??????? ?.4

Document Sample
??????? ?.4 Powered By Docstoc
					           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ       ชื่อสกุล   16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18436    ช  ชญำวิทย์    ไตรโชค
  2   18439    ช  นฤภัย     จันทร์เพ็ญ
  3   18450    ญ  กฤษวรรณ    จันทโรธรณ์
  4   18466    ญ  มณฑิกำญจ์   วงศ์รัตนพิบูลย์
  5   18469    ญ  สุพรรณิกำร์  ตำใจ
  6   18472    ช  เกริกเกียรติ  อภิสิทธิสำนนท์
  7   18473    ช  คณณัฐ     ศิริล้วน
  8   18475    ช  ณัฐชนน     แสงทอง
  9   18478    ช  นิธิศ     โรจนอิศรำนนท์
 10   18483    ช  ภัทรินทร์   สุขสันต์
 11   18484    ช  ภูมิพันธุ์   มีเพียร
 12   18485    ช    ิ
              วิชตชัย    ทองนุ่น
 13   18492    ญ  ณัชชำ     ตั้งบำเพ็ญสุนทร
 14   18498    ญ  ปำลิตำ     โกศลวิวัฒน์วงศ์
 15   18500    ญ  พัทธมน     มุสิกไชย
 16   18516    ช  จิรำยุ     ฉุยเนย
 17   18656    ญ  ปิยนุช     พำสมบูรณ์
 18   18677    ช  ธีรวัฒน์    มีนำพระ
 19   18702    ญ  ชนกำนต์    ไหลหลั่ง
 20   18747    ช  สันติภำพ    จิตรบรรจง
 21   18788    ช  ณัฐชัย     เจียมจิตร
 22   18849    ช  ธำยุกร     นำกผสม
 23   18946    ช  ชวรัชต์    จั่นอิ๊ด
 24   20049    ช  ชัชวัฎ     แพรสุวรรณ์
 25   21699    ช  เชษฐำวัฒน์   จิระเสวี
 26   21700    ญ  กรรณำภรณ์   คงเอียด
 27   21701    ญ  กฤษติยำ    สำรพจน์
 28   21702    ญ  กัณฐมณี    พหุโล
 29   21703    ญ  กุลปริยำ    ผิวดี
 30   21704    ญ  ขวัญจิรำ    โขวัฒนชัย
 31   21705    ญ  จุฑำมำศ    ดำผิวดี
 32   21706    ญ  ณัชชำพร    มีสัจ
 33   21707    ญ  พัชรนันท์   ธรรมสิทธิ์โสภณ
 34   21708    ญ  พัชรพร     โชติรัตนำกร
 35   21709    ญ  วรำลี     พูนสุวรรณ์
 36   21710    ญ  สุรัสวดี    ศรีนำ

           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ       ชื่อสกุล   16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18454    ญ  ณัฐนันท์    ทองเรืองรุจ
  2   18471    ช  ณัฐสิตท์    วรรธนเศรณี
  3   18474    ช  จิรภัทร    กำญจนะ
  4   18477    ช  ธนกฤต     โกวิทวณิช
  5   18480    ช  ปรีดิท     สุคนธชำติ
  6   18490    ญ  จิตภวรรณ    ภู่ปรำงค์
  7   18491    ญ  ฐำนิตำ     มีทอง
  8   18499    ญ  ปุณณดำ     เกตุธนสินสมบัติ
  9   18502    ญ  พิชชำพร    ชื่นพงษ์
 10   18504    ญ  ภคมน      จันทรคำธ
 11   18540    ญ  จิรำภำ     ศิริจันโท
 12   18561    ญ  สุพิชฌำย์   ตู้นิลจินดำ
 13   18619    ช  ชยำนันท์    มำปิตำ
 14   18622    ช  ธีรเชษฐ์    สืบสำรำญ
 15   18623    ช  ธีรโชติ    คำนึงครวญ
 16   18624    ช  นนทกร     วัฒนวิบูลย์
