SELF_ASSESSMENT_ICT by 3AZfFUiE

VIEWS: 19 PAGES: 15

									      BAHAGIAN AUDIT DALAM
     JABATAN PERDANA MENTERI


          SELF ASSESSMENT
      PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
     BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN 2010NAMA JABATAN   :  ________________________

KOD PTJ     :  ________________________
ELEMEN

KAWALAN PENGURUSAN ICT       :  AD.ICT B1
KAWALAN KEMUDAHAN ICT       :  AD.ICT B2
KAWALAN PROJEK ICT         :  AD.ICT B3
KAWALAN TEKNOLOGI         :  AD.ICT B4
                                                    SA.ICT
                                                  AD.ICT B1
                     BAHAGIAN AUDIT DALAM
                    JABATAN PERDANA MENTERI

                  SELF ASSESSMENT PENGURUSAN ICT


     Pejabat Yang Dinilai :     Bahagian Teknologi Maklumat
                    Jabatan .................................

     Perkara Yang Dinilai :     Kawalan Pengurusan ICT

     Objektif Audit     :    Untuk memastikan pengurusan dan perancangan ICT
                    dikawal dengan baik

     Perkara yang dinilai dalam tempoh yang dinyatakan mengenai kawalan pengurusan ICT
     yang memerlukan makluman/ulasan/tindakan.

     Dokumen/                                          Status
                                   Senarai Semak/ Prosedur
Bil.                 Kriteria Audit                        Pematuhan
    Perkara Diaudit                            Audit
                                                   (√/ X/TB)

1.   Pelan Strategik ICT  Untuk memastikan supaya         a) Adakah ISP disediakan
               pembangunan/inisiatif ICT         dan dijadikan rujukan?
               adalah terancang dan selaras
               dengan pelan strategik         b) Adakah pelan strategik
               Jabatan/Agensi.              yang disediakan masih
                                    berkuat kuasa?
               Peraturan :
               - Pekeliling Am Bil. 2 Tahun
                 2006 Pengukuhan Tadbir
                 Urus Jawatankuasa IT dan
                 Internet Kerajaan
               - Pekeliling Perkhidmatan
                 Bil.5 Tahun 2007 : Panduan
                 Pengurusan Pejabat
               - Garis Panduan MAMPU:
                 The Malaysian Public
                 Sector ICT Strategic Plan

2.   Fail Meja       Fail Meja (FM) hendaklah        a) Adakah FM disediakan
               disediakan dengan lengkap.         untuk setiap pegawai di
                                    Bahagian / Seksyen
               Peraturan :                Teknologi Maklumat?
               - Pekeliling Kemajuan
                 Pentadbiran Awam Bil 8       b)    Adakah item dalam
                 Tahun 1991                FM disediakan dengan
               - Surat Arahan Ketua            lengkap dan kemas kini?
                 Setiausaha Negara


                                                   2 / 15
                                                     SA.ICT     Dokumen/                                           Status
                                    Senarai Semak/ Prosedur
Bil.                   Kriteria Audit                        Pematuhan
    Perkara Diaudit                             Audit
                                                    (√/ X/TB)
                  bertarikh 17 Disember 2003
                                     (Rujuk Lampiran B1 – 1)

3.   Dasar Keselamatan   Dasar Keselamatan ICT          a) Adakah DKICT
    ICT (DKICT)      diwujudkan dan dimaklumkan         disediakan?
               kepada pegawai serta dipantau
               pelaksanaannya.             b) Adakah DKICT telah
                                     dimaklumkan kepada
               Peraturan :                 semua pegawai?
                - Pekeliling Am Bil 3 Tahun
                 2000
                - Arahan Teknologi Maklumat
                 Disember 2007 Para 20.1.1

