???????(2) by 3iHM67w7

VIEWS: 0 PAGES: 46

									                   รายชื่อผู้อบรมฟิสิกส์
                ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

  ชื่อ     สกุล      โรงเรียน                    จังหวัด
 1 เขียน    จงฤทธิพร    กาญจนานุเคราะห์                 กาญจนบุรี
 2 เกศทิพย์   ศุภวานิช    กาญจนานุเคราะห์                 กาญจนบุรี
 3 เอกชัย    โพธิเ์ ย็น   พระแท่นดงรังวิทยาคาร              กาญจนบุรี
 4 สนอง     นิยมพลอย    เทพมงคลรังษี                  กาญจนบุรี
 5 วิศรุต    ศรีนวล     วิสุทธรังษี                   กาญจนบุรี
 6 สุรันดร์   เหลืองกุหลาบ  วิสุทธรังษี                   กาญจนบุรี
 7 ธัญญารัตน์     ์
        โพธิทอง     วิสุทธรังษี                   กาญจนบุรี
 8 พิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด    ท่าม่วงราษฎร์บารุง               กาญจนบุรี
 9 ธนกฤต    น่วมจาด     เลาขวัญราษฎร์บารุง               กาญจนบุรี
10 พรชัย    ทวีคูณ     กาญจนานุเคราะห์                 กาญจนบุรี
11 นกกูล    รักษี      พนมทวนชนูปถัมภ์                 กาญจนบุรี
12 ทศพล     พรรณภพ     เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี          กาญจนบุรี
13 ศราวุธ    โหน่งบัณฑิต   บ่อพลอยรัชดาภิเษก                กาญจนบุรี
14 สุกัญญา   ชมภูพันธ์           ้
                ด่านมะขามเตียวิทยาคม              กาญจนบุรี
15 เบญญทิพย์  ธิกานนท์    ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา              กาญจนบุรี
16 โสภาพร    ทะโพนชัย    อนุบาลท่ามะกา(วัดลูกแกประชาชนูทิศ)       กาญจนบุรี
17 วรเดช    จิตรเจริญ    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  กาญจนบุรี
18 วสิวินีย์  ประจาถิน  ่  ไทรโยคน้อยวิทยา                 กาญจนบุรี
19 กรรณิกา   ไผทฉันท์    ท่ามะกาวิทยาคม                 กาญจนบุรี
20 สมศักดิ์   เหลืองมังกร   วิสุทธรังษี                   กาญจนบุรี
21 ประดิษฐ์       ์
        โพธิพันธุ์   พนมทวนชนูปถัมภ์                 กาญจนบุรี
22 รังสิมันต์  โมกขพันธุ์   หนองรีประชานิมิต                กาญจนบุรี
23 สุภาพ    หัสแดง     เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี          กาญจนบุรี
24 สันติ    สีมา      ประชามงคล                    กาญจนบุรี
25 ปิยกาญจน์  ภู่ภักดี    สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ          กาญจนบุรี
26 นราธิป    คาโสภา     ประชามงคล                    กาญจนบุรี
27 อรวรรณ    สาริทธ์     สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต           กาญจนบุรี
28 นพรัตน์   แตงอ่อน     ทองผาภูมิวิทยา                 กาญจนบุรี
29 อานาจ    ใจกล้า     วัดป่าถ้าภูเตย                 กาญจนบุรี
30 สายฝน    ตะบานขวา    หนองขาวโกวิทพิทยาคม               กาญจนบุรี
31 ดาราณี    ซีโฮ่       ท่ามะกาวิทยาคม         กาญจนบุรี
32 สุนิศา    อิสสระ           ์
                 ศรีสวัสดิพิทยาคม        กาญจนบุรี
33 นงลักษณ์   พันธ์จันทร์    ชุมชนบ้านหนองฝ้าย        กาญจนบุรี
34 ศินาจ    คาภิรานนท์    พิจิตรพิทยาคม          พิจิตร
35 นงนุช    จากปั้น      พิจิตรพิทยาคม          พิจิตร
36 ไกรศร    ศิลปวรณ์วิวัฒน์  พิจิตรพิทยาคม          พิจิตร
