?? 2546 by 8h6Tr9

VIEWS: 3,837 PAGES: 172

									                                            1
                รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2546
                        ระดับบัณฑิตศึกษา

                    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
                     สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
1 นายกวิญ ลีละวัฒน์                  2 นายจาเนียร สายขุน
3 นางภัททิรา ทวีปรีดา                 4 นายวิทูร ขาวสุข
5 น.ส.สมใจ อภิเศวตกานต์
                      สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 น.ส.กรวิกา ก้องกุล                  2 น.ส.พันธนี พงศ์สัมพันธ์
3 นางมาลี ศรีพรหม                   4 ผศ.สมพร ปั่นโภชา
5 นายสุรพล เนาวรัตน์
                      สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
         ั
1 น.ส.ชะวะนี ศิริชยวัฒน์                 2 นายนพพร ทัศนา
                      สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1 นายชาติชาย แจ้งเสน                   2 นายนัฏ สมิตติพัฒน์
3 นางบุษยา ไทยสมบูรณ์สุข                 4 นายปรเมศวร์ เลาวณาภิบาล
5 น.ส.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
                    สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์
1 น.ส.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์               2 น.ส.อังสนา ภู่เผือกรัตน์
                       สาขาวิชาชีวเคมี
1 นายดารงเกียรติ อาจหาญ                 2 น.ส.เบ็ญจมาศ ทรัพย์สิน
3 น.ส.วัลยา อุทัยสาง
                       สาขาวิชาชีววิทยา
1 นายกนก เลิศพานิช                   2 นายถาวร สุภาพรม
3 น.ส.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์                 4 นางสมสงวน จันทจร
5 นางอุรุญากร จันทร์แสง
                     สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
1 นางวรานันท์ บัวจีบ                  2 นางศิริรักษ์ นครชัย
                     สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1 น.ส.โชติรส ดาวสุโข                  2 น.ส.รสรินทร์ สุวรรณฤกษ์
          ี
3 น.สพ.เอกชัย เจนวิถสุข
                     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 น.ส.บุษราภรณ์ งามปัญญา                2 น.ส.ประภาพรรณ ธีรวณิชพันธุ์
3 น.ส.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์                4 น.ส.ฤทัย รวีฤทธิ์
5 นางวรัญญา ปั้นมณี                   6 น.ส.วิภาภัทร กลัดวัง
7 น.ส.สุรางค์ ธรรมเธียรกุล               8 น.ส.หทัยรัตน์ ภุชงควาริน
                     สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ
1 นางกุสาวดี เมลืองนนท์                 2 นายวิรัตน์ ทองรอด
                     สาขาวิชาประชากรศาสตร์
                                          2
1 น.ส.ตรึงตา พูลผลอานวย                 2 นางปรียากมล ข่าน
3 นายมานะ อัครบัณฑิต                  4 น.ส.ราไพ ศรีนวล
                     สาขาวิชาประชากรศึกษา
                     นางชนากานต์ บุญนุช
                    สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
1 นางภนารี พานเพียรศิลป์                2 นายวิเชียร สิทธิประภาพร
                    สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
                     นางพรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์
                      สาขาวิชาพิษวิทยา
                      น.ส.ธิดา จรรยาชูกลุ
                           ิ
                     สาขาวิชาฟิสกส์เชิงเคมี
                    น.ส.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
                     สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1 น.ส.ณัฐธิดา จักษุรักษ์                2 นางพรเพ็ญ ตันประเสริฐ
                      สาขาวิชาเภสัชการ
1 น.ส.ดวงดาว ฉันทศาสตร์                 2 น.ส.ผดุงขวัญ จิตโรภาส
3 นายศรีสกุล สังข์ทองจีน
                   สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤษเคมี
1 ภก.ปรีชา บุญจูง                    2 ภก.วีระศักดิ์ สามี
3 น.ส.อัจฉรา เต็มเปี่ยม
                      สาขาวิชาเภสัชวิทยา
1 นางทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด                2 นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
                      สาขาวิชาโภชนศาสตร์
1 นางเทียมจันทร์ สุนทรารชุน               2 น.ส.พัชราณี ไชยทา
                             ิ
                     สาขาวิชาวิทยาภูมคุ้มกัน
                     นายรณฤทธิ์ หาผลทรัพย์
                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
                     น.ส.ลักษณาพร ธาราชีวิน
                      สาขาวิชาศาสนศึกษา
1 Mr.ABU HAPSIN                     2 พระสมศักดิ์ ดวงสีเสน
                      สาขาวิชาสรีรวิทยา
1 นายเทพมนัส บุปผาอินทร์                2 นายสันติ แก้วโมกุล
3 นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง               4 นางอนุสรณ์ ลังกาพินธ์
                สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
1 นางจุรีรัตน์ กิจสมพร                 2 นางวันสุรีย์ พรหมภัทร
     ิ
3 นายวิชต เปานิล                    4 น.ส.อัมพวรรณ ศรีวิไล
               สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
1 น.ส.จีรัง ว่องตระกูล                 2 น.ส.ดวงพร แจ่มใส
3 น.ส.ทิพย์รัตน์ สุวรรณมณี               4 น.ส.ธนัญญา ทองตัน
                                              3
5 น.ส.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์               6 นายระบือศักย์ ขุมทอง
7 น.ส.วไลรัตน์ พรวิรุฬห์                  8 นายสหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
                                  ิ
                 สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธรรมและสังคม
1 พ.ต.ท.ไกรวิน วัฒนสิน                             ั
                              2 พ.ต.ท.จตุรงค์ วงศ์ชยกิตติพร
3 น.ส.สุณีย์ กัลยะจิตร                   4 พ.ต.ท.สุวิทย์ มาดะมัน
5 น.ส.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
                        สาขาวิชาอินทรียเคมี
1 นางจงกล กระจ่างแจ้ง                    2 น.ส.นงพงา นิงสานนท์
3 นายวรพงศ์ ภู่พงศ์
                     ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
                       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1 น.ส.ดวงกมล วัตราดุลย์                  2 น.ส.ทัศนีย์ อรรถารส
3 นางรัชนี นามจันทรา
                      ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
                      เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
1 นายบัญชา อภัย                       2 พ.ต.ศรัณยู วิริยเวชกุล
                     ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
                        สาขาวิชาประชากรศึกษา
1 น.ส.กฤษณา วุฒิสินธ์                    2 น.ส.ไพบูลย์ ดาริห์
3 น.ส.วรศินันท์ ตันติรัตนวงศ์                4 น.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม
                       สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
                       นางนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
                     ปริญญาสังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
                  สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
                              ั
                      นายแพทย์สิทธิชย พัฒนสุวรรณ
                    ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
                      สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข
1 น.ส.ปัทมา วาจามั่น                     2 นางวีณา เที่ยงธรรม
3 น.ส.สุดรัก จิตต์หทัยรัตน์                 4 นางสุภาดา คาสุชาติ
5 น.ส.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
                     สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
1 น.ส.กานดาวสี มาลีวงษ์                  2 น.ส.วณิชา กิจวรพัฒน์
3 นางสุญาณี พงษ์ธนานิกร
                        สาขาวิชาเอกสุขศึกษา
          ุ
1 น.ส.นุชระพี สุทธิกล                    2 นางมัทรี นครน้อย
3 นางวราภรณ์ บุญเชียง
                       ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
                      สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
1 นางกาญจนา หงษ์ทอง                     2 น.ส.กลีบแก้ว ปิตาสวัสดิ์
                                             4
     ิ
 3 น.ส.ชุตมา คาแขก                     4 นายทรงพล ต่อนี
 5 นางประพิน ธารภูผาสยาม                  6 นายพนัส ธรรมกีรติวงค์
 7 นายพารณ ดีคาย้อย                    8 น.ส.ยุวดี ตรงต่อกิจ
 9 นางรัตนา สิทธิประศาสน์                 10 น.ส.วลัยรัตน์ ตัณฑประศาสน์
11 น.ส.สุภาวดี คนชม                    12 Dr.M.GIAS UDDIN AHSAN
                    สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก
                       Dr.HLA YIN MYINT
                         บัณฑิตวิทยาลัย
                 ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
                 สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
 1 Dr.AHMED ISMAIL JAMA                  2 Mr.BADRI NATH JNAWALI
 3 Dr.EJAZ AHMAD KHAN                   4 Dr.ENI GUSTINA
 5 Mr. ENTOS                        6 Dr. IMRAN HAMEED
 7 Mr.JIAN HU                       8 Miss KAORI MIZUMOTO
 9 Dr.KATSUYUKI TSUKAMOTO                 10 Miss KEIKO SUWA
11 Mrs.M.A.S.GEETHIKA RATHNAWARDANA GURUGE
12 Dr.MUL LOI                       13 Dr.NGUYEN THI PHUONG MAI
14 Dr.PHASOUK VONGVICHIT                 15 Dr.SAM SINA
16 Dr.SATOSHI FUJITA                   17 Dr.SEN PISETH
18 Dr.SVAY SOMANA                     19 Dr.TOU PLUI BROH
20 Miss WANG SHU HUI                   21 Miss YUNIMAR USMAN
22 น.พ.จรัญ บุญฤทธิการ                  23 น.ส.วรรณพร โสพันนา
24 นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล
                     ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
                   สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 1 นายชูชาติ ดีรมรัมย์                   2 น.ส.ทิพย์สุดา สิทธิสาร
 3 น.ส.นิตยา สินธุ                     4 นางสมบัติ ริยาพันธ์
                       สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
 1 น.ส.กรุณา สุขเกษม                    2 น.ส.ขวัญใจ ปิยะวัฒนสกุล
 3 นางนงลักษณ์ แสงอรุณ                   4 น.ส.เนตรทอง ทะยา
 5 ร.ต.อ.หญิงเนาวนิจ พึ่งจันทรเดช             6 น.ส.พัชรินทร์ ยศเทียม
 7 น.ส.สุรีพร เกียรติวงศ์ครู                8 น.ส.อรจิรา เทียนนาเงิน
 9 นางอัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์
                      สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
 1 น.ส.กนกพร จิวประสาท                   2 ร.อ.หญิงกุสุมา กาจร
 3 น.ส.คนองนิช ไชยวุฒิ                   4 น.ส.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
 5 นางจินตนา เพ็ญจันทร์                  6 น.ส.จิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์
 7 น.ส.จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี              8 น.ส.ฉวีวรรณ วรรณทนะ
      ิ
 9 น.ส.ชุตมา มาตยมูล                   10 น.ส.ดรุณี ผดุงเพียร
                                              5
11 เรืออากาศเอกหญิงดลิน ปิ่นน้อย              12 ร.ต.อ.หญิงทิธตยา แต้ไพบูลย์
13 น.ส.ทิพย์สุดา ชานาญศรีเพ็ชร์              14 น.ส.ธนาภรณ์ เปรมสัย
15 น.ส.นงลักษณ์ จ่างตระกูล                 16 พ.ต.ท.หญิงนภาพร เพชรศร
17 น.ส.นภาพร สุบงกช                    18 นางนริศรา ครสาคู
19 น.ส.นฤมล อังอนันท์                              ั
                              20 นางนุชรัตน์ ฉัตรวิชย
          ิ
21 น.ส.บุษยา วงศ์กตติธรรม                 22 น.ส.เบญจมาศ สุขสถิตย์
23 น.ส.ปองหทัย พุ่มระย้า                  24 น.ส.ปานจิตร โชคพิชต ิ
25 น.ส.ปิยฉัตร ศิลปราคม                  26 น.ส.พัฒนา วงษ์ดารา
27 นางมนตบงกช กนกนันทพงศ์                 28 น.ส.มยุรี บุญทัด
29 น.ส.ยุพาวรรณ จิตตาภิวัฒน์                30 นางรัชนี ปภังกร
31 น.ส.รัดใจ ไพเราะ                    32 น.ส.ละเอียด จารุสมบัติ
33 น.ส.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์             34 น.ส.วิไลพร ศรีธเรศ
35 นางศรัณยา หวงสุวรรณากร                 36 น.ส.ศิราวัลย์ เหรา
37 น.ส.ศิริพร ซึงถาวร                   38 น.ส.สมคิด ปานประเสริฐ
39 นางสุธาดา กัณหะ                     40 น.ส.สุภีดา โกเมนไทย
     ั
41 นางสุลกษณ์ วงศ์ธีรภัค                  42 น.ส.สุวิมล โภคาลัย
43 น.ส.แสงนวล เชี่ยวประสิทธิ์               44 น.ส.อรสา หงิมรักษา
45 น.ส.อารีย์ แสงรัศมี
                   สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
 1 น.ส.กนกอร วงศ์ทองเจริญ                 2 น.ส.จิตรลดา ว่องวิกย์การ
 3 น.ส.จุฑารัตน์ เกิดเจริญ                     ิ
                              4 นางฐิตมา ลือประเสริฐ
 5 น.ส.ประกายทิพย์ พรหมสูตร                6 น.ส.พยอม มะสุใส
 7 น.ส.วรรณี สระโมฬี                    8 น.ส.ศรัญญา วิทยประไพพันธ์
 9 น.ส.สายสุดา วงษ์จินดา                 10 น.ส.เสาวนีย์ จาปางาม
11 น.ส.อุบล ทะแดง
                      สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
                                 ั
                         น.ส.ธนิดา ศิริมย
                     สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 1 น.ส.จารุวรรณ สวัสดิ์สิงห์                     ิ
                              2 น.ส.ฐิตพร สงเคราะห์
 3 นายณัฐวุฒิ สุดแก้ว                    4 นายทองใหญ่ วัฒนศาสตร์
          ิ
 5 น.ส.บุญทิพย์ ลิขตพงษ์วิทย์                6 น.ส.เมทณี ดวงจินดา
 7 นางสายฝน ตันตะโยธิน
                   สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 1 นางกรรณิการ์ ภาวะไพบูลย์                 2 น.ส.นิรมล จิตต์สุข
 3 น.ส.ปราณี เตชรัตน์                    4 น.ส.ภาวดี เหมทานนท์
 5 นางวยุณี ช้างมิ่ง
                      ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
                        สาขาวิชาจุลชีววิทยา
                       นายสมหวัง จรรยาขันติกลุ
                                             6
                       สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ
 1 ภญ.ขวัญเดือน อินทรประการ                2 น.ส.รวิวรรณ วิทวัสสาราญกุล
 3 ภญ.ศิราณี ชุมพงศ์                    4 ภญ.สรัญญา มาลาโรจน์
                      สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 1 ภ.ญ.กรรณิกา พงศ์ทรางกูร                 2 ภก.ทศพร ไกรเทพ
 3 นายธนรัตน์ สรวลเสน่ห์                  4 น.ส.พนารัตน์ แสงแจ่ม
 5 ภญ.วาทินี เพชรอุดมสินสุข                6 ภญ.อมรรัตน์ แพงไธสง
 7 ภญ.อัญชลี อารยชัยชาญ
                        สาขาวิชาเภสัชการ
           ุ
 1 น.ส.กรรณิการ์ ศรีกลศศิธร                2 นายกรีพล แม่นวิวัฒนกุล
 3 น.ส.ฉัตรสุมาลย์ พัดทอง                 4 ภญ.นฤมล นิมมานพิภักดิ์
 5 น.ส.นันทนัช มหัทธนโภไคย                 6 ภญ.เนติมา สลับแสง
 7 นายปกรณ์ ตันสุทธิภานนท์                 8 ภญ.เพ็ญนภา ดีวาสนากังวาน
 9 นายยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์                 10 ภ.ญ.ศศิธร เหล่าวชิระสุวรรณ
      ุ      ิ
11 น.ส.สิริกล ตังจิตลิขตสกุล
                        สาขาวิชาเภสัชเคมี
                      น.ส.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง
                       สาขาวิชาเภสัชวินิจฉัย
 1 น.ส.ทรงศรี แก้วสุวรรณ                   2 น.ส.บุญญาภา หวังวัฒนา
 3 น.ส.ปวีณา คุปพิทยานันท์                  4 น.ส.ปองทิพย์ สิทธิสาร
 5 น.ส.วิภาพร เสรีเด่นชัย
                     ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                       สาขาวิชากายภาพบาบัด
 1 นายไชยยงค์ จรเกตุ                    2 น.ส.วิภาวรรณ จิววะสังข์
 3 น.ส.ศศิพร เกรียงเชี่ยวชาญ                4 น.ส.สิริกาญจน์ สมประสงค์
                       สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 1 น.ส.เกศสุดา พัฒนเพ็ญ                  2 นายฉัตรชัย อารีเสวต
 3 น.ส.ณัฐพิรา จิตต์จุฬานนท์                4 นายธเนศ สินเชาว์ทอง
 5 น.ส.นฤมล อนันต์เรือง                  6 นายอภิชาติ เงินสูงเนิน
 7 น.ส.อาภรณ์รัตน์ แซ่หวู
                สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
                       น.ส.นันทนา พรทวีปิตานันท์
                      สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 1 น.ส.กาญจนา ยินดี                      2 นายธนัท บูรพาธนะ
        ิ
 3 นายธเนศ กิตศรีวรพันธุ์                   4 นายอมรพันธ์ กุลปราณีต
                   สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
 1 นางนันท์นภัส พีระนันท์รังษี                2 นางนิภา ไกรเสวกวิสัย
                สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท
 1 น.ส.จิราภรณ์ บารุงศักดิ์                  2 น.ส.ชนนาถ วิสมิตนันท์
                                              7
     ิ
 3 น.ส.ชุตวรรณ สิทธิเลิศ                  4 น.ส.ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ
 5 น.ส.ดาลัด เส้นทอง                    6 นายมนัส หามาลา
 7 นายวิชยานนท์ สุทธโส                   8 น.ส.วิภาดา เกิดเพิ่มพูล
 9 น.ส.สุทธิวรรณ สมบัตมาก ิ                10 นายสุรศักดิ์ คงควร
11 น.ส.หทัยรัตน์ ศรีเมือง
                     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 1 นายงามพล สุนทรวรสิริ                 2 นายชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์
 3 น.ส.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์                4 น.ส.รตี สังข์ทอง
 5 น.ส.รัชนี เมืองใจ                   6 นายสมชาย ศรียาบ
 7 น.ส.สมพิศ ธรรมสุรัติ
                  สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
     ี
 1 น.ส.ชุลรัตน์ จันทราสกุล               2 น.ส.ปิยพร นิภาพร
 3 ร.อ.หญิงอัญชลี ศรีโภคา
                                ิ
                       สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสกส์
          ั
 1 น.ส.กิตติยา วงษ์ขนธ์                  2 นายสมเกียรติ ชูทอง
 3 นายสุวัตร นานันท์
                 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
 1 น.ส.กนกรัตน์ ลักขณากุล                 2 น.ส.กาญจนา อุไรสินธว์
 3 นางกิตติพร เหล่าแสงธรรม                 4 น.ส.ขนิษฐา วันชัย
 5 น.ส.จีรพรรณ เทียนทอง                  6 น.ส.ปนัดดา กติกาวงศ์
 7 น.ส.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ                 8 น.ส.พัชรี ศรีเมืองซอง
 9 นายโศภณ ปุระวัฒน์                   10 น.ส.อัปสร โสตธิมย   ั
                       สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 1 น.ส.จริยา บัวเจริญ                   2 น.ส.ดรุณี สู้รักรัมย์
 3 นายทวีโชติ โกมุทกุล                   4 น.ส.ทิพย์วรรณ โม้พวง
 5 นายพุทธพล คงสุข                     6 น.ส.มรกต แก้วเพชร
 7 นายรักเกียรติ จิตคติ                  8 น.ส.วราลี วัชรินทร์
 9 น.ส.สายดนีย์ หวังพัฒนพาณิชย์              10 น.ส.สุภาพร สวัสดิ์จุ้น
11 น.ส.อริสรา อิสสะรีย์
                       สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
 1 นายฉัตรมงคล ฉ่ามาก                   2 น.ส.ดวงเดือน สายนาปราณ
 3 น.ส.ดวงหทัย บ่อวารี                   4 น.ส.ดวงหทัย เลาหเกษมวงศ์
 5 นายนิยต แสงทองล้วน                   6 น.ส.ประไพพิศ ดวงหิรัญ
 7 น.ส.ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร               8 น.ส.พัชนีพร สมานมิตร
 9 น.ส.พิณกาญจน์ ศรีศรากร                 10 น.ส.มานิกา วิเศษสาธร
11 นางลออทิพย์ เจติยานุวัตร                12 นายวิทยา วุฒิไกรเกรียง
13 น.ส.วิภาวี สถิรังกูร                  14 น.ส.ส้มเสียว อิ่มเนย
     ั
15 น.ส.สุกญญา บูรณะพันธ์                 16 น.ส.สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน
17 น.ส.อกนิษฐา สีบุญเรือง                 18 น.ส.อรณิชา หาสาสน์ศรี
                                        8
19 น.ส.อรวรรณ นาคมนต์              20 น.ส.อัญเชิญ ประเสริฐช่วง
21 น.ส.อุราพร โคตรพัฒน์
                   สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 1 ภ.ญ.ดวงพร พรมุทธกุล               2 นายทรงศักดิ์ รักษาสุข
 3 น.ส.ทิพย์วิภา ผลประกอบศิลป์           4 น.ส.นัยนาวรรณ ประสงค์
          ี
 5 น.ส.พจมาน ผู้มสัตย์               6 น.ส.พนิดา ภักดิ์นิลรัตน์
 7 น.ส.พรพิมล กาญจนวาศ               8 นายพัธระ พุดแซม
 9 น.ส.พิราภรณ์ อุตชี              10 น.ส.พิษณุ ภู่รักษ์
11 น.ส.ภคภัค ช.เจริญยิ่ง             12 น.ส.ภมรี บิลมาศ
13 นายวัฒนะ เชือน้อย               14 น.ส.วันทนีย์ สิมพะรักษ์
15 น.ส.วันเพ็ญ วรรณปะโพธิ์            16 น.ส.เวียรนันท์ พูลสวัสดิ์
17 น.ส.ศรีประภา ศุภจรัสวงศ์           18 น.ส.ศุภนิตย์ พัฒนชัยวิทย์
           ิ
19 น.ส.สุภาภรณ์ ลิขตวิวัฒนวงษ์          20 นายสุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์
21 นายสุรัตน์ จงรักไทยแท้
                    สาขาวิชาชีวเคมี
       ั
 1 นายกิตติศกดิ์ ทศพร               2 น.ส.ณัฐธิดา เพชรอาไพ
 3 น.ส.ดวงกมล บุญเคลิม               4 นายธนพล ถัดทะพงษ์
           ิ
 5 น.ส.นภาพร ลิมปิตสถาพร              6 น.ส.นฤมล ตราชู
 7 น.ส.ประไพพิศ อินเสน               8 น.ส.ปริญญฎา รอดประดิษฐ์
 9 น.ส.ปิยเนตร ศัลยกาธร              10 น.ส.เพ็ญโสม จาเรียงฤทธิ์
11 นายวิฑูรย์ อุ้ยหา               12 น.ส.ศริยา วิโรจน์รัตน์
     ั
13 น.ส.สุกญญา จันทรภาสวร             14 น.ส.สุวัชรา ลีลามณีพงศ์
15 น.ส.อรวรรณ สุวิสิทธิผล             16 น.ส.อรอุมา สร้อยจิต
                 สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
 1 Miss AKIRI KANAYAMA               2 น.ส.เกศแก้ว สุวรรณรงค์
 3 น.ส.ขัตติยา อัครสานนท์             4 น.ส.จรรยา เจตน์เจริญ
 5 น.ส.จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ                      ั
                          6 น.ส.ชมชื่น ศิริผนแก้ว
 7 น.ส.ธีราภรณ์ ธรรมบุตร              8 นายปวัฒน์ ตังวุฒิพงศ์
 9 น.ส.พรรณวิมล ตันหัน              10 น.ส.ไพรา สุพรรโณภาส
11 น.ส.รุ่งเรือง บุญส่ง              12 น.ส.วรนาถ แก้วแกมทอง
13 น.ส.วิลาวรรณ สงวนรัตน์             14 น.ส.ศิรินธร คานิยม
       ั
15 น.ส.ศิวิลย แพทยนันทเวช             16 น.ส.สุวิมล อุทารพงศา
17 น.ส.เสมอแข แสงดาว               18 นายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร
19 น.ส.อลิสา หวังทรงศักดิ์
                    สาขาวิชาชีวสถิติ
           ิ
 1 น.ส.กฤษณี เลิศกิตยศ               2 น.ส.จินดา ภู่ประสาท
 3 น.ส.นฤมล อมรวิพุธพนิช              4 น.ส.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
 5 น.ส.ปฐมพร ฐิตะฐาน                6 น.ส.ปุณฑริกา พรประสิทธิ์
 7 นายพิชญ์ บุญรักษ์                8 นายวัลลภ ใจดี
                                             9
 9 นายอภิชาติ ธัญญาหาร
                      สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
 1 น.ส.นันทพร รื่นกระวี                  2 น.ส.ปรมาภรณ์ จิตประไพกุลศาล
 3 นายสิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม
                       สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก
 1 ทพ.ญ.นพวรรณ ตู้จินดา                  2 น.ส.วรางคณา จิรรัตนโสภา
                      สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
 1 น.ส.ลัดดา วงษ์วีระวินิจ                2 น.ส.สุวรรณา คลังเปรมจิตต์
 3 น.ส.อังคณา วงศ์สวัสดิวัฒน์
                      สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 1 น.ส.ฉันทนา ตุลาพรชัย                  2 นางมาริสา ปานฉิม
                      สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
                       น.ส.นงวิภา พุฒิภาษ
                      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 1 นายกมล พจชนะ                      2 นายธีรพล เปียฉ่า
                  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
 1 นายกมล สินสวนแตง                    2 นายคณินท์ ล้อมสาย
 3 นายจิรชา เถาทอง                     4 นายชัชวาลย์ ปานประดิษฐ์
 5 น.ส.ชาพร บุณยนิตย์                   6 น.ส.ตวงพร เรืองกฤษ
 7 นายต่อศักดิ์ รัตนโสภิณสวัสดิ์                   ั
                              8 นายทวีศกดิ์ ลือชาพงศ์ทิพย์
 9 นายทศพงศ์ จองวิจิตรกุล                 10 นายธัชชัย แสนเสนา
11 นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์               12 นายนันทศักดิ์ สุขสงวน
13 น.ส.นัยนา คงแก้ว                    14 น.ส.นิธิพร ทองเปลว
15 น.ส.เบญจมาศ สร้อยทอง                  16 นายปรัชญ์ สง่างาม
17 นายปิยวิทย์ มโนพรศิริกลุ                18 ร.ต.ท.พงศ์พันธ์ นุชนารถ
19 น.ส.พจมาน ไพรงาม                    20 น.ส.พรรณชมภู แสงชมภู
21 นายพิรุณ แก้วประเสริฐ                 22 น.ส.พูลสุข ทองน่วม
23 นายภัทรวิทย์ จันทร์สว่าง                24 นายภาณุพงศ์ แดงวิไลลักษณ์
        ั
25 นายมนต์ชย เดชะพิพัฒน์สกุล               26 น.ส.มัทนียา บ่อถา
27 นายมิ่งมิตร รักขธรรมวงค์                28 น.ส.รัตนาวลี ไม้สัก
     ิ
29 นายรุศพงษ์ สัมปันณา                  30 นายวรงค์ บุญเชิดชู
31 น.ส.วรานันท์ ช่วงฉ่า                  32 น.ส.วสุ บัวซ้อน
33 น.ส.วัชราวลี ดาโต๊ะ                  34 นายวิสุทธิพันธ์ พืชผลเจริญ
35 น.ส.เศาวริน ลิมป์แสงรัตน์               36 นายสมศักดิ์ เกิดหลา
37 นายสรพงศ์ วิภากรวิทย์                        ั
                             38 นายสัณห์ชย หยีวิยม
       ุ
39 นายสิทธิกล เอนกสัมพันธ์                40 น.ส.สุทัศนา กาเนิดทอง
41 นายสุพล ไกลถิ่น                    42 นายสุรวัจน์ นาหอม
43 นายเสถียร หันตา                    44 น.ส.หทัยรัตน์ หยีวิยม
      ั
45 นายอนุชย ถนอมสินรัตน์                 46 นายอรรคพงศ์ เชียงไกรเวช
                                                    10
47 น.ส.อังคณา วุฒิเจริญภูรี                 48 น.ส.อารีรัตน์ อนันตสุข
                     สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
 1 น.ส.กรองกมล เชิดชู                     2 น.ส.กิ่งกาญจน์ เขียวสะอาด
 3 น.ส.คานึง จินดานุช                     4 นายเจษฎา จันทรวิสุทธิ์เลิศ
 5 นายชัยสิทธิ์ อรัญญษทรรศน์                 6 นายณัฐพงศ์ ทรัพย์มณีนันท์
 7 น.ส.ดวงตา กิจแก้ว                     8 นายทรนงค์ วิทยาเวโรจน์
 9 นายพยัคฆ์ มณีอเนกคุณ                   10 น.ส.พรเพ็ญ เถียรถาวร
11 น.ส.พัชรา โกศลไชยบุตร                   12 น.ส.เพชรรัตน์ ศรลัมพ์
13 น.ส.ศันสนีย์ ตังสุวรรณ                  14 นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
15 น.ส.สวนิต โกมลจินดา                         ั
                               16 น.ส.สุกลยา ตรีวิทยานุรักษ์
17 น.ส.เอือมพร เจริญพร
                   สาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมฯ
                         นายทูลศักดิ์ วัณยะเพชร
                        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 1 น.ส.กนกกาญจน์ คชรินทร์                    2 น.ส.แก้วกัญญา นาคจรุง
 3 น.ส.คัทรินทร์ ธีระวิทย์                    4 น.ส.แคทริน อัสสันตชัย
 5 น.ส.จารุวรรณ คงทรัตน์                     6 น.ส.เจษฎ์นภา เตชวิภารัตน์
 7 น.ส.โชติกา สมรรถจิตต์                     8 น.ส.ภาวิณี ตังกิจชวาลกุล
 9 น.ส.ภาวินี ดีแท้                       10 น.ส.รัตติญา ชีวาพัฒน์
11 นายวรเชษฐ์ คันธวังอินทร์                   12 นายศุภชัย นามพรชัยสกุล
13 น.ส.สนม โนนกลาง                       14 น.ส.สุภาพร พฤกษารยางกุล
15 น.ส.อมรพรรณ เดชศิริพันธ์                   16 น.ส.อุมาพร โอภาสวัชรานนท์
              สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 1 น.ส.กมลรัตน์ สิทธิฤทธิ์                    2 น.ส.กาญจนา เกตุกรุต
 3 น.ส.ขวัญนุช วงศ์มหาสกุล                    4 น.ส.จรัสศรี รุ่งวิชานิวัฒน์
 5 น.ส.ฉัฐมณฑน์ แก้วหนองเสม็ด                  6 นายธนสรณ์ โสตถิโสภา
 7 น.ส.นพพร สุดใจธรรม                      8 ว่าที่ร้อยตรีนวภัทร เอี่ยมประเสริฐ
 9 นายไพศาล ธนบุญสมบัติ                     10 จ.ส.อ.ยุทธชัย ทองอินทร์
11 น.ส.รัชดาพร โพธิยันต์                    12 นายวุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล
13 นายศุภชัย สกาวแสง                      14 น.ส.สุชาดา สารวยผล
15 น.ส.สุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์                   16 น.ส.สุมนา มณีพิทักษ์
17 น.ส.สุวรรณประภา มะลิลา                    18 นายอนุวัฒน์ วิใจเงิน
19 น.ส.อัจฉราภรณ์ วารีวนิช
                      สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 1 น.ส.จิตติมา กอหรั่งกูล                    2 น.ส.จุฑารัตน์ อนิวรรตพงษ์
 3 น.ส.ชัชชญา โฉมศรี                       4 นายชัยวัฒน์ รังษีภโนดร
 5 น.ส.ดาริกา พันธุ์สุข                     6 น.ส.นุชนาฎ อรุณจรัสธรรม
 7 นางพิมอาไพ คงแดง                       8 น.ส.ยุวดี วงศ์เบียสัจจ์
        ั
 9 น.ส.วิบูลย์ลกษณ์ ศุภเอม                   10 นายสายัณห์ หมีแก้ว
                                               11
11 น.ส.แสงระวี นาคสวัสดิ์                12 น.ส.อรอุมา ศักดิ์เศรษฐ์
                           ิ
                     สาขาวิชานิตวิทยาศาสตร์
 1 น.ส.ณัฏฐินี นาวิกานนท์                 2 น.ส.ธนสิริ ยกเชือ
 3 น.ส.แพรว ศุภจริยาวัตร                 4 น.ส.ศุภลักษณ์ บารุงเมือง
                            ั
                      สาขาวิชาปริทนตวิทยา
     ิ
 1 นางชุตมา ยอดสุวรรณ                   2 ร.อ.หญิงบุตรี กุลประดิษฐ์
 3 น.ส.อาไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล
                     สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
                     นางศิริวรรณ ส่งวัฒนา
                     สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
 1 น.ส.ณัฐิยา อินทร์ท่าฉาง               2 น.ส.ทวินันท์ ชวลิต
 3 นายธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา             4 น.ส.มัณฑนา แจ่มกลาง
 5 น.ส.มัณฑนา มาธฤทธิ์                 6 สพ.ญ.สมพร เตชะงามสุวรรณ
 7 นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย์
                       สาขาวิชาพิษวิทยา
 1 น.ส.ปวีณา ปัญญาภรณ์                 2 น.ส.พัชรินทร์ ลักษณพรหม
 3 น.ส.อุรพิณ ชูเกาะทวด
                 สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
 1 น.ส.ชิสา วิบูลย์ชาติ                 2 นายทายาท ศรียาภัย
 3 น.ส.ปรินดา เป้าเพชร                 4 น.ส.พัชยา มาสมบูรณ์
 5 น.ส.พิมพ์รดา ทองมี                  6 น.ส.รสสุคนธ์ ทองศรีอ้น
 7 นายศรายุทธ ศิวสิริการุณย์              8 น.ส.ศุภลักษณ์ พิเชษฐไพบูลย์
 9 น.ส.สุธาวดี ธารรักษ์                10 น.ส.เสาวนี พันธ์รัตนมาลา
11 น.ส.อรอนงค์ มหัคฆพงศ์               12 น.ส.อัมพา เยาวรักษ์
                             ิ
                       สาขาวิชาฟิสกส์
 1 นายนิวัติ วิริยะภักดี                2 นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว
 3 นายอนุรักษ์ อุดมเวช
                           ิ
                     สาขาวิชาฟิสกส์การแพทย์
                    น.ส.กฤติยา จันทรวาณิชย์กล  ุ
                            ิ
                     สาขาวิชาฟิสกส์เชิงเคมี
                     น.ส.พัชริญา เพชรผ่อง
                   สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
 1 น.ส.จุฑามาศก์ แสงไสย์                 2 น.ส.นิศากานต์ เพียรวิจารณ์พงศ์
 3 น.ส.มนนันท์ ศักยโรจน์กลุ                4 น.ส.รุ่งนภา อ๋องคณา
 5 นายเลอศักดิ์ อุบลโอภาส                 6 น.ส.ศศิธร ลิมเจริญ
     ั
 7 น.ส.สุกญญา ธรรมนิตย์สกุล                8 น.ส.สุนันทา โลจนาภิวัฒน์
 9 น.ส.อมรมาลย์ เล็กบารุง                10 น.ส.อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล
                      สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 1 นายเจริญ สาระสาคัญ                   2 น.ส.นวพร สอาดพันธ์
                                          12
 3 น.ส.วีรวรรณา สุทธิวิตต์
                 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 1 น.ส.ชนิกานต์ บุญช่วย              2 นายปริญญา จันทร์หล้าฟ้า
 3 น.ส.รัชนีกร บุญชัยสุข             4 นายสมศักดิ์ ประสงค์ธนกิจ
 5 น.ส.สุภัทรา ช่วงฉ่า
                   สาขาวิชาโภชนศาสตร์
 1 น.ส.กรกต วีรเธียร                2 น.ส.จิราภรณ์ เชี่ยววิทย์
 3 นายจีระเดช อินทเจริญศานต์            4 นางนาผึง รุจิธรรมกุล
 5 น.ส.ปรลมภรณ์ ตันติวงษ์             6 นายวชิระ จิระรัตนรังษี
 7 น.ส.อชิรญา คาจันทร์                           ุ
                          8 น.ส.อรทัย ชาตกิตติคณวงศ์
                 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1 นายกวีภาพ คงกิตติศาล              2 น.ส.กัญญารัตน์ ไหลรุ่งเรือง
