Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

�kolsk� vzdel�vac� program by 572yhG

VIEWS: 93 PAGES: 337

									         Školský vzdelávací program
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským - organizačná
 zloţka: Stredná odborná škola podnikania s vyučovacím
          jazykom maďarským
Obsah

1.   VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY .......................................................................... 5
   1.1.  VEĽKOSŤ ŠKOLY ......................................................................................................................... 5
   1.2.  CHARAKTERISTIKA ŢIAKOV......................................................................................................... 5
   1.3.  CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU .............................................................................. 5
   1.4.  ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA ....................................................................................... 6
    1.4.1.  Podmienky a kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka.............................................. 6
    1.4.2.  Hodnotenie výsledkov testovania MONITOR - u: ............................................................. 7
    1.4.3.  Zverejnenie výsledkov a zápis uchádzačov ....................................................................... 8
    1.4.4.  Druhé kolo prijímacieho konania ..................................................................................... 8
   1.5.  ORGANIZÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY ........................................................................................... 8
   1.6.  DLHODOBÉ PROJEKTY ................................................................................................................. 9
   1.7.  AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI .................................................................... 10
   1.8.  SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTAMI .......................................................................... 10
   1.9.  PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY................................................. 11
   1.10. ŠKOLA AKO ŢIVOTNÝ PRIESTOR ................................................................................................ 12
   1.11. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ . 12
   1.12. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ................................................. 12
   1.13. PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY .................................................................................................. 13
2.   ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA.................................................................... 15
   2.1.  ZAMERANIE ŠKOLY ................................................................................................................... 15
    2.1.1.  Skupina študijných odborov: 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby ................ 15
    2.1.2.  63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby (s praxou) .............................................. 15
3.   PROFIL ABSOLVENTA ........................................................................................................... 17
4.   PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE ................................................................................................. 25
5.   ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI ................... 26
6.   ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM .................................................................................. 28
7.   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ........................................................ 30
   7.1.    HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV ŢIAKOV .................................................................. 30
   7.2.    NÁSTROJE HODNOTENIA ............................................................................................................ 32
   7.3.    VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ............................................ 32
8.   ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ...................................................................................................... 34
III. SOŠP PRECHODNÝ UČEBNÝ PLÁN ....................................................................................... 37
9.   UČEBNÉ OSNOVY .................................................................................................................... 40
   9.1.  JAZYK A KOMUNIKÁCIA............................................................................................................. 40
    9.1.1.  Slovenský jazyk a slovenská literatúra ............................................................................ 40
    9.1.2.  Maďarský jazyk a literatúra ............................................................................................ 59
    9.1.3.  Anglický jazyk ................................................................................................................. 73
    9.1.4.  Nemecký jazyk ................................................................................................................. 20
   9.2.  ČLOVEK A PRÍRODA .................................................................................................................. 30
    9.2.1.  Biológia ........................................................................................................................... 30
    9.2.2.  Ekológia .......................................................................................................................... 34
   9.3.  ČLOVEK, HODNOTY A SPOLOČNOSŤ .......................................................................................... 38
    9.3.1.  Dejepis ............................................................................................................................ 38
    9.3.2.  Náboženská výchova ....................................................................................................... 47
    9.3.3.  Náuka o spoločnosti (Občianska výchova) ..................................................................... 70
   9.4.  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI ................................................................................. 76
    9.4.1.  Matematika ..................................................................................................................... 76
    9.4.2.  Aplikovaná informatika ................................................................................................... 95
9.5.  ZDRAVIE A POHYB ................................................................................................................... 105
  9.5.1.  Telesná a športová výchova .......................................................................................... 105
9.6.  DISPONIBILNÉ HODINY ............................................................................................................ 128
  9.6.1.  Konverzácia v slovenskom jazyku ................................................................................. 128
  9.6.2.  Konverzácia z anglického jazyka .................................................................................. 133
  9.6.3.  Konverzácia z nemeckého jazyka .................................................................................. 147
9.7.  TEORETICKÉ VZDELANIE ......................................................................................................... 151
  9.7.1.  Ekonomika .................................................................................................................... 151
  9.7.2.  Právna náuka ................................................................................................................ 159
  9.7.3.  Administratíva a korešpondencia .................................................................................. 164
  9.7.4.  Účtovníctvo ................................................................................................................... 172
  9.7.5.  Podnikateľské analýzy ................................................................................................... 182
9.8.  PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ............................................................................................................. 186
  9.8.1.  Podnikateľská komunikácia .......................................................................................... 186
  9.8.2.  Cvičná firma.................................................................................................................. 192
  9.8.3.  Administratívne práce v prevádzke ............................................................................... 206
9.9.  DISPONIBILNÉ HODINY ............................................................................................................ 209
  9.9.1.  Informatika.................................................................................................................... 209
  9.9.2 Hospodárske výpočty ............................................................................................................. 216
  9.9.2.  Odborná konverzácia v slovenskom jazyku ................................................................... 221
  9.9.3.  Manažment .................................................................................................................... 227
  9.9.4.  Marketing ...................................................................................................................... 231
  9.9.5.  Podnikanie .................................................................................................................... 236
  9.9.6.  Odborná konverzácia v cudzom jazyku – anglický jazyk .............................................. 242
Stupeň vzdelania: 3A

Dĺţka štúdia: štvorročná
Vyučovací jazyk: maďarský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna


Predkladateľ:
Názov školy: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
organizačná zloţka:
Stredná odborná škola podnikania s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa: Lichnerova 71, 903 01 Senec
IČO: 30797799
Riaditeľ školy: Mgr. Zuzana Kontárová
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Karol Kajtár
Ďalšie kontakty:
e-mail: szenczigv@gmail.com
Internetová adresa: www.szenczigv.sk


Zriaďovateľ:
Názov: Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Kontakty: www.bratislavskykraj .sk
tel.: 02/48264111
Platnosť dokumentu do 30.06.2011
1. Všeobecná charakteristika školy

  1.1.    Veľkosť školy
   Škola sa nachádza v centre mesta na Lichnerovej ulici. Budova sa delí na dve časti, v
jednej časti je Gymnázium Antona Bernoláka, v druhej časti sa nachádza Spojená škola s
vyučovacím jazykom maďarským, ktorá má dve organizačné zloţky, a to Gymnázium
Alberta Molnára Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským a Stredná odborná škola
podnikania s vyuč. jaz. mad'.
    Je to dvojposchodová budova, v ktorej je šesť kmeňových tried (I. G, I. SOŠP, II. SOŠP,
III. SOŠP, IV. G, IV. SOŠP.

  1.2.    Charakteristika žiakov
   Ţiaci dochádzajú najmä z okolitých dedín (z okresov Galanta, Senec, Šaľa) a prevaţne
sú maďarskej národnosti.
   Škola má dobré skúsenosti so vzdelávaním ţiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.

  1.3.    Charakteristika pedagogického zboru
   Pedagogický zbor priamo determinuje predstavy školy o vzdelávaní. Pedagogická a
odborná spôsobilosť, schopnosti a skúseností učiteľov sú stavebným kameňom kvalitného
vzdelávania.
   Priemerný počet pedagógov je od 10 do 12 potrebných vzhľadom na veľkosť školy. Títo
pedagógovia sú odborne kvalifikovaní na jednotlivé učebné predmety. Priemerný vek
pedagogického zboru sa pohybuje okolo 45 rokov.
   Š kol a nem á škol ského ps ychol ó ga. V ýc hovn ým poradcom j e uči t eľ ka s
niekoľkoročnou praxou, ktorá vţdy ochotne spolupracuje so ţiakmi, v prípade potreby aj s
rodičmi. Zhromaţďuje vţdy nové informácie (väčšinou sú vyvesené na chodbe na
nástenke), organizuje prednášky.
   Kaţdý rok máme externých učiteľov (3 aţ 4, vţdy podľa potreby).
   Koordinátorom školského vzdelávacieho programu je pedagóg s niekoľkoročnou
praxou. Koordinátorom pre environmentálnu výchovu, protidrogovú výchovu a sexuálnu
výchovu je pedagóg vyučujúci biológiu.
   Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (ĎVPZ) má veľký
dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny
plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy a plánu kontinuálneho vzdelávania. Tento systém
má tieto ciele:
      •  uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,
      •  udrţiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať
        a vzdelávať) pedagogických zamestnancov,
      •  motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,
        vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,
     •  zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov,
       spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu
       a pod.,
     •  sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z
       metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných
       vied, ako aj z odboru,
     •  pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií,
       napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie,
       knihovník atď.,
     •  pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných
       pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP,
       tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v
       platnosti v dobiehajúcich ročníkoch) atď.,
     •  pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými
       materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,
       multimédiami a pod.,
     •  zhromaţďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej
       praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov,
     •  sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných
       a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému,
     •  pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.
     •  Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania
       v školstve (najmä s metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť s
       nimi koordinuje.
     •  Prioritnou úlohou školy je vytvorenie takých podmienok, aby kaţdý
       pedagogický i odborný zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať,
       zdokonaľovať svoje majstrovstvo a naopak, aby sa nezáujem o vzdelávanie,
       pohodlnosť, lajdáctvo nevyplácali.

  1.4.    Organizácia prijímacieho konania

    1.4.1. Podmienky a kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka
   Uchádzači budú prijímaní na štúdium do študijného odboru škola podnikania bez
vykonania prijímacej skúšky. Celkové hodnotenie ţiaka bude tvoriť súčet bodov za výsledky
štúdia na ZŠ, za výsledky Monitoru 9 a za výsledky v predmetových olympiádach.
   Rozhodujúci vplyv pre prijatie budú mať:
     •  riadne doručená a zaevidovaná prihláška na štúdium na SŠ,
     •  poradie ţiakov na základe:
     •  študijných výsledkov uchádzača na základnej škole, výsledkov, ktoré uchádzač
       dosiahol v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka ZŠ - Monitor 9,
     •  výsledkov, ktoré uchádzač dosiahol na predmetových olympiádach. O poradí
       uchádzača v prijímacom konaní rozhoduje celkový počet získaných
       bodov. Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Pri
         rovnosti bodov viacerých uchádzačov na poslednom mieste umoţňujúcom
         prijatie rozhodnú postupne uplatnené tieto kritériá:
       •  prednostné prijatie uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej
         komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť (ZPS),
       •  lepší prospech na konci 8. ročníka v predmetoch: 1. MJL, 2. SJSL, 3. CJ, 4.
         DEJ, 5. MAT, 6. FYZ, 7. CHE, 8. PRI, 9. ZEM,
       •  vyšší počet bodov získaných z Monitora 9 v predmete maďarský jazyk a
         literatúra,
       •  vyšší počet bodov získaných z Monitora 9 v predmete slovenský jazyk
         a slovenská literatúra,
       •  vyšší počet bodov získaných z Monitora 9 v predmete matematika.
Pri hodnotení študijných výsledkov       Počet bodov    Priemer do   Počet bodov
uchádzača na ZŠ sa berú do úvahy
známky z predmetov: MJL, SJSL, CJ, DEJ,
ZEM, MAT, PRI, FYZ, CHE ( do úvahy sa
berie ten cudzí jazyk, v ktorom ţiak dosiahol
lepší výsledok). Hodnotia sa výsledky za 2.
polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka.
Body budú pridelené na základe
dosiahnutých výsledkov priemerov známok
v kaţdom uvedenom klasifikačnom období.


            1,20               30        2,20      15
            1,40               27        2,40      12
            1,60               24        2,60      9
            1,80               21        2,80      6
            2,00               18        3,00      3


     Za študijné výsledky na ZŠ môţe uchádzač získať maximálne 60 bodov ( 30 za kaţdé
 klasifikačné obdobie).

     1.4.2. Hodnotenie výsledkov testovania MONITOR - u:
 – za Monitor 9 z matematiky bude ţiak hodnotený percentom úspešnosti,
 – za Monitor 9 z maďarského jazyka a literatúry bude ţiak hodnotený percentom
 úspešnosti,
   – za Monitor 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude ţiak hodnotený
    percentom úspešnosti.
   – Body budú uchádzačovi pridelené podľa počtu dosiahnutých percent zaokrúhlených na
    celé číslo:
    úspešnosť    20 - 40%    1 bod
            41 -60 %    4 body
            61-80%    7 bodov
            81-100%    10 bodov
   Maximálny počet pridelených bodov za Monitor 9 je 30 (z toho 10 bodov za
matematiku, 10 bodov za maďarský jazyk a literatúru, 10 bodov za slovenský jazyk a
slovenskú literatúru). Hodnotenie výsledkov v súťaţiach (okrem športových a
korešpondenčných):
– krajské kolo 1. aţ 3. miesto    15 bodov
– celoštátne kolo 1. aţ 5. miesto  30 bodov
   Započítava sa jedenkrát najlepšie umiestnenie v jednom z kôl v danom predmete.
Uchádzač priloţí k prihláške na štúdium fotokópiu diplomu, ktorý oprávňuje prideliť
uchádzačovi body podľa uvedených kritérií.

    1.4.3. Zverejnenie výsledkov a zápis uchádzačov
    Zoznam úspešných uchádzačov, ktorí splnili kritériá pre prijatie ako aj zoznam
uchádzačov, ktorí nesplnili kritériá pre prijatie bude zverejnený na informačnom paneli školy
a na internetovej stránke školy www. szenczigv.sk.
   Zákonný zástupca prijatého uchádzača, ktorý bol uvedený na zozname prijatých
uchádzačov, je povinný vykonať zápis. Zápis sa uskutoční na sekretariáte riaditeľky školy,
zákonný zástupca si zároveň prevezme rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium. Pri zápise
zákonný zástupca predloţí:
      •  svoj preukaz totoţnosti,
      •  zápisný lístok, ktorý mu vydá základná škola, ktorú ţiak navštevuje.
   Zápisný lístok zostáva na strednej škole, na ktorú sa uchádzač zapíše. Voči
uchádzačovi, ktorého zákonný zástupca sa zápisu nezúčastní, riaditeľka školy začne
správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa osobitného predpisu, zároveň ponúkne
moţnosť prijatia ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Ak sa zákonný zástupca z váţnych dôvodov
nemôţe zápisu zúčastniť, je povinný toto oznámiť riaditeľke školy a dohodnúť zápis v
náhradnom termíne.

    1.4.4. Druhé kolo prijímacieho konania
   Druhé kolo prijímacieho konania sa uskutoční v prípade, ak v študijnom odbore 63 41
600 škola podnikania nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov.

  1.5.    Organizácia maturitnej skúšky
   Výchova a vzdelávanie v našej škole je ukončené maturitnou skúškou (ďalej MS).
Cieľom MS je overenie vedomostí a zručností ţiakov v rozsahu učiva určeného katalógom
cieľových poţiadaviek a overenie toho, ako sú ţiaci pripravení pouţívať získané kompetencie
v ďalšom štúdiu.
    Maturuje sa povinne zo štyroch predmetov. Povinne sa maturuje z maďarského jazyka a
literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, z cudzieho jazyka a odborných
predmetov. Ţiak môţe konať MS len z vyučovacích predmetov okrem výchovných
vyučovacích predmetov. Ţiak môţe dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov (najviac
z dvoch predmetov). Ţiak písomne oznámi triednemu učiteľovi do 30. septembra predmety,
ktoré si na MS zvolil. Ţiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania MS.
Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie podľa
§75 odsekov 1 a 2 ţiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra, riaditeľ
školy môţe v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný
stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.
   Súčasťou MS v stredných odborných školách je teoretická časť MS a praktická časť MS
(ďalej len odborná zloţka). Cieľom odbornej zloţky je overenie vedomostí a zručností v
rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi.
    MS z jednotlivých predmetov môţe pozostávať z externej časti a internej časti. Ţiak
môţe vykonať internú časť MS okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5., ak úspešne
ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal
externú časť MS a písomnú formu internej časti MS podľa § 76 ods. 1. a 5 a praktickú časť
odbornej zloţky. Predmety maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská
literatúra, cudzí jazyk majú externú časť. Tieto predmety majú aj internú časť.
   Externú časť MS tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Externá časť MS sa
vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.
    Písomná forma internej časti MS je písomný test, ktorý zadáva Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Písomná forma internej časti
MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.
   MS z cudzieho jazyka vykoná ţiak podľa úrovní jazykovej náročnosti Spoločného
európskeho referenčného rámca.
   Ústna forma internej časti MS je verejná. Ţiak môţe vykonať v jeden deň internú časť
MS najviac z troch predmetov. Ţiak vykoná ústnu formu internej časti MS v priebehu najviac
piatich pracovných dní.
   Termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS určí MŠ SR. Termín
internej časti MS, okrem jej písomnej formy, určí na návrh riaditeľa školy Krajský školský
úrad v Bratislave.
   Klasifikácia ţiaka je na maturitnom vysvedčení vyjadrená percentom úspešnosti alebo
stupňom prospechu. Ţiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa vydá vysvedčenie o MS
najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti MS.
   Škola zabezpečí materiálne vybavenie, vypracuje organizačný a časový harmonogram
písomných a ústnych MS.

  1.6.    Dlhodobé projekty
   Škola spolupracuje so školami v Maďarsku (Mosonmagyaróvár, Šopron). Je to
spolupráca, ktorá podporuje najviac kultúrne vzdelanie. Ţiaci sa zúčastňujú na rôznych
súťaţiach (recitačné, športové, kvízy). Počas Dní Alberta Molnára Szencziho privítajú do
našej školy ţiaci spomínaných škôl. Naši ţiaci vystúpia so svojím programom, pri inej
príleţitosti predvedú svoj program oni. Realizujú sa aj spoločné výlety, napr. do Bratislavy.
   Kaţdý rok sa uskutočňujú na našej škole protidrogové programy (prednášky, diskusie,
premietanie filmov, koncerty a pod.).
   Výchova k ľudským právam v triedach sa usmerňuje tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoţivotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu
človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
Pedagógovia zapájajú študentov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam
organizovaním besied, súťaţí, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení
s tematikou ľudských práv.

  1.7.    Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

   Údaje o aktivitách organizovaných    Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola
školou                 zapojila
   Deň otvorených dverí          Deň narcisov
   Dní A. M. Szencziho              Zbierka PET fliaš
   Školské kolo a krajské kolo súťaţe       Modrý gombík - zbierka UNICEF
„Poznaj slovenskú reč"
   Vydávanie školského časopisu          Dni nezábudiek
   Imatrikulácia                 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
   Športový deň                  Senecký karneval
   LVVK                      Deň matiek
   Vianočná výzdoba školy, vianočný    Besedy so spisovateľmi a básnikmi -
program                organizátor MSKS Senec

   Webová stránka školy              Ľahkoatletické súťaţe v hale Elán, Bratislava
   Kurz ochrany človeka a prírody         Volejbalový turnaj pre učiteľov v okrese
                      Senec
   Zbierka pre Materské centrum v Senci   Pohár primátora vo volejbale pre učiteľov
                     Seneckých škôl
   Prednášky a besedy so zástupcami VŠ    Tábor talentovaných matematikov v
                     Balatonberényi
   Študentský ples              Pochod proti AIDS - organizovaný SCK
   Stretnutia s významnými osobnosťami    Krajské a celoslovenské kolá rôznych súťaţí
   Školské kolá rôznych súťaţí        Matematický Klokan, Expert


   Škola dlhodobo spolupracuje so zdruţeniami Csemadok, Zdruţenie Senec a okolie,
Klub Alberta Molnára Szencziho.

  1.8.    Spolupráca s rodičmi a inými subjektami
   Rodičia sú vţdy informovaní zo strany školy o prospechu, dochádzke a správaní
svojho dieťaťa. Poskytne sa im takto moţnosť v spolupráci so školou spoločne riešiť prípadný
vzniknutý problém ich dieťaťa. Za najdôvernejší postup v tejto situácii je osobný rozhovor s
rodičmi. Vytvorí sa týmto spôsobom atmosféra uţšieho kontaktu. Rodičom je umoţnené
úradné záleţitosti vybavovať denne počas pracovnej doby u riaditeľky alebo na sekretariáte
bez časového obmedzenia. O prospechu ţiakov sa môţu rodičia informovať u triednych a
ostatných učiteľoch, na rodičovskom zdruţení alebo individuálne po dohode s
pedagógom.
   V prípade vzniknutia problémov v učení, správaní alebo dochádzke ţiaka škola
informuje rodičov o tejto skutočnosti. Za najdôvernejší postup v tejto situácii je osobný
rozhovor s rodičmi. Vytvorí sa týmto spôsobom atmosféra uţšieho kontaktu. Triedny učiteľ
môţe získať vzácne informácie o ţiakovi, jeho rodinnom prostredí, o jeho osobných
problémoch. Tieto skutočnosti v spolupráci s rodičmi môţu vzniknutý problém častokrát
pozitívne riešiť. V prípade ak sa jedná o závaţný problém so ţiakom (alkohol, drogy) spolu
s rodičmi ho moţno riešiť aj so zapojením odborníka.
   Škola sa snaţí o efektívnu, bezproblémovú spolurácu so zriaďovateľom s cieľom
zabezpečenia plynulej prevádzky školy.
   Rada školy pôsobí nasledovne:
   pozostáva z 9 členov,
   zasadá štyrikrát do roka alebo podľa potreby,
   riadi sa vlastným štatútom,
   rieši vţdy aktuálne problémy.


   ZRPŠ funguje takto:

   pozostáva z 12 členov,
   spolupracuje s pedagógmi,
   zasadá vţdy podľa potreby,
   organizuje rôzne aktivity, ako napr. plesy, MDD.
   V škole pôsobí aj študentská rada, ktorá má predsedu, podredsedu a zapisovateľa
zápisníc. Zasadajú podľa potreby pod vedením pedagóga. Študentská rada má moţnosť
zorganizovať rôzne akcie (návšteva kina, divadla, kvízy, ples, diskotéka a pod.).
   Škola udrţiava kontakt s vedeniami škôl a školskými radami okolitých základných a
stredných škôl. Výmenou skúseností pedagógov a podrobnou analýzou často analogických
problémov takto môţeme dospieť ku konštruktívnym návrhom pre výchovno-vzdelávací
proces.

  1.9.    Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
   Škola má zriadené a vyuţíva tieto odborné učebne:
   Veľkú a malú telocvičňu (spolu s Gymnáziom Antona Bernoláka), odbornú učebňu pre
vyučovanie chémie, učebne výpočtovej techniky (v jednej sú počítače, dataprojektor
a keramická tabuľa, v druhej sú počítače, fax, čierno-biela a farebná laserová tlačiareň), dve
jazykové učebne, učebňu pre vyučovanie administratívy a korešpondencie.
   Škola má päť kabinetov, ktoré majú dobré vybavenie, ktoré sa priebeţne obnovujú, sú
vybavené počítačmi, resp. notebookmi, tlačiarňami. V zborovni sa nachádza televízor a
zariadenie pre školský rozhlas, kopírovací stroj.
   V školskej kniţnici sa nachádza 5000 publikácií. V budúcnosti by bolo dobré
investovať do školskej kniţnice, ktorá by sa mohla vyuţívať na besedy, príp. ako čitáreň.
   Škola má k dispozícii školský dvor, ktorý sa postupne dáva do poriadku a ţiaci tam
budú môcť tráviť voľné chvíle cez dlhšie prestávky.
   Škola má spoločnú jedáleň s Gymnáziom Antona Bernoláka.
   Počas školského roka sa dopĺňajú moderné učebné pomôcky, čo umoţňuje tvorivejšie a
efektívnejšie vyučovanie. Pri obnove školských pomôcok nám pomáha ZRPŠ a Nadácia
Petra Pázmánya.
   Škola nemá zabezpečený bezbariérový prístup, ani upravené triedy a hygienické
zariadenia pre potreby ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V prípade
potreby je moţnosť zabezpečenia.

  1.10.    Škola ako životný priestor
   Škola si uvedomuje, ţe v nej ţiaci trávia jednu tretinu dňa, preto je veľmi dôleţité, aby sa
tu cítili čo najlepšie. Dôraz sa kladie na upravené a estetické prostredie tried, učební,
vestibulu, chodieb, školského dvora.
   Aktuálne informácie o aktivitách školy, o maturitnej skúške, o výročiach sa
nachádzajú na informačných tabuliach a nástenkách.
   Škola sa snaţí o to, aby medzi ţiakmi navzájom bola priateľská atmosféra a taká
atmosféra by mala vládnuť aj medzi ţiakmi a pedagógmi.

  1.11.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
   výchove a vzdelávaní
    Škola vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na
vyučovanie. Ţiaci sú v rámci triednických hodín poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.
    Zamestnanci školy sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
proti poţiaru.
   Pravidelne sa kontroluje bezpečnosť a ochrana zdravia a odstraňujú sa nedostatky
podľa výsledkov revízií.
   V rámci triednických hodín, cvičení a mimoškolských aktivít sa uskutočňuje poţiarna
prevencia, prevencia proti drogovej závislosti, šikanovaniu a trestnej činnosti mladistvých.
   Škola sa snaţí o zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného reţimu a odpočinku
ţiakov a učiteľov, vhodného reţimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého
prostredia učební a ostatných priestorov školy podľa platných noriem (svetlo, teplo,
nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov).
   Vhodný stravovací a pitný reţim je zabezpečený. Škola chráni ţiakov pred úrazmi, v
prípade potreby dokáţe poskytnúť prvú pomoc z materiálneho aj ľudského hľadiska,
vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov.
   Dôsledne sa dodrţiava zákaz pitia alkoholu, fajčenia a pouţívania iných škodlivých
látok v škole a okolí.
   Z hľadiska bezpečnosti sa uskutočňujú pravidelné kontroly.

  1.12.    Charakteristika školského vzdelávacieho programu
   Cieľom tohto vzdelávacieho programu sú tri základné oblasti: rozvoj osobnosti ţiaka,
príprava pre ţivot v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie.
   Odborné vzdelávanie tejto skupiny odborov vytvára predpoklady pre získanie
kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti
ekonomiky, obchodu, sluţieb, cestovného ruchu, starostlivosti o vzhľad človeka a pre
špecializáciu smerom ku konkrétnym povolaniam. Dôraz je poloţený na prípravu absolventa
so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami,
ktoré bude vedieť aplikovať v praxi.
   Príprava vedie k získaniu širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umoţnia absolventom
hľadať a nachádzať zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadn e umoţní ich
bezproblémovú rekvalifikáciu.
   Cieľom všeobecného vzdelávania je rozšíriť všeobecné vedomosti ţiakov zo základnej
školy, ich osobnostné a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní samostatne
rozhodovať o svojej profesijnej kariére, orientovať sa a uplatniť na trhu práce i v súkromnom
a občianskom ţivote, ďalej sa vzdelávať a sebarealizovať.
   Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v
podobe kompetencií absolventa, obsahových štandardov a im odpovedajúcim čiastkových
kompetencií (t.j. očakávaných vzdelávacích výstupov).
   Vzdelávacie oblasti odbornej zloţky vzdelávania vymedzujú učivo spoločné pre všetky
odbory tejto skupiny vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu. Predstavujú teda povinný
základ odborného vzdelávania danej skupiny. Sú zvolené tak, aby tvorili ucelený súbor, ktorý
vytvára predpoklady pre kvalitnú prípravu absolventov. Vzdelávacia oblasť teoretické
vzdelávanie vedie ţiakov k získaniu základných poznatkov z makroekonómie
a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, podnikových činností,
účtovníctva a pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje ţiakom potrebné vedomosti zo základov
podnikania a manaţmentu, pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojej profesijnej kariére
a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, prispievať
k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, sluţieb a výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci. Umoţní ţiakom získať vedomosti z umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi
nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať.
    Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava si ţiaci osvojujú zručnosti a pracovné návyky
potrebné pre výkon pracovných činností vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách
a strediskách sluţieb.
   Potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie ţiaci získavajú v teoretickom a praktickom
vyučovaní.
   Odborné vzdelávanie a príprava nie je zaloţená na osvojovaní čo najväčšieho objemu
faktov, ale smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku
komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umoţnia rozvoj a
celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce
nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia
a aplikácie.

  1.13.   Pedagogický princíp školy
   Škola umoţní všetkým ţiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo
všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a odborné vedomosti vo všetkých odborných
predmetoch.
   Cieľom našej školy je pripraviť do ţivota tvorivých absolventov schopných kriticky a
tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka rozhľadeného,
vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie
k celoţivotnému vzdelávaniu.
   Veľká dôleţitosť sa kladie na zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT. V prípade záujmu sa
v tejto oblasti môţu ţiaci zdokonaľovať aj v záujmovom krúţku.
   V našej škole sa vyučujú dva cudzie jazyky, so zameraním na komunikatívnosť a
s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov.
   Ţiaci sú vychovávaní v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi
ţiakov sa vychovajú pracovití, zodpovední, morálne vyspelí a slobodní ľudia.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

  2.1.    Zameranie školy

    2.1.1. Skupina študijných odborov: 63 Ekonomika a organizácia, obchod a
      služby
   Cieľom výchovy a vzdelávania je umoţniť ţiakovi:
– získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a
písomných spôsobilostí, vyuţívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v
štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a
kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoţivotnému učeniu, sociálne
kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
– ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich pouţívať,
– naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a
vedieť ich riešiť,
– rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne
poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na
trhu práce,
– posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a
tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej
vlastnej kultúre,
– získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným
v dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
– pripraviť sa na zodpovedný ţivot v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a
znášanlivosti, rovnosti muţa a ţeny, priateľstva medzi národmi, národnostnými a
etnickými skupinami náboţenskej tolerancie,
– naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoţivotné sa vzdelávať, pracovať v
skupine a preberať na seba zodpovednosť,
– naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie
vrátane zdravej výţivy a ţivotné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
– získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

    2.1.2. 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby (s praxou)

   Dĺţka štúdia:            4 roky

   Forma štúdia:            Denné štúdium pre absolventov základnej školy

   Nevyhnutné vstupné         Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
poţiadavky na štúdium:       Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací
                  predpis o prijímacom konaní na stredné školy
   Spôsob ukončenia štúdia:      Maturitná skúška v jednotlivých študijných odborov.
   Doklad o dosiahnutom        Vysvedčenie o maturitnej skúške
vzdelaní
   Poskytnutý stupeň          Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
vzdelania
   Moţnosti pracovného         Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie: - v
uplatnenia absolventa:       obchodných organizáciách - v organizáciách
                  poskytujúcich sluţby ako radový pracovník, manaţér
                  strednej úrovne alebo sa môţe uplatniť ako samostatný
                  podnikateľ.
   Nadväzná odborná          Vzdelávacie programy vysokoškolského
príprava (ďalšie vzdelávanie):   vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie
                  programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie
                  alebo zmenu.
Stupeň vzdelania ISCED 3A
ISCED je meradlom hodnotenia a porovnávania kvality obsahu vzdelávania.
ISCED 3 zodpovedá sekundárnemu - stredoškolskému vzdelávaniu.
Subkategória ISCED 3 A charakterizuje vzdelávacie programy určené:
       k príprave ţiakov na povolanie,
       získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamemu vstupu na trh práce,
       vstupu aj do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania na ISCED
       4 alebo 5.
   Obsahové zameranie vzdelávacieho programu orientované na odborné vzdelávanie a
praktickú pripravuje porovnateľné so zameraním vzdelávacích programov na ISCED 3A.
3. Profil absolventa
   Cieľom je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich
povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými
zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.
   Absolventi získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť
problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti
a zručnosti priebeţne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu
a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci
s osobným počítačom a intemetom. Naučia sa efektívne vyuţívať informačné a komunikačné
technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.
   Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a sluţby je
dôleţitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je
široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre
uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode a cestovnom ruchu a v ďalších sluţbách.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent je schopný:
     •  vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,
     •  reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom
       a cudzom jazyku,
     •  podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, vyjadrovať sa
       nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstiţne,
     •  aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,
     •  vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na
       druh
     •  oznámenia a širší okruh uţívateľov,
     •  štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam),
       vyplňovať
     •  formuláre (ţivotopis, ţiadosť),
     •  navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v
       materinskom
     •  a cudzom jazyku,
     •  osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,
     •  spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály
       podľa
     •  účelu oznámenia a s ohľadom na potreby uţívateľa,
     •  orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich
       význam v osobnom ţivote a v povolaní,
     •  vyhľadávať a vyuţívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení
       zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,
     •  vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou,
       témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,
•  rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho
  rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, ovládať
  operácie pri práci s počítačom,
•  pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku,
  ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana ţiť, študovať a pracovať v
  podmienkach otvoreného trhu práce,
•  pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane
  moţnosti učenia sa formou on-line,
•  oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na
  riešenie problémov a poskytovanie prístupných príleţitostí pre celoţivotné
  vzdelávania, ktoré vytvára moţnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi
  komunitami.
•  významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých
  cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,
•  vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať,
  pozorovať, triediť a merať hypotézy,
•  overovať a interpretovať získané údaje,
•  rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,
•  rozvíjať vlastnú aktivitu,    samostatnosť,  sebapoznanie,  sebadôveru
  a reproduktívne myslenie,
•  samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,
•  predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre
  ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či
  sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
•  ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za
  prácu v ţivotnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,
•  samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie
  práce
•  v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,
•  vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje,
•  určovať váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a
  osobnostnom raste,
•  stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov,
  pracovnej orientácie a ţivotných podmienok,
•  plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţiť sa ich vylepšovať
  formou vyuţívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného
  rozhodovania,
•  overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie
  druhých,
•  mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný
  rozvoj, byť
•  si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí,
•  prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,
•  predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez
  zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
•  prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať
  osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k
  druhým.
•  objasňovať formou systematického poznávania najzávaţnejšie rysy problémov,
  vyuţívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,
•  získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k
  objasneniu neznámych oblastí problému,
•  zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromaţďovať
  informácie, vytriediť a vyuţiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému
  najdôleţitejšie,
•  určovať najzávaţnejšie rysy problému, zvaţovať rôzne moţností riešenia,
  ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť
  kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,
•  vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodrţiavať
  ho,
•  poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie,
  vyučovanie),
•  vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
•  spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.
•  pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych,
  ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch
  súkromného podnikania,
•  orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich vyuţívať pre
  vlastné podnikanie,
•  samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele
  podnikania, viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu
  odpisov,
•  vedieť efektívne vyuţívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku
  hospodárenia,
•  ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch,
  pracovať so základnými informáciami v dvoch cudzích jazykoch,
•  rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na
  komunikatívne
•  schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,
•  vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých
  zamestnancov a motivovať ich,
•  ovládať princípy priebeţnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne
  podniku, vyuţívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane
  kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
•  ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,
•  operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
•  vykonávať aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia, myslieť
  systémovo a komplexne,
•  rešpektovať právo a zodpovednosť,
•  mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu
  vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoţivotného učenia a byť pripravený
  prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
•  sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie
  výsledkov
•  svojho učenia zo strany iných ľudí,
•  poznať moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,
•  mať prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore,
  cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej
  ceste,
•  mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o
  poţiadavkách
•  zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi
  predstavami a reálnymi predpokladmi,
•  dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou
  trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami,
•  zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich
  obsluhy, ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť
  pouţívaného programu,
•  pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, vyhľadávať
  vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
•  vybrať kvantitatívne matematické metódy (beţné, odborné a špecifické),
  ktoré sú
•  vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,
•  graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie
  pomáha pri
•  kvantitatívnom riešení úlohy,
•  komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať prostriedky online a offline
  komunikácie,
•  evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci,
•  chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
•  posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať
  k získaným informáciám a byť mediálne gramotný,
•  porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,
•  uvedomiť si a rešpektovať, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka
  osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,
•  konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom
  záujme, ale aj vo verejnom záujme,
•  poznať a rešpektovať, ţe neexistuje iba jeden pohľad na svet, orientovať sa na
  budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,
•  uvedomiť si, ţe rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú
  jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a
  budúcnosť,
•  poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udrţateľnému
  rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,
•  uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy
  súčasného sveta,
•  pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj
  masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej
  turistiky a komunikačných systémov,
•  chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov,
  zachovávania a ochrany ţivotného prostredia, vyčerpania nerastných surovín,
  liečenia
•  civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej
  závislosti
•  najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu
  týchto problémov,
•  uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho
  rozvoja, etnických, rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu a
  navrhovať cesty na ich odstránenia,
•  chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich
  v globálnom kontexte,
•  tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov,
  rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní
  podnetov, iniciatív a vytváraní moţností,
•  dodrţiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne
  špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii,
•  konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania,
  prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,
•  uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať
  s toleranciu k identite druhých,
•  zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, uznávať
  tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v
  európskom a svetovom kontexte,
•  podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a
  mať i nim vytvorený pozitívny vzťah,
•  zvoliť  komunikatívnu  stratégiu  adekvátnu  komunikačnému    zámeru,
  podmienkam a normám komunikácie,
•  vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať
  a získavať ústne alebo písomne poţadovanú alebo potrebnú informáciu
  všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať
  svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor,
  anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú
  etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,
•  ovládať základné - najčastejšie pouţívané lexikálne a gramatické prostriedky,
  rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým
  javom a vedieť ich aj pouţívať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané
  prejavy,
•  získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo
  myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text
  zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,
  uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné
  informácie najmä odborného charakteru,
•  pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,
•  chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka
  k nej,
•  vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,
•  vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, zaloţený na interpretácii
  ukáţok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov
  a poznatkov, pristupovať k literatúr ak k zdroj estetickýc záţitkov,
  uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní ţivotného
  prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt,
•  v oblasti jazykovej poznať a pouţívať zvukové a grafické (pravopisné)
  prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v
  rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické
  javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané
  javy z oblasti štylistiky,
•  v oblasti pragmatickej pouţívať osvojené jazykové prostriedky v súvislých
  výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,
•  s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove
  podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, pouţívať kompenzačné
  vyjadrovanie,
•  pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a pouţívať iné jazykové
  príručky a informačné zdroje,
•  v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských
  úlohách, beţných komunikatívnych situáciách, pouţívať verbálne a neverbálne
  výrazové prostriedky v súlade so sociokultúrnym úzusom danej jazykovej
  oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie
  prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových
  prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov,
  preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych
  rečových schopností,
•  chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce
  a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas ţivota,
•  mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky
  uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,
•  uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu
  rešpektovať práva iných ľudí,
•  chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa
  občan môţe aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať
  verejné záleţitosti na rôznych úrovniach (štát - región - obec),
•  v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické
  zásady vo vzťahu k ţivotnému prostrediu,
•  vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnej šiu
  a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a
  občianskeho ţivota,
•  rozumieť matematickej terminológii a symbolike (mnoţinovému jazyku
  a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a pouţívať z
  nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,
•  vyhľadávať, hodnotiť, triediť, pouţívať matematické informácie v beţných
  profesných situáciách a pouţívať pritom výpočtovú techniku a prístupné
  informačné a komunikačné technológie,
•  osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si
  postupy pouţívané pri riešení úloh z praxe,
•  cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,
•  rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,
•  chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia
  a umeleckého záţitku ako dôleţitú súčasť ţivota človeka, vedome
  vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť
  vyjadriť verbálne svoj kultúrny záţitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,
•  vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a ţivotnému
  prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,
•  prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju
  predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a
  vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu
  telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,
•  uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu
  pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,
•  ovládať a dodrţiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc
  pri úraze,
•  uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby
  ţivotného prostredia,
•  aktívne pouţívať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti,
•  chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi,
•  ovládať podstatu podnikovej činnosti,
•  poznať právne formy podnikania,
•  mať potrebné znalosti o bankovej sústave, daňovej sústave a poisťovníctve,
•  mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou,
•  orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného,
  ţivnostenského, občianskeho a pracovného práva,
•  osvojiť si návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti
  a ochrany zdravia pri práci,
•  ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a vyuţívať
  osvojené pojmy pri riešení praktických úloh,
•  mať vedomosti o materiáloch, o ich zloţení, akosti, získavaní a spracovaní
  a ostatnej manipulácii s ohľadom na zdravie človeka,
•  mať vedomosti o správnom ţivotnom štýle človeka,
•  poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti
  v priamom kontakte s klientmi,
•  samostatne rozhodovať o pracovných problémoch,
•  mať komplexné vedomosti a rešpektovanie zásad bezpečnosti a hygieny práce,
  ochrany pred poţiarom a ochrany ţivotného prostredia,
•  ovládať a pouţívať odbornú terminológiu v oblasti informačných technológií.
•  pracovať na PC na uţívateľskej úrovni,
•  uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a
  vystupovania,
•  aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity a zásady marketingu,
•  uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodrţaním hygienických zásad a zásad
  bezpečnosti práce na prevádzke,
•  voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné
  prostriedky a predmety,
•  ovládať beţnú údrţbu pracovných prostriedkov, ktoré pouţíva,
•  ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore a vyuţívať všeobecné
  poznatky, pojmy a zásady pri riešení praktických úloh,
•  vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval ţivotné prostredie,
•  dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia,
•  pracovať v tíme,
•  ovládať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,
  schopný aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov. Absolvent sa
  vyznačuje: empatiou, toleranciou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,
  komunikatívnosťou, spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, diskrétnosťou
  a zodpovednosťou, iniciatívnosťou, adaptabilnosťou.
4. Pedagogické stratégie
   V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie,
samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie.
   Na našej škole sa uskutočňujú rôzne formy vyučovania, a to skupinové, individuálne,
vyučovanie v rôznom prostredí, exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy.
   Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, diskusie, semináre, samostatné a
tímové projekty, samostatné práce, praktickú výučbu.
   Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole aktívna, aktivity sú
zapracované do viacerých predmetov, hlavne prírodovedných. Naša škola sa zapája do súťaţe
Environmentálne dni v Základnej škole a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským
v Bratislave.
   Pri prevencii drogových závislostí sa zameriavame na rôzne aktivity, ako napr.
prednášky, koncerty, rozhovory s pracovníkmi protidrogových centier. Koordinátori, rodičia,
všetci vyučujúci sústavne pôsobia proti fajčeniu a alkoholickým nápojom.
   Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia
pestrými formami výučby. Preferujeme samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé
zvládanie učiva.
5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
   Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je ţiak, u ktorého je potrebné
zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Sú to ţiaci, ktorí si vyţadujú
špeciálny prístup vo vzdelávaní. Potvrdenie o tom, ţe ţiak má špeciálne výchovno -
vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva
a prevencie na základe odborného vyšetrenia.
   Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla ţiak so
zdravotným znevýhodnením, ţiak zo sociálne znevýhodneného prostredia a ţiak s nadaním.
   Pri vyučovaní týchto ţiakov je vhodná individuálna a skupinová práca so ţiakom,
pouţívanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úprava vzdelávacieho obsahu, špecifický
postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, úzka spolupráca s rodičmi. Je veľmi dôleţité
zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok.
   V našej škole sa môţe uskutočniť výchova a vzdelávanie ţiakov so zdravotným
znevýhodnením v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými ţiakmi školy.
Takýto ţiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva
škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný
zástupca ţiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť. V prípade potreby moţno
predĺţiť dĺţku vzdelávania aţ o dva roky.
   Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto ţiaka zabezpečiť
systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
Podľa potreby je moţná spolupráca aj so špeciálnou školu.
   Ak je ţiakovi potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo
viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so
špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu úpravu učebných
osnov konkrétneho predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou
individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety,
v ktorých ţiak nemôţe postupovať podľa učebných osnov daného ročníka. Individuálny
výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môţe upravovať a doplňovať
podľa aktuálnych potrieb ţiaka.
   Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) - znevýhodnenie chudobou alebo
kultúrou - definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky
nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca,
nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre
rozvoj osobnosti.
   Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania ţiakov zo SZP je prostredníctvom
eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (napr.
komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie), dosiahnuť primeraný rozvoj ich
schopností. Vyučuje sa:
     •  v školách v beţných triedach spoločne s ostatnými ţiakmi školy; pričom
       niektoré (pre neho problémové)     vyučovacie predmety môţe ţiak
       absolvovať v rámci individuálneho vzdelávacieho programu,
     •  v školách v beţných triedach spoločne s ostatnými ţiakmi školy podľa
       individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci
       so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca
        ţiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.
   Podmienky pre ţiakov zo SZP:
      •  intenzívna spolupráca s rodičmi,
      •  doučovacie aktivity pre zaostávajúcich ţiakov,
      •  alternatívne učebné osnovy.
   Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so
špeciálnym pedagógom, prípadne s ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa
potreby.
   Cieľom výchovy a vzdelávania ţiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich
nadania a pripraviť ich na tvorivé vyuţitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Vo všetkých
organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať ţiakom s nadaním špecifické
podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti; je
potrebné špecifikovať ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania a na
potrebu všestranného osobnostného rozvoja nadaných ţiakov; zabezpečiť vzdelávanie
nadaných ţiakov materiálne, metodicky i personálne; spolupracovať so psychológom;
zabezpečiť odborných pedagógov; umoţniť mimoriadne nadaným ţiakom postúpiť
do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, alebo absolvovať dva
ročníky v priebehu jedného školského roka; akceptovať vlastné postupy ţiakov, ktoré vedú
kţiaducim výsledkom; viesť ţiakov k realistickému sebahodnoteniu vlastných schopností
a výsledkov svojej práce.
   V prípade potreby škola vypracuje individuálny výchovno-vzdelávací program pre
nadaných ţiakov v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
a o spoluprácu môţeme poţiadať aj externých odborníkov.
6. Začlenenie prierezových tém
   Prierezové témy sú nasledovné: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna
výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana človeka a prírody, Tvorba
projektu a prezentačné zručnosti.
   Prierezové témy sa ako súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania začleňujú do
vhodných vyučovacích predmetov alebo sa vyučujú ako samostatný predmet, resp. sa
osvojujú formou projektu, kurzu.
   Multikultúrna výchova sa vyučuje v rámci predmetov dejepis, náuka o spoločnosti.
Cieľom prierezovej témy Multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie
zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a su bkultúr,
na akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu
a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Ţiaci spoznajú svoju
kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry
ako rovnocenné a dokáţu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
   Cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je, aby ţiaci zmysluplne, kriticky a
selektívne vyuţívali médiá a ich produkty, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania
„mediálneho sveta", zmysluplne sa v ňom orientovali aselektovane vyuţívali médiá a ich
produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie; vychovať ţiakov ako občanov
schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných informácií; schopnosť
uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich zodpovedným
prístupom eliminovať. Táto téma sa uskutoční v druhom ročníku formou kurzu.
   V rámci hodín Náuka o spoločnosti a triednických hodín sa bude vyučovať
prierezová téma Osobný a sociálny rozvoj. Cieľom tejto témy je rozvíjať u ţiakov
sebareflexiu (rozmýšľať o sebe) sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené
prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie. Ţiaci sa musia
naučiť:
      •  uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,
      •  podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických        javov
        (šikanovanie, agresivita, uţívanie návykových látok).
   Environmentálna výchova sa začleňuje do viacerých predmetov, ako biológia,
ekológia, konverzácia v slovenskom jazyku, triednické hodiny. Cieľom je, aby ţiak nadobudol
schopnosť:
      •  chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným
        prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi,
      •  pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú
        zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,
      •  rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na miestnej,
        regionálnej a medzinárodnej úrovni.
   Ţiak by mal nadobudnúť schopnosť vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu, posilňovať
pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu, posilňovať pocit
zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt
prostredia, schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu
dedičstvu.
   Prierezová tematika Ochrana človeka a prírody sa uskutoční formou cvičení a kurzu.
Obsah učiva je orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a
ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými pohromami a prírodnými
katastrofami. Napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením
cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je:
      •  formovať vzťah ţiakov k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ
        zdravia a ţivota iných ľudí,
      •  poskytnúť ţiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky,
      •  osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v
        prípade ohrozenia zdravia a ţivota, rozvinúť morálne vlastnosti ţiakov,
        tvoriace základy vlasteneckého a národného cítenia,
      •  formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej
        odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaţ náročných ţivotných situácií.
   Prierezová téma Ochrana človeka a prírody sa realizuje v samostatných tematických
celkoch s obsahom:
      •  civilná ochrana,
      •  zdravotná príprava,
      •  pobyt a pohyb v prírode,
      •  záujmové technické činnosti a športy.
   Prierezová téma Tvorba projektu a prezentačné zručnosti slúţi na to, aby sa ţiaci naučili
riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie,
spracovať ich a pod. Táto téma sa začlení do predmetov informatika, matematika, náuka o
spoločnosti. Ţiaci napríklad dokáţu zostaviť základné písomnosti osobnej agendy aj
v elektronickej podobe, identifikovať a popísať problém, navrhnúť postup riešenia problému,
získať rôzne typy informácií, formulovať uzávery, posúdiť riešenia, prijať kompromis a pod.
7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

  7.1.     Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v našej škole je poskytnúť ţiakovi a
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol dané učivo, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky. Hodnotenie je aj motiváciou, povzbudením do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
   Pri kaţdom hodnotení v rámci jednotlivých predmetov pouţívame všeobecné kritériá
(metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu) a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu,
pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové
práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov
daného predmetu.
    Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví
vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností ţiakov.
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického
testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu
si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom
teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skú šajúcim a
ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a
uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka.
   Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu,
ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie:
   diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov ţiakov a jeho
nedostatkov,
   prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, moţnosti a potreby
ďalšieho vývoja ţiakov,
   motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu ţiakov,
   výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje ţiakov,
   informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania,
   rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie ţiakov,
   spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby.
Formy hodnotenia:
1) podľa výkonu ţiaka
výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon ţiaka porovnáva s výkonom iných ţiakov,
hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon ţiaka meria na základe stanoveného kritériá
(norma, štandard),
individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon ţiaka s jeho
predchádzajúcim výkonom.
2) podľa času
priebeţné hodnotenie, kde sa ţiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia,
záverečné hodnotenie, pri ktorom sa ţiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho obdobia.
3) podľa informovanosti
formálne hodnotenie, kedy je ţiak dopredu informovaný o hodnotení a môţe sa naň pripraviť,
neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje beţná činnosť ţiaka vo vyučovacom procese.
4) podľa činnosti
hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod.,
hodnotenie výsledku činnosti, napr. test a pod.
5) podľa prostredia
interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi,
externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi, napr. učiteľ z inej školy (maturitná
skúška), odborník z praxe (odborná prax), inšpektor a pod.
Spôsoby a postupy hodnotenia môţu byť rôzne, a to:
a) podľa počtu skúšaných ţiakov
individuálne, skupinové, frontálne;
b) podľa časového zaradenia
priebeţné skúšanie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín),
súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné obdobie);
c) podľa spôsobu vyjadrovania sa
ústne hodnotenie (otázka - odpoveď),
písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie, určenie niečoho,
prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.), praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty
a pod.).
  7.2.    Nástroje hodnotenia

   ODBORNE KOMPETENCIE             KOGNITIVNE KOMPETENCIE
   Praktické cvičenia              Ústna odpoveď (krátke, súvislé a
   Simulované situácie             odpovede, doplnenia)
                       obmedzené
   Úloha hrou                  Písomné odpovede (testy)
   Ústne odpovede                Projekt
   Projekt                   Zistenie
   Zistenie                   Stanovenie (niečo určiť)
   Stanovenie (niečo určiť)           Porovnanie
   Prípadová štúdia               Prípadová štúdia
   Zapisovanie do pracovnej knihy        Školská práca
   Protokoly                  Úlohy a cvičenia
   Správy Osobný rozhovor Dotazník


   Cieľom hodnotenia nie je delenie ţiakov na úspešných a neúspešných. Je potreba
odlíšenia hodnotenia spôsobilostí od hodnotenia správania.
   Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho
školský výkon.
   Hodnotenie vedomostí a zručností ţiakov z učiva kurzu Ochrana človeka a prírody nie je
unifikované a nie je predpísaná ani ich klasifikácia. Zjednotenie poţiadaviek na výkony
ţiakov preto predstavujú vzdelávacie štandardy. Ich hodnotenie je v kategóriách splnil -
nesplnil. Za splnený štandard pre určitú skupinu ţiakov (triedu záverečného ročníka) sa
povaţuje výsledok splnenia poţiadaviek u 75 % ţiakov v danom tematickom celku.
Overovanie vedomostí by sa malo realizovať najmä na záver štvrtého účelového cvičenia a
pred ukončením kurzu Ochrany človeka a prírody.

  7.3.    Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
   Zamestnanci školy budú hodnotení na základe:
     •  pozorovania (hospitácie), rozhovoru,
     •  výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje,
     •  hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho
       vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,
     •  hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy,
     •  vzájomných hospitácií,
     •  hodnotenia učiteľov ţiakmi.
    Hodnotenie školy:
     Dôraz sa kladie na dve veci:
     •  konštatovanie úrovne stavu,
     •  zisťovanie súvislosti a okolnosti, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Na hodnotenie školy budeme pouţívať dotazníky, ktoré zadáme rodičom, ţiakom a
učiteľom, ktoré sa budú analyzovať. Zámerom je získať spätnú väzbu. Monitorovať budeme:
     •  podmienky na vzdelanie,
     •  spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
     •  klímu školy,
     •  metódy a formy vyučovania,
     •  výsledky vzdelávania,
     •  riadenie školy,
     •  úroveň výsledkov práce školy.
   Najdôleţitejšia je spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.
8. Školský učebný plán
I. SOŠP


  Vzdelávacia oblasť       Predmet        1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Spolu

Všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia   Slovenský jazyk a slovenská    3   3   3  3   12
            literatúra

            Maďarský jazyk a literatúra    3   3   3  3   12

            Anglický jazyk – 1. cudzí jazyk  3   3   3  4   13

            Nemecký jazyk – 2. cudzí jazyk   3   3   2  2   10

                                         47

Človek, hodnoty     Náboţenská výchova         1   1   -   -   2
a spoločnosť
            Dejepis              2   1   -   -   3

            Občianska náuka          1   1   1   -   3

                                          8

Človek a príroda    Ekológia              1   1   -   -   2

            Biológia              -   1   -   -   1

                                          3

Matematika a práca   Matematika             2   2   2   -   6
s informáciami
            Aplikovaná informatika       1   -   1   -   2

                                          8

Zdravie a pohyb     Telesná a športová výchova     2   2   2  2   8

                                          8

Všeobecné vzdelávanie

Disponibilné hodiny
            Konverzácia v anglickom      1   1   1  1   4
            jazyku

                                          4
Odborné vzdelávanie

Teoretické vzdelávanie  Ekonómia            2   1   -   -   3

             Právna náuka          -   -   2  1   3

             Administratíva         1   1   1   -   3
             a korešpondencia

             Účtovníctvo           -   3   3  3   9

             Podnikateľské analýzy      -   -   1  1   2

                                        20

Praktická príprava    Cvičná firma          3   3   3  3   12

             Podnikateľská komunikácia    1   1   -   -   2

             Administratívne práce v     -   -   2  2   4
             prevádzke

                                        18

Disponibilné hodiny   Marketing            -   -   1  1   2

             Manaţment            -   2   -   -   2

             Podnikanie           -   -   2  3   5

             Informatika           1   1   -   -   2

             Hospodárske výpočty       2   -   -   -   2

             Poradenstvo pre podnikateľov  -   -   -  2   2

             Odborná konverzácia v cudzom  1   1   1   -   3
             jazyku

                                        18

Spolu                          34  35  34  31  134

II. SOŠP


  Vzdelávacia oblasť         Predmet      1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Spolu
Všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia   Slovenský jazyk a slovenská    3  3  3  3  12
             literatúra

             Maďarský jazyk a literatúra    3  3  3  3  12

             Anglický jazyk – 1. cudzí jazyk  3  3  3  4  13

             Nemecký jazyk – 2. cudzí jazyk  3  3  2  2  10

                                      47

Človek, hodnoty a    Náboţenská výchova        1  1  -  -  2
spoločnosť
             Dejepis              2  1  -  -  3

             Náuka o spoločnosti        1  1  1  -  3

                                      8

Človek a príroda     Ekológia             1  1  -  -  2

             Biológia             -  1  -  -  1

                                      3

Matematika a práca s   Matematika            2  2  2  -  6
informáciami
             Aplikovaná informatika      1  1  1  -  3

                                      8

Zdravie a pohyb     Telesná a športová výchova    2  2  2  2  8

                                      8

Všeobecné vzdelávanie  Konverzácia v slovenskom     1  -  -  -  1
             jazyku
Disponibilné hodiny
             Konverzácia v anglickom      -  -  1  2  3
             jazyku

                                      4

Odborné vzdelávanie

Teoretické vzdelávanie  Ekonómia             2  1  -  -  3

             Právna náuka           -  -  2  1  3
            Administratíva         1   1   1   -   3
            a korešpondencia

            Účtovníctvo           -   3   3  3   9

            Podnikateľské analýzy      -   -   1  1   2

                                        20

Praktická príprava   Cvičná firma          3   3   3  3   12

            Podnikateľská komunikácia    1   1   -   -   2

            Administratívne práce v     -   -   2  2   4
            prevádzke

                                        18

Disponibilné hodiny   Marketing            -   -   1  1   2

            Manaţment            -   2   -   -   2

            Podnikanie           -   -   2  3   5

            Informatika           1   1   -   -   2

            Hospodárske výpočty       2   -   -   -   2

            Poradenstvo pre podnikateľov  -   -   -  2   2

            Odborná konverzácia v cudzom  -   -   1  1   2
            jazyku

            Odborná konverzácia       1   -   -   -   1
            v slovenskom jazyku

                                        18

Spolu                         34  34  34  33  135III. SOŠP Prechodný učebný plán

  Vzdelávacia oblasť        Predmet      1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Spolu
Všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia   Slovenský jazyk a slovenská    3  3  3  3  12
            literatúra

            Maďarský jazyk a literatúra    3  3  3  3  12

            Anglický jazyk – 2. cudzí jazyk  3  2  3◦  2  10

            Nemecký jazyk – 1. cudzí jazyk  3  3  3  4  13

                                      47

Človek, hodnoty a    Náboţenská výchova        1  1  -  -  2
spoločnosť
            Dejepis              2  1  -  -  3

            Náuka o spoločnosti        1  1  1  -  3

                                      8

Človek a príroda    Ekológia             1  1  -  -  2

            Biológia             -  1  -  -  1

                                      3

Matematika a práca s  Matematika            2  2  2  -  6
informáciami
            Aplikovaná informatika      1  1  1  -  3

                                      8

Zdravie a pohyb     Telesná a športová výchova    2  2  2  2  8

                                      8

Všeobecné vzdelávanie  Konverzácia v slovenskom     1  -  -  -  1
            jazyku
Disponibilné hodiny
            Konverzácia v nemeckom      -  -  1  1  2
            jazyku

            Dejepis              -  1  -  -  1

                                      4
Odborné vzdelávanie

Teoretické vzdelávanie    Ekonómia              2   1   -  -   3

               Právna náuka            -   -  2   1   3

               Administratíva           1   1  1   -   3
               a korešpondencia

               Účtovníctvo            -   3  3   3   9

               Podnikateľské analýzy       -   -  1   1   2

                                            20

Praktická príprava      Cvičná firma            3   3  3   3   12

               Podnikateľská komunikácia     1   1   -  -   2

               Administratívne práce       -   -  2   2   4
               v prevádzke

                                            18

Disponibilné hodiny     Marketing             -   -  1   1   2

               Manaţment             -   2   -  -   2

               Podnikanie             -   -  2   2   4

               Informatika            1   1   -  -   2

               Hospodárske výpočty        2   -   -  -   2

               Poradenstvo pre podnikateľov    -   -   -  2   2

               Odborná konverzácia        1   1   -  -   2
               v slovenskom jazyku

               Odborná konverzácia v cudzom    -   -  1   -   1
               jazyku – anglický jazyk

               Odborná konverzácia v cudzom    -   -   -  1   1
               jazyku – nemecký jazyk

                                            18

Spolu                             34  35  35  31  135

◦ z dôvodu, ţe v 2. ročníku mali ţiaci týţdenne z druhého cudzieho jazyka – anglický jazyk –
dve hodiny, v treťom ročníku sa zvyšuje počet hodín v týţdni na tri
9. Učebné osnovy

  9.1.    Jazyk a komunikácia

    9.1.1. Slovenský jazyk a slovenská literatúra


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: Slovenský jazyk a slovenská literatúra
   Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský jazyk


   FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU
   Učebný predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa zaraďuje medzi špecifické
učebné predmety v školách s vyučovacím jazykom maďarským. V hierarchii učebných
predmetov má postavenie cieľového jazyka so značne odlišnou funkciou od funkcie ostatných
cieľových jazykov, ktoré sa na strednej škole vyučujú. Slovenský jazyk je dorozumievacím
jazykom občanov maďarskej národnosti v styku s národmi a národnosťami v našom štáte.
Spoločenskou poţiadavkou je preto aktívne zvládnutie slovenského jazyka. Genealogický a
typologický je však zásadne odlišný od materinského jazyka ţiakov. Z tohto hľadiska, ako aj
z hľadiska rozsahu pouţívania slovenského jazyka v najbliţšom okolí ţiakov (rodina,
škola) sa učebný predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra zaraďuje medzi cudzie
jazyky. To znamená, ţe výber učebného obsahu a metód vyučovania a osvojovania sa riadi
princípmi vyučovania cudzích jazykov, pričom sústava poţiadaviek na vedomosti, zručnosti
a návyky ţiakov zasa zohľadňuje odlišnú funkciu predmetu od funkcie cudzích jazykov.
   Predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra na stredných školách s vyučovacím
jazykom maďarským obsahuje zloţky: gramatickú, štylistickú, konverzačnú a literárnu.
Všetky zloţky jazyka sú podriadené jedinému cieľu: dosiahnuť komunikatívnu kompetenciu
ţiakov v záujme dosiahnutia viacjazyčnosti (bilingvizmu).
   Konverzáciu sa vo vyučovacom procese treba orientovať na automatizované
pouţívanie jazykových prostriedkov a vedomé ovládanie reči. Hodiny konverzácie rozširujú
a prehlbujú zručnosti a návyky ţiakov v ústnom a písomnom prejave tak, aby sa vedeli
zorientovať v aktuálnych ţivotných situáciách a pohotovo reagovať na vzniknutú udalosť.
   V oblasti štylistiky sa dôraz kladie na samostatnú prácu študenta, na uplatnenie jeho
osobnosti, vyjadrovanie vlastného názoru ako aj rozvoj jeho individuálneho štýlu.
   Jazyková výchova má za úlohu aktívne zapájať študentov do osvojovania si nových
poznatkov, zručností a návykov. Objasňuje gramatické javy a uľahčuje ich uvedomené
a neskôr automatické vyuţívanie. Uprednostňuje tvorenie tvarov a viet, skladanie, spájanie
slov, riešenie konštruktívnych úloh a tvorivých cvičení.
   Koncepčnou poţiadavkou vyučovania literatúry je práca s literárno-umeleckým
textom. Učiteľ pritom podporuje snaţenie študentov v oblasti literárnej výchovy a pomáha im
v ich kreatívnej práci. Ţiaci postupne nadobúdajú čitateľské zručnosti, schopnosti
reprodukovať prečítaný úryvok (alebo odporúčanú literatúru) a samostatne tvoriť nový text.


   CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
   Cieľom vyučovania predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na gymnáziách a
stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským je formovať komplexnú osobnosť,
posilniť spoločenskovedné vzdelanie a jazykovú prípravu ţiakov v súlade s ich zapojením do
kaţdodenného ţivota.
   Hlavný cieľ vyučovania predmetu obsahuje tri cieľové komponenty: komunikatívny,
kognitívny a formatívny. Kľúčovým pojmom je komunikatívna kompetencia, čiţe schopnosť
ţiaka porozumieť a tvoriť z lexikálnej stránky správne vety ako aj schopnosť interakcie
v beţných ţivotných situáciách v súlade s jazykovými normami slovenského jazyka. Pri
vyučovaní cieľového jazyka je dôleţité naučiť myslieť ţiaka v inom jazyku ako materinskom.
   V oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre gymnáziá a stredné odborné
školy s vyučovacím jazykom maďarským sa budú sledovať a realizovať nasledujúce cieľové
zámery:
     •  Rozvoj ţiackeho umeleckého nazerania na základe veku primeraných
       praktických a intelektových činností s vyuţitím induktívnych a deduktívnych
       metód získavania nových vedomostí, zručností a postojov.
     •  Presné pouţívanie terminológie v rámci konverzácie, slohu ako aj jazykovej
       výchovy, v kontextuálnej konštrukcii. Osvojené postupy, pojmy vyuţívať pri
       riešení jazykovo-literárnych tematických oblastí. Rozvíjať komunikatívne
       zručnosti a schopnosti aj v podobe vedenia dialógu a diskusie na obhajovanie
       vlastných tvrdení a predstáv.
     •  Chápať a pouţívať jazyk ako znakový systém, ako prostriedok s rozličnými
       funkciami: kognitívnou, komunikatívnou a expresívnou. Získať skúsenosti v
       aktívnej aplikácii jazyka v hovorenej i písanej forme.
     •  Podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ako je samostatnosť,
       rozhodnosť,  vytrvalosť,   húţevnatosť, sebakritickosť,   cieľavedomá
       sebavýchova, sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti,
       systematickosť a presnosť pri riešení úloh.


   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese treba vyuţiť také formy, metódy a postupy, ktoré sú veku
primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem voči predmetu a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť (štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V rozvíjaní cieľových schopností stredných škôl sa najviac osvedčuje počúvanie s
porozumením, tvorba ústneho prejavu (slohové práce, štylizačné cvičenia, vlastná tvorivá
aktivita - jej častá aplikácia pomôţe ţiakom zbaviť sa stresu a nepripravenosti), rozvíjanie
slovnej zásoby (slohové práce, riešenie neznámych slov hľadaním synonym, opisom,
priblíţením, tvorba kompozície pomocou slovníkov, čítanie literárnych diel), jazykový výcvik
(opakovanie modelových viet, sústavné precvičovanie gramatických javov), práca
s literárnym textom (referáty a koreferáty, analýza kontextu).
   Kvalitu vzdelávania je moţné zvyšovať takými metódami, ktoré podporujú samostatnú
prácu ţiaka. Vyuţívajú sa kontrolované techniky (dialóg, otázky a odpovede, kontrola
písomných a ústnych prejavov), čiastočne riadené techniky (vyrozprávanie príbehov na
základe testov, samostatná práca s učebnicou) ako aj voľné nekontrolované techniky
(štrukturácia vyučovacej hodiny, reťazový dialóg, referáty, spoločensky orientovaná
interakcia).
   Vyučujúci spomedzi organizačných foriem práce na vyučovacích hodinách
slovenského jazyka a slovenskej literatúry podľa vlastných „reflexií" vyuţívajú zväčša
frontálnu prácu, ďalej prácu vo dvojiciach a napokon samostatnú, individuálnu prácu ţiakov.
Úlohou samostatnej prípravy ţiakov nie je reprodukcia študovaných textov, ale príprava na
diskusiu o problémoch, ktoré sa ţiakom vopred oznámia. Osvojovanie učiva sa zrealizuje
praktickým výcvikom priamo v škole ale aj doma.
   Pracovná aktivita ţiakov si vyţaduje aj adekvátny spôsob hodnotenia a klasifikácie.
Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo vyučovacom
"procese, motivovať ţiakovu aktivitu. Ţiaka treba i vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú
úlohu (jedna odpoveď, vyriešenie úlohy), ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
   V   oblasti mimotriednej a mimoškolskej práce učiteľ podporuje a vhodne
vyuţíva jazykové a literárna krúţky, besedy s kultúrnymi činiteľmi, školský časopis na
kreatívnu činnosť talentovaných ţiakov, besedy o zaujímavých knihách, návštevu
filmových a divadelných predstavení, literárnych múzeí, kontakt s druţobnými školami,
korešpondenciu ţiakov a ďalšie umelecko-literárne podujatia.


   Regionalizmus
   V súčasnosti sa neustále zvyšuje záujem ľudí o vlastnú kultúru a tým aj o svoju kultúrnu
identitu. Poznatky o vlastnom regióne získame aj vo vyučovacom procese prostredníctvom
oblastných-regionálnych kniţníc, kníh, broţúr ako aj študijných exkurzií. Hrdosť, identita s
krajom, ľudská dôstojnosť musí kaţdého motivovať k dokonalejšiemu spoznávaniu svojho
uţšieho kraja-územia. Vo vyučovacom procese regionálnej výchovy sa nachádzajú tri
základné postupy: komplexnosť, integrovanosť a trvácnosť. Komplexnosť znamená
preskúmanie všetkých stránok ţivota toho-ktorého územia - spoločesnké, sociálne,
ekonomické, historické, botanické, kultúrne, literárne a iné. Pri integrovanosti ide o princíp
korelatívnosti, vzájomného prelínania a prepájania poznatkov z rôznych oblastí a vedeckých
disciplín. Takto moţno získať komplexný obraz o súvislostiach a vzťahoch, ktoré prispejú
k celostnému prístupu svojou mnohostrannosťou. Trvácnosť znamená to, ţe poznatky o
javoch, udalostiach, predmetoch či osobách ţiak emocionálne tak preţíva, ţe to uţ nikdy
nezabudne.
   V literárno-kultúrnej oblasti regionálneho pôsobenia sú v popredí pozornosti
nasledujúce kritériá:
   autori a kultúrni dejatelia regionálneho charakteru,
   komparácia asociovaných umení,
   slovensko-maďarské kultúrne a literárne vzťahy.
   V jazykovednej oblasti treba nabádať ţiakov, aby zhromaţďovali regionálne javy:
názvy časti chotára rodnej obce, mesta, verzie ľudovej slovesnosti (piesne, básne, porekadlá,
pranostiky, frazeologické jednotky, nárečové výrazy), odlišnosti vo fonetike afonológii,
morfológii či syntaxe a pokúsili sa o ich subjektívny výklad.


   PREDMETOVÉ KOMPETENCIE
   Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete „Slovenský jazyk a slovenská literatúra" na
stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským predstavujú súhrn predpokladaných
vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré prispievajú k úspešnému zapojeniu sa
jednotlivca do ţivota spoločnosti. Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a dopĺňajú.
Ţiaci si ich osvojujú nielen na základnej škole, ale aj po jej ukončení. Ide teda o celoţivotný
proces dlhodobého vzdelávania.
      •  rozvoj schopností, zručností a návykov pri čítaní s porozumením:
      •  rozumieť pokynom a inštrukciám i kratším súvislým prejavom učiteľa,
      •  pochopiť jadro rozhovoru medzi dvomi i viacerými partnermi a určiť ich
        vzájomné vzťahy,
      •  odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných,
      •  robiť si poznámku k počúvanému textu,
      •  naučiť sa čítať umelecké literárne dielo s kritickým odstupom a nadhľadom,
      •  rozvoj schopností, zručností a návykov pri ústnom prejave:
      •  klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme,
      •  vyjadriť svoje stanovisko k istému rozhovoru, nájsť súvislosti medzi
        jednotlivými informáciami,
      •  pochopiť podstatu informácie a okamţite reagovať na vzniknutú situáciu,
        reprodukovať udalosti, príbehy z vlastného ţivota,
      •  rozvoj schopností, zručností a návykov pri písomnom prejave:
      •  aplikovať získané poznatky z pravopisu a gramatiky,
      •  kreatívne skoncipovať text o rôznych témach, udalostiach, príbehoch ako aj
        písomne interpretovať odborný text,
      •  nadviazať kontextuálne na maďarskú literatúru, objasňovať špecifiká tých
        javov, ktoré sú charakteristické pre obe literatúry.


   Odborné kompetencie:
   Orientovať sa v základnej jazykovednej a literárnoteoretickej oblasti pri pochopení,
pouţívaní a interpretovaní textov v jazykovej a literárnej sfére, zorientovať sa v
komparatistike pri čiastkových vedeckých prácach, zvládnuť preberané slohové útvary,
gramatické zákonitosti a analýzy literárneho diela, ich aplikácia v kaţdodennej praxi.


