; Kairos 11-1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Kairos 11-1

VIEWS: 77 PAGES: 30

 • pg 1
									ALBUM

  UČENICI     I  D J E L AT N I C I     U   RAZNIM       P R I G O DA M A
                 Učenici u pauzi između dva školska sata
    U knjižnici za vrijeme nastave           Na hodniku u pauzi između dva školska sata
     U radionici strojne obrade               Nogometaši sa osvojenim peharom2                                                 KAIROS
                                                                       UVODNIK


             KAZALO
                                                   Dragi čitatelji!
                                                   Upravo u rukama držite 11., najfriškije izdanje
ALBUM...................................................................................2    školskog lista Kairos i zasigurno se divite njegovom
                                                novom dizajnu koji      je kreiran samo za vaše oči i
UVODNIK................................................................................3    vaš gušt! Naravno,       uz nove kreacije, uredništvo
                                                se zaista potrudilo       kako bi i ono, što se nalazi
DOSLJEDNOST I VJERNOST ŠKOLI I KOLEKTIVU........4                        unutar neobičnih        korica, bilo iznimno poučno
                                                i zanimljivo pa           se tako dotičemo tema
RECESIJA..............................................................5             posebno bliskih            mladim ljudima kao
                                                što ste vi, lju-            dima koji se žele
DRŽAVNA MARUTURA / ANKETA...................................6                  obrazovati i na-             predovati u životu.
                                                   Donosimo              vam duboke misli
MEKSIKO.................................................................................8    iz    školskih             zadaća o smijehu,
KABINET RAČUNALSTVA...................................................9             kiši, ljudima…
                                                                        Doista smo
SUSRET MATURANATA U MOSTARU..............................10                   nahvalili naše               učenike koji su
                                                postigli visoke             rezultate na raznim
STRANI JEZICI......................................................................12      natjanjima kao             što su: Gastro, odbo-
                                                jka, rukom, no-            gom, robotika. Ni-
UPIS UČENIKA U I. RAZRED.............................................14             malo manje bitni            nisu profori naše
                                                škole koji su svo-           jim radom oduševili
ALBUM...................................................................................15   kolege iz drugih            država, kao i one un-
                                                utar granica Lij-           epe naše. Otkrili smo
LIGA KUMPANIJA................................................................19        i genije u našoj školi: Alena Čaljkušića – eksperta u
GENIJALAC U NAŠOJ ŠKOLI.............................................19
                                                robotici, te Tonku Burić koja je odmalena zaljubljena u
                                                svemir. Kako ste navikli putovati s nama, i ovaj put vas
POBJEDNICE NA GASTRU 2009......................................20                vodimo u posj nekoj stranoj zemlji, u 11. broju Kairosa
                                                to je – Mexico.
IV. EUROPSKO NATJ. INOVATIVNIH NASTAVNIKA.....21                           Uz uobičajeni kutak za zabavu i smijeh, donosimo
                                                i neke daleko tužnije teme poput neslavnih trenutaka u
MLADI LITERATI.................................................................22        obitelji.
                                                   A naši maturanti! E, postoji i za njih tema: Banke im
SVEMIRSKI TURIZAM........................................................24           nude razne ponude za rjavanje financijskih (ne)prilika.
GASTRO SAJAM U SPLITU................................................24
                                                Usput će se nagledati njihovih fotografija na središnjem
                                                dijelu lista, pa na slikama iz Mostara... Ima tu materi-
MLADI LITERATI.................................................................25        jala. A ima i učenika iz nižih razreda koji su bili u posju
                                                poštovanom Hrvatskom saboru…
SPORT ....................................................................................26     Eto, to bi bilo sve od mene, posljednji put u ovom
                                                listu. Prepuštam vas čitanju i uživanju na suncu u
SJEĆANJA...............................................................................28    nadolazem lju! Kako bi naši stari rekli: Neka vam
KRIŽALJKA............................................................................29     je berićno! Želim vam sru u nastavku školovanja i
                                                nadam se kako ne lakati za nama maturantima.
SRODSTVO PO KRVI I ZAKONU.......................................29               Kako bi jedna maturantica rekla: «Budite ludi, odvažite
                                                se», to poručujem i vama. Odvažite se, i tko zna, možda baš
HUMOR..................................................................................30    nko od vas postane zastupnik u Saboru ili pak predsjed-
ŠALE.......................................................................................30  nik Republike! Srno!
                                                               Vaša urednica, Josipa Grozdanić
ALBUM...................................................................31


  KAIROS                                        Naslovna strana - Top teme ovog broja
  List SSŠ "Blaž Jurjev Trogiranin"                          Zadnja strana - Panorama Trogira s balkona
  Dr. Franje Tuđmana 1 - TROGIR                            voditeljice Kairosa
  Tel.: 021/ 882 511
                                            Izdavač: SSŠ "Blaž Jurjev Trogiranin"
  Glavna urednica: Josipa Grozdanić                          Ravnatelj: Ivan Grga, prof.
  Voditeljica: Zdravka Marjanica, prof.                        Naklada: 500 primjeraka
  Lektor: Jasna Bekavac, prof.
                                            Kompjutorska obrada i grafička priprava
                                            za tisak: Ivan Marjanica, dipl. ing.
  Uredništvo: Mirna Matan, Franceska Stojan,
  Josipa Vukman, Stephanie Mirjam Ilak, Marija                     Tisak: Obrt za grafičku pripremu i tisak TECNO,
  Miše, Ana Stipanović, Antonio Šoda i Ivana Lučić                   Seget Donji, Hrvatskih žrtava 45, tel.: 021/ 880 678KAIROS                                                                           3
RAZGOVOR


  DOSLJEDNOST I VJERNOST ŠKOLI I KOLEKTIVU
  N   akon završenog stu-
     dija, profesorica ke-
mije Katica Meštrović nalazi
                                    kojima se traži kemija. U Sred-
                                    njoj strukovnoj školi nisam pro-
                                    gramima opterećena u tolikoj
zaposlenje u struci u tadašnjem                     mjeri, ali ovdje je napornije
Srednjoškolskom centru u Tro-                      raditi fizički i psihički.
giru u kojemu radi i danas, a
nada se tu i dočekati mirovinu.                       Susrećete li svoje bivše
Iako stanuje u Splitu, gdje je                     učenike i možete li istaknuti
mogla naći prikladnije rješenje,                    neka njihova zanimanja?
mora se priznati – ostala je do-                      Kako da ne! Kao raz-
sljedna i vjerna Školi i kolek-                     rednik susrećem se rado s
tivu unoseći u njega proljetnu                     naraštajima nakon 10, 20 i
svježinu. Svi možemo lako                        više godina mature. Bude tu
ustvrditi: kemija svuda, kemija                     i smijeha oko prepoznavanja.
oko nas! Kako bismo se u to                       Vrijeme je očito učinilo svoje.
uvjerili, dovoljno je spomenuti                     Mogu kazati da je među ko-
kruh naš svagdašnji i sastojke                     legama sigurno pola kolektiva
                   i naziv, ali je i dalje zgrada
kojima obiluje (umjetna boja,                      onih koji su moji bivši učenici,
                   današnje Gimnazije i Srednje
sredstva za obujam, svježinu,                      što me osobito veseli. Uz spo-
                   strukovne, a ja radim u obje
izgled...). Međutim, profe-                       menute prosvjetne radnike,
                   predajući kemiju gimnazijal-
sorica Meštrović ističe kako                      među mojim bivšim učenicima
                   cima, računalnim tehničarima
nam kemija ne smije izmak-                       ima uspješnih liječnika, farma-
                   i elektrotehničarima, zatim
nuti kontroli i ugroziti zdravlje,                   ceuta, ekonomista, inženjera...
                   prehranu i poznavanje robe
a na koncu i život, pa čujmo                      Teško ih je sve nabrojiti.
                   hotelijersko-turističkim
što kaže:
                   tehničarima i tehnologiju zani-
                                       Kojim usmjerenjima ste
                   manja kuharima. Eto, tu sam
  Što nam možete reći o                        bili razrednica?
                   od početka i nadam se ostati
sebi?                                    Najčešće su to bili eko-
                   do kraja radnog vijeka. Iako
  Rođena sam u Kaštel                         nomisti, zatim sam bila raz-
                   živim u Splitu i radim u Tro-
Novom gdje sam završila                         rednica mnogim generacijama
                   giru, nikada nisam ni pomis-
osnovnu školu. U to vrijeme                       kuhara. Sada predajem ug-
                   lila promijeniti radnu sredinu.
rasla je u meni želja da budem    Volim raditi s učenicima jer   lavnom u prvim razredima pa
učiteljica te sam i upisala      smo mi prosvjetari uvijek u    sam oslobođena tih poslova
pedagošku gimnaziju «Marko      trendu.              što mi nekako i nedostaje, jer
Marulić» u Splitu. Nakon                        tek kao razrednica imam pot-
srednjoškolskog obrazovanja        Kako je raditi u dvjema    punu sliku o učeniku.
odlučila sam studirati na Ke-     školama?
mijsko-tehnološkom fakultetu       Doista nemam problema       Kako je bilo raditi prije
u Splitu. Ništa me nije pokole-    jer smo u istoj zgradi, a ra-   desetak ili dvadeset godina,
balo u želji da ostvarim svoj cilj.  spored je usklađen. Mogu ka-   a kako je u današnje vri-
Kada sam završila studij, uka-    zati kako je program u Gim-    jeme?
zala mi se prilika da ostvarim    naziji mnogo zahtjevniji i za     Prije su materijalni uvjeti
svoj san i dobijem zaposlenje     mene odgovorniji. Trudim se    bili lošiji, ali su učenici bili
u Srednjoškolskom centru       učenicima dati što je moguće   ambiciozniji. Učilo se mnogo
«Andrija Buble» u Trogiru, u     više znanja, nadajući se da će  više i poštovalo se profesora.
kojemu radim od 03. 10. 1975.     im trebati prigodom upisa na   Danas su materijalni uvjeti
godine. Škola je mijenjala oblik   fakultete i tijekom studija na  mnogo bolji, ali zbog mnogih

4                                               KAIROS
                                                RAZGOVOR

izazova sve je manje želja i
motiva za stjecanjem znanja.                         RECESIJA
  Uviđate li razliku među                          01.01.2009. Sretna Nova go-
generacijama?                              dina! Baš je sretna!
  Svakako. Vrijeme i tehno-                         Nismo bližnjima niti čestitali dol-
logija sve mijenjaju.                          azak Nove godine kad čuješ: HRT,
                                    NOVA TV, RTL, 24 sata, Slobodna
   Kako je raditi u prosv-
                                    Dalmacija, Večernji i Jutarnji list i što
jeti?
   Onaj tko voli raditi s mlad-
                                    sve ne obavještava hrvatski narod:
ima i može probleme ostav-                       „Poštovani, stegnite remen!“
iti iza vrata učionice, to je                         Kad bismo imali novca za kupiti
najljepši posao na svijetu.                       remen, možda bismo ga i stegnuli!
Neprestano smo u kontaktu s     kao i zdravlje naše djece.     Upozoravaju nas na poskupljenja,
mladim, zdravim, više ili manje                     na štednju ovoga i onoga. „Ma, briga
ambicioznim učenicima. Stoga       Možete li nam dati sav-    me“, reče jednom Mujo, „ja ionako
se i mi trebamo mijenjati i     jet kako uklopiti kemiju      uvijek lijevam goriva za 100 kuna.“
prilagođavati.           (tehnologiju) u zdrav način        Što reći osim: „Bože, sačuvaj!“.
                  prehrane?              S recesijom ili bez nje Hrvatska će
  Kako provodite slo-         Svatko od nas ima       uvijek biti u krizi, ako ne financijskoj
bodno vrijeme?           određene prehrambene navike     onda u mentalnoj, jer zbog ovih silnih
  Slobodnog vremena nema     koje je razvio još u djetinjstvu.  obavijesti i izjava naših briljantnih
nikada dovoljno. Najdraže mi    Osnovni razlog zašto jedemo
                                    političara hrvatski narod je došao do
                  jest da bismo zadovoljili
je za lijepog vremena biti u                      kritične faze, mislim čak bezizlazne.
                  osjećaj gladi, ali često jedemo
svome vrtu - to me opušta i     i radi osjećaja ugode, veselja   Pomolimo se Bogu (ili u koga već
rasterećuje. Mogu spomenuti     ili kako bismo se riješili tjes-  vjerujete) i nadajmo se poboljšanju.
još poneke sitne radosti, kao    kobe konzumirajući omiljenu     Što nam drugo preostaje?
što su: šetnja u prirodi, plani-  hranu.
narenje po Mosoru i Kozjaku,       Da bismo imali zdravo tijelo            Antonio Šoda IV.a
putovanja, čitanje pozitivnih    i održali ga takvim, moramo
sadržaja...             slijediti neka pravila. Važno je
                  jesti što raznovrsniju hranu,
   Primjenjujete li stručnost   a orijentir bi nam trebao biti
u svom svakodnevnom         - piramida zdrave prehrane.
životu?               Iznimno je dobra mediteran-
   Mišljenja sam da je previše  ska kuhinja koju karakterizira
kemije oko nas. Primjena ke-    veća potrošnja žitarica, povrća
mije i tehnologije je nužnost,   i voća, umjerene količine ribe,
                  smanjena potrošnja mesa i
ali i velika opasnost ako iz-
                  masnih mesnih proizvoda...
makne kontroli. Današnja      Zdrava hrana nam je ujedno
civilizacija ne može bez ke-    i lijek za organizam, a čine
mije, ali je zloupotrebljava ug-  je: razne kupusnjače, grašak,
lavnom radi profita, počevši od   sezonsko voće i povrće,
prehrane pa nadalje. Moramo     maslinovo ulje, jabučni ocat,
povesti računa o umjerenosti    crno vino, med, češnjak...
u korištenju kemije, okretati    Zdravi i veseli bili!
se zdravom načinu prehrane
i zdravom okruženju te ćemo               Razgovarale:
tako očuvati vlastito zdravlje,     Ana Stipanović & Mirna Matan