 3 น.ส.กายทิพย์ โอชะกะ               4 นายคณิต เศวตสุทธิสิริกล ุ
 5 น.ส.จันทร์เพ็ญ ฉัตรพิริยกุล           6 น.ส.จินตนา เข็มประสิทธิ์
 7 นายทนงชัย สุขวัฒน์               8 นายธนชัย ปฐมรัตน์
 9 นางนฤชยา ทองอยู่                10 น.ส.บังอร กรวิรัตน์
11 น.ส.ประภาพรรณ ปั้นโอ้             12 น.ส.ปรีดาภรณ์ วิริยะวรเวช
13 น.ส.พรกมล ระหาญนอก               14 นายพรชัย โพธิ์อร่ามศรี
15 นายรัชพนธ์ มาอินทร์              16 น.ส.ลลิดา บุญมานะ
17 น.ส.วันเพ็ญ สุภาสุทธิ์             18 นางวิมล อุทานนท์
              ู
19 น.ส.ศิริวรรณ ชัยวิฑูอนุกล           20 น.ส.สมรวี อร่ามกุล
     ิ
21 นายสุกจ เอี่ยมสะอาด              22 นายสุมนศักดิ์ โทจันทร์
23 นายอนันต์ โชติประวิทย์             24 นายอวยไชย อินทรสมบัติ
25 น.ส.อัครา โศภารักษ์
                  สาขาวิชาวิทยาการระบาด
 1 นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว             2 นายพฤฒิ เชือวงศ์
 3 น.ส.รัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธุ์          4 นายสุทธิเมธ รู้ชอบ
 5 น.ส.อัญชลี แย้มกลิ่น
                           ิ
                   สาขาวิชาวิทยาภูมคุ้มกัน
 1 น.ส.กุสุมา เอือถาวรอนันต์            2 น.ส.จีระพร พิทยเมธีกล ุ
 3 น.ส.ดวงกมล บัณฑิตวรภูมิ             4 น.ส.นวลพรรณ เข็มหนู
 5 น.ส.ปัญจพร ชัยชนะ                6 น.ส.พรรณสิทธิ์ ภูวสรรเพชร
 7 น.ส.พัชนี ชูทอง                 8 น.ส.เพียงพิมพ์ บุรีวงษ์
 9 น.ส.ลักขณา พลายด้วง              10 นายศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์
                 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 1 นายกฤษณะ อรุณโชติ                2 นายจิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล
 3 น.ส.ชิดชนก นุตาลัย                             ุ
                          4 น.ส.พัชรินทร์ ดารงพิพัฒน์กล
 5 น.ส.วัชรี ฤทธิวัชร์                     ั       ิ
                          6 นายสุทธิชย พงศ์หล่อพิศษฏ์
                  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี
                                                13
 1 น.ส.ฉันทวรรณ แถบเงิน                    2 นายประดิษฐ์ วงศ์จันทร์
 3 น.ส.เยาวลักษณ์ เจริญรุ่งทรัพย์               4 น.ส.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ
 5 น.ส.วชิราภรณ์ วงศ์วารี                   6 น.ส.อัมพร ขันจันทร์
 7 นายโอภาส ศรีตระกูล
                   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 1 น.ส.นฤมล ธนานุสนธิ์                    2 น.ส.ศรินยา กิตตินันทพันธ์
 3 น.ส.สุธาวดี ภัทรจินดานุวงศ์                4 นายสุรกิจ ท้วมเพิ่มทรัพย์
 5 นายสุรเจตน์ จิตพุทธิ                   6 น.ส.อรพินท์ ชัยกาพลเลิศ
 7 น.ส.อรอุมา โดดดารา
                       สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
                                 ู
                        ท.ญ.สุภาวดี ตรีศลรัตน์
                         สาขาวิชาเวชนิทศน์ ั
                        น.ส.เริงฤทัย อุดมศิลป์
                       สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
 1 น.ส.กนกพร กาภู                       2 ร.ต.ศุภสวัสดิ์ ศิริพิพัฒนกุล
                         สาขาวิชาสรีรวิทยา
 1 น.สพ.กิตติพงษ์ ทาจาปา                    2 น.ส.จารุวรรณ์ วงบุตดี
 3 น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ                     4 นายสหัสชัย ตังตรงทรัพย์
 5 น.ส.สุวิมล อานาจธนากุล                   6 น.ส.อัมรัตน์ ศรีสวัสดิ์
                    สาขาวิชาสรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
 1 น.ส.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล                  2 นายวีระพงษ์ ชิดนอก
      ั
 3 น.ส.ศิริลกษณ์ ณัฐมนวรกุล                  4 น.ส.สายฝน กองคา
 5 น.ส.อุไรวรรณ ห้วยโศก
                  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 1 นายธงชัย จิตต์หาญ                         ิ
                               2 น.ส.นิตยา คงขวัญเมือง
 3 นายนิธิ ปรัสรา                      4 นายบัญชา ศรีวิวัฒนกุล
 5 น.ส.ปาวรีย์ คมพยัคฆ์                   6 นายรังสรรค์ ม่วงโสรส
         ิ
 7 น.ส.รัฐวดี นิมตเกษมสุภัค                 8 น.ส.วันเพ็ญ ทรงคา
     ั
 9 นายวิชย รายรัตน์                           ิ
                              10 น.ส.สุมตรา ชนะพาห์
      ิ    ิ
11 น.ส.สุมตรา ตันติดลกกุล
                       สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 1 นายทัศนัย ประจวบมอญ                    2 นายวรุตม์ นะมาตร์
          ิ
 3 น.ส.ศิริพร สมบัตจินดา                   4 น.ส.สิริพร พรมสูงวงศ์
 5 น.ส.สุธิดา จงปิยวรางค์                   6 น.ส.โสธิดา บุญสมบูรณ์
                  สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
 1 นายกฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง                     2 น.ส.เกตุวดี บุญญาภากร
 3 น.ส.จันทร์จิรา ไทยผดุงพานิช                4 น.ส.ธนวรรณ เตชางกูร
 5 นายธีรชัย คุณโทถม                     6 น.ส.ปัจฉิมา สิทธิสาร
 7 น.ส.พรพิมล วงศ์ธิดา                    8 น.ส.เยาวลักษณ์ รสหอม
                                               14
 9 น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล             10 น.ส.วรัญญู พูลเจริญ
11 นายสยาม ภพลือชัย                   12 น.ส.สุพรรษา ยอดเมือง
13 น.ส.อัญชณี สังข์เจริญ
                     สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
 1 Dr.AU BICH THUY                    2 Miss YOKO OSHIMA
 3 น.ส.เกวลิน วงศ์โถง                   4 น.ส.จันทิรา สุทธิกรชัย
 5 น.ส.จารุวดี รัตนดากุล                 6 พ.ต.หญิงชไมพร สุวรรณะโสภณ
 7 นางธีรารัตน์ จันทร์เกษ                     ู
                             8 ร.อ.นุกล ลิมไพโรจน์
 9 นายปรีดา วุฒินันติวงศ์                10 น.ส.ปานนาทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล
11 น.ส.ปาริชาติ ลาภเจริญ                 12 น.ส.พจมาศ แพนศรี
13 นายสมพจน์ เฉลิมธารานุกล   ู             14 นายสันติพงษ์ สิริขจรเดชสกุล
15 น.ส.สุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล              16 นายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
17 นายอมรเทพ อาชวกุลเทพ                 18 น.ส.อรนุช คงเพชรสถิตย์
       ั
19 นายอิทธิศกดิ์ ทรัพย์รุ่งเรือง
                  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
 1 น.ส.ธัญญา คงฤทธิ์                   2 น.ส.มณฑนา ชิตพันธ์
            ิ
 3 นายสุขสันต์ พีรพัฒน์ดษฐ์                4 น.ส.สุนีย์ เอียดมุสิก
 5 น.ส.สุภาพร กัณหะวัฒนะ                 6 น.ส.อมรรัช วงศ์ชนะภัย
                     สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
 1 นายถิรพงศ์ บุญทะจิตต์                 2 นายธนัญชัย บุญหนัก
 3 น.ส.อิสริยา อินทรสงเคราะห์
                ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
                   สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
 1 น.ส.นริศรา งามสอาด                  2 น.ส.ภารดี รัตนเจษฎา
 3 นางวันทนา วีระถาวร                  4 น.ส.ศิริพร กตัญญตาพงษ์
 5 ท.ญ.ศิริพรรณ เลขะวิพัฒน์               6 นายอัศวเดช สละอวยพร
               สาขาวิชาเอกบริหารกฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข
 1 นางประภา สุดราม                    2 น.ส.พิสมัย วงศ์สง่า
 3 นางวันวิสาข์ เส็งประเสริฐ                    ั
                             4 น.ส.สุกญญา แสงตันชัย
 5 ร.อ.หญิงอมรรัตน์ พรหมสุวรรณ              6 น.ส.อรวรรณ สายสวัสดิ์
                    สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
                      นางพันนิภา นวลอนันต์
                    สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข
 1 Mr.KHAMHANH VIPHONEPHOM                2 Mr.VONE KEOMANY
 3 นางกัญญา เลี่ยนเครือ                 4 น.ส.กินรี จันทรัตน์
 5 น.ส.เกศรัตน์ ไกรวงศ์                         ์
                             6 น.ส.จริยา โล่หคา
 7 น.ส.ณัฐพร พลเสน                    8 นางทัศนีย์ คารณฤทธิศร
 9 น.ส.นงลักษณ์ เอกสุวรรณ์               10 น.ส.นทีชา ปิ่นยะกุล
11 นางนิภา งามไตรไร                  12 น.ส.บุศรินทร์ รัตนาสิทธิ์
                                               15
13 นางปทุม ฉลาดกิจศิริกล ุ              14 น.ส.พัฒนา เศรษฐวัชราวนิช
15 น.ส.ยุคลธร หวังเรืองสถิตย์             16 น.ส.รัชนี ธีระกิตติวัฒนา
17 ร.อ.หญิงวรนุช สุริยจันทร์              18 น.ส.วรรณา สนองเดช
19 น.ส.วรรษาโรจ เทพพิพิธ                20 นางวาศิณี สิงห์สา
21 ร.ต.อ.หญิงวิถี ภูษิต                22 น.ส.วิภาพร พาชิยานุกล ู
23 น.ส.ศนิกานต์ ศรีมณี                 24 น.ส.ศริตา มั่นชาวนา
25 นางสาละวิน สิทธิวงศ์                26 น.ส.สิริพร เหมือนส้ม
      ั
27 นางสิริลกษณ์ ซื่อสัตย์               28 น.ส.สุณี กลสัตยสมิต
29 น.ส.สุดจิต รอดไพฑูรย์                30 น.ส.สุภารัตน์ จิรภัทรสกุล
31 น.ส.แสงเดือน แท่งทองคา               32 น.ส.อัจฉรา สุขสาราญ
33 น.ส.อุไรวรรณ บุญเกิด
                     สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา
 1 น.ส.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล                2 น.ส.ชลดา ผโลดม
 3 น.ส.ทวีทรัพย์ เสือกร่าย                4 น.ส.นลินี บริบูรณ์ธนารักษ์
 5 น.ส.ปิยะรัชช์ กุลเมธี                 6 น.ส.พรรณี แสงเพิ่ม
 7 นางพรสุดา พุดดี                    8 น.ส.พัชรวีร์ จันทรดี
 9 น.ส.รพีพรรณ เกตุศระิ                 10 น.ส.วธู ยงพันธ์กล ุ
11 น.ส.สุพัณณา เจริญกุล                 12 น.ส.อนุชตรา วรรณเสวก
                     สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อ
 1 น.ส.ณัฐศรัย เชี่ยวชาญธนกิจ              2 น.ส.ดารณี ศรสุวรรณ
 3 น.ส.ธนิยา หมวดเชียงคะ                 4 น.ส.เบญจวรรณ สายวิจิตร
 5 น.ส.วิไล นพรัตน์                   6 น.ส.อมรรัตน์ อุทัยศิลป์
 7 ม.ล.อาบกนก ทองแถม                   8 น.ส.อุษา ชื่นบาล
                 สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
     ิ
 1 น.ส.กิตพร ศรีสาอางค์                 2 น.ส.แก่นจันทร์ จูฑะประยูรศักดิ์
 3 นางแก้วตา อินทลาภาพร                 4 ร.อ.ประดิษฐ์ แก้วเสถียร
 5 น.ส.ประทุมทิพย์ ดาสุวรรณ               6 นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์
 7 น.ส.มธุรส ทิพยมงคลกุล                 8 นายรณชัย สิทธิเลิศ
 9 น.ส.รัตนีย์ จันทะดี                 10 น.ส.เรณู วัฒนเหลืองอรุณ
11 น.ส.วิไลพร สุเวชยถาวร                12 น.ส.สุจิตรา วันพุธ
13 น.ส.สุพัตรา ชายแก้ว                 14 นายเสกสรรค์ สวัสดี
                 สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 1 น.ส.กานต์ เวชกรณ์                            ุ
                             2 น.ส.แก้วตา ชึขนทด
 3 นางขนิษฐา ปาสุวรรณ                  4 พ.อ.หญิงจีรวรรณ พรหโมบล
 5 ร.อ.หญิงดวงจันทร์ สิงห์โตขา              6 น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
 7 น.ส.นฤมล นันทพล                    8 น.ส.นันทวรรณ พึ่งวงศ์ญาติ
 9 น.ส.นารีรัตน์ จันทะ                       ิ
                            10 น.ส.นิตนารถ ทิพย์มณฑา
11 นายบรรพต เชาว์วัตร์                 12 ร.ท.หญิงบุญชู พรามภู่
13 น.ส.ประเทือง ธีรพัฒนพงศ์               14 นางประภา ชุ่มกมล
                                            16
15 น.ส.พวงทอง เพชรโทน                 16 น.ส.ศศิธร สายวงศ์
           ู
17 นายสมเกียรติ สิริชทรัพย์                   ั
                           18 น.ส.สุกนยา ใหญ่วงศ์
19 น.ส.อรทัย ทองรื่น
                    สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว
 1 นายจรัส การเกษ                   2 น.ส.บุปผาสวรรค์ อุดมพืชน์
 3 น.ส.ประภัสสร ธูปมงคล                         ั
                           4 น.ส.พนิดา อยู่ชชวาล
 5 น.ส.พรณิชา ชุณหคันธรส               6 น.ส.วงสิริ เติมศรีรัตน์
 7 ร.อ.หญิงวัชรี โยคะนิตย์              8 น.ส.วิเชียร ทองนพ
 9 น.ส.วิมลรัตน์ ศรีสุธรรม              10 นางศรีสุดาวัลย์ ฉันทภัทรางกูร
11 น.ส.สุธาทิพย์ แก้วบุญธรรม             12 น.ส.อรพรรณ ทิมรอด
13 น.ส.อรุณศิริ เมฆพัฒน์               14 น.ส.อรุณี หอเที่ยงธรรม
15 น.ส.อาภาภรณ์ รัชตวัฒน์
                   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
                    สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 1 นายชูเกียรติ นาครนราธร               2 น.ส.นันธิกา ศรีเพชรวรรณดี
 3 น.ส.ศรีตรัง พันธุ์พิทย์แพทย์
                  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                              ุ
                   สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขภาพ
 1 Mr.AGUS JOKO PITOYO                2 Mrs. DANG THI NHAT VINH
 3 Mr.GUNA WAN                    4 Miss LE MINH THI
 5 Mrs. LE THI HONG GIANG               6 Mr.TANG SONGYUAN
 7 Miss THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI         8 Miss TRAN THI LINH GIANG
 9 Miss ZHOU HONG MEI
                  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
 1 นางกมลสวาสดิ์ กฤษฤานนท์              2 นายกฤษณะ ท้วมเพ็ง
 3 นายเกษม ปิยะทรงสุทธิ์               4 นายเฉลิมพล สุทธจรรยา
 5 นายธานี ตะกรุดทอง                 6 น.ส.นุสรา ปภังกรกิจ
 7 นางพรหมธิดา เสลี่ยงรังษี              8 นายมารุต แสวงสุข
 9 น.ส.สมร เมธีสกุลกาญจน์              10 นายสุรไกร วิเศษสิงห์
11 น.ส.หทัยรัตน์ พรหมศร               12 น.ส.อาภา สุจิณโณ
               สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
          ิ
 1 นางกนกพร กิตสุภรณ์พันธ์              2 น.ส.กนกวรรณ บุญศรี
 3 เรือโทหญิงวันดี บุญให้               4 น.ส.สมจิต รวมสุข
 5 น.ส.สุวรีย์ พันธ์เลือดไทย
               สาขาวิชางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 1 น.ส.กรรวิภาร์ หงษ์งาม               2 น.ส.ณุชนาฎ โต๊ะดี
 3 น.ส.ดาริกา ใสงาม                       ั
                           4 นายทวีศกดิ์ ศักดิ์ศรีวิทยากูล
 5 น.ส.ธิดารัตน์ นงค์ทอง               6 น.ส.ธีราภรณ์ จิตวิริยธรรม
                                            17
 7 น.ส.ปัทมา ทองสตา                 8 น.ส.พิมพ์จิตร์ กาญจนสินธุ์
 9 น.ส.วิฑิตา ประชานุกลู              10 น.ส.สรสิรี ภุมรินทร์
11 น.ส.เสาวรักษ์ สุคนธรังษี            12 น.ส.หนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ
13 น.ส.อรวรรณ ปิ่นสวัสดิ์             14 น.ส.อัจฉรา สุวรรณนาคินทร์
                             ึ
                   สาขาวิชาจริยศาสตร์ศกษา
 1 พระมหาจาลอง แก่นแก้ว                     ้
                          2 พระมหาจู่ลอม ชูเลื่อน
 3 พ.ต.ท.นิพนธ์ จันทร์ทอง              4 พระมหาบุญศักดิ์ ภักดี
 5 น.ส.ประภาพรรณ แซ่หลี               6 น.ส.พรรณี นิจยะ
 7 พระมหาพีรพงษ์ มาลา                8 พระมหาภาสกรณ์ โกต้า
 9 นายโยธิน มาหา                  10 นายวัฒกร เรืองจินดาวลัย
11 น.ส.สมานใจ ขันทีท้าว
                      สาขาวิชาดนตรี
 1 นายกนก ศิริกลุ                  2 นายกฤษฎา ด่านประดิษฐ์
 3 นายครรชิต สุวภาคย์รังสี             4 นายนพพร กิจจา
 5 น.ส.นลิน โกเมนตระการ               6 นางนิรมาน จันทรประวัติ
 7 น.ส.ปทุมมาลย์ ทรงสกุล              8 นายฤชุ สิงคเสลิต
 9 นายศุภกิจ สุบินมิตร์              10 นายศุภชัย สุริยุทธ
11 เรืออากาศเอกหญิงสายพิรุณ สินฤกษ์        12 น.ส.อัญชนา สุตมาตร
       ั
13 นายเอกพิชย สอนศรี
                    สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 1 พ.ต.ท.กษณะ แจ่มสว่าง               2 น.ส.ฉวีวรรณ ลิมวัฒนพันธ์ชย ั
 3 นายบรรลือศักดิ์ ศรีระศร              4 นางพรรณี กาญจนวงศ์
 5 ร.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย               6 ร.ต.อ.ภาคภูมิ ระวิโรจน์
                    สาขาวิชาประชากรศึกษา
 1 นายจักรกริช บุญนา                 2 น.ส.จิราพร บุญชูวงศ์
 3 นายชูเกียรติ โกษา                 4 น.ส.ดารารัตน์ มณีธร
 5 นายธงชัย สุเมธพิพัธน์               6 น.ส.นิตยา เปาเล้ง
 7 น.ส.นิธิมา ตังตรงจิตร               8 นายบารุงเกียรติ วินัยพานิช
 9 น.ส.บุษฎี บรรจงราชเสนา              10 น.ส.บุษบรรณ อุไรจิตต์
11 น.ส.ปราณี กตัญญูทิตา               12 น.ส.ปานทิพย์ คงยิมละมัย
13 น.ส.พลอยพัชรินทร์ จันทร์สว่าง          14 น.ส.พัชรบุษย์ พยุงกิจ
15 น.ส.พัสวนันต์ ศรีสาราญ              16 น.ส.เพ็ญพรรณ เจริญพงศ์
17 น.ส.มนมัย แคล้วคลอด               18 น.ส.วันอาสาฬห์ เกรียงวัฒนพงษ์
19 น.ส.วาริน ชมประเสริฐ               20 ร.ต.ท.ศราวุฒิ ลิจฉวีราช
21 น.ส.ศิริพร ฉันทลักษณ์                         ิ
                          22 นางสุธาทิพย์ ศรีหรัญ
23 นายสุนิพล โพธิ์งาม                24 น.ส.สุภาพร พุ่มพวง
25 น.ส.สุวรรณา สุภากรเดช              26 น.ส.อลิศรา กฤษมานิต
27 นางอัมพร สัจจวีรวรรณ               28 น.ส.อุษา อติโภคบูรณ์
                   สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา
                                           18
 1 น.ส.ชนินทร สวณภักดี                2 น.ส.ชูใจ สหัสดี
       ิ
 3 นายตรัยวิชต เขาแก้ว                4 นายเทพรัตน์ จันทพันธ์
 5 น.ส.นฤชภรณ์ เมธสุทธิ์               6 น.ส.ปัทมา น้องสินธุ์
 7 น.ส.มิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ              8 นายสถาพร จินดาเดช
 9 น.ส.สมใจ อรุณชาติตระกูล                       ั
                           10 น.ส.สาริณี ฤทธิชย
11 น.ส.สิรินี ยมนา                  12 น.ส.สุรางคนางค์ จินดาวัฒน์
13 นายอภินันท์ ยอดมณี
                สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร ฯ
 1 Miss KIMIKO KAWAOKA                2 น.ส.กนิษฐ์ ดีหนอ
 3 นายเจตนา จันทร์มโน                 4 น.ส.ใจคนึง ติณสูลานนท์
 5 ว่าที่ร.ต.ชานาญ ทองแก้ว              6 น.ส.ดุษฎี กองสมบัติ
 7 น.ส.ธัญวริญส์ จันทร์ธิราช             8 น.ส.นิดา จาปาทิพย์
 9 น.ส.ปาริชาต นาคอ่อน                           ์ ิ
                           10 น.ส.พรพรรณ โล่หชงชัยฤทธิ์
11 น.ส.พัชญา ดาราวิโรจน์               12 น.ส.วิไลลักษณ์ เรืองมานะ
13 น.ส.ศิริพรรณ สุวรรณาลัย              14 น.ส.สาริศา เกตุเกล้า
                     สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 1 น.ส.กฤษณา อรรถปัณยวนิช               2 น.ส.จตุพร ค้าฮัว
 3 น.ส.จนิดา เอี่ยมไพลิน               4 น.ส.ณชล ตรีพรทิพย์
 5 น.ส.นพวรรณ ทองคา                  6 น.ส.ปัทมา โลมาเจริญ
 7 น.ส.พิชณี สวัสดิ์ตยวงศ์              8 น.ส.ภัทรา งามจิตวงศ์สกุล
 9 น.ส.มณทิรา ตาเมือง                10 น.ส.มัชฌิมาวรรณ สุวรรณวัฒน์
11 น.ส.รัตนา บองขาว                 12 น.ส.วรยา โสมอินทร์
13 น.ส.วิศนี เครือวนิชกรกุล             14 นางศิริจันทร์ ขันตี
15 น.ส.สุชาดา เจียพงษ์                16 น.ส.สุพัตรา เกาะแก้ว
17 น.ส.สุวภัทร จันทร์เมฆา
                   สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
 1 น.ส.กัญชลี เพิ่มทันจิตต์             2 ร.ท.หญิงจิระพรรณ อุดมกิจ
 3 น.ส.นฤมล โคตรสมบัติ                4 น.ส.พอใจ อิ่มโอชา
 5 น.ส.รัฐวัน สุขเอนก                6 น.ส.ลดาวัลย์ รุจิพรวศิน
 7 น.ส.สุทธิมา วันเพ็ง                8 น.ส.สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา
                   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 1 พ.ต.ท.คมสันต์ ร่วมสนิท              2 น.ส.ชนาทร ทับพร
 3 นายชาญณรงค์ พรหมขันธ์               4 นายชาติชาย เจตปิยะวัฒน์
        ิ
 5 น.ส.ธนิตา ฐิตภากร                 6 น.ส.ธันวดี สุขเสนา
 7 นายธีระพนธ์ ทองมาก                8 นางวิชชุดา ชัยบัณฑิตย์
      ั        ี
 9 น.ส.ศิริลกษณ์ เจนพาณิชย์ชพ
                    สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 1 น.ส.กฤษณ์กมล บุณยธาดา               2 นายคมสัน มหิงษ์
 3 นายเชิดชาติ หิรัญโร                4 นายทม เกตุวงศา
                                            19
 5 นายทศพร ศรีสมาน                    6 น.ส.นพวรรณ ตาบทิพย์วัฒนา
 7 น.ส.นวลพรรณ บุญธรรม                  8 น.ส.นิตยา ศรีเจริญจิระ
 9 น.ส.บงกช ประทีปช่วง                  10 นายประทีป นักปี่
11 นางพัชราภรณ์ เอือจิตรเมศ                            ิ
                             12 น.ส.ภัทราวรรณ วิทูกจวัฒนา
13 น.ส.วารดา พุ่มผกา                   14 น.ส.วาสนา โชคเกรียงไกร
15 นายศรายุทธ หอมเย็น                  16 นายสมเกียรติ หอมยก
17 นายองอาจ สายใยทอง                   18 ร.อ.หญิงอมรา บาลยอ
19 นายอวรัช ชลวาสิน                   20 น.ส.อาริสา อาภาภัย
                    สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
        ั      ู
 1 นายเกียรติศกดิ์ พาชิยานุกล                       ิ
                             2 น.ส.จิราพร ขัตยศ
 3 น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์               4 น.ส.โซเฟีย อาแว
 5 น.ส.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ               6 น.ส.ธนลักษณ์ เทพเทพา
 7 น.ส.รจเรข รังษีวงศ์                  8 น.ส.ระยอง เพิ่มทรัพย์
 9 ร.ต.ท.หญิงวราภรณ์ พลับพลาทอง             10 นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์
11 น.ส.ศิราวรรณ ศิริไชยบูลย์วัฒน์            12 นายสถาปนา เนาว์รัตน์
13 น.ส.สุทธิดา ช่างสม                  14 น.ส.สุพรรณี นวลนาค
                  สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์
 1 Miss ANNA HOVHANNISYAN                 2 Mr.CHEA SOVANN
 3 Miss .K R JINESHA RUPASINGHE              4 Mrs.KHURELMAA DASHDORJ
 5 Mrs.KHURSHIDA BEGUM                  6 Mr.MOISES F.VILLACORTA
 7 Mr.NEMME NEGASSA YADETA                8 Mrs.NORA LOUISA SONDAKH
 9 Mrs.NOWROZY KAMAR JAHAN                10 Mrs.ROSE NOEMI T.CO
11 Mr.SHARAD KUMAR SHARMA                12 Mr.TITH LIM
13 Mrs.ZHANG FAN
                     สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
 1 นายกฤษดา เวลาดี                    2 น.ส.กัลยาณี ผลประกอบศิลป์
 3 พระมหาชานนท์ อ่อนโพชา                 4 น.ส.ปริญญาภรณ์ กิจบรรทัด
 5 นายไฟโรส อยู่เป็นสุข                  6 น.ส.รอฮานี ดาโอ๊ะ
 7 พระมหาอุดร เกตุทอง
                 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
 1 น.ส.ขวัญนภา ปรีชามานิตกุล               2 น.ส.จรีนุช จินารัตน์
 3 น.ส.จิตติรัตน์ บูรณประพฤกษ์              4 นางจินตนา จารุสมบัติ
 5 ร.อ.หญิงจิราภรณ์ ชมศรี                 6 นางชญาภา เพิ่มพรสกุล
      ิ
 7 น.ส.ชุตมา สุดตลอด                   8 น.ส.ตติยา สารธิมา
 9 น.ส.ทองสุก อรรถบูรณ์                 10 น.ส.ทัศนียา สายแวว
11 นายบุญเกิด หงวนบุญมาก                 12 น.ส.ประทีป ปลิปลืมโอฐ
13 นางปาริชาติ พุทไธสง                  14 น.ส.มณฑา สุขสาลี
15 น.ส.มัศยา แซ่จึง                   16 น.ส.รุ่งกาญจน์ กิมเซียะ
17 น.ส.สุจิตรา ทองรอง                  18 น.ส.สุเนตร เสียนขุนทด
                                               20
     ิ
19 นายอนุชต สว่างแจ้ง
                       สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน
 1 Mr.ANIK ASAD                       2 Ms.KAORI KAMIGORI
 3 Mr.KHIN MAUNG AYE(ALK) AUNG HTOO             4 Mr.KRISHNA PRASAD UPADHYAYA
 5 Mr.NAING HTOO THEIN(ALIAS)KHIN MAUNG WIN 6 Mr.SHIHAB UDDIN AHAMAD
 7 นายพงษ์เทพ ยังสมชีพ                   8 น.ส.มะลิวัลย์ เครือมณี
                   สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุตธรรม ิ
 1 ร.ต.ต.เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์                2 ร.ต.อ.ชัยยศ จันทร์สมบูรณ์
 3 น.ส.ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ                  4 น.ส.ดารุณัย แฉ่งใจ
 5 น.ส.นิรมล วรพรสัมฤทธิ์                  6 พ.ต.ท.ปรีชา ศรีเจริญ
 7 ร.ต.อ.พยุง มิไพฑูรย์                   8 พ.ต.ท.พรชัย เพ็ชรเจริญ
 9 พ.ต.ต.พิษณุ สิทธิฑูรย์                 10 นายวนิพพล พืชผลเจริญ
11 นายวิรัติ วัฒนพิทักษ์                  12 ร.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง
            ั
13 น.ส.สราวดี เกียรติศกดิ์ขจร               14 พ.ต.ท.สุธี รักอาชีพ
15 พ.ต.ท.สุรพล ก้อมน้อย                  16 พ.ต.ต.อาทิพย์ ซึมดอน
17 ร.ต.อ.เอกชัย ศรีเมือง
                     ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
 1 น.ส.ดวงใจ บุญฤทธิ์                    2 น.ส.นวลพรรณ ศิริศรี
 3 น.ส.นันทพร เงินฉลาด                   4 น.ส.ปราณี แซ่หว่อง
 5 น.ส.เยาวเรศ กลิ่นโสภณ                  6 น.ส.วันทนา อาไพพิพัฒน์กล  ุ
 7 นางวาสนา ตันจนพันธ์                   8 น.ส.ศยามล จันทร์ขจร
 9 น.ส.อนันตภรณ์ ณ เจริญ
                      สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 1 น.ส.กมลวรรณ รอดจ่าย                   2 น.ส.กาญจนา ศรแก้วดารา
 3 นายการัณ ศิริพานิช                    4 น.ส.คัชรินทร์ อินทะรังษี
 5 น.ส.จตุพร มงคลชินวุฒิ                  6 น.ส.จิตติยา เนาวเพ็ญ
 7 นางจินตนา เชือสมบูรณ์                  8 น.ส.เฉลิมขวัญ พิศวง
 9 น.ส.ชลาธร ตาลประเสริฐ                  10 นายตรศักดิ์ นิภานันท์
11 ร.ต.อ.หญิงทัศวารินทร์ โรจนภัทรากุล           12 นายนพดล ทิพย์พญาชัย
13 น.ส.นฤมล ภู่สาอางค์                   14 น.ส.นันทนา อภิวัฒน์ธนกุล
15 น.ส.นาฝน อยู่ดี                     16 น.ส.ประพันธ์ ศรีสวัสดิ์
17 นางพรรณี อินสว่าง                           ั
                              18 นางเพชรสุลกษณ์ บารุงผล
19 น.ส.ภิมนต์ พงศาสนองกุล                 20 น.ส.มธุรพร ภาคพรต
21 น.ส.มนชิดา ทองก้อน                   22 นางราตรี ปสันตา
23 น.ส.รุ่งนภา เมฆมัธยันห์                 24 น.ส.วรรณนิภา กล้าวิกย์กจ ิ
25 พ.ต.วันฉัตร แสงสว่าง                  26 น.ส.วันนภา สายพิมพิน
27 ร้อยตารวจเอกวีระวุฒิ เสียงใส              28 นายสมเกียรติ ไหลนาเจริญ
29 ร.ต.อ.หญิงสมพร จรูญแสง                 30 นายสิทธิเดช จันทร์สุขศรี
                                            21
31 น.ส.สิริพร พันธุ์พาณิชย์            32 น.ส.สุชยา ภิญโญ
33 นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์             34 น.ส.เสาวลักษณ์ จันทราสกุล
35 นางอรัญญา ธีระภิญโญ              36 น.ส.อัญชลี สืบสุข
37 น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มกลาง             38 นายอุบล วุฒิพรโสภณ
39 น.ส.อุษาวดี แสงสว่าง
                 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
                    สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
         ิ
 1 นายกฤษณ์ ภูมสุวรรณ                2 น.ส.ขวัญหทัย สุขวิลย ั
 3 นางจันทนา แสงนิล                 4 น.ส.ฉวีวรรณ โพธิ์พงษ์
 5 น.ส.นุชลดา สืบโม้                6 น.ส.บุปผาชาติ พงศ์ธีรศานต์
 7 น.ส.ปิยมาศ อัศวชัยพร               8 นายพูนสิน ศักดิ์อุดมขจร
          ิ
 9 นายรเมศ ขันธ์หรัญ                10 น.ส.วิชชุตา ให้เจริญ
11 น.ส.ศหลิน เดียวสุรินทร์             12 นายอลงกต ชูแก้ว
                สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุตธรรม ิ
 1 ร.ต.อ.กมล นุ่มหอม                2 พ.ต.ท.ณภพ งาเนียม
 3 พ.ต.ต.ณัฐพล สุวรรณวงค์              4 พ.ต.ท.ณัฐสกล อรรจนสุพพัติ
      ิ
 5 ร.ต.อ.นิตวัฒน์ แสนสิ่ง                     ั
                          6 ร.ต.อ.ภาณุศกดิ์ เสมอศรี
                 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
                             ึ
                   สาขาวิชาจริยศาสตร์ศกษา
 1 นายจาลอง ครูรอง                      ิ
                          2 น.ส.ชุตกร จิตดารงชัย
 3 น.ส.ธนาวรรณ บุญแสน                4 ร้อยตารวจเอกธวัชชัย หนองบัว
 5 พระมหานิคม วงษ์สุวรรณ              6 น.ส.ปิยะพร สมใจวงษ์
 7 พระมหาวัลลพ โหรวิชต  ิ             8 น.ส.ศรีนวล ศุภานุสนธิ์
 9 พระมหาสมจริง ทองด้วง              10 พระมหาสิงห์ สีเงิน
11 นายอติวิชญ์ โลตุรัตน์              12 น.ส.อิงอร อนุวัฒนา
                  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
 1 พระมหาเกรียงไกร บัวจันอัด            2 พระขวัญเมือง สุหะ
 3 พระธีรวัฒน์ บุญทอง                4 น.ส.เพ็ญนิภา นรินทรกุล ณ อยุธยา
     ั
 5 นายยูลด ดาริหเ์ ลิศ               6 นายรังสรรค์ สว่างศรี
 7 นายศักดา เซะวิเศษ                8 น.ส.ศิริรักษ์ เกตุรักษา
 9 นายสมหมาย จันเทศ                10 นายสมาน อิสมาแอล
        ั
11 พระมหาสิทธิศกดิ์ การรัมย์            12 นายไอศูรย์ พยัฆศิริ
                    วิทยาลัยการจัดการ
                ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (ไทย)
                     สาขาวิชาการเงิน
 1 น.ส.กนกกร พิริยะชีวิน              2 น.ส.กมลรัตน์ เตชวุฒิพร
 3 นายกันตสิทธิ์ มันตารัตน์             4 น.ส.จทิรา เวชมนัส
 5 น.ส.จริยา ศรีสนองเกียรติ             6 น.ส.จิราพร ปิยอิสระกุล
 7 นายชยนนท์ รักกาญจนันท์              8 น.ส.ญาดา วิระยากรณ์
                                             22
 9 น.ส.ณิชากร ดิษฐ์แก้ว                10 นายเดชา ชัยพิทักษ์โรจน์
11 นางไทรทอง มหารักษ์                 12 น.ส.ธาลินี ปิวาวัฒนพานิช
13 น.ส.นันทพร ปัญญาปภานนท์                        ๊
                            14 น.ส.บุษกร ศรีกกเจริญ
15 น.ส.ปณิตา อลงกรณ์วรกิจ               16 น.ส.ปิยะดา ไพศาลโรจนรัตน์
      ั    ิ
17 นายพงษ์ศกดิ์ ศรีศลปอุดม               18 น.ส.พนิดา รัตนพันธ์
19 น.ส.เพ็ญนภา จินาสุ่น                20 น.ส.ภัชราพร เชาวน์โอภาส
21 น.ส.วิภาวรรณ เรืองสกุล               22 น.ส.วิมล กาจรวิพุธ
23 นางศรีวิไล หวังไพฑูรย์               24 น.ส.ศิริพร สุรศักดิ์โกศล
25 นายสมภพ ประกายรุ้งทอง                26 น.ส.สมสิริ โชติวงศ์พิพัฒน์
27 นายสรชัย อนุพันธุเมธา                28 นายสราวุธ จตุรภัทร
29 น.ส.สุมล หัสเมตโต                  30 น.ส.สุมาลี ตันตยาภรณ์
31 น.ส.เสาวลักษณ์ จักษ์ตรีมงคล             32 น.ส.โสธิรา พานิชปรีชา
33 นายอติชน ทองปน                   34 น.ส.อภิชยา หุ่นดี
35 นายเอกรัตน์ เทียนทองถาวร
                  สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเลคโทรนิคส์
 1 น.ส.กรรณิกา กันทาเศษ                 2 น.ส.กัลยา โขอนันต์
        ั
 3 นายกิตติศกดิ์ เรืองนาม                4 นายกุลธวัช ธนวิภาคะนนท์
 5 นายเกติ์รพี สหัสโชติ                 6 น.ส.เกษมจิตร์ วงษ์จันทร์
 7 นายโกเมศ ทังสุพานิช                             ู
                             8 นายจักษวัชร กสิกรพงศ์
 9 ร.ท.ญ.จาริณี เจิมเจิดพล               10 น.ส.จิราพร มิ่งเมือง
11 นางจิราพร ด่านเสถียร                 12 นายชญาณัฐ แพรปราณีต
13 นายชัชวาลย์ ฉิมประดิษฐ                14 น.ส.ดวงเดือน เนาวรัตน์พนมมาศ
15 นายทรงพล สืบวงศ์ลี                  16 นายธนวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์
       ิ
17 นางนารีกตติ โสภาวตานนท์               18 น.ส.เนาวรัตน์ เพ็ญเกษม
19 น.ส.ปฐมาวดี เอี่ยมโหมด                20 นางประดิษฐา สังขทรัพย์
21 น.ส.ปาริชาต วิชชากูล                 22 นางผกาพรรณ ฮั่นตระกูล
23 น.ส.พนารัตน์ แตงเล็ก                 24 น.ส.พนิดา แสงจันทร์ฉาย
25 น.ส.พรนภา เจียรนัยกุลวานิช              26 น.ส.พสชนัน พันชนา
27 นายพิเชษฐ์ กรโกษา                  28 น.ส.รศรารินทร์ เมฆศิริวิไล
29 นายรัชนิกร พงษ์ประเสริฐ               30 น.ส.ลัดดาพร อินสุทน
31 นางวราภรณ์ ตังภากรณ์                 32 นายวิสุทธิ์ สุขเรืองวงศ์
33 นายวีระชัย ไกรสัย                         ั
                            34 นายวุฒิศกดิ์ เจริญวงศ์มตริ
35 น.ส.ศิริณา กฤษณพันธุ์                36 นายสมพร กาญจน์นิรันดร์
37 นายสมศักดิ์ จิรติภัส                 38 ส.ต.ท.ญ.สายสัมพันธ์ คนซื่อ
      ุ
39 น.ส.สุขมา เพชรไกร                  40 น.ส.สุรีย์ ประเทืองไพรศรี
41 นายโสภณ สุขวนิช                   42 น.ส.อรณิชา สุวรรณประเสริฐ
                 สาขาวิชาการบริหารการจัดการของผู้ประกอบการ
 1 น.ส.กตัญชลี บุญมี                        ิ
                             2 น.ส.กิตวรรณ ธารบัวสวรรค์
 3 น.ส.เกษรา วราหไพฑูรย์                 4 นางไขแสง นพนาคีพงษ์
                                            23
 5 น.ส.จันทนี จิตสุทธิภากร              6 นายชวพันธ์ อิทธิพานิชพงศ์
 7 นายชัชชัย อยู่เอี่ยม               8 ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล
       ั    ั
 9 นายตรีศกดิ์ ตรีศกดิ์วัฒนพร            10 นายถนอม เดชฉิมพลี
11 น.ส.ทัศนีย์ บุตรศรีคุ้ย             12 น.ส.ธัญญารัชฎ์ ธัญญผล
13 นายธานี โชติกคาม                 14 นางบุหรง กาญจน์นิรันดร์
15 นายประสงค์ วัฒนปรีดา               16 น.ส.ปริชญา แก้วรัตนชัยกุล
         ิ
17 นายพงษ์ศริ สังวาลเพ็ชร              18 น.ส.พิชชาภา เพลสรียานนท์
19 น.ส.ภัทรา จาดชลบท                20 นายภานุ สกลธนารักษ์
21 น.ส.ภาวนา อุกฤษฎ์มโนรถ              22 น.ส.มนัสนันท์ อิ่มลิมธาร
        ั
23 นายรังสิมนต์ ทองวัฒนา              24 นางวรรณะ ตรังใจจริง
25 นางวัชราภรณ์ เวชคุณานุกล ู            26 นายวิเชียร ศิริอุยานนท์
