?????????????????????? by HC111204183842

VIEWS: 174 PAGES: 24

									         หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง พุทธศักราช 2545
                  (ปรับปรุ ง พ.ศ.2546)
                 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   สาขาวิชาเครื่องกล
            จุดประสงค์ มาตรฐานและคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา       ชื่อวิชา                 หน่ วยกิต (ชั่วโมง)
3101-0001  งานเครื่ องยนต์เล็ก                     3 (5)
3101-0002  งานจักรยานยนต์                        3 (5)
3101-0003      งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน              3 (5)
3101-0004      เครื่ องยนต์ดีเซล                  3 (5)
3101-2001  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น                  2 (2)
3101-2002  เครื่ องยนต์สันดาปภายใน                   3 (3)
3101-2003  วิศวกรรมยานยนต์                       3 (3)
3101-2004      งานทดลองเครื่ องกล                 2 (3)
3101-2005      งานซ่อมเครื่ องยนต์                 3 (5)
3101-2006      งานส่ งกาลังยานยนต์                 2 (3)
3101-2007      งานเครื่ องล่างยานยนต์               2 (3)
3101-2008      งานไฟฟ้ ารถยนต์                   3 (5)
3101-2009      งานแก้ปัญหาเครื่ องกล                3 (5)
3101-2101                      ้
           งานระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดวยอิเล็กทรอนิกส์ 3 (5)
3101-2102      งานทดสอบปั้ มและหัวฉี ด               3 (5)
3101-2103      งานปรับอากาศยานยนต์                 3 (5)
3101-2104        ั
      งานเกียร์ อตโนมัติ                      3 (5)
3101-2105      งานซ่อมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน            3 (5)
3101-2106      งานซ่อมเครื่ องยนต์ดีเซล              3 (5)
3101-2107      เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่              2 (2)
3101-2108      งานปรับแต่งเครื่ องยนต์               2 (3)
3101-2109      งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์              2 (3)
3101-2110      วิศวกรรมดีเซล                    3 (3)
3101-2111 งานตัวถังรถยนต์             3 (5)
3101-2112    งานสี รถยนต์           3 (5)
3101-2113    งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์     2 (5)
3101-2114    งานเครื่ องมือกลยานยนต์     3 (5)
3101-2115    งานประดับยนต์          2 (3)
3101-2116    งานบริ การยานยนต์        3 (*)
3101-4101       ั
         ปฏิบติเทคนิคยานยนต์       1 5 (*)
3101-4102        ั
         ปฏิบติเทคนิคยานยนต์       2 5 (*)
       ั
3101-4103 ปฏิบติเทคนิคยานยนต์           3 4 (*)
3101-4103         ั
         ปฏิบติเทคนิคยานยนต์       4 4 (*)
3101-2201 งานบริ การเทคโนโลยีเครื่ องกลต้นกาลัง  3 (5)
3101-0001 งานเครื่องยนต์ เล็ก                         3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทางานของเครื่ องยนต์เล็ก
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห์ แก้ปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่ องยนต์เล็ก
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีวนย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภัย
                        ิ ั

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทางานของเครื่ องยนต์เล็ก
   2. ตรวจ วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องเครื่ องยนต์เล็ก
   3. บารุ งรักษาและบริ การระบบต่างๆ ของเครื่ องยนต์เล็ก
   4. ถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์เล็ก ติดเครื่ องยนต์ทางานได้

คาอธิบายรายวิชา
          ั
    ศึกษาและปฏิบติ การทางาน และใช้เครื่ องมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่ วนของระบบต่างๆ
การปรับแต่งและการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซล รวมทั้งประมาณราคาค่าบริ การ

3101-0002         งานจักรยานยนต์                      3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทางานรถจักรยานยนต์
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะถอดประกอบ ตรวจวิเคราะห์ แก้ปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมรถจักรยานยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน ตรงต่อเวลา มีนิสัยซื่อสัตย์ ประหยัด และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทางานของรถจักรยานยนต์
    2. ตรวจ วิเคราะห์ แก้ปัญหาข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์
    3. บารุ งรักษาและบริ การระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์
                                                ั
    4. ถอดประกอบชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์และติดเครื่ องยนต์ทางานได้ คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบติ
การทางาน การใช้เครื่ องมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่ วนของ ระบบต่างๆ
การปรับแต่งและการบารุ งรักษารถจักรยานยนต์ รวมทั้งประมาฤณราคาค่าบริ การ
3101-0003          งานเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน               3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห์ แก้ปัญหาข้อขัดข้อง และซ่อมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีวนย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภัย
                        ิ ั

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
   2. ตรวจ วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
   3. บารุ งรักษาและบริ การระบบต่างๆ ของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
   4. ถอด-ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน และติดเครื่ องยนต์ทางาน

