PowerPoint Presentation

Document Sample
PowerPoint Presentation Powered By Docstoc
					         Standardy w zakresie systemów rozproszonych
                i baz danych
                       Wykład 7:
                       Model Driven Architecture
                       (MDA)
                           Piotr Habela
                           Kazimierz Subieta


                           Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
                           Technik Komputerowych, Warszawa
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 1                       kwiecień 2009
                       Plan prezentacji  •   Modelowanie – rola w dzisiejszych metodykach
  •   Motywacja Model Driven Architecture (MDA)
  •   Podstawowe pojęcia i koncepcja MDA
  •   Istniejące specyfikacje OMG
  •   MDA: podsumowanie i otwarte kwestie
  •   MDA a nasze prace


P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 2           kwiecień 2009
            Modelowanie – ogólne spostrzeżenia
• Obowiązkowe z punktu widzenia jakości a nawet
 wykonalności większej skali projektów
• Pomyślna standaryzacja UML wzmacnia jego pozycję jako
 środka komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu
    – dynamizuje rozwój narzędzi
• Narzędzia CASE nie są efektywnym środkiem
 programowania wyższego poziomu - wbrew początkowym
 nadziejom
• Narzędzia CASE są traktowane często jako źródło narzutów
 metodologicznych i dokumentacyjnych
    – stąd postrzegane negatywnie np. w metodach XP

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 3         kwiecień 2009
                       Geneza MDA
• Kolejna inicjatywa konsorcjum OMG (CORBA, UML…),
 oparta na ramie pojęciowej UML
• MDA jest stworzone w duchu standardu CORBA:
    – jako rozwiązanie uniwersalne w stosunku do platform i technologii
    – jako nawiązanie architektoniczne obejmujące całość cyklu
     wytwarzania oprogramowania
• Bardziej szerokie i realistyczne spojrzenie na rozwój
 technologii:
    –  Nieuniknione jest współistnienie wielu języków programowania,
    –  Nieuniknione są różnorodne technologie middleware
    –  Technologie ewoluują i są zastępowane przez inne
    –  Cykl życiowy systemu/projektu może być długi
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 4              kwiecień 2009
                       MDA – motywacja
• Zapewnienie modelowaniu centralnego miejsca:
    – nie ideologicznie, a praktycznie
    – jako działanie ukierunkowane wprost na wytworzenie produktu
• Zakłada podniesienie produktywności w następujących
 aspektach wytwarzania oprogramowania:
    – Implementacja, testowanie
    – Integrowanie, pielęgnacja
• Modele są abstrakcyjne w sensie technologii:
    – ochrona inwestycji poczynionych podczas analizy w obliczu zmian
     technologicznych i wymogów współdziałania
• Realizacja tradycyjnej misji OMG:
    – przenośność, współdziałanie, ponowne użycie.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 5            kwiecień 2009
                       3 główne zasady MDA