KAIROS                                                     5
AKTUALNO


              DRŽAVNA MATURA

  D
      ržavna matura se    izirani, a provode se u cijeloj  kako raditi u idućoj školskoj
      u hrvatski školski   državi u isto vrijeme, pod    godini radi postizanja što
      sustav     uvodi  jednakim uvjetima i kriteri-   boljeg uspjeha na državnoj
školske godine 2009./10.; za    jima za sve učenike. U izbor-   maturi.
provođenje iste nadležan je    nom dijelu učenici će pola-      Dakle, učenici imaju
Nacionalni centar za vanjsko    gati predmet koji se traži na   dovoljno vremena, dobivaju
vrednovanje    obrazovanja   određenom fakultetu. Usput,    sve potrebne informacije
(ncvvo), a sadržaj, uvjete,    možemo navesti kako brojni    kako se što bolje pripremiti
način i postupak polaganja     fakulteti uopće ne traže po-   za uspješno polaganje nave-
propisuje ministar obra-      laganje izbornog predmeta,    denih ispita što će im nakon
zovanja i športa.         ali učenicima to ipak osigu-   srednje škole omogućiti
  Sukladno Zakonu o odgoju    rava bolji plasman na rang-    daljnji tijek obrazovanja.
i obrazovanju u osnovnim i     listama. Državnu maturu      Budući da državna matura
srednjim školama, državna     polaznik škole će uspješno    zamjenjuje prijemne ispite
matura je obvezna za sve      položiti ako s pozitivnim     na fakultetima, a učenici
gimnazijalce. Polaznici stru-   ocjenama položi sve ispite    ispite državne mature polažu
kovnih škola nemaju obvezu     iz obveznog dijela. Ispitni    u svojoj školi, put do odluke
polaganja državne mature. U    sadržaji te način provjere    o nastavku obrazovanja je
programima koji traju četiri    i ocjenjivanja uređuju se     puno lakši.
godine, učenici srednje obra-   ispitnim katalozima, objav-      Svim učenicima želimo
zovanje završavaju izradom i    ljenim na mrežnim stranicama   mnogo uspjeha u radu!
obranom završnog rada. U      ncvvo-a , do početka školske
našoj školi tome podliježu     godine u kojoj učenici polažu
slijedeća zanimanja: hoteli-    ispite.
jersko-turistički tehničar,      Ove godine će se provesti
računalni    tehničar    i  probna državna matura na
elektrotehničar. Međutim,     jednak način na koji će dogo-    A N K E TA
ako učenici navedenih za-     dine biti provedena i državna
nimanja   žele   nastaviti  matura, isključivo na temelju
školovanje na višim ili visokim
učilištima, moraju također
                  učeničkih prijava.
                    Budući da sve strukovne
                                    Š to misle naši učenici
                                      trećeg razreda o
                                   državnoj maturi?
polagati državnu maturu.      škole ne rade po istim progra-
Ovaj zakon se primjenjuje     mima, utvrđeni su razlikovni
na učenike koji su prvi raz-
red upisali šk. god. 2006.
                  sadržaji te organizirana do-
                  datna nastava. Pohađanjem
                                    M   ario, hotelijersko –
                                        turistički tehničar:
                                   Nakon ovogodišnje probne
/07. (dakle, sadašnji treći    dodatne nastave učenicima
                                   mature trebalo bi na svim
razredi).             je dana mogućnost stjecanja
                                   razinama dobro razmisliti
  Državna matura se sas-     znanja za polaganje ispita na
                                   pa možda uključiti učenike
toji od dva dijela: obveznog i   višoj razini. Sve pripremne
                                   od prvog razreda. Sve ovo
izbornog. U obveznom dijelu    radnje su u tijeku. U skladu
                                   dosad nema smisla, previše
učenici će pokazati usvojena    s prijavama u našoj školi 110
                                   je gradiva za nas trećaše i
znanja iz hrvatskog jezika,    učenika će na probnoj maturi
                                   mi ga ne možemo svladati
engleskog jezika i matema-     vidjeti kako će se dogodine
                                   u kratkom vremenskom roku
tike. Ispite mogu polagati na   provesti državna matura.U
                                   koliko traje dodatna nastava
višoj razini (A) i osnovnoj ra-  odnosu na rezultate probne
                                   za one sadržaje koji nisu
zini (B). Ispiti su standard-   mature uvidjet će se što i

6                                             KAIROS
                                             AKTUALNO

u našem programu. Treba       trošiti novac na satove
započeti s učenicima prvih     repeticija. Bolje je uključiti se
                                    KAKO IZNERVRATI
razreda, a nas ostaviti na miru.  u trećem razredu, nego početi
Zašto, na primjer, toliko truda   s probnom maturom od prvog        RODITELJE
uložiti u svladavanje gradiva    razreda. Trgnut ćemo se i sve


                                      S
iz matematike ako nam nije     ćemo uspješno svladati.            lijedite ih svug-
potrebna za upis na željeni                            dje po kući!
fakultet? Državnu maturu treba
prilagoditi dotičnom fakultetu.     N   ikola, hotelijersko
                       – turistički tehničar:
                  Državna matura     je dobra
                                            Ponavljajte za
                                    njima sve mudre savjete!
                                      Grizite nokte i tepajte

  J  o s i p , hotelijersko
     – turistički tehničar:
Državna matura mi se čini
                  za one koji vole učiti i žele
                  nastaviti školovanje na višim
                  ili visokim učilištima. Ja se ne
                                    kao dijete!
                                      Spotaknite se o što god
                                    možete i što češće!
jednim dijelom dobra, a       pripremam jer mi je dovoljna      Pričajte   kako   se
jednim dijelom ne, zbog       srednja škola nakon koje se     pomaganje u kući protivi
toga što strukovne škole      namjeravam zaposliti.        vašoj religiji!
nisu programski jednake                           Uđite u njihovu sobu u
gimnazijama. Kako ćemo
mi odjednom svladati svu
tu razliku u programu?
                    Ivan, elektrotehničar:
                     Ništa   nije trebalo
                  mijenjati. Bolje je bilo po
                                    četiri ujutro i uskliknite:
                                    „Ah, kako sam se nas-
                                    pavala!“
Gimnazijalcima će biti lakše    starom. Ne pripremam se, pa       Dok gledate film, čitajte
jer je njihovo gradivo opširnije,  kako bude. Iduće ću godine     tekst naglas!
radili su ga postupno i imaju    sve nadoknaditi.            Pričajte što je bilo u
razvijene radne navike. Dobro                      školi  tijekom   njihove
je to što ćemo se posvetiti
predmetima koji su zastupljeni
na državnoj maturi, a time
                    N
                  Naravno,
                       ataša, hotelijersko
                       – turistički tehničar:
                         probna matura
                                    omiljene serije!
                                      Smijte   se  glasno
                                    posebno kad poštar donese
se ujedno pripremamo i za      kao i državna dobra je za      račune!
fakultet.              one učenike koji uče, rade       Iščupajte nekome vlas
                  konstantno i koji imaju radne    iz kose i viknite: DNA!

  T  o n i , računalni teh-
    ničar: Bolje je nego
prije. Može se prijaviti na
                  navike. Sad me nije strah,
                  pisat ću pa ću vidjeti. Bolje bi
                  bilo da smo s tim ranije krenuli.
                                      Imajte 20 izmišljenih
                                    prijatelja s kojima šapatom
                                    razgovarate    o  svojim
više fakullteta, čak na deset    Prednost je što ćemo nakon     temama!
(10), a prethodnih godina      pisanja probne mature vidjeti      Kad po tisućiti put gov-
samo na dva (2). Smanjena      gdje smo i što nam je dalje     ore o svojim načelima,
je mogućnost korupcije.       činiti.               kažite mirno: „Sve je rela-
Učenje dotičnih predmeta                 Uredništvo  tivno!“
usmjerit će nas na fakultet koji                      Neko vrijeme palite
želimo upisati. Usprkos lošim                      i gasite svjetlo i prom-
ocjenama, možemo ipak dobro                       rmljajte sebi u bradu:
proći ako uspješno riješimo                       „Ahaaa...Sad kužim...!“
testove državne mature što                         Kad vas negdje pošalju,
nam daje mogućnost da se                        nastavite sjediti i ponavl-
trgnemo na vrijeme i ostvarimo                     jajte: „Pa nisam jedino ja
pravo upisa na željeni studij.                     nečije dijete.“
Veseli me ovaj pomak, a tu
je i dodatna nastava tijekom
školske godine pa ne trebamo                            Josipa Grozdanić IV.a


KAIROS                                                7
PUTOVANJA


                    MEKSIKO
  M   eksiko je američka
      država koja izlazi na
dva oceana, Tihi i Atlantski,
                                    pomoliti se Gospi, nemoguće,
                                    kao da niste ni bili u Meksiku!
                                    Bazilika Gospe od Guadalupe
točnije na Meksički zaljev.                       iz 17. st. najznačajnije je i
   Putujući Meksikom putu-                      najpoznatije mjesto hodočašća
jete kroz vrijeme i kulture,                      cijele Latinske Amerike. Prvo
posjećujete      znamenite                     ukazanje dogodilo se 1531.
hramove i piramide grada                        godine i smatra se prvim
Teotihuacana     i  ostalih                    zabilježenim pojavljivanjem
naseobina u kojima su živjela                      Majke Božje na Zemlji.
plemena Maja i Azteka prije     miješa s brzim urbanim ritmom      Svaka turistička tura
dolaska španjolskih osvajača.    grada. Ovdje možete vidjeti    Meksiku    ima   obvezna
Upravo kroz te gradove povijest                     stajališta: u Pueblu, tj. gradu
                   poznate murale, olimpijski
i dalje živi i dopunjava prirodne                    sa sedamdeset       crkava
                   stadion, ali i tipične hacijende
ljepote. Začinite putovanje                       blizu vulkana Popocatépet,
                   iz 16. stoljeća. Mexico
ljutim meksičkim poslasticama                      Palenque - najimpresivnije
                   City omogućio je gostima
- tortillama, enchiladama                        arheolološko      nalazište
                   lakše snalaženje po gradu
i tamalesima, živim bojama                       plemena Maya gdje su od
                   dodijelivši svojim četvrtima i
koje se ističu na svakom                        nekadašnjih pet tisuća kuća
                   pripadajućim ulicama imena
koraku i usklađuju sa svirkom                      danas ostale samo trideset
                   prema određenim temama:      četiri, a sagrađene su bez
mariachija.Naravno,      još  gradovima, rijekama, piscima,   upotrebe metalnih alata,
čašica ili dvije poznate tequile   filozofima itd. Svaka četvrt     vučnih životinja ili kotača.
dodatno vas može opustiti i     diše drukčije, ima posebnu     Poznato piće Meksikanaca je
približiti duhu Meksikanaca.     privlačnost i energetsku auru.   tequila i prava je šteta ako ne
U jednom od najmnogoljudnijih    Ubrzani puls grada smiruju     posjetite tvornicu tequile, La
gradova na svijetu Mexico      snijegom prekriveni vulkani    Cofradia.
Cityu (Ciudad de Mexico),      kojima se Mexico City okružio,     Yucatán, Uxmal, Cancun,
koji broji preko 20 milijuna     smjestivši se na čak 2240     prekrasne plaže i tirkizno plavo
stanovnika, upoznat ćete       metara nadmorske visine.      more... O znamenitostima
kolonijalno naslijeđe koje se      Otići u Meksiko, a ne     Meksika bi se moglo pričati
                                    satima, danima i noćima. Ali
                                    još nešto što mami poglede
                                    i osvaja srca jesu meksičke
                                    plaže i predivni Acapulco! Koji
                                    doživljaj! Biti tamo, uživati
                                    u svim blagodatima prirode
                                    koje su se slile u tu američku
                                    državu, zaista je dar!
                                       Turističke agencije imaju
                                    dobro razvijen, već uhodan
                                    plan i program meksičke ture i
                                    prodaju je za 14. 300,00 kuna.
                                    Pa, vrijedi otići! Iako, možda...
                                    Kriza je, otići ću dogodine.

