VII VII PROGRAMY 3 LETNICH STUDIÓW LICENCJACKICH OPISY by 8h6Tr9

VIEWS: 0 PAGES: 47

									     VII. PROGRAMY 3-LETNICH STUDIÓW LICENCJACKICH (OPISY POSZCZEGÓLNYCH
                        PRZEDMIOTÓW)  1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
              Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
                                                 Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia: dr K. Dybowski
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 15 h
Rok studiów: I     Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 15 h

  Cele przedmiotu:
  Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiadomości z szeroko pojętej logiki (semiotyki, logiki formalnej
  oraz ogólnej metodologii nauk) wybranych pod kątem ich przydatności dla sprawnego myślenia, ze szczególnym
  uwzględnieniem tych, które okazują się praktycznie przydatne w pracy myślowej administratorów.
  Treść programowa:
  I. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków: pojęcie znaku, język i reguły języka, znaki słowne
  (homonimy, polisemie, synonimy, idiomy), kategorie syntaktyczne, role semiotyczne wypowiedzi. II. Nazwa i
  stosunki między zakresami nazw. Rodzaje nazw, treść nazwy generalnej, nazwy a funktory, zakres nazwy i
  ostrość zakresu nazwy. III. Definicje. Rodzaje definicji. Warunki poprawności definicji. IV. Podział logiczny.
  Klasyfikacje. Typologia i partycja. V. Zdanie. Pojęcie zdania w sensie logicznym. Wypowiedzi niezupełne a
  funkcje zdaniowe. Struktura zdania. Odpowiedniki zdań w świadomości człowieka. VI. Funktory
  prawdziwościowe a spójniki mowy potocznej. Stosunek wynikania. VII. Podstawowe pojęcia dotyczące relacji.
  VIII. Kategorie semiotyczne. IX. Wypowiedzi modalne aletyczne. X. Pytania i odpowiedzi. XI. Uzasadnianie
  bezpośrednie. XII. Wnioskowania dedukcyjne oraz jego podstawy logiczne. Podstawowe prawa logiki zdań oraz
  logiki nazw. XIII. Wnioskowania uprawdopodobniające. Wnioskowania redukcyjne, indukcyjne oraz przez
  analogię. XIV. Myślenie z góry postawionymi zadaniami. Dowodzenie, sprawdzanie i wyjaśnianie.
  Literatura:
  Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2001.
  Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


             Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
                                                 Punkty ECTS: 3
Prowadzący zajęcia: dr M. Prentka-Guzek,
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 30 h
Rok studiów: I     Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 30 h

  Cele przedmiotu:
  Dostarczanie wiadomości z zakresu podstaw psychologii kształcenie umiejętności samodzielnego i aktywnego
  operowania tą wiedzą, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyjaśniania zjawisk występujących
  w życiu społecznym, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy z literaturą fachową.
  Treść programowa:
  Podstawy psychologii obejmują następującą problematykę: charakterystykę metod badań psychologicznych:
  ilościowych i jakościowych; ogólny pogląd na funkcjonowanie systemu nerwowego u ludzi, zwłaszcza roli
  neuro-przekaźników i organizacji czynnościowej mózgu; problematyki świadomości (świadomość, pobudzenie,
  czujność, uwaga); procesów sensorycznych, percepcji i uwagi; procesów magazynowania i odszukiwania
  zapisów pamięciowych i różnych rodzajów pamięci; procesów myślenia w różnych jego ujęciach; procesy
  emocjonalne i problematyka stresu; problematykę inteligencji i i jej współczesnych teorii; procesów
  motywacyjnych (popędy, motywy indywidualne i społeczne); współczesne teorie osobowości.
  Literatura:
  Aronson, E., Wilson, T., Akert, R., Psychologia społeczna – serce i umysł, Poznań 1997.
  Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996.
  Tomaszewski T., Psychologia ogólna, Warszawa 1992.
  Zimbardo Ph., Ruch F., Psychologia i życie, Warszawa 2002.
  Warunki zaliczenia: egzamin

                             1
              Nazwa przedmiotu: Język angielski
                                                Punkty ECTS: 6
Prowadzący zajęcia: mgr Marek Gralik, mgr M. Lach
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: lektorat
Rok studiów: I, II  Semestr: I, II, III           Całkowita liczba godzin: 120 h

  Cele:
  -Opanowanie podstaw mowy i pisowni języka angielskiego przez studentów
  -Nauczenie porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego na poziomie podstawowym
  -Zapoznanie się studentów z elementami kultury krajów anglojęzycznych
  Treść programowa:
  Program koncentruje się na 4 sprawnościach językowych (mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie) oraz
  obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne i tematyczne:
  zagadnienia gramatyczne:
  1. Czasownik być twierdzenie, pytanie i przeczenie oraz przymiotnik dzierżawczy
  2. Czas Present Simple: forma i zastosowanie
  3. There is/are, How many...?, przyimki, some/any, this, that, these, those
  4. Czasownik: can/can't, could i formy 'have got', 'going to'; przysłówek, przymiotnik
  5. Czas Past Simple: forma i zastosowanie, czasowniki regularne i nieregularne, określenia czasu
  6. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne: a/some, much/many oraz pytania o ilość
  7. Czas Present Perfect: forma i zastosowanie oraz powiązane słownictwo
  zagadnienia tematyczne:
  dane osobowe, członkowie rodziny, codzienne czynności, zawody, przedmioty w klasie i w domu, sport,
  zainteresowania, podawanie czasu, kolory, dni tygodnia, miesiące, pory roku
  Metody nauczania:
  Lektorat; wykorzystywanie słuchowisk, tekstów, oraz materiałów wizualnych; praca indywidualna oraz w
  grupach, odgrywanie scenek, sytuacje
  Wymagana wiedza z zakresu:
  Czasy Present Simple, Past Simple, Present Perfect oraz powiązanego słownictwa
  Literatura:
  1) New Headway Elementary 'Student's book' oraz 'Work book'; ; Oxford
  2) English File 1 'Student's book' oraz 'Work book'; Oxford
  3) Przewodnik po czasach w języku angielskim; Gołębiewska, L.; WP
  4) Czasy i formy czasowników; Matasek, M.;Handybooks
  5) Grammar Training ABC; Cieślak, M.;Wagros
  Warunki i forma zaliczenia:
  Zaliczenie na bazie ocen z testów, wypowiedzi ustnej i aktywności.
  Na koniec każdego semestru studenci zaliczenie z oceną.Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
  Cele:
       opanowanie przez studentów języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, umożliwiającym
       minimalne porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego,
     zapoznanie studentów z ogólnymi informacjami, dotyczącymi Rosji i jej kultury.
  Treść programowa:
  Program zakłada równomierny rozwój sprawności językowych: mówienia, rozumienia, czytania
  i pisania, a także obejmuje następujące zakresy tematyczne i struktury gramatyczne:
      dane osobowe,                       czasowniki koniugacji I i II,
      dom – życie rodzinne,                   czas przeszły czasowników,
      szkoła,                          czasownik nieregularny,
      zdrowie i samopoczucie,                  czasowniki zwrotne,
      określanie czasu,                     rząd niektórych czasowników rosyjskich,
      komunikacja międzyludzka (list, rozmowa          zaimki osobowe, pytające,
      telefoniczna),                      przyimki określające miejsce, kierunek
      mieszkanie,                        i położenie w przestrzeni,
      podróżowanie, transport i komunikacja,          liczebniki główne i porządkowe,
      środowisko naturalne człowieka,              rodzaj, liczba i deklinacja rzeczowników,
                           2
      wiadomości o Rosji i jej kulturze,              rzeczowniki nieodmienne,
      funkcje znaku miękkiego i twardego,             deklinacja przymiotników,
      czas teraźniejszy czasowników,                czas przyszły złożony czasowników.
  Metody nauczania:
     metody komunikatywne,
     ćwiczenia,
     wykorzystanie różnych technik rozwoju sprawności językowych i form pracy.
  Wymagana wiedza z zakresu:
  podanych wyżej zasad ortograficznych oraz zagadnień leksykalnych i gramatycznych.
  Pomoce dydaktyczne:
      podręcznik „Встреча I‖,                   pomoce audiowizualne,
      ćwiczenia, testy,                      słowniki dwujęzyczne.
  Warunki i forma zaliczenia:
    aktywny udział w zajęciach, prace pisemne,
    zaliczenie z oceną

Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
 Cele:
     opanowanie przez studentów języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym w miarę sprawną
      komunikację językową w sytuacjach codziennych i typowych sytuacjach zawodowych z
      uwzględnieniem 4 sprawności językowych (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie)
     poznanie elementów krajoznawczych
 Treść programowa:
 Content:
 Obejmuje sytuacje i tematykę ogólną: dane osobowe, życie codzienne, czas wolny, żywienie, zwroty
 grzecznościowe, środowisko, podróżowanie, mieszkanie, zdrowie, zakupy, a także tematykę związaną z
 miejscem pracy. Niezbędne jest też poznanie struktur gramatycznych: czas teraźniejszy Präsens, przeszły Perfekt
 i Präteritum dla czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych i złożonych, tryb rozkazujący, liczebniki
 główne i porządkowe, zaimki osobowe, zwrotne, pytające i dzierżawcze, rodzajnik określony i nieokreślony,
 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, przyimki z biernikiem i celownikiem, przeczenie, zdania pojedyncze i
 złożone współrzędnie, czas przyszły Futur I, deklinacja rzeczownika, deklinacja i stopniowanie przymiotnika,
 zdania złożone podrzędnie.

  Metody nauczania:
     Stosowanie pomocy dydaktycznych
     Ćwiczenia
     Różne formy pracy(indywidualna, grupowa, plenum, pary)
     Różne techniki rozwoju sprawności językowych
  Pomoce dydaktyczne:
     Podręcznik Moment mal, część I
     Pomoce audio – wizualne
     Słowniki dwujęzyczne
     Ćwiczenia, testy
  Literatura:
  S. Bęza: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN
  Warunki i forma zaliczenia zajęć:
  Obowiązkowy jest udział w ćwiczeniach, pozytywne zaliczanie testów cząstkowych. Semestr (w trybie
  zaocznym rok) kończy się zaliczeniem z oceną.
                             3
             Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne                 Punkty ECTS: 0
                                    Specjalność: administracja publiczna,
Prowadzący zajęcia: mgr Edyta Lisiecka, mgr Karol Filarski       administrowanie i obrót
                                    nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny                    Forma zajęć: ćw.
Rok studiów: I     Semestr: I i II             Całkowita liczba godzin: 60
 Cele:
 1.   Systematyczne podnoszenie zdrowia i umiejętności ruchowych studentów w zależności od ich
   możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 2.   Stałe podnoszenie zdrowotności fizycznej, utrwalenie i przestrzeganie nawyków higienicznych,
   wdrażanie do odpoczynku w formie czynnej.
 3.   Pełne wykorzystanie środków jakimi dysponuje uczelnia w kształtowaniu rozwoju fizycznego
   studentów.

 Treść programowa:
 1.   Techniki i taktyka zespołowych gier sportowych.
 2.   Ćwiczenia przy muzyce: aerobik, układy taneczne.
 3.   Ćwiczenia siłowe: siłownia.
 4.   Gry i zabawy ruchowe w sali i w terenie.
 5.   Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające harmonijnie cechy psychomotoryczne.

 Metody nauczania:
     Ćwiczenia: metody realizacji zadań ściśle określonych, częściowo określonych, problemowych.
 Wymagana wiedza z zakresu:
 Technika i taktyka oraz przepisy zespołowych gier sportowych. Wiadomości prowadzenia zajęć z aerobiku,
 rekreacyjnych oraz gier i zabaw ruchowych.

 Pomoce dydaktyczne:
 Sprzęt, sala, materiały z ćwiczeniami.

 Literatura:
 1.   K. Górna, W. Garbaciak, Kultura fizyczna w szkole.
 2.   R. Trześniowski, Gry i zabawy ruchowe.
 3.   H. Skrobak, Przewodnik do ćw. z piłki siatkowej.
 4.   A. Jopkiewicz, Mini gry sportowe dla najmłodszych.
 5.   Cz. Sieniek, Sport całego życia.

 Warunki i forma zaliczenia:
 Systematyczny, aktywny udział w zajęciach, przeprowadzenie zajęć w semestrze, przepisy poszczególnych gier
 sportowych. Zaliczenie bez oceny                Nazwa przedmiotu: Etyka                    Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia: dr Z. Zgoda                     Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny                    Forma zajęć: wykład 15 h
Rok studiów: I    Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 15

 Cele:
 Uczulenie studentów na doniosłość problematyki etycznej w działalności zawodowej człowieka w tym zwodzie
 nauczyciela, wychowawcy, czy pracownika społecznego oraz uświadomienie związku między problematykę
 etyczną w sferze działalności zawodowej a problemami etyki ogólnej i uwypuklaniem kwestii
 odpowiedzialności i niepowtarzalności wyborów moralnych w systemach zawodowych.

 Treść programowa:
 Główne spojrzenia na istotę problemów etycznych; etyka cnoty; etyka prawa, etyka prawa naturalnego, etyka
 umowy społecznej, etyka obowiązku, etyki konsekwencjonalistyczne, etyka troski. Etyka szczegółowa a etyki
 zawodowe i związki wyborów moralnych związane z zawodem nauczyciela czy pracownika społecznego a
 takimi problemami jak: aborcja, eutanazja, kara śmierci, kontrola genetyczna, obyczaje wobec seksu itp. Etyka

                            4
  zawodowa urzędników na tle etyki ról społecznych.

  Literatura:
    1. Z. Kalita, Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów.
    2. J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, Etyka świat wartości moralnych.
    3. D. B. Ingram. J.A. Parks, Etyka dla żółtodziobów.
    4. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, 2, 3.
    5. H. Jankowski, Etyka.

  Warunki i forma zaliczenia:
  Zaliczenie z oceną
            Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
                                                 Punkty ECTS: 3
Prowadzący zajęcia: dr K. Mikulski
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 15 h/ ćwiczenia 30 h
Rok studiów: I    Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 45 h

  Cele:
  Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z obsługą komputerów
  osobistych, oraz wprowadzenie do tematyki użytkowania sieci komputerowych kładąc głównie nacisk na
  problematykę bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych w systemach komputerowych. W
  szczególności, zwrócono uwagę na przedstawienie różnorodnych zagrożeń z jakimi spotykają się użytkownicy
  sieci komputerowych oraz pojedynczych komputerów. W trakcie wykładu omawiane są też sposoby walki z
  tymi zagrożeniami.

  Treść programowa:
  Budowa i działanie komputera klasy IBM PC, nośniki danych, budowa i rodzaje sieci komputerowych, usługi
  internetowe – problematyka bezpieczeństwa, zasady przechowywania informacji w systemach komputerowych,
  ochrona informacji przed niepowołanym dostępem i przed zniszczeniem, wirusy komputerowe i złośliwe
  oprogramowanie, problem roku 2000.

  Literatura:
  R. Goc, „IBM PC – to proste i ciekawe‖, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1992.,,UNIX dla użytkownika DOS-u‖,
  Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, K. Pugh, Warszawa 1997.
  „Bezpieczeństwo w sieci‖, E. Schetyna, K. Greek, J. Carlson, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2002.
  „100 sposobów na bezpieczeństwo w sieci‖, A. Lockhart, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004.
  „Arkana szpiegostwa komputerowego‖, Joel McNamara, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2003.

  Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
                            5
  PRZEDMIOTY DO WYBORU:


            Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia Polski
                                                  Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia: dr H. Malinowska
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: do wyboru                Forma zajęć: wykład 30 h
Rok studiów: I     Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 30 h

  Cele:

  Celem przedmiotu jest przedstawienie najnowszych dziejów politycznych i społecznych Polski, od początków
  XX wieku do przełomu politycznego 1989 roku. Zajęcia są ukierunkowane na kwestie polityczne, oraz
  przemiany ekonomiczne i kulturalne, a także rozmaite formy społecznej aktywności ludzi.

  Treść programowa:

  Literatura:
  A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.
  A. Garlicki, Historia 1815-1939. Polska i świat, Warszawa 2002.
  A. Garlicki, Historia 1939-2001. Polska i świat, Warszawa 2002.
  J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka Polski XX wieku, Warszawa 2002.
  A. Karpiński, Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001.


