávací
                          dokumentace až po konečné vyúčtování
 3. Boj proti korupci               zakázky. K uskutečnění uvedených cílů přijala
                          vláda Strategii elektronizace zadávání
 Snížení korupčního prostředí v ČR je jednou
                          veřejných zakázek pro období let 2011 až
z priorit Programového prohlášení vlády. Za
                          2015, v jejímž rámci bude vybudována národní
tímto účelem vláda přijala v lednu 2011
                          infrastruktura pro elektronické zadávání
Strategii v boji proti korupci na období let
                          veřejných zakázek (NIPEZ). Ta bude obsahovat
2011 a 2012. Na ní bude navazovat nová
                          moduly e-tržiště a národní elektronický
strategie určená na léta 2012 – 2014, již vláda
                          nástroj, jejichž prostřednictvím se budou
přijme do 30. listopadu 2012.
                          veřejné zakázky uskutečňovat.
  Aktuální opatření se soustředí do tří sfér:
                            Související opatření usilují o zvýšení úspor
veřejné správy jako celku, oblasti veřejných
                          plynoucích z elektronizace, o podporu
zakázek a změn v činnosti orgánů činných
                          elektronizace činností navazujících na
v trestním řízení. Specifickou oblastí nespada-
                          zadávání veřejných zakázek, provázání
jící do oblasti exekutivy ani soudní moci je pak
                          a přizpůsobení se politice eGovernmentu
boj proti korupci ve sféře zákonodárné.
                          i zajištění  jejich  souladu   s projekty
 a) Opatření v oblasti veřejné správy       a iniciativami v rámci Evropské unie.

 Výrazná část opatření v této oblasti je       c) Opatření v oblasti působnosti orgánů
zacílena na sféru samosprávných celků, v níž     činných v trestním řízení
lze identifikovat zvýšený korupční potenciál
                           Opatření v této oblasti lze rozdělit
s ohledem na nižší míru zájmu veřejnosti
                          na legislativní a nelegislativní. V první skupině
i médií. Cílem je zvýšit transparentnost rozho-
                          se v rámci boje s korupcí a posílení možností
dovacích procesů, a to jak při rozhodování
                          státu při postihování korupčního jednání
politických orgánů (zastupitelstva a rady), tak
                          novelou trestního zákoníku zpřísní trestní
při rozhodování na úrovni úřední složky.
                          postihy za korupční jednání, zejména úředních
Podmínky    pro  nakládání   s majetkem
                          osob. Zpřesněn bude institut spolupracujícího
samosprávných celků budou prostřednictvím
                          obviněného (korunního svědka), který má
legislativních změn výrazně zpřísněny, aniž by
                          zefektivnit rozkrývání organizované a zvlášť
tím však došlo k narušení principu
                          závažné trestné činnosti. Úpravou podmínek
samosprávy. Bude zavedena kontrolní
                          přípustnosti má být rozšířena možnost použití
pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu vůči
                          odposlechů a agentů dle trestního řádu. Bude

                                                 29
rozšířen přístup orgánů činných v trestním      Implementace na úrovni vlády
řízení k informacím a dojde k zefektivnění
                           Kroky vedoucí k zefektivnění a finanční
systému jejich získávání od finančních
                          udržitelnosti veřejné správy, a tedy i k
institucí. Posílena má být rovněž nezávislost a
                          posilování 1. pilíře konkurenceschopnosti -
odpovědnost státních zástupců.
                          Instituce - dle metodiky Světového
  Mezi nelegislativní opatření patří především  ekonomického fóra, budou jednotlivé instituce
celoživotní vzdělávání a protikorupční školení   státní správy podnikat průběžně v návaznosti
příslušníků Policie ČR a dalších orgánů činných  na nadcházející klíčové reformy (např. projekt
v trestním řízení, podpora elektronizace      JIM a cíl sjednocení vyplácení sociálních
trestního řízení, změny v místní příslušnosti   dávek).
těchto orgánů v případech souvisejících
                           Provádění jednotlivých opatření obsažených
s trestnou činností ve veřejné správě nebo
                          ve Strategii vlády v boji proti korupci na ob-
zřízení specializovaných soudních senátů
                          dobí let 2011 a 2012 je plánováno do konce
a útvarů státního zastupitelství pro oblast boje
                          roku 2012, Následně bude v letech 2012–2014
s korupcí.
                          probíhat implementace nové protikorupční
                          strategie, jejíž návrh by měl být předložen do
 d) Opatření v oblasti zákonodárné moci
                          30. listopadu 2012.
  V této oblasti se pro usnadnění přístupu
                           Plnění jednotlivých úkolů bude kontrolováno
veřejnosti k údajům, které veřejní funkcionáři
                          v pravidelných čtvrtletních intervalech.
povinně uvádějí podle zákona o střetu zájmů,
bude zaveden centrální registr evidenčních      V oblasti legislativních návrhů budou vládou
orgánů, tedy kontaktů na všechny orgány, jež    promítnuty koncepční záměry mj. do novely
tyto údaje spravují. Zjednodušení přístupu     zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
k těmto informacím na internetu přispěje      jehož předložení vláda plánuje v červnu 2011.
k lepší kontrole veřejných funkcionářů ze     Dále se jedná v této oblasti o přípravu návrhu
strany občanů.                   zákona o úřednících, který má být vládou
                          předložen dle Plánu legislativních prací
 Změna jednacích řádů komor Parlamentu ČR
                          v prosince 2011. Doplnění stávající metodiky
zamezí tomu, aby poslanci a senátoři dávali
                          RIA (Obecných zásad pro hodnocení dopadů
nekoncepční pozměňovací návrhy, zneužívali
                          regulace) mj. o metodiku hodnocení
metodu tzv. přílepků k nesouvisejícím
                          korupčních rizik (CIA) jako závazné metodiky
zákonům, jakož i podávali neprůhledné
                          pro resorty bude vládě předloženo ke
pozměňovací návrhy při projednávání státního
                          schválení do konce září 2011.
rozpočtu, známé jako „porcování medvěda“.
                           Výsledným efektem by mělo být zlepšení
 Novela zavede dva nástroje: Hodnocení do-
                          situace státního rozpočtu na výdajové stránce,
padů regulace (RIA) a Hodnocení dopadů rizika
                          ale   (prostřednictvím  posílení  tržních
korupce (CIA), které musí předkladatel, včetně
                          mechanismů) i na stránce příjmové. Přesné
poslanců či senátorů, zpracovat a ke svému
                          vyčíslení pozitivních dopadů není v tuto chvíli
návrhu vždy připojit.
                          možné, vzhledem k tomu, že se týká
 Další  opatření   zahrnují   zavedení   prostředků unikajících do „šedé zóny“ národní
trestněprávní odpovědnosti právnických osob,    ekonomiky.
zprůhlednění financování politických stran či
vypracování etických kodexů pro všechny       Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
volené zástupce, jež by vymezily jasná pravidla   2020
přípustného chování. Provedena bude rovněž
                           Reformní opatření v této oblasti spadají
analýza možností boje proti korupci
                          z hlediska cílů Strategie Evropa 2020
v soukromé sféře.
                          v konečném efektu mezi kroky na podporu
                          zvýšení zaměstnanosti. Výsledný efekt povede
                          k úsporám v rozpočtech státu i soukromých
                          subjektů, a to díky zlepšení podmínek volné


                                                30
soutěže. Tím opatření zvýší potenciál tvorby
nových pracovních míst.
  Z uvedeného důvodu reformní kroky
naplňují rovněž doporučení č. 1 integrovaných
směrů, a to právě prostřednictvím úspor ve
veřejných rozpočtech. Stejně tak však
zlepšováním podmínek pro podnikání naplňují
i doporučení č. 6.
  Provázání výše nákladů práce s její
produktivitou ve státním sektoru je také
v souladu s doporučeními Paktu euro plus na
podporu konkurenceschopnosti.
                        31
 III.2. Fungující trh práce            Národní cíle v oblasti zaměstnanosti k roku
                        2020 jsou stanoveny s ohledem na cíle
 a sociální systém jako předpo-         Strategie Evropa 2020 následovně:
 klad konkurenceschopné eko-
                         - Zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob
 nomiky                       ve věku 20 - 64 let na 75 %;

                         - Zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 - 64
 Úvod                        let) na 65 %;
 Navzdory značnému pokroku učiněnému
v posledních letech přetrvává na trhu práce    - Zvýšení míry zaměstnanosti starších osob
řada strukturálních problémů. Jejich důsled-    (55 - 64 let) na 55 %;
kem je nízká zaměstnanost, resp. vysoká
                         - Snížení míry nezaměstnanosti mladých
nezaměstnanost některých skupin obyvatel,
                          osob (15 - 24 let) o třetinu proti roku 2010;
jako jsou mladí lidé, ženy či lidé
v předdůchodovém věku. Na trhu práce dále
                         - Snížení míry nezaměstnanosti osob
zůstává množství osob s nízkou kvalifikací či
                          s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0 - 2)
zaměřením   neodpovídajícím   potřebám
                          o čtvrtinu proti roku 2010.
ekonomiky. Závažný nedostatek představuje
rovněž nízká mobilita pracovníků.
                         S nimi souvisí i cíle vlády v oblasti boje proti
 Znepokojivé jsou výchozí hodnoty ukazatelů,  chudobě. Systém sociálního zabezpečení je
ke kterým má ČR stanoveny cíle, za rok 2010:  třeba vnímat jako podstatný prvek hrající roli
                        v rámci každé strategie konkurenceschopnosti
 celková míra zaměstnanosti osob ve věku
                        v zemích sdílejících model sociálně tržní
20-64 let činí 70,4 %, míra zaměstnanosti žen
                        ekonomiky tak, jak se prosadil na evropském
ve věku 20 – 64 let je 60,9 %, míra
                        kontinentu. Odstraňování chudoby je předpo-
zaměstnanosti starších osob (55 – 64 let) je
                        kladem udržitelného hospodářského růstu.
dokonce   pouhých   46,5  %,  míra
                        Vláda si proto stanovila, s ohledem na spo-
nezaměstnanosti mladých osob (ve věku 15-24
                        lečné cíle Strategie Evropa 2020, specifický
let) je alarmujících 18,4 % a taktéž míra
                        národní cíl v oblasti boje proti chudobě, jehož
nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací
                        úspěšnost bezprostředně závisí na naplňování
dosahuje nepřijatelných 25,0 % .
                        shora uvedených cílů, a to:
 Zatímco některé z těchto překážek jsou dů-
sledkem existujících sociálních a kulturních   Udržení hranice počtu osob ohrožených
norem, jiné souvisejí spíše s nevyhovujícím   chudobou, materiální deprivací nebo žijících
systémem vzdělávání a přípravy na budoucí    v domácnostech bez zaměstnané osoby do
povolání. Mnohé z nich jsou také spjaty se   roku 2020 oproti roku 2008.
způsobem konstrukce systému odměňování     Hlavní reformní cíle
nebo jsou důsledkem diskriminace na trhu
práce.                       Hlavním cílem musí nadále zůstat snižování
                        strukturální nezaměstnanosti. Ke zlepšení
 V nejbližším horizontu 2 – 3 let (2011 až   fungování trhu práce a tím i k redukci jeho
2013) se předpokládá spíše stagnace či     slabých míst přispějí opatření, díky kterým
pozvolný růst míry zaměstnanosti v důsledku   dojde ke zvyšování jeho pružnosti při zajištění
zajištění většího souladu kvalifikačních    principů sociální solidarity (tzv. princip
předpokladů   uchazečů   o  zaměstnání  flexicurity) pro zapojení nových pracovníků na
s nabídkou   volných  pracovních  míst.  trh práce v souladu s konceptem aktivního
Výraznější zvýšení zaměstnanosti by mělo    začleňování. V tomto kontextu je třeba
nastat v druhé polovině dekády.         reflektovat    nikoli  pouze    kvantitu
                        zaměstnanosti, ale i její kvalitu. Politika trhu
                        práce musí jít ruku v ruce s kroky zaměřenými


                                                32
na vytváření nových pracovních míst v rámci     umožní zvýšení zaměstnanosti žen, resp.
aktivní politiky zaměstnanosti, jež vycházejí    snazší návrat a setrvání pečujících rodičů
z dalších částí Národního programu reforem.     na trhu práce. Vláda proto odstraní
                           administrativní zátěž spojenou se zřizováním
 Politika trhu práce jako aktivní politika
                           zařízení péče o děti a umožní rodičům snazší
zaměstnanosti nesmí být překážkou udržení
                           možnost výběru způsobu skloubení rodinného
vysokého tempa ekonomického růstu
                           a pracovního života.
v globálním srovnání. I při zvyšování cenové
konkurenceschopnosti nebudou podmínky         Jednotlivé reformní kroky v oblasti politiky
zaměstnávání a odměňování v Evropě nikdy       zaměstnanosti představují současně důležitý
srovnatelné s rozvojovými ekonomikami. O to     nástroj boje proti chudobě. Problematika
více je třeba se zaměřovat na necenovou       chudoby a sociálního vyloučení je pak
konkurenceschopnost jako podporu podnikání      primárním tématem politiky sociálního
a zaměstnanosti v segmentech s vyšší         začleňování, která je s politikou zaměstnanosti
přidanou hodnotou. I politika trhu práce       ve vzájemně komplementárním vztahu; jedině
a zaměstnanosti musí reflektovat limity       tak   může     synergicky   podpořit
určené právě principem „flexicurity“.        konkurenceschopnost.
  Hlavním cílem reformních opatření by měla      Graf: Zaměstnané osoby podle výběrového
být aktivizace skupin dosud z různých důvodů      šetření pracovních sil (přírůstky/úbytky v tisících,
většinově vyloučených z pracovního trhu.        2008-10)
K tomu je nutné především odstranit ty             III./08  IV.  I./09  II.  III.  IV.  I./10  II.  III.
mechanismy v sociálním a daňovém systému,        100
                                         Přírůstůek/úby tek zaměstnaných osob
které   fakticky  motivují   k ekonomické                  Přírůstek/úby tek zaměstnanců
                                         Přírůstek/úby tek podnikatelů bez zaměstnanců
neaktivitě. Nelze přitom nevidět vzájemnou        50

provázanost s reformními kroky v jiných
oblastech. Koordinace daňové a sociální          0
politiky za účelem lepší udržitelnosti veřejných
financí (viz výše kap. III.1) je tak současně      -50
i nástrojem integrace osob na trhu práce.
  Východiskem reforem se musí stát princip       -100

posilování individuální odpovědnosti za vlastní
situaci. Všechna opatření sociálních systémů      -150
by měla být založena na tom, aby se
jednotlivci v tíživé sociální situaci sami snažili   Zdroj: Český statistický úřad
zlepšit svůj sociální status. Právě vstup na trh
práce by se k tomu měl stát hlavní cestou.
Jednotlivá reformní opatření by přitom měla     III. 2. 1      Moderní sociální systém a pracovní
podporovat individualizovaný přistup, který               právo
umožní pomoc „šitou na míru“ jednotlivým       III. 2. 2      Integrace na trhu práce
lidem.
                           III. 2. 3      Sociální začleňování a snižování
  Ruku v ruce se snahou o aktivizaci různých              chudoby
skupin dosud z valné části vyloučených z trhu
práce musí dojít k rozvoji kvalifikované
pracovní síly, která bude reagovat na potřeby
trhu práce. Cestou k tomu jsou jak změny
v oblasti školství a přípravy na povolání, tak
i programy celoživotního učení a vzdělávání.
 Podstatným prvkem reforem budou změny
v oblasti   rodinné  politiky. Zvýšení
a diverzifikace nabídky služeb péče o děti


                                                                 33
 III.2.1. Moderní sociální systém          zaměstnanců eliminací možností nelegální
                          práce nebo faktického obcházení účelu
 a pracovní právo                  některých ustanovení. Reformy pracovního
                          práva budou mít na zřeteli snižování
  Podstatnou část politiky zaměstnanosti tvoří   administrativního zatížení zaměstnavatelů.
legislativní opatření jak ve sféře práva      Větší pružnosti pracovního trhu se navrhuje
sociálního zabezpečení, tak pracovního práva.    dosáhnout zejména prodloužením zkušební
Koncepční a legislativní činnost v obou těchto   doby pro vedoucí zaměstnance, změnami
oblastech musí být úzce koordinována, a to     v oblasti výpovědních důvodů a odstupného,
z hlediska hlavního cíle, jímž je zefektivnění   usnadněním možnosti dočasného přidělení
fungování trhu práce a odstraňování všech      zaměstnance    k jinému   zaměstnavateli,
jeho bariér, včetně zvýšení pružnosti trhu     úpravou pracovního poměru na dobu určitou
s byty. Tato koncepčně-legislativní práce bude   či zvýšení rozsahu práce na základě dohody
přitom oddělena od provádění politiky        o provedení práce anebo úpravy pracovní
zaměstnanosti, čímž dojde k zefektivnění      doby. Všechna tato opatření budou
řízení i výkonu celé této politiky.         respektovat princip nediskriminace, a to
                          v souladu s existujícími normami práva EU.
 Konkrétní reformní priority
                           Pružnější pracovní právo bude založeno na
 1. Komplexní reforma sociální politiky      principu kodifikace minimálních standardů.
 zaměřená na růst a zaměstnanost          Komplementárním prvkem bude nárůst role
                          sociálních partnerů při sjednávání pracovních
 Proces sociální reformy v pěti klíčových     podmínek nad rámec kogentní úpravy.
oblastech – v dávkovém systému, v oblasti      Možnosti pro utváření konkrétní podoby
péče o osoby se zdravotním postižením,       pracovních podmínek musí být maximálně
v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi,     otevřené, ovšem se zajištěním základní míry
v pracovněprávní legislativě a v oblasti      ochrany pro všechny zaměstnance.
rodinné politiky a péče o děti – směřuje k větší
adresnosti   sociálních  dávek,   snížení   3. Zefektivnění zprostředkování práce
administrativní zátěže pro uživatele služeb,
podpoře sladění rodinného a pracovního        Jedním z pilířů státní politiky trhu práce je
života u rodičů pečujících o malé děti či o jinou  systém zprostředkování práce. V budoucích
osobu v domácnosti, zkvalitnění systému péče    opatřeních bude větší pozornost věnována
o ohrožené děti spočívající v zaměření       preventivní funkci systému, tj. zajištění
systému na prevenci ohrožení a podporu       pomoci a zprostředkování výdělečně činným
všestranného rozvoje dětí v rodinném        osobám hledajícím nové zaměstnání lépe
prostředí. Výsledkem bude zvýšení motivace     odpovídající jejich kvalifikaci. Úřady práce
ekonomicky neaktivních osob ke zlepšování      musí výraznou část své činnosti soustředit do
své sociální situace vstupem na trh práce.     individuální práce s klienty. Cestou k tomu je
                          redukce administrativní zátěže, a to formou
 V zájmu zvýšení efektivity a udržitelnosti    sjednocení některých aktivit, např. výplata
dávkových systémů bude zredukován počet       dávek.
nepojistných dávek sociální ochrany a jejich
agregace do větších celků. Rozhodování o       4. Zpružnění trhu s byty
poskytnutí dávek a jejich výplata by měly být
                           Předpokladem zpružnění trhu s byty je
sjednoceny ze stávajících tří míst do jednoho
                          dokončení deregulace nájemného a právní
místa, což povede ke snížení administrativních
                          úpravy nájmu bytu, což jsou opatření zejména
nákladů.
                          pro segment stávajícího bytového fondu.
 2. Zpružnění pracovního práva           Systém však zahrnuje i fyzickou dostupnost
                          bytů; proto dalším opatřením bude podpora
 Opatření v oblasti pracovního práva budou     na nabídkové straně nájemního bydlení, které
směřovat k vyšší pružnosti pracovněprávních     usnadňuje mobilitu.
vztahů, ale současně i k udržení jistoty

                                                34
 Implementace na úrovni vlády          nejde o spisovné české slovo), jenž zdůrazňuje
                         i Pakt euro plus z roku 2011.
 Zásadní kontury reformy sociální politiky
budou na vládní úrovni schváleny v první
polovině roku 2011. Současně dojde         III.2.2. Integrace na trhu práce
k přípravě legislativních změn v oblasti práva
sociálního zabezpečení a pracovního práva
                          Cílem reformních kroků musí být využití
tak, aby konkrétní reformní opatření mohla
                         veškerého potenciálu trhu práce. Proto je
být implementována mezi roky 2012 a 2013.
                         třeba tento trh otevřít všem osobám, které
 Vládou byly připraveny novely zákoníku     mají zájem na něj vstoupit. Jednotlivá opatření
práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a novela zákona   se tudíž soustředí na odstraňování bariér,
o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) tak,   které brání naplnění tohoto zájmu. To se týká
aby jejich účinnost mohla nastat od počátku    zejména rodičů s malými dětmi, mladých lidí
roku2012.                     a seniorů.
 Rozpočtové dopady sociální reformy nelze
                          Konkrétní reformní priority
s ohledem na její komplexnost prozatím
odhadovat,    dokud  nebude   dosaženo    1. Reforma rodinné politiky
definitivní politické dohody na jejích
konkrétních parametrech. Klíčovým principem     V oblasti rodinné politiky a péče o děti
by však měla být její rozpočtová neutralita,   budou podniknuta opatření ke zvýšení
případně pozitivní dopady na výdajovou      flexibility rodinných dávek a pracovněprávních
stránku   rozpočtu. V případě   reformy   institutů, a to za účelem zvýšení svobodné
pracovního práva bezprostřední dopady       volby rodičů o způsobu sladění rodinného
nevzniknou, nicméně lze očekávat, že větší    a pracovního života. Změny v dávkových
pružnost povede k otevření trhu práce,      systémech a zvýšená podpora nerodičovské
zlepšení podnikatelského prostředí, a tím     péče o děti, umožní rychlejší návrat rodičů
i k pozitivnímu efektu na příjmové stránce    s malými dětmi na trh práce, aniž by kvůli
státního rozpočtu. Kroky přispějí k posílení 7.  němu byli finančně znevýhodněni.
pilíře konkurenceschopnosti - Efektivnost trhu   Vláda proto podnikne kroky zaměřené
práce   -  dle  metodiky   Světového   na rozvoj různých forem nerodičovské péče
ekonomického fóra.                o děti. S ohledem na princip nejlepšího zájmu
                         dítěte budou preferovány takové typy péče,
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa  které jsou založeny na individuálním přístupu.
 2020                      Systém finanční podpory zařízení péče o děti
  Cílem veškerých navrhovaných opatření je    bude založen na plném respektu autonomie
dosáhnout konvergence při plnění evropského    a svobodné volby rodin, podle principu
cíle zvýšení zaměstnanosti žen a mužů na 75%.   „peníze jdou za rodičem, resp. za dítětem“.
Současně opatření naplňují doporučení       V souladu s touto zásadou a zájmem dítěte
č. 1 integrovaných    hlavních    směrů,  bude možno nadále využívat rodičovský
a to pozitivními efekty na udržitelnost      příspěvek na zajištění jakékoli péče o děti na
veřejných financí, dále doporučení č. 2 v rámci  individuální bázi a současně využívat
řešení   makroekonomických    nerovností  alternativní finanční podporu na zajištění jiné
a z hlediska  přímého   účinku   zvýšení  než individuální, osobní a celodenní formy
zaměstnanosti na snížení chudoby rovněž      péče o děti.
doporučení č. 10.                  Rozvoj zařízení pečujících o děti bude
  Reforma sociální politiky v kombinaci se    podpořen i změnou legislativních podmínek
zpružněním trhu práce i trhu s byty odpovídá   pro jejich fungování, a to s cílem tyto
principu  flexibility a jistoty, poněkud    podmínky zjednodušit a současně sjednotit
nevhodně    v oficiálních  dokumentech    tak, aby nedocházelo k rozdílům pouze
označovanému pojmem „flexicurita“ (jakkoli    z důvodu právní formy daného zařízení.
                         Usnadnění podmínek však nesmí porušit