 คาอธิบายรายวิชา
           ั
    ศึกษาและปฏิบติ การทางาน การใช้เครื่ องมือการถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่ วน ของระบบต่างๆ
การติดเครื่ องยนต์การปรับแต่ง และการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน

3101-0004          เครื่องยนต์ ดีเซล                   3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห์ แก้ปัญหาข้อขัดข้อง และซ่อมเครื่ องยนต์ดีเซล
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีวนย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภัย
                        ิ ั
มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล
    2. ตรวจ วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่ องยนต์ดีเซล
    3. บารุ งรักษาและบริ การระบบต่างๆ ของเครื่ องยนต์ดีเซล
    4. ถอด-ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ดีเซล และติดเครื่ องยนต์ทางาน

คาอธิบายรายวิชา
           ั
    ศึกษาและปฏิบติ การทางาน การใช้เครื่ องมือการถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่ วน ของระบบต่างๆ
การติดเครื่ องยนต์การปรับแต่ง และการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ดีเซล
3101-2001        เชื้อเพลิงและวัสดุหล่ อลื่น              2 (2)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจวิธีการสารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง
กระบวนการกลันน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากการกลันและวิธีการปรับปรุ งคุณสมบัติของน้ ามันเชื้ อเพลิงและวัสดุหล่อลื่
        ่                ่
น
    2. เพื่อให้มีความสามารถในการจาแนกและเลือกใช้เชื้ อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นเหมาะสมกับเครื่ องจักรกล
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการกระบวนการกลันและปรับปรุ งคุณสมบัติน้ ามันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
                     ่
   2. จาแนกชนิด มาตรฐานและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
   3. เลือกเชื้ อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้เหมาะสมกับเครื่ องจักรกลชนิดต่างๆ

 คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาแหล่งกาเนิดและชนิดของเชื่อเพลิง การสารวจและพัฒนาแหล่งเชื้ อเพลิง
โครงสร้างอะตอมของสสารไฮโดรคาร์ บอน การวิเคราะห์เชื้อเพลิงแข็งและการปรับปรุ งคุณสมบัติก่อนการใช้งาน
การทาน้ ามันดิบและเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติให้บริ สุทธิ์ กระบวนการกลันน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากการกลัน
                                   ่                ่
คุณสมบัติมาตรฐานของเชื้ อเพลิง การเพิ่มคุณสมบัติเชื้ อเพลิงเหลว จุดวาบไฟ ค่า Octatane ค่า Cetane วัสดุหล่อลื่น
และประเภทวัสดุหล่อลื่น ความหนืด ดัชนีความหนืด การเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุหล่อลื่น เทคโนโลยีเชื้ อเพลิงใหม่
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

   3101-2002 เครื่องยนต์ สันดาปภายใน                        3 (3)
จุดประสงค์ รายวิชา
     1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
     2. เพื่อให้สามารถคานวณส่ วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ
การสิ้ นเปลื้องเชื้ อเพลิงและประสิ ทธิ ภาพของความร้อน
     3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
     4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
   2. คานวณประสิ ทธิภาพทางความร้อน
   3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากมลภาวะยานยนต์
   4. วิเคราะห์หาส่ วนประกอบของแก๊สไอเสี ยที่เกิดจากสันดาป
   5. คานวณหาส่ วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ

คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาหลักการเบื้องต้นของเทอร์ โมไดนามิกส์
และการประยุกค์ใช้งานของเครื่ องยนต์สันดาปภายในจัฏจักรการทางานของเครื่ องยนต์
การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงประสิ ทธิ ภาพความร้อน การฉี ดเชื้ อเพลิง การสันดาป
โครงสร้างลักษณะการออกแบบห้องสันดาป การเกิดมลภาวะจากยานยนต์ การแก้ไขน๊อกของเครื่ องยนต์
และการทางานของเครื่ องยนต์โรตารี่

3101-2003 วิศวกรรมยานยนต์                       3 (3)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้สามารถคานวณหาแรงที่มากระทากับชิ้นส่ วนของยานยนต์
                  ั
    2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ลกษณะการทรงตัวของยานยนต์ขณะเคลื่อนที่
    3. เพื่อให้สามารถคานวณแรงขับเคลื่อนและแรงต้านทานการขับเคลื่อน
    4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม


มาตรฐานรายวิชา
                       ั
   1. เข้าใจหลักการประยุกต์ระบบเชิงกลมาใช้กบระบบยานยนต์
                                        ่
   2. คานวณหาแรงที่มากระทากับลูกสู บ ก้านสู บ ผนังกระบอกลูกสู บ และเพลาข้อเวียง
         ั
   3. วิเคราะห์ลกษณะการทรงตัวของยานยนต์ขณะเคลื่อนที่ทางโค้ง
   4. วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนและแรงต้านการขับเคลื่อน

