Cesk� jazyk a literatura � charakteristika predmetu

Document Sample
Cesk� jazyk a literatura � charakteristika predmetu Powered By Docstoc
					ŠKOLA PRO ŢIVOT

  Školní vzdělávací program
 Soukromého gymnázia Olomouc
     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


1  Identifikační údaje

     Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc,s.r.o.
      zpracovaný podle RVP pro GV s názvem ŠKOLA PRO ŢIVOT


°   vzdělávací program pro čtyřleté gymnaziální studium

°   studijní forma vzdělávání: denní

°   předkladatel: Soukromé gymnázium Olomouc, Na Vlčinci čp.154, s.r.o.
          adresa školy: Na Vlčinci 154, 779 00 Olomouc
          právní forma: společnost s ručením omezeným zapsaná v OR vedeného
                  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 15489
          jméno ředitele: Mgr. Radoslav Ulrich
          realizační tým:
          Mgr. Radoslav Ulrich, Mgr. Eva Vesecká, Mgr. Petra Kocourková,
          Mgr. Pavel Janáček, Mgr. Martina Bolcková, RNDr. Josef Rieger,
          Mgr. Hana Chládková, Mgr.Kateřina Dostálová, Mgr. Eva Horká,
          Mgr.Věra Mičková, Mgr.Miroslava Jindrová, Ph.D.,
          Mgr. Kateřina Roušavá, Mgr. Karel Pančocha
          kontakty:   www.gymnaziumolomouc.cz
                  e-mail: info@gymnaziumolomouc.cz
                  fax: 585 378 516
                  tel.: 585 378 516,585 246 164,585 246 160

          °       IČO 25 370 251
          °       IZO 0603 105 29
          °       RED-IZO 6000 17 222

°   zřizovatel:         Mgr.Radoslav Ulrich
                  Masarykova třída 23
                  772 00 Olomouc
                  tel.: 585 246 164,e-mail: ulrich@gymnaziumolomouc.cz

°   platnost dokumentu od: 1. 9. 2009
             _____________________________________
                    podpis ředitele
                                           2
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


2  Charakteristika školy

2.1 Historie školy
   Soukromé gymnázium Olomouc bylo zařazeno do sítě škol MŠMT-ČR dnem 1. září
1994. Gymnázium sídlilo v Horce nad Moravou, v areálu základní školy.
   V roce 2004 byla uzavřena smlouva o pronájmu bývalé školní budovy Farmaku
Olomouc pro Soukromé gymnázium. Celá budova prošla rekonstrukcí a od ledna 2005 byla
započata výuka v nově upravených prostorách.
   Dostupnost do školy je zabezpečena MHD přímo k budově školy jak z různých částí
města Olomouce, tak i z okolí.
   Škola se nachází v areálu několika středních škol různého zaměření. Sousední Střední
odborná škola má k dispozici internát, který vyuţívají i někteří ţáci Soukromého gymnázia.
Gymnázium vyuţívá i odborné učebny Střední odborné školy pro laboratorní práce např.
v předmětu chemie.
   Na základě smlouvy o pronájmu má škola k dispozici i dvě vybavené tělocvičny a
lehkoatletický areál.


2.2 Základní údaje

  Soukromé gymnázium Olomouc je jedním z pěti gymnázií v Olomouci, z nichţ jsou tři
gymnázia zřizovaná Olomouckým krajem,jedno gymnázium zřizované církví a jedno
gymnázium soukromé.
  Soukromé gymnázium Olomouc nabízí čtyřletý studijní obor všeobecného zaměření.

   Organizační členění školy:

   Ředitel školy :        Mgr.Radoslav Ulrich
   Zástupce ředitele školy :   Mgr.Eva Vesecká ( výchovný poradce )
   Tajemnice školy :       paní Barbora Urbánková

   Pedagogická rada školy :    všichni pedagogičtí pracovníci

   Mgr.Bolcková Martina ( M-F )          Mgr.Dostálová Kateřina ( ČJ-D-ZSV )
   Mgr.Chládková Hana ( D-RJ-NJ )         Mgr.Janáček Pavel ( M-Z-IVT )
   Mgr.Jindrová Miroslava,PhD.(AJ-HV-Sp.ped)    Mgr.Kocourková Petra ( M-B-IVT )
   Mgr.Malinová Lenka ( ŠJ )            Mgr.Mičková Věra ( ČJ-VV )
   paní Němečková Aneta ( FJ )           Mgr.Pančocha Karel ( AJ-TV )
   RNDr.Rieger Josef ( CH )            Mgr.Roušavá Kateřina ( Fil.-JJ-AJ )
   Mgr,Součková Hana ( ČJ-NJ )           paní Trubačová Michaela ( AJ-TV )
   Mgr.Viktorjeníková Eva ( Sp.ped. )


2.3 Velikost školy
   Studijní obory : čtyřleté studium denní-obor 79-41-K/41   podle ŠVP od 1.9.2009
                                 počínaje 1.ročníkem
           čtyřleté studium denní-obor 79-41-K/401   gymnázium-všeobecné
                                 obor dobíhající (2,3 a 4 r.)


                                                3
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc
   Kapacita školy :   136 ţáků

   Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné,čtyřleté studium denní,
   výuka od 1. 9. 2009 podle ŠVP

   Počet tříd        1          počet ţáků   19

   Studijní obor 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné,čtyřleté studium denní,dobíhající
   Počet tříd celkem :  4         počet ţáků   87

   Počet tříd v ročníku :2.r.   -    2   počet ţáků   35
              3.r.   -    1   počet ţáků   25
              4.r.   -    1   počet ţáků   27
   Průměrný počet ţáků ve třídě :                21
2.4 Vybavení školy

    Gymnázium má k dispozici budovu, ve které je celkem 8 tříd, z toho 5 kmenových a 3
odborné (jazyková, multimediální, počítačová).
    Třídy jsou vybaveny moderním školním nábytkem a potřebnými pomůckami. Učebna
IVT je vybavena moderními PC, data projektorem a projekční tabulí. Multimediální učebna je
vybavena PC, data projektorem a interaktivní tabulí.
    Všechny učebny a kabinety se postupně vybavují moderní audiovizuální technikou.
Vzhledem k profilaci školy se zaměřením na výpočetní techniku a cizí jazyky se postupně
vybaví také učebna pro výuku cizích jazyků potřebnou audiovizuální technikou.
    O estetický vzhled školy dbají pracovníci školy z řad učitelů i dalších pracovníků. Ţáci
mají moţnost stravování v jídelně Eurogastro, s výběrem ze čtyř jídel.
    Pro výuku tělesné výchovy a další sportovní aktivity máme v pronájmu dvě moderně
vybavené tělocvičny a lehkoatletický stadion s hřištěm na odbíjenou.
   Malé fitcentrum je k dispozici zájemcům o posilování a zlepšování fyzické kondice
přímo v budově školy gymnázia.


Dlouhodobé projekty a spolupráce s jinými subjekty

    Škola je zainteresována jako partner na projektu : zkvalitnění výuky výpočetní techniky
prostřednictvím rozšíření vyučování o nové technologie a poznatky především z oboru
publikování na webu a zavedení nového nepovinného předmětu „multimediální seminář“,
který se bude zabývat intenzivní prací s multimédii a ICT.
    Dalšími partnery uvedeného projektu jsou Biskupské gymnázium Ţďár/Sáz. a
Gymnázium Skuteč. S uvedeným partnery se rozvíjí i další spolupráce.
    Mimo tento projekt Soukromé gymnázium Olomouc spolupracuje jiţ dlouhodobě
s Evropským polytechnickým institutem – 1. soukromou vysokou školou na Moravě –
v Kunovicích. Někteří naši absolventi se stali studenty této vysoké školy a po jejím
absolvování v oborech informačních technologií či ekonomických studií získali titul Ing.


                                               4
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Spolupráce s rodiči a spolupráce s jinými subjekty

    Škola formou osobních jednání a s vyuţitím informačních technologií spolupracuje se
zákonnými zástupci našich ţáků velmi aktivně. Také podobou třídních schůzek, které jsou
v plánu činnosti školy 2x za školní rok. Vedle těchto aktivit jsou někteří zákonní zástupci
zváni na naše školní výlety či poznávací zájezdy do zahraničí (Rakousko – Vídeň – výstava
obrazů, zimní lyţařské kurzy, Francie – Paříţ apod.).Tato spolupráce je pro školu i rodiče
vzájemným poznáním a cestou ke zlepšování výchovných metod a výchovného působení na
naše ţáky.
    Škola také spolupracuje dlouhodobě se Střední školou CREDO, o.p.s Olomouc (škola
pro zdravotně a mentálně postiţené ).
    Naši ţáci vypomáhají při různých akcích školy a taktéţ v této škole absolvují praxi ti
ţáci, kteří chtějí studovat speciální pedagogiku nebo charitativní směry vyšších odborných
škol.

Charakteristika ŠVP
    Jak vyplývá z názvu ŠVP Soukromého gymnázia Olomouc „Škola pro ţivot“, bude
výuka vedena snahou vyučujících vytvářet u ţáků takové dovednosti a kompetence, které
budou pro další ţivot absolventů jak v terciárním vzdělávání tak i v celoţivotním vzdělávání
či v praktickém ţivotě uţitečné a potřebné. Cílem je naučit naše ţáky s pouţitím informačních
technologií vyhledávat potřebné informace a jejich důleţité prvky ukládat do dlouhodobé
paměti, naučit je komunikačním dovednostem v rodném i ve vyučovaných cizích jazycích.
    Výukové i výchovné strategie chápeme jako společný postup na úrovni naší školy,
uplatňovaný ve výuce i mimo výuku.
    Je třeba vědět, ţe klíčové kompetence chápeme jako soubor dovedností, vědomostí
schopností, postojů a hodnot, jako kompletní výbavu ţáka.
    Klíčové postoje jsou stanovovány z pohledu ţáka a výchovné a vzdělávací strategie
z pohledu učitele.
    Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné pro všechny učitele a pro všechny
předměty:
učitelé musí :
- zařazovat do výuky diskusi, tuto vyhodnocovat, formulovat pravidla diskuse a tato
stanovená pravidla dodrţovat
- zapojovat ţáky do výkladu, do řešení nadnesených problémů, do sebehodnocení, nacházet
vlastní postoje k řešeným problémům a tyto umět obhájit
- učitelé musí mít moţnost seznamovat se a vyzkoušet si nové vyučovací metody a postupy,
které vycházejí z nových poznatků pedagogiky a psychologie
- maximálně vyuţívat moderní technologie k získávání kompetencí ţáků
                                              5
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


3  Profil absolventa

   Absolvent Soukromého gymnázia Olomouc je všestranně vzdělán a je připraven ke
studiu na vysokou školu a obstát ve vysokoškolském studiu.
   V občanském ţivotě je schopen se zapojit do veřejného dění, je schopen samostatně a
zodpovědně pracovat a tak uplatnit své humanitní, přírodovědné a technické znalosti a
dovednosti.
   Umí správně ústně i písemně komunikovat a to jak v mateřském jazyce, tak i v cizích
jazycích. Umí prakticky vyuţívat ke své práci i ke svému vzdělávání informační technologie.
Absolvent Soukromého gymnázia Olomouc rozvíjí a chrání své fyzické a duševní
zdraví,prohlubuje své sociální cítění,chrání ţivotní prostředí a prohlubuje své ekologické
povědomí. Je vybaven hodnotami pro osobní a občanský ţivot, výkon povolání nebo pracovní
činnosti. Má spolehlivý základ k celoţivotnímu vzdělávání, k profesnímu, občanskému i
osobnímu uplatnění.
   Je si vědom svých práv a povinností, dodrţuje zákony a všeobecně uznávaná pravidla.
Ctí demokratické principy fungování společnosti, zachovává lidskou důstojnost.


Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro ţáky se sociálním
znevýhodněním.

   Studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením či
zdravotním znevýhodněním. Soukromé gymnázium Olomouc spolupracuje v daném případě
postiţeného ţáka se SPC a na základě doporučení zpracovává ISP a připravuje podmínky pro
úspěšné zvládnutí jeho studia. V případě potřeby se souhlasem krajského úřadu zřizuje funkci
asistenta pedagoga. Dále se řídí ustanovením zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). V případě
Soukromého gymnázia Olomouc se jedná vţdy o integraci ţáka do běţné třídy. V současné
době studují na škole dva ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 1 nevidomý, 1 silně
slabozraký (0907 - Těţké postiţení). Škola má začleněného asistenta pedagoga pro
nevidomého ţáka. Pro nevidomého ţáka má škola zpracovaný ISP ve spolupráci se SPC.
    Na škole pracuje výchovný poradce s mnohaletými zkušenostmi a poţadovaném
vzdělání, který spolupracuje se SPC v Litovli a zajišťuje potřeby zdravotně postiţených
ţáků. Vyuţívá spolupráce s protidrogovým centrem v Olomouci k provádění přednášek pro
ţáky naší školy a má navázanou spolupráci s Gymnáziem pro slabozraké v Praze Radlicích a
se Střediskem pro pomoc ZP studentům Theirésias v Brně. Při hodnocení ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami přihlíţíme k povaze postiţení či znevýhodnění v souladu se zněním §
16, zákona 561/2004 Sb. Ţáci mají právo se vzdělávat s pouţitím Braillova hmatového písma.
Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola přihlíţí k povaze postiţení
nebo znevýhodnění.
    Ţákům se sociálním znevýhodněním můţe být poskytnuto sociální stipendium ve
formě sníţení nebo neplacení školného v daném školním roce, zapůjčení učebních pomůcek a
potřeb pro výuku a vytvoření nezbytných podmínek, které jim umoţní vzdělávání. Těmto
ţákům škola zajistí poradenskou pomoc.
    Na škole je věnována pozornost nadaným ţákům a je vyuţívána moţnost vzdělávání
podle individuálního vzdělávacího plánu.
    Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných.
Škola pečuje o rozvoj nadaných ţáků a o ţáky, kteří jsou sportovně činní na krajské,
republikové či mezinárodní úrovni. Ve spolupráci se sportovními kluby můţe škola těmto
ţákům upravit výchovně vzdělávací reţim.                                             6
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


    Mimořádně nadaným ţáků můţe škola v souladu s §17,zákona 561/2004 Sb. (školský
zákon) umoţnit dosaţení poţadovaného vzdělání v kratší neţ standardní době za předpokladu
prokázání poţadovaných vědomostí a dovedností za ročník, který nebudou absolvovat.
    Škola vytváří podmínky nejen nadaným ţákům nabídkou konzultací s pedagogickými
pracovníky školy, v případě potřeby rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin
předmětů, účast na mimoškolních činnostech a poznávacích zájezdech v cizojazyčných
zemích.

Charakteristika pedagogického sboru.
    Pedagogický sbor má celkem 17 učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce. Všichni
učitelé splňují předpoklady a poţadavky, které vyjmenovává „Zákon o pedagogických
pracovnících“. Sloţení pedagogického sboru odpovídá potřebám ŠVP – Škola pro ţivot
Soukromého gymnázia Olomouc. Učitelé mají kompetence jak odborné, tak i sociální a
nabyté znalosti, schopnosti a dovednosti umí účelně vyuţívat při výchovněvzdělávacím
procesu. Vedení školy dbá na to, aby další vzdělávání pedagogických pracovníků směřovalo
k dovednostem, které učiteli umoţňují úspěšně plnit úkoly, se kterými se na půdě školy
setkají, tj. nové metody a formy výchovně-vzdělávacího procesu, komunikace a přístup
k ţákům a souhrn všech způsobilostí potřebných k úspěšnému plnění běţných profesních
úkolů.
    Škola vyuţívá nabídky kurzů, přednášek a školení přes příspěvkovou organizaci
Schola servis – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb
školám, Prostějov.
    Vedle těchto aktivit si pedagogičtí pracovníci rozšiřují své aprobace na Univerzitě
Palackého Olomouc či na jiných vysokých školách v rámci celoţivotního vzdělávání o další
všeobecné či odborné předměty. Učitelé anglického jazyka spolupracují s British cancel
v Olomouci. Všichni pedagogové mají přístup ke školnímu internetu, kde získávají inspiraci
pro svou práci a pro práci s ţáky.

Osobnostní charakteristika pedagogického sboru :
V 17ti členném pedagogickém sboru je celkem :       13………..    ţen
                              4………..    muţi

Průměrný věk pedagogického sboru :            33 let     ţeny
                             43 let     muţi
.
                                             7
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


4  Hodnocení a autoevaluace

4.1 Klasifikační řád
    Tento klasifikační řád tvoří přílohu Školního řádu Soukromého gymnázia Olomouc a
ustanovuje způsob hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.
a vyhlášky č.13/2005 Sb.

Část první

A. Pravidla hodnocení ţáků.

  1. Hodnocení ţáků je nedílnou součástí vzdělávacího systému školy. Je to proces, který
musí být zaloţen na taktním přístupu učitele k ţákům, snaze pomoci, ale i na odpovídajícím
stupni náročnosti a na důslednosti. Musí vytvářet zpětnou vazbu, motivaci pro další učení a to
bez atmosféry strachu a stresu.

  2. Hodnocení se uskutečňuje průběţně a celkově. Průběţné hodnocení odráţí dílčí
výsledky a projevy ţáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celkové hodnocení ţáka
v jednotlivých vyučovacích předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí
příslušného školního roku.
    Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení
vydat ţákovi výpis z vysvědčení.

  3. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním
stupněm, u integrovaných ţáků na ţádost rodičů můţe být hodnocení slovní, nebo kombinace
obou.

  4. Hodnocení chování se uvádí odděleně od hodnocení vzdělávání a nesmí se v hodnocení
vzdělávání odráţet.

  5. Vyučující je povinen na začátku školního roku seznámit ţáky se způsobem hodnocení
v příslušném předmětu.

  6. Zákonní zástupci nezletilých ţáků jsou informováni o prospěchu svých dětí :
-    průběţně prostřednictvím školního indexu a elektronickou poštou
-    před koncem kaţdého čtvrtletí na třídních schůzkách
-    kdykoliv na poţádání po dohodě s vyučujícím
-    při výrazném zhoršení prospěchu ţáka – pozvání zákonných zástupců do školy

 7. Nedílnou součástí hodnocení ţáka je hodnocení chování a projevu,které musí být
zaloţeno na stejných principech jako hodnocení ve vyučovacích oblastech a nesmí vést ke
sniţování důstojnosti a sebedůvěry ţáka.

  8. Hlavní zásady hodnocení.
-    otevřené a objektivní hodnocení na základě předem stanovených kritérií
-    hodnotit individuální pokrok ţáka bez srovnávání s ostatními
-    snaha o převaţující kladné hodnocení
-    hodnocení je vţdy adresné a obrací se k tomu,komu je určeno
-    ţák má právo chybovat,práce s chybou je významným prvkem v procesu učení


                                              8
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


-    průběţné hodnocení má motivační funkci,dává ţákovi zpětnou vazbu,jak si vede,
     povzbuzení a motiv
-    umoţnit ţákům účast na procesu hodnocení(společná dohoda o tom,kdy,co a podle
     jakých kritérií se bude hodnotit

  9. Obecně platí :
-    ţák ví,co se má naučit
-    ţák ví,co bude dělat pro to,aby se něco naučil
-    ţák ví,jak bude prokazovat,ţe se něco naučil
-    ţák ví,podle jakých kritérií bude hodnocen
-    ţák můţe hodnotit vlastní pokrok

 10. Zásady hodnocení průběhu výsledků vzdělávání
-    při hodnocení ţáka klasifikací jsou jeho výsledky vzdělávání a chování ve škole a na
akcích pořádaných školou hodnoceny tak,aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl
vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávání a osobním předpokladům.
-    klasifikace v sobě zahrnuje ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i
v souvislostech, které ovlivňují výkon
-    klasifikuje se jen probrané a procvičené učivo, ţáci mají moţnost a dostatek času
k naučení a procvičení učební látky
-    při hodnocení i při průběţné nebo celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou
náročnost,objektivitu a pedagogický takt vůči ţákovi
-    chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech
-    všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby ţáci měli dostatek času se na ně
připravit
-    učitel vyváţeně hodnotí a promítá do klasifikace vědomosti, dovednosti, postupy,
práci s informacemi, schopnost komunikace a tvořivost ţáka
-    tradiční zkoušení u tabule nahrazovat co nejvíce efektivnějšími způsoby zjišťování
úrovně osvojených kompetencí a dovedností

Část druhá

B. Hodnocení a klasifikace ţáka

   1. Prospěch ţáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:
        1 – výborný
        2 – chvalitebný
        3 – dobrý
        4 – dostatečný
        5 – nedostatečný

  2. Klasifikační stupeň prospěchu určuje učitel vyučující daný předmět. Určování
celkového stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci 1. a 2. pololetí
není průměrem průběţné klasifikace za příslušné pololetí.

  3.  Výsledky vzdělávání a chování ţáků za předchozí čtvrtletí se projednávají na
pedagogické radě v měsíci listopadu a dubnu, v termínu určeném ředitelem školy.
   Po projednání v pedagogické radě se výsledky vzdělávání zapíší poţadovaným
způsobem do školní matriky na konci 1. a 2. pololetí.


                                              9
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


    Zákonní zástupci a zletilí ţáci jsou průběţně informováni o prospěchu a chování ţáka
třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů osobně nebo prostřednictvím
databáze „ Bakaláři „ .
    Ţáci jsou s výsledkem ústní nebo praktické zkoušky seznámeni zkoušejícím okamţitě,
včetně zdůvodnění. Při písemných zkouškách jsou ţáci seznámeni s hodnocením jejich
písemné práce nejpozději do 14-ti dnů. Opravenou písemnou práci obdrţí ţáci ve vyučovací
hodině k nahlédnutí.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků je:
a) jednoznačné
b) srozumitelné
c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii
d) věcné
e) všestranné

   Hodnotící učitel vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů
formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu.
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné.

Hodnocení ţáků na vysvědčení.
1) Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:
a)   1 – velmi dobré,
b)   2 – uspokojivé,
c)   3 – neuspokojivé.

2) Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni prospěchu:
a)   1 – výborný,
b)   2 – chvalitebný,
c)   3 - dobrý,
d)   4 – dostatečný,
e)   5 – nedostatečný.
Při dosaţení průměrného prospěchu na vysvědčení do 1,5 a ţádná z hodnocených známek
není vyšší neţ 2,je ţák hodnocen „ s vyznamenáním „ .
V případě,ţe ţák je z některého předmětu osvobozen nebo uvolněn,do kolonky na vysvědčení
se zapisuje „ nehodnocen „ .

Opravné a komisionální zkoušky
 1) Do vyššího ročníku postoupí ţák,který na konci druhého pololetí příslušného ročníku
prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem,s
výjimkou předmětů,z nichţ se ţák nehodnotí.
    Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí,určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín,a to tak,aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce
června.Není-li moţné ţáka hodnotit ani v náhradním termínu,ţák se za první pololetí
nehodnotí.Není-li ţák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí
ani v náhradním termínu,neprospěl.
2) Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí,určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín,a to tak,aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce


                                              10
        ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


měsíce září následujícího školního roku.Do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší
ročník.Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu,neprospěl.
3) Ţák,který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů,nebo
ţák,který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou předmětů vyučovaných pouze
v prvním pololetí,koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce
příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.Opravné zkoušky jsou
komisionální.
4) Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví,neprospěl.Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.Do doby náhradního
termínu opravné zkoušky navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník.
5) Pokud je ţák hodnocen nedostatečnou z více neţ dvou předmětů,opakuje ročník,pokud je
mu opakování povoleno.

4.2 Autoevaluace školy
4.2.1 Srovnávací testy
    Škola zajišťuje zapojení ţáků do testování a to v prvním a ve čtvrtém ročníku studia.
Vyuţívá nabídky testování ţáků v předmětech český jazyk, cizí jazyk a testy obecných
studijních předpokladů přes společnost SCIO, s.r.o. S výsledky testování ţáků jsou následně
seznámeni ţáci a jejich zákonní zástupci.


4.2.2 Vlastní hodnocení školy
     Vlastní hodnocení školy je v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.15/2005 zaměřeno na:
1. cíle,které si školy stanovila v koncepčním záměru rozvoje školy
2. posouzení,jakým způsobem škola plní stanovené cíle
3. oblasti,ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků
4. oblast,ve kterých je zapotřebí úroveň zlepšit,včetně návrhů příslušných opatření
5. účinnost opatření obsaţených ve vlastním hodnocení

4.2.3 Podmínky ke vzdělávání vnější a vnitřní

       Oblast               Nástroj       Četnost,časové rozvrţení
   Demografické podmínky
* Porodnost
* Hustota obyvatelstva       ČSÚ              1x za dva roky
* Migrace obyvatelstva
* Dopraví obsluţnost        Jízdní řády

Ekonomicko-technologické
podmínky
* (Ne)zaměstnanost         ČSÚ
* Platové podmínky         MŠMT,KÚ            1x za rok
* Rozpočet školy
* Moţnosti mimorozpočtových
zdrojů

Přírodní podmínky
* Stav ţivotního prostředí     ČSÚ, KÚOl.kraje        1x za dva roky

Kulturní podmínky
* Úroveň vzdělávání a vzdělanosti  ČSÚ                                                 11
        ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


* Zájem o celoţivotní vzdělávání
* Rekreace
* Média               Situace v regionu           1x za dva roky

Konkurenční prostředí školy
* Struktura školství v regionu    ČSÚ,KÚ
* Zájem o školu,obor         ÚP Olomouc
* Uplatnění(úspěšnost) absolventů  Hodnotící zpráva VP          1x za rok
* Vztahy mezi školami

Lidské zdroje            Šk.odbor KÚ
* Sloţení ped.sboru         Vyhodnocení dotazníků
* Kvalita ped.sboru         Záznamy kontroly
* DVPP                Řešení konfliktních situací a
* Kvalita managementu        stíţnosti
* Personální strategie školy

Finanční zdroje           Rozpočet školy            1x za rok
* Mnoţství              Rozbor hospodaření
* Mimorozpočtové zdroje


Materiální zdroje                             1x za rok
* Velikost a vhodnost školy
vzhledem k počtu ţáků
* Odborné učebny a jejich vybavení
vzhledem k potřebám ŠVP
* Pronájem sportovních zařízení
* Vybavení školy učebnicemi
* Vybavení školy pomůckami podle
potřeb ŠVP
* Vybavení školy ICT vzhledem
k potřebám ŠVP
Oblast                Nástroj                Četnost,časové rozvrţení
Informační systémy
* Formy(osobní kontakt,písemné    Webové stránky
formy,vyuţití prostředků IVT     Intranet.Informační tabule.Telefon.  1x za dva roky
apod.)                Vnitřní směrnice,nařízení ředitele
* Efektivita

Systémy hodnocení kvality      Hodnocení
* Hodnocení kvality ţáky       kvality:pozorováním,hospitace,
* Hodnocení kvality učiteli     ankety,komplexní inspekce
* Hodnocení kvality vedením
školy
* Hodnocení kvality rodiči a
veřejností              Zprávy kontrolních orgánů
* Hodnocení kvality ČŠI

Řízení školy             Organizační řád
* Struktura řízení
* Poradní orgány                              1x za dva roky
                                                   12
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


4.2.4 Výsledky vzdělávání ţáků

       Oblast                 Nástroj         Četnost,časové rozvrţení
* Rozbor výsledků           Hodnocení na pedagogické radě.  2x za rok
prospěchu ţáků            Statistika z matriky

                   Výstupní hodnocení ţáků
* Vztah výsledků prospěchu      4.ročníku             1x za rok
a absence
                   Vydání vysvědčení.
Ukončování studia           Přehledná zpráva z matriky
(maturity)                               1x za rok


*Komisionální a opravné zkoušky
                   Statistická zpráva z matriky
Předčasné ukončení studia                        1x za rok


Přijímací řízení           Informace na webových stránkách
                   školy – úřední desce
                                    1x za rok

                   Pozorování ţáků,pohovory ţáků
Kritická místa studia         s VP
                                    1x za rok
                   Dotazníky,ohlasy na zasedání SS
Zjišťování názorů ţáků


Uplatnění absolventů         Vlastní statistika školy
(úspěšnost při přijímacím řízení na  Zprávy ÚP
VŠ,uplatnění
v praxi,nezaměstnanost                         1x za rok
absolventů)a způsoby zjišťování
                   Tabulky výsledků ze soutěţí
Výsledky ţáků
v soutěţích,olympiádách
                                    Průběţně

4.2.5 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání
   pedagogických pracovníků

        Oblast               Nástroj         Četnost,časové rozvrţení
* Struktura řízení          Organizační řád          1x za rok

* Manaţerské dovednosti        Organizační řád          Průběţně

* Odborné řízení           Operační sbor,vedoucí před-
                   mětových komisí          1x za měsíc

* Pedagogické řízení         Zprávy ved.předmětových
                   Komisí.
                   Hospitační zprávy         1x za rok

* Poradní orgány           Zápisy z jednání         2x za rok


* Ţáci,rodiče,Školská rada      Zápisy z jednání         2x za rok


                                                    13
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc
4.2.6 Úroveň výsledků práce školy

       Oblast               Nástroj        Četnost,časové rozvrţení
Formulace slabých    a  silných  SWOT analýza
stránek školy
                   * rodiče

                   * pedagogičtí pracovníci   1x za dva roky

                   * nepedagogičtí pracovníci
Formulace příleţitostí a hrozeb
                   * ţáci
4.2.7 Průběh vzdělávání

       Oblast                Nástroj       Četnost,časové rozvrţení
Realizace vzdělávacího
programu

* Charakteristika a priority
školního vzdělávacího programu
                   Porovnání ŠVP s realitou
                   Dotazník pro
                   učitele,ţáky,absolventy   1x za dva roky
* Naplňování profilu absolventa

* Soulad školního vzdělávacího
programu s rámcovým
vzdělávacím programem

                   Porovnání ŠVP s RVP                                                 14
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


* Nabídka volitelných a
nepovinných předmětů


* Moţnosti získání profesních  Prezentace seminářů       1x za rok
licencí či osvědčení

* Problematika ICT


* Environmentální výchova
                 ICT plán            1x za rok

* Individuální výuka
                 Hodnotící zpráva        1x za rok


                 ISP               1x za rok
                                            15
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


5  Učební plán


       Ročník                    1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník
      Předměty
     Jazyk a jazyková        Český jazyk      4     4     4     4
      komunikace
                    Anglický jazyk     4     4     4     4
                    Německý jazyk     3     3     3     3
                    Ruský jazyk      3     3     3     3
    Člověk a společnost        Dějepis       2     2     2     2
                     Zeměpis       2     2     2     -
                  Základy společenských
                      věd        2     2     2     2
  Matematika a její aplikace     Matematika      3     3     4     5
    Člověk a příroda         Fyzika       2     2     2     -
                     Chemie       2     2     2     -
                     Biologie       2     2     2     -
  Informační a komunikační        IVT
      technologie                    1     1     2     2
     Umění a kultura       Výtvarná výchova    2     2     -     -
     Člověk a zdraví       Tělesná výchova     2     2     2     2
    Volitelný předmět
        VP 1                     2      2     2     3
        VP 2                      -     -     -     3
        VP 3                      -     -     -     2
        VP 4                      -     -     -     1
   Předepsaný počet hodin                 33     33     33     33
     Celkem hodin                    33     33     33     33

Poznámky k učebnímu plánu:

    Další cizí jazyk je moţné volit z jazyka německého a ruského
    Nabídka volitelných předmětů: literární seminář, konverzace v AJ, v dalším cizím
    jazyce, dějepisný seminář, matematický seminář, seminář z biologie, seminář ZSV,
    seminář z IVT, zeměpisný seminář, seminář z českého jazyka (mluvnická cvičení a
    komunikační dovednosti).
    Nabídka nepovinných předmětů: japonský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a
    dále dle zájmu ţáků.
                                                  16
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


6  Charakteristika ŠVP

Zaměření školy: gymnázium všeobecné – 79-41-K/41

Motivační název ŠVP: ŠKOLA PRO ŢIVOT

Charakteristika vzdělávání

     Vzděláváním na čtyřletém gymnáziu dosáhne absolvent stupně středního vzdělání
s maturitní zkouškou, která mu umoţňuje pokračovat dál v terciárním vzdělávání na vysokých
školách bakalářského či magisterského studia všech směrů a zaměření.
     Školní vzdělávací program „ Škola pro ţivot „ Soukromého gymnázia Olomouc
vychází z obecných vzdělávacích cílů a kompetencí RVP pro gymnázia a koncepce
vzdělávání,která podporuje všestranný rozvoj ţáka,jeho jedinečnost a individualitu a
současně zohledňuje jeho specifické potřeby (péče o nadané ţáky,pomoc ţákům s poruchou
učení,pomoc ţákům s tělesným postiţením atd.).
     ŠVP klade důraz na komunikaci a vztahy uvnitř i vně školy (ţáci-učitelé-rodiče-
veřejnost) a pomáhá vystihnout a formovat osobnostní profil ţáků i jejich pozdější profesní
orientaci. Vychází z principu otevřenosti školy a podporuje společné cíle ţáků,pedagogů a
rodičů,demokratické myšlení a rozhodování, odpovědnost k sobě i společným zájmům a
morálním hodnotám.
     Škola pro ţivot znamená sepětí školy se ţivotem,získávání teoretických znalostí a
praktických dovedností, schopností jejich vyuţívání při dalším studiu či v praktickém ţivotě.
Doba, kdy tím nejdůleţitějším bylo prokázat co největší mnoţství vědomostí při zkoušení u
tabule je pryč. Závratnou rychlostí se zvětšuje mnoţství informací o světě a nikdo nemůţe
zvládnout důkladně několik vědeckých oborů. Musíme se naučit fakta vyhledávat
třídit,posuzovat,srovnávat a přemýšlet o nich. Musíme uplatňovat moderní a aktivní metody
učení.Informační technologie nám nabízí moţnosti, jak získat cenné informace. Musíme naše
ţáky naučit dokonale pracovat a umět vyuţívat nové technologie k osobnímu obohacení a
získávání vědomostí.
     Nemůţeme si zapamatovat vše co si přečteme či slyšíme.Je nezbytné,abychom ţáky
naučili vyznat se v daném oboru či problematice a vybrat to nejdůleţitější co potřebují
k pochopení příčin i důsledků děje.
     Je nezbytné je naučit, kde potřebné údaje najít, jak je zpracovat, pouţít a kam je
zařadit.

    S tím úzce souvisí jazykové vybavení a moţnost ověřovat si svoje jazykové
kompetence v reálných situacích. Kvalitní jazykové výuce pomáhá dělení tříd na menší
skupiny ţáků, zařazení konverzace v cizím jazyce a taktéţ vyuţívání moderních technologií
při výuce cizích jazyků.

    K tomu je zapotřebí zvyšovat u ţáků a pedagogů počítačovou gramotnost. Je potřeba
vyuţívat informační technologie nejen v předmětu IVT, ale i v ostatních předmětech.
Umoţnit ţákům i mimo vyučování přístup k počítačům a k internetu.

    S ohledem na budoucí uplatnění ţáků podporuje ŠVP rovněţ vyučovací předměty
zaměřené na rozvoj logického myšlení a na technické a přírodovědné znalosti a dovednosti.
V rámci učebních osnov jde zejména o posílení přírodovědných a technických předmětů
formou seminářů a cvičení. Zde mají ţáci moţnost ověřování teoretických vědomostí při
praktických činnostech.


                                             17
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc
    Výchova ke zdravotnímu ţivotnímu stylu je jednou z důleţitých sloţek tělesné
výchovy a je mimo jiné obsahem různých sportovních soutěţí pořádaných jak školou tak i
v rámci středoškolských her pořádaných AŠSK. Naši studenti se mohou zapojit do všech akcí
se sportovní tematikou a do všech druhů sportovních aktivit (ZLVK, cyklokurzy, turistické a
vodácké kurzy).

   ŠVP odráţí potřebu dodrţování morálního kodexu a výchovy charakteru. Škola
cílevědomě posiluje charakterové vlastnosti ţáků, smysl pro dodrţování zákonů a všeobecně
uznávaných pravidel, sociální cítění a zájem o veřejné záleţitosti.
                                            18
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


7  Organizace přijímacího řízení

   Přijímací řízení na Soukromé gymnázium Olomouc se provádí podle ustanovení §59 –
60 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) v termínech stanovených MŠMT ČR.
   Ředitel školy zveřejní na webových stránkách školy nejpozději do konce března daného
školního roku kritéria přijímacího řízení.
   Uchazeči budou přijímáni na základě celkového hodnocení do naplnění kapacity
stanoveného počtu.
                                            19
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


8  Učební osnovy gymnázia

   Učební osnovy jsou zpracovány formou tabulek, kterým předchází charakteristika
jednotlivých předmětů. Ve sloupci MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, POZNÁMKY jsou uvedeny heslovitě vazby mezi předměty, se kterým mají
výstupy či učivo v daném řádku tabulky souvislost.
   Dále jsou v tomto sloupci uvedeny přesné odkazy týkající se integrovaných
vzdělávacích oborů – např. Osobnostní a sociální výchova nebo Multikulturní výchova. Jde o
pracovní poznámky slouţící učitelům a budou postupně rozšiřovány a konkretizovány.
                                            20
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


9  Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura

   Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází obsahově ze vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura v RVP.
   Na předmět navazuje volitelný předmět Literární seminář (pro 4.ročník).
   Předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části maturitní zkoušky.

    Předmět se skládá ze tří částí, a to Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova
a Literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých sloţek vzájemně
prolíná.
    V hodinové dotaci 4 hodin týdně jsou Jazykové výchově věnovány 1-2 hodiny (1.a 2.
ročník: 2 hodiny/týden; 3. a 4. ročník: 1 hodina/týden), Komunikační a slohové výchově 1
hodina a Literární výchově také 1-2 hodiny v kaţdém týdnu (1.a 2. ročník: 1 hodina/týden; 3.
a 4. ročník: 2 hodiny/týden).

   Ve všech sloţkách předmětu se ţák postupně učí pracovat s náročnějšími texty
odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka a předmět se stává i
prostředkem esteticko výchovného působení.
   V jazykové a komunikační výchově je ţák veden k tomu, aby rozuměl různým typům
textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem
správně, výstiţně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných přiměřeně
věku.
  Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-
výchovnou. Ţák získává přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby
respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k uměleckým dílům.
Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a
mravního profilu ţáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní ţivot.


  Předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s dalšími předměty:

-  Dějepis (souvislost historického vývoje s dobovým kulturním děním; současný svět jako
  výsledek historického vývoje…)
-  Základy společenských věd (psychologie, sociologie, stát a právo, politologie, ekonomie,
  filozofie)
-  Estetická výchova (umělecké slohy, významné osobnosti…)
-  Informatika a výpočetní technika ( práce s informacemi… )


  V předmětu jsou integrována průřezová témata:

1. Osobnostní a sociální výchova
- utváří pozitivní hodnotový systém opřený o vlastní i zprostředkovanou zkušenost,
- uplatňuje vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a
  postojů, zaujímá a obhajuje vlastní postoje a přiměřeně obhajuje svá práva.

2. Výchova demokratického občana
- rozvíjí zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,
  utváří a upevňuje si vědomí sounáleţitosti s evropskou kulturou,                                               21
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


-  rozvíjí orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických,
  právních a ekonomických faktorů tvořících rámec kaţdodenního ţivota,
-  rozpoznává názory a postoje ohroţující lidskou důstojnost nebo odporující základním
  principům demokratického souţití,
-  zvyšuje odolnost vůči myšlenkové manipulaci.

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- odhaluje kořeny společenských jevů, dějů a změn, promýšlí jejich souvislosti a vzájemnou
  podmíněnost,
- poznává a posuzuje kaţdodenní situace a události ve vzájemných vazbách a širších
  souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních,
- objektivně posuzuje společenské jevy současnosti a minulosti.

4. Multikulturní výchova
- hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnává je s obdobnými či
  odlišnými jevy,
- učí se úctě k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům,
- respektuje kulturní či jiné odlišnosti lidí, skupin i společenství.

5. Mediální výchova
- vyuţívá jako zdroj informací různorodé verbální i nonverbální zdroje, texty společenského
  i společenskovědního charakteru,
- vede ke sledování odborné literatury a časopisů,
- analyzuje mediální sdělení.

Časové vymezení předmětu

      ročník           1.       2.       3.       4.
    hodinová dotace         4        4        4        4


Organizace výuky

  Výuka tohoto předmětu probíhá v kmenových třídách, v knihovně, podle potřeby pak
v multimediální učebně vybavené didaktickou technikou, případně v učebně PC. Výuka je
doplňována mimoškolními aktivitami v rámci regionu i celé republiky, besedami a
návštěvami v institucích. Ţáci mají moţnost vyuţít individuálních konzultačních hodin.

Metody a formy výuky

 Realizace vzdělávacího obsahu předmětu probíhá různými formami, usilujeme především
o aktivní přístup ze strany ţáka.

  Formy výuky:
1. vyučovací hodina (výklad a následná diskuse, práce s textem - reprodukce textu a analýza
  textu, samostatná a skupinová práce, soutěţe, dramatizace, mluvní cvičení, referáty,
  projekty, práce na PC nebo v multimediální učebně…)
2. beseda, odborná přednáška, návštěva divadelního (filmového) představení
3. exkurze                                                22
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Výchovné a vzdělávací strategie

  1. Kompetence k učení
Učitel
- volí pro ţáky vhodné metody učení, vede ţáky k práci s informacemi,
- zadává ţákům samostatnou práci tak, aby se naučili běţně pracovat s Pravidly českého
  pravopisu a Slovníkem spisovné češtiny,
- prostřednictvím postupně stále náročnějších všestranných rozborů upevňuje znalosti
  z mluvnice, stylistiky, syntaxe, literární historie i teorie,
- výběrem samostatné četby a následným rozborem textu prohlubuje poznatky o literárních
  dílech a současně tříbí vyjadřování,
- vede ţáky k sebehodnocení.

Ţák
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
  efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě,
- operuje s obecně uţívanými termíny a uvádí věci do souvislostí,
- hodnotí správnost jazykových jevů, dokáţe si je ověřit.

  2. Kompetence komunikativní
Učitel
- zadáváním mluvních cvičení, mluvených referátů a dalších samostatných vystoupení
  upevňuje v ţácích dovednosti verbální i neverbální komunikace,
- upevňuje poznatky o spisovném projevu, upozorňuje ţáky na vhodné vyuţívání
  jazykových prostředků vzhledem ke komunikačnímu záměru,
- vhodnými příklady z veřejného ţivota a ze sdělovacích prostředků posiluje vědomí
  důleţitosti kultivovaného jazykového projevu.

Ţák
- vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,
- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje.

  3. Kompetence občanské
Učitel
- vede ţáky k poznání naší kulturní tradice a literárního dědictví předchozích generací a
  tímto poznáním k potřebě je chránit,
- zadáváním vybraných úkolů posiluje v ţácích vědomí občanské hrdosti nad mateřským
  jazykem,
- vede ţáky k respektování přesvědčení druhých lidí a váţení si jejich vnitřních hodnot,
- vede ţáky k zodpovědnému přístupu k k ţivotu a k plnění svých povinností a úkolů.

Ţák
- respektuje názor druhých, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí,
- dodrţuje pravidla slušného chování,
- odmítá útlak a hrubé zacházení,
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví.
                                              23
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


  4. Kompetence sociální a personální
Učitel
- vede ţáky k chápání významu týmové i samostatné práce,
- vede ţáky k uvědomělému přijetí a získání rolí v různých skupinách,
- vytváří řízené diskuse či dialogy, v nichţ ţáci zaujímají určitá stanoviska,
- seznamuje ţáky s moţnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu,
- vede ţáky k nacházení nenásilné cesty k řešení konfliktů,
- vyţaduje od ţáků zdvořilé a slušné chování,
- upozorňuje na provázanost vyuţívání jazykových prostředků a úrovně mezilidských
  vztahů,
- motivuje ţáky k zamyšlení nad morálními pravidly.

Ţák
- účinně pracuje ve skupině,
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu,
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy.

  5. Kompetence k řešení problémů
Učitel
- cílenými úkoly a rozborem textů učí ţáky zpracovávat text tak, aby jim byl oporou
  v jakékoli verbální komunikaci.

Ţák
- posoudí vhodnost spisovného a nespisovného projevu,
- samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení,
- kriticky myslí, je schopen obhájit své připomínky k textu.

  6. Kompetence pracovní
Učitel
- důsledným přístupem a kontrolou domácích úkolů, čtenářských deníků a průběţné práce
  vytváří v ţácích ţádoucí pracovní návyky a pocit zodpovědnosti za vykonanou práci,
- poţaduje dodrţování dohodnuté kvality práce,
- umoţňuje ţákům vzájemně si radit a pomáhat,
- nabízí ţákům moţnosti zapojení do různých soutěţí.

Ţák
- dodrţuje stanovená pravidla, dobře plní svoje povinnosti a závazky,
- aktivně se zapojuje do tvorby projektů.
                                            24
                  ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Český jazyk – jazyková výchova
ROČ.  TÉMA               UČIVO                  VÝSTUP                 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                             PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                         Ţák:                  POZNÁMKY
1.   Obecné výklady o českém jazyce  Jazyk a řeč, jazyk a myšlení; funkce   - vysvětlí pojem jazyk a řeč, objasní  Mediální výchova
                     jazyka                  vztah myšlení a jazyka         Osobnostní a sociální výchova
                     Jazykověda a její hlavní disciplíny   - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a  Multikulturní výchova
                     Útvary českého jazyka (spisovné,     obecnou češtinu
                     nespisovné) – základní charakteristika  - rozlišuje jednotlivé jazykovědné   Dějepis, Základy společenských věd -
                     Jazykové příručky – zásady práce     disciplíny               sociologie, Zeměpis, Cizí jazyky
                     s nimi…pojem norma a kodifikace…     - seznamuje se s jazykovou normou
                     Získávání a zpracování informací     - samostatně pracuje s Pravidly
                                         českého pravopisu, se Slovníkem
                                         spisovné češtiny a s dalšími
                                         příručkami
    Zvuková stránka jazyka      Vznik řeči - artikulace         - objasní základní pojmy z fonetiky a  Osobnostní a sociální výchova
                     Hláskosloví – vokály, konsonanty     fonologie a vysvětlí jejich praktické
                     (základní charakteristika); hlásky    vyuţití                 Biologie, Fyzika
                     znělé a neznělé, párové a nepárové…   - na samostatných projevech prokáţe
                     Slovní přízvuk              praktickou znalost zásad správné
                     Zvuková stránka věty (větný přízvuk,   výslovnosti
                     intonace, pauza,…)            - vhodně vyuţívá zvukové prostředky
                     Spisovná výslovnost           řeči
                                         - recitace uměleckého textu
    Grafická stránka jazyka      Písmo, jeho vznik, vývoj a druhy     - prokáţe v rámci samostatného     Osobnostní a sociální výchova
    Pravopisné jevy          Základní principy českého pravopisu –  písemného projevu znalost zásad
                     vyjmenovaná slova, velká písmena,    českého pravopisu            Dějepis
                     shoda podmětu s přísudkem,        - pracuje s Pravidly českého
                     interpunkce…               pravopisu, se Slovníkem spisovné
                     Pravidla českého pravopisu        češtiny a s dalšími příručkami
                     Pravopisná cvičení
    Slovotvorba            Pojmenování a slovo           - rozumí podstatě nejdůleţitějších   Mediální výchova
    Slovní zásoba           Struktura slova: slovotvorný základ,   způsobů obohacování slovní zásoby a   Osobnostní a sociální výchova
                     přípona, předpona, kořen, kmen,     zásadám tvoření českých slov      Multikulturní výchova
                     Slovotvorný a morfematický rozbor    - pracuje s Pravidly českého
                     slova, stavba slova, hlásková      pravopisu, se Slovníkem spisovné    Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyky
                     alternace, skupiny hlásek při      češtiny a s dalšími příručkami
                     odvozování, zdvojené souhlásky,                                                                               25
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                  skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně,
                  předpony s-, z-, vz- ; předloţky s/se,
                  z/ze; i/y po obojetných souhláskách
                  Slova příbuzná
                  Slovní zásoba a způsoby jejího
                  obohacování – odvozování, přejímání,
                  skládání, zkracování, přechylování
                  …(základní informace)…
                  Slovníky
   Tvarosloví           Členění slovního tvaru, třídění slov   - správně třídí slovní druhy      Osobnostní a sociální výchova
                  Slovní druhy a slovnědruhové       - tvoří spisovné tvary slov
                  kategorie                 - samostatně pracuje s Pravidly     Cizí jazyky
                  Podstatná jména (pád, číslo, jmenný    českého pravopisu, se Slovníkem
                  rod)                   spisovné češtiny a s dalšími
                  Přídavná jména (druhy, skloňování,    příručkami
                  stupňování),
                  Zájmena (druhy, skloňování zájmen
                  já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj,
                  svůj),
                  Číslovky (druhy, uţívání a
                  skloňování),
                  Slovesa (osoba, číslo, způsob, čas,
                  rod, vid)
   Skladba            Věta a výpověď              - rozlišuje základní významové vztahy  Osobnostní a sociální výchova
                  Základní větné členy (podmět,       gramatických jednotek ve větě a
                  přísudek)                 v souvětí
                  Rozvíjející větné členy (předmět,     - rozebere jednoduché věty a souvětí
                  příslovečné určení – místa, času,     po stránce syntaktické
                  způsobu, přívlastek, doplněk)
                  Věta jednoduchá a souvětí
                  Přímá řeč
                  Větné rozbory
2.  Grafická stránka jazyka    Základní principy českého         - v písemném projevu zvládá pravopis  Osobnostní a sociální výchova
   Pravopisné jevy        pravopisu…(návaznost na 1. ročník)    lexikální, slovotvorný a morfologický
                  Pravopis související se stavbou slova a  - samostatně pracuje s Pravidly
                  s tvořením slov - střídání hlásek,    českého pravopisu, se Slovníkem
                  skupiny hlásek při odvozování,      spisovné češtiny a s dalšími
                  zdvojené souhlásky, skupiny bě-bje,    příručkami
                  vě-vje, pě, mě-mně, předpony s-, z-,


                                                                           26
        ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


           vz- ; předloţky s/se, z/ze; i/y po
           obojetných, souhláskách, psaní
           velkých písmen,…
           Hranice slov v písmu
           Slova přejatá, jejich výslovnost a
           pravopis
           Skloňování obecných jmen přejatých
           Skloňování vlastních jmen přejatých
           Pravopisná cvičení
Slovotvorba     Slovo a jeho význam; významové      - tvoří spisovné tvary slov a vědomě  Mediální výchova
Slovní zásoba    vztahy mezi slovy, vrstvy slovní     jich pouţívá ve vhodné komunikační   Osobnostní a sociální výchova
           zásoby…                 situaci                 Multikulturní výchova
           Věcný a gramatický význam slov      - rozumí podstatě nejdůleţitějších
           Sousloví a rčení, frazéry, slova     způsobů obohacování slovní zásoby a
           jednoznačná, mnohoznačná,        zásadám tvoření českých slov, pracuje  vazba na celé předmětové spektrum –
           synonyma, antonyma, homonyma,      s příklady…               odborná terminologie
           odborné názvy – termíny, poetismy,    - samostatně pracuje s Pravidly
           slova neutrální a příznaková,…      českého pravopisu, se Slovníkem
                               spisovné češtiny a s dalšími
                               příručkami
Tvarosloví      Podstatná jména – odchylné tvary     - správně třídí slovní druhy      Osobnostní a sociální výchova
           některých podstatných jmen        - tvoří spisovné tvary slov a vědomě
           označujících části těla, procvičování  jich pouţívá ve vhodné komunikační   Cizí jazyky
           jejich tvarů a pravopisu podle vzorů,  situaci
           skloňování vlastních a místních jmen   - v písemném projevu zvládá pravopis
           Zájmena – skloňování a uţívání      lexikální, slovotvorný a morfologický
           vztaţných zájmen             - samostatně pracuje s Pravidly
           Číslovky                 českého pravopisu, se Slovníkem
           Slovesa                 spisovné češtiny a s dalšími
           Příslovce                příručkami
           Předloţky
           Spojky
           Částice
           Citoslovce
           (návaznost na 1.ročník)
Skladba       Větné členy - přísudek, podmět,     - rozlišuje významové vztahy      Osobnostní a sociální výchova
           předmět, příslovečné určení,       gramatických jednotek ve větě a
           přívlastek shodný a neshodný,      v souvětí
           několikanásobný, postupně rozvíjející,  - zvládá pravopis syntaktický,