  Forma zaliczenia: egzamin

         Nazwa przedmiotu: Historia filozofii (wybrane zagadnienia)
                                                  Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia: dr J. Jakubowski
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: do wyboru                Forma zajęć: wykład 30 h
Rok studiów: I     Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 30 h

  Cele:
  Zarys powszechnej historii filozofii.
  Treść programowa:
  1. Narodziny filozofii. Mityczne a filozoficzne widzenie świata. Filozofia a nauki szczegółowe. Specyfika
  filozoficznych rozważań. Filozoficzny organon.2. Filozofia antyczna: presokratejska filozofia przyrody; sofiści i
  początki filozofii człowieka; Sokrates; Platon; Arystoteles; stoicy, epikurejczycy; sceptycy.3. Późna filozofia
  starożytna: rzymski eklektyzm; neopitagoreizm; neoplatonizm; początki myśli chrześcijańskiej, św. Augustyn.4.
  Średniowieczny problem relacji między wiarą a rozumem. Koncepcje filozoficzne: Eriugeny, Anzelma z
  Cantenbury, Abelarda, Tomasza z Akwinu, Dunsa Szkota, Ockhama.5. Filozofia nowożytna: renesansowy
  przewrót intelektualny; nowe paradygmaty wiedzy; między przedmiotową a podmiotową perspektywą
  filozoficznych rozważań; racjonaliści i empirycy; między historią a utopią. Nowożytny neoplatonizm; tradycja
  hermetyczna; Bruno; F. Bacon; Galileusz; Kartezjusz i kartezjanizm; Hobbes; Pascal; Spinoza; Leibniz; Vico;
  brytyjski empiryzm; filozofia oświecenia; filozoficzna tradycja libertyńska.6. Kant i pokantowska filozofia
  krytyczna; Hegel i pohegliści; filozofia pozytywistyczna; Kierkegaard i filozofia egzystencjalna; włoskie
  odrodzenie metafizyczne; estetyzm metafizyczny; degradacja filozoficznego myślenia.7. Współczesna refleksja
  filozoficzna: filozofia języka; społeczna refleksja filozoficzna; fenomenologia; hermeneutyka.
  Literatura:
  Russel B., Problemy filozofii, Warszawa 2006.
  Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 2000, t. 1-3.
  Coppleston F., Historia filozofii, Warszawa 2001, t. 1-9.
  Schnadelbach K. H. Martens, Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1997.
  Ajdukiewicz K., Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2004.
  Forma zaliczenia: egzamin


                             6
              Nazwa przedmiotu: Kultura mediów
                                                 Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 30 h
Rok studiów: I    Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 30

  Cele przedmiotu:
  Prezentacja stanu badań na temat medialnych elementów i aspektów kultury współczesnej. Ze względu na
  wielość zagadnień oraz badawczych podejść do medialności, treści zajęć zostały podzielone na bloki
  tematyczne, rozwijające tematykę od zagadnień najbardziej ogólnych (teorie komunikacji) do najbardziej
  szczegółowych (analizy przekazów audiowizualnych).
  Treść programowa:
  Zagadnienia kultury mediów jako ważnym element refleksji nad kulturą współczesną - badań antropologicznych,
  kulturoznawczych i socjologicznych. Kultura mediów w kontekście tradycji, dziedzictwa kulturowego czy
  przemian społecznych. Interdyscyplinarny charakter refleksji i badań nad kulturą Analiza i interpretacja
  przekazów medialnych (audiowizualnych) - kwestie metodologii badań.
  Literatura:
  A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.
  Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.
  J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
  N. Carroll, Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, Gdańsk 2004.
  U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1994.
  U. Eco, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.
  A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 1997.

  Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.

     Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami personalnymi i społecznymi
                                                 Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 30 h
Rok studiów: I    Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 30 h

  Cele przedmiotu:
  Celem zajęć jest przybliżenie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i zbiorowymi
  stosunkami pracy, a także poznanie podstawowych narzędzi i strategii zarządzania zasobami pracy w organizacji
  oraz najważniejszych problemów i wyzwań w tym zakresie. Przedmiot ma ukierunkowywać do dalszego
  samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania potencjałem pracy.
  Treść programowa:
  1. Funkcje i cele zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.2. Determinanty zarządzania zasobami
  ludzkimi. Zarządzanie strategiczne potencjałem pracy i polityka personalna. 3. Dobór kadr w organizacji.
  Strategie rekrutacji. 4. Selekcja kandydatów w procesie doboru. 7. Zarządzanie kompetencjami i doskonalenie
  zawodowe. Zarządzanie karierami. 8. Rola związków zawodowych w zakładzie pracy. Zbiorowe stosunki pracy.
  9. Derekrutacja. Bezrobocie. Przeciwdziałanie bezrobociu.
  Literatura:
  Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 2001.
  Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Warszawa 2003.
  Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Warszawa 2004.
  McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007.

  Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.
                            7
  2. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE


            Nazwa przedmiotu: Podstawy prawoznawstwa
                                                 Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: dr K. Dybowski
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 30 h
Rok studiów: I    Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 30 h

  Cele przedmiotu:
  Przedmiot przeznaczony jest dla studentów kierunku administracja. Zawiera jedynie informacje elementarne,
  sygnalizuje problemy, które szerzej i dokładniej przedstawiane są w toku dalszych studiów. W nauczaniu
  przedmiotu uwzględnia się zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Funkcjonowanie państwa
  polskiego w obrębie Wspólnoty Europejskiej odzwierciedla się bowiem w rekonstrukcji podstawowych pojęć
  nauk o władzy oraz państwie i prawie.

  Treść programowa:
  1. Prawoznawstwo i zawody prawnicze. 1.1. Wiedza o prawie. 1.2. Nauka o prawie i jej dziedziny. 2. Państwo –
  społeczeństwo – władza państwowa. 2.1. Jednostka a zbiorowości i ich zorganizowanie. 2.2. Państwo w
  rozważaniach prawnych. 2.3. Koncepcje powstania państwa. 2.4. Władza i polityka. 2.5. Państwo w
  perspektywie globalizacji. 3. System organów tworzących i stosujących prawo. 3.1. Założenia budowy systemu
  organów państwowych. 3.2. Organy państwowe i samorządu terytorialnego w RP. 3.3. Struktury organizacyjne i
  demokracja. 3.4. System rządów w państwie. 3.5. Naród i grupy etniczne. 3.6. Struktura terytorialno-prawna
  państwa. 3.7. Ciała pośredniczące. 4. Prawo jako zjawisko społeczne. 4.1. Wieloznaczność terminu prawo. 4.2.
  Prawo jako zespół norm postępowania. 4.3. Związki państwa i prawa. 4.4. Prawo wewnętrzne i
  międzynarodowe. 4.5. Prawa człowieka. 4.6. Prawo a inne systemy normatywne. 4.7. Prawo wspólnotowe. 5.
  Język prawa. 5.1. Rodzaje wypowiedzi. 5.2. Budowa normy prawnej. 5.3. Norma a przepis prawny. 5.4. Rodzaje
  przepisów prawnych. 5.5. Język prawny i prawniczy. 6. Zagadnienie stosunku prawnego. 6.1. Pojęcie i rodzaje
  stosunku prawnego. 6.2. Fakty prawne. 6.3. Podmioty stosunku prawnego. 6.4. Zdolność prawna i zdolność do
  czynności prawnych. 6.5. Przedmioty stosunku prawnego. 7. Żródła prawa. 7.1. Tworzenie prawa. 7.2.
  Racjonalne prawodawstwo. 7.3. Publikacja i ogłoszenie aktu prawodawczego. 7.4. Zasięg obowiązywania aktów
  prawodawczych. 7.5. System źródeł prawa w RP. 8. Gałęzie prawa w RP. 8.1. System prawa – gałąź prawa –
  instytucja prawna. 9. Realny wymiar prawa. 9.1. Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa. 9.2.
  Odpowiedzialność prawna. 9.3. Ustalanie stanu faktycznego. 9.4. Ustalanie stanu prawnego. 9.5. Stosowanie
  prawa wspólnotowego. 10. Status jednostki w systemie prawa. 10.1. Praworządność i jej naruszenia. 10.2.
  Państwo prawa i skarga konstytucyjna. 10.3. Europejski system ochrony praw człowieka.
  Literatura:
  Redelbach A. Prelegomena do nauk o człowieku, władzy i prawie Toruń 2005.
  Finis J., Prawa naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.
  Ochrona praw jednostki, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004.
  Słownik Społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
  Tokarczyk R. Współczesne kultury prawne. Kraków 2000.
  Warunki zaliczenia: egzamin
             Nazwa przedmiotu: Historia administracji
                                                 Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: dr Hanna Malinowska
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 30
Rok studiów: I    Semestr: II                Całkowita liczba godzin: 30

  Cele przedmiotu:
  Wykład Ukazanie historycznej ewolucji form zarządzania państwem, co pozwala lepiej zrozumieć istniejące
  współcześnie instytucje administracyjne oraz ich genezę. Student nabywa wiedzę nie tylko na temat historii
  ustroju administracji, ale także wzbogaca ją o zagadnienia takie jak: cechy charakterystyczne i zasady
  funkcjonowania administracji, naukowe koncepcje jej kształtowania, formowanie się i kształcenie korpusu

                            8
  urzędniczego, czy też historyczne modele sądownictwa administracyjnego oraz różne formy samorządu.
  Konwersatorium: Studenci zaliczający przedmiot zdobywają poglądową wiedzę w zakresie źródeł i zasad
  funkcjonowania administracji na przestrzeni wieków, co umożliwia zrozumienie genezy współczesnej
  administracji. Konwersatoria z przedmiotu stanowią dla studentów pierwszy kontakt z różnorodnymi tekstami
  prawnymi, oddającymi rozmiar i charakter przemian aparatu władzy wykonawczej w dziejach. Ma to walor
  praktyczny, bowiem uczy pracy z tekstami prawnymi.

  Treść programowa:
  Przedmiot obejmuje czasy nowożytne i najnowsze, co pozwala ukazać genezę współczesnych form zarządu,
  wywodzących swój rodowód z okresu monarchii absolutnej, po historyczną ocenę administracji Polski Ludowej
  i znaczenia reform po 1989 r. Wykład opiera się na kryterium chronologiczno-rzeczowym, prezentuje
  podstawowe zasady funkcjonowania nowożytnej administracji oraz przełomowe dla jej rozwoju etapy.
  Koncepcje teoretyczne konfrontowane są z praktyką funkcjonowania przedstawionych instytucji
  administracyjnych. Konwersatorium Celem konwersatorium z historii administracji jest ukazanie podstawowych
  zasad budowy aparatu administracyjnego i jego funkcjonowania, tak na ziemiach polskich, jak i za granicą w
  ujęciu historycznym. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe modele administracji w dziejach. W
  trakcie konwersatoriów omawia się i interpretuje źródła prawa administracyjnego.
  Literatura:
  G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002.
  H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1996.
  D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002.
  T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002.
  Historia administracji wybór źródeł,pod red. J. Malca, Kraków 2002.

  Warunki zaliczenia: egzamin
             Nazwa przedmiotu: Nauka administracji
                                                 Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Mikołaj Święcki
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 30 h
Rok studiów: II    Semestr: III                Całkowita liczba godzin: 30

  Cele:
  Administracja publiczna i jej aktywność są przedmiotem badań różnych dyscyplin – jedną z nich jest nauka
  administracji. Jest to nauka społeczna, opierająca się na metodach empirycznych, której przedmiotem jest
  wiedza o istniejącej w danym układzie administracji publicznej.

  Treść programowa:
  Przedmiotem zainteresowania nauki administracji jest wpływ państwa na kształt administracji, jej organizację i
  funkcjonowanie, wpływ ustroju państwa na zadania administracji, a także sprawy środowiska, w którym
  funkcjonuje administracja (i ich wzajemne oddziaływanie).

  Metody nauczania:
  Wykład

  Literatura:
    1. Z.Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2000.
    2. J.Szreniawski, Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000.

  Warunki zaliczenia:
  Zaliczenie z oceną
                             9
       Nazwa przedmiotu: Konstytucyjny system organów państwowych
                                                Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: prof. zw. dr hab. Z. Witkowski, dr K. Chrzczonowicz
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 45 h, ćw. 15 h
Rok studiów: I    Semestr: II                Całkowita liczba godzin: 60 h

  Cele przedmiotu:
  Student po zakończeniu nauki przedmiotu „Konstytucyjny system organów państwowych‖ zna podstawy ustroju
  RP, strukturę państwa, zasady organizacji i funkcjonowania najważniejszych instytucji prawa konstytucyjnego
  oraz relacje między naczelnymi organami władzy państwowej. Wykazuje też wiedzę o systemie źródeł prawa RP
  i relacjach między prawem krajowym, międzynarodowym i prawem UE. Student potrafi również określić
  konstytucyjny status jednostki w państwie, odnosząc się przy tym do regulacji ponadkrajowych. Student zna
  podstawowe problemy konstytucjonalizmu europejskiego.

  Treść programowa:
  I. Pojęcie i źródła prawa konstytucyjnego: zakres prawa konstytucyjnego, miejsce prawa konstytucyjnego w
  systemie prawa i jego znaczenie dla innych gałęzi prawa, pojęcie konstytucji i jej funkcje, cechy szczególne
  konstytucji, inne źródła prawa konstytucyjnego, system źródeł prawa w Konstytucji RP, systemy badania
  konstytucyjności aktów prawnych. II. Zasady ustrojowe Konstytucji RP z 1997 roku: podmiot władzy
  najwyższej i zasady wykonywania władzy suwerennej, zasada demokratycznego państwa prawnego i jej główne
  elementy, zasada podziału władzy, zasada republikańskiej formy państwa, zasada pluralizmu politycznego,
  zasada przedstawicielskiej formy sprawowania władzy (w tym: konstrukcje mandatu przedstawicielskiego,
  mandat posła i senatora— ich obowiązki i prawa), formy demokracji bezpośredniej, ich znaczenie ustrojowe we
  współczesnym świecie, zakres i warunki stosowania, referendum w Polsce (rodzaje, procedura, związanie
  prawne wynikami), podstawowe zasady i instytucje ustroju gospodarczego państwa. III. Obywatel a państwo:
  pojęcie i klasyfikacja wolności, praw i obowiązków obywatelskich, status prawny jednostki w RP, wybrane
  prawa i wolności obywatelskie ze szczególnym uwzględnieniem wolności zgromadzeń i zrzeszania się (w tym w
  partiach politycznych), komunikowania się i wyrażania poglądów, ochrona prawna statusu jednostki ze
  szczególnym uwzględnieniem skargi konstytucyjnej i Rzecznika Praw Obywatelskich. IV. Prawo wyborcze:
  zasady powszechności, równości (formalnej i materialnej), bezpośredniości, tajności głosowania, zasady
  określające zgłaszanie kandydatów i podział mandatów, system wyborczy a system partyjny, podstawowe
  zasady prawa wyborczego w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP. V. Sejm i Senat: kadencja i tryb pracy
  Sejmu, organy Sejmu ze szczególnym uwzględnieniem komisji, ich rodzajów, funkcji i środków prawnych,
  zasady obradowania Sejmu, funkcje Sejmu, procedura ustawodawcza, środki kontroli i nadzoru Sejmu wobec
  innych organów państwowych, rodzaje uchwał sejmowych i ich znaczenie prawne, interpelacje i zapytania
  poselskie oraz pytania w sprawach bieżących, oświadczenia poselskie, organizacje posłów, Sejm i Senat jako
  Zgromadzenie Narodowe, funkcje i tryb działania Senatu VI. Prezydent: zasady wyboru, miejsce w systemie
  organów państwowych, funkcje ustrojowe, kompetencje, odpowiedzialność. VII. Rada Ministrów, Prezes Rady
  Ministrów i ministrowie: pozycja Rady Ministrów w systemie organów państwowych, tworzenie rządu i zmiany
  składu podczas kadencji, skład i struktura wewnętrzna Rady Ministrów, pozycja Prezesa Rady Ministrów,
  administracja rządowa i samorządowa. VIII. Kontrola państwowa: Pojęcie kontroli i nadzoru, Najwyższa Izba
  Kontroli— pozycja w systemie organów państwowych, Najwyższa Izba Kontroli— podmiotowy i przedmiotowy
  zakres kontroli (kryteria). IX. Trybunał Stanu: skład i powoływanie, zakres odpowiedzialności przed
  Trybunałem Stanu, sankcje, wszczęcie postępowania przed Trybunałem, podstawowe elementy procedury. X.
  Trybunał Konstytucyjny: skład i powoływanie, funkcje Trybunału Konstytucyjnego, postępowanie przed
  Trybunałem Konstytucyjnym, prawna skuteczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. XI. Wymiar
  sprawiedliwości i prokuratura: pojęcie wymiaru sprawiedliwości, struktura sądownictwa, Krajowa Rada
  Sądownictwa, podstawowe zasady organizacji funkcjonowania sądów, prokuratura w systemie organów
  państwowych, zadania prokuratury i podstawowe zasady jej działania. XII. Stany nadzwyczajne: wprowadzanie,
  skutki, ograniczenia, rodzaje aktów prawnych.
  Literatura:
  Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
  Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
  Rost A., Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, Poznań 2005.
  Rost A., Prawo konstytucyjne, materiały źródłowe dla studentów, Poznań 2005.
  Witkowski Z., (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002.
  Warunki zaliczenia: egzamin
                            10
         Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne (część ogólna)
                                                 Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: dr J. Dobkowski, mgr M. Czakowski
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 30, ćw. 15
Rok studiów: I     Semestr: II                Całkowita liczba godzin: 45

  Cel przedmiotu:
  Celem dydaktycznym jest nauczenie studentów podstawowych pojęć z zakresu administracji i prawa
  administracyjnego, zapoznanie z systemem organów administracji, ich ustrojem oraz strukturą wewnętrzną, a
  także   z podstawami prawa europejskiego i najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej.

  Treść programowa:
  Administracja publiczna i prawo administracyjne; Źródła prawa administracyjnego; Ogłaszanie aktów
  normatywnych; Podstawowe elementy prawa europejskiego i instytucje Unii Europejskiej; Podstawowe pojęcia
  teoretyczne w nauce prawa administracyjnego; Podmioty administracji; Centralne organy administracji; Podziały
  terytorialne państwa; Wojewoda oraz organizacja zespolonej administracji rządowej; Organizacja niezespolonej
  administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Ustrój administracji samorządowej w Warszawie; Prawne formy
  działania administracji; Kontrola wewnętrzna administracji oraz kontrola zewnętrzna sprawowana przez
  parlament i organy kontroli państwowej oraz ochrony prawa; Kontrola sądowa administracji.

  Literatura:
  J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1998.
  Z.Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998.
  Z.Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1999.
  J.Sługocki, Prawo samorządu terytorialnego, Bydgoszcz 1999.
  Warunki zaliczenia:
  Egzamin.


       Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne (część szczegółowa)
                                                 Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: dr J. Dobkowski, mgr M. Matysiak, mgr A. Kalinowska-Sługocka
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 30, ćw. 15
Rok studiów: II    Semestr: III                Całkowita liczba godzin: 45  Cel przedmiotu:
  Celem dydaktycznym jest nauczenie studentów podstawowych pojęć z zakresu administracji i prawa
  administracyjnego.