                                          Josipa Grozdanić IV.a


8                                               KAIROS
                                                 KROZ ŠKOLU

 NOVI KABINET RAČUNALSTVA

  N   akon proljetnih praznika
     naši učenici su dobili
potpuno obnovljeni i suvremeno
opremljeni kabinet računalstva.
Naime, bio je to prostor elektro
predmeta i praktikuma koji su
spojeni u jednu mnogo prostra-
                                       kone.
niju učionicu. Kabinet sada za-
uzima 80 četvornih, za razliku od
                                           Nakon nekoliko sati vožnje s
prethodnog, tj. učionice br. 20,                       pouzdanim vozačem gospodinom
koji je bio skromnih dimenzija.    jerava   nastaviti  uređenje    Vukićem, u pratnji profesorica Azre
                   Škole kako bi poboljšao uvjete     Parčina - Rešić i Renate Knežević,
                   školovanja sadašnjim i budućim     stigli smo ispred zgrade Hrvatskog
                   srednjoškolcima. Već je otpočela    sabora. Prije ulaska zaštitari su
                   priprema za obnovu starog pro-     izvršili nužnu kontrolu, a potom smo
                   stora računalstva, tj. učionice     mogli razgledati unutrašnjost i up-
                   broj 20. koji će uskoro biti nami-   oznati se s načinom rada u Saboru.
                   jenjen specijaliziranoj učionici    Prvi dojam – ljepota i raskoš. U
                   radioničkih vježbi za učenike      pratnji srdačne gospođe pomno smo
                   elektro i strojarskog usmjerenja.    razgledali sobe za primanja ispun-
                           Domagoj Grančić II.a   jene udobnim foteljama. Najviše nas
                                       se dojmila sama sabornica koja i
   Pokretači i izvođači većine
                                       nije bila ispunjena političarima jer su
radova su profesori naše škle:    POSJET SABORU              u to vrijeme bili u odborima svojih
Goran Krnić, Mario Svilan i Filip
Tironi s učenicima 3.e razreda,       Naše nezaboravno putovanje    stranaka, zatim galerija s koje smo
naravno, uz podršku ravnatelja    započelo je u 6 i 30 sati kada smo se  u tišini slušali zasjedanje.
prof. Ivana Grge. U obnovu nave-   zaputili u Zagreb, točnije u Hrvatski     Uputili smo se u malu sabornicu
dene učionice i opremu utrošeno    sabor kako bismo vidjeli tu glaso-   sa saborskim zastupnikom, našim ci-
je oko sto tisuća kuna; najveći    vitu ustanovu u kojoj naši cijenjeni  jenjenim gradonačelnikom Vedranom
dio izdvojen je upravo iz sred-
                   političari donose važne odluke i za-  Rožićem. Znatiželjno smo mu postav-
stava naše škole, a manji je                         ljali raznorazna pitanja na koja je on
priskrbljen uz pomoć Županije                         spremno i ljubazno odgovarao. Neka
splitsko-dalmatinske. Cilj akcije                       od pitanja bila su vezana uz državnu
uređenja prostorije bio je mod-                        maturu, ulazak Hrvatske u EU, za-
ernizacija i poboljšanje uvjeta za                      stupljenost žena u Saboru i politici i
nastavu računalstva, na radost                        sl. Između ostalog doznali smo za-
učenika i profesora naše škole.
                                       nimljiv podatak kako je u maloj državi
   U novom kabinetu postoje 32
                                       Ruandi zastupljenost žena u politici
radna mjesta za učenike, zasad
je opremljen sa 17 računala, a                        viša od 50%, a u Hrvatskoj 22% (što
nabavljena je i potpuno nova                         i nije tako malo u odnosu na prosjek
oprema: stolovi, klupe, ormari,                        zemalja u svijetu).
rasvjeta, školska ploča, radni stol                         Ostalo nam je slobodnog vre-
i novo računalo za nastavnike.                        mena za šetnju, razgledavanje i
Sada se u ovom prostoru iz-                          shopping, a u Trogir smo se vratili u
vodi teorijska nastava i vježbe iz                      kasnim večernjim satima. Putovanje
računalstva te vježbe iz tehničkog                      je bilo i zanimljivo i poučno.
crtanja (Auto CAD).
   Ravnatelj Ivan Grga nam-                                 Ana Stipanović III.b


KAIROS                                                       9
PUTOVANJA


      S U S R E T M AT U R A N ATA U M O S TA R U

   K
      a ko nastavi� put                       je svrha površno druženje, obzorja
      odrastajući u svi-                      su mnogo šira iz perspek�ve or-
      jetu materijalnih                       ganizatora i mladih. Trebamo na
vrijednosti, gdje potražiti                        zajedništvo mnogih mladih ljudi
utjehu i snagu za nove izazove                      i njihove snažne pozi�vne ener-
nakon srednje škole, kako po-                       gije na jednom mjestu gleda� s
bijedi� vlas�te strahove, na-                       vjerskog stajališta, koje je uis�nu
dras� dje�nje ovozemaljske                        bitno. Naše zajedništvo, prvotni
želje i ojača� volju? Put vjere                      poriv molitve i zaziva Božjeg vod-
je prepuštanje Božjem vod-
                                     stva, odaziv na zov duhovnos�
stvu.
                                     te namjera ozbiljnos� u pristupu
   U subotu, 28. ožujka ove
                                     životu i nedaćama, dokazali su
godine u Mostaru okupili su se
                                     kako smo mi, maturan�, spremni
ovogodišnji maturan� iz triju
                                     za veće pothvate u životu. Vre-
dalma�nskih biskupija te mo-
                                     menu koje nas čeka punom us-
starski učenici završnih raz-
                                     pona i padova, suza i smijeha,
reda kako bi slavili završetak
srednjoškolskog obrazovanja      i nadbiskupija.
te poželjeli jedni drugima sve      Prije deset godina, kad je
najbolje u daljnjem školovanju.    pokrenuta ideja o održavanju ovih
   Veliko misno slavlje predvo-   susreta, odaziv je bio neznatan,
dio je msgr. Ratko Perić u kat-    250 ljudi je došlo „vidje� o čemu
edrali Marije Majke Crkve za čak   se radi“, a upravo na susretu
2 500 sudionika: učenika, profe-   u Mostaru ove godine svjedočili
sora i pra�telja. Ovo je bilo jubi-  smo točno deset puta većem
larno deseto okupljanje koje su    skupu! Doživje� ovaj susret samo
organizirali predvodnici biskupija  kao zabavu, nije dovoljno ni� mu

                                     odgovorit ćemo spremno, ali ono
                                     što će nas uvijek iznova diza�
                                     kad padnemo, jest naša vjera i
                                     podrška najbližih.
                                        Iz naše škole ovom susretu
                                     je bilo nazočno 80 učenika pod
                                     vodstvom vjeroučitelja: Marine
                                     Marinović i Dušana Bešlića te pro-
                                     fesorica hrvatskog i njemačkoga
                                     jezika: Dragice Žižić i Sanje Bašić.
                                        Nakon svete mise u Katedrali,
                                     prošetali smo do Starog mosta
                                     i kušali čevape i kebab, a oni
                                     koji su se dovoljno dugo zadržali
                                     na mostarskom mostu, imali su
                                     prilike vidje� kako profesionalci

10                                                 KAIROS
                                                 AKTUALNO

                      STRUČNO USAVRŠAVAJE
                        PROFESORA
                     U I. tehničkoj školi Tesla u   NC koda za SINUMERIK 840 D
                   Zagrebu profesori Dragan Medar     Mili i Fanuc 21 M. Na kraju je bio
                   i Danja Mujan pohađali su semi-    vidljiv virtualni rad cijeloga stroja
                   nar na kojemu su se obučavali     EMCO 55 Mill.
skaču u rijeku Neretvu. Jedinst-   predavači za korištenje pro-        Drugio dio obuke sastojao
                   gramske podrške u kreiranju i     se od upoznavanja s operacijom
ven događaj!                                tokarenja postavljanjem ekrana
                   simulaciji NC programa tokarenja
  Duh prošlos� kao da je još    i glodanja (EMCO ESPRIT).       za tokarenje, izrade praktičnog
uvijek prisutan u uličicama,     Seminar je trajao od 27. do 30.    rada, definiranja grube obrade,
građevinama i na licima ljudi.    ožujka ove godine, a nastava je    uzdužnog tokarenja, bušenja
Dvije kulture se isprepleću u    bila osmišljena tako da su se na    rupa, unutarnjeg tokarenja,
                   NC strojevima tijekom četiri dana   crtanja obratka u 2D, kotiranja
starom dijelu grada – Durbanu.                       obratka, crtanja u 3D, definiranja
                   cjelodnevnim aktivnostima prim-
                                      alata, definiranja „features“( pu-
                   jenjivala teorijska znanja koja
                                      tanje alata), definiranja grube i
                   neki od nastavnika nisu imali pri-
                                      fine obrade, simulacije obrade i
                   liku primijeniti i prezentirati svo-  generiranje NC koda za SINU-
                   jim učenicima u dotičnoj školi.    MERIK 840 D Turn i Fanuc 21 T.
                     Prvi dio obuke obuhvatio     Na kraju je bio vidljiv virtualni rad
                   je upoznavanje s operacijom      cijeloga stroja EMCO 55 Turn.
                   glodanja, postavljanje ekrana        Predavač na seminaru bio
                   za glodanje, izradu praktičnog     je naš Trogiranin gospodin Ivan
                   rada, poravnanje, glodanje utora,   Slade.
                   bušenje rupa i urezivanje navoja,      Uz naše profesore, na nave-
                   crtanje obratka u 2D, kotiranje    denom seminaru su sudjelovali
                   obratka, crtanje u 3D, definiranje   predavači iz strojarskih tehničkih
                   alata, definiranje „features“( pu-   škola: Rijeke, Slavonskog Broda,
                   tanje alata), definiranje obrade,    Požege , Belišća, Zagreba, Splita
Ako imate razvijenu vješ�nu
                   simulaciju obrade i generiranje    i Knina.
cjenkanja, uz ionako niske cijene,
                                               Marijana Bareta I.b
možete kupi� željeni predmet za
veoma malu svotu novca.
  Nakon inspirirajuće šetnje
gradom, upu�li smo se prema
Međugorju, sve�štu ukazanja
Blažene Djevice Marije. Pri-
like za individualnu molitvu,
ispovijed i križni put jesu svo-
jevrsne duhovne obnove koje
su nam svima u današnje vri-
jeme potrebne. Nakon molitve
i kupnje hodočasničkih suvenira
za najdraže, upu�smo se našem
dragom Trogiru.

