Docstoc

Prezentacja_Sesja_3

Document Sample
Prezentacja_Sesja_3 Powered By Docstoc
					Sesja 3 Unijne zasady pomocy
  publicznej na B+R+I
Sesja 3
 W przepisach unijnych nie zostało
 zdefiniowane w sposób wyraźny
 pojęcie pomocy publicznej.
 Poza spełnieniem przesłanek
 wynikających z przepisów prawa
 decyzja w tym przypadku ma często
 uznaniowy charakter.
Sesja 3
 zakazana jest pomoc przyznawana
 przez Państwo Członkowskie lub z
 użyciem zasobów państwowych w
 jakiejkolwiek formie
Sesja 3
Źródła pomocy:
- pomoc pochodząca od szeroko rozumianej
  władzy publicznej, włączając w nią także
  publicznoprawne korporacje o charakterze
  terytorialnym (kraje w państwie
  federalnym, regiony, gminy). Jest to pomoc
  przyznawana przez centralne, regionalne
  lub lokalne organy władzy publicznej
  bezpośrednio z budżetów, który mi one
  dysponują
Sesja 3
 - pomoc pochodząca ze środków publicznych
  przyznawana jednak przez odrębne podmioty, które
  są kontrolowane przez państwo, lub którym państwo
  powierzyło administrowanie lub zarządzanie
  pozabudżetowymi środkami publicznymi niezależnie
  od ich charakteru lub statusu prawnego.
  Rozstrzygająca w tym przypadku jest możliwość
  kontroli organów publicznych nad działaniami tych
  podmiotów. Jeżeli posiadają one uprawnienia
  umożliwiające im wywieranie decydującego wpływu na
  podejmowane przez nie decyzje dotyczące
  rozdysponowywania posiadanych przez nie środków
  finansowych przysporzenie dokonane przez nie na
  rzecz konkretnego przedsiębiorcy będzie pomocą
  publiczną
Sesja 3
Regulacja art. 87 TWE - zakazana jest wszelka
  pomoc która:
- zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji
  poprzez sprzyjanie niektórym
  przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
  towarów;
- jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w
  zakresie w jakim wpływa na wymianę
  handlową miedzy Państwami
  Członkowskimi.
Sesja 3
Bardzo szeroki zakres definicji
 przedsiębiorstwa oderwany od
 ustawodawstw poszczególnych
 państw członkowskich.
Bez znaczenia jest forma prawna, w
 której prowadzona jest działalność
 gospodarcza, oraz posiadanie
 osobowości prawnej lub jej brak.
Sesja 3
Przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa
  wspólnotowego może być również
  wyodrębniona organizacyjnie część
  przedsiębiorstwa, czyli zakład, pod warunkiem
  jednakże, że ma on możliwość samodzielnego
  działania na rynku.
Istotny jest także element przedmiotowy
  działalności przedsiębiorstwa – również
  działalność gospodarcza jest traktowana w
  prawie wspólnotowym niezmiernie szeroko
  obejmując w zasadzie wszystkie jej formy –
  działalność produkcyjną, handlową i usługową
Sesja 3
 Prawo wspólnotowe w zakresie pomocy
 publicznej w zasadzie też nie różnicuje
 działalności ze względu na jej zarobkowy
 lub niezarobkowy charakter, co sprawia, że
 również organizacje typu non-profit mogą
 zostać uznane ze przedsiębiorców.
 Wszystko to sprawia, że za beneficjentów
 pomocy publicznej w prawie wspólnotowym
 może być uznany bardzo szeroki krąg
 odbiorców, w tym także większość
 podmiotów sektora B+R.
Sesja 3


 Brak bezwzględnego
 charakteru zakazu –
 warunkowa dopuszczalność
 pomocy publicznej.
