Pravo ispit by 8h6Tr9

VIEWS: 0 PAGES: 7

									OPŠTE UČENJE O PRAVU

 1. Seminarski


 2. Pojam tumačenja prava i vrste tumačenja prava
   Pojam tumačenja (uopšte): Radi se o tumačenju materijalne pojave gdje postoji
   odašiljač koji odašilje materijalnu pojavu (znak) i drugo lice koje prima i tumači taj
   znak. Npr. Brodovi komuniciraju svjetlosnim znacima (morzeova azbuka) ili
   zastavicama.
   Što se tiče prava, odašiljač je parlament, a primalac je tumač zakona.
   Tumači zakona (mogu biti državni i nedržavni):
       a) Državni organi
       b) Privatna lica u postupku primjenjivanja prava. Ovo tumačenje nije
         obavezno i nema onu snagu koju ima tumačenje koje vrše državni organi
       c) Naučnici (pravna nauka) Ovo tumačenje ima odreĎeni značaj i ulogu, mada
         nije obavezno, tj. obavezuje snagom svog autoriteta

   Najveći autoritet kod tumačenja imaju sudovi jer svaki dan tumače pravo.

   Tumačenje prava znači utvrĎivanje pravnog smisla pravne norme.

   Tumačenje može biti široko (sistemsko) i tumačenje pojedine pravne norme.

   Sredstva tumačenja su jezik, logika, istorija norme, cilj norme, itd.

   Prema sredstvima postoje istoimene vrste tumačenja prava:

   1. Jezičko tumačenje je najvažnije tumačenje jer je vezano za jezički tekst norme i
    norma se tumači po pravilima jezika, interpunkcijskih znakova. Jezičko tumačenje
    predstavlja utvrĎivanje značenja (sadržaja) norme upotrebom pravila jezika koja su
    standardizovana i kodifikovana u nauci o jeziku. S obzirom da se jezik sastoji od
    riječi, skupova riječi i inerpunkcijskih znakova, to se jezičko tumačenje dijeli na
    leksičko, gramatičko, sintasičko i interpunkcijsko. Svaki jezički znak ima svoju
    sopstvenu ulogu i značenje u tekstu, tj. nije suvišan i beznačajan i ne smije se
    nanemarivati. Ukoliko znak ima više značenja, prvenstveno se uzima ono koje je
    uobičajeno i normalno, odnosno glavno značenje, a ne sporedno i izuzetno
    značenje.
   2. Vezano i slobodno tumačenje. Vezano je ono koje se drži striktno teksta norme, a
    slobodno nije vezano za tekst norme, tj. tumač potpuno slobodno tumači pravnu
    normu. Postoje pristalice i jednog i drugog. Ipak, preovladava shvatanje da je
    pravilnije vezano tumačenje jer kod slobodnog tumačenja postoji opasnost da se
    ode u proizvoljnost.
   3. Subjektivno tumačenje. Kod ovog tumačenja tumač tumači volju tvorca norme.
    Tu se postavlja problem tvorca jer on nikada nije jedno lice.
   4. Objektivno tumačenje je ono tumačenje koje normi daje cjelokupno društvo.
  5. Statičko i evolucionističko tumačenje. Statičko je ono koje je norma imala u
    momentu donošenja norme, a evolucionističko je ono koje norma ima u momentu
    tumačenja. Osnova evolucionističkog tumačenja je pretpostavka da se taj smisao
    mijenja (evoluira) od trenutka donošenja same norme do trenutka njene primjene.
    Npr. Prije 30 godina je bilo zabranjeno voziti preko 30 km/h. Statičkim
    tumačenjem, to bi značilo da je i danas zabranjeno voziti preko 30 km/h.
  6. Sistematsko tumačenje. Ovde se norma tumači u odnosu na cijeli sistem normi
    koji čine pravni sistem. Ovim tumačenjem se utvrĎuje pravo (istinito) značenje
    pravne norme pomoću njenog povezivanja sa drugim normama u pravnom poretku
    i sistemu prava.
  7. Istorijsko tumačenje. Kod istorijskog tumačenja ispituju se istorijske okolnosti od
    nastanka norme do momenta tumačenja norme. Istorijsko tumačenje prava
    predstavlja utvrĎivanje značenja norme tako što se ispituje uticaj različitih
    društvenih okolnosti na donošenje pravnih normi kao i uslovi i razlozi za promjene
    koje je pravna norma doživjela od trenutka donošenja do momenta tumačenja.
  8. Ciljno tumačenje. Ovde se tumači kakav cilj treba norma da postigne. Zadatak
    ciljnog tumačenja je da bliže ispita krajnji cilj norme i njenu vezu sa opštim
    ciljevima pravnog poretka. Npr. Norma je da se ide u vojsku sa 18 godina ili u
    školu sa 7. Za vojsku moramo imati 18, ali za školu ne moramo imati 7.
  9. Analogija. Kod analogije tumačimo isto istim, a to znači da ako postoji norma za
    jedan slučaj, onda na isti ili sličan slučaj koji nije regulisan primjenjujemo ovu
    postojeću normu. Analogijom se popunjavaju praznine.
  10. Tumačenje razlogom protiv (argumentum a contrario). Npr. Norma glasi:
    Zabranjeno je ići lijevom stranom ceste. Da li je dozvoljeno ići s desne strane?
    Ako bi primjenili tumačenje analogijom slijedi da je zabranjeno ići i desnom
    stranom. Ako bi primjenili tumačenje razlogom protiv slijedi da je dozvoljeno ići
    desnom stranom.
  11. Logičko tumačenje. Metoda logičkog tumačenja sastoji se u utvrĎivanju smisla
    teksta pomoću pravila logičkog mišljenja. Logičko tumačenje predstavlja provjeru
    i utvrĎivanje značenja norme primjenom pravne logike na značenja dobijena
    trugim sredstvima tumačenja.
  Zaključak:
  Pravo tumačenje je ono tumačenje koje utvrĎuje pravi smisao norme, a do njega se
  dolazi primjenom svih ovih vrsta tumačenja, ali se najvažnije jezičko tumačenje. Sva
  ostala moraju se bazirati na tome.
3. Pojam države i elementi države
  Država je organizacija koja raspolaže monopolom fizičke sile (vojska i policija) koja
  služi da održava onaj način proizvodnja koji je u interesu odreĎene društvene
  zajednice. Moderna država je zajednica slobodnih ljudi.
  Ratovi se vode zbog promjene svojinskih odnosa. Npr. II Svjetski Rat - dolazak
  komunizma (promjena svojinskih odnosa: privatno oduzeto i pretvorenu u društveno).
  Nakon zadnjeg rata se vraća na staro stanje. Francuska buržoaska revolucija. Do 1789.
  čovjek nije bio čovjek nego je prodavan sa zamljom. U SAD (rat Sjever-Jug) je
  davanje prava crncima. Do II Svjetskog rata žene nisu imale radnu sposobnost.
  Napredak je generalno spor.
  Elementi države:
  1. Teritorija države je cjelovit trodimenzionalan prostor na zemlji koji zauzima jedna
   država. Cjelovitost znači da je državna teritorija povezan prostor (ima izuzetaka:
   npr. Aljaska). Trodimenzionalnost znači da se državnom teritorijom pored kopna (i
   mora) smatra vazdušni prostor (do odreĎene visine) kao i zemljina utroba ispod
   državnog kopna. Veličina državne teritorije je odreĎena državnom granicom. Pošto
   se granice nalaze izmeĎu dvije države, potrebno ih je uspostaviti meĎudržavnim
   aktima.
  2. Državna vlast je svojstvo države, tj. njenih organa da izdaju obavezna pravila
   ponašanja, a oni na koje se te pravila odnose su dužni da im se pokoravaju. Vlast
   pretpostavlja postojanje odnosa nadreĎenosti i podreĎenosti iza koga kao garant
   stoji monopol sile. Vlast je legitimni društveni odnos, a to znači da većinski broj
   državljana prihvata i odobrava ciljeve za čije ostvarenje se pravila propisuju. Jedna
   od karakteristika je to što državna vlast na svojoj teritoriji ima svojstvo
   suprematije, odnosno sve zajednice i pojedinci na njenoj teritoriji moraju poštovati
   njena pravila ponašanja.
  3. Narod, stanovništvo. Sam pojam države koji je opisuje kao zajednicu ljudi upućuje
   na to da države nema i ne može biti bez ljudi. Narod jedne države čine samo oni
   ljudi koji su sa državom u posebno pravno ureĎenom odnosu što podrazumjeva
   meĎusobna prava i obaveze. Taj odnos je ustvari državljanstvo.
  4. Suverenitet (interni i eksterni). To je bitno svojstvo državne vlasti koje znači da je
   državna vlast vrhovna vlast. Da je država suverena, to znači da je državni poredak
   poredak iznad koga nema višeg poretka, a jedini poredak koji bi se mogao priznati
   kao viši od državnopravnog poretka jeste meĎunarodnopravni poredak. Interni -
   prema svojoj teritoriji, eksterni – prema drugim državama.