27 น.ส.ศจี ศิริภาพ                 28 น.ส.ศศิวิมล ล้อมสินสิทธิสุข
29 น.ส.ศิริพรรณ วรกิตติวงศ์             30 นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
31 นายสิทธิ ศรีสุรินทร์               32 น.ส.สิรินทร แพทย์รักษ์
      ั
33 น.ส.สุกลยา ปรางค์ศรีทอง             34 นางสุชาดา อภัยเทศพานิช
35 นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ            36 นายสุเทพ สายดาราสมุทร
37 นายสุวิทย์ เมฆวิบูลย์              38 น.ส.เสาวนีย์ อัควงศ์เจริญ
39 นายอนันต์ พันศร                 40 นายอนุสรณ์ คงวราคม
41 นางอุดมรัตน์ ศรีเกตุ               42 น.ส.อุไรวรรณ์ พุทธวงค์
43 นายเอกพันธ์ มุสิกมานุวัฒน์
                  สาขาวิชาการบริหารการจัดการทั่วไป
 1 น.ส.กนกพร กิตติบรรลุ                            ์
                           2 น.ส.กนกวรรณ หะลีหรัตนวัฒนา
 3 น.ส.กมนนุช กุลชล                 4 นาง กมลชนก พระธรรมช่วย
 5 น.ส.กรรณิการ์ วนาพัทธ์              6 นายกฤษฎา ศรีสาราญ
 7 น.ส.กฤษณา จินดาศรี                8 นายกวินทร์ ณัฐรินทร์
 9 นางกาญจนา มณีรัตน์                10 น.ส.กีชานันท์ นาใจดี
11 น.ส.กุลธิดา กิตติสารวุฒิเวทย์          12 นายเกรียงไกร มานะกิจศิริสุทธิ
13 นายเกรียงศักดิ์ วิสุทธิเมธีกร          14 น.ส.เกศวรางค์ เทาวงษ์
15 นายคเชนทร์ บุญญะการกุล              16 นายคัมภีร์ เชิงวานิช
17 น.ส.จริญญา อานวยพันธ์วิไล            18 น.ส.จรูญรัตน์ อานาจเจริญศักดิ์
19 น.ส.จันทร์พร เชือเจริญ              20 น.ส.จารุพรรณ ตลับนาค
            ั
21 น.ส.จารุรินทร์ ชูชยมงคล             22 นายจิตติ สุวรรณมณีกล ุ
23 น.ส.จินตนา ภูฆัง                 24 น.ส.จินตนา ตันติภาสวศิน
25 น.ส.จิระพร พัวพันสวัสดิ์             26 น.ส.จิราภรณ์ สุขลาภ
27 น.ส.จีรนุช อังอติชาติ              28 นางจุรีรัตน์ คานวนสิน
29 นางเจริญสุข อุ่นเมือง              30 นางชนาธิป อรุณสุรัตน์
31 นายชลากร มีทิศ                  32 น.ส.ชโลทร บุญหนุนเทศ
33 นายชวลิต วิมลเฉลา                34 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
35 น.ส.ชัชสรัญ สิงห์ธรรมรักษ์            36 นายชัยพร ประมวญรัฐการ
                                    24
 37 นายชิงชัย ประทีปวิทยวณิช          ิ
                   38 น.ส.ชุตมา นาคสุทธิ์
 39 นายชูสง่า เกษมสุข        40 นายเชษฐพงศ์ สินธารา
 41 นายเชษฐา เลื่องลือวงศ์      42 นายโชคชัย เติมพินิจธรรม
      ิ
 43 น.ส.ฐิตมา ปภาพจน์        44 น.ส.ฑิฆัมพร ศรีบูรณะธรรม
        ั
 45 นายณรงค์ชย ภู่พัฒน์       46 นายณรัฐ พยัคฆนิธิ
 47 น.ส.ณัฏฐา ศันสนียสุนทร      48 น.ส.ณัฐธิดา วัชรสิรินันท์
 49 น.ส.ณัฐธิยา เหลียงกอบกิจ     50 นายณัฐภาส เอกฤทธิ์เรือง
 51 นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศริิ     52 น.ส.ณัทญา มนุญากร
 53 น.ส.ณิชา หวังซื่อกุล       54 น.ส.ดลฤดี วัชรพิบูลย์
 55 น.ส.ดวงใจ ขจรบุญนานนท์      56 น.ส.ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร
 57 นางดารณี เบญจวรรณ                    ิ
                   58 นางดารารัตน์ หงส์ศรินิรชร
 59 น.ส.ถนอมรัตน์ รัชตะชาติ     60 นายทศพล อรุณาทิตย์
 61 นายทศพล ตัณฑ์สุรัตน์       62 นางทันตา วิศวเวชเมธี
 63 น.ส.ทิพย์วิมล ภิรมย์นิภานันท์  64 นายธนาภัสสร์ ม่วงเกิด
 65 นายธเนตร เฮงประดิษฐ       66 นายธเนศ ศิริกจ ิ
 67 นายธรรศ ทองเจริญ         68 นายธราเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
 69 น.ส.ธวิตา เมฆใหม่        70 น.ส.ธัญพร กาญจนพิศาล
 71 นายธารง จาตุรงควนิชย์      72 น.ส.ธีรนาถ ลิมปิโชติกล ุ
 73 นางธีรนุช ชูรัตน์        74 นายธีรยสถ์ ยืนสุข
 75 น.ส.ธีร์วรา ชุมศรี        76 น.ส.นภาพร ลิมป์ปิยากร
 77 นายนฤบาล ยมะคุปต์        78 น.ส.นฤมล บรรทร
 79 น.ส.นฤมล แซ่ตั๊น         80 น.ส.นวรัชฏ์ พุ่มมณีกร
 81 นางนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์    82 น.ส.นันทวัน ก้องเจริญพาณิชย์
 83 น.ส.นัยน์ปพร กุลวัฒน์ชกจ ูิ   84 น.ส.นาฝน กุลณีย์
 85 นายนิธิศ ชาญแพทย์        86 นายนิพนธ์ นิราพาธ
 87 น.ส.นิศาชล จันทร์เงิน      88 น.ส.นิออน รักษ์คด ิ
            ั
 89 น.ส.บงกช ออศิริชยเวทย์      90 นายบุญชัย กาจาย
 91 นายบุญญฤทธิ์ สุริยาเวชวงศ์    92 นายบุรินทร์ นิธิไชโย
 93 น.ส.บุษบา แสงบัวทองวิไล     94 น.ส.บุษรินทร์ ภานนท์
 95 น.ส.เบญจมาภรณ์ ฉายานนท์     96 นายปฐมพงศ์ รัตนพันธ์
 97 น.ส.ปฐมพร หล้ามเหศักดิ์     98 นายปฐวี ศรีใส
 99 นางปณนรี นันท์นฤมิต       100 น.ส.ปทิตตา อิสมาแอล
101 นางประภาวดี เพชระบูรณิน     102 นายปราโมทย์ เสาวะใน
103 นายปริญญา แสงชูธนกิจ      104 นายป้องคุณ สุวรรณพานิช
105 น.ส.ปานทิพย์ เบญจกุล               ิ
                  106 น.ส.ปิยดา กิตสิน
107 นางปิยะดา มีเสถียร       108 น.ส.ผกาภรณ์ สุขเนียม
109 น.ส.ผอูนรัตน์ วัฒนะโภคา     110 นางผุสดี วิวัฒรางกูล
111 น.ส.พงษ์ลดา คงหอม              ั
                  112 นายพงษ์ศกดิ์ สร้างถิ่น
113 น.ส.พจนา อู่จันทร์ฉาย      114 น.ส.พนมทอง แก้วส่งศิลป์
                                       25
115 นายพยัต วุฒิรงค์         116 น.ส.พรนิภา สันติสาราญวิไล
117 น.ส.พรพรรณ ธรรมกุลกระจ่าง    118 นางพรพิมล ชัยศรีรัตนกุล
119 น.ส.พรรณงาม บุญภู        120 น.ส.พัชราภรณ์ ทองธิว
121 น.ส.พัฒนี ชมไม้               ั ิ
                   122 นายพิชย ลิขตอนุสรณ์
123 นายพิเชฐ ศิริพฤฒิกล ุ      124 น.ส.พิภัทรา เพ็ชรตระกูล
125 นายพีรพัฒน์ สิริวงศ์สาคร     126 น.ส.พุธกุล ทองเกตุ
127 น.ส.เพ็ญพิมล โสธรรุ่งรังษี    128 น.ส.เพ็ญศรี สุกใส
129 นายไพฑูรย์ อมรรังสิโรจน์     130 นายไพบูลย์ พลอยศรี
131 นายไพศาล จันทรังษี        132 น.ส.ภัทรวดี ถ้วยงาม
133 น.ส.ภัทรสุดา บุษรานันท์     134 น.ส.ภัทรียา ประดับราช
135 น.ส.มณฑิรา เคารพธรรม       136 นายมนวิชญ์ ประเสริฐวิทย์
137 น.ส.มยุรี ถนอมศักดิ์ศรี     138 น.ส.มัญชลี สุขวิวัฒน์
139 น.ส.มัลลิกา ศิวะสัตยานนท์    140 นายยุทธนา กาญจนวงศ์ชย  ั
141 นายยุทธนา อ่าใจ         142 น.ส.รจนา อัศวพิบูลย์ผล
143 นายรณชัย วิริยะทวีกล  ุ     144 นางระวิวรรณ จิระพัฒน์วงศ์
145 น.ส.รัชนี ชันเชิงกิจ       146 น.ส.รัชนี พลทา
147 นายรัฐพร ชานาญผล         148 น.ส.รัตนา บุญชูสนอง
149 นางราตรี พุ่มทอง         150 นางรุจินันท์ พัฒนจิตรศิลป์
151 น.ส.ลดา อิทธิวัฒนกุล       152 น.ส.ลิราวรรณ พูลดี
153 น.ส.วนิดา นานวรรณสวัสดิ์     154 น.ส.วนิดา อุดมพรสิน
155 น.ส.วรลักษณ์ เลาหอุดมพันธ์    156 นายวรวิทย์ งามดุษฎีอภิรมย์
157 น.ส.วรากร ขุนอ่อน        158 น.ส.วรารัตน์ ตังคุณสมบัติ
159 น.ส.วริสรา ธรรมบัณฑิตกุล     160 น.ส.วลีรัตน์ พงษ์ไพเชฐ
161 นายวัชระ อัมรนันท์        162 น.ส.วัชรา ปรีชาหาญ
163 นายวัฒนพงษ์ พุ่มศรี       164 น.ส.วัสวัตตี เงินวิจิตร
165 น.ส.วาริพินทุ์ ฉันทวิทิตพงษ์   166 นางวารุณี สุวรรณจตุพร
167 นายวิจารณ์ เอี่ยมอ่อน      168 นายวิชา ปัญญา
169 นายวิฑูรย์ กาญจนกันติกะ     170 นายวินัย แนวน้อยงาม
171 น.ส.วิภาวดี ชัยสุรสีห์      172 นายวิรัช เล็กสมบูรณ์วงศ์
173 นายวิรัตน์ ต้นประดิษฐ์      174 นางวิลาวัณย์ อมรกูล
175 น.ส.วิสาร์กร เพชรฐิตวัฒน์ิ          ั
                   176 นายวุฒิชย กมลสันติสุข
177 นายศตวรรษ ศรีสว่างวงศ์      178 นายศรัณย์ ชาตตระกูล
179 น.ส.ศรัณย์ดา โลหิตานนท์     180 นายศรีนคร นนทนาคร
181 น.ส.ศรีนาเพชร กิจสุวรรณ     182 น.ส.ศศิพิมล พิมลพันธุ์
       ั
183 น.ส.ศศิลกษณ์ ภู่พลับ       184 น.ส.ศิริพร ถาวรเพิ่มพูนวงศ์
185 น.ส.ศิริพร ศักดิ์สิทธิ์พรชัย   186 น.ส.ศิริพรรณ ปัณฑรมงคล
187 น.ส.ศิริวรรณ กิตติสารวุฒิเวทย์  188 น.ส.ศุกร์ทารัตน์ เจริญหิรัญยิ่งยศ
189 น.ส.ศุภศิริ เลิศสถิตธนกร     190 น.ส.สกุลรัตน์ ถีระวงษ์
191 นายสมเกียรติ สถาพรวัฒนากุล    192 นายสมชาติ เวสสุวัฒน์
                                               26
193 นายสมบูรณ์ จารูญสวัสดิ์               194 น.ส.สมสุข เตชธรรมรักข์
195 นางสริยา กาญจนวงศ์ชย  ั              196 นายสหเกียรติ รุ่งสงวนวงษ์
197 นางสัณหพิศ สุวรรณคัณฑิ               198 น.ส.สายใจ พรหมเดเวช
199 นายสิทธิ วัฒนภานุการ                200 น.ส.สิริรัตน์ ขาทับ
       ั
201 น.ส.สิริลกษณ์ อินมณี                202 น.ส.สิริวดี ไทยสมัคร
203 พันเอกสีทันดร สัตย์ศรี                     ั
                            204 น.ส.สุกญญา ตรีเมธสุนทร
205 น.ส.สุชาดา ฉัตรสิริเลิศ               206 น.ส.สุนทราภรณ์ สุวรรณสิงห์
207 นายสุพันธุ์ จิรวัฒนกิจ               208 น.ส.สุพิชา วิษณุเรืองเดช
209 นางสุภาพรรณ สอนวิสัย                210 น.ส.สุภาภรณ์ อุ่นศิริยศ
211 นายสุเมธ ตังประเสริฐ                212 นายสุเมธ ถาวรวรกุล
213 นายสุรจักษ์ วัฒนา                  214 นายสุรศักดิ์ เหลืองศุภบูลย์
215 นายสุวัชร์ ธนะโสธร                 216 น.ส.เสาวลักษณ์ มาศรังสรรค์
217 นายโสภณ มุ่งสิริกล ุ                218 นางหทัยรัตน์ นิลกาแหง
219 นางอโณทัย โรจนโกศล                 220 นายอนันต์ จันทนามล
221 นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม                222 นายอรรถ แสงธรรมธร
223 นายอรรถกร เกิดจั่น                 224 น.ส.อังคณา เกียรติรุ่งฤทธิ์
225 น.ส.อัญญา เลิศวัฒนวัลลี               226 นายอัษฎา ศรีประทักษ์
227 น.ส.อาภาภรณ์ วิสิทธิ์กาธร              228 นางอารยา คงสุนทร
229 น.ส.อารียา เจียมประภา                230 น.ส.อารีรัตน์ สุวรรณชัยจินดา
231 นางอารุณี สุปรียสุนทร                232 นายอาวุธ อุตม์อ่าง
233 น.ส.อาไพ ลีละรัตนวงศ์                234 นายอิสระ สาตรา
235 น.ส.อุมา รักษาสัตย์                 236 น.ส.เอกรัตน์ โปวิบูลย์
237 นางเอืองพร พิทักษ์สังข์               238 น.ส.โอฆวัจน์ ทรงกาพล
                   ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
                   สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเลคโทรนิคส์
 1 น.ส.กตัญชลี คู่ความดี                 2 น.ส.เชษฐินี สุภาชัยวัฒน์
      ิ
 3 น.ส.ฐิตพร พันธุ์รัตนไพฑูรย์              4 นายธเนศ เตรียมชาญชูชย  ั
 5 น.ส.ธีรนุช ตระกูลไพบูลย์ผล              6 น.ส.นฤมล ตันพิชย  ั
 7 น.ส.ปิยธิดา ธรรมบารุง                 8 นายพงษ์เทพ ศรียาเทพ
 9 น.ส.มณีรัตน์ วสุนิรชร                10 น.ส.เมลดา หรุ่นเริงใจ
 11 น.ส.รุ่งทิพย์ ภัทรเกียรติเจริญ            12 นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์
 13 น.ส.ลักขณา สิริทรัพย์ไพบูลย์             14 นางศศพร พัฒนาภรณ์
 15 น.ส.สุภัทรา บุญพจนสุนทร               16 น.ส.สุวัตถิ์ชา ศรีใส
 17 น.ส.อมรรัตน์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์            18 น.ส.อรุณศรี สกุลชัยสิริวิช
 19 น.ส.อุไรวรรณ เลิศวิเศษชัย
                  สาขาวิชาการบริหารการจัดการของผู้ประกอบการ
 1 น.ส.กชวรรณ ภุชงค์มาศ                    2 น.ส.กมลวรรณ บาเพ็ญเพียรกิจ
 3 นายกฤษณะ วุฒิประเสริฐกุล                  4 น.ส.ขนิษฐา เจริญนิตย์
 5 น.ส.จริยา เกศการุณกุล                   6 นายจักรพงศ์ ประเสริฐอดิศร
                                              27
 7 น.ส.จันทรา โตประวัติ                 8 น.ส.ชลลดา ปสุตนาวิน
 9 น.ส.ชลิตสุดา รักษ์พงศ์อนันต์                  ี
                            10 น.ส.ชุลพร สิริชาญชัยกุล
11 นายไชยรัตน์ ติยะเจริญศรี               12 นายฐาปนวัสน์ รอดสัตรู
13 น.ส.ฐิราพร อิทธิวัฏฏะวงศ์                        ิ
                            14 น.ส.ณหทัย วิศษฏ์เจริญพร
15 นางณัฏฐ์จริยา รอดพฤกษ์ภูมิ              16 น.ส.ณัฐวรรณ ไชยาธิโรช
17 น.ส.ทศพร จันทร์แจ่มรัศมี               18 น.ส.ทิพย์พาพร จิรสุทธิโชติ
19 นายธงชัย แก้วชัยเจริญกิจ               20 นายธนพล อิสรินทร์
21 นายธนา อุษาประทุมบาน                        ุ
                            22 น.ส.ธนิกล จันทรา
23 น.ส.ธันยพร สุทธินิรันดร์กล ุ             24 น.ส.นริสา ติยะสุขสวัสดิ์
            ิ ุ
25 นายนาวิน พิชญวิศษฏ์กล                26 นายนาวิน สัตยประกอบ
27 น.ส.นิอร เจริญศรี                  28 น.ส.บวรวรรณ นพพันธ์
29 น.ส.บุปผา วิทยะเกริกไกร               30 น.ส.บุษราคัม แช่มช้อย
31 นายเบนซ์ อุตตมธนินทร์                32 นายปรม พิทักษ์มนูศาสตร์
33 น.ส.ปาณริศา อวิรุทธ์วรกุล              34 น.ส.ไปรยารัศ ทองน้อย
35 นายพงษ์ เตชะชาญวิชต  ิ               36 นายพงษ์ธร บุญธรรม
37 น.ส.เพ็ญพักตร์ พรพุทธศรี               38 นายภาคภูมิ พิทักษ์ธนางกูร
39 น.ส.มรกต สุขฤทัยวรกุล                40 น.ส.เมทนี โกษาคาร
41 น.ส.ยุพดี วงษ์กรวรเวช                42 นายระพีพันธ์ ชัยวัฒนไชย
         ิ ์
43 น.ส.รัชดา ชุตมวัฒน์เสถียร              44 น.ส.รุ่งทิวา ลีสุวรรณ
45 น.ส.รุ่งนภา เรืองวัฒนไพศาล              46 น.ส.ลาดวน เขมะจิตพิชต   ิ
47 น.ส.วรัญสุดา การุณยธัช                          ิ
                            48 น.ส.วัลลีย์ ธีรชุตมานันท์
49 น.ส.วารุณี มนัสภากร                 50 นายวิบูลย์ แต้ไพสิฐพงษ์
51 น.ส.วิภาศิริ ฮวบเจริญ                52 น.ส.วิไลวรรณ ไพทูลสุริการ
53 นายวีรพงษ์ วังทองสุขสิริ                     ั
                            54 นายศิริชย วงษ์สังข์ทอง
55 น.ส.ศิรินทรา จิตตราวงศ์               56 น.ส.ศิริพร ประธานเกียรติ
57 น.ส.สัณหพิชญ์ ขัตติยะมาน               58 นายสันติ ทองชมพูนุช
59 น.ส.สิพกา จงเจริญรุ่งโรจน์              60 น.ส.สิริกาญจน์ พงษ์สุนันท์
61 นายสิริพงศ์ เจริญวุฒิกจ ิ              62 น.ส.สุนิสา พันธ์พฤกษ์
63 นายสุรเชษฎ์ บุญยศักดิ์เสรี              64 นายสุรสิทธิ์ อิทธิภูริทัต
65 น.ส.สุวิมล ตวงวุฒิกล ุ                66 นายอดุลยสิทธิ์ หัสดินวิชย  ั
67 น.ส.อภินนา ไพรพนาเวศน์                68 น.ส.อภิรดี ศุภประเสริฐ
           ิ
69 น.ส.อมรพัส ธิตธนสาร                 70 น.ส.อรนีย์ แซ่ลิม
71 นายอรรถกฤต ประภาศิริ                 72 น.ส.อรวรรณ สมิตกาญจน์
73 น.ส.อรวรรณ เครือรัฐติกาล               74 น.ส.อาภาทิพ ชาครัตพงศ์
75 น.ส.อารยา กุศลผลิน                  76 น.ส.อินทิรา มีสถาน
                 สาขาวิชาการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 1 น.ส.กนิษฐา นิลแดง                   2 น.ส.กมลวรรณ รามเดชะ
 3 น.ส.จิราวัลย์ เฉลิมไพโรจน์              4 น.ส.ฐิตยา จุลเกษมศักดิ์
 5 น.ส.ดวงใจ ฉันประเสริฐศักดิ์              6 น.ส.ปิยรัฐ มรรคยาธร
                                         28
 7 น.ส.ปิยะนุช ชมพูนุท ณ อยุธยา           8 น.ส.ภีดา กฤษณะพันธุ์
 9 น.ส.รจนารถ วรมนตรี               10 น.ส.รสนา สร้อยคา
11 น.ส.วัลลภา ซึงกมลพิสุทธิ์            12 น.ส.สมรัก ชูวาณิชย์
13 นายอวิรุทธ์ เกษคุปต์
                 สาขาวิชาการบริหารการจัดการทั่วไป
 1 น.ส.กันต์กนิษฐ์ โชวใจมีสุข            2 น.ส.กาญจนา กาญจนแก้ว
     ิ
 3 น.ส.กิตมา เสวีพงศ์                4 นายขจรศักดิ์ ปุญญรัต
 5 น.ส.จรัชวรรณ จันทรัตน์              6 น.ส.จิราภรณ์ อยู่วัฒนะ
 7 นายเฉลิมพล ชัยประเสริฐ              8 นายชวฤทธิ์ เติมธนาภรณ์
 9 Mr.SHUNSUKE SAITO                     ิ
                          10 น.ส.ฐิตพร จินดาวานิชสกุล
11 น.ส.ณวรา จิตตอารี                12 น.ส.ณัฐฐา นรากรมังคลา
13 นายณัฐพงศ์ โชติกเสถียร             14 นายณัฐพงศ์ ลัมมะสิน
15 นายณัฐพงศ์ แก้วตระกูลพงษ์            16 น.ส.ณัฐพรรณ ภูมฐาน  ิ
17 น.ส.ดรณี บุญรัตน์                18 น.ส.ดารณี นิกรกิตติโกศล
19 นายเดชา สุรัจกุลวัฒนา              20 น.ส.ทยิดา ดารายน
21 นายทรงยศ คอพลบ                 22 นายทวีป ฤทธินภากร
23 Mr.TAKASHI UCHIYAMA               24 น.ส.ทิชา สุทธิธรรม
25 นายทินกร ปัญญาธนากร               26 น.ส.ทิพย์สุดา สะวิคามิน
27 นางทิพวรรณ สิทธิวงศ์              28 น.ส.เทพิน เหล่าเรืองโรจน์
29 น.ส.ธนารักษ์ เจริญลาภนพรัตน์                 ิ
                          30 น.ส.ธิตนาถ นันทวิสัย
31 น.ส.นฎา ฤชุโรจน์                32 น.ส.นนทชา ปรีดเี วช
33 น.ส.นฤมล พรพระตัง                34 น.ส.นลินทิพย์ แก้วอาไพ
35 นายบุญพิทักษ์ ทรัพย์ไพศาล            36 น.ส.ปฐมา เต็มวุฒิโรจน์
37 น.ส.ปณิตา เมธากาญจนา              38 น.ส.ประภาพร ศิลปานิสงค์
           ั
39 น.ส.ประอรนุช วิชยลักษณ์             40 นายปราโมทย์ พวงสาลี
41 น.ส.ปริยฉัตร เจียรวุฑฒิ             42 น.ส.ปริยากร รัตนสุบรรณ
43 น.ส.ปวิตรี สุรัตตะเศรณี             44 น.ส.ปวีณา วิญญูวนิช
45 น.ส.ปิยลักษณ์ ริมวิทยากร            46 น.ส.ปิยวดี ศรีแสงนาม
47 น.ส.เปรมสุดา ทิพยวาน              48 นายพชระ เทวคุปต์
49 น.ส.พรพิมล จรัสเพชรานันท์            50 นายพัลลภ กิตติอาภรณ์พล
51 น.ส.พิณ พยัฆวิเชียร               52 นายพิพัฒน์ พงษ์พิพัฒนากุล
53 นางพิมพ์พิรดา ศรีปาน              54 น.ส.พิมรัก ธานินพงศ์
55 นายพีร์ ตนานนท์                 56 น.ส.ภรณี สาเภาโภค
57 น.ส.ภัทรา เฉลียวจิตติกลุ                     ิ
                          58 น.ส.ภากร พิชตสุรกิจ
59 น.ส.มธุรดา วุฒิภาพ               60 น.ส.ยิ่งวรรณ เพียรพิจิตร
61 น.ส.รมิตา เลิศจิตติสุทธิ์            62 น.ส.รังสิยา สิทธิชยั
63 น.ส.รัชนี หรรษกุล                64 นางรัตนาวดี คาโต้
65 Mr.RYUJI TAKAHASHI               66 น.ส.ลักขณา อิ่มสมบัติ
67 น.ส.วรรณี แซ่ตัง                68 น.ส.วรางคณา บันสิทธิ์
                                               29
69 น.ส.วรุณี เพชรดาษดา                   70 น.ส.วิภาวี นิสสัยพันธุ์
71 น.ส.วิมล เวชมัชฌิมาบุญ                  72 น.ส.วิมลรัตน์ ญาณวชิรากุล
73 นายวิศรุตม์ เผดิมชิต                   74 นายวิสุ ตังกอบลาภ
75 นายวีรวัฒน์ ฤทธิวรชาติ                  76 นายวีระ ทองลักษณ์
77 นายศรานุวัตร ยีแก้ว                   78 น.ส.ศรีสุดา จิระมงคล
79 น.ส.ศันสนีย์ ผิวแก้ว                   80 นายศุภกิตติ์ เค้าไพบูลย์
81 นายศุภสิทธิ์ เจริญกิจวิวัฒน์               82 น.ส.สดใส จึงชาญศาสตร์
83 น.ส.สมฤดี อุบลเดชประชารักษ์               84 น.ส.สมหญิง ดารงแสง
85 นายสิริธร สาชลวิจารณ์                  86 น.ส.สุปราณี ใจปันธิ
87 น.ส.สุภาภรณ์ กนกวุฒิรักษ์พร               88 น.ส.สุภาวดี ชัยชนะสิทธิการ
89 นายสุรพันธุ์ สงวนจตุรพุฒิ                90 น.ส.แสงจันทร์ เต็มสุขอนันต์
             ิ
91 น.ส.อภิสรา ชัยกิตติศลป์                 92 นายอรรถพงษ์ สกุลศรีประเสริฐ
93 น.ส.อรสุรางค์ เหล่านุญชัย                94 น.ส.อัจฉรา โสตถิพัฒนพงศ์
95 น.ส.อัญชลิน คูรัตน์                   96 น.ส.อัมพร ธีระวัฒนชัย
97 น.ส.อาภัสรา นุชประยูร                  98 น.ส.อาไพ สอนนอก
99 น.ส.อุทัยวรรณ จิระมงคล
                สาขาวิชาการบริหารการจัดการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1 น.ส.จิรภา ภูทองกิจเจริญ                  2 นายปรารภ สินมา
 3 นายพลนเรศ ณิยกูล                     4 นายวรายุ เธียรประมุข
 5 นายสิริวัฒน์ เสริบุตร                   6 น.ส.อมรรัตน์ น้อยศักดิ์
                      สาขาวิชานวัตกรรมในการจัดการ
           ั
 1 น.ส.กนกพร ศรีคนธวงศ์                   2 นายไกรวิทย์ หลีกภัย
 3 น.ส.ขนิษฐา ภิญโญ                     4 นายครรชิต ขันทองทิพย์
 5 น.ส.จันทร์ทิพย์ วงศ์สถิตย์พร               6 นายจิรายุทธ คารวนันทน์
 7 น.ส.จีระวรรณ อัศวินานนท์                 8 น.ส.จุไรภรณ์ เจตน์มงคลรัตน์
 9 น.ส.ชนันภรณ์ บุญคล้อย                  10 น.ส.ช่อแก้ว ลีลาพันธุ์
11 น.ส.ชุมรัตน์ เตชะเสน                        ี
                              12 น.ส.ชุลภรณ์ อมรจิตรานนท์
13 Mr.SUZUKI TADAAKI                    14 นายณัฐพล บวรวัฒนะ
15 น.ส.ณัฐิวรรณ์ ศิลาพงษ์                  16 น.ส.ดวงรชต พยัฆวิเชียร
17 น.ส.ดานิล บุญไมตรี                    18 น.ส.ทิพย์ภา ดรุณเทอดไทย
19 นายธนากร วัฒนวิจารณ์                   20 นายธีระวัฒน์ ใจชื่น
21 น.ส.นิภาธร สว่างวิทย์                  22 น.ส.นุชนาถ เพิ่มพูล
23 นายบริสุทธิ์ โอภาสานนท์                 24 น.ส.ประติชญา กุลพฤกษ์
25 น.ส.ปริษา ปิยะมโนธรรม                  26 น.ส.เปรมวดี ชูไสว
27 นางเปรมสุดา ศรีนฤหล้า                  28 น.ส.พรรณิภา อิ่มโอชา
29 น.ส.พัชรินทร์ แกะสุวรรณ                 30 น.ส.พิรุณ ชคัตประกาศ
31 นายพิษณุพล อาจรักษา                   32 นายไพฑูรย์ วาสนาดารงดี
33 น.ส.ฟาร่าห์ นาซ บาการ์                  34 Mr.YU TAI CHANG
35 น.ส.รวีวรรณ ภู่พวงไพโรจน์                36 Ms.LIU WEN FENG
                                                30
37 น.ส.วรุณรัตน กิจเลิศนภา              38 นายวิจักษณ์ ฉัตรแก้ว
39 น.ส.วิรงรอง ศรีประทุมวงศ์             40 น.ส.ศรัณยา ชินธรรมมิตร์
41 น.ส.ศศิวิมล โรจนพรพันธุ์              42 นายศุภกานต์ กานตานันทะ
43 น.ส.ศุภจรี เกรียงโกมล               44 นายสราวุธ ศุภนิตยานนท์
45 น.ส.สรินทร อภิวาทนันท์               46 น.ส.สายสัมพันธ์ สันติพงษ์
47 น.ส.สุฐิดา วัยวุฒิภิญโญ              48 น.ส.สุภัทรา ศรีสุวรรณนุกร
     ิ
49 นายสุมตร เอิบสภาพ                 50 น.ส.สุวัฒนา รัตนาวิภาศ
51 น.ส.สุวัฒนา บุญยประสพ               52 นายอภิวัฒน์ พีรพิสุทธิ์
53 น.ส.อุดมพร ฌูกะวิโรจน์               54 น.ส.อุรสา วิโยคม
                      คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
                    ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                    สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
 1 น.ส.ชรินทร งามอมรภิรัตน์              2 น.ส.บุษบา ตันติถาวร
 3 นายภานพ วิไลนาม                   4 น.ส.ลดาวัลย์ วศินปิยมงคล
 5 นายศศิพล พุ่มกุมาร                 6 นายศิษฎ์ เปรมัษเฐียร
 7 น.ส.เสาวนิต นาคะสิริ
                ปริญญาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต
                   สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
 1 Dr.HUOT CHANTHEANY                 2 Dr.SUPROTIK GHAGRA
                  สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก
 1 Dr.DANG VAN PHUC                  2 Dr.EI EI TIN
 3 Dr.MASRI SEMBIRING MAHA               4 Dr.MOLINA CHOUMMANIVONG
                     คณะสาธารณสุขศาสตร์
                  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 1 น.ส.จันทนา สีหาโคตร                 2 น.ส.จันทิมา กลิ่นเอี่ยม
 3 เภสัชกรหญิงจิตรา ตังวุฒิกร             4 แพทย์หญิงจิราพร พลายโถ
 5 น.ส.ณุกจินดาภรณ์ ใจจะดี               6 นายแพทย์ดเิ รก วงศ์ทอง
 7 นายต่อศักดิ์ ดีเสียง                8 ทันตแพทย์หญิงธัญญ์ทิพย์ กุณฑลลักษมี
 9 นายธารงศักดิ์ ธรรมเจริญ              10 นางธิราดา นุตมากุล
11 ทันตแพทย์นธร ขจรไพร                12 นายสัตวแพทย์นพกฤษณ์ จันทิก
13 น.ส.นันชรินทร์ อรณพ ณ อยุธยา            14 ทันตแพทย์หญิงนันทมาส โพธิ์วรสุนทร
15 น.ส.นันทิยา โข้ยนึ่ง                16 ทันตแพทย์ปกรณ์ จิตรกฤษฎากุล
17 ร.อ.หญิงปิยะนุช ศรีสุข               18 นางพนิดา ใหญ่ธรรมสาร
19 น.ส.พรรณงาม เลิศเพ็ญพักตร์             20 ร.อ.หญิงพัชรมัย สินเภตรา
21 เภสัชกรหญิงพิริญาภา หอมช่วย            22 น.ส.พุทธรักษ์ นพฤทธิ์
23 นางไพลิน องค์ทวีทรัพย์               24 น.ส.มณีรัตน์ ธนกิจวณิชกุล
25 แพทย์หญิงรัตนา มนต์ประจักษ์            26 น.ส.วนิดา ทางธรรม
27 แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน              28 ทันตแพทย์หญิงวิยดา ล้อมทอง
29 ทันตแพทย์วิสิทธิ์ สุขวณิช             30 แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร
                                           31
31 น.ส.สิรินทร เกตุภาพ                   ั
                        32 น.ส.สิริลกษณ์ แก้วทอง
33 นายสุชาติ สุจินตวงษ์            34 นางเสาวลักษณ์ บุญณรงค์
35 นางอรนภา วีระชุนย์             36 เภสัชกรอาทร ศุภพัฒน์ศริ ิ
37 นางอิศรา โรจน์รัตนเกียรติ          38 Mr.BARWIK SIRAIT
39 Dr.BOUNCHANH SENGSOULIVANH         40 Dr.BOUNMI SISOUPHANH
41 Dr.BOUNSERTH KEOPRASITH           42 Dr.CHAKRAPANEE MOHANJITH JAYALATH
43 Dr.CHANLAP LUANGLATH            44 Miss DORCE SANDA
45 Mrs.DYMPHNA MARY KENNY           46 Dr.EA VENG
47 Mr.EKO SUDIYANTO              48 Dr.ERNI RAMAYANI
49 Dr.FEURAH DIHAN BAHAR            50 Dr.HUYNH THI HONG HANG
51 Dr.I NYOMAN KESUMA             52 Dr.JO WON RYONG
53 Mrs.KARMA TSHERING             54 Miss KAYTHI SOE MYINT
55 Mrs.KOEUT PICHENDA             56 Mrs KOMANG AYU MUSTRIWATI
57 Dr.KYAW WIN SEIN              58 Dr.LE VAN DUC
59 Dr.LUEXAY PHADOUANGDETH           60 Miss LUH SUDIASIH
61 Miss MANIVANH MANIPOUN           62 Dr.MD.AZIZUL ALIM
63 Dr.MD. SHAMSUZZAMAN             64 Dr.MURSYIDAH
65 Dr.NA YUHUI                 66 Miss NAOMI SHIMADA
67 Dr.NGUYEN THE TAI              68 Miss NGUYEN THI MINH NGOC
69 Dr.NGUYEN THI THANH BINH          70 Dr.NGUYEN THI THANH HUONG
71 Dr.NGUYEN THI THANH TINH          72 Dr.NGUYEN THI XUAN TRANG
73 Miss NURMILA RIA              74 Dr.NWE NI MYINT
75 Dr.OHNMAR THWIN               76 Dr.PAK TONG CHOL
77 Dr.QUANG NGUYEN NGO             78 Dr.RATHAVY TUNG
79 Dr.SHUSHIL DEV PANT             80 Dr.SIBOUNHOM ARCHKHAWONGS
81 Dr.SOMCHANH XAYSIDA             82 Dr.SUBHA RAJAN
83 Mr.SUCIPTO                 84 Dr.TANVIR AHSAN CHOWDHURY
85 Dr.THAZIN OO                86 Dr.THONGSOUK PHONGSAVATH
87 Dr.THONGTHENG BOUNSY            88 Dr.TRAN TRONG DANH
89 Dr.TRINH HUU HUNG              90 Dr.WIN MAY HTWAY
91 Miss YUKI SHIMOTAKE             92 Miss YULIDAR
                  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
                        ิ
                คณะแพทยศาสตร์ศริราชพยาบาล
1 น.ส.บรรจง คาภักดี                2 น.ส.ปราณีต เอือรักสกุล
3 น.ส.มุกดา แซ่เตีย                4 น.ส.สายสุรี เสรีวัฒนา
5 น.ต.หญิงสุมล จงวรนนท์
                คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1 นายธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์            2 น.ส.ประภาศรี หาดแก้ว
         ั
3 น.ส.วัชรี เกษพิชยณรงค์            4 นายสุทธิวัฒน์ ทองนาค
                                              32
                ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
                       คณะทันตแพทยศาสตร์
 1 ท.ญ.กมลทิพย์ พัฒนพิบูล                 2 ทพ.ญ.จรินทร์ทิพย์ ตังศรีเสรี
 3 น.ส.จิรา จินดาสมบัตเิ จริญ               4 ท.ญ.ชัญญา สุรเบญจวงศ์
 5 ท.ญ.ฐิตาภา สิริบุญวินิต                6 น.ส.เดวีนา หยังสู
 7 ท.ญ.ตริตาภรณ์ โรจนะสิริ                8 ทพ.ญ.ธนิยา โบว์วงศ์ประเสริฐ
 9 น.ส.ธาดารินทร์ ศุภองค์ประภา              10 ท.ญ.ธิดา รัตนวิไลศักดิ์
       ิ
11 ทพ.ญ.ธิตกานต์ สมสุข                  12 ท.ญ.นฤมล เฉลิมทรัพย์
13 ท.ญ.นุชนาถ โอปิลนธน์ ั                14 ทพ.ญ.เบญจมาภรณ์ หลวงจันทร์
15 ทพ.ญ.เบญจวรรณ์ กันไชยคา                16 ทพ.ญ.เบญญารัตน์ ปังศรีสมบูรณ์
17 ท.พ.ปกป้อง ผดุงพงษ์                        ิ
                             18 น.ส.ปรีตนันท์ พัวทวีพงศ์
19 น.ส.ปิยนันท์ เกือสกูล                 20 น.ส.ผดาศิริ ดวงสุวรรณ
21 น.ส.ภัสนันท์ อุปนิสัย                 22 น.ส.ภาวิดา โฆสิระโยธิน
23 ทพ.ญ.วัลภา มหาไตรภพ                  24 ทพ.ญ.วิภานันท์ วิรบุตร์
25 น.ส.ศิริรัตน์ ภูริสินสิทธิ์              26 ท.ญ.ศิริวรรณ เรือนทองดี
27 ทพ.ญ.ศุภวิกา จั่นทองคา                28 ท.พ.สมควร บุญโสภาวงศ์
29 น.ส.สมหญิง ฤกษ์ศริพงษ์ ิ               30 ทพ.ญ.สิริดาว นิพันธวงศ์กร
31 ท.ญ.สิริพรรณ ชูเชิด                  32 ร.อ.หญิงสิริอร ชุมวรรณ
33 ท.ญ.สีตลา รักประเทศ                  34 ท.ญ.สุทิศา ตันติสุวิชวงษ์
35 ท.ญ.อรจนา ไชยรัตนตรัย                 36 ท.ญ.อรนุช เจียรสุจิตวิมล
37 ทพ.ญ.อัญชลี จิรวัชรเดช                38 น.ส.อัญชัญ เอกอนันต์กล  ุ
39 ท.ญ.อาภารัตน์ หงส์ดษณี   ุ
                   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 1 พ.ญ.กนกนิตย์ ลิมวิภาวีอนันต์              2 พ.ญ.กนกพร คุณาวิศรุต
 3 นายกนกศักดิ์ มธุรศิลป์                 4 พ.ญ.กนกอร สุขรันต์
 5 นายกฤษฎา จานงค์กจพานิช  ิ               6 พ.ญ.กวีวรรณ ตรีพลสุข
 7 น.ส.กันดาภา ชาญวิเศษ                  8 นายกิตติบูลย์ เตชะพรอนันต์
 9 พ.ญ.กิตติมา กาญจนกาแหง                      ิ
                             10 น.พ.กิตพล นาควิโรจน์
11 น.พ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร             12 น.พ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย
13 น.พ.เกษมสิน ภาวะกุล                  14 น.พ.ไกรภพ จารุไพบูลย์
15 ร.อ.พ.ญ.ขนิษฐา นาคโพนทอง               16 พ.ญ.ขอบคุณ อาจวิชย  ั
17 น.พ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล                18 น.ส.ครองศิริ รุจิราวงศ์
         ิ
19 น.พ.จริน กิตการอาพล                  20 พ.ญ.จิตติมา ธิบดี
21 พ.ญ.จิตติยา วัชโรทยางกูร                          ิ
                             22 นายจิตรการ มิตสุบิน
23 พ.ญ.จิราภรณ์ ประเสริฐวิทย์              24 พ.ญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์
25 พ.ญ.ฉัตรชมพู วาทีสาธกกิจ               26 นายฉัตรชัย กรีพละ
27 นายฉัตรมงคล ณ ป้อมเพ็ชร                28 น.พ.ชยพัทธ์ ชยุพงค์
29 น.พ.ชยวัจน์ สีบุญเรือง                30 น.พ.ชัยวุฒิ ภู่พิพัฒน์ภาพ
31 นายชัยสิทธิ์ สุริยานุสรณ์               32 พ.ญ.ชารียา ธานี
                                   33
        ี
 33 พ.ญ.ชุลพร ยอดเพ็ชผ่องศรี    34 นายชูเกียรติ สมจิต
 35 นายฐาปนา ตังชีวินศิริกลุ    36 น.ส.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์
 37 พ.ญ.ณิชยา ชุณหะมณีวัฒน์     38 พ.ญ.ณุชชนา แก้วภราดัย
 39 นายทรงพล พุทธศิริ        40 น.ส.ทิพา ไกรลาศ
 41 นายธงชัย ปัณฑวนันท์       42 น.พ.ธนิต ตันอารีย์
 43 นายธเนศ เติมกลิ่นจันทน์          ิ
                  44 พ.ญ.ธิตยา พัววิไล
          ิิ
 45 นายธีระ วงศ์ลขตปัญญา      46 น.พ.ธีระพล วิจิตรโสภา
 47 น.พ.ธีระวุฒ ทับทวี       48 น.พ.นคร อัษฎามงคล
 49 น.พ.นนท์ รัตนิน         50 นายนพพร อภิวัฒนากุล
 51 นายนริศ โชติรสนิรมิต                ิ ์
                  52 น.ส.นวรัตน์ ชุตมวัฒน์เสถียร
 53 น.ส.นวลักษณ์ อ่อนศรี              ั
                  54 พ.ญ.นารีลกษณ์ นิ่มน้อย
 55 พ.ญ.นาทิพย์ ผู้ภักดี      56 น.ส.นิภาภัทร หาพุทธา
      ุ
 57 นางนิลบล เรือนโรจน์รุ่ง               ี
                  58 พ.ญ.นิศา สันติลลาวุฒิ
 59 พ.ญ.นิสิตา นาทประยุทธ์     60 พ.ญ.บุญทวี ธนะศรีสืบวงศ์
 61 พ.ญ.บุษกร คุ้มเกตุ       62 พ.ญ.เบญจวรรณ ลิมป์วนัสพงศ์
          ิ
 63 น.พ.ปกรณ์ กิตรัตน์ชย ั     64 พ.ญ.ปฏิภาณี รักษ์กล ุ
 65 พ.ญ.ปณิธี รัตนะเหมมาลย์     66 นายปรพากษ์ จันทรวรัญญู
 67 นายประวิช มงคลพร        68 นายประวิทย์ บุญยศ
 69 นายปริญญ์ บุญชัด        70 นายปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
 71 พ.ญ.ปรียานาถ กาจรฤทธิ์     72 พ.ญ.ปวีณา ลาวัณลักขณา
 73 น.ส.ปัทมกร ญาณภิรัต       74 น.พ.ปานเทพ อุดมศักดิ์
 75 น.ส.ปานฤทัย โรจน์เจริญงาม    76 น.พ.ปิยะ รุ่งทรัพย์ทวีคณู
 77 นายปิยะ เล็บขาว         78 นางปิยะมาศ เอี่ยมไตรรัตน์
 79 น.ส.ผกาวรรณ นามสว่าง      80 น.ส.พจนีย์ จูงหัตถการสาธิต
 81 พ.ญ.พรดี จิตธรรมมา       82 นางพรทิวา อัศวบุญญาเลิศ
 83 พ.ญ.พรนภา โสภณชัย        84 พ.ญ.พรพิศ มาตชัยเคน
 85 นายพรพิสุทธิ์ เดชแสง      86 น.ส.พรเพ็ญ เลิศศรีสถิต
 87 น.พ.พลชัย มาลัยพรพงศ์      88 น.พ.พัชรสาร ลีนะสมิต
 89 พ.ญ.พัชราภรณ์ จันทร์ลน   ุ  90 พ.ญ.พัชราภรณ์ วิชญวรนันท์
 91 น.พ.พันธศักดิ์ ตันสกุล     92 พ.ญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ
 93 น.พ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล            ิ
                  94 น.พ.พิศษฐ์ ด่านไทยนา
 95 น.พ.พิษณุกร ธรรมโชติ      96 น.พ.พีรพงษ์ สวัสดิพงษ์
 97 น.ส.แพรว ไตลังคะ        98 นายไพบูลย์ ภักดีนิติ
 99 น.พ.ไพรรุ่ง เมฆไตรรัตน์    100 พ.ญ.ไพลิน พาสพิษณุ
101 พ.ญ.ภควร วรศาสตร์       102 น.ส.ภัทราพร ช่างสาน
103 น.พ.ภาคภูมิ ปาการเสรี     104 น.ส.ภารดี สงวนดีกล  ุ
       ิ
105 น.พ.ภูมบาล เวศย์พิริยะกุล   106 น.พ.มงคล เงินหลั่งทวี
107 พ.ญ.มนชยา บุญนาศิริกจ  ิ   108 พ.ญ.มนฑรัตม์ จินดา
109 นายมนต์ธวัช อานวยพล      110 น.พ.มนูญ ศักดินาเกียรติกล ุ
                                     34
111 น.ส.เมทินา วิชยพฤกษ์ั      112 พ.ญ.ยุพิน พระไวย์
113 พ.ญ.เยาวลักษณ์ เชือไผ่     114 พ.ญ.รัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์
115 น.ส.รัชนี ชาญสุไชย       116 พ.ญ.รัชริน ชนกนาชัย
117 นายรัฐพล เวทสรณสุธี       118 น.พ.รัฐพล แสงรุ้ง
119 พ.ญ.รุ่งทิพย์ บุญจนาถบพิธ    120 พ.ญ.รุ่งระวี โปวอนุสรณ์
121 น.ส.รุ่งรัตน์ ดอกไม้วัฒนา    122 พ.ญ.โรจนี เลิศบุญเหรียญ
123 น.ส.ละออ ชมพักตร์        124 น.ส.ลัคนา เทพกิดาการ
125 พ.ญ.วชรพรรณ ลิ่มสุวรรณโรจน์   126 พ.ญ.วรรณพักตร์ พืชมงคล
127 นายวรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์    128 พ.ญ.วไลพร โรจน์สง่า
129 พ.ญ.วัจนา เลาหเจริญสมบัติ    130 นายวัชรินทร์ ประเสริฐสุด
131 น.ส.วัชรี มะลิวรรณ์                 ิ
                  132 น.ส.วันทนา ลิขตวิเศษกุล
133 พ.ญ.วิชชนา จารูญรัตน์      134 นายวิชญเวทย์ รักษ์กลชนุ
135 นายวินัย ตันติธนพร       136 น.พ.วิบูลย์ ธานีปกรณ์
137 พ.ญ.วิริยาภรณ์ จันทร์รัชชกูล  138 น.ส.วิลาวัณย์ เชิดเกียรติกาจาย
139 พ.ญ.วิลาสินี ชาตะเมธีกล  ุ   140 พ.ญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน
      ิ
141 น.พ.วิศษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ   142 น.พ.วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์
143 น.พ.ศมสุข ธรรมฉันธะ       144 น.ส.ศรินยา ลิรัฐพงศ์
