Sayfa1 by 8h6Tr9

VIEWS: 19 PAGES: 46

									                               BAŞVURUDA İSTENİLEN
SIRA  VATANDAŞA SUNULAN

NO   HİZMETİN ADI                          BELGELER


                          1.Üçüncü Derece dahil aralarında akrabalık
                          bağı olmayan Yedi Kurucu Üye tarafından
                          imzalı Başvuru Dilekçesi
 1   Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruluş
                          2.Yedi Kurucu Üyenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi
                          3-Yedi Kurucu Üyenin Yerel Nüfus
    İzni
                          Müdürlüğünden alınan Yerleşim Belgesi
                          4-Yedi Kurucu ile ilgili Yerel Ticaret Odasından
                          Yazı
    Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurul  1-Yönetim Kurulu Kararı
 2
    toplantısı                 2-Toplantı ilanı
                          1-Kooperatif Başvurusu
                          2-Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
 3   Kooperatif Ana Sözleşme Madde Değişikliği
                          3-Ana Sözleşme Madde değişikliği Metni (Eski
                          ve Yeni 5 (Beş) Nüsha)
    Kooperatif Proje Uygulaması         1-Kooperatif Başvurusu
    (Programlama Teklifi)            2-Yönetim Kurulu kararı
 4                         3-Genel Kurul Tutanağı
                          4-Bilanço veya Mizan
                          5-Üst Birlik Üyelik yazısı
                          1-Kooperatif Başvurusu
                          2-Genel Kurul Tutanağı
                          3-Yönetim Kurulu Kararı
    Kooperatif Proje Uygulaması         4-Ortaklar Listesi (Hazirun)
 5
    (Tahsis İnceleme Raporu)          5- Üst Birlik Üyelik yazısı
                          6--Bilanço veya Mizan
                          7-Kooperatife Ait Ziraat Bankası hesabının
                          Bloke olduğunu gösterir Yazı
                          1+Kooperatif Başvurusu
                          2-Yönetim Kurulu Kararı

                          3-Mütevelli Heyet Kararı (SYDF Projeleri için)
                          4-ÇKS Belgesi (Bakanlık Projeleri için)
                          5-Yerleşim Belgeleri (Tüm Kooperatif Ortakları
                          için ayrı ayrı)
 6   Kooperatif Proje Etüdü
                          6-Genel Kurul Tutanağı
                          7-Bilanço ve Mizan
                          8-Tapu Fotokopisi (SYDF Projeleri için İrtifa
                          Hakkı,Bakanlık Projesi için Hisseli)
                          9-İl Müdürlüğünce talep edilecek diğer
                          belgeler.
   Kooperatifle İlgili Şikayetlerin          Başvuru
7
   değerlendirilmesi
                            1-Üçüncü Derece dahil aralarında Akrabalık
                            bağı olmayan en az 16 Kurucu Üye tarafından
                            imzalı başvuru dilekçesi
                            2-On altı Kurucu Üyenin Nüfus Cüzdan
                            fotokopileri
                            3-Onaltı Kurucunun Yerel Nüfus
   5200 Sayılı Kanuna Göre Tarımsal Üretici
8                           Müdürlüğünden alınan Yerleşim Belgesi
   Birliklerinin Kuruluşu
                            4-Onaltı Kurucu Üyeye ait Çiftçi Belgesi
                            5-Onaltı Kurucunun İlgili Ürünle Üretim
                            Taahhüdü
                            6-Üye Listesi
                            7-Kapasite raporu
                            8-Birlik Tüzüğü
                            1-Birlik Başvurusu (Gündemi açıklayan
                            Yönetim Kurulu Kararı)
9  Tarımsal Üretici Birlikler Genel Kurul toplantısı
                            2-Toplantı İlanı ( Mahalli Gazete’de
                            Yayımlanacak)
                            1.Üçüncü derece dahil aralarında akrabalık
                            bağı olmayan 7 (Yedi)Kurucu Üye tarafından
                            İmzalı Başvuru dilekçesi.
                            2. Yedi Kurucu Üyenin Nüfus Cüzdan
10  4631 Sayılı Kanuna Göre Yetiştirici Birliklerinin
                            Fotokopisi
                            3-Yedi Kurucunun Yerel Nüfus Müdürlüğünden
   Kuruluşu
                            alınan Yerleşim Belgesi
                            4-7 (Yedi) Kurucuya ait hayvan varlığı
                            açıklamalı çiftçi belgesi
                            1-Birlik Başvurusu (Gündemi açıklayan
   Tarımsal Üretici Birliklerinin Genel Kurul    Yönetim Kurulu Kararı
11
   toplantısı                    2-Toplantı İlanı (Mahalli Gazete’de
                            Yayımlanacak)
                            1-Başvuru (Bayi Unvanı, adres, İrtibat ve Depo
                            Bilgileri)
                            2-Bayilik Sözleşmesi (İki taraflı İmzalı)
                            3-Lisans ve Tescil Belgeleri
12  Kimyevi Gübre Bayiliği Faaliyeti
                            4-İşyeri Sahibine ait Kimlik bilgileri 3 (Üç) Adet
                            Fotoğraf
                            5-Vergi Levhası Fotokopisi
                            6-İşyeri açma ruhsatı fotokopisi
                            1-Başvuru
13  Kimyevi Gübre İthalat Uygunluk Belgesi       2-Proforma Fatura
                            3-Analiz Sertifikası (Tercüme Ettirilmiş)
   Kimyevi Gübre Konusundaki Şikayetlerin    1-Başvuru
14
   Değerlendirilmesi.
                         1-Başvuru
                         2-Alım-Satım belgesi
   Mısır ve Pamuk Desteklemesi Uygulamaları
15                        3-Sertifikalı Tohum Faturası
                         4-Tohum Belgesi Sertifikasyon


   Mısır ve Pamuk Destekleme Uygulamaları ile
16
   Şikayetlerin değerlendirilmesi        1-Başvuru

                         1-Hibe Başvuru Formu ve ekleri
                         2-Hibe Bilgi Formu
                         3-SGK ve Vergi Borcu yoktur yazıları
                         4-Proje Çizimleri,Metrajlar ve Teknik
                         hesaplamalar
                         5-Yeterlilik Kurulu Kararı (Şirket Kooperatif ve
                         Birlikler için)
                         6-Yetkilendirme Kararı ( Şirket ,Kooperatif ve
    Kırsal Kalkınma (Hibe Projeleri-Ekonomik  Birlikler için)
17
           Yatırımlar)         7-Son 2 Yıla ait Bilançolar ( Şirket ,Kooperatif
                         ve Birlikler için)
                         8-Danışmanlık Görev Dağılımı
                         9-Proje bütçesi


