Inhoudsopgave - Download as DOC

Document Sample
Inhoudsopgave - Download as DOC Powered By Docstoc
					           Bijlage bij het Meerjarenzorgplan 2008 – 2011


           Samen aan de slag met Passend Onderwijs


                Schooljaar 2008 - 2009

                WSNS Haarlemmermeer
Regio                :  Haarlemmermeer

Regionummer             :  2901

Contactpersoon            :  Managementteam WSNS

Centraal postadres          :  Postbus 277

Postcode en plaats          :  2130 AG Hoofddorp

Telefoon               :  023 – 5679800

E-mail                :  info@wsnshaarlemmermeer.nl

Website               :  www.wsnshaarlemmermeer.nl
Deze bijlage van het meerjarenzorgplan is vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband
Haarlemmermeer, volgens de in de statuten (artikel 8 lid 1) van het samenwerkingsverband aangegeven
procedure.Plaats:          Datum:           Handtekening voorzitter:
             Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 2
Inhoudsopgave
INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4


1      UITWERKING VAN DE THEMA’S ----------------------------------------------------------- 4
        1.1  Doorgaande lijn voorschools-po en po-vo..................................................4
        1.2  Opstellen van zorgprofielen en ontwikkelen van zorgarrangementen ........5
        1.3  Het uitbouwen van het zorgplatform ..........................................................6
        1.4  Realisatie één loket ...................................................................................6
        1.5  Stroomlijnen ambulante begeleiding ..........................................................7
        1.6  Benutten van het lerend vermogen ............................................................7
        1.7  Samenwerking tussen partners formaliseren .............................................7

2      FINANCIËN ---------------------------------------------------------------------------------------- 8
        2.1 Schooljaar 2008-2009 .................................................................................8

           2.1.1      Overzicht van de inkomsten voor het schooljaar 2008-2009 ............ 8
           2.1.2      Toelichting .......................................................................................... 9
           2.1.3      Overdracht in verband met grensverkeer ........................................... 9
           2.1.4      Subsidie vanuit de Gemeente Haarlemmermeer ............................... 9
           2.1.5      Bijdragen vanuit de reserves .............................................................. 9
           2.1.6      Overzicht inzet van de middelen voor het schooljaar 2008-2009 ...... 9
           2.1.7      Toelichting ........................................................................................ 10
           2.1.8      Formatieve bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs ........ 13
           2.1.9      Zorggelden ....................................................................................... 14
           2.1.10      Kwantitatieve gegevens ................................................................... 16
                Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 3
INLEIDING


In het meerjarenzorgplan 2008-2011 zijn de ontwikkelingen Passend Onderwijs binnen het samen-
werkingsverband WSNS Haarlemmermeer uitgewerkt.

Zoals u in het meerjarenzorgplan kunt lezen gaat het om de volgende thema‟s:

1. Realisatie van een doorgaande lijn psz/kdv - po - vo: breukvlakken leiden nu tot knelpunten in het
  vervolg van de onderwijscarrière. Hoe gaan we dit aanpakken?

2. Het opstellen van zorgprofielen, met als doel om inzicht te krijgen in de zorg die op de individuele
  scholen geboden wordt. In aansluiting hierop worden onderwijs-zorgarrangementen beschreven.

3. Het uitbouwen van de zorgteams met bovenschoolse Zorg- en adviesteams.

4. Het realiseren van één loket voor toeleiding, aanmelding, indicatiestelling en zorg.

5. De ambulante begeleiding structureren en stroomlijnen, zodat een clusteroverstijgend aanbod
  ingezet kan worden.

6. Het benutten ven het lerend vermogen van het samenwerkingsverband door kennisdeling en
  -ontwikkeling te organiseren.

7. De samenwerking tussen de partners formaliseren door een convenant te sluiten.1     Uitwerking van de thema’s


1.1    Doorgaande lijn voorschools-po en po-vo


Overgang van peuter naar kleuter
Veel kinderen in de voorschoolse periode gaan naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. De
overgang naar het basisonderwijs wordt ondersteund door het invullen van “ Peuterestafette” , zo vindt
een persoonlijke en papieren overdracht plaats van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de
basisschool.

Meetbare doelen:
   In de periode september-december 2008 zal het overdrachtsformulier voorschools-po
   verbeterd worden in hanteerbaarheid en helderheid

     Vanaf januari 2009 zal 50% van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met het
     verbeterde overdrachtsformulier gaan werken. In 2010 werken alle peuterspeelzalen en
     kinderdagverblijven met het overdrachtsformulier.

Hiervoor gelden de volgende indicatoren:
  - De overdracht „peuterestafette‟ wordt een verplicht overdrachtsformulier naar de basisschool.
    Dit geldt voor de peuters die afkomstig zijn van een peuterspeelzaal (psz) en een
    kinderdagverblijf (kdv).