4.   Surat pelantikan    CIO dilantik bagi menentukan      a) Adakah pelantikan CIO
    Ketua Pegawai     strategi dan melaksanakan         telah dimaklumkan kepada
    Maklumat (CIO)     inisiatif ICT bagi mencapai        MAMPU?
               objektif pembangunan ICT.
                                   b) Adakah CIO hadir dalam
               Peraturan :                mesyuarat JPICT?
                - Surat Arahan Ketua
                 Setiausaha Negara
                 bertarikh 22 Mac 2000

5.   Surat pelantikan    ICTSO dilantik bagi mengawasi      a) Adakah pelantikan ICTSO
    Pegawai        dan mengurus hal-hal berkaitan       telah dimaklumkan kepada
    Keselamatan ICT    penggunaan dan perlindungan        MAMPU?
    (ICTSO)        aset ICT.
                                   b) Adakah ICTSO telah
               Peraturan :                memantau Dasar
                - Pekeliling Am Bil 3 Tahun        Keselamatan ICT (DKICT)
                 2000                  jabatan?
                - Garis Panduan Pengurusan
                 Keselamatan ICT Sektor       c) Adakah ICTSO dan CIO
                 Awam Malaysia (MyMIS)         yang dilantik pegawai yang
                 Perenggan 3.2.4            berlainan?

     Nota :
     T.B.   -    Tidak Berkenaan
     ICT   -    Information Communication Technology
     ISP   -    Internet Service Provider
     CIO   -    Chief Information Officer
     ICTSO  -    Pegawai Keselamatan Information Communication Technology
     DKICT  -    Dasar Keselamatan Information Communication Technology
     Tandatangan :

     Pegawai Yang Bertanggungjawab :

     Jawatan :

     Tarikh :
                                                    3 / 15
                                                   SA.ICT
                                                 AD.ICT B2
                    BAHAGIAN AUDIT DALAM
                   JABATAN PERDANA MENTERI

                 SELF ASSESSMENT PENGURUSAN ICT


    Pejabat Yang Dinilai :    Bahagian Teknologi Maklumat
                   Jabatan .....................................

    Perkara Yang Diaudit :    Kawalan Kemudahan ICT

    Objektif Audit    :    Untuk memastikan kawalan kemudahan ICT di
                   senggara dengan baik dan sistematik.

    Perkara yang dinilai dalam tempoh yang dinyatakan mengenai kawalan kemudahan ICT
    yang memerlukan makluman/ulasan/tindakan.

                                                  Status
     Dokumen/                          Senarai Semak/ Prosedur
Bil.                Kriteria Audit                        Pematuhan
    Perkara Diaudit                            Audit
                                                  (√/ X/TB)

1.   Perisian komputer  Memastikan perisian yang         a) Adakah perisian yang
              diperoleh oleh Jabatan /           digunakan mempunyai
              Bahagian telah diterima dan         lesen?
              digunakan selaras dengan           (Nyatakan nombor
              pekeliling.                 rujukan lesen)

              Peraturan :                b) Adakah dokumen lesen
              - Pekeliling Kontrak            perisian disimpan
                Perbendaharaan Bil. 1          dengan baik?
                Tahun 2003
              - Pindaan Pertama Kepada         c) Adakah kontrak perisian
                Pekeliling Kontrak            telah tamat dan telah
                Perbendaharaan Bil.1           diperbaharui?
                Tahun 2003
              - Pekeliling Kontrak
                Perbendaharaan Bil. 3
                Tahun 2008
              - Pekeliling Kontrak
                Perbendaharaan Bil.3
                Tahun 2008 (Tambahan
                Pertama)

