UVJETI IZGRADNJE by Boy459

VIEWS: 1,032 PAGES: 205

									      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU


I. UVJETI IZGRADNJE

Za sve radove treba primjenjivati tehniĉke propise, graĊ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvoĊaĉ dobavlja i ugraĊuje, mora
odgovarati normama (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima
zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inţenjerom i projektantom za svaki pojedini sluĉaj.


Tolerancija mjera izvedenih radova odreĊena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne sluţbe. Sva
odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duţan je izvoĊaĉ otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su
graĊevinski, obrtniĉki i montaţerski, opremanje i ostali radovi.

Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaţenja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan
smije ugraĊivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtniĉke proizvode i materijal za obrtniĉke radove. Vezna sredstva
takoĊer moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema vaţećim tehniĉkim
propisima i ateste predoĉiti nadzornom inţenjeru.

Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta,
pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje
rasutog materijala, odrţavanje ĉistoće gradilišta.

Skele, podupore i razupore treba takoĊer predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s HTZ propisima. Treba ukalkulirati sve
potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.

Obrtnicima i instalaterima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje,
probijanje i bušenje, te popravak ţbuke nakon završenih stolarskih i bravarskih radova i drugih obrtniĉkih radova, a prije
soboslikarsko-liĉilaĉkih radova. IzvoĊaĉ graĊevinskih radova duţan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na
visini većoj od dva metra.

Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u sluĉaju
da doĊe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvoĊaĉ će izvršiti popravke o svom torošku.

Provoditi ĉišćenje gradilišta od blata i odvoĊenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje
terena.
Izvesti krpanje ţbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u
garantnom roku.

Prethodno provoditi ispitivanje ugraĊenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta
(nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statiĉkom raĉunu. Sve se ovo odnosi i na
radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvoĊaĉ ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.

Stavka radova ispod najniţeg poda, odnosno svi radovi na koje utjeĉe priroda terena gradilišta, obraĉunavaju se po stvarno
izvedenim koliĉinama i jediniĉnim cijenama troškovnika. Sve pomoćne skele i sliĉno obraĉunati uz cijenu pojedinih stavki.

II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE
GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA


PRIPREMNI RADOVI
IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvoĊenje moţe nesmetano odvijati. U tu svrhu
izvoĊaĉ je duţan detaljno prouĉiti investiciono tehniĉku dokumentaciju, te izvršiti potrebne raĉunske kontrole. Potrebno je prouĉiti
sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije graĊenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

IzvoĊaĉ i njegovi kooperanti duţni su svaki dio investicijsko tehniĉke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne
tehniĉke probleme koji bi mogli prouzroĉiti slabiji kvalitet, postojnost ugraĊenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će
duţan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naroĉitu paţnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju graĊevinskih i instalaterskih
nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, duţan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inţenjera i odgovornog projektanta, te zatraţiti rješenja.

UREĐENJE GRADILIŠTA
UreĊenje gradilišta duţan je izvoĊaĉ izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U
organizaciji gradilišta izvoĊaĉ je duţan uz ostalo posebno predvidjeti:
-prostorije za svoje kancelarije,
-gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objektata,
-postaviti natpisnu ploĉu,
-postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine
za radne i teretne automobile, opremu, graĊevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti graĊevinski materijal,
-IzvoĊaĉ je duţan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito odrţavati i ĉistiti,
-Sve materijale izvoĊaĉ mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne doĊe do bilo kakvog zastoja gradnje,
-U kalkulacije izvoĊaĉ mora prema ponuĊenim radovima uraĉunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period
graĊenja, kišu ili sl.
-IzvoĊaĉ je duţan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim niţim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,
-Na gradilištu mora postojati permanentna ĉuvarska sluţba za cijelo vrijeme trajanja gradnje takoĊer uraĉunata u faktor,
-Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno,
-Sve otpadne matreijele (šuta, lomovi, mort, ambalaţa i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u reţiju i faktor.
Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo ĉišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvoĊaĉa radova,
-IzvoĊaĉ je duţan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju
gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,

-IzvoĊaĉ je duţan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora,
uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
-Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.

IzvoĊaĉ je duţan po završetku radova gradilište kompletno oĉistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje
strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se moţe pristupiti hortikulturnom ureĊenju.

MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog,
veznog i sliĉno. U tu cijenu ukljuĉena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima,
utovarima i istovarima, te uskladištenje i ĉuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sliĉno). Tu je ukljuĉeno i
davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.

RAD
U kalkulaciji rada treba ukljuĉiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba ukljuĉiti sav rad oko
zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sliĉno.

SKELE
Sve vrste pomoćnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediniĉnu cijenu dotiĉnog rada. Fasadna skela za obradu fasade,
obraĉunata je posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva
se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediniĉnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih
dubina. Ujedno su tu ukljuĉeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i sliĉno.

OPLATA
Kod izrade oplate predviĊeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije
betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon odreĊenog vremena mora oĉistiti i
sortirati.

IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat naĉin obraĉuna radova, treba se u svemu pridrţavati prosjeĉnih normi u graĊevinarstvu.

ZIMSKI I LJETNI RAD
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta ukljuĉen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoĊaĉu priznavati na
ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti
ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti
ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niţa od temperature pri kojoj je dozvoljen dotiĉni rad, a investitor ipak traţi
da se radi, izvoĊaĉ si ima pravo zaraĉunati naknadu po normi 6,006 ali u tom sluĉaju izvoĊaĉ snosi punu odgovornost za
ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.


FAKTORI
Na jediniĉnu cijenu radne snage izvoĊaĉ ima pravo zaraĉunati faktor prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu
zakonskih propisa. Povrh toga izvoĊaĉ ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i
to:
- kompletnu reţiju gradilišta, ukljuĉujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i sliĉno,
najamne troškove za posuĊenu mehanizaciju, koju izvoĊaĉ sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvoĊenju rada,
- nalaganje temelja prije iskopa,
- sva ispitivanja materijala,
ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjaĉara o ispravnosti,
- barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
uskladištenje materijala i elemenata za obrtniĉke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
ureĊenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka graĊevnog materijala, inventara, pomoćnih
objekata itd.

Sve navedeno vaţi za obrtniĉke i instalaterske radove.

III. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIĈKIH RADOVA

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI
Iskop zemlje vrši se prema nacrtima ruĉno ili strojno na predviĊenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, s
eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno.

Iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova na
vanjskoj strani podrumskih i ukopanih zidova, komplet sa svim potrebnim osiguranjima graĊevinske jame, podupiranjem i sl. kako
ne bi došlo do urušavanja, što ulazi u jediniĉnu cijenu stavke.

Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediniĉnim cijenama i ne naplaćuje
se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvoĊaĉ ih dovodi u
ispravno stanje.

Nasutu zemlju oko vanjskih obodnih zidova objekta treba u slojevima nabijati na troškovnikom propisani modul stišljivosti

Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je potrebno
polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijaĉima ili ţabama. Po
završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno sa gradilišta.

Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troškovnikom propisani materijali u predviĊenim
debljinama slojeva.

Jediniĉne cijene za pojedine stavke trebaju sadrţavati:

1. Sav rad za iskop (ruĉni ili mehaniĉki)
2. Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja)
3. Postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje
4. Sva potrebna planiranja i niveliranje
5. Sva potrebna nabijanja površina
6. Crpljenje površinske ili procjedne vode
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

OBRAĈUN RADOVA:
Obraĉun radova kod ĉišćenja terena obraĉunava se po m2, odnosno komadima kada je rijeĉ o stablima, dok se odstranjivanje
ostalih prepreka obiĉno uzima paušalno.
Obraĉun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m3 u sraslom stanju, tj. prema volumenu u kojem se nalazilo
prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta.
Obraĉun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izraĊenog nasipa.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.

2.BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridrţavati postojećih propisa, standarda i "Pravilnika za
beton i armirani beton", te statiĉkog proraĉuna. Prije poĉetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisniĉki konstatirati
podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugraĊenog betona.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:
HRN B.C1.010 kvalifikacija i kvalitet portlad cementa
HRN B.C1.012 cement i naĉin pakovanja i isporuke
HRN B.C1.018 pucolani, kvalitet i ispitivanje
HRN B.C8.020 cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
HRN B.C8.021 aluminatni cement, uzorci i ispitivanja
HRN B.C8.023 ispitivanje fizikalno kemijskih osobina
HRN B.C8.024 odreĊivanje specifiĉne površine portland cementa.

Prilikom isporuke cementa isporuĉilac je duţan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake
veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po odreĊenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.

Za izradu betona predviĊa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno ĉvrst i postojan,
ne smije sadrţavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.

Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:
HRN B.0.001 uzimanje uzoraka agregata
HRN B.B8.012 ispitivanje ĉvrstoće na pritisak
HRN B.V8.013 ispitivanje pod utjecajem atmosferilija
HRN B.B8.034 odreĊivanje koliĉine agregata koji prolazi kroz sito 0,09
HRN B.B8.037 odreĊivanje trošnih zrna u agregatu
HRN B.B8.039 ispitivanje pijeska u graĊevne svrhe
HRN B.B8.044 definicija oblika i izgleda površine
HRN U.M8.020 ispitivanje granulacije agregata za beton
HRN U.M8.030 odreĊivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton

Uzimanje uzoraka obavlja se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporuĉilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji
se uzimaju na gradilištu.

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.O14.

Beton mora odgovarati:
HRN U.M1.010 ispitivanje na zatezanje
HRN U.M1.011 ispitivanje na savijanje
HRN U.M1.012 ispitivanje na pritisak.

Ĉvrstoća betona odreĊuje se markom betona. IzvoĊaĉ se mora strogo pridrţavati marke betona odreĊene za pojedine
konstrukcije, a oznaĉene u statiĉkom raĉunu.
Beton spravljati iskljuĉivo strojnim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugraĊivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za
marke betona ispod 20 na svakih 100 m3, a za marke 20 i više na svakih 50 m3 betona.
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

Kod izvoĊenja betonskih radova treba voditi raĉuna o tome kakve su atmosferske prilike tj. ako je temperatura visoka prije
betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona moţe
se zapoĉeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i uĉvršćena. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima - pri
tome paziti da ne doĊe do stvaranja sagregacionih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili
prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature.

Naroĉitu paţnju posvetiti ugradbi betona koji se neće naknadno obraĊivati, jer površina tih konstrukcija mora biti poptpuno glatka i
ravna.

Armatura mora ostati u odreĊenom poloţaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u ĉitavoj duţini i opsegu.


Obraĉun:
Obraĉun se vrši po m2, m', m3, ili po komadu tj. prema stavkama troškovnika. Stropne ploĉe se raĉunaju unutar zidova,
stupovi i zidovi se obraĉunavaju do greda, nadvoja, serklaţa ili u punoj visini tj. do gornjeg ruba ploĉe, ako kontinuirano prelazi
zidove. Sve dijelove betonske konstrukcije obraĉunati prema GN 400.

OPLATA
Općenito
Ovim uvjetima propisuje se naĉin izrade i osobine materijala, ĉega se treba pridrţavati kod izrade oplate, razupiranja i sliĉnih
radova.
Pri izradi se treba pridrţavati vaţećih propisa i pravila o zaštiti na radu u graĊevinarstvu kao i projekta i statiĉkog raĉuna.
Oplata kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti
opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.

MATERIJAL
Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane graĊe prema HRN D.C1.041. Korištenje graĊe dozvoljeno je više
puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izriĉito traţi glatka oplata. Sav materijal potreban za izradu oplate treba
pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj koliĉini.

IZRADA
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvijale ili propustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izraĊene
toĉno po mjerama oznaĉenim u crteţima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim
podupiraĉima. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili napregnute, prema tome kako je
to u crteţima planova oplate predviĊeno.
Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s
oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i spreĉavanje deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim
površinama. Oplatu za betonske konstrukcije, ĉije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj "Blaţuj" blanjanoj ili
profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traţi blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije
drugaĉije predviĊeno s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta.
Za stupove kod kojih se površina neće naknadno obraĊivati oplata se izvodi od glatkih šperploĉa s malom upotrebom, jer
površina betona mora biti glatka i ravna. Okrugli stupovi izvode se u ĉeliĉnoj oplati.
Nadvišenja oplate ovise o graĊevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje noseće elemente, ĉija je slobodna duţina veća
od 6,0 m', oplata se obiĉno postavlja tako da se nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veliĉine L/1000, gdje je L - raspon
elemenata.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviĊeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi,
cijevi centralnog loţenja i sliĉno, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi
većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već
gotovih konstrukcija, od procjeĊivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije poĉetka ugraĊivanja betona oplata se mora oĉistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje
i sortiranje graĊe na odreĊenim mjestima. TakoĊer je ukljuĉeno i ĉišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vaĊenje ĉavala,
sijeĉenje vezne ţice, vaĊenje klanfi i zavrtanja, kao i ĉišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.

OSTALO
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

IzraĊena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoĊaĉa statiĉki kontrolirana. Prije nego što se poĉne
ugraĊivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ĉistoća i vlaţnost oplate. Rezultati
ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, ĉuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgraĊene
graĊevine ustupa korisniku te graĊevine. Premjeravanje i obraĉun izvršenih radova vršit će se prema "Prosjeĉnim normama u
graĊevinarstvu".

ARMIRAĈKI RADOVI

OPĆI UVJETI:
Kod izvedbe armiraĉkih radova treba se u svemu pridrţavati postojećih propisa i standarda. Betonski ĉelik u pogledu kvalitete
mora odgovarati hrvatskim normama.
HRN C.B0.500
HRN C.B2.021
HRN C.K6.020
HRN C.K6.021
Sve vrste ĉelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih
oštećenja. Prilikom isporuke betonskog ĉelika isporuĉilac je duţan dostaviti ateste koji garantiraju vlaĉnu ĉvrstoću i varivost
ĉelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naroĉitu paţnju na evantualne pukotine, jaĉa vanjska oštećenja, slojeve rĊe,
prljavštine i ĉvrstoću, te dati nalog da se takav betonski ĉelik odstrani ili oĉisti.

MATERIJAL
Savijeni valjani ĉelik (Ĉ) mora biti oznaĉen toĉno prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljavati vaţeće propise.
Svaka stavka armiraĉkih radova sadrţi:
Pregled armature prije savijanja i sijeĉenja sa ĉišćenjem i sortiranjem. Sjeĉenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa
horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili
savijanja u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog ĉelika do
mjesta vezanja i ugradnje. Postavljanje i vezanje armature toĉno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podloţaka, kako bi
se osigurala potrebna udaljenost izmeĊu armature i oplate. Pregled armature od strane izvoĊaĉa i nadzornog organa prije
poĉetka betoniranja.

OBRAĈUN
Obraĉun ugraĊene armature vrši se za klasiĉnu armaturu po grupama u kg ovisno o profilu, a za varene mreţe bez obzira na
profil. Ukoliko se izvrši preraĉunavanje na objektu se moţe uz suglasnost statiĉara izvršiti i zamjena vrsta ĉelika i profila ovisno o
mogućnostima dobave.
Jediniĉna cijena treba obuhvatiti:
dopremu betonskog ţeljeza na savijalište,
doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,
sav materijal, alat i uskladištenje,
uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta,
potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
ĉišćenje nakon završetka radova,
svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepaţnje u toku izvedbe,
troškove zaštite na radu,
troškove atesta.

3. ZIDARSKI RADOVI
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvoĊaĉu jasna, mora prije ponude traţiti objašnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te naĉin izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti iskljuĉivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj naĉin utvrĊene, neće se priznati u obraĉun. Ukoliko se
traţi stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizviĊaĉa, te
garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).

Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Puna opeka od gline HRN B.D1.011
Fasadna puna opeka HRN B.D1.013
Šuplja opeka i blokovi od gline HRN B.D1.015
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

Šuplje pregradne ploĉe od gline HRN B.D1.022
Puni blokovi od laganog betona HRN U.N1.011
Šuplji blokovi od laganog betona HRN U.N1.020
Šuplji betonski blokovi HRN U.N1.100
Blokovi za montaţne stropove HRN B.D1.030
Mort za zidanje HRN U.M2.010
Mort za ţbukanje HRN U.M2.012
Cement HRN B.C1.010, 011, 012
Gašeni kreĉ HRN B.O1.020
Pijesak HRN U.M2.010, 012
Voda HRN U.M2.010

a) Zidovi
Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima debljine 1 cm ispunjenim mortom. Mort mora odgovarati toĉno
omjerima po koliĉinama materijala oznaĉenim u poziciji N 301,1 prosjeĉnih normi, a ĉvrstoća i kvaliteta mora odgovarati
propisima HRN-i. Pijesak mora biti ĉist bez organskih primjesa. Cement za produţen i cementni mort mora odgovarati propisima
HRN-i. Vapno treba biti dobro gašeno i odleţano. Ukoliko se radi s hidratiziranim vapnom obavezno se drţati upute proizvoĊaĉa.
Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu.
Kod zidova 10 i 12 cm iznad vrata ukljuĉiti u jediniĉnu cijenu zida izradu i montaţu armirano betonskih montaţnih nadvoja. Pri
obraĉunu koliĉine svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, ukljuĉujući armirano betonske nadvoje kod nosivog zida. Svjeţe
zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Površine kod koji se samo naknadno
obraĊuju reške (fugiraju) treba paţljivo zidati sa ĉistim licem i oštrobridom opekom.

b) Ţbukanje
Ţbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati ţbukanje, jer
tada moţe doći do smrzavanja odnosno pucanja
uslijed sušenja. Prije ţbukanja treba plohe dobro oĉistiti i navlaţiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.
Površine ţbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu
oznaĉenim u nacrtima. Sudar ţbuka sa svim elementima ugraĊenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obraĊen. Ploha ţbuke
ne smije prekoraĉiti ravnine ugraĊenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i
pod ravnim kutem izvedeni.

c) Razni graditeljski radovi
Sve ugradbe izvesti toĉno po propisima i na mjestu oznaĉenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe
doprozornika ukljuĉena je ugradba prozorskih klupĉica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod eslingera, kutija za flos
roletu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe.
Kod stavaka, gdje je uz ugradbu oznaĉena i dobava, istu treba ukljuĉiti, a takoĊer i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se
izvode na gradilištu i ugraĊuju montaţno.
U cijenu treba uraĉunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih
ugradbi, te materijal za ugradbu. Obraĉun za zidarske radove vrši se prema GN 301.

Jediniĉna cijena zidarskih radova mora sadrţavati:
sav rad, ukljuĉivo prijenos, alat i mašine,
sav materijal, ukljuĉivo vezni,
svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
transportne troškove materijala,
potrebna oplata za zidarske svodove,
zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
ĉišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, ţbuke sa odvozom
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.

sav potreban rad ukljuĉujući prenose, alat i mašine, sav poteban materijal,
svu potrebnu skelu, bez obzira na vrstu i visinu,
kvašenje i paĉokiranje površine, gdje je to po gornjem opisu potrebno, izrada uzoraka od fasadne ţbuke,
ĉišćenje prostorija po završenom radu sa odnosom šute,
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.

Jediniĉna cijena za razne graditeljske radove treba saĉinjavati:
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

sav rad i transport, sav materijal (ukljuĉujući sav pomoćni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka, skobe itd.),
sva potrebna bušenja i dubljenja,
izrada i postava drvenih podmetaĉa potrebnih za ugradbu,
svu potrebnu skelu,
sva potrebna bušenja i dubljenja kod raznih ugradbi,
ĉišćenje objekta tokom gradnje i po završetku gradnje.
Ugradbu treba vršiti tako, da se ne ĉini šteta na ostalom dijelu objekta.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

4.IZOLATERSKI RADOVI

a) Hidroizolacije
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-i.

hladni premaz HRN U.M3.240
vrući premaz HRN U.M3.224, 244
ljepenka HRN U.M3.232, 221, 226
bitumenizirana juta HRN A.3.026, 027

Ukoliko je opis koje stavke izvoĊaĉu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude traţiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te naĉin izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti iskljuĉivo pismenim dogovorom sa projektantom
i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj naĉin utvrĊene, neće se priznati u obraĉunu.

Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i ĉvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te oĉišćena od prašine i raznih neĉistoća. Svi
spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, paţljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom
izvedbom izolacije snositi izvoĊaĉ.

Ukoliko se traţi stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama
proizvoĊaĉa, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti
izolacija cijele površine na trošak izvoĊaĉa. IzvoĊaĉ mora u tom sluĉaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih graĊevinskih i
obrtniĉkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.

Obraĉun se vrši prema postojećim normama GN 301,5.

Jediniĉna cijena treba sadrţavati:
sav rad, ukljuĉivo prenose, prijevoze, grijanja itd.,
sav potreban matreijal,
transport,
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova.

Ovi opći uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije montaţe na gradilištu, izvoĊaĉ je duţan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridrţavajući se pravila dobrog zanata i
uvaţavajući klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru.
Za atestirane detalje proizvoĊaĉa nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom
već definirani.

b) Termoizolacija
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proraĉunom je odreĊena vrijednost toplinske
izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehniĉkim propisima za toplinsku i zvuĉnu izolaciju.

Obraĉun radova vrši se po m2 površine.

Jediniĉna cijena treba sadrţavati:
sav rad i transport,
sav materijal ukljuĉivo pomoćni i vezni,
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

kompletnu ugradbu,
sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
zaštita na radu,
poravak štete na svojim i tuĊim radovima,
uklanjanje svih ostataka i ĉišćenje nakon rada.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.

3. BRAVARSKI RADOVI
Materijal i elementi koje izvoĊaĉ isporuĉuje i ugraĊuje na objektu moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, a oni za koje ne
postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviĊenoj mjeri.

Opći graĊevinski ĉelici HRN C.B.0.500
Kvadratni ĉelici vruće valjani HRN C.B.3.024
Plosni ĉelici vruće valjani HRN C.B.3.025
Okrugli ĉelici vruće valjani HRN C.B.021
Ĉeliĉni ravnokraki ugaonici sa zaobljenim rubovima vruće valjani HRN C.B.3.101
Vuĉeni ĉelici tehniĉki propisi za izradu i isporuku HRN C.B.3.402
Betonsko ţeljezo okruglo vruće valjano HRN C.K.020
Toplovaljani rebrasti lim oblik i mjere HRN C.B.4.114
Ĉeliĉne cijevi bez šava tehniĉki uvjeti za izradu i isporuku HRN C.B.5.020
Profil šipke i ţica od aluminijskih legura i aluminija HRN C.C.3.120
Ravnokraki ugaonici od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C.3.202
U-profili od aluminija i aluminijske legure HRN C.C.3.203
Specijalno sloţeni profili od aluminijskih legura prešani HRN C.C.3.220
Limovi i trake od aluminija HRN C.C.4.020
Pocinĉani lim HRN C.B.4.081 i HRN C.E.4.020
Ĉeliĉni lim HRN C.B.4.011 - 017, HRN C.B.4.030 i HRN C.B.4.110 - 113
Osnovno premazno sredstvo s minijem HRN C.T.7.326 i HRN C.T.7.327
Osnovni minij po standardu HRN H.C.1.023
Cinkov kromat HRN H.1.034
Prilikom izrade dotiĉnih radova ovog troškovnika izvoĊaĉ mora u potpunosti zadovoljiti uvjetima opisa pojedine stavke
troškovnika, kao i propise propisane Sl. listom:

Pravilnik o tehniĉkim mjerama i uvjetima za završne radove u graĊevinarstvu 49/70.
Tehniĉkim uvjetima za izvoĊenje bravarskih radova,ĉeliĉnih i aluminijskih konstrukcija.
Tehniĉkih uvjeta za izvoĊenje radova na antikorozivnoj zaštiti.
Pravilnik o zaštiti na radu u graĊevinarstvu Sl. list br.42 od 16.10.1968.
Svih ostalih HRN-i u vezi ispitivanja prozora, vrata i okova.
Jediniĉna cijena stavke ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvatiti i sve prateće radove
koji se neće posebno naplaĉivati.
Prema tehniĉkim uvjetima za izvoĊenje bravarskih radova ĉeliĉnih i aluminijskih konstrukcija - prateći radovi ( tj. svi oni radovi
koji bez posebnog navoĊenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za izvoĊenje).
Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a prema detaljima i ovom opisu.
Svi spojevi trebaju biti vareni, obraĊeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora toĉno odgovarajući
profil i debljina lima.
U jediniĉnoj cijeni ukljuĉena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport do mjesta ugradbe, te
ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijeloova. TakoĊer je u jediniĉnoj cijeni ukljuĉena izrada
prototipa, ukoliko se radi o elementima koji treba da se izvedu u većem broju. Zatim izrada, upasivanje i provizorno priĉvršćenje
na mjestima uz zidove i stropove, obostrano priĉvršćenje oko ĉeliĉnih elemenata, brtvljenje svih spojeva sa drugim elementima
trajno elastiĉnim kitom i dr. Svi elementi moraju biti zaštiĉeni anikorozivnim premazom i to: priprema podloge, miniziranje, liĉenje
uljenom bojom, u tonu i po izboru projektanta.
Ukoliko pojedinom stavkom nije drugaĉije propisano, ugradba će se izvesti upucavanjem na dozvoljenom broju mjesta, te će se
smatrati da je sav materijal i rad za ovakav naĉin ugradbe uraĉunat u jediniĉnu cijenu. Okov po izboru projektanta.
Cijena radova treba obuhvaćati kompletan rad.

Napomena:
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

IzvoĊaĉ radova prije izvedbe predlaţe detalj konstrukcije (radioniĉke nacrte) i naĉin ugradbe i daje na uvid i odobrenje projektantu
- nadzornom organu, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon izrade izvedbenih
projekata, projektant zadrţava pravo izmjene stavki zbog usklaĊenja sa projektom bez naknade u cijeni za izvoĊaĉa radova.

Mjere iz troškovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.
Obraĉun pojedinih stavaka troškovnika kako je predviĊeno u opisu pojedine stavke troškovnika.

4. STOLARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI
PonuĊaĉ je duţan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju šema i troškovnika, pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na
eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.

Davanjem ponude ponuĊać usvaja u cjelosti ove uvjete:
PonuĊaĉ nadi gotov stolarski element:
izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
kompletna montaţa i ugradba na gradilištu,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
eventualno potrebnu radnu skelu sa postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),
ostakljenjem, vrstom stakla, naznaĉenoj u pojedinoj stavci, sa kitanjem silikonskim kitom,
završna obrada kako je u pojedinoj stavci oznaĉeno,
okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,
ĉišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove poravka kao posljedicu nepaţnje u toku izvedbe,
troškove zaštite na radu.

MATERIJALI
a) Stolarski
Sav upotrebljeni materijal za stolarske elemente koji se liĉe trebaju biti najbolje kvalitete koja postoji na domaćem trţištu a treba
odgovarati propisima HRN-i.
borova rezana graĊa HRN D.C2.040
jelova i smrekova rezana graĊa HRN D.C.041
hrastova graĊa HRN D.C1.021

Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vratiju, dovratnika i krila od obraĊenih dasaka, šper ploĉa, lesonit ploĉa, iverice i panela
prema HRN D.E1.011 i HRN D.E1.012

Svi stolarski elementi koji se ugraĊuju po ovim uvjetima izvode se od jelovine (završna obrada liĉenjem) ili hrastovine i jasena I
klase kod elemenata koji ostaju u prirodnoj boji drva. Drvo ne smije imati pogreške koje potjeĉu od kukaca, kao što su bušotine i
crvotoĉine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjaĉa, te mehaniĉkih
ošteĉenja. Drvo mora biti odleţano i suho za prozore i vrata koje se liĉe moţe sadrţavati 13 - 15 % vlage.

IZVEDBA I OBRADA
Prije pristupa izradi stolarije izvoĊaĉ je obavezan prekontrolirati koliĉine i zidarske veliĉine otvora na gradilištu. Radioniĉke nacrte
izraĊuje izvoĊaĉ stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje projektantu. IzvoĊaĉ je duţan sa rukovodiocem gradilišta
definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata.
Svi stolarski elementi isporuĉuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liĉi na gradilištu.
Sva stolarija kod dostava mora biti zaštiĉena, dok se finalno obraĊeni proizvodi zaštiĉuju i nakon ugradbe od nenamjernog
ošteĉenja, a što je sdrţano u jediniĉnoj cijeni.
Svi dovratnici prije mokre ugradbe moraju biti zaštiĉeni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.
Dovratnici su izraĊeni od jelovog masiva, liĉeni uljenom bojom po izboru projektanta.
U cijenu ulazi gotov finalni ugraĊeni proizvod, sa liĉenjem i ostakljenjem, komplet sa svim opšavima i okovom.
Unutarnja vratna krila standardna glatka, od panela 42 mm, obloţena furnirom, po izboru projektanta, ili puno drvo (jasen)
lakirano prozirnim mat lakom.

OKIVANJE
IzvoĊaĉ radova obavezan je dobaviti, montirati te u cijenu ukalkulirati:
      TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU

- standardni okov od bijelog metala dimenzioniran prema veliĉini otvora, za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog
elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama šema posebno sve iskazano,
- sve ţeljezne, aluminijske i gumene profile pojedinog stolarsko elementa,
- svi ţeljezni dijelovi koji se ugraĊuju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zaštićeni ili pocinĉani, a sva
nova vezna sredstva (ĉavli, vijci, moţdanici i sl.) za elemente koji se liĉe su prema propisima HRN-i.

VELIĈINE
Sve iskazane veliĉine su veliĉine zidarskih otvora, koje treba prije izrade stavaka stolarije obavezno prekontrolirati na objektu.

5. SOBOSLIKARSKO LIĈILAĈKI RADOVI
Tehniĉko obraĉunski uvjeti:
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i nadzornog organa. Sav
upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno:
Pravilnik o tehniĉkim mjerama i uvjetima za završne radove u graĊevinarstvu,
Tehniĉki uvjeti za izvoĊenje soboslikarskih -liĉilaĉkih radova HRN U.F.2.015.
Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u naĉin izvedbe, izvoĊaĉ treba pravovremeno traţiti objašnjenje od projektanta.

U jediniĉnu cijenu svake vrste radova treba ukljuĉiti: osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na
gradilištu, trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak odrţavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite
dopremljenog materijala na gradilište, uklanjanja neĉistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme
materijala. Jediniĉna cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku.

Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere projektant od najmanje
5 uzoraka, koje proizvoĊaĉ izraĊuje bez naplete. Materijal za izvedbu soboslikarskih-liĉilaĉkih radova je naveden u stavkama
troškovnika.

Od primjenjenih se materijala traţi da imaju prionljivost za podlogu, po moguĉnosti da penetriraju u podlogu, da se njima
jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloţeni, da se ne brišu sa
ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Prije poĉetka radova izvoĊaĉ mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvoĊenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj
rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naruĉioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i
liĉenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge
ne moţe se izvoditi rad dok se podloge ne urede. PredviĊa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade
"Gletafax" masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom za unutarnje radove.

Betonske površine zidova, stropova, podova, obradit će se prema potrebi gletafiksom, a zatim bojiti premazom betonplastike.
Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podloţnim slojem, zaštitnim premazom i završnim
premazom, ako to u troškovniku nije drugaĉije oznaĉeno. Svako od tih premazivanja mora biti ĉvrsto povezano za podlogu na
koju se nanosi.

Prilikom izvoĊenja, utvrĊivanja kvalitete izvedbe i obraĉuna vrijede uvjeti iz knjiţice SB "Soboslikarsko-liĉilaĉki radovi" izdanje R.
Hrvatske.


U __________________________________, ________, 2011.

                                                              Ponuditelj:

                                 MP
                                                     _______________________
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU
  TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA : REKONSTRUKCIJA PLIVALIŠTA U VUKOVARU
.
7. SPECIFIKACIJA


SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

A.  GRAĐEVINSKI I OBRTNIĈKI RADOVI
B.  ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA
C.  INSTALACIJA SPRINKLERA
D.  VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARIJE
E.  BAZENSKA TEHNIKA
F.  DIZALA I TERETNA PLATFORMA
 G. ELEKTROTEHNIĈKI RADOVI
 H. TERMOTEHNIKA I PLIN
SVEUKUPNO:   NAPOMENE:
   Sve pripremne i završne radnje koje nisu navedene u pojedinim
   cjelinama radova (mobiliziranje, transport, manipuliranje, ugradnja, probe,
   dokazivanje kvalitete i sliĉno), sadrţane su u jediniĉnim cijenama svake
   grupe radova i neće biti posebno obraĉunati i plaćeni.
   Sva oprema navedena u specifikaciji projektirana je po karakteristikama
   proizvoda i proizvoĊaĉa navedenog u pojedinoj stavki. Ponuditelj moţe
   ponuditi drugi jednakovrijedan proizvod, ali prije nabave mora dobiti
   pisanu suglasnost projektanta koji će provjeriti funcionalnost, izgled,
   kvalitetu i mogućnosti smještaja u predviĊeni prostor.
   Drugi ponuĊeni proizvodi ne smiju izazvati povećanje ukupnih troškova
   (zbog promjena u podruĉju drugih struka).

A. GRAĐEVINSKI I OBRTNIĈKI RADOVI

St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
a. PRIPREMNI RADOVI

   UtvrĊivanje postojećeg stanja:
   Kao podloga za obraĉun koliĉina radova koristi se premjer postojećeg
   stanja izveden po ovlaštenom mjerniku, te se od te razine obraĉunavaju
   izvedeni radovi. Nakon završenog iskopa do kote odreĊene projektom,
   vrši se kontrola visine iskopa po ovlaštenom mjerniku kojeg angaţira
   naruĉitelj radova, a po kojem će biti premjerena i visina konaĉno
   izvedenog nasipa. Ove podloge su, pored postojećeg nacrta prizemlja
   graĊevine iz glavnog projekta, osnova za obraĉun radova.
   Iskolĉenje graĊevine:
   Izvoditelj radova je duţan iskolĉiti sve glavne osi graĊevine, a dvije
   glavne osi (X=00,00 i Y=00,00) treba iskolĉiti i osigurati od oštećenja na
   granicama parcele. Uz te osi treba vezati i iskolĉiti i visinske toĉke
   (repere). O izvršenim radovima je izvoditelj duţan sastaviti odgovarajući
   zapisnik, ovjeren po ovlaštenom geometru.
   Iskolĉenje obuhvaćaju radnje za izvedbu ušća bušotina za izvedbu svih
   stupnjaka.
 St.                    Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
    Sav materijal iskopa je vlasništvo naruĉitelja i naruĉitelj ima pravo
    disponirati s istim.
    NAPOMENE NASIPAVANJA: U jediniĉnoj cijeni su sadrţani svi radovi i
    troškovi potrebni za izvedbu nasipa prema opisu (nabava i dobava
    materijala nasipa, razastiranje zbijanje u slojevima, kontrola zbijenosti i
    dr.)

 1. UreĊenje, odrţavanje, korištenje, uklanjanje ureĊenje gradilišta,
  organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene
  infrastrukture, natpisi, ograde, osvjetljenje, natpisi, upozorenja te odvozi
  smeća. Ukljuĉivo naknade za zauzimanje javne gradske površine za
  organizaciju gradilišta.                             pauš.   1
  UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

b. SPECIJALISTIĈKI RADOVI IZRADE STUPNJAKA

 1. Izrada vertikalnih i kosih stupnjaka promjera 60 cm.
  Tip 1. Vertikalni L=6,5 m, kom. 118                        m'    767
  Tip 1. Kosi L=5,0 m, kom. 59, nagib 30°                      m'    295
  Tip 2. vertikalni L=9,0 m, kom. 114                        m'   1,026
  Tip 2. Kosi L=7,0 m, kom. 58, nagib 30°                      m'    406
  Tip 3. vertikalni L=12,0 m, kom. 13                        m'    156
  Tip 3. Kosi L=10,0 m, kom. 6, nagib 30°                      m'    60
 2. Dobava, ĉišćenje i ugradnja armature u stupnjake (fi 25, fi 32, fi 36)      kg   11521
 3. Odbijanje stupnjaka za potrebe formiranja naglavne grede. PredviĊeno u
  debljini 10 cm                                  kom.   245
 4. Izrada dva (2) probna vertikalna stupnjaka fi 60 cm duljine 7 m          m'    14
 5. Iskop materijala oko probnih stupnjaka radi potvrĊivanja projektiranih
  parametara za mlazno injektiranje                        pauš.   1
 6. Izrada prednapetih samobušećih sidara (ISCHEBECK - TITAN) duljine
  8,0 i 9,0 m. U cijenu je ukljuĉena obrada, nabava i postavljanje sa svim
  potrebnim priborom, materijalom za injektiranje (procijenjeni utrošak suhe
  smjese od 50 kg/m' uz silu naprezanja do 20 kN.
    L=8,0 m, kom. 48 (sidra ISCHEBECK TITAN 32/22; nosivosti 221 kN; 48
    kom; (opt. silom od 192,3kN)                          m'    448
    L=9,0 m, kom. 14 (Prvi red - sidra ISCHEBECK TITAN 32/20 nosivosti
    291 kN; 7 kom; (opt. silom od 243,3kN), Drugi red - sidra ISCHEBECK
    TITAN 40/20 nosivosti 523 kN; 7 kom; (opt. silom od 375,16kN)
                                           m'    126
 7. Izrada naglavne grede za zaštitnu zavjesu. Greda je dim. 60x50 cm i
   betonira sitnozrnim betonom
   C 25/30                                     m³    70
   B 500                                      kg   6000
   Oplata                                      m²    245
 8. Crpljenje oborinskih i procjednih voda iz jama. PredviĊa se crpljenje u
   trajanju do 3 mjeseca (angaţiranja crpki).                    h   1500
 9. Geotehniĉki nadzor nad izvoĊenjem specijalistiĉkih radova            pauš.   1
 10. Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka                  kpt.   1
UKUPNO SPECIJALISTIĈKI RADOVI
 St.                    Opis                     j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
c. ZEMLJANI RADOVI

    NAPOMENA: U geomehaniĉkom elaboratu detaljno su opisane
    karakteristike tla te je izraĊen projekt zaštite graĊevinske jame prema
    kojem se izvode radovi. U ovom troškovniku opisane su koliĉine i obim
    radova za ponudbenu dokumentaciju.
 1 "Strojno-ruĉni kombinirani" iskop terena za suteren objekta u terenu od
  anorganske gline srednje plastiĉnosti (CI) Karakteristiĉnom za podruĉja
  uz rijeke na nacrtom oznaĉenu dubinu, odbacivanjem i prebacivanjem
  materijala od iskopa na potrebnu udaljenost, te eventualnim razupiranjem
  te odvajanjem kamena od zemljenog materijala i njegovim slaganjem u
  figure. (Iskopani materijal upotrijebiti za izvedbu objekta i okoliša,
  nasipavanje u objektu i van njega, a višak materijala odvesti na gradski
  deponij, što je sve posebno obraĉunato). Kod obraĉuna (izmjera)
  mjerodavna je širina temelja iz nacrta. Eventualni "višak" u mjeri, izvoĊaĉ
  je duţan ukalkulirati u cijenu.
  objekt                                         m3   21500.00
  iskop uz objekt                                     m3   2850.00
 2 Zatrpavanje-nasipavanje u slojevima od 30 cm u objektu oko
  izbetoniranih zidova, te dijela oko objekta koji se nasipava materijalom
  dobivenim od iskopa sa potrebnim strojnim nabijanjem na modul
  zbijenosti Mz 40MPa kako bi se onemogućilo daljnje slijeganje nasutog
  materijala, ukljuĉivo sa ispitivanjem postignute zbijenosti.              m2   2850.00
 3 Strojno-Ruĉni iskop rova za energetske kanale svjetle širine 2.4x4.5 m,
  2.5x2 m.                                        m3   640.00
 4 Strojno-Ruĉni iskopi za revizijske otvore uz objekt.                  m3   140.00
 5 Strojno-Ruĉni iskop za šaht prepumpne stanice ViK.                   m3   24.00
 6 Strojno-Ruĉni iskop rova za postavu drenaţne cijevi.                  m'   350.00
 7 Zasipavanje drenaţnih cijevi šljunkom granulacije 15-30 mm. Debljina
  sloja je 190 cm.                                    m'   350.00
 8 Dobava i izrada uvaljane šljunĉane podloge d=30 cm ispod temeljne
  ploĉe unutar objekta.                                 m2   5300.00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

d. BETONSKI I AB RADOVI

    NAPOMENA: Za sve ugraĊene betone strogo je propisana marka betona,
    separirani agregat i propisana armatura. Strogo se pridrţavati svih uvjeta
    elaborata statiĉkog proraĉuna i po potrebi konzultirati odgovornog
    statiĉara. U jediniĉnu cijenu su uraĉunati ugradnja svih fazonskih
    elemenata ili svih elemenata koji se ugraĊuju u temelj ili zid prije
    betoniranja dobavljenih od strane drugih izvoditelja radova (npr. ĉeliĉne
    sidrene ploĉe, cijevi elektro i strojarskih instalacija i sl.) i sl., razdjelne-
    dilatacijske trake (stiropor d=2cm) i sl., te se isti ne obraĉunavaju
    posebno. Radovi vezani za izvedbu prikljuĉaka instalacija nisu predmet
    obrade ovog troškovnika, kao i radovi vezani uz tehnologiju.
St.                       Opis                 j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   Sva potrebna oplata uraĉunata u cijenu. Za izvoĊenje svih radova na
   svim visinama projektirane graĊevine neće se obraĉunavati nikakvi
   posebni dodaci, već se jedinstvena cijena radova pojedine stavke odnosi
   na radove bez obzira na kojoj se visini isti izvode. U jediniĉnoj cijeni
   pojedine stavke su uraĉunati sveukupni troškovi eventualno potrebnih
   skela, pomoćnih konstrukcija i sl. bez obzira na njihovu sloţenost, visinu,
   vrijeme postavljanja i demontaţe i sl. U jediniĉne cijene stavki ukljuĉiti
   izradu, montaţu i demontaţu raznih umetaka (kalupa) za otvore (u oplatu
   zidova i ploĉa), oplatu otvora i prodora u zidovima, stropovima, temeljima
   i sl. U jediniĉnu cijenu su uraĉunati i svi prodori instalacija kroz oplatu,
   ugradnja svih fazonskih elemenata ili svih elemenata koji se ugraĊuju u
   oplatu prije betoniranja dobavljenih od strane drugih izvoditelja radova
   (npr. ĉeliĉne sidrene ploĉe, ĉeliĉne penjalice, cijevi elektro i strojarskih
   instalacija i sl.) i sl., te se isti ne obraĉunavaju posebno.

   Armatura je u troškovniku uzeta apromaksimativno. Stvarne koliĉine
   utvrditi će se prema nacrtima armature. Armatura mora biti postavljena
   prema nacrtima armature s odgovarajućom propisanom debljinom
   zaštitnog sloja betona. Tijekom radova postavljenu armaturu kontrolira
   nadzorni inţenjer uz odobrenje odgovornog projektanta konstrukcije.

1. Donja betonska podloga
  Izvedba donje betonske podloge od mršavog betona d=10 cm ispod
  horizontalne hidroizolacije temeljne ploĉe (deb. 50cm), s proširenjem na
  rubovima.                                     m3   550.00
2. Zaštitni i podloţni beton
  Izvedba zaštitnog sloja betona (2200 kg/m3), d=5 cm na hidroizolaciju
  temeljne ploĉe (izvoditi paţljivo da se ne ošteti hidroizolcija).         m3   275.00
3. AB temeljna ploĉa 50cm
  Betoniranje arm. bet. temeljne ploĉe s produbljenjima i zaslonom protiv
  smrzavanja, betonom MB-30 , d=50 cm, zaglaĊene gornje površine
  spremno za završnu obradu.
  a) beton MB30                                   m3   2800.00
  b) oplata                                     m2   170.00
4. AB šaht dizala
  Dobava i ugradnja betona C 25/30 u zidove sahta dizala.
  _dizalo tri etaţe
  a) beton MB30                                   m3   24.00
  b) oplata                                     m2   240.00
  _dizalo dvije etaţe
  a) beton MB30                                   m3   16.00
  b) oplata                                     m2   160.00
5 AB šahtova i okna instalacija
  Dobava i ugradnja betona C 25/30 u zidove sahta instalacija. Šahtovi
  kanalizacije i vode izvode se nepropusnim betonom MB-30, u glatkoj
  oplati. U stavku je ukljućena i obrada mortom do crnog sjaja. Energetski
  kanali u terenu zatvaraju se bet. prefabriciranim poklopcima 100x200 cm
  debljine 8 cm.
  vik
St.                  Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 a) beton MB30                                m3   45.00
 b) oplata                                  m2   350.00
 inet. šahtovi
 a) beton MB30                                m3   68.00
 b) oplata                                  m2   680.00
 energetski kanali a,b,c
 a) beton MB30                                m3   75.00
 b) oplata                                  m2   270.00
 c) prefab.bet.elementi 100x250x7 cm                     kom   30.00
 c) prefab.bet.elementi 100x280x7 cm                     kom   17.00
6 AB revizorna okna
 Dobava i ugradnja betona C 25/30 u zidove i podove revizornih okna.
 Debljina zidova 30 cm.
 a) beton MB30                                m3   38.00
 b) oplata                                  m2   170.00
7 AB zidovi
 Betoniranje arm. bet. zidova betonom MB-30 u glatkoj oplati. Ukljuĉivo
 izrada ojaĉanja i sliĉnog unutar zidova, ugradba potrebne oplate za
 prodore i šliceve i sl.
 _suteren
 a) beton C 25/30                               m3   830.00
 b) oplata                                  m2   6900.00
 _prizemlje
 a) beton C 25/30                               m3   165.00
 b) oplata                                  m2   1550.00
8 AB zidovi bazena
 Betoniranje arm. bet. zidova bazena debljine 30 cm betonom MB-30 u
 glatkoj oplati. Ukljućivo izrada stepenice z a odmorište unutar bazena na
 dubini 130 cm od gornjeg ruba. Sve prema nacrtima.

 a) beton C 25/30 zidovi                           m3   540.00
 b) oplata zidovi                               m2   710.00
9 AB stropne ploĉe
 Betoniranje arm. bet. stropnih ploĉa betonom MB-30, u glatkoj oplati,
 srednji presjek. Debljina ploĉa je 20 cm, podupiranje na visini 300 i 320
 cm.
 _iznad suterena
 a) beton C 25/30                               m3   390.00
 b) oplata                                  m2   2000.00
 _iznad prizemlja
 a) beton C 25/30                               m3   230.00
 b) oplata                                  m2   1200.00
St.                  Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
10 AB grede u stropnoj ploĉi
  obava i ugradnja betona za izvedbu AB greda. Grede su dimenzija u
  suterenu 30x70, 35x60 i 40x50; u prizemlju 35x60, 40x50 i 40x50 s
  promjenjivom visinom do 20x40 cm. Ploĉe su debljine 20cm i obraĉunate
  su u stavci ploĉa, dok se u ovoj stavci od statiĉke visine oduzima 20 cm
  za obraĉun koliĉine betona. Grede i stropne ploĉe se izvode u glatkoj
  oplati (tip kao DOKA), MB30. Podupiranje na visinama 300 i 320 cm.

  _iznad suterena
  a) beton C 25/30                               m3   11.00
  b) oplata                                  m2   85.00
  _iznad prizemlja
  a) beton C 25/30                               m3   30.00
  b) oplata                                  m2   250.00
11 AB stupovi
  obava i ugradnja betona za izvedbu AB stupova. Stupovi su dimenzija
  50x50 cm. Izvode se u glatkoj oplati (tip kao DOKA), MB30.
  a) beton C 25/30                               m3   95.00
  b) oplata                                  m2   800.00
12 AB vanjska rampa prema suterenu
  Dobava i ugradnja betona C 25/30 u ploĉu vanjske rampe debljine 20 cm.

  a) beton C 25/30                               m3   130.00
  b) oplata                                  m2   30.00
13 AB vanjska stube
  Dobava i ugradnja betona C 25/30 u vanjske stube na terenu.
  a) beton C 25/30                               m3   6.00
  b) oplata                                  m2   40.00
14 AB tribine
  Dobava i ugradnja betona za izvedbu AB tribina. Najmanja debljina iznosi
  30 cm. Tribine se izvode u glatkoj oplati MB30. Sve prema nacrtima.

  a) beton C 30/37                               m3   165.00
  b) oplata                                  m2   650.00
15 AB stubište / u hallu iz suterena prema prizemlju
  Dobava i ugradnja betona za izvedbu AB krakova i podesta stubišta.
  Najmanja debljina kraka iznosi 12cm. Krakovi i podesti se izvode u
  glatkoj oplati (tip kao DOKA) MB30.
  a) beton C 25/30                               m3   12.00
  b) oplata                                  m2   85.00
16 AB stubište / svlaĉ-bazen / korisnici
  Dobava i ugradnja betona za izvedbu AB krakova i podesta stubišta.
  Najmanja debljina kraka iznosi 12cm. Krakovi i podesti se izvode u
  glatkoj oplati (tip kao DOKA) MB30.
  a) beton C 25/30                               m3   3.00
  b) oplata                                  m2   21.00
17 AB stubište / svlaĉ-bazen / sportaši
  Dobava i ugradnja betona za izvedbu AB krakova i podesta stubišta.
  Najmanja debljina kraka iznosi 12cm. Krakovi i podesti se izvode u
  glatkoj oplati (tip kao DOKA) MB30.
  a) beton C 25/30                               m3   5.00
  b) oplata                                  m2   40.00
 St.                  Opis                     j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 18 AB stubište / gledatelji / glavno
   Dobava i ugradnja betona za izvedbu AB krakova i podesta stubišta.
   Najmanja debljina kraka iznosi 12cm. Krakovi i podesti se izvode u
   glatkoj oplati (tip kao DOKA) MB30.
   a) beton C 25/30                                 m3   7.00
   b) oplata                                    m2   57.00
 19 AB stubište / poţarno
   Dobava i ugradnja betona za izvedbu AB krakova i podesta stubišta.
   Najmanja debljina kraka iznosi 12cm. Krakovi i podesti se izvode u
   glatkoj oplati (tip kao DOKA) MB30.
   a) beton C 25/30                                 m3   2.50
   b) oplata                                    m2   19.00
 20 AB stubište / suteren / teh.pogon
   Dobava i ugradnja betona za izvedbu AB kraka stubišta. Najmanja
   debljina kraka iznosi 12cm. Krakovi i podesti se izvode u glatkoj oplati (tip
   kao DOKA) MB30.
   a) beton C 25/30                                 m3   1.20
   b) oplata                                    m2   11.00
 21 AB stubište / uz tribine
   Dobava i ugradnja betona za izvedbu AB kraka stubišta. Najmanja
   debljina kraka iznosi 12cm. Krakovi i podesti se izvode u glatkoj oplati (tip
   kao DOKA) MB30.
   a) beton C 25/30                                 m3   2.00
   b) oplata                                    m2   15.00
 22 Izrada, dobava i sjeĉenje, ravnanje, savijanje i postava armature izvodi
   se prema statiĉkom proraĉunu i nacrtima armature.
   Toĉna specifikacija armature dana je u posebnom prilogu.
  a) rebrasta armatura B 500B
  b) armaturne mreţe B 500B
  Ploĉe 80 kg/m3
  Grede 110 kg/m3
  Stupovi 80 kg/m3
  AB zidovi 60 kg/m3
  Temelji 80 kg/m3                                 kg   440000
  napomena: U cijenu su ukljuĉeni doprema, montaţa, priprema, mazanje,
  ĉišćenje, demontaţa, odlaganje i odprema oplate, kao i svi potrebni
  dodatni materijali i rad potrebni za podupiranje, skladištenje i upotrebu
  oplate.
BETONSKI RADOVI UKUPNO
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
e. ZIDARSKI RADOVI

 1 Zidarska obrada zidova i stropova od armiranog betona
  Obrada unutarnjih zidova i stropova od AB gipsanom ţbukom debljine 15
  mm.
  zidovi / stupovi                                m2   9010.0
  stropovi                                    m2   3700.0
  stubišta                                    m2   450.0
 2 Zidarska pripomoć kod izvedbe instalacija
  Zidarska pripomoć kod izvedbe instalacija i kod obrtniĉkih radova (koja
  nije spomenuta u stavkama ovog troškovnika I ostalih troškovnika -
  troškovnici uz posebne elaborate). Obraĉunata je po m2 brutto površine,
  a jediniĉna cijena formirana je na temelju višegodišnjeg praćenja
  pripomoći za obrtniĉke radove i instalacije kojima se vrši zidarska
  pripomoć. Pripomoć se sastoji u štemanju, ugradbi, dovoĊenju oštećenih
  površina u prvobitno stanje - završne površine, te sve ostalo. Komplet
  sve izvedeno sa potrebnim materijalom i pomoćnom radnom skelom,
  prema stvarno izvedenim radovima.                        m2   9000.0
 3 ugradba stolarije/bravarije
  Zidarska pripomoć pri montaţi stolarije-bravarije prema uputstvu
  proizvoĊaĉa, komplet sa radom, materijalom i pomoćnom skelom te
  zaštitom stolarije od oštećenja i prljanja.
  a) vanjska stolarija-bravarija                         kom   14.0
  b) unutarnja stolarija-bravarija                        kom   26.0
 4 skela
  Dobava i postava povremene radne skele oko objekta. Ukljuĉen sav
  transport, izrada prilaza kao i zaštitna ograda prema propisima.
                                          m2   2000.0
 5 ĉišćenje
  Višekratno ĉišćenje i stalno odrţavanje ĉistoće u toku radova na
  objektu, u prostorijama gdje se izvode radovi te na površinama gdje se
  vrši transport materijala. U cijenu je takoĊer ukljuĉena zaštita stolarija i
  sve ostale potrebne zaštite kod izvedbe fasaderskih i ostalih radova.
                                          m2   9000.0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
St.                   Opis                     j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
f. KARTON GIPS

  Obaveza je izvoĊaĉa u potpunosti se pridrţavati naputaka proizvoĊaĉa i
  koristiti sve materijale, alate i pribor koji propisuje proizvoĊaĉ. Isto tako je
  izvoĊaĉ obavezan pribaviti sve potrebne ateste i potvrde za materijal i
  izvedene konstrukcije potrebne za daljnje ishoĊenje dozvola i uporabu
  graĊevine. Prije uzvedbe rada izvoĊaĉ je obavezan projektantu predoĉiti
  detalje izvedbe te naĉin i detalje ugradnje elemenata kao što su revizijski
  otvori, rešetke ventilacije, klima ureĊaji, sanitarni ureĊaji, rasvjetna tijela,
  vrata i drugi otvori kao i spoj sa aluminijskom fasadom.
  ZIDOVI
 1 GK vodootporni zid 10 cm / dvostruke ploĉe
  Dobava i izrada pregradnog gipskartonskog zida za sanitarne prostorije
  tipa kao Knauf W112, D =100 mm sa metalnom podkonstrukcijom iz
  CW i UW profila. Ukupna debljina zida je 10.0 cm, obostrano obloţen
  dvostrukim vodootpornim gipskartonskim ploĉama GKB-I d=1.25cm i
  ispunjen je mineralnom vunom debljine 5cm. Ploĉe se premazuju
  temeljnim premazom bez otapala, višestruko gletaju i bruse na
  spojevima.
  Ovi zidovi predviĊaju se na mjestima vješanja sanitarnih elemenata
  (umivaonika) na zid.                                m2   700.0
 2 GK vodootporni-obiĉni zid 10.0 cm / dvostruke ploĉe
  Dobava i izrada pregradnog gipskartonskog zida za sanitarne prostorije
  tipa kao Knauf W111, D=100 sa metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW
  profila. Ukupna debljina zida je 10cm. Zid je obloţen dvostrukim
  impregniranim gipskartonskim ploĉama GKB-I d=1.25cm s jedne strane i
  standardnim GKB ploĉama d= 1.25 s druge strane te je ispunjen
  mineralnom vunom debljine 5cm. Ploĉe se premazuju temeljnim
  premazom bez otapala, višestruko gletaju i bruse na spojevima.
                                            m2   300.0
 3 GK vodootporni zid 10.0 cm / jednostruki
  Dobava i izrada pregradnog gipskartonskog zida za sanitarne prostorije
  kao Knauf W111 D=100 mm sa metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW
  profila. Ukupna debljina zida je 10cm obostrano obloţen jednostrukim
  impregniranim gipskartonskim ploĉama GKB d=1.25cm te je ispunjen
  mineralnom vunom debljine 5cm. Ploĉe se premazuju temeljnim
  premazom bez otapala, višestruko gletaju i bruse na spojevima.           m2   28.0
 4 GK obiĉan zid 10.0 cm / dvostruke ploĉe
  Dobava i izrada pregradnog gipskartonskog zida kao Knauf W112
  D=100mm sa metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila. Ukupna
  debljina zida je 10cm obostrano obloţen dvostrukim standardnim
  gipskartonskim ploĉama GKB d=1.25cm te je ispunjen mineralnom
  vunom debljine 5cm. Ploĉe se premazuju temeljnim premazom bez
  otapala, višestruko gletaju i bruse na spojevima.                  m2   300.0
 5 GK obiĉan zid 10.0 cm / jednostruke ploĉe
  Dobava i izrada pregradnog gipskartonskog zida kao Knauf W111 D=100
  mm sa metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila. Ukupna debljina
  zida je 10cm obostrano obloţen jednostrukim standardnim
  gipskartonskim ploĉama GKB d=1.25cm te je ispunjen mineralnom
  vunom debljine 5cm. Ploĉe se premazuju temeljnim premazom bez
  otapala, višestruko gletaju i bruse na spojevima.                  m2   240.0
St.                   Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 6 GK obloge za ugradbene vodokotliće
  Dobava i izrada obloge unutarnjeg zida za izvedbu prezidnih instalacija u
  visini od 1.25m. CW 75 Profili se postavlaju udaljenosti od zida
  sanitarnog ĉvora prema nacrtima -razmak za instalacije, CW profili se
  dodatno kruto uĉvršćuju. Ukupna debljina zida je 22.5 cm , jednostrano je
  obloţen s dvostrukim slojem impregniranih gipskartonskih ploĉa GKB-I
  d=1.25cm (W626). Ploĉe se premazuju temeljnim premazom bez
  otapala, višestruko gletaju i bruse na spojevima. Tipska potkonstrukcija
  za montaţu vodokotlića posebno je obraĉunata.
                                         m2   90.0
7 GK vatrootporni zid 12.5 cm
 Dobava i izrada gipskartonskog protupoţarnog sigurnosnog zida F60
 ukupne debljine 12,5 cm (tip Knauf W 112) s obostranom oblogom. Prvi
 sloj do konstrukcije iz standardnih GK ploĉa tip A13, drugi sloj od
 protupoţarnih GK ploĉa tipa F13 i ispunom iz kamene vune debljine 50
 mm, minimalne gustoće 30kg/m3. Izrada potkonstrukcije iz tipskih
 CW/UW profila iz pocinĉanog lima d=0,6 mm. MeĊusobni razmaci
 okomitih profila 31.25 cm. Ploĉe se premazuju temeljnim premazom bez
 otapala, višestruko gletaju i bruse na spojevima, kvalitetna obrada prema
 prema Q3. Postava prema upustvima proizvoĊaĉa.                 m2   550.0
 SPUŠTENI STROPOVI
8 obiĉni
 Dobava i izrada ravnog spuštenog stropa tipa kao D113 Knauf ploĉama.
 Podkonstrukcija se izvodi iz nosivih i montaţnih CD60/27 profila u istoj
 ravnini ovješena na visilice.Podgled se izvodi iz Knauf ploĉa GKB 12,5
 mm. Ploĉe se premazuju temeljnim premazom bez otapala, višestruko
 gletaju i bruse na spojevima. Vidljive glave vijaka treba pregletati i
 završno obraditi. Spoj sa zidom se izvodi prema naputcima proizvoĊaĉa.

  visina spuštanja 15cm                             m2   230.0
  visina spuštanja 32cm                             m2   460.0
  visina spuštanja 40cm                             m2   270.0
 9 vodootporni
  Dobava i izrada ravnog spuštenog stropa tipa kao D113 Knauf ploĉama.
  Podkonstrukcija se izvodi iz nosivih i montaţnih CD60/27 profila u istoj
  ravnini ovješena na visilice. Podgled se izvodi impregniranih Knauf ploĉa
  GKB-I 12,5 mm. Ploĉe se premazuju temeljnim premazom bez otapala,
  višestruko gletaju i bruse na spojevima. Vidljive glave vijaka treba
  pregletati i završno obraditi. Spoj sa zidom se izvodi prema naputcima
  proizvoĊaĉa.
  Ovaj strop izvodi se samo u sanitarnim propusnicima i prostorijama s
  tuševima.
  visina spuštanja 15cm                             m2   115.0
  visina spuštanja 32cm                             m2   490.0
10 protupoţarni
  Dobava i izrada ravnog protupoţarnog spuštenog stropa tipa kao D113
  Knauf s dvostrukom oblogom iz protupoţarnih gipsanih ploĉa debljine 15
  mm, tipa F15 za zahtjev F60. Dvostruku potkonstrukciju iz tipskih CU/UD
  profila iz pocinĉanog lima debljine 0.6 mm montirati i ovjesiti prema
  ukupnoj teţini, odnosno prema uputstvima proizvoĊaĉa. Tehniĉki nuţna
  obrada spojeva prvog sloja ploĉ, na drugom sloju ploĉa standardna
  obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2.

  visina spuštanja 40cm                            m²   330.0
St.                  Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
11 obloga podgleda ĈE nosaĉa / unutarnji prostor
  Dobava i izrada obloge podgleda nosivih ĈE profila od dvostruko
  postavljenih gipskartonskih ploĉa. Ploĉe se premazuju temeljnim
  premazom bez otapala, gletaju i bruse na spojevima. Strop završiti do
  spremnosti za liĉenje. Postava prema upustvima proizvoĊaĉa
                                        m'   220.0
 12 obloga podgleda trijema / vanjski prostor
  Dobava i izrada obloge podgleda nosivih ĈE profila od dvostruko
  postavljenih impregniranih gipskartonskih ploĉa. Ploĉe se premazuju
  temeljnim premazom bez otapala, gletaju i bruse na spojevima. Strop
  završiti do spremnosti za liĉenje. Postava prema upustvima proizvoĊaĉa   m'   560.0
  OSTALO
 14 Izrada otvora u GK stropovima za ugradnju rasvjetnih tijela,
  klimatizacijskih rešetki.
  ventilacijske rešetke u sanitarijama fi 20cm               kom   50.0
 15 Dobava materijala i izrada potkonstrukcije za montaţu aluminijskih i
  drvenih vrata Knauf UA profila debljine 2 mm širine 100 mm. Ukljuĉivo
  tipske utiĉne kutnike 100 mm. Obraĉun po komadu montiranih vrata.
                                       kom   120.0
 16 Dobava i ugradnja tipskih revizijskih otvora Knauf AluTop Kombi DW.
  Poklopci su opremljeni nevidljivim zatvaraĉkim mehanizmom ,
  aluminijskim okvirom ispunjenim GK ploĉom koji se ugraĊuje u
  aluminijski tipski okvir. Komplet sa svim potrebnim materijalom i radom
  prema uputstvu proizvoĊaĉa..
  revizijski otvori za klima podstropne jedinice 120x100cm         kom   78.0
  revizijski otvori za RN 30x30cm                      kom   15.0
  revizijski otvori za protupoţarne klapne ,dim.ovisno o klapni       kom   40.0
 17 Dobava i ugradnja tipskih metalnih podkonstrukcija za montaţu
  sanitarnih uređaja, instalacija . Odabir prilagoditi opremi i detaljima
  ugradnje.Detalje ugradnje uskladiti sa projektantom i izvoĊaĉima
  instalacija i stolarskih i bravarskih radova.
  Tipski nosaĉ za male umivaonike iz višeslojne impregnirane drvene
  šperploĉe i pocinĉanih profila tipa W234                 kom   41.0
  Sanitarni montaţni element tip kao Geberit Duofix za konzolnu WC
  školjku,aktiviranje ĉeono,ugradna visina 112cm-111.311 pripadajuća
  tipka u bijeloj boji                           kom   52.0
  Sanitarni montaţni element tip kao Geberit Duofix za konzolni
  pisoar,aktiviranje ĉeono                         kom   18.0
  Sanitarni montaţni element tip kao Geberit Duofix za umivaonik,ugradna
  visina 112cm -111.430                           kom   21.0
  Sanitarni montaţni element tip kao Geberit Duofix za konzolnu WC
  školjku prilagođenu invalidnim osobama,aktiviranje ĉeono,ugradna
  visina 112cm ,ugradna visina 112 cm-111.350                kom    4.0
  Sanitarni montaţni element tip kao Geberit Duofix za umivaonik
  invalida                                 kom    7.0
  Sanitarni montaţni element tip kao Geberit Duofix za bolniĉki
  umivaonik ,ugradna visina 112 cm-111.460                 kom    1.0
UKUPNO KARTON GIPS
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
g. BETONSKE PODLOGE

