Az �llamh�ztart�s m�k�d�si rendj�r�l sz�l� 217/1998

Document Sample
Az �llamh�ztart�s m�k�d�si rendj�r�l sz�l� 217/1998 Powered By Docstoc
					Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklet 1.2.
pontjában elõírt kötelezettségnek eleget téve Kisújszállás Városi Önkormányzat 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) szöveges indoklását az alábbiakban teszem közzé:        KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
             beszámolója a 2008. évi gazdálkodásról

A 2008. évi eredeti költségvetés fő összege 4.867.431 ezer Ft, mely az évközi módosítások miatt
összevontan 2.759.301 ezer Ft-tal nőtt, így a beszámoló szerinti módosított főösszeg: 7.626.732 ezer
Ft. A költségvetési főösszeg növekedését az önkormányzat kötvénykibocsátása és az Ivóvízminőség
javító program beruházás miatti előirányzat növekedés indokolja. A tárgyévi költségvetési bevételek
teljesítése 7.282.733 ezer Ft (95,49%), a tárgyévi kiadások teljesítése 6.614.012 ezer Ft (86,72 %)
Az önkormányzati helyesbített pénzmaradvány 657.914 ezer Ft.

A 2008. évi költségvetés előirányzatait, teljesítési adatait és egyéb, a zárszámadáshoz kapcsolódó
információt a rendelet-tervezet ZR/1-ZR/14/b jelölésű mellékletei részletesen tartalmazzák. E
mellékletek adatainak alapulvételével és néhány kiegészítő táblával tájékoztatom a Képviselő-
testületet a költségvetési beszámoló néhány kiemelt területéről:

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése


A 2008. évi költségvetést a képviselő-testület 357.264 ezer forint működési hiánnyal fogadta el. A
működési hiány csökkentésére igényt nyújtottunk be az „Önhibáján kívül forráshiányos
önkormányzatok támogatására”. Ezen a jogcímen csak 29.594 ezer forint támogatásban részesült az
önkormányzat, mely összeg működési hiány 10 %-ára sem nyújtott fedezetet. A kiadáscsökkentő
intézkedésekkel és a realizált többletbevételekkel a költségvetés egyensúlyát biztosítottuk, év végén
folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények
gazdálkodásáról a képviselő-testületet három alkalommal tájékoztattuk.
Az önkormányzat 2007. októberében döntött arról, hogy rövid és középtávú fejlesztési céljainak
megvalósításához kötvényt bocsát ki. A 2008. március 20. napján zárt körben kibocsátott 14.612 ezer
CHF értékű kötvénysorozatot a Raiffeisen Bank Zrt vásárolta meg. A rendelkezésre álló forrásból
220.000 ezer forintot működésre, a fennmaradó összeget fejlesztési célra hagyta jóvá a képviselő-
testület. Mivel az évek óta felhalmozódott működési hiány már a rendelkezésre álló folyószámlahitel
keretet teljes egészében kimerítette, ezért az önkormányzat- a működőképességének megőrzése és
feladatainak finanszírozhatósága miatt - úgy döntött, hogy a kötvényforrás bevételéből a 220.000 ezer
forint összegű folyószámla hitelét kiváltja. Ezzel a döntéssel az önkormányzat nemcsak a működés
további feltételeit biztosította, hanem jelentős – főként a folyószámla hitelek kamatai területén
jelentkező - kamatmegtakarítást is elkönyvelhetett.
A 2008. évi költségvetés összeállításakor a város intézményei működőképességének biztosítása
mellett kommunális, környezetvédelmi és egyéb fejlesztési feladatok ellátását is – az uniós pályázatok
maximális kihasználásával - célként jelölte meg az önkormányzat.
A Városfejlesztési osztály – a hivatal többi osztályával együttműködve – 2008. évben 36 pályázatot
nyújtott be. Több pályázat eredményesen zárult, több pályázat túljutott az első fordulón, a második
forduló előkészítése van folyamatban. Közhasznú foglalkoztatás keretében átlagosan 8,3 főt
foglalkoztattunk, akik elsősorban kommunális (illegális szemétlerakók felszámolása, cserjézés, árkok
tisztítása, stb.) vettek részt.
Az önkormányzat az elmúlt években a működési költségek csökkentését tűzte ki célul, ezért több
feladat átszervezéséről, hatékonyabbá tételéről döntött.D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                         1
Az elmúlt évben a képviselő-testület újabb átszervezést hagyott jóvá, a Költségvetési Szolgáltató Iroda
2008. december 31. napjával megszűnt, az általa ellátott feladatokat 2009. január 1. napjától a
Polgármesteri Hivatal vette át.