   -  Ouders zijn verplicht dit formulier te ondertekenen en door te geven aan de basisscholen in
     verband met plaatsing op de basisschool.

   -  De estafetteformulieren worden nader bekeken in samenwerking met de basisschool om te
     kijken of er meer informatie kan worden doorgegeven.
              Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 4
Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs verloopt in algemene zin goed. De
meeste leerlingen kunnen binnen de Haarlemmermeer goed terecht op het voortgezet onderwijs. De
overdracht van zorgleerlingen vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs behoeft de
komende jaren wél de nodige aandacht. Zowel vanuit het po als vanuit het vo wordt het belang van
een warme overdracht onderschreven en beseft men dit een aparte status te moeten geven wil dit
slagen. Het zorgteam van elke reguliere basisschool zal de warme overdracht van po naar vo als één
van de kerntaken krijgen toebedeeld.

Meetbare doelen:
   In 2008 – 2009 organiseert het samenwerkingsverband bijeenkomsten met het voortgezet
   onderwijs met als onderwerp de overdracht van zorgleerlingen van het primair onderwijs naar
   het voortgezet onderwijs. Dit zal gebeuren op het niveau van het zorgplatform; daar zal een
   intensievere terugkoppeling georganiseerd worden tussen po en vo, zodat deze
   onderwijskolommen over en weer meer inzicht krijgen in elkaars werkwijze met zorgleerlingen
   en een gedeeld begrippenkader ontstaat.

     Onderzocht zal worden hoe het BOVO overleg een formele status kan krijgen waarin sluitende
     afspraken gemaakt kunnen worden over de aansluiting en overdracht tussen po en vo.

Hiervoor gelden de volgende indicatoren:
  - De IB-er begeleidt in samenwerking met de leerkracht de overdracht van de zorgleerlingen
    naar het voortgezet onderwijs.

   -  Het samenwerkingsverband organiseert in 2008-2009 twee bijeenkomsten met het vo met als
     onderwerp de overdracht van zorgleerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet
     onderwijs.

   -  Het samenwerkingsverband onderzoekt hoe het BOVO overleg een formele status binnen
     Passend Onderwijs kan krijgen.


1.2    Opstellen van zorgprofielen en ontwikkelen van zorgarrangementen

Voor alle scholen worden zorgprofielen opgesteld om inzicht te krijgen in het primaire proces, in de
zorg die op dit moment op de individuele scholen geboden wordt. Vervolgens kan met de
zorgprofielen bepaald worden welke zorg geboden kan worden door de school en welke zorg
gezamenlijk geboden kan worden.

Meetbare doelen:
   Aan het einde van het schooljaar 2007-2008 zijn voor alle ca. 65 scholen in het primair
   onderwijs zorgprofielen opgesteld.

     Er wordt in 2008-2009 een gebiedsanalyse gemaakt waarin sterke en zwakke punten worden
     vastgesteld.

     In het schooljaar 2008-2009 wordt gestart met extra training en opleiding om verbeterpunten
     aan te pakken

     In het schooljaar 2008-2009 starten 10 scholen met handelingsgericht werken.

     1 januari 2009 zijn vijf zorgarrangementen beschreven.

Hiervoor gelden de volgende indicatoren:
  - In aansluiting op de zorgprofielen worden vijf onderwijszorgarrangementen beschreven die
    scholen in de toekomst kunnen hanteren voor het vaststellen van de hulp die zorgleerlingen
    vragen. De onderwijszorgarrangementen die beschreven worden, zullen tegemoet komen aan
    een vijftal veel voorkomende situaties. Deze onderwijszorgarrangementen zullen voor de
    leerkrachten gemakkelijk te hanteren zijn in veel voorkomende situaties en als referentiepunt              Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 5
     dienen voor de individuele onderwijszorgarrangementen die leerlingen met een complexere
     zorgbehoefte hebben.

   -  De verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van de zorgprofielen van de scholen ligt bij de
     besturen, rekening houdend met een dekkend netwerk.

1.3      Het uitbouwen van het zorgplatform

Het huidige zorgteam vormt een goede basis om op schoolniveau onderwijskundige en licht-
pedagogische problemen te bespreken. Dit zal in de huidige vorm behouden blijven.
Voor gemiddelde en zware pedagogische problemen zal op bovenschools niveau een Zorg- en
adviesteam (ZAT) ingericht worden. Er zal nader onderzocht worden welke partners bij het huidige
zorgplatform moeten aansluiten om daadwerkelijk van een Zorg- en adviesteam te kunnen spreken.
Er moet worden gewaakt voor een te zware „optuiging‟ van het ZAT, waardoor de afstand tussen de
betrokken scholen te groot wordt. De regie voor de uitbouw van het zorgplatform naar een Zorg- en
adviesteam ligt bij het samenwerkingsverband.