   Občianske kompetencie:
   Prenášať svoje poznatky, skúsenosti, postoje a zručnosti na svoje okolie (rodina, škola,
spolky, kultúrno-literárne zväzky), vytvárať moţnosti na programovanie jazykovo-literárnej
kreatívnej činnosti mimotriednych a mimoškolských pomeroch.


   VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 1. ROČNÍKA
   I. KONVERZÁCIA A SLOH, JAZYKOVÁ VÝCHOVA
   (2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne)
   Rozpis učiva                    Orientačný počet hodín
   Prehľad tematických celkov
   Konverzácia a sloh
   Krátke ústne prejavy, dialóg v beţnom ţivote          2
   Rodina                             4
   Bývanie, domov                         4
   Nákupy a sluţby                        4
   Zdravie a zdravotná starostlivosť               4
   Vzdelávanie                          4
   Šport                             4
   Voľné témy (aktuálne udalosti, sviatky, zvyky)         2
   Konverzácia - obsahový štandard
   Rodina- členovia rodiny, vzťah medzi rodičmi a deťmi, príbuzenské vzťahy,
spoluţitie
   generácií, spôsob ţivota rodiny, konflikty, problémy atď.
   Bývanie, domov - typický spôsob bývania na Slovensku, časti a zariadenia bytu,
ako si
   predstavujete vlastný byt/dom, vonkajšie prostredie atď.
   Nákupy a sluţby - tradičné a moderné moţnosti nakupovania, výhody a nevýhody
nakupovania v malých obchodoch, supermarketoch a hypermarketoch, jednotlivé druhy
obchodov alebo oddelení v obchodných domoch, cestovanie za nákupmi atď.
   Zdravie a zdravotná starostlivosť - základný systém zdravotníctva, zdravotné
poisťovne,
    starostlivosť jednotlivca o vlastné zdravie - racionálna výţiva, následky nesprávnej
ţivotosprávy, osobná hygiena, časti tela, návšteva u lekára, detské, dedičné, infekčné a
civilizačné choroby atď.
   Vzdelávanie - typy škôl od materskej školy aţ po vysoké školy, štátne, cirkevné
a súkromné školy, povinná školská dochádzka, školská a mimoškolská činnosť, moţnosti
a význam vzdelávania, moţnosti štúdia v zahraničí atď.
   Šport - význam športovania v ţivote človeka, masový, rekreačný, vrcholový šport,
druhy športu, športové disciplíny, individuálne a kolektívne druhy športov, najvýznamnejšie
športové podujatia, olympijské hry a ich tradícia, významní slovenskí športovci, posilňovne,
osobný vzťah k športu atď.
   Konverzácia - výkonový štandard
   Rodina
   Dokázať plynulé hovoriť o sebe, o členoch svojej rodiny, o významných momentoch
v jeho ţivote, rodinných vzťahoch, domácich prácach, rodinných oslavách, o generačných
problémoch.
   Bývanie, domov
   Dokázať opísať svoj domov a zariadenie, vybavenie domácnosti, porovnať ţivot
v meste a na vidieku, povedať výhody a nevýhody, dokázať hovoriť o súčasných trendoch v
bývaní, povedať svoju predstavu o bývaní do budúcnosti.
   Nákupy a sluţby
   Dokázať hovoriť o moderných trendoch v spôsobe nakupovania, o nákupných
zariadeniach a ich jednotlivých oddeleniach, o druhoch tovaru a špeciálnych obchodoch,
sluţbách (banka, poisťovňa, pošta, polícia), vedieť, čo je reklama a dokázať povedať svoj
názor na ňu.
   Zdravie a zdravotná starostlivosť
    Dokázať pomenovať časti ľudského tela, vedieť vymenovať beţné, infekčné a
civilizačné choroby, úrazy, duševné a fyzické stavy, ~ dokázať opísať priebeh návštevy u
lekára, oddelenia polikliniky a nemocnice, dokázať hovoriť o prevencii, zdravom spôsobe
ţivota, správnej ţivotospráve, telesnej a duševnej hygiene.
   Vzdelávanie
   Dokázať opísať systém vzdelávania na Slovensku a povedať svoj názor na vzdelávanie
na Slovensku, vedieť hovoriť o ţivote školy, charakterizovať vyučovací proces na
škole, hovoriť o vzťahoch v triednom kolektíve a o vzťahoch s vyučujúcimi.
   Šport
   - Dokázať samostatne hovoriť o význame športovania pre človeka, o druhoch športu
a ich špecifikách, o najobľúbenejších druhoch športu, o atraktívnych a nebezpečných
športoch, o vlastnom záujme o šport, hovoriť o finančnom zákulisí športového ţivota,
poukázať na obľúbené športové kluby a jednotlivcov.
   Sloh - obsahový štandard
   Zostavenie osnovy prečítaných textov, reprodukcia textu na základe osnovy, stručná
a podrobná reprodukcia, dialógy v beţných ţivotných situáciách, výber správnych jazykových
prostriedkov.
   Štylizácia krátkych ústnych prejavov podľa daných konverzačných situácií -
ospravedlnenie, poďakovanie, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, odmietnutie, blahoţelanie,
pozvanie atď.
   Jednoduchý opis prostredia (domu, bytu, školy, triedy, zdravotníckeho zariadenia,
nákupného strediska), pracovného postupu.
   Sloh - výkonový štandard
   vedieť správne vybrať komunikatívne činitele pri tvorbe a štylizácii krátkych
ústnych prejavov, dokázať správne formulovať informáciu a poskytnúť informáciu, viesť
dialóg v beţných ţivotných situáciách, štylizovať jazykovo a vecne správne aktuálne správy,
oznamy, hlásenie, pozvánku, telefonický rozhovor, inzerát, reklamu, vedieť podať
charakteristiku opisných slohových útvarov, dokázať vysvetliť uplatňovanie opisného
slohového postupu v jazykovom štýle, dokázať napísať odborný opis, opis pracovného
postupu, charakteristiku.


   Jazyková výchova
   Rozpis učiva                    Orientačný počet hodín
   Prehľad tematických celkov
   Opakovanie učiva zo ZŠ                    2
   Tvorenie gramatických tvarov                 12
   Väzba slovies v slovenčine                  6
   Pravopis - základné pravidlá písanie i,í/y,ý         7
   Kontrolné práce, testy                    4
   Kontrolné slohové práce                   4
   Upevňovanie a prehlbovanie učiva               3


   Opakovanie učiva zo základnej    školy a tvorenie gramatických tvarov - obsahový
štandard
   Problémové pády pri podstatných menách: N pi. pri vzoroch chlap, hrdina, dub, L sg.
pri vzore chlap, I sg. s dôrazom na pádovú príponu -mi, -ami a iné.
   Tvorenie a pouţívanie slovesných tvarov: prítomný čas, minulý čas, budúci čas,
prechodník, trpné príčastie.
   Rozširovanie a upevňovanie vedomostí o tvorení nepravidelných tvarov pri
jednotlivých slovných druhoch.
   Pouţívanie zvratných zámen sa a si v hovorenom a písomnom prejave. Rozlišovanie
jednotlivých tvarov zámen a ich pouţívanie v komunikácii. Pouţívanie gramatických tvarov
v komunikácii, problémových cvičeniach a v domácich úlohách.
   Výkonový štandard
   vedieť vysvetliť, čo rozumieme pod termínom gramatický tvar, ovládať teoreticky aj
prakticky prebraté učivo o tvorení gramatických tvarov, zdokonaľovať sa v tvorení
gramatických tvarov skloňovaním a časovaním, osvojovať si tvary jednotlivých zámen s
dôrazom na praktické vyuţívanie zvratného zámena sa a si v komunikácii. Väzba slovies v
slovenčine
   Obsahový štandard
   Upevňovanie vedomostí o slovesách ako o dynamickom slovnom druhu. Osvojovanie si
učiva o slovesných vzoroch a slovesných triedach. Nepravidelné časovanie slovies, časovanie
neplnovýznamového slovesa byť a pouţívanie jeho tvarov.
   Zhoda slovesa v úlohe slovesného prísudku a menného prísudku s podmetom a väzba
slovesa v úlohe slovesného či menného prísudku s predmetom.
   Vyuţívanie slovesných tvarov a väzby slovesa pri písaní slohovej práce, predovšetkým
pri písaní rozprávania.
   Výkonový štandard
   ovládať prakticky poučku o slovesách a vedieť tento slovný druh konfrontovať s
ostatnými slovnými druhmi, nielen teoreticky, ale aj prakticky vysvetliť, čo sa rozumie pod
termínom väzba slovies,
   vo vete vedieť určiť, s akými slovnými druhmi či vetnými členmi sa môţe sloveso
viazať, nadobudnúť istotu pri tvorení základných slovesných tvarov, vedieť vyčasovať
akékoľvek sloveso a vedieť ho v správnom tvare pouţiť vo vete.
   Pravopis - základné pravidlá písania i,í/y,ý
   obsahový štandard
   Opakovanie a zdokonaľovanie sa v učive o vybraných slovách a o odvodených slovách.
Písanie i,í/y, ý v rôznych tvaroch podstatných mien a prídavných mien s ohľadom na pádové
prípony a na prvý pád mnoţného čísla pri zhode prídavného mena so ţivotným podstatným
menom. Písanie i v lokáli singuláru a písani i,í/y,ý v ostatných pádoch.
   Výkonový štandard
   vedieť zdôvodniť, čo rozumieť pod termínom vybrané a odvodené slovo, na základe
analýzy a porovnávania gramatických tvarov vedieť správne písať i,í/y,ý,
   vedieť nielen teoreticky, ale aj prakticky uviesť vzory, v ktorých sa píše v N pi. i/í a v
ktorých y/ý,
   dokázať zdôvodniť pravopis písania i/í ,y/ý v prídavných menách s dôrazom na prvý
pád mnoţného čísla pri zhode so ţivotným podstatným menom.
   II. SLOVENSKÁ LITERATÚRA (1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)
   Rozpis učiva                   Orientačný počet hodín
   Prehľad tematických celkov
   Ľudová slovesnosť                      3
   Stredoveká slovenská literatúra               5
   Osvietenstvo a klasicizmus                  2
   Romantizmus                         12
   Porevolučné a matičné obdobie                3
   Upevňovanie a prehlbovanie učiva, opakovanie, testy,
   výchova umením                        8
   Ľudová slovesnosť
   obsahový štandard
   ţánre ľudovej slovesnosti, vplyv ľudovej slovesnosti na umelú literatúru, zberatelia
ľudovej slovesnosti, spoločné a odlišné znaky slovenskej a maďarskej ľudovej slovesnosti.
   Výkonový štandard
   spoznávať najcharakteristickejšie znaky ľudovej slovesnosti, dokázať rozlíšiť ľudovú
slovesnosť od umelej literatúry, mať dokonalé vedomosti o slovenskej a maďarskej ľudovej
slovesnosti.
   Stredoveká slovenská literatúra
   obsahový štandard
   staroslovienska literatúra (pôsobenie Cyrila a Metoda na Veľkej Morave), písomné
pamiatky pôvodnej a prekladovej literatúry, stručný prehľad stredovekej latinskej literatúry
(legendy, kroniky), humanizmus a renesancia - stručný prehľad, baroková literatúra - stručný
prehľad.
   Výkonový štandard
   chápať kultúrnopolitický význam oboch veľkomoravských vierozvestov a stotoţňovať
sa s nimi na základe autentických staroslovienskych textov, dokázať pochopiť pomocou
prekladov legiend akronik ich ţivot aspoločensko-politickú činnosť, dokázať nájsť
rozdiel a totoţnosti medzi barokovou náboţenskou a barokovou svetskou literatúrou.
   Osvietenstvo a klasicizmus
   obsahový štandard
   charakteristika obdobia klasicizmu - národnobuditeľské tendencie (A.Bernolák), Jozef
Ignác Bajza - autor prvého slovenského románu, slovanská vzájomnosť v dielach Jána
Kollára, myšlienky humanity, slobody, vlastenectva a národného uvedomovania v tvorbe
Hollého, kritik slovenského malomeštiactva a jeho kultúrnej zaostalosti - Ján Chalúpka.
   Výkonový štandard
   dokázať definovať spoločenské, filozofické apolitické udalosti osvietenstva a
interpretovať jeho národnobuditeľské tendencie v slovenskej literatúre a kultúre, vedieť
pozitívne hodnotiť činy slovenských autorov v kontexte vývoja, upevňovať získané poznatky
a vedieť ich aplikovať pri kritike vtedajších a súčasných spoločenských a kultúrnych
nedostatkoch.
   Romantizmus
   obsahový štandard
   charakteristické znaky slovenského romantizmu, vlastenecký a demokratický pátos v
dielach Sama Chalúpku, problematika osobného a spoločenského v poézii Andreja Sladko
vi ča, spoločné znaky ospievania lásky v Marína a Detvanovi, Detvan - rozbor úryvku lyricko-
epického diela, revolučné myšlienky v revolučnom období u Janka Kráľa, ľudový odboj proti
feudalizmu v Bottovej tvorbe Smrť Jánošíkova, prejav irónie v Kalinčiakovej epike
Reštavrácia, - epická tvorba Štúrovej generácie.
   Výkonový štandard
   naučiť sa čítať umelecké literárne dielo s kritickým odstupom a nadhľadom, dokázať
analyzovať a interpretovať diela autorov z obdobia romantizmu, chápať systémovú celistvosť a
celkovú umeleckú pôsobnosť literárneho diela.
   Porevolučné a matičné obdobie
   obsahový štandard
   spoločensko-politické a literárno-umelecké pomery po občiansko-demokratickej
revolúcii v roku 1848-1849, literárny ţivot v matičnom období, krátka informácia o diele
Jonáša Záborského, charakteristika dobových spoločenských udalostí v dramatickej tvorbe Jána
Palárika.
   Výkonový štandard
   vedieť charakterizovať prechodné obdobie od romantizmu k realizmu, vedieť
interpretovať myšlienku vzájomnej spolupatričnosti medzi Slovákmi a Maďarmi.
2. ročník


Oblasť:              Jazyk a komunikácia
Názov predmetu:          Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Časový rozsah výučby:       3 hodiny týţdenne (99 hodín ročne)
Ročník:              druhý
Škola:               Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským –
                  Stredná odborná škola podnikania
                  Lichnerova 71, 903 01 Senec
Dĺţka štúdia:           4 roky
Forma štúdia:           denná


Vzdelávací štandard 2. ročníka


I. SLOH A JAZYKOVÁ VÝCHOVA
(2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne)


SLOH


Rozpis učiva                        Orientačný počet hodín


Prehľad tematických celkov


Opakovanie učiva 1. ročníka.                      2
Reprodukcia textov, podrobná reprodukcia na základe osnovy.       5
Dialógy v beţných ţivotných sitiáciách.                 6
Telefonické rozhovory, tlačivá a ich správne vypĺňanie.           4
Triedenie štýlov. Hovorový štýl.                    4
Súkromný list.                             2


JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Prehľad tematických celkov


Rozpis učiva
Opakovanie učiva 1. ročníka                         2
   Lexikológia                              12
   Slovná zásoba, klasifikovanie slovnej zásoby z jednotlivých hľadísk. Jadro a periféria
slovenej zásoby. Spisovné a nespisovné slová, nárečie, slang, historizmy a archaizmy.
   Obohacovanie slovnej zásoby, tvorenie slov, preberanie slov a kalkovanie. Slovotvorný
základ, slovotvorná predpona, slovotvorná prípona. Synonymá, homonymá a antonymá.


   Tvorenie tvarov zámen                          5
   Zámeno stojí za iné meno. Tvorenie tvarov jednotlivých zámen. Pouţívanie krátkych
a dlhých tvarov zámen. Pouţívanie zvartného zámena sa a si. Tvary zámen ako príklonky.
Skloňovanie zámen.


   Pravopis – písani i,í/y,ý, písanie veľkých písmen, písanie čiarky   12
   Osvojenie si základných pravidiel o písaní i,í/y,ý. Zopakovanie vybraných
a odvodených slov. Písanie i,í/y,ý v jednotlivých gramatických tvaroch: menných
a slovesných. Písanie veľkých písmen na začiatku vety, vo vlastných menách, v názvoch ulíc,
námestí, v priamej reči po dvojbodke, ale aj v listoch a pozdravoch. Písanie čiarky pred
spojkami, v jednotlivých súvetiach, viacnásobných vetných členoch či v osloveniach. Získané
vedomosti správne vyuţiť pri zostavovaní textu.


   Kontrolné práce, testy                         4
   Kontrolné slohové práce                         4
   Upevňovanie a prehlbovanie učiva                    4


   II. SLOVENSKÁ LITERATÚRA
   (1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)


   Rozpis učiva                        Orientačný počet hodín


   Prehľad tematických celkov


   Realizmus v slovenskej literatúre                   10


    Interpretácia základných charakteristických znakov realizmu ako významného
literárneho smeru 19. storočia. Rozdiely medzi chápaním otázky zemianstva u Vajanského,
Hviezdoslava a Kukučína. Hviezdoslavova lyrika, epika a dramatická tvorba. Rozbor
niektorých Kukučínových diel. Najvýznamnejšie poviedky Jozefa Gregora-Tajovského a jeho
dramatická tvorba. Rozbor epických diel Boţeny Slančíkovej-Timravy (Ťapákovci,
Hrdinovia). Porovnávať postavy, prostredie a konfliktové situácie realistických diel
v slovenskej a maďarskej literatúre.
   Slovenská literárna moderna                       2
   História vzniku literárnej moderny. Charakteristika literárnych smerov (symbolizmus,
nadrealizmus, expresionizmus, impresionizmus atď.). Spojitosť osobného záţitku s poetikou
symbolizmu v dielach Ivana Kraska. Poézia a próza Janka Jesenského.


   Slovenská poézia, próza a dráma v medzivojnovom období          14
    Rozlišovanie dvoch skupín autorov v medzivojnovom období: sociálno-funkčná
(davisti) a avantgardná skupina. Umelecké hodnoty poézie Ladislava Novomeského – stručný
prehľad. Lyrizujúca atmosféra v spoločenskom románe Jozefa Cígera Hronského Jozef Mak.
Milo Urban a jeho Ţivý bič. Rezonovanie sociálnej problematiky v próze Petra Jilemnického
a dielach Fraňa Kráľa – stručný prehľad. Lyrizovaná próza ako literárny prúd v slovenskej
literatúre. Tematická a ideová stránka v diele Margity Figuli Tri gaštanové kone.
Kompaktnosť protagonistu, prostredia a deja v tvorbe Františka Švantnera (výber noviel
z Malky).


   Upevňovanie učiva, opakovanie, testy, výchova umením           7


   3. ročník


   Oblasť:             Jazyk a komunikácia
   Názov predmetu:         Slovenský jazyk a slovenská literatúra
   Časový rozsah výučby:      3 hodiny týţdenne (99 hodín ročne)
   Ročník:             tretí
   Škola:             Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským –
                   Stredná odborná škola podnikania
                   Lichnerova 71, 903 01 Senec
   Dĺţka štúdia:          4 roky
   Forma štúdia:          dennáKONVERZÁCIA
Kľúčové pojmy:
tolerancia a intolerancia, nekontrolovaný sexuálny ţivot, beletria, odborná literatúra,
populárno-náučná literatúra, sfilmované romány, celebrity, historické pamiatky,
multimediálna technika, regionalizmus.
Obsahový štandard
Mladí ľudia a svet okolo nich – odlišnosti súčasnej doby v porovnaní s dobou mladosti
rodičov, starých rodičov, iné spoločenské podmienky a hodnoty, móda, kozmetika,
vzdelávanie, vyuţívanie internetu, trávenie voľného času, slušné a neslušné správanie,
sebavedomie mladých ľudí, zdvorilosť, tolerancia a intolerancia, kariéra, partnerské
spoluţitie, sobáše vo vyššom veku – uprednostňovanie kariéry, muţi na materskej dovolenke,
honba za peniazmi, osamotenosť, alkoholizmus, drogová závislosť, nekontrolovaný sexuálny
ţivot a jeho následky, práva dieťaťa atď.
Kniha a čítanie – najobľúbenejšia činnosť vo voľnom čase od najstarších čias po súčasnosť,
kniha ako dar, čítanie počas cestovania, dovoleniek, zdroj informácií a zábavy, literárne druhy
a ţánre, beletria, odborná literatúra, populárno-náučná literatúra, učebnice, slovníky,
encyklopédie, kníhkupectvá, kniţnice, sfilmované romány, Nobelove ceny za literatúru,
obľúbený spisovateľ, kniha atď.
Vzory a ideály v ţivote človeka – kladné a záporné vlastnosti človeka, človek ako jedinečný
tvor, kladný a záporný vplyv prostredia na človeka - rodina, škola, priatelia, speváci, herci,
športovci, celebrity (kopírovanie správania, názorov, módy), výnimoční ľudia, ľudia a
rizikové povolania so svojimi hrdinami, idoly súčasnej mladej generácie atď.
Slovensko – Bratislava – dôleţité historické udalosti v ţivote Slovákov, spoločný vývin v
uhorskom štáte, spoločné zvyky a tradície, dôleţité sviatky (štátne, cirkevné); hlavné mesto
SR - centrum politického, kultúrneho, ekonomického, vzdelávacieho a obchodného ţivota,
jeho najvýznamnejšie historické pamiatky, podujatia atď.
Veda a technika – najvýznamnejšie objavy v histórii ľudstva (praktické, nebezpečné), známi
vedci, vynálezcovia, veda v minulosti a dnes, vyuţívanie výdobytkov vedy a techniky v
kaţdodennom ţivote (počítače, internet), multimediálna technika, vzťah mladých a starších
ľudí k modernej technike atď.
Môj región – zemepisný opis oblasti, významné centrá, významní dejatelia v minulosti, iné
významné osobnosti v súčasnosti, zaujímavosti regiónu atď.
Výkonový štandard
Mladí ľudia a svet okolo nich
- dokázať hovoriť o rozdielnych názoroch mladých a starších ľudí na módu, hudbu, umenie,
spôsob trávenia voľného času a správanie;
- dokázať porovnať spôsob ţivota mladých ľudí v minulosti a dnes;
- dokázať hovoriť o ţivotnom štýle dnešných mladých ľudí (neskoršie uzatváranie
manţelstiev, rodiny s málo deťmi, postavenie mladých ţien v spoločnosti);
- vedieť povedať svoj názor na problémy súčasného sveta mladých ľudí – osamotenosť,
drogy, alkohol, skorý začiatok sexuálneho ţivota, túţba mať veľa peňazí;
Kniha, čítanie
- dokázať povedať svoj názor na potrebu čítania kníh;
- dokázať hovoriť o svojom vzťahu ku knihám, o svojom obľúbenom spisovateľovi a
o obľúbenej knihe.


Vzory a ideály v ţivote človeka
- dokázať hovoriť o kladnom a zápornom vplyve známych ľudí z rôznych oblastí ţivota na
ľudí rôzneho veku, pohlavia a spoločenského postavenia;
- dokázať určiť, opísať, charakterizovať typy ľudí, ktorí sa stávajú vzormi a ideálmi;
- dokázať posúdiť a vyjadriť svoj názor na následky takéhoto vplyvu;
- vedieť hovoriť o ľuďoch, ktorí sú pre mladého človeka vzorom.
Slovensko, Bratislava
- dokázať hovoriť o geografii Slovenska, o významných a zaujímavých miestach z hľadiska
cestovného ruchu, a o jeho obyvateľoch;
- vedieť hovoriť o hlavnom meste ako centre kultúrneho, politického a ekonomického ţivota,
o jeho historických pamiatkach.
Veda a technika
- porovnať spôsob ţivota ľudí v minulosti a dnes na základe vedomostí z iných predmetov;
- hovoriť o významných výdobytkoch vedy a techniky, ktoré nám uľahčujú ţivot, ale ho aj
znepríjemňujú a robia nebezpečným;
- dokázať vyjadriť svoj názor na rozvoj vedy a techniky, ktorý je v sluţbách človeka.
Môj región
- dokázať opísať svoj región z geografického (alebo aj historického) hľadiska;
- vedieť vymenovať zaujímavé mestá a miesta, historicky pozoruhodné pamiatky,
významných ľudí z histórie a súčasnosti;
- vedieť opísať miesto, ktoré má vo svojom regióne najradšej;
- vedieť povedať svoj názor na nedostatky vyskytujúce sa v opisovanej oblasti.

SLOH
Obsahový štandard
Slohové postupy
Administratívny štýl – úradný list, ţiadosť, prihláška, objednávka, dohoda, urgencia,
reklamácia, splnomocnenie, potvrdenka, poštová poukáţka; ţivotopis, zápisnica;
Výkonový štandard
- rozoznať typické znaky administratívneho štýlu – vecnosť, kniţnosť, stručnosť, adresnosť,
neutrálnosť;
- preukázať praktickú zručnosť a pohotovosť pri napísaní jednotlivých slohových útvarov
administratívneho štýlu (úradný list, zápisnica, prihláška, objednávka, splnomocnenie,
potvrdenie, reklamácia, ţivotopis);
- preukázať schopnosť a pohotovosť pri práci s tabuľkami a predtlačou.
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Tematický celok: Slovenský jazyk a jeho zaradenie
Obsahový štandard
- Miesto slovenského jazyka v rodine jazykov.
- Vývin slovenského jazyka (stručný prehľad).
- Slovenčina a slovanské jazyky.
- Prvý slovanský spisovný jazyk.
- Latinčina a čeština ako spisovné jazyky na Slovensku.
- Starostlivosť o čistotu spisovnej slovenčiny – jazyková kultúra.
- Nárečia slovenského jazyka.
- Typologické rozdiely medzi slovenčinou a maďarčinou.

Výkonový štandard
- oboznamovať sa s vývinovými obdobiami slovenčiny.
- poznať základné typologické rozdiely medzi slovenčinou a maďarčinou.
- nájsť základné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou ako veľmi blízkymi slovanskými
jazykmi.
- vedieť vymenovať jazyky, ktoré patria do skupiny západoslovanských, juţnoslovanských a
východoslovanských jazykov.
Tematický celok: Tvaroslovie - slovesá
Obsahový štandard
Sloveso – dynamický slovný druh. Slovesná trieda a slovesný vzor, pravidelné a nepravidelné
časovanie slovies. Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá. Tvorenie analytických a
syntetických tvarov v minulom a budúcom čase. Tvorenie a pouţívanie určitých a neurčitých
slovesných tvarov.
Výkonový štandard
- zopakovať si informácie o slovesách ako o dynamickom slovnom druhu;
- vedieť, ktoré slovesá sú plnovýznamové a ktoré sú neplnovýznamové;
- prakticky vyuţiť plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá;
- vedieť tvoriť jednoduché a zloţené slovesné tvary. Pri tvorení zloţených slovesných tvarov
vedieť vyuţívať neplnovýznamové slovesá;
- vedieť vysvetliť, prečo hovoríme o určitých a neurčitých tvaroch v slovenčine.
Tematický celok: Systematizácia slovných druhov
Obsahový štandard
Slovné druhy ako termín. Ohybné a neohybné slovné druhy. Plnovýznamové a
neplnovýznamové slovné druhy. Slovné druhy v úlohe vetného člena. Úloha
neplnovýznamového slovného druhu vo vete.
Výkonový štandard
- vedieť vysvetliť, čo rozumie pod termínom systematizácia slovných druhov;
- vedieť vysvetliť termíny ohybné slovné druhy a neohybné slovné druhy;
- na analýze gramatického tvaru dokázať, ţe slovný druh je ohybný či neohybný;
- vedieť vysvetliť termín plnovýznamový a neplnovýznamový slovný druh;
- na analýze vety dokázať, ţe slovný druh je plnovýznamový;
- vedieť vysvetliť úlohu neplnovýznamových slovných druhov vo vete;
- vedieť vysvetliť, čo treba rozumieť pod termínom plný význam slovného druhu a čo pod
termínom funkcia slovného druhu vo vete;
- ovláda klasifikáciu slovných druhov na základe morfologického, lexikálneho
a syntaktického hľadiska.
Tematicky celok: Podstatné mená, prídavné mená, príslovky
Obsahový štandard
   Zaraďovanie slov do jednotlivých slovných druhov. Určovanie menných a slovesných
gramatických kategórií. Tvorenie a pravopis gramatických tvarov pri podstatných menách a
prídavných menách. Lexikálno-gramatická kategória stupňovania. Pravidelné a nepravidelné
stupňovanie prísloviek. Tvorenie podstatných mien, prídavných mien a prísloviek.
Výkonový štandard
- na analýze vety si opakovať známe poznatky o podstatných menách, prídavných menách
a o príslovkách;
- na príklade vedieť vysvetliť, ţe podstatné mená sú samostatne existujúce substancie;
- vedieť určovať gramatické kategórie podstatných mien;
- upevňovať si vedomosti o pomnoţných podstatných menách, vedieť ich zaradiť do rodu a
skloňovacieho vzoru;
- ovládať skloňovanie substantív a tvorenie ich gramatických tvarov;
- ovládať pravidlá písania i / í, y / ý v jednotlivých pádoch pri substantívach;
- ovládať pravidlá písania i, í/y, ý pri prídavných menách;
- vedieť vysvetliť, ktoré prídavné mená nemôţeme stupňovať;
- vedieť vytvoriť od prídavného mena príslovku;
- vedieť, ktoré príslovky môţeme stupňovať.
Tematický celok: Zámená, číslovky
Obsahový štandard
Číslovky a zámená: ohybný a plnovýznamový slovný druh. Zámená vo vete, písomnom
prejave a komunikácii. Skloňovanie zámen a čísloviek. Určovanie menných gramatických
kategórií pri zámenách a číslovkách. Pouţívanie krátkych a dlhých tvarov zámen. Tvary
zámen ako príklonky.
Výkonový štandard
- upevňovať si uţ získané vedomosti o slovných druhoch (zámená a číslovky);
- ovládať klasifikáciu zámen a čísloviek;
- poznať praktické vyuţitie zámen;
- vedieť určovať kategórie zámen a čísloviek;
- ovládať skloňovanie zámen a čísloviek;
- vedieť vysvetliť úlohu zvratného zámena sa, si v spojení so slovesom;
- vedieť správne umiestňovať do vety tvary zámen a čísloviek a zamedziť tak častému
opakovaniu toho istého slova.

LITERATÚRA
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)
Tematický celok: Súčasná slovenská próza
Obsahový štandard
- František Hečko a jeho Červené víno;
- Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v dielach Vladimíra Mináča;
- Dominik Tatarka ako dôsledný kritik spoločenských, politických a kultúrnych pomerov
(stručný prehľad);
- Svedectvá zo zákulisia politických procesov v tvorbe Ladislava Mňačka;
- Realistický obraz slovenskej dediny a jej obyvateľa u Alfonza Bednára;
- Nový pohľad na sociálnu skutočnosť u Rudolfa Jašíka;
- Generácia 1956 alebo Generácia Mladej tvorby (Jaroslava Blaţková, Anton Hykisch, Ján
Johanides);
- Literatúra šesťdesiatych rokov (Vincent Šikula, Rudolf Sloboda, Peter Jaroš, Ladislav
Ballek);
- Literatúra sedemdesiatych rokov (Dušan Mitana, Ľuboš Jurík, Jozef Puškáš);
Výkonový štandard
- dokázať charakterizovať povojnové literárne dianie, zvýrazniť ho príkladmi a kreatívne
doplniť subjektívnymi poznámkami a pripomienkami;
- dokázať dôkladne rozoberať a interpretovať literárne diela a určiť ich hodnotovú orientáciu,
ako i reprodukovať obsah literárneho textu;
- dokázať uskutočniť periodizáciu v súčasnej slovenskej prozaickej tvorbe a určiť
najvýznamnejších predstaviteľov.
presne a výstiţne sa vyjadrovať.
PROCES
SLOVENSKÝ JAZYK
    Ţiaci stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským prechádzajú zloţitým obdobím
rozvíjajúceho sa logického a abstraktného myslenia, preto vo vyučovacom procese je im
potrebné poskytnúť moţnosti na diskusiu ako aj pestovať ich kreatívnu aktivitu. Učiteľ vo
vyučovacom procese musí ciele zaraďovať tak, aby zodpovedali veku primeranosti a
výsledkom predchádzajúcej výchovy.
   Kvalitu vzdelávania je moţné zvyšovať takými metódami, ktoré podporujú samostatnú
prácu ţiaka. Vyuţívajú sa riadené kontrolované techniky (dialóg, otázky a odpovede, kontrola
písomných a ústnych prejavov), čiastočne riadené techniky (vyrozprávanie príbehov na
základe testov, samostatná práca s učebnicou) ako aj voľné nekontrolované techniky
(štrukturácia vyučovacej hodiny, reťazový dialóg, referáty, spoločensky orientovaná
interakcia). Z druhov jazykových cvičení sú najdôleţitejšie substitučno-rozširujúce,
substitučné, transformačné a drilové.
   Vyučujúci spomedzi organizačných foriem práce na vyučovacích hodinách slovenského
jazyka a slovenskej literatúry podľa vlastných „reflexií“ vyuţívajú zväčša frontálnu prácu,
ďalej prácu vo dvojiciach a napokon samostatnú, individuálnu prácu ţiakov.
   Úlohou samostatnej prípravy ţiakov nie je reprodukcia študovaných textov, ale príprava
na diskusiu o problémoch, ktoré sa ţiakom vopred oznámia. Osvojovanie učiva sa zrealizuje
praktickým výcvikom priamo v škole ale aj doma.
   Na hodine slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa delia triedy pri počte 24 a viac
ţiakov. Práca s menším počtom ţiakov by bola ešte efektívnejšia. Pre štandardizáciu
slovenského jazyka bude potrebné si vyčleniť podľa moţností z rozširujúcich hodín v kaţdom
ročníku stredných škôl jednu hodinu konverzáciu v slovenskom jazyku.
   Klasifikované písomné práce (kontrolné slohové práce, cvičné slohové práce, diktáty)
na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským sú stanovené podľa ročníkov. Práca
sa píše na jednej vyučovacej hodine a opravuje sa tieţ na jednej vyučovacej hodine. Oprava sa
vyuţije na individuálne vysvetlenie a precvičovanie javov, ktoré si podľa výsledkov zasluhujú
pozornosť.
   Učebnice slovenského jazyka vedú ţiakov k účelnému vyuţívaniu normatívnych
príručiek, prípadne k vyuţívaniu ďalších jazykových príručiek. Vyučovací proces v
slovenskom jazyku vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ba aj najnovšie výdobytky z informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych a
vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku konkrétnemu učivu a
konkrétnym učebniciam. Vybavenie škôl počítačmi pomôţe ţiakom ľahšie sa zorientovať v
rozličných odborných problémoch toho – ktorého vyučovacieho predmetu.
   Ekonomické vyuţitie didaktickej techniky uľahčujú odborné pracovne na vyučovanie
slovenského jazyka. Tieto pracovne treba spájať s príručnou ţiackou kniţnicou. Ţiaci by mali
mať prístup k učiteľskej kniţnici, aby sa mohli vzdelávať v jazykovede, literatúre a iných
spoločenskovedných disciplínach.
   Pracovná aktivita ţiakov si vyţaduje aj adekvátny spôsob hodnotenia a klasifikácie.
Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
vyučovacomprocese, motivovať ţiakovu aktivitu. Ţiaka treba i vtedy klasifikovať, keď rieši
len čiastkovú úlohu (jedna odpoveď, vyriešenie úlohy), ak v nich prejavil zručnosť, presnosť
či kreativitu.
SLOVENSKÁ LITERATÚRA
    Časovo prvým cieľom literárnej výchovy na strednej škole s vyučovacím jazykom
maďarským je rozbor a interpretácia literárneho diela, pričom sa usiluje na postupné
prekonávanie naivnej úrovne recepcie, pri ktorej sa ţiak ako čitateľ primárne sústreďuje na
prvý, sujetový plán diela. Analytické a interpretačné činnosti sa preto na začiatku prvého
ročníka ešte sústreďujú na dôkladné zvládnutie významovej a kompozičnej stránky dejovej
línie.
   V najvyšších ročníkoch sa stáva cieľom výchovy dosiahnutie štandardnej interpretačnej
úrovne s úplnou názorovou samostatnosťou ţiaka. Dôraz sa kladie na rozvoj kritického
myslenia a prístupu k danému dielu, odborne správnej argumentácie a štylisticky vyspelej
úrovne komunikácie.
   Súčasné učebnice sú koncipované dostatočne široko a disponujú s Antológiou
slovenskej literatúry bohatými literárnymi ukáţkami. Učiteľovi umoţňujú sústrediť sa na
interpretáciu literárneho diela, sprostredkovať potrebné literárnovedné poznatky, rozvíjať,
prehlbovať a upevňovať čitateľské, percepčné a vyjadrovacie schopnosti.
   Koncepcia cieľov naznačuje aj isté odlišnosti v chápaní kontroly a hodnotení ţiaka.
Kontrola výstupov z vyučovacieho procesu má uprednostňovať zisťovanie ţiakových
interpretačných schopností, úroveň jeho samostatnosti a kritického myslenia, nápaditosť a
fantáziu, kvalitu i krásu vyjadrovania jeho myšlienok.
   V oblasti mimotriednej a mimoškolskej práce učiteľ podporuje a vhodne vyuţíva
jazykové a literárne krúţky, besedy s kultúrnymi činiteľmi, školský časopis na kreatívnu
činnosť talentovaných ţiakov, besedy o zaujímavých knihách, návštevu filmových a
divadelných predstavení, literárnych múzeí, kontakt s druţobnými školami, korešpondenciu.
    9.1.2. Maďarský jazyk a literatúra


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: Maďarský jazyk a literatúra
   Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Hlavné ciele učebného predmetu : rozvíjanie kognitívnej funkcie maďarského jazyka
ako materinského a vyučovacieho jazyka a rozvíjanie jazykových kompetencií v iných
jazykoch: v druhom štátnom jazyku a cudzích jazykoch
   Cieľom vzdelávania v oblasti maďarského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú
úroveň rečových zručností v maďarskom jazyku, aby ţiaci zvládli kaţdú komunikatívnu
situáciu či uţ hovorovú alebo odbornú v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích oblastí a
primerane a v hodne z hľadiska jazykového štýlu, pravopisu, gramatiky v ústnom i písomnom
prejave.


   Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby študenti:
     •  pochopili význam vzdelávania v materinskom jazyku
     •  nadobudli a a rozvíjali pozitívny vzťah k materinskému jazyku a
       pochopili jeho
     •  potenciálne zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo
     •  vnímali a osvojili si jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k získavaniu a
       odovzdávaniu informácií, k vyjadreniu vlastných postojov a názorov
     •  rozvíjali komunikatívne schopnosti a návyky, aby získali kvalitnú jazykovú
       kompetenciu zvládli základné pravidlá medziľudskej komunikácie, samostatne
       získali informácie z rozličných zdrojov a zvládli práce s jazykovými a
       literárnymi textami
     •  nadobudli sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti a kultivovaný prejav
       ako prostriedok k sebapresadeniu
     •  nadobudli etické cítenie, naučili sa prosociálne správať, aby si dokázali
       uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt
     •  nadobudli vzťah a dokázali individuálne preţiť slovesné umelecké dielo
     •  mali vlastné čitateľské záţitky, rozvíjali svoj pozitívny vzťah literatúre a
       k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjali
        svoje emocionálne a estetické cítenie a vnímanie.


   OBSAH
   Štruktúra vzdelávacej oblasti
   GRAMATIKA - JAZYKOVÝ SYSTÉM
   Zvuková stránka jazyka a pravopis
   Lexikológia
   Morfológia
   Syntax
   Dejiny jazyka a jazykoveda
   GRAMATIKA - KOMUNIKÁCIA A SLOH
   Komunikácia ako zdroj informácií
   Ústny a písomný prejav
   Vlastné tvorivé písanie
   Subjektívna a objektívna komunikácia
   LITERATÚRA
   Všeobecne o literatúre
   Základné literárne druhy
   Základné literárne ţánre
   Kompozícia literárneho diela
   Štylistika literárneho textu
   Metrika
   Informácie o autoroch a literárnych diel


  VZDELÁVACIE ŠTANDARDY Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
OBSAHOVÝ ŠTANDARD


   1. ročník
   Jazyková komunikácia
   1 hodina týţdenne / 33 hodín ročne)
    (Počet vyučovacích hodín sa podľa potreby môţe zmeniť pre prospech maďarskej
literatúry)
   Jazyk, štylistika, pravopis
   Spôsoby a metódy učenia sa
   Človek a jazyk
   Vzájomné prepojenie jazyka a rozmýšľania. Komunikačná situácia. Cinitele komunikácie.
Rôzne funkcie jazyka: oznamovacia, zvolacia, vyjadrovacia. Bilingválne jazykové
spoločenstvá
   Informácia a komunikácia. Čítanie a porozumenie textu. Základné poznatky z rétoriky.
Typy a spôsoby argumentovania
   Jazyková kultúra
   Pravopis, slohový výcvik
   Literatúra (2 hodiny týţdenne /66 hodín ročne) (Počet vyučovacích hodín sa môţe
zmeniť)
   Úvod do literatúry
   Pojem literatúry. Obdobia literatúry
   Starovek
   Mýty. Staroveká grécka literatúra. Homérske eposy, trójske mýty. Ilias. Epos ako ţáner.
Výstavba hrdinského eposu, ustálené postupy. Časomiera. Grécka lýra. Sapfo, Anakreón.
Starovké grécke divadlo. Sofokles: Antigona. Thébské mýty. Biblia. Časti zo Starého a Nového
zákona
   Stredoveká literatúra
    Svetová literatúra: Feudálna svetská literatúra, jej druhy a ţánre. Dante Alighieri:
Boţská komédia (kompozícia diela). Francois Villon (Veľký testament). Maďarská literatúra:
Ústna slovesnosť (pracovné piesne, zariekania a zaklínania) a písaná literatúra. Povesti o
príchode Maďarov do vlasti. Po latinsky písaná stredoveká literatúra (náboţenské piesne,
modlitby, legendy a pod.). Feudálna svetská literatúra -kroniky (Anonymova kronika, Gesta
Hungarorum, Kronika Šimona z Kézy). Prvé písomné pamiatky maďarskej stredovekej
literatúry: Pohrebná reč, ţalospev Ómagyar Mária-siralom, Jókaiho kódex
   Renesancia
   Svetová literatúra: Ideový a umelecký charakter humanistickej a renesančnej literatúry.
Francesco Petrarca. Sonet. Giovanni Boccaccio: Dekameron. Anglická humanistická a
renesančná literatúra - William Shakespeare. Dielo Hamlet alebo Rómeo a Júlia
   Maďarská literatúra: Dvor kráľa Corvina Mátyása, Janus Pannonius - elégie a
epigramy. Bálint Balassi - prvý európsky významný predstaviteľ maďarskej renesančnej
poézie, ľúbostné, vojenské a náboţenské básne.
   Baroková literatúra
   Ideový a umelecký charakter barokovej literatúry.
   Maďarská literatúra: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Základná koncepcia diela.
Kelemen Mikes.
   Klasicizmus a osvietenstvo
    Svetová literatúra: Klasicizmus a osvietenstvo v západoeurópskych literatúrach.
Francúzska encyklopédia al. Racionálny slovník vied, umení a remesiel. Voltaire: Candide
alebo Optimizmus (časti). Francúzska klasicistická dráma. Moliére: Tartuffe. Goethe: Faust
(časti).
   Memoriter:
   zo svetovej literatúry: 1-2 básne (alebo časti)
   z maďarskej literatúry: 4-5 básní (alebo časti) Povinné čítanie:
   Sofokles: Antigona
   William Shakespeare: Hamlet alebo Rómeo a Júlia
   Moliére: Tartuffe
   VÝKONOVÝ STANDARD
   JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
  ZVUKOVÁ, TVAROVÁ , SKLADOBNÁ A VÝZNAMOVÁ ROVINA JAZYKA A
PRAVOPIS
   Vedomosti
   Rozvrstvenie a dynamika slovnej zásoby. Slovník bilingválnych hovoriacich. Rôzne typy
slovníkov.
   Zručnosti:
   Správne písať hlásky ,,-/'„-/y" - dvojaké značenie, uplatnenie etymologického
princípu maďarského pravopisu.
   Správne písať veľké začiatočné písmená u vlastných podstatných mien (názvy miest,
štátov, inštitúcií atď.).
   Poznať spisovné a nespisovné slová, vedieť ich rozlíšiť v texte.
   Vedieť sa orientovať v pravopisnom, výkladovom, synonymickom a frazeologickom
slovníku, dokázať v ňom vyhľadať slová a slovné spojenia.
   V texte vedieť správne zoradiť vety so zameraním na významovú stránku textu.
   Vedieť samostatne opraviť svoju prácu.
   Správne pouţívať pravidlá maďarského pravopisu primerané pre daný stupeň.
   Prekonávať prekáţky v porozumení textu.
   Čítať text s porozumením.
   Postoje
   Mať pozitívny vzťah k materinskému jazyku.
   Dbať na estetickú kvalitu písomnej práce.
   Mať pozitívny vzťah k písomníctvu a písomnostiam.
   KOMUNIKÁCIA A SLOH
   Vedomosti
   Jazyk a reč.
   Proces a činitele komunikácie.
   Funkcie jazyka: oznamovacia, zvolacia, vyjadrovacia.
   Bilingválne jazykové spoločenstvá.
   Rozvrstvenie maďarčiny ako národného jazyka.
   Spisovná maďarčina jej dialekty a sociolekty.
   Typy textov.
Osnova, nadpis, odsek.
Umelecký a vecný text, diskusia, argument.
Kaţdodenné beţné texty.
Komunikačná situácia.
Zručnosti
Poznať činiteľov komunikačného procesu.
Rešpektovať základné komunikačné pravidlá.
Porozumieť informáciám a podať ich ďalej.
Snaţiť sa prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa (verbálne, neverbálne) k činiteľom
komunikačného procesu v rôznych konkrétnych komunikačných situáciách.
Vedieť poskytnúť informácie o sebe, o svojich kaţdodenných aktivitách.
Vedieť reagovať na otázky, inzeráty, ponuky atď.
Opísať veci, predmety, činnosti.
Tvoriť nadpis k príbehom, k textom a obrázkom.
Vedieť zostaviť osnovu.
Vedieť vystihnúť podstatu textov.
Zostaviť koncept.
Vytvoriť logický myšlienkový postup.
Obhajovať, argumentovať vlastný názor.
Koncipovať rôzne texty.
Napísať krátke oznamy, správy, poznámky atď.
Napísať krátke rozprávanie s opisom.
Postoje
Mať odvahu sa vyjadriť.
Snaţiť sa prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa (verbálne, neverbálne).
Snaţiť sa aktívne počúvať.
Sebavedome komunikovať, mať radosť z komunikácie.
LITERATÚRA
Vedomosti
Štruktúra diela. Metrika.
Zručnosti
Čítať s porozumením rôzne druhy primerane obťaţných textov.
Zreprodukovať čitateľský záţitok.
Výrazne (esteticky) čítať umelecké texty.
Čítať s prirodzenou intonáciou, so správnym slovným a vetným prízvukom, vety
   členiť podľa zmyslu.
   Pri čítaní pouţívať vhodnú silu, výšku a zafarbenie hlasu.
   Pri čítaní vyuţívať rôzne druhy stratégií (informatívne čítanie, študijné čítanie,
   záţitkové čítanie atď.).
   V texte vyhľadať kľúčové slová.
   Odlišovať v texte podstatné a okrajové informácie.
   Zostaviť osnovu z prečítaného textu.
   Výrazne predniesť báseň a úryvok z prózy.
   Orientovať sa v deji epiky.
   Hodnotiť postavy literárneho diela a určiť ich vzájomný vzťah.
   Porovnávať literárne texty.
   Určiť hlavnú myšlienku prečítaného diela.
   Vnímať a vyjadriť rytmus básní.
   Tvoriť rýmy.
   Orientovať sa v kniţnici.
   Postoje
   Obhajovať, argumentovať vlastný názor.
   Dokázať kriticky sa prejaviť.
   Mať pozitívny vzťah k literatúre, k čítaniu.
   Prostredníctvom literatúry vnímať svet v ktorom ţije.
   Vybudovať si vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie.
   Výsledné hodnotenie: Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami.
   Metódy vyučovania : výklad, vysvetlenie, individuálna práca, práca vo dvojiciach,
skupinová práca, analýza diel, problémov, diskusia, dramatizácia, vypracovanie projektov.
   2. ročník


   Oblasť:                 Jazyk a komunikácia
   Názov predmetu:             Maďarský jazyk a literatúra
   Časový rozsah výučby:          3 hodiny týţdenne (99 hodín ročne)
   Ročník:                 druhý
   Škola:                 Spojená škola s vyučovacím jazykom
                       maďarským –
                       Stredná odborná škola podnikania
                       Lichnerova 71, 903 01 Senec
   Dĺţka štúdia:              4 roky
   Forma štúdia:              denná


   OBSAHOVÝ ŠTANDARD 2. ROČNÍKA   I. JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
   (1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)   Rozpis učiva                      Orientačný počet hodín


   Prehľad tematických celkov


   Text                                8
   Pojem a charakteristika textu. Hovorená a písaná podoba textu. Rozsah textu. Makro-
a mikroštruktúra textu. Kohézia, architektonika textu. Titulok. Odstavec. Príprava osnovy.
V texte vedieť správne zoradiť vety so zameraním na významovú stránku textu. Prekonávať
prekáţky v porozumení textu. Poznať spisovné a nespisovné slová, vedieť ich rozlíšiť v texte.
Tvoriť nadpis k príbehom, k textom a obrázkom. Vedieť vystihnúť podstatu textov. Zostaviť
koncept. Vytvoriť logický myšlienkový postup. Koncipovať rôzne texty. Napísať krátke
oznamy, správy, poznámky. Napísať krátke rozprávanie s opisom.


   Slovná zásoba a jej členenie                     6
   Pojem slova a lexémy. Základné a odvodené slová. Tvorenie slov. Internacionalizmy.
Významová zloţka jazykového znaku. Dynamika slovnej zásoby. Nárečové prvky v slovnej
zásobe. Maďarsko-slovenská dvojjazyčnosť na úrovni lexiky. Sémantické výpoţičky a kalky.
Cudzie slová a ich pouţívanie v maďarskom jazyku. Slovníky – výkladové a prekladové.
Krátky slovník maďarského jazyka, Slovník cudzích slov a výrazov. Vedieť sa orientovať
v pravopisnom, výkladovom, synonymickom a frazeologickom slovníku, dokázať v nich
vyhľadávať informácie.


   Systém slovných druhov                       8
   Kategórie slovných druhov: slovesá, podstatné mená, prídavné mená, zámená,
prechodník, príčastie, príslovkové určenie, particula.


   Pravopis, slohový výcvik                      5
   Príklady písania najtypickejších kompozít. Pravopis vlastných mien – osoby, inštitúcie,
nadpisy, beţné zemepisné názvy a ich odvodeniny atď. Skratky, dátum.


   Slohové práce, diktáty                       6
   Napísanie 2 slohových úloh a 4-5 diktátov.   II. LITERATÚRA
   (2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne)


   Rozpis učiva                        Orientačný počet hodín


   Prehľad tematických celkov


   Klasicizmus a osvietenstvo                       12
   György Bessenyei a jeho vzdelávací program (Magyarság), János Batsányi – revolučná
lýra (báseň A franciaországi változásokra), Ferenc Kazinczy – jazykovedec a literát. Spory
okolo obnovy maďarského jazyka. Dániel Berzsenyi – lyrika (ódy a elégie, A közelítő tél,
A magyarokhoz I., A magyarokhoz II.). Mihály Csokonai Vitéz – portrét autora. Splývanie
osvietenstva a ľudovosti v poézii básnika .(Estve, Szegény Zsuzsi a táborozáskor, A tihanyi
ekhóhoz, Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz).


   Romantizmus vo svetovej literatúre                   8
   Všeobecná charakteristika literárneho smeru romantizmu. Ukáţky z európskej
romantickej literatúry. Druhá generácia anglických romantických autorov: Byron, Shelley,
Keats – po 1 diele z ich tvorby. Francúzsky romantický román. V. Hugo. Analýza románu
A nyomorultak alebo A párizsi Notre Dame. Ruská romantická literatúra. Puskin: Anyegin
(ukáţka z diela).
   Romantizmus v maďarskej literatúre                   20
   Šprecifiká maďarskej romantickej litertúry. Ferenc Kölcsey – poézia (básne Hymnus,
Vanitatum Vanitas, Huszt, Csolnakon). Mihály Vörösmarty – portrét umelca. Báseň
Gondolatok a könyvtárban. Porovnávacia analýza jeho básne Szózat a básne Hymnus od
Kölcseyho. Sándor Petőfi – básnik a revolucionár. Literárnohistorický význam jeho osobnosti.
Poézia S. Petőfiho podľa tematických okruhov. Analýza básní: Egy gondolat bánt engemet,
Nemzeti dal, Föltámadott a tenger. Epické dielo Az apostol. Mór Jókai – ţivot a dielo. Dielo –
Az arany ember.
   Realizmus vo svetovej literatúre                      6
   Všeobecná charakteristika literárneho obdobia. Francúzsky realizmus. Balzac: Goriot
apó. Realizmus v ruskej literatúre. Gogol – novely (A köpönyeg, A revizor). Dosztojevszkij,
Csehov – ukáţky z románov spisovateľov, novely.


   Realizmus v maďarskej literatúre                      6
   Arany János – zakladateľ maďarského básnického realizmu. Veľká a malá epika autora,
jeho balady podľa tematických okruhov a lyrika po roku 1849 (Toldi, A walesi bárdok, Ágnes
asszony, Hídavatás, 5-6 básní z lyriky autora).


   Výchova umením                               4
   Opakovanie, prehlbovanie učiva, testy                   10


   Memoriter:
      •  zo svetovej literatúry 2-3 ukáţky básní
      •  z maďarskej literatúry 8-10 básní (alebo ukáţky)


   Povinné čítanie:
      •  zo svetovej literatúry 2 romány a 3-4 ruské realistické novely
      •  z maďarskej literatúry 4-5 ukáţok z diel, resp. celé diela
3. ročník

   Oblasť:                Jazyk a komunikácia
   Názov predmetu:            Maďarský jazyk a literatúra
   Časový rozsah výučby:         3 hodiny týţdenne (99 hodín ročne)
   Ročník:                tretí
   Škola:                 Spojená škola s vyučovacím jazykom
                      maďarským –
                      Stredná odborná škola podnikania
                      Lichnerova 71, 903 01 Senec
   Dĺţka štúdia:             4 roky
   Forma štúdia:             denná

OBSAHOVY ŠTANDARD
Jazyková komunikacia
Morfológia, lexikológia, syntax, semantika, štylistika, pravopis
1. Morfematicka stavba, štruktura tvarov
Lexikalna a gramatická časť slovného tvaru. Tvarotvorný základ, koreňová morféma slovies a
podstatných mien. Typy morfém: koreňové, derivačné, modifikačné, relačné, spajacie
morfémy. Druhy prípon slovies a podstatnych mien: odvodzovacie (derivačné) a relačné
(ohýbacie – skloňovacie, časovacie; tvarove).
Spôsoby tvorenia slov: slovotvorba a zloţenie. Okrajové spôsoby tvorenia slov: redukovanie
slova, kontaminácia, zloţeniny z časti plnovýznamových slov (mozaiky), ľudová etymológia.
2. Syntax
Všeobecné otazky syntaxe a vety. Veta a vypoveď. Funkcie výpovede v reči:
vyjadrovacia, oznamovacia a zvolacia funkcia. Členenie vypovedi interpunkčnými
znamienkami.
3. Triedenie viet
Typy viet podľa ich obsahu a cieľu hovoriaceho (komunikativne určenie): oznamovacia,
zvolacia, ţelacia, rozkazovacia, opytovacia veta. Typy opytovacej vety: zisťovacie a
dopĺňacie otázky. Rozdelenie viet podľa štruktúry: jednoduchá a zloţená veta.
4. Jednoduchá veta
Syntagmy. Určenie syntagiem. Typy syntagiem: a) určovacia syntagma, b) priraďovacia
syntagma, c) prisudzovacia syntagma.
Zloţené syntagmy. Hlavné typy zloţených skladov: reťaz, odvetvie, rad.
5. Vetné členy
Hlavné vetné členy: podmet (subjekt) a prísudok (predikat). Typy prísudku: a) slovesný,
b) menný, c) slovesno-menný. Zhoda prísudku s podmetom. Zhoda v osobe a čisle.
Vedľajšie (rozvíjacie) vetné členy: predmet, príslovkové určenie, prívlastok. Model
rozboru viet. Slovosled vety.
6. Súvetie
Pojem a druhy suvetí. Priraďovacie (parataktické) súvetia. Delenie priraďovacich súveti:
zlučovacie, odporovacie, vylučovacie, príčinné, dôsledkové.
Podraďovacie (hypotaktické) súvetia: Delenie podraďovacich súvetí: predmetové vety,
podmetové vety, prísudkové vety, príslovkové, prívlastkové vety. Zloţené súvetia (maximálne
3–4-členné).
Pravopisné znalosti v súvislosti so zloţenými súvetiami. Pouţívanie dvojbodky, bodkočiarky
a pomlčky.

Literatúra
1. Úvod
2. Realizmus v maďarskej literatúre
Analýza diela Imre Madácha: Az ember tragédiája; najdôleţitejšie filozofické otázky drámy
na základe úryvkov.
Vznik realistického románu; novely, romány Kálmána Mikszátha. Analýza niekoľkych noviel
zo zbierky A jó palócok es a Tót atyafiak (Az a fekete folt, Timár Zsófi ozvegysége) a
románu Kulonos házasság.
3. Svetova literatura druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia
Moderná próza na konci 19. storočia: naturalizmus. E. Zola – zolovský jav, miesto a úloha
románov Zoly v literatúre prelomu storočia. G. Flaubert: Bovaryné – úryvok z románu.
Moderná francúzska lýra: Ch. Baudelaire: Az albatrosz, P. Verlaine: Oszi chanson, A.
Rimbaud: A magánhangzók szonettje – analýzy diel.
4. Literatúra prelomu storočia v Maďarsku
Spoločenske pozadie ţivotnej filozofie doby. Úloha časopisu Nyugat v radikálnom obnoveni
maďarskej literatúry. Hnutie okolo časopisu Nyugat a jeho etapy.
5. Lyrici okolo časopisu Nyugat, takzvaná veľká generácia
Symbolizmus Endre Adyho a jeho basnická revolúcia. Okruhy motívov basní Adyho: Ars
poetica, úloha Ja, Maďarskosť, Krajina, Ţivot-Smrť, Láska, Boh, Revolúcia, Svetová vojna.
Básne na analýzu: Góg es Magóg fia vagyok én…, A fol-foldobott ko, A magyar Ugaron,
Parizsban járt az Osz, Héja-nász az avaron, Elbocsató, szép uzenet, Orizem a szemed, Sion-
hegy alatt, Dózsa Gyorgy unokája, Ember az embertelenségben.
Mihaly Babits ako poet doctus, jeho ars poetica, diela Jonás konyve a Jonás imája. (ďalšie
básne na analýzu: Lírikus epilógja, Husvét elott, Esti kérdés).
Kosztolanyi ako poet aesteticus. Diela na analýzu: Mint aki a sínek koze esett…, Boldog,
szomorú dal, Halotti beszéd, Szeptemberi áhitat.
Prejav básnictva samoty v básňach Árpad Tótha (básne na analýzu: Meddo órán, Elégia egy
rekettyebokorhoz, Korúti hajnal).
Svojská krajinna lyrika Gyula Juhásza, impresionistický svet farieb a tónov jeho básní (básne
na analýzu: Milyen volt, Anna orok, Tapai lagzi).
6. Svetova literatura v prvej polovici 20. storočia
Najvýznamnejšie smery avantgardy: futurizmus, expresionizmus, kubizmus, dadaizmus,
konštruktivizmus, nadrealizmus.
Charakteristicke znaky moderného románu 20. storočia. Thomas Mann: Mario és a varazsló –
analýza diela, svojský symbolizmus Franza Kafku v novele Az átváltozás.
Americká literatúra: E. Hemingway: Az oreg halász és a tenger – analýza diela.
Dráma 20. storočia, epická divadelná dráma: B. Brecht (Kurázsi mama es gyermekei –
analýza diela)


7. Prozaici časopisu Nyugat
Moderný spôsob znázornenia vnútorného sveta, duše človeka Dezso Kosztolányiho v jeho
novelách a románoch. (Diela navrhované na analýzu: Edes Anna, Furdés, Appendicitis).
Gyula Krúdy – motív cestovania v jeho novelách (analýza tzv. Szindbadovej novely s názvom
A hídon).
Frigyes Karinthy – literárne karikatúry, funkcia humoru a irónie v jeho dielach (Így írtok ti
úryvky z diel).
Sándor Márai stvárňovateľ občianskeho hodnotového systému (Halotti beszéd, Egy polgár
vallomásai – úryvky z diel).
Zsigmond Móricz – svetový obraz jeho diel, interpretácia románu s názvom Rokonok,
demonštrovanie postavy zemana a nový spôsob zobrazovania sedliaka v jeho novelách.
(Analýza diel: Rokonok, Hét krajcár, Szegény emberek, Barbárok.)

VÝKONOVÝ ŠTANDARD
I. JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
JAZYK, MORFOLÓGIA, LEXIKOLÓGIA, SYNTAX, ŠTYLISTIKA, SEMANTIKA,
PRAVOPIS
Zručnosti
Správne písať veľké začiatočné písmená u vlastných podstatných mien (názvy miest, štátov,
inštitúcií atď.).
Poznať spisovné a nespisovné slová, vedieť ich rozlíšiť v texte.
Vedieť sa orientovať v pravopisnom, výkladovom, synonymickom a frazeologickom
slovníku, dokázať v nich vyhľadávať informácie. V texte vedieť správne zoradiť vety so
zameraním na významovú stránku textu.
Vedieť samostatne opraviť svoju prácu.
Správne pouţívať pravidlá maďarského pravopisu primerane pre daný stupeň.
Prekonávať prekáţky v porozumeni textu.
Čítať text s porozumením.
Postoje
Mať pozitívny vzťah k materinskému jazyku.
Dbať na estetickú kvalitu písomnej práce.
Mať pozitívny vzťah k písomníctvu a písomnostiam.
II. KOMUNIKÁCIA A SLOH
Zručnosti
Poznať činiteľov komunikačného procesu.
Rešpektovať základné komunikačné pravidlá.
Porozumieť informáciam a podať ich ďalej.
Snaţiť sa prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa (verbálne, neverbálne) k činiteľom
komunikačného procesu v rôznych konkrétnych komunikačnych situáciach.
Vedieť poskytnuť informácie o sebe, o svojich kaţdodenných aktivitách.
Vedieť reagovať na otázky, inzeráty, ponuky atď.
Vedieť opísať veci, predmety, činnosti.
Tvoriť nadpis k príbehom, k textom a obrázkom.
Vedieť zostaviť osnovu.
Vedieť vystihnúť podstatu textov.
Zostaviť koncept.
Vytvoriť logický myšlienkový postup.
Obhajovať, argumentovať vlastný názor.
Koncipovať rôzne texty.
Napísať krátke oznamy, správy, poznámky atď.
Napísať krátke rozprávanie s opisom.
III. LITERATÚRA
Zručnosti
Realizmus
Študent
- má poznať štruktúru drámy, má vedieť demonštrovať v diele Imre Madácha Ember
tragediája (rámcové a historické scény),
- má poznať zmeny úloh postáv podľa scén v diele Madách Ember tragédiája,
- má poznať základné filozofické otázky diela Madách Ember tragédiája a má dokazať
odpovedať na ne adekvátnym spôsobom,
- má poznať charakteristické znaky realistickej epiky (román, novela) a má vedieť ich
rozlišovať od charakteristických znakov romantickej epiky,
- má poznať esenciu spoločenskej kritiky mikszáthovej epiky (kritika zemanov, cirkvi,
vysokej šľachty),
- má poznať rozdiely v jazykovom vyjadrovani realistickej a romantickej epiky,
- má poznať funkciu anekdoty ako špecifického ţánra a ako svojského štruktúrneho prvku
epického diela,
- má vedieť jasne rozlíšiť literárne smery realizmus a naturalizmus.
Literatúra na prelome 19. a 20. storočia
Študent
- má vedieť vyhľadávať z konkrétnych literárnych diel naturalistické črty,
- má poznať funkciu symbolu ako básnického obrazu a má vedieť uviesť príklady,
- má vedieť charakterizovať dekadentnú atmosféru konca 20. storočia na základe konkrétnych
diel,
- má poznať základné charakteristické črty modernej lyriky (nálada, hudobnosť, obraznosť,
rýmy); má vedieť ich vyhľadávať v konkrétnych dielach.
Svetová a maďarská lyrika 20. storočia
Študent
- má poznať príčiny a okolnosti vzniku časopisu Nyugat a má vedieť poukázať na vplyv
časopisu na modernú maďarskú literatúru,
- má poznať jednotlivé vývinové etapy časopisu Nyugat a spisovateľské generácie, ktoré
vyrástli okolo neho,
- má dokázať porovnať symbolizmus básnictva Endre Adyho s francúzskym symbolizmom,
- má poznať význam básnickej revolúcie Adyho ako aj jej vplyv na súčasnú generáciu
spisovateľov,
- má vedieť porovnať jednotlivé typy spisovateľov a básnikov daného obdobia (básnik s
posolstvom, poet doctus, literárny spisovateľ),
- má vedieť charakterizovať literárne témy, ktoré boli tematizované básnikmi okolo časopisu
Nyugat (smrť, samota, krajina, láska); má ich vedieť umiestniť v literárnom a spoločenskom
kontexte,
- má poznať charakteristické štýlové znaky európskeho avantgardného umenia a literatúry,
- má poznať charakteristické znaky moderného románu a drámy a má ich vedieť rozpoznať v
konkrétnych literárnych dielach,
- má rozpoznať znaky zobrazenia duše ako metódy v prozaickej literatúre časopisu Nyugat,
- má vedieť charakterizovať na základe konkrétnych diel zlievanie skutočnosti a sna,
prítomnosti a minulosti ako aj generovanie zvlaštnej atmosféry v prozaickom diele Gyula
Krúdy,
- má spoznať ţanerotvornú silu prozaického diela Frigyes Karinthy; funkciu humoru a irónie,
resp. ich výrazové prostriedky v jeho diele,
- má vedieť sformulovať vyznamnejšie prvky občianského hodnotového systému na základe
diel Sándora Máraiho ako aj ţivotné pocity maďarského spisovateľa v nútenej emigracii,
- má poznať osobitosti maďarského realistického románu,
- má poznať význam prozaického diela Zsigmonda Móricza v histórii vývinu maďarskej
realistickej epiky,
- má poznať charakteristické črty nového spôsobu zobrazenia sedliaka v Móriczovom diele
ako aj špecifiká jeho rozprávačského štýlu,
- má vedieť urobiť rozdiel medzi realistickým spôsobom zobrazenia skutočnosti ako aj
kritikou spoločnosti v diele Mikszátha a Móricza.
Postoje
Obhajovať, argumentovať vlastný názor.
Mať odvahu sa vyjadriť.
Sebavedome komunikovať, mať radosť z komunikácie.
Dokázať kriticky sa prejaviť.
Mať pozitívny vzťah k literatúre, k čítaniu.
Prehĺbiť kompetencie v čítani s porozumením.
Prostredníctvom literatúry vnímať svet v ktorom ţije.
Vybudovať si vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie.
Memoriter
Moderná lyrika v 2. polovici 19. storočia
Verlaine: Oszi chanson
Lyrika časopisu Nyugat
Ady Endre: Góg es Magóg fia vagyok én…
Párizsban járt az Osz
Orizem a szemed
A magyar ugaron (2 strofy)
Babits Mihály: Esti kérdés (10-12 riadkov)
Kosztolányi Dezso: Halotti beszéd (10-12 riadkov)
Juhász Gyula: Milyen volt…
Tóth Árpád: Meddo órán
Povinné čítanie
1. Madách Imre: Az ember tragediája
2. Mikszáth Kálmán: Kulonos házasság
3. Thomas Mann: Mario es a varazsló
4. Franz Kafka: Átvaltozás
5. Ernest Hemingway: Az oreg halász és a tenger
6. Kosztolányi Dezso: Édes Anna
7. Móricz Zsigmond: Rokonok
    9.1.3. Anglický jazyk


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: Anglický jazyk
   Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: anglický a maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu:
   Cudzie jazyky poskytujú jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov v
rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov ţiak prekonáva bariéry , zvýši sa jeho
mobilita v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a môţe sa ľahšie uplatniť na trhu práce. Cudzie
jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné
kultúrne tradície.
   Poţiadavky pre vzdelávame v anglickom jazyku vychádzajú zo Spoločného
európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky /SEER/, ktorý popisuje rôzne úrovne
ovládania cudzích jazykov. /A1,A2, BI, B2, Cl, C2/
   Vzdelávanie v 1.cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2.cudzom jazyku
smeruje k dosiahnutiu úrovne A2.
   V prvom cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na
hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samo
štúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Poţiadavky, ktoré
sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, ţe bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si
cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umoţňuje, aby sa na základe vlastného uváţenia
rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať.
   V druhom cudzom jazyku učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje
opisovať kaţdodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti
pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
   Úrovne Al a A2 - Pouţívateľ základného jazyka - ţiak ovláda jazyk v základnom
rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať kaţdodenné situácie, i keď je nútený obsah výpovede
obmedziť a hľadať slová.
    Úrovne BI a B2 - Samostatný pouţívateľ jazyka - ţiak aktívne pristupuje k získavaniu
vedomostí nielen na hodinách, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií. Vedome
a cielene pristupuje k osvojeniu si cudzieho jazyka.
   Úrovne Cl a C2 - Skúsený pouţívateľ jazyka - Dosiahnutie týchto úrovní na úrovni
stredoškolského vzdelávania sa nepredpokladá.
   Hlavné ciele predmetu:
   Základným cieľom výučby anglického jazyka je:
   u ţiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny
prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby
a gramatiky a zároveň rozvíjať stratégie učenia sa posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a
systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a
rozvíjať vlastné kritické myslenie viesť ţiakov k vyuţívaniu osvojených znalostí a zručností
pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii pomôcť ţiakom uvedomiť si svoje individuálne
potreby, definovať vlastné ciele a niesť zodpovednosť za proces učenia sa viesť ţiaka k tomu,
aby vyuţíval moţnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie a
vyuţívanie poznatkov v praxi naučiť ţiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy
osvojovania a upevňovania si učiva a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoţivotný proces
   c/ Pragmatická kompetencia - úlohou je aby učiaci sa dokázal
   pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
   pouţívať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na
vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
   sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyţadovanou stratégiou (zámer, téma, logická
následnosť),
   funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché
vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia,
   Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne Al aţ B2
podľa SERR pre jazyky:

   Spôsobilosti                    Funkcie
   1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou   Upútať pozornosť Pozdraviť
situáciou                     Odpovedať na pozdrav Rozlúčiť sa
                          Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
   2. Vypočuť si a podať informácie          Informovať sa Potvrdiť (trvať na
                         niečom) Začleniť informáciu Odpovedať
                         na žiadosť   3. Vybrať si z ponúkaných možností         Identifikovať      Opísať
                         Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
                         Opraviť (korigovať)
   4. Vyjadriť svoj názor               Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj
                         súhlas Vyjadriť svoj nesúhlas Vyjadriť
                         presvedčenie    Vyjadriť    vzdor
                         Protestovať Vyjadriť stupeň istoty
   5. Vyjadriť svoju vôľu               Vyjadriť svoje želania/túžby
                         Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
                            Vyjadriť
                         vedomosti/poznatky/zistenia   Vyjadriť
                         neznalosť

   dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom,
   systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
   kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti
svojho
   rozvoja,
   udrţať pozornosť pri prijímaní informácií,
   pochopiť zámer zadanej úlohy,
   účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
   aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
   pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,
   byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.


   KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ KOMPETENCIE
   Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
   Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikatívne
správanie, ktoré je primerané danej situácii a beţné v krajinách, kde sa cudzím jazykom
hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:
   a/ Jazyková kompetencia - úlohou je aby učiaci sa dokázal pouţívať
  beţné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých
komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
   základné vetné modely, vedieť komunikovať          o  osvojených    témach
prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,
   vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov
pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie,
   osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v kaţdodennom konaní, ktoré
sa týka známych situácií a tém,
   niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa
základných chýb, ale je mu rozumieť
   Sociolingvistická kompetencia
   Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií,
týkajúcich sa známych a beţných vecí a záleţitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej
zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej
výpovede.
   Pragmatická kompetencia - úlohou je aby učiaci sa dokázal
   pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
   pouţívať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na
   vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
   sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyţadovanou stratégiou (zámer, téma, logická
následnosť),
   funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché
   vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia,
   Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne Al aţ B2
podľa SERR pre jazyky:

   Spôsobilosti                     Funkcie
  1. Nadviazať kontakt     v   súlade  s    Upútať pozornosť Pozdraviť
komunikačnou situáciou                Odpovedať na pozdrav Rozlúčiť sa
                           Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
   2. Vypočuť si a podať informácie            Informovať sa Potvrdiť (trvať na
                           niečom) Začleniť informáciu Odpovedať
                           na žiadosť   3. Vybrať si z ponúkaných možností          Identifikovať      Opísať
                           Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
                           Opraviť (korigovať)
4. Vyjadriť svoj názor              Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj
                     súhlas Vyjadriť svoj nesúhlas Vyjadriť
                     presvedčenie Vyjadriť vzdor Protestovať
                     Vyjadriť stupeň istoty
5. Vyjadriť svoju vôľu              Vyjadriť svoje želania/túžby
                     Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
                        Vyjadriť
                     vedomosti/poznatky/zistenia Vyjadriť
                     neznalosť
6. Vyjadriť svoju schopnosť           Vyjadriť svoju schopnosť
                     vykonať nejakú činnosť


7. Vnímať a prejavovať svoje city        Vyjadriť     radosť     z
                     niečoho,     šťastie, uspokojenie
                     Vyjadriť smútok, skľúčenosť Vyjadriť
                     sympatie Vyjadriť fyzickú bolesť Utešiť,
                     podporiť, dodať odvahu8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne     Vyjadriť nádej Vyjadriť sklamanie
                     Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
                     Ubezpečiť Vyjadriť úľavu Vyjadriť
                     spokojnosť Vyjadriť nespokojnosť,
                     posťažovať       si     Zistiť
                     spokojnosť/nespokojnosť niekoho s
                     niekým/s niečím
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus     Vyjadriť, čo mám rád, čo sa
                     mi páči, čo uznávam Vyjadriť, že
                     niekoho/niečo nemám rád Vybrať si
                     z    ponúkaných    možností
                     najobľúbenejšiu

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii       Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu
                     Reagovať na hnev, na zlú náladu
                     niekoho iného Urážať
                           Vyjadriť príkaz/zákaz
                           Vyjadriť   morálnu   alebo
   11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá sociálnu normu
                           Získať povolenie, súhlas
alebo povinnosti
                            Dať súhlas, povoliť niečo
                            Odmietnuť
                            Zakázať
                            Vzoprieť    sa     proti
                         zákazu/Spochybniť
                            zákaz
                            Vyhrážať sa
                            Sľúbiť
   12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo    Obviniť, obviniť sa, priznať sa
povinností                   Ospravedlniť sa Odmietnuť obvinenie
                        Vyčítať   13. Reagovať na príbeh alebo udalosť        Vyjadriť záujem o niečo
                         Vyjadriť záujem o to, čo niekto
                         rozpráva   Vyjadriť  prekvapenie
                         Vyjadriť, že ma niekto/niečo
                         neprekvapilo Vyjadriť nezáujem   14. Ponúknuť a reagovať na ponuku         Žiadať od niekoho niečo
                         Odpovedať na žiadosť Navrhnúť
                         niekomu, aby niečo vykonal
                         Navrhnúť niekomu, aby sme
                         spoločne niečo vykonali Ponúknuť
                         pomoc (urobiť niečo namiesto
                         niekoho iného) Navrhnúť, že niečo
                         požičiam/darujem Odpovedať na
                         návrh niekoho iného


   15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v    Varovať pred niekým/niečím
budúcnosti                  Poradiť Dodať odvahu/Podporiť
                       Adresovať niekomu svoje želanie
   16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v    Spomenúť si na niečo/niekoho
minulosti                 Vyjadriť,  že    som    na
                      niečo/niekoho zabudol Pripomenúť
                      Kondolovať Gratulovať
   17. Reagovať pri prvom stretnutí         Predstaviť niekoho Predstaviť
                         sa Reagovať na predstavenie
                         niekoho Privítať Predniesť prípitok
   18. Korešpondovať                 Korešpondovať  Začať  list
                         Ukončiť list


   19. Telefonovať                  Začať, udržiavať a ukončiť
                         telefonický rozhovor
   20. Vymieňať si názory, komunikovať    Začať rozhovor Ujať sa slova
s niekým                 v rozhovore Vypýtať si slovo Vrátiť
                     sa k nedopovedanému, keď ma
                     prerušili Zabrániť niekomu v
                     rozhovore   21. Vypracovať prezentáciu/prednášku        Uviesť tému,   hlavnú
                         myšlienku (hlavné   myšlienky)
                         Oboznámiť s obsahom/osnovou
                         Rozviesť tému a osnovu Prejsť z
                         jedného bodu na iný Ukončiť svoj
                         výklad

   22. Obohatiť/Doplniť               Podčiarknuť/   dať   do
                         pozornosti

   prezentáciu/prednášku               Odbočiť od témy (digresia)
                         Vrátiť sa k pôvodnej téme Uviesť
                         príklad Citovať Parafrázovať
   23. Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať      Navrhnúť novú tému/nové
                         body diskusie Odmietnuť diskutovať
                         na ponúkanú tému/bod diskusie
                         Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie
   24. Uistiť sa v rozhovore, že moje      Uistiť sa, že účastníci
slová/môj výklad/môj argument boli pochopené komunikácie    pochopili   moje
                       vyjadrenia Uistiť sa, že som dobre
                       pochopil to, čo bolo povedané
                       Požiadať    o   pomoc   pri
                       vyjadrovaní         ohľadom
                       problematického
                       slova/vyjadrenía/frázy   Nahradiť
                       zabudnuté/nepoznané slovo Hľadať
                       slovo/vetu Opraviť sa, vrátiť sa k
   25. Porozprávať niečo             Rozprávať príbeh Začať
                       rozhovoru
                       príbeh, historku, anekdotu Zhrnúť
                       príbeh, historku
Obsah predmetu

   1. ročník
   Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých je dôleţitá
najmä ústna komunikácia. Cieľom je naučiť ţiakov viesť jednoduché rozhovory s anglicky
hovoriacim partnerom na témy, o ktorých sa kaţdodenne hovorí. V 1 .ročníku sa zaoberáme
s nasledujúcimi témami:
   Predstavíme sa
   Rodina a priatelia
   Jedlá a nápoje
   Bývanie
   Voľný čas
   Denný program
   V meste
   Nákupy
   Šaty, oblečenie
   Komunikačné zručnosti
   Počúvanie s porozumením
   Ţiak musí porozumieť podstatným informáciám v krátkych textoch na
počúvanie a v jednoduchých rozhovoroch o beţných témach. Ţiak musí porozumieť
jednoduchým návodom a pokynom k činnosti. Ţiak musí pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré
sa ho priamo týkajú. Ţiak musí rozpoznať základné jazykové zámery v krátkych
verejných oznamoch a porozumieť im.
   Čítanie s porozumením
   Ţiak musí porozumieť krátke jednoduché texty, dokázať vyhľadať konkrétne
informácie
   v jednoduchých textoch.
   Ţiak rozumie beţným orientačným tabuliam a nápisom na verejných miestach.
   Ţiak musí pochopiť z kontextu krátkeho prečítaného textu význam niektorých
neznámych
   slov.
   Ţiak musí dokázať vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich
potrebné
   informácie.
   Ţiak musí pochopiť konkrétne informácie vpísaných materiáloch, akými sú
napríklad
   listy, broţúry, krátke články.
   Ţiak musí porozumieť krátke osobné listy.
   Písomný prejav
   Ţiak musí vedieť písať krátke diktáty, jednoduché osobné listy, opísať osobu /meno,
bydlisko, povolanie/ , vyplniť formuláre, písomne vyjadriť predtým ústne sformulované
jednoduché informácie, zaznamenať krátky jednoduchý odkaz, napísať jednoduché vety a
spojiť ich základnými konektormi.
   Ústny prejav Monológ
   Ţiak musí vedieť predstaviť sám seba, opísať svoje vonkajšie ţivotné podmienky,
opísať osobu, vyjadriť jednoduchými vetami svoje ţelania azáujmi, rozprávať o
kaţdodenných praktických otázkach, vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis
udalostí.
   Dialóg
   Ţiak si musí osvojiť základy konverzácie: predstavenie sa, oslovenie, pozdrav, lúčenie sa.
Ţiak musí vedieť poţiadať o jednoduché informácie, alebo ich poskytnúť. Ţiak musí vedieť
klásť otázky a odpovedať na ne v rutinne prebiehajúcich situáciách. Ţiak sa musí zapojiť do
krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú.
   Gramatika - jazykové štruktúry
   Poznámka: V prvom ročníku sa učiteľovi ponecháva priestor na upevnenie, systematizáciu
učiva osvojeného na základnej škole.
      •  podstatné mená : číslo (mnoţné - pravidelné a nepravidelné), počítateľnosť
        (počítateľné a nepočítateľné), určenosť - členy (neurčitý, určitý) rod, pád,
        privlastňovací pád
      •  prídavné mená: stupňovanie (pravidelné a nepravidelné)
      •  zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, vzťaţné, neurčité
        (jeden zápor vo vete)
      •  príslovky: tvorenie a stupňovanie
      •  predloţky: miesta, času; základné predloţkové väzby, napr. to talk to, to look
        after, smile at, to be interested in, to agree with a pod.
      •  slovesné časy:
      •  prítomný jednoduchý (pravidelne sa opakujúci dej)
      •  prítomný priebehový (práve prebiehajúci dej)
      •  minulý jednoduchý (dej ukončený v minulosti)
      •  be going to
      •  will
      •  predprítomný jednoduchý
      •  modálne slovesá can, mušt, may
      •  tvary základných nepravidelných slovies
      •  základné väzby s gerundiom (like, love, prefer, begin, to be fond of, to be
        interested in)
      •  základné väzby s neurčitkom (po slovesách want, decide, learn)

      •  Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich
        pouţívať v ústnom a písomnom prejave.
      •  Upevniť, systematizovať prebraté gramatické časy a rozšíriť ich funkcie,
        napr. prítomný čas priebehový She is always smoking twenty cigarettes a day.
        (irritation)
2. ročník


   Názov predmetu:             Anglický jazyk
   Časový rozsah výučby:          týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
   Ročník:                 druhý
   Škola:                 Spojená škola s VJM v Senci – Stredná odborná
                       škola podnikania s VJM
   Dĺţka štúdia:              štyri roky
   Forma štúdia:              denná


   Témy sa orientujú na poţiadavky všedného dňa, v ktorých je dôleţitá najmä ústna
komunikácia. Cieľom je naučiť ţiakov viesť jednoduché rozhovory s anglicky hovoriacim
partnerom na témy, o ktorých sa kaţdodenne hovorí. V 2. ročníku sa zaoberáme
s nasledujúcimi témami:
      •  Veľkomestá
      •  Slovensko
      •  Počasie
      •  Kaţdodenný ţivot
      •  Čo sa stalo potom?
      •  Obchody a sluţby
      •  Čím chceš byť?


   Komunikačné zručnosti


   Počúvanie s porozumením
      •  Ţiak musí porozumieť podstatným informáciám v krátkych testoch na
        počúvanie a v jednoduchých rozhovoroch o beţných témach.
      •  Ţiak musí porozumieť jednoduchým návodom a pokynom k činnosti.
      •  Ţiak si má pochopiť vety, výrazy a slová ktoré sa ho priamo týkajú.
      •  Ţiak musí rozpoznať základné jazykové zámery v krátkych verejných
        oznamoch a porozumieť im.


   Čítanie s porozumením
      •  Ţiak musí pochopiť konkrétne informácie v písaných materiáloch, akými sú
        napríklad listy, broţúry, krátke články.
      •  Ţiak musí porozumieť krátke osobné a úradné listy.


   Písomný prejav
      •  Ţiak musí vedieť písať krátke diktáty, jednoduché listy, opísať osobu, miesto,
        vyplniť formuláre, písomne vyjadriť predtým ústne sformulované jednoduché
        informácie, zaznamenať krátky odkaz, napísať jednoduché vety a spojiť ich
        základnými konektormi.


   Ústny prejav


   Monológ
   Ţiak musí vedieť predstaviť sám seba, opísať svoje vonkajšie ţivotné podmienky,
opísať osobu, bydlisko, vyjadriť jednoduchými vetami svoje ţelania a záujmi, rozprávať o
kaţdodenných praktických otázkach, vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis
udalostí.


   Dialóg
      •  Ţiak si musí osvojiť základné konverzácie: predstavenie sa, oslovenie,
        pozdrav, lúčenie sa.
      •  Ţiak musí vedieť poţiadať o jednoduché informácie, alebo ich poskytnúť.
      •  Ţiak musí vedieť klásť otázky a odpovedať na ne v rutinne prebiehajúcich
        situáciách.
      •  Ţiak sa musí zapojiť do krátkych rozhovorov na témy, ktoré sú mu známe.


   Gramatika – jazykové štruktúry
      •  Stupňovanie prídavných mien
      •  Príslovky pohybu
      •  Prítomný čas priebehový
      •  Vyjadrenie budúcnosti
      •  Prídavné mená
      •  Fonetické znaky, transkripcia
      •  Časovanie slovies
      •  Predloţky
      •  Slovné druh3. ročník
   Škola: Spojená škola s VJM Senec – Stredná odborná škola podnikania s VJM Senec
   Študijný odbor : (kód a názov) : 634 1600 škola podnikania
   Názov predmetu : Anglický jazyk
   Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
   Ročník: tretí
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia : denná
   Vyučovací jazyk školy : anglický a maďarský   1. Charakteristika predmetu:


    Anglický jazyk ako predmet patrí do skupiny predmetov cudzie jazyky. Anglický
jazyk ako predmet poskytuje ţiakom tak teoretické ako aj praktické znalosti , ktoré môţu
vyuţívať v rôznych situáciách v profesijnom a v reálnom ţivote. Ako kaţdý cudzí jazyk
rozširuje vedomosti v štyroch základných zručnostiach (kompetenciách) študentov ako je
čítanie (čítanie s porozumením), písanie, počúvanie s porozumením a ústny prejav.
Metodologicky ponúka rôzne stratégie na osvojenie si týchto fundamentálnych zručností.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe v súčasnosti existujú rôzne stratégie a spôsoby výučby cudzích
jazykov, nie je zaručené, ţe jeden spôsob zabezpečí poţadovanú efektivitu ovládania
cudzieho jazyka u všetkých ţiakov. Z tohto dôvodu moderné trendy výučby cudzieho jazyka
vychádzajú skôr z viacerých metodologických prístupov.
     V kaţdom prípade dôraz je však kladený na tzv. tematicko – komunikatívny
metodologický prístup, ktorý precvičuje a posilňuje a zabezpečuje progres v ovládaní
všetkých spomenutých zručností. Za hlavnú a nespochybniteľnú charakteristickú črtu
predmetu anglický jazyk pokladáme, ţe sa predovšetkým jedná tak o nadnárodný ako aj
medzinárodný dorozumievací prostriedok, bez znalosti ktorého jednotlivec nedokáţe a ani
nemôţe prekročiť svoje jazykovo-etnické hranice v ţiadnej oblasti. Významovo ako aj
 z hľadiska ekonomického sa v súčasnosti povaţuje za jeden z najdôleţitejších predmetov
výučby. Okrem zaistenia patričnej komunikácie, ďalej zbiera a zhromaţďuje vedomosti
z najrôznejších moţných vedeckých a predmetových disciplín ako aj z reálnych ţivotných
situácií.
    V mnohých ohľadoch vystupuje ako tzv. interdisciplinárny predmet, ktorý sa v
 komunikačnej rovine pokúša o prenos a transformáciu znalostí z rôznych oborov a oblastí.
Jeho dôleţitosť nepochybne dokumentujú aktuálne poţiadavky trhového mechanizmu. Jeho
funkcia ako v súčasnosti najuniverzálnejšieho a najefektívnejšieho komunikačného
prostriedku je nenahraditeľná.   2. Ciele predmetu:


   Predmet Anglický jazyk má presne vymedzený cieľový rozsah, ktorého úroveň
ovládania u ţiakov je moţné overiť pri ukončení kaţdého tematického okruhu v tzv. časti
Zhrnutie učiva.


    Hlavné ciele predmetu sú nasledovné:

  -  porozumieť prečítanému textu v anglickom jazyku na úrovni B1 (medzinárodné
    označenie Pre – intermediate).


  -  porozumieť audio nahrávke alebo prečítanému textu inou osobou v anglickom jazyku
    na uvedenej úrovni  -  vedieť predniesť ústny prejav v anglickom jazyku na poţadovanej úrovni B1


  -  vedieť napísať písomný prejav v anglickom jazyku na poţadovanej úrovni B1 – Pre
    intermediate


   Ďalšie špecifické   ciele predmetu, ktoré vyplývajú z hlavných cieľov predmetu
a zároveň ho dopĺňajú:


   • vedieť riešiť kaţdodenné ţivotné situácie, ktoré sú spojené s pobytom v cudzej krajine,
zároveň vedieť pomôcť cudzincom v našej krajine,

• vedieť vymieňať si informácie, skúsenosti ,podnety a nápady s ľuďmi , ktorí hovoria
iným jazykom a takisto sa učia alebo ovládajú anglický jazyk.

   • sprostredkovať informácie, faktické znalosti, pocity, postoje, dojmy v anglickom
jazyku,
   • pochopiť a pristupovať tolerantne k odlišným spôsobom ţivota, mravov a zvykov
iných národov.
    • získavať nové vedomosti, znalosti a zručnosti,
    • systematicky si opakovať osvojené vedomosti, znalosti a dopĺňať si ich,
    • odhadnúť a rozpoznať čo najefektívnejšie stratégie učenia sa cudzieho jazyka
    • usilovať sa o časté vyuţívanie doposiaľ dosiahnutých jazykových vedomostí v praxi
   • vytvoriť systém znalostí, ktorý sa stane východiskom pre budúcu profesijnú voľbu
a kaţdodenný ţivot
   • vedieť kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a učiť sa z vlastných chýb
a chýb spoluţiakov
   • pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku ako neodlúčiteľný predpoklad
osobného rozvoja
    • ovládať znalosti z reálií krajín anglického jazyka ako cieľového jazyka a odlišovať
reálie anglicky hovoriacich krajín od reálií našich krajín.
   • pochopiť a rozoznať základné normy správania sa a zásady spoločenských konvencií
v štátoch, kde sa hovorí cudzím jazykom
   • vyuţívať dostupné materiály, ktorú pomáhajú pri osvojovaní si cieľového jazyka.
   • stavať sa otvorene a s rešpektom k iným kultúram a etnickej rozmanitosti.   Predmetové kompetencie:


   Kľúčové kompetencie, ktoré zároveň predstavujú aj odborné kompetencie učiacich sa.
   Po ukončení vymedzeného časového rozsahu predmetu, študenti by mali disponovať
nasledujúcimi kompetenciami, ktoré sú v úzkej spojitosti so základnými štyrmi
kompetenciami pri štúdiu cudzieho jazyka.


   1) Čítanie s porozumením:


  Študent rozumie a pochopí jednoduché texty informatívneho a faktografického charakteru,
rozumie primerane náročným textom s tematikou kaţdodenného ţivota a jednoduchým
textom beletrizovaného charakteru.
   Pri tejto kompetencii študent dokáţe
   • nadobúdať a selektovať informácie z jednoduchších textov,
   • zrozumiteľne, plynulým spôsobom a nahlas čítať texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú
primerané jazykovej úrovni ,
   • vyhľadávať a nájsť hlavné a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť podstatné
a menej podstatné informácie v kontexte
   • porozumieť logickej a gramatickej skladbe jednoduchého textu
   • nachádzať a identifikovať podľa primeranej znalostnej úrovne pouţité lexikálne
a gramatické prostriedky odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte
   • odhadnúť a porozumieť špecifikám úradného a súkromného listu
   • porozumieť textom, ktoré majú informatívny charakter
• porozumieť jednoduchšiemu autentickému textu, ako aj jednoduchším         textom
z masovokomunikačných prostriedkov ako je televízia, Internet atď..


   2) Počúvanie s porozumením


 Študent dokáţe porozumieť textu, ktorý bol prednesený v anglickom jazyku na úrovni jeho
poţadovaných znalostí. Jedná sa o krátke jazykové ukáţky prednesené jednou osobou, alebo
sú dialógového alebo kombinovaného charakteru. Témy týchto zvukových ukáţok
pochádzajú z beţného ţivota, alebo z tematických okruhov, ktoré boli obsiahnuté v učebných
osnovách.
 Je tu predpoklad, ţe ukáţka bola prednesená v štandardnom jazyku a v beţnom
hovorovom tempe, ktoré zodpovedá poţadovanej úrovni znalostí.
   Ďalšími cieľmi pri tejto zručnosti je, ţe učiaci porozumie:
   • prednesenému prejavu ako celku, dokáţe odhadnúť tému a hlavnú myšlienku
predneseného textu,
   • informačným poznatkom textu a dokáţe zachytiť logickú skladbu textu, triedi
informácie na základe ich dôleţitosti, rozlišuje účastníkov rozhovoru,
   • vlastným prejavom informatívneho charakteru dokáţe reprodukovať text , ktorý
odznel na poţadovanej úrovni
   • autentickým a automatizovaným dialógom na beţné témy, napr. telefonický
rozhovor, interview, podanie ţiadosti, reklamácie atď.
   • prejavom naratívneho charakteru, napr. záţitok, príbeh,
   • jednoduchým prejavom z TV z rádia, ktoré sa týkajú všedného ţivota a prebraných
tematických
    okruhov


   3) Ústny prejav:


  Učiaci sa dokáţe s vyuţitím jemu dostupných a jazykových prostriedkov hovoriť o
svojich skúsenostiach, pocitoch, záţitkoch, osvojených znalostiach. Dokáţe zdôvodniť a
vysvetliť vlastný názor. Ovláda porozprávanie jednoduchého príbehu na základe ovládanej
slovnej zásoby, gramatických znalostí a syntaktických pravidiel. Dokáţe prerozprávať obsah
prečítaného alebo vypočutého textu a vytvoriť svoj postoj k danej téme.

Špecifickými cieľmi v oblasti ústneho prejavu sú:

• vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii k témam z beţného
ţivota
• opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti,
• opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne,
• dokázať vytvoriť jednoduché príbehy (na základe obrázkov , osnovy alebo z vlastnej
skúsenosti).
Ďalej učiaci dokáţe viesť dialóg s partnerom na patričnej úrovni. Vie jazykovo vhodne
a primerane rozprávať v beţnej ţivotnej situácii vo forme dialógu. V podobe dialógu
komunikuje o témach zo všedného ţivota. Takisto dokáţe:
   • vhodne reagovať na stimuly v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne
   • zrozumiteľne a primerane odpovedať a a klásť otázky v téme dialógu
   • začať, udrţiavať a ukončiť rozhovor,
   • vhodne klásť odpovede na partnerove otázky v prirodzených a vo vytvorených
situačných dialógoch
    4) Písomný prejav
  Študent je spôsobilý napísať na primeranej úrovni súvislý písomný prejav, ktorý obsahuje
primerané gramatické, štylistické, lexikálne a syntaktické prostriedky. Dokáţe rozlišovať
medzi formálnym a neformálnym písomným prejavom. Ovláda poţadované kompozičné
prostriedky skladby písomného prejavu. Vie písomne prejaviť písomne svoje poznatky,
znalosti, pocity, postoje a dojmy k danej téme. Je si vedomý svojrázností prostriedkov
a skladby slohového útvaru.
   Pri svojom písomnom prejave dokáţe v zhode so štylistickými a pravopisnými
pravidlami :
    • poznačiť si hlavné myšlienky z prečítaného alebo vypočutého
    • zostaviť osnovu písomného prejavu,
    • napísať krátku správu, oznámenie, text poţadovaného charakteru ako oznam, odkaz
atď.


    • opísať jednoduchým spôsobom predmet, osobu, udalosť, príbeh atď
    • napísať súkromný list alebo úradný list na primeranej úrovni,
   • napísať krátku súvislú slohovú písomnú prácu , v ktorom študent vyjadrí svoj vlastný
názor, postoj k danej tematike slohovej práce.    Pouţívaná Učebnica: New Headway the third edition : Pre – Intermediate
               New Headway: Intermediate
   Tematick       Obsahový štandard                 Výkonový štandard
ý celok
   1. Úvod –       Úvodná hodina –Bevezeto óra            - zoznamovanie sa
Bevezeto órák                                 - ismerkedés
                                        - nároky na štúdium
                                     v treťom ročníku
                                        -   kovetelmények
                                     a harmadik osztályban
    2. Úvod-      Opakovanie učiva z minulého učiva-         - opakovanie
    Bevezeto      A tavalyi tananyag ismétlése            - ismétlés
órák
   3. Lekcia   Lekcia 4 – Na trhovisku – A piacon      - správne pouţívanie
4   –  Na                        zámien
          Mnoţstvo                –
trhovisku  – Mennyiség:much,many,some,any,     a few,   - névmások helyes
A piacon
         a little,something,someone,somewhere       használata
   4. Lekcia    Slovná zásoba –Szókészlet:        -rozširovanie slovnej
4   –  Na    Jedlo, veci v kúpleni,nakupovanie – Étel, zásoby k tematickému
trhovisku  – tárgyak a furdoszobában, vásárlás        okruhu
A piacon                            - szókincs bovítése az adott
                                tematikus egységbol

   5. Lekcia   Kaţdodenná angličtina –Mindennapi          -   osvojiť   si
4   –  Na angol:                        kaţdodenné frázy    z AJ
trhovisku  –   Ceny – Az árak:                o cenách a platení
A piacon                             -mindennapi frázisok
          USD,€, BP₤, What´s the exchange rate?
                                 elsajátítása az árakról és
        How much is the litre of petrol?
                                 a fizetésrol
   6. Lekcia   Čítanie –Olvasás:                  -       čítanie
4   –  Na    Trhoviská   vo     svete   –Piacok s porozumením
trhovisku  – a nagyvilágban                      -értelemezo olvasás
A piacon
          (skladačka-kirakó)

   7. Lekcia    Počúvanie –Szoveghallgatás:       - stratégia počúvania
4   –  Na    „Kúpil som to na eBay?!-„az eBay-on a pochopenie   nahrávky
trhovisku  – vettem“                  z cd
A piacon                           - hallgatási stratégia
           konverzácia v rôznych obchodoch –
                             és felvételhallgatás cd
        „Konverzáció kulonbozo uzletekben“
                             anyagról
   8. Lekcia    Rozprávanie –beszélgetés:           - diskusia o danej
4   –  Na    Výmena informácií a diskusia o trhoch  tematike,práca   v pároch
trhovisku  – a nakupovaní vo vašom meste – Információcsere a skupinách
A piacon    és beszélgetés a piacról és bevásárlásról      -beszélgetés az adott
        a városodban..                témakorrol, csoportmunka
                               és párban való munka
   9. Lekcia    Písanie –Írás:                  -    rozširovanie
4   –  Na                           zručností písania
           Pohľadnica-Képeslap,  Synonimá     pri
trhovisku  – písaní, Szinonímumok az íráskor             - írásbeli készségek
A piacon                             kiszélesítése

   10. Lekcia    Opakovanie lekcie 4 – a 4.lecke ismétlése     - zhrnutie    učiva
4   –  Na                           tematického celku
trhovisku   –                             - az átvett tananyag
A piacon                              osszefoglalása

   11. Lekcia   TEST Z LEKCIE       4, Teszt az   4     -  kontrolný  test
4   –  Na leckébol                      z prebratého učiva
trhovisku   –                              -ellenorzo teszt az
A piacon                              átvett tananyagból
   12. Lekcia  Lekcia 5 – Čo by si chcel robiť? -Mi
5 – Čo by si szeretnél csinálni?
chcel robiť? -   Formy slovies – Igék formái:
Mi   szeretnél                       - osvojiť si správne
csinálni?                        pouţívanie     slovies
                            a správne vyjadriť zámer
                            v budúcnosti

            Vyjadrenie zámeru v budúcnosti     –
                                     - elsajátítani az igék
          Szándék kifejezése a jovoben
                                  helyes használati formáját,
                                  helyesen      kifejezni
                                  a jovobeli szándékot
   13. Lekcia    Slovná zásoba – Szókészlet:            - rozšírenie slovnej
5 – Čo by si                            zásoby,     pouţívanie
            Prídavné mená –ed, - ing , - Melléknevek :
chcel  robiť?- -ed,-ing                     a postavenie  prídavných
Mit  szeretnél                          mien
csinálni?       I was really frightened. That´s so annoying

                                     -a szókincs bovítése,
                                  melléknevek szerepe és
                                  használatának szabályai
   14. Lekcia    Kaţdodenná angličtina – Mindennapi    -   osvojiť   si
5 – Čo by si angol:                    kaţdodenné      frázy
chcel robiť? -                      a uvedomiť si dôleţitosť
            Ako sa cítiš? –hogy érzed magad!
Mi   szeretnél                     intonácie
csinálni?       Intonácia pri zvolaní –Intonáció a
                                -    mindennapi
         felkiáltásnál
                             szókapcsolatok kasználata,
                             az        hanglejtés
                             fontosságának felismerése
   15. Lekcia    Čítanie- Olvasás                 - dôraz na správnosť
5 – Čo by si                            a presnosť pri čítaní
            „Tábor grázlov“ – „Gazemberek tábora“
chcel robiť? -                              - hangsúlyt fektetni
Mi   szeretnél                          a helyes   kiejtésre és
csinálni?                              hanglejtésre
   16. Lekcia    Rozprávanie – Beszélgetés:            - vedenie dialógu,
5 – Čo by si                            pouţívanie novej slovnej
            O problémoch   a radách,   tínedţeroch
chcel robiť? - a rodičoch              –beszélgetés zásoby
Mi   szeretnél a problémákról,tanácsokról, tinikrol és szulokrol   - párbeszédek, az
csinálni?    ...                        újonnan elsajátított szavak
                                  használata
   17. Lekcia    Písanie –Írás:                 - osvojiť si zásady
5 – Čo by si     Vypísanie formuláru    –  Nyomtatvány vypísania formuláru
chcel robiť? - kitoltése
Mit  szeretnél
                                     -     elsajátítani
csinálni?                              a nyomtatványok
                                   kitoltésének szabályait
   18. Lekcia  OPAKOVANIE LEKCIE 5.-a 5.lecke    -Zhrnutie prebratého
5 – Čo by si ismétlése              učiva
chcel robiť? -                     -  az   elsajátított
Mi   szeretnél                 tananyag átismétlése
csinálni?
   19. Miesta   Lekcia 6 Miesta a veci – Helyek és     - osvojiť si : zásady
a veci – Helyek dolgok                   správneho kladenia otázok,
és dolgok                          stupňovanie   prídavných
           Otázka – kérdés: What ...like?
                              mien a pouţ. 2 stupňa
           Prídav.mená komparatív a superlatív – príd.mien pri porovnávaní
         Melléknevek fokozása,
            Porovnanie – osszehaszonlítás: as ...as
                                  - elsajátítani: a helyes
                                  kérdésfeltevés alapelveit,
                                  a melléknevek fokozásának
                                  elveit, a második
                                  melléknévi fokozat
                                  felhasználását az
                                  osszehasonlításnál
   20. Miesta     Slovná zásoba –Szókészlet:            - osvojiť si nové
a veci – Helyek     Rozprávanie   o mestách  –beszélgetés slová, vedieť rozprávať
és dolgok                              o téme,pouţívať synonymá
          a városról
                                  a antonymá v konverzácii
             Synonymá a antonymá v konverzácii –
          szinonímumok és antonínumok a beszélgetésben - szókincsbovítés,
                                  konverzációs témáról való
             Prízvuk a intonácia –hangsúly és intonáció beszéd, rokonértelmu és
                                  ellentétes értelmu szavak
                                  használata a konverzációs
                                  témában
   21. Miesta     Kaţdodenná Angličtina – Mindennapi        -    osvojiť   si
a veci – Helyek  angol:                      kaţdodenné frázy
és dolgok        Pauza v meste – Szunet a városban:       -     mindennapi
                                 szókapcsolatok használata
             Book online, What exhibition are showing
          this week?
   22. Miesta    Čítanie –Olvasás:              - stratégia čítania,
a veci – Helyek    Londýn, Svet v jednom meste – London , porozumenie a reprodukcia
és dolgok                           textu
         a Világ egy városban
                                  -olvasási stratégiák,
                               szovegértelmezés     és
                               reprodukció
   23. Miesta    Počúvanie –Szoveghallgatás:          -    porozumenie
a veci – Helyek    „Najlepšie veci vo svete sú zadarmo“ – „a vypočutého textu, riešenie
és dolgok    legjobb dolgok a világon ingyen vannak.“    úloh  podľa vypočutej
                                 nahrávky
                                      -  szoveghallgatás,
                                   szoveg     megértése,
                                   feladatmegoldás     az
                                   elhangzott szoveg alapján
   24. Miesta   Rozprávanie-Beszélgetés:            -     posilnenie
a veci – Helyek    Porovnávanie    vecí      –Dolgok rozprávacích zručností
és dolgok    osszehasonlítása.                  -beszédkészség
                                fejlesztési    feladatok
            Rozprávaj jednu minutu o obľúbenej veci
                                elvégzése
         –Beszélj egy percet a kedvenc dolgodról
   25. Miesta  Pouţitie vzťaţných zámien- Vonatkozó    - pravidlá pouţívania
a veci – Helyek névmások használata: who/that/which/where vzťaţných zámen
és dolgok                            -vonatkozó
                             névmások használatának
                             torvényszeruségei
   26. Miesta   OPAKOVANIE LEKCIE 6.-a 6.lecke    - zhrnutie prebratého
a veci – Helyek ismétlése              učiva
és dolgok                         -az átvett tananyag
                           oszefoglalása      és
                           átismétlése
   27. Sláva!     Lekcia 7 –Sláva! – Dicsoség!        - osvojenie si zásad
            Predprítomný a jednoduchý minulý čas – pouţívania
– Dicsoség!                                     dvoch
                               slovesných časov
         Present Perfect and Past Simple
                                  - az említett két
                               igeido    használatának
            Pouţívanie –használat : for, since   szabályainak elsajátítása
   28. Sláva!     Slovná zásoba – Szókészlet:            - osvojenie si nových
– Dicsoség!       Ukončenie slov- Szavak végei         slov z tematického celku,
                                   podstatné a prídavné mená.
            Post.mená a prídavné mená –Fonevek és
                                      - szókincsbovítés ,
         melléknevek
                                    fonevek és melléknevek
           Výslovnosť     –       kiejtés:beauty, kozotti kapcsolatok
        famous,arrive,explain,imagine...
   29. Sláva!   Kaţdodenná angličtina-mindennapi angol:     -  kedy   a prečo
– Dicsoség!                          pouţíváme        tzv.
           Konverzácia(krátke      odpovede)-
                                disjunktívne otázky
        Konverzáció(rovid válaszok): do you like...yes
         i do ...                         -miért  és  mikor
                                   használjuk    az  ún.
                                   diszjunktív válaszokat
   30. Sláva!     Čítanie-Olvasás:                  -    porozumieť
– Dicsoség!                              prečítanému textu, riešenie
             „Davina Moody,Drama Queen“
                                   spojených úloh z textu
            článok o temperamentnej herečke – részlet
                                      - szovegértelmezés,
         a temperamentumos színésznorol
                                   feladatok megoldása az
                                   elolvasott szoveg alapján
   31. Sláva!    Počúvanie – Szoveghallgatás:          - porozumenie cd
– Dicsoség!      Goldrush –prečo sa dostali tak ďaleko?-  nahrávke, na základe cd
                                 nahrávky riešiť príklady
            Goldrush –hogyan kerultek ilyen messzire
                                    - megérteni a cd
                                 felvételt,megoldani
                                 a kapcsolódó feladatokat
   32. Sláva!    Rozprávanie –beszélgetés:          -    Rozprávanie
– Dicsoség!       Nadväzovanie   rozhovoru,   hra a vyjadrovanie sa k danej
         s úlohami,hľadanie  článku   o známych téme.
         osobnostiach – Beszélgetéskezdeményezés,     -
         szerepjátékok,   szovegkeresés   ismert beszédkészségfejlesztés,
         személyekrol                   párbeszédek az adott
                                 témakorhoz
   33. Sláva!    Písanie-Írás                   - posilnenie zručnosti
– Dicsoség!      Ţivotopis -Életrajz            písania
                                    -íráskészség
                                 fejlesztési gyakorlat
   34. Sláva!    OPAKOVANIE LEKCIE 7.-a 7.lecke    -             zhrnutie
– Dicsoség!   ismétlése              a opakovanie         prebratého
                           učiva
                                    - az átvett tananyag
                                 osszefoglalása     és
                                 átismétlése
   35. Áno    Lekcia 8 –Áno a nie – Igenek és nemek     - vedieť pouţívať
a nie – Igenek (Do´s and don´ts)               uvedené modálne slovesá
és nemek (Do´s   Pouţívanie – Használat: Have to, should, správnym spôsobom
and don´ts)  must                        - a felsorolt modális
                               igék     használatának
                               elsajátítása


   36. Áno     Slovná zásoba –Szókészlet:            - rozšírenie slovnej
a nie – Igenek    Slová kt.vystupujú spolu –szavak,amelyek zásoby, naučiť sa frázy
és nemek (Do´s egyutt szerepelnek:apply for a job,earn a lot of t.j.slovné spojenia, kt,
and don´ts)                           vystupujú   spolu,  ako
        money
                                vznikajú zloţené spojené
           Zloţené pods.mená –osszetett fonevek    slová
           Dôraz vo slovách –hangsúly a szóban    - a szókészlet bovítése,
                                megtanulni azokat
                                a szavakat, frázisokat
                                amelyek tobb szóból
                                tevodnek ossze. Hogyan
                                keletkeznek az osszetett
                                foneveket.
   37. Áno     Kaţdodenná angličtina –Mindennapi         - ako sa správať
a nie – Igenek angol                     a ako viesť dialóg u lekára
és nemek (Do´s    U lekára –az orvosnál : a cold, flu,food    -elsajátítani    az
and don´ts)  poisoning.It hurts, My body aches etc.     orvosnál való tartózkodás
                               viselkedés    szabályait,
                               angol nyelvu párbeszédet
                               vezetni az orvosnál
   38. Áno     Čítanie –olvasás:               -     porozumieť
a nie – Igenek                        prečítanému textu, vyriešiť
           „Práca pre chlapcov ...a pre dievčatá“ –
és nemek (Do´s „Munka fiúknak és lányoknak“ (skladačka- s ním spojené úlohy
and don´ts)  kirakó)                       -megérteni
                               a felolvasott   szoveget,
                               megoldani    a szoveggel
                               kapcsolatos feladatokat.
   39. Áno      Počúvanie –Szoveghallgatás:           - stratégia počúvania
a nie – Igenek     „Odísť z domu“ –„Elmenni otthonról“    a pochopenie   nahrávky
és nemek (Do´s                          z cd
and don´ts)      „U doktora“ –„Az orvosnál“
                                    - hallgatási stratégia
                                 és felvételhallgatás cd
                                 anyagról
   40. Áno      Rozprávanie- Beszélgetés:            -    Rozprávanie
a nie – Igenek     Uhádni profesiu –Találd ki a mesterséget  a vyjadrovanie sa k danej
és nemek (Do´s                          téme.
and don´ts)      Diskusia –társalgás:
                                    -
            Pravidlá v rodine –Szabályok a családban  beszédkészségfejlesztés,
            Typické muţské a ţenské povolania –   párbeszédek az adott
         Jellegzetes férfi és noi hivatások    témakorhoz
   41. Áno    Písanie-Írás                 - posilnenie zručnosti
a nie – Igenek   Listy a e-maily – Levelek és e-mailek písania
és nemek (Do´s   Formálne a neformálne výrazy, Formális
and don´ts)  és nemformális kifejezések.            -íráskészség
                              fejlesztési gyakorlat
   42. Áno     OPAKOVANIE LEKCIE 8.-a 8.lecke    -      zhrnutie
a nie – Igenek ismétlése              a opakovanie prebratého
és nemek (Do´s                   učiva
and don´ts)                        - az átvett tananyag
                                 osszefoglalása       és
                                 átismétlése
   43. Áno    TEST Z LEKCIÍ 5-8, Teszt az 5 -8    - Test z prebratého
a nie – Igenek leckékbol               učiva
és nemek (Do´s                       -Tesztírás az átvett
and don´ts                      tananyagból
   44. Ideme   9. Ideme niekam – Kulonbozo helyekre    - naučiť       sa kedy
niekam    – megyunk:                 a v akom          význame
Kulonbozo       Časové klauzuly – Idohatározók        pouţívame časové klauzuly
helyekre        Prvý podmieňovací spôsob – Az elso   -megtanulni mikor és
megyunk:                          milyen értelemben tudjuk
         feltételes mód
                              használni a idohatározókat.

   45. Ideme   Slovná zásoba - Szókincs           - rozšírenie slovnej
                           igék: zásoby,
niekam    –                               pouţívanie
          Horúce    slovesá   –Foró
Kulonbozo                         a postavenie  prídavných
        make,do.take,get,make up your mind,do me
helyekre                          mien
        favour,take a photograph, get ready
megyunk:

                                   -a szókincs bovítése,
                                   melléknevek szerepe és
                                   használatának szabályai
   46. Ideme    Kaţdodenná angličtina – A mindennapi      - osvojiť si slová
niekam    – angol                     z beţnej     angličtiny
Kulonbozo                           a pouţívať ich v praxi
           Slová ukazujúce smer- Irányt mutató
helyekre    szavak:farm,path,bridge, The hotel is opposite    -     elsajátítani
megyunk:    the car park.                 a mindennapi      angol
                               kifejezéseket és alkalmazni
           Excuse me, is there a ...?
                               oket a gyakorlatban
   47. Ideme     Čítanie - olvasás                  -    porozumieť
niekam    –                            prečítanému textu, vyriešiť
            „cestovateľská horúčka“-„utazási láz“
Kulonbozo                              s ním spojené úlohy
helyekre        článok o kladoch a záporoch cestovania
                                     -megérteni
megyunk:        szemelvény  az  utazás  elonyeirol  és a felolvasott   szoveget,
         hátrányairól                   megoldani    a szoveggel
                                  kapcsolatos feladatokat.
   48. Ideme   Počúvanie - Szoveghallgatás          - porozumenie cd
niekam    –   „Neideme nikam“ –„Nem megyunk      nahrávke, na základe cd
Kulonbozo                          nahrávky riešiť príklady
        sehova“
helyekre      Rádiový program o ľudoch, ktorí nechodia    - megérteni a cd
megyunk:    nikam“                    felvételt,megoldani
          Rádiómusor azokról akik nem járnak a kapcsolódó feladatokat
         sehova.
   49. Ideme     Rozprávanie - Beszédkészség           -    Rozprávanie
niekam    –     „Zahrajme sa na ...-Szerepjátékok“     a vyjadrovanie sa k danej
Kulonbozo                             téme.
helyekre        Čo by bolo keby?-Mi volna ha ...?
                                    -
megyunk:        Diskusia –Diskuszió: Turistické destinácie beszédkészségfejlesztés,
         – Turistaparadicsomok
                                    párbeszédek az adott
                                  témakorhoz


   50. Ideme                           - posilnenie zručnosti
niekam    –                        písania
          Písanie - Írás
Kulonbozo                              -íráskészség
helyekre      Pre a proti – Pro és kontra , O cestovaní fejlesztési gyakorlat
megyunk:    vlakom – a vonattal való utazásról


   51.  Veci,   10. Veci, ktoré zmenili svet – Dolgok,    - naučiť sa zásady
ktoré   zmenili amelyek megváltoztatták a világot      pouţívania trpného tvaru
svet – Dolgok,                        v rôznych     slovesných
            Pasívne tvary – Passzívumok
amelyek                            časoch
megváltoztatták                           elsajátítani
a világot                           a passzívum    használatát
                               kulonbozo igeidokben

   52. Veci,                           -    Rozprávanie
            Slovná zásoba -Szókincs
ktoré   zmenili                       a vyjadrovanie sa k danej
svet – Dolgok,     Slovesá a podstatné mená kt. sú spolu, téme.
amelyek      Igék és fonevek, amelyek egyben vannak:      -
megváltoztatták discover gold, tell a lie, lose weight    beszédkészségfejlesztés,
a világot
                                  párbeszédek az adott
                               témakorhoz
   53.  Veci,    Kaţdodenná angličtina – A mindennapi       - osvojiť si slová
ktoré   zmenili angol                      z beţnej     angličtiny
svet – Dolgok,                           a pouţívať ich v praxi
            Telefonovanie- Telefonálás:
amelyek                                 -     elsajátítani
megváltoztatták     Haló kto to rozpráva? – Halló ki beszél?
                                  a mindennapi      angol
a világot                             kifejezéseket és alkalmazni
                                  oket a gyakorlatban


   54. Veci,     Čítanie –Olvasás:                -     porozumieť
ktoré   zmenili                         prečítanému textu, vyriešiť
            „ objav a vynálezy , ktoré zmenili svet“ – s ním spojené úlohy
svet – Dolgok,
         „Találmányok,amelyek       megváltoztatták
amelyek
         a világot“                    -megérteni a felolvasott
megváltoztatták                          szoveget, megoldani
a világot                             a szoveggel kapcsolatos
                                   feladatokat.


   55.  Veci,  Počúvanie – Szoveghallgatás:      - porozumenie cd
ktoré   zmenili  Veci, ktoré ma hnevajú – Dolgok, nahrávke, na základe cd
svet – Dolgok, amelyek idegesítenek         nahrávky riešiť príklady
amelyek                          - megérteni a cd
megváltoztatták                   felvételt,megoldani
a világot                      a kapcsolódó feladatokat


   56.  Veci,    Rozprávanie – Beszélgetés:             -    Rozprávanie
ktoré   zmenili                           a vyjadrovanie sa k danej
             O Google a DNA
svet – Dolgok,                            téme.
amelyek                                  -
megváltoztatták                            beszédkészségfejlesztés,
a világot
                                      párbeszédek az adott
                                   témakorhoz

   57.  Veci,                              - posilnenie zručnosti
ktoré   zmenili    Písanie – Írás:               písania
svet – Dolgok,      Recenzia-Posudok : Knihy a film
amelyek
             Recenzió-Konyv és film               -íráskészség
megváltoztatták
a világot                               fejlesztési gyakorlat


    58. Čo                              - vedieť kedy za
keby – Mi volna     11. Čo keby – Mi volna ha ...?      akých   podmienok   sa
ha ...?         Druhý   podmieňovací     spôsob – pouţíva    tzv.   druhý
          a második feltételes mód            kondicionál,    uvádzať
                                  príklady
             Pouţívanie    „might“  –  a „might“
          használata                      -   megtanulni  és
                                  elsajátítani a 2. feltételes
                                  mód      használatának
                                  sajátosságait.
    59. Čo    Slovná zásoba - Szókincs            rozširovanie slovnej
keby – Mi volna   Pouţívanie formálnych frazálnych slovies zásoby    k tematickému
ha ...?                            okruhu
        – Formális tobb osszetevobol álló igék :
                               - szókincs bovítése az adott
           Go away, take off
                               tematikus egységbol

    60. Čo    Kaţdodenná angličtina –Mindennapi         -      praktická
keby – Mi volna angol                       angličtina, uvedomiť si kde
           Zvolanie s „ so and such“ – Felkiáltás „ So moţno
ha ...?                                       nachádzať
                                 spomenuté frázy
        és such“ által
                                    -gyakorlati   angol,
                                  elsajátítani  a feltuntetett
                                  frázisokat,  kovetkeztetni
                                  arra hogy találhatóak az
                                  emlitett kifejezések


    61. Čo     Čítanie – Olvasás                 -    porozumieť
keby – Mi volna                          prečítanému textu, vyriešiť
            Supervulkán, ktorý môţe kedykoľvek
ha ...?                              s ním spojené úlohy
            A szupervulkán,ami bármikor........
                                     -megérteni
                                  a felolvasott   szoveget,
                                  megoldani    a szoveggel
                                  kapcsolatos feladatokat.    62. Čo    Počúvanie – Szoveghallgatás:        - porozumenie cd
keby – Mi volna    Kriţovatky v ţivote – Mérfoldkovek az nahrávke, na základe cd
ha ...?                           nahrávky riešiť príklady
        életben...
                                 - megérteni a cd
                              felvételt,megoldani
                              a kapcsolódó feladatokat


    63. Čo     Rozprávanie – Beszélgetés :            -    Rozprávanie
keby – Mi volna    Poskytnutie rady – Tanácsadás        a vyjadrovanie sa k danej
ha ...?                              téme.
                                    -
                                  beszédkészségfejlesztés,
                                    párbeszédek az adott
                                  témakorhoz

    64. Čo     Písanie- Írás                   - posilnenie zručnosti
keby – Mi volna    Písanie pre rozprávanie           písania
ha ...?
            Írás a beszédhez : Moje sny pre budúcnosť
         – Az én jovobeli álmaim                -íráskészség
                                  fejlesztési gyakorlat


   65.       12. Skúšať to najlepšie – Megtenni    - porozumieť dvom
Skúšať    to a legjobbat:               slovesným časom, vedieť
najlepšie   –                      ich pouţívať v praxi
           Present Perfect Continuous,
Megtenni                            - megérteni mindkét
a legjobbat:     Present  Perfect  simple versus
                             igeidot, alkalmazni oket a
        Continuous
                             gyakorlatban
   66.       Slovná zásoba –Szókincs              - naučiť sa zásady
Skúšať    to                          pouţívania spomenutých
           Horúce slovesá –Forró igék:
najlepšie   –                          slovies
Megtenni       Bring, take,come, go
                                    -  elsajátítani az
a legjobbat:                           említett igék használati
                                 torvényszeruségeit.


   67.       Kaţdodenná angličtina     –Mindennapi    rozširovanie slovnej
Skúšať    to angol                      zásoby    k tematickému
najlepšie   –    Spoločenské   výrazy     –Társadalmi okruhu
Megtenni    kifejezések:                     - szókincs bovítése
a legjobbat:                           az   adott   tematikus
           Excuse me!Can I get ..?
                                 egységbol   68.       Čítanie – Olvasás                 -    porozumieť
Skúšať    to    V šlapajoch otca – Az apa nyomdokaiban   prečítanému textu, vyriešiť
najlepšie   –                          s ním spojené úlohy
Megtenni                                -megérteni
a legjobbat:                           a felolvasott   szoveget,
                                 megoldani    a szoveggel
                                 kapcsolatos feladatokat.
   69.       Počúvanie – Szoveghallgatás:           - porozumenie cd
Skúšať    to    Pesnička –Ének:               nahrávke, na základe cd
najlepšie   –                          nahrávky riešiť príklady
Megtenni       If You come back
                                    - megérteni a cd
a legjobbat:                           felvételt,megoldani
                                 a kapcsolódó feladatokat
   70.       Rozprávanie – Beszélgetés.            -    Rozprávanie
Skúšať    to    Výmena informácií – Információcsere     a vyjadrovanie sa k danej
najlepšie   –                          téme.
Megtenni                                -
a legjobbat:                           beszédkészségfejlesztés,
                                    párbeszédek az adott
                                 témakorhoz

   71.       Písanie –Írás                  - posilnenie zručnosti
Skúšať    to    Spájajúce  slová  –  Szavak,  amelyek písania
najlepšie   – osszekotik a gondolatokat
Megtenni                                -íráskészség
a legjobbat:                           fejlesztési gyakorlat


   72.       OPAKOVANIE LEKCIE 9.-a 12.lecke    -      zhrnutie
Skúšať    to ismétlése               a opakovanie prebratého
najlepšie   –                    učiva
Megtenni                          - az átvett tananyag
a legjobbat:                     osszefoglalása      és
                           átismétlése
   73.      TEST Z LEKCIÍ 9-12, Teszt az 9 -12    - Test z prebratého
Skúšať    to leckékbol                učiva
najlepšie   –                        -Tesztírás az átvett
Megtenni                        tananyagból
a legjobbat:
   74. Aký     Nová učebnica-Új tankonyv         - naučiť sa kedy a v akom
nádherný svet -                         význame pouţívame
           NEW     HEADWAY-Intermediate     pomocné slovesá
Milyen  szép
        :Student´s Book                    -megtanulni mikor és
világ!
           1. Aký nádherný svet - Milyen szép     milyen értelemben tudjuk
        világ! Pomocné slovesá - Segédigék: do,be,have  használni a segédigéket
   75. Aký     Hlasy a písanie - Hangok és helyesírás,    - posilnenie zručnosti
nádherný svet - nevyslovené písmená - csendes betűk      písania
Milyen  szép                        -íráskészség fejlesztési
világ!                            gyakorlat
   76. Aký    Spoločenské výrazy a vyjadrenia -      -    Rozprávanie
nádherný svet - Társadalmi kifejezések: Never mind! It´s my a vyjadrovanie sa k danej
Milyen  szép round.                    téme,pouţívať vysvetlené
világ!                           spoločenské výrazy
                                   -
                                 beszédkészségfejlesztés,
                                    párbeszédek az adott
                                 témakorhoz, az elsajátítoot
                                 kifejezések   gyakorlati
                                 használata

  77. Aký     Čítanie textu, Szövegolvasás:    Aký     -    porozumieť
nádherný svet - nádherný svet - Milyen szép világ !       prečítanému textu, vyriešiť
Milyen   szép                          s ním spojené úlohy
világ!                                  -megérteni
                                  a felolvasott   szoveget,
                                  megoldani    a szoveggel
                                  kapcsolatos feladatokat.
   78. Aký                              -    Rozprávanie
nádherný svet -                          a vyjadrovanie sa k danej
Milyen  szép                           téme,
            Informačná medzera-Információ hiány,
világ!
          Diskusia     -     Társalgás:Najlepší    -
          vynález.Legfontosabb talámány         beszédkészségfejlesztés,
                                    párbeszédek az adott
                                 témakorhoz, az elsajátítoot
                                 kifejezések   gyakorlati
                                 használata
   79. Aký                            - porozumenie cd
nádherný svet -                        nahrávke, na základe cd
Milyen  szép     Počúvanie-Szoveghallgatás: Skupina ľudí nahrávky riešiť príklady
világ!     rozpráva     o    vynálezoch-Emberek     - megérteni a cd
        a találmányokról                felvételt,megoldani
                                a kapcsolódó feladatokat
   80. Aký    Písanie-Írás: Oprava jazykových chýb v    - posilnenie zručnosti
nádherný svet - neformálnom dopise-Hibák kijavítása nem písania
Milyen  szép hivatalos levélben                 -íráskészség
világ!                           fejlesztési gyakorlat
   81. Štastie   2.Štastie - Boldogság, Prítomný čas-Jelen    - naučiť sa zásady
- Boldogság    ido, Jednoduchý a priebehový- egyszeru és pouţívania spomenutých
         folyamatos                   slovesných časov
                                     elsajátítani   az
                                  említett igeidok használati
                                  torvényszeruségeit.
   82. Štastie   Slovná zásoba-Szókészlet: Šport a voľný    - Rozprávanie
- Boldogság    čas- Sport és szabadido:play tennis,go a vyjadrovanie sa k danej
         swimming etc                 téme.
                                    -
                                  beszédkészségfejlesztés,
                                    párbeszédek az adott
                                  témakorhoz   83. Štastie    Číslovky-Számnevek: peniaze, zlomky,      - osvojiť si číslovky
- Boldogság     desatinné, percentá-  pénz,  tortek,  tizedes a vedieť   ich  správne
          számok,dátumok                  pouţívať
                                      -    megtanulni
                                   a számneveket é studni
                                   oket megfeleloen használni

   84. Štastie    Čítanie textu,  Szövegolvasás:Sestra    -    porozumieť
- Boldogság    Wendy televízna hviezda - Wendy novér a TV prečítanému textu, vyriešiť
         sztár                     s ním spojené úlohy
                                      -megérteni
                                   a felolvasott   szoveget,
                                   megoldani    a szoveggel
                                   kapcsolatos feladatokat.


   85. Štastie                           -    Rozprávanie
- Boldogság                           a vyjadrovanie sa k danej
             Hovorenie - Beszéd : Čo je dôleţité v téme.
          Tvojom ţivote? - Mi a fontos az életedben.O    -
          športe, A sportról             beszédkészségfejlesztés,
                                      párbeszédek az adott
                                   témakorhoz
   86. Štastie                             - porozumenie cd
- Boldogság                              nahrávke, na základe cd
             Počúvanie-Szoveghallgatás:ľudia       nahrávky riešiť príklady
          rozprávajú o športe, az emberek kedvenc    - megérteni a cd
          sportjukról beszélgetnek        felvételt,megoldani
                              a kapcsolódó feladatokat
   87. Štastie                             - posilnenie zručnosti
- Boldogság                             písania
             Písanie-Írás: Opis. Opísanie osoby, Leírás,
          Személyleírás,     príslovky     miery-
          Mértékhatározók                    -íráskészség
                                   fejlesztési gyakorlat
   88. Rozpr.    3.Rozpr.      príbehov-Torténetek    - naučiť sa zásady
príbehov-    elmesélése,Min.čas   -Múlt  ido,Jedn.  a pouţívania spomenutých
Torténetek   Priebeh.,egyszeru és folyam.         slovesných časov
elmesélése                             elsajátítani   az
                               említett igeidok használati
                               torvényszeruségeit.

   89. Rozpr.   Slovná               zásoba-   rozširovanie slovnej
príbehov-    Szókészlet:Umenie,hudba,literatúra       - zásoby   k tematickému
Torténetek   Muvész.,zene,irodal.,Slov. a pods.-Igék,fonevek okruhu
elmesélése                              - szókincs bovítése
                                 az   adott    tematikus
                                 egységbol
   90. Rozpr.                           -      praktická
príbehov-      Vyjadrenie názoru - Véleménnyilvánítás: angličtina, uvedomiť si kde
Torténetek   What did You think of the play? It was boring ? moţno      nachádzať
elmesélése                           spomenuté frázy
                                    -gyakorlati   angol,
                                 elsajátítani  a feltuntetett
                                 frázisokat,  kovetkeztetni
                                 arra hogy találhatóak az
                                 emlitett kifejezések
   91. Rozpr.    Čítanie       textu,Szövegolvasás:     -     porozumieť
príbehov-    Spisovateľ,maliar a hudobník -Az író, a festo és prečítanému textu, vyriešiť
Torténetek   a zenész                     s ním spojené úlohy
elmesélése                               -megérteni
                                 a felolvasott   szoveget,
                                 megoldani    a szoveggel
                                 kapcsolatos feladatokat.


   92. Rozpr.   Hovorenie - Beszéd :O obľúbenej básni,    -   Rozprávanie
príbehov-    hudbe,   maľbe-a   kedvenc   versem, a vyjadrovanie sa k danej
Torténetek   zeném,festményem              téme.
elmesélése                            -
                                 beszédkészségfejlesztés,
                                    párbeszédek az adott
                                 témakorhoz

   93. Záver                             -dať priestor ţiakom
školského roka-                          vyjadriť sa k odučeným
a tanítási  év                          anglickým hodinám
vége                               -teret     adni
                              a diákoknak,     hogy
            Posledná hodnotiaca hodina – Utolsó nyilatkozzanak a letanított
         tanítási óra               angol órákról
   Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa osnovy predmetu
schválenej MŠ Slovenskej republiky dňa 22.5.2008 číslo 245/2008 s platnosťou od 1.9. 2008
ako učebné osnovy predmetu cudzí jazyk pre stredné odborné školy v Slovenskej republike.
   Az oktatási-nevelési terv a SZK Iskolaügy-minisztériuma által 2008. 5. 22 – én
jóváhagyott 245/2008 t. alapján készült.
    9.1.4. Nemecký jazyk


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: Nemecký jazyk
   Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: nemecký a maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu:
   Cudzie jazyky poskytujú jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov
v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov ţiak prekonáva bariéry, zvýši sa jeho
mobilita v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a môţe sa ľahšie uplatniť na trhu práce.
   Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície.
   Poţiadavky pre vzdelávanie v nemeckom jazyku vychádzajú zo Spoločného
európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky /SEER/, ktorý popisuje rôzne
úrovne ovládania cudzích jazykov. /A1,A2, BI, B2, Cl, C2/ Vzdelávanie v 1.cudzom
jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne
A2.
   Úrovne Al a A2 - Pouţívateľ základného jazyka - ţiak ovláda jazyk v základnom
rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať kaţdodenné situácie, i keď je nútený obsah výpovede
obmedziť a hľadať slová.
   Úrovne BI a B2 - Samostatný pouţívateľ jazyka - ţiak aktívne pristupuje
k získavaniu vedomostí nielen na hodinách, ale i prostredníctvom všetkých dostupných
médií. Vedome a cielene pristupuje k osvojeniu si cudzieho jazyka.
   Úrovne Cl a C2 - Skúsený pouţívateľ jazyka - Dosiahnutie týchto úrovní na
úrovni stredoškolského vzdelávania sa nepredpokladá.


   Hlavné ciele predmetu:
   Podporiť sebadôveru ţiakov.
   Pochopiť vzdelávanie v cudzom jazyku ako dôleţitý prostriedok celoţivotného
vzdelávania.
   Vnímať a osvojovať si jazyk ako bohatý a mnohotvárny prostriedok k získavaniu
informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov.
   Zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a
nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie.
   Viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry.
   Podľa SEER sa pri pouţívaní jazyka vyuţívajú rôzne kompetencie


   Všeobecné a komunikatívne kompetencie.
   Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.
   Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú ţiakovi pouţívať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
   Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:
   Jazyková kompetencia, Sociolingvistická kompetencia, Pragmatická kompetencia.
   Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby
sa učiaci dokázal riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho krajine, dokázal vymieňať si informácie s mladými ľuďmi
a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom.


   Metódy, formy a postupy vyučovania nemeckého jazyka
   Vo vyučovacom procese sa vyuţívajú nasledovné metódy:
   Zadanie úlohy, vysvetlenie obsahu, prednes dialógu, skupinová práca, individuálna
práca s učebnicou, rozprávanie príbehov na základe textov, vyhotovenie projektov.


   Obsah predmetu
   1. ročník
   Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých je dôleţitá
najmä ústna komunikácia. Cieľom je naučiť ţiakov viesť jednoduché rozhovory s nemecky
hovoriacim partnerom na témy, o ktorých sa kaţdodenne hovorí. V 1.ročníku sa zaoberáme
s nasledujúcimi témami: Predstavíme sa
   Rodina a priatelia
   Jedlá a nápoje
   Bývanie
   Voľný čas
   Denný program
   Škola
   Povolanie
   Zdravotníctvo
   V meste
   Nákupy
   Šaty, oblečenie Sviatky
   Komunikačné zručnosti
   Počúvanie s porozumením
   Ţiak musí porozumieť podstatným informáciám v krátkych textoch na počúvanie a v
jednoduchých rozhovoroch o beţných témach.
   Ţiak musí porozumieť jednoduchým návodom a pokynom k činnosti.
   Ţiak musí pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
   Ţiak musí rozpoznať základné jazykové zámery v krátkych verejných oznamoch
   a porozumieť im.
   Čítanie s porozumením
   Ţiak musí porozumieť krátke jednoduché texty, dokázať vyhľadať konkrétne
informácie
   v jednoduchých textoch.
   Ţiak rozumie beţným orientačným tabuliam a nápisom na verejných miestach.
   Ţiak musí pochopiť z kontextu krátkeho prečítaného textu význam niektorých
neznámych
   slov.
   Ţiak musí dokázať vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich
potrebné
   informácie.
   Ţiak musí pochopiť konkrétne informácie vpísaných materiáloch, akými sú
napríklad
   listy, broţúry, krátke články.
   Ţiak musí porozumieť krátke osobné listy.
   Písomný prejav
   Ţiak musí vedieť písať krátke diktáty, jednoduché osobné listy, opísať osobu
/meno, bydlisko, povolanie/ , vyplniť formuláre, písomne vyjadriť predtým ústne
sformulované jednoduché informácie, zaznamenať krátky jednoduchý odkaz, napísať
jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi. Ústny prejav Monológ
   Ţiak musí vedieť predstaviť sám seba, opísať svoje vonkajšie ţivotné
podmienky, opísať osobu, vyjadriť jednoduchými vetami svoje ţelania a záujmi,
rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach, vyrozprávať príbeh, podať krátky
jednoduchý opis udalostí.
   Dialóg
   Ţiak si musí osvojiť základy konverzácie: predstavenie sa, oslovenie, pozdrav, lúčenie sa.
Ţiak musí vedieť poţiadať o jednoduché informácie, alebo ich poskytnúť. Ţiak musí vedieť
klásť otázky a odpovedať na ne v rutinne prebiehajúcich situáciách. Ţiak sa musí zapojiť do
krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú.
   Gramatika - jazykové štruktúry
   Určitý, neurčitý člen
   Časovanie slovies
Pozícia slovesa vo vete
Slovosled jednoduchej vety / oznamovacia veta, opytovacia veta/
Modálne slovesá
Skloňovanie určitého, neurčitého člena, zámen, podstatných mien Rozkazovací spôsob
Vety so spojkami: weil, denn
Minulý čas - Präteritum, Perfekt
Predloţkové väzby s predloţkami: s akuzatívom s datívom s genitívom
     2. ročník


     Názov predmetu:            Nemecký jazyk
     Časový rozsah výučby:         3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne
     Ročník:                druhý
     Škola: Spojená škola s VJM v Senci – Stredná odborná škola podnikania s VJM
     Študijný odbor /kód a názov/:     6341600 škola podnikania
     Dľţka štúdia:             štyri roky
     Forma štúdia:             denná
     Vyučovací jazyk:           nemecký a maďarský jazyk


   Témy sa orientujú na poţiadavky všedného dňa, v ktorých je dôleţitá najmä ústna
komunikácia. Cieľom je naučiť ţiakov viesť rozhovory s nemecky hovoriacim partnerom na
témy, o ktorých sa kaţdodenne hovorí. Ţiaci sa budú zaoberať s nemecky hovoriacimi
krajinami a s najatraktívnejšími mestami v Nemecku. Na konci 2.ročníka by mali ţiaci
dosiahnuť úroveň A2/1. Budeme sa zaoberať s nasledujúcimi témami:


   Mestá a miesta – 15 vyuč. h. - opis cesty, moje obľúbené mesto, významné mestá
v nemecky hovoriacich krajinách
     Kaţdodenné situácie – 5 vyuč.h. -poţiadanie a podanie informácií, pozvánky a ţelania
     Dnešní mladí ľudia – 17 vyuč.h. - bývanie mladých, formy bývania
     Cestovanie – 17 vyuč.h. - ponuka pobytov, rozprávanie o výlete, záţitky z cesty
     Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko – 4 vyuč.h. - charakteristika nemecky hovoriacich
krajín
     Ochrana zdravia –15 vyuč.h. - u lekára, choroby, časti tela
  Správny ţivotný štýl – 4 vyuč.h. - ako zdravo ţiť, zdravá výţiva, stravovacie zvyky v
Nemecku
   V reštaurácii – 4 vyuč.h. - jedálny lístok, objednanie v reštaurácii, regionálna kuchyňa,
typické nemecké jedlá
     Farby a typy ľudí – 7 vyuč.h. - rozprávanie o farbách a o šatstve
     Móda a oblečenie – 7 vyuč.h. - opis obrázkov, módna prehliadka
     Obchody a sluţby – 4 vyuč.h. - kúpa oblečenia, na nákupoch, typy obchodov


     Komunikačné zručnosti
     Počúvanie s porozumením
       •  Ţiak musí porozumieť slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné
          oblasti kaţdodenného ţivota.
       •  Ţiak musí porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových
     záznamoch.
  •  Ţiak musí pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
  •  Ţiak musí rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru.


Čítanie s porozumením
  •  Ţiak musí porozumieť jednoduché osobné listy.
  •  Ţiak musí rozumieť beţným orientačným tabuliam a nápisom na verejných
     miestach.
  •  Ţiak musí pochopiť z kontextu krátkeho prečítaného textu význam niektorých
     neznámych slov.
  •  Ţiak musí dokázať vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových
     materiáloch, akými sú napr. prospekty, jedálne lístky.
  •  Ţiak musí pochopiť konkrétne informácie v písaných materiáloch, akými sú
     napríklad listy, broţúry, krátke články.


Písomný prejav
  •  Ţiak musí vedieť písať diktáty, jednoduché osobné listy, predstaviť
     a charakterizovať osobu a veci , zaznamenať krátky jednoduchý odkaz, napísať
     jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, opísať aspekty všedného
     dňa /ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy/.


Ústny prejav
Monológ
  •  Ţiak musí vedieť podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí,
     podmienok v rodine a v škole, opísať kaţdodenné zvyklosti a to, čo má alebo
     nemá rád.
  •  Ţiak musí dokázať vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí,
     záţitkov zo školy a voľnočasových aktivít, opísať svoje plány a osobné
     skúsenosti.


Dialóg
  •  Ţiak musí komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách.
  •  Ţiak musí vedieť poţiadať o jednoduché informácie, alebo ich poskytnúť.
  •  Ţiak musí vedieť povedať, čo sa mu páči a čo nie.
  •  Ţiak sa musí zapojiť do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú.


Gramatika – jazykové štruktúry
  •  Minulý čas- nepravidelné slovesá
     •  Odlučiteľné a neodlučiteľné slovesné predpony
     •  Vety so spojkami :weil a obwohl
     •  Minulý čas modálnych slovies
     •  Tvorba minulého času pomocou slovies: sein a haben
     •  Vety so spojkami : wenn a dass
     •  Stupňovanie prídavných mien
     •  Skloňovanie prídavných mien


   3. ročník


   Názov predmetu:   Nemecký jazyk
   Časový rozsah výučby: 3 hodiny týţdenne, 93 hodín ročne
   Ročník: tretí
   Škola: Spojená škola s VJM v Senci – Stredná odborná škola podnikania s VJM
   Študijný odbor /kód a názov/: 6341600 škola podnikania
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: nemecký a maďarský jazyk
Charakteristika predmetu:
   Cudzie jazyky poskytujú jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov
v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov ţiak prekonáva bariéry , zvýši sa jeho
mobilita v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a môţe sa ľahšie uplatniť na trhu práce.
   Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície.
   Poţiadavky pre vzdelávanie v nemeckom jazyku vychádzajú zo Spoločného
európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky /SEER/, ktorý popisuje rôzne úrovne
ovládania cudzích jazykov. /A1,A2, B1, B2, C1, C2/ Vzdelávanie v 1.cudzom jazyku smeruje
k dosiahnutiu úrovne B2, v 2.cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2.
   Úrovne A1 a A2 – Pouţívateľ základného jazyka – ţiak ovláda jazyk v základnom
rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať kaţdodenné situácie, i keď je nútený obsah výpovede
obmedziť a hladať slová.
   Úrovne B1 a B2 – Samostatný pouţívateľ jazyka – ţiak aktívne pristupuje
k získavaniu vedomostí nielen na hodinách, ale i prostredníctvom všetkých dostupných
médií.Vedome a cielene pristupuje k osvojeniu si cudzieho jazyka.
   Úrovne C1 a C2 – Skúsený pouţívateľ jazyka – Dosiahnutie týchto úrovní na úrovni
stredoškolského vzdelávania sa nepredpokladá.
    Hlavné ciele predmetu:
  -  Podporiť sebadôveru ţiakov.
  -  Skvalitňovať jazykový prejav ţiakov
  -  Príprava ţiakov na aktívny ţivot v multikultúrnej spoločnosti
  -  Pochopiť vzdelávanie v cudzom jazyku ako dôleţitý prostriedok celoţivotného
    vzdelávania.
  -  Vnímať a osvojovať si jazyk ako bohatý a mnohotvárny prostriedok k získavaniu
    informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov.
  -  Zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
    a nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie.
  -  Viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry.