                         10-Mülkiyet Belgesi
                         11-Hisseli Arazide Muvafakatname
                         12-Yatırım Yerinin Davalı Olmadığına dair
                         Beyan ve Tapu Müdürlüğü yazısı.
                         1-Hibe başvuru Formu
                         2-Hibe Bilgi Formu
                         3-SGK ve vergi Borcu Yoktur Yazıları
                         4-Teknik Şartname
   Kırsal Kalkınma (Hibe) Projeleri-Makine   5-Piyasa Fiyat Araştırması
18
   Ekipmanları
                         6-ÇKS Belgesi
                         7-Mülkiyet Belgesi
                         8-Traktör Ruhsatı

                         1-Hibe başvuru Formu
                         2-Hibe Bilgi Formu
                         3-SGK ve vergi Borcu Yoktur Yazıları
                         4-Teknik Şartname
                         5-Piyasa Fiyat Araştırması
   Kırsal Kalkınma (Hibe) Projeleri- Sulama
19                        6-ÇKS Belgesi
   Sistemleri
   Kırsal Kalkınma (Hibe) Projeleri- Sulama
19
   Sistemleri
                        7-Proje Çizimi
                        8-Mülkiyet Belgesi
                        9-Teknik hesaplama Bilgileri
                        10-Toprak ve Su Analizi

   Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri için   1-Menşei Şahadetnamesi (Köylerde
   düzenlenen                 Muhtarlıklar, İl/ İlçe ve Belde


   Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
                         Belediye Başkanlığından)
                        2-Hayvan maddeleri için kesim raporu
                        3-Şap Aşısı yapıldığı belirtir belge,
20                       4-Hayvanlara ait pasaport (küpeli olmayan
                        hayvanların sevki yapılmaz)
                        5-Döner sermaye sevk raporu ücreti
                        dezenfeksiyon ücreti ve pasaport
                         parası yatırıldığına dair alındı belgesi.
                        6-Hayvanlar muayene edilen Tarım İl /İlçe
                        Müdürlüklerine getirilecek   Uluslararası Orijin ve
                        1. Başvuru Dilekçesi,


   Veterinerlik Sağlık Sertifikası
                        2. Ürün Fatura Örneği,

                        3. İhracat Sağlık Beyannamesi Belgeleri (Ürüne
21
                        Göre Değişir),
                        4. Gümrük Çıkış Beyannamesi Örneği
                        5. Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri,
                        6.Taahhütname
                        7. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

                        1-Başvuru Dilekçesi


                        2-Kontrol Belgesi Formu (doldurulmuş matbu
                        3 adet örneği)
                3-Proformal Veteriner Sağlık Sertifikası (3 adet
                örneği)
                4-Ürünün faturası (1 asıl, 2 adet örneği )
                5-Orijin sertifikası (3 adet örneği)

                6-Aşılama ve Parazit Tedavi Belgesi Örneği
                (Köpek-kedi ithalatında aranmaktadır.)
22  İthalat Kontrol Belgesi  7-Aşı ve Hastalık Test Sonuç Belgesi 3 adet
                örneği (Kedi-köpek-at ithalatında
                aranmaktadır.)
                8-Eşgal Belgesi 3 adet örneği

                9-Taahhütname (Noter Onaylı bir adet örneği)

                10-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görüş yazısı
                (Ev ve süs hayvanları, damızlık dışı atlar ve
                bombus arılarının ithalatında aranmaktadır.)
                11-Yukarıdaki belgelerden yabancı dille
                düzenlenenlerinin noter veya yeminli
                tercümandan Türkçe tercümeleri 3 adet
                örneği)
                12-İşyeri Ruhsat örneği
                1.Başvuru Dilekçesi
                2. Ürünün Fatura Örneği


                3. Uluslar arası Sağlık Sertifikası
23  İthalat İzin Raporu
                4. Gümrük Giriş Beyannamesi Örneği
                5. Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri,
          6.Taahhütname
          7. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

   Muayenehane


   Ruhsatı
          1.Başvuru Dilekçesi(Valilik Makamına)
          2.Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet
          Belgesi


          3.Varsa ihtisasını gösteren belgenin Noter
24
          onaylı sureti


          4.Nüfus Cüzdanı Örneği


          5.İkametgah İlmühaberi
          6.3 Adet Fotoğraf
          7.İşyerinin İç Krokisi
          8.Meslek Odası Kayıt Belgesi
   Poliklinik  1.Başvuru Dilekçesi


   Ruhsatı
          2.Poliklinikte görev alacak tüm Veteriner
          Hekimlere Ait;
          a. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin noter
          onaylı sureti
          b.Varsa uzmanlık belgesi sureti
25
          c.3'er adet fotoğraf


          d. Nufüs Cüzdanı
          e.İkametgah İlmühaberi
          f. Meslek Odası Kayıt Belgesi
          3.İşyerinin İç Krokisi
          4.Ticaret Sicil Gazetesi veya Noterden Onaylı
          Ortaklık Sözleşmesi
                   5.Poliklinik Sorumlu Yönetici Belgesi
                   (Noterden Onaylı)
   Hayvan Hastanesi         1.Başvuru Dilekçesi


   Ruhsatı
                   2. Kuruluş İzin Belgesi

                    a.Beyanname(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış)


                    b.Yerleşim Planı(İl İmar Müdürlüğü Onaylı
                   1/500 veya1/1000 ölçekli)
26                   c.Mimari Proje
                    d.Su Kullanım Belgesi,
                    e.Tapu veya Kira Sözleşmesi

                   3.Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimlerle
                   Yapılan Noter Onaylı Sözleşmeler.
                   4.Yangın Yeterlilik Belgesi
                   5.Tıbbi Atık Sözleşmesi.
                   1- Dilekçe
                   2-Diploma veya mezuniyet belgesi sureti


27  Hayvan Sağlığı kabini Açılması  3-Nüfus cüzdan örneği
                   4-Sabıka kaydı belgesi
                   5-İkametgâh belgesi
                   6- 3 Adet fotoğraf
                   7-İş yeri plan örneği
                   8-Vergi levhası
                   9 kira kontratı
                   10-Su kullanım belgesi.
   Kuluçkahane veya         1. Başvuru Dilekçesi,


   Damızlık Kanatlı
                   2.Firma Yetkililerinin İmza Sirküleri
   İşletmelerinin Kuruluş
               3. Yönetmeliğe Uygun Doldurulmuş
               Beyanname