Sesja 3
Selektywność pomocy publicznej
- Poszczególne rodzaje interwencji
 państwa nie mogą sprzyjać tylko
 niektórym kategoriom podmiotów lub
 produktów
- Selektywność o charakterze
 indywidualnym, sektorowym i
 regionalnym
Sesja 3
Wyjątki przewidziane w TWE –art. 87, ust. 2
 pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym
  konsumentom, pod warunkiem, że jest przyznawana bez
  dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów (art. 87 ust 2
  lit a TWE).W tym przypadku chodzi o takie oddziaływanie państwa,
  które pozwala na dostęp do pewnych grup towarów wybranym
  grupom odbiorców nie posiadającym własnych środków. Towary te
  mają zapewnić ich odbiorcom minimalny godziwy standard życia.
  Przysporzenie realizuje się poprzez udzielenie pomocy samym
  konsumentom z przeznaczeniem na zakup określonych dóbr, lub
  też poprzez pomoc przedsiębiorcy produkującemu konkretne
  towary, który dzięki temu może je oferować po niższych cenach.
  Warunkiem jest tutaj jednak aby każdy producent danego towaru
  otrzymał rekompensatę za to, ze sprzedaje towary po niższych
  cenach, lub każdy konsument otrzymał dopłatę przy zakupie
  określonego towaru sprzedawanego po cenach rynkowych,
  niezależnie od tego, kto dany towar wyprodukował
Sesja 3
 pomoc mająca na celu naprawienie szkód
 spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi
 zdarzeniami nadzwyczajnymi (art. 87 ust. 2 lit b
 TWE). TWE nie definiuje pojęć „klęska żywiołowa” i
 „zdarzenia nadzwyczajne”. Należy przyjąć, że są to
 zdarzenia o charakterze nieprzewidywalnym i
 niemożliwym do zapobieżenia, które w przypadku
 klęsk żywiołowych wynikają z działania sił przyrody,
 zaś w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń mogą mieć
 każde inne źródło np. działania wojenne lub
 nadzwyczajne okoliczności o charakterze
 gospodarczym. Dopuszczalność pomocy ma na celu
 ułatwienie przywracania ładu społeczno-
 gospodarczego związanego z wystąpieniem
 nieprzewidzianych wydarzeń
Sesja 3
 pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów
 RFN dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w
 jakim jest niezbędna do skompensowania
 niekorzystnych skutków gospodarczych
 spowodowanych tym podziałem (art. 87 ust. 2 lit c
 TWE). Po zjednoczeniu Niemiec pomoc na mocy
 decyzji ETS dotyczy również byłych landów
 Niemieckiej Republiki Demokratycznej, muszą być
 jednak dochowane te same warunki stosowania
 przepisu jakie zachodziły wobec landów RFN przed
 zjednoczeniem. Samo opóźnienie w rozwoju
 gospodarczym landów ze wschodniej części Niemiec
 nie może być przyczyną traktatowego wyłączenia
 pomocy
Sesja 3
Wyjątki przewidziane w TWE – art. 87, ust. 3
pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu
  regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski
  lub regionów, w których istnieje poważny stan
  niedostatecznego zatrudnienia (art. 87 ust. 3 lit a). Przepis
  ten wspólnie z art. 87 ust 3 lit c. stanowi podstawę pomocy
  regionalnej. Pomoc ta ma służyć wyrównywaniu
  dysproporcji pomiędzy regionami Unii i jej stosowanie
  wymaga wyodrębnienia obszarów które mogą otrzymać
  taką pomoc. Obecnie są to wyodrębnione na poziomie NUTS
  II obszary w których wielkość PKB per capita wynosi poniżej
  75% średniej unijnej. Używane w analizie wskaźniki
  każdego regionu oraz średnia wspólnotowa musza odnosić
  się do średniej z trzech ostatnich lat, za które dostępne są
  statystyki
Sesja 3
 pomoc przeznaczona na wspieranie
 realizacji ważnych projektów stanowiących
 przedmiot wspólnego europejskiego
 zainteresowania lub mająca na celu
 zaradzenie poważnym zaburzeniom w
 gospodarce Państwa Członkowskiego (art.