Meetbaar doel:
   Op 1 augustus 2008 heeft iedere school voor primair onderwijs haar zorgteam op sterkte
   gebracht en een heldere taakafbakening geformuleerd.

Hiervoor gelden de volgende indicatoren:
  - Elke school heeft een zorgteam bestaande uit: verpleegkundige, sociaal-maatschappelijk
    werkster en een IB-er.

   -  De IB-er neemt het initiatief tot overleg 6x per jaar.

   -  De IB-er communiceert de lijst met de te bespreken leerlingen naar de partners.

   -  De IB-er maakt het verslag van dit overleg.

   -  In 2008-2009 is er een sociaal-maatschappelijk werker op deze overleggen beschikbaar.

Meetbare doelen:
    Per 1 januari 2009 is het bovenschools zorgplatform omgevormd tot een Zorg- en
     adviesteam.

       In de periode januari 2009 – juli 2009 zal het Zorg- en adviesteam haar takenpakket
        definiëren.

Hiervoor gelden de volgende indicatoren:
  - De PCL en het zorgplatform zijn opgegaan in het Zorg- en adviesteam (ZAT).

   -  Het Zorg- en adviesteam neemt indicatiestellingen voor de Rec 3 en 4 op zich.


1.4      Realisatie één loket

Een belangrijke doelstelling van Passend Onderwijs is de realisatie van één loket voor toeleiding en
indicatiestelling voor speciale zorg. In 2008 wordt vanuit het landelijk project „integraal indiceren‟ reeds
de implementatie van het „Kader integraal indiceren‟ uitgevoerd. Hierbij gaat het met name om een
functionele uitvoering van gecombineerde onderwijs- zorgindicaties.

Meetbaar doel:
   In 2009 wordt de organisatorische vormgeving van het Zorg- en adviesteam in relatie tot het in
   te richten éne loket uitgewerkt. Er zal worden vastgesteld hoe de brugfunctie naar het
   Centrum voor Jeugd en Gezin ingericht zal worden.
               Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 6
1.5    Stroomlijnen ambulante begeleiding

De huidige ambulante begeleiding door het (v)so zal zich naar alle waarschijnlijkheid omvormen naar
clusteroverstijgende, regionale, ambulante teams. Een werkgroep is ingericht om de omslag van
aanbodgericht naar vraaggestuurd, clusteroverstijgende ambulante begeleiding voor te bereiden.

Meetbaar doel:
   Verdere uitwerking en formulering van meetbare doelen van dit thema worden ingevoegd aan
   de hand van een verbeterplan dat momenteel wordt ontwikkeld door het speciaal onderwijs.
   Clusteroverstijgend en vraaggestuurd werken zijn daarbij leidende principes. Bij de uitwerking
   van dit plan zijn 2 coördinatoren Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband
   betrokken om een goede verbinding te maken met de ambities uit dit meerjarenzorgplan.

Hiervoor geldt de volgende indicator:
  - In het cursusjaar 2008-2009 is het beleidsplan ambulante begeleiding opgesteld.

1.6    Benutten van het lerend vermogen

Bij de verschillende partners is veel kennis en ervaring aanwezig. Uitwisseling van deze kennis is
waardevol en zal leiden tot een gezamenlijk referentiekader over de sleutelbegrippen die er zijn rond
Passend Onderwijs, zorgstructuren, Zorg- en adviesteams, etc.

Meetbaar doel:
   In het schooljaar 2008-2009 worden tussen alle genoemde onderwijssectoren en
   instellingen concrete afspraken gemaakt tot het uitwisselen van zowel schriftelijke als
   mondelinge informatie. Gezocht wordt naar vormen van periodieke en regelmatige (en waar
   mogelijk digitale) uitwisseling van kwantitatieve en kwalitatieve data met betrekking tot de
   geboden leerlingenzorg.

Hiervoor gelden de volgende indicatoren:
  - Stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking tussen basisonderwijs en
    speciaal basisonderwijs, rec‟s en voortgezet onderwijs. De uitwisseling vindt 4x per jaar
    plaats.

   -  Op bestuursniveau worden er studiedagen georganiseerd waarbij het personeel in staat wordt
     gesteld kennis te nemen van elkaars werkwijze.

1.7    Samenwerking tussen partners formaliseren

Bij het formaliseren van de afspraken over het meerjarenzorgplan 2008-2011 gaat het om twee
trajecten. Op de eerste plaats zal het bestuur van het samenwerkingsverband WSNS
Haarlemmermeer een beslissing moeten nemen over het vaststellen van het meerjarenzorgplan 2008-
2011. Op de tweede plaats zal met de externe partners bestuurlijk en inhoudelijk overleg gevoerd
moeten worden ter uitwerking van de ambities, uitmondend in een convenant waarin de gezamenlijke
doelstellingen, thema‟s en activiteiten in het kader van Passend Onderwijs worden vastgelegd.