   Ön İzni
               4. Arazinin Plan Krokisi Ve Çapı,

               5. İşletmenin Kurulacağı Arazinin Aidiyetini
               Gösteren Belge
               6. İşletme Arazisi İçin Tarım Arazilerinin
               Korunması Ve Kullanılmasına Uygunluğu
28              Hususunda Alınan Görüş Yazısı.
               7. Çed Kararı Yazısı
               8. Kurulacak İşletme Arazisi İçin:
               Mücavir Alan İçinde İse;
               • Yerel Belediye,
               • Sağlık Bakanlığı
               • Çevre Ve Orman Bakanlığı Taşra
               Teşkilatlarından Görüş Yazısı
               Mücavir Alan Dışında İçinde İse;
               • İl Özel İdare Müdürlüğü,
               • Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı,
               • Çevre Ve Orman Bakanlığı,
               • Kültür Ve Turizm Bakanlığı,
               • Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mahalli
               Teşkilatları İle İlgili Yerel Kurumlardan, Görüş
               Yazısı.

               • Çed Olumlu Veya Çed Gerekli Değildir Kararı.
   Kuluçkahane veya     1. Başvuru Dilekçesi,


   Damızlık Kanatlı
               2. Yapı Ruhsatı


   İşletmelerinin
               3. Vaziyet Planı, (İlgili İmar Kuruluşunca
               Onaylanmış 1/500 veya 1/1000 Ölçekli)

29  Kuruluş İzni       4. Mimari Proje (1/50 Veya 1/100 Ölçekli,
               Detaylı Olarak Hazırlanmış ve Onaylanmış)

               5. İmar Planı (İlgili Yönetmeliğe Uygun Olarak
               Hazırlanmış ve Onaylanmış )
               6. İş Akış Şeması
                       7. Termin Planı ve Bu Konudaki Açıklama
                       Raporu.
   Kuluçkahane veya             1. Başvuru Dilekçesi


   Damızlık Kanatlı
                       2. Yapı Kullanma İzni,


   İşletmelerinin
                       3. Çed Olumlu Belgesi Veya Raporu (Çed
                       Raporu Düzenlenmesi Gereken Tesisler İçin)
                       4. Teknik Müdür ve/veya Sorumlu Veteriner
   Çalışma İzni               Hekime Ait Meslek Odalarından Alınmış Üyelik
30
                       Belgesi,
                       5. Teknik Müdür ve/veya Sorumlu Veteriner
                       Hekimin İşletme İle Yapmış Oldukları
                       Sözleşme,
                       6. Teknik Personel ile Yapılan Sözleşme
                       Listesi,

                       7. Ticaret Sicil Gazetesi veya İlgili Meslek
                       Odasından Alınmış Üyelik Belgesi.
                       8.Personel Listesi
                       9.İtfaiye Raporu
                           Tesis Kurma İzni
                       1-Başvuru dilekçesi ( Valiliğe müracaat eder)

                       2-Beyanname (1 No’lu Ek)
                       3-Hayvan Pazarının yerini belirleyen belge ve
                       ölçekli planı

                       4-Hayvan Pazarının detaylı projesi.
31  Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması                       5-Su kullanım belgesi
                           Çalışma İzni

                       1-Müracaat dilekçesi (Valiliğe müracaat eder.)
                       2-Hayvan Pazarı kurma izni.
                        3-Sorumlu Yönetici Vet. Hekim İstihdamına
                        dair belge

                          Yer Seçim Raporu
                        1-Dilekçe (Valiliğe müracaat eder)

                        2-Beyanname (Ek-4)

                        3-Arazinin plan Krokisi ve çapı

                        4-Arazinin aidiyetini gösteren belge (Ek-5)
                        5-Muvafakat belgesi (Ek-1,2,3)
                        6-veraset altındaki kişiler için mahkeme kararı
                        onalı sureti
   Hayvancılık İşletmelerinin Kurulması ve     Kuruluş İzni
32
   Ruhsatlandırılması            1-Dilekçe (Valiliğe müracaat eder)
                        2-Yer seçim raporuna göre hazırlanmış onaylı
                        imar planı
                        3-Vaziyet Planı (1 /500 veya 1 /1000)
                        4-Onaylı mimari proje
                        5-Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-
                        termin planı
                        6-yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni
                           Çalışma İzni
                        1- Dilekçe (Valiliğe müracaat eder)
                        2-Şirket ise Ticari Sicil Gazetesi
                        3-Teknik Personel oda kayıt belgesi
                        4-İşletmedeki hayvansalların kesim ve
                        pazarlama belgeleri
                        5-İşletme ürünleri için izin belgesi.
   Ev ve Süs                 1. Başvuru Dilekçesi


   Hayvanları Kuruluş
                        2. Kuruluş Ön İzin Belgesi
                         İş Yeri İç ve Dış Krokisi (Mimar veya
   ve Satış Yeri Ruhsatı
                        Mühendis onaylı)
                        Su Kullanım Belgesi
33
33                        3. İşyeri Sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi
                        (Noterden Onaylı)
                        4. Yangın Yeterlilik Belgesi (İtfaiye Daire
                        Başkanlığından)
                        5. Hayvan Hakları Eğitim Sertifikası
                        1-Başvuru dilekçesi

                        2- Hayvan varlığını gösterir belge(Türkvet kayıt
                        sistemi veya aşılama, serumluma ve küpeleme
                        makbuzu)
34  Hayvan Yetiştirici Belgesi


                        3-Nüfus Cüzdan fotokopisi                        1-Başvuru dilekçesi


                        2-Sığır Cinsi hayvanların tanımlanması ve
   Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve
35                       işletme tescil müracaat formu
   işletme tescil işlemleri
                        1-Başvuru Dilekçesi


   Sığır Cinsi Hayvan Kesim / Ölüm Bildirim  2-Sığır cinsi hayvan kesim /ölüm bildirim
36
   Raporu                   formu
                        1-Başvuru dilekçesi ( resmi gazetede
                        yayımlanan tarihler arasında)37  Arıcılık Desteklemeleri
                        2- Arılık ve Aktif koloni tespit tutanağı.
37  Arıcılık Desteklemeleri
                 3-Mardin İli Arı Yetiştiricileri Birliğine üye
                 belgesi

                 4-Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıt belgesi.
                 1-Başvuru Dilekçesi


38  İthalat İzni
                 2-Bitki sağlık sertifikası
                 3-Fatura Örneği
                 4-İthalat permisi(üretim metaryali için)
                 5-Gümrük giriş beyannamesi örneği