145 พ.ญ.ศรีกนก วิสุทธิวิเศษ     146 น.พ.ศศิพล ผดุงชีวิต
147 นายศักดา ศุภโชคกิจมงคล     148 พ.ญ.ศิราณี วงศ์เรืองศรี
149 น.พ.ศิริ ศิริมานะพงษ์            ั
                  150 น.ส.ศิริกญญา ศุภพันธุ์
         ั
151 พ.ญ.ศิริลกษณ์ พนมเชิง             ั
                  152 น.ส.ศิริลกษณ์ พลเรือง
153 นายศิวดล วงค์ศกดิ์  ั     154 น.พ.ศุภชัย ตรีพูนทรัพย์
155 น.พ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร      156 นายสมเพ็ง โชคเฉลิมวงศ์
157 พ.ญ.สมัญญา ประยูรวงษ์      158 น.ส.สรวรรณ ศรีไตรรัตน์
159 นายสราวุธ บุญปสาท        160 พ.ญ.สรินดา เนาวรัตน์กลชัยู
161 น.พ.สัญญา สุระ         162 น.ส.สินสุชา บุญตันตราภิวัฒน์
        ั
163 นายสิริชย นามทรรศนีย์      164 พ.ญ.สิริรัตน์ อปริมาณ
          ั    ั
165 พ.ญ.สิริลกษณ์ วงศ์ชยสุริยะ   166 น.พ.สุขเกษม พูลเกิด
167 พ.ญ.สุจิรา ขวาแซ้น       168 นายสุทธิพล ตันติวิท
169 น.ส.สุทธิรักษ์ จิตรารัชต์    170 น.ส.สุทธิวรรณ สนั่นรัมย์
           ั
171 นายสุทธิศกดิ์ ไชยอัชนรัตน์   172 นายสุทัศน์ อภัยกุญชร
173 น.ส.สุนทรี ไกรวีระเดชาชัย    174 นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
175 น.ส.สุภาพร กิจวนิชประเสริฐ   176 พ.ญ.สุภาวรรณ ชันประดับ
       ั
177 พ.ญ.สุมนทา ธงทอง        178 น.พ.สุเมธ จิรทองคาโชติ
179 นายสุรวัฒน์ อดิเรกเกียรติ    180 น.ส.สุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์
181 พ.ญ.สุริสา ศิริวงศ์       182 นายสุวาณิช เตรียมชาญชูชย  ั
183 น.ส.สุวิมล เหลืองด่านสกุล    184 น.พ.เสวี ยอดจันทร์
185 พ.ญ.เสาวนีย์ ชัยศุภรัศมีกล ุ  186 นางแสงดาว สุขสวัสดิ์
187 พ.ญ.โสภิต สุบงกช        188 นายหริรักษ์ วานม่วง
                                          35
      ั
189 นายอภิชย ทองดอนบม              190 พ.ญ.อรุณี แสนเกษม
191 พ.ญ.อลิศา ธรรมรัตน์             192 พ.ญ.อัญชุรี บุญจรรยา
193 นายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร           194 นายอุดมศักดิ์ อุดมผล
195 นายอุเทน ปานดี                196 น.ส.อุมาพร โอภาสนวคุณ
197 พ.ญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี           198 น.พ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
199 น.พ.โอบจุฬ ตราชู
                         ิ
                  คณะแพทยศาสตร์ศริราชพยาบาล
 1 น.ส.กนกวรรณ ลิมศรีเจริญ             2 พ.ญ.กมลเนตร วรรณเสวก
 3 นายกัมพล ลิขสิทธิพันธุ์             4 พ.ญ.กสมา เครือรัตน์
 5 น.ส.กิตติญาภรณ์ เวทยานนท์            6 น.พ.กิตติพงษ์ พินธุโสภณ
 7 น.ส.กุลนที แสงนาค                8 น.ส.ขนิษฐา กล่ากลาย
           ิ
 9 น.ส.ขนิษฐา คูศวิไลส์             10 พ.ญ.ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์
 11 น.ส.จริยาภรณ์ ขามใจ             12 พ.ญ.จารุพรรณ ตันอารีย์
 13 น.ส.จินตนา หล่อสุทธิธรรม           14 น.ส.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
 15 น.พ.เจตน์ ลายองเสถียร            16 พ.ญ.เจนเนตร มหาสุคนธ์
 17 นายเจษฏา ทวีโภคสมบูรณ์            18 น.ส.ชญานิน เวชภูติ
 19 พ.ญ.ชนิดา วินะยานุวัตคณิุ          20 น.พ.ชยวี เมืองจันทร์
 21 น.ส.ชลมาลี จงเจริญสุข            22 นายชัยอนันต์ โสดาภักดิ์
 23 น.พ.ชาตรี ชีวินเบญจรัตน์           24 น.ส.ชารีนันท์ เนื่องตัน
 25 พ.ญ.ชินมนัส ตังจาตุรนต์รัศมี                   ั
                         26 น.ส.ชื่นชนก สุคนธวณิช
 27 น.ส.ฑิฆัมพร ริวธงชัย             28 พ.ญ.ณัฎฐิณี ตรีทิพย์วาณิชย์
 29 นางณัฎฐินี ประชาศิลป์ชย  ั         30 น.พ.ณัฐพงศ์ เลปนานนท์
 31 นายณัฐวุฒิ อ้อยศรีสกุล            32 น.ส.ดรุณี วิริยาภรณ์
 33 น.ส.เดือนฉาย อรุณยะเดช            34 น.ส.ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ
 35 น.พ.ต่อพงศ์ วงศ์วิเศษ            36 นายทรงชัย ชินวัฒนกูล
 37 น.พ.ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม          38 น.พ.ทศพร นาครัตน์
 39 น.ส.ทิพยรัตน์ ศฤงคารินกุล          40 นายเทอดพงศ์ เต็มภาคย์
 41 น.พ.ธวัชชัย พงศ์พฤฒิพันธ์          42 น.พ.ธานินทร์ ศิริมงคลรัตน์
 43 น.พ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์            44 น.พ.ธีรวีร์ หงษ์หยก
 45 นายธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี          46 พ.ญ.ธีรานันท์ อังคณานาฎ
 47 น.ส.นพวรรณ ตรีรัตนไพบูลย์          48 น.พ.นฤนาท โลมะรัตน์
             ุ
 49 พ.ญ.นฤมล ธรรมภิมขวัฒนา            50 น.ส.นฤมล นลวชัย
 51 น.ส.นวพร ตันศิริ               52 น.พ.นันทวัฒน์ รักษมณี
 53 น.ส.นาฏยา เกือกูลรัฐ                   ิ
                         54 นายนิตกร โปริสวาณิชย์
      ิ
 55 น.พ.นิมตร ทองพูลสวัสดิ์           56 พ.ญ.นิยมพร สาริมา
 57 น.ส.นิสา ลิมสุวรรณ              58 นายบรรพต สิทธินามสุวรรณ
 59 พ.ญ.เบญจาภา เขียวหวาน            60 นายปทานนท์ ขวัญสนิท
 61 น.ส.ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง           62 พ.ญ.ปัทมาภรณ์ อร่ามพงศานุวัต
 63 นายปิยดิถิ์ เจริญสุข             64 น.พ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
                                   36
 65 พ.ญ.ปิยะรัตน์ วิริเยนะวัตร์  66 นายผดุงโชค จินาวงศ์
 67 พ.ญ.พนิตตา ถิรโพธ       68 น.ส.พวงทอง อาษากิจ
 69 พ.ญ.พัชราวดี รงค์วราโรจน์   70 พ.ญ.พัชรี บัณฑิตเจริญกุล
 71 พ.ญ.พัชรี ศรีสวัสดิ์      72 พ.ญ.พิชญ์วดี รงค์วราโรจน์
             ิ
 73 น.ส.พิมพ์วรรณ ปิตพัฒนะโฆษิต  74 น.ส.พิมพัฒนา รุ่งแก้ว
 75 นายพิษณุ มหาวงศ์        76 ร.ท.พีร์ หอสิริ
 77 พ.ญ.เพ็ญแข สุระ        78 พ.ญ.เพ็ญนภา ไสยสมบัติ
 79 พ.ญ.เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ     80 ร.ต.ท.หญิงเพ็ญวดี บาเพ็ญบุญ
 81 พ.ญ.เพ็ญอาไพ ตันนาภัย     82 พ.ญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร
 83 นายภิญโญ ศุภรัตนชาติพันธ์   84 น.ส.มณเฑียร สัญจรดี
 85 น.ส.มนต์สวรรค์ มินิพันธ์    86 น.ส.มยุรา บุญธาทิพย์
 87 นายมารุต อรุณากูร       88 น.ส.มิ่งขวัญ จาเริญดารารัศมี
 89 พ.ญ.มิ่งขวัญ ทองสวัสดิ์วงศ์  90 พ.ญ.รัศมี นันทรัตนสกุล
 91 พ.ญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี    92 พ.ญ.วรรณนิภา วัฒโนภาส
 93 น.ส.วรรัตน์ ท่านเจริญ     94 พ.ญ.วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม
 95 ร.อ.วริษฐ์ แววสว่างวงศ์    96 พ.ญ.วรุณพร สูงกิจกาญจน์
 97 พ.ญ.วันทนา พงษ์พานิช      98 น.ส.วิชยา นิพิฐวัธนะผล
 99 น.พ.วิถี เจริญเลิศ                ิ
                 100 นายวิบูลย์ จุตมงคลกุล
101 น.ส.วิภาวรรณ ทองธรรมชาติ   102 นายวิรัตน์ เวียงสกุณา
103 น.พ.วิรุต หนูขาว       104 น.ส.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
      ิ
105 นายวิศษฎ์ ผลสวัสดิ์      106 น.พ.วีรพล กนกรัตน์มณี
107 นายวีระพงษ์ ชุมภู       108 นายวุฒิ กวีวรญาณ
109 น.พ.วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา  110 นางศรลดา ธเนศวร
111 ร.ท.ศรัณย์ วนิชานนท์     112 นายศราวุธ ธรรมธนวิทย์
113 พ.ญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร    114 น.ส.ศิรินทร์ บุษยามานนท์
115 พ.ญ.ศิริพร ศรีชู                     ิ
                 116 น.ส.ศิริพรรณ โชติเวทย์ศลป์
117 น.ส.ศิริรัตน์ จารุวณิช    118 นางศิริวรรณ ชินวัฒนกูล
119 พ.ญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์   120 น.พ.ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา
121 นายศุภฤกษ์ คุณติสุข      122 นายศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
123 นายสมรัฐ คุณรักษ์พงศ์     124 น.ส.สมหมาย จริยสมบูรณ์
125 นายสรรเสริญ ลิ่มสุนทรากุล   126 น.พ.สหพล มานะวงศ์เจริญ
127 ร.ท.สัญญา เที่ยงบูรณธรรม   128 นายสิรภพ ทัพมงคล
       ุ
129 นางสิริกล สง่าเจริญกิจ    130 พ.ญ.สิรินทร์ สังขนันท์
131 น.ส.สิรินัดดา ปัญญาภาส    132 น.ส.สิริเพ็ญ บรรจงเจริญเลิศ
133 นางสิริอร ตริตระการ      134 พ.ญ.สุชาดา แซ่เฮง
135 น.พ.สุชาติ งามเลิศกุล     136 พ.ญ.สุทธิมา เกือเพชร
137 น.พ.สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์  138 พ.ญ.สุนทรี อากาศฤกษ์
139 น.พ.สุพจน์ นิ่มอนงค์     140 น.ส.สุภาพร โอภาสานนท์
141 น.ส.สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค              ั
                 142 นางสุวิมล วงศ์ลกษณะพิมล
                                           37
143 น.พ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา                  ั
                         144 นายอดิศกดิ์ ตันติวรวิทย์
145 น.พ.อนิรุทธ์ นิรนาท              146 นายอภัย อักษราวณิชย์
147 นายอภิชาญ ชานาญเวช              148 พ.ญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
149 พ.ญ.อลิสา เสียงลิ่วลือ            150 ร.ท.หญิงอวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์
151 นายอัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล         152 นายอัฐพร ตระการสง่า
153 นายอาณัติ เพิ่มธรรมสิน            154 พ.ญ.อาไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์
155 น.ส.อิงอร อรุณากูร              156 น.ส.อิสรินทร์ คงคาวิทูร
157 นายเอกพันธ์ ครุพงศ์              158 พ.ญ.ไอรีน เรืองขจร
                  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 1 ร.ต.กฤติ เนื่องจานงค์              2 นายก้องศาสดิ์ ดีนิรันดร์
 3 ร.ท.ก๊อฟ ตันติศรีเจริญกุล            4 ร.ท.กิจจา จาปาศรี
 5 ร.ท.กิตติ โลหารชุน                6 น.พ.คณิต ออตยะกุล
 7 ร.ท.ครรชิต ดารงค์พิวัฒน์             8 น.พ.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์
 9 ร.ท.จักรวุธ สีแพนบาล              10 ร.ท.จิตตกาจ นวะมะรัตน์
 11 น.พ.จิรพัส ปองประพฤทธิ์            12 นายเจษฎา ไชยมะโย
 13 นายชวลิต โพธิ์งาม               14 ร.อ.ชาญชัช คูหรัญิ
 15 พ.ญ.ชิดชนก เอกวัฒนกุล                      ั
                          16 นายเชิญ จิรวิศลย์
 17 นายณกรณ์ สิทธินามสุวรรณ            18 พ.ญ.ณัฏฐกานต์ แซ่ลี
 19 ร.ท.ณัฐพล สถาวโรดม               20 น.ส.ณิยวรรณ ศุภมงคล
 21 น.ส.ดวงพร แก้วชม                22 ร.ท.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
 23 ร.ต.ไตรรัตน์ ทองโปร่ง             24 น.พ.ทนงศักดิ์ ชาวจีน
 25 ร.ท.ทศพล ทองงาม                26 ร.ท.ทองแดง อาฒยะพันธ์
 27 ร.ท.ธรรมโรจน์ โล่หเ์ ลขา            28 น.ส.ธัญภา วรสิงห์
 29 ร.ท.ธานินทร์ พิรุณเนตร                        ั
                          30 ร.ท.ธีรธร วงศ์ชยสุวรรณ
 31 ร.ท.ธีรวุฒิ สว่างวารี             32 นายธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก
 33 พ.ญ.นฎา ขากนก                 34 พ.ญ.นพนิต พัฒนชัยวิทย์
 35 พ.ญ.นริศรา อินทรศัพท์             36 ร.ท.หญิงนวพรรณ อิสริยกุลการ
 37 ร.ท.นิกร ลัทธิรมย์               38 ร.ท.นิกร ไวประดับ
 39 พ.ญ.นิศารัตน์ เจริญศรี             40 น.ส.นุชชฎา แก้วเกิด
 41 น.พ.เนติรัฐ จันทร์ปาน             42 ร.ท.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กลู
 43 นายประสิทธิ์ วัฒนวิโรจน์            44 ร.ท.ปริญ ทัศนาวิวัฒน์
 45 ร.ท.ปัญญา สุดนาวา               46 นายเปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์
 47 ร.ท.ไผ่ บุญศิริ                48 พ.ญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์
 49 ร.ต.พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม            50 ร.ท.พลังสันติ์ จงรักษ์
            ุ
 51 พ.ญ.พักต์เพ็ญ สิริคตต์             52 พ.ญ.พัณณะวไล พินทุนันท์
      ั
 53 ร.ท.พิชย อุดมบัวทอง              54 พ.ญ.พิรุณี สัพโส
 55 น.ส.พีระจิตร เอี่ยมโสภณา            56 พ.ญ.เพทาย ศุรธณี
 57 ร.ต.หญิงภิรดี สงวนเกียรติ           58 น.พ.มนตรี ชูวงษ์
 59 น.ส.มนธนา จันทรนิยม              60 ร.ท.ยศวีร์ วงศ์เจริญ
                                                38
 61 นายยุคลพรรษ สกุลกัน                  62 ร.ท.ยุทธนา โตมอญ
 63 นายยุทธนา สุทธิธนากร                 64 ร.ท.ยุทธพงศ์ ศรีคช
 65 พ.ญ.รสวรรณ ชนะสกุล                  66 พ.ญ.รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
 67 น.ส.รัชนี เสนาน้อย                  68 พ.ญ.รุ่งนภา เด่นปรีชาวงศ์
 69 ร.ต.หญิงลลิศา อังสิริกลุ               70 พ.ญ.วรงค์กช สิริเอี่ยมสกุล
 71 ร.ท.วรวิทย์ วงษ์มณี                  72 น.พ.วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์
 73 น.ส.วราภรณ์ จันทรัตน์                 74 พ.ญ.วราลี อภินิเวศ
 75 ร.ท.วัชรพงศ์ ชูศรี                  76 ร.ท.วันปรีดี ตันเสนีย์
       ุ
 77 น.ส.ศิริกล ศรีภูงา                  78 ร.ท.หญิงสมโชดก ชาครียรัตน์
 79 น.พ.สมภพ ทองประเสริฐ                 80 ร.ท.สยาม ไทยอุดม
 81 พ.ท.สันติภาพ สังข์ชู                 82 พ.ญ.สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
 83 ร.ท.สิทธิพงษ์ อุปถัมภ์                84 น.ส.สิรกานต์ เตชะวณิช
        ั
 85 พ.ญ.สิริลกษณ์ เฮงสกุล                 86 ร.ท.สิริวรรณ วรรณสิทธิ์
 87 ร.ท.หญิงสิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์            88 น.ส.สุคนธ์ทิพย์ หวงมณีรุ่งโรจน์
 89 พ.ญ.สุชาดา ไชยกุสินธุ์                90 ร.ท.สุรวุฒิ ศุภเกษม
 91 น.พ.สุวิน สมเงิน                   92 น.ส.สุวิมล เทพประมวล
 93 น.ส.หัสยา สาหร่ายทอง                 94 ร.ท.อนันดร วงศ์ธีระสุต
 95 น.พ.อภิชาติ พนมเริงศักดิ์               96 ร.ท.อรรตพล พรอนันต์รัตน์
 97 พ.ญ.อรวรรณ ไชยแสง                   98 น.ส.อรอุษา ชลายน
 99 น.พ.อัศจรรย์ จันทนพ                 100 ร.ท.อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์
101 ร.ท.อาทิตย์ เปี่ยมคล้า                102 ร.ท.อานุภาพ เทียนหิรัญ
103 ร.ท.อานาจ เมฆชมภู                  104 น.พ.เอกชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา
105 นายเอกภพ แสงอริยวนิช                 106 ร.ท.เอกรินทร์ กลิ่นจันทร์
107 นายเอกอมร เทพพรหม
                ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา
                       คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 1 Dr.AMANE SUZUKI                     2 Dr.GILLES ALAIN EPERON
 3 Dr.HANNES WICKERT                    4 Dr.HINA THEKDI PANDYA
 5 Dr.HIROSHI NISHIURA                   6 Dr.HUOT CHANTHEANY
 7 Dr.KARSTEN WEGNER                    8 Dr.MARTINUS MARTIN LEMAN
 9 Dr.MASRI SEMBIRING MAHA                10 Dr.MOLINA CHOUMMANIVONG
 11 Dr.NADIA SOLEMAN                   12 Dr.PETER HANS OBERENDER
 13 Dr.RETO NUESCH                    14 Dr.SUJAN BARUA
 15 Dr.SUPROTIK GHAGRA                  16 Dr.YARON WOLMAN
 17 ดร.ฉัตรพร กิตติตระกูล                 18 ดร.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
 19 ดร.สารนาถ ล้อพูลศรี
                  ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
                              ิ
                     คณะแพทยศาสตร์ศริราชพยาบาล
          ิ
 1 นายภูมิ สุขธิตพัฒน์                       ิ
                               2 นายวิชต สุธรรมารักษ์
                                           39
                     ระดับปริญญาตรี
                    คณะทันตแพทยศาสตร์
                  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
                    เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.ชนิกานต์ ศรีนอก                2 นายทวีพงศ์ อารยะพิศษฐ ิ
 3 น.ส.นฤมล จงธนะวณิช                4 น.ส.วรัญญา ชินการุญ
 5 น.ส.สุรีย์ ลีลาศุภกร               6 น.ส.อาภัสรา ไตรรัตน์ถนอม
                    เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส. กอบกุล เจียรโรจน์              2 น.ส.กิจจา ลีละรัตนวงศ์
 3 น.ส.ขนิษฐา ชวพันธ์                     ิ
                           4 น.ส.ชุตมา อมรพิพิธกุล
 5 น.ส.โชติวรรณ ค้าสม                6 น.ส.ณัฐธิดา อัศวนันทวดี
 7 นายณัฐพล ตังจิตร                 8 นายธนารัชต์ เรืองประชานุกลุ
 9 น.ส.นุชศรา โฆษิตเกษม               10 น.ส.ปัทมา เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
          ิ ั
11 น.ส.พรศริน โตวิศษฐ์ชย              12 น.ส.พิมพ์ชนก ฐานิตสรณ์
13 นายมงคล เด่นเพชรกุล               14 น.ส.มธุพรต จันทร
15 น.ส.รสวรรณ จารุวรรณกุล              16 น.ส.วรางคณา วิวัฒนาสิทธิพงศ์
17 น.ส.วีรวรรณ เลิศยิ่งยศ              18 นายวุฒิ เกียรติวงศ์
19 น.ส.สิริพร สหกิจภิญโญ              20 น.ส.หฤทัย ทักษิณาภินันท์
21 น.ส.หัสยา จิราวณิชานันท์             22 น.ส.อรุณี ติรศรีวัฒน์
23 น.ส.อัณณพิมพ์ พวงพรศรี
                  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 1 น.ส.กนกพร อาชีวะวานิช             2 น.ส.กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์
 3 น.ส.เกวลิน แสงวิเชียร             4 นายจตุพล ม้ามณี
 5 น.ส.จิราภรณ์ เจริญวิริยะภาพ          6 น.ส.จุฬสมา โพธิอุโมงค์
 7 น.ส.ชนาศรี บรรเจิดเชิดชู            8 นายชากร วรกุลพิพัฒน์
     ิ
 9 น.ส.ชุตวรรณ รุ่งเรือง             10 น.ส.ญาดา วิเศษชาญเวทย์
11 น.ส.ณัฐณิชา นวลเถลิงศักดิ์          12 น.ส.ณัฐธิดา วิเศษรัตน์
13 น.ส.ณัฐวรรณ เวชวงศ์วาน            14 น.ส.ณิชนันทร์ วิเศษรัตน์
15 น.ส.ทยาวีร์ ลิ่มสุวรรณ์            16 นายธีรวัฒน์ ศรีภิรมย์
17 น.ส.นันท์มนัส จันทร์จารุวัฒน์         18 น.ส.นาทิพย์ จงยิ่งยศ
19 น.ส.นิดา โอวัฒนานวคุณ             20 น.ส.นิษณา มนัสรังษี
21 นายปรเมษฐ์ กรมเวช               22 นายประพันธ์ เอี่ยมวิริยะกุล
23 น.ส.ปรานี ผึงไผ่งาม              24 น.ส.ปัทมา วงษ์สวรรค์
25 น.ส.พรกมล ธัญลักษณ์ธาดา            26 น.ส.พรรณพร ธนกิจประภา
27 น.ส.พันธุ์ทิพย์ อันประเสริฐพร         28 น.ส.พิชชุดา ตันติยวรงค์
29 นายพุฒิสณ คันธะวิชย ั            30 น.ส.พูนธิป ภัทรกุลวิวัฒน์
31 นายเพ็ชร อุ่นแพทย์              32 น.ส.ภูริกาญจน์ ยั่งยืนยง
33 น.ส.เยาวพา จันทรศร              34 น.ส.ลลิดา อสัตถพฤกษ์
35 น.ส.ลสิกร ชื่นจาลอง              36 น.ส.วรรณวิภา บุญเพ็ง
                                            40
37 น.ส.วราลักษณ์ งามเจริญรุจี             38 น.ส.สิริกมล อินทวี
39 น.ส.สุธาสินี ยินชัย                 40 น.ส.สุมนา โรจนพนัส
41 นายสุรชัย เพชรอาภรณ์                42 น.ส.สุวิมนต์ ทวีสมบูรณ์ญาติ
43 น.ส.เสาวนีย์ บูรณ์ลอม                44 นายอรรถพล เอี่ยมสะอาด
45 น.ส.อัญชญา แย้มสุคนธ์                46 น.ส.อุไรพรรณ บุญกรรเชียง
                                   ั
                ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีทนตกรรม)
 1 น.ส.จาเนียร ไวยนิทา                 2 น.ส.ชมบุญ ทาวรรณ
 3 นายนพรัตน์ ทองพันธ์                 4 น.ส.ปิยวรรณ ส่งแสง
 5 น.ส.ภัทกา แป้งหอม                  6 นางรัญดา โพนาคา
 7 นางรุ่งนภา พูนทรัพย์                 8 น.ส.ลักขณา อัตถเจริญสุข
                     คณะเทคนิคการแพทย์
                ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
                      เกียรตินิยมอันดับ 1
                     นายเนตินันท์ บุญญกูล
                      เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.ขนิษฐา ศรีนวล                  2 น.ส.จุฑารัตน์ อารีย์
 3 น.ส.ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ              4 น.ส.ทวิวรรณ สารีบท
 5 นายเทวา พนักศรี                   6 น.ส.ธิชากร จิตตาวุฒิโภคา
 7 น.ส.ลักษณา เจนพิทักษ์                8 น.ส.วีรฉัตร ลัยทอง
 9 นายสุรเวช ฤทธิรุ่งรัตน์                     ั      ี
                            10 นายอภิลกษณ์ วรชาติชวัน
11 น.ส.อัมพา ศีลพิพัฒน์
                ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 1 น.ส.กนกพร ศรีภักดี                2 น.ส.กมลรัตน์ บูรณะศิริ
 3 น.ส.กรรณิการ์ คงเมือง               4 น.ส.กรรณิการ์ เหลืองพิพัฒน์สร
 5 นายกิตติธัช หล่อเลิศธรรม             6 นายโกวิทย์ ทรัพย์ประเสริฐ
 7 น.ส.ขวัญอนงค์ ยังพะกูล              8 นายจักรพงศ์ เดชสมบูรณ์รัตน์
 9 น.ส.จันทนา ด้วงปลี                10 น.ส.จันทร์เพ็ญ โพธิ์สุวรรณ์
11 น.ส.จิตรลัดดา คาดี                12 นายจิตวัฒน์ ศรีประทุมภรณ์
13 น.ส.จุฬารัตน์ อมรจิตรานนท์            14 นายเจริญ ดวงอินตา
15 นายชัญวิช ทวีโชคพงศา               16 นายณัฐวุฒิ เจริญผล
17 นายดิลก ทองสุข                  18 น.ส.ทาริกา บูรณเกียรติพันธุ์
19 นายทิพดล ตาคา                  20 น.ส.ทิพรัตน์ เพ้งหล้ง
21 น.ส.ธนพรรษ ยี่ภู่                22 นายธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต
23 น.ส.นภาพร วงศ์วิวัฒน์              24 นายนรากร สุรศร
25 น.ส.นรินรัตน์ ตัลวัน               26 น.ส.นฤทัย อรศิริสกุล
27 น.ส.นลิตา เหลาแหลม                28 น.ส.นลินี ศรีบุญเรือง
29 น.ส.นันทพร รังษีสุทธิรัตน์            30 น.ส.นิภาพร สินทร
31 น.ส.นิภาภรณ์ เยาวเรศ               32 นายนิรมิต ศรีสารากร
33 น.ส.เบญจมาศ นิธิธนิโยปกรณ์            34 น.ส.ปรียนันท์ สุอังคณารัตน์
                                           41
35 น.ส.ปวีณา บัวเนียม                 36 น.ส.ปิยะนุช จันทะนาม
              ิ
37 น.ส.พรนภัส สุระสมบัตพัฒนา             38 น.ส.พรรณธิพา อวนศรี
39 น.ส.พรอนงค์ ขาวงาม                 40 นายพฤฒิดล เถื่อนทุ่ง
        ิ
41 สิบเอกพิชต ทองดี                  42 นายพิพัฑฒน์ ว่องกิจกร
43 นายไพฑูรย์ ศรีสองห้อง               44 น.ส.ไพลิน สินรา
45 น.ส.ภคินี เกษสมบูรณ์                46 นายภัทร วงษ์เจริญ
47 น.ส.มนทกานติ อุบลสวัสดิ์              48 นายมนัส รัตวัตร
49 น.ส.ยุวลักษณ์ เอมเปีย               50 น.ส.รัชดาภรณ์ ชุมภู
51 น.ส.รุ่งนภา โชคนาคะวโร               52 น.ส.รุ่งระวี ไทยถานันดร์
53 นายวชิร สังวาลเพชร                 54 น.ส.วชิราภรณ์ ยนต์วิเศษ
55 นายวณิชชา ทรัพย์สุทธิ               56 น.ส.วรัญญา ศรีจันตะ
57 น.ส.วรางคณา เล็กตระกูล               58 น.ส.วารุณี สาระกิจ
59 น.ส.วิมลมาศ เกียรติพันธุ์             60 น.ส.ศรีประไพ ขนุนทอง
       ั
61 น.ส.ศศิลกษณ์ มานะศิริ               62 นายศิริพงษ์ เชิงศรี
63 น.ส.ศิริรัตน์ นิยมพันธ์                    ั
                           64 น.ส.ศิริลกษณ์ สุขประเสริฐ
65 นางศิวนารถ เรียนลึก                66 น.ส.ศิวาพร ทองจันทร์
67 นายสวัสดิ์ สุนทรินคะ                        ั
                           68 นายสันติชย นุ่นปาน
69 น.ส.สารภี ครุธสิน                 70 น.ส.สาริณี ศิริ
71 น.ส.สิริรัตน์ ช้างมิ่ง               72 น.ส.สุชาพร พึ่งพรหม
73 น.ส.สุดาภรณ์ เก่งการ                       ั
                           74 นายสุทธิศกดิ์ พรหมมาต
75 น.ส.สุธิสา จูฑะรักษ์                76 น.ส.สุพิชฌา ฉันทะกุล
77 น.ส.สุภาวดี เพชรขาว                78 นายสุวิทย์ อินทา
79 น.ส.อภิญญา พุ่มพวง                 80 นายอมรเทพ คชตุ้ง
81 น.ส.อรนุช กุศลพลาเลิศ               82 น.ส.อัจฉรา ซิมประเสริฐ
83 น.ส.อัชฌา สาแช                   84 น.ส.อุษณี ทรัพย์เจริญกุล
85 นายเอนก ไสยาทา
                ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
                     เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.สาอาง วณิชชาพลอย                2 นายอาพลพรต วงค์เปี่ยม
                     เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กรวดี พรมสุภาพ                 2 นายจิระพงค์ เรืองกุน
 3 น.ส.ชนาภา ทุเรทพล                 4 น.ส.ธนิตา วิริยา
 5 น.ส.นงนุช ฉัตรชัยไพบูลย์              6 น.ส.นันทิกา ฮั่นต้นพงษ์
 7 นายปกรณ์ แก้วกลิ่น                 8 นายยุทธพงษ์ ทองพบ
           ุ
 9 นายวิวัฒน์ โอวศิริกล                     ั
                           10 นายวุฒิชย์ บุญรัตน์
                ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
 1 น.ส.กฤตยาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร          2 นายโกสินทร์ ฤทธิ์ลาเลิศ
 3 น.ส.จารุวรรณ เวียนขนาน               4 นายเฉลิมโชค วัฒนธรรม
 5 น.ส.ชไมพร พันธุ์เกิด                6 นายชาติชาย พลศิลา
                                               42
         ่
 7 ว่าที่ร้อยตรีตอศักดิ์ สุวรรณเลิศ              8 นายธวัชชัย ทาจิ๋ว
 9 น.ส.ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์                 10 น.ส.นิภากร เทพารักษ์
11 น.ส.เบญจวรรณ ทับทิมแสน                  12 นายปฏิยุทธ ศรีวิลาศ
13 น.ส.ปราณี บัวจันทร์                    14 น.ส.ปรียารัฐ จารุพรรณ
15 น.ส.พัชรินทร์ ไพรดีพะเนาว์                16 น.ส.พัชรีพร เดชสุภา
17 น.ส.พัทธ์ปิยา พู่รัตนะ                  18 น.ส.ไพรวัลย์ รักมิตร
19 นายไพริน ปู่เชียงแดง                   20 น.ส.รัตนา รักสุข
21 น.ส.รัสลิน ฐานะ                      22 น.ส.วรรณพร สุวรรณเพชร
23 น.ส.วสุมา รักใคร่                     24 นายวาทิต คุ้มฉายา
       ุ
25 น.ส.วิชดา สิริเมธาธโนปกรณ์                             ิ
                               26 น.ส.วิมลรัตน์ หล่อนิมตดี
27 นายวีระ เวียรชัย                     28 นายสาเริง มาประชุม
          ั
29 น.ส.สิริมา พิชยยุทธ์                   30 น.ส.สุชาดา เม่นตะเภา
31 น.ส.สุพจนา เจริญสิน                    32 น.ส.สุพรรษา การะเกตุ
33 น.ส.สุมาส ชัยคา                      34 น.ส.สุสินี วงษ์สมตระกูล
35 น.ส.แสงเดือน ทรงศรี                    36 น.ส.หทัยภัทร จันทวงษ์
37 น.ส.อรพิน ทองจูด                     38 น.ส.อรุณรัตน์ แก้วขาว
39 น.ส.อัญญรัตน์ ทอนมาตย์                  40 นายเอกลักษณ์ ยงชัยตระกูล
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) หลักสูตรต่อเนื่อง
 1 น.ส.กรรณิกา แสงงาม                     2 น.ส.จันทร์เรือง พงศ์ขจร
 3 น.ส.จันทรา โซจ่ามกู่                    4 นายชาติชาย พินราช
      ั
 5 นายชูศกดิ์ ทัฬหสิริพงษ์                  6 นายทินกร ไกรรักษ์
 7 นายธวัชชัย จันทอุปฬี                    8 น.ส.นิตยา สนพุ่ม
 9 น.ส.ประสพศรี หว่านใจ                   10 น.ส.พัชรินทร์ เอี่ยมปา
11 น.ส.พาพร รัตนรังษี                    12 นายภาสกร จิตตวิเชียร
13 น.ส.ลาไพ นรสาร                      14 นายสมพงษ์ มหาสวัสดิ์
                         คณะพยาบาลศาสตร์
                       ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                         เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.ขวัญธิดา สิทธิปกรณ์                  2 น.ส.จันทร์ขจร ใจเดียว
 3 น.ส.วรรณวรา ทักขนนท์                    4 น.ส.อรชุมา นากรณ์
                         เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กนกวรรณ สินเดระดาษ                   2 น.ส.จรัสศรี สาธิต
 3 น.ส.ชัชฎาภรณ์ โสดา                     4 น.ส.พจนีย์ ศิลป์ชย ั
 5 น.ส.พัชรี กล่อมดี                     6 น.ส.มนฤดี เมืองกลาง
 7 น.ส.มะลิจันทร์ อุ่นเพ็ง                  8 น.ส.มะลิจันทร์ จูมแพง
 9 น.ส.วรินทร์สุดา ปัญญาใส                       ุ
                               10 น.ส.วิชณี วิทยาภรณ์
11 น.ส.วิลาพร ปัญโญแก้ว                   12 น.ส.ศรินประภา สุวรรณเสน
13 น.ส.ศิริพร ล้อมสุนทร                   14 น.ส.ศิริวรรณ ปิ่นวนิชย์กจิ
15 น.ส.สิริภัทร เมฆโต                    16 น.ส.อนงค์ อ่วมน้อย
                                      43
               ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 1 น.ส.กนกกาญจน์ อุดปั๋น          2 น.ส.กนกพร มีศริ ิ
 3 น.ส.กนกวรรณ ไชยลาภ           4 น.ส.กนิน ธีระตันติกานนท์
 5 น.ส.กรรณิกา ราชหาด           6 น.ส.กรองกาญจน์ คล้ายคลัง
 7 น.ส.กรัญญา เบญญาเธียร          8 น.ส.กฤติยา ศิริทองจักร์
 9 น.ส.กาญจนา ตูพันดุง          10 น.ส.กิ่งกาญจน์ มิ่งสาแดง
11 น.ส.แก้วตา ธนาสวัสดิ์         12 น.ส.ขนิษฐา มีแก้ว
13 น.ส.ขวัญใจ ค้ายาดี           14 น.ส.ขวัญฤทัย สุขเณร
           ั
15 น.ส.จรรยา รักษ์ขนธ์แสง         16 น.ส.จริยา พูลภักดี
17 น.ส.จริยา รักมิตร           18 น.ส.จันทร์ตรี เหลืองตระกูล
19 น.ส.จารุวรรณ บรรจงศิลป์        20 น.ส.จาเนียร ล่องลอย
21 น.ส.จาเรียง วรพันธ์          22 น.ส.จิตติมา สายทอง
23 น.ส.จิตติยาพร ยางน้อย         24 น.ส.จิตรลดา ตุงคะสามน
25 น.ส.จินตนาพร ทองแดง          26 น.ส.จิรัญญา เนื่องอุตม์
27 น.ส.จิรานุช เข็มภาษิต         28 น.ส.จิราพร พวงสมบัติ
29 น.ส.จิราพร ภู่ขา            30 น.ส.จีรนันท์ จันทรประพันธ์
31 น.ส.จีรนันท์ มณีรุ่ง          32 น.ส.จีรพรรณ กายาน
33 น.ส.จุฑาพร ประทุมเมศ          34 น.ส.จุฬาภรณ์ ลมดา
35 น.ส.จุฬารัตน์ สินสวาท         36 น.ส.เจนจิรา สวัสดิพงษ์
37 น.ส.ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล         38 น.ส.ชมพูนุช แก้วสา
39 น.ส.ชลธิชา ทองอินทร์          40 น.ส.ชลธิชา เมืองมา
41 น.ส.ชลธิชา อินทรกุล          42 น.ส.ช่อผกา บัวบุตร
      ิ
43 น.ส.ชุตมา สิทธิปรุ                  ี
                     44 น.ส.ชุลพร คงเพ็ชร์
       ี
45 น.ส.ชุลพันธ์ กลั่นชื่น         46 น.ส.ญาดา หงษ์โต
47 น.ส.ญาดา ยาไก่ตอย  ้               ิ
                     48 น.ส.ฐิตพร สีดอกบวบ
     ิ
49 น.ส.ฐิตมา ดวงนามล                  ิ
                     50 น.ส.ฐิตรัตน์ นิภาเกษม
51 น.ส.ณัฐฑา ทวีพงศ์ศกดิ์ั        52 น.ส.ณัฐณิชา วุฒิเกียรติเจริญ
53 น.ส.ณัฐพร จันศรี            54 น.ส.ณัฐพร ยศวิชย  ั
55 น.ส.ณัฐริกา ก้านเหลือง         56 น.ส.ดรรชนี ผดุงนาม
57 น.ส.ดวงกมล ใคร่เขียว          58 น.ส.ดวงกมล สายโรจน์
59 น.ส.ดวงเดือน อุดมโภชน์         60 น.ส.ดวงรัตน์ พุ่มสาขา
61 น.ส.ต้นอ้อ ถุวะสี           62 น.ส.ตรีชฎา วุ่นฉิม
63 น.ส.ทราวดี ทับทิมทอง          64 น.ส.ทัศนีย์ จุลชีพ
65 น.ส.ทัศนีย์ เบ้าทองคา         66 น.ส.ธวิกา พรวัฒนกวี
67 น.ส.ธัญญลักษณ์ ทองเกิด         68 น.ส.ธัญญามาศ พลซื่อ
69 น.ส.ธิดารัตน์ พุมนวล          70 น.ส.ธิดาวรรณ ไชยมณี
71 น.ส.ธิลาวัลย์ พินิจพล         72 น.ส.นงค์คราญ แสนต่างใจ
73 น.ส.นริศรา สีดี            74 น.ส.นฤมล เวชจักรเวร
75 น.ส.นฤมล สมภาร             76 น.ส.นวลละออง ดวงแก้ว
                                 44
 77 น.ส.นัดดา รุ่งเดชารัตน์   78 น.ส.นันทรัตน์ อิ่มสิน
 79 น.ส.นันทิยา เวชชาภินันท์   80 น.ส.นารีนาถ แจ่มใส
 81 น.ส.นารีรัตน์ ลีตระกูล    82 น.ส.นีรนุช ดีจิตกาศ
 83 น.ส.เนตรสุดา ทองนา      84 น.ส.บัวจันทร์ การุณยรัต
 85 น.ส.บัวเพ็ชร นนทะศรี     86 น.ส.เบญจมาศ วูวงศ์
 87 น.ส.เบญจมาส บุณยะวัน     88 น.ส.ปฐมาภรณ์ เตียงลัดดาวงศ์
 89 นายประณต อิ่มใจจิตร     90 น.ส.ประภากร ธรรมโร
 91 น.ส.ปรัชนีย์ พร้อมทองคา   92 น.ส.ปรีดา ปานรักษ์
 93 น.ส.ปรียาพร พิลาทอง     94 น.ส.ปิญาพร ภูลายเรียบ
 95 น.ส.ปิยฉัตร เทพนิมตริ    96 น.ส.ปิยนุช ศรีษะ
 97 น.ส.ปิยะธิดา เสนรัตน์    98 น.ส.ผกาวรรณ กิจสุวรรณรัตน์
 99 น.ส.ผ่องเพ็ญ บุญเกลียง   100 น.ส.พจนีย์ ยิมศรวล
101 น.ส.พจมาลย์ วิจักขณ์กาญจน  102 น.ส.พรทิพย์ ไกยะฝ่าย
103 น.ส.พรพิมล ปานเพ็ชร     104 น.ส.พรรณทิพา อาสนสงฆ์
105 น.ส.พรรณนภา สายยืด     106 น.ส.พรรณิภา ศรีคามา
107 น.ส.พรฤดี นราสงค์      108 น.ส.พร้อมเพรียง นัคเรศ
109 น.ส.พสชนัน นิลวิเศษ     110 น.ส.พัชราวดี คุณอุดม
111 น.ส.พัชรี เขียนสาร์     112 น.ส.พันทิวา ทิมา
113 น.ส.พาณิภัค หลักหนองบุ         ุ
                114 น.ส.พิกล บุญต้น
115 น.ส.พิมพ์วรีย์ สวัสดิสาร  116 น.ส.พิริยาพร พลอยทิพย์
117 น.ส.พิไลวรรณ ดังก้อง    118 น.ส.พีระยา พ่วงปิ่น
119 น.ส.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส  120 น.ส.เพ็ญศรี อินทโชติ
121 น.ส.ไพรริน แก้วเหล่า    122 น.ส.ไพรินทร์ โพธิ์ทองนาค
123 น.ส.ภควดี จันทรอาพร     124 น.ส.ภาวณี พรคุณาภัทร
125 น.ส.มธุรส จันทประสาร    126 น.ส.มนันชยา กองเมืองปัก
127 น.ส.มนัสนัน มะวิญธร     128 น.ส.มนัสวี รัตนพัวพันธ์
129 น.ส.มลฤดี โพธิ์พิจารย์   130 น.ส.มัชริยา ตาชื่น
131 น.ส.ยุวลักษณ์ สุขะเสนา   132 น.ส.รติรัถย์ ผางวารี
133 น.ส.รวิวรรณ หนูนะ      134 น.ส.รังสิมาภรณ์ พิลก ึ
135 น.ส.รัชดาภรณ์ จีนแคะ    136 น.ส.รัฐเกล้า รักประเสริฐ
137 น.ส.รัตติกาล จันทะนัน    138 น.ส.รัตนาภรณ์ พันธุ์เศรษฐ
139 น.ส.รัศมี รักงาม      140 นายราชฤทธิ์ โกมลสุข
141 น.ส.รุ้ง รอดแก้ว      142 น.ส.รุ่งนภา พุฒสุข
143 น.ส.เรวดี ปราบปัญจะ     144 น.ส.ฤทัยชนก พุ่มมูล
145 น.ส.ลลิตา กมลพันธ์ทิพย์   146 น.ส.ละอองดาว หอมลาดวน
147 น.ส.เลิศลักษณ์ พันธ์ภักดี  148 น.ส.วชิราพรรณ เทพิน
149 น.ส.วนิชา จตุพรพูลสมบัติ  150 น.ส.วนิดา เพิงรัตน์
151 น.ส.วนิดา อาจศิริ      152 น.ส.วรนาฎ ศรีสุข
153 น.ส.วรรณธนพร ปะกอบเที่ยง  154 น.ส.วรรณิภา สุภาพรหม
                                   45
155 น.ส.วราภรณ์ รุจิเลขปัญญา     156 น.ส.วราลักษณ์ เพ็ญสุวรรณ
157 น.ส.วัชราพร ทาสี         158 น.ส.วันทนีย์ รักษา
159 น.ส.วันวิสาข์ หกพันนา      160 น.ส.วารุณี กลิ่นสุกหอม
161 น.ส.วารุณี ไชยวงศ์ทอน      162 น.ส.วารุณีย์ ปัจฉิมมา
163 น.ส.วาสิฏฐี แสนแก้ว       164 น.ส.วิมลทิพย์ ศรีเจริญ
165 น.ส.วิราวรรณ์ ป๋าวิลา      166 น.ส.วิราวรรณ บุญพิทักษ์
167 น.ส.วิลาวรรณ พรมชาติ       168 น.ส.วิลาสินี ชูทัพ
169 นายวีรพล อุปถัมภ์        170 น.ส.วีรวรรณ นาคอ้าย
       ั
171 นายวุฒิชย อัดโดคดร        172 น.ส.ศริญญา อัครไชยสิทธิ์
173 น.ส.ศริญญา พาซอ         174 น.ส.ศรีวตาภรณ์ เง่อสังข์
175 น.ส.ศรีสุรักษ์ เกียรติมณีรัตน์  176 น.ส.ศศิธร ศรีปุตตะรักษ์
177 น.ส.ศาริกา ศรีพรม        178 น.ส.ศิริรัตน์ พรขา
179 น.ส.ศิริวรรณ สุริยวงศ์      180 น.ส.ศิวาลัย สุขธงไชยกูล
181 น.ส.ศุภรัตน์ บูรณะนายก      182 น.ส.ศุภวรรณ ขุนนางจ่า
183 น.ส.โศรดา นาคประเสริฐ      184 น.ส.สกาย เงินทา
185 น.ส.สมศรี นักจะเฆ่        186 น.ส.สรัญญา ภัทรมาลัย
187 น.ส.สายใจ เนาวจิตร        188 น.ส.สาวิตรี เกษมศรี
189 น.ส.สาวิตรี ถมปัด        190 น.ส.สาวิตรี สุทน
191 น.ส.สิริพร สุขเจริญโชคดี           ั