37 สุริยา    ทองดอนพุ่ม    วังโมกข์พิทยาคม         พิจิตร
38 การุญจิต   พืชไพจิตร     บางมูลนากภูมิวิทยาคม      พิจิตร
39 ปริณดา    จิตตระกูล     สระหลวงพิทยาคม         พิจิตร
40 เลิศพันธุ์  มั่นคง      วังทรายพูนวิทยา         พิจิตร
41 สราวุธ     ่
        กิงภาพ      ท่าเสาพิทยาคม          พิจิตร
42 เบญจรี    บุญเที่ยง     ตะพานหิน            พิจิตร
43 พจีพร    ศรีแก้ว      โพธิธรรมสุวัฒน์         พิจิตร
44 วาสนา    เอี่ยมราคิน        ์
                 ทุ่งโพธิพิทยา          พิจิตร
45 นิรุตติ์   หมื่นสิน        ์
                 โพธิไทรงามวิทยาคม        พิจิตร
46 สุพรรณี   มีศร       บางมูลนากภูมิวิทยาคม      พิจิตร
47 ฐากูร    ส่งสังข์     พิจิตรพิทยาคม          พิจิตร
48 พงษ์เทพ   สุระสมบัติพัฒนา  บางมูลนากภูมิวิทยาคม      พิจิตร
49 ธานี     ผลศรีนาค     ท่ายางวิทยา           เพชรบุรี
50 สุคนธ์    ชะริโต      บางจานวิทยา           เพชรบุรี
51 สัมฤทธิ์   เข็มกลัด     พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   เพชรบุรี
52 อรพิน    อริยเกรียงไกร   เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  เพชรบุรี
53 สถาพร    แก้วน่วม     วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)  เพชรบุรี
54 ณภัทร    ศิลปศร      โตนดหลวงวิทยา          เพชรบุรี
55 อนุพงศ์   จงอนุรักษ์    พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   เพชรบุรี
56 วิลาสิณี   ทองสมนึก     หนองหญ้าปล้องวิทยา       เพชรบุรี
57 ธีระ     คาสะอาด      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  เพชรบุรี
58 นิติพงษ์   ยาวไธสง      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   เพชรบุรี
59 สุกัลยา   เจียรนัย     คงคาราม             เพชรบุรี
60 วัลลภ    มหาแก้ว      โตนดหลวงวิทยา          เพชรบุรี
61 วรวิทย์   งามเกียรติขจร   คงคาราม             เพชรบุรี
62 มัณฑนา    มีทรัพย์     ท่ายางวิทยา           เพชรบุรี
63 นพ      วิจิตรโยธาการ   ป่าเด็งวิทยา          เพชรบุรี
64 นงนุช    สหรัตนะโชติ    หนองชุมแสงวิทยา         เพชรบุรี
65 วริศรา    สิทธิชัย     วชิรธรรมโศกิต              เพชรบุรี
66 ทานอง     อิ่มทั่ว     บ้านลาดวิทยา               เพชรบุรี
67 สมศักดิ์   ตังคะพิภพ     เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี       เพชรบุรี
68 พลังพรหม   แต้มทอง      บ้านลาดวิทยา               เพชรบุรี
69 ยอดเพชร    งามคง       หนองหญ้าปล้องวิทยา            เพชรบุรี
70 สุวรรณา     ้ ้
         ยิมเยือน                   ิ
                  สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัต) นครสวรรค์  นครสวรรค์
71 ชาติชาย    แทนเทือก     ลาดยาววิทยาคม              นครสวรรค์
72 มานพ     สิงห์วี      ชุมแสงชนูทิศ               นครสวรรค์
73 นิวัต     ดีชา       นวมินทราชูทิศ มัชฌิม           นครสวรรค์
74 ณัฎฐ์     กุลวงศ์      ตาคลีประชาสรรค์             นครสวรรค์
75 เชาวลิต    รอดหิรัญ     ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์           นครสวรรค์
76 ปรเมษฐ    บาลเพียร     ชุมแสงชนูทิศ               นครสวรรค์
77 ทองหล่อ    จันทร์เปีย    นครสวรรค์                นครสวรรค์
78 ชิตชัย       ์