                     1-  Başvuru Dilekçesi


39  Bitki Yetiştirme Ruhsatı       2-  Taahütname


                     3-  Tapu yada kira sözleşmesi
                     4-  Arazinin krokisi                     1-  Başvuru Dilekçesi


40  Bitki sağlığı Sertifikası
                     2- Bitki Sağlığı Sertifikası (Asıl
                     Sureti)
                     3- Proforma fatura örneği
                     4- Ön İzin (Üretim Materyalleri
                     İçin)
                 1-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Onaylı
                 Sureti
                 2- Sınav Sonuç Belgesi
41  Zirai İlaç Bayi Ruhsatı
                 3- Bayilik ve Toptancılık Yapılacak Yerin veya
                 Deponun Açık Adresi
41  Zirai İlaç Bayi Ruhsatı                         4-Nufus Cüzdanı Sureti ve İkametgah Belgesi
                         5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

                             1-  Dilekçe
                             2-  Nufus Cüzdan Fotokopisi
                             3-  2 Adet Fotoğraf
42  Zirai Alet Bayi Ruhsatı
                             4-  Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

                              5- Noterden Onaylı İş Sözleşmesi
                         1.Başvuru Dilekçesi
                         2.İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı (Belediye
                         mücavir alanı içerisinde ilgili Belediye,Mücavir
                         alan dışında

                         İl Özel İdare Müdürlüğü,Organize Sanayi
                         Bölgesinde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü)
                         3.Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik
                         veya faaliyet belgesi
                         4.İşyeri Şirket ise;Şirket ana sözleşmesinin
                         yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter
                         onaylı nüshası
                         İşyeri şahıs adına kayıtlı ise;Vergi Levhası
                         Fotokopisi
                         5.İmza Sirküleri Sureti (Noter veya İlgili
                         Odadan tasdikli)
43    Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu  6.Kapasite raporu aslı/Ekspertiz raporu aslı
                         (Esnaf Odası veya Ticaret Odasından)

                         7.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi
                          8.Söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici
                         olarak çalıştığına dair meslek odasından
                         alacağı belge.(Odası olanlardan)


                          9.Sorumlu Yöneticinin noter onaylı Diploma
                         örneği
                          10.Yapı Kullanma İzni
                         1.Dilekçe
                          2.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği
                          3.Beyanname

                          4.Marka Tescil Belgesi(Marka adı yazılabilmesi
                          için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğuna
                          dair belge ve emtia listesi


   Ürün Tebliği Yayımlanmış Gıdalar için Üretim
44
   İzni Başvurusu                          5.Çalışanların Sağlık Portör Muayene Kartları
                          Fotokopisi
                          1-Dilekçe
                          2-Üretilecek Ürünün bileşen listesi ve bileşen
   Ürün Tebliği Yayımlanmamış Gıdalar İçin    Miktarı
45
   Üretim İzni başvurusu
                          3-Üretim Teknolojisi ve Üretim Akış Şeması

                          4-.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği

                          5-Marka Tescil Belgesi (Marka adı
                          yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsüne
                          başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
                          6-Çalışanların Sağlık Portör Muayene Kartları
                          Fotokopisi

                          1-Dilekçe
                          2- Üretim Teknolojisi ve Üretim Akış Şeması

                         3. Üretilecek medenin hangi gıda (katı-sıvı-
                         gaz)ile temasta kullanılacağına dair bilgi
                         4.Hammaddelerin ticari ve kimyasal adı
46  Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için 5.Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım
   üretim izni başvurusu            amacı ve yüzde miktarı

                          6.Boyar madde uygulaması yapılacak ise
                          kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile
                          uluslar arası indeks numarası ayrıca
                          masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı
                          7.Kapasite raporu
                          8.Dış ambalaj etiket örneği

                          9.Marka Tescil Belgesi(Marka adı yazılabilmesi
                          için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğuna
                          dair belge ve emtia listesi
                          10.Çalışanların Sağlık Portör Muayene Kartları
                          Fotokopisi
                          Başvuru Dilekçesi

                          2. Fabrika kurulacak arazinin vaziyet planı
                          3. Arazinin imar durumu
                          4. Makine yerleşim planı
                          5. Fizibilite Etüd Formu
                          6. Fabrika kurulacak arazinin Tapu Sureti
                          7. Şirket Ana sözleşmesinin Yayımlandığı
                          Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter Onaylı
                          Nüshası
                          8. Ticaret ve Sanayi Odasından , oda sicil kayıt
                          sureti
                          9. Şirket yetkililerine ait imza sirküler sureti,
47  Yem Fabrikası Ruhsat Başvurusu
                          Nüfus cüzdanı fotokopileri
                          10. Üretim akış şeması
                          11. İş Akış Diyagramı
                          12. Üretilecek yem çeşitlerinin Beyannameleri
                          ( form 1:D ve form : 2 )
                          13. Sorumlu Yönetici Sözleşmesi
                           14. Sorumlu Yönetici diploma örneği, oda
                           kayıt belgesi , imza sirküsü
                           15. Yem Fabrikası makine listesi
                           16.Yapı Kullanma İzni
                           17. Projede yer alan makine ve teçhizatın (jet
                           filtre dahil )proforması veya fatura fotokopisi
                           olmalıdır.
                           1.Dilekçe
                           2.İhracat Müsaade Talepnamesi

                           3.Proforma fatura (2 suret ,yeterli damga pulu
48  Yem ve Yemlik Maddelerin İhracat Başvurusu
                           yapıştırılmış olacak
                           4.Alıcı firma istek ülkesi veya sözleşme
                           5.Analiz Sertifikası veya Spesifikasyon Belgesi

                           1.Başvuru Dilekçesi
                           2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
49  Yem Bayii Ruhsat Başvurusu
                           3. 2 Adet Fotğraf
                           1.Başvuru Dilekçesi
50  Küspe Üretimi İzin Başvurusu
                           2. Form 1 B Beyanname
                           3. Marka Tescil Belgesi
   Mezbaha,kombina ve et parçalama         1.Başvuru Dilekçesi
   yapan işyerlerinin çalışma izni ve gıda sicili  2. Bu Yönetmeliğin (EK-1) ine göre
   Başvurusu                    düzenlenmiş beyanname,
                           3. Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik
                           veya faaliyet belgesi

                           4. Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı
                           Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası
                           5. İmza sirküler sureti
                           6. Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya noter
                           onaylı nüshası
                           7. Kapasite raporu,(aslı)
                           8. Yapı Kullanma İzin Belgesi

