?????????????????????? by 2D9wJO3j

VIEWS: 8 PAGES: 15

									           โครงการพัฒนาระบบการสอน E-Learning มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           (Thammasat University e-Learning Instruction Project: TUeLIP )

1. หลักการและเหตุผล
      สานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบาย ระเบียบ หลักปฏิบัติชัดเจนในเรื่องการใช้บทเรียน
 E-Learning ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปัจจุบัน Thai Cyber University (TCU) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ สกอ.
ก็ได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาพัฒนาบทเรียน E-Learningตามมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object
Reference Model)             มหาวิ ท ยาลั ย ภาครั ฐ ทุ ก แห่ ง ได้ เ ริ่ ม โครงการพั ฒ นาบทเรี ย น E-
Learningเพี่อใช้เป็นสื่อเสริมหรือสื่อการสอน ซึ่งช่วยเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
      ในการนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ มี แ นวทางในการพั ฒ นาสื่ อ การสอนแบบ E-Learning
โดยจะสนับสนุนการพัฒนาบทเรียน E-Learning โดยใช้เนื้อหาวิชาของอาจารย์เป็นหลัก บทเรียน E-Learning
นี้จักใช้เป็นสื่อประกอบการสอนหรือสื่อสอนหลัก โดยมหาวิ ทยาลัยจะจัดหาระบบซอร์ฟแวร์บริหารจัดการ
(Learning       Management      System:       LMS)           ที่ ใ ช้ ม า ต ร ฐ า น SCORM
เป็นเครื่องมือให้อาจารย์สามารถบริหารการสอนและมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ซอร์ฟแวร์
LMS และบทเรียน E-Learningที่พัฒนาจากเนื้อหาวิชาของอาจารย์
      เพื่อให้สามารถดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนในยุ คอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี E-Learning
ตามมาตรฐาน SCORM          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะพัฒนาบทเรียน E-Learning
ในระยะที่ 1 นี้ จานวน 20 วิชา ตามที่กาหนดในขอบเขตงาน

2. วัตถุประสงค์
       2.1 เพื่อให้อาจารย์มีสื่อ E-Learningที่ใช้ในการสอน
       2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทันที ทุกที่ ทั่วไทย
       2.3 เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีชุดวิชา E-Learning ที่สามารถเป็นหลักสูตรออนไลน์ เมื่อมี
       ความพร้อม และสามารถใช้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชน
       2.4 เพื่อดาเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
       และการสื่อสารสอดคล้องกับนโยบายของ สกอ.
       2 . 5 เ พื่ อ เ ปิ ด โ อ ก า ส ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น อี ก รู ป แ บ บ ห นึ่ ง
       ซึ่ ง มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ ไ ป สู่ ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
       และชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ

3. ขอบเขตการดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
      3.1 รวบรวมเนื้อหาและแบบทดสอบจากอาจารย์ประจาวิชาและจัดทาโครงสร้างวิชา 20 วิชา
      3.2 จัดทา Story board สาหรับการจัดทา E–Learning 20 วิชา ที่กาหนดใน ข้อ 3.1
      3.3 พัฒนาเนื้อหาบทเรียนตาม Storyboard ที่ระบุในข้อ 3.2 ในรูปแบบ E – Learning ตามมาตรฐาน
      SCORM ประกอบด้วย
                    2   บทเรียน E-Learning ที่สร้างขึ้นสามารถวิ่งบน LMS ใดๆก็ได้
   เ      นื้       อ       ห      า       (      Content)
   ในวิชาใดวิชาหนึ่งสามารถนาเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ร่วมกับบทเรียนอื่นได้
   สามารถหาชิ้นเรียนที่ต้องการพบจากในระบบหรือใน www เมื่อต้องการใช้ได้
   บ ท เ รี ย น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร โ ด ย ต ร ง กั บ LMS      ท า ใ ห้      LMS
   ส า ม า ร ถ ใ ช้ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ น ก า ร ส ร้ า ง เ ส้ น ท า ง ก า ร เ รี ย น
   สาหรับแต่ละบุคคลได้โดยไม่ติดกับการเรียน และการสอนที่ตายตัว
ในการพฒนาบทเรียนฯต้องมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
   3.3.1 จัดทา Instructional Design and Prototyping ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
      1) จัดทาเนื้อหาแต่ละวิชาเป็นเฟรม
      2) กาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาของแต่ละชั้นเรียน
      3) จัดทา Pretest ของบทเรียน
      4) จัดทา Assessment
      5) จัดทา Assessment ของแต่ละวิชา
      6) จัดทา Wallpaper (background) ของแต่ละวิชา หน้ารายงานคะแนน และหน้า
       Assessment
   3.3.2 จัดทา Production and Publishing ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
      1) จัดทา Content Frame ทั้งหมด
      2) วาดรูป Graphic และ Flash ที่ต้องใช้
      3) จัดทาชิ้นส่วน Engaging (Interactive) ตามหลักของ Bloom, Gagne และโมเดล
       ARCS
      4) ถ่ายรูปประกอบ
      5) จัดทา Video Clip (ถ้ามี)
      6) อัดเสียงบรรยาย
      7) ประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นบทเรียน e – Learning
      8) ตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข และปรับปรุง
      9) Publish บทเรียน ตามมาตรฐาน SCORM 1.2 , SCORM 2004 และ Webpage
      10) ส่งมอบบทเรียนให้อาจารย์ตรวจสอบ
  3.3.3 จัดหาเครื่องมือที่ใช้พัฒนาบทเรียน E-Learning 2 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้
      1) สามารถกาหนดใช้ภาษานานาชาติที่แพร่หลาย รวมทั้งภาษาไทย
      2) สามารถแปลงค าศั พ ท์ เ ฉพาะของระบบที่ ใ ช้ ใ นบทเรี ย นให้ เ ป็ น ภาษาไทย
       โดยการเทียบเคียงชุดศัพท์ที่กาหนด
      3) สามารถสร้างโครงสร้างบทเรียนแบบ Learning Unit, Lesson, Topic Page
       (หน้าเรียน)
      4) สามารถกาหนดชื่อบทเรียน วัตถุประสงค์และบุพวิชา
            3


