ZARZAD WOJEW�DZTWA PODKARPACKIEGO by 8h6Tr9

VIEWS: 20 PAGES: 109

									     ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI
ODPADAMI DLA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO NA LATA 2004-2015.
             TOM II


POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
         Krosno, grudzień 2003 r.
                     POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                         NA LATA 2004 - 2015
SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE ..................................................................................................................2
2. UWARUNKOWANIA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA LOKALIZACJĘ INSTALACJI
  GOSPODARKI ODPADAMI..................................................................................................4
3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKIODPADAMI .....................................5
  3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym .................................................................... 5
  3.2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym ................................................................ 21
  3.3. Odpady niebezpieczne ..................................................................................................... 24
Załączniki graficzne do rozdziału 3..............................................................................................33
4. PROGNOZA ZMIAN ..............................................................................................................34
  4.1. Sektor komunalny ............................................................................................................ 34
  4.2. Sektor gospodarczy .......................................................................................................... 40
  4.3. Odpady niebezpieczne ..................................................................................................... 42
5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ........................ 46
  5.1. Sektor komunalny ............................................................................................................ 46
  5.2. Sektor gospodarczy .......................................................................................................... 65
Załącznik graficzny do rozdziału 5: ............................................................................................66
6. ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT..................67
  6.1.Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją ........................................ 67
  przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi ........................................................... 67
  6.2. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce ........................... 74
  odpadami niebezpiecznymi i w sektorze gospodarczym ........................................................ 74
  6.3. Sumaryczne koszty wdrażania ppgo ................................................................................ 75
  6.4. Zasady finansowania........................................................................................................ 75
7. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY
  NA OKRES 4 LAT      ................................................. .......................................................83
8. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU
  NA ŚRODOWISKO.............................................................................................................. 84
9. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU............................................87
  9.1. Zasady zarządzania systemem ........................................................................................ 87
10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ..............................................94
11. SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH W OPRACOWANIU..........102
12. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................105
                                  1
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015
1. WPROWADZENIE

    Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego jest efektem realizacji
ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która w
rozdziale 3 art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
    Zgodnie art. 14 ust. 5 w/w ustawy niniejszy plan opracował Zarząd Powiatu
Krośnieńskiego.
    Niniejszy dokument uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących
aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.
Powiatowy plan gospodarki odpadami określa (art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach):
    1.  aktualny stan gospodarki odpadami,
    2.  prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
    3.  działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania
       odpadami,
    4.  instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
    5.  system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,
oraz w szczególności (art. 15 ust. 3 ustawy o odpadach):
    1.  rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane
       procesom odzysku lub unieszkodliwiania,
    2.  rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub
       unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących
       działalność w tym zakresie,
    3.  działania  zmierzające  do    zapobiegania  powstawaniu  odpadów
       lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
       środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia
       ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach
       komunalnych kierowanych na składowiska,
    4.  projektowany system gospodarowania odpadami.


    Zgodnie z art. 15 ust. 7 powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje
wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie powiatu oraz przywożonych na
jego teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów


                       2
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki
samochodowe oraz odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, baterie
i akumulatory.
     Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez
organy wykonawcze gmin z terenu powiatu. Organy te udzielają opinii dotyczących
PPGO w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie
udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art. 14 ust. 8).
     W myśl art. 14 ust. 13 zarząd powiatu składa co dwa lata radzie powiatu
sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. Plan ten podlega aktualizacji nie
rzadziej, niż co 4 lata.
    Przy konstruowaniu niniejszego Planu wykorzystano następujące dokumenty:
     1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).
     2. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (Zarząd Województwa, 2003)
     3. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
       terytorium Polski (Ministerstwo Gospodarki, 2002).
     4. Strategia Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego na lata 2000 – 2006
     5. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /gmin
       powiatu krośnieńskiego/,
     6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
       (Zarząd Województwa, 2002).
     Jednocześnie posługiwano się materiałami pomocniczymi wydanymi między
innymi przez Ministerstwo Środowiska (Poradnik – powiatowe i gminne plany
gospodarki odpadami (2003), ankietami i danymi otrzymanymi z gmin, instytucji
i zakładów produkcyjnych. Bardzo istotnym źródłem informacji były dane
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w tym Delegatury w
Jaśle /m. innymi raport „Stan środowiska w powiecie krośnieńskim” z 2003 roku/.
     Projekt Planu opracowywany stanowi część Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Krośnieńskiego.
     Wzorem Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, dla
potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy
zasadnicze grupy:
     1. Odpady powstające w sektorze komunalnym
     2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym,
     3. Odpady niebezpieczne.

                      3
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015
Integralną częścią Projektu Planu jest załącznik: „Wykaz podmiotów prowadzących
działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów”.


2. UWARUNKOWANIA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA LOKALIZACJĘ
  INSTALACJI GOSPODARKI ODPADAMI

     W programie ochrony środowiska / tom I, część I, rozdz. 1-3 / przedstawiono
zagadnienia mające istotny wpływ na określenie terenów, które mogą być typowane do
lokalizacji składowisk odpadów i instalacji gospodarki odpadami.
Podstawowe warunkowania lokalizacyjne składowisk przedstawiono na załączniku
graficznym:   Mapa nr 1 „Uwarunkowania lokalizacyjne instalacji gospodarki
odpadami”.
     W oparciu o publikowane normatywy przyjęto następujące podstawowe
kryteria lokalizacji składowisk :
  Istnienie naturalnej bariery geologicznej o określonej miąższości – preferowane są
  grunty spoiste w stanie zwartym, półzwartym lub twardoplastycznym o małej
  porowatości i przepuszczalności, wysokiej sorbcyjności, jednorodne; pozioma
  rozciągłość bariery większa od planowanego składowiska; spąg, co najmniej 1,0 m
  ponad najwyższym położeniem poziomu wód podziemnych.
  Położenie poza glebami chronionymi I – III klas bonitacyjnych i glebami
  pochodzenia organicznego.
  Położenie poza strefami ochronnymi ujęć wód powierzchniowych i zbiorników wód
  śródlądowych.
  Położenie  poza  dolinami  rzecznymi,  terenami  bagiennymi,  podmokłymi,
  źródliskowymi, w oddaleniu od zbiorników wód powierzchniowych.
  Położenie poza obszarami i strefami ochronnymi Głównych Zbiorników Wód
  Podziemnych i wód użytkowych.
  Położenie poza zasięgiem wód powodziowych Q1%.
                      4
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

3.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym
   /analizę stanu istniejącego dokonano w oparciu o dane z roku 2002/
3.1.1. Odpady komunalne
3.1.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów
      Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych.
Tak więc odpady komunalne powstają w:
      1. gospodarstwach domowych,
      2. obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty
       turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.
W powiecie krośnieńskim, zebrano 10900,5 Mg odpadów komunalnych .

Ilość odpadów komunalnych stałych wywiezionych w gminach powiatu, wg danych
WIOŚ Rzeszów, została przedstawiona w poniższym zestawieniu.
          Tab. 3.1. Ilość odpadów komunalnych stałych wywiezionych w
           poszczególnych gminach powiatu krośnieńskiego.
              Ilość odpadów komunalnych stałych wywiezionych [ Mg]
                   Składowisko komunalne
 Gmina
                           ŚrednieWielkie  Kamieńsk    Razem
         Dukla   Krosno   Jaszczew
                           ( gm. Zagórz)  (woj.Śląskie)
Chorkówka     244,6    27,4     -        -        -     272,0
 Dukla     2040,2    -      -        -        -     2040,2
 Iwonicz
         1751,7    16,0     -        -        -     1767,7
  Zdrój
 Miejsce
          5,5    769.6     -        -        -     775,1
 Piastowe
 Jedlicze      -     -     981,9       -        -     981,9
 Korczyna      -    940,7     -        -        -     940,7
Krościenko
          -     24,0     -        -      714,0    738,0
 Wyżne
                        5
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
 Rymanów      942,8   759,4       -       940,7        -     2642,9
Wojaszówka       -    742,0       -        -         -     742,0
 Razem     4984,8    3279,1     981,9      940,7        -    10900,5
 Udział
          45,73   30,08      9,01      8,63       6,55     100%
procentowy
Dane: WIOŚ Rzeszów
      Wg danych uzyskanych w trakcie przeprowadzonej ankietyzacji stwierdzono,
że najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w gminach miejsko -
wiejskich   a najmniej w gminach typowo wiejskich . Wskaźniki ilości zbieranych
odpadów komunalnych przedstawiają się następująco:

  Tab. 3.2. Ilość zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
                  (Mg/M/rok)
                              Ilość odpadów  Ilość odpadów na 1
                    Ilość mieszkańców Wywiezionych    mieszkańca/rok
  L.p.    Wyszczególnienie     na koniec 2002    w 2002 r     Mg/M/rok
                    /dane US Rzeszów/    Mg
                              /dane WIOŚ/   2001     2002

  1.   Gminy miejsko-wiejskie
      Dukla               16,7       2040,2    0,111    0,122
      Iwonicz Zdrój           10,7       1767,7    0,154    0,165
      Jedlicze             15,0       981,9     0,048    0,065
      Rymanów              15,5       2642,9    0,167    0,170
  2.   Gminy wiejskie
      Chorkówka             13,0       272,0     0,036    0,021
      Miejsce Piastowe         13,2       775,1     0,094    0,059
      Korczyna             10,6       940,7     0,044    0,089
      Krościenko Wyżne          5,0       738,0     0,071    0,148
      Wojaszówka             9,1       742,0     0,081    0,082
  3    Powiat              108,9      3467,8    śr 0,089   śr 0,100
      Przeprowadzona analiza gospodarki odpadami w poszczególnych gminach
wykazała, że nie wszystkie wytwarzane odpady komunalne są odbierane od
mieszkańców.
                           6
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


Nie zawsze wytwórcy odpadów mimo zawartej umowy z przewoźnikiem korzystają z
tych usług. Powoduje to niekontrolowane wprowadzenie odpadów do środowiska
/ dzikie wysypiska śmieci/.
Na obszarze powiatu krośnieńskiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych
objętych było około od 36% do 95% mieszkańców poszczególnych gmin.
  W związku z tym obliczono poniżej w oparciu o dane wskaźnikowe (przyjęte
zostały dla 7 źródeł powstawania odpadów z uwzględnieniem różnic dla jednostek
miejskich i wiejskich), szacunkową potencjalną ilość odpadów komunalnych
wytwarzanych na obszarze powiatu krośnieńskiego.


 Tabela 3.3. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg /M/rok]
       (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)


     L    Źródła powstawania odpadów       Przyjęty wskaźnik nagromadzenia
 L.p.                                [kg/M/rok]


                                 miasto       wieś
  1  odpady z gospodarstw domowych               224        116

  2  odpady z obiektów infrastruktury              110        45
  3  odpady wielkogabarytowe                  20         15
  4  odpady z budowy, remontów i demontażu           40         40
    obiektów budowlanych
  5  odpady z ogrodów i parków                 12         5
  6  odpady z czyszczenia ulic i placów             15         -
  7  odpady niebezpieczne wchodzące w strumień          3         2
    odpadów komunalnych
         Razem                      424        223
                        7
                                                         POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                                                             NA LATA 2004 - 2015
      Tabela nr 3.4. Bilans odpadów komunalnych powstających w powiecie krośnieńskim
                       [Mg/rok]


                                                             Bilans odpadów komunalnych [Mg/rok]
                                                                                                                    czyszczenia ulic
                                                              Odpady z budo-
                                                                                                                                   Odpady niebez-
                                                                                           Odpady z ogro-
                                                                                                                                                                           Suma odpadów
                     Odpady z obie-
                                             Odpady wielko
                                                                      wy, remontów,
                                                                                                                                                            mień odpadów
                                                                                                                                           pieczne wcho-
                                                                                                    dów i parków
                                                                                                                                                                    komunalnych
                                                                                           budowlanych
                                     trukturalnych
                                                                                                                                                    dzące w stru-
       gospodarstw
                                                                              i demontażu
                              któw infras-
                                                      gabarytowe
              domowych
                                                                                                              Odpady z
Odpady z
                                                                                      obiektów
                                                                                                                             i placów
      14068,8                    5765,0                   1700,0                4356,0                           637,6             199,5                              231,1                       26958,0
w tym miasta                       w tym                      w tym               w tym                           w tym                                           w tym
      2979,2                     miasta                     miasta              miasta                         miasta                                            miasta
                             1463,0                     266,0               532,0                           159,6                                             39,9
 Odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz z obiektów infrastruktury

 Szacunkowa, potencjalna ilość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych
 wynosi 14068,8 Mg. Natomiast z obiektów infrastruktury 5765,0 Mg są to obiekty
 handlowe,                        usługowe,                     szkolnictwo,                         obiekty                   turystyczne,                 obiekty                       działalności
 gospodarczej i wytwórczej/.

      Tabela 3.5. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%]
               (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)

                                      Frakcje odpadów                                                                Odpady domowe                                   Odpady z obiektów
                          L
                                                                                           Miasto                    Wieś                                   infrastruktury [%]
        L.p.
                                                                                                      M             [               M                         [                M
                                                                                     Mg/rok               [%]           Mg/rok             [%]                       Mg/rok              [%]
      1             Odpady organiczne pochodzenia roślinnego                                           953,344               32          1441,648                13                   576,50                   10
      2             Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego                                           59,584               2           110,896                1                    -                     -
      3             Inne odpady organiczne                                                    59,584               2           221,792                2                    -                     -
      4             Papier i tektura                                                       566,048               19          1441,648                13                   1729,50                  30
      5             Tworzywa sztuczne                                                       417,088               14          1441,648                13                   1729,50                  30
      6             Materiały tekstylne                                                      119,168               4           332,688                3                    172,95                   3
      7             Szkło                                                             238,336               8           887,168                8                    576,50                   10
      8             Metale                                                            119,168               4           443,584                4                    288,25                   5
      9             Odpady mineralne                                                       148,960               5           1108,960                10                   288,25                   5
      10            Frakcja drobna (pon. 10 mm)                                                  297,920               10          3659,568                33                   403,55                   7
                                              Razem :                                 2979,2               100          11089,6                100                   5765,0                   100
                                                                                        8
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015


Opady wielkogabarytowe
Szacunkowa  ilość  odpadów         wielkogabarytowych          na    terenie     powiatu
wynosiła 1770,338 Mg.
Powstające ilości odpadów wielkogabarytowych oszacowano według wskaźników
zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Średnio w Polsce mieszkaniec
w mieście wytwarza w ciągu roku ok. 20 kg tego typu odpadów, natomiast na terenach
wiejskich ok. 15 kg.
      Oszacowano również, że na terenie powiatu powstało ok. 231,1 Mg odpadów
niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.

 Tabela 3.6. Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%] (wg Krajowego Planu
             Gospodarki Odpadami – X.2002 r.)

  L.p.          Odpady wielkogabarytowe                    Zawartość
                                        Mg/rok         %
   1  Drewno                                1020,0         60
   2  Metale                                510,0         30
   3  Inne ( balastowe, materace, plastik itp. )              170,0         10
                              Razem :       1700,0       100


Opady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
Szacowana ilość odpadów niebezpiecznych wynosiła na terenie powiatu 39,9 Mg
w terenach miejskich i 191,2 Mg w terenach wiejskich.

Tabela 3.7.Morfologia odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych
   na terenie powiatu krośnieńskiego, w % w zależności od charakteru terenu
      Charakter terenu                  Miejski          Wiejski
      Strumień odpadu                  Mg      %     Mg      %
      Oleje i tłuszcze                 3,232    8,1    13,384   7,0
      Farby lakiery                  19,232    48,2   94,644   49,5
      Lepiszcze i żywice inne nie           2,713    6,8    15,296   8,0
      sklasyfikowane
      Rozpuszczalniki                 1,476    3,7    7,648   4,0
      Kwasy Alkalia                  0,319    0,8    1,529   0,8
      Leki ( i środki kosmetyczne)           2,194    5,5    8,986   4,7
      Pestycydy, (środki ochrony roślin)        0,399     1     8,604   4,5
      Baterie i akumulatory              6,9825    17,5   26,769   14,0
      Lampy fluorescencyjne              0,5985    1,5    2,103   1,1                            9
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                     NA LATA 2004 - 2015


      Chemikalia               1,1970      3,0  4,780    2,5
      Środki czyszczące            1,3965      3,5  6,692    3,5
      Inne                    0,160    0,4  0,765    0,4
                     Razem:    39,9    100,0  191,2   100,0


Odpady budowlane
Wielkość wytworzonego strumienia odpadów budowlanych na terenie powiatu
wynosiła 4756,0 Mg.

  Tabela 3.8. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%] na terenie
  powiatu krośnieńskiego( wskaźniki wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami)

  L.p.         Odpady budowlane i poremontowe               Zawartość
               Skład : 100 % mineralne            Mg/rok       %
   1   Cegła                              1902,40       40
   2   Beton                               951,20       20
   3   Tworzywo sztuczne                         47,56       1
   4   Bitumiczna powierzchnia dróg                   380,48       8
   5   Drewno                              332,92       7
   6   Metale                              237,80       5
   7   Piasek                              713,40       15
   8   inne                               190,24       4
                                Razem :   4756,0      100


Opady z ogrodów i parków, z czyszczenia ulic i placów
Według KPGO jednostkowy wskaźnik powstawania odpadów z ogrodów i parków
(80% odpady organiczne, 20% odpady mineralne) kształtuje się na poziomie
ok.12 kg/M dla miast i ok. 5 kg/M dla terenów wiejskich. Na tej podstawie oszacowano,
że w 2002 roku powstało w powiecie ok. 637,6,0 Mg odpadów z ogrodów i parków.
Natomiast dla odpadów powstałych przy czyszczeniu ulic i placów (100% odpady
mineralne) przyjęto wskaźnik 15 kg/M/rok (dla miast). Szacunek tych odpadów wyniósł
199,5 Mg.

Podsumowanie

      Na podstawie KPGO – do dalszych rozważań przyjęto 18 strumieni odpadów
oraz wskaźniki charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych z uwzględnieniem
różnic między odpadami powstałymi na terenach zabudowy miejskiej i wiejskiej. Dane
dla powiatu przedstawiono poniżej.


                          10
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                     NA LATA 2004 - 2015


      Tabela 3.9. Strumienie odpadów oraz wskaźniki charakterystyki jakościowej
                 odpadów komunalnych
                           Miasto        Wieś
 L.p.      Strumień odpadów komunalnych       Mg    %     Mg    %


  1   Domowe odpady organiczne, w tym:         1201,149  21,3   2110,561  9,9
 1a   odpady organiczne roślinne            1083,854  19,22  1790,779  8,4
 1b   odpady organiczne zwierzęce            58,648  1,04   106,594  0,5
 1c   odpady organiczne inne               58,648  1,04   213,188  1,0
  2   Odpady zielone                  135,341  2,4   406,372  1,9
  3   Papier i tektura (niopakowaniowe)         383,466  6,8   1023,302  4,8
  4   Opakowania z papieru i tektury          552,642  9,8   1470,997  6,9
  5   Opakowania wielomateriałowe            62,031  1,1   170,550  0,8
  6   Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)        642,868  11,4   2003,967  9,4
  7   Opakowania z tworzyw sztucznych          208,650  3,7    639,56  3,0
  8   Tekstylia                     163,536  2,9   447,695  2,1
  9   Szkło (nieopakowaniowe)              28,196  0,5    85,275  0,4
 10   Opakowania ze szkła                372,187  6,6   1790,779  8,4
 11   Metale                      169,176  3,0   426,376  2,0
 12   Opakowania z blachy stalowej            62,031  1,1   149,232  0,7
 13   Opakowania z aluminium               16,912  0,3    42,637  0,2
 14   Odpady mineralne                 191,733  3,4   1257,801  5,9
 15   Drobna frakcja popiołowa             620,312  11,0   3837,384  18,0
 16   Odpady wielkogabarytowe              265,040  4,7   1428,359  6,7
 17   Odpady budowlane                 530,080  9,4   3816,065  17,9
 18   Odpady niebezpieczne               39,474   0,7    191,87  0,9


                         Razem:  5639,2  100   21318,8  1003.1.1.2. Istniejące systemy zbierania odpadów

     W celu zdiagnozowania aktualnego stanu zbierania i transportu odpadów
komunalnych na terenie powiatu krośnieńskiego wykorzystano          informacje zebrane
z gmin drogą ankietyzacji przeprowadzonej w okresie VIII -IX 2003 roku ( stan koniec
roku 2002 )
     Na obszarze powiatu krośnieńskiego zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych objętych było około od 36% -95% mieszkańców poszczególnych gmin.
     Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych jest typowy dla warunków
polskich . Odpady te w miastach, na terenach zabudowy wielorodzinnej, zbierane są do

                         11
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                 NA LATA 2004 - 2015


pojemników o poj. 1100 dm3, POK-11 o poj. 2,2 m3, kontenerów KP-7. Na terenach
wiejskich gromadzenie odpadów odbywa się do worków foliowych 120 dm3 oraz
pojemników o poj. 110 dm3, 120 dm3, 240 dm3, 1100 dm3, kontenerów KP-7
/ustawionych przy obiektach użyteczności publicznej/.
    Zbiórka surowców wtórnych zorganizowana jest w oparciu o sieć pojemników
specjalistycznych rozstawionych na terenie gmin oraz worków foliowych kolorowych
/lub oznakowanych/. Najczęściej stosowane są pojemniki 120 l, IGLOO  o poj. 2,5 m3,
EKO o poj. 800 l, POK-11 o poj. 2,2 m3, pojemniki o poj. 1100 l . Zbiórka selektywna
odbywa się również bezpośrednio z gospodarstw – do zestawów kolorowych worków
foliowych . System ten z reguły występuje na terenach z zabudową indywidualną.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sposób zorganizowany odbywa się
sporadycznie, systemem tzw. „wystawki”.
                     12
                       POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                           NA LATA 2004 - 2015
3.1.1.3. Ilość i rodzaj odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