Meetbare doelen:
   3 april 2008 is het meerjarenzorgplan, inclusief de uitwerking voor het schooljaar 2008-2009,
   vastgesteld door het bestuur van samenwerkingsverband WSNS Haarlemmermeer.

     1 april 2009 (evenzo voor de volgende jaren) wordt het geactualiseerde meerjarenzorgplan
     vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband WSNS Haarlemmermeer.

     Op 15 september 2008 ondertekenen alle betrokken partners een convenant waarin zij
     vastleggen wie welke missie en visie heeft ten aanzien van Passend Onderwijs en welke
     taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden daar voor alle partners uit voortvloeien.

Hiervoor geldt de volgende indicator:
  - De besturen raadplegen hun (G)MR-en met betrekking tot het sluiten van het convenant.


              Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 7
2    Financiën

Dit hoofdstuk geeft een overzicht en verantwoording van de financiële middelen binnen het
samenwerkingsverband welke in het schooljaar 2008-2009 worden ingezet.


2.1   Schooljaar 2008-2009

De Centrale Dienst van het samenwerkingsverband ontvangt de zorgformatie en de middelen voor de
Materiële Instandhouding via het Ministerie. De Centrale Dienst besteedt deze middelen aan de
diverse schoolse en bovenschoolse activiteiten met betrekking tot WSNS.

Daarnaast ontvangt de Centrale Dienst extra inkomsten voor diverse activiteiten, zoals de subsidie
voor schoolmaatschappelijk werk, een bijdrage in de kosten van het zorgloket van medeparticipanten
en overdrachtsgelden in verband met grensverkeer.

We staan voor een grote operatie en de ambities van het samenwerkingsverband liggen hoog. In de
afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband een ruime reserve opgebouwd. Deze reserves
ontstonden vooral door een verminderde afdracht aan grensverkeer en het terugdringen van de
uitstroom naar het speciaal basisonderwijs. Deze opgebouwde reserves zullen de komende 3 jaar
ruim worden ingezet om ons goed te kunnen voorbereiden op „Passend Onderwijs‟. In de drie
achtereenvolgende jaren zal er vanuit de reserves elk jaar € 200.000,00 worden toegevoegd aan de
inkomsten

Sinds 2007 is voor de gemeenten de verplichting vervallen bij te dragen aan de subsidie van het
ministerie van onderwijs aan schoolbegeleiding. Desondanks heeft de gemeente Haarlemmermeer
besloten deze subsidie te blijven verstrekken, maar deze gaat nu voor een groot deel naar de
Centrale Dienst van het samenwerkingsverband. De besteding van deze gelden wordt in gezamenlijk
overleg tussen de in het samenwerkingsverband samenwerkende schoolbesturen bepaald. Jaarlijks
zal in het jaarverslag verantwoording worden afgelegd over dit bedrag.
Zie voor een uitgebreide toelichting ook het beleidsstuk van juni 2007 “Bezorgd of geborgd”.
Van het totale budget dat de Gemeente Haarlemmermeer subsidieert (€ 515.000,00) is een bedrag
van € 276.000,00 beschikbaar voor WSNS. Het overige deel wordt rechtstreeks overgemaakt naar de
scholen.


2.1.1  Overzicht van de inkomsten voor het schooljaar 2008-2009

Inkomsten


Zorgmiddelen van het Cfi                        €    2.117.109,00
Materiele instandhouding                        €     102.352,00
subsidie schoolmaatschappelijk werk.                  €     17.000,00
Subsidie Gemeente Haarlemmermeer                    €     276.000,00
Overdracht i.v.m. grensverkeer (schatting 5 leerlingen)         €     30.000,00
Bijdrage participanten Zorgplatform                   €      3.000,00
Bijdrage vanuit de reserve i.v.m. ontw. Passend Onderwijs     PM  €     200.000,00
Subsidie gemeente H‟meer ten gunste van Mimondo                     PM
Rente bank                            PM  €      3.000,00


                                     €   2.748.461,00
              Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 8
2.1.2   Toelichting
In de Wet Primair Onderwijs (WPO) is neergelegd dat de gezamenlijke zorgformatie van de
basisscholen wordt toegekend aan de Centrale Dienst van het samenwerkingsverband. Met ingang
van 1 januari 2007 worden ook de middelen voor MI direct overgemaakt aan de Centrale Dienst.
Het samenwerkingsverband moet jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening opstellen.
Uit de middelen moet in eerste instantie elke sbo-leerling binnen het samenwerkingsverband welke de
2% te boven gaat bekostigd worden. Een verplichte overdracht aan het sbo.
Een andere wettelijke verplichting is de instandhouding van een Permanente commissie
leerlingenzorg (PCL).