       Josipa Grozdanić IV.a            Simulacija na stroju EMCO 55 Turn


KAIROS                                                    11
STRANI JEZICI

 ALCOHOLISM             become alcohol addicts too.
                                         MERCI
                     - 6% of Croa�an ci�zens are
   Many people have drinking    alcohol addicts, while 15% is
problems, no ma�er if they are    drinking some�mes.           Pour un mot, un sourire
younger or elder their problems      - Half of homocides and sui-  Un service qui veut tout dire;
are the same. They usually start   cides happen because of alcohol.   Un fruit, une pensée, of-
drinking as teenagers because       - One research showed that
                                         ferts simplement
they want to try something new,    Bri�sh women and Belgium men
                   are the biggest drinkers in the     Sans attendre de re-
want to release or just want to be                         merciements;
                   world.
accepted in to society. Later they
                                     Un regard toujours accueillant
drink because they are addicted.
                     Now there are some sugges-   Qui ouvre la porte gentiment.
Even thought people know what
                   �ons how to solve that problem:     Il n’est point de ca-
will happen to them if they drink,
                     1. You can go to alcohol        deau assez fort
they start drinking anyway. So
                   anonymus mee�ngs.
there’s a ques�on: «why they                        Et d’ argent moins encore,
                     2. You can have hypnose th-
drink when they already know     eraphy.
                                        Il n’est que la chal-
what might happen to them.        3. You can go to comune.        leur d’ un merci,
There are some hypotesis about      4. You can find your own way   Que le sourire d’ un coeur ravi
that.                 to get through this with supor-     Car le chemin de la gé-
   1. This one is based on genet-  �ve family and friends and a lot    nérosité Guide les coe
ics. Science researches show that   of good will.           urs vers la félicité.
people who are related to people     BUT THERE IS A WAY OUT!
with drinking disorders in 3 to 5
                                          Francesca Stojan II.a
cases become addicts too.
   2. Other theory is based            Josipa Vukman II.a
on psyhoanalyzes. Psyhologists
think that many people drink to
forget their problems or release
the pain.
   3. Some psyhologists think
that people liable to alcohol are
the shy, nervous, izolated ones.
                                                  Josipa Vukman, II.a
  These are some reasons
but there must be much more
reasons because the fact is that
every year numer of alcohol ad-
dicts increase. Here are some
facts about drinking problems:
  - Because of being poisoned
with alcohol, over 20.000 teen-
agers end up in hospital every
year.
  - 1.3. million German adults
are known as alcohol addicts and
10 million is in a risky posi�on to

12                                               KAIROS
                                                  STRANI JEZICI


 QUALCOSA     DI TE...               D  EUTSCHE        WI   TZE

 Resto ferma qui, quasi im-     1. Fritzchen sagt beim Abendessen zu seinem Vater:
 mobile,              «Vater, ich muss dir was sagen!» Antwortet der Vater:
 é un momento importante,
 per noi...             «Nein, jetzt nicht Fritzchen. Man spricht nicht mit vollem
 È già l‛alba ormai, mentre ac-   Mund.» «Aber es ist sehr wichtig, Vater?, sagt Fritzchen
 cenni un ciao,           drängend. «Fritzchen, das kannst du mir auch später
 i tuoi battiti aumentano un    sagen!», antwortet der Vater wütend.
 po‛...

 Respiro e mi sento giu,      2. Die Oma sagt zu Fritzchen: «Du darfst dir von mir zu
 mentre cerco negli occhi      Ostern ein schönes Buch wünschen, ja?!»
 tuoi,
 il momento per dirti rimani    3. Der Lehrer im Deutschunterricht: «Ich gebe euch einen
 qui...               Satz: ‘Der Polizist wird von der Kugel getroffen.’ An
 Qualcosa di te, non mi basta    welcher Stelle ist das Subjekt?»
 mai,
 rende i miei sensi, prigionieri  4. Im Hörsaal hatte man eine neue Lautsprecheranlage
 dei tuoi              installiert. Der Professor sprach zur Probe ins Mikro-
 amore o no...           fon: «Können Sie mich auch auf den hinteren Sitzreihen
 Io sono qui, pronta a liberare
 il sole,              hören?»
 chiuso dentro a te...
                  5. Ein Student, der im Examen durchgefallen war, schrieb
 Tu sai vivere, senza regole,    eine SMS an seinen Bruder: «Nicht bestanden. Bereite
 forse é questo che amo di     Vater vor.»
 te.
 Sai sorridere, molto piú di
 me,                6. In der Schule wurde eine neue Garderobe angebracht.
 anche quando non é facile...    Auf einem Schild darüber ist vermerkt: «Nur für Lehrer.»
 Aiuta mi a dirti che...
 Sei presente nei sogni miei,    a) «Oh, toll Oma!. Dann wünsch’ ich mir dein Sparbuch», sagt er.
 Un momento che non puo       b) Der Bruder schrieb zurück: «Vater vorbereitet. Bereite dich vor.»
 finire mai...
                  c) Nach dem Essen fragt der Vater: «So Fritzchen, was wolltest du mir jetzt
 Qualcosa di te che non dici    sagen?»
 mai,                Fritzchen: «Oh, jetzt ist es zu spät. Du hast die Fliege in der Suppe schon
 non puo nascondere i bisogni
 che hai,              gegessen!»
 agli occhi miei...         d) Am nächsten Tag klebt ein Zettel unter dem Schild: «Man kann aber
 Sei ancora tu, tenere, sin-    auch Jacken aufhängen!»
 cero, come sempre...
                  e) Ein Student aus der vorletzten Reihe blickte kurz aus einer lebhaften
 Qualcosa di te, non mi lascia   Unterhaltung auf und rief: «Jawohl, Herr Professor, aber es stört uns nicht
 mai,                im Geringsten.»
 ogni sorriso mi riccorda di    f) Fritzchen hebt die Hand: «Auf dem Friedhof!»
 noi,
 amore o no...           Napomena: Spajanjem broja i slova dobit ćemo odgovarajuću
 Lascia che sia un sogno che
                  šalu (vic)!
 non puoi dimenticare...
                    Rješenje: 1. – c; 2. – a; 3. – f; 4. – e; 5. – b; 6. – d.
           Pripremila:
        Josipa Najev, I.b                        Pripremila: Magdalena Bašura II. bKAIROS                                                     13
AKTUALNO


UPIS UČENIKA U I. RAZRED / KREDITIRANJE STUDENATA
                                    SPLITSKA BANKA - SOCIETE GENERALE GROUP
   Upisi u prvi razred u 2009./2010. šk. god.            STUDENTSKI KREDITI
                                    Kredit za preddiplomski studij – troškovi studiranja
                                    NAMJENA:Troškovi studiranja na fakultetu u zemlji ili inozemstvu
Četverogodišnja zanimanja               Upisni prag   KORISNICI: Redovni studenti na fakultetima u zemlji ili inozemstvu.
- računalni tehničar za strojarstvo – 28 učenika . ..36 bodova     VALUTA: Kredit s valutnom klauzulom EUR
(Predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, strani jezik, matema-   IZNOS KREDITA: Od 1.000 do 25.000 EUR
                                    ROK OTPLATE: Do 6 godina.
tika, fizika, tehnička kultura)                     KORIŠTENJE/OTPLATA:
- elektrotehničar – 28 učenika . . . . . . . . . . . . . . 40 bodova  Kredit se isplaćuje u mjesečnim tranšama na tekući račun (paket STUDENT)
                                    Maksimalni iznos tranše je 2.000 kn.
   (Predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, strani jezik,    Jedna od tranši može se iskoristiti za plaćanje upisnine.
matematika, fizika, tehnička kultura)                  KAMATNE STOPE: 6,99% godišnje, promjenjiva (val. klauzula EUR) za
                                    klijente s primanjima preko SG Splitske Banke EKS* = 7,60%
- hotelijersko – turistički tehničar – 56 učenika . . 42 boda     7,99% godišnje , promjenjiva (valutna klauzula EUR) EKS* = 8,86%
(Predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, strani jezik, matema-   Korisnicima paketa SG Splitske Banke, kamatna stopa smanjuje se do 0,5 p.p.
                                    *EKS = EFEKTIVNA KAMATNA STOPA, ovisi o roku otplate, a izračunata
tika, povijest, zemljopis)                       je za maksimalan rok otplate;
                                    NAKNADA : 1,00 %* jednokratno, minimalno 200 kuna, za klijente s pri-
                                    manjima usmjerenim preko SG Splitske Banke
NAKON ZAVRŠENOG ČETVRTOG RAZREDA UČENICI BIRAJU            1,50 % jednokratno, minimalno 200 kuna – za ostale klijente
POLAGANJE DRŽAVNE MATURE ILI ZAVRŠNOG ISPITA              * Korisnicima paketa, naknada se smanjuje za 50%
                                    IZRAČUN ANUITETA KREDITA MOŽETE PRONAĆI NA LINKU
                                    http://www.splitskabanka.hr/Građani/Kreditnikalkulator/tabid/1578/Default.
Trogodišnja zanimanja                         aspx
                                    BESPLATNI INFO TELEFON: 0800-210-021
- tokar (JMO) – 8 učenika
- automehaničar (JMO) – 10 učenika                   STUDENTSKI KREDITI
- instalater grijanja i klimatizacije (JMO) – 10 učenika        Kredit za preddiplomski studij – trošak upisa
                                    NAMJENA: za troškove upisa na fakultet u zemlji ili inozemstvu
- konobar (JMO) – 28 učenika                      KORISNICI: Redovni i izvanredni studenti u zemlji ili inozemstvu
- kuhar (JMO) – 28 učenika                       VALUTA: Kredit s valutnom klauzulom EUR
                                    IZNOS KREDITA: Od 500 EUR do 5.000 EUR
                                    ROK OTPLATE: Do 5 godina.
UČENICI POLAŽU KONTROLNI ISPIT U DRUGOM                KORIŠTENJE/OTPLATA: jednokratno, isplaćuje se direktno na žiro-račun obra-
                                    zovne institucije / Isplata i otplata kredita po prodajnom tečaju SG Splitske Banke;
POLUGODIŠTU DRUGOG RAZREDA TE POMOĆNIČKI I               Kredit je moguće uvećati za troškove nabavke studentske literature;
ZAVRŠNI ISPIT PO ZAVRŠETKU III. RAZREDA                KAMATNE STOPE: 6,99% godišnje, promjenjiva (val. klauzula EUR)
                                    za klijente s primanjima preko SG Splitske Banke EKS* = 7,78 %
                                    7,99% godišnje , promjenjiva (valutna klauzula EUR) EKS* = 9,12 %
- Za obavljanje praktične nastave učenici sklapaju Ugovor o      Korisnicima paketa SG Splitske Banke, kamatna stopa smanju se do 0,5 p.p.
                                    *EKS = EFEKTIVNA KAMATNA STOPA, ovisi o roku otplate, a izračunata je za
naukovanju s obrtnikom (popis obrtničkih radionica po zani-      maksimalan rok otplate;
manjima bit će objavljen na oglasnoj ploči Škole)           NAKNADA : 1,00 %* jednokratno, minimalno 200 kuna, za klijente s primanjima usmjerenim
                                    preko SG Splitske Banke;
                                    1,50 % jednokratno, minimalno 200 kuna – za ostale klijente
Na natječaj za upis učenik prilaže:                  * Korisnicima paketa, naknada se smanjuje za 50%
                                    IZRAČUN ANUITETA KREDITA MOŽETE PRONAĆI NA LINKU
Prijavnicu na natječaj (dobiva se u školi)               http://www.splitskabanka.hr/Građani/Kreditnikalkulator/tabid/1578/Default.
Svjedodžbe VII. I VIII. razreda osnovne škole (originali)       aspx
Liječničku svjedodžbu liječnika medicine rada (trogodišnja       BESPLATNI INFO TELEFON: 0800-210-021
zanimanja – JMO)
Ugovor o naukovanju s obrtnikom (trogodišnja zanimanja – JMO)
                                           ZAGREBAČKA BANKA
Škola posjeduje:
                                           POSLOVNICA TROGIR
- polivalentnu dvoranu                                     GRADSKA VRATA 2
- kabinet računalsltva                                      TEL. 021 881-936
- kabinet za nove tehnologije                                  FAX. 021 885-141
- kabinet elektrotehnike                                      www.zaba.hr
- kabinet ugostiteljstva i posluživanja                   OD PRIJEMNOG DO DIPLOME
- kabinetg kuharstva
- radionicu ručne obrade                          KREDITI ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA
                                        ŽIVOTA ZA VRIJEME STUDIJA;
- radionicu strojne obrade
                                     KREDITI ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA ŠKOLARINE;14                                                                     KAIROS
                                          ALBUM
     IV.a - hotelijersko-turistički tehničar (razrednica: prof. Kata Špika)
     IV.b - hotelijersko-turistički tehničar (razrednica: prof. Nikica Ilak)KAIROS                                        15
ALBUM
        IV.e - elektrotehničar (razrednica: prof. Mirjana Šerić)
    IV.f - računalni tehničar u strojarstvu (razrednik: prof. Ante Parčina)16                                        KAIROS
                               ALBUM
     III.c - konobar (razrednica: prof. Dragica Žižić)
      III.d - kuhar (razrednica: Zdravka Ćudina)