  Vatikan je mini država, ali je izuzetno suveren-moćan. Moć je i u proizvodnji
  (Njemačka je izgubila u II Svjetskom ratu jer je nadjačana u proizvodnji). EU ima 25
  zemalja, ali SAD ima 53. Teritorija ne mora da bude jedinstvena (Aljaska).
4. Pojam i vrste demokratije i autokratije
  Pojam demokratije: vladavina naroda. Poredak u kome vlast pripada većini graĎana, u
  kome većina graĎana bira neposredne nosioce vlasti, kontroliše njihov rad i može ih
  pozvati na odgovornost se naziva demokratijom. U savremenom svijetu su čiste
  demokratije objektivno nemoguće, a čiste autokratije, iako moguće, nisu poželjne i
  izložene su kritikama i pritiscima demokratske javnosti. Zbog toga su na sceni
  mješoviti oblici u kome preovlaĎuju elementi jednog ili drugog oblika.
  Elementi:
     - Svijest graĎana, tj. politička kultura ili politička svijest graĎana kao osnov
       uspješnog učestvovanja u političkoj djelatnosti i uticanje na političku vlast
       kao stvarni politički subjekt, a ne kao objekt nečijeg odlučivanja. Čovjek
       mora biti svjestan onoga što je dobro i onoga što je loše za njega i za
       njegovu grupu, kao i za druge grupe globalnog društva.
    -  Standard, materijalna neugroženost graĎanja. Za potpuniju demokoratiju,
      za visoku kulturu koja uvijek prati, nužan uslov je viši stepen materijalnog
      standarda.
    - Postojanje sloboda i prava, garancije za ostvarivanje prava. Nije dovoljno
      da sva ta i druga prava, koja su najčešće garantovana ustavnim normama
      budu samo deklarativna, već su potrebna i efikasna sredstva za njihovo
      ostvarivanje i zaštitu. Sloboda medija, politički pluralizam, izbornost i
      smjenjivost najviših organa vlasti, zakonitost i ustavnost djelovanja državih
      organa i službenih lica, javnost rada svih nosilaca državnih i društvenih
      funkcija, politička i pravna odgovornost istih.
Vrste: Politička, socijalna, neposredna, posredna
    - Antička demokratija je demokratija antičkih grčkih gradova-polisa,
      posebno Atine. To je bila više vrsta autokratije jer je vlast imao mali broj
      ljudi.
    - Formalna i stvarna demokratija, kao i politička i socijalna demokratija
      ostvaruju se kao oblici predstavničke- reprezentativne demokratije koja je
      osnovni oblik moderne graĎanske demokratije.
    - Neposredna demokratija je oblik političkog ureĎenja u kome čitav narod
      neposredno, sam vrši vlast. Tu ne postoji razlika izmeĎu državne
      organizacije i naroda, pa je to negacija države. Danas postoje samo
      elementi takve demokratije: narodna inicijativa, referendum, narodni veto i
      plebiscit
    - Posredna demokratija je takav oblik demokratije u kome narod bira svoje
      predstavnike u organe državne vlasti.

