strefa_schengen

Document Sample
strefa_schengen Powered By Docstoc
					STREFA SCHENGEN
Układ Schengen jest umową międzynarodową, zawartą między
  niektórymi krajami członkowskimi UE, mającą na celu
    zapewnienie swobody przepływu osób na obszarze
składającym się z terytoriów państw sygnatariuszy. Układ jest
   otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej.
 Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw.
 Strefy Schengen (Schengen area) dotyczy nie tylko obywateli
   państw sygnatariuszy, ale wszystkich osób wszelkiej
narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają
    granice wewnętrzne na terenie objętym układem.
Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w
       Luksemburgu 14 czerwca 1985 roku.
Pomnik upamiętniający Układ z Schengen
            Historia
  13 lipca 1984 roku RFN i Francja zawarły porozumienie w
Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania
  obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy.
Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach
 granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje
 Beneluksu, mające już doświadczenie w funkcjonowaniu unii
   paszportowej. Wykorzystano więc część rozwiązań z
 Saarbrücken i zawarto nową umowę. W 1985 w miejscowości
 Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu
  kontroli na wspólnych granicach (tzw. Schengen I) między
krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN. Umowa ta
 została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym.

 Od 1986 wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicy
 dokonywaną w stosunku do pojazdów przekraczających ją ze
 zmniejszoną prędkością. Natomiast 26 marca 1995 całkowicie
zniesiono kontrolę na granicach. W 1995 na mocy układu z 1990
   również Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi
  członkami Grupy. Włochy, Grecja, Austria oraz pięć krajów
  nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia)
uzyskały wówczas status obserwatorów. Rzeczpospolita Polska
    weszła do Układu z Schengen 21 grudnia 2007 roku.
 Uroczyste podniesienie szlabanu na przejściu granicznym w Porajowie
(Zittau). W uroczystości udział wzięli m.in.: premier Donald Tusk, kanclerz
          Angela Merkel i Jose Manuel Barroso
           OPIS
Układ jest otwarty dla wszystkich członków
  Unii Europejskiej. Wynikająca z niego
 swoboda przepływu osób wewnątrz tzw.
strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli
państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób
  wszelkiej narodowości i o dowolnym
 obywatelstwie, które przekraczają granice
    wewnętrzne na terenie objętym
        porozumieniem.
 Do układu z Schengen należą obecnie 22
 państwa Unii Europejskiej oraz Islandia i
  Norwegia, wchodzące w skład Związku
  Paszportowego Krajów Nordyckich oraz
  Szwajcaria i Liechtenstein, który jest z
   grupą z Schengen stowarzyszony.
Przyjęcie przepisów wynikających z Układu
   z Schengen jest jednym z wymogów
 uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej
  przez kraje kandydujące, tak więc w
    przyszłości strefa swobodnego,
 niekontrolowanego przepływu osób może
znacznie się powiększyć i być może obejmie
       prawie całą Europę.
Państwa należące do strefy Schengen
Daty Przystąpienia Państw Członkowskich Do Strefy Schengen
Rok 1995
Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia
Rok 1997
Austria, Włochy
Rok 2000
Grecja
Rok 2001
Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja
Rok 2007
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia
Rok 2008
Szwajcaria
Państwa, które chcą przystąpić do strefy Schengen
Bułgaria, Rumunia
Październik 2011

Zainteresowani członkostwem
Watykan
Prace Przygotował
          MATEUSZ JANICA IIIB

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:12/4/2011
language:Polish
pages:9