    Tab. 3.10 . Ilość odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki w gminach.
         Ilość i rodzaj odpadów pozyskiwanych z selektywnej zbiórki
                                                                                   Udział odpadów wyselekcjo-
                                                                                                 nowanych do całej masy
                                                                                                              odpadów komunalnych
                              Tworzywa Sztuczne
                                                           wielkoformatowe
                                                     Opakowania
                                             Aluminium
              Makulatura
                                                                    Tekstylia
                                                                               Razem
        Szkło
 Gmina                    Złom
                                          Mg/rok                                                     [% ]

Chorkówka      1,0      3,0         15            1           -        -               -    20,0                 7,35
Dukla      124,14   21,33           -    21,46            1,95         0,32                     169,20                8,29
Iwonicz Zdrój   12,6      5,0       10,0             -           -        -               -    27,6                 1,56
Miejsce
         32,33         -      -            -           -        -               -    32,33                 4,17
Piastowe
Jedlicze      23,0    7,10        5,30       7,60               -        -          2,90       45,9                 4,67
Korczyna        -        -      -            -           -        -               -     -
Krościenko
            -        -      -            -           -        -               -     -                        -
Wyżne
Rymanów      14,0         -      -            -           -        -               -    14,0                 0,53
Wojaszówka       -        -      -            -           -        -               -     -                        -
   Razem: 207,07     36,43        30,30    30,06            1,95         0,32            2,90       309,03                2,83      W 6-ciu gminach powiatu krośnieńskiego (ok. 67%) prowadzi się selektywną
zbiórkę odpadów, z czego 4 gminy prowadzą zbiórkę w podstawowym asortymencie
(makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, tekstylia), natomiast pozostałe
w ograniczonym np. tylko szkło). Należy nadmienić, że zbiórka odpadów
wyselekcjonowanych najlepiej przebiega w gminie Dukla. W                                                gminie zebrano w ten
sposób 169,20 Mg odpadów wyselekcjonowanych. Odpady wyselekcjonowane przez
mieszkańców gminy Dukla stanowiły ogółem 8,29 % w całej masie odpadów stałych .
Natomiast w wyniku prowadzonej segregacji na składowisku Dukla zebrano
227,956 Mg odpadów. Ilość odpadów pozyskiwanych w ten sposób, które nadają się do
wykorzystania, przedstawiono poniżej.                                          13
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


  Tab. 3.11 . Ilość odpadów pozyskiwanych z segregacji na składowisku Dukla.
                 Ilość i rodzaj odpadów pozyskiwanych z selektywnej
      Składowisko
                           zbiórki w kg
        Dukla
                      2001            2002
  Złom stalowy i kolorowy         45969           53726
  w tym kolorowy              3769            4966
  i puszki aluminiowe           1397            1510
  Szkło-stłuczka             55778           125410
  w tym kolorowe             14070           44500
  Tworzywa sztuczne            8150           21460
  w tym butelki PET            6250           16820
  Makulatura                9200           21330
  Opakowania po napojach          -              320
                      200szt           363szt
  Opony zużyte
                      1150            2250
  oleje przepracowane           196              120
  Drzewo opałowe              1340            3340
  Razem odzysk surowców          121783           227956Na składowisku w Jaszczwi w gm. Jedlicze nie prowadzono segregacji odpadów.
Według przeprowadzonych ankiet na terenie gmin powiatu krośnieńskiego zebrano
ogółem 309,03 Mg odpadów wyselekcjonowanych (tab. 3.10 ).
Odpady wyselekcjonowane stanowiły ok. 2,83 % całej masy odpadów stałych
wytworzonych na terenie powiatu (w Polsce 1,2%).

3.1.1.4.  Ilość i rodzaj    odpadów   poddawanych   poszczególnym   procesom
      unieszkodliwiania.

      Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie
krośnieńskim jest ich składowanie na składowiskach odpadów. Unieszkodliwiono w ten
sposób 10900,5 tys. Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 49,3% szacunkowej
masy odpadów wytworzonych.
      Na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  funkcjonują  dwa   zorganizowane
składowiska komunalne /w Jaszczwi i Dukli/, które zajmują powierzchnię całkowitą
5,61 ha (w tym wykorzystaną 1,35 ha). Nagromadzenie odpadów na składowiskach
osiągnęło poziom: Jaszczew - 64,1% wykorzystania pojemności składowiska, Dukla -
33% wykorzystania pojemności składowiska /I etap/.                      14
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015


Tab. 3.12 . Wykaz gmin o największej ilości odpadów wywiezionych na składowiska.
           Gmina                 Mg/rok
           Dukla                 2040,2
         Iwonicz Zdrój               1767,7
          Jedlicze                981,9
          Korczyna                940,7
          Rymanów                 2642,9


    W powiecie krośnieńskim były przyjmowane /na składowisko w Dukli/ również
odpady z innych gmin, a mianowicie: Jasienica Rosielna, Domaradz, Nowy Żmigród,
Krempna, Wiśniowa, Brzozów, m. Krosno, Osiek Jasielski, Jasło, Dębowiec,
Tarnowiec, Zarszyn, Sanok.
Na składowisko w Dukli przyjęto 7621,5 Mg odpadów, w tym z obszarów spoza
terenu powiatu 2636,7 Mg odpadów / dane WIOŚ /. Jednocześnie poza obszar powiatu
krośnieńskiego wywieziono /na składowisko Kamieńsk w woj. śląskim, Średnie
Wielkie gm. Zagórz, m. Krosno/ łącznie odpadów komunalnych w ilości 4933,8 Mg
(tab. 3.16.).


       Tab. 3.13. Wykaz gmin, które wywożą odpady poza teren powiatu
                 (wg mat. uzyskanych w WIOŚ)
                          Lokalizacja    Ilość odpadów
   L.p.        Gmina
                         składowiska      (Mg/rok)
   1.    Krościenko Wyżne       Kamieńsk
                                        714,00
                       – woj. śląskie
   2.    Rymanów            Średnie Wielkie gm.
                                        940,70
                       Zagórz
   3.    Chorkówka, Iwonicz Zdrój,   Krosno
        Miejsce Piastowe, Korczyna,
                                       3279,10
        Krościenko Wyżne,
        Rymanów, Wojaszówka
                             Razem        4933,8

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że z terenu powiatu wywieziono
45,3% ogólnej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gminach. Natomiast
z poza obszaru powiatu krośnieńskiego przywieziono 24,2% ogólnej ilości odpadów
komunalnych wytworzonych w powiecie.
                        15
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 20153.1.1.6. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz uniesz-
    kodliwiania odpadów.

    Działalność polegającą na usuwaniu, odzysku i transporcie odpadów
komunalnych do miejsc ich unieszkodliwienia prowadzi w powiecie krośnieńskim
kilkanaście przedsiębiorstw. Ich wykaz zamieszczono w Załączniku 1.
Na składowisku odpadów w Dukli funkcjonuje 1 sortownia odpadów – maksymalna
zdolność przetwarzania 335,0 Mg/rok (po modernizacji do 500,0 Mg/rok);
Składowisko odpadów w Dukli przekazane zostało do eksploatacji w kwietniu 2000
roku. Położone jest w północnej części miasta, poza istniejącą zabudową mieszkaniową.
Powierzchnia składowiska wynosi 2,9 ha /z czego eksploatowane było 0,30 ha/ ,
a pojemność 170000 m3 (dla I etapu). Na składowisku gromadzone są odpady
komunalne z terenu miasta i gminy Dukla oraz innych gmin.
Zarządzającym składowiskiem jest Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli
Sp. z o.o.  Stan nagromadzenia odpadów wynosi 21542 tony.      Przewidywane
zakończenie eksploatacji – 2025 r.
Składowisko odpadów w Jaszczwi (gmina Jedlicze) o powierzchni 2,71 ha, z czego
teren eksploatowany 1,05 ha. Pojemność składowiska /po zagęszczeniu/ ocenia się na
37150 m3. Nagromadzenie odpadów na koniec 2002 roku wynosiło 5414 tony
(tj. 27070 m3) - po zagęszczeniu odpadów. Składowiskiem zarządza Jedlickie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu.
Przewidywane zakończenie eksploatacji – 2009 r. /przy prowadzeniu zbiórki
selektywnej 2010-2012 r./.

3.1.1.7. Wnioski i identyfikacja problemów

    Analiza aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami w powiecie krośnieńskim
pozwala na wysunięcie następujących wniosków:
  1. W powiecie krośnieńskim zamieszkałym przez 108,9 tys. osób (5,16% ludności
    województwa podkarpackiego) przeważa ludność zamieszkała na terenach
    wiejskich (87,4%).
  2. Na obszarze powiatu zebrano 10900,5 Mg stałych odpadów komunalnych.
    Wg danych uzyskanych w trakcie przeprowadzonej ankietyzacji stwierdzono, że
    najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w gminach
                      16
           POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
               NA LATA 2004 - 2015


  miejsko-wiejskich (średnio ok. 0,128 Mg/M/rok), a najmniej z gmin typowo
  wiejskich (średnio ok.0,078 Mg/M/rok).
3. Z terenu powiatu krośnieńskiego:
  - wywieziono 45,3% ogólnej ilości odpadów komunalnych wytworzonych
   w gminach powiatu,
  - przywieziono spoza terenu powiatu krośnieńskiego 24,2% ogólnej ilości
  odpadów komunalnych.
4. W powiecie zebrano 309,03 Mg surowców wtórnych, co stanowiło średnio
  2,83% do masy zebranych odpadów .
5. Zbiórka odpadów na obszarze powiatu krośnieńskiego prowadzona jest
  w przeważającej mierze systemem ,, u źródła” czyli w workach foliowych.
  Na terenach miejskich stosowane są do zbierania odpadów kontenery (KP-7)
  rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach, oraz pojemniki zbiorcze
  o mniejszej pojemności, rozmieszczone przy posesjach.
6. Na obszarach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich zorganizowaną    zbiórką
  odpadów komunalnych objętych jest od 36% - 95% mieszkańców.
7. Część odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (deponowanie
  na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach
  wiejskich niektóre odpady wykorzystywane są w żywieniu zwierząt lub są
  kompostowane. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier,
  tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy
  uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru,
  dioksyn i furanów).
8. Na obszarze powiatu krośnieńskiego podstawowym sposobem postępowania z
  zebranymi odpadami jest ich unieszkodliwianie przez składowanie. W roku
  2002 w powiecie funkcjonowały 2 zorganizowane składowiska komunalne,
  które zajmowały powierzchnię całkowitą 5,62 ha (w tym wykorzystaną 1,35 ha).
  Nagromadzenie odpadów na składowiskach osiągnęło poziom ok. 33% dla
  Dukli / I etap/ i 64% dla Jaszczwi.
9. Funkcjonuje jedna sortownia odpadów w Dukli. Ilość i stosowane rozwiązania
  techniczne należy uznać za niewystarczające dla potrzeb powiatu / w 2002 roku
  przystąpiono do modernizacji linii segregacji odpadów/.
10. Duża rozbieżność pomiędzy szacowaną ilością wytwarzanych odpadów na
  podstawie wskaźników z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, a ilością

                     17
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


    zbieranych odpadów wskazuje na to, że nie wszyscy mieszkańcy objęci są
    zbiórką, a ponadto znaczne ilości odpadów zagospodarowywane są we własnym
    zakresie, bądź wywożone na „dzikie” wysypiska.
3.1.2. Komunalne osady ściekowe

3.1.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach mówi, że pod pojęciem
komunalne osady ściekowe rozumie się: pochodzący z oczyszczalni ścieków osad
z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków
komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków
komunalnych.
    Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków
klasyfikowane są w strumieniu odpadów z grupy 19. Pod względem ilościowym
stanowią niewielki odsetek odpadów wytwarzanych w sferze komunalnej i gospodarce.
Jednak pod względem zagrożeń, które stwarzają dla środowiska i obciążeń dla
gospodarki waga tej grupy odpadów rośnie.
    Na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonuje 7 komunalnych oczyszczalni
ścieków. Obsługują one 38% ludności powiatu (w Polsce 52%). W porównaniu z
niektórymi krajami UE oznacza to niemal dwukrotnie gorszą sytuację.
    Obecny monitoring gospodarki osadowej ograniczony jest do określenia ilości
osadów w przeliczeniu na suchą masę i określenia procesów z jakich osady pochodzą,
a od początku roku 2002 obejmuje on również badania wybranych wskaźników
jakościowych. Odpady wytwarzane na oczyszczalniach podzielić można ogólnie na
odpady ze skratek, z piaskowników, procesów stabilizacji i odwadniania osadów.
    W powiecie krośnieńskim wytworzono 321,1 Mg osadów ściekowych
(tab. 3.14.). Zdecydowanie najwięcej osadów wytworzono w Rymanowie (37,68%).
   Tab. 3.14. Ilość wytworzonych osadów ściekowych w powiecie krośnieńskim
                 (wg danych gmin)
                          Ilość wytworzonych
    Lp.         Gmina          osadów ściekowych
                         Mg s.m. /rok     %
    1.   Chorkówka               2,0       0,62
    2.   Dukla                45,0      14,02
    3.   Jedlicze               74,0      23,05
    4.   Iwonicz Zdrój            70,0      21,80
    5.   Rymanów               121,0      37,68
    6.   Wojaszówka              9,1       2,83
                   Razem:    321,1      100,00


                     18
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                 NA LATA 2004 - 20153.1.2.2. Ilość osadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Osady z oczyszczalni ścieków komunalnych z terenu powiatu krośnieńskiego
w przeważającej części służyły do przykrycia poszczególnych warstw odpadów na
składowiskach komunalnych. Są to m.in. osady z oczyszczalni w Rymanowie, Iwoniczu
Zdroju, Jaszczwi, Dukli, Wojaszówki. Pozostała część osadów ściekowych została
przeznaczona do rekultywacji gruntów, dzikich wysypisk. Tylko osady ściekowe z
gminy Chorkówka zostały przekazane do RAF -Ekologia Jedlicze.

3.1.2.3. Ilość osadów poddawanych unieszkodliwieniu

Głównym sposobem unieszkodliwienia osadów ściekowych jest ich wykorzystanie na
składowiskach  odpadów.  W  ten  sposób  unieszkodliwiono  56,4%  osadów
(181,1 Mg). Na cele rolnicze wykorzystano 40,0 Mg, a unieszkodliwiono termicznie
2,0 Mg osadów.
                    19
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015


3.1.2.4. Rodzaj i rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

     Powiązanie   systemu     gospodarki   komunalnymi   osadami   ściekowymi
z systemem gospodarki odpadami komunalnymi stwarza możliwości wykorzystania
tych samych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
i komunalnych osadów ściekowych.
     Wykorzystywanie osadów na składowiskach komunalnych to jedna z metod
unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych. Na terenie powiatu funkcjonują
dwa zorganizowane składowiska komunalne odpadów na których wykorzystywano
osady ściekowe /Dukla, Jaszczew/.
     W powiecie krośnieńskim funkcjonuje aktualnie jedna instalacja przyjmująca
osady ściekowe. Termiczne unieszkodliwianie osadów jest możliwe w RAF-Ekologia
sp. z o.o. w Jedliczu.


3.1.2.5. Wnioski i identyfikacja problemów

     Problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych w powiecie
krośnieńskim związane są      z   bezpiecznym i racjonalnym ich wykorzystaniem.
Modernizacja oczyszczalni i konieczność zwiększenia stopnia oczyszczania ścieków
spowoduje znaczny, systematyczny wzrost ilości osadów. Na podstawie analizy
aktualnej  sytuacji   w   zakresie  gospodarki  osadami  z  oczyszczalni  ścieków
zidentyfikowano następujące problemy do rozwiązania:
     1. Część gmin powiatu jest podłączona do oczyszczalni ścieków w Krośnie,
       stąd trudność w określeniu ilości wytworzonych osadów ściekowych.
     2. Przyjęte     aktualnie  rozwiązania  w  zakresie  gospodarki   osadowej
       w powiecie mają charakter jednostkowy / oczyszczalnie ścieków problem
       osadów ściekowych rozwiązują indywidualnie /. Konieczne zatem jest
       kompleksowe rozwiązanie tego problemu w oparciu o             program
       uwzględniający powiat krośnieński jak i m. Krosno. Takie rozwiązanie
       nabiera większego znaczenia przy wyborze sposobu zagospodarowania
       osadów, który będzie najkorzystniejszy dla m. Krosna i Powiatu. Pozwoli
       to na przyjęcie uzasadnionego ekonomicznie programu spełniającego
       równocześnie wymagania ochrony środowiska.
                        20
                 POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                     NA LATA 2004 - 20153.2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym

      W niniejszym podrozdziale omówiono problematykę odpadów w sektorze
gospodarczym.

3.2.1. Ilość i rodzaj odpadów powstających w sektorze gospodarczym

Bilans odpadów z sektora gospodarczego opracowano na podstawie danych
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska /w tym Delegatury w Jaśle/.
  W powiecie krośnieńskim wytworzono 11214 ton odpadów gospodarczych, co
  stanowi   50,7%   łącznej    ilości  wytworzonych    odpadów   /  komunalnych
  i gospodarczych/. W stosunku do lat poprzednich ilość wytworzonych odpadów
  gospodarczych jest      zbliżona. Przeważająca      część odpadów gospodarczych
  wytworzona została w gminie Jedlicze / ponad 68,5% /. Pozostała część przypada na
  gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Korczyna, Krościenko Wyżne                 i
  Rymanów.


   Tab.3.15. Ilość odpadów gospodarczych w poszczególnych gminach na terenie
                powiatu krośnieńskiego.
gmina /miasto   wytworzone    magazynowane    wykorzystane Unieszkodliwione  składowane
                                   poza
                                   składowaniem
Chorkówka     1455,332        0,173     1451,890     3,365     -
Dukla         679,11      49,270       609,240  -           69,500
Iwonicz Zdrój     207,831      29,849       151,448    0,034       26,260
Jedlicze      7690,170     1105,531      6807,032   244,452        74,00
Korczyna        144,442      3,052       128,900  -           12,490
Krościenko Wyżne    12,460      12,450        0,010  -         -
Rymanów      1024,267       24,288     1006,265      0,328     174,900
Wojaszówka     -         -         -       -         -
Razem:       11213,612     1224,613      10154,785   248,178      357,150Gospodarkę odpadami przemysłowymi w powiecie krośnieńskim charakteryzuje
znaczna przewaga gospodarczego wykorzystania /odzysku/ oraz niewielka ilość
unieszkodliwiania przez składowanie w środowisku. Z wytworzonej ilości odpadów
przemysłowych odzyskowi poddano 90,6%, unieszkodliwiono poza składowaniem
/głównie termicznie/ 2,2% i zaledwie 3,2% unieszkodliwiono przez składowanie.


                          21
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


Pozostała ilość to odpady magazynowane na terenie zakładów do momentu ich
wykorzystania lub unieszkodliwienia.
Największe ilości odpadów przemysłowych w powiecie krośnieńskim wg grup to:
odpady z przeróbki ropy naftowej, oleje odpadowe, odpady z hutnictwa szkła, odpady
z przetwórstwa drewna oraz żużle, popioły lotne, paleniskowe. Odpady te w całości są
wykorzystywane gospodarczo /odzyskiwane/.


3.2.5. Istniejące systemy zbiórki odpadów

    Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane
selektywnie, w zależności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki,
wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom magazynowania odpadów regulowane
są zapisami odpowiednich aktów prawnych.
    Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc
wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest
z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii:
     wytwórców odpadów
     właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania
     specjalistycznych firm transportowych
    Sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów
i regulowany jest przez odpowiednie przepisy, w tym ADR – Ustawa z dn. 28
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.2002 nr
199 poz. 1671).

3.2.6. Rodzaj i rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
3.2.6.1. Instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów


    Na podstawie decyzji Głównego Inspektora Weterynaryjnego odpady
zwierzęce stanowiące „materiał szczególnego ryzyka - SRM” i zwierzęta padłe, są
utylizowane w zakładzie utylizacyjnym w Leżachowie k/Przeworska.
    Zakład ten dysponuje wystarczającymi mocami przerobowymi w stosunku do
ilości odpadów wytwarzanych w rejonie przez niego obsługiwanym.
Unieszkodliwianie  odpadów   poprzez   spalanie  prowadzone   jest  w  spalarni
zlokalizowanej na terenie powiatu krośnieńskiego w gminie Jedlicze:                      22
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                 NA LATA 2004 - 2015


    „Raf-Ekologia” Sp. z o.o. w Jedliczu – od 1997 r. eksploatuje spalarnię
odpadów. Wydajność instalacji wynosi 8500 Mg/rok. Spalarnia przeznaczona jest do
unieszkodliwiania odpadów wytworzonych w „Raf-Ekologii” Sp. z o.o. oraz Rafinerii
„Jedlicze” i innych wytwórców.