KAIROS                             17
ALBUM
    III.g - brodograditelji - obrađivači na NUAS-a (razrednik: prof. Tonči Buble)
         Pobjednici međurazrednih sportskih natjecanja


18                                           KAIROS
                                          KROZ ŠKOLU


    L I G A K U M PA N I J A                     Usprkos nesvakidašnjem
                                   raspletu životnih događanja,
                                   Alen se uspio vinuti među
   U Blatu na Korčuli održan  Ivan Grga – učenici 4.f raz-    najbolje učenike naše škole.
je dana 04. travnja o. g. drugi  reda u pratnji svog mentora    Svoje znanje iskazao je na
projekt srednjoškolskoga sus-   profesora Petra Pilića. Cilj    raznim susretima robotičara
reta «Liga kumpanija». Na-    susreta bio je napraviti ro-    i natjecanju „Liga kumpanija“
pomenut ćemo: prvi susret     bota koji s pomoću senzora     koje organizira FER iz Za-
drugog ciklusa održan je u    i upravljanja računalom može    greba. U razgovoru s njim
našoj školi potkraj svibnja    samostalno obavljati različite   saznali smo što ga je po-
prošle školske godine. Uz     zadatke u neuređenoj sre-     taknulo na upisivanje u školu
                                   za računalne tehničare.
učenike SSŠ „Blaž Jurjev Tro-   dini s preprekama. Projekti
                                   Naime, imao je namjeru ići
giranin“ sudjelovali su učenici  se odvijaju uz potporu Mini-
                                   u gimnaziju, ali na nagovor
srednjih strukovnih škola iz   starstva znanosti, obrazovanja
                                   rođaka upisao je ovaj smjer
Metkovića i Blata na Korčuli.   i sporta, a njegovi organizatori
                                   u kojemu se ističe širokim
Planirana su po tri susreta    su Fakultet strojarstva i brodo-  spektrom znanja.
mladih robotičara iz tri pros-  gradnje u Zagrebu i Hrvatsko      Jedan   od  njegovih
torno bliske škole.        interdisciplinarno društvo koji  najboljih radova je simu-
    U Blatu na Korčuli    dostavljaju robote dotičnim    lacija mobilnog robota u pro-
sudjelovale su ekipe istih    školama.              gramu «CATIA», a natjecao
škola kao i prethodne godine,                    se na susretima robotičara
a mentor, profesor Petar Pilić                    25. travnja u Velikoj Gorici
poveo je tročlanu ekipu nadar-                    gdje je osvojio prvo mjesto
enih učenika naše škole koji   GENIJALAC U NAŠOJ         na državnoj razini.
su polaznici smjera računalnih        ŠKOLI            Uz odličan uspjeh u
tehničara u strojarstvu, i to:                    školi, Alena odlikuje i nje-
Alena Čaljkušića (4. razred),                    gov hobi - glazba, točnije
                  Alen Čaljkušić, učenik      sviranje gitare. Naravno, ra-
Ivana Grgu (4. razred) i Duju
Mihovilovića (3. razred). Mladi    4.f razreda.         zumljivo je kako voli rock
robotičari su obno-                         i metal, ali osim toga sluša
vili i razmijenili svoja                       jazz i blues. Inače, sav odiše
znanja iz robotike                          jednostavnošću i ljudskošću
jer susreti nemaju                          te je ugodno biti u njegovom
natjecateljski karak-                        društvu. „U našoj školi nikada
ter, već se uspoređuju                        nije bilo među računalnim
                                   tehničarima ovako genijalnog
iskustva i pokazuju
                                   učenika“, ističe njegov men-
razni načini rješavanja
                                   tor - prof. Petar Pilić.
zadatka vezanih uz
                                     Nakon srednje škole Alen
upravljanje mobilnim
                                   namjerava studirati na FESB-
robotima.
                                   u ili PMF-u. Želimo mu sreću
   Završni   susret
                                   u daljnjem školovanju, i tko
mladi su robotičari
                                   zna... možda nam baš neki
imali u Nacionalnom
                                   njegov izum bude nužan u
centru tehničke kul-
                                   životu! U skoroj budućnosti!
ture u Kraljevici, a iz
naše škole sudjelovali                                  Pripremila:
su Alen Čaljkušić i                                Ivana Budimir IV.a


KAIROS                                              19
NATJECANJA

 POBJEDNICE NA GASTRU 2009.                                 TREBAŠ      MI

   „Dođoh, vidjeh, pobijedih!“- rekao    Dušanka Lukić, također maturantica        Istom snagom
bi Cezar. U prostorijama Obrtničko-      smjera hotelijersko-turistički tehničar,  kao mnogo godina prije
industrijske škole u Imotskom,         osvojila je treće mjesto u disciplini:
Turističke zajednice Imotskog te        poslovanje putničke agencije, također       ja te osjećam.
svadbenog salona Topić održano je       uz mentorstvo prof. Nade Grga.       Još uvijek srce zadrhti
27. i 28. veljače ove godine Regionalno       Ivan Bilić, čija je mentorica    Kada sretnem neznanca,
gastro najecanje učenika turističko-      Ana Šimić, maturant ugostiteljskog
ugostiteljskih zanimanja. Na Gastru                              Ti si, predosjećam.
                        smjera konobar, sudjelovao je u šestoj
2009. sudjelovali su učenici iz petnaest    disciplini: barske mješavine.        Još uvijek iste pjesme
srednjih škola s područja Dalmacije         Navedene mentorice i ravnatelj    Sretne s prizvukom tuge
i Dubrovnika, točnije od Dubrovnika      škole Ivan Grga s ponosom i radošću
do Zadra, koji su se natjecali u devet                              Pišem za tebe
                        čestitali su našim natjecateljima.
disciplina. Sudjelovalo je 80 učenika,     Početkom svibnja pobjednice, tj.      I mogu pobjeći od svih
60 mentora te 24 člana službenog
                        Josipa i Antonija, u pratnji ravnatelja   I sakriti se pred svima,
povjerenstva iz četiriju dalmatinskih
                        i njiihovih mentorica, sudionice su       Ali ne od sebe.
županija. S učenicima naše škole tremu
                        Državnog natjecanja na Visu gdje su
te iščekivanje zadataka i rezultata dijelili                        Trebaš mi u rana jutra,
                        imale priliku stečeno znanje i iskustvo
su njihovi mentori: prof. Azra Parčina-
                        iz kuharstva i turističkih disciplina    Ona naša, prije zore,
Rešić, prof. Nada Grga i predavač
stučnih ugostiteljskih predmeta Zdravka    prikazati još jedanput u punom svjetlu      Ja te trebam.
Ćudina, kao i ravnatelj Škole, profesor    i osvojile su treće mjesto. Priznanje
                                             U kasne sate sklopim oči,
Ivan Grga.                   s ovog natjecanja im donosi dodatne
                        bodove za daljnje školovanje. Josipa        tvoja sam
   Maturantice Josipa Grozdanić i
Antonija Topčić vratile su se kao       namjerava studirati turizam u Zadru,     i ni za što na svijetu
pobjednice osvojivši prva mjesta.       a Antonija se želi usavršavati u svojoj    taj osjećaj ne dam.
Josipa, u timu s još dvoje učenika       struci - smjer kuharstvo.
iz Dubrovnika i Splita, sudjelovala         Želimo im sve najbolje u životu!
je u devetoj disciplini: predstavljanje                                Maja Karalić I.a
turističke destinacije. Josipa je marljiva                 Uredništvo
i vrijedna učenica koja je u Imotskom
vrlo samouvjereno prezentirala zadanu
turističku destinaciju na engleskom
jeziku. Mentorica joj je prof. Azra
Parčina-Rešić.
   Antonija Topić, maturantica
ugostiteljskog smjera/zanimanje -
kuhar/, imala je zadatak pripremiti
hladno-slani izložak te zauzela
prvo mjesto oduševivši sve članove
službenog povjerenstva. „Njen izložak
je bio pravo umjetničko djelo“, ističe
mentorica Zdravka Ćudina. Naravno, i
Antonija je radila u timu s dvoje učenika
– iz Vrgorca i Dubrovnika.
   Ivana Čerkezović, maturantica
smjera hotelijersko-turistički tehničar,
zauzela je treće mjesto u sedmoj
disciplini: poslovanje recepcije hotela
uz mentorstvo prof. Nade Grga.


20                                                      KAIROS
                                                NATJECANJA


   VI. EUROPSKO NATJECANJE
 INOVATIVNIH UČITELA I NASTAVNIKA
  N   ajveće okupljanje pred-
      stavnika obrazovne za-
jednice u okviru Microso�ovog
                       2. Grafovi trigonometrijskih
                    funkcija: Ela Rac-Kragić-Marinić
                    V. gimnazija, Zagreb),
                                        daljnjeg razvoja. „Tehnologija
                                        tu otvara velike mogućnos� za
                                        nove oblike suradnje i nastavnika
globalnog programa „Suradnici        3. Linearna funkcija: Vesna
                                        i učenika.“ Posebno je, kao jedin-
u učenju“ (Partners in Learn-     Erceg (Srednja strukovna škola
ing), pod nazivom 6. europsko     „Blaž Jurjev Trogiranin“, Trogir),   stven primjer, istaknuo hrvatski
natjecanje inova�vnih učitelja i       4. Poučavanje o Češkoj Re-    način korištenja Live Mee�ng we-
nastavnika, održano je od 24. do    publici kroz suradnju škola: Vesna   binara za obrazovanje i suradnju
26. ožujka 2009. godine u Beču, u   Janko (II. OŠ Bjelovar), Ana Vod-    učitelja. Naše predstavnike pri-
palači Ho�urg.             varka i Tomislav Doležal (ČOŠ J.
                                        mili su i ljubazno ugos�li prof.
   Na trodnevnom skupu       A. Komensky , Daruvar),
sudjelovali su učitelji i nastavnici    5. Industrijska revolucija u Ri-  dr. sc. Zoran Jašić, hrvatski vele-
iz Hrvatske, mjesečni pobjednici    jeci: Helena Miljević i Siniša Topić  poslanik u Republici Austriji i Iva
ovogodišnjeg natjecanja „Prim-     (OŠ “Dr. Andrija Mohorovičić”,     Hraste-Sočo, tajnica za kulturu,
jena računala u obrazovanju“      Matulji).               znanost i obrazovanje. Jedan od
koje organiziraju Agencija za                         pozvanih govornika na ITF-u bio
odgoj i obrazovanje i Micro-        Forum je odlična prilika ne
                                        je i prof. dr. sc. Pero Lučin, rek-
so� Hrvatska, uz potporu Mini-     samo za predstavljanje naših pro-
starstva znanos�, obrazovanja i    jekata i radova, nego i za susret i   tor Sveučilišta u Rijeci. Istaknuo
športa te Hrvatske akademske i     razmjenu iskustava s kolegama      je nužnost preoblikovanja ob-
istraživačke mreže CARNet.       iz čitave Europe. Jan Muehlfeit,    razovanja u cilju pripremanja
   Hrvatsku su u Beču predstav-   Chairman Microso� Europe, u       učenika za buduće društvo koje
ljali sljedeći radovi:         uvodnom je izlaganju istaknuo
                                        će bi� potpuno različito od ovog
   1. Učenje programiranja pro-   kako je u vremenima ekonomskih
gramiranjem robota i igara:      izazova ulaganje u obrazovanje     sadašnjeg.
Saida Deljac (Željeznička tehnička   ključno za prevladavanje gos-        Na ITF-u se natjecalo 250 su-
škola, Zagreb),            podarskih teškoća i osiguranje     dionika iz 42 europske zemlje sa
                                        75 obrazovnih projekata u kojima
                                        se informacijske i komunikacijske
                                        tehnologije koriste na inova�vne
                                        načine. Međunarodni ocjenjivački
                                        sud odabrao je najbolje radove
                                        u če�ri kategorije. Ovogodišnje
                                        nagrade o�šle su u Belgiju,
                                        Bugarsku, Grčku, Nizozemsku,
                                        Sjevernu Irsku, Slovačku, Srbiju i
                                        Veliku Britaniju, a projekt Helene
                                        Miljević i Siniše Topića “Indus-
                                        trijska revolucija u Rijeci” bio je
                                        među najboljima po glasovima
                                        sudionika.
                                                 Josipa Vukman II.a