 1 Izrada slojeva plivajućeg poda ispod završne obloge sa postavom
  stirodur trake uza zid kako je to predviĊeno uputama za izradu 'plivajućih
  podova'. Zvuĉna izolacija se izvodi iz ploĉa polistirena debljine 1cm.
  Postavlja se jedna sloj tvrdih ploĉa i jedan sloj elastificiranih ploĉa. Ploĉe
  se postavljaju tako da su fuge slojeva izmaknute.
  slojevi ispod epoxidnog premaza / suteren
  cem.estrih armiran d=7.5 cm; min MB25
  pvc folija
  ploĉe tvrdog polistirena 3 25 kg/m
  ploĉe elast. polistirena 2 15 kg/m                        m2   380.0
  slojevi negrijanog podruma / suteren
  cem.estrih armiran d=7.5 cm; min MB25
  pvc folija
  ploĉe elast. polistirena 1+1 15 kg/m                       m2   1650.0
  slojevi ispod epoxidnog premaza
  cem.estrih armiran d=7.5 cm; min MB25
  pvc folija
  ploĉe elast. polistirena 1+1 15 kg/m                       m2   1350.0
  slojevi ispod keramiĉkih ploĉica / suteren
  cem.estrih armiran d=5 cm
  pvc folija
  ploĉe tvrdog polistirena 3 25 kg/m
  ploĉe elast. polistirena 2 15 kg/m                        m2   1050.0
  slojevi ispod keramiĉkih ploĉica
  cem.estrih armiran d=5 cm
  pvc folija
  ploĉe elast. polistirena 1+1 15 kg/m                       m2   240.0
  zaglađeni estrih kao završni sloj /negrijano
  cem.estrih armiran d=7.5 cm
  pvc folija
  ploĉe elast. polistirena 1+1 15 kg/m                       m2   290.0
  slojevi ispod parketa
  cem.estrih armiran d=6 cm
  pvc folija
  ploĉe elast. polistirena 1+1 15 kg/m                       m2   250.0
 2 Izrada slojeva poda trijema iznad grijanih i negrijanih prostora.
  slojevi ispod betonskih ploĉa / iznad grijanog prostora
  cem.estrih armiran d=6.5 cm; min MB25
  pvc folija
  višeslojna bit.HI 1100 kg/m3
  ploĉe tvrdog polistirena 25 kg/m 8 cm
  bit.traka sa alu folijom 0.1 mm
  hladni bit.prednamaz
  cem.mort u padu, min 1 cm                             m2   1700.0
  slojevi ispod epoxidnog premaza /iznad negrijanog prostora
  cem.estrih armiran d=6.5 cm; min MB25
  pvc folija
  višeslojna bit.HI 1100 kg/m3
  hladni bit.prednamaz
  cem.mort u padu, min 1 cm                             m2   200.0
 St.                  Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   slojevi u vanjskom prostoru iznad grijanog podruma/završno
   bet.ploĉe
   cem.estrih armiran d=4 cm; min MB25
   pvc folija
   višeslojna bit.HI 1100 kg/m3
   hladni bit.prednamaz
   cem.mort u padu, min 1 cm                          m2   300.0
   slojevi u vanjskom prostoru iznad negrijanog podruma/završno
   bet.ploĉe
   cem.estrih armiran d=4 cm; min MB25
   pvc folija
   višeslojna bit.HI 1100 kg/m3
   hladni bit.prednamaz
   cem.mort u padu, min 1 cm                          m2   630.0
 2 Izrada slojeva poda na ĈE nosivoj konstrukciji
   slojevi ispod epoxidnog premaza/unutarnji prostori
   cem.estrih armiran d=7.5 cm; min MB25
   pvc folija
   ploĉe elast. polistirena 1+1 15 kg/m
   betonska podloga d=7 cm; min MB25
   trapezni lim d=0.8 mm, ispunjen betonom, 7 cm                m2   160.0
   slojevi ispod epoxidnog premaza/vanjski prostori
   cem.estrih armiran d=6.5 cm; min MB25
   pvc folija
   višeslojna bit.HI 1100 kg/m3
   hladni bit.prednamaz
   cem.mort u padu, min 1 cm
   betonska podloga d=7 cm; min MB25
   trapezni lim d=0.8 mm, ispunjen betonom, 7 cm                m2   590.0
BET. PODLOGE UKUPNO

h. PODOVI OD SINTETSKIH SMOLA

 1 Priprema postojeće podloge strojno kugliĉnim odzrnjavanjem
  saĉmarenjem ili brušenjem.Priprema se izvodi zbog odstranjivanja
  površinski slabih dijelova sa komplet ĉišćenjem i usisavanjem,a sve zbog
  potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu(vlaĉna ĉvrsoća min
  1.5N/mm2)                                   m2   3607.0
 2 Dobava i ugradnja višebojnog podnog sustava na bazi sintetskih smola,
  ne klizave izvedbe. Podni sustav postavlja se višeslojno na gore
  opisanu podlogu. Završna obrada je mat, u boji prema odabiru
  projektanta.
  unutarnji prostori                              m2   2090.0
  vanjski prostori                               m2   600.0
  stubišta unutarnja                              m2   150.0
 2 Dobava i ugradnja višebojnog podnog sustava na bazi sintetskih smola,
  ne klizave izvedbe. Podni sustav postavlja se višeslojno na podlogu od
  ĉelliĉnih limova. Završna obrada je mat, u boji prema odabiru projektanta.

  unutarnje tribine                               m2   147.0
  tribine gledatelji                              m2   520.0
 3 Izrada sokla od istog materijala kao i pod 2. Visine 7cm           m'   700.0
PODOVI OD SINTETSKIH SMOLA UKUPNO
 St.                  Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
i. PARKETARSKI RADOVI

 1 Nabava i polaganje parketa. Pod se postavlja lijepljenjem na nivelirajuću
  masu. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima
  i nivelirajućim mortovima do 1cm debljine ukljuĉujući postavu aluminijskih
  kutnih profila na prijelazu na drugu obradu poda tip kao "BUTECH-PRO
  MATE 5mm", a sve prema uputama i garancijama proizvoĊaĉa. Materijal
  za oblaganje je hrast I klase iz dašĉica širine 8cm, duljine 80-100cm,
  debljine 2cm. Dašĉice se postavljaju uzduţno. Završna obrada ukljuĉuje
  višekratno brušenje i lakiranje u ĉetiri sloja bezbojnim polu mat
  poliuretanskim lakom za parkete. U cijenu stavke ukljuĉiti dobavu i
  postavu rubnog sokla iz MDF-a lakiranog u 4 sloja mat bijele boje,
  dimenzija 1,8x10cm.
  POVRŠINA PODA                                 m2    250.00
  SOKL                                      m'    150.00
  aluminijski kutni profilitip kao "BUTECH-PRO MATE 5mm"             m'     4.00
PARKETARSKI RADOVI UKUPNO

 k. KERAMIĈARSKI RADOVI

  Napomena: Sve su keramiĉke ploĉice veliĉine i boje prema izboru
  projektanta. Cijenu formirati u dogovoru s investitorom o cijeni keramiĉkih
  ploĉica. Ukljuĉivo fugiranje.
 1 Oploĉenje poda okoliša bazenske dvorane podnim protukliznim,
  antibakterijskim, u kombinaciji glatkih i rebriĉastih keramiĉkih ploĉica kao
  «Agrob Buchtal – tip Quantum raster i Quantum eben», Hydrotect. ili
  jednakovrijedan. Polaganje ploĉica izvesti dvokomponentnim cementnim
  ljepilom s brzim vezanjem i hidratacijom kao Granirapid P10, pomiješan
  sa polimernim dodatkom za poboljšanje ĉvrstoće prionjivosti i
  fleksibilnosti kao Isolastic proizvoĊaĉa Mapei. Ploĉice I klase, veliĉine
  12,5x25 cm, protukliznosti R11/B i R10/B, boje i naĉin postavljanja po
  izboru projektanta. U cijenu ukljuĉena i izvedba oploĉenja oko podnih
  sifona te sav potreban materijal sa radom, rezanjem, pripasavanjem i
  fugiranjem ploĉica cementnom fugir masom za fugiranje kao «Ultracolor
  plus» proizvoĊaĉa Mapei. Ultracolor plus je poboljšana, brzovezujuća i
  brzosušeća cementna fugir masa pomiješana samo sa vodom.
  glatke ploĉice                                 m2    782.00
  rebriĉaste ploĉice                               m2    22.00
  kutnik                                     kom     4.00
  holker                                     m'    100.00
  rubnik                                     m'    100.00
 2 Oploĉenje poda pratećih prostorija bazenske dvorane (sanitarije, tuševi,
  invalidski WC, bazen za pranje nogu, ĉisti hodnici) podnim
  protukliznim, antibakterijskim, keramiĉkim ploĉicama kao «Agrob Buchtal
  – tip Quantum», Hydrotect, kombinacija rebrastih i glatkih ploĉica.
  Polaganje ploĉica izvesti dvokomponentnim cementnim ljepilom s brzim
  vezanjem i hidratacijom kao Granirapid P10, pomiješan sa polimernim
  dodatkom za poboljšanje ĉvrstoće prionjivosti i fleksibilnosti kao Isolastic
  proizvoĊaĉa Mapei. Ploĉice I klase, veliĉine 25x25 cm, protukliznosti
  R11/B i R10/B, boje i naĉin postavljanja po izboru projektanta. U cijenu
  ukljuĉena i izvedba oploĉenja oko podnih sifona te sav potreban materijal
  sa radom, rezanjem, pripasavanjem i fugiranjem ploĉica cementnom fugir
  masom za fugiranje kao «Ultracolor plus» proizvoĊaĉa Mapei. Ultracolor
  plus je poboljšana, brzovezujuća i brzosušeća cementna fugir masa
  pomiješana samo sa vodom.
  unutarnji bazen                                 m2    490.00
St.                  Opis                    j.mj.  koliĉina jed. cijena  ukupno
 kutnik                                     kom     15.00
 holker                                      m'   442.00
 rubnik                                      m'    28.00
 vanjski bazen                                  m2    110.00
 kutnik                                     kom     6.00
 holker                                      m'    66.00
 rubnik                                      m'     7.00
3 Oploĉenje poda prostorija saune (sanitarije, tuševi, garderobe, hodnici i
 dr) podnim protukliznim, antibakterijskim, keramiĉkim ploĉicama kao
 «Agrob Buchtal – tip Quantum», Hydrotect, kombinacija rebrastih i glatkih
 ploĉica. Polaganje ploĉica izvesti dvokomponentnim cementnim ljepilom
 s brzim vezanjem i hidratacijom kao Granirapid P10, pomiješan sa
 polimernim dodatkom za poboljšanje ĉvrstoće prionjivosti i fleksibilnosti
 kao Isolastic proizvoĊaĉa Mapei. Ploĉice I klase, veliĉine 25x25 cm,
 protukliznosti R11/B i R10/B, boje i naĉin postavljanja po izboru
 projektanta. U cijenu ukljuĉena i izvedba oploĉenja oko podnih sifona te
 sav potreban materijal sa radom, rezanjem, pripasavanjem i fugiranjem
 ploĉica cementnom fugir masom za fugiranje kao «Ultracolor plus»
 proizvoĊaĉa Mapei. Ultracolor plus je poboljšana, brzovezujuća i
 brzosušeća cementna fugir masa pomiješana samo sa vodom.
 sauna                                      m2    168.00
 holker                                     m'    170.00
 rubnik                                     m'     6.00
4 Oploĉenje zidova pratećih prostorija uz bazensku dvoranu (sanitarije,
 tuševi, bazen za pranje nogu, invalidski wc, ĉisti hodnik, garderobne
 kabine) zidnim, antibakterijskim, keramiĉkim ploĉicama kao «Agrob
 Buchtal – tip Chroma II», Hydrotect. Polaganje ploĉica izvesti
 dvokomponentnim cementnim ljepilom s brzim vezanjem i hidratacijom
 kao Granirapid P10, pomiješan sa polimernim dodatkom za poboljšanje
 ĉvrstoće prionjivosti i fleksibilnosti kao Isolastic proizvoĊaĉa Mapei.
 Ploĉice I klase, veliĉine 25x25 cm, boje i naĉin postavljanja po izboru
 projektanta.
 U cijenu ukljuĉena i izvedba oploĉenja oko podnih sifona te sav potreban
 materijal sa radom, rezanjem, pripasavanjem i fugiranjem ploĉica
 cementnom fugir masom za fugiranje kao «Ultracolor plus» proizvoĊaĉa
 Mapei. Ultracolor plus je poboljšana, brzovezujuća i brzosušeća
 cementna fugir masa pomiješana samo sa vodom.
 unutarnji bazen                                 m2    365.00
 vanjski bazen                                  m2    68.00
5 Oploĉenje zidova sauna (sanitarije, tuševi, bazen za pranje nogu,
 hodnik, garderobne kabine i dr) zidnim, antibakterijskim, keramiĉkim
 ploĉicama kao «Agrob Buchtal – tip Chroma II», Hydrotect. Polaganje
 ploĉica izvesti dvokomponentnim cementnim ljepilom s brzim vezanjem i
 hidratacijom kao Granirapid P10, pomiješan sa polimernim dodatkom za
 poboljšanje ĉvrstoće prionjivosti i fleksibilnosti kao Isolastic proizvoĊaĉa
 Mapei. Ploĉice I klase, veliĉine 25x25 cm, boje i naĉin postavljanja po
 izboru projektanta. U cijenu ukljuĉena i izvedba oploĉenja oko podnih
 sifona te sav potreban materijal sa radom, rezanjem, pripasavanjem i
 fugiranjem ploĉica cementnom fugir masom za fugiranje kao «Ultracolor
 plus» proizvoĊaĉa Mapei. Ultracolor plus je poboljšana, brzovezujuća i
 brzosušeća cementna fugir masa pomiješana samo sa vodom.

                                         m2    128.00
6 Brtvljenje sanitarnim silikonom spojeva, zid-zid, zid-pod u sanitarnim
 ĉvorovima i spoja sokla i zida. Obraĉun po m'.                 m'   1,500.00
7 Brtvljenje akrilnim kitom spojeva zida i stropa u sanitarnim ĉvorovima.     m'    252.00
   OSTALI PROSTORI
St.                    Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
8 Nabava i postava podnih keramiĉkih protukliznih ploĉica u sanitarnim
  prostorijama posjetitelja dim 10X10cm I klasa s postavom u
  pripadajuće ljepilo, u tonu i veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na
  fugu. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i
  nivelirajućim mortovima do 1cm debljine , a sve prema uputama i
  garancijama proizvoĊaĉa.Popuna fuga s masom u tonu prema izboru
  projektanta.Kutove ili završetke završiti tipskim završnim profilima.
  Obavezno podudaranje fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!

 površina poda-dim 10X10cm I klasa                         m2    342.00
9 Nabava i postava podnih keramiĉkih protukliznih ploĉica u sanitarijama i
 garderobama natjecatelja dim 10X10cm I klase s postavom u
 pripadajuće ljepilo, u tonu i veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na
 fugu. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i
 nivelirajućim mortovima do 1cm debljine , a sve prema uputama i
 garancijama proizvoĊaĉa.Popuna fuga s masom u tonu prema izboru
 projektanta.Kutove ili završetke završiti tipskim završnim profilima.
 Obavezno podudaranje fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!

  površina poda-dim 10X10cm I klasa                         m2    273.00
  sokl                                       m'    211.00
10 Nabava i postava podnih keramiĉkih protukliznih ploĉica u sanitarijama i
  garderobama trenera dim 10X10cm I klase s postavom u pripadajuće
  ljepilo, u tonu i veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na fugu.
  Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i
  nivelirajućim mortovima do 1cm debljine , a sve prema uputama i
  garancijama proizvoĊaĉa.Popuna fuga s masom u tonu prema izboru
  projektanta.Kutove ili završetke završiti tipskim završnim profilima.
  Obavezno podudaranje fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!

  površina poda-dim 10X10cm I klasa                         m2     9.00
  sokl                                       m'    38.00
11 Nabava i postava podnih keramiĉkih protukliznih ploĉica u sanitarijama
  lokala dim 10X10cm I klase s postavom u pripadajuće ljepilo, u tonu i
  veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na fugu. Stavka ukljuĉuje i
  pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i nivelirajućim
  mortovima do 1cm debljine , a sve prema uputama i garancijama
  proizvoĊaĉa.Popuna fuga s masom u tonu prema izboru
  projektanta.Kutove ili završetke završiti tipskim završnim profilima.
  Obavezno podudaranje fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!
  površina poda-dim 10X10cm I klasa                         m2    10.00
12 Nabava i postava podnih keramiĉkih protukliznih ploĉica u garderobama
  i sanitarijama fitnessa i ureda dim 10X10cm I klase s postavom u
  pripadajuće ljepilo, u tonu i veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na
  fugu. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima i
  nivelirajućim mortovima do 1cm debljine , a sve prema uputama i
  garancijama proizvoĊaĉa. Popuna fuga s masom u tonu prema izboru
  projektanta. Kutove ili završetke završiti tipskim završnim profilima.
  Obavezno podudaranje fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!

  površina poda-dim 10X10cm I klasa                        m2    52.00
  sokl                                       m'    22.00
St.                    Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
13 Dobava i oblaganje unutarnjih stubišta (gazišta i ĉela) velikoformatnom
  keramikom Kerlite TWIN Colors, dim. 100*300 cm, debljine 7 mm, I.
  klase, boja prema izboru projektanta, protukliznost R9. Keramiĉke ploĉe
  se polaţu sa fugom širine 2 mm, u fleksibilno ljepilo Benfergrip plus sa
  dodatkom Cemlatex 600, klase fleksibilnosti C2TES2 . Podloga se prije
  samog oblaganja mora dobro oĉistiti od prašine i premazati primerom za
  upojne površine Benferprim. Na ĉelo stepenice ugraditi inox L profil visine
  8 mm Profilitec Trimtec TR80IL270. Nakon polaganja ploĉica oĉistiti fuge
  koje su širine 2 mm te ih ispuniti masom za fugiranje Benfer Primafuga 0-
  5 sa dodatkom Cemlatex Giunti, boja po izboru projektanta.
  Fugiranje vršiti najranije nakon 24 sata od postave ploĉica. Nakon
  fugiranja ploĉice temeljito oĉistiti od ostataka mase za fugiranje i isprati.

   površina poda                                  m2    39.00
   rubni sokl                                   m'    52.00
14  Nabava i postava podnih gres monocolor keramiĉkih protukliznih ploĉica
   u kuhinji i pratećim prostorijama uz kuhinju dim 30X30 cm s
   postavom u pripadajuće ljepilo, u tonu i veliĉini po izboru projektanta
   slaganih fuga na fugu. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim
   dodatnim materijalima i nivelirajućim mortovima do 1cm debljine , a sve
   prema uputama i garancijama proizvoĊaĉa. Popuna fuga s masom u tonu
   prema izboru projektanta. Kutove ili završetke završiti tipskim završnim
   profilima. Obavezno podudaranje fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida
   i poda!
   površina poda                                  m2    71.00
   sokl                                      m'    56.00
15  Postava aluminijskih kutnih profila na prijelazu na drugu obradu poda tip
   kao "BUTECH-PRO MATE 5mm", prema uputama i garancijama
   proizvoĊaĉa.
   aluminijski kutni profili tip kao "BUTECH-PRO MATE 5mm"             m'    25.00
16  Nabava i postav zidnih keramiĉih ploĉica 10x10 cm u sanitarnim
   prostorijama posjetitelja I klase, jednolike boje, postavom u ljepilo, u
   tonu i veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na fugu.Polaganje se
   vrši do pod strop. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim
   materijalima kao i fugiranje ,boju fuge odreĊuje projektant.Kutove ili
   završetke završiti tipskim završnim profilima. Obavezno podudaranje
   fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!                  m2    365.00
17  Nabava i postav zidnih keramiĉih ploĉica 10x10 cm u sanitarijama i
   garderobama natjecatelja I klase, jednolike boje, postavom u ljepilo, u
   tonu i veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na fugu.Polaganje se
   vrši do pod strop. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim
   materijalima kao i fugiranje ,boju fuge odreĊuje projektant.Kutove ili
   završetke završiti tipskim završnim profilima. Obavezno podudaranje
   fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!                  m2    268.00
18  Nabava i postav zidnih keramiĉih ploĉica 10x10 cm u sanitarijama i
   garderobama trenera I klase, jednolike boje, postavom u ljepilo, u tonu i
   veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na fugu.Polaganje se vrši do
   pod strop. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim
   materijalima kao i fugiranje ,boju fuge odreĊuje projektant.Kutove ili
   završetke završiti tipskim završnim profilima. Obavezno podudaranje
   fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!                  m2    50.00
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
19 Nabava i postav zidnih keramiĉih ploĉica 10x10 cm u sanitarijama
  lokala I klase, jednolike boje, postavom u ljepilo, u tonu i veliĉini po
  izboru projektanta slaganih fuga na fugu.Polaganje se vrši do pod strop.
  Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim materijalima kao i
  fugiranje ,boju fuge odreĊuje projektant.Kutove ili završetke završiti
  tipskim završnim profilima. Obavezno podudaranje fuga na zidnim
  plohama te izmeĊu zida i poda!                         m2    63.00
20 Nabava i postav zidnih keramiĉih ploĉica 10x10 cm u garderobama i
  sanitarijama fitnessa I klase, jednolike boje, postavom u ljepilo, u tonu i
  veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na fugu.Polaganje se vrši do
  pod strop. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge sa svim dodatnim
  materijalima kao i fugiranje ,boju fuge odreĊuje projektant.Kutove ili
  završetke završiti tipskim završnim profilima. Obavezno podudaranje
  fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!
                                          m2    187.00
21 Nabava i postav zidnih keramiĉih ploĉica 30x30 cm u garderobama i
  sanitarijama kuhinje, ploĉice gress monocolor, jednolike boje, postavom
  u ljepilo, u tonu i veliĉini po izboru projektanta slaganih fuga na
  fugu.Polaganje se vrši do pod strop. Stavka ukljuĉuje i pripremu podloge
  sa svim dodatnim materijalima kao i fugiranje ,boju fuge odreĊuje
  projektant.Kutove ili završetke završiti tipskim završnim profilima.
  Obavezno podudaranje fuga na zidnim plohama te izmeĊu zida i poda!
                                          m2    47.00
22 Dobava i oblaganje vanjskog stubišta (gazišta i ĉela) velikoformatnom
  keramikom Kerlite TWIN Geoquartz, dim. 100*300 cm, debljine 7 mm, I.
  klase, boja prema izboru projektanta, protukliznost R11 A+B. Keramiĉke
  ploĉe se polaţu sa fugom širine 2 mm, u fleksibilno ljepilo Benfergrip plus
  sa dodatkom Cemlatex 600, klase fleksibilnosti C2TES2 . Podloga se
  prije samog oblaganja mora dobro oĉistiti od prašine i premazati
  primerom za upojne površine Benferprim. Na ĉelo stepenice ugraditi inox
  L profil visine 8 mm Profilitec Trimtec TR80IL270. Nakon polaganja
  ploĉica oĉistiti fuge koje su širine 2 mm te ih ispuniti masom za fugiranje
  Benfer Primafuga 0-5 sa dodatkom Cemlatex giunti, boja po izboru
  projektanta.
  Fugiranje vršiti najranije nakon 24 sata od postave ploĉica. Nakon
  fugiranja ploĉice temeljito oĉistiti od ostataka mase za fugiranje i isprati.  m2    100.00
SVEUKUPNO OBLOGE PODOVA I ZIDOVA

k. STOLARSKI RADOVI

  Svi stolarski elementi isporuĉuju se kao gotov finalni proizvod izveden
  prema shemama stolarije od prvoklasnog drveta prema opisu pojedine
  stavke, opremljeni prvoklasnim okovom za funkcionalno zatvaranje i
  otvaranje. Finalna obrada dovratnika i okvira je po izboru projektanta i
  ulazi u cijenu stavke.
  U svakoj stavci uraĉunata je cijena dobave i ugradnje slijepih štokova te
  ugradba kao i sve potrebne zidarske pripomoći i skele.
  U jediniĉnu cijenu ulazi sve komplet. Prije izrade sve mjere i broj komada
  provjeriti na objektu. IzvoĊaĉ je obavezan prije izrade stavki projektantu
  predoĉiti detalje ugradnje stavki i uzorke materijala i opreme. Sve mjere
  potrebno je obavezno prije izrade pojedinog elementa provjeriti u naravi.
  Sva drvena stolarija ugraĊuje se suhim postupkom (ugradnjom na slijepe
  okvire), osim ako nije u pojedinaĉnoj stavci drugaĉije propisano. Spojnica
  stolarije i zida se brtvi PURPEN pjenom i trajno elastiĉnim kitovima.
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 1 POZ - unutarnja jednokrilna puna glatka, zaokretna vrata u drvenom
  dovratniku ugraĊena u gipskarton/AB zid. Vratno krilo je debljine 4cm,
  izraĊeno je iz pune MDF ploĉe. Krilo se izvodi bez rubnih utora. Dovratnik
  je masivni iz MDF-a sa dosjedom u koji ulazi cijelo krilo. Sastavni dio
  dovratnika je i maska iz MDF-a koja obuhvaća cijelu debljinu zida.
  Dovratnik je opremljen brtvenom gumom u boji vrata duţ cijelog dosjeda
  krila. Vrata su opremljena sa tri šarke ugraĊene u dovratnik i krilo tako da
  su nevidljive kad su vrata zatvorena. Pokrovne lajsne su iz MDF-a
  dimenzije 1,9x10 cm, postavljaju se nevidljivim spojem (keksi ili sl.).
  Površinska obrada krila, dovratnika, maske i pokrovnih lajsni je
  liĉenje,boja prema izboru projektanta. Površinska obrada ukljuĉuje
  višestruko kitanje i brušenje te temeljni premaz i 4 sloja završnog
  premaza. Vrata su opremljena bravom sa cilindar kljuĉem te rozetom i
  kvakom iz mat inoxa. Tip kvake i rozete prema izboru projektanta. U
  cijenu su ukljuĉene ploĉice s nazivima pojedinih prostorija .
 01 - svijetli otvor 70 / 210 cm, vrata podrezana 2cm na dnu           kom   45.00
 02 - svijetli otvor 80 / 210 cm                         kom   70.00
 03 - svijetli otvor 100 / 210 cm                         kom   8.00
 slijepih dovratnika                               kom   123.00
2 POZ - Dvokrilna puna glatka, zaokretna vrata u drvenom dovratniku
 ugraĊena u gipskarton/AB zid. Vratno krilo je debljine 4cm, izraĊeno je iz
 pune MDF ploĉe. Dovratnik je masivni iz MDF-a sa dosjedom u koji ulazi
 cijelo krilo. Sastavni dio dovratnika je i maska iz MDF-a koja obuhvaća
 cijelu debljinu zida. Dovratnik je opremljen brtvenom gumom u boji vrata
 duţ cijelog dosjeda krila. Vrata su opremljena sa tri šarke ugraĊene u
 dovratnik i krilo tako da su nevidljive kad su vrata zatvorena. Pokrovne
 lajsne su iz MDF-a dimenzije 1,9x10 cm, postavljaju se nevidljivim
 spojem (keksi ili sl.). Površinska obrada krila, dovratnika, maske i
 pokrovnih lajsni je liĉenje,boja prema izboru projektanta. Površinska
 obrada ukljuĉuje višestruko kitanje i brušenje te temeljni premaz i 4 sloja
 završnog premaza. Vrata su opremljena bravom sa cilindar kljuĉem te
 rozetom i kvakom iz mat inoxa. Tip kvake i rozete prema izboru
 projektanta. U cijenu su ukljuĉene ploĉice s nazivima pojedinih prostorija
 .
 04 - svijetli otvor 150 / 210 cm                         kom   10.00
 slijepih dovratnika                               kom   10.00
3 POZ - Klizna puna glatka vrata s aluminijskim vodilicama, montiraju se na
 gipskarton/AB zid. Vratno krilo je debljine 2-4 cm, izraĊeno je iz pune
 MDF ploĉe. Krilo se izvodi bez rubnih utora. Sastavni dio vrata je i maska
 iz MDF-a koja obuhvaća cijelu debljinu zida. Površinska obrada krila i
 maske je liĉenje, boja prema izboru projektanta. Površinska obrada
 ukljuĉuje višestruko kitanje i brušenje te temeljni premaz i 4 sloja
 završnog premaza. Vrata su opremljena bravom sa kljuĉem te kvakom.
 Tip kvake prema izboru projektanta. U cijenu su ukljuĉene ploĉice s
 nazivima pojedinih prostorija .
 05 - svijetli otvor 100 / 210 cm                         kom   10.00
 okovi                                      kom   10.00
St.                    Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 4 Nabava i montaţa unutarnje pregradne stijene kabina WCa. Pregrade su
  izraĊene od materijala na bazi termiĉki obraĊene smole, ojaĉane
  celuloznim vlaknima koja se prešaju pod visokim pritiskom i
  temperaturom. Tehniĉkim postupkom se ugraĊuje površina od
  dekorativnog papira impregniranog melaminskom smolom. Ploĉe trebaju
  biti zaštićene od utjecaja gljivica i bakterija, te biti otporne na utjecaj
  vlage i kemijska sredstva za ĉišĉenje. Debljina ploĉa je 10 mm. Tip kao
  Trespa Athlon. Boja i završni sloj prema izboru projektanta. Postava
  prema upustvima proizvoĊaĉa. Dimenzije 140x210 cm te 90x210 i
  140x210 s vratima, postavlja se na nosaĉe visine 10 cm, koji se fiksiraju
  u podlogu. Obraĉun po komadu montirane pregrade sa nosaĉima,
  okovima, kvakom i priborom.
  pregrada 140x210 cm                              kom   27.00
  pregrada 90x210 cm s vratima 60x210                      kom   31.00
  pregrada 140x210 cm s vratima 60x210                     kom   4.00
 St.                    Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 5 Nabava i montaţa unutarnje pregradne stijene tuš kabina. Pregrade su
   izraĊene od materijala na bazi termiĉki obraĊene smole, ojaĉane
   celuloznim vlaknima koja se prešaju pod visokim pritiskom i
   temperaturom. Tehniĉkim postupkom se ugraĊuje površina od
   dekorativnog papira impregniranog melaminskom smolom. Ploĉe trebaju
   biti zaštićene od utjecaja gljivica i bakterija, te biti otporne na utjecaj
   vlage i kemijska sredstva za ĉišĉenje. Debljina ploĉa je 10 mm. Tip kao
   Trespa Athlon. Boja i završni sloj prema izboru projektanta. Postava
   prema upustvima proizvoĊaĉa. Dimenzije 90x210 cm i 30x90 cm,
   postavlja se na nosaĉe visine 10 cm, koji se fiksiraju u podlogu.
   pregrada 90x210 cm                              kom   25.00
   pregrada 25x210 cm                              kom   32.00
 6 Izrada i montaţa vrata na kabinama za presvlaĉenje. Pregrade su
   izraĊene od materijala na bazi termiĉki obraĊene smole, ojaĉane
   celuloznim vlaknima koja se prešaju pod visokim pritiskom i
   temperaturom. Tehniĉkim postupkom se ugraĊuje površina od
   dekorativnog papira impregniranog melaminskom smolom. Ploĉe trebaju
   biti zaštićene od utjecaja gljivica i bakterija, te biti otporne na utjecaj
   vlage i kemijska sredstva za ĉišĉenje. Debljina ploĉa je 10 mm. Tip kao
   Trespa Athlon. Boja i završni sloj prema izboru projektanta. Postava
   prema upustvima proizvoĊaĉa na aluminijske pante, direktno na GK
   pregradnu stijenu, bez dovratnika. Dimenzije 65x210 cm.
   vrata 65x210 cm                                kom   20.00
 7 Izrada, dobava i montaţa pulta za ugradnju umivaonika u sanitarijama.
   Pulta je izraĊene od materijala na bazi termiĉki obraĊene smole, ojaĉane
   celuloznim vlaknima koja se prešaju pod visokim pritiskom i
   temperaturom. Tehniĉkim postupkom se ugraĊuje površina od
   dekorativnog papira impregniranog melaminskom smolom. Ploĉe trebaju
   biti zaštićene od utjecaja gljivica i bakterija, te biti otporne na utjecaj
   vlage i kemijska sredstva za ĉišĉenje. Debljina ploĉa je 10 mm. Tip kao
   Trespa Athlon. Pult se montira na konzolne "L" nosaĉe. Sve prema
   nacrtima. U stavku je ukljućena izvedba otvora za umivaonik.
   (ukupo 30 umivaonika)                             m'   37.00
 8 Izrada, dobava i montaţa drvenih tribina gledališta u prostoru bazena.
   Tribine se sastoje od dvije stepenice dimenzija v40cm, š80 cm. U stavku
   je ukljućena drvena potkonstrukcija i drvena oblga tribina. Postavljaju se
   na gotovi pod. Materijal obloge je MDF mat lakirani debljine 28 mm.
   Obraĉun po m1 izvedenih tribina. Sve prema nacrtima.              m'   38.20

  *napomena:slijepi dovratnici vrata koja se ugraĊuju u gipskarton zidove
  specificirani su u gipskarton radovima
SVEUKUPNO STOLARSKI RADOVI
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
l. BRAVARSKI RADOVI

   Napomena:
   Specifikacija i troškovnici nosive ĉeliĉne konstrukcije bazena (glavni,
   sekundarni nosaĉi, rešetke, potkonstrukcija tribina, konzola i sl) navedeni
   su u troškovnicima konstrukcije.
   Svi bravarski elementi obraĉunavaju se kao kompletan finalni proizvod,
   zaštićen antikorozivnim temeljnim premazom i završnim premazom
   bojom za metal, u tonu po izboru projektanta.
   U cijenu stavke ulazi i ugradnja svih bravarskih elemenata, sa svim
   sidrima i spojnim materijalom, eventualnim slijepim dovratnicima te svim
   pomoćnim radovima pri montaţi. Shema stavki je sastavni dio
   troškovnika. Prije obaveze izvoĊaĉ mora provjeriti izvedene mjere otvora
   na objektu i uskladiti sa projektantom detalje ugradnje, materijale boju i
   površinsku obradu. Obaveza izvoĊaĉa je izrada predoĉenje uzorka
   materijala i detalja ugradnje. Fasadne stalene stijene obraĊene su u
   fasaderskim radovima. Krovne fiksne staklene stijene obraĊene su u
   krovopokrivaĉkim radovima.
   ALUMINIJSKI PROZORI, VRATA I STIJENE
 1 Dobava i ugradnja metalnih vrata na ulazu u objekt. Dimenzija svijetlog
  otvora za jednokrilna 100x210cm te dvokrilna 180x210 cm. Vrata su
  opremljena bravom i svim okovima potrebnim za nesmetano
  funkcioniranje. Završna obrada za vrata na kotlovnici je lakirani ili
  plastificirani pocinĉani ĉeliĉni lim. Boja u RAL-tonu po izboru projektanta.
  Dok su ostala vrata s vanjske strane obraĊena završno oblogom s od
  aluminijskog lima u trakama (boja i ton kao na krovu - vidi
  krovopokrivaĉke radove).
  01 vrata s oblogom od al lima - dvokrilna 180x210                kom     2.00
  02 vrata s oblogom od al lima - dvokrilna 150x210                kom     1.00
  03 vrata s oblogom od al lima - jednokrilna 100x210               kom     1.00
  04 vrata na kotlovnici - dvokrilna 180x210                    kom     1.00
  05 vrata na kotlovnici - jednokrilna 110x210                   kom     2.00
 2 Dobava i ugradnja unutarnje staklene pregradne stijene s dvokrilnim
  ostakljenim vratima na ulazu u bazen. Stijena se sastoji od dva
  zaokretna ostakljena krila i ĉetiri fiksna krila. Dimenzija stijene
  560x260cm. Svijetla širina zaokretnih krila iznosi 2x100 cm. Fiksna krila
  postavljena su s obje strane zaokretnih krila. Al.stijena je opremljena
  svim potrebnim patentima za zaokretno otvaranje te kvakom i rozetom iz
  satiniranog aluminja. Profili su završno obraĊeni plastificiranjem boji
  prema izboru projektanta. Krila su ostakljena kaljenim lameliranim
  staklom 6+6 mm i opremljena svim potrebnim okovima i patentima
  potrebnim za nesmetano funkcioniranje. Rukohvat i brava su iz mat inox-
  a, model prema izboru projektanta.
  06 st.stijena 560x260 cm                             kom     1.00
 3 Dobava i ugradnja unutarnje staklene pregradne stijene s dvokrilnim
  ostakljenim vratima na ulazu za tribine. Stijena se sastoji od dva
  zaokretna ostakljena krila i jednim fikserom. Dimenzija stijene 300x310
  cm. Svijetla širina zaokretnih krila iznosi 2x100 cm. Al.stijena je
  opremljena svim potrebnim patentima za zaokretno otvaranje te kvakom i
  rozetom iz satiniranog aluminja. Profili su završno obraĊeni
  plastificiranjem boji prema izboru projektanta. Krila su ostakljena kaljenim
  lameliranim staklom 6+6 mm i opremljena svim potrebnim okovima i
  patentima potrebnim za nesmetano funkcioniranje. Rukohvat i brava su iz
  mat inox-a, model prema izboru projektanta.
  07 st.stijena 300x310 cm                             kom     1.00
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 4 Izrada i montaţa (suha ugradba) unutarnjeg staklene stijene prema
  kuhinji. Dimenzije stijene su 690x120 cm, sastoji se od šest kliznih krila.
  UgraĊuje se u gipskartonski zid na visini parapeta 100 cm. Okviri i
  doprozornici iz alu profila. Prozorsko krilo je ostakljeno obiĉnim float
  staklom. Prozor se sastoji iz jednog kliznog i jednog fiksnog krila.
  Površinska obrada profila je eloksiranje u boji po izboru projektanta.
  Prozor je opremljen svim potrebnim mehanizmima i vodilicama za klizno
  otvaranje .
  08 klizni 6djelni prozor 690x120 cm                       kom     1.00
  PROTUPOŢARNA VRATA I PROZORI
6 Dobava i ugradnja protupoţarnih dvokrilnih vrata, atestirana na
 vatrootpornost T60. Svijetla dimenzija otvora iznosi do 210x210 cm. Krilo
 je izvedeno kao puno, iz ĉeliĉnog pocinĉanog i lakiranog ili plastificiranog
 lima. Krila su opremljena svim potrebnim okovima i patentima potrebnim
 za nesmetano funkcioniranje. Obaveza izvoĊaĉa je i dobava svih
 potrebnih atesta. Boja u RAL-tonu po izboru projektanta
 09 dim 150x210                                  kom     6.00
 10 dim 180x210                                  kom     1.00
7 Dobava i ugradnja jednokrilnih protupoţarnih vrata. Dimenzija svijetlog
 otvora do 100x210cm. Vrata se izvode kao tipska, atestirana na
 vatrootpornost T60. Vrata su opremljena bravom i svim okovima
 potrebnim za nesmetano funkcioniranje. Završna obrada je lakirani ili
 plastificirani pocinĉani ĉeliĉni lim. Boja u RAL-tonu po izboru projektanta
 11 dim 100x210                                  kom     1.00
 12 dim 90x210                                   kom     8.00
8 Dobava i ugradnja jednokrilnih protupoţarnih vrata. Dimenzija svijetlog
 otvora do 100x210cm. Vrata se izvode kao tipska, s završnim slojem
 obloge od aluminijskih traka (boja i ton kao na krovu - vidi
 krovopokrivaĉke radove). Atestirana na vatrootpornost T30 i T90. Vrata
 su opremljena bravom i svim okovima potrebnim za nesmetano
 funkcioniranje. Završna obrada je lakirani ili plastificirani pocinĉani ĉeliĉni
 lim. Boja u RAL-tonu po izboru projektanta
 13 dim 100x210 T60                                kom     1.00
 14 dim 100x210 T90                                kom     1.00
St.                    Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 9 Izrada i montaţa (suha ugradba) unutarnjih prozora prostorija prema
  bazenu. Prozori su trodjelni fiksni dimenzija 300x160 cm i dvodjelni fiksni
  dimenzija 200x160 cm, vatrootpornosti T60. Završna obrada je lakirani ili
  plastificirani pocinĉani ĉeliĉni lim. Boja u RAL-tonu po izboru projektanta

  15 dim 300x160 cm                                kom    23.00
  16 dim 200x160 cm                                kom     3.00
10 Izrada i montaţa prozora za prozraĉivanje na kotlovnici. Prozori su
  tipski za ovu namjenu. Dimenzija 138.5x45 cm bez ostakljenja s ĉeliĉnim
  brisolejima. Završna obrada je lakirani ili plastificirani pocinĉani ĉeliĉni
  lim. Boja u RAL-tonu po izboru projektanta. UgraĊuju se u ab zid.
  17 dim 138.5x45 cm                               kom     6.00
  STUBE I ZAŠTITNE OGRADE STUBIŠTA I GALERIJA
11 Izrada i montaţa unutarnje ravne ograde. Ograda se sastoji od nosivog
  horizontalnog i vertikalnog profila koji se sidre u AB ploĉu ili zid, ta se na
  njih napinje mreţa od ĈE pletiva (uzorak po izboru
  investitora/projektanta). Nosivi horizontalni profil (rukohvat) je od
  kvadratne ĈE cijevi 20x40mm, a vertikale su od "T" profila (odnosno dva
  "L" 40x20mm) 40x40 mm postavljene na razmacima od 90 cm. Ukupna
  visina ograde iznosi 100 cm za R01 i 180 cm za R01* ograde (iz
  svlaĉionica u bazensku dvoranu). Nosaĉi se vare u montaţne ploĉice
  koje se sa 4xM12 inox vijka sidre u AB ploĉe prije ţbukanja. Površinska
  obrada je lakiranje temeljnim premazom u dva sloja te sintetskim
  završnim mat lakom u tri premaza. Prije liĉenja podlogu pripremiti
  pjeskarenjem do kvalitete predviĊene normom. (ponuditi opciju vrućeg
  cinĉanja cijele ograde prije liĉenja+primer + završni premaz izgled kao
  pjeskareni ĉelik).
  R1 h 100cm                                    m'    100.00
  R1* h 180cm                                    m'     8.00
12 Izrada i montaţa unutarnje kose ograde stubišta. Ograda se sastoji od
  nosivog kosog i vertikalnog profila koji se sidre u AB ploĉu ili zid, ta se na
  njih napinje mreţa od ĈE pletiva (uzorak po izboru
  investitora/projektanta). Nosivi kosi profil (rukohvat) je od kvadratne ĈE
  cijevi 20x40mm, a vertikale su od "T" profila (odnosno dva "L" 40x20mm)
  40x40 mm postavljene na razmacima od 90 cm. Ukupna visina ograde
  iznosi 100cm. Nosaĉi se vare u montaţne ploĉice koje se sa 4xM12 inox
  vijka sidre u AB ploĉe prije ţbukanja. Površinska obrada je lakiranje
  temeljnim premazom u dva sloja te sintetskim završnim mat lakom u tri
  premaza. Prije liĉenja podlogu pripremiti pjeskarenjem do kvalitete
  predviĊene normom. (ponuditi opciju vrućeg cinĉanja cijele ograde prije
  liĉenja+primer + završni premaz izgled kao pjeskareni ĉelik).

  R02 h 100                                     m'    80.00
13 Izrada i montaţa vanjske ograde. Ograda se sastoji od nosivog
  horizontalnog i vertikalnog profila koji se sidre u AB ploĉu ili zid, ta se na
  njih napinje mreţa od ĈE pletiva (uzorak po izboru
  investitora/projektanta). Nosivi horizontalni profil (rukohvat) je od
  kvadratne ĈE cijevi 20x40mm, a vertikale su od "T" profila (odnosno dva
  "L" 40x20mm) 40x40 mm postavljene na razmacima od 90 cm. Ukupna
  visina ograde iznosi 100cm. Nosaĉi se vare u montaţne ploĉice koje se
  sa 4xM12 inox vijka sidre u AB ploĉe prije ţbukanja. Površinska obrada
  je lakiranje temeljnim premazom u dva sloja te sintetskim završnim mat
  lakom u tri premaza. Prije liĉenja podlogu pripremiti pjeskarenjem do
  kvalitete predviĊene normom. (ponuditi opciju vrućeg cinĉanja cijele
  ograde prije liĉenja+primer + završni premaz izgled kao pjeskareni ĉelik).

  R03 galerija                                   m'    142.00
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina jed. cijena  ukupno
  R03 rampa                                    m'     7.70
  R03 stube                                    m'    55.00
14 Dobava i izvedba završne obrade unutarnjeg ĉeliĉnog stubišta S01 u
  ulaznom hallu. Stubište je jednokrako s podestom, širina kraka je 120
  cm. Sastavljeno je od ukupno 22 visine po 17.4 cm, te od 20 gazišta
  širine 30 cm, duţina podesta je 120cm. Nosive tetive stubišta
  specificirane su u troškovniku statike. U stavci je obuhvaćena oblaganje
  stuba profiliranim limom, prema izboru projektanta, i potkonstrukcija od
  ĈE nodaĉa koji se vare na tetive i oblikuju gazišta i ĉela stuba. Na svim
  kontaktima limene obloge stuba i potkonstrukcije predvidjeti gumene
  podloške za apsorpciju zvuka. Obaveza izvoĊaĉa je predoĉenje uzorka
  materijala i detalja ugradnje. U cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu zaštitne
  ograde i rukohvata visine 100 cm. Ogradu predvidjeti kao u prethodnij
  stavci. Završna obrada je po izboru projektanta. Konstrukcija stubišta
  zatvara se u gipskartonskim ploĉama. Duljina ograde 7,8 m ukljuĉena je
  u cijenu.
  S01 gazišta 30x120                              kom    19.00
  S01 ĉela 17.5x120                               kom    21.00
  S01 podest 120x120                              kom     1.00
  GK ploĉe                                    m2     9.00
15 Dobava i izvedba vanjskog ĉeliĉnog stubišta S02. Stubište je
  jednokrako s meĊupodestom i gornjim podestom. Širina kraka je
  promjenjiva od 200 cm, na poĉetku penjanja, do 840 cm na kraju gornjeg
  podesta. Sstoji se od ukupno 26 visine po 14 cm, te od 24 gazišta širine
  32 cm, duţina podesta je 300 cm. Nosive tetive stubišta specificirane su
  u troškovniku statike. U stavci je obuhvaćena oblaganje stuba profiliranim
  limom, prema izboru projektanta, i potkonstrukcija od ĈE nodaĉa koji se
  vare na tetive i oblikuju gazišta i ĉela stuba. Na svim kontaktima limene
  obloge stuba i potkonstrukcije predvidjeti gumene podloške za apsorpciju
  zvuka. Obaveza izvoĊaĉa je predoĉenje uzorka materijala i detalja
  ugradnje. U cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu zaštitne ograde i rukohvata
  visine 100 cm. Ogradu predvidjeti kao u prethodnij stavci. Završna
  obrada je po izboru projektanta. Stubište se boĉno i u podgledu oblaţe
  aluminijskim limom boje i materijala kao na proĉelju i krovu objekta.
  Duljina ograde 16,1m ukljuĉena je u cijenu.
St.                     Opis                  j.mj.  koliĉina jed. cijena  ukupno
   S02 gazišta 32x od200do635                          m2     34.00
   S02 ĉela 14x od200do635                            m2     15.00
   S02 podest 300x od370do495                          m2     52.00
   S02 obloga podgleda al limom u trakama                    m2     86.00
16  Dobava i izvedba tribina iznad ulaza S03. Nosive konstrukcija tribina
   specificirane su u troškovniku statike. U stavci je obuhvaćena
   potkonstrukcija od ĈE nodaĉa koji se vare na nosivu konstrukciju i
   oblikuju gazišta i ĉela tribina i stuba na njima. Na potkonstrukciju se
   montira limena obloga (ĉela i gazišta), na koje kasnije dolazi epoxi
   premaz. Na svim kontaktima limene obloge i potkonstrukcije predvidjeti
   gumene podloške za apsorpciju zvuka. Epoxi premaz nije predmet ove
   stavke. Tribine se s donje strane (vanjski prostor) oblaţu aluminijskim
   limom u trakama boje i materijala kao na proĉelju i krovu objekta, sa svim
   izolacijama kao i drugi dijelovi fasade. Ove obloge su navedene u
   fasaderskim radovima. Tlocrtna dimenzija tribina je 1440x175 cm,
   visinska razlika je 350 cm.
   S03 gazišta                                  m2    100
   S03 ĉela                                   m2    43.00
17  Dobava i montaţa ĉeliĉnih stuba u tehniĉkim prostorima S03. Stube
   se izvode od ĉeliĉne nosive konstrukcije i prefabriciranih gazišta od
   perforiranih limova. Ograda je sastavljena od vertikalnih C 40 nosaĉa i
   horizpntalnog rukohvata od kvadratnog ĈE 40x20 mm profila, postavlja
   se s jedne strane stuba. Stavka obuhvaća: nabavu materijala i izradu
   ĉeliĉne konstrukcije u radionici s provoĊenjem svih potrebnih predranji za
   uredno izvoĊenje radova, sav potreban spojni materijal, pjeskarenje do
   SIS 2.5 i liĉenje s dva osnovna premaza, utovar u vozilo, transport do
   gradilišta i istovar na mjesto u dogovoru s investitorom ili nadzornim
   inţenjerom, te montaţu.
   S04 stube h=210 cm, 11vx18,2 cm, 10šx28 cm, širina 150 cm          kom     3.00
   S04 stube h=145 cm, 8vx18,5 cm, 7šx28 cm, širina 125 cm           kom     2.00
   S04 stube h=240 cm, 13vx18,5 cm, 10šx28 cm, širina 100 cm          kom     2.00
18  Dobava i montaţa ĉeliĉnih stuba s podestom u kotlovnici. Stube i
   podest izvode se od ĉeliĉne nosive konstrukcije i prefabriciranih gazišta
   od perforiranih limova. Ograda je sastavljena od vertikalnih C 40 nosaĉa i
   horizpntalnog rukohvata od kvadratnog ĈE 40x20 mm profila, postavlja
   se s obe strane stuba. Stavka obuhvaća: nabavu materijala i izradu
   ĉeliĉne konstrukcije u radionici s provoĊenjem svih potrebnih predranji za
   uredno izvoĊenje radova, sav potreban spojni materijal, pjeskarenje do
   SIS 2.5 i liĉenje s dva osnovna premaza, utovar u vozilo, transport do
   gradilišta i istovar na mjesto u dogovoru s investitorom ili nadzornim
   inţenjerom, te montaţu.
   S07 stube h=130 cm, 7vx18,6 cm, 6šx28 cm, širina 180 cm, podest
   120x180 cm                                  kom     1.00
19  Dobava i ugradnja ĉeliĉnih penjalica za pristup kompenzacijskim
   bazenima.Tip penjalica po izboru projektanta. Stavka obuhvaća: nabavu
   materijala i izradu ĉeliĉne konstrukcije u radionici s provoĊenjem svih
   potrebnih predranji za uredno izvoĊenje radova, sav potreban spojni
   materijal, pjeskarenje do SIS 2.5 i liĉenje s dva osnovna premaza, utovar
   u vozilo, transport do gradilišta i istovar na mjesto u dogovoru s
   investitorom ili nadzornim inţenjerom, te montaţu. Visina penjalica 300
   cm.
   S08                                     kom     6.00
 St.                    Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 20 Dobava i ugradnja zaštitne rešetke kanala za odzraĉivanje. Rešetka se
   izvodi iz Ĉe sanduĉastih profila u segmentima min.širine 90 cm. Postavlja
   se u leţaj iz rubnih "L" profila . Stavka obuhvaća: nabavu materijala i
   izradu ĉeliĉne konstrukcije u radionici s provoĊenjem svih potrebnih
   predranji za uredno izvoĊenje radova, sav potreban spojni materijal,
   pjeskarenje do SIS 2.5 i liĉenje s dva osnovna premaza, utovar u vozilo,
   transport do gradilišta i istovar na mjesto u dogovoru s investitorom ili
   nadzornim inţenjerom, montaţu konstrukcije na objektu, popravak
   oštećenja na temeljnoj boji.
   dim otvora kanala 200x300 cm                          kom     2.00
   dim otvora kanala 100x800 cm                          kom     2.00
 21 Izrada, dobava i ugradba ograde oko vanjskih klima uređaja na krovu
   kotlovnice. Ograda se izvodi iz tipske pocinĉane ĉeliĉne mreţe guste
   strukture 7 ili opcija perforirani pocinĉani lim, visine 200 cm od ravne
   ploĉe. Mreţa/lim se uĉvršćuje na stupove od ĉeliĉnih kvadratnih cijevi
   20x50 mm na razmacima cca 300 cm. Ukoliko se izvodi mreţa treba
   predvidjeti zatege 3 mm izmeĊu vertikalnih stupova (3 kom po visini) sa
   napinjalicama. O ogradi predvidjeti vrata sa bravom i kljućem širine 100
   cm. Vertikalni nosaĉi se vare u montaţne ploĉice koje se sa 4xM12
   inoxvijaka sidre u AB podlogu. Svi ĉeliĉni dijelovi antikorozivno zaštićeni i
   finalno liĉeni u boju po izboru projektanta. U cijenu stavke ukljuĉeni su
   svi spojni elementi, temelji, sidrene ploĉe i sl. Sve izvesti u dogovoru s
   projektantom.                                  m'    50.00
 22 Izrada, dobava i ugradba ograde oko vanjske plinsko mjerne
   redukcijske stanice. Ograda se izvodi iz tipske pocinĉane ĉeliĉne mreţe
   guste strukture 7 ili opcija perforirani pocinĉani lim, visine 200 cm od
   ureĊenog terena. Mreţa/lim se uĉvršćuje na stupove od ĉeliĉnih
   kvadratnih cijevi 20x50 mm na razmacima cca 300 cm. Ukoliko se izvodi
   mreţa treba predvidjeti zatege 3 mm izmeĊu vertikalnih stupova (3 kom
   po visini) sa napinjalicama. O ogradi predvidjeti vrata sa bravom i kljućem
   širine 100 cm. Vertikalni nosaĉi se vare u montaţne ploĉice koje se sa
   4xM12 inoxvijaka sidre u AB podlogu. Svi ĉeliĉni dijelovi antikorozivno
   zaštićeni i finalno liĉeni u boju po izboru projektanta. U cijenu stavke
   ukljuĉeni su svi spojni elementi, temelji, sidrene ploĉe i sl. Sve izvesti u
   dogovoru s projektantom.                             m'    35.00
 23 Dobava i montaţa radne ĉeliĉnih pomiĉne platforme za reviziju
   instalacija pod stropom bazena. Dimenzija platforme 1.2x58.1 m.
   Platfrma je postavljena okomito na glavne rešetke i kliţe u smjeru rešetki.
   Konstrukcija platforme sastavljena je od nodivih ĈE "C"80 mm profila u
   uzduţnom i popreĉnom smjeru na koje se postavlja nagazna ploha od
   perforiranog ĈE lima debljine 10 mm uzorak po izboru projektanta. Na
   platformu se montira ograda na preklop. Ograda je sastavljena u
   elementima dimenzija 150x100 cm koji su pantama spojeni na platformu.
   Elementi ograde su od perforiranog lima debljine 6mm, po izboru
   projektanta. Konstrukcija platforme ovješena je na donji pojas rešetki
   (IPB-I 220) elementima koji omogućavaju klizanje iste.
   Obaveza izvoĊaĉa je predoĉenje uzorka materijala i detalja ugradnje.
   Stavka obuhvaća: nabavu materijala i izradu konstrukcije u radionici s
   provoĊenjem svih potrebnih predranji za uredno izvoĊenje radova, sav
   potreban spojni materijal, pjeskarenje do SIS 2.5 i liĉenje s dva osnovna
   premaza, utovar u vozilo, transport do gradilišta i istovar na mjesto u
   dogovoru s investitorom ili nadzornim inţenjerom, te montaţu.          kom     1.00
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

m. IZOLATERSKI RADOVI

   HIDROIZOLACIJE
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 1 Izrada horizontalne hidroizolacije armiranobetonske temeljne ploĉe.
  Hidroizolaciju izvesti ljepljenjem vrućim bitumenom u slijedećim
  slojevima:
  Uvijeti za podlogu:izvoĊenje podloţnog mršavog betona
  -donje podloge zaglaĊenog zidarskom gldilicom ili letvom. U graĊevinskoj
  jami ne smije biti leţeće vode.
  • Postavljanje hidroizolacije
  Nabava i postavljanje hidroizolacijske bentonitne membrane na
  pripremljenu podlogu od mršavog betona-donja podloga debljine 10,0
  cm. Membrana je sastavljena iz traka dimenzija 1,10 m x 5,0 m ili 5 m x
  40 m, debljine 6,4 mm (u suhom stanju, EN 964/1), sastavljenih od
  netkanog i tkanog geotekstila meĊusobno gusto prošivenim, koji
  jednoliĉno obuhvaćaju 4,88 kg/m2 (EN 14196) Volclay Bentonita. Rubove
  traka treba meĊusobno preklopiti najmanje 10,0 cm, traka treba prelaziti
  najmanje 30,0 cm ispred susjedne trake, a rubovi biti odmaknuti najmanje
  25,0 cm od najbliţeg radnog prekida na betonu. Trake treba meĊusobno
  povezati spojnicama ili ĉeliĉnim ĉavlima s polietilenskim ploĉicama s
  najmanje jednom vezom na svakih 70,0 cm. Membranu je potrebno
  prepustiti preko oplate temeljnih elemenata min. 30,0 cm kako bi se
  povezala sa hidroizolacijom hidroizolacijom zidova.
  Tehniĉke karakteristike hidroizolacije:
  Bentonit sadrţan u membrani treba biti prirodni natrijev, granulirani,
  sadrţavati montmorillonit više od 80%, imati ograniĉeno tekuće stanje od
  520% i mogućnost ekspandiranja >20cc (ASTM D 5890). Hidroizolacija
  treba imati otpornost na vuĉenje od 7 kN/m1 (EN ISO 10319), biti
  fleksibilna na niskim temperaturama do -32ºC (ASTM D 1970), a sustav
  treba garantirati, nakon betoniranja konstrukcije, koeficijent propusnosti
  (ASTM D 5084) jednak ili manji od 2*E-9 cm/s, izvrsnu mehaniĉku vezu s
  betonom, otpornost na ĉupanje jednaku ili veću od 4,0 kN/m1 (ASTM D
  903) da bi se postigla zarobljenost bentonita i otpornost na hidrostatski
  tlak od 70 ,0 m visine vodenog stupca (ASTM D 5385), kao Voltex.        m2   5,720.00
 2 Nabava i obrada prodora kroz hidroizolacijsku membranu bentonitnom
  pastom kao Bentoseal. Bentoseal se aplicira na mjestu prodora kroz
  hidroizolaciju oblikovanjem zatvorene brtve oko prodora u debljini od
  najmanje 2,0 cm prema uputstvu proizvoĊaĉa. Nabava i postavljanje
  bentonitne waterstop trake presjeka 25,0 mm x 20,0 mm oko prodora
  kroz AB ploĉu. Waterstop trakom se obavija prodor, uz stezanje ţicom
  gdje je to potrebno. Waterstop traka treba biti pokrivena s najmanje 7,5
  cm zdravog betona sa svake strane. Svi detalji se izvode prema
  uputstvima proizvoĊaĉa. Waterstop traka treba biti sastavljena od 75%
  Volclay bentonita i 25% butil gume, u kontaktu s vodom ekspandira do 6
  puta od svog volumena u suhom stanju i garantira vodonepropusnost na
  hidrostatski tlak do 7 bara, neograniĉenog je trajanja, bez toksiĉnih tvari,
  ne propušta vodu ni nakon brojnih nepravilnih ciklusa hidratacije, kao RX
  101.                                      kom    40.00
 3 Hidroizolacija zidova u zemlji
  Uvijeti za podlogu : podloga ne smije imati izboĉine ,velike udubine ili
  oštre dijelove koji bi mogli smetati ispravnom postavljenju hiidroizolacije
St.                  Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 • Postavljanje hidroizolacije
 Nabava i postavljanje hidroizolacijske bentonitne membrane na
 pripremljenu podlogu. Membrana je sastavljena iz traka dimenzija 1,10 m
 x 5,0 m ili 5 m x 40 m, debljine 6,4 mm (u suhom stanju, EN 964/1),
 sastavljenih od netkanog i tkanog geotekstila meĊusobno gusto
 prošivenim, koji jednoliĉno obuhvaćaju 4,88 kg/m2 (EN 14196) Volclay
 Bentonita. Rubove traka treba meĊusobno preklopiti najmanje 10,0 cm,
 traka treba prelaziti najmanje 30,0 cm ispred susjedne trake, a rubovi biti
 odmaknuti najmanje 25,0 cm od najbliţeg radnog prekida na betonu.
 Trake treba meĊusobno povezati spojnicama ili ĉeliĉnim ĉavlima s
 polietilenskim ploĉicama s najmanje jednom vezom na svakih 70,0 cm.
 Membrana treba preklapati hidroizolacijsku membranu AB ploĉe ilil AB
 temelja min. 10,0 cm.
 Tehniĉke karakteristike hidroizolacije:
 Bentonit sadrţan u membrani treba biti prirodni natrijev, granulirani,
 sadrţavati montmorillonit više od 80%, imati ograniĉeno tekuće stanje od
 520% i mogućnost ekspandiranja >20cc (ASTM D 5890). Hidroizolacija
 treba imati otpornost na vuĉenje od 7 kN/m1 (EN ISO 10319), biti
 fleksibilna na niskim temperaturama do -32ºC (ASTM D 1970), a sustav
 treba garantirati, nakon betoniranja konstrukcije, koeficijent propusnosti
 (ASTM D 5084) jednak ili manji od 2*E-9 cm/s, izvrsnu mehaniĉku vezu s
 betonom, otpornost na ĉupanje jednaku ili veću od 4,0 kN/m1 (ASTM D
 903) da bi se postigla zarobljenost bentonita i otpornost na hidrostatski
 tlak od 70 ,0 m visine vodenog stupca (ASTM D 5385), kao Voltex.         m2   1,500.00
4 Detalji prodora kroz hidroizolaciju i AB zid . Nabava i obrada prodora
 kroz hidroizolacijsku membranu bentonitnom pastom kao Bentoseal.
 Bentoseal se aplicira na mjestu prodora kroz hidroizolaciju oblikovanjem
 zatvorene brtve oko prodora u debljini od najmanje 2,0 cm prema
 uputstvu proizvoĊaĉa.
 Nabava i postavljanje bentonitne waterstop trake presjeka 25,0 mm x
 20,0 mm oko prodora kroz AB zid. Waterstop trakom se obavija prodor,
 uz stezanje ţicom gdje je to potrebno. Waterstop traka treba biti
 pokrivena s najmanje 7,5 cm zdravog betona sa svake strane. Svi detalji
 se izvode prema uputstvima proizvoĊaĉa.
   Waterstop traka treba biti sastavljena od 75% Volclay bentonita i 25%
   butil gume, u kontaktu s vodom ekspandira do 6 puta od svog volumena
   u suhom stanju i garantira vodonepropusnost na hidrostatski tlak do 7
   bara, neograniĉenog je trajanja, bez toksiĉnih tvari, ne propušta vodu ni
   nakon brojnih nepravilnih ciklusa hidratacije, kao RX 101.         kom    40.00
5 •Završetak hidroizolacije na zidu u razini okolnog tla
 Nabava i postavljanje dvokomponentne fleksibilne polimercementne
 hidroizolacije na pripremljenu podlogu AB zida prema uputstvima
 proizvoĊaĉa. Širina postavljanja je 30,0 cm, i to po 15,0 cm ispod i iznad
 razine nasipa okolnog tla. Proizvod se treba jednoliĉno nanijeti na
 podlogu metalnom gladilicom, valjkom ili ĉetkom u ukupnoj debljini od
 najmanje 2,0 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1,0 mm (prosjeĉna
 potrošnja 2 kg/m2 po jednom sloju) u razmacima od najmanje 8 sati i, u
 sluĉaju nanošenje prskanjem, neophodno je svaki sloj još svijeţ zagladiti
 s metalnom gladilicom. Hidroizolacija treba biti vodonepropusna do 1,5
 atm, modula elastiĉnosti manjeg od 150 N/mm2, kapaciteta
 premoštavanja pukotina najmanje 0,5mm pri temperaturi rada od -5ºC do
 +60ºC, koeficijenta termiĉke dilatacije α=10, kao Plastivo 180.
 Nabava i postavljanje završnog perforiranog metalnog profila širine 3-5
 cm, kao ECOSEAL Termination Bar, s mehaniĉkim priĉvršćivanjem na
 zid preko polimercentne hidroizolacije (cca. 5 cm ispod kote okolnog tla),
 te brtvljenje s bentonitnom pastom kao Bentoseal ili PU kitom kao
 Dracoflex, prema uputstvima proizvoĊaĉa.                     m'    360.00
St.                  Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 6 Nabava i ugradnja waterstop trake od bentonita (presjeka 25mm x
  20mm), na radnom prekidu kod betoniranja (spojevi AB temelja sa AB
  zidovima). Waterstop traka se postavlja na ĉistu podlogu radnog prekida,
  bez labavih dijelova i leţeće vode i mehaniĉki priĉvršćuje preko ĉeliĉne
  mreţice romboidnog oka, kao Revofix, odgovarajućim ĉavlićima za beton
  svakih 30,0 cm. Nastavci trake izvode se na suĉeljak.
 Waterstop traka treba biti sastavljena od 75% Volclay bentonita i 25%
 butil gume, u kontaktu s vodom ekspandira do 6 puta od svog volumena
 u suhom stanju i garantira vodonepropusnost na hidrostatski tlak do 7
 bara, neograniĉenog je trajanja, bez toksiĉnih tvari, ne propušta vodu ni
 nakon brojnih nepravilnih ciklusa hidratacije, kao RX 101.          m'    360.00
7 Izrada horizontalne hidroizolacije rampe i stuba -kao stavka1 gore
 na donju betonsku podlogu. Ugradnja se vrši po uputstvima proizvoĊaĉa.
 Završeci i prekidi tretiraju se po uputstvima proizvoĊaĉa.          m2    440.00
8 Izrada hidroizolacije AB podova u sanitarijama, okolišu b.dvorane i
 kuhinjama hidroizolacijskim premazom u 2 sloja tip kao
 DRACOSHIELD. Hidroizolacija se izvodi na lagano hrapavu i
 suhu,nezamašćenu i nezaprašenu betonsku podlogu u koja ima
 standardne uvijete na ĉvrstoću,vlaţnost W<10%,temp.5°C-35°C uz
 rel.vlaţnost <85%. Ukoliko je za kvalitetnu izradu h.i.potrebno ,tretirati
 podlogu primerom .H.i.ugraditi prema uputama proizvoĊaĉa.           m2   2,511.00
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 9 Izrada hidroizolacije bazena
  Na ravnu i osušenu podlogu betona nanosi se prvi sloj premaza
  hidroizolacije sa mreţicom i po spojevima zidova i zidova te podova i
  zidova postavlja se Band traka ( svi materijali skupa).
  Kada se posuši prvi sloj ( cca 5 h ) premaţe se i drugi sloj hidroizolacije (
  tako da se više ne vide ni mreţica ni band traka ).
  Po pravilu nakon sušenja hidroizolacije bazen se puni vodom te se prate
  promjene nivoa vode uzevši u obzir isparavanje vode ovisno o
  temperaturi zraka (ukoliko je toplo mora nivo vode malo pasti radi
  isparavanja vode).
  unutarnji bazen                                 m2   1,853.00
  vanjski bazen                                  m2    538.00
  TOPLINSKE IZOLACIJE
10 •Postavljanje zaštite na hidroizolaciju zidova prema okolnom
  tlu/grijani prostori
  Nabava i postavljanje toplinske izolacije u ploĉama od ekstrudiranog
  polistirena (XPS-a) grupe opterećenja 30, debljine 8,0 cm na zidove koji
  će se zasipati drenaţnim slojem drobljenca. Ploĉe se za
  armiranobetonsku konstrukciju mehaniĉki priĉvršćuju kroz hidroizolacijski
  sustav od traka Voltex-a.                            m2   1,000.00
11 •Postavljanje zaštite na hidroizolaciju zidova prema okolnom
  tlu/negrijani prostori
  Nabava i postavljanje toplinske izolacije u ploĉama od ekstrudiranog
  polistirena (XPS-a) grupe opterećenja 30, debljine 4,0 cm na zidove koji
  će se zasipati drenaţnim slojem drobljenca. Ploĉe se za
  armiranobetonsku konstrukciju mehaniĉki priĉvršćuju kroz hidroizolacijski
  sustav od traka Voltex-a.                            m2    700.00
12 Dobava i postava toplinske izolacije-kombi ploĉa (podgled ab) d=6.5
  cm kao izolacija poda prema negrijanim prostorima(npr.baz.tehnika) tip
  kao DRVOPOR. U cijenu ukljuĉeno svi potrebni spojni elementi i vezna
  sredstva.U cijenu je ukljuĉena i dobava i ugradnja parne brane od
  sintetiĉke folije na bazi polietilena visoke gustoće, d=0,02mm. Folija se
  priĉvršćuje na podgled a.b. ploĉe                         m2   1,000.00
13 Dobava i postava toplinske izolacije-kombi ploĉa (ab zid razliĉitog
  reţima grijanja) d=6.5 cm kao izolacija poda prema negrijanim
  prostorima(npr.baz.tehnika) tip kao DRVOPOR. U cijenu ukljuĉeno svi
  potrebni spojni elementi i vezna sredstva.U cijenu je ukljuĉena i dobava i
  ugradnja parne brane od sintetiĉke folije na bazi polietilena visoke
  gustoće, d=0,02mm. Folija se priĉvršćuje na podgled a.b. ploĉe          m2    576.00
  ZVUĈNA IZOLACIJA
 St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 14 Dobava i postava obloge podgleda krova u prostoru bazena kao
   zvuĉne izolacije. Obloga je ĉeliĉni trapezni perforirani lim boje natur
   aluminija koji se montira na sekundarne nosaĉe krova. U cijenu
   ukljuĉeno svi potrebni spojni elementi i vezna sredstva, kao i izvedba
   prodora kablova za instalaciju rasvjete i zvuĉnika.              m2   2,550.00
  napomena 1: hidroizolacije i toplinske izolacije krovova iskazane su u
  vrsti radova KROVOVI kao sastavni dio stavki koje opisuju presjek krova
  kao gotov sustav odreĊenog proizvoĊaĉa.
  napomena 2: toplinske izolacije zidova iskazane su u vrsti radova
  FASADE kao sastavni dio stavki koje opisuju presjek zida kao gotov
  sustav odreĊenog proizvoĊaĉa.
  napomena 3: zvuĉna izolacije kao sastavni dio plivajućeg poda iskazana
  je u vrsti radova PODLOGE.
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI

n. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI

  napomena: sve veliĉine zidova i stropova su stvarno izmjerene površine
  bez korekcije koeficijentima. Otvori manji od 2m2 nisu odbijani od
  površine.
  U cijene svih stavki ukljuĉiti obradu unutarnjih uglova gipskartonskih
  obloga, spojeva gipskartonskih ploha sa drugim materijalima i gornjeg
  ruba sokla iz ker. ploĉica i MDF-a akrilnim kitom,gletanje podloge kitom
  sa svim potrebnim fazama rada,temeljni premaz impregnacijom, prema
  uputi proizvoĊaĉa
 1. Trokrato liĉenje karton gips zidova akrilnim bojama prema RAL karti,
  na podlogu izraĊenu i prireĊenu za struĉan liĉilaĉki rad, a sve prema
  uputama proizvoĊaĉa. Prije izrade uskladiti boju (RAL) i uzorak s
  projektantom.                                 m2   2650.00
 2. Trokrato liĉenje karton gips stropova akrilnim bojama prema RAL
  karti ,na podlogu izraĊenu i prireĊenu za struĉan liĉilaĉki rad, a sve
  prema uputama proizvoĊaĉa. Prije izrade uskladiti boju (RAL) i uzorak s
  projektantom.                                 m2   2765.00
 3. Trokrato liĉenje AB stijena i stupova akrilnim bojama prema RAL
  karti, na podlogu izraĊenu i prireĊenu za struĉan liĉilaĉki rad, a sve
  prema uputama proizvoĊaĉa. Prije izrade uskladiti boju (RAL) i uzorak s
  projektantom. Cijena ukljuĉuje i liĉilaĉku pripremu podloge (brušenje
  neravnina, gletanje površine i impregnacijske premaze)             m2   9260.00
 4 Trokrato liĉenje AB stropova u akrilnim bojama prema RAL karti, na
  podlogu izraĊenu i prireĊenu za struĉan liĉilaĉki rad, a sve prema
  uputama proizvoĊaĉa. Prije izrade uskladiti boju (RAL) i uzorak s
  projektantom. Cijena ukljuĉuje i liĉilaĉku pripremu podloge (brušenje
  neravnina, gletanje površine i impregnacijske premaze)             m2   4200.00
 5 Trokrato liĉenje zidova ţbukanih produţnom ţbukom akrilnim
  bojama prema RAL karti, na podlogu izraĊenu i prireĊenu za struĉan
  liĉilaĉki rad, a sve prema uputama proizvoĊaĉa. Prije izrade uskladiti boju
  (RAL) i uzorak s projektantom. Cijena ukljuĉuje i liĉilaĉku pripremu
  podloge (gletanje površine i impregnacijske premaze)              m2   100.00
UKUPNO SOBOSL. LIĈILAĈKI RADOVI
St.                  Opis                 j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
o. FASADERSKI RADOVI