3.2.6.2. Instalacje do odzysku olejów odpadowych

    Na terenie powiatu krośnieńskiego regeneracją olejów przepracowanych
zajmuje się Rafineria Nafty Jedlicze-Spółka Akcyjna.
    W chwili obecnej RN Jedlicze traktuje regenerację olejów przepracowanych
jako priorytetowy obszar działania firmy. RN Jedlicze posiada nowoczesną,
zautomatyzowaną instalację do wstępnego oczyszczania i rozdestylowania olejów
przepracowanych o zdolności przerobowej 80 tysięcy Mg rocznie, instalację
hydrorafinacji, dzięki której z destylatów oleju przepracowanego uzyskuje się wysoko
odsiarczone komponenty oleju napędowego i opałowego lekkiego oraz olejów
bazowych o jakości w pełni odpowiadającej olejom bazowym uzyskiwanym z przerobu
ropy.
Kompleks instalacji do odzysku (regeneracji) olejów odpadowych (Instalacja Destylacji
Olejów Przepracowanych i Instalacja Hydrorafinacji) na mocy Decyzji Wojewody
Podkarpackiego może przerabiać odpady z podgrup: 13 01, 13 02, 13 03, 13 04,13 06.
                     23
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 20153.2.6.3. Składowiska odpadów

     W powiecie krośnieńskim składowiska odpadów pochodzenia przemysłowego
znajdują się na terenie Rafinerii Nafty ,,Jedlicze”.
Są to zakładowe składowiska odpadów pochodzenia przemysłowego – kwaśnych smół
porafinacyjnych oraz zużytych sorbentów ilastych. Od kilku lat odpady nie są
dostarczane na te składowiska, oba obiekty przeznaczone są do likwidacji
i rekultywacji.
Składowiska kwaśnych smół porafinacyjnych wykonane są jako dwa obwałowane
zbiorniki ziemne o powierzchni 2000m3. W 1997 roku stan nagromadzenia odpadów
niebezpiecznych w zbiornikach wynosił 73650 ton, natomiast do końca 2002 roku
zmniejszył się do ilości 4299 ton, czyli o 94%.
Kwaśne smoły ze składowisk podlegały utylizacji termicznej, w obecnej chwili są one
odzyskiwane poprzez neutralizację i utlenianie w instalacji produkcji asfaltowej,
użytkowanej przez spółkę „Raf-Ekologia” w Jedliczu. W instalacji tej odzyskano 641,7
ton kwaśnych smół.
Składowisko zużytych sorbentów ilastych z regeneracji olejów jest składowiskiem
nadpoziomowym, a odpady na nim zgromadzone mają postać hałdy.
Odpady te również są przekazywane spółce „Raf-Ekologia” w Jedliczu celem ich
unieszkodliwiania.
Na koniec 2002 roku stan nagromadzenia tych odpadów niebezpiecznych na
składowisku wynosił 7095 ton.
3.2.7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki, odzysku oraz
  unieszkodliwiania odpadów

     Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów podano w Załączniku 1.3.3. Odpady niebezpieczne

3.3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów
3.3.1.1. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych
     Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów
niebezpiecznych są również gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstające
                       24
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


w gospodarstwach domowych kierowane są obecnie ze strumieniem odpadów
komunalnych na składowiska komunalne.
      Ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
wytworzonych w gospodarstwach domowych w powiecie krośnieńskim została
oszacowana na około 231 Mg. Strukturę /udział %/ i ilość poszczególnych rodzajów
tych odpadów przedstawia poniższa tabela.


      Tab.3.16. Struktura i ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych
                   w gospodarstwach domowych.
                                    Ilość
  L.p.         Rodzaj odpadów
                                   %*   Mg/rok
  1.     Rozpuszczalniki                     3     6,9
  2.     Kwasy i alkalia                     1     2,3
  3.     Odczynniki fotograficzne                2     4,6
  4.     Środki ochrony roślin                  5    11,5
        Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające     5    11,5
  5.
        rtęć
  6.     Urządzenia zawierające freony              3    6,9
  7.     Oleje i tłuszcze                    10    23,0
        Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i   35    80,5
  8.
        żywice zawierające substancje niebezpieczne
  9.     Detergenty zawierające substancje niebezpieczne     5    11,5
  10.     Leki cytotoksyczne i cytostatyczne            4    10,2
  11.     Baterie i akumulatory ołowiowe             12    27,6
        Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
  12.                                 10    23
        niż wymienione
  13.     Drewno zawierające substancje niebezpieczne       5   11,5
  Razem                               100   231
  *Struktura /udział procentowy/ odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów
  komunalnych
3.3.1.2 Odpady niebezpieczne z sektora przedsiębiorstw.
     Wg danych WIOŚ Rzeszów Delegatura w Jaśle odpadów niebezpiecznych w
roku 2002 w dużych przedsiębiorstwach wytworzono 5179,3 ton tj. około 46% ogólnej
ilości odpadów pochodzenia przemysłowego. Ilość ta nie uległa zmianie w stosunku do
lat poprzednich. Ponad 88% wytworzonych odpadów niebezpiecznych wykorzystano
gospodarczo (poddano odzyskowi), 0,8% unieszkodliwiono poza składowaniem, a
pozostałą   ilość  magazynowano    na  terenach  zakładów  celem  późniejszego
wykorzystania lub unieszkodliwienia.
      Głównym źródłem odpadów niebezpiecznych w powiecie są odpady
pochodzące z przeróbki ropy naftowej. Największymi wytwórcami odpadów
                       25
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


niebezpiecznych są: „Raf-Ekologia” Sp. z o.o. – wytwarza 3260 ton tj.       ok. 63%
odpadów niebezpiecznych powstających w powiecie w dużych przedsiębiorstwach
/oleje odpadowe, żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
oraz osady z dna zbiorników i inne smoły/,
Rafineria Nafty „Jedlicze" S.A. - wytwarza 1860 ton tj. ok. 36,0% tych odpadów /są to
osady z dna zbiornika, zużyte filtry iłowe i kwaśne smoły/,

Zakład Produkcyjno-Remontowy-Energetyki Jedlicze Sp. z o.o. – wytwarza 56 ton
tj. ok. 1,0% /głównie odpady olejowe/.

Pozostałe rodzaje odpadów niebezpiecznych wytwarzane są w znacznie mniejszych
ilościach niż wymienione i są to m.in.: oleje hydrauliczne, odpady farb i lakierów,
baterie i akumulatory ołowiowe, świetlówki.

Tab.3.17. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w dużych przedsiębiorstwach
             w poszczególnych gminach /Mg/.
gmina /miasto/    wytworzone   magazynowane    odzysk      Unieszkodliwione
                                      poza składowaniem
Chorkówka           0,112       0,173       -          0,034
Dukla             0,686       0,546       0,140         -
Iwonicz Zdrój         3,248       2,636       0,578        0,034
Jedlicze         5,170,515      686,838      4584,280        41,472
Korczyna           1,028       1,028       -           -
Krościenko Wyżne       0,460       0,450       0,010         -
Rymanów            3,267       0,518       2,965        0,178
Wojaszówka           -        -         -           -
Razem:          5179,316      692,189      4587,973        41,988


„Raf-Ekologia” Sp. z o.o. w Jedliczu użytkuje powstałą w 1997 roku instalację
termicznego przekształcania odpadów, w której poddaje się procesowi spalania odpady
Rafinerii „Jedlicze" oraz innych wytwórców. Są to odpady stałe, półpłynne i płynne.
Instalacja pracuje w ruchu ciągłym i dziennie spalane jest do 30 ton odpadów (głównie
niebezpiecznych). Z prowadzonej ewidencji wynika, że w instalacji unieszkodliwiono
ogółem 7845,3 ton odpadów, w tym:
- 7203,6 ton odpadów Rafinerii „Jedlicze” oraz przyjętych z zewnątrz,
- 641,7 ton osadów ściekowych łącznie z przyjętymi z zewnątrz.
     Z uwagi na fakt, że wiele rodzajów odpadów niebezpiecznych powstaje w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na ilość wytwarzanych
odpadów i duże rozproszenie nie są objęte statystyką państwową, dokonano
oszacowania ich ilości w oparciu o literaturowe wskaźniki. Szacunkami objęto
następujące odpady:

                       26
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


    odpady z zakładów fotograficznych,
    zużyte rozpuszczalniki,
    akumulatory i baterie,
    zużyte źródła światła zawierające rtęć,
    oleje odpadowe,
    opakowania po nawozach sztucznych,
    opakowania po środkach ochrony roślin,
    odpady medyczne,
Przedstawiona poniżej łączna ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona w powiecie
krośnieńskim zawiera wielkości doszacowane dla odpadów powstających w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw oraz ilość odpadów niebezpiecznych w odpadach
komunalnych.
   Tab.3.18. Łączna ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona w powiecie
                  krośnieńskim:
  Grupa           Nazwa odpadu           Ilość wytworzonych odpadów
  odpadu                                [Mg]
                                     2002
    02   Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli,         8,440
        rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa
        żywności
    03   Odpady z przetwórstwa drewna oraz             2,075
        produkcji papieru, tektury, masy celulozowej,
        płyt i mebli
    05   Odpady z przeróbki ropy naftowej,            792,100
        oczyszczania gazu ziemnego oraz
        wysokotemperaturowej przeróbki węgla
    06   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i        0,900
        stosowania związków nieorganicznych
    07   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i        6,510
        stosowania produktów przemysłu chemii
        organicznej
    08   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i        1,865
        stosowania powłok ochronnych (farb,
        lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów,
        szczeliw i farb drukarskich
    09   Odpady z przemysłu fotograficznego            4,813

    11   Odpady nieorganiczne z przygotowania           0,390
        powierz. i powlekania metali oraz z procesów
        hydro metalurgii metali nieżelaznych
    12   Odpady z kształ. i powierz. obróbki metali i       0,668
        tworzyw sztucznych
    13   Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów          4409,527
        jadalnych oraz grup 05 i 12)
    14   Odpady z rozpuszcz. organicznych (z            41,700
        wyłączeniem grup 07 i 08)                        27
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


    16   Odpady różne, nie ujęte w innych grupach       271,353

    17   Odpady z budowy, remontów i demontażu        1234,410
        obiektów budowlanych oraz drogowych
    18   Odpady z działalności służb medycznych i       31,306
        weterynaryjnych oraz związanych z nimi
        badań
    19   Odpady z urządzeń do likwidacji i           270,098
        neutralizacji odpadów oraz oczyszczania
        ścieków i gospodarki wodnej
    20   Odpady komunalne (niebezpieczne)           231,00
   Razem                             7 307,08
   Razem (bez azbestu)                      6 072,673.3.2. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych.
3.3.2.1. Odpady zawierające PCB.
    PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w
przemyśle  elektrycznym,   jako  materiały   elektroizolacyjne  i  chłodzące  w
kondensatorach   i transformatorach, środki modyfikujące do lakierów, środki
stabilizujące i inne. Zaliczane są one do trwałych i niebezpiecznych substancji
organicznych. Z tego względu zaprzestano ich produkcji i wprowadzona obowiązek
wycofywania z eksploatacji i unieszkodliwiania lub dekontaminacji urządzeń
zawierających PCB. Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje:
  wymiana płynów w transformatorach,
  wycofywanie z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz urządzeń
  zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960 – 1985.
Z uwagi na szkodliwość i trudną biodegradowalność , PCB znalazły się wśród 12 – tu
toksycznych substancji trwałych zanieczyszczeń organicznych.
Problem szkodliwości PCB nabrał szczególnego znaczenia , kiedy okazało się ,że przy
spalaniu PCB powstają związki należące do groźnych trucizn.
Do roku 2003 przedsiębiorstwa i zakłady miały obowiązek przekazania do Urzędu
Wojewódzkiego wykazów posiadanych na wyposażeniu urządzeń z PCB.
W wykazie posiadaczy urządzeń zawierających PCB – z uwagi na niemożliwość
określenia ilości PCB przed złomowaniem urządzenia podano objętość oleju
transformatorowego zawierającego PCB (Mg) lub masę urządzeń - kondensatorów
zawierających PCB) (Mg).
W wykazie posiadaczy urządzeń zawierających PCB na terenie powiatu znajduje się
tylko jedno przedsiębiorstwo - Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki Jedlicze

                        28
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                 NA LATA 2004 - 2015


Sp. z o.o.., które wykazuje, że posiada urządzenia zawierające PCB o masie 0,13 Mg
/stanowi to niespełna 0,01% ilości wykazanej w województwie podkarpackim/.

3.3.2.2. Odpady zawierające azbest

     Azbest stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych,
w szczególności wyrobów budowlanych oraz różnego rodzaju rur wykorzystywanych
w budowie np. instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów kominowych
czy zsypów. Również, w mniejszej skali znalazł zastosowanie w przemyśle
chemicznym, włókienniczym (np. koce gaśnicze, ubrania ochronne), i innych gałęziach
m.in. do produkcji szczeliw plecionych, tektur uszczelkowych np. w sprzęcie AGD,
płytek podłogowych PCW oraz materiałów i wykładzin ciernych. O tak szerokim
zastosowaniu tych wyrobów decydowały właściwości azbestu tj. odporność na: wysokie
temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także
elastyczność itp.
Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu,
zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są
wdychane, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na
występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien
ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Największe zagrożenie dla organizmu
ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w
trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do
pęcherzyków płucnych.
Odpady zawierające azbest, z uwagi na zakaz stosowania azbestu, nie mogą być
przedmiotem odzysku i muszą być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska
unieszkodliwiane przez składowanie. Odpady zawierające azbest są deponowane w na
istniejących składowiskach przemysłowych oraz wydzielonych kwaterach składowisk
odpadów komunalnych poza terenem powiatu      w miejscowości Młyny / woj.
podkarpackie/.
                    29
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


  Tab.3.19. Ilość odpadów /wyrobów/ azbestowych, z uwagi na niepełne informacje
          uzyskane w gminach, przedstawiono szacunkowo.
      Gmina           Ilość odpadów zawierających azbest [ Mg]
                     /w tym zdeponowane tymczasowo/
Chorkówka                       1800
                            /60/
Dukla                         2100
                            /50/
Iwonicz Zdrój                     1000
                            /10/
Miejsce Piastowe                    1900
                            /37/
Jedlicze                        3100
                            /10/
Korczyna                        1800
                          /brak danych/
Krościenko Wyżne                    500
                            /10/
Rymanów                        2100
                          /brak danych/
Wojaszówka                       800
                             /4/


      Ze względu na niepełne dane przyjęto szacunkowo ilość odpadów azbestowych
w powiecie krośnieńskim na około 15000 Mg, w tym magazynowanych 181 Mg.
Dokładniejsze sprecyzowanie ilości odpadów azbestowych w powiecie krośnieńskim,
wymagałoby     przeprowadzenia  szczegółowej   analizy  stanu   aktualnego  w
poszczególnych gminach. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki
postępowania z odpadami azbestowymi.

3.3.2.3. Wycofane z eksploatacji pojazdy.

      Występujący w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji stwarza
konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącym z eksploatacji
i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz struktura
wiekowa krajowego parku pojazdów przyczyniać się będą do stałego wzrostu ilości
odpadów samochodowych. Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji na
terenie powiatu trafiają głównie do tzw. auto-złomów /zajmujących się skupem
i demontażem pojazdów/, których działalność prowadzona jest często z naruszeniem
podstawowych zasad ochrony środowiska. Obecnie udział samochodów osobowych
wycofywanych z eksploatacji kształtuje się na poziomie 1,1 - 1,8 %. W ostatnich latach
liczba   wycofywanych z eksploatacji samochodów osobowych kształtowała się na
poziomie około 500 sztuk rocznie.                      30
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


    Realizacja procesów recyklingu niektórych części i materiałów pochodzących
z samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE) funkcjonuje już w istniejących na
terenie województwa podkarpackiego instalacjach recyklingowych. Wiele z tych
instalacji ma niewykorzystane zdolności przetwórcze i może przerabiać wielokrotnie
więcej elementów z kasowanych samochodów, niż obecnie. Głównym problemem jest
jednak organizacja skupu i transportu tych elementów oraz, w odniesieniu do zakładów
kasacji, wprowadzenie mechanizacji demontażu i odpowiednich zabezpieczeń
dotyczących ochrony środowiska.
    Aktualnie na terenie powiatu nie ma firm zajmujących się kasacją
samochodów.   Na  terenie  województwa    podkarpackiego  działają  dwa  takie
przedsiębiorstwa : WTÓR – STAL w Stalowej Woli, POLIT w Rzeszowie

3.3.4. Istniejące systemy zbiórki odpadów.

    Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc wytwarzania do miejsc ich
odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu,
będących w gestii:
wytwórców odpadów
właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania
specjalistycznych firm transportowych
Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z późn. zm.) posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie transportu
odpadów jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi obecnie rozporządzeniami przy przewozach
materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B
do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst Umowy ADR z 1999 r. (Dz. U. Nr 30,
poz.287).  Załącznik  określa  maksymalne    ilości  dopuszczone  do  przewozu
jednorazowego dla poszczególnych klas. Podaje również górną granicę, poniżej której
przewożone ładunki zwolnione są w części lub całości z wymogów obowiązujących
przy przewozie materiałów niebezpiecznych. Aktualnie brak jest dokładnych danych o
ilości podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych. Związane to jest z brakiem oddzielnego rejestru firm prowadzących
                       31
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


taką działalność (w obecnej chwili wydaje się zezwolenia łącznie na odzysk,
unieszkodliwianie i transport).


3.3.5. Rodzaj i rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
     Na terenie powiatu znajduje się jedna instalacja unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych. Jest to Raf-Ekologia Sp. z   o.o. w Jedliczu- spalarnia odpadów
o wydajności 1,20 Mg/h.


Regeneracją olejów przepracowanych zajmuje się Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
     Oleje przepracowane stanowią:
       alternatywne źródło zaopatrzenia w oleje bazowe,
       zużycie energii na produkcję 1 kg oleju bazowego regenerowanego
       wymaga mniej niż 1/3 energii niezbędnej do wyprodukowania 1 kg oleju
       bazowego z ropy naftowej,
       regeneracja przyczynia się do zachowania nieodnawialnych zasobów
       surowców energetycznych.
Kompleks instalacji do odzysku (regeneracji) olejów odpadowych /Instalacja Destylacji
Olejów Przepracowanych i Instalacja Hydrorafinacji/ na mocy Decyzji Wojewody
Podkarpackiego może przerabiać odpady z grupy 13.
Oleje odpadowe są dostarczane do RN Jedlicze w cysternach kolejowych,
autocysternach, kontenerach i beczkach.
RN Jedlicze współpracuje z podmiotami trudniącymi się zbiórką i transportem odpadów
olejowych.


3.3.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki, odzysku oraz
   unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie usuwania, odzysku oraz
transportu odpadów zamieszczono w Załączniku 1.
                     32
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


Załączniki graficzne do rozdziału 3:

Mapa nr 1 - „Uwarunkowania lokalizacyjne składowisk odpadów”
Mapa nr 2 - „Odpady w sektorze komunalnym”
Mapa nr 3 - „Składowiska odpadów, instalacje”
Mapa nr 4 - „Ilość odpadów komunalnych wywiezionych w gminach na 1 mieszkańca”
Mapa nr 5 - „Kierunki składowania odpadów komunalnych”
Mapa nr 6 - „Gospodarka odpadami przemysłowymi”
                     33
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


4. PROGNOZA ZMIAN

4.1. Sektor komunalny

4.1.1. Prognoza demograficzna
     Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie wpływa liczba
mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy
zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego.
Zgodnie z założeniami prognozy demograficznej przewiduje się, że:

       w prognozowanym okresie wystąpi przyrost rzeczywisty dodatni z 108,9
       tys. osób w 2002 r. do 115,3 tys. w 2015 r tj. o 6,4 tys. osób więcej, co
       stanowi 5,5 % w stosunku do 2002 r ,
       liczba ludności miejskiej w ciągu prognozowanego okresu wzrośnie o
       ok. 3,0 tys. osób, co stanowi 22,0 % w stosunku do roku 2002,
       liczba ludności wiejskiej w okresie 2002 – 2015, wzrośnie o około 3,4 tys.
       osób, tj. 3,6 % w stosunku do roku 2002,
       znacznie szybsze będzie tempo wzrostu ludności miast aniżeli wsi,
       ludność na terenach wiejskich w prognozowanym 2015 roku stanowić
       będzie 85,9%, natomiast ludność miejska 14,1% ogółu ludności powiatu
       krośnieńskiego,
 Tab.4.1. Prognoza demograficzna dla powiatu krośnieńskiego z rozbiciem na miasta
                 i gminy wiejskie
                 Powiat Krośnieński
Wyszczególnienie         2002     2004   2007    2011   2015
                 tyś.     tyś    tyś     tyś   tyś
Miasta              13,3     13,8   14,6    15,8   16,3
Wieś               95,6     96,1   97,7    97,7   99,0
Razem              108,9    109,9   112,3    113,4  115,3


4.1.2. Odpady komunalne
Prognozę zmian wielkości strumienia odpadów komunalnych przyjęto w oparciu
o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.
                     34
        POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
            NA LATA 2004 - 2015


Tab. 4.2. Prognozowana potencjalna ilość odpadów komunalnych w powiecie
      krośnieńskim w latach 2004 – 2015 (tys. Mg)
             Rok     Razem


             2004     29515,3
             2005     30400,8
             2006     31312,8
             2007     33000,4
             2008     34175,2
             2009     35391,8
             2010     36651,8
             2011     37705,6
             2012     39059,2
             2013     40461,4
             2014     41914,0
             2015     43133,2
                 35
                           POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                                NA LATA 2004 - 2015
          Tab. 4.3. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2004 - 2015 (tys. Mg/rok)