 17   18630    ช  ภำสกร     ณ นคร
 18   18632     ช  วรำห์     บินนำรำวี
 19   18635     ช  สัณฐิติ    เพชรส่งศรี
 20   18636     ช  อมตะ     บุญเพ็ง
 21   18638     ญ  กรชนก     ศรีพรม
 22   18641     ญ  ญำณี     ทองทวี
 23   18643     ญ  ฐรินดำ    จันทธีโร
 24   18645     ญ  ณัฏฐณิกำรณ์  โลวะกิจ
 25   18653     ญ  บุษรำภรณ์   บุษษะ
 26   18654     ญ  เบญจพร    อยู่เอี่ยม
 27   18657     ญ  พชรพรรณ    จันทร
 28   18658     ญ  พรพิมล    เลำหสุวรรณ
 29   18659     ญ  พัทธ์ธีรำ   ฐนะปัทม์วรนัน
 30   18660     ญ  พำรินทร์   เชื้อชมกุล
 31   18661     ญ  พิมพิกำ    ชวยบุญชุม
 32   18662     ญ  เพชรไพลิน   พันธ์มนฑำ
 33   18663     ญ  วรกำนต์    วุฑฒิเวชช์
 34   18666     ญ  ว่ำนทิพย์   ศรีสมพล
 35   18667     ญ  สุชำดำ    บุญพุทธ
 36   18668     ญ  สุพัตรำ    บำเพ็ญเพียร
 37   18669     ญ  หทัยชนก    ประสำรศรี
 38   18724     ญ  อรนลิน    บัวแช่ม
 39   18734     ช  ธนพล     คล้ำยบัว
 40   18751     ญ  กัญญำภัค   พงษ์นุช
 41   18758     ญ  ญำณิศำ    วงษ์สมบัติ
 42   18759     ญ  ฐนิกจลำ    สังข์ภิรมย์
 43   19034     ญ  ธัญชนิต    ทับสวัสดิ์
 44   21711     ญ  เปรมิกำ    สุวรรณวุฒิชย ั
 45   21712     ญ  วรรณพร    ศรีจันทร์สุข
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ      ชื่อสกุล     16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18431    ช  กิตติพงษ์   เม้ยชม
  2   18433    ช  คเณศ     วงษ์สุรี
  3   18435    ช  ฉัฐวัชร์   แพรสุวรรณ์
  4   18449    ญ  กนกพัชร์   จงจิตต์ธำดำ
  5   18452    ญ  จิตตำนันท์  ละอองพันธ์
  6   18456    ญ  ธนัชพร    กองมำลัย
  7   18457    ญ  ธยำนี     วงษ์ปัญญำ
  8   18459    ญ  ปวันรัตน์   ปัญจไชยโรจน์
  9   18461    ญ  แพรพรรณ    ฉลำดเอื้อ
 10   18501    ญ  พัสตร์อมร   เทวรักษ์พิทักษ์
 11   18506    ญ  ระวิวรรณ   แสงสุขธรรมรัช
 12   18507    ญ  ศัลยำ     แก้วด้วง
 13   18625    ช  ปรเมนทร์   แก้วปำน
 14   18631    ช  วงศกร     ชนชื่นชมวงศ์
 15   18633    ช  ศกำนต์    พรหมลำยนำค
 16   18637    ช  อลงกรณ์    คงเพ็ชร
 17   18644    ญ  ณัชชำ     พันธ์สีลำ
 18   18652    ญ  ธัญลักษณ์   อุณหทวีทรัพย์
 19   18664    ญ  วรำพร     รัตนคันฉ่อง
 20   18684    ช  ภัทรเจต    ชะดี
 21   18692    ช  สิรวิชญ์   สมสุด
 22   18705    ญ  ธนพร     เลอยศพรชัย
 23   18711    ญ  เบญจรัตน์   ชวลิตำนนท์
 24   18717    ญ  วรัชยำ    ทองทำ
 25   18753    ญ  กัณฑำทิพย์  สันติรัตนพงษ์
 26   18755    ญ  เกวลี     คงเกิด
 27   18769    ญ  พรพรรณ    ปำละกะวงษ์
 28   18779    ญ  อรธีรำ    แช่มภูธร
 29   18818    ญ  ณัฏฐำ     เที่ยงธรรม