 87 ust. 3 lit b). Na skutek tego wyłączenia
 przepisom o pomocy publicznej może nie
 podlegać realizacja projektów o
 ogólnoeuropejskim znaczeniu oraz takich,
 które mają zapobiec poważnym
 zakłóceniom w gospodarce Wspólnoty
Sesja 3
 pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju
 niektórych działań gospodarczych lub
 niektórych regionów gospodarczych, o ile
 nie zmienia warunków wymiany handlowej
 w zakresie sprzecznym ze wspólnym
 interesem (art. 87 ust 3 lit c). Przepis ten w
 znacznie bardziej swobodny sposób niż art.
 87 ust. 3 lit. a pozwala na definiowanie
 trudności występujących w danym regionie
Sesja 3
 pomoc przeznaczona na wspieranie kultury
 i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile
 nie zmienia warunków wymiany handlowej i
 konkurencji we Wspólnocie w zakresie
 sprzecznym ze wspólnym interesem (art.
 87 ust 3 lit d). W praktyce ratio legis
 umieszczenia w Traktacie tego przepisu
 stanowiła konieczność ochrony
 europejskiego przemysłu filmowego przed
 produkcją amerykańską, jednak może on
 być wykorzystywany również do innych
 celów w zakresie w nim określonym
Sesja 3
 inne kategorie pomocy, jakie Rada może
 określić decyzją, stanowiąc większością
 kwalifikowaną, na wniosek Komisji (art. 87
 ust. 3 lit e). Przepis ten stanowi pewną
 furtkę, która umożliwia Komisji elastyczne
 określanie potrzeb w zakresie pomocy
 publicznej w przypadku, gdy zaistnieje
 konieczność wprowadzenia zwolnienia nie
 mającego podstaw traktatowych
Sesja 3
Przykładowe formy pomocy publicznej:
 Dotacje i subwencje
 Kredyty i pożyczki
 Poręczenia i gwarancje kredytowe
 Sprzedaż nieruchomości publicznych
 Ubezpieczenia eksportowe
 Dopłaty do kapitału zakładowego
 Preferencyjna stopa redyskontowa
 Konwersja zobowiązań publiczno-prawnych
Sesja 3
 Pomoc de minimis nie spełnia wszystkich kryteriów
 określonych w art. 87 ust 1 TWE i w związku tym nie
 podlega obowiązkowi notyfikacji przewidzianemu w
 art. 88 ust 3 TWE pod warunkiem, że ogólna kwota
 pomocy przyznana konkretnemu podmiotowi w
 okresie 3 lat nie przekracza 200 000 euro. Okres ten
 ma charakter ruchomy, stąd w sytuacji kiedy zostanie
 przyznana jakakolwiek nowa pomoc należy określić
 ogólną kwotę pomocy poznaną danemu podmiotowi w
 okresie ostatnich 3 lat. Datą przyznania pomocy jest
 zgodnie z rozporządzeniem moment, w którym
 beneficjentowi pomocy zostało przyznane prawo
 przyjęcia pomocy.
Sesja
 Pomoc horyzontalna stanowi ten
 rodzaj pomocy, który jest udzielany
 przedsiębiorcom niezależnie od
 sektora w którym prowadzą
 działalność gospodarczą i niezależnie
 od miejsca prowadzonej działalnośc
Sesja 3
 Zgodnie z art. 87 ust.3 TWE pomoc
 horyzontalna może być udzielana na
 ratowanie i restrukturyzacje, badania
 i rozwój, rozwój małych i średnich
 przedsiębiorstw, zatrudnienie ochronę
 środowiska oraz szkolenia
Sesja 3
  Zasadniczą podstawę prawną tych wyłączeń stanowi art. 1
  rozporządzenia Rady nr 994/98. Zgodnie z nim Komisja
  może w drodze rozporządzenia określić, iż niektóre
  kategorie pomocy są zgodne ze wspólny rynkiem i nie
  podlegają tym samym wymogom notyfikacji. W
  rozporządzeniach wykonawczych Komisja powinna dla
  każdej z tych kategorii pomocy określić cel pomocy,
  kategorie beneficjentów pomocy, progi lub maksymalne
  kwoty pomocy, warunki regulujące kwoty pomocy i warunki
  jej monitorowania.