KAIROS                                                     21
MLADI LITERATI

                                    SMIJMO SE JER JE DANAS
J O Š J E D A N L I S T O L J U B AV I                   SMIJEH RIJETKOST
                                      Ulicama hodaju namrštena

   O   n aj tko kaže da
      sunčev sjaj donosi
sreću, nikada nije plesao na
                  kao maglu. I uvijek je uz tebe,
                  štiti te i ne dopušta samoći da
                  ti slomi krila.
                                    čela, skupljene usne, sum-
                                    njičavi pogledi. Noge se teško
                                    i sporo vuku ili trče za novom
kiši!                  Sreća nije uvijek ono što   brigom. Vijesti pune užasa, in-
   Još jedan u nizu mojih     je ljudima obično lijepo. Zašto  cesta, silovanja, ubojstava, ra-
„dubokoumnih“ ljubavnih sas-    se sreća definira kao sunčev    tova, obračuna bandi, nasilja
tava, ili kako bih ih već mogla   sjaj? Za mene je sreća i os-    među mladima... A gdje je
                                    smijeh?
nazvati – još jedan ispisan list  mijeh i suza koju pustiš radi
                                      Smijeh je lijek za sve; tu
o ljubavi.             olakšanja boli; sreća je plesati
                                    rečenicu slušamo skoro svaki
   Kažu kako je osjećaj ljubavi  na kiši.
                                    dan, ali kao da je ne čujemo
neiscrpna umjetnička tema, a       Zar je važno koliko je    ili se namjerno oglušujemo.
papir mjesto gdje sve naše     „težak“ nečiji bankovni račun   Kao najskuplji dragi kamen,
tuge i boli, radosti i veselja   ili pak „nabrijani“ automobil   osmijeh se daje škrto, u malim
mogu dobiti dušu, svoje pravo    u garaži kad između dvoje     grčevitim pomacima facijalnih
značenje. Nikad nisam vjerov-    ljudi nema ljubavi? Onaj tko    mišića. Još nedavno vidjeh
ala kako ljubav zaista može     te voli, voljet će te i kad si   ljude nasmiješene. Što im je
nastati samim pogledom,       najružniji, kada ti potonu sve   sad? Osmijeh veoma kratko
djelovalo mi je tako nestvarno   lađe, kad umjesto sunčevih     traje, no zna ostaviti neizbrisiv
i djetinjasto. Ali tek sada sam   zraka s neba pada kiša...     trag. Uvlači se u svaku našu
napokon shvatila koliko je za-      Nadam se kako će ovaj     stanicu, svaku poru, osjeća
pravo taj prvi pogled, osmijeh,   novi pogled biti upravo takva   se još dugo, dugo. Posebno
bez ikakvog tjelesnog dodira,    ljubav.              od nama posebnih ljudi.
                                    Iako je rijetko vidjeti čovjeka
važan i kako donosi čistu,        Onaj tko kaže da sunčev
                                    koji hoda ulicom bezbrižno i
nevinu sreću.            sjaj donosi sreću, nikada nije
                                    nasmiješeno, ipak samo jedan
   Dogodio mi se pogled.     plesao na kiši!          osmijeh zna reći tisuću riječi
   I dalje ne znam je li to                     i dovoljan je da sve oko nas
ljubav ili samo trenutak               Ema Ugrina IV.a
                                    postane svijetlo. Smijeh uvi-
začuđenosti i ljepote, ali znam                    jek izbavlja iz očaja i ljutnje
da se bude u meni oni slavni                      - baš kao i pravi lijek. Želimo
„mjehurići“ i mjesto u srcu koje                    nekoga tko će nas svojim smi-
trepti kad ljubav započinje.                      jehom i šalama spašavati od
   Teško je razlučiti novo od                    samoće i tmurnih oblaka u
staroga, bivšu ljubav koja mi                     nama i nad nama. Jedinstven
još nedostaje i ovo rađanje                      je kod svakoga i otvara nam
nečeg novog. Je li ovo ljubav,                     sva vrata kao čarobni ključ.
a bivše modre oči su mi samo                        Smijeh je postao luksuz!
                                    Nešto zabranjeno u teškim
povrijedile ego?
                                    vremenima. I upravo zato i us-
   Zašto plakati i brinuti se
                                    prkos svemu, smijmo se vlas-
kad onaj za kojeg misliš da ga
                                    titim nedaćama i manama,
voliš nije pokraj tebe kako bi te                   oslobodimo lice grča i pobi-
utješio u sjetnim trenutcima?                     jedimo budućnost. Smijehom.
Jednostavno ga izvadiš iz
svoga srca i zagrliš kao obak,                            Ivanka Belava IV.b

22                                              KAIROS
                                              MLADI LITERATI


         G J E J E N E S TAO Č O VJ E K?
   Formula ukupnosti koja čini   događaje koji mnogima mijen-        Pa, gdje je čovjek? Zar je
čovjeka: ČOVJEK=TIJELO +       jaju živote, navikli smo slušati    ta bolest modernoga svijeta
DUŠA. Dakle, osim tjelesnog     i biti svjedoci tuđih nesreća      zahvatila i učene humane ljude,
mi smo i duhovna bića. Čovjek    te nas ništa više ne pogađa       ljude koji bi nam trebali biti prim-
s dušom, a bez tijela ne postoji,  u tom mnoštvu lošeg. Postali      jer, ljude kojima vjerujemo...
isto tako čovjek s tijelom, a    smo bešćutni, bez istinskog       Tuđe nesreće se iskorištavaju
bez duše nije čovjek, iako se u   suosjećanja. I sami smo svjed-     za vlastitu promidžbu ili kako
posljednje vrijeme susrećemo     oci događaja koji je uzdrmao ja-    bi se imalo o čemu pričati za
s nizom odluka i događaja u     vnost – mladića kojemu je zbog     jutarnjom kavom.
ljudskoj rasi diljem svijeta koji  rutinske operacije slijepog cri-      Kamo ide ovaj svijet? Ko-
nas toliko potresu te se za-     jeva amputirana noga. Liječnici     pamo sami sebi jamu kojoj više
pitamo: „Pa, gdje je nestao     koji navodno nisu odgovorni za     ne vidimo dna. I na kraju mogu
taj čovjek?“. Očito nastaje novi   takav slijed događaja umjesto      samo citirati stihove pjesme:
naraštaj ljudi, ljudi s tijelom, a  da priznaju nemar, posjete tog     „Gdje je nestao čovjek, gdje se
bez duše.              nesretnika i ponude mu makar      skrivao? Iz vagona godina, na
   Navikli smo na to kako ćemo   materijalnu pomoć, nisu mu se      tračnice ispao...“
otvorivši novine, naići na slike   udostojili niti ispričati za vlastitu
užasa i stradanja, na potresne    profesionalnu grešku.                    Ana Rajčič IV.a                PRIJATEL JSTVO
   Moj prijatelj Ante je lijen,  na sebi cijelu kolekciju odjeće i    nesretan jer dečki iz škole koji
neodgovoran i neodgojen. I ve-    obuće Made in China. Kad sam      tvrde da su mu prijatelji zapravo
liki je srećković. Ja sam marljiv,  ga ugledao, osjećao sam se kao     su s njim radi novca i provoda.
odgovoran i odgojen. I veliki sam  da me netko polio hladnom        Kazao sam An� neka se ne brine
nesretnik.              vodom. Večer prije roditelji su mi   jer sam mu ja prijatelj - ne radi
   Ante ima brojnu obitelj, svi  se posvađali zbog novca dok sam     novca već iz ljubavi prema pri-
mu daju podršku, zimi ide na ski-  bio u sobi, poput siromašnog      jatelju, zbog cijenjene vrline u
janje, a lje� kod tetke u Kanadu,  krojača iz stare bajke šivao sam    cijelome svijetu – prijateljstva!
dok ja imam obitelj koju čine    rasparani porub hlača.         Od tada smo Ante i ja postali
majka i otac. Otac je nezaposlen,     Antu, prijatelja moga, nikad    nerazdvojni prijatelji.
a majka radi u dvije smjene u    nisam pozvao k sebi. S�dio sam        Za prijateljstvo ne treba
Elektroprivredi. Zimi sjedim kod   se svoga stana i svoga života. Po-   novac, bogatstvo, ni� dečki iz
kuće i učim, a lje� odlazim u Za-  habanog pokućstva i jadne kupa-     škole koji su s tobom samo radi
goru kod bake i pomažem joj u    onice te oca koji sjedi u kuhinji.   oholos�. Prijatelji imaju bo-
poslu. Grozno. Moj je otac bio u   Svega. Zbog toga što sam bio      gatstvo – svoje prijateljstvo i
ratu, ali nikad ne govori o tome,  An�n prijatelj, dečki iz škole su    požrtvovnost, tj. brigu i žrtvu za
dok se An�n otac hvali �me što    me pozivali na svoje rođendanske    dobro onog drugog. Požrtvovnost
je bio dragovoljac i prepričava   zabave i postajao sam njihov      i prijateljstvo su velika snaga koja
ratne događaje. Uglavnom, Ante    prijatelj. Jednog me dana Ante     može promijeni� svijet, a na kraju
i ja smo prijatelji. Katkad sam mu  sačekao ispred ulaza u školu. Bio    će i tebe promijeni� - bit ćeš bo-
zavidan. Prije mjesec dana došao   sam iznenađen jer nikad prije      ga�ji za dvije osobine s kojima
je u školu u novoj majici i novim  nije napravio takvo nešto. Rekao    ćeš čini� velike, velike stvari.
trapericama prljavoplave boje    je da mu je dosta svega, kako se
najnovije marke dok sam ja imao   pravi da je sretan, a zapravo je               Ivan Zulim II.f


KAIROS                                                    23
AKTUALNO


   SVEMIRSKI TURIZAM                          TRADICIONALNI
                                    MEĐUNARODNI GATRO-
                  tronomije, i to je pokrenulo     SAJAM U SPLITU
                  cijelu lavinu događanja koja
                  su promijenila njezin život.
                  Malo-pomalo,     napornim     K   a o i svake godine
                                         u Splitu, na Žnjanu,
                                    održan je Međunarodni gas-
                  radom uistinu je dosegnula
                  zvijezde. Svojim dokumentima    tro-sajam od 04. do 08.
                  i predviđanjima, Tonka i Lucija  ožujka ove godine. Znatan
                  su oduševile američkog as-     broj učenika konobara naše
                  tronauta Edwada Lua, ruskog    škole koji pohađaju prvi, drugi
                  kozmonauta Valeryja Tokareva
                  te svemirskog putnika Grego-    i treći razred, kao i treći razred
                  ryja Olsena izradivši studije   kuhara, uputili su se iz Tro-
                  izvedivosti turizma u Repub-    gira organiziranim prijevozom
                  lici Hrvatskoj. Cijela država je  u Split na gastro-sajam. U
                  doznala koliko su ozbiljne i pa-  pratnji učenika bio je ravnatelj
                  metne ove dvije jednostavne    naše škole prof. Ivan Grga te
   Tonka Burić, maturantica    djevojke     posredstvom
                                    predavači stručnih predmeta
naše škole, odmalena je za-     najrasprostranjenijeg medija
                  – televizije. Novinari, čuvši o  Ana Šimić i Anđelka Civadelić.
ljubljena u svemir. Tonka je                      Učenici su se podijelili u grupe i
                  napretku ovih entuzijastičnih
završila osnovnoškolsko ob-     djevojaka, odmah su dohitali    krenuli u obilazak izloženog.