                                                                    27
                 ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    těsný, volný, doplněk,…         rozlišuje druhy vět v souvětí, vhodně
                    (návaznost na 1.ročník)         je vyuţívá v dané komunikační situaci
                    Souvětí souřadné a podřadné
                    Druhy vedlejších vět
                    Větné rozbory
3.  Obecné výklady o českém jazyce  Útvary českého jazyka a jazyková    - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a   Mediální výchova
                    kultura (návaznost na 1.ročník)     obecnou češtinu a zdůvodní jejich    Osobnostní a sociální výchova
                    Národní jazyk              uţití                  Multikulturní výchova
                    Spisovné útvary jazyka         - samostatně pracuje s Pravidly
                    Nespisovné útvary jazyka – hledisko   českého pravopisu, se Slovníkem     Dějepis, Základy společenských věd –
                    zeměpisné a sociální; dialekt,     spisovné češtiny a s dalšími       sociologie, Zeměpis, Cizí jazyky
                    interdialekt...vznik a vývoj…      příručkami
                    Čeština jako jeden ze slovanských    - objasní vztah češtiny a slovanských
                    jazyků…                 jazyků
   Grafická stránka jazyka      Základní principy českého pravopisu –  - v písemném projevu zvládá pravopis   Osobnostní a sociální výchova
   Pravopisné jevy          vyjmenovaná slova, velká písmena,    lexikální, slovotvorný, morfologický a
                    shoda podmětu s přísudkem,…       syntaktický
                    (návaznost na 2. ročník)        - samostatně pracuje s Pravidly
                    Interpunkce               českého pravopisu, se Slovníkem
                    Pravopisná cvičení           spisovné češtiny a s dalšími
                                        příručkami
   Slovotvorba            Slovní zásoba a způsoby jejího     - rozlišuje a příklady v textu dokládá  Mediální výchova
   Slovní zásoba           obohacování – odvozování, přejímání,  nejdůleţitější způsoby obohacování    Osobnostní a sociální výchova
                    skládání, zkracování, přechylování,…  slovní zásoby a zásady tvoření      Multikulturní výchova
                    …(návaznost na 1. a 2. ročník)     českých slov
                    Slova přejatá, jejich výslovnost a   - rozpozná přenesená pojmenování     Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyky
                    pravopis                - spisovně vyslovuje česká a běţně
                    Skloňování obecných jmen přejatých   pouţívaná cizí slova
                    Skloňování vlastních jmen přejatých   - samostatně pracuje s Pravidly
                                        českého pravopisu, se Slovníkem
                                        spisovné češtiny a s dalšími
                                        příručkami
   Tvarosloví            Procvičování slovních druhů       - správně třídí slovní druhy a druhy   Osobnostní a sociální výchova
                    Nepravidelnosti u podstatných jmen   slov
                    Zájmeno týţ/tentýţ           - tvoří spisovné tvary slov a vědomě   Cizí jazyky
                    Slovesa: slovesa dokonavá a       jich pouţívá ve vhodné komunikační
                    nedokonavá, tvoření slovesných tvarů  situaci
                    z kmene přítomného a minulého,     - v písemném projevu zvládá pravopis
                    přehled slovesných vzorů a uţívání   lexikální, slovotvorný a morfologický


                                                                              28
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                  spisovných tvarů             - samostatně pracuje s Pravidly
                      (návaznost na 2.ročník)     českého pravopisu, se Slovníkem
                                       spisovné češtiny a s dalšími
                                       příručkami
   Skladba            Sloţité souvětí             - v písemném projevu zvládá pravopis    Osobnostní a sociální výchova
                  Zvláštnosti a nepravidelnosti větné a  syntaktický ve větě jednoduché a      Mediální výchova
                  souvětné stavby (oslovení, citoslovce,       v souvětích
                  samostatný větný člen, vsuvka,      - rozlišuje druhy vět v souvětí a
                  osamostatněný větný člen, výpustka,   vhodně je vyuţívá při různých       Cizí jazyky
                  nedokončená věta)            komunikačních situacích
                  Chyby ve větné stavbě (anakolut,     - vyuţívá svých znalostí o větě při
                  zeugma, kontaminace, atrakce)      tvorbě jazykových projevů; chápe
                  Větné rozbory              moţnosti vyuţití této znalosti při
                                       výuce cizích jazyků
4.  Grafická stránka jazyka    Základní principy českého pravopisu –  - v písemném projevu zvládá pravopis    Osobnostní a sociální výchova
   Pravopisné jevy        vyjmenovaná slova, velká písmena,    lexikální, slovotvorný, morfologický a
                  shoda podmětu s přísudkem,…       syntaktický
                  (návaznost na 3. ročník)         - samostatně pracuje s Pravidly
                  Interpunkce v celém rozsahu i      českého pravopisu, se Slovníkem
                  s výjimkami a obtíţnějšími případy    spisovné češtiny a s dalšími
                  Pravopisná cvičení            příručkami
   Zvuková stránka jazyka     Hláskosloví - (návaznost na 1.ročník)  - na samostatných projevech prokáţe    Osobnostní a sociální výchova
                  Hláska – foném…             praktickou znalost zásad správné
                  Asimilace znělosti…           výslovnosti                Biologie, Fyzika, Cizí jazyky
                  Zvuková stránka věty (větný přízvuk,   - vhodně vyuţívá zvukové prostředky
                  intonace, pauza, rytmus a tempo řeči,  řeči
                  frázování…)               - samostatně pracuje s Pravidly
                  Výslovnost a psaní slov cizích a     českého pravopisu, se Slovníkem
                  přejatých                spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
                  (+ skloňování obecných a vlastních    příručkami
                  jmen přejatých)             - v písemném projevu zvládá pravopis
                  Spisovná výslovnost, prostředky     lexikální, slovotvorný a morfologický
                  souvislé řeči…
   Slovotvorba          Stavba slova a tvoření slov       - v písemném i mluveném projevu volí    Mediální výchova
   Slovní zásoba         Změna významu slova, přenášení      vhodné výrazové prostředky podle      Osobnostní a sociální výchova
                  významu, posun slovního významu     jejich slohotvorného rozvrstvení,     Multikulturní výchova
                                       podle jejich funkce a ve vztahu k dané
                  Slovníky a jejich druhy         situaci, kontextu a adresátovi; vysvětlí  Dějepis, Zeměpis, Cizí jazyky
                                       a odůvodní význam slov v daném


                                                                            29
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                            kontextu
                            - ve svém projevu uplatňuje znalost
                            zásad českého pravopisu, tvarosloví a
                            slovotvorných principů českého
                            jazyka
                            - ovládá rozvrstvení slovní zásoby,
                            pouţívá vhodně jazykové prostředky
                            spisovné a nespisovné; vysvětlí změny
                            ve slovní zásobě, význam
                            frazeologických spojení, vztahy mezi
                            slovy, umí najít ponaučení ve
                            vhodných příručkách
Tvarosloví    Slovní druhy             - orientuje se v celém tvaroslovném    Osobnostní a sociální výchova
         Jmenné kategorie           systému, rozumí třídění slov v rámci
         Slovesné kategorie; slovesné tvary  slovních druhů, objasní mluvnické     Cizí jazyky
         neurčité: infinitiv, přechodníky   kategorie a chápe moţnosti vyuţití
              (návaznost na 3.ročník)   této znalosti při výuce cizích jazyků
                            - tvoří spisovné tvary slov a vědomě
                            jich pouţívá ve vhodné komunikační
                            situaci
                            - v písemném projevu zvládá pravopis
                            lexikální, slovotvorný a morfologický
                            - samostatně pracuje s Pravidly
                            českého pravopisu, se Slovníkem
                            spisovné češtiny a s dalšími
                            příručkami
Skladba      Aktuální členění výpovědi a     - vyuţívá znalostí o větných členech a  Osobnostní a sociální výchova
         slovosled; větosled         jejich vztazích, o aktuálním členění   Mediální výchova
         Textová výstavba           výpovědi a o druzích vět podle záměru
         Skladební vztahy a jevy v textové  mluvčího k účinnému dorozumívání,
         výstavbě               logickému strukturování výpovědí a    Cizí jazyky
         Práce s textem            k odlišení záměru mluvčího
                            - pouţívá různé prostředky textového
                            navazování vedoucí ke zvýšení
                            srozumitelnosti, přehlednosti a logické
                            souvislosti; uplatní textové členění
                            v souladu s obsahovou výstavbou
                            textu a rozvíjením tématu
                            - vyuţívá těchto svých znalostí při


                                                                 30
                  ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                         tvorbě jazykových projevů
    Obecné výklady o českém jazyce  Zařazení češtiny do systému jazyků,   - na vybraných textech vyloţí základní  Mediální výchova
                     slovanské jazyky, příbuzné       rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti   Osobnostní a sociální výchova
                     jazyky…(návaznost na 3.ročník)…     jejího vývoje i současné vývojové    Multikulturní výchova
                     Historický vývoj českého jazyka     tendence
                     v oblasti hláskosloví, tvarosloví,   - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a   Dějepis, Základy společenských věd –
                     slovní zásoby, syntaxe, vývoj českého  obecnou češtinu a zdůvodní jejich    sociologie, Zeměpis, Cizí jazyky
                     pravopisu…současné vývojové       uţití
                     tendence…jazyková kultura…
                     Osobnosti české jazykovědy…


Český jazyk – komunikační a slohová výchova
ROČ.  TÉMA               UČIVO                  VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                             PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                         Ţák:                   POZNÁMKY
1.   Práce s učebním textem      Práce s učebním textem – odborný styl  - vyuţívá základy studijního čtení    Mediální výchova
                     Hlavní myšlenky textu          - vyhledá klíčová slova, formuluje
                     Osnova                 hlavní myšlenky textu, vytváří
                     Výpisky                 osnovu, výpisky nebo výtah
                     Výtah                  z přečteného textu (případně
                                         mluveného slova)
                     Kritické čtení a vnímání mediálních
                     sdělení
    Nauka o slohu           Styl, stylistika            - vysvětlí vztah stylistiky k ostatním  Osobnostní a sociální výchova
                     Slohotvorní činitelé – objektivní,   lingvistickým disciplínám        Mediální výchova
                     subjektivní               - objasní základní pojmy stylistiky   Multikulturní výchova
                     Prostředí a účastníci komunikace,    - vhodně vyuţívá jazykové prostředky
                     jejich role, funkce komunikátů,     v závislosti na komunikační situaci
                     komunikační strategie          (připravenost/nepřipravenost, psaná
                     Monolog a dialog, vztah otázka a    forma/mluvená forma)
                     odpověď

                     Funkční styly (základní informace)
    Funkční styly           Hovorový styl – prostě sdělovací    - dorozumívá se kultivovaně a      Osobnostní a sociální výchova
    Slohové útvary          Konverzace               výstiţně, jazykovými prostředky     Mediální výchova
    Slohové postupy          Telefonický rozhovor          vhodnými pro danou komunikační      Multikulturní výchova
                     Osobní dopis              situaci a v souladu s komunikačním                                                                               31
               ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                  SMS, e-mail               záměrem mluvčího
                  Vypravování (v běţné komunikaci)    - odlišuje spisovný a nespisovný
                  Popis (statický – předmět, místo,    projev
                  osoba; dynamický – děj, pracovní    - učí se správnému písemnému
                  postup)                 projevu a tvořivé práci s textem
   Funkční styly         Administrativní styl          - vhodně uţívá spisovné jazykové     Osobnostní a sociální výchova
   Slohové útvary        Zpráva                 prostředky vzhledem ke          Mediální výchova
   Slohové postupy        Oznámení                komunikačnímu záměru mluvčího       Multikulturní výchova
                  Dopis – osobní, úřední;         - odlišuje ve čteném nebo slyšeném
                  Telegram                textu fakta od názorů a hodnocení     Informatika a výpočetní technika
                  Elektronická komunikace (fax,      - kriticky čte a vnímá mediální sdělení  Základy společenských věd
                  telefon, internet, e-mail)       - učí se správnému písemnému       Fyzika, Chemie, Biologie – popis
                                      projevu a tvořivé práci s textem     pokusu
2.  Práce s učebním textem    Práce s odborným textem – odborný    - vyuţívá základy studijního čtení –   Osobnostní a sociální výchova
                  styl                  vyhledá klíčová slova, formuluje     Mediální výchova
                  Esej                  hlavní myšlenky textu, vytváří
                  Referát                 osnovu, výpisky nebo výtah
                                      z přečteného textu (případně
                  Kritické čtení a vnímání mediálních   z mluveného slova)
                  sdělení                 - pracuje kriticky s informačními
                                      zdroji
                                      - je si vědom zákonitostí výstavby
                                      odborného textu – koherence textu
                                      (navazování, odkazování, tematické
                                      posloupnosti); členění textu a jeho
                                      signály; odstavec a další jednotky,
                                      vzájemné vztahy textů; hraniční rysy
                                      textu – předmluva, doslov, autorský
                                      komentář, recenze…
                                      - samostatně připraví a s oporou textu
                                      přednese referát
   Funkční styly         Publicistický styl           - vyhledá hlavní informace v textech   Osobnostní a sociální výchova
   Slohové útvary        Výstavba mediálního sdělení; titulek,  psané publicistiky; rozezná        Mediální výchova
   Slohové postupy        podtitulek, úvodní odstavec       společenskou a estetickou hodnotu     Multikulturní výchova
                  Publicistické útvary zpravodajské    publicistických textů
                  Zpráva                 - dorozumívá se kultivovaně a
                  Oznámení                výstiţně, jazykovými prostředky
                  Inzerát                 vhodnými pro danou komunikační
                  Interwiev                situaci a v souladu s komunikačním


                                                                            32
               ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                     záměrem mluvčího
                  Reklama – prostředky působení na    - odlišuje spisovný a nespisovný
                  adresáta, jazyková hra, humor,     projev
                  komika,...               - učí se správnému písemnému
                                     projevu a tvořivé práci s textem
                                     - rozpoznává manipulativní
                                     komunikaci v masmédiích; zhodnotí
                                     vliv médií na vlastní jednání…
   Funkční styly         Umělecký styl             - dorozumívá se kultivovaně a      Osobnostní a sociální výchova
   Slohové útvary        Vypravování              výstiţně, jazykovými prostředky     Mediální výchova
   Slohové postupy        Popis v uměleckém díle; líčení     vhodnými pro danou komunikační
                  (subjektivně zabarvený popis)     situaci a v souladu s komunikačním
                  Charakteristika vlastní, druhé osoby  záměrem mluvčího
                  Ţivotopis umělecký           - odlišuje spisovný a nespisovný
                                     projev
                                     - učí se správnému písemnému
                                     projevu a tvořivé práci s textem
   Funkční styly         Administrativní styl          - dorozumívá se kultivovaně a      Osobnostní a sociální výchova
   Slohové útvary        Ţivotopis – formální (strukturovaný)  výstiţně, jazykovými prostředky     Mediální výchova
   Slohové postupy        Ţádost                 vhodnými pro danou komunikační     Multikulturní výchova
                  Dotazník                situaci a v souladu s komunikačním
                  Pozvánka                záměrem mluvčího
                                     - odlišuje spisovný a nespisovný
                                     projev
                                     - učí se správnému písemnému
                                     projevu a tvořivé práci s textem
3.  Práce s učebním textem    Práce s odborným textem – odborný   - ročníková práce – v průběhu      Osobnostní a sociální výchova
                  styl                  školního roku zpracuje zadané téma   Mediální výchova
                  Výklad                 - pracuje kriticky s informačními
                  Odborná práce – ročníková práce    zdroji
                                     - je schopen prezentovat výsledky své
                                     práce a obhájit svá stanoviska
   Funkční styly         Umělecký styl             - dorozumívá se kultivovaně a      Osobnostní a sociální výchova
   Slohové útvary        Popis v uměleckém díle; líčení     výstiţně, jazykovými prostředky     Mediální výchova
   Slohové postupy        (subjektivně zabarvený popis)     vhodnými pro danou komunikační
                  Charakteristika            situaci a v souladu s komunikačním
                  vlastní, druhé osoby          záměrem mluvčího
                  Vypravování              - odlišuje spisovný a nespisovný
                                     projev


                                                                         33
               ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                      - učí se správnému písemnému
                                      projevu a tvořivé práci s textem
   Slohové útvary        Úvaha; úvahové postupy, schéma     - dorozumívá se kultivovaně a      Osobnostní a sociální výchova
   Slohové postupy        úvahy, myšlenková mapa         výstiţně, jazykovými prostředky     Mediální výchova
                  Esej                  vhodnými pro danou komunikační
                                      situaci a v souladu s komunikačním
                                      záměrem mluvčího
                                      - odlišuje spisovný a nespisovný
                                      projev
                                      - učí se správnému písemnému
                                      projevu a tvořivé práci s textem
                                      - hodnotí aktuální společenské jevy,
                                      uplatňuje své názory a osobní postoje
   Jazykový projev        Projev mluvený a psaný         - chápe limity psané i mluvené formy   Osobnostní a sociální výchova
                                      komunikace                Mediální výchova
   Funkční styly         Funkční styly (shrnutí – návaznost na  - vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke  Osobnostní a sociální výchova
                  1. ročník)               gramaticky i věcně správnému       Mediální výchova
                  Styl prostě sdělovací          písemnému i ústnímu projevu
                  Styl publicistický           - realizuje písemné i ústní projevy se
                  Styl odborný              znalostí zákonitostí jednotlivých
                  Styl administrativní          funkčních stylů
                  Styl umělecký
                  Styl řečnický – rétorika
4.  Práce s učebním textem    Práce s odborným textem – odborný    - ročníková práce – v průběhu      Osobnostní a sociální výchova
                  styl                  školního roku zpracuje zadané téma    Mediální výchova
                  Odborná práce – ročníková práce
   Slohové útvary        Ţivotopis – strukturovaný        - dorozumívá se kultivovaně a      Osobnostní a sociální výchova
   Slohové postupy        Průvodní dopis             výstiţně, jazykovými prostředky     Mediální výchova
                  Ţádost                 vhodnými pro danou komunikační
                                      situaci a v souladu s komunikačním
                                      záměrem mluvčího
                                      - odlišuje spisovný a nespisovný
                                      projev
                                      - učí se správnému písemnému
                                      projevu a tvořivé práci s textem
   Funkční styly         Publicistický styl           - vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke  Osobnostní a sociální výchova
   Slohové útvary        Publicistické útvary úvahové      gramaticky i věcně správnému       Mediální výchova
   Slohové postupy        Úvodník                 písemnému projevu a k tvořivé práci s  Multikulturní výchova
                  Komentář                textem


                                                                          34
              ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                Publicistické útvary přechodné    - rozpoznává manipulativní
                Reportáţ               komunikaci v masmédiích a zaujme
                Fejeton                k ní kritický postoj
                                   - odlišuje ve čteném nebo slyšeném
                                   textu fakta od názorů a hodnocení
                                   - ověřuje fakta pomocí otázek nebo
                                   porovnáním s dostupnými
                                   informačními zdroji
Slohové útvary         Úvaha, Esej              - dorozumívá se kultivovaně a        Osobnostní a sociální výchova
Slohové postupy         Úvahové postupy            výstiţně, jazykovými prostředky       Mediální výchova
                Uplatnění úvahy v různých stylech   vhodnými pro danou komunikační
                Vypravování, popis, charakteristika  situaci a v souladu s komunikačním
                                   záměrem mluvčího
                                   - odlišuje spisovný a nespisovný
                                   projev
                                   - učí se správnému písemnému
                                   projevu a tvořivé práci s textem
                                   - hodnotí aktuální společenské jevy,
                                   uplatňuje své názory a osobní postoje
Funkční styly          Řečnický styl             - v mluveném projevu připraveném i     Osobnostní a sociální výchova
Slohové útvary         Proslov                improvizovaném vhodně uţívá         Mediální výchova
Slohové postupy         Projev                verbálních, nonverbálních i         Multikulturní výchova
                Diskuse                paralingválních prostředků řeči
                Přijímací pohovor           - zapojí se do diskuse, řídí ji a vyuţívá
                                   zásad komunikace a pravidel dialogu
                                   - rozlišuje subjektivní a objektivní
                                   sdělení a rozumí komunikační roli
                                   partnera v hovoru
                                   - volí adekvátní komunikační strategie
                                   - příprava a realizace řečnického
                                   vystoupení
Funkční styly          Funkční styly – závěrečné shrnutí   - vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke   Osobnostní a sociální výchova
Souhrnné poučení o slohu    Styl prostě sdělovací         gramaticky i věcně správnému        Mediální výchova
                Styl publicistický          písemnému i ústnímu projevu
                Styl odborný             - tvořivě pracuje s textem
                Styl administrativní         - realizuje písemné i ústní projevy se
                Styl umělecký             znalostí zákonitostí jednotlivých
                Styl řečnický – rétorika       funkčních stylů
                                                                         35
                  ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Český jazyk – literární výchova
ROČ.  TÉMA               UČIVO                   VÝSTUP                   MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                          Ţák:                    POZNÁMKY
1.   Základy literární vědy      A) Literární teorie, literární historie,  - rozliší umělecký text od         Mediální výchova
                     literární kritika, poetika,        neuměleckého, objasní rozdíly mezi
                     interdisciplinárnost literární vědy,    fiktivním a reálným světem a popíše,
                     literatura a její funkce;         jakým způsobem se reálný svět
                     B) Jazykové, kompoziční a tematické    promítá do literárního textu…
                     prostředky výstavby literárního díla –   - na konkrétních případech popíše
                     tropy, figury, rytmus, rým a zvukové    specifické prostředky básnického
                     prostředky poezie, monolog a dialog,    jazyka, rozliší a specifikuje jednotky
                     typy kompozice, motiv, téma…        vyprávění (časoprostor, vypravěč,
                     C) Učivo z oblasti jazykové        postavy) a zhodnotí jejich funkci a
                     komunikace – přímá a nepřímá řeč,     účinek na čtenáře,
                     nevlastní přímá a polopřímá řeč…      - rozezná typy promluv a posoudí
                                          jejich funkci v konkrétním textu…
                     Učivo ad B), C) se cyklicky
                     připomíná, procvičuje a aplikuje      - získané dovednosti a vědomosti, své
                     v souvislosti s konkrétními texty ve    schopnosti dokáţe uplatnit při rozboru
                     všech ročnících – viz rozbor        literárních děl různých autorů ze
                     literárního textu…             světové i české literatury - výběr děl je
                                          konkretizován pro kaţdý ročník a
                     Práce s texty – rozbory literárních    školní rok; nácvik začíná v 1.ročníku a
                     textů, beletristických i          pokračuje následně ve všech dalších
                     nebeletristických…             ročnících – viz Práce s texty – rozbory
                                          literárních textů…
                     Skupinová práce s informačními
                     zdroji
    Starověká literatura       Periodizace literatury           - vysvětlí odlišnosti v chápání literární  Osobnostní a sociální výchova
    Středověká literatura      Vývoj světové literatury a literatury na  tvorby ve starověku, středověku,      Výchova demokratického občana
    Renesance a humanismus      našem území ve vzájemných         novověku a dnes,              Výchova k myšlení v evropských a
    Baroko              souvislostech (do počátku 19. století);  - charakterizuje základní období      globálních souvislostech
    Klasicismus a osvícenství    tematický a výrazový přínos velkých    vývoje literatury ve světě i u nás,     Multikulturní výchova
    (světová literatura,       autorských osobností od starověku po    - rozezná základní ţánry a uvede      Mediální výchova
     literatura na našem       počátek 19. století – je konkretizováno  jejich příklady,
     území)             pro kaţdý školní rok            - na základě vlastní čtenářské       Dějepis – historický kontext
                     Vývoj literárních druhů a ţánrů      zkušenosti doloţí hlavní rysy        Zeměpis – geografické souvislosti
                     v daném období               probíraných uměleckých směrů,        Základy společenských věd –


                                                                                  36
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                       Práce s texty – rozbory literárních    popíše, jak se projevily v různých    psychologie, sociologie, politologie,
                       textů, beletristických i          oblastech ţivota a umění,         filozofie
                       nebeletristických…             - objasní vazbu současné literatury    Estetická výchova
                                            k literárním památkám minulosti – na
                       Návštěva divadelního představení –     příkladech z vlastní četby…
                       následný rozbor
2.  Preromantismus             Preromantismus – významní         - rozliší umělecký text od        Osobnostní a sociální výchova
   (světová literatura)          představitelé světové literatury      neuměleckého, objasní rozdíly mezi    Výchova demokratického občana
                       (Goethe, …)                fiktivním a reálným světem a popíše,   Výchova k myšlení v evropských a
                       Vývoj literárních druhů a ţánrů      jakým způsobem se reálný svět       globálních souvislostech
                                            promítá do literárního textu…       Multikulturní výchova
                       Práce s texty – rozbory literárních    - na konkrétních případech popíše     Mediální výchova
                       textů, beletristických i          specifické prostředky básnického
                       nebeletristických…             jazyka, rozliší a specifikuje jednotky  Dějepis – historický kontext
                                            vyprávění (časoprostor, vypravěč,     Zeměpis – geografické souvislosti
                                            postavy atd.) a zhodnotí jejich funkci  Základy společenských věd –
                                            a účinek na čtenáře,           psychologie, sociologie, politologie,
                                            - rozezná typy promluv a posoudí     filozofie
                                            jejich funkci v konkrétním textu…     Estetická výchova

                                            - získané dovednosti a vědomosti, své
                                            schopnosti dokáţe uplatnit při rozboru
                                            literárních děl různých autorů - výběr
                                            děl je konkretizován pro kaţdý ročník
                                            a školní rok; nácvik začíná v 1.ročníku
                                            a pokračuje následně ve všech dalších
                                            ročnících – viz Práce s texty – rozbory
                                            literárních textů…

   České národní obrození         Podstata národněobrozeneckého       - vysvětlí specifičnost vývoje české   Dějepis – historický kontext
   (literatura na našem          procesu – historické souvislosti      literatury a vyloţí její postavení
   území)                 Pojmy: RKZ, slovanská vzájemnost,     v kontextu literatury světové, objasní
                       ústní lidová slovesnost…          vztah současné literatury k literárním
                       Literární druhy a ţánry: balada,      dílům minulosti na příkladech
                       romance…                  z vlastní četby
                       Osobnosti: Dobrovský, Jungmann aj.
   Česká a světová literatura 19.století  Romantismus a realismus – významní     - vystihne podstatné rysy základních   Osobnostní a sociální výchova
                       představitelé české a světové literatury  period vývoje světové a české       Výchova demokratického občana
   Romantismus               (Mácha, Erben, Tyl, Němcová,        literatury, významných uměleckých     Výchova k myšlení v evropských a


                                                                                     37
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   Realismus              Neruda, Arbes, Mrštíkové, …Byron,     směrů, uvede jejich představitele a    globálních souvislostech
                     Hugo, Puškin, Poe, Dickens, Balzac,    charakterizuje a interpretuje jejich   Multikulturní výchova
                     Dostojevskij,…)              přínos pro vývoj literatury a       Mediální výchova
                     Tematický a výrazový přínos velkých    literárního myšlení
                     autorských osobností – je         - vysvětlí specifičnost vývoje české   Dějepis – historický kontext
                     konkretizováno pro kaţdý školní      literatury a vyloţí její postavení    Zeměpis – geografické souvislosti
                     rok…                    v kontextu literatury světové, objasní  Základy společenských věd –
                     Vývoj literárních druhů a ţánrů      vztahy současné literatury k literárním  psychologie, sociologie, politologie,
                     v romantické a realistické literatuře   dílům minulosti na příkladech       filozofie
                     19. století                z vlastní četby              Estetická výchova
                     Jazykové, kompoziční a tematické      - na základě vlastní četby doloţí a
                     prostředky výstavby literárního díla    vysvětlí základní rysy probíraných
                     Literární kritika – počátky literární   uměleckých směrů, popíše, jak se
                     kritiky v české literatuře 19. století –  projevily v různých oblastech umění,
                     Šalda…                   rozezná základní ţánry a uvede jejich
                                           příklady
                     Práce s texty – rozbory literárních    - ve spolupráci s vyučujícím
                     textů, beletristických i          interpretuje umělecké texty,
                     nebeletristických…             dramatická, filmová a televizní
                                           zpracování literárních děl
                     Návštěva divadelního představení –     - na konkrétních dílech popíše
                     následný rozbor              specifické prostředky básnického
                                           jazyka a objasní jejich funkci v textu,
                                           rozliší a specifikuje jednotky
                                           vyprávění (časoprostor, vypravěč,
                                           postavy) a zhodnotí jejich funkci a
                                           účinek na čtenáře, rozezná typy
                                           promluv a vyprávěcí způsoby a
                                           posoudí jejich funkci na konkrétním
                                           textu

3.  Světová a česká literatura na    Vývoj světové a české literatury na    - rozliší umělecký text od        Osobnostní a sociální výchova
   přelomu století           přelomu 19. a 20. století, realistická   neuměleckého, objasní rozdíly mezi    Výchova demokratického občana
                     literatura, experimentální umělecké a   fiktivním a reálným světem a popíše,   Výchova k myšlení v evropských a
                     literární směry – symbolismus,       jakým způsobem se reálný svět       globálních souvislostech
                     impresionismus, expresionismus,      promítá do literárního textu…       Multikulturní výchova
                     dekadence,…                - na konkrétních případech popíše     Mediální výchova
                     Česká literární moderna          specifické prostředky básnického
                     Tematický a výrazový přínos velkých    jazyka, rozliší a specifikuje jednotky  Dějepis – historický kontext


                                                                                    38
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                  autorských osobností (prokletí básníci,  vyprávění (časoprostor, vypravěč,     Zeměpis – geografické souvislosti
                  Březina, Hlaváček, Šrámek, Hašek…)    postavy atd.) a zhodnotí jejich funkci  Základy společenských věd –
                  – bude konkretizováno pro kaţdý      a účinek na čtenáře,           psychologie, sociologie, politologie,
                  školní rok…                - rozezná typy promluv a posoudí     filozofie
                  Vývoj literárních druhů a ţánrů      jejich funkci v konkrétním textu…     Estetická výchova
                  Čtenářské kompetence
                                       - získané dovednosti a vědomosti, své
                  Práce s texty – rozbory literárních    schopnosti dokáţe uplatnit při rozboru
                  textů, beletristických i         literárních děl různých autorů - výběr
                  nebeletristických…            děl je konkretizován pro kaţdý ročník
                                       a školní rok; nácvik začíná v 1.ročníku
                  Skupinová i individuální práce      a pokračuje následně ve všech dalších
                  s informačními zdroji           ročnících – viz Práce s texty – rozbory
                                       literárních textů…

Poezie, próza a drama ve světové  Vývoj světové literatury v 1. polovině  - vystihne podstatné rysy základních   Osobnostní a sociální výchova
literatuře do 2. světové války   20. století, realistická literatura,   period vývoje světové literatury,     Výchova demokratického občana
                  experimentální umělecké a literární    významných uměleckých směrů,       Výchova k myšlení v evropských a
                  směry – futurismus, dadaismus,      uvede jejich představitele a       globálních souvislostech
                  kubismus, kubofuturismus,         charakterizuje a interpretuje jejich   Multikulturní výchova
                  surrealismus, expresionismus, počátky   přínos pro vývoj literatury a       Mediální výchova
                  existencionalismu,…            literárního myšlení
                  Tematický a výrazový přínos velkých    - na základě vlastní četby doloţí a    Dějepis – historický kontext
                  autorských osobností (Wells, Rolland,   vysvětlí základní rysy probíraných    Zeměpis – geografické souvislosti
                  Kafka, Joyce, Proust, Exupéry,      uměleckých směrů, popíše, jak se     Základy společenských věd –
                  Steinbeck, Hemingway, Bulgakov,      projevily v různých oblastech umění,   psychologie, sociologie, politologie,
                  Shaw, Brecht, Apollinaire,…) – bude    rozezná základní ţánry a uvede jejich   filozofie
                  konkretizováno pro kaţdý školní      příklady                 Estetická výchova
                  rok…                   - samostatně interpretuje umělecké
                  Vývoj literárních druhů a ţánrů      texty, dramatická, filmová a televizní
                  Pojmy: metoda proudu vědomí,       zpracování literárních děl
                  absurdní drama,…
                  Čtenářské kompetence

                  Práce s texty – rozbory literárních
                  textů, beletristických i
                  nebeletristických…
                  Skupinová i individuální práce
                  s informačními zdroji


                                                                                39
                     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   Česká poezie, próza a drama do 2.    Vývoj české literatury v 1. polovině     - vysvětlí specifičnost vývoje české   Osobnostní a sociální výchova
   světové války              20. století, realistická literatura,     literatury a vyloţí její postavení    Výchova demokratického občana
                       experimentální umělecké a literární     v kontextu literatury světové, objasní  Výchova k myšlení v evropských a
                       směry – poetismus, dadaismus,        vztah současné literatury k literárním  globálních souvislostech
                       surrealismus, …proletářská poezie,      dílům minulosti na příkladech       Multikulturní výchova
                       obrana člověka, lidskosti a         z vlastní četby              Mediální výchova
                       demokracie, křesťanská katolická       - na konkrétních dílech a textech
                       literatura, psychologický proud,       popíše specifické prostředky       Dějepis – historický kontext
                       ruralisté, humoristická literatura, …    básnického jazyka, rozliší a       Zeměpis – geografické souvislosti
                       Tematický a výrazový přínos velkých     specifikuje jednotky vyprávění      Základy společenských věd –
                       autorských osobností (Čapek,         (časoprostor, vypravěč, postavy atd.) a  psychologie, sociologie, politologie,
                       Vančura, Olbracht, Poláček, Nezval,     zhodnotí jejich funkci a účinek na    filozofie
                       Seifert, Holan,…Werich,           čtenáře,                 Estetická výchova
                       Voskovec…) – bude konkretizováno       -rozezná typy promluv a posoudí
                       pro kaţdý školní rok…            jejich funkci v konkrétním textu…
                       Vývoj literárních druhů a ţánrů
                       Literární kritika – 20. století
                       Čtenářské kompetence

                       Práce s texty – rozbory literárních
                       textů, beletristických i
                       nebeletristických…

                       Skupinová i individuální práce
                       s informačními zdroji
                       Návštěva divadelního představení –
                       následný rozbor
4.  Světová literatura            Vývoj světové literatury v 2. polovině    - rozliší umělecký text od        Osobnostní a sociální výchova
   2. poloviny 20. století – poezie,    20. století; neorealismus, nový román,    neuměleckého, objasní rozdíly mezi    Výchova demokratického občana
   próza, drama               magický realismus, existencialismus,     fiktivním a reálným světem a popíše,   Výchova k myšlení v evropských a
                       rozhněvaní mladí muţi, absurdní       jakým způsobem se reálný svět       globálních souvislostech
   Současná světová literatura       drama, beatnická literatura, antiutopie,   promítá do literárního textu…       Multikulturní výchova
                       postmoderna, vědeckofantastická       - na konkrétních případech popíše     Mediální výchova
                       literatura, triviální a braková literatura  specifické prostředky básnického
                       ,…                      jazyka, rozliší a specifikuje jednotky  Dějepis – historický kontext
                       Tematický a výrazový přínos velkých     vyprávění (časoprostor, vypravěč,     Zeměpis – geografické souvislosti
                       autorských osobností (Styron, Heller,    postavy atd.) a zhodnotí jejich funkci  Základy společenských věd –
                       Clavell, Moravia,… Sartre, Camus,…      a účinek na čtenáře,           psychologie, sociologie, politologie,
                       Ginsberg, Kerouac, Burroughs,…        - rozezná typy promluv a posoudí     filozofie


                                                                                       40
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   Amis, Orwell, Bradbury,… Williams,     jejich funkci v konkrétním textu…      Estetická výchova
   Miller, Eco, Vonnegut, Salinger,      - vystihne podstatné rysy základních
   Solţenicyn,…);               period vývoje světové literatury,
   bude konkretizováno pro kaţdý školní    významných uměleckých směrů,
   rok…                    uvede jejich představitele a
   Vývoj literárních druhů a ţánrů      charakterizuje a interpretuje jejich
   Pojmy: metoda proudu vědomí,        přínos pro vývoj literatury a
   absurdní drama,…              literárního myšlení
   Čtenářské kompetence            - na základě vlastní četby doloţí a
                        vysvětlí základní rysy probíraných
   Práce s texty – rozbory literárních    uměleckých směrů, popíše, jak se
   textů, beletristických i          projevily v různých oblastech umění,
   nebeletristických…interpretace textu:   rozezná základní ţánry a uvede jejich
   interpretační postupy a konvence,     příklady
   význam a smysl, popis, analýza,      - samostatně interpretuje umělecké
   výklad a vlastní interpretace textu;    texty, dramatická, filmová a televizní
   text a intertextovost – kontext, vliv a  zpracování literárních děl
   způsoby mezitextového navazování a     - při interpretaci literárního textu ve
   mezitextové komunikace (motto, citát,   všech jeho kontextech uplatňuje
   aluze), ţánry zaloţené na         prohloubené znalosti o struktuře
   mezitextovém navazování (parodie,     literárního textu, literárních ţánrech a
   travestie, plagiát), hraniční rysy textu  literárněvědných termínech;
   (předmluva…)                identifikuje vyuţití jednoho textu
                        v jiném (intertextovost) a objasní jeho
                        funkci a účinek na čtenáře, postihuje
   Skupinová i individuální práce       smysl textu, vysvětlí důvody a
   s informačními zdroji           důsledky různých interpretací téhoţ
                        textu, porovná je a zhodnotí, odhalí
                        eventuální dezinterpretace textu
                        - rozliší texty spadající do oblasti tzv.
                        literatury váţné, středního proudu a
                        literárního braku a svůj názor
                        argumentačně zdůvodní
                        - tvořivě vyuţívá informací z odborné
                        literatury, internetu, tisku a z dalších
                        zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje,
                        získané schopnosti tvořivě vyuţívá
                        v produktivních činnostech
                        rozvíjejících jeho individuální styl                                                        41
                  ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Česká literatura 2. poloviny 20.    Vývoj české literatury v 2. polovině  - rozliší umělecký text od         Osobnostní a sociální výchova
století – poezie, próza, drama     20. Století; generace Května,      neuměleckého, objasní rozdíly mezi     Výchova demokratického občana
                    schematismus 50. let, oficiální,    fiktivním a reálným světem a popíše,    Výchova k myšlení v evropských a
Současná česká literatura        ineditní a samizdatová literatura,   jakým způsobem se reálný svět       globálních souvislostech
                    experimentální poezie, underground,   promítá do literárního textu…       Multikulturní výchova
                    normalizace, malé divadelní scény,   - na konkrétních případech popíše     Mediální výchova
                    literatura faktu, postmoderna …     specifické prostředky básnického
                    Tematický a výrazový přínos velkých   jazyka, rozliší a specifikuje jednotky   Dějepis – historický kontext
                    autorských osobností (Kundera,     vyprávění (časoprostor, vypravěč,     Zeměpis – geografické souvislosti
                    Lustig, Škvorecký, Fuks, Körner,    postavy atd.) a zhodnotí jejich funkci   Základy společenských věd –
                    Pavel, Hrabal, Vaculík, Havel,     a účinek na čtenáře,            psychologie, sociologie, politologie,
                    Viewegh,… Halas, Seifert, Holan,    - rozezná typy promluv a posoudí      filozofie
                    Hrubín, Nezval,             jejich funkci v konkrétním textu…     Estetická výchova
                    Zahradníček,…Blatný, Kolář, Kainar,   - vystihne podstatné rysy základních
                    Hauková,…Mikulášek, Skácel,…) –     period vývoje světové literatury,
                    bude konkretizováno pro kaţdý školní  významných uměleckých směrů,
                    rok…                  uvede jejich představitele a
                    Vývoj literárních druhů a ţánrů     charakterizuje a interpretuje jejich
                    Literární kritika – 20. století     přínos pro vývoj literatury a
                    Čtenářské kompetence          literárního myšlení
                                        - na základě vlastní četby doloţí a
                    Práce s texty – rozbory literárních   vysvětlí základní rysy probíraných
                    textů, beletristických i        uměleckých směrů, popíše, jak se
                    nebeletristických    s důrazem na  projevily v různých oblastech umění,
                    moderní literaturu…           rozezná základní ţánry a uvede jejich
                                        příklady
                    Skupinová i individuální práce     - samostatně interpretuje umělecké
                    s informačními zdroji          texty, dramatická, filmová a televizní
                                        zpracování literárních děl
                    Návštěva divadelního představení –   - při interpretaci literárního textu ve
                    následný rozbor             všech jeho kontextech uplatňuje
                                        prohloubené znalosti o struktuře
                                        literárního textu, literárních ţánrech a
                                        literárněvědných termínech;
                                        identifikuje vyuţití jednoho textu
                                        v jiném (intertextovost) a objasní jeho
                                        funkci a účinek na čtenáře, postihuje
                                        smysl textu, vysvětlí důvody a
                                        důsledky různých interpretací téhoţ                                                                                  42
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    textu, porovná je a zhodnotí, odhalí
                    eventuální dezinterpretace textu
                    - rozliší texty spadající do oblasti tzv.
                    literatury váţné, středního proudu a
                    literárního braku a svůj názor
                    argumentačně zdůvodní
                    - tvořivě vyuţívá informací z odborné
                    literatury, internetu, tisku a z dalších
                    zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje,
                    získané schopnosti tvořivě vyuţívá
                    v produktivních činnostech
                    rozvíjejících jeho individuální styl
                    - vysvětlí specifičnost vývoje české
                    literatury a vyloţí její postavení
                    v kontextu literatury světové, objasní
                    vztah současné literatury k literárním
                    dílům minulosti na příkladech
                    z vlastní četby
                    - na konkrétních dílech a textech
                    popíše specifické prostředky
                    básnického jazyka, rozliší a
                    specifikuje jednotky vyprávění
                    (časoprostor, vypravěč, postavy atd.) a
                    zhodnotí jejich funkci a účinek na
                    čtenáře,
                    - rozezná typy promluv a posoudí
                    jejich funkci v konkrétním textu…
                                          43
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


10 Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
    Vyučovací předmět Anglický jazyk rozvíjí především komunikativní schopnosti ţáka
v cizím jazyce. Výuka je koncipována tak, aby student byl připraven na zvládnutí maturitní
zkoušky (didaktický test z jazyka, poslechový subtest, četba a ústní zkouška). Výuka
v jednotlivých ročnících je proto zaměřena na procvičování jednotlivých jazykových
dovedností a jejich postupné zdokonalování a rozšiřování. Při stanovení jednotlivých výstupů
vycházíme z evropského referenčního rámce a jednotlivých deskriptorů pro příslušné úrovně,
jak je stanoveno v RVPG.
    Realizují se tematické okruhy průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova
RVPG, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVPG, Enviromentální
výchova RVPG, Mediální výchova a Multikulturní výchova RVPG
    Předmět je vyučován v prvním aţ čtvrtém ročníku gymnázia se 4- hodinovou týdenní
dotací. Ve výuce budou vyuţívány následující formy: práce ve dvojicích/ve skupinách, práce
s textem, poslech, písemné práce, diskuse a procvičování slovní zásoby

Časové vymezení předmětu

     ročník           1.       2.       3.       4.
   hodinová dotace        4        4        4        4


Výchovné a vzdělávací strategie:
    K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí ţáků čtyřletého gymnázia směřují
učitelé prostřednictvím následujících výchovných a vzdělávacích strategií:

1. kompetence k učení

frontální, skupinová, párová a individuální výuka
systematická a promyšlená motivace ţáků k aktivnímu přístupu k výuce prostřednictvím
zadávání školní i domácí činnosti – projektů apod.
aktivní práce ţáků s různými zdroji informací
aktivní práce ţáků se slovníky

2. kompetence k řešení problémů

prezentace vlastní práce ţáků – individuální, skupinová práce
samostatná školní i domácí práce
hodnocení vlastní práce, práce spoluţáka nebo skupiny, předávání vlastních zkušeností a
poznatků
řešení kaţdodenních situací v jazyce anglickém
sdělování vlastních názorů a jejich obhajoba v jazyce anglickém

3. kompetence komunikativní

prezentace, diskuse, komunikace ve dvojicích a ve skupinách
samostatná četba, písemné i ústní formulování vlastních čtenářských zkušeností a proţitků
řešení modelových situací a hraní „rolí“                                              44
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


4. kompetence sociální a personální

systematická práce v třídním kolektivu, ve skupinách
diskuse v malé skupině i debaty celé třídy na rozličná témata
tolerance odlišného názoru
výchova k sebevědomému, asertivnímu jednání ţáků, k schopnosti sebekritiky, kritiku
vytvářet i přijmout

5. kompetence občanské

základní rozdíly mezi kulturou České republiky a Velké Británie

6. kompetence pracovní

zadáváním úkolů a vyţadováním jejich plnění systematická výchova k základním pracovním
návykům ţáka
                                           45
           ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA        UČIVO                 VÝSTUP                   MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                      PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                 Ţák:                    POZNÁMKY
1.   Kdo jsem      Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
             Přídavná jména - popis osobnosti,   Student                  Člověk a příroda
             charakterové vlastnosti, příslovce   - rozumí hlavnímu tématu slyšeného     - národnosti, národnostní menšiny,
             frekvence, země a národnosti,     vyprávění a rozpozná pocity mluvčího    multikulturní svět
             organizace, sociální skupiny, výrazy  - vyhledá specifické informace       Občanský a společenskovědní základ
             vyjadřující zájem           v krátkém, čteném vyprávění o       - identita
                                 události v rodině
             Gramatika:                                    Průřezové téma:
             Přítomný čas průběhový a prostý,    Produktivní řečové dovednosti       Osobnostní a sociální výchova
             dynamická slovesa, tázací dovětky   Student
                                 - se dovede písemně představit       tematické okruhy:
                                 - formuluje jasně a gramaticky       Hodnotové ţebříčky, které uznávám,
                                 správně hlavní myšlenku článku o      Moje hodnoty a moje sociální role
                                 Velké Británii
                                 - vyjádří a obhájí svůj názor na práci
                                 ve sféře sluţeb


                                 Interaktivní řečové dovednosti
                                 Student
                                 - vyjádří svůj zájem o danou oblast
                                 - obhájí svůj názor na rozlišné kulturní
                                 zázemí
                                 - popíše spoluţákovi svou představu
                                 nejlepšího kamaráda
                                 - sdělí spoluţákovi svůj názor na
                                 lidské zlozvyky a ţivotní změny
    Světoběţník    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
             Cestování, cestovní plány, charita,  Student                  Občanský a společenskovědní základ
             ubytování o dovolené, prázdninové   - rozpozná z nahrávky zda se        - charita, dobrovolná práce
             aktivity, předloţky          plánovaná dovolená vydařila či
             Gramatika:               nikoliv                  Člověk a svět práce
             Vyjádření budoucích plánů a záměrů   - dokáţe podle poslechu doplnit      - naše země - informace pro
             pomocí „going to“ a přítomného času  chybějící gramatické části vět       zahraniční návštěvníky
             průběhového,              - rozumí hlavním bodům čteného
             přímé a nepřímé otázky         textu popisujícího charitativní akci    Průřezové téma


                                                                         46
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                             - po přečtení textu rozhodne zda jsou  Výchova v evropských a globálních
                             uvedená tvrzení pravdivá či lţivá    souvislostech

                             Produktivní řečové dovednosti      tematické okruhy:
                             Student                 Ţijeme v Evropě, Humanitární pomoc
                             - popíše obrázek na téma outdoorové   a mezinárodní rozvojová spolupráce
                             sporty a prázdniny a odpoví na zadané
                             otázky k obrázku
                             - doplní gramaticky správně předloţky
                             do vět
                             - napíše neformální a formální e-mail,
                             ve kterém se představí v roli kamaráda
                             a v roli uchazeče o zaměstnání,
                             vyuţívá všeobecnou slovní zásobu
                             - vytvoří formální e-mail – odpověď
                             na nabídku zaměstnání

                             Interaktivní řečové dovednosti
                             Student
                             - se poradí se spoluţákem a vybere
                             z nabídky svou vysněnou dovolenou
                             - simuluje telefonní rozhovor
                             s cestovní kanceláří, v němţ zjistí
                             podrobné informace o nabídce
                             dovolené
                             - společně se spoluţáky naplánuje
                             způsob podpory vybraného
                             charitativního spolku.
Dospívání    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
         Škola a vzdělání, výrazy pro určování  Student                 Občanský a společenskovědní základ
         času, dětství, pozdravy, představení,  - porozumí hlavním bodům čteného     – Vzdělání a vzdělávací systém,
         přídavná jména končící –ed a –ing,   textu popisujícího nejlepší dny     význam vzdělání pro ţivot
         zdvořilostní fráze           lidského ţivota
                             - rozliší v mluveném projevu       Průřezové téma
         Gramatika:               jednotlivé mluvčí a témata, jichţ se   Osobnostní a sociální výchova
         Minulý čas prostý, „used to“ pro    jejich výpověď týká
         opakování minulého děje/stavu      - rozumí novinovému článku, který    tematický okruh: Poznávání a rozvoj
                             popisuje ţivot slavných osobností a   vlastní osobnosti
         Výslovnost:               jejich talent


                                                                    47
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


         Výslovnost přípony minulých tvarů   - odhadne podle obrázku hlavní
         pravidelných sloves          myšlenku populárně naučného článku
                            o skrytých talentech a čtením zjistí,
                            zda měl pravdu
                            - vyhledá informace k osobnostnímu
                            testu a dokáţe vyhodnotit bodový
                            výsledek

                            Produktivní řečové dovednosti
                            Student
                            - srozumitelně formuluje svůj názor na
                            vzdělání, vyuţije slovní zásobu
                            dostatečně na to, aby své názory
                            nemusel redukovat
                            - sestaví text o svých osobních
                            vzpomínkách a vyjádří k němu
                            stanovisko
                            - gramaticky správně rozvíjí popis
                            svých minulých zvyků

                            Interaktivní řečové dovednosti
                            Student
                            - dovede poţádat o dovolení a
                            reagovat
                            - vyjádří své stanovisko ke svému
                            dětství a obhájí je ve srovnání s jinými
                            spoluţáky
                            - plynule a foneticky správně pohovoří
                            s kamarádem na téma škola a
                            dospívání
                            - zeptá se a odpoví na otázky při
                            pracovním pohovoru
Inspirace    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
         hudba a literatura, frázová slovesa,  Student                  Jazyk a jazyková komunikace
         popis emocí a pocitů, výrazy času   - pochopí hlavní myšlenku populárně    - Umělecký text, romantismus
                            naučného textu o spánku a vyhledá     v anglické literatuře, umění a kultura
         Gramatika:               v něm specifické informace
         minulý čas průběhový a prostý     - vyposlechne tři ukázky různých      Průřezové téma
                            hudebních stylů a přiřadí k nim      Mediální výchova


                                                                      48
              ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                   popisná přídavná jména
                                   - na základě slyšeného projevu      tematické okruhy:
                                   písemně zaznamená gramaticky       Média a mediální produkce, Mediální
                                   správně věty v minulém čase prostém   produkty a jejich významy
                                   a průběhovém
                                   - vyslechne promluvu třech řečníků a
                                   přiřadí k nim odpovídající postoje
                                   k dané problematice
                                   - seřadí po přečtení zpřeházených
                                   odstavců příběh do chronologického
                                   pořadí
                                   Produktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - dokáţe souvisle převyprávět vtipné
                                   historky
                                   - v čteném textu najde informace,
                                   které jsou formulovány jiným
                                   způsobem, ale mají stejný význam
                                   - z nedokončeného textu dokáţe
                                   vyvodit závěr a gramaticky správně ho
                                   zformulovat
                                   - stylisticky správně napíše vyprávění
                                   o událostech, které se odehrály
                                   v minulosti

                                   Interaktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - diskutuje s kamarády o umělcích,
                                   kultuře a důleţitých okamţicích
                                   v historii vynálezů
                                   - okomentuje postoj autora
                                   v populárně naučném článku o
                                   důleţitosti spánku
                                   - vede rozhovor se svým kamarádem o
                                   uvedených tématech, situaci řídí,
                                   klade otázky a upřesňuje informace
Všude dobře, doma nejlépe    Slovní zásoba:            Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
                 Bydlení – domy a zahrady, pokoje a  Student                 Občanský a společenskovědní základ
                 nábytek, přídavná jména       - porozumí novinovým článkům o      Průřezové téma


                                                                          49
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


              charakterizující styl bydlení, popis   bydlení, vyhledá v něm konkrétní      Osobnostní a sociální výchova
              obrázku, popis atmosféry         informace                  tematický okruh:
              Gramatika:                - vyuţije výkladový slovník a        Spolupráce a soutěţ
              Stupňování přídavných jmen,        porozumí charakteristice daných
              srovnávací věty, vztaţná zájmena     výrazů
                                   - po přečtení textu dokáţe rozhodnout
                                   o pravdivosti uvedených tvrzení
                                   - v psaném textu dokáţe nalézt
                                   odpovědi na zadané otázky

                                   Produktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - pojmenuje pokoje a kusy nábytku
                                   nakreslené v plánku
                                   - gramaticky správně formuluje svůj
                                   názor na výhody a nevýhody bydlení
                                   v domě a v bytě
                                   - vymyslí popis zadaných slov
                                   způsobem odpovídajícím popisu ve
                                   výkladovém slovníku
                                   - napíše popis svého pokoje; vyuţije
                                   přídavná jména popisná

                                   Interaktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - diskutuje s kamarádem na téma
                                   sousedské vztahy
                                   - shromáţdí informace a vytvoří
                                   závěry ve srovnání, kdo ze třídy bydlí
                                   nejblíţe, nejdále, v nejhlučnější čtvrti,
                                   atd.
                                   - vede konverzaci na téma: které
                                   z uvedených věcí byste chtěli/nechtěli
                                   mít doma.
                                   - reaguje na odpovědi, dále prohlubuje
                                   téma – proč ano, proč ne
                                   - provede návštěvu svým domem
Do posledního sousta    Slovní zásoba:              Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
              Jídlo a pití, typy různých jídelníčků a  Student                   Jazyk a jazyková komunikace