  Rozporządzenie Rady nr 994/98 z 7 maja 1998 roku
  dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego
  Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej
  pomocy państwa, Dz. Urz. 1998, L 142, s.1.
Sesja 3
  Definicja małego przedsiębiorcy
  podmiot który:
  zatrudniał mniej niż 50[1] pracowników, oraz
  osiągnął przychód netto nieprzekraczający 7 mln euro
  albo
  suma aktywów jego bilansu nnie przekracza 5 mln
  euro, oraz
  spełnia kryterium niezależności
  [1] Liczba dotyczy zatrudnienia średniorocznego i
  obejmuje pracowników zatrudnionych na cały etat,
  pracowników zatrudnionych na część etatu i
  pracowników sezonowych, których liczba jest
  przeliczana na pełne etaty.
Sesja 3
  Definicja średniego przedsiębiorcy-
  podmiot, który:
  zatrudniał mniej niż 250
  pracowników, oraz
  osiągnął przychód netto
  nieprzekraczający 40 mln euro, albo
  suma aktywów jego bilansu nie
  przekracza 47 mln euro, oraz
  spełnia kryterium niezależności.
Sesja 3
 Przedsiębiorca uznawany jest za zależnego,
 jeżeli przynajmniej 25% jego wkładów,
 udziałów lub akcji należy do innego
 przedsiębiorcy, który nie spełnia kryteriów
 koniecznych do uznania za przedsiębiorcę
 należącego do jednej z ze wskazanych
 grup, lub też przynajmniej 25% udziału w
 zysku, lub głosów na walnym zgromadzeniu
 lub zgromadzeniu wspólników należy do
 tego przedsiębiorcy
Sesja 3
 Badania podstawowe stanowią działalność o
 charakterze eksperymentalnym lub teoretycznym,
 która podejmowana jest w celu zdobycia wiedzy o
 zjawiskach i faktach. Jest to wiedza, której nie można
 zastosować bezpośrednio w praktyce, gdyż jej celem
 jest jedynie poznanie faktów lub zjawisk. Jest to
 wiedza o charakterze ogólnym, problemowym,
 odkrywczym – nie można jej zastosować bezpośrednio
 w celu wprowadzenia na rynek konkretnego nowego
 produktu lub udoskonalenia istniejącego. Mają one
 jedynie stanowić podstawę dla dalszych bardziej
 szczegółowych projektów
Sesja 3


Problemy terminologiczne z
 definicjami poszczególnych
 rodzajów badań
Sesja 3
 Celem badań stosowanych (badań
 przemysłowych) jest zdobycie wiedzy, która może
 być bezpośrednio przydatna do opracowanie nowych
 produktów, procesów lub usług, lub do ich
 udoskonalenia. Badania te zmierzają do takiego
 wykorzystania istniejącej wiedzy, które umożliwia
 wykorzystanie ich w praktyce, w celu rozwoju nowych
 produktów procesów lub usług lub może przyczynić
 się do znaczącego udoskonalenia produktów i usług
 już istniejących. W przypadku badań przemysłowych
 ich wyniki są poddawane dalszej obróbce na kolejnych
 etapach badań lub też w zupełnie nowych projektach.