5) สามารถกาหนด Resolution ว่าเป็น 800x600 หรือ 1024x768 ได้
6) มีเทมเพลตสาหรับสร้างหน้าเรียนไม่ต่ากว่า 255 แบบที่เรียกใช้ได้ทันที
7) สามารถแก้ไขเทมเพลตแต่ละแบบได้
8) สามารถออกแบบรูปแบบหน้าจอที่รับข้อความ รูป Flash ได้
9) สามารถสร้าง Hyperlink ภายในหน้าเรียนได้ โดยใช้เครื่องมือภายในซอฟต์แวร์
10) สามารถสร้าง Hot Spot ภายในหน้าเรียนได้ โดยใช้เครื่องมือภายในซอฟต์แวร์
11) ส า ม า ร ถ Customize          รู ป ภ า พ ต ล อ ด จ น Navigation
   ของหน้าเรียนและหน้าทดสอบได้
12) สามารถกาหนดว่าจะแสดงคะแนนหลังสอบหรือไม่
13) สามารถกาหนดว่าจะแสดงคาตอบหลังสอบหรือไม่
14) สามารถกาหนดว่าจะส่งรายงานทาง e-Mail ไปให้ผู้บริหารหรือไม่
15) สามารถออกแบบหน้าทดสอบได้โดยใช้แบบเทมเพลตภายในซอฟต์แวร์ 10
   แบบ ได้แก่
    Multiple Choice
    Fill in Blank
    True/False
    Match the Pairs
    Multiple Correct Answer
    Graphic Choice
    Drag and Drop
    Visual Identification
    Multiple Text Entry
    Sequencing
16) สามารถกาหนดกราฟฟิกการแสดงหน้าทดสอบได้โดยสามารถนา Control
   ของแบบทดสอบไปวางบนกราฟฟิกส์เพื่อการสื่อการทดสอบที่มีประสิทธิผล
17) มีเครื่องมือสาหรับติดตั้งเสียงและวีดีโอบนหน้าเรียน
18) สามารถกาหนด Wallpaper (หลังฉาก) ของหน้าเรียนโดยกาหนดเป็น Master
   ซึ่งทาให้หน้าเรียนทุกหน้ามีหลังฉากเหมือนกัน
19) สามารถยกเลิกหลังฉากหน้าเรียนหน้าใดก็ได้ และกาหนดหลังฉากใหม่
20) สามารถเชื่อมหน้าเรียนกับหน้าทดสอบได้
21) สามารถ Preview หน้าเรียนที่ออกแบบเพื่อให้เห็นสภาพเมื่อใช้งานจริง
22) สามารถกาหนดจานวน Learning Unit ได้
23) สามารถกาหนดจานวน Lesson ได้
24) สามารถกาหนดหน้าเรียนได้
25) สามารถกาหนดส่วนพจนานุกรม (Glossary) ของบทเรียนได้
26) สามารถต่อเชื่อมกับโมดูล Interactivity Builder ได้
                     4