         โพธิประภา     วังบ่อวิทยา               นครสวรรค์
79 สมใจ     สุริยะ      ตาคลีประชาสรรค์             นครสวรรค์
80 แสนจริง    พงษ์สถิตย์พร   ตาคลีประชาสรรค์             นครสวรรค์
81 ภราดา     เพ็งมีศรี     ทหารอากาศอนุสรณ์             นครสวรรค์
82 มานพ     ทองเกษม      นครสวรรค์                นครสวรรค์
83 ใหญ่     ปริชาตปรีชา    นครสวรรค์                นครสวรรค์
84 จรัญ     ไล้ทองคา     สตรีนครสวรรค์              นครสวรรค์
85 บัณฑิต    กาละภักดี     หนองโพพิทยา               นครสวรรค์
86 ณรงค์ศักดิ์  พลแก้ว      บรรพตพิสัยพิทยาคม            นครสวรรค์
87 ณรงค์     สุขแท้      สตรีนครสวรรค์              นครสวรรค์
88 อานนท์    วัฒนานันท์    ชัยนาทพิทยาคม              ชัยนาท
89 เอกวิทย์   บุญยะคงรัตน์   คุรุประชาสรรค์              ชัยนาท
90 อรุณี     ทองมาก      คุรุประชาสรรค์              ชัยนาท
91 ธีรวัจน์   สิทธิศักดิ์    ชัยนาทพิทยาคม              ชัยนาท
   ่
92 รุงนภา    สุหงษา      ชัยนาทพิทยาคม              ชัยนาท
93 นิตินัย    สายสวรรค์     บุญนาคพิทยาคม              ชัยนาท
94 ติณระพี    จ่าหมื่นไวย์   ห้วยกรดวิทยา               ชัยนาท
95 พิกุล     แย้มเจิม     สาครพิทยาคม               ชัยนาท
    ่
96 รุงโรจน์        ์
         วชิรศักดิโสภานะ  อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์          ชัยนาท
97 สมชาย     เรืองทัพ     ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท           ชัยนาท
98 ลักขณา    กสิกรรม      หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์           ชัยนาท
 99 วีรพล     ่
       ช้อยกิง  วัดสิงห์    ชัยนาท
100 ดุจดาว  ราทอง   ชัยนาทพิทยาคม  ชัยนาท
                     รายชื่อผู้อบรมฟิสิกส์
                       ม.ศิลปากร

  ชื่อ     สกุล        โรงเรียน                   จังหวัด
 1 สายัณห์   บุญชู        สตรีภูเก็ต                  ภูเก็ต
 2 อภิชาติ   อริยพิทยาภรณ์    ภูเก็ตวิทยาลัย                ภูเก็ต
 3 นิพวัลย์   ตันสกุล       ภูเก็ตวิทยาลัย                ภูเก็ต
 4 พัชรีย์   เหลือนุ่นขาบ    สตรีภูเก็ต                  ภูเก็ต
 5 ฉวีวรรณ   พรหมดวง       เมืองถลาง                  ภูเก็ต
 6 ละม้าย    กิจอาไพพงศ์     สตรีภูเก็ต                  ภูเก็ต
 7 พิศิษฐ์       ้
        ดาเกลียง      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ภูเก็ต
 8 พนิดา    โก๊ยดุลย์                ิ
                  เชิงทะเลวิทยาคม (จุต-ก้อง อนุสรณ์)      ภูเก็ต
 9 สุนันท์   พงศ์มณี       สตรีภูเก็ต                  ภูเก็ต
10 ปิยพรรณ   มีกุล        ภูเก็ตวิทยาลัย                ภูเก็ต
11 คะนึง    เมืองงาม      สอาดเผดิมวิทยา                ชุมพร
12 เซีย     ทองอ่อน       ปะทิววิทยา                  ชุมพร
13 อวยชัย    ทรงมุสิก      ศรียาภัย                   ชุมพร
14 นุจรี    มณีจันทร์      ทุ่งตะโกวิทยา                ชุมพร
15 จรัญ     พรหมสุวรรณ     ครนพิทยาคม                  ชุมพร
16 วุฒพลิ    รัตนพร       สอาดเผดิมวิทยา                ชุมพร
17 วิลาวัณย์  ประดิษฐ์รัตน์    สวนศรีวิทยา                 ชุมพร
18 สุรชัย    ทองนุ้ยพราหมณ์   เมืองหลังสวน                 ชุมพร