                   192 น.ส.สุกญญา กองแก้ว
193 น.ส.สุจิตรา ผางโคกสูง      194 น.ส.สุชาฎา ปัญญาภู
195 น.ส.สุดาวรรณ์ พึ่งบุญ      196 น.ส.สุธาทิพย์ สูชาวนา
197 น.ส.สุนทรีย์ เรือนจารูญ     198 น.ส.สุเบญญา จินาสา
199 น.ส.สุปัญญา วาจาจิตร       200 น.ส.สุพรภัทตรา บุ่งนาม
201 น.ส.สุพัตรา เค้าอุทัย      202 น.ส.สุภาภรณ์ ทรงศิริ
203 น.ส.สุภาวดี วงษ์ศรี       204 น.ส.สุภิญญา ใชยปาละ
205 น.ส.สุรัสวดี ไวว่อง       206 น.ส.สุรีรัตน์ ลิมศิริวัฒน์
207 น.ส.สุวรรณา ใจแจ้ง        208 น.ส.สุวลักษณ์ แช่มชุ่ม
209 น.ส.สุวิมล ชัยชิตาทร       210 น.ส.สุวีณา ศาลากิจ
211 น.ส.แสงเดือน สิทธิวิไล      212 น.ส.แสงระวี มาตวังแสง
213 น.ส.โสภา ศิริคารณ        214 น.ส.หทัยรัตน์ คาราชา
215 น.ส.อนุรักษ์ อินศิริ              ั
                   216 น.ส.อนุลกษณ์ เสิศรัตน์
217 น.ส.อนุสรณ์ ถาวงค์        218 น.ส.อภิญญา เถาหมอ
219 น.ส.อภิรดา เสมาทอง                 ิ
                   220 น.ส.อรชร บุตพันดา
221 น.ส.อรวดี มุสิกชาต        222 น.ส.อรวรรณ แสงภิรมย์
223 น.ส.อรุณี ตาเริญ         224 น.ส.อรุณี ตุดเกือ
225 น.ส.อลิสา สงวนชาติ        226 น.ส.อัจฉรา ครุฑปาน
227 น.ส.อัจฉรา รักกะเปา       228 น.ส.อัจฉรา หงวนตัด
229 น.ส.อัจฉริยา ทองฤทธิ์      230 น.ส.อัญชลี วรอินทร์
231 น.ส.อัญชุลี แซ่หว่อง       232 น.ส.อัมประภา เผ่าพันธ์
                                            46
233 น.ส.อารี ทองสงค์                 234 น.ส.อานวย วิลยั
235 น.ส.เอ็มอร ทุมลา                 236 น.ส.เอ็มอร ศรีสุธรรม
                 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
                     เกียรตินิยมอันดับ 1
                      นางพรรณี ศรีแพง
                     เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.ทัศนีย์ วักแน่ง                2 นางวนิดา ไข่คา
 3 น.ส.อาภรณ์ นาคทอง
                 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 1 น.ส.กาไลทิพย์ ยาวิลาศ               2 น.ส.ขวัญแก้ว ตุ้ยด้วง
 3 นางเขมรุจิ บัวเผื่อน                4 น.ส.จรรยา กิจกสิกร
 5 นางณัฐญา ปัญญาประดิษฐ์               6 นางนันทภัค ตังนภากร
 7 นายนารอน แสนผล                   8 น.ส.บุญนาค ช่างเรือนกุล
 9 นายปราโมทย์ ภาภักดี                10 น.ส.ปานจิต โพธิ์ทอง
 11 นางพรเพียร ภูนาย้อย                12 น.ส.ภัทรา จันทร
 13 น.ส.มณทิรา ศรีสุข                 14 น.ส.มณีรัตน์ ชูเชิด
 15 น.ส.รัชนา แพงมา                  16 นางรัชนี ถิ่นทิพย์
 17 น.ส.รุ่งนภา ศรีทองพิน               18 น.ส.ละอองทิพย์ ละมุลตรี
 19 น.ส.วณาลักษณ์ หอมวงษ์               20 นางวรรณภา เถื่อนศร
 21 นางวิไลวรรณ คิดอ่าน                22 นายเวชการ ก้อนเงิน
 23 น.ส.ศรีนวล วิวัฒนจิตศิลป์             24 นายสัมฤทธิ์ มณีกรรณ
 25 สิบเอกหญิงสุดาวรรณ ทองขาว             26 นางสุธีรา ไวธัญญะกรรม
 27 นางสุนันทา ดาราเย็น                28 น.ส.สุรางรัตน์ พกทองจิรภัทร์
 29 นางอุไร ลาภปัญญา                 30 นายเอกสิทธิ์ นิลเหลื่อม
                 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
                   ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                     เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.เจนจีรา สาราญ                      ิ
                            2 น.ส.ฐิตมาภรณ์ พรหมรอด
 3 น.ส.ธีรารัตน์ หม่อมปลัด              4 น.ส.พจนีย์ คิวงาม
 5 น.ส.รุ่งทิวา สิทธิอุดมสุข             6 น.ส.ศิริพร ซากา
 7 น.ส.อังคณา เจียระนัยปรีเปรม
                      เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กมลพรรณ รามแก้ว                 2 น.ส.กัญญา ฉอ้อน
 3 น.ส.กาญจนา ปราบคา                  4 น.ส.กิ่งกาญจน์ กลิ่นอังกาบ
 5 น.ส.จินดานุช แจ้งเมือง                    ี
                            6 น.ส.ชุลพร พรห์ม
 7 น.ส.ณิชวรรณ หิรัญประภากร              8 น.ส.ทิพวัลย์ ชาภักดี
 9 น.ส.นงเยาว์ สุจริตพันธ์              10 น.ส.บุญยรัตน์ สร้อยสระคู
 11 น.ส.ปภัสสร ธนวิโรจน์กล ุ             12 น.ส.ประภาพร ประเสสัง
 13 น.ส.ปรัศนีย์ อัมพุธ                14 นายเปาโล ภูผาลี
                                       47
15 น.ส.พนิดา บุตรปัญญา             16 น.ส.พรรณเพ็ญ พูนลาภเดชา
17 น.ส.พัชรา มามงคล              18 น.ส.มนต์ฤทัย เข่งดี
19 น.ส.มนสิการ คาหอม              20 น.ส.วรกมล พลถนอม
21 น.ส.วรรณธิดา ลูกหลี             22 น.ส.สลวยเกศ แซ่ไว่
23 น.ส.สิริวนา บารุงชีพ            24 น.ส.สีนา แก้วประดับ
25 น.ส.สุพัตรา บุญเจียม            26 น.ส.สุวิมล ฝังรักษ์
27 น.ส.เสาวลักษณ์ ธูปเทียนทอง         28 นายเอกวัฒน์ ตันติรถานนท์
                 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 1 น.ส.กฤติมา ธีรจรัส              2 น.ส.กอบกานต์ หอมระรื่น
 3 น.ส.กาญจนา มนตรี               4 น.ส.กุสุมาลย์ อุทัยศิลป์
 5 น.ส.จริยา บุตรติลา              6 น.ส.จรุงรัตน์ รอดไพบูลย์
 7 น.ส.จันทร์จิราภรณ์ มาสวัสดิ์         8 น.ส.จันศิดี แตงทองแท้
 9 น.ส.จันสุดา สีขาว              10 น.ส.จิรนุช สิทธิเชียงพิณ
11 น.ส.จุฑารัตน์ จันทวิชญสุทธิ์        12 น.ส.จุฑารัตน สังขพัฒน์
13 น.ส.จุรีรัตน์ ขาวผ่องศรี          14 น.ส.ชนานุช อุทัยทอง
15 น.ส.ชมพูนุช ประพัทธาคิณี          16 น.ส.ชวนชม พานุรัตน์
17 น.ส.โชติกา โตตระกูล                  ิ
                        18 น.ส.ฐิตรัตน์ ผิวผลาผล
19 น.ส.ณัฐกานต์ แก้วกอง            20 น.ส.ณัฐริการ์ ผุยมูลตรี
21 น.ส.ตรีนุช เลาหประภานนท์          22 น.ส.ทัศดาว งามเนตร
23 นายที วัฒนปัญญากุล             24 น.ส.ธิลาภรณ์ นาคลาภา
25 น.ส.นภาพร ชัยยุทธ              26 น.ส.นริศรา ช่างทอง
27 น.ส.นฤมล เกียรติศริกลิ ุ          28 น.ส.นฤมล นาภา
29 น.ส.นันทยา ประชุมแดง            30 น.ส.นันทรัตน วงสิงห์ราช
31 น.ส.นาฏศิลป์ แสนทวีสุข           32 น.ส.นิชธิมา ศรีจานงค์
33 น.ส.ประทุมพร เชาว์ฉลาด           34 น.ส.ประภาพร ต้นแก้ว
35 น.ส.ปรียานุช นิธิรุ่งเรือง         36 น.ส.ปิ่นฤทัย ประดิษฐศิลป์
37 น.ส.ปิยภรณ์ ฐากูรบุตร            38 น.ส.พจนา รื่นพรต
39 น.ส.พรรณพิไล เทียมถ้อย           40 น.ส.พวงนิตย์ พรหมบุตร
41 น.ส.พัชรพร รัตนสงคราม            42 น.ส.พัชราภรณ์ บุญมี
43 น.ส.พัชรินทร์ ชอบค้า            44 น.ส.พิรุณรัตน์ จิตจักร
45 น.ส.พีรดา ผาอานาจ              46 นายพูลศักดิ์ แข่งขัน
47 น.ส.ภัทรพร เกตุแจ่ม             48 น.ส.ภารดี สุขนึก
49 น.ส.มนฤดี โชคประจักษ์ชด  ั        50 น.ส.ยุภาพร บุญครอง
51 น.ส.เยาวรัตน์ โคตจะรินทร์          52 น.ส.เยาวลักษณ์ แสงสว่าง
53 น.ส.รจิต สุวรรณกาศ             54 น.ส.รมย์รวินท์ จีนเมือง
55 น.ส.รัตนา ยศเฮือง              56 นายรุสลัน มาหามะปาริส
57 น.ส.ลลิดา เชือทอง              58 น.ส.วรรณนิกา ศรชัย
59 น.ส.วรรณา กาสา               60 น.ส.วราพร ช่างยา
61 น.ส.วราภรณ์ ชะเอม              62 นายวสันต์ ตระกูลสุนทรชัย
                                          48
63 น.ส.วารุณี กริชชูเกียรติ          64 นายวิทยา ศรีสวัสดิ์
65 น.ส.วิมลรัตน์ สังข์ทอง           66 น.ส.วิยะดา ทิพย์สนุก
      ั
67 น.ส.วิลยลักษ์ ศรกล้า                  ุ
                        68 น.ส.วิศทธินี ศิริสุวรรณพงศ์
69 น.ส.วีราญา จาใจ               70 น.ส.ศรัญญา ชื่นบาน
71 น.ส.ศิรฎา โฉมนาค              72 น.ส.ศิริประภา แก้วปลั่ง
       ั
73 น.ส.ศิริลกษณ์ เพ็งมาก            74 น.ส.สดสวย ทองมหา
75 นายสถิตพงษ์ คาภีระ             76 น.ส.สินีนาถ บุญช่วย
77 น.ส.สุจิตรา ว่องก๊ก             78 น.ส.สุปราณี วรพันธุ์
79 น.ส.สุภาพร เจียงศิริพันธ์          80 น.ส.สุริญัติ หมัดล๊ะ
81 น.ส.อนุรักษ์ ทองดีนอก            82 น.ส.อรนงค์ เจ็งฮัว
83 น.ส.อรนุช พรหมบุตร             84 น.ส.อรอนงค์ กล่อมเกลียง
85 น.ส.อรอนงค์ จอดนอก             86 น.ส.อรอุมา โทบุตร
87 น.ส.อริษา ตนประเสริฐ            88 น.ส.อัษฎางค์ ตีรณะชัยดีกลุ
89 น.ส.อารีรัตน์ เรียงสา            90 น.ส.อุบลวัลย์ ไกยะวินิจ
91 น.ส.อุมารัตน์ แก้วเจริญ
                ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
                  เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.กรองทอง วงศ์ศรีตรัง            2 น.ส.กฤติกา บารุงรักษ์
            ั
 3 นายกุลเสฏฐ ศักดิ์พิชยสกุล           4 น.ส.ชัชชญา เตียวสุวรรณ
 5 นายณัฐพล ธรรมสกุลศิริ             6 น.ส.ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร
 7 น.ส.เดือนธิดา ทรงเดช             8 น.ส.ทวีรักษ์ นิธิยานนทกิจ
 9 นายธนากร อรุณงามวงศ์             10 น.ส.ธาริกานต์ สุจิระกุล
11 น.ส.นัทธิดา สุเมธโชติเมธา          12 น.ส.นันทา จรูญรุ่งสิริกล ุ
13 น.ส.บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์                     ิิ
                        14 น.ส.ปราณี วงษ์กตโสภณ
15 น.ส.มนัสวี จรดล               16 น.ส.มุทิตา กันโอภาส
          ิ
17 น.ส.วฎาการ วุฒิศริ              18 นายวรวุฒิ เชยประเสริฐ
      ั
19 น.ส.วิกนดา พัฒน์สินศิริ           20 น.ส.สลิล ศิริอุดมภาส
                  เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กษมา ศาสตรวาหา              2 น.ส.กาญจนา ปิยะตานนท์
 3 น.ส.จิราพร เสตกรณุกล ู            4 น.ส.ชนม์นิภา มฤคทัต
 5 นายชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์          6 น.ส.ดวงพร เสรีนนท์ชย  ั
 7 น.ส.ติรยา เลิศหัตถศิลป์            8 นายตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
 9 นายนรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์          10 น.ส.ปิยะรัตน์ ไพรัชเวทย์
11 น.ส.พิชญา มงคลธรรมกุล            12 น.ส.พิมพ์พร สุขเสถียร
13 น.ส.พิรดา วิทูรพณิชย์            14 นายยงยุทธ ธิตเิ ชษฐตระกูล
15 น.ส.ยุดา สุธีรศานต์             16 น.ส.รสนันท์ ศิขรินกุล
17 น.ส.รุ่งนภา ลออธนกุล             18 นายวัชระ ฉิมบ้านไร่
19 น.ส.วีรนงค์ ทวนนวรัตน์            20 น.ส.วีรยา พิมลรัฐ
21 น.ส.ศิรฉัตร วิทยากร             22 น.ส.สมกมล บุญยืน
                                         49
23 น.ส.สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ          24 นายสรายุทธ ดารงวงศ์ศริ  ิ
25 น.ส.สุจันทรี เทพศิริ            26 น.ส.สุธาสินี บุญโสภณ
27 นายสุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์         28 น.ส.อรพร โรจนสกุล
29 นายอาทิตย์ ขจรวุฒิเดช           30 น.ส.อารดา วงศ์เมฆ
                 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 1 นายกีรติพล เวียงพล             2 น.ส.กุณฑลี ชลไพศาล
 3 นายขจร ลักษณ์ชยปกรณ์            4 นายคงชัย หล่อรุ่งโรจน์
 5 น.ส.คณิศร ริวเหลือง             6 นายจตุรวิช ครองวรกุล
 7 นายจักรพงษ์ ธงงาม              8 น.ส.จิตติมา แสงสุวรรณ
 9 น.ส.จินตหรา พัฒนมงคลเชฐ          10 นายจิรรุจน์ ชมเชย
11 น.ส.จิศพรรณ จงเจริญคุณวุฒิ         12 น.ส.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์
13 นายฉัตรชัย แก้วสมศรี            14 น.ส.ชวัลนุช มีนกาญจน์
15 นายชัชชัย เล็กพิทยา            16 นายชาญณรงค์ วโรตมะวิชญ
17 นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ                ี
                       18 น.ส.ชุลกร ชิวปรีชา
19 นายไชยวัฒน์ พิณทุกานนท์                     ั
                       20 น.ส.ญาดา เกียรติชยพิพัฒน์
21 นายฐนันท์ ดีสมโชค             22 น.ส.ฐปนี หลิมสิริภาพ
23 นายณัฐพล ตังชวาล              24 นายดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์
25 น.ส.ตวงรัตน์ ตังเสถียรพันธุ์        26 น.ส.ตาวัน ประภัสพงษา
27 นายถิรโรจน์ เชียงทอง            28 น.ส.ทิพย์อาภา แดงยืนยง
29 นายเทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์         30 นายธเนศ อมรพิทักษ์กล  ู
31 น.ส.ธมลวัฒก์ ทองศรีเกตุ                       ุ
                       32 นายธวัชชัย เลิศวรสิริกล
33 น.ส.ธิดารัตน์ ปรีชานนท์          34 นายนพพร ฉุนตู
35 นายนพพร ศรีวนิช              36 น.ส.นภัสวัต ปวโรภาส
37 น.ส.นภางค์ เกษโกวิท            38 น.ส.นลินาสน์ ขุนคล้าย
39 น.ส.นันทนีย์ รุ่งเพ็ชรวงศ์         40 นายนันทวัฒน์ ศิริธานันท์
41 น.ส.นาทิพย์ ดิษฐภู่            42 น.ส.นิโลบล อัศวรัตน์
43 นายบัณฑิต อัศวฤทธิไกร           44 นายปรมินทร์ ม่วงแก้ว
45 นายประกาศิต ชนะสิทธิ์           46 นายประกิจ สาระเทพ
47 นายประสิทธิ์พล มะลิวัลย์                     ิ
                       48 นายประเสริฐ กสิกจวิวัฒน์
49 นายปรีดา พิมมาลัย             50 น.ส.ปัทมวรรณ จันทร์กลิ่น
51 น.ส.ปานขวัญ ประดิษฐานนท์          52 นายปิยพล ว่องวงศ์ภพ
53 นายเปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม          54 น.ส.พชรมณฑ์ ลาเลียงพล
55 น.ส.พนินทร เรืองอารักษ์          56 น.ส.พรนารี พัชรพจนากรณ์
57 น.ส.พรปราง วีระสถาปนากุล          58 นายพัลลภ จักรวิทย์ธารง
59 น.ส.พิชญดา ลักษณเกียรติ          60 น.ส.พิชญา ศักดิ์ศรชัย
61 นายพิบูลย์ ลีสกุล             62 น.ส.พิรญาณ์ ธารงธีระกุล
63 นายพุทธพร ม่วงประเสริฐ           64 น.ส.ภรมน พุทธิการันต์
65 นายภีม เอี่ยมประไพ             66 น.ส.มนัสวินี ชูเสน
67 น.ส.มานิกา นภารัตน์            68 นายรพีพัฒน์ บุตราภรณ์
                                            50
 69 น.ส.รสพร กิตติเยาวมาลย์             70 นายวชิรพล เข็มหอม
 71 นายวทัญญู พาราพิบูลย์              72 นายวรรณกร สาราญวานิช
             ั
 73 นายวรวีร์ ทายพงศ์ศกดิ์              74 นายวรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ์
 75 น.ส.วรัฏฐา สุภาวุฒิกล ุ             76 น.ส.วัลลภา อัศวเบ็ญจาง
 77 น.ส.วิกานดา สุทธิประทีป             78 น.ส.วิรัญญา วชิรศักดิ์ชย ั
      ิ
 79 นายวิศษฎ์ ศิลาพัชรนันท์             80 นายวีระพงศ์ เลิศสุวรรณาวิน
 81 น.ส.ศันสนีย์ หาญชนะมีชย ั            82 นายศิริ มณีงาม
 83 น.ส.ศิริเพ็ญ องค์สุพรรณ             84 นายศุภชัย พันธ์พิเชฐ
 85 นายศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข             86 นายเศรษฐบุตร เอือพานิชเจริญ
 87 น.ส.สมปรารถนา เนติรัฐการ             88 นายสมพบ รักษาสกุลวงศ์
 89 น.ส.สรวงกนก เผ่าทรง               90 น.ส.สวรรยา เทิดสุธาธรรม
 91 นายสันติภาพ แซ่อึง                92 น.ส.สายใจ เลิศโรจน์ปัญญา
            ิ
 93 น.ส.สาลินี โรจน์หรัญสกุล             94 น.ส.สิริธีรา ศรีจันทพงศ์
 95 นายสุชน คานูณทรัพย์               96 น.ส.สุธิดา สิงหฤกษ์
 97 นายสุประกิต จิรารัตน์วัฒนา            98 น.ส.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล
 99 นายสุวิทย์ ศรีแสงฉาย              100 นายอนุชา พลายชุม
101 น.ส.อนุตตรี ดาวราย               102 นายอนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์
103 นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์          104 น.ส.อลิสา เจนคุ้มวงศ์
105 น.ส.อลิสา สอาดไพร                106 น.ส.อัชพร เพชรดี
107 น.ส.อัญญมาศ นันทไตรเดช             108 น.ส.อุรภา กาญจโนมัย
                           ิ
                  คณะแพทยศาสตร์ศริราชพยาบาล
                   ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
                     เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.กฤติยา กอไพศาล                 2 น.ส.คิด ภูมเิ มือง
 3 น.ส.ฉัตต์มณี บัญชรเทวกุล              4 น.ส.ชญานุช พูลสรรพสิทธิ์
 5 น.ส.ชนกานต์ กังวานพรศิริ              6 นายชนัทธ์ กาธรรัตน์
 7 นายชัยเจริญ ตันธเนศ                     ิ ั
                            8 นายชุตวิชย โตวิกกัย
 9 น.ส.ณัฏฐา สกลสัตยาทร               10 นายทวีพงศ์ อนุสรณ์สุวรรณ
 11 นายทิวัตถ์ ทิวาวรรณวงศ์             12 นายธนา ศิริพิสิฐศักดิ์
 13 น.ส.นงนุช หล่อวัฒนตระกูล             14 น.ส.นภัทร สิทธาโนมัย
 15 น.ส.นันทพร จิตขจรวานิช              16 น.ส.นิศากร ภูวศิน
 17 นายพรพจน์ เปรมโยธิน               18 น.ส.พัชร นันทศรี
 19 นายภัทรพล ติ่งเพ็ชร               20 น.ส.ภัทรวรรณ เลิศไชยพานนท์
 21 น.ส.ภามนี ธีระวัฒนสุข              22 น.ส.มิ่งขวัญ ปัญญาศรีวณิช
 23 น.ส.รัชพร รัตนมาลี                24 น.ส.รุจฤดี กาญจนศร
 25 น.ส.วิกานดา ตันติโสภารักษ์            26 น.ส.สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์
 27 น.ส.สิริสวัสดิ์ วันทอง                    ั
                           28 น.ส.สุกญญา สุวรรณวิชย    ั
 29 น.ส.สุชานัน หาญอมรรุ่งเรือง           30 นาย อนุพงศ์ ตังอรุณสันติ
 31 น.ส.อรวีร์ รัตรสาร                32 น.ส.อวยพร เค้าสมบัตวัฒนาิ
                                           51
33 นายอังกูร เกียรติโชควิวัฒน์          34 นายอาจบดินทร์ วินิจกุล
35 น.ส.อาวีมาศ วัชรากร
                   เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กรมิกา สรรพวิทยกุล             2 น.ส.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี
 3 น.ส.เกศิณี สุนทรเกตุ              4 น.ส.คณาพร ปราชญ์นิวัฒน์
 5 นายคมสิงห์ เมธาวีกล ุ             6 น.ส.จันจิรา ธีรเศรษฐ์ธารง
 7 น.ส.จิราพร สุจจานันท์             8 นายจีรวัส ศิลาสุวรรณ
 9 น.ส.ชมนาด จิตต์แจ้ง              10 นายชัชวาล รัตนบรรณกิจ
11 นายชาติ สุริยาวุฒิธรรม            12 น.ส.ชื่นชม ชื่อลือชา
      ิ
13 น.ส.ชุตมน อสัมภินวงศ์                  ิ
                         14 น.ส.ชุตวรรณ อมรรัตนพันธ์
15 นายไชยยันต์ ประสานเสียง            16 น.ส.ณัฐวดี ตังควัฒนกุล
17 น.ส.ดวงพร ประภามณฑล              18 น.ส.ดวงฤทัย จิตประวัติ
19 นายเดช จงนรังสิน               20 น.ส.ตะวัน เจริญวรชัย
       ั
21 นายทวีศกดิ์ วรรณชาลี             22 นายเทพมงคล เกรียงยุทธชัย
23 นาย ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์            24 นายนริสร หล่อจีระชุณห์กล   ุ
25 น.ส.นันทิชา คมนามูล              26 น.ส.นิษฐา นิภาวงศ์
27 นายปณภัฏ เอือวิทยา              28 นายปรัชญา ศรีวานิชภูมิ
29 น.ส.ปารมี พรหมไชยวงศ์             30 น.ส.ปิยะนุช ปฐมาขจรพงศ์
31 น.ส.พรจิรา ปริวัชรากุล            32 นาย พอพันธ์ ภู่วรรณชัยกุล
33 น.ส.พิระดา ตันเถียร              34 น.ส.พิไลภัสสร์ ฉัตรชัยกุลศิริ
35 น.ส.เมธินี จงเจริญ              36 น.ส.เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ
37 น.ส.รตนาฏ ไตรติลานันท์            38 น.ส.รติกร อัศวรุ่งนิรันดร์
39 น.ส.ลิสา กิตติสังวรา             40 นายวนัส ไชยตรี
41 น.ส.วรพร พุ่มเล็ก               42 น.ส.วรรณา เปรมประวัติ
43 น.ส.วรรณารี มหาวงศ์              44 น.ส.วริชา เอี่ยมจิณณสุวัฒน์
45 น.ส.วริศรา ตันยิ่งยง             46 น.ส.วิชญา ศุภโอภาสพันธุ์
     ิ
47 นายวิชต อ้าว                 48 นายวุฒิกร เจริญลาภ
49 นายวุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง            50 น.ส.ศุภธิดา เต็งศุภกุล
51 นายศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย            52 นายสรภพ ภักดีวงศ์
53 นายสรรพสิทธิ์ อริยปัญญา            54 นายสาธิต เจนวณิชสถาพร
55 น.ส.สิรีธร คูระทอง              56 น.ส.สุรดา ศรีสุริยะรุ่งเรือง
           ุ
57 น.ส.สุฤทัย คูรศิริกล             58 นายอภิชาต ศุภธรรมวิทย์
59 น.ส.อรนันท์ ไตรตานนท์                         ุ
                         60 นายเอกพจน์ ก่อวุฒิกลรังษี
                 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 1 นายกรกฏ โตวชิราภรณ์                       ุ
                         2 นายกรกฏ พิกลแก้ว
 3 นายกฤตธี โคละทัต                4 นายกฤษณ์ จงแจ่มฟ้า
 5 น.ส.กฤษติยา สุภาลัย              6 นายกัณโชติ ชาญวนิชย์กลชัย ุ
 7 นายกิตติ คล้ายประสิทธิ์พร           8 นายกีรติ จรูญธรรมวงศ์
 9 น.ส.เกศรา นันทาภิรมย์พร                   ั
                         10 นายเกียรติศกดิ์ วงศ์วรชาติ
                                    52
11 นายไกรสิทธิ์ ไตรรัตนารัศมี   12 นายคณินทร์ กีรติพงค์ไพบูลย์
13 นายคมกฤช วัฒนไพบูลย์      14 น.ส.คุณธรรม ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
15 นายจรรกรพันธ์ บุบผามาลา     16 นายจักรพงษ์ แก้วบุญเรือง
17 นายจักรพงษ์ จิรประภาพร     18 น.ส.จิดาภา มหามงคลสวัสดิ์
       ั
19 นายจิตติศกดิ์ ทิมแจ้ง      20 น.ส.จิตสุภา วงศ์ศรีภูมเิ ทศ
21 นายจีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ     22 น.ส.ชนิกานต์ คณาเดิม
23 นายชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์   24 น.ส.ชนินทร หริการภักดี
25 นายชัยวัฒน์ อาชวกุลเทพ     26 นายชาคร ริมชลา
27 นายชาญณรงค์ ตรีสุวรรณวัฒน์   28 นายเชษฐา จันทร์เทียมวงษ์
29 น.ส.ณัฐณิชา สุขสมานพันธ์    30 นายณัฐพล วรรณประเสริฐ
31 นายณัฐพล นวลสาลี        32 นายณัฐวุฒ พ่วงพันธุ์งาม
33 นายณัฐวุฒิ สุขกรม        34 นายดวงสว่าง ลิมมธุรสกุล
35 นายตรีภพ โง้ว          36 นายตรีรัตน์ หวังสันติพร
37 นายทวีเกียรติ ตังเผ่าศักดิ์   38 นายธนภณ งามมณี
39 นายธนภูมิ รังสินธุ์       40 นายธารง เลิศอุดมผลวณิช
41 นายธีรพงศ์ ว่องวิภาสมิตกุล   42 นายนคร ตันติรังสี
43 นายนัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์    44 น.ส.นันทิยา แพทยานันท์
45 นายนิกร ปริญญาวุฒิชย   ั   46 น.ส.นีรชา ศิริไชย
47 น.ส.นุชนาฏ มหเมธากิจ      48 นายปณต เลื่อมสาราญ
49 น.ส.ปณิสินี ลวสุต        50 นายปภณ อัศววรฤทธิ์
51 น.ส.ประกายรัตน์ ทองผิว     52 น.ส.ประภารัตน์ วังยายฉิม
53 น.ส.ปรัตถา เกิดศิริ       54 น.ส.ปริชญา งามเชิดตระกูล
55 น.ส.ปริญญาภรณ์ จันทริมา     56 นายปรีชา บรรจงเจริญเลิศ
57 น.ส.ปาณิศา สมคิด        58 น.ส.ปิยะฉัตร ร่มไทรทอง
59 น.ส.ปิยะวดี หอมไกรลาศ            ั    ิ
                  60 นายพงษ์ศกดิ์ ฐิตพันธุ์ดารง
61 น.ส.พลอยไพลิน จึงเจริญสุขยิ่ง  62 น.ส.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา
63 นายพัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย  64 นายพิสัยพันธุ์ วัตตะยัง
65 น.ส.เพชรพริง ประจวบพันธ์ศรี   66 นายเพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์
67 น.ส.ภัทรพร ตันยา        68 นายภัทรพล ปธานวนิช
69 นายภาคินัย เต็มนิธิกล ุ     70 นายมนูญ มิตรประชา
71 น.ส.มรกต การบุญ         72 นายมาฆะ วิภาณุรัตน์
73 นายเมธา ใหญ่กว่าวงศ์      74 น.ส.โมไนยา พฤทธิภาพย์
75 นายยศศักดิ์ สกุลไชยกร      76 น.ส.ยอดขวัญ วัฒนะเสน
77 น.ส.รัชพร พฤฒิพฤกษ์       78 น.ส.ลัสนรรห์ เลิศดารงค์เดช
79 น.ส.วรรษชล พรมรักษ์       80 นายวัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน
81 นายวัชเรศร์ เอี่ยมศิริแสงทอง  82 นายวิฑูรย์ บุญศิริไพบูลย์
83 นายวิทรรศนะ ลิ่มลิขต  ิ             ิ
                  84 นายวิษณุชู ลิขตกรณ์
85 น.ส.วีณา ลัดดาชยาพร       86 นายไวภพ โพธิวงศ์
87 นายศักดา เอกัคคตาจิต      88 นายศาศวัต ชาญสิทธิโชค
                                               53
 89 นายศุภโชค นพมาศสิริ                              ั
                              90 น.ส.สกุลรัตน์ กิจปิลนธ์กรกุล
             ั
 91 นายสมตระกูล จิตติชยรัตน์                92 นายสมรัชต์ โตคุณาลัย
 93 นายสรายุทธ์ สุขสว่าง                  94 นายสราวุทย์ เอกวัฒนกิจ
 95 นายสักรินทร์ ผากา                   96 นายสาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข
 97 นายสินธิป พัฒนะคูหา                  98 น.ส.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ
 99 นายสิวโรจน์ ขนอม                   100 น.ส.สุจิตรา ศิริพฤกษ์พงษ์
101 นายสุจินต์ รุจิเมธาภาส                           ิ
                             102 นายสุทธิสิทธิ์ ลิขตเลอสรวง
103 น.ส.สุนิศา เสาวรรณ                  104 นายสุพจน์ ประพันธ์ประชา
105 น.ส.สุพรรณี สุวรรณรัตนเดช               106 นายสุมงคล แตงกลับ
107 นายอรรณพ เมธีพลกุล                  108 นายอลงกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
           ิ
109 นายอัครพล ภูมสถิตย์พงษ์                110 น.ส.อังคณา เทพเลิศบุญ
111 น.ส.อัจฉรา ศิริสุวัฒน์                112 นายอัมพร ขจรภิวัฒนา
113 นายอัศศิริ แก่นแก้ว                  114 นายเอกรงค์ สุวรรณเวช
115 นายโองการ สาระสมบัติ
                   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
                        เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 นายคมศักดิ์ สินสุรินทร์                  2 นายมารุต ว่องประเสริฐการ
                         เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.จตุพร จาตุรวาณิช                   2 น.ส.ชวนพิศ ค้าขาย
 3 น.ส.พีรยา เต็มเจริญสุข
                   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
 1 น.ส.กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์                2 น.ส.กัลยาวดี จันทะโร
 3 น.ส.ขจีรัตน์ เนตรนี                  4 นายคมกริบ หลงละเลิง
 5 นายจรัญ กรชัย                     6 นายจักรกฤษณ์ เจริญถาวรพาณิช
 7 น.ส.จิราภรณ์ กันทา                  7 น.ส.ชนาทิพย์ พลพิจิตร์
 9 น.ส.ทิพวรรณ สิทธิ                  10 น.ส.ทิพวัลย์ โอภาสกรุณา
 11 น.ส.ธนศร อังกุรนาค                  12 น.ส.ธนิตา จันทร์ดี
 13 น.ส.ธิดาพร วงศ์สุทิน                 14 นายนริสพงศ์ ชานาญ
 15 น.ส.นฤมล งามทรายทอง                 16 น.ส.ประภัสสร คลังสิน
 17 นายปริญญา ว่องไววณิชกุล               18 น.ส.ปิยะพร พรหมดวง
 19 น.ส.พรสิริ ประเสริฐกิจกุล              20 น.ส.พัชราภร พลมณี
 21 น.ส.ภัททิยาภรณ์ ทองแดง                22 น.ส.มนฤทัย ณรงค์ชย ั
 23 น.ส.มาริสา สัมฤทธิ์ภาพ                24 น.ส.มุจลินทร์ ประสานณรงค์
 25 น.ส.ยุพารัตน์ เจริญเพิ่มพูนสกุล                    ิ
                             26 น.ส.รพีพร กิตสมพรวุฒิ
 27 น.ส.รวีนุช วัยวุฒิภิญโญ               28 น.ส.ลักษมี เลิศตลอดกาล
 29 น.ส.วนันยา ปิยะกุลชัยเดช               30 นายวรันธร ทองเหม
 31 น.ส.วรินทร์ดา อินทิราวรนนท์             32 น.ส.วิมลรัตน์ สกุลเลิศผาสุข
 33 น.ส.ศรัญญา ปิ่นวิเศษ                 34 นายสิรพัทธ์ อินทรุจิกลุ
 35 น.ส.สุดารัตน์ เส้นทอง                36 น.ส.สุมนา วัฒโนภาส
                                              54
37 น.ส.เสาวลักษณ์ พรหมสูงวงษ์               36 น.ส.อรชุมา เมืองสอน
39 น.ส.อรอุมา อุสมาน                   40 น.ส.อุษา ครุครรชิต
                  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทศน์)  ั
 1 น.ส.นภัสวรรณ อินทร์สวน                 2 น.ส.พรรณสิริ ตันติตระกูล
 3 น.ส.เพ็ญนภา ปานมารศรี                  4 นายรุ่งตะวัน ปานกลาง
 5 น.ส.รุ่งฤดี เสนาสนะ                   6 น.ส.เรณู เฮ่งสวัสดิ์
 7 น.ส.วนิดา แซมมณี                         ิ
                              8 นายวิชต บุญสวัสดิ์
 9 น.ส.ศิรประภา ขันคา                   10 นายสมฤทธิ์ แสนขว้าง
11 นายสิทธิพงษ์ สุทธิแพทย์                      ี
                             12 นายสุคน อุ่นเต็มใจ
               ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด)
 1 นายกิตติ วงศ์ชนะภัย                   2 น.ส.จงรัก จันฑูรย์
 3 น.ส. จรรยา สาวสวรรค์                  4 นางจันทร์แจ่ม ซื่อสัตย์
 5 นายชนุดม เหลืองดา                    6 นายชยพล อริยเจริญวงศ์
 7 นางทศพร ชินสมบูรณ์                   8 เรือโททัศนะ พันธุลาภ
 9 น.ส.นงลักษณ์ แสนดอนดู่                 10 นางปิ่นแก้ว ส่วยนุ
11 นางปิยะนันท์ ลาไชย                   12 น.ส.พิณทิพย์ พิรุณจินดารัตน์
13 นายภาณุมาศ โปลิศ                    14 นายมานัส สุทธรินทร์
15 น.ส.วรรณภา วังทอง                   16 น.ส.วัชรา เขียวน้อย
17 นายวัฒนา นักผูก                    18 นายวิโชติ บุรพชนก
19 นางวิไล เปริญกุล                    20 นางศิริพร พรหมสังคหะ
21 น.ส.ศุภรัตน์ อาจนิยม                  22 น.ส.สถาพร บัวทอง
23 นายสมพงษ์ โพธิ์ปาน                   24 นายสุริย์พงษ์ ทักษิณสัมพันธ์
25 นายอนุชา เสมพืช                    26 น.ส.อังศุธร ณ ทองสาย
27 นางอัญชลี จันทร์เรือง                 28 นางอิชยา เขียวคา
29 นายอุทัย ทองอ่อน
                        คณะเภสัชศาสตร์
                     ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.ณัฐสวรรณ ชัยสุธาทิพย์                2 น.ส.นงลักษณ์ ลิมกุล
         ิ
 3 น.ส.นิตยา ตรีศลป์วิเศษ                 4 น.ส.ยุพาพร รุ้งทาบนภา
           ุ
 5 น.ส.วรารัตน์ กิตติกลสุทธิ์               6 น.ส.วัชรี พันธุ์สุรเวทย์
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กนกวรรณ วงศ์อนันต์                 2 น.ส.กรองใจ จันทร์สว่าง
 3 น.ส.ดารินทร์ พรรัตนมณีวงศ์               4 นายทรงพล บุญยิ่งยงกุล
 5 น.ส.ทิพากร สิทธิการิยะ                 6 น.ส.นลิน บุญ-หลง
 7 นายปิยเทพ บรรณวิทยกิจ                        ั
                              8 น.ส.ปิลนธนา รัตนสุภา
 9 น.ส.พรพิมล ฮวดสุวรรณ์                 10 นายวิกฤษ ศักดี
11 น.ส.วิภา เต็งอภิชาต                  12 นายวีรศักดิ์ ฤทธิ์อมร
13 น.ส.สุกานดา กิตติพงศ์วรการ               14 น.ส.อิศวรา เกียรติสี่สกุล
                                         55
                 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 1 น.ส.กนิษฐา นิราราช             2 น.ส.กฤติยา สุรอมรรัตน์
 3 น.ส.กาญจนา ลิมถาวรกิจ                 ิ
                        4 น.ส.กิตยา ภู่เจริญ
 5 น.ส.กุลธิดา จิตรโสภา            6 น.ส.เขมณภัทร เทียบัญญัติ
 7 น.ส.จินดาสา สิงหเพ็ชร์           8 น.ส.จิราภา รักษ์สาคร
 9 นายชลิต ลิโป้               10 นายชวิศ บาเพ็ญอยู่
11 นายณัฐเดช อังวัฒนพานิช           12 น.ส.ณัฐพร ไตรยปัญจวิทย์
13 น.ส.ณัยพร จันทร์แจ่ม            14 นายทรงพล สารวิทย์
15 น.ส.ทรงศรี แซ่เตีย             16 น.ส.ทิวารัตน์ วุฒิศรัย
17 น.ส.ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร          18 น.ส.ธนินนาถ พิทักษ์วงศ์
19 น.ส.ธมลวรรณ พรประสิทธิ์          20 นางนพรัตน์ นาคนพมณี
21 น.ส.นภาพร เสถียรนพเก้า           22 นายนราธร พิทักษ์อรรณพ
23 น.ส.นันทิยา ไชยวงศ์            24 นายบดินทร์ เทพรัตน์
25 น.ส.บัลลิยา มากสอน             26 นายปรัชญา ประมูล
27 นายปรัชญา ศฤงคาร              28 น.ส.ปาระฉัตร มหันต์เชิดชูวงศ์
29 นายพงศ์พันธ์ ตังกิตติวัฒน์         30 น.ส.พจนา ภูวนากิจจากร
31 น.ส.พรรณทิพา สิงห์ประชา          32 นายพสิษฐา สินธุสนธิชาติ
33 น.ส.พัชรวดี กังวาลไกล           34 น.ส.พัชราภรณ์ ธารงกิจเจริญ
35 น.ส.พัชราภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์        36 น.ส.พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์
37 น.ส.พัชรียา จั่นนาค            38 น.ส.พัทธรา ลีฬหวรงค์
39 นายพิศาล ปรีชาวัฒน์            40 นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย
41 น.ส.ไพฑูลย์ ไชยเลิศ            42 นายไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์
43 นายไพโรจน์ โอสถาภิรัตน์          44 น.ส.ภัทรีญา ผิวผลาผล
45 นายภูวพันธ์ เผ่าจินดา           46 น.ส.รวิพิมพ์ พิมพ์กลัด
47 น.ส.ฤทัยวรรณ นพเก้า            48 น.ส.ลินดา ประทุมทอง
49 น.ส.วนรัตน์ ศยามล             50 น.ส.วนัสรินทร์ พรพชร
51 น.ส.วรณัน ตังเจตนาพร                     ิ
                       52 น.ส.วีนัส ชุตมานิตสกุล
53 น.ส.รวินันท์ ปิ่นแก้ว           54 น.ส.ศันสนีย์ มันจันดา
55 นางศิริธร มิสรัตน์             56 นายศิริพล เตชะโสภณ
57 น.ส.ศิริเพ็ญ ลีลาเชว์           58 น.ส.ศิริรัตน์ ตังอมรศิริ
59 น.ส.ศิริสรา สันธนะพานิช          60 นายศุภศิษฏ์ การดี
61 นายสนธยา ผลผลา               62 นายสมรัก เลิศงามดี
63 นายสันติ นิ่มน้อย             64 นายสันติภาพ คชลัย
65 น.ส.สายฝน ลักษณากร                   ั
                       66 น.ส.สิริกนยา เทพรักษ์
          ิ
67 น.ส.สุธีรา สังข์ศริ            68 น.ส.สุนทรี สาระจันทร์
69 น.ส.สุพัณณดา สังข์ทิพย์          70 น.ส.สุพัตรา อัศวเผ่าพงศ์
71 น.ส.สุภัททิรา สัตบุรุษาวงศ์        72 น.ส.สุภาภรณ์ ใจบุญลือ
73 นายสุรเชษฐ นิรันตราภรณ์          74 น.ส.สุรีย์รัตน์ รัญชัย
75 น.ส.อนัญญา โลหะกิจจา            76 น.ส.อมรา ธนะพืชน์
                                            56
77 น.ส.อรกานต์ พัฒนศุภวานิช              78 น.ส.อรนุช ทองอุไร
79 น.ส.อัจจิมา สระภักดิ์               80 นายเอกลักษณ์ อุปติ
                     คณะวิทยาศาสตร์
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
                     เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.ขวัญใจ ภาสพันธุ์                2 นายณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ
 3 น.ส.วรัญญา ชุมทอง                  4 น.ส.ศวรรณี สุธีร์วรพงศ์
                     เกียรตินิยมอันดับ 2
                    นายชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
 1 นายกรณ์ วัฒนาการ                  2 น.ส.กรรณิกา เริ่มรักษ์
 3 น.ส.กรรณิการ์ คชรินทร์               4 น.ส.กาญจนา หรบรรพ์
 5 น.ส.เจนตา วัฒนวีรพงษ์                6 นายชัยวัฒน์ จงพัฒนากิจเรือง
      ิ
 7 น.ส.ฐิตพร อวยพรกชกร                 8 นายณัฐพล พิสมยรมย์
 9 นายดิถดนัย สุขสงวน                 10 นายธนพล โตเหมือน
11 น.ส.ธิดารัตน์ ลิ่มประสิทธิ์            12 นายนพดล จาบประไพ
13 น.ส.นรันทนา จันทราเดช               14 น.ส.ปณิตา เกษมสุข
15 น.ส.ปาณิศา วุฒิชาติวานิช              16 น.ส.ปิยนันท์ ผาโสม
17 น.ส.พนิดา ใครลามเมา                18 น.ส.พรรณพิจิต ศรีสุวัจฉรีย์
19 น.ส.พัทธ์หทัย พันธุ์แตง              20 นายพิเชษฐ์ เจียรศักดิ์โสภณ
21 นายไพโรจน์ เปี่ยมวาริน               22 น.ส.ฟ้ารุ่ง แก้วรัตนปัทมา
     ั
23 นายมีชย ปิยะวิเศษพัฒน์               24 น.ส.ยุพาภรณ์ ด่านวัฒนาพงษ์
25 น.ส.รัชนียา ระดาเสริฐ               26 น.ส.รัชเนตร ปานดา
27 นายวิฑูรย์ นาคเอี่ยม                28 น.ส.วิมลศิริ สิมะประสาน