2.   Pusat Data     Pengurusan dan kawalan          a) Adakah pusat data
              keselamatan pusat data            mempunyai kawalan                                                  4 / 15
                                               SA.ICT                                              Status
     Dokumen/                    Senarai Semak/ Prosedur
Bil.               Kriteria Audit                     Pematuhan
    Perkara Diaudit                      Audit
                                              (√/ X/TB)
                                keselamatan dan
             Peraturan :             persekitaran yang baik?
              - Pekeliling Am Bil 3 Tahun
               2000            b) Adakah pusat data
              - Garis Panduan MAMPU:      mempunyai Standard
               Electronic Government     Operating Procedure
               Activities Act 2007      (SOP)?
              - Garis Panduan MAMPU:
               Arahan Teknologi Maklumat  c) Adakah pusat data
               Disember 2007 Para 20.1.5   mempunyai rekod
              - Garis Panduan          pegawai keluar masuk?
               Penyimpanan dan
               Pemeliharaan Rekod     d) Adakah data dibuat
               Elektronik Sektor Awam     backup berjadual?
              - Akta Arkib Negara 2003,
               Bahagian IV Pengurusan   e) Adakah tape backup
               Rekod             disimpan di lokasi lain
                               (Disaster Recovery)?

                             f)  Adakah ujian restoration
                                backup dibuat secara
                                berjadual?

                             g) Adakah perkakasan
                               mempunyai
                               penyenggaraan
                               berjadual (preventive
                               maintenance)?

                             h) Adakah penyimpanan
                               dan pemeliharaan rekod
                               elektronik dilakukan?

3.   Rangkaian     Pengurusan rangkaian dan    a) Adakah Network
             keselamatan rangkaian dikawal   Topology diwujudkan?
             dengan baik.
                             b) Adakah keperluan
             Peraturan :            perkakasan mencukupi
              - Surat Pekeliling Am Bil.3    bagi semua pegawai
               Tahun 2009 Garis Panduan    yang dirangkaikan?
               Penilaian Tahap
               Keselamatan Rangkaian    c) Adakah pengurusan
               dan Sistem ICT Sektor     rangkaian di dokumen
               Awam              sebagai SOP?
              - Surat Arahan Ketua
               Setiausaha Negara      d) Adakah Insiden
               bertarikh 20 Oktober 2006   keselamatan dilaporkan
              - Garis Panduan: Standard,    sewajarnya?
               Policies and Guidelines -
               Channels Framework
               Version 1.0, Ogos 2003

4.   Keselamatan    Menjelaskan mekanisme      a) Adakah
             pelaporan insiden keselamatan   Bahagian/Seksyen
             teknologi maklumat dan       menyediakan prosedur
             komunikasi ICT.          operasi atau Standard                                              5 / 15
                                                  SA.ICT                                                 Status
     Dokumen/                      Senarai Semak/ Prosedur
Bil.                 Kriteria Audit                       Pematuhan
    Perkara Diaudit                        Audit
                                                 (√/ X/TB)
                                 Operating Procedure
               Peraturan :             (SOP) berdasarkan
               - Garis Panduan MAMPU:       infrastruktur ICT?
                 Garis Panduan Pengurusan
                 Keselamatan ICT Sektor    b) Adakah CIO
                 Awam Malaysia (MyMis)      menguruskan tindakan
                                 ke atas insiden
               -  Surat Pekeliling Am Bil. 6   keselamatan ICT yang
                 Tahun 2005: Garis        berlaku sehingga pulih?
                 Panduan Penilaian Risiko
                 Keselamatan Maklumat     c) Adakah pasukan
                 Sektor Awam           pengendali insiden
                                 (CERT) ditubuhkan?
               -  Surat Pekeliling Am Bil. 4
                 Tahun 2006          d) Adakah Garis Panduan
                                 Pengurusan
               -  Pekeliling Am Bil.1 Tahun    Pengendalian Insiden
                 2001              Keselamatan ICT Sektor
                                 Awam dan Prosedur
               -  Pekeliling Am Bil. 3 Tahun   Operasi Standard
                 2000              Pengurusan
                                 Pengendalian Insiden
               -  Surat Arahan Ketua       Keselamatan ICT CERT
                 Pengarah MAMPU         Agensi disediakan dan
                 Berkaitan Pengaktifan Fail   dijadikan rujukan?
                 Log Server.( Rujukan :
                 MAMPU.702-1/1/7 Jld.3(48)  e) Adakah fail log server
                 bertarikh 23 Mac 2009)     dan aplikasi diaktifkan:

                                   Fail log sistem
                                   pengoperasian
                                   Fail log servis
                                   (cth:web, ftp, mel dll)
                                   Fail log aplikasi (audit
                                   trail)
                                   Fail log rangkaian
                                   (switch, firewall,
                                   router, IDS/IPS dll)

5.   Internet dan e-mail  Pengurusan Internet dan E-mel  a) Adakah pentadbir sistem
               dilaksanakan dan dikawal      dilantik bagi
               penggunaannya dengan baik.     menguruskan kawalan
                                 akses Internet dan e-
               Peraturan :             mel?
               - Pekeliling Kemajuan
                 Pentadbiran Awam Bil.1    b) Adakah terdapat
                 Tahun 2003           kawalan akses semasa
               - Surat Arahan Ketua        penggunaan Internet
                 Pengarah            dan e-mel kepada
                 MAMPU:Penggunaan        sensitiviti maklumat (eg.
                 Media Jaringan Sosial Di    pornografi) diberi
                 Sektor Awam           perhatian?
               - Pekeliling Am Bil.3 Tahun
                 2000 Perenggan 5       c) Adakah program-
                                 program kesedaran
                                 keselamatan ICT                                                 6 / 15
                                              SA.ICT                                              Status
     Dokumen/                     Senarai Semak/ Prosedur
Bil.                Kriteria Audit                    Pematuhan
    Perkara Diaudit                       Audit
                                             (√/ X/TB)
                               diberikan kepada semua
                               pengguna agar
                               penggunaan Internet
                               dan e-mel dapat
                               dilaksanakan dengan
                               cara yang betul dan
                               selamat?

6.   Laman Web     Pengurusan Laman Web       a) Adakah perkhidmatan
             mengikut peraturan pekeliling.   dan maklumat agensi
                               yang bersesuaian
             Peraturan :             boleh dicapai melalui
              - Pekeliling Am Bil.1 Tahun    myGovernment ?
               2006:
              - Surat Arahan Ketua      b) Adakah struktur tadbir
               Pengarah            urus laman web/portal di
               MAMPU:Panduan          agensi diwujudkan ?
               Penyediaan Berita Online
               dan Penyiaran Berita     c) Adakah penyediaan dan
               Online Di Laman         penyiaran berita online
               Web/Portal Agensi-Agensi    mematuhi garis
               Kerajaan            panduan?

                              d) Adakah kaedah
                               penyediaan berita online
                               menggunakan teknologi
                               Really Simple Syndicate
                               (RSS)?

                              e) Adakah langkah-langkah
                               keselamatan laman
                               web/portal agensi
                               dilaksanakan:

                              1. Membezakan kategori
                               maklumat umum
                               dan maklumat
                               dilindungi

                              2. Backup/Restore
                               - Menyimpan 3 generasi
                                backup
                               - Menyimpan backup di
                                lokasi berlainan

                              3. Penduaan

                              4. Kawalan keselamatan
                               secara pentadbiran
                               - Dasar/Standard/
                                Prosedur /Garis
                                Panduan

                              5. Kawalan Keselamatan
                               Logikal/Teknikal
                               - Firewall Intrusion                                             7 / 15
                                               SA.ICT                                               Status
     Dokumen/                      Senarai Semak/ Prosedur
Bil.                Kriteria Audit                     Pematuhan
    Perkara Diaudit                        Audit
                                              (√/ X/TB)
                                Prevention System,
                                Intrusion Detection
                                System, Access
                                Control List

                               6. Kawalan Keselamatan
                                Fizikal
                                - Kawalan keselamatan
                                rangkaian, aplikasi,
                                patching, pengasingan
                                tugas pelayan web,
                                pengauditan dan AWRS

                               7. Pengesahan kuasa
                                (authorization)

                              8. Pengesahan capaian
                                (authentication)
                                - Penggunaan ID/Kata
                                laluan
                                - Penggunaan sijil
                                digital/token