  Treść programowa:
  Pojęcie, zakres i dziedziny prawa administracyjnego materialnego. Problematyka stref specjalnych. Rodzaje
  norm prawa administracyjnego. Działy prawa administracyjnego materialnego. Pojęcie rzeczy publicznej.
  Świadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciężarów publicznych. Stany nadzwyczajne. Zasady ograniczeń
  praw człowieka i obywatela. Ustawa o stanie wojennym. Ustawa o chorobach zakaźnych.

  Literatura:
  J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1998.
  Z.Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998.
  Z.Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1999.
  J.Sługocki, Prawo samorządu terytorialnego, Bydgoszcz 1999.
  Warunki zaliczenia:
  Egzamin.
                            11
           Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
                                                 Punkty ECTS: 6
Prowadzący zajęcia: dr K. Dobkowski, mgr L. Juszczak
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 45 h/ ćwiczenia 15 h
Rok studiów: II    Semestr: III                Całkowita liczba godzin: 60 h

  Cele przedmiotu:
  Zapoznanie z przepisami i procedurami administracyjnymi funkcjonującymi w administracji publicznej.

  Treść programowa:
  1/ Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – zakres obowiązywania, 2/ Wojewódzkie sądy
  administracyjne i ich właściwość, 3/ Naczelny Sąd Administracyjny i jego właściwość, 4/ Strony i ich
  pełnomocnicy, 5/ Wszczęcie postępowania, 6/ Przebieg postępowania, 7/ Postępowanie mediacyjne i
  uproszczone, 8/ Orzeczenia sądowe i ich prawomocność, 9/ Środki odwoławcze, 10/ Koszty postępowania i
  zwolnienie od kosztów sądowych, 11/ Uchwały NSA, 12/ Wznowienie postępowania.
  Literatura:
  1/ E. Ochendowski – Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Toruń 2003; 2/ Eugeniusz
  Ochendowski, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo-administracyjne, Wybór orzecznictwa
  TNOIK, Toruń 2002; 3/ B. Adamiak, J. Borkowski – Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne,
  Wyd. 2, Warszawa 2003; 4/ Jerzy Świątkiewicz, Naczelny Sąd Administracyjny, Komentarz do ustawy,
  Wyd.Prawo i Praktyka Gospodarcza 2001; 5/ J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami
  administracyjnymi – Komentarz, Warszawa 2004.
  Warunki zaliczenia: Egzamin     Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
                                                 Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr M. Święcki
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny                      Forma zajęć: w 30
Rok studiów: I    Semestr: II                 Całkowita liczba godzin: 30

  Cel przedmiotu:
  Zapoznanie studentów z podstawową wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania, oraz przekazanie
  praktycznych wskazówek, co do metod kierowania i zachowania się w administracji publicznej.

  Treść programowa:
  Aktualne kierunki rozwoju teorii organizacji i zarządzania. Kierowanie, administrowanie, władza, autorytet.
  Organizacja i jej sprawność. Formalizacja. Struktury organizacyjne i zasady ich budowy. Zastosowanie wiedzy z
  zakresu teorii organizacji i zarządzania do pracy w administracji. Aspekty prawne funkcjonowania struktur.
  Zarządzanie i jego funkcje. Człowiek w organizacji. Motywowanie i style kierowania. Zarządzanie konfliktem i
  zmiana w organizacji.

  Literatura:
  Podstawy organizacji i zarządzania, (praca zbiorowa), Szczecin 2000.
  W.Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997.
  M. Crozier E. Friedberg, Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, Warszawa 1982.

  Warunki zaliczenia: egzamin
            Nazwa przedmiotu: Makro- i Mikroekonomia
                                                 Punkty ECTS: 6
Prowadzący zajęcia: dr D. Andrzejczyk, mgr M. Bieniek-Majka
Specjalność: administracja publiczna, administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 30 h, ćw. 15 h
Rok studiów: I    Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 45 h


                            12
  Cele przedmiotu:
  Zaprezentowanie rozwoju głównych teorii i koncepcji makroekonomicznych oraz pokazanie ich praktycznego
  wykorzystania w polityce gospodarczej. Stworzenie podstaw do samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych na
  poziomie makroekonomicznym oraz oceny działań rządu z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej,
  poprzez przedstawienie podstawowych narzędzi analizy makroekonomicznej i praktyki polityki gospodarczej;
  Ukazanie wybranych koncepcji i sposobów rozwiązywania problemów w zakresie mikroekonomii i ich ewolucji
  w czasie, stworzenie podstaw do podejmowania decyzji z punktu widzenia pojedynczego uczestnika procesu
  gospodarowania, poprzez przedstawienie podstawowych narzędzi analizy mikroekonomicznej i ich sposobów
  wykorzystania w prowadzeniu działalności gospodarczej

  Treść programowa:
  Tematyka wykładów dotyczy między innymi takich problemów, jak tworzenie, podział i wzrost produktu
  narodowego, równowaga i nierównowaga gospodarcza, cykliczny rozwój gospodarki, bezrobocie, inflacja,
  polityka pieniężno-kredytowa i fiskalna, wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy, skutków
  regionalnej integracji gospodarczej i internacjonalizacji kapitału, kształtowania się cen na rynku światowym,
  przechodzenia od kapitalizmu do społeczeństwa (gospodarki) opartego na wiedzy. Przedstawienie
  prawidłowości rządzących procesem gospodarowania, w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki
  gospodarczej, w podziale na zagadnienia związane z mikroekonomią. Wykład obejmuje prawidłowości rządzące
  procesem gospodarowania indywidualnych uczestników rynku: konsumentów, producentów, poszczególnych
  towarów i rynków czynników produkcji
  Literatura:
  M. Gulcz, Ekonomia, część II. Makroekonomia, Poznań 2002.
  M. Gulcz, Ekonomia, część I. Mikroekonomia, Poznań 2002.
  D R. Milewski, Podstawy ekonomii, Warszawa 1998.
  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa 2000.
  Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2000.

  Warunki zaliczenia: egzamin


           Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze
                                                Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: dr E. Kiedrowicz, mgr D. Meller, mgr A. Knade-Plaskacz
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 45, ćw. 15
Rok studiów: III   Semestr: V                 Całkowita liczba godzin: 60

  Cel przedmiotu:
  Zapoznanie studentów z podstawową wiedzę z zakresu publicznego prawa gospodarczego.
  Treść programowa:
  1.Przedmiot publicznego prawa gospodarczego
  2.Gospodarka w świetle Konstytucji RP
  3.Źródła prawa w gospodarce: prawo powszechnie obowiązujące
  4.Źródła prawa w gospodarce: akty indywidualne
  5.Prawna problematyka wolności gospodarczej - pojęcie i zakres podmiotowy
  6.Ograniczenia wolności gospodarczej
  7.Zasady udziału podmiotów publicznych w gospodarce i organizacyjno-prawne formy tego udziału
  8.Konstytucyjne i ustawowe pojęcie przedsiębiorcy
  9.Organy administrujące w gospodarce
  10.Nadzór nad działalnością gospodarczą
  11.Podstawowe administracyjno-prawne instytucje w gospodarce (ustawa o swobodzie działalności
  gospodarczej z 2004 r.)
  12.Podstawowe administracyjno-prawne instytucje w gospodarce.
  13.Problematyka prawna działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego
  14.Administracyjnoprawne zagadnienia przekształceń własnościowych w gospodarce państwowej: prawna
  problematyka komercjalizacji i prywatyzacji. Prawne instrumenty restrukturyzacji gospodarki
  Literatura:
  C.Kosikowski, Polskie prawo gospodarcze, Warszawa 2001.
  A.Borkowski, A.Chełmoński, M.Guziński, K.Kiczka, L.Kieres, T.Kocowski, Administracyjne prawo
  gospodarcze – zagadnienia wybrane, Warszawa 2000.

  Warunki zaliczenia: egzamin
                            13
          Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
                                                 Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia: dr Joanna Taczkowska
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 15 h
Rok studiów: I     Semestr: I                 Całkowita liczba godzin: 15

  Cele:
  Sprawne posługiwanie się podstawowymi pojęciami w zakresie ochrony własności intelektualnej. Zdolność
  wskazania i rozróżnienia trzech poziomów ochrony: globalnego, europejskiego i krajowego. Zrozumienie
  dynami ki rozwoju prawa wspólnotowego w zakresie ochrony własności intelektualnej, znajomość
  najważniejszych orzeczeń ETS w tym zakresie, świadomość wyzwań stojących przed prawem polskim w
  związku z akcesją do UE.

  Treść programowa:
  Rozwój historyczny środków ochrony własności intelektualnej w Europie. Standardy międzynarodowe i
  europejskie w zakresie własności przemysłowej. Standardy międzynarodowe i europejskie w zakresie prawa
  autorskie. WIPO - struktury, kompetencje i zakres działania. Reżimy traktatowe administrowane przez WIPO.
  Ochrona własności intelektualnej w działalności WTO. Ochrona własności intelektualnej we Wspólnotach
  europejskich: Kształtowanie wspólnotowych standardów w zakresie ochrony praw; Źródła prawa
  wspólnotowego; Patent europejski; Ochrona własności intelektualnej w funkcjonowaniu jednolitego rynku;
  zagadnienia uczciwej konkurencji. Internet a ochrona własności intelektualnej; Rozwój cyfrowych środków
  rozpowszechniania utworów; Rozpowszechnianie utworów przez Internet a ochrona własności intelektualnej;
  Prawo Internetu a ochrona praw autorskich. Główne problemy własności intelektualnej w kontekście integracji
  europejskiej i globalizacji.

  Literatura:
  J. Barta, R. Markiewicz, Prawa autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2004.
  L. Łukaszuk, Prawo własności intelektualnej Wspólnoty i Unii Europejskiej a przedakcesyjne przygotowania
  Polski, w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej,
  Warszawa-Bydgoszcz 2004.
  A. Matlak, Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym, Kraków 2002

  J. Sozański, Własność przemysłowa i intelektualna w Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2005.

  Warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną
          Nazwa przedmiotu: Organizacja ochrony środowiska
                                                 Punkty ECTS: 3
Prowadzący zajęcia: dr Magdalena Micińska
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 30, ćw. 15
Rok studiów: II    Semestr: III                Całkowita liczba godzin: 45

  Cele:
  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami polskiego, europejskiego i
  międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Uzyskana wiedza umożliwi studentowi swobodne poruszanie się
  w problematyce ochrony środowiska zarówno z punktu widzenia:· pracownika służb, instytucji, organów
  zajmujących się ochroną środowiska,· przedsiębiorcy, który zobowiązany jest podejmować określone
  proekologiczne działania a co najmniej musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska w swojej działalności, ·
  obywatela korzystającego ze środowiska i troszczącego się o jego stan.Z punktu widzenia wymogów ochrony
  środowiska podniesienie stanu świadomości ekologicznej w/w grup naszego społeczeństwa jest zadaniem
  kluczowym i konstrukcja wykładu temu celowi jest ściśle podporządkowana

                             14
  Treść programowa:
  Wykład obejmuje podstawowe instytucje polskiego , europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony
  środowiska: Zagadnienia wstępne 1. Środowisko i jego zagrożenia 2. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
  3. System prawa wewnętrznego Organizacja ochrony środowiska 1.Ochrona środowiska jako zadanie władz
  lokalnych w ujęciu dokumentów międzynarodowych 2. Zakres zadań administracji publicznej w zakresie
  ochrony środowiska 3. Instytucje i organy ochrony środowiska 4. Finansowanie ochrony środowiska 5. Udział
  społeczeństwa w ochronie środowiska – prawo do informacji o stanie środowiska 6. Odpowiedzialność w
  ochronie środowiska - odpowiedzialność cywilna, administracyjna, karna Ochrona wód 1. Ochrona wód
  morskichw prawie międzynarodowym, w Unii Europejskiej, w prawie polskim 2. Ochrona wód śródlądowych w
  Unii Europejskiej, w prawie polskim: 3. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem - w prawie polskim (zasady
  ochrony, strefy i obszary ochronne, ochrona przed powodzią i suszą, melioracje, regulacja koryt cieków
  wodnych), w Unii Europejskiej Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego (ochrona biosfery) 1. Konserwatorska
  ochrona przyrody - w prawie międzynarodowym, w Unii Europejskiej , w prawie polskim 2. Gospodarcze
  wykorzystywanie i ochrona lasów - podstawowe pojęcia (las, gospodarka leśna, trwale zrównoważona
  gospodarka leśna itp.), obowiązki ogólne i szczegółowe 3. Ochrona roślin - ochrona roślin uprawnych, rolnictwo
  ekologiczne 4. Użytkowa i humanitarna ochrona zwierząt - ochrona użytkowa: ochrona zwierząt łownych,
  ochrona użytkowa zwierząt gospodarskich, rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, ochrona humanitarna.
  5. Ochrona weterynaryjna 6. Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) Ochrona powierzchni i wnętrza
  ziemi (ochrona geosfery) 1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych - ochrona środowiska a ochrona gruntów
  rolnych i leśnych, zakres i cele regulacji, ilościowa i jakościowa ochrona gruntów 2. Korzystanie z kopalin
  użytecznych - cele i zakres obowiązywania ustawy, własność i prawo wydobywania kopalin (koncesje),
  wydobywanie kopalin, szkody górnicze i ich naprawianie 3. Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza W
  prawie międzynarodowym, w Unii Europejskiej, w prawie polskim: ochrona przed zanieczyszczeniem, ochrona
  przed hałasem, ochrona przed polami elektromagnetycznymi, ochrona przed promieniowaniem jonizującym,
  ochrona warstwy ozonowej Wybrane instrumenty ochrony środowiska Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
  przeciwdziałanie poważnym awariom, programy dostosowawcze, substancje i preparaty chemiczne, ochrona
  przed azbestem.
  Literatura:
  R.Paczulski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.
  Prawo ochrony środowiska dla praktyków, (praca zbiorowa), Warszawa 2001.
  Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, (praca zbiorowa), Wrocław 2002.
  Ustawa o odpadach. Komentarz, (praca zbiorowa), Wrocław 2002.
  Warunki zaliczenia:
  Egzamin.


              Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
                                                  Punkty ECTS: 3
Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Krystyna Kwaśniewska, mgr Marek Bednarz
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 15 h, ćw. 15h
Rok studiów: I     Semestr: II                 Całkowita liczba godzin: 30 h

  Cele przedmiotu:
  Celem nauczania przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe problemy społeczne i zagadnienia polityki
  społecznej - jej cele, zakres, metody, środki. Wyjaśnienie podstawowych zasad, kierunków i zakresów działania
  oraz roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych.

  Treść programowa:
  1. Zagadnienia ogólne polityki społecznej: wartości, cele, zakres, geneza, metody i narzędzia. 2.Geneza polityki
  społeczne. Metody i narzędzia polityki społecznej. Pomiar zjawisk i procesów (system mierników, wskaźników i
  norm). 3. Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej. 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy polityki
  społecznej. 5.Polityka ludnościowa. Typy polityki ludnościowej. Narzędzia i środki polityki ludnościowej oraz
  jej podmioty. Uwarunkowania ludnościowe polityki społecznej. 6. Polityka społeczna wobec rodziny. 7. Polityka
  kształtowania dochodów i warunków bytu materialnego ludności i poszczególnych grup społecznych..
  Kształtowanie i ochrona dochodów uboższych grup ludności. 8. Ubóstwo. Definicje i pomiar ubóstwa. Czynniki
  i warunki powodujące ubóstwo. Programy i środki polityki społecznej przeciwdziałające ubóstwu. Skrajne
  przejawy ubóstwa. 9. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup słabszych. 10.Polityka
  zatrudnienia i ochrona pracy. Ekonomiczne i społeczne warunki i czynniki rozwoju zatrudnienia i rynku pracy.
  Bezrobocie. Wynagrodzenie za pracę i jego rola. Ochrona pracy. 11. Polityka edukacyjna i kulturalna. 12.

                             15
  Polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego: ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne,
  ochrona zdrowia, pomoc społeczna. 13. Kształtowanie ładu społecznego. 14. Problemy i dylematy integracji
  polityki społecznej w Unii Europejskiej.

  Literatura:
  Rajkiewicz A, Supińska J., Księżopolski M. (red), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Warszawa
  1996.
  Auleytner J., Głębicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000.
  Księżopolski M,, Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice 2001.
  Kowalak T., Polityka społeczna. Zarys wykładu, Białystok 2004.
  Kurzynowski A., Polityka społeczna, Warszawa 2002.
  Warunki zaliczenia: egzamin


            Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe
                                                 Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia: dr K. Witkowska - Chrzczonowicz
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 30
Rok studiów: II    Semestr: III                Całkowita liczba godzin: 30 h


  Cele przedmiotu:
  Zapoznanie studentów z problematyką prawa międzynarodowego. Oprócz ogólnotechnicznej wiedzy o
  przedmiocie, studenci zapoznawani są z kazusami umożliwiającymi zrozumienie zasad powstawania norm pr.
  międzynarodowych, dającymi obraz ich funkcjonowania w praktyce międzynarodowej. Studenci uzyskują
  wiedzę nt. istoty prawa międzynarodowego jego podmiotów oraz wzajemnych relacji międzynarodowych.

  Treść programowa:
  Pojęcie, cechy i rozwój prawa międzynarodowego, źródła prawa międzynarodowego (umowy, zwyczaj,
  uchwały, organizacji międzynarodowych, podmioty prawa międzynarodowego (państwa, organizacje
  międzynarodowe), terytorium i ludność w prawie międzynarodowym; prawo morza, prawo lotnicze i kosmiczne,
  organy państwa w stosunkach międzynarodowych (służba dyplomatyczna i konsularna), prawo organizacji
  międzynarodowych, załatwianie sporów międzynarodowych, prawo przeciw wojenne, prawo konfliktów
  zbrojnych, źródła prawa międzynarodowego, organy główne i pomocnicze Wspólnot Europejskich, podstawowe
  funkcje Wspólnoty Europejskiej, Wspólnota Europejska a Unia Europejska.