    Strumień odpadów     2004   2005    2006   2007   2008     2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015
Odpady zielone           608,00  617,14   635,65  669,91  693,76    718,45  740,37  754,11  769,47  788,99  804,75   828,16
Papier i karton nieopakowaniowy  1670,56  1699,40  1734,73  1808,42  1855,71   1897,00  1938,88  1953,15  2226,37  2002,84  2024,45   2083,33
Domowe organiczne         4589,63  4654,36  4743,89  4936,86  5047,67   5156,58  5259,53  5301,41  5374,54  5446,10  5503,31   5663,39
Opakowania papierowe       2744,92  2881,99  2964,59  3326,44  3550,80   3790,46  4042,64  4287,13  4577,74  4887,73  5201,53   5352,83
Opakowania kompozytowe       306,96  322,25   335,05  372,90  396,43    424,70  454,48  478,86  511,67  546,22  582,60   599,55
Tworzywa szt. nieopakowaniowe   2907,26  2936,72  2968,45  3065,74  3106,52   3146,33  3185,04  3144,64  3120,83 3095,30   3068,10   3157,35
Opakowania z tworzyw sztucznych  1065,50  1115,71  1180,49  1277,11  1356,75   1443,98  1535,71  1617,57  1718,60  1824,81  1940,62   1997,07
Odpady tekstylne          714,27  726,58   742,11  775,51  792,86    810,47  828,33  844,60  863,21  882,06  901,15   927,36
Szkło nieopakowaniowe       132,82  136,80   140,90  148,50  157,20    162,80  168,60  168,67  175,77  178,03  184,42   189,79
Opakowania szklane        2225,45  2295,26  2398,56  2567,43  2693,00   2824,26  2961,46  3080,55  3222,38  3366,39  3516,58   3618,87
Metal               708,36  711,38   720,19  742,51  755,27    760,92  773,35  780,50  788,99  797,09  808,94   832,47
Opakowania stalowe         271,54  279,69   291,21  306,90  321,25    332,68  348,19  358,20  374,97  388,43  406,56   418,39
Opakowania aluminiowe        79,69   82,08   84,54   89,10    92,27   95,56   98,96  101,80  105,46  109,24  117,36   120,77
Odpady mineralne         1192,42  1191,71  1221,19  1277,11  1312,33   1348,43  1381,77  1413,96  1453,00  1488,98  1529,86   1574,36
Drobna frakcja popiołowa     3388,36  3310,65  3247,13  3240,64  3188,55   3128,63  3067,75  2997,59  2945,06  2888,94  2829,19   2911,49
Odpady wielkogabarytowe      1924,40  2055,09  2076,04  2145,03  2173,54   2201,37  2224,76  2239,71  2269,34  2294,16  2317,84   2385,26
Odpady budowlane          4740,2  5116,45  5473,48  5982,07  6411,27   6876,63  7367,00  7903,09  8526,62  9192,83  9887,5 10175,12
Odpady niebezpieczne        242,0   255,4   256,80  267,30  269,98    272,52  274,89  279,02  281,23  283,23  289,21   297,62
       Razem        29515,3  30400,8  31312,8 33000,46  34175,2   35391,8  36651,8  37705,6  39059,2  40461,4  41914,0   43133,2
                                      36
                                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                                     NA LATA 2004 - 2015
                 Tab. 4.4. Prognoza ilości składników odpadów wielkogabarytowych 2004-2015
Rok
                 2004     2005     2006     2007    2008       2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015
Strumień odpadu
Drewno              1154,64   1233,05   1245,63    1287,02   1304,13    1320,82   1334,86    1343,83   1361,61  1376,50  1390,71  1431,16
Metale               577,32   616,53    622,81    643,51   652,06      660,41   667,42    671,91   680,80   688,24   695,35  715,577
Inne(balastowe,materace,plastik  192,24   205,51    207,60    214,50   217,35      220,14   222,48    223,97   226,93   229,42   231,78  238,53
itp.)
Razem               1924,40   2055,09   2076,04    2145,03   2173,54    2201,37   2224,76    2239,71   2269,34  2294,16  2317,84  2385,26
              Tab. 4.5. Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów budowlanych w 2004-20015
Rok
                     2004     2005     2006   2007     2008      2009    2010    2011    2012    2013   2014   2015
Strumień odpadu
Cegła                  1896,08  2046,58   2189,40   2392,83    2564,51    2750,66   2946,8   3161,24   3410,65  3677,13  3955,00  4070,05
Beton                   984,04  1023,29   1094,70   1196,42    1282,25    1375,33   1473,4   1580,63   1705,32  1838,57  1977,50  2035,02
Tworzywo sztuczne              47,40   51,16     54,73    59,82     64,11   68,77    73,67    79,03    85,27   91,93   98,88  101,75
Bitumiczna powierzchnia dróg       379,22   409,32    437,89  478,57      512,90   550,13   589,36   632,24   682,13  735,43   791,00  814,01
Drewno                  331,81   358,15    383,12  418,74      448,79   481,36   515,69   553,22   596,86  643,50   692,12  712,26
Metale                  237,01   255,82    273,68  299,10      320,56   343,83   368,35   395,15   426,33  459,64   494,37  508,76
Piasek                  711,03   767,47    821,02  897,31      961,70  1031,49   1105,05   1185,46   1278,99  1378,92  1483,13  1526,27
inne                   189,61   204,66    218,94  239,28      256,45   275,06   294,68   316,12   341,07  367,71   395,50  407,00
Razem:                  4740,2   5116,45  5473,48    5982,07   6411,27    6876,63   7367,00   7903,09  8526,62  9192,83  9887,5  10175,12
                                             37
                            POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                                NA LATA 2004 - 2015
                Tab. 4.6. Prognoza ilości poszczególnych odpadów niebezpiecznych
                       w strumieniu odpadów komunalnych
Rok
                       2004    2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
Strumień odpadu
Oleje i tłuszcze                18,15   19,15  19,26  20,04  20,25  20,44  20,62  20,93  21,09  21,24  21,69  22,32

Farby lakiery                 118,33 124,90 125,58 130,72 132,02 133,25 134,43 136,44 137,52 138,50 141,42 145,54

Lepiszcze i żywice inne nie sklasyfikowane   17,91 18,90    19,00  19,78  19,98  20,17  20,34  20,65  20,82  20,96  21,40  22,02

Rozpuszczalniki                 9,20   9,70  9,76  10,16  10,26  10,35  10,44  10,60  10,69  10,77  10,99  11,32

Kwasy Alkalia                  1,94   2,04  2,05  2,14  2,16  2,18  2,20  2,23  2,25  2,26  2,31  2,38

Leki ( i środki kosmetyczne)          12,34   13,04  13,10  13,63  13,76  13,90  14,01  14,23  14,34  14,44  14,75  15,18

Pestycydy, (środki ochrony roślin)       6,77   7,15  7,19  7,48  7,56  7,63  7,70  7,81  7,87  7,93  8,10  8,33

Baterie i akumulatory             38,24   40,35  40,57  42,23  42,66  43,06  43,43  44,08  44,43  44,75  45,70  47,02

Lampy fluorescencyjne              3,15   3,32  3,34  3,47  3,51  3,54  3,57  3,63  3,66  3,68  3,76  3,87

Chemikalia                   6,53   6,89  6,93  7,22  7,29  7,36  7,42  7,53  7,59  7,65  7,81  8,03

Środki czyszczące                8,47   8,94  8,99  9,36  9,45  9,54  9,62  9,77  9,84  9,91  10,12  10,42

Inne                      0,97   1,02  1,03  1,07  1,08  1,10  1,11  1,12  1,13  1,14  1,16  1,19

                   Razem:  242,0   255,4 256,80 267,30 269,98 272,52 274,89 279,02 281,23 283,23 289,21 297,62
                                     38
                      POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                           NA LATA 2004 - 2015


   4.1.3. Odpady opakowaniowe
        Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych na terenie powiatu przedstawiono
   poniżej.
               Tab. 4.7. prognozowane ilości odpadów opakowaniowych na lata 2004,
                         2007, 2011 i 2015.
 Strumień
         2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013     2014 2015
 odpadów
Opakowania
        2744,92 2881,99 2964,59 3326,44 3550,80 3790,46 4042,64 4287,13 4577,74 4887,73 5201,53 5352,83
papierowe
Opakowania
        306,96  322,25  335,05  372,90  396,43  424,70  454,48  478,86  511,67  546,22    582,60  599,55
kompozytowe
Opakowania
z tworzyw    1065,50 1115,71 1180,49 1277,11 1356,75 1443,98 1535,71 1617,57 1718,60 1824,81 1940,62 1997,07

sztucznych
Opakowania
        2225,45 2295,26 2398,56 2567,43 2693,00 2824,26 2961,46 3080,55 3222,38 3366,39 3516,58 3618,87
szklane
Opakowania
        271,54  279,69  291,21  306,90  321,25  332,68  348,19  358,20  374,97  388,43    406,56  418,39
stalowe
Opakowania
        79,69   82,08  84,54   89,10  92,27  95,56   98,96  101,80  105,46  109,24    117,36  120,77
aluminiowe
  Razem    8698,06 8981,98 9260,44 9946,88 10418,5 10920,64 11451,44 11935,11 12522,82 13135,82 13779,25 14122,48        Należy tworzyć podstawy sprawnego systemu selektywnej zbiórki, wykorzystania
   i unieszkodliwiania tych odpadów.
   Niezbędny      poziom   recyklingu    odpadów     opakowaniowych     wynika     z   ustawy
   o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
   opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz.639
   z późn. zm.). Zapisy tej ustawy wymagają, aby wprowadzający na rynek krajowy produkty w
   opakowaniach zapewnił odzysk i recykling. Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych
   limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%,
   recyklingu 25%.
                                39
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


4.1.4. Osady ściekowe
    Wykorzystując wskaźniki omówione w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami
oszacowano prognozowaną masę osadów ściekowych w powiecie krośnieńskim w wybranych
latach do 2015 r.
           Tab. 4.8. Prognozowana masa osadów ściekowych
                            Ilość osadów
                 Lata       z oczyszczalni ścieków
                            (Mg s.m./rok)
           2004                 437,5
           2007                 507,5
           2011                 560,0
           2015                 595,0


    Ilość osadów, która będzie wytwarzana w kolejnych horyzontach czasowych
programu została określona przy przyjęciu szeregu założeń. Dotychczasowa ewidencja
wykorzystania osadów    nie pozwala na określenie krótkookresowych trendów w tej
dziedzinie, zważywszy na fakt      korzystania części gmin należących do powiatu
krośnieńskiego z oczyszczalni w Krośnie.   Udział mieszkańców powiatu krośnieńskiego
korzystających z systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wynosi 38%.
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. Nr.115, poz.1229 z późn. zm.),
wszystkie osiedla i skupiska o równoważnej liczbie mieszkańców wyższej od 2000 powinny
posiadać kanalizację zakończoną oczyszczalnią ścieków.
Rzeczywista ilość osadów ściekowych na terenie powiatu koniecznych do zagospodarowania
może się różnić w przyszłości od ilości podanych powyżej. Będzie to wynikało z
rzeczywistego tempa obejmowania siecią kanalizacyjną poszczególnych miejscowości
położonych na terenie powiatu.


4.2. Sektor gospodarczy

4.2.1. Prognozowane zmiany
Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów w perspektywie do
roku 2015 zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła
i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu
ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Monitor Polski z 2003
roku nr 11). Przyjmując wariant „optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą                       40
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015


tendencję przewiduje się , że odnotowany ostatnio wzrost gospodarczy utrwali się w okresie
najbliższych kilkunastu lat.
Upowszechniane będą, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życia produktu.
Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności
i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska
Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych
technologii mało - i bezodpadowych, metod „czystszej produkcji” oraz budowę własnych
instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.
W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów
w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.
Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów
odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie
zezwolenia.
Szacunki ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego w okresie do 2015 roku
w sytuacji bardzo przybliżonych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddają
się prostym przewidywaniom.
Szacuje się, że do roku 2007 ilość odpadów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wzrośnie
średnio o ok. 4 %, do roku 2011 o ok. 12%, natomiast do 2015 ok. 16%.
Prognozowane zmiany w wybranych gałęziach przemysłu
Przemysł drzewny.
W skali całego powiatu rozwój przemysłu opiera się głównie na wykorzystaniu lokalnych
zasobów surowca drzewnego. Największymi udziałowcami w produkcji i przetwórstwie
drewna w powiecie są Krośnieńska Fabryka Mebli KROFAM w Dukli, BOG-MAR
w Rymanowie, Fabryka Mebli SANCRO w Targowiskach oraz tartaki.
Stopień odzysku odpadów z przemysłu drzewnego wynosi prawie 100 %. Przeważająca część
odpadów zostaje przetworzonych termicznie do celów energetycznych.
Można przyjąć, że przy planowanym wzroście gospodarczym kraju ilość powstających
odpadów w tym sektorze do roku 2007 wzrośnie o 10 % a do roku 2010 o następne 10 %.
Energetyka.
Największy udział odpadów powstających w energetyce stanowią żużle i popioły.
Stopień wykorzystania tych odpadów kształtuje się na poziomie 99 %. Popioły i żużle
wykorzystuje się głównie w budownictwie drogowym jako kruszywa, dodatki doziarniające,
dodatki do spoiw czy wypełniaczy, jak i do budowy nasypów komunikacyjnych. Odpady te                       41
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015


mogą być stosowane również jako wypełniacze do wyrobisk, do budowy obwałowań
składowisk odpadów paleniskowych i innych.
Obecnie podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej jest węgiel
kamienny. Natomiast zgodnie z Polityką Energetyczną Państwa w latach objętych
rozważaniami będzie następowało zwiększenie wykorzystania paliw bardziej przyjaznych
środowisku  -  gazu,  oleju  itp.  oraz  zwiększenie  wykorzystania  odnawialnych
i niekonwencjonalnych źródeł energii. Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej przewiduje, że
do roku 2010 nastąpi wzrost udziału zużycia energii odnawialnej w stosunku do całkowitej
zużytej energii z obecnego poziomu ok. 2,5 % do 7,5 %. Spowoduje to na pewno spadek
ilości powstających odpadów z energetyki. Natomiast bardzo duże znaczenie szczególnie
przy produkcji ilości energii cieplnej ma temperatura zewnętrzna, co przekłada się
bezpośrednio na ilość odpadów. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz posiłkując się
tendencjami krajowymi i światowymi oszacowano, że w okresie do 2007 roku nastąpi spadek
ilości wytwarzanych odpadów o ok. l % natomiast do roku 2011 o ok. 3 %.
Przemysł rolno-spożywczy
Odpady z sektora rolno-spożywczego powstają głównie w ubojniach, zakładach przetwórstwa
mięsnego, mleczarniach, chłodniach, gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych i
innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności.
Sposób wykorzystania to głównie wykorzystanie jako nawóz organiczny.
Z uwagi na zmiany restrukturyzacyjne planowane w rolnictwie na najbliższe lata prognozowanie
ilości odpadów jest niezwykle trudne. Można przyjąć, że przy planowanym wzroście
gospodarczym kraju ilość powstających odpadów w tym sektorze do roku 2007 wzrośnie o 10 % a
do roku 2015 o następne 10%.

4.3. Odpady niebezpieczne
    Kierując się założeniami strategii gospodarki dla Polski do roku 2025, strategii
wybranych branż i wskaźnikami odzysku, można przyjąć pewne szacunki dotyczące ilości
odpadów niebezpiecznych, które mogą powstać w kolejnych okresach czteroletnich, tj. 2004-
2007, 2008-2011 oraz 2012-2015. Prognozy te dotyczące wartości sumarycznych dla
głównych grup odpadów niebezpiecznych (w Mg/rok) w wybranych latach, przedstawia
poniższe zestawienie.
                         42
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015


    Tab. 4.9. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym
           i komunalnym w wybranych latach do 2015 r.
Grupa           Nazwa odpadu             Szacunki Ilości wytworzonych odpadów
                                         [Mg]
                               2004   2007     2011   2015

  02   Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli,       8,4  8,5    8,6    8,8
      rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa
      żywności
  03   Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji      2,1  2,1    2,1    2,1
      papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli

  05   Odpady z przeróbki ropy naftowej,          795,1  801,6   807,2   831,4
      oczyszczania gazu ziemnego oraz
      wysokotemperaturowej przeróbki węgla
  06   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i      0,9  0,9    0,8    0,8
      stosowania związków nieorganicznych
  07   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i      6,5  6,6    6,6    6,8
      stosowania produktów przemysłu chemii
      organicznej
  08   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i      1,9  1,9    1,9    1,9
      stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów,
      emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i
      farb drukarskich
  09   Odpady z przemysłu fotograficznego          4,8  4,6    4,3    4,1

  11   Odpady nieorganiczne z przygotowania         0,4  0,4    0,3    0,3
      powierz. i powlekania metali oraz z procesów
      hydro metalurgii metali nieżelaznych
  12   Odpady z kształ. i powierz. obróbki metali i     0,7  0,7    0,7    0,7
      tworzyw sztucznych
  13   Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów        4309,5  4233,1   4021,5  3780,2
      jadalnych oraz grup 05 i 12)
  14   Odpady z rozpuszcz. organicznych           42,0  42,5    42,9   45,1
      (z wyłączeniem grup 07 i 08)
  16   Odpady różne, nie ujęte w innych grupach       281,3  298,5   328,3   361,2

  17   Odpady z budowy, remontów i demontażu        1200,0  1234,4   1407,2  879,5
      obiektów budowlanych oraz drogowych
  18   Odpady z działalności służb medycznych i       31,8  32,2    33,5   35,2
      weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań

  19   Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji   280,0  298,4   319,2   351,2
      odpadów oraz oczyszczania ścieków i
      gospodarki wodnej
  20   Odpady komunalne (niebezpieczne)          251,00  271,0   309,7   353,3


      Razem                        7216,4  7237,4  7294,8  6662,6
      Razem (bez azbestu)                 5982,4  6003,4   5887,8  5782,6
                         43
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                     NA LATA 2004 - 2015


4.3.1. Odpady zawierające PCB.

    Produkty zawierające PCB, ze względu na swoje wyjątkowo szkodliwe właściwości
dla zdrowia ludzi i środowiska, zostały wycofane z produkcji. W wykazie posiadaczy
urządzeń zawierających PCB na terenie powiatu znajduje się tylko jedno przedsiębiorstwo -
Zakład Produkcyjno – Remontowy Energetyki Jedlicze Sp. z o.o.., które wykazuje,
że posiada urządzenia zawierające PCB o masie 0,13 Mg . Zakłada się ich unieszkodliwienie.

4.3.2. Odpady zawierające azbest.
    Szacuje się, że na terenie powiatu krośnieńskiego znajduje się ogółem około
15 000 Mg wyrobów zawierających azbest.
Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest , które mogą powstać w poszczególnych
latach okresów czteroletnich, tj. 2004-2007, 2008-2011 oraz 2012-2015 w wyniku usuwania
wyrobów z azbestem wyniesie :

     Tab. 4.10. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest w poszczególnych
                latach okresów czteroletnich, [Mg]
                Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [Mg]
       2004 - 2007         2008 - 2011           2012 - 2015
      1234,0 /rocznie/      1407,0 /rocznie/         880,0 /rocznie/4.3.3. Pojazdy wycofane z eksploatacji.
Prognozowana ilość samochodów osobowych wycofanych z eksploatacji na terenie powiatu
w roku 2004, 2007, 2011 oraz 2015 wyniesie :

         Tab. 4.11. samochody osobowe wycofywane z eksploatacji
          rok        2004     2007     2011       2015

          Ilość       500      650      910       1 430
       wycofywanych
        samochodów
      /roczny procentowy wskaźnik wzrostu przyjęto na poziomie 10%/

     Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową,
niezbędne jest powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było
wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów.
                         44
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015


4.3.4. Oleje odpadowe
    Zakłada się że ilość olejów odpadowych będzie malała, ponieważ zapotrzebowanie
na oleje smarowe świeże będzie się zmniejszało. Przewiduje się, że ich ilość na terenie
powiatu krośnieńskiego zmniejszy się z około 4300 ton w 2004 r. do około 3780 ton
w roku 2015.
4.3.5. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł:
gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, handel i inni.
W powiecie krośnieńskim nie prowadzono dotąd badań strumienia tych odpadów, stąd też nie
ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych jest trudny do określenia. W większości     zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny trafia na składowiska odpadów komunalnych i do składnic złomu.
    W ostatnich latach wzrasta ilość złomowanych wyrobów elektrycznych i
elektronicznych. Jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego, głównie sprzętu
komputerowego i gospodarstwa domowego. Na podstawie badań w Unii Europejskiej zakłada
się, że ilość tych odpadów wzrasta od 3 do 5 % w skali roku.
    Należy się spodziewać, że zmianie z pewnością ulegnie również jakość tych
odpadów. Nowe technologie produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych eliminują ze
stosowania substancji niebezpiecznych takich jak: ołów, kadm, rtęć i chrom.
                       45
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015


5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

5.1. Sektor komunalny

5.1.1. Odpady komunalne
5.1.1.1. Cele i kierunki działań.
       Ochrona   środowiska  przed  odpadami  powinna  być  traktowana  jako
   priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich
   elementów środowiska. Podany poniżej cel ekologiczny do 2015 roku jest zgodny
   z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki
   odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne
   wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów
   niewykorzystanych).