                           9. Tarım İl Müdürlüğünden temin edilecek
51                          sorumlu yönetici sözleşmesinin noter tastikli
                           sureti ve sorumlu yönetici belgesi

                           10. Mezbaha ve kombinalarda görev yapacak
                           muayene veteriner hekimi belgesi
                           11. Atık Raporu
                           12. Tesise ait tüm bölümleri gösteren detaylı
                           inşaat projesi
                        13. TSE 1258 deki esaslara göre hazırlanmış 1
                        adet sıhhi tesisat projesi
                        14. Resmi bir kurumca yapılan en fazla 30 gün
                        öncesine ait kimyasal ve bakteriyolojik su
                        analiz raporları
                        15.Çalışanların sağlık portör muayene
                        kartlarının fotokopisi

                        1-EK-1’in üretici, ihracatçı veya ihracatçı
                        temsilcisi tarafından doldurulması.
                        2- Alıcı ülkenin ihraç edilecek ürün ile ilgili
                        olarak Türk Gıda Kodeksi dışında farklı bir
                        limiti olması durumunda bu durumun ihracatçı
   Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden   firma tarafından beyan edilmesi veya alıcı
52  Madde ve Malzemelerin İhracatında Sağlık  ülkeden belge sunulması
   Sertifikası Düzenlenmesi
                        3- Fatura veya Proforma Fatura
                        4- Ürünün çeşidine göre gerektiğinde
                        istenecek diğer belgeler. (Çeki
                        listesi,taahhütname,ürün bileşen listesi,etiket
                        örneği)
                        1. Başvuru Dilekçesi
                        2. Bayilik yapılacak yerin ve deponun adres
                        beyanı,,

                        3. Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat
                        teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk
                        yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen
                        tekniker ise diplomanın aslı veya il
                        müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise
                        çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine
53  Tohumluk Bayii Belgesi
                        ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce
                        onaylı örneği
                        4. Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce
                        onaylı örneği
                        5. Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek
                        olan yıllık kapasite beyanı
   Tohum Yetiştirici Belgesi         1. Başvuru Dilekçesi
                        2. Tarla bitkileri için en az 10 dekar araziye
54
                        sahip olduğunu veya kiraladığını gösteren
                        çiftçi kayıt sistemi kayıt belgesi
                        1. Başvuru Dilekçesi
                       2.Tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina
                       ve depoya ait tapu veya kira sözleşmelerinin
                       aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği

                       3. Başvuru sahibi Ziraat Mühendisi, Ziraat
                       Teknisyeni veya bitkisel üretim ya da
                       tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını
55  Tohum Üretici Belgesi
                       belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya İl
                       Müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise
                       çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine
                       ait diplomanın aslı veya İl Müdürlüğünce
                       onaylı örneği
                       5. Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek
                       olan yıllık kapasite beyanı
                       6. Teknik donanım listesi

                       1. Başvuru Dilekçesi

                       2. Tesisin yıllık kapasitesini içeren teknik rapor
56  Tohum İşleyici Belgesi          3. Tohum işlemede kullanılan makine ve
                       ekipman listesi
                       4.Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce
                       onaylı örneği
                       1. Başvuru Dilekçesi
57  Amatör Balıkçı Belgesi          2. 1 Adet fotoğraf
                       3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
                       1.Dilekçe
58  Şahit Numune Analizi Talebi       2.Kargo ücreti dekontu
                       3.Analiz ücreti dekontu
                       1.Alo Gıda Hattı Şikayet Formu
59  Gıda Şikayeti Değerlendirme
                       2.Kontrol ve Denetim Tutanağı
                        Ön İzin İçin İstenen Belgeler

                         1- Müteşebbisin müracaat dilekçesi,
                         2- 1/25.000 ölçekli harita,
                         3- Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt
                         raporu,
                         4- Su tahlil sonuç raporu,
                         5- Suyun tahsis edilebilecek minimum
                         miktarı (DSİ.)
                         6- Kroki (Mevcut diğer tesislerin durumu
                         belirtilecek.)

                         7- Mülkiyet Durumunu Açıklayıcı Belge
                       Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak;


   Su              Ürünleri
   Üretimi
60
   Ön İzin         Verilmesi
                  1-Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair
                  mahalli Sağlık Teşkilatından,
   Su         Ürünleri
                  2-Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair
   Üretimi
60                 ilgili kuruluştan,
   Ön İzin      Verilmesi
   ve    Ruhsatlandırma
                  3-Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında
                  sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,
                  4-Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili
                  kuruluşlardan alınacak belgeler,
                  5-Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi
                  6-Proje fizibilite raporu, Bina ve 7-Tesislerin
                  Metraj ve Keşif Özetleri,
                  8-Mimari projeler,
                  9-Betonarme projeler,
                  10- Su ve sıhhi tesisat projeleri,
                  11-Elektrik güç ve kumanda tesisatları
                  projeleri,
                  12-Arıtım projeler
                  13-ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup
                  olmadığına dair belge
                  14-Teknik Şartname
                  Desteklemeye konu ürünü doğrudan satan
                  yetiştiriciler;
                  1-Müracaat dilekçesi
                  2-Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe
                  müdürlükleri tarafından onaylanmış
                  fotokopisi,

                  3-Müstahsil makbuzu veya satış faturasının
                  aslı veya ikinci sureti veya onaylı sureti,
                  4-Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin
                  yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli
                  yetki belgesi ve imza sirküleri,

                  5-5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
                  Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan
                  yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği
                  ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,
               6-Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı
               düzenlenmesini sağlamak suretiyle,
               yetiştirdikleri ürünlerini Bakanlıktan çalışma
               izni alınmış kendi işleme tesislerinde
               değerlendirecek olan su ürünleri yetiştiricileri
               ile ürününü değerlendirme şekline
               bakılmaksızın hareketli sistemlerde
               yetiştiricilik yapan ve projelerinin
               uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan
               yetiştiriciler; Yukarda yer alan belgelere
               ilaveten;

               - Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağı
               (Ek-10),
                 - İşleme tesisine ait çalışma izin belgesi
                 (hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan
                 ve projelerinin uygulanabilirliliği henüz
                 izleme safhasında olan yetiştiriciler hariç),
                 ile birlikte tesisin bulunduğu il/ilçe
                 müdürlüklerine; hareketli sistemlerde
                 yetiştiricilik yapan ve projelerinin
                 uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında
                 olan yetiştiriciler ise, işlemlerini yürütmek
                 üzere TÜGEM tarafından belirlenen il/ilçe
   Su   Ürünleri
                 müdürlüklerine müracaat ederler.
61  ve       Yavru
               Desteklemeye konu yavru balığı satın alan
   Balık  Destekleme
               yetiştiriciler;
               - Müracaat dilekçesi,
               - Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe
               müdürlükleri tarafından onaylanmış
               fotokopisi,

               - Yavru balığın satın alındığı tesise ait su
               ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri
               yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri
               tarafından onaylanmış fotokopisi,
               - Müstahsil makbuzu veya faturanın aslı veya
               ikinci sureti veya onaylı sureti,
               - Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin
               yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli
               yetki belgesi ve imza sirküleri,
                      - 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri
                      Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan
                      yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği
                      ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi,ile tesisin
                      bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine; hareketli
                      sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin
                      uygulanabilirliliği henüz izleme safhasında olan
                      yetiştiriciler ise, işlemlerini yürütmek üzere
                      TÜGEM tarafından belirlenen il/ilçe
                      müdürlüklerine müracaat ederler.