2.1.3   Overdracht in verband met grensverkeer
Indien een basisschoolleerling overgaat naar een sbo van een ander swv, moet in het jaar dat daarop
volgt bekostiging worden overgedragen door het swv van waaruit de leerling afkomstig is. Deze
verplichting geldt zolang de leerling blijft op het sbo. (Dit geldt overigens niet als er sprake is van een
verhuizing).
Ten aanzien van het eerste jaar van inschrijving moet onderscheid gemaakt worden naar het moment
van inschrijving: bij inschrijving vóór 1 oktober hoeft alleen de zorgformatie te worden overgedragen,
in het andere geval moet ook de overdracht van de basisformatie plaatsvinden. Voor latere jaren
geldt alleen overdracht van de zorgformatie.
Vanaf 1 januari 2007 moet bij grensverkeer ook de bekostiging materiële instandhouding voor een
leerling worden overgedragen.


2.1.4   Subsidie vanuit de Gemeente Haarlemmermeer
Voor het komende schooljaar ontvangt WSNS € 276.000,00 subsidie. Deze subsidie wordt ingezet
conform de afspraken die zijn vastgelegd in het document “Bezorgd of geborgd”. Dit bedrag wordt
besteed aan de uitwerking van de in dit meerjarenzorgplan genoemde thema‟s.


2.1.5   Bijdragen vanuit de reserves
Door het voeren van een voorzichtig financieel beleid in de afgelopen jaren heeft het
samenwerkingsverband een ruime reserve opgebouwd. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat
een zekere reserve een vereiste is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
Het overige deel vanuit de reserves zal de komende 3 jaar mede worden ingezet voor projecten voor
scholen/besturen, en het inspelen op de komende ontwikkelingen met betrekking tot Passend
Onderwijs.
Daarbij kan worden gedacht aan individuele aanvragen van besturen, nascholing (maatwerk) en
studiedagen. Zo kunnen scholen op basis van de uitslag van het MIPOH bepaalde keuzes maken
voor kwaliteitsverbetering van hun zorgprofiel en bij het samenwerkingsverband een verzoek indienen
voor een aanvullende subsidie op hun ontwikkelingskosten.

Besturen die in aanmerking willen komen voor genoemde projecten zullen een onderbouwde
aanvraag, met bijbehorende begroting, moeten indienen bij het bestuur van het samenwerkings-
verband. De criteria worden vastgelegd door het team van coördinatoren.


2.1.6   Overzicht inzet van de middelen voor het schooljaar 2008-2009

Verplichte overdracht
Verplichte overdracht naar eigen sbo                    €     281.064,26
Verplichte overdracht zorgmiddelen                     €      15.687,03

Bekostiging I.v.m. tussentijdse plaatsing (groei)
basis- en zorgformatie en zorgmiddelen                PM €          0,00

Verplichte overdracht I.v.m. grensverkeer
zorgformatie en zorgmiddelen                     PM €       20.000,00
               Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 9
Observatieplaatsing                            €   18.000,00
                                                €   334.751,29
Schoolniveau
Interne begeleiding op schoolniveau
€100,00 per leerling met als minimum €10.000,00              €  1.541.600,00
                                               € 1.541.600,00
Passend Onderwijs
Ontwikkeling Passend Onderwijs (Maatwerk)               PM €   200.000,00

Activiteiten cursus 'handelingsgericht werken'.              €   87.000,00
                                                  € 287.000,00
Bovenschools niveau
Mimondo                                        PM
Kennisuitwisseling regulier en speciaal onderwijs           PM €    21.000,00

Uitwerken en ontwikkelen zorgprofielen (n.a.v Mipoh-onderzoek)    PM €   137.000,00

Schoolmaatschappelijk werk                         €   25.000,00
Leescentrum (16 ll. * € 900,00)                      €   14.400,00
Ondersteuning leerlingenzorg                        €   10.000,00

Zorgloket      Inhoudelijk (60uur *€ 95,00)            * €    7.600,00
          8 uur psycholoog =0,2306fte*GPl            €   12.863,00
          8 uur orthopedagoog =0,2306fte*GPl          €   12.863,00
          Secretarieel (250uur *€ 45,00)           * €   11.250,00
Activiteiten m.b.t. wijziging zorgplatform naar Zorg- en adviesteam  PM €    40.178,73

PCL voorzitter 0,15384 fte*gpl                       €   8.581,00
1 lid 4 uur per week =0,1282 fte*gpl                    €   7.151,00
Ondersteuning (180 uur x € 95,00)                   *  €   17.100,00
Secretariaat (300 uur x € 45,00)                    *  €   13.500,00

Netwerkbegeleiding 3 x 25 uur x € 95,00                * €    7.125,00
3 x budget van € 2500,00                         €    7.500,00
                                               €   351.113,76
Beheerskosten
Directeur Passend Onderwijs                      PM €    70.000,00
Coördinatie kamers 4 x 0,2306*gpl                    €    69.457,00
Secretariaat (970 x € 45,00)                      * €    43.560,00
Bureaukosten                               €    6.000,00
Administratiekosten uitbesteed incl. Accountantskosten          €    5.000,00
Algemene overhead                            €    38.000,00
                                                  € 242.017,00