                                               35
standardy kvality, které vyžaduje péče o malé   snížení počtu uchazečů o zaměstnání, kteří
děti. Všechna opatření na tomto poli proto     zneužívají systém a souběžně s evidencí na
musí být diskutována s experty v oboru       úřadu práce pracují načerno.
pediatrie, dětské psychologie a souvisejících
oborech.                       3. Podpora zaměstnávání mladých lidí
  Reforma rodinné politiky bude pamatovat      Cílem státní politiky v této oblasti bude
i na zlepšení podmínek pro rodiče ve fázi     především   zkrácení  průměrné    délky
domácí péče. Bude podporován rozvoj        nezaměstnanosti u mladých lidí, zejména
schopností získaných během doby péče        absolventů. Hlavní opatření v této oblasti
o rodinu a děti, které budou moci rodiče      budou soustředěna do sféry vzdělávání
využít při pozdějším návratu do profesního     a přípravy na povolání. Vzdělávací systém
života. Současně budou podniknuty kroky na     musí být reformován tak, aby nabídka oborů
zlepšení udržení vztahu s profesním světem     odpovídala poptávce trhu práce. Mladí lidé by
i během doby péče, např. dotační podporou     současně měli být motivováni orientovat se na
zařízení krátkodobé péče (dětské koutky,      vzdělání v takových oborech. Dlouhodobě
mateřská centra) apod.               bude podporován větší rozvoj profesního
                          školství a technických směrů. Současně bude
 Vláda bude podporovat opatření vedoucí
                          zvýšena nabídka možností pro rychlé zvýšení
k sociálnímu začleňování pečujících rodičů.
                          kvalifikace po dokončení školy. Státní politika
Současně uznává neplacenou rodičovskou péči
                          by měla umožnit a podporovat systém
o rodinu a děti jako sociálně relevantní
                          krátkodobých praxí během a po ukončení
činnost, jež je plnohodnotnou alternativou
                          studia.
výdělečné činnosti a zaslouží si společenský
respekt.                       4. Podpora zaměstnávání seniorů
 2. Inovativní nástroje aktivní politiky      Demografický vývoj je imperativem pro
zaměstnanosti                   podniknutí kroků ke zvýšení zaměstnanosti
                          a zaměstnatelnosti           seniorů
  Konkurenceschopný a sociálně začleňující    v předdůchodovém i důchodovém věku.
trh práce je podpořen chytrými a účinnými     Budou   proto   odstraňovány   všechny
inovativními nástroji obsaženými v rámci tzv.   přetrvávající prvky přímé i nepřímé
aktivní politiky zaměstnanosti. V roce 2011    diskriminace starších pracovníků v právní
probíhá uskutečnění komplexního projektu,     úpravě i ve faktickém jednání zaměstnavatelů.
jehož cílem je zvýšit motivaci, rozvíjet klíčové  Současně   bude   podporován   systém
dovednosti   požadované   zaměstnavateli   celoživotního učení a vzdělávání, který zvyšuje
a zprostředkovat zaměstnání motivovaných      šance seniorů na trhu práce. Senioři budou
uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci    motivováni ke zvyšování či změně kvalifikace
déle než 5 měsíců. Další projekt usiluje      i ve vyšším věku, k čemuž má tento systém
o zvýšení zaměstnanosti mladých lidí do 30 let.  kontinuálního vzdělávání napomáhat. Pro
Cílem dalšího nástroje aktivní politiky      zvýšení atraktivity zaměstnávání starších lidí
zaměstnanosti je snížení počtu osob        ve skupině 50+ pro zaměstnavatele budou
samostatně výdělečně činných, které jsou      podniknuty i další kroky.
dočasně nezaměstnané v důsledku sezónních
prací nebo hospodářské krize. Podporou
dovedností souvisejících s podnikáním se
zvyšuje jejich kvalifikace a potenciálně
i schopnost tvorby nových míst. Spolupráce
s obcemi usiluje o zvýšení počtu klientů úřadů
práce, kteří pracují v rámci veřejně
prospěšných prací nebo veřejné služby.
Pestrou paletu nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti završuje projekt zaměřený na


                                                36
 Graf: Míra zaměstnanosti starších žen a mužů          mnohočetných rodin a starších osob)
                                a zejména doporučení č. 7 zaměřeného
    80                            na zvýšení participace na trhu práce.
    70
    60
    50                             Reformní kroky rovněž přispějí k plnění
    40
    30                            indikátorů míry nezaměstnanosti mladých
    20
    10
                                a míry participace na trhu práce v rámci Paktu
    0
                                euro plus.
          2001            2009

      Muži 55-59  Muži 60-64  Ženy 55-59  Ženy 60-64
                                 III.2.3. Sociální začleňování
 Zdroj: Český statistický úřad                  a snižování chudoby
 Implementace na úrovni vlády
                                 Národní program reforem ČR, stejně
 Zásadní kontury reforem v oblasti sociální          jako „Evropská platforma pro boj proti
a rodinné politiky budou na vládní úrovni            chudobě a sociálnímu vyloučení“, vytyčuje
schváleny v první polovině roku 2011.              oblasti,  v nichž  lze  prostřednictvím
Současně dojde k přípravě legislativních změn          konkrétních kroků dosáhnout pozitivních
tak, aby hlavní reformní opatření mohla být           efektů na různé projevy chudoby či sociálního
implementována mezi roky 2012 a 2013.              vyloučení ve společnosti. Mezi tyto oblasti
Jedná se především o návrh zákona o podpoře           patří samozřejmě na prvním místě funkční,
rodin s plánovanou účinnosti od ledna 2012,           pružný a otevřený trh práce. Zvyšování
a dále návrh zákona o službách péče o děti           zaměstnanosti, a to zejména v prostředí
s plánovaným předložením vládou v červnu            skupin ohrožených z různých příčin vysokou
2011.                              strukturální nezaměstnaností, je nejlepším
                                příspěvkem k odstraňování chudoby.
 Rozpočtové dopady sociální reformy
a reformy rodinné politiky bude možno               Sociální   politika   pak    působí
konkrétně odhadnout až ve chvíli, kdy budou           komplementárně s politikou zaměstnanosti
známy jejich parametry. Podpora vzniku             a dalšími  politikami  v těch  oblastech
a fungování zařízení péče o děti bude              problematiky chudoby a sociálního vyloučení,
vyžadovat dodatečné náklady, které budou            které nelze z různých důvodů vyřešit integrací
ovšem kompenzovány zlepšením na příjmové            do trhu práce. I v těchto případech,
stránce, a to v důsledku zvýšených příjmů            založených primárně na principu sociální
z daní rodičů, kteří se rozhodnou pro dřívější         solidarity jako klíčovém prvku moderního
návrat do zaměstnání.                      sociálního státu, je třeba reflektovat nutnost
                                udržitelnosti veřejných výdajů. Všechna
 Efektivnost trhu práce patří mezi
                                opatření by proto měla mít dlouhodobě
předpoklady rozvoje, jež se podstatnou měrou
                                prorůstový charakter.
odrážejí   v   rámci    7.   pilíře
konkurenceschopnosti - Efektivnost trhu práce           Souhrnný indikátor pro měření cílů v oblasti
– dle metodiky Světového ekonomického fóra.           snižování chudoby byl vytvořen na základě tří
                                indikátorů: (1) míra ohrožení chudobou; (2)
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa          míra materiální deprivace a (3) podíl osob
 2020                              žijících v domácnostech bez zaměstnané
  Cílem veškerých navrhovaných opatření je           osoby. Vláda ČR se zaměří na opatření
přispět k naplnění evropského cíle zvýšení           především s dopady na třetí z uvedených
zaměstnanosti žen a mužů na 75 %. Konkrétní           indikátorů.
cíle v tomto procesu si ČR stanovila v rámci           Podle tohoto souhrnného ukazatele bylo
národních cílů (viz výše). Jednotlivá opatření         v roce 2009 v České republice ohroženo
naplňují rovněž doporučení č. 1 integrovaných          chudobou nebo sociálním vyloučením cca
hlavních směrů, doporučení č. 10 (zvláště            1 448 tis. osob (14 % z celkové populace), což
snížení rizika chudoby u žen s dětmi,              bylo přibližně o 120 tis. osob méně než v roce

                                                      37
2008. Podíl populace ohrožené chudobou         se podpora  zaměří   zejména   směrem
nebo sociálním vyloučením byl tak v České       ke zvýšení zaměstnanosti.
republice nejnižší ze všech zemí EU (průměr
                             Plnění národního cíle bude ovlivněno
EU-27 činí 23,1 %). S ohledem na tuto
                            schopností České republiky rychle se zotavit
skutečnost si ČR může vytýčit pouze realistické
                            z krize, vývojem ekonomiky, situací na trhu
cíle, které reflektují její aktuální výchozí pozici.
                            práce a demografickým vývojem.
Národní cíl stanovený v roce 2010 je – jak bylo
uvedeno shora – zaměřen na:               Reformy sociálních dávek a důchodového
                            systému mohou i přes nesporná pozitiva
 Udržení hranice počtu osob ohrožených        působit spolu s pokračujícím trendem
 chudobou, materiální deprivací nebo žijících     zvyšování mzdové diferenciace směrem ke
 v domácnostech bez zaměstnané osoby do        zvýšení počtu i podílu osob ohrožených
 roku 2020 oproti roku 2008.             chudobou v populaci. Na druhou stranu
 Zachování stejného počtu osob ohrožených       provedené reformy sociálních dávek, trhu
chudobou nebo sociálním vyloučením v roce       práce a opatření politiky zaměstnanosti budou
2020 na úrovni 1 566 tis. osob z roku 2008 by     působit na zvýšení zaměstnanosti a snížení
přitom znamenalo snížení podílu těchto osob      počtu i podílu osob žijících v domácnosti bez
na celkovém počtu obyvatel z 15,3 % na         zaměstnané osoby. Tento vliv bude záviset do
14,7 %.                        značné míry na rychlosti a intenzitě
                            hospodářského oživení a růstu zaměstnanosti.
 Konkrétní reformní priority              V následujících podkapitolách jsou uvedena
 Hlavní   nástroj   snižování  chudoby      – jak bylo zmíněno shora – pouze opatření
představuje vhodně zaměřená politika          komplementární ke krokům v rámci politiky
zaměstnanosti začleněná do širšího rámce        zaměstnanosti, doplňující hlavní prioritu
podpory   konkurenceschopnosti   domácí      sociálně začleňujícího a flexibilního trhu práce
ekonomiky. Politika sociálního začleňování se     (viz výše, kapitola III.2.1. Moderní sociální
pak na problematiku chudoby a sociálního        systém a pracovní právo).
vyloučení zaměřuje komplexně, a řeší tak i ty
její aspekty, které nejsou spojeny s politikou      1. Sociálně začleňující vzdělávání
zaměstnanosti. Vzájemný vtah obou politik je       Zcela klíčovým prvkem k podpoře sociálního
komplementární.    I  oblast  sociálního     začleňování a boje proti chudobě, zvýšení
zabezpečení je z tohoto hlediska součástí       účasti na trhu práce a snížení strukturální
každé       udržitelné     politiky     nezaměstnanosti je pro vládu ČR oblast
konkurenceschopnosti.                 sociálně   začleňujícího vzdělávání,  mj.
  Všechny kroky v této oblasti budou         s důrazem na řádné plnění povinné školní
navrhovány a prováděny s ohledem na cíle        docházky. Budou uplatněna opatření uvedená
politiky zaměstnanosti a samozřejmě na         v Národním akčním plánu inklusivního
udržitelnost veřejných financí. Zásadní význam     vzdělávání.
v boji proti chudobě seniorů bude mít
v současnosti   připravovaná   důchodová      2. Efektivní sociální transfery
reforma (viz výše). Klíčovým krokem bude         Vláda se zaměří na zvyšování efektivnosti
rovněž   pokračování   reforem   v oblasti    příslušných sociálních transferů a lepší cílení
sociálních služeb, a to s cílem zvýšení jejich     pomoci těm osobám, které ji skutečně
dostupnosti, efektivity a udržitelnosti. V boji    potřebují. Úpravy současně budou motivovat
proti ženské chudobě budou zásadní opatření      osoby v hmotné nouzi, aby změnily svoji
na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání      nepříznivou situaci. Existující duplicity
a současně vhodně konstruovaná podpora         v sociálním systému budou odstraněny tak,
rodin samoživitelů, která současně nebude       aby některými opatřeními nebyla téměř
finančně demotivovat od uzavírání manželství.     identickým způsobem podporována velmi
V případě   chudoby   vícečetných   rodin    podobná či totožná skupina příjemců. Z tohoto
                            důvodu dojde zejména k užšímu provázání

                                                  38
podpory rodiny v rámci politiky daňové       začlenění vzdělávání v oblasti finanční
a politiky zaměstnanosti. Plošná podpora      gramotnosti již do osnov základních škol.
rodiny bude prováděna v rámci daňového
systému, zatímco v rámci systému sociálních      6. Sociální začleňování Romů
dávek bude zaměřena především na rodiny        Vláda bude i nadále provádět projekty na
ohrožené chudobou a dále na kompenzaci       podporu    plné   integrace   příslušníků
příjmových výpadků u rodin pečujících o děti,    vyloučených skupin a     lokalit, zejména
seniory nebo nemocné členy rodiny. Jedná se     romského etnika. Za tímto účelem bude
o společensky relevantní neplacenou činnost,    nadále podporována činnost vládní Agentury
jejíž význam by měl být náležitě doceněn.      pro sociální začleňování, u které bude posílena
                          orientace na práci v terénu.
 3. Sociální začleňování osob se zdravotním
 postižením                     7. Sociálně začleňující bydlení
 Nová právní úprava dávek pro osoby se        Vláda bude pokračovat v podpoře výstavby
zdravotním postižením bude mít za cíl        sociálních nájemních bytů s ohledem na řešení
agregovat dávky, revidovat okruh jejich       dlouhodobého bydlení pro ohrožené sociálním
příjemců a zacílit je na podporu          vyloučením. Bude v rámci reformy sociální
plnohodnotného života, jehož součástí je      politiky  pamatovat   i  v rámci  bytů
zaměstnání, vzdělání a maximální sociální      s deregulovaným   nájmem   na  udržení
začlenění.                     sociálního začlenění tak, aby nedocházelo k
                          nárůstu osob ohrožených chudobou.
 4. Kvalitní sociální služby potřebným
 Bude zajištěna kvalita a dostupnost         Implementace na úrovni vlády
sociálních služeb a zvýšena stabilita         Příprava legislativních návrhů v oblasti péče
a efektivita jejich financování s cílem zvyšování  o zdravotně postižené (návrh zákona o
míry integrace osob ohrožených sociálním      dávkách osobám se zdravotním postižením) a
vyloučením. V tomto duchu vláda upraví       v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi
parametry financování systému sociálních      (zákon č. 111/2006 Sb.) je soustředěna do
služeb.                       první poloviny roku 2011 tak, aby jejich
                          předpokládaná účinnost mohla nastat
 5. Finanční gramotnost
                          ve většině případů již na počátku roku 2012.
  Specifickým    problémem     sociálně
                           Provádění dílčích opatření Národního
vyloučených v ČR je předluženost, na niž bude
                          akčního plánu inklusivního vzdělávání vládou
vláda reagovat      zvyšováním finanční
                          je rozložena do období let 2011–2013.
gramotnosti    obyvatel   se   specifickým
                          Podpora zvýšení nabídky sociálních nájemních
zaměřením na děti a mladé osoby, nelze však
                          bytů je plánována ve střednědobém horizontu
pominout ani určité skupiny dospělé populace
                          do r. 2015.
(nezaměstnaní, lidé se základním vzděláním).
Neznalost a nízká schopnost orientovat se       V oblasti legislativních návrhů se jedná
v nabídkách existujících finančních produktů    především o přípravu novely zákona
vede   zvláště  tyto   sociální  skupiny  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
k zadlužování a neschopnosti dostát svým      s plánem předložení na počátku roku 2012.
finančním závazkům. Zatímco část opatření tu    Opatření v oblasti systému financování
bude prováděna na úrovni právního rámce       sociálních služeb jsou plánována s cílem
upravujícího poskytování finančních služeb     přispět k dlouhodobé udržitelnosti veřejných
(včetně dohledových kompetencí), podstatná     výdajů a jsou vedena úsilím o dosažení
část kroků bude směřována do oblasti        rozpočtové neutrality. Jejich konkrétní dopady
prevence a intervence zejména ve vztahu k      bude možné odhadnout v momentě, kdy
potenciálně     ohroženým     skupinám.  budou známy jejich konečné parametry.
Samostatnou kapitolu představuje možnost


                                                 39
 Vhodně zaměřená politika zaměstnanosti
spadá do rámce pilíře konkurenceschopnosti
č. 7 - Efektivnost trhu práce - dle metodiky
Světového ekonomického fóra.

 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
 2020
  Cílem navrhovaných opatření je přispět
k naplnění evropského cíle podpory sociálního
začlenění, zejména prostřednictvím snižování
chudoby, a to snahou snížit počet lidí
ohrožených chudobou nebo vyloučením
nejméně o 20 milionů. Uplatnění sociálně
začleňujícího vzdělávání jako klíčového prvku
aktivní politiky podpory sociálního začleňování
je   v souladu  s doporučením    č. 10
integrovaných hlavních směrů a především
pak doporučením č. 7 (zvýšit účast na trhu
práce a snížit strukturální nezaměstnanost).
Zvyšování vzdělanosti a kvalifikace s ohledem
na strukturální aspekty situace na trhu práce
je prováděno v souladu s doporučením č. 9,
které je zacíleno na podporu vzdělávání
odpovídajícího potřebám trhu práce.
                         40
 III.3. Vzdělání jako cesta            Vzdělávací systém na nejnižších stupních,
                         ve sféře předškolní výchovy a základního
 k vyšší produktivitě práce           školství, dosud jen málo napomáhá snižovat
                         vzdělanostní a sociálně ekonomické rozdíly
                         ve společnosti,  a   to  včetně  rozdílů
 Úvod                      regionálních a u dětí pocházejících
 Konkurenceschopnost a rozvoj společnosti    z vyloučených lokalit. Varovné je, jak ukazují
jsou   podmíněny  vzdělaností obyvatel    šetření v rámci studií PISA, zvyšování rozdílů
a kvalitou vzdělávacího systému. Připravená    ve výsledcích mezi žáky jednotlivých
pracovní síla, jejíž kvalifikace odpovídá     základních škol.
poptávce trhu práce, je nezbytným          V oblasti středního školství na úrovni
předpokladem růstu produktivity práce, jež    maturitních oborů přetrvává nízký podíl
představuje jeden z pilířů necenové složky    obecně orientovaného vzdělávání, ale
konkurenceschopnosti.               i učňovských oborů. S ohledem na rostoucí
 Vzdělávací systém v ČR je v současné době    poptávku trhu práce po tomto segmentu se
vystaven nejen nutnosti adaptace na        uvedený    nedostatek   stává  vážným
dynamické společensko-ekonomické změny      problémem. Navíc existující programy v rámci
v okolním světě, ale také důsledkům        profesního školství jsou příliš úzce zaměřené
demografického vývoje, který přináší pokles    a neumožňují pružnou interakci s trhem práce
celkového počtu žáků v jednotlivých ročnících   s ohledem na aktuální proměny požadavků
nastupujících školní docházku. Tato dynamika   ekonomiky. Je nutné dále klást důraz na
klade na systém vzdělávání nové, v mnoha     modernizaci zázemí středních škol a užší
ohledech dokonce vyšší nároky.          spolupráci s firmami.

 Je potřeba dosahovat nejen kvantitativních,    Souvisejícím problémem je i přebytek
ale   především    kvalitativních  změn   absolventů oborů, o něž je zájem trhu nízký
ve vzdělávací struktuře. Zvýšení kvality     a klesající. To platí zejména s ohledem
vzdělání, resp. přípravy na zaměstnání v širším  na rostoucí počet absolventů vysokých škol.
smyslu, je předpokladem lepšího uplatnění     Kvantitativní cíle v této oblasti mají velmi
osob na trhu práce na základě kvalifikací     omezený dopad na ekonomický růst
odpovídajících dynamicky se vyvíjejícím      a konkurenceschopnost,     neodpovídá-li
potřebám ekonomiky. Ke slovu proto přichází    současně zaměření vysokých škol a nabízených
větší role celoživotního vzdělávání a užší    oborů potřebám hospodářství. V tomto
sepětí vzdělávacího systému s požadavky trhu   kontextu je vážným nedostatkem nízký počet
práce, a tudíž i s požadavky podnikatelského   absolventů technických oborů profesně
sektoru.                     orientovaného   terciárního  vzdělávání.
                         Problémem zůstává rovněž kvalita vysokých
  V oblasti předškolní výchovy a péče, která   škol jako takových, zejména v mezinárodním
vytváří a umocňuje základní předpoklady      srovnání. Je potřeba lépe zacílit státní
budoucích studijních schopností a sociální    podporu mj. s ohledem na podporu vzniku
integrace jednotlivců, je mj. nutné zaměřit    špičkových výzkumných center s potenciálem
pozornost na problematiku dostupnosti       přípravy nejnadanějších absolventů středních
finančně přijatelné a kvalitní institucionální  škol.
předškolní výchovy, kterou je třeba chápat
jako součást vzdělávání. Proto je při její     ČR patří v EU mezi země s nejnižším
reformě zapotřebí věnovat důraz právě na její   ukazatelem osob předčasně odcházejících ze
vzdělávací aspekt. Tato předškolní výchova je   vzdělávání a výrazně přesahuje cíl stanovený
především u dětí sociálně a kulturně       v rámci Strategie Evropa 2020. Pozornost
znevýhodněných jedním z mála relativně      vlády bude proto zaměřena na aktuální vývoj
dostupných a fungujících způsobů, jak snižovat  této hodnoty a okamžitou reakci při
rizika pozdějšího neúspěšného vzdělávání     zhoršování situace, tj. na udržení stávající
těchto dětí v rámci školní docházky.       úrovně daného ukazatele.