                                                                         50
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   ţivotních stylů, restaurace, popis jídla  - v slyšeném projevu rozliší stíţnosti  – náleţitosti formální stíţnosti
                        jednotlivých hostů restaurace
   Gramatika:                 - rozumí obsahu čteného, populárně    Občanský a společenskovědní základ
   Počitatelná a nepočitatelná podstatná   naučného článku o jídle a doplní ho o   – zdravý ţivotní styl
   jména, výrazy označující mnoţství     chybějící detailní informace
                        - rozliší pravdivé a nepravdivé      Průřezové téma
   Výslovnost:                informace v psaném projevu        Osobnostní a sociální výchova
   Přízvučné slabiky             - rozumí novým slovům a zařadí je do
                        obecných celků              tematické okruhy:
                        - po zběţném pročtení textu dokáţe    Sociální komunikace
                        vybrat odpovídající shrnutí

                        Produktivní řečové dovednosti
                        Student
                        - rozhodne zda podtrţená podstatná
                        jména patří do skupiny počitatelných
                        nebo nepočitatelných výrazů
                        - popíše obrázek za vyuţití vztaţných
                        vět a zájmen
                        - reprodukuje vyslechnutý krátký text
                        - souvisle popíše výhody a nevýhody
                        zadaných názorů
                        - napíše stíţnost a omluvu pomocí
                        formálního dopisu
                        - vytvoří dotazník na libovolnou
                        oblast v rámci ţivotního stylu

                        Interaktivní řečové dovednosti
                        Student
                        - simuluje rozhovor hosta a číšníka při
                        stíţnosti na restaurační sluţby
                        - odhadne pravdivost či nepravdivost
                        vyslechnuté popisované události a
                        adekvátně na ni reaguje
                        - porovná s kamarádem své záliby a
                        nelibosti v popisovaných zvycích
                        - porovná ve skupině své stravovací
                        návyky a společně s ostatními zkusí
                        vyvodit zásady správného ţivotního                                                                51
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                  stylu
Pohled do budoucnosti    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
               Věda a technologie, příslovce     Student                 Občanský a společenskovědní základ
               pravděpodobnosti, ekologie a ţivotní  - pozná z mluveného rozhovoru      – Člověk jako jedinec, Člověk ve
               prostředí               povahu prognózy do budoucnosti      společnosti
                                  - dle nahrávky porovná své vlastní
               Gramatika:               predikce s namluvenou odbornou      Dějepis
               Budoucnost vyjádřená pomocí „will“   verzí                  Nostradamus
               a „going to“, vyjádření        - v psaném textu vyzdvihne všechny
               pravděpodobnosti pomocí příslovcí a  uvedené predikce o rozvoji        Průřezové téma
               sloves „may might, will“, první    technologie               Environmentální výchova
               kondicionál              - rozumí politickým letákům a obhájí,
                                  pro kterou stranu by se jako volič    tematický okruh:
                                  rozhodl                 Člověk a ţivotní prostředí
                                  - v mluveném textu se soustředí na
                                  specifické informace

                                  Produktivní řečové dovednosti
                                  Student
                                  - gramaticky správně formuluje
                                  reálnou podmínku v budoucnosti
                                  - vyjádří míru jistoty u různých
                                  záleţitostí
                                  - formuluje program své politické
                                  strany
                                  - napíše leták pro volební kampaň

                                  Interaktivní řečové dovednosti
                                  Student
                                  - vytvoří ve skupině pět prognóz do
                                  následujících deseti let. Své prognózy
                                  představí ostatním formou prezentace
                                  - zaloţí svou politickou stranu a
                                  vytvoří volební program
                                  - diskutuje s kamarády o
                                  pravděpodobnosti uskutečnění se
                                  zadaných ţivotních událostí v příštích
                                  pěti letech
                                                                         52
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Svět práce    Slovní zásoba:            Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
         Zaměstnání profese, přídavná jména                       Člověk a svět práce – Finance
         charakterizující různá zaměstnání,  Student
         místa výkonu práce, emailové adresy  - rozumí čtenému příběhu, který     Průřezové téma
                            popisuje dva typy zaměstnání, dokáţe   Osobnostní a sociální výchova
         Gramatika:              v něm vyhledat specifické informace
         Vazba sloves s gerundiem a      - rozliší informace od tří zaměstnanců  tematický okruh:
         infinitivem              pracujících v odlišných oborech     organizační dovednosti a efektivní
                            - rozumí krátkému textu a označí     řešení problémů
                            infinitivy spojené s přídavnými jmény
                            - v slyšeném vyprávění rozliší, jaké
                            poţadavky měl zaměstnavatel a jaké
                            kvality nabízel ţadatel o práci
                            - z telefonního rozhovoru rozpozná a
                            správně seřadí pomíchané úryvky
                            dialogu

                            Produktivní řečové dovednosti

                            Student
                            - charakterizuje výhody a nevýhody
                            zaměstnání ve státním a soukromém
                            sektoru
                            - přednese svůj názor na stálou /
                            flexibilní pracovní dobu
                            - umí pouţít slova „Work“ a „Job“
                            v odpovídajících situacích
                            - napíše formální ţádost o práci

                            Interaktivní řečové dovednosti

                            Student
                            - simuluje pohovor při ţádosti o
                            zaměstnání
                            - se vzájemně charakterizuje se
                            spoluţákem a navrhují si odpovídající
                            typ zaměstnání
                            - sehraje telefonický rozhovor
                            zaměstnavatele a zaměstnance                                                                   53
           ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


2.  Láska a důvěra    Slovní zásoba:              Receptivní řečové dovednosti      Mezipředmětové vztahy
              rodina, vztahy, příslovce vztahující se  Student                 Občanský a společenskovědní základ
              k předpřítomnému času           - ve slyšeném rozhovoru rozpozná    – Rodina, mezilidské vztahy
                                   vztahy mezi mluvčími
              Gramatika:                - rozpozná v nahrávce výrazy z nové   Průřezové téma
              předpřítomný čas a minulý prostý čas   slovní zásoby              Osobnostní a sociální výchova
                                   - na základě přečteného textu doplní
              Výslovnost: “have” v různých časech a   chybějící informace do vět       tematické okruhy:
              spojeních                 - za pomoci dvojjazyčného slovníku   Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti,
                                   doplní slova do písně, podle poslechu  sociální komunikace
                                   si dokáţe sám zkontrolovat správnost
                                   svého doplnění
                                   - rozliší pravdivé a lţivé údaje na
                                   základě psaného textu
                                   - rozumí textovým zprávám, vybere
                                   z nich hlavní sdělení

                                   Produktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - gramaticky správně popíše aktuální
                                   situaci rodiny v článku
                                   - vyuţije příslovce v ukázkových
                                   větách a samostatně vytvoří další
                                   příklady
                                   - popíše plynule a za pouţití nové
                                   slovní zásoby obrázek, odpoví na
                                   otázky vztahující se k obrázku
                                   - plynule převypráví příběh, zmíní
                                   hlavní dějovou linii
                                   - sdělí svůj názor na piercing
                                   - napíše textovou zprávu, ve které si
                                   domluví schůzku

                                   Interaktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - prodiskutuje se spoluţákem své
                                   ţivotní zkušenosti za uţití
                                   předpřítomného času
                                   - vyjádří názor na tvrzení ostatních;                                                                           54
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                             můţe souhlasit a nebo nesouhlasit
                             - simuluje rozhovor dvou přátel, kteří
                             si vyměňují názor na spornou situaci
Média       Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
          Média – noviny, časopisy, internet,  Student                 Informatika a ICT – informace, sdílení
          rozhlas, televize, spojky, fráze pro  - v psaném textu si poradí        odborných informací
          formální dopisy            s neznámými výrazy
                             - v slyšeném rozhovoru postihne o    Průřezové téma
          Gramatika:               jaký rádiový program se jedná      Mediální výchova
          Trpný rod, vysvětlování, opakování,  - pozná v psaném textu hlavní
          váhání, přerušení někoho v řeči    myšlenku                 tematické okruhy:
                                                  Média a mediální produkce, mediální
                             Produktivní řečové dovednosti      produkty a jejich významy
                             Student
                             - vytvoří seznam klíčových výrazů pro
                             daný poslech
                             - okomentuje obrázek dle daných
                             kritérií
                             - napíše inzerát na ztracenou věc
                             - napíše formální dopis do časopisu

                             Interaktivní řečové dovednosti
                             Student
                             - zeptá se kamaráda, jak často
                             poslouchá rádio, kterou stanici
                             upřednostňuje a proč a na obdobné
                             otázky odpoví
                             - vymění si s kamarádem názor na
                             trávení volného času sledováním
                             televize, společně najdou i jiné
                             alternativy
                             - gramaticky správně diskutuje ve
                             skupině na zadané téma, kaţdý student
                             má zadaný úhel pohledu, který
                             obhajuje
Kriminalita    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
          Kriminalita, zločiny, právo      Student                 Člověk a společnost
                             - z psaného textu vyvodí proč zločiny  - Občan a právo, občan ve státě
          Gramatika:               nebyly úspěšné


                                                                    55
     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


       Předminulý čas, členy          - seřadí do chronologického pořadí    Průřezové téma
                           zpřeházené části příběhu         Multikulturní výchova
                           - porozumí a spojí v psaném textu
                           nové výrazy s jejich definicemi     tematické okruhy:
                           - postihne detailní informace      základní problémy sociokulturních
                           z novinového článku           rozdílů, psychosociální aspekty
                           - vyjádří na základě dotazníku      interkulturality
                           závaţnost daných zločinů

                           Produktivní řečové dovednosti
                           Student
                           - přednese souvislé vyprávění o
                           článku z předchozí lekce
                           - okomentuje příběh, ve kterém jeho
                           vrstevník zapomněl splnit úkoly
                           - s porozuměním přijímá detektivní
                           příběh a gramaticky správně jej
                           předává dál
                           - napíše inzerát na ztracenou věc
                           - napíše formální dopis do časopisu

                           Interaktivní řečové dovednosti
                           student
                           - simuluje situaci překvapení,
                           nečekaného setkání
                           - vyjádří a obhájí své myšlenky
                           v diskusi na téma kriminalita ve městě
Zábava    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
       Filmy a filmové kritiky, filmy, umění  Student                 Jazyk a jazyková komunikace
       a zábava, antonyma           - vyuţije výkladový slovník pro ţánry  Funkční styly a jejich realizace, syntax
                           filmů a terminologii uţitou v psané
       Gramatika:               recenzi                 Průřezové téma
       Nepřímá řeč               - rozliší v mluveném projevu přímou a  Mediální výchova
                           nepřímou řeč
                           - identifikuje hlavní rozdíly v psaném  tematické okruhy:
                           textu mezi přímou a nepřímou řečí    účinky mediální produkce a vliv
                           - rozliší a správně přiřadí názvy    médií, mediální produkty a jejich
                           k mluvenému projevu           významy
                           - porozumí hlavním bodům psaného


                                                                   56
         ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                článku o grafitech a umění

                                Produktivní řečové dovednosti
                                Student
                                - formuluje svůj názor na grafity
                                alias umění
                                - napíše děkovný dopis
                                - vytvoří textovou zprávu, ve které
                                přijme pozvání na večírek
                                - pouţije bohatou slovní zásobu
                                k vytvoření krátkého popisu filmu
                                - formuluje gramaticky správně
                                rozhovor převyprávěný v nepřímé řeči
                                z pozice třetí osoby

                                Interaktivní řečové dovednosti
                                Student
                                - zahájí rozhovor a navrhne program
                                na víkend / prázdniny, a obdobnou
                                nabídku přijme či odmítne
                                - komunikuje plynule a foneticky
                                správně na téma, který televizní
                                program bude večer sledovat
                                - vyjádří a obhájí své stanovisko
                                k problematice „grafity - umění nebo
                                vandalismus?“
Zdravotní stav    Slovní zásoba: sport, fitness, zdraví a  Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
           nemoc, popis osobnosti, frázová      Student                 Člověk a zdraví
           slovesa                  - identifikuje obsah obrázků, zapojí   - činnosti ovlivňující zdraví, činnosti
                                novou slovní zásobu, nejasnosti vyřeší  podporující pohybové učení
           Gramatika: druhý kondicionál       za vyuţití slovníku
           v kontrastu s prvním kondicionálem    - identifikuje v psaném textu detailní  Průřezové téma
                                informace a najde odpověď na zadané   Osobnostní a sociální výchova
                                otázky
                                - postihne zápletku dialogu mezi     tematické okruhy:
                                doktorem a jeho pacientem        poznávání a rozvoj vlastní osobnosti,
                                - shromáţdí dodatečné informace     morálka všedního dne
                                k psanému textu a doplní jej o
                                potřebné údaje


                                                                          57
     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc                         Produktivní řečové dovednosti
                         Student
                         - formuluje svůj názor na sportovní
                         aktivity ve vnitřních a venkovních
                         prostorách
                         - charakterizuje sporty dle daných
                         kritérií
                         - sestaví souvislý text na téma
                         „Aktivní trávení volného času“ a
                         vyjádří své stanovisko
                         - poradí prostřednictvím dopisu,
                         pouţije bohatou slovní zásobu, aniţ by
                         redukoval své myšlenky

                         Interaktivní řečové dovednosti
                         Student
                         - komunikuje plynule v souvislosti
                         plánování sportovního táboru pro děti
                         ze základních škol
                         - simuluje rozhovor lékaře a pacienta,
                         udílí rady ke zdravotním problémům
                         - vyjádří svůj názor na pondělní ráno,
                         obhájí svůj postoj k tomuto dni a
                         uvede jeho slunné a stinné stránky
Evropa    Slovní zásoba: Evropská unie,    Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
       Evropské země, národ, společnost,  Student                 Člověk a společnost
       vláda                - porozumí hlavní bodům v článku o    Mezinárodní vztahy, globální svět
                         Evropě, postihne jeho hlavní
       Gramatika: tázací dovětky      informace                Průřezové téma
                         - identifikuje jednotlivé názory     Výchova k myšlení v evropských a
                         mluvčích vyjadřujících svůj postoj k   globálních souvislostech
                         EU
                         - identifikuje hlavní rozdíly v psaném  tematické okruhy:
                         textu mezi přímou a nepřímou řečí    Ţijeme v Evropě, Vzdělávání
                         - rozliší a správně přiřadí názvy    v Evropě a ve světě
                         k mluvenému projevu
                         - porozumí hlavním bodům psaného
                         článku o grafitech a umění


                                                                58
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                 Produktivní řečové dovednosti
                                 Student
                                 - hovoří plynule a gramaticky správně
                                 o svých záměrech a plánech
                                 - napíše gramaticky správně formální
                                 dopis poskytující informace
                                 - přednese souvislý projev, ve kterém
                                 prezentuje názory o EU
                                 - vyhledá doplňující informace
                                 k tématu a opraví chybná tvrzení

                                 Interaktivní řečové dovednosti
                                 Student
                                 - simuluje situaci v kupé, v pozici
                                 cestujícího začíná rozhovor se
                                 spolucestujícím, zajímá se o cíl cesty a
                                 následně o názory ohledně politické
                                 situace dané země
                                 - komunikuje plynule a foneticky
                                 správně na téma evropské unie,
                                 vyjadřuje své stanovisko a souhlas či
                                 nesouhlas s aktuální situací
                                 - vytvoří ve skupině svých spoluţáků
                                 souhrn fakt ohledně své země a
                                 plynule a gramaticky správně je
                                 přednese vedlejší pracovní skupině.
                                 Doplňuje otázky k obdobným
                                 informacím dalších skupin
3.  Před objektivem    Slovní zásoba: oblečení a móda,   Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
              sloţená přídavná jména, národnosti  student                  Český jazyk – porovnání stavby věty
              Gramatika: pořadí přídavných jmen  - v slyšeném komentáři rozpozná, jaký   v ČJ a AJ: pořadí popisných
              ve větě, přítomný čas, statická a  model je popisován             přídavných jmen
              dynamická slovesa, vazba slovesa a  - rozumí hlavním bodům čteného
              infinitivu/ “-ing“ formy       popisu Londýňanů              Průřezové téma:
                                 - v slyšeném názoru mluvčího na lidi    Mediální výchova
                                 jeho země rozliší národnost mluvčího    tematické okruhy:
                                 - postihne hlavní myšlenku krátkého    Účinky mediální produkce a vliv
                                 čteného textu – popisu ţivota       médií, Role médií v moderních
                                 neobyčejného člověka            dějinách


                                                                         59
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                           - rozumí obsahu písně a čteného,
                           populárně naučného článku o hlídání
                           veřejnosti

                           Produktivní řečové dovednosti
                           student
                           - popíše kvalitu a vzhled oblečení
                           - charakterizuje lidi své země, sdělí
                           svůj názor na lidi jiných zemí
                           - gramaticky správně formuluje svůj
                           názor na sledování lidí v zájmu
                           veřejnosti
                           - vypráví někomu o lidech na fotce
                           - představí se a napíše o sobě a svých
                           zálibách v strukturovaném osobním
                           dopise

                           Interaktivní řečové dovednosti
                           student
                           - vede s kamarádem rozhovor o
                           současných a minulých činnostech a
                           dějích
                           - povídá si s kamarádem o svých
                           obvyklých činnostech a povinnostech
                           a svém postoji či vztahu k nim
                           - baví se s kamarády o lidech a
                           událostech na fotkách
Vzpomínky    Slovní zásoba: pocity, koncovky   Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
         podstatných jmen, předpony      student                 Občanský a společenskovědní základ
         přídavných jmen, vazba přídavného  - rozumí hlavní hlavnímu tématu     – Člověk ve společnosti
         jména a předloţky, pořadí slov,   slyšeného vyprávění a rozpozná pocity
         přídavná jména s koncovkou “-ed” a  mluvčího                 Průřezové téma
         “-ing“, frázová slovesa       - vyhledá specifické informace      Výchova v evropských a globálních
         Gramatika: minulý čas, vazba “used  v krátkém, čteném vyprávění o      souvislostech
         to”, zvolací věty          události v rodině
         Výslovnost: „used to”        - rozumí hlavním bodům čteného      tematický okruh: Vzdělávání v Evropě
                           textu – popisu významného dne ve     a ve světě
                           Velké Británii
                           - rozliší jednotlivé mluvčí podle


                                                                  60
          ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                obsahu jejich vyprávění o oslavách
                                významného dne
                                - rozumí populárně naučnému textu
                                v časopise o člověku, který ztratil
                                paměť

                                Produktivní řečové dovednosti
                                Student
                                - popíše svoje pocity
                                - vypráví příběh ze svého raného
                                dětství
                                - popíše ţivot před mnoha lety,
                                charakterizuje děje a věci, které jsou
                                uţ záleţitostí minulosti
                                - popíše památnou událost svého
                                ţivota a reaguje na otázky posluchačů
                                - stylisticky správně napíše vyprávění
                                o události jednoho dne/večera

                                Interaktivní řečové dovednosti
                                student
                                - zeptá se kamaráda na jeho pocity při
                                různých příleţitostech a na podobné
                                otázky odpoví
                                - diskutuje s kamarády o smyslu oslav
                                dnů, kterými si připomínáme
                                významné události
                                - ptá se kamaráda na detaily události,
                                kterou popisuje
Práce a povolání    Slovní zásoba: povolání a vyjádření   Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
            rodu, místa a činnosti v práci, popis  student                 Člověk a svět práce – Trh práce a
            práce, koncovky podstatných jmen    - ve čteném inzerátu rozpozná místo   profesní volba
            vyjadřující povolání, oddělitelná a   výkonu práce, její náplň a charakter
            neoddělitelná frázová slovesa      - rozumí krátkému naučnému textu,    Průřezové téma
                                který popisuje běţné povolání      Osobnostní a sociální výchova
            Gramatika: vztaţné věty vypustitelné  v minulosti                tematický okruh: Seberegulace,
            a nevypustitelné            - rozumí novinovému článku, který se   organizační dovednosti a efektivní
                                zabývá statistickými údaji o       řešení problémů
            Výslovnost: intonace otázek a      zahraničních pracovnících ve Velké


                                                                       61
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


          zvolacích vět            Británii
                            - rozumí hlavní myšlence čteného
                            popisu člověka a jeho práce
                            - odhadne podle obrázku hlavní
                            myšlenku populárně naučného článku
                            o neobvyklém povolání pro muţe a
                            ţeny a čtením zjistí, zda měl pravdu
                            - vyhledá v populárně naučném článku
                            specifické informace
                            - rozumí obsahu čtených inzerátů,
                            které se týkají pracovní příleţitosti, a
                            rozpozná v slyšeném projevu
                            mluvčího, na který z inzerátů reaguje
                            - pojmenuje povolání podle slyšeného
                            popisu jeho pracovní náplně

                            Produktivní řečové dovednosti
                            student
                            - pojmenuje povolání podle pracovní
                            činnosti
                            - popíše osobu, věc nebo místo
                            pomocí vedlejší věty
                            - gramaticky správně rozvíjí popis lidí,
                            míst a věcí
                            - napíše ţádost o práci

                            Interaktivní řečové dovednosti
                            student
                            - vymění si názor s kamarádem na
                            nejzajímavější povolání
                            - diskutuje s kamarády o výhodách a
                            nevýhodách práce v zahraničí
                            - pohovoří s kamarádem o
                            předsudcích při volbě povolání
                            - zeptá se a odpoví na otázky při
                            pracovním pohovoru
Tělo a mysl    Slovní zásoba: části těla, vnitřní  Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
          orgány, bolesti, symptomy, nemoci  student                  Člověk a jeho zdraví
          Gramatika: minulý čas a       - v slyšeném rozhovoru rozpozná, o


                                                              62
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   předpřítomný čas, předpřítomný čas  jakém zranění mluvčí hovoří        Průřezové téma
   průběhový              - rozumí krátkému čtenému popisu     Osobnostní a sociální výchova
   Výslovnost: homonyma         adrenalinového sportu           tematický okruh: Poznávání a rozvoj
                     - pochopí hlavní myšlenku naučného    vlastní osobnosti
                     textu o obezitě a dietě a vyhledá
                     v něm specifické informace
                     - rozumí hlavním bodům slyšeného
                     popisu ţivotního stylu mluvčího
                     - postihne hlavní myšlenku a hlavní
                     body populárně naučného článku o
                     tom, jak si zlepšit paměť
                     - rozpozná význam homonyma
                     z kontextu slyšeného textu
                     - v slyšeném popisu pozná, o jakou
                     nemoc jde
                     - rozumí radě lékaře, jak se léčit

                     Produktivní řečové dovednosti
                     student
                     - pojmenuje části těla a běţná zranění
                     - v čteném textu rozliší děj, který
                     probíhá od minulosti do současnosti a
                     můţe pokračovat do budoucnosti
                     - popíše nemoci, jejich příznaky a
                     způsob léčby
                     - stylisticky správně napíše neformální
                     dopis, ve kterém informuje své blízké
                     o novinkách ve svém okolí

                     Interaktivní řečové dovednosti
                     student
                     - zeptá se kamaráda na jeho zranění
                     v ţivotě a na podobné otázky odpoví
                     - vzájemně se s kamarádem ptají a
                     odpovídají na otázky o tom, co dosud
                     v ţivotě udělali nebo dokázali
                     - diskutuje s kamarády o svých
                     ţivotních stylech
                     - simuluje rozhovor pacienta a lékaře                                                             63
         ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Naše budoucnost    Slovní zásoba: počítačová technika,   Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
            předpony podstatných jmen, sloţená    student                 Informatika a informační a
            podstatná jména, ustálená spojení    - v slyšeném rozhovoru rozpozná, o    komunikační technologie
            slovesa a podstatného jména       kterém přístroji výpočetní techniky je
                                řeč                   Průřezové téma
            Gramatika: tzv. nultý kondicionál,    - rozumí hlavní myšlence novinového   Osobnostní a sociální výchova
            vyjádření spekulace a předpovědi, tzv.  článku o politice a vyhledá v něm
            první kondicionál, budoucí čas prostý  konkrétní informace           tematický okruh:
            a průběhový, časové věty, slovesa    - rozliší jednotlivé mluvčí v slyšeném  Organizační dovednosti a efektivní
            s vazbou s infinitivem          kontextu podle jejich názoru na stav   řešení problémů
                                ţivotního prostředí
                                - v slyšeném rozhovoru rozumí, co
                                navrhují jednotliví mluvčí dělat ve
                                volném čase v nejbliţších dnech
                                - postihne hlavní myšlenku a hlavní
                                body čtené eseje reagující na otázku,
                                zda svět bude v budoucnu lepší nebo
                                horší

                                Produktivní řečové dovednosti
                                student
                                - pojmenuje přístroje výpočetní
                                techniky
                                - gramaticky správně formuluje odhad
                                a předpověď vývoje techniky a lidstva
                                v budoucnosti
                                - vyjádří svůj názor na činnost
                                místního zastupitelstva, která je
                                zapotřebí pro ţivotní prostředí
                                - gramaticky správně formuluje, co se
                                stane v konkrétní dobu v budoucnosti
                                blízké i vzdálené
                                - napíše úvahu o tom, zda svět bude
                                v budoucnu lepší nebo horší

                                Interaktivní řečové dovednosti
                                student
                                - povídá si s kamarádem, jak často
                                vyuţívají vybrané přístroje ICT                                                                       64
        ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                              - vyjádří souhlas či nesouhlas
                              s názorem na vývoj věcí či událostí
                              v budoucnosti
                              - zeptá se kamaráda, co bude dělat -
                              v určitou dobu v budoucnosti a na
                              podobné otázky odpoví
                              - navrhne kamarádovi činnost na
                              víkend a na podobné návrhy reaguje
4.  Příběhy    Slovní zásoba: dům a zahrada, sloţená  Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
          podstatná jména, frázová slovesa    student                  Český jazyk – náleţitosti formálního
          Gramatika: vyjádření jistoty nebo    - v slyšeném textu rozliší činnost    dopisu
          pochybnosti pro minulý děj, nepřímá   popisovaných osob
          řeš, nepřímá otázka, vazba slovesa na  - rozumí obsahu čteného, populárně    Průřezové téma
          dva předměty              naučného článku a doplní ho o       Mediální výchova
          Výslovnost: intonace          chybějící detailní informace
                              - rozliší pravdivé a nepravdivé      tematické okruhy:
                              informace v slyšeném, populárně      Média a mediální produkce, Mediální
                              naučném projevu              produkty a jejich významy
                              - rozumí hlavním bodům a detailním
                              informacím čteného popisu
                              skutečného kriminálního příběhu
                              - rozumí detailním informacím
                              inzerátu na neobvyklé ubytování pro
                              turisty

                              Produktivní řečové dovednosti
                              student
                              - pojmenuje vybavení a příslušenství
                              domu/bytu
                              - vyvodí závěr situace/činnosti na
                              základě pochopení faktů
                              - reprodukuje vyslechnutý krátký text
                              - reprodukuje dotazy a otázky jiných
                              - stručně popíše skutečné nebo fiktivní
                              události ve svém ţivotě
                              - rezervuje si ubytování pomocí
                              formálního dopisu
                              Interaktivní řečové dovednosti
                              student


                                                                       65
          ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                - simuluje rozhovor novináře a svědka
                                neobvyklého jevu/události
                                - odhadne pravdivost či nepravdivost
                                vyslechnuté popisované události a
                                adekvátně na ni reaguje
                                - domluví se s kamarádem na
                                kompromisu s vyuţitím vhodných
                                výrazových prostředků
Vztahy mezi lidmi    Slovní zásoba: schůzky a vztahy,    Receptivní řečové dovednosti      Mezipředmětové vztahy
             časové výrazy, tří-slovná frázová   student                 Občanský a společenskovědní základ
             slovesa                - rozumí krátkému čtenému textu     – Člověk jako jedinec, Člověk ve
                                popisující citový vztah mezi hochem a  společnosti
             Gramatika: 2. a 3. stupeň přídavných  dívkou
             jmen a příslovcí, tzv. druhý      - porozumí obsahu čteného textu o    Průřezové téma
             kondicionál, přací věty, větné     neobvyklém způsobu seznámení se a    Environmentální výchova
             dodatky, časové předloţky       doplní ho
                                o slyšené specifické informace     tematický okruh:
                                - v slyšeném rozhovoru rozliší     Člověk a ţivotní prostředí
                                jednotlivé mluvčí podle jejich názoru
                                na tzv. rychloseznamku
                                - rozumí hlavnímu tématu
                                rozhlasového dokumentárního vysílání
                                o básníkovi a postihne v něm
                                specifické informace
                                - porozumí obsahu básně
                                - rozumí hlavním bodům čteného
                                novinového článku o vztazích přes
                                internet
                                - v slyšených rozhovorech dvou lidí
                                rozpozná, jaký je mezi nimi vztah

                                Produktivní řečové dovednosti
                                student
                                - vypráví o seznámení, schůzkách a
                                vztazích mezi hochem a dívkou
                                - popíše ţivot a dílo oblíbeného
                                básníka nebo spisovatele
                                - gramaticky správně formuluje věci a
                                jevy, které by rád změnil


                                                                       66
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                             - vyjádří svůj názor na vztahy přes
                             internet
                             - formuluje hlavní myšlenku písně

                             Interaktivní řečové dovednosti
                             student
                             - v rozhovoru s kamarádem porovnává
                             své záţitky a dojmy z různých situací
                             - povídá si s kamarádem o
                             imaginárních situacích dle svých přání
                             a tuţeb
                             - diskutuje s kamarády o výhodách a
                             nevýhodách komunikace přes internet
                             - představí se druhé osobě a
                             v rozhovoru zjistí o ni podrobnější
                             informace
                             - písemně, neformálním dopisem,
                             reaguje na pozvání
Cestování    Slovní zásoba: cestování a doprava,   Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
         přídavná jména spojená s cestováním,   student                 Fyzika – technické a fyzikální
         dovolená, výlety a exkurze, turistika,  - rozumí čtenému příběhu, který je    vynálezy spojené s cestováním
         slovesa váţící se s předloţkami     spojený s různými druhy cestování    Průřezové téma
         Gramatika:trpný rod, neurčitá      - rozliší informace slyšených hlášení  Mediální výchova tematický okruh:
         zájmena, nepřímé otázky, uvádějící    pro cestující              Média a mediální produkce
         “to”                   - rozumí populárně naučnému článku
                             o vývoji britské dovolené
                             - v slyšeném vyprávění rozliší, jaké
                             země mluvčí navštívili a jaký měli
                             z dovolené záţitek či pocity
                                - rozumí hlavním bodům čteného
                                   sci-fi příběhu
                             - rozliší chronologii děje v čteném
                             příběhu z neobvyklé dovolené
                             v slyšeném dialogu
                             - rozliší, v jaké situaci spojené
                             s cestováním se mluvčí nacházejí

                             Produktivní řečové dovednosti
                             student


                                                                    67
     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                             - popíše podle obrázku situaci při
                             běţném i méně obvyklém cestování
                             - charakterizuje výhody a nevýhody
                             jednotlivých druhů cestování
                             - gramaticky správně formuluje věty o
                             vzniku, výrobě a vyuţití různých
                             dopravních prostředků
                             - nepřímými otázkami formuluje
                             zdvořilé dotazy, například při
                             odbavování na letišti či v jiných
                             situacích spojených s cestováním a
                             kupováním jízdenek
                             - napíše neformální pozdrav
                             z nevydařené dovolené

                             Interaktivní řečové dovednosti
                             student
                             - vyměňuje si s kamarádem názor na
                             nejpopulárnější místa pro dovolenou a
                             na důvod jejich popularity
                             - reaguje na otázky o podobě světa bez
                             některých dopravních prostředků
                             - zeptá se kamaráda na jeho ideální
                             dovolenou a na stejné otázky odpoví
Finance    Slovní zásoba: peníze a platby, malá a  Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
        velká čísla, ustálená spojení předloţky  student                 Člověk a svět práce – Finance
        a podstatného jména            - pochopí myšlenku citátu ze sci-fi
        Gramatika: vyjádření “nechat si něco   románu                  Průřezové téma
        udělat”, zvratná zájmena, tzv. třetí   - ve slyšeném rozhovoru rozliší     Mediální výchova
        kondicionál, účelové věty         názory jednotlivých mluvčích na     tematické okruhy:
        Výslovnost: “have” v různých časech a   jejich vztah k penězům
        spojeních                 - v slyšeném projevu rozumí názorům   Účinky mediální produkce a vliv
                             jednotlivých mluvčích na reklamy pro   médií, Mediální produkty a jejich
                             mladé lidi                významy
                             - rozumí novinovému článku o
                             milionáři a postihne významné
                             okamţiky jeho ţivota
                             - rozumí obrazným přirovnáním
                             v písni pochopí její hlavní myšlenku


                                                                   68
    ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                          - v slyšeném rozhovoru několika
                          mluvčích rozliší, kteří z nich mají
                          odlišná stanoviska

                          Produktivní řečové dovednosti
                          student
                          - gramatiky správně formuluje sluţby
                          nebo činnosti, které si nechá udělat
                          jinými lidmi
                          - rozumí novinovému článku
                          pojednávajícím o firemních reklamách
                          na škole a vyhledá v něm specifická
                          slova a výrazy
                          - vyjádří svůj souhlas či nesouhlas
                          s názory jiných na firemní reklamu
                          - vypráví o pomyslné události
                          v minulosti a jejich moţných
                          následcích
                          - vysvětlí, komu by věnoval část
                          výhry a proč
                          - sdělí, ztráta kterých věcí by ho
                          nejvíce trápila
                          - vyţádá si informace pomocí
                          formálního písemného projevu

                          Interaktivní řečové dovednosti
                          student
                          - zeptá se kamaráda, zda si někdy
                          nechal něco udělat a na podobné
                          otázky odpoví
                          - diskutuje s kamarády a firemní
                          reklamě na školách
                          - zeptá se kamaráda, co by dělal,
                          kdyby … a na stejné otázky odpoví
                          - v rozhovoru obhajuje svoje
                          stanovisko a reaguje na alternativní
                          návrhy kamaráda
Umění    Slovní zásoba: výtvarné a divadelní  Receptivní řečové dovednosti      Mezipředmětové vztahy
       umění, umělci a umělecké činnosti,  student                Estetická výchova – výtvarné a


                                                              69
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   sloţená podstatná jména       - v slyšeném projevu rozliší, jakým   divadelní umění
   Gramatika: příčestí, všeobecná   uměním se jeho představitelé
   zájmena, tak/takový         zabývající               Průřezové téma
   Výslovnost: intonace vět s výrazy  - v slyšeném rozhovoru postihne     Osobnostní a sociální výchova
   „tak“ a „takový“          názory mluvčích na umělecká díla
                     - rozumí čtenému novinovému článku   tematické okruhy: Poznávání a rozvoj
                     o uměleckém ţánru a jeho vývoji,    vlastní osobnosti, Spolupráce a soutěţ
                     přiřadí k němu titulek a vyhledá
                     specifické fráze

                     Produktivní řečové dovednosti
                     student
                     - pojmenuje běţné typy výtvarného a
                     divadelního umění
                     - gramaticky správně zkrátí vedlejší
                     věty při podrobném popisu umění či
                     uměleckých děl
                     - popíše umělecké obrazy a vyjádří
                     svůj názor na ně
                     - gramaticky správně formuluje svůj
                     statistický odhad na vztah svých
                     spoluţáků k umění
                     - popíše umělecké představení a
                     vyjádří svůj názor na něj
                     - napíše esej, ve které teoreticky
                     rozebere na vliv umění na naše ţivoty

                     Interaktivní řečové dovednosti
                     student
                     - zeptá se kamaráda, jakým
                     uměleckým nadáním by rád
                     disponoval a na obdobné otázky
                     odpoví
                     - v diskusi s kamarády objasňuje svůj
                     postoj k umění a reaguje na názory
                     kamarádů
                     - reaguje na novinový článek o
                     umělcích pomocí vhodných výrazů
                     - vymění si s kamarádem názor na                                                           70
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    vydařené a nevydařené umělecké
                    představení
                                     71
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


11 Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
    Vyučovací předmět Anglická konverzace rozvíjí především komunikativní
schopnosti ţáka v cizím jazyce. Jeho hlavním cílem je připravit ţáka na schopnost
komunikace v jazyce anglickém v kaţdodenních situacích. Navíc je současně procvičována
forma jazyka a rozšiřována slovní zásoba.
    Předmět je vyučován v prvním aţ čtvrtém ročníku gymnázia s jedno- hodinovou
týdenní dotací. Ve výuce budou vyuţívány následující formy: práce ve dvojicích/ve
skupinách, diskuse a procvičování slovní zásoby, .
    Vyučovací předmět anglická konverzace úzce spolupracuje s následujícími
vyučovacími předměty a vzdělávacími obory:
   český jazyk (Jazyk a jazyková komunikace)
   dějepis, výchova k občanství (Člověk a společnost)
   zeměpis (Člověk a příroda)
   hudební výchova, výtvarná výchova (Umění a kultura)
   informatika (Informační a komunikační technologie)

Výchovné a vzdělávací strategie:
    K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí ţáků čtyřletého gymnázia směřují
učitelé prostřednictvím následujících výchovných a vzdělávacích strategií:

1. kompetence k učení

frontální, skupinová, párová a individuální výuka
systematická a promyšlená motivace ţáků k aktivnímu přístupu k výuce prostřednictvím
zadávání školní i domácí činnosti – projektů apod.
aktivní práce ţáků s různými zdroji informací
aktivní práce ţáků se slovníky

2. kompetence k řešení problémů

prezentace vlastní práce ţáků – individuální, skupinová práce
samostatná školní i domácí práce
hodnocení vlastní práce, práce spoluţáka nebo skupiny, předávání vlastních zkušeností a
poznatků
řešení kaţdodenních situací v jazyce anglickém
sdělování vlastních názorů a jejich obhajoba v jazyce anglickém

3. kompetence komunikativní

prezentace, diskuse, komunikace ve dvojicích a ve skupinách
samostatná četba, písemné i ústní formulování vlastních čtenářských zkušeností a proţitků
řešení modelových situací a hraní „rolí“

4. kompetence sociální a personální

systematická práce v třídním kolektivu, ve skupinách
diskuse v malé skupině i debaty celé třídy na rozličná témata
tolerance odlišného názoru


                                              72
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


výchova k sebevědomému, asertivnímu jednání ţáků, k schopnosti sebekritiky, kritiku
vytvářet i přijmout

5. kompetence občanské

základní rozdíly mezi kulturou České republiky a Velké Británie

6. kompetence pracovní

zadáváním úkolů a vyţadováním jejich plnění systematická výchova k základním pracovním
návykům ţáka
                                           73
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA                UČIVO                 VÝSTUP                   MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                               PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                         Ţák:                    POZNÁMKY
1.   Národy a jejich tradice       Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
                      Národnosti, státy, svátky,       Student                  Člověk a příroda
                      charakterové vlastnosti, příslovce   - vyhledá hlavní informace v krátkém    - národnosti, národnostní menšiny,
                      frekvence, země a národnosti,     čteném popisu různých států        multikulturní svět
                      organizace, sociální skupiny, výrazy  - rozpozná v mluveném textu        Občanský a společenskovědní základ
                      vyjadřující zájem           národnost mluvčího             - identita

                      Gramatika:               Produktivní řečové dovednosti       Průřezové téma:
                      Přítomný čas průběhový a prostý,    Student                  Osobnostní a sociální výchova
                      dynamická slovesa, tázací dovětky   - formuluje jasně a gramaticky
                                         správně charakteristiku dané země     tematické okruhy:
                                         - plynule přednese prezentaci o dané    Hodnotové ţebříčky, které uznávám,
                                         zemi                    Moje hodnoty a moje sociální role
                                         - vyjádří a obhájí svůj názor na rozdíly
                                         mezi jednotlivými kulturami


                                         Interaktivní řečové dovednosti
                                         Student
                                         - imituje ve spolupráci se spoluţáky
                                         situaci charakteristickou pro danou
                                         oblast
                                         - obhájí svůj názor na rozlišné kulturní
                                         zázemí
                                         - popíše spoluţákovi svou představu
                                         ideální země
                                         - sdělí spoluţákovi svůj názor
                                         globalizaci a propojování kultur

    Charitativní spolky / Humanitární  Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
    pomoc                Charita, ubytování o dovolené,     Student                  Občanský a společenskovědní základ
                      prázdninové aktivity, předloţky    - pochopí a porozumí zaměření       - charita, dobrovolná práce
                      Gramatika:               charitativního spolku na základě
                      Vyjádření budoucích plánů a záměrů   psaného textu na letáku          Člověk a svět práce
                      pomocí „going to“ a přítomného času  - rozumí mluvenému přednesu a       - naše země - informace pro
                      průběhového,              dokáţe vybrat hlavní informace       zahraniční návštěvníky


                                                                                 74
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                   přímé a nepřímé otázky          z informačního spotu
                                       - rozumí hlavním bodům čteného     Průřezové téma
                                       textu popisujícího charitativní akci  Výchova v evropských a globálních
                                                           souvislostech
                                       Produktivní řečové dovednosti
                                       Student                 tematické okruhy:
                                       - plynule představí hlavní cíle     Ţijeme v Evropě, Humanitární pomoc
                                       vybraného českého charitativního    a mezinárodní rozvojová spolupráce
                                       sdruţení
                                       - získá informace z různých zdrojů a
                                       podá gramaticky správně přehled
                                       charitativních sdruţení a spolků
                                       v České Republice
                                       - napíše formální dopis – ţádost o
                                       finanční dotaci pro dobročinnou akci

                                       Interaktivní řečové dovednosti
                                       Student
                                       - simuluje se spoluţákem rozhovor
                                       reportéra se slavnou osobností, která
                                       podporuje charitativní spolek
                                       - osloví a poţádá vedoucího firmy o
                                       podporu v rámci charitativní akce
                                       - společně se spoluţáky naplánuje
                                       způsob podpory vybraného
                                       charitativního spolku.
Vzdělání / vzdělávací systémy    Slovní zásoba:              Receptivní řečové dovednosti      Mezipředmětové vztahy
                   Škola a vzdělání, výrazy pro určování  Student                 Občanský a společenskovědní základ
                   času, povinné / nepovinné předměty,   - porozumí hlavním bodům čteného    – Vzdělání a vzdělávací systém,
                   nábytek, vybavení učeben, pozdravy,   textu popisujícího různé způsoby    význam vzdělání pro ţivot
                   přídavná jména končící –ed a –ing,    efektivního přístupu k učení
                   zdvořilostní fráze            - rozliší v mluveném projevu      Průřezové téma
                                       jednotlivé mluvčí a témata, jichţ se  Osobnostní a sociální výchova
                   Gramatika:                jejich výpověď týká
                   Minulý čas prostý x přítomný čas –    - dokáţe rozpoznat pravdivost      tematický okruh: Poznávání a rozvoj
                   popis místnosti, vazba there is, there  informací na základě čteného textu   vlastní osobnosti
                   are, used to pro opakovanou činnost
                   v minulosti.               Produktivní řečové dovednosti
                                       Student


                                                                              75
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                   Výslovnost:               - srozumitelně formuluje svůj názor na
                   Výslovnost přípony minulých tvarů    vzdělání, vyuţije slovní zásobu
                   pravidelných sloves           dostatečně na to, aby své názory
                                       nemusel redukovat
                                       - vyjádří zda je nebo není spokojený
                                       na své škole a své názory podpoří
                                       příklady z minulosti
                                       - gramaticky správně formuluje svůj
                                       nejsilnější záţitek ze školního
                                       prostředí

                                       Interaktivní řečové dovednosti
                                       Student
                                       - diskutuje se svým spoluţákem o
                                       vlastnostech, které by učitel měl /
                                       neměl mít
                                       - vyjádří své stanovisko k systému
                                       hodnocení ve školním systému a
                                       obhájí je ve srovnání s jinými
                                       spoluţáky
                                       - plynule a foneticky správně pohovoří
                                       s kamarádem na téma škola a
                                       dospívání
                                       - zeptá se a odpoví na otázky ohledně
                                       systému memorování

Kultura svět, Česká republika    Slovní zásoba:              Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
                   Divadlo, hudba a literatura, muzea,   Student                 Umění a kultura
                   frázová slovesa, popis emocí a pocitů,  - pochopí hlavní myšlenku populárně   - hudební styly, ţánry, funkce hudby,
                   výrazy času,               naučného textu o umění a vyhledá     role subjektu v uměleckém procesu
                                       v něm specifické informace
                   Gramatika:                - odpoví na otázky týkající se čteného  Průřezové téma
                   minulý čas průběhový a prostý      textu                  Mediální výchova
                                       - prostuduje program divadel
                                       v Londýně a zorientuje se        tematické okruhy:
                                       v konkrétních informacích        Média a mediální produkce, Účinky
                                                            mediální produkce a vliv médií
                                       Produktivní řečové dovednosti
                                       Student


                                                                                76
     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                           - vyjmenuje rozdíly mezi divadelním
                           představením a filmem v kině a
                           vyjádří svůj názor na obě kulturní
                           příleţitosti
                           - vyjádří plynule svou vlastní
                           zkušenost s kulturními akcemi,
                           plynule přenese své nejsilnější záţitky
                           - shromáţdí informace o divadelních
                           představeních v Londýně z různých
                           zdrojů
                           - stylisticky správně napíše recenzi
                           filmu, který nedávno shlédl

                           Interaktivní řečové dovednosti
                           Student
                           - diskutuje s kamarády o popularitě
                           kina a divadel.
                           - presentuje konání vybraných letních
                           festivalů a vede diskusi se svými
                           spoluţáky
                           - imituje situaci při rezervaci sedadel
                           v divadle / multikině… po telefonu.
Housing    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
        Bydlení – domy a zahrady, ovoce,    Student                  Výchova ke zdraví
        zelenina, pokoje a nábytek, přídavná  - porozumí rčením a pořekadlům      - vztahy mezi lidmi a jejich souţití
        jména charakterizující styl bydlení,  týkajících se bydlení
        popis obrázku, popis atmosféry     - vystihne rozdíly mezi danými      Průřezové téma
        Gramatika:               obrázky zahrad a různých typů       Enviromentální výchova
        Stupňování přídavných jmen,      bydlení
        srovnávací věty, vztaţná zájmena    - po přečtení textu dokáţe rozhodnout   tematický okruh:
                           o pravdivosti uvedených tvrzení      Člověk a ţivotní prostředí
                           - v psaném textu dokáţe nalézt
                           odpovědi na zadané otázky

                           Produktivní řečové dovednosti
                           Student
                           - popíše svůj byt / dům a vyuţije
                           přitom bohatou slovní zásobu.
                           - vyjádří svůj postoj k jednotlivým


                                                                    77
           ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                   tvrzením, ten pak obhájí u ostatních
                                   spoluţáků
                                   - s porozuměním přijímá názor 4
                                   mluvčích a jejich postoje pak dále
                                   interpretuje
                                   - napíše popis svého vysněného domu
                                   / bytu

                                   Interaktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - společně se spoluţákem vytvoří
                                   seznam prací, které se musí pravidelně
                                   v domácnosti / bytě / domě provádět
                                   - porovná v diskusi se spoluţákem
                                   jaké povinnosti má on a jaké
                                   povinnosti mají ostatní.
                                   - vyjádří svůj postoj na téma bydlení
                                   s rodiči, své názory srovnává
                                   s ostatními a snaţí se je přesvědčit o
                                   správnosti svého postoje.
                                   - simuluje rozhovor realitního makléře
                                   a klienta
Kultura stravování    Slovní zásoba:               Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
             Jídlo a pití, typy různých jídelníčků a   Student                 Občanský a společenskovědní základ
             ţivotních stylů, restaurace, popis jídla,  - porozumí receptu a je schopen podle  – zdravý ţivotní styl, člověk a
             způsoby úpravy jídel, recepty        něj připravit pokrm           společnost
                                   - rozliší v mluveném projevu
             Gramatika:                 jednotlivé role mluvčích         Průřezové téma
             Počitatelná a nepočitatelná podstatná    - rozpozná co daný produkt obsahuje a  Osobnostní a sociální výchova
             jména, výrazy označující mnoţství      to na základě popisků uvedených na
                                   produktech                tematické okruhy:
             Výslovnost:                 - rozumí novým slovům a zařadí je do   Morálka všedního dne, seberegulace
             Přízvučné slabiky              obecných celků
                                   - po zběţném pročtení textu dokáţe
                                   vybrat odpovídající shrnutí

                                   Produktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - napíše gramaticky správně svůj


                                                                          78
        ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                             oblíbený recept
                             - vyhledá různé recepty typických
                             jídel pro Británii, Ameriku a Austrálii
                             a jejich přípravu prezentuje před
                             ostatními
                             - plynule formuluje svůj názor na
                             zdravou výţivu, aktivní ţivotní styl a
                             jejich souvislost

                             Interaktivní řečové dovednosti
                             Student
                             - vede rozhovor se svým spoluţákem,
                             ve kterém mapuje jeho stravovací
                             návyky
                             - zahájí, vede a končí dialog na téma
                             stravování se v restauraci, slavnostní
                             příleţitosti spojené s obědem
                             v restauraci..
                             - simuluje rozhovor zastánce fast food
                             se zastáncem zdravé stravy
                             - reaguje spontánně na dotazy
                             spoluţáků ohledně jeho stravovacích
                             návyků

Hlavní města    Slovní zásoba:            Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
          Státy, národnosti, přídavná jména,  Student                  Občanský a společenskovědní základ
          památky, vláda, politické systémy,  - se zorientuje v mapě hlavního města   – Člověk jako jedinec, Člověk ve
          turistika               - dle nahrávky pozná kudy vede      společnosti
                             prohlídková trasa hlavním městem
          Gramatika:              - určí na základě obrázků, o které
          Budoucnost vyjádřená pomocí „will“  hlavní město se jedná           Průřezové téma
          a „going to“, vyjádření        - porozumí aktuálním zprávám v tisku   Environmentální výchova
          pravděpodobnosti pomocí příslovcí a  z daného státu
          sloves „may might, will“, první    - pozná z obrazových materiálů o     tematický okruh:
          kondicionál              jakého prezidenta se jedná a v které   Člověk a ţivotní prostředí
                             zemi vládne.

                             Produktivní řečové dovednosti
                             Student


                                                                     79
         ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                - vyzdvihne nejzajímavější místa
                                daného hlavního města a přednese
                                turisticky zajímavý popis města a jeho
                                historie
                                - vyhledá informace o dopravních
                                sluţbách, které jsou v daném městě
                                poskytovány a seznámí s nimi své
                                spoluţáky
                                - souvisle popíše vládní systém země,
                                jejíţ hlavní město si vybral.

                                Interaktivní řečové dovednosti
                                Student
                                - přednese svůj názor o výhodách
                                ţivota v daném městě a ten obhájí
                                před svými spoluţáky
                                - simuluje rozhovor obyvatele města a
                                cizince a poskytuje radu ohledně
                                nejjednodušší cesty na určité místo
                                - diskutuje se spoluţáky o
                                nejvhodnější lokalitě v daném městě
                                na bydlení, na nakupování a na trávení
                                volného času
2.  Svět práce    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
            Zaměstnání, profese, brigády,                          Člověk a svět práce – Finance
            pracovní pozice, vybavení kanceláře,  Student
            přídavná jména charakterizující různá  - rozumí čtenému příběhu, který     Průřezové téma
            zaměstnání, místa výkonu práce,     popisuje zaměstnání, dokáţe v něm    Osobnostní a sociální výchova
            emailové adresy             vyhledat specifické informace a
                                odpovědět na zadané otázky        tematický okruh:
            Gramatika:               - si zvolí jednu brigádu z několika   organizační dovednosti a efektivní
            Vazba sloves s gerundiem a       různých inzerátů na základě svých    řešení problémů
            infinitivem               poţadavků
                                - rozumí podmínkám programu work
                                and travel a orientuje se v pracovních
                                nabídkách anglicky mluvící země

                                Produktivní řečové dovednosti
                                Student


                                                                       80
          ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                 - charakterizuje vztahy
                                 spolupracovníků na základě daného
                                 obrázku
                                 - přednese svou zkušenost se
                                 sháněním letní brigády v České
                                 republice, popřípadě v cizí zemi
                                 - popíše své pocity, kdyţ dostal svou
                                 první výplatu
                                 - vyhledá na internetu nabídku práce
                                 v zahraničí a vypracuje odpověď, ve
                                 které se o pracovní pozici uchází

                                 Interaktivní řečové dovednosti

                                 Student
                                 - simuluje pohovor při ţádosti o
                                 zaměstnání
                                 - soustředí spolu se spoluţáky
                                 problémy, které se objevují na
                                 pracovišti a seřadí je podle závaţnosti.
                                 Studenti o problémech dále diskutují a
                                 hledají jejich moţná řešení.
Mezilidské vztahy    Slovní zásoba:              Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
             rodina, vztahy, lidské vlastnosti,    Student                  Občanský a společenskovědní základ
             vyjádření postoje vůči ostatním lidem,  - najde v psaném textu o tvorbě      – Rodina, mezilidské vztahy
             lidé kolem nás              dobrých vztahů s lidmi nejdůleţitější
                                 myšlenky                  Průřezové téma
             Gramatika:                - rozpozná v psaném textu postoj      Osobnostní a sociální výchova
             předpřítomný čas a minulý prostý čas   autora k problematice přeţilosti
                                 vztahu                   tematické okruhy:
             Výslovnost: “have” v různých časech a  - najde v textu odpovědi na otázky     Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti,
             spojeních                týkající se přečteného úseku        sociální komunikace
                                 - určí z poslechu o jaký vztah mezi
                                 mluvčími se jedná, pozná jak spolu
                                 mluvčí vycházejí

                                 Produktivní řečové dovednosti
                                 Student
                                 - gramaticky správně popíše svůj


                                                                           81
    ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                          vztah ke kamarádům, vysvětlí proč
                          jsou pro něj přátelé důleţití a uvede
                          příklady společného trávení volného
                          času
                          - přednese svou představu ideálního
                          přítele za pomoci bohaté slovní
                          zásoby popisující lidské vlastnosti
                          - popíše plynule svého nejlepšího
                          přítele a uvede historii jejich
                          kamarádství
                          - sdělí svůj názor na oblíbenost v dané
                          skupině, obhájí si ho a dokáţe
                          odpovědět na případné otázky k
                          tématu
                          - napíše dopis příteli, ve kterém se
                          omluví za nepříjemné chování na
                          posledním večírku. Důvody svého
                          chování vysvětlí.