Pojam autokratije: vladavina pojedinca
Autokratija predstavlja oblik političkog sistema u kome državni poglavar, monarh,
diktator ne izvodi svoju vlast iz volje naroda ili nekih značajnih dijelova društva, već
vlada na osnovu ličnog ugleda (harizme), na osnovu religijskih ili tradicionalnih
shvatanja i na oružanoj sili kojom upravlja jedan broj njemu vijernih moćnika. Većina
stanovnika nema uticaja na bilo koji način na političku vlast i više su podanici nego
slobodni graĎani.
Vrste: Plutokratija - vladavina bogatih, Oligarhija - vladavina manjine, Aristokratija -
vladavina moćnih i slavnih
Pojavni oblici: Staljinizam, Fašizam, Pinoče, Titoizam, Mao Ce Tung, Kastro
    - Oligarhija predstavlja državu u kojoj se uz državnog poglavara u vlasti
      učestvuje po vlastitiom pravu i manji dio društva koji je i ekonomski
      vladajući stalež, dok je većina stanovništva isključena iz političkog
      odlučivanja.
    - Aristokratija: Ako se u oligarhiji vladajuća manjina postavlja na osnovu
      porjekla.
    - Plutokratija: Ako se u oligarhiji vladajuća manjina posavlja na osnovu
      bogatstva.
  5. Oblici državne vlasti: Predsjednički sistem, parlamentarni sistem, konventski sistem,
    mješoviti sistem.
    Ukoliko državu odredimo kao političku i pravnu organizaciju, tada se sadržina vršenja
    državne vlasti ispoljava kao stvaranje i primjena prava, pri čemu je pravo političko
    sredstvo „u rukama države“ pomoću koga ona vrši vlast.
    Tri najzastupljenija oblika državne vlasti su:
-  Predsjednički sistem je najbliži podjeli vlasti. Najtipičniji predsjednički sistem je
  uspostavljen u SADu ustavom od 1787. Predsjednički sistem SAD je zasnovan je na ideji
  o najdosljednijoj podjeli vlasti izmeĎu zakonodavih, izvršnih(upravnih) i sudskih organa.
  To znači da svaka vlast treba da vrši isključivo one poslove koji joj po prirodi stvari
  pripadaju te da bude što nezavisnija od druge dvije vlasti. TakoĎe, zbog materijalne
  nadmoći zakonodavne vlasti , sudska i upravna vlast su zaštićenje od zadiranja
  zakonodavne vlasti u njihov domen i učinjene su jednakim. U ovom sistemu ne postoji
  vlada kao posebna institucija, pa ne postoji ni premijer. Obje funkcije vrši predsjednik koji
  se bira neposredno. U ovom političkom sistemu i obliku državne vlasti naročito je snažan
  položaj predsjednika koji je istovremeno i šef države i šef upravne vlasti, po čemu je ovaj
  sistem i dobio ime.
-  Parlamentarni sistem je najbliži ravnoteži (jednakih) vlasti. Proizvod je engleske političke
  tradicije koji se razvijao i usavršavao nekoliko vijekova. Prisutan je u većini nekadašnjih
  engleskih kolonija (Commonwealth) Parlamentarni sistem nije ustanovljen odreĎenim
  ustavno-pravnim ili nekim drugim zakonskim aktom iz čijih bi se odredaba moglo vidjeti
  kakva je njegova organizacija i politička suština. Engleska čak nema ustav u
  formalnopravnom smislu, nego ime akte čisto ustavnog karaktera (Petition of Rights, Bill
  of Rights) Podjela vlasti je značajno manja (umjerenija) nego u predsjedničkom sistemu.
  Značajna karakteristika ovog sistema nije parlament jer on postoji i u drugim sistemima,
  nego uticaj parlamenta na druge dvije vlasti, naročito na izvršnu. Razvojem drugih
  sistema došlo je do pada monarhija, dok je ovde došlo do njenog ograničavanja, te su
  nastali House of Lords i House of Commons. Izvršnu vlast u Engleskoj ima vlada. Šef
  države u engleskom parlamentarnom sistemu je monarh. On nije vrhovni državni organ