      27) มีแบบหน้าเรียนสาเร็จรูปที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนเรียนได้ไม่ต่ากว่า 100 แบบ
      28) สามารถนาหน้า Interactive แบบต่างๆ ไม่ต่ากว่า 150 แบบมาใช้สร้างหน้าเรียน
         แบบEngaging ได้
      29) สามารถกาหนด Font และสีของหน้าเรียนได้
      30) สามารถจัดการกับโครงสร้างหน้าเรียนในรูปต้นไม้โดยใช้กรรมวิธี Drag-and-
         Drop
      31) สามารถปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนบนหน้าเรียนโดยใช้ Drag-and-Drop
      32) สามารถสร้าง Assessment Module ได้โดยดึงข้อสอบจาก Test Bank ของวิชา
      33) ข้อสอบ Exercise ที่สร้างขึ้นทุกข้อจะอยู่ใน Test Bank ของวิชา
      34) สามารถ Import CSV File เพื่อใช้เป็นข้อสอบได้
      35) สามารถ Import Microsoft PowerPoint มาใช้ เพื่อปรับปรุงเป็นหน้าเรียนได้
   3.3.4 จัดฝึกอบรมทดสอบบทเรียนจานวน 1 ครั้ง ประกอบด้วยกิจกรรม
       1) จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
       2) กาหนดเวลาและสถานที่
       3) จัดการฝึกอบรม
       4) ทดสอบและประเมินผล
       5) สรุปผลการฝึกอบรม
    3.3.5 จัดทาคู่มือ ประกอบด้วยกิจกรรม
       1) จัดทาข้อมูลหรือจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ LMS ที่เสนอ
       2) จัดทาข้อมูลหรือจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ้Tool ที่เสนอในข้อ 3.3.3
       3) จั ด ท าข้ อ มู ล หรื อ จั ด เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ บ ทเรี ย น E-Learning
         จานวน 20 วิชา
3.4 จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ LMS (Learning Management System) จานวน 1 ชุด
 3.4.1) เป็นซอฟต์แวร์ LMS ที่ออกแบบตามมาตรฐาน SCORM 2004 ประกอบด้วยส่วน
     Metadata , Runtime และ Sequencing ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     3.4.1.1 LMS สามารถใช้ Metadata หรื อ สามารถใช้ Content Package
           ในการบริหารจัดการบทเรียน
     3.4.1.2 LMS
           สามารถติดตามผลการเรียนและสถานภาพต่างๆโดยการสื่อสารจากชิ้นส่วนเ
           นื้ อ ห า ข อ ง บ ท เ รี ย น ( SCO)                   แ ล ะ LMS
           ที่ ใ ช้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การเนื้ อ หาของบทเรี ย น (SCO) โดยผ่ า น
           API(Application Program Interface) ในเรื่องคะแนนและเวลาเรียน
     3.4.1.3 LMS        จะต้ อ งสามารถก าหนดเส้ น ทางการเรี ย นรู้ ไ ด้ ทั้ ง หมด
           หรือบางส่วนได้โดยการบริหารชิ้นส่วนเนื้อหาของบทเรียน(SCO)ที่เปลี่ยนแ
           ปลงได้
                  5


3.4.2) ต้องเป็นซอฟต์แวร์ LMS ที่ได้รับการ Certify จาก ADL (Advanced Distributed
    Learning) ว่าทางานตามมาตรฐาน SCORM 2004 โดยต้องมีหลักฐานแสดง3.4.3) ระบบ LMS ที่จัดทาจะตัองมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้
   3.4.3.1) ระบบการจัดการผู้ใช้และการจัดการรายวิชา (User and Course Management)
        ด้านผู้ดูแลระบบ
        - มีระบบ Login/Logout
        - สร้างและกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
        - สามารถกาหนดสถานะของผู้ใช้งานในระบบได้
        - เก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
        - คู่มือการใช้ระบบออนไลน์
        - ผู้ ดู แ ละระบบสามารถสร้ างชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน(Username) ได้ ทั้ ง แบบรายคน
         และแบบกลุ่ม(Batch)
        - มี ส่ ว นก าหนดการใช้ ง านต่ า งๆ เช่ น ระยะเวลาในการใช้ ง านระบบ
         วันหมดอายุ จานวนผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม
        ด้านผู้สอน
        - มีระบบ Login/Logout
        - อัพโหลด และดาวน์โหลดไฟล์(Multimedia File) เช่น Microsoft Office,
         Adobe Acrobat PDF, HTML, image
        - เพิ่ม/ลดรายวิชา(Course)
        - เพิ่ม/ลดรายละเอียดรายวิชา
        - ควบคุมสิทธิ์การใส่เกรดแต่ละวิชา
        - สร้างปฏิทินการทางานรายสัปดาห์
        - บันทึกรายละเอียดของผู้สอน/ผู้ช่วยสอน
        - คู่มือการใช้ระบบออนไลน์
        - แทรกวิดีโอ/แอนนิเมชั่น/เสียงลงในเนื้อหาบทเรียน
        - ป้อนข้อมูลประกาศคะแนน
        - สร้างตารางสอน
        - เพิ่ม/ลบรายชื่อผู้สอน
        ด้านผู้เรียน
        - ใช้ระบบ Login/Logout
        - อัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์(Multimedia File) เช่น Microsoft Office,
         Adobe Acrobat PDF, HTML, image
        - เลือกลงทะเบียนรายวิชา(Course)
        - แสดงรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
              6