19 จันจิรา   สุขศรีแก้ว     ศรียาภัย                   ชุมพร
20 สมเกียรติ  ล่องวิไล      ศรียาภัย                   ชุมพร
21 สุวิมล    แสงศรี       หงษ์เจริญวิทยาคม               ชุมพร
22 จินตนา    พลมา        ราชประชานุเเคราะห์20             ชุมพร
23 วันจันทร์  บุญเกิด       เขาทะลุพิทยาคม                ชุมพร
24 เสริม    พัทบุรี       สวีวิทยา                   ชุมพร
25 รุจิระ    ขวัญสกุล      ท่าแซะรัชดาภิเษก               ชุมพร
26 พรพรรณ    รัตนบรรณสกุล    พะโต๊ะวิทยา                 ชุมพร
27 อมรรัตน์   เลขาผล       ท่าแซะรัชดาภิเษก               ชุมพร
28 วาสนา    ด้วงรอด       สวนศรีวิทยา                 ชุมพร
29 ชาญ      ่
        รุงเรืองศรีศักดิ์  มาบอามฤตวิทยา                ชุมพร
30 ธีระศักดิ์  อินตัน       สรีวิทยา                   ชุมพร
31 อนุสรณ์    ทองดี      ศรียาภัย           ชุมพร
32 สวลี      สุขประเสริฐ   ท่าข้ามวิทยา         ชุมพร
33 ฉลอง      ภักดี      คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์  พังงา
34 สุมณฑา     นาวงศ์      ดีบุกพังงาวิทยายน      พังงา
35 อดิศร     เลืองสกุลไพศาล      ์
                  ทุ่งโพธิวิทยา        พังงา
36 ผจญ      ทองภิญโญชัย   ท้ายเหมืองวิทยา       พังงา
37 ผดุง      ละเอียดศิลป์   คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์  พังงา
38 เยาวลักษณ์   วาหะรักษ์    ทับปุดวิทยา         พังงา
39 อาภัสรา    สืบพงษ์        ่
                  ตะกัวทุ่งงานทวีวิทยาคม    พังงา
40 ชนินันท์    ราชภักดี          ์
                  ทุ่งโพธิวิทยา        พังงา
41 อภิวัฒน์    หิรัญ      ดีบุกพังงาวิทยายน      พังงา
42 สุทาพร     ย้อยพระจันทร์  ดีบุกพังงาวิทยายน      พังงา
43 วัชรพงษ์    สังข์หิรัญ    ทับปุดวิทยา         พังงา
44 วิรัช     หนูกุล      สุราษฎร์ธานี         สุราษฎร์ธานี
45 ภูริพัฒน์   บุญมา      คีรีรัฐวิทยาคม        สุราษฎร์ธานี
46 พัชรี     รักบารุง     สุราษฎร์พิทยา        สุราษฎร์ธานี
47 สุวิทย์    มีเดช      สุราษฎร์ธานี         สุราษฎร์ธานี
48 สันติชัย    ชานาญ      คลองฉนวนวิทยา        สุราษฎร์ธานี
49 วันทนา     เก้าเอี้ยน    ไชยาวิทยา          สุราษฎร์ธานี
50 อุมาพร     คนธรักษ์     มัธยมวิภาวดี         สุราษฎร์ธานี
51 สุภาภรณ์    ศรีสวัสดิ์    บ้านตาขุนวิทยา        สุราษฎร์ธานี
52 วัชราภรณ์   นิ่มพิศาล    กาญจนดิษฐ์วิทยาคม      สุราษฎร์ธานี
53 หทัยชนก    เพ็ชรมาตศิริ   พุนพินพิทยาคม        สุราษฎร์ธานี
54 อาทิตย์อุทัย  อ่อนสง      สุราษฎร์ธานี 2        สุราษฎร์ธานี
55 ชัยยุทธ     ้
         ยิมมาก      บ้านนาสาร          สุราษฎร์ธานี
56 จารุวรรณ    เยาว์จุ้ย    ไชยาวิทยา          สุราษฎร์ธานี
57 รจนา      ใจห้าว      สุราษฎร์ธานี 2        สุราษฎร์ธานี
58 ศุภกิตติ์   ใจแจ้ง      เมืองสุราษฎร์ธานี      สุราษฎร์ธานี
59 ปิยดา     คล้ายเพชร    เมืองสุราษฎร์ธานี      สุราษฎร์ธานี
60 รัชนี     กลอนสม      เคียนซาพิทยาคม        สุราษฎร์ธานี
61 ลัญจกร     ทองเรือง     เคียนซาพิทยาคม        สุราษฎร์ธานี
62 อนุวัฒน์    คลังข้อง     ตะกุกใต้ศึกษา        สุราษฎร์ธานี
63 อภินันท์    ฐิติภรณ์พันธ์  สุราษฎร์ธานี         สุราษฎร์ธานี
64 เสรี      กลับวิเศษ    สุราษฎร์ธานี         สุราษฎร์ธานี