  RAVNI LIM KAO ZAVRŠNA OBLOGA
 1 Izrada i montaţa fasade ab zida, od riverclack ploĉa širine 550 mm
  koje se montiraju na polimerne nosaĉe. U cijenu je ukljuĉeno :


   su meĊusobno povezani

   vunom deblj. 50mm

   Pokrov riverclack sljedećih je karakteristika
  Fasadu izvesti sa svim potrebnim tipskim elementima, profilima, u
  svemu po preporukama proizvoĊaĉa. Boja i ton kao na krovu. Prije
  izvedbe izvoĊaĉ mora obavjestiti projektanta o odabranom sustavu te
  dobiti pismeno odobrenje na predoĉeni uzorak!               m2   440.00
 3 Dobava i izvedba laganog fasadnog zida kao višeslojni sistem. Izrada
  i montaţa fasade od riverclack ploĉa širine 550 mm koje se
  montiraju na polimerne nosaĉe. U cijenu je ukljuĉeno :

   debljina lima 0,75 mm
   su meĊusobno povezani

   vunom deblj. 50mm

   Pokrov riverclack sljedećih je karakteristika
    Fasadu izvesti sa svim potrebnim tipskim elementima, profilima, u
   svemu po preporukama proizvoĊaĉa. Boja i ton kao na krovu. Prije
   izvedbe izvoĊaĉ mora obavjestiti projektanta o odabranom sustavu te
                                       m2   330.00
   dobiti pismeno odobrenje na predoĉeni uzorak!
   STAKLENE STIJENE
St.                    Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 5 Dobava i izvedba staklene fasade na istoku. Fasada se izvodi kao
  kombinirana kontinuirana s horizontalnom strukturalnom silikonskom
  fugom, kao Schüco FW50+ . Vertikalni profili na osnom rasponu 123.5
  cm, a horizontalni profil izvodi se na visini prve etaţe odnosno na visini
  350 cm te na visini 700 cm. Fasada se izvodi s fiksnim ostakljenjima,
  osim troja zaokretna ostakljena vrata u modulu rastera fasade.
  Ostakljenje je višeslojnim termopan staklom sastavljenim iz vanjskog
  kaljenog stakla debljine 6 mm, zraĉnog sloja od 15 mm i unutarnjeg
  lameliranog stakla 2x polukaljeno 4 mm. Stakla dodatno osigurati od
  pada mehaniĉkim osiguraĉima prema izboru projektanta. Okviri su iz alu
  profila sa prekinutim toplinskim mostom. RAL po izboru projektanta.
  Vertikalni profili staklene fasade fiksiraju se na betonsku podlogu u podu,
  na horizontalne ĉe profile u nosivoj konstrukciji krova, na vertikalne
  sekundarne ĈE nosaĉe (na rasponu 247 cm) konstrukcije bazena te na
  horizontalne sekundarne ĈE nosaĉe . Svaki drugi vertikalni profil
  kontinuirane fasade oslanja se i na vertikalni profil nosive konstrukcije
  Vrata su opremljena okovima s hidraulikom i mehanizmom za
  samozatvaranje, kao Schüco ADS 65. Ugradnja u fasadu je sistemska. U
  obraĉun ukljuĉiti i sve potrebne okove i patente potrebne za normalno
  funkcioniranje fasade. Cijena svih materijala i pomoćnih alata i rada kao i
  troškovi prijevoza i montaţe, te svi vertikalni i horizontalni transporti koji
  su potrebni iskljuĉivo i samo za montaţu fasade ulaze u cijenu stavke.
  F5                                        m2   300.00
  BLAGAJNA - istoĉna fasada. Vanjska staklena stijena sastavljena je od 2
  dijela osne širine 176cm: jedan dio sa kliznim dvostrukim prozorom visine
  110cm sa staklenim fiksnim parapetom visine 100cm i fiksnim
  nadsvjetlom 176x105cm, i dijela s jednokrilnim zaokretnim vratima širine
  80cm visine 210cm sa fiksnim nadsvjetlom 80x105cm, te fiksnim
  dijelom 88x315cm.
  F4                                        m2   13.00
  IZLAZ GLEDALIŠTE - istoĉna fasada. Vanjska staklena stijena
  sastavljena je od dva dijela osne širine 176cm razliĉite visine s dvokrilnim
  zaokretnim vratima širine 150x110cm i fiksnim elementima 18x110cm
  uz vrata, te fiksnim elementima iznad vratiju širine 176 cm.
 F6                                         m2   17.00
6 Dobava i izvedba staklene fasade na sjeveru. Fasada se izvodi kao
 kombinirana kontinuirana s horizontalnom strukturalnom silikonskom
 fugom, kao Schüco FW50+. Vertikalni profili na rasponu 160 cm,a
 horizontalni nosivi profil izvodi se kao strukturalni na visini prve etaţe
 odnosno na visini 350 cm. Fasada se izvodi s fiksnim ostakljenjima.
 Ostakljenje je višeslojnim termopan staklom sastavljenim iz vanjskog
 kaljenog stakla debljine 6 mm, zraĉnog sloja od 15 mm i unutarnjeg
 lameliranog stakla 2x polukaljeno 4 mm. Stakla dodatno osigurati od
 pada mehaniĉkim osiguraĉima prema izboru projektanta. Okviri su iz alu
 profila sa prekinutim toplinskim mostom. RAL po izboru projektanta.
 Vertikalni profili staklene fasade fiksiraju se na betonsku podlogu u podu,
 na horizontalne ĉe profile u nosivoj konstrukciji krova, na vertikalne
 glavne i sekundarne ĈE nosaĉe (na rasponu 320 cm) konstrukcije
 bazena te na horizontalne sekundarne ĈE nosaĉe. Svaki drugi vertikalni
 profil kontinuirane fasade oslanja se i na vertikalni profil nosive
 konstrukcije bazena. U obraĉun ukljuĉiti i sve potrebne okove i patente
 potrebne za normalno funkcioniranje fasade.
 Cijena svih materijala i pomoćnih alata i rada kao i troškovi prijevoza i
 montaţe, te svi vertikalni i horizontalni transporti koji su potrebni
 iskljuĉivo i samo za montaţu fasade ulaze u cijenu stavke.
  F7                                        m2   220.00
St.                    Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 7 Dobava i izvedba staklene fasade na jugu. Fasada se izvodi kao
  kombinirana kontinuirana s horizontalnom strukturalnom silikonskom
  fugom, kao Schüco FW50+. Vertikalni profili na osnom rasponu 160 cm,
  a horizontalni profil izvodi se na visini prve etaţe odnosno na visini 350
  cm. Fasada se izvodi s fiksnim ostakljenjima, osim dvoja dvostruka
  zaokretna ostakljena vrata u modulu rastera fasade u sistemu kao
  Schüco ADS 65. Ostakljenje je višeslojnim termopan staklom
  sastavljenim iz vanjskog kaljenog stakla debljine 7mm, zraĉnog sloja od
  15 mm i unutarnjeg lameliranog stakla 2x polukaljeno 4 mm. Okviri su iz
  alu profila sa prekinutim toplinskim mostom. RAL po izboru projektanta.
  Vertikalni profili staklene fasade fiksiraju se na betonsku podlogu u podu i
  na horizontalne ĉe profile u nosivoj konstrukciji krova te na vertikalne
  glavne ĈE nosaĉe (na rasponu 640 cm) konstrukcije bazena. Svaki
  ĉetvrti vertikalni profil kontinuirane fasade oslanja se i na vertikalni profil
  nosive konstrukcije bazena. U stavku je ukljuĉeno oblaganje limom
  vidljivog dijela rampe u ravnini ostakljenja. Sve prema nacrtima.
  Vrata su opremljena okovima s hidraulikom i mehanizmom za
  samozatvaranje. U obraĉun ukljuĉiti i sve potrebne okove i patente
  potrebne za normalno funkcioniranje fasade. Cijena svih materijala i
  pomoćnih alata i rada kao i troškovi prijevoza i montaţe, te svi vertikalni i
  horizontalni transporti koji su potrebni iskljuĉivo i samo za montaţu
  fasade ulaze u cijenu stavke.
  F3 - 6 dvostrukih vrata                              m2   155.00
  F2                                         m2   45.00
  F9                                         m2   80.00
  F10 - 1 dvostrukih vrata                              m2   11.00
  F11                                        m2   195.00
 8 Dobava i izvedba staklene fasade na ulaznom dijelu (jugo zapadni
  ugao objekta). Fasada se izvodi kao kombinirana kontinuirana s
  horizontalnom strukturalnom silikonskom fugom, kao Schüco FW50+.
  Vertikalni profili na rasponu 170 cm, a horizontalni profil izvodi se na
  visini prve etaţe odnosno na visini 330 cm. Fasada se izvodi s fiksnim
  ostakljenjima, osim jednih dvostrukih zaokretnih ostakljenih vrata u
  modulu rastera fasade. Ostakljenje je višeslojnim termopan staklom
  sastavljenim iz vanjskog kaljenog stakla debljine 6 mm, zraĉnog sloja od
  15 mm i unutarnjeg lameliranog stakla 2x polukaljeno 4 mm. Okviri su iz
  alu profila sa prekinutim toplinskim mostom. RAL po izboru projektanta.
  Vertikalni profili staklene fasade fiksiraju se na betonsku podlogu u podu i
  na horizontalne ĉe profile u nosivoj konstrukciji krova te na vertikalne
  sekundarne ĈE nosaĉe konstrukcije bazena. Svaki drugi vertikalni profil
  kontinuirane fasade oslanja se i na vertikalni profil nosive konstrukcije
  bazena. U stavku je ukljućeno oblaganje limom vidljivog dijela rampe u
  ravnini ostakljenja. Sve prema nacrtima.
  Vrata su opremljena okovima s hidraulikom i mehanizmom za
  samozatvaranje. U obraĉun ukljuĉiti i sve potrebne okove i patente
  potrebne za normalno funkcioniranje fasade. Cijena svih materijala i
  pomoćnih alata i rada kao i troškovi prijevoza i montaţe, te svi vertikalni i
  horizontalni transporti koji su potrebni iskljuĉivo i samo za montaţu
  fasade ulaze u cijenu stavke.
  F1 - 1 dvostrukih vrata 180/210                          m2   30.00
 St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 9 Dobava i izvedba staklene fasade na zapadu. Fasada se izvodi kao
   kombinirana kontinuirana s horizontalnom strukturalnom silikonskom
   fugom, kao Schüco FW50+, na rasponu 160.0 cm. Visina fasade je cca
   330 cm. Fasada se izvodi s fiksnim ostakljenjima te šest dvostrukih
   zaokretnih ostakljenih vratia u rasteru fasade. Ostakljenje je višeslojnim
   termopan staklom sastavljenim iz vanjskog kaljenog stakla debljine 6
   mm, zraĉnog sloja od 15 mm i unutarnjeg lameliranog stakla 2x
   polukaljeno 4 mm. Okviri su iz alu profila sa prekinutim toplinskim
   mostom. RAL po izboru projektanta. Vertikalni profili staklene fasade
   fiksiraju se na betonsku podlogu u podu i na horizontalne ĉe profile u
   nosivoj konstrukciji krova te na vertikalne ĈE nosaĉe konstrukcije
   bazena. Vrata su opremljena okovima s hidraulikom i mehanizmom za
   samozatvaranje kao Schüco ADS 65. U obraĉun ukljuĉiti i sve potrebne
   okove i patente potrebne za normalno funkcioniranje fasade. Cijena svih
   materijala i pomoćnih alata i rada kao i troškovi prijevoza i montaţe, te
   svi vertikalni i horizontalni transporti koji su potrebni iskljuĉivo i samo za  m2   235.00
UKUPNO FASADERSKI RADOVI
St.                  Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
p. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI

  Napomena:
  Sve plohe krova obraĉunate su kao gotovi sistemi sa toplinskim i
  hidroizolacijama, završno obraĊeni riverclack limom. Boja i ton po izboru
  projektanta. Konstrukcija i potkonstrukcija nalazi se u troškovniku ĉeliĉne
  konstrukcije objekta. Svi spojevi, spojni elementi, brtve, rubne trake,
  odzraĉni elementi, zaštitne mreţe, snjegobrani stavni su dio stavke i ne
  obraĉunavaju se posebno. A sve prema uputstvima proizvoĊaĉa i u
  dogovoru s projektantom. Nagibi krovnih ploha su od 2 do 12 %. Krovne
  plohe nagiba manjeg od 3% izvest ćesa sa pojaĉanom hidroizolacijom
  ispod limene obloge. Krov izvesti sa svim potrebnim tipskim elementima,
  profilima, u svemu po preporukama proizvoĊaĉa. Prije izvedbe izvoĊaĉ
  mora obavjestiti projektanta o odabranom sustavu te dobiti pismeno
  odobrenje na predoĉeni uzorak!
 1 Izrada i montaţa pokrova od riverclack ploĉa širine 550 mm koje
  se montiraju na polimerne nosaĉe. U cijenu je ukljuĉeno :

   debljina lima 0,75 mm
   su meĊusobno povezani

   vunom deblj. 50mm

   Pokrov riverclack sljedećih je karakteristika
                                         m2   4,714.00
 2 Izrada, dobava i montaţa maske podgleda vijenca krova. Maska se
  sastoji od riverclack pokrova, identiĉnm oniom na krovu. Prijevoji se
  moraju nastavljati na krovne prijevoje. Potkonstrukcija se montira na
  nosivu konstrukciju krova. U stavku je uraĉunata oplata i potkonstrukcija
  dok se konstrukcija krova posebno obraĉunava.
  Obraĉun po m2 gotove obloge vijenca krova.                  m2    770.00
 3 Izrada i montaţa leţećeg upuštenog
  kvadratiĉnog izoliranog ţljeba iz istog materijala kao i pokrov .
  Stavka sadrţi
   -unutarnji ukrasni lim pocinĉano bojani
   r.š. 125 cm
                                         m    430.00
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 4 Izrada i montaţa sljemena krova .
  U cijenu treba ukalkulirati :
  -ĉeliĉna podkonstrukcija
  -izolacija iz kamene vune
  -sudarni alum. limovi r.š. 40 cm ,komplet sa
   ugradbom tipskog ĉešlja koji prelazi preko pokrova (2 kom)
   -sigurnosna brtvena traka
   -okapnica iz alum. lima r.š. 50 cm                      m    730.00
 5 Dobava i ugradnja krovne ostakljene površine višeslojnim izolacijskim
  staklom sastavljenim iz vanjskog kaljenog stakla debljine 8 mm,
  meĊuprostora punjenog plinom od 16 mm i unutarnjeg 5+5 mm
  djelomiĉno kaljenog, laminiranog niskoemisivnog stakla COOL-LITE STB
  120, Sant Gobain. Vanjske staklene stijene su refleksne i imaju solarni
  faktor 0,08 i jaĉinu refleksije 30% koji se postiţu toniranjem nanosom
  metalnih oksida (coating) koji ima namjenu regulacije prolaska svijetlosti i
  topline. Uzorak i boju prije izvedbe uskladiti sa projektantom. Profili
  krovnih staklenih stijena su aluminijski s prekunutim toplinskim mostom.

  k.p.1                                      m2     25.00
  k.p.2                                      m2    131.00
  k.p.3                                      m2     36.00
  k.p.4                                      m2     39.00
  k.p.5                                      m'     17.00
KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI UKUPNO:
 St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
r. LIMARSKI RADOVI

  LIMARSKI RADOVI
  Napomena:
  Perforirani trapezni limovi za zvuĉnu izolaciju bazena obraĉunati su u
  izolacijama.
  Obloge podgleda vijenca krova obraĉunate su u krovopokrivaĉkim
  radovima.
 1 Dobava, izrada i ugradba limenog poloţenog ţljeba za horizontalnu
  odvodnju oborinske vode. Materijal je aluminijskog plastificiranog lima
  d=0,6 mm, ral po izboru projektanta. RŠ 50 cm. U stavku su ukljućeni svi
  potrebni elementi za spajanje, montaţu i brtvljenje.                m'    336.00
 2 Dobava, izrada i ugradba limenog okruglog oluka za vertikalnu odvodnju
  oborinske vode. Materijal je aluminijskog plastificiranog lima d=0,6 mm,
  ral po izboru projektanta. Promjer 20 cm. U stavku su ukljućeni svi
  potrebni elementi za spajanje i montaţu.                     m'    240.00
LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

s. OPREMA

 1 Dobava i ugradnja finske saune u prostoriji dimenzija 315x290 cm,
  visine 240 cm. Sauna se sastoji od drvene obloge, klupa za sjedenje i
  leţanje, rasvjete te kompletne opreme za postizanje temperature i
  vlaţnosti koju zahtjeva ova prostorija.                      kom   2.00
 2 Dobava i montaţa ogledala u prostorima sanitarija. Ogledala se montiraju
  na keramiku ljepljenjem. Obraĉun po m2 postavljenog ogledala, a sve
  prema nacrtima.                                  m2   90.00
 3 Dobava i montaţa ormarića u prostorima garderoba. Ormarići su drveni,
  opremljeni šipkom za vješanje robe i bravom s kljućem. Vrata ormarića
  imaju rupe za prozraĉivanje. Dimenzija ormarića je visina 90 cm, širina
  25 do 33 cm, te dubina 50 cm. Ormarići se slaţu jedan na drugi tako da
  je ukupna visina 180 cm. Obraĉun je po m1 ugraĊenih ormara.
                                           m'   113.00
 4 Dobava i montaţa tendi s unutrašnje strane istoĉnog staklenog proĉelja
  bazena. Materijal za platno tende je prve kvalitete za postavljanje u
  vanjskom prostoru (zbog utjecaja vlage i klora u bazenu), boja i uzorak
  po izboru projektanta, sa vodilicama od ĉeliĉnih sajli i opremljena rolo
  mehanizmom u cilindriĉnoj kutiji sa motornim pogonom. Kutija je iz alu
  lima RAL po izboru projektanta. U obraĉun ukljuĉiti i sve potrebne okove i
  patente potrebne za normalno funkcioniranje fasade. Svi mehanizmi
  moraju biti povezani na centralno upravljaĉko mjesto. Cijena svih
  materijala i pomoćnih alata i rada kao i troškovi prijevoza i montaţe, te
  svi vertikalni i horizontalni transporti koji su potrebni iskljuĉivo i samo za
  montaţu fasade ulaze u cijenu stavke.                       m2   311.00
 5 Dobava i montaţa sanitarne galanterije po izboru projektanta.
  ĉetke za ĉišćenje Wca                              kom   56.00
  drţaĉi za toaletni papir                             kom   56.00
  drţaĉi za papirnate ruĉnike                           kom   59.00
  posude za tekući sapun                              kom   59.00
  napomena: Kuhinja restorana nije predmet troškovnika.
UKUPNO OPREMA
 St.                 Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
t. UREĐENJE OKOLIŠA

  napomena: humus, sadnice, drveće kao i sjeme za travu nisu predmet
  ovog troškovnika.
 1 Dobava i ugradnja betonskih prefabriciranih ploĉa. Ploĉe su debljine 4-
  5 cm i polaţu se u nasip pijesaka debljine 4 cm. Dimenzija ploĉa je u
  dogovoru s projektantom prema odabranom uzorku. Stavka ukljuĉuje
  izradu podloge za postavljanje oploĉnih kocaka prema pravilu struke.
  Stavka ukluĉuje i razastiranje i sabijanje dobro graduiranog šljunka s
  planiranjem gornje površine i nabijanjem. Obraĉun po m2 izvedenog
  poloĉenja.                                  m2   1860.00
 2 Dobava i ugradnja betonskih šupljih ploĉa. Ploĉe su debljine 4-5 cm i
  polaţu se u nasip pijesaka debljine 4 cm. Dimenzija ploĉa je u dogovoru
  s projektantom prema odabranom uzorku. Stavka ukljuĉuje izradu
  podloge za postavljanje ploĉa prema pravilu struke. Stavka ukluĉuje i
  razastiranje i sabijanje dobro graduiranog šljunka s planiranjem gornje
  površine i nabijanjem. Obraĉun po m2 izvedenog poloĉenja.
                                        m2   800.00
 3 Dobava i izvedba betonske klupe. Klupa je "L" oblika dimenzije
  700+1500 cm širine od 45 do 110 cm te visine 50 cm. Sve prema
  nacrtima. U stavku je ukljućena izvedba temelja klupe, oplata, armatura,
  ugradnja rasvjete. Sve prema nacrtima. Završna obrada je zaglaĊeni
  beton.
  beton                                    m³   3.00
  oplata                                   m2   35.00
 4 Dobava i izvedba betonske klupe uz rampu. Klupa se izvodi kao
  konzolna ploha koja izlazi iz kose ravnine potporne rampe. Dimenzija
  klupe je 2200 sm duţine, širine od 110 do 0 cm, debljine ploĉe 7 cm. Sve
  prema nacrtima. U stavku je ukljućena oplata, armatura, ugradnja
  rasvjete. Sve prema nacrtima. Završna obrada je zaglaĊeni beton.
  beton                                    m³   2.80
  oplata                                   m2   30.00
 5 Dobava i postavljanje geosintetske podloge za ozeljenjavanje boĉne
  kosine rampe prema ulazu u objekt u suterenu. Tip kao "SECUMAT".
  Podloga se sastoji od trodimenzionalne geosintetike i kompozitnih
  materijala koji sprijeĉavaju skidanje ĉestica zemlje vodom i vjetrom.
  Obraĉun po m2 postavljene geosintetske podloge.               m2   150.00
 6 Dobava, doprema i polaganje betonskih prefabrikata za izvedbu
  vanjskog stubišta. Stube su dimenzija v=16,8cm, š=31cm. varijabilne
  duljine (prema nacrtu). Ukupna duljina prefabrikata iznosi 68 m.
  Prefabrikatima se formiraju stube na terenu. Sav materijal i boja su iz
  ponude prema odabiru projektanta. Uraĉunati sav potreban materijal i
  pribor. Stavka ukljuĉuje izradu betonske podloge za postavljanje stuba
  prema pravilu struke. Stavka ukluĉuje i razastiranje i sabijanje dobro
  graduiranog šljunka s planiranjem gornje površine i nabijanjem. Obraĉun
  po m1 duljine postavljenog prefabrikata.                  m    68.00
UKUPNO UREĐENJE OKOLIŠA
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
u. BAZENSKA ŠKOLJKA S OPREMOM

   Dobava materijala, montaţa, tlaĉna proba i puštanje u uporabu školjke
   natjecateljskog bazena duţine 50,00 m, širine 25,00 m i dubine 2,20 m,
   kao prefabricirani bazen sistema MYRTHA POOLS. Obrada Inox ploĉa
   sa unutrašnje strane, na naĉin, da bazenska klorirana voda nikako nije u
   kontaktu sa Inox ĉelikom, obrada posebnom Hard Bond PVC oblogom za
   stjenke in preljevni kanal bazena, vruĉe kalandrirana , koja sa Inox
   oplatom ĉini homogenu strukturu. Material mora zadovoljavati zahtjeve
   njemaĉkog instituta L.V.H.T. za higijenu pitke i bazenske vode pri reakciji
   na povišenu koliĉinu klora u vodi. U strukturi nisu prihvatljivi elementi od
   pocinĉanog lima.
   Školjka se montira na a.b. podlogu, koja je pripremljena prema uputama
   proizvoĊaĉa bazena.
   Osnovu sistema ĉini ĉeliĉna obodna konstrukcija na koju se montiraju
   stranice školjke,
   Osnovni okvir sistema su nosive grede od Inox ĉelika spojene
   odgovarajućim elementima. Okvir sluţi kao kalup za podloţnu a.b. Ploĉu,
   kao osnova obodnog kostura školjke i kao ravna podloga za stijenke.

   Stijenke bazena izraĊene su iz ploĉa nehrĊajućeg ĉelika, posebno
   obraĊena sa HARD BOND Pvc-om, koji sa Inox ploĉama tvori homogenu
   strukturu, širine 90 cm i visine sukladno dubini bazena, oslonjene su na
   osnovni okvir i dodatno uĉvršćene upornjacima. Nije prihvatljiva solucija
   naknadne obloge stijenki bazena sa armiranom PVC folijom.

   Na ploĉe je nanesen zaštitno estetski sloj specijalnog PVC-a, postupkom
   polimerizacije pri visokim temperaturama. Prilikom montaţe stranice se
   meĊusobno brtve PVC punilom.
   Dno bazenske školjke, na kojem je pethodno izvedena a.b. podloga,
   oblaţe se specijalnom armiranom PVC folijom s zavarenim i kitanim
   spojevima.
   Na obodne stranice montira se preljevni kanal izraĊen od istih materijala
   kao i školjka. Kanal je završetak gornjeg ruba bazena, sakuplja vodu za
   odvoĊenje u ureĊaj za proĉišćavanje i odrţava razinu vode u nivou poda
   bazenskog prostora. Završni , okrasni sloj keramike montira se na
   vertikalni zakljuĉak stijenke bazena te na horizontalni dijo prelijevnog
   kanala ( vidi detajl "Vukovar".)
   Preljevni kanal se prekriva preljevnom rešetkom širine 25 cm, izraĊenom
   od polietilena velike gustoće i protuklizne površinske obrade.
   Na ĉeonu stranicu bazena montiraju se startni blokovi u skladu s
   propisima MeĊunarodnog plivaĉkog saveza, a njihov broj odgovara broju
   plivaĉkih staza. Sve komplet.
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
u.1. BAZENSKA ŠKOLJKA

  MYRTHA CERAMIC/1
 1 MYRTHA "CERAMIC/1" struktura (inox ĉelik AISI 441 laminiran sa tvrdim
  PVC-om) komplet sa: Myrtha oplatom, Ceramic/1 tip preljevnog kanala,
  protuklizna rešetka, temeljni profil i vertikalni nosaĉi bazena. Myrtha
  Ceramic/1 preljev obuhvaća zavšnu obradu sa protukliznim keramiĉkim
  ploĉicama, krem i plave boje. Jedan red keramike okomito, drugi red
  protuklizni vodoravno do preljeva. Visina strukture 220 cm           m   150.00
   VARIJANTA- INSPEKCIJSKI KORIDOR
 2  struktura prilagoĊena za inspekcijski koridor, ukljuĉuje dodatna ojaĉanja
   nosaĉa i dodatnu antikorozivnu zaštitu aplikacijom specijalne prozirne
   folije                                   kom    1.00
   DODATAK ZA SIGURNOSNU STEPENICU
 3  struktura sa ukljuĉenom, uvuĉenom sigurnosnom stepenicom na koti -
   120 cm od kote razine vode                         kom    1.00
   SPOJNI ELEMENTI
 4  Spoj izmeĊu Myrtha strukture i ab konzole iznad koridora (SPOJNA
   TOĈKA). U skladu sa nacrtom "Vukovar". Ukljuĉuje profilirani inox lim,
   pruga od PVC folije, materijali za spajanje.                 m   150.00
   ODVODNI SKLOP-DUPLI
 5  Sklop sa dva okomita odvodna prikljuĉka na donjem dijelu preljevnog
   kanala, diametar 90 mm svaki, za povratni odvod vode cijevima (nisu
   ukljuĉene) u kompenzacijski bazen (nije ukljuĉen). Kapacitet 30 m³/h za
   svaki sklop.                                kpt   34.00
   PRIGUŠIVAĈ
 6  Specijalni sklop-prigušivaĉ zvuka, posebno potreban za zatvorene
   bazene, u funkciji smanjenja širenja buke vode koja otjeĉe. UgaĊuje se
   iznad svakog odvodnog sklopa.                        kom   19.00
   MYRTHA - UVUĈENO STEPENIŠTE
 7  Stepenište izraĊeno u Myrtha bazenskoj oplati. Ukljuĉuje demontaţna
   ABS ergonometrijska gazišta. Boja gazišta: crna. Rukohvati nisu
   ukljuĉeni. Visina stepeništa 120 cm                     kom    6.00
   RUKOHVATI ZA SIDRENJE U PRELJEVNI KANAL
 8  Par rukohvata od inox ĉelika (diameter 45 mm), fiksirani u sidrima
   preljevnog kanala. Ukljuĉuje tvorniĉki izraĊene spojne elemente u
   preljevnom kanalu (Classic or Ceramic)                   par    6.00
 St.                  Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
  ARMIRANA PVC FOLIJA TIPA “ALKOR 2000”
 9 ALKOR SOLVAY PVC folija za vodonepropusno završno pokrivanje dna
  bazena i svih spojnih linija. Jamĉi potpunu vodonepropusnost. Dupli sloj
  folije sa ojaĉanjem polyester mreţice, debljina 1,5 mm. Zaštiĉeno sa
  specijalnim premazom za UV radijacije, koji daje visoku zaštitu od sunca,
  vremenskih prilika i ostalih vanjskih utjecaja (tanin, kamenac). Isporuĉeno
  u rolama od 25 m duţine, širine od 165 cm ili 205 cm, ukljuĉen potrošni
  materijal za ugradnju.. Izvedba ugradnje po toplim vremenskim uvjetima.
  Standardna boja je "pearl blue",                        m2    1,300.00
BAZENSKA ŠKOLJKA UKUPNO

u.2. ELEMENTI ZA DOVOD I ODVOD VODE

  Stenska mlaznica STL, Strahlenturbulenz mlaznice
 1 U skladu sa DIN 19643-1:1997-04, stranica 13                  kom   19.00
  PRIKLJUĈAK ZA USISAVAĈ i prikljuĉak uzorca vode
 2 Prikljuĉak za usisavaĉ 1.5", ukljuĉuje i poklopac kada nije u upotrebi     kom    5.00
 3 Cjevni razvod odvoda iz prel. kanala do kompenz.                 kpt   1.00
 4 Cjevni razvod dovoda vode od kolektora u strojarnici               kpt   1.00
ELEMENTI ZA DOVOD I ODVOD VODE UKUPNO

u.3. OPREMA ZA RASVJETU

  PODVODNIE LAMPE 300 W
 1 12V - 300W komplet lampe (Myrtha tip) za prefabricirane bazene
  ukljuĉuju:rasvjetno tijelo, kablove, spojnice, brtve, transformator, koji se
  nalaze u zidnoj vodonepropusnoj kutiji IP56                  kom   40.00
OPREMA ZA RASVJETU UKUPNO

u.4. DODATNA OPREMA ZA NATJECANJE

  ZIDNA LINIJA ZA PLIVANJE - PVC
 1 Crna PVC oznaka cilja, dupla folija ojaĉana polyester mreţicom.
  Boja:crna.Debljina: 1.2 mm. Koristi se za oznaĉavanje linija za plivanje u
  natjecateljskim bazenima. Isporuĉuje se u rolama 25 m duţine 250 mm
  širine. Mjere u skladu sa FINA normama.                     kom   28.00
St.                 Opis                     j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
  PODNA LINIJA ZA PLIVANJE - PVC
 2 ALKOR 2000 PVC folija, dupla folija ojaĉana polyester mreţicom.
  Boja:crna.Debljina: 1.2 mm. Koristi se za oznaĉavanje linija za plivanje u
  natjecateljskim bazenima. Isporuĉuje se u rolama 25 m duţine 250 mm
  širine. Mjere u skladu sa FINA normama.                     kom   10.00
  za 25 m                                     kom   4.00
  NOSAĈ ZA PLUTAJUĆE PRUGE-PRELJEVNI KANAL-DEMONTAŢNO

 3 Nosaĉ za plutajuĉe pruge, ukljuĉuje i sidro nosaĉa (tvrorniĉki izraĊeno
  unutar preljevnog kanala) ukljuĉuje i "kuku" sa plastiĉnom oblogom za
  zaštitu keramiĉkih ploĉica. Dodatna ojaĉanja za Myrtha Ceramic nisu
  potrebna.                                    kom   28.00
  STARTNI BLOKOVI - ZA MONTAŢU NA HODNIK BAZENA
 4 Startni blok AISI 316 inox. Presjek 17,5 x 17,5 cm. Broj pruge oznaĉen na
  sve ĉetiri strane. Ukljuĉuje rukohvat za leĊni start. Inox platforma za start
  sa protukliznom oblogom. Komplet za montaţu na ab ploĉu hodnika
  bazena ili za demontaţni ĉeoni rub bazena. Spojni vijci u temeljnom
  ankeru nisu vidljivi.Visina: 72 cm. U skladu sa F.I.N.A. normama.        kom   10.00
  SIDRA - INSTALACIJA U PRELJEVNOM KANALU
 5 Prefabricirana sidra u preljevnom kanale za standardne bazene. Za
  rukohvate, oznake za natjecanja itd. AISI 304 – AISI 316 inox. Cijev
  diametar: 45 mm (druge mjere po zahtjevu)                    kom   12.00
  PAR STUPOVA
 6 Komplet 2 stupa odinoxa AISI 304. Diametar 45 mm; visina 1.920 mm.
  Spremno za sidra.                                kpt    4.00
  ZASTAVE ZA OKRET - LEĐNO PLIVANJE
 7 Zastave na nylon-skom konopu za oznaku okreta za leĊno plivanje         m    60.00
  LINIJA ZA OZNAĈAVANJE KRIVOG STARTA
 8 Plivajuće kuglice na nylon-skom konopu za oznaku krivog starta         m    30.00
 9 Ploĉa za okretanje za leđno plivanje                      kpl   24.00
 11 Uţadi, sidra i sva oprema za uĉvršĉavanje golova i oznaĉavanje
  vaterpolo polja                                kpl   1.00
 12 Oprema za drţanje lopte , prsten, uţad, sidra                 kpl    1.00
DODATNA OPREMA ZA NATJECANJE UKUPNO


REKAPITULACIJA:
u.1. BAZENSKA ŠKOLJKA
u.2. ELEMENTI ZA DOVOD I DOVOD VODE
u.3. OPREMA ZA RASVJETU
u.4. DODATNA OPREMA ZA NATJECANJE
UKUPNO BAZENSKA ŠKOLJKA S OPREMOM
St.           Opis           j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno


REKAPITULACIJA GRAĐEVISKIH I OBRTNIĈKIH RADOVA:

a. PRIPREMNI RADOVI
b. SPECIJALISTIĈKI RADOVI IZRADE STUPNJAKA
c. ZEMLJANI RADOVI
d. BETONSKI I AB RADOVI
e. ZIDARSKI RADOVI
f. KARTON GIPS
g. BETONSKE PODLOGE
h. PODOVI OD SINTETSKIH SMOLA
i. PARKETARSKI RADOVI
j. KERAMIĈARSKI RADOVI
k. STOLARSKI RADOVI
l. BRAVARSKI RADOVI
m. IZOLATERSKI RADOVI
n. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI
o. FASADERSKI RADOVI
p. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI
r. LIMARSKI RADOVI
s. OPREMA
 t. UREĐENJE OKOLIŠA
 u. BAZENSKA ŠKOLJKA S OPREMOM
GRAĐEVISKI I OBRTNIĈKI RADOVI UKUPNO:
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
B. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA

   Glavnu nosivu ĉeliĉnu konstrukciju iznad prostora unutarnjeg bazena
   ĉine okvirni sustavi raspona 39,50 m postavljenih na osnom razmaku 6,4
   m. Ĉeliĉne rešetke glavne nosive konstrukcije su promjenjive visine; od
   1,05 – 2,80 m na leţajevima do 3,90 m na sljemenu krova (C1 do C10).

   Sastoje se od okvira kojeg ĉine stupovi (HEA(IPB1) 500 profila) i preĉke
   okvira u rešetkastoj izvedbi; pojasnica od HEA(IPB1) 220 profila i ispuna
   od vrućevaljanih cjevnih kvadratnih profila 130x130x5 mm, te krajnjih
   dijagonala dimenzija 150x150x6.5.
    U uzduţnoj ravninini na sjevernom proĉelju predviĊena je vertikalna
   stabilizacija od stupova (HEA(IPB1) 500 profili) i vertikalnih preĉaka (IPE


   predviĊena je posebna zabatna konstrukcija sastavljena od stupova (IPE


   Juţna i zapadna strana nalaze se unutar cijele graĊevine i stabilizirane
   su istim profilima; na juţnom dijelu dvije vertikalne stabilizacije, a na
   zapadnom jedna.
   Podroţnice su izvedene od IPE 200 profila i nalaza se na razmaku od
   2,47 m. U vertikalnim uzduţnim stjenama postavljen je po jedan
   sekundarni stup na polovici razmaka izmeĊu glavnih okvira dok su
   sekundarni stupovi u zabatnoj stijeni postavljeni na osnom razmaku od
   2,47 m. U vertikalnim stijenama predviĊena je jedna horizontalna preĉka
   u vrhu stupa te još jedna postavljena u polovici visine sekundarnih
   stupova.
   U krovnoj ravnini postavljena su dva horizontalna uzduţna veza i tri
   horizontalna popreĉna veza u svrhu globalne stabilizacije krovne ravnine.
   Nalaze se izmeĊu preĉki okvira i izvedeni su na naĉin da su podroţnice
   iskljuĉene iz prijenosa uzduţnih vlaĉnih i tlaĉnih sila. Horizontalni
   stabilizacijski vezovi postavljeni su u sredini i duţ vanjskih dijelova


   Za vertikalnu uzduţnu stabilizaciju odabran je vez sa vlaĉno-tlaĉnim

   uzduţne stijene.
   Nosivu ĉeliĉnu konstrukciju krova iznad prostora hall-a ĉine okvirni
   sustavi raspona 12,50 do 23,50 m postavljenih na osnom razmaku 6,0 m
   sa konzolnim istakama na krovu kao i iznad ulaza za korisnike, te
   konzolnim vanjskim stubištem. Sastoje se od okvira kojeg ĉine stupovi
   (HEA(IPB1) 500 profila) i preĉke okvira u rešetkastoj izvedbi; pojasnica
   od HEA(IPB1) 140 profila i ispuna od vrućevaljanih cjevnih kvadratnih
   profila 80x80x5 profila.
   U krovnoj ravnini postavljen je jedan horizontalni uzduţni vez i jedan
   horizontalni popreĉni vez u svrhu globalne stabilizacije krovne ravnine u

   mm.
   Za vertikalnu uzduţnu stabilizaciju odabran je vez sa vlaĉno-tlaĉnim

   Podroţnice su izvedene od IPE 200 profila i nalaza se na razmaku od
   2,00 m.
   Konzolni dio stropne ploĉe prizemlja iznad ulaza za korisnike sastoji se
   od niza nosaĉa HEA(IPB1) 240 na koje se oslanja AB ploĉa debljine 15
   cm.
St.                    Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   Nosivu ĉeliĉnu konstrukciju krova (nadstrešnice) iznad sunĉališta ĉine
   okvirni sustavi raspona od 2,70 do 11,30 m postavljenih na osnom
   razmaku 7,40 m sa konzolnim istakama. Sastoje se od okvira kojeg ĉine
   stupovi (HEA (IPB1) 400 profila) i preĉke okvira u rešetkastoj izvedbi;
   pojasnica od HEA(IPB1) 100 profila i ispuna od vrućevaljanih cjevnih
   kvadratnih profila 80x80x5 profila. Osim na rešetki R1 gdje su dva
   elementa ispune,neposredno uz zidove kvadratni profil 90x90x5 profila.
   Podroţnice su izvedene od IPE 200 profila i nalaza se na razmaku od
   cca 2,00 m.
   Svi konzolni dijelovi graĊevine izvode se od ĉeliĉnih nosaĉa, a ploĉe na
   njima od trapeznih limova.
   Materijal konstrukcije
   Za ĉeliĉne elemente konstrukcije predviĊen je ĉelik kvalitete:
   - za vrućevaljane I i H nosaĉe S 335 (Fe 510) – EN 10025
   - za vrućevaljane kvadratne profile S 335 J2H – EN 10210
   - obićni vijci M12, M16, M20, M24 i M30 k.v. 8.8
   - sidreni vijci Ø24 i Ø30 S 335
   Vareni spojevi
   Na ĉeliĉnoj konstrukciji postoje sljedeći tipovi varova:
   - nastavak gornjeg i donjeg pojasa - sucelni X zavar (razmak od 2 mm u
   spoju)
   - spoj dijagonale na pojas - sucelni V zavar
   - spoj stupa na temeljnu plocu - kutni zavar a=5 mm
   - spoj ispune na gornji i donji pojas a=5mm
   - spoj ukruta hrpta na H profil a=4mm
   Pregledom tehniĉke dokumentacije potrebno je utvrditi da je izvedba i
   montaţa definirana obzirom na klasu ĉeliĉne konstrukcije (EN 1090-2,
   klasa izvedbe EXC4. Prema EN 1990 navedeni zahtjevi odgovaraju klasi
   posljedica CC3).
   Potrebno je izvršiti sljedeće kontrole varova nerazornim metodama:
   Prije bilo koje nerazorne metode kontrole varova potrebno je izvršiti
   dimenzionalnu i vizualnu kontrolu na 100% varova (prema EN 970).
   Ukoliko su otkrivene površinske nepravilnosti potrbno je izvršiti
   penetracijsku kontrolu ili kontrolu magnetofluksom.
St.                  Opis                      j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 Kontrolu ostalih varova nerazornim metodama izvršiti prema sljedećem:
 SUĈELNI VAROVI: - var u vlaku - iskorištenost ≥ 0.5 - 100% spojeva
 ultrazvuĉnom kontrolom;
 - iskorištenost < 0.5 - 50% spojeva ultrazvuĉnom kontrolom;
 - var u tlaku - 20% spojeva ultrazvuĉnom kontrolom.
 KUTNI VAROVI: - kriţni - 100% spojeva penetracijskom metodom ili
 magnetofluksom;
 - T - 50% spojeva penetracijskom metodom ili magnetofluksom;
 LONGITUDINALNI VAROVI (uzduţ elementa, npr. ukrute):
 - 10% spojeva penetracijskom metodom ili magnetofluksom.
 Dopuštena razina grešaka (kvaliteta vara) odreĊuje se prema HRN EN
 ISO 5817 za grupu B+.
 Antikorozivna zaštita
 Prema HRN EN ISO 12944-2:1999 kategorija okoliša ĉeliĉne konstrukcije
 je C4, a trajnost zaštite H (preko 15 godina).
 Sukladno navedenim parametrima potrebno je izvesti zaštitu od korozije
 ĉeliĉnih elemenata adekvatnim zaštitnim sustavom boja.
1 Koliĉine
   nosaĉi:
   ĉeliĉni nosaĉi: centralni dio                          kg   87844
   ĉeliĉni nosaĉi: hall                              kg   34394
   ĉeliĉni nosaĉi: rep                               kg   6645
   ĉeliĉni nosaĉi: zabat i verikalne ravnine                    kg   15459
   ĉeliĉni nosaĉi: prikljuĉci                           kg   31925
   ĉeliĉni nosaĉi: podroţnice                           kg   45996
   iskaz koliĉine limova                              kg   16049
   U gornje koliĉine materijala nisu ukljuĉeni dodaci za zavare ni za vijĉane
   spojeve.
   vijci:
   M12x50 k.v. 8,8                                kom    544
   M16x60 k.v. 8,8                                kom    110
   M16x70 k.v. 8,8                                kom    86
   M16x75 k.v. 8,8                                kom    252
   M20x80 k.v. 8,8                                kom    44
   M20x85 k.v. 8,8                                kom    560
   M20x65 k.v. 8,8                                kom    4
   M24x80 k.v. 8,8                                kom    40
   M24x95 k.v. 8,8                                kom    270
   M24x105 k.v. 8,8                                kom    34
   M24x280 k.v. 8,8                                kom    12
   M30x360 k.v. 8,8                                kom    32
   Sidreni vijci Ø30x350 (S335)                          kom    2
   Sidreni vijci Ø30x600 (S335)                          kom    146
   Sidreni vijci Ø24x750 (S335)                          kom    8
   Sidreni vijci Ø24x600 (S335)                          kom    46
   Sidreni vijci Ø24x500 (S335)                          kom    2
   Sidreni vijci Ø24x350 (S335)                          kom    56
   Masa konstrukcije oraĉunavat će se kao neto masa ugraĊene
   konstrukcije bez dodataka na odrez i otpadak. U jediniĉnu cijenu treba
   uraĉunati sav spojni i vezni materijal (elektrode, vijke, matice, podloške i
   ostalo).
St.                      Opis                j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
    U cijenu je ukljuĉena propisana antikorozijska zaštita u radionici i
    montaţi.
    U cijenu su ukljuĉena sva ispitivanja i mjerenja: zavara, spojeva,
    prionljivosti slojeva antikorozijske zaštite, uspravnosti stupova,
    vodorarvnosti nosaĉa, odstupanja ĉvorova i ostalog te izdavanje
    certifikata i izvješća o ispitivanju.

2    ĉeliĉna konstrukcija za stabilizaciju dimnjaka
    Konstrukcija se postavlja oko dimnjaka kotlovnice visine 14m. Izvodi se
    od ĉeliĉnih profila HOP 80x80x5. Ukupna duljina svih profila iznosi 123
    m. U stavku je ukljuĉena antikorozivna zaštita i liĉenje konstrukcije.   kg   1400
ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:                           kg   239732C. INSTALACIJA SPRINKLERA

a. OPREMA PROTUPOŢARNE STANICE
  1. Sprinkler ventilska stanica "MOKRA" NO150, sa sprinkler ventilom, EV
    zasunom NO150, NP10, sa indikacijom otvorenosti, svom pripadajućom
    armaturom, manometrima i tlaĉnom sklopkom, (kao Rolland Francuska)
    komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama,                kpl.   1.00
  2. Preljevni meĊu spremnik 500 l za odvajanje usisa jockey pumpe u
    kompletu sa kutnim ventilom s plovkom 2", preljevom, nivokazom i
    pripadajućim kuglastim slavinama.                     kpl.   1.00
  3. Alarmno zvono komplet sa hvataćem neĉistoća R 3/4",            kpl.   1.00
  4. Sprinkler pumpa Grundfos NK 100-400, komplet sa elektromotorom,
    medij hladna voda, slijedećih karakteristika:
    - Q = 60 m3/h
    - H = 50 m
    - N = 15 kW                                kpl.   1.00
  5. Jockey-višestepena centrifugalna pumpa komplet sa elektromotorom i
    postoljem, slijedećih karakteristika:
    - Q =2 m3/h
    - H = 85 m
    - N = 1,1 kW                               kpl.   1.00
  6. Stabilna spojka tip "B" R 2 1/2" (kao proizvod Mirna - Pohorje)      kpl.   2.00
  7. Slijepa spojka tip "B" R 2 1/2" (kao proizvod Mirna - Pohorje)       kpl.   2.00
  8. Hidrantski ormarić za "B" spojke                      kpl.   1.00
  9. Manometar 0 - 16 bar, fi 100, sa slavinom                 kpl.   3.00
10. Kuglasti ventil, navojni, NP10, slijedećih dimenzija:
  - R 1"                                    kom.   3.00
    - R 1 1/4"                                kom.   2.00
St.                  Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
11. EV zasun, NP10( zasun sa gumiranim zatvaraćem), sa kontrolom
  otvorenosti, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama, slijedećih
  dimenzija:
  - NO50                                    kpl.   1.00
  - NO80                                    kpl.   1.00
  - NO100                                   kpl.   2.00
  - NO125                                   kpl.   1.00
  - NO150                                   kpl.   1.00
12. Kuglasti ventil, prirubniĉki, NP10, slijedećih dimenzija:
  NO50                                     kom.   4.00
13. Nepovratni ventil, navojni, NP10, slijedećih dimenzija:
  NO50                                     kom.   3.00
14. Nepovratni ventil, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama, slijedećih
  dimenzija:
  NO100                                    kpl.   1.00
  NO150                                    kpl.   1.00
15. Kutni ventil NP10, s plovkom, komplet s prirubnicama i
  protuprirubnicama, slijedećih dimenzija:
  - NO80                                    kpl.   2.00
16. Blenda za minimalni protok pumpe u kompletu sa holenderom.          kom.   1.00
17. Kompenzator vibracija u kompletu s prirubnicama i protuprirubnicama
  NO 125                                    kom.   1.00
18. Mjeraĉ protoka vode, slijedećih dimenzija:
   NO100                                    kpl.   1.00
19. Hvatać neĉistoće NP 10, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama,
  slijedećih dimenzija:
  - NO 80                                   kpl.   1.00
20. Manometar 0 - 16 bar, ø100, sa kuglastom slavinom s odzraĉnikom       kpl.   3.00
21. Tlaĉna sklopka u kompletu sa manometrom i troputnom slavinom.        kpl.   4.00
22. Usisna košara pumpe dimenzija:
  NO50                                     kom.   1.00
  NO125                                    kom.   1.00
23. Cijevni elementi za ugradnju u bazen u kompletu s prirubnicama i
  protuprirubnicama i ĉeliĉnom ploĉom, slijedećih dimenzija:
  - NO 50                                   kom.   1.00
  - NO 80                                   kom.   1.00
  - NO 125                                   kom.   1.00
24. Cijev ĉeliĉna, crna, šavna, DIN 2440, slijedećih dimenzija:
  - NO 25                                    m.   18.00
  - NO 32                                    m.   12.00
  - NO 50                                    m.   18.00
25. Cijev ĉeliĉna, crna, bešavna, DIN 2448, slijedećih dimenzija:
  - NO 80                                    m.   6.00
  - NO 100                                   m.   18.00
  - NO 125                                   m.   8.00
  - NO 150                                   m.   16.00
St.                  Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
26. Cijev ĉeliĉna, pocinĉana, šavna, DIN 2440, slijedećih dimenzija:
  - NO 20                                    m.   8.00
   - NO 25                                   m.   12.00
   - NO 40                                   m.   12.00
27. Cijevni luk 90, ĉeliĉni, crni, bešavni, slijedećih dimenzija:
  - NO 50                                   kom.   5.00
   - NO 100                                  kom.   8.00
   - NO 125                                  kom.   2.00
   - NO 150                                  kom.   2.00
28. Konzola za priĉvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i
  podloškama , za cijevi slijedećih nazivnih promjera:
  - NO 20                                   kpl.   2.00
   - NO 25                                   kpl.   6.00
   - NO 32                                   kpl.   6.00
   - NO 50                                   kpl.   6.00
   - NO 100                                  kpl.   6.00
   - NO 150                                  kpl.   4.00
29. Kompezaciona posuda 12 l.                          kom.   1.00
30. Ĉeliĉni profil L60 x 60 x 6                          m.   18.00
31. Zidne upute za sprinkler stanicu                       kom.   2.00
32. Zidna uputstva za kompletnu sprinkler instalaciju              kom.   2.00
33. Knjiga uputa za rukovanje i odrţavanje sprinkler instalacije         kom.   1.00
34. Sidreni vijci za pumpe i kompresor, komplet sa maticama i podloškama     pauš   1.00
35. Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva ( teflonska traka ili
  kudelja i laneno ulje)                            pauš   1.00
36. Temeljna boja                                pauš   1.00
37. Završna boja                                 pauš   1.00
38. Elektrode i sitni potrošni i montaţni materijal               pauš   1.00
39. Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala   pauš   1.00
40. Montaţa navedene opreme, ĉišćenje, liĉenje crnog cjevovoda temeljnom
  i završnom bojom, tlaĉna proba i ispiranje cjevovoda             pauš   1.00
41. Podešavanje tlaĉnih sklopki, nivo sklopki, sigurnosnih i prestrujnih
  ventila, centriranje spojke pumpe                      pauš   1.00
42. Punjenje cjevovoda “mokrog” sprinklera vodom pod tlakom izvora vode i
  odzraĉivanje.                                pauš   1.00
43. Ispitivanje funkcionalnosti instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica  pauš   1.00
44. Prvo ispitivanje instalacije od strane poduzeća odobrenog od MUP-a.     pauš   1.00
45. Primopredaja sprinkler instalacije                      pauš   1.00
OPREMA P. S. - UKUPNO:
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
b. OPREMA ŠTIĆENIH PROSTORA
1. Brzoaktivirajuća sprinkler mlaznica R 1/2", K=80, 68°C, tip spray stojeća
  (Rolland Francuska)                              kom.   69.00
2. Brzoaktivirajuća sprinkler mlaznica R 1/2", K=80, 68°C, tip spray viseća
  sa dvodijelnom rozetom (Rolland Francuska)                  kom.  186.00
3. Brzoaktivirajuća sprinkler mlaznica R 1/2", K=80, 93°C, tip spray viseća
  sa dvodijelnom rozetom (Rolland Francuska)                  kom.   7.00
4. Kolĉak, ĉeliĉni, crni, slijedećih dimenzija: 1/2”.              kom.  262.00
5. Prikljuĉak za ispiranje cjevovoda NO40, koji se sastoji od:
   - ventil kuglasti N/N s ruĉicom 6/4"
   - ĉep pocinĉani 6/4"                            kom.   4.00
6. Ormarić za ventil prikljuĉka za ispiranje cjevovoda              kom.   4.00
7. Cijevni luk 90, ĉeliĉni, crni, bešavni, slijedećih dimenzija:
  - NO25                                    kom.   12.00
   - NO32                                   kom.   7.00
   - NO40                                   kom.   4.00
   - NO80                                   kom.   19.00
8. Cijev, ĉeliĉna, crna, slijedećih dimenzija::
  - NO25                                     m.   391.00
   - NO32                                   m.   268.00
   - NO40                                   m.   11.00
   - NO80                                   m.   460.00
 9. Spuštanje sprinkler mlaznice komplet koji ukljuĉuje:
    - reducirani kolĉak 1" - 1/2" (kom. 1)
    - koljeno 1" N/N (kom. 2)
    - koljeno 1" N/V (kom. 2)
    - koljeno 1" N/V (kom. 2)
    - cijev pocinĉana NO25, duljine 500 mm                  kom.  186.00
10. Kruškasti stremen za konzoliranje cjevovoda, komplet s pocinĉanom
  šipkom , vijkom i trapeznim nosaĉem, za cijevi slijedećeg nazivnog
  promjera:
  - NO25                                    kpl.  126.00
   - NO32                                   kpl.   86.00
   - NO40                                   kpl.   4.00
11. Konzola za priĉvršćenje cjevovoda koji se sastoji od konzole, obujmice,
  matica, navojne šipke, metalne tiple, za cijevi slijedećeg promjera:
  - NO80                                    kpl.   69.00
12. Cijevna redukcija, ĉeliĉna, crna, NO32-NO25                 kom.   56.00
13. Kontrolor protoka dimenzija:
   NO80                                    kom.   4.00
14. Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva  ( teflonska traka ili
  kudelja i laneno ulje)                            pauš   1.00
15. Temeljna boja                                pauš   1.00
16. Završna boja                                 pauš   1.00
17. Elektrode i sitni potrošni i montaţni materijal               pauš   1.00
18. Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala   pauš   1.00
19. Montaţa navedene opreme, ĉišćenje, liĉenje crnog cjevovoda temeljnom
  i završnom bojom, tlaĉna proba i ispiranje cjevovoda             pauš   1.00
OPREMA ŠTIĆENIH PROSTORA - UKUPNO:
St.                    Opis               j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
c. ELEKTROOPREMA SPRINKLER UREĐAJA:
1. Upravljaĉki ormar sprinkler sustava, 20kW                kpl.   1.00
2. Vatrodojavna centrala VDC, sa 6 dojavnih zona, u kompletu sa aku
  baterijom.                                kpl.  1.00
3. Razvodna kutija, vodotijesna, TEP                    kom.   1.00
4. Tlaĉne sklopke, 0-10 bara,CONDOR MDR 43/11               kom.   5.00
5. Krajnje sklopke,EL BAK KS 20                      kom.   6.00
6. Plovak, CONDOR (nivo-sklopka).                     kom.   1.00
7. Kabel, PPOO 4 x 35 mm2                          m.   20.00
8. Kabel, PPOO 3 x 2,5 mm                          m.   20.00
9. Kabel, CY-JZ 2x1 mm                           m.   120.00
10. Kabel, CY-JZ 4x1mm                           m.   40.00
11. Kabel, CY-JZ 6x1mm                           m.   20.00
12. Kabelski kanal PK 100+PPK 100                     kom.   45.00
13. Spojni lim za kanal PK 100                       kom.   8.00
14. Nosaĉi za kanal PK 100                         kom.   10.00
15. Konzole za kanal PK 100                        kom.   10.00
16. Gibljiva metalna cijev promjera 28 mm                 kom.   12.00
17. Gibljiva metalna cije promjera 16 mm                  kom.   40.00
18. Sitni montaţni i potrošni materijal                  pauš   1.00
19. Montaţa opreme i kablova.                       pauš   1.00
20. Spajanje, ispitivanje i puštanje u rad.                pauš   1.00
21. Atest funkcionalnosti.                         pauš   1.00
ELEKTROOPREMA - UKUPNO:

   Napomena:
   Specifikacija ne obuhvaća graĊevinske radove i prodore kroz grede,
   zidove, stropove i podove.REKAPITULACIJA INSTALACIJE SPRINKLERA:

a. OPREMA PROTUPOŢARNE STANICE
b. OPREMA ŠTIĆENIH PROSTORA
c. ELEKTROOPREMA SPRINKLER UREĐAJA
   UKUPNO INSTALACIJA SPRINKLERA:
St.                    Opis                     j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
D. VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARIJE

   OPĆE NAPOMENE:
   Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi na izvedbi instalacija vodovoda
   i kanalizacije u graĊevini i vani do predviĊenih prikljuĉaka na vanjski
   uliĉni vodovod i vanjsku uliĉnu kanalizaciju.
   Nacrti, detalji i napomena na nacrtima, zatim tehniĉki opis, posebni
   tehniĉki uvjeti gradnje za instalacije internog vodovoda i kanalizacije,
   obavezni su kod izvoĊenja radova, kao i opisi radova u pojedinim
   stavkama troškovnika.
   Sve radove, dobave i montaţe predviĊene ovim troškovnikom, kao što su
   cijevi, izljevna i odvodna mjesta, sanitarni predmeti i ureĊaji, postrojenja i
   drugo, izvesti do potpune funkcionalnosti.