Cel ogólny długookresowy do roku 2015:
    Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym
     oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania


Cel ten jest zgodny z celem postawionym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:
      1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast
        powiatu oraz 95% mieszkańców terenów wiejskich, a co za tym idzie
        ograniczenie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.
      2. Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 82% (wagowo) całkowitej ilości
        odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
      3. Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu
        odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.
      4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów
        innych niż niebezpieczne i obojętne.
Cele średnio i długookresowe na lata 2008 – 2015:
  1. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej
    ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
  2. Deponowanie w roku 2015      na składowiskach nie więcej niż 50% wszystkich
    odpadów komunalnych.                        46
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015


    Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:
    1.  Podnoszenie świadomości społecznej obywateli poprzez ciągłą edukację,
       w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów i segregacji.
    2.  Wprowadzanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie
       ponadlokalnym, w tym rozbudowa składowiska odpadów w Dukli (sortownia,
       kompostownia).
    3.  Powołanie  związku gmin – pozwoli to     na uporządkowanie gospodarki
       odpadami w całym powiecie krośnieńskim ,
    4. Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze
       całego powiatu.
    5. Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów
       kierowanych na składowiska.
    6. Na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną preferowanie
       kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie.
    7.  Wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze
       strumienia odpadów komunalnych.
    8.  Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
       i budowlanych.
5.1.1.2. Plan działań w gospodarce odpadami w sektorze komunalnym
Ze względu na ustawowy obowiązek respektowania ustaleń planu gospodarki odpadami
wyższego rzędu, proponuje się przyjęcie planu gospodarki odpadami komunalnymi
wg ustaleń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w którym zaplanowano obsługę
terenu powiatu ziemskiego i grodzkiego /o łącznej liczbie mieszkańców około 160 tys./ przez
jeden Zakład Zagospodarowania Odpadów. Łączna liczba mieszkańców jest i tak znacznie
niższa od zaleceń zamieszczonych w Projekcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (Plan
Krajowy proponuje aby tworzyć struktury ponadgminne obsługujące 200 – 500 tys. mieszk.).
WPGO wskazuje lokalizację ZZO w m. Krośnie z uwzględnieniem składowiska w Dukli
/jako jeden z 11 ZZO w całym województwie podkarpackim/. Proponuje się aby składowisko
w Dukli /po rozbudowie i modernizacji/ było integralną częścią Zakładu Zagospodarowania
Odpadów.

Poniżej przedstawiono bilans odpadów komunalnych, prognozę odpadów komunalnych i inne
dane dotyczące proponowanego ZZO obejmującego powiat ziemski i grodzki.
                       47
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015


Tab. 5.1. Prognozowana ilość odpadów komunalnych na obszarze objętym działalnością ZZO
          „Krosno- Dukla” w latach 2004 – 2015 (tys. Mg/rok)

                 miasta    wsie  razem
             2004   30,5     24,0  54,5
             2005   31,7     24,8  56,5
             2006   32,5     25,2  57,7
             2007   33,5     25,6  59,1
             2008   34,6     26,0  60,6
             2009   35,8     26,4  62,2
             2010   37,0     26,9  63,9
             2011   38,0     27,3  65,4
             2012   39,2     27,9  67,0
             2013   40,4     28,5  68,8
             2014   41,7     29,1  70,7
             2015   42,1     30,2  72,3
                      48
                         POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                              NA LATA 2004 - 2015


     Tab. 5.2. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2004 - 2015 na obszarze objętym działalnością
                           ZZO„Krosno- Dukla” (tys. Mg/rok)
    Strumień odpadów     2004  2005  2006   2007  2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014   2015
Domowe organiczne         8,37  8,53  8,62   8,72  8,83   8,94    9,05  9,07  9,10  9,13  9,15   9,17
Odpady zielone          1,12  1,14  1,17   1,20  1,23   1,26    1,29  1,30  1,32  1,34  1,35   1,35
Papier i karton nieopakowaniowy  3,07  3,14  3,18   3,22  3,27   3,32    3,36  3,37  3,38  3,39  3,40   3,40
Opakowania papierowe       5,03  5,30  5,58   5,89  6,22   6,57    6,95  7,33  7,73  8,16  8,62   9,04
Opakowania kompozytowe      0,56  0,60  0,63   0,66  0,70   0,74    0,78  0,82  0,87  0,92  0,97   1,01
Tworzywa szt. nieopakowaniowe   5,35  5,44  5,45   5,47  5,49   5,51    5,53  5,44  5,35  5,26  5,17   5,06
Opakowania z tworzyw sztucznych  1,96  2,06  2,15   2,26  2,38   2,51    2,64  2,77  2,90  3,05  3,21   3,36
Odpady tekstylne         1,31  1,34  1,36   1,38  1,40   1,42    1,44  1,46  1,48  1,50  1,51   1,52
Szkło nieopakowaniowe       0,25  0,25  0,26   0,27  0,28   0,29    0,29  0,30  0,30  0,31  0,31   0,31
Opakowania szklane        4,12  4,28  4,44   4,61  4,79   4,97    5,17  5,34  5,53  5,73  5,93   6.13
Metal               1,30  1,31  1,32   1,32  1,33   1,33    1,34  1,34  1,35  1,35  1,36   1,36
Opakowania stalowe        0,50  0,51  0,53   0,55  0,56   0,58    0,60  0,62  0,64  0,65  0,68   0,70
Opakowania aluminiowe       0,14  0,15  0,15   0,16  0,16   0,17    0,17  0,18  0,18  0,19  0,19   0,19
Odpady mineralne         2,22  2,24  2,28   2,32  2,36   2,40    2,44  2,48  2,52  2,57  2,61   2,65
Drobna frakcja popiołowa     6,32  6,21  6,04   5,88  5,72   5,56    5,41  5,26  5,12  4,98  4,84   4,70
Odpady wielkogabarytowe      3,58  3,84  3,85   3,87  3,88   3,89    3,90  3,91  3,92  3,94  3,95   3,96
Odpady budowlane         8,86  9,63  10,23  10,87  11,54  12,25   13,01  13,90  14,86  15,89  16,98  17,88
Odpady niebezpieczne       0,46  0,48  0,48   0,48  0,49   0,49    0,49  0,49  0,49  0,49  0,49   0,49
       Razem        54,52  56,47  57,73  59,12  60,60  62,18   63,85  65,39  67,04  68,82  70,73  72,30
                                 49
                          POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                              NA LATA 2004 - 2015


       Tab. 5.3. Planowany recykling odpadów biodegradowalnych na obszarze objętym działalnością ZZO„Krosno- Dukla”
                             (tys. Mg/rok)
      Wyszczególnienie                               Rok
                  2004  2005   2006  2007   2008    2009   2010    2011  2012  2013  2014  2015
Ilość odpadów biodegradowalnych
                  17,58  18,12   18,55  19,03  19,54   20,08  20,65   21,08  21,53  22,02  22,53  22,96
wytworzonych w roku
Dopuszczalna ilość składowania
                  12,08  11,94   11,80  11,66  11,37   11,02  10,66   9,95  8,53  7,11  6,68  6,27
odpadów biodegradowalnych
Ilość unieszkodliwionych odpadów
                  0,20  0,30   0,41  0,46     0,52  0,58     0,64  0,73  0,82  0,91  1,00  1,08
zielonych
Ilość unieszkodliwionych odpadów
                  1,96  2,23   2,51  2,83     2,99  3,16     3,34  3,52  3,71  3,92  4,14  4,33
opakowaniowych
Ilość domowych odpadów
organicznych z terenów wiejskich
                  2,24  2,27   2,28  2,28     2,29  2,29     2,30  2,30  2,31  2,32  2,33  2,33
zagospodarowanych we własnym
zakresie
Ilość domowych odpadów
organicznych z zabudowy
jednorodzinnej terenów miejskich  0,61  0,63   0,63  0,64     0,65  0,66     0,67  0,68  0,68  0,68  0,68  0,68
zagospodarowanych we własnym
zakresie
Dodatkowy konieczny recykling
                  0,49  0,75   0,91  1,16     1,72  2,37     3,03  3,90  5,48  7,08  7,70  8,23
odpadów biodegradowalnych
                                   50
                       POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                            NA LATA 2004 - 2015


 Tab. 5.4. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych na obszarze objętym działalnością ZZO„Krosno- Dukla”
                           (tys. Mg/rok)
Wyszczególnienie                               Rok
           2004   2005   2006   2007   2008    2009   2010    2011   2012   2013   2014  2015
Tworzywa
sztuczne        0,27   0,37   0,47   0,57   0,60    0,63    0,66   0,69   0,73   0,76   0,80 0,84

Papier i tektura    1,96   2,23   2,51   2,83   2,99    3,16    3,34   3,52   3,71   3,92   4,14 4,34

Szkło         0,91   1,24   1,55   1,84   1,91    1,99    2,07   2,14   2,21   2,29   2,37 2,45
Opakowania stalowe   0,05   0,07   0,10   0,12   0,12    0,13    0,13   0,14   0,14   0,14   0,15 0,15
Opakowania
aluminiowe       0,04   0,04   0,05   0,06   0,06    0,07    0,07   0,07   0,07   0,07   0,08 0,08
Opakowania
kompozytowe      0,07   0,10   0,13   0,17   0,17    0,18    0,20   0,21   0,22   0,23   0,24 0,26

Razem         3,30   4,05   4,81   5,58   5,86    6,15    6,46   6,76   7,08   7,42   7,78 8,12
                                 51
         POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
              NA LATA 2004 - 2015
Tab. 5.5. Planowany odzysk odpadów wielkogabarytowych na obszarze objętym
        działalnością ZZO„Krosno- Dukla” (tys. Mg/rok)
            Rok        Masa
           2004        0,45
           2005        0,77
           2006        1,00
           2007        1,24
           2008        1,47
           2009        1,71
           2010        1,95
           2011        2,15
           2012        2,35
           2013        2,56
           2014        2,76
           2015        2,95


 Tab. 5.6. Planowany odzysk odpadów budowlanych na obszarze objętym
       działalnością ZZO„Krosno- Dukla” tys. Mg/rok)
               Rok     Masa
           2004        0,89
           2005        1,45
           2006        2,05
           2007        2,72
           2008        3,46
           2009        4,29
           2010        5,20
           2011        6,26
           2012        7,43
           2013        8,74
           2014       10,19
           2015       11,85
                  52
           POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                NA LATA 2004 - 2015
Tab. 5.7. Zakładane ilości pozyskanych odpadów niebezpiecznych z masy odpadów
   komunalnych na obszarze objętym działalnością ZZO„Krosno- Dukla”
              Rok           Masa
                        (tys. Mg/rok)
              2004          0,06
              2005          0,07
              2006          0,11
              2007          0,14
              2008          0,17
              2009          0,21
              2010          0,24
              2011          0,28
              2012          0,32
              2013          0,33
              2014          0,39
              2015          0,45


   Tab. 5.8. Szacunkowa ilość odpadów resztkowych do składowania na obszarze
         objętym działalnością ZZO„Krosno- Dukla”
                           Niezbędna pojemność
                        składowiska przy wykorzystaniu:
          Razem
     Rok          % wytwo-           (tys. m3)
         (tys. Mg/rok)
                rzonych      spychaczy
                        gąsienicowych kompaktorów
     2004   45,0      82,5       60,8       52,9
     2005   44,9      79,5      60,6       52,8
     2006   44,2      76,6      59,7       52,0
     2007   43,6      73,7      58,9       51,3
     2008   43,1      71,2      58,3       50,7
     2009   42,6      68,5      57,5       50,1
     2010   42,0      65,8      56,8       49,4
     2011   41,0      62,7      55,4       48,2
     2012   39,2      58,5      53,0       46,1
     2013   37,4      54,4      50,6       44,0
     2014   36,5      51,7      49,4       43,0
     2015   36,1      50,0      48,8       42,5
    Razem:    495,6     śr. 66,3     669,8      583,0
                      53
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
   Przy opracowywaniu planu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze powiatu
kierowano się następującymi założeniami:
1. Docelowo powołany zostanie Zakład Zagospodarowania Odpadów.
2. Zawarte zostanie porozumienie międzygminne w tej sprawie.
3. Na obszarach gmin będzie odbywała się selektywna zbiórka odpadów. Sposób zbiórki
  odpadów zależeć będzie od przyjętej w ZZO technologii.
4. Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne)
  poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii).
  Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych
  selektywnie, deponowane będą na składowiskach.
5. Prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno-edukacyjne mające na celu
  zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym
  zakresie (kompostowanie przydomowe, karmienie zwierząt na terenach wiejskich itp.).
6. Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych, jak i system odbioru
  odpadów  niebezpiecznych   od  mieszkańców  będzie   uzupełnieniem  systemów
  postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:
       Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r.
        (Dz. U. Nr 63 poz.638 z późn. zm..).
       Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
        niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z
        dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz.639 z późn. zm..).

5.1.1.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,
    transportu, odzysku i unieszkodliwienia
5.1.1.3.1. Zbiórka i transport odpadów
    Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu
ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z gospodarstw domowych oraz sposób
ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan
sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Magazynowanie
odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.
    Odpady magazynuje się w różnego rodzaju zbiornikach przenośnych, przetaczanych
lub przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie zbiorników stałych ze względów
sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.
                       54
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
    Na obszarze powiatu krośnieńskiego zaleca się     selektywną zbiórkę odpadów
następującymi systemami:
I. Zbiórka selektywna "u źródła":
    Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki
odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie
czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków
foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną,
umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.
W ramach podanego systemu stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i
wielopojemnikowy.
II. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki)
    Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych
punktach miasta, osiedla, specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną
zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi
budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach
handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu
powinien obsługiwać 500 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m.
W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych o specjalnej
konstrukcji.
III. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu, wiejskie punkty
gromadzenia odpadów)
    Są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów oraz
pojemników i obsługujące znaczny teren (10 tys. - 25 tys. gospodarstw domowych). Do
punktów tych mieszkańcy mogą przynosić - dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju
odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców
wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system "kontener w
sąsiedztwie". Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa,
złom metalowy) odbierane są tam:
     odpady niebezpieczne,
     odpady wielkogabarytowe,
     odpady budowlane,
     odpady z ogrodów i terenów zielonych.                       55
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
Lokalizacja tych obiektów jest możliwa na terenach składowisk odpadów lub indywidualnie .
    Szczególnie istotne z punktu widzenia celu, jest właściwe zbieranie odpadów
ulegających biodegradacji. Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów ulegających
biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco
odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku.
Stosowane mogą być następujące metody zbiórki odpadów ulegających biodegradacji:
I. Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
    1.  Bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”).
    2.  Z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie
       gospodarstw domowych (centra zbiórki).
II. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym.
    Odpady ulegające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym
pojemniku. W drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz
wydzielone odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia.
    Metoda I zbiórki gwarantuje uzyskanie surowca o większej czystości, co ma
szczególne  znaczenie  w   przypadku  stosowania  kompostowania    jako  metody
zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Pozyskany w ten sposób kompost
może mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia gruntów pod uprawy.
    Metoda II zbiórki daje surowiec częściowo zanieczyszczony. Może być on
przerabiany m.in. w procesie fermentacji metanowej odpadów lub w pryzmach
energetycznych. W przypadku skierowania pozyskanego tą metodą surowca do kompostowni
uzyskuje się produkt gorszej jakości, mogący zawierać np. kawałki szkła, mający ograniczone
zastosowanie, np. do rekultywacji terenów zanieczyszczonych.


Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosuje się następujące systemy:
    1.  Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do
       zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”
    2.  Dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do zakładu unieszkodliwiania
       odpadów.
    3.  Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu
       elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania
                       56
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
        odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich
        usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.
       4. System wymienny polegający na przekazaniu np. jeszcze sprawnego, ale
        konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu, przy zakupie nowego.


Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się mogą:
     1.Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne
        prowadzące prace remontowe.
     2. Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.


Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach)
posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu
odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.


     Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów
komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
I stopień:
     1.   Gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) przyjmujące
        bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych
        i średnich przedsiębiorstw. Docelowo, przy przyjęciu tego systemu, w każdej
        gminie powinien zostać zorganizowany jeden punkt.
     2.   Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki
        Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane są specjalne samochody z
        pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar. Docelowo,
        pojazd obsługiwać powinien obszar powiatu.
     3.   Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami
        itp. Władze samorządowe zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi
        w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów
        niebezpiecznych.  Specjalny  pojazd  zabiera  z  tych  placówek  odpady
        niebezpieczne na żądanie.
     4.   Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona w ZZO i na odpowiednio
        wyposażonych składowiskach odpadów.                        57
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                     NA LATA 2004 - 2015
II Stopień:
     1.  Stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych wraz z bazą odnowy
       komputerów (SPON) zlokalizowana na terenie powiatu / Jedlicze – teren
       Rafinerii Nafty / lub na terenie ZZO-Krosno, mająca na celu magazynowanie
       odpadów zebranych w gminach ( np. w GPZON) i przygotowanie ich do
       transportu do docelowej instalacji.


     Podstawową metodą pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbiórka do specjalnych
pojemników. Prowadzona jest ona z reguły odrębnie od systemów selektywnej zbiórki
odpadów organizowanych przez gminy lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.5.1.1.3.2. Odzysk i unieszkodliwianie
     Realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających
biodegradacji w pierwszym okresie, czyli w latach 2004 – 2007 polegać będzie przede
wszystkim na:
  1. popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we
    własnym zakresie. Zakłada się, że ok. 10% tej grupy odpadów zostanie w ten sposób
    zagospodarowana.
  2. budowie instalacji / w ramach ZZO/ zapewniającej przyjęcie odpadów organicznych
    z pielęgnacji terenów zielonych i ulegających biodegradacji z gospodarstw
    domowych. Mogą to być także gminne kompostownie pryzmowe w celu ograniczenia
    transportu odpadów organicznych (głównie z pielęgnacji terenów zielonych).
Wybór określonych metod i technologii dokonywany będzie przez inwestorów na poziomie
gmin lub związku gmin. Przedstawione wcześniej szczegółowe dane dotyczące pozyskania
ilości odpadów ulegających biodegradacji na obszarze obsługiwanym przez ZZO wskazują na
konieczną wielkość mocy przerobowych instalacji.
     Pozyskane odpady tekstylne mogą być po doczyszczeniu w wyspecjalizowanych
zakładach kierowane do sprzedaży (odzież mało zużyta) lub przerabiane na czyściwo,
wykorzystywane (po rozwłóknieniu) do produkcji np. wyrobów włókienniczych, mas
papierniczych, tektury, papy.
     Zebrane odpady wielkogabarytowe powinny być demontowane na stanowiskach
znajdujących się na terenie ZZO. Wydzielone surowce wtórne (głównie metale) będą                        58
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne ( np. baterie, akumulatory małogabarytowe,
instalacje zawierające oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania.
    Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować się powinny
wyspecjalizowane zakłady.
    Zapotrzebowanie mocy przerobowych dla unieszkodliwienia odpadów ulegających
biodegradacji /wg WPGO/ przedstawiono w poniższej tabeli:

    Tab. 5.9. Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów
             ulegających biodegradacji w ZZO„Krosno- Dukla” (tys. Mg)
   Odpad        2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
   Odpady zielone    0,20 0,30 0,41 0,46 0,52 0,58 0,64 0,73 0,82 0,91 1,00 1,08
   Dodatkowy recykling 0,49 0,75 0,91 1,16 1,72 2,37 3,03 3,90 5,48 7,08 7,70 8,23
   Razem         0,69 1,05 1,32 1,62 2,24 2,95 3,67 4,63 6,30 7,99 8,70 9,31


5.1.1.4. Potrzeby w zakresie instalacji do segregacji odpadów
     W poniższej tabeli zamieszczono informacje o niezbędnej zdolności przerobowej
instalacji do segregacji odpadów w ZZO„Krosno- Dukla”.


       Tab. 5.10. Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do segregacji odpadów w
              obszarze ZZO„Krosno- Dukla” (tys. Mg)
       rok   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
    Masa całkowita 54,52 56,47 57,73 59,12 60,60 62,18 63,85 65,39 67,04 68,82 70,73 72,30
    Opakowania   3,30 4,05 4,81 5,58 5,86 6,15 6,46 6,76 7,08 7,42 7,78 8,12


5.1.1.5 Potrzeby w zakresie unieszkodliwiania odpadów
        Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu będzie
  w najbliższych latach ich składowanie.
Prowadzona zbiórka surowców wtórnych oraz ewentualne energetyczne wykorzystanie
odpadów spowoduje zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Jak już
wspomniano projekt WPGO zakłada funkcjonowanie w okresie kierunkowym 11 tzw.
„centralnych” składowisk w skali województwa. Składowiska te będą elementami Zakładów
Zagospodarowania Odpadów. W niniejszym projekcie Planu przyjęto, że funkcję
„centralnego” składowiska będą pełniły składowiska w m. Krośnie i Dukli działające w
ramach jednego ZZO.                        59
                 POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                      NA LATA 2004 - 2015
Tab. 5.11. /z WPGO/
                         Obszar Zakładu
                 Powiat                 Kategoria wg
Lp. Lokalizacja                 Zagospodarowania                Uwagi
  składowiska                             oceny WIOŚ
                            Odpadów
1       Krosno      krośnieński  ZZO „Krosno-Dukla”       B        Istniejące
        Dukla
                                       B        Istniejące
      B – do modernizacji
      Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki odpadami, w gospodarce
odpadami należy dążyć do redukcji ilości małych nieefektywnych składowisk lokalnych
i zapewnienia funkcjonowania składowisk „centralnych”. Będzie to możliwe poprzez:
         wyczerpywanie pojemności istniejących składowisk,
         zamykanie składowisk nieefektywnych ekonomicznie.
      Na podstawie analiz pozyskania materiałowego poszczególnych strumieni odpadów
oszacowano niezbędną w obszarze ZZO „Krosno-Dukla”             pojemność składowisk co
przedstawione zostało w poniższych tabelach /wg WPGO/.