 30   18876     ญ  ปิยวดี     เจริญอินทร์
 31   18911     ช  วิศรุต     นำมเหลำ
 32   18920     ช  สุรดิษ     บุญมำกประเสริฐ
 33   19032     ญ  ดลนภำ      ดลพิทักษ์
 34   19043     ญ  วัชรำภรณ์    หอมกลิ่น
 35   19131     ญ  จริยำ      เกิดจันทึก
 36   19134     ญ  ณัฐจิรำ     เหมะ
 37   19140     ญ  ดำรำธรณ์    พิมภำคูณ
 38   21713     ช  วทันยู     ธูปผุดผ่อง
 39   21714     ช  อิสรภำพ     นิมะเต๊ะ
 40   21715     ญ  กัลยรัตน์    พิริยะโศภิษฐ์
 41   21716     ญ  ธัญลักษณ์    ธนวงศ์ทิพย์
 42   21717     ญ  เพ็ญสกุล    โจซิ้ม
 43   21718     ญ  วรำภรณ์     ยิดชัง
 44   21719     ญ  สุทธิดำ     บุญสมธป
 45   21720     ญ  อรรพินท์    อบสุวรรณ

           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ       ชื่อสกุล   16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18430    ช  กษิภัท     สถิรกมลธร
  2   18432    ช  กิตติพันธ์   พรสี่ภำค
  3   18437    ช  ชนำวิชญ์    สำลีฉันท์
  4   18455    ญ  ธนพร      ลวดลำย
  5   18467    ญ  รวิภำ      ศุภนำค
  6   18481    ช  ปัญจพล     ดงแสนแก้ว
  7   18487    ช  ศุภวิชญ์    ลีลำพีระพันธ์
  8   18503    ญ  พิชชำภำ     โกศัยเนตร
  9   18505    ญ  ภำณุมำส     พันธ์จินดำนนท์
 10   18509    ญ  สุนิตรำ     ตั้งตระกูลชัย
 11   18548    ญ  ปวันรัตน์    กิจรัตนกำญจน์
 12   18618    ช  กรธวัช     ยวงเงิน
 13   18627    ช  พัทธพล     เลิศสุริยะกุล
 14   18629    ช  ภำนุพันธ์    เสียงสังข์
 15   18642    ญ  ญำสุมินทร์   หำญนอก
 16   18646    ญ  ณัฐธนัญ     แซ่เจำ
 17   18647    ญ  ณัฐธิดำ     อุตะมะพงษ์
 18   18651    ญ  ธนำรีย์     สุนทร
 19   18685    ช  ภูรีรักษ์    ธนะนันท์ธำร
 20   18686    ช  ยุทธพงษ์    สุคนธะทัต
 21   18695    ญ  กมลวรรณ     วิวัฒน์นวกิจ
 22   18698    ญ  คีญำภัทร    ทองวัฒนำนนท์
 23   18712    ญ  ปวัณญำ     ลิ้มเลิศบัวทอง
 24   18718    ญ  วิภำรัตน์    ระหำ
 25   18720    ญ  สำวินี     ยอนประเสริฐ
 26   18725    ช  เกษมสุข     เลี่ยวตระกูล
 27   18748    ช  สุทธิพงษ์    ก่ำมำ
 28   18815    ญ  กำนต์ชนิต    ดีเหลือ
 29   18864    ช  สุธีกำนต์    เรืองศรี
 30   18877    ญ  พัชรำภรณ์    สุนทรสุข
 31   18883    ญ  ศศิภำ      หวังหยิบกลำง
 32   18884    ญ  สกุลรัตน์    จันทรเดชะรัช
 33   18885    ญ  สุขธรรม     สรแพทย์
 34   18889    ช  กำญจนพงษ์    สุภัคศิริกุล
 35   18890    ช  ชรัญญ์ชย  ั  ไทยบัณฑิตย์
 36   18967    ช  สันต์ภพ     นรำเที่ยง
 37   18991    ญ  ศิยำพร     แก้วด้วง
 38   19009    ช  ประดิษฐ์กร   วะชุม
 39   19039    ญ  บุณฑรีก์    มีพูล
 40   19054    ช  ชัยยศ      พิทักษ์สหภูมิ