 Często badania przemysłowe mają na celu
 wyjaśnienie czy teoretyczne rozwiązanie jakiegoś
 problemu jest możliwe do zastosowania zarówno ze
 względów technologicznych jak i ekonomicznych
Sesja 3
 Prace rozwojowe (eksperymentalne prace
 rozwojowe, badania przedkonkurencyjne) są
 ukierunkowane na przekształcenie wyników badań
 przemysłowych, w konkretne plany i projekty. Na ich
 podstawie może być zbudowany nieprzydatny
 komercyjnie prototyp. Kryteriami, które są brane pod
 uwagę w ramach oceny „odległości” od rynku wyników
 określonych badań są następujące okoliczności:
 postęp w badaniach w danej dziedzinie, stan rozwoju
 technologicznego konkurencji w danej branży, trendy
 technologiczne w określonej gałęzi przemysłu
Sesja 3
 Proces technologiczny – trudno jednoznacznie
 określić jakie miejsce powinien on zająć w tym
 trójpodziale zadań. Badania nad istniejącym procesem
 technologicznym mogą wchodzić jedynie w zakres
 badań przedkonkurencyjnych. Ich „odległość” od
 rynkowego wykorzystania jest na tyle niewielka, że
 nie wydaje się właściwe zakwalifikowanie ich do
 jednego z wcześniejszych etapów. Jednocześnie w
 niektórych przypadkach proces technologiczny nie
 może być przyporządkowany do żadnego z typów
 badań. Badania prowadzone w ramach procesu mogą
 mieć bowiem na celu jedynie zwiększenie
 efektywności, czy też modyfikacje produktowe, które
 w takich przypadkach mogą być finansowane jedynie
 z pomocy publicznej na inwestycje
Sesja 3
 Udoskonalenia – zgodnie ze stanowiskiem
 Komisji nie mieszczą się w żadnym z wyżej
 wymienionych rodzajów badań. Dotyczą on
 działań takich jak: rutynowe, czy
 periodyczne zmiany produktów, linii
 produkcyjnych, procesów produkcyjnych
 istniejących usług lub działań o charakterze
 ulepszającym ale nie związanym
 bezpośrednio z procesami badawczymi.
 Tego rodzaju działania podlegają również
 pomocy przeznaczonej na inwestycje, w
 szczególności w przypadku małych i
 średnich przedsiębiorstw
Sesja 3
 Badania certyfikacyjne i
 pocertyfikacyjne nie mogą być,
 zdaniem Komisji, uznane za prace
 rozwojowe, ze względu na swoją
 zbytnia bliskość rynku. Natomiast
 wcześniejsza faza, może być uznana
 za działalność badawczą na etapie
 prac rozwojhowych
Sesja 3
 Prototyp – w tym przypadku nie ma
 jednoznacznego stanowiska uznającego
 prototyp za element danego procesu
 badawczego. W konkretnym przypadku
 należy zastanowić się jaka jest faza
 zaawansowania i rodzaj prac badawczych
 prowadzonych nad konkretnym
 prototypem. W ocenie Komisji możliwe jest
 natomiast uznanie prac nad prototypem
 zarówno jako etapu badań przemysłowych
 jak i przedkonkurencyjnych
Sesja 3
 Wytworzenie pierwszego prototypu, pierwszego
 projektu demonstracyjnego oraz projektu
 pilotażowego, pod warunkiem jednakże, że nie mogą
 być one wykorzystane w celach komercyjnych,
 zgodnie z oceną Komisji Europejskiej stanowi element
 badań przedkonkurencyjnych W przypadku natomiast
 możliwości komercyjnego ich wykorzystania takie
 prototypy nie stanowiły będą już działalności
 badawczej. Tym bardziej kolejne etapy takie jak np.