65 ธนพันธ์     เพ็งสวัสดิ์   กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี
66 ประวิทย์ คะเณย์         เวียงสระ              สุราษฎร์ธานี
67 ธงชัย      ภูมิประสิทธิ์  เวียงสระ              สุราษฎร์ธานี
68 กนกพร      เพิ่มทรัพย์สิน  กาญจนดิษฐ์             สุราษฎร์ธานี
69 สะอารอนิง ดาโอะ         มัธยมบ้านทาเนียบ          สุราษฎร์ธานี
70 นิอุสมาน อูมา          เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก     สุราษฎร์ธานี
71 ชูชีพ      แก้วสี      พระแสงวิทยา            สุราษฎร์ธานี
72 ภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี      ทีปราษฎร์พิทยา           สุราษฎร์ธานี
    ่
73 เสงียม     ใจซื่อ      พุนพินพิทยาคม           สุราษฎร์ธานี
74 สุธาสินี    ณ เวชรินทร์   มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี
75 อภิชาติ     พรหมดนตรี    บ้านนาวิทยาคม           สุราษฎร์ธานี
          วั
76 ว่าที่ร.ต.วัยวิทธ์ นแรก     กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี
77 อดิเรก     มะสิน      หว้ากอวิทยาลัย           ประจวบคีรีขันธ์
78 ม่าเหรียม ฤทธิโต         ธนาคารออมสิน            ประจวบคีรีขันธ์
79 อภิพล      ศรีสุวรรณ์    หัวหินวิทยาคม           ประจวบคีรีขันธ์
80 รัชฎ์      คงกะเรียน    เมืองปราณบุรี           ประจวบคีรีขันธ์
81 วานีตา     อูมา       สามร้อยยอดวิทยาคม         ประจวบคีรีขันธ์
82 มนสิชา     โคตรตาแสง    บางสะพานน้อยวิทยาคม        ประจวบคีรีขันธ์
83 อทิตย์     ชูตระกูลวงศ์   หัวหินวิทยาคม           ประจวบคีรีขันธ์
84 พิภัช      สุขประเสริฐ   อ่าวน้อยวิทยาคม          ประจวบคีรีขันธ์
85 ปริญดา     ศรีอาจ      หัวหิน               ประจวบคีรีขันธ์
86 เรณู         ิ้
          สีลนจี่     ชัยเกษมวิทยา            ประจวบคีรีขันธ์
87 นพพร      กาแก้ว      สามร้อยยอดวิทยาคม         ประจวบคีรีขันธ์
88 ธาดา      ดอกไม้กุล    หัวหิน               ประจวบคีรีขันธ์
89 ศรีไพร     เคลือบสูงเนิน  หนองพลับวิทยา           ประจวบคีรีขันธ์
90 บัญชา      สุขเสน      เมืองปราณบุรี           ประจวบคีรีขันธ์
91 อานวย      ไกรสีทุม     ธงชัยวิทยา             ประจวบคีรีขันธ์
92 ศิริกาน     ประเที่ยง    ทับสะแกวิทยา            ประจวบคีรีขันธ์
93 กาพล      นาควรสุขพิศาล  กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม     ราชบุรี
94 อัจฉรา     ทนนานนท์     รัตนราษฎร์บารุง          ราชบุรี
95 นพพร      ศรีแดงบุตร    ราชโบริกานุเคราะห์         ราชบุรี
96 วิสันต์     ชัยฤทธิ์     บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย      ราชบุรี
97 ธรีนาฏ     สิทธา      รัฐราษฎร์อุปถัมภ์         ราชบุรี
98 ทศพร      อุดมสิทธิชัย   โพธาวัฒนาเสนี           ราชบุรี
 99 อญชลี    หมอแพทย์   เบญจมราชูทิศ            ราชบุรี
100 สุดารัตน์  ลายคา     ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์     ราชบุรี
101 กมลพันธ์   สุขเกษม    ประสาทรัฐประชากิจ         ราชบุรี
102 กรกนก    วงศ์ทอง       ้
                สวนผึงวิทยา            ราชบุรี
103 เนตรนภา    ้
         ลิมไพบูลย์  รัตนราษฎร์บารุง          ราชบุรี
104 พเยาว์    บุญช่วย    วัดสันติการามวิทยา         ราชบุรี