29 นายวีรพงศ์ นาคสงวน                 30 น.ส.ศศิวรรณ สุริยะ
31 น.ส.ศิรดา ปินใจ                  32 น.ส.ศิริกาญจน์ หอมสุคนธ์
33 น.ส.สมหมาย โพธิ์ประยูร               34 นายสุธีรัตน์ นวลชื่น
35 น.ส.สุภาวิณี ไชยบูรณ์               36 น.ส.สุวีรยา พุทธิพิพัฒน์ขจร
37 นายอนันต์ นพรุจิกล ุ                          ุ
                           38 น.ส.อรกช ศรีกลศศิธร
              ิ
39 น.ส.อรวรรณ ประสิทธิ์ศริผล             40 นายอลงกรณ์ วัฒนผลินธร
41 นายอิทธิพล เขียวแก้ว                42 นายเอกพงศ์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย
43 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา
                  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
                     เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 นายเกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์             2 นายปวเรศร์ เหลียววนวัฒน์
 3 น.ส.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
                      เกียรตินิยมอันดับ 2
            ู
 1 น.ส.ประภาพร อนุกลวรรธกะ               2 นายพรสถิตย์ สุขชู
 3 น.ส.เมทินี โปร่งจิตร์                4 น.ส.ศุภพัชรี รอดเดชา
                                            57
 5 นายสราวุธ ชื่นค้า                  6 นายอนุสรณ์ สืบสาย
                  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
 1 น.ส. กสิภา ทิพย์ธนทรัพย์              2 น.ส.กีรัณ มิสเซอร์
 3 น.ส.กุลกัลยา ชัยจรีนนท์               4 นายคมกฤช จิระราชวโร
 5 น.ส.จิตต์วดี สินธุเศรษฐ               6 น.ส.จิตรลดา สารสัสดีกล ุ
 7 น.ส.ชลดา อมรชัยยาพิทักษ์              8 น.ส.ญาดา มาคุ้ม
      ิ      ั
 9 น.ส.ฐิตพร ตังอิทธิศกดิ์              10 น.ส.ณัฐธิฌาน์ เรืองโรจน์
11 น.ส.ณัฐพร อนุมานศิริกล  ุ            12 น.ส.ณิศรา จันทรประทิน
13 น.ส.ดลใจ เรืองฤทธิ์                14 น.ส.ดวงตะวัน เฟื่องฟุ้ง
15 น.ส.ดาวเรือง นนทะมาตร               16 น.ส.ตติยา ลักษณะงาม
17 นายตังใจ ลียะวณิช                 18 น.ส.ทรรศนีย์ มีเงิน
19 น.ส.ทิพยวด ี คังคะสมบูรณ์             20 น.ส.ทิพวัลย์ เกตุแก้ว
21 น.ส.ธัญญารัตน์ สวัสดิ์สุข                  ิ
                           22 นายธิตพงศ์ มุสิกรัตน์
23 นายธีรศักดิ์ วิทยสรณะ                       ิ
                           24 น.ส.นลิน มีศลปวิกกัย
25 น.ส.นวรัตน์ ทองวงศา                26 น.ส.บงกช ล้านทรัพย์สกุล
27 น.ส.เบญจพร โตอ่อน                 28 น.ส.เบญจวรรณ สมชัยชนะ
29 น.ส.ประอร ณ นคร                  30 น.ส.ปัทมา กาบคา
31 น.ส.ปัทมา สายสหะ                 32 นายปัลลพ เอกรัตน์เจริญชัย
33 น.ส.ปิยพร วงศ์พรหม                           ิ
                           34 น.ส.ปิยรัตน์ ตรีกตติวงศ์
35 น.ส.ปุพผา เบญจเทวัญ                36 น.ส.พรสุดา หอมระรื่น
37 น.ส.พัจนภา สัจจเทพ                38 น.ส.พัชรี พัทยาวรรณ
39 น.ส.พัทจารี สุขสวัสดิ์              40 น.ส.ฟารินดา สุหลง
41 น.ส.มลฤดี ศรีสุข                 42 นายรังสรรค์ เกตสุทัต
43 น.ส.วรรณาพร ศรีอริยนันท์             44 น.ส.ศกุนตลา โพธิ์มณี
45 น.ส.ศรีสุดา ติรกาญจน์               46 น.ส.ศิริพร แซ่พัว
47 น.ส.ศิริพร เหลืองอนันต์คณ ุ           48 น.ส.ศิวพร ปั้นมณี
49 นายศุภสิทธิ์ อัสภาหุ               50 น.ส.สมสุภางค์ มีศรี
51 น.ส.สาธิมา สาระนาค                52 น.ส.สายฝน วินิจนันทรัตน์
53 นายสาโรจน์ บุญเส็ง                54 นายสุทธิพงศ์ สุทธิทองสกุล
55 น.ส.สุนิสา มันจันดา                56 น.ส.สุภาดา คนยัง
57 น.ส.สุรีพร ตันติบุญชูกลุ             58 นายโสภณัฐ คงศรีประพันธุ์
59 น.ส.หทัยนาถ ขาอ้วม                60 น.ส.อรกช มหาดิลกรัตน์
61 น.ส.อรพรรณ อภิรักษ์กานต์             62 น.ส.อรวรรณ พิทักษ์เกียรติกลุ
63 น.ส.อริสรา ชัยภูริมาศ               64 น.ส.อรุณี โสภณรัตนโภคิน
65 น.ส.อิสราวดี ทิพย์ดวง               66 นายเอกพล อร่ามรัศมีวาณิชย์
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
                     เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.ขวัญนันท์ นันทวิสัย               2 นายเจษฎา แพนาค
 3 น.ส.ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์              4 น.ส.มาลินี ศรีอริยนันท์
                                            58
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.จันทิมา ชาญประเสริฐ                 2 น.ส.ณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์
 3 น.ส.ทิพวัลย์ กรศิริปัญญา                4 น.ส.นพธร พรมงคลสุข
 5 นายพร้อมสิน มาศรีนวล                  6 นายสุรชัย ใจชุ่มชื่น
 7 น.ส.อรวรรณ ผลสุวรรณ
                   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
 1 น.ส.กนกพรรณ จักรเพชร                 2 น.ส.กรรณิการ์ ไทยเจริญ
 3 นายกฤษณะ มากสินธ์                  4 น.ส.กัลยา ยิ่งยง
 5 น.ส.กุลเกตุ โตทับเที่ยง                             ั
                            6 น.ส.เกศสิริ เศรษฐศิลป์นุชย
 7 น.ส.เกศสุดา หอมสุวรรณ                8 น.ส.จันทรา ชลาสิน
 9 น.ส.จิรัชญา ดวงบุรงค์                10 นายเฉลิมชาติ บุญชู
11 นายเฉลิมพล ชัยสุขภิรมย์               12 นายชาตรี ชานาญรักษา
13 น.ส.ชาวดี พุทธิมานนท์                          ิ
                            14 นายเชิญชัย พงศ์ศรฐาบุตร
15 นายณัฐพงษ์ กชทองรัศมี                16 น.ส.ธนิดา สีหบัณฑ์
17 น.ส.ธัญลักษณ์ ประทุมรัตน์              18 นายธีรยุทธ วิริยะภูษิต
19 นายนที คงจันทร์                   20 นายนภดล แช่มช้อย
21 น.ส.นันทิญา ศรีไทย                 22 น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี
23 น.ส.เบญจพร เทียนสงค์                24 น.ส.ปัทมา บัวเพ็ชร
25 นายปิยบุตร วิเชียรเพริศ               26 น.ส.ปิยรัตน์ หมื่นศรีชยั
27 นายปิยศักดิ์ ถาวรนันท์               28 น.ส.ผกามาศ ราชมนตรี
29 น.ส.ผ่องพรรณ ศิวพรเสถียร              30 น.ส.พรพรรณ ร่างน้อย
31 น.ส.พิมลรัตน์ เต็มจิตต์ภักดี            32 นายพิริยะ กลั่นแก้ว
33 น.ส.เพียงจิต แซ่จึง                 34 นายไพฑูรย์ ทวีรุจิโรจน์
35 นายภาณุมาศ ภิรมย์                  36 นายมงคล เจียรกุลประเสริฐ
37 นายวชิรศักดิ์ วังกังวาน               38 น.ส.วริษฐา ดุลยานุรักษ์
39 นายวาทิต หวั่นท๊อก                 40 น.ส.วิภัทรา บุษยาสกุล
41 น.ส.วีณา สัญจิตร์                  42 นายวีรากร หอทิมาวรกุล
43 น.ส.ศรีภัทรา สาตราภัย                44 น.ส.ศิริพร ศรีอร่าม
45 น.ส.ศิริวรรณ อาพันฉาย                46 น.ส.สมร แสงสุรินทร์
47 น.ส.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์              48 นายสิทธิเดช สาลีแก้ว
49 น.ส.สิริกานต์ หุณฑนามระ               50 น.ส.สิริรัก ศุภอมรกุล
51 นายสุรชัย ตันติพิสิฐกุล               52 นายสุรเดฐ รุกขชาติ
53 นายสุรัตน์ จรูญแสง                 54 น.ส.สุษณีย์ กาละสิรัมย์
55 น.ส. เสาวลักษณ์ อ้นเมฆ               56 นายอนุจักร อุทธาสิน
57 นายอรรคเดช วินิจชัยนันท์              58 นายอรรคพล ทักษ์ธนโชติ
59 น.ส.อัญชลี แก้วกาเหนิดพงษ์
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.กนกทิพย์ ปานสุขสาร                 2 น.ส.ภรัณยา ธิยะใจ
                                             59
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กุลภัสสร์ สวัสดี                  2 น.ส.ขนิษฐา จริยาชวลิต
 3 น.ส.ทัศนีย์ แท้เที่ยงธรรม               4 น.ส.เนตรชนก รอดรัศมี
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 1 น.ส.กนกพร รัตนแสงหิรัญ                 2 นายไกรฤกษ์ พิทักษ์สันตโยธิน
 3 นายไกรสีห์ สุขมา                    4 น.ส.จรัสวัน วารกานนท์
 5 นายจักราวุธ วงศ์วิเศษ                 6 นายชรินทร์ ถาวรคุโณ
 7 นายโชติทัต เลื่องชัยเชวง                8 น.ส.ณัฏฐา เพ็ชร์เจริญ
 9 น.ส.ทิพนาฎ ร่วมโพธิ์รี                10 น.ส.เนตรดาว สงวนศักดิ์
11 นายบริพัตร กิตติวุฒิ                 12 น.ส.บุษกร ลิ่มเหรียญทอง
13 น.ส.โบ ติษยาธิคม                   14 นายปฤษฎางค์ อะโน
15 นายพิษณ ุ พิภพศิริรัตน์                16 น.ส.ภณิดา พิสัยสวัสดิ์
17 น.ส.มนัญญา วงศ์ศรีกชกร                18 น.ส.ยอดพร พัวพันพัฒนา
19 น.ส.รพีพร ตลับใหม่                  20 น.ส.ลัดดาวัลย์ แซ่ลิม
21 นายวรปรัชญ์ ศรีสุขคา                 22 น.ส.วราภรณ์ สุทธิวิชยพร ั
          ุ
23 นายวันปิติ สิริคณาลัย                 24 น.ส.วารณี กิตติวราวุฒิ
25 นายวิฆเนศ อนุรัตน์                  26 น.ส.วิจิรัชย์ คาชุม
27 น.ส.วีรนุช หมาดหลู                             ั
                             28 น.ส.ศิริ เจิมศิริศกดิ์พงษ์
29 นายศิวพันธ์ รอดเรือง                 30 นายศุภผล ไกรโชค
31 น.ส.สาวิตรี เพชรชู                  32 นายสิรวิชญ ์ พรพิทยาเลิศ
33 น.ส.สิริวรรณ ชื่นวัฒนโกวิทย์             34 น.ส.สิวลี ศรีนัทธี
35 น.ส.สุธิดา เนติปัญญา                 36 น.ส.สุปราณี โสดาทิพย์พรชัย
37 น.ส.สุภาวดี ขาขาว                   38 น.ส.สุรินยา ปินใจ
39 น.ส.อโนชา นุชเทศ
                  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
 1 นายกมลศักดิ์ จรุงพรสวัสดิ์               2 นายกฤษดากร ปิ่นทอง
 3 น.ส.กาญจนา ศีลประชาวงศ์                4 น.ส.จันทร์กมล ศรีสุจริตธรรม
 5 น.ส.จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี                   ิ
                             6 น.ส.ชุตมา เจริญวุฒิ
 7 นายณฐพล ตันสกุล                    8 น.ส.บุษยา ศรีอนันต์
 9 น.ส.ปาริชาต ณ พัทลุง                 10 น.ส.ลลิดา รื่นสาราญ
11 น.ส.ศิริยาภรณ์ จุฑาพฤทธิ์               12 นายเอกรินทร์ วาณิชย์เจริญ
                   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสกส์)ิ
                      เกียรตินิยมอันดับ 1
                     น.ส.สุปรียา ปักปิ่นเพชร
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 นายคชานนท์ นิรันดร์พงศ์                2 นายวสิศ ลิมประเสริฐ
                   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสกส์) ิ
 1 นายฉัตรชัย วชิระเธียรชัย                2 นายปณต นพทศพร
 3 นายปรนพงศ์ อุดมทอง                   4 น.ส.ปาณิสรา อาจอ่า
                                                60
 5 น.ส.พจนีย์ กาญจนพิบูลย์                 6 นายวัชรากร ชูชาติ
 7 นายอาศวิน อินทสุภา
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 1 น.ส.กัลยา ช่างเครื่อง                  2 นายคงศักดิ์ บุญอาชาทอง
 3 นายคมวุฒิ อัญญธนากร                   4 นายเฉลิม กลิ่นคาหอม
      ิ
 5 น.ส.ชูตวรรณ ฟองสุวรรณ                  6 นายฐานันด์ คาตระกูล
 7 นายณัฐพงษ์ ใจชาญสุขกิจ                 8 นายดารง ภาณุประยูร
 9 นายเด่น ยิมแต้                     10 น.ส.ทิพวรรณ สาหา
11 นายธรรมรัตน์ แสงโสภี                  12 นายธีรวิชช์ วงษ์เสรี
13 นายนนทเดช สุทธิธรรมธัช                      ิ
                             14 นายนิตโชติ นิลกาแหง
15 น.ส.นิสานาถ เหมือนสิงห์                16 น.ส.นุสรา พูลสมบัติ
17 น.ส.บุศรา แซ่ลิม                    18 นายประดิษฐ์ รัตนพงษ์จินดา
19 นายประพันธ์ นิลบุตร์                  20 น.ส.ป่านแก้ว กลิ่นกล้า
21 นายปิยะพงษ์ กรัตนุตถะ                 22 นายพรชัย เลิศหทัยรัตน์
23 นายพรเทพ พาณิชย์โสภณชัย                24 น.ส.พัชรา แก้วแก้ว
25 น.ส.พัชราภรณ์ คนหาญ                  26 น.ส.พัชรี หอมหวล
27 น.ส.พันธนา ก้อนเชือรัตน์                28 นายภานุวัฒน์ ขจรศิริกล ุ
29 น.ส.รุ่งนภา แสนชั่งทอง                 30 นายลาภกร ลิมปิติ
31 นายวรภัทร พัฒนเสรี                   32 น.ส.วราภรณ์ เณรยอด
33 นายวิศรุต ร่มจาปา                   34 นายวีระพงศ์ อัศวสุรนาท
35 นายวุฒิรัฐ จึงแสงสถิตย์พร               36 นายศราวุธ สระสมศรี
37 น.ส.ศรินญา ศรีสม                    38 นายศิวัชญ์ โพธินาม
39 นาย สมโภชน์ เปี้ยนสีทอง                40 น.ส.สุภาวดี อินทร์ทองคา
41 นายสุรศักดิ์ เจียมไพศาล                42 นายสุรศักดิ์ สว่าง
43 นายสุรัติ สังข์สิริยะกุล                44 นายสุวัจชัย ปริญญาพล
45 น.ส.หัทยา มงคลกมลชัย                  46 น.ส.อรพิณ โพธิกล  ู
47 น.ส.อรอนงค์ ทองคา                   48 นายอวยชัย ตังสถาพรชัยกุล
49 น.ส.อังคณา แซ่ตัง                   50 นายอานุภาพ ตรีรัตนาพร
51 น.ส.อิศวรารัตน์ ชุ่มจินดา               52 นายเอกรัชต์ ปฏิการมณฑล
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.ชโลบล เฉลิมศรี                   2 นายภัทรพันธุ์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
                     น.ส.สุทธิกานต์ พงศ์เทพาดิเทพ
                ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
 1 น.ส.วรรธนันทน์ มะกรสาร                 2 น.ส.สวิตา เหล็กเพชร
 3 นายเสริม สุประพฤทธิ์                  4 นายเอก เซี่ยงหลิว
                       คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                                                61
                         เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 นายภูเบศ เพิ่มบุญรักษ์                   2 นายปาณชัย วงศ์ธีรโรจน์
 3 น.ส.อลิษา กาญจนพิบูลย์
                         เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 นายธนพล องค์วัฒนศิริกลุ                   2 น.ส.นุธิดา ธนะพัวสุวรรณ
 3 นายวิวัฒน์ แก่นจันทร์
                 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 1 น.ส.กัญญาณัฐ เจริญวิทู                   2 นายคณิตพงศ์ มงคลวิทย์
 3 นายชัยยง คาแสง                       4 นายณรงค์ฤทธิ์ เลียงรักษา
 5 นายณัฐพงศ์ ภิรมย์เมือง                   6 นายณัฐพล รัตนวิไลวรรณ
 7 นายต่อยศ ศรีเอี่ยมสะอาด                   8 นายตะวัน ไพศาลธนากร
 9 นายธงชัย ศิริจันทร์พันธุ์                 10 นายธวัชชัย โรจนขจร
11 นายนพคุณ ศรีมโนธรรม                    12 น.ส.นันทนัช สักกทัตติยกุล
     ิ
13 นายนิตกร พิเชษฐนาวิน                   14 นายบดินทร์ ดรินทพงศ์
15 นายบุรินทร์ โอวาทชัยพงศ์                 16 น.ส.ปฏิมา ภักดีศรี
17 นายพงษ์เทพ ทมาภิรัต                             ิ
                               18 นายพลฤทธิ์ วิศษฏ์ศาสตร์กล ุ
19 นายพุฑฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา              20 นายรุ่งโรจน์ ตะกรุดแก้ว
21 นายลักษพล จรูญโสตร์                               ุ ิ
                               22 นายวชิรพันธ์ ศรีศภนิมตร
23 นายวรพจน์ วิจิตรวรานนท์                  24 นายวิชชนาท ขจรณรงค์วณิช
25 นายวิศรุต ศิลาวิเศษฤทธิ์                 26 นายสมบัติ วงศ์ศรีศภกุล ุ
27 นายสิทธิโชค ลิมบานเย็น                  28 นายสุรพงษ์ สงวนจตุรพุฒิ
29 นายโสภณ ธนรติกล  ุ                   30 น.ส.หทัยรัตน์ โชคดีปรีชากุล
31 นายอลงกรณ์ เพชรวิวรรธน์                  32 นายอาทิตย์ คูวารีวงศ์
                   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
                         เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.นภาวรรณ ทองประชาญ                    2 นายพิพัฒน์ แสงธรรมชัย
                         เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.ณัฐวรรณ กลัดแก้ว                    2 น.ส.พรพรรณ หนูสวัสดิ์
 3 น.ส.อัลวียา ลาปีอี
                   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
 1 นายกฤษณะ พจน์เสถียร                          ั
                                2 นายกิตติชย พัฒนะกิตติ
 3 นายกิตติพร วงษ์สุวรรณ                    4 นายคมน์สิทธิ์ ปิ่นชาญชัยยุทธ
            ุ
 5 นายชุมพล เจียงศิริศภวงศ์                       ิ
                                6 น.ส.ฐิตพร เอนกพันธ์กล  ุ
 7 น.ส.ณัฏฐิณี ธีรวัฒน์วาที                  8 นายเทพสิทธิ์ เอกอานวย
 9 นายธนพงศ์ อัตวาวุฒิชย   ั               10 นายธิติ พงษ์ศวัต
11 นายเธียรธรรม ชอบดี                    12 นายนครราช มะลิกล   ุ
13 นายนพพล วิริยานุกล   ู                 14 นายนันทวัฒน์ ตัณฑุลเวสส
15 นายปริญญา ทรัพย์คาสาราญ ้                16 น.ส.ปัณณธร รุจิราธรรม
17 น.ส.ปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชยกุล ั                         ิ
                               18 นายปุรเชษฐ์ ปิตพืชญ์
                                              62
19 นายราชฤทธิ์ ศรีพิทักษ์               20 นายวรพจน์ พงษ์ภัทรินทร์
21 นายวัฒนา มาเสถียรวงศ์               22 นายวันกวี กล้วยไม้
      ั
23 นายศิริชย หงษ์ไกรเลิศ               24 นายสมภพ ฤกษ์วิกรานต์
25 นายสิทธิโชติ เลิศลบ                26 นายอรรณพ พิสุทธิกลชัยุ
27 นายอรรถกร ขอเจริญ                 28 น.ส.อังคณา สืบเรือง
                ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
 1 นายจิรศักดิ์ สุริวงศ์                          ั
                            2 นายชาญชัย สุทธิชยรัตนา
 3 นายณัฐพงษ์ อุทัยวรวิทย์               4 นายทินกร เภ่าโง่น
 5 นายธนดล อรรถธรรมากร                 6 นายธนวัฒน์ เหล่ารัตนานนท์
        ิ
 7 นายธวัช ธิตวิเชียรเลิศ               8 นายธัชชัย สุวรรณวงษ์
 9 น.ส.บุษกร กาญจนวิจิตร               10 นายพรเทพ จินดาภาณุกล  ู
11 นายพิธาน ตังสิริไพศาล               12 นายพีรภัทร โอวาทชัยพงศ์
13 นายไพรัช เขาแก้ว                  14 นายยศ ดีเลิศมั่นคงกิจ
15 นายเยาวธีร อัชวังกูล                16 นายวิริยะ เหลืองศศิพงษ์
17 นายวีระวัฒน์ เจริญทนัง               18 นายสิทธิพร พุทธา
19 นายเสริมชาติ ตะรุสะ                20 นายอาทิตย์ บูรณภิวงศ์
21 นายอานันท์ ตันเจริญศิลป์
                 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 นายณัฐพงศ์ พวงมณี                    2 นายธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 นายพงสัญญ์ ชาติสุทธิพงศ์                2 น.ส.วัลลภา ตังคณานุรักษ์
                 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 1 น.ส.กรชนก ธนสมบูรณ์                   2 น.ส.กองกานต์ กรีฑานุเคราะห์
 3 นายกิตติพงศ์ รงค์สวัสดิ์                4 นายเจริญสิทธิ์ กิตติรวมเจริญ
 5 นายฉัตรชัย เล่าสกุล                   6 นายชาญชัย สัมภวะผล
 7 นายณัฐพงศ์ เตชะวิริยะทวีสิน               8 นายธฤติ บุณยายน
 9 นายธีรชัย ดารงตระกูลเจริญ               10 นายธีรพงศ์ เชิญขวัญศรี
11 นายนิรันทร์ ทีอุทิศ                  12 นายเปรมปรีดา เกตุวัฒนเวสน์
13 น.ส.พรชนก ปัญญาสุทธากุล                14 นายภาณุพันธุ์ พงสยาภรณ์
15 นายราสีพล เจิมประไพ                  16 นายวงศ์วีระ ชาลาเริงพันธ์
     ั
17 นายวิกนต์ ธิราวิทย์                  18 นายวิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์
       ั
19 นายศักดิ์ชย โกมลสุรกุล                       ั
                             20 นายศักดิ์ชย จิตต์ยงยุทธ
           ิ
21 นายศิวพงษ์ วงศ์ศวะวิลาส                22 นายศุภชัย แสงวิจิตกุลชัย
23 นายสินเกียรติ จิตตนิยมพาณิชย์                  ิ
                             24 นายสุตพล วงศ์พัฒนานิกร
25 นายอนุชา ชินกระจ่างกิจ                26 นายอภิชาติ สินไชยกุล
27 นายอุรุพงษ์ จิตต์จรัส
                 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
 1 นายกฤตธี หล้าสมบูรณ์                  2 นายกฤตพล พงษ์จาปา
                                               63
 3 นายณัฐกร บรรจบผล                      4 นายธวัชชัย หมวกแสง
 5 นายธินพงษ์ อารียาภินันท์                  6 นายธีรชาติ ธรรมเจริญ
 7 นายนิพนธ์ เทียนงาม                     8 นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร
 9 นายพจน์ หาดแก้วสกุล                   10 นายวิเชียร หมู่พุทธรักษ์
11 นายสาธิต วิรุณานนท์                          ุ
                              12 น.ส.สุขมาล วรรณวิทยาภา
                 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
                        เกียรตินิยมอันดับ 1
                       น.ส.กานดา บุญโสธรสถิตย์
                        เกียรตินิยมอันดับ 2
                       น.ส.ปัฐมาวดี เอืองกิตติกล ุ
                 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 1 นายกวิน มโนมัยอุดม                     2 นายกิตติกร วรรัตนกุล
 3 นายกิตติพัฒน์ ศุภเสริฐ                   4 น.ส.ขนิษฐา มั่นคงวงศ์ศริิ
 5 นายจักรเรศ สิงห์อาษา                    6 น.ส.จินตนา ปรีดาฤทธิ์
 7 นายชนินทร์ สุจริตวงศานนท์                 8 นายชัยยศ หนูเอียด
 9 นายชิตพล สกาวุฒานุเดช                  10 นายเชิดชาย สังขมณีวงศ์
11 นายณัฐชนก วงษ์พนัส                    12 น.ส.ณัฐณิชา คุ้มวัน
13 น.ส.ณัฐณี วรวิทย์                    14 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ไวศยากุล
15 น.ส.ดวงกมล แก้วสกุล                   16 นายดอย โกสุโท
17 นายตราสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย                18 นายตุลย์ มิเดหวัน
19 นายเทิดพงษ์ สุวรรณพงษ์                  20 นายธนวัฒน์ เคารพาพงศ์
21 นายนนทิ สุขขา                      22 นายนรินทร์ กองวรนันท์
23 นายนาท คูหล้า                      24 น.ส.นารีรัตน์ กองกุหลาบ
25 นายนิติ เย็นสุขจิตต์                   26 นายปณัฐ ธรรมชัยโสภิต
           ั
27 น.ส.ปนัดดา อดิศกดิ์ไพศาล                 28 นายประชา อยู่มา
         ู
29 นายปริญ อนุกลธรรมโชติ                  30 น.ส.พรภัทร ศุภภัทรานนท์
31 น.ส.ภัคสุภา เล็กบารุง                  32 นายรังสฤษฎ์ สันติธรรมรักษ์
33 นายรัฐวุฒิ รสชื่น                    34 นายวรพล สุดสมบูรณ์
35 นายวศิน จันทเตมีย์                    36 นายวศิน ภูวสรกุล
37 น.ส.วัลลภา วรทอง                     38 นายศิริพงศ์ ตรีเพ็ชร์
     ิ
39 นายสุกจ เชือทวี                     40 นายสุธาเทพ โบสิทธิพิเชฏฐ์
               ั
41 น.ส.เสาวลักษณ์ วิริยะโพธิ์ชย               42 นายโสฬส เตียวเดชวรรณ
43 นายอนุรักษ์ อยู่เจริญ                  44 นายอภิวัฒน์ ตรีเพ็ชรา
45 นายอมรเทพ โลหคุณาพันธ์                  46 น.ส.อัฐยา ประสงค์เวช
47 นายเอกรัตน์ พลนิวัตน์วงศ์
                      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
                    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
 1 น.ส.กมลศรี ยี่สุ่น                   2 เรือโทกรกต โนนหัวรอ
 3 นางกัลยา กาญจนะพงศ์                   4 นายจรัญ วารีบุญมา
                                               64
 5 น.ส.จริยา นวลนาค                     6 น.ส.จีรพา เจริญสุข
 7 นาง ชนกพร หาญรักษ์                    8 นายชัยวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ
 9 นายนก ล้วนพฤกษ์                     10 นายนันทวัฒน์ จันทรัตน์
11 นายนิรุจน์ บุตรบิน                    12 น.ส.นุศรา คูสุวรรณ
13 นายปรีชา ปราณีวงศ์                    14 นางพิมปติมา เลิศวิลย ั
               ิ
15 พันจ่าอากาศเอกไพบูลย์ โพธิศริ              16 น.ส.ภรภัทร ไกรธนานันต์
17 นายภานุวัตร รุ่งจรูญ                   18 นางวิภา สุคนธพงศ์
19 นายสุนนท์ จันทร์แก้ว                   20 นางสุพัตรา มหาโชติ
21 จ่าสิบเอกสุราษฎร์ มณฑา                            ิ
                              22 น.ส.อัญณิการ์ ภูมโคกรักษ์
23 นายอิสมาแอล แวดอเลาะ                   24 น.ส.อุไรรัตน์ คาธุรี
      ั
25 น.ส.อุลยวรรณ์ สุขแสน
                       คณะสาธารณสุขศาสตร์
                  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
                       สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา
                        เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.กัญญา บุญทองโท                    2 น.ส.ธนูทิพย์ กิจวงศ์ตระกูล
     ั
 3 น.ส.วิลยวรรณ อามฤทธิ์
                       สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา
          ิ
 1 น.ส.ชนม์นิภา ขัตครุฑ                   2 นายชวลิต ลาลุน
 3 น.ส.ทินรัตน์ จันทร์ประสิทธิ์               4 น.ส.นิรอฮานี สามะ
 5 น.ส.บุญนา มามาตร                     6 นายบุญภัค เข็มรัมย์
 7 น.ส.ผกาวรรณ มณีวงษ์                    8 น.ส.วลัยพร สุภา
     ั
 9 น.ส.วิกนดา สิระปาณิชาติ                 10 น.ส.วิศรา ทรัพย์ประดิษฐ
11 น.ส.ศศิธร วานิชกูล                    12 น.ส.ศิริมะโน ชูศรี
13 น.ส.สกาวะรัตน์ ภาษาดี                  14 น.ส.สายหยุด ปรางทับทิม
                   สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
                        เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.จิรา คงปราณ                      2 น.ส.วรรณรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร
                        เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.แคทลียา ดีประดิษฐ์                  2 น.ส.ปรินันท์ ศุภสุวรรณ
      ุ
 3 น.ส.ศิริกล ตะเภา                     4 น.ส.สิริพร ปานเมือง
                   สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 1 นายกฤษฎา กุลมามาก                     2 น.ส.แก้วตา วันดี
 3 น.ส.จารุณี บุญไชย                     4 น.ส.ดลนภา ชนะค้า
 5 นายทนงศักดิ์ สิงหา                    6 นายธีรสุต สัมพันธมาศ
 7 นายธีระสันติ์ อมรสิน                            ิ
                               8 นายนิรุช สุขนิมตร
 9 น.ส.พัชรีวรรณ กลิ่นนาหอม                 10 น.ส.พิชญา ส้มเกลียง
11 นายภูเบศร์ ศรีสุนทรศิริ                 12 น.ส.ลดาวัลย์ วงศ์เจริญ
13 น.ส.วรภัทรา ภักดีพันดอน                 14 น.ส.วลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม
                                           65
15 นายวุฒิพรรณ์ วรรณโสภา                16 น.ส.ศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์
17 น.ส.สมพร อัครเสนีสมบัติ               18 นายสายันต์ บุญพิทักษ์
19 น.ส.สุดาทิพย์ ณ สงขลา                20 น.ส.อมรา วันคา
21 น.ส.อัจฉรา อิ่มมณี                 22 นายอาทิตย์ สุริยะศรี
23 นายเอนกประชา แก้วมณี
                     สาขาวิชาเอกสุขศึกษา
 1 น.ส.กรรณิการ์ พันทอง                 2 นายชานาญ ม่วงแดง
 3 น.ส.ดวงพร ตังอุดมภพ                 4 น.ส.ตีรณา เรืองวิเศษ
 5 น.ส.วิจิตรา ตังสังขะรมย์               6 น.ส.ศศิธร ขาเอนก
 7 น.ส.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์                         ุ
                            8 น.ส.สุทธิดา นิ่มศรีกล
                    สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
                      เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ               2 น.ส.ศิริญาพร ขันทะสอน
                    สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
 1 นายกนกศักดิ์ วงศ์เป็ง                2 น.ส.ณัฐกาญจน์ ตันประเสริฐ
 3 นายธัชชัย นุชน้อย                  4 น.ส.นุชวรรณ์ บุญเรือง
 5 น.ส.ปวีณา วงค์สวรรค์                 6 น.ส.เปขณางค์ ยอดมณี
 7 นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม                8 น.ส.รมณีย์ สวาทนา
 9 นายสุทธิรักษ์ เพ็ชรจารัส              10 นายอาทร เนี่ยกุล
11 น.ส.อาพัฒศิริ ธรรมรังกา
                สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                     เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.เวฬุกา รัตนวราหะ                 2 น.ส.สิริวิมล ชื่นบาล
 3 น.ส.สุภาภรณ์ เสมรอด
                      เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 นายกานต์ ศุภนิรันดร์                 2 น.ส.นันทพร เดชะ
 3 น.ส.นันธิดา จิรธรรมาภรณ์                          ั
                            4 น.ส.เพชรรัตน์ ศรีวิชย
 5 น.ส.ฤดี พูนสังข์                   6 นายวุฒิพงษ์ โคตรโยธา
 7 นายสุทธิพงษ์ อุ้มบุญ
                สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 1 น.ส.กรศุรางค์ จารุจินดา              2 น.ส.ขจีวรรณ เสถียร
 3 นายเฉลิมพันธ์ บุญชุม                    ิ
                           4 นายฐิตพงศ์ เลิศศรี
 5 นายตุลา บัวบุญ                   6 น.ส.นงลักษณ์ ตัณฑนันท์
 7 น.ส.นาฏนัดดา เรืองเดช               8 น.ส.นิตยา จิ๋วประดิษฐกุล
 9 น.ส.นิรดา กสิวุฒิ                 10 นายบรรจบ แสงสน
11 น.ส.บุญเพ็ง เศรษฐาวงศ์              12 นายประพันธ์ เทพสง
13 นายปริญญา รอดชูแสง                14 น.ส.พัชรินทร์ คงเฟื่อง
15 น.ส.พัชรีพรรณ วัชรมัยกุล             16 น.ส.ภักตรนาฎ รื่นแก้ว
17 นายภานุมาศ เหลืองสด                18 นายมนตรี นนทศักดิ์
                                               66
19 น.ส.มาริสา ไชยชานาญ                   20 น.ส.รัตนาภรณ์ เชือคาฟู
21 นายรุ่งโรจน์ พูลพานิชอุปถัมย์              22 น.ส.รุ่งอรุณ ธารธรรมวงศ์
23 น.ส.รุจิพร เมืองคา                   24 นายวชิระ บุญตะนัย
25 นายวัชระ สมควร                     26 น.ส.วัฒนา ไกยรัตน์
27 นายวันชัย ผาทอง                     28 น.ส.วันทนา พิมสาร
29 นายศรายุทธ ศรศักดิ์                   30 นายศราวุฒิ มีแสง
31 น.ส.ศศิภา เลิศจินตนาการ                 32 น.ส.ศันสนีย์ อุ่นอ่อน
33 น.ส.ศิริรัตน์ บุญพันธ์                       ั
                              34 นายศิริศกดิ์ คัมภิรานนท์
35 น.ส.ศุภักษร รุ่งเรือง                  36 น.ส.สมหมาย กองเกิด
37 น.ส.สายทิง หิริโอ                    38 น.ส.สุพัตรา ละอองนวล
39 น.ส.สุรีรัตน์ บัวแฝง                  40 นายอทิตย์ เกษรามัญ
41 น.ส.อนุตรา พูนแก้ว                   42 น.ส.อมรลักษณ์ สุขมาก
43 นายอานาจ พรมจันทร์
                     สาขาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ
                        เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.พัชชลัยย์ จันทะดวง                  2 น.ส.สุรีย์ ทากะถา
 3 น.ส.อารีวรรณ เซ่งตระกูล
                        เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.สิริวิมล ศาลาจันทร์                  2 น.ส.อุมาพร โควงษ์
                    สาขาวิชาเอกอาหารและและโภชนาการ
 1 น.ส.ณัฐพร แตงทรัพย์                    2 น.ส.ทิวดี สหัชสันต์
 3 นายธนากร พันธุพงค์                    4 น.ส.นายิกา เทวินทรภักติ
 5 น.ส.บุษรา พูลทองคา                    6 น.ส.ปาริสุทธิ์ สงทิพย์
 7 น.ส.ปิยมาศ ฉวาง                      8 น.ส.พรรษา ธรรมมะ
       ั
 9 นายมนต์ชย คาลือ                     10 น.ส.มัลลิกา อร่ามดุษฎีวงศ์
11 น.ส.วราภรณ์ แก้วสมสร้าง                 12 น.ส.สุธางศุ์ สงวนประเสริฐ
                    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
              ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
                        เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส. จิราภร แก้วนา                    2 น.ส. อรัญญา มาตา
              ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 1 น.ส.กรรณิการ์ ชูชาติ                   2 นายจิตรกร สังข์สุวรรณ
 3 นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์                  4 น.ส.ณิชา เอมชุ่มรส
 5 น.ส.ดวงรัตน์ เงินประยูรยศ                 6 น.ส.ธาริณี ลีพูลทรัพย์
 7 น.ส.ธีรสุดา สีลพัทธ์กลุ                  7 น.ส.นวลจันทร์ เอี่ยมประพันธ์
 9 นายปกรณ์ ศักดิ์ศรี                   10 นายพชร เพชรดี
11 น.ส.พรเพ็ญ นาสุวรรณวงศ์                 12 น.ส.พัชรี กิจเจริญวรากุล
13 นายพิษณุ เอกคณาลักษมี                  14 นายมานิต หลีสกุล
15 น.ส.รุ่งฤดี จุลศักดิ์                  16 น.ส.วรชร คุ้มเดช
                                             67
17 น.ส.วาทินี รัตนอานวยชัย               18 น.ส.วีรวรรณ ศรีถาวร
       ั
19 นายวุฒิชย ตังสกุล                  20 น.ส.ศรวณีย์ อุดมแตง
20 น.ส.สิริรัตน์ จินตนากรพันธ์                    ั
                            22 น.ส.สุรีย์ลกษณ์ วิฑูรย์พันธุ์
23 น.ส.เสาวลักษณ์ อรรณพไกรสร              24 นายอรรณพ เหรียญประพันธ์
                     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
                   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
                      เกียรตินิยมอันดับ 1
     ั
 1 นายทวีศกดิ์ บูรณพานิชพันธุ์              2 นายธานินทร์ วิเศษธนากร
 3 น.ส.ปานหทัย สุคนธรส                  4 น.ส.วรารัตน์ ปุริโสดม
 5 น.ส.อณิน ฉัตรแก้วนพดล
                      เกียรตินิยมอันดับ 2
       ั
 1 นายกิตติศกดิ์ ตันตระรุ่งโรจน์             2 น.ส.ฐิตาภา ทวีสวัสดิ์
 3 นายณัฐพล ทองนาค                             ิ
                             4 นายธเนศ วงศ์ศริมั่นคง
 5 น.ส.นันทิภา ชันบุญ                   6 นายประภัทร ลิมะหุตะเศรณี
           ิ
 7 น.ส.สิริวดี กันย์ตยาภรณ์                8 นายอภิเชษฐ์ เดี่ยวมานะเดช
                   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
 1 นายกรวีร์ สุนทรวิภาต                  2 น.ส.ชญานิศา อินทรา
 3 นายชณาวุฒิ เอี๊ยบทอง                  4 นายชัยนันท์ วันอินทร์
 5 นายณฐพงศ์ พงษ์สุธีรุ่งเรือง              6 นายณัฐกร เอี่ยมวรกุล
      ิ
 7 นายณัตกร เทียบเทียม                  8 น.ส.ทิพย์สุดา ดวงเลขา
 9 น.ส.ธนิดา เตชะอังกูร                 10 นายธีรวัฒน์ ตันบุตร
11 นายธีรัช เลาห์วีระพานิช                12 นายนพดล คลาทั่ง
13 นายนภดล ธัญญหาญ                    14 นายปรัชญา สถิตฐากูร
15 นายพงษ์สฤษฏ์ ผาสุก                  16 น.ส.พรพิมล โนมะยา
17 น.ส.พรหมสร ริวภากร                  18 น.ส.พิมพ์กมล เพชรเลิศ
19 น.ส.เมธิณี มณีภาค                   20 นายเลิศชาย สุขไพศาล