Az önkormányzati igazgatásban 2007. december 31-én és 2008. december 31-én is 44 fő köztisztviselő
és 5 fő ügykezelő dolgozott.
2. A számviteli politika főbb vonásai

A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és
analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A főkönyvi könyvelés CLICK-ON
Ügyrend integrált számítógépes programmal, az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan
történik.
A Polgármesteri Hivatal számviteli politikája részletesen tartalmazza az önköltségszámítás,
beszámoló-készítés, rendjét, az amortizációs politikát, az eszközök és források értékelését,
értékvesztéssel, az értékvesztés visszaírásával kapcsolatos rendelkezéseket.
Az önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §. alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.
Táblázatos formában:
       Megnevezés                 Előző év                Tárgyév
     Könyvvezetés módja         Módosított teljesítés szemléletű    Módosított teljesítés szemléletű
                      pénzforgalmi kettős könyvvitel     pénzforgalmi kettős könyvvitel
    Könyvvezetés pénzneme               HUF                   HUF
  Éves beszámoló készítésének            Február 28.               Február 28.
       időpontja
   „Jelentős” összegű eltérés           100 ezer forint             100 ezer forint
    „Jelentős” összegű hiba       Mérlegfőösszeg 2 %-a, illetve 100    Mérlegfőösszeg 2 %-a, illetve 100
                           millió forint              millió forint
    „Jelentősnek” minősített      Ha az árfolyamváltozás a valutában,   Ha az árfolyamváltozás a valutában,
      árfolyamváltozás        devizában lévő eszközök források    devizában lévő eszközök források
                     könyvszerinti értékének 10 %-át eléri  könyvszerinti értékének 10 %-át eléri
                      vagy meghaladja, illetve 100 ezer    vagy meghaladja, illetve 100 ezer
                             forint                 forint
      Devizás értékelés            MNB árfolyam              MNB árfolyam
    Értékcsökkenési leírás             lineáris                lineáris
 Kis értékű ( 100 ezer forint alatti )      Kiadásként azonnal           Kiadásként azonnal
  tárgyi eszközök elszámolása
   Értékvesztés elszámolása        tartós részesedések, kölcsönök,     tartós részesedések, kölcsönök,
                           követelések után            követelések után
3. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése:


A/ Bevételek
Az alábbi táblázat bemutatja a tervezett és ténylegesen befolyt bevételek jogcím szerinti
megoszlásának alakulását, a struktúrájában bekövetkezett változásokat:
D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                              2
                           2008. évi megoszlás %-ban
       Bevételi jogcím
                      Eredeti ei.    Mód. ei.    Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei             3,57     6,80        7,19
Önkormányzat sajátos működési
                            15,57      9,77        10,68
bevételei
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek          2,64     0,92       0,55
Támogatások, kiegészítések               33,21     21,71       22,43
Véglegesen átvett pénzeszközök             22,52     20,33       20,21
Finanszírozási bevételek                12,88     33,32       34,81
Kölcsönök nyújtása, visszatérülése            0,48     0,32       0,33
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele          9,13     6,83       3,80
Összesen:                       100,00    100,00      100,00


Az önkormányzat bevételeinek összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kötvénykibocsátás
miatt a finanszírozási bevételek aránya növekedett, az intézményi működési bevételt kivéve a többi
bevétel aránya csökkent.
Az intézményi működési bevételek arányának 3,62%-os növekedését az indokolja, hogy a tervezett
5.530 ezer forint kamatbevétel 136.291 ezer forintra teljesült. A kamatbevétel 86,3 %-át a
kötvényforrás befektetése során elért kamatbevétel teszi ki. Az önkormányzat sajátos működési
bevételeinek teljesítés szerinti aránya a tervezetthez képest az összes bevételből kisebb arányt
képvisel, de forintban a helyi adóbevételek területén 33.131 ezer forint többletbevételt realizáltunk. A
jogszabályok miatt az iparűzési adó többletbevételt szinte teljes egészében vissza kellett fizetnünk, a
visszafizetési kötelezettség az átengedett szja bevételt és az önhiki támogatást érintette. A
költségvetési támogatás összege az eredeti előirányzathoz képest csak 16.772 ezer forinttal növekedett,
a központosított és egyéb támogatások folyósításának köszönhetően, melyeket pályázatok útján nyert
el az önkormányzat.
B/ KIADÁSOK
Az alábbi táblázat bemutatja a tervezett és tényleges kiadások jogcím szerinti megoszlásának
alakulását, a struktúrájában bekövetkezett változásokat:
                              Megoszlás %-ban
       Kiadási jogcím
                      Eredeti ei.     Mód. ei.    Teljesítés
Folyó működési kiadások                 51,77     33,16      36,33
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások          42,18     35,45      34,24
Tartalékok                        0,29     6,06       0,00
Hitelek kamatai                     0,54     1,00       0,93
Egyéb kiadások                      0,60     0,53       0,59
Finanszírozási kiadások                  4,62    23,80      27,91
Összesen:                       100,00    100,00      100,00