                      Desteklemeye konu yavru balığı kendi
                      tesislerinde üreten ve kendi tesislerinde
                      büyütmeye devam eden yetiştiriciler;
                      Yukarda yer alan belgelere ilaveten;
                      - Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, aynı
                      gerçek veya tüzel kişilere ait farklı il ve/veya
                      ilçelerde tesis bulunması halinde,
                      desteklemeye konu tesislere ilişkin su ürünleri
                      yetiştiricilik belgelerinin, ilgili il/ilçe
                      müdürlükleri tarafından onaylanmış
                      fotokopisi,


                      - Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını
                      Tespit Tutanağı (Ek-12),ile tesisin bulunduğu
                      il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler

                      1-Kimlik fotokopisi
                      2 tapu kaydı
                      3 kira ise kira sözleşmesi
62  Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi      4 ziraat odasından çiftçilik belgesi

                      5 Muhtar ve azalara imzalatılan C Formu

                      1-Matbuu başvuru dilekçesi (EK-6)
                      2-İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası

                      3-Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca düzenlenmiş
                      Sertifika (EK’ 7 ye uygun olacak)
                      4-ÇKS Belgesi
63  İyi Tarım Uygulamaları Desteklenmesi
                      5-Döner Sermaye Makbuzu
63  İyi Tarım Uygulamaları Desteklenmesi
                         NOT: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra
                        yerinde inceleme gerekmesi durumunda,
                        tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi
                        tarafından tamamlanması için geçen süreler
                        hariç tutulacaktır.
                        1-Matbuu başvuru dilekçesi (EK-6)

                        2-Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) Kaydı
                        3-ÇKS Belgesi
                        4-Döner Sermaye Makbuzu
64  Organik Tarım Uygulamaları Desteklenmesi
                         NOT: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra
                        yerinde inceleme gerekmesi durumunda,
                        tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi
                        tarafından tamamlanması için geçen süreler
                        hariç tutulacaktır.
                        1-Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınan
                        matbu form veya Başvuru Dilekçesi
                        2-Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
                        NOT: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra
65  Gelir Durumu Tespiti
                        yerinde inceleme gerekmesi durumunda,
                        tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi
                        tarafından tamamlanması için geçen süreler
                        hariç tutulacaktır.

                        1-Başvuru Dilekçesi (Üreticiler yetiştirici
                        örgütlerine başvurur. YetişAtirici örgütleri
                        İl/ilçe tarım Müdürlüklerine başvurur.)
66  Anaç koyun/Keçi Desteklemesi        NOT: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra
                        yerinde inceleme gerekmesi durumunda,
                        tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi
                        tarafından tamamlanması için geçen süreler
                        hariç tutulacaktır.
                             a) Anaç sığır desteklemesinden
                             yararlanmak isteyen yetiştiriciler:
                        1-Başvuru Dilekçesi (Üreticiler yetiştirici
                        örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/ilçe
                        tarım Müdürlüklerine başvurur.)
                             b) Anaç sığır desteklemesinden
                             yararlanmak isteyen yetiştiriciler:
67  Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi
                        1-Başvuru Dilekçesi
                        NOT: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra
                        yerinde inceleme gerekmesi durumunda,
                        tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi
                        tarafından tamamlanması için geçen süreler
                        hariç tutulacaktır.
68  İstatistiki Bilgi Talebi
                     1-Başvuru Dilekçesi
                     1-Başvuru Dilekçesi
                     2-Tohumluk faturası
                     3-varsa tohuma ait sertifika belgeleri
                     4-Döner sermaye makbuzu
                     NOT: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra
69  Yem Bitkileri Desteklemesi
                     yerinde inceleme gerekmesi durumunda,
                     tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi
                     tarafından tamamlanması için geçen süreler
                     hariç tutulacaktır.

                     1-Başvuru Dilekçesi
                     2-Destek talep formu
                     3-Tohumluk faturası
70  Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği  4-Tohuma ait sertifika belgeleri
                     5-Döner sermaye makbuzu
                      HİZMETİN
                     TAMAMLANMA
                               HİZMETİN
     MEVZUATIN ADI            SÜRESİ    SUNULDUĞU YER
                     (EN GEÇ SÜRE)
                             TAŞRA
1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu  15 İş Günü
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu   15 İş Günü     TAŞRA1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu   15 İş Günü     TAŞRA
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu   15 İş Günü     TAŞRA
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu   15 İş Günü     TAŞRA
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu   15 İş Günü     TAŞRA
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu     15 İş Günü  TAŞRA
5200 Sayılı Üretici Birliklerinin
                     15 İş Günü  TAŞRA
Kuruluşu Kanunu.
5200 Sayılı Üretici Birliklerinin
                     15 İş Günü  TAŞRA
Kuruluşu Kanunu.1. 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu

2. Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerin
                            TAŞRA
Kurulması                 15 İş Günü
Ve Hizmetleri Hk. Yönetmelik –
19.12.2001

Tarih ve 24615 Sayılı Resmi Gazete


5200 Sayılı Üretici Birliklerinin
                     15 İş Günü  TAŞRA
Kuruluşu Kanunu.
Bakanlık Kimyevi Gübre Yönetmeliği    10 İş Günü  TAŞRA
Bakanlık Kimyevi Gübre Yönetmeliği    1 İş Günü  TAŞRA
Bakanlık Kimyevi Gübre Yönetmeliği  7 İş Günü      TAŞRA

                             TAŞRA
 Her Yıl Yayımlanan Bakanlar Kurulu
                       15 İş Günü
        Kararı
                   7 İş Günü      TAŞRA