                                               41
Zároveň se však stále zvyšuje podíl dětí ze     přípravu dětí v raném věku na nástup do školy
sociálně vyloučených, především romských      a na metodu školního vzdělávání. Bude posílen
domácností na předčasných odchodech ze       důraz na předškolní přípravu dětí před
vzdělávání. V ČR žije v sociálně vyloučených    nástupem    do  základního   vzdělávání
lokalitách až 80 tis. obyvatel, kteří dlouhodobě  a koordinovanou     sociálně-pedagogickou
vykazují velmi nízkou úroveň vzdělání        intervenci do domácností, ve kterých žijí
(základní, základní neukončené), přičemž až     sociálně znevýhodněné děti.
80% z nich tvoří Romové.
                           Na úrovni základních škol je nutné se u dětí
  Téměř 27 % romských dětí (oproti 3 %       zaměřit na rozvoj dispozic osvojovat si rychle
majoritních) je vzděláváno podle sub-        a efektivně nové dovednosti a podporovat
standardního vzdělávacího programu pro       kreativitu s ohledem na cíl celoživotního učení,
lehké mentální postižení v segregovaných      klást větší důraz na vedení dětí ke zvídavosti,
školách (většinou nazývaných základní školy     manuální zručnosti a zájmu o matematiku,
praktické), s minimální šancí na získání      vědu a techniku. Tyto schopnosti nabyté
plnohodnotného vzdělání a odpovídajícího      v raném věku musí vytvořit dostatečné
umístění na trhu práce.               dispozice pro flexibilní přizpůsobování se
                          měnícím se profesním a životním nárokům
 Národní cíle v uvedené     oblasti  jsou  během dalších let života. Současně nelze
stanoveny následovně:                zapomínat ani na kvalitní přípravu v oblasti
                          všeobecných znalostí tvořících pilíř klasického
  -  nejvýše 5,5% osob předčasně         vzdělání v rámci okcidentální kultury.
    odcházejících ze vzdělávání
                           Za strategický cíl pro následující období
  -  32% osob ve věku 30-34 let         považujeme     transformaci   českého
    s terciárním vzděláním.           vzdělávacího systému směrem k sociálnímu
                          začleňování. S tím souvisí i posilování
 Takto stanovené cíle je nicméně třeba       kompetencí učitelů vzdělávat děti se
chápat v uvedeném kontextu nikoli jako účel     speciálními vzdělávacími potřebami.
sám o sobě, ale pouze jako příspěvek ČR        Další úkol představuje reforma středního
k dosahování společně stanovených cílů na      školství, která je současně předpokladem
unijní úrovni. Na úrovni národní oproti tomu    reformy školství vysokého. Problémem
vláda považuje tyto cíle za součást šířeji pojaté  středního školství je extrémní různorodost
strategie, v níž podstatnější roli než       systému středního vzdělání a tomu
kvantitativně určené cíle hrají strukturální    odpovídající velice nízký podíl všeobecně
reformy vzdělávacího systému a především      vzdělávacích programů. Současně je nutné se
jeho kvalita a propojení s potřebami trhu      vypořádat s rostoucím počtem středních škol
práce.                       s nevyužitou kapacitou.

 Hlavní reformní cíle                V oblasti terciárního vzdělávání je zapotřebí
                          naopak reformovat stále spíše nedostatečně
 V nejbližších letech bude důležité přijmout    diverzifikovaný systém. Budou přijata opatření
opatření vedoucí k zefektivnění systému       za účelem zvyšování kvality vysokoškolského
vzdělávání, jeho přizpůsobení zájmům české     vzdělání a profilace absolventů jednotlivých
ekonomiky orientované na průmysl a na        škol, která bude více odpovídat požadavkům
export a současně k rozvoji příležitostí pro    trhu práce a umožní jim lepší pracovní
celoživotní učení. Pozornost je třeba věnovat    uplatnění. Jedním z opatření je mj. zvýšení
tomu, aby každý ze stupňů vzdělávacího       prestiže bakalářského vzdělávání a jeho
systému při dokončení poskytoval kvalitní      praktické uplatnitelnosti na trhu práce spolu
vybavení svým absolventům.             s podporou transformace některých programů
 Započít je třeba v oblasti předškolní výchovy   vyššího   odborného   vzdělávání,  např.
a vzdělávání, a to jak s ohledem na cíle      na profesně zaměřené bakalářské studijní
v oblasti integrace rodičů do trhu práce, tak na  programy apod. Současně je vhodné zavádět

                                                 42
i pilotní projekty v oblasti kratší přípravy     Konkrétní reformní priority
orientované praktičtěji s cílem rychlého získání
dostatečné základní kvalifikace v určité oblasti.   1. Zvýšení dostupnosti institucí předškolní
Důraz je třeba položit také na flexibilitu      výchovy
absolventů, jejich dobrou teoretickou         Vláda podnikne kroky umožňující snazší
přípravu, dostatečnou jazykovou vybavenost,     zřizování institucí  předškolní   výchovy
kompetence    v oblasti  týmové   práce,  odstraněním   existujících  legislativních
projektového řízení, právního minima apod.,     překážek,  především    pak  některých
a t o napříč studijními obory.           nadbytečných nároků na specifické podmínky
                          vzniku takových zařízení. Vláda bude také
                          finančně podporovat zřizování firemních
III. 3.1. Zvyšování kvality  a  dostupnosti
                          školek.
předškolní výchovy
III. 3.2. Systematické zlepšování kvality
     vzdělání a reforma vzdělávací        2. Zlepšení vzdělávací dimenze předškolní
     soustavy   v oblasti základního     péče
     a středního školství
                           Zjednodušení podmínek pro vznik nových
III. 3.3. Reforma terciárního vzdělávání      institucí předškolní výchovy nesmí však být
                          prováděno na úkor jejich kvality, zejména po
 III.3.1. Zvyšování kvality a            stránce vzdělávací. Vláda bude, mj. v rámci
 dostupnosti předškolní výchovy           systému tarifního ohodnocení, podporovat
                          příliv kvalifikovaných pracovních sil i do oblasti
                          předškolní výchovy tak, aby poskytovaná
  Kvalitní předškolní výchova koncipovaná     výchova neměla prima facie charakter péče,
jako součást vzdělávacího systému je ideální    ale i před-primárního vzdělávání.
přípravou na vstup do školského systému
a prevencí negativních důsledků sociálních       S ohledem na skutečnost, že výnosy
nerovností projevujících se v pozdějších fázích   z investic do vzdělání klesají s věkem dítěte,
edukačního cyklu. Proto by jí měla být       jsou právě investice do předškolní výchovy
věnována při tvorbě koncepčních materiálů      vysoce návratné. V této souvislosti je vhodné
v oblasti   politiky  vzdělávání  náležitá  ve zvýšené míře podporovat i výuku cizích
pozornost. Předškolní výchovu nelze přitom     jazyků v institucích předškolní výchovy.
považovat primárně za péči o malé děti        Vláda zvýší dostupnost předškolní přípravy
nerodičovskou osobou, nýbrž o prostředek      pro děti ze sociálně znevýhodňujícího
socializace dítěte a vštěpování základních     prostředí včetně zavedení nárokovosti
dovedností pro pozdější život. Na druhé straně   docházky do mateřské školy pro sociálně
se předškolní výchova nemůže stát ani novou     vyloučené.  Zároveň    bude  provedena
součástí vzdělávacího cyklu a přejímat roli, již  transformace    systému    pedagogicko-
má plnit základní školství. Dítě v raném věku    psychologického poradenství tak, aby
mezi 3. a 6. rokem života nelze primárně      adekvátně diagnostikoval individuální potřeby
považovat za objekt vzdělávání. Stejně tak     dětí a navrhoval vhodná vyrovnávací
není vhodné v této životní fázi zapomínat na    a podpůrná opatření v úplné součinnosti
klíčovou roli vlastní rodičovské péče, neboť jde  s mateřskými   a   základními  školami
o klíčovou periodu, v níž si dítě osvojuje     a nestátními neziskovými organizacemi.
základní kulturní, etické a sociální normy
vštěpované mu nejlépe právě fungující         Implementace na úrovni vlády
rodinou.
                           Vláda připraví konkrétní návrhy na finanční
                          podporu firemních mateřských školek a na
                          legislativní ulehčení podmínek jejich zřizování                                                  43
během roku 2011. Rozpočtové dopady budou     a nástrojů k dosažení cílů stanovených
záviset na konkrétní formě finanční podpory.   v oblasti vzdělávání a společenské integrace.
                         Vláda proto zlepší systém hodnocení kvality
 Opatření této kapitoly spadají pod 4. pilíř
                         výuky, ale i hodnocení studentů tak, aby byla
konkurenceschopnosti - Zdraví a základní
                         zajištěna maximální objektivnost kritérií.
vzdělání - dle metodiky      Světového
ekonomického fóra.

 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
                          Konkrétní reformní priority
 2020
 Návrhy opatření navazují na cíle Strategie    1. Sledování kvality školních zařízení
Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a na
související doporučení č. 9 a 10 integrovaných   a) Zavedení jednotného systému hodnocení
hlavních směrů.                   žáků
                           Vláda zavede plošné hodnocení výsledků
 III.3.2. Systematické zlepšování         vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků základních škol
 kvality vzdělávací činnosti a reforma      a odpovídajících ročníků šesti a osmiletých
 vzdělávací soustavy               gymnázií (od školního roku 2012/13) s cílem
                         využít získané výsledky pro vlastní hodnocení
                         školy. Bude hodnocena především orientace
 Vzdělávací systém jako celek je nutno úžeji   žáka ve vlastních znalostech a schopnost
propojit s potřebami pracovního trhu, a proto   využívat   získané   dovednosti.  Jedním
i s podnikatelským sektorem. V oblasti      z výsledků bude i informace o předpokladech
základního i středního školství je potřeba    žáků pro postup do středního vzdělávání
podporovat takové zaměření výuky, které      (s možností výsledky uplatnit při přijímacím
bude otevírat žákům širší možnosti uplatnění   řízení na střední školy).
a budoucích změn jejich povolání. Je nutno
zamezit tomu, aby školy připravovaly žáky      Zavedení bude probíhat nejprve formou
příliš  jednostranně.  Obdobně   budou   pilotního testování na vzorku základních škol,
upravovány programy středního školství tak,    zkušebním provozem v r. 2012 a ostrou verzí
aby vstup na vysokou školu nebyl jedinou další  testování od r. 2013. Ještě předtím, v souladu
možností jejich absolventů.            s Rámcovým vzdělávacím programem pro
                         základní   školy,  dojde   k vypracování
 Úsilí musí být zaměřeno také na společné    a zveřejnění standardů hodnocení.
vzdělávání všech žáků, tj. rušení zvláštních
a speciálních škol ve stávající podobě, zvýšení   b) Zlepšení sociálně integrační role
atraktivnosti druhých stupňů základních škol,    základních škol a rovného přístupu
stimulaci slučování stávajících středních škol
                          k vzdělání
do polyfunkčních středních odborných škol
apod. Na druhé straně nesmí tyto kroky vést     Vláda bude usilovat o to, aby struktura
k negativním důsledkům celkového snížení     základního školství podporovala sociální
kvality výuky. Z téhož důvodu je zapotřebí    soudržnost společnosti. Základní školy by se
vytvářet podmínky podpory zvláště nadaných    neměly stávat místem sociální diferenciace
žáků, a to již od úrovně základního vzdělávání.  a předčasné determinace budoucí kariéry.
 Je potřeba také zlepšit systém péče       Příliš časné rozdělení žáků dle zásluh
o ohrožené děti s důrazem na včasné zařazení   a studijních předpokladů je často neprůkazné
a udržení těchto dětí v hlavním vzdělávacím    a znemožňuje využití potenciálu skrytých
proudu na všech stupních.             talentů.

 Monitoring a hodnocení výsledků vzdělávací    Na druhé straně by uvedená strategie
a výzkumné činnosti na všech úrovních je     neměla vést ke zhoršení kvality výuky ve
předpokladem pro účinné uplatnění opatření    smyslu přizpůsobení se nejméně nadanému
                         žáku ve třídě. Systém musí umožnit růst

                                               44
talentovaných žáků, musí motivovat k soutěži    i evropský rámec pro zajišťování kvality
a ke snaze zlepšovat své znalosti a dovednosti   odborného vzdělávání (EQAVET) přijatý v roce
i mezi malými dětmi.                2009.
 Podmínkou zlepšení sociálně-integrační role    Posílená spolupráce mezi odbornými
škol jsou opatření vedoucí ke zatraktivnění    školami a zaměstnavateli bude nabývat vícera
výuky. Podle existujících šetření se žáci na    podob. Jedná se zejména o zkvalitnění
školách nudí, mají negativní vztah zejména     praktické přípravy ve skutečném pracovním
k exaktním a přírodním vědám. Je proto       prostředí nebo formu stáží učitelů, zlepšení
zapotřebí přiblížit výuku těchto předmětů     a zatraktivnění učňovského školství či podporu
praktickému životu a jeho potřebám. V žácích    udělování krajských nebo podnikových
by neměl vznikat dojem, že probíranou látku    stipendií pro vybrané obory. Dalšími
v praxi nikdy nevyužijí. Vzdělávání na       opatřeními budou podpora účasti odborníků
základních školách by se nemělo soustředit     z praxe v maturitních komisích a při
primárně na kvantitativní rozsah, ale na      praktických   zkouškách  nebo    podpora
schopnost pracovat s textem a získávat       technického a přírodovědného odborného
informace.                     vzdělávání využíváním tzv. šablon, tedy
                          předpřipravených typizovaných projektů,
 Je nezbytné, aby měli žáci základních škol
                          které jsou financovány metodou „unit costs“.
rovné šance a nebyli bezdůvodně vylučováni
z hlavního vzdělávacího proudu. Proto vláda
                          2. Lepší podmínky pro pedagogické
do roku 2020 sníží minimálně o 50% počet dětí
                          pracovníky
vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud ve
školách vyučujících podle Rámcového         Vláda si klade za cíl vytvořit samostatný
vzdělávacího  programu   pro  základní   systém    odměňování     pedagogických
vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání    pracovníků propojený s atestacemi, který je
žáků s lehkým mentálním postižením.        bude pracovně motivovat. Jeho pravidla
                          budou transparentní: výše základního platu
 Parametrické    úpravy   financování
                          nebude závislá pouze na délce praxe
regionálního školství zohlední všechny typy
                          pedagogického pracovníka, ale především na
speciálních vzdělávacích potřeb a umožní
                          kvalitě a zvyšující se náročnosti jeho práce
základním školám hlavního vzdělávacího
                          (tzn.  potlačení   stávajícího  principu
proudu vzdělávat žáky se speciálními
                          automatického růstu mezd s věkem).
vzdělávacími potřebami a nastavovat pro ně
                          Doprovodným opatřením bude vytvoření
adekvátní vyrovnávací a podpůrná opatření.
                          systému kariérního postupu učitelů na
Budou katalogizována vyrovnávací a podpůrná
                          podporu celoživotního zvyšování kvality jejich
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími
                          práce.
potřebami a na jednotlivá opatření budou
navázány též finance.                3. Reforma středního školství
 Bude transformována výuka budoucích
pedagogů tak, aby disponovali kompetencemi     a) Reforma maturitní zkoušky
k nastavování a provádění sociálně          Mezi hlavní priority vlády patří především
začleňujících opatření ve třídě a škole.      uskutečnění reformy státní maturitní zkoušky,
                          jejíž první „ostrá“ verze bude uskutečněna
 c) Podpora zvýšení kvality odborného       v roce 2011. Jejím smyslem je, aby svou
 vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli    náročností na znalosti a studijní předpoklady
 Vláda bude průběžně sledovat úroveň       odpovídala požadavkům na přijímací zkoušku
středního odborného vzdělávání, a to        na vysoké školy. Pro tento předpoklad je
prostřednictvím ukazatelů a kritérií sledujících  nutné zavést jednotné prvky hodnocení
dosažený pokrok ve zvyšování kvality        v profilové  části  maturitní   zkoušky
a vytvoření podmínek pro spolupráci se       a dosáhnout dohody s vysokými školami
zaměstnavateli. Pro tento účel bude využíván    ohledně využití objektivizovaných výsledků
                          reformní maturitní zkoušky vysokými školami

                                               45
jako kritéria pro výběr a přijetí uchazečů     (EQF) v ČR prostřednictvím vytvoření Národní
o vysokoškolské studium.              soustavy kvalifikací a přiřazení úrovně
                          kvalifikací v ČR k úrovním EQF. V tomto
 Státní maturitní zkouška umožní srovnání
                          kontextu bude sepsána národní referenční
mezi školami v ČR, ale ve svém důsledku by
                          zpráva, která bude předložena Vládě ČR
měla umožnit i srovnání kvality škol a
                          v červnu 2011.
připravenosti žáků v celoevropském kontextu.
Tomu je zapotřebí přizpůsobit i její strukturu a   Připravována   bude i implementace
její změny na základě budoucích zkušeností.    Evropského systému kreditů pro odborné
                          vzdělávání a přípravu.
 b) Zavedení nové závěrečné zkoušky do
 systému odborného vzdělávání           Implementace na úrovni vlády
  Legislativní cestou dojde do roku 2014      Vláda předloží v 1. pol. r 2011 strategický
rovněž k zavedení nové závěrečné zkoušky do    materiál Dlouhodobý záměr vzdělávání
systému odborného vzdělávání v oborech       a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.
s výučním listem. Tato zkouška umožní lepší    Na podzim 2011 vláda připraví novelu Akčního
vzájemnou porovnatelnost kvality škol, ale     plánu podpory odborného vzdělávání.
i znalostí a dovedností jejich absolventů.     V oblasti legislativních návrhů budou vládou
                          promítnuty její koncepční záměry v průběhu
 c) Reforma regionálního školství         roku 2011 do novely zákona č. 18/2004 Sb.,
 Vypracován a předložen ke schválení bude     o uznávání odborné kvalifikace, který by měl
nový model normativů pro regionální školství    vstoupit v účinnost od počátku roku 2012,
(s účinností plánovanou od ledna 2013), ve     a dále do novely zákona č. 563/2004 Sb.,
kterém nebude jediným kritériem žák        o pedagogických pracovnících, kterou vláda
a student, nýbrž i další parametry, jež budou   plánuje předložit v září 2011. Konečně vláda
spolupůsobit k optimalizaci sítě škol. Kapacita  plánuje vypracovat do srpna 2011 také novelu
středních (i základních) škol by měla reagovat   zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
na demografický vývoj. Cílem opatření bude     (zákon č. 179/2006 Sb.).
integrace odborných škol různého zaměření      Náklady jednotlivých opatření v této oblasti
do škol s širším odborným kurikulárním       budou částečně hrazeny z prostředků
záběrem.                      operačních programů EU a částečně ze
 V rámci regionálního školství je třeba      státního rozpočtu a budou se pro období
podpořit fungování systému kariérního       2011–2013 pohybovat v řádu stovek milionů
poradenství při středních školách. Za tímto    korun na jednotlivé projekty – zavedení
účelem je vhodné i institucionálně sjednotit    jednotné   státní   maturitní  zkoušky,
odpovědnost za tuto agendu.            standardizované hodnocení žáků základních
 4. Podpora dalšího vzdělávání dospělých     škol či podpora dalšího vzdělávání.

 Vláda bude reagovat na velmi nízký podíl      Zvýšené dopady na státní rozpočet přinese
dospělých účastnících se dalšího vzdělávání.    také změna v odměňování učitelů. Konkrétní
Hlavní důraz v nadcházejícím období bude      výši nákladů nelze v dané chvíli přesně
kladen na rozvoj systému uznávání výsledků     stanovit, bude se odvíjet od počtu učitelů
dalšího vzdělávání. Stěžejní aktivitou je     i konkrétní podoby systému. Předpokládané
v tomto vytvoření Národní soustavy kvalifikací,  odhady hovoří o ročních nákladech ve výši 500
která bude financována prostřednictvím       až 800 milionů Kč, jež se postupně budou
 operačního programu Vzdělávání pro        zvyšovat až k 2,3 – 4,5 miliardám v roce 2023.
konkurenceschopnost s harmonogramem         Reformní kroky této kapitoly jsou zasazeny
pro plnění schválených aktivit na léta 2009 –   do rámce 5. pilíře konkurenceschopnosti -
 2015.                       Vyšší vzdělávání a výcvik - dle metodiky
 S uvedeným opatřením souvisí také        Světového ekonomického fóra.
implementace Evropského rámce kvalifikací


                                               46
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa  regionální, případně celostátní bázi, kde to
 2020                      bude vhodné. Důležitou roli hraje také sektor
                         soukromých vysokých škol. Součástí úsilí vlády
 Uskutečňovaná opatření navazují na cíle
                         bude rovněž optimalizace struktury studijních
Strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a na
                         programů vzhledem k deklarovanému poslání
související doporučení č. 9. integrovaných
                         jednotlivých institucí. Magisterské a doktorské
hlavních směrů.
                         studijní programy budou významně navázány
 V dotčených oblastech lze v konkrétních     na vědeckou, výzkumnou a inovační činnost
aspektech nalézt styčné body se schválenými    vysokých škol. Na druhé straně bude
vlajkovými  iniciativami EU,  jmenovitě    podporován rozvoj profesně zaměřených
sděleními „Mládež v pohybu“, „Agenda pro     bakalářských studijních programů a programů
nové dovednosti pro pracovní místa“        krátkého cyklu, včetně podpory přeměny
a „Inovační unie“.                některých   oborů   vyššího   odborného
 Rovněž Pakt euro plus řadí celoživotní učení,  vzdělávání na tyto programy.
respektive vybudování předpokladů pro
                          2. Posílení kvality vysokých škol, zapojení
celoživotní vzdělávání u mladé generace mezi
                          vnějších aktérů do plánování a hodnocení
základní doporučené nástroje na podporu
                          činnosti vysokých škol
zaměstnanosti.
                          Společným jmenovatelem všech aktivit
                         vysokých škol bude jejich vysoká kvalita
 III.3.3. Reforma terciárního
                         a společenská a akademická relevance. Kvalita
 vzdělávání                    je dosud spojována především s vynikajícími
                         výsledky ve vědecké činnosti, zatímco další
 Reformní kroky je nutné zaměřit na větší    dimenze (vztahující se bezprostředně ke
rozmanitost institucí terciárního vzdělávání.   vzdělávací činnosti a k naplňování širší
Prohloubení diverzifikace pokládá vláda za    společenské role vysokých škol) jsou obtížněji
jeden z klíčových předpokladů garance       uchopitelné. Je proto zapotřebí více oddělit
kvalitního vysokoškolského vzdělávání a jeho   výzkumnou a vzdělávací dimenzi vysokého
propojení s potřebami trhu práce.         školství, včetně zavedení kategorie vysokých
 Cestou k tomu bude příprava nového zákona    škol orientovaných především na výzkum, a to
o vysokých školách, který zahrne i finanční    na   základě   stanovení  kvantitativních
spoluúčast studentů, a zákona o finanční     a kvalitativních indikátorů odpovídajících všem
pomoci    studentům   jako   základních  oblastem činnosti vysokých škol.
legislativních materiálů v oblasti terciárního   Soustava kvalitativních a výkonových
vzdělávání, které mimo jiné nově vymezí      ukazatelů umožní mapovat české vysoké
základní typy vysokých škol, vyváží působnosti  školství a hodnotit kvalitu jednotlivých
hlavních orgánů veřejných vysokých škol      institucí s větším zřetelem k jejich unikátnímu
a zajistí komplexní úpravu vztahu státu      poslání, rozlišit různé dimenze kvality
a vysokých škol. Příslušné návrhy budou      v základních oblastech činnosti vysokých škol
předloženy vládě do konce roku 2011.       (vzdělávání, výzkum, širší společenská role)
 Konkrétní reformní priority           a připravit koncepci využití mezinárodně
                         akceptovaných nástrojů multikriteriálního
 1. Diverzifikace vysokých škol         hodnocení.
 Důraz bude kladen na změny v síti         V autonomním systému vysokých škol bude
existujících vysokých škol, a to s cílem     hrát zásadní roli systém vnitřního hodnocení,
efektivního využívání a sdílení existujících   který zdůrazní jejich odpovědnost za kvalitu
kapacit vysokých škol obdobného nebo       všech uskutečňovaných činností.
doplňujícího  se  oborového   zaměření
                          V hodnocení kvality vysokých škol bude
a dosahování synergií při plnění společných
                         vzata     v úvahu     zaměstnatelnost
úkolů nebo institucionální integrace na
                         a uplatnitelnost jejich absolventů. Stejně tak