Totaal                                   €  2.748.461,00

                                          *) = Externe dienstverlener
2.1.7    Toelichting

2.1.7.1 Verplichte overdracht

Verplichte overdracht sbo
De verplichte overdracht naar het sbo is gebaseerd op het aantal leerlingen boven de 2% van het
aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband. (Zie voor de berekening de bijlage „Formatieve
bekostiging sbo‟)
              Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 10
Groei sbo
Voor het komende jaar is geen bedrag begroot in verband met een eventuele snelle groei van het
speciaal basisonderwijs. Binnen de reserves is een bedrag van € 100.000,00 in een fonds opgenomen
voor het geval dit toch tegen de verwachtingen in gebeurt.

Grensverkeer
Voor de verplichte overdracht in verband met grensverkeer is een minder groot bedrag begroot dan de
voorgaande jaren. Gezien de ervaring van de afgelopen jaren zal dit dekkend zijn.

Observatieplaatsing
Het samenwerkingsverband heeft bij het sbo een aantal plaatsen gereserveerd voor leerlingen die
door allerlei omstandigheden dreigen tussen het wal en het schip te vallen. Het gaat hier om tijdelijke
plaatsingen totdat een definitieve oplossing is gevonden

2.1.7.2 Schoolniveau

Interne begeleiding
Door de dalende overdrachtsverplichtingen naar het sbo kan het bedrag in verband met de zorg op de
basisscholen wederom worden verhoogd. Voor het schooljaar 2008-2009 is dit vastgesteld op
€ 100,00 per leerling. Scholen ontvangen in ieder geval minimaal € 10.000,00 ongeacht het
leerlingenaantal.


2.1.7.3 Passend Onderwijs

Ontwikkeling Passend Onderwijs
Scholen die naar aanleiding van het MIPOH een bepaalde keuze maken voor kwaliteitsverbetering
van hun zorgprofiel, kunnen bij het samenwerkingsverband een verzoek indienen voor een
aanvullende subsidie op hun ontwikkelingskosten.
Dit bedrag is afkomstig uit de reserves van het samenwerkingsverband.

Handelingsgericht werken
Om ons goed voor te bereiden op de zorgplicht zal het samenwerkingsverband de komende jaren zijn
aandacht richten op handelingsgericht werken. Jaarlijks kunnen 10 scholen zich inschrijven voor een
cursus welke geheel bekostigd zal worden vanuit WSNS.
Zie hiervoor ook de notitie „Bezorgd of geborgd‟

2.1.7.4 Bovenschools niveau

Kennisuitwisseling
Om ons beter voor te bereiden op de zorgplicht achten wij het noodzakelijk meer van elkaar te weten
te komen. Een uitwisseling van expertise tussen het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs
maakt daar onderdeel van uit. Het bij elkaar op bezoek gaan wordt vanuit WSNS gestimuleerd.

Uitwerking zorgprofielen
De uitslag van de MIPOH-enquête is de basis waarvanuit de komende jaren gewerkt zal worden aan
Passend Onderwijs. Voor elke school binnen het samenwerkingsverband wordt de 0-meting
geanalyseerd en besproken met de directies.
Een bedrag van € 137.000,00 is in de begroting opgenomen voor die scholen welke vanuit de 0-
meting (enquête MIPOH) een extra impuls behoeven ter versterking van het zorgprofiel.

Schoolmaatschappelijk werk
Zes maal per jaar worden de scholen binnen het samenwerkingsverband bezocht door iemand van
bureau jeugdzorg (schoolmaatschappelijk werk) en de GGD. Samen met de IB-er van de scholen
worden de zorgleerlingen besproken.

Leescentrum
Het samenwerkingsverband participeert in het Leescentrum en draagt bij in de kosten om leerlingen
met ernstige leesproblemen te helpen.
             Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 11
Het Zorgloket (voorheen het zorgplatform)
De werkzaamheden van het zorgplatform zijn het laatste jaar sterk toegenomen. Zo zeer zelfs dat een
grondige begeleiding van de zorgvragen van scholen in de knel kwam.
Het aantal uren voor de inzet van een psycholoog/orthopedagoog is van 6 naar 16 uur gegaan.

Met de komst van Passend Onderwijs zal het zorgplatform een grotere rol gaan spelen binnen het
samenwerkingsverband. Het zorgplatform zal worden „omgebouwd‟ tot een Zorgloket waarbinnen ook
de PCL haar plaats zal krijgen. Voor deze veranderingsactiviteiten is een bedrag begroot van ruim
€ 40.000,00.