    1. Bezpośrednia reprezentacja problemu. Tworzenie
     oprogramowania ma się koncentrować nie wokół
     konkretnej technologii ale wokół problemu, który
     mamy do rozwiązania.
    2. Automatyzacja. Należy użyć automatycznych
     narzędzi do zmechanizowania tych aspektów tworzenia
     oprogramowania, które nie mają wiele wspólnego z
     ludzką kreatywnością.
    3. Otwarte standardy: Ponowne użycie, budowa
     właściwej infrastruktury rynku, wykorzystanie open
     source.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 6             kwiecień 2009
                  Założenia koncepcyjne MDA
• Oddzielenie specyfikacji funkcjonowania systemu od
 szczegółów specyficznych dla danej platformy.
• Podejścia ad-hoc w narzędziach CASE opartych na UML
 usiłowały zawrzeć w jednym kroku przejście od modelu do
 kodu. Jest to problematyczne:
    – Albo fiksujemy „jedynie słuszne” odwzorowania abstrakcji
     modelu na konstrukcje językowe wybranej platformy
    – Albo zaśmiecamy model znaczną liczbą specyficznych dla
     platformy adnotacji
• MDA zakłada:
    – Wyodrębnienie modelu abstrakcyjnego - wyniku analizy
    – Modelu określającego sposób implementacji dla określonej
     platformy
• Wsparcie odwzorowania pomiędzy tymi modelami jako
 zasadnicze źródło poprawy produktywności.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 7             kwiecień 2009
       Poziomy abstrakcji wyodrębnione w MDA
• Określane pojęciem viewpoint:
    – zastosowanie zasady abstrakcji celem uzyskania optymalnego dla
     prowadzonych działań obrazu systemu.
• Wyróżniono 4 poziomy:
    – Computation Independent Model (CIM)
         • inaczej: domain model; vocabulary
         • model biznesowy,
         • nie precyzujący zakresu odpowiedzialności oprogramowania;
    – Platform Independent Model (PIM)
         • abstrakcyjna specyfikacja systemu
    – Platform Specific Model (PSM)
         • model odwzorowany na konkretne rozwiązania wybranej platformy;
    – Implementation Model
         • proste przełożenie decyzji z modelu platformowego.
• Pojęcia „PI” i „PS” są względne – zależne od tego, co
 uznamy za platformę.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 8                     kwiecień 2009
                   Transformacja PIM -> PSM

                               1.  Specyfikacja platform
                               2.  Specyfikacja systemu
                               3.  Wybór platformy
                               4.  Transformacja specyfikacji
                                  do realizacji na platformie
                  Źródło: MDA Guide V1.0.1
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 9                       kwiecień 2009
                        Czego wymaga PIM?
• Zakłada się niewielką liczbę (kilka) profili dla wyrażania
 modeli PIM przeznaczonych dla rodzajów zastosowań
    – systemy informacyjne, systemy czasu rzeczywistego, itd.
• Poza zdefiniowaniem pojęć pożądana może okazać się
 stosowna dla ich użycia notacja graficzna
    – w tej roli UML
• Niezależność od platformy: złożenie pojęć PIM w spójną
 abstrakcyjną ramę - „maszynę wirtualną”
    – Takie rozwiązanie pozwala precyzyjnie określić decyzje
     projektowe przy przejściu na model PSM
    – Stan i akcje maszyny wirtualnej mogą być w jednoznaczny sposób
     odwzorowane na stan i akcje konkretnego PSM
    – Odwzorowanie może być automatyczne
• Definicja takiej abstrakcyjnej ramy jest niewątpliwie
 jednym z najważniejszych kandydatów do standaryzacji.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 10            kwiecień 2009
                        Pervasive Services
• Objaśnienie koncepcji MDA nawiązuje do przedłużenia
 ewolucji języków programowania, zmierzających ku coraz
 wyższemu poziomowi abstrakcji.
    – Poziom PIM – najwyższy poziom w programowaniu
• Pervasive Services zaproponowane jako zręby takiej
 maszyny wirtualnej:
    – Niezależne od platformy definicje usług, takich jak np. trwałość,
     transakcyjność, komunikaty, security, etc.
    – W znacznej części planowane jako rozwinięcie / uogólnienie
     zestawu Common Object Services standardu CORBA.
    – Pewne doświadczeniu przy abstrakcyjnym opisie możliwości
     oferowanych przez technologie uzyskano przy tworzeniu CWM.