                                      G
razovanje u školi «Ostrog» u    kako bi „iz prve ruke“ doznali        astro-sajam je 14.
Kakštel Lukšiću, gdje je po-    o čemu se zapravo radi i ima         put uzastopno or-
sljednjih godina školovanja     li Hrvatska sve predispozicije   ganiziran u Splitu, a drži se
bila jedna od glavnih suradnika   za ostvarenje ovog projekta.
                                    najvećim i najspecijalizira-
školskog lista «Ostrožići».     Tako su postale i službeno
   Svoju ljubav prema turizmu   slavne osobe.           nijim sajmom te smo mogli
njegovala je godinama i kad       Iako  neki   professori  uživati gledajući izloženo, kao
je došlo vrijeme odluke kamo    nisu i mali razumijevanja za    što su: prehrana, pića, kava,
dalje i što raditi, odlučila se   izostanke sa satova zbog      hotelska i ugostiteljska op-
za turističku školu s namjerom   eksperimenata i sastanaka     rema, namještaj, mediteranski
                  s veoma važnim osobama,      sajam, a prvi put je organiziran
spajanja svojih dviju ljubavi:
                  Tonka se zahvaljuje svima
turizma i svemira. Ona i njeni   onima koji su bili otvoreni za   sajam turizma i vina koji će u
prijatelji, suradnici te mentori,  njene nove uspjehe. Isto tako,   budućnosi imati točno određen
poželjeli su ostvariti nešto što  onima koji to nisu bili u njenom  sajamski smještaj.

                                      R
su neki do jučer samo sanjali    slučaju, preporučuje više           a zgledavali smo te
– poželjeli su odvesti čovjeka   podrške talentima jer treba          usput   degustirali
u svemir, pretvoriti san u nešto  dati malo prostora nadarenim    ponuđenu hranu; uzorci su bili
ekonomski korisno. Tonka i     učenicima i omogućiti im os-
                                    zaista ukusni. Otići na ovaj
njena prijateljica Lucija Bojkić,  tvarenje njihovih snova. Uz
                  podršku roditelja, školskih    sajam bilo je i edukativno i
inače prošlogodišnja maturan-
                  kolega i prijatelja, Tonka živi  kreativno, imalo se što vidjeti i
tica naše škole, dokazale su
                  svoj san i to je ispunjava iz   probati! Uz ugodnu vožnju au-
ozbiljnim radom te preciznim
                  dana u dan. Upravo je upisala:   tobusom, vratili smo se u posli-
izračunima kako je nešto takvo
                  Američki koledž managmenta     jepodnevnim satima sretni i
izvedivo upravo u Hrvatskoj.
                  tehnologije u Dubrovniku.     zadovoljni svojim kućama.
   2005. godine, kada je     Neka joj je sa srećom!
Tonka imala samo 14 godina,
upisala se u ljetnu školu as-             By: Grozdanić          Robert Sušić III.c


24                                              KAIROS
                                          MLADI LITERATI

 IZGUBLJENI          PUTNIK               V J E T A R
  Ja sam putnik.
  Ja sam samo obični izgubljeni putnik.       Tiho je, ni pjesma se ne čuje više.
                           Mrak je polako pao i sve sporije diše.
  N znam gdje idem, ni zašto idem.          Kiša polako pada i ispire zadnje
  Moj život je kao brod na dnu mora,
                           svjetlo, a ja čitam tebe.
  ja sam samo obični izgubljeni putnik.
  Sve je pusto i ništa se ne događa.
  Nema nikog pokraj mene               U sjeni još uvijek vidim slova
  da me spasi i vrati u život.            i nadam se da sam pročitala pogrešno.
  Ja sam samo putnik,                Pa čitam iznova
  Obični, izgubljeni putnik.             dok stihove ne naučim napamet.
                           A onda me boli još više,
  Mislim da pokušavam naći sebe
                           jer shvatim zaista
  u ovom velikom i okrutnom svijetu,
  ali nikako mi ne ide.               što u tebi piše.
  Ne znam svoju ulogu u životu;
  Možda sam stvoren da doživim stotu,
                           Umire zadnja nada
  Možda sebe nađem u nekom idiotu,
  možda sam samo smetalo u životu.          da će biti k‛o nekada
                           zbog ove noći
  Samo jedno znam:                  koju je donio vjetar.
  Ja sam samo obični
  - izgubljeni putnik.                                Dajana Bobaš I.b
                                               (Lidrano ‘09.
                                       Mentor: prof. Martin Vuković)
                  Luka Plejić I.b
                   (Lidrano ‘09.
           Mentor: prof. Martin Vuković)
                                   HVALA     TI

                               Hvala ti što se budiš sa mnom
      DAJ MI RUKU                     I dane mi poklanjaš svoje,
                               Što svaki trenutak smisao ima
 Daj mi ruku                        Dok uz svoje osjećam i srce tvoje.
 Da pođem noćas                        Hvala ti što koračaš sa mnom
 Po stazama novim...                      I kada hodati napor traži,
 Da slijedim život snova                   Što imam tebe i kad mi je teško
 I živim negdje daleko od zlobe.                Jer tada svaki teret je lakši.
 Daj mi ruku
 Da pođemo noćas                        Hvala ti što praštaš meni
 Preko staza mokrih,                    Kada za praštanje hrabrosti treba,
 Bez ovih nakaza i šumova vjnih               Što srece tvoje ljubi baš moje.
 I živimo negdje gdje sra vlada...             Hvala ti, najdraži daru Neba!!!

                Marijana Bareta I.b                Maja Kanalić I.aKAIROS                                                  25
NATJECANJA


                         SPORT
                                          aciju.
                                            Neovisno o razlozima zašto nam
                                          je zamalo pobjeglo prvo mjesto,
                                          zadovoljni smo rezuzlta�ma i u svo-
                                          jim očima smo pobjednici. Ne treba
                                          naglašava� kako smo se odlično
                                          zabavili putujući, kao i sudjelujući
                                          na ovim utakmicama, koje iznimno
                                          volimo.
                                            Našu ekipu činili su sljedeći
                                          učenici: Toni Topić, Mario Projić, Ivo
                                          Lučin, Tomislav Papić, Velimir Kro-
                                          kar, Franko Domić, Venko Kudelik,
                                          Marko Šuljak, Filip Miše, Vice Jukić
                                          i Jure Dražić uz pratnju profesorice
                                          Karmen Sinanović.

                                                     Toni Topić IV.e

                                                 ODBOJKA
   U   z avršnici    sportskih
      natjecanja svih srednjih
škola Splitsko-dalma�nske županije
                            RUKOMET

                       Tijekom veljače i ožujka
                                            Šibenik i Vodice bili su 1. travnja
                                          ove godine domaćini poluzavršnice
hvalevrijedno je istaknu� kako su    održavalo se natjecanje iz rukometa    Regionalnog prvenstva srednjih
učenici naše škole osvojili prva     za učenike. Momčad naše škole je     škola u odbojci za učenike regije
mjesta u nogometu, rukometu, od-     04. 03. 2009. pobijedila ekipe trogir-  Jug. Na završni turnir plasirale
bojci – učenice i drugo mjesto u     ske gimnazije Ivana Lucića i Srednje   su se ekipe: splitske Ekonomsko-
odbojci – učenici.            škole Sinj na razini Zone . Pobjedom   birotehničke škole, Srednja škola
   Navedenim rezulta�ma ekipe     na Školskom natjecanju plasirali smo   „Blaž Jurjev Trogiranin“, Gimnazija
su ostvarile pravo sudjelovanja na    se na Županijsko natjecanje koje se    Antuna Vrančića iz Šibenika, Gim-
poluzavršnim natjecanjima srednjih    održavalo u Jelsi na otoku Hvaru 31.   nazija Vladimira Nazora iz Zadra te
škola od Zadra do Dubrovnika, gdje    03., gdje su uz našu ekipu sudjelovali  dvije dubrovačke škole (Turis�čko-
su naši �movi pos�gli dobar plas-    rukometaši iz Jelse, Imotskog i Splita.  ugos�teljska i Gimnazija).
man, i to:                U finalu smo se sukobili s momčadi       Naša škola je zasluženo zauzela
   nogometaši – šesto mjsto u     splitske V. gimnazije te su učenici    drugo mjesto izgubivši od Ekonom-
Murteru,                 naše škole i V. gimnazije otputovali   sko-birotehniče škole iz Splita.
   odbojkaši    - peto mjesto u   na Međužupanijsko natjecanje koje       Županijsko natjecanje održalo
Vodicama,                je održano 06. 04. u Metkoviću.      se 13. ožujka 2009. u Trogiru. Uz
   odbojkašice – drugo mjesto u       U našoj skupini su bili Dubrovnik  našu školu, sudionici natjecanja su
Vodicama i                i Šibenik koje smo teškim naporima    bili: Ekonomsko-birotehnička škola
   rukometaši - drugo mjesto u     pobijedili, ali sreća nas je pra�la pa  iz Splita i Gimnazija iz Makarske.
Metkoviću.                smo se našli u finalu pro�v ekikpe     Naša ekipa je osvojila prvo mjesto, a
   Ostvareni su izvrsni sportski re-  iz Metkovića. Na toj iznimno teškoj    to mjesto smo pos�gli natjecanjem s
zulta� i osvojeno je šest pehara. Ovim  utakmici izgubili smo, ali ne svo-    već spomenutom školom iz Splita. U
putem čes�tamo svim natjecateljima    jom krivnjom. Na Međužupanijskom     oba finala smo igrali pro�v splitske
na uspjehu, a treba pohvali� i profe-  natjecanju igrali smo bez dva       škole, što je dokaz kako su obje ekipe
sore tjelesne i zdravstvene kulture   važna igrača – golmana Franka       kvalitetne i vrijedne hvale. Iako
koji iznimno dobro obavljaju svoj    Domića zbog zdravstvnih problema     nismo pobjednici Međužupanijskog
posao o čemu svjedoče pos�gnu�      te Velimira Krokara koji je u to vri-   natjecanja, bili smo zadovoljni
rezulta�.                jeme igrao za hrvatsku reprezent-     pos�gnu�m rezultatnom kojega


26                                                       KAIROS
                                                     NATJECANJA