                          Interaktivní řečové dovednosti
                          Student
                          - prodiskutuje se spoluţákem jakým
                          způsobem nás ovlivňují vztahy s lidmi
                          kolem nás
                          - vyjádří názor na tvrzení ostatních;
                          můţe souhlasit a nebo nesouhlasit
                          - zastává názor, ţe samotářský způsob
                          ţivota je výhodnější a snaţí se o tom
                          přesvědčit ostatní spoluţáky
                          - vede anketu na téma „Jaký máte
                          úspěch u ostatních“, dotazník
                          vyhodnotí a vyvodí závěry, které
                          přednese před ostatními
Média    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
       Média – noviny, časopisy, internet,  Student                  Informatika a ICT – informace, sdílení
       rozhlas, televize, spojky, fráze pro  - porozumí vybranému článku        odborných informací
       formální dopisy            v britských novinách / časopise
                          - shlédne s porozuměním předpověď     Průřezové téma
       Gramatika:               počasí na CNN               Mediální výchova


                                                                 82
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                   Trpný rod, vysvětlování, opakování,  - porozumí hlavní dějové linii
                   formální dopisy            krátkého filmu, který je odvysílán    tematické okruhy:
                                      v původním znění bez titulků, poté    Média a mediální produkce, mediální
                                      s titulky v angličtině.         produkty a jejich významy

                                      Produktivní řečové dovednosti
                                      Student
                                      - obhájí gramaticky správně názor, ţe
                                      televizní vysílání je pro ţivot
                                      přínosné, názor podloţí přesvědčivými
                                      argumenty
                                      - sesbírá z různých zdrojů informace o
                                      amerických a britských dennících a
                                      podá spoluţákům plynulý a souvislý
                                      přehled a doporučení těch nejlepších
                                      - napíše objednávku předplatného
                                      časopisu

                                      Interaktivní řečové dovednosti
                                      Student
                                      - porovná spolu s ostatními bulvár a
                                      seriozní tisk, vyjmenují rozdíly a
                                      shody
                                      - zjistí dotazníkovou metodou jaká je
                                      úroveň informovanosti o aktuálním
                                      dění jeho spoluţáků
                                      - imituje televizní relaci zpráv a
                                      sehraje vysílání v roli moderátora
Právo v České republice, politický  Slovní zásoba:            Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
systém                Kriminalita, zločiny, právo      Student                 Člověk a společnost
                                      - z psaného textu porozumí hlavním    - Občan a právo, občan ve státě
                   Gramatika:              myšlenkám Sokratovy teorie o dobru a
                   Předminulý čas, členy         zlu                   Průřezové téma
                                      - dokáţe přijmout fakta z článku o    Multikulturní výchova
                                      Harrym Trumanovi a na jeho základě
                                      odpovědět na otázky spojené s textem   tematické okruhy:
                                      - odhadne z kontextu význam nových    základní problémy sociokulturních
                                      výrazů v textu              rozdílů, psychosociální aspekty
                                                          interkulturality


                                                                            83
           ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                 Produktivní řečové dovednosti
                                 Student
                                 - vyjádří svůj postoj k pojmům dobro
                                 a zlo. Naváţe na pojetí Sokrata a oba
                                 přístupy porovná
                                 - odpoví souvisle na otázky týkající se
                                 textu Harryho Trumana.
                                 - Vyjádří svůj názor na občanskou
                                 angaţovanost a na nutnost aktivního
                                 postoje k volbám
                                 - Souvisle přednese svůj názor na
                                 politickou situaci v zemi, vyzdvihne
                                 klady i zápory přístupu vládní strany

                                 Interaktivní řečové dovednosti
                                 student
                                 - porovná a ostatními studenty výhody
                                 a nevýhody politických systémů –
                                 demokracie, komunismu a socialismu
                                 - shromáţdí informace o vztahu
                                 občanů Británie ke královské rodině a
                                 na jejich základě vyvodí závěr pro
                                 uţitečnost a funkčnost monarchie
                                 - shrne informace, které zná z dějepisu
                                 a zeměpisu a navrhne ideální politický
                                 systém, nebo prvky systému, které se
                                 v minulosti osvědčily.
Zábava a volný čas    Slovní zásoba:             Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
             Filmy a filmové kritiky, filmy, umění  Student                  Jazyk a jazyková komunikace
             a zábava, antonyma, produkce filmu,   - najde na obrázku výhody a nevýhody   Funkční styly a jejich realizace, syntax
             natáčení                sledování televize ve volném čase a ty
                                 pak dále reprodukuje           Průřezové téma
             Gramatika:               - rozliší v mluveném projevu přímou a   Mediální výchova
             Nepřímá řeč               nepřímou řeč
                                 - identifikuje hlavní myšlenky      tematické okruhy:
                                 psaného textu               účinky mediální produkce a vliv
                                 - vyvodí ţánr filmu ze zvukové      médií, mediální produkty a jejich
                                 ukázky                  významy
                                                                         84
    ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                            Produktivní řečové dovednosti
                            Student
                            - vyjmenuje výhody sledování
                            televize/ filmů
                            - napíše recenzi k nedávno
                            natočenému filmu
                            - soustředí informace o vysílání
                            různých stanic a vytvoří nabídku filmů
                            pro různé dny
                            - pouţije bohatou slovní zásobu
                            k vytvoření krátkého popisu filmu
                            - napíše recenzi na divadelní nebo
                            filmové představení, vyzdvihne
                            výhody divadla oproti kinu.

                            Interaktivní řečové dovednosti
                            Student
                            - zahájí rozhovor a navrhne program
                            na víkend / prázdniny, a obdobnou
                            nabídku přijme či odmítne
                            - shrne se spoluţákem kritéria
                            kvalitního filmu.
                            - vyjádři se k cenzuře a odůvodní
                            vysoký výskyt eroticky laděných scén
                            v moderní filmografii
Sport    Slovní zásoba: sport, fitness, zdraví a  Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
       nemoc, popis osobnosti, míčové hry,    Student                 Člověk a zdraví
       vodní sporty, zimní sporty        - popíše plynule a gramaticky správně  - činnosti ovlivňující zdraví, činnosti
                            obrázky zobrazující sportovní aktivity  podporující pohybové učení
       Gramatika: druhý kondicionál       - vystihne situaci zobrazenou na
       v kontrastu s prvním kondicionálem    fotografii, přiřadí ji ke správnému   Průřezové téma
                            kontextu                 Osobnostní a sociální výchova
                            - najde v textu nejdůleţitější
                            informace o ţivotě sportovního      tematické okruhy:
                            šampióna, vyhledá v textu desatero    poznávání a rozvoj vlastní osobnosti,
                            dobrého sportovce            morálka všedního dne
                            - shromáţdí dodatečné informace
                            k psanému textu a doplní jej o
                            potřebné údaje


                                                                     85
     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc                          Produktivní řečové dovednosti
                          Student
                          - popíše svůj aktivní styl ţivota a
                          představí tréninkový plán, který
                          vykonává
                          - charakterizuje vlastnosti sociální
                          skupiny Hooligans a popíše její
                          jednání. Vyjádří negativní dopady,
                          které má tato skupina na společnost
                          - soustředí příklady profesionálních
                          sportovců a vyvodí, zda-li se dá
                          sportem uţivit. Vyjmenuje rozdíly
                          mezi profesionálním sportováním a
                          jiným zaměstnáním
                          - napíše pozvánku svým přátelům na
                          sportovně laděný týden

                          Interaktivní řečové dovednosti
                          Student
                          - simuluje rozhovor reportéra a
                          profesionálního sportovce po utkání
                          - zjistí u ostatních zda existuje sport,
                          který nemají rádi a co je k tomu vede
                          - vede diskuzi zastánců týmových a
                          individuálních sportů. Zjišťuje klady a
                          zápory jejich oblíbené disciplíny a
                          mapuje šíři zapojení se veřejnosti do
                          dané sportovní aktivity
Evropa    Slovní zásoba: Evropská unie,    Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
       Evropské země, národ, společnost,  Student                  Člověk a společnost
       vláda, politické systémy, volby   - porozumí podtrţeným výrazům       Mezinárodní vztahy, globální svět
                          v článku a správně přiřadí jejich
       Gramatika: podmiňovací způsob    definice                  Průřezové téma
       „would“, vyjádření zvyku „get used  - identifikuje jednotlivé státy      Výchova k myšlení v evropských a
       to“                 Evropské Unie na mapě a vyhledá      globálních souvislostech
                          k nim ve slovníku přídavná jména
                          - identifikuje hlavní rozdíly mezi     tematické okruhy:
                          ţivotním stylem v minulosti a v      Ţijeme v Evropě, Vzdělávání


                                                                 86
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                     současnosti               v Evropě a ve světě
                                     - vybere z textu o Evropské Unii
                                     hlavní fakta
                                     - přiřadí k jednotlivým odstavcům
                                     textu jejich podnadpisy.


                                     Produktivní řečové dovednosti
                                     Student
                                     - hovoří plynule a gramaticky správně
                                     o systému Evropské Unie, po přečtení
                                     článku dokáţe shrnout a vyjmenovat
                                     nejdůleţitější sloţky EU
                                     - popíše ostatním ideálního
                                     europoslance, kterého by navrhl do
                                     Evropského parlamentu
                                     - porozumí slovu Blah Blah na
                                     základě přečteného textu, kde je výraz
                                     vsazen do několika různých kontextů
                                     - vyhledá doplňující informace
                                     k tématu a opraví chybná tvrzení

                                     Interaktivní řečové dovednosti
                                     Student
                                     - připraví popis osobnosti, která by
                                     měla náš národ reprezentovat
                                     v Evropské Unii. Tento pak sloučí
                                     s ostatními a vypracují společný
                                     kompromis
                                     - vymyslí ve skupině spoluţáků
                                     mezinárodní výraz pro komisi EU a
                                     pro Evropské volby
                                     - herní formou se snaţí uhádnout
                                     zadanou zemi. Student se můţe ptát na
                                     její zvyky, jazyk, měnu atd.
Literatura (česká a světová)    Slovní zásoba: Ţánry, základní    Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
                  terminologie z úvodu do literatury,  Student                 Jazyk a jazyková komunikace
                                     - přečte a porozumí zjednodušenou     - základy literární vědy, vývoj
                  Gramatika: různé časové roviny,    verzi knihy britského /amerického    literatury.


                                                                           87
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


               zopakování všech časů.          autora
                                                        Průřezové téma
                                   Produktivní řečové dovednosti       Multikulturní výchova
                                   Student
                                   - hovoří plynule a gramaticky správně   tematické okruhy:
                                   o přečtené knize             Psychosociální aspekty interkulturality
                                   - napíše na knihu recenzi

                                   Interaktivní řečové dovednosti
                                   Student
                                   - představí ostatním autora knihy,
                                   kterou přečetl a doloţí na díle typické
                                   znaky pro tvorbu daného autora
3.  Osobní údaje      Slovní zásoba: vzhled, charakterové   Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
               vlastnosti                student                  Občanský a společenskovědní základ-
   Rodina                              - doplní text podle významu        Člověk jako jedinec
               Slovní zásoba: členové rodiny, vztahy  v slyšeném radiovém programu o
   Kaţdodenní ţivot    v rodině, rodinný ţivot v průběhu času  rodině                  Průřezové téma:
               (narození, dětství, dospívání,                           Osobní a sociální výchova- Poznávání
               dospělost, stáří) rodinné problémy a   Produktivní řečové dovednosti       a rozvoj vlastní osobnosti
               důleţité rodinné události (svatba,    Student
               narození dítěte, smrt člena rodiny)   - představí se, sdělí základní údaje o
                                   své osobě
               Slovní zásoba: kaţdodenní činnosti,   - popíše vzhled člověka a jeho -
                      koníčky, volnočasové   charakterové vlastnosti
                      aktivity         - popíše členy rodiny a jejich
                                   vzájemné vztahy
                                   - pohovoří o důleţité rodinné události
                                   nebo problému
                                   - hovoří o kaţdodenních činnostech,
                                   které provádí
                                   - popíše své volnočasové aktivity a
                                   aktivity svých vrstevníků, pohovoří o
                                   koníčcích sobě blízkých lidí
                                   - porovná volnočasové aktivity
                                   v různých zemích

                                   Interaktivní řečové dovednosti
                                   student


                                                                           88
          ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                 - vede s kamarádem rozhovor o své a
                                 jeho rodině
                                 - povídá si s přáteli o svých obvyklých
                                 činnostech a povinnostech a svém
                                 postoji či vztahu k nim

Nakupování        Slovní zásoba: názvy obchodů,      Receptivní řečové dovednosti       Mediální výchova-Účinky mediální
             nabízené zboţí, peníze a jejich uţití  Student                  produkce a vliv médií, Role médií
Móda           (přímá platba, nepřímá platba),     - rozumí konverzaci v obchodě       v moderních dějinách
             potřebné fráze             - rozpozná pocity mluvčího
Média                              - rozumí hlavním bodům čteného
             Slovní zásoba: jednotlivé oblečení,   textu- novinový článek
             vzory, barvy, materiály, adjektiva   - je schopen rekapitulovat slyšené
             vyjadřující vzhled, pocit        zprávy z TV nebo rádia

             Slovní zásoba: typy médií (TV,     Produktivní řečové dovednosti
                     noviny, časopisy,    student
                     internet),       - popíše jednotlivé obchody
                     komunikace, popis    - je schopen vybrat si a nakoupit zboţí
                     události, vyjádření   - dokáţe popsat své oblečení
                     přesvědčení       - popíše událost ze svého okolí formou
                                 reportáţe
                                 - je schopen popsat druhy médií a
                                 ohodnotit jejich kvalitu
                                 - stylisticky správně napíše článek o
                                 aktualitě ze svého okolí

                                 Interaktivní řečové dovednosti
                                 student
                                 - dokáţe vést komunikaci při
                                 nakupování
                                 - diskutuje s přáteli o módních stylech
                                 - ptá se partnera na detaily události,
                                 kterou popisuje
                                 - dokáţe vést a zpracovat interview

Mezilidské vztahy    Slovní zásoba: vztahy v rodině,     Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
             rodinný strom (předci a potomci),    student                  Občanský a společenskovědní základ
             vztahy mezi přáteli, ve škole, státy,  - rozumí pořadu v rádiu o vztazích    – Člověk ve společnosti


                                                                        89
         ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


            základní politické, náboţenské a    mezi ţenami a muţi
            kulturní pojmy             - porozumí textu, týkajícího se     Výchova ke zdraví- Vztahy mezi
                               generačních střetů           lidmi a formy souţití
                               - na internetu vyhledá problematiku
                               kulturních rozdílů           Průřezové téma
                                                   Výchova v evropských a globálních
                               Produktivní řečové dovednosti      souvislostech- Globalizační a
                               Student                 rozvojové procesy
                               - rozumí základním vztahům v rodině
                               a společnosti a dokáţe je popsat
                               - dokáţe popsat problematiku
                               konfliktu ve vztahu (v rodině,
                               společnosti)
                               - dokáţe popsat základní kulturní
                               rozdíly mezi jednotlivými
                               společnostmi

                               Interaktivní řečové dovednosti
                               student
                               - popíše spoluţákům své rodinné
                               vztahy
                               - v dialogu dokáţe vyjádřit souhlas a
                               nesouhlas s druhým názorem
                               - ve skupině zpracuje téma odlišnosti
                               kultur a společností a praktický
                               význam (při cestování, zaměstnání)
Domov         Slovní zásoba: názvy místností,    Receptivní řečové dovednosti      Mezipředmětové vztahy
                   vybavení domácnosti,  student                 Dějepis
Domácnost               názvy budov, rozdíly  - v nahrávce rozumí popisu bytu     Geografie- sociální prostředí
                   město- vesnice, popis  mluvčího                  regiony
Nejbliţší okolí            cesty          - rozumí a chápe popis cesty      Průřezové téma:
                                                   Výchova k myšlení v evropských a
                               Produktivní řečové dovednosti      globálních souvislostech- Ţijeme v
                               student                 Evropě
                               - dokáţe popsat vlastní domov
                               - je schopen uvést rozdíly mezi
                               ţivotem na vesnici a ve městě
                               - rozumí textu v průvodci po
                               neznámém městě


                                                                      90
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc                              Interaktivní řečové dovednosti

                              Student
                              - v dialogu se spoluţákem nalezne
                              rozdíly mezi svými domovy a
                              uspořádáním bydlení
                              - ve skupině zpracuje průvodce
                              vlastním městem
                              - se aktivně zúčastní prohlídky po
                              městě a připraví si vlastní část
                              komentáře k jednotlivým památkám
Práce       Slovní zásoba: typy povolání, místa a   Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy
Zaměstnání            činnosti v práci, popis  student                  Člověk a svět práce – Trh práce a
                 práce, ţivotopis,     - ve čteném inzerátu rozpozná místo    profesní volba
                 motivační dopis,     výkonu práce, její náplň a charakter
                 pohovor          - rozumí obsahu čtených inzerátů,     Průřezové téma
                              které se týkají pracovní příleţitosti, a  Osobnostní a sociální výchova-
                              rozpozná v slyšeném projevu        Seberegulace, organizační dovednosti
                              mluvčího, na který z inzerátů reaguje   a efektivní řešení problémů
                              - pojmenuje povolání podle slyšeného
                              popisu jeho pracovní náplně

                              Produktivní řečové dovednosti
                              student
                              - pojmenuje povolání podle pracovní
                              činnosti
                              - napíše ţádost o práci
                              - sestaví ţivotopis
                              - dokáţe posoudit vhodný a nevhodný
                              způsob ţádání o práci

                              Interaktivní řečové dovednosti
                              student
                              - diskutuje se spoluţáky o výhodách a
                              nevýhodách jednotlivých povolání
                              vede s partnerem simulovaný pracovní
                              pohovor
Sluţby      Slovní zásoba: typy poskytovaných     Receptivní řečové dovednosti        Mezipředmětové vztahy


                                                                      91
             ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                       sluţeb, komunikace-    Student                  Občanský a společenskovědní základ-
Instituce                   potřebné fráze, typy    - chápe inzerované nabídky různých    Člověk ve společnosti
                       institucí (radnice,    sluţeb                  Umění a kultura
                       nemocnice, škola) a    - rozumí nápisům a informačním
                       popis jejich činnosti,   cedulím                  Průřezové téma
                       církev, občanská      - rozumí nahrávce z informačního     Výchova k myšlení v evropských a
                       sdruţení          centra                  globálních souvislostech- Globalizační
                                                          a rozvojové procesy, Vzdělávání
                                     Produktivní řečové dovednosti       v Evropě a ve světě
                                     Student
                                     - popíše nabídku sluţeb v jeho bydlišti  Osobnostní a sociální výchova-
                                     a zhodnotí jejich kvalitu         morálka všedního dne
                                     - popíše prostředí školy, nemocnice,
                                     radnice
                                     - porovná systém školství u nás a ve
                                     světě


                                     Interaktivní řečové dovednosti
                                     Student
                                     - ve skupině zhodnotí nabídku sluţeb
                                     a institucí ve vybraném městě a pokusí
                                     se navrhnout vlastní řešení
                                     - ve skupině debatuje nad významem
                                     církve/ občanských sdruţení pro ţivot
                                     v obci
Stravování           Slovní zásoba: druhy potravin, pití,   Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
                       vybavení kuchyně,     Student                  Výchova ke zdraví- zdravý způsob
Jídlo jako ţivotní styl            vaření- slovesa,      - rozumí nabídce jídelního lístku     ţivota a péče o zdraví
                       recept, restaurace, fast  - chápe postup receptu
                       food, stravovací zvyky,  - rozumí dialogu mezi čišníkem a     Průřezové téma
                       dieta           hostem                  Enviromentální výchova- Člověk a
                                                          ţivotní prostředí (vyuţívání pitné
                                     Produktivní řečové dovednosti       vody, produkce potravin)
                                     Student
                                     - dokáţe popsat různé druhy potravin
                                     - popíše chuti, vůně, vzhled
                                     - popíše svůj denní jídelníček
                                     - dokáţe sestavit recept na oblíbené


                                                                            92
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                              jídlo
                              - dovede popsat prostředí restaurace+
                              zná příslušné fráze
                              - dovede hovořit na téma vliv jídla na
                              zdraví

                              Interaktivní řečové dovednosti
                              Student
                              - v konverzaci s přáteli si vymění
                              názor na oblíbená jídla a způsob jejich
                              přípravy
                              - předvede stylizovaný dialog mezi
                              hostem a obsluhou restaurace
                              - zhodnotí vliv fast food, biopotravin
                              na zdraví
Zdraví      Slovní zásoba: části těla,adjektiva pro  Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
                popis pociťování,     Student                  Výchova ke zdraví- Zdravý způsob
Sport              nemoci, fráze u lékaře,  - chápe rozhovor mezi pacientem a     ţivota a péče o zdraví, Rizika
                slovesa pohybu,      lékařem (rozumí nahrávce)         ohroţující zdraví a jejich prevence
Volný čas            sporty, volnočasové    - rozumí odbornému textu
                aktivity          zaměřenému na popis pravidel ve      Tělesná výchova- Činnosti ovlivňující
                              sportu                  zdraví
                              - rozumí slyšené reportáţi o       Průřezové téma:
                              volnočasových aktivitách mládeţe     Osobnostní a sociální výchova-
                                                   Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti,
                              Produktivní řečové dovednosti       Spolupráce a soutěţ

                              Student
                              - popíše své tělo
                              - dokáţe vyjádřit svůj pocit
                              - zná základní slovesa pro pohyb a
                              dokáţe popsat princip jednotlivých
                              sportů
                              - sestaví seznam aktivit, jeţ vyplňují
                              čas jeho blízkých

                              Interaktivní řečové dovednosti
                              Student
                              - předvede s partnerem simulovaný


                                                                      93
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                              rozhovor lékař- pacient
                              - ve skupině prodiskutuje vliv sportu
                              na zdraví
                              - pokusí se navrhnout vlastní nabídku
                              volnočasových aktivit pro jednotlivé
                              zájmové skupiny ve svém bydlišti
Kultura      Slovní zásoba: divadlo, koncert, film,  Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
                 výstava, adjektiva +   Student                  Český jazyk a literatura- Literární
Literatura            slovesa pro popis děje,  - v slyšeném rozhovoru postihne      komunikace
                 literatura anglicky    názory mluvčích na právě shlédnutý
                 mluvících zemí,      film                   Průřezové téma:
                 recenze          - rozumí recenzi na umělecké dílo     Výchova k myšlení v evropských a
                              - rozumí slyšenému interview mezi     globálních souvislostech-Ţijeme
                              umělcem a redaktorem           v Evropě
                              - shlédne divadelní hru/film
                              v původním anglickém znění        Mediální výchova-
                                                   Mediální produkty a jejich významy
                              Produktivní řečové dovednosti
                              student
                              - porozumí kulturnímu programu a
                              dokáţe odůvodnit svůj výběr
                              - dokáţe popsat prostředí divadla,
                              koncertu, výstavy
                              - porozumí recenzi na film/divadelní
                              hru v kulturní rubrice
                              - má přehled o literatuře v anglicky
                              mluvících zemích
                              - dokáţe popsat děj knihy/filmu/hry

                              Interaktivní řečové dovednosti
                              student
                              - v dialogu uvede důvody, proč
                              preferuje vybraný program na večer a
                              pokusí se svého partnera přesvědčit
                              - hovoří s přáteli o své oblíbené knize
                              - ve skupině sestaví reportáţ ke
                              shlédnutému filmu/hře a vypracuje i
                              písemnou podobu zprávy
                                                                      94
          ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Cestování        Slovní zásoba: cestování a doprava,  Receptivní řečové dovednosti       Mezipředmětové vztahy
                    přídavná jména     student                 Geografie- Sociální prostředí, Regiony
Prostorové vztahy            spojená s cestováním,  - rozliší informace slyšených hlášení  Občanský a společenskovědní základ-
                    dovolená, výlety a   pro cestující              Mezinárodní vztahy, globální svět
                    exkurze, turistika,   - rozumí populárně naučnému článku    Průřezové téma:
                    slovesa váţící se k   o budoucnosti cestování         Výchova k myšlení v evropských a
                    tématu         - v slyšeném vyprávění rozliší, jaké   globálních souvislostech- Globalizační
                                země mluvčí navštívili a jaký měli    a rozvojové procesy
                                z dovolené záţitek či pocity
                                                     Multikulturní výchova-
                                Produktivní řečové dovednosti      Psychosociální aspekty
                                student                 interkulturality
                                - popíše situaci při běţném i méně
                                obvyklém cestování
                                - charakterizuje výhody a nevýhody
                                jednotlivých druhů cestování
                                - dokáţe formulovat zdvořilé dotazy,
                                například při odbavování na letišti či
                                v jiných situacích spojených
                                s cestováním a kupováním jízdenek

                                Interaktivní řečové dovednosti
                                student
                                - vyměňuje si s kamarádem názor na
                                nejpopulárnější místa pro dovolenou a
                                na důvod jejich popularity
                                - zhodnotí ve skupině vliv dopravy na
                                ţivotní prostředí a vymění si názory
                                na její podobu v budoucnosti
                                - dokáţe partnerovi popsat cestu, na
                                kterou se ptá
                                                                       95
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


12 Charakteristika předmětu Německý jazyk

Obsah předmětu:

    Obsah předmětu Německý jazyk odpovídá očekávaným výstupům vzdělávacího oboru
Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu. Německý jazyk je vyučován s logickou
návazností na výuku českého a anglického jazyka. Výuka je orientována na osvojení
německého jazyka na konečnou úroveň B1, která je vymezena Společným evropským
referenčním rámcem pro jazyky.

Hlavní celky předmětu Německý jazyk

  1. oblast veřejná – sluţby, obchody, veřejná doprava, divadlo, kino, restaurace, hotely,
   formuláře, běţné události, zdravotní sluţby, inzeráty
  2. oblast pracovní – zaměstnání, běţné profese, obchodní dopis, popis práce
  3. oblast vzdělávací – škola, školní prostory, učitelé, školní pomůcky, významné školní
   dny a události, výuka, domácí úkoly, diskuse, video-texty, texty na obrazovce
   počítače, slovníky, příručky, internet
  4. oblast osobní – rodina, přátelé, příbuzní, vybavení domácnosti, kolej, hotel, vybavení
   pro sport a zábavu, ţivot na venkově a ve městě, dovolená, svátky, osobní dopisy
  5. oblast osobnostní – koníčky, zájmy, názory a postoje k blízkému okolí
  6. oblast společenská – příroda, ţivotní prostředí, kultura, tradice, sport, média
  7. reálie německy mluvících zemí: geografické zařazení a stručný popis, významné
   události z historie, významné osobnosti, ţivotní styl a tradice v porovnání s Českou
   republikou, kultura, umění a sport, některé známé osobnosti a jejich úspěchy, ukázky
   významných literárních děl

Obsah předmětu / gramatika:

  1. Německá abeceda. Základní pravidla výslovnosti. Pravopis.
  2. Podstatná jména – skloňování: silné, slabé, smíšené, nepravidelné
   Rodové rozdíly mezi německým a českým jazykem
   Čísla podstatných jmen
  3. Přídavná jména
   Skloňování přídavných jmen (po členu určitém, neurčitém, bez členu, látková jména
   s přívlastkem)
   Stupňování – pravidelné, nepravidelné
  4. Členy – určitý, neurčitý, vynechávání členu
  5. Zájmena
   Osobní – jednotné, mnoţné číslo, zájmeno man
   Přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztaţná, zvratná, neurčitá, záporná
  6. Číslovky
   Základní, zlomky
   Řadové, druhové, násobné, podílné
   Označení číslic
   Časové údaje
  7. Slovesa
   Slabá, silná, pomocná, způsobová, smíšená
   Slovesné tvary – určité, neurčité
   Časování: slabých a silných, pomocných, způsobových sloves


                                              96
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


    Čas: přítomný, minulý, budoucí
    Slovesný způsob: konjunktiv I, II, imperativ, pasivum
    Infinitiv: závislý, s „zu“
    Příčestí minulé a přítomné
  8. Příslovce
    Druhy příslovcí
    Stupňování příslovcí
    Zájmenná příslovce
  9. Předloţky
    Předloţky se 2., 3., 4. pádem, se 3. a 4. pádem
    Předloţky pojící se s více pády, splývání předloţek se členem
  10. Spojky
    Spojky souřadicí, pořádek slov po spojkách souřadicích
    Spojky podřadicí
    Věty se spojkou dass
    Věty časové, způsobové
  11. Citoslovce
  12. Pořádek slov ve větě
    Věta jednoduchá
    Rámcová konstrukce
    Pořádek slov v souvětí
    Zkracování vět vedlejších (věty s dass, účelové, účinkové, způsobové)
    Zápor v němčině
    Dvojí zápor
  13. Tvoření slov v němčině
    Skládání slov
    Odvozování (příponami, předponami)


Průřezová témata:
  - osobnostní a sociální výchova
  - multikulturní výchova
  - mediální výchova
  - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  - enviromentální výchova
Časové vymezení předmětu

     ročník           1.       2.       3.       4.
   hodinová dotace        3        3        3        3


Organizace výuky:
    Pro předmět Německý jazyk je třída dvakrát týdně rozdělena do dvou skupin,
jedenkrát týdně zůstává třída spojená. Spojená hodina je vyuţívána především k vysvětlení a
procvičení nové gramatiky a slovní zásoby, dělené hodiny jsou vyuţívány především ke
konverzaci.
                                             97
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


    V průběhu výuky německého jazyka je kladen důraz na mezipředmětové souvislosti,
zejména na předměty zeměpis, dějepis, český jazyk, základy společenských věd, informatika,
anglický jazyk (první cizí jazyk), biologie.
    K výuce německého jazyka je vyuţívána kmenová, jazyková a multimediální učebna
s interaktivní tabulí.

Formy a metody realizace vzdělávacího obsahu:
  - samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, projekty
  - čtení tiché a hlasité
  - poslech
  - krátké rozhovory ve dvojicích, ve skupinách
  - telefonické rozhovory
  - psaní osobních dopisů, emailů, oficiální korespondence, přání
  - práce se slovníkem, odhad neznámých slov
  - domácí úkoly (vyuţití učebnice, cvičebnice, nakopírovaných materiálů, CD, slovníků)
  - video
  - asociační hry, didaktické hry (hádanky, kříţovky)
  - Rollenspiel
  - pouţívání autentických materiálů – tisk, film, rozhlas

Výchovné a vzdělávací strategie, metody výuky:

Výchovné a vzdělávací postupy, které vedou k cílenému utváření, osvojení a rozvíjení
klíčových kompetencí ţáků v předmětu Německý jazyk:

1. Kompetence k učení
Učitel:
  nabízí ţákům různé strategie učení, které je povedou k samostatné práci, např.
      se slovníky (výkladovými, dvojjazyčnými, tematickými)
      cizojazyčnými kniţními publikacemi
      cizojazyčnými internetovými zdroji
  nabízí a předkládá ţákům vzorové situace, ve kterých si mohou sami zhodnotit pokrok
    (např. Rollenspiel, interview, rozhovory)
  předkládá ţákům různé zdroje informací, učí je tyto informace zpracovávat a nahlíţet na
    ně kriticky

2. Kompetence k řešení problémů
Učitel:
  - uvádí ţáky do konkrétních situací, ve kterých je nezbytné aktivní vyuţití německého
    jazyka
  - vyţaduje řešení těchto situací s vyuţitím jiţ osvojených znalostí a dovedností
    v německém jazyce
  - vede ţáky k porovnávání stavby jazyka mateřského (českého) a prvního cizího jazyka
    (anglického) se získanými znalostmi o stavbě jazyka německého
                                               98
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


3. Kompetence komunikativní
Učitel:
  - vytváří komunikační příleţitosti, ve kterých ţáci mohou aktivně prokázat své
    komunikační schopnosti v německém jazyce
  - podporuje u ţáků komunikaci v německém jazyce, především se je snaţí podpořit
    pouţívat cizí jazyk, přestoţe jej zatím neovládají dokonale
  - předkládá ţákům různě obtíţné cizojazyčné texty, vede ţáky k interpretaci těchto textů
    a různých sdělení vzhledem k dané komunikační situaci
  - podporuje ţáky k efektivnímu vyuţití internetu (cizojazyčná korespondence,
    cizojazyčné internetové slovníky)

4. Kompetence sociální a personální
Učitel:
  - vytváří spolu s ţáky jednotlivé dílčí cíle v osvojování si německého jazyka
  - předkládá ţákům dostatek situací, které vytvoří u ţáků vědomí společných rysů lidí
    z různého jazykového a kulturního prostředí

5. Kompetence občanské
Učitel:
  - vede ţáky k pochopení minorit a jejich problematiky především v rámci ČR
    a německy mluvících zemích
  - podporuje zájem ţáků o česko-německé vztahy (v rámci historie, kultury, umění,
    politiky, literatury)

6. Kompetence pracovní
Učitel:
  - vede ţáky k uvědomělému a správnému pouţívání studijních materiálů pro samostatné
    studium
  - podporuje u ţáků soustavnost a pravidelnost studia německého jazyka a jeho vyuţití
    v reálných ţivotních situacích

Evaluační nástroje:

  - pozorování ţáka při práci ve vyučování (samostatná práce, práce ve dvojici, práce ve
    skupinách)
  -  písemné práce – doklad o zvládnutí dané slovní zásoby, gramatických jevů
  -  autoevaluace ţáka
  -  konverzace – doklad o schopnosti ţáka komunikovat a reagovat na podněty
    v německém jazyce, pouţít daný rozsah slovní zásoby, správně uţít probraných
    gramatických jevů v mluveném projevu
  -  analýza samostatné práce ţáka při domácí příprav
  -  kontrolní písemné práce – 2 v průběhu kaţdého ročníku
  -  zpracování různých projektů, prezentací vzhledem k probíranému tématu
                                              99
                     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA                  UČIVO                   VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                            Ţák:                   POZNÁMKY
1.   1. Lektion: Erste Kontakte / Direkt   - formy pozdravů             - vyjádří základní údaje o sobě, zeptá  MPV:
    I.                   - abeceda                se na základní údaje druhých lidí    Anglický jazyk
                        - osobní údaje              - pozdraví a rozloučí se v německém   Český jazyk
                        - přítomný čas sloves, sloveso sein,   jazyce
                        tvar möcht-               - vytvoří jednoduchou otázku, věcně,   PT:
                        - základní číslovky (0 – 20)       kladně nebo záporně na ni odpoví     Osobnostní a sociální výchova
                        - osobní zájmena             - ovládá německou abecedu a její     Multikulturní výchova
                        - pořádek slov ve větě oznam., tázací  čtení
                        - souhlas, odmítnutí
    2. Lektion: Leute / Direkt I.      - názvy jazyků, pojmenování       - sdělí údaje o jiných osobách      MPV:
                        příslušníků národů            - pojmenuje činnosti týkající se     Zeměpis
                        - všeobecný podmět man          zaměstnání
                        - tázací zájmena, předloţka aus     - sděluje informace na téma       PT:
                                            národnosti – své i ostatní        Osobnostní a sociální výchova
                                            - informuje o svém budoucím       Multikulturní výchova
                                            zaměstnání i zaměstnání ostatních
                                            - vyjmenuje názvy států a jejich
                                            obyvatel (národností)
    3. Lektion: Wir, die Klasse 10A /    - škola, vyučování, vyučovací      - vypráví o své škole a třídě      MPV:
    Direkt I.                předměty                 - pojmenuje činnosti týkající se     Český jazyk
                        - interview               školního ţivota, pojmenuje školní    Anglický jazyk
                        - přítomný čas sloves, sloveso sein,   předměty
                        slovesa zakončená na –t         - informuje o svém rozvrhu,       PT:
                        - osobní zájmena, člen určitý a     vyslovuje své názory na téma škola,   Osobnostní a sociální výchova
                        neurčitý, vykání             školní předměty             Multikulturní výchova
                        - přivlastňovací zájmena, zápor nicht,  - připraví a vede interview
                        číslovky základní (21 – 2000)      - vyjadřuje zájem, záliby
    4. Lektion: Die Familie / Direkt I.   - rodina, rodinné fotky         - pojmenuje a představí členy své    MPV:
                        - rodiny mých spoluţáků         rodiny, vypráví o své rodině       Český jazyk (popis, inzerát, anketa)
                        - přítomný čas slovesa haben       - vypráví o svých domácích zvířatech
                        - člen určitý a neurčitý, 1. a 4. pád  - vyjadřuje mezilidské vztahy      PT:
                        - přivlastňovací zájmena, zápor kein   - připraví a vede školní anketu     Osobnostní a sociální výchova
                        - mnoţné číslo podstatných jmen     - vyhledává informace z inzerátů
    5. Lektion: Mein Haus, meine Welt /   - můj domov, můj pokoj          - sděluje informace o místě svého    MPV:
    Direkt I.                - hledání bytu, domu           bydliště                 Český jazyk
                        - sloveso gefallen, vazba wie geht´s?  - popíše svůj pokoj/byt


                                                                                    100
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                       - inverze                 - pojmenuje domácí spotřebiče      PT:
                                            - ptá se a odpovídá na otázky typu:   Mediální výchova
                                            „Jak se máš? Jak se daří?“        Osobnostní a sociální výchova
                                            - vyjádří názor na byt a dům
                                            - vyhledá informace o bytech/domech
                                            z inzerátů
   6. Lektion: Guten Appetit / Direkt I.  - oblíbené jídlo             - pojmenuje potraviny, hotová jídla   MPV:
                       - stravovací návyky            - vysloví, čemu dává přednost      Zeměpis
                       - (mezi)národní strava          - vypráví o svých stravovacích      Anglický jazyk
                       - přítomný čas nepravidelných sloves   návycích
                       - sloveso mögen              - objedná si v restauraci        PT:
                       - sloţená slova              - vyjádří svůj názor na pokrmy      Multikulturní výchova
                                            - vyhledá v textu informace, které ho  Mediální výchova
                                            zajímají                 Výchova k myšlení v evropských a
                                                                globálních souvislostech
   7. Lektion: Gibt es hier ein      - město Lindau (Německo)         - pojmenuje místa a instituce ve městě  MPV:
   Rathaus? / Direkt I.          - plánek města, popis cesty        - popíše polohu institucí a památek ve  Dějepis
                       - sloveso liegen, stehen, essen, rozkaz  městě                  Zeměpis
                       u vykání                 - zeptá se na cestu a odpoví na
                       - vazba es gibt, 3. pád          podobné otázky              PT:
                       - předloţky zu, mit, durch        - zeptá se na dopravní prostředky a   Multikulturní výchova
                                            odpoví na tyto otázky          Výchova k myšlení v evropských
                                            - vypráví, co se nalézá ve městě     a globálních souvislostech
   8. Lektion: Geschäfte, Lokale,     - nakupování, obchody           - pojmenuje druhy obchodů,        MPV:
   Treffpunkte / Direkt I.         - předloţky se 3. a 4. pádem       provozoven a druhů zboţí         Anglický jazyk
                       - vazba infinitivu s zu          - sdělí informace o plánovaných
                       - určení času               nákupech                 PT:
                       - způsobové sloveso können        - formuluje nabídku, přijímá a odmítá  Osobnostní a sociální výchova
                                            nabídku                 Multikulturní výchova
                                            - popíše činnosti týkající se volného
                                            času
                                            - domluví si schůzku (setkání)
                                            - popíše polohu objektu
                                            - informuje o kulturních akcích
                                            - podává informace v obchodě
2.  9. Lektion: (Un)typische        - různé druhy povolání          - určuje čas a denní doby        MPV:
   Tagesabläufe / Direkt I.        - den na internátě            - pojmenuje činnosti v kaţdodenním    Český jazyk
                       - nepravidelná slovesa, slovesa      ţivotě
                       s ne/odlučitelnou předponou        - vypráví o svém dnu           PT:


                                                                                  101
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                   - určení času              - popíše průběh dne jiných osob       Osobnostní a sociální výchova
                   - vazba zu/nach Hause          - připraví a vede rozhovory
10. Lektion: Freunde und       - moji přátelé, parta          - vypráví o zájmech svých i jiných     MPV:
Freundinnen / Direkt I.        - charakteristika            osob                    Český jazyk
                   - sloveso eben              - vypráví o plánech do budoucna
                   - přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4.  svých i jiných osob             PT:
                   pádě                   - popíše a charakterizuje osoby       Osobnostní a sociální výchova
                   - osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě   - připraví a vede rozhovor         Výchova k myšlení v evropských a
                   - tázací zájmeno wer           - vyjádří mínění o jiných lidech      globálních souvislostech
                   - 2. pád jmen vlastních         - vyjádří vztahy

11. Lektion: Kannst du mir bitte   - zdraví, péče o zdraví         - informuje o problémech a potíţích     MPV:
helfen? / Direkt II.         - postiţení               - vyjádří prosbu o pomoc          Biologie
                   - způsobová (modální) slovesa, jejich  - odmítne a uvede důvod odmítnutí      ZSV
                   význam a postavení ve větě        - vyjádří lítost
                   - souvětí podřadné            - zdůvodní (např. odmítnutí)        PT:
                                        - poţádá o dovolení             Osobnostní a sociální výchova
                                        - hovoří (diskutuje) na téma
                                        postiţených osob
                                        - pouţívá modální slovesa (können,
                                        wollen, müssen, dürfen)
12. Lektion: So hat das neue     - (ne)důleţité události         - informuje o událostech (např. ve     MPV:
Jahrtausend begonnen / Direkt II.   - významné osobnosti           světě)                   Český jazyk (ţivotopis)
                   - minulý čas – perfektum, préteritum   - pouţívá minulý čas
                   - příčestí minulé, pomocná slovesa    - přiřazuje události k datům        PT:
                   haben, sein               - vypráví o minulých událostech ve     Multikulturní výchova
                   - příslovečná určení času        svém ţivotě                 Výchova k myšlení v evropských a
                                        - pouţívá různá příslovečná určení     globálních souvislostech
                                        času
                                        - napíše krátký ţivotopis, vypráví o
                                        ţivotě známých osobností
13. Lektion: Was tust du für deine  - lidské tělo, zdraví          - pojmenuje názvy částí těla        MPV:
Gesundheit? / Direkt II.       - způsobové sloveso sollen        - sděluje, jak se cítí, a ptá se na totéţ  Biologie
                   - rozkazovací způsob, jeho tvoření    - pojmenuje běţné nemoci
                   - pouţití zvratného slovesa, předloţky  - popíše nemoci a délku jejich trvání    PT:
                   seit                   - pouţívá rozkazovací způsob        Osobnostní a sociální výchova
                                        - podává informace o problémech a
                                        jejich následcích, navrhuje jejich
                                        řešení


                                                                               102
                    ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   14. Lektion: Ein Unfall / Direkt II.  - nehody (silniční doprava)     - vylíčí událost (nehodu) s pouţitím  MPV:
                       - předloţky se 3. a 4. pádem     minulého času              Český jazyk (popis)
                                         - popíše situace vyobrazené na
                                         obrázku
                                         - formuluje předpoklady
                                         - vyjádří posloupnost událostí
                                         - ve vyprávění pouţívá předloţky
                                         (určující místo)
   15. Lektion: Urlaubspläne: Meer     - dovolená              - popíše, jakému způsobu a formě    MPV:
   und mehr… / Direkt II.         - příslovečné určení místa      trávení prázdnin dává přednost     Český jazyk (anketa)
                       - souvětí podřadné          - provádí anketu
                                         - vyjádří názor na téma prázdniny    PT:
                                         - povídá si na téma počasí       Osobnostní a sociální výchova
                                         - povídá si na téma priority      Výchova k myšlení v evropských a
                                         v souvislosti s dovolenou či      globálních souvislostech
                                         prázdninami jiných osob
                                         - formuluje návrhy s pouţitím vět se
                                         spojkou wenn
                                         - pouţívá předloţky při popisování
                                         míst výletu nebo pobytu
3.  16. Lektion: Menschen wie du und    - móda (oblečení)          - vypráví o (známých) lidech
   ich (?) / Direkt II.          - známé osobnosti          - srovnává osoby (lidi)
                       - stupňování přídavných jmen     - vyjadřuje vlastní názory na téma   PT:
                       - příd. jméno ve funkci přívlastku  lidé                  Multikulturní výchova
                       - sloveso gefallen          - stupňuje přídavná jména (1., 2., 3.  Osobnostní a sociální výchova
                                         stupeň) v přívlastku
                                         - pojmenuje oblečení
                                         - radí ohledně způsobu odívání
   17. Lektion: Jobs und Berufe /     - povolání, nezaměstnanost      - pojmenuje zaměstnání a činnosti    MPV:
   Direkt II.               - sloveso werden           s nimi související           Český jazyk (ţivotopis)
                       - skloňování podstatných jmen – 2.  - vyjmenuje povahové vlastnosti a
                       pád, typ –en             dovednosti potřebné k jejich      PT:
                       - účelové věty se spojkou damit,   vykonávání               Osobnostní a sociální výchova
                       konstukce um … zu          - pojmenuje jejich klady a zápory    Výchova k myšlení v evropských a
                                         - mluví o výběru povolání a odůvodní  globálních souvislostech
                                         jej                   Mediální výchova
                                         - pouţívá vedlejší věty se spojkou
                                         damit
                                         - pouţívá konstrukci um…zu


                                                                               103
                 ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                         - pouţívá 2. pád podstatných jmen
                                         - rozumí (psanému textu) ţivotopisu
                                         jiných osob
                                         - napíše svůj ţivotopis
18. Lektion: Fakten und Zeitungen /   - důleţité ţivotní události       - čte zprávy o politických událostech  MPV:
Direkt II.               - préteritum sloves haben a sein,    - vypráví o svých záţitcích (s      ZSV
                    ne/pravidelných a způsobových      pouţitím minulého času préterita)
                    sloves                  - pouţívá věty s časovými spojkami    PT:
                    - časové věty se spojkami als/wenn,   als, wenn, während, bevor, nachdem    Osobnostní a sociální výchova
                    während/bevor/nachdem          - vypráví o sobě a o jiných lidech    Výchova k myšlení v evropských a
                                         pomocí vět s časovými spojkami      globálních souvislostech
                                         als/wenn
                                         - vypráví o svém prvním dnu ve škole
19. Lektion: Zukunftsvisionen /     - budoucnost               - vyjádří představu o své budoucnosti
Direkt II.               - budoucí čas – futurum I        i budoucnosti světa
                    - nepřímá otázka             - vypráví o svých plánech do       PT:
                    - souvětí se spojkou obwohl/trotzdem   budoucna                 Mediální výchova
                                         - pouţívá budoucí čas – futurum I
                                         - povídá si na téma obavy / naděje
                                         mladých ohledně budoucnosti
                                         - pouţívá věty se spojkami obwohl a
                                         troudem
                                         - interpretuje statistické údaje
20. Lektion: Partnerschaften /     - inzeráty (seznámení), horoskopy    - čte inzeráty v novinách a rozumí jim  MPV:
Direkt II.               (znamení)                - pouţívá přídavné jméno v přívlastku  Český jazyk (inzerát, charakteristika)
                    - charakteristika            ve 2. a 3. pádě
                    - příd. jméno ve funkci přívlastku    - pouţívá tázací zájmena welcher a    PT:
                    - tázací zájmena was für ein a welcher  was für ein               Mediální výchova
                                         - vypráví o zájmech svých i zájmech   Osobnostní a sociální výchova
                                         druhých lidí
21. Lektion: Gefühle und        - emoce, vztahy             - vypráví o emocích
Emotionen / Direkt III.         - konjuktiv II.: opisný tvar würde +   - formuluje rady za pouţití
                    infinitiv                podmiňovacího způsobu          PT:
                    - konjunktiv II sloves nepravidelných,  - vyjadřuje předpoklady pomocí      Osobnostní a sociální výchova
                    sein, haben, werden, způsobová      sloves v podmiňovacím způsobu
                    slovesa                 - popisuje osoby nebo předměty
                    - vztaţné věty              s pouţitím vedlejších vět
22. Lektion: Fantasien, Träume,     - sny, plány (budoucnost), přání     - vypráví o svých plánech a
Wünsche / Direkt III.          - kladné a záporné vzory         projektech do budoucnosti za pouţití


                                                                               104
                     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                        - vazby sloves              podmiňovacího způsobu          PT:
                        - zájmenná příslovce tázací       - vyjádří přání             Osobnostní a sociální výchova
                                            - vyjádří předpoklad týkající se
                                            současnosti i budoucnosti
                                            - ptá se na lidi a věci
                                            - vyjádří své mínění o televizních
                                            soutěţích
4.  23. Lektion: Events / Direkt III.     - Oktoberfest, světové události     - rozumí textům s informacemi o     MPV:
                        - tisk, publicistika           světových událostech           Zeměpis
                        - trpný rod (pasivum), vyjádření     - vypráví o událostech a činnostech   Dějepis
                        původce děje               s pouţitím trpného rodu sloves      Český jazyk
                        - všeobecný podmět man          - rozumí novinovým článkům
                        - příčestí přítomné a minulé, jeho    - tvoří příčestí: přítomné a minulé   PT:
                        tvoření, jeho postavení jako rozvitý                       Výchova k myšlení v evropských a
                        přívlastek                                    globálních souvislostech
                                                                 Mediální výchova
                                                                 Multikulturní výchova
   24. Lektion: Sprechen Sie         - anglicismy, slovní zásoba       - rozumí informativnímu textu o     MPV:
   Denglisch? / Direkt III.         - zájmena neurčitá            anglicismech v německém jazyce a o    Český jazyk (slovní zásoba)
                        - konjunktiv I., ne/přímá řeč, její   jejich typech              Anglický jazyk
                        převádění                - rozumí argumentům pro a proti a
                        - podstatná jména přejatá z angličtiny  formuluje je               PT:
                                            - hovoří o názorech jiných osob za    Multikulturní výchova
                                            pouţití konjunktivu I          Výchova k myšlení v evropských a
                                            - cituje tiskové informace a názory   globálních souvislostech
                                            v nich obsaţené
                                            - pouţívá neurčitá (záporná) zájmena:
                                            (k)einer, (k)eins, welche/keine
   25. Lektion: Welt, Umwelt,        - Země                  - rozumí textu k ekologickému tématu   MPV:
   Umweltschutz / Direkt III.        - ţivotní prostředí a jeho ochrana    - popisuje jevy (ne)příznivé pro     Biologie (ţivotní prostředí)
                        (vědomí odpovědnosti za ţivotní     ţivotní prostředí            Český jazyk (práce s textem)
                        prostředí)                - informuje o činnosti ekologických
                        - sloţená podstatná a přídavná jména   organizací                PT:
                        - vazby podstatného a přídavného     - informuje o tom, co dělá pro ţivotní  Environmentální výchova
                        jména                  prostředí a co dělají jiní        Mediální výchova
                        - vedlejší věty způsobové se spojkou   - rozumí interpretaci statistik
                        indem                  - tvoří věty se spojkou indem
                                            - pouţívá vazby podstatných a
                                            přídavných jmen


                                                                                  105
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


26. Lektion: Deutschland und die   - Německo (reálie)         - poznává a popisuje známé německé   MPV:
Deutschen / Direkt III.                          osobnosti, ale také produkty a místa  Dějepis
                                     spojená s Německem           Zeměpis
                                     - hovoří na téma stereotypů       ZSV
                                     - informuje o národnostním sloţení
                                     společnosti v Německu a v České     PT:
                                     republice                Multikulturní výchova
                                     - rozumí textu o multikulturní     Výchova k myšlení v evropských a
                                     společnosti               globálních souvislostech
                                     - hovoří na téma problémů
                                     multikulturní společnosti
                                     - uvádí základní informace o
                                     politickém systému Německa
27. Lektion: Tschechien lohnt sich  - Česká republika (reálie)     - čte a přiřazuje zprávy k významným  MPV:
… / Direkt III.            - stupňování přídavných jmen    a historickým událostem         Dějepis
                   - vyjádření jeden z nej-      - vypráví o známých osobnostech     Zeměpis
                   - postavení příslovečných určení  - prezentuje Českou republiku / svůj  Český jazyk (charakteristika)
                   - zápor nicht ve větách (pouţití)  region / své město a připraví program  ZSV
                                     pro turisty
                                     - charakterizuje sám / sama sebe ve   PT:
                                     srovnání s jinými národy        Osobnostní a sociální výchova
                                     - uvede důvody, které vedou k tvorbě  Výchova k myšlení v evropských a
                                     předsudků a klišé            globálních souvislostech
                                     - vyjadřuje jeden/jedna/jedno z nej-  Multikulturní výchova
                                                                           106
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


13 Charakteristika předmětu Ruský jazyk

Obsah předmětu:

    Obsah předmětu Ruský jazyk odpovídá očekávaným výstupům vzdělávacího oboru
Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu. Ruský jazyk je vyučován s logickou
návazností na výuku českého a anglického jazyka. Výuka je orientována na osvojení ruského
jazyka na konečnou úroveň B1, která je vymezena Společným evropským referenčním
rámcem pro jazyky.