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 11              kwiecień 2009
                        PSM a model platformy
• Nową jakość ma zagwarantować daleko posunięte wsparcie dla
 odwzorowania PIM => PSM.
    – Dążenie do zdefiniowanie na poziomie „meta” możliwie dużej liczby
     zagadnień związanych z tym odwzorowaniem.
    – Będzie to odwzorowanie abstrakcyjnych usług używanych w PIM na
     konkretne technologie modelu platformowego.
• Model platformy przedstawiany ma być również za pomocą
 UML i OCL i przechowywany w repozytoriach MOF.
• Niezbędne profile UML dla poszczególnych platform
    – specyficzne dla technologii pojęcia w postaci stereotypów oraz
     związanych z nimi ograniczeń i tagged values
• Obecnie przykłady koncentrują się na technologiach języka Java
    – dzięki powstaniu profili UML w ramach Java Community Process
    – m.in. JSR026: UML/EJB Mapping Specification;
    – Microsoft nie uczestniczy w tym przedsięwzięciu.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 12                kwiecień 2009
     Realizacja odwzorowania (transformacji) (1)
• Zrealizowane na poziomie metamodeli:
    – opisują, jak mają być odwzorowywane pomiędzy sobą instancje
     (wystąpienia) tych modeli;
    – elementy (konstrukty) modeli PIM i PSM a także odwzorowania
     pomiędzy nimi są modelowane za pomocą MOF.
• Krokiem w stronę wytworzenia PSM jest naniesienie
 specyficznych dla wybranej technologii oznaczeń (marks) [typy,
 stereotypy, role…] na model PIM.
• Oznaczenia te mogą np. określać wybór jednego z kilku szablonów
 dla transformacji danego elementu modelu.
    – Mogą też dostarczać parametrów dla takich szablonów.
• Dopuszcza się różne rodzaje oznaczeń mających różne cele, co
 może nam nasuwać skojarzenia z aspektami czy rolami obiektów.
• Oczywiście, stosowany zestaw oznaczeń też musi zostać
 odpowiednio zamodelowany.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 13              kwiecień 2009
     Realizacja odwzorowania (transformacji) (2)
Marked PIM + transformation
          => PSM + record of transformation
Jak wyrażać transformacje (mappings)?
    – Język naturalny nieprecyzyjny i nieczytelny maszynowo;
    – „technology to be adopted”...
• Przejście od PIM do PSM może obejmować więcej niż
 jeden krok transformacji.
• Model type mapping vs. model instance mapping:
    – Określa, czy modele PIM oraz PSM są wystąpieniami czy
     specjalizacjami typów zdefiniowanych dla PI oraz PS i opisanych
     w transformacji.
    – W obu przypadkach na poziomie typów PI oraz PS mogą być
     zdefiniowane (i odwzorowywane między sobą) całe wzorce
     (patterns).
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 14            kwiecień 2009
               Rodzaje transformacji wg OMG
1. Ręczna:
     • Od tradycyjnych podejść różni się oddzieleniem PIM od PSM oraz
      udokumentowaniem transformacji pomiędzy nimi.
2. Transformacja PIM zdefiniowanego z użyciem profilu.
     • Oznaczenia zdefiniowane w profilu PS odnoszące się do pojęć
      profilu PI;
     • UML 2 pozwoli na definiowanie operacji w profilach – mogą one
      posłużyć do zdefiniowania reguł transformacji.
3. Transformacja używająca oznaczeń i wzorców
4. Transformacja automatyczna:
     • Specyficzne sytuacje, gdy sam PIM wystarcza do wytworzenia
      PSM (sam wybór platformy i PIM determinują go)

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 15            kwiecień 2009
    1-sze podejście do MDA: „Elaborationist approach”
                               Compuware, Interactive Objects, Softeam i inni


    PIM                     • Aplikacja jest definiowana w 3 etapach.
                           • Wszystkie wymagają udziału człowieka
 OCL
                           • Reverse engineering czasem jest
                            konieczny.
    PSM                     • Język akcji nie jest potrzebny, ponieważ
                            logika aplikacji jest specyfikowana na
                            poziomie kodu w językach zależnych od
                            platformy

     kod
 3GL
    uruchomienie              elaboration


P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 16                            kwiecień 2009
     2-gie podejście do MDA: „Translationist approach”
                         Bridgepoint, Kennedy Carter, Telelogic i inni

