Minggu 3 Kaedah Peny Masalah by 572yhG

VIEWS: 0 PAGES: 23

									Kaedah Penyelesaian Masalah        TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


               KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH

Objektif:
 Menerangkan enam fasa yang terdapat di dalam Kitar Hayat
  Pembangunan Aturcara.
  Menerangkan         secara  ringkas      kaedah         menyelesai   masalah
  menggunakan pendekatan pengaturcaraan berorentasikan objek.
  Membina algoritma dan penghalusan algoritma.
  Membincangkan kaedah membina carta alir sebagai alat
  untuk menyelesaikan masalah.

Kenapa Mempelajari Pengaturcaraan?
    Aktiviti      penyelesaian  masalah        yang       kreatif  dan
    menarik.

                                                     1
Kaedah Penyelesaian Masalah       TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


    Pengaturcara akan mendapat satu kepuasan sekiranya aturcara
    yang telah dibangunkan berhasil.
    Pengaturcara mesti mengetahui dan menggunakan kaedah
    penyelesaian masalah.


Kaedah Penyelesaian Masalah.
    Pembangunan suatu aturcara melibatkan aktiviti
    penyelesaian masalah.
    Pengaturcara yang baik perlu mengetahui dan
    menggunakan kaedah penyelesaian masalah yang
    sesuai         serta  meningkatkan           kemampuan
    menyelesaikan masalah.


                                          2
Kaedah Penyelesaian Masalah         TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)
Kitar Hayat Pembangunan Aturcara (KHPA)

    Kaedah penyelesaian masalah yang akan diterangkan ialah Kitar
    Hayat         Pembangunan    Aturcara         (KHPA)   atau  Program
    Development Life Cycle.
    KHPA ialah rangka kerja bagi setiap langkah yang diperlukan
    untuk membangunkan aturcara komputer.
    Rangka kerja ini adalah sebagai panduan kepada pengaturcara
    disepanjang pembangunan aturcara.
    Terdapat enam fasa dalam KHPA iaitu :
        1. Memahami masalah
        2. Menganalisa masalah
        3. Merekabentuk penyelesaian
                                                 3
Kaedah Penyelesaian Masalah         TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


        4. Implementasi
        5. Pengujian
        6. Penyelenggaraan


                      Memahami
                       masalah

            Penyelenggaraan                    Menganalisa
                                       masalah
               Pengujian                   Merekabentuk
                                      penyelesaian

                     Implementasi


                                              4
Kaedah Penyelesaian Masalah  TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


    Pembangunan aturcara ialah suatu proses yang berterusan.
    Jika diperhatikan pada gambarajah, fasa penyelenggaraan akan
    menunjuk semula ke fasa memahami masalah.
    Keadaan ini berlaku apabila ralat dalam aturcara ditemui. Maka
    aturcara perlu diubah dan pengaturcara perlu memahami semula
    masalah yang ingin diselesaikan.
    Kebiasaannya perkara ini berlaku kerana pengaturcara gagal
    menghasilkan aturcara yang baik atau tidak cuba untuk
    memahami masalah dengan lebih jelas ketika di awal KHPA.

Memahami Masalah
 Dalam fasa ini pengaturcara mestilah betul-betul memahami
    kehendak masalah.

                                    5
Kaedah Penyelesaian Masalah      TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


    Untuk memahami dan menjelaskan lagi masalah yang hendak
    diselesaikan, soalan-soalan yang berkemungkinan perlu ditanya.
    Antara soalan yang boleh dikemukakan ialah
     (i)     apa yang diperlukan untuk menyelesaikannya,
     (ii)    apakah hasil akhir,
     (iii)    bagaimana bentuk hasil akhir,
     (iv)    apakah kekangan yang wujud,
     (v)     apakah keadaan tertentu yang perlu dipertimbangkan.

 Misalnya :

 Anda dikehendaki mengira purata markah projek bagi kursus
 TA1013.                                        6
Kaedah Penyelesaian Masalah  TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


Soalan yang berkemungkinan :
  Bagaimanakah hendak mengira purata markah?
  Berapakah bilangan pelajar?
  Berapakah markah yang diperolehi oleh setiap pelajar?


 Apakah soalan lain yang mungkin boleh dikemukakan untuk
    menjelaskan lagi masalah di atas?