   Podľa SEER sa pri pouţívaní jazyka vyuţívajú rôzne kompetencie – Všeobecné
a komunikatívne kompetencie.
   Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.
   Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú ţiakovi pouţívať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
    Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:
    Jazyková kompetencia, Sociolingvistická kompetencia, Pragmatická kompetencia.


    Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby
sa učiaci dokázal riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho krajine, dokázal vymieňať si informácie s mladými ľuďmi
a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom.


    Metódy, formy a postupy vyučovania nemeckého jazyka


    Vo vyučovacom procese sa vyuţívajú nasledovné metódy:
   Zadanie úlohy, vysvetlenie obsahu, prednes dialógu, skupinová práca, individuálna
práca s učebnicou, rozprávanie príbehov na základe textov, vyhotovenie projektov.
    Obsah predmetu
    3. ročník
  Témy sa orientujú na poţiadavky všedného dňa, v ktorých je dôleţitá najmä ústna
  komunikácia. Cieľom je naučiť ţiakov viesť rozhovory s nemecky hovoriacim partnerom
  na témy, o ktorých sa kaţdodenne hovorí. Na konci 3.ročníka by mali ţiaci dosiahnuť
  úroveň B1/1. Budeme sa zaoberať s nasledujúcimi témami:

  Bývanie – 15 vyuč.h. – rôzne typy bývania, hľadanie bytov, inzeráty, ţivotný štýl
  Ţivotopisy –13 vyuč.h. – písanie ţivotopisov, ţivotopisy slávnych ľudí
Cestovanie – 13 vyuč.h. – hotely, prospekty, katalógy, orientácia v meste, opis cesty- ako
sa dostanem...?
Kaţdodenné situácie –3 vyuč.h. – poţiadanie a podanie informácií, tvorba dialógov,
odpovede na inzeráty
Vzťahy ľudí – 13 vyuč.h.- priateľstvo, láska, hľadanie partnera, oslavy, pozvánky na
oslavy
Fantastické javy – 12 vyuč.h.- opis záţitkov, horoskopy, veštenie, alternatívna medicína,
predstavy o budúcnosti
Sny a túţby – 12 vyuč.h.- o čom snívajú ľudia, vlastné túţby a ţelania, ľudia v zahraničí
Povolania – 9 vyuč.h.- výhody a nevýhody jednotlivých povolaní, pracovné podmienky,
konkurzy

 Komunikačné zručnosti
 Počúvanie s porozumením
Ţiak musí porozumieť slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti
kaţdodenného ţivota.
   Ţiak musí porozumieť hlavným informáciám v textoch na počúvanie o všeobecných
a aktuálnych témach.
   Ţiak musí rozpoznať podrobné informácie v textoch na počúvanie.
   Ţiak musí porozumieť základnej informácii v krátkych prednáškach na známe témy.
 Čítanie s porozumením
Ţiak musí porozumieť zásadným informáciám v jednoduchých vecných textoch.
Ţiak musí vedieť získať konkrétne informácie z beţne pouţívaných textov.
   Ţiak musí pochopiť z kontextu krátkeho prečítaného textu význam niektorých
neznámych slov.
   Ţiak musí dokázať vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových
materiáloch, akými sú napr. prospekty, jedálne lístky, inzeráty.
   Ţiak musí porozumieť beţným obsahom listov.
 Písomný prejav
   Ţiak musí vedieť písať diktáty, súkromné listy o novinkách , vlastných myšlienkach
a všeobecných témach, zaujať stanovisko, odôvodniť vlastnú mienku.
 Ústny prejav
 Monológ
Ţiak musí vedieť podať opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole,
opísať kaţdodenné zvyklosti a to, čo má alebo nemá rád.
Ţiak musí dokázať vyrozprávať príbeh, podať opis udalostí, záţitkov zo školy
a voľnočasových aktivít, opísať svoje plány a osobné skúsenosti, rozprávať krátke
poviedky.

 Dialóg
Ţiak musí komunikovať v beţných situáciách.
Ţiak musí vedieť poţiadať o informácie, alebo ich poskytnúť.
Ţiak musí vedieť vyjadriť svoj názor a odôvodniť ho.
Ţiak sa musí zapojiť do rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú.

 Gramatika – jazykové štruktúry
- Vety so spojkami: deshalb, trotzdem
- würde + infinitív
- Infinitív s „zu“
- Tvorba minulého času: préteritum, plusquamperfektum
- Vedľajšie vety so spojkami: als, wenn, nachdem
- Konjunktív II.
- Nepriame otázky
- Zvratné slovesá
- Vzťaţné vedľajšie vety a zámená
- Slovesá s viacerými predloţkami
- Vedľajšie vety s „um.....zu“ a „damit“
- Budúci čas slovies
- Trpný rod
- Vedľajšie vety so spojkou „so....dass“
- Pouţívanie slovesa „brauchen“


Výsledné hodnotenie: Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkou.
  9.2.      Človek a príroda


     Charakteristika predmetu
  Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ ŠVP 63
Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby.
   Porozumenie podstate javov a procesov si vyţaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj
úzku spoluprácu s chémiou, fyzikou, biológiou a ekológiou. Okrem rozvíjania pozitívneho
vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované ako neoddeliteľná
a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má ţiakom sprostredkovať
poznanie, ţe neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody
a odhaľovanie jej zákonitostí je moţné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce
všetkých prírodovedných odborov.
     Prírodovedné vzdelávanie bude škola realizovať ako samostatné vyučovacie predmety
takto:
     1. ročník:   ekológia 1 hodina týţdenne
     2. ročník:   ekológia 1 hodina týţdenne
             biológia 1 hodina týţdenne


   Biológia a ekológia poskytnú v rámci ŠVP informácie o základnom systéme ţivej
prírody ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti ţiakov. Ťaţiskom budú
poznatky o organizmoch ako systémoch, ktoré ţijú v dynamickej rovnováhe so svojím
prostredím, o javoch a procesoch, ktoré v ţivej prírode prebiehajú, poznatky o ţivých
organizmoch vo vzťahu k človeku a poznatky o ľudskom tele. Program je koncipovaný tak,
aby bolo moţné čo najviac vyuţívať moderné didaktické metódy, formy a prostriedky, ktoré
okrem maximálnej názornosti budú podporovať samostatnosť a kreativitu ţiakov pri práci
s informáciami a rozvíjať schopnosť získané poznatky aplikovať v odborných predmetoch.
Poznanie zákonov riadenia ţivej prírody je základom pochopenia jej fungovania ako celku
a predpokladom formovania vzťahu k nej a zodpovedného prístupu k okolitému svetu a k sebe
samému.

     9.2.1. Biológia


     Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
     Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
     Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
     Názov predmetu: Biológia
     Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
     Ročník: druhý
     Dĺţka štúdia: štyri roky
     Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Prehľad výkonových štandardov
   Absolvent má:
     •  cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,
     •  samostatne aj v skupine ţiakov riešiť jednoduché problémové prírodovedné
       situácie, zaobstarať si potrebné informácie na ich zvládnutie, hľadať aj
       alternatívne cesty vedúce k správnemu riešeniu problémov, dokázať nájsť
       chybu a korigovať svoje názory a konanie,
     •  vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, pouţívať
       správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,
     •  aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied
       (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, kaţdodennom ţivote),


   Prehľad obsahových štandardov
     •  Deje v ţivých sústavách
     •  Človek a ţivotné prostredie


   Popis obsahových štandardov
   Deje v ţivých sústavách
   Učivo rozvíja vedomosti a zručnosti ţiakov o zloţení, výskyte a biologických funkciách
najdôleţitejších prírodných látok ( bielkovín, sacharidov, tukov, vitamínov, hormónov,
nukleových kyselín atď.) a napomáha porozumenie podstaty dejov prebiehajúcich v ţivých
organizmoch. Tento obsahový okruh prispieva k pochopeniu základov ekológie a správnej
ţivotosprávy.


   Človek a ţivotné prostredie
   Učivo tohto obsahového okruhu poskytuje ţiakom nevyhnutné poznatky o biológii
a ekológii, z ktorých bude vychádzať ekologická výchova a vzdelávanie v ďalších, najmä
odborných predmetoch. Ţiaci si rozšíria základné informácie o jednotnom základe ţivota,
o dedičnosti a premenlivosti, charakteristike rastlín a ţivočíchov ako celku a získavajú
základné poznatky o ekológii dôleţité pre ekosystém človeka a vzťahy človeka k ţivotnému
prostrediu pri zohľadnení regionálnych a profesných zvláštností.


   Ciele učebného predmetu:


   Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote ţivej prírody, o javoch
a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky ţivé
organizmy.
Kompetencie:
   •  schopnosť vnímať ţivú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa
     meniaci, dynamický systém;
   •  schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím;
   •  vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších
     prejavov;
   •  schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým
     podporovať logické myslenie;
   •  posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich
     prostrediu;
   •  poznať najbeţnejšie úţitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb
     a ţivočíchov;
   •  poznať moţnosti vyuţitia     vlastností a ţivotných prejavov organizmov
     v biotechnológiách;
   •  poznať nebezpečné a patogénne organizmy, ich účinok na ľudský
     organizmus, moţnosti liečby, prevencie a poskytnutia prvej pomoci.
   •  vyuţívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti
     o vlastné zdravie;
   •  poznať pozitívne aj negatívne účinky ţivotného prostredia na ľudský
     organizmus;
   •  poznať príčiny a moţnosti prevencie najčastejších ochorení;
   •  poznať dôsledky sociálnych patológií pre ţivot a zdravie človeka;
   •  posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý ţivotný
     štýl;
   •  poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi.


Stratégia vyučovania
Metódy, postupy a formy práce:
 a) slovné
   •  súvislý výklad učiteľa (prednáška)
   •  súvislý výklad ţiaka (referát)
   •  heuristický rozhovor
   •  práca s textom (učebnica, odborná literatúra)
b) názorné
   •  pozorovanie (prírodniny, film, modely)
   •  práca s obrázkami
c) komplexné výukové
   •  frontálne vyučovanie
     •  skupinové vyučovanie
     •  individuálne vyučovanie – samostatná práca ţiakov
     •  kritické myslenie
     •  projektové vyučovanie
     •  vyučovanie podporované počítačom


   Spôsoby hodnotenia:
   Výsledná klasifikácia prírodovedných predmetov zahŕňa nasledovné formy a metódy
overovania poţiadaviek na vedomosti a zručnosti ţiakov:
   a) písomné – testy, previerky, referáty, projekty, domáce úlohy
   b) ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa dôraz kladie nielen
na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich
aplikáciou v praktických súvislostiach.


   Učebné zdroje
   Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné
zdroje:


   Odborná literatúra
   D. Kvasničková: Základy ekológie, SPN Bratislava, 1991
   K. Ušáková: Biológia pre gymnáziá, SPN Bratislava, 1998
   V.Betina a kol.: Malá encyklopédia biológie, Obzor Bratislava, 1975
   J. Kriţan: Biológia pre maturantov, Príroda Bratislava, 2004
   F. Vlček: Prehľad biológie – 1.,2. časť


   Články a texty z odbornej a populárnovedeckej tlače
   Biológia, ekológia, chémia
    9.2.2. Ekológia


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: Ekológia
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika učebného predmetu
   Učebný predmet ekológia poskytne v rámci štátneho programu stredoškolského
vzdelávania (ISCED 3) základný systém poznatkov o ţivej prírode a o človeku. Poznanie
zákonov, ktorými sa riadi ţivá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku
a je dôleţité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným
predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.
   Učivo nadväzuje na poznatky základnej školy. Má ţiakov motivovať a podnietiť ich
záujem o ďalšie štúdium ţivej prírody. V jednotlivých tematických okruhoch vyučujúci
rešpektuje primeranosť učiva, vyspelosť triedy a aplikáciu najnovších poznatkov vedy.
Predmet je veľmi vhodný na výchovu ekologického povedomia občanov.


   Ciele učebného predmetu
   Charakterizovať všeobecné vlastnosti ţivých sústav, rozdiel medzi ţivou a neţivou
prírodou, vzájomnú funkčnú prepojenosť a závislosť
   Kompetencie:
     •  Definovať biológiu ako vedu
     •  Poznať základné všeobecné znaky ţivých sústav
     •  Vysvetliť hierarchický princíp usporiadania mnohobunkového organizmu
       Vedieť vymenovať a stručne charakterizovať základné typy buniek podľa
       štruktúry
       i spôsobu výţivy
     •  Definovať rastlinné pletivá, vymenovať základné typy pletív, poznať ich
       funkcie v rastline
     •  Definovať tkanivá ţivočíchov, vymenovať základné typy tkanív, poznať ich
       funkcie v organizme
     •  Definovať mikrobiológiu     ako  vedu,   poznať  základné  skupiny
       mikroorganizmov
  v prírode
•  Charakterizovať baktérie - stavbu a spôsob ţivota, význam (symbiotických,
  saprorytických i parazitických baktérií) v prírode a pre človeka Poznať
  mikroskopické huby - ich význam (symbiotických, saprorytických i parazitických
  húb) v prírode a pre človeka
•  Poznať význam lišajníkov ako bioindikátorov čistoty ovzduSia a priekopníkov ţivota
•  Charakterizovať anatomickú stavbu a poukázať na funkčnú závislosť jednotlivých
  orgánových sústav človeka
•  Vysvetliť funkcie opornej a pohybovej sústavy
•  Poznať funkčné rozdiely j ednotlivých typov svalov
•  Vedieť vysvetliť význam kyslíka pre organizmus
•  Vedieť vymenovať súčasti krvi a poznať ich základné funkcie
•  Vysvetliť činnosť srdca a jeho význam pre krvný obeh
•  Poznať funkcie tráviacej sústavy
•  Vysvetliť význam vylučovania, poznať ďalšie orgánové sústavy
•  Porovnať hormonálne a nervové riadenie organizmu
•  Pochopiť proces rozmnoţovania, oplodnenia, tehotenstva a vývin plodu,
  zdôvodniť zodpovednosť za vznik nového ţivota, funkciu rodiny, význam
  rodičovstva
•  Poznať základné spôsoby rozmnoţovania organizmov v prírode.
•  Vysvetliť rozdiel medzi pohlavnou a telovou bunkou
•  Vysvetliť funkcie vaječníkov a semenníkov
•  Vedieť definovať pojem embryonálny vývin, vysvetliť tento proces na príklade
  človeka
•  Vedieť vymenovať a stručne charakterizovať obdobia ţivota človeka
2. ROČNÍK


Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe nadobudne schopnosť:
   •  chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným
     prostredím na základe poznania zákonov , ktorými sa riadi ţivot na Zemi,
   •  poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom
     k prostrediu v rôznych oblastiach sveta,
   •  pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú
     zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,
   •  rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na miestnej,
     regionálnej a medzinárodnej úrovni,
   •  pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a
     správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu
     ako spotrebiteľa a výrobcu,
   •  vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného
     prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať
     svoje názory a stanoviská,
   •  vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní
     a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.


V oblasti postojov a hodnôt ţiak nadobudne schopnosť:
   •  vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu,
   •  pochopiť význam udrţateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho
     vývoja ľudskej spoločnosti,
   •  posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich
     prostrediu,
   •  podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia
     prostredníctvom praktickej výučby,
   •  posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a
     k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,
   •  schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu
     dedičstvu,
   •  prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania
     k ţivotnému prostrediu,
   •  rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.


Tematické celky:
Organizmus a jeho prostredie, jeho faktory
   •  Nároky organizmov na prostredie
   •  Abiotické zloţky prostredia, atmosféra, voda
  •  Biotické zloţky prostredia a ich význam


Porušenie rovnováhy ekosystému
  •  Dôsledky porušenia ekosystému
  •  Spôsob ochrany prírody
  •  Ohrozené a chránené druhy rastlín
  •  Ohrozené a chránené ţivočíchov
  •  Zákon o ochrane prírody
  •  Typy chránených území
  •  Národné parky na území SR
  •  Najznámejšie národné parky
  •  Právne a etické aspekty ochrany prírody


Súčasné problémy ţivotného prostredia
  •  Globálne problémy ţivotnéo prostredia, odlesňovanie, púšte
  •  Rozširovanie púští
  •  Kyslé dáţde
  •  Skleníkový efekt, dôsledky
  •  Toxické látky
  •  Zvýšené vymieranie rastlinných druhov


Ekológia ľudského zdravia, ľudský organizmus
  •  Človek a zdravý ţivotný štýl
  •  Príčiny chorôb dýchacích ciest
  •  Správna výţiva
  •  Zdravý ţivotný štýl
  •  Dôsledky nesprávneho ţivotného štýlu, toxikománia
  •  Moţnosti prevencie pre toxikomániu
  9.3.    Človek, hodnoty a spoločnosť

    9.3.1. Dejepis


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: Dejepis
   Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
   Ročník: prvý
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu
   Dejepis spolu s geografiou a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť
spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v
integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie
ţiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické
spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným
zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti.
   Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy.
Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických
udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili
vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz
na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných
spoločenských javov i problémov. Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu
vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta
k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí,
rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej
škály demokratickej spločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám
európskej civilizácie.
   Ciele predmetu
   Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu študijných
predmetových kompetencií - spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu získaných znalostí v
rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom: poznávať históriu , ktorá
nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) so vţdy konečnými a
jednostrannými interpretáciami, poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a
protirečivého procesu, poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných
multiperspektívnych (mnohostranných) školských historických prameňov, ktoré povaţujeme
za základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu
súčasť didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu, rozvíjať komplex kompetencií
- spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky,
prostredníctvom ktorých ţiaci riešia uvedené úlohy a problémy, rozvíjať a kultivovať
kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského
dejepisu v demokratickej spločnosti, závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania
uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej
podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevaţne explikačnými
(vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby a v širšej miere aplikovať
prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania
(vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s
učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom učení.
   Témy
   Tematický        Obsahový štandard       Výkonový štandard spôsobilosti
celok / Cieľ         Téma        Pojmy
T.C.:   Historikova Osobitosti     metódy práce    Ţiaci sú schopní: porovnať metódy
dielňa         historikovho    historika  historiografie s metódami exaktných vied,
                            uvedomiť si hranice objektivity historika,
Cieľ:   informovať poznávania
                            rozpoznať rôzne druhy prameňov,
ţiakov o význame
                            zostaviť chronologickú a synchrónnu
práce historika a o Historické      klasifikácia
            pramene             tabuľku v kontexte svojho regiónu,
historických
                            špecifikovať postupne súbor adekvátnych
metódach, prameňoch
                            otázok k školskému historickému
a periodizácii dejín
                            prameňu pouţívať periodické termíny -
                            medzníky.

T.C.:    Fenomény Odkaz antiky     Antická       Ţiaci vedia: uviesť znaky priamej
antického sveta              demokracia  demokracie, analyzovať oslavnú reč
                            Perikla nad hrobmi padlých, analyzovať
           Antický človek  Vzdelanosť   a Tukydidovu a Plutarchovu charakteristiku
                    kultúra     Perikla ako politika, porovnať antickú
              Kresťanstvo    Kresťanst
                            demokraciu s modernou demokraciou,
                    vo - zrod
                            špecifikovať   podmienky     vzniku
                            kresťanstva v období rímskeho cisárstva.
                              kresťanstva v období rímskeho cisárstva,
                              zhodnotiť význam kalokagatie pre
                              súčasnosť, porovnať politický systém
                              aténskej demokracie a rímskej republiky,
                              zovšeobecniť civilizačný odkaz antiky pre
                              súčasnosť
T.C.:   Fenomény Feudalizmus   feudum      Ţiaci sú schopní: identifikovať sociálnu
stredovekého sveta                  štruktúru spoločnosti v období raného a
                  monarchia
                           vrcholného stredoveku, chartakterizovať
Cieľ: ţiaci získajú         stavy       premeny stredovekého štátu, nakresliť graf
poznatky   o novom
                  svetská vs.    lénnych vzťahov a rozlíšiť pojmy vazal,
spôsobe organizácie
                           poddaný, uviesť príčiny napätia medzi
spoločnosti             cirkevná     svetskou a cirkevnou mocou, odhaliť
feudalizme a o ţivote
ludí v stredoveku   Stredoveký  hrad,   mesto, vzťahy medzi mestom a dedinou,
           človek    dedina, kláštory vymenovať špecifické znaky kráľovského
                           mesta a vysvetliť pojem privilégium, uviesť
           Kultúra    Kresťanstvo a dôsledky Veľkej schizmy, vystihnú
           stredoveku  islam,      spoločné a rozdielne znaky kresťanstva a
                  vzdelanosť,    islamu, vysvetliť pojem reconquista,
                  kultúra      porovnať postavenie panovníka západnej
                  európskeho    Európy s Byzantskou ríšou.
                  západu     a
                  východu
T.C.:   Predkovia Veľká Morava  Kontinuita   Ţiaci vedia: vymenovať najstaršie národy v
Slovákov v Karpatskej        osídlenia,   Karpatskej kotline, vymedziť pravlasť
                  kmeňové zväzy Slovanov, rozpoznať migračné prúdy
kotline
                          Slovanov, charakterizovať slovansko-
Cieľ:   Zoznámiť         byzantská misia avarské spoluţitie, získavať informácie o
ţiakov o predkoch Ţivot      našich hradisko       Samovi a jeho ríši, opísať ţivot na
Slovákov,  o   ich predkov                 slovanskom hradisku, vysvetliť okolnosti
spôsobe ţivota a                        vzniku Veľkej Moravy, odhaliť príčiny o
presťahovaní sa do                       dôsledky napätie medzi Mojmírom a
Karpatskej kotliny                       Pribinom, Rastislavom a Svätoplukom,
                                charakterizovať vzťahy medzi Veľkou
                                Moravou a Franskou ríšou, opísať
                                pôsobenie Konštantína a Metoda na
                                Veľkej Morave.
T.C.:     Uhorské Formovanie      panovník,      Ţiaci sú schopní: opísať proces formovania
kráľovstvo       Uhorského štátu   dynastia      Uhorského královstva poznávať postupný
            Slováci v Uhorsku            proces začleňovania územia Slovenska do
Cieľ:   ţiaci   sa           tatársky pád
                                Uhorského    kráľovstva,   analyzovať
zoznámia so vznikom            začlenenie     Ponaučenia   kráľa   Štefana  synovi
Uhorska a prínose             územia       Imrichovi, uviesť výhody a nevýhody
Slovákov   v  tom           Slovenska   do
procese,  fungovaní           Uhorska
štátu,    etnickom           formovanie
zloţení Uhorska, o             slovenskej
kultúre a vzdelanosti           etnickej identity
jeho obyvateľov
             Spôsob       etnický   obraz    mnohonárodnostného     uhorského
                     a stredovekého   štátu, zhodnotiť význam zlatej buly, uviesť
T.C.:    Fenomény fungovania
             organizácia štátu Uhorska      dôsledky tatárskeho vpádu do Uhorska,
novovekého sveta
                               analyzovať   mestské   privilégiá  na
                      ţupa
Cieľ: Vzdelať ţiakov                     príkladoch stredovekých miest, rozlíšiť
tak,   aby   vedeli          cirkevná správa pojmy     poddaný    a    nevoľník,
vysvetliť a pochopiť            mestá, mestské vysvetliťokolnosti vzniku nevoľníctva v
nové filozofické a             privilégiá,    Uhorsku, zostaviť plán trasy po slovenskej
vedecké myšlienky,                      gotickej ceste, zostaviť obrazový materiál
                      kolonizácia,
novú    organizáciu                    architektonických pamiatok zo slovenskej
                      baníctvo
štátu a jeho časti                      gotickej ceste, uviesť dôsledok husitských
                      uhorskí magnáti vpádov do Uhorska, identifikovať sociálnu
                      od poddaného k štruktúru uhorského kráľovstva, opísať
                      nevoľníkovi    postavenie uhorských magnátov, zhodnotiť
                               kultúry rozvoj Uhorska za vlády Mateja
                      kolonizácia    Korvína.
            Uhorsko vo     dynastická
            vzťahu k      politika,
            českému a      Višegrad, husiti,
            poľskému      bratríci
            kráľovstvu,     slovenská
            vzdelanosť a    gotická cesta
            kultúra
            uhorského      humanizmus   a
            stredoveku     renesancia

            Novoveké      kníhtlač,      Ţiaci vedia: vysvetliť pojem kníhtlač,
            myslenie a     humanizmus,  zhodnotiť význam kníhtlače pre človeka,
            kultúra       renesancia  uviesť pozitíva a negatíva slobodného
                    reformácia   a šírenia myšlienok, porovnať moţnosti
                    protireformácia slobody prejavu v stredoveku a novoveku,
                             vysvetliť pojmy humanizmus a renesancia
                    osvietenstvo   vysvetliť príčiny reformácie, ukázať na
            Novoveký človek mešťan,      mape smery šírenia reformácie v Európe,
                    podnikateľ    charakterizovať na základe písomných
                             prameňov činnosť jezuitov, pochopiť na
            Premeny     absolutizmus   základe koncepcie základných ľudských
            novovekého štátu parlamentarizmu práv zmenu vnímania človeka osvietenstva
                    a revolúcie   a stredoveku, pochopiť prepojenie medzi

            Vláda z    vôle Deklarácia
            občana       nezávislosti
                      USA
Revolúcia   bez republika,       osvietenstvom a snahou o reformu
mantinelov     jakobínsky teror spoločnosti, pochopiť význam meštianskej
                  vrstvy ako nového prvku v stredovekej a
                  ranonovovekej    spoločnosti,  vytvoriť
                  porovnávaciu tabuľku základných znakov
                  absolutizmu a parlamentarizmu, pochopiť
                  napätie medzi absolutistickým panovníkom
                  a nastupujúcim meštianskym stavom,
                  aplikovať svoje poznatky o ľudských
                  právach analýzou Deklarácie nezávislosti
                  USA,   identifikovať  vzťah   medzi
                  Deklaráciou práv človeka a občana
                  a Deklaráciou nezávislosti USA, definovať
                  základné pojmy francúzskej revolúcie,
                  národné   zhromaţdenie,    republika,
                  jakobínsky teror, posúdiť klady a zápory
                  revolúcie
                     .
Turci v Uhorsku  rozdelenie    sú schopní uviesť dôsledky tureckej
          Uhorska,     prítomnosti v Uhorsku,
          Slovensko  na
          hranici      uviesť príčiny a dôsledky
          Osmanskej     protihabsburských vojen.
          ríše


Človek       osvietenský
osvietenstva    absolutizmus,
          jezuitský
          a tereziánsky
          školský systém
          koniec
          nevoľníctva,
          náboţenská
          tolerancia
Habsburgovci   v súperenie  o
európskej politike hegemóniu   s
          Francúzskom,
          vznik prusko-
          rakúskeho
          súperenia
Metódy, formy a postupy vyučovania

   Vo vyučovacom procese sa budú vyuţívať také formy, metódy a postupy, ktoré sú veku
primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť (štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie vyuţívajú:
   • zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky; sústredenie pozornosti ţiakov na
cieľ vyučovacej hodiny;
   • vysvetlenie obsahu danej tematiky na      vyučovacej  hodine  s  vyuţívaním
najmodernejších výchovno-vyučovacích prístrojov;
   • prednes dialógu alebo rozprávania;
   • kontrolu ţiackych prác, ústnych prejavov;
   • otázky a odpovede vyjadrovania a iné.
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky:
prednes dialógu alebo rozprávania; opakovanie, vrátane opakovanie formou testu; príprava:
učenie sa ţiakov, tiché čítanie, samostatná práca s učebnicou atď.
   Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu:
   štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy (organizácia disciplíny, vonkajšie
usporiadanie triedy); reťazový dialóg, resp. rozvíjanie dialógu; podľa obrázkov, pohľadníc,
mimetizácie; referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu; typické autentické rozhovory -
spoločensky orientovaná interakcia, brainstorming a pod.
   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách dejepisu pouţívajú
učebnice, knihy, slovníky, časopisy, tabuľky, internet, mapy a pod.
   Vyučovací proces v predmete dejepis vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné
pomôcky a didaktickú techniku, ba aj najnovšie výdobytky z informatiky. Efektívnosť
vyuţitia auditívnych a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa
pripravujú ku konkrétnemu učivu a konkrétnym učebniciam.
   Ţiaci majú prístup k učiteľskej kniţnici, aby sa mohli ďalej vzdelávať v
spoločenskovedných disciplínách.
   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   Klasifikované písomné práce (kontrolné slohové práce, diktáty) na stredných
školách s vyučovacím jazykom maďarským sú stanované podľa ročníkov. Práca sa píše
na jednej vyučovacej hodine a opravuje sa tieţ na jednej vyučovacej hodine.
   Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
vyučovacom procese, motivovať ţiakovu aktivitu. Ţiaka treba i vtedy klasifikovať, keď rieši
len čiastkovú úlohu (jedna odpoveď, vyriešenie úlohy), ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či
kreativitu.
   2. ročník


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: Dejepis
   Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
   Ročník: druhý
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Vzdelávací okruh tvorí učivo zo slovenských a všeobecných dejín. Je vybrané tak, aby
ţiaci mohli lepšie porozumieť súčasnosti, preto sa hlavný dôraz kladie na najnovšie dejiny aţ
do súčasnosti. Obdobie praveku nie je zaradené vôbec, starovek a stredovek je zameraný na
ţivot ľudí a na ich odkaz dnešku. Zo všeobecných dejín je zaradené do dejepisu to, čo
znamenalo významnú zmenu s veľkým dosahom (svetovým alebo európskym), ďalej to, čo
výrazne ovplyvnilo naše dejiny a takisto to, čo patrilo k základnému „ kultúrnemu vybaveniu“
človeka dnešnej doby. Zastúpenie politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín
v jednotlivých historických epochách je rozdielne, pretoţe ho určujú zámery, ktoré sme si pre
obsahový okruh dejepis stanovili. Ţiak má poznať, akým historickým vývinom vznikala
dnešná podoba spoločnosti, aby sa lepšie orientovali v súčasnosti. Výučba má posilniť
ţiakovo vedomie národnej príslušnosti, prispieť k jeho mravnému vybaveniu a k príprave na
občiansky ţivot v demokratickej spoločnosti. Dejepis má ţiaka viesť k oceňovaniu
kultúrnych historických pamiatok, ku starostlivosti o ne, a takisto o ţivotné prostredie. Ţiak
nemá mať len vedomosti, ale má získať a prehĺbiť si rad schopností, napríklad schopnosti
čerpať informácie z rôznych zdrojov, zhromaţďovať ich, porovnávať, triediť, interpretovať,
spracovávať do referátov, výkladov, pripravovať diskusiu.
    9.3.2. Náboženská výchova


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. - Stredná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: náboţenská výchova
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika vyučovacieho predmetu
   Keďţe človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť
náboţenská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboţenská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
   Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie,
svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia
a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho moţnosť ţivota s cirkvou.
   Vyučovací predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie
hodnotovej orientácie ţiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym
kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre
ţivot spoločnosti. Náboţenská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným
jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať,
rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom ţijú.
   Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje
ţiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
ţiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.


   Ciele vyučovacieho predmetu
   Predmet náboţenská výchova umoţňuje ţiakom:
     •  formulovať otázky týkajúce sa základných ţivotných hodnôt, postojov a
       konania
     •  konfrontovať ich s vedecky a náboţensky (kresťansky) formulovanými
       pohľadmi na svet
     •  hľadať svoju vlastnú ţivotnú hodnotovú orientáciu
     •  formovať svedomie
     •  spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu
      •  uvedomiť si dôleţitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj
      •  prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
      •  v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu
        ţivota
      •  rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov
        v spoločnosti a v cirkvi
   Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa
realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií
ţiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboţenská výchova sa podieľa na rozvoji
kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
   kompetencie k učeniu sa - ţiak vyberá a vyuţíva pre efektívne učenie vhodné
spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie, ţiak vníma udalosti
svojho ţivota a spracováva ako ţivotnú skúsenosť, tj. je schopný na základe reflexie
preţitých udalostí, transformovať svoje konanie v budúcnosti.
   kompetencie k riešeniu problémov - ţiak vníma, rozpozná a pochopí problém,
premyslí a naplánuje riešenie problému, ţiak samostatne rieši problém s dôrazom na etický
princíp k druhým ľuďom a k ţivotnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu
riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi, ţiak robí
uváţené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov, ţiak chápaním
vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľudí
predchádza konfliktom a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného
konania. komunikačné kompetencie - ţiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v
logickom slede, vyjadruje sa výstiţne, súvislé a kultivovane, ţiak sa účinne sa zapája do
diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje, ţiak vyuţíva získané komunikačné
zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súţitiu a kvalitnej spolupráci s
ostatnými ľuďmi, ţiak objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie
symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach.
   sociálne a interpersonálne kompetencie - ţiak účinne spolupracuje v skupine, na
základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu
spoločnej práce, ţiak sa podieľa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme,
ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti
poskytne pomoc alebo o ňu poţiada, ţiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede,
chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti
druhých ľudí, ţiak sa angaţuje sa a uskutočňuje vo svojom ţivote humánne princípy v duchu
solidarity a lásky, ţiak si uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje
rozvojové moţnosti, ţiak si vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho
sebadôveru a samostatný rozvoj, ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so
sebou spokojný a váţil si sám seba. občianske kompetencie - ţiak rešpektuje, chráni a
oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo, ţiak rešpektuje presvedčenie iných
ľudí a váţi si ich vnútorné hodnoty, je otvorený kultúrnej etnickej a náboţenskej rôznorodosti,
ţiak pozná spoločné základy viery aj špecifiká kresťanských cirkví a je pripravený v
ekumenickom duchu s nimi spolupracovať, ţiak rozumie rozdielom a spoločným prvkom v
učení svetových náboţenstiev a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu
svojho konania, ţiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti a akceptuje skutočnosť
existencie objektívnej pravdy, ţiak si uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným
prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, Dekalóg vníma (IV- X)
ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu medziľudských vzťahov
   pracovné kompetencie - ţiak si dokáţe stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné
záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
ţiak vníma prácu nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú ţivotnú úroveň, ale aj ako
povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet
   kultúrne kompetencie - ţiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam
vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, hudba, literárne ţánre), vníma ich
ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície, ţiak cez umelecké diela rozvíja
chápanie biblického textu a jeho posolstva, ţiak nadobudne zodpovedné postoje a kritické
myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám
   existenciálne kompetencie - ţiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, ţiak uznáva
hodnotu individuálneho ľudského ţivota, objavuje zmysel ţivota, preberá sebariadenie,
preberá zodpovednosť za sebaurčenie, ţiak rozumie psychickým, sociálnym ahistorickým
súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu ţivota a je otvorený pre jeho transcendentnú
hĺbku, ţiak je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manţelstva, rodiny/,
chápe význam manţelstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti,
ţiak sa dokáţe konfrontovať s vlastnou vinou, je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu
a odpustenie, ţiak aplikuje vo svojom ţivote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality, je
otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom ţivote


   Výchovné a vzdelávacie stratégie
   Vo vyučovacom predmete náboţenská výchova vyuţívame výchovné a vzdelávacie
stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú:
   Kompetencie k učeniu sa
   Rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka
cirkvi, integrovať náboţenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu
k svetu, súbeţne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa
ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom ţivote
   Komunikačné kompetencie
   Porozumieť rôznym textom; poetickým, obrazným a náboţenským, porovnať ich
sinými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať
rôznosť významov ich posolstva vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti
vytvárania slávnosti rozvíjať schopnosť neverbálnej komunikácie
   Kompetencie k riešeniu problémov
   • rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej
diskusii a kladením filozofických otázok
   • hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia
s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k ţivotnému prostrediu
   Sociálne a interpersonálne kompetencie
   pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša
kooperatívny spôsob práce
   prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie
a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej pri vytváraní vlastného
sebaobrazu
   Občianske kompetencie
   porozumením postojov inak náboţensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a
chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboţenstiev budovať postoj tolerancie
prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen
príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom
zasadili o ich nápravu, postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich
vzájomný vzťah ako aj vzťah k Boţej autorite
   Pracovné kompetencie
   chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj k
poţiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti
   Kultúrne kompetencie
   prezentáciou obsahov svetových náboţenstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu
porozumieť vzájomnému vzťahu náboţenstva a kultúry o integrovať náboţenský rozmer
ţivota do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom a súčasnom prejave
   Existenciálne kompetencie
   prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túţbu po
prekročení všednej kaţdodennej ohraničenosti svojho ţivota smerom k transcendentnú
   filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie
a nachádzanie ţivotného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
   filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu na
hranice človeka - utrpenie a smrť, otvoriť sa pre moţnosti ich prekonania, ktoré ponúka
kresťanská viera


   Stratégia vyučovania
   Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu
vyučovania, vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a
kľúčových kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej
hodiny, vekových a iných osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.
   Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je
motivačné rozprávanie (pribliţovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie
poznatkov a skúseností ţiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého
diela).
   Expozičné metódy je potrebné vyuţívať pri vytváram nových poznatkov a zručností.
Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda
(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov),
manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
   Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristicka metóda (učenie
sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu
moţných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná
praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k
vytvoreniu určitého produktu).
   Pre realizáciu cieľov sú dôleţité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia
(vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia
daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu
medzi vyučovaním zameraným na preţívanie a vyučovaním zameraným na rozumové
zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so
stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri
ktorej sú ţiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie
záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená
na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný
dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie
ţivotných situácií, aktivity, ktoré vyţadujú interakciu medzi skupinou ţiakov a
jednotlivcami), kompozícia (Vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu
a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná interakcia, podľa
rozprávania učiteľa, ţiakov, návštevníka o najdôleţitejších a najaktuálnejších témach zo
ţivota. Typické autentické rozhovory.
   Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a
precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím hry AZ kvíz, domáce
úlohy).
    Ţiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne
poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nieje cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je
moţné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu
zvolil.
   Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konk rétnych
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na poţadované správanie. Dôleţitou
súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote.
   Učebné zdroje
    Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboţenstva
pre prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť", vydanú Katolíckym peagogickým a
katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky
spracované témy, farebné obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre
náboţenskú výchovu obsahujú ku kaţdej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie
tie, ktoré povaţuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície študentov a
iné okolnosti.
  K neodmysliteľným zdrojom patrí : Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.


   Obsah predmetu náboţenská výchova v 1. ročníku
   Základné tematické okruhy sú:
   Hľadanie cesty
   Boh v ľudskom svete
   Byť človekom
   Na ceste k osobnosti - šance a riziká
   Boh a človek
   Človek v spoločenstve
   *Poznámka: Učivo, ktoré rozširuje štátny vzdelávací program je v texte zvýraznené
tučnou kurzívou


   1. téma: HĽADANIE CESTY
   Hodinová dotácia témy: 7 hod.
   Kľúčové pojmy: komunikácia, modlitba, vzťahy, trojrozmernosť človeka, zmysel
ţivota,
   náboţenstvo
   Obsahový štandard
  Človek tvor komunikatívny. Komunikácia a j ej formy, modlitba - komunikácia s
Bohom.
   Trojrozmernosť človeka. Celistvosť človeka - harmónia tela, duše a ducha. Zmysel
ţivota. Človek - jeho otázky a hľadanie odpovedí. Odkrývanie zmyslu ţivota. Náboţenstvo -
rozdelenie, prvky a prejavy náboţenstva. Ciele témy:
   Kognitívny cieľ: Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v ţivote človeka.
Definovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka. V kontexte Svätého písma a na podklade učenia
Katolíckej cirkvi vysvetliť zmysel ţivota človeka. Charakterizovať prvky náboţenstva. Na
podklade Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) zdôvodniť vznik a potrebu náboţenstva.
Vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a nadprirodzeným náboţenstvom.
   Afektívny cieľ: Spoznať sa navzájom a prejaviť záujem o spoluprácu v skupine.
Objavovať v sebe túţbu po prekročení všednej kaţdodennej ohraničenosti svojho
ţivota smerom k transcendentnú.
   Psychomotorický cieľ: Precvičiť a osvojiť si základné prvky verbálnej         a
neverbálnej komunikácie. Rozvíjať postoj zmysluplného konania v ţivote.
   Výkonový štandard
   Ţiak má
     •  definovať komunikáciu a vymenovať druhy komunikácie
     •  ovnímať neverbálne prejavy komunikácie druhých
     •  uplatniť spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a
        neformálnych
     •  vzťahoch
     •  vnímať vzťah medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, uvedomovať si
        reč tela ako súhrnu pohybov hlavy a končatín (gest, mimiky)
     •  má autentickú reč tela, ktorá nie je v rozpore s verbálnym vyjadrovaním sa
     •  zdôvodniť dôleţitosť správnej komunikácie pre medziľudské vzťahy
     •  nájsť analógiu medzi komunikáciou a modlitbou
     •  zdôvodniť potrebu modlitby
     •  pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka
      •   rozvíjať svoj telesný, duševný a duchovný rozmer
      •   vysvetliť zmysel ţivota človeka v kontexte Svätého písma (Ef 1,5; 1 Jn 4,8.16;
         1 Kor 13,1-3) a na podklade učenia Katolíckej cirkvi (KKC 356; Redemptor
         hominis, 45; Evangelium vitae, Úvod 2)
      •   dávať svojmu správaniu a ţivotu zmysel
      •   zdôvodniť vznik a potrebu náboţenstva (KKC 27- 28)
      •   vysvetliť pojmy religionistika, monoteizmus, polyteizmus o vysvetliť rozdiel
         medzi prirodzeným a zjaveným náboţenstvom
      •   uviesť príklady prirodzených náboţenstiev a zjavených náboţenstiev
      •   charakterizovať j ednotlivé prvky náboţenstva
      •   charakterizovať prirodzené náboţenstvá, vnímať v nich túţbu človeka,
         prirodzene hľadať to, čo ho presahuje


    2. téma: BOH V ĽUDSKOM SVETE
    Hodinová dotácia témy: 8 hod.
    Kľúčové pojmy: metafora, počúvanie, oslovenie, odpoveď, viera, svedomie, Dekalóg,
zákon
    Obsahový štandard
   Metafora. Metaforická biblická reč - obrazná reč viery. Metafora - Boh povedal.
Abrahám. Mária. Samuel. Morálne svedomie. Formovanie svedomia, Tomáš Morus. Dekalóg
ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho ľudstva.
    Ciele témy:
   Kognitívny cieľ: Uviesť príklad metaforického vyjadrenia vo Svätom písme.
Interpretovať oslovenie Bohom a dôveru v Boha u Abraháma, Samuela a Márie. Uviesť
príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom. Vysvetliť význam morálneho
svedomia pre ţivot človeka na podklade učenia KKC. Určiť prvky spravodlivých zákonov na
podklade Dekalógu.
   Afektívny cieľ: Vnímať hodnotu ticha, objavovať hĺbku svojho vnútra. Vnímať
metaforickú reč slov. Oceniť hodnotu dôvery a zodpovednosti v medziľudských vzťahoch
a vo vzťahu k Bohu.
   Psychomotorický cieľ; Precvičiť pozorné počúvanie a poukázať na komunikačné
chyby. Osvojiť si pravidlá spolupráce vo vzájomnom dialógu.
    Výkonový štandard
    Ţiak má
      •   pouţiť metafory na vyjadrenie ťaţko vyjadriteľných skutočností
      •   rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie
      •   ohodnotiť význam počúvania v komunikácii
      •   rozlíšiť medzi pasívnym a aktívnym počúvaním
      •   aktívne a so záujmom počúvať
     •  interpretovať príbeh Boţieho oslovenia Abraháma, Samuela a Márie ako
        príklady skúsenosti zdieľania Boha s človekom
     •  uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom
     •  definovať svedomie (KKC 1796)
     •  zdôvodniť potrebu formovania svedomia (KKC 1783-1785)
     •  vysvetliť všeobecne platné pravidlá pri neistom rozhodovaní sa podľa
        svedomia (KKC 1789)
     •  rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon
     •  určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu (KKC 1959)
     •  obhájiť svoje práva, rešpektovať ľudské práva druhých ľudí a osobne sa
        angaţovať proti ich porušovaniu
     •  vnímať ţivotné situácie, ktoré si vyţadujú zodpovedné rozhodnutie vzhľadom
        k sebe, k druhým ľuďom a k svetu
     •  pozitívne oceniť rozhodnutie pre mravne dobrý skutok


   3. téma: BYT ČLOVEKOM
   Hodinová dotácia témy: 3 hod.
   Kľúčové pojmy: človek, Jeţiš, prirodzenosť, podstata, osoba, bytie
   Obsahový štandard
   Ohraničenosť človeka. Ľudská osoba. Pôvod dôstojnosti človeka. Jeţišovo ľudstvo,
historické pramene dokumentujúce historickosť Jeţiša z Nazareta. Jeţišovo boţstvo,
ponímanie Jeţiša Krista v evanjeliách.
   Ciele témy:
   Kognitívny cieľ: Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a
v kontexte Svätého písma. Vysvetliť pojmy: podstata, prirodzenosť, bytie. Definovať učenie
Katolíckej cirkvi o osobe Jeţiša Krista. Na základe prameňov obhájiť historickosť Jeţiša
Krista, aplikovaním poznatkov z predošlých ročníkov predloţiť argumenty viery a Kristovho
učenia.
   Zaujať kritický postoj k spochybňujúcim tendenciám kresťanského učenia o Jeţišovi
Kristovi.
   Afektívny cieľ: Uvedomiť si dar vlastnej existencie pri počatí. Vnímať
ohraničenosť a priestor svojho ţivota.
   Psychomotorický cieľ: Zostaviť charakteristiku ľudskej osoby. Vyhľadať v rôznych
vyjadrovacích prostriedkoch, médiách, tendencie spochybňujúce kresťanské učenie o
Jeţišovi Kristovi.
   Výkonový štandard
   Ţiak má
     •  definovať učenie cirkvi o ľudskej osobe (KKC 357)
     •  definovať učenie cirkvi o osobe Jeţiša Krista (KKC 471, 480)
     •  obhájiť dôstojnosť ľudského ţivota od počatia
     •  váţiť si hodnotu ľudského ţivota
     •  uvedomiť si dar vlastnej existencie
     •  analyzovať a prehodnotiť komponenty problémovej situácie spochybňovania
        Jeţišovej ľudskej alebo boţskej prirodzenosti
     •  obhájiť historickosť Jeţiša Krista
     •  kriticky posúdiť informácie v médiách


   4. téma: NA CESTE K OSOBNOSTI - ŠANCE A RIZIKÁ
   Hodinová dotácia témy: 5 hod.
   Kľúčové pojmy: osobnosť, vývoj osobnosti, deformácia osobnosti, legenda o sv.
Krištofovi
   Obsahový štandard
   Osobnosť - vývoj osobnosti; deformácia osobnosti - závislosti.
   Legenda a jej symbolická výpoveď (sv. Krištof- pútnik hľadajúci zmysel ţivota).
   Ciele témy:
   Kognitívny cieľ: Charakterizovať vývoj osobnosti. Uviesť predpoklady k úspešnému
utváraniu vlastnej osobnosti. Zdôvodniť negatívne vplyvy (závislosti) na dozrievanie
osobnosti. Charakterizovať legendu ako literárny útvar, rozlíšiť ju od historickej správy.
   V legende o sv. Krištofovi objaviť výzvu pre hľadanie a odkrývanie zmyslu svojho
ţivota.
  Afektívny cieľ: Uvedomiť si dôleţitosť vnútorného rastu a zrelosti osobnosti.
Vnímať význam ţivotného zmyslu pri vytváraní ţivotného štýlu. Oceniť nachádzanie
zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí s Jeţišom Kristom.
   Psychomotorický cieľ: Vedome spolupracovať na formovaní vlastnej osobnosti
spytovaním svedomia.
   Výkonový štandard
   Ţiak má
     •  porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a osobnosť
     •  vymenovať znaky zrelej osobnosti
     •  vysvetliť základné kroky k zrelosti osobnosti
     •  vie zaradiť obdobie, v ktorom sa nachádza, do vývinového obdobia osobnosti
     •  vymenovať a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie osobnosti (drogy,
        gemblérstvo...)
     •  ohraničiť pravdivosť legendy voči historickým faktom
     •  vysvetliť zmysel vzniku kresťanských stredovekých legiend
     •  interpretovať zmysel symbolickej reči legendy o sv. Krištofovi
     •  vysvetliť znaky a pravdivosť kresťanských stredovekých legiend
     •  objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu pre hľadanie a naplnenie zmyslu
        svojho ţivota


   5. téma: BOH A ČLOVEK
   Hodinová dotácia témy: 4 hod.
   Kľúčové pojmy: sviatosti, znaky, ţivot, vzťahy, Trojica, človek
   Obsahový štandard
    Sviatosti - aktuálne pôsobenie Boha v ţivote človeka od narodenia aţ po smrť. Človek
ţijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice.
   Ciele témy:
   Kognitívny cieľ: Vysvetliť schopnosť vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na
svoj počiatok. Definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC.
Nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a schopnosťou človeka vytvárať
vzťahy. Posúdiť svoju sieť vzťahov. Definovať sviatosti.
   Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu osobných vzťahov. Uvedomiť si prítomnosť Boţej
blízkosti vo sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje zmysly.
   Psychomotorický cieľ: Nakresliť sieť svojich vzťahov. Na ceste svojho ţivota
znázorniť dôleţité udalosti a priradiť k nim sviatosti sprevádzajúce tieto udalosti.
   Výkonový štandard
   Ţiak má
     •  opísať schopnosť človeka vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na
        svoj počiatok
     •  vytvárať plnohodnotné vzťahy
     •  nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a schopnosťou človeka
        vytvárať vzťahy
     •  definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC.
     •  definovať sviatosti
     •  disponovať sa pre prítomnosť Boţej blízkosti vo sviatostiach spôsobom, ktorý
        oslovuje zmysly človeka
     •  konfrontovať sa s vlastnou vinou, byť otvorený pre kresťanský pohľad na vinu
        a odpustenie
   6. téma: ČLOVEK V SPOLOČENSTVE
   Hodinová dotácia témy: 6 hod.
   Kľúčové pojmy: sexualita, muţ, ţena, povolanie, slávenie, spoločenstvo
   Obsahový štandard
   Boţí obraz človeka ako muţa a ţeny, sexualita ako dar a úloha, sociálne role muţa a
ţeny, rizikové sexuálne správanie, AIDS
   Povolanie ako sluţba ľuďom (manţelstvo, kňaţstvo, zasvätený ţivot)
   Podstata slávenia v spoločenstve (vzťah k času, k ľudskému spoločenstvu, k
transcendentnú).
   Zmysel slávenia kresťanskej nedele - deň Pána a deň pre človeka, sviatky, farské
spoločenstvo.
   Ciele témy:
   Kognitívny cieľ: Vysvetliť úlohu a význam sexuality človeka. Vysvetliť črty
a význam pohlavnosti človeka v manţelstve a rodine. Vysvetliť poslanie jednotlivých
povolaní, ich prínos pre cirkev a spoločnosť. Uviesť ľudský, náboţenský a kresťanský
dôvod na potrebu slávenia v ţivote človeka aj ľudského spoločenstva. Zdôvodniť kresťanské
slávenie nedele a sviatkov.
   Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu otcovstva a materstva. Upevniť vedomie
zodpovednosti za vlastné správanie a za svoju budúcnosť. Oceniť hodnotu jednotlivých
povolaní. Vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva ţivotu hlbší rozmer.
   Psychomotorický cieľ: Podieľať sa v skupine na hraní ţivotných rolí potrebných
k stabilite vzťahu. Hľadať si svoje miesto v cirkvi. Formovať návyk modlitby za
spoznanie svojho ţivotného povolania.
   Výkonový štandard
   Ţiak vie
     •   vysvetliť úlohu, význam a črty sexuality človeka v manţelstve a rodine
     •   vysvetliť kultivovanú sexualitu ako obraz mravného a sexuálne zrelého
        človeka
     •   na základe Boţieho obrazu človeka ako muţa a ţeny vie oceniť vzťah medzi
        muţom a ţenou a zdôvodniť rovnoprávnosť ich ţivotných rolí
     •   oceniť hodnotu otcovstva a materstva
     •   vyberať si z alternatív s uvedomovaním si následkov rizikového sexuálneho
        správania
     •   upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť
     •   vymenovať škálu povolaní v cirkvi
     •   povolanie vysvetliť z pohľadu sluţby človeku
     •   vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní a ich prínos pre cirkev a spoločnosť
     •   vysvetliť ponímanie bratstva v historickom kontexte (osvietenstvo) ako aj
        jeho biblický význam
     •   demonštrovať ľudský, náboţenský a kresťanský dôvod potreby slávenia v
        ţivote človeka aj ľudského spoločenstva
      •  vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva ţivotu hlbší rozmer
      •  zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov
      •  aktívne sa podieľať na slávení liturgie vo farskom spoločenstve


   Kritéria hodnotenia
    Na hodine náboţenskej výchovy ţiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a
správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným
komentárom k výkonu ţiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných,
literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov.
   Medzipredmetové vzťahy
   Dejepis
      •  Revolúcia bez mantinelov- osvietenstvo, ľudské práva Literárna výchova
      •  Epická poézia - metafora Slovenský jazyk - konverzácia
      •  Rodina - vzťahy v rodine, rodinná oslava Umenie a kultúra
      •  Odlišnosť kaţdodenných a umeleckých vyjadrovacích prostriedkov -všednosť
        a slávnosť, sakrálne umenie
   Začlenenie prierezových tém
   Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboţenskej výchovy,
ţiak rozvíja nasledovné kompetencie: Mediálna výchova
   téma: Byť človekom
   Ţiak
      •  dokáţe preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie zaujať k nim
        kritický postoj
      •  osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá
   Osobný a sociálny rozvoj
   1 téma: Hľadanie cesty
   Ţiak
      •  je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí
      •  vyuţíva moţnosti na vytváranie medziľudských vzťahov
      •  uvedomuje si význam sebazdieľania


   2. téma: Na ceste k osobnosti - šance a riziká
   Ţiak
      •  má pozitívny vzťah k druhým ľuďom
      •  ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a váţil
        si sám seba
      •  cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných
      •  je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch


      3. téma: Človek v spoločenstve
   Ţiak
      •  nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí
      •  v medziľudských vzťahoch vníma túţbu človeka po prekročení samého seba,
        zároveň
      •  si uvedomuje moţnosť jej zneuţitia

2. ročník stredných škôl

Ročníková téma: HODNOTY A ROZHODNUTIA
Ţiaka charakterizuje vytváranie obrazu o sebe samom. Hovoríme o hľadaní vlastnej identity,
ktorej predstupňom je zvnútornenie hodnôt. Podľa náboţenského pedagóga O. Betza by
mladý človek počas tohto hľadania mal nájsť svoj stred, potom z tohto stredu vyjsť, a takto
dať svojmu ţivotu celistvosť. Nájsť svoje miesto v spoločenstve, zmysel svojho ţivota, trvalú
ţivotnú orientáciu, a to všetko na základe svojho vlastného rozhodnutia. Tento proces
hľadania a nachádzania seba sťaţuje tlak okolitého sveta, ktorý nalieha na prispôsobenie sa
mladého človeka móde, či ţivotnému štýlu.
Mladý človek má súčasne problémy s vlastným vnútrom, so svojimi neistotami a úzkosťami.
Viera ţiaka sa v tomto období môţe stať hlbšou, osobnejšou, ale aj kritickejšou. Boh sa pre
ţivot mladého človeka môţe stať mimoriadne dôleţitou hodnotou, ale do veľkého rozmeru
môţe prerásť aj v sklamanie. V kaţdom prípade platí, ţe spojenie vlastného presvedčenia so
ţivotnými hodnotami podporuje identitu a posilňuje pocit spolupatričnosti s ostatnými ľuďmi.
Ak sa v ţivote ţiaka Boh stane najvyššou hodnotou, potom všetky ostatné hodnoty dostanú
vzhľadom naň svoje správne miesto a význam.
Ročníkovým symbolom sú RUKY nielen ako nástroj práce, ale aj nástroj komunikácie.
Ruky zviditeľňujú to, čo je v srdci. Ruky ako symbol prijímania a dávania, ale aj
zodpovednosti za to, čo nám bolo zverené. Jeţišove ruky, z ktorých vychádzala uzdravujúca
sila, ale aj gestá rúk pri udeľovaní sviatosti, cez ktoré sa nás dotýkajú Jeţišove ruky dnes.
1. téma: MOJE HODNOTY
Hodinová dotácia témy: 2 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 4 hod pre školy s
dvojhodinovou dotáciou.
Kľúčové pojmy: hodnoty, ţivotný štýl
Obsahový štandard
Hodnoty. Reflexia vlastného rebríčka hodnôt.
Ţivotný štýl.
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Vysvetliť pojem hodnota. Posúdiť podiel výberu hodnôt na tvorbu
ţivotného
štýlu.
Afektívny cieľ: Prejaviť záujem o pravé hodnoty vo svojom ţivote.
Psychomotorický cieľ: Zostaviť rebríček svojich hodnôt. Vytvoriť profily rôznych ţivotných
štýlov.
Výkonový štandard
Ţiak vie
• vysvetliť pojem hodnota
• usporiadať vlastný rebríček hodnôt
• posúdiť podiel výberu hodnôt na tvorbu ţivotného štýlu
• na konkrétnych príkladoch porovnať rôzne ţivotné štýly
Ročníkový cieľ: Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boţí obraz. Zdôvodniť potrebu
budovania plnohodnotného ţivota. Formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia
pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi. Oceniť úlohu cirkvi pri
odovzdávaní hodnôt. Vnímať potrebu vlastnej angaţovanosti pri vytváraní Európy s ľudskou
tvárou. Nadobudnúť základné zručnosti interiorizácie kresťanských hodnôt.
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Ţiak
• volí správne komunikačné stratégie
sociálne a interpersonálne:
Ţiak
• oceňuje pravé hodnoty.
• je schopný transformovať moţné dopady svojich rozhodnutí
existenciálne:
Ţiak
• na základe poznania a skúsenosti vníma ako dôleţité rozhodnutie pre vlastný
svetonázorový postoj
• je pripravený zamerať sa na pozitívne hodnoty
2. téma: HODNOTY ŢIVOTA
Hodinová dotácia témy: 6 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 12 hod pre školy
s dvojhodinovou dotáciou
Kľúčové pojmy:
stvorenie, mýtus (mýtos), veda (logos), správcovstvo človeka, pohlavnosť, hodnota čistoty,
hodnota ţivota, manţelstvo, rodina
Obsahový štandard
Obraz sveta v mýte a v logu. Biblická správa o stvorení (Gn 1,1–2,4).
Veda a viera – dve nezávislé odvetvia hľadajúce pravdu.
Správcovstvo Zeme človekom. Etika ţivotného prostredia z kresťanského pohľadu.
Človek ako spoločenstvo osôb. Manţelstvo - jeho zmysel a význam z pohľadu štátu a cirkvi.
Liturgia sviatosti manţelstva. Manţelský sľub. Plodnosť.
Hodnota ţivota. Riešenie problémovej úlohy - príbeh s mravnou dilemou (potrat).
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Poloţiť si základné existenciálne otázky. Vysvetliť chápanie mýtickosti
mýtu, to znamená jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu o stvorení sveta a človeka.
Na podklade biblického textu vyvodiť závery pre ţivot človeka ako muţa a ţeny v ich
nerozlučnom spoločenstve. Obhájiť právo človeka na ţivot od počatia, na vedeckom podklade
a na základe učenia KKC. Posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať jej ohrozenia v súčasnosti.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si aktuálnosť biblického posolstva správy o stvorení sveta a
človeka pre dnešnú dobu. Vnímať túţbu človeka po prekročení samého seba ako základ túţby
človeka po láske k človeku a k Bohu. Pozorovať zvláštnosti, krásu a dobro vyplývajúce z
vlastnej pohlavnosti a plodnosti. Prejaviť zdravú sebaúctu a vzájomnú úctu. Uvedomiť si
dôstojnosť ľudského ţivota ako prvej hodnoty, za ktorú sme zodpovední.
Psychomotorický cieľ: Pozorovať snahu človeka v kaţdej dobe, hľadať odpovede na
základné existenciálne otázky. Vytvoriť pravidlá pre jednotlivcov aj pre spoločnosť na
ochranu prírody. Podieľať sa na aktivitách na ochranu ţivota od počatia.
Výkonový štandard
Ţiak vie
• zdôvodniť snahu človeka v kaţdej dobe, hľadať odpovede na základné nemenné
existenciálne otázky
• vysvetliť chápanie mýtickosti mýtu - jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu o
stvorení sveta a človeka
• opísať historické pozadie vzniku obidvoch správ o stvorení sveta a človeka vo Svätom
písme
• porovnať vedu a vieru ako dve cesty vedúce k pravde vysvetliť správcovstvo Zeme
človekom na pozadí Gn1,27-30
• sformulovať posolstvo biblického textu o správcovstve Zeme človekom a porovnať ho s
myšlienkami platnými v zákonoch krajín a v myslení ľudí
• vnímať súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo
vzťahu k prostrediu
• sformulovať moţné riešenia pre zdravé ţivotné prostredie
• uvedomiť si aktuálnosť posolstva biblickej správy o stvorení sveta a človeka pre dnešnú
dobu
• vnímať túţbu človeka po prekročení samého seba ako základ túţby človeka po láske k
človeku a k Bohu
• na podklade biblického textu vyvodiť závery pre ţivot človeka ako muţa a ţeny v ich
nerozlučnom spoločenstve
• vysvetliť symbolické úkony liturgie sviatosti manţelstva
• vysvetliť úlohu a poslanie manţelstva
• zdôvodniť úlohu štátu a cirkvi pri ochrane rodiny a jej morálnych hodnôt
• posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať jej ohrozenia v súčasnosti
• oceniť zvláštnosti, krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti
• prejaviť zdravú sebaúctu a vzájomnú úctu
• vysvetliť morálny aspekt abortu
• uviesť následky abortu na telesné a duševné zdravie ţeny
• vymenovať dokumenty cirkvi o nedotknuteľnosti ţivota
• vysvetliť kresťanský pohľad na hodnotu individuálneho ľudského ţivota
• obhájiť právo človeka na ţivot od počatia, na vedeckom podklade a na podklade učenia
KKC
• uvedomiť si dôstojnosť ľudského ţivota ako prvej hodnoty, za ktorú sme zodpovední
• zapojiť sa do aktivít za ochranu ľudského ţivota pred narodením
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Ţiak
• rozumie mýtickosti mýtu – teda jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu, integruje
náboţenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu
• kladie si otázky, porovnáva, oponuje, argumentuje
• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych
informačných prameňov
kompetencie k učeniu sa
Ţiak
• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáţe
integrovať náboţenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k
svetu, súbeţne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje ochotu venovať sa
ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v ďalšom ţivote kultúrne
Ţiak
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz), vníma ich
ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície
občianske kompetencie
Ţiak
• oceňuje ţivotné vzory, prijíma ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot
sociálne a interpersonálne
Ţiak
• rozumie pohľadu na ľudskú lásku vo svetle kresťanskej viery a oceňuje ju ako hodnotu
• na základe poznania človeka ako Boţieho obrazu ocení vzťah medzi muţom a ţenou a
akceptuje rovnoprávnosť ich ţivotných rolí otcovstva a materstva
• pozná princípy a úlohu plodnosti človeka, plodnosť chápe ako výzvu k zodpovednému
preţívaniu rodičovstva
• je pripravený vnímať rôzne podoby ţivota podľa kritérií Boţieho slova a podľa nich
charakterizovať kresťanský ţivotný štýl
pracovné
Ţiak
• dokáţe si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov
existenciálne
Ţiak
• na základe poskytnutých vedeckých dôkazov a biblických prameňov vytvorí záver - pohľad
na človeka a svet vo svetle kresťanskej viery
• uvedie dôvody pre uvedený záver s vyuţitím poskytnutých údajov z pohľadu vedy a
biblických prameňov ako výzvy pre hlboko ekologický postoj k sebe, k druhým
ľuďom a k prírode.
• oceňuje právo na dôstojnosť človeka od počatia
• prevzatím zodpovednosti za rozvoj vlastného ţivota uplatňuje úctu k právu na dôstojnosť
človeka
• posúdi mravný aspekt umelého potratu a je pripravený zapojiť sa do aktivít za ochranu
ľudského ţivota pred narodením
Prierezová téma mediálna výchova
Ţiak
• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, hodnotné a pozitívne
obsahy a dokáţe sa brániť negatívnym vplyvom médií
Prierezová téma ochrana ţivota a zdravia
Ţiak
• oceňuje zvláštnosti, krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti a
rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia
Prierezová téma environmentálna výchova
Ţiak
• na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi a biblického posolstva, chápe,
analyzuje a hodnotí vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím
• vníma stvorenie ako dar, človeka ako dielo Boţej lásky a ústredný bod Boţieho záujmu, je
pripravený zodpovedne prijať svoj podiel na spoluvytváraní sveta
• chápe základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy, rešpektuje poţiadavky na
kvalitné ţivotné prostredie
3. téma: ŠÍRENIE KRESŤANSKÝCH HODNÔT V EURÓPE
Dotácia hodín: 6 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 12 hod pre školy s
dvojhodinovou dotáciou.
Kľúčové pojmy: autorita, hierarchia, obrazy cirkvi, šírenie kresťanstva, prenasledovanie
kresťanov, vznik mníšstva, kríza hodnôt – osvietenstvo, sekularizmus, konzumizmus, hodnoty
v súčasnej Európe
Obsahový štandard
Hierarchia v cirkvi. Autorita. Reflexia vlastného postoja k autoritám. Biblické obrazy cirkvi:
Boţí ľud na ceste, ovčinec, roľa, stavba, vinica, telo... Šírenie kresťanstva, prenasledovanie
kresťanov (sv. Pavol). Legendy o mučeníkoch a symbolický význam legendy. Milánsky edikt
a jeho dôsledky. Vznik mníšstva (sv. Benedikt). Kresťanské korene Európy a kríza hodnôt v
súčasnosti (sekularizmus, konzumizmus).
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Poloţiť si otázky o vonkajšej povahe cirkvi (hierarchia, autorita). Vysvetliť
úlohu hierarchie v cirkvi. Prostredníctvom biblických obrazov cirkvi vyjadriť vnútornú
povahu cirkvi. Opísať šírenie kresťanstva v prvých storočiach a vznik mníšstva. Ohraničiť
pravdivosť kresťanskej legendy voči historickým faktom. Analyzovať dôsledky osvietenstva,
konzumizmu a sekularizmu na ţivot človeka v súčasnosti.
Afektívny cieľ: Oceniť úlohu cirkvi pri šírení kresťanských hodnôt v Európe. Pozorovať
znaky a pravdivosť kresťanských legiend. Prejaviť záujem o dianie v cirkvi.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia pozitívnych aj
negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi.
Výkonový štandard
Ţiak vie
• definovať cirkev
• vymenovať a definovať znaky cirkvi
• opísať biblické obrazy cirkvi
• zdôvodniť zaloţenie cirkvi Jeţišom Kristom
• zdôvodniť potrebu autority
• porovnať hierarchiu s anarchiou a vyvodiť závery pre ţivot v ľudskom spoločenstve
• vysvetliť hierarchické usporiadanie v cirkvi
• opísať šírenie kresťanstva sv. Pavlom
• vnímať prepojenie ţidovskej a helenistickej kultúry vďaka sv. Pavlovi
• zhrnúť šírenie kresťanstva v prvých troch storočiach
• charakterizovať legendu ako literárny útvar, rozlíšiť ju od historickej správy a rozumie
spracovaniu historických faktov v symbolickej reči legendy o stotníkovi Félixovi
• opísať počiatky vzniku mníšstva
• pozorovať cirkev v jej dejinnom zápase pri uskutočňovaní Jeţišovho odkazu
• aplikovať poznatky z dejepisu a posúdiť osvietenstvo ako dejinný jav
• pomenovať prvky konzumného spôsobu ţivota v súčasnosti
• analyzovať dôsledky osvietenstva, sekularizmu a konzumizmu na ţivot súčasného človeka
• uvedomiť si dôvody pre súčasné myslenie človeka na pozadí vývinu európskeho myslenia
• zaujať vlastný kritický postoj k pozitívnym aj negatívnym javom v spoločnosti a v cirkvi
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Ţiak
• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych
informačných prameňov
• dokáţe preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich vyuţívať
kompetencie k učeniu sa
Ţiak
• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáţe
integrovať náboţenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového
vzťahu k svetu, súbeţne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje ochotu
venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v ďalšom ţivote
občianske:
Ţiak
• chápe úlohu autority a osvojí si kritický prístup k autoritám
• vníma napätie medzi vnútornou poslušnosťou voči autoritám a nutnosťou odmietnuť
poslušnosť pri zneuţití autority
• vzhľadom na poskytnuté historické fakty európskeho kresťanstva posúdi dôleţité pozitívne a
negatívne udalosti, zhodnotí interpretáciu z pohľadu cirkvi a vyvodí závery pre svoj kritický
postoj
• kultivuje vlastný vzťah ku kultúre v jej historickom a kultúrnom kontexte
• integruje náboţenský rozmer ţivota do celku kultivácie vlastného vzťahu ku kultúre
• oceňuje ţivotné vzory, prijíma ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot
kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak
• prednesie argumentácie k súčasnému mysleniu človeka na pozadí vývinu európskeho
myslenia
sociálne a interpersonálne:
Ţiak
• uskutočňuje vo svojom ţivote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky
kultúrne:
Ţiak
• oceňuje prínos kresťanskej kultúry pre Európu v jej histórii a rozvíja vedomie
spolupatričnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu okruhu
• prejavuje záujem o minulosť a súčasnosť európskej civilizácie
• v legende o stotníkovi Félixovi objaví posolstvo pre svoj ţivot
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz), vníma ich
ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície
existenciálne:
Žiak
• analyzuje dôleţité faktory ovplyvňujúce myslenie a ţivotný štýl súčasného človeka, je
schopný vyvodiť závery pre svoj ţivot
Prierezová téma mediálna výchova
Ţiak
• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, hodnotné a pozitívne
obsahy a dokáţe sa brániť negatívnym vplyvom médií
Prierezová téma multikultúrna výchova
Ţiak
• akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu
• rozvíja postoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku
kultúrnej odlišnosti
4. téma: KRESŤANSKÉ HODNOTY V SPOLOČNOSTI
Dotácia hodín: 2 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 4 hod pre školy s dvojhodinovou
dotáciou.
Kľúčové pojmy: politika, štát, cirkev
Obsahový štandard
Človek ako súčasť celku.
Úloha cirkvi, úloha politiky.
Vzťah štátu a cirkvi v dejinách (konštantínovský obrat, investitúra, pápeţský štát, francúzska
revolúcia a jej dôsledky pre vzťah cirkvi a štátu, obdobie totality, súčasný vzťah cirkvi a štátu
v SR). KKC 1878 – 1912
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Zdôvodniť spoločenskosť človeka. Posúdiť vzťah cirkvi a štátu v dejinách.
Rozlíšiť úlohu cirkvi a úlohu politiky.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si slobodu ale aj zodpovednosť jedinca voči ostatným. Oceniť
úlohu cirkvi a úlohu štátu v spoločnosti.
Psychomotorický cieľ: Podieľať sa na spoločnej práci v triede. Navrhnúť osobné moţnosti
zodpovednosti za spoločenské a politické dianie.
Výkonový štandard
Ţiak vie
• zdôvodniť spoločenskosť človeka
• definovať úlohu cirkvi a politiky
• vymenovať rozdiely medzi štátom a cirkvou
• rozlíšiť úlohu cirkvi a úlohu politiky
• aplikovať poznatky z dejepisu a posúdiť vzťah cirkvi a štátu v dejinách
• vymenovať pozitívne prvky demokratického systému a jeho riziká
• oceniť prínos štátu a cirkvi pre dobro jednotlivca a spoločnosti
• uviesť príklady pre vlastné moţnosti ovplyvnenia spoločenského diania v obci, štáte, vo
farnosti a v cirkvi
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Ţiak
• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych
informačných prameňov
• volí správne komunikačné stratégie
občianske:
Ţiak
• vyváţene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.
spoločnosti
• uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie
• pozná základné demokratické princípy, vlastnosti a hranice demokratickej vlády, je
otvorený   pre  moţnosť   vlastného  rozhodovania   v   demokracii  a  z toho
vyplývajúcezodpovednosti (príprava na účasť vo voľbách)
• vníma napätie medzi vnútornou poslušnosťou voči autoritám a nutnosťou odmietnuť
poslušnosť pri zneuţití autority
• oceňuje ţivotné vzory, prijíma ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot
• je pripravený rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského
spolunaţívania
5. téma: PRAMENE PLNOHODNOTNÉHO ŢIVOTA
Dotácia hodín: 6 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 12 hod pre školy s
dvojhodinovou dotáciou.
Kľúčové pojmy: modlitba, vlastný stred, Otče náš, modlitba viery, okultizmus, zázraky,
sviatosti
Obsahový štandard
Modlitba ako mlčanie pred Bohom (cesta z vonkajšieho do vnútorného sveta, KKC 2563)
Modlitba Otče náš. Jeţiš vypočuje modlitbu (zázraky – Jeţišove uzdravenia dotykom rúk)
Sviatosti (Jeţišove uzdravenia cez ruky a gestá vysluhovateľa sviatosti)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Poloţiť si kritické otázky o svojej vlastnej viere v Boha a vzťahu k nemu.
Opísať jednotlivé formy modlitby. Pomenovať podmienky dobrej modlitby a ťaţkosti v
modlitbe. Vysvetliť štruktúru modlitby Otče náš a charakterizovať jednotlivé prosby tejto
modlitby. Opísať zázraky vyliečenia v príbehoch prírodných a antických národov, zázraky v
kresťanstve a vysvetliť biblické chápanie zázraku. Analyzovať negatívne vplyvy okultizmu.
Zdôvodniť význam sviatostí pre osobný rast vo viere.
Afektívny cieľ: Vnímať svoj vlastný stred. Prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do osobného
vzťahu s ním v modlitbe. Oceniť hodnotu stretnutia sa s Bohom v modlitbe. Vnímať sviatosti
ako dotyk Jeţišovej prítomnosti v dnešnej dobe.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať schopnosť stíšenia a načúvania, ako základných schopností
k chápaniu skutočnosti, v ktorej môţe objaviť hlbšiu dimenziu. Písomne vyjadriť svoj postoj
k zázrakom. Formovať návyk pravidelnej modlitby a pristupovania k sviatostiam.
Výkonový štandard
Ţiak vie
• poloţiť si kritické otázky k svojej vlastnej viere v Boha a vzťahu k nemu
• definovať modlitbu na podklade KKC
• zdôvodniť potrebu modlitby pre svoj ţivot
• vymenovať podmienky dobrej modlitby
• pomenovať ťaţkosti, s ktorými sa človek stretáva na ceste modlitby
• rozlíšiť rôzne druhy modlitieb
• stíšiť sa a načúvať
• prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do osobného vzťahu s ním v modlitbe
• vysvetliť štruktúru modlitby Otče náš
• charakterizovať jednotlivé prosby modlitby Otče náš
• vysvetliť význam modlitby pre ţivot človeka
• písomne vyjadriť svoj postoj k zázrakom
• opísať zázraky vyliečenia v príbehoch prírodných a antických národov, zázraky v
kresťanstve a vysvetliť biblické chápanie zázraku
• vysvetliť význam sviatostného ţivota pre svoj duchovný ţivot
• vnímať sviatosti ako dotyk Jeţišovej prítomnosti v dnešnej dobe
• analyzovať negatívne vplyvy okultizmu
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Ţiak
• dokáţe preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich vyuţívať
• je pripravený rozvíjať symbolické vnímanie sveta, na základe ktorého dokáţe
charakterizovať konkrétne sviatosti v kontexte Boţieho pôsobenia v ţivote človeka
• rozumie symbolickému výrazu rúk a je pripravený pre hlbšie chápanie Boţej prítomnosti vo
sviatostiach
• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v kresťanských rituáloch a slávnostiach a tvorivo ich
vyuţíva pre svoj spirituálny rozvoj
kompetencie k učeniu sa:
Ţiak
rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáţe
integrovať náboţenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k
svetu, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v
ďalšom ţivote
kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak
• vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému
sociálne a interpersonálne:
Ţiak
• osvojí si kritéria pre rozlíšenie negatívnych javov okultizmu, špiritizmu a mágie
kultúrne:
Ţiak
• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra,
stavba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia
existenciálne:
Ţiak
• je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom
• reflektuje svoje ţivotné situácie v kontexte hodnôt formulovaných v modlitbe Otče náš
• aplikuje vo svojom ţivote jednotlivé prvky spirituality
• je presvedčený o procese nachádzania zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí s Bohom,
ktorého výrazom je kresťanský ţivotný štýl
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak
• na základe skúsenosti vnútornej koncentrácie a meditácie je schopný hlbšej reflexie pri
vytváraní vlastného sebaobrazu
• uskutočňuje vo svojom ţivote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky
6. téma: PLNOSŤ ŢIVOTA
Dotácia hodín: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 6 hod pre školy s dvojhodinovou
dotáciou.
Kľúčové pojmy: utrpenie, choroba, eutanázia, paliatívna starostlivosť, smrť, posmrtný ţivot,
reinkarnácia
Obsahový štandard
Právo na dôstojné umieranie (paliatívna liečba). Moţnosti a hranice paliatívnej liečby.
Kresťanský zmysel utrpenia. Mravný aspekt eutanázie.
KKC 2276 – 2279.
Sviatosť pomazania chorých.
Smrť (klinická, biologická). Obrady kresťanského pohrebu.
Učenie cirkvi o posmrtnom ţivote: osobitný súd, nebo, očistec, peklo.
KKC 1051 -1060.
Nový Jeruzalem.
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Poloţiť si otázky o ţivote a smrti. Uviesť rozdielne pohľady na starobu a
chorobu človeka v súčasnej spoločnosti, porovnať ich s kresťanským pohľadom na hodnotu
človeka a vyvodiť závery pre svoj ţivot. Posúdiť mravný aspekt eutanázie. Interpretovať
učenie cirkvi o smrti a posmrtnom ţivote. Vysvetliť význam sviatosti pomazania chorých,
orientovať sa v obradoch kresťanského pohrebu a rozoznať v nich znamenia kresťanskej viery
vo vzkriesenie mŕtvych.
Na rôznych ukáţkach myslenia ľudí v rôznej dobe a kultúre, zdôvodniť túţbu po
nesmrteľnosti, ktorú v sebe nosí kaţdý človek. Porovnať kresťanské učenie o posmrtnom
ţivote s učením iných náboţenstiev. Vyvodiť závery pre svoj ţivot z apokalyptického
rozmeru sveta z pohľadu kresťanstva.
Afektívny cieľ: Integrovať do svojho ţivota jeho konečnosť, zmysel utrpenia a otázky o
ţivote po smrti. Vnímať paradox smrti a nového ţivota. Oceniť kresťanské posolstvo nádeje o
posmrtnom ţivote.
Psychomotorický cieľ: Výtvarne vyjadriť abstraktné pojmy: smrť a ţivot. Spoločne vytvoriť
propagačný materiál (nástenka, www stránka...) na tému: Kresťan a večný ţivot.
Výkonový štandard
Ţiak vie
• poloţiť si otázky o ţivote a smrti
• uviesť rozdielne pohľady na starobu a chorobu v súčasnej spoločnosti
• porovnať ich s kresťanským učením a vyvodiť závery pre svoj ţivot
• charakterizovať sviatosť pomazania chorých, orientovať sa v obradoch kresťanského
pohrebu a rozoznať v nich znamenia kresťanskej viery vo vzkriesenie mŕtvych
• pomenovať príčiny najčastejšieho nepochopenia sviatosti pomazania chorých u veriacich
• na rôznych ukáţkach myslenia ľudí v rôznej dobe a kultúre zdôvodniť túţbu po
nesmrteľnosti, ktorú v sebe nosí kaţdý človek
• interpretovať učenie cirkvi o smrti a posmrtnom ţivote
• vysvetliť eschastologické pojmy (nesmrteľná duša, osobitný a posledný súd, posmrtný ţivot,
odpustky)
• vnímať paradox smrti a nového ţivota
• integrovať do svojho ţivota jeho konečnosť, zmysel utrpenia a otázky o ţivote po smrti
• definovať reinkarnáciu
• vysvetliť rozdiely aj spoločné prvky v učení svetových náboţenstiev k problematike
utrpenia a smrti
• porovnať a vysvetliť učenie cirkvi o večnom ţivote s učením iných náboţenstiev
• oceniť kresťanské posolstvo nádeje o posmrtnom ţivote
• vyvodiť závery pre svoj ţivot z apokalyptického rozmeru sveta z pohľadu kresťanstva
Rozvoj kompetencií:
komunikačné
Ţiak
• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych
informačných prameňov
kompetencie k riešeniu problémov:
Ţiak
• samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k chorým a starým ľuďom, kriticky
myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s
ohľadom na učenie cirkvi
kompetencie k učeniu sa:
Ţiak
• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáţe
integrovať náboţenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k
svetu, súbeţne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje ochotu venovať sa
ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom ţivote
sociálne a interpersonálne:
Ţiak
• vníma ţivotnú situáciu starého a chorého človeka, uvaţuje nad hodnotami, ktoré môţe
uskutočniť starý, chorý a hendikepovaný človek
• vníma zodpovednosť dospelej generácie za starnúcu generáciu, ktorej patrí úcta
• je schopný vyjadriť svoj postoj k utrpeniu druhého človeka, potešiť ho a pomôcť mu
kultúrne:
Ţiak
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra,
stavba, hudba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície
• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem
existenciálne:
Žiak
• hospicovú starostlivosť chápe ako moţnosť dôstojného zomierania a paliatívnu medicínu
ako spojenie vedy a ľudskosti
• uznáva hodnotu individuálneho ľudského ţivota a dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho
schopnosť podať výkon
• je pripravený klásť si otázky o zmysle utrpenia vo svete a reflektovať postoj vlastnej viery v
konfrontácii s kresťanskou odpoveďou spojenou s vierou a nádejou vo vzkriesenie
• rozvíja vo svojom ţivote rozmer večnosti
Prierezová téma mediálna výchova
Ţiak
• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, vie objaviť hodnotné a
pozitívne obsahy a dokáţe sa brániť negatívnym vplyvom médií
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak
• integruje do svojho ţivota prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy
• uskutočňuje vo svojom ţivote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky
    9.3.3. Náuka o spoločnosti (Občianska výchova)