                              • Tylko etap PIM wymaga

       Język akcji
                   PIM          udziału człowieka. Reszta
                               jest automatyczna.
                              • Reverse engineering nie jest
                               potrzebny.
 „translation”
                   PSM          • Język akcji jest potrzebny
                               aby określić logikę aplikacji
                               na poziomie PIM w sposób
                               niezależny od platformy
                    kod
                  uruchomienie
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 17                       kwiecień 2009
                        Korzyści z podejścia 2
 • Krótsze cykle wytwarzania oprogramowania
     – Sam PIM może zostać wykonany i testowany
 • Dostępność
     – Osoby nie programujące mogą uczestniczyć w cyklu tworzenia aplikacji
     – Ale istnieje niebezpieczeństwo, że język akcji stanie się tak samo
      trudny, jak język programowania
     – Ponadto, język akcji nie zajmuje się interfejsem użytkownika
 • Jednolite podejście
     – Cały proces wytwórczy odbywa się w ramach UML
     – Nie ma potrzeby używania UML równocześnie z językami, których
      semantyka była tworzona niezależnie od UML
 • Pełna niezależność od platformy
     – Zmiana platformy nie wymaga powtórnego zakodowania logiki
      aplikacji
 • Programowanie na wyższym poziomie abstrakcji
     – niezależnie od platformy, np. aspekty
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 18               kwiecień 2009
 Transformacje MDA – pożądane własności                   (1)
1. Możliwość „dostrojenia” transformacji, poprzez:
    •     Pytanie projektanta o decyzje przy wykonywaniu transformacji;
    •     Umożliwienie projektantowi uszczegółowienia kryteriów
         transformacji;
    •     Wprowadzenie parametrów do definicji transformacji.
         Mając na względzie klarowność obu modeli, należy rozważyć
         możliwość przechowywania niektórych parametrów jako
         własności raczej samej transformacji niż któregokolwiek z
         modeli.
2. Możliwość śledzenia źródeł (identyfikacja źródła danego
  konstruktu modelu docelowego).
    •     Związane z możliwościami inżynierii odwrotnej.
    •     Szczególnie istotne jest jednak zachowanie spójności w
         warunkach modyfikacji modelu docelowego.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 19                kwiecień 2009
 Transformacje MDA – pożądane własności                   (2)
3. Tzw. „spójność inkrementacyjna”:
    •     Ponowne wygenerowanie modelu docelowego po modyfikacji
         modelu źródłowego nie powinno prowadzić do utraty pracy
         wykonanej w modelu docelowym (np. sprecyzowanie sposobu
         wyświetlania czy uzupełnienie ciał metod);
    •     Bardziej jaskrawym przykładem jest zmiana modelu w
         warunkach istnienia wypełnionej danymi bazy. W takiej sytuacji
         bardziej przydatne byłyby definicje niezbędnych zmian
         schematu, nie zaś wygenerowany kod definicji nowych tabel.
4.     Dwukierunkowość transformacji:
    •     Nie zawsze wykonalne.
    •     Wymaga analogicznych środków wyrazu w obu modelach, zaś
         głównym motywem rozwijania MDA jest wyższy poziom
         abstrakcji modelu PIM.
    •     Model PSM wprowadza więcej szczegółów implementacyjnych
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 20               kwiecień 2009
                Transformacja jako metaobiekt
• Transformacja jest wykonywanym na modelach procesem.
    – Powinna być jednakże reprezentowana również jako obiekt
     przechowujący informacje o odwzorowaniu, które logicznie doń
     przynależą.
• Związek pomiędzy modelami wyznaczony przez
 transformację powinien być trwały.
    – Można przyjąć, że powstanie jeden obiekt opisujący (instancję)
     transformacji na każde zastosowanie reguły transformacji
     pomiędzy modelami.
• Transformacje zaś powinny mieć możliwość ich
 parametryzowania.
    – W instancji transformacji znajdą się wówczas wartości przyjętych
     parametrów.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 21             kwiecień 2009
          MDA - istotne specyfikacje OMG      (1)
• UML (Unified Modeling Language)
    – rozszerzalny obiektowy język modelowania z wizualną notacją
    – wsparty specjalizowanymi profilami może służyć tworzeniu
     modeli CIM, PIM, PSM.
• MOF (Meta Object Facility)
    – pojęciowo zgodny z UML
    – może być traktowany jako podzbiór
    – służy definiowaniu innych metamodeli oraz konstrukcji
     ustandaryzowanych repozytoriów metadanych, pozwalających
     przechowywać ich wystąpienia.
• XMI (XML Metadata Interchange)
    – oparty na MOF standard XML-owego zapisu modeli (UML lub
     innych zdefiniowanych w terminach MOF).