     - ตรวจสอบเกรดแต่ละรายวิชา
     - สร้างปฏิทินการทางานรายสัปดาห์
     - บันทึกรายละเอียดของผู้เรียน
     - คู่มือการใช้ระบบออน์ไลน์
     - รับชมวิดีโอ/แอนิเมชั่น/เสียงลงในเนื้อหาบทเรียน
     - ตรวจสอบผลคะแนนแบบฝึกหัด/สอบ
     - ตรวจสอบตารางเรียน
3.4.3.2 ระบบการสื่อสาร(Collaborative System) และระบบติดตามการเรียนการสอน
    (Course Tracking and Report)
     ด้านผู้สอน
     - รับ/ส่งเมล์ถึงผู้เรียน
     - ป้อนข้อมูลโต้ตอบในกระดานข่าว
     - ป้อนข้อมูลประกาศข่าวสารแต่ละรายวิชา โดยใช้โปรแกรม News, Web
      Board, E-mail, Event Calendar
     - สามารถติดต่อระหว่างผู้ใช้งานในระบบแบบสองทางด้วยโปรแกรม Chat
      และ Massaging
     - มีโปรแกรมช่วยเหลือเพื่อจัดการข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
     - บันทึก จัดการ ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลการเรียน
     - บันทึกข้อมูลการเข้าใช้ระบบได้
     - ตรวจสอบเงื่อนไขในการเรียนของผู้เรียน
     - จัดการเข้าสู่เนื้อหาของผู้เรียนร่วมกับ Content Structure
     - มี รู ป แ บ บ ร า ย ง า น ( Pre-defined          Report)
      ที่ ห ลากหลายโดยใช้ การแสดงผลแบบตารางกราฟวงกลม กราฟแท่ ง
      กราฟเส้ น และสามารถส่ ง ออกข้ อ มู ล เป็ น ไฟล์ ข้ อ คว าม(.CSV)
      หรืออย่ในรูปแบบอื่นๆที่เป็นมาตรฐานได้
     ด้านผู้เรียน
     - รับ/ส่งเมล์ถึงผู้สอน
     - บันทึกข้อมูลการเข้าใช้ระบบและการเรียนได้
     - ป้อนข้อมูลโต้ตอบในกระดานข่าว
     - สามารถติดต่อระหว่างผู้ใช้งานในระบบแบบสองทางด้วยโปรแกรม Chat
      และ Massaging
     - ตรวจสอบข่าวสารแต่ละรายวิชา
     - รายงานการเข้าเรียนของผู้เรียน
3.4.3.3 ระบบการวัดผลประเมินผล(Assessments Management)
     ด้านผู้สอน
     - ตรวจสอบสถิติและความคืบหน้าด้านการเรียนของผู้เรียน
              7


      -สามารถกาหนดการบ้านและมอบหมายให้ผู้เรียนได้
      -สามารถตรวจ ให้คาแนะนา สร้างเฉลยได้
      -สามารถรองรับการส่งไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ เช่น .doc, .xls, .txt ได้
      -สร้างแบบฝึกหัดออนไลน์
      -สร้างคลังข้อสอบออนไลน์
      -ข้อกาหนดการทาแบบฝึกหัดออนไลน์
      -ข้อกาหนดการทาข้อสอบออนไลน์
      -สามารถกาหนดวันเผยแพร่(Published date) และวันหมดอายุได้(Expired
      date)
     ด้านผู้เรียน
     - ตรวจสอบสถิติและความคืบหน้าด้านการเรียนของตนเอง
     - สามารถตรวจสอบคะแนน และคาแนะนาจากผู้สอนของตนเองได้
     - สามารถรองรับการส่งไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ เช่น .doc, .xls, .txt ได้
     - ทาแบบฝึกหัดออนไลน์
     - ทาข้อสอบออนไลน์
     - ข้อกาหนดการทาแบบฝึกหัดออนไลน์
     - ข้อกาหนดการทาข้อสอบออนไลน์
3.4.3.4 ระบบการจัดการเนื้อหารายวิชา(Content Management)
     ด้านผู้สอน
     - จัดการเชื่อมต่อกับ Courseware ที่สร้างผ่านเครือข่ายของหัองสมุดได้
     - นาเนื้อหาที่สร้างจากโปรแกรมตัวอื่นมาใช้งานได้
     - เชื่อมต่อกับ Courseware ที่สร้างบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยกันได้
     - รับบทเรียนที่พัฒนาตามมาตรฐาน SCORM 2004
     - จัดการโครงสร้างโดยไม่จากัดความลึก
     - จัดการลาดับขั้นในการนาเสนอบทเรียนสู่ผู้เรียน(Sequencing)
     - การกาหนดบทเรียนที่ต้องเรียนก่อน(Prerequisite)
     - กาหนดคะแนนสอบผ่าน(Mastery Score)
     ด้านผู้เรียน
     - ใช้ Courseware ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของหัองสมุดได้
     - เข้าสู่เนื้อหาที่สร้างมาจากโปรแกรมตัวอื่นๆได้
     - ใช้ Courseware ที่เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยกันได้
3.4.3.5 ระบบการจัดการห้องเรียนและห้องเรียนเสมือน (Class and Virtual Classroom
    Management)
     ด้านผู้บริหารระบบ
     - กาหนดอาจารย์ประจาวิชาทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่มได้
     - กาหนดจานวนผู้เรียนในแต่ละห้องได้
               8