 Setelah masalah tersebut difahami dengan jelas, langkah
    berikutnya ialah menganalisa masalah.
                                    7
Kaedah Penyelesaian Masalah        TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


Menganalisa Masalah
    Dalam fasa menganalisa masalah, tiga perkara utama perlu
    dikenalpasti iaitu:


     (i)    Input bagi aturcara.
     (ii) Pemprosesan       iaitu   langkah        untuk
          menukarkan     input   kepada        output
          (termasuk   syarat    atau      kekangan
          yang    perlu  dipertimbangkan            dan
          formula-formula yang terlibat)
     (iii) Output yang perlu dikeluarkan.
                                          8
Kaedah Penyelesaian Masalah      TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)   INPUT             PEMPROSESAN                   OUTPUT
Markah projek bagi                               purata markah
setiap pelajar.        Baca markah setiap pelajar            projek bagi kursus
                                        TA1013.
               Kira jumlah markah semua
               pelajar.
               Formula: jumlah markah =
               jumlah markah + markah
               Syarat:
               - Markah mesti nombor yang
               berada dalam julat 0 hingga 100
               - Pengguna perlu mengenalpasti
               data yang terakhir.
               Kira purata markah
               Formula: Purata = jumlah
               markah semua pelajar/bilangan
               pelajar
               Cetak purata markah pelajar


                                                 9
Kaedah Penyelesaian Masalah  TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


Merekabentuk Penyelesaian

    Di dalam fasa ini pengaturcara perlu merancang bagaimana
    untuk mengimplimentasikan aturcara.
    Iaitu pengaturcara merangka struktur bagi mengatasi masalah
    yang dihadapi.
    Bagi pengaturcaraan berorentasikan objek, pengaturcara perlu
    membayangkan komponen-komponen aturcara sebagai objek
    yang menyerupai objek dalam kehidupan yang sebenar.
    Kemudian objek boleh dimanupulasikan untuk mencapai sesuatu
    tujuan atau hasil.
    Jadi, pengaturcara mesti menentukan
    (i) kelas yang diperlukan, (ii) apakah data yang akan digunakan
    dan (iii) bagaimana objek tersebut berkelakuan.
                                     11
 Kaedah Penyelesaian Masalah         TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)                      Rekabentuk Kelas
     Apakah subtugas yang akan dilakukan oleh objek?
     Apakah maklumat yang diperlukan?
     Apakah tindakan yang akan digunakan?
     Apakah antaramuka yang akan dipersembahkan?
     Apakah maklumat yang akan disembunyikan?

                                Rekabentuk Kelakuan (method)

    Rekabentuk Data                Apakah tugas yang akan dilakukan oleh
                           kelakuan?
Apakah jenis pembolehubah
                           Apakah maklumat yang diperlukan?
segera yang diperlukan?                Apakah algoritma yang akan digunakan?
Adakah ia “private” atau               Apakah maklumat yang akan dihasilkan?
“public”?

                    Rekabentuk Algoritma
                Apakah maklumat yang diperlukan?
                Apakah tindakan atau struktur kawalan
                yang akan digunakan?
                                                12
Kaedah Penyelesaian Masalah     TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)
     Kelas
     Markah : mengira purata markah pelajar


     Data (pembolehubah)
       (i) Markah setiap pelajar berjenis titik perpuluhan
       (ii) Bilangan pelajar berjenis integer
       (iii) Jumlah markah berjenis titik perpuluhan
     (iv) Purata markah berjenis titik perpuluhan


     Kelakuan
     Purata Markah – mengira dan mengembalikan nilai purata markah
     pelajar.
     .                                  13
Kaedah Penyelesaian Masalah  TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


Bagi setiap objek perlu ada kelas (class). Setiap kelas dikenalpasti
sifat atau data-data dan tugas/kelakuannya (method) yang
diperlukan. Tugas dalam suatu kelas pula perlu dipecahkan kepada
sub-subtugas. Dan setiap subtugas ini akan menghasilkan satu
kelakuan (method). Dalam rekabentuk kelakuan akan melibatkan
pembinaan algoritma.

Algoritma

Algoritma ialah satu jujukan arahan yang yang terhingga dan disusun
mengikut susunan logik tertentu di mana ia diperlukan menghasilkan
penyelesaian bagi masalah. Setiap algoritma mesti mempunyai cirri-
ciri keperluan berikut:

  i. Mempunyai input.
  ii. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu output.
  iii. Jelas atau tidak meragukan. Maksud jelas di sini ialah setiap
    arahan hanya akan melaksanakan satu tugas sahaja. Ini
    bertujuan bagi memudahkan pengaturcara menterjemahkan
                                    14
Kaedah Penyelesaian Masalah   TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


      setiap   langkah  dalam   algoritma  kepada   bahasa
      pengaturcaraan.
  iv.   Bersifat umum iaitu algoritma ini mesti berkebolehan menerima
      satu set input yang dimasukkan.
  v.   Ketepatan iaitu menyelesaikan masalah sebagaimana
      dikehendaki.
  vi.   Mesti ada penamatnya.
  vii.  Kecekapan iaitu setiap algoritma mestilah cekap dari segi ruang
      memori dan juga penggunaan masa.

Contoh penyelesaian masalah di atas, algoritma bagi masalah
tersebut ialah:

  i. Membaca data.
  ii. Melaksanakan pengiraan.
  iii. Memaparkan hasil.