 41   20074    ญ  จตุพร      จุโฬทก
 42   21721     ช  สุทธิพร    ภูมินำถ
 43   21722     ญ  จตุรพร    เพิกแย้ม
 44   21723     ญ  ปรียำภรณ์   คุณุทัย
 45   21724     ญ  มนทิพย์    สิงห์โตทอง
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ      ชื่อสกุล     16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18434    ช  จำรุกิตติ์  บุญมี
  2   18441    ช  ภำสกร     ตั้งพงศ์บัณฑิต
  3   18447    ญ  กชกร     ลิลิตตระกูล
  4   18448    ญ  กชนิภำ    คงถำวร
  5   18458    ญ  นันทิชำ    ทองเอี่ยม
  6   18460    ญ  ปิยวดี          ั
                     มโนสิทธิ์ชยกุล
  7   18462    ญ  พรพิมล    จิตอมรชัย
  8   18489    ญ  กุลสตรี    สุขเกษม
  9   18495    ญ  ธัญวรัตน์   เขม้นกิจ
 10   18512    ช  กิตติชำติ   ชวำมนนท์
 11   18527    ช  นัฐพล     วงศ์สัมพันธ์กุล
 12   18599    ญ  ฐิตำรีย์   ตริยำวนิช
 13   18639    ญ  กรรณิกำร์   นำสงวน
 14   18673    ช  ชยณัฐ     โชคบัณฑิต
 15   18709    ญ  นิดำ     วงษ์โคตร
 16   18713    ญ  มำริษำ    ป้องกำ
 17   18732    ช  ธนกฤต     พ่วงแก้ว
 18   18737    ช  ปรเมษ     บุญเศรษฐ
 19   18749    ช  สุทิวัส    ภำษำไทย
 20   18750    ช  อำณกร     รอดอ่อง
 21   18768    ญ  ปำนวำด    สมบูรณ์
 22   18773    ญ  รัตนำภรณ์   สมสุข
 23   18777    ญ  สโรชำ     วงษ์คำ
 24   18785    ช  จิรำยุทธ   เพ็งจันทร์
 25   18813    ญ      ์
              กฤษฏิกำริน  แก้วก่อง
 26   18859    ช  ยศภัทร    อินต๊ะรัตน์
 27   18867    ช  อธิคม     อรุณวรณ์
 28   18873    ญ  ดำริกำ    นวลจอน
 29   18881    ญ  วรำภรณ์    วำรุลังค์
 30   18897    ช  ทัศน์พล    พยูรวงศ์
 31   18974    ญ  กมลพรรณ    ฮั่วจีน
 32   18994    ญ  อำริยำ    มำลัยวงษ์
 33   19021    ญ  กนกภรณ์    โชติมณี
 34   19136    ญ  ณัฐมน     ภู่เถื่อน
 35   20051    ญ  สุธิดำ    แสงจันทร์
 36   20899    ช  ชวัลวิทย์   เจริญสุขสุวรรณ
 37   21725    ช  ธีรพันธ์   ธรรมสำรสมบัติ
 38   21726    ช  มำนิตย์    ดอกไม้ทอง
 39   21727    ช  ศรัณย์    ช่ำงเสียง
 40   21728    ช  อภิสิทธิ์   สกุลพรำหมณ์
 41   21729    ญ  กมลวรรณ    แก้วบุญสม
 42   21730    ญ  จริยำ     กลิ่นจำปำ
 43   21731    ญ  ชลิตำ     สุขสกุล
 44   21732    ญ  ณัฐณิชำ    พงศำภิชำติ
 45   21733    ญ  เหมือนพิมพ์  แก้วดุสิต
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ   ชื่อ     ชื่อสกุล       16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
 1    18555    ญ รัตนำภรณ์ พูลศิลป์
 2    18600    ญ ณัฐธิดำ   นำทอง
 3    18601    ญ ณัฏฐภัทรนันท์คำบึงกลำง
 4   18607     ญ  ปิยะวี    จิวะกุล
