�yer kommune Lillehammer kommune & by 572yhG

VIEWS: 12 PAGES: 30

									Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
               TRUST

     Regionmøte Lillehammer regionen
         8. oktober 2009
   Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
                 T-R-U-S-TTiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenster
                  Region SØR
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
          Volumutfordring

• Eldre og kronikere øker i antall og er
 kostnadskrevende for samfunnet.
• Optimalisering av tjenester til disse gruppene
 har stor helseøkonomisk betydning.
     Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
                Status generelt

•Høy terskel for innleggelse i sykehus
•95% av innleggelser i med. avd er ø.hjelp
•Pasienten legges inn når det har skjedd noe akutt eller at det ikke er
håndterbart i kommunen.
•Og pasienten skrives raskt ut når det som førte til innleggelse er
avklart.
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
      Endringer i sykehusdriften

• Det blir betydelig færre senger tilgjengelig i sykehuset.
• Det innebærer at flere må behandles i
 kommunehelsetjenesten.
• Men øker vi terskelen for å få spesialistvurdering
 risikerer vi at mange får et inadekvat tilbud.
• Og det blir dyrere i lengden når pasienter må behandles
 i kommunehelsetjenesten uten å ha fått optimal
 vurdering først.
 Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
             Tankekors 1
Ber vi om trøbbel?
• ”Du er ikke syk nok til å komme på sykehus/
  få spesialistvurdering.”
• ” Du er ikke syk nok til å komme på sykehjem”
• ” Men bare du bli syk nok så skal vi hjelpe
  deg!”
 Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
            Tankekors 2
• I det ene øyeblikket har pasienten masse
 kompetanse tilgjengelig (når han er i sykehus).
• Øyeblikket senere er det betydelig mindre
 kompetanse tilgjenglig.
• Med dagens korte liggetid er det usannsynlig
 at pasientens behov for kompetanse endrer
 seg så dramatisk fra et øyeblikk til neste.
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
         KOM-UT prosjektet
Målsettinger
1. Etablere geriatrisk seksjon.
2. Etablere ordning med lavterskeltilbud for geriatrisk
  vurdering: Kom-Ut sengene
3. Etablere arenaer for kompetanseutveksling.
4. Videreutvikle samarbeid
5. Arbeide med bedre felles IKT løsninger.
          www.komutprosjektet.no
 Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
        TRUST-historikk
• Arbeidsgruppe i forhold til
 Samhandlingsreformen.
• Møte med HOD jan 2009.
• Presenterte tenkning i nytt prosjekt.
• HOVEDinnhold i prosjektet er
 TIDLIG INTERVENSJON med bakgrunn i
 erfaringer fra Kom-Ut prosjektet.
 Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
      Opplevd tilbakemelding

• At Kom-Ut prosjektet var interessant i forhold
 til tidlig intervensjon.
• At vi kunne se langt etter prosjektmidler om vi
 ikke tenkte regionalt
Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
         TRUST- målgruppe
   •Eldre og kronikere
   •Dvs. pasienter som har en eller flere
   sykdommer og funksjonsvikt.
   •Det er høy sannsynlighet for at de
   kommer til å bli innlagt i sykehus ved
   forverring av tilstanden
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
         Tenkning i TRUST

Tidlig intervensjon med tanke på å:
• Utsette progresjon av sykdom.
• Forhindre komplikasjoner.
• Arbeide med mestring av kronisk sykdom og
 funksjonsnedsettelse.
    Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
         Trust region milepeler
•  Øyer, og Gausdal ble raskt forespurt om deltagelse.
•  Umiddelbar tilslutning.
•  Tildelt 2.5 mill.
•  Signaler om supplerende finansiering fra kommunene på
  1.7 mill.
•  Etablert felles styringsgruppe.
•  Etablert regional kommunegruppe.
•  Etablert intern sykehusgruppe.
•  Forberedelsesfase sommeren 2009.
•  Øyer og Gausdal kan benytte Kom-Ut senger fra 20. august 2009.
•  Workshop 6. oktober
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer         Utfordringer ligger i
• Å utvikle systemer og holdninger hvor vi kan ivareta
 felles ansvar i den praktiske hverdagen.
• Å sikre at pasientene får tilbud på riktig nivå.
• Å sikre at alle har samme rett til helsetjenester
 inklusive spesialisthelsetjenester uavhengig av alder
 og geografi.
• Å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten.
• Og at spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig for
 regionale hovedaktører.
• Å bryte det tradisjonelle innleggelsesmønster.
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer


       Samhandlingsreformen
      St.melding nr 47 (2008-2009)
     Rett behandling - på rett sted - til rett tid