คาอธิบายรายวิชา
                        ั
     ศึกษาการนาเอาระบบเชิงกลมาประยุกต์ใช้กบยานยนต์ การวิเคราะห์แรงต่างๆ
ที่มากระทากับชิ้นส่ วนของยานยนต์แรงขับเคลื่อนและแรงต้านทานในการเคลื่อนที่
สมรรถนะและคุณลักษณะยานยนต์การทางตัวของยานยนต์ ขณะที่เคลื่อนที่ไปในทางตรงและทางโค้ง
การเลี้ยวและการบังคับเลี้ยว คุณลักษณะของยาง ระบบรองรับและระบบเบรก ระบบส่ งกาลังผ่านคลัตช์
                 ั
ระบบส่ งกาลังผ่านของเหลว เกียร์ อตโนมัติและ Overdrive

3101-2004        งานทดลองเครื่องกล                     2 (3)
จุดประสงค์ รายวิชา
     1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่ องกล
     2.
เพื่อให้มีทกษะในการใช้อุปกรณ์การทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่ องกลโดยสมมารถนาเสนอผลการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทฤษฏีได้
     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงานด้วยความละเอียด รอบคอบรับผิดชอบมีวนยตรงเวลา
                          ั                   ิ ั
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่ องกล
   2. ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุตามคู่มือ
   3. ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับสมรรถนะขเงเครื่ องยนต์ตามคู่มือ
   4. ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับกลศาสตร์ ของไหลตามคู่มือ
   5. ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นตามคู่มือคาอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบติการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสมรรถนะของเครื่
          ั
องยนต์กลศาสตร์ของไหล เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

3101-2005       งานซ่ อมเครื่องยนต์                  3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
                                     ้
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ขอขัดข้องของเครื่ องยนต์
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีวนย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภัย
                         ิ ั

มาตรฐานรายวิชา
                                   ้
   1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือทดสอบและหลักการตรวจวิเคราะห์ขอขัดข้องของเครื่ องยนต์
   2. ใช้เครื่ องทดสอบวิเคราะห์อแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
   3. ซ่อมปละปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

คาอธิบายรายวิชา
          ั        ้
    ศึกษาและปฏิบติการวิเคราะห์ขอขัอข้องของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
โดยการใช้ประสาทสัมผัสและใช้เครื่ องทดสอบการซ่อมและปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์ ทดลองติดเครื่ องยนต์
ทดสอบสมรรถนะของเครื่ องยนต์หลังการซ่อมและปรับปรุ งสภาพแล้วโดยใชเครื่ องทดลองชนิดต่างๆ

3101-2006         งานส่ งกาลังยานยนต์                   2 (3)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานและโครงสร้างของระบบส่ งกาลัง
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไข้ปัญหาขัดข้องและซ่อมระบบส่ งกาลัง
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีวนย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภัย
                        ิ ั

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทางานและโครงสร้างของระบบส่ งกาลังยานยนต์
   2. ตรวจวิเคราะห์แก้ไข้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบส่ งกาลังยานยนต์
   3. บารุ งรักษาและบริ การระบบส่ งกาลังยานยนต์

คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทางาน การใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ
            ั
                       ้
การถอดประกอบ ปรับแต่ง ซ่อม วิเคราะห์ขอขัดข้องและบารุ งรักษา ระบบส่ งกาลัง คลัตช์อตโนมัติ    ั
เกียร์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ ฟูลเลอร์ เกียร์ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า เกียร์ โอเวอร์ ไดร์ ฟ เฟื องท้าย แบบต่างๆ
3101-2007 งานเครื่องล่างยานยนต์                        2 (3)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้างและการทางานของระบบรองรับน้ าหนัก
ระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรกรถยนต์
           ั                   ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไข้ขดข้องและซ่อมระบบรองรับน้ าหนัก
ระบบบังคับเลี้ยว และระบบเบรกรถยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีวนย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัดและปลอดภัย
                        ิ ั

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทางานและโครงสร้างระบบเครื่ องล่างยานยนต์
   2. ตรวจวิเคราะห์ แก้ไข้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่ องล่างยานยนต์
   3. บารุ งรักษาและบริ การระบบเครื่ องล่างยานยนต์

คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทางานของระบบรองน้ าหนัก hydrau-
            ั
pnuematie,air suspension และโช๊คไฟฟ้ า ระบบบังคับเลี้ยว power steering เฟื องสายพาน
     ้
ตั้งศูนย์ลอ และมุมบังคับเลี้ยวสมดุลล้อ ระบบเบรก 2 วงจร การแบ่ง load และระบบ บังคับเลี้ยว4ล้อ
เบรกกาลังแบบสัญญาณ เบรกกาลังแบบแรงดัน ดิสเบรก ระบบเบรกไฟฟ้ าและระบบป้ องกันการล็อกเบรก
การบารุ งรักษา วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบรองรับน้ าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกรถยนต์   3101-2008 งานไฟฟารถยนต์  ้                         3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ ายานยนต์
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการใช้เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ แก้ไข
ปรับแต่งข้อขัดข้องอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ ายานยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีวนย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตว์ ประหยัดและปลอดภัย
                        ิ ั

มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจหลักการทางานและตรวจสอบ แก้ไขระบบไฟฟ้ ายานยนต์
    2. วิเคราะห์เปลี่ยนชิ้นส่ วนงานไฟฟ้ ายานยนต์ตามคู่มือ
    3. บริ การระบบไฟฟ้ ายานยนต์

คาอธิบายรายวิชา
          ั                       ้
    ศึกษาและปฏิบติการใช้เครื่ องมือวัด และทดสอบ เพื่อวิเคราะห์ขอขัดข้องในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ
ระบบแสงสว่าง อุปกรณ์อานวยความสะดวก ระบบควบคุม การฉีดเชื่อเพลิง ระบบ ควบคุมการส่ งกาลังเครื่ องยนต์

3101-2009 งานแก้ปัญหาเครื่องกล                          3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
     1.
เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการและข้อกาหนดในคู่มือการบริ การยานยนต์ของบริ ษทผูผลิตมาใช้แก้ปัญหาในงานเครื่
                                        ั ้
องกล
            ั
     2. เพื่อให้มีทกษะการใช้เครื่ องวัดและทดสอบทาการ ตรวจ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ซ่อมระบบต่างๆ
ในงานเครื่ องกล
     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีวนย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตว์ ประหยัดและปลอดภัย
                         ิ ั

มาตรฐานรายวิชา
   1. ประยุกต์หลักการและข้อกาหนดในคู่มือการบริ การยานยนต์มาใช้แก้ปัญหาในงานเครื่ องกล
   2. ตรวจวิเคราะห์ปัญหาเครื่ องกล จากเครื่ องทดสอบและเครื่ องมือวัด
   3. เปลี่ยนชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามคู่มือ

คาอธิบายรายวิชา
            ั
      ศึกษาและปฏิบติ ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขขอขัดข้อง และตรวจซ่อมระบบต่างๆ
ของเครื่ องกลโดยเน้นประสาทสัมผัส การใช้เครื่ องมือทดสอบ เครื่ องวิเคราะห์สภาพเครื่ องมือพิเศษ
     ั
ควบคู่กบการใช้คู่มือซ่อมและค่ากาหนดเฉพาะของเครื่ องกล

3101- งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                        3 (5)
2101
จุดประสงค์ รายวิชา
                                ้
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการของระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดวยอิเล็กทรอนิกส์
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาข้อขัดข้อง
                     ้
ซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดวยอิเล็กทรอนิกส์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงานด้วยความปราณี ตรอบคอบ ประหยัด
                        ั
       ิ ั
    4. มีวนยตรงต่อเวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน
มาตรฐานรายวิชา
                           ้
    1. เข้าใจหลักการของระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดวยอิเล็กทรอนิกส์
    2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา
ซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่คู่มือกาหนด
    3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา
ซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่คู่มือกาหนด

คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับหลักการทางาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา
          ั
การซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3101-2102        งานทดสอบปั้มและหัวฉีด                   3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานและการทดสอบปั้ มหัวฉี ดของเครื่ องยนต์ดีเซล
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการใช้เครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแต่งปั๊ มเชื้อเพลิง แรงดันสู งและ
หัวฉีดของเครื่ องยนต์ดีเซล
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงาน ด้วยความประณี ตรอบคอบ มีวนย ตรงต่อเวลา
                        ั               ิ ั
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน

มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจหลักการทางานและการทดสอบปั้ มและหัวฉี ดของเครื่ องยนต์ดีเซล
    2. ตรวจสอบถอดประกอบ ปรับแต่งปั้ มเชื้อเพลิงแรงดันสู งแบบปั้ มเรี ยงโดยใช้เครื่ องมือพิเศษ
    3. ตรวจสอบถอดประกอบ ปรับแต่งปั้ มเชื้อเพลิงแรงดันสู งแบบจานจ่ายโดยใช้เครื่ องมือพิเศษ
    4. ตรวจสอบถอดประกอบ ปรับแต่งหัวฉี ดของเครื่ องยนต์ดีเซลโดยใช้เครื่ องมือพิเศษ

คาอธิบายรายวิชา
             ั
      ศึกษาและปฏิบติ การทางาน การใช้เครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบถอดประกอบ ปรับแต่ง
ปั้ มเชื้อเพลิงแรงดันและหัวฉี ดของเครื่ องยนต์ดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริ การ