De Permanente Commissie Leerlingenzorg
De werkzaamheden van de leden van de PCL en de bijdrage aan het zorgplatform worden vergoed op
de vervangingswaarde van een leraar sbo (Met uitzondering van de ingehuurde krachten van de
externe dienstverlener, die een eigen vast uurtarief heeft).
De GPL van leraar sbo = 55.780,00.

Netwerkbegeleiding
De Interne begeleiders binnen het samenwerkingsverband hebben een aantal malen per jaar in
clusterverband een gezamenlijk overleg. Zij worden begeleid door een externe dienstverlener en
hebben ook een bescheiden budget om eventueel sprekers uit te nodigen.

2.1.7.5 Beheerskosten

De totale overheadkosten bedragen 8,8% van het totale budget.

Directeur Passend Onderwijs
Op grond van de gekozen ambities ten aanzien van Passend Onderwijs, dient de huidige structuur
van de Centrale Dienst te worden aangepast.
Het bestuur is voornemens een directeur Passend Onderwijs aan te trekken voor 4 dagen per week,
die de algehele leiding van het samenwerkingsverband op zich zal nemen. De taken en
bevoegdheden van het huidige managementteam zullen opnieuw worden bekeken.
De werkzaamheden van het managementteam worden vergoed op basis van 0,2306 fte DC
(1 dag per week) 0,2306 fte x GPL van 75.300.
De secretariële ondersteuning is vanwege de toenemende werkzaamheden uitgebreid.
             Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 12
2.1.8  Formatieve bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs


02WW   De Klimboom          83       leerlingen
03CG   Kompas locatie Zuid      83       leerlingen
05ZN   Het Kompas          113       leerlingen
19 RS   dr. J.P. Heijeschool     111       leerlingen
                    -------------
Aantal leerlingen sbo          390       leerlingen

Aantal leerlingen binnen het
samenwerkingsverband:                          15.619

Rechtstreekse bekostiging vanuit het Ministerie van Onderwijs

Basisbekostiging   390 * GPL* 0,0452fte                € 983.290,00
Zorgformatie 2%   312 * GPL* 0,0646fte                € 1.124.257,06
                                     --------------------
Totaal                                  € 2.107.547,00


Overdrachtsverplichtingen door het samenwerkingsverband
Zorgformatie boven de 2% = (390-312)*GPL*0.0646fte            €  281.064,26


02WW   De Klimboom          83/390 *    €  281.064,26  €   59.816,24
03CG   Kompas locatie Zuid      83/390 *    €  281.064,26  €   59.816,24
05ZN   Het Kompas          113/390 *    €  281.064,26  €   81.436,57
19 RS   dr. J.P. Heijeschool     111/390 *    €  281.064,26  €   79.995,21
                                     --------------------
Totaal                                  € 281.064,26

Zorgmiddelen
02WW   De Klimboom
83-(312/390*83)=16*€198,57                        €    3.375,69
     Het Kompas zuid /
03CG
     Martin Luther King
83-(312/390*83)=16*€198,57                        €    3.375,69
05ZN   Het Kompas
113-(312/390*113)=22*€198,57                       €    4.475,11
19 RS   dr. J.P. Heijeschool
111(312/390*109)=21*€198,57                        €    4.368,54
                                     ---------------------
Totaal                                  €   15.687,03
             Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 13
2.1.9   Zorggelden


Brinnr.  Schoolnaam       Aantal ll.  incl.3%  Zorgmiddelen IB-gelden  MI-gelden
                             €  139,00 ll.* € 100,00 ll * € 6,72