  Literatura:
  Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004.
  Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe w zarysie, Warszawa 2006.
  Prawo międzynarodowe, red. J. Menkes, Warszawa 2006.
  Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
    3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
       Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne z umowami w administracji
Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Tomasz Justyński, mgr Leszek Juszczak, mgr M.         Punkty ECTS: 6
Matysiak
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 45 h, ćw. 15 h
Rok studiów: II    Semestr: III                Całkowita liczba godzin: 60 h

  Cele przedmiotu:
                            16
  Cele przedmiotu: nauczanie obejmuje zagadnienia dwóch działów prawa cywilnego: części ogólnej i
  zobowiązań. Celem jest przyswojenie studentom wiedzy w powyższym zakresie, zwłaszcza dotyczącej struktury
  stosunku cywilnoprawnego, oraz wyposażenie ich w umiejętność oceny przesłanek i skutków dokonywania
  czynności cywilnoprawnych.
  Treść programowa:
  Zagadnienia wstępne prawa cywilnego (pojęcie prawa cywilnego, jego miejsce w systemie prawa, źródła prawa
  cywilnego, normy cywilnoprawne). Problematyka stosunku cywilnoprawnego: podmioty stosunku
  cywilnoprawnego, zagadnienie praw podmiotowych i przedawnienie roszczeń, przedmiot stosunku
  cywilnoprawnego w tym dobra osobiste i ich ochrona. Czynności prawne: oświadczenie woli, rodzaje czynności,
  zawarcie umowy, wady oświadczeń woli, zdolność do czynności prawnych, przedstawicielstwo ze szczególnym
  uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury. Pojęcie i charakter stosunku zobowiązaniowego. Rodzaje
  zobowiązań. Źródła zobowiązań. Świadczenie. Zmiana dłużnika i wierzyciela. Wykonanie zobowiązań.
  Wygaśnięcie zobowiązań. Skutki niewykonania zobowiązań. Zobowiązania z umów. Bezpodstawne
  wzbogacenie. Czyny niedozwolone. Problematyka poszczególnych typów umów obligacyjnych.
  Literatura:
  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. Nr 16, poz. 93) i akty prawne przedmiotowo powiązane
  Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005.
  Radwański Z., Olejniczak A, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2005.
  Radwański Z., Panowicz – Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2006.
  Warunki zaliczenia: egzamin          Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i prawo urzędnicze
                                                 Punkty ECTS: 6
Prowadzący zajęcia: dr Janusz Wiśniewski
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 60, ćw. 15
Rok studiów: III    Semestr: VI i V              Całkowita liczba godzin: 75

  Cele:
  Zapoznanie studentów z zagadnieniami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dla wielu studentów
  specjalizacji psychologii organizacji pracy praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych będzie
  nieodzownym elementem ich przyszłej pracy zawodowej.

  Treść programowa:
  1. Zagadnienia wstępne. Źródła prawa obowiązujące w Polsce, droga legislacyjna, podstawowe pojęcia
  charakterystyczne dla całego systemu prawa. 2. Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy. Pojęcie i
  przedmiot prawa pracy. Mechanizm działania przepisów prawa pracy. Funkcje i zasady prawa pracy. Źródła
  prawa pracy: kodeks pracy, układy zbiorowe pracy (strony i rodzaje układów zbiorowych, moc wiążąca
  układów), regulamin pracy. 3. Ogólna charakterystyka stosunku pracy. Podmioty stosunku pracy (kto może być
  pracownikiem, pracodawcą; warunki konieczne do zawarcia stosunku pracy). 4. Nawiązanie stosunku pracy w
  drodze umowy o pracę. Pojęcie umowy o pracę i składniki jej treści. Rodzaje umów o pracę. Kształtowanie
  treści umowy o pracę. Zawieranie umowy o pracę. 5. Świadczenie pracy w ramach stosunków cywilnych:
  umowa zlecenia i umowa o dzieło. 6. Zmiana treści umowy o pracę. Uprawnienia pracodawcy do zmiany treści
  umowy bez konieczności rozwiązania stosunku pracy (wypowiedzenie zmieniające). Stała i czasowa zmiana
  treści umowy o pracę. 7. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Skutki nieprawidłowego
  wypowiedzenia umowy. 8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Roszczenia pracownika z tytułu
  niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 9. Wynagrodzenie za pracę. Ustalenie
  wynagrodzenia. Systemy i składniki wynagrodzenia. Forma i tryb wypłaty wynagrodzenia. Ochrona prawna
  wynagrodzenia za pracę. 10. Czas pracy. Rodzaje czasu pracy. Godziny nadliczbowe - dopuszczalność pracy w
  godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za czas pracy w godzinach nadliczbowych. Praca w dni świąteczne i
  w porze nocnej. 11. Urlopy wypoczynkowe. Nabycie prawa do urlopu. Wymiar urlopu. Urlopy dodatkowe.
  Zasady udzielania i wykorzystania urlopów. Urlopy bezpłatne. 12. Sytuacja prawna bezrobotnego (uprawnienia i
  obowiązki bezrobotnego, prawo do świadczeń pieniężnych). Szczególna ochrona pracy kobiet ( ochrona
  trwałości stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, urlop macierzyński, wychowawczy, prawo
  do zasiłku). 13. Ubezpieczenia społeczne. System ubezpieczeń społecznych w Polsce (ubezpieczenie zdrowotne,
  emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczenie z tytułu wypadków przy
  pracy i chorób zawodowych). Rola i rodzaje zasiłków w systemie ubezpieczeń społecznych. System emerytalno-
  rentowy. zaliczenie: kolokwium oraz wykonanie dodatkowego zadania [4pkt/30h] kryteria selekcji
  komputerowej: starszeństwo roku. Elementy prawa urzędniczego.


                            17
  Literatura:
  L.Florek, T.Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2001.
  I.Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2001.
  W.Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 1999.

  Warunki zaliczenia:
  Egzamin.          Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne i prawo finansowe
                                                Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: dr Józef Sługocki, mgr Marcin Pezacki
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny                    Forma zajęć: w 45, ćw. 15
Rok studiów: III    Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 60 h  Cele:
  Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania finansów
  publicznych w gospodarce rynkowej. W wielu miejscach tematyka wykładu jest ilustrowana lub wprost odnosi
  się do finansów publicznych w Polsce.

  Treść programowa:
  Dochody publicznoprawne. Procedura przygotowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa i
  budżetów samorządów terytorialnych. Państwowy dług publiczny. Deficyt i źródła jego pokrywania. Zwrotne
  przychody budżetowe (emisja obligacji, kredyty i pożyczki). Nadzór i kontrola nad finansami publicznymi.
  Literatura:
  E.Chojna-Duch, Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2001.
  C.Kosikowski, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2002.

  Warunki zaliczenia:
  Egzamin.

      Nazwa przedmiotu: Socjologia i metody badań socjologicznych         Punkty ECTS: 5
  Prowadzący zajęcia: dr Agnieszka Kubik, mgr R.
                             Specjalność: wszystkie specjalności
  Ombach
  Status przedmiotu: obligatoryjny           Forma zajęć: w 30 h, ćw. 15 h
  Rok studiów: I   Semestr: 1                Całkowita liczba godzin: 45

  Cele:
  Przyswojenie podstawowych pojęć socjologii ogólnej. Ogólna orientacja w kierunkach teoretycznych
  współczesnej socjologii, uzyskanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu relacji
  interpersonalnych.

  Treść programowa:
  1. Zagadnienia wprowadzające:
        - specyfika, zakres i funkcje socjologii,
        - główne orientacje teoretyczne współczesnej socjologii,
  2. Zagadnienia więzi społecznej
  3. Zbiorowości społeczne i jej rodzaje
  4. Zagadnienia zmiany społecznej

  Literatura:
  1) P.Berger, Zaproszenie do socjologii, W-wa 2001,
  2) A.Giddens, Socjologia, Poznań 1998,
  3) H.Mendras, Elementy socjologii, Wrocław 2001,
  4) P.Sztompka, Socjologia, Kraków 2002,
                            18
  5) B.Szacka, Wstęp do socjologii, W-wa 2003,
  6) J.Turner, Socjologia, koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998

  Warunki i forma zaliczenia:
  Egzamin
             Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
                                                 Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia: dr J. Wiśniewski
Specjalność: administracja publiczna, administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 15h
Rok studiów: III    Semestr: V                 Całkowita liczba godzin: 15 h

  Cele przedmiotu:
  Zapoznanie z zasadami, trybami, procedurami oraz sposobem redagowania dokumentacji dla postępowań o
  zamówienie publiczne z podaniem źródła prawa i dyrektyw Unii Europejskiej.


  Treść programowa:
  1.Przedmiot ustawy prawo zamówień publicznych
  2. Urząd zamówień publicznych – funkcje i zadania
  3. Zasady udzielania zamówień
  4. Tryby udzielania zamówień
  5. Kolejność postępowania w obsłudze zamówień
  6. Instrukcja zamówienia umów
  7. Odwołania i protesty na działalność zamawiającego
  8. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych
  Literatura:
  1. Prawo zamówień publicznych
  2. Ustawa o finansach publicznych
  3. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
  4. Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
  5. Prawo zamówień publicznych – komentarz pod red. T. Czajkowskiego

  Warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną.


          Nazwa przedmiotu: Prawo karne i prawo wykroczeń
                                                 Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: dr Grażyna Grabarczyk,
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny                     Forma zajęć: w 30, ćw. 15
Rok studiów: III    Semestr: V                 Całkowita liczba godzin: 45
  Cele:
  Celem prowadzenia przedmiotu i materię egzaminacyjną stanowi znajomość podstawowych zasad, instytucji i
  konstrukcji prawa karnego aktualnie obowiązującego w Polsce.
  Treść programowa:
  W pierwszej części studium obejmuje wskazanie generalnych założeń, funkcji i specyfiki tej gałęzi prawa.
  Określenie zachowań uznanych za czyny zabronione, przestępstwa i przesłanek odpowiedzialności za nie.
  Następnie katalogu kar, środków karnych lub zabezpieczających, zasad ich orzekania i stosowanych wobec
  sprawców. Druga część obejmuje omówienie wybranych przestępstw oraz generalnych zasad, uczestników i
  etapów postępowania karnego.
  Literatura:
  A.Marek, Prawo karne, Warszawa 2000.
  L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000.
  K.Buchała, A.Zoll, Kodeks karny. Komentarz, t.I, Kraków 2000.


                            19
  Warunki zaliczenia:
  Egzamin.       Nazwa przedmiotu: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
                                                 Punkty ECTS: 5
Prowadzący zajęcia: dr Grażyna Grabarczyk
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 45
Rok studiów: III    Semestr: VI                Całkowita liczba godzin: 45 h

  Cele:
  Przedstawienie i przyswojenie podstawowych zagadnień dotyczących części ogólnej prawa wspólnotowego oraz
  problematyki instytucji UE oraz orzecznic-twa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości interpretującego te
  kwestie.
  Treść programowa:
  Wykład obejmuje następujące zagadnienia: etapy integracji europejskiej, trójfi-larowa konstrukcja UE, WE jako
  organizacja ponadnarodowa, instytucje UE, źródła prawa UE w trzech filarach UE, zasady prawa
  wspólnotowego (pierw-szeństwo, lojalność, bezpośrednie obowiązywanie i bezpośrednia skuteczność,
  proporcjonalności, subsydiarność, niedyskryminacja), pośredni skutek prawa wspólnotowego, odszkodowanie za
  naruszenie prawa wspólnotowego, stosunki zewnętrzne UE i umowy międzynarodowe, ochrona praw człowieka
  w UE i obywatelstwo UE, procedury stanowienia prawa oraz najważniejsze procesy decyzyjne w UE, np.
  ustanawianie budżetu, komitologia. Obowiązujące orzecznictwo ETS: m.in. 26/62 Van Gend en Loos, 294/83
  Partia Ekologiczna Les Verts v. Parlament Europejski, 9/70 Grad v. Finanzamt, 34/73, Variola, 94/77 Fratelli,
  21-24/72 International Fruit Company, 43/75, Defrenne v. SABENA, 14/83, von Colson i Kamann, C - 91/90, F.
  Dori, 11/70 Internatio-nale Handelsgesellshaft, 106/77 Simmenthal, 41/74, van Duyn v. Home Office, 45/86
  Komisja v. Rada (sprawa ogólnych preferencji taryfowych); 186/87 I.W.Cowan v. Skarb Publiczny; C-70/88
  Parlament v. Rada ("Chernobyl"); C-6/90 i 9/90 Francovich i Bonifaci v. Włochy; C-91/92 P.Faccini Dori v.
  Recreb; C-46/93 i C-48/93 Brasserie du Pecheur v. RFN ; Królowa v. Factortame Ltd. ; C-224/01 Gerhard
  Köbler; C-105/03 Maria Pupino; Opinia 1/91; Opinia 1/94, etc.
  Literatura:
  1. J. Barcz (red.), "Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe" Wydawnic-two Prawo i Praktyka
  Gospodarcza, Warszawa 2004.
  2.Wróbel (red.), "Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europej-skiej)", Zakamycze, Kraków
  2004.
  3.M.M. Kenig-Witkowska (red.), A. Łazowski, R. Ostrihansky, "Prawo instytu-cjonalne Unii Europejskiej",
  C.H. Beck, Warszawa 2004.

  Forma zaliczenia: egzamin.


             Nazwa przedmiotu: Statystyka z demografią
                                                 Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Krystyna Muzalewska, mgr Maryla Majka-Bieniek
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 15 h, ćw. 15h
Rok studiów: I     Semestr: II                Całkowita liczba godzin: 30 h

  Cele przedmiotu:
  Studenci poznają metody prezentacji informacji statystycznych w postaci szeregów, tabel i wykresów
  statystycznych. Prezentowane metody analizy statystycznej obejmują wszechstronną analizę struktury, analizę
  współzależności zjawisk i analizę szeregów czasowych. Zastosowanie metod analizy statystycznej pokazane
  będzie na przykładach dotyczących życia gospodarczego kraju i Europy. Wprowadzenie do demografii.
  Treść programowa:
  Wykład obejmuje statystykę opisową i elementy demografii.
  Literatura:
  H. Augustyniak, Statystyka opisowa, Poznań 2001.
  M. Sobczak, Statystyka, Warszawa 2002.
  Wiesława Makać „Podstawy statystyki i demografii dla studentów administracji‖, Gdańsk 2001.
  Hanna Augustyniak „Statystyka opisowa z elementami demografii‖, Poznań 1999.
  J. Holzer, Demografia, Warszawa 2006.
                            20
  Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną           Nazwa przedmiotu: Legislacja administracyjna
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: II    Semestr: IV                Całkowita liczba godzin: 15 h

  Cele przedmiotu:
  Zdobycie wiedzy z zakresu ogólnych zasad stanowienia prawa, pojęcie działalności legislacyjnej w
  demokratycznym państwie prawnym. Zaznajomienie z zasadami techniki prawodawczej. Zdobycie umiejętności
  poprawnego projektowania i redagowania aktów normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem aktów
  naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz aktów prawa miejscowego.
  Treść programowa:
  Poglądy na tworzenie prawa - podstawowe koncepcje. Stanowienie prawa oraz inne rodzaje działalności
  legislacyjnej - pojęcie działalności legislacyjnej. Zakres regulacji normatywnej oraz uwarunkowania i
  ograniczenia działalności legislacyjnej w demokratycznym państwie prawa. Zasady techniki prawodawczej ze
  szczególnym uwzględnieniem budowy aktu normatywnego oraz oznaczania przepisów i ich systematyzacji.
  Zasady zgłaszania aktów normatywnych. Zasady działalności legislacyjnej wynikające z orzecznictwa
  Trybunału Konstytucyjnego, Sądu NajwyŜszego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Działalność
  legislacyjna na tle struktury systemu organów państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej (naczelne i centralne
  organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego).
  Literatura:
  Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H.Suchocka, Warszawa 1992.
  B.Naleziński, K.Wojtyczek: Konsekwencje wadliwości aktów normatywnych, RPEiS 1993, z.4.
  E.Smoktunowicz, Dylematy prawotwórcze organów władzy wykonawczej, PiP 1996, Nr 6.

  Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
       Nazwa przedmiotu: Postępowanie egzekucyjne w administracji
                                                Punkty ECTS: 3
Prowadzący zajęcia: dr Wiesław Radomski, mgr M. Czakowski
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15, ćw. 15
Rok studiów: II    Semestr: IV                Całkowita liczba godzin: 30

  Cele przedmiotu:
  Wykład przedstawia problematykę postępowania egzekucyjnego w Polsce, oraz postępowania
  administracyjnego lub egzekucji sądowej.
  Treść programowa:
  Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej. Status wierzyciela i zobowiązanego. Zasady postępowania
  egzekucyjnego. Przebieg postępowania egzekucyjnego. Środki egzekucyjne. Zbieg egzekucji. Postępowanie
  uproszczone.
  Literatura:
  T.Jędrzejewski, M.Masternak, P.Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2002.
  T.Jędrzejewski, P.Rączka, Postępowanie egzekucyjne w administracji – komentarz, Gdańsk 2000.
  Warunki zaliczenia:
  Zaliczenie z oceną.