 5   18620     ช  ชัยรัตน์   จตุวงษ์วิวัฒน์
 6   18621     ช  ชิษณุพงษ์   จันทกน
 7   18628     ช  ภวินท์    อรุณศิริพันธ์
 8   18634     ช  ศรัณย์    อบเทศ
 9   18670     ช  กนกศิลป์   คำดำ
 10   18675     ช  ธนทัต     ใจแน่น
 11   18681     ช  พิทักษ์พงศ์  เกตุสุวรรณ
 12   18690     ช  สกลชัย    กุลเพชรโชค
 13   18693     ช  เอสรำ     เจนจิตติประภำส
 14   18704     ญ  ณัฐสุดำ    ไชยภักดี
 15   18707     ญ  ธิดำรัตน์   เศวตจินดำ
 16   18719     ญ  ศิริรัตน์   จันทร์น้อย
 17   18728     ช  ณัฐชัย    อัศวประเสริฐศรี
 18   18730     ช  ไตรทศ     ทองคำ
 19   18743     ช  วันชัย    งบของ
 20   18763     ญ  ฐิติชญำ    กิจโชควัฒนคุณ
 21   18770     ญ  พันธกำนต์   อ่ำมี
 22   18821     ญ  ธำรำทิพย์   เสืองำมเอี่ยม
 23   18875     ญ  ประภำภรณ์   ภิระบรรณ์
 24   18933     ญ  ปวีณ์ธิดำ   เพชรรักษำ
 25   18934     ญ  ปรียำภรณ์   เตชะศรีธัญรัตน์
 26   18940     ญ  สุชำดำ    สมบัติอนันต์
 27   18941     ญ  หัทยำ     ดวงมณี
 28   19036     ญ  ธัญรดี        ่
                     วิริยะรุงเรืองกิจ
 29   19042     ญ  ลลิตำ     จักรพรหมมำ
 30   19087     ญ  ปรีดำภรณ์   แก้วด้วง
 31   19144     ญ  ประภำศิริ   เอียดเรือง
 32   19156     ญ  วรวรรณ    เงินจังหรีด
 33   21734     ช  คัมภีร์    อ้นสันเทียะ
 34   21736     ช  ณัฐดนัย    สำวนะชัย
 35   21737     ช  ธงชัย     บัวทอง
 36   21738     ช  ปิยะณัฐ    แสงศรี
 37   21739     ช  พลกฤต     ระโพธิ์ทอง
 38   21740     ช  ภำณุมำศ    เอี่ยมมำก
 39   21741     ช  อดิสร     จันทร์อ่ำ
 40   21742     ญ  ชำลิสำ    ปวีณพงษ์พัฒน์
 41   21743     ญ  นัฐฐำ     จันตรี
 42   21744     ญ  พรวำสน์    มีเพียร
 43   21745     ญ  พิณทิพย์   ภู่กัน
 44   21746     ญ  แพรวพลอย   ทรัพย์เจริญ
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ       ชื่อสกุล    16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18451    ญ  กิตติวรรณ   สุทธิสบำย
  2   18470    ช  กมลพัทธ์   เพชรศรี
  3   18493    ญ  ณัฐชยำ    เปี้ยวโต
  4   18510    ช  กฤตชัย    โคตรบุญมี
  5   18518    ช  ชำญณรงค์   วงศ์วิริยเมธี
  6   18521    ช  ณัฐพงษ์    อินธิพันธ์
  7   18532    ช  วีรภัทร    สุเดช
  8   18539    ญ  กฤษติยำ    จองแสง
  9   18544    ญ  ณัฐชำ     ด้วงแจ่ม
 10   18546    ญ  นันทพร    ทองสังข์
 11   18551    ญ  พลอย     เอี่ยมในวงษ์
 12   18558    ญ  ศิรินภำ    ล่องแก้ว
 13   18565    ช  กุลชำติ    มณี
 14   18592    ช  วิภู     สุวรรณสันต์
 15   18606    ญ  ปิยวรรณ    พลำยงำม
 16   18676     ช  ธนบูรณ์    ผลิตผลกำรดี
 17   18678     ช  ปริญญำ     เวโรจนเวช