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: náuka o spoločnosti
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika učebného predmetu
   Predmet náuka o spoločnosti oboznamuje ţiakov so základmi vybraných
spoločenských vied dôleţitých pre ich orientáciu v etických, estetických, psychologických,
sociálno-právnych, politických a filozofických otázkach a vedie ich k poznávaniu seba i
druhých , k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou v duchu
demokracie, slobody a humanity. Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom,
občianskom a intelektuálnom rozvoji ţiakov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva
k ich príprave na ţivot.
   Ciele učebného predmetu
   Oboznámiť ţiakov s vývojom a funkciou morálky v spoločnosti, základnými ľudskými
hodnotami a ich vzťahom k spoločenským normám, morálnymi problémami človeka. Cieľom
predmetu ďalej je posilnenie estetického vnímania a cítenia, oboznámiť ţiakov so základnými
formami a druhmi umenia, poukázať na vývoj estetických vzťahov človeka k prostrediu,
potrebu estetiky v kaţdodennom ţivote človeka.
   Obsah
   1 hodina týţdenne/33 hodín ročne
   Základy etiky - Morálka a spoločnosť (17 hodín)
   Morálka v spoločnosti
   Základné ľudské hodnoty a ich vzťah k spoločenským normám
   Medziľudské vzťahy spoločnosti
   Morálne problémy súčasného človeka
   Profesijná etika
    Základy estetiky a etikety (16 hodín) Potreba krásna v ţivote človeka Vývoj
estetických vzťahov človeka k prostrediu Základné formy a druhy umenia Človek, umenie a
dnešok
   Estetika v kaţdodennom ţivote
   Všeobecné zásady kultivovaného   spoločenského  správania  Konkrétne  prejavy
kultivovaného spoločenského správania
   Výsledné hodnotenie: Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami.
   Metódy vyučovania: výklad, vysvetlenie, individuálna práca, práca vo dvojiciach,
skupinová práca, analýza diel, problémov, diskusia, dramatizácia, vypracovanie projektov
   2. ročník


   Názov predmetu:            Náuka o spoločnosti
   Časový rozsah výučby:         týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník:                druhý
   Škola:                 Stredná odborná škola podnikania –Vállalkozói
                      Szakközépiskola s VJM
   Dĺţka štúdia:             štyri roky
   Forma štúdia:             denná


   Obsahové štandardy
      •  Úvod do spoločenskovedného vzdelávania. Psychológia osobnosti (13 hodín)
      •  Sociálna psychológia a základy komunikácie (10 hodín)
      •  Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy (10 hodín)

   Popis obsahových štandardov
   Úvod do spoločenskovedného vzdelania. Psychológia osobnosti.
   Vzdelávací okruh má ţiakov motivovať k získaniu nových vedomostí k rozvíjaniu
schopností, aby sa aktívne uplatnili v ţivote a zabezpečili si pre seba a svoju rodinu ţivotné
prostriedky. Ţiaci sa zoznámia s technikou učenia sa a dostanú praktický návod na prípravu
na výučbu. Poznatky zo psychológie osobnosti napomáhajú ţiakom poznať vlastnú osobnosť
a vyrovnávať sa so zmenami, ktoré sú pre ich vek typické, odhaľovať psychické diania
predovšetkým vo vlastnej osobnosti, porozumieť im, čo by malo viesť k ich sebauvedomeniu
a následnej sebavýchove.


   Sociálna psychológia a základy komunikácie
   Obsahový okruh oboznamuje ţiakov so sociálnym prostredím a sociálnou interakciou.
Učí ţiakov nadväzovať kontakt s ľuďmi, aby boli schopní počúvať ľudí a porozumieť im,
komunikovať s nimi. Ďalej je sem zaradená problematika socializácie, sociálnych skupín,
sociálnych rôl a sociálneho statusu. Ţiaci sa zoznamujú s rôznymi ľudskými vzťahmi
 podriadenosti a nadriadenosti (medzi vrstovníkmi v rodine, v škole, na pracovisku..).
Uvedomujú si nutnosť regulovať správanie, aby často nedochádzalo ku konfliktom a k
napätiu medzi ľuďmi. Prakticky si precvičia zásady spoločenského správania.


   Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy.
   Ţiaci poznajú nutnosť zodpovedného mravného rozhodovania (okruh zahŕňa učivo
o etických otázkach dobra - zla, lásky - nenávisti, násilia - slobody, zločinnosti, o vine
a odčinení viny a o treste). Ďalej je sem zaradené učivo o ľudských právach prirodzených
a dohodnutých, o právnej regulácii ţivota spoločnosti, o právnych vzťahoch medzi občanmi
v rodine, o ochrane zdravia, ţivota a majetku (právo občianske, správne, pracovné,
hospodárske). Ţiaci sa zoznámia s nezávislosťou súdov a polície, získajú vedomosti o
funkciách štátneho zastupiteľstva, advokácie a notárstiev. Porozumejú rozdielom medzi
trestnými činmi a priestupkami. Poznajú hlavné príčiny kriminality mládeţe. Budú vedieť
rešpektovať práva (prevencia kriminality). Obsahový okruh uzatvára učivo o zodpovednosti
človeka za seba, svoju rodinu (výchova detí a prostredie, ktoré ho obklopuje).


   Výsledné hodnotenie:
   Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkou.


   Metódy vyučovania
    výklad, vysvetlenie, individuálna práca, práca vo dvojiciach, skupinová práca, analýza
diel, problémov, diskusia, dramatizácia, vypracovanie projektov

UČEBNÉ OSNOVY

Názov predmetu: Náuka o spoločnosti
Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Ročník: tretí
Škola: Spojená škola s VJM - Stredná odborná škola podnikania -Vállalkozói
    Szakközépiskola s VJM
Študijný odbor/kód a názov/: 6341 600 škola podnikania
Dĺţka štúdia: štyri roky
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: maďarský jazyk
Charakteristika učebného predmetu
    Predmet Náuka o spoločnosti patrí do vzdelávacej oblasti Človek, hodnoty
a spoločnosť, ktorá rozvíja osobnosť človeka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou,
v ktorej sa prelínajú úcta k človeku, k prírode, spolupráca, národné hodnoty. Vychováva
k vlastenectvu a posilňuje rešpekt k základným princípom demokracie a tolerancie. Pripravuje
mladých ľudí pre ţivot v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe, medzi národmi.
    Predmet Náuka o spoločnosti oboznamuje ţiakov so základmi vybraných
spoločenských vied dôleţitých pre ich orientáciu v etických, estetických, psychologických,
sociálno-právnych, politických a filozofických otázkach a vedie ich k poznávaniu seba
i druhých, k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou v duchu
demokracie, slobody a humanity. Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom,
občianskom a intelektuálnom rozvoji ţiakov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva
k ich príprave na ţivot.


   Hlavné ciele učebného predmetu
Oboznámiť ţiakov s vývojom a funkciou morálky v spoločnosti, základnými ľudskými
hodnotami a ich vzťahom k spoločenským normám, morálnymi problémami človeka. Predmet
Náuka o spoločnosti preferuje aktívne občianstvo, rôzne postupy k riešeniu problémov
kaţdodennej praxe, pochopenie zloţitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty
vzdelania a vzdelanostnej mobility. Absolvent má disponovať stanovenými výkonovými
štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

  Výkonové štandardy
  Absolvent má:
  – chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť
   prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas ţivota,
  – ovládať schopnosti potrebné na sebapoznanie a sebavýchovu, snaţiť sa ich uplatňovať
   v ţivote,
  – mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri
   styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,
  – poučiť sa o zodpovednej voľbe ţivotného partnera a zodpovednom manţelstve
   a rodičovstve,
  – získať základné vedomosti o rovnosti rás, národov, etnických skupín a vedomosti
   o rovnosti rás, národov, etnických skupín, vedomosti o potrebe náboţenskej
   tolerancie,
  – uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu
   rešpektovať práva iných ľudí,
  – chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môţe
   aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záleţitosti na
   rôznych úrovniach (štát, región, obec),
  – mať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie,
  – oboznámiť sa s potrebou zodpovedného mravného rozhodovania a mať ochotu riadiť
   sa všeobecne uznávanými zásadami a normami, ktoré ľudská spoločnosť kodifikovala,
  – porozumieť problémom súčasného sveta na základe poznania ich historických
   koreňov, mať na to potrebné vedomosti a schopností zo všeobecných a slovenských
   dejín,
  – chápať postavenie človeka vo svete a uvedomovať si zodpovednosť človeka za svet
   a ľudskú civilizáciu,
  – v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo
   vzťahu k ţivotnému prostrediu,
  – vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu
   a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho
   ţivota,
  – zaujímať k týmto javom stanovisko a diskutovať o ňom, prípadne svoje názory
   a postoje v diskusii korigovať,
  – mať pozitívnu hodnotovú orientáciu, nachádzať kultúrny spôsob ţivot a hodnotný
   zmysel ţivota,
  – byť prínosom pre ľudské spoločenstvo (v rodine, obci, regióne, štáte), nie záťaţou pre
   spoločnosť,
  – orientovať sa v estetických objektoch a umeleckých dielach na základe skúseností
   a záţitkov, mať vytvorené predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

  Obsahové štandardy
1. Vplyv hospodárskych podmienok na ţivot človeka. Zmysel a spôsob ţivota (8 hodín)
2. Filozoficko-etické zásady hľadania zmyslu ţivota ( 7 hodín)
3. Estetika ţivotného prostredia ( 8 hodín)
4. Ľudové a regionálne umenie ( 5 hodín)
5. Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do ţivota ( 5 hodín)

  Popis obsahových štandardov

   Vplyv hospodárskych podmienok na ţivot človeka. Zmysel a spôsob ţivota
Ţiaci si pomocou učiva uvedomia, ako majetok a bohatstvo ovplyvňuje spôsob ţivota ľudí.
Poznajú rozdiel medzi podnikaním a zamestnaním. Uvedomia si zásady súkromného
podnikania, kvalitu a korektnosť. Poznajú rôzne sociálne triedy s rozdielnym spôsobom
ţivota. Ďalšia časť obsahového okruhu ukáţe, ako pôsobí trhová ekonomika na ţivot rodín.
Ţiaci sa zoznámia so sociálnou politikou a sociálnou starostlivosťou štátu a neštátnych
inštitúcií. Poznajú úlohu odborov v demokratickej spoločnosti.


   Filozoficko-etické zásady hľadania zmyslu ţivota
   Ţiaci sa oboznámia so sociálnou politikou a významom filozofie a s otázkou vzťahu
človeka k svetu. Budú uvaţovať o pravde ako o filozofickom probléme a o nefilozofickom
chápaní pravdy (v politike, terminológii atď.). Ďalej okruh obsahuje otázky slobody a nutnosti
v ľudskom konaní a problematiku hodnôt. Obsahový okruh povedie ţiakov k premýšľaniu o
šťastí v ľudskom ţivote (spisovatelia a iní umelci, vedci, významné osobnosti o šťastí), aby
pochopili, aký môţe mať zmysel a prečo má mať kaţdý ţivot rád. Okruh má ťaţisko v
otázkach praktickej etiky (základná slušnosť, poctivosť, mravná zodpovednosť v beţných a v
medzných situáciách).


   Estetika ţivotného prostredia
V obsahovom okruhu sú témy: príroda ako inšpiračný zdroj umenia, človek medzi ľuďmi,
medziľudská komunikácia v kaţdodennom styku, človek v predmetnom prostredí, úţitkové
umenie, dizajn, interiérová kultúra, kultúra odievania, kultúra a estetika práce, vzťah techniky
a umenia. Ţiaci sa oboznámia so zmenou estetických noriem v historickom priereze a naučia
sa ich aplikovať v kaţdodennej praxi. Ţiaci sa naučia usilovať sa o vytvorenie vlastného
estetického hodnotového systému (krása, vkus).   Ľudové a regionálne umenie
Témy: architektúra, výtvarné umenie, ľudová slovesnosť, oblasti ľudovej kultúry na
Slovensku, uchovávanie ľudových tradícií – skanzeny, umelecko-remeselné dielne. Cieľom
okruhu je, aby ţiaci pochopili špecifickosť a význam ľudového umenia v národnej kultúre a
oboznámili sa s materiálmi a technikami. Dôleţité je vysvetliť vzťah profesionálneho umenia,
ľudového umenia a insitného prejavu.
   Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do ţivota
Naučiť sa hľadať paralely v umení a kultúre, navštevovať kultúrne podujatia, prezentovať
individuálne aktivity, organizovať zábavné podujatie v škole i mimo nej, orientovať sa v
oblasti módy a vkusu, módnych trendov, farebných harmónií, rozvíjať kultúru správania a
medziľudských vzťahov.
Metódy vyučovania : výklad, vysvetlenie, individuálna práca, práca vo dvojiciach,
            skupinová práca, analýza diel, problémov, diskusia, dramatizácia,
            vypracovanie projektov


Výsledné hodnotenie: Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkou.

  9.4.    Matematika a práca s informáciami

    9.4.1. Matematika
Škola: Spojená škola s VJM - Stredná škola podnikania s VJM
Študijný odbor /kód a názov/: 6341600 škola podnikania
Názov predmetu: Matematika
Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín – 1., 2. ročník
              týţdenne 2 hodiny, ročne 62 hodín – 3. ročník
              týţdenne 3 hodiny, ročne 84 hodín – 4. ročník
Ročník: prvý, druhý, tretí, štvrtý
Dĺţka štúdia: štyri roky
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   1. Charakteristika predmetu


   Predmet matematika sa zaraďuje medzi odborné predmety, nakoľko plní popri funkcii
všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zloţku vzdelávania. V predmete
sa vyuţívajú medzipredmetové vzťahy s informatikou, s fyzikou, s hospodárskymi výpočtami
a s účtovníctvom.
   Predmet matematika zahŕňa:
 matematické poznatky a zručnosti, ktoré ţiaci budú potrebovať vo svojom ďalšom ţivote
  /osobnom, občianskom a pracovnom/ a činnosti s matematickými objektmi, ktoré rozvíjajú
  kompetencie potrebné v ďalšom ţivote;
 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj
  algoritmického myslenie;
 súhrn matematického vzdelania, ktoré patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka;
 informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.


   2. Ciele predmetu


   Cieľom vyučovania matematiky je poskytnúť ţiakom matematické vedomosti
a zručnosti všeobecnovzdelávacieho charakteru, ktoré im budú potrebné pri štúdiu ostatných,
najmä odborných predmetov a zároveň prispieť prostredníctvom vyučovania matematiky
k rozvoju osobnosti ţiakov.
     V oblasti poznatkov a zručností ide predovšetkým o matematické pojmy a fakty,
vzťahy medzi nimi, ucelené teoretické pohľady, príslušnú terminológiu, frazeológiu
a symboliku, metódy práce, algoritmy riešenia úloh, princípy matematického modelovania
a aplikácie v rozsahu a hĺbke, ktoré zodpovedajú danej hodinovej dotácii a úrovni rozvoja
matematických schopností a vedomostí ţiakov.
   Z hľadiska rozvoja osobnosti je potrebné, aby ţiaci boli vedení najmä k logickému,
kritickému, hodnotiacemu a tvorivému mysleniu, a vychovávaní v duchu všeobecne
uznávaných hodnôt a etických noriem.
   Všeobecný cieľ rozvoja matematických kompetencií formuloval Európsky parlament:
,,Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie
na riešenie rôznych problémov v     každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých
numerických znalostí sa dôraz kladie nielen na postup a aktivitu, ale aj na exaktné vedomosti.
Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať
matematické modely myslenia /logické a priestorové myslenie/ a prezentácie /vzorce, modely,
diagramy, grafy, tabuľky/.“


   3. Témy


                                      Počet
      Téma              Tematický celok              Ročník
                                      hodín
Čísla, premenná a počtové   Výrazy                     6     1.
výkony s číslami       Čísla                     6+5   1. + 2.
Logika, dôvodenie a      Logika                     8     1.
dôkazy            Dôkazy                          4.
Vzťahy, funkcie, tabuľky   Lineárne funkcie, lineárne rovnice,
                                       11    1.
a diagramy          nerovnice a ich sústavy
             Kvadratické funkcie                7      2.
             Goniometria a trigonometria           28      3.
             Mocninové, exponenciálne a logaritmické
                                     10      2.
             funkcie
Geometria a meranie   Základy planimetrie               17      1.
             Stereometria                   29      2.
             Analytická geometria               20      3.
Kombinatorika,      Kombinatorika                   8      1.
pravdepodobnosť a    Pravdepodobnosť                  7      2.
štatistika        Postupnosť                    6      3.
             Štatistika                          4.   4. Obsahový a výkonový štandard
   1. ročník
   Tematický celok     Obsahový štandard        Výkonový štandard
 Zhrnutie učiva     - zhrnutie a prehĺbenie učiva
              ZŠ
              - základy mnoţín
                             - vedieť definíciu, triedenie
                              a označenie mnoţín;
              - operácie s mnoţinami    - vedieť pracovať
                              s operáciami s mnoţín –
                              zjednotenie, prienik,
                              rozdiel mnoţín,
                              podmnoţina, doplnky
                              mnoţiny, De Morgan
                              zákon;
                             - vedieť vypočítať obsah
                              a obvod rovinných
              - obsah a obvod rovinných    útvarov;
               útvarov           - vedieť vypočítať objem a
                              povrch telies
              - objem a povrch telies
 Čísla          - typy čísiel – reálne, celé,  - poznať základné vlastnosti
              prirodzené, racionálne,     reálnych, celých
              iracionálne, komplexné     a prirodzených čísel;
                             - poznať základné vlastnosti
                              racionálnych,
                              iracionálnych
                              a komplexných čísel
             - deliteľnosť          - poznať základy
                              deliteľnosti
              - kritériá deliteľnosti    - poznať kritéria deliteľnosti
              - delenie so zvyškom      - vedieť pracovať s delením
                               so zvyškom
              - najväčší spoločný deliteľ  - vedieť pracovať s
                               najväčším spoločným
                               deliteľom
              - najmenší spoločný      - vedieť pracovať s
               násobok            najmenším spoločným
                               násobkom
Výrazy           - základné pojmy výrazov    - poznať základné pojmy
                               výrazov
              - operácie s celistvými    - vedieť pracovať
               výrazmi – interpunkčné     s operáciami s celistvými
               znamienka pred         výrazmi;
               zátvorkami; sčitovanie,   - vedieť sčitovať, odčitovať
               odčitovanie a násobenie    a násobiť celistvé výrazy;
               celistvých výrazov;     - vedieť pracovať
               lomené výrazy         s lomenými výrazmi
              - základné vzorce výrazov   - poznať základné vzorce
                               výrazov
              - úprava celistvých výrazov  - vedieť upraviť výrazy
               na kanonický tvar       pomocou vzorcov
Lineárne funkcie, lineár-  - základné vlastnosti     - vedieť opísať základné
               lineárnej funkcie       vlastnosti lineárnej funkcie
ne rovnice, nerovnice a
ich sústavy         - graf lineárnej funkcie    - poznať a vedieť načrtnúť
                               graf lineárnej funkcie
              - lineárne rovnice s jedným  - poznať a vedieť riešiť
               neznámym            lineárne rovnice s jedným
                               neznámym
              - počet koreňov lineárnych   - poznať predpoklad na
               rovníc             počet koreňov lin. rovníc
              - ekvivalentné         - poznať ekvivalentné
               a neekvivalentné úpravy    a neekvivalentné úpravy
               lineárnych rovníc       lineárnych rovníc
              - riešenie lineárnej rovnice  - vedieť riešiť lineárne
               s jedným neznámym       rovnice s jedným
                               neznámym
              - lineárne rovnice s dvomi   - poznať metódy na riešenie
               neznámymi           rovníc s dvomi neznámymi
              - riešenie lineárnej      - vedieť riešiť lineárne
               nerovnice s dvomi       rovnice s dvomi
               neznámymi           neznámymi
              - lineárne rovnice       - vedieť riešiť lineárne
               s absolútnou hodnotou     rovnice s abs. hodnotou
              - sústava lineárnych rovníc
               - metóda doplnenia      - poznať metódu doplnenia
                            na riešenie sústavy
                            lineárnych rovníc;
                           - poznať metódu spoločných
            - metóda spoločným       koeficientom na riešenie
             koeficientom         sústavy lineárnych rovníc
           - riešenie sústavy lineárnych
            rovníc
            - s pomocou grafu
                           - vedieť riešiť sústavu
                            lineárnych rovníc
                            s pomocou grafu;
            - s pomocou matice      - vedieť riešiť sústavu
                            lineárnych rovníc
                            s pomocou matice
           - ekvivalentné         - poznať ekvivalentné
            a neekvivalentné úpravy     a neekvivalentné úpravy
            lineárnych nerovníc       lineárnych nerovníc
           - riešenie lineárne nerovnice
            - algebricky         - vedieť riešiť lineárne
                            nerovnice algebricky;
            - pomocou grafu        - vedieť riešiť lineárne
                            nerovnice pomocou grafu
           - riešenie sústavy lineárnych
            - nerovníc algebricky    - vedieť riešiť sústavu
                           lineárnych nerovníc
                           algebricky;
                          - vedieť riešiť sústavu
            - pomocou grafu
                           lineárnych nerovníc
                           pomocou grafu
           - iné metódy na riešenie   - poznať iné metódy na
            sústavy lineárnych rovníc   riešenie sústavy lineárnych
                           rovníc
           - tvorba a riešenie      - vytvoriť a riešiť kreatívne
            kreatívnych úloh na      úlohy na lineárne rovnice
            lineárne rovnice
Základy planimetrie  - základy zhodného      - pochopiť podstatu
            zobrazenia          zhodného zobrazenia;
                          - vedieť riešiť konštrukčné
                           úlohy pomocou zhodného
                           zobrazenia
           - základy osovej súmernosti - pochopiť podstatu osovej
                           súmernosti;
                          - vedieť riešiť konštrukčné
                           úlohy pomocou osovej
                           súmernosti
           - základy stredovej      - pochopiť podstatu
            súmernosti          stredovej súmernosti;
                          - vedieť riešiť konštrukčné
                           úlohy pomocou stredovej
                  súmernosti
- základy posunutia      -  pochopiť podstatu
                  posunutia;
                -  vedieť riešiť konštrukčné
                  úlohy pomocou posunutia
- základy otáčania       -  pochopiť podstatu
                  otáčania;
                -  vedieť riešiť konštrukčné
                  úlohy pomocou otáčania
- základy podobného      -  vedieť vysvetliť podstatu
 zobrazenia            podobnosti dvoch
                  geometrických útvarov;
                -  vedieť riešiť konštrukčné
                  úlohy pomocou podobného
                  zobrazenia
- klasifikácia trojuholníkov  -  poznať jednotlivé typy
                  trojuholníkov
- modelovanie trojuholníkov -   modelovať trojuholníkov
- základné čiary trojuholníka
 - ťaţnice trojuholníka   - vedieť pracovať
                s ťaţnicami trojuholníka;
 - výšky trojuholníka    - vedieť pracovať so
                výškami trojuholníka;
 - stredné priečky      - vedieť pracovať so
                 strednými priečkami;
                - vedieť pracovať s osou
 - osi strán trojuholníkov
                 strán trojuholníka;
                - vedieť pracovať s osou
 - osi uhlov trojuholníka    uhlov trojuholníka;
                - vedieť riešiť konštrukčné
                 úlohy so základnými
                 čiarami trojuholníka
- vety o trojuholníkoch
 - základné          - poznať základné vety
                 o trojuholníkoch;
 - podobnosť trojuholníkov  - poznať vety o podobných
                 trojuholníkoch;
                - vedieť pracovať s vetami
                 o trojuholníkoch
- Euklidova veta        - poznať a vedieť pouţívať
                 Euklidovu vetu;
                - pracovať s Euklidovou
                 vetou
- Pytagorova veta       - poznať a vedieť pouţívať
                 Pytagorovu vetu;
                - pracovať s Pytagorovou
                 vetou
- konštrukcia priestorových  - vedieť riešiť konštrukčné
            útvarov pomocou počítača   úlohy pomocou počítača
Kombinatorika    - základy kombinatoriky –   - poznať základy
            vypisovanie moţností,     kombinatoriky, vedieť
            graf, schémy         vypisovať moţností
                           z textu, vedieť načrtnúť
                           graf, schémy
           - kombinácie
            - bez opakovania      - vedieť rozoznávať
                           kombinácie bez
                           opakovania;
                          - vedieť rozoznávať
            - s opakovaním
                           kombinácie s opakovaním;
                          - vedieť riešiť úlohy
                           zamerané na kombinácie
           - variácie
            - bez opakovania      - vedieť rozoznať variácie
                           bez opakovania;
            - s opakovaním       - vedieť rozoznať variácie
                           s opakovaním;
                          - vedieť riešiť úlohy
                           zamerané na variácie
           - permutácie         - vedieť rozoznať a
                           vypočítať permutácie;
                          - vedieť riešiť úlohy
                           zamerané na permutácie
           - Pascalov trojuholník    - vedieť zostrojiť Pascalov
                           trojuholník
           - Binomická veta       - vedieť sformulovať
                           a pouţiť binomickú vetu
Výrazy        - základné pojmy výrazov   - poznať základné pojmy
                           výrazov
           - operácie s celistvými    - vedieť pracovať
            výrazmi – interpunkčné    s operáciami s celistvými
            znamienka pred        výrazmi;
            zátvorkami; sčitovanie,   - vedieť sčitovať, odčitovať
            odčitovanie a násobenie    a násobiť celistvé výrazy;
            celistvých výrazov;     - vedieť pracovať
            lomené výrazy         s lomenými výrazmi
           - základné vzorce výrazov   - poznať základné vzorce
                           výrazov
           - úprava celistvých výrazov  - vedieť upraviť výrazy
            na kanonický tvar       pomocou vzorcov


  2. ročník
  Tematický celok   Obsahový štandard       Výkonový štandard
Zhrnutie učiva    - zhrnutie učiva z pred-
            chádzajúceho ročníka
              - výroky
              - lineárne funkcie, rovnice,  - vedieť pracovať s výrokmi;
               nerovnice a ich sústavy   - vedieť opísať základné
                              vlastnosti lineárnych
                              funkcií a vedieť riešiť
                              lineárne rovnice, nerovnice
                              a ich sústavy
Komplexné čísla     - základné operácie       - poznať a vedieť pouţívať
                              základné operácie
                              komplexných čísiel
             - trigonometrický tvar      - poznať vzťah medzi
                              kanonickým
                              a trigonometrickým
                              tvarom komplexných čísiel
             - mocnina            - vedieť vypočítať rôzne
                              mocniny komplexných
                              čísiel
             - odmocnina           - vedieť vypočítať rôzne
                              odmocniny komplexných
                              čísiel
Kvadratické funkcie   - základné vlastnosti      - vedieť opísať základné
              kvadratických funkcií      vlastnosti lineárnej funkcie
             - graf kvadratickej funkcie   - poznať a vedieť načrtnúť
                              graf kvadratickej funkcie
             - inverzná funkcia ku      - vedieť inverznú funkciu ku
              kvadratickej funkcii       kvadratickej funkcii
             - kvadratické rovnice      - poznať kvadratické rovnice
             - riešenie kvadratických   - vedieť riešiť kvadratické
              rovníc            rovnice
             - súvislosť medzi koreňmi   - poznať súvislosť medzi
              a koeficientmi        koreňmi a koeficientmi
              kvadratických rovníc     kvadratických rovníc
             - interpretácia kvadratických - vedieť interpretovať
              rovníc v súradnicovom     kvadratických rovníc
              systéme            v súradnicovom systéme
             - riešenie kvadratických
              nerovníc
              - algebricky
                            - vedieť riešiť kvadratické
                             nerovnice algebricky;
              - pomocou grafu       - vedieť riešiť kvadratické
                             nerovnice pomocou grafu
Exponenciálne      - základné vlastnosti     - poznať základné vlastnosti
a logaritmické funkcie   exponenciálnych funkcií    exponenciálnych funkcií
             - graf exponenciálnej      - vedieť načrtnúť graf
              funkcie             exponenciálnej funkcie;
                             - vedieť spracovať s grafmi
                              exponenciálnej funkcie
        - inverzná funkcia       - vedieť čo je inverzná
         k exponenciálnej funkcii    funkcia k exponenciálnej
                        funkcii
        - funkcia ex          - poznať funkciu ex
        - exponenciálne rovnice    - vedieť riešiť
                        exponenciálne rovnice
        - exponenciálne nerovnice   - vedieť riešiť
                        exponenciálne nerovnice
        - základné vlastnosti     - poznať základné vlastnosti
         logaritmických funkcií     logaritmických funkcií
        - graf logaritmickej funkcie  - vedieť načrtnúť graf
                        logaritmickej funkcie;
                       - vedieť spracovať s grafmi
                        logaritmickej funkcie
        - inverzná funkcia       - vedieť čo je inverzná
         k logaritmickej funkcii    funkcia k logaritmickej
                        funkcii
        - typy logaritmov       - poznať typy logaritmov
        - vety o počítaní       - poznať vety o logaritmoch
         s logaritmami         a vedieť ich vyuţívať pri
                        riešení úloh
                       - vedieť riešiť logaritmické
        - logaritmické rovnice      rovnice
        - práca s mocninovými,     - vedieť spracovať
         exponenciálnymi a       s mocninovými,
         logaritmickými funkciami    exponenciálnymi
         na počítači          a logaritmickými
                        funkciami na počítači
Stereometria  - základné pojmy geometrie   - poznať základné pojmy
         v priestore          geometrie v priestore
        - stereometria a priestorové
                       - rozšíriť priestorové videnie
         videnie
        - vzájomná poloha
         - dvoch priamok       - vedieť určiť vzájomné
                        polohy dvoch priamok;
         - dvoch rovín        - vedieť určiť vzájomné
                        polohy dvoch rovín;
                       - vedieť určiťť vzájomné
         - priamky a roviny
                        polohy priamky a roviny
        - rovnobeţnosť         - vedieť zisťovať
                        a odôvodňovať
                        rovnobeţnosť
        - rovnobeţné premietanie    - pracovať s rovnobeţným
                        premietaním a vedieť
                        zobraziť teleso vo voľnom
                        rovnobeţnom premietaní
        - rezy telies
         - všeobecne
          - rez kocky         -  poznať rezy telies;
          - rez ostatných útvarov   -  pracovať s rezmi kocky;
                        -  pracovať s rezmi telies
         - kolmosť priamok       -  vedieť zisťovať
                          a odôvodňovať kolmosť
                          priamok
         - priamka kolmá na rovinu   -  vedieť zisťovať
                          a odôvodňovať kolmosť
                          priamok a rovín;
                        -  vedieť riešiť príkladov na
                          kolmosť priamky na
                          rovinu
         - kolmé premietanie      -  pracovať s kolmým
                          premietaním
         - práca na počítači      -  poznať konštrukciu
                          pomocou počítača
         - konštrukcia priestorových  -  vedieť zobraziť
          útvarov na rovinu        priestorových útvarov na
                          rovinu
         - modelovanie priestorových -   modelovať priestorových
          útvarov             útvarov
         - Objem a povrch
          - kocky a kvádra      - vedieť počítať objem
          - hranola          a povrch kocky, kvádra,
          - valca           hranola, valca, ihlana,
          - ihlana a rezaného ihlana
                         rezaného ihlana, kuţeľa
          - kuţeľa a rezaného kuţeľa  rezaného kuţeľa, gule,
          - gule a rezanej gule    rezanej gule a zloţitých
          - zloţitých priestorových  priestorových útvarov
           útvarov

Pravdepodobnosť  - vlastnosti         - poznať vlastnosti
          pravdepodobnosti       pravdepodobnosti
         - riešenie úloh        - vedieť riešiť úlohy
          pravdepodobnosti       pravdepodobnosti
          pomocou kombinatoriky     pomocou kombinatoriky
         - podmienená         - poznať podmienenú
          pravdepodobnosť        pravdepodobnosť;
                        - vedieť riešiť úlohy
                         zamerajúce na podmienenú
                         pravdepodobnosť
         - nezávislá          - poznať nezávislú
          pravdepodobnosť        pravdepodobnosť;
                        - vedieť riešiť úlohy
                         zamerajúce na nezávislú
                         pravdepodobnosť
  3. ročník


  Tematický celok   Obsahový štandard       Výkonový štandard
Zhrnutie učiva    - zhrnutie učiva z pred-
            chádzajúceho ročníka
            - kvadratické rovnice
                          - vedieť pracovať
                           s kvadratickými
                           rovnicami;
            - exponenciálne rovnice   - vedieť pracovať
                           s exponenciálnymi
                           rovnicami;
                          - vedieť pracovať
            - logaritmické rovnice    s logaritmickými
                           rovnicami
Goniometria a    - základné pojmy       - poznať základné pojmy
trigonometria     goniometrie          goniometrie
            a trigonometrie        a trigonometrie
           - základné vlastnosti     - poznať základné vlastnosti
            sínusovej funkcie       sínusovej funkcie
           - veľkosť uhlov sínusovej   - vedieť priraďovať
            funkcie v stupňoch      veľkostiam uhlov
            a v radiánoch         v stupňovej aj radiánovej
                           miere hodnoty sínusovej
                           funkcie
           - hodnoty sínusovej funkcie  - vedieť hodnotám sínusovej
            – uhly            funkcie priraďovať
                           príslušné veľkosti uhlov
           - graf sínusovej funkcie   - poznať graf sínusovej
                           funkcie;
                          - vedieť spracovať s grafom
                           sínusovej funkcie
           - základné vlastnosti     - poznať základné vlastnosti
            kosínusovej funkcie      kosínusovej funkcie
           - veľkosť uhlov kosínusovej  - vedieť priraďovať
            funkcie v stupňoch      veľkostiam uhlov
            a v radiánoch         v stupňovej aj radiánovej
                           miere hodnoty kosínusovej
                           funkcie
           - hodnoty kosínusovej     - vedieť hodnotám
            funkcie – uhly        kosínusovej funkcie
                           priraďovať príslušné
                           veľkosti uhlov
           - graf kosínusovej funkcie  - poznať graf kosínusovej
                           funkcie;
                          - vedieť spracovať s grafom
                           kosínusovej funkcie
           - vzťahy medzi sínusovými   - poznať základné vzťahy
            a kosínusovými funkciami   medzi sínusovými
                             a kosínusovými funkciami
            - sínusová a kosínusová veta  -  vedieť sformulovať,
                             správne chápať a pouţívať
                             sínusovú a kosínusovú
                             vetu
            - základné vlastnosti     -  poznať základné vlastnosti
             tangensovej funkcie       tangensovej funkcie
            - veľkosť uhlov tangensovej  -  vedieť priraďovať
             funkcie v stupňoch        veľkostiam uhlov
             a v radiánoch          v stupňovej aj radiánovej
                             miere hodnoty tangensovej
                             funkcie
            - hodnoty tangensovej     -  vedieť hodnotám
             funkcie – uhly          tangensovej funkcie
                             priraďovať príslušné
                             veľkosti uhlov
            - graf tangensovej funkcie   -  poznať graf tangensovej
                             funkcie;
                           -  vedieť spracovať s grafom
                             tangensovej funkcie
            - základné vlastnosti     -  poznať základné vlastnosti
             kotangensovej funkcie      kotangensovej funkcie
            - veľkosť uhlov        -  vedieť priraďovať
             kotangensovej funkcie      veľkostiam uhlov
             v stupňoch a v radiánoch     v stupňovej aj radiánovej
                             miere hodnoty
                             kotangensovej funkcie
            - hodnoty kotangensovej    -  vedieť hodnotám
             funkcie – uhly          kotangensovej funkcie
                             priraďovať príslušné
                             veľkosti uhlov
            - graf kotangensovej funkcie  -  poznať graf kotangensovej
                             funkcie;
                           -  vedieť spracovať s grafom
                             kotangensovej funkcie
            - vzťahy medzi         -  poznať základné vzťahy
             tangensovými           medzi tangensovými
             a kotangensovými         a kotangensovými
             funkciami            funkciami
            - vety o tangens a kotangens  -  vedieť sformulovať,
                             správne chápať a pouţívať
                             vety o tangens a kotangens
            - goniometrické rovnice    -  vedieť riešiť
                             goniometrické rovnice
            - goniometrické nerovnice   -  vedieť riešiť
                             goniometrické nerovnice
            - goniometrické funkcie na   -  vedieť spracovať goniom.
             počítači             funkciami na počítači
Analytická geometria  - vektor – základné      -  vedieť čo je vektor
             vlastnosti            a poznať jeho vlastnosti
- vektor a karteziánsky     - vedieť pracovať s vektormi
 súradnicový systém       v súradnicovom systéme
- operácie s vektormi
 - súčet a súčin vektorov   - vedieť pracovať so súčtom
                 a súčinom vektorov
                 a geometricky
                 interpretovať;
                - vedieť vypočítať veľkosť
 - veľkosť vektora        vektora;
                - vedieť vypočítať skalárny
 - skalárny súčin dvoch     súčin dvoch vektorov
  vektorov
- všeobecné a parametrické   - vedieť napísať všeobecné
 rovnice priamok v rovine    a parametrické rovnice
                 priamok v rovine
- parametrické rovnice     - vedieť napísať
 priamky v priestore       parametrické rovnice
                 priamky v priestore
- všeobecné a parametrické   - vedieť napísať všeobecné
 rovnice rovín v priestore    a parametrické rovnice
                 rovín v priestore
- práca so všeobecnými     - vedieť riešiť úlohy na
 a parametrickými        všeobecné a parametrické
 rovnicami            rovnice
- vzájomná poloha bodov,    - vedieť určiť vzájomnú
 priamok a rovín         polohu bodov, priamok
                 a rovín
- odchýlka dvoch priamok,    - vedieť vypočítať odchýlku
 rovín; priamky a roviny     dvoch priamok, rovín;
                 priamky a roviny
- vzdialenosť bodov,      - vedieť vypočítať
 priamok a rovín         vzdialenosť bodov,
                 priamok a rovín
- práca s vektormi na      - vedieť pracovať s vektormi
 počítači            na počítači
- Základné vlastnosti      - poznať základné vlastnosti
 a rovnica            a rovnicu kruţnice, elipsy,
 - kruţnice           paraboly a hyperboly;
 - elipsy
 - paraboly
 - hyperboly

                - vedieť pracovať
                 s rovnicami kuţeľosečiek
- konštrukcia jednotlivých   - vedieť zostrojiť
 kuţeľosečiek          jednotlivých kuţeľosečiek
- práca s kruţnicou, elipsou,  - vedieť pracovať
 parabolou a hyperbolou na    s kruţnicou, elipsou,
 počítači            parabolou a hyperbolou na
                           počítači
Postupnosť       - pojem postupnosť      - poznať definíciu
                           postupnosti
            - vlastnosti postupnosti   - poznať vlastnosti
                           postupnosti
            - člen postupnosti      - definovať člen postupnosti
            - aritmetická postupnosť   - vedieť rozoznať
                           aritmetickú postupnosť
            - n-tý člen aritmetickej   - vedieť určiť aritmetickú
             postupnosti         postupnosť n-tým členom
            - čiastočný súčet      - vedieť určiť čiastočný
             aritmetickej postupnosti   súčet arit. postupnosti
            - geometrická postupnosť   - vedieť rozoznať
                           geometrickú postupnosť
            - n-tý člen geometrickej   - vedieť určiť geometrickú
             postupnosti         postupnosť n-tým členom
            - čiastočný súčet      - vedieť určiť čiastočný
             geometrickej postupnosti   súčet geometrickej
                           postupnosti
            - pouţitie postupnosti vo  - vedieť aplikovať poznatky
             finančnej matematike     o postupnosti vo finančnej
                           matematike
            - nekonečný geometrický   - poznať nekonečný
             rad             geometrický rad
            - súčet geometrického radu  - poznať súčet
                           geometrického radu

  4. ročník

  Tematický celok    Obsahový štandard      Výkonový štandard
Zhrnutie učiva     - zhrnutie učiva z pred-
             chádzajúceho ročníka
Analytická geometria  - vektor – základné     - vedieť čo je vektor
             vlastnosti          a poznať jeho vlastnosti
            - vektor a karteziánsky   - vedieť pracovať s vektormi
             súradnicový systém      v súradnicovom systéme
            - operácie s vektormi
             - súčet a súčin vektorov  - vedieť pracovať so súčtom
                           a súčinom vektorov
                           a geometricky
                           interpretovať;
                          - vedieť vypočítať veľkosť
             - veľkosť vektora      vektora;
                          - vedieť vypočítať skalárny
             - skalárny súčin dvoch    súčin dvoch vektorov
              vektorov
            - všeobecné a parametrické  - vedieť napísať všeobecné
         rovnice priamok v rovine     a parametrické rovnice
                          priamok v rovine
        - parametrické rovnice     -  vedieť napísať
         priamky v priestore        parametrické rovnice
                          priamky v priestore
        - všeobecné a parametrické   -  vedieť napísať všeobecné
         rovnice rovín v priestore     a parametrické rovnice
                          rovín v priestore
        - práca so všeobecnými     -  vedieť riešiť úlohy na
         a parametrickými         všeobecné a parametrické
         rovnicami             rovnice
        - vzájomná poloha bodov,    -  vedieť určiť vzájomnú
         priamok a rovín          polohu bodov, priamok
                          a rovín
        - odchýlka dvoch priamok,    -  vedieť vypočítať odchýlku
         rovín; priamky a roviny      dvoch priamok, rovín;
                          priamky a roviny
        - vzdialenosť bodov,      -  vedieť vypočítať
         priamok a rovín          vzdialenosť bodov,
                          priamok a rovín
        - práca s vektormi na      -  vedieť pracovať s vektormi
         počítači             na počítači
        - Základné vlastnosti      -  poznať základné vlastnosti
         a rovnica             a rovnicu kruţnice, elipsy,
         - kruţnice            paraboly a hyperboly;
         - elipsy
         - paraboly
         - hyperboly

                        - vedieť pracovať
                         s rovnicami kuţeľosečiek
        - konštrukcia jednotlivých   - vedieť zostrojiť
         kuţeľosečiek          jednotlivých kuţeľosečiek
        - práca s kruţnicou, elipsou,  - vedieť pracovať
         parabolou a hyperbolou na    s kruţnicou, elipsou,
         počítači            parabolou a hyperbolou na
                         počítači
Kombinatorika  - základy kombinatoriky –    - poznať základy
         vypisovanie moţností,      kombinatoriky, vedieť
         graf, schémy          vypisovať moţností
                         z textu, vedieť načrtnúť
                         graf, schémy
        - kombinácie
         - bez opakovania       - vedieť rozoznávať
                         kombinácie bez
                         opakovania;
                        - vedieť rozoznávať
         - s opakovaním
                         kombinácie s opakovaním;
                        - vedieť riešiť úlohy
                         zamerané na kombinácie
         - variácie
          - bez opakovania      - vedieť rozoznať variácie
                         bez opakovania;
          - s opakovaním       - vedieť rozoznať variácie
                         s opakovaním;
                        - vedieť riešiť úlohy
                         zamerané na variácie
         - permutácie         - vedieť rozoznať a
                         vypočítať permutácie;
                        - vedieť riešiť úlohy
                         zamerané na permutácie
         - Pascalov trojuholník    - vedieť zostrojiť Pascalov
                         trojuholník
         - Binomická veta       - vedieť sformulovať
                         a pouţiť binomickú vetu
Pravdepodobnosť  - vlastnosti         - poznať vlastnosti
          pravdepodobnosti       pravdepodobnosti
         - riešenie úloh       - vedieť riešiť úlohy
          pravdepodobnosti       pravdepodobnosti
          pomocou kombinatoriky    pomocou kombinatoriky
         - podmienená         - poznať podmienenú
          pravdepodobnosť       pravdepodobnosť;
                        - vedieť riešiť úlohy
                         zamerajúce na podmienenú
                         pravdepodobnosť
         - nezávislá         - poznať nezávislú
          pravdepodobnosť       pravdepodobnosť;
                        - vedieť riešiť úlohy
                         zamerajúce na nezávislú
                         pravdepodobnosť
Postupnosť    - pojem postupnosť      - poznať definíciu
                         postupnosti
         - vlastnosti postupnosti   - poznať vlastnosti
                         postupnosti
         - člen postupnosti      - definovať člen postupnosti
         - aritmetická postupnosť   - vedieť rozoznať
                         aritmetickú postupnosť
         - n-tý člen aritmetickej   - vedieť určiť aritmetickú
          postupnosti         postupnosť n-tým členom
         - čiastočný súčet      - vedieť určiť čiastočný
          aritmetickej postupnosti   súčet arit. postupnosti
         - geometrická postupnosť   - vedieť rozoznať
                         geometrickú postupnosť
         - n-tý člen geometrickej   - vedieť určiť geometrickú
          postupnosti         postupnosť n-tým členom
         - čiastočný súčet      - vedieť určiť čiastočný
          geometrickej postupnosti   súčet geometrickej
                         postupnosti
       - pouţitie postupnosti vo    -  vedieť aplikovať poznatky
        finančnej matematike       o postupnosti vo finančnej
                         matematike
       - nekonečný geometrický     -  poznať nekonečný
        rad                geometrický rad
       - súčet geometrického radu   -  poznať súčet
                         geometrického radu
Štatistika  - základné pojmy štatistiky   -  oboznámiť sa so
                         základnými pojmami
                         štatistiky – súbor,
                         jednotka, znak
       - štatistické tabuľky
        - typy tabuliek        - oboznámiť sa s typmi
                        tabuliek;
        - relatívna početnosť     - vedieť vypočítať relatívnu
                        početnosť a interpretovať
                        v tabuľkách
       - štatistické tabuľky
        - kumulatívna početnosť    - vedieť vypočítať
                        kumulatívnu početnosť
                        a interpretovať
                        v tabuľkách;
                       - vedieť pracovať
        - intervalové triedenie     s tabuľkami pre
                        intervalové triedenie
       - grafické znázornenie
        - polygon           - vedieť správne postupy
                        a zásady pri zostrojení
                        polygónu;
                       - vedieť správne postupy
        - histogram
                        a zásady pri zostrojení
                        histogramu
       - charakteristika polohy    - vedieť správne výpočtové
        - priemer            postupy pri výpočte
        - medián            priemerov, mediánu,
        - modus             modusu
       - charakteristika variability
        - rozptyl           - vedieť správne výpočtové
        - smerodajná odchýlka      postupy pri výpočte
        - stredná diferencia      rozptylu, smerodajnej
                        odchýlky, strednej
                        diferencie
       - spracovanie štatistických   - správne vyuţiť pri
        informácií pomocou       výpočtoch prostriedky
        počítača            výpočtovej techniky
                        a pouţiť vedomosti
                        a zručnosti získané z
                                 informatiky   5. Metódy, formy a postupy vyučovania


   Vo vyučovacom procese sa budú pouţívané také formy, metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú
ku kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť /štruktúru/, tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie vyuţívajú :
1) zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky; sústredenie pozornosti ţiakov na cieľ
  vyučovacej hodiny;
2) vysvetlenie  obsahu   danej  tematiky   na  vyučovacej  hodine   s  vyuţívaním
  informačno-komunikačnej techniky;
3) kontrolu ţiackych prác, riešených príkladov.
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky:
1) opakovanie, vrátane opakovanie formou testu;
2) príprava: učenie sa ţiakov, samostatná práca pri riešení príkladov.


   6. Učebné zdroje


   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách matematiky sa pouţívajú
knihy, pracovné zošity, testy, odborné časopisy, tabuľky, grafy, počítač atď.
   Vyučovací proces vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje, aby sa nadviazal na konkrétne učivo
a na konkrétnu učebnicu.


   7. Hodnotenie predmetu


   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol učivo, v čom má nedostatky, kde má rezervy,
aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
   Cieľom je hodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťou a spôsobilosťou.
Pri hodnotení a klasifikácii dosiahnutých výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
    9.4.2. Aplikovaná informatika


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: aplikovaná informatika
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu
   Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika
rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie
riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok
a postupov, ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný
prostriedok komunikácie.
   Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie
s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií
a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu
informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov,
medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
   Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.


   Ciele predmetu
    Naučiť ţiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať
informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a
produktov.
   Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov a v
organizovaní a riadení školy.
   Rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém a programátorské zručnosti Pracovať
v prostredí beţných aplikačných programov. Naučiť ţiakov efektívne vyhľadávať informácie.
   Témy

   Tematický      Obsahový štandard       Výkonový štandard
celok / CieP       Téma     Podtémy
T.c.:  Informácie Informácie údaj, informácia,     Žiaci sú schopní: - vysvetliť
okolo nás            ednotky      význam pojmov údaj, informácia,
           Textová
                informácie     digitalizácia, kódovanie, šifrovanie,
Cieľ: - pochopiť, že informácia
informatika    sa      číselné sústavy, komprimácia - demonštrovať použitie
                          rôznych číselných sústav - poznať
zaoberá             prevody
                          druhy aplikácií na spracovanie
rôznorodými           šifrovanie
                          informácií (podľa typu informácie) -
informáciami    -      kompresia
                          vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti
vedieť o rozdieloch       údajov
                          od typu informácie, vedieť zdôvodniť
v typoch informácií,      kódovanie     výber - poznať princíp komprimácie
o    rozdielnom
spracovávaní    -      jednoduchý   a dát, používať komprimačný program
                          - vysvetliť princíp digitalizácie v
poznať    rôzne       formátovaný
spôsoby získavania       dokument   štýl závislosti od typu informácie
informácií     -      aplikácie   na
pochopiť, že IKT        spracovanie
poskytuje   rôzne       textov
nástroje     na      formátovanie:
efektívne            hlavička, päta,
spracovávanie          štýly,
informácií           automatický
                obsah
   Tematický      Obsahový    štandard     /ýkonový štandard
celok / Cieľ     ,  Téma     Podtémy
T.c: Princípy     hardvér  prace počítača     Žiaci sú schopní:
Fungovania IKT     softvér  časti počítača vymenovať jednotlivé časti počítača
                 von       von Neumannovského typu, poznať
Cieľ:
                 Neumannovskéh  ich využitie a význam, poznať
- pochopiť logický        o typu      približné kapacity jednotlivých druhov
princíp fungovania                pamätí a obmedzenia ich použitia
                 zariadenia
IKT                        vymenovať    a   charakterizovať
                 rozdelenie podľa základné   Prídavné    zariadenia
- získať základné
                 oblasti použitia charakterizovať používaný operačný
poznatky o pojmoch                systém    demonštrovaťzískavaníe
                 operačný     informácií o systéme, zariadeniach,
softvér,  hardvér,
                 systém      priečinkoch  a súboroch   vysvetliť
počítač a periférie
                         činnosť operačného systému pri práci
-spoznať     a                so súbormi a priečinkami
uvedomiť si limity
súčasného
technického
vybavenia
-zvládnuť obsluhu
počítača  a jeho
prídavných
zariadení
-oboznámiť sa s
pojmom   operačný
systém,  rozumieť
jeho úlohe
T.c: Komunikácia Internet    história         Žiaci sú schopní:
prostredníctvom  Služby    základné pojmy: - poznať princíp fungovania internetu
IKT        internetu           a niektoré jeho služby
                 adresa, URL,
sprostredkovanie                   - demonštrovať princípy e-pošty na
informácií  medzi        poskytovateľ
                           konkrétnom klientovi
ľuďmi              služieb, server-
                           využívať služby webu na získavanie
- vedieť efektívne        klient, protokol
používať IKT na                   informácií
prístup     ku        e-pošta
                           - poznať   a  dodržiavať  pravidlá
vzdialeným            WWW
                           netikety
informáciám           vyhľadávanie
                           - poznať spôsoby ochrany počítača
-  zvládnuť  IKT       informácií
                           zapojeného v sieti a osoby na ňom
nástroje     na       elektronický    pracujúcej
komunikáciu, vedieť       podpis
využívať IKT na
vlastné učenie sa aj       ochrana
na     riešenie       netiketa
školských
problémov
- uvedomovať si
riziká bezpečnosti a
e-mailu,   poznať
netiketu
   Tematický       Obsahový štandard       Výkonový štandard
celok / Cieľ        Téma    Podtémy
T.c:    Postupy, Problém    algoritmus        Žiaci sú schopní: analyzovať
riešenie                       problém, navrhnúť algoritmus iešenia
            Programov algoritmy    z
problémov,                      problému, zapísať algoritmus v
            ací azyk  bežného života
algoritmické                     zrozumiteľnej formálnej podobe,
myslenie             spôsoby zápisu   overiť správnosť algoritmu riešiť
                 algoritmov etapy  problémy   pomocou   algoritmov,
Cieľ:               riešenia      vedieť    ch    zapísať    do
- pochopiť špecifiká       problému      programovacieho jazyka, hľadať a
riešenia problémov                  opravovať chyby rozumieť hotovým
                 syntax
pomocou    IKT  -
                 spustenie     programom, určiť vlastnosti vstupov,
získať    základy                výstupov a vzťah medzi nimi, vedieť
                 programu ogické
algoritmického          chyby príkazy   ich testovať a modifikovať riešiť úlohy
myslenia   -  byť                pomocou   príkazov  s   rôznymi
                 premenné
schopný uvažovať                   obmedzeniami použitia príkazov,
nad     riešením       typy        premenných a operácií -rozpoznať a
problémov pomocou         množina      odstrániť syntaktické chyby, opraviť
IKT                operácií      chyby   vzniknuté  počas   behu
                           programu - dodržiavať zásady
                           čitateľného zápisu
T.c:   Informačná Riziká      vírusy        Žiaci sú schopní: - poznať
spoločnosť      informačný          súčasné trendy IKT, ich limity a riziká
                   detektovanie,
           ch              - špecifikovať základné znaky
Cieľ:                prevencia
           technológií          informačnej spoločnosti, vymedziť
- oboznámiť sa s           autorské práva kladné a záporné stránky -
          v Etika   a
využitím   IKT           na softvér   charakterizovať   jednotlivé   typy
           právo
najrôznejších                    softvéru z hľadiska právnej ochrany a
                   licencia
oblastiach              freeware,   rozumieť, ako sa dajú používať -
znalostnej              shareware   chápať potrebu právnej ochrany
spoločnosti-                    programov - vysvetliť pojmy "licencia
                   demoverzia
pochopiť,    že                 na používanie softvéru", "autorské
                   multilicencia
používanie IKT si                  práva tvorcov softvéru", multilicencia
                   open source
vyžaduje kritický a                 -  vymenovať    jednotlivé   typy
zvažujúci postoj k                 softvérovského         pirátstva
dostupným                      charakterizovať činnosť počítačových
informáciám - viesť                 vírusov, vysvetliť škody, ktoré môže
k   zodpovednému                 spôsobiť,     princíp     práce
používaniu                     antivírusových programov
interaktívnychmédií
   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese sa budú vyuţívať také formy, metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť (štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú:
   zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky; sústredenie pozornosti ţiakov na
cieľ vyučovacej hodiny;
   vysvetlenie obsahu danej tematiky na vyučovacej hodine s vyuţívaním najmodernejších
výchovno-vyučovacích prístrojov; prednes dialógu alebo rozprávania; kontrolu ţiackych prác,
ústnych prejavov; otázky a odpovede vyjadrovania a iné.
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky:
prednes dialógu alebo rozprávania;
   opakovanie, vrátane opakovanie formou testu;
   príprava: učenie sa ţiakov, samostatná práca s učebnicou a s internetom atď.
   Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu:
   štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy (organizácia disciplíny, vonkajšie
usporiadanie triedy);
   reťazový dialóg, resp. rozvíjanie dialógu; podľa obrázkov, pohľadníc, mimetizácie;
   referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu;


   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách informatiky pouţívajú
učebnice, knihy, časopisy, tabuľky, internet a pod.
   Vyučovací proces v predmete informatika vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval
učebné pomôcky a didaktickú techniku, ba aj najnovšie výdobytky z informatiky. Efektívnosť
vyuţitia auditívnych a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku
konkrétnemu učivu a konkrétnym učebniciam.
   Ţiaci majú prístup k učiteľskej kniţnici, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Pouţívané
učebnice:
   Informatika - učebnica pre S Š
   Tvorivá informatika. Prvý zošit z programovania
   Tvorivá informatika. Prvý zošit s internetom
   Informatika pre SŠ - tem. zošit Práca s tabuľkami
   Tvorivá informatika. Prvý zošit s obrázkami
   Tvorivá informatika. Prvý zošit o práci s textom
   Informatika okolo nás
   Tvorivá informatika. Prvý zošit o práci s číslami


   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce, návod,
ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   2. ročník


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. - Stredná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: aplikovaná informatika
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: druhý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Prehľad výkonových štandardov
     •  orientovať sa v aplikačných softvéroch vyuţívaných v praxi,
     •  ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre prácu s aplikačnými
       programami.


   Prehľad obsahových štandardov
     •  Práca s údajmi a informáciami


   Popis obsahových štandardov
   Práca s údajmi a informáciami
   Ţiaci vyhľadávajú, vyhodnocujú a spracúvajú informácie a údaje. Získajú a osvoja si
základné praktické činnosti s aplikáciami, s prezentačným softvérom, s kancelárskym
a grafickým softwarom a získané poznatky môţu interpretovať prostredníctvom diagramov,
grafov a prezentácií obsahovo zameraných pre daný odbor štúdia.


   3. ročník
   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. - Stredná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: aplikovaná informatika
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: tretí
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk
   Charakteristika predmetu
   Predmet Informatika rozširuje a prehlbuje ţiacke vedomosti zo základnej školy, buduje
základy informatiky ako vedeckej disciplíny. Rozvíja logické a algoritmické myslenie ţiakov,
ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a
ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok
komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu
prostriedkov informačnej spoločnosti s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania
informačných technológií a produktov.


   Výkonový štandard
   Absolvent má:
           ovládať počítač, poznať jeho základné časti a jednoduchý spôsob jeho
           obsluhy,
           pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,
           pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami
           programu potrebnými pre výkon povolania,
           ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť
           pouţívaného programu,
           učiť sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,
           komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky
           online a offline komunikácie,
           vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených
           zdrojov,
           ovládať základy grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby
           vyuţiť v praktickom ţivote,
           evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať
           pri práci,
           chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
           posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky
           pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

   Obsahový štandard:
           Informačná spoločnosť
           Databázové systémy
           Informácie okolo nás


 Tematický celok    Obsahový štandard   Výkonový štandard      Poznámky
Informačná       -BOZ v učebni     -poznať bezpečnostné
spoločnosť (2 hod.)  informatiky      pravidlá v učebni
                      informatiky
           -Počítačové vírusy a
           ochrana voči ním    -poznať bezpečnostné
                      riziká spojenmé
           -Bezpečnosť na
                      s internetom a
           internete
                      základné princípy
           -Netiketa       ochrany voči ním
                      -poznať zásady
                      slušného správania na
                      internete
Databázové systémy -databáza        -vysvetliť pojem
(14 hod.)                  databázového
          -práca s databázou,
                      systému
          polia a typy údajov
                      -poznať základné typy
           -vyhľadávanie,
                      údajov pouţitých
           filtrovanie
                      v databázových
           -návrh databázového  systémoch
           systému
                      -návrh jednoduchého
           -výberový dotaz    databázového
           -výrazy typu text   systému

           -výrazy typu dátum   -jednoduché
                      a zloţitejšie
                      vyhľadávanie
                      v databázach
                      pomocou dotazov
                      -poznať textové
                      a dátumové výrazy
Informácie okolo nás -základy práce s MS  -poznať základné
(7 hod.)       Publisherom      funkcie MS
                      Publisheru
           -šablóny
                      -vedieť vytvárať
           -textové bloky
                      publikácie pomocou
           -samostatná práca   šablónov
                      -vedieť naformátovať
                      textové bloky
                      -samostatne vytvárať
                      jednoduché
                      publikácie
Databázové systémy -súhrnné výpočty   -vedieť pouţívať
II. (10)      -dotazy s parametrom súhrnné výpočty v
                    dotazoch
          -formuláre
                    -vedieť pouţívať
          -zostavy       dotazy s parametrom
                      -vedieť vytvoriť
                      databázové formuláre
-vytvorenie zostavy
  9.5.    Zdravie a pohyb

    9.5.1. Telesná a športová výchova


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: telesná a športová výchova
   Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Funkcia učebného predmetu
    Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si
potreby celoţivotnej starostlivosti ţiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí
a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej
výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné
informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch
zdravého ţivotného štýlu. Ţiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou
o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho ţivota
v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti
civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti,
v prípade ţiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy
zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej
zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k
pochopeniu kvality pohybu ako dôleţitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k
zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich
prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v reţime dňa.
   Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a
kľúčových kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa
mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho ţivotného štýlu a výrazom jeho ţivotnej
filozofie.
   Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o
pohybe, športe, zdraví a zdravom ţivotnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom
realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy
alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy. (Učebné osnovy pre zdravotnú
telesnú výchovu sú spracované samostatne).