      -  กาหนดวันเปิด-ปิดได้
      -  สามารถอนุญาตหรือเพิกถอน การร้องขอเพื่อเข้าเรียน
      -  สามารถลงทะเบียนให้ผู้เรียนได้ทั้งแบบรายคน และแบบกลุ่ม
      -  อีเมล์อัตโนมัติแจ้งผู้เรียนหลังได้รับการตอบรับหรือยกเลิก
      -  สามารถพักการเรียนของผู้เรียนได้
      -  เพิ่ม/ลบ แคตตาล็อกรายวิชาที่เปิดสอนได้
      -  ทางลัดเข้าสู่เนื้อหาและเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
        ด้านผู้สอน
      -  กาหนดเส้นทางการเรียนได้
      -  การอนุมัติเข้าเรียนโดยอัตโนมัติ
      -  ระบุวิชาที่ต้องเรียนก่อนได้
      -  กาหนดตัวชี้วัด (Indicator) แสดงความก้าวหน้าในการเรียนได้
      -  กาหนดเกณฑ์วัดผลระดับคะแนนได้
      -  สามารถพักการเรียนของผู้เรียนได้
      -  ทางลัดเข้าสู่เนื้อหาและเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
        ด้านผู้เรียน
      -  สามารถเลือกลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
      -  สามารถแจ้งขออนุญาตหรือเพิกถอน การร้องขอเพื่อเข้าเรียนของตนเองได้
      -  มีแคตตาล็อกรายวิชาที่เปิดสอน
      -  แสดงเนื้อหาการเรียน
      -  จุดเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้ SCORM 2004 API Adapter
      -  ทางลัดเข้าสู่เนื้อหาและเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
      -  มีระบบแจ้งเตือน(Alert) เมื่อมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น
      -  แสดงตัวชี้วัด(Indicator) แสดงความก้าวหน้าในการเรียน

3.4.3.6 ระบบบริหารจัดการค่าลงทะเบียน (Fee Management)
     ด้านผู้บริหารระบบ
     - สามารถคานวณค่าใช้จ่าย และกาหนดค่าเริ่มต้นได้
     - ส า ม า ร ถ ร า ย ง า น ย อ ด ร ว ม ข อ ง ค่ า ล ง ท ะ เ บี ย น
      โดยจาแนกตามความต้องการของผู้บริหารได้
     - สามารถแสดงจ านวน และรายชื่ อ ผู้ ล งทะเบี ย นที่ ช าระเงิ น แล้ ว
      และยังไม่ชาระเงินได้
     - สามารถจัดทารายงานสถิติย้อนหลังได้
     - มี รู ป แ บ บ ร า ย ง า น ( Pre-defined         Report)
      ที่ ห ลากหลายโดยใช้ การแสดงผลแบบตารางกราฟวงกลม กราฟแท่ ง
                               9


                       กราฟเส้ น และสามารถส่ ง ออกข้ อ มู ล เป็ น ไฟล์ ข้ อ ความ (.CSV)
                       หรืออย่ในรูปแบบอื่นๆที่เป็นมาตรฐานได้
                       ด้านผู้เรียน
                     -  สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
                     -  สามารถแสดงผลยืนยันการลงทะเบียนได้
                     -  สามารถแสดงจานวนเงินที่จะต้องใช้เป็นค่าลงทะเบียนได้

        3.4.4  ติดตั้งบทเรียนบน LMS (Learning Management System) บนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
        3.4.5  Upload วิชา E-Learningสู่ LMS
        3.4.6  ปรับปรุงข้อมูลของ LMS เพื่อรองรับการใช้งาน
        3.4.7  ทดสอบการใช้งานใน Internet
        3.4.8  จัดฝึกอบรมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 30 คน

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       4.1      นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ วิ ช า ก า ร จ า ก บ ท เ รี ย น E-
          Learningได้โดยผ่านอินเตอร์เนต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       4 . 2 ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ ล ด ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น
          เนื่องจากนักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนจากบ้าน ที่พัก และที่อื่นๆ
       4 . 3 อ า จ า ร ย์ ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ บ ท เ รี ย น แ บ บ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ มี แ อ น นิ เ ม ชั่ น
          ตลอดจนสามารถรับรู้ผลการเรียนจากการสอบแบบออนไลน์ได้ทันที
       4.4 อาจารย์สามารถติดตามผลการเรียนของนักศึกษาได้ผ่าน LMS ตามมาตรฐาน SCORM
       4.5      เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ICT
          ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษา
       4.6 มีความพร้อมที่จะขยายโอกาสการศึกษาได้ทันที

5. ระยะเวลาดาเนินการ
    ต้องดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับแต่วันลงนามสัญญา