 3101- งานปรับอากาศยานยนต์
                                        3 (5)
 2103
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานของระบบปรับอากาศในยานยนต์
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการติดตั้ง การตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาการบริ การ
การซ่อมอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศยานยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด มีวนย
                         ั                   ิ ั
ตรงต่อเวลาและตระหนักถึงปลอดภัยในการทางาน
มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทางานของระบบปรับอากาศในยานยนต์
   2. ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศยานยนต์ ได้ตามที่คู่มือกาหนด
   3. ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศยานยนต์ได้ตามคู่มือที่กาหนด
   4. ซ่อมและบริ การปรับอากาศยานยนต์ ได้ตามที่คู่มือกาหนด

 คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับหลักการทางาน การติดตั้ง การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมอุปกรณ์
           ั
การบริ การระบบปรับอากาศยานยนต์ รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริ การ
3101-            ั
         งานเกียร์ อตโนมัติ                        3 (5)
2104
จุดประสงค์ รายวิชา
     1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานของกระบวนการเฟื อก Planctary gear tram
                              ั
การส่ งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวและหลักการทางานของเกียร์ อตโนมัติ
             ั
     2. เพื่อให้มีทกษะในการใช้เครื่ องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ
                  ั
วิเคราะห์ปัญหาและบริ การเกียร์ อตโนมัติ
     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงานด้วยความประณี ต รอบคอบ มีวนย
                         ั                ิ ั
ตรงต่อเวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน

 มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจหลักการทางานของกระบวนเฟื อง Planelary gear train
               ั
และหลักการทางานของเกียร์ อตโนมัติ
    2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของเกียร์ อตโนมัติได้ตามคู่มือที่กาหนด
                          ั
    3. ใช้เครื่ องมือพิเศษถอดประกอบ ตรวจซ่อมเกียร์ อตโนมัติได้ตามคู่มือที่กาหนด
                            ั
    4. บริ การเกียร์ อตโนมัติได้ตามคู่มือที่กาหนด
             ั

คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับหลักการทางานของกระบวนเฟื อง Planctary gcar lrain
           ั
                        ั
การส่ งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวการทางานของเกียร์ อตโนมัติแบบต่างๆ การใช้เครื่ องมือพิเศษ ถอดประกอบ
                    ั
ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริ การเกียร์ อตโนมัติ

3101-2105 งานซ่ อมเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน                  3 (5)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการใช้เครื่ องมือ และเครื่ องมือพิเศษ
    3. ถอดประกอบ ตรวจวัดชิ้นส่ วน ปรับแต่งและแก้ไขข้อข้อข้องของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
    4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด มีวนย ตรงต่อเวลา
                        ั                   ิ ั
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน
 มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจหลักการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
    2. ใช้เครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนได้ตามที่คู่มือกาหนด
    3. ใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ ถอดประกอบ
ตรวจวัดชิ้นส่ วนปรับแต่งและแก้ไขปั ญหาข้อขัอข้องของระบบต่างๆของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนได้ตามคู่มือกาหนด

 คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา การถอดประกอบ
           ั
การตรวจวัดชิ้นส่ วนการปรับแต่ง และการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน

3101-      งานซ่ อมเครื่องยนต์ ดีเซล                     3 (5)
2106
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องยนต์ดีเซล
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการใช้เครื่ องมือ และเครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาถอดประกอบ
ตรวจวัดชิ้นส่ วน ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์ดีเซล
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด มีวนย ตรงต่อเวลา
                        ั                   ิ ั
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน

 มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจหลักการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องยนต์ดีเซล
    2. ใช้เครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องยนต์ดีเซลได้ตามที่คู่มือกาหนด
    3. ใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ ถอดประกอบ
ตรวจวัดชิ้นส่ วนปรับแต่งและแก้ไขปั ญหาข้อขัอข้องของระบบต่างๆของเครื่ องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือกาหนด

 คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา การถอดประกอบ
           ั
การตรวจวัดชิ้นส่ วนการปรับแต่ง และการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของเครื่ องยนต์ดีเซล

3101-     เทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่                     2 (2)
2107
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจในหน้าที่
และการทางานของอุปกรณ์อานวยความสะดวกในยานยนต์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ที่ทางานโดยใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์
    3. เพื่อตระหนักถึงความสาคัญในการติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจการทางานและหน้าที่ ของอุปกรณ์อานวยความสะดวกในยานยนต์
   2. รายงานการค้นคว้า ติดตาม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์
   3. รายงานหน้าที่และหลักการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางานโดยใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่ องยนต์ อุปกรณ์ประกอบ
อุปกรณ์อานวยความสะดวกและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุมต่างๆ ของยานยนต์
ที่ทางานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