                            21
      Nazwa przedmiotu: Techniki negocjacji i mediacji w administracji
                                                 Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Joanna Taczkowska, mgr B. Chludziński
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: wykład 15 h, ćwiczenia 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI                Całkowita liczba godzin: 30 h

  Cele przedmiotu:
  Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących komunikacji werbalnej i
  niewerbalnej oraz ich wykorzystanie w procesie negocjacji, jak również w publicznym przemawianiu.
  Treść programowa:
  Techniki prowadzenia negocjacji. Metody radzenia sobie ze stresem oraz asertywne zachowania i ich rola w
  kontaktach międzyludzkich
  Literatura:
  Argyle M.,Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991.
  Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1991.
  Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1991.
  Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną          Nazwa przedmiotu: Ustrój samorządu terytorialnego
                                                 Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Mikołaj Święcki, mgr Maria Orłowska-Bednarz
Specjalność: wszystkie specjalności
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: w 30 h, ćw 15h
Rok studiów: II    Semestr: IV                Całkowita liczba godzin:45 h

  Cele przedmiotu:
  Student ma zapoznać się z: formalnoprawnymi przesłankami działania samorządu terytorialnego( w tym ich
  ewolucji w II RP i po1990r.); znaczeniem samorządu terytorialnego w realizacji konstytucyjnych zasad
  pomocniczości i decentralizacji władzy: miejscem samorządu terytorialnego w administracji publicznej;
  udziałem samorządu terytorialnego w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz współdziałania
  w realizacji polityki spójności UE; rolą samorządu terytorialnego w tworzeniu podstaw dla partycypacji
  mieszkańców i organizacji pozarządowych w zarządzaniu publicznym; modelu samorządu terytorialnego w III
  RP w kontekście standardów europejskich.

  Treść programowa:

  W trakcie wykładów i ćwiczeń szczególny nacisk zostanie położony na takie zagadnienia jak: organizacja
  samorządu terytorialnego w Polsce, kompetencje samorządu terytorialnego, relacje pomiędzy samorządem a
  administracją rządową, nadzór nad samorządem oraz kierunki rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.
  Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: Teoria samorządu terytorialnego. Modele samorządu terytorialnego.
  Rola mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu organów władzy jednostek samorządu
  terytorialnego i podejmowaniu decyzji - referenda i konsultacje. Zadania jednostek samorządu terytorialnego.
  Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencje. Dekoncentracja uprawnień jednostek samorządu
  terytorialnego - jednostki pomocnicze. Zasady finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór
  nad jednostkami samorządu terytorialnego. Prawo miejscowe. Europejskie akty (karty) dotyczące samorządu
  terytorialnego.
  Literatura:
  Klimczak B., (red.), Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce,
  Wrocław 2001.
  Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce istota, formy, zadania, Poznań 2001.
  Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1999.
  Samorząd terytorialny i administracja rządowa, oprac. Rydlewski G., Warszawa 1999.
  Warunki zaliczenia: egzamin
                            22
         4. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE

 4. A. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ
 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”           Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne
                                               Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Marek Sobczyk,
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny           Forma zajęć: 30 h wykład i 15 h ćwiczenia
Rok studiów: II   Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 45 h

 Cele przedmiotu:
 zapoznanie studenta z polskim systemem ubezpieczeń społecznych, analiza przepisów prawnych, poglądów
 doktryny i orzecznictwa dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji ubezpieczeń społecznych,
 ubezpieczenia emerytalnego, rentowego chorobowego, wypadkowego, ubezpieczenia społecznego rolników,
 prezentacja wybranych zagadnień ubezpieczeń społecznych w prawie wspólnotowym. Zostanie położony nacisk
 na zagadnienia administracyjno - prawne ubezpieczeń społecznych.
 Treść programowa:
   a) zagadnienia ogólne: pojęcie ubezpieczenia społecznego, cele ubezpieczenia społecznego, rys
     historyczny ubezpieczenia społecznego, źródła prawa, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
     społeczne i zaopatrzenie społeczne, struktura systemu ubezpieczeń społecznych, składka na
     ubezpieczenie społeczne, rodzaje ubezpieczeń społecznych, obowiązek ubezpieczenia społecznego,
     zbieg obowiązku ubezpieczenia, przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, wstrzymanie i zawieszenie
     prawa do świadczeń, świadczenie nienależne, waloryzacja świadczeń;
   b) ubezpieczenie emerytalne: konstrukcja i zasady ogólne ubezpieczenia emerytalnego, prawo emerytalne
     osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1969 r., otwarte
     fundusze emerytalne, emerytura kolejowa, emerytura górnicza, prawo do wcześniejszej emerytury;
   c) ubezpieczenie rentowe: cele i konstrukcja prawna, świadczenia z ubezpieczenia rentowego, warunki
     nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia rentowego, wypadek w drodze do pracy i z pracy;
   d) ubezpieczenie chorobowe: cele i konstrukcja prawna ubezpieczenia chorobowego, świadczenia z
     ubezpieczenia chorobowego, warunki nabycia i zasady wypłaty świadczeń z ubezpieczenia
     chorobowego;
   e) ubezpieczenie wypadkowe: pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, rodzaje świadczeń,
     warunki ich nabycia, zasady i tryb ich przyznawania oraz wypłaty;
   f) ogólne zasady ubezpieczenia społecznego rolników, postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i
     chorób zawodowych;
   g) wybrane elementy prawa socjalnego Wspólnot Europejskich;

 Wymagana wiedza z zakresu
 Podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy

 Literatura:
   1. I. Jędrasik – Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2006;
   2. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Krakowa 2003;
   3. Z. Kluszczyńska i in., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004;
   4. K. Kolasiński, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Toruń 2003.
   5. Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pod red. W. Modzelewskiego, Warszawa
     2002;
   6. A. Krajewski Ubezpieczenia społeczne. Praktyczne omówienie z orzecznictwem, Warszawa 2003.
   7. W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 1999;
   8. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004.

 Warunki i forma zaliczenia:
 Egzamin                           23
         Nazwa przedmiotu: Administracja lokalna w Europie
                                                Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: 30 h w. i 15 h ćw.
Rok studiów: II    Semestr: IV                Całkowita liczba godzin: 45 h

 Cele przedmiotu:
 Prezentacja i omówienie zróżnicowanych form organizacyjnych i instytucjonalnych administracji lokalnej w
 Europie.
 Treść programowa:
 Historia i rozwój administracji lokalnej w Europie oraz dzisiejsze konsekwencje przyjmowanych wcześniej
 rozwiązań. Rozwiązania instytucjonalne oraz ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie i sprawność samorządu.
 Wpływ kontekstu kulturowego na - formalnie takie same - rozwiązania organizacyjne. W tym miejscu ważne
 będzie również uwzględnienie zróżnicowanej roli i wpływu władz samorządowych na ich lokalną społeczność,
 oraz wzajemne relacje radnych i mieszkańców. W czasie spotkań poruszane będą następujące tematy:
 1. Teorie władzy lokalnej. 2. Powszechna historia władzy lokalnej. 3. Historia samorządu terytorialnego w
 Europie Zachodniej. 4. Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej. 5. Polityka lokalna. Zróżn icowania
 terytorialne. 6. Kultura obywatelska na poziomie lokalnym. 7. Elity polityczne szczebla lokalnego.
 Literatura:
 Gieorgica, J.P., J. Tarkowski, R. Żółtaniecki, Władza i polityka lokalna, Warszawa 2000.
 Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska: zachodnioeuropejskie i amerykańskie doświadczenia; polskie
 obawy i perspektywy, red. E. Jurczyńska-McCluskey i M. S. Szczepański,. Wykrętowicz S., Tychy - Bielsko-
 Biała 2004.
 Samorząd w Polsce. Istota, formy, zdania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2003.

 Warunki zaliczenia: egzamin.

     Nazwa przedmiotu: Administracja ochrony zdrowia i służb społecznych
                                                Punkty ECTS: 3
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: wykład 30 h
Rok studiów: II    Semestr: IV                Całkowita liczba godzin: 30

 Cele przedmiotu:
 Celem zajęć jest wprowadzenie do aktualnych zagadnień z zakresu administracji ochrony zdrowia w Polsce oraz
 UE, uświadomienie administracyjno-prawnych oraz ekonomicznych mechanizmów wyznaczających zakres i
 poziom opieki zdrowotnej wraz z poznaniem rozwiązań usprawniających działania w ochronie zdrowia,
 rozpoznawanie aktualnych problemów w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 Literatura:
 Dobska M.,Dobski P., Marketing usług medycznych, Warszawa 2005.
 Ustawa z dn. 10.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 z 1992 r., Nr 63 z 1994 z późniejszymi
 zmianami).
 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz.
 468, z 1998 r. z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr
 45, poz. 391).
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).
 Zdrowie publiczne. Podręcznik akademicki, red. T. B. Kulig, M. Latalski, Lublin 2008.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.
                            24
         Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowo - administracyjne
                                                Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Wiesław Radomski, mgr M. Pezacki
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: wykład 15h i 15 h ćwiczenia
Rok studiów: II    Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest wyjaśnienie problematyki dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, a w
 szczególności procedury sądowo-administracyjnej, a także szerokie przedstawienie zagadnień z zakresu
 postępowania administracyjnego. Student powinien na tej postawie posiąść umiejętność dokonania samodzielnej
 analizy regulacji ustawowych, przy wykorzystaniu metod wykładni oraz orzecznictwa przedstawionych w
 ramach wykładów z przedmiotu.
 Treść programowa:
 Zagadnienia: I. Źródła prawa; Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego; II. Zasady
 ogólne k.p.a. III. Właściwość organów i wyłączenie pracownika oraz organu. IV. Strona i podmioty na prawach
 strony V. Terminy w k.p.a. oraz czynności techniczno-procesowe; Wszczęcie postępowania; Dowody i
 postępowanie wyjaśniające VI. Załatwianie spraw administracyjnych - decyzje administracyjne i ugody,
 współdziałanie i postanowienia VII. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym (odwołanie,
 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie) VIII. Środki wzruszenia ostatecznych decyzji
 administracyjnych(wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji) IX.
 Wydawanie zaświadczeń X. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków XI. Konstytucyjna pozycja
 sądownictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych wymogów procesowych wyznaczonych
 przez ustawę konstytucyjną XII. Ustrój sądownictwa administracyjnego oraz właściwość Wojewódzkiego Sądu
 Administracyjnego i właściwość NSA XIII. Podmioty występujące przed sądem administracyjnym; XIV.
 Podstawowe unormowania i zasady postępowania sądowoadministracyjnego XV. Skład oraz orzeczenia sądu
 administracyjnego (związanie oceną prawną) XVI. Zaskarżalność orzeczeń (zwyczajne i nadzwyczajne środki
 prawne) XVII. Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Odpowiedzialność za szkody wyrządzone
 przez organ administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
 administracyjnymi.
 Literatura:
 Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2006 r.
 b) Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 2006
 (planowane wydanie, w przypadku, jeżeli się nie ukaże – wydanie dostępne)
 c) Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999;
 d) Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006
 e) Hauser R., Drachal J., Mzyk E., Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa – Zielona Góra
 2003 r.
 Warunki zaliczenia:
 Egzamin
            Nazwa przedmiotu: Techniki pracy biurowej
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia: mgr B. Chęcińska-Kopeć
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: ćwiczenia 30 h
Rok studiów: II    Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele:
 Student:
 - wskazuje obszary zastosowania komputera w administracji związane z wykorzystaniem edytora tekstu,
 - posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z edukacją informatyczną,
 - wykorzystuje środowisko Windows oraz edytor tekstu do opracowywania dokumentów tekstowych,
 - wykorzystuje podstawowe i zaawansowane funkcje edytora tekstu.
                           25
 Treść programowa:
 Konfiguracja komputera: budowa komputera, najważniejsze moduły, parametry poszczególnych elementów,
 system operacyjny, urządzenia zewnętrzne – parametry. Pamięci komputera. 2. Środowisko Windows. 3.
 Programy użytkowe w pracy biurowej. Edycja tekstów. Podstawowe zasady wprowadzania i formatowania
 tekstu. Wklejanie i formatowanie rysunków z galerii oraz wykonanych w edytorze graficznym. Tworzenie tabel;
 wykorzystanie tabel do przygotowywania rachunków, zestawień. Wykonywanie schematów blokowych,
 opisywanie rysunków, tworzenie napisów ozdobnych.      Szablony, formularze, korespondencja seryjna.
 Tworzenie dokumentów wykorzystujących poznane funkcje edytora.

 Literatura:
 1. Guy Hart-Davis ―Microsoft Office 97‖, wyd. MIKOM 1997
 2. Mirosława Kopertowska, Zaawansowane możliwości edytora Word
 2000, MIKOM

 Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną.            Nazwa przedmiotu: Prawo karno skarbowe
                                                Punkty ECTS: 3
Prowadzący zajęcia: dr Grażyna Grabarczyk
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele:                                             przedmiotu:
 Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa i postępowania karnego
 skarbowego. Wiedza stanowiąca przedmiot wykłady dotyczy przede wszystkim zagadnienia podstaw i
 stosowania odpowiedzialności karnoprawnej skarbowej. Wykład ma w szczególności na celu wykształcenie
 podstawowych umiejętności w karnoprawnej kwalifikacji prostych stanów faktycznych, tak w zakresie prawa
 materialnego, jak i procesowego (skarbowego).
 Treść programowa:
 Podstawy prawa skarbowego Nauka o ustawie Kodeks karny skarbowy Kodeks karny skarbowy a inne ustawy
 karne Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej Znamiona czynu zabronionego określającego przestępstwo
 skarbowe Jedność i wielość czynów zabronionych Formy popełnienia przestępstwa skarbowego Okoliczności
 wyłączające odpowiedzialność karną skarbową Kary za przestępstwa skarbowe Środki karne za przestępstwa
 skarbowe Dyrektywy wymierzania kar i środków karnych Nadzwyczajne modyfikacje karania Zaniechanie
 ukarania sprawcy Kara łączna i wyrok łączny Środki zabezpieczające Środki probacyjne Przedawnienie Zatarcie
 skazania Definicje legalne z Kodeksu karnego skarbowego Przestępstwo a wykroczenie skarbowe Przestępstwa
 podatkowe Przestępstwa celne Przestępstwa dewizowe Przestępstwa przeciwko grom losowym i zakładom
 wzajemnym Przestępstwa przeciwko zasadom prywatyzacji majątku Skarbu Państwa Zasady postępowania w
 sprawach o przestępstwa skarbowe Etapy procesu karnego skarbowego Strony i uczestnicy procesu
 Zabezpieczenie majątkowe Właściwość organów dochodzenia Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą
 sprawcy Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przed sądem Postępowanie odwoławcze Postępowanie
 nakazowe Postępowanie w stosunku do nieobecnych.

 Literatura:
 G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Gdańsk 2000.
 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną     Nazwa przedmiotu: Ochrona i przetwarzanie danych w administracji
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia: dr M. Święcki
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h                           26
 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z genezą, źródłami i podstawowymi założeniami prawnej ochrony
 danych osobowych. Dzięki temu słuchacze poznają koncepcje publicznoprawnej ochrony danych osobowych
 oraz istniejące w tym zakresie standardy obowiązujące w prawie międzynarodowym oraz krajowym porządku
 prawnym. Nakreślona w ten sposób perspektywa spojrzenia na problematykę ochrony i przetwarzania danych w
 administracji pozwoli ukazać istotny wpływ rozwiązań zagranicznych na regulacje przyjęte przez polskiego
 ustawodawcę. Następnie uczestnicy wykładu poznają treść najważniejszych krajowych aktów prawnych
 odnoszących się do zagadnień ochrony i przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem
 przepisów konstytucyjnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych.
 Treść programowa:
 Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych (dane osobowe, zbiór danych,
 przetwarzanie danych, administrator danych, tajemnica informatyczna etc.). – 1 godzina.
 Geneza prawnej ochrony danych osobowych.
 Prawo do prywatności a ochrona danych osobowych. – 1godzina
 Międzynarodowe standardy ochrony danych osobowych. – 1 godzina
 Międzynarodowe akty ochrony danych osobowych. – 1 godzina
 Regulacje prawne przyjęte w zakresie ochrony danych osobowych w USA oraz wybranych krajach Unii
 Europejskiej. – 2 godziny
 Polski system ochrony danych osobowych.
 Przejawy idei ochrony danych osobowych w przepisach prawa materialnego do roku 1997. – 1 godzina.
 Konstytucyjne gwarancje ochrony danych osobowych. – 1 godzina.
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych.
 Projekt i podstawowe założenia. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Przepisy o ochronie danych
 osobowych sensu largo i sensu stricte. Omówienie, analiza oraz wykładnia kolejnych przepisów ustawy wraz z
 prezentacją najistotniejszego orzecznictwa. – 7 godzin.