 18   18679     ช  ปรุฬห์     อัศวภำณุกุล
 19   18687     ช  วินเนอร์    นัยน์วิวัฒน์
 20   18689     ช  วิศิษฐ์    ชูพงษ์
 21   18699     ญ  จันท์เพ็ญ   ศรีรำช
 22   18701     ญ  จิรัชญำ    ประภำสมุทร
 23   18715     ญ  ลักขณำ     จรลักษณ์
 24   18736     ช  บุญฤทธิ์    บ้ำนมะหิงษ์
 25   18739     ช  ปิลันธร์    รักษำวงศ์
 26   18774     ญ  วลัยพรรณ    ภิรมย์เนตร
 27   18784     ช  กุลนันท์    อำทรมิตร
 28   18792     ช  ธนวุฒิ     อิ่มประเสริฐ
 29   18796     ช  ปิยะวัฒน์   ปัญจำคะ
 30   18850     ช  ธีรวัฒน์    สืบค้ำ
 31   18869     ญ  กวินธิดำ    นำคเกษม
 32   18926     ญ  ชยำภรณ์    แก้วกระจ่ำง
 33   18928     ญ  ณัฐริกำ    พุ่มลัดดำ
 34   18938     ญ  สมหมำย     บุตรดี
 35   18950     ช  ณัฐกฤต     ไกรธรรม
 36   18965     ช  วิศรุต     โรจนภีรนันท์
 37   19022     ญ  กมลวรรณ    วิโรจน์กุล
 38   19105     ช  ณภัทร     วัลมำลี
 39   19121     ช  วิชำนนท์    ชนะศีล
 40   19132     ญ  ฐำนิดำ     กุลวิริยะกร
 41   20053     ญ  พำขวัญ     สังขรัตน์
 42   21747     ช  ดนัย      เรืองป่ำนแก้ว
 43   21748     ช     ั
              ศิริชยฆ์    สำยอินทร์
 44   21749     ญ  นันทิพร    นิลนำม
 45   21750     ญ  ศศิธร     สร้อยจิตร
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ       ชื่อสกุล   16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18465    ญ  พัทธมน     กอยรรยง
  2   18514    ช  คณิต      สัมฤทธิ์พรสกุล
  3   18568    ช  จิรำยุ        ั
                      ศรีวิชย
  4   18570    ช  ธนพล      ดิเรกศิลป์
  5   18573    ช  ธรรมจักร    หอมไกล
  6   18574    ช  ธีธัช     สุนทร
  7   18575    ช  ธีรพัฒน์    อรุณสิทธิวงศ์
  8   18580    ช  นำพร      มุสิกเจียรนันท์
  9   18589    ช  วรรณวิชช    พฤกษชำญกุล
 10   18738    ช  ปริญวุฒิ    ไชยบวรภัค
 11   18745    ช  วิทัต     ศรีเมือง
 12   18799    ช  พัชร      เข็มทอง
 13   18812    ญ  กฤติยำณี    อัจนำรัศมี
 14   18817    ญ  สุธิดำ     แย้มวงษ์
 15   18832    ญ  อัญธิกำ    บัวด้วง
 16   18840    ช  แจ็ค      ลำมคำ
 17   18870    ญ  ขนิษฐำ     นวนจีน
 18   18880    ญ  วรรณทนี    สุขเกษม
 19   18902    ช  ปัญญำ     เจญวิถี
 20   18903    ช  พรชัย     แก้วเซ่ง
 21   18907    ช  เมธำสิทธิ์   เอี่ยมพร
 22   18909    ช  ยุทธพิชย  ั  พุ่มชะเอม
 23   18944    ช  กันตพงศ์    รังธงชัย
 24   18964    ช  วรภัทร     เทียมบุญเลิศ
 25   18971    ช  อำนนท์     สิมำจำรย์
 26   19004    ช  ณัฐพงศ์    บุญเจริญรำษฎร์
 27   19081    ญ  ณัฐนรี     เกษตระกูล
 28   19093     ญ  วรัญชรี    ลิ้มสมบัติอนันต์