105 พัฒนศักดิ์  คงเสน     กัลยาณีศรีธรรมราช         นครศรีธรรมราช
106 จัตุพงศ์   ศุภศรี    กัลยาณีศรีธรรมราช         นครศรีธรรมราช
107 ประดิษฐ์   ไชยศรี    กัลยาณีศรีธรรมราช         นครศรีธรรมราช
108 จินตนา    บรรจงเมือง  ขอนหาดประชาสรรค์          นครศรีธรรมราช
109 วรศักดิ์   ดวงมุสิก   คงคาประชารักษ์           นครศรีธรรมราช
110 นิษา     แสงมณี    คีรีราษฎร์พัฒนา          นครศรีธรรมราช
111 อุไรวรรณ   จุลสิกข์   จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
112 ศิริพงษ์   ศรีสุวรรณ   จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
113 สมศักดิ์   กัญจนากาญน์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
114 พิเชษฐ์   สุขไกรไทย   เฉลิมราชประชาอุทิศ         นครศรีธรรมราช
115 พัชรี    แดงช่วง    ชะอวด               นครศรีธรรมราช
116 ทิวาดี    บัวจันทร์   ชะอวด               นครศรีธรรมราช
117 จิราภรณ์   จุติภาค    ชะอวด               นครศรีธรรมราช
118 สุจิตรา   สุวรรณา    ชะอวด               นครศรีธรรมราช
119 จตุพร    มั่นคง    ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา        นครศรีธรรมราช
120 สมหมาย    ราชรักษ์   ช้างกลางประชานุกูล         นครศรีธรรมราช
121 จันทร์จิรา  เจ้ยเปี้ยว  เชียรใหญ่             นครศรีธรรมราช
122 สมพร     สุขพันธ์   เชียรใหญ่             นครศรีธรรมราช
123 จานงค์    จุลพรหม    เชียรใหญ่             นครศรีธรรมราช
124 สมพร     คงทอง     เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา       นครศรีธรรมราช
125 ภาวณี    รัตนสมบูรณ์  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้       นครศรีธรรมราช
126 ฉัตรชัย   อรุณกมล    เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้       นครศรีธรรมราช
127 วิลาส    ไตรเวทย์   ทรายขาววิทยา            นครศรีธรรมราช
128 สิทธิพร   ปรีชา     ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ        นครศรีธรรมราช
129 ประทีป    ด้วงกูล            ์
                ท่าศาลาประสิทธิศึกษา        นครศรีธรรมราช
130 ณรงค์    ชาลี              ์
                ท่าศาลาประสิทธิศึกษา        นครศรีธรรมราช
131 สุชาติ    สิริคา    ทุ่งสง               นครศรีธรรมราช
132 ปาริชาติ   อักษรภักดี  ทุ่งสงวิทยา            นครศรีธรรมราช
133 ธเรศ     ธาระปรีชากุล   ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์      นครศรีธรรมราช
134 ณรงค์     บัวเพชร์     ทุ่งใหญ่วิทยาคม          นครศรีธรรมราช
135 ประยูร    มาสวัสดิ์    นาบอน               นครศรีธรรมราช
136 ประวิทย์   ทองทับ      บางขันวิทยา            นครศรีธรรมราช
137 ทรงวุฒิ    สันตยากร     เบญจมราชูทิศ            นครศรีธรรมราช
138 เสรี     บุญสิทธิ์    เบญจมราชูทิศ            นครศรีธรรมราช
139 ชไมพร     พุมดวง      ปากพนัง              นครศรีธรรมราช
140 เทียนชัย   แสงชาตรี     ปากพูน               นครศรีธรรมราช
141 กุสุมา    สุวรรณโณ     พรหมคีรีพิทยาคม          นครศรีธรรมราช
142 สุพจน์    ทองใหญ่     เมืองนครศรีธรรมราช         นครศรีธรรมราช
143 พรรณพิศ    พลรัฐธนาสิทธิ์  เมืองนครศรีธรรมราช         นครศรีธรรมราช
144 ยุทธพงษ์   จิรัตน์ฐิกุล   โมคลานประชาสรรค์          นครศรีธรรมราช