                                               47
budou vysoké školy hodnoceny podle         těchto institucí. Současně bude podpořeno
úspěšnosti při získávání zdrojů ze soukromé    provázání existujících studijních oborů
sféry na další rozvoj a aktivity ve výzkumu    s praktickou sférou.
a vývoji. Zohledněno bude také to, jakou roli
sehrávají v přenosu výsledků své činnosti ve    3. Financování vysokých škol
prospěch společnosti jako celku. Tyto         Oblast vysokého školství trpí v České
ukazatele budou vzaty v potaz při financování   republice dlouhodobě podfinancováním.
vysokých škol.                   V porovnání se zeměmi Evropské unie jsou
 Cílem státní politiky není pouze počet      výdaje na jednoho studenta v České republice
vysokoškolských studentů, ani vysokých škol,    stále velmi nízké. V budoucnu by neměl být
ale jejich kvalita a spojení s potřebami trhu   klíčem pro alokaci financí z veřejných zdrojů
práce (co se vzdělávání týče) a ekonomiky (co   především počet studentů, ale kvalita
se výzkumu týče). Nelze proto podporovat      a vědecké výsledky dané instituce měřené
další   zvyšování    počtu    studentů  podle prokazatelných objektivních měřítek.
společenskovědních oborů, ale spíše se v této   Tato kritéria by měla mít dopad i na počty
oblasti soustředit na kvalitu tak, aby množství  přijímaných studentů. Počet osob poprvé
absolventů odpovídalo počtu volných míst      vstupujících do terciárního vzdělávání by se
v dané sféře.                   neměl zvyšovat nad dnešní úroveň dvou třetin
                          vůči odpovídajícímu populačnímu ročníku.
  S ohledem na nízkou kvalitu sociálněvědního
                          Počet osob s plným magisterským vzděláním
výzkumu (dle mezinárodních srovnání) je
                          by měl v celkovém počtu absolventů vysokých
třeba soustředit podporu na zajišťování užšího
                          škol naopak spíše klesat (absolutně
kontaktu vyučujících a studentů, a tedy
                          i relativně), a to ve prospěch bakalářských
i snižování počtu studentů na jednoho
                          programů a programů kratšího cyklu. Tím
pedagoga. Naopak je zapotřebí více
                          bude nadále posilována kvalita magisterského
podporovat atraktivitu technických oborů
                          a doktorského vzdělání.
nabízejících širší možnosti praktického využití.
                           Vláda plánuje zavedení finanční spoluúčasti
 V rámci reformy vysokoškolského systému
                          studentů na hrazení nákladů jejich studia
vláda zpřísní možnosti pro zakládání nových
                          a jako  regulativního  nástroje  směrem
fakult na veřejných vysokých školách, a to mj. i
                          k vysokým školám s termínem zavedení od
s ohledem na požadavky a potřeby
                          akademického roku 2013/2014.
ekonomiky. Nebude podporovat vznik oborů
založených pouze na určitém partikulárním      Implementace na úrovni vlády
teoretickém přístupu, zejména ve sféře
společenských věd. Studijní obory by měly být    Reformní kroky jsou soustředěny především
dostatečně široce pojaté a umožňovat        do let 2011–2013, případně je časový rámec
různorodost teoretických postojů.         podrobněji rozepsán u jednotlivých opatření.
                          V oblasti  terciárního  vzdělávání   bude
  Navzdory řadě posunů v posledních letech je   představovat klíčové kroky přípravy návrhu
propojení   vysokých   škol  a   širších  věcných záměrů zákona o terciárním
společenských očekávání stále vnímáno jako     vzdělávání a dále návrhu věcného zákona
nedostatečné, a je proto třeba podporovat     o finanční pomoci studentům s plánem
přizpůsobení činností vysokých škol tržním     předložení vládou v červnu 2011, na něž
i celospolečenským   očekáváním.    Bude   naváže příprava paragrafovaných znění návrhů
podporována kultivace dialogu mezi vysokými    příslušných zákonů v prvním čtvrtletí 2012,
školami a jejich vnějšími partnery. Vnější
aktéři budou zapojeni do plánování          Opatření této kapitoly spadají do rámce 5.
a hodnocení činnosti vysokých škol (při      pilíře konkurenceschopnosti - Vyšší vzdělávání
zohlednění profilu a poslání jednotlivých     a výcvik - dle metodiky Světového
vysokých škol), mj. systemizací role a činnosti  ekonomického fóra.
správních rad veřejných vysokých škol jako
nástroje veřejné kontroly nad plněním poslání

                                               48
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
 2020
 Navrhovaná opatření navazují na cíle
Strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání
a na doporučení č. 9 integrovaných hlavních
směrů.
  Opatření jsou dále prováděna v souladu se
stěžejní iniciativou Evropské komise „Mládež
v pohybu“, která je soustředěna na podporu
rozšíření mobility vysokoškolských studentů
a pedagogů (ve smyslu nejen kvantity, ale
i kvality) . Dále jsou provázána s agendou EU
v oblasti   modernizace   vysokoškolského
vzdělávání,   přípravy  internacionalizační
strategie EU i s diskusí o vytvoření systému
studentských půjček z prostředků Evropské
investiční banky.
 Podpora vysokého školství navíc vychází
vstříc cílům Paktu euro plus jak z hlediska cíle
posílení konkurenceschopnosti, tak i v rámci
plnění indikátoru snižování nezaměstnanosti
mladých.
                          49
 III.4. Podpora podnikání,             pracovní sílu. Podpora podnikání je ostatně
                           jedním z obecných cílů všech opatření
 digitalizace a rozvoj               na podporu konkurenceschopnosti v rámci
 digitálního trhu                  tohoto programu.
                            Následující kapitola je soustředěna na
                           několik konkrétních oblastí, v nichž lze
 Úvod                        dosáhnout odstranění některých specifických
  Charakter českého podnikatelského sektoru     překážek rozvoje podnikání. Na prvním místě
vyplývá z povahy české ekonomiky jako        se jedná o eliminaci administrativních
na export orientované výrobní základny        a regulačních překážek pro podnikání a rozvoj
pro trhy v Evropě a jejím blízkém okolí. Česká    společností. Jedná se např. o příliš
republika by měla nadále využívat svou        komplikované procedury v daňové správě,
„polohovou rentu“ a přizpůsobit této výhodě     obtížnost zahájení a ukončení podnikání,
i strukturu politiky zaměřené na podporu       nedostatečný přístup k financím zejména pro
podnikání. Lze přitom konstatovat, že podíl     malé a střední podniky (včetně neexistujícího
tuzemských vlastníků firem podnikajících na     trhu s rizikovým kapitálem), špatnou
území ČR je nízký a dominují pobočky         vymahatelnost    smluv    či nedostatek
a dceřiné společnosti zahraničních podniků      hospodářské soutěže v síťových odvětvích.
působících na českém trhu.              Dále sem patří i obecně nízká vstřícnost úřadů
                           k podnikání,   nedostatečná    podpora
 Valná část výroby se soustřeďuje          začínajících podniků a řada dalších dílčích
na zpracování    primárních    surovin    problémů.
na meziprodukty a na finální montáž produktů
určených na export. Chybí naopak segmenty       Specifickou,   leč podstatnou   oblastí
výroby s vysokou přidanou hodnotou, jako je     pro zlepšení podmínek pro podnikání je sféra
výzkum a vývoj nových technologií, výroba      technologické připravenosti, zejména pak
složitějších součástek a výrobkových modulů     rozšíření a adaptace     informačních a
a konečně služby spojené s konečným         komunikačních technologií (dále jen „ICT“).
umisťováním výrobků na koncový trh.         ČR   dále zaostává v oblasti přístupu
                           k vysokorychlostnímu   internetu,   a to
 Na jedné straně by se politika státu měla     především ve venkovských a odlehlých
soustřeďovat na vytvoření podmínek pro        oblastech a odlehlých regionech. Značný
rozvoj uvedených, dosud marginalizovaných      potenciál v oblasti zvýšení efektivity státní
sektorů (např. podporou výzkumu a vývoje –      správy a její „uživatelské přívětivosti“ vůči
viz kap. III. 5.), na druhé straně by měla nadále  občanům    a podnikům   skýtá  oblast
umožňovat pokračování stávající produkce.      eGovernmentu. Racionálním využíváním ICT
K tomu     je   zapotřebí   mj.   rychle  se zvyšuje produktivita práce a současně
a bezproblémově      fungujícího  systému   dochází k významným úsporám nákladů.
odbavování     součástek   a  polotovarů
směřujících do českých podniků k dalšímu       Hlavní reformní cíle
zpracování fungující dopravní infrastruktury
(viz kap. III. 7.).                  S ohledem na výše uvedené nedostatky
                           podnikatelského a právního prostředí se Vláda
 Významnou roli pro rozvoj podnikatelského     primárně zaměří na následující okruhy.
prostředí hrají opatření popsaná v jiných
kapitolách NPR. Kromě výše uvedených je to       V oblasti  národního  cíle  snižování
např. změna v daňových a sociálních         administrativní zátěže dojde do konce roku
systémech orientovaná na snižování nákladů      2013 k přeměření zátěže ve 12 vybraných
práce (viz kap. III. 1. a III. 2.), zefektivnění   oblastech, na základě kterého budou navrženy
veřejné správy a boj proti korupci (systém      jednotlivé úpravy právních předpisů vedoucí
transparentních    veřejných    zakázek   k jejich zjednodušení.
a elektronizace systému jejich zadávání) či      Dalším hlavním reformním krokem je eko-
podpora vzdělávání pro kvalifikovanou        audit, jehož cílem je odstranění nadbytečných

                                                50
či neefektivních požadavků ve stávajících     Snížení administrativní zátěže podnikatelů
předpisech na ochranu životního prostředí.     oproti roku 2005 o 30 %.
 Kromě odstraňování překážek pro podnikání     Vláda ČR bude pokračovat v projektu na
je třeba přijmout i některá další opatření     snížení administrativní zátěže podnikatelů.
podporující pozitivními kroky zakládání      Vláda na základě analýzy dosavadního
podniků a další rozvoj podnikatelské činnosti.   průběhu a plnění národního programu
Tato opatření je třeba chápat jako         odsouhlasila v prosinci r. 2010 navýšení
komplementární vůči krokům odstraňujícím      dosavadního cíle redukce administrativní
překážky.                     zátěže pro podnikatele na 25 % do r. 2012
                          a současně rozhodla o jeho pokračování
 V oblasti   rozvoje   vysokorychlostního   v rámci následné etapy. V jejím průběhu bude
internetu představuje hlavní reformní       testována aktualizovaná metodika pro měření
iniciativu   balík  opatření   shrnutých  administrativní zátěže používaná již do r. 2007,
v koncepčním materiálu Státní politika       která zahrnuje 12 vybraných oblastí, např.
v elektronických komunikacích – Digitální     oblast vstupu do podnikání, obchodního
Česko.   Klíčovým   opatřením   v oblasti  práva,  vydávání   povolení,   podmínek
eGovernmentu, které umožní přijetí řady      zaměstnávání nebo placení daní.
dalších navazujících iniciativ směrem ke
zlepšování podnikatelského prostředí a vyšší     V současné době běží druhá etapa
efektivitě státní správy, je projekt základních  přeměření administrativní zátěže, do které
informačních registrů veřejné správy.       jsou zapojeni také podnikatelé. Přeměření se
                          věnuje jak kvantitativním ukazatelům (např.
 III.4.1 Snižování administrativní a regulační  čas potřebný pro plnění té které povinnosti či
     zátěže pro podnikatele          nákladové parametry), tak kvalitativním
 III.4.2 Institucionální podpora podnikání    ukazatelům. Cílem je zjistit, které povinnosti
                          vnímají sami podnikatelé při výkonu své práce
 III.4.3 Zlepšení           přístupu
                          jako nejvíce zatěžující. Předpokladem úspěchu
     k vysokorychlostnímu     internetu
                          této  fáze   je   vzájemná  součinnost
     a rozvoj eGovernmentu
                          a komunikace mezi zástupci státní správy
                          a zástupci podnikatelské sféry.
 III.4.1. Snižování administrativní         2. Odstranění nadbytečných či
 a regulační zátěže podnikatelů           neefektivních požadavků v předpisech na
                           ochranu životního prostředí
 Plánovaná opatření přispějí ke zjednodušení,    V oblasti environmentální legislativy vzala
zpřehlednění a lepší předvídatelnosti právního   vláda počátkem března 2011 na vědomí
prostředí pro podnikání v ČR a tím rovněž     návrhy příslušné meziresortní komise, jež mají
ke zvýšení atraktivity země pro příliv       revizí právních předpisů v oblasti ochrany
zahraničních investic. Dále se odstraňují     životního  prostředí  pomoci   k posílení
nadbytečné   či  neefektivní  požadavky   konkurenceschopnosti a rozvoji podnikání.
v předpisech, které jdou nad rámec práva EU    Tento společný projekt několika ministerstev,
a nemají jednoznačné opodstatnění.         tzv. eko-audit, obsahuje 96 konkrétních
 Konkrétní reformní priority           podnětů k odstranění nadbytečných či
                          neefektivních požadavků v těchto předpisech,
 1. Snižování administrativní zátěže       které převyšují požadavky práva EU a nemají
 podnikatelů                   jednoznačné environmentální opodstatnění.
 Národní    cíl   v oblasti   snižování  Provedení navrhovaných opatření přispěje ke
administrativní zátěže k roku 2020 je stanoven   zvýšení   konkurenceschopnosti   českých
s ohledem na cíle Strategie Evropa 2020      podniků a zjednodušení právního prostředí,
následovně:                    ve kterém operují.
                                                51
 3. Zjednodušení a sjednocení postupů       2020 „Integrovaná průmyslová politika pro éru
 v územním a stavebním řízení           globalizace“ a je provázáno s doporučením č. 6
                          integrovaných hlavních směrů „zlepšit
  Podstatou je změna legislativního rámce     prostředí pro podnikatele a zmodernizovat
pro sjednocení   postupů   územního a     průmyslovou základnu“, neboť má za cíl zvýšit
stavebního řízení dle stavebního zákona,      konkurenceschopnost    zejména   malých
snižování administrativní zátěže v těchto      a středních podniků.
řízeních a změna kvality a obsahu řízení
                           Zároveň se jedná o kroky na podporu
prostřednictvím digitalizace procesů.
                          konkurenceschopnosti, po nichž volá i Pakt
 Implementace na úrovni vlády           euro plus.

 Dokončení přeměření administrativní zátěže
je plánováno k 30. červnu 2013, kdy bude       III.4.2. Institucionální podpora
vládě  předložena  závěrečná   zpráva.     rozvoje podnikání
Následovat bude předložení návrhů změn
konkrétních právních předpisů ke snížení       Zatímco odstraňování překážek pro rozvoj
nadbytečné zátěže.                 podnikání představuje nezbytný základ
 Rozpočtové nároky pro provedení druhé       hospodářské politiky státu, jeho doplňkem
etapy bude možné stanovit až po zjištění      musí být i opatření aktivně podporující
rozsahu informačních povinností a požadavků     zakládání a rozvoj podniků. Kromě opatření
na poskytnutí dat.                 spadajících do sféry daňové a sociální (včetně
                          daňové a sociální správy) či do politiky
 V případě eko-auditu jsou pro uskutečnění     výzkumu a vývoje a do tvorby infrastruktury je
jednotlivých opatření stanoveny tři termíny:    na tomto místě třeba uvést reformy v oblasti
polovina roku 2011, konec roku 2011 a konec     institucí veřejné správy směrem k větší
roku 2012. Dále ministři životního prostředí    vstřícnosti vůči podnikatelům.
a průmyslu a obchodu předloží vládě do
31. prosince 2012 aktualizovaný seznam        Konkrétní reformní priority
opatření spolu se zprávou o jejich dosavadním
provádění, jež budou následně vládě          1. Státní správa vstřícná podnikání
předkládat vždy každý druhý rok. Legislativní
návrhy budou součástí legislativního plánu      S ohledem na skutečnost, že podstatná část
prací vlády na příslušný kalendářní rok.      českého   podnikatelského   sektoru   je
Celkové úspory pro podnikatelskou sféru       soustředěna na finální montáž, tj. do střední
plynoucí z provedených opatření jsou        části výrobního řetězce, je nezbytnou
odhadovány až ve výši 8,7 mld. Kč za rok,      podmínkou úspěchu tohoto typu podnikání
jednorázové úspory představují 1,7 mld. Kč.     rychlost jak v dodávkách součástek k výrobě,
                          tak v exportu zpracovaných produktů. K tomu
  Projekty  sjednocení   postupů  podle   je zapotřebí perfektně fungující celní správy.
stavebního zákona, snižování administrativní    Proto je zapotřebí optimalizovat síť celnic tak,
zátěže   územního   a stavebního   řízení  aby vyhovovala provozní dobou i polohou
a digitalizace procesů budou dokončeny do      potřebám podniků.
r. 2013, což bude mít příznivý dopad v rámci
pilíře č. 11 - Zkvalitňování charakteristik      Současně   je  zapotřebí   přizpůsobit
podnikání - a v pilíři č. 6. - Efektivnosti trhu  i fungování dalších úřadů státní správy co
v oblasti procedur spojených s podnikáním dle    nejvíce potřebám podnikatelské sféry. To platí
metodiky Světového ekonomického fóra.        např. pro délku úředních hodin, ale
                          i pro rychlou online přístupnost důležitých
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa   informací, zvlášť v oblasti trhu práce (viz též
2020                        níže).

 Opatření na snížení administrativní zátěže
souvisí se stěžejní iniciativou strategie Evropa

                                                 52
 2.  Strategická  podpora     exportu    Implementace na úrovni vlády
 a ekonomická diplomacie
                           V oblasti zlepšení exportní diplomacie již
 S ohledem    na  strukturu   českého
                          bylo koncem února 2011 podepsáno
hospodářství by měla být proexportní politika
                          memorandum o spolupráci Ministerstva
jedním z pilířů podpory podnikání. Vláda
                          průmyslu a obchodu ČR s hospodářským
přijme strategický dokument v oblasti exportní
                          výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu
politiky. Současně podnikne opatření pro její
                          ČR, které zaručuje lepší koordinaci
institucionální sjednocení a centralizovanou
                          zahraničních    podnikatelských     misí,
koordinaci. Různá institucionální zastoupení
                          dlouhodobě    stabilní   a předvídatelnou
České republiky musí lépe spolupracovat
                          proexportní politiku a silnější podporu českých
a jejich teritoriální rozložení musí lépe
                          firem na zahraničních trzích. V současné době
odpovídat potřebám české ekonomiky
                          je v meziresortním připomínkovém řízení také
a exportérů. Bude třeba odstranit některá
                          materiál „Aktualizace Exportní strategie České
dublování v procedurách i v samotném
                          republiky na období 2006-2010 na rok 2011“.
institucionálním zastoupení a přizpůsobit
                          Ve státním rozpočtu na rok 2011 se
územní síť českých zastoupení hospodářským
                          předpokládá na podporu exportu částka
zájmům ČR. Ekonomická diplomacie by
                          1 mld. Kč.
po stránce   jejího  odborného    řízení
a koordinace měla být sloučena do jednoho      Opatření zaměřená na efektivnější instituce
resortu.                      představují pilíř konkurenceschopnosti č. 1 dle
 Součástí ekonomické diplomacie v širším     metodiky Světového ekonomického fóra.
hledisku je i obhajoba zájmů českého
podnikatelského sektoru a českého exportu      Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
při tvorbě politik Evropské unie. Zde je       2020
zapotřebí koordinovaného postupu, stejně
jako v dalších sektorech evropských politik     Reformní opatření jsou zaměřena na
přímo pod vedením předsedy vlády. Zejména     zlepšení    podnikatelského    prostředí
v rámci společné obchodní politiky bude vláda   a usnadnění podnikání, v jejichž důsledku by
postupovat tak, aby napomáhala odstraňování    mělo dojít ke vzniku pracovních míst
překážek ve volném obchodu, které mají       a podpoře inovativních podniků. Zřejmá je
negativní dopady na české exportéry. V rámci    tedy návaznost na cíl zvýšení zaměstnanosti
všech politik vnitřního trhu bude prosazovat    a cíl podpory investic do vědy a výzkumu a na
další liberalizaci a otevírání dosud uzavřených  doporučení č. 6 integrovaných hlavních směrů
sektorů.                      „zlepšit  prostředí   pro   podnikatele
                          a zmodernizovat průmyslovou základnu“.
 3. Podpora vzniku nových podniků
 Vláda učiní opatření pro rozvoj podnikání     III.4.3. Zlepšení přístupu k
v oblastech služeb s vysokou přidanou
                          vysokorychlostnímu internetu
hodnotou    založeného    na  inovačních
technologiích, a to prostřednictvím podpory     a rozvoj eGovernmentu
infrastruktury   pro   zakládání  clusterů,
inkubátorů pro nové podniky a virtuálních      Vláda ČR bude pokračovat v aktivitách
tržišť inovací. V tomto rámci bude úžeji      podporujících   rozvoj   elektronických
spolupracovat   s krajskými   a  místními  komunikací a dalších aktivitách vytvářejících
samosprávami,       včetně     rozvoje  vyspělou informační společnosti (ICT).
technologických parků. Priority v této oblasti   Výsledkem bude mimo jiné zlepšení
zohlední i při artikulaci priorit pro využívání  podnikatelského prostředí, efektivity veřejné
prostředků ze strukturálních fondů v příštím    správy a služeb pro občany a podniky.
programovacím období.