a. PRIPREMNI RADOVI

 1. Iskolĉenje kanala za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije u
  graĊevini i vani do mjesta prikljuĉenja. Nanošenje visina (kota) prema
  projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Sve ovo radi se u
  prisustvu nadzornog inţenjera, koji će svojim potpisom ovjeriti toĉnost
  izmjere. Eventualne izmjene dubina iskopa i niveleta kanala radi novih
  uvjeta prikljuĉenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog
  inţenjera i projektanta.                              pauš    1.00
 2. UtvrĊivanje toĉnog poloţaja, dubina i profila postojećih instalacija        pauš    1.00
  vodovoda, kanalizacije i drugih instalacija koje se nalaze na trasama
  projektiranih vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije, te eventualno
  izmještanje istih uz prethodni nalog nadzornog organa i investitora.
  Obraĉun radova izvršiti će se prema odobrenoj ponudi.
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:

b. GRAĐEVINSKI RADOVI

b.1. ZEMLJANI RADOVI
 1. Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, vodomjernog m³        723.00
  okna, separator ulja i masti i za revizijska okna u zemljištu C kategorije s
  odbacivanjem zemlje na 1,00 m od ruba rova. Nagib i dubina iskopa
  prema projektu.
 2. Planiranje dna rova sa toĉnosti ± 2 cm.                     m²      391.00
 3. Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od 10 cm i fino planiranje u      m³      145.00
  nagibu pod kojim se polaţu cijevi. Nakon što su vodovodne i
  kanalizacijske cijevi poloţene i ispitane zasipavaju se pijeskom u sloju od
  10 cm iznad tjemena cijevi.
 4. Zatrpavanje rova materijalom od iskopa nakon što su vodovodne i
  kanalizacijske cijevi poloţene i ispitane na vodonepropusnost i
  funkcionalnost i zasipane pijeskom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po
  30 cm uz prethodno nabijanje. Prvi sloj nasipa ne smije sadrţavati kamen
  ili neki drugi grubi materijal, ostali slojevi nasipavaju se sitnim
  materijalom od iskopa.                             m³      506.00
 5. Utovar, prijevoz i razastiranje preostale zemlje od iskopa na udaljenost m³        271.00
  do 5 km na mjesto koje odredi investitor.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

b.2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
St.                   Opis                  j.mj.    koliĉina  jed. cijena  ukupno
1. Izvedba revizijskog okna vanjske kanalizacije iz vodonepropusnog
  betona C 25/30 u glatkoj oplati. Površine dna, stijena i kinete obraditi
  cementnim mortom do crnog sjaja, rubovi kineta moraju biti zaobljeni.
  Penjalice su iz betonskog ţeljeza ø 20 mm. U okno dubine do 100 cm ne
  stavljaju se penjalice. Kod betoniranja okna potrebno je ugraditi fazonske
  komade na spoju kanalizacijske cijevi u okno, koji omogućuju
  vodonepropusnost spoja. Zemljani radovi obraĉunavaju se posebno, svi
  ostali radovi, kao i potreban materijal, izrada i montaţa armature sadrţani
  su u jediniĉnoj cijeni okna, sve komplet gotovo.
a) okno svijetle veliĉine 60 x 60 cm, dubine do 100 cm s lijevano ţeljeznim
  poklopcem svijetle veliĉine 60 x 60 cm, razred opterećenja B 125      kom      5
b) okno svijetle veliĉine 80 x 80 cm, dubine do 200 cm s lijevano ţeljeznim kom     4
  poklopcem svijetle veliĉine 60 x 60 cm, razred opterećenja B125
c) okno svijetle veliĉine 80 x 100 cm, dubine do 300 cm s lijevano ţeljeznim
  poklopcem svijetle veliĉine 60 x 60 cm, razred opterećenja B125
                                        kom      1
d) okno svijetle veliĉine 100 x 100 cm, dubine preko 400 cm s lijevano
  ţeljeznim poklopcem svijetle veliĉine 60 x 60 cm, razred opterećenja B
  125                                     kom      3
e) fazonski komadi tipa AWADUKT KGF ili sliĉno sa pripadajućom brtvom
  DN 110 mm                                  kom      5
  DN 160 mm                                  kom      36
  DN 200 mm                                  kom      21
  DN 250 mm                                  kom      12
  DN 315 mm                                  kom      6
  DN 400 mm                                  kom      4
2. Izvedba vodomjernog okna veliĉine 180x320 cm iz vodonepropusnog       kom      1
  betona C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Penjalice za silaz u okno su iz
  betonskog ţeljeza ø 20 mm. Poklopac okna je iz lijevanog ţeljeza
  veliĉine 60 x 60 cm razred opterećenja B 125 s natpisom "VODOVOD".
  Cijena sadrţi sve komplet gotovo, s dobavom i ugradnjom betona u
  potrebnoj oplati, izradom i montaţom armature, lijevano ţeljeznim
  poklopcem i penjalicama. Svi ostali radovi kao i potreban materijal,
  sadrţani su u jediniĉnoj cijeni okna - sve komplet gotovo prema detalju.
3. Izvedba betonskog postolja za vodovodne cijevi i armature u
  vodomjernom oknu iz betona C 16/20 u potrebnoj oplati.
  veliĉine 20 x 20 x 30 cm                          kom      2
  veliĉine 25 x 25 x 30 cm                          kom      1
4. Izvedba betonskih sidra ĉvornih toĉaka vodovoda betonom C 12/15 u
  koliĉini od 0,020 m³ po komadu u potrebnoj oplati.             kom      2
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI :
St.                  Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
b.3. RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
 1. Dobava i ugradnja zaštitnih cijevi za provod kanalizacijskih i vodovodnih
  cijevi kroz temeljni zid ili temelj, sve komplet gotovo prema detalju.
 a) za kanalizacijsku cijev DN 110 mm                      kom    3
 b) za kanalizacijsku cijev DN 160 mm                      kom    3
 c) za kanalizacijsku cijev DN 200 mm                      kom    3
 d) za kanalizacijsku cijev DN 300 mm                      kom    2
 e) za vodovodnu cijev DN 75 mm                         kom    1
 f) za vodovodnu cijev DN 110 mm                         kom    1
 2. Dobava i ugradnja spojnog stropnog komada iz lijevanog ţeljeza, sa
  prstenom za prihvat hidroizolacije za provoĊenje kanalizacijske cijevi DN
  110 mm kroz strop, sve komplet gotovo.                    kom    13
 3. Sva potrebna štemanja na trasi vodovoda i kanalizacije za izvedbu
  usjeka i proboja u podu, zidu, stropu ili temelju, te ponovno zatvaranje
  usjeka i proboja odgovarajućim materijalom nakon što su vodovodne i
  kanalizacijske cijevi ispitane i preuzete.
 4. Dobava i ugradba lijevano ţeljeznog poklopca svijetle veliĉine 80 x 80 cm
  razred opterećenja A 15. U cijenu uraĉunati sav potreban rad i materijal,
  sve komplet gotovo. Poklopac se montira na okno s pumpama u prostoru
  pripreme tople vode.                             kom    2
 5. Dobava i ugradba vodotijesnog poklopca svijetle veliĉine 60 x 60 cm iz
  nehrĊajućeg ĉelika ASI 304 debljine 3 mm tipa kao ACO Inox Eurocover
  sliĉno sa ispunom kao okolni pod, razred opterećenja A 15. U cijenu
  uraĉunati sav potreban rad i materijal, sve komplet gotovo. Poklopci se
  montiraju na revizijska okna u suterenu graĊevine, koja su obraĊena
  arhitektonskim projektom.                          kom    15
UKUPNO RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI:

c. VODOVOD

 1. Dobava i montaţa ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi za hladnu, toplu,
  cirkulacijsku i protupoţarnu vodu u graĊevini, za horizontalni razvod pod
  stropom i vertikale u zidu i kanalu. U cijenu uraĉunati sav potreban sitni
  pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i
  pribor za montaţu cijevi s priĉvršćenjem, ovisno o mjestu montaţe (kuke,
  konzole, ovjesi i sliĉno).
  ø 80 mm                                    m   258.00
  ø 65 mm                                    m   30.00
  ø 50 mm                                    m   390.00
  ø 40 mm                                    m   66.00
  ø 32 mm                                    m   48.00
  ø 25 mm                                    m   180.00
  ø 20 mm                                    m   396.00
  ø 15 mm                                    m   306.00
St.                    Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
2. Bojanje pocinĉanih vodovodnih cijevi protupoţarne vode pod stropom i
  uz zid s jednim premazom temeljnom bojom i dva naliĉa uljanom bojom,
  uz prethodni premaz oštećenih i spojnih mjesta antikorozijskim
  sredstvom.
  ø 80 mm                                     m   258.00
  ø 65 mm                                     m   24.00
  ø 50 mm                                     m   216.00
3. Dobava i montaţa višeslojnih PE-X vodovodnih cijevi izraĊenih iz
  umreţenog polietilena ojaĉanih aluminijem za radni tlak PN 10 bara i
  maksimalnu radnu temperaturu vode 95° C prema DIN 16892 i 16893.
  Cijevi se ugraĊuju za hladnu, toplu i cirkulacijsku sanitarnu vodu u
  termoizolaciji poda i zidu u graĊevini. U cijenu uraĉunati sav potreban
  sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, pres fitinge, prikljuĉna
  koljena i montaţne elemente za mješalice i slavine, kao i sav potreban
  materijal i pribor za montaţu cijevi s priĉvršćenjem, ovisno o mjestu
  montaţe (kuke, konzole, ovjesi i sliĉno). Sav ugraĊeni materijal i pribor
  mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvoĊaĉa, a ugradnja se
  mora izvoditi iskljuĉivo po uputstvu proizvoĊaĉa. Nije dozvoljena nikakva
  improvizacija kao i upotreba materijala razliĉitih proizvoĊaĉa.
  DN 32 (ø 25) mm                                 m   12.00
  DN 25 (ø 20) mm                                 m   174.00
  DN 20 (ø 15) mm                                 m   234.00
4. Izolacija vodovodnih cijevi pod stropom i uz zid s gotovim
  termoizolacijskim cijevima i trakama tipa kao "Armstrong-Tubolit SG" ili
  sliĉno s debljinom stijenke od 13 mm.
  ø 65 mm                                     m    6.00
  ø 50 mm                                     m   174.00
  ø 40 mm                                     m   66.00
  ø 32 mm                                     m   48.00
  ø 25 mm                                     m   138.00
  ø 20 mm                                     m   216.00
  ø 15 mm                                     m   210.00
5. Izolacija vodovodnih cijevi u zidu, kanalu i termoizolaciji poda s gotovim
  termoizolacijskim cijevima i trakama tipa kao "Armstrong-Tubolit SG" ili
  sliĉno s debljinom stijenke od 3 mm.
  DN 32 (ø 25) mm                                 m   42.00
  DN 25 (ø 20) mm                                 m   180.00
  DN 20 (ø 15) mm                                 m   96.00
6. Dobava i montaţa polietilenskih PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih
  komada za radni tlak PN 10 bara, proizvedenih prema ISO normama i
  DIN-u 8074 i 8075 s potvrdom o kvaliteti DVGW, za vanjski vodovod.
  Cijevi se spajaju tipskim elektro-spojnicama sa dvostrukim naglavkom u
  svemu prema naputku proizvoĊaĉa cijevi. Cijevi se polaţu na već
  pripremljenu podlogu u rovu na sloj pijeska. Stavkom je obuhvaćena
  dobava, transport i ugradnja cijevi i fazonskih komada (luĉnih i ĉvornih
  gdje se za njih ukaţe potreba), kao i sav spojni i brtveni materijal, sve za
  radni tlak PN 10 bara.
  DN 110 mm                                    m    6.00
  DN 90 mm                                    m    6.00
7. Dobava i montaţa polietilenskih PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih
  komada za radni tlak PN 10 bara, proizvedenih prema ISO normama i
  DIN-u 8074 i 8075 s potvrdom o kvaliteti DVGW, za prikljuĉni vod
  kompenzacijskog spremnika sprinkler ureĊaja pod stropom suterena.
  Cijevi se spajaju tipskim elektro-spojnicama sa dvostrukim naglavkom u
  svemu prema naputku proizvoĊaĉa cijevi. Stavkom je obuhvaćena
  dobava, transport i ugradnja cijevi i fazonskih komada (luĉnih i ĉvornih
  gdje se za njih ukaţe potreba), kao i sav spojni i brtveni materijal, sve za
  radni tlak PN 10 bara.
St.                    Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   DN 110 mm                                   m    32.00
 8.  Dobava i montaţa slobodno protoĉnih kuglastih ventila s ispusnom
   slavinom.
   ø 32 mm                                    kom    2
   ø 25 mm                                    kom    2
   ø 20 mm                                    kom    1
   ø 15 mm                                    kom    4
 9.  Dobava i montaţa slobodno protoĉnih kuglastih ventila.
   ø 100 mm                                   kom    1
   ø 65 mm                                    kom    2
   ø 50 mm                                    kom    1
10.  Dobava i montaţa slobodno protoĉnih uzidnih kuglastih ventila s
   kromiranom kapom i rozetom.
   ø 20 mm                                    kom    90
   ø 15 mm                                    kom    25
11.  Dobava i montaţa kompletne sanitarno dezinfekcijske barijere kod ulaza
   na bazen, a sastoji se iz jednog senzora postavljenog u zid, dvije
   mlaznice za tuširanje (pranje) nogu postavljenih u stupiće iz nehrĊajućeg
   ĉelika visine 85 cm, ormarića za pripremu vode u kompletu sa ventilom,
   filterom i pumpom. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu
   proizvoĊaĉa tipa kao "SOEMA" ili sliĉno.                  komplet   6
12.  Dobava i ugradnja zidnog protupoţarnog hidranta u ormariću iz rostfrei
   lima veliĉine 50 x 50 cm i oznaĉenog slovom "H", a sadrţi slijedeći
   komplet vatrogasnog pribora: poţarni hidrantski ventil ø 50 mm,
   nesagorivo vatrogasno tlaĉno crijevo duţine 15 m, spojnica i vatrogasna
   mlaznica sa ventilom. Ormarić se ugraĊuje u zid, na zid ili stup, prema
   rješenju u projektu.                             kom    28
13.  Izvedba prikljuĉka hladne, tople i cirkulacijske vode sa bojlerom centralne
   pripreme tople vode u suterenu graĊevine. Ovaj posao se izvodi prema
   strojarskom projektu centralne pripreme tople vode uz usku suradnju s
   monterom bojlera.                               kom    1
14.  Dobava i montaţa filtera DN 65 mm s povratnim ispiranjem tipa
   "Braukmann" ili sliĉno za radni tlak od 10 bara. U cijenu uraĉunati sav
   potreban spojni i brtveni materijal sa spojem na vodovod, odvod vode,
   puštanjem u probni rad, te davanje pismenog uputstva na hrvatskom
   jeziku o rukovanju i odrţavanju ugraĊenog ureĊaja, sve komplet gotovo i
   spojeno.                                   kom    1
15.  Ispitivanje unutarnjih zidnih hidranata na propisanu funkcionalnost od
   strane nadleţne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta.          kom    28
16.  Ispitivanje vodovodne mreţe pod tlakom od 15 bara.               m   2138.00
17.  Dezinfekcija vodovodne mreţe sredstvom za dezinfekciju.            m   2138.00
18.  Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrĊivanja kvalitete koja
   mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Ispitivanje
   vrši nadleţna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest.      pauš    1
19.  Dobava i montaţa vatrogasnih ruĉnih aparata za gašenje poţara prahom
   ABC s pripadajućom naljepnicom za obiljeţavanje poloţaja aparata.

   tip S-9                                   kom     47
UKUPNO VODOVOD:

d. KANALIZACIJA
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
1. Dobava i ugradnja PVC kanalskih cijevi i fazonskih komada tipa kao
  AWADUKT PVC SN8 ili sliĉno sa jaĉim stijenkama red 3 prema DIN
  19534 i 8062 za vanjsku fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Cijevi se polaţu
  na već pripremljenu podlogu u rovu. Spajanje cijevi izvesti prema
  uputstvu proizvoĊaĉa.
a) cijevi
  DN 200 mm                                   m   201.00
  DN 250 mm                                   m   144.00
  DN 400 mm                                   m   30.00
b) fazonski komadi
  DN 200 mm                                   kom    3
  DN 250 mm                                   kom    23
2. Dobava i ugradnja PEHD kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada tipa
  AWADUKT PE prema DIN-u 19537 za temeljni razvod bazenske otpadne
  vode u graĊevini do prikljuĉka na precrpnu stanicu. U cijenu su ukljuĉeni
  svi potrebni elementi za montaţu kao što su spojnice, te sav potreban
  sitni materijal i pribor za montaţu cijevi s priĉvršćenjem, ovisno o mjestu
  montaţe. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvoĊaĉa
  cijevi i pribora.
a) cijevi
  DN 160 mm                                    m    18.00
  DN 300 mm                                    m    73.00
b) fazonski komadi
  DN 160 mm                                   kom    3
  DN 300 mm                                   kom    6
3. Dobava i ugradnja kanalizacijskih PP cijevi i fazonskih komada iz
  samogasivog polipropilena tipa HT prema DIN-u 19560 za odvod fekalne
  kanalizacije u graĊevini do prikljuĉka na vanjsku kanalizaciju. U cijenu su
  ukljuĉeni svi potrebni elementi za montaţu kao što su spojnice i sliĉno, te
  sav sitni materijal i pribor za montaţu cijevi s priĉvršćenjem, ovisno o
  mjestu montaţe (kuke, konzole, ovjesi i sliĉno). Sve komplet gotovo i
  montirano prema uputstvu proizvoĊaĉa cijevi i pribora.
a) cijevi
  DN 50 mm                                    m   294.00
  DN 75 mm                                    m   75.00
  DN 110 mm                                    m   351.00
  DN 160 mm                                    m   261.00
b) fazonski komadi
  DN 50 mm                                    kom    821
  DN 75 mm                                    kom    93
  DN 110 mm                                   kom    363
  DN 160 mm                                   kom    104
c) fasadna rostfrei ventilacijska rešetka
  DN 110 mm                                   kom    1
St.                   Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
d) ventilacijska kapa
  DN 75 mm                                    kom    1
  DN 110 mm                                   kom    4
e) ventilacijska rešetka - studor
  DN 110 mm                                   kom    9
4. Dobava i ugradnja lijevano ţeljeznih kanalizacijskih cijevi i fazonskih
  komada tipa SML prema DIN 19522 za vertikalni odvod oborinske
  kanalizacije u graĊevini i van graĊevine. U cijenu su ukljuĉeni svi potrebni
  elementi za montaţu kao što su spojnice i sliĉno, te sav potreban sitni
  materijal i pribor za montaţu cijevi s priĉvršćenjem, ovisno o mjestu
  montaţe (kuke, konzole, ovjesi i sliĉno). Sve komplet gotovo i montirano
  prema uputstvu proizvoĊaĉa cijevi i pribora.
a) cijevi
  DN 200 mm                                    m    73.00
b) fazonski komadi
  DN 200 mm                                   kom    22
5. Dobava i montaţa dvodijelnog krovnog slivnika za ravne krovove, kao tip
  ACOpassavant SPIN ili sliĉno, iz lijevanog ţeljeza prema DIN EN 1253,
  sa tlaĉnom prirubnicom, otvorima za procijedne vode, DN 200 s
  vertikalnim odvodom za spoj na SML cijev. Vodolovna grla montirati
  prema uputstvu proizvoĊaĉa, sve komplet gotovo i spojeno na odvodnu
  vertikalu.                                   kom    3
6. Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom
  za prihvat hidroizolacije i rešetkom veliĉine 10 x 10 cm iz nehrĊajućeg
  ĉelika, dovodom DN 50 mm i odvodom DN 50 mm, tipa kao ACO ili
  sliĉno. Montira se kod umivaonika, pisoara i tuševa.
a) horizontalni odvod DN 50 mm                           kom    116
b) vertikalni odvod DN 50 mm                            kom    11
7. Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom
  za prihvat hidroizolacije i rešetkom veliĉine 10 x 10 cm iz nehrĊajućeg
  ĉelika, vertikalnim odvodom DN 75 mm, tipa kao ACO ili sliĉno. Montira
  se kod odvoda od dezbarijere.                         kom    6
8. Dobava, ugradnja i montaţa podnog inox dvodijelnog slivnika Tipa ACO
  INOX EG 200, sa sifonom, prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije,
  košarom za prihvat taloga, s okvirom za rešetku veliĉine 20x20 cm, sa
  pokrovnom mreţastom protukliznom rešetkom klase opterećenja L. Sve
  komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvoĊaĉa. Slivnici se
  montiraju u kuhinji.
a) slivnik s horizontalnim odvodom DN 75 mm                    kom    1
b) slivnik s vertikalnim odvodom DN 75 mm                     kom    6
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
9. Dobava i montaţa podnog kanala od nehrĊajućeg ĉelika sistema kao
  ACO INOX EUROCHANNEL vanjske dimenzije 330 mm, u padu prema
  izljevu s dosjedom za rešetku.Kanal se montira u nivou okolnog poda s
  osiguranjem toĉnosti poloţaja brzovezujuĉim mortom koji se nanosi na
  podlogu obraĊenu primerom, na pozicijama vijaka za podešavanje visine
  kanala. Izljev je na kraju kanala sa slivnikom sa sifonom tipa ACO inox
  EG 200, s prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije, promjera tijela 157 mm
  i vertikalnim odvodom DN 100 mm. Pokrovna rešetka je mreţasta,
  protuklizna, dimenzije 298x999x30 mm, klase opterećenja L. Sve
  komplet gotovo prema uputstvu proizvoĊaĉa. Kanal se montira u kuhinji.

  kanal 200 X 3000 sa odljevom na kraju kanala                 kom    2
10. Dobava, ugradnja i montaţa podnog inox jednodijelnog slivnika Tipa
  ACO INOX EG 400, sa sifonom, okvirom za rešetku veliĉine 40x40 cm,
  sa pokrovnom mreţastom protukliznom rešetkom klase opterećenja L.
  Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvoĊaĉa.
a) slivnik s horizontalnim odvodom DN 160 mm                   kom    2
b) slivnik s horizontalnim odvodom DN 200 mm                   kom    3
11. Dobava i montaţa lijevano ţeljeznog podnog slivnika sa sifonom,
  prstenom za prihvat hidroizolacije, odvodom DN 100 mm i rostfrei
  protukliznom rešetkom veliĉine 20 x 20 cm. Slivnik montirati prema
  uputstvu proizvoĊaĉa, sve komplet gotovo i spojeno na odvod.
a) slivnik s horizontalnim odvodom DN 100 mm                   kom    5
b) slivnik s horizontalnim odvodom DN 100 mm                   kom    1
12. Dobava i ugradnja tipskog montaţnog separatora ulja i masti tipa kao
  LIPUMAX NG 2, prema DIN-u EN 1825 sa integriranom taloţnicom
  kapaciteta 200 litara, nazivne veliĉine NS 2 l/s, iz PEHD-a. Poklopac je
  lijevano ţeljezni ø 60 cm bez ventilacijskih otvora, klase opterećenja B
  125. Montaţa i ugradnja separatora treba se izvoditi prema uputama
  proizvoĊaĉa separatora. Izvedbu potrebne podloge i temeljne ploĉe za
  montaţu separatora okna treba izvesti prema uputama isporuĉioca
  opreme. Zemljani radovi obraĉunavaju se posebno. Svi ostali radovi, kao
  i potreban materijal za montaţu separatora sadrţani su u jediniĉnoj cijeni
  separatora, sve komplet gotovo sa spojem na kanalizaciju.           kom    1
13. Dobava mobilne posude volumena 75 litara kvalitete "Tehnix" ili sliĉno za
  spremanje otpadnog ulja iz separatora i ruĉne prijenosne pumpe za
  vaĊenje ulja.                                komplet   1
14. Izvedba zvuĉne i toplinske izolacije kanalizacijskih cijevi voĊenih pod
  stropom ili uz zid u prostoru. Izolacija se izvodi sa “Armstrong - Armaflex
  AC” ili sliĉnim izolacijskim cijevima debljine 13 mm odgovarajućeg profila
  i omotanih nehrĊajućom ţicom. Obujmicu ovjesa cijevi pod stropom
  podloţiti sa gumenom trakom 5 x 30 mm radi sprjeĉavanja prijenosa
  zvuka. Sve komplet gotovo i obraĉunato po m' izoliranih cijevi.
  DN 50 mm                                    m   47.00
  DN 70 mm                                    m   44.00
  DN 100 mm                                   m   212.00
St.                  Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
15. Dobava i montaţa, te puštanje u probni pogon, sa davanjem pismenog
  uputstva na hrvatskom jeziku o rukovanju kompletne prepumpne stanice
  sa dvije dvokanalne potopne pumpe za lagano do grubo zaprljane vode,
  a sastoji se iz slijedećeg:
a) pumpa tipa kao ACO SAT-Q 1000/100/4/D ili sliĉno sa tlaĉnim
  prikljuĉkom DN 100 mm, visinom dobave H max = 22 m i protoke   Q
  max = 60 l/s                                kom     2
b) komandni ormarić za dvije pumpe SAT-Q 1000/100/4/D sa kompletnom
  automatikom                                kom     1
b) vodilica (cijev R2) duljine 2,5 m                     kom     1
c) postolje za vodilicu R2 i spojni materijal za pumpu DN 100 mm       kom     2
d) luk 90                                   kom     2
e) T kom 100/100 mm                              kom     1
f) RP kom 100/150 mm                             kom     2
g) pocinĉani lanac duljine 7 m sa stremenom                  kom     1
h) nepovratni prirubniĉki ventil DN 100 mm PN 10 s vijkom za ispust      kom    2
 i) zasun prirubniĉki DN 100 mm PN 10                     kom    2
 j) komplet hidro - pneumatske regulacije razine otpadne vode               1
  Sav potreban pribor i materijal za montaţu pumpi, sve komplet gotovo i
  funkcionalno. Primopredaja postrojenja i probni rad, te davanje pismenog
  uputstva na hrvatskom jeziku o rukovanju i odrţavanju ugraĊenog
  postrojenja.                               komplet   1
16. Dobava, transport i ugradnja polietilenskih PEHD cijevi za radni tlak PN
  10 bara, proizvedenih prema ISO normama i DIN-u 8074 i 8075 s
  potvrdom o kvaliteti DVGW. Cijevi su tipa kao "REHAU" ili sliĉno, a
  spajaju se tipskim elektro-spojnicama sa dvostrukim naglavkom u svemu
  prema naputku proizvoĊaĉa cijevi. Cijevi se polaţu za odvod vode od
  prepumpne stanice. U cijenu uraĉunati sav potreban sitni pribor, spojni
  materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za
  montaţu cijevi s priĉvršćenjem, ovisno o mjestu montaţe (kuke, konzole,
  ovjesi i sliĉno).
  DN 160 (ø 150) mm                              m    18.00
17. Ispitivanje vanjske i unutarnje kanalizacije i revizijskih okna na
  vodonepropusnost i funkcionalnost.                     m   1538.00
UKUPNO KANALIZACIJA:
St.                   Opis                     j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
e. SANITARIJE

   Svi sanitarni predmeti su prvoklasne proizvodnje kvalitete kao
   CERAMICA DOLOMITE ili sliĉno, pripadajuće sanitarne armature tipa
   GEBERIT, HANSA, GROHE ili sliĉno, a konaĉni tip, boju veliĉinu i
   poloţaj sanitarnih predmeta sa pripadajućim armaturama, kao i prateći
   sanitarni pribor odrediti će investitor i projektant interijera.

 1. Dobava i montaţa WC ureĊaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve
  komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
 - zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana s dubokim dnom i
  zidnim prikljuĉkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem
 -  ugradbeni niskomontaţni bešumni vodokotlić s nosivom
   podkonstrukcijom tipa kao Geberit Duofix ili sliĉno s dvokoliĉinskom
   tehnikom i ĉeonim aktiviranjem, ugradna visina 112 cm
 -  hidrauliĉki uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivo buke ispod 20 dB/3
   bara (klasa1),
 -  koljeno i prijelazni komadi za odvodnju WC školjke
 -  tipka za ĉeono aktiviranje vodokotlića iz inoxa
 -  uzidni kuglasti protoĉni ventil ø 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom
 - sav potreban spojni i priĉvrsni materijal i pribor, toplinska i zvuĉna
  izolacija, ukrasne kape.                             kom    52
 2. Dobava i montaţa WC ureĊaja za invalida prvoklasne proizvodnje, sve
  komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
 - zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana s dubokim dnom i
  zidnim prikljuĉkom odvoda prilagoĊena invaldnim osobama, te
  pripadajuća daska s poklopcem
 - ugradbeni niskomontaţni bešumni vodokotlić s nosivom
  podkonstrukcijom za ugradnju WC ureĊaja za invalida tipa kao Geberit
  Duofix ili sliĉno s dvokoliĉinskom tehnikom i ĉeonim aktiviranjem,
  ugradna visina 112 cm
 - hidrauliĉki uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivo buke ispod 20 dB/3
  bara (klasa1),
 - koljeno i prijelazni komadi za odvodnju WC školjke
 - uzidni kuglasti protoĉni ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom
 - fiksna konzolna ruĉka
 - pomiĉna konzolna ruĉka
 - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montaţu              kom    4
 3. Dobava i montaţa umivaonika prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve
  komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
 - umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana veliĉine 45 x 35 cm sa
  maskom
 - stojeća pneumatska (štedna) baterija za umivaonik ø 15 mm sa
  regulacijom vremena teĉenja, protuvandalske izvedbe
 - prikljuĉne fleksibilne cijevi sa kutnim ventilima ø 15 mm, s filterom i
  nepovratnim ventilima
 - sifon za umivaonik sa prikljuĉnom cijevi i rozetom, sve kromirano
 - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montaţu.             kpt    41
St.                   Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
4. Dobava i montaţa polu-ugradbenog umivaonika prvoklasne proizvodnje u
  bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
 - polu-ugradbeni umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana veliĉine
  70 x 52,5 cm
 - stojeća pneumatska (štedna) baterija za umivaonik ø 15 mm sa
  regulacijom vremena teĉenja, protuvandalske izvedbe
 - prikljuĉne fleksibilne cijevi s kutnim ventilima ø 15 mm, s filterom i
  nepovratnim ventilima
 - sifon za umivaonik sa prikljuĉnom cijevi i rozetom, sve kromirano
 - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montaţu.          kpt    20
5. Dobava i montaţa umivaonika za WC invalida prvoklasne proizvodnje u
  bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
-  umivaonik s nagibnim konzolama veliĉine 66 x 57 cm iz sanitarnog
   porculana u bijeloj boji
-  stojeća jednoruĉna baterija ø 15 mm za umivaonik s keramiĉkim brtvama
- prikljuĉne fleksibilne cijevi sa kutnim kuglastim protoĉnim ventilima ø 15
  mm
- ugradbeni sifon za umivaonik sa prikljuĉnom cijevi i kromiranom
  pokrovnom ploĉom za sifon
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montaţu.           kpt    7
6. Dobava i montaţa umivaonika prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve
  komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
- umivaonik (korito) iz prvoklasnog sanitarnog porculana veliĉine 100 x 50
  cm
- stojeća pneumatska (štedna) baterija za umivaonik ø 15 mm sa
  regulacijom vremena teĉenja, protuvandalske izvedbe
- prikljuĉne fleksibilne cijevi s kutnim ventilima ø 15 mm, s filterom i
  nepovratnim ventilima
- sifon za umivaonik sa prikljuĉnom cijevi i rozetom, sve kromirano       kpt    1
7. Dobava i montaţa tuš kade iz sanitarnog porculana u boji prema odabiru
  projektanta interijera sa kliznim vratima iz akrilnog stakla, prvoklasne
  proizvodnje, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
- tuš kada iz prvoklasnog sanitarnog porculana u boji po izboru veliĉine 90
  x 90 cm sa kliznim vratima iz akrilnog stakla,
- zidna jednoruĉna kromirana baterija ø 15 mm s keramiĉkom brtvom sa
  pripadajućom tušnom ruţom i zidnim cijevnim nosaĉem ruĉice tuša
 -  dva uzidna kuglasta ventila ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom
 - pripadajući podni slivnik sa sifonom i teškom rostfrei rešetkom, sa
  okomitim ili horizontalnim odvodom, centriĉnim ili ekscentriĉnim
  odvodom, sve prema uputstvu proizvoĊaĉa kade
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montaţu           kpt    3
8. Dobava i montaţa pisoara prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sve
  komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
- zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom
  ukljuĉivši i montaţni pribor
- pneumatski ispiraĉ pisoara
- uzidni kuglasti ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom,
- sifon za pisoar sa prikljuĉnom cijevi i rozetom, sve kromirano
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montaţu.           kpt    18
St.                  Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 9. Dobava i montaţa praonika iz ĉeliĉnog lima, bijelo emajliranog
  prvoklasne proizvodnje, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrţi:
 - pravokutni zidni praonik iz ĉeliĉnog lima s leĊima
 - zidna dvoruĉna baterija ø 15 mm, kromirana
 - dva uzidna kuglasta ventila ø 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom
 - pripadajući sifon sa prikljuĉnom cijevi i rozetom, sve kromirano
 - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montaţu.            kpt    1
10. Dobava i montaţa stojeće jedoruĉne baterije za sudoper ø 15 mm s
  keramiĉkim brtvama, prikljuĉnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim
  ventilima ø 15 mm.                               kom    5
11. Dobava i montaţa kromiranog zidnog kuglastog ispusnog ventila s
  holender nastavkom za prikljuĉak stroja za pranje posuĊa i ĉaša,
  ledomat, saune i za pranje poda.
  ø 15 mm                                    kom    8
  ø 20 mm                                    kom    1
12. Dobava i montaţa zidne jedoruĉne baterije za tuš ø 15 mm s keramiĉkim
  brtvama, zidnim cijevnim drţaĉem tuša i tušnom cijevi s tušem, te dva
  uzidna kuglasta ventila ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom. Montira
  se u sanitarnom prostoru invalida.                       kom    4
13. Dobava i montaţa ugradbene hidrauliĉne samoiskljuĉne armature za
  upravljanje tušem s mehaniĉkim miješanjem tople i hladne vode,
  protuvandalska izvedba sa štednjom vode tipa kao Sanimatic ili sliĉno, s
  podesivim vremenom istjecanja vode od 10 - 60 sekundi, sve komplet
  gotovo sadrţi:
 - ugradbena tuš garnitura s mehaniĉkim miješanjem vode i hidrauliĉkim
  prekidaĉem, ugradbenom kutijom iz polimera, filterom i regulatorom
  koliĉine, ograniĉivaĉem temperature vode i prekidaĉem iz inoxa
 - zidna tuš mlaznica iz inoxa s perlatorom i namjestivim mlazom, gibljivim
  podţbuknim cijevima za prikljuĉak tuš mlaznice,
 - sav potreban pribor i materijal za spoj i montaţu                kpt    67
14. Dobava i montaţa revizijskih vratašca iz rostfrei lima sa okvirom i rostfrei
  vijcima za priĉvršćenje vratašca. Vratašca se ugraĊuju kod vertikala
  kanalizacije kod revizijskog komada i kod vertikala vodovoda kod ventila
  s ispusnom slavinom.
a) vratašca veliĉine 15 x 15 cm                          kom    3
b) vratašca veliĉine 20 x 20 cm                          kom    4
  NAPOMENA:
   Sanitarna galanterija je po izboru projektanta interijera i nalazi u
   troškovniku opreme bazena.
UKUPNO SANITARIJE:


f. OSTALI RADOVI

 1. Geodetsko snimanje izvedenog vanjskog vodovoda i kanalizacije
  graĊevine, te izrada geodetskog elaborata za unos cjevovoda u katastar
  podzemnih instalacija i gruntovnicu sa knjiţenjem istih.            m   395.00
UKUPNO OSTALI RADOVI:
St.                    Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
REKAPITULACIJA            V+K+S

 a. PRIPREMNI RADOVI
 b. GRAĐEVINSKI RADOVI
  Zemljani radovi
  Betonski i armirano betonski radovi
  Razni građevinski radovi
 c. VODOVOD
 d. KANALIZACIJA
 e. SANITARIJE
 f. OSTALI RADOVI
SVEUKUPNO VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARIJE:E. BAZENSKA TEHNIKA

a. OLIMPIJSKI BAZEN
 1 Isporuka i montaţa višeslojnog SI filterskog postrojenja za kloriranu
  bazensku vodu i radni tlak 2,5kg/cm2 izraĊen po DIN standardima
  19605/19643. Postrojenje je opremljeno unutarnjom i vanjskom cijevnom
  mreţom za distribuciju vode te potrebnim armaturama.
  Opseg isporuke:
   1. Fini pješĉani filter, kao tip ASTRALPOOL bobinato multistrato verticale
   DIN 19605/19643, s plaštom i postoljem od poliestera, ploĉom za
   separaciju masa sa mlaznicama, panelom i manometrima za ulazni i
   izlazni tlak, prolazom za ĉovjeka D 400, otvorom za punjenje filtera.
   ~ promjer filtera 3000 mm
   ~ visina filtera 2900 mm
   ~ visina filtracijskog sloja 1200 mm
   ~ medij: voda iz gradskog vodovoda
   ~ maximalni radni tlak p=2,5 bara
   ~ brzina protoka kroz filter 30 m/h                     kom    3
   2. Leptiraste automatizirane PVC-U zaklopke za radni tlak 10 bara, za
   ugradnju izmeĊu prirubnica sa osovinom iz INOX-a, komplet s letećim
   prirubnicama, prirubniĉkim nastavcima, brtvama te materijalom za
   ljepljenje, spajanje i nošenje.
   Zaklopka pneumatski upravljana sa dvostrukim efektom, uz pritisak zraka
   od 6 bara.
   D 250                                    kom    15
   D 110                                    kom    3
   D 75                                     kom    3
   3. Ruĉna kuglasta PVC-U slavina serie standard na ljepljenje sa brtvom
   iz Teflon-EPDM-a s ruĉicom i holenderskim prikljuĉcima.
   D 25                                     kom    3
   4. Kontrolni vizir prozirni dio cjevovoda za ugradnju izmeĊu prirubnica,
   komplet s prirubniĉkim nastavcima, vijcima, maticama i podloškama.
   D 250                                    kom    3
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   5. Nepovratna PVC-U zaklopka za ugradnju izmeĊu prirubnica, komplet
   s letećim prirubnicama, vijcima maticama i podloškama, prirubniĉkim
   nastavcima, brtvama EPDM te materijalom za ljepljenje, spajanje i
   nošenje.
   D 250                                         3
   6. Filterska ispuna:
   - sloj granulacije 3 - 5 mm                         kg   1650
   - sloj granulacije 1 - 2 mm                         kg   1650
   - sloj granulacije 0,4 - 0,8 mm                       kg   31725
   7. Automatski odušnik zraka izraĊen od PVC materijala, u kompletu sa
   matrijalom za brtvljenje i spajanje.
   D 63                                    kom    3
   8. Filterska grana izraĊena od PVC cijevnog razvoda s fazonskim
   komadima i dodatkom na odrez, slijedećih dimenzija:
   D 250, D 225, D 160, D 75, D 25                       kpl    3
 Pozicija 1.                                   kpl    1
2 Isporuka i montaţa instalacije sa turbopuhalom za propuhivanje filterske
 mase zrakom.
 1. Cijevi od PVC izraĊene prema ISO 3606 namjenjene tehnologiji
 spajanja postupkom ljepljenja, za radni tlak 10 bar, komplet s fazonskim
 komadima te materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje sa dodatkom
 na odrez.
 D 110, D 75                                   kpl    1
   2. Leptirasta PVC zaklopka s ruĉicom za ugradnju izmeĊu prirubnica,
   komplet s letećim prirubnicama, prirubniĉkim nastavcima, brtvama te
   materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje:
   D 110                                    kom    1
   3. Ruĉni kuglasti ventil iz PVC D 25 za praţnjenje kondezata        kom    1
   4. Nepovratni PVC ventil za holendersko spajanje, komplet s materijalom
   za ljepljenje, spajanje i nošenje.
   D 110                                    kom    1
   5. Turbopuhalo s prigušivaĉem, antivibracijskim podmetaĉima i filterom
   za usis zraka kao FPZ K08 TD
   Q=420 m3/h H=30 kPa P=7,5 kW, 380 V, 50 Hz                 kom    1
   6. Izrada i montaţa '' labuĊeg vrata'' za sprijeĉavanje naviranja povrata
   vode u turbopuhalo.
   D 110                                    kom    1
   Pozicija 2.                                 kpl    1
3 Isporuka i montaţa cirkulacijske stanice za radnu temperaturu 35 °C i
 radni tlak 250 kPa. Pumpe su predviĊene za kloriranu slatku vodu.
 Opseg isporuke:
   1. Cirkulacijska crpka izraĊena iz sivog lijeva i prirubniĉkim spajnjem.
   Tehniĉki podaci:
   Q = 185 m3/h n = 1.450 o/min ; H = 130 kPa ; P =9,2 kW, 380 V, 50 Hz    kom    4
   2. Grubi predfilter za prihvaćanje većih neĉistoća, izraĊen iz INOX-a AIS
   304, sa košarom iz INOX-a AISI 316, sa prirubnicama DN 125, promjera
   292mm visine 735mm, brtvama te materijalom za ljepljenje, spajanje i
   nošenje:
   D 140                                    kom    4
   3. Leptiraste PVC zaklopke s ruĉicom za ugradnju izmeĊu prirubnica,
   komplet s letećim prirubnicama, prirubniĉkim nastavcima, brtvama te
   materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje:
   D 250                                    kom    4
St.                  Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   D 225                                   kom    4
   4. Nepovratna PVC zaklopka za ugradnju izmeĊu prirubnica, komplet s
   letećim prirubnicama, prirubniĉkim nastavcima, brtvama te materijalom za
   ljepljenje, spajanje i nošenje.
   D 225                                   kom    4
   5. Kompenzator vibracija sa prirubniĉkim spojem, brtvama te materijalom
   za spajanje i nošenje.
   D 225                                   kom    4
   6. Spojni cjevovodi sa dodatkom na odrez i fazonski komadi, dimenzija:
   D 225 i D 250.                               kpl    4
   Pozicija 3.                                kpl    1
4 Nivostati za kontrolu razine vode u kompenzacijskom bazenu,
 spreĉavanje rada pumpi “na suho”, signalizaciju prepunjenosti i
 upravljanje dopunjavanjem kompenzacijskog bazena.               kpl    1
 Instalacija za vizualni prikaz nivoa vode u kompenzacijskom bazenu, što
 se sastoji od prodora kroz stijenu komp. bazena, kuglastog ventila i
 transparentne cijevi duţine cca 4 met, sa potrebnim fazonskim
 komadima, sve D 63.                              kpl    1
 Pozicija 4                                   kpl    1
5 Praţnjenje bazena:
 1. Podna rešetka izraĊena iz INOX-a AISI 316 s protuokvirom za
 ugradnju. Ugradbene mjere 500 x 500 mm.                    kom    4
 2. Spojni cjevovodi sa dodatkom na odrez i fazonski komadi.
   D 160                                   kpl    4
   3. Leptirasta PVC zaklopka s ruĉicom za ugradnju izmeĊu prirubnica,
   komplet s letećim prirubnicama, prirubniĉkim nastavcima, brtvama te
   materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje:
   D 160                                   kom    4
   Pozicija 5                                 kpl    1
St.                   Opis                 j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 6 Elementi za ugradnju u betonske zidove izraĊeni od PVC cijevi s
  ugraĊenom labirintnom brtvom izraĊenom od PVC ploĉe zaljepljenje na
  cijev, s obje strane premazane vezivnim materijalom za beton. Krajevi
  cijevi su zaštićeni s plastiĉnim poklopcem:
  Stjenke i dno bazena:
  ispust            D 160                    kom    4
   Kompenzacijski bazen:
  sigurnosni preljev      D 250                    kom    1
  ispust            D 140                    kom    1
  usis pumpi          D 250                    kom    4
  mjerenje nivoa vode     D 63                     kom    1
  Neutralizacijski bazen:
  pranje filtera       D 250                     kom    1
  pranje filtera       D 160                     kom    1
  odvod            D 225                    kom    1
  ispust            D 90                     kom    1
  Pozicija 6                                kpl    1
7 Nepovratna PVC zaklopka za ugradnju izmeĊu prirubnica, komplet s
 letećim prirubnicama, prirubniĉkim nastavcima, brtvama te materijalom za
 ljepljenje, spajanje i nošenje.
 D 315                                    kom    2
  Pozicija 7                                kpl    1
8 Ruĉna kuglasta slavina izraĊena od tvrdog PVC-a za radni tlak 10 bara s
 holenderskim nastavcima te materijalom za ljepljenje, spajanje i nošenje.

  D 90                                   kom    2
  D 63                                   kom    6
  D 25                                   kom    4
  Pozicija 8                                kpl    1
9 Turbinski mjeraĉ protoka sa prikazom trenutaĉnog protoka FLS Flow X3
 F9.00, LCD prikaz, 4-20 mA izlaz, min - max protok, sa spojnim
 materijalom. Na cjevovod D250                        kpl    3
  Pozicija 9                                kpl    1
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
10 Isporuka i montaţa kompaktne mikroprocesorske opreme za mjerenje i
  registraciju: slobodnog klora, pH faktora, Redoks potencijala i
  temperature u bazenskoj vodi te kontinuiranu regulaciju doziranja
  dezinfekcijskog sredstva i sredstva za regulaciju pH vrijednosti. Rad
  ureĊaja mora zadovoljavati uvjete propisane DIN 19643 standardom.
  Elektrode se nalaze u tlaĉnom kuĉištu sa hidromehaniĉkim ĉistilom.
  Opseg isporuke:
  1. Cl2 - mjerni lanac s mjernom elektrodom koja sadrţi tri osjetnika za
  klor (samokorigirajuća sonda) za mjerno podruĉje 0,0 - 3,00 mg/l
  2. pH - mjerni lanac s mjernom elektrodom za mjerno podruĉje 4,0 - 9,0

  3. Redoks - mjerni lanac s mjernom elektrodom za mjerno podruĉje 400 -
  900 mV
  4. Temperatura - mjerni lanac s mjernom elektrodom za mjerno podruĉje
  0 - 500C.
  5. Kućište s ugraĊenim mjernim lancima za montaţu na zid; 220 V,
  50 Hz IP 66
  6. Prekidaĉ protoka kroz ćeliju koji ne dozvoljava ukljuĉivanje dozirnih
  pumpi ako protok kroz ćeliju padne ispod 30 l/h
  UreĊaj mora zadovoljavavati CE (89/336/EEC); EMC test na EN 50081 i
  EN 50082 te IEC 801 dio 2, 3 i 4.
  Izmjerene vrijednosti se prenose na centralni upravljaĉki pult.        kpl    1
  Pozicija 10                                  kpl    1
11 Filter za hvatanje finih neĉistoća u vodi sa holenderskim spajanjem 1/2".
  Kuĉište filtera i holenderi izraĊeni od mesinga, posuda u kojoj je tijelo
  filtera izraĊena od plastiĉnog prozirnog materijala. Tijelo filtera od INOX-
  a, ili od plastiĉnih materijala. Ruĉno ĉišćenje.                kom    1
  Pozicija 11                                  kpl    1
12 Isporuka i montaţa prekidaĉa protoka za ugradnju na glavni tlaĉni
  cjevovod. U stavku ukljuĉen materijal za montaţu i povezivanje.        kpl    1
  Pozicija 12                                  kpl    1
13 Isporuka i montaţa dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za
  regulaciju koliĉine dezinfekcijskog sredstva.
  Opseg isporuke:
  1.  Dozirna pumpa; Q = 0-20 l/h, 220 V, 50 Hz                kpl    2
  2.  Dozirna igla R 1/2” - ukljuĉeno u toĉki 1.               kpl    1
  3.  Tlaĉne cijevi 6 x 4 mm                         kpl    1
  4.  Spremnik sa poklopcem V=1000 lit                     kpl    1
  Pozicija 13                                  kpl    1
St.                 Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
14 Isporuka i montaţa dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za
  regulaciju pH faktora
  Opseg isporuke:
  1.   Dozirna pumpa; Q = 0-20 l/h, 220 V, 50 Hz             kpl    2
  2.   Dozirna igla R 1/2” - ukljuĉeno u toĉki 1.             kpl    1
  3.   Tlaĉne cijevi 6 x 4 mm                       kpl    1
  4.   Spremnik sa poklopcem V=500 lit                  kpl    1
  Pozicija 14                                kpl    1
15 Isporuka i montaţa dozirne stanice za doziranje tekućih kemikalija za
  flokulaciju
  Opseg isporuke:
  1.   Dozirna pumpa; Q = 0-5 l/h, 220 V, 50 Hz              kpl    1
  2.   Dozirna igla R 1/2” - ukljuĉeno u toĉki 1.             kpl    1
  3.   Tlaĉne cijevi 6 x 4 mm                       kpl    1
  4.   Spremnik sa poklopcem V=500 lit                  kpl    1
  Pozicija 15                                kpl    1
16 Isporuka i montaţa dozirne stanice za neutralizaciju
  Opseg isporuke:
  1.   Dozirna pumpa; Q = 0-20 l/h, 220 V, 50 Hz             kpl    1
  2.   Dozirna igla R 1/2” - ukljuĉeno u toĉki 1.             kpl    1
  3.   Tlaĉne cijevi 6 x 4 mm                       kpl    1
  4.   Spremnik sa poklopcem V=500 lit                  kpl    1
  Pozicija 16                                kpl    1
17 Isporuka i montaţa kompleta opreme za uzimanje uzoraka vode sa
  zapornim organima, PVC cijevnom mreţom i cirkulacijskim pumpama
  uzorka.
  Opseg isporuke:
  1. Cirkulacijska pumpa; Q=1 m3/h, H=0,25 m, P=0,1 kW, 220 V, 50 Hz    kom    1
  2. Ruĉna kuglasta slavina izraĊena od tvrdog PVC-a za radni tlak 10
  bara s holenderskim nastavcima te materijalom za ljepljenje, spajanje i
  nošenje.
  D 25                                   kom    4
  3. Nepovratni PVC ventil za holendersko spajanje, komplet s materijalom
  za ljepljenje, spajanje i nošenje
  D 25                                   kom    1
  4. Spojni cjevovodi sa dodatkom na odrez i fazonski komadi.
  D 25                                   met    90
  5. Zaštitna mlaznica za uzimanje uzorka iz školjke bazena, R 2".     kom    2
  Pozicija 17                                kpl    1
18 Isporuka kemikalija za poĉetni period rada:
  1. Za dezinfekciju - natrijev hipoklorit                  kg    500
  2. Za regulaciju pH                            kg    250
  3. Za flokulaciju                             kg    150
  4. Za neutralizaciju                            kg    100
  Pozicija 18                                kpl    1
19 Isporuka i montaţa kompleta vodovodnog prikljuĉka za radni tlak NP 10,
  za ruĉno i automatsko dopunjavanje bazena slatkom vodom:
  1. Ruĉna kuglasta slavina izraĊena od tvrdog PVC-a za radni tlak 10
  bara s holenderskim nastavcima te materijalom za ljepljenje, spajanje i
  nošenje.
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   D 110                                    kom    2
   D 75                                    kom    2
   2. Vodomjer za mjerenje potrošene vodovodne vode
   NO 100, R 4"                                kom    1
   3. Reducir ventil za sniţavanje pritiska vode u cjevovodu, sa filterom
   grube neĉistoće i manometrom, izraĊen iz mesinga, kao proizvoĊaĉa
   "Braukmann".
   NO 100, R 4"                                kom    1
   4. Elektromagnetni ventil za vodu upravljan sondama nivostata za radni
   tlak 10 bara s holenderskim nastavcima te materijalom za ljepljenje,
   spajanje i nošenje;
   D 75                                    kom    1
   5. Cijevni razvod s fazonskim komadima
   D 110, D 75                                 kpl    1
   Pozicija 19                                 kpl    1
20 Zagrijavanje vode bazena što se sastoji od slijedeće opreme:
  1. Protustrujni izmjenjivaĉ topline ploĉaste izvedbe za zagrijavanje vode
  bazena slijedećih karakteristika:
  Toplinska snaga 320 kW
   Ploĉe iz Titana ili alternativno INOX-a, garancija za bazensku kloriranu
   vodu
   Primarna strana topla voda 80/600C
   Sekundarna strana bazenska voda 280C
   Maksimalni pad tlaka 15 kPa
   Prikljuĉci sekundara R 2"
   Primarna i sekundarna strana NP 10                     kpl    3
   2. Spojna instalacija, cijevi od PVC-a izraĊene prema ISO 3606
   namjenjene tehnologiji spajanja postupkom ljepljenja, za radni tlak 10
   bar, komplet s fazonskim komadima te materijalom za ljepljenje, spajanje
   i nošenje sa dodatkom na odrez.
   D 90, D 250                                 kpl    1
   3. Ruĉna leptirasta ili kuglasta zaklopka izraĊena od tvrdog PVC za
   radni tlak 10 bar s holenderskim nastavcima te materijalom za ljepljenje,
   spajanje i nošenje;
   D 90                                    kom    2
   D 250                                    kom    1
   4. Termometar 0-60 C za ugradnju u PVC cjevovod bazenske vode, sa
   spojnim materijalom.                            kom    2
   5. Programabilni elektronski regulator grijanja bazenske vode.       kom    1
   6. Troputi regulacijski ventil s pripadajućim elektromotornim pogonom;
   navojno spajanje, NP 6 DN 40, kvs = 16                   kom    1
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   7. Radno temperaturno pipalo za uranjanje sa zaštitnom ĉahurom, za
   ugradnju u PVC cjevovod bazenske vode, sa spojnim materijalom.       kom    1
   8. Graniĉni sigurnosni termostat za uranjanje sa zaštitnom ĉahurom, za
   ugradnju u PVC cjevovod bazenske vode, sa spojnim materijalom.       kom    1
   9. Ostali elementi za spajanje i nošenje elemenata regulacijskog kruga.   kpl    1
   Pozicija 20                                 kpl    1
21 Glavni razdjelnik bazenske filtrirane vode, izraĊen iz PVC-a za radni tlak
  pr=2,5 bar, NP 10, profila 400, iduţine cca 1=3 m, komplet s prirubniĉkim
  prikljuĉcima iz PVC-a NP 10 :
  2 x D315
   3 x D250
   1 x D63
   Pozicija 21                                 kpl    1
22 Isporuka opreme za ĉišĉenje dna bazena. Opseg isporuke:
  1. Cirkulacijska crpka sa grubim mehaniĉkim predfilterom, karakteristika:
  Q = 30 m3/h, H=8,0 m, P=1,5 kW, 220 V, 50 Hz, sve na transportnim
  kolicima.                                   kom    1
  2. Ruĉna kuglasta slavina izraĊena od tvrdog PVC-a za radni tlak 10 bara
  s holenderskim nastavcima te materijalom za ljepljenje, spajanje i
  nošenje.
  D 75                                      kom    1
   3. Oprema vakuum ĉistaĉa bazena, što se sastoji od:
   Produţne ruĉke izraĊene iz aluminija duţine l=7,5 met, usisne cijevi d=38
   mm duţine l=15 met, usisne glave na kotaĉima sa ĉetkom, mreţe, ĉetke.
                                         kpl    1
   Pozicija 22                                 kpl    1
23 Dobava i montaţa hidrauliĉkog dizala sa stolicom za ulaz i izlaz u bazen
  za invalide. Konstrukcija dizala izraĊena od inoxa AISI 316 sa PVC
  stolicom, sa ukljuĉenim INOX stepenicama.
  Visina dizala 950 mm iznad vode + 1400 mm ispod vodene površine,
  konstrukcija sa ankerima za ugradnju preko preljevnog kanala.
  Na INOX rukohvatu ugraĊen cilindar hidraulike sa spojem na vodovodnu
  instalaciju, sa upravljaĉkim ventilom.
  Pozicija 23                                  kpl    1
24 Isporuka i ugradnja PVC zidnog aksijalnog ventilatora kapaciteta Q=500
  m3/h, sa zidnom ţaluzinom i usisnim/tlaĉnim PVC cjevovodom D 225, sa
  fazonskim komadima.
  Pozicija 24                                  kpl    1
25 Isporuka i ugradnja umivaonika dimenzija 550x440 mm, sa slavinom R
  1/2" sa holender prikljuĉkom na instalaciji vodovodne vode, sa sifonom,
  ĉepom, te spojnom vodovodnom i kanalizacijskom PVC instalacijom.

   Pozicija 25                                 kpl    1
26 1. Zaštitni komplet za rad sa kemikalijama. Obuhvaća: zaštitne ĉizme,
  zaštitnu masku za lice, pregaĉu izraĊenu od materijala otpornog na
  kemikalije, zaštitno odjelo i gumene rukavice te ormar za opremu.       kpl    2
  2. Komplet kutije prve pomoći za postavljanje na zid strojarnice.       kom    2
   3. Komplet oznaka opasnosti.                        kpl    2
   Pozicija 26                                 kpl    1
27 Priruĉni set za ruĉnu fotometrijsku analizu kvalitete bazenske vode, kao
  proizvoĊaĉa "Lovibond", elektronski kolorimetrijski analizator slijedećih
  parametara bazenske vode:
  slobodni klor, ukupni klor, cijanuriĉna kiselina, pH vrijednost
   Pozicija 27                                 kpl    1
St.                  Opis                    j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
28 Dodatna oprema bazena:
  1. Pojas za spašavanje, plastiĉni, naranĉaste boje, D 730 mm.         kom    2
  2. Zidni nosaĉ pojasa za spašavanje, iz INOX-a AISI 316.           kom    2
  Pozicija 28                                  kpl    1
29 Tlaĉna proba instalacije na nepropusnost ispitnim tlakom 50% većim od
  radnog, uz podešavanje i balansiranje mreţe te izrade elaborata o
  izvršenoj probi.
  Pozicija 29                                  kpl    1
30 Pripremni i završni radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaţe
  na gradilištu.
  Pozicija 30                                  kpl    1
31 Puštanje sustava bazenske tehnike u rad uz obuku kadrova korisnika, te
  probni rad u trajanju od 2 dana.
  Pozicija 31                                  kpl    1
32 Pregled bazenske vode od strane Zavoda za javno zdravstvo, te
  dobivanje analitiĉkog izvješća o fizikalno - kemijskim i bakteriološkim
  zadovoljavajućim karakteristikama vode u bazenu.
  Pozicija 32                                  kpl    1
33 Izrada dokumentacije izvedenog stanja te uputa o naĉinu rukovanja
  ugraĊenom opremom.
  Pozicija 33                                  kpl    1
34 Transport materijala i alata na gradilište te povrat preostalog materijala s
  gradilišta nakon završene montaţe.
  Pozicija 34                                  kpl    1
OLIMPIJSKI BAZEN UKUPNO:
 St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
b. SPORTSKA OPREMA U BAZENU

INSTALACIJA AUTOMATSKOG ELEKTRONSKOG MJERENJA

1) Sustav instalacija za plivaĉka natjecanja
 1. Dobava mjernog sustava za plivanje/vaterpola/skokovi u vodu/sinhro
   plivanje, za 10 plivaĉkih pruga. Tip sustava SYSTEM6 TIMER, Colorado
   Time System ili jednakovrijedan. U cijeni kompjuterska konzola za
   upravljanje i tvrdi kovĉezi za transport radi zaštite od oštećenja. Sve po
   pravilima i normama FINA i LENA federacije                  kpl    1
 2 Dobava c/b laser printera.                          kom    1
 3 Dobava startnog sistema koji se sastoji od mikrofona, zvuĉnika i startera,
   sve za 10 pruga. Tip startnog sistema CHAMP SS-10, Colorado Time
   System ili jednakovrijedan, sve u skladu FINA i LENA normi.         kpl    1
 4 Terminali za spajanje na mjerni ureĊaj.                    kpl    1
 5 Tasteri za manualno mjerenje vremena                     kom    60
   komada                                    kom    60
 6 Dobava dodirnih ploĉa (touch - table) za plivanje, širine 240 cm, visine 90
   cm, sve u skladu sa FINA i LENA normama
   komada                                    kom    22
 7 Dobava startnih ploĉa koje se montiraju na startne blokove, sa
   lampicama koje pokazuju pogrešan start. Tip Relay Judging Platform,
   Colorado Time System ili jednakovrijedne, sve u skladu sa FINA i LENA
   normama.                                   kom    10
 8 Dobava kablova za povezivanje svih djelova mjernog i startnog sustava.
                                          kpl    1
 9  Montaţa/instalacija cjelokupne elektronike                 kpl    1
 10  Transportni troškovi                            pauš    1
 11  Izrada projektne diokumentacije                      pauš    1
 12  Obuka korisnika za rad na opremi.                     pauš    1

2)Sustav za vaterpolo natjecanja
 1 Software dodatak za sustav SYSTEM6 TIMER ili jednakovrijedan, koji se
   koristi za vaterpolo. Tip SYS6-WP ili odgovarajući jednakovrijedan, sve u
   skladu sa LENA, FINA normama.                        kpl    1
 St.                  Opis                   j.mj.  koliĉina    jed. cijena  ukupno
 2 Dobava malih semafora za pokazivanje vremena za napad u vaterpolu,
   sve u skladu s FINA LENA normama.                     kom    4
 3 Dobava svih kablova za povezivanje vaterpolo sustava            kpl    1
   komplet
 4 Potrošni materijal za spajanje opreme                    kpl    1
 5 Montaţa/instalacije cjelokupne vaterpolo opreme               kpl    1
 6 Transportni troškovi                            pauš    1
 7 Izrada projektne dokumentacije                       pauš    1
 8 Obuka korisnika za rad na sustavu za vaterpolo               pauš    1
MJERNA ELEKTRONIKA UKUPNO

SEMAFORI

1. SEMAFOR ZA PLIVANJE I VATERPOLO

 1 Dobava MONO LED Video Display u SMD LED tehnologiji, slijedećih
  karakteristika: - 20 mm Pixel, veliĉine 5,12 x 3,36 met, broj pixela 256 x
  168 = 43.008, video input S-video, RCA, DVI/HDMI, VGA, rear access for
  maintenance, kao BOARDS & TIMESYSTEMS, Made in Germany ili
  jednakovrijedan. Semafor mora biti kompatibilan sa nuĊenom mjernom
  elektronikom za plivanje i vaterpolo.                     kpl        1
 2 Dobava svih instalacijskih materijala za funkcioniranje semafora.       kpl        1
 3 Potrošni materijal za spajanje semafora                    kpl        1
 4 Montaţa cjelokupne opreme semafora                      kpl        1
 5 Transportni troškivi                             pauš        1
 6 Izrada projektne dokumentacije                        pauš        1
 7 Obuka korisnika za rad na semaforu.                     pauš        1
SEMAFORI UKUPNO


BAZENSKA OPREMA

1)oprema za plivanje
 1 Dobava pruga za odvajanje plivaĉkih staza, promjer plastiĉnih djelova
   110 mm, povezanih nerĊajućom ĉeliĉnom sajlom koja na jednom kraju
   ima oprugu od INOX-a, a na drugoj strani natezaĉ od nerĊajućeg
   materijala. Pruge se isporuĉuju u boji po pravilima FINA-e. Sve kao
   SINKO-ITALY ili jednakovrijedan.
   duţina pruga 50 met. (razliĉite boje) komada                kom      12
   duţina pruga 25 met. (razliĉite boje) komada                kom      12
 2 Dobava kolica za namotavanje plivaĉkih pruga. Kolica su napravljena od
   INOX-a te imaju kapacitet 3 pruge od 50 metara ili 6 pruga od 25 metara.
   Sve kao SINKO-ITALY ili jednakovrijedan.                  kom        6
 3 Spremište plivajuće uţadi:
   ~ prolazni dio - kutija D 400 mm izraĊene od INOX-a AISI 316 sa
   kotaĉem i poklopcem, koji se ugraĊuje u pod oko bazena iza preljevnog
   kanala,
   ~ skladišna vreĉa od mreţe koja se ovjesi ispod poda,
   ~ sve kao "Astral" mod. 15842.                       kpl        1
 4 Dobava okretnih ploĉa dimenzija 240x35 cm koje sluţe za montaţu
   dodirnih ploĉa (touch-table). Rub ploĉa izraĊen je od INOX 304, a ispuna
   je napravljena od tvrde plastike (grilje). Okretne ploĉe imaju dva
   teleskopska nosaĉa koja omogućuju laku montaţu. U cijenu obraĉunati i
   dvije polivalentne baze u koje su umetaju teleskopski nosaĉi. Sve kao
   SINKO-ITALY ili jednakovrijedan.                      kpl      22
 St.                 Opis                    j.mj.  koliĉina    jed. cijena  ukupno
 5 Dobava penjalica za bazen. Penjalice imaju 5 protukliznih gazišta i
   napravljene su od INOX-a 316. U cijenu obraĉunati i dvije polivalentne
   baze u koje se umeću penjalice. Sve kao SINKO-ITALY ili
   jednakovrijedan.                               kpl        4

2)oprema za vaterpolo
 1 Dobava vaterpolo golova napravljenih od aluminija i nerĊajućih spojeva
   na uglovima. Dimenzija golova 300 x 90 cm, vratnice dim. 5,5x7,5 cm,
   nosaĉi za mreţu napravljeni su od INOX-a. Golovi su samoplivajući i na
   sebi imaju po dvije kuke sa svake strane gola koje sluţe za priĉvršćivanje
   pruga i napinjanje istih. Golovi moraju biti u skladu sa LENA propisima. U
   cijeni obraĉunati i mreţe za golove. Sve kao SINKO-ITALY ili
   jednakovrijedan.                               kom        2
 2 Dobava plivajući pruga koje oznaĉavaju vaterpolo igralište. Pruge moraju
   biti u boji po pravilima LENA-e, a duţine su slijedeće: 8 komada po 11
   metara, 2 komada po 33 metra, U cijeni obraĉunati i sve dodatke za
   sigurnu uporabu (polivalentne baze, natezaĉe, opruge...). Sve kao
   SINKO-ITALY ili jednakovrijedan.                       kpl        1
 3 Isto kao stavka 1 samo pomoćni golovi koji se montiraju na rub bazena.
   Golovi sluţe za trening i imaju sve karakteristike takmiĉarskih.       kom        4
 4 Dobava obruĉa za drţanje lopte u centru. Obruĉ je napravljen od plovaka
   i lako se diţe i spušta. Sve po pravilima LENA-e. Sve kao SINKO-ITALY
   ili jednakovrijedan.                             kom        1
 5 Dobava klupa za rezervne igraĉe u vaterpolu. Klupa je napravljena od
   INOX-a i ima PVC sjedalice sa naslonom. Kapacitet klupe 12 osoba, a
   klupa ima kotaĉe kako bi se lakše prenosila. Sve kao SINKO-ITALY ili
   jednakovrijedan.                               kom        2
 6 Dobava sudaĉke staze uz bazen. Staza je duţine 33,00 metra i širine
   1,00 metar. Staza je napravljena od INOX nosasĉa, a gazište je
   napravljeno od tvrde plastike (grilja). Grilje su posloţene po bojama koje
   odgovaraju pravilima LENA-e. Sve kao SINKO-ITALY ili jednakovrijedan.
                                         kom        2
 7 Kolica za namotavanje pruga bazena. Sve kao stavka 2. opreme za
  plivanje.                                   kom        4
 8 Nadzorni - sudaĉki toranj:
  ~ izraĊen iz INOX cijevi Ø 43 mm, sa stepenicama i stolicom iz
  polipropilena,
  ~ visina cca 2 met,
  ~ sa pomiĉnim postoljem iz INOX-a sa kotaĉima,
  ~ kao ASTRAL 00109+08730                           kpl        2
9  Pripremni i završni radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaţe
  na gradilištu.                                kpl        1
10 Izrada dokumentacije izvedenog stanja te uputa o naĉinu rukovanja
  ugraĊenom opremom.                              kpl        1
11 Transport materijala i alata na gradilište te povrat preostalog materijala s
  gradilišta nakon završene montaţe.                      kpl        1
BAZENSKA OPREMA UKUPNO

REKAPITULACIJA b:

MJERNA ELEKTRONIKA
SEMAFORI
BAZENSKA OPREMA
SPORTSKA OPREMA UKUPNO:
St.                  Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
c. ELEKTRORADOVI BAZENSKE TEHNIKE
 1 RBT0 - razdjelni ormar bazenske tehnike OLIMPIJSKOG BAZENA

   Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg metalnog razdjelnog ormara
   obojenog poliesterskom bojom od epoxi smole, svijetlo sivom RAL-7032 ,
   dimenzija 2000 x (600+800+800) x 400mm s podnoţjem visine 200mm,
   stupnja zaštite IP55, s dodatnim priborom (montaţna ploĉa, dţep za
   dokumentaciju, lampa sa utiĉnicom, mikroprekidaĉ za paljenje rasvjete,
   ventilator, grijaĉ, higrostat) koji se sastoji od :
   Samostojeći ormar s temeljnom ploĉom dimenzija 2000x600x400mm,
   IP55 tip kao OLN20640PM, Himel                      kom    1
   Dţep za dokumentaciju tip kao PPA4, Himel                 kom    1
   Lampa s utiĉnicom tip kao kao LAM75, Himel                kom    1
   Mikroprekidaĉ za ukljuĉivanje rasvjete tip kao INL, Himel         kom    1
   Ventilator protoka 250m3 tip kao VF250, Himel               kom    1
   Zaštitna rešetka tip kao FS130, Himel                   kom    2
   Grijaĉ snage 150W tip kao RC150, Himel                  kom    1
   Higrostat tip kao HS300, Himel                      kom    1
   Termostat tip kao TS140, Himel                      kom    1
   Termostat tip kao TS141, Himel                      kom    1
   Kompaktni prekidaĉ prekidne moći 36kA, 3P, 250A s elektroniĉkom
   zaštitnom jedinicom s podešenjem termiĉke zaštite 0,4 do 1In (100-
   250A), tip kao Compact NS250NSTR22SE, 31770, Merlin Gerin         kom    1
   Pomoćni kontakti za kompaktni prekidaĉ tip kao 29450, Merlin Gerin    kom    1
   Naponski okidaĉ 230V AC za kompaktni prekidaĉ tip kao 29387, Merlin
   Gerin                                   kom    1
   Rastavna sklopka 4P, 160A s tip kao Compact NS160NA, 30639, Merlin
   Gerin                                   kom    1
   Pomoćni kontakti za rastavnu sklopku NS160NA tip kao 29450, Merlin
   Gerin                                   kom    2
   Naponski okidaĉ 230V AC za rastavnu sklopku NS160NA tip kao 29387,
   Merlin Gerin                               kom    1
   Diferencijalni zaštitni modul za rastavnu sklopku NS160NA s podešenjem
   diferencijalne zaštite 0,03-10A, tip kao Vigi, 29211Merlin Gerin
                                        kom    1
   Rastavna sklopka 3P, 63A s tip kao NG125NA,18889, Merlin Gerin      kom    3
   Naponski osiguraĉ 230V AC za rastavnu sklopku NG125NA, tip kao
   19064, Merlin Gerin                            kom    3
   Strujna zaštitna sklopka 4P, 63 A, tip kao 23047, Merlin Gerin      kom    1
   Strujna zaštitna sklopka 4P, 40 A, tip kao 23046, Merlin Gerin      kom    1
   Strujna zaštitna sklopka 4P, 25 A, tip kao 23045, Merlin Gerin      kom    1
   Pomoćni kontakt za strujnu zaštitnu sklopku tip kao 26923, Merlin Gerin  kom    3
   Odvodnik prenapona 40kA, 3P+N, 0,5 kV tip kao STM, 16607, Merlin
   Gerin                                   kom    1
   Minijaturni automatski prekidaĉ 25 kA, 4P, 40A , C tip kao C60L, 25454,
   Merlin Gerin                               kom    1
   Motorni zaštitni prekidaĉ 3P, 17-23A tip kao GV2ME21, Telemecanique    kom    4
   Motorni zaštitni prekidaĉ 3P, 13-18A tip kao GV2ME20, Telemecanique    kom    3
   Motorni zaštitni prekidaĉ 3P, 9-14A tip kao GV2ME16, Telemecanique    kom    1
   Motorni zaštitni prekidaĉ 3P, 2,5-4A tip kao, Telemecanique        kom    3
   Dovodni prikljuĉak tip kao GV1G09, Telemecanique             kom    3
   Sklopnik 3P, 18A, s prigraĊenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip kao
   LC1D18P7, Telemecanique                          kom    3
   Sklopnik 3P, 12A, s prigraĊenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip kao
   LC1D12P7, Telemecanique                          kom    17
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   UreĊaj za meki zalet i zaustavljanje (softstarter) 11kW tip kao kao
   ATS01N222QN, Telemecanique                         kom    4
   Relej 4 C/O kontakta, 230VAC, 8A, tip kao RXM4AB2P7,T elemecanique
                                         kom    12
   Podnoţje za relej tip kao RXZE2M114M, Telemecanique             kom    12
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC 947-2, 10 kA, 1P, 16A, D tip kao
   C60N, 24572, Merlin Gerin                          kom    20
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC 947-2, 10 kA, 1P, 10A, D tip kao
   C60N, 24571, Merlin Gerin                          kom    3
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 3P, 6A, C tip kao C60N,
   24348, Merlin Gerin                             kom    4
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 2P, 2A, D tip kao C60N,
   24581, Merlin Gerin                             kom    3
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2,10 kA, 2P, 10A, C tip kao C32H-
   DC, 20546, Merlin Gerin                           kom    1
   Atest ormara                                 kpl    1
   Oţiĉavanje i izrada razvodnog ormara                     kpl    1
   Sitni spojni i montaţni materijal te materijal za oznaĉavanje (izolatori,
   uvodnice, šine za montaţu elemenata, redne stezaljke,stakleni osiguraĉi,
   spojni vodovi, plastiĉne kanalice, natpisne ploĉice itd.)          kpl    1
   Sklopnik 3P, 25A, s prigraĊenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC tip kao
   LC1D25P7, Telemecanique                           kom    6
   UreĊaj za meki zalet i zaustavljanje (softstarter) 11kW tip kao kao
   ATS01N222QN, Telemecanique                         kom    5
   Relej 4 C/O kontakta, 230VAC, 8A, tip kao RXM4AB2P7,T elemecanique
                                         kom    12
   Podnoţje za relej tip kao RXZE2M114M, Telemecanique             kom    12
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC 947-2, 10 kA, 1P, 16A, D tip kao
   C60N, 24572, Merlin Gerin                          kom    32
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC 947-2, 10 kA, 1P, 10A, D tip kao
   C60N, 24571, Merlin Gerin                          kom    4
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 3P, 32A, C tip kao
   C60N, 24353, Merlin Gerin                          kom    2
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 3P, 10A, C tip kao
   C60N, 24349 , Merlin Gerin                         kom    8
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 3P, 6A, C tip kao C60N,  kom    5
   24348, Merlin Gerin prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 1P, 10A, C tip kao
   Minijaturni automatski
   C60N, 24401, Merlin Gerin                          kom    6
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC 947-2, 10 kA, 1P, 6A,C tip kao C60N,
   24399, Merlin Gerin                             kom    38
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 2P, 2A, D tip kao C60N,
   24581, Merlin Gerin                             kom    4
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 25 kA, 3P, 6A C tip kao
   C60L, 25435 , Merlin Gerin                         kom    1
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 25 kA, 1P, 6A, C tip kao C60L,
   25396, Merlin Gerin                             kom    1
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 1P, 1A, B tip kao C60N,
   24045, Merlin Gerin                             kom    5
   Pomoćni kontakti za minijaturni automatski prekidaĉ 1C/O, tip kao OF,    kom    90
   26924, Merlin Gerin prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 2P, 3A, D tip kao C60N,
   Minijaturni automatski
   24582, Merlin Gerin                             kom    1
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2, 10 kA, 2P, 10A, D tip kao
   C60N,24586, Merlin Gerin                          kom    1
   Minijaturni automatski prekidaĉ IEC947-2,10 kA, 2P, 10A, C tip kao C32H-
   DC, 20546, Merlin Gerin                           kom    1
   Stabilizirani ispravljaĉ 24V DC, 240W tip kao ABL7RE2410,
   Telemecanique                                     1
   Oţiĉavanje i izrada razvodnog ormara                    kpl    1
St.                     Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
   Sitni spojni i montaţni materijal te materijal za oznaĉavanje (izolatori,
   uvodnice, šine za montaţu elemenata, redne stezaljke,stakleni osiguraĉi,
   spojni vodovi, plastiĉne kanalice, natpisne ploĉice itd.)          kpl    1
   Stabilizirani ispravljaĉ 24V DC, 30W tip kao ABL7RM2401,
   Telemecanique                                kom    1
   Oţiĉavanje i izrada razvodnog ormara                     kpl    1
   Sitni spojni i montaţni materijal te materijal za oznaĉavanje (izolatori,
   uvodnice, šine za montaţu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi,
   plastiĉne kanalice, natpisne ploĉice itd.)                  kpl    1
2   Parametriranje,puštanje u rad,probni rad,obuka operatera i osoblja
   odrţavanja
   - obuka operatera i osoblja odrţavanja                    kpl    1
3   Izrada dokumentacije izvedenog stanja i uputa
   Dokumentacija će sadrţavati:
   - elektrodokumentaciju izvedenog stanja
   - upute za operatera
   - upute za odrţavanje
   - ispitne protokole i certifikate
   Dokumentacija će biti isporuĉena u 4 primjerka na papiru i na CD-u.     kpl    1
4   Dobava, ugradnja i spajanje kabela. Kabeli se polaţu u FeZn kanale te u
   zaštitne PE HD i PVC cijevi. Stavka ukljuĉuje probijanje prodora, kopanje
   utora te njihovo zatvaranje:
   napojni kabel - nije obuhvaćen
   PP 00 4 x 6 mm2                                m    120
   PP 00 4 x 4 mm2                                m    120
   PP 00 4 x 2,5 mm2                               m     80
   PP 00 4 x 1,5 mm2                               m    350
   PP 00 3 x 1,5 mm2                               m    400
   FG7OR 2 x 6 mm2                                m    200
5   Dobava, montaţa i spajanje vodova za izjednaĉavanje potencijala
   motorskih trošila, elemenata bazenske tehnike i metalnih dijelova u
   bazenu (ljestve, podne rešetke, konstrukcija leţišta i sl.). Vodovi se
   polaţu u FeZn kanale te u zaštitne PE HD i PVC cijevi te na originalne
   zidne nosaĉe. Stavka ukljuĉuje probijanje prodora, kopanje utora te
   njihovo zatvaranje:
   FeZn traka 20 x 3 mm                             m    100
   P/F-Y 16 mm2                                 m    200
5   Dobava i montaţa perforiranih FeZn kanala (kao LEGRAND Gamma
   P31) na standardne zidne i stropne nosaĉe ili konzole komplet s
   elementima za skretanje i kriţanje. Stavka ukljuĉuje materijal za spajanje
   i nošenje te poklopce.
   500 x 75 mm                                  m     24
   300 x 75 mm                                  m     60
   200 x 50 mm                                  m     75
   150 x 50 mm                                  m    300
6   Dobava, montaţa i spajanje vodova za izradu spojeva FeZn kanala na
   mjestima spajanja i povezivanje na PE sabirnicu te na odcjepe prema
   temeljnom uzemljivaĉu.
   P/F-Y 16 mm2                                 kpl    1
7   Dobava i ugradnja zaštitnih krutih i savitljivih PVC cijevi (kao GEWISS)
   za nadţbuknu ugradnju, IP 65. Stavka ukljuĉuje fazonske komade te
   materijal za spajanje i nošenje. Nazivni promjer - unutarnji promjer
   fleksibilne cijevi - vanjski promjer krute cijevi.
   f 32                                     m     30
   f 25                                     m     50
   f 16                                     m    250
   f 12                                     m    150
St.                   Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
 8 Dobava, montaţa i spajanje n/ţ tip kaokala za nuţni isklop za vanjsku
  montaţu.                                   kom    1
 9 Spajanje opreme (elektromotori pumpi i puhala).                kom    5
10 Spajanje opreme (mikroprocesorska centrala, nivostat, elektromagnerni
  ventilI, dozirna pumpa, podvodna rasvjeta, trafo podvodne rasvjete,
  ventilator i sl.)                               kom    180
11 Dobava i montaţa oznaka upozorenja i primjenjene zaštite.            kpl    1
12 GraĊevinska pripomoć kod izvoĊenja elektroinstalacija; iskop i
  graĊevinski radovi, probijanje otvora i izrada šliceva u AB i kamenom
  zidu, ugradnja i fiksiranje razdjelnih ormara, obrada površina nakon
  polaganja kabela te ostali nepredviĊeni graĊevinski radovi.          kpl    1
13 Sitni spojni i montaţni materijal te materijal za oznaĉavanje         kpl    1
14 Puštanje instalacije u pogon, funkcionalno ispitivanje i podešavanje,
  obuka kadrova korisnika, te probni rad u trajanju od 2 dana.         kpl    1
15 Izdavanje atesta za opremu i atestiranje sustava od strane nadleţne
  ustanove.                                   kpl    1
16 Izrada dokumentacije izvedenog stanja, te uputa o naĉinu rukovanja
  ugraĊenom opremom.                              kpl    2
17 Pripremni i završni radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaţe
  na gradilištu                                 kpl    1
18 Transport materijala i alata na gradilište te povrat preostalog materijala s
  gradilišta nakon završene montaţe.                      kpl    1
ELEKTRORADOVI BAZENSKE TEHNIKE:


REKAPITULACIJA BAZENSKE TEHNIKE:

 a. OLIMPIJSKI BAZEN
 b. SPORTSKA OPREMA U BAZENU
 c. ELEKTRORADOVI BAZENSKE TEHNIKE
BAZENSKA TEHNIKA UKUPNO:
 St.                   Opis                  j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
F. DIZALA I TERETNA PLATFORMA

OPISI, KONSTRUKCIJA, OBLOGE, FUNKCIONALNOST

Dizalo D1
Vrsta dizala : Osobno
Pogon dizala : sinkroni elektriĉni bezreduktorski “ECO DISCTM”
PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor “sinkroni motor s
permanentnim magnetima”) snage 3.7 kW
Tip dizala : elektriĉno dizalo na uţad, KONE MonoSpace™
Nosivost dizala : Q = 630 kg - 8 osoba
Brzina voţnje : v = 1,0 m / s - frekvencijski regulirana
Visina dizanja : H = 3.30 m
Broj postaja / ulaza : 2 / 2 - ulazi sa iste strane
Vrsta upravljanja : mikroprocesorsko, simplex - sabirno
Signalizacija na svim postajama: potvrda prijema poziva, pokazivaĉ poloţaja
kabine i strelice smjera voţnje
Signalizacija u kabini : potvrda prijema poziva, pokazivaĉ poloţaja kabine,
strelice smjera voţnje, zvuĉni i optiĉki signal preopterećenja, “alarm”, nuţna
rasvjeta
Vrata voznog okna :
- vrsta dvokrilna automatska teleskopska ( 2 kom.)
- širina B = 900 mm
- visina H = 2000 mm
- materijal ĉeliĉni lim
završna obrada : nehrĊajući ĉeliĉni lim tip "Asturias Satin"
- vatrootpornost : F90 - prema HRN DIN18091 i HRN DIN4102, dio 4 (2 kom.)

Kabina dizala :
- širina 1100 mm
- dubina 1400 mm
- visina 2200 mm
- izvedba ĉeliĉni lim
oprema kabine : - stranice: nehrĊajui ĉeliĉni lim tip "Asturias Satin"
- strop : nehrĊajući ĉeliĉni lim tip "Asturias Satin"
pod : ker.ploice, jednak podu u prostoru bazena
- rasvjeta: fluorescentna, „Alba Chromatica“ (LF 75) - ogledalo na straţnjoj
stijeni - do polovice, rukohvat aluminij HR50, ventilator
Vrata kabine :
- vrsta dvokrilna automatska teleskopska (1 kom.)
- širina B = 900 mm
- visina H = 2000 mm
- materijal ĉeliĉni lim
- završna obrada nehrĊajući ĉeliĉni lim tip "Asturias Satin"
- osiguranje foto ćelija
Vozno okno :
- izvedba betonsko
- širina 1800 mm
- dubina 1800 mm
- dubina jame 1150 mm (min.)
- nadvišenje 3600 mm (min.)
Strojarnica : dizalo bez strojarnice
Smještaj pogonskog stroja : na vodilici u vrhu voznog okna
Podloga za projektiranje : graĊevinski nacrti
 St.                   Opis                 j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno
Dizalo D2
Vrsta dizala : Osobno
Pogon dizala : sinkroni elektriĉni bezreduktorski “ECO DISCTM”
PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor “sinkroni motor s
permanentnim magnetima”) snage 5.7 kW
Tip dizala : elektri no dizalo na uţad, KONE MonoSpace™
Nosivost dizala : Q = 1000 kg - 13 osoba
Brzina voţnje : v = 1,0 m / s - frekvencijski regulirana
Visina dizanja : H = 6.80 m
Broj postaja / ulaza : 3 / 3 - ulazi sa iste strane
Vrsta upravljanja : mikroprocesorsko, simplex - sabirno
Signalizacija na svim postajama: potvrda prijema poziva, pokazivaĉ poloţaja
kabine i strelice smjera voţnje
Signalizacija u kabini : potvrda prijema poziva, pokazivaĉ poloţaja kabine,
strelice smjera voţnje, zvuĉni i optiĉki signal preopterećenja, “alarm”, nuţna
rasvjeta
Vrata voznog okna :
- vrsta dvokrilna automatska teleskopska ( 3 kom.)
- širina B = 1000 mm
- visina H = 2100 mm
- materijal ĉeliĉni lim
- završna obrada: nehrĊajući ĉeliĉni lim tip "Asturias Satin"
- vatrootpornost: F90 - prema HRN DIN18091 i HRN DIN4102, dio 4 (3 kom.)

Kabina dizala:
- širina 1100 mm
- dubina 2100 mm
- visina 2200 mm
- izvedba ĉeliĉni lim
- oprema kabine : - stranice: nehrĊajući ĉeliĉni lim tip "Asturias Satin"
- strop: nehrĊajući ĉeliĉni lim tip "Asturias Satin"
pod : epoksi pod, jednak podu u hallu
- rasvjeta: fluorescentna, „Alba Chromatica“ (LF 75) - ogledalo na straţnjoj
stijeni - do polovice, rukohvat aluminij HR50, ventilator
Vrata kabine :
- vrsta dvokrilna automatska teleskopska (1 kom.)
- širina B = 1000 mm
- visina H = 2100 mm
- materijal ĉeliĉni lim
- završna obrada nehrĊajući ĉeliĉni lim tip "Asturias Satin"
- osiguranje foto ćelija
Vozno okno :
- izvedba betonsko
- širina 1800 mm
- dubina 2500 mm
- dubina jame 1150 mm (min.)
- nadvišenje 3600 mm (min.)
Strojarnica : dizalo bez strojarnice
Smještaj pogonskog stroja : na vodilici u vrhu voznog okna
Podloga za projektiranje : graĊevinski nacrti
 St.                  Opis                   j.mj.  koliĉina  jed. cijena  ukupno

Platforma D3
- vrsta platforme : maloteretna
- pogon platforme : reduktorski pogon s uţnicom
- nazivna nosivost platforme : 100 kg
- nazivna brzina voţnje : 0,35 m/s
- visina dizanja : 3,50 m
- napon napajanja : 3 x 380 / 220 ( V ), 50 ( Hz )
- broj postaja / ulaza : 2 / 2 - ulazi su pod 180ş
- vrsta upravljanja : potpuno vanjsko
- signalizacija : na postajama optiĉki signal " zauzeto " koji svijetli kada je
kabina u pogonu ili kada su vrata voznog okna otvorena
- vrsta elektriĉne mreţe u postrojenju platforme : TN - C - S sistem
- instalacija : za suhi prostor
- napon pog.elektromotora : 3 x 380 / 220 ( V ), 50 ( Hz )
- napon upravljanja : 48 ( V )
- vozno okno : - izvedba : ĉeliĉna konstrukcija obloţena “Knauf“ ploĉama min.
F90
- dimenzije : - širina : 1110
- dubina : 1060
- dubina jame : 800 mm
- nadvišenje : 2350 mm
epoksi pod


SPECIFIKACIJA DIZALA:

 1 Dizalo D1                                   kom    1
 2 Dizalo D2                                   kom    1
 3 Platforma D3                                  kom    1
DIZALA I TERETNA PLATFORMA UKUPNO:
U _______________________________ , ______ 2011.
                                                   Ponuditelj

                                         MP
    j
G. SPECIFIKACIJA ELEKTROINSTALACIJA

A. ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

   U svim stavkama troškovnika predviĊena je dobava i doprema
   materijala na gradilište, montaţa i spajanje opreme, komplet s
   potrebnim elektroinstalacijskim materijalom.
   Izvoditelj elektro radova duţan je upoznati se s ostalom tehniĉkom
   dokumentacijom graĊevine i uskladiti radove sa izvoditeljima ostalih
   instalacija. Radove mora izvesti po propisima i normama za
   izvoĊenje instalacija, te ugraditi samo tehniĉki ispravan
   elektroinstalacijski materijal u skladu s HRN. Sav materijal koji se
   ugraĊuje, mora biti atestiran od strane ovlaštenih tvrtki u RH.
   Izvoditelj radova ne smije odstupiti od projekta bez pisane
   suglasnosti projektanta i Investitora.
   Sva oprema navedena u specifikaciji projektirana je po
   karakteristikama proizvoda i proizvoĊaĉa navedenog u pojedinoj
   stavki. Ponuditelj moţe ponuditi drugi jednakovrijedan proizvod, ali
   prije nabave mora dobiti pisanu suglasnost projektanta koji će
   provjeriti funcionalnost, izgled, kvalitetu i mogućnosti smještaja u
   predviĊeni prostor.   Drugi ponuĊeni proizvodi ne smiju izazvati povećanje ukupnih
   troškova (zbog promjena u podruĉju drugih struka).


a. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA
 st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
 1. Glavni razvodni ormar oznake GRO, slobodnostojeće izvedbe
   sastavljen od 4 polja ukupnih dimenzija 4400×2100×400 mm, u
   zaštiti IP30, s ostakljenim vratima i kabelskim priključcima s prednje
   strane, slobodnostojeći, tip PRISMA "Schneider Electric", s
   ugraĎenom opremom po poljima:

DOVODNO POLJE - POLJE GLAVNOG PREKIDAČA
  - PRISMA P polje dimenzija 700×2100×400 mm s kabelskim poljem
   dimenzija 400×2100×400 mm                        kom   1
   - 3 polni automatski zraĉni prekidaĉ 1600 A, 42 kA / 400V, ĉvrste
    izvedbe, ruĉno upravljanje, opremljen selektivnom zaštitnom
    jedinicom, isklopnim okidaĉem 230V, pomoćnim kontaktima, tip
    NW 16 N1 MICROLOGIC 5.0A "Merlin Gerin"

                                       kom   1
   - prenaponska zaštita tipa "B" 70 - 100kA, 4-polna            kom   1
   - instalacjski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    B 6 A, 1p                               kom   4
    B 6 A, 3p                               kom   1
st.             Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
    C 50 A, 3p                               kom   1
   - strujni mjerni transformator 1500/5 A                 kom   4
   - multifunkcijskiureĊaj za mjerenje i prikazivanje elektriĉnih
    parametara (napon, struja, snaga, energija...), s alarmnim
    modulom, tip PM 500 "Merlin Gerin"
                                        kom   1
   - udarno gljivasto tipkalo                        kom   1
   - signalna lampica crvena LED 230VAC                   kom   2
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, te ostali sitni materijal.                                        kpt   1
POLJE NN RAZVODA - MREŽA
  - PRISMA P polje dimenzija 700×2100×400 mm s kabelskim poljem
   dimenzija 400×2100×400 mm                         kom   2
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 800 A, 42 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIn, Im=2-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS800N STR23SE, "Merlin Gerin"               kom   1
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 630 A, 42 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIn, Im=2-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS630N STR23SE, "Merlin Gerin"               kom   1
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 400 A, 42 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIn, Im=2-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS400N STR23SE, "Merlin Gerin"               kom   3
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 250 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
                                        kom   1
    (1+1), tip NS250N TM200D, "Merlin Gerin"
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 160 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS160N TM160D, "Merlin Gerin"                kom   5
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 100 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS100N TM100D, "Merlin Gerin"

                                        kom   1
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 100 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS100N TM63D, "Merlin Gerin"

                                        kom   1
st.             Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, te ostali sitni materijal.


                                        kpt   1
POLJE AGREGATSKOG NAPAJANJA
  - PRISMA P polje dimenzija 700×2100×400 mm s kabelskim poljem
   dimenzija 400×2100×400 mm                        kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ 400 A, 42 kA, ĉvrste izvedbe, tip
    NS400N STR23SE, s modulom pomoćnih kontakata OF i
    modulom kontakata za signalizaciju stanja SD i modulom za
    dojavu isklopa 230V "Merlin Gerin"
                                        kom   2
   - instalacioni automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
       B 6 A, 1p                             kom   2
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, te ostali sitni materijal.


                                        kpt   1
POLJE NN RAZVODA - MREŽA/AGRAGAT
  - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 100 A, 36 kA, ĉvrste
   izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
   s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
   (1+1), tip NS100N TM100D, "Merlin Gerin"

                                        kom   1
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 100 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS100N TM50D, "Merlin Gerin"

                                        kom   1
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 100 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS100N TM50D, "Merlin Gerin"

                                        kom   4
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, te ostali sitni materijal.


                                        kpt   1
 2. Ormar kompenzacije, komplet sa baterijama, sklopnicima,
  prigušnicama, osiguraĉima i kontrolerom 270 kVAr, tip RECTIMAT 2
  "Merlin Gerin".

                            kompl.      1        á
st.           Naziv                        J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
3. Glavni razdjelnik etaţe suterena, RES-1, samostojeće izvedbe, u
  zaštiti IP43. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih
  tehniĉkih karakteristika:
  - 3 polna rastavna sklopka tip NSA 250A s okidaĉem za daljinski
   isklop, "Merlin Gerin"                         kom   1
  - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C63 A, 25 kA, ĉvrste
   izvedbe "Merlin Gerin"                         kom   3
  - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C50 A, 25 kA, ĉvrste
   izvedbe "Merlin Gerin"                         kom   5
  - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
  - grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 3p "Merlin Gerin"            kom   1
  - grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 1p                   kom   3
  - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
   C 60N B 6 A, 1p                            kom   4
   C 60N B 10 A, 1p                            kom   8
   C 60N B 16 A, 1p                            kom   6
   C 60N C 25 A, 3p                            kom   3
  - aparatni osiguraĉ 2A                              3
  - signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"          kom   3
  - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
4. Razdjelnik tuševa i svalaĉionica, RTS-1, nazidne izvedbe, u zaštiti
  IP44. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
  - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
  - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
   C 60N B 10 A, 1p                            kom   5
   C 60N B 16 A, 1p                            kom   2
  - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
   B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                     kom   7
  - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
5. Razdjelnik tuševa i svalaĉionica, RTS-2-4, nazidne izvedbe, u zaštiti
  IP43. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:

  - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
  - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
   C 60N B 10 A, 1p                            kom   6
   C 60N B 16 A, 1p                            kom   3
st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   10
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   3
6. Razdjelnik sune, RS-1-2, nazidne izvedbe, u zaštiti IP44.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                  kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   6
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   6
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   6
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   2
7. Razdjelnik tuševa i svalaĉionica, RTS-I, nazidne izvedbe, u zaštiti
  IP44. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                  kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 4 A, 1p                           kom   1
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   4
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   2
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   4
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
8. Razdjelnik etaţe suterena, RES-2, samostojeće izvedbe, u zaštiti
  IP43. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:

   - 3 polna rastavna sklopka tip NSA 200A s okidaĉem za daljinski
    isklop, "Merlin Gerin"                        kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C50 A, 25 kA, ĉvrste
    izvedbe "Merlin Gerin"                        kom   5
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                  kom   1
st.             Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 3p "Merlin Gerin"           kom   1
   - grebenasta sklopka 12 A , 0-1, 1p                   kom   3
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 6 A, 1p                            kom   4
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   10
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   9
    C 60N C 25 A, 3p                           kom   2
   - aparatni osiguraĉ 2A                         kom   3
   - signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"         kom   3
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
9. Razdjelnik sanitarija, RS1-S, nazidne izvedbe, u zaštiti IP44. U
  razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 4 A, 1p                            kom   6
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   3
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   2
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   12
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
10. Razdjelnik sanitarija, RS2-S, nazidne izvedbe, u zaštiti IP44.
  - razdjelnik se ugraĊuje A , 0-1, oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  U grebenasta sklopka 40 sljedeća3p                    kom   1
  - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
   C 60N B 4 A, 1p                             kom   1
   C 60N B 10 A, 1p                            kom   4
   C 60N B 16 A, 1p                            kom   1
  - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   8
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
11. Razdjelnik tuševa i svalačionica, RTS-5-6, nazidne izvedbe, u zaštiti
  IP43. U razdjelnik se ugraĎuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehničkih
  karakteristika:
st.            Naziv                        J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 10 A, 1p                            kom   6
    C 60N B 16 A, 1p                            kom   3
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                     kom   12
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                        kpt   2
12. Razdjelnik etaţe suterena, RES-3, samostojeće izvedbe, u zaštiti
  IP43. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:

   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 250 A, 42 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIn, Im=2-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), okidaĉem za daljinski isklop, tip NS250N STR23SE,
    "Merlin Gerin"                             kom   1
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 160 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS160N TM160D, "Merlin Gerin"
                                        kom   1
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 100 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,8-1xIn, Im=5-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS100N TM100D, "Merlin Gerin"
                                        kom   1
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 630 A, 42 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIn, Im=2-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), tip NS630N STR23SE, "Merlin Gerin"

                                        kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C63 A, 25 kA, ĉvrste
    izvedbe "Merlin Gerin"                         kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C25 A, 25 kA, ĉvrste
    izvedbe "Merlin Gerin"                         kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 6 A, 1p                            kom   5
    C 60N B 10 A, 1p                            kom   10
    C 60N B 16 A, 1p                            kom   1
    C 60N C 25 A, 3p                            kom   1
    C 60N C 63 A, 3p                            kom   1
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                     kom   11
st.             Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - aparatni osiguraĉ 4A                              2
   - transformator 230/24V, 100VA                     kom   1
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.

                                       kpt   1
13. Razdjelnik etaţe prizemlja, REP-1, samostojeće izvedbe, u zaštiti
  IP43. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - 3 polna rastavna sklopka tip NSA 200A s okidaĉem za daljinski
    isklop, "Merlin Gerin"                        kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip Ns 160/160A, 25 kA, ĉvrste
    izvedbe "Merlin Gerin"                        kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C100 A, 25 kA, ĉvrste
    izvedbe "Merlin Gerin"                        kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C40 A, 25 kA, ĉvrste
    izvedbe "Merlin Gerin"                        kom   3
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C25 A, 25 kA, ĉvrste
     izvedbe "Merlin Gerin"                       kom   3
   -  grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                  kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 3p "Merlin Gerin"          kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 1p                  kom   8
   -  grebenasta sklopka 12 A , 0-1, 1p                  kom   3
   -  grebenasta sklopka 12 A ,1- 0-2, 1p                 kom   1
   -  instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
     C 60N B 6 A, 1p                           kom   5
                   C 60N B 10 A, 1p             kom   16
     C 60N B 16 A, 1p                          kom   9
     C 60N C 16 A, 1p                          kom   2
     C 60N C 25 A, 3p                          kom   2
   -  aparatni osiguraĉ 2A                             3
   -  signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"        kom   3
   -  sklopnik 20A, 4p, 230V                            3
   -  redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
     spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
     pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
     materijal.
                                       kpt   1
14. Razdjelnik trenera, RT, ugradne izvedbe, u zaštiti IP31.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:

   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   7
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   12
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   2
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
15. Razdjelnik nadzornika R-NAD, ugradne izvedbe, u zaštiti IP31. U
  razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   3
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   5
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
16. Razdjelnik hitne pomoći R-HP, ugradne izvedbe, u zaštiti IP31. U
  razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   3
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   4
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   2
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
17. Razdjelnik kuhinje, R-K, nadzidne izvedbe, u zaštiti IP44.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 160 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIn, Im=2-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), okidaĉem za daljinski isklop, tip NS160N STR23SE,
    "Merlin Gerin"                            kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 6 A, 1p                            kom   1
st.            Naziv                        J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
    C 60N B 10 A, 1p                            kom   5
    C 60N B 16 A, 1p                            kom   9
    C 60N B 16 A, 3p                            kom   3
    C 60N C 10 A, 1p                            kom   1
    C 60N C 16 A, 1p                            kom   1
    C 60N C 20 A, 3p                            kom   1
    C 60N C 25 A, 3p                            kom   3
    C 60N C 20 A, 4p                            kom   1
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                     kom   5
   - aparatni osiguraĉ 2A                              3
   - signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"          kom   3
   - tipkalo za isklop, montaţa na vrata razdjelnika            kom   1
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                        kpt   1
18. Razdjelnik caffe bara, R-CB1, nadzidne izvedbe, u zaštiti IP44. U
  razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 100 A, 36 kA, ĉvrste
    izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIn, Im=2-10xIr,
    s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
    (1+1), okidaĉem za daljinski isklop, tip NS100N TMD63A, "Merlin
    Gerin"                                 kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 6 A, 1p                            kom   1
    C 60N B 10 A, 1p                            kom   6
    C 60N B 16 A, 1p                            kom   17
    C 60N C 16 A, 1p                            kom   1
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                     kom   5
   - aparatni osiguraĉ 2A                              3
   - signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"          kom   3
   - tipkalo za isklop, montaţa na vrata razdjelnika            kom   1
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                        kpt   1
19. Razdjelnik reţijei R-R, ugradne izvedbe, u zaštiti IP31.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   2
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   7
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   2
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                       kpt   1
20. Razdjelnik etaţe prizemlja, REP-4, nadzidne izvedbe, u zaštiti IP43.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   -  grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                  kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 3p "Merlin Gerin"          kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 1p                  kom   4
   -  grebenasta sklopka 12 A , 0-1, 1p                  kom   3
   -  grebenasta sklopka 12 A ,1- 0-2, 1p                 kom   1
   -  instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
     C 60N B 6 A, 1p                           kom   5
     C 60N B 10 A, 1p                          kom   7
     C 60N B 16 A, 1p                          kom   3
     C 60N C 16 A, 1p                          kom   4
   -  aparatni osiguraĉ 2A                             3
   -  signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"        kom   3
   -  sklopnik 20A, 4p, 230V                       kom   1
   -  redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
     spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
     pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
     materijal.
                                       kpt   1
21. Razdjelnik trgovaĉkih prostora, R-TP1-3, nadzidne izvedbe, u zaštiti
  IP44. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - kombinirani prekidaĉ C40A70,3A, s naponskim okidaĉem za
    daljinski isklop                           kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 4 A, 1p                            kom   1
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   6
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   10
    C 60N C 16 A, 1p                           kom   1
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                    kom   2
   - aparatni osiguraĉ 2A                              3
   - signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"         kom   3
   - tipkalo za isklop, montaţa na vrata razdjelnika            kom   1
st.              Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   -  grebenasta sklopka 12 A ,1- 0-2, 1p                 kom   1
   -  prenaponska zaštita klase C                     kom   4
   -  prenaponska zaštita klase D                     kom   4
   -  vremenski programator, 230V                     kom   1
   -  redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
     spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
     pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
     materijal.
                                       kpt   1
22. Razdjelnik etaţe prizemlja, REP-2, samostojeće izvedbe, u zaštiti
  IP43. U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - 3 polna rastavna sklopka tip NSA 100A s okidaĉem za daljinski
    isklop, "Merlin Gerin"                        kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C50 A, 25 kA, ĉvrste
    izvedbe "Merlin Gerin"                        kom   1
   - 3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C25 A, 25 kA, ĉvrste
     izvedbe "Merlin Gerin"                       kom   8
   -  grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                  kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 3p "Merlin Gerin"          kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 1p                  kom   4
   -  grebenasta sklopka 12 A , 0-1, 1p                  kom   3
   -  grebenasta sklopka 12 A ,1- 0-2, 1p                 kom   1
   -  instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
     C 60N B 6 A, 1p                           kom   5
     C 60N B 10 A, 1p                          kom   12
     C 60N B 16 A, 1p                          kom   3
     C 60N C 16 A, 1p                          kom   2
     C 60N C 25 A, 3p                          kom   9
   -  aparatni osiguraĉ 2A                             3
   -  signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"        kom   3
   -  sklopnik 20A, 4p, 230V                       kom   1
   -  redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
     spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
     pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
     materijal.
                                       kpt   1
23. Razdjelnik garderobe R-G, ugradne izvedbe, u zaštiti IP31.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   3
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   3
st.             Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                        kpt   1
24. Razdjelnik blagajne R-G, ugradne izvedbe, u zaštiti IP31.
  - razdjelnik se ugraĊuje A , 0-1, oprema ili sl.- istih tehniĉkih karakteristika:
  U grebenasta sklopka 40 sljedeća3p                     kom   1
  - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
   C 60N B 10 A, 1p                             kom   3
   C 60N B 16 A, 1p                             kom   5
  - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
   spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
   pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
   materijal.
                                        kpt   1
25. Razdjelnik etaţe prizemlja REP-3, nadzidne izvedbe, u zaštiti IP31.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 63 A , 0-1, 3p                    kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 4 A, 1p                             kom   1
    C 60N B 10 A, 1p                            kom   5
    C 60N B 16 A, 1p                            kom   4
    C 60N B 16 A, 3p                            kom   1
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                     kom   12
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                        kpt   1
26. Razdjelnik etaţe kata, REK-1, samostojeće izvedbe, u zaštiti IP43.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - 3 polna rastavna sklopka tip NSA 200A s okidaĉem za daljinski
     isklop, "Merlin Gerin"                        kom   1
   -  3 polni automatski prekidaĉ tip NG125N/C25 A, 25 kA, ĉvrste
     izvedbe "Merlin Gerin"                        kom   5
   -  grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                   kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 3p "Merlin Gerin"           kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 1p                   kom   1
   -  grebenasta sklopka 12 A , 0-1, 1p                   kom   11
   -  instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
     C 60N B 6 A, 1p                            kom   4
     C 60N B 10 A, 1p                           kom   9
     C 60N B 16 A, 1p                           kom   3
st.              Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
     C 60N C 25 A, 3p                            kom   9
   -  aparatni osiguraĉ 2A                              3
   -  signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"          kom   3
   -  sklopnik 20A, 4p, 230V                         kom   1
   -  redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
     spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
     pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
     materijal.
                                         kpt   1
27. Razdjelnik fitnesa R-F, ugradne izvedbe, u zaštiti IP31. U razdjelnik
  se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih karakteristika:


   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                    kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 10 A, 1p                             kom   8
    C 60N B 16 A, 1p                             kom   8
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                      kom   10
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                         kpt   1
28. Razdjelnik ureda R-U, ugradne izvedbe, u zaštiti IP31.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - grebenasta sklopka 40 A , 0-1, 3p                    kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
    C 60N B 10 A, 1p                             kom   7
    C 60N B 16 A, 1p                             kom   13
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
    B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                      kom   2
   - redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
    spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
    pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
    materijal.
                                         kpt   1
29. Razdjelnik caffe bara, R-CB2, nadzidne izvedbe, u zaštiti IP44. U
  razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - 3 polni automatski kompaktni prekidaĉ 100 A, 36 kA, ĉvrste
     izvedbe, zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIn, Im=2-10xIr,
     s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i signalizaciju kvara
     (1+1), okidaĉem za daljinski isklop, tip NS100N TMD63A, "Merlin
    Gerin"                                  kom   1
   - instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
    C 60N B 6 A, 1p                            kom   1
    C 60N B 10 A, 1p                           kom   6
    C 60N B 16 A, 1p                           kom   17
    C 60N C 16 A, 1p                           kom   1
   - kombinirani zaštitni ureĊaj diferencijalne struje DPN N Vigi
     B16A/30mA, 1P+N "Merlin Gerin"                   kom   6
   -  aparatni osiguraĉ 2A                             3
   -  signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"        kom   3
   -  tipkalo za isklop, montaţa na vrata razdjelnika           kom   1
   -  redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
     spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
     pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
     materijal.
                                       kpt   1
30 Razdjelnik rasvjete, RR, samostojeće izvedbe, u zaštiti IP43.
  U razdjelnik se ugraĊuje sljedeća oprema ili sl.- istih tehniĉkih
  karakteristika:
   - 3 polna rastavna sklopka tip NSA 100A s okidaĉem za daljinski
    isklop, "Merlin Gerin"                        kom   1
   - 3 polna rastavna sklopka tip NSA 100A s okidaĉem za daljinski
     isklop, "Merlin Gerin"                       kom   1
   -  grebenasta sklopka 20 A , 0-1, 1p                  kom   4
   -  grebenasta sklopka 12 A , 0-1, 1p                  kom   72
   -  grebenasta sklopka 12 A , 1-0-2, 1p                 kom   6
   -  instalacijski automatski prekidaĉ 15 kA “Merllin Gerin”:
     C 60N B 6 A, 1p                           kom   4
     C 60N B 10 A, 1p                          kom   72
   -  aparatni osiguraĉ 2A                             3
   -  signalna svjetiljka - zelena, 230V AC-18321"M.Gerin"        kom   3
   -  sklopnik 20A, 4p, 230V                       kom   20
   -  redne stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, vodiĉi za oţiĉenje,
     spojni materijal, oznake, natpisne ploĉice, vijĉani i spojni
     pribor,nosaĉi opreme, pokrivne ploĉe, uvodnice, te ostali sitni
     materijal.
                                       kpt   1
31 Razdjelnik toplinske podstanice 1 oznake R-TPOD1, tipski
  slobodnostojeći limeni razvodni ormar, dimenzija
  1200×1800×400mm, u zaštiti IP54, postavljen na limeno postolje
  visine 100 mm sve proizvod "Schneider" ili sliĉno. U ormar je
  ugraĊena slijedeća oprema:

   - tropolni automatski prekidaĉ 800A, kompaktnog tipa, fiksne
    izvedbe, za pogonski napon 400V, s isklopnim okidaĉem 230V
    AC i pomoćnom kontaktima kao tip NS800H + Micrologic 5.0
    "Schneider"                              kom   1
st.            Naziv                        J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - tropolni automatski prekidaĉ 400A, kompaktnog tipa, fiksne
     izvedbe, za pogonski napon 400V, s pomoćnom kontaktima kao
    tip NS400H + STR23 "Schneider"                     kom   2
   - tropolni automatski prekidaĉ 100A, kompaktnog tipa, fiksne
    izvedbe, za pogonski napon 400V, s pomoćnom kontaktima kao
    tip NS100H + TMD "Schneider"                      kom   2
   - tipkalo XB4-BS8445 "Schneider"                     kom   1
   - automatski prekidaĉi 15 kA "Schneider" ili sliĉno:
             B2 A                         kom   1
             B6 A                         kom   4
             B10 A                        kom   1
             B16 A                        kom   2
             B16 A, 3p                      kom   1
             C16 A, 3p                      kom   6
             C25 A, 3p                      kom   2
             C32 A, 3p                      kom   3
             C50 A, 3p                      kom   1
   - redna stezaljka s aparatnim osiguraĉem 4 A (cijevni 5×20 mm)      kom   2
   - relej za kontrolu napona RM4-TG20, 230V,50Hz "Schneider"        kom   1
   - transformator 230/24 V, 100 VA "Schneider"               kom   1
   - signalizacijska svjetiljka XB4-BVM1 "Schneider"            kom   1
   - prenaponska zaštita PRD20 "Schneider"                 kom   4
   - POK kanali, stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, redne stezaljke,
    vodiĉi za oţiĉenje, spojni materijal,oznake, natpisne ploĉice,
    vijĉani i spojni pribor, te ostali sitni materijal...

                                        kpt   1
32 Razdjelnik toplinske podstanice 2 oznake R-TPOD2, tipski zidni
  limeni razvodni ormar, dimenzija 800×1000×400mm, u zaštiti IP54
  "Schneider" ili sliĉno. U ormar je ugraĊena slijedeća oprema:


   - tropolni automatski prekidaĉ 160A, kompaktnog tipa, fiksne
     izvedbe, za pogonski napon 400V, s pomoćnom kontaktima kao
     tip NS160H + STR 22 "Schneider"                   kom   1
   -  tipkalo XB4-BS8445 "Schneider"                    kom   1
   -  automatski prekidaĉi 15 kA "Schneider" ili sliĉno:
              B2 A                        kom   1
              B6 A                        kom   4
              B10 A                        kom   1
              B16 A                        kom   2
              B16 A, 3p                      kom   1
              C16 A, 3p                      kom   1
              C25 A, 3p                      kom   3
              C32 A, 3p                      kom   5
   -  redna stezaljka s aparatnim osiguraĉem 4 A (cijevni 5×20 mm)     kom   2
   -  relej za kontrolu napona RM4-TG20, 230V,50Hz "Schneider"       kom   1
st.             Naziv                        J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   -  transformator 230/24 V, 100 VA "Schneider"               kom   1
   -  signalizacijska svjetiljka XB4-BVM1 "Schneider"            kom   1
   -  prenaponska zaštita PRD20 "Schneider"                 kom   4
   -  POK kanali, stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, redne stezaljke,
     vodiĉi za oţiĉenje, spojni materijal,oznake, natpisne ploĉice,
     vijĉani i spojni pribor, te ostali sitni materijal...
                                         kpt   1
33 Razdjelnik sprinkler stanice oznake R-SS, tipski zidni limeni
  razvodni ormar, dimenzija 600×800×400mm, u zaštiti IP54
  "Schneider" ili sliĉno. U ormar je ugraĊena slijedeća oprema:
   - tropolni automatski prekidaĉ 100A, kompaktnog tipa, fiksne
     izvedbe, za pogonski napon 400V, s pomoćnom kontaktima kao
     tip NS100H + TMD "Schneider"                      kom   1
   -  tipkalo XB4-BS8445 "Schneider"                     kom   1
   -  automatski prekidaĉi 15 kA "Schneider" ili sliĉno:
              B6 A                         kom   1
              B10 A                        kom   2
              B16 A                        kom   2
              B16 A, 3p                      kom   1
              B20 A, 3p                      kom   1
              C50 A, 3p                      kom   1
   -  prenaponska zaštita PRD20 "Schneider"                 kom   4
   -  POK kanali, stezaljke, sabirnice, N i PE sabirnice, redne stezaljke,
     vodiĉi za oţiĉenje, spojni materijal,oznake, natpisne ploĉice,
     vijĉani i spojni pribor, te ostali sitni materijal...

                                         kpt   1
34 Savitljivi kabeli glavnog razvoda, poloţeni na perforiranim
  kabelskim kanalicama :
   - FG07R 1x185 mm2                              m   350
   - FG07R 4x120 mm2                              m   55
   - FG07R 4x95 mm2                              m   20
   - FG07R 4x70 mm2                              m   120
   - FG07R 4x50 mm2                              m   330
   - FG07R 4x35 mm2                              m   130
   - FG07R 1x70 mm2                              m   55
   - FG07R 1x50 mm2                              m   20
   - FG07R 1x35 mm2                              m   120
   - FG07R 1x25 mm2                              m   330
   - FG07R 1x16 mm2                              m   130
   - FG07R 5×25 mm2                              m   110
   - FG07R 5×16 mm2                              m   180
   - FG07R 5×10 mm2                              m   1080
   - FG07R 5×6 mm2                               m   380
   - FG07R 5×4 mm2                               m   100
 st.          Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
 35 Kabel PP-Y 3×2,5 mm2 za daljinski isklop. Kabel se polaţe        m   350
   najvećim dijelom na kabelske kanalice.
 36 Perforirane kabelske kanalice (toplo-cinĉane), komplet s
  poklopcima, spojnicama, nosaĉima, konzolama, spojnim
  elementima te priĉvrsnim priborom, slijedećih dimenzija:
  - PK 50                                m   650
  - PK 100                                m   320
  - PK 200                                m   160
  - PK 300                                m    60
  - PK 300                                m   540
 37 PVC tvrda zaštitna cijev f 160 mm, za naknadno provlaĉenje
  napojnog kabela instalacije napajanja graĊevine, komplet s
  potrebnim montaţnim priborom.                     m   80
 38 PVC rebrasta zaštitna cijev f 110 mm, za naknadno provlaĉenje
  kabela instalacije glavnog razvoda (napajanja zdenaca i vanjske
  rasvjete), komplet s potrebnim montaţnim priborom.
                                      m   120
 39 Instalacijska savitljiva cijev f 40 mm za naknadno provlaĉenje
  vodova, komplet s potrebnim razvodnim kutijama te sitnim
  montaţnim materijalom i priborom.                   m   420
 40 Tipkalo za daljinski isklop napajanja.                kom   2
ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA UKUPNO:                        I
b. ELEKTROINSTALACIJA UTIĈNICA, STALNIH TROŠILA
 RASVJETE


b.1  SUTEREN

b.1.1 PROSTORI SAUNE (napajanje iz razdjelnika RS-1)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
   dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
   tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   19
 2. Ugradna svjetiljka s LED izvorom 48W i elektronskom prigušnicom
  kao tip Crayon Q "Zumtobel".
                                     kom   3
 3. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   1
 4. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   6
 5. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   4
 st.          Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
 6. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
   nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   7
 7. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
 8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   1
 9. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   5
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
                       2
  -              PP-Y 3×1,5 m                m'   120
           2
  - PP-Y 3×2,5 m                             m'   120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                      kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
   - P/F-Y 6 mm2                             m'   6
   - P/F-Y 4 mm2                             m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                      kpt   2
UKUPNO:

b.1.2 PROSTORI SAUNE (napajanje iz razdjelnika RS-2)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
   dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
   tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   19
 2. Ugradna svjetiljka s LED izvorom 48W i elektronskom prigušnicom
  kao tip Crayon Q "Zumtobel".
                                     kom   3
 3. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   1
 4. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kpt   6
 5. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                      kpt   4
st.          Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
6. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   7
 7. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
 8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   1
 9. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   5
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   120
  - PP-Y 3×2,5 m2                            m'   120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                     kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
  - P/F-Y 6 mm2                             m'   6
  - P/F-Y 4 mm2                             m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kpt   2
UKUPNO:

b.1.3 PROSTORI TUŠEVA I SVLAĈIONICA (napajanje iz razdjelnika RTS-1)

 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
  prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
  "Zumtobel".
                                     kom   2
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   7
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".

                                     kom   8
 4. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   2
st.          Naziv                    J.mj.    Kol.  J.cijena  Ukupno
5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt  3
 6. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt  4
 7. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom  2
 8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom  1
 9. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom  8
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                           m'  120
          2
  - PP-Y 3×2,5 m                            m'  120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                     kpt  1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
  - P/F-Y 6 mm2                            m'   6
  - P/F-Y 4 mm2                            m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom  10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kpt  2
UKUPNO:b.1.4 PROSTORI TUŠEVA I SVLAĈIONICA (napajanje iz razdjelnika RTS-2)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".
                                     kom  1
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom  8
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom  18
st.          Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
4. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   2
 5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   2
 6. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   6
 7. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
 8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   1
 9. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   8
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   120
  - PP-Y 3×2,5 m2                            m'   120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                     kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
  - P/F-Y 6 mm2                             m'   6
  - P/F-Y 4 mm2                             m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kpt   2
UKUPNO:b.1.5 PROSTORI TUŠEVA I SVLAĈIONICA (napajanje iz razdjelnika RTS-3)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".
                                     kom   1
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   8
st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   16
 4. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   2
 5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   2
 6. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   6
 7. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
 8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   1
 9. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   8

10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   120
  - PP-Y 3×2,5 m2                            m'   120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                     kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
   - P/F-Y 6 mm2                            m'   6
   - P/F-Y 4 mm2                            m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kpt   2
UKUPNO:b.1.6 PROSTORI TUŠEVA I SVLAĈIONICA (napajanje iz razdjelnika RTS-4)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".
                                     kom   2
st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   7
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   16
 4. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   2
 5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   2
 6. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   6
 7. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
 8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   1
 9. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   8
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   120
  - PP-Y 3×2,5 m2                            m'   120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                     kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
   - P/F-Y 6 mm2                            m'   6
   - P/F-Y 4 mm2                            m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kpt   2
UKUPNO:b.1.7 PROSTORI TUŠEVA I SVLAĈIONICA (napajanje iz razdjelnika RTS-5)
st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
  prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
  "Zumtobel".
                                     kom   4
2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   7
3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   16
4. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   7
5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   8
6. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   6
7. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   6
9. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   6
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   120
          2
  - PP-Y 3×2,5 m                            m'   120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                     kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
  - P/F-Y 6 mm2                             m'   6
  - P/F-Y 4 mm2                             m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kpt   2
UKUPNO:
st.            Naziv                     J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupnob.1.8 PROSTORI TUŠEVA I SVLAĈIONICA (napajanje iz razdjelnika RTS-6)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".
                                     kom   4
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   7
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   16
 4. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   7
 5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   9
 6. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   6
 7. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
 8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   6
 9. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   6
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   120
           2
  - PP-Y 3×2,5 m                            m'   120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                     kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
   - P/F-Y 6 mm2                            m'   6
   - P/F-Y 4 mm2                            m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kpt   2
UKUPNO:b.1.9 PROSTORI SANITARIJA (napajanje iz razdjelnika RS1-S)

b.1.9.1. Opća rasvjeta

 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
  prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
  "Zumtobel".
                                     kom   12
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   19
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   13
 4. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt  23
 5. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   11
 6. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
 7. Potezno SOS tipkalo.
                                     kom   2
 8. Centralni SOS ureĊaj sa zvuĉnom i svjetlosnom signalizacijom.
                                     kom   1
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   120
  - PP-Y 3×2,5 m2                            m'   120
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                     kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
   - P/F-Y 6 mm2                            m'   6
   - P/F-Y 4 mm2                            m'   6
st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                      kpt   2
UKUPNO:b.1.10 PROSTORI SANITARIJA (napajanje iz razdjelnika RS2-S)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".
                                     kom   9
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   10
 3. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   8
 4. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kpt  11
 5. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   6
 6. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   2
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   40
  - PP-Y 3×2,5 m2                            m'   80
11. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                      kpt   1
12. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
   - P/F-Y 6 mm2                             m'   6
   - P/F-Y 4 mm2                             m'   6
13. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
14. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                      kpt   2
 st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
UKUPNO:b.1.11 PROSTOR TOPLINSKE PODSTANICE 1 (napajanje iz razdjelnika R-TPOD1)
 1. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
   min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   13
 2. Nadgradna sklopka 10 A - 250V serijska, u zaštiti IP54.
                                      kom   1
 3. Utiĉnica nadgradna 2P+E, 16 A - 250 V, u zaštiti IP54.
                                      kom   2
 4. Utiĉnica nadgradna 3P+N+PE, 16 A - 400 V, u zaštiti IP54.
                                      kom   2
 5. Utiĉnica nadgradna 24V ~.
                                      kom   1
 6. Kabeli opće elektroinstalacije poloţeni po pociniĉnim limenim
  kabelskim kanalima, te tvrdim instalacijskim PTN cijevima.
   - H05VV-U   3×1,5 mm2                        m'   115
               2
   - H05VV-U   3×2,5 mm                        m'   67
  - H05VV-U 5×2,5 mm2                           m'   40
 7. Plastiĉne tvrde instalacijske cijevi, komplet sa spojnim i montaţnim
  priborom.
  - PNT 13,5                               m'   25
  - PNT 16                                m'   15
 8. Pocinĉani limeni kabelski kanal, komplet s poklopcem, pripadajućim
  nosaĉima, spojnim i montaţnim priborom.
  - PKK 50                                m'   30
  - PKK 100                                m'   45
  - PKK 200                                m'   35
  - PKK 400                                m'   10
 9. Inox šipka f 8 mm na nosaĉima za zid za izvedbu sabirnice za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa u toplinskoj podstanici 1.
                                      m'   75
10. Izvedba spojeva zaštitnih vodiĉa na metalne mase (cijevi, ograde i
  drugo) vijĉano i s obujmicama.
                                      kom   55
11. Izvedba spojeva zaštitnih vodiĉa na "SIP".
                                      spoj  40
12. Vodiĉi poloţeni u instalacijskim plastiĉnim cijevima, komplet s
  cijevima, obujmicama i vijĉanim priborom:
  - P/F-Y 6mm2                               m'   54
  - P/F-Y 16mm2                              m'   42
UKUPNO:
 st.           Naziv                      J.mj. Kol.  J.cijena  Ukupno
b.1.12 PROSTOR TOPLINSKE PODSTANICE 2 (napajanje iz razdjelnika R-TPOD2)
 1. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
   min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom  6
 2. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 1×36W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom  1
 3. Nadgradna sklopka 10 A - 250V serijska, u zaštiti IP54.
                                      kom  1
 3. Utiĉnica nadgradna 2P+E, 16 A - 250 V, u zaštiti IP54.
                                      kom  1
 4. Utiĉnica nadgradna 3P+N+PE, 16 A - 400 V, u zaštiti IP54.
                                      kom  1
 5. Utiĉnica nadgradna 24V ~.
                                      kom  1
 6. Kabeli opće elektroinstalacije poloţeni po pociniĉnim limenim
  kabelskim kanalima, te tvrdim instalacijskim PTN cijevima.
   - H05VV-U   3×1,5 mm2                        m'   74
                2
   - H05VV-U   3×2,5 mm                        m'   35
                2
  - H05VV-U 5×2,5 mm                           m'   15
 7. Plastiĉne tvrde instalacijske cijevi, komplet sa spojnim i montaţnim
  priborom.
  - PNT 13,5                               m'   10
  - PNT 16                                m'   6
 8. Pocinĉani limeni kabelski kanal, komplet s poklopcem, pripadajućim
  nosaĉima, spojnim i montaţnim priborom.
  - PKK 50                                m'   43
  - PKK 100                                m'   25
  - PKK 200                                m'   15
 9. Inox šipka f 8 mm na nosaĉima za zid za izvedbu sabirnice za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa u toplinskoj podstanici 2.
                                      m'   24
10. Izvedba spojeva zaštitnih vodiĉa na metalne mase (cijevi, ograde i
  drugo) vijĉano i s obujmicama.
                                      kom  27
11. Izvedba spojeva zaštitnih vodiĉa na "SIP".
                                      spoj  30
12. Vodiĉi poloţeni u instalacijskim plastiĉnim cijevima, komplet s
  cijevima, obujmicama i vijĉanim priborom:
  - P/F-Y 6mm2                               m'   22
  - P/F-Y 16mm2                              m'   11
UKUPNO:b.1.13 PROSTOR SPRINKLER STANICE (napajanje iz razdjelnika R-SS)
st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
1. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   3
 2. Nadgradna sklopka 10 A - 250V obiĉna, u zaštiti IP54.
                                      kom   1
 3. Utiĉnica nadgradna 2P+E, 16 A - 250 V, u zaštiti IP54.
                                      kom   1
 4. Utiĉnica nadgradna 3P+N+PE, 16 A - 400 V, u zaštiti IP54.
                                      kom   1
 5. Kabeli opće elektroinstalacije poloţeni po pociniĉnim limenim
  kabelskim kanalima, te tvrdim instalacijskim PTN cijevima.
   - H05VV-U   3×1,5 mm2                        m'   38
                2
   - H05VV-U   3×2,5 mm                        m'   22
                2
  - H05VV-U 5×2,5 mm                           m'   22
 7. Plastiĉne tvrde instalacijske cijevi, komplet sa spojnim i montaţnim
  priborom.
  - PNT 13,5                               m'   8
  - PNT 16                                m'   8
 8. Pocinĉani limeni kabelski kanal, komplet s poklopcem, pripadajućim
  nosaĉima, spojnim i montaţnim priborom.
  - PKK 50                                m'   18
  - PKK 100                                m'   15
 9. Inox šipka f 8 mm na nosaĉima za zid za izvedbu sabirnice za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa u toplinskoj podstanici 2.
                                      m'   10
10. Izvedba spojeva zaštitnih vodiĉa na metalne mase (cijevi, ograde i
  drugo) vijĉano i s obujmicama.
                                      kom   16
11. Izvedba spojeva zaštitnih vodiĉa na "SIP".
                                      spoj  20
12. Vodiĉi poloţeni u instalacijskim plastiĉnim cijevima, komplet s
  cijevima, obujmicama i vijĉanim priborom:
  - P/F-Y 6mm2                               m'   15
  - P/F-Y 16mm2                              m'   8
UKUPNO:b.1.14. PROSTOR TUŠEVA I SVLAĈIONICA INVALIDA (napajanje iz razdjelnika RTS-I)

 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                      kom   12
 st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
   dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
   tip Panos INF "Zumtobel".

                                     kom   9
 3. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   2
 4. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kpt   7
 5. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   2
 6. Fen za sušenje kose kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   2
 7. Potezno SOS tipkalo.
                                     kom   2
 8. Centralni SOS ureĊaj sa zvuĉnom i svjetlosnom signalizacijom.
                                     kom   1
 9. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   120
           2
  - PP-Y 3×2,5 m                             m'   120
10. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                      kpt   1
11. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
   - P/F-Y 6 mm2                             m'   6
   - P/F-Y 4 mm2                             m'   6
12. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kom   10
13. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                      kpt   2
UKUPNO:b.1.15 ZAJEDNIĈKI PROSTORI SUTERENA
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
   dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
   tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   40
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                      kom   2
3. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 1×36W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   12
4. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×36W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".

                                      kom   15
5. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   1
6. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   1
7. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   4
8. Tipkalo oznaĉno 10A 250V podţbukno, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt  17
9. Nadgradna sklopka 10 A - 250V obiĉna, u zaštiti IP54.
                                      kom   1
10. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kom   4
11. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                      kom   17
12. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 1×36W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   5
13. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×36W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   6
14. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".

                                      kom   6
15. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×26W kao tip Panos A
  "Zumtobel".
                                      kom   2
16. Ugradne svjetiljke s LED izvorom 3x1,2W i odgovarajućim
  konverterom (350mA) kao tip Micros-S "Zumtobel".
                                      kom   3
17. Svjetiljka - visilica s metalhalogenom sijalicom 150W u zaštiti min.
  IP66 kao tip Focus "Simes".
st.           Naziv                        J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                      kom   3
18. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   3
19. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   2
20. Tipkalo oznaĉno 10A 250V podţbukno, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   9
21. Nadgradna sklopka 10 A - 250V obiĉna, u zaštiti IP54.
                                      kom   1
22. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kom   1
23. Utiĉnica 16 A - 250 V za ugradnju u parapetni kanal, komplet s
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kom   2
24. Utiĉnica dvostruka 16 A - 250 V za ugradnju u parapetni kanal,
  komplet s nosaĉem i završnom maskom.
                                      kom   3
25. Kabeli - vodiĉi tipa NYY-J poloţeni na perforiranim kabelskim
  kanalicama.
   - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   450
   - PP-Y 3×2,5 m2                            m'   60
UKUPNO:b.1.16 PROSTORI SUTERENA I BAZENSKE TEHNIKE - OPĆA POTROŠNJA (napajanje iz razdjelnika RES-3)
 1. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
   min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   32
 2. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 1×58W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   18
 3. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×36W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   28
 4. Nadgradna sklopka 10 A - 250V obiĉna, u zaštiti IP54.
                                      kom   5
 5. Nadgradna sklopka 10 A - 250V izmjeniĉna, u zaštiti IP54.
                                      kom   10
 3. Utiĉnica nadgradna 2P+E, 16 A - 250 V, u zaštiti IP54.
                                      kom   13
 4. Utiĉnica nadgradna 3P+N+PE, 16 A - 400 V, u zaštiti IP54.
 st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                      kom   3
 4. Utiĉnica nadgradna 24v ~, u zaštiti IP54.
                                      kom   3
 5. Kabeli opće elektroinstalacije poloţeni po pociniĉnim limenim
  kabelskim kanalima, te tvrdim instalacijskim PTN cijevima.
    - H05VV-U  3×1,5 mm2                        m'   485
               2
    - H05VV-U  3×2,5 mm                         m'   390
  - H05VV-U 5×2,5 mm2                           m'   75
 7. Plastiĉne tvrde instalacijske cijevi, komplet sa spojnim i montaţnim
  priborom.
  - PNT 13,5                                m'   85
  - PNT 16                                 m'   55
 8. Pocinĉani limeni kabelski kanal, komplet s poklopcem, pripadajućim
  nosaĉima, spojnim i montaţnim priborom.

  - PKK 50                                 m'   115
  - PKK 100                                m'   310
  - PKK 200                                m'   44
 9. Inox šipka f 8 mm na nosaĉima za zid za izvedbu sabirnice za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa u suterenu (obilazni hodnici
  bazena, prostori bazenske tehnike 1 i 2).
                                       m'   118
10. Izvedba spojeva zaštitnih vodiĉa na metalne mase (cijevi, ograde i
  drugo) vijĉano i s obujmicama.
                                      kom   48
11. Izvedba spojeva zaštitnih vodiĉa na "SIP".
                                      spoj  115
12. Vodiĉi poloţeni u instalacijskim plastiĉnim cijevima, komplet s
  cijevima, obujmicama i vijĉanim priborom:
  - P/F-Y 6mm2                               m'   45
  - P/F-Y 16mm2                               m'   8
UKUPNO:SUTEREN -UKUPNO:b.2 PRIZEMLJE

b.2.1 PROSTOR KUHINJE (napajanje iz razdjelnika R-K)
 1. Ugradna svjetiljka s fluo izvorom 2×35W, elektronskom prigušnicom
   i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP54 kao tip Clean-CO "Zumtobel".


                                      kom   4
 st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
 2. Ugradna svjetiljka s fluo izvorom 2×49W, elektronskom prigušnicom
   i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP54 kao tip Clean-CO "Zumtobel".


                                      kom   8
 3. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 1×28W, kućištem od ĉeliĉnog
  lima i PMMA pokrovom u zaštiti min. IP 54 kao tip Perluce D
  "Zumtobel".

                                      kom   2
 4. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 1×49W, kućištem od ĉeliĉnog
  lima i PMMA pokrovom u zaštiti min. IP 54 kao tip Perluce D
  "Zumtobel".
                                      kom   5
 5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   9
 6. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   4
 7. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kom   4
 8. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                      kom   8
10. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                             m'   80
   - PP-Y 3×2,5 m2                             m'   60
   - PP-Y 5×2,5 m2                             m'   20
  - PP-Y 5×4 m2                              m'   20
11. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                      pauš   1
UKUPNO:b.2.2 PROSTOR HITNE POMOĆI (napajanje iz razdjelnika R-HP)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
   dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
   tip Panos INF "Zumtobel".

                                      kom   12
 2. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   2
 3. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
 st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                     kom   1
 4. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.

                                     kom   4
 5. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   1
 6. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   20
           2
    - PP-Y 3×2,5 m                           m'   40
 7. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                     pauš   1
UKUPNO:b.2.3 PROSTOR NADZORNIKA (napajanje iz razdjelnika R-NAD)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
   dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
   tip Panos INF "Zumtobel".

                                     kom   10
 2. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kpt   2
 3. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   1
 4. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   4
 5. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   20
           2
  - PP-Y 3×2,5 m                             m'   40
 6. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                     pauš   1
UKUPNO:b.2.4 PROSTOR TRENERA (napajanje iz razdjelnika R-T)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".

                                     kom   2
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
 st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                     kom   2
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   34
 4. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                     kom   2
 5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kpt  12
 6. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.

                                     kom   3
 7. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.

                                     kom   13
 8. Fenomat za sušenje ruku kao tip "VORTICE" 2000W 230V.
                                     kom   2
 9. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   50
           2
  - PP-Y 3×2,5 m                             m'   80
10. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                     pauš   1
UKUPNO:b.2.5 PROSTOR REŢIJE (napajanje iz razdjelnika R-R)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
   dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
   tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   10
 2. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kpt   2
 3. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   1
 4. PVC parapetni kanal 50×105 mm za smještaj modularne opreme,
  komplet s poklopcima i djelomiĉnom pregradom za razdvajanje
  kabela jake struje i strukturnog kabliranja .