        Tab. 5.12. Masa odpadów kierowanych do składowania na obszarze ZZO„Krosno-
                   Dukla” (tys. Mg/rok)
  2004    2005   2006  2007   2008  2009    2010  2011  2012  2013    2014   2015
  45,0    44,9   44,2  43,6   43,1  42,6    42,0  41,0  39,2   37,4   36,5   36,1


      Tab. 5.13. Niezbędna pojemność składowisk na obszarze ZZO„Krosno- Dukla” przy
      zagęszczaniu odpadów za pomocą ciągników gąsienicowych (tys. m3/rok)

  2004    2005   2006  2007   2008  2009    2010  2011  2012  2013    2014   2015
  60,8    60,6   59,7  58,9   58,3  57,5    56,8  55,4  53,0   50,6   49,4   48,8


      Tab. 5.14. Niezbędna pojemność składowisk na obszarze ZZO„Krosno- Dukla” przy
         zagęszczaniu odpadów za pomocą kompaktorów (tys. m3/rok)
  2004    2005   2006  2007   2008  2009    2010  2011  2012  2013    2014   2015
  52,9    52,8   52,0  51,3   50,7  50,1    49,4  48,2  46,1   44,0   43,0   42,5


      Tab. 5.15. Stopień wykorzystania pojemności istniejących składowisk na obszarze
                   ZZO„Krosno- Dukla”
                           % wykorzystania
Pojemność do       w roku 2007          w roku 2011           w roku 2015
                           60
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
wykorzystania przy 0,850    przy 0,740  przy 0,850   przy 0,740   przy 0,850  przy 0,740
 (tys. m3)*   Mg/m3**    Mg/m3     Mg/m3     Mg/m3     Mg/m3     Mg/m3
    776,1      26,9     30,9      52,5     60,3      75,1     86,3
     * - istniejąca pojemność do składowania,
     ** - zagęszczenie 0,850 Mg/m3 – przy wykorzystaniu wyłącznie kompaktorów
         zagęszczenie 0,740 Mg/m3 – przy wykorzystaniu wyłącznie ciągników gąsienicowych


5.1.1.6. Modernizacja składowisk
    Na podstawie posiadanych materiałów na obszarze powiatu przewiduje się
modernizację składowiska w Dukli tak , aby spełniało podstawowe wymogi w zakresie
ochrony środowiska.
5.1.1.7. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk
        Na terenie gmin powiatu krośnieńskiego notuje się powstawanie tzw. ,,dzikich”
  wysypisk. Powstają one często w wyniku niewłaściwej          postawy mieszkańców do
  ochrony własnego środowiska.
        Nielegalne wysypiska mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że
  mogą się na nich znajdować niebezpieczne odpady budowlane (np. płyty azbestowe,
  resztki farb i lakierów, oleje), odpady z rzemiosła (np. oleje), opakowania po
  pestycydach, lekarstwa, baterie, itp. Istotne jest, aby nie dopuszczać do powstawania
  nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów.
    Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, że w gminach nielegalne wysypiska są na
bieżąco inwentaryzowane i likwidowane w miarę posiadanych środków finansowych.


5.1.1.8. Monitoring składowisk
    Monitoring składowisk należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitorowania
składowisk odpadów, składowisko odpadów musi być monitorowane w czasie eksploatacji
(od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego do momentu uzyskania
zgody na zamknięcie składowiska odpadów) oraz przez 30 lat od uzyskania decyzji o
zamknięciu składowiska odpadów.
                        61
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
5.1.1.9. Plan zamykania składowisk odpadów
       Wskutek wyczerpywania się pojemności istniejącego składowiska w Jaszczwi
  /gm. Jedlicze/ nastąpi jego likwidacja. Planuje się jego zamknięcie po 2010 roku.


5.1.1.10. Transgraniczne przemieszczanie odpadów przez teren powiatu krośnieńskiego
    Międzynarodowy obrót odpadami może być realizowany wyłącznie przez ściśle
określone przejścia graniczne. Na terenie powiatu krośnieńskiego przejściem granicznym
przez które może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami jest przejście drogowe w
Barwinku, na granicy państwowej z Republika Słowacką,
    Usytuowanie powiatu i w/w przejścia jest ważnym atutem do nawiązania współpracy
z Słowacją w zakresie gospodarki odpadami. Wiąże się to z potencjalnymi możliwościami
wykorzystania w przyszłości istniejących na terenie powiatu instalacji do unieszkodliwiania
odpadów.


5.1.2. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi
5.1.2.1. Podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi.
    W zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi przewiduje się
osiągnięcie następujących celów zapewniających ochronę środowiska:
      zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem
      zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,
      zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,
      maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w
      osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących
      bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.
    Ustawa o odpadach zdefiniowała kierunki stosowania komunalnych osadów
ściekowych pod specjalnymi warunkami jako wykorzystanie osadów:
      w  rolnictwie,  rozumianym  jako  uprawa  wszystkich  płodów    rolnych
      wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do
      produkcji pasz,
      do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
                       62
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
       do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów
       gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
       warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
       do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
       do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
     Przyjęcie takich kierunków wykorzystania wynika z potrzeby maksymalnego
wykorzystanie składników biogennych zawartych w osadach. O możliwości uruchomienia
danego kierunku wykorzystania decyduje jednakże nie tylko fakt obecności składników
biogennych lecz również obecność substancji toksycznych, których ilość w środowisku winna
być limitowana, a kontakt z produktami przeznaczonymi do spożycia winien być
eliminowany. Generalnie, o kierunkach wykorzystania decyduje znajomość charakterystyki
osadów i składu chemicznego. Prognozy w tym zakresie są bardzo niepewne i z konieczności
muszą opierać się o pewne założenia.


5.1.2.2. Projekt systemu gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi do 2015 roku.
     W ramach gospodarowania osadami ściekowymi na terenie powiatu krośnieńskiego
zakłada się następujące działania.
     1. Rekultywacja zamykanego składowiska odpadów komunalnych /Jaszczew po
       2010 r/.
     2. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych (spełniających odpowiednie
       normy) przy uprawie roślin przemysłowych np. wierzby energetycznej.
     3. Spalanie osadów. Metoda ta jest jednak jednym z najdroższych sposobów
       unieszkodliwiania osadów.
    4. Kompostowanie osadów ściekowych. Bezpośrednio na kompost mogą być
       przerabiane osady ściekowe nie zawierające nadmiernych ilości metali ciężkich.
       Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmach lub dołach na
       wolnym powietrzu bądź w komorach zamkniętych. Osady ściekowe mogą być
       kompostowane wspólnie z odpadami ogrodowymi, odpadami drzewnymi, z
       przemysłu rolno-spożywczego. Kompostowaniu można poddać osady surowe
       albo ustabilizowane. Proces kompostowania osadów musi być poprzedzony
       procesem ich zagęszczania. Nie można kompostować osadów w stanie płynnym.
       Kompostowanie osadów pozwala na zmniejszenie objętości wysypiska,                       63
         POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
              NA LATA 2004 - 2015
  uzyskanie produktu do nawożenia gleb, rekultywacji gruntów albo do
  zastosowania jako warstwy izolacyjne. Kompostowanie osadów jest również
  zabiegiem powodującym higienizację osadów.
5. Wykorzystanie odpowiednio przygotowanych osadów na przesypkę składowisk.
6. Deponowanie osadów ściekowych na składowiskach. Opcję tę należy stosować
  w przypadku, gdy brak jest możliwości wykorzystania innych sposobów
  unieszkodliwiania osadów. Nie zakłada się budowy oddzielnych składowisk
  tylko na składowanie osadów ściekowych. Składowanie osadów powoduje
  proces produkcji biogazu co jest istotne przy systemie jego ujmowania i
  wykorzystywania. Migrujący z wysypiska biogaz może stwarzać zagrożenie dla
  środowiska naturalnego.
                 64
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
5.2. Sektor gospodarczy
5.2.1. Cele i kierunki działań
    Zgodnie z zapisami II Polityki Ekologicznej Państwa, udział odzyskiwanych
i  ponownie   wykorzystywanych    w    procesach  produkcyjnych  odpadów  z  sektora
gospodarczego w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku.
Stąd konieczne jest zintensyfikowanie działań podmiotów gospodarczych wytwarzających
odpady, zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów.
Polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii
„mało odpadowych” i „bezodpadowych”, metod czystej produkcji oraz budowę własnych
instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.
    W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów
w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.
Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów
odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie
zezwolenia (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa).


    W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się
osiągnięcie w latach 2004 – 2015 następujących celów:
    1. Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.
    2. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów.
    3. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.


    Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:
    1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii
        produkcji.
    2. Wprowadzenie     metod    i  technologii  „czystej  produkcji”  powodującej
        zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów.
    3. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe
        do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego
        wykorzystania odpadów.
                          65
           POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                NA LATA 2004 - 2015
4. Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych
  w znowelizowanych krajowych aktach prawnych oraz do wytycznych zawartych
  w II Polityce Ekologicznej Państwa.
5. Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego
  lub nieprawidłowego składowania.
6. Rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych wyłączonych z eksploatacji.
7. Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz
  likwidacja PCB.
8. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów azbestowych.Załącznik graficzny do rozdziału 5:

Mapa nr 7 - „Schemat systemu gospodarki odpadami”
                   66
                 POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                      NA LATA 2004 - 2015
6. ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT.

6.1.Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją
  przedsięwzięć w gospodarce odpadami komunalnymi

      Wprowadzanie w życie przyjętego planu gospodarki odpadami w sektorze
komunalnym wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rozbudową, modernizacją, likwidacją
oraz rekultywacją składowisk . Niezbędne dla realizacji założonych działań koszty wyliczono
na podstawie:
       1) danych przedstawionych przez inwestorów,
       2) kosztów jednostkowych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki
         Odpadami i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
      W oparciu o powyższe wskaźniki oraz sporządzone bilanse oszacowano dla powiatu
krośnieńskiego niezbędne nakłady finansowe oraz jednostkowe koszty funkcjonowania, w
przeliczeniu na 1 mieszkańca i na 1 Mg wytworzonych odpadów.
Koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne podano wraz z harmonogramem działań:
       krótkoterminowych (lata 2004 – 2007)
       średnioterminowych (2008 – 2011)
       długoterminowych (2012 – 2015)


6.1.1. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi
      W tabeli 6.1. zamieszczono dane dotyczące harmonogramu działań w gospodarce
odpadami komunalnymi wraz z szacunkowymi kosztami działań inwestycyjnych .


Tab. 6.1. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2015

                                    Lata realizacji  Potencjalne
                        Koszty
                                             źródła
L.  Opis zadania inwestycyjnego Jednostki   szacun-
p.  lub działania        realizujące  kowe         2008-     2012-  finansowa
                        tys. zł  2004-207
                                  2011     2015
                                             nia
   Budowa kompostowni    Urząd Miasta                        FOŚiGW,
13                       1 000,0        1 000,0
   przy składowisku w Dukli
                 i Gminy w                        środki
  Rekultywacja starego
14                Dukli ,    300,0   300,0             własne,
  składowiska w Dukli                         67
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
  Budowa oczyszczalni na  GKiM Dukla                   środki
  składowisku w Dukli i
15                    100,0   100,0          pomocowe
  podłączenie do kanal.
  miejskiej                                UE
  Budowa nowej czaszy
16 składowiska odpadów          3 000,0 3 000,0
  komunalnych w Dukli
  Ujęcie biogazu na
  składowisku odpadów w         200,0         200,0
  Dukli
              Urząd Gminy
  Rekultywacja       Jedlicze
  wyeksploatowanego           300,0         300,0
              JPGKiM
  składowiska w Jaszczwi
              Jedlicze
17 Likwidacja “dzikich   Urzędy Gmin
  wysypisk”                60    60

  razem                 4960,0  3 460,0  1 500,0


Uwaga:
Przewidywane wg WPGO koszty realizacji ZZO w m. Krośnie wyniosą około 30 000 tyś. zł.


6.1. 2. Koszty eksploatacyjne
      W poniższych tabelach zestawiono obliczone szacunkowe koszty eksploatacyjne
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów resztkowych, frakcji
organicznej i surowców wtórnych oraz koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania
odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych.
Szczegółowe dane dotyczące wyliczenia kosztów eksploatacyjnych dla obszaru objętego
działalnością ZZO zamieszczono poniżej /wg WPGO/:
                      68
                       POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                            NA LATA 2004 - 2015
   Tab. 6.2. Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów resztkowych,
           frakcji organicznej i surowców wtórnych (tys. zł/rok) – ZZO„Krosno- Dukla”
    Wyszczególnienie      2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011           2012 2013 2014 2015
             zabudowa
      odpady    zwarta    629   629   622  618   616  612  608  596  573  549  538   525
      resztkowe  zabudowa
             rozproszona  991   985   965  943   924  904  883  857  815  774  751   728
      frakcja   zabudowa
Zbiórka organiczne    zwarta     28    42   53   65   90  118  147  185  252  320  348   376
             zabudowa
      surowce   zwarta     94   116   139  164   175  187  200  213  227  241  257   272
      wtórne    zabudowa
             rozproszona  112   136   158  179   181  184  186  187  188  190  191   192
       Razem           1853  1908  1938  1968  1986  2005  2025  2038  2055  2073  2085  2093
             zabudowa
      odpady     zwarta   80,7  80,7  79,9  79,3  79,0  78,6  78,1  76,5  73,5  70,4  69,0  67,0
      resztkowe   zabudowa
             rozproszona  143   142   139  136   134  131  128  124  118  112  108  101,5
Transport
      frakcja    zabudowa
      organiczne   zwarta   1,8   2,7  3,4   4,2  5,8   7,6  9,4  11,9  16,2  20,5  22,3  23,8
      surowce    zabudowa
      wtórne     zwarta   8,0   9,9  11,9  14,0  15,0  16,0  17,1  18,2  19,4  20,7  22,0  23,2                               69
                            POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                                 NA LATA 2004 - 2015
      Wyszczególnienie        2004   2005    2006   2007    2008    2009   2010 2011      2012   2013   2014   2015
               zabudowa
               rozproszona   10,8    13,1   15,2    17,2    17,4   17,7    17,9   18,0   18,2   18,3   18,4   18,5
                        244    249    250    251    251    250    250   248   245   242   240    234
        Razem
       surowce
       wtórne        razem    249    306    364    422    443    465    488   511   535   560   588    615
 Unieszko- kompos-
 dliwianie towanie        razem     79    121    152    186    258    339    423   532   725   919   1001   1087
       składowanie     razem   2024    2019   1989    1961    1940   1916    1890   1844   1765   1684   1644   1702
            Razem        2353    2446   2505    2569    2641   2720    2801   2887   3024   3164   3232   3504
       Łącznie (tys. zł):       4450    4603   4693    4788    4878   4976    5076   5174   5325   5479   5558   5831
        na 1 Ma (zł)         27,80    28,67   29,15   29,66   30,15   30,68   31,22  31,73  32,56  33,40  33,79  35,34
        na 1 Mg (zł)         81,62    81,51   81,29   80,99   80,49   80,02   79,50  79,13  79,42  79,61  78,58  80,65


   Tab. 6.3. Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych
                    i niebezpiecznych (tys. zł) - ZZO„Krosno- Dukla”
       Wyszczególnienie           2004   2005   2006     2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014 2015
Odpady      zbiórka i wywóz         44    72     102    136    173    214   260   313   372   437   509   587
budowlane     odzysk i unieszkodliwianie    108    176    250    331    422    523   635   763   907   1066   1243 1436
Odpady      zbiórka i wywóz         36    61     80     99    118    137   156   172   188   205   221   238
wielkogabarytowe odzysk i unieszkodliwianie    74    126    164    203    242    281   320   353   386   420   453   484                                       70
                           POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                               NA LATA 2004 - 2015
Odpady      zbiórka i wywóz        12    14   21     28  35   42    49   56   64   67  79  90
niebezpieczne   odzysk i unieszkodliwianie  39    46   68     89  111   133   155  179  203  213  251  290
        Razem (tys. zł)         315   496  685    886  1101  1330   1575  1836  2119  2407  2757 3125
          Tab. 6.4.. Szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniającego wszystkie wytwarzane
                    odpady komunalne (zł/rok) – ZZO„Krosno- Dukla”
                         Koszty
                     Rok   ogółem Na 1 mieszkańca      Na 1 Mg odpadów
                          (tys.)                komunalnych
                     2004    4 765      29,8         87,4
                     2005    5 099      31,8         90,3
                     2006    5 378      33,4         93,2
                     2007    5 674      35,2         96,0
                     2008    5 979      37,0         98,7
                     2009    6 306      38,9         101,4
                     2010    6 651      40,9         104,2
                     2011    7 010      43,0         107,2
                     2012    7 444      45,5         111,0
                     2013    7 885      48,1         114,6
                     2014    8 314      50,5         117,6
                     2015     8956      54,3         123,9


                                   71
                           POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                                NA LATA 2004 - 2015
6.1.3. Koszt działań nieinwestycyjnych
Oprócz wymienionych w powyższych punktach kosztów inwestycyjnych oraz kosztów zbierania, transportu i odzysku /unieszkodliwiania/
odpadów, systemowa gospodarka odpadami wymaga prowadzenia działań nieinwestycyjnych, zestawionych w tabeli 6.5.


           Tab.6.5. Zestawienie i koszt działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2004 – 2015
    L.p    Opis zadania    Jednostki   Koszty         Coroczne koszty w kolejnych latach realizacji  Potencjalne
        inwestycyjnego lub  realizujące  szacun-                                 źródła
          działania            kowe  2004     2005   2006    2007    2008-   2012-  finanso-
                           tys.PLN                       2011    2015  wania
    1.  Edukacja ekologiczna,  Gminy,      36,0  3,0     3,0    3,0    3,0    3,0     3,0  Gminny i
       organizacja szkoleń i                                             PFOŚiGW,
                   organizacje
       konferencji                                                  Inne źródła
       dotyczących       pozarządowe,
       gospodarki odpadami
                   Powiat
    2.  Wspieranie działań   Powiat      20,0   5,0    5,0    5,0    5,0     -      -  PFOŚiGW
       dotyczących segregacji
       odpadów / min: zakup
       pojemników /
    3.  Prowadzenie edukacji  Gminy,      8,0   2,0    2,0    2,0    2,0     -      -  Środki
       w szkołach na temat
                   organizacje                                      własne
       segregacji odpadów u
       źródła         pozarządowe                                      gmin,
    4.  Wspieranie działań   Powiat      bkd.
       dotyczących rozwoju           /bez
       ponadgminnego             kosztów
       systemu gospodarki           dodatko
       odpadami kom.              wych/


                                   72
                       POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                           NA LATA 2004 - 2015
5.  Raporty i aktualizacja  Powiat     bkd.
   PPOŚ z PPGO

6.  Opracowywanie GPOŚ Gminy        135,0  135,0                      Środki
   z GPGO                                              własne
   /+aktualizacja/                                          gmin,
7.  Propagowanie     Powiat,       bkd
   kompostowania    Gminy
   odpadów organicznych
   we własnym zakresie
8.  Likwidacja “dzikich   Gminy      10,0   6,0     2,0   2,0             Środki
   składowisk”                                            własne
9.  Zgłaszanie do WIOŚ    Gminy,     bkd
   przypadków        Organizacje
   niewłaściwego      pozarządowe
   składowania odpadów
   przemysłowych
                 Razem:  209,0   151,0    12,0  12,0  12,0  12,0  12,0
                               73
                  POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                       NA LATA 2004 - 2015
6.2. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce
   odpadami niebezpiecznymi i w sektorze gospodarczym

     Wprowadzanie zakładanego w Planie Gospodarki Odpadami systemu zbiórki
i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego, a przede wszystkim odpadów
niebezpiecznych, wymagać będzie ponoszenia znacznych kosztów, między innymi na:
budowę gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji
przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON), modernizację spalarni odpadów
niebezpiecznych w Jedliczu.
Koszty inwestycyjne podano wraz z harmonogramem działań w tabeli poniżej:


   Tab.6.6. Zestawienie i koszt działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w gospodarce
     odpadami niebezpiecznymi i w sektorze gospodarczym na lata 2004 – 2015
Lp     Opis zadania       Jednostki  Koszty     lata realizacji
     inwestycyjnego lub     realizujące  Szacun- 2004 - 2008-    2012-       Potencjalne
       działania               kowe   2007  2011   2015         źródła
                          (tys. zł)                   finansowania
     Przedsięwzięcia inwestycyjne i koszty
1   Budowa GPZON w        Urzędy Gmin    560,0   140,0    140,0    280,0 FOŚiGW,
   pierwszym etapie 2 (a w                  /2 szt/   /2 szt/   /4 szt/
                                                 środki unijne,
   drugim etapie w ramach
   potrzeb pozostałe )                                    środki własne,
2   Budowa SPON wraz z Bazą    Podmiot     1 604,0  1 604,0             FOŚiGW,
   Odnowy Komputerów - 1     gospodarczy         (1szt)              środki unijne,
   obiekt w miejscowości     Urząd                            środki własne,
   Jedlicze –Rafineria Nafty   Marszałkows
   / alternatywnie lokalizacja  ki,
   na terenie ZZO-Krosno/
3   Zbiórka i zdeponowanie    Podmioty     9 000,0  2 000,0   3 000,0   4 000,0 FOŚiGW,
   wyrobów zawierających     Gospodarcze                         środki własne
   azbest na składowisku                                   środki unijne,
   (realizacja do roku 2030)
4   Modernizacja instalacji    Podmiot    4 478,0   4 478,0              FOŚiGW,
   spalarni odpadów w      gospodarczy                         środki unijne,
   Jedliczu                                          środki własne,
                    Razem :   15 642,0  8 222,0   3 140,0   4 280,0
                Przedsięwzięcia nieinwestycyjne i koszty
1   Koszt eksploatacji GPZON   Urzędy Gmin Roczny koszt eksploatacji jednego GPZON wynosi około
                        32 000 zł.
                           74
                 POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                     NA LATA 2004 - 2015
6.3. Sumaryczne koszty wdrażania PPGO

     W oparciu o wyliczone koszty inwestycyjne oraz szacunkową wycenę działań
pozainwestycyjnych przedstawiono poniżej zestawienie kosztów związanych z wdrożeniem
PPGO w latach 2004 – 2007, 2008 – 2011 i 2012 – 2015.
     Łączne koszty wdrażania PPGO w latach 2004-2015 wyniosą ok. 20,811 mln zł w
tym ok. 24,8% stanowić będą koszty związane z sektorem komunalnym. Poniższa tabela
przedstawia łączne koszty wdrażania PPGO w rozbiciu na sektor komunalny i gospodarczy w
latach 2004 - 2015.