                                                 53
 Konkrétní reformní priority            na digitální televizní vysílání bude ukončen
                           do listopadu 2011.
 1. Zlepšení přístupu k vysokorychlostnímu
 internetu                      2. Rozvoj eGovernmentu
 V lednu 2011 vláda ČR schválila Státní        Cílem ČR bude do konce roku 2015
politiku      v      elektronických    dosáhnout využívání služeb eGovernmentu
komunikacích - Digitální Česko. Cílem je       u minimálně 50 % občanů a 95 % podniků.
redukovat „digitální propast“ v oblasti
                            Jedním z hlavních projektů je zavedení
přístupu k vysokorychlostnímu internetu mezi
                           elektronických občanských průkazů (eID),
venkovskými sídly    a městy. V tomto
                           jejichž start se připravuje na leden 2012.
dokumentu si ČR stanovila cíl zajistit do roku
                           Používání eID představuje jeden ze základních
2013   dostupnost   služby    přístupu
                           kamenů, na kterém bude možné v budoucnu
k vysokorychlostnímu internetu ve všech
                           stavět další elektronické služby veřejné správy.
obydlených lokalitách ČR s minimální
přenosovou rychlostí alespoň 2 Mbit/s         Dalším z projektů eGovernmentu je zřízení
(download) a ve městech alespoň 10 Mbit/s.      základních registrů veřejné správy s termínem
                           dokončení v červenci 2012. Systém registrů
 Střednědobým cílem je zajistit do roku 2015
                           umožní, aby občané a podniky při komunikaci
dostupnost vysokorychlostního internetu
                           s úřady nemuseli opakovaně poskytovat stejné
ve venkovských   sídlech  s  přenosovou
                           údaje, které budou v rámci veřejné správy
rychlostí, která bude alespoň na úrovni 50%
                           sdíleny. Registry přinesou rovněž snížení
průměrné rychlosti dosahované ve městech.
                           administrativní zátěže a zároveň významný
Přitom 30% domácností a firem ve městech by
                           kvalitativní skok při využívání eGovernmentu
mělo mít přístup k přípojkám s přenosovou
                           jak ze strany občanů, tak ze strany podniků.
rychlostí alespoň 30 Mbit/s. Státní politika má
přispět k vytvoření vhodných podmínek pro       Vláda ČR vypracuje „Strategii elektronizace
rozvoj   přístupu   k vysokorychlostnímu    vybraných agend ve veřejné správě“, v rámci
internetu a službám využívaným jeho         které budou mj. zohledněny cíle stanovené
prostřednictvím, zvýšení počtu uživatelů       v Digitální agendě pro Evropu a evropském
internetu, zrychlení připojení, a tím i zvýšení   Akčním plánu pro eGovernment na období
digitální gramotnosti obyvatel ČR, což bude     2011–2015, zejména co se týče využívání
mít v konečném důsledku příznivý dopad        elektronických služeb spojených se studiem,
na podnikatelský sektor a na celkový         prací, zdravotní péčí, bydlením nebo
hospodářský růst.                  důchodem odkudkoli z Evropy.
  Klíčovými opařeními k naplnění uvedených       Strategie rovněž zahrne možnosti dalšího
cílů jsou zřízení registru pasivní infrastruktury,  rozvoje informačního systému datových
založení      informačního      portálu  schránek a kontaktních míst veřejné správy
DigitalniCesko.cz, vytvoření mapy pokrytí       - Czech POINT, které již v ČR fungují
území ČR identifikující rozložení poskytovatelů   a přinášejí zjednodušení a zrychlení procesů
služeb    vysokorychlostního     připojení  veřejné správy pro občany i podnikatele.
k internetu, kterou se již podařilo dokončit,    Datové schránky sice v současnosti fungují, ale
a následné předložení úprav zákonných        je třeba zajistit jejich využívání v praxi. Dosud
a podzákonných norem, jež umožní, urychlí      se mnohdy stává, že úřady státní správy
a zefektivní rozvoj výstavby sítí elektronických   vyžadují dodání vytištěných dokumentů. Je
komunikací.                     proto zapotřebí, např. cestou školení,
                           podniknout kroky k faktickému využívání
 Jedním z kroků bude též využití radiového
                           datových schránek.
spektra     uvolněného    přechodem
z analogového na digitální televizní vysílání     K zefektivnění procesů v oblasti kultury
(tzv. digitální dividenda) pro poskytování      a správy kulturních děl přispěje také
služeb vysokorychlostního internetu. Přechod     digitalizace kulturního obsahu, která probíhá
                           na základě Státní kulturní politiky na léta 2009

                                                  54
– 2014 schválené v roce 2008 a která bude     opatření jsou směřována k vytvoření
blíže specifikovaná na základě Národní      vhodných podmínek pro soukromé investice.
strategie digitalizace kulturního obsahu pro   Finanční  nároky   opatření  v  oblasti
roky 2011 – 2016. Ta bude předložena vládě    eGovernmentu jsou významné, nicméně kvůli
ČR ve třetím čtvrtletí roku 2011. ČR připravuje  své komplexnosti nyní těžko vyčíslitelné.
opatření pro lepší správu a ochranu        Významnou úlohu při uskutečnění opatření
autorských práv v online prostředí.        představují projekty financované ze zdrojů EU.
                         Opatření v této podkapitole spadají do 9. pilíře
 Implementace na úrovni vlády          konkurenceschopnosti    -  Technologická
                         připravenost - dle metodiky Světového
 Horizontem plnění opatření je převážně rok   ekonomického fóra.
2013, resp. 2015.
                          Provázanost opatření s cíli Evropa Strategie
  V 2. pol. roku 2011 vláda předloží Národní   2020
strategii digitalizace kulturního obsahu.
Koncepční záměry dále vláda promítne do       Opatření jsou úzce provázána s vlajkovou
legislativních návrhů, jmenovitě do přípravy   iniciativou Strategie Evropa 2020 Digitální
novelizovaného znění autorského zákona (č.    agenda pro Evropu a Akčním plánem pro
121/2000 Sb.) s plánovaným datem předložení    eGovernment na léta 2011 – 2015.
v 1. čtvrtletí 2012. Vládou bude také        O „specifickém úsilí“ na podporu inovací
předložen v 1. pol. 2011 návrh nařízení vlády   a infrastruktury rovněž hovoří Pakt euro plus.
č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu
výpočtu poplatků za využívání rádiových
kmitočtů a čísel.

 V oblasti vysokorychlostního internetu ČR
nenabízí žádné finanční pobídky, jednotlivá
                                                55
 III. 5. Podpora růstu               prováděna ve spolupráci soukromého
                          a vládního  sektoru   (4,5%),  a zcela
 založeného na výzkumu a              zanedbatelná část soukromých prostředků jde
 inovacích                     do sektoru vysokoškolského, který je téměř
                          výhradně závislý na veřejných zdrojích.
 Úvod                       Graf: růstu celkových výdajů na vědu, výzkum
                          a inovace v poměru k HDP od r. 1995-2009
 Podpora inovačního potenciálu ekonomiky
musí být nutnou součástí národní politiky
konkurenceschopnosti. Jakkoliv je české
hospodářství   orientované   výrazně   na
průmyslovou výrobu, je i udržitelnost
průmyslové výroby úzce spojena se schopností
propojovat   tuto  výrobu   s výzkumem.
Současně je třeba se zaměřovat i na oblast
exportu služeb, kde bylo možno v uplynulé
dekádě sledovat silný pokles růstu, a v rámci
služeb právě na konkurenceschopné inovační
technologie. Rovněž je ale nezbytné
přistupovat ke stanovování cílů realisticky, a to   Problémy lze identifikovat také na straně
s ohledem na uvedenou základní strukturu      politiky státu v této oblasti, tyto se zpětně
národního hospodářství. Z České republiky se    odrážejí i na nízké ochotě soukromého sektoru
v následujícím desetiletí dozajista nestane     investovat do výzkumu a vývoje. Cílem
technologicko-inovační centrum Evropy. To na    efektivní politiky státu v této oblasti musí být
druhé straně neznamená, že by na oblast       vyvážený rozvoj jednotlivých pilířů znalostní
podpory vědy, výzkumu, vývoje a inovací mělo    ekonomiky tak, aby rovnoměrně přispívala
být zapomínáno. Budoucí rozvoj ČR bude       k posilování tvorby znalostí, jejich využívání
založen na nově vznikajících znalostech, které   v inovacích a k rozvoji znalostí a dovedností
se budou důsledně uplatňovat při zavádění      v populaci. Na straně státu představuje obtíž
všech typů inovací v podnikovém i veřejném     především struktura financování, která
sektoru.                      dostatečně nereflektuje vztah podporovaných
                          odvětví i institucí k poptávce ve sféře výroby.
 Základním problémem je velmi různorodá      Absentují tržní hodnocení výsledků, rozumný
kvalita i kvantita výsledků v oblasti, výzkumu,   a přehledný systém alokace veřejných
vývoje a inovací související s nevhodnou      prostředků podle národních priorit a taktéž
strukturou financování. Daleko více než o      jasná kritéria hodnocení (včetně hodnocení
pouhý objem vynakládaných prostředků jde      kvality vysokých škol provádějících výzkum).
právě o mechanismus jejich vynakládání,       Chybí též propojení mezi strategickým řízením
včetně rozložení mezi veřejný a soukromý      v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti
sektor. V roce 2009 dosáhly investice do      vzdělávání, legislativní úpravy, fiskální stimuly,
výzkumu a vývoje v České republice objemu      dostatečná a vymahatelná právní ochrana
1,53 % HDP. Podíl veřejných zdrojů přitom      duševního vlastnictví. Přestože v uplynulém
představoval 0,60 % HDP. Podnikatelský       období byly v této oblasti učiněny výrazné
sektor je v České republice dlouhodobě       pokroky (přijetí novely zákona č. 130/2002 Sb.,
nejvýznamnějším zdrojem financování dané      o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
oblasti a současně je i nejvýznamnějším       a inovací a Národní politiky výzkumu, vývoje a
sektorem, ve kterém je výzkum a vývoj        inovací na léta 2009 – 2015), mnoho problémů
prováděn. Nicméně míra financování je ve      zůstává stále nedořešeno.
srovnání s průměrem EU nízká a od roku 2006      Nevhodný systém veřejného financování
soustavně klesá. Navíc je většina těchto zdrojů   vědy, výzkumu a vývoje má přirozeně dopady
spotřebována v samotném podnikatelském       i na podporu ze strany soukromého sektoru.
sektoru. Pouze malá část výzkumu a vývoje je

                                                  56
Podmínkou jejího zvyšování a efektivity celého  celku. Úkolem státu ale není a nemůže být
inovačního procesu, které by mělo být       určovat to, které směry základního výzkumu či
prioritou, je existence kvalitních výzkumných   vědní obory jsou perspektivní. Stát musí
institucí  a  synergie  mezi   projekty  takovýto výzkum přiměřeně podporovat a
financovanými veřejnými a soukromými zdroji.   vytvořit podmínky pro to, aby soukromá sféra
Pokud je veškeré veřejné financování       sama mohla podpořit výzkumné aktivity dle
zaměřeno mimo oblast zájmu podnikatelského    své poptávky s tím, že státní politika výzkumu
sektoru, má tento sektor menší zájem       musí být z hlediska jednotlivých oborů
podnikat výraznější aktivity i v oblastech pro  neutrální a vycházet především z jejich
něj relevantních. Veřejné investice do      prokazatelně měřitelné kvality.
výzkumu a vývoje by proto nejen měly
postupně narůstat (v poměru k HDP), ale
především se též koncentrovat do oblastí dle   III.5.1 Investice do výzkumu, vývoje
poptávky českého průmyslu a ekonomiky jako        a inovací a a hodnocení jejich výstupů
celku (resp. podle socioekonomických potřeb).       a dopadů
Rozvoj vyhledávacího (základního) výzkumu je   III.5.2 Zvýšení  inovačního    potenciálu
předpokladem pro udržitelnost inovačního         ekonomiky ČR
prostředí. To neznamená úplnou rezignaci na
podporu „nerentabilních“ vědeckých odvětví,
v míře udržitelné prostřednictvím veřejného    III.5.1. Investice do výzkumu, vývoje
financování a odpovídající společenské       a inovací a hodnocení jejich výstupů
poptávce a kvalitě výzkumu. Nadále tak bude    a dopadů
podporován základní i aplikovaný výzkum ve
společenských vědách. Počet výzkumných
                          Vláda ČR se zaměří především na zajištění
a vědeckých pracovníků nemůže být ovšem do
                         dostatečné výše investic do výzkumu, vývoje a
budoucna hlavním kritériem pro poskytování
                         inovací. Nejde však jen o jejich výši, významná
financí.
                         je jejich struktura (veřejné a soukromé
 Hlavní reformní cíle              investice), efektivita, resp. hodnocení. V ČR je
                         nutné dopracovat systémové nástroje, které
 Hlavními cíli ve sféře podpory výzkumu,     by účinným způsobem podporovaly celý
vývoje a inovací je celkové zvýšení kvality,   inovační cyklus (tj. etapy od základního
a tím i konkurenceschopnosti institucí v této   výzkumu,    přes   výzkum   aplikovaný,
oblasti, a současně její užší propojení      experimentální vývoj až po využívání nových
s poptávkou   v podnikatelském   sektoru.  poznatků v podnikových inovacích). Reformní
V tomto rámci je třeba podnikat opatření ke    opatření vláda také přijme v oblasti podpory
zlepšení financování, lepšímu hodnocení      vědeckých a výzkumných pracovníků.
výzkumných pracovníků a institucí, jejich
ohodnocení podle kvality, zvýšit ochranu      Konkrétní reformní priority
duševního vlastnictví, zlepšit mezisektorovou
komunikaci a konečně též zlepšit prostředí pro   1. Zlepšení způsobu financování sektoru
rozvoj rizikového kapitálu.             vědy, výzkumu, vývoje a inovací
  Podpora orientovaného výzkumu bude        Nejpalčivější problém v oblasti inovací
zaměřena na propojení se zájmy české       představují,   v absolutních   hodnotách
ekonomiky. Vzhledem ke strategickému       i procentuálně, stále velmi nízké investice ze
významu a specifikám sektoru energetiky      soukromého     sektoru.   V evropském
bude třeba vytvořit strategické řízení      a mezinárodním srovnání však také Česká
výzkumu, vývoje a inovací i pro tuto oblast.   republika vykazuje nízkou mezinárodní
Vzhledem k dlouhému cyklu výstavby        konkurenceschopnost a nízké propojení všech
a provozu potřebuje tato oblast strategické    aktérů inovačního řetězce se zájmem
řízení podpory výzkumu z veřejných zdrojů     ekonomiky.
podle priorit tohoto sektoru a průmyslu jako

                                                57
 Za investicemi ze soukromého sektoru Česká   dlouhodobé financování založené na kvalitě
republika zaostává i co se týče financování    a zvýšené podpoře nejlepších výzkumných
z veřejných rozpočtů. V prostředí rizikového   týmů. Právní předpis upravující rozložení
kapitálu funguje dvojí zdanění a neexistují    finančních prostředků bude úzce navázán na
investiční pobídky.                metodiku hodnocení. Kritéria posuzování
                         kvality  budou   maximálně    objektivní
Vláda proto jako svůj národní cíl přijme taková  a nevytvářela prostředí pro vliv jiných faktorů
opatření, aby veřejné výdaje na vědu, výzkum,   či pro subjektivní hodnocení institucí ze strany
vývoj a inovace v České republice dosáhly     vědců pracujících ve stejném oboru. V tomto
v roce 2020 úrovně 1 % HDP. Současně vláda    směru je třeba upravit i podmínky fungování
učiní všechny kroky k adekvátnímu zvýšení     grantových agentur, jejichž systém dosud
podílu soukromého sektoru na financování, a    napomáhá rozdělování finančních prostředků
to tak, aby Česká republika přispěla       nikoli podle kvality projektů, ale podle
k dosahování celoevropského cíle stanoveného   osobních vazeb. Cílem je tedy systém striktně
v rámci Strategie Evropa 2020.          orientovaný na hodnocení kvality projektů
                         podle mezinárodních standardů.
 Neméně významná jako celková výše
vynakládaných prostředků je jejich efektivní    Systém hodnocení je potřeba zásadně
alokace. Vláda učiní opatření k zamezení     změnit a zlepšit jak ve sféře základního
neefektivního financování, využije nástroje    výzkumu, tak v oblasti aplikovaného výzkumu
nepřímé podpory, a to zejména tím, že do     a experimentálního vývoje. Aplikovaný výzkum
zákona o příjmových daních zapracuje       přitom nelze upřednostňovat na úkor
možnost uplatnění odpočtu ze základu daně     výzkumu základního.
pro nakupování výzkumu u vysokých škol       V rámci zvyšování kvality je třeba zabránit
a výzkumných organizací. Současně je       odlivu špičkových vědců a naopak podporovat
záměrem podpořit i meziroční přírůstek      jejich příchod do České republiky. Jejich
výdajů vynakládaných na oblast výzkumu a     ohodnocení musí být konkurenceschopné
vývoje. Úprava bude provedena v souvislosti    v mezinárodním srovnání. Je nanejvýš
s novelou zákona o daních z příjmů        potřebné zaměřit se v hodnocení na kvalitu
předkládané vládě v I. pololetí 2011       a umožnit vyšší flexibilitu v ohodnocování
s předpokládanou účinností od 1. 1. 2013.     špičkových pracovníků nad rámec tarifního
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve     systému.
spolupráci s ministerstvy financí, školství,    Podstatným elementem zajištění kvality
mládeže a tělovýchovy a Radou vlády pro      výzkumu a vývoje je prohloubení mezinárodní
výzkum, vývoj a inovace zlepší podmínky pro    spolupráce. Vláda bude nadále financovat
přístup k rizikovému kapitálu pro financování   programy mezinárodní spolupráce ve vědě,
inovací (prostřednictvím návrhu vytvoření     výzkumu, vývoji a inovacích (COST, EUREKA,
fondu rizikového kapitálu) v rámci současného   EUROSTARS, KONTAKT, ERC CZ, JTI, SET Plan)
programového období. Cílem je snaha        a podporovat zapojení českých výzkumných
o vyplnění mezery na současném českém trhu    subjektů do rámcových programů a dalších
a větší zapojení soukromých investorů pomocí   aktivit v této oblasti. Vláda dále vypracuje
rizikového kapitálu, především v raných fázích  program    pro   financování  velkých
životního cyklu firem.              infrastrukturních  projektů  a zajištění
                         udržitelnosti a rozvoje nově vybudovaných
 2. Zlepšení výkonnosti výzkumu, vývoje
                         center. Na podnět MPO a MŠMT vláda
 a inovací
                         posoudí strategický program na podporu
 Prozatím neexistují relevantní měřítka, která  výzkumu a vývoje inovací v celém řetězci
by informovala o efektivitě investic do oblasti  energetiky.
výzkumu, vývoje a inovací v mezinárodním
srovnání. Vláda proto připraví novou metodiku
hodnocení a vytvoří podmínky pro


                                                58
 3. Podpora vědeckých a výzkumných         Vláda též vytvoří programy pro rozvoj
 pracovníků                    kariéry mladých vědeckých pracovníků
                          vracejících  se  z rodičovské  dovolené
 Věkové rozložení ve skupině vědeckých
                          a programy popularizace výzkumné činnosti,
a   výzkumných   pracovníků,   zejména
                          a to již na středních školách, zejména
nedostatek pracovníků ve stření generaci, je
                          v přírodovědných a technických oborech.
v České republice z hlediska dlouhodobého
rozvoje   nevyhovující.   Hlavní  příčinu
                           Implementace na úrovni vlády
představuje   nízká  finanční  atraktivita
zaměstnání v příslušných oborech, a to jak      Opatření budou připravena tak, aby v roce
ve srovnání s ostatními profesemi v České     2020 dosáhly výdaje státního i rozpočtu do
republice, tak i ve srovnání s ohodnocením     oblasti výzkumu, vývoje a inovací výše 1 %
vědců a výzkumníků v zahraničí. Důsledkem je    HDP. Právě inovace představují pilíř
odchod mladých pracovníků poté, co do jejich    konkurenceschopnosti č. 12 spolu
přípravy stát investoval značné finanční      s dostupností rizikového kapitálu v rámci
prostředky, do soukromé sféry nebo         pilíře č. 8 - Rozvoje finančního trhu - dle
do zahraničí. Opatření budou cílit na zajištění  metodiky Světového ekonomického fóra.
návratnosti veřejných investic do přípravy
kvalitních  výzkumných    a   vědeckých    Plán podpory z veřejných prostředků
pracovníků, a to jak prostřednictvím jejich    upřesní Návrh rozdělení výdajů státního
lepšího ohodnocení, tak rozšířením odborné     rozpočtu na výzkumu, experimentální vývoj a
infrastruktury pro kvalitní výzkum (včetně     inovace na rok 2012 s výhledem na roky 2013
vybavení knihoven) a v neposlední řadě i      a 2014, který vláda předloží v květnu 2011.
zacílením podpory mezi mladými vědci na      Dále vláda připraví a předloží novelu zákona č.
nejperspektivnější pracovníky s nejlepšími     215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
výsledky. Jakkoli jsou počty výzkumných      v oblasti veřejné podpory a souvisejících změn
pracovníků v ČR stále nízké, i v tomto případě   zákona o podpoře výzkumu a vývoje s plánem
by mělo platit, že kvalita má přednost před    předložení v květnu 2011.
kvantitou.
                           Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
  Vláda zpracuje akční plán rozvoje lidských    2020
zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace. Bude též
financovat programy mobility výzkumných       Národní priority v dané oblasti směřují
pracovníků (programy MOBILITA, FULBRIGHT,     k naplnění cíle Strategie Evropa 2020
AKTION, BARRANDE a další), jejich návrat do    spočívajícího v zajištění toku 3 % podílu HDP
České republiky a rozvoj jejich kariéry      do oblasti výzkumu a vývoje. Současně
(programy NÁVRAT, ABSOLVENT, ERC CZ).       naplňují doporučení č. 4 integrovaných
                          hlavních směrů na posílení podpory výzkumu,
  Vláda zajistí finanční podporu projektům    a inovací mj. použitím daňových pobídek pro
výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti    podporu soukromého investování do výzkumu
spolupráce výzkumu a průmyslu a dále        a řadí se mezi Paktem euro plus proponovaná
i podporu výchově a celoživotnímu vzdělávání    opatření na zvýšení produktivity.
špičkových odborníků pro potřeby průmyslu
a státní správy zejména v oborech, kde vznikly
generační problémy.                 III.5.2. Zvýšení inovačního potenciálu
                          ekonomiky ČR
 Vláda dále připraví nástroje pro zvýšení
atraktivity českého výzkumného prostředí
mezi    zahraničními  vědci,   podporu    Vláda zaměří své úsilí na zvýšení kvality,
dlouhodobých     pobytů    zahraničních  posílení role a postavení výzkumu. vývoje
výzkumných a vysokoškolských pedagogů na      a inovací  ve společnosti. Dlouhodobou
výzkumných pracovištích a vysokých školách     slabinou ČR je nedostatečná spolupráce mezi
v České republice včetně legislativních změn.   podnikatelským sektorem a veřejnými
                          institucemi výzkumu, zlepšit je třeba také