6. การส่งมอบงาน
     ต้องจัดทารายงานและส่งมอบผลงานตามขอบเขตการดาเนินงานในข้อ 3 แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดังนี้
     6.1 ภ า ย ใ น 30 วั น นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า ว่ า จ้ า ง ต้ อ ง จั ด ส่ ง ร า ย ง า น
       เพื่อเสนอแผนงานและวิธีดาเนินงานโครงการ ซึ่งครอบคลุมขอบเขตการดาเนินงาน ข้อ 3.1
       จานวน 8 ฉบับ ต่อคณะกรรมการประสานและรับมอบงาน
     6.2 ภ า ย ใ น 90 วั น นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า ว่ า จ้ า ง
       ต้องจัดทารายงานและส่งมอบผลงานต่อคณะกรรมการประสานและรับมอบงาน ดังนี้
                              10


         (1) รายงานผลการศึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์หัวข้อเรื่องต่างๆตามขอบเขต
         การดาเนินงานข้อ 3.2 จานวน 8 ฉบับ
     6.3 ภ า ย ใ น 150             วั น นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า ว่ า จ้ า ง
       ต้องจัดทารายงานและส่งมอบผลงานต่อคณะกรรมการประสานและรับมอบงาน ดังนี้
         (1) โปรแกรมต้นแบบ (Prototype) สาหรับระบบการเรียนรู้ E-Learning ตาม
         หัวข้อเรื่องต่างๆตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ 3.2 และข้อ 3.3
         (2) โปรแกรมระบบงาน LMS สาหรับระบบการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี
         E-Learning ตามขอบเขตการดาเนินงานของโครงการ ข้อ 3.4
     6.4   ภายใน 210 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ล งนามในสั ญ ญาว่ า จ้ า ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานและส่ ง มอบ
       ผลงานต่อคณะกรรมการประสานและรับมอบงาน ดังนี้
         (1) รายงานผลการทดสอบและแก้ไขบทเรียน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความ
         ถูกต้อง ทั้งหมด ตามขอบเขตการดาเนินงานของโครงการตาม ข้อ 3.3
         (2) รายงานผลการฝึกอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม ตามขอบเขตการดาเนินงาน
         ของโครงการตาม ข้อ 3.4 จานวน 8 ฉบับ
         (3) คู่มือการใช้งานโปรแกรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ พร้อมแผ่น CD
         ตามขอบเขตการดาเนินงานของโครงการ ข้อ 3.3 และ 3.4 จานวน 40 ชุด

7. งบประมาณและระยะเวลาการจ่ายงวดเงิน

งวดที่      เงินค่าจ้าง       เงื่อนไขการจ่ายเงิน
         (ร้อยละ)
1        15           เมื่อส่งมอบรายงานเพื่อเสนอแผนงานฯตามเงื่อนไขการส่งมอบงานตามข้อ
                     6.1 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ
2        25           เ มื่ อ ส่ ง ม อ บ ง า น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ส่ ง ม อ บ ง า น ต า ม ข้ อ 6.2
                     และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ
3        30           เ มื่ อ ส่ ง ม อ บ ง า น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ส่ ง ม อ บ ง า น ต า ม ข้ อ 6.3
                     และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ
4        30           เ มื่ อ ส่ ง ม อ บ ง า น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ส่ ง ม อ บ ง า น ต า ม ข้ อ 6.4
                     และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ

     ในการจ่ ายเงิ น ค่ าจ้ า งในแต่ ล ะงวด มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จ ะหั กเงิ น ค่ าจ้ างไว้ ร้ อ ยละห้ า (5%)
เพื่อมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาภายใน 45 วันนับแต่วันจ่ายเงินงวดสุดท้าย

8. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
      8.1      ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ มี ผ ลงานด้ า น E-Learningและเป็ น ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ก ารจ าหน่ า ย
      ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เสนอ
                         11


8.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราช
การ
8.3           ต้ อง ไม่ เ ป็ นผู้ ที่ มี ผ ลป ระ โยชน์ ร่ วมกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ รายอื่ น ณ
วั น ไ ด้ รั บ ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ช ว น ใ ห้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เ ส น อ จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
8.4       ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
8.5                         เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
หรือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันการศึกษา
8.6 ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรทางด้านเทคนิคที่มีความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
    8.6.1 ผู้จัดการโครงการ (Project manager) จานวน 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
        ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า                                10 ปี
        และมีผลงานการบริหารงานโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
        โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ตากว่าวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ห รื อ วิ ศ ว ก ร ร ม ด้ า น อื่ น ๆ
        ที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารโครงการด้ า นฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นา E-Learning
        และเป็นผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินงานโครงการ
    8.6.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโปรแกรมระบบงาน (System program Administrator)
        จ านวน 1          คน ต้ อ มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต ากว่ า วิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต
        หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ หรื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
        เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 5 ปี
        และความชานาญในบริหารและตรวจสอบโปรแกรมระบบ
    8.6.3 นักเขียนโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ (Programmer) จานวนไม่น้อยกว่า 1
        คน ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า วิ ศ วกรรมศาสตร์ บั ณ ฑิ ต หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต
        ส า ข า ด้ า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
        แ ล ะ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 2                    ปี
        ความสามารถและความชานาญในการใช้โปรแกรม Reloader
    8.6.4      ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น Education        Technology         จ านวน      2 คน
        ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ศึ ก ษาศาสตร์ ม หาบั ณ ทิ ต ด้ า นเทคโนโลยี่ ท างการศึ ก ษา
        และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ไม่ตากว่า 5 ปี
    8.6.5 Multimedia Designer จานวน 5 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
        หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต หรื อ ศึ ก ษาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาด้ า นคอมพิ ว เตอร์
        ห รื อ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ห รื อ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า
        ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ สื่อประสมสาหรับการเรียน E-Learningไม่ต่ากว่า 2
        ปี
                                 12