                                      m'   8
 5. Utiĉnica 16 A - 250 V za ugradnju u parapetni kanal, komplet s
  nosaĉem i završnom maskom.
 st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                      kom   12
 6. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                             m'   20
  - PP-Y 3×2,5 m2                             m'   40
 7. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                      pauš   1
UKUPNO:b.2.6 PROSTOR GARDEROBA (napajanje iz razdjelnika R-G)
 1. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 1×58W i el. prigušnicom u zaštiti
   min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   6
 2. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   2
 3. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   2
 4. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kom   2
 9. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                             m'   40
  - PP-Y 3×2,5 m2                             m'   12
10. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                      pauš   1
UKUPNO:b.2.7 PROSTOR BLAGAJNE (napajanje iz razdjelnika R-BL)
 1. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
   min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   1
 2. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   1
 3. PVC parapetni kanal 50×105 mm za smještaj modularne opreme,
  komplet s poklopcima i djelomiĉnom pregradom za razdvajanje
  kabela jake struje i strukturnog kabliranja .

                                       m'   8
 4. Utiĉnica 16 A - 250 V za ugradnju u parapetni kanal, komplet s
  nosaĉem i završnom maskom.
                                      kom   14
st.           Naziv                    J.mj.   Kol.  J.cijena  Ukupno
9. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'  20
           2
  - PP-Y 3×2,5 m                            m'  40
10. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                   pauš    1
UKUPNO:b.2.8 PROSTOR RESTAURANT BAR-a (napajanje iz razdjelnika R-CB1)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".
                                   kom    6
 2. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×26W kao tip Panos A
  "Zumtobel".
                                   kom    3
 3. Ugradne svjetiljke s LED izvorom 3x1,2W i odgovarajućim
  konverterom (350mA) kao tip Micros-S "Zumtobel".
                                   kom    11
 4. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt  3
 5. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                   kom    4
 6. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                   kom    8
 7. PVC parapetni kanal 50×105 mm za smještaj modularne opreme,
  komplet s poklopcima i djelomiĉnom pregradom za razdvajanje
  kabela jake struje i strukturnog kabliranja .

                                     m'   6
 8. Utiĉnica 16 A - 250 V za ugradnju u parapetni kanal, komplet s
  nosaĉem i završnom maskom.
                                   kom    6
 9. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'  80
           2
   - PP-Y 3×2,5 m                            m'  60
   - PP-Y 5×2,5 m2                           m'  20
         2
  - PP-Y 5×4 m                             m'  20
10. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                   pauš    1
UKUPNO:
 st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno

b.2.9 ZAJEDNIĈKI PROSTORI PRIZEMLJA
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".

                                      kom   7
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".

                                      kom   17
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
  prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
  "Zumtobel".

                                      kom   1
 4. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                      kom   3
 5. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×26W kao tip Panos A
  "Zumtobel".
                                      kom   27
 6. Viseća svjetiljka s metalhanogenom ţaruljom 150W kao tip Copa
  "Zumtobel".
                                      kom   8
 7. Viseća svjetiljka s fluo izvorom 1x57W kao tip Solina "Zumtobel".

                                      kom   46
 8. Nadgradna svjetiljka za vanjsku rasvjetu stepeništa s
  matalhalogenom ţaruljom 150W u zaštiti min IP65, kao tip Megaslot
  ceiling "Simes".

                                      kom   11
 9. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   3
10. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 1×36W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   12
11. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   24
12. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×26W kao tip Panos A
  "Zumtobel".
                                      kom   5
st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
13. Kabeli - vodiĉi tipa NYY-J poloţeni na perforiranim kabelskim
  kanalicama.
   - PP-Y 3×1,5 m2                             m'   480
   - PP-Y 3×2,5 m2                             m'   60
UKUPNO:b.2.10 ZAJEDNIĈKI PROSTORI PRIZEMLJA (napajanje iz razdjelnika REP-3)
 1. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×36W i el. prigušnicom u zaštiti
   min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   14
 2. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   5
 3. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".
                                      kom   5
 4. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu sanitarija s fluo izvorom 2x18W u
  zaštiti min. IP54, kao tip Perluce O "Zumtobel".
                                      kom   6
 5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt  12
 6. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt  12
 7. Sklopka izmjeniĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   4
 8. Tipkalo oznaĉno, 10A 250V podţbukno, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.
                                       kpt   5
 9. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                             m'   120
           2
  - PP-Y 3×2,5 m                              m'   120
10. Sabirnica izjednaĉenja potencijala masa za kupaonu , komplet s
  ugradnom kutijom i poklopcem.
                                       kpt   1
11. Vodiĉi tipa P/F-Y poloţeni podţbukno u PVC cijevi f 13,5 mm za
  izjednaĉenje potencijala metalnih masa.
   - P/F-Y 6 mm2                              m'   6
   - P/F-Y 4 mm2                              m'   6
12. Izvedba spoja na metalne mase pomoću obujmice za vodovodnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                    kom   10
13. Izvedba spoja na metalnu tuš kadu s premoštenjem na preljevnu
  cijev. Komplet s vijĉanim priborom.
                                     kpt   2
UKUPNO:b.2.11 ZAJEDNIĈKI PROSTORI PRIZEMLJA (napajanje iz razdjelnika REP-4)
 1. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
   min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                    kom   2
 2. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×26W kao tip Panos A
  "Zumtobel".
                                    kom   10
 3. Viseća svjetiljka s metalhanogenom ţaruljom 150W kao tip Copa
  "Zumtobel".
                                    kom   3
 4. Nadgradna svjetiljka za vanjsku rasvjetu stepeništa s
  matalhalogenom ţaruljom 150W u zaštiti min IP65, kao tip Megaslot
  ceiling "Simes".

                                    kom   13
 5. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kpt   3
 6. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                    kom   4
 7. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                           m'   10
  - PP-Y 3×2,5 m2                           m'   6
 8. Kabeli - vodiĉi tipa NYY-J poloţeni na perforiranim kabelskim
  kanalicama.

   - PP-Y 3×1,5 m2                          m'   60
UKUPNO:PRIZEMLJE - UKUPNO:b.3. KAT

b.3.1 FITNESS (napajanje iz razdjelnika R-F)
 st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".
                                     kom   6
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   5
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
  prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
  "Zumtobel".

                                     kom   2
 4. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".

                                     kom   14
 5. Ugradna svjetiljka s LED izvorom 48W i elektronskom prigušnicom
  kao tip Crayon Q "Zumtobel".
                                     kom   16
 6. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".

                                     kom   7
 7. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.

                                      kpt  16
 8. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   4
 9. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   130
           2
  - PP-Y 3×2,5 m                             m'   80
10. Kabeli - vodiĉi tipa NYY-J poloţeni na perforiranim kabelskim
  kanalicama.
   - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   60
UKUPNO:b.3.2 CAFFE BAR (napajanje iz razdjelnika R-CB2)
 1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
   prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
   "Zumtobel".
                                     kom   5
 2. Ugradne svjetiljke s LED izvorom 3x1,2W i odgovarajućim
  konverterom (350mA) kao tip Micros-S "Zumtobel".
st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                     kom   5
 3. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
  prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
  "Zumtobel".

                                     kom   2
 4. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".

                                     kom   2
 5. Nadgradna svjetiljka za rasvjetu iznad umivaonika s fluo izvorom
  1x24W, kao tip Linaria "Zumtobel".

                                     kom   3
 6. Viseća svjetiljka s fluo izvorom 1x57W kao tip Solina "Zumtobel".

                                     kom   9
 7. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.

                                     kpt   4
 8. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   4
 9. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.

                                     kom   8
10. PVC parapetni kanal 50×105 mm za smještaj modularne opreme,
  komplet s poklopcima i djelomiĉnom pregradom za razdvajanje
  kabela jake struje i strukturnog kabliranja .

                                     m'   6
11. Utiĉnica 16 A - 250 V za ugradnju u parapetni kanal, komplet s
  nosaĉem i završnom maskom.

                                     kom   6
12.       Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
   - PP-Y 3×1,5 m2                           m'   80
   - PP-Y 3×2,5 m2                           m'   60
   - PP-Y 5×2,5 m2                           m'   20
   - PP-Y 5×4 m2                            m'   20
13. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                     pauš   1
UKUPNO:b.3.3 UREDI (napajanje iz razdjelnika R-UR)
st.           Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
1. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 27W, DALI
  dimabilnom prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao
  tip Panos INF "Zumtobel".
                                     kom   61
 2. Ugradna svjetiljka - downlight s LED izvorom 18W, elektronskom
  prigušnicom i zaštitnim staklom u zaštiti min. IP44 kao tip Crayon
  "Zumtobel".

                                     kom   2
 3. Sklopka obiĉna, 10A 250V podţbukna, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.

                                     kpt  18
 4. Tipkalo 10A oznaĉno, podţbukno + relej 230V.
                                     kpt   1
 5. Tipkalo 10A oznaĉno, podţbukno 230V.
                                     kom   3
 6. Utiĉnica podţbukna, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom kutijom,
  nosaĉem i završnom maskom.
                                     kom   8
 9. Utiĉnica podţbukna dvostruka, 16 A - 250 V, komplet s ugradnom
  kutijom, nosaĉem i završnom maskom.

                                     kom   8
10. PVC parapetni kanal 50×105 mm za smještaj modularne opreme,
  komplet s poklopcima i djelomiĉnom pregradom za razdvajanje
  kabela jake struje i strukturnog kabliranja .

                                     m'   26
11. Utiĉnica 16 A - 250 V za ugradnju u parapetni kanal, komplet s
  nosaĉem i završnom maskom.

                                     kom   16
12. Kabeli - vodiĉi tipa PP-Y poloţeni podţbukno.
  - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   170
  - PP-Y 3×2,5 m2                            m'   120
13. Izvedba izjednaĉenja potencija metalnih masa.
                                     pauš   1
UKUPNO:b.3.4 ZAJEDNIĈKI PROSTORI KATA
 1. Nadgradna svjetiljka za vanjsku rasvjetu stepeništa s
   matalhalogenom ţaruljom 150W u zaštiti min IP65, kao tip Megaslot
   ceiling "Simes".

                                     kom   2
 2. Zidna svjetiljka za vanjsku rasvjetu stepeništa s matalhalogenom
  ţaruljom 150W u zaštiti min IP65, kao tip Megaslot wall "Simes".
 st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
                                      kom   7
 3. Nadgradna svjetiljka s fluo izvorom 2×58W i el. prigušnicom u zaštiti
  min. IP 65 kao tip Scuba "Zumtobel".
                                      kom   30
 4. Nadgradna simetriĉna širokosnopna svjetiljka sa metal halogenom
  izvorom 250W, u zaštiti min. IP65 kao tip Copa A-B ''Zumtobel''


                                      kom   54
 5. Sportski rotosimetriĉni reflektor A7 snopa, IP65 sa visokoefikasnim
  aluminijskim reflektorom i optikom protiv blještanja te metal
  halogenom ţaruljom 1000W, kao tip Mundial R, Thorn


                                      kom   27
 6. Sportski rotosimetriĉni reflektor A6 snopa, IP65 sa visokoefikasnim
  aluminijskim reflektorom i optikom protiv blještanja te metal
  halogenom ţaruljom 1000W, kao tip Mundial R, Thorn                                      kom   9
 7. Kabeli - vodiĉi tipa NYY-J poloţeni na perforiranim kabelskim
  kanalicama.
    - PP-Y 3×1,5 m2                            m'   1260
UKUPNO:

KAT UKUPNO:b.4. VANJSKA RASVJETA
 1. Svjetiljka za rasvjetu stepenica, IP 65.
                                       kpt   5
 2. Svjetiljka za rasvjetu betonskih klupa, IP 65.
                                       kpt  15
 3. Svjetiljka za rasvjetu nadstrešnice, IP 65.
                                       kpt  26
 4. Upodna svjetiljka IP 67.
                                       kpt   6
 5. Rasvjetni stupić sa svjetiljkom, 80 cm.
                                       kpt  10
 6. Stup rasvjete visine 6m, sa svjetiljkom IP 65 prema izboru arhitekta.

                                       kpt   7
 7. Kabel N1 VVK 5×4 mm .  2

                                       m'   520
UKUPNO:
 st.            Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno

b.5. ISPITIVANJE INSTALACIJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA
 1. Ispitivanje instalacije i izdavanje zapisnika o ispitivanju:
   - opća ispitivanja prema ĉl. 193. Pravilnika o tehniĉkim normativima
    za NN elektroinstalacije,
    - funkcionalno ispitivanje instalacije ,
                                       pauš   1.00
 2. Obuka korisnika.
                                       pauš   1.00
 3. Izrada uputa za rukovanje.
                                       pauš   1.00
 4. Izrada dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka).
                                       pauš   1.00
UKUPNO:REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA UTIĈNICA, STALNIH TROŠILA I RASVJETE

b.1 SUTEREN
b.2 PRIZEMLJE
b.3 KAT
b.4 VANJSKA RASVJETA
b.5 ISPITIVANJE INSTALACIJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA
ELEKTROINSTALACIJA UTIĈNICA, STALNIH TROŠILA I RASVJETE UKUPNO:REKAPITULACIJA JAKE STRUJE


ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA
ELEKTROINSTALACIJA UTIĈNICA, STALNIH TROŠILA I RASVJETE
JAKA STRUJA UKUPNO:B. ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE
st.             Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   U svim stavkama troškovnika predviĊena je dobava i doprema
   materijala na gradilište, montaţa i spajanje opreme, komplet s
   potrebnim elektroinstalacijskim materijalom.
   Izvoditelj elektro radova duţan je upoznati se s ostalom tehniĉkom
   dokumentacijom graĊevine i uskladiti radove sa izvoditeljima ostalih
   instalacija. Radove mora izvesti po propisima i normama za
   izvoĊenje instalacija, te ugraditi samo tehniĉki ispravan
   elektroinstalacijski materijal u skladu s HRN. Sav materijal koji se
   ugraĊuje, mora biti atestiran od strane ovlaštenih tvrtki u RH.
   Izvoditelj radova ne smije odstupiti od projekta bez suglasnosti
   projektanta i Investitora.
1. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
 1. 19" slobodnostojećeg razvodnog ormara strukturalnog kabliranja
   RO-SK sa staklenim vratima veliĉine 37U/800 mm, kao tip RDA-37-
   A68 "Gremini" - Delta ili sliĉno, dimenzija 600x1800x600 mm,
   opremljen sa slijedećom opremom:

   -  patch panel 24xUTP 1U "BICC" ili sl.                 kom   4
   -  19" razvodna letva 5x230V s RFI filterom 2U             kom   1
   -  polica 350 mm dubine visine 1U                    kom   6
   -  10/100 Mbit 24-ulazni hub (RJ-45), autosensing, s integriranim
     switch-em, kao tip DES-1024D "D-LINK" ili sl. komplet s nosaĉima
     za montaţu u 19" ormar
                                        kom   3
   - UPS on line Pulsar EX 7 "MGE" ili sl. 700 VA/ 490 W s
    autnomijom 9 min. komplet s priborom za montaţu u 19" rack       kom   1
   -  19" horizontalni razvodnik kabela 1U                 kom   5
   -  prsten za vertikalni razvod kabela 40x40               kom   20
   -  19" prazan panel 2U                         kom   5
   -  patch kabel UTP cat. 5e, l = 1 m                   kom   35
   -  prespojni kabel flat 4×0,14 s RJ-45 konektorom, l = 1 m       kom   25
   -  patch kabel UTP cat. 5e, l = 2 m                   kom   45
   -  prespojni kabel flat 4x0,14 s RJ-45 konektorom, l = 2 m       kom   15
   -  montaţni adapteri, profili, rastavne letvice, noţice za regulaciju
     visine, oznake, natpisne ploĉice, vijci, matice i odstojnici za
     montaţu opreme, te ostali sitni materijal.
                                        kompl  1
                                        kom   1
 2. Digitalna telefonska centrala, kao tip Bussinesphone 50 "Ericsson"
  ukupnog kapaciteta 32/0/4. Ukljuĉena je isporuka slijedeće opreme i
  radova:

   - centrala kompletno opremljena za prikljuĉak 32 digitalna interna
    korisnika, te 4 vanjska analogna prikljuĉka              kom   1
st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   - napojna jedinica sa punjaĉem za baterije i baterijama za rezervno
    napajanje
                                      kom   1
   - mini telefonski razdjelnik za spajanje 100 parica komplet s
    prenaponskom zaštitom za vanjske linije               kom   1
   - sitni i spojni materijal.
                                      kom   1
 3. Digitalni telefonski aparat "Ericsson", komplet s prikljuĉnim kabelom
  i mikroutikaĉem RJ12.
  - Dialog 2663 OPERATOR                         kom   1
  - Dialog 3203 EXECUTIVE                         kom   2
  - Dialog 3202 STANDARD                         kom   27
 4. Izvodni telefonski ormarić podţbukne izvedbe kao tip Kronection
  Box III "Krone" za 100 parica, komplet s okvirom za povećanje
  dubine i okvirom za podţbuknu montaţu, opremljen sa nosaĉem za
  10 LSA - Plus 2/10 letvica, 8 kom. LSA - Plus 2/10 rastavnim
  letvicama, 4 kom nosaĉa za 10 odvodnika prenapona (za javne
  linije) komplet s odvodnicima prenapona (40 kom.).

                                      kom   1
 5. Trostruka utiĉnica RJ 45 kategorije 5e (za PC i interni telefon) kao
  sistem Playbus "Gewiss" komplet s instalacijskom kutijom, nosaĉem
  i završnom maskom.

                                      kom   1
 6. Pocinĉani kabelski kanal, komplet s poklopcima, nosaĉima za zid,
  spojnim i vijĉanim priborom kao "Metalis".
  - PK 100                                 m'   105
  - PK 300                                 m'   35
 7. PVC instalacijske kanalice za kabele instalacije slabe struje kao tip
  ISK "GGK".
  - dim. 25 x 15 mm                            m'   105
  - dim. 15 x 15 mm                            m'   35
 8. Plastiĉne savitljive instalacijske cijevi za voĊenje instalacije
  strukturalniog kabliranja, komplet s potrebnim razvodnim kutijama,
  te sitnim materijalom i priborom.

  - psc f 16                                m'   220
  - psc f 29                                m'   70
  - psc f 36                                m'   50
 9. Vodiĉi telefonije i strukturalnog kabliranja poloţeni u PVC kanalice
  (30%) i preovlaĉenjem kroz prethodno poloţene cijevi (70%).:


  - S/FTP 4x2x0,6 kategorije 5e                      m'   3575
  - IY(st)Y 20x2x0,6                            m'   35
10. Perforirane kabelske kanalice (toplo-cinĉane), komplet s
  poklopcima, spojnicama, nosaĉima, konzolama, spojnim
  elementima te priĉvrsnim priborom, slijedećih dimenzija:
 st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
  - PK 50                                   m'   160
  - PK 100                                   m'    55
  - PK 200                                   m'   160
UKUPNO:2. INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA
 1. Antenski sustav postavljen na stup visine h = 2 m s postoljem za
   krov, sastavljen iz:
    -  logaritamska širokopojasna antena                  kom    2
    -  paraboliĉna antena promjera 90 cm                  kom    1
    -  nosaĉ za 2 LNB-a                          kom    1
    -  LNB sa 2 izlaza                           kom    2
    -  širokopojasno pojaĉalo (F3, F4, F5 + UKV)              kom    1
    -  UKV radio antena                          kom    1
                                        kom    1
 2. Nadţbukni poliesterski razvodni ormarić dimenzija 500x400x160
  mm, u zaštiti IP55 montiran na krovu na stupu, te opremljen
  slijedećom opremom:
    - preklopnik za 4 satelitska i 1 zemaljski ulaz, te s 4 izlaza kao SV
     504 "Fraccaro"                             kom   1
    -  napajaĉ za širokopojasno antensko pojaĉalo              kom   1
    -  pojaĉalo TPO UKV                           kom   1
    -  konektori F                             kompl.  1
    -  atenuator VDR 757 ili sliĉno                     kom   1
                                        kom   1
 3. Antenska utiĉnica SAT/TV/R, kao tip PR 600 "Fraccaro", komplet s
  instalacijskom kutijom, nosaĉem i završnom maskom kao sistem
  PLAYBUS "Gewiss" ili sliĉno.

                                        kom   14
 4. Oduzimaĉ jednograni, komplet s instalacijskom kutijom 100×200mm

                                        kom   5
 5. Oduzimaĉ dvograni, komplet s instalacijskom kutijom 100×200mm


                                        kom   4
 6. Oduzimaĉ trograni, komplet s instalacijskom kutijom 100×200mm

                                        kom   2
 7. Plastiĉne savitljive instalacijske cijevi za voĊenje kabela antenske
  instalacije, komplet s potrebnim razvodnim kutijama, te sitnim
  materijalom i priborom.
  - psc f 16                                 m'   30
  - psc f 36                                 m'   20
st.            Naziv                        J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
8. Koaksijalnog kabela Koaxsat 75 Ohma, poloţen u PVC kanalicama
  (obuhvaćene u instalaciji strukturalnog kabliranja), a dijelom u
  instalacijskim cijevima u zidu.

                                        m'   575
 9. Sitni instalacijski materijal (konektori, prikljuĉni kabeli i sl).
                                        kpt   1
INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA UKUPNO:3. INSTALACIJA SUSTAVA ZA PROTUPROVALU, KONTROLU PROLASKA I
CCTV SUSTAVP&T kolor kamera visoke rezolucije (zoom objektiv
 1. Unutarnja
   povećanja cca 25 puta, kuĉište, zakretno postolje sa stabilizacijom
   podrhtavanja, dome kuĉište i sl.) pribor za montaţu na strop i sl.
   Tip:CCBS1337-MP - SIEMENS

                                        kom   1
 2. Vanjska, fiksna, kolor dan-noć kamera (grijač, objektiv, kučište i sl.)
  pribor za montažu na zid i sl. Tip:CCBS1337-MP - SIEMENS


                                        kom   16
 3. Video snimač 16CH VHDR s pripadnim aplikacijskim i sistemskim
  SW, konzola za daljinsko upravljanje s pokretnim kamerama, UPS
  napajanje za 60min i sl. Tip: AX16250/200 - SIEMENS


                                        kom   1
 4. LCD monitor 20” prilagoĊeno predmetnom VHDR s konzolom za
  montaţu na zid i sl.
                                        kpt   2
 5. Instalacijski mreţni kabel UTP cat 5e.
                                        m'   380
 6. Ispitivanje instalacija (ispitivanje linija za umreţenje centralnih
  ureĊaja sustava, spregu sustava sa suĉeljenim sustavima, te
  alarmnih i detektorskih linija/petlji, vizualna provjera ispravnosti
  instalacije, ispitivanje ispravnosti mapiranja parica/vodiĉa linija,
  ispitivanje/mjerenje parametara linija (na prekide/kratke/dozemne
  spojeve i integritet/kontinuitet oklopa, na strane napone, otpor petlje,
  otpor izolacije, otklanjanje grešaka na instalaciji sve do postizanja
  potpune ispravnosti, izdavanje mjernog protokola/certifikata o
  ispravnosti instalacije).                                        kpt   1
st.           Naziv                        J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
7. Puštanje u rad, ispitivanje, programiranje i podešavanje sustava,
  izrada alarmnog plana/plana programiranja koji podrazumijeva
  definiciju zona, sektora, matrice signala/djelovanja prema
  suĉeljenim sustavima, te sve druge postavke bitne za
  programiranje/podešavanje sustava na razini pune traţene
  funkcionalnosti/ustroja, instalacija sistemskog i aplikacijskog
  softwarea nuţnog za postizanje pune traţene funkcionalnosti /
  ustroja, programiranje/podešavanje radnih parametara / funkcija
  sustava sve do postizanja pune traţene funkcionalnosti / ustroja,
  funkcionalno ispitivanje sustava; podrazumijeva ispitivanje funkcije
  svakog elementa sustava ukljuĉivo funkcionalnosti sprege/akcija
  prema suĉeljenim sustavima sukladno odobrenoj matrici sprege,
  ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke sukladno vaţećoj
  zakonskoj regulativi s izdavanjem zapisnika o ispitivanju i pozitivnog
  uvjerenja o funkcionalnosti sustava, kompletno sa svim potrebnim
  radovima i materijalom i sl.                                       kpt   1
 8. Izrada tehniĉke dokumentacije sustava izvedenog stanja, izvornik
  zapisnika o provedenom funkcionalnom ispitivanju sustava, izvornik
  uvjerenja o funkcionalnosti sustava (izdano od ovlaštene tvrtke),
  planovi spajanja, tehniĉki listovi, atesti, certifikati i potvrde o
  kvaliteti/sukladnosti za ugraĊenu opremu i kabele, u 4 kompleta,
  originalna tehniĉka dokumentacija sustava, komplet uputa za
  opsluţivanje, korištenje i osnovno odrţavanje sustava, (Service &
  Instruction Manuals) na hrvatskom i engleskom jeziku, sve
  sistemske i poĉetne radne datoteke, programska oprema u
  originalnom pakiranju proizvoĊaĉa sa svim pripadnim originalnim
  priborom i dokumentacijom, jamstva i sl..


                                       kpt   1
 9. Obuka osoblja naruĉitelja/korisnika za osnovno korištenjei i
  odrţavanje sustava, komplet s potrebnim edukacijskim materijalima
  .
                                       kpt   1
10. Primopredaja sustava naruĉitelju/korisniku, otklanjanje nedostataka
  sukladno primjedbama naruĉitelja/korisnika odnosno komisije za
  tehniĉki pregled, sve do postizanja pune traţene kvalitete i
  funkcionalnosti, kompletno sa svim za to potrebnim materijalom i
  radovima.

                             kpt  1
INSTAL. SUSTAVA ZA PROTUPROV., KONTR. PROLASKA I CCTV SUSTAV UKUPNO:4. INSTALACIJA RAZGLASA BAZENA
 1. Centralna jedinica audio sustava sastavljena os slijedeće opreme:
st.             Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   -  pozivna konzola za 16 zona                     kom   2
   -  pozivna 16 zona 16 zona
     (konzolamatrica s pozivna, balansirani ulazi i izlazi, mogućnost  kom   1
   -  (matrica 16 zona pozivna, balansirani ulazi i izlazi, mogućnost
     profesionalna audio distribucija                  kom   1
   -  (2/12 mono, 1/6 stereo; monitor
     profesionalno audio pojaĉalo sekcija s 2x8 LED; pokazivaĉem    kom   1
   -  (4x260W48ohm, (70/100V); metalno kućište 2U visine; efektivni
     profesionalno audio pojaĉalo                    kom   2
   -  (6x60W(4ohm &70/100V); metalno kućište 2U visine; efektivni
     profesionalni CD izmjenjivaĉ                    kom   4
   -  (tudioline CD-Izmjenjivaĉ;
     profesionalni FM prijemnikkapacitet: 5 CD-a; montaţa: 19", 3 HE)  kom   4
   -  (FM/MW Prijemnik, Extended RDS, 30 Preseta; montaţa: 19", 2
     fiksna rack polica dubine 550mm,                  kom   8
   -  naponska 19", 1 HE 8 prikljuĉnih mjesta
     montaţa: jedinica s                        kom   2
   -  Montaţa: 19", 1 HE
     kabelska vodilica za rack dimenzija 40×80             kom   6
   -  Montaţa: 19", 1 HEprekidaĉ C40A,3p, 15kA
     zaštitni automatski                        kom   1
   -  slobodnostojeći ormar 42U                     kom   1
     s prihvatnim elementima 19”                    kom   1
2. Audio sustav zatvorenog bazena sastavljen od slijedeće opreme:
  - profesionalni zvuĉniĉki sustav                     kom   4
  - 2-way zvuĉniĉki sustav; konstrukcija: 15" LF, 1" HF; snaga:
   profesionalni audio DSP                         kom   1
  - 2×6 PA Processor; stereo feedback eliminator s 12 noch filtera;
   profesionalno audio pojaĉalo                      kom   2
   4×380W/8ohm, 2×600W/4ohm;
  - profesionalno audio mješalo metalno kućište 2U visine;         kom   1
   16 ulaznih mikrofonskih
  - profesionalni audio DSPkanala; direktni izlazi po kanalu; fantom    kom   1
  - eliminator negativne povratne veze; 24 filtra po kanalu; simetriĉni
   profesionalni audio efekt                        kom   1
   efekts audio monitor
  - aktivni processor, USB interface 16 legendary Lexicon® reverbs;     kom   2
   aktivni audio monitor
  - nosaĉ audio monitoraaluminijsko kućište MDE™; DCW™ zaštitna       kom   2
   -  profesionalni CD snimaĉ                      kom   1
   -  CD-Recorder, MP3 Playback; montaţa: 19", 2 HE
     profesionalni CD/MD snimaĉ                     kom   1
   -  CD-reproduktor, miniDisc-snimaĉ, montaţa: 19", 3 HE
     studijske slušalice naglavne                    kom   1
   -  stereo slušalice za buĉne prostore; snaga: 1W, impedancija: 40
     mikrofon na labuĊem vratu                     kom   4
   -  50 cm Hypercardioid s XLR 3 konektorom
     solna mikrofonska baza, 3p-3pXLR, tipka              kom   4
   -  UHF mikrofonski predajnik 3p-5pXLR, 48-V phantom
     baza od cinka sa konektorima                    kom   2
   -  kondenzatorski ruĉni UHF predajnik, napajanje: 1× AA 1,5V, crne
     UHF aktivni antenski spliter                    kom   1
   -  4-kanalni antenski spliter, ulaz za
     UHF aktivna antena UHF podruĉje2 UHF antene, konektori :BNC    kom   2
   -  BNC konektor, LED indikacija,
     dinamiĉki mikrofon, kardioida montaţa: 3/8 mic adapter       kom   2
   -  podni kao: AKG stalak
     ModelmikrofonskiD 3700 M                      kom   4
   -  stolnipreklopna ruka, sklopive noge
     crni, mikrofonski stalak, crni                   kom   2
   -  17,5 cm visoka crna osovina, baza crna, 1kg
     ugradbeni programabilni tablo                   kom   2
     ugradni program selektor i regulator nivoa audio signala za    kpt   1
 3. Audio sustav tehniĉkih prostora:
  - ugradbeni programabilni tablo                     kom    1
   ugradni program selektor i regulator nivoa audio signala za
3.1 Restoran-bar                               kom   10
  profesionalni
3.2 Restoran-bar dvostazni zvuĉnik snage 50W                 m   200
3.3 instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2x1.5qmm
  Predprostor                               kom   24
3.4 nadţbukni zvuĉnik 6W/100V
  Predprostor                                m   250
  instalacijski
3.5 Hodnik ulaz fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2×1.5qmm            kom   20
3.6 nadţbukni zvuĉnik 6W/100V
  Hodnik ulaz                                m   200
3.7 instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2×1.5qmm
  Vidikovac                                kom    2
  vanjski zvuĉnik 100V linije
3.8 Vidikovac                                 m   200
3.9 instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2×1.5qmm
  Svlaĉionice suteren                           kom   40
  nadţbukni zvuĉnik 6W/100V
 st.            Naziv                  J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
3.10 Svlaĉionice suteren                       m   550
3.11 instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2×1.5qmm
   Sanitarni ĉvorovi                       kom   14
   nadţbukni suteren
3.12 Svlaĉionicezvuĉnik 6W/100V                    m   320
   instalacijski fleksibilni
3.13 Garderoba prizemlje zvuĉniĉki kabel, 2×1.5qmm         kom    4
3.14 nadţbukni zvuĉnik 6W/100V
   Garderoba prizemlje                       m   80
   instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2×1.5qmm      kom    1
 4. Audio sustav sauna:
  - ugradbeni programabilni tablo                 kom   1
   ugradni program selektor i regulator nivoa audio signala za
  - regulator glasnoće 100W/100V                 kom   1
   podţbukni, stavka obuhvaća i relej za
  - profesionalni dvostazni zvuĉnik 50W prisilni uklop      kom   6
  - 3.5" NF membrana , zvuĉniĉki kabel, 2x1.5qmm
   instalacijski fleksibilni                   m   100
   (84x0,15 mm)                         kpt   2
 5. Audio sustav sobe za sastanke:
  - ugradbeni programabilni tablo                 kom   1
   ugradni program selektor i regulator
  - profesionalni dvostazni zvuĉnik 50Wnivoa audio signala za   kom   4
   3.5" NF membrana ,
  - instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2x1.5qmm      m   230
   (84x0,15 mm)                         kpt   1
 6. Audio sustav prostora za trenere:
  - ugradbeni programabilni tablo                 kom   1
  - ugradni program selektor i regulator nivoa audio signala za
   profesionalni dvostazni stropni zvuĉnik            kom   4
   tapiranje: 8W, 4W, 2W, 1W za kabel,
  - instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki100V 2x1.5qmm        m   80
   (84x0,15 mm)                         kpt   1
 7. Audio sustav prostora nadzora i hitne pomoći:
  - ugradbeni programabilni tablo                 kom   1
  - ugradni program selektor i regulator nivoa audio signala za
   profesionalni dvostazni stropni zvuĉnik            kom   4
  - tapiranje: 8W, 4W, 2W, 1W za 100V 2x1.5qmm
   instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel,           m   120
   (84x0,15 mm)                         kpt   1
 8. Audio sustav sobe za sastanke - prizemlje:
  - ugradbeni programabilni tablo                 kom   1
   ugradni program selektor i regulator
  - profesionalni dvostazni zvuĉnik 50Wnivoa audio signala za   kom   4
   3.5" NF membrana ,
  - instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2x1.5qmm      m   120
   (84x0,15 mm)                         kpt   1
 9. Audio sustav ureda - prizemlje:
  - ugradbeni programabilni tablo                 kom   1
  - ugradni program selektor i regulator nivoa audio signala za
   profesionalni dvostazni stropni zvuĉnik            kom   6
   tapiranje: 8W, 4W, 2W, 1W za kabel,
  - instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki100V 2x1.5qmm        m   170
   (84x0,15 mm)                         kpt   1
10. Audio sustav fitnessa:
  - ugradbeni programabilni tablo                 kom    1
  - ugradni program selektor i regulator nivoa audio signala za
   regulator glasnoće 100W/100V                 kom    1
  - podţbukni, stavka obuhvaća i relej za prisilni uklop
   profesionalni dvostazni stropni zvuĉnik            kom    7
   profesionalni 4W, 2W, 1W za zvuĉnik
  - tapiranje: 8W,dvostazni stropni 100V             kom   12
   instalacijski fleksibilni (70/100V)
  - Snage 25W/12W/6W zvuĉniĉki kabel, 2x1.5qmm           m   250
   (84x0,15 mm)                         kpt    1
11. Instalacijski mreţni kabel UTP cat 5e.
                                   m'   1400
st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
12. Instalacijski fleksibilni zvuĉniĉki kabel, 2x2.5qmm
  Model kao: CORDIAL CLS 225                        m'   450
13. Kabliranje sustava.
                                       kpt   1
14. Nespecificirani instalacijski materijal
                                       kpt   1
INSTALACIJA RAZGLASA BAZENA UKUPNO:5. ISPITIVANJE INSTALACIJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA
 1. Ispitivanje instalacije i izdavanje zapisnika o ispitivanju:
   - opća ispitivanja prema ĉl. 193. Pravilnika o tehniĉkim normativima
    za NN elektroinstalacije,
   -   funkcionalno ispitivanje instalacije strukturnog kabliranja,
   - kontrola izolacije instalacije slabe struje
   - kontrola propusnog opsega instalacije strukturnog kabliranja i
    certificiranje mreţe
   - kontrola otpora uzemljenja telefonske centrale.
                                       pauš   1
 2. Obuka korisnika.                             pauš   1
 3. Izrada uputa za rukovanje.                        pauš   1
 4. Izrada dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka).           pauš   1
ISPITIVANJE INSTALACIJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA UKUPNO:REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE

1. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
2. INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA
3. INSTALACIJA SUSTAVA ZA PROTUPROVALU, KONTROLU
4. INSTALACIJA RAZGLASA
5. ISPITIVANJE INSTALACIJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA
ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE UKUPNO:C. INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŢARA I DETEKCIJU PLINA
st.             Naziv                      J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
   U svim stavkama troškovnika predviĊena je dobava i doprema
   materijala na gradilište, montaţa i spajanje opreme, komplet s
   potrebnim elektroinstalacijskim materijalom.
   Izvoditelj elektro radova duţan je upoznati se s ostalom tehniĉkom
   dokumentacijom graĊevine i uskladiti radove sa izvoditeljima ostalih
   instalacija. Radove mora izvesti po propisima i normama za
   izvoĊenje instalacija, te ugraditi samo tehniĉki ispravan
   elektroinstalacijski materijal u skladu s HRN. Sav materijal koji se
   ugraĊuje, mora biti atestiran od strane ovlaštenih tvrtki u RH.
   Izvoditelj radova ne smije odstupiti od projekta bez suglasnosti
   projektanta i Investitora.
1. Centrala za dojavu požara (CPU, 1×E3M111, aku bat 42Ah, napojni
  modul s punjačem, 2xE3G060, komunikacijski pozivnik, konektori,
  ožičenje, stezaljke i sl.). Tip: CC1142 - SIEMENS
                                       kpt   1
2. Alarmna sirena s podnožjem za nadžbuknu/podžbuknu montažu.
  Tip:AGN24.6 - SIEMENS                           kpt  36
3. Ruĉni javljaĉ poţara za unutarnju montaţu.
  Tip: DM1133-SIEMENS                            kpt  58
4. Automatski optički javljač požara s izolatorom, podnožjem i
  označnom pločicom. Tip:DO1131+DB1131+DBZ1193A - SIEMENS

                                       kpt  142
5. Automatski termički javljač požara s izolatorom, podnožjem i
  označnom pločicom. Tip:DO1131+DB1131+DBZ1193A - SIEMENS
                                       kpt  32
6. Upravljačko-nadzorni adresabilni modul u odgovarajućem zaštitnom
  kućištu. Tip:DC1136+DCA1191-SIEMENS
                                       kpt   4
7. Jednostrana optiĉka protupoţarna barijera. 
   
             kpt   8
8. LMS SUSTAV (kom. modul E3H020, prilagodni modul + PC s LCD
  monitorom 21”, aplikacijski, sistemski i mrežni SW s licencama,
  kabeli i konektori, grafička konverzija i priprema datoteka,
  programiranje i potrebne dorade i optimizacija, UPS napajanje za
  60min i sl.). Tip:MM8000 - SIEMENS

                                       kom   1
9. Detektor plina kalibriran na 20% i 40% DGE za priprodni plin.
  Tip:FIDEGAS S/3-2 EEx II CT6 - SIEMENS                   kpt   1
10. Centrala za detekciju plina (2 zone, baterije za 4h rad, daljinska
  signalizacija predalarma, alarma i kvara i sl.)
  Tip:FIDEGAS CA - SIEMENS
                                       kpt   1
11. Kabeli JB-YstY 2 x2x0,8 (crvene boje) , komplet s kanalima i
  cijevima za polaganje.                          m'   2950
st.            Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
12. Ispitivanje instalacija (ispitivanje linija za umreţenje centralnih
  ureĊaja sustava, spregu sustava sa suĉeljenim sustavima, te
  alarmnih i detektorskih linija/petlji, vizualna provjera ispravnosti
  instalacije, ispitivanje ispravnosti mapiranja parica/vodiĉa linija,
  ispitivanje/mjerenje parametara linija (na prekide/kratke/dozemne
  spojeve i integritet/kontinuitet oklopa, na strane napone, otpor petlje,
  otpor izolacije, otklanjanje grešaka na instalaciji sve do postizanja
  potpune ispravnosti, izdavanje mjernog protokola/certifikata o
  ispravnosti instalacije).


                                       kpt   1
13. Puštanje u rad, ispitivanje, programiranje i podešavanje sustava,
  izrada alarmnog plana/plana programiranja koji podrazumijeva
  definiciju zona, sektora, matrice signala/djelovanja prema
  suĉeljenim sustavima, te sve druge postavke bitne za
  programiranje/podešavanje sustava na razini pune traţene
  funkcionalnosti/ustroja, instalacija sistemskog i aplikacijskog
  softwarea nuţnog za postizanje pune traţene funkcionalnosti /
  ustroja, programiranje/podešavanje radnih parametara / funkcija
  sustava sve do postizanja pune traţene funkcionalnosti / ustroja,
  funkcionalno ispitivanje sustava; podrazumijeva ispitivanje funkcije
  svakog elementa sustava ukljuĉivo funkcionalnosti sprege/akcija
  prema suĉeljenim sustavima sukladno odobrenoj matrici sprege,
  ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke sukladno vaţećoj
  zakonskoj regulativi s izdavanjem zapisnika o ispitivanju i pozitivnog
  uvjerenja o funkcionalnosti sustava, kompletno sa svim potrebnim
  radovima i materijalom i sl.
                                       kpt   1
14. Izrada tehniĉke dokumentacije sustava izvedenog stanja, izvornik
  zapisnika o provedenom funkcionalnom ispitivanju sustava, izvornik
  uvjerenja o funkcionalnosti sustava (izdano od ovlaštene tvrtke),
  planovi spajanja, tehniĉki listovi, atesti, certifikati i potvrde o
  kvaliteti/sukladnosti za ugraĊenu opremu i kabele, u 4 kompleta,
  originalna tehniĉka dokumentacija sustava, komplet uputa za
  opsluţivanje, korištenje i osnovno odrţavanje sustava, (Service &
  Instruction Manuals) na hrvatskom i engleskom jeziku, sve
  sistemske i poĉetne radne datoteke, programska oprema u
  originalnom pakiranju proizvoĊaĉa sa svim pripadnim originalnim
  priborom i dokumentacijom, jamstva i sl..
                                       kpt   1
15. Obuka osoblja naruĉitelja/korisnika za osnovno korištenjei i
  odrţavanje sustava, komplet s potrebnim edukacijskim materijalima
  .                                    kpt   1
st.           Naziv                       J.mj.  Kol.  J.cijena  Ukupno
16. Primopredaja sustava naruĉitelju/korisniku, otklanjanje nedostataka
  sukladno primjedbama naruĉitelja/korisnika odnosno komisije za
  tehniĉki pregled, sve do postizanja pune traţene kvalitete i
  funkcionalnosti, kompletno sa svim za to potrebnim materijalom i
  radovima.
                                       kpt   1
INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŢARA I DETEKCIJU PLINA UKUPNO:D. UZEMLJENJE I ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRAŢNJENJA

   U svim stavkama troškovnika predviĊena je dobava i doprema
   materijala na gradilište, montaţa i spajanje opreme, komplet s
   potrebnim elektroinstalacijskim materijalom.
   Izvoditelj elektro radova duţan je upoznati se s ostalom tehniĉkom
   dokumentacijom graĊevine i uskladiti radove sa izvoditeljima ostalih
   instalacija. Radove mora izvesti po propisima i normama za
   izvoĊenje instalacija, te ugraditi samo tehniĉki ispravan
   elektroinstalacijski materijal u skladu s HRN. Sav materijal koji se
   ugraĊuje, mora biti atestiran od strane ovlaštenih tvrtki u RH.
   Izvoditelj radova ne smije odstupiti od projekta bez suglasnosti
   projektanta i Investitora.
 1. Traka FeZn 30×4 mm poloţena u temelju graĊevine.Traku je
  potrebno svakih cca 10 m spojiti varenjem s armaturom temelja.
  MeĊusobne spojeve trake na traku izvesti izvesti varenjem s
  minimalnim preklopom od 10 cm, a spojeve premazati bitumenom.

                                       m'   850
 2. Traka FeZn 25×4 mm za odvode gromobranske instalacije i
  instalacije izjednaĉenja potencijala.
  MeĊusobne spojeve trake na traku izvesti izvesti varenjem s
  minimalnim preklopom od 10 cm, a spojeve premazati bitumenom.
                                       m'   160
 3. Inox ţica fi 8 mmmm za odvode gromobranske instalacije i
  instalacije izjednaĉenja potencijala.
  Odvode izvesti standardnim nosaĉima i spojnicama.            m'   1300
 4. Ispitivanje instalacije uzemljenja i zaštite od atmosferskih
  praţenjenja te izdavanje zapisnika o ispitivanju: pauš             1
 5. Izrada dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka).
                            pauš             1
UZEMLJENJE I ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRAŢNJENJA UKUPNO:
st.         Naziv               J.mj.  Kol.  J.cijena   Ukupno
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA

A. ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE
B. ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE
C. INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŢARA I DETEKCIJU PLINA
D. UZEMLJENJE I ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRAŢNJENJA
ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:
U _____________________________ , _______ 2011.


                                   Ponuditelj:
                         MP
H. TERMOTEHNIĈKI RADOVI I INSTALACIJA PLINA
      NAPOMENE:
      U sve stavke uraĉunati pripadajući rad za izradu i ugradnju.
      U cijeni svih klima komora ukljuĉen je i frekventni regulator broja
      okretaja.
      U cijeni svih stavki ukljuĉeni su potrebni temelji s nosaĉima,
      prikljuĉcima, sva potrebna ispitivanja i atestna dokumentacija
      Sva oprema navedena u specifikaciji projektirana je po
      karakteristikama proizvoda i proizvoĊaĉa navedenog u pojedinoj
      stavki. Ponuditelj moţe ponuditi drugi jednakovrijedan proizvod, ali
      prije nabave mora dobiti pisanu suglasnost projektanta koji će
      provjeriti funcionalnost, izgled, kvalitetu i mogućnosti smještaja u
      predviĊeni prostor.
      Drugi ponuĊeni proizvodi ne smiju izazvati povećanje ukupnih
      troškova (zbog promjena u podruĉju drugih struka).

A. TERMOTEHNIĈKI RADOVI

 ST.                   NAZIV                  J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO

1. TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK

1.1.    Dobava i ugradnja rashladnika vode sa zrakom hlaĊenim
      kondenzatorom u ekstra tihoj izvedbi. UreĊaj je predviĊen za vanjsku
      ugradnju s dva rashladna kruga i s hermetskim scroll kompresorima.
      UreĊaj je serije AQUACIATPOWER tip LD 1200V, proizvod CIAT.
      Rashladnik vode je opremljen s sustavom potpune rekuperacije
      otpadne topline. UreĊaj je sa visokouĉinkovitom i ekološki
      prihvatljivom radnom tvari R410A. Tehniĉke karakteristike i
      perfomanse ureĊaja ovjerene i certifikacirane od strane krovne
      europske organizacije za certifikaciju termotehniĉke opreme i ureĊaja
      EUROVENT CERTIFICATION. UreĊaj je standardno opremljen s
      grijaĉem kartera, regulacijom uĉina u 5 stupnja, antivibracijskim
      podloškama na kojima su smješetni kompresori i tipskom zvuĉnom
      zaštitom kompresora. Izvedba ureĊaja je u EXTRALOW NOISE
      izvedbi 52 dB(A).Rashladni ureĊaj je s tvorniĉki ugraĊenim tipskim
      elektroormarom s glavnom sklopkom i transformatorom regulacijskog
      kruga.Isparivaĉ ureĊaja je s lemljenim ploĉama s optimiziranim
      visokouĉinkovitim profilom ploĉa i termiĉkom izolacijom. Kondenzator
      je s s lemljenim ploĉama, visokouĉinkoviti s optimiziranim profilom
    -  mikroprocesorski elektroniĉki modul tip Xtra Connect (sa LCD
      zaslonom, višejeziĉni);
    -  RS 485 prikljuĉak za sabirnicu sa CNUS sustavom (MODBUS/JBUS
      protokol);
    -  osjetnici tlaka (VT/NT);
    -  sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka;
    -  osjetnik temperature hladne vode (i na ulazu i na izlazu);
    -  osjetnik vanjske temperature;
    -  protusmrzavajući osjetnik na isparivaĉu;
    -  osjetnik temperature na izlazu iz kompresora;
    -  protoĉna sklopka u krugu vode isparivaĉa;
    -  antivibracijske podloške;
    -  elastiĉni prikljuĉci isparivaĉa;
    -  elastiĉni prikljuĉci kruga totalne rekuperacije;
    -  tipski spojni adapter za spoj na Victualic spojnicu;
    -  zaporni ventili na usisu kompresora;
 ST.                  NAZIV                     J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    - kontrolnik faza;
     Tehniĉke karakteristike i dimenzije ureĊaja jesu kako slijedi:
    - uĉin hlaĊenja: 327,1 kW
    - temperatura vode ulaz/izlaz:12°/7°C
    - protok vode: 56,3 m³/h
    - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 37,7 kPa
    - prikljuĉak:DN 125
    - temperatura vanjskog zraka:35°C
    - uĉin rekuperacije:430 kW
    - temperatura vode ulaz/izlaz:50°/55°C
    - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 51,5 kPa
    - prikljuĉak:DN 100
    - elektro napajanje: 400V;3ph;50Hz
    - jakost struje: 249,6 A
    - elektro snaga:111,3 kW
    - duljina ureĊaja:4.185 mm
    širina ureĊaja:2.200 mm
    -
    visina ureĊaja:2.450 mm
    -
    masa ureĊaja (prazan):3.752 kg
    -
    masa ureĊaja (u pogonu):3.834 kg
    -                                        kpt   2
 1.2. Puštanje rashladnih ureĊaja Ciat serije AQUACIATPOWER tip LD
    1200V, u rad od strane ovlaštenih djelatnika servisa.              pauš   1
1.3. Dobava i ugradnja dvostruke linijske centrifugalne crpke za
    cirkulaciju hladne vode proizvod SALMSON, za NP16, s
    elektronskom regulacijom rada prema Dp. Parametri crpke se
    automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz pomoć elektronskog
    regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja radnih parametara koji
    ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka napajanja ĉime se osigurava
    nesmetan rad nakon ponovnog ukljuĉivanja. Uz crpku se isporuĉuje
    ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator, diferencijalni presostat,
    Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
    JRE 208-13/3-2G                                 kom   2
1.4. Dobava i ugradnja ventila za hidrauliĉko uravnoteţenje (balansirajući
    ventili) glavnih ogranaka na svim cjevovodima u toplinsko-rashladnoj
    podstanici. Ventili su sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja,
    sa mjernim prikljuĉcima na instrument za podešavanje protoka,
    opremljeni ruĉnim kolom sa skalom za predpodešavanje, (sa
    prikljuĉkom za ispust vode ili signalni vod). Ventili su serije KOMBI-F-
    II, proizvod HONEYWELL-MNG. Ventili su sa prikljuĉkom na
    prirubnicu. U cijenu ukljuĉen sav brtveni i spojni pribor.

   V6000D0125 (DN125)                                kom   2
1.5. Jednokratno podešavanje protoka pomoću mjernog instrumenta i
   izradu zapisnika o postignutim protocima obavljeno od strane
   ovlaštenog djelatnika.                              kpt   1
TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK UKUPNO:


2. TOPLINSKO-RASHLADNE RAZDJELNE PODSTANICE

TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 0
2.1. Dobava i ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju ogrjevne
   vode proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom regulacijom
   rada prema Dp.
 ST.                    NAZIV                   J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
      Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
      pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
      radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
      napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
      Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
      diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
      Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
    -  /poz.1/ SIRIUX 50-80                             kom:   1
    -  /poz.2/ SIRIUX 40-60                             kom:   1
    -  /poz.3/ SIRIUX 80-90                             kom:   1
    -  /poz.4/ SIRIUX 80-90                             kom:   1
    -  /poz.5/ SIRIUX 50-80                             kom:   1
    -  /poz.6/ SIRIUX 50-80                             kom:   1
    -  /poz.7/ LRE 208-13/3-2G                            kom:   1
    -  /poz.8/ LRE 208-13/3-2G                            kom:   1
    -  /poz.9/ LRE 208-13/3-2G                            kom:   1
    -  /poz.10/ SIRIUX 50-80                             kom:   1
    -  /poz.11/ SIRIUX 65-90                             kom:   1
    -  /poz.12/ SIRIUX 65-90                             kom:   1
2.2.    Dobava i ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju
      rashladne vode proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom
      regulacijom rada prema Dp.
      Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
      pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
      radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
      napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
      Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
      diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
      Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
    -  /poz.13/ LRE 206-16.5/4-2G                          kom:   1
    -  /poz.14/ LRE 206-16.5/4-2G                          kom:   1
    -  /poz.15/ LRE 208-13/3-2G                           kom:   1
    -  /poz.16/ SIRIUX 50-80                             kom:   1
2.3.    Dobava i ugradnja dvostruke linijske centrifugalne crpke za
      cirkulaciju ogrjevne vode na dijelu instalacije povrata otpadne topline
      iz rashladnih ureĊaja, proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom
      regulacijom rada prema Dp.
      Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
      pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
      radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
      napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
      ukljuĉivanja. isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
      Uz crpku se
      diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
      Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
    -  /poz.22/ JRE 208-16/4-2G                           kom:   2
2.4.    Dobava i ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju ogrjevne
      vode za potrebe grijanja PTV, proizvod SALMSON, za NP16, s
      elektronskom regulacijom rada prema Dp.
      Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
      pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
      radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
      napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
      Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
      diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
      Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
    -  /poz.24/ SIRIUX 80-90                             kom:   4
 ST.                  NAZIV                  J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
2.5. Dobava i ugradnja linijske cirkulacijske crpke za recirkulaciju
    sanitarne PTV, proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom
    regulacijom rada prema Dp.
    Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
   - /poz.4/ SXS 40-40                              kom:    2
2.6. Dobava i ugradnja ploĉastog izmjenjivaĉa topline za potrebe
    zagrijavanja PTV tip PWB 18.11-71 L00, proizvod CIAT. Ploĉasti
    izmjenjivaĉ topline je s ploĉama od nehrĊajućeg ĉelika tip AISI
    StSt304 (ukupan broj ploĉa 71) i brtvama od nitrila NBR. Ploĉasti
    izmjenjivaĉ topline je s prikljuĉcima primara i sekundara izmjenjivaĉa
    na istoj zajedniĉkoj strani izmjenjivaĉa.
    Tehniĉke karakteristike i dimenzije izmjenjivaĉa jesu kako slijedi:
   - toplinski uĉin: 430 kW
   - primarna strana izmjenjivaĉa - temperatura ulaz/izlaz: 50°C/45°C
   - primarna strana izmjenjivaĉa - protok medija: 75,1 m3/h
   - primarna strana izmjenjivaĉa - pad tlaka: 34,6 kPa
   - primarna strana izmjenjivaĉa - prikljuĉci: G 2 1/2"
   - sekundarna strana izmjenjivaĉa - temperatura ulaz/izlaz:38°C/45°C

    -  sekundarna strana izmjenjivaĉa - protok medija:53,4 m3/h
    -  sekundarna strana izmjenjivaĉa - pad tlaka:18,3 kPa
    -  sekundarna strana izmjenjivaĉa - prikljuĉci:G 2 1/2"
    -  dimenzije izmjenjivaĉa (WxDxH; mm):392x570x996
    -  masa izmjenjivaĉa:208 kg                          kpt   2
2.7.    Dobava i ugradnja ventila za hidrauliĉko uravnoteţenje (balansirajući
      ventili) glavnih ogranaka na svim cjevovodima u toplinsko-rashladnoj
      podstanici. Ventili su sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja,
      sa mjernim prikljuĉcima na instrument za podešavanje protoka,
      opremljeni ruĉnim kolom sa skalom za predpodešavanje, (sa
      prikljuĉkom za ispust vode ili signalni vod). Ventili su serije KOMBI-F-
      II, proizvod HONEYWELL-MNG. Ventili su sa prikljuĉkom na
      prirubnicu. U cijenu ukljuĉen sav brtveni i spojni pribor.

    -  V6000D0065 (DN65)                             kom:  6
    -  V6000D0080 (DN80)                             kom:  7
    -  V6000D0100 (DN100)                             kom:  6
    -  V6000D0125 (DN125)                             kom:  6
2.8.    Dobava i ugradnja ventila za hidrauliĉko uravnoteţenje (balansirajući
      ventili) glavnih ogranaka na svim cjevovodima u toplinsko-rashladnoj
      podstanici. Ventili su sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja,
      sa mjernim prikljuĉcima na instrument za podešavanje protoka,
      opremljeni ruĉnim kolom sa skalom za predpodešavanje, (sa
      prikljuĉkom za ispust vode ili signalni vod). Ventili su serije KOMBI-2-
      PLUS, proizvod HONEYWELL-MNG. Ventili su sa prikljuĉkom na
      navoj. U cijenu ukljuĉen sav brtveni i spojni pribor.

    - V5032Y0040 (DN40)                              kom   1
    - V5032Y0050 (DN50)                              kom:  3
 ST.                   NAZIV                J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
2.10. Dobava i ugradnja UREĐAJ ZA KLIMATIZACIJU U1.1, podruĉje U1-
   OLIMP BAZEN , UNUTARNJA izvedba. Konstrukcija ureĊaja iz
   valjanih šupljih profila izraĊenih iz toplo pocinĉanog ĉeliĉnog lima,
   toplinski izolirani, bez toplinskih mostova. UreĊaj postavljen na
   podloţni okvir samonosive konstrukcije iz pocinĉanog ĉeliĉnog "C"
   profila 120 mm. Pokrov ureĊaja od epoksi zaštićenog ĉeliĉnog
   limadvostijeni (22mm) izmeĊu s toplinskom izolacijom, bez toplinskih
   mostova. S unutarnje strane po obodu ugraĊena visoko postojana
   nadtlaĉna i podtlaĉna brtva, elementi za brzo zatvaranje bez
   toplinskih mostova.Dvostijeno revizijsko okno, ukljuĉivo s unutarnjom
   rasvjetom, namijenjeno za nadzor funkcionalno vaţnih sklopova.
   Zaklopke VA i OT zraka s elektromotornim pogonom, zrakotijesneiz
   protusmjernih lamela, boĉno i linijski brtvljene, zrakotijesnost prema
   DIN 1946, pogonjene preko zupĉastog prijenosa."By-pass" zaklopke
   s elektromotornim pogonom, zrakotijesneiz protusmjernih lamela, za
   voĊenje vanjskog i odvodnog zraka mimo rekuperatora, boĉno i
   linijski brtvljene, zrakotijesnost prema DIN 1946, pogonjene preko
   zupĉastog prijenosa. Filtri za vanjski i odsisni zrak
   vreĉastog oblika, zabrtvljeni po obodu, s manometrom za prikaz
   pada tlaka preko DDC, lagano zamjenjiv, periv i ekološki
   besprijekoran radi 100% izgaranja.
   - kvaliteta filtra vanjskog zraka G4
   - kvaliteta filtra odsisnog zraka G4
   Softver :
   Upravljaĉke i regulacijske funkcije
   Regulacija temperature odnosno vlage
   Dojava smetnji podijeljena na A-alarm i B-alarm, prikazano preko
   LED dioda i/ili s tekstom na ekranu. Za daljinsko javljanje skupne
   smetnje pripravljen bezpotencijalni izlaz.
   Ruĉno posluţivanje : Tri razine, dvije dostupne samo preko zaštitnog
   koda. Fiksno podešavanje pogonskih stanja za probni rad, za
   puštanje u pogon, za radove na odrţavanju i za pogon u nuţdi.

    Hardver i softver prilagoĊen prema zahtjevu naruĉitelja.
    Ventilatorska dovodna jedinica - SolVent
    kao visoko uĉinkovito ventilatorsko kolo s jednostranim usisom, s
    unatrag zakrivljenim lopaticama, jednostrano uleţišćeno na osovini
    elektromotora i na snagu optimiran standardni motor s ugraĊenim
    frekventnim pretvaraĉem za regulaciju broja okretaja.
    Ventilator, motor i nastrujna mlaznica smješteni su na ukrućenoj
    osnovnoj konstrukciji, montirani u ureĊaju s prigušivaĉem vibracija.
    Mjerni sustav na nastrujnoj mlaznici ventilatorskog kola za mjerenje
    odnosa tlakova i posredno protoĉnih koliĉina. Motor i kolo nakon
    montaţe statiĉki i dinamiĉki uravnoteţeni (prema DIN ISO 1940 dio 1
    G2,5 u ishodišnoj toĉki). Osjetnik vibracija za kontrolu rada
    ventilatorske jedinice.
    Tehniĉki podaci:
    volumni protok zraka 25000 m3/h
    eksterni pad tlaka u kanalima (SV + DO) 500 Pa
    buka na dovodnom prikljuĉku 83 dB(A)
    snaga elektromotora 13.2 Kw
    napon 400 V
    Ventilatorska odsisna jedinica - SolVent
    kao visoko uĉinkovito ventilatorsko kolo s jednostranim usisom, s
    unatrag zakrivljenim lopaticama, jednostrano uleţišćeno na osovini
    elektromotora i na snagu optimiran standardni motor s ugraĊenim
    frekventnim pretvaraĉem za regulaciju broja okretaja.
ST.                  NAZIV                J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
   Ventilator, motor i nastrujna mlaznica smješteni su na ukrućenoj
   osnovnoj konstrukciji, montirani u ureĊaju s prigušivaĉem vibracija.
   Mjerni sustav na nastrujnoj mlaznici vantilatorskog kola za mjerenje
   odnosa tlakova i posredno protoĉnih koliĉina Motor i kolo nakon
   montaţe statiĉki i dinamiĉki prema DIN ISO 1940 dio 1 G2,5 u
   ishodišnoj toĉki). Osjetnik vibracija za kontrolu rada ventilatorske
   Tehniĉki podaci:
   volumni protok zraka 25000 m3/h
   eksterni pad tlaka u kanalima (SV + DO) 500 Pa
   buka na dovodnom prikljuĉku 83 dB(A)
   snaga elektromotora 10.5 Kw
   napon 400 V
   Asimetriĉki ploĉasti rekuperator
   iz visokouĉinskog asimetriĉnog izmjenjivaĉa topline od polipropilena.
   Uĉinak prijenosa topline iznad 75%. Rekuperator otporan na kiseline,
   luţine, na starenje i visoko antikorozivno postojan. Ispod
   izmjenjivaĉa topline tava za prihvat kondenzata i preusmjeravanje
   zraka mimo rekuperatora, iz polipropilena, s cjevovodom. Klasa
   vatrootpornosti B1, prema DIN 4102.
   Tehniĉki podaci (rekuperacija):
   volumni protok zraka 25000 m3/h
   stupanj povrata osjetne topline (temperatura) 70 %
   Toplovodni grijaĉ zraka
   iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama, sabirna cijev ĉeliĉna.
   Grijaĉ opremljen sa zaštitnim termostatom protiv smrzavanja, u
   dobavi i prikljuĉne cijevi za vanjski razvod energenta.
   Tehniĉki podaci:
   volumni protok zraka 25000 m3/h
   sustav tople vode 80/60°C
   potreban ogrjevni uĉinak 186.6 Kw
   pad tlaka na vodenoj strani 3 kPa
   temp. zraka iza grijaĉa 46.3 °C
   dimenzija prikljuĉka NO 65
   Troputni regulacijski ventil grijaĉa s elektromotornim pogonom
   kao ventil s mješajućom funkcijom, navojni odnosno prirubniĉki,
   log/lin karakteristika, elektromotorni pogon kontinuirani, napon
   napajanja 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehniku s kontinuiranim
   nadzorom poloţaja ventila i s automatskim namještanjem krajnjih
   poloţaja ventila, montaţa u regulacijski krug na gradilištu.