3101-      งานปรับแต่ งเครื่องยนต์                        2 (3)
2108
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้มใจหลักการตรวจวัด วิเคราะห์ปรับแต่งเครื่ องยนต์
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการใช้เครื่ องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่ องยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด มีวนย ตรงต่อเวลา
                        ั                      ิ ั
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน
มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจหลักการตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่ องยนต์
    2. ใช้เครื่ องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนได้ตามคู่มือที่กาหนด
    3. ใช้เครื่ องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่ องยนต์ดีเซลได้ตามคู่มือที่กาหนด

คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือพิเศษตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบต่างๆ
             ั
ของเครื่ องยนต์ การตรวจวัดวิเคราะห์กาลังอัดและการรั่วของกาลังอัด
การวิเคราะห์อุปกรณ์ในระบบจุดระเบิดอุปกรณ์ในระบบจ่ายเชื้อเพลิงและการวิเคราะห์สภาพไอเสี ย
                ่
เพื่อปรับแต่งเครื่ องยนต์ให้อยูในสภาพสมบูรณ์

3101- งานอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์
                                       2 (3)
2109
จุดประสงค์ รายวิชา
     1.
                                    ั
เพื่อให้มีความเข้าใจโคครงสร้างอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิ กส์พ้ืนฐานที่ใช้กบยานยนต์และการทางานของวงจรทางอิเล็
กทรอนิกส์ในระบบต่างๆ
             ั
     2. เพื่อให้มีทกษะในการตรวจวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ
โดยไข้เครื่ องมือ
     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
มีลาดับขั้นต้อนในการทางานที่ถูกต้องและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทางานโครงสร้างอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานในยานยนต์
                                        ั
   2. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานที่ใช้กบยานยนต์
วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบต่างๆ
   3. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้อง วงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ โดยใช้เครื่ องมือ

คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานของยานยนต์
           ั
การทางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบต่างๆ การใช้เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์
แก้ไขข้อขัดข้องวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ
3101-    วิศวกรรมดีเซล                          3 (3)
2110
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจ โครงสร้าง ชิ้นส่ วน และหลักการทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล
    2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานของระบบประจุไอดี ระบบไอเสี ย มลพิษและการควบคุมมลพิษ
    3. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานของระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบสตาร์ต
    4. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีใหม่ที่นามาใช้ในเครื่ องยนต์ดีเซล
    5. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์ดีเซล
    6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล
   2. วิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่ วน ที่มีผลต่อการทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล
   3. วิเคราะห์สภาพการทางานของกระบวนการเผาไหม้ ระบบควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิง ระบบไอดี
ระบบไอเสี ย ระบบระบายความร้อนที่มีผลต่อการเกิดมลพิษ และความสิ้ นเปลืองเชื้ อเพลิง
   4. วิเคราะห์สภาพการทางานของระบบหล่อลื่น ระบบสตาร์ ต

คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาโครงสร้างชิ้นส่ วนหลักการทางานของเครื่ องยนต์ดีเซล ห้องเผาไหม้ กระบวนการเผาไหม้
ระบบน้ ามันเชื้ อเพลิง ระบบควบคุมความเร็ ว ระบบควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
ความสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้ อเพลิง ระบบประจุไอดี ระบบไอเสี ย มลพิษและการควบคุมมลพิษ ระบบระบายความร้อน
ระบบหล่อลื่น ระบบสตาร์ ต รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ในเครื่ องยนต์ดีเซล

3101-     งานตัวถังรถยนต์                       3 (5)
2111
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานแลโครงสร้างตัวถังรถยนต์
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการตรวจซ่อมและบริ การงานตัวถังรถยนต์ การใช้และการบารุ งรักษาเครื่ องมือ
การคิดประมาณราคาค่าบริ การ
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี
มีความละเอียดรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อม
มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทางานและโครงสร้างตัวถังรถยนต์
   2. ตรวจซ่อมและบริ การงานตัวถังรถยนต์โดยใช้เครื่ องมือ และเครื่ องมือพิเศษ

คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับตัวถังรถยนต์ การตรวจซ่อมและบริ การตัวถังรถยนต์ การเคาะปะผุ
            ั
การปรับปรุ งสภาพชิ้นส่ วนที่ชารุ ด การใช้และการบารุ งรักษาเครื่ องมือในการซ่ อมตัวถังรถยนต์
และการคิดประมาณราคาค่าบริ การ วิเคราะห์ปัญหาการทางานระบบเชื้ อเพลิงแก๊ส
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สยานยนต์ การประมาณ ราคาค่าบริ การ