21 นายวริษฐ์ แก้วตา                   22 น.ส.วิจิตรา แสงใส
     ุ
23 น.ส.วิชนีย์ ศรีสะอาด                 24 นายศาสวัต พงษ์ดนตรี
           ั
25 นายสกุลรัตน์ วรสุมนต์                 26 นายสุทธิพันธ์ สุขคันธรักษ์
          ิ
27 น.ส.อรวินท์ ลิขตวิเศษกุล               28 นายอิศรายุว์ จีนสลุต
29 นายเอกวีร์ โกวิททวีเกียรติ              30 นายเอกศิริ กาบังภัย
                       วิทยาลัยนานาชาติ
                  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
                      เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.ธันยพร เชี่ยวหัตถ์พงษ์               2 น.ส.วรรณวิษา ชัยมหาวงศ์
                  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
                               ิ
                     น.ส.กมลพร โชติหรัญรัตน์
                  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
                      น.ส.สุธานิธิ์ มั่งเรือน
                                            68
                  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
                     เกียรตินิยมอันดับ 2
          ุ
1 น.ส.ณุวร สุวัตธิกล                  2 น.ส.ไอรีน ซาบรา
                  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
1 น.ส.กัตติกา มุกดาสถิตกุล               2 น.ส.จรีภรณ์ เลิศในสัตย์
3 น.ส.อัญชลี เลิศพนมวรรณ
               ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
                      เกียรตินิยมอันดับ 1
                     นายโกมล สัตยธรรม
               ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
1 น.ส.กอบกนก สังข์ทอง                  2 น.ส.เกศแก้ว พิพัฒน์บวรวงศ์
3 น.ส.ณัฐณา นิยมทรัพย์                  4 น.ส.ธนาวดี พัวพรพงษ์
5 นายสิทธิพงษ์ เหมเรืองเงิน               6 น.ส.อรชุลี อินทะแสน
               ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                      เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายกฤชรัตน์ ซัดเดว์                  2 นายโกบินทร์ รัตติวรากร
3 น.ส.ดาราริน วสุวุฒิโรจน์                4 นายดีภัค ปาเตีย
5 นายต่อศักดิ์ จันทรวิสูตร                6 น.ส.รุจิริน ลักขณา
7 นายสัญชัย กุมาร
                      เกียรตินิยมอันดับ 2
1 น.ส.กรรณิการ์ ชุ่มมี                  2 นายก่อฤกษ์ หาญประสพวัฒน์
3 น.ส.ณลธิชา ภู่พิพัฒน์                  4 น.ส.ผจงจิต บรรเทากิจ
5 น.ส.อรวรรณ สัจจะพรสกุล
               ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 1 นายกมลาสน์ ปุงคานนท์               2 นายกฤษดา พิชยกัลป์
       ั
 3 นายกิตติชย วงศ์สุขเกษม              4 Mr.GILBERT CHUNG SAIN SAE TAN
 5 น.ส.ชนิกานต์ อนันตสมบูรณ์             6 Mr.CHUN HUANG
 7 นายฐนันท์ กุมภลา                 8 นายฑรรศธร ตวงตรีคณ ู
 9 นายณรงกรณ์ อภิวัฒนกุล              10 นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ
11 นายณัฐพล ฐานินทร                 12 น.ส.ทนีนา กอเจริญเกียรติ
13 นายทสร กสิณธร                  14 นายทิฆัมพร อัจฉรานุวัฒน์
15 น.ส.ธัญจิรา ทองมี                16 นายนันทวัฒน์ ใจประสาท
17 นายนาวิน อินทนุรังษี               18 นายปรัชญา กิตติธนารักษ์
19 น.ส.ปรานีวรรณ วรรณเทพสกุล            20 นายปอม พงษ์ตราชู
21 นายปุณณจิต สุวรรณโณ               22 นายปุริม เต็มพร้อม
23 นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน             24 น.ส.พรพิมล อากิลา
25 น.ส.พัชรวดี อัศวเลิศพานิช            26 นายพิสิฐ สืบศิริ
27 นายพีรยุช ยอดวิมล                28 น.ส.ไพลิน มาดาน
29 น.ส.รีนา มันจันดา                30 Mr.ROLLEI CHAN
                                             69
31 นายศราชัย บุณยเกียรติ                            ั
                             32 นายสัคคเรศ พงษ์กงสนานันท์
33 นายสาวิตร ศุภสวัสดิ์กลุ                34 น.ส.สุดา ศรีประพัฒนาวงศ์
35 น.ส.เสาวรัตน์ เรืองสุข                36 น.ส.อนัญญา วิลาสคัมภีร์
37 นายอภิภาคย์ เหลืองศรีสกุล               38 นายอานุภาพ เจตอร่ามวงศ์
39 น.ส.อาลิสา บุญเหลือหล่อ                40 นายเอกชัย เตชาเศรษฐ์
                ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
                      น.ส.สุภคณา นาคจินดา
                ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
 1 น.ส.ขนิดา เลิศไพบูลย์                  2 นายนพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์
 3 นายเนติ นฤมิตร                               ุ
                              4 นายพชร ธานีกลภัทร์
 5 น.ส.พัชริยา บุญศิริ                   6 นายพัทศักดิ์ เจริญศรี
 7 นายวัฒนกุล มังคลรังษี                          ิ
                              8 น.ส.สุนิศา ชุตนธร
 9 น.ส.อลิสา แก้วทรงศรี
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 Mr.JONATHAN UY                     2 น.ส.ประวีณา สัจจเดชะ
 3 นายสุพันธ์วงศ์ วีรวรวิทย์                4 น.ส.อจิรภาส์ พันธัย
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.ฉัตรฤทัย มาซื่อ                   2 นายเทพฤทธิ์ แจ่มจารัส
 3 นายศรายุทธ คลังเจริญทวีลาภ
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 1 น.ส.ธัญพร ศศิธร                   2 น.ส.เปิ้ล พินธุสุนทร
           ั
 3 น.ส.พัชรา ไทศรีวิชย                 4 Mr.YI-HAN LO
 5 Miss YURI IGARASHI                  6 Mr.YEN-HSIN LIN
 7 นายวุฒิสรณ์ นฤมิตญาณ                 8 น.ส.สิริพร พิพัฒน์ชเู กียรติ
 9 น.ส.อาลิสา เลิศวไลกุล
                  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
                       น.ส.ปรียา เศรษฐี
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กรวีร์ ทรัพย์มณี                  2 น.ส.วิลาสินี สิงห์สัจจเทศ
                  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
 1 นายกรกฏ กาญจนไพโรจน์                  2 นายกฤษกร ฐานะสุนทรฤกษ์
 3 นายกอบพล ธนาธร                     4 นายการันต์ เอ็ม. ชูกานี
     ิ
 5 น.ส.กิตยา อยู่เจริญ                   6 น.ส.กิรตี รัตนวงศ์สวัสดิ์
 7 นายคธาวุธ จารุเจริญ                   8 นายคมกริช จันทรวิสูตร
 9 นายจิตติโชติ เหล่านิยมไทย               10 น.ส.จินตนา ฉัตรทวี
11 นายจิระวัฒน์ นันทปราโมทย์               12 น.ส.จิราพร สายหยุด
                                  70
13 น.ส.จิริสุดา อนันต์ประกฤติ   14 น.ส.ใจปลืม วงศ์เจริญ
15 นายชนพ บูรณตระกูล        16 น.ส.ชนัดดา กัลยาณมิตร
17 น.ส.ชนิกานต์ สีดอกบวบ      18 น.ส.ชมนาด ทองคาโสภา
19 น.ส.ชมเพลิน พรหมศิริ      20 น.ส.ชไมพร ภูริญรักษ์
21 น.ส.ชลวิภา อรุณเดชาชัย     22 น.ส.ชวลี ไผ่แก้ว
23 นายชัยพล พรพิบูลย์       24 Mr.CHIN WEI MO
       ิ
25 น.ส.ชุตมา ตันติยมาศ       26 นายฐวัญ ติระบริสุทธิ์
27 นายฐานิศ รังสฤษฏ์โยธิน     28 น.ส.ณภัทร พรหโมปกรณ์
29 นายณัฐวุฒิ แสงมณี        30 นายดล เหตระกูล
31 นายดุลย์ ปิ่นจุฑารัตน์     32 นายดุลยพัฒน์ ชุตมา ิ
33 น.ส.ตรีนุช วริทธิ์กล ุ               ั
                  34 นายตันติกร จารุศกดิ์วงศ์
35 นายทศพล วณิชวิศษฎ์กล  ิ ุ   36 น.ส.ทิวรรก์ กุลบุปผา
37 นายธนา ธุระกิจ         38 นายธนากร พรหมเทพ
39 นายธรณินทร์ เกียรติชย  ั   40 น.ส.ธัญพร ชินะจิตร
      ิ
41 น.ส.ธิตมา นันทโก        42 นายนพพดล ศิริรัศมีวงศา
43 น.ส.นภมณี ไกรฤกษ์        44 น.ส.นราธร พงษ์จาปา
45 น.ส.นันทวรรณ เมธีธารพงศ์วาณิช           ิ ุ
                  46 น.ส.นิธิพร ฐิตนิธิกล
47 น.ส.นุชรี จันทร์วาววาม     48 น.ส.เบญญา ธัญญจิตต์โรจน์
49 น.ส.ปณิตา โทวิชา        50 นายปิยบุตร จันแต้
51 น.ส.พรรณนิภา หล่อวิทยโอฬาร   52 นายพัฒนสิทธิ์ สุทธิไวยกิจ
53 น.ส.พิมพรรฏ จันทิพาภรณ์     54 นายพีรัฐ ปราสาททองโอสถ
55 Mr.FUMIKO MORIZONO       56 นายภัควัน ขันต์ปุระ
57 นายภาคภูมิ เศรษฐ์วัฒนาพร    58 น.ส.ภูริชา บุรณศิริ
59 น.ส.ภูริสา กุลนิติ       60 น.ส.มนฤทัย ประภาคชาภรณ์
61 น.ส.มลฤดี แซ่ลิม        62 น.ส.มาร่าเจ สุทธิสังข์
63 นายเมธี สุขมาก         64 นายไมค์ กิ่งโพยม
65 นายรณเดช วงศาโรจน์       66 นายรองฤทธิ์ โชติกเสถียร
67 น.ส.ลินนี บุญอยู่        68 นายวณิศร ปิ่นสุวรรณ
69 น.ส.วรัมพา เตมัยสมิธิ      70 นายวศิน เตชะรัตนไชย
71 นายวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ    72 นายวิทยา สัจจเทพ
73 นายวิสูตร กิตติโชติวงศ์     74 นายวีบู กุลาตี
75 น.ส.วีรนุช กลิ่นจุ้ย      76 น.ส.ศนิสา นาวานุเคราะห์
77 น.ส.ศันสนา จิราธิวัฒน์     78 น.ส.ศิริกร อัตไพบูลย์
79 น.ส.ศิริสรา โชติวิจิตรรัตน์   80 นายสมเจตน์ ลิมปิผลไพบูลย์
81 นายสรพล ปรมาภรณ์พิลาส      82 นายสฤทธิ์ ตันตราภรณ์
83 นายสาริษฐ์ เจริญเผ่า      84 น.ส.สุชาดา งามประเสริฐชัย
85 นายสุพีระ ครุฑพันธุ์      86 น.ส.สุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ
87 น.ส.สุเมธี ริวภากร       88 น.ส.หฤทัย อิทธิโรจนกุล
89 นายหลักทรัพย์ เผือกสกนธ์    90 นายอดุลฤกษ์ สมุทรพัฒนพงศ์
                                              71
 91 นายอนนท์ บุญโต                     92 นายอมิต เซกัล
 93 น.ส.อัจฉริกา ชัยพรหมประสิทธิ์              94 น.ส.อัญญา เลาวัณย์ศริ ิ
 95 น.ส.อาภาพรรณ บุญยิ่ง                  96 น.ส.อาภารัตน์ ลาภเจียม
 97 น.ส.อารยา อารยะชีพปรีชา                 98 นายอิศเรศ ปุสสเด็จ
 99 นายเอกชัย กาสา                     100 นายแอนดี เขมพิมก  ุ
101 Mr.HONG-WEI LIN
               ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
                        เกียรตินิยมอันดับ 2
                       นายดยุค อินทรประเสริฐ
               ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
 1 น.ส.กนกธร สิริวัฒนชัยกุล                 2 นายกฤตย์ ฉายะจินดา
 3 น.ส.กัลยกานต์ เชี่ยวชาญวลิชกิจ                         ิ
                               4 น.ส.การะเกด ศิรินิตกรณ์
 5 น.ส.กุลยา ต่ายสกุลทิพย์                  6 นายเกียรติกร เจริญพานิช
 7 น.ส.ขวัญดาว มหาสิงห์                   8 น.ส.จามิกร วิทิพย์รอด
      ิ
 9 น.ส.จุตนภา สิริวรสารพุฒิ                10 น.ส.เจน โอฬาริก
 11 นายเจษฎา บาลไธสง                    12 น.ส.ชริศมา บุณยเกียรติ
 13 Miss CHAE IN PARK                    14 นายฑิตย บุญสมบัติ
 15 น.ส.ดวงฤดี เกียรติพิศาลสกุล               16 น.ส.ดาราวรรณ สุวัณณทัพพะ
 17 Mr.DOMINIC O’REILLY                   18 นายธนกร พิทักษ์
              ุ
 19 นายธนชัย ยั่งยืนพิพัฒน์กล                20 นายธนพัฒน์ พยัคฆาภรณ์
 21 น.ส.นัยนา ฮาร์ดท ั                             ้
                              22 น.ส.เนริสา ถี่ถวน
 23 น.ส.บงกชรัตน์ การพจน์                  24 นายปกรณ์ เหมยากร
 25 นายปพนวิช พลวิทย์                    26 น.ส.ปริตตา สงเคราะห์ราษฎร์
 27 น.ส.ปาณิศา อัศวลาภนิรันดร                     ั
                              28 น.ส.ปิลนธนา พรหมชัย
 29 น.ส.พรรธนันท์ คล่องสั่งสอน               30 น.ส.พรฤดี ลิมมธุรสกุล
 31 น.ส.พุดตานวลัย ตัณฑ์ทวี                 32 น.ส.มุจจลินท์ พลบัวไข
 33 นายมุรธา ทองแดง                     34 น.ส.รวิพัชร์ สมวงศ์
 35 น.ส.รัชนีพร โกการ์                   36 น.ส.รัตนา โกมลสิงห์สกุล
 37 น.ส.เรณู กูเกเรยา                    38 น.ส.วรวรรณ กองพนันพล
 39 นายวัชรพล บวรรัตนเวช                  40 นายวิศรุต อัครพงษ์พานิช
 41 น.ส.ศิริรัตน์ ยางงาม                  42 น.ส.สาริกา สัจเดว์
 43 น.ส.สิรีมาส พิพัฒน์ธนวงศ์                44 น.ส.สุธารัตน์ รอดรัตนาทูล
 45 น.ส.สุธิดา สุวรรณวิทย์                 46 น.ส.สุพิมยา อิงค์เวชวงศา
 47 น.ส.เสาวณีย์ สุวรรณาภรณ์                48 น.ส.อรรถณัษฐ คูรัตน์
 49 น.ส.อัมพร เศรษฐี                    50 น.ส.อาคิรา ญาณอุบล
 51 น.ส.อิศรา สู่ไชย                    52 นายโอฬาร พิรินทรางกูร
                  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียอาคเนย์ศกษา)ึ
 1 นายกฤช วีรกุล                       2 น.ส.เจน ดิลลอน
 3 น.ส.ทวิพร ทรงทวีสิน                    4 Miss NATSUKO HIRAI
                                          72
 5 Mr.PAUL DARWIN                  6 น.ส.สิรกุล สุวินทวงศ์
 7 นายอภิเชษฐ์ ตรงจิตอุทัย             8 นายเอกภัทร เปรมโยธิน
                    วิทยาลัยราชสุดา
               ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (หูหนวกศึกษา)
                   เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.เกสร ไชยเชียง                2 นายชัยวัฒน์ ลิมประเสริฐยิ่ง
 3 น.ส.พวงผกา จันยาวงศ์               4 น.ส.ศจีพร กุญแจทอง
 5 น.ส.อาภาพร ตังสว่างไทย
                   เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 นายขจรยศ หมวดเพ็ง                2 น.ส.จันทร์สาย ไชยลังการ
 3 นายชานาญ ใหม่น้อย                4 นายดุสิต สุนทรภักดี
 5 นายทฤษฎี เบญจาศิริวัฒน์             6 น.ส.ทองประกาย ใจหาญ
      ิ
 7 น.ส.ธิตมา ปิยอิสระกุล              8 นายประการ ผาแก้ว
 9 นายปราโมทย์ พรหมเมศร์             10 นายปิรมิตร บุญยังมี
           ิ
11 นายพิพัฒน์ ลาภนิมตรชัย             12 น.ส.รจนา วรรณะ
13 น.ส.ลลิตา วงทวี                14 นายวรนาถ ทองศรี
15 น.ส.วราภรณ์ จางวรางกูล             16 น.ส.วิไลพร มีสา
17 น.ส.ศศิธร แซ่เบ๊                18 น.ส.ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล
19 น.ส.ศิริพร จันทร์ส่งแสง            20 น.ส.สิริรัตน์ ดอนสระ
21 น.ส.อรพินท์ แซ่เบ๊               22 น.ส.อรวรรณ ห่อหอม
23 นายอานนท์ อเนกธนทรัพย์             24 นายเอ๋ หล้าคา
               ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (หูหนวกศึกษา)
 1 น.ส.กฤษณา ล้นเหลือ                2 น.ส.กาญจนา มาชื่น
 3 นายจตุพล องค์อภิชาติ               4 น.ส.จรรยพร ล้นเหลือ
 5 น.ส.จารุภา เพ็ชรภา                6 นายจิรวัฒน์ เกตุเวชสุริยา
 7 นายจุมพฏ เกษมสุข                 8 นายฉลองรัตน์ บุญวงศ์
 9 น.ส.ชีวาภา นาใจคง               10 น.ส.เชาวลี แสงศรี
11 นายดารากร บุญเป็ง               12 น.ส.ดุจวัสสา บุณยประเวศ
13 น.ส.ตติยา บัวหล้า               14 นายทรงวุฒิ ศรีเจริญประมง
15 น.ส.ทศมพร ทองตระการ              16 นายทิพย์ ศรีวิทยากุล
17 นายนที บุญสุข                 18 นายนรา อารยะสัมพันธ์
19 น.ส.ประภาพร แซ่ลิม               20 น.ส.ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล
21 น.ส.ปวีณา กฤษณะสมิต              22 น.ส.ปิยนันท์ บัวพงษ์
23 นายปิยะ บุณยทัต                24 น.ส.พัชรินทร์ คงแก้ว
25 น.ส.พิมพา เกษธรรม               26 น.ส.เพ็ญพักตร์ แก้วดี
27 นายมานพ จารีตนิเวศน์              28 น.ส.รัชนก ปุยประเสริฐ
29 น.ส.รัชนีย์ นวชาตสกุล             30 น.ส.วชิรา เตอินทร์
31 น.ส.วรวรรณ นิลมาลี               32 นายวรวิทย์ อินทรส
33 น.ส วิจิตรา เจียมทะวงษ์            34 น.ส.วิภาวี อ่าวรุ่งเรือง
                                                73
35 นายวิโรจน์ แก้วไกร                    36 นายวีระวัฒน์ นาลาด
37 น.ส.สกุลแก้ว แก้วใจดี                  38 นายสมชาย อภิวงค์
      ั
39 น.ส.สุกญญา ทรงสกุล                         ั
                              40 น.ส.สุกญญา เสาะแสวง
       ั
41 น.ส.สุกนยา ไทยเจริญ                               ุ
                              42 น.ส.สุจิตพรรณ์ กุมทสุทธิกลุ
43 น.ส.สุจิตรา สุขเกษม                   44 น.ส.สุธีรัตน์ รอดลี
45 นายสุบรรณ อุดนัน                     46 น.ส.สุพรรณี หละวรรณ์
47 นายห่าหมีด บูละ                            ั
                              48 นายอดิศกดิ์ เจิมศิริวัฒนา
49 นายอนุสรณ์ โลมปลา                    50 น.ส.อภิญญา แก้วประถม
51 น.ส.อลิสา พงษ์เภา                    52 น.ส.อัจฉรา โกมลฐิติ
53 น.ส.อาภาพรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์
                   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
                         เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 นายไกรยศ สุดสะอาด                      2 น.ส.พรพนัช มินประพาฬ
 3 น.ส.สุทธิมาน สมาธิ
                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
 1 น.ส.กาญจนา มะธิตะถัง                  2 นายกานต์ พิทักษ์ธารง
 3 น.ส.จรัสศรี ศรีโภคา                  4 น.ส.จินตนา ครองระวะ
 5 น.ส.จุฑามาศ เย็นใจ                   6 ว่าที่ร้อยตรีชวรณ พันธุ์ชนะวาณิช
 7 นายชานนท์ อันสมศรี                   8 นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ
 9 น.ส.ณัฏฐ์ธิรา คุณโน                 10 นายณัฐวุฒิ วงษ์รักษ์
11 นายตรีรัตน์ โยชะนัง                 12 นายธนกรณ์ ขจิตรศรี
13 นายธัญภวิล อัตถวิบูลย์กลุ              14 นายนกน้อย ศรีวรรณ
15 นายนภพล ขาหุ่น                    16 น.ส.เบญจมาศ เกิดเกาะ
17 น.ส.ปาจรีย์ เลิศวงหัด                18 นายพงศ์พิทักษ์ พลฉิม
19 น.ส.พรพรรณี โรจนดารา                 20 นายพรภนา ชูนาค
21 นายภัทรพงษ์ ยิ่งดานุ่น                22 นายมานิตย์ บุบผาสุข
23 น.ส.ยุพิน ชินสอน                   24 นายรัฐพล ศรีวชิโรทัย
25 น.ส.รัศมี เหมะธุลนิ                 26 นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ
27 นายวรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์                28 นายวสันต์ อุทัยเลียง
29 น.ส.วันเพ็ญ พรหมรัตน์                30 น.ส.วิภาภรณ์ บับพาวันดี
31 นายวีระพจน์ อ้นองอาจ                 32 นายวุฒินันท์ พรมนัส
33 นายสรสักก์ แก้วชนะชัย                34 น.ส.สิรินทร์รักษ์ ไชยวุฒิ
35 น.ส.สุนันทา นาคทอง                  36 น.ส.เสาวลี แก้วช่วย
37 นายอาทิตย์ พรมตวง                  38 นายเอกชัย ลุนดาพร
39 นายเอกรัฐ เนื่องคันธีร์               40 น.ส.เอกรัตน์ อ่อนน้อม
41 นายเอกราช แก้วอุดมวัชระ
               ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) หลักสูตรต่อเนื่อง
 1 น.ส.กฤติยา บุญประสพ                   2 นายไกรศร แสงโชติ
                                               74
 3 นายจตุพร ซ่อนกลิ่น                 4 นายจตุพร รัตนพันธ์
 5 น.ส.จุรีภรณ์ อินยา                 6 นายชาญณรงค์ สาระไอ
 7 นายดวงธรรม บุญเสมอ                 8 นายบุญถิ่น แสงทอง
 9 นายบุญฤทธิ์ ปิ่นทับทิม              10 นายพงศ์บวร กินาวงศ์
11 น.ส.ภัชรี ท้าวสาลี                12 นายภุชงค์ บุญรักษ์
      ิ
13 นายภูมนทร์ วงศ์ธรรมธัช              14 น.ส.ราตรี ดิษวิเศษ
           ั
15 นายรุ่งโรจน์ อาจวิชย               16 น.ส.วชินาพร งามวงศ์
17 นายวสันต์ อุนานันท์               18 ว่าที่ร้อยตรีวิทยา ทิพสงคราม
19 น.ส.วิลาวรรณ วรชินา               20 น.ส.ศศิประภา ทองเงิน
21 น.ส.สายเพชร์ ประภาวิชา              22 นายสิทธิพร สุบรรณรัตน์
23 นายแสนศักดา วรรณมูล               24 นายอนุพงศ์ วรรณกิจ
                    วิทยาลัยศาสนศึกษา
                ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)
                    เกียรตินิยมอันดับ 1
                   นายณัฐรัฐ สุขประเสริฐ
                    เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.ชลชนก สอนสระน้อย                2 น.ส.นฏวัน สุวรรณธาดา
 3 น.ส.นิรามัย คู่เจริญถาวร              4 น.ส.ปิยนุช สุขสมัย
 5 น.ส.พัชราพร ช่วยทอง                6 ว่าที่ร้อยตรีสักกพล ตังสงค์ไพบูลย์
 7 นายสิทธิโชค น้อมเนียน               8 นายสุกฤษฏิ์ แตงโต
 9 น.ส.สุจิรารัตน์ มุสิกวัน
                   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
 1 น.ส.กฤติยา ชัยเดช               2 นายกฤษณุวัฒน์ สายสุข
          ั
 3 น.ส.กันยา ปาริชยยนต์              4 พระเกรียงศักดิ์ คงศรีอ่อง
 5 น.ส.เกศสุดา อภิรักษ์วัฒนา           6 นายคมย์พรต เนียมสุวรรณ
 7 น.ส.จันทร์เพ็ญ วรวณิชชา                       ิ
                         8 น.ส.ช่อทิพย์ ทรัพย์ศริ
 9 นายชาตรี ลุนดา                10 สามเณรชาติ ภูตาโดน
11 นายชานนท์ ไตรศรี               12 พระมหาณัฐธัญ เมฆปั่น
13 นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์            14 น.ส.ทองตรา ธนกาญจน์
15 น.ส.ธนัทพร โพธิกนิษฐ             16 นายธานิก ยังนิยม
         ิ
17 นางนงนุช อมัตรัตน์              18 น.ส.นัทรี ชาญอุไร
19 น.ส.บุษกร โรจนพรทิพย์             20 พระปฏิญญา นิลโอภา
21 น.ส.พัลลภา พัฒทวี                      ั
                         22 น.ส.พิมพ์ศกดิ์ สังขกุล
23 น.ส.รพีพร อานวยพล               24 น.ส.รพีพรรณ นาคะประวิง
25 น.ส.รัตนา หาญสวัสดิ์             26 น.ส.วารุณี ถาวรแก้ว
       ั
27 พระมหาวิชย แสนภูมิ                  ี
                         28 แม่ชวิไล ลักษ์แก้วมณีศรี
29 น.ส.ศศพร งามสกุลรุ่งโรจน์           30 พระสงกรานต์ มาสุข
31 พระสมชวน ทิพประมวล              32 นายสมบัติ ภักดี
33 น.ส.สาลินี จันทร์เจริญ            34 น.ส.สุภาพ บุญสุข
                                                   75
35 น.ส.สุรีรัตน์ หอมกุหลาบ                36 พระมหาเสรี สิงห์โงน
       ุ
37 น.ส.เสวิกล ชูสังข์                   38 น.ส.โสภิดา แซ่ฮู้
39 พระมหาหอม พรมอ่อน
                     วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
                     ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐา เดชฤทธิ์                        ั
                              2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณุลกษณา ตกต้น
 3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา อร่ามพงษ์           4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงองค์อร ประจันเขตต์
 5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษณีย์ อังคะนาวิน
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา จุลศรี              2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร หอมชะเอม
 3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพนนี่ ตรีวิเชียร            4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงระวีวรรณ ยี่สุ่นแก้ว
 5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนู หนูทอง              6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวคนธ์ สุขสาราญ
 7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวีณา เบาะเปลี่ยน           8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ ปู่ศรี
 9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรรัตน์ คาภีระ
                     ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                    ั
 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เขียววิลย        2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยมาส หมีเฟื่อง
 3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงคุณากร หอชัย            4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรีรัตน์ ถิ่นจันทร์
 5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี กมลตระกูล          6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรวดี อังสวัสดิ์
 7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา จิตรสุวรรณ          8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจษฎา ศรีใส
 9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชามะเลียง ประชุมพันธ์                   ิ
                            10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิตนันท์ พินิจทะ
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐฐา หอมนาน            12 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัชชา ภูเจริญ
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ กลิ่นคล้ายกัน       14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนินทร์ธร ธารีธาร
15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิดา อินต๊ะแสน         16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบงกชรัตน์ รัตนโสภณ
17 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยามาศ นวลคา           18 ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร พงษ์ปิยะรัตน์
19 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ พูลประเสริฐ       20 ว่าที่ร้อยตรีหญิงผกามาศ นันทชัย
21 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจิต กั๊กสูงเนิน         22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ ศรีแก้ว
23 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ แหสมุทร          24 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ จันทร์อาสา
25 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ ผัดเจริญ         26 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพินันท์ แป้นไพศาล
27 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศมัย อิ่มพงษ์          28 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรา ชัยวิเศษ
29 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมธุรส บุญแสน            30 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา โพธิ์กะสังข์
31 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรกมล อรรถธรรมสุนทร        32 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาสินี ทิพศร
33 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ ปวงคา           34 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา ช้างสีทา
35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร สวนอยู่           36 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ คล้ายทอง
37 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริกรานต์ บุญเจริญ        38 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริวรรณ วันเจริญ
39 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดหรรษา สืบสมาน          40 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทัตตา มานะรวยสมบัติ
            ั
41 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุลดดา พุทธิคณ ุ          42 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวิมล หมื่นเศษ
43 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวนิตย์ แพงโพธิ์         44 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนัญญา คะสะติ
45 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา สีมด ื           46 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุษา นัยนันท์
                                                76
47 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิสา ศรีเพ็ชร์           48 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราวรรณ ทองนาค
49 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชุลี เครือรอด          50 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาภรณ์ สินพูลผล
51 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา อยู่พุก
                  ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 1 พันโทหญิงกรองทอง มหิศยา                 2 พันโทหญิงกาญจนา สนิกะวาที
 3 พันตรีหญิงขนิษฐา สร้อยคา                4 พันตรีหญิงเจษฎา วงษ์ประกอบ
 5 ร้อยตรีหญิงชนินทร์ ธนสุกาญจน์              6 พันจ่าอากาศเอกชาติชาย สุภาพ
 7 เรือโทเชิญพร เมธาวุฒินันท์               8 นาวาอากาศโทณรงค์ ทรงเจริญ
 9 พันจ่าโทตฤน ดิษฐี                   10 พันโทหญิงถนอมศรี บรรทม
              ิ
11 ร้อยเอกหญิงทิวาพร นิตวรรัตน์             12 พันเอกหญิงทองทิพย์ บูรณสงคราม
13 พันตรีหญิงธารทิพย์ มาตังคพงศ์             14 พันจ่าอากาศเอกนรินทร์ ฉั่วสกุล
15 นาวาอากาศตรีหญิงนาฎสุดา เนตรศิริ           16 เรือโทนิคม แก้วมณี
17 นาวาตรีปรีชา ชัยลินฟ้า                18 เรือโทปรียะชาติ คล้ายทอง
19 พันตรีหญิงพนมพร พฤทธิพงศ์พันธุ์            20 พันตรีหญิงพรทิพย์ ธรรมานนท์
21 พันตรีหญิงพิมพ์ใจ ทิวาทิพย์              22 พันจ่าเอกไพบูลย์ พอดี
23 พันโทหญิงมณฑ์นภา นาคกุลบุตร              24 พันตรีหญิงมณีรัตน์ เชยบุรี
25 เรือโทมนู วิมลศิริ                  26 นาวาตรีมนู อารมย์สุข
27 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี            28 นาวาตรีรังสรรค์ อาราเม
29 เรือเอกวิโรจน์ นาคทอง                 30 เรืออากาศเอกวิโรจน์ บุญวิชยั
          ั
31 พันโทหญิงศิริลกษณ์ รัตนโสภา              32 พันโทหญิงศิวิไล บุษราคัม
33 เรือเอกสมเกียรติ อันผาสุข               34 เรือตรีสมนึก หอมเจริญ
35 นาวาโทหญิงสรวงสมร มาลากุล ณ อยุธยา          36 พันตรีหญิงสถาพร มั่นมา
37 นาวาอากาศตรีหญิงสาหร่าย จันสา             38 พันตรีหญิงสุนีนารถ เนขขัมม์
39 พันตรีหญิงสุพัตรา ชิยางคบุตร                      ิ
                             40 พันตรีหญิงสุมตรา มิ่งมิตร
41 พันโทหญิงสุวรรณี สุพันธนา               42 เรือเอกอารีย์ โลมสนธิ
43 พันตรีหญิงอุบลรัตน์ คชสวัสดิ์             44 พันตรีหญิงเอือนจิต จิตโรภาส
45 นางเครือวัลย์ นิ่มฟัก                 46 นายไชยรัตน์ งามสง่า
47 นางทิพย์สุดา ลีลาวัชรมาศ               48 นางธนาวัลย์ บาร์เนส
49 นางนพพร จารุศะศิ                   50 นางพนัชกร พุทธชน
51 น.ส.วนิดา กะลัมพะเหติ                 52 นางวิมล ลิมเจริญชัย
53 นางสมคิด อินทสุวรรณ                  54 นางสุรัชฎา วีระพันธุ์
                     วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
                    ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                       เกียรตินิยมอันดับ 1
                     น.ส.วิไลพร นีรชรานุสรณ์
                       เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.พัชรี โพธิชย  ั                  2 น.ส.วรารัตน์ ศรีจันทร์
 3 น.ส.ศิริรักษ์ ฉัตรอินทร์                4 น.ส.สุพัชรา กุลไทย
 5 น.ส.อุษณา โพธิ์กลาง
                                       77
                ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
      ิ
 1 น.ส.กิตยา ผางสระน้อย            2 น.ส.กุสุมา เพชรชื่นสกุล
 3 น.ส.จารุณี แสงทับทิม            4 น.ส.จารุวรรณ ขันธะหัตถ์
 5 น.ส.ณัฐพร ทานะกาศ             6 น.ส.ดวงฤทัย การพึ่งตน
 7 น.ส.นันทนา เรืองรังษี           8 น.ส.นันทิชา บุบผะเรณู
 9 น.ส.นาฏกมล ผลทอง             10 น.ส.นิภาพร พรหมสุวรรณ
11 น.ส.นิภาพร สิทธิชย ั           12 น.ส.เบญจพร เพิ่มพูล
13 น.ส.ปวีณา ศรีวิศาล            14 น.ส.พนาวัลย์ สมบูรณ์ชย ั
15 น.ส.พนิดา ประดับ             16 น.ส.พรทิพา สีชานาญ
17 น.ส.พรสมัย เชือบุญมี           18 น.ส.ภาวินี มุงคุณคา
19 น.ส.มณฑารัตน์ ศรัทธาสุจริต        20 น.ส.รัชฎาภรณ์ คลังวิจิตร
21 น.ส.วรันธร พรมสนธิ์            22 น.ส.วัชรีย์ เอกศิริ
23 น.ส.วิภาวี ผิวบาง             24 น.ส.ศรีเพ็ญ พรรณปัญญา
       ั
25 น.ส.ศิริลกษณ์ เสาวคนธ์          26 น.ส.สดใส ฝาชัยภูมิ
27 น.ส.สาวิกา อร่ามเมือง           28 น.ส.สิรินุช สุเมธาภิวัฒน์
29 น.ส.สุพรรษา ทับทิมทอง                ั
                       30 น.ส.สุลกขณา รัตนสมผล
30 น.ส.อัจฉรา หอมยามเย็น           32 น.ส.อัมรินทร์ เกตกัน
33 น.ส.อินทิรา อยู่ยืน
                 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
                ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                   เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 น.ส.นิรมนต์ เหลาสุภาพ              2 น.ส.ละมัย เสริฐศรี
           ั
 3 น.ส.วราวรรณ ขันติชยธร              4 น.ส.วันเพ็ญ หมุนลี
 5 น.ส.ศิริวรรณ ธรรมรักษ์             6 น.ส.หทัยรัตน์ ยางขันธ์
                   เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.กาญจนา วงค์ปัญญาดี             2 น.ส.ขนิษฐา หมือนทอง
 3 น.ส.ดุษฎี พูลทรัพย์               4 น.ส.ธัญจรัตน์ วรจันทร์
 5 น.ส.นาทิพย์ ศรีเมือง              6 น.ส.พรทิพย์ นันทา
 7 น.ส.พัชรินทร ประเสริฐสังข์           8 น.ส.มลฤดี บุญยงค์
 9 น.ส.เมตตา สุวรรณพรม              10 น.ส.ยุพา เพชรพงศ์
11 น.ส.ละทัย ทองเปลว                    ิ
                         12 น.ส.วิกจตรา มิ่งไธสง
13 น.ส.สุพัตรา คงปลอด              14 น.ส.สุภาวดี อุตะมะ
15 น.ส.สุวลี วิมลทอง
                ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 1 น.ส.กนกอร กรมวัง              2 น.ส.กนกอร โกษาทอง
 3 น.ส.กรกนก ชากรม              4 น.ส.กรรณิการ์ นุ่มถึก
 5 น.ส.กรรณิการ์ หาชื่น            6 น.ส.กรศิริ ลามคา
     ิ
 7 น.ส.กิตยาภรณ์ ปะกิระนา           8 น.ส.กุลชรี พิมพ์ดี
 9 น.ส.คริตสา โพธิ์เทศ            10 น.ส.เครือวัลย์ พันระกา
                                  78
11 น.ส.เครือวัลย์ ศรีประไหม    12 น.ส.จันทิมา รักคาพันธ์
13 น.ส.จารุดา หอมหวล       14 น.ส.จารุวรรณ ขันชะลี
15 น.ส.จีราวรรณ นามพันธ์     16 น.ส.จุฑามาส สังข์วงศ์
17 น.ส.จุรีรัตน์ สุดเหลือ     18 น.ส.จุฬาลักษณ์ วงษ์นายะ
19 นายเฉลิมศักดิ์ พิมพ์เก่า    20 น.ส.ชนานุช สารวิทย์
21 น.ส.ณัฐกานต์ เอี่ยวสานุรักษ์  22 น.ส.ณัฐทิมา ส้อมทอง
23 น.ส.ณิฐญา สวัสดิผล       24 น.ส.ดวงจันทร์ ขุริรัง
25 น.ส.ดวงจันทร์ ภูผาพลอย     26 น.ส.ดวงรัตน์ มนไธสง
27 น.ส.ดวงสุดา ชมภู        28 น.ส.ดอกไม้ จินดาคา
29 น.ส.ดาว แดงดี         30 น.ส.ดาวใจ ปาวะลี
       ู
31 น.ส.ทวีคณ สมใจ         32 น.ส.ทัศนีย์ ไหลหาโคตร
33 น.ส.ทัศวรรณ เสียงลา      34 น.ส.ทิราพร ศรีสิงห์
35 น.ส.ธรรศมณ ชูศรีโฉม      36 น.ส.ธัญญารัตน์ ชาภักดี
37 น.ส.ธาราทิพย์ เหมือนโพธิ์   38 น.ส.ธิดารัตน์ พุฒทอง
39 น.ส.นะรินทร์ พันทุม      40 น.ส.นันทนา โสภากันฑ์
41 น.ส.นันทิสา ทรงประโคน     42 น.ส.นันธิดา กิ่งถา
          ั
43 น.ส.นาผึง วุฒิศกดิ์      44 น.ส.นิตยา สุขชัยสงค์