A kiadások összetételének változását – a bevételekhez hasonlóan – a kötvénykibocsátás indokolja. A
kötvényforrás bevételéből 1.476.955 ezer forint összegű értékpapír vásárlást finanszírozási kiadásként
kell kimutatni, amely - a befektetés nagyságrendje miatt – a kiadások struktúráját teljesen átrendezte.
A működési kiadások aránya a tervezetthez képest csökkent, amely forintban is csökkenést jelent, a
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon normatív támogatásának évközi átadása miatt. A felhalmozási
kiadások aránya és összege is csökkent, több beruházásnak 2008. évben csak az előkészítés költségei
jelentkeztek.
4. Önkormányzati beruházási és felújítási feladatok
Felújítási és felhalmozási kiadásainkra 2.264.738 ezer Ft-ot fizettünk ki, az összes kiadás 34,24 %-át.
Ezeket a kiadásokat felhalmozási célra átvett pénzeszközökből, címzett támogatásból, egyéb központi

D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                          3
támogatásokból és saját felhalmozási és tőke bevételekből finanszíroztuk, 126.180 ezer Ft célhitellel
és 36.806 ezer forint kötvényforrással kiegészítve.
A Polgármesteri Hivatal fejlesztési feladatai között     legjelentősebb a címzett támogatással
megvalósuló II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés és szennyvízcsatorna rekonstrukció
750.986 ezer forint összegű kiadása. A fontosabb fejlesztési feladataink között kell megemlíteni a
14.175 ezer Ft ráfordítású Téglagyár-Erdő utcai útépítést, az önkormányzati épületek felújítását,
melyre összesen 9.399 ezer forintot fizettünk ki. Az Ivóvízminőség-javító Társulás által koordinált
ivóvízminőség javító programban is elkezdődtek a kivitelezői munkák, amely 1.304.759 ezer forint
összegű kiadást jelentett, a felhalmozási kiadások 57,61%-át.
Az önkormányzati fejlesztési, felújítási feladatokhoz a következő címen és összegben érkezett állami
támogatás 2008. évben:
Szennyvízcsatorna hálózat építés címzett támogatás 301.572 ezer forint,
Szennyvízcsatorna hálózat építés TEKI támogatása   2.461 ezer forint,
Belterületi útépítések TEKI támogatása        7.000 ezer forint.

Az új induló felhalmozási feladatoknál a pályázatok benyújtásához szükséges tervek, tanulmányok
kiadásai jelentkeztek, ezeknek költségei 27.912 ezer forintot tettek ki.
Az intézményekben számítástechnikai és szakmai eszköz, berendezési és felszerelési tárgy
beszerzésére is sor került, amihez főként külső forrásokat (pl. szakképzési hozzájárulás, pályázatok)
használtak fel. Az intézményi felújítási, beruházási kiadások teljesített összege: 20.269 ezer Ft.
A költségvetés végrehajtása során fokozott figyelmet fordítottunk a felhalmozási egyensúly
megtartására.

5. Programokra kapott támogatások felhasználásának alakulása
    A Polgármesteri Hivatal és az intézmények az alábbi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív
    Program megvalósításában vettek részt 2008. évben:

    HEFOP/2005/3.1.3: Felkészítés a kompetencia alapú nevelésre a kisújszállási Városi
    Óvodai Intézményben. Az intézmény önálló pályázata, futamideje: 2006. február 1. – 2008.
    március 31.
    HEFOP/2006/2.1.5: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése. A
    projektben résztvevő önkormányzati közoktatási intézmények: Városi Óvodai Intézmény,
    Arany János Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és
    Diákotthon, Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,
    Illésy Sándor Szakközép- és Szakiskola. A projekt futamideje: 2007. április – 2008. március
    31.
    HEFOP/2006/2.1.9 Balatoni kavalkád A projektben résztvevő önkormányzati közoktatási
    intézmények:, Arany János Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes
    Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon, Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
    Szakközépiskola és Kollégium, Illésy Sándor Szakközép- és Szakiskola. A projekt futamideje:
    2008. év június-augusztus
    (Kiadások csak az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskolában jelentkeztek)

    2008. évben a programok megvalósításához és az előző években lezárult pályázatokhoz
    23.437 ezer Ft EU-s forrás és hazai társfinanszírozási forrás érkezett.
    Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító projekt feladatfinanszírozással valósul meg,
    ennek keretében az alábbi forrásokat hívtuk le:
            Kohéziós Alapból és hazai társfinanszírozás 964.523 ezer forint,
            A társult önkormányzatok saját hozzájárulásából 153.442 ezer forint,
            EU Önerő Alapból 19.222 ezer forint.
    Az önkormányzat AVOP-LEADER pályázat keretében is nyert támogatást a Rákóczi u. 10.sz.
    alatti ingatlan turisztikai célú felújítására, melyre 8.031 ezer forint összeget folyósítottak.