Hlavní celky předmětu Ruský jazyk

  1. oblast veřejná – sluţby, obchody, veřejná doprava, divadlo, kino, restaurace, hotely,
   formuláře, běţné události, zdravotní sluţby, inzeráty
  2. oblast pracovní – zaměstnání, běţné profese, obchodní dopis, popis práce
  3. oblast vzdělávací – škola, školní prostory, učitelé, školní pomůcky, významné školní
   dny a události, výuka, domácí úkoly, diskuse, video-texty, texty na obrazovce
   počítače, slovníky, příručky, internet
  4. oblast osobní – rodina, přátelé, příbuzní, vybavení domácnosti, kolej, hotel, vybavení
   pro sport a zábavu, ţivot na venkově a ve městě, dovolená, svátky, osobní dopisy
  5. oblast osobnostní – koníčky, zájmy, názory a postoje k blízkému okolí
  6. oblast společenská – příroda, ţivotní prostředí, kultura, tradice, sport, média
  7. reálie rusky mluvících zemí: geografické zařazení a stručný popis, významné události
   z historie, významné osobnosti, ţivotní styl a tradice v porovnání s Českou
   republikou, kultura, umění a sport, některé známé osobnosti a jejich úspěchy, ukázky
   významných literárních děl

Obsah předmětu / gramatika:

  1. Základní pravidla výslovnosti v ruském jazyce. Ruská abeceda.
  2. Podstatná jména – skloňování
   Rodové rozdíly mezi ruským a českým jazykem
   Čísla podstatných jmen
   Přehled nesklonných podstatných jmen
   Ţivotnost a neţivotnost podstatných jmen
   Přechylování
  3. Přídavná jména
   Skloňování přídavných jmen
   Přídavná jména: tvrdá, měkká, typu „volčij“, přivlastňovací
   Jmenné tvary přídavných jmen
   Stupňování
  4. Zájmena
   Osobní a zvratné „sebjá“
   Přivlastňovací, ukazovací, tázací, určovací, neurčitá, záporná
  5. Číslovky
   Základní: skloňování, zlomky
   Řadové, druhové, násobné
   Časové údaje
   Vyjádření podílnosti
   Vyjádření přibliţnosti


                                             107
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


    Vyjádření míry zvýšení nebo sníţení
  6. Slovesa
    Časování: I. a II. časování
    Čas: přítomný, minulý, budoucí
    Způsob: podmiňovací, rozkazovací
    Slovesný vid: dokonavý, nedokonavý, obouvidový
    Slovesný rod: činný, trpný
  7. Příslovce
    Tvoření příslovcí
    Stupňování příslovcí
  8. Předloţky
    Předloţky se 2., 3., 4., 6., 7. pádem
    Nejdůleţitější rozdíly v pádu: český a ruský jazyk
  9. Částice
    Větší vyuţití částic v ruském jazyce neţ v českém
  10. Spojky
    Spojky souřadicí, podřadicí
  11. Citoslovce
    Větší vyuţití citoslovcí v ruském jazyce neţ v českém

Průřezová témata:
  - osobnostní a sociální výchova
  - multikulturní výchova
  - mediální výchova
  - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  - enviromentální výchova
Časové vymezení předmětu

     ročník           1.       2.       3.       4.
   hodinová dotace        3        3        3        3


Organizace výuky:
    V předmětu Ruský jazyk třída pracuje ve skupině maximálně 15 ţáků. Jedna hodina je
vyuţívána především k vysvětlení a procvičení nové gramatiky a slovní zásoby, další 2
hodiny jsou vyuţívány především ke konverzaci. V průběhu výuky ruského jazyka je kladen
důraz na mezipředmětové souvislosti, zejména na předměty zeměpis, dějepis, český jazyk,
základy společenských věd, informatika, anglický jazyk (první cizí jazyk), biologie.
    K výuce ruského jazyka je vyuţívána kmenová, jazyková a multimediální učebna
s interaktivní tabulí.

Formy a metody realizace vzdělávacího obsahu:
  - samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, projekty
  - čtení tiché a hlasité
  - poslech
  - krátké rozhovory ve dvojicích, ve skupinách
  - telefonické rozhovory


                                             108
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


  -  psaní osobních dopisů, emailů, oficiální korespondence, přání
  -  práce se slovníkem, odhad neznámých slov
  -  domácí úkoly (vyuţití učebnice, cvičebnice, nakopírovaných materiálů, CD, slovníků)
  -  video
  -  asociační hry, didaktické hry (hádanky, kříţovky)
  -  pouţívání autentických materiálů – tisk, film, rozhlas


Výchovné a vzdělávací strategie, metody výuky:

    Výchovné a vzdělávací postupy, které vedou k cílenému utváření, osvojení a rozvíjení
klíčových kompetencí ţáků v předmětu Ruský jazyk:

1. Kompetence k učení
Učitel:
  nabízí ţákům různé strategie učení, které je povedou k samostatné práci, např.
      se slovníky (výkladovými, dvojjazyčnými, tematickými)
      cizojazyčnými kniţními publikacemi
      cizojazyčnými internetovými zdroji
  nabízí a předkládá ţákům vzorové situace, ve kterých si mohou sami zhodnotit pokrok
    (např. interview, rozhovory)
  předkládá ţákům různé zdroje informací, učí je tyto informace zpracovávat a nahlíţet na
    ně kriticky

2. Kompetence k řešení problémů
Učitel:
  - uvádí ţáky do konkrétních situací, ve kterých je nezbytné aktivní vyuţití ruského
    jazyka
  - vyţaduje řešení těchto situací s vyuţitím jiţ osvojených znalostí a dovedností
    v ruském jazyce
  - vede ţáky k porovnávání stavby jazyka mateřského (českého) a prvního cizího jazyka
    (anglického) se získanými znalostmi o stavbě jazyka ruského

3. Kompetence komunikativní
Učitel:
  - vytváří komunikační příleţitosti, ve kterých ţáci mohou aktivně prokázat své
    komunikační schopnosti v ruském jazyce
  - podporuje u ţáků komunikaci v ruském jazyce, především se je snaţí podpořit
    pouţívat cizí jazyk, přestoţe jej zatím neovládají dokonale
  - předkládá ţákům různě obtíţné cizojazyčné texty, vede ţáky k interpretaci těchto textů
    a různých sdělení vzhledem k dané komunikační situaci
  - podporuje ţáky k efektivnímu vyuţití internetu (cizojazyčná korespondence,
    cizojazyčné internetové slovníky)

4. Kompetence sociální a personální
Učitel:
  - vytváří spolu s ţáky jednotlivé dílčí cíle v osvojování si ruského jazyka                                             109
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


  - předkládá ţákům dostatek situací, které vytvoří u ţáků vědomí společných rysů lidí
    z různého jazykového a kulturního prostředí

5. Kompetence občanské
Učitel:
  - vede ţáky k pochopení minorit a jejich problematiky především v rámci ČR a rusky
    mluvících zemích
  - podporuje zájem ţáků o česko-ruské vztahy (v rámci historie, kultury, umění, politiky,
    literatury)

6. Kompetence pracovní
Učitel:
  - vede ţáky k uvědomělému a správnému pouţívání studijních materiálů pro samostatné
    studium
  - podporuje u ţáků soustavnost a pravidelnost studia německého jazyka a jeho vyuţití
    v reálných ţivotních situacích


Evaluační nástroje:

  - pozorování ţáka při práci ve vyučování (samostatná práce, práce ve dvojici, práce ve
    skupinách)
  - písemné práce – doklad o zvládnutí dané slovní zásoby, gramatických jevů
  - autoevaluace ţáka
  - konverzace – doklad o schopnosti ţáka komunikovat a reagovat na podněty v ruském
    jazyce, pouţít daný rozsah slovní zásoby, správně uţít probraných gramatických jevů
    v mluveném projevu
  - analýza samostatné práce ţáka při domácí příprav
  - kontrolní písemné práce – 2 v průběhu kaţdého ročníku
zpracování různých projektů, prezentací vzhledem k probíranému tématu
                                             110
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA                UČIVO                     VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                             Ţák:                   POZNÁMKY
1.   1. lekce              - úvod do studia RJ              - vyjádří základní údaje o sobě     MPV:
    / Raduga po – novomu 1 (učebnice)  - cílové řečové intence            - umí se představit           Anglický jazyk
    /Raduga po – novomu 1 (pracovní   - fotografie a obrázky k tématu        - umí se zeptat na druhého člověka    Český jazyk (literatura)
    sešit)               - jak se kdo jmenuje, představení se
                      - základní poučení o ruské abecedě                           PT:
                      - rozlišování přízvučných a                              Multikulturní výchova
                      nepřízvučných slabik
                      - písmena (čtení, psaní): A, a, K, k,
                      M, m, T, t, O, o, B, b, Z, z, V, v, N, n,
                      U, u, E, e
                      - písmena: tvrdé e, ja (neexistuje
                      český ekvivalent)

    2. lekce              - oficiální a neoficiální oslovení      - umí oslovit kamaráda, ale i      MPV:
                      - 1. pád podstatných jmen v oslovení     neznámého člověka            ZSV
                      - číslovky 1-10 v 1. pádě           - umí představit kamaráda        Anglický jazyk
                      - písmena: G, g, B, b, I, i, J, j, L, l, P,  - umí si telefonicky domluvit schůzku
                      p, Č, č, Y, y, R, r, S, s (čtení, psaní),                       PT:
                      šč, měkký znak (neexistuje český                            Osobnostní a sociální výchova
                      ekvivalent)                                      Multikulturní výchova
                      - intonace tázacích a oznamovacích
                      vět
                      - rozlišování přízvučných a
                      nepřízvučných slabik
                      - reálie: pouţívání „jména po otci“
    3. lekce              - 1. pád číslovek 11-20            - umí poděkovat a omluvit se       MPV:
                      - spojení číslovek 2, 3, 4, 5         - zeptá se odkud kdo je, kolik má let,  Anglický jazyk
                      s časovými údaji               který jazyk umí
                      - časování sloves v přítomném čase:      - umí pozvat na návštěvu         PT:
                      ţít, znát, mluvit               - umí celou ruskou abecedu        Multikulturní výchova
                      - písmena: Ţ, ţ, F, f, C, c, Ch, ch                          Výchova k myšlení v evropských a
                      - písmena nemající český ekvivalent:                          globálních souvislostech
                      Šč, šč, Ju, ju, tvrdý znak
                      - poučení o funkci jotovaných písmen
                      - psané „ně“ u sloves                                                                                   111
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


         - pravopis pojmenování příslušníků
         národů
         - reálie: jídlo (polévky: šči, boršč)
4. lekce     - 1. pád číslovek 30-90 a 100-900     - určuje čas              MPV:
         - počítaný předmět po číslovkách 2, 3,   - popíše svoje narozeniny, dárky,   ZSV
         4 a 5, 6                  které dostal
         - podstatná jména v 1. – 3. pádě      - umí se zeptat na adresu       PT:
         jednotného čísla              - zná rozdíl mezi českou a ruskou   Multikulturní výchova
         - osobní zájmena v 1. a 3. pádě      adresou                Mediální výchova (práce s internetem)
         - časování sloves: zvonit, být, učit se,  - umí probranou gramatiku
         prohlíţet si
         - nepřízvučné o, a
         - pohyblivý přízvuk
         - intonace zvolacích vět
         - souhrnné opakování azbuky
         - reálie: čtení telefonních čísel,
         označení domů a bytů v Rusku,
         Vladimír Vysocký
5. lekce     - podstatná jména po číslovkách 2, 3,   - popíše, kde pracuje otec/matka    MPV:
         4                     - vypráví o své rodině a přátelích   Anglický jazyk
         - věty typu: otec –lékař, Máš bratra?   - umí danou gramatiku         ZSV
         Mám/nemám bratra.                                 Dějepis
         - osobní zájmena v 1. – 3. pádě
         - přivlastňovací zájmena v 1. pádě                        PT:
         jednotného a mnoţného čísla                            Mediální výchova (práce s internetem)
         - časování sloves: pracovat, učit se
         - změny intonace otázek podle jejich
         smyslu
         - pohyblivý přízvuk
         - texty k samostatné četbě
         - reálie: M. V. Lomonosov, kníţe
         Vladimír I.
6. lekce     - věty typu: Táta pracuje jako lékař.   - umí podat informace o základních   MPV:
         - 7. pád jednotného čísla vybraných    profesích               Český jazyk
         podstatných jmen              - dokáţe zformulovat základní     Dějepis
         - názvy profesí muţů a ţen         důvody, proč ne/chce vykonávat     Estetická výchova
         - 4. pád osobních jmen           určité povolání, vyjádří, jaké se mu
         - časování slovesa chtít          ne/líbí                PT:
         - rozlišování slovesných tvarů                          Multikulturní výchova


                                                                   112
                  ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                     - výslovnost dě, tě, ně v přejatých                        Mediální výchova
                     slovech                                      Výchova k myšlení v evropských a
                     - intonace otázek                                 globálních souvislostech
                     - reálie: Fjodor Šaljapin, P. I.
                     Čajkovskij, L. Janáček, J. W. Goethe,
                     I. J. Repin, A. Mucha
   7. lekce              - I. a II. časování sloves (číst, ţít,  - umí vyprávět o svém volném čase    MPV:
                     mluvit, učit se)             - popíše svoje oblíbené činnosti a    Dějepis
                     - slovesa se skupinou –ova/-eva     koníčky                 Český jazyk
                     - zvratná slovesa            - dokáţe pouţívat gramatiku dané     Zeměpis
                     - slovesa se změnou kmenových      lekce
                     souhlásek typů: psát, chodit                           PT:
                     - slovesné vazby: hrát na čem, hrát                        Osobnostní a sociální výchova
                     v co                                       Mediální výchova
                     - opakování výslovnosti
                     nepřízvučných samohlásek
                     - výslovnost „tvrdé“ l a „měkké“ l
                     - reálie: L. N. Tolstoj
   8. lekce              - slovesa se změnou kmenových      - umí sestavit inzerát a dokáţe na něj  MPV:
                     souhlásek                odpovědět (základní charakteristika   Český jazyk
                     - zvratná slovesa            osoby, zájmy, koníčky, profese)     Anglický jazyk
                     - slovesné vazby             - pouţívá danou gramatiku
                     - skloňování osobních zájmen (1. – 7.  - seznámí se s ruskými internetovými   PT:
                     pád)                   stránkami                Osobnostní a sociální výchova
                     - opakování intonace otázek a                           Mediální výchova
                     odpovědí
                     - výslovnost zakončení zvratných
                     sloves
                     - seznamovací inzerát
                     - reálie: „ruský romans“
2.  1. lekce              - řadové číslovky v 1. a 6. pádě     - umí se zapsat do jazykového kurzu   MPV:
   / Raduga po – novomu 2 (učebnice)  - vyjadřování data (v odpovědi na    - umí se orientovat ve školní budově a  Anglický jazyk
   /Raduga po – novomu 2 (pracovní   otázku: Kolikátého je dnes?)       popsat začátek a konec vyučování     Český jazyk
   sešit)               - minulý čas               - dokáţe popsat celodenní činnost ve   Zeměpis
                     - vyjádření vykání            škole a výuku a kolektiv spoluţáků    Dějepis
                     - názvy měsíců              - pouţívá nově naučenou gramatiku    PT:
                     - reálie: N. Nosov                                Osobnostní a sociální výchova
   2. lekce              - předloţkové vazby odlišné od      - umí popsat rozvrh hodin a jednotlivé  MPV:
                     češtiny; po, podle            předměty                 ZSV


                                                                               113
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


         - skloňování zájmen kdo, co      - dokáţe komunikovat o svých      Dějepis
         - skloňování podstatných jmen typu   oblíbených předmětech, známkách,    Zeměpis
         obchod, pouzdro, škola, týden,     písemkách
         fotografie v jednotném čísle      - umí pouţívat danou gramatiku     PT:
         - reálie: škola v Rusku        - dokáţe porovnat vzdělávací systém   Osobnostní a sociální výchova
                            u nás a v Rusku             Výchova k myšlení v evropských a
                            - umí samostatně pracovat s textem   globálních souvislostech
                                                Multikulturní výchova
3. lekce     - časování sloves jet, pomoci     - umí se orientovat ve městě (i podle  MPV:
         - infinitivní věty typu::       plánku)                 Anglický jazyk
           Jak se dostanu …         - umí se zeptat na jednotlivé druhy   Český jazyk
           Komu zatelefonovat?        MHD (kdy, kam jede           Dějepis
           Co koupit?            autobus/tramvaj/metro)         Zeměpis
         - reálie: moskevské metro,       - dokáţe poţádat o radu, pokud
         Kolomenskoje: architektonická     zabloudil, sám dokáţe poskytnout    PT:
         památka, A. S. Puškin         radu                  Osobnostní a sociální výchova
                                                Multikulturní výchova
4. lekce     - časování sloves koupit, zeptat se,  - určuje čas              MPV:
         vzít                  - popíše svoje narozeniny, dárky,    Český jazyk
         - 1. a 2. pád mnoţného čísla      které dostal              Dějepis
         podstatných jmen            - umí se pohybovat v nákupním      Zeměpis
         - 4. pád mnoţného čísla neţivotných  centru – v jednotlivých typech
         a ţivotných podstatných jmen      obchodů                 PT:
         - reálie: ruská měna (rubl)      - umí vyjmenovat různé druhy      Mediální výchova
                            potravin (ovoce, zelenina), květiny,
                            oblečení a předměty pro volnou
                            zábavu (pro své koníčky)
                            - dokáţe se zeptat na cenu, co se kde
                            dá koupit ve městě, zda to dotyčné
                            osobě sluší
5. lekce     - skloňování podstatných jmen typu   - zná reálie o Rusku – Moskvě a     MPV:
         místo a budova v jednotném čísle    Petrohradu a umí vyprávět o       Dějepis
         - nesklonná podstatná jména      historických památkách         Český jazyk
         - vazby s předloţkami „podle“ a „po“                      Zeměpis
         (shrnutí)
         - reálie: Moskva – hlavní město,                        PT:
         Petrohrad – bývalé hlavní město                        Multikulturní výchova
         carského Ruska, blokáda Leningradu                       Výchova k myšlení v evropských a
         za Druhé světové války                             globálních souvislostech


                                                                  114
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                              Environmentální výchova (příroda
                                              a město)
6. lekce     - 1. a 2. pád mnoţného čísla     - informuje o Praze zahraničním   MPV:
         podstatných jmen typu týden,     turistům               Český jazyk
         fotografie              - umí ukázat a popsat nejkrásnější  Dějepis
         - 1. a 2. pád mnoţného čísla     místa Prahy             Zeměpis
         podstatných jmen místo, budova                       ZSV
         - skloňování podstatných jmen
         v mnoţném čísle (souhrn)                          PT:
         - reálie: Marina Cvetajeva, Karlova                    Multikulturní výchova
         univerzita                                 Výchova k myšlení v evropských a
                                              globálních souvislostech
                                              Environmentální výchova (příroda
                                              a město)
                                                                115
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


14 Charakteristika předmětu Dějepis
   Vyučovací předmět Dějepis vychází obsahově ze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP.
Na předmět navazuje volitelný předmět Dějepisný seminář (pro 4.ročník). Maturitní zkoušku
lze skládat v rámci profilové části.

   Vzdělávací obor Dějepis otevírá ţákům pohled na hlavní období dějinného vývoje
lidstva a vlastního národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi,
které ovlivnily ţivot předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném
společenském ţivotě. Ţáci jsou vedeni k poznání, ţe historie není jen uzavřenou minulostí,
případně shlukem faktů a definitivních závěrů, ale podněcuje k otázkám, jimiţ se současnost
prostřednictvím minulosti ptá po svém charakteru a moţné budoucnosti. Hlavním posláním
předmětu je kultivace historického vědomí jedince, zejména ve smyslu předávání historické
zkušenosti.
   K specifickým moţnostem výuky dějepisu patří formování takových postojů, jako je
úcta ke kulturnímu dědictví lidstva i vlastního národa, k duchovním i materiálním výtvorům
minulosti, snaha o ochranu historických památek, smysl pro etnické, náboţenské a kulturní
odlišnosti jiných národů, jejich respektování, pochopení přínosu těchto národních specifik pro
současný multikulturní svět, pochopení potřeby ţivota v míru jako prvořadé a jako jediné
humánní moţnosti řešení současných globálních problémů lidstva.

   Výběr učiva a jeho strukturalizace vychází z chronologického pojetí, které je funkčně
konkretizováno s tematickým. Výběr je proveden tak, aby ţáci získali celistvý a objektivní
obraz historie v její mnohostrannosti a různorodosti. Důraz je kladen především na dějiny 19.
a 20. století, kde leţí kořeny většiny současných společenských jevů.

  Ţák je veden k tomu, aby zejména

-  chápal, ţe studium historie je kladení (si) otázek a hledání odpovědí, odhalování
  zákonitostí a smyslu historického vývoje, nelze tedy slepě stavět pouze na zdánlivě
  nezpochybnitelných pravdách,
-  rozlišoval mýty a skutečnost, objektivně posuzoval společenské jevy současnosti i
  minulosti a rozpoznal myšlenkovou manipulaci,
-  cítil úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, získal respekt ke kulturním či
  jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství.

  Předmět Dějepis je úzce spjat s dalšími předměty:

-  Zeměpis (např. orientace na mapě, současný svět jako výsledek historického vývoje…)
-  Český jazyk a literatura (literární památky - kroniky, vývoj jazyka…)
-  Základy společenských věd (psychologie, sociologie, stát a právo, politologie, ekonomie,
  filozofie)
-  Estetická výchova (umělecké slohy, významné osobnosti…)
-  Tělesná výchova (odkaz antické kultury, olympijské hry…)
-  Matematika, Fyzika, Biologie, Chemie (rozvoj vědy a techniky v dějinách)

  V předmětu jsou integrována průřezová témata:

  1. Osobnostní a sociální výchova
-  utváří pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost,


                                              116
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


-  uplatňuje vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a
  postojů, zaujímá a obhajuje vlastní postoje a přiměřeně obhajuje svá práva.

  2. Výchova demokratického občana
-  rozvíjí zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,
  utváří a upevňuje si vědomí sounáleţitosti s evropskou kulturou,
-  rozvíjí orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických,
  právních a ekonomických faktorů tvořících rámec kaţdodenního ţivota,
-  rozpoznává názory a postoje ohroţující lidskou důstojnost nebo odporující základním
  principům demokratického souţití,
-  zvyšuje odolnost vůči myšlenkové manipulaci.

  3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
-  odhaluje kořeny společenských jevů, dějů a změn, promýšlí jejich souvislosti a vzájemnou
  podmíněnost v reálném historickém čase,
-  poznává a posuzuje kaţdodenní situace a události ve vzájemných vazbách a širších
  souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních,
-  objektivně posuzuje společenské jevy současnosti a minulosti.

  4. Multikulturní výchova
-  hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnává je s obdobnými či
  odlišnými jevy,
-  učí se úctě k vlastnímu národu i jiným národům a etnikům,
-  respektuje kulturní či jiné odlišnosti lidí, skupin i společenství.

  5. Enviromentální výchova
-  získává orientaci v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjí zájem o veřejné
  záleţitosti,
-  vede k angaţování se v ochraně ţivotního prostředí, k vhodnému přístupu ke kulturnímu a
  přírodnímu dědictví.

  6. Mediální výchova
-  vyuţívá jako zdroj informací různorodé verbální i nonverbální zdroje, texty
  společenského i společenskovědního charakteru,
-  vede ke sledování odborné literatury a časopisů,
-  analyzuje mediální sdělení jako zdroj nových historických objevů a zkoumání.

Časové vymezení předmětu

      ročník           1.       2.       3.        4.
    hodinová dotace        2        2        2        2

Organizace výuky

    Výuka tohoto předmětu probíhá v kmenových třídách, podle potřeby pak
v multimediální učebně, případně v učebně PC. Výuka je doplňována exkurzemi v rámci
regionu i celé republiky, besedami a návštěvami v institucích. Ţáci mají moţnost vyuţít
individuálních konzultačních hodin.
                                                117
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Metody a formy výuky

    Realizace vzdělávacího obsahu předmětu probíhá různými formami, usilujeme
především o aktivní přístup ze strany ţáka.

  Formy výuky:
  1. vyučovací hodina (týmová práce, skupinová práce, samostatná práce ţáků, výklad,
   vysvětlování, řízená diskuse, dialog, rozbor historického dokumentu, interpretace
   historického textu, dějepisné aktuality, recenze na odbornou i beletristickou literaturu,
   práce s historickou mapou, projekty – jejich tvorba, prezentace a obhajoba, testy,
   písemné práce, soutěţe, video, PC)
  2. beseda, odborná přednáška
  3. exkurze

Výchovné a vzdělávací strategie

  1. Kompetence k učení
Učitel
- zadává ţákům referáty, k nimţ vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí historické
  informace v příslušných informačních zdrojích – v odborných encyklopediích, odborné
  literatuře, beletrii, časopisech, novinách, na internetu,
- zadává ţákům samostatnou či skupinovou práci k určitým historickým tématům,
- vede ţáky k sebehodnocení.

Ţák
- vyhledává a třídí informace a efektivně je vyuţívá v procesu učení i v praktickém ţivotě,
- pracuje s obecně uţívanými termíny a uvádí jevy do souvislostí,
- propojuje poznatky získané z různých vzdělávacích oblastí do širších celků a na základě
  toho si vytváří ucelenější pohled na společenské a kulturní jevy.

  2. Kompetence komunikativní
Učitel
- vede ţáky k tomu, aby kvalitně prezentovali své znalosti,
- vede ţáky ke čtení historické literatury a formulování svých stanovisek,
- snaţí se u ţáků o vytvoření schopnosti věcně diskutovat, naslouchat druhým, respektovat
  jejich názor, formulovat a obhajovat vlastní názory,
- zařazuje do hodin ústní referáty a projekty, kdy ţáci veřejně prezentují své práce, cílem je
  vyuţít komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů.

Ţák
- logicky formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory,
- v ústním i písemném projevu se vyjadřuje kultivovaně, souvisle a výstiţně,
- aktivně se zapojuje do diskuse, umí obhájit svůj názor a vhodně argumentovat,
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům…,
- vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci
  s okolím.

  3. Kompetence občanské
Učitel
- vede ţáky k přijetí základních principů, na kterých spočívají zákony a společenské normy,


                                              118
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


-  vede ţáky k poznání naší kulturní tradice a historického dědictví a tímto poznáním
  k potřebě je chránit,
-  vede ţáky k respektování přesvědčení druhých lidí a váţení si jejich vnitřních hodnot,
-  vede ţáky k nacházení nenásilné cesty k řešení konfliktů,
-  vede ţáky k zodpovědnému přístupu k plnění svých povinností a úkolů,
-  dbá na zhodnocení všech prací zadaných ţákům.

Ţák
- respektuje názor druhých, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí,
- dodrţuje pravidla slušného chování,
- odmítá útlak a hrubé zacházení,
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví.

  4. Kompetence sociální a personální
Učitel
- vede ţáky k chápání významu týmové i samostatné práce,
- vede ţáky k uvědomělému přijetí a získání rolí v různých skupinách,
- vytváří řízené diskuse či dialogy, v nichţ ţáci zaujímají určitá stanoviska,
- seznamuje ţáky s moţnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu,
- motivuje ţáky k zamyšlení nad morálními pravidly v dějinném vývoji.

Ţák
- účinně pracuje ve skupině,
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu,
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy.

  5. Kompetence k řešení problémů
Učitel
- vede ţáky k vnímání nejrůznějších problémů v jejich vývoji,
- motivuje ţáky různými problémovými úlohami,
- vede ţáky k postupnému zdokonalování práce s informacemi z různých zdrojů,
- vede ţáky ke schopnosti objevovat při řešení problémů paralely s historií,
- uvádí ţákům příklady, kde mohou vyuţít znalosti z jiného předmětu.

Ţák
- vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k umění řešit problémy,
- kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit.

  6. Kompetence pracovní
Učitel
- poţaduje dodrţování dohodnuté kvality práce,
- umoţňuje ţákům vzájemně si radit a pomáhat,
- nabízí ţákům moţnosti zapojení do různých soutěţí.

Ţák
- dodrţuje stanovená pravidla, dobře plní svoje povinnosti,
aktivně se zapojuje do tvorby projektů.
                                               119
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Člověk v dějinách, počátky lidské společnosti, nejstarší civilizace
ROČ.  TÉMA                UČIVO                   VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                            Ţák:                   POZNÁMKY
1.   Úvod do studia historie       - předmět dějepisu             - vysvětlí smysl, cíl a způsob      Mediální výchova
                      - význam historického poznání pro     poznávání historie a potřebnost
                      současnost                 dějinných poznatků            Český jazyk a literatura
                      - historie jako věda, pomocné vědy     - rozlišuje různé zdroje historických  - získávání a zpracování informací
                      historické, vztah historie k ostatním   informací, způsob jejich získávání a   - knihovny
                      vědám                   úskalí jejich interpretace        Zeměpis
                      - práce historika, historické informace,  - vymezí rozdíl mezi historií a     - orientace na mapě
                      jejich získávání, moţnosti vyuţití     dějepisem
                      - historické prameny (archivy, muzea,   - vysvětlí metody práce historika
                      galerie, knihovny)             - uvede typy historických pramenů
                      - periodizace dějin (historický čas a   - orientuje se v oblasti pomocných věd
                      prostor, práce s časovou osou,       historických a vysvětlí jejich obsah
                      kalendář, letopočet)            - objasní hlavní mezníky periodizace
                                            dějin, orientuje se na časové ose a
                                            historické mapě

    Pravěk               - výklad vzniku světa a člověka      - přiblíţí podstatu vědeckého názoru
                      v mýtech a náboţenstvích, vědecký     na vznik světa a člověka         Český jazyk a literatura
                      výklad vzniku světa a člověka       - objasní ve shodě s aktuálními     - mytologie, Bible
                      - doba kamenná – paleolit, mezolit,    vědeckými poznatky materiální a     Zeměpis
                      neolit, eneolit              duchovní ţivot lidské společnosti    - geografické vazby a souvislosti
                      - doba bronzová              v jednotlivých vývojových etapách    - orientace na mapě
                      - doba ţelezná               pravěku                 Biologie
                      - vývoj člověka – jako individua i     - charakterizuje pojem archeologická   - vznik ţivota, pravěká fauna a
                      příslušníka sociální skupiny, lovce,    kultura                   flóra
                      zemědělce, řemeslníka…formování      - vysvětlí zásadní zlom ve vývoji    - Darwinova evoluční teorie
                      jeho náboţenských představ…        lidstva v důsledku cílevědomé      Základy společenských věd
                      - faktory ovlivňující vývoj člověka a   zemědělské a řemeslné činnosti      - psychologie, sociologie
                      společnosti – práce, prostředí,      - zařadí časově a prostorově hlavní   - filozofie
                      podnebí…                  archeologické kultury pravěku
                      - významná archeologická naleziště
                      v našich zemích a v Evropě)
    Starověk I.             Staroorientální civilizace         - rozpozná souvislost mezi přírodními  Výchova k myšlení v evropských a
                      Mezopotámie                podmínkami a vznikem prvních       globálních souvislostech
                      Egypt                   velkých zemědělských civilizací     Multikulturní výchova


                                                                                  120
        ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


          Indie                   - vidí souvislost mezi formou vlády a
          Čína                   postavením společenských skupin     Český jazyk a literatura
          Přední východ (Palestina)         v jednotlivých státech          - staroorientální literatury
                               - objasní přínos starověkých států pro  Zeměpis
                               rozvoj světové civilizace        - geografické vazby a souvislosti
                               - uvědomuje si vazbu: ţidovství -    - orientace na mapě
                               křesťanství               Základy společenských věd
                                                    - politologie, stát a právo, filozofie
                                                    -  Estetická výchova

Starověk II.    Antické Řecko               - umí rozlišit mýty a historické     Výchova demokratického občana
          - periodizace, staré řecké báje a     skutečnosti               Výchova k myšlení v evropských a
            pověsti, vznik a rozvoj městských   - orientuje se v jednotlivých etapách  globálních souvislostech
            států – Athény (athénská       řeckých dějin              Multikulturní výchova
            demokracie), Sparta…způsob      - porovná státní zřízení (politickou
            ţivota, hospodářství (řecká      realitu) a způsob ţivota v Athénách a  Český jazyk a literatura
            kolonizace)              ve Spartě                - antická literatura
          - kultura – písmo, věda, umění,      - vysvětlí podstatu antické demokracie  Zeměpis
            sport, hry, osobnosti (přínos řecké  - uvědomuje si význam řecké kultury   - geografické vazby a souvislosti
            kultury pro rozvoj evropské      pro rozvoj evropské civilizace      - orientace na mapě
            civilizace)…                                  Základy společenských věd
          - boj Řeků za svobodu (války                            - politologie, stát a právo, filozofie
            s Persií, peloponéská válka),                         Estetická výchova
            ovládnutí Řecka Makedonií,                           - antická kultura
            Alexandr Makedonský                              Tělesná výchova
                                                    Matematika, Fyzika,…
          Antický Řím                - umí rozlišit mýty a historické     - sport – olympijská tradice,
          - periodizace, přírodní poměry a     skutečnosti               - věda; významné osobnosti
            osídlení Apeninského         - orientuje se v jednotlivých etapách
            poloostrova, Etruskové, počátky    římských dějin (pojem republika)
            římského státu – doba královská,   - popíše určující procesy a události,
            počátky římské republiky, boj o    chápe příčiny a následky dějinných
            ovládnutí Apeninského         procesů
            poloostrova a Středomoří (punské   - uvědomuje si význam římské kultury
            války), krize římské republiky,    pro rozvoj evropské civilizace
            triumviráty, císařský Řím, krize
            římské říše, rozpad impéria, zánik  - chápe křesťanství jako jeden ze
            západořímské říše…          základních kamenů, na kterých stojí
          - vznik a podstata křesťanství      evropská civilizace; vazba: judaismus


                                                                      121
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                      -  římská vzdělanost, věda a umění    – křesťanství – islám…

                      Naše země a ostatní Evropa v době
                      římské; civilizovanost a barbarství,
                      limes romanus jako civilizační hranice


Křesťanství a středověká Evropa, objevy a dobývání ( 5.století – polovina 17.století )
ROČ.  TÉMA                UČIVO                   VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                           Ţák:                   POZNÁMKY
2.   Raný středověk           Stěhování národů              - popíše změny na historické mapě     Výchova demokratického občana
                      Utváření středověké Evropy         Evropy                  Výchova k myšlení v evropských a
                      (byzantsko-slovanská oblast, franská    - definuje proměny hospodářského,     globálních souvislostech
                      říše a oblasti západní, východní a     politického a sociálního uspořádání    Multikulturní výchova
                      střední Evropy)              středověké společnosti 5.-11. století a
                      Normané a jejich vliv na vývoj       jeho specifické projevy ve vybraných   Zeměpis
                      západní a jiţní Evropy           státních celcích; popíše určující     - geografické vazby a souvislosti
                      Islám a arabská říše            procesy a události, chápe příčiny a    - orientace na mapě
                      Počátky státních útvarů na našem      následky dějinných procesů…        Základy společenských věd
                      území (Sámova říše, Velká Morava)     - chápe podstatu lenního systému     - politologie, stát a právo, filozofie
                      Český přemyslovský stát (vývoj do     - objasní proces christianizace a její  - Křesťanství, Islám
                      12. století)                vliv na konstituování raně        Estetická výchova
                      Křesťanství jako nové kulturní a      středověkých států v Evropě; vysvětlí   - románské umění, gotika
                      společenské pojítko            podstatu vztahu mezi světskou a
                      Boj o investituru; papeţství a císařství  církevní mocí v západním a
                      Kříţové výpravy              východním kulturním okruhu i
                      Vzdělanost a umění raného         projevy vlivu náboţenství a církve ve
                      středověku, románská kultura        středověké společnosti; chápe úlohu
                                           křesťanství v ţivotě středověkého
                                           člověka…
                                           - charakterizuje základní rysy vývoje
                                           na našem území; vidí státní útvary na
                                           našem území v evropských
                                           souvislostech
                                           - vymezí specifika islámské oblasti…
                                           - uvede charakteristické znaky
                                           románské kultury                                                                                  122
           ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Vrcholný středověk    Změny v zemědělství, proces       - definuje proměny hospodářského     Výchova k myšlení v evropských a
             evropské kolonizace, rozvoj řemesel a  politického a sociálního uspořádání   globálních souvislostech
             obchodu, vznik středověkých měst,    středověké společnosti 11.-15. století  Multikulturní výchova
             struktura společnosti a funkce     (trojhonný systém, význam měst,
             jednotlivých společenských vrstev    cechovní struktury) a jeho specifické  Český jazyk a literatura
             Český stát za posledních Přemyslovců  projevy v jednotlivých zemích…      - křesťanská literatura středověké
             Vznik centralizovaných států      - dokáţe vysvětlit příčiny a důsledky    Evropy,…
             v západní Evropě,            stoleté války              Zeměpis
             Svatá říše římská – vývoj do nástupu  - charakterizuje základní rysy vývoje  - geografické vazby a souvislosti,
             Habsburků 1440             na našem území, postavení a sílu     - orientace na mapě
             Stoletá válka; příčiny a důsledky    Českého státu v rámci střední Evropy   Základy společenských věd
             Střední a východní Evropa ve 12.-15.  (éra Karla IV.)             - sociologie, politologie, stát a
             století                 - vymezí význam husitské tradice pro     právo, ekonomie, filozofie
             Český stát:               český politický a kulturní ţivot     Estetická výchova
             - lucemburská epocha,          - orientuje se na historické mapě    - gotika
             - husitství,              - uvede příklady významných
             - vláda Jiřího z Poděbrad,       gotických památek
                Jagellonci.
             Vzdělanost vrcholného středověku,
             středověké univerzity, umění
             vrcholného středověku, gotická
             kultura
Počátky novověku     Humanismus a renesance         - objasní znovuobjevení antického    Výchova k myšlení v evropských a
             Zámořské objevy a počátky dobývání   ideálu člověka              globálních souvislostech
             světa, ekonomické a politické dopady,  - umí vysvětlit nové filozofické a    Multikulturní výchova
             vznik koloniální soustavy        vědecké myšlenky, které byly
             Reformace a protireformace       zformulovány ve 14.-17. století;     Český jazyk a literatura
             Habsburkové na českém trůně       zhodnotí jejich praktický dopad     - literatura 16.století – latinský a
             (stavovská monarchie)          - uvede představitele a příklady       český humanismus,…
             Česká kultura 16. století        renesančního umění, téţ klíčové     - literatura období baroka
             Evropské státy v 16.-17. století,    osobnosti českého humanismu       Zeměpis
             rivalita a spolupráce evropských    - popíše a demonstruje průběh      - geografické vazby a souvislosti,
             velmocí…absolutismus a stavovství…   zámořských objevitelských cest;       orientace na mapě
             - Rusko                 příčiny a důsledky            - zámořské objevy, vznik
             - Nizozemí, Španělsko          - vysvětlí znovuobjevení myšlenky      koloniální soustavy
             - Francie                ţádající reformu církve včetně reakce  Základy společenských věd
             - Anglie                církve na tyto poţadavky         - filozofie
             Třicetiletá válka            - objasní postavení českého státu    - stát a právo, politologie
             Habsburská monarchie a české země    v podmínkách Evropy rozdělené do     - ekonomie


                                                                       123
                    ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                       po třicetileté válce          řady mocenských a náboţenských       Estetická výchova
                       Anglická revoluce            struktur a vývoj českého státu v rámci   - renesance a humanismus
                       Francie Ludvíka IV.           monarchie (sociální, politické a      - baroko, rokoko
                       Romanovci v Rusku – Petr Veliký     kulturní poměry), absolutismus –
                       Vznik a vývoj Pruska          parlamentarismus…
                       Barokní kultura             - vysvětlí pojem absolutistická,
                                           konstituční a stavovská monarchie,
                                           uvede konkrétní příklady…
                                           - objasní příčiny třicetileté války a
                                           posoudí její důsledky
                                           - chápe význam revoluce v Anglii -
                                           příčiny a následky dějinných procesů
                                           - orientuje se na historické mapě
                                           - rozpozná základní znaky baroka,
                                           uvede představitele a příklady
                                           významných kulturních památek


Počátky nové doby a modernizace společnosti ( 17. století – 19.století )
ROČ.  TÉMA                 UČIVO                  VÝSTUP                   MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                           Ţák:                    POZNÁMKY
3.   Novověk I.              Osvícenství, osvícenský absolutismus  - určí a zhodnotí hlavní myšlenky a    Výchova demokratického občana
    (Osvícenství, revoluce a idea    v evropském kontextu          principy osvícenství a rozpozná jejich   Výchova k myšlení v evropských a
    svobody)               Průmyslová revoluce 1; rozvoj vědy a  uplatnění v revolucích 18. a 19. století  globálních souvislostech
                       techniky 17. a 18. století       - na konkrétních příkladech        Multikulturní výchova
                       Habsburská monarchie a české země    jednotlivých států demonstruje
                       za vlády Marie Terezie a Josefa II. ,  postupný rozklad, zánik a proměny     Český jazyk a literatura
                       národní obrození            dosavadních systémů přes úsilí       - klasicismus, osvícenství,
                       Vznik USA – válka za nezávislost    mocenských struktur o jejich udrţení      romantismus – literární produkce
                       Velká francouzská revoluce;       - zhodnotí nejvýznamnější reformy       daného období
                       napoleonské války            Marie Terezie a Josefa II.         Zeměpis
                       Evropa po vídeňském kongresu          vysvětlí emancipační úsilí     - geografické vazby a souvislosti,
                       Revoluční a národně osvobozenecké         národů a jednotlivých        orientace na mapě
                       hnutí v Evropě                  společenských vrstev, přiblíţí  Základy společenských věd
                       Průmyslová revoluce 2;              proces utváření českého     - politologie, stát a právo
                       industrializace a její důsledky pro        novodobého národa        - filozofie
                       soudobou společnost – politické,    - objasní souvislost mezi událostmi    Estetická výchova                                                                                  124
                  ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    ekonomické, sociální…          francouzské revoluce a napoleonských   - klasicismus, romantismus
                    Klasicismus, romantismus         válek na straně jedné a rozbití starých  Fyzika, Biologie,…
                                         společenských struktur na straně druhé  - počátky průmyslové revoluce,
                                         - popíše uspořádání Evropy po         objevy a vynálezy
                                         vídeňském kongresu (pracuje        - významné osobnosti
                                         s historickou mapou)
                                         - chápe podstatu procesu průmyslové
                                         revoluce, vysvětlí její průběh a její
                                         ekonomické, sociální a politické
                                         důsledky, rozpozná její ekologická
                                         rizika, určí základní příčiny
                                         asymetrického vývoje Evropy a světa
                                         v důsledku rozdílného tempa
                                         modernizace
                                         - uvědomuje si cíle národnostních,
                                         politických a sociálních skupin
                                         v revolucích 1.poloviny 19. století a
                                         formuluje jejich poţadavky
                                         - rozpozná charakteristické znaky
                                         klasicismu a romantismu, uvede
                                         představitele těchto směrů
Novověk II.               Revoluční rok 1848 v Evropě       - uvědomuje si cíle národnostních,    Výchova demokratického občana
14.1.1.1 ( – vývoj do roku 1914)    Vývoj v Anglii a ve Francii       politických a sociálních skupin      Výchova k myšlení v evropských a
                    České země v době Bachova        v revolučních procesech spojených     globálních souvislostech
                    absolutismu, vznik Rakouska-Uherska   s rokem 1848 a formuluje jejich      Multikulturní výchova
                    Sjednocení Itálie a Německa       poţadavky
                    Občanská válka v USA           - charakterizuje vývoj v našich zemích  Český jazyk a literatura
                    Čína, Japonsko              v 50. a 60. letech 19.století , uvede   - realismus v české a světové
                    Koloniální systém 19. století;      významné představitele české politiky     literatuře
                    imperiální politika velmocí; dělení   a kultury; uvede dění u nás do      Zeměpis
                    Afriky                  souvislosti s národními hnutími      - geografické vazby a souvislosti,
                    Formování moderní občanské        vybraných evropských národů          orientace na mapě
                    společnosti, vznik hnutí, spolků,    - vysvětlí podstatu sjednocovacího    - imperialismus a kolonialismus 19.
                    politických stran, politických proudů;  procesu v italských a německých        století
                    ústava                  oblastech (historický kontext)      Základy společenských věd
                    Průmyslová revoluce 3; pokroky      - vysvětlí příčiny a zhodnotí význam   - sociologie
                    v technickém vývoji a v organizaci    občanské války v USA           -  politologie, stát a právo
                    výroby, monopoly; nové průmyslové    - chápe podstatu imperiální politiky   - ekonomie
                    velmoci                 velmocí, vymezí význam kolonií      - filozofie


                                                                               125
                     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                        Postavení českých zemí v rámci     - posoudí význam ústavy a novou     Estetická výchova
                        Rakouska –Uherska do 1.světové     organizaci státu, uvede základní typy  - realismus
                        války                  parlamentních státních systémů ; na   - umělecké směry a proudy
                        Mezinárodní vztahy, vznik politických  vybraných příkladech demonstruje       přelomu 19. a 20. století…
                        bloků a aliancí – Trojspolek,      základní politické proudy –       Fyzika, Biologie,…
                        Trojdohoda…cesta k 1. světové      konzervatismus, liberalismus,      - průmyslová revoluce, objevy a
                        válce…                 demokratismus, socialismus          vynálezy
                        Kulturní rozrůzněnost doby       - uvědomuje si sociální a politické   - významné osobnosti
                                            důsledky další etapy průmyslové
                                            revoluce; vysvětlí změny v charakteru
                                            výroby a podnikání na přelomu 19. a
                                            20.století
                                            - vysvětlí expanzivní záměry velmocí
                                            v evropských oblastech i jinde ve
                                            světě, které byly příčinou četných
                                            střetů a konfliktů a v konečném
                                            důsledku vedly aţ k 1.světové válce
                                            - chápe podstatu uměleckých směrů a
                                            proudů 2.poloviny 19. a počátku
                                            20.století, uvede významné znaky,
                                            představitele a památky


Moderní doba, rozdělený a integrující se svět
ROČ.  TÉMA                  UČIVO                  VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                            Ţák:                   POZNÁMKY
4.   Dějiny 20.století           První světová válka a její politické,  - popíše příčiny, průběh a výsledky 1.  Osobnostní a sociální výchova
    (- vývoj do 2.světové války; do roku  sociální a kulturní důsledky…      světové války; v kontextu téţ vznik   Výchova demokratického občana
    1945)                 - balkánské války            československého státu; na příkladech  Výchova k myšlení v evropských a
                        - sarajevský atentát; vývoj do roku   demonstruje zneuţití vědy a techniky   globálních souvislostech
                          1916                ve světové válce…            Multikulturní výchova
                        - revoluce v Rusku, vstup USA do    - chápe politické, sociální a
                          války                hospodářské důsledky války        Český jazyk a literatura
                        - vývoj do roku 1918          - interpretuje nové poválečné      - česká a světová literatura 1.
                        Versailleský systém a jeho vnitřní   uspořádání světa, objasní změny na      poloviny 20.století
                        rozpory                 historické mapě, vyjmenuje nově     Zeměpis
                                            vzniklé státy              - geografické vazby a souvislosti                                                                                  126
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   Vznik ČSR, 1. odboj, hospodářsko-    - charakterizuje vývoj          - orientace na mapě
   politický vývoj ve 20. letech , první  v Československu, zhodnotí postavení   Základy společenských věd
   republika, sociální a národnostní    nového státu, je schopen popsat jeho   - psychologie, sociologie, stát a
   problémy                 politický systém, nastíní jeho        právo, politologie, ekonomie,
   Evropa a svět ve 20. a 30. letech 20.  problémy                   filozofie
   století, demokracie a totalitní     - charakterizuje vývoj v Evropě a ve   Estetická výchova
   systémy Evropy; komunismus a       světě ve 20. a 30. letech; rozpozná    - umělecké směry a proudy 20.
   fašismus:                klady a nedostatky demokratických       století
   - Itálie,                systémů; charakterizuje jednotlivé
   - Německo,                totalitní systémy, příčiny jejich
   - Sovětské Rusko.            nastolení a důsledky jejich existence
   ČSR – charakteristické rysy       pro svět, rozpozná destruktivní sílu
   československé demokracie – 30. léta   totalitarismu a vypjatého
   Světová hospodářská krize        nacionalismu, kriticky zhodnotí
   Růst mezinárodního napětí, politika   pojmy: nacismus a antisemitismus
   appeasementu…rozpad versailleského    - vysvětlí souvislost mezi světovou
   systému…                 hospodářskou krizí a vyhrocením
   Kultura a věda v meziválečném      politických problémů, které byly
   období (zrod moderního umění,      provázeny radikalizací pravicových i
   nástup masové kultury, sport)      levicových protidemokratických sil
   Mnichov a jeho důsledky; druhá      - objasní příčiny a podstatu agresivní
   republika, vznik protektorátu Čechy a  expanzivní politiky totalitních států a
   Morava, vývoj na Slovensku        důvody neschopnosti západních zemí
                       této agresi čelit…politika
   2.světová válka; globální a       appeasementu…
   hospodářský charakter války, věda a   - popíše a zhodnotí ţivotní styl
   technika jako prostředek vedení války,  moderní evropské společnosti, přiblíţí
   holocaust…                pojem masová kultura…
   - zlomové okamţiky 2. světové      - je schopen komentovat závěry
     války 1939 – 1943          mnichovské konference, realitu druhé
   - zlomové okamţiky 2. světové      republiky a vznik protektorátu
     války 1943 – 1945          - charakterizuje příčiny, průběh
   - protektorátní realita, 2. odboj    zlomová období a výsledky 2. světové
   - politické, ekonomické a        války; na příkladech vysvětlí pojmy
     mocenské důsledky války       rasismus, antisemitismus a jejich
                       nepřijatelnost z hlediska lidských práv
                       - chápe politické, sociální a
                       hospodářské důsledky války
                                                              127
                 ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Dějiny 20.století           Evropa a svět po roce 1945. Vznik     - interpretuje nové poválečné      Osobnostní a sociální výchova
(- vývoj po 2.světové válce, po roce  OSN, princip sociálního státu…       uspořádání světa, objasní změny na    Výchova demokratického občana
1945)                 Studená válka. Realita bipolárního     historické mapě Evropy a světa      Výchova k myšlení v evropských a
                    světa…svět supervelmocí a         - charakterizuje vznik, vývoj a rozpad  globálních souvislostech
                    politických bloků:             bipolárního světa, jeho vojenská,    Multikulturní výchova
                    - východní blok, jeho politický,      politická a hospodářská seskupení,
                      hospodářský a sociální vývoj;     vzájemné vztahy a nejvýznamnější     Český jazyk a literatura
                      SSSR jako světová velmoc;       konflikty                - česká a světová literatura 2.
                      RVHP, Varšavská smlouva        - vysvětlí základní problémy vnitřního    poloviny 20.století
                    - euroatlantická spolupráce a vývoj    vývoje zemí západního a východního    Zeměpis
                      demokratických zemí; USA jako     bloku; zejména se zaměří na       - geografické vazby a souvislosti
                      světová velmoc            pochopení vnitřního vývoje a       - orientace na mapě
                    - ohniska konfliktů – berlínská      vzájemných vztahů supervelmocí      Základy společenských věd
                      krize, korejská válka, karibská    (USA, SSSR)…uvědomuje s i        - psychologie, sociologie, stát a
                      krize, arabsko-izraelské konflikty,  souvislost s děním              právo, politologie, ekonomie,
                      Vietnam….               v Československu…              filozofie
                    - ţivotní podmínky na obou         - porovná a vysvětlí způsob ţivota a   Estetická výchova
                      stranách „ţelezné opony“       chování lidí v nedemokratických     - umělecké směry a proudy 20.
                    Vývoj v Československu           společnostech a v demokraciích        století
                    v poválečném období:            - charakterizuje vývoj v poválečném
                    - 1945 – 1948; únorové události      obnoveném Československu
                      1948                 v souvislosti s vývojem Evropy a
                    - 1968 – Praţské jaro           světa v letech 1945 – 1948
                    - normalizační éra             - analyzuje vývoj v ČSR v 50. letech,
                    - 1989 a následný vývoj          na konkrétních příkladech
                    - současná politická, ekonomická a     demonstruje pouţití nezákonných
                      kulturní realita           metod uţitých proti demokratickým
                    Dekolonizace; „třetí svět“ –        silám v zemi
                    ekonomické, demografické a politické    - vysvětlí pokus o reformu reţimu
                    postavení v globálním světě        v roce 1968
                    Pád komunistických reţimů a jeho      - objasní hlavní problémy a specifické
                    důsledky; sjednocující se Evropa a její  cesty vývoje významných
                    místo v globálním světě          postkoloniálních rozvojových zemí;
                                         objasní význam islámské kultury a
                                         dalších mimoevropských kultur
                                         v moderním multikulturním světě
                                         - přiblíţí důvody, průběh a důsledky
                                         politického kolapsu východního bloku
                                         a rozpadu SSSR; vysvětlí pojmy                                                                               128
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                            „glasnosť“ a „perestrojka“, uvědomuje
                            si souvislost s politickým vývojem
                            v Československu v roce 1968…
                            - je schopen zaujmout stanovisko
                            k listopadovým událostem roku 1989
                            u nás a nastínit další vývoj (90. léta
                            20. století – rozpad Československa,
                            současná politická realita)
                            - popíše mechanismy a prostředky
                            postupného sjednocování Evropy na
                            demokratických základech; zná
                            základní instituce sjednocující se
                            Evropy, jejich úlohu a fungování
Současnost    Současné trendy politického vývoje  - vymezí základní problémy        Osobnostní a sociální výchova
         Globální problémy moderní      soudobého světa a naznačí moţnosti    Výchova demokratického občana
         společnosti             jeho dalšího vývoje           Výchova k myšlení v evropských a
         Věda, technika, vzdělání, sport,                       globálních souvislostech
         média, zábava                                 Multikulturní výchova
                                                Enviromentální výchova

                                                Zeměpis
                                                - geografické vazby a souvislosti
                                                - orientace na mapě
                                                Základy společenských věd
                                                - psychologie, sociologie, stát a
                                                  právo, politologie, ekonomie,
                                                  filozofie
                                                Estetická výchova
                                                - současné umění
                                                                  129
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


15 Charakteristika předmětu Zeměpis
Obsahové, časové a organizační vymezení

     ročník           1.       2.       3.       4.
   hodinová dotace        2        2        2        -

   V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie) RVP GV. Na
předmět navazuje volitelný předmět Zeměpisný seminář (pro 4. ročník studia).