                              9. Encryption

                              10 . Protokol rangkaian
                                 keselamatan
                                 - Secure Socket Layer

                              11. Penamatan sesi

7.   Blog        Pelaksanaan Blog Bagi Agensi   a) Adakah pasukan
              Sektor Awam mengikut        pengendali blog dilantik?
              peraturan yang ditetapkan.     (di bawah jawatankuasa
                                Induk Pengurusan Laman
              Peraturan :             Web/Portal)
              - Surat Arahan Ketua
                Pengarah MAMPU        b) Adakah pengguna
                berkaitan Garis Panduan     diwajibkan mengisi nama
                Pelaksanaan Blog Bagi      dan alamat email?
                Agensi Sektor Awam
                UPTMS(S)           c) Adakah domain
                159/05/648/1(33) bertarikh   “blog.<agensi>.gov.my
                17.7.09.            atau <nama
                                blog>blog.<agensi>.gov.m
                                y digunakan

8.   Perkhidmatan Kios  Pengurusan Perkhidmatan Kios   a) Adakah kajian
    dan SMS       dan SMS di senggara dengan     persekitaran, analisis
              teratur.              keperluan dan
                                Penyediaan System
              Peraturan :             Requirement Study (SRS)
              - Pekeliling Kemajuan       dijalankan sebelum
                Pentadbiran Awam Bil. 2     melaksanakan
                Tahun 2008:           perkhidmatan secara kios?
                                              8 / 15
                                                  SA.ICT                                                 Status
     Dokumen/                        Senarai Semak/ Prosedur
Bil.                  Kriteria Audit                     Pematuhan
    Perkara Diaudit                          Audit
                                                 (√/ X/TB)
               -  Pekeliling Kemajuan     b) Adakah sistem kios dan
                  Pentadbiran Awam Bil. 3     SMS dilengkapi dengan
                  Tahun 2008           ciri-ciri keselamatan yang
                                  tinggi dan boleh
                                  dipercayai?

                                c) Adakah program promosi
                                  dilaksanakan bagi
                                  memperkenalkan
                                  penggunaan sistem kios
                                  dan SMS?

                                d) Adakah Jawatankuasa
                                  Pemandu ICT mentadbir
                                  urus penggunaan sistem
                                  kios dan SMS?

    Nota :
    T.B.   -    Tidak Berkenaan
    ICT   -    Information Communication Technology
    SOP   -    Standard Operating Procedure
    CIO   -    Chief Information Officer
    SMS   -    Short Message Service    Tandatangan :

    Pegawai Yang Bertanggungjawab :

    Jawatan :

    Tarikh :
                                                 9 / 15
                                                       SA.ICT
                                                   AD.ICT B3
                     BAHAGIAN AUDIT DALAM
                    JABATAN PERDANA MENTERI

                  SELF ASSESSMENT PENGURUSAN ICT


    Pejabat Yang Dinilai    :  Bahagian Teknologi Maklumat
                    Jabatan ..............................

    Perkara Yang Diaudit :     Pengurusan Projek ICT

    Objektif Audit     :    Untuk memastikan projek ICT dilaksanakan mengikut
                    peraturan dan sistem dibangunkan mengikut proses
                    pembangunan sistem.

    Perkara yang dinilai dalam tempoh yang dinyatakan mengenai pengurusan projek ICT yang
    memerlukan makluman/ulasan/tindakan. :

                                                          Status
     Dokumen/                             Senarai Semak/Prosedur
Bil                  Kriteria Audit                              Pematuhan
    Perkara Diaudit                               Audit
                                                         (√/X/TB)

1.  Penilaian     Menilai keperluan projek           a) Senaraikan sistem atau
   keperluan projek                          aplikasi yang diperoleh dalam
             Peraturan:                    tempoh tiga tahun.
             - Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun
               2009 :                  b) Setiap projek ICT telah dinilai?
                                     (Kajian Keperluan/Feasibility
                                     Study)?