D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                         4
     Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében Kisújszállás Közintézményeinek
     villamos energia-ellátó rendszerének korszerűsítése megújuló energiaforrásokkal pályázat
     előkészítésének költségeire az önkormányzat 3.753 ezer forint támogatásban részesült.

6. Vagyoni helyzet alakulása

                              Előző évi    Tárgyévi    Változás
              Megnevezés
                               E Ft      E Ft     %-a
 I. Immateriális javak                      32 158     11 948    37,15
 II. Tárgyi eszközök                      5 948 407   7 486 099    125,85
III. Befektetett pénzügyi eszközök                47 450   1 534 413   3 233,75
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök          354 078    370 540    104,65
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN               6 382 093   9 403 000    147,33
 I. Készletek                          1 940            0,00
 II. Követelések                         60 829     58 473    96,13
 III. Értékpapírok                           2       2   100,00
 IV. Pénzeszközök                        575 446    965 978    167,87
 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások              23 922     54 692    228,63
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN                   662 139    1 079 145    162,98
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)                    7 044 232   10 482 145    148,80 I. Induló tőke                         337 383    337 383    100,00
 II. Tőkeváltozások                      4 865 098   5 811 963   119,46
 III. Értékelési tartalék                                      -
 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN                    5 202 481   6 149 346    118,20
 I. Költségvetési tartalék                   487 745    901 734    184,88
 II. Eredmény tartalék                                        -
 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN                    487 745    901 734    184,88
 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek               365 179    2 976 142   814,98
 II. Rövid lejáratú kötelezettségek               877 204    335 587    38,26
 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások            111 623    119 336    106,91
 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN                 1 354 006   3 431 065    253,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)                  7 044 232   10 482 145    148,80

Az önkormányzat vagyona 2008. évben 3.437.913 ezer forinttal növekedett. Ha a vagyon szerkezetét
vizsgáljuk, látható, hogy az immateriális javak, készletek, követelések és a rövid lejáratú
kötelezettségek az előző évhez képest csökkentek, a vagyon többi eleme növekedést mutat.

A legfeltűnőbb változások magyarázata:
Az immateriális javak csökkenését a magas leírási kulcs és az okozza, hogy az új vásárlások bruttó
értéke nem haladja meg a 100 ezer forintot, így azok egy összegben kiadásként elszámolhatóak. A
befektetett pénzügyi eszközök növekedése 1.486.963 ezer forint. Itt mutatjuk ki a kötvényforrásból
vásárolt állampapírokat és a 400 ezer forint hosszú lejáratú bankbetét összegét. Készleteket 2008.
évben a mérlegben már mutatunk ki, mivel a raktárral rendelkező intézmények, a közétkeztetést ellátó
konyhák és a Térségi Szociális Otthon is átadásra kerültek. A pénzeszközök 67,87 %,-os növekedését
a kötvényforrásból rövid lejáratú betétekben elhelyezett összege indokolja.    A pénztárak és
bankszámlák 965.978 ezer forint egyenlegből 276.547 ezer forint az Ivóvízminőség-javító Társulás,
3.513 ezer forint a Nagykun Hagyományőrző Társulás bankszámláján található.

D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                         5
A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedéséhez a kötvénykibocsátás, és a szennyvízcsatorna
beruházáshoz igénybe vett 126.180 ezer forint célhitel járult hozzá.. A rövid lejáratú kötelezettségek
541.617 ezer forint összegű csökkenése a folyószámlahitel állományának és a szállítói kötelezettség év
végén fennálló állományának csökkenéséből adódik.
 A vagyoni helyzetet tükröző néhány mutató:                Mutató                        Előző év  Tárgyév  Változás

                          Befektett eszközök
                       =                x100
                            Összeseszköz           90,60   89,70   -0,90
Befektetett eszközök aránya

                                 Forgóeszk.
                                       x100
                                 Eszközök        9,40   10,30    0,90
Forgóeszközök aránya

                             Saját tőke
                                       x100
                           Mérleg főösszege         73,85   58,66   -15,19
Tőkeerősség (saját tőke aránya)

                           Kötelezettségek
                         =             x100
                           Mérleg főösszege         19,22   32,73   13,51
Kötelezettségek aránya

                           Saját tőke
                     =                x100
                       Befektetett eszközök           81,52   65,40   -16,12
Befektetett eszközök fedezete I.