 budowa urządzenia produkcyjnego będą wykraczać
 poza zakres badań. Jak widać w tym przypadku
 głównym elementem decydującym o granicy badań
 przedkonkurencyjnych jest możliwość komercyjnego
 wykorzystania przedmiotu badań. W przypadku badań
 mających służyć jedynie udoskonaleniu produktu
 również nie jest możliwa pomoc publiczna pochodząca
 ze środków na badania
Sesja 3

 Maksymalne progi pomocy bez
 zwiększeń
 Badania podstawowe – 100 %
 Badania stosowane -50%
 Prace rozwojowe – 25%
Sesja 3

 Maksymalne progi pomocy ze
 zwiększeniami
 Badania stosowane – 80%
 Prace rozwojowe – 55%
Sesja 3
 W przypadku badań stosowanych i
 prac rozwojowych planowanych do
 przeprowadzenia zespołowego,
 intensywność pomocy należy ustalić
 dla każdego beneficjenta
Sesja 3
 Pułapy pomocy dla badań stosowanych
 i prac rozwojowych mogą zostać
 zwiększone jeżeli:
 jeśli pomoc ma zostać udzielona dla MŚP,
 intensywność pomocy można zwiększyć o
 10 punktów procentowych dla
 przedsiębiorstw średnich i o 15 punktów
 procentowych dla przedsiębiorstw małych
Sesja 3
 można zastosować premię wynoszącą 15 punktów
 procentowych, o ile spełniony jest co najmniej jeden
 z poniższych warunków:
 1) projekt obejmuje skuteczną współpracę między co
 najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą
 przedsiębiorstwami. Żadne pojedyncze przedsiębiorstwo
 nie może ponosić ponad 70 % kosztów kwalifikowanych
 wspólnego projektu. Ponadto w przypadku dużych
 przedsiębiorstw zwiększenie ma zastosowanie tylko wtedy,
 gdy współpracują one z co najmniej jednym MŚP lub jeśli
 współpraca ma charakter transgraniczny, tzn. działalność
 badawczo-rozwojowa jest prowadzona w co najmniej w
 dwóch różnych państwach członkowskich, przy czym
 podwykonawstwo nie jest uznawane za skuteczną formę
 współpracy; lub
Sesja 3
 2)projekt obejmuje skuteczną współpracę między
 przedsiębiorstwem a publiczną organizacją
 badawczą, szczególnie w kontekście koordynacji
 krajowej polityki w zakresie B+R w różnych
 dziedzinach, a organizacja badawcza ponosi co
 najmniej 10 % kosztów kwalifikowanych projektu i
 ma prawo do publikowania wyników projektów
 badawczych w zakresie, w jakim pochodzą one z
 badań prowadzonych przez tę organizację, przy czym
 podwykonawstwo nie jest uznawane za skuteczną
 formę współpracy. W wypadku współpracy między
 przedsiębiorstwem a publiczną organizacją badawczą
 maksymalne poziomy intensywności pomocy oraz
 premii określone w niniejszych zasadach ramowych
 nie mają zastosowania do publicznej organizacji
 badawczej; lub
Sesja 3
 3)tylko w przypadku badań stosowanych –
 jeśli wyniki projektu są szeroko
 rozpowszechniane za pośrednictwem
 konferencji technicznych i naukowych lub
 publikowane w czasopismach naukowych i
 technicznych lub w powszechnie
 dostępnych bazach (bazy danych
 zapewniające swobodny dostęp do
 surowych danych badawczych) lub za
 pośrednictwem oprogramowania
 bezpłatnego lub oprogramowania typu open
 source
Sesja 3
 Zgodnie z powyższymi regułami nie może
 być udzielona pomoc publiczna
 przedsiębiorcy:
 będącemu w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 który spełnia kryteria określone w przepisach
 prawa Unii Europejskiej, lub
 znajdującemu się w trakcie restrukturyzacji
 przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy
 publicznej
Sesja 3
 Zgłoszenia do Komisji Europejskiej
 wymaga pomoc indywidualna w
 przypadku, gdy:
 całkowity koszt kwalifikowany badań
 przemysłowych lub badań
 przedkonkurencyjnych wynosi co najmniej
 25 000 000 euro oraz
 proponuje się udzielić pomocy brutto
 równej co najmniej 5 000 000 euro
 jednemu lub kilku indywidualnym
 przedsiębiorstwom
Sesja 3
 Zgłoszenia do Komisji Europejskiej, w
 przypadku pomocy publicznej
 udzielanej dla projektów Eureka,
 wymaga pomoc indywidualna, gdy:
 całkowity koszt projektu Eureka wynosi co
 najmniej 40 000 000 euro oraz
 wartość pomocy brutto, która ma być
 udzielona jednemu lub kilku indywidualnym
 przedsiębiorcom, stanowi co najmniej 10
 000 000 euro
Sesja 3
  Pomoc publiczna w poszczególnych
  strumieniach finansowania
  Działalność statutowa
  Projekty badawcze
  Współpraca międzynarodowa
  Działalność wspomagająca badania
  Programy i przedsięwzięcia Ministra

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:12/4/2011
language:Polish
pages:47