   Ciele učebného predmetu
   Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je
umoţniť ţiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať
správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné
a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti,
zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela,
z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle
Európskej charty o športe z roku 1992).
   Špecifickým cieľom predmetu je, aby ţiaci:
   • porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali
zodpovednosť za svoje zdravie;
   • vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti
jednotlivca;
   • osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s
aktívnym pohybovým reţimom, s osobným športovým výkonom, zdravým ţivotným štýlom a
zdravím;
   • vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri
zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;
   • porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných
poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení;
   • boli schopní zhodnotiť svoje pohybové moţnosti, zorganizovať si svoj pohybový
reţim
a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;
   • rozumeli vybraným športovým disciplínám, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej
a regeneračnej funkcii športových činností;
   • osvojili si poznanie, ţe prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti
poskytnutia prvej pomoci.


   Predmetové kompetencie
   Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa
realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií
   ţiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Za
klúčové kompetencie sa povaţujú - komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia v
cudzích jazykoch, matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a
technológií, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, učiť sa učiť,
sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a kultúrne kompetencie.
  Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových
kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
   Pohybové kompetencie - ţiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú
gramotnosť a zdravotný status; ţiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových
schopností a osvojovania pohybových zručností; ţiak pozná a má osvojené pohybové
zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy
zdravotných porúch a ktoré môţe vyuţívať v dennom pohybovom reţime;
   Kognitívne kompetencie - ţiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a
komparáciu poznatkov; ţiak je flexibilný, dokáţe hľadať optimálne riešenia vzhľadom k
situácii, v ktorej sa nachádza; ţiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov;
ţiak má mať záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidţ v zmysle
aktívneho zdravého ţivotného štýlu;
   Komunikačné kompetencie - ţiak sa dokáţe jasne a zrozumiteľne vyjadrovať
verbálne a neverbálne počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej
terminológii; ţiak vie písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti,
dokáţe argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská; ţiak má schopnosť vyuţívať
informačné technológie a vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných
poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným; ţiak má schopnosť byť
objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti;
    Učebné kompetencie - ţiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon,
dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si
celoţivotné návyky (pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); ţiak má schopnosti
získavať, triediť a systematicky vyuţívať získané poznatky a športové zručnosti; ţiak vie si
organizovať čas, pozná ţivotné priority a priority v starostlivosti o zdravie, vie sa podľa nich
aj riadiť a dodrţiavať základné pravidlá zdravého ţivotného štýlu; ţiak vie pozitívne prijímať
podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko;
   Interpersonálne kompetencie - ţiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie
objektívne zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v kaţdej situácii vie predvídať následky
svojho konania;
   Postojové kompetencie - ţiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej
telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti; ţiak vie vyuţiť poznatky, skúsenosti
a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý
spôsob ţivota a ochranu prírody; ţiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i
v ţivote, uznať kvality súpera; ţiak vie dodrţiavať princípy fair-play; ţiak vie
spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov;


   Obsah učebného predmetu
   Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch
hlavných modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výţive, o význame
pohybových aktivít pre udrţanie zdravia, prevencii ochorení,       zdravotných rizík,
športovej činnosti, pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, ţivotnom štýle.
   Hlavné moduly:
   Zdravie a jeho poruchy
   Zdravý ţivotný štýl
   Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
   Športové činnosti pohybového reţimu


   Ciele jednotlivých modulov:
   Zdravie a jeho poruchy
      •  pochopiť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť
      •  porozumieť základným otázkam vzniku civilizačných porúch zdravia,
    zdravotných
    oslabení a princípom primárnej a sekundárnej prevencie;
  •  pochopiť význam pohybových aktivít pre zdravie, pre odstraňovanie a
    stabilizovanie zdravotných porúch a oslabení ţiaka a dôleţitosť ich začlenenia
    do kaţdodenného ţivota;
  •  uplatňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športu pri prevencii
    chorôb ako najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie;
  •  porozumieť nebezpečenstvu závislostí, ich biologickými a sociálnymi
    následkami (fajčenie, alkohol, iné drogy), výchova k eliminácii rizika;
  •  vedieť poskytnúť prvú pomoc - základné zásady prvej pomoci;
Zdravý ţivotný štýl
  •  osvojiť si základy správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu;
  •  porozumieť významu jednotlivých telovýchovných a športových činností ako
    súčasti optimálneho pohybového reţimu;
  •  -nadobudnúť skúsenosť s vyuţívaním adaptačných a kompenzačných
    tréningových mechanizmov na podporu zdravého ţivotného štýlu
  •  získať praktické zručnosti zdravotne orientovaných pohybových činnostiach a
    vyuţívať ich v dennom reţime;
  •  účelne vyuţívať vplyv prírodných síl na vykonávanie        vybraných
    telovýchovných a športových činností v starostlivosti o zdravie;
  •  zorganizovať si pohybový reţim a vytvoriť si program vlastných pravidelných
    pohybových aktivít ako súčasť ţivotného štýlu;
  •  vyuţiť nadobudnutú pohybovú gramotnosť na ďalšiu aktívnu športovú činnosť
    vo
    svojom ţivotnom štýle a spoluorganizovaní pohybového reţimu iných osôb;
  •  vytvoriť si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových
    moţnostiach;
  •  porozumieť účinkom pohybu na telesný, funkčný, psychický a motorický
    rozvoj a osvojiť si potrebu pravidelnej pohybovej aktivity v dennom reţime;
  •  pochopiť význam aktívneho odpočinku v pohybovom reţime ţiakov;
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
  •  získať skúsenosti z pôsobenia rôznych telovýchovných a športových činností
    na                                telesný,
    funkčný a motorický rozvoj;
  •  plánovať a aplikovať spôsob rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní
    pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;
  •  vytvoriť si správnu predstavu o objeme a intenzite a o pohybovom zaťaţení pri
    telovýchovnej a športovej činnosti;
  •  preukázať schopnosť hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú
    výkonnosť; vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu,
  •  vedieť uplatniť viaceré pohybové prostriedky na rozvoj jednotlivých
       pohybových schopností;
     •  pochopiť potrebu dosiahnutia svojej optimálnej pohybovej výkonnosti ako
       predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti;
   Športové činnosti pohybového reţimu
     •  vyuţiť poznatky o štruktúre športovej činnosti a skúsenosti z ich osvojovania k
       osobnému pohybovému rozvoju, k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti a
       vedieť ich demonštrovať v činnosti;
     •  preukázať pohybovú gramotnosť, vyuţitie poznatkov, zručností a schopností v
       osobnom športovom výkone;
     •  získať poznatky o pravidlách športových disciplín a vedieť ich uplatniť pri
       športových disciplínách, organizovaní športovej aktivity;
     •  pociťovať pozitívne záţitky z vykonávania pohybu, konať fair play;
     •  orientovať a preukázať schopnosť premiestňovať sa v prírodnom prostredí
       pomocou rôznych lokomočných a športových prostriedkov;
     •  vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti, v súťaţi, aţ k prípadnému
       profesijnému uplatneniu sa v športe;
     •  rozvíjať hodnotovú orientáciu ţiaka, tvorivosť, socializáciu, komunikáciu,
       motiváciu a estetický prejav prostredníctvom pohybu;


   Obsah jednotlivých modulov:
   ■ Zdravie a jeho poruchy
   Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi
zdravotnými návykmi a zdravotným stavom, vzťahu medzi športom a zdravím, o vzťahu
človeka k ţivotnému prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, o
úprave funkcie tráviacej, dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej sústavy. Poznatky o
všeobecných zásadách prvej pomoci. Charakteristiky niektorých porúch zdravia, ich vznik,
bezpečnosť pri športovaní a veľkosť zaťaţovania.
   Ponúkaný pohybový obsah modulu:
    Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie cvičenie,
cvičenie na drţanie tela, východiskové polohy, cvičenie na lavičkách, tanečné kroky
a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, strečing, cvičenie s palicou
a pod.
   ■ Zdravý ţivotný štýl
   Poznatky o pohybovom reţime, o hygienických návykoch, o reţime dňa, o správnom
stravovaní. Poznatky o základných pojmoch vo výţive a zloţení potravín, o správnych
stravovacích návykoch, o škodlivých látkach v potravinovom reťazci, o poruchách príjmu
potravy. Poznatky a zručnosti o ţivotnom štýle, pohybovej gramotnosti, zdravotne
orientovanej telovýchovnej a športovej aktivite. Pohybový program, denný pohybový reţim,
poznatky o reţime práce a oddychu, o otuţovaní, o prostriedkoch regenerácie a vyuţití športu
ako regeneračného prostriedku, o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. Ponúkaný
pohybový obsah modulu:
   Všestranne rozvíjajúce cvičenia, masáţ, totálna relaxácia, jogging, chôdza s behom,
sezónne činnosti, cvičenie v prírode, pohybové hry, didaktické hry, hody na cieľ,
prekáţkové dráhy a pod.
   ■ Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
   Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach
rozvoja pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných
pohybových schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových
disciplín. Poznatky a zručnosti vo zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťaţovanie v
telovýchovnom a športovom procese, všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť,
sebahodnotenie.
   Ponúkaný pohybový obsah modulu:
   Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv.
Moţno ich merať v priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach.
Vyuţiť cvičenia a prostriedky atletiky, plávania, streľby, minigolfu, golfu a iných. Pohybové
činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu telesnej
zdatnosti. Sem patria rôzne telovýchovné a športové činnosti kondičnej gymnastiky
(cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na náradí)
aerobik, cyklistika a pod.
   ■ Športové činnosti pohybového reţimu
   Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a
taktike vykonávania športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová
terminológia, športové prostredie, športový divák
   Ponúkaný pohybový obsah v module:
   Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi
jednotlivcami. Vyţadujú ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť
predvídať a vôľu víťaziť. Výber činností z viacerých kontaktných športov najmä úderové,
chvatové a pákové systémy: dţudo, zápasenie, aikido, kárate a ďalšie úpolové športy a
individuálnych športov bez priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis,
bedminton. Majú poskytnúť ţiakom poznatky o niektorých bojových a individuálnych
športoch a osvojenie si vybraných športových zručností s prekonávaním súpera s akcentom
na moţnosť ich uplatnenia v ţivote, zorientovanie sa v základoch technika a taktiky
sebaobrany.
   Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel.
Charakteristickým znakom je súperenie medzi kolektívmi, vyţadujú kooperáciu v druţstve,
vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôle zvíťaziť. Výber sa
uskutočňuje zo športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, volejbal, futbal,
nohejbal, hokej, florbal, pláţový volejbal,kolky a iné. Majú prispieť k rozvoju osobnosti
ţiaka, ku pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť anticipáciu partnera, rozvinúť
toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti jednotlivca a kolektívu.
   Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na
náradí, s náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené rozličné estetické prejavy a cit pre
rytmus. Výber telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika,
moderná gymnastika, základná gymnastika, plávanie, krasokorčuľovanie, skoky na
trampolíne, psychomotorické cvičenia, zdravotne orientované cvičenia. Aktivity
charakteru súťaţi ako napr. gymteam, tvorba pohybovej skladby, pódiové vystúpenia a
iné. Sledujú rozvíjanie tvorivosti a estetického prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie
koordinácie pohybov celého tela v priestore a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie
súladu hudby a pohybu, vnímanie rytmu pohybu ako nástroja rytmu dýchania a činnosti
srdcovo-cievnej sústavy, rozvoj myslenia a duševnej pohody.
   Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí,
adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch,
voda, zem, sneh, skaly, hory, pláţe a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity
uskutočňujú. Vo výbere sú športy: beţecké a zjazdové lyţovanie, snowboarding,
kanoistika, veslovanie, plávanie, turistika, kolieskové korčuľovanie, severská
chôdza, biatlon, jogging, orientačný beh, lezenie, kempovanie, cyklistika, zlaňovanie, a
iné. Zmyslom je, aby ţiak spoznal pôsobenie a vyuţitie prírodných síl na realizáciu
telovýchovných a športových činností, získal schopnosť lepšej orientácie v prostredí a
premiestňovania sa v prirodzenom prostredí.
   Vyučovací proces
   Učiteľ kladie dôraz na prispôsobenie programov vývinovým etapám a mládeţe, a to
nielen chronologickému veku, ale hlavne biologickým, funkčným a psychickým
predpokladom, s osobitným zreteľom na individuálne osobitosti kaţdého ţiaka. Učiteľ tvorí
program pre jednotlivé skupiny ţiakov v kaţdom ročníku, pri ktorom sa snaţí dodrţiavať
nasledovné zastúpenie jednotlivých modulov:
   Zdravie a jeho poruchy - poznatky sa sprostredkovávajú ţiakovi priebeţne počas
vyučovacích hodín. Učiteľ môţe na to vyuţiť v kaţdom ročníku aj 1 - 2 teoretické hodiny.
Pohybové činnosti tohto modulu tvoria cca 10 % z celkového obsahu vzdelávania.
   Zdravý ţivotný štýl - poznatky sa sprostredkovávajú ţiakovi priebeţne do
vyučovacích hodín. Učiteľ môţe na to vyuţiť v kaţdom ročníku aj 1 - 2 teoretické hodiny.
Pohybové činnosti tohto modulu tvoria cca 10 % z celkového obsahu vzdelávania.
   Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť - realizuje sa priebeţne alebo
koncentrovane, odporúčaný rozsah je do 30 % z celkovej hodinovej dotácie v kaţdom
ročníku. Počas 4-ročného štúdia by sa mali postupne rozvíjať všetky pohybové schopnosti,
pričom na ich rozvoj sa môţu vyuţívať rôzne športové činnosti 4. modulu.
   Športové činnosti pohybového reţimu - predstavuje pribliţne 50 % z celkovej
hodinovej dotácie. Učiteľ si vyberá v kaţdom ročníku aspoň 2 z ponúkaných oblastí z tohto
modulu. V rámci oblastí si vyberá tie športové činnosti, na ktoré sú na škole podmienky, ţiaci
o ne majú záujem, alebo sú tradičné pre danú školu resp. učiteľ sa na ne špecializuje. Oblasť
športové činnosti v prírodnom prostredí by mala byť zaradená aspoň 2 x počas 4 rokov (napr.
vo forme lyţiarskeho alebo snowboardového kurzu, zdokonaľovacieho kurzu plávania
a pod.). Za 4 roky sa majú prejsť všetky 4 oblasti. Odporúčame diferencovať obsah v i . a 2.
polroku a najmä v 1. ročníku zaradiť širokú škálu pohybových činností.
   Realizácia programov vyučovania a výsledky sú závislé najmä od osobnosti
vyučujúceho, od jeho pedagogického prístupu a pedagogického majstrovstva, vyučovacích
metód, postupov a štýlov, uplatňovania pedagogických princípov, od úrovne ţiakov,
prostriedkov a podmienok, ktoré má škola k dispozícii.


   Hodnotenie ţiakov
   Za najdôleţitejšie pri hodnotení ţiaka v telesnej a športovej výchove sa povaţuje
nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej
gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či ţiak získal k tejto
činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania,
ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho ţivotného
štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia ţiaka sa povaţuje:
   posúdenie prístupu a postojov ţiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite
a vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie;
   rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností ţiaka, najmä rozvoj
zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na
individuálne predpoklady ţiaka;
   proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností
a teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených
učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách;
   Hodnotenie vzťahu ţiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na
základe dlhodobého sledovania prejavov ţiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho
aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angaţovanosti v
školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v
telesnej výchove a športe posudzuje priebeţne v procese a môţe si na to vytvárať i pomocné
vedomostné testy.
   Súhrnné hodnotenie ţiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie,
aké sa na danej škole pouţíva aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa však
priebeţne počas vyučovania vyuţívať najmä slovné hodnotenie, pretoţe umoţňuje presnejšie
vyjadriť klady a nedostatky ţiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je dôleţitým a
často aj silnejším motivačným činiteľom.


   Regionalizmus
   V súčasnosti sa neustále zvyšuje záujem ľudí o vlastný šport a športový ţivot a tým aj
o svoju športovú identitu. Poznatky o vlastnom regióne získame aj vo vyučovacom procese
prostredníctvom regionálnych športových podujatí. Hrdosť, identita s krajom, ľudská
dôstojnosť musí kaţdého motivovať k dokonalejšiemu spoznávaniu svojho uţšieho kraja-
územia. V rámci všeobecného spoznávania zohráva významnú úlohu aj športová zloţka. Preto
je potrebné pozorne sledovať športové výkony, udalosti, súťaţe v jednotlivých regiónoch
našej vlasti.


   Výstupný vzdelávací štandard 1. ročníka Zdravie a jeho poruchy
   a) Obsahový štandard
   ■ Pojmy a symboly
   Zdravie, zdravotný stav, zdravotné návyky, hygiena, poruchy zdravia, zdravotné
oslabenie, zdravotné postihnutie, civilizačné choroby, správne drţanie tela, primárna a
sekundárna prevencia, nebezpečenstvo závislostí, prvá pomoc, ţivotné prostredie, oporná a
pohybová sústava, dýchacia sústava, obehová sústava a vplyv pohybu na ich rozvoj.
   b/ Výkonový štandard Ţiak vie:
     •  definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné oslabenie, zdravotné postihnutie;
     •  vysvetliť, ako pohybové aktivity prispievajú k udrţaniu zdravia;
     •  mať schopnosti diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia, civilizačných
       chorôb, hľadať a realizovať riešenia v tejto problematike;
      •  vysvetliť pojem hygiena a definovať jej význam pre zdravie;
      •  vysvetliť zásady primárnej a sekundárnej prevencie;
      •  identifikovať telesné, psychické, duševné a sociálne aspekty pohybu, športu vo
         vzťahu k zdraviu;
      •  praktické poskytnutie prvej pomoci;
   Zdravý ţivotný štýl
   a)     Obsahový štandard
   ■ Pojmy a symboly
   Psychohygiena, stres, zloţenie potravín, hodnota potravín, výţivové doplnky, zdravý
ţivotný štýl, pohybový program, pohybový reţim, zdravotne orientovaná pohybová aktivita,
tvorba pohybového programu, kalokagatia, olympizmus, aktívny odpočinok.
   b)     Výkonový štandard
Žiak vie:
      •  klasifikovať zloţenie potravín a dokumentovať ich význam pre zdravú výţivu;
      •  vysvetliť hlavné charakteristiky alternatívnych foriem výţivy;
      •  poznať základné atribúty zdravého ţivotného štýlu;
      •  zostaviť program denného pohybového reţimu;
      •  ovládať zdravotne orientované cvičenia a vedieť ich primerane pouţiť;
      •  porozumieť účinku pohybu na telesný, funkčný, psychický a pohybový rozvoj;
      •  vytvoriť a zorganizovať svoj pohybový program ako súčasť zdravého
         ţivotného štýlu;
   Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
   a)     Obsahový štandard
   ■ Pojmy a symboly
   Sila, vytrvalosť, rýchlosť ako kondičné pohybové schopnosti, koordinačné schopnosti,
rovnováhová schopnosť, stabilita a labilita tela, napnutie a uvoľnenie svalov tela, kĺbová
pohyblivosť, ohybnosť chrbtice, priestorová orientácia, rozvoj pohybových schopností,
motorické testy, testová batéria, pohybová výkonnosť, diagnostika telesného rozvoja a
pohybovej výkonnosti, telesná zdatnosť, aeróbna činnosť, anaeróbna činnosť, fitnes, wellness.
   b)     Výkonový štandard
   Žiak vie:
      •  diferencovane uplatniť pôsobenie veľkosti sily vzhľadom na svoju kondíciu
         a potrebu zdravia, poznať metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových
         skupín               s               vyuţitím
         viacerých pohybových prostriedkov;
      •  charakterizovať zásady rozvoja a rozdiel vo vykonávaní cvičení na rozvoj
         rýchlosti a vytrvalosti, dokáţe preukázať zmenu rozvoja týchto pohybových
         schopností a zostaviť program ich rozvoja na udrţanie a skvalitnenie zdravia;
      •  poznať princípy rozvoja a hodnotenia koordinačných schopností, preukázať
         svoju úroveň ich rozvoja činnosťami pre denný reţim;
      •  správne drţať telo, uvedomiť si princípy stability a lability tela pri pohybe
        v rôznych situáciách, poznať zásady rozvoja kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti
        chrbtice a prevencie pred vznikom porúch, vie vybrať a uplatniť cvičenia
        rozvoja vo svojom pohybovom reţime;
      •  zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase, vykonávať pohyb s rôznym
        zaťaţením a zhodnotiť svoju motorickú úroveň;
      •  porozumieť svojmu fyzickému potenciálu a moţnostiam zlepšovania telesnej
        zdatnosti a pohybovej výkonnosti;
      •  uplatniť osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových
        schopností, dokáţe si vytvoriť individuálny program ich rozvoja a prezentovať
        vzťah k pohybu;
   Športové činnosti uskutočňované v kolektíve
   a)   Obsahový štandard
■ Pojmy a symboly
    Herná činnosť jednotlivca, herné kombinácie, herná zručnosť, hra, pohybová hra,
športová hra, raketa, pálka, bránka, kôš, individuálny výkon, kolektívny výkon, súťaţ, zápas,
fair play, taktika, technika, psychická príprava, súper, herné náčinie.
   b)     Výkonový štandard
Žiak vie:
  • chápať podstatu a súvislosť medzi jednotlivými hernými zručnosťami, činnosťami a
kombináciami v danej hre a vyuţitie ich v aktivitách pre zdravie;
   • poznať pravidlá aspoň 2 hier a vie ich uplatniť v hre;
    • chápať rozdiel v individuálnej a kolektívnej taktike, medzi individuálnym
a kolektívnym výkonom, demonštrovať vyuţitie komunikačných zručností, konať v zásadách
fair play , dokáţe zaznamenať a analyzovať zo záznamu hernú situáciu;
   • chápať podstatu herného športového výkonu a preukázať záujem aspoň o jednu
športovú hru;
   • vykonať ukáţku herných činností jednotlivca aspoň z 2 hier;
   • demonštrovať základné zručnosti zvolených pohybových a športových hier s raketou
alebo pálkou a cit pre kooperáciu a komunikáciu;
   • vykonať ukáţku zvolených herných činností jednotlivca z loptových hier
s výsledným efektom dosiahnutia gólu, koša, bodu;
   • zorganizovať cvičebnú skupinu, zapojiť sa do rozhodovania hry, súťaţe;
   Športové činnosti kreatívne a estetické
   a)   Obsahový štandard
■ Pojmy a symboly
   Kreativita, estetika, estetický pohyb, estetické športy, hodnotová orientácia, hudba,
rytmus, takt, melódia, hudobno - pohybová výchova, výrazový prostriedok, záţitok,
preţívanie.
   b)     Výkonový štandard
Ţiak vie:
      •  vykonať ukáţku pohybu s vybraným náčiním a bez náčinia s rôznymi
  výrazovými prostriedkami na zlepšenie funkcie orgánov tela;
•  demonštrovať vytváranie (zo zadaného cvičenia) adekvátnej kombinácie
  pohybových činností a prezentovať úroveň myslenia, stavu nervovej sústavy;
•  zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu;
•  osvojiť si zásady, princípy tvorby pohybovej skladby a opísať, nakresliť túto
  pohybovú skladbu (napr. grafický záznam pohybovej skladby);
•  chápať význam taktu, rytmu, melódie a vedieť ich vyuţiť v spojitosti
  s pohybovou kultúrou tela;
•  dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich vyuţiť v spojitosti s hudobnou
  ukáţkou;
•  hodnotiť a prezentovať kvalitu pohybu, vie vyjadriť svoje záţitky z pohybu.
   2. ročník


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: telesná a športová výchova
   Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
   Ročník: druhý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika vzdelávacej oblasti
   Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na uvedomenie si potreby
celoţivotnej starostlivosti ţiakov o svoje zdravie, na osvojenie si teoretických vedomostí
a praktických skúseností o výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej
výchovy a športovej činnosti. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických,
pohybových psychologických a sociálnych základoch zdravého ţivotného štýlu. Ţiak získa
kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj,
zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho ţivota v dospelosti. Osvojí si postupy
ochrany a upevnenia zdravia, princípy predchádzania civilizačných ochorení, metódy rozvoja
pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade ţiakov so zdravotným oslabením
alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti
a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach aj z viacerých druhov
športových disciplín. Je vedený k chápaniu kvality pohybu ako dôleţitej súčasti svojho
komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných
poruchách, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v reţime
dňa.
   Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe,
športe, zdraví a zdravotnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem
vyučovania telesnej a športovej výchovy, vrátane telesnej výchovy alebo formou integrovanej
telesnej a športovej výchovy.
   Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.


   Prehľad výkonových štandardov
   Absolvent má:
     •  vytvoriť si ucelenú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska
       stavby a funkcie, poznať zásady správnej ţivotosprávy v zmysle aktívneho
       zdravia a zdravého ţivotného štýlu,
     •  prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju
       predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti
       a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu
       telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,
     •  splniť poţiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia
       zodpovedajúce jeho psychomotorickým predpokladom tak, aby im bol schopný
       samostatne realizovať v primeraných podmienkach,
     •  aktívne ovládať základné techniky a taktiky vybraných športových odvetví
       a rozumieť odbornej terminológii pohybových činností, uplatňovať zásady
       účelnej organizácie telovýchovných aktivít,
     •  vytvoriť si predpoklady pre transfer získaných zručností do pracovnej
       motoriky a ovládať kompenzačné cvičenia regeneráciou telesných a duševných
       síl vzhľadom na poţiadavky budúcej profesie,
     •  uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu
       pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,
     •  prejavovať zmysel pre fair-play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc,
       najmä jednotlivcom handicapovaným či menej pohybovo nadaným,
     •  ovládať a dorţiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc
       pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby
       ţivotného prostredia.


   Prehľad obsahových štandardov
     •  Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie
     •  Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav
       človeka
     •  Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový
       tréning
     •  Základy techniky a taktiky    vybraných  športových  odvetví,  odborná
       terminológia, pravidlá
     •  Regenerácia, kompenzácia
     •  Poradové cvičenia
     •  Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci
     •  Šport a pobyt v prírode


   Popis obsahových štandardov
   Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie
   Učivo prehlbuje poznatky z biológie človeka získané na ZŠ a prispieva k vytvoreniu
komplexu poznatkov v oblasti starostlivosti o zdravie. Objasňuje pojem aktívne zdravie
v zmysle zdravej výţivy, otuţovania, nefajčenia, abstinencie, sexuálnej výchovy, účelného
naplňovania voľného času pohybom a predchádzanie chorobám.
   Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka
   Téma smeruje k pochopeniu pohybu ako základnej vlastnosti ţivota a vplyvu pohybu na
vlastnosti ţivých organizmov vrátane človeka a k poznaniu, ţe celkovo nedostatočný rozsah
pohybovej aktivity a jednostranný charakter záťaţe ţivotným stereotypom dnešného človeka
je treba cielene kompenzovať. Obsahuje poznatky potrebné na uvedomelý rozvoj zdatnosti
a pohybových zručností, osvojenie zdravotne vhodných pohybových činností a návykov
(pohybový reţim, stravovanie, pitný reţim pri športe, spôsoby odpočinku a iné).


   Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový
tréning
   Okruh zahŕňa súbor praktických zručností a poznatkov zameraných na rozvoj
obratnosti, sily, rýchlosti, vytrvalosti a vzťahu všeobecnej prípravy na tréningový proces.
Učivo zahŕňa rôzne cvičenia zamerané na prípravu organizmu pred pohybovou činnosťou,
rýchlostne silové a vytrvalostné cvičenia napomáhajúce rozvoj pohyblivosti kĺbov, správne
drţanie tela v rôznych polohách, cvičenia motivačné, tvorivé psychomotorické, cvičenia na
kaţdý deň s náradím aj bez náradia, v štandardných podmienkach športových zariadení
v prírode. Ţiaci si osvojujú potrebnú terminológiu a prostriedky komunikácie, zásady rozvoja
aerobickej a svalovej zdatnosti, pohybových zručností a zásady športového tréningu.


   Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví , odborná terminológia,
pravidlá
   Téma je zameraná na osvojenie základných pohybových štruktúr vybraných športových
odvetví. Súčasťou je rozvíjanie estetického vnímania a estetického prejavu ţiakov, pohybovej
pamäte a kreativity (gymnastika, tance), rozvoj špeciálnych pohybových schopností a
celkovej telesnej zdatnosti (atletika, športové hry) K základnému učivu patria aj úpony,
 zručnosti a poznatky nevyhnutné na sebaobranu. Súbeţne si ţiaci osvojujú príslušnú
športovú terminológiu a komunikačné prostriedky, zásady a základné pravidlá jednotlivých
športov a súťaţí. Obsah tvoria aj vybrané otázky z histórie, etiky telesnej výchovy a športu,
fair–play konania, popularity športového odvetvia. Dôleţité sú zdravotné aspekty pohybu
v rôznych klimatických podmienkach.


   Regenerácia, kompenzácia
   Učivo je súčasťou ktoréhokoľvek tematického celku (modulu), tvorí súčasť úvodnú,
prípadne záverečné časti hodín. Kompenzačné a regeneračné cvičenia pomáhajú adaptácii na
odborný výcvik a na budúce povolanie a kompenzuje moţnosť jednostranného zaťaţenia
v školských a pracovných činnostiach. Zahŕňa cvičenia vyrovnávacie, cvičenia na správne
drţanie tela, dychové a relaxačné cvičenia a techniky, rytmickú gymnastiku, a iné kontroly
účinnosti jednotlivých cvičení. Upozorňuje na nevhodné cvičenia vzhľadom na vek,
pohlavie, ochranu pohybového aparátu a pod. Ţiaci si osvojujú správne cvičebné návyky,
metódy, postupy vykonávania jednotlivých cvičení a súborov, chápu ich funkciu.


   Poradové cvičenia
   Tieto cvičenia sa vyuţívajú na účelnú organizáciu práce a zvýšenie účinnosti
telovýchovného procesu (nie sú samoúčelné). Získané pohybové zručnosti sa spájajú so
správnym drţaním tela, estetikou pohybového prejavu a formovaním uvedomelej disciplíny.
Predpokladom ich správneho výkonu je znalosť základných telovýchovných pojmov
a názvosloví.


   Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci
   Téma spája hygienické otázky so zabránením úrazu a spoločne významne ovplyvňujú
bezpečnosť a účinok telesného cvičenia. Hygienické zásady sa týkajú osobnej hygieny ţiaka
aj hygieny cvičenia, tréningu, telovýchovného prostredia. V osobnej hygiene je treba
zdôrazniť miesto telovýchovných aktivít v ţivotospráve človeka z hľadiska rytmu práce
a odpočinku (biologické rytmy). Ţiaci si osvoja prostriedky aktívneho a pasívneho odpočinku
aj v súvislosti s najvýznamnejšími faktormi príčin úrazov, učia sa poskytovať prvú pomoc.


   Šport a pobyt v prírode
   Téma zoznamuje ţiakov nielen so základnými pravidlami správania pri športe a pobyte
v prírode, ale aj s prístupmi k plánovaniu a organizovaniu týchto činností. Zahŕňa rôzne
pohybové činnosti a aktivity vykonávané v prírode (napr. chôdza, beh, turistika, táborenie,
cyklistika, zimné športy), poznatky a návyky týkajúce sa orientácie v prírode, ochrany flóry a
fauny a zdrojov pitnej vody, zásady bezpečnosti a dodrţiavania právnych noriem.


   3. ročník
   Názov školy: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Senec
           Stredná odborná škola podnikania s vyučovacím jazykom maďarským
Senec
   Študijný odbor: 6341 6 škola podnikania
   Názov predmetu: telesná výchova
   Časový rozsah výučby: 2 hod týţdenne, ročne 62
   Ročník: tretí
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský
   1. Charakteristika predmetu
    Telesná výchova ja zloţka telesnej kultúry, ktorej úlohou je všestranne rozvíjať
a upevňovať zdravie, naučiť a zdokonaľovať pohybové schopnosti a zvyšovať telesnú
zdatnosť. Vytvára priestor pre ţiakov na reaizáciu a uvedomenie si potreby celoţivotnej
starostlivosti o zdravie. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických,
pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého ţivotného štýlu. Osvoja si
postupy ochrany a upevnenie zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam.
Pomocou telesnej výchovy ţiaci získajú prehľad z viacerých druhov športových disciplín, ale
aj trvaly vzťah k pohybovej aktivite.


   2. Ciele predmetu
    Všeobecným cieľom telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť ţiakom
primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové
návyky a zručnosť, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné
schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať
aktivitu v starostlivodsť o zdravie nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela.
    Špecifickým cieľom predmetu je, aby ţiaci:
    porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali
    zodpovednosť za svoje zdravie
    osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo,
    s aktívnym pohybovým reţimom, s osobným športovým výkonom, zdravím ţivotným
    štýlom
    vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri
    zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti
    boli schopný zhodnotiť svoje pohybové moţnosti, zorganizovať svoj pohybový reim
    a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných
    rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej
    a regeneračnej funkcii športových činností
    osvojili si poznanie, ţe prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti
    poskytnutia prvej pomoci
    racionálne jednali pri prekonávaní prekáţok v situáciách osobného a verejného
    ohrozenia


    3. Predmetové kompetencie
    Napľňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích predmetov sa realizuje v školskom
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií ţiakov, ktoré zároveň
rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Ţiaci si ich osvojujú na veku
primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.
    Vyučovací predmet telesná výchova sa podieľa na rozvoj kľúčových kompetencií
najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
    pohybové kompetencie
    vytvárania vlastnej pohybovej identity
    spoznávania prostriedkov    rozvíjania  pohybových  sciopností   a osvojovania
    pohybových zručností
    kognitívne kompetencie
    rozvíjanie myslenia, flexibility
    hľadanie optimálneho riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza
    ţiak by mal mať záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti
    komunikačné kompetencie
    verbálne a neverbálne vyjadrovanie počas telovýchovnej činnost
    písomné, ústne a pohybové vyjadrenie získaných poznatkov
    vyhladávanie informácií o pohybe, zdraví, športových výsledkov
    učebné kompetencie
    motivácia na dosiahnutie cieľa (športový výkon)
    schopnosť získať, triediť a vyuţívať získané opznatky
    dodrţiavanie základné pravidlá zdravého ţivotného štýlu
    pozitívne priímanie podnetov z iného kultúrneho a športového prostredia
    intrepersonálne kompetencie
    ţiak má pozitívny vťah k sebe aj iným
    objektívne zhodnotenie predností a nedostatky
    rozvíjanie kompetencie sebaovládania
    efektívna práca v kolektíve, aktívne zapájanie do spločných činností
    záujem športovej aktivity iných, sledovanie športovcov a ich výkony
    postojové kompetencie
    zapájanie sa do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej činnosti
    vedieť zvíťaziť, prijať prehry v športovej súťaţi i v ţivote, uznanie kvality súpera


    4. Odborné kompetencie
    Odborné kompetencie sú špecifické:
      -  ţiak pozná základné prostriedky      rozvíjania  pohybových   schopností
        a osvojovania pohybových zručností
      -  ţiak má osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako
        prevencia civilizačných chorôb
      -  ţiak je flexibilný, dokáţe hľadať a nájsť optimálne riešenia k sitúcii, v ktorej sa
        práve nachádza
      -  ţiak sa dokáţe jasne a zrozumiteľne sa vyjadrovať verbálne a neverbálne počas
        telovýchovnej činnosti, rozumie napísanej terminológie
      -  ţiak je schopný byť objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri
        športovej činnosti
      -  ţiak dokáţe sám seba motivovať pre dosiahnutie športového výkonu
      -  ţiak vie efektívne pracovať v kolektíve, zapája so do školskej športovej súťaţe
      -  ţiak vie vyuţiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy
      -  ţiak vie dodrţať princípy fair-play


    5. Obsah
    Obsah vyučovacieho predmetu telesná výchova v stredných školách tvorý systém
phybových aktivít, poznatkov, pravidiel, záujmov a ďalších hodnôt. Rozlišuje osobitosti
chlapcov a dievčat, aplikujú sa v ňom tradičné aj netradičné druhy športov a cvičení. Učivo
predmetu sa diferencuje na základné a výberové.
    Základné učivo je záväzné. Reprezentuje pribliţne 60% obsahu. Zahŕňa:
      -  poznatky telesnej kultúry
      -  diagnostikovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti ţiakov (VPV)
      -  poradové cvičenia
      -  kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia
      -  cvičenia a poznatky z atletiky, gymnastiky, športových hier, plávania, úpolov,
        kondičnej prípravy, turistiky a lyţovania.
      Výberové učivo je zamerané na rozšírenie ponuky pohybových aktivít,
    zdokonalenie
   v činostiach a poznatkoch zo základného učiva, upevňovanie aktívneho vzťahu ţiakov
k telesnej výchove. Obsah výberového učiva sa vyberá podľa záumov a potrieb ţiakov,
podmienok školy, jej tradícií, špecializácie učiteľa a pod. Po výbere sa stáva záväzným aj pre
učiteľa i ţiakov. Výberové učivo predstavuje 40% z obsahu telesnej výchovy. Môţe sa
skladať aj z učiva viacerých tematických celkov.


   Obsah a cilele tematických celkov


   I. Diagnostika VPV


   Ciele
    Zistiť úroveň pohybovej výkonnosti ţiakov na začiatku v priebehu a závere školského
roka. Zistené hodnoty vyuţívať na informáciu o aktuálnom stave phybovej výkonnosti
a predpokladoch na ich zlepšenie.


   Obsah
    Na diagnostiku VPV pouţívame batériu 4 motorických testov:
      -  skok do diaľky z miesta
      -  člnkový beh 4x10m, ľah-sed za 30 s
      -  12 min beh alebeo alternatívne člnkový vytrvalostný beh na 20m


   II. Teoretické vedomosti


   Ciele
    Teoretické poznatky získava ţiak na teoretických hodinách telesnej výchovy
a v tematických celkoch praktických hodín. Zásada teoretických vedomostí je vzdelávať
ţiakov a motivovať ich k celoţivotným pohybovým aktivitám.
   Obsah
  1. hodnotová orientácia v telesnej výchove a športe
  2. olympizmus a olympijské hry
  3. anatomické a fyziologické základy telesnej výchovy a športu
  4. didaktické základy telesnej výchovy a športu
  5. hygiena a bezpečnosť v telesnej výchove
  6. základy v športovej prípravy
  7. osobitosti telesnej výchovy a športovej prípravy


   III. Gymnastika


   Ciele
       Prehĺbiť poznatky z gymnastického zázoslovia, o technike cvičebných tvarov,
   o poskytovaní pomoci pri cvičení, o správnom drţaní tela.
    V nadväznosti na obsah učiva gymnastiky z predchádzajúcich ročníkov osvojiť
a zdokonaliť techniku vybraných cvičebných tvarov a preskokov s cieľom rozvíjať silové
a koordinačné schopnosti, kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť, funkčnú stabilitu vestibulárneho
aparátu, drţanie tela, estetické a rytmické cítenie.


   Základné učivo


   Pohybové činnosti
     -  všestranne rozvíjajúce cvičenia
     -  akrobatické cvičenia
     -  preskoky
   Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti:
     -  cvičebné tvary a preskoky: premet bokom a krátka zostava z učiva
                         predchádzajúcich ročníkov
                         štylizovaný  preskok  podľa  podmienok
     a výkonnosti


   IV. Atletika


   Ciele
    V nadväznosti na obsah vyučovania atletiky z predchádzajúcich ročníkov pôjde
o ďalšie osvojovanie a zdokonaľovanie základov racionálnej techniky vo vybraných
disciplínach s cieľom dosiahnúť individuálne primeranú atletickú výkonnosť. Osvojiť si
ďalšie prípravné a imitačné cvičenia.
     Zvýšiť úroveň základných pohybových a koordinačných schopností. Osvojiť si
základné poznatky z teórie pohybovej činnosti, z diagnostiky pohybovej výkonnosti
a z pravidiel. Získať vedomosti na zostavovanie pohybových programov vo voľnom čase
s atletickým zameraním.


   Základné učivo


   Pohybové činnosti
      -  vysoký, polovysoký a nízky štart
      -  technika šliapavého a švihového behu
      -  vytrvalostný beh
      -  štafetový beh
      -  vrh guľou (len chlapci)
      -  hod granátom


   Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti:
      -  beh na 100 m
      -  beh na 1 500 m (dievčatá), beh na 3 000 m (chlapci)
      -  chlapci-vrh guľou


   V. Športové hry


   Ciele
    V procese výučby športových hier je cieľom prispieť k rozvoju kondičných
a koordinačných schopností, ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti, k upevňovaniu zdravia. Získať
trvalý vzťah k celoţivotnej pohybovej aktivite nielen prostredníctvom tradičných športových
hier, ale aj zaraďavaním iných hier do výberového učiva (bedminton, fresbee, stolný tenis,
ringo, florbal a ďalšie). Cieľom vyučovania je aj formovanie vlastností osobnosti ako je
sebaovládanie, cieľavedomosť, rozhodnosť, húţevnatosť, upevňovanie odolnosti voči únave.
Športovými hrami pestujeme u ţiakov disciplínu v dodrţiavaní pravidiel, rozvíjame cit pre
kolektív, tvorivosť a emocionálnosť.


   Basketbal


   Základné učivo


   Herné činnosti jednotlivca: útočné
                obranné
Herné kombinácie: útočné
           obranné
Herné systémy


Výberové učivo


Herné činnosti jednotlivca
Herné kombinácie
Herné systémy


Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti:
   -  dvojtakt
   -  streľba
   -  dribling
   -  prihrávky
   -  hodnotenie hráčskeho výkonu v zápase
   -  hodnotenie úrovne osvojených poznatkov


Hádzaná


Základné učivo


Herné činnosti jednotlivca: útočné
                obranné
Herné kombinácie: útočné
           obranné
Herné systémy: útočné
          obranné


Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti.
   -  hod hádzanárskou loptou z miesta
   -  beh na 30 m
   -  vedenie na 30 m
   -  hodnotenie hráčskeho výkonu v zápase
     -   hodnotenie úrovne osvojených poznatkov


   Volejbal


   Základné učivo


   Herné činnosti jednotlivca
   Herné kombinácie
   Herné systémy


   Výberové učivo


   Zdokonaľovanie HČJ, HK, HS


   Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti:
     -   odbíjanie obojručne zhora o stenu
     -   podanie
     -   hodnotenie hráčskeho výkonu v zápase
     -   hodnotenie úrovne osvojených poznatkov


   Netradičné športové hry


   Výberové učivo


   Poznatky: základné pravidlá, terminológia, technika a taktika herných činností


   Pohybové činnnosti
   Badminton
   Frisbee
   Stolny tenis
   Frolbal


   6. Metódy, formy a postupy vyučovania
    Vo vyučovacom procese sa vyuţívajú také metódy, formy a postupy, ktoré sú vekom
primerané, vyvolajú u ţiaka záujem a tým ho usmerňujú k činnosti. Musia byť vţdy
adekvátne k ţiakom, podmienkam a učiteľovi. V telesnej výchove sa vyuţíva skupinová
a hromadná forma cvičenia, metódu vyučovania si vyučujúci si zvolí podľa podmienok,
úrovne pohybovej zdatnosti ţiakov a počtu ţiakov.


   7. Učebné zdroje
    Na telesnej výchove moţme vyuţiť učebnice, ktoré zahŕňajú anatomické a fyziologiké
poznatky, ďalej knihy a lexikony o olympizme a olympijských hrách, internet, odborné
časopisy.
  9.6.    Disponibilné hodiny

    9.6.1. Konverzácia v slovenskom jazyku


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: konverzácia v slovenskom jazyku
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: slovenský jazyk


   FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU
   Učebný predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa zaraďuje medzi špecifické
učebné predmety v školách s vyučovacím jazykom maďarským. V hierarchii učebných
predmetov má postavenie cieľového jazyka so značne odlišnou funkciou od funkcie ostatných
cieľových jazykov, ktoré sa na strednej škole vyučujú. Slovenský jazyk je dorozumievacím
jazykom občanov maďarskej národnosti v styku s národmi a národnosťami v našom štáte.
Spoločenskou poţiadavkou je preto aktívne zvládnutie slovenského jazyka. Genealogický
a typologický je však zásadne odlišný od materinského jazyka ţiakov. Z tohto hľadiska, ako
aj z hľadiska rozsahu pouţívania slovenského jazyka v najbliţšom okolí ţiakov (rodina,
škola) sa učebný predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra zaraďuje medzi cudzie
jazyky. To znamená, ţe výber učebného obsahu a metód vyučovania a osvojovania sa riadi
princípmi vyučovania cudzích jazykov, pričom sústava poţiadaviek na vedomosti, zručnosti
a návyky ţiakov zasa zohľadňuje odlišnú funkciu predmetu od funkcie cudzích jazykov.
   Predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra na stredných školách s vyučovacím
jazykom maďarským obsahuje zloţky: gramatickú, štylistickú, konverzačnú a literárnu.
  Všetky zloţky jazyka sú podriadené jedinému cieľu: dosiahnuť komunikatívnu
kompetenciu ţiakov v záujme dosiahnutia viacjazyčnosti (bilingvizmu).
   Konverzáciu sa vo vyučovacom procese treba orientovať na automatizované
pouţívanie jazykových prostriedkov a vedomé ovládanie reči. Hodiny konverzácie rozširujú a
prehlbujú zručnosti a návyky ţiakov v ústnom a písomnom prejave tak, aby sa vedeli
zorientovať v aktuálnych ţivotných situáciách a pohotovo reagovať na vzniknutú udalosť.
   V oblasti štylistiky sa dôraz kladie na samostatnú prácu študenta, na uplatnenie
jeho osobnosti, vyjadrovanie vlastného názoru ako aj rozvoj jeho individuálneho štýlu.


   CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
  Cieľom vyučovania predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na
gymnáziách a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským je formovať komplexnú
osobnosť, posilniť spoločenskovedné vzdelanie a jazykovú prípravu ţiakov v súlade s ich
zapojením do kaţdodenného ţivota.
   Hlavný cieľ vyučovania predmetu obsahuje tri cieľové komponenty: komunikatívny,
kognitívny a formativny. Kľúčovým pojmom je komunikatívna kompetencia, čiţe schopnosť
ţiaka porozumieť a tvoriť z lexikálnej stránky správne vety ako aj schopnosť interakcie
v beţných ţivotných situáciách v súlade s jazykovými normami slovenského jazyka. Pri
vyučovaní cieľového jazyka je dôleţité naučiť myslieť ţiaka v inom jazyku ako materinskom.
   V oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre gymnáziá a stredné odborné
školy
s vyučovacím jazykom maďarským sa budú sledovať a realizovať nasleduj úce cieľové
zámery:
   Rozvoj ţiackeho umeleckého nazerania na základe veku primeraných praktických a
intelektových činností s vyuţitím induktívnych a deduktívnych metód získavania nových
vedomostí, zručností a postojov.
   Presné pouţívanie terminológie v rámci konverzácie, slohu ako aj jazykovej
výchovy, v kontextuálnej konštrukcii. Osvojené postupy, pojmy vyuţívať pri riešení
jazykovo-literárnych tematických oblastí. Rozvíjať komunikatívne zručnosti a schopnosti aj
v podobe vedenia dialógu a diskusie na obhajovanie vlastných tvrdení a predstáv.
   Chápať a pouţívať jazyk ako znakový systém, ako prostriedok s rozličnými
funkciami: kognitívnou, komunikatívnou a expresívnou. Získať skúsenosti v aktívnej
aplikácii jazyka v hovorenej i písanej forme.
   Podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ako je samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, sebakritickosť, cieľavedomá sebavýchova,
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť a presnosť pri
riešení úloh.


  METÓDY, FORMY A POSTUPY VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO
JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY
   Vo vyučovacom procese treba vyuţiť také formy, metódy a postupy, ktoré sú veku
primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem voči predmetu a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť (štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
    V rozvíjaní cieľových schopností stredných škôl sa najviac osvedčuje
počúvanie s porozumením, tvorba ústneho prejavu (slohové práce, štylizačné cvičenia,
vlastná tvorivá aktivita - jej častá aplikácia pomôţe ţiakom zbaviť sa stresu a
nepripravenosti), rozvíjanie slovnej zásoby (slohové práce, riešenie neznámych slov
hľadaním synonym, opisom, priblíţením, tvorba kompozície pomocou slovníkov, čítanie
literárnych diel), jazykový výcvik (opakovanie modelových viet, sústavné
precvičovanie gramatických javov), práca s literárnym textom (referáty a koreferáty,
analýza kontextu).
   Kvalitu vzdelávania je moţné zvyšovať takými metódami, ktoré podporujú samostatnú
prácu ţiaka. Vyuţívajú sa kontrolované techniky (dialóg, otázky a odpovede, kontrola
písomných a ústnych prejavov), čiastočne riadené techniky (vyrozprávanie príbehov na
základe testov, samostatná práca s učebnicou) ako aj voľné nekontrolované techniky
(štrukturácia vyučovacej hodiny, reťazový dialóg, referáty, spoločensky orientovaná
interakcia).
   Vyučujúci spomedzi organizačných foriem práce na vyučovacích hodinách slovenského
jazyka a slovenskej literatúry podľa vlastných „reflexií" vyuţívajú zväčša frontálnu prácu,
ďalej prácu vo dvojiciach a napokon samostatnú, individuálnu prácu ţiakov. Úlohou
samostatnej prípravy ţiakov nie je reprodukcia študovaných textov, ale príprava na diskusiu
o problémoch, ktoré sa ţiakom vopred oznámia. Osvojovanie učiva sa zrealizuje praktickým
výcvikom priamo v škole ale aj doma.
   Pracovná aktivita ţiakov si vyţaduje aj adekvátny spôsob hodnotenia a klasifikácie.
Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo vyučovacom
procese, motivovať ţiakovu aktivitu. Ţiaka treba i vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú
úlohu (jedna odpoveď, vyriešenie úlohy), ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
   V oblasti mimotriednej a mimoškolskej práce učiteľ podporuje a vhodne vyuţíva
jazykové a literárna krúţky, besedy s kultúrnymi činiteľmi, školský časopis na kreatívnu
činnosť talentovaných ţiakov, besedy o zaujímavých knihách, návštevu filmových a
divadelných predstavení, literárnych múzeí, kontakt s druţobnými školami, korešpondenciu
ţiakov a ďalšie umelecko-literárne podujatia.


   REGIONALIZMUS
   V súčasnosti sa neustále zvyšuje záujem ľudí o vlastnú kultúru a tým aj o svoju
kultúrnu identitu. Poznatky o vlastnom regióne získame aj vo vyučovacom procese
prostredníctvom oblastných-regionálnych kniţníc, kníh, broţúr ako aj študijných exkurzií.
Hrdosť, identita s krajom, ľudská dôstojnosť musí kaţdého motivovať k dokonalejšiemu
spoznávaniu svojho uţšieho kraja-územia. Vo vyučovacom procese regionálnej výchovy
sa nachádzajú tri základné postupy: komplexnosť, integrovanosť a trvácnosť. Komplexnosť
znamená preskúmanie všetkých stránok ţivota toho-ktorého územia - spoločesnké, sociálne,
ekonomické, historické, botanické, kultúrne, literárne a iné. Pri integrovanosti ide o princíp
korelatívnosti, vzájomného prelínania a prepájania poznatkov z rôznych oblastí a vedeckých
disciplín. Takto moţno získať komplexný obraz o súvislostiach a vzťahoch, ktoré prispejú
k celostnému prístupu svojou mnohostrannosťou. Trvácnosť znamená to, ţe poznatky o
javoch, udalostiach, predmetoch či osobách ţiak emocionálne tak preţíva, ţe to uţ nikdy
nezabudne.
   V jazykovednej oblasti treba nabádať ţiakov, aby zhromaţďovali regionálne javy:
názvy časti chotára rodnej obce, mesta, verzie ľudovej slovesnosti (piesne, básne,
porekadlá, pranostiky, frazeologické jednotky, nárečové výrazy), odlišnosti vo fonetike
afonológii, morfológii či syntaxe a pokúsili sa o ich subjektívny výklad.


   PREDMETOVÉ KOMPETENCIE
   Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete „Slovenský jazyk a slovenská literatúra" na
stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským predstavujú súhrn predpokladaných
vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré prispievajú k úspešnému zapojeniu sa
jednotlivca do ţivota spoločnosti. Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a
dopĺňajú. Ţiaci si ich osvojujú nielen na základnej škole, ale aj po jej ukončení. Ide teda o
celoţivotný proces dlhodobého vzdelávania, a) rozvoj schopností, zručností a návykov pri
čítaní s porozumením:
     •  rozumieť pokynom a inštrukciám i kratším súvislým prejavom učiteľa,
     •  pochopiť jadro rozhovoru medzi dvomi i viacerými partnermi a určiť ich
       vzájomné vzťahy,
     •  dlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, robiť si poznámku k
       počúvanému textu,
     •  naučiť sa čítať umelecké literárne dielo s kritickým odstupom a nadhľadom,
     •  rozvoj schopností, zručností a návykov pri ústnom prejave:
     •  klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme, vyjadriť svoje stanovisko k
       istému rozhovoru, nájsť súvislosti medzi jednotlivými informáciami,
     •  pochopiť podstatu informácie a okamţite reagovať na vzniknutú situáciu,
     •  reprodukovať udalosti, príbehy z vlastného ţivota,
     •  rozvoj schopností, zručností a návykov pri písomnom prejave:
     •  aplikovať získané poznatky z pravopisu a gramatiky,
     •  kreatívne skoncipovať text o rôznych témach, udalostiach, príbehoch ako aj
       písomne interpretovať odborný text,
     •  nadviazať kontextuálne na maďarskú literatúru, objasňovať špecifiká tých
       javov, ktoré sú charakteristické pre obe literatúry.


   Odborné kompetencie:
     •  orientovať sa v základnej jazykovednej a literárnoteoretickej oblasti pri
       pochopení, pouţívaní a interpretovaní textov v jazykovej a literárnej sfére,
     •  zorientovať sa v komparatistike pri čiastkových vedeckých prácach,
     •  zvládnuť preberané slohové útvary, gramatické zákonistosti a analýzy
       literárneho diela, ich aplikácia v kaţdodennej praxi.


   Občianske kompetencie:
    prenášať svoje poznatky, skúsenosti, postoje a zručnosti na svoje okolie (rodina,
škola, spolky, kultúrno-literárne zväzky), vytvárať moţnosti na programovanie jazykovo-
literárnej kreatívnej činnosti v mimotriednych a mimoškolských pomeroch.


   VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 1. ROČNÍKA
   KONVERZÁCIA A SLOH
   (1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)
   Rozpis učiva                       Orientačný počet hodín
   Prehľad tematických celkov
   Krátke ústne prejavy, dialóg v beţnom ţivote             3
   Rodina                                4
   Bývanie, domov                            4
   Nákupy a sluţby                            4
   Zdravie a zdravotná starostlivosť                   4
   Vzdelávanie                              4
   Šport                                 4
   Voľné témy (aktuálne udalosti, sviatky, zvyky)            4
   Zhrnutie jednotlivých konverzačných okruhov              2


   Konverzácia - obsahový štandard
   Rodina- členovia rodiny, vzťah medzi rodičmi a deťmi, príbuzenské vzťahy,
spoluţitie generácií, spôsob ţivota rodiny, konflikty, problémy atď.
   Bývanie, domov - typický spôsob bývania na Slovensku, časti a zariadenia bytu,
ako si predstavujete vlastný byt/dom, vonkajšie prostredie atď.
   Nákupy a sluţby - tradičné a moderné moţnosti nakupovania, výhody a nevýhody
nakupovania v malých obchodoch, supermarketoch a hypermarketoch, jednotlivé druhy
obchodov alebo oddelení v obchodných domoch, cestovanie za nákupmi atď.
   Zdravie a zdravotná starostlivosť - základný systém zdravotníctva, zdravotné
poisťovne, starostlivosť jednotlivca o vlastné zdravie - racionálna výţiva, následky
nesprávnej
    ţivotosprávy, osobná hygiena, časti tela, návšteva u lekára, detské, dedičné, infekčné
a civilizačné choroby atď.
   Vzdelávanie - typy škôl od materskej školy aţ po vysoké školy, štátne, cirkevné
a súkromné školy, povinná školská dochádzka, školská a mimoškolská činnosť, moţnosti
a význam vzdelávania, moţnosti štúdia v zahraničí atď.
   Šport - význam športovania v ţivote človeka, masový, rekreačný, vrcholový šport,
druhy športu, športové disciplíny, individuálne a kolektívne druhy športov,
najvýznamnejšie športové podujatia, olympijské hry a ich tradícia, významní slovenskí
športovci, posilňovne, osobný vzťah k športu atď.


   Konverzácia - výkonový štandard
   Rodina
   Dokázať plynulé hovoriť o sebe, o členoch svojej rodiny, o významných
momentoch v jeho ţivote, rodinných vzťahoch, domácich prácach, rodinných oslavách,
o generačných problémoch.
   Bývanie, domov
   Dokázať opísať svoj domov a zariadenie, vybavenie domácnosti, porovnať ţivot v
meste a na vidieku, povedať výhody a nevýhody, dokázať hovoriť o súčasných trendoch v
bývaní, povedať svoju predstavu o bývaní do budúcnosti.
   Nákupy a sluţby
   Dokázať hovoriť o moderných trendoch v spôsobe nakupovania, o nákupných
zariadeniach a ich jednotlivých oddeleniach, o druhoch tovaru a špeciálnych obchodoch,
sluţbách (banka, poisťovňa, pošta, polícia), vedieť, čo je reklama a dokázať povedať svoj
názor na ňu.
   Zdravie a zdravotná starostlivosť
    Dokázať pomenovať časti ľudského tela, vedieť vymenovať beţné, infekčné a
civilizačné
choroby, úrazy, duševné a fyzické stavy, dokázať opísať priebeh návštevy u lekára, oddelenia
polikliniky a nemocnice, dokázať hovoriť o prevencii, zdravom spôsobe ţivota, správnej
ţivotospráve, telesnej a duševnej hygiene.
   Vzdelávanie
   Dokázať opísať systém vzdelávania na Slovensku a povedať svoj názor na vzdelávanie
na Slovensku, vedieť hovoriť o ţivote školy, charakterizovať vyučovací proces na škole,
hovoriť o vzťahoch v triednom kolektíve a o vzťahoch s vyučujúcimi.
   Šport
   Dokázať samostatne hovoriť o význame športovania pre človeka, o druhoch športu
a ich špecifikách, o najobľúbenejších druhoch športu, o atraktívnych a nebezpečných športoch,
o vlastnom záujme o šport, hovoriť o finančnom zákulisí športového ţivota, poukázať na
obľúbené športové kluby a jednotlivcov.
   Sloh - obsahový štandard
   Zostavenie osnovy prečítaných textov, reprodukcia textu na základe osnovy, stručná
a podrobná reprodukcia, dialógy v beţných ţivotných situáciách, výber správnych jazykových
prostriedkov.
   Štylizácia krátkych ústnych prejavov podľa daných konverzačných situácií -
ospravedlnenie, poďakovanie, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, odmietnutie, blahoţelanie,
pozvanie atď.
   Jednoduchý opis prostredia (domu, bytu, školy, triedy, zdravotníckeho zariadenia,
nákupného strediska), pracovného postupu.
   Sloh - výkonový štandard
   vedieť správne vybrať komunikatívne činitele pri tvorbe a štylizácii krátkych
ústnych prejavov, dokázať správne formulovať informáciu a poskytnúť informáciu, viesť
dialóg v beţných ţivotných situáciách, štylizovať jazykovo a vecne správne aktuálne
správy, oznamy, hlásenie, pozvánku, telefonický rozhovor, inzerát, reklamu, vedieť podať
charakteristiku opisných slohových útvarov, dokázať vysvetliť uplatňovanie opisného
slohového postupu v jazykovom štýle, dokázať napísať odborný opis, opis pracovného
postupu, charakteristiku.


    9.6.2. Konverzácia z anglického jazyka


   Škola: Spojená škola s VJM Senec – Stredná odborná škola podnikania s VJM Senec
   Názov predmetu : Konverzácia z anglického jazyka
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodiny, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   Dĺţka štúdia: štyri roky
    Forma štúdia : denná
    Vyučovací jazyk školy : maďarský, anglický
    1.Charakteristika predmetu:


    Konverzácia z anglického jazyka nadväzuje a vychádza z tematicko výchovno -
vzdelávacích osnov predmetu Anglický jazyk. Ako predmet patrí do skupiny predmetov
skupiny: cudzie jazyky (Jazyková predmetová komisia). Konverzácia z anglického jazyka
(ďalej len KAJ) tvorí akúsi nadstavbu predmetu Anglický jazyk a zároveň ho aj dopĺňa. Pri
vyučovaní tohto predmetu sa kladie dôraz na aktivity ako je rozprávanie a poslúchanie. Dôraz
je kladený na tzv. tematicko – komunikatívny metodologický prístup, ktorý precvičuje
a posilňuje a zabezpečuje progres    v ovládaní spomenutých zručností. Za hlavnú
charakteristickú črtu predmetu konverzácia z anglického jazyka pokladáme, ţe sa
predovšetkým jedná o medzinárodný dorozumievací prostriedok, bez znalosti ktorého
jednotlivec nedokáţe prekročiť svoje jazykovo-etnické hranice v ţiadnej oblasti. Významovo
ako aj z hľadiska ekonomického sa v súčasnosti povaţuje za jeden z najdôleţitejších
predmetov výučby. Okrem zaistenia patričnej komunikácie, ďalej zbiera a zhromaţďuje
vedomosti z najrôznejších moţných vedeckých a predmetových disciplín ako aj z reálnych
ţivotných situácií.


    2. Ciele predmetu:

   Predmet Konverzácia z anglického jazyka má presne vymedzený cieľový rozsah.
Cieľom predmetu je naučiť ţiakov komunikovať v beţných situáciách vyţadujúcich priamu
výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Ţiak sa naučí zvládnuť krátke
spoločenské konverzácie, spájať frázy, aby opísal svoje záţitky a udalosti a vysvetliť svoje
názory, plány a pocity. Pri tematickej voľbe sa vychádza z tematických okruhov, ktoré sú
súčasťou výchovno tematických plánu z predmetu anglický jazyk I.SOŠP.


    M      Tý    Por.č.h    Obsahový štandard     Výkonový štandard
esiac    ţdeň    odiny                       Téma  vyučovacej
                    hodiny
    IX     1.    1.      Úvodná hodina    -  cieľom  úvodnej  hodiny  je
.                                  oboznámiť žiakov s tematickými
                                   okruhmi a predmetom hodiny KAJ.
2.  2.    Slovná zásoba:       - rozšíriť si slovnú zásobu
                  o krajiny, naučiť sa správne používať
                  dvojjazyčný slovník.
        Krajiny        Slovník

        Kaţdodenné       -  Pri  komunikácii  používať
     predmety             pomenovanie predmetov, ktoré
                      sa nachádzajú v domácnosti.
3.  3.    Zručnosti      -  v zručnostiach sa vedieť predstaviť
                    sa.Vedieť zahájiť dialóg a diskusiu
                    s tým, že študent povie o sebe
                    základné informácie


        Čítanie a písanie

        Predstavenie sa
4.  4.     Kaţdodenná     -  Každodenná komunikácia. Spýtať
     angličtina          sa na telefónne číslo spolužiaka.
                    Základná komunikácia používaním
                    zaužívaných spoločenských fráz.
        Telefónne čísla
          Ako sa máš?
X.  5.  5.     Kaţdodenná     -  precvičovanie    si  aktívne
        angličtina          používanie spoločenských fráz pri
                      rozlúčke   alebo   v ďalších
                      situáciach.
          Uvidíme sa večer!
   6.  6.     Kaţdodenná     -  zvládnuť       komunikáciu
        angličtina          v kaviarni.osvojiť si  správne
                      návyky pri objednávke.
          V kaviarni
   7.  7.    Profesie      -  vedieť  vymenovať    profesie
                      a vedieť rozprávať o profesiách.
                      Zamerať sa na činnosť jednotlivých
                      profesií.


   8.  8.     Kaţdodenná
        angličtina
               Koľko je hodín?    -  automatizovať     u študentov
                            odpovedanie na otázku. Vedieť
                            správne  používať   zaužívané
                            časové výrazy ako quarter, half.


  XI    9.  9.     Aktivity vo voľnom -   rozšíriť  si  slovnú  zásobu
.            čase:dancing, skiing      o aktivitách, ktoré sa vykonávajú
                            vo voľnom čase.
                          -  Vedieť viesť dialóg s partnerom
                            o voľnom čase.
       10  10.    Rozprávanie
     .               Dotazník: Ako ţiješ?

                          -  vedieť odpovedať   na  otázky
                            dotazníku
               Ľudia  rozprávajú -   rozšíriť si slovnú zásobu so
            o ročných obdobiach       zameraním na tematický okruh.
                            Vedieť si pripraviť krátky prednes
                            o obľúbenom ročnom období.
       11  11.    Slovná zásoba :        - rozšírenie slovnej zásoby so
     .                      zreteľom na tematický celok :
                           Domácnosť.
               Izby

               Domáca potreby:
       12  12.     Kaţdodenná
     .       angličtina


                              -  zvládnutie  komunikácia
                           o každodenných aktivitách vo voľnom
                           čase.
               Kam mám ísť ?
   XI    13  13.    Krajiny a jazyky
I.    .
               Slovesá:   translate, -  rozšírenie  slovnej zásoby  .
             check,laugh            Používanie slovies, ktoré sa
                              pomerne často objavujú v bežnej
                              komunikácii.
             Slová  ktoré   znejú
          rovnako
     14  14.     Rozprávanie:       -  zvládnuť odpovede na otázky
   .                         dotazníka, Rozprávať o svojich
                            budúcich profesijných plánoch .
             Dotazník:

             Čo vieš robiť?
     15  15.     Kaţdodenná
   .       angličtina :
                              - zopakovať si už osvojené
                          návyky   o telefonovaní  v cudzom
                          jazyku.ďalej si rozšíriť vedomosti
                          o telefonovaní. Vedieť zanechať odkaz,
                          vyzdvihnúť odkaz, spýtať sa na meno
                          a telefónne číslo volajúceho.
             Telefonovanie:
             Priama ţiadosť:

I.    16  16.     Rozprávanie :
   .
             Čo si robil na konci    -  rozprávanie  o posledných
          20. storočia?       dňoch dvadsiateho storočia. Pripraviť si
                          písomné   podklady   k slovnému
                          prednesu.
     17  17.     Kaţdodenná
   .       angličtina
             Špeciálne príleţitosti     - viesť dialóg pri špeciálnych
                          spoločenských príležitostiach.
     18  18.    Zručnosti :
   .                        rozšírenie   slovnej zásoby
             Traja vynálezcovia : -
                            o technické pojmy, ktoré sú
                            v úzkom prepojení s vynálezmi
                            a vynálezcami.
              Neuveriteľné
           informácie :
II.    19  19.     Kaţdodenná       -  osvojiť si správne návyky, keď sa
   .       angličtina :           pýtame na dátum a čas.
             Aký je dátum?
     20  20.    Slovná zásoba :     -  rozšírenie si slovnej zásoby
   .                        v spojitosti s tematickým okruhom.
               Jedlo a pitie :    -  osvojiť si nové frázy a výrazy
                            z tematického okruhu.
               Obchody        -  vedieť viesť dialóg o obchodoch
             a nakupovanie         a o nakupovaní
       21  21.    Zručnosti :      -  rozšírenie si slovnej zásoby
     .                       v spojitosti s tematickým okruhom.
               Moje obľúbené jedlo -   osvojiť si nové frázy a výrazy
                            z tematického okruhu.
               Jedlá vo svete    -  vedieť viesť dialóg o obchodoch
                            a o nakupovaní
  III    22  22.     Kaţdodenná      -  osvojiť  si  používanie    tzv.
.     .       angličtina           zdvorilostných výrazov v angličtine.
                            Pri simulovaných dialógoch ich
                            vedieť používať čo najčastejšie.
               Zdvorilé ţiadosti :
               Could You ...?
  23  23.    Zručnosti:
.
                          -  prečítanie, porozumenie
                      a rozprávanie o danom tematickom
                      okruhu.
           Rozprávanie: Ja mám
        viac ako Ty:
           Čítanie
        a rozprávanie: Tri hudobné
        mestá   (Vienna,  New
        Orleans, Liverpool)
  24  24.     Kaţdodenná       -  osvojiť si a používať zaužívané
.       angličtina            frázy, ktoré sa týkajú smerov
                        a smerovania v anglickom jazyku.
          Smerovania
           Out of the garage,
        over the bridge
  IV    25  25.    Slovná zásoba:     -  rozšírenie si slovnej zásoby
.    .                        v spojitosti s tematickým okruhom.
               Ošatenie,    opis
            človeka           -  osvojiť si nové frázy a výrazy
                             z tematického okruhu.
               Slová ktoré rýmujú:

                           -  vedieť viesť dialóg o obchodoch
                             a o nakupovaní
               Fonetické symboly    -  zopakovať   si   znalosti
                             o fonetických   symboloch.
                             Prepisovať do a z fonetického
                             písma.
       26  26.     Zručnosti:Počúvanie -   počúvanie      a rozprávanie
     .       a rozprávanie:          o spoločenských situáciach ako sú
                             večierky.  Rozšírenie   slovnej
                             zásoby a používanie nových slov
                             v praxi.
               Kto je na večierku?
     27  27.     Kaţdodenná
   .       angličtina :
                       -  rozšírenie si slovnej zásoby
                         v spojitosti s tematickým okruhom.
             V obchode
          s ošatením:
                       -  osvojiť si nové frázy a výrazy
                         z tematického okruhu.
             What colour are you
          looking for? Can I try it -  vedieť viesť dialóg o obchodoch
          on?              a o nakupovaní,     používať
                         zaužívané výrazy pri nakupovaní.
V.    28  28.    Zručnosti:      -  rozšírenie si slovnej zásoby
   .                      v spojitosti s tematickým okruhom.
             Čítanie       -  osvojiť si nové frázy a výrazy
          a rozprávanie:        z tematického okruhu.
             Nebezpečné športy:


                       -  vedieť    viesť     dialóg
                         o nebezpečných športoch.
       29  29.     Kaţdodenná           - osvojiť si používanie tzv.
     .       angličtina:          zdvorilostných výrazov v angličtine. Pri
                           simulovaných dialógoch ich vedieť
                           používať čo najčastejšie
               Dať návrh:               What shall we do
            today? Let´s go to....
       30  30.     Kaţdodenná
     .       angličtina :
                           -  rozšírenie si slovnej zásoby
                             v spojitosti s tematickým okruhom.
               Vo vlaku:        -  osvojiť si nové frázy a výrazy
                             z tematického okruhu.
               A return    ticket, -  vedieť viesť dialóg pri nákupe
            please              cestovného lístku na vlak.
  VI    31  31.    Rozprávanie:
.    .
               Veci ktoré si spravil:
                           -  rozšírenie si slovnej zásoby
                             v spojitosti s tematickým okruhom.
           Čítanie          -  osvojiť si nové frázy a výrazy
        a rozprávanie:           z tematického okruhu.
           Ako ţiť aby som bol:
                        -  rozprávať o životných situáciach


  32  32.     Kaţdodenná
.       angličtina

                        -  rozšírenie si slovnej zásoby
                          v spojitosti s tematickým okruhom.
           Na letisku :       -  osvojiť si nové frázy a výrazy
                          z tematického okruhu.
          Check    in   your
        luggage, go to gate 4...
                        -  vedieť viesť dialóg pri nastupovaní
                          na lietadlo a všeobecne na letisku.