                  Saját tőke + Hosszś lej. köt.
                =                   x100
                   Befektetett eszközök               87,24   97,05    9,81
Befekt. Eszk. fedezete II.

                               Saját tőke
                             =         x100
Saját tőke növekedési mutató                 Induló tőke       1 542,01  1 822,66   280,65

                   Saját tőke+ hosszú lejáratú köt.
 Működés biztonsági          =_________________________x100
                                            79,03   87,05    8,02
                    Mérlegfőösszeg
 mutató


A saját tőke az előző évhez képest 946.865 ezer forinttal, 18,2 %-kal növekedett. A saját tőkén belül
az induló tőke nem változott.
A kötelezettségek aránya a mérlegben 32,73 %, amely a növekedés ellenére még kedvezőnek
mondható. (Akkor kedvezőtlen, ha eléri, vagy meghaladja a 70 %-ot.)
Az önkormányzat a befektetett eszközeit 65,4 %-ban saját forrásból finanszírozta.
Az önkormányzat saját forrásának aránya az összes forráson belül 58,66 %.
7. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

A helyesbített tárgyévi pénzmaradvány összege: 657.914 ezer Ft, melyet csökkent az állami
támogatások elszámolása miatti 34.624 ezer Ft visszafizetési kötelezettség, így a 2008. évi
gazdálkodást 623.290 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal zártuk
A helyesbített tárgyévi pénzmaradványból az intézmények maradványa 13.038 ezer Ft, a
Polgármesteri Hivatal maradványa 616.464 ezer Ft, a társulások maradványa 28.391 ezer Ft a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat maradványa 21 ezer Ft.
Az előző évi pénzmaradvány összegéhez viszonyítva a növekedés 248.712 Ft. Az intézmények a 2007.
évi pénzmaradványuknál 10.334 ezer Ft-tal, a társulások 137.993 ezer Ft-tal, a Cigány Kisebbségi

D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                                   6
Önkormányzat 111 ezer forinttal kevesebb, a Polgármesteri Hivatal 397.150 ezer forinttal több
pénzmaradványt realizált 2008. év végére.
A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező nagyobb összegű pénzmaradvány oka az, kötvényforrásból
2008. 12.31. napján rendelkezésre állt 595.045 ezer forint, mely összeget bankbetétben helyeztünk el,
így az a pénzmaradvány részét képezte A pénzmaradvány teljes összege kötelezettségvállalással
lekötött.

8. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

A 2007. évben felvett 211.504 ezer Ft működési hitel visszafizetése megtörtént.       A takarékos
gazdálkodásnak köszönhetően a 2008. évet folyószámlahitel nélkül zártuk le.
A II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna beruházás saját erő biztosításához az önkormányzat a
2006. évben megkötött hitelszerződés alapján lehívta a fejlesztési hitel még rendelkezésre álló részét,
126.180 ezer forint összegben, továbbá 2008. március 20. napján az önkormányzat 14 612 ezer CHF
értékben bocsátott ki kötvényt. A Raiffeisen Banknál jegyzett kötvénysorozat még azon a napon
jóváírásra került az önkormányzat elkülönített bankszámláján forintban, mely a jegyzéskori
árfolyammal számolva 2 400 021 ezer forintot tett ki. 2008. évben 126.646 ezer forint összegű hosszú
lejáratú hitelt törlesztettünk
A fejlesztési hitel- és kölcsön állományunk 2008. december 31-én 2.975.721 ezer forint volt.

A kötvényforrásból az alábbi kifizetések történtek:

          Bevétel                         Kiadás
  Megnevezés     Dátum     Összeg       Megnevezés     Dátum      Összeg
                  (ezer forint)                      (ezer forint)
Kötvénykibocsátás   2008.03.20    2 400 021   Működési hitel
                           kiváltása       2008.05.06      220 000
                           Fejlesztési hitelek
                           előtörlesztése     2008.05.14     122 384
                           A fejlesztések     2008. 08.11;     36 806
                           előkészítésének     2008.12.15
                           költségei
                           Értékpapír vásárlás  2008.10.,11.hó    1 476 955
Összesen:                2400 021   Összesen:                 1 856 145
Maradvány:                543 876
A fel nem használt összeget folyamatosan befektettük, amelyből 117 598 ezer forint hozamot
realizáltunk. A befektetéseink nagyon változatosak voltak: a prémium betét, állampapír, kincstárjegy,
rövid, hosszú lejáratú betét is előfordult
A svájci frankban történt befektetések átlaghozama 4,88 % volt, míg a forint betéteken átlagosan
10,61%-os hozamot értünk el. A kamatbevételt is több kifizetés terhelte, ebből finanszíroztuk a
kötvényforrás után fizetendő kamatot, a jegyzési-garanciavállalási díj összegét és a működési
egyensúly érdekében 18 575 ezer forint átvezetéséről is rendelkeztünk. A kifizetések táblázatban
összefoglalva:
           Bevétel                        Kiadás