2.  Kelulusan Projek  Memastikan kelulusan Projek ICT        a) Adakah kelulusan projek ICT
   ICT        diperoleh mengikut peraturan           diperoleh?
             semasa.

             Peraturan:
             - Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006:

             -   Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun
                2009

             -   Surat Pekeliling
                Perbendaharaan Bil. 5 Tahun
                2007:

3.  Kemajuan Projek  Kemajuan projek dipantau           a) Adakah kemajuan projek
             sewajarnya.                   dipantau dan disahkan?
                                                    10 / 15
                                                   SA.ICT                                                       Status
     Dokumen/                           Senarai Semak/Prosedur
Bil                 Kriteria Audit                            Pematuhan
    Perkara Diaudit                             Audit
                                                      (√/X/TB)
              Dokumen sokongan:
              - Fail Kemajuan Projek
              - Minit Mesyuarat

4.  Pendokumenan     Dokumen sistem disediakan       a) Adakah dokumen sistem
   Sistem        sewajarnya dan di rekod dengan      disediakan dan di
              baik.                  rekod/disimpan sewajarnya?

              Dokumen Sokongan:           b) Adakah dokumen sistem
              - Dokumen Sistem            dikemas kini?
              - Manual Pengguna
              - Kontrak Perjanjian.

5.  Perkongsian pintar  Memanfaatkan perkongsian pintar.   a)  Adakah perkara berikut
                                   dilaksanakan:
              Peraturan:
              - Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 1999:  1) Mengenal pasti sistem aplikasi
                                  generik yang boleh dikongsi
                                  sama dengan agensi lain;

                                 2) Memasukkan maklumat
                                  aplikasi tersebut ke dalam
                                  RAPP dan
                                  mengemaskinikannya
                                  sekiranya perlu;

                                 3) Merujuk kepada sistem RAPP
                                  untuk menyemak sama ada
                                  sistem yang sama telah
                                  dibangunkan atau tidak,
                                  sebelum keputusan dibuat
                                  untuk memperoleh sistem
                                  aplikasi baru;

                                 4) Membuat justifikasi kepada
                                  MAMPU kenapa sistem
                                  aplikasi yang sedia
                                  dibangunkan oleh agensi lain
                                  tidak diguna pakai; dan

                                 5) Memaklumkan kepada
                                  MAMPU kos pelaksanaan
                                  perkongsian pintar, iaitu kos
                                  yang terlibat bagi mengguna
                                  semula sistem aplikasi yang
                                  sedia ada.

6.  Perisian terbuka   Memanfaatkan teknologi perisian    a) Adakah inisiatif terhadap
              terbuka (OpenSource).          penggunaan perisian terbuka?

              Peraturan:              b) Namakan aplikasi atau
              - OSS Implementation Guidelines     perkhidmatan.
              - Garis Panduan MAMPU: The
                Malaysian Government
                Interoperability Framework For
                Open Source Software
                (MyGIFOSS)                                                 11 / 15
                                                  SA.ICT                                                      Status
     Dokumen/                           Senarai Semak/Prosedur
Bil                    Kriteria Audit                         Pematuhan
    Perkara Diaudit                             Audit
                                                      (√/X/TB)


7.  Kamus Data Sektor   Amalan penggunaan rujukan data    a) Adakah sistem aplikasi
   Awam (DDSA)      standard dalam pembangunan        mengguna pakai DDSA yang
              aplikasi.                telah ditetapkan?

              Peraturan:
               - Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002:


              DDSA yang telah wujud adalah:
               i. Data Generik
               ii. Data pengurusan Sumber
                 Manusia
               iii. Data Pengurusan Projek
               iv. Maklumat Tanah Dan GIS
               v. Data Perakaunan dan
                 Kewangan
               vi. Perdagangan dan Industri
               vii. Data Pelajaran
    Nota :
    T.B.   -    Tidak Berkenaan
    ICT   -    Information Communication Technology
    RAPP   -    Repositori Aplikasi Perkongsian Pintar
    DDSA   -    Data Dictionary Sektor Awam
    Tandatangan :

    Pegawai Yang Bertanggungjawab :

    Jawatan :

    Tarikh :
                                                12 / 15
  SA.ICT
13 / 15
                                                      SA.ICT
                                                    AD.ICT B4
                     BAHAGIAN AUDIT DALAM
                    JABATAN PERDANA MENTERI

                   SELF ASSESSMENT PENGURUSAN ICT


     Pejabat Yang Dinilai :     Bahagian Teknologi Maklumat
                     Jabatan ..............................