    Předmět slouţí ţákům k nabývání klíčových kompetencí vymezených RVP a to
prostřednictvím geograficky tematizovaného vyučovacího procesu. Kromě toho sleduje i
nabývání kompetencí specificky geografických, které nelze pod souhrnné klíčové kompetence
RVP zahrnout.

    Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Zeměpis (Geografie) směřuje především
- k získávání geografických vědomostí, dovedností a návyků s ohledem na své zapojení do
ţivota a prostředí, které ho obklopuje
- rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů,
pouţívání různých poznávacích metod
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
- pochopení územních rozdílů, zvláštností, jedinečností, ale i zákonitostí v prostorovém
rozmístění geografických objektů, jevů a procesů
- vytvoření mezipředmětových vztahů mezi geografii a ostatními vědními obory,
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany ţivotního prostředí
- chápání zvláštností různých lidských ras, národů a kultur
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvaţování – posuzovat změny a jevy v místní
krajině a vlastní zemi a porovnávat je s jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku.

    Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebnách vybavených didaktickou technikou,
v učebně vybavené počítačovou technikou a formou terénního vyučování. Součástí předmětu
Zeměpis jsou i pravidelné exkurze pořádané dvakrát ročně (v září a v červnu).

    Ve výuce se vyuţívají následující formy a metody práce :
- frontální výuka propojená řízeným rozhovorem s vyuţitím obrazového materiálu a
demonstračních pomůcek
- prezentace vlastních názorů v diskusi, referátech, projektech
- samostatná a skupinová práce (s vyuţitím map, odborné literatury, geografických časopisů,
internetu)
- terénní vyučování
- řešení problémových úkolů vyţadujících konvergentní i divergentní způsoby myšlení

    Vzhledem k tomu, ţe geografie je průnikem přírodních a společenských věd, má
značný integrační potenciál. V rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje s dějepisem,
základy společenských věd, biologií, chemií, fyzikou a matematikou a významným způsobem
přispívá k dosaţení řady kompetencí ţáka vymezených v průřezových tématech RVP.
                                             130
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Zeměpis v sobě zahrnuje především tato průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Výchova demokratického občana
Mediální výchova


Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Učitel:
- rozvíjí schopnost samostatně informace vyhledávat, třídit a následně je zpracovávat,
- vede ţáky k pouţívání odborné terminologie,
- rozvíjí schopnost zpracovat informace formou referátu nebo prezentace,
- vede ţáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném ţivotě,
- podporuje účast ţáků v soutěţích , kde mají moţnost srovnávat své vědomosti s ostatními,
- rozvíjí schopnost geografické jevy, procesy a objekty kriticky posuzovat, porovnávat,
samostatně formulovat logické závěry a tak vytvářet postoje k okolnímu světu.
- vhodnou a systematickou motivací rozvíjí pozitivní vztah k učení,
Ţák:
- vyvíjí si dovednosti k osvojování poznatků transmisivně předávaných učitelem,
- ţák se učí vyuţívat informačních zdrojů (sekundární i primární literatura, turističtí průvodci,
populárně vědecké geografické časopisy, www stránky vědeckých institucí, kartografické
zdroje na papírových i elektronických médiích, fotografie, statistické zdroje na www - data
tabelovaná, v grafech a na tématických mapách). Při této práci rozhoduje o věrohodnosti
informačního zdroje a učí se zachovávat pravidla citačních norem a etiky.

Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- vede ţáky k vyhledávání a kombinování informací k danému problému z různých
informačních zdrojů,
- rozvíjí schopnost pochopit problém, vyhledat k němu různé informace, diskutovat o různých
moţnostech řešení,
- vede ţáky k argumentaci, k diskusi, k obhajování vlastních výroků a postupů řešení,
- vede ţáky k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a konfrontuje je s praxí.
Ţák:
- srovnává a analyzuje geografické jevy,
- vyhledává a hodnotí různé informace, správně argumentuje,
- nalézá souvislosti mezi získanými poznatky a aplikuje je.

Kompetence sociální a personální
Učitel:
- učí ţáky pracovat ve skupinách,
- seznamuje ţáky s pravidly spolupráce v týmu,
- vede ţáky k dodrţování dohodnutých postupů, k utváření pocitu zodpovědnosti za své
jednání a k hodnocení vlastních výsledků a výsledků skupiny.
Ţák:
- spolupracuje v rámci skupiny,
- dodrţuje základní pravidla spolupráce,
- dokáţe kriticky zhodnotit výsledky své práce.


                                               131
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Kompetence občanské
Učitel:
- rozvíjí schopnost chápat odlišnosti různých lidských ras, národů a kultur a jejich přínos pro
rozvoj lidské společnosti,
- vede je k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udrţitelného rozvoje,
- rozvíjí zájem o cestování a poznávání vlasti a regionů světa s cílem chránit jedinečnost
přírodních objektů a lidských výtvorů.
Ţák:
- chápe svá práva a povinnosti a je schopen přizpůsobit tomu své chování,
- respektuje práva ostatních.

Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede ţáky k přesnému vyjadřování myšlenek pomocí geografické terminologie, ke
kultivovanému písemnému a ústnímu projevu,
- zadává úkoly, které ţáci řeší s vyuţitím moderních informačních a komunikačních
technologií,
- rozvíjí dovednost pracovat s geografickými informacemi, pouţívat mapy, provádět situační
náčrty, rozumět údajům sestavených do tabulek a grafů, pouţívat různých textů a obrazových
materiálů,
- rozvíjí schopnost odpovídat na geograf. otázky, předkládat geografické informace ve formě
ústních a písemných zpráv, doplněných mapami a nákresy,
- rozvíjí schopnost komunikace (umět vyjádřit své myšlenky, obhájit svůj názor, hodnotit
argumentaci jiných),
- vede ţáka k dodrţování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace, k naslouchání
a respektování názorů druhých.
Ţák:
- ovládá geografickou terminologii,
- dokáţe pracovat s geografickými informacemi v různých formách,
- správně, přesně a jednoznačně se vyjadřuje, logicky argumentuje, správně formuluje své
myšlenky,
- dodrţuje pravidla vzájemné komunikace.

Kompetence pracovní
Učitel:
- rozvíjí individuální schopnosti, pracovat samostatně, provádět různá pozorování v terénu
a vyhodnocovat je s vyuţitím vlastních znalostí a vědomostí,
- vyţaduje od ţáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce,
- vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečného chování ve volné přírodě.
Ţák:
- dokáţe samostatně pracovat,
- pouţívá správné pracovní postupy a vhodné pracovní pomůcky,
- chová se zodpovědné při práci a pohybu v terénu.
                                               132
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA                UČIVO                  VÝSTUP                   MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                          Ţák:                    POZNÁMKY
1.   1. Úvod do geografie        - vývoj a současné postavení geografie  - vymezí objekt studia geografie      Environmentální
                      v systému vědních oborů         - rozdělí geografii jako vědu       výchova - Problematika
                      - účel a objekt geografie        - zhodnotí význam geografie pro      vztahu organizmu a prostředí
                      - soustava geografických věd       společnost
    2. Kartografie           - mapa a glóbus             - pouţívá dostupné kartografické
                      - kartografická zobrazení        produkty, odečítá z nich data, rozlišuje
                      geografických map            kartografické produkty podle
                      - vznik mapy, měřítko          jednotlivých kritérií z hlediska tvorby
                      - obsah mapy               a pouţití
                      - druhy map               - pouţívá dostupné kartografické
                      - práce s mapou velkého měřítka     produkty a další geografické zdroje
                      - terénní geografická výuka, praxe a   dat a informací v tištěné i elektronické
                      aplikace                 podobě pro řešení geografických
                                          problémů
                                          - orientuje se s pomocí map v krajině
                                          - pouţívá s porozuměním vybranou
                                          geografickou,
                                          topografickou a kartografickou
                                          terminologii
                                          - vytváří a vyuţívá vlastní mentální
                                          schémata a mentální mapy pro
                                          orientaci v konkrétním území
    3. Země jako vesmírné těleso    - vesmír a naše Galaxie, Sluneční    - porovná postavení Země ve vesmíru    F - sluneční soustava, astronomické
                      soustava                 a podstatné vlastnosti Země s       jednotky
                      - tvar a velikost Země          ostatními tělesy sluneční soustavy     M - jednotky délky, objemu
                      - zeměpisné souřadnice          - rozlišuje jednotlivé objekty ve
                      - pohyby Země a jejich důsledky     vesmíru, podle jejich základních      D - objevné cesty
                      - čas a časová pásma           charakteristik zhodnotí
                      - slapové jevy              - zhodnotí význam Slunce a Měsíce a
                      - dálkový průzkum Země          jejich vliv na Zemi
                                          - na konkrétních příkladech prokáţe
                                          tvar, velikost a pohyby Země, jejich
                                          důsledky pro ţivot na Zemi
                                          - vymezí základní zlomové objevy při
                                          výzkumu Země a vesmíru
                                                                                   133
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


4. Fyzická geografie    Fyzickogeografická sféra         - rozliší sloţky a prvky          Environmentální
                                   fyzickogeografické sféry a rozpozná    výchova - Člověk a ţivotní
              LITOSFÉRA                vztahy mezi nimi              prostředí
              - stavba a sloţení pevného tělesa    - porovná sloţení a strukturu       F
              Země                   jednotlivých                Ch
              - zemská kůra              zemských sfér               Bi
              - planetární členění zemské kůry     - porovná na příkladech mechanismy
              - litosférické desky           působení endogenních a exogenních
              - vznik pevnin a oceánů         procesů a jejich vliv na utváření
              - georeliéf               zemského povrchu a na ţivot lidí
              - endogenní pochody a jimi vytvořené   - analyzuje energetickou bilanci Země
              tvary georeliéfu             a příčiny vnitřních a vnějších
              - exogenní pochody a jimi vytvořené   geologických procesů
              tvary georeliéfu             - analyzuje různé druhy poruch
                                   v litosféře
              PEDOSFÉRA
              - půda a její význam pro ţivot na Zemi  - určí základní vlastnosti vzorku
              - vznik půd, půd. typy          půdního profilu
              - planetární členění pedosféry      - rozlišuje základní půdní druhy a typy
              - výšková (horizontální) stupňovitost  - navrhne vyuţití a způsob efektivního
              půd                   hospodaření s půdou v daném regionu
              - šířková (vertikální) pásmovitost půd
              - pedosféra a člověk

              KRYOSFÉRA                - rozliší jednotlivé části kryosféry
              - základní poznatky o kryosféře,     - objasní vznik ledovců
              mrazové zvětrávání, činnost sněhu a
              ledu
              - permafrost

              HYDROSFÉRA                - objasní mechanismy globální
              - oběh vody na Zemi           cirkulace atmosféry a její důsledky
              - voda v oceánech a mořích, vlastnosti  pro vytváření klimatických pásů
              mořské vody, pohyby mořské vody
              - voda na pevnině

               ATMOSFÉRA                - objasní velký a malý oběh vody
              - fyzikální a chemické vlastnosti    - rozliší jednotlivé sloţky hydrosféry a
              atmosféry                jejich funkci v krajině                                                                       134
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                  - vertikální členění atmosféry       - zhodnotí vyuţitelnost různých druhů
                  - počasí a podnebí             vod a
                  - všeobecný oběh atmosféry         navrhne moţné způsoby efektivního
                  - monzuny, místní větry          hospodaření vodou v příslušném
                  - vzduchové hmoty a atm. proudy      regionu
                  - podnebné pásy

                  BIOSFÉRA
                  - organismy a jejich ţivotní prostředí
                  - planetární členění biosféry (zonalita,  - rozliší a charakterizuje hlavní biomy
                  šířková pásmovitost a výšková       světa
                  stupňovitost)               - rozlišuje jednotlivé typy krajin na
                  - přehled přírodních zón Země       Zemi, jejich podmíněnost ostatními
                  - biosféra a člověk            sloţkami
                                        fyzickogeografické sféry, na
                                        konkrétních
                                        příkladech uvádí specifické znaky a
                                        funkce
                                        jednotlivých hlavních ekosystémů a
                                        jejich
                                        prostorové rozmístění
5. Socioekonomická geografie    - socioekonomická sféra          - rozliší sloţky socioekonomické sféry

                  OBYVATELSTVO SVĚTA             - zhodnotí na příkladech dynamiku     Výchova k myšlení v evropských a
                  - růst počtu obyvatelstva         vývoje                  globálních souvislostech
                  - skladba obyvatelstva – podle       obyvatelstva na Zemi           - Globalizační a rozvojové procesy
                  pohlaví, věková struktura, rasy,      - zhodnotí geografické, demografické   - Globální problémy, jejich příčiny a
                  jazyky, národy, náboţenství        a                     důsledky
                  - přirozený pohyb obyvatelstva       hospodářské aspekty působící na      - Humanitární pomoc a mezinárodní
                  - mechanický pohyb obyvatelstva      chování, pohyb,              rozvojová spolupráce
                  - rozmístění obyvatel na Zemi       rozmístění a zaměstnanost
                                        obyvatelstva               Multikulturní výchova
                  SÍDLA                   - analyzuje hlavní rasová, etnická,    – Vztah k multilngvní situaci a ke
                  - vývoj sídel, rozdělení sídel       jazyková,                 spolupráci mezi lidmi z různého
                  - proces urbanizace            náboţenská, kulturní a politická     kulturního prostředí
                  - světové sídelní systémy, světová     specifika                 - Základní
                  velkoměsta a jejich struktura, jádra a   s ohledem na způsob ţivota a ţivotní   problémy sociokult. rozdílů
                  periferie                 úroveň
                                        v kulturních regionech světa


                                                                               135
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                       - identifikuje obecné základní
                                       geografické znaky sídel a aktuální
                                       tendence ve vývoji osídlení
                      SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ        - zhodnotí na příkladech světové      Výchova k myšlení v evropských a
                      ZEMĚDĚLSTVÍ            hospodářství jako otevřený dynamický    globálních souvislostech -
                      - rozmístění zemědělské výroby   systém s určitými sloţkami, strukturou   Globalizační a rozvojové
                      - typy výţiv ve světě       a funkcemi                 procesy
                      - světová zemědělská výroba    - zohlední faktory územního        Výchova k myšlení v evropských a
                      PRŮMYSL              rozmístění                 globálních souvislostech - Globální
                      - rozmístění průmyslové výroby   hospodářských aktivit           problémy, jejich příčiny a důsledky
                      - těţební průmysl         - vymezí jádrové a periferní oblasti
                      - elektrárenství          světa
                      - zpracovatelský průmysl      - zhodnotí bilanci světových
                      DOPRAVA              surovinových a energetických zdrojů
                      - rozmístění dopravy        - vyhledá na mapách hlavní světové
                      - světová doprava         oblasti cestovního ruchu, porovná
                      SLUŢBY, CESTOVNÍ RUCH       jejich lokalizační faktory a potenciál
2.  6. Krajina a ţivotní prostředí    Geografie ţivotního prostředí   - zhodnotí na příkladech krajiny jako   B
                      Přírodní a civilizační rizika   systém
                      Trvale udrţitelný rozvoj      pevninské části krajinné sféry se
                                       specifickými
                                       znaky, určitými sloţkami, strukturou,
                                       okolím a funkcemi
                                       - analyzuje na konkrétních příkladech
                                       přírodní a kulturní sloţky a prvky
                                       krajiny
                                       - zhodnotí některá rizika působení
                                       přírodních a
                                       společenských faktorů na ţivotní
                                       prostředí
                                       - posuzuje geologickou činnost
                                       člověka z hlediska moţných
                                       negativních dopadů na ŢP
                                       - hodnotí ekologickou únosnost těţby
                                       a zpracovatelských technologií v
                                       daném regionu
   7. Politická geografie        Politické uspořádání států     - rozliší a porovná státy světa a jejich  D, ZSV
                      Mezinárodní integrace       mezinárodní integrační seskupení a     Výchova k myšlení v evropských a
                      Problémové oblasti světa      organizace podle kritérií vzájemné     globálních souvislostech


                                                                                136
                  ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    Globalizace               podobnosti a odlišnosti         - Globalizační a rozvojové procesy
                                        - lokalizuje na politické mapě světa   - Globální problémy, jejich příčiny a
                                        hlavní aktuální geopolitické změny    důsledky
                                        s přihlédnutím k historickému vývoji   - Humanitární pomoc a mezinárodní
                                        - rozliší regionální společenské,    rozvojová spolupráce
                                        politické a
                                        hospodářské útvary podle základních   Multikulturní výchova
                                        kritérií -                - Vztah k multilngvní situaci a ke
                                        formy vlády, vnitřního uspořádání,    spolupráci mezi lidmi z různého
                                        politického               kulturního prostředí
                                        systému, hospodářských charakteristik  - Základní problémy sociokulturních
                                                             rozdílů
   8. Geografie mimoevropských    a) AFRIKA                - aplikuje znalosti přírodních      D
   regionů              - severní Afrika            podmínek při charakterizování      Výchova k myšlení v evropských a
                    - subsaharská Afrika          velkých přírodních celků         globálních souvislostech
                    b) AMERIKA               - popíše sloţky přírodní sféry a     - Globalizační a rozvojové procesy
                    - severní Amerika            principy jejich utváření         - Globální problémy, jejich příčiny a
                    - Latinská Amerika           - rozlišuje na konkrétních územních   důsledky
                    c) ASIE                 příkladech                - Humanitární pomoc a mezinárodní
                    - JZ, střední Asie a Zakavkazsko    mikroregionální, regionální, státní,   rozvojová spolupráce
                    - J, JV, V Asie             makroregionální a globální
                    d) AUSTRÁLIE a Oceánie, polární     geografickou dimenzi           Multikulturní výchova
                    oblasti a světový oceán         - lokalizuje na mapách makroregiony   - Vztah k multilngvní situaci a ke
                                        světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí  spolupráci mezi lidmi z různého
                    společně pro a) – d):          jejich přírodní, kulturní, politické a  kulturního prostředí
                    - poloha, rozloha a počet obyvatel,   hospodářské poměry a jednotlivé     - Základní problémy sociokulturních
                    politická mapa kontinentu        makroregiony vzájemně porovná      rozdílů
                    - povrch, vodstvo, podnebí, biosféra,
                    ochrana přírody
                    - obyvatelstvo
                    - nerostné suroviny
                    - hospodářství
                    - regiony
3.  9. Geografie Evropy        Politická mapa             - rozlišuje na konkrétních územních   D
                    Přírodní podmínky            příkladech                Výchova k myšlení v evropských a
                    Historický, politický a ekonomický   mikroregionální, regionální, státní,   globálních souvislostech
                    vývoj                  makroregionální a globální        - Globalizační a rozvojové procesy
                    Obyvatelstvo              geografickou dimenzi           - Globální problémy, jejich příčiny a
                    Hospodářství              - vymezí jednotlivé regiony Evropy    důsledky


                                                                               137
          ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


            Evropská integrace          - zhodnotí polohu, přírodní a sociální  - Humanitární pomoc a mezinárodní
            Západní Evropa            poměry evropských regionů        rozvojová spolupráce
            Severní Evropa            - lokalizuje hlavní rozvojová jádra a
            Střední Evropa            periferie evropských regionů       Multikulturní výchova
            Jiţní Evropa                                 - Vztah k multilngvní situaci a ke
            Jihovýchodní Evropa                              spolupráci mezi lidmi z různého
            Východní Evropa                                kulturního prostředí
                                                   - Základní problémy sociokulturních
                                                   rozdílů
10. Geografie ČR    Poloha, rozloha           - hodnotí a porovnává polohu a      D
            Územní vývoj státu          přírodní podmínky ČR, lokalizuje a    ZSV
            Přírodní podmínky,          klasifikuje důleţité geomorfologické   Environmentální výchova - Ţivotní
            Geologie a nerostné suroviny     jednotky, posoudí jednotlivé části ČR  prostředí ČR
            Podnebí a počasí           z hlediska hydrogeografického,
            Vodstvo a vodní hospodářství     pedogeografického a geologického
            Povrch ČR, geomorfologické členění  - rozlišuje základní geologická období
            Obyvatelstvo, sídla         ve vývoji Země a jejich vliv na
            Politický systém, administrativní  geomorfologii ČR
            členění               - zhodnotí vývoj státního území a
            Ochrana přírody           hranic ČR,
            Hospodářství             současnou mocenskou strukturu státu
            Oblasti ČR              - rozlišuje základní geobiomy v ČR ve
                               vztahu k reliéfu, klimatu a dalším
                               přírodním podmínkám
                               - rozlišuje stupeň ekologické
                               zachovalosti běţných ekosystémů ČR,
                               lokalizuje území s nejvyššími stupni
                               ochrany krajiny a charakterizuje je
                               - hodnotí a lokalizuje přírodní a
                               energetické zdroje ČR, porovnává je v
                               evropském a světovém kontextu
                               - posoudí strukturu a dynamiku
                               obyvatelstva v ČR, základní
                               demografické charakteristiky, sídelní
                               strukturu, procesy urbanizace a
                               suburbanizace
                               - rozčlení hospodářství na hlavní
                               sloţky a zhodnotí
                               jejich význam pro ČR, posoudí


                                                                    138
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    mechanizmy
                    začlenění hospodářství ČR do
                    evropského a
                    světového obchodu
                    - lokalizuje hlavní oblasti průmyslové
                    výroby v ČR, posoudí základní
                    lokalizační faktory jednotlivých
                    průmyslových odvětví a jejich význam
                    pro hospodářství ČR
                    - na konkrétních příkladech ilustruje
                    členění a rozmístěních jednotlivých
                    průmyslových oborů v ČR
                    - lokalizuje hlavní oblasti zemědělské
                    výroby v ČR, posoudí základní
                    lokalizační faktory pro rozmístění
                    jednotlivých zemědělských oborů,
                    zhodnotí stupeň soběstačnosti ČR,
                    srovná potenciál a zemědělskou
                    politiku ČR s ostatními státy EU
                    - posoudí jednotlivé sloţky
                    infrastruktury v různých regionech
                    ČR, podmínky pro jejich rozvoj a
                    jejich vliv na ostatní sloţky
                    hospodářství
                    - uvede příklady z přírodního a
                    kulturního bohatství ČR, lokalizuje je
                    na mapách. Na příkladech ilustruje
                    moţnost cestovního ruchu coby
                    faktoru regionálního rozvoje
                    - hodnotí politický systém a strukturu
                    ČR, hierarchicky řadí jednotky
                    územně-správního členění ČR
                    - lokalizuje na mapách jednotlivé
                    kraje a jejich hlavní jádrové a periferní
                    oblasti z hlediska osídlení a
                    hospodářských aktivit
                    - posoudí a na konkrétních příkladech
                    doloţí specifika jednotlivých krajů z
                    hlediska přírodních podmínek,                                          139
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    struktury osídlení a hospodářské
                    činnosti
                    - hodnotí na přiměřené úrovni
                    přírodní, hospodářské a kulturní
                    poměry místního regionu, moţnosti
                    dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje
                    vazby místního regionu k vyšším
                    územním celkům
                                        140
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


16 Charakteristika předmětu Základy společenských věd

Časové vymezení předmětu

      ročník           1.        2.       3.       4.
    hodinová dotace        2        2        2        2

    Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ RVP GV
a obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce RVP GV.
    Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP
GV (dále OSV), Výchova demokratického občana (dále VD), Výchova k myšlení v
evropských a globálních slouvislostech RVP GV (dále VEG), Mediální výchova RVP GV
(dále MV) a Multikulturní výchvoa RVP GV (dále MULTI).
    Na předmět navazuje volitelný předmět Společenskovědní seminář.
    Maturitní zkoušku lze skládat v profilové části.
    Předmět rozvíjí a rozšiřuje poznatky zejména v oblastech psychologie, sociologie,
politologie, práva, filosofie a etiky. zaměřuje se na reflexi společenské skutečnosti a utváření
vlastní identity.

Cílové zaměření – ţák je veden k:
   utváření realistického pohledu na skutečnost a k orientaci ve společenských jevech a
    procesech tvořících rámec kaţdodenního ţivota
   tomu, aby čerpal poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
   upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého
    společenství, k rozvíjení zralých forem souţití s druhými lidmi a ochoty podílet se na
    veřejném ţivotě své obce, regionu, státu; uplatňování partnerských přístupů při
    spolupráci
   osvojování demokratických principů v mezilidské komunikaci, k rozvíjení schopnosti
    diskutovat o veřejných záleţitostech, rozpoznávat manipulativní strategie, zaujímat
    vlastní stanoviska a kritické postoje ke společenských a společenskovědním
    záleţitostem, věcně argumentovat
   rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity
   získání přehledu o svém moţném budoucím pracovním zařazení

Výchovné a vzdělávací strategie
   učitel vede ţáky, aby sbírali informace z najrůznějších zdrojů (noviny, internet,
   odborná literatura …) a vede je tak k orientaci ve drojích informací a ke kritickému
   posuzování hodnověrnosti informací – kompetence k učení, kompetence
   komunikativní
   učitel vede ţáky k diskusím o probíraných tématech a zadává úkoly formou skupinové
   spolupráce, formuje tak jejich názory a toleranci k názorům druhých – kompetence
   komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské
   učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní
   dědictví) – kompetence občanské, kompetence k učení
   učitel zadává ţákům referáty, vede je tak k rozvíjení schopnosti argumentace a
   prezentace vlastní práce – kompetence k učení, kompetence komunikativní
   učitel organizuje mimoškolní akce týkající se probíraních témat a formuje tak názory a
   postoje ţáků – kompetence komunikativní, kompetence občanské, kompetence
   sociální a personální


                                              141
               ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA            UČIVO                 VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                         PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                    Ţák:                   POZNÁMKY
1.   Člověk jako jedinec    Učení a poznávání okolního světa   - porozumí významu učení pro ţivot    OSV: poznávání a rozvoj vlastní
                                    charakterizuje efektivní učení      osobnosti
                                    charakterizuje pozornost, paměť,
                                    myšlení a jejich vliv na poznávání
                                    světa
                 Psychologie jako věda         - uvede hlavní charakteristiky      OSV
                                    psychologie jako vědní disciplíny
                                    (předmět, metody, členění ...)
                 Lidský jedinec a jeho vývoj      - charakterizuje činitele psychického   OSV: poznávání a rozvoj vlastní
                                    vývoje lidského jedince          osobnosti, sociální komunikace a
                                    - charakterizuje vývojová období     spolupráce, soutěţ
                                    (kojenecký věk – stáří)          MV: mediální produkty a jejich
                                                         významy
                 Psychologická charakteristika     - vymezí základní temperamentové a    OSV: poznávání a rozvoj vlastní
                 osobnosti               charakterové rysy osobnosti, ilustruje  osobnosti; sociální komunikace a
                                    na příkladech rozdíly v projevech a v   spolupráce, soutěţ; morálka všedního
                                    chování lidí různého temperamentu     dne; seberegulace; organizační
                                    ilustruje podíl emocí na chování a    dovednosti a efektivní řešení
                                    jednání čl.                problémů
                                    - charakterizuje motivační vlastnosti
                                    osobnosti
                                    - porozumí pojmům potřeby, zájmy,
                                    hodnoty, postoje
                                    - charakterizuje pojmy schopnosti a
                                    dovednosti a uvede jejich konkrétní
                                    příklady
                                    - zná novější pojetí pojmu inteligence
                                    charakterizuje základní náročné
                                    ţivotní situace člověka (stres,
                                    frustrace, deprivace …)
                                    - vysvětlí význam psychohygieny,
                                    uvede základní zásady
                 Psychologické směry          - rozliší hlavní psychologické přístupy  OSV
                                    k psychice a k osobnosti
2.   Člověk a společnost    Člověk v interpersonálních vztazích  - porozumí, jak se poznávání sebe i    OSV: sociální komunikace, morálka
                                    druhých podílí na rozvoji         všedního dne


                                                                          142
        ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                              mezilidských vztahů
                              - porozumí problematice specifik a
                              chyb sociální percepce
                              - charakterizuje úlohu komunikace ve
                              vztazích mezi jednotlivci a skupinami
                              - charakterizuje zásady efektivní
                              komunikace
           Člověk a sociální seskupení      - rozliší skupiny a agregátní celky     OSV: sociální komunikace a
           Sociální struktura           rozumí problematice davů a         spolupráce, soutěţ; morálka všedního
                              kolektivního jednání            dne; organizační dovednosti a
                              - určí vztah osobnosti a sociální role   efektivní řešení problémů
                              vysvětlí podstatu sociální stratifikace a
                              sociální mobility
           Příroda, kultura a společnost     - ujasní si pojem kultura, identifikuje   OSV: sociální komunikace, spolupráce
                              vztah přírodního a kulturního        a soutěţ
                              - pochopí kulturní odlišnosti a rozdíly   MULTI: základní problémy
                              - posoudí vliv činnosti člověka na     sociokulturních rozdílů (spolupráce s
                              ţivotní prostředí a popíše působení     ARPOK)
                              masové kultury a hl. masmédií na náš    MV: role médií v moderních dějinách
                              ţivot                    ENV: problematika vztahů organismů
                                                    a prostředí
           Sociální kontrola a sociální deviace  - uvědomí si význam norem pro        OSV: sociální komunikace, spolupráce
                              kaţdodenní souţití ve společnosti      a soutěţ
                              vymezí sociální problémy a vztah      MULTI: základní problémy
                              sociální patologie a kriminality      sociokulturních rozdílů
           Sociologie a sociologický výzkum    - uvede hlavní charakteristiky       OSV
                              sociologie jako vědní disciplíny (vznik
                              a vývoj, předmět, metody zkoumání,
                              místo socilogie v systému věd)
Člověk a stát    Základy teorie státu          - vymezí pojem stát a objasní jeho     VD
                              charakteristické náleţitosti,
                              - vysvětlí podstatu základních typů
                              státu a forem vlády
                              - zná rozdíl mezi unií, federací a
                              konfederací
                              - rozliší na konkrétních příkladech
                              pojmy občan a obyvatel státu
                              demonstruje vztah mezi občanem a
                              státem


                                                                     143
               ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                 Demokratický právní stát      - posoudí formy přímé a nepřímé     VD
                                   demokracie
                                   - identifikuje klíčové znaky diktatur
                                   vymezí, jakou funkci plní ve státě
                                   ústava a které oblasti ţivota upravuje
                                   - popíše důvody dělby státní moci
                                   - vysvětlí podstatu principu brzd a
                                   rovnovah a uvede konkrétní příklady
                                   jeho fungování
                                   - porozumí volebním systémům
                                   - porovná postavení občana v
                                   demokratickém a totalitním státě
                                   - orientuje se v problematice lidských
                                   práv
                 Politika a politické ideologie   - objasní pojem politika a vysvětlí   VD
                                   obsah politické činnosti         MV
                                   - uvede moţné formy politické
                                   participace v demokratické
                                   společnosti
                 Politický systém ČR        - porozumí systému politických stran   VD
                                   - rozliší charakteristické znaky     VEG
                                   vybraných ideologií (liberalismus,    MULTI
                                   konzervatismus, socialismus,
                                   anarchismus, nacionalismus)
                                   - charakterizuje Ústavu ČR (včetně
                                   LZPS)
                                   - orientuje se v politickém systému
                                   ČR
                 Státní správa a samospráva     - uvede a charakterizuje jednotlivé   VD
                                   subjekty státní správy a samosprávy v  OSV
                                   ČR
                                   - uvede na konkrétních příkladech
                                   moţnosti občanů, jak se podílet na
                                   správě a samosprávě obce a
                                   záleţitostech týkajících se veřejného
                                   zájmu
3.  Člověk v mezinárodním    Evropská integrace a EU      - charakterizuje historický kontext   VD
   prostředí                            sjednocování Evropy           VEG
                                   - uvede příklady významných českých


                                                           144
         ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                             myslitelů a objasní jejich přínos k
                             evropské integraci
                             - objasní na konkrétních příkladech
                             činnosti orgánů EU jejich význam a
                             funkce
                             - posoudí na konkrétních příkladech
                             dopady členství ČR v EU
           Mezinárodní organizace       - vymezí cíle OSN            VEG
                             - objasní činnosti a fungování OSN
                             charakterizuje odborné organizace
                             OSN
                             - objasní činnosti a fungování NATO
                             orientuje se v působení NATO ve
                             světě
                             - uvede další mezinárodní organizace
                             a charakterizuje jejich hlavní cíle
                             - objasní rozdíl mezi národní a
                             mezinár. organizací
           Planetární problémy        - uvede konkrétní příklady globálních  VEG
                             problémů současnosti a posoudí jejich  MULTI
                             příčiny                 MV
                             - posoudí moţné důsledky globálních   spolupráce s ARPOK: Globální
                             problémů současnosti           vesnice
                             - identifikuje zásady trvale
                             udrţitelného rozvoje v běţném ţivotě
Člověk a právo    Pojem práva            - vymezí pojmy právo a moc a objasní   OSV
                             jejich vzájemný vztah          VD
                             - porozumí významu práva ve
                             společnosti
                             - charakterizuje vztah práva k dalším
                             hodnotám
           Systém práva            - orientuje se v systému práva a     VD
                             charakterizuje základní prameny práva
                             - orientuje se v hierarchickém systému
                             právních předpisů ČR za pouţití
                             institutu právní síla
           Právo v praxi           - definuje právní normu jako základní  VD
                             sloţku právního řádu a charakterizuje
                             její části


                                                                 145
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    - charakterizuje působnost právní
                    normy (územní, časová a osobní) a
                    v rámci časové působnosti zejména
                    platnost a účinnosti právní normy
                    - porozumí podstatě fyzické a
                    právnické osoby, hl. jako subjektů
                    právního vztahu
                    - charakterizuje právní subjektivitu
                    - rozliší náplně vybraných práv.
                    profesí (soudce, státní zástupce,
                    advokát, notář, exekutor, ombudsman)
                    - popíše strukturu systému obecných
                    soudů
                    - vysvětlí význam Ústavního soudu a
                    uvede, ţe ÚS není sloţkou systému
                    obecných soudů
   Občanské právo           - uvede příklady právních vztahů,     VD
                    které upravuje občanské právo
                    - uvede práva a povinnosti vyplývající
                    z vybraných právních úkonů
                    týkajících se vlastnického, dědického
                    a závazkového právo
                    - uvede, za jakých okolností a jakým
                    způsobem lze uplatnit reklamační
                    nárok
                    - pojmenuje pramen a účastníky
                    občanského soudního řízení a vysvětlí,
                    k čemu občanské řízení slouţí
   Rodinné právo           - vysvětlí, v čem spočívá právní      VD
                    význam manţelství a rodiny
                    - posoudí na konkrétním případě, zda
                    lze uzavřít manţelství či nikoliv
                    - charakterizuje práva a povinnosti
                    účastníků rodinněprávních vztahů
                    - vysvětlí na příkladech, jaký je rozdíl
                    mezi osvojením, poručenstvím a
                    pěstounskou péčí
   Pracovní právo           - demonstruje, co musí obsahovat      VD
                    pracovní smlouva, aby mohla být


                                            146
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                           povaţována za platnou
                           - vysvětlí moţnosti rozvázání
                           pracovního poměru
                           - posoudí na příkladu, zda nebyla
                           porušena práva a povinnosti
                           zaměstnanců a zaměstnavatelů
          Trestní právo           - vymezí podmínky trestní        VD
                           odpovědnosti a uvede, za jakých     MV
                           okolností je trestnost vyloučena     OKRESNÍ SOUD OLOMOUC –
                           - rozliší trestný čin od přestupku a   NÁSLECH JEDNÁNÍ V TRESTNÍ
                           posoudí, v čem se od sebe liší      VĚCI
                           - pojmenuje na příkladu účastníky
                           trestního řízení
                           - uvede příklady kategorií trestných
                           činů z TZ a příklady konkrétních TČ
                           - vysvětlí význam trestu; uvede
                           argumenty pro trest smrti i proti němu
Člověk       Ekonomie jako věda         - uvede hlavní charakteristiky      OSV
a ekonomika                      ekonomie jako vědní disciplíny
                           - rozliší členění ekonomické teorie na
                           makroekonomii a mikroekonomii
          Ekonomické systémy         - porovná centrálně plánovaný, trţní a
                           smíšený ekonomický systém
          Trţní ekonomika          - charakterizuje úlohu trhu v      OSV
                           ekonomice                MV
                           - popíše vztah mezi nabídkou,
                           poptávkou a cenou na trhu
                           - vysvětlí význam konkurence v trţní
                           ekonomice a popíše její formy
                           identifikuje cenové triky a klamavou
                           nabídku
                           - charakterizuje příčiny a podstatu
                           trţního selhání
          Zaměstnání             - identifikuje předpoklady k získání   OSV
                           zaměstnání; vysvětlí funkci
                           personálních agentur
          Peníze a osobní finance      - charakterizuje a rozliší jednotlivé  OSV
                           formy peněz (hotovostní,         MV
                           bezhotovostní) a objasní jejich funkci


                                                              147
              ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                  - odliší na příkladech funkci centrální
                                  banky a obchodních bank
                                  - posoudí přínosy a rizika úvěrů
                                  - charakterizuje nejobvyklejší druhy
                                  pojištění a vybere vhodný pojistný
                                  produkt pro dané potřeby
                 Podnikání             - orientuje se v moţnostech        OSV
                                  samostatného podnikání
                                  - porovná na konkrétních příkladech
                                  zaměstnání s podnikáním
                 Národní hospodářství        - popíše pouţívané ukazatele vývoje    OSV
                                  národního hospodářství a posoudí na    MV
                                  konkrétním příkladu jejich vliv na    VD
                                  ţivotní úroveň občanů
                                  - objasní na příkladech, jak občan
                                  přispívá do státního rozpočtu a co
                                  z něho získává (rozliší příjmové a
                                  výdajové sloţky stát. rozpočtu)
                                  - rozliší způsob úhrady přímých a
                                  nepřímých daní
                                  - porovná keynesovskou a
                                  neoklasickou koncepci hospodářské
                                  politiky
   Člověk a náboţenství    Úvod do religionistiky       - porozumí roli náboţenství        OSV
                                  v kaţdodenním ţivotě člověka       VEG
                                  - orientuje se v problematice církví a
                                  sekt
                                  - vymezí základní znaky judaismu,
                                  křesťanství, islámu (ad. dle časových
                                  moţností)
4.  Člověk a svět        Vznik a význam filosofie      - rozpozná odlišnosti základních hist.  OSV
                                  podob nahlíţení světa člověkem:      návaznost na učivo 1. a 2. ročníku
                                  mýtus, náboţenství, umění, filosofie   ZSV (problematika laického a
                                  identifikuje na konkrétních příkladech  vědeckého pohledu na svět)
                                  „mezních situací“ zrod filosofického
                                  tázání
                                  - rozliší předmět jednotlivých
                                  filosofických disciplín
                 Filosofie a problém bytí      - vysvětlí smysl tzv. ontologické     OSV


                                                                          148
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                      diference (bytí – jsoucno)
                      - charakterizuje zákl. tematiku
                      kosmologie, předsókratovské filosofie
                      - charakterizuje základní prvky
                      Sókratovy, Platónovy a Aristotelovy
                      filosofie
                      - charakterizuje základní tematiku
                      patristiky a scholastiky
   Filosofie a problémy člověka, etika  - porovná antický a středověký obraz   OSV
                      světa
                      - rozliší obsah pojmů morálka,
                      mravnost, etika
                      Etika ve starověku – stoikové ad.
                      školy helénistického období
                      Novověk - I. Kant
                      Člověk jako předmětná bytost – Marx
                      a marxismus
                      Člověk a vůle – Schopenhauer a
                      Nietzsche
                      Existence – M. Heidegger,
                      existencialismus
                      Základní etické problémy - hodnoty a
                      normy, svědomí, vina a odpuštění,
                      tolerance, svoboda
                      Aplikovaná etika – etika a podnikání,
                      etika a reklama …
   Filosofie a problém poznání      - zhodnotí význam antického rozlišení  OSV
                      „vědění“ a „mínění“           MV
                      - porozumí helénistickým fil. školám
                      jako podobám hledání ţivota v
                      dynamicky se měnící době
                      poznání a víra - na příkladu názoru
                      vybraných osobností středověkého
                      myšlení charakterizuje hledání
                      vzájemného vztahu víry a rozumu
                      - identifikuje duchovní , ekonomické a
                      politické předpoklady renesančního
                      „návratu k antice“
                      - porovná středověký a novověký


                                             149
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    obraz světa - novověká gnozeologie
                    - rozliší východiska i způsoby kladení
                    filosofických otázek, jimiţ se
                    vyznačoval racionalismus a
                    empirismus
                    - vysvětlí podstatu tzv.
                    „koperníkovského obratu“ ve filosofii
                    (Kant)
                    - vysvětlí podstatu dialektiky a
                    Hegelova pojetí filosofie dějin
                    identifikuje charakteristické znaky
                    pozitivismu, kritického racionalismu,
                    pragmatismu a fenomenologie
                    - rozliší základní koncepce pravdy
                    (korespondenční …)
   Filosofie dnes           - vysvětlí základní znaky        OSV
                    postmoderního přístupu ke světu a    MULTI
                    člověku
                                             150
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


17 Charakteristika předmětu Matematika

Obsahové vymezení:
    Vyučovací předmět Matematika pokrývá vzdělávací oblast Matematika a její
aplikace, stanovenou RVP GV.
    Tato vzdělávací oblast je zaloţena především na práci s matematickými objekty a uţití
matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém
ţivotě a umoţňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Pro svou nezastupitelnou roli prolíná celým studiem na gymnáziu a vytváří předpoklady pro
další úspěšné studium.

Časové a organizační vymezení předmětu

     ročník           1.       2.       3.       4.
   hodinová dotace        3        3        4        5

Na povinné hodiny matematiky navazují volitelné semináře, které dávají prostor
nadstandardní látce, přípravě studentů k maturitní zkoušce a studiu na VŠ.
Jejich cíle i učivo se aktuálně obměňují podle zaměření a poţadavků studentů.

Matematika kultivuje logické myšlení. Přispívá k rozvoji abstraktního a analytického myšlení,
vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Výuka je postavena na osvojování základních
strategií při řešení úloh a problémů. Následně jsou tyto dovednosti vyuţívány v dalších
oborech, hlavně fyzice, ale také chemii, ekonomii a informatice a výpočetní technice.

V hodinách matematiky se při výuce většiny učiva průběţně naplňují okruhy průřezových
témat:
 Osobnostní a sociální výchova – výchova k sebekontrole, cvičení pozornosti, soustředění
  a dovednosti řešení problému, zvládání učebních problémů
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – historické kořeny
  matematiky a úloha matematiky ve vzdělanosti lidí

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení – učitel:
 uspořádá učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva
 seznamuje ţáky s učivem ţivým způsobem, motivuje ţáky vhodnými otázkami a
  problémovými úlohami
 vytváří ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci
 systematicky oceňuje dobrou práci ţáků – přesnost, vytrvalost, koncepční schopnost
 vede postupně ţáky k samostatné práci s matematickými informacemi
 podporuje nadané ţáky v účasti v matematických soutěţích a ve vzdělávacích aktivitách
  mimo vyučování (Matematický klokan, korespondenční semináře, přednášky apod.)
Kompetence k řešení problému – učitel: ¨
 poskytuje ţákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení
 diskutuje s ţáky o verifikaci řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb
 poskytuje prostor k prezentaci řešení problému
Kompetence komunikativní – učitel:
 vyjadřuje se v hodinách kultivovaně, přesně a srozumitelně a totéţ vyţaduje od ţáků
 vede ţáky k uţívání symbolického jazyka matematiky, k přesné formulaci tvrzení


                                             151
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


 moderuje ţákovské debaty, klade důraz na kvalitní argumentaci

Kompetence sociální – učitel:
 organizuje činnost ţáků ve dvojicích, skupinách, vede ţáky k vlastní organizaci práce
  skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny
 oceňuje projevy úcty k práci druhých
Kompetence občanské – učitel:
 podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu
vede ţáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných
                                           152
                    ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA                 UČIVO                   VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                            Ţák:                   POZNÁMKY
1.   Teorie čísel             Číslo, proměnná              - Umí vysvětlit vztahy mezi číselnými
                       Číselné obory N, Z Q R          obory N, Z, Q, R
                       Přirozená čísla, dělitelnost (největší  - Vyuţívá vlastnosti dělitelnosti
                       společný dělitel, nejmenší společný    přirozených čísel
                       násobek, čísla soudělná a nesoudělná,   - Umí pracovat s intervaly, aplikuje
                       prvočísla, čísla sloţená, základní věta  geometrický význam absolutní
                       aritmetiky)                hodnoty
                       Celá čísla                - Odhaduje výsledky numerických
                       Racionální čísla             výpočtů, účelně vyuţívá kalkulátoru
                       Reálná čísla, intervaly, absolutní
                       hodnota
    Teorie mnoţin, výroková logika    Mnoţiny, operace s mnoţinami       - Provádí správně operace
                       (sjednocení, průnik, rozdíl mnoţin,    s mnoţinami
                       doplněk mnoţiny v mnoţině,        - Pracuje správně s výroky, uţívá
                       podmnoţina, rovnost mnoţin,        správně logické spojky a
                       Vennovy diagramy)             kvantifikátory
                       Výroky, negace, kvantifikátory,      - Přesně formuluje své dotazy,
                       logické spojky, výrokové formule     myšlenky, správně se vyjadřuje
                       Definice, věta, důkaz           - Vhodnými metodami provádí důkazy
                       Důkaz přímý, nepřímý, sporem       jednoduchých matematických vět
    Algebraické výrazy, mocniny a     Mnohočleny, lomené výrazy, výrazy     - Provádí operace s mocninami a
    odmocniny               s mocninami a odmocninami         odmocninami, upravuje číselný výraz
                       Mocniny s přirozeným a celým       - Zjednodušuje výraz s proměnnou,
                       exponentem, druhá a třetí odmocnina    určuje definiční obor výrazu
                                            - Umí rozloţit mnohočlen na součin
                                            (vytýkáním, vyuţitím vzorců,
                                            rozkladem kvadratického trojčlene)
    Rovnice a nerovnice          Lineární rovnice a nerovnice       - Řeší lineární, kvadratické rovnice,
                       Kvadratická rovnice (diskriminant,    nerovnice a jejich soustavy, diskutuje
                       vztahy mezi kořeny a koeficienty),    počet řešení
                       kvadratická nerovnice           - Rozlišuje ekvivalentní,
                       Rovnice a nerovnice v součinovém a    neekvivalentní úpravy
                       podílovém tvaru              - Řeší problémy vedoucí na uţití
                       Rovnice a nerovnice s absolutní      řešení lineárních, kvadratických
                       hodnotou                 rovnic a soustav
                       Rovnice s neznámou ve jmenovateli a


                                                                            153
                 ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    pod odmocninou
                    Lineární a kvadratická rovnice
                    s parametrem
                    Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
                    Soustavy lineárních+kvadratických
                    rovnic
   Planimetrie            Klasifikace rovinných útvarů (bod,    - Správně pouţívá geometrické pojmy
                    přímka, polopřímka, úsečka,       - Zná vlastnosti geometrických útvarů
                    polorovina, úhel)            - Vyuţívá mnoţin bodů daných
                    Polohové vlastnosti rovinných útvarů   vlastností v konstrukčních úlohách
                    Metrické vlastnosti rovinných útvarů
                    Dvojice úhlů
                    Trojúhelníky (klasifikace, těţnice,
                    výška, shodnost, podobnost
                    trojúhelníků, Euklidovy věty a
                    Pythagorova věta)
                    Čtyřúhelníky (klasifikace)
                    Kruţnice, kruh (středový, obvodový
                    úhel, Thaletova věta)
                    Obvody a obsahy rovinných útvarů
                    Mnoţiny bodů dané vlastnosti
                    (Thaletova kruţnice, kruţnice opsaná
                    a vepsaná trojúhelníku)
                    Konstrukční úlohy řešené pomocí
                    mnoţin bodů daných vlastností
   Shodná a podobná zobrazení    Zobrazení (pojem)            - Řeší konstrukční úlohy pomocí
                    Shodná zobrazení (osová a středová    shodných zobrazení a stejnolehlosti
                    souměrnost, posunutí, otočení)
                    Podobná zobrazení (stejnolehlost)
                    Konstrukční úlohy řešené pomocí
                    shodných a podobných zobrazení
2.  Funkce              Pojem funkce, definiční obor, obor    - Pouţívá pojmy definiční obor, obor
                    hodnot funkce, graf funkce, vlastnosti  hodnot, hodnota funkce v bodě, graf
                    funkcí (parita, monotónnost,       funkce                  FYZIKA
                    omezenost, extrémy, periodicita)     - Umí stanovit definiční obor (z
                                        předpisu, z grafu) a obor hodnot
                                        funkcí, určit průsečíky grafu funkcí
                                        s osami soustavy souřadnic, vlastnosti
                                        funkcí


                                                                 154
             ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                    - Vykresluje grafy závislosti
                                    fyzikálních veličin, zabývá se
                                    souvislostí s poznatky z fyziky
               Lineární funkce, konstantní funkceˇ   - Umí sestrojit graf lineární funkce
                                    - Určit předpis lineární funkce
                                    z daných bodů nebo grafu
                                    - Zná význam koeficientů a, b
                                    v předpisu funkce
                                    - Vyuţívá lineárních funkcí při řešení
                                    reálných problémů
               Kvadratická funkce            - Umí sestrojit graf kvadratické
                                    funkce, stanovit definiční obor, obor
                                    hodnot, intervaly monotónnosti
                                    - Zná význam koeficientů v předpisu
                                    kvadratické funkce
                                    - Vyuţívá kvadratických funkcí při
                                    řešení reálných problémů
               Funkce absolutní hodnota         - Umí načrtnout grafy funkcí (v
               Lineární lomená funkce, nepřímá     základním i posunutém tvaru), určit
               úměrnost                 základní vlastnosti funkcí
               Mocninné funkce, inverzní funkce,    - Zná pravidla pro počítání
               funkce druhá a n-tá odmocnina      s mocninami a odmocninami
               Exponenciální a logaritmické funkce,   - Aplikuje vztahy mezi hodnotami
               logaritmus, vlastnosti logaritmů     exponenciálních a logaritmických
               Exponenciální a logaritmické rovnice   funkcí při řešení rovnic
               a nerovnice               - Pouţívá poznatky o funkcích
                                    v jednoduchých praktických úlohách
               Goniometrické funkce, vztahy mezi    - Umí uţívat pojem úhel, stupňová
               goniometrickými funkcemi         míra, oblouková míra
               Goniometrické rovnice          - Umí definovat goniometrické funkce
               Trigonometrie (sinova a kosinova     v pravoúhlém trojúhelníku
               věta)                  - Umí načrtnout grafy
                                    goniometrických funkcí, určit periodu
                                    - Řeší goniometrické rovnice
                                    - Umí řešit obecný trojúhelník
3.  Vektorová algebra    Orientovaná úsečka, vektor a operace   - Vysvětlí zavedení soustavy       FYZIKA –
               s vektory (sčítání, odčítání, násobení  souřadnic na přímce, v rovině a      vektorové fyzikální veličiny, skládání
               vektoru skalárem)            v prostoru                vektorů (rychlost, síla)
               Kartézská soustava souřadnic       - Ovládá operace s vektory a vyuţívá


                                                                          155
                 ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    Souřadnice bodu a vektoru        těchto operací v úlohách
                    Lineární kombinace vektorů, lineární   - Umí určit vzdálenost 2 bodů, střed
                    závislost a nezávislost vektorů     úsečky, uhel 2 vektorů
                    Velikost vektoru, skalární a vektorový  - Umí určit skalární a vektorový
                    součin vektorů              součin 2 vektorů, zná jejich vyuţití
                    Odchylka dvou vektorů
Analytická geometrie lineárních    Parametrické vyjádření přímky      - Zná různé způsoby analytického
útvarů                 v rovině a prostoru, obecná rovnice   vyjádření přímky v rovině,
                    přímky, směrnicový a úsekový tvar    parametrické vyjádření přímky
                    přímky                  v prostoru, parametrické a obecné
                    Parametrická vyjádření roviny, obecná  vyjádření roviny
                    rovnice roviny              - Řeší analyticky polohové a metrické
                    Polohové úlohy v rovině a v prostoru   úlohy lineárních útvarů v rovině a
                    (vzájemná poloho 2 přímek, přímky a   v prostoru
                    roviny, 2 rovin)
                    Metrické úlohy v rovině a v prostoru
                    (vzdálenost 2 bodů, bodu od přímky,
                    bodu od roviny, odchylka 2 přímek,
                    přímky od roviny, dvou rovin)
Kuţelosečky              Kruţnice, elipsa, parabola, hyperbola,  - Umí z charakteristik kuţelosečky   FYZIKA
                    definice kuţeloseček, rovnice      napsat její analytické vyjádření    Vrhy těles
                    kuţeloseček               - Z analytického vyjádření (středové
                    Vzájemná poloha přímky a         nebo vrcholové rovnice) určí základní
                    kuţelosečky               charakteristiky kuţelosečky
                    Tečna kuţelosečky a její rovnice     - Řeší analyticky úlohy na vzájemnou
                                        polohu přímky a kuţelosečky (provádí
                                        diskusi znaménka diskriminantu
                                        kvadratické rovnice)
Komplexní čísla            Zavedení komplexního čísla        - Umí vysvětlit souvislost
                    Algebraický a goniometrický tvar     komplexních a reálných čísel
                    komplexního čísla            - Ovládá operace s komplexními čísly
                    Komplexně sdruţené číslo, absolutní   v algebraickém a goniometrickém
                    hodnota a argument, Gaussova rovina   tvaru
                    Sčítání, odčítání násobení a dělení   - Umí znázornit komplexní číslo
                    komplexních čísel v algebraickém a    v Gaussově rovině (zná význam
                    goniometrickém tvaru, Moivreova     absolutní hodnoty a argumentu
                    věta                   komplexního čísla)
                    Binomická rovnice, komplexní n-tá    - Řeší kvadratické a binomické
                    odmocnina                rovnice v oboru C


                                                                   156
                    ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                      Kvadratická rovnice s reálnými a
                      komplexními koeficienty
   Stereometrie              Vzájemná poloha 2 přímek, přímky a     - Správně pouţívá geometrické pojmy
                      roviny, dvou a tří rovin          - Určuje vzájemnou polohu útvarů,
                      Volné rovnoběţné promítání, řez těles   vzdálenosti, odchylky ( úlohách
                      rovinou, průnik přímky a roviny      vyuţívá poznatků z trigonometrie)
                      Metrické vztahy prostorových útvarů    - Vyuţívá při řešení úloh náčrtku, umí
                      (vzdálenost bodů, bodu od přímky,     ve volném rovnoběţném promítání
                      bodu od roviny, dvou rovnoběţných i    sestrojit hranol a jehlan
                      mimoběţných přímek)            - V úlohách vyuţívá poznatků
                      Tělesa: hranol, jehlan, čtyřstěn, válec,  z trigonometrie, úprav výrazů
                      kuţel, koule                - Řeší stereometrické problémy z
                      Povrchy a objemy těles           praxe
4.  Kombinatorika, pravděpodobnost,    Základní kombinatorická pravidla      - Řeší reálné úlohy           FYZIKA-
   statistika               (pravidlo součtu, součinu)         s kombinatorickým podtextem       Laboratorní práce- statistické
                      Elementární kombinatorické úlohy      - Umí upravovat výrazy s faktoriály a  zpracování naměřených hodnot
                      Variace, permutace, kombinace (bez     kombinačními čísly            fyzikálních veličin (aritmetický
                      opakování), variace a permutace      - Vyuţívá kombinatoriky při výpočtu   průměr, odchylka měření, chyba
                      s opakováním, faktoriál, kombinační    pravděpodobnosti             měření)
                      číslo, binomická věta, Pascalův      - Volí a uţívá vhodné statistické
                      trojúhelník                metody při k analýze a zpracování dat
                      Pravděpodobnost – náhodný jev,       (výpočetní technika)
                      pravděpodobnost náhodného jevu,
                      pravděpodobnost sjednocení a průniku
                      jevů, nezávislost jevů
                      Statistika, charakteristiky polohy a
                      variability
   Posloupnosti a řady          Definice a určení posloupností       - Vysvětlí mezi posloupností a funkcí  Ekonomie- jednoduché, sloţené
                      (vzorcem pro n-tý člen, rekurentně)    reálné funkce              úrokování
                      Vlastnosti posloupností          - Formuluje a zdůvodňuje vlastnosti
                      Aritmetická a geometrická         studovaných posloupností
                      posloupnost                - Řeší aplikační úlohy s vyuţitím
                      Finanční matematika (jednoduché,      poznatků o posloupnostech
                      sloţené úrokování)             - Interpretuje z funkčního pojetí
                      Limita posloupnosti, konvergentní a    sloţené úrokování, aplikuje
                      divergentní posloupnost          exponenciální funkci a geometrickou
                      Nekonečná geometrická řad a její      posloupnost ve finanční matematice
                      součet                   - Dovede vysvětlit pojem limita
                                            posloupnosti, zná základní věty o


                                                                                  157
           ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                  limitách a umí je vyuţít při výpočtu
                                  limit
                                  - Umí určit součet nekonečné
                                  geometrické řady, zná podmínku
                                  konvergence
Diferenciální počet    Limita funkce (vlastní, nevlastní,   - Vysvětlí pojem limita funkce, umí
              limita v nevlastních bodech, věty pro  aplikovat věty o limitách a určit
              výpočet limit)             limity funkce
              Spojitost funkce            - Umí derivovat elementární funkce,
              Derivace elementárních funkcí, věty   zná význam 1.a 2. derivace
              pro výpočet derivací          - Aplikuje poznatky o limitách a
              Monotónnost funkce, lokální a      derivacích při vyšetření průběhu
              globální extrémy            funkce
              Konvexnost a konkávnost funkce,
              inflexní body
              Asymptoty bez a se směrnicí
              Průběh funkce
                                                     158
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


18 Charakteristika předmětu Fyzika

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

     ročník           1.       2.       3.       4.
   hodinová dotace        2        2        2        -

    Vyučovací předmět fyzika pokrývá vzdělávací oblast Fyzika RVP GV.
    Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP
GV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV a Enviromentální
výchova RVP GV.
    Na povinné hodiny fyziky navazují volitelné semináře, které dávají prostor
nadstandardní látce, přípravě studentů k maturitní zkoušce a studiu na VŠ.
Jejich cíle i učivo se aktuálně obměňují podle zaměření a poţadavků studentů.