D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                           7
   Megnevezés       Dátum      Összeg          Megnevezés      Dátum       Összeg
                      (ezer forint)                          (ezer forint)
Realizált kamat   és  2008.03.20-       117 598     Jegyzési és
árfolyamnyererég      2008.12.31                garanciavállalási díj  2008.03.20.        4 500
                                  Kötvényforrás után
                                  fizetendő kamat     2008.09.30.       43 354
                                  Gazdálkodás       2008.12.15.       18 575
                                  finanszírozása és a
                                  megbízott szakértő
                                  havi megbízási díja
Összesen:                      117 598     Összesen:                    66 429
Maradvány:                       51 169

A kötvényforrásból 2008. december 31. napján a kamatokkal és az értékpapírokkal együtt összesen
2 072 000 ezer forint állt rendelkezésre, amelynek megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti:
                       Bankbetét;      Magyar
                       595 045 748    Államkötvény;
                                726 961 593                             Diszkont
                            kincstárjegy;
                            749 993 059
2008. évben az alábbi értékpapírok vásárlása történt:
                                                       Adatok forintban

       Bevételi
       pénztár-                                            Beszerzési
       bizonylat/ Megvásárlás,                                      érték
      bankkivonat illetve átvétel  Sorozat és                             (árfolyam   Hozadék
Sorszám    száma    időpontja    sorszám    Megnevezése      Kibocsátó   Névértéke    érték) futamidő végén
1.    2008/0000014   2008.06.09 2011/C MÁK    Államkötvény   Magyar Államkincstár 159 200 000  149 995 534     9 204 466
2.    2008/0000014   2008.06.09 2012/C MÁK    Államkötvény   Magyar Államkincstár 163 160 000  150 003 920     13 156 080
3.    2008/0000028   2008.10.07 2011/C MÁK    Államkötvény   Magyar Államkincstár 207 900 000  200 007 700     7 892 300
                            Diszkont     Államadósság
4.    2008/0000032   2008.10.29 D090128     kincstárjegy   Kezelő Központ   256 950 000  249 998 732     6 951 268
5.    2008/0000033   2008.10.31 2009/F/MÁK    Államkötvény   Magyar Államkincstár 286 590 000  276 959 716     9 630 284
6.    2008/0000034   2008.11.04 2010/D/MÁK    Államkötvény   Magyar Államkincstár 272 380 000  249 994 177     22 385 823
                            Diszkont     Államadósság
7.    2008/0000036   2008.11.05 D090923     kincstárjegy   Kezelő Központ   278 840 000  249 994 839     28 845 161
                            Diszkont     Államadósság
8.    2008/0000036   2008.11.05 D090923     kincstárjegy   Kezelő Központ   278 510 000  249 999 488     28 510 512A vásárolt értékpapírokból 2008. 07.11. napján értékesítettük a 2011/C MÁK és a 2012/C MÁK
sorozatszámú értékpapírokat. 2008. év végén 1.476.955 ezer forint összegű értékpapír állománnyal
rendelkezett az önkormányzat, melyet teljes egészében tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak
minősítettünk, és a mérlegben a befektetett eszközök között mutattunk ki.D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                                8
A hitelkiváltásoknak köszönhetően a kamatkiadások területén az önkormányzat megtakarítása
11.208.860 forint, melyet az alábbi táblázat részletez:
                                                                   Adatok forintban
                                Hitelkamat 05.14-

                                          Hitelkamat 06.30-

                                          Hitelkamat 09.30-
                                                                         Éves meg-
                                                    Eredeti hitel-              takarítás az
Sorszám
                                   06.30 %

                                             09.30 %

                                             12.31 %
                                                    szerződések Kötvény- Tényleges        elő-
                                                     szerinti   forrás után kamat az    törlesztés
                                                                  előtörlesztés
        Kötelezettség    Előtörlesztett                           kamatfiz.köt fizetendő    napjától   napjától
        megnevezése      összeg   Kondíciók                      (231 napra) kamat % (231 nap)       számítva
     I/a és I/b öblözet
                           3 havi
     szennyvízcsatorna            EURIBUBOR+
 1    építésére felvett hitel   56 416 247   1,19 %     5,92       6,14   6,43     2 216 733     3,58  1 276 437     940 296