  već ima samo simboličku ulogu. U parlamentarnom sistemu se (suprotno predsjedničkom)
  bira (direktno) vladajuća stranka iz čijih redova se formira vlada.
-  Konventski sistem je najbliži jedinstvu vlasti. Dok prdsjednički sistem insistira na
  dosljednoj podjeli vlasti, a parlamentarni sistem na njenoj ravnoteži, konventski sistem
  nastoji da ostvari premoć zakonodavne vlasti i da izvršnu vlast tretira kao svoju
  „produženu ruku“ koja se nalazi pod stalnim nadzorom. Dok je šef države u
  predsjedničkom sistemu oličena u predsjedniku, u parlamentarnom je šef države
  reprezentativna ličnost, u konventskom je ta funkcija u sjeni ostalih funkcija, te je sveden
  na simbolički značaj. Cilj ovakvog sistema je da se u skupštini pored najviše zakonodavne
  vlasti skoncentriše i izvršna vlast. Šef države je predsjednik savjeta (dio skupštine
  zadužen za izvršnu vlast) koji ima simboličku ulogu.
  6. Pravna norma se definiše kao pravilo o ponašanju ljudi (subjekata prava)
    sankcionisano monopolom fizizičke sile kojim raspolaže država. Pravne norme su
    najprostiji činilac prava te se ne mogu razložiti na svoje sastavne dijelove pri čemu bi
  svaki dio sačuvao pravni karakter. Sastoji se od dispozicije (naredbe) i sankcije. Mora
  postojati pretpostavka dispozicije i pretpostavka sankcije.
  Pretpostavka dispozicije (hipoteza) pravne norme je onaj njen element u kome se
  odreĎuju uslovi po kojima se pravna norma primjenjuje (obično sadrži opis činjenične
  situacije na koju norma treba da se primjeni).
  Dispozicija može biti formulisana kao zabrana, naredba ili ovlašćenje. Dispozicija
  predstavlja primarno (osnovno) pravilo ponašanja koje kao normativni element pravne
  norme predstavlja nalog jedne volje upućen drugim subjektima u društvu kako treba
  da se ponašaju.
  Pretpostavka sankcije predstavlja prekršaj ili delikt. Ona je nužni i obavezni element
  pravne norme , tj. uslov za primjenu sankcije.
  Sankcija pravne norme je onaj element pravne norme koji normi daje pravni karakter i
  po kome se ona razlikuje od ostalih društvenih normi. U njoj je sadržano sekundarno
  pravilo ponašanja koje se primjenjuje u slučaju da nije primjenjena dispozicija ,tj.
  kada doĎe do delikta. Norma glasi: Svako onaj ko ima imovinu (pretpostavka
  dispozicije) dužan je da plati porez (dispozicija). Ako ne plati (pretpostavka sankcije)
  slijedi ... (sankcija).
  Sankcije mogu biti krivične sankcije (kazne) i graĎanske sankcije. Primjer graĎanske
  sankcije: Razbijen prozor - (novčana) naknada ili restitucija (vraćanje u prethodno
  stanje). U slučaju graĎansko pravnog delikta sankcije prema licima se sastoje od
  naknade imovine ili neimovinske štete koja je nastupila deliktom. U slučaju izvršenja
  disciplinskog delikta, sankcije se sastoje u oduzimanju ili ograničavanju nekih prava
  ili u novčanim kaznama.
  Sankcije prema pravnim aktima: Pravni akti se poništavaju.
  Postoji više vrsta dispozicije pravne norme:
      1. Sa neodreĎenom sadržinom. Ovakve dispozicije sadrže nedovoljno
         precizno odreĎeno pravilo ponašanja, pri čemu se precizno odreĎivanje
         pravila ponašanja prepušta drugom subjektu, po pravilu sudu ili organu
         uprave koji će ga u svakom konkretnom slučaju precizirati. Ovakve
         dispozicije postoje jer su društveni odnosi prekomplikovani da bi ih pravo
         moglo pratiti. (npr. udio supružnika u zajedničkoj imovini se naknadno