 Literatura:
   1. A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wzór pism i przepisy, Warszawa 2004.
   2. B. Janusz, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Kraków 2004.
   3. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003.
   4. M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
   5. R. Szałkowski, Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, Warszawa 2000.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


       Nazwa przedmiotu: Prawo o dostępie do informacji publicznych
                                               Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia: dr Jacek Przybojewski
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny           Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem jest zapoznanie studentów z zasadniczymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi
 dostępu do informacji publicznych i to zarówno zawartymi w ustawie zasadniczej jak i
 regulacjach podkonstytucyjnych, jak też poglądami doktryny w tym względzie.
 Treść programowa:
 Przedstawienie prawa dostępu do informacji publicznych jako istotnego prawa o charakterze politycznym w
 zestawieniu z wybranymi konstytucyjnymi zasadami ustrojowymi i rozwiązaniami dotyczącymi ogółu wolności
 i praw. Wskazanie na kształt rozwiązań prawno-międzynarodowych w omawianym względzie. Określenie
 odstępstw od zasady dostępu jak też zarysowanie problematyki prawno-karnej w tej kwestii.
 Literatura:
 T. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2004.
 R. Szałowski, Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, Warszawa 2000.
 M. Taradejna, Dostep do informacji publicznej a prawna ochrona informacji, Toruń 2003.
 T. Aleksandrowicz, Analiza informacji w administracji i biznesie, Warszawa 1999.
 A. Mednis, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 1999.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


                           27
           Nazwa przedmiotu: Fałszerstwa dokumentów
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: II    Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Zapoznanie z kryminalistycznymi i prawno-karnymi aspektami pojęcia dokumentu i jego fałszerstwa.
 Treść programowa:
 Prawne pojecie dokumentu. Pojecie prawne fałszerstwa. Fałszerstwo dokumentów publicznych - tożsamości,
 finansowych i handlowych. Odpowiedzialność karna. Metody wykrywania i zabezpieczenia się przed
 fałszerstwami dokumentów w pracy administracyjnej.
 Literatura:
 J. Wójcik, Fałszerstwa dokumentów publicznych, Wrocław 2005.
 G. Zapotoczny, Fałszerstwa dokumentów i nowoczesne metody zabezpieczeń przed nimi, w: „Studia Iuridica‖, t.
 46, Warszawa 2006.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną            Nazwa przedmiotu: Kontrola administracji
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Zapoznanie z problematyką kontroli w administracji publicznej oraz zagadnieniami teoretyczno-prawnymi
 dotyczącymi funkcji kontroli.
 Treść programowa:
 Treść merytoryczną wykładu stanowi problematyka kontroli administracji publicznej (zarówno kontrola "nad
 administracją" jak i kontrola "przez administrację" wykonywana). Przedstawiana ona jest w trzech
 płaszczyznach. Pierwsza - to zagadnienia teoretyczno-prawne dotyczące funkcji kontroli w ogóle. Drugą
 płaszczyznę stanowi prezentacja systemu kontroli w państwie na podstawie obowiązujących przepisów
 prawnych. Trzecia płaszczyzna obejmuje natomiast zagadnienie kontroli na tle rozwiązań i standardów
 międzynarodowych, a zwłaszcza regulacji Unii Europejskiej.
 Literatura:
 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1999.
 2. Prawo administracyjne (red. M. Wierzbowski), Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 3. S. Jędrzejewski, H. Nowicki, Kotrola administracji publicznej, Wyd. Comer, 1995.
 4. Prawo administracyjne (red. J. Boć), Kolonia Limited, 2003.
 5. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna (red. J. Boć), Kolonia Limited, 2002.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną          Nazwa przedmiotu: Ochrona informacji niejawnych
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h
                           28
 Cele przedmiotu:
 Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony informacji niejawnych oraz organizacji systemu ochrony
 informacji. Nauka zasad bezpieczeństwa informacji oraz stosowania środków ochrony informacji niejawnych.

 Treść programowa:
 Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych. Organizacja ochrony informacji niejawnych. Klasyfikacja
 informacji niejawnych. Klauzule tajności. Dostęp do informacji niejawnych. Postępowanie sprawdzające.
 Postępowanie odwoławcze i skargowe. Udostępnianie informacji niejawnych. Kancelarie tajne. Kontrola obiegu
 dokumentów. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Środki ochrony fizycznej informacji
 niejawnych. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Bezpieczeństwo przemysłowe.
 Literatura:
 A. Zygmuntowicz, E. Filipiuk, Ochrona informacji niejawnych, Sczytno 2007.
 S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Opole 2006.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
             Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
                                                Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Józef Sługocki, mgr M. Pezacki
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 30 h, ćw. 15h
Rok studiów: III   Semestr: VI                Całkowita liczba godzin: 45 h

 Cele przedmiotu:
 Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi aspektami podatków i prawa
 podatkowego.
 Treść programowa:
 I. Zarys teorii podatku. II. Część ogólna polskiego prawa podatkowego: ewolucja regulacji podatkowych w
 Polsce; zagadnienia ogólne Ordynacji Podatkowej; zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe;
 przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych; sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez
 Naczelny Sąd Administracyjny; przestępstwa i wykroczenia podatkowe. III. Część szczegółowa polskiego prawa
 podatkowego: podatek od towarów i usług; podatek akcyzowy, podatek od gier, podatek dochodowy od osób
 fizycznych (charakter podatku, konstrukcja prawna podatku, uproszczone formy opodatkowania); podatek
 dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości,
 podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od
 posiadania psów, opodatkowanie w stosunkach z zagranicą (środki prawne harmonizacji podatków, założenia
 podatku od wartości dodanej, założenia podatku akcyzowego, podwójne opodatkowanie dywidend, system
 podatkowy dla fuzji i podziałów, korekta zysków przedsiębiorstw powiązanych, umowy o unikaniu podwójnego
 opodatkowania, wzajemna pomoc administracyjna w sprawach podatkowych).
 Literatura:
 Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004.
 Warunki zaliczenia: egzamin


            Nazwa przedmiotu: Prawo celne i dewizowe
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Zapoznanie z podstawami prawa celnego i dewizowego w kontekście pracy administracyjnej.
 Treść programowa:
 Podstawy prawa celnego: pojęcie i klasyfikacja ceł, źródła prawa celnego, międzynarodowe prawo celne, polskie
                            29
 prawo celne a prawo celne UE, materialne prawo celne (pochodzenie towarów, wartość celna, taryfa celna, dług
 celny, przeznaczenie celne i procedury celne), organy celne i postępowanie w sprawach celnych, zwalczanie
 dumpingu, środki ochronne rynku wewnętrznego. Prawo dewizowe, podstawowych instytucji tego prawa oraz
 zasady i instrumenty reglamentacji dewizowej.
 Literatura:
 Drwiło A., Prawo celne, Gdańsk 2001.
 Borkowski J., Chlebny J., Chromicki J., Hauser R., Wojtachnio H., Kodeks celny – komentarz, Warszawa 2000.
 Ustawa z dnia 9.1.1997 r . kodeks celny - Dz. U. z 2001r Nr 75, poz.802, z późn. zm.
 Naruszewicz S., Laszuj M., Prawo celne – zarys wykładu, Warszawa 2001.
 Kuś A., Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle Unii Europejskiej, Warszawa – Poznań 2001.
 Kozakiewicz J., Postępowanie w sprawach celnych, Warszawa 2002.
 Jędruszczak A., Janczyk Z., Zwolnienia celne w Unii Europejskiej, Toruń 2000.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną       Nazwa przedmiotu: Europejski system ochrony praw człowieka
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem zajęć jest prezentacja europejskiego systemu ochrony praw człowieka w aspektach prawnym i
 instytucjonalnym.

 Treść programowa:
 Międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka. Rada Europy i jej rola w zakresie ochrony praw człowieka.
 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy oraz protokoły dodatkowe do
 tejże. Europejski Trybunał Praw Człowieka i jego jurysdykcja. Inne konwencje Rady Europy w zakresie praw
 człowieka. Ochrona praw człowieka w procesie KBWE/OBWE. Ludzki wymiar KBWE. Instytucje i działania
 OBWE w sferze praw człowieka. Ochrona praw człowieka w procesie integracji europejskiej. Karta Praw
 Podstawowych. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sferze ochrony praw człowieka i
 mechanizmy ochrony praw człowieka w UE. Współpraca europejskich organizacji w zakresie ochrony praw
 człowieka.

 Literatura:
 Roman Kuźniar: Prawa człowieka.Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2002.
 Adam Łazowski: Ochrona praw jednostki w prawie wspólnotowym, Zakamycze 2002.
 Marek Antoni Nowicki: Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, cz. I i II,Warszawa 2003.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną          Nazwa przedmiotu: Public Relations w administracji
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administracja publiczna
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h i 15 h ćw.
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Przedstawienie relacji społecznych w kontekście komunikacji marketingowej: reklama, promocja, sponsoring,
 marketing. Prezentacja metod budowania wizerunku instytucji publicznych. Charakterystyka technik takich jak
 lobbing oraz publicity. Omówienie relacji między rządem, samorządem oraz firmami i organizacjami non profit.
 Traktowanie Public Relations jako komunikacji indywidualnej, grupowej i masowej.
 Treść programowa:
 1. Czym jest Public Relations: charakterystyka PR w kontekście historycznego rozwoju, obszary aktywności
 specjalistów PR, w administracji, zarządzanie funkcjami PR. 2. Teoria komunikacji społecznej. 3. Komunikacja
 masowa - planowanie Public Relations. 4. Techniki relacji społecznych. 5. Public Relations instytucji

                           30
 publicznych: specyfika PR instytucji publicznych, PR między instytucjami, PR administracji skierowany do
 obywateli.
 Literatura:
 Seitel P. F., Public Relations w praktyce, Warszawa 2003.
 Wojcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.
 Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.
 Ociepka B. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 Maison D., Wasilewski P. (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa 2002.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.
 4. B. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ
 „ADMINISTROWANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI”


   Nazwa przedmiotu: Podstawowe wiadomości z zakresu pośrednictwa w obrocie
  nieruchomościami i administrowania nieruchomościami – jako działalność zawodowa       Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia: dr Ewa Radomska
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: II   Semestr: IV                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu pośrednictwa i obrotu
 nieruchomościami jak również szeroko rozumianego administrowania nieruchomościami w aspekcie
 praktycznym, na tle obowiązujących przepisów.

 Treść programowa:
 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa. Status prawny pośrednika w obrocie
 nieruchomościami. Istota zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, Prawa i
 obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, Organizacje zawodowe
 pośredników i zarządców.
 Literatura:
 Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, red. J. Szachułowicz, Warszawa 2003.
 E. Gniewek, Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Kraków 1999.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
      Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami i mieszkaniowa
                                                Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Małgorzata Renigier - Biłozor
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 30 h
Rok studiów: II   Semestr: IV                Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi elementami z zakresu teorii gospodarki
 nieruchomościami i mieszkaniowej w ujęciu makroekonomicznym i lokalnym

 Treść programowa:
 Źródła prawa. Mienie jako kategoria prawa cywilnego. Nieruchomości jako składnik mienia, rodzaje
 nieruchomości w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, istota nieruchomości - definicje prawne. Obrót
 nieruchomościami państwowymi i samorządowymi. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Scalenia i podziały
                            31
 nieruchomości. Wywłaszczenia nieruchomości. Uwłaszczenie osób prawnych. Nabywanie nieruchomości przez
 cudzoziemców. Szczególne zasady gospodarki nieruchomościami państwowymi (zasób własności rolnej Skarbu
 Państwa, zasób mienia wojskowego, wojskowy zasób mieszkaniowy, gospodarka nieruchomościami zajętymi
 pod drogi publiczne. Historyczne uwarunkowania polityki mieszkaniowej, mieszkanie, sektor mieszkaniowy,
 polityka mieszkaniowa w Polsce po roku 1990: fazy i instrumenty polityki mieszkaniowej, cele polityki
 mieszkaniowej; zadania gmin w zakresie gospodarowania substancją mieszkaniową; źródła i sposoby
 finansowania mieszkalnictwa w gminie; przychody w gospodarce mieszkaniowej; problem amortyzacji
 zasobów; regulacje czynszów i opłat za mieszkanie; ochrona lokatorów i pomoc mieszkaniowa od gminy; zarząd
 nieruchomościami wspólnymi.

 Literatura:
 A. Andrzejewski, Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987;
 J. Zapart, Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
 Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999 r.;
 J. Korniłowicz, Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991 – 2000, IGM, Warszawa 2002.
 Warunki zaliczenia: egzamin


          Nazwa przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia: dr Ewa Radomska
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: II     Semestr: IV              Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z metodami zasięgania informacji na temat statusu prawnego
 nieruchomości.

 Treść programowa:
 I. Zapis w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 Definicje i pojęcia: definicja nieruchomości, części składowe gruntu, nieruchomości: zurbanizowane, rolne,
 leśne, drogowe i inne, właściciele nieruchomości: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, osoby
 prawne, osoby fizyczne; władający nieruchomościami, nieruchomość a działka, działka gruntu, działka
 ewidencyjna, działka budowlana.
 II. Księgi wieczyste (Kw) i zbiory dokumentów (Zd)
 III. Materiały z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
 IV. Zagadnienia dotyczące nieruchomości drogowych
 V. Materiały geodezyjne i kartograficzne

 Literatura:
 S. Belniak, M. Wierzchowski, Źródła informacji o nieruchomościach, Tarnów 2005.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z ocenąNazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III    Semestr: V               Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem nauczania jest zapoznane studentów z podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości. Tematyka zajęć
 obejmuje zagadnienia związane z kategorią wartości i ceny na rynku nieruchomości oraz specyfiką
 funkcjonowania rynku nieruchomości. Ponadto w toku zajęć słuchacze zapoznają się z metodami badań rynków
 nieruchomości i możliwościami wykorzystania analiz rynkowych.


                           32
 Treść programowa:
   1. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne (cechy i funkcje nieruchomości)
   2. Istota rynku nieruchomości (definicja, miejsce rola i funkcje rynku nieruchomości)
   3. Wartość nieruchomości jako kategoria ekonomiczna
   4. Specyfika rynku nieruchomości (cechy rynku; popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości)
   5. Uczestnicy rynku nieruchomości
   6. Model funkcjonowania rynku nieruchomości
   7. Rozwój rynku nieruchomości w Polsce
 Literatura:
 Cellmer R., Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości, Olsztyn 2005.
 Hopfer A., Cellmer R., Rynek nieruchomości, Olsztyn 1997.
 Kucharska- Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Warszawa 2001.
 Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Warszawa 2001.
 Rynek nieruchomości. Wybrane problemy, red. Kucharska-Stasiak E., Łódź 1999.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z ocenąNazwa przedmiotu: Podstawy budownictwa i gospodarki przestrzennej
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Umiejętność zastosowania podstawowych teorii wyjaśniających zróżnicowanie zagospodarowania
 przestrzennego; oceny stanu komponentów warunkujących ład przestrzenny i równowag przestrzenną.
 Treść programowa:
 Proces inwestycyjny w budownictwie, Projekt budowlany, Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu,
 Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, Konsekwencje
 samowoli budowlanej, Zmiana sposobu użytkowania obiektu, Rozbiórka obiektu (decyzja i zgłoszenie),
 Obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego, Przeglądy techniczne obiektów budowlanych,
 Prowadzenie książki obiektu budowlanego, Przechowywanie dokumentacji technicznej, Utrzymanie obiektu
 należytym stanie technicznym, Zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków, Rodzaje konstrukcji
 budynków, Rodzaje stosowanych materiałów budowlanych i ich charakterystyka, Elementy konstrukcji i
 wykończenia budynków, Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Miary i sposoby jego oceny. Przestrzenny
 wymiar gospodarki. Użyteczność miejsc. Odległość i koszty transportu. Konkurencja w użytkowaniu ziemi.
 Przestrzenne zróżnicowanie popytu i podaży. Lokalne i regionalne rynki pracy. Miasta i aglomeracje miejskie.
 Typy regionów. Nowe technologie a zmiany przestrzenne. Główne modele gospodarki przestrzennej.
 Przestrzenny rozwój gospodarki i społeczeństwa.

 Literatura:
 Waldemar A. Gorzym-Wilkowski, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Poznań 2004.
 Jerzy Paryseki, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Warszawa 2001.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
 Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowe, cywilne i administracyjne dotyczące obrotu
             nieruchomościami i zarządzania                    Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 30 h i 15 h ćw.
Rok studiów: III   Semestr: VI                Całkowita liczba godzin: 45

                           33
 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zasadami postępowania administracyjnego i sądowego
 dotyczących zarządzania i obrotu nieruchomościami.

 Treść programowa:
 Zasady ogóle prawa administracyjnego. Struktura i kompetencje organów administracji publicznej.
 Postępowanie administracyjne – organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa.
 Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy. Decyzje i postanowienia. Odwołania. Wznowienie
 postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji. Wydawanie zaświadczeń.
 Postępowanie sądowo-administracyjne Postępowanie upadłościowe. Warunki ogłoszenia upadłości. Tryb
 postępowania upadłościowego. Organy w postępowaniu upadłościowym. Zgłaszanie wierzytelności. Sprzedaż
 nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja z nieruchomości według
 przepisów kpc. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

 Literatura:
 1/ E. Ochendowski – Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Toruń 2003; 2/ Eugeniusz
 Ochendowski, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo-administracyjne, Wybór orzecznictwa
 TNOIK, Toruń 2002; 3/ B. Adamiak, J. Borkowski – Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne,
 Wyd. 2, Warszawa 2003; 4/ Jerzy Świątkiewicz, Naczelny Sąd Administracyjny, Komentarz do ustawy,
 Wyd.Prawo i Praktyka Gospodarcza 2001; 5/ J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami
 administracyjnymi – Komentarz, Warszawa 2004.

 Warunki zaliczenia: egzamin          Nazwa przedmiotu: Ochrona i przetwarzanie danych
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia: dr M. Święcki
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z genezą, źródłami i podstawowymi założeniami prawnej
 ochrony danych osobowych. Dzięki temu słuchacze poznają koncepcje publicznoprawnej ochrony danych
 osobowych oraz istniejące w tym zakresie standardy obowiązujące w prawie międzynarodowym oraz krajowym
 porządku prawnym. Nakreślona w ten sposób perspektywa spojrzenia na problematykę ochrony i przetwarzania
 danych w administracji pozwoli ukazać istotny wpływ rozwiązań zagranicznych na regulacje przyjęte przez
 polskiego ustawodawcę. Następnie uczestnicy wykładu poznają treść najważniejszych krajowych aktów
 prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony i przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym
 uwzględnieniem przepisów konstytucyjnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych
 osobowych.

 Treść programowa:
 Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych (dane osobowe, zbiór danych,
 przetwarzanie danych, administrator danych, tajemnica informatyczna etc.). – 1 godzina.
 Geneza prawnej ochrony danych osobowych.
 Prawo do prywatności a ochrona danych osobowych. – 1godzina
 Międzynarodowe standardy ochrony danych osobowych. – 1 godzina
 Międzynarodowe akty ochrony danych osobowych. – 1 godzina
 Regulacje prawne przyjęte w zakresie ochrony danych osobowych w USA oraz wybranych krajach Unii
 Europejskiej. – 2 godziny
 Polski system ochrony danych osobowych.
 Przejawy idei ochrony danych osobowych w przepisach prawa materialnego do roku 1997. – 1 godzina.
 Konstytucyjne gwarancje ochrony danych osobowych. – 1 godzina.
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych.