                                                59
přenos výsledků výzkumu do praxe a vytěžit     koordinačních   mechanismů,    které  by
maximum z inovačního potenciálu výzkumu      usnadňovaly   efektivní   spolupráci  při
a vývoje.                     formulování strategických cílů v oblasti
                          výzkumu, vývoje a inovací v kontextu evropské
 Konkrétní reformní priority           inovační politiky. Také v oblasti provádění
                          široce pojaté inovační politiky bude zpřesněna
 1. Zlepšení spolupráce výzkumného sektoru    úloha agentur pro tyto účely zřízených
 s podnikatelskou sférou             (zejména Technologické agentury ČR a
  Za současné situace přetrvává potřeba      Agentury na podporu podnikání a investic
zaměřit se na lepší komercionalizaci výsledků   CzechInvest).
vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Vláda
považuje za trvající problém na národní úrovni    2. Zaměření na inovační potenciál
slabou motivaci univerzit a výzkumných        Výsledky českého výzkumu a vývoje nejsou,
institucí ke komerčnímu využití výsledků svého   až na některé obory, stále dostatečně
výzkumu a vývoje. Na druhé straně zůstává     viditelné      a přetrvává     nízká
i neschopnost podniků nové požadavky jasně     konkurenceschopnost České republiky na
definovat a následně poznatky využívat. Nízká   zahraničních trzích s technologiemi. V oblasti
schopnost přejímat nové technologie založené    vývoje a inovací musí hrát prvořadou úlohu
na výzkumu přitom platí jak pro veřejnou, tak   soukromý sektor, který inovační produkty
i soukromou sféru.                 využívá. Přitom je stále jen malá část
  Propojení veřejnoprávního výzkumného      výzkumných projektů od počátku podpořena
sektoru se soukromou sférou ztěžuje        soukromou sférou. Jak bylo uvedeno výše, je
i nedostatečná koordinace mezi sférou       třeba   využívat   synergie   veřejných
výzkumu a školství. Je zapotřebí v rámci      a soukromých investic tak, aby i soukromé
vysokého školství jasněji vzájemně vymezit     investice směřovaly do České republiky. Český
vztah mezi výzkumnou a vzdělávací dimenzí za    průmysl je třeba propojit s českým výzkumem.
současného posílení třetí role univerzit. Vláda   V rámci podpory inovačního potenciálu
v rámci   nové   strategie   univerzitního  a jeho rozvoje v České republice je třeba
vzdělávání podpoří diverzifikaci a rozdělení    zlepšit právní prostředí. Současná legislativa
univerzit na vzdělávací a na výzkumné,       v oblasti ochrany duševního vlastnictví je stále
zaměřené na špičkový výzkum a adekvátně      nedostačující a ne vždy přehledná. Firmy často
k tomu financované, propojené úžeji se       hledají  patentovou   ochranu   nejdříve
soukromým sektorem. Na druhé straně        v zahraničí (např. v USA), protože se jim
potřeby inovačního procesu je třeba zohlednit   v České republice nedostává ze strany státu
i ve vzdělávání, je třeba adaptovat kurikula a   adekvátní podpory (jakkoli zde mohou hrát
z tohoto hlediska budou všechny vzdělávací     roli i další faktory, zejm. velikost českého
instituce hrát nadále důležitou roli.       trhu). Česká republika bude na unijní úrovni
 Vláda dále připraví programy podporující     podporovat prohlubování harmonizačních
spolupráci průmyslových podniků, vysokých     snah v oblasti patentového práva. Vláda se
škol a veřejných výzkumných institucí       současně i na národní úrovni bude snažit
a zaměřující se na zvýšení účasti těchto      o zlepšení právní ochrany a zejména
subjektů v rámcových programech EU         vymahatelnosti práva. K tomu je třeba
a podobných aktivitách.              zvyšovat kvalifikační předpoklady soudců
                          v této oblasti.
 S ohledem na rozptýlení kompetencí při
správě inovačního systému mezi několik        Podstatným prvkem podpory podnikání
ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo   založeného na inovacích je i zvyšování
školství, mládeže a tělovýchovy ČR,        povědomí o něm samotném a o možnostech
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Radu     jeho rozvoje. Vláda proto učiní kroky
pro výzkum, vývoj a inovace), vyvine vláda úsilí  ke stimulaci nabídky vzdělávacích programů
směrem    k zpřesnění    odpovídajících   zaměřených právě na tuto oblast, a to jak


                                                60
v rámci vysokého školství, tak i ve sféře       Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
celoživotního vzdělávání.               2020
 Významný problém představuje i absence        Reformní opatření reflektují jak samotné
komplexní inovační strategie, která by        hlavní cíle Strategie a integrované hlavní
zohlednila   vývoj   v posledních    letech  směry, tak vlajkovou iniciativu opřenou
a současně i priority stanovené na unijní      o sdělení EK Unie inovací. Hlavní cesty, které
úrovni (Strategie Evropa 2020 a Unie inovací).    uvedený dokument nastiňuje („kolektivní,
Vláda proto vypracuje během roku 2011        odpovědná,    strategická,   všezahrnující
Inovační strategii ČR jako reflexi iniciativy Unie  a podnikatelsky orientovaná politika pro vědu,
inovací v českém prostředí, jež bude součástí    výzkum, vývoj a inovace, která zvýší
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti      konkurenceschopnost a zabezpečí pracovní
ČR a bude obsahovat návrhy konkrétních        místa“), naplňuje i národní strategie obsažená
opatření, včetně termínů jejich dosažení.      v tomto   programu   reforem.   Podpora
                           konkurenceschopnosti domácí ekonomiky
 Vláda ve spolupráci s dalšími subjekty pak
                           a růstu založeného na znalostech proto musí
v návaznosti na Strategii mezinárodní
                           být jedním z hlavních principů státní politiky
konkurenceschopnosti    a   na   potřeby
                           v této oblasti.
energetiky   v souladu   s připravovanou
modifikací Státní energetické koncepce         V souvislosti se Strategií Evropa 2020 lze
předloží omezený počet prioritních směrů       zmínit i prioritní zájem České republiky na
výzkumu orientovaného na inovace, spolu       dokončení   projektu  tzv.  evropského
s návrhem alokace výdajů na tyto priority.      výzkumného prostoru a na spuštění projektu
Vláda také v rámci SET Plan posoudí         tzv. evropských inovačních partnerství
infrastrukturu   pro   výzkum,   vývoj   a vyhodnocení jeho fungování výzkum
a demonstrace    nových   energetických    a inovace.
technologií s cílem dosáhnout posílení
                            Podpora výzkumu, vývoje a inovací by se
konkurenceschopnosti       energetického
                           měly dále kladně odrazit na příznivém vývoji
dodavatelského    průmyslu    (dodavatelé
                           indikátoru jednotkových nákladů práce, jenž
technologií) a energetického výzkumu, vývoje
                           budou monitorovány v rámci Paktu euro plus.
a inovací. Vláda, jak bylo uvedeno výše,
současně připraví aktualizaci Národní politiky,
výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015,
která bude předložena do roku 2012.

 Implementace na úrovni vlády
 Pro časový plán provedení jednotlivých
kroků v oblasti vědy, výzkumu, vývoje
a inovací je určující harmonogram plnění cílů
a opatření Národní politiky výzkumu, vývoje
a inovací na léta 2009-2015.
 V oblasti legislativních návrhů vláda předloží
novelu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách s plánovaným datem předložení
vládou v červnu 2011.
 Oblast  inovací  je   12.   pilířem
konkurenceschopnosti   dle   metodiky
Světového ekonomického fóra zásadní.
                                                 61
 III.6. Podpora                    Jedním z klíčů k zabezpečení růstu
                           a zaměstnanosti je tedy důsledné naplňování
 konkurenceschopnosti šetrná            principů efektivního nakládání se zdroji.
 k životnímu prostředí               Zásadní úkol spočívá v nalezení způsobů, jak
                           snižovat   množství  primárních  zdrojů
                           vstupujících do ekonomiky, snižovat tlak
                           výrobních a spotřebních procesů na zdroje
 Úvod                        a prostředí, ve kterém fungují, a zefektivnit
                           nakládání s odpady z těchto procesů. Ke
 Podpora    konkurenceschopnosti    musí   snížení emisí skleníkových plynů a k zajištění
respektovat limity dané snahou o to, aby       dostatečných dodávek energií významně
hospodářský růst byl dlouhodobě udržitelný.     přispívá také širší využití jádra jakožto
Cíle hospodářské politiky a cíle v oblasti      bezemisního zdroje při dodržování všech
životního prostředí by se neměly dostávat do     bezpečnostních standardů. To dále posiluje
nepřekonatelného protikladu, naopak je třeba     konkurenceschopnost energetického sektoru
využívat všech možností pro dosažení synergií    a energetickou bezpečnost a celkově
mezi   těmito    oblastmi.   Dlouhodobě   napomáhá v přechodu na nízkouhlíkovou
neudržitelná je podpora ekologických cílů bez    ekonomiku. Má také řadu kladných dopadů
ohledu na zájem na hospodářském růstu,        v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
stejně neudržitelný je však i růst nereflektující
omezenost materiálních zdrojů, na nichž        Hlavní reformní cíle
je založen, a znečišťující prostředí, v němž se    Vláda bude prosazovat snižování emisí
rozvíjí společnost, jíž tento růst slouží.      znečišťujících látek, jakož i energetické úspory
  Mezi nejzásadnější problémy, se kterými      a efektivní hospodaření s energií ve výrobě,
se v současnosti Česká republika potýká       distribuci i spotřebě.
a které představují překážku pro růst její
konkurenceschopnosti    v   evropském     V oblasti zvyšování energetické účinnosti si
i globálním měřítku, patří velká energetická     vláda klade národní cíl udržet současné tempo
a materiálová náročnost vůči HDP, vysoká       poklesu energetické náročnosti a tím přispět
míra emisí znečišťujících látek a rezervy v     k dosažení indikativního cíle stanoveného na
efektivitě nakládání s odpady.            unijní úrovni ve výši 20 %. Vláda učiní kroky
                           pro dosažení návrhu cíle podílu energie z
 Graf: Mezinárodní srovnání vývoje energetické
                           obnovitelných zdrojů na hrubé konečné
 náročnosti - kilogram ropného ekvivalentu
 na 1000 EUR (přepočet kursem)           spotřebě energie ve výši 13,5 %. Současně
                           vláda učiní další kroky ke zlepšení kvality
                           životního prostředí.
  1000

   900
                           III.6.1. Zvyšování energetické účinnosti
   800                       III.6.2. Zvyšování    podílu    energie
                               z obnovitelných zdrojů
   700
                           III.6.3. Snižování emisí skleníkových plynů
   600
          ČR    průměr EU 27           a zlepšování  kvality  životního
   500                           prostředí
   400

   300                       III. 6.1. Zvyšování energetické
   200                       účinnosti
   100
      1996  1998  2000  2002  2004  2006   Indikativní cíl stanovený v rámci Strategie
                           Evropa 2020 pro EU jako celek je zaměřen
  Zdroj: Eurostat 2009
                           na posun ke zvýšení energetické účinnosti

                                                 62
na unijní úrovni o 20%. Vláda stanoví       výroby a projekty na podporu využívání
indikativní nezávazný cíl v oblasti energetické  energie z obnovitelných zdrojů. Dobrovolné
účinnosti, ovšem jeho kvantitativní určení    závazky k úsporám energie bude motivovat
neuvádí, a to z toho důvodu, že nejprve hodlá   formou daňových úlev, popř. možností čerpat
detailně a realisticky analyzovat možnosti    granty pro konečné spotřebitele energie, kteří
národního hospodářství v oblasti úspor      se zavážou k určitému snížení energetické
energie z hlediska dlouhodobé udržitelnosti    náročnosti.
jeho konkurenceschopnosti.
                          Vláda pokračuje v investiční podpoře
 Pro dosažení cílů připravované Státní      modernizace    zařízení  a  infrastruktury
energetické koncepce bude podporována       v železniční dopravě. Důraz je kladen také na
první fáze transformace energetiky (2014 –    výstavbu zařízení pro kombinovanou dopravu.
2020) s výhledem na dlouhodobě udržitelnou    Důležitou   roli   hraje  také   podpora
energetiku ČR do roku 2050 reflektující cíle EU  decentralizované      výroby     energie
(udržitelná energetika - dostatek primárních   v zemědělství.
zdrojů, minimalizace vlivu na životní prostředí
včetně emisí skleníkových plynů, za dostupné    3.  Podpora    snižování  energetické
ceny a s bezpečnými dodávkami pro konečné      náročnosti v dalších sektorech
spotřebitele).                   Při zajištění vhodných podmínek se jeví jako
 Ve Státní energetické koncepci a v Akčním    efektivní podpořit poskytování komplexních
plánu energetické účinnosti ČR jsou stanoveny   „energetických služeb se zárukou“ pomocí
národní cíle pro úspory energií (konečná     metody Energy Performance Contracting (EPC)
spotřeba energie), nicméně nikoli z hlediska   pro financování energeticky úsporných
primárních zdrojů. Akční plán přitom stanovil   opatření z budoucích úspor.
indikativní cíl úspor energie pro rok 2010     Vláda si je vědoma důležitosti rozšíření
ve výši 3 573 GWh, což činí 1,6 % z příslušného  úlohy veřejného sektoru v propagaci nových
objemu průměrné spotřeby energie v letech     technologií. Podporuje uplatnění dohody
2002 – 2006.                   Energy Star o kancelářských přístrojích.
 V současné době probíhají práce na
aktualizaci Státní energetické koncepce včetně   Podporován bude nadále výzkum a vývoj
provedení propočtu indikativního cíle       v oblasti úspor energie. V neposlední řadě si
energetické účinnosti.              vláda uvědomuje důležitost poradenských
                         a konzultačních služeb pro zvýšení povědomí
 Konkrétní reformní priority           veřejnosti v oblastech zavádění inovativních
                         technologií, postupů ke zvýšení účinnosti užití
 1. Podpora energeticky úsporných budov     energie a vyššího využití obnovitelných zdrojů.
 V rámci běžících programů podporuje vláda
                          V první fázi transformace energetiky bude
snižování spotřeby energie zlepšením tepelně
                         třeba věnovat pozornost sektoru teplárenství
technických vlastností budov a zateplení
                         a využití elektřiny v sektoru dopravy (využití
rodinných a bytových domů.
                         vodíku).
 Ke konci roku 2020 musí nové budovy
splňovat vysoké standardy odpovídající       Implementace na úrovni vlády
požadavkům    směrnice   2010/31/EU      Vláda do konce roku 2011 předloží
o energetické náročnosti budov.          Aktualizaci Státní energetické koncepce.
                         Současně    během  roku  2011   dojde
 2. Podpora snižování energetické
                         k legislativním změnám, konkrétně k dvěma
 náročnosti ve výrobě a dopravě
                         novelám    zákona  č.  406/2000    Sb.,
 Vláda hodlá nadále v rámci běžících       o hospodaření energií, a k provedení směrnice
programů podporovat projekty přispívající ke   2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a
snižování energetické náročnosti průmyslové    jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků


                                                63
spojených se spotřebou energie,    a     Konkrétní reformní priority
 v normalizovaných informacích o výrobku
                         Vláda hodlá obnovitelné zdroje energií
(štítkování) a směrnice 2010/31/EU o
                        podporovat pomocí dotačních schémat
energetické náročnosti budov.
                        v přechodové fázi jejich rozvoje do dosažení
 Rozvoj infrastruktury představuje pilíř    konkurenceschopnosti na trhu s elektřinou.
konkurenceschopnosti č. 2 dle metodiky     Použité nástroje budou nastavovány vyváženě
Světového ekonomického fóra.          s cílem stimulovat provozovatele těchto zdrojů
                        k maximální reálné efektivnosti při volbě
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa  umístění, technologie, způsobu připojení
 2020                      a jejich charakteru a s ohledem na klimatické
 Národní program reforem v uvedené oblasti   podmínky ČR.
vychází z cíle Strategie Evropa 2020 zvýšit
                         1. Investiční podpora
energetickou účinnost o 20 % EU jako celku.
Uskutečňovaná opatření jsou dále v souladu    Vláda bude nadále podporovat projekty
s doporučením č. 5 integrovaných hlavních    přispívající ke zvýšení podílu obnovitelných
směrů na zefektivnění využívání zdrojů a    zdrojů energie. Jedná se projekty výstavby
snížení emisí skleníkových plynů, a rovněž s  a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů
doporučením č. 6 na zlepšení podnikatelského  tepla využívajících obnovitelné zdroje energie
a spotřebitelského prostředí a modernizaci   pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Dále
průmyslové základny. Jednotlivé kroky budou   jsou to projekty výstavby a rekonstrukce
též provázány se stěžejními iniciativami EK   větrných a malých vodních elektráren
„Evropa   účinněji  využívající zdroje“,  a výstavby    geotermálních    elektráren
„Průmyslová politika pro svět globalizace“   a elektráren spalujících biomasu (pevnou,
a „Unie inovací“.                plynnou nebo kapalnou). Podpora se týká také
                        kombinované výroby elektrické energie
                        a tepla: kogeneračních zařízení spalujících
 III.6.2. Zvyšování podílu energie
                        bioplyn, skládkový a kalový plyn, bioplynové
 z obnovitelných zdrojů             stanice; kogeneračních zařízení využívajících
                        pevnou biomasu a kombinované výroby
 Podle směrnice 2009/28/ES je pro Českou    elektřiny a tepla z geotermální energie.
republiku závazný cíl podílu energie
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné      Vláda počítá rovněž s podporou pro potřeby
spotřebě energie ve výši 13% v roce 2020.    využití volné zemědělské půdy k energetickým
Jeho součástí je závazný cíl podílu energie   účelům (formou dotace). Jde o podporu všech
z obnovitelných zdrojů ve všech druzích     druhů energetické biomasy (dendromasy i
dopravy na hrubé konečné spotřebě energie    fytomasy)   sloužící  primárně   k výrobě
v dopravě ve výši 10% v roce 2020.       kapalných (např.     MEŘO, bioethanol),
                        plynných (bioplyn) i pevných (sloužících
 Národní akční plán České republiky pro    k přímému    spalování)   paliv  původem
energii z obnovitelných zdrojů navrhuje cíl   v agrárním sektoru. Podporovány by mely být
podílu energie z obnovitelných zdrojů na    nejen    projekty    výstavby    nových
hrubé konečné spotřebě energie ve výši     decentralizovaných    zdrojů   využívajících
13,5 % a splnění cíle podílu energie      biomasu, ale rovněž modernizace a rozšiřování
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné     stávajících, jež by zajistila např. vyšší využití
spotřebě v dopravě ve výši 10,8 %. Tyto cíle  tepla nebo zbytkové biomasy. Podpořena by
budou vyhodnocovány s tím, že mohou být     měla být přímo i samotná produkce biomasy
podle vývoje modifikovány. Minimální cíle
                        například formou dotace na zakládání plantáží
určuje směrnice 2009/28/ES.           rychle rostoucích dřevin. Využití druhotných
                        produktů živočišné výroby (např. kejda)
                        a rostlinné biomasy jako suroviny pro výrobu
                        bioplynu (resp. elektrické energie) je v České


                                                64
republice podporováno v rámci    zpracování   III.6.3. Snižování emisí skleníkových
v bioplynových stanicích.             plynů a zlepšování kvality životního
 2. Provozní podpora               prostředí
 Vláda hodlá nadále využívat systém provozní
                          Opatření vlády v uvedené oblasti se budou
podpory výroby elektřiny z obnovitelných
                         ve shodě se Strategií udržitelného rozvoje ČR
zdrojů energie, formou garantované ceny.
                         a státní politikou životního prostředí ČR
                         soustřeďovat na zefektivnění životního cyklu
 Implementace na úrovni vlády          přírodních zdrojů a přispějí ke snížení
  Investiční podpory pro nová zařízení      materiálové a energetické náročnosti české
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem    ekonomiky. Tato snaha by měla vést
zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie  v konečném důsledku ke snížení nákladů
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované     ekonomického     růstu,  k   motivaci
výroby tepla a elektřiny vycházejí z běžících   ekonomických subjektů vyvíjet a zavádět nové
operačních programů, Programu rozvoje       účinnější technologie a nakonec i k růstu
venkova ČR, Státního programu na podporu     konkurenceschopnosti        domácího
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů   hospodářství. Měla by také přispět ke zvýšení
energie a dalších programů. Vláda v této     adaptačních    schopností   ekosystémů
souvislosti předloží do konce roku 2011 také   a celkovému zmírnění dopadů změny klimatu.
Aktualizaci Surovinové politiky České republiky  Opatření se projeví v celkovém zlepšení
a v průběhu 1. pol. 2011 předloží novelu     životního prostředí, což by se mělo odrazit ve
zákona o hospodaření s energií (zákon       veřejném   zdraví   s možnými  úsporami
č. 406/200Sb.).                  ve zdravotním systému.