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 22            kwiecień 2009
          MDA - istotne specyfikacje OMG       (2)
• CWM (Common Warehouse Metamodel)
    – definiuje abstrakcyjne własności z obszaru hurtowni danych.
• Software Process Engineering Metamodel
    – pozwala definiować w jednolitej postaci metodyki wytwarzania
     oprogramowania.
• Pervasive Services:
    – abstrakcyjne usługi używane w definicjach modeli PIM (zdarzenia,
     usługi katalogowe, security, transakcje…).
    – Rozwijane obecnie poprzez inżynierię odwrotną popularniejszych
     usług CORBA.
• EDOC (Enterprise Distributed Object Computing), EAI
 (Enterprise Application Integration)
    – profile UML stosowane do tworzenia PIM.

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 23              kwiecień 2009
                        UML 2.0
• Uporządkowanie i ujednolicenie wewnętrznej organizacji
 pojęć:
    – Ujednolicenie metamodelu z rozwiązaniami MOF.
    – Końce asocjacji traktowane jednolicie z atrybutami – toteż m.in.
     można modelować statyczne asocjacje (bodajże występuje tam
     jawnie pojęcie static, w miejce pierwotnie stosowanego owner’s
     scope).
    – Podobnie poprawiona sprawa parametrów metod – mogą teraz one
     określać liczności podobnie jak atrybuty i asocjacje.
    – Aktywności (diagramy aktywności) nie są już specjalizacjami
     (szczególnym rodzajem) stanów z diagramów stanów.
    – OCL będzie również opisany metamodelem.


P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 24            kwiecień 2009
                 UML 2.0 – własności użytkowe
• Liczność domyślna w UML = *
• Kolejna nowość – o ile dana rola nie jest oznaczona jako
 isUnique=true, to dopuszczalne są powtórzenia!
• Ciekawe właściwości asocjacji (a właściwie ich ról) –
 dotyczą wszystkich „Property”:
    – subsets nazwaInnejRoli, union -> isDerivedUnion : Boolean
    – rozróżniono „non-navigable” i „unspecified navigability”;
• Collaboration diagram => communication diagram?
• Poza diagramami sekwencji diagramy interakcji obejmują
 ponadto interaction overview diagrams
    – obrazują przepływ sterowania w oparciu o diagram aktywności;
    – każdy węzeł może być diagramem interakcji.
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 25             kwiecień 2009
                        UML 2.0 a MOF 2.0
  • UML zdefiniowany w MOF.
  • Wspólny pakiet Core – stanowi zarówno:
    fundament dla poszczególnych metamodeli;
    zestaw pojęć służących definiowaniu metamodeli (meta-
    metamodel).
P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 26            kwiecień 2009
                        Meta-modelowanie
• Niezbędny jest mechanizm definiowania
    – inny niż gramatyka BNF, która jest odpowiednia dla notacji tekstowej.
• Ważnym zadaniem jest zdefiniowanie języka transformacji,
 służącego do odwzorowywania wystąpień metamodeli. Wymaga on:
    – Wskazania modeli źródłowego i docelowego;
    – Deklaracji wykorzystywanych przez transformację elementów modeli
     źródłowego i docelowego;
    – Deklaracji warunków wstępnych i końcowych przekształcenia;
    – Deklaracji przekształceń: mogą przybrać postać prostego skojarzenia
     elementu źródłowego z docelowym plus ograniczeń nałożonych na
     model docelowy;
    – Zarówno dla formułowania warunków jak i dla odwzorowań przydają się
     operatory makroskopowe
         • autorzy [MDA Explained] przyjęli jako robocze rozwiązanie OCL;
    – możliwość definiowania transformacji przez wskazanie innych (np. w
     postaci sekwencji);