                          34
 Projekt i podstawowe założenia. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Przepisy o ochronie danych
 osobowych sensu largo i sensu stricte. Omówienie, analiza oraz wykładnia kolejnych przepisów ustawy wraz z
 prezentacją najistotniejszego orzecznictwa. – 7 godzin.

 Literatura:
      Andrzej Drozd „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wzór pism i przepisy‖ –
       LexisNexis, Warszawa 2004.
      Barta Janusz, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz „Ochrona danych osobowych.‖ Zakamycze,
       Kraków 2004.
      Grzegorz Sibiga „Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych‖ Dom Wydawniczy
       ABC, Warszawa 2003.
      Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda „Dostęp do informacji i jego granice‖ Wydawnictwo
       Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
      Ryszard Szałkowski „Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych‖ Difin,
       Warszawa 2000.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z ocenąNazwa przedmiotu: Podatki i opłaty
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z polskim systemem podatkowym.
 Treść programowa:
 ISTOTA PODATKU Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka
 podatków i cechy poszczególnych typów podatków, System podatkowy, Zasady podatkowe. PODSTAWOWE
 POJĘCIA PRAWA PODATKOWEGO: Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa
 podatkowego, Wykładnia prawa podatkowego. Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania. Rodzaje
 podatków i opłat. Wyłączenia, zwolnienia i ulgi podatkowe. POLITYKA FISKALNA: Pojęcie polityki fiskalnej,
 Cele polityki fiskalnej, Zadania polityki fiskalnej, Warunki kształtowania funkcjonalnego systemu podatkowego.
 OPODATKOWANIE DOCHODU: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot
 podatku, Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Opodatkowanie dochodów
 uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna,
 Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów, Podstawa opodatkowania i stawki
 podatku, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 3. Opodatkowanie ryczałtowe
 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta
 podatkowa. PODATKI POŚREDNIE: 1. Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku,
 Przedmiot podatku, Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe,
 Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika poboru,
 2. Podatek akcyzowy Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki
 podatku,  Obrót   wyrobami   akcyzowymi    zharmonizowanymi,    Obrót  wyrobami   akcyzowymi
 niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku. INNE PODATKI I OPŁATY: Podatek od gier,
 Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn, Podatek od nieruchomości, Podatek od środków
 transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty
 lokalne. ORGANY PODATKOWE, ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I POSTĘPOWANIE PODATKOWE:
 1. Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów
 podatkowych
 2. Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie
 zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za
 zobowiązania podatkowe, 3. Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania
 podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego. SYSTEMY PODATKOWE PAŃSTW UNII
 EUROPEJSKIEJ: Opodatkowanie dochodu w państwach Unii Europejskiej, Opodatkowanie obrotu w państwach
 Unii Europejskiej, Metody unikania podwójnego opodatkowania. HARMONIZACJA PODATKÓW W UNII
 EUROPEJSKIEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POLSKICH ROZWIĄZAŃ PODATKOWYCH DO
 UNORMOWAŃ EUROPEJSKICH: 1. Harmonizacja podatków pośrednich, Harmonizacja podatku od wartości
 dodanej, Harmonizacja podatku akcyzowego, 2. Harmonizacja podatków bezpośrednich, Harmonizacja

                            35
 opodatkowania spółek międzynarodowych, Uregulowania unijne dotyczące osób fizycznych, 3. Dostosowanie
 polskiego prawa podatkowego do unormowań europejskich. Dostosowanie podatku od towarów i usług,
 Dostosowanie podatku akcyzowego, Dostosowanie podatków dochodowych. OAZY PODATKOWE.
 Literatura:
 Majchrzycka - Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wyd. 7, LexisNexis, Warszawa 2004.
 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne, majątkowe i zawodowe
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia: doc. dr Igor Taranov
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: II   Semestr: IV                Całkowita liczba godzin: 15 h

 zapoznanie studenta z polskim systemem ubezpieczeń społecznych, analiza przepisów prawnych, poglądów
 doktryny i orzecznictwa dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji ubezpieczeń społecznych,
 ubezpieczenia emerytalnego, rentowego chorobowego, wypadkowego, ubezpieczenia społecznego rolników,
 prezentacja wybranych zagadnień ubezpieczeń społecznych w prawie wspólnotowym. Zostanie położony nacisk
 na zagadnienia administracyjno - prawne ubezpieczeń społecznych.
 Treść programowa:
   1. zagadnienia ogólne: pojęcie ubezpieczenia społecznego, cele ubezpieczenia społecznego, rys
     historyczny ubezpieczenia społecznego, źródła prawa, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
     społeczne i zaopatrzenie społeczne, struktura systemu ubezpieczeń społecznych, składka na
     ubezpieczenie społeczne, rodzaje ubezpieczeń społecznych, obowiązek ubezpieczenia społecznego,
     zbieg obowiązku ubezpieczenia, przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, wstrzymanie i zawieszenie
     prawa do świadczeń, świadczenie nienależne, waloryzacja świadczeń;
   2. ubezpieczenie emerytalne: konstrukcja i zasady ogólne ubezpieczenia emerytalnego, prawo emerytalne
     osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1969 r., otwarte
     fundusze emerytalne, emerytura kolejowa, emerytura górnicza, prawo do wcześniejszej emerytury;
   3. ubezpieczenie rentowe: cele i konstrukcja prawna, świadczenia z ubezpieczenia rentowego, warunki
     nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia rentowego, wypadek w drodze do pracy i z pracy;
   4. ubezpieczenie chorobowe: cele i konstrukcja prawna ubezpieczenia chorobowego, świadczenia z
     ubezpieczenia chorobowego, warunki nabycia i zasady wypłaty świadczeń z ubezpieczenia
     chorobowego;
   5. ubezpieczenie wypadkowe: pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, rodzaje świadczeń,
     warunki ich nabycia, zasady i tryb ich przyznawania oraz wypłaty;
   6. ogólne zasady ubezpieczenia społecznego rolników, postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i
     chorób zawodowych;
   7. wybrane elementy prawa socjalnego Wspólnot Europejskich;

 Wymagana wiedza z zakresu
 Podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy

 Literatura:
   1. Jędrasik – Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2006;
   2. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Krakowa 2003;
   3. Z. Kluszczyńska i in., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004;
   4. K. Kolasiński, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Toruń 2003.
   5. Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pod red. W. Modzelewskiego, Warszawa
     2002;
   6. W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 1999;
   7. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004.


 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną                           36
Nazwa przedmiotu: Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h Cele przedmiotu:
 Student po ukończeniu kursu powinien znać zasady wyceny różnych typów nieruchomości, umieć określić
 wartość nieruchomości w zależności od zadanego celu wyceny. Wiedzieć jakimi metodami wycenia się
 nieruchomości i jak dobrać podejście, metodę i technikę w zależności od celu wyceny, praktycznie zastosować w
 praktyce poznane zasady wyceny nieruchomości.

 Treść programowa:
 Wycena nieruchomości w przypadkach szczególnych. Wycena nieruchomości jako przedmiotu prawa
 użytkowania wieczystego. Wycena ograniczonych praw rzeczowych. Prawo użytkowanie. Prawo służebności.
 Elementy matematyki finansowej dla rzeczoznawców majątkowych, procent prosty, procent składany,
 dyskontowanie wartości pieniądza w czasie. Metoda inwestycyjna. Metodyka prognozowanie elementów
 składowych procedur wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym. Technika kapitalizacji prostej przy
 zmiennym dochodzie. Technika kapitalizacji przy różnych współczynnikach kapitalizacji dla gruntu i budynku.
 Elementy analizy oceny projektów inwestycyjnych. Okres zwrotu (PP). Wartość zaktualizowana netto (NPV).
 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Decyzje inwestycyjne. Wartość zaktualizowana netto a wewnętrzna stopa
 zwrotu. Wycena nieruchomości rolnych Wycena gruntów rolnych i gospodarstwa. Charakterystyka użytkowa
 gruntów rolnych. Wycena gruntów rolnych Skarbu Państwa w podejściu porównawczym oraz przy
 wykorzystaniu stawki szacunkowej gruntów. Podejścia stosowane w wycenie nieruchomości rolnych. Wycena
 gospodarstw rolnych jako całości. Wycena gospodarstw rolnych metodą sumowania części składowych. Wycena
 odszkodowania za czasowe zajęcie gruntów rolnych pod inwestycje. Problematyka wyceny gruntów rolnych na
 cele budowy autostrad. Wycena nieruchomości budynkowych w podejściu kosztowym. Gospodarka lokalowa.
 Najem lokali mieszkalnych. Własność lokali wspólnoty mieszkaniowe. Wycena nieruchomości zabudowanych
 budynkami wielorodzinnymi, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Wybór podejścia i metody w
 zależności od celu wyceny. Praktyczne sposoby określania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym,
 kosztowym i dochodowym. Wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i
 przemysłowymi. Dobór podejścia i metody w zależności od celu wyceny. Czynniki wpływające na wartość
 nieruchomości i ich praktyczne wykorzystanie. Określenie wartości nieruchomości komercyjnych w podejściu
 porównawczym, dochodowym lub mieszanym. Rodzaje podmiotów gospodarczych i zasady ich tworzenie.
 Wartość podmiotu gospodarczego jako parametr rachunku ekonomicznego. Bilans - elementy składowe.
 Księgowy i finansowy punkt widzenia na działalność gospodarczą. Kategorie majątku trwałego. Umorzenie i
 amortyzacja. Metody naliczania amortyzacji. Kategorie ekonomiczne: przychód, koszty uzyskania, zysk,
 dochód, wpływy, wydatki, nakłady. Zasady wyceny podmiotów gospodarczych – według wartości substancji
 materiałowej, według wartości dochodowej, według wartości odtworzeniowej, według notowań na rynku
 kapitałowym. Metody mieszane wyceny podmiotów gospodarczych wycena papierów wartościowych: obligacji,
 akcji. Wycena nieruchomości w świecie. Zasady sporządzania operatu szacunkowego – przypomnienie i
 rozszerzenie zagadnienia Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym, metody wyceny w podejściu
 porównawczym, różnice pomiędzy poszczególnymi metodami, wpływ czasu na wartość nieruchomości – pojęcie
 trendu czasu, określenie stopnia zużycia nieruchomości. Wycena nieruchomości w podejściu kosztowym,
 metody i techniki wyceny w podejściu kosztowym, różnice pomiędzy poszczególnymi metodami i technikami,
 podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa, scalone normatywy wyceny nieruchomości i ich wykorzystanie w
 wycenie nieruchomości, zasady obmiarowania wycenianych obiektów budowlanych. Wycena nieruchomości w
 podejściu dochodowym, metody i techniki wyceny w podejściu dochodowym, różnice pomiędzy
 poszczególnymi metodami i technikami, podstawowe pojęcia z zakresu opłacalności projektów inwestycyjnych,
 przepływy pieniężne.

 Literatura:
 Prystupa M., Wycena mienia. Poradnik menadżera. CIM, Warszawa,2002.
 Sawiłow E., Wycena nieruchomości zurbanizowanych, KPiUTW, AR, Wrocław, 2005.

                            37
 Sawiłow E. Elementy wyceny nieruchomości rolnych, KPiUTW, AR, Wrocław, 2001.
 Sawiłow E. Metody wyceny przedsiębiorstw, KPiUTW, AR, Wrocław, 2000.
 Sawiłow E., Wycena nieruchomości w świecie, KPiUTW, AR, Wrocław, 2005.
 Sawiłow E., Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji, KPiUTW, AR, Wrocław, 2005 .
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


Nazwa przedmiotu: Pośrednik w obrocie nieruchomościami
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Student po ukończeniu kursu powinien znać procedury uruchomienia działalności gospodarczej, podstawy
 organizacji biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; umieć tworzyć dokumenty towarzyszące
 działalności pośrednika.

 Treść programowa:
 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa. Status prawny pośrednika w obrocie
 nieruchomościami. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.
 Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośredników w obrocie nieruchomościami.
 Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji.
 Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcjami. Czynności związane z zawarciem transakcji.
 Tworzenie baz danych o nieruchomościach. Komputerowy system wielokrotnego oferowania.
 Podstawy prawa spółek. Nabywanie i zbywanie praw do nieruchomości przez spółki. Postępowanie
 upadłościowe i postępowanie egzekucyjne.
 Finansowanie transakcji w obrocie nieruchomościami. Produkty bankowe – kredyty i pożyczki. Rachunek
 powierniczy – rachunek bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami.
 Zarządzanie biurem pośrednictwa nieruchomościami. Formy organizacyjno-prawne działalności w zakresie
 pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Czynności związane z uruchomieniem działalności biura.
 Zasady techniki biurowej. Zasady współpracy między biurami – system wymiany ofert. Obowiązki podatkowe.
 Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Forma i treść umowy. Prawa i obowiązki stron umowy.
 Rodzaje umów pośrednictwa (typu otwartego, na wyłączność, inne umowy).
 Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem. Czynności notarialne. Akt notarialny.
 Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami: nieruchomość jako przedmiot opodatkowania, rodzaje podatków i
 opłat, wyłączenia, zwolnienia i ulgi podatkowe.
 Literatura:
       Brzeski W.J. Dobrowolski G. Sędek S. Vademekum pośrednika nieruchomościami. Krakowski
        Instytut Wydawniczy, Kraków, 2004
       Wysokińska U. Kulisy pracy pośrednika w obrocie nieruchomościmi NGA, Koszalin, 2004
       Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa, 2004
       Cellmer R. Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości, Edukaterra,
        Olsztyn 1999
       Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Państwowe licencje zawodowe w zakresie pośrednictwie w
        obrocie nieruchomościami, poradnik dla kandydatów ubiegających się o nadanie licencji
        pośrednika w obrocie nieruchomościami, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa
        2001,
       Aktualne przepisy prawne z zakresu przedmiotu.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


Nazwa przedmiotu: Prawo o notariacie – wybrane zagadnienia
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 15 h

                           38
 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawami prawa regulującego pozycję i zakres czynności
 notariusza ze szczególnym naciskiem na umiejętność współpracy pomiędzy pośrednikiem handlu
 nieruchomościami a notariuszem w zakresie przygotowywania i dokonywania aktów kupna-sprzedaży
 nieruchomości.

 Treść programowa:
 Czynności notarialne. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem. Akt notarialny
 Literatura:
   1. Aleksander Oleszko, Cywilnoprawny obrót nieruchomościami, Zamość 2002.
   2. 70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie. Materiały z sesji naukowej, Krajowa Rada
     Notarialna, Warszawa 2003.
   3. M. K. Kolasiński, Odpowiedzialność cywilna notariusza, Toruń 2005.
   4. Prawo o notariacie, red. Izabela Ratusińska, Kraków 2003.
   5. Prawo o notariacie, wprow. Aleksander Oleszko, Kraków 2006.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie biurem obrotu nieruchomościami
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Treść programowa:
 Formy organizacyjno-prawne działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie    nieruchomościami. Czynności
 związane z uruchomieniem działalności biura. Ustalenie celów działalności i zadań biura, a także środków
 niezbędnych do uruchomienia działalności biura. Analiza otoczenia rynkowego. Rejestracja działalności
 gospodarczej oraz uruchomienie działalności biura. Organizacja biura – struktura wewnętrzna i podział zadań.
 Zasady i techniki pracy biurowej. Zarządzanie biurem. Zatrudnianie pracowników, polityka personalna, prawa i
 obowiązki pracowników. Wykorzystywanie technik komputerowych. Zasady współpracy między biurami –
 system wymiany ofert MLS. Monitorowanie otoczenia prawnego. Ubezpieczenie działalności zawodowej.
 Ochrona danych osobowych. Zasady przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych
 pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Obowiązki podatkowe.

 Literatura:
 Obrót nieruchomościami w polskim ustawodawstwie pozakodeksowym, oprac. Robert Wiciński, Toruń 2005.
 Brzeski W.J. Dobrowolski G. Sędek S., Vademecum pośrednika nieruchomościami, Kraków 2004.
 Wysokińska U., Kulisy pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami, Koszalin, 2004.


 Warunki zaliczenia: zaliczenie z ocenąNazwa przedmiotu: Przejmowanie, planowanie i zarządzanie nieruchomościami
                                                Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia: dr Małgorzata Renigier-Biłozor
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 30 h, ćw. 15 h
Rok studiów: II    Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 45 h
                           39
 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z procesem przejmowania, planowania i zarządzania
 nieruchomościami, wskazanie specyfiki zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, nauczenie studentów
 przygotowania planu zarządzania nieruchomością, jako instrumentu zarządzania strategicznego.

 Treść programowa:
 Nieruchomość jako przedmiot przejęcia i zarządzania; istota zarządzania nieruchomościami; otoczenie
 nieruchomości a proces zarządzania; zarządca jako uczestnik rynku nieruchomości; prawne podstawy
 zarządzania nieruchomościami; otoczenie ekonomiczno – finansowe zarządcy; proces zarządzania
 nieruchomościami; inwestowanie w nieruchomości; plan zarządzania jako instrument zarządzania
 strategicznego; zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.
 Literatura:
 E. Kucharska –Stasiak (red.) Zarządzanie nieruchomościami, Instytut Zarządzania VALOR, Łódź 2000.
 M.Bryx (red.) Zarządzanie nieruchomościami, Poltex, Warszawa 2000.
 A. Śliwiński, Zarządzanie nieruchomościami, Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami,
 „Placet‖ Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000.
 Warunki zaliczenia: egzaminNazwa przedmiotu: Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h, ćw. 15
Rok studiów: II    Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:

 Treść programowa:
 Nieruchomość niemieszkalna – klasyfikacje i definicje. Przedmiot zarządzania. Zarządzanie nieruchomościami
 jako działalność zawodowa. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości w Polsce i za granicą. Plan
 zarządzania nieruchomością komercyjną. Analiza prawna, techniczna i ekonomiczno-finansowa nieruchomości
 komercyjnej. Budżety operacyjne i kapitałowe nieruchomości niemieszkalnej. Umowa o zarządzanie
 Wyznaczania zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego nieruchomości. Analiza efektywności
 inwestycji w alternatywne nieruchomości niemieszkalne. Multimedialne prezentacje przygotowanych przez
 studentów planów zarządzania..