 Jedná se o opatření, která spadají pod pilíř   Konkrétní reformní priority
konkurenceschopnosti č. 2 – Infrastruktura -
dle metodiky Světového ekonomického fóra.      Cíle v této oblasti bude vláda prosazovat
                         kombinací dílčích opatření. Pro zlepšení kvality
 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa  ovzduší a snížení emisí bude zásadní schválení
2020                       nového zákona o ochraně ovzduší, stejně jako
                         aktualizace Národního programu snižování
 Národní program reforem v uvedené oblasti    emisí ČR a Programu ke zlepšení kvality
vychází z cíle Strategie Evropa 2020 zvýšit    ovzduší. Pozornost bude věnována omezení
podíl   obnovitelných   zdrojů  energie.  používání   nekvalitních  paliv  k topení
Uskutečňovaná opatření jsou dále v souladu    v domácnostech, boji s jemným prachem,
s doporučením č. 5 integrovaných směrů na     který představuje velmi vážné zdravotní riziko,
zefektivnění využívání zdrojů technologickým   snižování emisí látek poškozujících ozonovou
zlepšením v energetice včetně implementace    vrstvu či podpoře ekologičtější dopravy.
opatření SET Plan a snížení emisí skleníkových
plynů a rovněž s doporučením č. 6 na zlepšení    Pro emise skleníkových plynů, které
podnikatelského a spotřebitelského prostředí   nespadají do systému obchodování emisních
a   modernizaci   průmyslové   základny.  povolenek EU ETS (Emissions Trading System),
Jednotlivé kroky budou též provázány se      je maximální přípustný nárůst pro ČR do konce
stěžejními iniciativami EK „Evropa účinněji    roku 2020 stanoven na 9%, v porovnání
využívající zdroje“, „Průmyslová politika pro   s rokem 2005 (tato hodnota byla v rámci tzv.
svět globalizace“ a „Unie inovací“.        Effort Sharing Decision upravena podle cíle EU
                         snížit celkové emise skleníkových plynů o 20 %
                         do konce roku 2020 oproti roku 1990).
                         Zároveň ČR přispívá k naplňování schváleného
                         redukčního cíle EU prostřednictvím trhu
                         s emisními povolenkami EU ETS. Konkrétní
                         opatření za účelem dosažení uvedeného cíle


                                                65
budou rozpracována    v materiálu  Politika   Nový zákon o odpadech bude předložen
ochrany klimatu v ČR.               vládě do 31. září 2011 a plán odpadového
                          hospodářství ČR by měl být zpracován do roku
  V oblasti nakládání s materiály je cílem
                          2013. Příprava věcného záměru zákona
snížení měrné produkce odpadů nezávisle na
                          o ochraně půdy bude dokončena v 1. pol.
úrovni   ekonomického  růstu,  a  to
                          r. 2012. Příprava nového vodního zákona pak
prostřednictvím přijetí nového zákona
                          bude zahájena v r. 2013. Strategie péče o
o odpadech a nového plánu odpadového
                          krajinu bude přijata do r. 2013. Rovněž v 1.
hospodářství ČR, které stanoví dlouhodobé
                          pol. r 2012 bude vládou předložena novela
priority    nakládání   s komunálními
                          zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
i nebezpečnými odpady, předcházení jejich
                          (zákon č. 100/2001 Sb.). V oblasti péče o
vzniku nebo povinnosti zpětného odběru
                          krajinu bude přijato do roku 2015 několik
výrobků, zařízení či obalů.
                          strategických dokumentů.
  V oblasti vodních zdrojů usiluje ČR o snížení
                           Náklady opatření v oblasti zlepšování kvality
množství používané pitné vody pro
                          ovzduší a snížení emisí skleníkových plynů lze
průmyslové a zemědělské potřeby a jejího
                          vyčíslit jednak u obnovy spalovacích zdrojů
postupného nahrazování méně kvalitní, ale
                          v sektoru vytápění domácností, jednak
dostačující průmyslovou vodou, zejména
                          u restrukturalizace a obnovy technologií
z dostupných podzemních zdrojů. Součástí je
                          v sektoru veřejné energetiky.
i vyšší podpora recyklace a širšího využití
dešťové vody. K uplatnění uvedených cílů       Pro obnovu spalovacích zdrojů se v roce
bude přijat nový vodní zákon, jenž má zajistit   2012 a 2013 počítá s náklady cca 4 mld. Kč.
nižší výrobní náklady pro průmyslovou úpravu    V letech 2014 a 2015 by měly tyto náklady
surové vody z povrchových a podzemních       činit 12 mld. Kč a v období 2016-2020 je
zdrojů na vodu pitnou.               potom počítáno s částkou 18 mld. Kč ročně.
                          Polovinu této částky by měly pokrýt
 Opatření v oblasti ochrany a udržitelného
                          domácnosti a další část by pak měla pocházet
využívání přírody a krajiny budou obsažena
                          ze státního rozpočtu. Obnova technologií
zejména ve strategických dokumentech péče o
                          v sektoru veřejné energetiky by měla
krajinu, pozornost bude věnována také
                          znamenat celkové náklady ve výši 100 mld. Kč.
ochraně půd. Do roku 2015 budou
                          Finanční nároky snižování emisí skleníkových
identifikována vhodná revitalizační opatření
                          plynů mimo EU ETS nebyly ještě určeny.
na vodních tocích a v nivách a opatření ke
zvýšení retence vody v krajině, která povedou    Opatření v této oblasti spadají jednak pod
k tomu, že krajina bude schopná přirozeně     pilíř  konkurenceschopnosti   č.  2   -
tlumit extrémní výkyvy počasí a optimalizovat   Infrastruktura - a s ohledem na dopady
cyklus vody v krajinném systému.          zamýšlených opatření na zdraví obyvatelstva
                          rovněž do pilíře konkurenceschopnosti č. 4 dle
 Implementace na úrovni vlády           metodiky Světového ekonomického fóra.
 Základní rámec pro přijímání opatření v této
                           Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
oblasti tvoří Strategický rámec udržitelného
                           2020
rozvoje ČR a aktualizovaná Státní politika
životního prostředí ČR. Nový zákon o ochraně     Všechna   opatření   jsou  provázána
ovzduší by měl být schválen do 31. prosince    s iniciativou Strategie Evropa 2020 „Evropa
2011, aktualizace Národního programu        účinněji využívající zdroje“, a naplňují tak směr
snižování emisí ČR a Programu ke zlepšení     č. 5 „Zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise
kvality ovzduší pak budou dokončeny do       skleníkových plynů“.
konce r. 2012. Politiku ochrany klimatu v ČR
vláda schválí do konce roku 2011.
                                                 66
 III.7. Podpora                  zdrojů a zmírnění negativních dopadů na
                          životní prostředí je přitom žádoucí zvýšit
 konkurenceschopnosti               zapojení železnice zvláště v nákladní dopravě,
 zlepšením dopravní                aby odlehčilo přetížené silniční síti. S ohledem
                          na co nejefektivnější využití dostupných
 infrastruktury                  dopravních kapacit je třeba prostřednictvím
                          zavedení   účinného   systému     řízení
                          a zpoplatnění jednotlivých druhů dopravy
                          dosáhnout jejich efektivní kombinace
 Úvod                       a integrace.
  Česká republika představuje díky své        Nízký je také podíl vodní nákladní dopravy,
geografické poloze tranzitní zemi zajišťující   která představuje jeden z ekologičtějších
dopravní obslužnost, pohyb zboží a služeb     způsobů dopravy. Možnost využití vodní cesty
napříč Evropou, což spolu s výraznou exportní   k dálkové nákladní dopravě je však limitována
orientací české ekonomiky klade nemalé       omezeným přístupem k námořnímu přístavu
nároky na kapacity a kvalitu české dopravní    způsobeným    nedostatečnou   splavností
sítě.  Dobudování   páteřní   dopravní   klíčových úseků Labe. Svoji nezastupitelnou
infrastruktury a napojení zbývajících regionů   roli v rychlé dopravě na velké vzdálenosti
na hlavní české i evropské trasy je proto     hraje také letecká doprava. Kvalitní letištní
nezbytnou podmínkou pro zlepšení nepříznivé    infrastruktura představuje významný faktor
podnikatelské situace v těchto krajích i pro    globálního obchodu a konkurenceschopnosti.
zlepšení   konkurenceschopnosti   celého   V souvislosti se stálým nárůstem objemu
českého hospodářství.               letecké přepravy je jednou z priorit také
                          posílení kapacit letiště Ruzyně.
 Současný stav české dopravní sítě z pohledu
kvality a funkčnosti zdaleka nedosahuje       Hlavní reformní cíle
úrovně původních 15 členských států EU a je
vnímán jako jedna z hlavních překážek        Hlavními cíli v oblasti zlepšování dopravní
dosahování vyššího tempa hospodářského       infrastruktury jsou zvýšení její kapacity
růstu ČR.                     a kvality prostřednictvím dobudování páteřní
                          dopravní sítě a zajištění dostatečné úrovně
  Nedostatky lze spatřovat v celé řadě oblastí:  oprav a údržby stávajících komunikací.
není dokončena páteřní dopravní síť, existující  Současně je třeba usilovat o účelné zapojení
silniční trasy mají nevyhovující kvalitu a jsou  všech druhů dopravy, aby se maximálně
často nevhodně vedeny přes zastavěná území.    využily existující kapacity a omezily negativní
Zejména příměstské a městské silniční       dopady dopravy na životní prostředí. Uvedené
komunikace trpí kvůli chybějícím dopravním     kroky   významně    přispějí  k posílení
obchvatům přetížením, což způsobuje časté     konkurenceschopnosti ČR i k odstranění
dopravní zácpy. Nedostatečná infrastruktura    rozdílů mezi jednotlivými regiony. K dosažení
také způsobuje zvýšené množství emisí látek    těchto cílů vláda promptně zavede legislativní
znečišťujících ovzduší, hlukovou zátěž       a nelegislativní opatření, jež zrychlí
především v zastavěných městských oblastech    a zefektivní plánování, přípravu a provedení
a v neposlední řadě též vysoký počet silničních  dopravních staveb. Klíčovou otázkou bude
nehod s vážnými zraněními nebo úmrtími.      zajištění potřebných finančních prostředků
Vysoká   nehodovost   zapříčiňuje  vznik  a jejich účinné a hospodárné využití na
dopravních kolon, což dále prohlubuje       projekty vybrané na základě důkladného
negativní dopady na hospodářskou výkonnost     strategického plánování.
vyplývající z nedostatečných infrastrukturních
kapacit.                      III.7.1.  Strategické  plánování   rozvoje
                               dopravní infrastruktury
 S problémy neuspokojivé kvality a kapacity
dopravní infrastruktury se potýká také       III.7.2.  Zajištění efektivního financování
železniční doprava. K efektivnějšímu využití         dobudování páteřní sítě


                                                 67
 III.7.1. Strategické plánování rozvoje        V   rámci   projektu   „Vypracování
 dopravní infrastruktury              dlouhodobého modelu financování dopravní
                          infrastruktury“ prověřuje vláda aktuálně
                          možnosti reforem celého systému financování
 K tomu, aby dopravní struktura přispěla      dopravní infrastruktury. V projektu bude
konkurenceschopnosti české ekonomiky, je      výrazně akcentována potřeba zapojení
zapotřebí, aby jednotlivé uskutečněné        soukromého kapitálu, který by byl splatný z
projekty vycházely z důkladného racionálního    budoucích výnosů vystavěné infrastruktury.
strategického plánování a tvořily součást      Rozhodujícím prvkem financování dopravně
promyšlené koncepce. Proto vláda předloží      infrastrukturních staveb by se mohla stát
aktualizovanou dopravní strategii do r. 2025,    státní společnost, která by umožnila efektivní
od které se bude odvíjet seznam prioritních     propojení   se   soukromým   kapitálem.
projektů v oblasti dopravní infrastruktury     Analyzovány jsou modely fungující v zahraničí
a harmonogram jejich provádění.      Pro    –  např.  Asfinag  (Autobahnen-   und
urychlení přípravy a samotného provádění      Schnellstraßen-         Finanzierungs-
projektů je pak klíčová modernizace         Aktiengesellschaft) v Rakousku, HAC (Hrvatske
legislativního rámce.                autoceste d.o.o.) v Chorvatsku či NDS
                          (Národná diaľničná spoločnosť, a.s) na
 Konkrétní reformní priority            Slovensku. Jedná se o akciové společnosti
                          mající na starost plánování a výstavbu silnic
 1. Efektivnější strategické plánování
                          a dálnic, výběr a správu mýtného apod. Jejich
  Klíčovým dokumentem je zejména Strategie     stoprocentním vlastníkem je stát.
dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje
České   republiky    do   roku   2025   2. Hlavní projekty v oblasti dopravní
(tzv. Superstrategie), jejíž návrh se v současné   infrastruktury
době projednává. Dokument poskytne reálný
kritický obraz současného stavu dopravní       Mezi hlavní projekty dopravní infrastruktury
infrastruktury a s ohledem na předpokládané     lze jmenovat:
finanční rámce popíše reálné možnosti rozvoje     Provedení hlavních silničních projektů
dopravní infrastruktury a její základní priority.   formou PPP (Public Private Partnership,
V návazné fázi pak představí konkrétní         Partnerství veřejného a soukromého
projekty, vybrané na základě multikriteriální     sektoru)
analýzy, a stanoví časový plán jejich
provedení.                       Dostavba    základní   sítě dálnic
                            a rychlostních    silnic   v rámci
  Tato Superstrategie bude dále podrobněji      tzv. Transevropské dopravní sítě (TEN-T),
rozpracována v navazujících dokumentech        včetně navržených do sítě TEN-T
Dopravní politika ČR pro léta 2014 – 2020
a Dopravní sektorové strategie 2. fáze         Dostavba tranzitních železničních koridorů
- Střednědobý   plán  rozvoje  dopravní     Modernizace ostatních tratí sítě TEN-T
infrastruktury s dlouhodobým výhledem, jenž      (včetně navržených do sítě TEN-T)
bude obsahovat posouzení vlivů koncepce na
životní prostředí (SEA) a podrobné zhodnocení     Modernizace železničních uzlů na síti
jednotlivých staveb s výhledem do roku 2040.      TEN-T
 Mezi další opatření v oblasti plánování       Zajištění interoperability železniční sítě,
usilující o zvýšení bezpečnosti a efektivity      zavedení GSM-R (Global System for
dopravy patří aktualizace existující Národní      Mobile Communications – Railway,
strategie bezpečnosti silniční dopravy         Globální systém mobilní komunikace na
a připravovaný Strategický plán rozvoje ITS      železnici)
pro Českou republiku.                 Zajištění interoperability železniční sítě,
                            zavedení ETCS (European Train Control


                                                68
  System, Evropský vlakový zabezpečovací     se vláda bude soustředit na promítnutí
  systém)                    koncepčních záměrů do novely zákona
                          č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a
  Zvýšení objemu finančních prostředků pro
                          do novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
  údržbu dopravní infrastruktury rozšířením
                          výstavby dopravní infrastruktury, které dle
  výkonového zpoplatnění na silnice I. třídy
                          plánu vláda plánuje předložit do června 2011.
  a vybrané silnice II. a III. třídy. (Termín
                          Součástí opatření na urychlení výstavby
  zavedení: 2013)
                          páteřní sítě dopravy je i příprava novely
  Vytvoření dvou veřejných logistických     zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
  center s terminálem kombinované        omezení vlastnického práva k pozemku nebo
  dopravy s parametry dle dohody AGTC      stavbě s plánovaným datem předložení vládou
  (European Agreement on Important        v září 2011.
  International Combined Transport Lines      Opatření této kapitoly spadají pod pilíř
  and Related Installations - Evropská      konkurenceschopnosti č. 2 – Infrastruktura
  dohoda o nejdůležitějších trasách       - dle metodiky Světového ekonomického fóra.
  mezinárodní   kombinované  přepravy
  a souvisejících  objektech). (Termín      Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
  zprovoznění: 2015)               2020
 3. Zlepšení legislativních podmínek        Opatření v oblasti dopravy navazují na
                          vlajkovou iniciativu Strategie Evropa 2020 –
 Na základě přehodnocení schvalovacího      Udržitelný růst – udržitelná, zdrojově účinná
procesu dopravních staveb podle stávajících    a konkurenceschopná ekonomika.
zákonů přijme vláda během roku 2011 řadu
legislativních opatření.
                          III.7.2. Zajištění efektivního
 Podstatné urychlení schvalování a přípravy
projektů přinese připravovaná novela        financování dobudování páteřní sítě
stavebního zákona, jež má zjednodušit
povolovací řízení a zefektivnit činnost        Pro pokračující financování projektů
stavebních úřadů. Novelizovány mají být též    v oblasti dopravní infrastruktury bude klíčové
zákon o vyvlastnění a související předpisy.    systémové zajištění dlouhodobých zdrojů
                          financování. Pozornost vlády bude proto
 V průběhu letošního roku se také bude
                          věnována modelům zajištění financování
dokončovat restrukturalizace železničního
                          výstavby infrastruktury jednak formou
sektoru, jejímž cílem je vytvoření podmínek
                          financování ze soukromých zdrojů, jednak
pro konkurenceschopnou železniční dopravu,
                          rozšiřováním   výkonového    zpoplatnění
která vhodně doplní silniční dopravu zejména
                          silničních tahů.
při přepravě nákladů na střední a dlouhé
vzdálenosti a jako páteřní systém městské
                          Konkrétní reformní priority
a příměstské veřejné dopravy. Současně bude
docházet k postupnému otevírání trhu        1. Nové zdroje financování
v železniční dopravě právě s ohledem na vyšší
efektivitu otevřeného trhu.              Vzhledem k vysoké finanční náročnosti
                          dopravních projektů a naléhavé potřebě jejich
 Implementace na úrovni vlády           provedení v optimální podobě a co nejkratším
                          časovém horizontu bude vláda usilovat
 Uvedená legislativní a nelegislativní opatření
                          o nalezení alternativních způsobů jejich
budou prováděna převážně v průběhu let
                          financování. Kromě zvýšení zdrojů z veřejných
2011 - 2013. V oblasti strategických materiálů
                          rozpočtů,    prostřednictvím   rozšíření
se jedná především o předložení koncepčního
                          výkonového zpoplatnění v silniční dopravě
dokumentu   Strategie   dopravy    jako
                          a využití spolufinancování z programů EU,
nevyhnutelné součástí rozvoje České republiky
                          bude   zkoumána možnost     financování
do roku 2025. V oblasti legislativních návrhů
                          infrastrukturních projektů ze soukromých

                                               69
zdrojů, formou   Partnerství    veřejného   kombinace veřejných a soukromých investic
a soukromého sektoru (PPP).             (PPP), veřejných poptávkových stimulů,
                          regulace a rozvoje infrastruktury (včetně
  Přípravné práce na prvních PPP projektech
                          transevropských sítí) k podpoře přechodu na
budou zahájeny v průběhu letošního roku,
                          nízkouhlíkovou,   technologicky   vyspělou
jejich uskutečňování by mělo začít nejdříve
                          ekonomiku s vysokým využitím informačních
v roce 2013. Zvýšení dostupných zdrojů
                          a telekomunikačních technologií. Prostředkem
přinese postupné rozšiřování výkonového
                          pro její dosažení má být naplnění závazků EU
zpoplatnění na silnice I. třídy a části silnic
                          a jednotlivých členských států v oblasti
II. a III. třídy, jehož příprava započala v roce
                          životního prostředí, snížení emise skleníkových
2011 a jehož spuštění lze očekávat nejdříve
                          plynů a snížení energetické náročnosti
po roce 2013. Systém by měl také zajistit
                          ekonomiky o nejméně 20 % do r. 2020, který
internalizaci tzv. externích nákladů. Výsledkem
                          patří mezi pět hlavních cílů strategie. Stejně
by měla být situace, kdy se na hrazení nákladů
                          tak   opatření   přispívají  k naplňování
vznikajících dopravním provozem, jako hluk či
                          odpovídajících doporučení č. 5 a č. 6
znečištění ovzduší, bude podílet ten, kdo je
                          integrovaných hlavních směrů.
způsobuje (princip znečišťovatel platí).
                           K úsilí o rozvoj infrastruktury coby nástroji
 2. Podpora dopravní       infrastruktury
                          zvyšování produktivity vybízí rovněž Pakt euro
v budoucí kohezní politice
                          plus.
 Vláda považuje kohezní politiku za
významný nástroj nejen pro vyvažování rozdílů
méně a více rozvinutých regionů, ale též na
rozvoj konkurenceschopnosti, a to jak
jednotlivých regionů, tak státní ekonomiky
jako celku. Proto se při určování priorit v rámci
budoucí kohezní politiky na programovací
období 2014 – 2020 zaměří na podporu
dopravní infrastruktury, která představuje
podstatnou podmínku konkurenceschopné
ekonomiky založené na průmyslu a na
exportu.

 Implementace na úrovni vlády
 Datum dostavby páteřní infrastruktury,
která spadá do 2. pilíře konkurenceschopnosti
dle metodiky Světového ekonomického fóra,
bude záviset na objemu dostupných
prostředků na národní i evropské úrovni.
Dokončení páteřní infrastruktury si totiž
vyžádá investice v řádu stovek miliard korun.
Detaily rozpočtových nároků bude možno
konkretizovat až po schválení hlavního
strategického dokumentu v oblasti dopravy,
tzv. Superstrategie (Strategie dopravy jako
nevyhnutelná součást rozvoje České republiky
do r. 2025).