Hovedføringer:
• Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok –
 fragmenterte tjenester.
• Tjenestene preges av for liten innsats til å begrense og forebygge sykdom.
• Demografisk utvikling og endringer i sykdomsbildet gir utfordringer som vil
 kunne true samfunnets økonomiske bæreevne.
• Økonomisk reform 2012. *
• Mulig endringer i fastlegenes rolle. *
    * Nye prosjekter?
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
         Samhandlingsreformen
           hovedgrep 1
• Klarere pasientrolle.
• Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør
 pasientens møte med ulike deler av helse- og
 omsorgstjenestene.
• Gode pasientforløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er
 satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte
 pasientens behov.
• Felles ansvar for befolkningen er en viktig faktor for å oppnå
 dette.
   Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer           Samhandlingsreformen
             hovedgrep 2
           Ny fremtidig kommunerolle
• Helhetlig tenkning med forebygging og tidlig intervensjon
• Behov bør identifiseres og tjenester settes inn så tidlig som mulig
• Oppgavene må løses ut fra lokale forhold hvor nødvendig
 kompetanse er en av hovednøklene
• Det legges opp til et forpliktende avtalesystem mellom
 kommuner/samarbeidende kommuner og helseforetak om blant
 annet oppgavefordeling og samarbeid
   Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
                Søknaden
• ” Kommunene har økende behov for tilgang til sykehusets
 spesialiserte kompetanse , men har pr i dag svært
 begrensede muligheter til å påvirke sykehusets
 prioriteringer.”
• Et forsøk med større grad av kommunal medfinansiering vil
 gi kommunene en tydeligere bestillerrolle overfor de
 tjenester de etterspør.
• Vi har i søknaden stilt oss til disposisjon for Departementet
 for å prøve ut endringer i finansieringsordninger jfr
 modeller som er beskrevet i st.meld 47.
 Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
Spesialisthelsetjenesten som støttespiller
    i utviklingene av kommunene

 En av de viktigste forventningene til
 spesialisthelsetjenesten er å bidra til
 kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en
 forsterket kommunehelsetjeneste.
  Øyer kommune   Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
         Utfordring felles ansvar
• Hovedutfordringen er å identifisere pasienter som kan ha
 nytte av tidlig intervensjon.
• Fastlegene er sentrale.
• Etablere felles vurderingsmøte for å kunne gi adekvat tilbud til
 den enkelte.
• Vurdere om den tidlige intervensjonen består i innleggelse i
 Kom-Ut seng eller…
• Ved en forsterket sykehjemsenhet ved en regional hovedaktør.
• Bygge tilstrekkelig kompetanse hos den regionale
 hovedaktøren.
   Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
               Fremdrift
• Forprosjekt høsten 2009, avklare omfang og innhold i
 hovedprosjektet.
• Rekruttere nøkkelpersonell og etablere prosjektorganisasjon.
• Rapportering til Helse Sør-Øst 1. nov og HOD 1. des. 2009
• Politisk/administrativ behandling av forprosjektrapport
 desember 2009.
• Hovedprosjekt fra 1 januar 2010.
• Midler tilstrekkelig for 1 års drift.
            Finansiering

• Har i dag kr 4,2 mill (2,5 fra HOD og 1,7 i egeninnsats).

• Dette sikrer drift i 15 mnd. (Til og med 2010).

• Behov for drift minimum til og med 2011.

• Alternative finansieringskilder (uavklarte):
  –  utviklingsmidler fra Helse Øst.
  –  opptrappingsmidler til kommunene som følge av Samhandlingsreformen.
  –  skjønnsmidler fra Fylkesmannen.
  –  ytterligere egeninnsats
Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
 Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer  Sykehuset innlandet, strategisk
    utviklingsplan 2009-12:
• Strategi mot 2012; mål å styrke geriatrisk
 kompetanse ved alle de somatiske sykehusene.
• ”Med geriatrisk seksjon forstås i denne sammenheng
 en enhet innefor indremedisinsk avdeling, hvor
 slagenhet skal være en integrert del av denne. En
 økende andel av sengekapasitet bør avsettes til
 geriatri.”
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer       Helsepolitiske føringer og
        interne strategier
• Nasjonal helseplan 2007-2010.
• Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenesten for
 eldre 2008-12.
• I innspill til – ”Handlingsplan spesialisthelsetjeneste
 for eldre Helse Sør Øst 2009-2020,”: ”arbeidsgruppen
 anbefaler at 25% av indremedisinsk akutte
 lokalsykehussenger dedikeres til akutt geriatri.”
  Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
          Fastlegenes rolle
• Ved presentasjon av samhandlingsreformen vekker det
 naturlig nok skepsis hos mange fastleger at det foreslås
 sterkere kommunal styring over praksisen.
• Det kan da være naturlig at fastlegene er med på å utforme
 alternativer til denne styringen Det kan være aktuelt å
 gjennomføre et delprosjekt fastlegeforsøket fase II, med vekt
 på helsetjenester til hjemmeboende kronikere og multisyke
 eldre.
Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer
Øyer kommune  Lillehammer kommune  Gausdal Kommune  Divisjon Lillehammer

								
To top