     Tab.6.7. Koszty wdrażania PPGO w latach 2004 – 2015 (tys. zł)
 Rok    Sektor komunalny             Sektor gospodarczy           Razem
      (bez odpadów niebezpiecznych)      (wraz z odpadami            koszty
                          niebezpiecznymi)
      inwestycy- pozainwe- Razem        inwestycy- pozainwe Razem       wdrażania
                                              PPGO
      jne       stycyjne         jne       -stycyjne
 2004 -     3 460,0    185,0   3 645,0     8 222,0        8 222,0   11867,0
 2007
 2008-      1 500,0     12,0   1 512,0     3 140,0        3 140,0   4652,0
 2011
 2012-              12,0    12,0     4 280,0        4 280,0   4 292,0
 2015
 Razem      4 960,0    209,0   5 169,0   15 642,0         15 642,0   20 811,0


W tabeli nie ujęto kosztów eksploatacji GPZON. Roczny koszt dla jednego GPZON wynosi
około 32 000 zł.


6.4. Zasady finansowania

Koszty inwestycyjne
Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także
maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny
i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji. Celem
analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno                        75
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a wiec poziomu
cen usług niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji.
Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki
takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok).
Dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Dotacje ze źródeł zagranicznych.
Pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków
na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich.
Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na
zbliżonych zasadach Fundusz Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW
muszą spełniać następujące kryteria: zgodność z polityką ekologiczną państwa, efektywność
ekologiczna, efektywność ekonomiczna, uwarunkowań technicznych i jakościowych, zasięgu
oddziaływania, wymogów formalnych.
Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. Znaczna
część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie
(umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne). Najniższe
możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.
Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska.
Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do
4 lat, możliwa karencja 1.5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od
momentu uruchomienia kredytu.
Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat.
Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące
znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z
budżetu gmin.
Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane
z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania
inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie
postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest
coraz łatwiejszy. Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze
jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane
                       76
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki
preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.
Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu
inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych
(fundusze inwestycyjne).
Koszty eksploatacyjne
Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do
składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu
sprzedaży: surowców wtórnych, kompostu, energii ze spalania odpadów, biogazu ze składowiska.
Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub
przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania
odpadów (akcje edukacyjne).
Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:
pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją
obiektów gospodarki odpadami, pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot
zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup
obligacji), rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.
Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:
dofinansowane z budżetów gminnych, dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za
przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są
ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).
Opłaty
Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych
między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną.
W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budżetu gminy,
albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz społeczeństwa
w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się gminom
koncepcję opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stałe są też zgodne z przyjętą
zasadą „zanieczyszczający płaci".
Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne
(np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby
                        77
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałożony na właścicieli
nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych.
Niemniej jednak władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie
terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie
odpadów. Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od
osób korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc
zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą
mieć  bieżącą i   pełną  kontrolę nad  ilością  zbieranych  oraz  unieszkodliwianych
i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami.
Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność
finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją
do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych.
Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy
powinny dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury).
Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy
w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.
Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów
oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu
zbiórki od miejsca przerobu odpadów.
Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać
spłatę rat kredytu.
Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która
potem rozlicza się z firmą, świadczącą usługi.
Możliwości finansowania Planu
Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni
znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w
jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy
rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania
inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe,
banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach
grup zostały przedstawione w możliwie zwartej i przystępnej formie.
                         78
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji
i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na
to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków
finansowych pożyczkobiorcy oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia
funduszu.
Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są
preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do
preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych
w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW
administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w
Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.
Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe
dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub
mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów
na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów
promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania
nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację
nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz
profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.
Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są
także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na
podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu: opłat za składowanie odpadów
i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem, opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne
korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków
korzystania ze środowiska.
                      79
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
WFOŚ i GW w Rzeszowie wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez
udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy
każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.
Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane
przedsięwzięcia angażują środki własne.
Jednym z podstawowych     warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez
Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzony
został wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusz ten nie
ma osobowości prawnej. Dochodami PFOŚIGW są wpływy z opłat za składowanie
i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich
składowaniem lub magazynowaniem, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z
wpływów z administracyjnych kar pieniężnych.
Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają
charakter działu celowego.
Obecnie środki powiatowego funduszu przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie
określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych
z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.
Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na dochód GFOŚiGW składa się całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów, 50%
wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 10% wpływów z opłat
i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska
i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dysponentem GFOŚiGW jest organ wykonawczy gminy. Dochody te mogą być wykorzystane na
m.in. dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i      inwestycyjnych służących
ochronie środowiska, realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem
odpadów, wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania
radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.
                        80
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie
jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania
GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej
gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
przestaną funkcjonować w najbliższych latach.
Ekofundusz
Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka
odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia
związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.
Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi
ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja
budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy
partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.
Banki
Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska.
Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją
ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz
nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie
środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe).
Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony
Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i
dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób
fizycznych.
Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje
finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju .
Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony
środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menadżerską,
doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych
funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe
dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony
                        81
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem
wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do
zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne
są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne
i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla
proekologicznego rozwoju gospodarki.
Programy pomocowe Unii Europejskiej
Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych,
jak i współpracy bilateralnej, są: ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego, dostosowanie
polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych, wprowadzenie
nowoczesnych   technologii   ekologicznych   oraz  schematów organizacyjnych stosownie
do standardów europejskich, o transfer know-how.
                       82
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
7. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY
  OKRES 4 LAT

    Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2004 – 2007


    Tab.7.1.Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi
                      Jednostki   Koszty    Lata realizacji
    Opis zadania inwestycyjnego lub   realizujące  szacun-
L.p.                           kowe    2004-2007   do 2011
    działania
                             tys. zł

    Budowa kompostowni przy
1                              1 000,0           1 000,0
    składowisku w Dukli
    Rekultywacja starego                                 -
2                              300,0    300,0
    składowiska w Dukli
    Budowa oczyszczalni na      Urząd Miasta i
3   składowisku w Dukli i                100,0    100,0        -
    podłączenie do kanal. miejskiej  Gminy w Dukli
    Budowa nowej czaszy        GKiM Dukla
4   składowiska odpadów                 3 000,0  3 000,0       -
    komunalnych w Dukli

    Ujęcie biogazu na składowisku                   -       200,0
5                              200,0
    odpadów w Dukli

                     Urząd Gminy
    Rekultywacja         Jedlicze
6   wyeksploatowanego składowiska JPGKiM         300,0     -       300,0
    w Jaszczwi
                     Jedlicze
7   Likwidacja “dzikich wysypisk”   Urzędy Gmin
                               60     60         -

    razem                        4960,0   3 460,0      1 500,0

Uwaga: Przewidywane wg WPGO koszty realizacji ZZO w m. Krośnie wyniosą
    około 30 000 tyś. zł.
                        83
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
        Tab.7.2.Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami
               niebezpiecznymi i gospodarczymi
     Lp    Opis zadania      Jednostki  Koszty     lata realizacji
         inwestycyjnego lub    realizujące  Szacu-   2004 -2007 Do 2011
           działania              nkowe
                             (tys. zł)
     1  Budowa GPZON        Urzędy Gmin   280,0    140,0   140,0
        /gminnego punktu zbiórki                /2 szt/  /2 szt/
        odpadów
        niebezpiecznych/
     2  Budowa SPON wraz z     Podmiot    1 604,0   1 604,0    -
        Bazą Odnowy         gospodarczy         (1szt)
        Komputerów - 1 obiekt    Urząd
        w miejscowości Jedlicze   Marszałkows
        –Rafineria Nafty      ki,
        / alternatywnie
        lokalizacja na terenie
        ZZO-Krosno/
     3  Zbiórka i zdeponowanie   Podmioty    9 000,0   2 000,0   7 000,0
        wyrobów zawierających    Gospodarcze
        azbest na składowisku
        (realizacja do roku 2030)
     4  Modernizacja instalacji ,  Podmiot    4 478,0   4 478,0    -
        spalarni odpadów w     gospodarczy
        Jedliczu
                       Razem :  15 362,0   8 222,0  7140,08. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA
  ŚRODOWISKO

    Stan gospodarki odpadami w powiecie krośnieńskim nie odbiega od średniej
krajowej. Cele określone w PPGO oraz zaproponowany system gospodarki odpadami na
obszarze powiatu stwarzają szansę       na stopniowe eliminowanie niekorzystnych dla
środowiska zjawisk.
    Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki wyznaczeniu w PPGO następujących
podstawowych celów:
  zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
  zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu, odpadów których powstawania w
  danych warunkach techniczno – ekonomicznych nie da się uniknąć,
  unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),
  bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się
  z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne poddać procesom odzysku lub
  unieszkodliwiania.
                         84
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
    W gospodarce odpadami komunalnymi powinno się dążyć do zrealizowania
następujących celów:
    1. objęcia 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,
    2. kierowanie w roku 2010 na składowiska do 75,0% (wagowo) całkowitej ilości
       odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),
       oraz w roku 2013 – 50,0% (również w stosunku do 1995 r),
    3. wydzielenie 20,0 % odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów
       komunalnych poprzez selektywną zbiórkę w roku 2006 oraz analogicznie 50,0%
       w 2010r i 70,0% w roku 2014,
    4. co najmniej 15,0 % poziom wydzielenia odpadów budowlanych ze strumienia
       odpadów komunalnych w roku 2006, 40,0% w roku 2010 i 60,0 % w roku 2014,
    5. 15,0%   wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych   ze  strumienia  odpadów
       komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę w roku 2005, 50,0% w 2010 r.
       i 80,0% w 2014 r,
    6. zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w
       latach 2007 - 2010 poziomu odzysku–50,0 % oraz poziomu recyklingu–25,0 %.

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:
    1.  stworzenie lokalnych systemów prawno - administracyjnych umożliwiających
       objęcie docelowo 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów
       komunalnych,
    2.  zdecydowany rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów
       ulegających biodegradacji,
    3.  prowadzenie ciągłej akcji edukacyjnej,
    4.  realizacja ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym
       budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
    5.  wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze
       strumienia odpadów komunalnych,
    6.  rozwój    systemów   pozyskania   i    zagospodarowania    odpadów
       wielkogabarytowych i budowlanych,
    7.  rekultywacja  składowisk  wyłączanych    z  eksploatacji  oraz  likwidacja
       nielegalnych składowisk.                        85
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
    W gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi powinno się dążyć do
zrealizowania następujących celów:
    1. zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,
    2. maksymalizacja  stopnia  wykorzystania  substancji  biogennych  zawartych
      w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez przepisy,
    3. zwiększenia stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem
      zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska.
Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:
    wykorzystanie ich do prac rekultywacyjnych na terenie zamykanych składowisk oraz
    do „przesypki” na eksploatowanych składowiskach,
    kompostowanie,
    rolnicze wykorzystanie,
    termiczne przekształcanie.


W zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym powinno się dążyć do
osiągnięcia następujących celów:
    1. zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów,
    2. bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów,
Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:
    1. systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii
     produkcji,
    2. wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie
     ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów,
    3. stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do
     zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego
     wykorzystania odpadów,
    4. dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych
     w znowelizowanych krajowych aktach prawnych i wytycznych,
    5. wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub
     nieprawidłowego składowania,
W gospodarce odpadami niebezpiecznymi należy dążyć do osiągnięcia następujących celów:
    1. przeciwdziałanie powstawaniu odpadów niebezpiecznych,                      86
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
    2. właściwej gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:
    1. wyodrębnianie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
       komunalnych,
    2.  monitorowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających istotny
       udział w wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych,
    3. modernizacja   instalacji  do  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów
       niebezpiecznych,
    4. zwiększanie odzysku surowców z odpadów niebezpiecznych,

9. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

9.1. Zasady zarządzania systemem

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w powiecie krośnieńskim wynikać będzie:
    1.  Z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji
       i samorządów.
    2.  Zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez
       Zarząd powiatu oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu.
Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania
na obszarze powiatu, zwłaszcza z:
    1.  Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią).
    2.  Studiami Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin.
    3.  Strategią Rozwoju Powiatu.


9.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów
   w zakresie gospodarki odpadami
9.1.1.1. Zadania gmin
Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości
  i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach.
Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie się w świetle omawianej ustawy także
  współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
                        87
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
  posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
  władające nieruchomością (art. 2.1.).
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do
  zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz
  tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):
    1.  Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem
       czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac
       przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.
    2.  Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi
       gminami:
         instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
         komunalnych,
         stacji zlewnych,
         instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
         zwierzęcych lub ich części.
    3.  Zapobieganie zanieczyszczeniu     ulic, placów i  terenów otwartych, w
       szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych
       zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości orz
       odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach
       ustawionych na chodniku.
    4.  Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów
       komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz
       współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie
       gospodarowania tego rodzaju odpadami.
    5.  Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych
       zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorstwami podejmującymi
       działalność w tym zakresie.
    6.  Prowadzenie  ewidencji   zbiorników  bezodpływowych   w  celu  kontroli
       częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.
    7.  Prowadzenie  ewidencji   przydomowych   oczyszczalni  ścieków  w  celu
       kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych
       oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.                        88
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.
Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w
drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
dotyczące m. in. (art. 4):
     1.  Prowadzenia  we   wskazanym   zakresie  selektywnej  zbiórki  odpadów
       komunalnych.
     2.  Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
       terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań
       dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie
       sanitarnym, porządkowym i technicznym.
     3.  Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub
       nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
       użytku publicznego.
Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2).
Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).
Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminny oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW i WFOŚiGW).
Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania
radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.
9.1.1.2. Zadania powiatów
     Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.nr 91 poz. 578)
powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:
     1. Ochrony środowiska.
     2. Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.
Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach
przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje
tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów
                       89
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Rola powiatów może mieć również
charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania
na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym,
zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w
skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie niż w skali
pojedynczej gminy.
Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
9.1.1.3. Samorząd województwa
Samorząd województwa:
    1.  Określa strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę jego rozwoju
       określając m.in.:
        zasady racjonalnego korzystania z zasobów przyrody,
        zasady kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą rozwoju
          zrównoważonego.
    2.  Wykonuje określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim, m.in. w
       zakresie ochrony środowiska.
Zarząd Województwa:
    1. Wydaje decyzje administracyjne określające np. wysokość opłat za umieszczenie
       odpadów na składowisku w razie niedopełnienia przez wytwarzającego odpady
       obowiązku uiszczenia w terminie wymaganej opłaty lub złożenia w tym
       przedmiocie nierzetelnej informacji.
    2. Prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia wpływów z opłat
       i  kar  pieniężnych  stanowiących  dochody  NFOŚiGW   oraz   funduszy
       wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
    3. Przyjmuje informacje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach
       kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla tego terenu.
9.1.1.4. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami
 Według ustawy o odpadach projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez:
 1. Zarząd Województwa.
 2. Organy wykonawcze gmin i powiatów.
                       90
                 POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                      NA LATA 2004 - 2015
   Zarząd Województwa opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim.
   Z kolei organy wykonawcze powiatów i gmin, poprzez opiniowanie Planu powiatowego mają
   wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście
   współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu.
   Równocześnie „zabezpieczają" one swoje interesy lokalne.
   Jednocześnie, wszystkie plany niższego szczebla podlegają zaopiniowaniu przez szczeble
   wyższego rzędu, i tak:
 1. Projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.
 2. Projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy
    wykonawcze gmin z terenu powiatu.
Mechanizm ten powoduje, że Plan danego szczebla musi być zintegrowany z planami
pozostałych szczebli.


9.1.1.5. Aktualizacja i modyfikacja planów
Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej
niż raz na 4 lata. Organy wykonawcze poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata
sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Są one przechowywane przez Sejmik
Wojewódzki, Radę Powiatu i Radę Gminy.
Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji
– będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4
lat, w celu aktualizacji Planu.
9.1.1.6. Raportowanie wdrażania planów
Kolejnym elementem zarządzania systemem i monitorowania gospodarki odpadami jest
sporządzanie raz na 2 lata raportów z postępów we wdrażaniu Planów Gospodarki Odpadami.
9.1.1.7. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości,
oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także
na   wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (tabela 9.1.) zaproponowano takie
wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.
                         91
            POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                NA LATA 2004 - 2015
         Tab.9.1. Wskaźniki monitorowania Planu ( 2002 rok)
L.p.              Wskaźnik                  Stan
                                   wyjściowy
    A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko
1.   Ilość wytworzonych odpadów komunalnych /1 mieszkańca x      0.248
    rok                              Mg/M/rok
2.   Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w strumieniu 2,1 kg/M/rok
    odpadów komunalnych /1 mieszkańca x rok
3.   Ilość zebranych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok      0,100
                                   Mg/M/rok
4.   Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką       36 -95%
    odpadów komunalnych
5.   Ilość zebranych selektywnie materiałów (w stosunku do       2,83%
    ilości zebranych odpadów komunalnych)
6.   Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających           bd
    biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)
7.   Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji        bd
8.   Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia        bd
    odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych
    odpadów niebezpiecznych)
9.   Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych     97,17%
    przez składowanie
10.  Ilość gmin prowadzących zbiórkę selektywną             67%
11.  Ilość gmin posiadających plan gospodarki odpadami          0%
12.  Wyposażenie składowisk odpadów w linie do segregacji         1
    odpadów
13.  Wyposażenie składowisk odpadów w instalacje do przerobu       0
    odpadów ulegających biodegradacji
14.  Ilość eksploatowanych składowisk                   2
15.  Ilość wytworzonych osadów ściekowych             321,1 Mg s.m.
16.  Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez       181,1 Mg s.m.
    składowanie
17.  Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze    40,0 Mg s.m.
18.  Ilość osadów ściekowych przekształconych termicznie      2,0 Mg s.m.
19.  Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym       11214 Mg
20.  Ilość odpadów z sektora gospodarczego poddanych         90,6 %
    odzyskowi
21.  Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych     3,2 %
    przez składowanie
22.  Ilość odpadów z sektora gospodarczego unieszkodliwianych     2,2%
    innymi metodami niż składowanie
23.  Ilość magazynowanych odpadów z sektora gospodarczego       4,0%
             B. Wskaźniki świadomości społecznej
 1   Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy         %
    gospodarki odpadami wg oceny jakościowej              bd
 2   Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez    liczba / opis
    mieszkańców (np. dzikie wysypiska)                 bd
 3   Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-       liczba / opis
    informacyjnych,                           bd
                    92
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015
Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji
    pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być
     opracowane przez odpowiednie służby,
    pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np.
     raz na 4 lata. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane
     jednostki badania opinii społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są
     wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej       i
     specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa
     w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez
     społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do
     Urzędów Gmin/ Miast/ Powiatów/.
                     93
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
10. STRESZCZENIE PGO W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.
WPROWADZENIE
Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego jest bezpośrednim efektem realizacji
ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.
Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu
gospodarki odpadami.
Powiatowy plan gospodarki odpadami określa:
  aktualny stan gospodarki odpadami,
  prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
  cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
  w tym projektowany system gospodarki odpadami,
  niezbędne koszty funkcjonowania i zasady finansowania proponowanego systemu,
  sposób monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Dokumentem nadrzędnym dla Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami jest Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
Dla potrzeb konstrukcyjnych Planu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:
odpady powstające w sektorze komunalnym, odpady powstające w sektorze gospodarczym,
odpady niebezpieczne.
ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI
Odpady komunalne
Analiza aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami w powiecie krośnieńskim pozwala na
wysunięcie następujących wniosków:
  Na obszarze powiatu, zamieszkałym przez 108,9 tys. osób, zebrano w 2002 roku
  10900,5  tys.  Mg  /ton/  stałych  odpadów  komunalnych.   Najwięcej  odpadów
  w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w gminach miejsko-wiejskich (średnio ok. 0,128
  Mg/rok), a najmniej w gminach typowo wiejskich (średnio ok.0,078 Mg/rok).
  Z terenu powiatu krośnieńskiego wywieziono    45,3%    ogólnej  ilości  odpadów
  komunalnych   wytworzonych   w gminach, a  przywieziono spoza terenu powiatu
  krośnieńskiego 24,2% ogólnej ilości odpadów komunalnych.
  W roku 2002 w powiecie zebrano 309,03 Mg surowców wtórnych, co stanowiło 2,83%
  masy zebranych odpadów .
  Zbiórka odpadów na obszarze powiatu krośnieńskiego prowadzona jest w przeważającej
  mierze systemem ,, u źródła” /w workach foliowych/. Na terenach miejskich stosowane są
                       94
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                    NA LATA 2004 - 2015
  do zbierania odpadów często duże pojemnościowo kontenery (KP-7) rozmieszczone w
  dogodnych do ich odbioru miejscach, oraz pojemniki zbiorcze o mniejszej pojemności,
  rozmieszczone przy posesjach.
  W powiecie krośnieńskim wskaźnik zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych
  obejmujący od 36% do 95% mieszkańców poszczególnych gmin należy uznać generalnie
  za niewystarczający. Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób
  niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego
  zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu
  zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier,
  tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za
  zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).
  Na obszarze powiatu podstawowym sposobem postępowania z zebranymi odpadami jest
  ich  unieszkodliwianie  przez  składowanie.  W  roku   2002  funkcjonowały   tu
  2   zorganizowane składowiska komunalne, które zajmowały powierzchnię całkowitą
  5,62 ha (w tym wykorzystaną 1,35 ha). Nagromadzenie odpadów na składowiskach na
  koniec roku 2002 osiągnęło poziom ok. 33% dla Dukli / I etap/ i 64% dla Jaszczwi.
  Na terenie powiatu działa jedna sortownia odpadów do doczyszczania odpadów
  komunalnych /na składowisku odpadów w Dukli/.
Komunalne osady ściekowe
Problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych w powiecie krośnieńskim /na
terenie powiatu funkcjonuje 7 oczyszczalni/ związane są z bezpiecznym i racjonalnym ich
wykorzystaniem. Ilość osadów ściekowych na terenie powiatu oszacowano na 321,1(Mg
suchej masy/rok). Analiza stanu obecnego pozwala na następujące stwierdzenia:
  Część gmin powiatu jest podłączona do oczyszczalni ścieków w Krośnie, stąd trudność
  w precyzyjnym określeniu ilości wytworzonych osadów ściekowych.
  Przyjęte aktualnie rozwiązania w zakresie gospodarki osadowej w powiecie mają
  charakter jednostkowy / oczyszczalnie ścieków problem osadów ściekowych rozwiązują
  indywidualnie /. Konieczne zatem jest kompleksowe rozwiązanie tego problemu
  w oparciu o program uwzględniający zarówno powiat krośnieński jak i m. Krosno.