 Provázanost opatření s cíli Strategie Evropa
 2020
 Vlajková iniciativa v kapitole „Zdrojově
účinná Evropa“ zmiňuje potřebu využití

                                                70
IV. Závěr
      71
IV.1. Shrnutí                    inovační potenciál českého průmyslu na
                          světové úrovni.
                           Klíčovým předpokladem pro naplňování
  Národní program reforem představuje       stanovených cílů Strategie Evropa 2020 je dále
příspěvek České republiky k plnění společných    konsolidace veřejných financí, jež umožní,
cílů koordinace hospodářských politik v rámci    vedle prostředků z kohezní politiky a dalších
Strategie Evropa 2020. Obsahuje souhrn       zdrojů EU, dlouhodobě udržitelné financování
hlavních reformních priorit vlády, které také    reformních a podpůrných opatření. Součást
odrážejí Integrované hlavní směry a vlajkové    reformy tvoří nejen celkové zefektivnění
iniciativy Evropské komise. Základním        fungování státní správy, zjednodušení
principem, k němuž všechna navrhovaná        právního prostředí a zpřísnění boje s korupcí,
opatření    směřují,    je    zvýšení   nýbrž i reforma zdravotního a sociálního
konkurenceschopnosti českého hospodářství      zabezpečení, které má motivovat nejširší
coby nezbytného předpokladu dlouhodobě       skupiny obyvatel ke vstupu na pružnější
udržitelného    ekonomického     růstu   a otevřenější pracovní trh.
a dosahování   všech   dalších   úkolů
demokratického sociálně tržního státu.       Konečně ke konkurenceschopnější ekonomice,
                          jež je nezbytnou podmínkou zlepšení
 Jednotlivé prioritní oblasti národního      sociálních podmínek a kvality života
programu      reforem   vycházejí   ze  společnosti, přispějí i opatření v oblastech
zvláštních geografických,     společenských  snižování energetické náročnosti, ochrany
a hospodářských podmínek České republiky      životního prostředí a snižování byrokracie
a reflektují její charakter malé, velmi otevřené,  prostřednictvím digitalizace agend, databází a
proexportně     orientované   ekonomiky   řízení. Stejně důležité je rovněž dobudování
s dominantní rolí průmyslové výroby. Tato      dostatečně kapacitní a kvalitní dopravní
specifika   formují   obsah   konkrétních  infrastruktury, odpovídající potřebám českého
reformních opatření, jež odstraňují překážky    hospodářství. Na rozdíl od tzv. starých
bránící hospodářskému růstu a usilují        členských zemí představuje nedostatečná
o konkurenceschopnost českých podniků        dopravní infrastruktura silnou komparativní
v evropském i mezinárodním srovnání.        nevýhodu konkurenceschopnosti ekonomiky.
 Orientace na vývoz, zejména v oblasti       Proto vláda tuto oblast považuje za
průmyslové výroby, vyžaduje odpovídající      významnou    součást   svého  příspěvku
státní politiku zaměřenou na podporu        k naplňování Strategie Evropa 2020.
funkčnosti vnitřního trhu EU, snižování
nákladů práce a především na opatření
podporující necenovou konkurenceschopnost.     IV.2. Další kroky na cestě
Sem patří jak příznivé podnikatelské prostředí
s minimem legislativní a administrativní      k uskutečňování cílů Národ-
zátěže, tak efektivní podpora vědy, výzkumu a    ního programu reforem
inovací, úzce provázaných se soukromou
sférou, umožňující rychlé praktické využití
nejnovějších poznatků.                Opatření představená v Národním programu
 Vybudování výzkumného a technologického      reforem jsou prioritami střednědobého vývoje
zázemí, které obstojí v celosvětové soutěži,    České republiky koncipované vládou do roku
předpokládá komplexní reformu systému        2020. Budou uskutečňována průběžně,
vzdělávání, aby bylo s to na jedné straně      přičemž těžiště reforem bude spočívat v první
pružněji reagovat na dynamické požadavky      polovině této dekády, a to zejména s ohledem
trhu práce, na straně druhé musí zajistit,     na   princip   demokratické    legitimity
zejména na úrovni terciárního vzdělávání,      v reprezentativní demokracii a z něj vyplývající
odpovídající   kvalitu   vysokoškolských    omezení možnosti jednání vlády na délku
absolventů a vědeckých pracovníků, kteří udrží   funkčního období Poslanecké sněmovny
                          Parlamentu ČR. S ohledem na skutečnost, že

                                                 72
Strategie Evropa 2020 je rozložena na celé    k dispozici. Vzhledem k tomu, že v roce 2011
období nadcházející dekády, je Národní      se vláda nachází na počátku svého reformního
program reforem koncipován na delší období,    úsilí a jednotlivé reformy jsou ve stadiu
ovšem s nutnou reflexí uvedeného omezení     politické diskuse, nelze většinu nákladů
možností jeho naplňování.             prozatím uvést. Nicméně je možno
                         předpokládat, že v budoucích aktualizacích
 Národní program reforem je průřezovým
                         budou tyto náklady konkretizovány.
dokumentem, který definuje klíčové priority a
reformní směry v jednotlivých oblastech státní   Národní program reforem bude, jak
hospodářské politiky na pozadí Strategie     uvedeno, každoročně aktualizován, a to
Evropa 2020. Sjednocuje tak a současně      v rámci tzv. evropského semestru. V těchto
v konsolidované podobě předkládá reformní     aktualizacích by se měly upravovat, případně
procesy probíhající dosud mnohdy až příliš    doplňovat jednotlivé priority, aniž by však
nekoordinovaně a vzájemně nekonsistentně.     mělo docházet k zásadním změnám.
Nenahrazuje   ani  nedoplňuje   stávající
strategické a koncepční dokumenty vlády
v oblasti hospodářství a trvale udržitelného   IV.3. Národní cíle vlády v rámci
rozvoje, nýbrž je vůči nim komplementárním    Strategie Evropa 2020
materiálem, jehož přidanou hodnotou je právě
přehlednost a souhrnný charakter.
                          V návaznosti na hlavní cíle Strategie Evropa
 Jednotlivé prioritní oblasti stanovené     2020, integrované hlavní směry této strategie
v tomto programu jsou či budou rozvedeny     a jednotlivé identifikované hlavní překážky pro
v konkrétních strategických dokumentech      naplňování společně stanovených cílů
příslušných odpovědných institucí, zejména    stanovila vláda ČR v roce 2010 specifické
ministerstev. Tyto dokumenty jsou jeho      kvantifikované národní cíle, které v tomto
přílohou, případně budou postupně v dalších    Národním programu reforem upravila do
jeho aktualizacích v rámci přílohy uváděny.    následující podoby
Vzhledem k tomu, že Národní program
reforem    byl   zpracováván    podle   1. v oblasti zaměstnanosti:
harmonogramu tzv. evropského semestru,
nepřekrýval se jeho vznik časově s tvorbou     1a. zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob
některých klíčových koncepčních materiálů,     ve věku 20 - 64 let na 75 %;
které budou podrobněji reflektovány v dalších
aktualizacích. Na druhé straně tento program    1b. zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 - 64
současně určuje prioritní oblasti napříč celou   let) na 65 %;
hospodářskou politikou ČR, na jejichž základě
by sektorové koncepční materiály v budoucnu     1c. zvýšení míry zaměstnanosti starších osob
měly být utvářeny. Nejde proto jen         (55 - 64 let) na 55 %;
o informativní   přehled  o   stávajících
reformách, ale současně též o normativní      1d. snížení míry nezaměstnanosti mladých
koncepční text.                   osob (15 - 24 let) o třetinu proti roku 2010;
 Z povahy Národního programu reforem jako     1e. snížení míry nezaměstnanosti osob
výchozího materiálu vlády určujícího priority    s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0 - 2)
vlády v rámci Strategie Evropa 2020 vyplývá,    o čtvrtinu proti roku 2010;
že neobsahuje detailní konkrétní opatření, a
proto ani konkrétní vyčíslení předpokládaných    2. v oblasti chudoby:
nákladů. Ta budou součástí uváděných dílčích,
sektorových   strategických   dokumentů.    2a. udržení hranice počtu osob ohrožených
V Národním programu reforem budou          chudobou, materiální deprivací nebo žijících
uváděny pouze hrubé rozpočtové dopady, a to     v domácnostech bez zaměstnané osoby do
teprve tehdy, až budou ve vyčíslené podobě     roku 2020 oproti roku 2008;

                                               73
3. v oblasti vzdělávání:

3a. nejvýše 5,5% osob         předčasně
odcházejících ze vzdělávání;

3b. 32% osob ve      věku  30-34   let
s terciárním vzděláním;

4. v oblasti zlepšování podnikatelského
prostředí:

4a.  snížení  administrativní  zátěže
podnikatelů oproti roku 2005 o 30 %;

5. v oblasti vědy, výzkumu a inovací:

5a. veřejné výdaje na vědu, výzkum, vývoj
a inovace v České republice na úroveň 1 %
HDP;

6. v oblasti energetické účinnosti:

6a.   podstatným    způsobem   přispět
k dosažení indikativního cíle stanoveného na
unijní úrovni ve výši 20 %; učinit další kroky
ke zlepšení kvality životního prostředí;

6b.  dosažení   cíle  podílu energie
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné
spotřebě energie ve výši 13,5 %;
                         74
Příloha I.: Přehled                  Analýza   konkurenceschopnosti    České
                            republiky (na níž bude navazovat Strategie
strategických a koncepčních              mezinárodní konkurenceschopnosti ČR)
materiálů vlády souvisejících              Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
s Národním programem                  Bezpečnostní strategie ČR
reforem2                          Gestor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
                            Národní strategický plán rozvoje venkova 2007
Úvodní poznámka                    – 2013
                                 Gestor: Ministerstvo zemědělství ČR
  Následující přehled obsahuje nejdůležitější
                            Národní strategický referenční rámec ČR
koncepční dokumenty schválené vládou či
                            2007 – 2013
aktuálně připravované, obsahující opatření,
jimiž stát přispívá k plnění cílů Strategie         Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Evropa 2020. Nejedná se o přehled úplný        Politika územního rozvoje ČR
a vyčerpávající. Kompletní výčet včetně             Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
termínů předložení koncepčních dokumentů        Rámec   strategie   konkurenceschopnosti
obsahuje schválený Plán legislativních prací      - zpráva NERV 2011
vlády na rok 2011 a výhled na léta 2012 –
2014 a dále Plán nelegislativních úkolů vlády                  Gestor: Úřad vlády ČR
na rok 2011. Jednotlivé dílčí příspěvky k plnění    Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní
cílů uvedené strategie lze nalézt i v celé řadě    politiky EU po roce 2013 v podmínkách ČR
dalších dokumentů. Následující výčet obsahuje        Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
pouze stěžejní materiály. Současně mnohé        Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
z nich díky svému horizontálnímu charakteru
zasahují do oblastí pokrývaných více            Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR
kapitolami Národního programu reforem. Aby       Strategie hospodářského růstu 2007 – 2013
nedocházelo ke zbytečnému opakování, je                       Expertní studie
každý dokument zmíněn vždy jen jednou, a to      Strategie regionálního rozvoje ČR na léta
u první kapitoly NPR, kde lze konstatovat jeho     2007-2013
relevanci. To přitom nijak neznamená, že by
                               Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
nebyl brán v potaz i v následujících kapitolách.
Zejména mezi úvodní, horizontální kapitolou
II.2. obsahující východiska NPR a kapitolou      III.1. Konsolidace veřejných financí
III.4. lze spatřovat silné propojení, což vedlo ke
zdánlivě    nižšímu   počtu   uvedených    Aktualizovaná strategie přistoupení České
strategických dokumentů přímo u kapitoly        republiky k eurozóně
III.4. Důvodem je zmíněný přístup, díky němuž             Gestor: Ministerstvo financí ČR
je většina relevantních materiálu zmíněna již     Dlouhodobý program zlepšování zdravotního
u kapitoly II.2.                    stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny
                            v 21. století
Rozdělení podle kapitol NPR                   Gestor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
                            Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné
II. Východiska hospodářské politiky          služby  –  Strategie  realizace  Smart
(průřezové materiály)                 Administration v období 2007–2015
                                    Gestor: Ministerstvo vnitra ČR
                            Návrh střednědobých výdajových rámců na
2
 Z důvodu požadavků na finální podobu dokumentu    léta 2013 – 2014
bude schválený dokument odesílán Evropské komisi bez         Gestor: Ministerstvo financí ČR
příloh, které jsou primárně informací o pramenech a
východiscích přípravy materiálu na národní úrovni.

                                                  75
Konvergenční program České republiky             Gestor: Ministerstvo školství, mládeže
         Gestor: Ministerstvo financí                   a tělovýchovy ČR
Strategie v boji proti korupci na období let    Koncepce rozvoje knihoven v České republice
2011 a 2012                    na léta 2011-2014
         Gestor: Ministerstvo vnitra ČR          Gestor: Ministerstvo kultury ČR
Strategie zlepšování regulace 2007 -2013      Národní akční plán inkluzívního vzdělávání
         Gestor: Ministerstvo vnitra ČR      Gestor: Ministerstvo školství, mládeže
                                         a tělovýchovy ČR
III.2. Fungující vnitřní trh a sociální systém   Návrh koncepce rozvoje informačních a
jako předpoklad konkurenceschopnosti        komunikačních technologií ve vzdělávání
                          v období 2009-2013
Koncepce podpory transformace pobytových          Gestor: Ministerstvo školství, mládeže
sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb                a tělovýchovy ČR
poskytovaných v přirozené komunitě obyvatel
                          Strategie celoživotního učení ČR
a podporující sociální začlenění lidí do
společnosti                         Gestor: Ministerstvo školství, mládeže
                                         a tělovýchovy ČR
Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Národní   akční  plán   k transformaci
a sjednocení systému péče o ohrožené děti na    III.4. Podpora podnikání a rozvoj digitalizace
období 2009 – 2011
                          Exportní   strategie  ČR  (2006-2010)
Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  - aktualizace na rok 2011
Národní koncepce podpory rodin s dětmi         Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  Koncepce podpory malého a středního
Priority rozvoje sociálních služeb         podnikání na období 2007-2013
Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Strategie prevence sociálně patologických jevů   Národní   strategie  digitalizace  kulturního
u dětí a mládeže v působnosti resortu školství,  obsahu
mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012            Gestor: Ministerstvo kultury ČR
     Gestor: Ministerstvo školství, mládeže  Strategie elektronizace vybraných agend ve
               a tělovýchovy ČR   veřejné správě
Strategie prevence kriminality na léta 2008 až           Gestor: Ministerstvo vnitra ČR
2011
                          Státní politika v elektronických komunikacích -
         Gestor: Ministerstvo vnitra ČR  Digitální Česko
                           Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
III.3. Vzdělání jako cesta k vyšší produktivitě
práce
                          III.5. Podpora růstu založeného na výzkumu
Akční plán podpory odborného vzdělávání      a inovacích
     Gestor: Ministerstvo školství, mládeže  Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací
               a tělovýchovy ČR   v České republice a jejich srovnání se
Bílá kniha – Národní program rozvoje        zahraničím v roce 2011
vzdělávání v České republice                       Gestor: Úřad vlády ČR
    Gestor: Ministerstvo školství, mládeže   Meziresortní  koncepce   bezpečnostního
               a tělovýchovy ČR   výzkumu a vývoje ČR do roku 2015
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje               Gestor: Ministerstvo vnitra ČR
vzdělávací soustavy České republiky

                                                 76
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR   Státní politika životního prostředí ČR
            Gestor: Úřad vlády ČR    Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR
Návrh rozdělení výdajů státního rozpočtu na    Státní program ochrany přírody a krajiny ČR
výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok    Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR
2012 s výhledem na rok 2013 a 2014
                         Surovinová politika v oblasti nerostných
            Gestor: Úřad vlády ČR   surovin a jejich zdrojů
Rámcový    program   pro    podporu    Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
technologických center a center strategických
služeb
 Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR   III.7.  Podpora   konkurenceschopnosti
                         zlepšením dopravní infrastruktury

III.6. Podpora a konkurenceschopnosti šetrná   Dopravní politika ČR 2005 – 2013
k životnímu prostředí                        Gestor: Ministerstvo dopravy

Národní program snižování emisí ČR        Revize a aktualizace Národní strategie
                         bezpečnosti silničního provozu na období
  Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR  2008 - 2010 (2012)
Akční plán energetické účinnosti ČR               Gestor: Ministerstvo dopravy ČR
 Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR   Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást
Akční plán pro biomasu ČR 2009-2011        rozvoje České republiky do r. 2025
     Gestor: Ministerstvo zemědělství ČR   (tzv. Superstrategie)
Akční program zdraví a životního prostředí ČR          Gestor: Ministerstvo dopravy ČR
     Gestor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Aktualizovaný    program     podpory
environmentálních technologií v ČR
  Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR
Koncepce vodního hospodářství Ministerstva
zemědělství pro období 2011-2015
     Gestor: Ministerstvo zemědělství ČR
Národní akční plán pro energii z obnovitelných
zdrojů
 Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Národní alokační plán 2008-2012
  Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR
Plán hlavních povodí České republiky 2007
- 2012
     Gestor: Ministerstvo zemědělství ČR
Plán odpadového hospodářství ČR 2003-2012
  Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR
Politika ochrany klimatu v České republice
  Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR
  Gestor:Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní energetická koncepce
 Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

                                               77
Příloha II.: Přehled                III.1.5. Efektivní veřejná správa a boj proti
                          korupci
odpovědností na úrovni vlády
za realizaci opatření                Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
jednotlivých podkapitol              nese Ministerstvo vnitra ČR. Klíčová konkrétní
                          opatření v zefektivnění státní správy budou
                          v následujícím období spadat do gesce
 Tabulka přináší přehled podkapitol, za níž    Ministerstva financí, Ministerstva práce
jako celek odpovídá vždy jedno ministerstvo (a   a sociálních věcí a Ministerstva vnitra.
to bez ohledu na skutečnost, že jednotlivá     Opatření za účelem zlepšení korelace mezi
opatření v ní uvedená mohou spadat do gesce    produktivitou práce a výší mzdových výdajů
vícera resortů).                  budou provádět všechny instituce státní
                          správy, a to s ohledem na alokaci prostředků
                          ze státního rozpočtu. Úkoly vyplývající z vládní
III.1. Konsolidace veřejných financí        protikorupční strategie budou plnit zejména
III.1.1. Důchodová reforma             Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní
                          rozvoj,    Ministerstvo    spravedlnosti
  Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    a Ministerstvo financí, podílet se na nich
nese Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a   budou i ostatní ministerstva a ústřední správní
Ministerstvo financí ČR (v oblasti fondově     úřady.
financovaného pilíře důchodového systému
(II. pilíř) a reformy systému penzijního
připojištění se státním příspěvkem (III. pilíř).
                          III.2. Fungující vnitřní trh a sociální systém
                          jako předpoklad konkurenceschopnosti
III.1.2. Reforma daní a daňového systému
                          III.2.1.Moderní sociální systém a pracovní
 Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    právo
nese Ministerstvo financí ČR. V případě JIM je
nicméně    nutná   úzká    spolupráce    Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a    nese Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Ministerstva zdravotnictví ČR.

                          III.2.2. Integrace na trhu práce
III.1.3 Reforma systému zdravotnictví a
veřejného zdravotního pojištění           Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
                          nese Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    Jednotlivá opatření však bude třeba podnikat
nese Ministerstvo zdravotnictví ČR.        v úzké součinnosti s dalšími zúčastněnými
                          resorty, především pak s Ministerstvem
                          školství, mládeže a tělovýchovy ČR, coby
III.1.4.Ústavní zajištění korelace mezi      orgánem odpovědným za oblast vzdělávání a
příjmovou a výdajovou stránku státního       předškolní   výchovy,    a Ministerstvem
rozpočtu                      zdravotnictví ČR, coby orgánem odpovědným
                          za oblast poskytování sociálně zdravotní péče
 Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    o děti do 3 let věku. Předpokladem úspěchu
nese Ministerstvo financí ČR. Na jednotlivých   reforem je rovněž úzká součinnost s krajskými
krocích se budou podílet i další dotčená      a obecními samosprávami, na institucionální
ministerstva a ústřední správní úřady.       úrovni pak s Asociací krajů ČR a Svazem měst a
                          obcí ČR.                                                  78
III.2.3. Sociální začleňování a snižování     III.3.3.Reforma terciárního vzdělávání
chudoby
                           Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
  Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    nese Ministerstvo školství, mládeže a
nese Ministerstvo práce a sociálních věcí.     tělovýchovy ČR.
Jednotlivá opatření však budou prováděna
v úzké součinnosti s dalšími zapojenými
resorty podle dotčených problematik. V prvé    III.4. Podpora podnikání, digitalizace a rozvoj
řadě se jedná o Ministerstvo školství, mládeže   digitálního trhu
a tělovýchovy, které v součinnosti s dalšími    III.4.1. Snižování administrativní a regulační
ústředními správními úřady provádí Národní     zátěže pro podnikatele
akční plán inklusivního vzdělávání schválený
vládou v březnu 2010. Projekty v oblasti
sociálního začleňování v sociálně vyloučených    Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
lokalitách jsou koordinovány Agenturou pro     nese Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
sociální začleňování. Zbylá dílčí opatření     které úzce spolupracuje jak s Českým
spadají do gesce Ministerstva financí (finanční  statistickým úřadem, tak s dalšími ministerstvy
gramotnost) a Ministerstva pro místní rozvoj    a ostatními ústředními správními úřady podle
(sociálně  začleňující  sociální  bydlení),  legislativních návrhů, které spadají do jejich
v posledním případě s nutnou součinností      sféry působnosti. Mezi šest ministerstev,
krajských a obecních samospráv. Zvláštní      jejichž předpisy podnikatele zatěžují nejvíce
pozornost rozvoji finanční gramotnosti věnuje   a pro které byl stanoven závazný postup
i Česká národní banka.               snižování administrativní zátěže podnikatelů,
                          patří: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
                          Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo
                          zemědělství ČR, Ministerstvo životního
III.3. Vzdělání jako cesta k vyšší produktivitě  prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR a
práce                       Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Co se
                          týče   územních a    stavebních řízení,
III.3.1. Zvyšování   kvality  a  dostupnosti  odpovědným je Ministerstvo pro místní rozvoj
předškolní výchovy                 ČR.
                           Projekt eko-auditu spadá primárně do
 Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    kompetence Ministerstva životního prostředí
nese   Ministerstvo  školství,  mládeže   ČR, v některých případech je stanoven
a tělovýchovy ČR. Částečná kompetence zde     spolugestor, nejčastěji Ministerstvo průmyslu
náleží také Ministerstvu práce a sociálních věcí  a obchodu ČR, ale i další resorty jako
ČR. Podstatnou roli hrají rovněž orgány      Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro
místních samospráv, do jejichž působnosti     místní rozvoj ČR, Ministerstvo dopravy ČR či
spadá zřizování mateřských škol.          Ministerstvo financí ČR.

III.3.2. Systematické zlepšování kvality      III.4.2. Institucionální podpora podnikání
vzdělávací činnosti a reforma vzdělávací
soustavy                       Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
                          nese Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
 Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    Jednotlivá dílčí opatření dále spadají do
nese Ministerstvo školství, mládeže a       kompetencí různých orgánů státní správy.
tělovýchovy ČR. Jednotlivé kroky budou
prováděny i ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR.            III.4.3. Zlepšení přístupu k vysokorychlostnímu
                          internetu a rozvoj eGovernmentu


                                                  79
                          nese Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
 Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    V řadě opatření s ním budou spolupracovat
nese Ministerstvo vnitra jako hlavní        Ministerstvo  životního   prostředí ČR,
koordinátor    digitální agendy spolu     Ministerstvo  pro  místní  rozvoj ČR,
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
je zodpovědné za rozvoj vysokorychlostního     ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo
internetu. Digitalizace kulturního obsahu a    zemědělství ČR.
oblast autorských práv je spravována
Ministerstvem kultury.
                          III.6.2.Zvyšování podílu energie
                          z obnovitelných zdrojů

III.5. Podpora růstu založeného na výzkumu      Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
a inovacích                    nese Ministerstvo průmyslu a obchodu. V řadě
III.5.1. Investice do výzkumu, vývojea a inovací  opatření s ním budou spolupracovat
a hodnocení jejich výstupů a dopadů        Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo
                          pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství.

Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
nese Ministerstvo školství, mládeže a       III.6.3. Snižování emisí skleníkových plynů a
tělovýchovy                    zlepšování kvality životního prostředí


III.5.2. Zvýšení   inovačního   potenciálu   Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
ekonomiky ČR                    nese Ministerstvo životního prostředí ČR.
                          Náplň jednotlivých opatření bude spadat do
                          kompetence Ministerstva životního prostředí
 Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
nesou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a     Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    dopravy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ČR. Jednotlivé aktivity v oblasti podpory vědy,  a Ministerstva financí ČR.
výzkumu, vývoje a inovací jsou kromě
zmíněných ministerstev prováděny také
dalšími institucemi, zejm. Radou pro výzkum,
vývoj a inovace. Některá reformní opatření     III.7.  Podpora   konkurenceschopnosti
vyžadují součinnost dalších institucí, zejména   zlepšením dopravní infrastruktury
Ministerstva financí ČR a Ministerstva
spravedlnosti  ČR.   V oblasti  provádění   III.7.1. Strategické plánování rozvoje dopravní
národních priorit nelze zapomenout ani       infrastruktury
na součinnost s Asociací krajů ČR a Svazem     Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
měst a obcí ČR, neboť samosprávná tělesa      nese Ministerstvo dopravy ČR. Dílčí opatření
hrají velmi podstatnou roli v zajišťování     jsou dále v gesci Ministerstva pro místní rozvoj
fungování institucionální infrastruktury ve    ČR a Ministerstva životního prostředí ČR
sféře vědy, výzkumu, vývoje a inovací.       (novela stavebního zákona, zákona o
                          vyvlastnění a zákonů souvisejících s vlivy
                          staveb na životní prostředí).

III.6. Podpora a konkurenceschopnosti šetrná
k životnímu prostředí               III.7.2. Zajištění efektivního financování
                          dobudování páteřní sítě
III.6.1. Zvyšování energetické účinnosti
                           Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření
                          nese Ministerstvo dopravy ČR. Koordinace
 Hlavní odpovědnost za koordinaci opatření    přípravy národních priorit budoucí kohezní

                                                  80
politiky je rovněž kompetencí Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
                         81

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:12/5/2011
language:Czech
pages:81