Her Yıl Yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı
                   15 İş Günü     TAŞRA
Her Yıl Yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı
Her Yıl Yayımlanan Bakanlar Kurulu
                   30 İş Günü     TAŞRA
Kararı
                   30 İş Günü     TAŞRA
Her Yıl Yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı
Her Yıl Yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı
• 3285 sayılı hayvan sağlığı zabıtası
                     1 saat
kanunun 22 maddesi
•.3285 hayvan sağlığı ve zabıtası    (tespit edilen eksiklikleri
yönetmeliğinin 66-67-68-69        tamamlaması için verilen
maddeleri                süreler hariç)                                    TAŞRA
• 3285 sayılı Kanununun 5-
                     2 iş günü
8.maddeleri,
                     (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası
                     tamamlaması için verilen
Yönetmeliği'nin 5-24. maddeleri,
                     süreler hariç

• Hayvan Maddelerinin İhracatı, Geri
İthalatı ve Transit Geçiş Talimatı,                  TAŞRA
• TKB'nin Denetimine Tabi Ürünlerin
İthalatına Dair Dış Ticarette
Standardizasyona İlişkin Yayınlanan
Yürürlükteki Tebliğler.
• 3285 sayılı Kanununun 5-
                     5 iş günü
8.maddeleri,
                     (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası
                     tamamlaması için verilen
Yönetmeliği'nin 5-24. maddeleri,
                     süreler hariç
• Hayvan Maddelerinin İhracatı, Geri
İthalatı ve Transit Geçiş Talimatı,

• TKB'nin Denetimine Tabi Ürünlerin
İthalatına Dair Dış Ticarette
Standardizasyona İlişkin Yayınlanan
Yürürlükteki Tebliğleri.
• 3285 sayılı Kanununun 5-
                     5 iş günü
8.maddeleri,
                     (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası
                     tamamlaması için verilen
Yönetmeliği'nin 5-24. maddeleri,
                     süreler hariç

• Hayvan Maddelerinin İhracatı, Geri
İthalatı ve Transit Geçiş Talimatı,
                                    TAŞRA
• TKB'nin Denetimine Tabi Ürünlerin
İthalatına Dair Dış Ticarette
Standardizasyona İlişkin Yayınlanan
Yürürlükteki Tebliğleri.
• 6343 sayılı Kanun,        5 iş günü
                  (tespit edilen eksiklikleri
• 3285sayılı Kanun         tamamlaması için verilen
                  süreler hariç

• 2527 sayılı Kanun
• 441 sayılı Tarım ve Köy işleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
                                 TAŞRA
Kararname
• .Veteriner Hekim Muayenehane ve
Poliklinik Yönetmeliği Madde.6

• .Veteriner Hekim Muayenehane ve
Poliklinik Uygulama Talimatı”
• 6343 sayılı Kanun,        5 iş günü
                  (tespit edilen eksiklikleri
• 3285sayılı Kanun         tamamlaması için verilen
                  süreler hariç

• 2527 sayılı Kanun
• 441 sayılı Tarım ve Köy işleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
• .Veteriner Hekim Muayenehane ve
Poliklinik Yönetmeliği Madde.9

• .Veteriner Hekim Muayenehane ve
Poliklinik Uygulama Talimatı”
• 6343 sayılı Kanun,         5 iş günü
                   (tespit edilen eksiklikleri
• 3285sayılı Kanun          tamamlaması için verilen
                   süreler hariç

• 2527 sayılı Kanun
• 441 sayılı Tarım ve Köy işleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
• Hayvan Hastanesi Yönetmeliği”                   TAŞRA
                   5 iş günü
                   (tespit edilen eksiklikleri
• 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı
                   tamamlaması için verilen
yönetmelik
                   süreler hariç )
• 6343 sayılı veteriner hekimlik
mesleğinin icrasına yönelik kanunun
11 maddesi                             TAŞRA
• 6343 sayılı Kanun,         22 iş günü
                   (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Kanun          tamamlaması için verilen
                   süreler hariç
• 441 sayılı Tarım ve Köy işleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
• Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı
İşletmeleri Yönetmeliği Madde.5

• Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı
İşletmeleri Uygulama Talimatı".                                 TAŞRA
• 6343 sayılı Kanun,        22 iş günü
                  (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Kanun         tamamlaması için verilen
                  süreler hariç
• 441 sayılı Tarım ve Köy işleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
• Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı
                                 TAŞRA
İşletmeleri Yönetmeliği Madde.6

• Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı
İşletmeleri Uygulama Talimatı".
• 6343 sayılı Kanun,          22 iş günü
                    (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Kanun          tamamlaması için verilen
                    süreler hariç
• 441 sayılı Tarım ve Köy işleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
• Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı
İşletmeleri Yönetmeliği Madde.7                   TAŞRA

• Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı
İşletmeleri Uygulama Talimatı".
                    22 iş günü
                    (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Kanun ve yönetmeliği   tamamlaması için verilen
                    süreler hariç

22.2.1989 tarih ve 89/13838 bakanlar

Kurulu kararı
• HSZK ve yönetmeliğinin 74–79-134
maddeleri
• 24171 Sayılı Hayvan Pazarlarının
Ruhsatlandırma ve denetleme usul ve
                                   TAŞRA
esasları hakkında tebliğ (Tebliğ No:
2000/34)
                   22 iş günü
                   (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Kanun ve yönetmeliği  tamamlaması için verilen
                   süreler hariç

• 4631 Hayvanların ıslahı kanunu ve
5199 sayılı hayvanların korunması
kanunu
                                  TAŞRA
• 6343 sayılı Kanun,         3 iş günü
                   (tespit edilen eksiklikleri
• 3285 sayılı Kanunu         tamamlaması için verilen
                   süreler hariç

•5199 sayılı Kanunu
• 441 sayılı Tarım ve Köy işleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
                                  TAŞRA
• “Ev Ve Süs Hayvanları Satış, Barınma                 TAŞRA
Ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış,
Ruhsat, Çalışma Ve Denetlenme Usul
Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Madde.5

• “Ev Ve Süs Hayvanları Satış, Barınma
Ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış,
Ruhsat, Çalışma Ve Denetlenme Usul
Ve Esaslarına Dair Uygulama
Talimatı”.