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 27                    kwiecień 2009
                   UML – mocne i słabe strony
• UML jako narzędzie budowy PIM:
    – silna strona = model klas;
    – słaba strona = behavior (środki zróżnicowane, ekspresyjne, ale słabiej
     sformalizowanie).
• Executable UML = UML + AS (Action Semantics): maszyny stanów i
 procedury pisane w AS dla każdego ze stanów. Problemy:
    – dla wielu dziedzin model maszyn stanów może okazać się niewygodny
     (stosowany głównie dla embedded);
    – AS jest niskopoziomowe (poziom abstrakcji jak w PSM -> mały zysk z
     przeniesienia definicji do PIM; „UML-owy asembler”);
    – notacja AS nie jest ustandaryzowana.
• OCL:
    – Może wspierać definicję dynamiki systemu i podnosić precyzję modelu;
    – Nie pozwala na wygenerowanie pełnych ciał metod.
• Niezbędne jest ustandaryzowanie języka transformacji
    – Rozpisano RFP na język QVT (Query, View, Transformation).

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 28                kwiecień 2009
                        Microsoft...?
    •   Microsoft odrzuca nie tylko MDA, ale i znaczną część celów UML
    •   Jest jedyną wielką organizacją, która nie uczestniczy w OMG
    •   Lansuje dziedzinowe języki modelowania zamiast UML
    •   Dla Microsoftu UML jest za trudny i nie do końca pasuje do jego
       narzędzi
    •   UML „as a sketch” – popiera
    •   UML „as a blueprint” (podejście 1 do MDA) – krytykuje, np. nie
       można bezpośrednio używać klasy UML jako klasy C#
    •   UML „as a programming language” (podejście 2 do MDA) - nie
       jest zainteresowany, rozwija własne języki
    •   Być może Microsoft tworzy jakieś własne wersje UML i MDA ?P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 29             kwiecień 2009
                        Podsumowanie
• Języki modelowania – w miarę precyzyjna definicja dzięki
 MOF.
• Z kolei brak ustandaryzowanej postaci definiowania
 transformacji czyni realizacje założeń MDA zależnymi od
 poszczególnych dostawców.
• Otwarte kwestie:
    – Czy można wprowadzić dostatecznie precyzyjny język dla
     definiowania zachowania systemu, który zarazem będzie oferował
     istotnie wyższy poziom abstrakcji niż postać docelowa w kodzie
     programu?
    – Co z programowaniem aspektowym i jego ewentualnym
     wsparciem?
    – Odwzorowania z modelu klas na warstwy danych oraz aplikacyjną
     są stosunkowo jednoznaczne, natomiast wygenerowanie z nich
     warstwy prezentacji może być wątpliwe…

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 30           kwiecień 2009
                        MDA a nasze prace

• MOF dostarcza dość intuicyjnych środków definiowania
 metamodeli.
• Tworzone u nas definicje metamodelu dla ODRA można
 uznać za zgodne z meta-metamodelem MOF.
• Propozycja specyfikacji QVT (Query View
 Transformation), jak również przydatność w definiowaniu
 odwzorowań istniejącego już OCL, zgodnie przemawiają za
 użytecznością obiektowego języka zapytań jako środka do
 manipulacji metadanymi.
• Wobec tego, realizując narzędzie z obszaru technologii
 CASE możnaby rozpatrywać ODRA jako repozytorium
 modeli/metamodeli używanych w MDA.

P.Habela, K.Subieta. SSR, Wykład 7, Folia 31            kwiecień 2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:12/4/2011
language:Polish
pages:31