Odpady powstające w sektorze gospodarczym
W 2002 roku w powiecie krośnieńskim wytworzono 11214 ton odpadów gospodarczych, co
  stanowi 50,7% łącznej ilości wytworzonych odpadów / komunalnych i gospodarczych/.                       95
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
W stosunku do 2001 i 2002 roku ilość wytworzonych odpadów gospodarczych była zbliżona.
 Przeważająca część odpadów gospodarczych wytworzona została w gminie Jedlicze /
 ponad 68,5% /. Pozostała część przypada na gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój,
 Korczyna, Krościenko Wyżne i Rymanów.
Gospodarkę odpadami przemysłowymi w powiecie charakteryzuje znaczna przewaga
gospodarczego wykorzystania /odzysku/ oraz niewielka ilość unieszkodliwiania przez
składowanie w środowisku. Z wytworzonej ilości     odpadów przemysłowych odzyskowi
poddano 90,6% , unieszkodliwiono poza składowaniem /głównie termicznie/ 2,2% i zaledwie
3,2% unieszkodliwiono przez składowanie. Pozostała ilość to odpady magazynowane na
terenie zakładów do momentu ich wykorzystania lub unieszkodliwienia.
Największe ilości odpadów przemysłowych w powiecie krośnieńskim to odpady z przeróbki
ropy naftowej, oleje odpadowe, odpady z hutnictwa szkła, odpady z przetwórstwa drewna
oraz żużle, popioły lotne, paleniskowe. Odpady te w całości są wykorzystywane gospodarczo.

Odpady niebezpieczne
Poza sektorem działalności przemysłowej i usługowej wytwórcami odpadów niebezpiecznych
są również gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych kierowane są obecnie ze strumieniem odpadów komunalnych na składowiska.
Ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych
w gospodarstwach domowych w 2002 roku w powiecie krośnieńskim została oszacowana na
około 231 Mg.
Odpadów niebezpiecznych w dużych przedsiębiorstwach wytworzono 5179,3 ton tj. około
46% ogólnej ilości odpadów pochodzenia przemysłowego. Ilość ta      nie uległa zmianie
w stosunku do    2001 roku. Ponad 88% wytworzonych odpadów niebezpiecznych
wykorzystano  gospodarczo   (poddano  odzyskowi),  0,8%   unieszkodliwiono    poza
składowaniem, a pozostałą ilość magazynowano na terenach zakładów celem późniejszego
wykorzystania lub unieszkodliwienia. Głównym źródłem odpadów niebezpiecznych
w powiecie są odpady pochodzące z przeróbki ropy naftowej
Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych.
Odpady zawierające PCB.
W wykazie posiadaczy urządzeń zawierających PCB na terenie powiatu znajduje się tylko jedno
przedsiębiorstwo, które wykazuje, że posiada urządzenia zawierające PCB o masie 0,13 Mg.
                       96
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
Odpady zawierające azbest
Ze względu na niepełne dane przyjęto szacunkowo ilość odpadów azbestowych w powiecie
krośnieńskim na około 15000 Mg.       Dokładniejsze sprecyzowanie ilości odpadów
azbestowych w powiecie krośnieńskim wymagałoby przeprowadzenia szczegółowej analizy
stanu aktualnego w poszczególnych gminach. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na
zasady i kierunki postępowania z odpadami azbestowymi.
Wycofane z eksploatacji pojazdy.
Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji trafiają głównie do tzw. auto-
złomów /zajmujących się skupem i demontażem pojazdów/, których działalność prowadzona
jest często z naruszeniem podstawowych zasad ochrony środowiska. Obecnie udział
samochodów osobowych wycofywanych z eksploatacji kształtuje się na poziomie 1,1 - 1,8 %.
W ostatnich latach liczba     wycofywanych z eksploatacji samochodów osobowych
kształtowała się na terenie powiatu na poziomie około 500 sztuk rocznie.
PROGNOZA ZMIAN
Odpady komunalne
W stosunku do roku 2000 oczekiwać     należy wzrostu ilości odpadów w tym sektorze
o ok. 21% w roku 2007, 33% w roku 2011 oraz 51% w roku 2015.
Osady ściekowe
Szacuje się , że ilość osadów ściekowych będzie się systematycznie zwiększać z obecnych
321,1 Mg suchej masy do około 595 Mg w 2015 roku.
Rzeczywista ilość osadów ściekowych powstająca w kolejnych latach na terenie powiatu
będzie wynikała z tempa obejmowania siecią kanalizacyjną istniejącej i nowej zabudowy.

Odpady gospodarcze
Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów do roku 2015 zależeć
będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług.
Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych
technologii mało - i bezodpadowych, metod „czystszej produkcji” oraz budowę własnych
instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.
W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów
w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.
Szacuje się, że do roku 2007 ilość odpadów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wzrośnie
średnio o około 4 %, do roku 2011 o ok. 12%, natomiast do 2015 o około 16%.
                       97
                POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                     NA LATA 2004 - 2015
Odpady niebezpieczne
W Planie przyjęto szacunki dotyczące ilości odpadów niebezpiecznych, które mogą powstać do
roku 2015.
Prognozuje się, że ilość odpadów zawierających azbest będzie się kształtowała na poziomie
880-1400 Mg rocznie.
Prognozowana ilość samochodów osobowych wycofanych rocznie z eksploatacji na terenie
powiatu wyniesie od około 500 sztuk /obecnie/ do około 1400 sztuk w roku 2015.
Zakłada się że będzie malała ilość olejów odpadowych, ponieważ zapotrzebowanie na oleje
smarowe świeże będzie się zmniejszało. Przewiduje się, że ich ilość na terenie powiatu
krośnieńskiego zmniejszy się z około 4300 ton w 2004 r. do około 3780 ton w roku 2015.
ZAŁOŻONE CELE GOSPODARKI ODPADAMI
Odpady komunalne
Cel ogólny długookresowy do roku 2015 to zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów
w  sektorze  komunalnym    oraz  wdrożenie  nowoczesnych    systemów  ich  odzysku
i unieszkodliwiania.
Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007 to:
  Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast powiatu oraz
  95%   mieszkańców  terenów   wiejskich,  a  co  za  tym  idzie  wyeliminowanie
  niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.
  Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów
  komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
  Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów
  opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.
  Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów innych niż
  niebezpieczne i obojętne.
Cele średnio i długookresowe na lata 2008 – 2015 to:
  Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości
  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
  Deponowanie w roku 2015 na składowiskach nie więcej niż 50% wszystkich odpadów
  komunalnych.
Ze względu na ustawowy obowiązek respektowania ustaleń planu gospodarki odpadami
wyższego rzędu, na obszarze powiatu proponuje się przyjęcie planu gospodarki odpadami
komunalnymi wg WPGO /Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami/. Plan ten                        98
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
przewiduje obsługę przez jeden ZZO terenu powiatu ziemskiego i grodzkiego o łącznej
liczbie około 160 tys. mieszkańców.
System zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych oraz system odbioru odpadów
niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami
opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z Ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. Oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz.638 z 2001 r.).
Na obszarze powiatu krośnieńskiego Plan zaleca selektywną zbiórkę odpadów proponując
określone systemy.
Osady ściekowe
W zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi przewiduje się osiągnięcie
następujących celów zapewniających ochronę środowiska:
  zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem
  zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,
  zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,
  maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy
  jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego
  i chemicznego.

Odpady gospodarcze
W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w
latach 2004 – 2015 następujących celów:
  Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.
  Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów.
  Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.
W Planie uznano, że dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest podjęcie następujących
działań:
  Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.
  Wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości
  i uciążliwości wytwarzanych odpadów.
                      99
               POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
  Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do
  zintensyfikowania  działań    zmierzających   do   maksymalizacji   gospodarczego
  wykorzystania odpadów
  Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub
  nieprawidłowego składowania.
  Unieszkodliwienie PCB.

ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT.
Wprowadzanie w życie przyjętego Planu Gospodarki Odpadami w sektorze komunalnym
wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rozbudową, modernizacją, likwidacją oraz
rekultywacją składowisk. Koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne podano wraz z
harmonogramem działań krótko- średnio- i długoterminowych.
Oprócz   kosztów  inwestycyjnych   oraz   kosztów   zbierania,  transportu  i  odzysku
/unieszkodliwiania/ odpadów, zaproponowano również działania nieinwestycyjne.
Wprowadzanie   zakładanego   w   Planie   Gospodarki   Odpadami    systemu  zbiórki
i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego, a przede wszystkim odpadów
niebezpiecznych, wymagać będzie ponoszenia znacznych kosztów, między innymi na budowę
gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji przeładunkowej
odpadów niebezpiecznych (SPON), modernizację spalarni.
Plan określa szacunkowe koszty inwestycyjne w tym zakresie wraz z harmonogramem
działań. Łączne koszty wdrażania PPGO w latach 2004-2015 wyniosą ok. 22,811 mln zł w
tym ok. 24,8% stanowić będą koszty związane z sektorem komunalnym.
Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także
maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny
i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji. Celem
analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno
pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a wiec poziomu
cen usług niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji. Podstawowym źródłem przychodów
są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia.
Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży: surowców wtórnych,
kompostu.
                         100
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni
znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych
w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej.
W Planie Gospodarki Odpadami przedstawiono informacje na temat podstawowych źródeł
finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze
pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT
Za podstawowe przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w latach
2004 – 2007 uznano inwestycje modernizacyjne składowiska w Dukli /budowa kompostowni,
rekultywacja starego składowiska, budowa oczyszczalni wód odciekowych, budowa nowej
czaszy składowiska, ujęcie biogazu/, rekultywację wyeksploatowanego składowiska
w Jaszczwi w gminie Jedlicze oraz likwidację “dzikich wysypisk” na terenie całego powiatu.
Za przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami niebezpiecznymi i gospodarczymi na
terenie powiatu uznano: budowę GPZON /gminnych punktów zbiórki odpadów
niebezpiecznych/, budowę SPON /stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych/
w miejscowości Jedlicze / alternatywnie –zgodnie z WPGO- w mieście Krośnie przy ZZO/ ,
zbiórkę odpadów zawierających azbest, modernizację instalacji spalarni odpadów w Jedliczu.

SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

Ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 powiat otrzymał ograniczone
możliwości oddziaływania na gospodarkę odpadami.
Rola powiatu może mieć charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Narzędziem
ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Istotnym instrumentem umożliwiającym porządkowanie gospodarki odpadami na terenie
powiatu może stać się niniejszy Plan. Jego wdrażanie będzie polegało na okresowej ocenie
zaproponowanych w Planie wskaźników stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na
środowisko. Elementem zarządzania i monitorowania systemu gospodarki odpadami jest
obowiązek sporządzania przez Zarząd raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu i
przedkładania go Radzie Powiatu. Wnioski z kontroli postępu w zakresie wdrażania
przedsięwzięć zdefiniowanych w Planie Gospodarki Odpadami zostaną uwzględnione w jego
aktualizacji /4 lata/.
                       101
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                  NA LATA 2004 - 2015
11. SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH W OPRACOWANIU.


1. Odpady: oznaczają każdą substancje, lub przedmiot należący do jednej z kategorii
   określonych w załączniku nr. 1 do ustawy, z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, których
   posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do ich pozbycia jest zobowiązany.
2. Odpady niebezpieczne: są to odpady należące do kategorii, lub rodzajów odpadów
   określonych na liście A załącznika nr. 2 do w/w ustawy oraz posiadające co najmniej
   jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr. 4, lub należące do określonych na
   liście B i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr. 3
   oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr. 4.
3. Gospodarowanie odpadami: jest to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
   odpadów, w tym również nadzór nad działaniami i miejscami unieszkodliwiania.
4. Magazynowanie odpadów: czasowe przetrzymywanie, lub gromadzenie odpadów przed
   ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
5. Odpady komunalne: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady
   nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze
   względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw
   domowych.
6. Odpady medyczne: odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń
   zdrowotnych oraz prowadzeniem badań w zakresie medycyny.
7. Odpady obojętne: odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym,
   chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne,
   ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia
   ludzi, nie ulegają bidegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się
   kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich
   wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być
   nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód
   powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziemi.
8. Odpady ulegające biodegradacji: odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
   beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
                      102
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
9. Odpady weterynaryjne: odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt
   lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań
   naukowych i doświadczeniach na zwierzętach.
10. Odzysk: wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub
   środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub
   prowadzące do odzyskania z odpadów substancji , materiałów lub energii i ich
   wykorzystania, określone w załączniku nr. 5 do ustawy.
11. Odzysk energii: termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii.
12. Oleje odpadowe: wszelkie oleje smarowe, lub przemysłowe, które nie nadają się do
   wykorzystania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte
   oleje z silników spalinowych, oleje przekładnikowe, oleje smarowe, oleje do turbin,
   oleje hydrauliczne.
13. PCB: polichlowane bifenyle , polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-
   difenylometan,  monometylodichlorodifenylometan,    monometylodibromodifenylo-
   metan, oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej
   0,005% wagowo łącznie.
14. Posiadacz odpadów: każdy kto faktycznie włada odpadami, wytwórca odpadów, inna
   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna; domniemywa się, że
   władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na
   nieruchomości.
15. Recykling: taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji, lub
   materiałów zawartych w odpadach    w procesie produkcyjnym w celu uzyskania
   substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym
   też recykling ograniczony, z wyjątkiem odzysku energii.
16. Recykling ograniczony: obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenową
   odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach, przy
   wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub
   metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling
   ograniczony.
17. Składowisko odpadów: obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
18. Spalarnie odpadów: instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcenie odpadów w
   celu ich unieszkodliwienia.
                      103
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
19. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych: rozprowadzanie na powierzchni ziemi,
   lub wprowadzenie komunalnych osadów ściekowych do gleby, w celu ich
   wykorzystania.
20. Termiczne przekształcanie odpadów: procesy utleniania odpadów, w tym spalania,
   zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w
   przeznaczonych do tego celu instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w
   przepisach szczegółowych ; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne
   przekształcanie odpadów.
21. Unieszkodliwianie odpadów: poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych,
   fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6. do ustawy o odpadach, w
   celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi
   lub środowiska.
22. Wytwórcy odpadów: każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie
   odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie, lub inne
   działania powodujące zmianę charakteru lub składu odpadów, wytwórcą odpadów
   powstajacych w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
   obiektów,czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw
   jest równiż podmiot, który świadczy usługę, chyba ze umowa o świadczenie usług
   stanowi inaczej.
23. Zbieranie odpadów: każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach,
   segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do
   transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
24. SWE: pojazdy wycofane z eksploatacji.
25. Z.Z.O. – Zakład Zagospodarowania Odpadów.
26. K.P.G.O. – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.
27. W.P.G.O. - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.
                      104
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
12. BIBLIOGRAFIA.

DOKUMENTY.
    1.  Ustawa – Prawo o ruchu drogowym – z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr
       98) z późniejszymi zmianami.
    2.  Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września
       1996r. (Dz. U. Nr 132 poz. 662 z późniejszymi zmianami).
    3.  Ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 592 z póżn.
       zm.)
    4.  Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62
       poz.627 z późn. zm.).
    5.  Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
       niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia
       11 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.).
    6.  Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o
       odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 (Dz. U. Nr 100
       poz. 1085 z późn. zm.).
    7.  Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001
       (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.).
    8.  Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej,
       uchwalona 7 września 2000r.,
    9.  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – Warszawa, październik 2002 (Mon.
       Pol. z 2003 r. Nr 11 poz. 159).
    10. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000- 2006 –
       Rzeszów, kwiecień 2000 r.,
    11. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego –
       Rzeszów, sierpień 2002 r.,
    12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie
       sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620)
                        105
              POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                   NA LATA 2004 - 2015
POZYCJE KSIĄŻKOWE.
    1.  „Ochrona środowiska naturalnego” – Zdzisław Chłopek, Wydawnictwa
       Komunikacji i Łączności – Warszawa, 2002,
    4.  „Problemy recyklingu” – materiały konferencyjne, II Międzynarodowa
       Konferencja Naukowo-Techniczna, Rogów – 2002,
    6.  Strategia gospodarki odpadami komunalnymi – praca zbiorowa pod redakcją
       prof. dr hab. inż. Marii Żygadło – Poznań 2002,
    7.  Podstawy gospodarki odpadami – Czesława Rosik–Dulewska, Wydawnictwo
       Naukowe PAN, Warszawa 2000,
    8.  Gospodarka odpadami miejskimi – E.S. Kempa, Arkady, Warszawa 1983


MATERIAŁY KONFERENCYJNE, POMOCNICZE i CZASOPISMA.
    2.  Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy
       recyklingu”- Rogów – 2002
    3.  „Recykling”- Przegląd komunalny, nr 11/2002
    5.  Podstawy gospodarki stałymi odpadami komunalnymi – Centrum Edukacji
       Zarządzania Ochroną Środowiska, Warszawa 1999
    6.  Poradnik – Powiatowe plany gospodarki odpadami – Warszawa 2003
    7.  Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie
       Polski południowej – Instytut Gospodarki Odpadami, Katowice
    8.  Stan środowiska w województwie podkarpackim (1999,2000,2001) – WIOŚ w
       Rzeszowie, Rzeszów 2000,2001,2002
    9.  Gospodarka odpadami w województwie podkarpackim – WIOŚ w Rzeszowie,
       Rzeszów 2001
    10. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
       terytorium Polski – Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.


ZASOBY INTERNETOWE
                      106
                 POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                     NA LATA 2004 - 2015
     PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO                     ZAŁĄCZNIK NR 1


1. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz
  unieszkodliwiania odpadów.
  1. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. – Dukla, ul. Parkowa 5 - zakres usług:
    gospodarka odpadami, selektywna zbiórka, recykling, wywóz nieczystości stałych,
    utrzymanie czystości dróg, placów i ulic.
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej – Iwonicz Zdrój, ul. Zdrojowa 122 - zakres usług:
    gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości dróg, placów i
    ulic.
  3. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – Jedlicze,
    ul. Konopnickiej 10 - zakres usług: gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych,
    utrzymanie czystości dróg, placów i ulic.
  4. Zakład Gospodarki Komunalnej – Rymanów, ul. Osiedle 40 - zakres usług: gospodarka
    odpadami, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości dróg, placów i ulic.


2. Wykaz przedsiębiorstw zajmujacych się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
  1. Raf-Ekologia Sp. z o.o w Jedliczu,-ul.Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze - termiczne
    unieszkodliwianie odpadów,


3. Wykaz podmiotów zajmujących się usuwaniem, odzyskiem i transportem odpadów

  - Firma Handlowo-Usługowa ,,ANPOL” s.c. 38-440 Iwonicz Zdrój, ul..Zadwór.
   Zbieranie odpadów z azbestem
  - Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe ,,MAL - EKO” Rogi 62.
   Zbieranie innych niż niebezpieczne oraz transport niebezpiecznych i innych niż
   niebezpieczne.
  - Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa ,,BIG” . Odzysk, zbieranie i transport innych niż
   niebezpieczne.
  - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,KARTPOL” Miejsce Piastowe.
   Odzysk i zbieranie innych niż niebezpieczne.
                        107
             POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
                 NA LATA 2004 - 2015
- Usługi Transportowo-Handlowe Art. Budowlanymi i Spożywczymi.
 38-455 Głowienka. Transport.
 Handel artykułami budowlanymi i spożywczymi
                    108

								
To top