 29   19122     ช  สยำมรัฐ    ศศิธรชัยเดช
 30   21751     ช  ทศพล     เปี่ยมอยู่
 31   21752     ช  เทิดศักดิ์  พ่วงระหงษ์
 32   21753     ช  ธีรพงศ์    เหมือนเปี่ยม
 33   21754     ช  พสิษฐ์    สง่ำสิทธิชยั
 34   21755     ช  ภูเบศ     ทิพย์สุคนธ์
 35   21756     ช  ศรัณยู    สว่ำงเมฆ
 36   21757     ช  อริสมัน    แซ่เซียว
 37   21758     ช  อัครพล    เอมรืน่
 38   21759     ช  เอก      พุ่มบัว
 39   21760     ญ  จรัสโฉม    นำถ้ำนำค
 40   21761     ญ  จุฬำวดี    หลักหำญ
 41   21762     ญ  พรศิริ    กลิ่นศำสตร์
 42   21763     ญ  เพ็ชรรัตน์  แสงจันทร์
 43   21764     ญ  วิภำภรณ์   พนมพงษ์
 44   21765     ญ  สิตำนัน    ไชยพลบำล
 45   21766     ญ  อำทิตยำ    อ่ำพลู
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ      ชื่อสกุล    16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18513    ช  เขมรัฐ    นันทนำสฤษฎิ์
  2   18559    ญ  สณิตชำ    กิจเมฆ
  3   18564    ช  กฤษฏำ     เวียงลอ
  4   18587    ช  ภัทรพล    พฤกษำขจี
  5   18610    ญ  กุลิสรำ    เฉลยสุข
  6   18617    ญ  อำลิสำ    อ่อนพลัด
  7   18648    ญ  ณัฐชำนันท์  จ้อยชำรัตน์
  8   18682    ช  พีรณัฐ    จำปำ
  9   18703    ญ  ฐิติรัตน์   เกตุหนู
 10   18729    ช  ณัฐวุฒิ    แต่ประเสริฐ
 11   18731    ช  ทวีศักดิ์   ทองทิพย์
 12   18735    ช  บรรณกร    ศรียุกต์รัตน์
 13   18752    ญ  กัณฐมณี    เดชศำสตร์
 14   18756    ญ  แก้ว     ดอนทอง
 15   18771    ญ  พิชชำภำ    หนูประสิทธิ์
 16   18778    ญ  สิตำนันท์   อินทร์แจง
 17   18811    ช  อุทกำร    ชัยทัศวัฒนำ
 18   18823    ญ  ปภำวริณทร์  เนตรน้อย
 19   18827    ญ  วิลำวัณย์   ใบเข็ม
 20   18833    ญ  อำริษำ    ช่วงโชติ
 21   18847    ช  ธนพล     ทองภูบำล
 22   18930    ญ  นวพร     กำญจนำกำศ
 23   18939    ญ  สำธนี     เจริญจรัสฤกษ์
 24   19002    ช  ฐิติพงษ์   ตั้งสุนันท์ธรรม
 25   19003    ช  ณัชพงศ์    พัชรำวุธ
 26   19028    ญ  ชลธิชำ    เปลี่ยนโมฬี
 27   19031    ญ  ดรรชณีกร   กะอำจ
 28   19044    ญ  ศศิธร     นำยิโก
 29   19077    ญ  ชนำกำนต์   ยิ้มแย้ม
 30   19148    ญ  วำสิตำ    รอดสม
 31   21767    ช  ณัฏฐชัย    แก้ววิจิตร
 32   21768    ช  ทนำรัตน์   จงมีสุข
 33   21769    ช  พิพัฒน์    ศรีคำ
 34   21770    ช  อติวิชญ์   รัตน์รวีวงศ์
 35   21771    ช  อติวัณณ์   รัตน์รวีวงศ์
 36   21772    ญ  กฤษณำ     แก้วนอก
 37   21773    ญ  จุฑำมำศ    ฮีมซัน
 38   21774    ญ  ณัฐชยำ    แต้มทอง
 39   21775    ญ  ดำรุณี    หล้ำวงศ์
 40   21776     ญ  ธิดำเทพ    จอมไตรภพ
 41   21777     ญ  นัฐธิญำ    ลิ้วรัตน์