                        Sportskoj dvorani «Vinko Kan-     Robert Jurešić i Ivan Pereža.
                        dija» svake srijede 1. školski       U prvoj odigranoj utakmici na
                        sat u poslijepodnevnoj smjeni.    Gradskom natjecanju pobijedili smo
                        U 1. kolu ždrijebanje je bilo po-   učenike trogirske gimnazije Ivana
                        dijeljeno u dvije grupe. U prvoj   Lucića rezultatom 4:1. Golove su
                        grupi su bili prvi i drugi razredi,  pos�gli: Repić - dva pogotka, Kegalj
                        a u drugoj - treći i četvr� raz-   – jedan pogodak i Šalov – jedan
                        redi. Nakon dva mjeseca ra-      pogodak. Potom smo na zonskom
                        zigravanja, prolazak u drugo     natjecanju trebali odigra� dvije
                        kolo ostvarili su: 1.f; 1.d, 2.d,   utakmice protiv srednjoškolaca
                        2.h, 2.f; 3.b/g; 3.f; 3.d, 4.a/    iz Sinja i Kaštela. No, Kaštelani su
                        b.                  odustali te smo trebali samo po-
                                           bijedi� Sinj kako bi se plasirali na
                           U finalu natjecala su se     Županijsku razinu. Pobijedili smo
                        tri razreda koja su se pokazala    3:2 – golovima Karamana, Repića
                        najboljima:              i Šalova. Posebno lijep bio je zgo-
                                           ditak Šalova tri sekunde prije kraja
                           3.d i 3.f  -     3:2    utakmice. Nakon utakmice uslijedilo
                           4.a/b i 3.f -     3: 4    je veliko slavlje i radost jer smo se
                           3.d i 4.a/b -     1 :1    plasirali na Županijsko natjecanje.
                                           Iskreno rečeno, nitko osim nas nije
                           Konačni redoslijed:       vjerovao u uspjeh, ali iznenadili
smo pjesmom slavili.                 I. mjesto: 3.d          smo svih nakon pobjede u dvijema
   Postavu naše škole čine: Ana       II. mjesto: 3.f            utakmicama te prošli i Županijsko
Barbara Ba�nić, Vanesa Krak, Ines       III. mjesto 4.a/b           natjecanje. U prvoj smo utakmici
Šubara, Kris�na Silajdžić, Ana Bo�ć,
                                           pobijedili 2:1 ekipu iz Vrgorca. Go-
Ana Tešija, Katarina Plazonić, Petra      I. mjesto 3.d – kuhari: Ante     love su pos�gli Kegalj i Šalov. Šalov
Slade, Ivanka Belava i Nera Mateljan.   Teklić, Jure Karaman, Ante Rade,      je ujedno bio jedan od najboljih
   Naši muški su u Županiji osvojili   Robert Jurešić, Dino Vranješ, Bože     igrača.
drugo mjesto 13. 03. u Trogiru, a     Knez, Josip Galić, Petar Ba�nić,        Potom smo igrali pro�v ekipe iz
sudionici su uz našu školu još bili    Mario Rubelj i Ante Vukman.        Splita i nakon pet minuta utakmice
učenici Srednje škole iz Imotskog
                                           gubili s 2:0, a na kraju poluvremena
i Zdravstvene škole iz Splita.         II. mjesto 3.f – računalni      rezultat je bio 3:0 u korist Splićana.
Međužupanijsko natjecanje održano     tehničari: Ante Čudina, Marko
je u Vodicama i Šibeniku 24. 03. gdje                         U drugom poluvremenu smo u pot-
                      Milović, Ivan Čokara, Haris        punos� preokrenuli igru pobijedivši
su sudionici: dvije škole iz Zadra,    Hasanagić, Toni Erceg, Dino Veljača,
dvije škole iz Šibenika, jedna iz Splita                       boljim izvođenjem kaznenih udaraca
                      Ivan Pereža, Toni Cvijanović i Tomis-   sa šest metara. Utakmica je završila
i naša škola.               lav Papić.
   Ekipu naše škole činili su učenici                        rezultatom 7:5 za nas. Pobjedom
3.e i 4.b razreda: Ante Giljanović,                          na Županijskom natjecanju plasirali
                        III. mjesto 4.a/b – h�: Antonio    smo se na Poluzavršno natjecanje
Antonio Jakus, Marino Vukman,       Repić, Duje Maljković, Paško Mandić,
Roko Jadrić, Luka Špika, Ante Špika,                         u Murteru. Najviše nam se dopalo
                      Kris�jan Tomašević, Anđelo Barišić,    druženje i smijeh u autobusu. U
Mario Vajić, Kris�jan Tomašević,      Karlo To�ć, Edi Lukas- Stančin, Au-
Bože Čaleta i Edi Lukas Stančin.                           pratnji su bili naši profesori - Lucija
                      gus�n Žaja i Bruno Ljubić.         Škrlj i Stjepan Jurčević. U Murteru
      Ana Barbara Batinić IV.a                         ekipa naše škole je bila oslabljena
                        Najbolji strijelac natjecanja je    jer nisu igrali Repić i Raić. U utak-
                      Antonio Repić iz 4.b razreda.       micu nismo ušli u punom sastavu
       NOGOMET                                 i na kraju smo bili šes�. Nismo bili
                        Nogometnu    reprezentaciju
  Međurazredno natjecanje u       naše škole čine: Ante Teklić, Hrvoje    razočarani već zadovoljni pos�gnu-
nogometu za učenike naše škole       Lovrić, S�pe Miličević, Jure Kara-     �m rezultatom.
započelo je �jekom listopada, a      man, Ante Rade, Antonio Repić,
završilo u travnju. Sudjelovalo je 25   Antonio Šalov, Ivan Rajić, Krešimir
razreda koji su kup-sistemom igrali u   Kegalj, Duje Maljković, Jozo Vranješ,              Ante Rade III.d


KAIROS                                                          27
SJEĆANJA


          IN MEMORIAM – CIKI
  10. svibnja, u ranim                            „Tako je čudno gledat
jutarnjim satima, zauvijek                        cili tvoj razred i nevidit i
nas je napustio Mateo                           tebe među njima. Tako je
Cikojević, maturant naše                         tužno bilo gledat danas
škole ...                                 tvoju sliku s osmijehom
  Mateo je rođen 20.                          od uva do uva, a znat
travnja 1990. godine i                          da više nikad niko neće
najstarije je dijete Mirka i                       vidit taj osmijeh. Živit će
Marije Cikojević. Osnovnu                         još samo u sjećanjima.
školu pohađao je u Kaštel                         Tako je tužno šta si
Lukšiću, a potom Srednju                         otiša od svoje obitelji
strukovnu školu «Blaž Ju-                         i svojih prijatelja u cvi-
rjev Trogiranin» u Trogiru,                        jetu mladosti, tako im
smjer računalni tehničar                         je teško pomirit se sa
u strojarstvu. Sve nas je                         stvarnošću. Pomirit se s
potresla vijest o tragičnom                        tim da te više neće vidit,
svršetku mladoga života.                         da si ti sad otiša zauvik.
  Naš Ciki, zauvijek je                         Al nek nas tješi sve da
otišao ‘nebu pod oblak’.                         si otiša s razlogom, s ra-
Dani prolaze, a još ne vje-                        zlogom si doša na ovaj
rujemo da se takvo nešto                         svit i s razlogom otiša s
dogodilo. Njemu! Njegovoj                         njega, Bog te sad triba
obitelji! Svima nama!           (1990. - 2009.)        kraj sebe.. Vrime će
  Dragi Ciki, kad sam u                         zaličit sve rane, zaličit
ponedjeljak ušla u školu,      Iz knjige žalosti:          će i ranu i prazninu koja
nešto kao da me ‘streslo’. Vi-                    je sad u svima koji su te
djela sam tvoju sliku, milijun     „Tvoja priča tek je počela,  volili. Samo šta je sad teško
svijeća već je gorjelo, cvijeće   a već se korice zatvaraju,    tako razmišljat. Počivaj u
i krunica stajale su na stolu.   knjiga ostaje nenapisana...    miru Božjem na nebu. Sad
Knjiga žalosti je već bila go-   jedino što ispunjava prazne    je dobilo novog anđela ...˝
tovo ispisana. Toliko riječi,    listove su naše suze boli,
neizgovorenih, veselih i tužnih   uzeo si sa sobom od svakog
zapisano je tu.           komadić srca, al znaj da dok
  Na sahrani jecajući smo     mi živimo živiš i ti u našim
se opraštali od tebe, gledali    srcima, u našim mislima,
smo tvoju sliku na kojoj si     utisnuo si neizbrisiv pečat...
nasmijan. Znamo da si i sad     vrime kao da je stalo, a mi
nasmijan kad nas vidiš ovako    ne znamo kako dalje.... još
uplakane. Znamo da ti je gore    živimo u zabludi da sanjamo
bolje i da uživaš. Volimo te    ružan san, da kad se probu-
puno!                dimo sve će biti kao prije, al
  Mateo, ovo nije zbogom,     više ništa isto nije... sekunde
već doviđenja! Neka ti je laka   su sve promijenile, ali te
hrvatska gruda!           ne mogu vratit...“ J. Kuliš i
                  B.Kelam
      Josipa Grozdanić, IV.a


28                                              KAIROS
                            RAZBIBRIGA

     K R I Ž A LJ K A   SRODSTVO PO
               KRVI I ZAKONU!
                U   l udnici se nalazi bolesnik
                   potpuno pametan i miran.
              Liječnik ga pita:
                - Znaš li gdje se nalaziš?
                - Nažalost, znam. U ludnici!
                - Pa kako si onda dospio u lud-
              nicu kad si pametan?
                - Eh, to je duga zapetljana
              priča. Poslušajte:
                Oženio sam se nekom udovicom,
              koja je imala odraslu kćerku. Zatim
              se moj otac oženio kćerkom moje
              žene i tako je moja žena postala
              punica svoga svekra!
                Moja pastorka je postala moja
              maćeha, a moj otac mi je postao
              zet.
                Moja maćeha (ili moja pas-
              torka) rodila je sina i taj je bio moj
              brat, ali i unuk moje žene.
                Prema tome sam i ja postao
              djed svomu vlastitomu bratu, jer je
              on sin kćerke moje žene.
                Budući da sam ja očuh svomu
              ocu (odnosno njegovoj ženi), onda
              je moj sin momu ocu brat, ali
              također i sin moje babe, jer je
              moja žena snaha moje pokćerke.
                Dakle: Ja sam očuh svoje
              maćehe, moj otac i moj sin su
              braća, moja žena mi je baba, jer je
              mati moje maćehe, ja sam punac
              svoga ćaće i u isto vrijeme sam
              sebi djed, jer je moja maćeha kći
              moje žene!              Rješenje križaljke iz prošlog broja:
              Vodoravno:
              1 – UČENICA, 2 – POREDAK, 3 – OKO-
              LINA, 4 – DASA / CR, 5 – ANJ / GRAD, 6
              – B / POENI, 7 – ANODA / J, 8 - OUN / MA,
              9 – USKORO, 10 – J / ASAKI, 11 – AV /
              TORO, 12 – MARISOL


KAIROS                               29
RAZBRIBRIGA


                     Š A L E
   K  oja je razlika između Hrvatskog sabora
     i Forda Mustanga?
   - Sabor ima više konja.
                             P    rije nego što ste došli k meni, jeste li bili
                                 kod nekog drugog? – upita umišljeni
                           liječnik svog novog pacijenta.
                             - Pa, bio sam u ljekarni.

   M  olio Obama Boga da mu kaže kako
     će proći njegova vladavina u SAD-u?
  Bog se smiluje i reče mu:
                             - I... kakvu su Vam glupost preporučili?
                             - Neka dođem k Vama.

  - Ti ćeš biti kriv za izbijanje III. svjetskog
rata sa Rusijom!
  - Pa dobro, tko će pobijediti?
                             Z austavi policajac svećenika
                              zbog prebrze vožnje, a svećenik
                           ga zamoli neka mu oprosti jer i on
  - E, to ti ne smijem reći.            ljudima prašta.
  - Aha, a reci mi hoće li i naknon toga       - Dobro, oprošteno Vam je – od-
rata postojati Coca - Cola? - domišljato upita    govori policajac – ali za pokoru ćete
Obama.                        platiti 300 kuna.
  - Da. Postojat će.
  - Ha! A koliko će koštati?              Srele se dvije muhe nakon pet godina,
  - 12 rubalja.                  a jedna će od njih:
                             - Pa gdje si ti, nisam te vidjela pet go-

   S  iromašni li su ovi naši novi susjedi,
     Bože moj!
  - Zašto?
                           dina?
                             - Ma pusti me, uletjela sam u novčanik
                           nekog Bračanina!
  - Trebao si samo vidjeti kakvu su galamu
digli kad im je dijete progutalo euro.
                             V  ozi se čovjek u vlaku. Nusuprot
                               čovjeka sjedi mladić.
                             U jednom trenutku mladić ga upita:
                             - Koliko je sati?
                             Čovjek izvadi iz džepa sat, pogleda
                           u njega, spremi ga i šuti. Nakon nekog
                           vremana, upita ga mladić:
                             - Zašto mi ne želite kazati koliko je
                           sati?
                             - Zato... ako ti kažem, ti ćeš meni
                           reći hvala. Ja ću tebi reći - nema na
                           čemu. Tad ćeš me upitati kamo putu-
                           jem, a ja ću ti odgovoriti - u Zenicu. Ti
                           ćeš biti znatiželjan i željet ćeš znati koga

   G dje Bosanac i Crnogorac sakriju        imam u Zenici, a ja ću ti kazati: ženu i
    novac? - Bosanac u knjigu, a Crno-      kćer. Zanimat će te koliko mi godina ima
gorac pod lopatu.                  kćer, a ja ću odgovoriti - dvadeset. Onda
                           ćeš me pitati je li mi kćer lijepa, a ja ću
                           tvrditi kako takve ljepotice nema nad-

   T ri dokaza da je Isus bio Dalmatinac:
      1. Pretvarao je vodu u vino
  2. Ništa nije radio, već samo šetao uokolo
                           aleko. Naravno, htjet ćeš doći sa mnom
                           u Zenicu i upoznati je, a ja ću te morati
                           odvesti kući. Kad je vidiš, odmah ćeš je
  3. Ako je nešto nekad i napravio, bilo je to   zaprositi, a ja ću te morati odbiti; jer
pravo čudo!                     kakav mi je to zet koji nema ni sat.

30                                                 KAIROS
                                                   ALBUM

     UČENICI I PROFESORI U RAZNIM PRIGODAMA
                 U radionici ručne i strojne obrade
                   Učenici na hodniku Škole
      Učenici II.c razreda                 Snijeg u Trogiru 28. veljače 2009.
KAIROS                                                  31

								
To top