     Perkara Yang Diaudit :     Pengurusan Teknologi


     Objektif Audit     :    Untuk memastikan pengurusan perkhidmatan IT bagi
                     penyenggaraan dan meja bantuan dilaksanakan dengan
                     sistematik dan mengikut peraturan.

     Perkara yang dinilai dalam tempoh yang dinyatakan mengenai kawalan pengurusan ICT
     yang memerlukan makluman/ulasan/tindakan.

                                                       Status
      Dokumen/                            Senarai Semak/Prosedur
Bil                    Kriteria Audit                          Pematuhan
     Perkara Diaudit                              Audit
                                                       (√/X/TB)

1.  Meja Bantuan       Tentukan terdapat perkhidmatan     a) Adakah terdapat
   (Helpdesk) / Pusat    Unit Meja Bantuan (Helpdesk /       perkhidmatan Helpdesk
   Setempat (One Stop    One Stop Centre ]             /One Stop Centre ?
   Centre)
                Peraturan:               b) Adakah aduan di daftar
                 - Garis Panduan MAMPU:          dan di rekod?
                  Standard, Policies and
                  Guidelines - Establishing a
                  Call Centre Version 1.0, Mac
                  2004.

2.  Penyenggaraan       Penyelenggaraan Pencegahan       a)  Adakah wujud
                dilaksanakan bagi mengurangkan        Penyenggaraan berjadual?
     i) Berjadual     kerosakan fizikal supaya dapat
                beroperasi dengan cekap secara     b)  Adakah penyenggaraan
   -    Preventive    berterusan.                 berjadual di urus dan di
       Maintenance                          rekod dengan baik?
       (PM)       Penyelenggaraan Pemulihan
     ii) Tidak berjadual  dilaksanakan bagi membaiki atau    c)  Adakah rekod
                mengganti komponen fizikal          penyenggaraan tidak
   -   Corrective     supaya dapat berfungsi mengikut       berjadual
      Maintenance     standard ditetapkan.
      (CM)
                Peraturan :                                                     14 / 15
                                                SA.ICT                                                 Status
     Dokumen/                         Senarai Semak/Prosedur
Bil                    Kriteria Audit                    Pematuhan
    Perkara Diaudit                           Audit
                                                 (√/X/TB)
                -  Surat Pekeliling Am Bil. 2
                  Tahun 1995: Pengurusan
                  Penyelenggaraan –
                  Pewujudan Sistem
                  Penyenggaraan Yang
                  Dirancang
                -  Pekeliling Kontrak
                  Perbendaharaan Bil. 7 Tahun
                  2005:

3.  Service Level      Memastikan SLA disediakan bagi   a) Adakah wujud SLA?
   Agreement (SLA)     perkhidmatan yang diberi dan
                SLA dipatuhi.           b) Adakah terdapat rekod
                                   pemantauan pematuhan
                SLA dinyatakan melalui:        SLA?

                1. Piagam Pelanggan Bahagian
                  Teknologi Maklumat adalah
                  SLA dalaman; dan

                2. Perkhidmatan yang
                  dinyatakan melalui kontrak
                  perjanjian atau Service
                  Agreement oleh syarikat
                  luar.


    Nota:
    T.B.  -    Tidak Berkenaan
    ICT   -    Information Communication Technology
    SLA   -    Service Level Agreement
    Tandatangan :

    Pegawai Yang Bertanggungjawab :

    Jawatan :

    Tarikh :
                                               15 / 15

								
To top