• 3285 sayılı Kanunu           1 iş günü
                     (tespit edilen eksiklikleri
• 4631 sayılı Hayvan ıslahı Kanunu    tamamlaması için verilen
                     süreler hariç )
                                    TAŞRA
• 24829 sayılı Sığır cinsi hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği• 3285 sayılı Kanunu           1 iş günü
                     (tespit edilen eksiklikleri
• 4631 sayılı Hayvan ıslahı Kanunu    tamamlaması için verilen
                     süreler hariç )
                                    TAŞRA
•24829 sayılı Sığır cinsi hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği

• 3285 sayılı Kanunu           1 iş günü
                     (tespit edilen eksiklikleri
• 4631 sayılı Hayvan ıslahı Kanunu    tamamlaması için verilen
                     süreler hariç )       TAŞRA

• 24829 sayılı Sığır cinsi hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği
• 2009/14850 sayılı Bakanlar Kurulu
                     5 iş günü
Kararı
                     (tespit edilen eksiklikleri
• 27229 sayılı Uygulama Esasları
                     tamamlaması için verilen
Tebliği (Tebliğ no:’009/44)
                     süreler hariç )       TAŞRA
                                 TAŞRA
1-6968 Sayılı Kanun 2-Zirai karantina
Tüzüğünün
3.4.5.6.7.8.9..11.12.13.14.15.16.17.18
.19.20.21.22.23.24.25 ve
26.Maddeleri
                      Analize gönderilecek
3-Zirai Karantina Yönetmeliğinin13.14.
                      ürünlerde 10 iş günü
ve 16. Maddeleri                        TAŞRA
                     Analize gönderilmeyen
                      ürünlerde 2 iş günü
4-18.05.2005 tarihli zirai karantina
çalışma prensipleri talimatı ve serbest
bölge uygulamaları (30 Nolu tamim)1-6968 Sayılı kanunun 16.18.19.
Maddeleri
2- Karantina tüzüğünün          15 İş günü (Tespit edilen
39.44.47.48.49.50.51.52. Maddeleri        eksiklikleri
                                  TAŞRA
                      tamamlanması için
3-Fidan ,Fidelik Süs Bitkileri ve Çiçek
                       verilen süre hariç)
Soğanı Üretilen Yerlerin Ruh. İlişkin
Yönetmelik

1-6968 Syılı Kanun Zirai Karantina
Tüzüğünün 27.28.29.30.31.32.33. ve
34. Maddeleri
3- 18.05.2008 tarihli Zirai Karantina   Analize Gönderilecek
Çalışma Prensipleri Talimatı ve      Ürünlerde 10 İş Günü
                                TAŞRA
Serbest Bölge Uygulamaları (30 Nolu    Analize Gönderilmeyen
Tamim)                   Ürünlerde 2 İş Günü
1-6968 Sayılı Kanunu 40 ve 64. madde
2- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve
Perakende Satılması ile Depolanması
hakkında Yönetmelik 6. v e 7.     15 İş Günü (Tespit Edilen
maddeleri                  Eksiklikleri
                                TAŞRA
                    Tamamlanması İçin
                     Verilen Süre Hariç)
                     15 İş Günü (Tespit Edilen
                        Eksiklikleri
                                  TAŞRA
                      Tamamlanması İçin
                      Verilen Süre Hariç)
                     15 İş Günü (Tespit Edilen
1-6968 Sayılı Kanunun Zirai İlaç ve       Eksiklikleri
                                  TAŞRA
Aletleri Hakkında Nizaname         Tamamlanması İçin
                      Verilen Süre Hariç)
5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde
 ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin
 Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim
  İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici      30 Gün          TAŞRA
 İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 3.
Bölümünde yer alan 24.25.26. ve 27.
        Maddeleri
5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri


Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde
 ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin
                    30 Gün   TAŞRA
 Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim
  İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici
 İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 3.
Bölümünde yer alan 24.25.26. ve 27.
        Maddeleri
5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde
 ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin
 Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim
  İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici
 İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 3.
Bölümünde yer alan 24.25.26. ve 27.
        Maddeleri
                     30 Gün  TAŞRA
5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri
Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde
 ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin
 Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim
  İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici
 İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 3.
Bölümünde yer alan 24.25.26. ve 27.
        Maddeleri


                     30 Gün     TAŞRA
(Kanun Numarası: 1734
Yayımlandığı R.Gazete:
07.07.1973/14557)
                         YOK  TAŞRA
(Kanun Numarası: 1734
Yayımlandığı R.Gazete:
07.07.1973/14557)
                    YOK   TAŞRA
(Kanun Numarası: 1734
Yayımlandığı R.Gazete:
                    YOK   TAŞRA
07.07.1973/14557)

(Kanun Numarası: 1734
Yayımlandığı R.Gazete:
                    YOK   TAŞRA
07.07.1973/14557)
(yetki Kanunu:5179,3285 Yayımlandığı
                    30 Gün  TAŞRA
Resmi Gazete: 05.01.2005-25691)
Yetki Mevzuatı: 28.04.2009 tarih ve
015284 sayılı Gıda Maddeleri ve Gıda
ile Temas Eden Madde ve
                    Süre Alıcı Ülke talebine
Malzemelerin İhracatında Sağlık                 TAŞRA
                     göre değişmektedir
Sertifikası Düzenlenme ve ihracattan
geri dönen ürünler için Uygulama
Talimatı
(5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu,
Tohumculuk Sektöründe
                       15 Gün     TAŞRA
Yetkilendirme ve Denetleme
Yönetmeliği)
(5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu,
Tohumculuk Sektöründe
                       15 Gün     TAŞRA
Yetkilendirme ve Denetleme
Yönetmeliği)
(5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu,
Tohumculuk Sektöründe
                      15 Gün  TAŞRA
Yetkilendirme ve Denetleme
Yönetmeliği)
(5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu,
Tohumculuk Sektöründe
                  15 Gün      TAŞRA
Yetkilendirme ve Denetleme
Yönetmeliği)(1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu)  15 Gün      TAŞRA                  5 Gün       TAŞRA


                  5 Gün       TAŞRA
Su Ürünleri Yönetmeliği       12 Ay      TAŞRA
Su Ürünleri Yönetmeliği  12 Ay  TAŞRA
Su Ürünleri Yönetmeliği  2 Ay  TAŞRA
Bakanlık Tebliği  1 Gün  TAŞRA
Bakanlık Tebliği  1 Gün  TAŞRA
Bakanlık Tebliği  1 Gün  TAŞRA
Bakanlık Tebliği  1 Gün  TAŞRA
          1 Gün  TAŞRA
Bakanlık Tebliği  1 Gün  TAŞRA
Bakanlık Tebliği  1 Gün  TAŞRA
          1 Gün  TAŞRA
Bakanlık Tebliği  1 Gün  TAŞRA
          1 Gün  TAŞRA

								
To top