     Strandmedence               3 havi
 2 vízforgató beruházás        2 570 000 BUBOR+0,35%     9,19       9,07 10,35       156 211     3,58    58 147     98 064

     1,40 medence                3 havi
 3 felújítására felvett hitel     30 854 130 BUBOR+0,4 %     9,24       9,12 10,40      1 885 162     3,58   698 085 1 187 077
     IV.öblözet
                           3 havi
     szennyvízcsatorna            EURIBUBOR+
 4    hálózat épités       22 841 526   1,3 %     6,03       6,25   6,54      913 401     3,58   516 797     396 604
     Rákóczi út 10. alatti
                           3 havi
     ingatlan felújításához          EURIBUBOR+
 5    felvett hitel        9 701 764   1,8 %     6,53       6,75   7,04      418 660     3,58   219 506     199 154

Összesen              122 383 667                               5 590 167         2 768 972 2 821 195


                           3 havi
 1 Folyószámla hitel kamata 220 000 000 BUBOR+0,35%         9,19       9,07 10,35     13 372 202     3,58  4 984 537 8 387 665

Összesen              342 383 667                              18 962 369         7 753 509 11 208 860

                  Az önkormányzat érdekeltségeinek bemutatása

                                                                    ezer Ft
                                                Könyv szerinti      Tulajdoni hányad
          Megnevezés              Névérték
                                                  érték            (%)
 Lignin Zrt.                    10.110                        4.000             10,1
 Vízmű Kft.                     3.000                        3.000            100.0
 Kisújbusz Kft.                   1.530                           0            51.0
 Városgazdálkodási Kft.               17.380                       17.380            100.0
 Nagykunságért Térségi
                            100         100   5,13
 Vidékfejlesztési Nonprofit Kft
 Mindösszesen:                   32 120       24 480
A névérték és a könyv szerinti érték nem egyezik meg, mert a számviteli tv. 54 §.-a alapján
értékvesztést számoltunk el a Lignin Zrt és a Kisújbusz Kft részesedéseire.
a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók
D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                                   9
               Mutató                     Előző év  Tárgyév  Változás

                     Követelések
                                x100
                 Rövid lejáratú kötelezettségek         6,93   17,42   10,49
Hitelfedezeti mutató

                               Vevő
                                   x100
Vevő-szállító állomány                    Szállító      1,00    3,64    2,64
összemérési mutató
                   Adósságállomány
                               x100
                 Adósságállomány + Saját tőke          6,56   32,61   26,05
Adósságállomány aránya

b) Likviditás alakulása


               Mutató                     Előző év  Tárgyév  Változás

                   Likvid pénzeszközök
                                 x100
                 Rövid lejáratú kötelezettségek         65,60   287,85   222,25
Likvidit. gyorsráta mutató

                    Forgóeszközök
                                x100
                 Rövid lejáratú kötelezettségek         75,48   321,57   246,09
Likviditási mutatóAz önkormányzat követelései 17,42 %-ban fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket
(hitelfedezeti mutató). Az adósságállomány aránya növekedett a kötvénykibocsátás miatt, azonban a
saját tőke és az adósságállomány együttes összegéhez viszonyítva az aránya elfogadható, 32,61 %. (A
60% feletti arány nevezhető kritikusnak)
A likviditás területén javulás tapasztalható, a pénzeszközök növekedése miatt. A likviditási gyorsráta
mutató kifejezi, hogy a pénzeszközök értéke hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak.
A mutató szerint az önkormányzat likviditása biztosított, mivel a bankszámlán lévő pénzeszköze a
rövid lejáratú kötelezettségekre többszörösen fedezet nyújt.

9. Tájékoztató rész

Ebben a részben azokat a kiadásokat mutatjuk be - összehasonlító módon – amelyeket az
önkormányzat támogatásként, illetve szociális juttatásként a lakosság számára fizetett ki, illetve azokat
az információkat, amelyek bemutatását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, illetve más jogszabályok
előírják:
                               Kimutatás
        A 2007. és 2008. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról,
                   valamint a támogatottak számáról