Ve vyučování fyzice mají ţáci získat představu o zákonitostech a podstatě přírodních jevů, o
souvislostech s ostatními přírodovědnými obory a získat základy pro případné další studium
přírodovědného zaměření.

V hodinách fyziky se při výuce většiny učiva průběţně naplňují okruhy průřezových témat:
 Osobnostní a sociální výchova – výchova k sebekontrole, cvičení pozornosti, soustředění
  a dovednosti řešení problému, zvládání učebních problémů
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – historické kořeny fyziky a
  úloha fyziky ve vzdělanosti lidí

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení – učitel:
 uspořádá učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva
 klade důraz na mezipředmětové vztahy, především fyzika-matematika (funkční
  znázornění závislostí fyzikálních veličin)
 seznamuje ţáky s učivem ţivým způsobem, motivuje ţáky vhodnými otázkami a
  problémovými úlohami
 vytváří ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci
 systematicky oceňuje dobrou práci ţáků – přesnost, vytrvalost, koncepční schopnost
 podporuje nadané ţáky v účasti v soutěţích a ve vzdělávacích aktivitách mimo vyučování
  (korespondenční semináře, přednášky apod.)
Kompetence k řešení problému – učitel: ¨
 poskytuje ţákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení
 vede ţáky k tomu aby řešili fyzikální úlohy jak samostatně, tak ve spolupráci ve skupině
 poskytuje prostor k prezentaci řešení problému
Kompetence komunikativní – učitel:
 vyjadřuje se v hodinách kultivovaně, přesně a srozumitelně a totéţ vyţaduje od ţáků
 vede ţáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti
 moderuje ţákovské debaty, klade důraz na kvalitní argumentaci

Kompetence sociální – učitel:
 organizuje činnost ţáků ve dvojicích, skupinách, vede ţáky k vlastní organizaci práce
  skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny
 oceňuje projevy úcty k práci druhých


                                             159
     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Kompetence občanské – učitel:
 podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu
 dbá na bezpečnost práce při laboratorních cvičení, vede ţáky k zodpovědnosti za své
  zdraví i zdraví ostatních
vede ţáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných
                                          160
                      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA                   UČIVO                   VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                   PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                              Ţák:                   POZNÁMKY
1.   Fyzikální veličiny a jejich měření    Fyzikální veličiny a jejich měření    - Přiřadí k vybraným veličinám jejich   MATEMATIKA – převody jednotek,
                         Soustava fyzikálních veličin a      jednotky a naopak             vektorová algebra
                         jednotek – mezinárodní soustava      - Rozliší základní a odvozené veličiny
                         jednotek SI, její struktura        a jednotky, převádí jednotky
                         Fyzikální měření (aritmetický průměr,   - Zná předpony pro násobky a díly
                         absolutní, relativní odchylka měření)   jednotek
                         Skalární a vektorové fyzikální veličiny  - Rozliší skalární a vektorové veličiny
                                              - Změří určenou fyzikální veličinu a
                                              statisticky zpracuje naměřené       IVT – zpracování protokolu z
                                              hodnoty                  laboratorní práce
    Mechanika hmotného bodu          Kinematika – vztaţná soustava,      - Určí polohu hmotného bodu v rovině   MATEMATIKA – kartézská soustava
                         poloha hmotného bodu, změna polohy    nebo v prostoru ze zadaných        souřadnic, výpočet neznámé ze
                         hmotného bodu, rychlost zrychlení     souřadnic                 vzorce, lineární kvadratické funkce,
                         Dynamika- síla, hybnost, změna      - Rozhodne na základě předloţených    goniometrické funkce ostrého úhlu
                         hybnosti, Newtonovy pohybové       hodnot, zda se jedná o pohyb
                         zákony, druhy sil             rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený,
                                              zpomalený
                                              - Vyjádří pohybovou rovnicí i
                                              graficky závislost dráhy a rychlosti na
                                              čase
                                              - Určuje z grafu velikost rychlosti,
                                              zrychlení hmotného bodu
                                              - Zná pohybové rovnice pro daný
                                              pohyb
                                              - Určí veličiny popisující rovnoměrný
                                              pohyb po kruţnici
                                              - Řeší jednoduché praktické problémy
                                              v různých situacích (doprava, sport)
                                              - Určuje v konkrétní situaci síly
                                              působící na těleso a jejich výslednici
                                              - Řeší úlohy s vyuţitím Newtonových
                                              zákonů
                                              - Vyuţívá Newtonovy zákony při
                                              popisu fyzikálních dějů, aplikuje
                                              zákony zachování
    Práce, energie              Mechanická práce, výkon          - Řeší úlohy na výpočet práce


                                                                                    161
                  ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    Mechanická práce a jejich vzájemné    - Umí vypočítat celkovou
                    přeměny                 mechanickou energii tělesa
                                         - Umí popsat změny polohové a
                                         pohybové energie v praktických
                                         příkladech (vrhy, pohyb kyvadla,
                                         těleso kmitající na pruţině)
                                         - Vypočítá výkon, účinnost
   Gravitační pole          Newtonův gravitační zákon        - Objasní silové působení gravitačního  ZEMĚPIS-
                    Gravitační pole radiální, homogenní   pole, určí čím jsou ovlivněny účinky   Sluneční soustava, zeměpisná délka,
                    Tíhové pole Země a pohyby v něm     gravitačního pole             šířka
                    Keplerovy zákony             - Rozlišuje tíhovou a gravitační sílu
                                         - Charakterizuje volný pád, vrh svislý,
                                         šíkmý vzhůru, vodorovný
                                         - Řeší úlohy na pohyby planet
                                         v gravitačním poli Slunce, aplikuje
                                         Keplerovy zákony
   Mechanika tuhého tělesa      Tuhé těleso a jeho pohyby        - Popisuje translační a rotační pohyb
                    Moment síly, momentová věta       tělesa
                    Těţiště tělesa a rovnováţné polohy    - Umí určit výsledný moment sil
                                         vzhledem k ose otáčení
                                         - Umí zjistit výpočtem nebo
                                         geometrickou konstrukcí výslednici
                                         dvou a více sil působcích na konzoly,
                                         nosníky…
                                         - Zná význam těţiště tělesa
   Mechanika tekutin         Pascalův zákon              - Vysvětlí Pascalův a Archimédův
                    Hydrostatický tlak a atmosférický tlak  zákon, vysvětlí trojí chování těles
                    Archimédův zákon, vztlaková síla     v kapalině
                    působící na těleso v kapalině      - Vypočítá hydrostatický tlak
                    Rovnice kontinuity            v hloubce h pod hladinou
                       Bernoulliho rovnice        - Vysvětlí rovnici kontinuity
                                         - Zjistí a vyhodnotí vše o spotřebě
                                         vody v domácnosti (objemový průtok,
                                         vodoměr, cena za jednotku, způsob
                                         platby za spotřebu..)
2.  Molekulová fyzika a termika    Kinetická teorie látek          - Vyuţívá základní principy kinetické   Filozofie – vývoj názorů na podstatu
                    Vnitřní energie, teplota, teplo     teorie stavby látek při objasňování    hmoty (diskrétní, spojitá)
                    Molární veličiny (relativní atomová,   vlastností látek různých skupenství
                    molekulová hmotnost, látkové       - Vyjadřuje v kelvinech teplotu      CHEMIE- molární veličiny


                                                                               162
                 ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    mnoţství, počet částic, molární     uvedenou v Celsiových stupních a
                    hmotnost, molární objem)        naopak
                                        - Vypočítá teplo, které přijme
                                        (odevzdá) stejnorodé těleso při změně
                                        teploty
                                        - Umí pracovat se vztahy
                                        mezi molárními veličinami
Struktura a vlastnosti plynů      Ideální plyn              - Řeší jednoduché úlohy na změnu
                    Teplota plynu z hlediska molekulové   stavu ideálního plynu pomocí stavové
                    fyziky                 rovnice
                    Tlak plynu z hlediska molekulové    - Znázorňuje průběh izotermického,
                    fyziky                 izobarického, izochorického děje v p-
                    Stavová rovnice id.plynu        V, p-T, V-T diagramu
                    Tepelné děje s ideálním plynem     - Vypočítá práci vykonanou plynem
                                        při stálém tlaku
                                        - Určuje kvantitativně účinnost
                                        kruhového děje v plynu
                                        - Určuje maximální účinnost
                                        tepelných strojů
Struktura a vlastnosti pevných látek  Deformace pevného tělesa        - Umí pouţít Hookův zákon pro      MATEMATIKA
                    Normálové napětí, Hookův zákon     pruţnou deformaci tahem nebo tlakem   Funkce
                    Teplotní délková a objemová       - Řeší úlohy na délkovou a objemovou
                    roztaţnost pevných látek        teplotní roztaţnost
Struktura a vlastnosti kapalin     Povrchová vrstva kapaliny a její    - Vysvětlí jevy související       BIOLOGIE
                    vlastnosti               s povrchovou silou
                    Jevy na rozhraní pevná látka-kapalina  - Zná význam kapilárních jevů
                    Objemová roztaţnost kapalin,      v přírodě
                    anomálie vody              - Řeší úlohy na délkovou a objemovou
                                        teplotní roztaţnost
Změny skupenství látek         Tání, tuhnutí , vypařování, var,    - Objasňuje kvalitativně změny
                    kondenzace, sublimace, desublimace   skupenství látek
                    Fázový diagram             - Určí s pouţitím údajů v MFCHT
                                        celkové teplo, které přijme pevné
                                        těleso, aby se změnilo v kapalinu o
                                        teplotě vyšší neţ je teplota tání
Mechanické kmitání a vlnění      Kinematika harmonického kmitání     - Uţívá základní kinematické vztahy   BIOLOGIE- lidské ucho, vnímání
                    Dynamika harmonického kmitání      při řešení problémů a úloh o       zvuku
                    Pruţina, kyvadlo            harmonickém kmitavém pohybu       HUDEBNÍ VÝCHOVA- akustika,
                    Druhy vlnění a jejich charakteristika  - Objasní princip vzniku a šíření vln,  mechanické zdroje zvuku, vlnění


                                                                             163
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                         odrazu a interference vlnění
3.  Stacionární elektrické pole     Elektrický náboj, jeho vlastnosti   - Vypočítá z Coulombova zákona
                     Coulombův zákon            velikost elektrické síly, kterou jeden
                     Vodiče, izolanty, polovodiče      náboj působí na druhý
                     Kapacita vodiče, kondenzátoru     - Vypočítá celkovou kapacitu
                                         kondenzátorů spojených paralelně
                                         nebo sériově
   Elektrický proud v látkách      Proud jako veličina, jako děj     - Určí náboj, který projde průřezem
                     Ohmův zákon pro část obvodu i     vodiče za určitý čas
                     uzavřený obvod             - Určí odpor vodiče na základě jeho
                     Elekrický odpor            geometrických rozměrů
                     Polovodiče               - Vypočítá celkový odpor rezistorů
                     Elektrolyty              spojených paralelně nebo sériově
                     Plyny a vakuum             - Vysvětlí podstatu vedení
                                         elektrického proudu v kapalinách,
                                         plynech, vakuu
                                         - Objasní model vedení el.proudu
                                         v polovodičích
   Stacionární magnetické pole     Magnetická síla, magnetická indukce  - Umí určit velikost a směr        ZEMĚPIS- magnetické pole Země,
                     Magnetické pole proudovodiče a     magnetické síly působící         důsledky jeho existence
                     cívky                 v homogenním magnetickém poli na
                     Částice s nábojem v magnetickém poli  vodič s proudem
                     Magnetické vlastnosti látek      - Vypočítá velikost magnetické
                                         indukce pole ve středu cívky bez jádra
                                         a s jádrem
   Nestacionární magnetické pole    Elektromagnetická indukce       - Objasní základní vlastnosti
                     Faradayův, Lenzův zákon        nestacionárního magnetického pole
                     Vlastní indukce            pomocí Faradayova a Lenzova zákona
                     Indukčnost cívky, cívka        - Umí určit na základě Faradayova
                                         zákona elektromagnetické indukce
                                         indukované elektromotorické napětí
   Střídavý proud            Vznik střídavého proudu        - Určí rezistanci, induktanci,
                     Výkon střídavého proudu, efektivní   kapacitanci jednoduchého obvodu
                     hodnoty                střídavého proudu s R, L, C
                     Obvody střídavého proudu        - Vypočítá impedanci obvodu s RLC
                     Transformátory, přenos energie     v sérii
                     Generátory, třífázová soustava,    - Vypočítá efektivní hodnoty napětí a
                                         proudu, je-li známa jejich amplituda, a
                                         naopak


                                                                              164
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                      - Vypočítá činný výkon střídavého
                                      proudu při daném fázovém rozdílu
                                      napětí a proudu
Elektromagnetické kmitání a vlnění  Oscilační obvod a jeho vlastnosti   - Popíše kmitání jednoduchého elmg.  BIOLOGIE-
                   Perioda, frekvence kmitů       oscilátoru, určí periodu, frekvenci  Škodlivost všech druhů záření, vyuţití
                   Elmg. vlnění , vlnová délka      kmitů                 rtg. v praxi
                                      - Klasifikuje elektromagnetické
                                      vlnění, zná jeho vyuţití v ţivotě
Optika                Světlo, základní pojmy        - Umí určit k dané vlnové délce ve  BIOLOGIE- fyziologie vidění,
                   Rychlost šíření světla v prostředí,  vakuu frekvenci světla a naopak    poruchy
                   index lomu              - Umí vyuţívat zákonů optiky při
                   Zákon odrazu, lomu          výpočtu úhlu dopadu, lomu, indexu
                   Rozklad světla            lomu
                   Zrcadla, čočky            - Vyuţívá základy paprskové optiky
                   Oko,optické přístroje         k řešení praktických problémů
                                      (zobrazení zrcadlem, čočkou)
                                      - Vysvětlí princip jednoduchých
                                      optických přístrojů
                                                                          165
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


19 Charakteristika předmětu Chemie

Obsahové vymezení předmětu:

    Vyučovací předmět Chemie zahrnuje celý vzdělávací obsah oboru Chemie ze
vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV.
    Při studiu vedeme ţáky k hlubšímu poznávání chování látek, k logickému vyvozování
závěrů o chování látek, především o jejich přeměnách.
    Cílem výuky je připravit ţáky na vysokoškolské studium chemie a oborů, které
vyuţívají poznatků z chemie ( medicína, zemědělské a lesnické obory atd. ).
    Rozpracování vzdělávacího obsahu vychází téţ z poţadavků katalogu společné části
maturitní zkoušky z chemie, který byl schválen MŠMT dne 11.2.2008.
    Maturitní poţadavky jsou v katalogu velmi podrobně rozděleny do těchto základních
okruhů - obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, základy analýzy v organické
chemii a biochemie.
    Výsledky maturitní zkoušky dle katalogu budou součástí přijímacích zkoušek na VŠ.
Z těchto důvodů je i podrobně rozpracován vzdělávací obsah předmětu chemie pro 1. - 3.
ročník.
    V rámci vyučovacího předmětu jsou realizovány tématické okruhy - Problematika
vztahů organismu a prostředí a Člověk a ţivotní prostředí z průřezového tématu
Environmentální výchova z RVP GV a integruje i části vzdělávací oblasti Informatika a
informační a komunikační technologie.

Časové vymezení předmětu

     ročník           1.       2.       3.       4.
   hodinová dotace        2        2        2        -

Ve 4. ročníku pro ţáky se zaměřením na studium chemických oborů na VŠ budou
organizovány semináře a konzultace.

Organizační vymezení předmětu.

Vyučovací předmět chemie je vyučován v učebnách školy a Laboratorní cvičení v
laboratořích Střední školy logistiky a chemie v Olomouci, U Hradiska 29.
Ţáci se během celého čtyřletého studia mohou zúčastnit kaţdoročně školních kol chemických
olympiád ve všech kategoriích a ţáci s nejlepšími výsledky ze školních kol se zúčastňují
krajských kol chemických olympiád.
Výuka je doplňována exkurzemi a dalšími formami soutěţí na úrovni školy.

Výchovné a vzdělávací strategie.

Kompetence k učení

Učitel
• zadává analogické úkoly při frontálních pokusech, které ţáci musí samostatně zpracovat
zápisem závěrů protokolů, zapsat chemickou rovnicí nebo schématem průběh děje a svůj
zápis zdůvodnit, uvést chemické vlastnosti látek, které se v ději uplatnily.
                                             166
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Kompetence k řešení problémů

Učitel
• po rozboru vlastností látek zadává teoretické problémy průběhů chemických reakcí,vyţaduje
teoretický předpoklad výsledku reakce a jeho zdůvodnění
• vyţaduje logické zdůvodnění chemických změn
• kaţdoročně seznamuje ţáky s příklady chemické olympiády a zajistí zdroje informací
(učebnice, příručky), vyřeší s nimi školní kolo a provede praktickou část domácího kola,
provede společné zhodnocení úkolů domácího kola
• analogické úkoly zadává soutěţní formou, vyuţívá k tomu i nástěnky, případně internetu.

Kompetence sociální a personální

Učitel
• zadává úkoly nejen jednotlivě, ale i po skupinách , zadává tzv. chemické rozcvičky
• v rámci laboratorních cvičení sleduje a hodnotí dodrţování zásad bezpečnosti práce
• po skončení laboratorního cvičení zhodnotí jejich výsledky, vede ţáky k samostatnému
rozboru chyb a zdůvodnění neúspěchu


Kompetence občanské

Učitel
• vyţaduje při exkurzích respektování přírody a hledání způsobů nápravy poškození přírody
lidskou činností
• vyţaduje dodrţování zásad laboratorního řádu, dodrţování bezpečnostních poţadavků při
chemických pokusech
• vyţaduje domácí přípravu na laboratorní cvičení a samostatné zpracování laboratorního
protokolu, včetně nákresů, chemických rovnic a chemických výpočtů
• v prvních hodinách seznamuje ţáky se zásadami první pomoci a jejich uplatnění v
rizikových situacích


Kompetence pracovní

Učitel
• vyţaduje při kaţdé praktické činnosti dodrţování předepsaných postupů, na kterých ţák
nesmí bez dovolení nic měnit, především z důvodu bezpečnosti
• vyţaduje předem zpracování nebo vyhledávání pracovních postupů při pokusech, znalost R-
a S-vět, u látek se kterými se provádí pokus a společně se ţáky vybírá nejjednodušší a
nejbezpečnější postup.
                                            167
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA         UČIVO                   VÝSTUP                 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                       PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                   Ţák:                  POZNÁMKY
1.   OBECNÁ CHEMIE    Oxidační číslo, pravidla pro určení    - na základě pravidel pro určování
              oxidačního čísla,oxidační číslo a vztah  oxidačních čísel zapisuje vzorce a
              k periodické soustavě prvků.       názvy sloučenin (binární sloučeniny,
              Zásady chemického názvosloví       kyseliny, hydroxidy a soli, včetně
              anorganických sloučenin.         podvojných sloučenin a hydrátů )
              Látka, chemická individua a směsi     - rozlišuje sloučeniny a prvky podle
              látek, homogenní a heterogenní      symbolických zápisů
              směsi,způsoby dělení směsí.        - vysvětlí průběh reakce ze zápisu
              Chemický děj, typy chemických dějů    chemické rovnice a naopak zapíše
              podle různých hledisek.Zápis       chemický děj pomocí chemické
              chemických dějů chemickými        rovnice
              rovnicemi a určování           - upraví chemickou rovnici s
              stechiometrických koeficientů.      pochopením zákona zachování
              Látkové mnoţství, mol, molární      hmotnosti
              hmotnost, Avogadrův zákon pro       - vyjadřuje sloţení látek nejen
              plyny. Stechimetrické výpočty ze     symboly, ale i kvantitativně pomocí
              vzorců.Hmotnostní zlomek a jeho      stechiometrických výpočtů z
              uţití k vyjádření sloţení látek      chemických vzorců a rovnic
              Stavba atomu, elementární         - pouţívá k výpočtům s látkami
              částice(objevy a popis).Historie     látkové mnoţství, hmotnostní zlomek,
              vývoje názorů na stavbu látek a      molární hmotnost, relativní atomovou
              atomu,Bohrův model a kvantově       a molekulovou hmotnost, molární
              mechanický model.             objem
              Orbital , jeho popis kvantovými čísly.  - k výpočtům můţe pouţít
              Elektronová konfigurace, výstavbový    s porozuměním trojčlenku
              princip, Pauliho princip, Hundovo     - srovná na základě znalostí      F – vlastnosti plynů
              pravidlo,                 historického vývoje názorů na stavbu  M – výpočet trojčlenkou
              Spin elektronu.              atomu rozdíly mezi jednotlivými
              Chemická vazba, vznik a typy vazeb    názory
              (kovalentní a iontová, koordinačně    - zapíše počty částic v jádře a obalu
              kovalentní, polarita a prostorové     atomu i iontu podle protonového čísla
              uspořádání vazeb). Vazebná a       a velikosti náboje
              disociační energie, délka chemické    - zapíše elektronovou konfiguraci
              vazby, jednotky.             pomocí vzácného plynu, celkovou
                                   konfiguraci (u prvků s menším
                                   protonovým číslem) a především


                                                                    168
           ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                  elektronovou konfiguraci valenčních
                                  elektronů, kterou vyuţívá
                                  - k předpovídání chemických
                                  vlastností prvků vyuţívá periodické
                                  tabulky prvků k určení konfigurace
                                  především valenčních elektronů
                                  - objasní vznik chemické vazby s
                                  vyuţitím zápisu elektronových
                                  konfigurací valenčních elektronů,
                                  rozlišuje typy chemických vazeb
                                  podle vzniku, polarity.
                                  - zapíše pomocí vaznosti strukturní
                                  vzorce vybraných molekul i se třemi
                                  atomy
                                  - předpovídá pomocí typů chemických
                                  vazeb ve sloučeninách některé
                                  vlastnosti látek (fyzikální
                                  a chemické).
ANORGANICKÁ CHEMIE    Periodický zákon,jeho uţití pro      - charakterizuje jednotlivé podskupiny  PT: Environmentální
             charakteristiky prvků a podskupin.    periodického systému podle umístění   Výchova
             Vodík, zdroje, vlastnosti, vyuţití v   v periodické soustavě prvků       Člověk a ţivotní
             praxi(hydrogenace) významné        - zdůvodní typická oxidační čísla    prostředí
             sloučeniny- voda a peroxid vodíku,    prvků podle elektronové konfigurace a  PT: Environmentální
             voda jako základní biogenní        elektronegativity            výchova
             sloučenina, významné polární                            Člověk a ţivotní
             rozpouštědlo, vysvětlení vodíkové                         prostředí
             vazby u vody, peroxid vodíku -
             významné oxidační a bělící činidlo.
OBECNÁ CHEMIE       Výpočty z chemických rovnic,výpočet    - pouţívá pH k hodnocení kyselosti    PT: Enviromentální výchova Člověk a
             a uţití pH, ionizace látek, disociace v  roztoků, prakticky provádí jeho     ţivotní prostědí
             roztoku.                 měření s uţitím pH – papírků
             Rychlost chemické reakce a faktory,    (případně pH-metrů ručních), určuje
             které ji ovlivňují, význam katalyzátorů  kyselost a zásaditost základními
             v praxi.                 indikátory (methyloranţ, fenolftalein,
             Základy termochemie, určení změn     lakmus)
             energie při chemické reakci, exo- a    - provádí výpočty pH pomocí
             endo- děje.                kalkulátoru u silných úplně
                                  disociovaných kyselin a hydroxidů
                                  - popíše kinetiku chemického


                                                                       169
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                       děje,zaměří se na moţnosti ovlivnění
                                       rychlosti chemické reakce, rozliší
                                       exotermní a endotermní děj
   ANORGANICKÁ CHEMIE        Nekovy: výskyt v přírodě,        - zapíše chemickou rovnicí a vysvětlí
                   charakteristika podle postavení v    podle zápisu rovnice chemické
                   periodickém systému,významné      vlastnosti významných prvků hlavních
                   fyzikální a chemické vlastnosti,    i vedlejších podskupin
                   způsoby laboratorní přípravy a     - uvede největší zdroje a výroby
                   průmyslové výroby.           významných prvků i jejich sloučenin
                   Kyslík jeho výsadní postavení mezi   - zdůvodní podle míry vyuţití v praxi
                   prvky.                 a podle vyuţití v přírodě význam
                   Halogeny, chalkogeny se zaměřením    zástupců s- a p-prvků
                   na síru.
                   Dusík a fosfor a jejich nejznámější
                   sloučeniny.
                   Uhlík a křemík a jejich nejznámější
                   sloučeniny.
2.   ANORGANICKÁ CHEMIE       Kovy- kovová vazba,výskyt kovů a    - uvede významné zástupce d- prvků a
                   nejčastější způsoby jejich výroby,   jejich sloučenin
                   významná redukční činidla pro výrobu  - pouţívá správně principy názvosloví
                   kovů, elektrolýza.           koordinačních sloučenin
                   Základní technologie v anorganické   - uvede příklady nejvýznamnějších
                   chemii.                 komplexních sloučenin.
                   Fyzikální vlastnosti kovů, chemické
                   vlastnosti s vyuţitím řady kovů.
                   Alkalické kovy a kovy II.A
                   podskupiny se zaměřením na hořčík a
                   vápník.
                   Zástupci: hliník, olovo a cín. Kovy
                   vedlejších podskupin: ţelezo, mangan,
                   chróm,měď, zinek a stručná
                   charakteristika jejich podskupin.
                   Surovinová základna anorganické
                   chemie
                   Kvalitativní a kvantitativní analýza  - vysvětlí kvalitativní způsob důkazů
                   Důkazy kationtů a aniontů        kationtů 1. třídy, napsat iontovými
   Chemická analýza anorganických
                   Váţková a odměrná analýza        rovnicemi
         látek
                   Neutralizační a oxidačně redukční    - vysvětlí základní pojmy odměrné
                   výstupy                 analýzy, např. B.E., indikátory,


                                                           170
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                    základní látky, titrační křivky,
                                    alkalimetrie, acidimetrie, princip
                                    mangametrického a jodometrického
                                    stanovení.
   ORGANICKÁ CHEMIE    Uhlovodíky, názvosloví, typy vzorců a   - zhodnotí vazebné schopnosti uhlíku,
               jejich určení.Isomerie.          zdůvodní velké mnoţství organických
               Zdroje uhlovodíků- ropa, zemní plyn,   sloučenin.
               černouhelný dehet a jejich základní    - vyuţívá isomerii a zdůvodní význam
               zpracování.                racionálních a strukturních vzorců pro
               Alkany - průběh a podmínky        předpovídání vlastností organických
               substituce, eliminace.          látek
               Zástupci alkanů a jejich vyuţití:     - uplatňuje pravidla systematického
               methan, ethan, propan, butan,       názvosloví organické chemie pro
               cyklohexan.                symbolický zápis organických
               Alkeny - výroba, adice, průběh a     sloučenin, pouţívá v některých
               podmínky.                 případech také triviální nebo
               Markovníkovo pravidlo, polymerace     dvousloţkové
               vinylových sloučenin. Alkadieny a     názvy
               jejich význam v oblasti kaučuků,     - charakterizuje skupiny uhlovodíků
               pojem isoprenoidy.            - vyvozuje typické reakce pro
               Alkiny - výroba, adice , podmínky pro   uhlovodíky podle jejich struktury
               adici a stupně.Acetylén jako       - zapisuje dané reakce schématem a
               nejvýznamnější alkin.           v řadě případů také chemickou
               Areny - aromatický charakter,       rovnicí.
               substituce a adice, podmínky pro tyto   - zhodnotí základní zdroje
               reakce, srovnání.             organických sloučenin a jejich
               Benzen, toluen, naftalen a fenantren.   strategický význam, ale také
               Deriváty uhlovodíků:           nebezpečný vliv na ţivotní prostředí
               Halogenderiváty - freony, chloroform,   - charakterizuje základní deriváty
               tertrachlórmethan, vinylchlorid,     organických sloučenin, jejich výskyt v
               o dusíkaté deriváty - nitrosloučeniny(  přírodě a výroby
               nitrace, nitrační směs, nitrobenzen,   - předpoví ze struktury chemické
               trinitrotoluen jako příklad výbušniny),  chování derivátů
               aminy- zásadité sloučeniny, základní   - zapíše schématy nebo rovnicemi
               vlastnosti, anilin.            základní reakce derivátů
3.  ORGANICKÁ CHEMIE    Kyslíkaté deriváty - alkoholy a fenoly,  - charakterizuje základní deriváty    PT: Environmentální
               srovnání, významní zástupci        organických sloučenin, jejich výskyt v  výchova
               (methanol,ethanol,ethandiol, glycerol,  přírodě a výroby             Člověk a ţivotní
               fenol),                  - předpoví ze struktury chemické     prostředí


                                                                   171
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


         Aldehydy a ketony - srovnání,      chování derivátů
         příprava oxidací alkoholů,        - zapíše schématy nebo rovnicemi
         formaldehyd a acetaldehyd, aceton    základní reakce derivátů
         (zdůraznit bezpečnostní hledisko),    - charakterizuje heterocyklické
         Karboxylové kyseliny a jejich deriváty  sloučeniny, uvede a zhodnotí význam
         – typy kyselin: podle počtu       nejdůleţitějších heterocyklických
         karboxylových skupin a typu       sloučenin, jejich význam v ţivých
         uhlovodíkového zbytku, zástupci-     organismech
         mravenčí, octová, máselná, šťavelová,  - uvede nejvýznamnější
         benzoová, substituční deriváty -     makromolekulární látky přírodní a
         mléčná, pyrohroznová, citronová,     syntetické
         aminokyseliny a jejich biologický    - zapíše schéma polymerace a
         význam, funkční deriváty - estery a   polykondenzace
         esterifikace, halogenidy.        - zhodnotí význam léčiv a srovná
                             jejich pouţití se zneuţíváním látek
         Heterocyklické sloučeniny -       jako drog.
         charakteristika, o zástupci: pyrrol,
         pyridin, furan,pyran pyrimidin,
         purin, jejich významné deriváty( od
         porfinu, léky, alkaloidy, drogy ).
         Drogy a léky.
         Pojem polymer a polymerace, zápis
         polymerace na polyethylen. Význam
         polymerů pro praxi a problémy pro
         ţivotní prostředí
         Problematika odpadů - plasty,
         recyklace
BIOCHEMIE    Lipidy, vznik lipidů esterifikací,    - vysvětlí základ struktur
         příklad a význam sloţitých lipidů,    lipidů,sacharidů a bílkovin,
         hydrolýza a význam lipas v ţivém     nukleových kyselin.
         organismu.                - zapíše vzorci a názvy výchozí látky
                             těchto struktur, uvede názvy
         Sacharidy, rozdělení sacharidů,     významných vazeb v těchto        Bi – fotosyntéza
         příklady monosacharidů( glukosa,     strukturách, zapíše na zjednodušeném
         fruktosa, ribosa, deoxyribosa),     modelu vznik těchto vazeb.
         disacharid (sacharosa),         - uvede základní biochemické procesy
         Polysacharidy (škrob a celulosa).    v ţivých organismech ( proteosyntézu,
         Biochemické významy sacharidů,      fotosyntézu, glykolýzu, citrátový
         vyuţítí sacharidů v průmyslu.      cyklus a stručně popíše dýchací


                                                           172
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   Hydrolýza sacharidů, fotosyntéza,     řetězec/výchozí látky a metabolity/).
   glykolýza /stručný popis děje/.      - chápe funkci enzymů v lidském
   Bílkoviny, aminokyseliny, sloţení,    organismu a význam hormonů a
   způsoby zápisu vzorcem, názvem,      vitamínů pro činnost enzymů
   třípísmenkovým symbolem, zástupci
   (glycin, lysin, kyselina asparagová,
   alanin). Peptidická vazba, její vznik a
   hydrolýza. Významné peptidasy
   (pepsin, trypsin).                                Bi – význam genetiky
   - Nukleové kyseliny, přenos genetické
   informace
   - Enzymologie                                   Bi – biologický význam enzymů a
   Citrátový cyklus a dýchací řetězec-                        vitamínů
   stručné schéma.
                                                             173
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


20 Charakteristika předmětu Biologie

Časové, obsahové a organizační vymezení

      ročník           1.       2.       3.       4.
    hodinová dotace         2        2       2        -

    Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Biologie RVP GV, dále část obsahu
oboru Výchova ke zdraví RVP GV.
    Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP
GV a Environmentální výchova RVP GV.
    V 1. a 2. a ve 3.ročníku jsou tři hodiny za rok vyčleněny na laboratorní cvičení.
Hodiny jsou obohaceny návštěvami:
    1. ročník – Botanická zahrada a skleníky
    2. ročník – Zoo Olomouc, Vlastivědné muzeum Olomouc
    3. ročník – Anatomické muzeum
Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části.

    Ve vyučování biologie mají ţáci získat představu o podstatě ţivota, o jeho
rozmanitosti, seznámí se základy evoluce a základy biologického systému. Důraz je
kladen na molekulovou a biochemickou podstatu a na problémy související s ochranou
ţivotního prostředí a problematiku lidského zdraví.

Ţák je veden k tomu, aby zejména
- se orientoval v základních formách ţivé a neţivé přírody,
- chránil přírodu a ţivotní prostředí,
- chápal důsledky lidské činnosti na všechny formy ţivé i neţivé přírody díky
molekulové podstatě dějů
- při provádění laboratorních cvičení a vytváření projektů účinně spolupracoval ve skupině.


Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Učitel :
- vede ţáky k uţívání vhodné literatury (atlasů, klíčů , PC) .
Ţák :
- se orientuje v základních formách ţivé a neţivé přírody

Kompetence občanské

Učitel :
- dbá na bezpečnost práce v laboratoři, vede ţáky k zodpovědnosti za své zdraví
 i zdraví ostatních, zdůrazňuje zásady první pomoci.
Ţák :
- pochopí vztahy mezi ţivými organizmy a mezi organismy a prostředím chrání přírodu
 a ţivotní prostředí.
                                              174
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Kompetence sociální a personální

Učitel :
- zadává úkoly formou skupinová práce .
Ţák:
chápe důsledky lidské činnosti na všechny formy ţivé i neţivé přírody

Kompetence komunikativní

Učitel .
- zadává dlouhodobé skupinové projekty spojené s obhajobou a prezentací ,
- učí ţáky vést rozhovor.
Ţák :
- je schopen práce ve skupině, formuluje správně svůj názor a umí ho obhájit


Kompetence k řešení problémů

Učitel:
- klade důraz na řešení problémů v rámci jednotlivých biologických disciplin
 a mezipředmětových vztahů.
Ţák :
- je schopen řešit zadané úkoly, vyhledávat souvislosti a aplikovat naučené vědomosti na
konkrétní situaci.
                                              175
             ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA          UČIVO               VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                     PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                 Ţák:                   POZNÁMKY
1.   Obecná biologie    Úvod do studia biologie      - popíše předmět a metody zkoumání
                                 biologie
                                 - orientuje se v předmětech zkoumání
                                 základních biologických věd
               Obecná charakteristika organismů  - odliší ţivé soustavy od neţivých na  MV: CHE – organické a anorganické
                                 základě jejich charakteristických    látky
                                 vlastností                PT:
                                 - charakterizuje zastoupení prvků,    Environmentální výchova
                                 anorganických a organických látek
                                 v organismech
                                 - charakterizuje základní vlastnosti
                                 organismů a vybere ty, které patří
                                 mezi základní ţivotní projevy
               Stavba a funkce prokaryot     - objasní strukturu a funkci organel
                                 prokaryotních buněk a jejich ţivotní
                                 projevy
                                 - rozliší a popíše podle nákresu či
                                 fotografie jednotlivé typy buněk
                                 (prokaryotní, eukaryotní – rostlinnou,
                                 ţivočišnou, buňku hub)
               Bakterie, sinice          - charakterizuje bakterie        VZ - prevence a léčba
                                 - vysvětlí pozitivní a negativní     virových a bakteriálních
                                 význam bakterií v přírodě (koloběh    onemocnění
                                 látek, symbióza) a pro člověka      PT:
                                 (nemoci, symbióza, průmysl,       Environmentální výchova
                                 biotechnologie, výzkum)
                                 - uvede příklady bakteriálních
                                 onemocnění člověka a moţnosti
                                 šíření, prevence a léčby
                                 - charakterizuje sinice z
                                 ekologického, zdravotnického a
                                 hospodářského hlediska
                                 - vysvětlí podstatu metabolismu a jeho
                                 základní typy
               Stavba eukaryotní buňky,      - vysvětlí rozdíly ve stavbě, způsobu
               funkce organel,          výţivy a zásobnách látkách buňky     MV: FYZ – pohyb částic, energie


                                                                      176
          ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


            buněčný cyklus,          rostlinné, ţivočišné a buňky hub     Environmentální výchova
            dělení buňky            - objasní strukturu a funkci organel
                              eukaryotních buněk a jejich ţivotní
                              projevy
                              - popíše buněčný cyklus
                              - vysvětlí shodné a rozdílné procesy
                              při dělení pohlavních a nepohlavních
                              buněk
                              - vysvětlí význam jednotlivých
                              buněčných organel pro průběh
                              metabolických procesů
                              - aplikuje znalosti z fyziky na
                              vysvětlení osmotických jevů v buňce

            Viry                - vysvětlí souvislost mezi stavbou viru  VZ - prevence a léčba
                              a jeho způsobem ţivota          virových a bakteriálních
                              - popíše schéma rozmnoţování       onemocnění
                              různých typů virů a uvede příklady    PT:
                              virových onemocnění a způsoby jejich   Environmentální výchova
                              šíření
                              - uvede zásady prevence před
                              virovými nemocemi a příklady
                              virových onemocnění a jejich léčbu
Biologie rostlin    Morfologie a anatomie rostlin   - základní typy pletiv          Environmentální výchova
                              - vysvětlí význam základních typů
                              pletiv ve stavbě a funkci rostlinných
                              orgánů
                              - popíše stavbu semenných rostlin
                              - odvodí hlavní a odvozené funkce
                              jednotlivých rostlinných orgánů
                              - popíše vnitřní stavbu rostlinných
                              orgánů na fotografii, obrázku
                              - určí s pomocí určovacích klíčů typy
                              rostlinných orgánů
                              - uvede příklady metamorfóz
                              jednotlivých orgánů a vysvětlí příčiny
                              jejich vzniku
                              - stavba květu
                              - rozpozná základní typy květenství


                                                                177
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                     - uvede způsoby opylení
                     - vysvětlí průběh oplození u rostlin a
                     vznik semene a plodu
                     - rozpozná typy plodů
   Fyziologie rostlin          - vysvětlí význam fotosyntézy pro     MV: FYZ – světlo
   Rozmnoţování, růst a vývin rostlin  jednotlivé skupiny organismů a pro     MV: CHE – energetika chemických
                     vznik a vývoj ţivota na Zemi        reakcí
                     - vysvětlí význam dýchání pro       Environmentální výchova
                     organismus
                     - uvede základní rozdíly v průběhu
                     aerobní a anaerobní oxidace
                     - popíše růst a individuální vývoj
                     rostlin, faktory na něj působící,
                     růstové korelace a regeneraci
                     - vysvětlí rozdíl mezi fyzikálními a
                     vitálními pohyby rostlin
   Systém a evoluce rostlin       - rozezná základní typy stélek řas     PT :
   Niţší rostliny            - vysvětlí základní způsoby        Osobnostní a sociální výchova
   Vyšší rostliny            rozmnoţování řas              Environmentální výchova
   Rostliny a prostředí         - zhodnotí význam řas v přírodě i pro   Mediální výchova
                     člověka                  Výchova k myšlení v evropských a
                     - orientuje se v taxonomii řas, uvede   globálních souvislostech
                     příklady zástupců a jejich zařazení
                     - uvede význam řas z hlediska evoluce
                     rostlin
                     - porovná společné a rozdílné
                     vlastnosti „niţších“ a „vyšších“ rostlin
                     - popíše stavbu výtrusných a
                     semenných rostlin
                     - porovná schémata ţivotních cyklů
                     výtrusných a semenných rostlin
                     - uvede význam výtrusných a
                     semenných rostlin z hlediska evoluce
                     rostlin a v ekosystémech
                     - pozná a pojmenuje významné
                     rostlinné druhy a uvede jejich
                     ekologické nároky
                     - zhodnotí rostliny jako primární
                     producenty biomasy a moţnosti jejich


                                                            178
             ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                  vyuţití v různých odvětvích lidské
                                  činnosti
                                  - vysvětlí problematiku ohroţených
                                  rostlinných druhů a moţnosti jejich
                                  ochrany
   Biologie hub       Stavba a funkce hub         - vymezí společné a rozdílné znaky    PT:
                Stavba a funkce lišejníků      hub a ostatních organizmů        Environmentální výchova
                Přehled významných zástupců     - popíše stavbu hub a lišejníků
                                  - vysvětlí základní způsoby
                                  rozmnoţování hub a lišejníků
                                  - objasní schéma ţivotního cyklu
                                  modelových druhů hub
                                  - pozná a pojmenuje významné
                                  zástupce hub a lišejníků
                                  - posoudí ekologický, zdravotnický a
                                  hospodářský význam hub a lišejníků
2.  Biologie ţivočichů    Prvoci               - na základě pozorování zástupců a    Environmentální výchova
                                  studia literatury či jiných
                                  informačních zdrojů vytvoří
                                  charakteristiku prvoků a na vybraných
                                  příkladech popíše její znaky
                                  - rozpozná významné zástupce
                                  prvoků, zhodnotí jejich moţný
                                  negativní i pozitivní význam
                Mnohobuněční ţivočichové -     - charakterizuje hlavní taxonomické   PT:
                bezobratlí             jednotky bezobratlých ţivočichů a    Environmentální výchova
                Morfologie, anatomie a fyziologie  jejich zástupce
                bezobratlých            - popíše vývoj jednotlivých       MV: ZEM – biogeografie
                Rozmnoţování bezobratlých      orgánových soustav
                Systém a evoluce bezobratlých    - objasní principy základních způsobů
                Bezobratlí a prostředí       rozmnoţování ţivočichů
                                  - pozná a pojmenuje významné
                                  ţivočišné druhy a uvede jejich
                                  ekologické nároky
                                  - posoudí význam ţivočichů v přírodě
                                  a v různých odvětvích lidské činnosti
                                  - charakterizuje pozitivní a negativní
                                  působení ţivočišných druhů na
                                  lidskou populaci


                                                                   179
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                 - zhodnotí problematiku ohroţených
                                 ţivočišných druhů a moţnosti jejich
                                 ochrany
               Strunatci              - na základě pozorování zástupců a    PT:
               Morfologie, anatomie a fyziologie  studia literatury či jiných.       Environmentální výchova
               strunatců              informačních zdrojů vytvoří        MV: ZEM – biogeografie
               Rozmnoţování strunatců       charakteristiku skupiny strunatců i
               Systém a evoluce strunatců     jednotlivých tříd a na vybraných     PT:
               Etologie strunatců         příkladech popíše její znaky       Osobnostní a sociální výchova
               Strunatci a prostředí        - porovná Triblastika a Diblastika
                                 - charakterizuje hlavní taxonomické
                                 jednotky strunatců a jejich zástupce
                                 - popíše vývoj jednotlivých
                                 orgánových soustav
                                 - objasní principy základních způsobů
                                 rozmnoţování ţivočichů
                                 - pozná a pojmenuje a zařadí
                                 významné ţivočišné druhy a uvede
                                 jejich ekologické nároky
                                 - charakterizuje základní typy chování
                                 ţivočichů
                                 - posoudí význam ţivočichů v přírodě
                                 a v různých odvětvích lidské činnosti
                                 - charakterizuje pozitivní a negativní
                                 působení ţivočišných druhů na
                                 lidskou populaci
                                 - zhodnotí problematiku ohroţených
                                 ţivočišných druhů a moţnosti jejich
                                 ochrany
3.  Biologie člověka    Tkáně a soustava opěrná       - charakterizuje typy tkání a rozdělení  MV: CHE – výskyt organických a
                                 tkání rozliší vazivo, chrupavku a kost  anorganických látek, sacharidy
                                 - popíše stavbu kosti a spojení kostí   FYZ– pohyb, akce a reakce,těţiště
                                 - popíše hlavní části lidské kostry    TV – prevence
                                 - hodnotí význam správné výţivy pro    organizmu,význam špatného zatíţení
                                 kostru, popíše osifikaci kosti      pohybu pro zdraví
                                 - zdůvodní nebezpečí úrazů a uvede    Osobnostní a sociální výchova
                                 jejich moţné příčiny
                                 - vysvětlí podstatu správného drţení
                                 těla


                                                                      180
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   Soustava pohybová         - porovná stavbu a funkci příčné     MV: CHE – výskyt organických a
                    pruhovaných svalů, hladkých svalů a    anorganických látek, sacharidy
                    srdečního svalu              FYZ– pohyb, akce a reakce,těţiště
                    - objasní stavbu svalu a jeho připojení  TV – prevence
                    ke kostře                 organizmu,význam špatného zatíţení
                    - popíše funkci kosterního svalu     pohybu pro zdraví
                    - podle schématu popíše základní     Osobnostní a sociální výchova
                    svalu
                    - objasní význam cvičení pro vývoj
                    svalstva
   Soustava oběhová a mízní      - vysvětlí funkce i sloţení krve     MV: CHE – krevní bílkoviny, krevní
                    - rozliší jednotlivé krevní skupiny na  barviva,metabolismus
                    základě aglutinogenů a aglutininů a    CHE – cholesterol, bílkoviny
                    podíl J. Jánského na jejich objevu i   FYZ – tlak, tlakový spád
                    význam Rh faktoru v krvi         PT:
                    - vysvětlí význam krevní sráţlivosti   Osobnostní a sociální výchova
                    - popíše, umístí a pojmenuje
                    jednotlivé části cévní soustavy
                    - popíše fungování srdce i velký a
                    malý krevní oběh a přenos dýchacích
                    plynů tkáním
                    - pochopí co je krevní tlak a tep a
                    souvislost s různou zátěţí organismu
                    - charakterizuje pojmy imunita a
                    imunizace, pochopí důleţitost
                    očkování i ochrany před infekčními
                    nemocemi
                    - hodnotí vliv obezity, alkoholu a
                    kouření na krevní choroby
                    - objasní podstatu mízní soustavy
   Soustava dýchací          - uvede funkci dýchací soustavy a     MV: CHE – oxidativní metabolismus,
                    popíše její stavbu            dýchací barviva, pasivní transport,
                    - objasní podstatu přenosu kyslíku a   difúze
                    oxidu uhličitého             MV: FYZ– tlak plynu, zákon Boyle
                    - porovná sloţení vdechovaného a     Mariottův
                    vydechovaného vzduchu           Osobnostní a sociální výchova
                    - vyloţí význam dýchacích pohybů i
                    vitální kapacity plic
                    - hodnotí význam čistoty vzduchu a