   Tehniĉki podaci:
   temp. reţim ogrjevnog medija 80/60°C
   protok ogrjevnog medija 8m3/h
   karakteristiĉna vrijednost kvs=20.7 m3/h
   pad tlaka u ventilu dp= 15.0 kPa
   dimenzija NO 40
   regulacija ubrizgavanjem
   Dizalica topline
   optimalno podešena za radno podruĉje, sastavljena od :
   - kompresora rashladnog sredstva, hlaĊenog usisnim plinom,
   montiranog na prigušivaĉ vibracija u struji OT zraka
   - direktnog isparivaĉa iz bakrenih cijevi s Al lamelama, samoĉisteća
   površina isparivaĉa, automatsko odmrzavanje, s odvajaĉem kapljica
   od umjetne mase, s posudom za skupljanje kondenzata od
   nerĊajuĉeg ĉeliĉnog lima, ugraĊenog u struji DO zraka, s prikljuĉcima
   za odvod kondenzata. Automatsko odsisavanje plina iz isparivaĉa,
   prije iskljuĉivanja kompresora.
 ST.                  NAZIV                  J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    - zrakom hlaĊenog kondenzatora iz bakrenih cijevi s Al lamelama,
    bakrena sabirna cijev
    - rashladnog kruga sa sušaĉem rashladnog sredstva, termiĉki
    ekspanzijski ventil, armature, regulacijski i zaštitni elementi,
    manometar visokog i niskog tlaka, nadzorno okno s indikatorom
    vlage, upravljaĉko-regulacijski modul za nadzor rashladnog sustava
    Jedinica je kod dobave napunjena rashladnim sredstvom i spremna
    za rad.
    Tehniĉki podaci:
    prikljuĉna elektriĉna snaga 10kW
    stanje prostora 28°c/59.5%
    Vodom hlađeni kondenzator - s bazenskom vodom (KBV)
    iz Cu-Ni-10Fe, u sigurnosnoj izvedbi, ugraĊen u ureĊaj, s
    automatskim preklopom rashladnog medija iz zraĉnog na vodom
    hlaĊeni kondenzator, cirkulacijska crpka bazenske vode,
    temperaturni osjetnik s uranjajućom ĉahurom 1" 40mm, konusni
    mjeraĉ protoka bazenske vode s elektronskom indikacijom protoka,
    regulacijski sklop za DDC MENERGA-CONTROLLER.
    Moguć "100% ili djelomiĉni" odvod kondenzacijske topline.
    Tehniĉki podaci (KBV):
    toplinski uĉinak 66.9 kW
    protok rashladne vode, nazivni 7.8 m3/h
    max. protok rashlad. Vode 11.0 m3/h
    temp. ulazne bazenske vode 28°C
    pad tlaka na vodenoj strani 32kPa
    dimenzija prikljuĉka – PVC NO 63
    Ukupni podaci uređaja
    ukupna pogonska elektriĉna snaga ureĊaja 33.7kW
    napon 400 V
    Proizvod: MENERGA Njemaĉka
    Tip: ThermoCond, tip 372511 B                       komplet:  2
2.12.  Dobava i ugradnja visokotlaĉnih zraĉnih mlaznica za klimatizaciju
    prostora BAZENA tip WDA-W-RA-SK 100, proizvod SCHAKO.
    Mlaznice su sa tipskom fiksnom glavom mlaznice sve izraĊeno od
    aluminija, standardno tvorniĉki obojana u RAL 9010. Mlaznice su u
    tipskoj izvedbi RA za prikljuĉak na ventilacijski kanal okruglog
    popreĉnog presjeka. Mlaznice su dodatno opremljena sa tvorniĉki
    ugraĊenim tipskim prigušnim diskom tip DS1.                komplet:  62
2.13.  Dobava i ugradnja visokotlaĉnih zraĉnih mlaznica za klimatizaciju
    PRATEĆIH PROSTORA UZ BAZEN tip WDA-W-RA-SK 100,
    proizvod SCHAKO. Mlaznice su sa tipskom fiksnom glavom
    mlaznice sve izraĊeno od aluminija, standardno tvorniĉki obojana u
    RAL 9010. Mlaznice su u tipskoj izvedbi RA za prikljuĉak na
    ventilacijski kanal okruglog popreĉnog presjeka. Mlaznice su dodatno
    opremljena sa tvorniĉki ugraĊenim tipskim prigušnim diskom tip DS1.
                                         komplet:  74
2.14.  Dobava i ugradnja odsisnih ventilacijskih rešetki prostora Bazena tip
    IB-R8 dim. 1215x215 mm, proizvod SCHAKO. Rešetke su
    predviĊene za ugradnju na ventilacijski kanal okruglog popreĉnog
    presjeka; u kompletu sa dva reda lamela i u kompletu sa tipskim      komplet:  64
2.15.  regulatorom protoka zraka.
    obava i ugradnja odsisnih ventilacijskih rešetki prostora Bazena tip IB-
    8 dim. 1225x225 mm, proizvod SCHAKO. Rešetke su predviĊene za
    ugradnju na ventilacijski kanal pravokutnog popreĉnog presjeka; u
    kompletu sa dva reda lamela i u kompletu sa tipskim regulatorom
    protoka zraka.                              komplet:  14
 ST.                 NAZIV                J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
2.16. Dobava i ugradnja visokotlaĉnih zraĉnih blokova mlaznica za
   ugradnju na ventilacijske kanale pravokutnog popreĉnog presjeka tip
   WGA-V-SS-K dim.1225x425 mm, proizvod SCHAKO. Blok mlaznica
   je sastavljen od kuĉišta izraĊenog od ĉeliĉnog lima tvorniĉki
   obojenog u RAL 9010 i mlaznica izraĊenih od visokokvalitetne ABS
   plastike standardno obojanih u RAL 9010. Mlaznice imaju mogućnost
   pojedinaĉnog, ruĉnog zakretanja mlaznica. Mogućnost zakretanja
   zakretnih blokova mlaznica u odnosu na neutralni poloţaj mora biti
   minimalno ±30°. Blokovi mlaznica opremljeni su sa tipskim      komplet:  10
2.17. Dobava i ugradnja tlaĉno-odsisne klima komora C37, serije AIR-
   ACCESS tip AIR-ACCESS 200, proizvod CIAT. Klima komora je u
   vodoravnoj, dvoetaţnoj izvedbi za unutarnju ugradnju sa kućištem s
   dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune
   debljine 50 mm (40 kg/m³; class M0). Konstrukcija s glatkim
   unutarnjim panelima zaštitno obojenim, bez hladnih mostova.
   Konstrukcija klima komora je u potpunosti prema zahtjevima
   europskog standarda za higijenske prostore EN 1886 (2007).
   Tehniĉke karakteristike i performanse ureĊaja ovjerene od krovne
   europske neovisne udruge za certifikaciju termotehniĉke opreme
   EUROVENT CERTIFICATION. Sukladno navedenim normama klima
   komora mora zadovoljiti skljedeće tehniĉke karakteristike kućišta
   klima komore. Klima komora mora biti opremljena radi reduciranih
   mogućnosti ugradnje i smještaja klima komore s kliznim vratima
   (vrata posebno patentirana s mogućnošću potpunog odvajanja i
   ponovnog hermetiĉkog zatvaranja s sustavom zatvaranja u 4 toĉke
   po vratima). Klima komora mora biti s posebnom višenamjenskom
   nepropusnom tehniĉkom pregradom s hidrauliĉkim i elektriĉnim
   Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
   usisna sekcija s protusmrzavajućom ţaluzinom na usisu svjeţeg
   zraka; tipa GS sa filterska jedinicom klase G4;
   sekcija
    sekcija ploĉastog rekuperatora topline s by-pass vodom na strani
    svjeţeg zraka;
    - uĉin rekuperacije:    150,89 kW (58,8%)
    - protok zraka:       20.000 m³/h
    - stanje ulaznog zraka: -18°C / 80%
    - stanje izlaznog zraka: 4°C / 12%
    - brzina strujanja zraka: 2,37 m/s
    sekcija dvorednog toplovodnog grijaĉa;
    - uĉin grijanja:       173 kW
    - protok zraka:       20.000 m³/h
    - stanje ulaznog zraka: 4°C / 12%
    - stanje izlaznog zraka: 29°C
    - brzina strujanja zraka: 2,48 m/s
    - medij:            voda
    - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 27,34 kPa
    - prikljuĉci izmjenjivaĉa:  G1 1/2“
    tipska prazna sekcija s prostorom za smještaj kapilarnog
    protusmrzavajućeg termostat;
    sekcija šesterorednog vodenog hladnjaka u kompletu sa
    eliminatorom kapljica;
 ST.                    NAZIV                  J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
     - uĉin hlaĊenja:          138 kW
     - protok zraka:          20.000 m³/h
     - stanje ulaznog zraka:     30°C / 65%
     - stanje izlaznog zraka:    18°C
     - brzina strujanja zraka: 2,45 m/s
     - medij:              voda
     - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 18,304 kPa
     - prikljuĉci izmjenjivaĉa:    G 2 1/2“
    tl. ventilator RDH E0-0560 s remenskim prijenosom s unatrag
    zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
     - protok zraka:          20.000 m³/h
     - raspoloţivi tlak:       400 Pa
     - elektro snaga:         11,0 kW
     - brzina vrtnje: :        1656 rpm
    sekcija tipa GS sa filterska jedinicom klase G4 na odsisnom dijelu
    klima komore;
    od. ventilator RDH E0-0500 s remenskim prijenosom s unatrag
    zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
     - protok zraka:          20.000 m³/h
     - raspoloţivi tlak:       400 Pa
     - elektro snaga:         9,2 kW
     - brzina vrtnje: :        1883 rpm
    regulacijska ţaluzina na ispuhu otpadnog zraka;
    tipski spojni fleksibilni prikljuĉci (4 kom.).
    Dimenzije klima komore jesu 4980x1365x3390 mm
    Masa klima komore je 2018 hg                        komplet:  1
2.18.  Dobava i ugradnja linijske cirkulacijske crpke kao sekundarna crpka
    grijaĉa klima komore sustava GARDEROBE I SVLAĈIONICE 1, tip
    SCX 40-80N, proizvod SALMSON.
    Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.          komplet:  1
2.19.  Dobava i ugradnja stropnih tlaĉnih ventilacijskih distributera zraka
    (anemostata) tip DQJA-SR-Z vel. 500, proizvod SCHAKO. Difuzori
    su sa okruglom ploĉom, te sa okruglim uzorkom istrujnih lamela na
    ploĉi. Prednja ploĉa difuzora izraĊena je od ĉeliĉnog lima tvorniĉki
    obojenog u RAL 9010, a lamele difuzora izraĊene su od
    visokokvalitetne ABS plastike standardno tvorniĉki obojanih u RAL
    9010. Anemostati su opremljeni u komletu tipskom prikljuĉnom
    kutijom tip ASK, izoliranom sa toplinskom izolacijom sa parnom
    branom, te opremljenom sa tipskom perforiranom regulacijskom
    ţaluzinom tip LD unutar same prikljuĉne kutije. Ugradnja prednje
    ploĉe anemostata mora biti tipska tip VM, tj. putem sistema
                                          komplet:  52
    sakrivenog vijka.
2.20.  Dobava i ugradnja tlaĉno-odsisne klima komora Sustav: UREDI I
    POSLOVNI PROSTORI, serije AIR-ACCESS tip AIR-ACCESS 75,
    proizvod CIAT. Klima komora je u vodoravnoj, dvoetaţnoj izvedbi za
    unutarnju ugradnju sa kućištem s dvostrukom stijenkom i
    standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm (40
    kg/m³; class M0). Konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima zaštitno
    obojenim, bez hladnih mostova.
    Konstrukcija klima komora je u potpunosti prema zahtjevima
    europskog standarda za higijenske prostore EN 1886 (2007).
    Tehniĉke karakteristike i performanse ureĊaja ovjerene od krovne
    europske neovisne udruge za certifikaciju termotehniĉke opreme
    EUROVENT CERTIFICATION.
    Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti
    skljedeće tehniĉke karakteristike kućišta klima komore:
ST.                 NAZIV                J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
   ĉvrstoća kućišta:
   efikasnost brtvljenja kućišta:
   toplinska vodljivost:
   toplinski most:
   propusnost by-passa prolaza filtera:
   Klima komora mora biti opremljena radi reduciranih mogućnosti
   ugradnje i smještaja klima komore s kliznim vratima (vrata posebno
   patentirana s mogućnošću potpunog odvajanja i ponovnog
   hermetiĉkog zatvaranja s sustavom zatvaranja u 4 toĉke po vratima).

   Klima komora mora biti s posebnom višenamjenskom nepropusnom
   tehniĉkom pregradom s hidrauliĉkim i elektriĉnim prikljuĉcima. Uz
   pregradu se isporuĉuju cijevni manometri za svaki filter klima
   komore, diferencijalni tlaĉni prekidaĉ i sklopka rasvjete.
   Sve okapnice kondenzata klima komore potpuno odvojive s
   mogućnošću ispiranja. Klima komora se isporuĉuje u kompletu sa
   standardnim popreĉnim nogicama postolja koje su ujedno
   predviĊene i za podizanje klima komore.
   Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
   usisna sekcija s protusmrzavajućom ţaluzinom na usisu svjeţeg
   zraka; tipa GS sa filterska jedinicom klase G4;
   sekcija
   sekcija ploĉastog rekuperatora topline s by-pass vodom na strani
   svjeţeg zraka;
   - uĉin rekuperacije:    38,88 kW (68,44%)
    - protok zraka:       4.500 m³/h
    - stanje ulaznog zraka: -18°C / 80%
    - stanje izlaznog zraka: 8,01°C / 13%
    - brzina strujanja zraka: 2,05 m/s
   mješaĉka sekcija s tri regulacijske ţaluzine;
   sekcija dvorednog toplovodnog grijaĉa;
    - uĉin grijanja:       40 kW
    - protok zraka:        4.500 m³/h
    - stanje ulaznog zraka: 5°C / 13%
    - stanje izlaznog zraka: 29,5°C
    - brzina strujanja zraka: 1,78 m/s
    - medij:            voda
    - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 20,75 kPa
    - prikljuĉci izmjenjivaĉa:   G 1“
   tipska prazna sekcija s prostorom za smještaj kapilarnog
   protusmrzavajućeg termostat;
   sekcija ĉetverorednog vodenog hladnjaka u kompletu sa
   eliminatorom kapljica;
    - uĉin hlaĊenja:        31 kW
    - protok zraka:         4.500 m³/h
    - stanje ulaznog zraka:    30°C / 65%
    - stanje izlaznog zraka:   19,3°C
    - brzina strujanja zraka: 2,08 m/s
    - medij:             voda
    - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 38,93 kPa
    - prikljuĉci izmjenjivaĉa:  G 1“
   tl. ventilator RDH E0-0250 s remenskim prijenosom s unatrag
   zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
    - protok zraka:        4.500 m³/h
    - raspoloţivi tlak:      500 Pa
    - elektro snaga:        3,0 kW
    - brzina vrtnje: :       4026 rpm
 ST.                    NAZIV                  J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    sekcija tipa GS sa filterska jedinicom klase G4 na odsisnom dijelu
    klima komore;
    od. ventilator RDH E0-0315 s remenskim prijenosom s unatrag
    zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
     - protok zraka:          6.400 m³/h
     - raspoloţivi tlak:       500 Pa
     - elektro snaga:         3,0 kW
     - brzina vrtnje: :        3081 rpm
    regulacijska ţaluzina na ispuhu otpadnog zraka;
    tipski spojni fleksibilni prikljuĉci (4 kom.).
    Dimenzije klima komore jesu: 3900x1315x1987 mm
    Masa klima komore je:933 kg                         komplet:  1
2.21.  Dobava i ugradnja linijske cirkulacijske crpke kao sekundarna crpka
    grijaĉa klima komore sustava UREDI I POSLOVNI PROSTORI, tip
    SXM 32-50, proizvod SALMSON.
    Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.          komplet:   1
2.22  Dobava i ugradnja tlaĉno/odsisnih ventilacijskih kanala izraĊenih od
    nehrĊajućeg ĉeliĉnog lima. Kanali moraju biti zrakonepropusni. U
    cijenu uraĉunata izrada i ugradnja koljena, redukcija, raĉvi i vodećih
    limova u svim nepravilnim koljenima, manjih ruĉnih balansirajućih
    zaklopki na ograncima, revizijskih otvora za ĉišćenje (veliĉinu i broj
    komada definirati s nadzornim inţenjerom i strojarskim voditeljem
    gradilišta) te spojni i brtveni materijal i pribor. Sve izraĊeno prema     kg    4000
2.23.  Izrada i ugradnja sabirnika (S) i razdjelnika (R) (smještenih u
    toplinskoj podstanici) iz ĉeliĉne bešavne cijevi Ĉ.0000 prema HRN
    C.B5.226, promjera NO 100, a sve za nazivni tlak (NP) od 25 bara,
    prikljuĉci se spajaju zavarivanjem, kompletno sa spojnim, nosivim i
    brtvenim materijalom. Oba kolektora izolirana su izolacijom ST cl.1,
    debljine 25 mm, proizvod L'ISOLANTE K-FLEX Italija, sljedećih
    karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 i DIN 52613 l
    20°C = 0,038 W/mK, temperaturno podruĉje -45°C do +105°C,
    prigušivanje zvuka prema DIN 4190 do 32 dB(A), gustoća 65 do 80
    kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN52165 0,09 mgm/N.h.,
    faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 m ³ 7000, širenje
    plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060; teško zapaljiva,
    samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN DIN 4102,
                                          komplet:   5
    dio 1-B1.
2.24.  Dobava i ugradnja izolacije kanala izolacijom tip ST cl.1, koja ima
    atestiranu parnu branu, podruĉje primjene od -45 do +116 oC,
    toplinsku vodljivost λ 20oC = 0,037 W/mK, faktor otpora difuziji
    vodenoj pari prema DIN 52615 μ= 7000, protupoţarnu klasu B1 i
    ispitana je prema DIN 4102-B1, teško zapaljiva, samogasiva,
    nakapajuća, ne prenosi vatru; širenje plamena: klasa 1 prema
    standardu HRN U.J1.060. U cijenu uraĉunato ljepilo te odgovarajuća
    samoljepiva traka istog proizvoĊaĉa i istih karakteristika kao osnovna
    izolacija.                                  m2    900
2.25.  Dobava i ugradnja tlaĉno-odsisne klima komora Sustav:
    GARDEROBE I SVLAĈIONICE 2, serije AIR-ACCESS tip AIR-
    ACCESS 75, proizvod CIAT. Klima komora je u vodoravnoj,
    dvoetaţnoj izvedbi za unutarnju ugradnju sa kućištem s dvostrukom
    stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50
    mm (40 kg/m³; class M0). Konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima
    zaštitno obojenim, komora je u mostova. prema zahtjevima
    Konstrukcija klima bez hladnih potpunosti
    europskog standarda za higijenske prostore EN 1886 (2007).
ST.                    NAZIV                J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
     Tehniĉke karakteristike i performanse ureĊaja ovjerene od krovne
     europske neovisne udruge za certifikaciju termotehniĉke opreme
     EUROVENT CERTIFICATION.
     Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti
     skljedeće tehniĉke karakteristike kućišta klima komore:
   -  ĉvrstoća kućišta:
   -  efikasnost brtvljenja kućišta:
   -  toplinska vodljivost:
   -  toplinski most:
   -  propusnost by-passa prolaza filtera:
     Klima komora mora biti opremljena radi reduciranih mogućnosti
     ugradnje i smještaja klima komore s kliznim vratima (vrata posebno
     patentirana s mogućnošću potpunog odvajanja i ponovnog
     hermetiĉkog zatvaranja s sustavom zatvaranja u 4 toĉke po vratima).

     Klima komora mora biti s posebnom višenamjenskom nepropusnom
     tehniĉkom pregradom s hidrauliĉkim i elektriĉnim prikljuĉcima. Uz
     pregradu se isporuĉuju cijevni manometri za svaki filter klima
     komore, diferencijalni tlaĉni prekidaĉ i sklopka rasvjete.
     Sve okapnice kondenzata klima komore potpuno odvojive s
     mogućnošću ispiranja. Klima komora se isporuĉuje u kompletu sa
     standardnim popreĉnim nogicama postolja koje su ujedno
     predviĊene i za podizanje klima komore.
     Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
   -  usisna sekcija s protusmrzavajućom ţaluzinom na usisu svjeţeg
   -  zraka; tipa GS sa filterska jedinicom klase G4;
     sekcija
   -  sekcija ploĉastog rekuperatora topline s by-pass vodom na strani
     svjeţeg zraka;
     - uĉin rekuperacije:    50,45 kW (61,49%)
      - protok zraka:       6.500 m³/h
      - stanje ulaznog zraka: -18°C / 80%
      - stanje izlaznog zraka: 5,36°C / 13%
      - brzina strujanja zraka: 2,02 m/s
   -  sekcija dvorednog toplovodnog grijaĉa;
      - uĉin grijanja:       58,0 kW
      - protok zraka:        6.500 m³/h
      - stanje ulaznog zraka: 4°C / 13%
      - stanje izlaznog zraka: 29,6°C
      - brzina strujanja zraka: 2,14 m/s
      - medij:            voda
      - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 11.83 kPa
      - prikljuĉci izmjenjivaĉa:   G 1“
   -  tipska prazna sekcija s prostorom za smještaj kapilarnog
     protusmrzavajućeg termostat;
   -  sekcija trororednog vodenog hladnjaka u kompletu sa eliminatorom
     kapljica;
      - uĉin hlaĊenja:        46,0 kW
      - protok zraka:         6.500 m³/h
      - stanje ulaznog zraka:    30°C / 65,2%
      - stanje izlaznog zraka:   19,5°C
      - brzina strujanja zraka: 2,53 m/s
      - medij:             voda
      - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 23.106 kPa
      - prikljuĉci izmjenjivaĉa:  G 1 1/2“
   -  tl. ventilator RDH E0-0315 s remenskim prijenosom s unatrag
     zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
 ST.                      NAZIV                  J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
       - protok zraka:          6.500 m³/h
       - raspoloţivi tlak:       500 Pa
       - elektro snaga:         4,0 kW
       - brzina vrtnje: :        2960 rpm
    -  sekcija tipa GS sa filterska jedinicom klase G4 na odsisnom dijelu
      klima komore;
    -  od. ventilator RDH E0-0315 s remenskim prijenosom s unatrag
      zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
       - protok zraka:          6.500 m³/h
       - raspoloţivi tlak:       500 Pa
       - elektro snaga:         3,0 kW
       - brzina vrtnje: :        2810 rpm
    -  regulacijska ţaluzina na ispuhu otpadnog zraka;
    -  tipski spojni fleksibilni prikljuĉci (4 kom.).
      Dimenzije klima komore jesu: 3420x1315x1987 mm.
      Masa klima komore je:746 kg.                        komplet:  1
2.26.    Dobava i ugradnja linijske cirkulacijske crpke kao sekundarna crpka
      grijaĉa klima komore sustava GARDEROBE I SVLAĈIONICE 2, tip
      SXM 32-45, proizvod SALMSON.
      Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
      diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.          komplet:  1
2.27.    Dobava i ugradnja stropnih tlaĉnih ventilacijskih distributera zraka
      (anemostata) tip DQJA-SR-Z vel. 500, proizvod SCHAKO. Difuzori
      su sa okruglom ploĉom, te sa okruglim uzorkom istrujnih lamela na
      ploĉi. Prednja ploĉa difuzora izraĊena je od ĉeliĉnog lima tvorniĉki
      obojenog u RAL 9010, a lamele difuzora izraĊene su od
      visokokvalitetne ABS plastike standardno tvorniĉki obojanih u RAL
      9010. Anemostati su opremljeni u komletu tipskom prikljuĉnom
      kutijom tip ASK, izoliranom sa toplinskom izolacijom sa parnom
      branom, te opremljenom sa tipskom perforiranom regulacijskom
      ţaluzinom tip LD unutar same prikljuĉne kutije. Ugradnja prednje
      ploĉe anemostata mora biti tipska tip VM, tj. putem sistema
                                            komplet:  16
      sakrivenog vijka.
2.28.    Dobava i ugradnja tlaĉno-odsisne klima komora Sustav: FITNESS,
      serije AIR-ACCESS tip AIR-ACCESS 75, proizvod CIAT. Klima
      komora je u vodoravnoj, dvoetaţnoj izvedbi za unutarnju ugradnju sa
      kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od
      mineralne vune debljine 50 mm (40 kg/m³; class M0). Konstrukcija s
      glatkim unutarnjim panelima zaštitno obojenim, bez hladnih mostova.

      Konstrukcija klima komora je u potpunosti prema zahtjevima
      europskog standarda za higijenske prostore EN 1886 (2007).
      Tehniĉke karakteristike i performanse ureĊaja ovjerene od krovne
      europske neovisne udruge za certifikaciju termotehniĉke opreme
      EUROVENT CERTIFICATION.
      Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti
      skljedeće tehniĉke karakteristike kućišta klima komore:
    -  ĉvrstoća kućišta:
    -  efikasnost brtvljenja kućišta:
    -  toplinska vodljivost:
    -  toplinski most:
    -  propusnost by-passa prolaza filtera:
      Klima komora mora biti opremljena radi reduciranih mogućnosti
      ugradnje i smještaja klima komore s kliznim vratima (vrata posebno
      patentirana s mogućnošću potpunog odvajanja i ponovnog
      hermetiĉkog zatvaranja s sustavom zatvaranja u 4 toĉke po vratima).
ST.                     NAZIV             J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    Klima komora mora biti s posebnom višenamjenskom nepropusnom
    tehniĉkom pregradom s hidrauliĉkim i elektriĉnim prikljuĉcima. Uz
    pregradu se isporuĉuju cijevni manometri za svaki filter klima
    komore, diferencijalni tlaĉni prekidaĉ i sklopka rasvjete.
    Sve okapnice kondenzata klima komore potpuno odvojive s
    mogućnošću ispiranja. Klima komora se isporuĉuje u kompletu sa
    standardnim popreĉnim nogicama postolja koje su ujedno
    predviĊene i za podizanje klima komore.
    Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
   - usisna sekcija s protusmrzavajućom ţaluzinom na usisu svjeţeg
   - zraka; tipa GS sa filterska jedinicom klase G4;
    sekcija
   - sekcija ploĉastog rekuperatora topline s by-pass vodom na strani
    svjeţeg zraka;
    - uĉin rekuperacije:     54,11 kW (61,24%)
     - protok zraka:        7.000 m³/h
     - stanje ulaznog zraka: -18°C / 80%
     - stanje izlaznog zraka: 5,27°C / 13%
     - brzina strujanja zraka: 2,76 m/s
   - mješaĉka sekcija s tri regulacijske ţaluzine;
   - sekcija dvorednog toplovodnog grijaĉa;
     - uĉin grijanja:         62,0 kW
     - protok zraka:         7.000 m³/h
     - stanje ulaznog zraka: 4°C / 13%
     - stanje izlaznog zraka: 29,4°C
     - brzina strujanja zraka: 2,22 m/s
     - medij:              voda
     - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 13.41 kPa
     - prikljuĉci izmjenjivaĉa:    G 1“
   - tipska prazna sekcija s prostorom za smještaj kapilarnog
    protusmrzavajućeg termostat;
   - sekcija ĉetverorednog vodenog hladnjaka u kompletu sa
    eliminatorom kapljica;
     - uĉin hlaĊenja:         50,0 kW
     - protok zraka:           7.000 m³/h
     - stanje ulaznog zraka:     30°C / 65,2%
     - stanje izlaznog zraka:    19,1°C
     - brzina strujanja zraka: 2,61 m/s
     - medij:               voda
     - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 12.172 kPa
     - prikljuĉci izmjenjivaĉa:    G 2“
   - tl. ventilator RDH E0-0315 s remenskim prijenosom s unatrag
    zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
     - protok zraka:          7.000 m³/h
     - raspoloţivi tlak:       450 Pa
     - elektro snaga:         4,0 kW
     - brzina vrtnje: :        3112 rpm
   - sekcija tipa GS sa filterska jedinicom klase G4 na odsisnom dijelu
    klima komore;
   - od. ventilator RDH E0-0355 s remenskim prijenosom s unatrag
    zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
     - protok zraka:          7.000 m³/h
     - raspoloţivi tlak:       450 Pa
     - elektro snaga:         3,0 kW
     - brzina vrtnje: :        2338 rpm
   - regulacijska ţaluzina na ispuhu otpadnog zraka;
   - tipski spojni fleksibilni prikljuĉci (4 kom.).
    Dimenzije klima komore jesu: 4020x1315x1987 mm.
 ST.                     NAZIV                   J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
      Masa klima komore je: 977 kg.                        komplet  1
2.29.    Dobava i ugradnja linijske cirkulacijske crpke kao sekundarna crpka
      grijaĉa klima komore sustava FITNESS, tip SXM 32-45, proizvod
      SALMSON.
      Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
      diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.          komplet:  1
2.30.    Dobava i ugradnja stropnih tlaĉnih ventilacijskih distributera zraka
      (anemostata) tip DQJA-SR-Z vel. 500, proizvod SCHAKO. Difuzori
      su sa okruglom ploĉom, te sa okruglim uzorkom istrujnih lamela na
      ploĉi. Prednja ploĉa difuzora izraĊena je od ĉeliĉnog lima tvorniĉki
      obojenog u RAL 9010, a lamele difuzora izraĊene su od
      visokokvalitetne ABS plastike standardno tvorniĉki obojanih u RAL
      9010. Anemostati su opremljeni u komletu tipskom prikljuĉnom
      kutijom tip ASK, izoliranom sa toplinskom izolacijom sa parnom
      branom, te opremljenom sa tipskom perforiranom regulacijskom
      ţaluzinom tip LD unutar same prikljuĉne kutije. Ugradnja prednje
      ploĉe anemostata mora biti tipska tip VM, tj. putem sistema         komplet:  19
2.31.    Dobava i ugradnja tlaĉnih ventilacijskih rešetki tip DBB-A dim.
      1225x225 mm, proizvod SCHAKO. Rešetke su namjenjene za
      ugradnju na pravokutni ventilacijski kanal / ili ugradnja na strop, sa
      tvorniĉki ugraĊenim posebnim profilom lamela sa postizanje
      višesmjernog strujanja zraka u prostoriji i za postizanje Coanda
      efekta na stropu prostorija. Rešetke se predviĊene su sa tipskim
      ugradbenim okvirom i regulatorom SS-K. Stavka obuhvaća
      kompletan materijal potreban za ugradnju i funkcionalan rad rešetki.    komplet:  13
2.32.    Dobava i ugradnja odsisnih ventilacijskih rešetki prostora Fitnessa tip
      IB-R dim. 1225x225 mm, proizvod SCHAKO. Rešetke su predviĊene
      za ugradnju na ventilacijski kanal pravokutnog popreĉnog presjeka; u
      kompletu sa dva reda lamela i u kompletu sa tipskim regulatorom
      protoka zraka.                               komplet:  10
2.33.    Dobava i ugradnja tlaĉno-odsisne klima komora Sustav: UREDI,
      serije AIR-ACCESS tip AIR-ACCESS 50, proizvod CIAT. Klima
      komora je u vodoravnoj, dvoetaţnoj izvedbi za unutarnju ugradnju sa
      kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od
      mineralne vune debljine 50 mm (40 kg/m³; class M0). Konstrukcija s
      glatkim unutarnjim panelima zaštitno obojenim, bez hladnih mostova.
      Konstrukcija klima komora je u potpunosti prema zahtjevima
      europskog standarda za higijenske prostore EN 1886 (2007).
      Tehniĉke karakteristike i performanse ureĊaja ovjerene od krovne
      europske neovisne udruge za certifikaciju termotehniĉke opreme
      EUROVENT CERTIFICATION.
      Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti
      skljedeće tehniĉke karakteristike kućišta klima komore:
    -  ĉvrstoća kućišta:
    -  efikasnost brtvljenja kućišta:
    -  toplinska vodljivost:
    -  toplinski most:
    -  propusnost by-passa prolaza filtera:
      Klima komora mora biti opremljena radi reduciranih mogućnosti
      ugradnje i smještaja klima komore s kliznim vratima (vrata posebno
      patentirana s mogućnošću potpunog odvajanja i ponovnog
      hermetiĉkog zatvaranja s sustavom zatvaranja u 4 toĉke po vratima).
      Klima komora mora biti s posebnom višenamjenskom nepropusnom
      tehniĉkom pregradom s hidrauliĉkim i elektriĉnim prikljuĉcima. Uz
      pregradu se isporuĉuju cijevni manometri za svaki filter klima
      komore, diferencijalni tlaĉni prekidaĉ i sklopka rasvjete.
 ST.                      NAZIV              J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
      Sve okapnice kondenzata klima komore potpuno odvojive s
      mogućnošću ispiranja. Klima komora se isporuĉuje u kompletu sa
      standardnim popreĉnim nogicama postolja koje su ujedno
      predviĊene i za podizanje klima komore.
      Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
    -  usisna sekcija s protusmrzavajućom ţaluzinom na usisu svjeţeg
    -  zraka; tipa GS sa filterska jedinicom klase G4;
      sekcija
    -  sekcija ploĉastog rekuperatora topline s by-pass vodom na strani
      svjeţeg zraka;
      - uĉin rekuperacije:     42,49 kW (60,12%)
       - protok zraka:        5.600 m³/h
       - stanje ulaznog zraka: -18°C / 80%
       - stanje izlaznog zraka: 4,84°C / 14%
       - brzina strujanja zraka: 2,33 m/s
    -  mješaĉka sekcija s tri regulacijske ţaluzine;
    -  sekcija dvorednog toplovodnog grijaĉa;
       - uĉin grijanja:         45,0 kW
       - protok zraka:         5.600 m³/h
       - stanje ulaznog zraka: 4°C / 14%
       - stanje izlaznog zraka: 27,0°C
       - brzina strujanja zraka: 2,40 m/s
       - medij:              voda
       - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 25.80 kPa
       - prikljuĉci izmjenjivaĉa:    G 1“
    -  tipska prazna sekcija s prostorom za smještaj kapilarnog
      protusmrzavajućeg termostat;
    -  sekcija trorednog vodenog hladnjaka u kompletu sa eliminatorom
      kapljica;
       - uĉin hlaĊenja:         38,0 kW
       - protok zraka:           5.600 m³/h
       - stanje ulaznog zraka:     29°C / 67%
       - stanje izlaznog zraka:    20,0°C
       - brzina strujanja zraka: 2,70 m/s
       - medij:               voda
       - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 24.39 kPa
       - prikljuĉci izmjenjivaĉa:    G 1 1/2“
    -  tl. ventilator RDH E0-0280 s remenskim prijenosom s unatrag
      zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
       - protok zraka:          5.600 m³/h
       - raspoloţivi tlak:       450 Pa
       - elektro snaga:         4,0 kW
       - brzina vrtnje: :        3720 rpm
    -  sekcija tipa GS sa filterska jedinicom klase G4 na odsisnom dijelu
      klima komore;
    -  od. ventilator RDH E0-0280 s remenskim prijenosom s unatrag
      zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
       - protok zraka:          5.600 m³/h
       - raspoloţivi tlak:       450 Pa
       - elektro snaga:         4,0 kW
       - brzina vrtnje: :        3487 rpm
    -  regulacijska ţaluzina na ispuhu otpadnog zraka;
    -  tipski spojni fleksibilni prikljuĉci (4 kom.).
      Dimenzije klima komore jesu: 3900x995x1987 mm.
      Masa klima komore je:788 kg.                     komplet  1
2.34.    Dobava i ugradnja linijske cirkulacijske crpke kao sekundarna crpka
      grijaĉa klima komore sustava UREDI, tip MXL 30-25P, proizvod
      SALMSON.
 ST.                     NAZIV                  J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
      Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
      diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.         komplet:  1
2.35.    Dobava i ugradnja tlaĉno-odsisne klima komora Sustav: FOYER,
      APERITIV BAR I RESTAURANT, serije AIR-ACCESS tip AIR-
      ACCESS 300, proizvod CIAT. Klima komora je u vodoravnoj,
      dvoetaţnoj izvedbi za unutarnju ugradnju sa kućištem s dvostrukom
      stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 50
      mm (40 kg/m³; class M0). Konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima
      zaštitno obojenim, bez hladnih mostova.
      Konstrukcija klima komora je u potpunosti prema zahtjevima
      europskog standarda za higijenske prostore EN 1886 (2007).
      Tehniĉke karakteristike i performanse ureĊaja ovjerene od krovne
      europske neovisne udruge za certifikaciju termotehniĉke opreme
      EUROVENT CERTIFICATION.
      Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti
      skljedeće tehniĉke karakteristike kućišta klima komore:
    -  ĉvrstoća kućišta:
    -  efikasnost brtvljenja kućišta:
    -  toplinska vodljivost:
    -  toplinski most:
    -  propusnost by-passa prolaza filtera:
      Klima komora mora biti opremljena radi reduciranih mogućnosti
      ugradnje i smještaja klima komore s kliznim vratima (vrata posebno
      patentirana s mogućnošću potpunog odvajanja i ponovnog
      hermetiĉkog zatvaranja s sustavom zatvaranja u 4 toĉke po vratima).
      Klima komora mora biti s posebnom višenamjenskom nepropusnom
      tehniĉkom pregradom s hidrauliĉkim i elektriĉnim prikljuĉcima. Uz
      pregradu se isporuĉuju cijevni manometri za svaki filter klima
      komore, diferencijalni tlaĉni prekidaĉ i sklopka rasvjete.
      Sve okapnice kondenzata klima komore potpuno odvojive s
      mogućnošću ispiranja. Klima komora se isporuĉuje u kompletu sa
      standardnim popreĉnim nogicama postolja koje su ujedno
      predviĊene i za podizanje klima komore.
      Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
    -  usisna sekcija s protusmrzavajućom ţaluzinom na usisu svjeţeg
    -  zraka; tipa GS sa filterska jedinicom klase G4;
      sekcija
    -  sekcija ploĉastog rekuperatora topline s by-pass vodom na strani
      svjeţeg zraka;
      - uĉin rekuperacije:    227,18 kW (65%)
       - protok zraka:       30.000 m³/h
       - stanje ulaznog zraka: -18°C / 80%
       - stanje izlaznog zraka: 4,43°C / 12%
       - brzina strujanja zraka: 2,49 m/s
    -  mješaĉka sekcija s tri regulacijske ţaluzine;
    -  sekcija dvorednog toplovodnog grijaĉa;
       - uĉin grijanja:       180,0 kW
       - protok zraka:        30.000 m³/h
       - stanje ulaznog zraka: 4,4°C / 12%
       - stanje izlaznog zraka: 22,0°C
       - brzina strujanja zraka: 2,40 m/s
       - medij:            voda
       - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 34.36 kPa
       - prikljuĉci izmjenjivaĉa:  G 1 1/2“
    -  tipska prazna sekcija s prostorom za smještaj kapilarnog
      protusmrzavajućeg termostat;
    -  sekcija ĉetverorednog vodenog hladnjaka u kompletu sa
      eliminatorom kapljica;
 ST.                      NAZIV                 J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
       - uĉin hlaĊenja:         150 kW
       - protok zraka:          30.000 m³/h
       - stanje ulaznog zraka:     29°C / 68.1%
       - stanje izlaznog zraka:    20,6°C
       - brzina strujanja zraka: 2,81 m/s
       - medij:              voda
       - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 12.99 kPa
       - prikljuĉci izmjenjivaĉa:    DN65“
    -  tl. ventilator RDH E0-0630 s remenskim prijenosom s unatrag
      zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
       - protok zraka:          30.000 m³/h
       - raspoloţivi tlak:       600 Pa
       - elektro snaga:         18,5 kW
       - brzina vrtnje: :        1604 rpm
    -  sekcija tipa GS sa filterska jedinicom klase G4 na odsisnom dijelu
      klima komore;
    -  od. ventilator RDH E0-0630 s remenskim prijenosom s unatrag
      zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
       - protok zraka:          30.000 m³/h
       - raspoloţivi tlak:       600 Pa
       - elektro snaga:         15,0 kW
       - brzina vrtnje: :        1517 rpm
    -  regulacijska ţaluzina na ispuhu otpadnog zraka;
    -  tipski spojni fleksibilni prikljuĉci (4 kom.).
      Dimenzije klima komore jesu: 6300x2270x3550 mm.
      Masa klima komore je: 3087 kg.                       komplet   1
2.36.    Dobava i ugradnja linijske cirkulacijske crpke kao sekundarna crpka
      grijaĉa klima komore sustava FOYER, APERITIV BAR I
      RESTAURANT, tip SCX 40-80N, proizvod SALMSON.
      Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
      diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.         komplet:  1
2.37.    Dobava i ugradnja visokotlaĉnih zraĉnih blokova mlaznica za
      ugradnju na ventilacijske kanale okruglog popreĉnog presjeka tip
      WGA-R-V-SS-K dim.1225x215 mm, proizvod SCHAKO.
      Blok mlaznica je sastavljen od kuĉišta izraĊenog od ĉeliĉnog lima
      tvorniĉki obojenog u RAL 9010 i mlaznica izraĊenih od
      visokokvalitetne ABS plastike standardno obojanih u RAL 9010.
      Mlaznice imaju mogućnost pojedinaĉnog, ruĉnog zakretanja
      mlaznica. Mogućnost zakretanja zakretnih blokova mlaznica u
      odnosu na neutralni poloţaj mora biti minimalno ±30°. Blokovi
      mlaznica opremljeni su sa tipskim regulatorom protoka zraka tip SS- komplet:      44
2.38.    K.
      Dobava i ugradnja odsisnih ventilacijskih rešetki prostora Foyer-a tip
      IB-R8 dim. 1215x215 mm, proizvod SCHAKO. Rešetke su
      predviĊene za ugradnju na ventilacijski kanal okruglog popreĉnog
      presjeka; u kompletu sa dva reda lamela i u kompletu sa tipskim      komplet:  36
2.39.    regulatorom protoka zraka.
      Dobava i ugradnja tlaĉne klima komora Sustav: KUHINJA, serije AIR-
      ACCESS tip AIR-ACCESS 25, proizvod CIAT. Klima komora je u
      vodoravnoj, dvoetaţnoj izvedbi za unutarnju ugradnju sa kućištem s
      dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune
      debljine 50 mm (40 kg/m³; class M0). Konstrukcija s glatkim
      unutarnjim panelima zaštitno obojenim, bez hladnih mostova.
      Konstrukcija klima komora je u potpunosti prema zahtjevima
      europskog standarda za higijenske prostore EN 1886 (2007).
      Tehniĉke karakteristike i performanse ureĊaja ovjerene od krovne
      europske neovisne udruge za certifikaciju termotehniĉke opreme
      EUROVENT CERTIFICATION.
 ST.                    NAZIV                J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
      Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti
      skljedeće tehniĉke karakteristike kućišta klima komore:
    -  ĉvrstoća kućišta:
    -  efikasnost brtvljenja kućišta:
    -  toplinska vodljivost:
    -  toplinski most:
    -  propusnost by-passa prolaza filtera:
      Klima komora mora biti opremljena radi reduciranih mogućnosti
      ugradnje i smještaja klima komore s kliznim vratima (vrata posebno
      patentirana s mogućnošću potpunog odvajanja i ponovnog
      hermetiĉkog zatvaranja s sustavom zatvaranja u 4 toĉke po vratima).

      Klima komora mora biti s posebnom višenamjenskom nepropusnom
      tehniĉkom pregradom s hidrauliĉkim i elektriĉnim prikljuĉcima. Uz
      pregradu se isporuĉuju cijevni manometri za svaki filter klima
      komore, diferencijalni tlaĉni prekidaĉ i sklopka rasvjete.
      Sve okapnice kondenzata klima komore potpuno odvojive s
      mogućnošću ispiranja. Klima komora se isporuĉuje u kompletu sa
      standardnim popreĉnim nogicama postolja koje su ujedno
      predviĊene i za podizanje klima komore.
      Klima komora se sastoji od sljedećih sekcija:
    -  protusmrzavajuća ţaluzina na usisu svjeţeg zraka;
    -  sekcija tipa GS sa filterska jedinicom klase G4;
    -  sekcija trorednog toplovodnog grijaĉa;
       - uĉin grijanja:         41,0 kW
       - protok zraka:         3.000 m³/h
       - stanje ulaznog zraka: -18°C / 80%
       - stanje izlaznog zraka: 23,0°C
       - brzina strujanja zraka: 2,07 m/s
       - medij:              voda
       - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 12.502 kPa
       - prikljuĉci izmjenjivaĉa:    G 1“
    -  tipska prazna sekcija s prostorom za smještaj kapilarnog
      protusmrzavajućeg termostat;
    -  sekcija osmerorednog vodenog hladnjaka u kompletu sa
      eliminatorom kapljica;
       - uĉin hlaĊenja:         30 kW
       - protok zraka:           3.000 m³/h
       - stanje ulaznog zraka:     34°C / 50%
       - stanje izlaznog zraka:    16,7°C
       - brzina strujanja zraka: 2,54 m/s
       - medij:               voda
       - pad tlaka na izmjenjivaĉu: 18.43 kPa
       - prikljuĉci izmjenjivaĉa:    G 1 1/2"
    -  tl. ventilator RDH E0-0225 s remenskim prijenosom s unatrag
      zakrivljenim lopaticama proizvod Comefri;
       - protok zraka:          3.000 m³/h
       - raspoloţivi tlak:       500 Pa
       - elektro snaga:         2,2 kW
       - brzina vrtnje: :        4882 rpm
    -  tipski spojni fleksibilni prikljuĉci (2 kom.).
      Dimenzije klima komore jesu: 1730x995x770 mm.
      Masa klima komore je:243 kg.                     komplet  1
2.40.    Dobava i ugradnja linijske cirkulacijske crpke kao sekundarna crpka
      grijaĉa klima komore sustava UREDI, tip MXL 30-25P, proizvod
      SALMSON.
 ST.                   NAZIV                  J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.         komplet:  1
2.41.  Dobava i ugradnja stropnih tlaĉnih ventilacijskih distributera zraka
    (anemostata) tip DQJA-SR-Z vel. 625, proizvod SCHAKO. Difuzori
    su sa okruglom ploĉom, te sa okruglim uzorkom istrujnih lamela na
    ploĉi. Prednja ploĉa difuzora izraĊena je od ĉeliĉnog lima tvorniĉki
    obojenog u RAL 9010, a lamele difuzora izraĊene su od
    visokokvalitetne ABS plastike standardno tvorniĉki obojanih u RAL
    9010. Anemostati su opremljeni u komletu tipskom prikljuĉnom
    kutijom tip ASK, izoliranom sa toplinskom izolacijom sa parnom
    branom, te opremljenom sa tipskom perforiranom regulacijskom
    ţaluzinom tip LD unutar same prikljuĉne kutije. Ugradnja prednje
    ploĉe anemostata mora biti tipska tip VM, tj. putem sistema        komplet:  5
2.42.  Dobava i ugradnja tlaĉno/odsisnih ventilacijskih kanala izraĊenih od
    nehrĊajućeg ĉeliĉnog lima. Kanali moraju biti zrakonepropusni. U
    cijenu uraĉunata izrada i ugradnja koljena, redukcija, raĉvi i vodećih
    limova u svim nepravilnim koljenima, manjih ruĉnih balansirajućih
    zaklopki na ograncima, revizijskih otvora za ĉišćenje (veliĉinu i broj
    komada definirati s nadzornim inţenjerom i strojarskim voditeljem
    gradilišta) te spojni i brtveni materijal i pribor. Sve izraĊeno prema    kg    4000
2.43.  Izrada i ugradnja sabirnika (S) i razdjelnika (R) (smještenih u
    toplinskoj podstanici) iz ĉeliĉne bešavne cijevi Ĉ.0000 prema HRN
    C.B5.226, promjera NO 100, a sve za nazivni tlak (NP) od 25 bara,
    prikljuĉci se spajaju zavarivanjem, kompletno sa spojnim, nosivim i
    brtvenim materijalom. Oba kolektora izolirana su izolacijom ST cl.1,
    debljine 25 mm, proizvod L'ISOLANTE K-FLEX Italija, sljedećih
    karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 i DIN 52613 l
    20°C = 0,038 W/mK, temperaturno podruĉje -45°C do +105°C,
    prigušivanje zvuka prema DIN 4190 do 32 dB(A), gustoća 65 do 80
    kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN52165 0,09 mgm/N.h.,
    faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 m ³ 7000, širenje
    plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060; teško zapaljiva,
    samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN DIN 4102,
                                          komplet:  3
    dio 1-B1.
2.44.  Dobava i ugradnja izolacije kanala izolacijom tip ST cl.1, koja ima
    atestiranu parnu branu, podruĉje primjene od -45 do +116 oC,
    toplinsku vodljivost λ 20oC = 0,037 W/mK, faktor otpora difuziji
    vodenoj pari prema DIN 52615 μ= 7000, protupoţarnu klasu B1 i
    ispitana je prema DIN 4102-B1, teško zapaljiva, samogasiva,
    nakapajuća, ne prenosi vatru; širenje plamena: klasa 1 prema
    standardu HRN U.J1.060. U cijenu uraĉunato ljepilo te odgovarajuća
    samoljepiva traka istog proizvoĊaĉa i istih karakteristika kao osnovna    m2    900
2.45.  izolacija.i ugradnja zidne ekononape (N5) od nehrĊajućeg ĉelika,
    Dobava
    tlocrtnih dimenzija 3.600 x 1.200 mm kao tip NEZ 3600 x 1200 x 450 -
    N, proizvod KLIMAOPREMA ili sliĉno. U cijenu je ukljuĉen sav
    ovjesni, priĉvrsni i brtveni pribor, hvataĉi masnoća (tip FM – filter
    klase G3), rasvjetna tijela, te prikljuĉci prema nacrtnoj dokumentaciji,
    a napa je slijedećih karakteristika:
    Model KNP-B 2800x1000, V=3500 m3/h                     komplet   2
2.46.  Dobava i ugradnja tlaĉnog kanalnog ventilatora za prostor kuhinje,
    komplet s ovjesnim, priĉvrsnim i brtvenim priborom. Montaţa u tlaĉni
    kanal. Ventilator je sljedećih karakteristika. Uzorak: tip V.I.R.T.U.O.
    10, proizvod CIAT.                             komplet   2
 ST.                   NAZIV                 J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
2.47. Dobava i ugradnja odsisnog krovnog centrifugalnog ventilatora za
    odsis kuhinje, komplet s ovjesnim, priĉvrsnim i brtvenim priborom.
    Montaţa na krov. Uz ventilator predvidjeti frekvencijski regulator
    broja okretaja s korisniĉkim suĉeljem za ruĉnu regulaciju smještenim
    u prostoru kuhinje. Uzorak: tip, SRVP 400/135 4/8 proizvod IMP
    MONTAŢA MARIBOR.                              komplet  2
2.48. Dobava i ugradnja spiralnih ventilacijskih kanala za dovod i odvod
    zraka. U cijenu ukljuĉen sav prikljuĉni i ovjesni materijal.
    900 mm                                    m    30
2.49. Dobava i ugradnja crnih ĉeliĉnih bešavnih cijevi iz Ĉ.0000, prema
    HRN C.B5.226, za PN 6, za toplu i rashladnu vodu te paru. U cijenu
    ukljuĉen sav ovjesni i priĉvrsni pribor, T komadi, koljena, redukcije i
    lukovi te ostali fazonski komadi, ĉvrste i klizne toĉke, elektrode,
    acetilen i kisik, ĉišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza.
    DN 150                                    m    36
    DN 125                                    m    12
    DN 100                                    m    6
    DN 80                                    m    6
    DN 65                                    m    45
    DN 50                                    m    86
    DN 40                                    m    15
    DN 32                                    m    24
    DN 25                                    m    16
    DN 15                                    m    45
2.50. Dobava i ugradnja termiĉke izolacije za izoliranje cijevi tople vode,
    prirubnica, odzraĉnih lonĉića, crpki, kolektora i armature u prostoru
    toplinsko-rashladne i klima podstanice te cjevovoda za povezivanje
    podstanica izolacijom od mineralne vune debljine 25 mm, u omotaĉu
    od aluminijskog lima.                            m2    12
2.51. Dobava i ugradnja armature za vodu, za PN 6, uz napomenu da se
    za promjere do ukljuĉivo DN 40 spajanje izvodi pomoću holendera, a
    za promjere od DN 50 na dalje izvodi se prirubniĉki spoj. U cijenu
    ukljuĉen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, prirubnice i
    protuprirubnice.
    DN 32                                    kom    10
    DN 40                                    kom    6
    DN 65                                    kom    8
    DN 80                                    kom    4
    DN 100                                   kom    4
    DN 125                                   kom    6
    TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 2
2.52. Dobava i ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju ogrjevne
    vode proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom regulacijom
    rada prema Dp.
    Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
    pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
    radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
    napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
    ukljuĉivanja.
    Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
    Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
   - /poz.1/ SIRIUX 50-80                            kom    1
   - /poz.2/ SIRIUX 50-80                            kom    1
   - /poz.3/ SIRIUX 40-60                            kom    1
   - /poz.4/ SIRIUX 65-90                            kom    1
   - /poz.5/ SIRIUX 32-70                            kom    1
 ST.                  NAZIV                  J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
2.53. Dobava i ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju ogrjevne
    i hladne vode proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom
    regulacijom rada prema Dp.
    Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
    pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
    radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
    napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
    ukljuĉivanja.
    Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
    Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
   - /poz.6/ SIRIUX 40-80                            kom   1
   - /poz.7/ SIRIUX 40-80                            kom   1
   - /poz.8/ SIRIUX 40-80                            kom   1
   - /poz.9/ SIRIUX 40-80                            kom   1
2.54. Dobava i ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju hladne
    vode proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom regulacijom
    rada prema Dp.
    Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
    pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
    radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
    napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
    ukljuĉivanja.
    Uz crpku se isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
    Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
   - /poz.10/ SIRIUX 65-80                            kom:   1
   - /poz.11/ SIRIUX 65-90                            kom:   1
   - /poz.12/ SIRIUX 65-90                            kom:   1
   - /poz.13/ SIRIUX 80-90                            kom:   1
   - /poz.14/ SIRIUX 32-70                            kom:   1
2.55. Dobava i ugradnja ventila za hidrauliĉko uravnoteţenje (balansirajući
    ventili) glavnih ogranaka na svim cjevovodima u toplinsko-rashladnoj
    podstanici. Ventili su sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja,
    sa mjernim prikljuĉcima na instrument za podešavanje protoka,
    opremljeni ruĉnim kolom sa skalom za predpodešavanje, (sa
    prikljuĉkom za ispust vode ili signalni vod). Ventili su serije KOMBI-F-
    II, proizvod HONEYWELL-MNG. Ventili su sa prikljuĉkom na
    prirubnicu. U cijenu ukljuĉen sav brtveni i spojni pribor.

   - V6000D0065 (DN65)                             kom:   3
   - V6000D0080 (DN80)                             kom:   1
   - V6000D0100 (DN100)                             kom:   1
2.56. Dobava i ugradnja ventila za hidrauliĉko uravnoteţenje (balansirajući
    ventili) glavnih ogranaka na svim cjevovodima u toplinsko-rashladnoj
    podstanici. Ventili su sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja,
    sa mjernim prikljuĉcima na instrument za podešavanje protoka,
    opremljeni ruĉnim kolom sa skalom za predpodešavanje, (sa
    prikljuĉkom za ispust vode ili signalni vod). Ventili su serije KOMBI-2-
    PLUS, proizvod HONEYWELL-MNG. Ventili su sa prikljuĉkom na
    navoj. U cijenu ukljuĉen sav brtveni i spojni pribor.

   - V5032Y0040 (DN40)                             kom:   6
   - V5032Y0050 (DN50)                             kom:   4
2.57. Jednokratno podešavanje protoka pomoću mjernog instrumenta i
    izradu zapisnika o postignutim protocima obavljeno od strane
    ovlaštenog djelatnika.                           kpt    1
 ST.            NAZIV                         J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
TOPLINSKO-RASHLADNE RAZDJELNE PODSTANICE UKUPNO:

3 KOTLOVNICA

3.1.  Dobava i ugradnja ekspanzijskog modula, smještenog u toplinsko-
    rashladnoj podstanici, za dilataciju ogrijevnog sustava i odrţavanje
    radnog tlaka. Prikljuĉak na sustav je NO 50.
    U cijenu je ukljuĉena otvorena posuda volumena 1500 litara, dvije
    vertikalne višestupanjske inox pumpe (radna i rezervna), prestrujni
    ventil, elementi automatske regulacije, mogućnost spajanja na
    CNUS, oţiĉenje, postolje kao i svi drugi elementi koje predviĊa
    proizvoĊaĉ opreme kako bi sustav ispravno funkcionirao.
    Ekspanzijski modul je tip EXPANSON-V 206-2-T-1500-CE-M,           komplet:  1
3.2.  proizvodi SALMSON.
    Dobava ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju ogrjevne
    vode proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom regulacijom
    rada prema Dp.
    Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
    pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
    radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
    napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
    ukljuĉivanja. isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    Uz crpku se
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
    Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
    /poz.4/ LRE 208-16/4-2G                            kom:   2
3.3.  Dobava i ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju ogrjevne
    vode proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom regulacijom
    rada prema Dp.
    Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
    pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
    radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
    napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
    ukljuĉivanja. isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    Uz crpku se
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
    Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
    /poz.7/ SIE 210-14.5/11-BV                          kom:   1
    /poz.8/ SIE 210-14.5/11-BV                          kom:   1
    /poz.9/ SIE 208-14/7.5-BV                           kom:   1
3.4.  Dobava i ugradnja linijske centrifugalne crpke za cirkulaciju hladne
    vode proizvod SALMSON, za NP16, s elektronskom regulacijom
    rada prema Dp.
    Parametri crpke se automatski prilagoĊavaju zahtjevima sustava uz
    pomoć elektronskog regulatora koji ima mogućnost pohranjivanja
    radnih parametara koji ostaju zabiljeţeni i u sluĉaju prestanka
    napajanja ĉime se osigurava nesmetan rad nakon ponovnog
    ukljuĉivanja. isporuĉuje ovjesni i priĉvrsni pribor, elektronski varijator,
    Uz crpku se
    diferencijalni presostat, protuprirubnice, vijci i brtve.
    Crpke su sljedećih oznaka i broja komada:
    /poz.17/ SIE 208-14/7.5-BV                          kom:   1
    /poz.18/ SIE 208-14/7.5-BV                          kom:   1
 ST.                 NAZIV                  J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
3.5. Dobava i ugradnja ventila za hidrauliĉko uravnoteţenje (balansirajući
   ventili) glavnih ogranaka na svim cjevovodima u toplinsko-rashladnoj
   podstanici. Ventili su sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja,
   sa mjernim prikljuĉcima na instrument za podešavanje protoka,
   opremljeni ruĉnim kolom sa skalom za predpodešavanje, (sa
   prikljuĉkom za ispust vode ili signalni vod). Ventili su serije KOMBI-F-
   II, proizvod HONEYWELL-MNG. Ventili su sa prikljuĉkom na
   prirubnicu. U cijenu ukljuĉen sav brtveni i spojni pribor.

    V6000D0125 (DN125)                            kom:   2
    V6000D0150 (DN150)                            kom:   3
3.6.  Jednokratno podešavanje protoka pomoću mjernog instrumenta i
    izradu zapisnika o postignutim protocima obavljeno od strane
    ovlaštenog djelatnika.                          kom:   1
3.7.  Dobava i ugradnja toplovodnog kotla (oznaka K-1), uĉina 1600 kW,
    sustava vode 80/60°C, radnog tlaka 4 bara, leţeće izvedbe sa tri
    prolaza dimnih plinova. Kotao je predviĊen kao vodeći kotao u
    sustavu kaskadnog upravljanja radom kotlova. Kotao je potrebno
    isporuĉiti sa potrebnim regulacijskim ureĊajima vodećeg kotla u
    sustavu kaskadnog upravljanja radom kotlova u kotlovnici i sa
    tvorniĉki predviĊenom toplinskom izolacijom, plaštom, sigurnosnim i
    graniĉnim termostatom, te ostalom potrebnom opremom za
    funkcionalni pogon kotla. Karakteristike kotla su:
    Nazivni uĉinak 1600 kW
    Maksimalni radni tlak 6 bar
    Otpor na strani dimnih plinova 850 Pa
    Duţina tijela kotla 3100 mm
    Širina tijela kotla 1280 mm
    Visina tijela kotla 2120 mm
    Duţina ukupno 3220 mm
    Širina ukupno s regulacijskim sklopom 1660 mm
    Širina ukupno bez regulacijskog sklopa 1485 mm
    Visina ukupno 2140 mm
    Prikljuĉak dimovodnog kanala d = 400 mm
    Prikljuĉak polaza/povrata vode DN 150, PN 6
    Prikljuĉak sigurnosnog ventila DN 65
    Prikljuĉak ventila za praţnjenje R 1 ¼“
    Masa praznog kotla s izolacijom i regulacijom 3780 kg
    Sadrţaj vode 2475 l
    Normni stupanj korisnosti 90% (Hg) ; 96% (Hd)
    Gubici pogonske pripravnosti 0,12%
    Uzorak: tip Vitoplex 300 TX3A, proizvod VIESSMANN; regulacija tip
    Vitotronic 300MW1 + Vitotronic 100GC1, proizvod VIESSMANN.        kom:   1
3.8.  Dobava i ugradnja toplovodnog kotla (oznaka K-2), uĉina 1250 kW,
    sustava vode 80/60°C, radnog tlaka 4 bara, leţeće izvedbe sa tri
    prolaza dimnih plinova. Kotao je predviĊen kao slijedni kotao u
    sustavu kaskadnog upravljanja radom kotlova. Kotao je potrebno
    isporuĉiti sa potrebnim regulacijskim ureĊajima za rad slijednog kotla
    u sustavu kaskadnog upravljanja radom kotlova u kotlovnici i sa
    tvorniĉki predviĊenom toplinskom izolacijom, plaštom, sigurnosnim i
    graniĉnim termostatom, te ostalom potrebnom opremom za
    funkcionalni pogon kotla. Karakteristike kotla su:
    Nazivni uĉinak 1250 kW
    Maksimalni radni tlak 6 bar
    Otpor na strani dimnih plinova 500 Pa
    Duţina tijela kotla 2480 mm
    Širina tijela kotla 1180 mm
 ST.                    NAZIV                J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    Visina tijela kotla 1900 mm
    Duţina ukupno 2570 mm
    Širina ukupno s regulacijskim sklopom 1555 mm
    Širina ukupno bez regulacijskog sklopa 1380 mm
    Visina ukupno 1920 mm
    Prikljuĉak dimovodnog kanala d = 350 mm
    Prikljuĉak polaza/povrata vode DN 125, PN 6
    Prikljuĉak sigurnosnog ventila DN 65
    Prikljuĉak ventila za praţnjenje R 1 ¼“
    Masa praznog kotla s izolacijom i regulacijom 2815 kg
    Sadrţaj vode 1440 l
    Normni stupanj korisnosti 90% (Hg) ; 96% (Hd)
    Gubici pogonske pripravnosti 0,12%
    Uzorak: tip Vitoplex 300 TX3A, proizvod VIESSMANN; regulacija tip
    Vitotronic 100GC1, proizvod VIESSMANN.                  kom:   1
3.9.  Dobava i ugradnja na kotao plinskog plamenika, sa preradom
    prihvatne ploĉe kotla i montaţom na kotao.
    Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 267 i EN
    676. IzraĊen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od sljedećih vaţnijih
    dijelova: kućišta plamenika za otvaranje na lijevo ili desno, zakretne
    prirubnice, poklopca sa otvorom za gledanje, motora plamenika
    snage 3,5 kW, kućišta za regulaciju zraka, ventilatorskog kola, tlaĉne
    sklopke za zrak, postavnog motora za pogon zaklopke za zrak koja
    se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora za
    pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika
    zatvara, plamena glave, mikroprocesorskog programatora s
    integriranim analognim regulatorom opterećenja, integriranim
    programom kontrole nepropusnosti i osjetilom plamena, elektronskog
    potpalnog ureĊaja, kablova za paljenje, elektroda za paljenje,
    magnetskih ventila za ulje, sapnica, pumpe za ulje, crijeva za ulje,
    prikljuĉnih stezaljki, brtve za prirubnicu i priĉvrsnih vijaka. Uz
    plamenik je predviĊena i armatura za plin sastavljena od dvostrukog
    magnetnog ventila za plin NO 80 klase A, tlaĉne sklopke minimalnog
    tlaka plina, tlaĉne sklopke za kontrolunepropusnosti, magnetskih
    ventila za plin i spojnih elemenata.Uz plamenik je predviĊena plinska
    - kuglasta slavina za plin DN 80 PN16
    - termiĉki osiguraĉ GT80 FFM2 za kuglastu slavinu DN 80
    - filter za plinske armature DN 80; 4 bara; WF3O80/1
    - regulator tlaka plina FRS 5080, DN 80 PN 16
    - aksijalni kompenzator DN 80, prirubniĉki
    - alu koljeno DN 80 x 90 za plinsku armaturu
    - koljeno 90°, aluminijsko prema DIN 2633
    UreĊaji za mjerenje i provjeru:
    - 2 manometra 0-60 mbar s manometarskom slavinom
    - ispitni plamenik
    Regulacijsko – sigurnosni ureĊaji
    - regulator KS40-108-9090M-D35; tropoloţajni impulsni DPI regulator
    s digitalnim LCD
    - temperaturno pipalo PT100 sa zaštitnom cijevi
    Uzorak: WM-G20/2-A izv. ZM, 250-2100 kW, kao proizvod
    „WEISHAUPT“. Izvedba plamenika je modulirana s elektronskim
    slijednom regulacijom (servo-motor plin/zrak) i ugraĊenom
    elektrokomandom.                             kom:   2
3.10.  Dobava i ugradnja razdjelnika za armaturu komplet sa manometrom i
    ispitnim ventilom, propusnim zapornim ventilom i kuglastom slavinom
    te prikljuĉcima za montaţu sigurnosne grupe kotla .Uzorak: proizvod
    VIESSMANN.                                kom   2
 ST.                   NAZIV                  J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
3.11. Dobava i ugradnja i spajanje presostata maksimalnog tlaka
   atestiranog za rad u instalacijama prema DIN 4751.
   radni medij: topla voda
   podruĉje radnog tlaka: 0,5...6 bar
   max radna temperatura: 110 °C
   Uzorak: tip DSH 143 F001, proizvod SAUTER                   kom   2
3.12. Dobava, ugradnja i spajanje graniĉnika razine vode, u polazni vod
   grijanja izvan kotla.
   radni medij: topla voda
   max radni tlak: 10 bar
   nazivni promjer: 3/4"
   max radna temperatura: 120 °C
   Uzorak: proizvod AFRISO                            kom   2
3.13. Dobava, ugradnja i spajanje elektromehaniĉkog sigurnosnog
   graniĉnog termostata, za ograniĉenje maksimalne temperature vode
   u kotlu sa mogućnošću ruĉnog deblokiranja.
   Temp. iskljuĉivanja: 95 °C
   Nazivni prikljuĉak: 1/2"
   Uzorak: tip RAK-ST.010 FP, proizvod SIEMENS                  kom   2
3.14. Dobava, ugradnja i spajanje graniĉnika minimalnog tlaka atestiranog
   za rad u instalacijama prema DIN 4751.
   radni medij: topla voda
   podruĉje radnog tlaka: 0...6 bar
   max radna temperatura: 70 °C
   Uzorak: tip DSL 143 F001, proizvod SAUTER                   kom   2
3.15. Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila, u prirubniĉkoj izvedbi,
   komplet sa odvodnim cjevovodom i odgovarajućim ekspanzijskim
   lonĉićem. Ventil treba posjedovati atest ovlaštene institucije, a
   namijenjen je za instalaciju toplovodnog grijanja.
   radni medij: topla voda
   tlak otvaranja: 6 bar
   nazivni promjer: DN 65
   max radna temperatura: 120 °C                         kom   2
3.16. Dobava i ugradnja hidrauliĉke skretnice, tvorniĉke izvedbe, sa
   prikljuĉcima DN 250, kapaciteta do 2800 kW, pri reţimu grijanja
   80/60°C, sa toplinskom izolacijom 100 mm. Uzorak: tip HW 400,
   proizvod MIK                                 kom   1
3.17. Dobava i ugradnja elemenata u polju automatske regulacije sustava.
   U cijenu uraĉunati sav rad, materijali, brtveni, stezni i priĉvrsni pribor,
   holenderi, tuljci, prirubnice i protuprirubnice, te fazonski komadi.
   Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
   osjetnik vanjske temperature TW01.00                      kom   1
   cjevni osjetnik temperature TE01.00/MS                     kom   15
   Uzorak: proizvod kao NEUBERGER
   troputni regulacijski ventil NO100(NP6):                    kom   1
   elektromotorni pogon ventila (24V;0…10V)ML7420A6009              kom   1
   troputni regulacijski ventil NO125(NP6):                   kom   1
   elektromotorni pogon ventila (24V;0…10V) ML7420A6009              kom   1
3.18. Dobava i ugradnja elemenata mikroprocesorske (DDC) regulacije
   sustava. U cijenu uraĉunati sav rad, materijali, brtveni, ovjesni, stezni
   i priĉvrsni pribor. Oznake elemenata regulacije i brojevi komada su
   sljedeći:
   transformator 240/24V 6A AC: NG60.05                     kom:   1
   DDC upravljaĉka jedinica BD4000                        kom:   1
   upravljaĉki modul RM4100                           kom:   1
   modul komunikacije CM 4000                          kom:   2
   modul daljinskog nadzora CM4300                        kom:   1
 ST.                   NAZIV                 J.MJERE KOL. J. CIJENA          UKUPNO
    modul digitalnih ulaza: AZ4200                      kom:    1
    modul digitalnih izlaza AZ4300                      kom:    1
    prikljuĉni modul RS485 CS4300                       kom:    1
    postolje za module: BG 4014                        kom:    1
    Uzorak: serija MODULMATIC GLT, proizvod NEUBERGER            komplet:   1
3.19.  Dobava i ugradnja elektrokomandnog ormara (EMP+DDC) sustava
    kotlovnice i energetskog bloka sa svim potrebnim elementima DDC
    regulacije. Ormar se isporuĉuje kompletno oţiĉen i ispitan, sa svom
    potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. Elektrokomandni ormar je
    samostojeće izvedbe u zaštiti IP 54, predviĊen za unutarnju
    ugradnju, sa uvodnicama s gornje strane ormara. Mogućnost
    uzemljenja na kuĉište, vrata i montaţnu ploĉu prema VDE i DIN
    propisima (atestirano). Dimenzije ormara: 1.000x2.100x400 mm. U
    sklopu elektrokomandnog ormara predviĊeno je elektro napajanje
    plamenika kotla K-1 i K-2; elektro napajanje ekspanzijskog modula
    SALMSON tip EXPANSON i cirkulacijskih crpki. Frekventni
    pretvaraĉi broja okretaja za crpke se ne ugraĊuju se unutar elektro-
    Uzorak: DDC regulacija GLT, proizvod NEUBERGER             komplet:   1
3.20.  Postavljanje sustava programirane opreme, usluge na nivou
    elemenata u polju. Inţenjering usluge obuhvaćaju specijalistiĉke
    usluge od strane ovlaštenih djelatnika servisa za automatsku
    regulaciju na nivou elemenata u polju, te obuhvaćaju sljedeće:
    - programiranje konfiguracije ureĊaja
    - unos korisniĉkog teksta
    - parametri analognih vrijednosti
    - podešavanje karakteristike regulacijskih signala
    - podešavanje specifiĉnih programa ureĊaja
                                        komplet:   1
    Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošaĉa, polaganje kablova i oţiĉenje obavljaju izvoĊaĉi elektroinstalacija,te to nije predmet ove stavke
3.21,  Inţenjering specijalistiĉke usluge na nivou mikroprocesorskih GLT-
    DDC elemenata. Specijalistiĉki automatiĉarski radovi podešavanja,
    programiranja i puštanja u rad mikroprocesorskih regulatora. Stavka
    obuhvaća sljedeće:
    - pregled ureĊaja i sustava oznaĉavanja podatkovnih toĉaka
    - podešavanje MSR podataka
    - podešavanje regulacijskih shema
    - izrada zbirne dokumentacije i uputstava za DDC regulatore;
    - izradu i unos programa za mikroprocesorske regulatore;
    - postavljanje mjernih i komunikacijskih protokola
    - usklaĊivanje kontrolnih parametara s projektantom (korisnikom);
    - puštanje u rad i testiranje DDC ureĊaja;
     - obuka krajnjeg korisnika i njegovo upoznavanje s elementima aut.
    regulacije.
    Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošaĉa, polaganje
    kablova i oţiĉenje, nije predmet ove stavke, već je to predmet
    radova izvoĊaĉa elektroinstalacija.                   komplet:   1
3.22.  Dobava i ugradnja industrijske jednostruke naprave za omekšavanje.
    Naprava je upravljana koliĉinski i radi potpuno automatski. Sastoji se
    od:
    - finoga predfiltera
    - višeputog upravljaĉkog ventila s pripadajućim vodomjerom
    - ionske kolone za neutralno izmjenu
    - posude za solnu otopinu ( za tabletiranu sol)
    - potrebnih armatura i cjevovoda za normalan rad
    - ispitne slavine na izlazu omekšane vode
    - manometra na ulazu tvrde vode
    Tehniĉke karakteristike:
    nazivni kapacitet: 300 m3.°dH
    nazivni protok 4,0m3/h
 ST.                   NAZIV                J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
   koliĉina ionske smole u jednoj ionskoj koloni: 100 l
   promjer ionske kolone: 360 mm
   posuda za sol: 500 l / d = 760 mm
   prikljuĉak sirove vode: DN25 - R 1˝
   prikljuĉak omekšane vode: DN25 - R 1˝
   potreban prikljuĉak kanalizacije : minimalno d50
   prikljuĉak struje: UTIĈNICA 230 V / 1~ / 50 Hz
   širina cca 1300 mm
   dubina cca 800 mm
   visina cca 2000 mm
   Uzorak: tip IEM 25-100, proizvod ESOTEHNA                komplet:  1
3.23. Dobava i ugradnja crnih ĉeliĉnih bešavnih cijevi iz Ĉ.0000, prema
   HRN C.B5.226, za PN 6, za toplu i rashladnu vodu te paru. U cijenu
   ukljuĉen sav ovjesni i priĉvrsni pribor, T komadi, koljena, redukcije i
   lukovi te ostali fazonski komadi, ĉvrste i klizne toĉke, elektrode,
   acetilen i kisik, ĉišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza.
   DN 150                                   m    36
   DN 125                                   m    12
   DN 100                                   m    6
   DN 80                                    m    6
   DN 65                                    m    45
   DN 50                                    m    86
   DN 40                                    m    15
   DN 32                                    m    24
   DN 25                                    m    16
   DN 15                                    m    45
3.24. Dobava i ugradnja termiĉke izolacije za izoliranje cijevi tople vode,
   prirubnica, odzraĉnih lonĉića, crpki, kolektora i armature u prostoru
   toplinsko-rashladne i klima podstanice te cjevovoda za povezivanje
   podstanica izolacijom od mineralne vune debljine 25 mm, u omotaĉu
   od aluminijskog lima.                            m2    12
3.25. Dobava i ugradnja armature za vodu, za PN 6, uz napomenu da se
   za promjere do ukljuĉivo DN 40 spajanje izvodi pomoću holendera, a
   za promjere od DN 50 na dalje izvodi se prirubniĉki spoj. U cijenu
   ukljuĉen sav brtveni i spojni pribor, vijci, holenderi, prirubnice i
   protuprirubnice.
   DN 32                                   kom    10
   DN 40                                   kom    6
   DN 65                                   kom    8
   DN 80                                   kom    4
   DN 100                                   kom    4
   DN 125                                   kom    6
KOTLOVNICA UKUPNO:

4 PODNO GRIJANJE

4.1.  Euroval ovalna cijev                           m    8000
4.2.  Euroval fiksatorne šine (samoljepljiva)                 m    2800
4.3.  Euroval ovalna mufa                           kom    65
4.4.  Euroval spoj ne razvodnik 50 cm                     kom    200
4.5.  Euroval prelazno koljenol oval-okruglo Ø 21 mm             kom    5
4.6.  Euroval prelazna nufa oval-okruglo Ø 21 mm               kom    5
4.7   Harreither aditiv za estrih za estrih ECO-30               kg    450
4.8   Harreither PE-Folija                           m1    2200
4.9.  Harreither rubna traka                          m1    2000
4.10.  Harreither razdjelnik 4 grupa sa mjeraĉem protoka            kom    1
4.11.  Harreither razdjelnik 5 grupa sa mjeraĉem protoka            kom    1
4.12.  Harreither razdjelnik 6 grupa sa mjeraĉem protoka            kom    3
 ST.                 NAZIV                   J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
4.13. Harreither razdjelnik 7grupa sa mjeraĉem protoka               kom   1
4.14. Harreither razdjelnik 8 grupa sa mjeraĉem protoka              kom   2
4.15. Harreither razdjelnik 9 grupa sa mjeraĉem protoka              kom   3
4.16. Harreither razdjelnik 10 grupa sa mjeraĉem protoka              kom   1
4.17. Harreither razdjelnik 11 grupa sa mjeraĉem protoka              kom   1
PODNO GRIJANJE UKUPNO:

5 INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA VENTILATORSKIM KONVEKTORIMA

A.) ETAŢA SUTEREN

5.1.  Dobava i ugradnja podnih ventilatorskih konvektora u tipskoj
    ukrasnoj masci serije MAJOR LINE tip CV 402C, proizvod CIAT.
    Kućište ventilatorskih konvektora izraĊeno je iz visokokvalitetne i
    otporne ABS plastiĉne mase s prednje strane ureĊaja obojane u RAL
    9010, a s boĉne strane obojane u RAL 9002. Izmjenjivaĉi ureĊaja
    izraĊeni od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela. Ventilatorski
    konvektori su predviĊeni za dvocijevni sustav grijanja/hlaĊenja.
    Istrujna tlaĉna rešetka sa posebnim profilom lamela.
    Sklop motora i ventilatora u zatvorenom zaštitnom kućištu iz ABS
    plastike (klasa vatrootpornosti V0), sa zaštićenom osovinom.
    Ventilatorski konvektori su s monofaznim, visokouĉinkovitim
    elektromotorom s 5 brzina, od kojih su standardno tvorniĉki oţiĉene
    3 brzine. Ventilatorski konvektori opremljeni su s fleksibilnim perivim
    filterom iz poliesterskih vlakana – klasa efikasnosti G3 prema EN
    779.
    Tehniĉke karakteristike i perfomanse ureĊaja ovjerene i
    certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju
    Tehniĉke karakteristike i dimenzije ureĊaja:
    - kapacitet – hlaĊenje:    4110 / 5640 / 6210 W
    - kod temp. zraka:        27°C
    - kod temp. vode:        7°C/12°C
    - protok zraka:          475 / 825 / 1025 m³/h
    - protok vode:          1060 l/h
    - pad tlaka izmjenjivaĉa: 39 kPa
    - kapacitet – grijanja:     8900 / 14000 / 16300 W
    - kod temp. zraka:        19°C
    - kod temp. vode:        80°C/65°C
    - protok vode:          1100 l/h
    - šumnost:             21 / 29 / 35 dB(A)
    - elektro prikljuĉak:     1ph/230V/50Hz
    - dimenzije ugradbene (AxBxH): 1400 x 610 x 250 mm
                                         kom:   2
    - masa ureĊaja:          34,6 kg
5.2.  Dobava i ugradnja podnih ventilatorskih konvektora predviĊenih za
    ugradnju u pod serije CLIMA CANAL FRML 26 FNA B=370 x L=1600
    mm, proizvod JAGA. Ventilatorski konvektori su predviĊeni za
    dvocijevni sustav grijanja/hlaĊenja; sa izmjenjivaĉem vode u Low
    H2O izvedbi. izraĊena iz ABS plastike; sa posudom kondenzata s
    Kutija ureĊaja
    prikljuĉkom NO32; ugradbena dubina 80-130 mm; prikljuĉci za vodu
    NO15.
    Stavka obuhvaća nagaznu tipsku rešetku izraĊenu iz eloksiranog
    aluminija. Stavka obuhvaća i ugradbeni okvir rešetke izraĊen od
    anodiziranog aluminijskog profila; u kompletu sa podloţnim tispkim
    trakama i spojnim materijalom.                            4
 ST.                 NAZIV                   J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
5.3. Dobava i ugradnja zidnog ţiĉanog regulacijskog panela tip
   T6590A1000, proizvod HONEYWELL. Panel je s LCD displejem;
   ruĉno prebacivanje ljeto/zima; on/off; promjena brzine ventilatora;
   auto mode; termostat; promjena postavne vrijednosti temperature;
   reţim uštede energije. Dimenzije: 97x148x29 mm.               kom:   2
5.4. Dobava i ugradnja zidnog ţiĉanog regulacijskog panela tip FRML
   CLIMA CANAL, proizvod JAGA. Panel je s LCD displejem; ruĉno
   prebacivanje ljeto/zima; on/off; promjena brzine ventilatora; auto
   mode; termostat; promjena postavne vrijednosti temperature; reţim
   uštede energije.                               kom:   4

B.) ETAŢA PRIZEMLJE

5.5.  Dobava i ugradnja kazetnih ventilatorskih konvektora serije MELODY
    veliĉine WA-2TFC, proizvod CIAT. Ventilatorski konvektori su
    namjenjeni za kazetnu ugradnju na strop, a isporuĉuju se u kompletu
    sa tipskom usisnom rešetkom i tlaĉnim difuzorima za istrujavanje
    zraka u ĉetiri smjera (tvorniĉki obojana u RAL 9010). Tlaĉni istrujni
    difuzori imaju mogućnost ruĉnog podešavanja istrujnih lamela u tri
    Ventilatorski konvektori predviĊeni za dvocijevni sustav
    grijanja/hlaĊenja. Okapnica kondenzata ureĊaja izraĊena je od
    ekspandiranog polistirena premazana tvorniĉki vodootpornim
    premazom. Povrat kondenzata osiguran je putem tipske tvorniĉki
    ugraĊene i elektriĉno spojene crpke kondenzata regulirane pomoću
    sigurnosnog plovka.
    Ventilatorski konvektori su s monofaznim, visokouĉinkovitim
    elektromotorom s 5 brzina, od kojih su standardno tvorniĉki oţiĉene
    3 brzine. Ventilatorski konvektori opremljeni su s filterom iz
    obnovljivih poliesterskih vlakana (klasa UL 94 V2 samogasivi),
    ugraĊen na odvojivoj rešetki tipske ukrasne maske.
    Tehniĉke karakteristike i perfomanse ureĊaja ovjerene i
    certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju
    termotehniĉke opreme i ureĊaja EUROVENT CERTIFICATION.
    Tehniĉke karakteristike i dimenzije ureĊaja:
    Tip IV - MELODY vel. WA 63-2TFC, proizvod CIAT
    - kapacitet – hlaĊenje:   4090 / 4930 / 5490 W
    - kod temp. zraka:       27°C
    - kod temp. vode:       7°C/12°C
    - protok zraka:         460 / 590 / 730 m³/h
    - protok vode:         940 l/h
    - pad tlaka izmjenjivaĉa: 23.9 kPa
    - kapacitet – grijanja:    8990 / 11400 / 13900 W
    - kod temp. zraka:       19°C
    - kod temp. vode:       80°C/65°C
    - protok vode:         969 l/h
    - šumnost:            27 / 34 / 39 dB(A)
    - elektro prikljuĉak:    1ph/230V/50Hz
    - dimenzije ugradbene (AxBxH): 570 x 570 x 295 mm
                                         kom:   2
    - masa ureĊaja:         24,8 kg
    Tip V - MELODY vel. WA 61-2TFC, proizvod CIAT
 ST.                   NAZIV                J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    - kapacitet – hlaĊenje:    1810 / 2020 / 2430 W
    - kod temp. zraka:        27°C
    - kod temp. vode:        7°C/12°C
    - protok zraka:          290 / 360 / 600 m³/h
    - protok vode:          416 l/h
    - pad tlaka izmjenjivaĉa: 26,7 kPa
    - kapacitet – grijanja:     4760 / 5570 / 7300 W
    - kod temp. zraka:        19°C
    - kod temp. vode:        80°C/65°C
    - protok vode:          429 l/h
    - šumnost:             16 / 20 / 32 dB(A)
    - elektro prikljuĉak:     1ph/230V/50Hz
    - dimenzije ugradbene (AxBxH): 570 x 570 x 295 mm
                                         kom:   7
    - masa ureĊaja:          23,3 kg
5.6.  Dobava i ugradnja podnih ventilatorskih konvektora u tipskoj
    ukrasnoj masci serije MAJOR LINE tip CV, proizvod CIAT. Kućište
    ventilatorskih konvektora izraĊeno je iz visokokvalitetne i otporne
    ABS plastiĉne mase s prednje strane ureĊaja obojane u RAL 9010, a
    s boĉne strane obojane u RAL 9002. Izmjenjivaĉi ureĊaja izraĊeni od
    bakrenih cijevi i aluminijskih lamela. Ventilatorski konvektori su
    predviĊeni za dvocijevni sustav grijanja/hlaĊenja. Istrujna tlaĉna
    rešetka sa posebnim profilom lamela.
    Sklop motora i ventilatora u zatvorenom zaštitnom kućištu iz ABS
    plastike (klasa vatrootpornosti V0), sa zaštićenom osovinom.
    Ventilatorski konvektori su s monofaznim, visokouĉinkovitim
    elektromotorom s 5 brzina, od kojih su standardno tvorniĉki oţiĉene
    3 brzine. Ventilatorski konvektori opremljeni su s fleksibilnim perivim
    filterom iz poliesterskih vlakana – klasa efikasnosti G3 prema EN
    779.
    Tehniĉke karakteristike i perfomanse ureĊaja ovjerene i
    certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju
    Tehniĉke karakteristike i dimenzije ureĊaja:
    Tip VI - MAJOR LINE tip CV 402C, proizvod CIAT
    - kapacitet – hlaĊenje:    4110 / 5640 / 6210 W
    - kod temp. zraka:        27°C
    - kod temp. vode:        7°C/12°C
    - protok zraka:          475 / 825 / 1025 m³/h
    - protok vode:          1060 l/h
    - pad tlaka izmjenjivaĉa: 39 kPa
    - kapacitet – grijanja:     8900 / 14000 / 16300 W
    - kod temp. zraka:        19°C
    - kod temp. vode:        80°C/65°C
    - protok vode:          1100 l/h
    - šumnost:             21 / 29 / 35 dB(A)
    - elektro prikljuĉak:     1ph/230V/50Hz
    - dimenzije ugradbene (AxBxH): 1400 x 610 x 250 mm
                                         kom:   3
    - masa ureĊaja:          34,6 kg
    Tip VII - MAJOR LINE tip CV 102C, proizvod CIAT
 ST.                  NAZIV               J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
   - kapacitet – hlaĊenje:   1150 / 1240 / 1340 W
   - kod temp. zraka:       27°C
   - kod temp. vode:       7°C/12°C
   - protok zraka:         220 / 255 / 300 m³/h
   - protok vode:         213 l/h
   - pad tlaka izmjenjivaĉa: 13,4 kPa
   - kapacitet – grijanja:    3130 / 3460 / 3840 W
   - kod temp. zraka:       19°C
   - kod temp. vode:       80°C/65°C
   - protok vode:         219 l/h
   - šumnost:            25 / 30 / 34 dB(A)
   - elektro prikljuĉak:     1ph/230V/50Hz
   - dimenzije ugradbene (AxBxH): 840 x 610 x 250 mm
                                      kom:   2
   - masa ureĊaja:         20,1 kg
 5.7. Dobava i ugradnja podnih ventilatorskih konvektora predviĊenih za
   ugradnju u pod serije CLIMA CANAL FRML 26 FNA B=370 x L=1600
   mm, proizvod JAGA. Ventilatorski konvektori su predviĊeni za
   dvocijevni sustav grijanja/hlaĊenja; sa izmjenjivaĉem vode u Low
   Kutija ureĊaja izraĊena iz ABS plastike; sa posudom kondenzata s
   prikljuĉkom NO32; ugradbena dubina 80-130 mm; prikljuĉci za vodu
   NO15.
   Stavka obuhvaća nagaznu tipsku rešetku izraĊenu iz eloksiranog
   aluminija. Stavka obuhvaća i ugradbeni okvir rešetke izraĊen od
   anodiziranog aluminijskog profila; u kompletu sa podloţnim tispkim
   trakama i spojnim materijalom.                    kom:   11
 5.8. Dobava i ugradnja zidnog ţiĉanog regulacijskog panela tip
   T6590A1000, proizvod HONEYWELL. Panel je s LCD displejem;
   ruĉno prebacivanje ljeto/zima; on/off; promjena brzine ventilatora;
   auto mode; termostat; promjena postavne vrijednosti temperature;
   reţim uštede energije. Dimenzije: 97x148x29 mm.            kom:   14
 5.9. Dobava i ugradnja zidnog ţiĉanog regulacijskog panela tip FRML
   CLIMA CANAL, proizvod JAGA. Panel je s LCD displejem; ruĉno
   prebacivanje ljeto/zima; on/off; promjena brzine ventilatora; auto
   mode; termostat; promjena postavne vrijednosti temperature; reţim
   uštede energije.                           kom:   11

C.) ETAŢA KAT

5.10. Dobava i ugradnja kazetnih ventilatorskih konvektora serije MELODY
   veliĉine WA-2TFC, proizvod CIAT. Ventilatorski konvektori su
   namjenjeni za kazetnu ugradnju na strop, a isporuĉuju se u kompletu
   sa tipskom usisnom rešetkom i tlaĉnim difuzorima za istrujavanje
   zraka u ĉetiri smjera (tvorniĉki obojana u RAL 9010). Tlaĉni istrujni
   difuzori imaju mogućnost ruĉnog podešavanja istrujnih lamela u tri
   razliĉita poloţaja.
   Ventilatorski konvektori predviĊeni za dvocijevni sustav
   grijanja/hlaĊenja. Okapnica kondenzata ureĊaja izraĊena je od
   ekspandiranog polistirena premazana tvorniĉki vodootpornim
   premazom. Povrat kondenzata osiguran je putem tipske tvorniĉki
   ugraĊene i elektriĉno spojene crpke kondenzata regulirane pomoću
   sigurnosnog plovka.
   Ventilatorski konvektori su s monofaznim, visokouĉinkovitim
   elektromotorom s 5 brzina, od kojih su standardno tvorniĉki oţiĉene
   3 brzine. Ventilatorski konvektori opremljeni su s filterom iz
   obnovljivih poliesterskih vlakana (klasa UL 94 V2 samogasivi),
   ugraĊen na odvojivoj rešetki tipske ukrasne maske.
ST.                  NAZIV                  J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
   Tehniĉke karakteristike i perfomanse ureĊaja ovjerene i
   certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju
   termotehniĉke opreme i ureĊaja EUROVENT CERTIFICATION.
   Tehniĉke karakteristike i dimenzije ureĊaja:
   Tip IV - MELODY vel. WA 63-2TFC, proizvod CIAT
   - kapacitet – hlaĊenje:    4090 / 4930 / 5490 W
   - kod temp. zraka:        27°C
   - kod temp. vode:        7°C/12°C
   - protok zraka:          460 / 590 / 730 m³/h
   - protok vode:          940 l/h
   - pad tlaka izmjenjivaĉa: 23.9 kPa
   - kapacitet – grijanja:     8990 / 11400 / 13900 W
   - kod temp. zraka:        19°C
   - kod temp. vode:        80°C/65°C
   - protok vode:          969 l/h
   - šumnost:             27 / 34 / 39 dB(A)
   - elektro prikljuĉak:     1ph/230V/50Hz
   - dimenzije ugradbene (AxBxH): 570 x 570 x 295 mm
                                        kom:   1
   - masa ureĊaja:          24,8 kg
   Tip V - MELODY vel. WA 61-2TFC, proizvod CIAT
   - kapacitet – hlaĊenje:    1810 / 2020 / 2430 W
   - kod temp. zraka:        27°C
   - kod temp. vode:        7°C/12°C
   - protok zraka:          290 / 360 / 600 m³/h
   - protok vode:          416 l/h
   - pad tlaka izmjenjivaĉa: 26,7 kPa
   - kapacitet – grijanja:     4760 / 5570 / 7300 W
   - kod temp. zraka:        19°C
   - kod temp. vode:        80°C/65°C
   - protok vode:          429 l/h
   - šumnost:             16 / 20 / 32 dB(A)
   - elektro prikljuĉak:     1ph/230V/50Hz
   - dimenzije ugradbene (AxBxH): 570 x 570 x 295 mm
                                        kom:   3
   - masa ureĊaja:          23,3 kg
5.11. Dobava i ugradnja podnih ventilatorskih konvektora u tipskoj
   ukrasnoj masci serije MAJOR LINE tip CV, proizvod CIAT. Kućište
   ventilatorskih konvektora izraĊeno je iz visokokvalitetne i otporne
   ABS plastiĉne mase s prednje strane ureĊaja obojane u RAL 9010, a
   s boĉne strane obojane u RAL 9002. Izmjenjivaĉi ureĊaja izraĊeni od
   bakrenih cijevi i aluminijskih lamela. Ventilatorski konvektori su
   predviĊeni za dvocijevni sustav grijanja/hlaĊenja. Istrujna tlaĉna
   rešetka sa posebnim profilom lamela.
   Sklop motora i ventilatora u zatvorenom zaštitnom kućištu iz ABS
   plastike (klasa vatrootpornosti V0), sa zaštićenom osovinom.
   Ventilatorski konvektori su s monofaznim, visokouĉinkovitim
   elektromotorom s 5 brzina, od kojih su standardno tvorniĉki oţiĉene
   3 brzine. Ventilatorski konvektori opremljeni su s fleksibilnim perivim
   filterom iz poliesterskih vlakana – klasa efikasnosti G3 prema EN
   779.
   Tehniĉke karakteristike i perfomanse ureĊaja ovjerene i
   certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju
   Tehniĉke karakteristike i dimenzije ureĊaja:
   Tip VI - MAJOR LINE tip CV 402C, proizvod CIAT
ST.                    NAZIV                J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    - kapacitet – hlaĊenje:    4110 / 5640 / 6210 W
    - kod temp. zraka:        27°C
    - kod temp. vode:        7°C/12°C
    - protok zraka:          475 / 825 / 1025 m³/h
    - protok vode:          1060 l/h
    - pad tlaka izmjenjivaĉa: 39 kPa
    - kapacitet – grijanja:     8900 / 14000 / 16300 W
    - kod temp. zraka:        19°C
    - kod temp. vode:        80°C/65°C
    - protok vode:          1100 l/h
    - šumnost:             21 / 29 / 35 dB(A)
    - elektro prikljuĉak:      1ph/230V/50Hz
    - dimenzije ugradbene (AxBxH): 1400 x 610 x 250 mm
                                         kom:   5
    - masa ureĊaja:          34,6 kg
    Tip VII - MAJOR LINE tip CV 102C, proizvod CIAT
    - kapacitet – hlaĊenje:    1150 / 1240 / 1340 W
    - kod temp. zraka:        27°C
    - kod temp. vode:        7°C/12°C
    - protok zraka:          220 / 255 / 300 m³/h
    - protok vode:          213 l/h
    - pad tlaka izmjenjivaĉa: 13,4 kPa
    - kapacitet – grijanja:     3130 / 3460 / 3840 W
    - kod temp. zraka:        19°C
    - kod temp. vode:        80°C/65°C
    - protok vode:          219 l/h
    - šumnost:             25 / 30 / 34 dB(A)
    - elektro prikljuĉak:      1ph/230V/50Hz
    - dimenzije ugradbene (AxBxH): 840 x 610 x 250 mm
                                         kom:   2
    - masa ureĊaja:          20,1 kg
5.12.  Dobava i ugradnja podnih ventilatorskih konvektora predviĊenih za
    ugradnju u pod serije CLIMA CANAL FRML 26 FNA B=370 x L=1600
    mm, proizvod JAGA. Ventilatorski konvektori su predviĊeni za
    dvocijevni sustav grijanja/hlaĊenja; sa izmjenjivaĉem vode u Low
    H2O izvedbi.
    Kutija ureĊaja izraĊena iz ABS plastike; sa posudom kondenzata s
    prikljuĉkom NO32; ugradbena dubina 80-130 mm; prikljuĉci za vodu
    NO15.
    Stavka obuhvaća nagaznu tipsku rešetku izraĊenu iz eloksiranog
    aluminija. Stavka obuhvaća i ugradbeni okvir rešetke izraĊen od
    anodiziranog aluminijskog profila; u kompletu sa podloţnim tispkim
    trakama i spojnim materijalom.                      kom:   13
5.13.  Dobava i ugradnja zidnog ţiĉanog regulacijskog panela tip
    T6590A1000, proizvod HONEYWELL. Panel je s LCD displejem;
    ruĉno prebacivanje ljeto/zima; on/off; promjena brzine ventilatora;
    auto mode; termostat; promjena postavne vrijednosti temperature;
    reţim uštede energije. Dimenzije: 97x148x29 mm.              kom:   11
5.14.  Dobava i ugradnja zidnog ţiĉanog regulacijskog panela tip FRML
    CLIMA CANAL, proizvod JAGA. Panel je s LCD displejem; ruĉno
    prebacivanje ljeto/zima; on/off; promjena brzine ventilatora; auto
    mode; termostat; promjena postavne vrijednosti temperature; reţim
    uštede energije.                             kom:   13
5.15.  Dobava i ugradnja crnih ĉeliĉnih bešavnih cijevi iz Ĉ.0000, prema
    HRN C.B5.226, za PN 6, za toplu i rashladnu vodu te paru. U cijenu
    ukljuĉen sav ovjesni i priĉvrsni pribor, T komadi, koljena, redukcije i
    lukovi te ostali fazonski komadi, ĉvrste i klizne toĉke, elektrode,
    acetilen i kisik, ĉišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza.
    DN 150                                   m   250
 ST.                  NAZIV                 J.MJERE KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    DN 125                                  m   130
    DN 100                                  m   240
    DN 80                                   m   6
    DN 65                                   m   45
    DN 50                                   m   250
    DN 40                                   m   100
 5.16. Dobava i ugradba izolacije za izolaciju temeljnog razvoda grijanja u
    podu, sljedećih karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 i
    DIN 52613 l 20°C = 0,038 W/mK, temperaturno podruĉje -45°C do
    +105°C, prigušivanje zvuka prema DIN 4190 do 32 dB(A), gustoća
    65 do 80 kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN52165 0,09
    mgm/N.h., faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 m ³
    7000, širenje plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060; teško
    zapaljiva, samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN
    DIN 4102, dio 1-B1, kompletno s ljepilom i samoljepljivim izolirajućim
    trakama debljine 9-12 mm. Izolaciju je potrebno navlaĉiti na slijedeće
    DN 150                                  m   250
    DN 125                                  m   130
    DN 100                                  m   240
    DN 80                                   m   6
    DN 65                                   m   45
    DN 50                                   m   250
    DN 40                                   m   100
 5.17. Dobava i ugradnja tvrdih bakrenih cijevi za temeljni razvod vode u
    sustavu grijanja radijatorima, prema standardu HRN C.D5.500. U
    cijenu ukljuĉen sav ovjesni i priĉvrsni pribor, koljena, redukcije,
    ĉvrste i klizne toĉke, ĉišćenje te metalne ukrasne rozete zaštićene
    antikorozivnom zaštitom (kromirane).
    Cu 18                                   m   150
    Cu 22                                   m   200
    Cu 28                                   m   220
    Cu 35                                   m   180
    Cu 42                                   m   100
    Cu 54                                   m   100
 5.18. Dobava i ugradba izolacije za izolaciju temeljnog razvoda grijanja u
    podu, sljedećih karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52612 i
    DIN 52613 l 20°C = 0,038 W/mK, temperaturno podruĉje -45°C do
    +105°C, prigušivanje zvuka prema DIN 4190 do 32 dB(A), gustoća
    65 do 80 kg/m3, propusnost vodene pare prema DIN52165 0,09
    mgm/N.h., faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 m ³
    7000, širenje plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060; teško
    zapaljiva, samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru prema HRN
    DIN 4102, dio 1-B1, kompletno s ljepilom i samoljepljivim izolirajućim
    trakama debljine 9-12 mm. Izolaciju je potrebno navlaĉiti na slijedeće
    18                                    m   150
    22                                    m   200
    28                                    m   220
    35                                    m   180
    42                                    m   100
    54                                    m   100
INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA VENTILATORSKIM KONVEKTORIMA UKUPNO:

6 AUTOMATSKA REGULACIJA, ELEKTROKOMANDNI ORMARI I SUSTAV
CENTRALNOG NADZORA I UPRAVLJANJA (CNUS)

A.) TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK
 ST.                   NAZIV                   J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO

 6.1. Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
    TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK. U cijenu uraĉunat
    sav rad, materijal, brtveni, stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci,
    prirubnice i protuprirubnice, te fazonski komadi.
    Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
    5000, proizvod HONEYWELL.
    Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
   - Vanjski osjetnik temperature zraka:AF20                    kom:    1
   - Cijevni osjetnik temperature:VF20T                       kom:   18
   - Osjetnik tlaka tekućina (pmax =18bar; IP65):PST010RG34F            kom:    4
   - Bojlerski osjetnik temperature:VF20L                      kom:    2
   - Troputni regulacijski ventil DN150 (NP16):V5015A1177              kom:    2
   - Elektromotorni pogon ventila (230V; 3-pt):ML6421B3012             kom:    2
                                          komplet:  1
 6.2. Dobava i ugradnja elementa mikriprocesorske (DDC) regulacije za
   sustav TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK. U cijenu
   uraĉunat sav rad, materijali, brtveni, ovjesni, stezni i priĉvrsni pribor.
    Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
    5000, proizvod HONEYWELL.
    Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
    mikroprocesrski regulator serije Centraline:CLLYUL6438S            kom:   2
    transformator 240/24V 6A AC: CRT 6                       kom:   2
    operaterski digitalni terminal (MMI):CLMMI00N31                kom:   1
    modul analognih ulaza (LON Works):CLIOL 821A                  kom:   4
    modul analognih izlaza (LON Works):CLIOL 822A                 kom:   1
    modul digitalnih ulaza (LON Works):CLIOL 823A                 kom:   3
    modul digitalnih izlaza (LON Works):CLIOL 824A                 kom:   3
    postolje modula analognih ulaza:XS 823                     kom:   4
    postolje modula digitalnih ulaza:XS 823                    kom:   1
    postolje modula digitalnih izlaza:XS 824-25                  kom:   3
    postolje modula digitalnih izlaza:XS 824-25                  kom:   3
                                          komplet:  1
 6.3. Dobava i isporuka, te ugradnja i oţiĉenje glavnog integracijskog
   kontrolera za upravljanje i vizualizaciju cjelokupnim sustavom. UreĊaj
   je tip CLAXHAWK660, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE.
   Kontroler je opremljen s Web serverom s mogućnošću spajanja
   putem više razliĉitih otvotrnih protokola (BACnet; LonWorks;
   EIB/KNX; M-Bus; Modbus; oBIX; SNMP…).                 komplet:      1

B.) TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 1

 6.4. Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
    klima komore GARDEROBE I SVLAĈIONICE 1. U cijenu uraĉunat
    sav rad, materijal, brtveni, stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci,
    prirubnice i protuprirubnice, te fazonski komadi.
    Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
    5000, proizvod HONEYWELL.
    Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
   - Kanalni osjetnik temperature zraka:LF20                    kom:    3
   - Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS            kom:    1
   - Elektromotorni pogon ţaluzine (24V; 0…10V):S20010               kom:    1
   - Diferencijalni presostat filtera (200…1000 Pa):DPS 1000            kom:    2
   - Diferencijalni presostat ventilatora (40…400 Pa):DPS 400           kom:    2
   - Troputni regulacijski ventil DN50 (NP16):V5013R1099              kom:    1
   - Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009             kom:    1
   - Protusmrzavajući kapilarni termostat (IP40):T6951A1017            kom:    1
 ST.                    NAZIV                    J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    -  Troputni regulacijski ventil DN65 (NP16):V5329C1075               kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS             kom:   1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC23C5                  kom:   1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC23C5                  kom:   1
                                             komplet:  1
 6.5 Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
    klima komore UREDI I POSLOVNI PROSTORI. U cijenu uraĉunat
    sav rad, materijal, brtveni, stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci,
    prirubnice i protuprirubnice, te fazonski komadi.
    Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
    5000, proizvod HONEYWELL.
    Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
   - Kanalni osjetnik temperature zraka:LF20                      kom:    3
   - Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS               kom:    1
   - Elektromotorni pogon ţaluzine (24V; 0…10V):S20010                 kom:    3
   - Diferencijalni presostat filtera (200…1000 Pa):DPS 1000              kom:    2
   - Diferencijalni presostat ventilatora (40…400 Pa):DPS 400              kom:    2
   - Troputni regulacijski ventil DN32 (NP16):V5013R1073                kom:    1
   - Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009               kom:    1
   - Protusmrzavajući kapilarni termostat (IP40):T6951A1017               kom:    1
   - Troputni regulacijski ventil DN40 (NP16):V5013R1081                kom:    1
   - Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009               kom:    1
   - Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS               kom:    1
   - Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC07C5                    kom:    1
   - Frekvencijski pretvaraĉ IP54 HVAC07C5                       kom:    1
                                            komplet:   1
 6.6. Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
    TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 1. U cijenu uraĉunat sav
    rad, materijal, brtveni, stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci,
    prirubnice i protuprirubnice, te fazonski komadi.
    Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
    5000, proizvod HONEYWELL.
    Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
   - Cijevni osjetnik temperature:VF20T                         kom:    35
   - Osjetnik tlaka tekućina (pmax =18bar; IP65):PST010RG34F              kom:    3
   - Bojlerski osjetnik temperature:VF20L                        kom:    8
   - Troputni regulacijski ventil DN50 (NP16):V5329C1067                kom:    2
   - Elektromotorni pogon ventila (24V; 0...10V):ML7420A6009              kom:    2
   - Prekretna troputna slavina DN80 (NP16):DR80GFLA                  kom:    2
   - Elektromotorni pogon slavine (230V; 30Nm):VMM30                  kom:    2
   - Prekretna troputna slavina DN100 (NP16):DR100GFLA                 kom:    4
   - Elektromotorni pogon slavine (230V; 40Nm):VMM40                  kom:    4
   - Troputni regulacijski ventil DN32 (NP16):V5329A1046                kom:    4
   - Elektromotorni pogon ventila (230V; 3-pt):ML6420A3015               kom:    4
                                            komplet:   1
6.7.    Dobava i ugradnja elementa mikriprocesorske (DDC) regulacije za
      sustav TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 1. U cijenu
      uraĉunat sav rad, materijali, brtveni, ovjesni, stezni i priĉvrsni pribor.
      Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
      5000, proizvod HONEYWELL.
      Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
    -  mikroprocesrski regulator serije Centraline:CLLIONLC01             kom:    2
    -  transformator 240/24V 6A AC: CRT 6                       kom:    2
    -  operaterski digitalni terminal (MMI):CLMMI00N22                kom:    1
    -  modul analognih ulaza (LON Works):CLIOL 821A                  kom:    7
    -  modul analognih izlaza (LON Works):CLIOL 822A                 kom:    2
 ST.                    NAZIV                     J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    -  modul digitalnih ulaza (LON Works):CLIOL 823A                  kom:   8
    -  modul digitalnih izlaza (LON Works):CLIOL 824A                  kom:   8
    -  postolje modula analognih ulaza:XS 821-22                    kom:   7
    -  postolje modula digitalnih ulaza:XS 823                     kom:   2
    -  postolje modula digitalnih izlaza:XS 824-25                   kom:   8
    -  postolje modula digitalnih izlaza:XS 824-25                   kom:   8
                                              komplet:  1

C.)     TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 2

6.8.    Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
      klima komore GARDEROBE I SVLAĈIONICE 2. U cijenu uraĉunat
      sav rad, materijal, brtveni, stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci,
      prirubnice i protuprirubnice, te fazonski komadi.
      Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
      5000, proizvod HONEYWELL.
      Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
    -  Kanalni osjetnik temperature zraka:LF20                     kom:    3
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS             kom:    1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (24V; 0…10V):S20010                kom:    1
    -  Diferencijalni presostat filtera (200…1000 Pa):DPS 1000             kom:    2
    -  Diferencijalni presostat ventilatora (40…400 Pa):DPS 400            kom:    2
    -  Troputni regulacijski ventil DN25 (NP16):V5013R1065               kom:    1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:    1
    -  Protusmrzavajući kapilarni termostat (IP40):T6951A1017             kom:    1
    -  Troputni regulacijski ventil DN40 (NP16):V5013R1081               kom:    1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:    1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS             kom:    1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC09C5                  kom:    1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC07C5                  kom:    1
                                             komplet:   1
6.9.    Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
      klima komore FITNESS. U cijenu uraĉunat sav rad, materijal, brtveni,
      stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci, prirubnice i protuprirubnice,
      te fazonski komadi.
      Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
      5000, proizvod HONEYWELL.
      Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
    -  Kanalni osjetnik temperature zraka:LF20                     kom:    3
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS             kom:    1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (24V; 0…10V):S20010                kom:    3
    -  Diferencijalni presostat filtera (200…1000 Pa):DPS 1000             kom:    2
    -  Diferencijalni presostat ventilatora (40…400 Pa):DPS 400            kom:    2
    -  Troputni regulacijski ventil DN25 (NP16):V5013R1065               kom:    1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:    1
    -  Protusmrzavajući kapilarni termostat (IP40):T6951A1017             kom:    1
    -  Troputni regulacijski ventil DN50 (NP16):V5013R1099               kom:    1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:    1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS             kom:    1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC09C5                  kom:    1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC07C5                  kom:    1
                                             komplet:   1
6.10.    Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
      klima komore UREDI. U cijenu uraĉunat sav rad, materijal, brtveni,
      stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci, prirubnice i protuprirubnice,
      te fazonski komadi.
 ST.                     NAZIV                    J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
      Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
      5000, proizvod HONEYWELL.
      Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
    -  Kanalni osjetnik temperature zraka:LF20                     kom:   3
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS             kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (24V; 0…10V):S20010                kom:   3
    -  Diferencijalni presostat filtera (200…1000 Pa):DPS 1000             kom:   2
    -  Diferencijalni presostat ventilatora (40…400 Pa):DPS 400            kom:   2
    -  Troputni regulacijski ventil DN25 (NP16):V5013R1065               kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:   1
    -  Protusmrzavajući kapilarni termostat (IP40):T6951A1017             kom:   1
    -  Troputni regulacijski ventil DN40 (NP16):V5013R1081               kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS             kom:   1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC09C5                  kom:   1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC09C5                  kom:   1
                                             komplet:  1
6.11.    Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
      klima komore FOYER, APERITIV BAR I RESTAURANT. U cijenu
      uraĉunat sav rad, materijal, brtveni, stezni i priĉvrsni pribor,
      holenderi, tuljci, prirubnice i protuprirubnice, te fazonski komadi.
      Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
      5000, proizvod HONEYWELL.
      Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
    -  Kanalni osjetnik temperature zraka:LF20                     kom:   3
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):N34230-2POS             kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (24V; 0…10V):N34010                kom:   3
    -  Diferencijalni presostat filtera (200…1000 Pa):DPS 1000             kom:   2
    -  Diferencijalni presostat ventilatora (40…400 Pa):DPS 400            kom:   2
    -  Troputni regulacijski ventil DN50 (NP16):V5013R1099               kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:   1
    -  Protusmrzavajući kapilarni termostat (IP40):T6951A1017             kom:   1
    -  Troputni regulacijski ventil DN65 (NP16):V5329C1075               kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):N34230-2POS             kom:   1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC38C5                  kom:   1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC31C5                  kom:   1
                                             komplet:  1
6.12.    Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
      klima komore KUHINJA. U cijenu uraĉunat sav rad, materijal, brtveni,
      stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci, prirubnice i protuprirubnice,
      te fazonski komadi.
      Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
      5000, proizvod HONEYWELL.
      Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
    -  Kanalni osjetnik temperature zraka:LF20                     kom:   2
    -  Elektromotorni pogon ţaluzine (230V; 2-pt):S20230-2POS             kom:   1
    -  Diferencijalni presostat filtera (200…1000 Pa):DPS 1000             kom:   1
    -  Diferencijalni presostat ventilatora (40…400 Pa):DPS 400            kom:   1
    -  Troputni regulacijski ventil DN25 (NP16):V5013R1065               kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:   1
    -  Protusmrzavajući kapilarni termostat (IP40):T6951A1017             kom:   1
    -  Troputni regulacijski ventil DN40 (NP16):V5013R1081               kom:   1
    -  Elektromotorni pogon ventila (24V; 0…10V):ML7420A6009              kom:   1
    -  Frekvencijski pretvaraĉ IP54 (400V):HVAC05C5                  kom:   1
                                             komplet:  1
 ST.                   NAZIV                  J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
6.13. Dobava i ugradnja elementa u polju automatske regulacije Sustava
    TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 2. U cijenu uraĉunat sav
    rad, materijal, brtveni, stezni i priĉvrsni pribor, holenderi, tuljci,
    prirubnice i protuprirubnice, te fazonski komadi.
    Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
    5000, proizvod HONEYWELL.
    Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
   - Cijevni osjetnik temperature:VF20T                      kom:   17
   - Osjetnik tlaka tekućina (pmax =18bar; IP65):PST010RG34F            kom:    3
   - Prekretna troputna slavina DN65 (NP16):DR65GFLA                kom:    2
   - Elektromotorni pogon slavine (230V; 30Nm):VMM30                kom:    2
                                          komplet:  1
6.14. Dobava i ugradnja elementa mikriprocesorske (DDC) regulacije za
    sustav TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 2. U cijenu
    uraĉunat sav rad, materijali, brtveni, ovjesni, stezni i priĉvrsni pribor.
    Elementi automatske regulacije jesu serije CENTRALINE-EXCEL
    5000, proizvod HONEYWELL.
    Oznake elemenata i brojevi komada su sljedeći:
   - mikroprocesrski regulator serije Centraline:CLLIONLC01            kom:   2
   - transformator 240/24V 6A AC:         CRT 6              kom:   2
   - operaterski digitalni terminal (MMI):CLMMI00N22                kom:   1
   - modul analognih ulaza (LON Works):CLMMI00N22                 kom:   5
   - modul analognih izlaza (LON Works):CLIOL 822A                 kom:   4
   - modul digitalnih ulaza (LON Works):CLIOL 823A                 kom:   8
   - modul digitalnih izlaza (LON Works):CLIOL 824A                kom:   7
   - postolje modula analognih ulaza:XS 821-22                   kom:   5
   - postolje modula digitalnih ulaza:XS 823                    kom:   4
   - postolje modula digitalnih izlaza:XS 824-25                  kom:   8
   - postolje modula digitalnih izlaza:XS 824-25                  kom:   7
                                          komplet:  1

D.) SPECIFIKACIJA ELEKTROKOMANDNIH ORMARA

6.15.  Dobava i ugradnja elektrokomandnog ormara sustava regulacije
    TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK. U ormaru su
    integrirani potrebni sklopovi EMP za sve elektromotorne potrošaĉe i
    protupoţarne zaklopke.
    U ormaru su obuhvaćeni svi DDC mikroprocesorski elementi
    regulacije Honeywell-Centraline s kompletnim meĊuvezama i Lon
    komunikacijom. Ormar se isporuĉuje kompletno oţiĉen i ispitan, sa
    svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom (elektro shemama,
    kabel listom i ispitnim listovima). Elektrokomadni ormar je viseće
    izvedbe za unutarnju ugradnju, u zaštiti IP 54, završno obojan u
    RAL7032. uzemljenja na kućište, vrata i montaţnu ploĉu prema
    Mogućnost
    VDE i DIN propisima (atestiran). Signalizacija stanja elektromotornih
    potrošaĉa prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u
    strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugraĊuje na gornjoj ploĉi ormara
    (grafiĉka aplikacija).
    Svi elektromotorni potrošaĉi moraju imati mogućnosti ruĉnog i
    automatskog startanja, signalizaciju statusa rada i greške. Glavne
    sklopke (M/A) moraju imati mogućnost daljinskog isklopa i
    signalizaciju stanja i ugraĊeno vanjsko tipkalo za isklop u nuţdi.
    Stavka ukljuĉuje glavnu sklopku mreţnog napajanja, glavnu sklopku
    agregatskog napajanja i glavnu sklopku UPS napajanja sa
    Ormar mora imati rezervne strujne krugove (2 kom. 230V/1f/50Hz i 1
    kom. 400V/3f/50Hz), strujni krug 24V.
 ST.                    NAZIV                J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    Elektromotorni pogon (napajanje) rashladnika vode Ciat nije
    obuhvaćeno ovim ormarom. Upravljanje, signalizacija rada i
    autorizacija rada rashladnih ureĊaja Ciat obuhvaćeno je ovim
    ormarom.
    Dimenzije ormara jesu: 1000x2100x400 mm.                komplet:  1
6.16.  Dobava i ugradnja elektrokomandnog ormara sustava regulacije
    TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 1. U ormaru su integrirani
    potrebni sklopovi EMP za sve elektromotorne potrošaĉe i
    protupoţarne zaklopke.
    U ormaru su obuhvaćeni svi DDC mikroprocesorski elementi
    regulacije Honeywell-Centraline s kompletnim meĊuvezama i Lon
    komunikacijom. Ormar se isporuĉuje kompletno oţiĉen i ispitan, sa
    svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom (elektro shemama,
    kabel listom i ispitnim listovima). Elektrokomadni ormar je viseće
    izvedbe za unutarnju ugradnju, u zaštiti IP 54, završno obojan u
    RAL7032. uzemljenja na kućište, vrata i montaţnu ploĉu prema
    Mogućnost
    VDE i DIN propisima (atestiran). Signalizacija stanja elektromotornih
    potrošaĉa prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u
    strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugraĊuje na gornjoj ploĉi ormara
    (grafiĉka aplikacija).
    Svi elektromotorni potrošaĉi moraju imati mogućnosti ruĉnog i
    automatskog startanja, signalizaciju statusa rada i greške. Glavne
    sklopke (M/A) moraju imati mogućnost daljinskog isklopa i
    signalizaciju stanja i ugraĊeno vanjsko tipkalo za isklop u nuţdi.
    Stavka ukljuĉuje glavnu sklopku mreţnog napajanja, glavnu sklopku
    agregatskog napajanja i glavnu sklopku UPS napajanja sa
    signalizacijom stanja.
    Ormar mora imati rezervne strujne krugove (2 kom. 230V/1f/50Hz i 1
    kom. 400V/3f/50Hz), strujni krug 24V.
    Dimenzije ormara jesu: 1600x2100x400 mm.                komplet:   1
6.17.  Dobava i ugradnja elektrokomandnog ormara sustava regulacije
    TOPLINSKO-RASHLADNA PODSTANICA 2. U ormaru su integrirani
    potrebni sklopovi EMP za sve elektromotorne potrošaĉe i
    protupoţarne zaklopke.
    U ormaru su obuhvaćeni svi DDC mikroprocesorski elementi
    regulacije Honeywell-Centraline s kompletnim meĊuvezama i Lon
    komunikacijom. Ormar se isporuĉuje kompletno oţiĉen i ispitan, sa
    svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom (elektro shemama,
    kabel listom i ispitnim listovima). Elektrokomadni ormar je viseće
    izvedbe za unutarnju ugradnju, u zaštiti IP 54, završno obojan u
    RAL7032. uzemljenja na kućište, vrata i montaţnu ploĉu prema
    Mogućnost
    VDE i DIN propisima (atestiran). Signalizacija stanja elektromotornih
    potrošaĉa prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u
    strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugraĊuje na gornjoj ploĉi ormara
    (grafiĉka aplikacija).
    Svi elektromotorni potrošaĉi moraju imati mogućnosti ruĉnog i
    automatskog startanja, signalizaciju statusa rada i greške. Glavne
    sklopke (M/A) moraju imati mogućnost daljinskog isklopa i
    signalizaciju stanja i ugraĊeno vanjsko tipkalo za isklop u nuţdi.
    Stavka ukljuĉuje glavnu sklopku mreţnog napajanja, glavnu sklopku
    agregatskog napajanja i glavnu sklopku UPS napajanja sa
    signalizacijom stanja.
    Ormar mora imati rezervne strujne krugove (2 kom. 230V/1f/50Hz i 1
    kom. 400V/3f/50Hz), strujni krug 24V.
    Dimenzije ormara jesu: 2000x2100x400 mm.                komplet:   1

E.) SPECIFIKACIJA SUSTAVA CENTRALNOG UPRAVLJANJA I NADZORA
 ST.                   NAZIV               J.MJERE   KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
6.18. Dobava i isporuka aplikativnog potpuno integriranog aplikacijskog
    programskog paketa CNUS-a, kao HONEYWELL. Programski
    paketa Centralnog Nadzora i Upravljanja (CNUS) je serije SymetreE
    R410. Programski paketa SymetreE R410 sastoji se od sljedećih
    komponenti:
   - Osnovni programski paket tip SYM-BASE02 ukljuĉivo sa 1000
    toĉaka u bazi podataka. Microsoft Excel Data Exchange; Network
    Server. Web Toolkit; Direct Interface i Lon Works Interface.      kom:   1
   - Tipski opcijski paket za proširenje broja signala tip SYM-DBP00250.  kom:   2
   - Dodatno Dial-Up suĉelje tip SYM-IFXLDIRDIAL.              kom:   1
   - Dodatno BACnet Client suĉelje tip SYM-IFBACNET.            kom:   1
   - Dodatno MODBUS Client suĉelje tip SYM-IFMODBUS.            kom:   1
   - LNS Server tip SYM-OPLNS.                       kom:   1
   - Dodatno OPC Client suĉelje tip SYM-IFOPCCL.              kom:   1
   - Tipski licencirani Alarm Pager tip SYM-OPALMPAG.            kom:   1
                                      komplet:  1
6.19. Dobava i isporuka centralne upravljaĉke server radne stanice
    sustava Centralnog Nadzora i Upravljanja. Centralna radna stanica
    je sljedećih karakteristika i sastoji se od sljedećih komponenti:
   - CPU Intel Q8400 Core 2 Quad
   - MBO ASUS P5Q DELUXE Soc. 775
   - VGA ASUS eah5750/2DIS/1GD5/A
   - MEM DDR2 2 GB Kingstone 800MHz (2 kom.)
   - CAS ANTEC 4000-II-EU
   - POW ANTEC EA-500EC 500W
   - HDD WD 320KS 320 GB, SERIAL ATA II, 16 MB cache, 7200 rpm
   - DVDRW SAMSUNG SH-S223C SATA Bulk Black
   - Microsoft Windows XP Professional CRO OEM
   - LCD Monitor M22 SAMSUNG P2270HD
    P2270HD, 21,5", 16:9, 1920x1080, 300 cd/m2, DC 50,000:1, 170 °,
    160 °, 5 ms,
    Audio In/Out,Component,D-Sub,DVI-D,HDMI,SCART, Boja Crna,
    Zvuĉnici 3Wx2CH
    Štampaĉ PRN HP LJ P2035 LaserJet CE461A 30ppm USB/LPT
   -
    (alarm+report)
    30 str/min, 8 s, 600x600 dpi, 16 MB, PCL 5e, 250+50 listova,
    Parallel,USB,
    Mjeseĉni ciklus 2500 str., Toner CE505A               komplet:  1
6.20. Dobava i isporuka ureĊaja za besprekidno napajanje raĉunala za
    CNUS tip POWERWARE POW APC Back-UPS RS 1200VA/720W
    br 1200 lcdi.                            komplet:  1

F.) SPECIFIKACIJA INŢENJERING USLUGA

6.21.  Inţenjering usluge na nivou elemenata u polju automatske regulacije
    HONEYWELL-CENTRALINE obavljene od strane ovlaštenih
    djelatnika servisa. Inţenjering usluge ukljuĉuju provjeru i ispitivanje
    svih prethodno ugraĊenih i oţiĉenih elemenata u polju.
    Stavka ukljuĉuje sljedeće:
    - izradu dokumentacije vezane uz elemente u polju;
    - usklaĊivanje opreme u polju i DDC elemenata;
    - usklaĊivanje kontrolnih parametara s projektantom;
    - statiĉku i dinamiĉku simulaciju cjelogodišnjeg rada;
    - puštanje u rad elemenata u polju;
    - te obuku krajnjeg korisnika i njegovo upoznavanja
     sa elementima automatske regulacije.
 ST.                   NAZIV                 J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    U stavke puštanja u pogon DDC regulatora (inţenjering usluge) nije
    ukljuĉena ugradnja i elektriĉno spajanje elemenata u polju. Svi
    elektromotorni potrošaĉi moraju biti startani u ruĉnom radu i svo
    oţiĉenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu
    prije izlaska servisera na puštanje u rad.
    Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošaĉa nije predmet
    ove stavke, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet
    radova izvoĊaĉa elektroinstalacija. Polaganje kablova i oţiĉenje nije
    predmet ove stavke.                           komplet:  1
6.22.  Inţenjering specijalistiĉke usluge na nivou mikroprocesorskih (DDC)
    elemenata.
    Specijalistiĉki automatiĉarski radovi podešavanja, programiranja i
    puštanja u rad mikroprocesorskih (DDC) regulatora CENTRALINE
    LION BCS, proizvod HONEYWELL.
    Stavka obuhvaća sljedeće:
    - izradu potrebne dokumentacije i uputstava za DDC regulatore;
    - izradu programa za mikroprocesorske regulatore;
    - unos programa za mikroprocesorske regulatore;
    - statiĉku i dinamiĉku simulaciju rada sustava;
    - usklaĊivanje kontrolnih parametara s projektantom (krajnjim
    korisnikom);
    - puštanje u rad i testiranje DDC ureĊaja;
    - obuka krajnjeg korisnika i njegovo upoznavanje s elementima aut.
    regulacije.
    U stavke puštanja u pogon DDC regulatora (inţenjering usluge) nije
    ukljuĉena ugradnja i elektriĉno spajanje elemenata u polju. Svi
    elektromotorni potrošaĉi moraju biti startani u ruĉnom radu i svo
    oţiĉenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu
    prije izlaska servisera na puštanje u rad.
    Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošaĉa nije predmet
    ove stavke, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet
    radova izvoĊaĉa elektroinstalacija. Polaganje kablova i oţiĉenje nije
    predmet ove stavke.                           komplet:  1
6.23.  Specijalistiĉke inţenjering usluge na nivou centralnog nadzornog
    upravljaĉkog sustava (CNUS-a).
    Stavka ukljuĉuje sljedeće aktivnosti i radove ovlaštenih djelatnika za
    automatsku regulaciju Honeywell-SymmetrE:
    - izradu potrebne dokumentacije za CNUS;
    - programiranje i konfiguriranje programskog paketa CNUS-a na
    server raĉunalu;
    - izradu korisniĉkih grafiĉkih prikaza CUNS-a za pojedine sustave i
    podsustave;
    - usklaĊivanje kontrolnih parametara s projektantom (krajnjim
    korisnikom);
    - puštanje u rad softvera i testiranje rada raĉunala;
    - obuka krajnjeg korisnika i upoznavanje sa softverom CNUS-a.      komplet:  1

G.)   ZAJEDNIĈKE STAVKE

6.24. Elektriĉno spajanje elemenata u polju.
   Elektriĉno spajanje elemenata u polju automatske regulacije i
   elektromotornih potrošaĉa. Svi elektromotorni potrošaĉi moraju biti
   startani u ruĉnom radu i svo oţiĉenje elektrokomandnog ormara
   mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u
   rad. Trasiranje i kabliranje nije u opisu ove stavke.         komplet:    1
6.25. Doprema i postavljanje elektro ormara.
 ST.                  NAZIV                J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
    Doprema na mjesto ugradnje i postavljanje elektroormara. Spajanje
    svih kabela u ormaru. Oznaĉavanje kabela. Spajanje glavnog
    napajanja i uzemljenje. Trasiranje i kabliranje, te ispitivanje
    instalacije nije u opisu ove stavke.                 komplet:  1
 6.26. Sitni potrošni materijal za ovjes i montaţu opreme.          komplet:  1
A. REGULACIJA, EL.KOM. ORMARI I CNUS UKUPNO:

7 DIMOVODNA INSTALACIJA

 7.1. Dobava dimnjaka od elemenata tipa "SCHIEDEL" sistem ICS 25 450
   , vanjske mjere Ø 500 cm, sukladno normama HRN EN 1856-1,
   T 450 N1 W V2-L50050 G75
   T 450 N1 D V3-L50050 G75
   T 450 N1 W V2-L50050 G50
   T 450 N1 D V3-L50050 G50
   T 200 P1 W V2-L50050 O00
   Dimnjak je namjenjen za prikljuĉenje plinskog trošila ili trošila na
   tekuće gorivo u podtlaĉnom i nadtlaĉnom reţimu, oznake
   ĉelika1.4404 (1.4301).
   U cijenu ukljuĉeni svi potrebni elementi prema uputama proizvoĊaĉa
   SCHIEDEL d.o.o.:
   elementi:
   teleskopske stolice
   temeljna ploĉa sa odvodom kondenzata
   konzolni lim
   el. sa revizijskim otv-za predtlak +mokri reţim
   prikljuĉak loţišta 45°
   osnovne cijevi
   zidni drţaĉi
   nosivi-dilatacijski el.
   konusni završetak
   pokrov protiv padavina
   obujmica za uzemljenje
   Visina dimnjaka h =14,14 M'.                       kom   2.00
   (Nadvišenje dimnjaka prema DIN 18160; Uz dimnjak je predviĊeno
   postaviti uz ĉeliĉnu konstrukciju)
 7.2. Dobava dimnjaĉe od elemenata tipa "SCHIEDEL" sistem ICS 25 450
   , vanjske mjere Ø 500 cm, sukladno normama HRN EN 1856-1,
   T 450 N1 W V2-L50050 G75
   T 450 N1 D V3-L50050 G75
   T 450 N1 W V2-L50050 G50
   T 450 N1 D V3-L50050 G50
   T 200 P1 W V2-L50050 O00
   Dimnjak je namjenjen za prikljuĉenje plinskog trošila ili trošila na
   tekuće gorivo u podtlaĉnom i nadtlaĉnom reţimu, oznake
   ĉelika1.4404 (1.4301).
   U cijenu ukljuĉeni svi potrebni elementi prema uputama proizvoĊaĉa
   SCHIEDEL d.o.o.:
   elementi:
   koljeno 45°
   element za mjerenje
   prijelazni element dvostruki/jednostruki
   el. sa revizijskim otv-za predtlak +mokri reţim
   prikljuĉak loţišta 45°
   osnovne cijevi
   podesive cijevi
   duţina dimnjaĉe: l =1,90 M'.                       kom   2.00
 ST.            NAZIV                          J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
DIMOVODNA INSTALACIJA UKUPNO:

8 INSTALACIJA PLINA

 8.1. Dobava i ugradnja polietilenske cijevi za plinovod PE-HD iz
   polietilena visoke gustoće kvalitete PE 80 za radni pritisak do max. 4
   bar prema DIN 8075 s fizikalnim svojstvima materijala prema ISO
   4437 oblika i dimenzija prema DIN 8074 sa svim potrebnim fitinzima,
   spojnim i brtvenim materijalom.
   d 160                                      m    12.00
 8.2. Oznaĉavajuća PVC traka ţute boje s natpisom "PAŢNJA PLIN !",
   širina trake min. 60 mm.                            m    10.00
 8.3. Metalizirana traka za detekciju zatrpanog cjevovoda.              m    10.00
 8.4. Ispitivanje prikljuĉnog plinovoda na nepropusnost, antikorozivna
   zaštita ĉeliĉnog dijela plinovoda, konaĉna tlaĉna proba, popravak
   svih neispravnih mjesta.                           komplet:  1.00
 8.5. Pripremno-završni radovi i transport alata i materijala na gradilištu    komplet:  1
 8.6. Dobava i ugradnja ormara od pocinĉanog lima za ugradnju uzid dim.
   400x400x200 mm, s montaţnom ploĉom, ugraĊenim vratima i
   univerzalnom bravom s ulazno izlaznim ventilacionim otvorima i
   natpisom "PLIN" ţute boje spremno za montaţu s glavnim zapornim       komplet:  1.00
 8.7. ventilomi ugradnja mjerno regulacijske stanice kao "FIORENTINI"
   Dobava
   prema tipizaciji distributera plinskog goriva "PPD" - Vukovar.
   V=300mn3/h, pul=3 bar, pizl=0.1 bar                     komplet:  1.00
 8.8. Dobava i ugradnja crnih ĉeliĉnih bešavnih cijevi Ĉ.1212, prema
   standardu HRN C.B5.122 odnosno prema DIN 2448, materijal prema
   DIN 1629. U cijenu ukljuĉena izrada i ugradnja zaštitnih ĉahura
   odgovarajućih promjera na svim prodorima kroz konstrukciju. Ĉahure
   moraju biti izraĊene od cijevi kao i plinovod, dimenzije takve da
   plinska cijev prolazi kroz ĉahuru. Duţina ĉahure mora biti koliko je
   debljina konstrukcije povećano za 5 cm sa svake strane. U cijenu
   ukljuĉen sav ovjesni i priĉvrsni pribor, redukcije, ĉvrste i klizne toĉke,
   ĉišćenje, lukovi i liĉenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i
   ukrasnom lak bojom (2 x ţutom) u dva premaza, cijevi i ovjesa.
   DN 80                                      m    12.00
   DN125                                      m    12.00
   DN150                                      m    12.00
 8.9. Dobava i ugradnja kugl. slavine s navojem Ţ/Ţ, atestirane, sa
   DIN–DVGW oznakom za plinske instalacije sa svim spojnim i
   brtvenim materijalom.
   DN 80                                    komplet:  2.00
8.10. Dobava i ugradnja elektromagnetskog ventila DN80, NP16
   kompletno s vijcima, maticama i brtvenim materijalom. Kao medij se
   koristi miješani plin (prirodni plin), radni tlak 380 mbar.
   Elektromagnetski ventil mora biti u protueksplozijskoj izvedbi (plin
   grupe IIA, temperaturni razred T1) s valjanom certifikacijskom
   dokumentacijom (“Izvješće o ispitivanju” za ureĊaj domaće
   proizvodnje ili Certifikat Ex - agencije za ureĊaj inozemne
   proizvodnje). U cijenu ukljuĉene protuprirubnice (DIN 2633), brtveni i
   spojni pribor.                                komplet:  4.00
8.11. Izrada i ugradnja zaštitnih ĉahura na svim prodorima kroz
   konstrukciju. Ĉahure moraju biti izraĊene od cijevi kao i plinovod,
   dimenzije takve da plinska cijev prolazi kroz ĉahuru. Duţina ĉahure
   mora biti koliko je debljina konstrukcije povećano za 5 cm sa svake
   strane. U cijenu ukljuĉeno ĉišćenje i liĉenje sa dva sloja temeljne i
   ukrasne ţute lak boje.                            paušal  1.00
 ST.             NAZIV          J.MJERE  KOL.  J. CIJENA  UKUPNO
INSTALACIJA PLINA UKUPNO:


REKAPITULACIJA TERMOTEHNIKE I PLINA

 1  TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK
 2  TOPLINSKO RASHLADNE PODSTANICE
 3  KOTLOVNICA
 4  PODNO GRIJANJE
 5  INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA VENTILATORSKIM
   KONVEKTORIMA
 6  AUTOMATSKA REGULACIJA, ELEKTROKOMANDNI
   ORMARI I SUSTAV CENTRALNOG


   NADZORA I UPRAVLJANJA (CNUS)
 7  DIMOVODNA INSTALACIJA
 8  INSTALACIJA PLINA
TERMOTEHNIKA I PLIN UKUPNO:
U _______________________________ , ______ 2011.
                                    Ponuditelj

                             MP

								
To top