3101-     งานสี รถยนต์                           3 (5)
2112
จุดประสงค์ รายวิชา
                        ั
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการเลือกใช้วสดุงานสี รถยนต์ และการตรวจซ่อมสี รถยนต์
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการตรวจซ่อมและบริ การงานสี รถยนต์ การใช้การบารุ งรักษาเครื่ องมือ
และการคิดประมาณคาราค่าบริ การ
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัยและมีจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา
                ั
   1. เข้าใจหลักการเลือกใช้วสดุงานสี รถยนต์ และการตรวจซ่อมรถยนต์
   2. ตรวจซ่อมและบริ การงานสี รถยนต์ โดยใช้วสดุและเครื่ องมือ ได้ตามที่คู่มือกาหนด
                         ั

คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับการใช้วสดุในงานสี รถยนต์ การตรวจซ่อมและบริ การงานสี รถยนต์ การลอกสี
            ั        ั
การเตรี ยมพื้นผิวงาน การโป๊ วสี การติดกระดาษกาว การผสมสี การพ่นสี การขัดสี
การบารุ งรักษาสี รถยนต์และการคิดประมาณราคาค่าบริ การ
3101-      งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์                  2 (5)
2113
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการติดตั้งอุปกรณ์เชื้ อเพลิงแก๊สยานยนต์
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการติดตั้งชิ้นส่ วน อุปกรณ์ การปรับแต่ง
และปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้เชื่ อเพลิงแก๊ส
            ั
    3. เพื่อให้มีทกษะในการตรวจซ่อมบารุ งรักษาและวิเคราะห์ปัญหาการทางานระบบเชื้ อเพลิงแก๊สยานยนต์
    4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

 มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจหลักการทางานและติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
    2. ติดตั้งชิ้นส่ วนอุปกรณ์
ปรับแต่งและปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์ใช้เชื้ อเพลิงแก๊สให้เป็ นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    3. ตรวจซ่อมบารุ งรักษาและวิเคราะห์ปัญหาการทางานระบบเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

คาอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับสมบัติของเชื้ อเพลิงแก๊สยานยนต์ หลักการทางาน
            ั
การติดตั้งชิ้นส่ วนอุปกรณ์การปรับแต่งและการปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้เชื้อเพลิงแก๊ส
การตรวจซ่อมบารุ งรักษาและวิเคราะห์ปัญหาการทางานระบบเชื้อเพลิงแก๊ส
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และติดตั้งอุปกรณ์แก๊สยานยนต์ การประมาณราคาค่าบริ การ
3101-      งานเครื่องมือกลยานยนต์                        3 (5)
2114
จุดประสงค์ รายวิชา
     1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทางานของเครื่ องมือวัดละเอียด เครื่ องมือกลชนิดต่างๆ
ที่ใช้ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์
            ั
     2. เพื่อให้มีทกษะในการใช้เครื่ องมือวัดละเอียด เครื่ องมือกลชนิดต่างๆ ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์
     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องมือวัดละเอียด เครื่ องมือกลที่ใช้ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์
   2. ใช้เครื่ องมือวัดละเอียด เครื่ องมือกลชิดต่างๆ ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์

คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดละเอียด เครื่ องมือกลที่ใช้ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์
          ั
และการประมาณราคาค่าบริ การ

3101-      งานประดับยนต์                           2 (3)
2115
จุดประสงค์ รายวิชา
                        ั
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเลือกใช้วสดุ อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งเครื่ องเสี ยงรถยนต์
    ั
อุปกรณ์กนขโมยอุปกรณ์อานวยความสะดวกและความปลอดภัยในยานยนต์
           ั                                       ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งเครื่ องเสสี ยงรถยนต์ อุปกรณ์กนขโมย
อุปกรณ์อานวยความสะดวกและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในรถยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
    1. เข้าใจหลักการติดตั้ง ตกแต่งอุปกรณ์ประดับยนต์
                                       ั
    2. ติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งเครื่ องเสี ยงรถยนต์ อุปกรณ์กนขโมย
อุปกรณ์อานวยความสะดวก และความปลอดภัยในรถยนต์


คาอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง การตัดฟิ ลม์กรองแสง
             ั
                    ั
สติกเกอร์ เครื่ องเสี ยงรถยนต์ อุปกรณ์กนขโมย อุปกรณ์อานวยความสะดวกและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในรถยนต์
รวมทั้งการประมาณราคาค่ายบริ การ

3101-     งานบริการยานยนต์                            3 (*)
2116
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้เพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบริ การยานยนต์
           ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการตรวจซ่อมบริ การ บารุ งรักษา เปลี่ยนชิ้นส่ วนในระบบต่างๆ
ของยานยนต์และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังให้การบริ การอย่างเป็ นระบบ
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัย ในการทางานที่ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ถูกต้องและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการประยุกต์ความรู้ในการตรวจซ่อมหรื อบริ การงานยานยนต์
   2. ตรวจซ่อมบริ การ การบารุ งรักษา ในระบบต่างๆ ของยานยนต์ เปลี่ยนชิ้นส่ วนตามคู่มือกาหนด
และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังให้การบริ การ