  33  33.    Záverečná
.       hodnotiaca hodina
                           –
    9.6.3. Konverzácia z nemeckého jazyka


    Názov predmetu:   Konverzácia v nemeckom jazyku
    Časový rozsah výučby: 1 hodina týţdenne, 31 hodín ročne
    Ročník: tretí
    Škola: Spojená škola s VJM v Senci – Stredná odborná škola podnikania s VJM
    Študijný odbor /kód a názov/: 6341600 škola podnikania
    Dľţka štúdia: štyri roky
    Forma štúdia: denná
    Vyučovací jazyk: nemecký a maďarský jazyk


    Charakteristika predmetu:


   Cudzie jazyky poskytujú jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov
v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov ţiak prekonáva bariéry , zvýši sa jeho
mobilita v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a môţe sa ľahšie uplatniť na trhu práce.
   Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície.
   Poţiadavky pre vzdelávanie v nemeckom jazyku vychádzajú zo Spoločného
európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky /SEER/, ktorý popisuje rôzne úrovne
ovládania cudzích jazykov. /A1,A2, B1, B2, C1, C2/ Vzdelávanie v 1.cudzom jazyku smeruje
k dosiahnutiu úrovne B2, v 2.cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2.
   Úrovne A1 a A2 – Pouţívateľ základného jazyka – ţiak ovláda jazyk v základnom
rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať kaţdodenné situácie, i keď je nútený obsah výpovede
obmedziť a hladať slová.
   Úrovne B1 a B2 – Samostatný pouţívateľ jazyka – ţiak aktívne pristupuje
k získavaniu vedomostí nielen na hodinách, ale i prostredníctvom všetkých dostupných
médií.Vedome a cielene pristupuje k osvojeniu si cudzieho jazyka.
   Úrovne C1 a C2 – Skúsený pouţívateľ jazyka – Dosiahnutie týchto úrovní na úrovni
stredoškolského vzdelávania sa nepredpokladá.


    Hlavné ciele predmetu:


  -  Podporiť sebadôveru ţiakov.
  -  Skvalitňovať jazykový prejav ţiakov.
  -  Pripraviť ţiakov na aktívny ţivot v multikulturálnej spoločnosti.
  -  Vnímať a osvojovať si jazyk ako bohatý a mnohotvárny prostriedok k získavaniu
    informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov.
  -  Zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
    a nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie.
  -  Viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry.
   Podľa SEER sa pri pouţívaní jazyka vyuţívajú rôzne kompetencie – Všeobecné
a komunikatívne kompetencie.
   Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.
   Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú ţiakovi pouţívať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
   Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:
   Jazyková kompetencia, Sociolingvistická kompetencia, Pragmatická kompetencia.


    Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby
sa učiaci dokázal riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho krajine, dokázal vymieňať si informácie s mladými ľuďmi
a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom.


   Metódy, formy a postupy vyučovania


   Vo vyučovacom procese sa vyuţívajú nasledovné metódy:
   Zadanie úlohy, vysvetlenie obsahu, prednes dialógu, skupinová práca, rozprávanie
príbehov na základe textov, vyhotovenie projektov, práca s obrazovým materiálom .


   Obsah predmetu


   3. ročník


  Témy sa orientujú na poţiadavky všedného dňa, v ktorých je dôleţitá najmä ústna
  komunikácia. Cieľom je naučiť ţiakov viesť rozhovory s nemecky hovoriacim partnerom
  na témy, o ktorých sa kaţdodenne hovorí. Budeme sa zaoberať s nasledujúcimi témami:

  Rodina – 2 vyuč.h. – osobné údaje, ţivotopis, členovia rodiny, rodinné vzťahy
  Kultúra a umenie –2 vyuč.h. – kultúra v meste a na vidieku, obľúbená oblasť kultúry
  Šport –2 vyuč.h. – druhy športu, význam športu
  Bývanie – 2 vyuč.h. – môj domov, vybavenie miestností, bývanie v meste a na vidieku,
  ideálne bývanie
  Obchod a sluţby –2 vyuč.h. – typy obchodov, nákupné zariadenia, sluţby
  Starostlivosť o zdravie –2 vyuč.h. – ľudské telo, choroby, návšteva u lekára, v lekárni,
  správna ţivotospráva
  Cestovanie – 2 vyuč.h. – cieľ a význam cestovania, prípravy na cestu, dopravné
  prostriedky
  Vzdelanie – 2 vyuč.h. – školský systém, typy školských zariadení, vyučovanie, ţivot
  študenta
Zamestnanie – 2 vyuč.h. – typy povolaní, voľba povolania, trh práce, pracovný čas
a voľný čas
Vzťahy medzi ľuďmi – 2 vyuč.h. – vzťahy v rodine a v škole, priateľstvo a láska,
spoločenské problémy
Mládeţ a jej svet – 2 vyuč.h. – charakteristika mladých: typické vlastnosti, záujmy,
zovňajšok, postavenie mladých v spoločnosti
Stravovanie – 2 vyuč.h. – jedlá a nápoje počas dňa, obľúbené jedlo, stravovacie
zariadenia, národné kuchyne
Záľuby, voľný čas a ţivotný štýl – 2 vyuč.h. – moţnosti trávenia voľného času,
organizovaný voľný čas, individuálne záľuby
Multikultúrna spoločnosť – 2 vyuč.h. – sviatky, zvyky a tradície, spolunaţívanie ľudí
rôznych národností v jednej krajine, zbliţovanie kultúr
Obliekanie a móda – 3 vyuč.h. – vplyv počasia na odievanie, odevy a doplnky na rôzne
príleţitosti, výber oblečenia

 Komunikačné zručnosti


 Počúvanie s porozumením
Ţiak musí porozumieť slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti
kaţdodenného ţivota.
   Ţiak musí porozumieť hlavným informáciám v textoch na počúvanie.
   Ţiak musí pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
   Ţiak musí rozumieť pokynom informatívneho charakteru.


 Čítanie s porozumením
Ţiak musí porozumieť zásadným informáciám v textoch.
Ţiak musí rozumieť beţným orientačným tabuliam a nápisom na verejných miestach.
   Ţiak musí pochopiť z kontextu krátkeho prečítaného textu význam niektorých
neznámych slov.
   Ţiak musí dokázať vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových
materiáloch, akými sú napr. prospekty, jedálne lístky.
   Ţiak musí pochopiť konkrétne informácie v písaných materiáloch, akými sú
napríklad listy, broţúry, krátke články.


 Písomný prejav
   Ţiak musí vedieť písať diktáty, osobné listy, predstaviť a charakterizovať osobu a
veci , opísať aspekty všedného dňa /ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy/, zaujať
stanovisko.


 Ústny prejav
 Monológ
Ţiak musí vedieť podať opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole,
opísať kaţdodenné zvyklosti a to, čo má alebo nemá rád.
Ţiak musí dokázať vyrozprávať príbeh, podať opis udalostí, záţitkov zo školy
a voľnočasových aktivít, opísať svoje plány a osobné skúsenosti, rozprávať krátke
poviedky.

 Dialóg
Ţiak musí komunikovať v beţných situáciách.
Ţiak musí vedieť poţiadať o informácie, alebo ich poskytnúť.
Ţiak musí vedieť povedať, čo sa mu páči a čo nie.
Ţiak sa musí zapojiť do rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú.


 Výsledné hodnotenie: Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkou.
  9.7.    Teoretické vzdelanie

    9.7.1. Ekonomika


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: Ekonomika
   Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   1. Charakteristika predmetu
   Predmet Ekonomika je jedným zo skupiny predmetov odbornej špecializácii. Jeho
úlohou je dať ţiakom teoretické základy objasňujúce ekonomické pojmy, vzťahy a
zákonitosti v podmienkach trhovej ekonomiky.
   Ekonomika v prvom ročníku sa zameriava na skúmanie a objasňovanie základných
ekonomických pojmov a vzťahov na úrovni individuálneho rozhodovania spotrebiteľov
reprezentovaných domácnosťami ako základnými ekonomickými jednotkami spoločnosti na
strane dopytu a výrobcov, ktorí sú motivovaní a koordinovaní týmito rozhodnutiami. Znalosť
týchto zákonitostí je preto nevyhnutným predpokladom úspešnej podnikateľskej činnosti.
   V priebehu štúdia tohto predmetu sa ţiaci postupne oboznámia s rozhodujúcou úlohou
trhu, na ktorom na jednej strane stoja spotrebitelia so svojimi neuspokojenými potrebami a na
druhej strane výrobcovia tovarov a sluţieb, reprezentujúci ponuku. Vzájomná interakcia
týchto základných určujúcich faktorov trhu určuje ceny, ktoré determinujú systém
rozdeľovania a stimulujú hospodársku súťaţ medzi výrobcami.
   Ciele predmetu
   Cieľom predmetu Ekonomika je realizovať nasledujúce cieľové zámery: poznať
základné ekonomické pojmy charakterizujúce trhovú ekonomiku poznať základné
ekonomické problémy a zákon pochopiť podstatu fungovania trhu ovládať základné pravidlá
filozofie trhového hospodárstva ovládať teoretické poznatky trhovej ekonomiky na podnikovej
úrovni poznať faktory podnikateľskej činnosti podniku pochopiť činnosť podniku presné
pouţívanie terminológie
   Predmetové kompetencie
   Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete ekonomika na školách podnikania predstavujú súhrn
predpokladaných vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré prispievajú
k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa do podnikateľskej činnosti.
   Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou a dôleţitou
kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov vedomostí,
zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktoré kaţdý človek potrebuje k svojmu osobnému
naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a ţivotných
situáciách na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovať a aktualizovať v rámci
celoţivotného vzdelávania.
   • pochopiť jadro problému
   • klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme
   • odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
   • robiť si poznámky
   • vyjadriť svoje stanovisko k istej téme
   Odborné kompetencie
   Odborné kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce orientovať sa v základných
ekonomických problémoch a schopnosť adekvátne pochopiť podstatu a rozlíšiť úlohy
v oblasti medzipredmetových vzťahov.
   Témy

   Tematický celok         Obsahový štandard       Výkonový štandard

T.C.: Historická        -Ekonómia ako vedná      -vedieť charakterizovať
podmienenosť ekonomiky     disciplína -vznik a vývoj   Ekonómiu, ako vednú
                ekonomických teórií      disciplínu -vedieť rozlíšiť
                               jednotlivé
T.C.: Základné pojmy      -typy ekonomík z historického typy ekonomík a poukázať na
a zákony ekonomiky       hľadiska            rozdiely medzi nimi
                -predmet ekonomickej teórie  -vedieť vysvetliť, čo sa
                ako vednej disciplíny     rozumie pod jednotlivými
                -ľudské potreby a statky   ekonomickými teóriami
                               -ovládať, čo je predmetom
                -základné ekonomické
                               ekonómie
                problémy
                -základné ekonomické zákony -vymenovať a rozlišovať
                              ľudské potreby a statky -
                              vysvetliť základné ekonomické
                              zákony
                               -chápať jednotlivé ekonomické
                               problémy
T.C.: Základy trhového     -základné činitele výroby   -vedieť vysvetliť význam
správania                           výrobných faktorov a činiteľov
                -výrobné faktory podniku
Pojem trhu                          -chápať fungovanie trhu
                -účastníci trhovej aktivity
                               -rozoznávať druhy trhov
                -podstata fungovania trhu
                               -uviesť príklady na trhov
                -trhové nedokonalosti-druhy
                               nedokonalosti v praxi
              trhov
              -opakovanie
T.C.: Elementárna teória  -elementárna teória dopytu    -chápať teóriu dopytu
dopytu a ponuky       -podstata, charakter a činitele  -uviesť príklady z praxe na
              určujúce dopyt          vzťah medzi dopytom a cenou
              -krivka dopytu a jej posuny    -vymenovať činitele, ktoré
                               ovplyvňujú dopyt
              -elementárna teória ponuky
                               -rozlišovať činitele
              -podstata, charakter a činitele
                               ovplyvňujúce ponuku
              určujúce ponuku
                               -vysvetliť vzťahy medzi
              -krivka ponuky a jej posuny
                               ponukou a cenou
T.C.: Určenie rovnováţnej  -pojem rovnováţnej ceny      -vysvetliť vznik rovnováţnej
ceny                             ceny
              -cenové posuny pri
              prevládajúcom dopyte       -uviesť príklady na cenové
                               posuny pri prevládajúcom
              -cenové posuny pri
                               dopyte a prevládajúcej ponuke
              prevládajúcej ponuke
                               -chápať podstatu limitovaných
              -ústredne limitované ceny
                               cien
                               -porovnať teóriu s praxou
T.C.: Cenová pruţnosť    -dôchodková a cenová       -vysvetliť teoreticky a prakticky
dopytu a ponuky       pruţnosť dopytu          podstatu pruţnosti dopytu a
                               ponuky
              -činitele vplývajúce na
              pruţnosť dopytu          -uviesť z praxe príklady na
                               pruţnosť dopytu a ponuky
              -pruţnosť ponuky
              -činitele vplývajúce na
T.C.: Trh výrobných faktorov -pruţnosť ponuky         -vymenovať a charakterizovať
                                výrobné faktory a opísať ich
                -kolobeh hospodárskych
                                kolobeh
                prostriedkov a ich cena
                                -vysvetliť zvláštnosti trhu pôdy
                -trh pôdy
                                -uviesť riešenia na aktuálne
                -dopyt a ponuka pôdy
                                problémy poľnohospodárstva
                -cena pôdy
                                -vysvetliť vzťah medzi
                -základné problémy       ponukou a dopytom práce
                poľnohospodárstva a ich
                                -vymenovať formy mzdy
                riešenie
                                -vysvetliť podstatu odborov
                -trh práce
                                -dokázať vysvetliť fungovanie
                -dopyt a ponuka ţivej práce
                                trhu kapitálu
                -určenie správnej výšky miezd
                                -vedieť vysvetliť termín trhová
                -podstata a formy mzdy     úroková miera
                -trh práce a odbory
                -trh kapitálu dopyt a ponuka
                kapitálu
                -trhová úroková miera
T.C.: Hospodárska súťaţ    -formy konkurencie       -vysvetliť teoreticky aj
                                prakticky význam konkurencie
                -dokonalá konkurencia
                                -vedieť odlíšiť v praxi
                -monopoly
                                monopoly a oligopoly
                -oligopoly
                                -dokázať definovať
                -monopolistická konkurencia   monopolistickú konkurenciu
T.C.: Podnikateľská činnosť a -podnikanie, charakteristika a  -pochopiť význam podnikania
členenie podnikov       subjekty podnikania-       -chápať organizáciu
               organizácia podnikania      podnikania
                -členenie podnikov     -vedieť rozlíšiť právne formy
                -právne formy podnikov v SR podnikov podľa
                              charakteristických znakov
                -ţivnosti
                              -pochopiť podstatu a
                -obchodné spoločnosti
                              podmienky ţivnosti
                -druţstvá
                              -rozoznávať obchodné
                              spoločnosti
T.C.: Faktory podnikateľskej -podnikový transformačný     -poznať podstatu podnikového
činnosti           proces              transformačného procesu
Činnosť podniku        -dlhodobý a obeţný majetok   -rozlíšiť a vymenovať
                podniku             dlhodobý a obeţný majetok
                                podniku
                -zabezpečenie výrobných
                faktorov          -chápať podstatu tvorby
                -tvorba podnikových výkonov podnikových výkonov
                              -vedieť charakterizovať
                -odbytová činnosť podniku
                              odbytovú činnosť a
                -financovanie a riadenie  financovanie podniku
                podniku
                              -poznať členenie nákladov a
                -náklady a ich členenie   výnosov a uviesť ich aj z
                -výnosy a ich členenie   praxe

                -výsledok hospodárenia     -vedieť určiť výsledok
                podniku             hospodárenia

T.C.: Domácnosti v trhovej   -základný rozpočet domácností -vymenovať a rozdeľovať
ekonomike                          výdavky a príjmy domácností
                -nominálne a reálne príjmy
                                -navrhnúť moţné úspory
                -spotreba a úspory
                -hraničné moţnosti spotreby


   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :
     •  zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornosti
       ţiakov na cieľ vyučovacej hodiny vysvetlenie obsahu danej problematiky na
       vyučovacej hodine s vyuţívaním najmodernejších výchovno-vyučovacích
       prístrojov
     •  kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov prednes referátov
     •  otázky a odpovede, vyjadrovania atď. Spomedzi Čiastočne riadených techník
       zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky:
     •  opakovanie, vrátane opakovania formou testu prenášanie informácií
     •  príprava: učenie sa ţiakov , samostatná práca s učebnicou, čítanie odbornej
       literatúry a časopisov
   Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu :
     •  štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
       vonkajšie usporiadanie triedy)
     •  referáty: na základe časopisov, učebnice, počúvania, výskumu
     •  typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď.
   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách ekonomiky sa pouţívajú
knihy, odborné časopisy, tabuľky, Internet atď.
   Vyučovací proces vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku konkrétnemu učivu
a konkrétnym učebniciam
   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu/ jedna
odpoveď, vyriešenie úlohy/, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
   2. ročník


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: Ekonomika
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodiny, ročne 33 hodín
   Ročník: druhý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika vzdelávacej oblasti
   Vzdelávací okruh ekonomika vedie ţiakov k tomu, aby porozumeli základným vzťahom
v trhovej ekonomike. Ţiaci získavajú vedomosti o základných ekonomických pojmoch, o
základných pojmoch makroekonómie a makroekonomickej politiky. Zahrňuje učivo
o základných podnikových činnostiach a učivo o majetku podniku a jeho hospodárení, o
úprave pracovnoprávnych vzťahoch a podnikaní, najmä podnikania ţivnostenského.. Ţiaci sa
učia porozumieť ekonomickej podstate miezd, daní, zdravotného a sociálneho poistenia.
Získavajú základné vedomosti o ekonomickom raste a medzinárodnom obchode.


   Popis obsahových štandardov
   Ekonomika
   Obsah vzdelávania vedie ţiakov k tomu, aby porozumeli základným vzťahom v trhovej
ekonomike, čo rozumieme pod potrebami, statkami, sluţbami, spotrebou a ţivotnou úrovňou.
Ţiaci získavajú základné poznatky o výrobe, základných výrobných faktoroch a
hospodárskom cykle. Oboznamujú sa s podstatou tovaru, formou a funkciou peňazí. Ţiaci
získavajú vedomosti o fungovaní trhu, subjektoch trhu, učia sa porozumieť základným
prvkom trhu - ponuke, dopytu a cene a správne sa rozhodovať pri riešení marketingovej
problematiky.
   Učivo zahŕňa podstatu a štruktúru národného hospodárstva, reprodukčný proces,
riadenie národného hospodárstva. Ţiaci sa učia porozumieť základným makroekonomickým
ukazovateľom, inflácii a nezamestnanosti. Oboznamujú sa s princípmi zahraničného obchodu,
cestovného ruchu, obchodnou a platobnou bilanciou a medzinárodnou ekonomickou
integráciou.
   Okruh zahŕňa učivo o základných podnikových činnostiach (hlavná činnosť,
zásobovanie, investičná činnosť, personálna činnosť, odbytová činnosť - marketing, riadiaca
činnosť - manaţment) a učivo o majetku podniku a jeho hospodárení.
   Ţiaci získavajú základné vedomosti o právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov
a podnikaní, najmä podnikaní ţivnostenského. Oboznámia sa s významom podnikateľského
zámeru pre podnikateľa, so štruktúrou, obsahom a spracovaním podnikateľského zámeru.
   Ţiaci sa učia porozumieť ekonomickej podstate miezd, daní, zdravotného a sociálneho
poistenia. Obsah vzdelávania učí ţiakov porozumeniu organizácii práce na pracovisku. Ţiaci
získajú vedomosti o druhoch škôd a o moţnostiach predchádzania škodám, o zodpovednosti
zamestnanca a zodpovednosti zamestnávateľa.
    9.7.2. Právna náuka


Škola: Spojená škola s VJM - Stredná škola podnikania s VJM
Študijný odbor /kód a názov/: 6341600 škola podnikania
Názov predmetu: Právna náuka
Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 62 hodín – 3. ročník
              týţdenne 1 hodina, ročne 28 hodín – 4. ročník
Ročník: tretí
Dĺţka štúdia: štyri roky
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   1. Charakteristika predmetu


   Predmet právna náuka je zameraný na upevnenie základných pojmov a orientáciu
v právnych normách. Rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti ţiakov o základných
poznatkoch z oblasti obchodno-podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb.
   Obsah učiva nadväzuje na vedomostný základ právnych pojmov, ktoré ţiaci nadobudli
na ostatných odborných predmetoch (ekonomika, účtovníctvo, tovaroznalectvo). Osvojené
a upevnené vedomosti umoţnia ţiakom rozvíjať ich samostatné tvorivé myslenie v procese
vzdelávania ako aj pri výkone pracovných činností v oblasti podnikania v obchode,
podnikania v turistike a cestovnom ruchu a v organizačnej a ekonomickej poradenskej
činnosti.
   Problematika  tematických   celkov  z  oblasti  obchodno-podnikateľskej  činnosti
je zameraná na základnú orientáciu právnych aspektov podnikania v oblasti občianskeho,
pracovného, obchodného, správneho a trestného práva vzťahujúcemu sa k zvolenému bloku
odborných predmetov.


   2. Ciele predmetu


   Cieľom predmetu je vytvoriť vedomostné a zručnostné predpoklady ţiakov
z problematiky obchodno-podnikateľských činností v rôznych oblastiach podnikania.
   3. Témy


          Tematický celok            Počet hodín      Ročník
Vymedzenie základných pojmov                  9          3.
Občianske právo                        10         3.
Pracovné právo                         4          3.
Obchodné právo                         14         3.
Ţivnostenské podnikanie                    8          3.
Záväzky                            3          3.
Obchodné záväzkové vzťahy                   12         3.
Správne a trestné právo                              4.
Špecifické učivo                                  4.
   4. Obsahový a výkonový štandard
   3. ročník
  Tematický celok      Obsahový štandard        Výkonový štandard
 Vymedzenie základných   - pojem štátu a jeho -       poznať základné pojmy štátu;
 pojmov            najdôleţitejšia      -   poznať najdôleţitejšiu
               charakteristika         charakteristiku štátu
              - ústava SR, ústavné zákony -   poznať ústavu SR;
               a formy vlády       -   poznať dobré a zlé formy
                                štátu
              - pojem, vznik, podstata, -    poznať pojem podstatu,
               predmet a funkcia práva     predmet a funkciu práva
              - pramene práva, právne -     poznať pramene práva;
               tradície, právne subjekty -   poznať právne tradície;
                             -   poznať právne subjekty
              - právne vzťahy, právne -     poznať právne vzťahy;
               aplikácie a právne systémy -   poznať právne aplikácie;
                             -   poznať právne systémy
              - právne normy – ich druhy -    poznať druhy a platnosť
               a platnosť            právnych noriem
              - úloha súdov, prokuratúry,  -  vedieť úlohu súdov,
               notára a advokátov        prokuratúr, notára
                                a advokátov
              - právny poriadok štátu    -  poznať právny poriadok štátu
 Občianske právo      - predmet, pramene a zásady - vedieť predmet, pramene
               občianskeho práva      a zásady občianskeho práva
              - občiansky zákonník    - poznať a vedieť pracovať
                                s občianskym zákonníkom
              - občiansko-právne   vzťahy - poznať občiansko-právne
                                vzťahy a sluţby
              a sluţby
             - účastníci    občiansko- - vedieť kto sú účastníci
              právnych vzťahov       občiansko-právnych vzťahov
             - vznik, zmena a zánik práv  - vedieť kedy vznikajú, zmenia
              a povinností         a zanikajú práva a povinností
             - zastúpenie a jej druhy   - poznať zastúpenie a jej druhy
             - uplatnenie a premlčanie - poznať uplatnenie
              práva, počítanie času   a premlčanie práva
                            a počítanie času
             - vlastnícke     právo,- vedieť čo je vlastnícke právo
              spoluvlastníctvo      a čo je spoluvlastníctvo
             - dedenie,    nadobúdanie- vedieť základy dedenia,
              dedičstva          nadobúdanie dedičstva
Pracovné právo      - základné      pojmy - poznať základné pojmy
              pracovného práva      pracovného práva
             - vznik a zánik pracovného - vedieť kedy vzniká a zaniká
              pomeru           pracovný pomer
             - pracovný čas, dovolenka, - vedieť informácie
              odmeňovanie         o pracovného času,
              zamestnancov        o dovolenky a o odmenení
                            zamestnancov
Obchodné právo      - právne normy obchodného - poznať právne normy
              práva            obchodného práva
             - základné      pojmy - poznať základné pojmy
              obchodného práva      obchodného práva
             - subjekty   podnikania, - poznať subjekty podnikania
              právnické a fyzické osoby
             - obchodný register      - poznať obchodný register
             - práca   s  obchodným - vedieť pracovať
              registrom         s obchodným registrom
             - hospodárska súťaţ    - vedieť čo je hospodárska
                              súťaţ
             - obchodné    spoločnosti - poznať obchodné spoločnosti
              a druţstvá          a druţstvá
             - právna úprava obchodných - vedieť informácie o právnej
              spoločností         úprave obchodných
                              spoločností
             - verejná    obchodná -    poznať verejné obchodné
              spoločnosť           spoločnosti
             - komanditná spoločnosť  -    poznať komanditné
                              spoločnosti
             - spoločnosť s ručením -     poznať spoločnosť s ručením
              obmedzeným           obmedzeným
             - akciová spoločnosť  -     poznať akciovú spoločnosť
             - druţstvo           - poznať druţstvá
Ţivnostenské podnikanie  - základné      pojmy - poznať základné pojmy
              ţivnostenského podnikania ţivnostenského podnikania
             - subjekty ţivnostenského - poznať subjekty
              podnikania         ţivnostenského podnikania
               - oprávnenie   prevádzkovať - vedieť informácie
                ţivnosť              o oprávnení prevádzkovať
                                 ţivností
               - ţivnostenský register     - poznať a vedieť pracovať so
                                ţivnostenským registrom
               - druhy ţivností         - poznať druhy ţivností
               - zánik    ţivnostenského - vedieť informácie o zánik
                podnikania, podnikateľskej  ţivnostenského podnikania
                činnosti
               - praktické cvičenie     - vedieť pracovať
                                 s dokumentáciou o ţivnosti
 Záväzky          - záväzkovo-právny vzťah     -  poznať záväzkovo-právne
                                 vzťahy
               - zabezpečenie záväzku      -  vedieť informácie
                                 o zabezpečení záväzku
               - zánik záväzkov         -  vedieť informácie o zániku
                                 záväzkov
 Obchodné záväzkové     - základné pojmy         -  poznať základné pojmy
 vzťahy                             obchodného záväzkového
                                 vzťahu
               - uzatváranie zmlúv       -  vedieť informácie
                                 o uzatváraní zmlúv
               - porušenie    zmluvných -    vedieť informácie o poručení
                povinností a jeho následky     zmluvných povinností a jeho
                                 následky
               - premlčanie zmlúv        -  vedieť informácie
                                 o premlčaní zmlúv
               - zmluvné   typy     pre -  poznať zmluvné typy pre
                obchodnú prax           obchodnú prax
               - kúpna zmluva          -  poznať kúpnu zmluvu
               - rôzne zmluvy          - poznať rôzny typy zmlúv
               - zmluva o zdruţení       - poznať zmluvu o zdruţení
               - praktické cvičenie       - vedieť pracovať so zmluvami


   5. Metódy, formy a postupy vyučovania


   Vo vyučovacom procese sa budú pouţívané také formy, metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú
ku praktickej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť /štruktúru/, tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie vyuţívajú :
4) zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky; sústredenie pozornosti ţiakov na cieľ
 vyučovacej hodiny;
5) vysvetlenie  obsahu  danej  tematiky  na   vyučovacej  hodine   s  vyuţívaním
  informačno-komunikačnej techniky;
6) kontrolu ţiackych prác, riešených príkladov.
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky:
3) opakovanie, vrátane opakovanie formou testu;
4) príprava: učenie sa ţiakov, samostatná práca pri riešení úloh.
   6. Učebné zdroje


   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách právnej náuky sa
pouţívajú knihy, odborné časopisy, tabuľky, Internet, dokumenty, predpisy, zákony, občiansky
a obchodný zákonník, ţivnostenský register atď.
   Vyučovací proces vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje, aby sa nadviazal na konkrétne učivo
a na konkrétnu učebnicu.


   7. Hodnotenie predmetu


   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol učivo, v čom má nedostatky, kde má rezervy,
aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
   Cieľom je hodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťou a spôsobilosťou.
Pri hodnotení a klasifikácii dosiahnutých výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
    9.7.3. Administratíva a korešpondencia


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: administratíva a korešpondencia
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu
   Úlohou predmetu Administratíva a korešpondencia je umoţniť ţiakom osvojiť si
základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a hospodárskej
korešpondencie, získať zručnosti v obsluhe písacích strojov, prostriedkov reprografickej,
reprodukčnej techniky a ďalších moderných prostriedkov pre spracovanie textov, v písaní na
písacích strojoch, ako aj zručnosti vo vypracovaní hospodárskych písomností.
   Ţiaci sa naučia ovládať desaťprstovú hmatovú metódu, dodrţiavať platné normy pri
vyhotovovaní písomností a formálnej úprave textu a vypracovať vecne , štylisticky
a gramaticky správne písomnosti z hospodárskej praxe.
   Predmet nadväzuje na odborné predmety ekonomika, podnikanie, marketing,
účtovníctvo a cudzie jazyky, súvisí s ich obsahom, preto je nevyhnutná koordinácia
medzipredmetových vzťahov.
   Predmet osobitne súvisí s predmetom informatika, najmä pri automatizovanom
spracovaní textov. Predmet nadväzuje na odborné predmety ekonomika, podnikanie,
marketing, účtovníctvo a cudzie jazyky.


   Ciele predmetu
   Cieľom predmetu Administratíva a korešpondencia je realizovať nasledujúce cieľové
zámery:
     •  spoznať význam a dôleţitosť techniky v administratíve ovládnutie
       desaťprstovej hmatovej metódy dôleţitosť dodrţiavania platných noriem
     •  zvyšovanie presnosti
     •  zvyšovanie samostatnosti pri práci
     •  schopnosť vypracovať tabuľky
     •  vyhotovenie kópií
     •  zvyšovanie rýchlosti písania textov
     •  dosiahnuť zručnosť pri vypracovaní hospodárskych písomností
     •  vypracovať vecne , štylisticky a gramaticky správne písomnosti z hospodárskej
       praxe.


   Predmetové kompetencie
   Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete administratíva a korešpondencia na školách podnikania
predstavujú súhrn predpokladaných vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré
prispievajú k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa do podnikateľskej činnosti.
   Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou a
dôleţitou kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov
vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktoré kaţdý človek potrebuje k svojmu
osobnému naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a ţivotných
situáciách na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovať a aktualizovať v rámci
celoţivotného vzdelávania.


   Odborné kompetencie
   Odborné kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce získať zručnosť pri písaní
upevňovať schopnosť sústrediť sa


   Témy

   Tematický celok        Obsahový štandard      Výkonový štandard
T.C.:   Význam   techniky -prehľad     technických -pochopiť význam a dôleţitosť
v administratíve        prostriedkov         techniky v administratíve
                 -bezpečnosť   pri  práci  s -uvedomenie      dôleţitosti
                 technikou            bezpečnosti pri práci
                 -písací stroj          -vedieť zaobchádzať s písacím
                                 strojom
                 -jeho vyuţitie
                                 -poznať zásady písania na stroji
                 -zásady písania na stroji
T.C.: Nácvik písania na stroji  -oboznámenie sa so stredným -ovládať písanie na strednom
                 písmenovým radom-a,s,d,f,  písmenovom rade
                 g,h,j,k,l,ô         -ovládať písanie na dolnom
                 -nacvičovanie stredného   písmenovom rade
                 písmenového radu      - ovládať písanie na hornom
                 -oboznámenie sa s dolným     písmenovom rade-bez
                 písmenovým radom-        problémov pouţiť veľké
                 y,x,c,v,b,n,m,          písmená
                 -nacvičovanie dolného      -získanie zručnosti pri písaní
                 písmenocého radu         čiarky, bodky, pomlčky a
                                 spojovníka
                 -horný písmenový rad
                                 -vedieť rozdeliť slová
                 -veľké písmená malé písmená
                                 -vedieť skontrolova funkčnosť
                 -nacvičovanie čiarky
                                 stroja
                 -nacvičovanie bodky
                 -nacvičovanie pomlčníka
                 -nacvičovanie spojovníka
                 -rozdelenie slov
                 -výmena pásky
                 -beţná údrţba písacieho stroja
T.C.:Nácvik písmen a číslic na  -arabské číslice 0-9       -pouţiť číslice
číselnom rade          -malé písmená          -pouţiť malé písmená na
                                 číselnom rade
T.C.: Nácvik znamienok      -diakritické a ostatné      -schopnosť pouţiť značky
a značiek            interpunkčné znamienka a     a znamienka
                 značky              -schopnosť napísať text
                 -súhrnné texty na        desaťprstovou hmatovou
                 precvičovanie číslic a      metódou
                 znamienok
T.C.: Nácvik špeciálnej úpravy -členenie textu          -ovládať členenie textu
textu             -zvýrazňovanie textu        -vedieť zvýrazniť text
                 -linkovanie           -pouţiť linkovanie
T.C.: Zvyšovanie presnosti,   -precvičovanie úpravy textu   -vedieť opraviť chyb
rýchlosti písania                         -ovládať upravenie textu


   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :
     •  zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornosti
       ţiakov na cieľ vyučovacej hodiny
     •  vyuţívanie najmodernej ši ch výchovno-vyučovacích prístroj ov
     •  kontrola ţiackych prác, napísaných textov
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky:
     •  opakovanie, vrátane opakovania formou písania súvislých textov
     •  precvičovanie prebratých písmen aj formou domácej práce
     •  precvičovanie odbornej terminológie
     •  písanie odborných textov
     •  nacvičovanie presnosti a rýchlosti


   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách administratívy a
korešpondencie sa pouţívajú knihy, odborné časopisy, tabuľky, Internet atď.
   Vyučovací proces vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku konkrétnemu učivu
a konkrétnym učebniciam.


   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácií výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu ak
v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
    2. ročník


    Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. - Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz.
maď.
    Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
    Názov predmetu: administratíva a korešpondencia
    Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
    Ročník: druhý
    DÍţka štúdia: štyri roky
    Forma štúdia: denná
    Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


    Charakteristika vzdelávacej oblasti
    Učivo vzdelávacieho okruhu administratíva a korešpondencia sa zameriava na odborný
administratívny štýl v písomnej komunikácii v úradnom styku pri dodrţiavaní jazykových,
štylistických a formálnych zásad. Usmerňuje ţiakov k tvorivosti pri štylizácii obchodných
listov a ďalších písomností. Objasňuje organizáciu písomného styku, pouţívanie moderných
komunikačných prostriedkov a výpočtovej techniky.


    Popis obsahových štandardov
   Okruh učiva vedie ţiakov k osvojeniu si základnej desaťprstovej hmatovej metódy
písania na stroji (PC) a špeciálnej úprave textu. Oboznamuje ich so základnou údrţbou strojov
a zariadení pouţívaných pri administratívnych prácach.
   Učivo sa zameriava na odborný administratívny štýl v písomnej komunikácii v úradnom
styku pri dodrţiavaní jazykových, štylistických a formálnych zásad. Usmerňuje ţiakov
k tvorivosti pri štylizácii obchodných listov a ďalších písomností. Objasňuje organizáciu
písomného styku, pouţívanie moderných informačných a komunikačných technológií.
Poskytuje ţiakom vedomosti a zručnosti pri pouţívaní zamestnaneckých písomností,
vnútropodnikových písomností, jednoduchých právnych písomností a písomností v oblasti
platobného styku.


    3. ročník
    Názov školy: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Senec
           Stredná odborná škola podnikania s vyučovacím jazykom maďarským
Senec
    Študijný odbor: 6341 6 škola podnikania


    Názov predmetu: administratíva a korešpondencia
    Časový rozsah výučby: 1 hod týţdenne, ročne 31
    Ročník: tretí
    Dĺţka štúdia: štyri roky
    Forma štúdia: denná
    Vyučovací jazyk: maďarský


    1. Charakteristika predmetu
    Úlohou predmetu administratíva a korešpondencia je umoţniť ţiakom osvojiť si
základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a hospodárskej
korešpondencie, získať zručnosti v obsluhe písacích strojov, prostriedky reprografickej,
reprodukčnej techniky a ďalších moderných prostriedkov pre spracovanie textov, zručnosti
v písaní na písacích strojoch, ako aj vo vypracovávaní hospodárskych písomností.
    Predmet súvisí s obsahom všetkých odborných predmetov, preto je nevvyhnutné
uplatňovať medzipredmetové vzťahy. Pre efektívnu výučbu treba osobitnú pozornosť venovať
medzipredmetovým vzťahom s predmetom aplikovaná informatika, najmä pri práci
s textovým editorom. V predmete sa nadväzuje na podnikovú ekonomiku, účtovníctvo,
právnu náuku, spoločenskú komunikáciu, slovenský jazyk a cudzie jazyky.


    2. Ciele predmetu
    Učivo vedie ţiakov k osvojeniu si základnej desaťprstovej hmatovej metódy písania
na stroji a počítači a špeciálnej úprave textu. Oboznamuje ich so základnou údrţbou strojov
a zariadení pouţívaných pri administratívnych prácach. Usmerňuje ţiakov k tvorivosti pri
štylizácii obchodných listov a ďalších písomností. Objasňuje organizáciu písomného styku,
pouţívanie moderných informačných a komunikačných technológií. Poskytuje ţiakom
vedomosti a zručnosti pri pouţívaní zamestnaneckých písomností, vnútropodnikových
písomností, jednoduchých právnych písomností a písomností v oblasti platobného styku.
    Základným cieľom výučby administratívy a korešpondencie je tvorba predmetových
kompetencií – spôsobilosti, schopnosti a zručnosti vyuţívať získané znalosti a zručnosti
súvisiace s uplatnením vo svete práce i v ţivote.
    Výstupné všeobecné ciele predmetu:
    osvojiť si základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy
    a obchodnej a úradnej korešpondencie,
    získať zručnosti písať hmatovou metódou na klávesniciach písacích strojov
    a počítačoch,
    získať zručnosti v editovaní textu, v obsluhe jednoduchých kancelárskych strojov
    a prístrojov, ako aj zručnosti vo vypracovaní úradných a obchodných písomností.
    Medzi špecifické ciele predmetu patrí:
    ovládanie desaťprstovej hmatovej metódy a rozličné techniky spracovanie textov,
    vyhotovenie tabuľky,
    dodrţiavanie platných noriem pri písaní a formálnej úprave textu,
    vypracovávať vecne, štylisticky, gramaticky správne a psychologicky účinne
    písomnosti z hospodárskej praxe,
    praktické uplatňovanie vedomostí najmä pri vypracovávaní písomností s osobitným
    zretľom na kultúru jazykového prejavu.


    3. Predmetové kompetencie
   Vzdelávanie v školskom prostredí smeruje k tomu, aby si ţiaci vytvorili na úrovni
schopnosti a študijné predpoklady. Dôsledné dodrţiavanie metód pri výučbe predmetu
umoţňuje sústrediť sa na text, písať uvoľnene s minimálnou fyzickou a psychickou námahou.
    Predmetové kompetencie sú nasledovné:
    študenti by mali nadobudnúť klávesnicovú gramotnosť, t.j. zručnosť obsluhovať
    klávesnicu písacieho stroja alebo počítača desitimi prstami hmatovou metódou,
    študenti by mali ovládať normalizovanú úpravu písomnosti,
    študenti by mali získať prehľad o úradnej a podnikovej korešpondencii,
    študenti by mali vyhotovovať písomnosti z vecného, formálneho, štylistického
    hľadiska,
    študenti by mali vyhotovovať vnútropodnikové písomnosti, súkromné písomnosti
        osobné listy, zamestnanecké písomnosti, jednoduché právne písomností,
    študenti by mali aplikovať získané poznatky z ostatných predmetov, predovšetkým zo
    slovenského jazyka, ekonomiky, informatiky
    študenti by mali vyuţívať poznatky z cudzích jazykov pri tvorbe písomnej
    dokumentácie pri styku so zahraničím,
    študenti by mali vedieť obsluhovať prostriedky reprografickej, reprodukčnej,
    spojovacej techniky, moderné prostriedky pre automatizované spracovanie textov
    a beţné kancelárske pomôcky,
    študenti by mali vedieť dodrţať bezpečnosť práce pri práci s elektrickými strojmi
    a počítačmi,
    študenti by mali vedieť vyuţívať vedomosti a zručnosti z predmetu informatika, by
    mali zracionalizovať prácu pri vyhotovovaní písomnosti pomocou počítača,
    študenti by mali chrániť a nezneuţívať softvér, vytvorené hodnoty na nevhodné účely.


    4. Odborné kompetencie
    Odborné kompetencie sú špecifické:
      -  ţiak vie štylizovať
      -  ţiak pozná písomnosti v obchodnom styku, oblasti platobného styku, oblasti
        dopravy a strojov
      -  ţiak ovláda telegrafický, telefonický a telefaxový styk
      -  ţiak ovláda automatizované spracovanie textu


    5. Prehľad tematických celkov
  1. Písomnosti v oblasti platobného styku
  2. Písomnosti v oblasti nákupu a predaja
  3. Jednoduché právne písomnosti
  4. Pracovnoprávne písomnosti
  5. Osobné listy
  6. Základné vnútropodnikové písomnosti
  7. Cudzojazyčná korešpondencia
  8. Kontrolné práce.


   6. Metódy, formy a postupy vyučovania


    Vo vyučovacom procese sa vyuţívajú také metódy, formy a postupy, ktoré sú veko
primerané, vyvolajú u ţiaka záujem a tým ho usmerňujú k činnosti. Musia byť vţdy
adekvátne k ţiakom, podmienkam aj učiteľovi.
   Pri výučbe predmetu je potrebné:
     -  dôraz klásť na zdokonaľovanie zručností,
     -  prednostne vyuţívať prostriedky výpočtovej techniky a vyučovanie dopĺňať
       exkurziami,
     -  dôraz klásť na medzipredmetové vťahy s ostatnými predmetmi.


   Pri vyučovaní sa trieda delí na skupiny v zmysle platných predpisov Ministerstva
školstva SR.


   7. Učebné zdroje
    Na hodine administratíva a korešpondencia sa vyuţívajú učebnice schválené
Ministerstvom školstva SR.
    9.7.4. Účtovníctvo


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: účtovníctvo
   Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
   Ročník: druhý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu
   Úlohou predmetu účtovníctvo je umoţniť ţiakom osvojiť si základné pojmy
z účtovníctva, spôsoby a postupy účtovania a získať základné zručnosti v podvojnom
účtovníctve.
   Predmet účtovníctvo nadväzuje na poznatky získané v predmete ekonomika, vyuţíva
ich a obsahovo súvisí s celou skupinou odborných predmetov. Pri jeho výučbe je nevyhnutné
rešpektovať vzájomné medzipredmetové vzťahy.
   Vyučujúci vedie ţiakov k pochopeniu významu ekonomických informácií získaných
z účtovníctva pre analýzu dosiahnutých výsledkov hospodárenia a k schopnosti vyuţívať ich
v riadení a kontrole. Úlohou predmetu je vychovávať ţiakov k presnosti pri vedení účtovnej
dokumentácie a účtovných zápisov.
   Obsah tematických celkov je nevyhnutné sústavne inovovať v zmysle platných zákonov
a noriem.


   Ciele predmetu
   Bezprostredným cieľom predmetu účtovníctvo je zdokonaliť ţiakov v získavaní
poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok, pri vedení účtovníctva, pri inventarizácii,
pri dokumentácií, platobnom styku. Pripraviť ich na ďalšie vzdelávanie, oboznámiť ţiakov s
pravidlami a zásadami účtovníctva:
     •  poznať základné účtovné pojmy
     •  poznať základné účtovné zákony
     •  pochopiť podstatu
     •  ovládať základné pravidlá vedenia účtovníctva
     •  presné pouţívanie terminológie
     •  spájanie poznatkov
     •  osvojenie odborných poznatkov a zručností pomocou praktických skúseností
     •  získanie poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok
     •  znášať zodpovednosť


   Predmetové kompetencie
   Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete Účtovníctvovo na školách podnikania predstavujú
súhrn predpokladaných vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré prispievajú
k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa do podnikateľskej činnosti.
   Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou a dôleţitou
kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov vedomostí,
zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktorú kaţdý čovek potrebuje k svojmu osobnému
naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a ţivotných
situáciach na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovať a aktualizovať v rámci
celoţivotného vzdelávania.
     •  pochopiť jadro problému
     •  klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme
     •  odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
     •  robiť si poznámky
     •  vedieť bez problémov riešiť rôzne účtovné a hospodárské prípady


   Odborné kompetencie
   Odborné kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce
     •  orientovať sa v základných účtovných problémoch
     •  schopnosť adekvátne pochopiť podstatu a rozlíšiť úlohy.
     •  prehľbenie vedomostí získaných v priebehu štúdia v predmetoch ekonomika,
       informatika , administratíva a hospodárska korešpondencia.
     •  schopnosť riešiť komplexné účtovné prípady
     •  schopnosť znášať riziko a zodpovednosť, ktoré vyplývajú z účtovania.
     •  poznať písomnosti, doklady
     •  poznať obeh dokladov
     •  spracovanie, evidencia, uskladňovanie, archivácia dokladov
     •  evidencia a inventarizácia majetku
    Témy


   Tematický celok        Obsahový štandard       Výkonový štandard
T.C.: Základné pojmy      Zákon č. 563/1991 Zb. o    Získať základné poznatky o
               účtovníctve          účtovníctve
               -predmet            -vyznať sa v zákone
               -úlohy a funkcie        -pochopiť podstatu , úlohy a
                               funkcie účtovníctva
T.C.: Majetok a zdroje jeho  -formy zloţenia majetku    -vedieť rozlišovať a
krytia            -zdroje krytia majetku     vymenovať formy majetku a
                               zdroje krytia majetku
               -kolobeh majetku
               -inventúra a inventarizácia  -pochopiť kolobeh majetku
                               -vymenovať typy
                               inventarizácie
T.C.: Základy podvojného   aktíva             -rozlišovať bez problémov
účtovníctva          -pasíva.            aktíva a pasíva
                               -pochopiť typické zmeny
               -súvaha
                               súvahových stavov
               -typické zmeny súvahových
                               -definovať pojem účet
               stavov
                               -vedieť zaúčtovať typické
               -účet, podstata, funkcie a
                               hospodárske operácie
               forma
                               -vedieť vypočítať obraty a
               -účtovanie typických
                               uzatvoriť účty
               hospodárskych operácií na
               súvahových účtoch,       -definovať náklady a výnosy a
                               vypočítať výsledok
               -rozloţenie súvahy na účty
                               hospodárenia
               -obraty a zostatky na účtoch
               -uzatváranie súvahových
               účtov
               -základné účtovanie nákladov
               -základné účtovanie výnosov
               -účet ziskov a strát
T.C.: Účtovná dokumentácia    -podstata a význam účtovnej   -pochopiť význam a podstatu
                 dokumentácie          účtovnej dokumentácie
Syntetická a analytická
evidencia            -funkcie a druhy účtovných   -naučiť sa náleţitosti,
                 dokladov            spracovanie, obeh a úschovu
                                 účtovných dokladov
                 -náleţitosti účtovných
                 dokladov            -definovať účtovné zápisy
                 -spracovanie účtovných        -vedieť kontrolovať a
                 dokladov            opraviť chybné zápisy
                 -obeh účtovných dokladov
                 -úschova účtovných dokladov
                 -účtovné zápisy
                 -sústavné účtovné zápisy
                 -časové účtovné zápisy
                 -opravy chybných zápisov
                 -kontrola správnosti
                 účtovných zápisov
                 -význam syntetickej
                 a analytickej evidencie
T.C.: Charakteristika účtovej  účtová osnova pre        -vyznať sa v účovej osnove a
osnovy, účtový rozvrh      podnikateľov.          vedieť s ňou pracovať
T.C.:,Osobitosti účtovania    -osobitosti účtovania      Vedieť zaúčtovať jednotlivé
účtovných prípadov        účtovných prípadov       účtovné prípady
                 -účtovanie peňazí a cenín
                 -účtovanie pohľadávok
                 z obchodného styku
                 -účtovanie záväzkov
                 z obchodného styku
                 -účtovanie krátkodobého
                 bankového úveru
                 -účtovanie zásob
Súvislý príklad         -riešenie súvislých príkladov  -vyriešiť súvislý príklad


    Metódy , formy a postupy vyučovania
     Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy, ktoré sú veku
  primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
  kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
  systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.


    V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :
       •  -zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornosti
       ţiakov na cieľ vyučovacej hodiny
     •  -vysvetlenie obsahu danej problematiky na vyučovacej hodine s vyuţívaním
       najmodernejších výchovno-vyučovacích prístrojov
     •  -kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov
     •  -prednes referátov
     •  -riešiť súvislé príklady
     •  -otázky a odpovede, vyjadrovania atď.
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky :
     •  -opakovanie, vrátane opakovania formou testu
     •  -prenášanie informácií
     •  -príprava : učenie sa ţiakov , samostaná práca s učebnicou,samostatné riešenie
       úloh, čítania odbornej literatúry a časopisov
     •  Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu :
     •  -štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
       vonkajšie usporiadanie triedy)
     •  -referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu
     •  -typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď.


Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách účtovníctva sa pouţívajú
knihy, zákony,odborné časopisy, tabuľky, internet atď.
   Vyučovací proces vyţaduje,aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku konkrétnemu učivu
a konkrétnym učebniciam


   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácií výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu/ jedna
odpoveď, vyriešenie úlohy, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
   3. ročník
Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. Senec
Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď. Senec
Študijný odbor: (kód a názov): 6341 6 škola podnikania
Názov predmetu : Účtovníctvo
Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 93 hodín
Ročník : tretí
Dĺţka štúdia : štyri roky
Forma štúdia : denná
Vyučovací jazyk : maďarský


   Charakteristika predmetu
     Úlohou predmetu účtovníctvo je umoţniť ţiakom osvojiť si základné pojmy
  z účtovníctva, spôsoby a postupy účtovania a získať základné zručnosti v podvojnom
  účtovníctve.
   Predmet účtovníctvo nadväzuje na poznatky získané v predmete ekonomika, vyuţíva
  ich a obsahovo súvisí s celou skupinou odborných predmetov. Pri jeho výučbe je
  nevyhnutné rešpektovať vzájomné medzipredmetové vzťahy.
     Vyučujúci vedie ţiakov k pochopeniu významu ekonomických informácií získaných
  z účtovníctva pre analýzu dosiahnutých výsledkov hospodárenia a k schopnosti vyuţívať
  ich v riadení a kontrole. Úlohou predmetu je vychovávať ţiakov k presnosti pri vedení
  účtovnej dokumentácie a účtovných zápisov.
    Obsah tematických celkov je nevyhnutné sústavne inovovať v zmysle platných
  zákonov a noriem.
   Ciele predmetu
       Bezprostredným cieľom predmetu účtovníctvo je zdokonaliť ţiakov v
    získavaní poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok, pri vedení účtovníctva,
    pri inventarizácii, pri dokumentácií, platobnom styku. Pripraviť ich na ďalšie
    vzdelávanie, oboznámiť ţiakov s pravidlami a zásadami účtovníctva:
       -poznať základné účtovné pojmy
       -poznať základné účtovné zákony
       -pochopiť podstatu
       -ovládať základné pravidlá vedenia účtovníctva
    -presné pouţívanie terminológie
       -spájanie poznatkov
       -osvojenie odborných poznatkov a zručností pomocou praktických skúseností
       -získanie poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok
       -znášať zodpovednosť
   Predmetové kompetencie
Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete Účtovníctvo    na školách podnikania predstavujú
  súhrn predpokladaných vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré prispievajú
  k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa do podnikateľskej činnosti.
    Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou a dôleţitou
  kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov vedomostí,
  zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktorú kaţdý čovek potrebuje k svojmu
  osobnému naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných
  a ţivotných situáciach na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovať
  a aktualizovať v rámci celoţivotného vzdelávania.
     -pochopiť jadro problému
     -klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme
     -odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
     -robiť si poznámky
     -vedieť bez problémov riešiť rôzne účtovné a hospodárské prípady
   Odborné kompetencie
Odborné kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce
     -orientovať sa v základných účtovných problémoch
     -schopnosť adekvátne pochopiť podstatu a rozlíšiť úlohy.
     -prehľbenie vedomostí získaných v priebehu štúdia v predmetoch ekonomika,
  informatika , administratíva a hospodárska korešpondencia.
     -schopnosť riešiť komplexné účtovné prípady
     -schopnosť znášať riziko a zodpovednosť, ktoré vyplývajú z účtovania.
     -poznať písomnosti, doklady
     -poznať obeh dokladov
     -spracovanie, evidencia, uskladňovanie, archivácia dokladov
  -evidencia a inventarizácia majetku
  -schopnosť zostaviť Súvahu, Účet ziskov a strát,
    Tematický celok      Obsahový štandard       Výkonový štandard
T.C.:            Podstata účtovníctva      -zopakovať podstatu , úlohy a
                              funkcie účtovníctva
Úvodná hodina
                              -vyznať sa v zákone o
Opakovanie
                              účtovníctve


                              -vedieť rozlišovať a
Kapitálové účty a dlhodobé  Vlastné imanie         vymenovať vlastné a cudzie
záväzky           Cudzie zdroje krytia majetku  zdroje krytia majetku

               Zaloţenie a vznik       Ovládať spôsob zaloţenia
Vznik spoločností
               kapitálových spoločností    s.r.o. a a.s.


               Zaloţenie a vznik osobných   - pochopiť podstatu zaloţenia
               obchodných spoločností     v.o.s., k.s. a ovládať spôsob
                  Zaloţenie a vznik    zaloţenia druţtva
               druţstva

T.C.:
               Štruktúra dlhodobého majetku -vedieť bez problémov
Osobitosti účtovania
dlhodobého majetku      Oceňovanie dlhodobého    rozlišovať majetok
               majetku           -ovládať spôsoby oceňovania
               Obstaranie dlhodobého    dlhodobého majetku
               majetku           -rozlišovať spôsoby
               Odpisovanie dlhodobého    obstarania
               majetku           -pochopiť podstatu
                             odpisovania dlhodobého
                             majetku
                              -rozlišovať metódy
                              odpisovania
                              - pochopiť podstatu rozdielu
                 Daňové odpisy       medzi daňovými a účtovnými
                              odpismi
                 Účtovné odpisy
                              -ovládať vzorec pre zrýchlené
                              a lineárne odpisovanie


                              -ovládať moţnosti a spôsoby
                              vyraďovania
               Vyraďovanie dlhodobého
               majetku            - pochopiť spôsoby
                              obstarania, predaja
               Finančné investície      finančných investícií
                  Prenájom           - vedieť účtovať prenájom u
                                prenajímateľa aj u nájomcu


                                -pochopiť podstatu
                  Finančný lízing
                                finančného lízingu


                                -definovať náklady
    T.C.:           Náklady
                                - vedieť definovať rozdiel
    Náklady- účtová trieda 5  Výdavky           medzi nákladmi a výdavkami


                                - rozlišovať náklady na
                  Členenie nákladov      hospodársku činnosť
                                - finančné náklady
                                - mimoriadne náklady

T.C.: Výnosy- účtová trieda 6      Dane
                                - pochopiť význam dane z
                                príjmov

                    Členenie výnosov
                    Príjmy
                                Vedieť rozlišovať príjmy a
                                výnosy
                                - ovládať členenie výnosov na
                                prevádzkové , finančné a
                                mimoriadne
                  Podstata a obsah účtovnej
                  uzávierky
T.C.:
   Účtovná závierka a                     - pochopiť význam účtovnej
uzávierka                Výsledok hospodárenia  závierky
                    Súvaha
                    Účtová závierka        - vedieť vypočítať
                                výsledok hospodárenia
                    Výkaz ziskov a strát
                                   - vedieť zostaviť účtovú
                                závierku a vedieť zostaviť
                  Komplexné úlohy       Výkaz ziskov a strát


Súvislý príklad                         Schopnosť vyriešiť súvislý
                                príklad z podvojného
 Metódy, formy a postupy vyučovania


      Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy,
ktoré sú veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne
usmerňujú ku kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a
obsiahne systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.


   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :


   -zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornosti ţiakov na
cieľ vyučovacej hodiny
   -vysvetlenie obsahu danej problematiky na vyučovacej hodine       s vyuţívaním
najmodernejších výchovno-vyučovacích prístrojov
   -kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov
   -prednes referátov
   -riešiť súvislé príklady
   -otázky a odpovede, vyjadrovania atď.
Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce
techniky :
   -opakovanie, vrátane opakovania formou testu
   -prenášanie informácií
   -príprava : učenie sa ţiakov , samostaná práca s učebnicou,samostatné riešenie úloh,
čítania odbornej literatúry a časopisov


   Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu :
   -štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
vonkajšie usporiadanie triedy)
   -referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu
   -typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď.


 Učebné zdroje
  Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách účtovníctva       sa
pouţívajú knihy, zákony,odborné časopisy, tabuľky, internet atď.
      Vyučovací proces vyţaduje,aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky
a didaktickú techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia
auditívnych a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku
konkrétnemu učivu a konkrétnym učebniciam


 Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
  rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde
  má rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
  hodnotení a klasifikácií výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
  hodnotenie a klasifikáciu.
     Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
  vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu/
  jedna odpoveď, vyriešenie úlohy, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.


    9.7.5. Podnikateľské analýzy
Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. Senec
Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď. Senec
Študijný odbor:(kód a názov): 6341 6 škola podnikania
Názov predmetu : Podnikateľské analýzy
Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 31 hodín
Ročník : tretí
Dĺţka štúdia : štyri roky
Forma štúdia : denná
Vyučovací jazyk : maďarský


   Charakteristika predmetu
   Cieľom predmetu podnikateľské analýzy je poskytnúť obraz o metódach analýzy, o
rozbore hospodárskej činnosti firmy. Na hodinaách podnikateľských analýz si ţiaci osvoja
charakteristiky finančnej analýzy, ich výpočty a ekonomické interpretácie. Analýza oblasti
práce je zameraná na rozbor stavu štruktúry pracovnej sily, rozbor jej výkonu a productivity
práce , mzdových prostriedkov, priemernej mzdy. Osvojenie problematiky analýzy v oblasti
práce je podkladom pre prijatie rozhodnutí na zvýšenie efektívnosti práce v pracovnom
procese.
   Súhrnným hodnotením finančnej a ekonomickej situácie firmy ţiaci dokáţu odhaliť
rezervy v jednotlivých oblastiach činnosti firmy a na základe získaných poznatkov prijať
rozhodnutia na zlepšenie jej chodu v budúcom období.
   Na hodinách podnikateľských analýz ţiaci nadviaţu na nadobudnuté poznatky z
matematiky, hospodárskych výpočtov, ekonomiky, účtovníctva a podnikových financií.
   Ciele predmetu
       Cieľom predmetu Podnikateľské analýzy je realizovať nasledujúce cieľové
    zámery:
         -osvojiť si charakteristiky finančnej analýzy
         -osvojiť si výpočty a ekonomické interpretácie finančnej analýzy
         -analyzovať hospodársku činnosť firmy
        -hodnotiť finančnú a ekonomickú situáciu firmy
        -analýza oblasti práce
        -rozbor stavu štruktúry pracovnej sily
        -rozbor výkonu aproduktivity práce
        -prijatie rozhodnutí na zlepšenie chodu firmy


  Predmetové kompetencie
  Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete Podnikateľské analýzy na školách podnikania
 s vyučovacím jazykom maďarským predstavujú súhrn predpokladaných vedomostí,
 zručností, schopností a postojov, ktoré prispievajú k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa
 do podnikateľskej činnosti.
    Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou
 a dôleţitou kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov
 vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktoré kaţdý čovek potrebuje
 k svojmu osobnému naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych
 pracovných a ţivotných situáciach na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať,
 zachovať a aktualizovať v rámci celoţivotného vzdelávania.
     -pochopiť jadro problému
     -klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme
     -odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
     -robiť si poznámky
     -vyjadriť svoje stanovisko k istej téme
     -vedieť aplikovať jednotlivé vzorce pri výpočtoch a v praxi
  Odborné kompetencie
     Odborné kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce:
     -orientovať sa v základných otázkach v oblasti finančnej a ekonomickej situácie
 firmy
    -schopnosť adekvátne       pochopiť  podstatu  a zozlíšiť  úlohy  v oblasti
 medzipredmetových vzťahov.
     -analyzovať hospodársku činnosť firmy


  Tematický celok           Obsahový štandard      Výkonový štandard
T.C.:Základné pojmy     a Základné pojmy finančnej    -pochopiť podstatu a
postupy analýzy        analýzy             funkciu finančnej analýzy
                Funkcia analýzy v procese
                riadenia
                Postup uskutočnenia      -vedieť postup analýzy
                analýzy
                              -vedieť vypočítať
                              pomerných ukazovateľov
                                -vedieť porovnať
                              ukazovateľov s
                              porovnateľnými údajmi
                              -vyhodnotiť vývoj
                              ukazovateľov

T.C.:Finančná analýza    Cieľ finančnej analýzy
                 Zdroje informácií    Pochopiť cieľ finančnej
               finančnej analýzy       analýzy
                             -Súvaha, Výkaz ziskov a
                             strát, cash -flow

               Charakteristiky finančnej
               analýzy            -ukazovatel likvidity,zadľţ.
                              -ukazovatele rentability
                              -miera ziskovosti
                              -miera likvidity
                              -aktivity,
                              -zadlţenosti
                              -obratovosť kapitálu
                              -halierový ukazovateľ
                              -ukazovateľ reakcie


T.C: Analýza oblasti práce  Analýza stavu a štruktúry   -vyhodnotiť stav
               pracovníkov          zamestnacov
               Analýza výkonu a       -vyhodnotiť produktivitu
               productivity práce      práce a mzdových
                              prostriedkov
               Analýza mzdových
               prostriedkova priemernej
               mzdy
               Analýza sociálnej oblasti   -analyzovať a vyhodnotiť
T.C.:Cvičenia                       sociálnu politiku firmy


   Metódy , formy a postupy vyučovania


       Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy,
  ktoré sú veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne
  usmerňujú ku kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a
  obsiahne systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
     V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie vyuţívajú :


     -zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornost ţiakov na
  cieľ vyučovacej hodiny
    -vysvetlenie obsahu danej problematiky na vyučovacej hodine      s vyuţívaním
  najmodernejších výchovno-vyučovacích prístrojov
     -kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov
     -prednes referátov
   -otázky a odpovede, vyjadrovania atď.
  Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky :
    -opakovanie, vrátane opakovania formou testu
     -prenášanie informácií
   -príprava : učenie sa ţiakov , samostaná práca s učebnicou, čítanie odbornej
literatúry a časopisov


  Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu :
    -štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
  vonkajšie usporiadanie triedy)
     -referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu
     -typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď.
   Učebné zdroje
    Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách podnikateľské analýzy
  sa pouţíva učebnica , odborné časopisy, tabuľky, internet atď.
       Vyučovací proces vyţaduje,aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky
  a didaktickú techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia
  auditívnych a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku
  konkrétnemu učivu a konkrétnym učebniciam.


   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
  hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
  hodnotenie a klasifikáciu.
     Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
  vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu/
  jedna odpoveď, vyriešenie úlohy, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
  9.8.    Praktická príprava

    9.8.1. Podnikateľská komunikácia


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: podnikateľská komunikácia
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu:
   Podniakteľská komunikácia tvorí vlastne základy psychológie. Študenti sa oboznámia
so základnými pojmami,ako i s definíciou psychológie.Psychológia je zjednoduchšene náuka
psychike a duševnom ţivote človeka.Psychológia zhŕňa poznatky zo sledovania správania
ľudí a snaţí sa nájsť dôvod prečo sa ľudia správajú tak a nie inak.Prečo sa smejú, bojujú,boja
sa,vrhajú sa do nebezpečných situácií.S pomocou psychológie sa môţu riešiť a objasniť
mnohé problémy ľudskej spoločnosti.


   Ciele predmetu:
   Hlavný cieľ predmetu je pochopiť človek človeka a ich prístup ku
komunikácii. Spoločenská etika,spoločenské vystupovanie,dialóg konverzácia.Upevňovať
morálne a vôľové vlastnosti ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, sebakritickosť,
cieľavedomá sebavýchova, sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti.


   Predmetové kompetencie:
    Kľúčové kompetencie daného predmetu naučiť sa správne komunikovať s danou
osobou a riadiť dialóg.Poehopiť jadro rozhovoru medzi dvoma alebo viacerými partnermi a
určiť ich vzájomné vzťahy.


   Tematické celky
   Psychológia a komunikácia
      •  Obsahový štandard
      •  Psychológia je veda o psychike
      •  psychológia,sa zaoberá človekom jeho psychikou patrí medzi vedy o človeku
        hoministické vedy
     •  pracovná psychológia klinická psychológia experimentálna psych. soc. a
       psych.osobnosti
     •  úplné telesné a duševné a sociálne blaho
     •  stres,všetky situácie, ktoré vyvolávajú napätie, záťaţ
     •  dôsledky stresu
     •  Psychológia osobnosti-je systém o jednote dedičného a získavaných
       soc.vzťahov u konkrétneho človeka
     •  Spoločenská etika v správaní
     •  Dialóg a konverzácia


   Výkonový štandard
   ţiak má vysvetliť čo rozumie pod pojmom psychológia,
   psychika-preţívanie a správanie
   preţívanie-uvedomuje si svoje myšlienky, spo-mienky,pocity, správanie-môţu to pozo-
rovať ľudia,prejavuje sa konaním,rečou. V psy-chyke sa preţívanie a správanie prejavujú v
jednote. Psych.procesy ako pozornosť, vnímanie predstavy, pamäť,fantázia -svetová federácia
(WFMH)poskytuje tieto charakteristiky -majú k sebe dobrý postoj -cítia sa dobre medzi inými
ľudmi -sú schopní zvládať ţivot
     •  psychologický stres
     •  prvá fáza-alarm
     •  org.,druhá fáza
     •  útok alebo útek choroba
   Typy osobnosti-vymenovať
     •  sangvinik,cholerik
     •  flegmatik,melancholik
     •  introvert,extrovert
     •  dokázať správne vyjadriť podakovanie,ospravedlnenie, nesúhlas,sústrasť,
       blahoţelať vecne, aktuálne ohlásiť správu,oznam tel. rozhovor a pod.
     •  vybrať krátke ústne prejavy,odpovedať na otázky,zvládať rôzne situácie.


   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese sa budú vyuţívať formy a postupy, ktoré sú primerané veku
ţiakov vyvolávajú u ţiaka o predmet záujem a usmerňujú ho ku kreatívnej činnosti.Uvedenie
ţiakov do problematiky,vysvetlenie,prednes dialógom alebo rozprávanie.Vzájomná
konverzácia,rôzne otázkya odpovede.
   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov.Sú to odborné časopisy, internet, knihy
a pod.


   Hodnotenie predmetu
   Cieľom je zhodnotiť či ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,kde má
rezervy,aké sú jeho pokroky.Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do dalšej práce,návod ako
postupovať pri odsránení nedostatkov.
2. ročník

   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. - Stredná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: podnikateľská komunikácia
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: druhý
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu:
   Podniakteľská komunikácia tvorí vlastne základy psychológie. Študenti sa oboznámia
so základnými pojmami,ako i s definíciou psychológie.Psychológia je zjednoduchšene náuka
psychike a duševnom ţivote človeka.Psychológia zhŕňa poznatky zo sledovania správania
ľudí a snaţí sa nájsť dôvod prečo sa ľudia správajú tak a nie inak.Prečo sa smejú, bojujú,boja
sa,vrhajú sa do nebezpečných situácií.S pomocou psychológie sa môţu riešiť a objasniť
mnohé problémy ľudskej spoločnosti.


   Ciele predmetu:
   Hlavný cieľ predmetu je pochopiť človek človeka a ich prístup ku
komunikácii. Spoločenská etika,spoločenské vystupovanie,dialóg konverzácia.Upevňovať
morálne a vôľové vlastnosti ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, sebakritickosť,
cieľavedomá sebavýchova, sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti.


   Predmetové kompetencie:
    Kľúčové kompetencie daného predmetu naučiť sa správne komunikovať s danou
osobou a riadiť dialóg.Poehopiť jadro rozhovoru medzi dvoma alebo viacerými partnermi a
určiť ich vzájomné vzťahy.


   Tematické celky
   Psychológia a komunikácia
      Obsahový štandard
      Psychológia je veda o psychike
      psychológia,sa zaoberá človekom jeho psychikou patrí medzi vedy o človeku
        hoministické vedy
      pracovná psychológia klinická psychológia experimentálna psych. soc. a
        psych.osobnosti
      úplné telesné a duševné a sociálne blaho
     stres,všetky situácie, ktoré vyvolávajú napätie, záťaţ
     dôsledky stresu
     Psychológia osobnosti-je systém o jednote dedičného a získavaných soc.vzťahov u
       konkrétneho človeka
     Spoločenská etika v správaní
     Dialóg a konverzácia


   Výkonový štandard
   ţiak má vysvetliť čo rozumie pod pojmom psychológia,
   psychika-preţívanie a správanie
   preţívanie-uvedomuje si svoje myšlienky, spo-mienky,pocity, správanie-môţu to pozo-
rovať ľudia,prejavuje sa konaním,rečou. V psy-chyke sa preţívanie a správanie prejavujú v
jednote. Psych.procesy ako pozornosť, vnímanie predstavy, pamäť,fantázia -svetová federácia
(WFMH)poskytuje tieto charakteristiky -majú k sebe dobrý postoj -cítia sa dobre medzi inými
ľudmi -sú schopní zvládať ţivot
     psychologický stres
     prvá fáza-alarm
     org.,druhá fáza
     útok alebo útek choroba
   Typy osobnosti-vymenovať
     sangvinik,cholerik
     flegmatik,melancholik
     introvert,extrovert
     dokázať správne vyjadriť podakovanie,ospravedlnenie, nesúhlas,sústrasť,
       blahoţelať vecne, aktuálne ohlásiť správu,oznam tel. rozhovor a pod.
     vybrať krátke ústne prejavy,odpovedať na otázky,zvládať rôzne situácie.


   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese sa budú vyuţívať formy a postupy, ktoré sú primerané veku
ţiakov vyvolávajú u ţiaka o predmet záujem a usmerňujú ho ku kreatívnej činnosti.Uvedenie
ţiakov do problematiky,vysvetlenie,prednes dialógom alebo rozprávanie.Vzájomná
konverzácia,rôzne otázkya odpovede.
   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov.Sú to odborné časopisy, internet, knihy
a pod.