 42   21778     ญ  นำถสุดำ    เพิ่มสุขจิตร
 43   21779     ญ  ปิยะรัตน์   ศรีถะภูมิ
 44   21780     ญ  พรสวรรค์   ขำวผ่อง

           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2554     วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554

เลขที่ เลขประจำตัว  เพศ     ชื่อ       ชื่อสกุล    16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28
  1   18494    ญ  ธนพร     บุญเพชร์
  2   18538    ญ  กนกนำท    ทรัพย์พำนิช
  3   18542    ญ  ชลิตำ     พิลำจันทร์
  4   18543    ญ  ฐำปนีย์      ั
                     อุชยภูมิ
  5   18545    ญ  ดำรุณี    บูระพิน
  6   18550    ญ  พรพิมล    สุยะลังกำ
  7   18554    ญ  มณีรัตน์   กังวำฬวงษ์
  8   18602    ญ  ทิพวรรณ    ผลวัชนะ
  9   18614    ญ  วรำภรณ์    สีแสง
 10   18650    ญ  ทิวำรัก    เครือณรงค์
 11   18691    ช  สรวิชญ์    สัมฤทธิ์สิริพงศ์
 12   18697    ช  เขมิกำ    จันทร์บำน
 13   18700    ญ  จิตติพร    ศรีโยธำ
 14   18757    ญ  จิรภิญญำ   อินทุยศ
 15   18766    ญ  นฤมล     เกิดมีทุน
 16   18776    ญ  ศิรินภำ    แย้มยิ้ม
 17   18805    ช  ศุภมงคล    ปรำชญ์โกสินทร์
 18   18871    ญ  ชญำนี     ศรีตระกูล
 19   18874    ญ  ต้นฝัน    พิพัฒธำดำ
 20   18887    ญ  เสำวลักษณ์  เจริญศรี
 21   18891    ช  ชัยสิทธิ์   ขวัญบุญ
 22   18914    ช  ศุภณัฐ    จันทรโชติ
 23   18915    ช  ศุภวิชญ์   พฤฒำสัจธรรม
 24   18918    ช  สิรวิชญ์   จิตตมำศ
 25   18922    ช  อภิรัช    อ่ำมี
 26   18923    ญ  จรรยพร    กลัดธนัง
 27   18929    ญ  นฤนำฎ     วงษ์วรกุล
 28   18981    ญ  ธัมมิกำ    สุทธเศียร
 29   18986    ญ  พิชชำกร    ลือถำวร
 30   18990    ญ  รุจิรดำ    รักเหลือ
 31   18992    ญ  สุทธำสินี   ธีระสุนทรไท
 32   19047    ญ  สุกัลยำ    จั่นเพชร
 33   19086    ญ  ปภำพร     พิศเพียร
 34   19090    ญ  เพชรรัตน์   นทีทองทิวำ
 35   19145    ญ  พงศ์นภำ    สุทธิพงศ์
 36   19293    ญ  ปฐมำพร    พรึงมณี
 37   21781    ช  ฐำปบุตร    รัตนะ
 38   21782    ช  วโรดม     รำตรี
 39   21783    ญ  ธำริณี    ถำวรศิริ
 40   21784    ญ  ปวีณ์ธิดำ   คุปตำภรณ์
 41   21785    ญ  ปุญณิศำ    นงนุช
 42   21786    ญ  มณฑิรำ    เกียกสูงเนิน
 43   21787    ญ  ศศิธร     พีรพงศกร
 44   21788    ญ  อรญำ     ไทยบุญมี
 45   21789    ญ  อำรยำ     แก้วอัครกิจ

         หมายเหตุ
            ่
   หมายถึง นักเรียนทีขาดเรียน
             ่
   หมายถึง นักเรียนทีมาสาย
   หมายถึง เสาร์-อาทิตย์
29  30
29  30
29  30
29  30
29  30
29  30
29  30
29  30
29  30
29  30

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:43
posted:12/4/2011
language:Thai
pages:16