         precizira na osnovu visine zarade, stepen i vrstu pomoći, učešće u
         domaćinskim poslovima, odgajanje djece i sl.). Zajednička imovina je ona
         imovina koju su bračni drugovi stekli
               i. tokom braka
               ii. radom (ne zajedničkim)
      2. Alternativne dispozicije predstavljaju alternativno postavljano pravilo
         ponašanja. One daju obavezanom subjektu slobodu izbora izmeĎu više
         ravnpravnih pravila ponašanja. (npr. obavezu mogu ispuniti predajom 10 kg
         brašna ili 10 l ulja ili bicikla)
      3. Ovlašćujuća dispozicija (normativno široko postavljena, npr. mogu se
         zaključiti svi ugovori samo pod uslovom da nisu protivni javnom poretku
         (ustav, propisi, moral))
7. Subjekti i objekti prava
Subjekti prava su fizička i pravna lica i samo oni mogu biti nosioci prava i obaveza.
Fizička lica stiču pravnu sposobnost roĎenjem (mogu je steći i prije roĎenja ukoliko je
to u njihovom interesu), poslovnu sposobnost se vezuje za razvoj svijesti i volje
fizičkih lica i stiče se s odreĎenim uzrastom (sa 18 godina - punoljetstvom), bračnu sa
18 (ili sa 16 odlukom vanparničnog suda), testamentalna sposobnost je sa 16 godina,
radna sa 15, deliktna sa 14 (razbijanje prozora), prestaju biti subjektom prava
momentom smrti ili sudskim proglašenjem nestalog lica umrlim.
Pravna lica stiču i pravnu i poslovnu sposobnost upisom u sudski registar. Taj registar
vodi osnovni ili opštinski sud.
Pravno lice je skup fizičkih lica koji imaju svoju imovinu, organizaciju i koja su
priznata od pravnog poretka. Pravna lica se dijele na javno pravna i privatno pravna,
zavisno od toga u čijim rukama je imovina (npr. bolnica može biti i u privatnim i u
državnim rukama)
Pravna sposobnost je sposobnost biti nosilac prava i obaveza.
Poslovna sposobnost je sposobnost svojim izjavama volje sticati prava i obaveze.
Objekti prava
Objekt je sve ono na šta je upereno/na šta se odnosi subjektivno pravo ili povodom
čega nastaje pravni odnos. Oni predstavljaju pazlog ili povod pravnog odnosa, sponu
koja povezuje subjekte prava u pravni odnos. Objekti mogu biti objekti ekonomskog
prometa:
     1. Stvari koje su namjenjene tržištu (robe). Npr. Pravim kod kuće stolicu a ne
      prodajem - ta stolica nije stvar u pravnom smislu. Postoje stvari koje su van
      prometa kao npr. javna dobra (putevi, mostovi, zaštićeni spomenici kulture,
      nacionalni park). U ograničenom prometunalaze se npr. lijekovi, oružje,
      municija... jer za njih moramo dobiti dozvolu. Postojala su i tzv. dobra
      mrtve ruke (zemljišta i kuće koje su se dodjeljivale kolonistima poslije II
      Svjetskog rata 1946.-1948. Kolonisti su postali vlasnici i zemlje i kuća, ali
      ih nisu mogli otuĎiti u roku od 30 godina.)
     2. Ljudske radnje. Moraju biti
             i. moguće, npr. preskočiti Miljacku nije moguće
             ii. odreĎene (odredive)
            iii. dozvoljene, npr. kupiti drogu nije dozvoljeno
     3. Lična dobra
             i. čast,
             ii. ugled,
            iii. ime. Postaju objekti prava kada se povrijede.
     4. Autorska prava (muzika, filmovi, tekstovi...) BiH ima zakon o aut. pravu,
      ali još nije aktivna zaštita autorskih prava. Zaštita se ranije ostvarivala kod
      Saveznog zavoda za patente u Beogradu.
      Danas se smatra da čovjek više nisu objekti prava mada je u u ljudskoj
      istoriji bilo perioda kada je to bio.

								
To top