45 น.ส.นิภาพรรณ ล้านจ๊ะ      46 น.ส.นิศร ผาดงยาง
47 น.ส.เนตรนภา อินทร์โคกสูง    48 น.ส.บังอร ปรอยโคกสูง
49 น.ส.เบญจมาศ วงศ์มณีรัตน์    50 น.ส.เบญจมาส พงษ์ชู
51 น.ส.เบญจวรรณ แสนสุข      52 น.ส.ปฏิญญา จอดนอก
53 นายปรัชญา ไชยหงษ์       54 น.ส.ปรานอม หาญจันทร์
55 น.ส.ปราลีณา ดานงค์       56 น.ส.ปราวรัตน์ สุทธพจนารักษ์
57 น.ส.ปวีณา คามุลนา       58 น.ส.ปิยชนก วินทะชัย
59 น.ส.ปิยธิดา สัมมาวรรณ     60 น.ส.ปูชนี ปลอดเหล็ก
61 น.ส.ผกามาศ โตแทน        62 น.ส.พนอจิตต์ จุลนวล
63 น.ส.พนาวรรณ ม่วงกระโทก     64 นายพยุงศักดิ์ ฝางแก้ว
65 น.ส.พรทิศย์ ดัชถุยาวัตร    66 น.ส.พรพรรณ ไชยขันธุ์
67 น.ส.พรรณี หวลระลึก       68 น.ส.พัชราภรณ์ ภิวงค์
69 น.ส.พิมสิริ อินต๊ะกัน     70 น.ส.พิศมัย คายอด
71 น.ส.เพ็ญนภา ลิลน  ั      72 น.ส.เพ็ญศรี หงษ์วงษ์
73 น.ส.แพรวพรรณ เตียว       74 น.ส.ไพลิน ลาเจียก
75 น.ส.มลฤดี มณีใหญ่       76 น.ส.มะลิวัลย์ คนชุม
77 น.ส.มัณฑนา ซ้ายสุพรรณ     78 น.ส.มัตติกา คนึงเพียร
79 น.ส.มัธทนา ปลืมจิตต์      80 น.ส.เยาว์มยุดา พรมดา
81 น.ส.รัชณีย์ วงมณี       82 น.ส.รัตติญา ฮ่อง
83 น.ส.รัตติยา ทอนพลกรัง     84 น.ส.รัตนาภรณ์ กระเดา
85 น.ส.ราตรี จ้ายสอน       86 น.ส.รินรวี วงเวียน
87 น.ส.รุ้งนภา นามสง่า      88 น.ส.เรไร ทองทับ
                                                  79
 89 น.ส.ลัดดา ผาแสน                    90 น.ส.ลัดดา วงหาเทพ
 91 น.ส.วนิดา อ่อนบุญ                   92 น.ส.วัชราภรณ์ จันสอน
 93 นายวัชรินทร์ ภิญโยดม                  94 น.ส.วิจิตรา บุตมะ
 95 น.ส.วิพารัตน์ วรรณสาย                 96 น.ส.ศศิวิมล เสาะแสวง
 97 น.ส.ศินีณัฐ แสนโง                   98 น.ส.ศิรินาถ พรมรังกา
 99 น.ส.ศิริพร วงค์สอน                  100 น.ส.ศิริพักตร์ วงคาเสาร์
101 น.ส.ศิริวรรณ แสงสว่าง                 102 น.ส.สนธยา ม่วงมิตร
103 น.ส.สมรัก กิมะทะโก                  104 น.ส.สมหญิง หาญธงชัย
105 น.ส.สริญญา เสาว์บุปผา                 106 น.ส.สายฝน ชาวคะตา
107 น.ส.สาวิตรี เมินดี                  108 น.ส.สิริรัตน์ โชควนากุล
109 น.ส.สุจินดา ราญมีชยั                 110 น.ส.สุพรรษา ตัน
111 น.ส.สุภิญญา บุญพอ                   112 น.ส.สุภาวดี รักผล
113 น.ส.สุภาวดี กองศักดิ์                 114 น.ส.เสาวภา แรงจบ
115 น.ส.หยาดพิรุณ ขันคา                  116 น.ส.อมรศรี ศิริ
117 น.ส.อรวรรณ คุณโน                   118 น.ส.อรุณวดี มาระตา
119 น.ส.อัจจิมา ชนะกุล                  120 น.ส.อัญชลี ทิลารักษ์
121 น.ส.อัญชลี วาจินการณ์                          ิ ิ
                             122 น.ส.อารียา วิศษฎ์ศลป์
123 น.ส.อุไรพร อินทนิล                  124 น.ส.อุมาภรณ์ ผาแสง
125 น.ส.อุไรวรรณ นนท์ปัญญา                126 น.ส.อุไรวรรณ อิ่มใจ
                      วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
                     ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                        เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 เรืออากาศตรีหญิงธนิกานต์ เครือวรรณ            2 เรืออากาศตรีหญิงธิดาพร ชลมาก
 3 เรืออากาศตรีหญิงประทานพร แห่งสันเทียะ          4 เรืออากาศตรีหญิงภาวิณี บุญกาเนิด
 5 เรืออากาศตรีหญิงรัตติกาล ศรีงาม             6 เรืออากาศตรีหญิงศิวพร กาสุรงค์
 7 เรืออากาศตรีหญิงสุจิตรา สูตรสุคนธ์            8 เรืออากาศตรีหญิงสุธารส คนคล่อง
 9 เรืออากาศตรีหญิงอมรรัตน์ แสงหวาน            10 น.ส.เสาวรส เอี่ยมสาอางค์
                     ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 1 เรืออากาศตรีหญิงกนกอร บรรเทิงสุข             2 เรืออากาศตรีหญิงจารุวรรณ โตสงค์
 3 เรืออากาศตรีหญิงชาลินี ดลเสมอ                         ิ
                               4 เรืออากาศตรีหญิงชุตมา จรูญศักดิ์
 5 เรืออากาศตรีหญิงทิพวรรณ เดชะบุญสนอง           6 เรืออากาศตรีหญิงเบญจมาส ศรีสุบรรณ์
 7 เรืออากาศตรีหญิงปาลีรัฐ คงมนต์              8 เรืออากาศตรีหญิงพิมจันทร์ ภูวัน
 9 เรืออากาศตรีหญิงรัชฏาพร ลพประเสริฐ           10 เรืออากาศตรีหญิงวนิดา จิตรวิมลรัตน์
 11 เรืออากาศตรีหญิงศิริกมล คุ้มรักษา           12 เรืออากาศตรีหญิงศิริภิญญา บุญมี
 13 เรืออากาศตรีหญิงสุจิตรา ลูกอินทร์           14 เรืออากาศตรีหญิงสุทธิดา ศรีแก้ว
 15 เรืออากาศตรีหญิงอรวิสา สังข์ชวย่            16 น.ส.กนกอร แจ้งวัง
 17 น.ส.จตุพร หลุมเพ็ต                   18 น.ส.จันทนา ศรีจันทร์ทอง
 19 น.ส.จีรณัฐ แก่นจันทร์                 20 น.ส.ดวงกมล ขาคง
 21 น.ส.ทิพวรรณ์ กาสาวิด                  22 น.ส.นันทนา กาบัง
                                                        80
23 น.ส.ปัทมาวดี อาไพ                       24 น.ส.ปิยะมาศ สัมปัตติกร
25 น.ส.พัชรินทร์ ยุพา                      26 น.ส.ภาวิตา วิภวกานต์
27 น.ส.มลฤดี เพ็ชร์ลมุล                     28 น.ส.รัตนา ดีพรมกุล
29 น.ส.รุ่งทิวา บุญจั่น                     30 น.ส.ลักขณา รวมใหม่
31 น.ส. วชิรยา ไชยโย                       32 น.ส.วชิราภรณ์ ยมรัตน์
33 น.ส.วรรณวัฒนี มหากณานนท์                   34 น.ส.วาสนา แก้วมีศรี
35 น.ส.ศรัญญา แสนโภชน์                      36 น.ส.ศศิธารี จุ้ยโหมด
37 น.ส.ศิริพร พรมมาหล้า                     38 น.ส.สายใจ ป้องภาษิต
39 น.ส.สิริยุพา สุทธิพันธุ์                   40 น.ส.สุเนตร มีแก้ว
41 น.ส.อลิสา รักเสนาะ
                   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
                        ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
                          เกียรตินิยมอันดับ 1
                         นายปิติ ฉลองวิริยะเลิศ
                          เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 นายกาจพงศ์ เตชธุวานันท์                    2 นายชาญ สุภาพโสภณ
 3 น.ส.ศิริพร ของสิริวัฒนกุล                   4 น.ส.สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิม
 5 น.ส.สวรินทร์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์
                         ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 1 น.ส.จตุพร ไสยรินทร์                       2 น.ส.จรินทรณ์ วงศ์ภากร
 3 น.ส.ชลธิชา ประสาทสกุลชัย                    4 นายชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล
 5 นายชาญชัย จาตุรันต์รัศมี                          ิ
                                  6 นายชูกจ ศรีทองเสถียร
      ิ
 7 น.ส.ฐิตกาญจน์ เลาหสุรโยธิน                   8 นายณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส
     ิ
 9 นายธิตพันธ์ ศิริสถิตย์                    10 นายประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์
11 น.ส.พรทิพย์ ตันติวิทยากุล                   12 น.ส.มัลลิกา โมกขะสมิต
13 น.ส.มาลิน พืชน์ไพบูลย์                    14 น.ส.เมทินี เตยะธิติ
15 นายโยธิน เลิศรัตนสกุลชัย                   16 นายเรย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
17 นายสุพพัต อิทธิเมฆินทร์                    18 ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยพร สรรพพากย์พิสุทธิ์
19 นายอนันต์ กุลทวีทรัพย์                               ิ
                                 20 นายอภิชาต ลิขตบรรจงดี
21 น.ส.อรพิน เลิศวรรณวิทย์                    22 นายอาภากร เอี่ยมพงศ์วโรดม
                       วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
                         ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
                           เกียรตินิยมอันดับ 1
 1 ว่าที่ร้อยตรีนรวีร์ พุ่มจันทน์                 2 ว่าที่เรือตรีเบญจพันธุ์ เพชรเสนา
 3 ว่าที่ร้อยตรีประทีป เหลือแก้ว                                ิ
                                  4 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ จารุศริจินดา
 5 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ เอี่ยมพรพิภพชัย              6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิชญา ไทยวัฒน์
                           เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยาภรณ์ นิภานันท์               2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
 3 ว่าที่ร้อยตรีวรยศ บุญศิริ                    4 ว่าที่เรืออากาศตรีวิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
                                                   81
         ั
 5 ว่าที่ร้อยตรีหสนัย ขาเจริญ                6 ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ เล้าชินทอง
 7 ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ นาศรีเจริญกุล
                      ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
         ั
 1 ว่าที่เรือตรีกณฑ์อเนก แก้วทวีทรัพย์                  ั
                             2 ว่าที่ร้อยตรีกลตังต์ สัตยสุนทร
 3 ว่าที่ร้อยตรีโกสินทร์ ชัยชานาญ                      ุ
                             4 ว่าที่ร้อยตรีขนทอง พีชาตะนันท์
 5 ว่าที่ร้อยตรีคงศักดิ์ ส่วยหวาน                         ั
                             6 ว่าที่ร้อยตรีจตุชย เมธาบดี
 7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยารักษ์ พลอยสุภา                        ิ ั
                             8 ว่าที่ร้อยตรีจเร เกียรติศริชย
 9 เรือตรีจักรพันธ์ บุญมี                10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา ตรัยพัฒนกุล
11 ว่าที่เรืออากาศตรีจีรศักดิ์ ธนาบูรณ์         12 ว่าที่ร้อยตรีชนปิติ สิริวรรณ
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์        14 ว่าที่ร้อยตรีเชษฐา หวานสนิท
15 ว่าที่ร้อยตรีญาณินภ์ ปลืมอารมย์           16 ว่าที่เรืออากาศตรีฐานะวัฒน์ โตชัยวัฒน์
17 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล                        ิ
                            18 ว่าที่เรืออากาศตรีถรพุทธิ์ ศักดิ์สุธาพร
19 ว่าที่ร้อยตรีธนพล สหกาญจนกุล             20 ว่าที่ร้อยตรีธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์
21 ว่าที่ร้อยตรีธารงรัตน์ ดิษฐแย้ม           22 ว่าที่เรืออากาศตรีนิติ ศิลปรัศมี
23 ว่าที่ร้อยตรีปกภทร คุณาสันติวรกุล          24 ว่าที่เรืออากาศตรีประยุทธ รัศมีหรัญ ิ
25 ว่าที่เรือตรีปรัชญ์ สุวัฒนานันท์           26 เรืออากาศตรีปริญญา อโศกพล
27 ว่าที่ร้อยตรีปองพล ไตรเทพชนะภัย           28 ว่าที่ร้อยตรีปัญญพงศ์ หิรัญสาย
29 ว่าที่ร้อยตรีผดุงเกียรติ ฝันดี            30 ว่าที่ร้อยตรีพลศร ตริยาวธัญญู
            ั
31 ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศกดิ์ โสภารัตน์          32 ว่าที่เรือตรีพิพัฒน์ พูลทรัพย์
33 ว่าที่ร้อยตรีพีระพรรณ ศรีสุข             34 ว่าที่เรือตรีภควัฒน์ ระมาตร์
35 ว่าที่ร้อยตรีรัชพงษ์ พิพัฒรัตนะ           36 ว่าที่ร้อยตรีรัชวิทย์ จันทร์วัชรกาล
37 ว่าที่ร้อยตรีรัตนชัย ปรีชานุกล ู           38 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลาวัลย์ สุฤทธิกามล
39 ว่าที่ร้อยตรีวชร โอนพรัตน์วิบูล           40 ว่าที่ร้อยตรีวสิน จังตระกูลชัย
41 ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ผะอบเหล็ก                         ั
                            42 ว่าที่ร้อยตรีวีร์ลกษณ์ เลิศไพรวัน
43 ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ สมแสน                         ุ
                            44 ว่าที่ร้อยตรีสุขม ทัศนชัยกุล
45 ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพร คาพันธุ์นิพ           46 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา งามวิทย์โรจน์
47 ว่าที่ร้อยตรีสุรกานต์ สาหร่ายทอง           48 ว่าที่เรือตรีอนุรักษ์ สุธาสันติรักษ์
49 ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ รุชานันทเวช           50 ว่าที่เรืออากาศตรีอานนท์ คชประเสริฐ
51 ร้อยตรีอิสระ สมพร
                       สถาบันพระบรมราชชนก
                      ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
                        เกียรตินิยมอันดับ 1
                       น.ส. จตุพร ถ่อนสันเทียะ
                        เกียรตินิยมอันดับ 2
 1 น.ส.เฉลิมรัตน์ สุขศิริ                   2 นายชนาพัฒน์ ศรีนัครินทร์
 3 น.ส.ปิยธิดา คัมภิรานนท์
                      ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 1 น.ส.กัญญานีย์ แลบัว                  2 น.ส.ครองกมล สีหบัณฑ์
 3 น.ส.จิราวดี น้อยวัฒนกุล                4 น.ส.จุฬาทิพย์ นาคาเริงฤทธิ์
                                            82
       ั
 5 นายทวีศกดิ์ พุจารย์                  6 นายธนวัฒน์ สุทธรัตนกุล
 7 นายธนา กาญจนรุจวิวัฒน์                8 น.ส.นนทพร วงศ์เทวา
 9 น.ส.นัทธ์หทัย กนกนาก                 10 น.ส.เบญจวรรณ หิรัญประภากร
 11 น.ส.ปณิตตา กรียินดี                 12 นายปริญญา ราชกิจ
 13 น.ส.พนิดา เหลือล้น                               ู
                             14 น.ส.พัชรี ทองกู้เกียรติกล
 15 นายวรวุฒิ สุพิชญ์                  16 น.ส.ศิรินภา บารุงนา
 17 น.ส.สุจี ทับทิม                   18 น.ส.อาภาพรรณ กิตติรงค์
 19 น.ส.อาริยา ฐานะสุนทรฤกษ์แหล่งข้อมูล : หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา 2546
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
  157
ม
   158
นาค
159
160
  161
ด
       162
กย์พิสุทธิ์
 ยงไกร
 วัฒน์
    163
วัฒน์
สริฐ
                                                        83
                   สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
                         ประจาปีการศึกษา 2546

 ที่            ระดับ            จานวน/คน             หมายเหตุ
 1 ปริญญาเอก                       128   หมายเลข 1-5 มหาวิทยาลัยจัดให้เข้ารับ
 2 ปริญญาโท                       1,800   พระราชทานปริญญาบัตร นอกนันคณะจัด
 3 ปริญญาตรี                       4,654   พิธีมอบประกาศนียบัตรเอง
 4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต                  533   หมายเลข 3 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
                          รวม  7,115   จานวน 2,409 คน และนักศึกษาของสถาบัน
 5 ประกาศนียบัตรแพทย์ชานาญการเฉพาะสาขา (Residency     257   สมทบ จานวน 2,245 คน
   Training)
 6 ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขา       57
  (Fellowsihp Training)
 7 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง             14
 8 ประกาศนียบัตรต่อยอดเฉพาทาง               18
 9 ประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทาง              253
 10 ประกาศนียบัตรต่ากว่าปริญญา               577
                          รวม  1,176
                       รวมทั้งหมด  8,291

แหล่งข้อมูล : หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา 2546
                      สารบัญ
                                     หน้า
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2546               1
ระดับบัณฑิตศึกษา                              1
  ดุษฎีบัณฑิต                              1
  มหาบัณฑิต                               4
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต                          31
ระดับปริญญาตรี                              39
  คณะทันตแพทยศาสตร์                           39
  คณะเทคนิคการแพทย์                           40
  คณะพยาบาลศาสตร์                            42
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                    46
            ิ
  คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล                       50
  คณะเภสัชศาสตร์                            54
  คณะวิทยาศาสตร์                            56
  คณะวิศวกรรมศาสตร์                           60
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                     63
  คณะสาธารณสุขศาสตร์                          64
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์                    66
        ิ
  วิทยาลัยดุรยางคศิลป์                         67
  วิทยาลัยนานาชาติ                           67
  วิทยาลัยราชสุดา                            72
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                73
  วิทยาลัยศาสนศึกษา                           74
  สถาบันสมทบ                              75
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก                        75
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ                       76
  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์                      77
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ                        79
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล             80
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า                    80
  สถาบันพระบรมราชชนก                          81
สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลประจาปี 2546        83
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลแยกตามคณะ/สถาบัน  84
ประจาปีการศึกษา 2546
83
84
                                                        84
                จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
                   แยกตามคณะ/สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2546
                                                 จานวนผู้สาเร็จ
ที่        คณะ/สถาบัน                 ปริญญา/ประกาศนียบัตร
                                                  การศึกษา
1 บัณฑิตวิทยาลัย               ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                     92
                       วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   2
                       สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต                 11
                       ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   5
                       สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   1
                       พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต                  3
                       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                   469
                       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)          114
                       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                    257
                       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                    48
                       สังคมศาสตรมหาบัณฑิต                    18
                       อักษรศาสตรมหาบัณฑิต                    24
                       การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต             24
                       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต                   82
                       เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต                    29
                       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                  3
                       อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต             6
                       ประกาศนียบัตรบัณฑิต
                       - ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก              503
                       - การสอนวิทยาศาสตร์                    4
                       - ชีวเคมี                         2
                       - อายุศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา              19
                       - กายภาพบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง              5
                                              รวม    1,721
2 เวชศาสตร์เขตร้อน              ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)           13
                       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก)        1
                       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)          7
                         ่
                       ผู้ชวยพยาบาล*                       193
                                              รวม    214
3 สาธารณสุขศาสตร์              สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย)               37
                       สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)             57
                       วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)            137
                       สาธารสุขศาสตรบัณฑิต                    1
                                              รวม    232
                                                      85
                                               จานวนผู้สาเร็จ
ที่       คณะ/สถาบัน             ปริญญา/ประกาศนียบัตร
                                                การศึกษา
4 วิทยาลัยการจัดการ       การจัดการมหาบัณฑิต                        625
                                            รวม    625
       ิ
5 แพทยศาสตร์ศริราชพยาบาล     แพทยศาสตรบัณฑิต                         210
                 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)                  45
                 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์)                   12
                 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด)            29
                 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค)*            50
                 แพทย์ผู้ชานาญการเฉพาะสาขา (Residency Training)*         150
                 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขา (Fellowship Training)*       26
                     ่
                 แพทย์ตอยอดเฉพาะทาง                        18
                 วิสัญญีพยาบาล*                          40
                 พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์*                    21
                   ่
                 ผู้ชวยพยาบาล*                           98
                                            รวม    699
6 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  แพทยศาสตรบัณฑิต                         158
                 พยาบาลศาสตรบัณฑิต                        126
                 แพทย์ผู้ชานาญการเฉพาะสาขา (Residency Training)*         107
                 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอนุสาขา (Fellowship Training)*       31
                 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค)*            53
                                            รวม    475
7 ทันตแพทยศาสตร์         ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                        75
                 เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีทันตกรรม)                8
                 ทันตแพทย์เฉพาะทาง                         14
                   ่
                 ผู้ชวยทันตแพทย์*                         77
                 ช่างทันตกรรม*                           14
                                            รวม    188
8 เภสัชศาสตร์          เภสัชศาสตรบัณฑิต                         100
                                            รวม    100
9 พยาบาลศาสตร์          พยาบาลศาสตรบัณฑิต                        256
                 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                   34
                 ประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทาง*                   253
                                            รวม    543
10 เทคนิคการแพทย์        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)                 97
                 วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)                  52
                 วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) ต่อเนื่อง 2 ปี           14
                                            รวม    163
                                                      86
                                                จานวนผู้สาเร็จ
ที่        คณะ/สถาบัน             ปริญญา/ประกาศนียบัตร
                                                 การศึกษา
11 วิทยาศาสตร์           วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เคมี)                    75
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ชีววิทยา)                  70
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ฟิสิกส์)                  10
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต        ี
                            (เทคโนโลยีชวภาพ)               45
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)            52
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร์)                 48
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (พฤกษศาสตร์)                 12
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การแพทย์)            7
                                             รวม    319
12 วิทยาลัยนานาชาติ         วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)             52
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)             10
                                   ี
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชวภาพ)               16
                  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)       53
                  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)               104
                  ศิลปศาสตรบัณพิต (เอเซียอาคเนย์ศกษา)ึ              8
                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)                  3
                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)                 1
                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)                  5
                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)            7
                                             รวม    259
13 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)                     43
                  ประกาศนียบัตร (เตรียมอุดมดนตรี)                 31
                                             รวม    74
14 วิศวกรรมศาสตร์          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)          38
                  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเคมี)              33
                  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเครื่องกล)           21
                  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมไฟฟ้า)             31
                  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา)              12
                  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมอุตสาหการ)           49
                                             รวม    184
15 สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)                  25
                                             รวม    25
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4 ปี           44
                  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 2 ปี           24
                                             รวม    68
                                                         87
                                                  จานวนผู้สาเร็จ
ที่        คณะ/สถาบัน                ปริญญา/ประกาศนียบัตร
                                                   การศึกษา
17 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)     26
                                               รวม    26
18  วิทยาลัยศาสนศึกษา          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)                  49
                                               รวม    49
19  วิทยาลัยราชสุดา           ศิลปศาสตรบัณฑิต (หูหนวกศึกษา)                 82
                                               รวม    82
20  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   แพทยศาสตรบัณฑิต                        64
                                               รวม    64
21  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร   แพทยศาสตรบัณฑิต                        28
   และวชิรพยาบาล                                      รวม    28
22  สถาบันพระบรมราชชนก          แพทยศาสตรบัณฑิต                        23
                                               รวม    23
23  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก        พยาบาลศาสตรบัณฑิต                       65
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                 54
                                               รวม    119
24  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ       พยาบาลศาสตรบัณฑิต                       39
                                               รวม    39
25  วิทยาลัยพยาบาลเกือการุณย์      พยาบาลศาสตรบัณฑิต                      147
                                               รวม    147
26  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ       พยาบาลศาสตรบัณฑิต                       51
                                               รวม    51
27  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช   พยาบาลศาสตรบัณฑิต                       49
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                 60
                                               รวม    109
28  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต                       69
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                 62
                                               รวม    131
29  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี   พยาบาลศาสตรบัณฑิต                      130
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                158
                                               รวม    288
30  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี   พยาบาลศาสตรบัณฑิต                       69
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                254
                                               รวม    323
31  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท พยาบาลศาสตรบัณฑิต                        63
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                 60
                                               รวม    123
                                                          88
                                                   จานวนผู้สาเร็จ
 ที่       คณะ/สถาบัน                ปริญญา/ประกาศนียบัตร
                                                    การศึกษา
32 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี     พยาบาลศาสตรบัณฑิต                        67
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                  101
                                               รวม     168
33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ     พยาบาลศาสตรบัณฑิต                        55
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                  159
                                               รวม     214
              ั
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชยนาท      พยาบาลศาสตรบัณฑิต                        68
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                  196
                                               รวม     264
35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี   พยาบาลศาสตรบัณฑิต                        48
                      พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)                  58
                                               รวม     106
36 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี  พยาบาลศาสตรบัณฑิต                        48
                                               รวม      48
                                            รวมทั้งสิ้น    8,291

หมายเหตุ : * หมายถึง คณะ/สถาบัน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเอง
       หมายเลข 20-26 คือ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับ
       มหาวิทยาลัยมหิดล
       หมายเลข 27-36 คือ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดพิธีมอบปริญญาบัตรเองแหล่งข้อมูล : หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา 2546

								
To top