145 กุลวัชร์   ลีละพันธุ    โยธินบารุง             นครศรีธรรมราช
146 สมศักดิ์   บุญทอง      ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  นครศรีธรรมราช
147 สุขสันต์   ตระกูลดิษฐ์   ลานสกาประชาสรรค์          นครศรีธรรมราช
148 นภสร     หนูสุวรรณ์    สตรีทุ่งสง             นครศรีธรรมราช
149 จุติ     ชนะกุล      สตรีทุ่งสง             นครศรีธรรมราช
     ์
150 ศักดิชัย   จันสังสา     สตรีปากพนัง            นครศรีธรรมราช
151 ทิพวัลย์   นางนวล      สิชลคุณาธารวิทยา          นครศรีธรรมราช
152 กาญจนา    อิทธคาม     สิชลประชาสรรค์           นครศรีธรรมราช
153 สัมฤทธิ์   หอมหวล      เสาธงวิทยา             นครศรีธรรมราช
154 ธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย     หัวไทรบารุงราษฎร์         นครศรีธรรมราช
155 มนูญ     ทิตย์วัลลี    แหลมราษฎร์บารุง          นครศรีธรรมราช
156 วิจิตรา    รัตนเทพี     ละอุ่นวิทยาคาร           ระนอง
157 วรรณศักดิ์  เนาวพลชัยรัตน์  กระบุรีวิทยา            ระนอง
158 วิเลิศ    ริมปิกุล     พิชัยรัตนาคาร           ระนอง
159 สิทธิชน    พิมลศรี     สตรีระนอง             ระนอง
160 ภัทราวลัย    ้
         ลินโป      สุขสาราญราษฎร์รังสรรค์       ระนอง
161 พรศักดิ์   คงแก้ว      กะเปอร์วิทยา            ระนอง
162 นฤมล     อินทวี      กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม     นครปฐม
163 อุทัย     เกตุพูลทอง    กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม     นครปฐม
164 ศุภชัย    ฉิมสังข์     มัธยมฐานบินกาแพงแสน        นครปฐม
165 สุทธิศักดิ์  จันทร์ห้างหว้า  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม     นครปฐม
เขต
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
สพป.กาญจนบุรี 2
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
         8
สพป.กาญจนบุรี 3
         8
         8
         8
สพป.กาญจนบุรี 3
         8
          8
          8
สพป.กาญจนบุรี 4
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         41
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
         10
    10
    10
    10
    10
    10
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    42
    5
    5
    5
    5
    5
    5
    5
    5
    5
สศศ.
    5
5
5
เขต
    14
    14
    14
    14
    14
    14
    14
    14
    14
    14
    11
    11
    11
    11
    11
    11
    11
    11
    11
    11
    11
สศศ.
    11
    11
    11
    11
    11
    11
    11
    11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
          11
          11
          11
          11
          11
          11
          11
          11
          11
          11
          11
          11
          10
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1
          10
          10
          10
          10
          10
          10
          10
          10
          10
          10
          10
          10
          10
          10
           8
           8
           8
           8
           8
           8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
 9
 9
 9
 9

								
To top