คาอธิบายรายวิชา
            ั
     ศึกษาและปฏิบติการตรวจซ่ อม การบริ การ การบารุ งรักษา การดัดแปลงแก้ไข
การเปลี่ยนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ต่างๆ ของยานยนต์ การถอดประกอบและตรวจซ่อมตามคู่มือกาหนด
การตรวจสอบคุณภาพงานหลังให้บริ การอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริ การ

3101-      ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 1                     5 (*)
4101
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความสามารถในการประยกต์ความรู ้ใช้ในการตรวจซ่อมและบริ การยานยนต์
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการวางแผนวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งการคงบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด
  ั
ปฏิบติงานโดยคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
     1. เข้าใจหลักการและวิธีการทางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต์
     2. วิเคราะห์ปัญหาตรวจซ่อมและบริ การ
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ ตามที่คู่คู่มือกาหนด

คาอธิบายรายวิชา
       ั
    ปฏิบติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง
การตรวจซ่อมและการบริ การเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และแบบอื่นๆ
รวมทั้งปฏิบติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วยเครื่ องมือที่ทนสมัย
      ั                                   ั

3101-4102 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 2                      5 (*)
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้เพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบริ การยานยนต์
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการวางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหารวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด
  ั
ปฏิบติงานโดยคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
     1. เข้าใจหลักการและวิธีการทางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต์
     2. วิเคราะห์ปัญหาตรวจซ่อมและบริ การ
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ ตามที่คู่คู่มือกาหนด

 คาอธิบายรายวิชา
       ั
    ปฏิบติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง
การตรวจซ่อมและการบริ การเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ระบบฉี ดน้ ามันเชื้ อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และแบบอื่นๆ
รวมทั้งปฏิบติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วยเครื่ องมือที่ทนสมัย
      ั                                   ั
3101-      ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 3                      4 (*)
4103
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้เพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบริ การยานยนต์
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการวางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหารวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด
  ั
ปฏิบติงานโดยคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
     1. เข้าใจหลักการและวิธีการทางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต์
     2. วิเคราะห์ปัญหาตรวจซ่อมและบริ การ
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ ตามที่คู่คู่มือกาหนด

คาอธิบายรายวิชา
      ั
    ปฏิบติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง
การตรวจซ่อมและบริ การระบบไฟฟ้ ารถยนต์ อุปกรณ์อานวยความสะดวก อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
                                 ั
ระบบปรับอากาศรถยนต์ เทคโนโลยีใหม่ไฟฟ้ ารถยนต์ ด้วยเครื่ องมือที่ทนสมัย

3101-      ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 4                      4 (*)
4104
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้เพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบริ การยานยนต์
            ั
    2. เพื่อให้มีทกษะในการวางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหารวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต์
    3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด
  ั
ปฏิบติงานโดยคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
     1. เข้าใจหลักการและวิธีการทางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต์
     2. วิเคราะห์ปัญหาตรวจซ่อมและบริ การ
เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ระบบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ ตามที่คู่คู่มือกาหนด

คาอธิบายรายวิชา
        ั
      ปฏิบติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง
                                          ั
การตรวจซ่อมและบริ การระบบส่ งกาลังและเครื่ องล่างรถยนต์ ระบบเกียร์ ธรรมดา เกียร์ อตโนมัติ ระบบเบรก
ระบบรองรับน้ าหนัก รวมทั้งปฏิบติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ระบบส่ งกาลังและเครื่ องล่างรถยนต์
               ั
          ั
ด้วยเครื่ องมือที่ทนสมัย

3101-     งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลต้ นกาลัง                  3 (5)
2201
จุดประสงค์ รายวิชา
    1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ การและบารุ งรักษาเครื่ องกลต้นกาลัง
                  ั
    2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วฎจักรของเครื่ องกลต้นกาลังและการวัดสมรรถนะ
            ั
    3. เพื่อให้มีทกษะในการบริ การและบารุ งรักษาเครื่ องกลต้นกาลัง
    4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี ปฏิบติงานด้วยความปราณี ตรอบคอบ ประหยัด มีวนย
                         ั                   ิ ั
ตรงต่อเวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน

มาตรฐานรายวิชา
   1. เข้าใจหลักการบริ การและบารุ งรักษาเครื่ องกลต้นกาลัง
   2. บริ การและบารุ งรักษาเครื่ องกลต้นกาลัง
   3. วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกลต้นกาลัง

คาอธิบายรายวิชา
           ั
    ศึกษาและปฏิบติงานการบริ การและบารุ งรักษาเทคโนโลยีเครื่ องกลต้นกาลังในงานอุตสาหกรรมประเภทเครื่
              ั
องกลต้นกาลังดีเซล วิเคราะห์วฐจักรของเครื่ องกลต้นกาลังและวัดสมรรถนะ

								
To top