03NI    Tweemaster           301    310     41839    30100    2023
05BD    St. Jozefschool        138    142     19182    13800     927
05BE    Dr. Plesman          383    394     53237    38300    2574
05BF    St. Willibrordus        80    82     11120    10000     538
05CB    Immanuel            249    256     34611    24900    1673
05LN    J. Westeijn          183    188     25437    18300    1230
06ZV    De Tonne            70    72      9730    10000     470
      Montessori
07AM    Hoofddorp           525    541     72975    52500    3528
      incl. Mont. Floriande                   0      0      0
07LJ    Gaandeweg           361    372     50179    36100    2426
07RG    De Meerbrug          121    125     16819    12100     813
07RH    De Reiger           215    221     29885    21500    1445
07WW    Rehoboth            112    115     15568    11200     753
07WY    Oranje Nassau         484    499     67276    48400    3252
08YK    Antonius            242    249     33638    24200    1626
09BH    De Polderrakkers        165    170     22935    16500    1109
09LP    Klimop             421    434     58519    42100    2829
09VX    Op Dreef            129    133     17931    12900     867
10GP    De Flamingo          189    195     26271    18900    1270
10MM    De Wegwijzer          84    87     11676    10000     564
10XM    Klippeholm           312    321     43368    31200    2097
11BW    Het Braambos          574    591     79786    57400    3857
11LI    De Bosbouwers         345    355     47955    34500    2318
11OQ    A. Schweitzer         201    207     27939    20100    1351
11ZW    Vesterhavet          150    155     20850    15000    1008
12RS    Juliana van Stolberg      113    116     15707    11300     759
15GF    Burg. Amersfoordt       136    140     18904    13600     914
15JN    G.Th. Rietveld         671    691     93269    67100    4509
15MC    Freinetschool         119    123     16541    11900     800
15OP    Dik Trom            119    123     16541    11900     800
15VR    Bikube             171    176     23769    17100    1149
15XW    IJwegschool          169    174     23491    16900    1136
15ZW    De Zilvermeeuw         90    93     12510    10000     605
16EK    Samenspel            67    69      9313    10000     450
16FR    Het Palet           211    217     29329    21100    1418
16HB    De Boog            199    205     27661    19900    1337
16IK    De Zevensprong         174    179     24186    17400    1169
16JQ    De Waterwolf          120    124     16680    12000     806
16KR    De Zwanebloem         132    136     18348    13200     887
16LV    De Achtbaan          172    177     23908    17200    1156
16MS    Aldoende            68    70      9452    10000     457
16NN    De Bosrank           165    170     22935    16500    1109
21RP    De Tovercirkel         192    198     26688    19200    1290
21RR    De Regenboog          232    239     32248    23200    1559            Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 14
Brinnr.  Schoolnaam       Aantal ll.  incl.3%  Zorgmiddelen IB-gelden  MI-gelden
                             €  139,00 ll.* € 100,00 ll * € 6,72

23AK   De Wijngaard          190    196     26410    19000    1277
23AL   Vredeburg           266    274     36974    26600    1788
23AM   Twickel            473    487     65747    47300    3179
23RC   Octopus            383    394     53237    38300    2574
23RD   Tabitha            417    430     57963    41700    2802
23RE   De Wilgen           267    275     37113    26700    1794
23RF   Mont.Toolenburg        137    141     19043    13700     921
23VP   Michaëlschool          56    58      7784    10000     376
26PK   t Joppe            724    746     100636    72400    4865
26PU   De Ark             400    412     55600    40000    2688
26PV   Bommelstein          593    611     82427    59300    3985
27PG   De Brandaris          284    293     39476    28400    1908
27NT   Klavertje vier         622    641     86458    62200    4180
27PE   t Venne            240    247     33360    24000    1613
27PF   Op Maat            278    286     38642    27800    1868
27PB   Optimist            299    308     41561    29900    2009
27PA   Merlijn            248    255     34472    24800    1667
Totaal                15231 15688       2117109   1541600   102352

02WW   De Klimboom           83
     Het Kompas zuid /
03CG
     Martin Luther King       83
05ZN   Het Kompas           113
19RS   dr. J.P. Heijeschool      111

Totaal                15621
            Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 15
2.1.10  Kwantitatieve gegevens

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft in haar beleid opgenomen het deelnamepercentage
van leerlingen aan het speciaal basisonderwijs terug te brengen naar 2%.
De bedoeling is dit in 10 jaar (uitgangsjaar 1998) te bereiken. Dit betekent dat gestreefd moet worden
het deelnamepercentage in 10 jaar terug te brengen naar 2%.

De streefpercentages zien er voor de komende jaren als volgt uit:


Jaar            2007/2008   2008/2009   2009/2010    2010/2011     2011/2012

Verwijzinginspercentage 2,00       2,00      2,00       2,00       2,00

Quotum           0,50      0,50      0,50       0,50       0,50Overzicht prognoses en werkelijk afgegeven beschikkingen in percentages.
Totaal aantal leerlingen sbo weergegeven in deelnamepercentage:

Overzicht per        Prognose          Prognose Prognose       Prognose
1 oktober 2006       2006/2007   2006/2007   2008/2009 2009/2010      2010/2011

Totaal aantal leerlingen  15.500    15.668    16.000    16.500      17.000
SWV (incl. 3%)
Quotering in %       0,56 %    0,56%     0,5%     0,5%       0,5%
Quotering          87      88      80      83        85
Afgegeven                 107
beschikkingen SWV
Percentage afgegeven    2,24%     2,73%     2,00%    2,00%      2,00%
beschikkingen SWV
Totaal aantal
beschikkingen               129
(incl. verhuizingen)
Percentage afgegeven           3,29%
beschikkingen totaal
Totaal aantal ll. sbo in  400      410      420     420       410
SWV
Grensverkeer naar      20      20      20      20        20
buiten.
Inkomend grensverkeer    5       4       5      5        5

Totaal aantal leerlingen  420      434      445     445       435
sbo
Deelnamepercentage     2,71%     2,76%
              Zorgplan WSNS Haarlemmermeer 2008-2009 - pag. 16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:12/4/2011
language:Dutch
pages:16