 Literatura:
      Brzeski W.J. Dobrowolski G. Sędek S. Vademekum pośrednika nieruchomościami. Krakowski
       Instytut Wydawniczy, Kraków, 2004
      Wysokińska U. Kulisy pracy pośrednika w obrocie nieruchomościmi NGA, Koszalin, 2004
      Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa, 2004
      Cellmer R. Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości, Edukaterra,
       Olsztyn 1999
      Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Państwowe licencje zawodowe w zakresie pośrednictwie w
       obrocie nieruchomościami, poradnik dla kandydatów ubiegających się o nadanie licencji
       pośrednika w obrocie nieruchomościami, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa
       2001,
      Aktualne przepisy prawne z zakresu przedmiotu.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


Nazwa przedmiotu: Planowanie i zarządzanie ekonomiczne i finansowe
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: administrowanie i obrót nieruchomościami


                           40
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: 15 h W
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami planowania i zarządzania ekonomiczno
 finansowego w odniesieniu do rynku nieruchomości.

 Treść programowa:
 Elementy rachunkowości i matematyki finansowej w zarządzaniu nieruchomościami. Analiza i diagnoza sytuacji
 ekonomicznej i finansowej nieruchomości. Budżety nieruchomości. Narzędzia wspomagające prace zarządcy.
 Plan zarządzania. Ocena efektywności zarządzania.
 Literatura:
 1. Hozer J. i inni : Nieruchomości przedsiębiorstwa, wyceny, analizy, KEiS US, Szczecin 2001.
 2. Hozer J. i inni : Zarządzanie nieruchomościami, KEiS US oraz IADiPG, Szczecin 2006.
 3. Kucharska-Stasiak E.: Zarządzanie nieruchomościami, VALOR, Łódź 2000.
 4. Kucharska-Stasiak E. I inni : Nieruchomość a rynek , PWN Warszawa 2000.
 5. Tertelis M. : Umowa o zarządzanie nieruchomością, C.H.BECK, Warszawa 2003.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
 4. C. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ
 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA OSÓB I MIENIA”Nazwa przedmiotu: Teoria polityki bezpieczeństwa
                                                Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: 15 h W i 15 h Ćw.
Rok studiów: II    Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Rozumienia kategorii bezpieczeństwa; opisu i interpretacji zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu; analizy i
 oceny przyczynowo-skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa.
 Treść programowa:
 Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie. Geneza, cele i treści bezpieczeństwa. Tradycyjne i współczesne
 (nowoczesne) pojęcie bezpieczeństwa narodowego. Typologia bezpieczeństwa narodowego. Doktrynalne i
 instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa. Znaczenie ideologicznych, religijnych i narodowościowych
 czynników teorii bezpieczeństwa. Ewolucja poglądów na rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa
 narodowego i międzynarodowego. Prognoza rozwoju bezpieczeństwa: uniwersalistyczna, ogólnoeuropejska,
 euroatlantycka.
 Literatura:
 Starzyk J., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.
 Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.
 Zięba R., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2005.
 Zięba R., Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2000.

 Warunki zaliczenia: egzamin.
Nazwa przedmiotu: Ustrój administracji bezpieczeństwa publicznego
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: 30 h W
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 30 h

                           41
 Cele przedmiotu:
 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego obejmuje różnorodne organy i podporządkowane im
 struktury organizacyjne, funkcjonujące w sferze administracji rządowej albo samorządu terytorialnego, które
 wykonują zadania związane z zapobieganiem oraz usuwaniem zagrożeń zarówno w życiu zbiorowości jak i
 poszczególnych jednostek, a także podejmują działania w celu zapewnienia poszanowania prawem określonych
 zakazów, nakazów i zasad zachowania się. Ponadto zadania takie wykonywane są także przez inne podmioty, w
 szczególności przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i
 mienia bądź też usług detektywistycznych.

 Treść programowa:
 Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i omówienie regulacji administracyjnoprawnych dotyczących - szeroko
 rozumianego - bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach tych regulacji znajdują się zaś m.in.
 unormowania określające reguły postępowania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 nakładające określone obowiązki zachowań oraz ustalające organy właściwe w sprawach z tego zakresu, a także
 instrumenty ich działania. Zadania w powyższej sferze realizowane są natomiast zarówno przez organy
 administracji rządowej oraz podległe im wyspecjalizowane służby jak i przez jednostki samorządu terytorialnego
 i inne podmioty - w tym organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w
 zakresie usług ochrony osób i mienia bądź też usług detektywistycznych.

 Literatura:
 1.) Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji
 ustrojowo- gospodarczej, praca zbior. pod red. W. Bednarka, S. Pikulskiego, Olsztyn 2000.
 2.) Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, praca zbior. pod red. J. Widackiego, J. Czapskiej, Lublin 1998.
 3.) J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze 1999.
 4.) Zarządzanie bezpieczeństwem, praca zbior. pod red. P. Tyrały, Kraków 2000.
 5.) J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, Instytucje państwa w stanach kryzysu (w:) Samorząd Terytorialny Nr 5 z
 1998.
 System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych (w:) Samorząd Terytorialny Nr 5 z 2000r.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.


Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia kryminologii i patologii społecznej
                                                 Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny             Forma zajęć: 30 h W
Rok studiów: III   Semestr: V                 Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów trzeciego roku z ogólną problematyką kryminologiczną, która jest
 następnie pogłębiana w trakcie zajęć specjalistycznych. Wykład obejmuje m.in. wprowadzenie do kryminologii
 (czym jest kryminologia, jej relacje względem nauk pokrewnych, nauczanie kryminologii w Polsce i na świecie),
 charakterystyka zbiorów danych o przestępczości (statystyki policyjne, sądowe i penitencjarne, zasada "lejka"),
 przestępczość rejestrowana i nie rejestrowana (ciemna liczba" i metody jej pomiaru: badania self - report oraz
 badania ofiar przestępstw), główne tendencje przestępczości i polityki kryminalnej (na podstawie "Atlasu
 przestępczości w Polsce"), teorie kryminologiczne (charakterystyka poszczególnych paradygmatów oraz
 głównych koncepcji kryminologicznych), kryminologia szczegółowa - wybrane zagadnienia (przestępczość:
 powrotna, nieletnich, kobiet). odrębny wykład poświęcony jest dyskusji na jeden z poniższych tematów:
 przysłowia a teorie kryminologiczne, media a przestępczość, koszty przestępczości, za i przeciw karze śmierci.
 Treść programowa:
 Przedmiot kryminologii, historia badań w kryminologii, źródła informacji o przestępczości, obraz przestępczości
 w Polsce i na świecie, czynniki etiologiczne przestępczości, koncepcje wyjaśniające zachowania przestępcze,
 zagadnienia wiktymologii, reakcja społeczna wobec sprawców przestępstw- w przeszłości i współcześnie,
 przyszłość kryminologii.

 Literatura:
        -  Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999.

                            42
        - Andrzej Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993.
        - Krystyna Ostrowska i Dobrochna Wójcik, Teorie kryminologiczne, Warszawa 1986.
        - Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 3,
         Warszawa 2003.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.
          Nazwa przedmiotu: Ochrona informacji niejawnych
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: III   Semestr: V                Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony informacji niejawnych oraz organizacji systemu ochrony
 informacji. Nauka zasad bezpieczeństwa informacji oraz stosowania środków ochrony informacji niejawnych .

 Treść programowa:
 Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych. Organizacja ochrony informacji niejawnych. Klasyfikacja
 informacji niejawnych. Klauzule tajności. Dostęp do informacji niejawnych. Postępowanie sprawdzające.
 Postępowanie odwoławcze i skargowe. Udostępnianie informacji niejawnych. Kancelarie tajne. Kontrola obiegu
 dokumentów. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Środki ochrony fizycznej informacji
 niejawnych. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Bezpieczeństwo przemysłowe.
 Literatura:
 A. Zygmuntowicz, E. Filipiuk, Ochrona informacji niejawnych, Sczytno 2007.
 S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Opole 2006.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
 Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy działania systemu bezpieczeństwa powszechnego w
             Polsce i wybranych krajach UE                    Punkty ECTS: 3
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 30 h
Rok studiów: II    Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania prawa w obszarze bezpieczeństwa; dostrzegania związków i
 zależności między prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym; oceny zgodności prawa polskiego z
 prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.
 Treść programowa:
 Prawo jako podstawa organizacji bezpieczeństwa demokratycznego państwa. Związki między prawem
 krajowym a prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa. Międzynarodowe prawo konfliktów
 zbrojnych. Międzynarodowe prawo humanitarne. Stany nadzwyczajne – istota i zasady konstytucyjne, stan
 wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej. Stan wojny.
 Literatura:
 1.)Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, praca zbior. pod red. J. Widackiego, J. Czapskiej, Lublin 1998.
 2.) J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze 1999.
 3.) Zarządzanie bezpieczeństwem, praca zbior. pod red. P. Tyrały, Kraków 2000.
 4.) J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, Instytucje państwa w stanach kryzysu (w:) Samorząd Terytorialny Nr 5 z
 1998.
 5.) System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych (w:) Samorząd Terytorialny Nr 5 z 2000r.

                           43
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
       Nazwa przedmiotu: Europejski system ochrony praw człowieka
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Celem zajęć jest prezentacja europejskiego systemu ochrony praw człowieka w aspektach prawnym i
 instytucjonalnym.

 Treść programowa:
 Międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka. Rada Europy i jej rola w zakresie ochrony praw człowieka.
 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy oraz protokoły dodatkowe do
 tejże. Europejski Trybunał Praw Człowieka i jego jurysdykcja. Inne konwencje Rady Europy w zakresie praw
 człowieka. Ochrona praw człowieka w procesie KBWE/OBWE. Ludzki wymiar KBWE. Instytucje i działania
 OBWE w sferze praw człowieka. Ochrona praw człowieka w procesie integracji europejskiej. Karta Praw
 Podstawowych. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sferze ochrony praw człowieka i
 mechanizmy ochrony praw człowieka w UE. Współpraca europejskich organizacji w zakresie ochrony praw
 człowieka.

 Literatura:
 Roman Kuźniar, Prawa człowieka.Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2002.
 Adam Łazowski, Ochrona praw jednostki w prawie wspólnotowym, Zakamycze 2002.
 Marek Antoni Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, cz. I i II, Warszawa 2003.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


           Nazwa przedmiotu: Fałszerstwa dokumentów
                                                Punkty ECTS: 1
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h
Rok studiów: II    Semestr: IV               Całkowita liczba godzin: 15 h

 Cele przedmiotu:
 Zapoznanie z kryminalistycznymi i prawno-karnymi aspektami pojęcia dokumentu i jego fałszerstwa.
 Treść programowa:
 Prawne pojecie dokumentu. Pojecie prawne fałszerstwa. Fałszerstwo dokumentów publicznych - tożsamości,
 finansowych i handlowych. Odpowiedzialność karna. Metody wykrywania i zabezpieczenia się przed
 fałszerstwami dokumentów w pracy administracyjnej.
 Literatura:
 J. Wójcik, Fałszerstwa dokumentów publicznych, Wrocław 2005.
 G. Zapotoczny, Fałszerstwa dokumentów i nowoczesne metody zabezpieczeń przed nimi, w: „Studia Iuridica‖, t.
 46, Warszawa 2006.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


  Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 30 h


                           44
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Zapoznanie studentów z zasadami polskiego prawa karnego procesowego etapami postępowania karnego,
 kodeksowymi instytucjami procesu karnego.
 Treść programowa:
 Przedmiotem zajęć są instytucje polskiego postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia. W
 szczególności omawiana jest problematyka naczelnych zasad procesu karnego oraz poszczególnych instytucji
 karno procesowych stosownie do systematyki kodeksu postępowania karnego i postępowania w sprawach
 wykroczeń.
 Literatura:
 1. Bieńkowska B., Kruszyński P., Kulesza C., Piszczek P., Wykład prawa karnego procesowego pod red. P.
 Kruszyńskiego, Białystok 2003.
 2. Waltoś S., Proces karny. Zarys sytemu, Warszawa 2003.
 3. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003.
 4. Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków 2002.
 5. Czajka M., Światłowski A., Prawo w diagramach. Kodeks postępowania karnego, Bielsko-Biała 2003.
 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, obszary cywilne ratownictwa
             przedmedycznego i medycznego                     Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny           Forma zajęć: w 30 h i 15 ćw.
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 45 h

 Cele przedmiotu:
 Wprowadzenie do systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; rozumienia zasad organizacji i realizacji zadań
 przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych; wykorzystywania mechanizmów
 zapewniających bezpieczeństwo imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych.
 Treść programowa:
 Koordynacja, zarządzanie i kierowanie w sytuacji kryzysu wewnętrznego na szczeblu krajowym, wojewódzkim i
 powiatowym. Centrum Powiadamiania Ratunkowego jako element nowoczesnego zarządzania i koordynacji
 działań w sytuacjach kryzysowych. Organizacyjne i prawne aspekty działań w warunkach awarii technicznych i
 katastrof naturalnych. Wybrane aspekty organizacji i zabezpieczania imprez, uroczystości i zgromadzeń
 publicznych.
 Literatura:
 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 Kołodziński E.; Matela G., Kryzys i zarządzanie kryzysowe, Warszawa 1999.
 Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Rola i zadania administracji publicznej, Inowrocław:
 2000.
 Bandura-Madej, W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Warszawa 1996.
 Leviton, S., Greenstone J., Interwencja kryzysowa, Gdańsk 2004.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną


            Nazwa przedmiotu: Pragmatyka zawodowa
                                               Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny           Forma zajęć: w 30 h
Rok studiów: III   Semestr: VI               Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
                           45
 Zapoznanie z pojęciem i funkcjonowaniem pragmatyki zawodowej, służbowej lub urzędniczej.
 Treść programowa:
 Pragmatyka zawodowa jako akty prawne regulujące kompetencje, zasady hierarchii służbowej a także prawa i
 obowiązki pracowników administracji publicznej (także wyodrębnionej ich kategorii, zatrudnionych w danego
 rodzaju służbie, np. żołnierzy, funkcjonariuszy służby więziennej).
 Literatura:
 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593, z późn.
 zm.).
 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z
 późn. zm.).
 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z
 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711 i Nr
 191,poz. 1414)

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.

   Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku
                  publicznego                         Punkty ECTS: 4
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w. 15 h, 15 h ćw.
Rok studiów: II    Semestr: IV                Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego obejmuje różnorodne organy i podporządkowane im
 struktury organizacyjne, funkcjonujące w sferze administracji rządowej albo samorządu terytorialnego, które
 wykonują zadania związane z zapobieganiem oraz usuwaniem zagrożeń zarówno w życiu zbiorowości jak i
 poszczególnych jednostek, a także podejmują działania w celu zapewnienia poszanowania prawem określonych
 zakazów, nakazów i zasad zachowania się. Ponadto zadania takie wykonywane są także przez inne podmioty, w
 szczególności przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i
 mienia bądź też usług detektywistycznych.
 Treść programowa:
 Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i omówienie regulacji administracyjnoprawnych dotyczących - szeroko
 rozumianego - bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach tych regulacji znajdują się zaś m.in.
 unormowania określające reguły postępowania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 nakładające określone obowiązki zachowań oraz ustalające organy właściwe w sprawach z tego zakresu, a także
 instrumenty ich działania. Zadania w powyższej sferze realizowane są natomiast zarówno przez organy
 administracji rządowej oraz podległe im wyspecjalizowane służby jak i przez jednostki samorządu terytorialnego
 i inne podmioty - w tym organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w
 zakresie usług ochrony osób i mienia bądź też usług detektywistycznych.
 Literatura:
    1. S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
    2. J.Czapska, J.Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze 1999.
    3. Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, red. J.Czapska, H.Kury, Zakamycze 2002.
    4. Straże miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, red.
      J.Lisowski, Szczytno 1996.
    5. Problemy bezpieczeństwa lokalnego, red. M.Filar, Toruń 1995


 Warunki zaliczenia: egzamin.
                            46
          Nazwa przedmiotu: Public Relations w administracji
                                                Punkty ECTS: 2
Prowadzący zajęcia:
Specjalność: : bezpieczeństwo publiczne ochrona osób i mienia
Status przedmiotu: obligatoryjny            Forma zajęć: w 15 h i 15 h ćw.
Rok studiów: III   Semestr: VI                Całkowita liczba godzin: 30 h

 Cele przedmiotu:
 Przedstawienie relacji społecznych w kontekście komunikacji marketingowej: reklama, promocja, sponsoring,
 marketing. Prezentacja metod budowania wizerunku instytucji publicznych. Charakterystyka technik takich jak
 lobbing oraz publicity. Omówienie relacji między rządem, samorządem oraz firmami i organizacjami non profit.
 Traktowanie Public Relations jako komunikacji indywidualnej, grupowej i masowej.
 Treść programowa:
 1. Czym jest Public Relations: charakterystyka PR w kontekście historycznego rozwoju, obszary aktywności
 specjalistów PR, w administracji, zarządzanie funkcjami PR. 2. Teoria komunikacji społecznej. 3. Komunikacja
 masowa - planowanie Public Relations. 4. Techniki relacji społecznych. 5. Public Relations instytucji
 publicznych: specyfika PR instytucji publicznych, PR między instytucjami, PR administracji skierowany do
 obywateli.
 Literatura:
 Seitel P. F., Public Relations w praktyce, Warszawa 2003.
 Wojcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.
 Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.
 Ociepka B. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 Maison D., Wasilewski P. (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa 2002.

 Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.
                           47

								
To top