                                                          181
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                     škodlivosti kouření
   Soustava trávicí          - popíše stavbu a funkci jednotlivých  MV: CHE – chemické látky a procesy
                     částí trávicí soustavy          v průběhu trávení potravy,
                     - zdůvodní význam péče o chrup      metabolismus základních ţivin, lipidy,
                     - objasní postup trávení a vstřebávání  sacharidy, bílkoviny
                     ţivin
                     - vysvětlí význam enzymů a
                     peristaltiky
                     - objasní funkci jater
                     - zdůvodní význam správné výţivy
                     pro zdraví
                     - vyvodí postavení člověka v
                     potravních řetězcích
   Soustava krycí a vylučovací     - popíše vylučovací soustavu a objasní  MV: CHE –chemické sloţení ţivých
                     funkci ledvin i nefronu         organismů, chemické principy
                     - vysvětlí význam vnitřní stálosti    regulace vnitřního prostředí
                     lidského těla              organismu, UV záření, filtrace,
                     - uvede vlivy působící na onemocnění   resorpce
                     ledvin                  MV: FYZ – vznik a vedení tepla v
                     - vyloţí význam umělé ledviny      organismu, difúze. Osmóza
                     - uvede význam kůţe a jejích derivátů  Osobnostní a sociální výchova
                     - objasní vnitřní stavbu kůţe
                     - stárnutí kůţe
                     - význam daktyloskopie
                     - popíše odlišnosti barvy kůţe
                     lidských ras
                     - příklady poškození kůţe a její
                     ochrany
   Soustava rozmnoţovací, ontogeneze  - popíše muţské a ţenské pohlavní    Osobnostní a sociální výchova
   člověka               orgány a jejich funkci
                     - objasní hormonální řízení
                     menstruačního cyklu
                     - uvede typy pohlavně přenosných
                     chorob a prevence jejich vzniku
                     - uplatňuje odpovědné a etické
                     přístupy k sexualitě, rozhoduje se s
                     vědomím moţných důsledků
                     - popíše nitroděloţní vývoj člověka,
                     význam placenty a porod


                                                           182
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                      - objasní význam hormonů v průběhu
                      těhotenství
                      - hodnotí význam zdravého ţivotního
                      stylu matky pro zdraví dítěte
   Smysly                - vyjmenuje lidské smysly, jejich     MV: FYZ – optika, akustika, laser
                      význam a jim odpovídající smyslová    MV: CHE – barviva a pigmenty
                      ústrojí
                      - objasní spojení smyslů s nervovou
                      soustavou
                      - popíše stavbu smyslových ústrojí
                      - uvede moţnosti poškození
                      smyslových ústrojí
   Soustava nervová a endokrinní ţlázy  - vyjádří, jaký význam má řízení     MV: FYZ – vznik a šíření
                      lidského organismu ve vztahu k      elektrických impulsů
                      vnějšímu prostředí a s ohledem na     MV: CHE – chemická podstata
                      zajišťování základních ţivotních     vzniku a šíření elektrických
                      funkcí                  impulsů, hormony, bílkoviny,
                      - uvede příklady reakcí na vnější     steroidy, metabolismus
                      podněty a příklady koordinace mezi
                      orgány těla
                      - objasní význam hormonů, uvede
                      jejich příklady a místa jejich utváření
                      - objasní význam nervového řízení,
                      vysvětlí pojem neuron
                      - vyjmenuje základní části nervové
                      soustavy
                      - popíše reflexní oblouk
                      - odliší vrozené a získané reflexy,
                      uvede příklady
                      - vyloţí význam míchy a mozku a
                      rozliší jeho jednotlivé části podle
                      obrázku
                      - objasní význam částí mozku pro
                      řízení lidského těla
                      - hodnotí nebezpečí zneuţívání léků a
                      drog na nervovou soustavu
                      - na příkladu objasní vytváření
                      podmíněných reflexů a význam slova
                      pro abstraktní myšlení


                                                             183
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                  - vyloţí význam pravidelného denního
                                  reţimu, odpočinku a spánku pro
                                  činnost nervové soustavy
                                  - uvede vliv prostředí a mezilidských
                                  vztahů na vyšší nervovou činnost
              Ţivotní styl a zdraví         - pochopí vliv ţivotního stylu na    Osobnostní a sociální výchova
              Základy první pomoci          lidské zdraví a fungování
                                  jednotlivých orgánů se zaměřením na
                                  civilizační choroby
                                  - seznámí se nejčastějšími chorobami
                                  u jednotlivých orgánových soustava a
                                  s prevencí a bojem proti nim
                                  - vyuţívá znalostí o orgánových
                                  soustavách pro pochopení vztahů mezi
                                  procesy probíhajícími ve vlastním těle
Vznik a vývoj ţivých    Vznik a vývoj ţivých          - porovná významné hypotézy o      PT: – Osobnostní a sociální výchova,
soustav           soustav,biogeneze           vzniku a vývoji ţivých soustav na    Mediální výchova,
              Evoluční vývoj             Zemi                   Multikulturní výchova
              organismů,darwinismus         - vysvětlí význam diferenciace a     MV:ZSV – psychologie,
              Fylogenetický vývoj člověka      specializace buněk pro mnohobuněčné   ontogenetický
                                  organismy                vývoj člověka
                                  - odvodí hierarchii recentních      MV: DEJ – historická období
                                  organismů ze znalostí o jejich evoluci  vývoje člověka
                                  - podle předloţeného schématu popíše   MV:ZEM – vývoj člověka
                                  a vysvětlí fylogenetický vývoj člověka  (geograficky)


Genetika          Molekulární základy          - objasní funkci chromozomů a popíše   PT: – Osobnostní a sociální výchova,
              dědičnosti,dědičnost a proměnlivost,  dělení buněčného jádra při vznik     Mediální výchova, Environmentální
              genetika člověka,genetika populací   pohlavních buněk             výchova, Výchova k myšlení
                                  - objasní vztah mezi vlastností     v evropských a globálních
                                  organismu a vlohou            souvislostech
                                  - uvede vztahy mezi vlohami       MV: CHE – nukleové kyseliny,
                                  - uvede význam dědičnosti a       bílkoviny, proteosyntéza
                                  proměnlivosti na příkladech       VZ – léčba a
                                  - podle obrázku objasní jednoduché    diagnostika geneticky
                                  schéma přenosu vloh           podmíněných chorob, mutageny,
                                  - vysvětlí podstatu dědičných chorob   karcinogeny, genetické
                                  - objasní funkci segregace a       poradenství, reprodukční zdraví,


                                                                       184
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                                        kombinace alel a vazby genů       prenatální diagnostika
                                        - řeší příklady na základě osvojení si  MV:DEJ – J. G. Mendel,
                                        Mendlových zákonů            rodokmeny význačných rodů i
                                        - aplikuje Mendelovy zákony na      jedinců
                                        přenos znaků pohlavně vázaných      MV: MAT – vyuţití znalostí z
                                        - chápe vliv mutagenů a zná typy     matematiky
                                        následně vzniklých mutací i choroby   při řešení genetických úloh
                                        jimi vyvolané
                                        - uvede příklady geneticky
                                        podmíněných chorob
                                        - zhodnotí význam lékařské
                                        diagnostiky v době těhotenství
                                        - vysvětlí pojmy populace, genofond,
                                        autogamická a panmiktická populace,
                                        genetická rovnováha
                                        - zhodnotí důsledky typu populace na
                                        její moţný vývoj a uvede příklady z
                                        přírody

1.-3.  Ekologie a ochrana přírody    Základní ekologické pojmy,podmínky  - rozlišuje pojmy ekologie,populace,   PT:
                     ţivota                společenstva, ekosystémy         ENV – ochrana organismů a
                     Biosféra a její členění       - srovná potravní řetězce v různých   jejich ekosystémů, vztahy
                     Ochrana ţivotního prostředí v ČR   typech ekosystému a zhodnotí vliv    organismů a prostředí, ţivotní
                                        moţných změn základních biotických    prostředí ČR, člověk a ţivotní
                                        a abiotických faktorů na jednotlivce,  prostředí
                                        populaci                 VMEGS – ţivotní prostředí a
                                                            udrţitelný rozvoj, globální
                                                            environmentální problematika
                                                            ţivotního prostřed
                                                                             185
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


21 Charakteristika předmětu Informatika
Obsahové, časové a organizační vymezení

     ročník           1.       2.       3.       4.
   hodinová dotace        1        1        2        2

    V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační
technologie RVP GV. Na předmět navazuje volitelný předmět Seminář z informatiky a
výpočetní techniky (pro 4. ročník studia).

    Ţáci se zdokonalí v ovládání operačního systému počítače, naučí se systematicky
pouţívat základní kancelářské a komunikační programy. Při vyhledávání informací
v prostředí internetu budou ţáci schopni ověřovat a vyhodnocovat informace z různých
informačních zdrojů. Ţáci se naučí základy práce s bitmapovými a vektorovými editory. Při
tvorbě dokumentů se budou řídit základními typografickými a estetickými pravidly. Naučí se
základům publikování na www. V posledním roce výuky budou pracovat na relativně
dlouhodobých a komplexních úkolech, při jejichţ řešení vyuţijí téměř veškeré dříve probrané
učivo.

    Ţák je veden k tomu, aby zejména sbíral a třídil informace z různorodých
informačních zdrojů a aby aplikoval získané znalosti a dovednosti ve všech ostatních
vzdělávacích předmětech. Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená výpočetní
technikou.

    Třída se ve všech hodinách dělí na skupiny tak, aby kaţdý ţák měl po dobu výuky k
dispozici samostatný počítač.

Informatika zahrnuje zejména tato průřezová témata:
· Mediální výchova,
· Environmentální výchova,
· Výchova demokratického občana
· Multikulturní výchova
· Osobnostní a sociální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
Učitel:
– vede studenty k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování
informací.
Ţák:
– účinně zpracovává a vyhodnocuje informace tak, aby je mohl vhodně pouţít
v procesu učení a dalších činnostech.

Kompetence k řešení problémů
Učitel:
– podněcuje v ţácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů,
– navozuje zájem ţáků kladením otázek, které podnítí hlubší porozumění problému.
Ţák:


                                             186
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


– samostatně rozhoduje o způsobu řešení problému a snaţí se o nalezení řešení účinného
a zobecňujícího,
– snaţí se o proniknutí k podstatě problému.

Kompetence komunikativní
Učitel:
– nabízí skupinové činnosti s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci,
– vyţaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření,
– podporuje v ţácích zájem o smysluplné vyuţívání komunikačních prostředků
včetně komunikace ţivé.
Ţák:
– přebírá role a pravidla pro komunikaci nebo o rolích a pravidlech rozhoduje,
– vyjadřuje se jasně, stručně a logicky,
– rozhoduje, zda je v dané situaci vhodné vyuţít technické prostředky.

Kompetence sociální a personální
Učitel:
– nabádá ţáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným
kaţdodenním činnostem.
Ţák:
– pracuje soustavně, úkoly řeší zodpovědně.

Kompetence občanské
Učitel:
– na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje studentům základní
pravidla zapojení jedince do jejího chodu,
– učí ţáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti,
oceňovat ta dobrá a uţitečná, a motivuje ţáky k aktivnímu zapojení vlastní tvorbou.
Ţák:
– je si vědom svých práv a povinností,
– respektuje názory druhých a umí zhodnotit způsob řešení problému.

Kompetence pracovní
Učitel:
– pomáhá ţákům rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich skutečnými moţnostmi.
Ţák:
– vyuţívá znalosti a informace k vlastnímu rozvoji, dalšímu vzdělávání a profesnímu
zaměření,
– orientuje se v aktivitách souvisejících s drobným podnikáním.
                                             187
                    ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA                  UČIVO                   VÝSTUP                   MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                   PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                             Ţák:                    POZNÁMKY
1.   Praxe - Práce s PC           - operační systémy, uţivatelské      - zná a ovládá prostředí OS Windows,
    opakování znalostí ze ZŠ        nastavení, práce s okny, nabídka start,  vytváří a maţe adresáře, pracuje se
    synchronizace znalostí studentů ze ZŠ  ikony                   soubory
                        - organizace informací v počítači a na
                        paměťovém médiu, soubory a
                        adresáře, stromová struktura souborů
                        - průzkumník - kopírování, vytváření,
                        mazání a přesouvání adresářů a
                        souborů
    Praxe - Textové editory –        - seznámení s programem WORD       - vytváří a formátuje text, upravuje
    MICROSOFT WORD             - nastavení pracovní plochy        vzhled stránky, pracuje ve WORDu
                        - vzhled stránky a formát papíru     s tabulkou, vkládá obrázek, vloţí
                        - vytváření a formátování textu      klipart, kreslí základní geometrické
                        - odstavce, odráţky a číslování      útvary, pouţívá wordart, pracuje se
                        - tvorba tabulek, zarovnávání textu    šablonami, vytváří vlastní šablony,
                        v buňce, barva buňky styl čáry a barva  kontroluje pravopis
                        ohraničení tabulky            - pracuje s víceúrovňovými seznamy,
                        - vkládání a práce s obrázky, nastavení  pracuje s matematickým textem
                        obrázků, kliparty             - řídí se základními typografickými
                        - práce s objekty, automatické tvary,   pravidly,
                        kreslení, textové pole
                        - hromadná korespondence
                        - samostatná práce
    Internet. Komunikace.          - historie internetu, jak funguje     - zná stručně historii a vývoj internetu,
                        internet                 chápe princip fungování internetu
                        - připojení k internetu,         - zná a rozlišuje různé moţnosti
                        - identifikace serveru – IP adresa,    připojení k internetu
                        doménová adresa, hypertext, proxy     - vyhledává informace na internetu,
                        server                  pracuje s elektronickou poštou, zná
                        - internetový prohlíţeč, jeho popis a   pojem IP adresa, zná pojem diskusní
                        podstata činnosti             skupiny
                        - internetový vyhledávač, logická
                        pravidla pro zadávání poţadavků na
                        vyhledávání, struktura www stránky

                        - práce s internetem


                                                                               188
                 ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    - získávání informací
                    - ukládání textu, obrázku a souborů
                    - mail a počítačová pošta
   Kreslení pomocí počítače     - program PAINTING – KRESLENÍ      - vyuţívá základní funkce grafického
                    - práce s nástroji a tvorba vlastního  editoru, zpracovává obrázek
                    návrhu
                    - samostatná práce
   Informatika. Informace      - stručná historie VT          - zná stručnou historii VT, zná
                    - co je to informace, měření informací  zástupce jednotlivých generací
                                        počítačů
                                        - zná jednotky pouţívané ve VT,
                                        převádí je

   Počítač jako nástroj práce    - základní poznatky o stavbě počítače,  - rozumí pojmům hardware a
   s informacemi           jeho činnost               software,
                    - hardware, vstupní a výstupní      - rozpozná a popíše základní části
                    jednotky                 počítače
                    - software, klasifikace softwaru,    - rozpozná jednotlivé porty a rozhraní
                    licenční podmínky uţívání
                    - externí zařízení počítače       - umí ovládat počítač, zná zásady
                    - porty a rozhraní            hygieny práce s počítačem, vytváří a
                    - zapnutí a vypnutí počítače, restart  maţe adresáře, pracuje se soubory
                    - zásady práce s počítačem
   Operační systémy         - činnost operačního systému
                    - interface
                    - druhy operačních systémů
                    - uspořádání dat na disku
                    - další pojmy op. systémů
2.  Tabulkové kalkulátory -      - princip tabulkových kalkulátorů    - zná pojem buňky, vytváří tabulky,    Matematika – vzorce, grafy, výpočty,
   MICROSOFT EXCEL          - seznámení s programem EXCEL      vytváří jednoduché vzorce, dělá grafy   diagramy
                    - buňky (velikost, barva, ohraničení),
                    - formát buňky              - vytváří tabulky, vytváří vzorce, dělá
                    - vkládání obrázků            grafy, pouţívá funkce, rozlišuje typy
                    - zadávání vzorců výpočtů a pouţití   dat a operace s nimi, propojuje sešity
                    přednastavených funkcí
                    - absolutní a relativní adresování
                    - filtry
                    - práce s listy
                    - tvorba grafů


                                                                              189
             ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                - tvorba a pouţití šablony
                - příprava na tisk, tisk
                - propojení excelu s wordem
                - nastavení excelu
                - samostatná práce
Prezentační technologie    - psychologické aspekty působení    - vytváří v PPT prezentace, formátuje
                prezentace,              text, vkládá obrázek, zvukovou
                - seznámení s nejnovějšími trendy   nahrávku, graf, vkládá efekty
                v prezentačních technologiích
                - popis programu PowerPoint      - vytváří vlastní prezentace, pouţívá
                - rozvrţení snímku, barevné schéma   animace, vkládá video, zvuk,
                - pouţití šablon návrhu        formátuje text
                - vkládání textu a obrázků do snímků
                - vkládání tabulek a grafů do snímků
                - časování snímků, efekty přechodu
                snímků a objektů
                - samostatná práce
Počítačová grafika       - vektorová a rastrová grafika,    - zpracovává a prezentuje informace
                - nejnovější trendy          v grafické formě
                - grafické programy
                                   - pracuje s grafickým programem
Digitální fotografie      - princip digitálního fotografování  - zná princip vzniku digitální
                - zpracování digitální fotografie   fotografie
                                   - zná typy digitálních fotoaparátů
                                   - pracuje s digitálním fotoaparátem,
                                   upravuje digitální fotografii
Technologie tisku       - DPI                 - zná pojem DPI
                - jehličkové tiskárny         - rozlišuje jednotlivé typy tiskáren,
                - Inkoustové tiskárny,         umí posoudit jejich výhody a
                - laserový tisk, plottery       nevýhody
                - další typy tiskáren         - chápe a umí vysvětlit princip
                - barevný tisk             fungování jehličkové, inkoustové a
                                   laserové tiskárny
Počítačové viry        - viry                 - zná základní typy virů
                - antivirové programy         - zná základní principy fungování
                                   antivirových programů
                                   - zná nejpouţívanější antivirové
                                   programy
Multimédia           - multimediální programy        - pouţívá multimediální programy


                                                       190
              ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                - virtuální realita         - pouští hudbu a filmy v počítači
                - Encarta
                - hudba v počítači
                - filmy v počítači
   Údrţba dat na disku    - vyčištění disku          - vyčistí disk
                - defragmentace disku        - defragmentuje disk
                - update systému          - umí nainstalovat a odinstalovat
                - instalace a odebírání programu  program
3.  Tvorba WWW stránek     - obsah a formální struktura    - zná základní strukturu HTML
                internetové stránky         dokumentu
                - základy jazyka HTML        - pouţívá základní tagy
                - kostra dokumentu         - vytváří jednoduché HTML
                - základní formátování odstavce a  dokumenty obsahující text, seznamy,
                textu                obrázky, hypertext a tabulky
                - nadpisy              - umí vytvořit klikací mapu
                - oddělovací čára          - umí udělat HTML dokument s rámy
                - tvorba seznamů - číslovaný,
                nečíslovaný a definiční sez.
                - tvorba tabulek
                - vloţení obrázku
                - vytvoření hyperlinku
                - klikací mapy
                - stránky s rámy
                - samostatná práce
   CSS styly         - úvod, jak definovat CSS styly   - zná způsoby pouţívání a zápisu CSS
                - syntaxe stylů           stylů
                - styly pro úpravu textu      - umí vytvořit vlastní jednoduchý styl
                - styly pro úpravu odstavce
                - styly pro úpravu barev a pozadí
                - styly pro definici rámů a čar
                - styly pro číslování a odráţky
                - definice pozadí objektů
   Frontpage         - seznámení s programem Frontpage  - vytváří dokumenty obsahující text,
                - základní návrh stránky      seznamy, obrázky, hypertext a
                - práce s obrázky          tabulky v programu Frontpage
                - tabulky
                - hypertextové odkazy
                - nastavení parametrů stránky
                - samostatná práce


                                                       191
                   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc   Internet, komunikace a sluţby     - základní pojmy týkající se Internetu  - chápe základní pojmy – Prohlíţeč,
                      - Způsoby připojení k Internetu      Webová stránka, Domovská stránka,
                      - Komunikace na Internetu (e-mail,    Hyperlink, Surfování, Web server,
                      icq, miranda, qip, MS Outlook)      FTP, Adresa URL, IP adresa, Doména
                      - Sluţby poskytované Internetem      - zná jednotlivé webové prohlíţeče a
                                           - umí pouţívat webový prohlíţeč
                                           - komunikuje prostřednictvím
                                           internetu
                                           - zná sluţby poskytované internetem
   Komprimace a dekomprimace dat     - RAR, ZIP                - umí zkomprimovat soubor
                                           - umí rozbalit zkomprimovaný soubor
                                           - zná programy pro komprimaci dat
   Počítačové sítě            - počítačové sítě, jejich architektura  - umí vysvětlit pojem počítačová síť
                      (P2P, klient/server)           - rozumí vztahům peer to peer a klient
                      - topologie sítí (sběrnice, hvězda,    – server
                      kruh)                   - rozlišuje prostorové uspořádání
                      - dělení sítí podle velikosti (LAN,    počítačové sítě
                      MAN, WAN)                 - rozdělí sítě podle velikosti
                      - typy kabelů a připojení do sítě     - vyjmenuje jednotlivé pasivní a
                      - síťové operační systémy         aktivní prvky sítě
   Technologie CD-ROM a DVD,       - CD-ROM                 - zná princip fungování CD a DVD
   technologie monitorů         - DVD                   mechaniky a monitoru
                      - údrţba dat na disku
                      - princip fungování monitoru
4.  Praktická cvičení k prohloubení    MS WORD:                 - vhodným způsobem zpracuje a
   poč. gramotnosti:           - šablony, vzhled stránky a formát    prezentuje informace v textové,
   Důraz na prohloubení počítačové    papíru,                  tabulkové nebo grafické podobě
   gramotnosti a prohloubení znalostí  - záhlaví a zápatí,            - částečně uplatňuje základní estetická
   práce s počítačem (zejména důraz na  - vytváření a formátování textu,     a typografická pravidla pro práci s
   MS OFFICE)              - odstavce, práce se styly, tabulátory,  textem a obrazem
                      - odráţky a číslování           - pracuje s informacemi v souladu se
                      - tvorba tabulek, zarovnávání textu    zákony o ochraně duševního
                      v buňce, barva buňky, styl čáry a     vlastnictví
                      barva ohraničení tabulky
                      - vkládání a práce s obrázky, nastavení
                      obrázků, kliparty             - při práci s výpočetní technikou
                      - práce s objekty, automatické tvary,   vyuţívá teoretické poznatky o
                      kreslení, textové pole          funkcích jednotlivých sloţek hardware


                                                                192
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   - makra, hromadná korespondence,     a software
   kontrola pravopisu, tvorba obsahu a   - ovládá a vyuţívá dostupnou
   rejstříku                výpočetní techniku, software a
   - propojení WORDU a internetu      hardware
                       - řeší efektivně problémové situace na
   MS EXCEL:                počítači
   - typy buněk,
   - graf. úprava buňky (velikost, barva,
   ohraničení),
   - formát buňky,
   - tvorba grafů
   - vkládání obrázků
   - vzorce,
   - absolutní a relativní adresování,
   - operace s řádky a sloupci,
   - filtry,
   - práce s listy,
   - příčky

   PowerPoint:
   - rozvrţení snímku, barevné schéma,
   pouţití šablon návrhu
   - vkládání textu a obrázků do snímků
   - vkládání tabulek a grafů do snímků
   - časování snímků, efekty přechodu
   snímků a objektů

   Tvorba WWW stránek: (opakování
   a prohloubení učiva)
   - Základy jazyka HTML
   - CSS styly
   - Frontpage

   Samostatná práce na projektu
   (moţnost výběru typu dokumentu –
   WORD, POWERPOINT, HTML
   dokument)
                                            193
            ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


Základy programování    - algoritmizace          - zná základy programování
              - vývojové diagramy
              - programovací jazyky
                                                 194
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


22 Charakteristika předmětu Estetická výchova

Obsahové vymezení:

    Vyučovací předmět výtvarná výchova pokrývá vzdělávací oblast Umění a kultura
stanovenou RVP GV. Výtvarný obor spolupracuje s obory,které rozvíjejí obraznost dalšími
specifickými prostředky ( hudba,literatura,dramatické obory aj.).
    Vedle hlubšího výtvarného poznání vede předmět výtvarná výchova ţáka k reflexi
uměleckého procesu v jeho celistvosti.
    Vzdělávací obsah tématu umoţňuje ţákovi pochopit základní principy umělecké
tvorby a procesu komunikace v umění.

Časové vymezení předmětu

      ročník           1.        2.       3.       4.
    hodinová dotace        2        2        -        -

Organizace výuky a cílové zaměření.

Metody a formy směřující k emocionálním proţitkům:
-vyprávění,ukázky z literární výchovy,odkazy na proţitky a zkušenosti vlastní,z filmové a
divadelní tvorby,pozorování jevů v přírodě,rozbor uměleckého díla (přímou účastí na
výstavě,v galerii,v muzeu nebo zprostředkovaně pomocí reprodukovaného díla )
-hledání a rozvíjení detailu ( vyuţití vlastních nebo školních sbírek a fotografií )
-metody a formy,které prohlubují a rozvíjí kreativitu a vytváří pozitivní aktivity v oblasti
mezilidských vztahů,vztahů k přírodě:
vytváření tvůrčího prostředí,beseda,práce ve skupině,spolupráce s různými
osobnostmi,vyuţití různých institucí jako např.muzea,knihovny, galerie,umělecké
objekty,mediální prostředky a jiné.
Metody a formy,které vyuţívají mimoškolní a školní aktivity ţáka v oblasti umělecké:
-výstavy výtvarných prací,jejich rozbory a sledování vývoje
-vyuţití nabídek vernisáţí umělců v olomouckých galeriích
-prezentace prací ţáků školy na veřejnosti a podpora talentovaných ţáků v oblasti tvůrčích
aktivit
-výběr vhodných výtvarných soutěţí s účastí většího počtu ţáků


Vzdělávací a výchovné strategie,metody výuky:

1.Kompetence k učení
Diskusí,rozhovory,osobním přístupem,výkladem,rozborem uměleckých děl vedeme ţáka
systematicky k třídění a vyhodnocení informací,k pochopení věcí v souvislostech, k práci
s vybraným detailem.

2.Kompetence k řešení problému
Pozitivním přístupem k ţákovi vytváříme prostředí pro samostatné zpracování informací
výtvarného problému,umoţňujeme dostatek prostoru pro obhajobu postoje ţáka,rozvíjíme
kritické myšlení.
                                                195
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


3.Kompetence komunikativní
Metodami směřujícími k výtvarným dovednostem a výtvarnému myšlení otevíráme širokou
škálu komunikativních dovedností včetně vyjádření se výtvarnými prostředky a symboly.

4.Kompetence personální
Individuálním přístupem posilujeme růst a projevy osobnosti kaţdého jedince s důrazem na
tolerantní jednání v daném společenství.
Prací ve skupině podporujeme rozvoj kvalitních mezilidských vztahů,sebepoznání a
uvědomování si svého postavení v procesu tvoření.

5.Kompetence občanské
Prezentací a rozborem uměleckých děl,úctou k tradicím a zvykům,k historickým památkám
rozvíjíme pozitivní postoj ţáka k uměleckým hodnotám,k hodnotám kulturního a historického
dědictví.

6.Kompetence pracovní
Veškeré metody a formy v oblasti reálné tvorby zaměřujeme k tvořivému pracovnímu
procesu se širokou škálou proţitků,pocitů,uplatnění fantazie s výtvarnými technikami.
Míra a síla faktorů,kterými jsou:
radost z práce,schopnost experimentování,osobitost,touha a schopnost projevit názor,kriticky
posuzovat svoji práci,míra tolerance k ostatním,postupné osvojování si výtvarného
myšlení,práce s výtvarnými pojmy a symboly,je současně zpětnou vazbou naplňování
kompetencí.

Pozorování průběhu a kvality pracovního procesu ţáka.
Hodnotíme: tvořivý přístup,snahu řešit úkol,aktivitu,zaujetí,spolupráci v kolektivu.

Posouzení a rozbor pracovních aktivit a výsledků práce.
Hodnotíme: nápaditost,trpělivost,pečlivost,čistotu,kvalitu pouţité techniky,kultivovanost
výtvarného projevu.

Evaluační nástroje.

Autoevaluace.
Hodnotíme: aktivní podíl ţáka na práci ve skupině.Schopnost rozdělit úkoly na základě
individuálního zaměření a podle potřed skupiny.
Hodnotíme: schopnost ţáka obhájit výsledky práce,zhodnotit klady i nedostatky,stanovit
nápravu.

Porovnání změny v přístupu a aktivitách kaţdého ţáka.Hodnocení umoţňuje podporovat a
rozvíjet pozitivní změny a nazírání ţáka na výtvarný proces.
                                              196
       ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA    UČIVO                 VÝSTUP                  MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                  PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                             Ţák:                   POZNÁMKY
1.         Vznik umění a jeho význam       - uţívá vizuálně obrazná vyjádření    EV
          Talent a schopnosti          k záznamu vizuálních zkušeností      Ekosystémy, les, jeho význam,
          Příklady tvorby a technik       - rozlišuje vlastnosti linie a uţívá je  proměny, kulturní krajina,
          Uspořádání prvků v ploše       k emotivnímu vyjádření kresleného     umělý ekosystém,
          Rytmus                záznamu                  jeho funkce a vztah k okolí
          Tvar a jeho proměny          - definuje světlostní kontrast, nalézá  Základní podmínky ţivota –
          Svět mé fantazie,já,osobnost a svět  jeho uplatnění a účinky v kresbě     energie a ţivot
          kolem,                - uţívá adekvátní grafické techniky    propojenost sloţek prostředí
          Rodina,přátelé,náměty z přírody    - rozlišuje pojmy kresba,malba
                             - rozlišuje barvy základní, podvojné,
          Emocionální malba a její působení   teplé, studené, pestré, nepestré,
          s odkazem na uţití barvy v ţivotě,v  doplňkové
          rituálních obřadech našich předků a  - experimentuje s barvami
          cizích kultur             - objevuje nové moţnosti v práci
          Význam a psychologické půso-     s materiály
          bení barev – návrh na látku      - uţívá techniky koláţe, kašírování,
          Bordura                perforace, vrstvení, muchláţe,
          Zátiší-kolorovaná kresba       asambláţe
          Lidový kroj – móda(návrhy       - pojmenuje ţánry ve výtvarném
          A módní doplňky)           umění
          Návštěva kulturních památek
          (sv.Kopeček,Mořic,kašny)

          Proměny v přírodě-bujení, vrstvení,
          prolínání, rozpad

          Objekty,loutky,reliéfy

          Portrét, zátiší, krajina
          Práce s uměleckým dílem
          Fotografie, video, práce s tiskem
          Kopírování
          Historie, vznik písma, uţití
          Reklama, poutače
          Malá grafická díla, Ex libris
          Gotika, renesance, baroko


                                                                197
   ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


     Comics, kresba jedním tahem
     Zachycení pohybu, taneční studie
     Modelování – tvář, zvíře
2.    Linie-jako prostředek vyjádření      - vytváří a pojmenovává škálu prvků    EV umělé ekosystémy,člověk
     tvaru,struktury,pohybu,emocí       vizuálně obrazných vyjádření a jejich   mění svou činností
     světlostní kontrast            vztahů                  ţivotní prostředí,
     - práce s černobílým obrazem,fotografií  - interpretuje své zkušenosti       kulturní krajina
     - práce s detailem(náměty z přírody)   výrazovými prostředky s cílem
     - barvy v ţivotě (ladění, působení)    posilovat emotivní účinek tvorby
     -grafické techniky, monotyp, papírořez  -popíše a pouţívá vlastnosti
     - kubismus, surrealismus         linie,správně uţívá pojmy struktura,
     - zátiší, věci denní potřeby       kompozice, kontrast            Biologie – základní podmínky
     - přívěsek, módní doplněk         - pojmenuje základní grafické techniky  ţivota
     Abstraktní umění             - vybrané techniky aplikuje ve své
     Barvy a hudba, vnímání individua     tvorbě
     Práce na volné téma            - vnímá barvu jako prostředek, znak,
     Architektura moderní doby         symbol k vyjádření vysoké
     Velkorysá perspektiva – kresba v terénu  emocionality
     Městské prostředí a jeho vliv na     - interpretuje správně barevný kontrast
     psychiku člověka             barev teplých, studených, pestrých,
     Estetika ţivotního prostředí       nepestrých, doplňkových
     Rovnováha rozumu a citu,vyjadřování    -uţívá těchto poznatků ve své tvorbě
     pocitů a stavů              -obhajuje výsledky své tvorby
     Metamorfózy, figura jako symbol      s respektováním záměrů
     Estetika pohybu a vyjadřování (kresba,  - interpretuje umělecká vizuálně     Dějepis, český jazyk
     divadelní formy-pantomima)        obrazná vyjádření současnosti i
     Návrh na kašnu s vyuţitím         minulosti
     Figury - model              - srovnává, hodnotí, posuzuje, řadí
                          v souvislostech
                          - vytváří kompozice v prostoru
                          - objevuje výtvarný charakter pouţitých
                          materiálů
                          - pracuje ve skupině na některých
                          kompozicích s důrazem na komunikaci,
                          dělbu práce a obhajobu tvorby
                          - experimentuje v pouţitých technikách
                          a materiálech
                          - charakterizuje design
                          - objevuje moudrost a dokonalost     Základy spol.věd


                                                               198
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                    lidových řemesel, váţí si lidské práce,
                    dovednosti a úcty lidových řemeslníků
                    k materiálu
                    - zobrazuje v tematických úkolech
                    problematiku lidských vztahů, svůj
                    postoj k osobnímu světu
                    - vyjadřuje se k lidovým zvykům,
                    tradicím,svátkům
                    - snaţí se vystihnout podstatu a smysl,
                    učí se odbourávat formálnost a
                    povrchnost a pouze materiální chápání a
                    nazírání na proţívané svátky
                    - uţívá metody současného výtvarného
                    umění
                    - prezentuje své práce na školních
                    výstavách a soutěţích
                    - účastní se exkurzí a návštěv památek,
                    galerií a výstav
                    -plní aktivně úkoly v oblasti
                    výtvarného umění
                                         199
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


23 Charakteristika předmětu Tělesná výchova

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

      ročník           1.       2.       3.       4.
    hodinová dotace        2        2        2        2

    Vyučovací předmět Tělesná výchova realizuje celý obsah vzdělávacího oboru Tělesná
výchova ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVPG. Dále tento předmět integruje vybrané
tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a
Výchova k myšlení v globálních souvislostech.
    Předmět je vyučován v prvním aţ čtvrtém ročníku gymnázia s dvou-hodinovou
týdenní dotací. Ve výuce budou vyuţívány následující formy: výklad, ukázky technik a
provedení cviků vyučujícím ţákům, praktické provedení cviků ţáků, frontální i skupinová
výuka, programované učební postupy, kurzy, soutěţe.
    Studenti prvního ročníku absolvují lyţařský výchovně-vzdělávací kurz, studenti
druhého ročníku cyklokurz a studenti třetího ročníku kurz vodní turistiky.

Výchovné a vzdělávací strategie:
    Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání ţáků v problematice zdraví.
Směřuje k poznání vlastních pohybových moţností a k poznávání účinků konkrétních
pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání
postupuje od spontánní pohybové činnosti ţáků aţ ke schopnosti samostatně ohodnotit úroveň
své zdatnosti a zařazovat do denního reţimu pohybové činnosti pro optimální rozvoj zdatnosti
a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatíţení.

1. kompetence k učení
Ţák:
je aktivizován zapojením do rozcviček na začátku hodiny
je schopen zvolit vhodný postup rozcvičení a uţívá správné názvosloví
je směrován ke vzájemné spolupráci, pomoci a hodnocení svých výkonů
účastní se dle svých schopností, moţností a zájmů tělovýchovných a sportovních soutěţí
je schopen správně zvolit, pouţívat a ošetřovat sportovní výzbroj
respektuje pravidla osvojovaných sportů, je schopen rozhodovat třídní, příp. školní utkání

2. kompetence k řešení problémů
Ţák:
při pobytu v přírodě bezpečně zdolává různé přírodní překáţky
samostatně řeší problémové úkoly a situace při různých pohybových činnostech a hrách

3. kompetence komunikativní
Ţák:
řídí činnost skupiny a při práci ve dvojicích či skupinách je schopen korigovat případné
nedostatky
dokáţe účelně komunikovat při realizaci pohybové činnosti (např. při míčových hrách)

4. kompetence sociální a personální
Ţák:
je schopen vytvářet drobné sestavy z předepsaných probíraných prvků (např. v gymnastice)                                               200
      ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


zvládá připravit po dohodě s vyučujícím speciální hodiny nebo části hodin pro své spoluţáky
(tanec, aerobik, bojová umění, lezení na umělé stěně apod.)
vyhodnocuje případná rizika poškození zdraví a jejich eliminaci při realizaci sportovních
činností
zná širokou škálou tělovýchovných a sportovních činností jako podklad pro zdravý ţivotní
styl
respektuje věkové, pohlavní a jiné pohybové rozdíly a dokáţe přizpůsobit pohybovou činnost
dané skupině sportujících

5. kompetence občanské
Ţák:
zapojuje se do organizace a řízení pohybových činností, přebírá dílčí odpovědnost za své
zdraví i za zdraví a bezpečnost spoluţáků (vedení skupiny při cvičení, rozhodování
v míčových hrách, dopomoc a záchrana v gymnastice, respektování méně zdatných spoluţáků
apod.)
je schopen při sportovních disciplínách vytvořit rovnocenná druţstva a soutěţit v duchu fair
play

6. kompetence pracovní
Ţák:
je veden k systematické, přesné a pečlivé práci
dodrţuje instrukce vyučujících, pravidla jednotlivých sportovních disciplín, dbá na
bezpečnost při tělovýchovných aktivitách

7. kompetence k podnikavosti
Ţák:
je schopen připravit a realizovat turnaje ve sportovních hrách
                                            201
                     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


ROČ.  TÉMA                   UČIVO                  VÝSTUP                 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
                                                                 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
                                             Ţák:                  POZNÁMKY
1.   Pohybová aktivita a její pozitivní vliv  Atletika                 Činnosti ovlivňující zdraví       Mezipředmětové vztahy
    na zdravotní stav jedince         - vstupní kondiční testy         Student
                         - příprava před zátěţí – kompenzace   - ověří jednoduchými vstupními testy  Člověk a příroda
                         zátěţe, regenerace a relaxace      svou úroveň zdatnosti a porovná její  - biologie člověka – opěrná a
                         - šlapavá technika běhu, nízký, vysoký  změnu s testy prováděnými na konci   pohybová soustava
                         a polovysoký start            ročníku                 Občanský a společenskovědní základ
                         - atletická abeceda           - se naučí připravit organismus na   - identita
                         - sprinty, vytrvalostní běhy, štafeta  pohybovou zátěţ a to v různých
                         - výstupní kondiční testy        sportovních oblastech          Průřezové téma:
                                             - uplatňuje účelné a bezpečné chování  Osobnostní a sociální výchova
                         Plavání                 ve vnitřních i vnějších prostorách,
                         - vstupní kondiční testy         uvědomuje si rizika pohybové činnosti  tematické okruhy:
                         - příprava před zátěţí – kompenzace   v daném prostředí            péče o sebe sama, relaxace, celková
                         zátěţe, regenerace a relaxace      - je schopen poskytnou první pomoc,   péče o vlastní zdraví
                         - prsa, kraul              popřípadě dopomoc v různých
                         - dopomoc, záchrana tonoucího      sportovních oblastech
                         - skoky do vody
                         - výstupní kondiční testy        Činnosti ovlivňující úroveň
                                             pohybových dovedností
                         Míčové hry                Student
                         - florbal                - provádí osvojované pohybové
                         - herní pravidla             dovednosti na úrovni individuálních
                         - herní činnost jednotlivce       předpokladů
                         - herní systémy             - zvládá základní postupy rozvoje
                         - turnaj                 osvojovaných pohybových dovedností
                         - doplňkové míčové hry (softbal,     a usiluje o své pohybové
                         lakros, volejbal, fotbal, basketbal,   sebezdokonalení
                         miniházená)

                         Gymnastika                Činnosti podporující pohybové učení
                         - základní gymnastika          Student
                         - názvosloví, orientace v disciplínách  - uţívá s porozuměním tělocvičné
                         - drţení těla, správný postoj,      názvosloví
                         - sportovní gymnastika – prostná     - volí a pouţívá pro osvojované
                         - jednotlivé prvky, gymnastické řady   pohybové činnosti vhodnou výstroj a
                                             výzbroj a správně ji ošetřuje


                                                                                    202
                ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                  Lyţování, snowboarding
                  - zásady bezpečnosti při pobytu na
                  horách
                  - technika sjezdového lyţování –
                  carving
                  - technika smýkaného a řezaného
                  oblouku snowboarding
                  - znalost a údrţba výstroje a výzbroje
                  během pobytu v horách v zimním
                  období
                  - historie lyţování a snowboardingu
2.  Sport jako ţivotní styl    Atletika                 Činnosti ovlivňující zdraví       Mezipředmětové vztahy
                  - vstupní kondiční testy         Student                 Výchova ke zdraví
                  - příprava před zátěţí – kompenzace   - ověří jednoduchými vstupními testy   - psychohygiena, zdravý způsob
                  zátěţe, regenerace a relaxace      svou úroveň zdatnosti a porovná její   ţivota
                  - atletická pravidla           změnu s testy prováděnými na konci
                  - technika skoku do výšky        předchozího ročníku
                  - skok do dálky krokem          - aplikuje přípravnou fázi organismu   Průřezové téma
                  - rozvoj kondice             na pohybovou zátěţ v různých       Osobnostní a sociální výchova
                                       sportovních oblastech
                  Plavání                 - organizuje svůj pohybový reim na    tematické okruhy:
                  - vstupní kondiční testy         základě zkušeností z minulého ročníku  Hodnotové ţebříčky, které uznávám,
                  - příprava před zátěţí – kompenzace   - vyuţívá v souladu se svými       Moje hodnoty a moje sociální role,
                  zátěţe, regenerace a relaxace      pohybovými předpoklady, zájmy a     Systematičnost mých snah a činností
                  - plavecký styl znak, motýlek      zdravotními potřebami vhodné a
                  - tréninkové jednotky – pyramida,    dostupné pohybové aktivity
                  sprinty, vytrvalostní plavání      - je schopen poskytnou první pomoc,
                  - vodní pólo               popřípadě dopomoc v různých
                  - hry ve vodě              sportovních oblastech
                  - výstupní kondiční testy
                                       Činnosti ovlivňující úroveň
                  Míčové hry                pohybových dovedností
                  - volejbal                Student
                  - herní pravidla             - jiţ posoudí kvalitu stěţejních částí
                  - herní činnosti jednotlivce       pohybu, najde příčinu chybného
                  - herní systémy             provedení a snaţí se o zdokonalení
                  - pláţový volejbal – rozdíly v      provedení
                  pravidlech                - respektuje věkové, pohlavní a
                  - turnaj                 výkonnostní rozdíly, přizpůsobí svou


                                                                            203
                     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


                        - doplňkové míčové hry (softbal,     pohybovou činnost skladbě
                        lakros, basketbal,miniházená, fotbal,  sportujících
                        florbal)
                                            Činnosti podporující pohybové učení
                        Gymnastika                Student
                        - základní gymnastika          - respektuje pravidla osvojovaných
                        - drţení těla, správný postoj,      sportů, dokáţe připravit turnaj,
                        - kondiční gymnastika – rozvoj      zorganizuje přátelské mezitřídní
                        silových schopností           utkání
                        - sportovní gymnastika – hrazda,     - sleduje podle zadaného úkolu
                        kladina, kruhy              sportovní výsledky českých
                        - jednotlivé prvky, gymnastické řady   reprezentantů, činnosti Olomouckých
                                            organizací související s pohybem a
                        Cykloturistika              zdravím
                        - zásady dodrţování bezpečnosti v
                        silničním provozu, pravidla silničního
                        provozu, pravidla cyklistiky ve
                        skupině, peloton
                        - technická stránka cykloturistiky –
                        výměna duše – přední x zadní kolo,
                        nahození řetězu
                        - mountain bike x silniční cyklistika
                        - volba trasy


3.  Profesionalita ve sportu – světový    Atletika                 Činnosti ovlivňující zdraví       Mezipředmětové vztahy
   fenomén                  - vstupní kondiční testy         Student                 Informatika a ICT
                        - příprava před zátěţí – kompenzace   - ověří jednoduchými vstupními testy    - Zdroje a vyhledávání informací
                        zátěţe, regenerace a relaxace      svou úroveň zdatnosti a porovná její    - Zpracování a prezentace
                        - technika vrhu koulí          změnu s testy prováděnými na konci     informací
                        - běh přes překáţky           minulého ročníku
                        - středoškolské závody /školní závody  - vţdy připraví svůj organismus na   Průřezové téma
                        v atletice                pohybovou zátěţ a to odpovídajícím   Mediální výchova
                                            způsobem pro různé sportovní oblasti  Výchova k myšlení v globálních
                        Míčové hry                - uplatňuje účelné a bezpečné chování  souvislostech
                        - miniházená               ve vnitřních i vnějších prostorách,
                        - herní pravidla             uvědomuje si rizika pohybové činnosti  tematický okruh: Mediální produkty
                        - herní činnosti jednotlivce       v daném prostředí            a jejich významy
                        - herní systémy             - je schopen poskytnou první pomoc,   Ţijeme v Evropě


                                                                                 204
         ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


            - turnaj                 popřípadě dopomoc v různých
            - doplňkové míčové hry (softbal,     sportovních oblastech
            lakros, basketbal,volejbal, fotbal,   - uplatňuje bezpečné a účelné chování
            florbal, stolní tenis)          v neznámém prostředí

            Gymnastika                Činnosti ovlivňující úroveň
            - základní gymnastika          pohybových dovedností
            - kondiční gymnastika – rozvoj      Student
            silových schopností           - provádí osvojované pohybové
            - sportovní gymnastika – bradla,     dovednosti na úrovni individuálních
            přeskok                 předpokladů
            - jednotlivé prvky, gymnastické řady   - zvládá základní postupy rozvoje
            - rytmická gymnastika          osvojovaných pohybových dovedností
                                a usiluje o své pohybové
            Vodní turistika             sebezdokonalení
            - zásady dodrţování bezpečnosti na    - respektuje výkonnostní rozdíly
            vodě                   jednotlivých cvičenců a to s ohledem
            - zásady skupinové vodní turistiky    na jejich pohlaví a věk
            - základní záběry, základní dovednosti
            háčka a zadáka              Činnosti podporující pohybové učení
            - záchrana při převrhnutí lodi      Student
            - orientace v proudech, vodních     - volí správné vybavení pro jednotlivé
            stupních, v materiálu.          sportovní aktivity a správně je ošetřuje
                                - respektuje práva a povinnosti
                                vyplývající z různých sportovních rolí
                                a jedná na úrovni dané role
                                - aktivně naplňuje olympijské
                                myšlenky jako projev obecné
                                kulturnosti
4.  Sport v ČR    Atletika                 Činnosti ovlivňující zdraví        Mezipředmětové vztahy
            - příprava před zátěţí – kompenzace   Student                  Dějepis
            zátěţe, regenerace a relaxace      - vţdy připraví svůj organismus na     - počátky sportů, historie
            - Tréninkové prvky ke zdokonalení    pohybovou zátěţ a to odpovídajícím
            dovedností v jednotlivých disciplínách  způsobem pro různé sportovní oblasti    Průřezové téma
            - Účast na meziškolních atletických   - ověří jednoduchými vstupními testy    Osobnostní a sociální výchova
            závodech                 svou úroveň zdatnosti a porovná její
                                změnu s testy prováděnými na konci     tematické okruhy:
            Netradiční sporty            minulého ročníku              Spolupráce a soutěţ
            - frisbee                - chová se účelně a bezpečně ve


                                                                      205
ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


   - softball               vnitřních i vnějších prostorách,
   - pláţový volejbal           uvědomuje si rizika pohybové činnosti
   - in-line bruslení           v daném prostředí
   - badminton              - je schopen poskytnou první pomoc,
   - úpoly                popřípadě dopomoc v různých
   - doplňkové míčové hry (lakros,    sportovních oblastech
   basketbal,volejbal, fotbal, florbal,
   stolní tenis, miniházená)
                      Činnosti ovlivňující úroveň
   Kondiční cvičení            pohybových dovedností
   - posilovací bloky           Student
   - kruhový trénink           - dále rozvíjí dovednosti získané
   - posilování s nářadím         v niţších ročníkách
   - posilování na strojích        - zvládá základní postupy rozvoje
                      osvojovaných pohybových dovedností
   Gymnastika               a usiluje o své pohybové
   - základní gymnastika         sebezdokonalení
   - sportovní gymnastika         - účastní se školních sportovních
   - gymnastické sestavy         soutěţí úměrně ke své zdatnosti
                      - respektuje výkonnostní rozdíly
                      jednotlivých cvičenců a to s ohledem
                      na jejich pohlaví a věk

                      Činnosti podporující pohybové učení
                      Student
                      - volí správné vybavení pro jednotlivé
                      sportovní aktivity a správně je ošetřuje
                      - respektuje práva a povinnosti
                      vyplývající z různých sportovních rolí
                      a jedná na úrovni dané role
                      - sleduje nové tréninkové trendy
                      v zadané sportovní oblasti
                                            206
         ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc


24 Obsah
1  Identifikační údaje ............................................................................................................... 2
2  Charakteristika školy ........................................................................................................... 3
 2.1 Historie školy ................................................................................................................. 3
 2.2 Základní údaje ................................................................................................................ 3
 2.3 Velikost školy................................................................................................................. 3
 2.4 Vybavení školy............................................................................................................... 4
3 Profil absolventa .................................................................................................................. 6
4 Hodnocení a autoevaluace ................................................................................................... 8
 4.1 Klasifikační řád .............................................................................................................. 8
 4.2 Autoevaluace školy ...................................................................................................... 11
  4.2.1 Srovnávací testy ................................................................................................... 11
  4.2.2 Vlastní hodnocení školy ....................................................................................... 11
  4.2.3 Podmínky ke vzdělávání vnější a vnitřní ............................................................. 11
  4.2.4 Výsledky vzdělávání ţáků .................................................................................... 13
  4.2.5 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
  pracovníků ......................................................................................................................... 13
  4.2.6 Úroveň výsledků práce školy ............................................................................... 14
  4.2.7 Průběh vzdělávání ................................................................................................ 14
5 Učební plán ........................................................................................................................ 16
6 Charakteristika ŠVP ......................................................................................................... 17
7 Organizace přijímacího řízení ........................................................................................... 19
8 Učební osnovy gymnázia................................................................................................... 20
9 Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura ............................................................ 21
10   Charakteristika předmětu Anglický jazyk .................................................................... 44
11   Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce ......................................... 72
12   Charakteristika předmětu Německý jazyk ................................................................... 96
13   Charakteristika předmětu Ruský jazyk ...................................................................... 107
14   Charakteristika předmětu Dějepis .............................................................................. 116
15   Charakteristika předmětu Zeměpis............................................................................. 130
16   Charakteristika předmětu Základy společenských věd .............................................. 141
17   Charakteristika předmětu Matematika ....................................................................... 151
18   Charakteristika předmětu Fyzika ............................................................................... 159
19   Charakteristika předmětu Chemie .............................................................................. 166
20   Charakteristika předmětu Biologie............................................................................ 174
21   Charakteristika předmětu Informatika ....................................................................... 186
22   Charakteristika předmětu Estetická výchova ............................................................. 195
23   Charakteristika předmětu Tělesná výchova ............................................................... 200
24   Obsah .......................................................................................................................... 207
                                                                   207
     ŠKOLA PRO ŢIVOT – Školní vzdělávací program Soukromého gymnázia Olomouc
Děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na tvorbě školního vzdělávacího
programu „ŠKOLA PRO ŢIVOT“.
Mgr. Martina Bolcková, Mgr. Kateřina Dostálová, Mgr. Eva Horká, Mgr. Hana Chládková,
Mgr. Pavel Janáček, Mgr. Miroslava Jindrová, Ph.D., Mgr. Petra Kocourková, Mgr. Věra
Mičková, Mgr. Karel Pančocha, RNDr. Josef Rieger, Mgr. Kateřina Roušavá, Mgr. Hana
Součková, Mgr. Eva Vesecká
                 Mgr.Radoslav Ulrich
                                          208

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:12/4/2011
language:Czech
pages:208