Ketiga-tiga langkah ini boleh dikembangkan lagi dan proses ini
dikenali sebagai Penjernihan Algoritma (Algorithm refinement).
                                     15
Kaedah Penyelesaian Masalah    TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)
               Penjernihan Algoritma

Masalah utama
  Mengira purata markah projek bagi kursus TA1013.

Sub-sub masalah
  Penjernihan Pertama
  Istiharkan pembolehubah.
  Baca data : markah projek setiap pelajar
  Pengiraan : kira jumlah markah semua pelajar, tentukan
      jumlah bilangan pelajar, kira purata markah.
  Cetak :   purata markah projek yang telah dihasilkan.

   Penjernihan Kedua
   Istiharkan pembolehubah jumlah pelajar kepada 0, jumlah
   markah kepada 0.

    Selagi belum tamat
                                      16
Kaedah Penyelesaian Masalah   TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


       Baca markah projek pelajar
       Kira jumlah pelajar = jumlah pelajar + 1
       Kira jumlah markah = jumlah markah + markah

    Setelah tamat baca data
     Buat pengujian, jika jumlah pelajar tidak sama dengan 0
       Kira purata markah = jumlah markah / jumlah pelajar
     Jika tidak, cetak ralat.

    Cetak purata markah.

Mempersembahkan Algoritma.

Terdapat 2 cara mempersembahkan algoritma yang biasa
digunakan:

  i. Kod pseudo
  ii. Carta alir.

                                     17
Kaedah Penyelesaian Masalah  TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


               Kod pseudo

Ia bersifat semiformal iaitu boleh menggunakan sebarang bahasa
yang boleh difahami oleh pengaturcara dengan mudah, bahasa yang
sering kali digunakan ialah bahasa Inggeris. Kod pseudo
menggunakan perkataan yang mudah dan senang difahami. Setiap
kod pseudo mesti dimulai dengan perkataan mula (begin) dan
diakhiri dengan tamat (end).

Contoh kod pseudo:


 Begin
 Input the numbers
 Add the numbers
 Calculate the average
 Print the average
 end

                                    18
Kaedah Penyelesaian Masalah    TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)
Carta alir.

Carta alir adalah kaedah memperesembahkan algoritma dengan
menggunakan grafik atau jujukan simbol-simbol tertentu. Simbol-
simbol asas yang terlibat dalam merekabentuk carta alir ialah:

Simbol            Maksud
               Proses – menunjukan perlaksanaan
               arahan selain daripada membaca
               input, mencetak output atau
               pemilihan.


               Aliran arahan digunakan untuk
               menunjukkan arahan berikutnya.

                                      19
Kaedah Penyelesaian Masalah    TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


               Pengujian – meminta pengguna
               membuat keputusan/pilihan               Penghubung/penyambung digunakan
               jika gambarajah tidak muat dalam
               satu muka surat.

               Simbol untuk mula dan tamat bagi
               suatu algoritma.
                                      20
Kaedah Penyelesaian Masalah         TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


Contoh Carta alir :
                      Mula               Istiharkan:
               Jumlah markah = 0
               Jumlah pelajar = 0
               Terus proses = “ya”
                          Selagi terus proses =
                          “ya”
                          Baca
                          Markah projek                      Kira jumlah pelajar = jumlah pelajar + 1
                      Kira jumlah markah = jumlah markah + 1                          Baca
                          Teruskan proses          A
                                             21
Kaedah Penyelesaian Masalah           TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)                A                         ya
           Jika jumlah pelajar            Kira purata = jumlah markah / jumlah
           != 0                    pelajar


       tidak

           Cetak pelajar tidak wujud           Cetak purata
               Tamat
Implementasi

Dalam fasa ini pengaturcara perlu mengkaji dan memilih bahasa
pengaturcaraan yang sesuai digunakan dalam menyelesaikan
masalah tersebut.  Setelah satu bahasa dipilih, proses yang
                                                    22
Kaedah Penyelesaian Masalah  TA 1013 – Pengaturcaraan Awalan (Java)


berikutnya ialah menukarkan algoritma ke kod-kod bahasa
pengaturcaraan. Setelah siap proses pembinaan kod ini, aturcara
tersebut perlu dilaksanakan.


Pengujian

Proses pengujian melibatkan penggunaan data sahih dan data palsu.
Ini bertujuan untuk memastikan aturcara yang telah dibangunkan
tidak mempunyai sebarang kesalahan.


Dokumentasi.

Setelah aturcara siap diuji, dokumentasi bagi aturcara tersebut perlu
dibangunkan. Ini bertujuan untuk memudahkan pengaturcara itu
sendiri atau orang lain menggunakan atau mengubah suai aturcara
tersebut.

                                    23

								
To top