   Hodnotenie predmetu
Cieľom je zhodnotiť či ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,kde má
rezervy,aké sú jeho pokroky.Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do dalšej práce,návod ako
postupovať pri odsránení nedostatkov.
     9.8.2. Cvičná firma


     Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
     Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
     Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
     Názov predmetu: cvičná firma
     Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
     Ročník: prvý
     Dĺţka štúdia: štyri roky
     Forma štúdia: denná
     Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


     Charakteristika predmetu
   Odborný predmet Cvičná firma má v sústave odborných predmetov špecifické postavenie.
Rozvrhnutie predmetu kumuluje viacero funkcií a podnetným spôsobom rozvíja vedomosti a
zručnosti z odborných predmetov. V predmete sa kladie dôraz na prepojenie výchovno-
vzdelávacieho procesu s hospodárskou praxou. Je to predovšetkým prehĺbenie vedomostí
získaných v priebehu štúdia v predmetoch ekonomika a informatika, administratíva
a hospodárska korešpondencia , ale aj vedomostí a zručností osvojených v predmete odborný
výcvik v treťom a štvrtom ročníku.
     Predmet Cvičná firma vychováva ţiakov k podnikaniu modelovaním činnosti skutočnej
firmy.
   Cieľom predmetu je pripraviť ţiakov na vstup na trh práce s vedomosťami , ktoré im
umoţnia rýchlu samostatnú adaptáciu na prácu v súkromnej firme a podnikanie
v podmienkach trhovej ekonomiky.
     Výučba prebieha v priestoroch , ktoré sú verným modelom skutočnej firmy.
   Činnosť firmy bude zameraná na konkrétnu spoluprácu s podnikateľskými subjektami
regiónu, s vyuţitím ich praktických skúseností v obchodnej činnosti. Predpokladá sa
simulácia obchodných stykov s cvičnými firmami na ostatných stredných školách.
   V neskorších ročníkoch ţiaci budú riešiť situácie v jednotlivých oddeleniach , v
ktorých sa postupne vystriedajú.
   Predmet Cvičná firma úzko nadväzuje na predmet Ekonomika, ktorý je jedným zo
skupiny predmetov odbornej špecializácie.
   Práca v cvičnej firme by mala pomáhať rozvíjať aj cudzojazyčné zručnosti ţiakov a spájať
poznatky z informačných technológií pri praktickej komunikácii prostredníctvom moderných
prostriedkov výpočtovej techniky, počítačových programov a sietí.
     Ciele predmetu
   Bezprostredným cieľom predmetu Cvičná firma je zdokonaliť ţiakov v získavaní
poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok, pri vedení účtovníctva, pri platobnom
styku. Naučiť ich poznatkom o moţnostiach kooperácie. Pripraviť ich na ďalšie vzdelávanie,
oboznámiť ţiakov s pravidlami a zásadami podnikateľského kontaktu s ľuďmi , ďalej
oboznámenie ţiakov aj s etickými teóriami a princípmi, ktorých poznanie je uţitočné pre
všetkých pracovníkov vo sfére podnikania a realizovať nasledujúce cieľové zámery:
     •  poznať základné ekonomické pojmy charakterizujúce trhovú ekonomiku
     •  poznať základné ekonomické problémy a zákony
     •  pochopiť podstatu fungovania trhu
     •  ovládať základné pravidlá filozofie trhového hospodárstva
     •  ovládať teoretické poznatky trhovej ekonomiky na podnikovej úrovni
       poznať faktory podnikateľskej činnosti podniku
     •  pochopiť činnosť podniku
       presné pouţívanie terminológie
     •  spájanie poznatkov
     •  osvojenie odborných poznatkov a zručností pomocou praktických skúseností
     •  získanie poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok
       znášať zodpovednosť


   Predmetové kompetencie
   Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete Ekonomické cvičenia vo vybranej firme na školách
podnikania predstavujú súhrn predpokladaných vedomostí, zručností, schopností a postojov,
ktoré prispievajú k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa do podnikateľskej činnosti.
   Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou a dôleţitou
kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov vedomostí,
zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktorú kaţdý človek potrebuje k svojmu osobnému
naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a ţivotných
situáciách na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovať a aktualizovať v rámci
celoţivotného vzdelávania.
     •  pochopiť jadro problému
     •  klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme
       odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
       robiť si poznámky
     •  vyjadriť svoje stanovisko k istej téme
     •  predvídať následky rôznych rozhodnutí
     •  vedieť bez problémov riešiť rôzne situácie


   Odborné kompetencie
   Odborné kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce orientovať sa v základných
ekonomických problémoch schopnosť adekvátne pochopiť podstatu a rozlíšiť úlohy v oblasti
medzipredmetových vzťahov.
     •  napodobňovanie reálnych dejov, výrobných a ekonomických procesov
      •  prehĺbenie vedomostí získaných v priebehu štúdia v predmetoch ekonomika,
        informatika, administratíva a hospodárska korešpondencia.
      •  schopnosť riešiť komplexné obchodné prípady
      •  schopnosť znášať riziko a zodpovednosť, ktoré vyplývajú z podnikania.
      •  poznať písomnosti, doklady
      •  poznať obeh dokladov
      •  spracovanie, evidencia, uskladňovanie, archivácia dokladov
      •  praktické vybavovanie beţnej korešpondencie evidencia a inventarizácia
        materiálu
      •  objednávanie surovín vybavovanie reklamácií
      •  precvičovanie ručného a počítačového spracúvania dokladov


   Témy

   Tematický celok          Obsahový štandard       Výkonový štandard
T.C.: Bezpečnosť a ochrana    -spoznanie zásad bezpečnosti  -pracovať podľa zásad
zdravia pri práci         a ochrany zdravia pri práci  bezpečnosti a ochrany zdravia
                                 pri práci
                 -hygienické predpisy
                                 -dodrţiavať hygienické
                                 zásady
T.C.: Komunikácia s obchodnými Základné pravidlá a zásady    -spoločenská etika v správaní
partnermi           spoločenského styku        -starostlivosť o zovňajšok-
                 Komunikácia so zákazníkom   obliekanie, hygiena
                                 -správanie sa na verejnosti
                                 -spoločenské vyjadrovanie,
                                 výslovnosť
                                 -spoločenské stretnutie
                                 -predstavovanie sa
                                 -pozdrav
                                 -schopnosť viesť dialóg
                                 -komunikovať so zákazníkom
                                 -schopnosť motivovať
                                 zákazníka
   T.C.: Nácvik úpravy      -návcik odbornej        -vedieť písať na
písomností podľa noriem   terminológie          elektronickom písacom stroji
               v korešpondencii          -vedieť písať na počítači
                  -precvičovanie         -ovládať vyhotovenie
               znamienok, značiek číslic   tabuliek
               -členenie textu
               -písanie údajov - ustálených
               skratiek, skratkových slov,
               titulov, hodností
               -písanie adries,
                 - pouţitie obálok a
               formátov listov
                 -tabuľky
T.C.: Reprodukčné a     -pouţívanie rozmnoţovacích   vyuţívať rozmnoţovacie a
rozmnoţovacie stroje     a reprodukčných strojov    reprodukčné stroje
T.C.: Účtovná dokumentácia  Podstata a význam       -poznať náleţitosti účtovných
               dokumentácie          dokladov
               -funkcie a druhy účtovných   -spracovať účtovné doklady
               dokladov            -ovládať očíslovanie
               -účtovné doklady:       účtovných dokladov
               -faktúra            -obeh účtovných dokladov
               -príjemka           -poznať podstatu archivácie
                              účtovných dokladov
               -výdajka
               -výdavkový pokladničný
               doklad
               -príjmový pokladničný doklad
               -archivácia účtovných
               dokladov

T.C.: Logistika       Logistika podniku 10-12    Poznať podstatu logistiky
               -Činnosti logistiky      Ovládať moţnosti dopravy,
               -Doprava a preprava
               -Skladovanie, priemyselné   -skladovania
               balenie, manipulácia      -balenia
               s materiálom
               - Kontrola , vybavovanie    Vedieť vybaviť objednávky
               objednávok, úroveň
               sluţieb zákazníkom
               -predvídanie dopytu, nákup
               -komunikácia v distribúcii,
T.C.: Daňový systém        História zdanenia, ciele   Získať prehľad o daňovom
                 zdanenia a daňové princípy10 systéme, o daňových
                 - história zdanenia     priznaniach
                 - ciele zdanenia
                 -daňové princípy a optimálne
                 zdanenie
                 -pojem a funkcia daní
                 - charakteristika daňového
                 systému SR
                  -nepriame dane
                  -priame dane

T.C.:Reklamácie          -vybavovanie reklamácií     vedieť vybaviť reklamácie


   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
reatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :
     •  zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornosť ţiakov
       na cieľ vyučovacej hodiny
     •  vysvetlenie obsahu danej problematiky na vyučovacej hodine s vyuţívaním aj
       modernejších výchovno-vyučovacích prístrojov
     •  kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov
     •  prednes referátov
     •  otázky a odpovede, vyjadrovania atď.
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky :
     •  opakovanie, vrátane opakovania formou testu
     •  prenášanie informácií
     •  príprava: učenie sa ţiakov, samostatná práca s učebnicou, čítania odbornej
       literatúry a časopisov Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú
       výraznú prioritu :
     •  štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
       vonkajšie usporiadanie triedy)
     •  referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu
     •  typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď.
   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách ekonomiky sa pouţívajú
knihy, odborné časopisy, tabuľky, Internet atď.
   Vyučovací proces vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku konkrétnemu učivu
a konkrétnym učebniciam


   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácií výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu/ jedna
odpoveď, vyriešenie úlohy, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
2. ročník   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. Senec- Stredná odborná škola podnikania
s vyuč. jaz. maď. Senec
   Študijný odbor:(kód a názov): 6341 6 škola podnikania
   Názov predmetu: Cvičná firma
   Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
   Ročník: druhý
   Dľţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský


   Témy


   Tematický celok          Obsahový štandard       Výkonový štandard
T.C.: Bezpečnosť a ochrana    -spoznanie zásad bezpečnosti  -pracovať podľa zásad
zdravia pri práci         a ochrany zdravia pri práci  bezpečnosti a ochrany zdravia
                                 pri práci
                 -hygienické predpisy
                                 -dodrţiavať hygienické
                                 zásady
T.C.: Komunikácia s obchodnými Základné pravidlá a zásady    -spoločenská etika v správaní
partnermi           spoločenského styku        -starostlivosť o zovňajšok-
                 Komunikácia so zákazníkom   obliekanie, hygiena
                                 -správanie sa na verejnosti
                                 -spoločenské vyjadrovanie,
                                 výslovnosť
                                 -spoločenské stretnutie
                                 -predstavovanie sa
                                 -pozdrav
                                 -schopnosť viesť dialóg
                                 -komunikovať so zákazníkom
                                 -schopnosť motivovať
                                 zákazníka
   T.C.: Nácvik úpravy      -návcik odbornej        -vedieť písať na
písomností podľa noriem   terminológie          elektronickom písacom stroji
               v korešpondencii          -vedieť písať na počítači
                  -precvičovanie         -ovládať vyhotovenie
               znamienok, značiek číslic   tabuliek
               -členenie textu
               -písanie údajov - ustálených
               skratiek, skratkových slov,
               titulov, hodností
               -písanie adries,
                 - pouţitie obálok a
               formátov listov
                 -tabuľky
T.C.: Reprodukčné a     -pouţívanie rozmnoţovacích   vyuţívať rozmnoţovacie a
rozmnoţovacie stroje     a reprodukčných strojov    reprodukčné stroje
T.C.: Účtovná dokumentácia  Podstata a význam       -poznať náleţitosti účtovných
               dokumentácie          dokladov
               -funkcie a druhy účtovných   -spracovať účtovné doklady
               dokladov            -ovládať očíslovanie
               -účtovné doklady:       účtovných dokladov
               -faktúra            -obeh účtovných dokladov
               -príjemka           -poznať podstatu archivácie
                              účtovných dokladov
               -výdajka
               -výdavkový pokladničný
               doklad
               -príjmový pokladničný doklad
               -archivácia účtovných
               dokladov

T.C.: Logistika       Logistika podniku 10-12    Poznať podstatu logistiky
               -Činnosti logistiky      Ovládať moţnosti dopravy,
               -Doprava a preprava
               -Skladovanie, priemyselné   -skladovania
               balenie, manipulácia      -balenia
               s materiálom
               - Kontrola , vybavovanie    Vedieť vybaviť objednávky
               objednávok, úroveň
               sluţieb zákazníkom
               -predvídanie dopytu, nákup
               -komunikácia v distribúcii,
T.C.: Daňový systém       História zdanenia, ciele   Získať prehľad o daňovom
                 zdanenia a daňové princípy10 systéme, o daňových
                 - história zdanenia     priznaniach
                 - ciele zdanenia
                 -daňové princípy a optimálne
                 zdanenie
                 -pojem a funkcia daní
                 - charakteristika daňového
                 systému SR
                 -nepriame dane
                 -priame dane

T.C.:Reklamácie         -vybavovanie reklamácií    vedieť vybaviť reklamácie


   3. ročník
Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. Senec
Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď. Senec
Študijný odbor:(kód a názov): 6341 6 škola podnikania
Názov predmetu : Cvičná firma
Časový rozsah výučby: týţdenne 3 hodiny, ročne 93 hodín
Ročník : tretí
Dĺţka štúdia : štyri roky
Forma štúdia : denná
Vyučovací jazyk : maďarský
Charakteristika predmetu
        Odborný predmet Cvičná firma má v sústave odborných predmetov špecifické
    postavenie. Rozvrhnutie predmetu kumuluje viacero funkcií a podnetným spôsobom
    rozvíja vedomosti a zručnosti z odborných predmetov. V predmete sa kladie dôraz na
    prepojenie výchovno- vzdelávacieho procesu s hospodárskou praxou. Je to
    predovšetkým prehľbenie vedomostí získaných v priebehu štúdia v predmetoch
    ekonomika a informatika, administratíva a hospodárska korešpondencia , ale aj
    vedomostí a zručností osvojených v predmete odborný výcvik v treťom a štvrtom
    ročníku.
       Predmet Cvičná firma vychováva ţiakov k podnikaniu modelovaním činnosti
    skutočnej firmy. Napodobňovanie reálnych dejov a výrobných procesov v cvičnej
    firme poskytuje ţiakom moţnosť rozvíjať a a uskutočňovať alternatívy, predvídať
    následky rôznych rozodnutí .
       Cieľom predmetu je pripraviť ţiakov na vstup na trh práce s vedomosťami ,
    ktoré im umoţnia rýchlu samostatnú adaptáciu na prácu v súkromnej firme a
    podnikanie v podmienkach trhovej ekonomiky.
    Výučba prebieha v priestoroch , ktoré sú verným modelom skutočnej firmy.
       Činnosť firmy bude zameraná na konkrétnu spoluprácu s podnikateľskými
   subjektami regiónu, s vyuţitím ich praktických skúseností v obchodnej činnosti.
   Predpokladá sa simulácia obchodných stykov s cvičnými firmami na ostatných
   stredných školách.
           V neskorších ročníkoch ţiaci budú riešiť   situácie v jednotlivých
   oddeleniach , v ktorých sa postupne vystriedajú.
           Predmet Cvičná firma úzko nadväzuje na predmet Podnikanie, ktorý
   je jedným zo skupiny predmetov odbornej špecializácie.
          Práca v cvičnej firme by mala pomáhať rozvíjať aj cudzojazyčné
   zručnosti ţiakov a spájať poznatky z informačných technológií pri paktickej
   komunikácii prostredníctvom moderných prostriedkov výpočtovej techniky ,
   počítačových programov a sietí.
Ciele predmetu
       Bezprostredným cieľom predmetu Cvičná firma je zdokonaliť ţiakov v
   získavaní poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok, pri vedení účtovníctva,
   pri platobnom styku. Naučiť ich poznatkom o moţnostiach kooperácie. Pripraviť ich
   na ďalšie vzdelávanie, oboznámiť ţiakov s pravidlami a zásadami podnikateľského
   kontaktu s ľuďmi , ďalej oboznámenie ţiakov aj s etickými teóriami a princípmi,
   ktorých poznanie je uţitočné pre všetkých pracovníkov vo sfére podnikania a
   realizovať nasledujúce cieľové zámery:
      -poznať základné ekonomické pojmy charakterizujúce trhovú ekonomiku
      -poznať základné ekonomické problémy a zákony
      -pochopiť podstatu fungovania trhu
      -ovládať základné pravidlá filozofie trhového hospodárstva
      -ovládať teoretické poznatky trhovej ekonomiky na podnikovej úrovni
      -poznať faktory podnikateľskej činnosti podniku
      -pochopiť činnosť podniku
      -presné pouţívanie terminológie
      -spájanie poznatkov
      -osvojenie odborných poznatkov a zručností pomocou praktických skúseností
      -získanie poznatkov a zručností pri vybavovaní objednávok
      -znášať zodpovednosť
Predmetové kompetencie
    Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete Cvičená firma na školách podnikania predstavujú
  súhrn predpokladaných vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré prispievajú
  k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa do podnikateľskej činnosti.
    Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou a dôleţitou
  kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov vedomostí,
  zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktorú kaţdý čovek potrebuje k svojmu
  osobnému naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných
  a ţivotných situáciach na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovať
  a aktualizovať v rámci celoţivotného vzdelávania.
    -pochopiť jadro problému
    -klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme
    -odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
    -robiť si poznámky
    -vyjadriť svoje stanovisko k istej téme
  -predvídať následky rôznych rozhodnutí
    -vedieť bez problémov riešiť rôzne situácie
Odborné kompetencie
    Odborné kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce
    -orientovať sa v základných ekonomických problémoch
    -schopnosť  adekvátne    pochopiť  podstatu  a rozlíšiť  úlohy  v oblasti
  medzipredmetových vzťahov.
  -napodobňovanie reálnych dejov, výrobných a ekonomických procesov
     -prehľbenie vedomostí získaných v priebehu štúdia v predmetoch ekonomika,
  informatika , administratíva a hospodárska korešpondencia.
    -schopnosť riešiť komplexné obchodné prípady
    -schopnosť znášať riziko a zodpovednosť, ktoré vyplývajú z podnikania.
    -poznať písomnosti, doklady
    -poznať obeh dokladov
    -spracovanie, evidencia, uskladňovanie, archivácia dokladov
    -praktické vybavovanie beţnej korešpondencie
    -evidencia a inventarizácia materiálu
    -objednávanie surovín
    -vybavovanie reklamácií
    -precvičovanie ručného a počítačového spracúvania dokladov
    -ovládať operácie pri práci s počítačom
    -pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie
    -vyuţiť moţnosť učenia sa formou on- line.
   Tematický celok        Obsahový štandard        Výkonový štandard

T.C.: Úvod           Podsata a význam cvičnej
Význam a ciele Cvičnej firmy  firmy          - pochopiť význam a ciele
                            predmetu

T.C.:Zaloţenie firmy      Formulácia podnikateľského
                zámeru           -vymyslieť predmet činnosti
                Zostavenie podnikateľského - uvaţovať na lokalizácii
                plánu            firmy
                Voľba typu firmy      -určiť právomoci a
                Právne a hospodárske zásady zodpovednosť
                práce            -Zvoliť typ podnikania, zvoliť
                              organizačno- právnu formu
                              podnikania
                               -pouţívať Obchodný
                               zákonník
                Finančný plán         -zabezpečenie platobného
                Finančné zdroje        styku
                               - vyhotoviť finančný plán
                               firmy
                               - otvorenie účtu
                               - registrácia na Daňovom
                               úrade
                               -prihlásiť sa do poisťovní
                               -vytvoriť firemné logo
                  Firemné logo       -pochopiť význam
                  Public relations     komunikácie s verejnosťou


T.Plnenie pracovných úloh   Postupné zoznamovanie sa s - vedieť vyuţiť poznatky
                náplňou práce v jednotlivých získané v predmetoch
                oddeleniach         ekonomika a podnikanie
                Praktická činnosť s vyuţitím
                teoretických vedomostí z
                ekonmických predmetov


                Praktická činnosť s vyuţitím
                teoretických vedomostí z -vedieť pouţiť nástroje
                marketingu          marketingu
                              - vyhotoviť katalógy,
                              reklamné listy, akcie
              Praktická činnosť s vyuţitím - stanoviť ceny
              teoretických vedomostí z
              účtovníctva
T.C: Personálne oddelenie                - bez problémov viesť
              Pracovno- právne vzťahy   účtovníctvo od vzniku firmy
              Personálne zaloţenie firmy


                             -vedieť vymedziť pracovno-
              Osobná agenda         právne vzťahy
              Mzdová agenda         -určiť personálne zloţenie
                             -vedieť zaloţiť osobnú a
                             mzdovú agendu
                             -vedieť evidovať
              Vzdelanie
                             zamestnancov
                             -vedieť zabezpečiť odbornú
                             spôsobilosť, kvalifikáciu a
                             ďalšie vzdelávanie
                             zamestnancov
                             - vedieť organizovať školenia
              Sociálna koncepcia
                             -vymedziť sociálnu koncepciu
                             -zabezpečiť starostlivosť o
                             zamestnancov

T.C.: Logistika
              Plánovanie


              Prieskum trhu         -vedieť riešiť optimálne
                             zásobovanie
              Výber obchodného partnera   - schopnosť uskutočniť
                             prieskum trhu
                             - nájsť vhodných a
                             zodpovedných obchodných
              Objednávka          partnerov
                             -vedieť vystaviť objednávku
                             -evidovať objednávky
              Hospodárska zmluva
                             - vedieť obchodovať a
                             uzavrieť zmluvu
              Nákup


              Vedenie skladovej evidencie
                             - zabezpečiť obstaranie
                  Sledovanie stavu zásob  materiálu, energií
                  Inventarizácia      - urobiť inventarizáciu
Metódy , formy a postupy vyučovania


       Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy,
  ktoré sú veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne
  usmerňujú ku kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a
  obsiahne systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
    V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :
     -zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornost ţiakov na
  cieľ vyučovacej hodiny
    -vysvetlenie obsahu danej problematiky na vyučovacej hodine       s vyuţívaním
  najmodernejších výchovno-vyučovacích prístrojov
    -kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov
    -prednes referátov
    -otázky a odpovede, vyjadrovania atď.
  Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce
  techniky :
    -opakovanie, vrátane opakovania formou testu
    -prenášanie informácií
     -príprava : učenie sa ţiakov , samostaná práca s učebnicou, čítania odbornej
  literatúry a časopisov


    Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu :
    -štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
  vonkajšie usporiadanie triedy)
    -referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu
    -typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď
Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách ekonomiky sa
  pouţívajú knihy, odborné časopisy, tabuľky, internet atď.
       Vyučovací proces vyţaduje,aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky
  a didaktickú techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia
  auditívnych a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku
  konkrétnemu učivu a konkrétnym učebniciam
Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
  rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde
  má rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
  hodnotení a klasifikácií výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
  hodnotenie a klasifikáciu.
     Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovú činnosť vo
  vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu/
  jedna odpoveď, vyriešenie úlohy, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.


    9.8.3. Administratívne práce v prevádzke
   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341 600 škola podnikania
   Názov predmetu: administratívne práce v prevádzke
   Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 62 hodín
   Ročník: tretí
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk
   1. Charakteristika predmetu
    Vyučovací predmet administratívne práce v prevádzke poskytuje ţiakom potrebné
vedomosti a zručnosti na vykonávanie základných administratívnych prác, jeho uplatnenie
v spoločnosti a v podnikaní a správanie sa subjektov trhu. Ţiak sa naučí pracovať s písacím
strojom, počítačom, získa informácie o nácviku a špeciálnej úprave textu. Získa zručnosti pri
poznávaní hospodárskych písomností a zásad štylizácie.


   2. Ciele predmetu
    Predmet vedie ţiakov k tomu, aby základné komunikačné a administratívne
spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základne tolerancie, aby získali a osvojili si
teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti administratívy v prevádzke. Ciele premetu sú
naučiť ţiakov osvojenie si súboru poznatkov o princípoch, metódach a postupoch
administratívnych činností s ktorými sa stretnú pri výkone povolania. Naučiť ţiakov pouţívať
kancelárske pomôcky a ovládať hospodárske písomnosti obchodného, právneho a osobného
charakteru.


   3. Predmetové kompetencie
    Napĺňanie jednotlivých vzdelávacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí
prostredníctvom kľúčových kompetencií ţiakov. Kľúčové kompetencie majú procesuálny
charakter. Ţiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód
a vzdelávania a činnosti.
   Vyučovací predmet administratívne práce v prevádzke sa podieľa na rozvoj kľúčových
kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
    schopnosť riešiť problémy
    rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania vyuţívaním všetkých metód
    a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii
    vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní
    hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by
    mohli prispieť k riešeniu daného problému
    posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti
    alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia
    daného problému
    korigovať nesprávne riešenie problému
    pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania
    ţiakov, pokiaľ sú dané metódy aplikovateľné.
    spôsobilosť vyuţívať informačnú technológiu
    získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých
    metód, prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii
    zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť
    k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.


    4. Odborné kompetencie
    Odborné kompetencie sú špecifické a ţiak má:
    aktívne pouţívať administratívne pojmy a ovládať ich súvislosti
    chápať príčiny a dôsledky stavu a vývoja administratívnych javov a procesov
    poznať podstatu a princípy podnikateľskej činnosti
    dokázať hospodárne a ekologicky vyuţívať pracovné prostriedky
    ovládať písanie na PC desaťprstovou hmatovou metódou a pouţívať pri vybavovaní
    agendy prostriedky štandardnej kancelárskej techniky
    ovládať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne správne normalizovanú úpravu
    písomností
    mať kultivovaný prejav v písomnom aj v ústnom styku
    čítať s porozumením
    pozorne počúvať
    voliť optimálnu formu a spôsob komunikácie
    spracovať písomný materiál zrozumiteľným spôsobom
    prezentovať informácie jasne, stručne, presne a zrozumiteľne
    komunikovať pomocou informačných a komunikačných technológií
    posúdiť vhodné formy podnikania vo svojom odbore
    pouţívať základné odborné technické a technologické pojmy
    orientovať sa v hospodárskych písomnostiach
    posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné pre výkon svojho povolania
    vhodne prezentovať vlastnú osobu a prácu
    pouţívať adekvátne pracovné prostriedky


    5. Obsah
    Obsah predmetu je štruktúrovaný do tematických celkov. Vedomosti a zručnosti, ktoré
ţiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete sú nevyhnutné pre rozvíjanie správnych
podnikateľských aktivít, napomáhajú rozvíjaniu logického myslenia. Predmet administratívne
práce v prevádzke je medzi predmetovo previazaný s inými odbornými predmetmi, akými sú
administratíva a korešpondencia, podnikateľská komunikácia, ekonomika, podnikanie.


    tematické celky
  -  úvod do techniky administratívy
  -  nácvik písania na stroji
  -  písanie do stĺpcov a tabuliek
  -  formáty papierov a obálok
  -  štylizácia listov
  -  obchodné písomnosti
  -  prejav písomnom a v ústnom styku


     6. Metódy, formy a postupy vyučovania
       Metódy, formy a postupy vyučovania majú motivovať rozvoj poznávacích
  schopností ţiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.
  Uprednostňujeme také stratégie vyučovanie, kde ţiak má moţnosť spolurozhodovať
  a spolupracovať, učiteľ má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka čo
  k najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity. Pri výučbe pouţívame formu výkladu,
  riadeného rozhovoru.


     7. Učebné zdroje
      Pri výučbe preferujeme prácu s učebnicami, počítačom a písacím strojom.
  Pouţívame rôzne odborné časopisy s administratívnou tematikou.
  9.9.    Disponibilné hodiny

    9.9.1. Informatika


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: informatika
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu
   Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika
rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie
riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok
a postupov, ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný
prostriedok komunikácie.
   Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov inf ormačnej civilizácie
s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií
a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu
informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov,
medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
   Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
   Ciele predmetu
   Naučiť ţiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať
informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných
technológií a produktov.
   Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov a v
organizovaní a riadení školy.
   Rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém a programátorské zručnosti Pracovať
v prostredí beţných aplikačných programov.
   Naučiť ţiakov efektívne vyhľadávať informácie.
   Témy

   Tematický       Obsahový štandard       Výkonový štandard
celok / Cieľ        Téma     Podtémy
T.c: Informácie       Textová    pokročilé     Ţiaci sú schopní: - poznať druhy
okolo nás       nformácia   ormátovanie:   aplikácií na spracovanie nformácií (podľa
                  "iromadná    typu informácie) - vybrať vhodnú aplikáciu
Cieľ:            Grafick
                  korešpondencia  v závislosti od typu nformácie, vedieť
           á informácia
informatika sa                    zdôvodniť výber - poznať a dodrţiavať
                  vloţiť graf do
zaoberá rôznorodými                 základné pravidlá a odporúčania
                  dokumentu
informáciami                     spracovania rôznych typov nformácií -
vedieť o rozdieloch v        tabulátory    poznať vlastnosti beţných formátov
typoch informácií, o        digitalizácia   dokumentov v závislosti od typu
rozdielnom             obrazu rastrová  informácie - spracovať informácie tak, aby
spracovávaní -poznať        grafika vektorová sa nezníţila ch informačná hodnota a
rôzne spôsoby           grafika kódovanie informácie boli prístupné, pouţiteľné a
získavania             farieb grafické  jasné - demonštrovať moţnosti prenosu
informácií -            formáty aplikácie častí rôznych typov dokumentov medzi
pochopiť, ţe IKT          na spracovanie  rôznymi aplikáciami
poskytuje rôzne          grafickej
nástroje na efektívne       informácie
spracovávanie
informácií
   Tematický      Obsahový štandard        Výkonový štandard
celok / Cieľ        Téma    Podtémy
T.c: Princípy     Počítačová výhody        Žiaci sú schopní:
fungovania IKT    sieť    architektúra     vymenovať jednotlivé typy sietí, poznať
                 rozdelenie sietí
Cieľ:                         ich vyhody a nevýhody vymenovať a
                 podľa        charakterizovať základné prvky
- pochopiť logický        rozľahlosti     počítačových sietí
princíp fungovania
IKT
- získať základné
poznatky
o pojmoch
počítačových sietí
-spoznať a
uvedomiť si limity
súčasného
technického
vybavenia
-zvládnuť obsluhu
počítača a jeho
prídavných
zariadení
T.c: Komunikácia Služby       Interaktívna    Žiaci sú schopní:
prostredníctvom Internetu      komunikácia   - poznať princíp fungovania internetu a
IKT                 komunikácia cez niektoré jeho služby
Cieľ: -pochopiť, ako         web.
IKT slúži na             dynamické     - demonštrovať princípy jednej zo
sprostredkovanie           stránky      služieb rozhovoru (ICQ, skype...)
informácií medzi
ľuďmi                skype      - využívať služby webu na získavanie
- vedieť efektívne          videokonferenci informácií
používať IKT na           e        - poznať a dodržiavať pravidlá netikety
prístup ku                       - poznať spôsoby ochrany počítača
vzdialeným                       zapojeného v sietí a osoby na ňom
informáciám                       pracujúcej
- zvládnuť IKT
nástroje na
komunikáciu,
vedieť vyuťívať IKT
na vlastné učenie
sa aj na riešenie
školských
problémov
- uvedomovať si
riziká bezpečnosti a
e-mailu, poznať
netiketu

Tematický celok /      Obsahový štandard        Výkonový štandard
              Téma    Podtémy
    Cieľ
T.c.: Informačná    Informatika administratíva  Ţiaci sú schopní: poznať súčasné trendy
spoločnosť       v rôznych           IKT, ich limity a riziká, špecifikovať
                  elektronická
            oblastiach kancelária     základné znaky informačnej spoločnosti,
Cieľ:
                           vymedziť kladné a záporné stránky,
- oboznámiť sa s           vzdelávanie   charakterizovať jednotlivé typy softvéru z
vyuţitím IKT                     hľadiska právnej ochrany a rozumieť, ako
                   E-learning
v najrôznejších
                   internet banking sa dajú pouţívať, chápať potrebu právnej
oblastiach znalostnej                 ochrany programov, vysvetliť pojmy
spoločnosti      Softvérová  upgrade      "licencia na pouţívanie softvéru",
- pochopiť, ţe     firma              "autorské práva tvorcov softvéru",
                   registrácia
                            multilicencia, vymenovať jednotlivé typy
pouţívanie IKT si          softvéru
                            softvérovského
vyţaduje kritický a
                   elektronická    pirátstva, charakterizovať činnosť
zvaţujúci postoj
                   dokumentácia    počítačových vírusov, vysvetliť škody,
k dostupným
                            ktoré môţe spôsobiť, princíp práce
informáciám
                            antivírusových programov
- viesť
k zodpovednému
pouţívaniu
interaktívnych médií


Metódy, formy a postupy vyučovania

   Vo vyučovacom procese sa budú vyuţívať také formy, metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť (štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú:
      •  zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky; sústredenie pozornosti
        ţiakov na cieľ vyučovacej hodiny;
      •  vysvetlenie obsahu danej tematiky na vyučovacej hodine s vyuţívaním
        najmodernejších výchovno-vyučovacích prístrojov;
      •  prednes dialógu alebo rozprávania; kontrolu ţiackych prác, ústnych prejavov;
        otázky a odpovede vyjadrovania a iné.
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky:
      •  prednes dialógu alebo rozprávania; - opakovanie, vrátane opakovanie formou
        testu;
      •  príprava: učenie sa ţiakov, samostatná práca s učebnicou a s internetom atď.
   Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu:
      •  štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy (organizácia disciplíny,
        vonkajšie usporiadanie triedy);
      •  reťazový dialóg, resp. rozvíjanie dialógu; podľa obrázkov, pohľadníc,
        mimetizácie;
      •  referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu;


   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách informatiky pouţívajú
učebnice, knihy, časopisy, tabuľky, internet a pod.
   Vyučovací proces v predmete informatika vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval
učebné pomôcky a didaktickú techniku, ba aj najnovšie výdobytky z informatiky. Efektívnosť
vyuţitia auditívnych a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku
konkrétnemu učivu a konkrétnym učebniciam.
   Ţiaci majú prístup k učiteľskej kniţnici, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Pouţívané
učebnice:
   Informatika - učebnica pre SŠ
   Tvorivá informatika. Prvý zošit z programovania
   Tvorivá informatika. Prvý zošit s internetom
   Informatika pre SŠ - tem. zošit Práca s tabuľkami
   Tvorivá informatika. Prvý zošit s obrázkami
   Tvorivá informatika. Prvý zošit o práci s textom
   Informatika okolo nás
   Tvorivá informatika. Prvý zošit o práci s číslami


   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce, návod,
ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   2. ročník


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď.
   Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: informatika
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: druhý
   DÍţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Témy


   Tematický       Obsahový štandard        Výkonový štandard
celok / Cieľ        Téma     Podtémy
T.c: Informácie       Textová    jokročilé     Ţiaci sú schopní: - poznať druhy
okolo nás       nformácia   ormátovanie:   aplikácií na spracovanie nformácií (podľa
                  "iromadná     typu informácie) - vybrať vhodnú aplikáciu
Cieľ:            Grafick
                  korešpondencia  v závislosti od typu nformácie, vedieť
           á informácia
informatika sa                    zdôvodniť výber - poznať a dodrţiavať
                  vloţiť graf do
zaoberá rôznorodými                  základné pravidlá a odporúčania
                  dokumentu
informáciami                     spracovania rôznych typov nformácií -
vedieť o rozdieloch v        tabulátory    poznať vlastnosti beţných formátov
typoch informácií, o        digitalizácia   dokumentov v závislosti od typu
rozdielnom             obrazu rastrová  informácie - spracovať informácie tak, aby
spracovávaní -poznať        grafika vektorová sa nezníţila ch informačná hodnota a
rôzne spôsoby            grafika kódovanie informácie boli prístupné, pouţiteľné a
získavania             farieb grafické  jasné - demonštrovať moţnosti prenosu
informácií -            formáty aplikácie častí rôznych typov dokumentov medzi
pochopiť, ţe IKT          na spracovanie  rôznymi aplikáciami
poskytuje rôzne           grafickej
nástroje na efektívne        informácie
spracovávanie
informácií
   Tematický      Obsahový štandard        Výkonový štandard
celok / Cieľ        Téma    Podtémy
T.c: Princípy     Počítačová  výhody       Žiaci sú schopní:
fungovania IKT     sieť     architektúra    vymenovať jednotlivé typy sietí, poznať
                  rozdelenie sietí
Cieľ:                         ich vyhody a nevýhody vymenovať a
                  podľa       charakterizovať základné prvky
- pochopiť logický         rozľahlosti    počítačových sietí
princíp fungovania
IKT
- získať základné
poznatky
o pojmoch
počítačových sietí
-spoznať a
uvedomiť si limity
súčasného
technického
vybavenia
-zvládnuť obsluhu
počítača a jeho
prídavných
zariadení
T.c: Komunikácia Služby       Interaktívna    Žiaci sú schopní:
prostredníctvom Internetu      komunikácia   - poznať princíp fungovania internetu a
IKT                 komunikácia cez niektoré jeho služby
Cieľ: -pochopiť, ako        web.
IKT slúži na            dynamické     - demonštrovať princípy jednej zo
sprostredkovanie          stránky      služieb rozhovoru (ICQ, skype...)
informácií medzi
ľuďmi                skype      - využívať služby webu na získavanie
- vedieť efektívne         videokonferenci informácií
používať IKT na           e        - poznať a dodržiavať pravidlá netikety
prístup ku                       - poznať spôsoby ochrany počítača
vzdialeným                       zapojeného v sietí a osoby na ňom
informáciám                      pracujúcej
- zvládnuť IKT
nástroje na
komunikáciu,
vedieť vyuťívať IKT
na vlastné učenie
sa aj na riešenie
školských
problémov
- uvedomovať si
riziká bezpečnosti a
e-mailu, poznať
netiketu
Tematický celok /     Obsahový štandard        Výkonový štandard
    Cieľ        Téma      Podtémy

T.c.: Informačná    Informatika administratíva   Ţiaci sú schopní: poznať súčasné trendy
spoločnosť       v rôznych           IKT, ich limity a riziká, špecifikovať
                  elektronická
            oblastiach kancelária     základné znaky informačnej spoločnosti,
Cieľ:
                            vymedziť kladné a záporné stránky,
- oboznámiť sa s           vzdelávanie   charakterizovať jednotlivé typy softvéru z
vyuţitím IKT                      hľadiska právnej ochrany a rozumieť, ako
                   E-learning
v najrôznejších
                   internet banking sa dajú pouţívať, chápať potrebu právnej
oblastiach znalostnej                 ochrany programov, vysvetliť pojmy
spoločnosti                      "licencia na pouţívanie softvéru",
            Softvérová  upgrade     "autorské práva tvorcov softvéru",
- pochopiť, ţe     firma
pouţívanie IKT si           registrácia   multilicencia, vymenovať jednotlivé typy
vyţaduje kritický a          softvéru     softvérovského
zvaţujúci postoj                    pirátstva, charakterizovať činnosť
                   elektronická
k dostupným                      počítačových vírusov, vysvetliť škody,
informáciám              dokumentácia   ktoré môţe spôsobiť, princíp práce
                            antivírusových programov
- viesť
k zodpovednému
pouţívaniu
interaktívnych médií


     9.9.2 Hospodárske výpočty


Škola: Spojená škola s VJM - Stredná škola podnikania s VJM
Študijný odbor /kód a názov/: 6341600 škola podnikania
Názov predmetu: Hospodárske výpočty
Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
Ročník: prvý
Dĺţka štúdia: štyri roky
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


    1. Charakteristika predmetu


    Predmet hospodárske výpočty sa zaraďuje medzi odborné predmety. V predmete
sa vyuţívajú medzipredmetové vzťahy s matematikou, informatikou a účtovníctvom,
vedomosti a zručnosti získané v predmete ţiaci vyuţívajú v ostatných ekonomických
predmetoch /účtovníctvo, podniková ekonomika a pod./. Súčasťou hospodárskych výpočtov
je aj finančníctvo.
   Je zameraná na výpočty, ktoré sa vykonávajú pre potreby hospodárskeho riadenia. Ide
o jednoduché, základné matematické úkony a postupy, ktoré sa prispôsobujú hospodárskym
poţiadavkám svojim obsahom i formou /napr. priemer, percentný, promilový a úrokový
počet, základné výpočty v peňaţných ústavoch, tabuľky a grafy a pod./.


   2. Ciele predmetu


   Cieľom vyučovania predmetu hospodárske výpočty je aktualizácia potrebných
matematických zručností v obchode a podnikaní - základné počtové úkony, operácie
s veľkým počtom poloţiek pri praktických úlohách.
   Medzi najvýznamnejšie úlohy predmetu patrí naučiť ţiakov riešiť jednoduché úlohy
hospodárskeho charakteru z ekonomickej praxe.


   Všeobecné ciele: vedieť pouţívať správne výpočtové postupy pri riešení jednoduchých
i zloţitejších ekonomických úloh, vyuţiť pritom medzipredmetové vzťahy s matematikou,
osvojiť si hospodárske výpočty potrebné pre riadenie firmy a vedieť získané informácie z danej
činnosti spracovať do tabuliek a graficky ich interpretovať, schopnosť navrhnúť ďalší postup
na základe vypočítaného výsledku, vedieť správne vyuţiť pri ekonomických výpočtoch
prostriedky výpočtovej techniky
   Špecifické ciele: osvojiť si základné návyky, výpočtové postupy a metódy riešenia úloh
v hospodárskych výpočtoch.


   3. Témy


                                        Počet
                 Tematický celok
                                        hodín
           1. Charakteristika a význam
                                         1
           hospodárskych výpočtov
           2. Výpočty, miery, jednotky                 9
           3. Záznam a spracovanie informácií             26
           4. Percentový a promilový počet               8
           5. Mzdové výpočty                      1
           6. Úrokový počet                      10
           7. Základné výpočty v peňaţných
                                         11
           ústavoch
                                         66
  4. Obsahový a výkonový štandard


                      Obsahový             Výkonový
   Tematický celok
                      štandard             štandard
   Charakteristika   - charakteristika         - oboznámiť sa ţiakom ciele,
a význam hospodárskych    hospodárskych výpočtov      predmet a obsah vyučovacej
výpočtov          - význam hospodárskych       hodiny ,,Hospodárske
               výpočtov             výpočtyˮ
   Výpočty, miery,   - jednotky SI           - vypočítať a odhadnúť
jednotky          - číselné sústavy          výsledky jednoduchých a
              - odhad výsledku          zloţitejších výpočtov
              - zaokrúhľovanie čísel       výpočtové postupy a metódy
                                riešenia úloh
                               - demonštrovať pouţitie
                                rôznych číselných ústav
   Záznam        - základné pojmy         - správne postupy a zásady pri
a spracovanie informácií  - štatistické tabuľky /typy     zostavovaní tabuliek a grafov
               tabuliek, relatívna a      - správne výpočtové postupy pri
               kumulatívna početnosť/      výpočte priemerov, mediánu,
              - grafické znázornenie       odchýlky a pod.
               /polygon, histogram/      - správne vyuţiť pri výpočtoch
              - charakteristika polohy      prostriedky     výpočtovej
               /priemer, medián, modus/     techniky
              - charakteristika variability   - pouţiť vedomosti a zručnosti
               /rozptyl, smerodajná       získané v predmete
               odchýlka, stredná diferencia/   informatika
              - pomery
              - trojčlenka a reťazovka
              - zmiešavací počet
              - spracovanie štatistických
               informácií pomocou počítača
   Percentový      - základné pojmy         - vypočítať základné veličiny
a promilový počet     - výpočet percentovej časti,    percentového   počtu  a
               základu              percentovú mieru
              - percentový počet zo       - počítať promile
               zväčšeného a zmenšeného     - vyuţiť výpočtové postupy v
               základu              praxi
              - počítanie s promilami
   Mzdové výpočty    - výpočet hrubej a čistej mzdy  - vypočítať čisté mzdy z hrubej
   Úrokový počet    - vypočítať úroku za určité    - vypočítať základné veličiny
               obdobie              úrokového počtu
              - iné úlohy z jednoduchého    - výpočet úroku zo zväčšenej
               úrokového počtu          a zmenšenej listiny
              - výpočet úroku za zväčšenej   - porovnávať jednoduché
               a zmenšenej listiny        a zloţité úrokovanie
              - porovnanie jednoduchého
               a zloţitého úrokovania
    Základné výpočty   - sluţby v peňaţných ústavoch   - základné výpočty v peňaţných
 v peňaţných ústavoch     pre fyzické osoby         ústavoch
               - sluţby v peňaţných ústavoch   - vymenovať druhy platobných
                pre podnikateľov         dokladov a ovládať
               - výpočty na úrokové sadzby     manipuláciu s nimi
               - valuty a devízy – nákup
                a predaj
               - druhy platobných dokladov
                a manipulácia s nimi
   5. Metódy, formy a postupy vyučovania


   Vo vyučovacom procese sa budú pouţívané také formy, metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú
ku kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť /štruktúru/, tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie vyuţívajú :
7) zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky; sústredenie pozornosti ţiakov na cieľ
 vyučovacej hodiny;
8) vysvetlenie  obsahu   danej  tematiky   na  vyučovacej  hodine  s  vyuţívaním
 informačno-komunikačnej techniky;
9) kontrolu ţiackych prác, riešených príkladov.
   Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky:
5) opakovanie, vrátane opakovanie formou testu;
6) príprava: učenie sa ţiakov, samostatná práca pri riešení príkladov.


   6. Učebné zdroje


   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách hospodárskych výpočtov
sa pouţívajú knihy, odborné časopisy, tabuľky, Internet atď.
   Vyučovací proces vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţit ia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje, aby sa nadviazal na konkrétne učivo
a na konkrétnu učebnicu.


   7. Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol učivo, v čom má nedostatky, kde má rezervy,
aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
   Cieľom je hodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťou a spôsobilosťou. Pri hodnotení
a klasifikácii dosiahnutých výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov
na hodnotenie a klasifikáciu.
    9.9.2. Odborná konverzácia v slovenskom jazyku


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. - Stredná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: odborná konverzácia v slovenskom jazyku z ekonomiky
   Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
   Ročník: prvý
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu
Predmet Odborná konverzácia v slovenskom jazyku z ekonomiky úzko nadväzuje na
predmet Ekonomika, ktorý je jedným zo skupiny predmetov odbornej špecializácie. Jeho
úlohou je dať ţiakom teoretické základy objasňujúce ekonomické pojmy, vzťahy a zákonitosti
v podmienkach trhovej ekonomiky.
   Odborná konverzácia v slovenskom jazyku z ekonomiky v prvom ročníku sa zameriava
na objasňovanie základných ekonomických pojmov a vzťahov na úrovni individuálneho
rozhodovania spotrebiteľov reprezentovaných domácnosťami ako základnými ekonomickými
jednotkami spoločnosti na strane dopytu a výrobcov, ktorí sú motivovaní a koordinovaní
týmito rozhodnutiami. Znalosť týchto zákonitostí je preto nevyhnutným predpokladom
úspešnej podnikateľskej činnosti.
   V priebehu štúdia tohto predmetu sa ţiaci postupne oboznámia s ekonomickými
pojmami a nacvičujú ich v slovenskom jazyku.
   Prvoradý dôraz sa kladie na komunikatívnu funkciu jazyka, t.j. na vytvorenie a rozvíjanie
tvorivých komunikatívnych činností a poznatkov. Pri plnení informatívneho cieľa si ţiaci
osvojujú jazykové inejazykové poznatky , čím si rozširujú a prehlbujú vedomosti získané
v iných vyučovacích predmetoch, ako napr. ekonomika, hospodárske výpočty atď.


   Ciele predmetu
   Cieľom predmetu Odborná konverzácia v slovenskom jazyku z ekonomiky je realizovať
nasledujúce cieľové zámery:
      •  poznať základné ekonomické pojmy charakterizujúce trhovú ekonomiku
        poznať základné ekonomické problémy a zákony
      •  pochopiť podstatu fungovania trhu
      •  ovládať základné pravidlá filozofie trhového hospodárstva
      •  ovládať teoretické poznatky trhovej ekonomiky na podnikovej úrovni
      •  poznať faktory podnikateľskej činnosti podniku
      •  pochopiť činnosť podniku
     •  presné pouţívanie terminológie
     •  získať potrebnú slovnú zásobu
     •  získať schopnosť komunikovať v ústnom aj písomnom styku


   Predmetové kompetencie
   Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete Odborná konverzácia v slovenskom
jazyku z ekonomiky na školách podnikania s vyučovacím jazykom maďarským predstavujú
súhrn predpokladaných vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré
prispievajú k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa do podnikateľskej činnosti.
   Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou a dôleţitou
kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov vedomostí,
zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktoré kaţdý človek potrebuje k svojmu osobnému
naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a ţivotných
situáciách na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovať a aktualizovať v rámci
celoţivotného vzdelávania.
     •  pochopiť jadro problému
     •  klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme
     •  odlíšiť    podstatné     informácie      od     nepodstatných
       robiť si poznámky
     •  vyjadriť svoje stanovisko k istej téme Odborné kompetencie Odborné
       kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce:
     •  orientovať sa v základných ekonomických problémoch v slovenskom jazyku
     •  schopnosť adekvátne pochopiť     podstatu  a  rozlíšiť  úlohy  v oblasti
       medzipredmetových vzťahov.


   Témy

   Tematický celok        Obsahový štandard        Výkonový štandard
T.C.: Historická        -Ekonómia ako vedná       -vedieť charakterizovať
podmienenosť ekonomiky     disciplína            Ekonómiu, ako vednú disciplínu
                -vznik a vývoj ekonomických  -vedieť rozlíšiť jednotlivé typy
                teórií            ekonomík a poukázať na
                -typy ekonomík z historického rozdiely medzi nimi
                hľadiska           -vedieť vysvetliť, čo sa rozumie
                               pod jednotlivým ekonomickými
                               teóriami
T.C.: Základné pojmy    -predmet ekonomickej teórie    -ovládať, čo je predmetom
a zákony ekonomiky     ako vednej disciplíny       ekonómie
              -ľudské potreby a statky-     -vymenovať a rozlišovať ľudské
              základné ekonomické        potreby a statky
              problémy             -vysvetliť základné ekonomické
              -základné ekonomické zák.     zákony
                               -chápať jednotlivé ekonomické
                               problémy
T.C.: Základy trhového   -základné činitele výroby     -vedieť vysvetliť význam
správania                           výrobných faktorov a činiteľov
              -výrobné faktory podniku
Pojem trhu                          -chápať fungovanie trhu
              -účastníci trhovej aktivity
                               -rozoznávať druhy trhov
              -podstata fungovania trhu
                               -uviesť príklady na trhové
              -trhové nedokonalosti
                               nedokonalosti v praxi
              -druhy trhov
              -opakovanie
T.C.: Elementárna teória  -elementárna teória dopytu    -chápať teóriu dopytu
dopytu a ponuky       -podstata, charakter a činitele  -uviesť príklady z praxe na
              určujúce dopyt          vzťah medzi dopytom a cenou
              -krivka dopytu a jej posuny    -vymenovať činitele, ktoré
                               ovplyvňujú dopyt
              -elementárna teória ponuky
                               -rozlišovať činitele
              -podstata, charakter a činitele
                               ovplyvňujúce ponuku
              určujúce ponuku
                               -vysvetliť vzťahy medzi
              -krivka ponuky a jej posuny
                               ponukou a cenou
T.C.: Určenie rovnováţnej  -pojem rovnováţnej ceny      -vysvetliť vznik rovnováţnej
ceny                             ceny
              -cenové posuny pri
              prevládajúcom dopyte       -uviesť príklady na cenové
                               posuny pri prevládajúcom
              -cenové posuny pri
                               dopyte a prevládajúcej ponuke
              prevládajúcej ponuke
                               -chápať podstatu limitovaných
              -ústredne limitované ceny
                               cien
                               -porovnať teóriu s praxou
T C • Cenová pruţnosť dopyta -dôchodková a cenová      -vysvetliť teoreticky a prakticky
ponuky            Druţnosť dopytu         podstatu pruţnosti dopytu
                               a ponuky
               -činitele vplývajúce na
               pruţnosť dopytu        -uviesť z praxe príklady na
                               pruţnosť dopytu a ponuky
               -pruţnosť ponuky
               -činitele vplývajúce na
               -pruţnosť ponuky

T.C.: Trh výrobných faktorov -kolobeh hospodárskych     -vymenovať a charakterizovať
               prostriedkov a ich cena     výrobné faktory a opísať ich
               -trh pôdy           kolobeh
               -dopyt a ponuka pôdy      -vysvetliť zvlášnosti trhu pôdy
               -cena pôdy           -uviesť riešenia na aktuálne
                               problémy poľnohospodárstva
               -základné problémy
               poľnohospodárstva a ich    -vysvetliť vzťah medzi ponukou
               riešenie            a dopytom práce
               -trh práce           -vymenovať formy mzdy
               -dopyt a ponuka ţivej práce  -vysvetliť podstatu odborov
               -určenie správnej výšky miezd -dokázať vysvetliť fungovanie
                              trhu kapitálu
               -podstata a formy mzdy
                               -vedieť vysvetliť termín trhová
               -trh práce a odbory
                               úroková miera
               -trh kapitálu dopyt a ponuka
               kapitálu
               -trhová úroková miera
T.C.: Hospodárska súťaţ    -formy konkurencie       -vysvetliť   teoreticky  aj
                               prakticky význam konkurencie
               -dokonalá konkurencia
                               -vedieť   odlíšiť  v praxi
               -monopoly
                               monopoly a oligopoly dokázať
               -oligopoly           definovať    nionopolistickú
               -monopolistická konkurencia  konkurenciu
                               -pochopiť význam podnikania
T.C.: Podnikateľská činnosť a -podnikanie, charakteristika a   -chápať organizáciu podnikania
členenie podnikov       subjekty podnikania        -vedieť rozlíšiť právne formy
                -organizácia podnikania-     podnikov podľa
                členenie podnikov         charakteristických znakov
                -právne formy podnikov v SR -pochopiť podstatu a
                              podmienky ţivnosti
                -ţivnosti
                                 -rozoznávať obchodné
                -obchodné spoločnosti
                                 spoločnosti
                -druţstvá
                                 -poznať podstatu podnikového
                                 transformačného procesu
T.C.:Faktory podnikateľskej -podnikový transformačný       -rozlíšiť a vymenovať
činnosti Činnosť podniku  proces                dlhodobý a obeţný majetok
                -dlhodobý a obeţný majetok    podniku
                podniku
                                 -chápať podstatu tvorby
                -zabezpečenie výrobných
                faktorov
                -tvorba podnikových výkonov
                -odbytová činnosť podniku
                                 podnikových výkonov
                -financovanie    a riadenie
                podniku              -vedieť    charakterizovať
                                 odbytovú    činnosť    a
                -náklady a ich členenie      financovanie podniku
                -výnosy a ich členenie     -vedieť členenie nákladov a
                -výsledok     hospodárenia výnosov a uviesť ich aj z praxe
                podniku              -vedieť  určiť    výsledok
                                 hospodáreniaT.C.: Domácnosti v trhovej -základný rozpočet domácností -vymenovať    a rozdeľovať
ekonomike                        výdavky a príjmy domácností
              -nominálne a reálne príjmy
                             -navrhnúť moţné úspory
              -spotreba a úspory
                -hraničné moţnosti spotreby
                -ochrana hospodárskej súťaţe
   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :
      •  zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornosť ţiakov
        na cieľ vyučovacej hodiny
      •  vysvetlenie obsahu danej problematiky na vyučovacej hodine s vyuţívaním
        najmodernejších výchovno-vyučovacích prístrojov
      •  kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov
      •  prednes referátov
      •  otázky a odpovede, vyjadrovania atď.
      •  Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce
        techniky:
      •  opakovanie, vrátane opakovania formou testu prenášanie informácií
      •  príprava : učenie sa ţiakov , samostaná práca s učebnicou, čítanie odbornej
        literatúry a časopisov
   Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu :
      •  štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
        vonkajšie usporiadanie triedy)
      •  referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu
      •  typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď.


   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách ekonomiky sa pouţívajú
knihy, odborné časopisy, tabuľky, Internet atď.
   Vyučovací proces vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku konkrétnemu učivu
a konkrétnym učebniciam.   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu/ jedna
odpoveď, vyriešenie úlohy, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
    9.9.3. Manažment


   Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. - Stredná škola podnikania s vyuč. jaz. maď.
   Študijný odbor (kód a názov): 6341600 škola podnikania
   Názov predmetu: manaţment
   Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
   Ročník: druhý
   Dĺţka štúdia: štyri roky
   Forma štúdia: denná
   Vyučovací jazyk: maďarský jazyk


   Charakteristika predmetu
   Manaţment je jedným zo skupiny odborných predmetov školy podnikania. Jeho
základným poslaním je vysvetliť základný rozdiel medzi manaţérskou prácou, ktorá je
zaloţená na rešpektovaní zákonov a pravidiel manaţérskej práce, princípe osobného prístupu
ku kaţdému pracovníkovi ako svojbytnej individualite vytv orením moţnosti
najefektívnejšieho vyuţitia všetkých jeho pracovných skúseností a schopností v súlade s jeho
osobnými predstavami a cieľmi zamestnávateľa, a riadením ktoré z obsahového hľadiska
predpokladá usmerňovanie pracovníka prikazovaním.
   V priebehu štúdia tohto predmetu sa ţiaci postupne oboznámia so základnými
vlastnosťami, ktoré charakterizujú dobrého manaţéra, s najmodernejšími metódami
manaţérskej práce, činiteľmi ovplyvňujúce úspešnosť manaţérskej práce a samotného
podnikania, so zásadami práce s jednotlivcami a skupinami ľudí, postupmi pri manaţérskom
plánovaní, efektívnymi metódami hodnotenia zamestnancov najmä pomocou prieskumu
povahovej charakteristiky a so spôsobmi a moţnosťami motivácie ľudí v záujme
optimalizácie ich pracovných výkonov.
   Tenlo predmet je okrem poskytovania ucelenej teórie efektívneho manaţmentu vysoko
prakticky zameraný. Predpokladá sa, ţe učiteľ bude venovať aţ 30 % z hodinovej dotácie
objasňovaniu manaţérskej praxe na konkrétnych príkladoch v rámci cvičení na ktoré budú
prípadne prizvaní úspešní manaţéri a podnikatelia. Ţiaci sa naučia podstatu a spôsob pouţitia
hodnotiaceho systému pracovníkov pomocou schémy hodnotenia individuálnych prejavov ich
správania v rôznych situáciách.
   Odporúčaná hodinová dotácia jednotlivých tematických celkov zohľadňuje aj hodiny
cvičení, ktorých zaradenie do vyučovacieho procesu závisí od charakteru preberanej látky a
momentálnych podmienok efektívneho vyuţitia hodín cvičení ( napr. od moţnosti prizvania
úspešného manaţéra alebo podnikateľa na vyučovaciu hodinu ).
   Témy


   Tematický celok       Obsahový štandard         Výkonový štandard
T.C.: Manaţérstvo, základné -charakteristika efektívneho    Ţiak má vedieť
manaţérskevlastnosti a úlohy manaţéra            -charakterizovať efektívného
               -manaţér ako vedúci a riadiaci manaţéra
               pracovník           -popísať funkcie a úlohy
               -organizačná štruktúra podniku manaţéra
               -základné úlohy manaţéra     -vymenovať manaţérske
                                schopnosti
               -manaţérske schopnosti

T.C.: Činitele určujúce   -predpoklady manaţérskej     -definovať predpoklady
úspešnosť manaţmentu     úspešnosti            manaţérskej úspešnosti
               -hranice a moţnosti        -poukázať na hranice a
               manaţérskej kariéry        moţnosti manaţérskej kariéry
               -stupne manaţérskej kariéry    -vymenovať stupne
                                manaţérskej kariéry
T.C.: Charakteristika    -riziko, neistota, racionálnosť  -zdôrazňovať riziká a
manaţérskych rozhodnutí   a konfliktnosť manaţérskych    konfliktnosť manaţérskej
               rozhodnutí            práce
               -postup pri prijatí        -ovládať postupy
               manaţérskych rozhodnutí      manaţérskych rozhodnutí
               -individuálne a skupinové     -definovať individuálne a
               manaţérske rozhodnutia      skupinové rozhodnutia
               -problémy vznikajúce pri     -chápať problémy vznikajúce
               manaţérskych rozhodnutiach    při rozhodnutiach
               -cesty racionalizácie       -popísať cesty racionalizácie
               manaţérskych rozhodnutí      manaţérskych rozhodnutí
T.C.: Manaţérske plánovanie -manaţérsky plánovací proces -vytvoriť manaţérky plán
               -úrovne manaţérskych plánov
               -strategické manaţérske
               plánovanie
               -operatívne manaţérske
               plánovanie
T.C.: Spoločenské okolie   -vonkajšie manaţérske okolie -charakterizovať vonkajšie
manaţérskej činnosti     -okolie cudzích manaţérskych manaţérske schopnosti
               vplyvov           -rozoznať konkurenčné vplyvy
                             a okolie
               -okolie konkurenčných
               vplyvov
T.C.: Vzájomné prepojenie -päť fáz rastu podniku a jeho   -moţnosti rastu podniku
podniku a jeho manaţmentu vplyv na manaţment        -navrhnúť manaţérsku
               -vznik manaţérskej hierarchie hierarchiu a štruktúru podniku
               -vznik organizačnej štruktúry
               podniku
T. C.: Manaţment ľudských -úloha riadenia ľudí        -vymenovať metódy
zdrojov                           hodnotenia zamestnancov
             -najprogresívnejšie metódy
             hodnotenia zamestnancov      -navrhnúť koncepciu
                               hodnotenia zamestnancov
               -metódy hodnotenia a
               odmeňovania za prácu      -uviesť konkrétne príklady na
                               motiváciu pracovníkov
               -pracovná motivácia
T. C.: Komunikácia s     -medziľudské vzťahy a formy -dôleţitosť medziľudských
podriadenými         komunikácie         vzťahov
               -informačný tok a jeho     -chápať rozdiel medzi
               význam             formálnymi a neformálnymi
                               vzťahmi
               -typy manaţérov
                               -charakterizovať jednotlivé
                               typy manaţérov
T. C.: Riadenie pracovných  -typy pracovných skupín     -vymenovať typy pracovných
skupín                            skupín
               -formálne a neformálne
               pracovné skupiny        -rozoznávať formálne a
                               neformálne pracovné skupiny
               -skupinové normy
                               -popísať cesty budovania
               -cesty budovania efektívnych
                               efektívnych pracovných skupín
               pracovných skupín
               -riadenie medziľudských
               vzťahov
T. C.: Kontrolná práca    -proces kontroly        -chápať význam kontroly
manaţéra a manaţérska    -spôsob kontroly ľudí      -vymenovať spôsoby kontroly
úspešnosť
               -hodnotenie manaţérskej práce -hodnotiť manaţérsku prácu
               -cieľovo a na spoluprácu    -manaţéry
               orientovaní manaţéry
T. C.: Moderné metódy    -kvantitatívny manaţment    -klasické a moderné metódy
manaţmentu                          manaţmentu
               -manaţment vyuţívajúci
               potenciál ľudských zdrojov   -chápať systémový a situačný
                               manaţment
               -systémový manaţment
               -situačný manaţment


   Metódy, formy a postupy vyučovania
   Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy, ktoré sú
veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku
kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a obsiahne
systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
   V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :
     •  zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornosť ţiakov
       na cieľ vyučovacej hodiny
     •  vysvetlenie obsahu danej problematiky na vyučovacej hodine s vyuţívaním
       najmodernejších výchovno-vyučovacích prístrojov
     •  kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov
     •  prednes referátov
     •  otázky a odpovede, vyjadrovania atď.
     •  Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce
       techniky:
     •  opakovanie, vrátane opakovania formou testu prenášanie informácií
     •  príprava : učenie sa ţiakov, samostaná práca s učebnicou, čítanie odbornej
       literatúry a časopisov
   Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu :
     •  štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
       vonkajšie usporiadanie triedy)
     •  referáty: na základe učebnice, počúvania, výskumu
     •  typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď.


   Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách manaţmentu sa
pouţívajú knihy, odborné časopisy, tabuľky, Internet atď.
   Vyučovací proces vyţaduje, aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky a didaktickú
techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia auditívnych
a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku konkrétnemu učivu
a konkrétnym učebniciam.


   Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy, aké sú jeho pokroky.
   Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu.
   Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu,
vyriešenie úlohy, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
    9.9.4. Marketing


Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. Sene
Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď. Senec
Študijný odbor (kód a názov): 6341 6 škola podnikania
Názov predmetu : Marketing
Časový rozsah výučby: týţdenne 1 hodina, ročne 31 hodín
Ročník : tretí
Dĺţka štúdia : štyri roky
Forma štúdia : denná
Vyučovací jazyk : maďarský
Charakteristika predmetu
   Predmet Marketing patrí do skupiny odborných predmetov. Jeho význam pre praktické
  podnikanie je veľký, lebo od správnych aplikácií vedomostí z marketingu závisí konečný
  efekt podnikania- dosiahnutie zisku.
     V priebehu štúdia tohoto predmetu ţiaci získajú všeobecne platné vedomosti z
  oblasti marketingu. Ţiaci sa postupne oboznámia s marketingovým plánovaním a
  prognózovaním, s úlohami a štruktúrou marketingových informačných systémova
  predpovedí, so základmi spotrebiteľského chovania kupujúcich tak v oblasti podnikovej
  ako aj individuálnej spotreby . Naučia sa technike segmentácie trhu a určiť marketingový
  mix.
    Účelom štúdia tohto predmetu je osvojenie si konkrétnych vedomostí o realizačnej
  faze podnikania pomocou marketingu, aby podnikateľ nemal problémy na trhu a mal
  dobré vyhliadky v boji s konkurenciou.
Ciele predmetu
       Cieľom predmetu Marketing je poskytnúť ţiakom súbor vedomostí, zručností
    a kompetencií o marketingu, správaní sa spotrebiteľov, marketingovom plánovaní,
    tvorbe marketingového plánu, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti,
    zručnosti a kľúčové kompetencie vyuţiteľné aj v ďalšom vzdelávaní , odbornej praxi a
    občianskom ţivote a realizovať nasledujúce cieľové zámery:
       -poznať základné marketingové pojmy charakterizujúce trhovú ekonomiku
    -pochopiť marketing ako podnikateľskú filozofiu
    -pochopiť marketingovú stratégiu
    -pochopiť podstatu fungovania trhu
       -presné pouţívanie terminológie
       -predvídať reakcie trhu
       -podnikovo- kultúrne predpoklady marketingu
       -pochopiť ciele marketingového riadenia
Predmetové kompetencie
Kľúčové kompetencie
   Kľúčové kompetencie v predmete marketing na školách podnikania predstavujú súhrn
predpokladaných vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré prispievajú
k neskoršiemu zapojeniu sa absolventa do podnikateľskej činnosti.
    Kľúčové kompetencie sa navzájom prekrývajú a doplňujú, sú významnou a dôleţitou
  kategóriou všeobecne integrujúcich, pouţiteľných a prenosných súborov vedomostí,
  zručností, postojov, hodnotovej orientácie, ktoré kaţdý čovek potrebuje k svojmu
  osobnému naplneniu a rozvoju, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných
  a ţivotných situáciach na takej úrovni, aby si ich mohol ďalej rozvíjať, zachovať
  a aktualizovať v rámci celoţivotného vzdelávania.
    -pochopiť jadro problému
    -klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme
    -odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
    -robiť si poznámky
    -vyjadriť svoje stanovisko k istej téme
Odborné kompetencie
   Odborné kompetencie sú vyšpecifikované z profilov práce
    -orientovať sa v základných problémoch
    -schopnosť  adekvátne  pochopiť     podstatu  a rozlíšiť  úlohy  v oblasti
    medzipredmetových vzťahov.
    -pochopiť podstatu fungovania trhu
    -schopnosť tvorivo riešiť problémy
    -schopnosť vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory
    -vedieť samostatne rozhodovať o úprave marketingového plánu
     -osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie, najmä prácu s
  internetom
    -samostatne naplánovať podstatné náleţitosti pre marketingový úspech firmy
    -naučiť sa rešpektovať podnikateľskú etiku
    -dodrţiavať zákony , rešpektovať práva a osobitosti druhých
    -aplikovať získané teoretické vedomosti v priamej súvislosti s potrebami a
  záujmami zákazníkov
    Tematický celok      Obsahový štandard      Výkonový štandard
T.C.:
Teoretické a spoločenské  Podstata, obsah a vývoj    vedieť definovať koncepciu a
základy marketingu     marketingu          cieľ marketingu
T.C.: Úloha marketingu v  Strategické plánovanie    -osvojiť si podstatu
rozvoji podniku                     strategického plánu a
                             strategického plánovania
              Proces strategického
              plánovania

                             - vedieť vymedziť poslanie
              Poslanie podniku
                             podniku
              Tvorba strategických cieľov
                             - pochopiť podstatu
              Tvorba podnikateľského    podnikateľského portfólia
              portfolia


              Marketingový mix
T.C.:           Produkt            Marketingové     chápanie
                             produktu
                             - vedieť klasifikovať produkty
                             - vedieť definovať výrobok
                             - ţivotný cyklus výrobku
                             - vedieť    určiť  factory
                             určovania cien
T.C.:           Cena
                             -ovládať všeobecné postupy
                             určovania cien
                             -poznať legislatívne úprvy v
                             oblasti cien v SR
                             -pochopiť podstatu a význam
                             distribučných    kanálov
                             marketingovej komunikácie
              Distribúcia


              Maloobchod          -pochopiť podstatu a proces
                             marketingovej komunikácie
              Veľkoobchod
                 Promotion-  komunikácia  s -podpora predaja
                 trhom             -osobný predaj

                 Reklama
                 Public relations

T.C.:Marketingový informačný Marketingový informačný      - vymenovať zdroje a metódy
systém            systém               zberu údajov v mark.
                                výskume
                                - poznať moţnosti
                 Vyuţitie a proces
                                marketingového výskumu
                 marketingového výskumu
                    Mikroprostredie a
                 makroprostredie podniku    -vediť definovať a rozlišovať
T.C.: Marketingové prostredie                  mikroprostredie a
                                makroprostredie

                 Hodnotenie trhových
                                -vymedziť pojem a význam
                 segmentov
                                segmentácia
T.C.: Segmentácia , cieľový trh
                                -vymenovať kriteria a
                 Výber cieľového trhu     podmienky segmentácia


                                - vedieť určiť a vymedziť
                                cieľový trh
Metódy, formy a postupy vyučovania
       Vo vyučovacom procese sa budú pouţívať také formy , metódy a postupy,
  ktoré sú veku primerané, vyvolávajú u ţiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne
  usmerňujú ku kreatívnej činnosti. Ak zo strany učiteľa vyučovacia hodina bude tvorivá a
  obsiahne systémovosť(štruktúru), tým bude výklad koncentrovanejší a efektívnejší.
     V prípade riadených kontrolovaných techník sa najčastejšie využívajú :
-zadanie úlohy, uvedenie ţiakov do problematiky, sústredenie pozornosti ţiakov na cieľ
vyučovacej hodiny
-vysvetlenie obsahu danej problematiky na vyučovacej hodine s vyuţívaním najmodernejších
výchovno-vyučovacích prístrojov
    -kontrola ţiackych prác, ústnych prejavov
    -prednes prezentácií
    -otázky a odpovede, vyjadrovania atď.
  Spomedzi čiastočne riadených techník zohrávajú poprednú úlohu nasledujúce techniky :
    -opakovanie, vrátane opakovania formou testu
    -prenášanie informácií
     -príprava : učenie sa ţiakov , samostaná práca s učebnicou, čítanie odbornej
  literatúry a časopisov
    -vypracovanie prezentácií
    -braimstorming
  Spomedzi voľných nekontrolovaných techník majú výraznú prioritu :
    -štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivita triedy(organizácia disciplíny,
  vonkajšie usporiadanie triedy)
    -prezentácie: na základe časopisov, učebnice, počúvania, výskumu, internetu
    -typické autentické rozhovory k danej problematike, brainstorming atď.
Učebné zdroje
   Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Na hodinách marketingu sa
  pouţívajú knihy, odborné časopisy, tabuľky, internet atď.
       Vyučovací proces vyţaduje,aby učiteľ vhodne vyuţíval učebné pomôcky
  a didaktickú techniku, ale aj najnovšie výdobytky informatiky. Efektívnosť vyuţitia
  auditívnych a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, ţe sa pripravujú ku
  konkrétnemu učivu a konkrétnym učebniciam
Hodnotenie predmetu
   Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
  rodičom spätnú väzbu o tom , ako ţiak zvládol problematiku, v čom má nedostatky, kde
  má rezervy, aké sú jeho pokroky.
    Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
  hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov treba vychádzať z metodických pokynov na
  hodnotenie a klasifikáciu.
     Hodnotenie a klasifikácia by mali vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo
  vyučovacom procese. Ţiaka treba aj vtedy klasifikovať, keď rieši len čiastkovú úlohu/
  jedna odpoveď, vyriešenie úlohy/, ak v nich prejavil zručnosť, presnosť či kreativitu.
    9.9.5. Podnikanie


Škola: Spojená škola s vyuč. jaz. maď. Senec
Stredná odborná škola podnikania s vyuč. jaz. maď. Senec
Študijný odbor:(kód a názov): 6341 6 škola podnikania
Názov predmetu : Podnikanie
Časový rozsah výučby: týţdenne 2 hodiny, ročne 62 hodín
Ročník : tretí
Dĺţka štúdia : štyri roky
Forma štúdia : denná
Vyučovací jazyk : maďarský
Charakteristika predmetu
  Predmet podnikanie svojou tematikou &#