            8.6.7     ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ม า ต ร ฐ า น SCORM    จานวน 1      คน
               ต้อ งมีคุ ณวุฒิ ไ ม่ต่ ากว่าวิ ศวกรรมศาสตร์ม หาบั ณฑิต หรือ วิ ท ยาศาสตร์ม หาบั ณฑิ ต
               หรือสาขาใกล้เคียงและต้องมีประสบการณ์ด้านการใช้มาตรฐาน SCORM ไม่น้อยกว่า
               5 ปี
         8.7 บุคลากรอื่นๆ ที่ร่วมดาเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ

9. วิธีการจัดจ้าง
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะใช้วิธีว่าจ้างนิติบุคคล ซึ่งมีคณะทางานที่มีความสามารถ ความชานาญ
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม า ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย วิ ธี คั ด เ ลื อ ก
ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามข้ อ ก าหนดและมี คุ ณลั กษณะเด่ น ตรงกั บ ความต้ อ งการและลั ก ษณะงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. เงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนินการโดยจัดจ้าง เข้ามาดาเนินการโครงการโดยวิธีคัดเลือก

11. การจัดทาข้อเสนอโครงการ
    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการและยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธี คัดเลือก
โดยจัดทาเอกสารแยกเป็นเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา
    11.1 เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
             เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น แ ย ก ไ ว้ น อ ก ซ อ ง ข้ อ เ ส น อ ด้ า น เ ท ค นิ ค
        และซองข้อเสนอด้านราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ จานวน 6 ชุด
      (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
         ก . ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น ส า มั ญ                ห รื อ ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จ า กั ด
           ใ ห้ ยื่ น ส า เ น า ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล บั ญ ชี ร า ยชื่ อ หุ้ น ส่ ว น
           ผู้จัดการผู้มีอานาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
         ข. บริษั ท จ ากัด หรื อ บริ ษั ท มหาชน ให้ยื่ น สาเนาหนัง สื อ รับ รองการจดทะเบี ย นนิติ บุ ค คล
           ห นั ง สื อ บ ริ ค ณ ห์ ส น ธิ บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ผู้ มี อ า น า จ ค ว บ คุ ม
           และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
      ( 2) ใ น ก ร ณี ผู้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ เ ป็ น ผู้ เ ส น อ ง า น ร่ ว ม กั น ใ น ฐ า น ะ ผู้ ร่ ว ม ค้ า
         ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
      (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันศึกษาหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ก และ ข
         ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงฐานะให้ครบถ้วนเทียบเท่าเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
      (4)
         หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคล
         อื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน
                           13


 (5) เอกสารอื่ น ๆ เช่ น หนั ง สื อ แสดงฐานะทางการเงิ น ส าเนา ใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์
   และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
 (6) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา
 (7) บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอ ตามแบบแนบท้ายนี้

11.2 ซองข้อเสนอด้านเทคนิค
     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค จานวน 6 ชุด ประกอบด้วยต้นฉบับ จานวน
  1 ชุด และสาเนาจานวน 5 ชุด ประกอบด้วยสาระสาคัญต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
     11.2.1
           ผลงานและประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานด้านสื่อการเรียนการสอน
           (Multimedia) รวมถึงคุณวุฒิ และประสบการณ์ของบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ
     11.2.2             แผนการด าเนิ น งานโครงการโดยเสนอเป็ น แนวคิ ด วิ ธี ก าร
           ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการทั้งหมด
     11.2.3 กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละกิจกรรมของแผนงาน (Time Schedule)
           ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ต า ร า ง เ ว ล า กั บ ง า น ใ ห้ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น เ ป็ น ช่ ว ง ๆ
           ตามลาดับความสาคัญของงาน พร้อมคาอธิบายประกอบทุกงานตามหลักวิชาการ
     11.2.4 หลักฐานที่แสดงว่า LMS ที่เสนอเป็น ADL-Certified Product ตามมาตรฐาน SCORM
           2004
11.3 ข้อเสนอด้านราคา
     ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอด้ า นราคาตลอดระยะเวลาการด าเนิ น โครงการ
  โดยจัดทาข้อเสนอด้านราคา จานวน 6 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับจานวน 1 ชุด และสาเนาจานวน
  5 ชุด และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
     11.3.1 อัตราค่าจ้างต่อเดือนของบุคลากรที่ร่วมโครงการ
     11.3.2           จ านวนคน-เดื อ น (man-month) ของบุ ค ลากรในต าแหน่ ง ต่ า งๆ
           และยอดรวมของเงินค่าจ้างทั้งหมด
     11.3.3 บัญชีรายชื่อของบุคลากรแต่ละรายที่จะเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงสร้างทีมงาน
           โ ด ย ต้ อ ง แ จ้ ง ป ร ะ วั ติ คุ ณ วุ ฒิ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น
           พร้อมระบุหน้าที่และสัดส่วนงานที่แต่ละคนรับผิดชอบในโครงการ
     11.3.4
           หนังสือลงนามร่วมรับผิดชอบในงานส่วนที่รับผิดชอบของโครงการของบุคลากรตาม
           ข้อ 11.2.3
     11.3.5       ค่าใช้จ่ายโดยตรงต่างๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสารวจ ค่าจัดทาเอกสาร
           และค่าอุปกรณ์สานักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เป็นต้น
     11.3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
                            14