D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                             10
                                2007. év                        2008.év
                                                                   Támogatás-
       Megnevezés          Módosított            Támogatás- Módosított Felhaszná-
                               Felhaszná-lás                                ban
                      Előirányzat           ban részesülők Előirányzat lás
                                 (E Ft)                                részesülők
                       (E Ft)               (fő)    (E Ft)  (E Ft)
                                                                     (fő)
  Nem foglalkoztatott személyek
                           98 738       96 850        245      116 550    116 550       342
 rendszeres szoc. segélye
  Rendszeres szoc.segély
                           3 354       3 354         11       4 093      4 093       15
 egészségkárosodott személyek
  Rendszeres szoc.segély
                           3 718       3 035         34       4 157      2 685       62
 keresőtevékenység mellett
  Rendszeres szoc.segély álláskeresők
                                     104         16       783       779        32
 részére
  Időskorúak járadéka                1 662       1 662         5       2 970      1 965         6
  Lakásfenntartási támogatás            26 246       25 327        434       26 650     26 649      412
  Ápolási díj                    30 928       30 927        151       36 921     36 755      117
  Átmeneti segély                  4 415       3 412        126       5 017      5 017      203
  Temetési segély                   900        459         19       466       466        18
  Rendszeres gyv.kedvezményben
                           11 500       10 920        595       12 617     12 617      1159
 részesülők támogatása
  Kiegészítő gyv.támogatás és pótléka         857        540          9       891       515         8
  Rendkívüli gyermekvédelmi
                           1 580       1 270        253       4 077      4 060      419
 támogatás
  Egyéb, az önk. rendeletében
 megállapított juttatás
 (mozgáskorlátozottak közlekedési           9 108       7 859        982       8 614      7 673      925
 támogatása, helyi közlekedés
 támogatása, helyi életkezdési támogatás)
  Köztemetés                    1 261        238          3       860       327         2
  Közgyógyellátás                  5 160       1 795         71       3 390      1 509       60
  Természetben nyújtott
                           6 438       5 069       1 211       404        0         0
 gyermekvédelmi támogatás
  Összesen                     205 865      192 821       4165      228 460    221 660       3780


                         Kimutatás
      a 2007.és 2008. évben első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesülők számáról


                           2007. év (forintban)                  2008. év (forintban)
 Sor-
         Megnevezés                           Összesen      Lakás-              Összesen
 szám                   Lakásvásárlás Lakásépítés                         Lakásépítés
                                         (3+4)       vásárlás              (3+4)

 1          2             3         4        5         3         4        5
 1.    Támogatottak száma ( fő )          27                27          22               22
 2.    Támogatás összege ( Ft )      10 800 000             10 800 000      8 800 000            8 800 000
 3.    Egy főre jutó támogatás         400 000        0    400 000        400 000            400 000                Pénzeszközök változásának levezetése

 Sor-
                    Megnevezés                       Összeg (E Ft )
 számD:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                               11
      Pénzkészlet 2008. január 1-jén (Idegen pénzeszközök nélkül)
  1.                                           574 697
     Ebből:
  2.             Bankszámlák egyenlege                    574 546
  3.             Pénztárak és betétkönyvek egyenlege               151
  4.    Bevételek ( + ) (Pénzforgalom nélküli bevételek nélkül)           7 005 684
  5.    Kiadások  (-)                               6 614 012
      Záró pénzkészlet 2008. december 31-én (Idegen pénzeszközök
  6.   nélkül)                                     966 369
     Ebből:
               Bankszámlák egyenlege (bankbetétekkel
  7.                                           966 245
         együtt)
  8.             Pénztárak és betétkönyvek egyenlege               124
Alapítványok támogatására átengedett források alakulása
  Alapítvány megnevezése           Támogatás célja        Támogatás összege (forint)
Városi Ösztöndíj Alapítvány        Felsőoktatásban részt vevő                480.000
                    hallgatók tanulmányi támogatása
Jász-Nagykun-Szolnok    megyei   Működési költségek támogatása                 100.000
Közoktatási Közalapítvány
Jász-Nagykun-Szolnok    megyei   Működési költségek támogatása                 500.000
Mentőalapítvány
Nagykun       Kisújszállásért  Működési költségek támogatása                 115.000
Alapítvány
Kisújszállás   Közművesítésének   Lakáskassza      kiegészítés             8.286.773
Fejlesztéséért Alapítvány       szennyvízcsatorna    lakossági
                    befizetésekhez


Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményvezetők által készített szöveges beszámolókat az előterjesztéshez csatoltuk, ebben a
2008. évi költségvetés intézményi végrehajtásáról adnak tájékoztatást az intézmények vezetői az
előzetesen megadott szempontok szerint.
Kérem, hogy előterjesztésünket megtárgyalni, és a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2009. április 14.                                    (Kecze István )
D:\Docstoc\Working\pdf\78adb4a4-f5f6-42cf-9403-798d148ee575.doc
                            12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:12/4/2011
language:Hungarian
pages:12