          11.3.7   ยอดรวมของค่าจ้างที่รวมภาษีแล้ว ต้องเสนอเป็นราคาเดียว (Lump sum basic)
               โ ด ย ล ง ทั้ ง ตั ว เ ล ข แ ล ะ ตั ว ห นั ง สื อ
               และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถือตามจานวนเงินที่เป็นตัวหนังสือเป็นเด็ดขาด

12. การยื่นข้อเสนอโครงการ
       ที่ปรึกษาจะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการและยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
โดยจัดทาเอกสารแยกเป็นเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอซองข้อเสนอด้านเทคนิค และซองข้อเสนอด้านราคา
โดยข้ อ เสนอทุ ก ซองจะต้ อ งปิ ด ผนึ ก ให้ เ รี ย บร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธานคณะด าเนิ น การจ้ า ง
เขียนชื่อโครงการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน แล้วนายื่นเสนอที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่ระบุใน “หนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ”
       อนึ่ง เอกสารข้อเสนอโครงการทั้งหมดที่ให้ยื่นนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ถื อ เป็ น เอกสารราชการ รวมทั้ ง การยกเลิ ก การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ
อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร ยื่ น เ อ ก ส า ร ต่ า ง ๆ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ จ ะ ไ ม่ รั บ ผิ ด ช อ บ
รวมถึงที่ปรึกษาจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ที่ปรึกษาจะต้องยืนราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60
วันนับแต่วันยื่นข้อเสนอเป็นต้นไป13. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ
     13.1                            เ อ ก ส า ร ข้ อ เ ส น อ ที่ ยื่ น
        หากพบข้อบกพร่องไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนดข้างต้นแม้แต่ข้อใดข้อห
        นึ่ง คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงจะไม่ทาการพิจารณาข้อเสนอต่อไป
        และยกเลิกการตกลง
     13.2            ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า โ ด ย วิ ธี ต ก ล ง
        จะด าเนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องที่ ป รึ ก ษา พิ จ ารณาข้ อเสนอด้ า นเทคนิ ค
        ข้ อ เ ส น อ ด้ า น ร า ค า แ ล ะ เ จ ร จ า ต่ อ ร อ ง ใ ห้ ไ ด้ ร า ค า ที่ เ ห ม า ะ ส ม
        หากเจรจาไม่ได้ผลจะยกเลิกการตกลง

       ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ท ร ง ไ ว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ์ ที่ จ ะ ย ก เ ลิ ก ก า ร ต ก ล ง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเด็ดขาด
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นไม่ได้

14. ค่าปรับ
     หากที่ปรึกษาไม่สามรถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (0.10%) ของจานวนเงินค่าจ้างงานในงวดนั้นๆ

15. การแจ้งผลการคัดเลือก
                           15


    มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จะท าการแจ้ ง ผลการตกลงว่ า จ้ า งให้ ท ราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
โดยเป็นหนังสือตอบรับ ภายหลังจาก “คณะกรรมการดาเนินการว่าจ้าง” ได้พิจารณาแล้ว

16. การทาสัญญาว่าจ้าง
     ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ จ ะ ท า สั ญ ญ า ว่ า จ้ า ง กั บ ที่ ป รึ ก ษ า
ภาย ห ลั ง จากที่ มห าวิ ท ยาลั ย ธร ร มศ าสต ร์ ได้ รั บ การ อ นุ มั ติ ง วด เงิ น ง บ ป ระ มาณป ระ จ าปี 2550
จากสานักงบประมาณเสียก่อน

17. สิทธิในผลงาน
     ผลงานต่างๆ ในรูปเอกสาร CD-ROM อุปกรณ์ต่างๆ และ Software พร้อมทั้ง           Source  Code
ทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์การใช้งานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด

18. การบริหารโครงการ
      ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
จะแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนในฐานะผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารโครงการในนามของ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เพื่อร่วมงานและประสานงานระหว่างการดาเนินโครงการ

								
To top