Fisa de date a achizitiei

Document Sample
Fisa de date a achizitiei Powered By Docstoc
					               Primaria Municipiului Fetesti
                                          APROBAT,

                                      GHEORGHE CATRINOIU
                                         PRIMAR
            DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
              Nr. 9235 /26.05.2010Obiectul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru intocmirea planului
strategic
Cod CPV :73220000-0 Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)Responsabil financiar
Ec. Gheorghe TUTUIANU
Responsabil juridic
Georgiana TURLUI
                                Intocmit
                           Serviciul Integrare Europena
                           Responsabil cu achizitiile
                           Ec. Alina Gabriela VACARUS
                 Data 26 mai 2010                                               1
               Cuprins
Secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei
Secţiunea II – Caietul de sarcini
Secţiunea III – Formulare
Sectiunea IV – Contract
                     2
Secţiunea I  – Fişa de date a achiziţiei
                      3
                  Fişa de date a achiziţieiI.1. Autoritatea contractantă

 Denumire: Primaria Municipiului Fetesti

 Adresa: Primaria Municipiului       Cod poştal: 925150   Ţara: România
 Fetesti, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.
 CF 3, Sc. A, Et. II si III, Fetesti,
 judetul Ialomita

 Localitatea: Fetesti           Telefon: 0243/364410

 Reprezentant: Gheorghe          Fax:   0243/361206
 CATRINOIU, Primar

 E-mail: contact@primariafetesti.ro

I.2. Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante
 □ ministere ori alte autorităţi publice centrale   □ servicii publice centrale (locale)
 inclusiv cele subordonate la nivel regional sau □ apărare
 local                         □ ordine publică/siguranţă naţională
 □ agenţii naţionale                  □ mediu
 ■ autorităţi locale                  □ economico-financiare
 □ alte instituţii guvernate de legea publică     □ sănătate
 □ instituţie europeană/organizaţie          □ construcţii şi amenajarea
 internaţională                    teritoriului
 □ altele (se specifică)                □ protecţie socială
 ____________________                 □ cultură, religie şi activităţi
                            recreative
                            □ educaţie
                            ■ altele (se specifică):
                             Administratia publica locala

 Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
 DA □    NU■

 Conditii de obtinere a documentatiei de atribuire: www.e-licitatie.ro -
 documentatia este publicata in SEAP atasata la invitatia de participare.

 Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
 ■ la adresa mai sus menţionată: MUNICIPIUL FETESTI, STRADA CALARASI, NR.
 595, BLOC CF 3, SCARA A ETAJ II-IV, JUDETUL IALOMITA, Tel.: 0243/364410
 Fax: 0243/361206,


                                                4
 Interval orar: Luni- Joi 8:00-16:30 si Vineri 8:00-14:00 Persoana de contact: Alina
 Vacarus
 □ altele
 Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
 ■ la adresa mai sus menţionată
 □ altele: (se specifică / adresa / fax / e-mail / interval orar / nume persoana de
 contact)
 Date limită de primire a solicitărilor de    Data limită de transmitere a răspunsului
 clarificări: cu cel putin 9 zile inainte de   la clarificări:
 deschiderea ofertelor              cu cel putin 6 zile inainte de deschiderea
 Data: 31.05.2010                 ofertelor
 Ora limită : 1600                Data: 03.06.2010
 Adresa : Primaria Municipiului Fetesti, Ora limită : 1600
 STRADA CALARASI, NR. 595, BLOC
 CF 3, SCARA A ETAJ II si III,
 JUDETUL IALOMITA
 Formular 5 SCRISOARE de solicitare
 de clarificări
 Instituţia(ii) responsabilă(e) pentru soluţionare contestaţie:
 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 Adresa: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3
 Localitatea: Bucureşti             Cod poştal: 030084
 Ţara: România
 E-mail: office@cnsc.ro             Telefon: 021 / 310 4641
 Adresa internet: www.cnsc.ro          Fax: 021 / 310 4642

 Tribunalul Ialomita
 Adresa : Slobozia, str: Garii, nr: 3, cod postal: 920030, judetul Ialomita
 Telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266
 E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, infopubil@just.ro

I.3. Sursa de finanţare :
 Se specifică sursele de finanţare ale    După caz, proiect/program finanţat din
 contractului ce urmează a fi atribuit :   fonduri comunitare
 fondul social european, bugetul de     DA ■      NU □
 stat, bugetul local             Daca DA, se face referire la
                       proiect/program :
                       „SCRIEREA      STRATEGIEI     DE
                       DEZVOLTARE LOCALA A ORASULUI
                       FETESTI, JUDETUL IALOMITA”, proiect
                       finantat prin Programul Operational -
                       Dezvoltarea Capacitatii Administrative,
                       Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de
                       structură şi proces ale managementului
                       ciclului de politici publice” Domeniul
                       1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a
                       deciziilor la nivel politico-administrativ:
                       Strategii de dezvoltare locală
                                                5
II: Obiectul contractului

II.1. Descriere

 II.1.1.) Denumire contract : Servicii de consultanta pentru intocmirea planului
 strategic
 II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
 CONTRACT DE PRESTARI SERVICII, Municipiul Fetesti, judetul Ialomita
 a) Lucrări   []      b) Produse     []    c) Servicii  [X]
 Executie     []      Cumpărare       []   Categoria serviciului .
                               2A []
                               2B []
 Proiectare şi execuţie []   Leasing      []

                 Închiriere   []
                 Cumpărare in rate[]
 Principala locaţie a      Principalul loc de    Principalul loc de prestare:
 lucrării:            livrare:         Municipiul Fetesti, Judetul
                              Ialomita
 Cod CPV             Cod CPV          Cod CPV :73220000-0
                              Servicii de consultanta in
                              dezvoltare (Rev.2)
 II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: [x]
                     Încheierea unui acord-cadru: []
 II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică : 2 luni
 II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) : NU ESTE CAZUL
 II.1.6) Divizare pe loturi :             da []          nu [x]
 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate      da []          nu [x]
 II.1.8) Adresa de unde se poate achiziţiona documentaţia de atribuire:
 www.e-licitatie.ro - documentatia este publicata in SEAP atasata la invitatia de
 participare
 sau de la sediul :CONSILIUL LOCAL FETESTI, MUNICIPIUL FETESTI, STRADA
 CALARASI, NR. 595, BLOC CF 3, SCARA A, JUDETUL IALOMITA,
 Tel.: 0243/364410 Fax: 0243/361206,

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

 II.2.1. Total: Conform caietului de sarcini

 II.2.2. Opţiuni (dacă există)                  da □  nu ■
 Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III. Condiţii specifice contractului

 III.1. Garanţia de participare        Solicitat ■ ***)     Nesolicitat □
 III.2.  Alte  condiţii  particulare
 referitoare la contract
 III.2.1. Contract rezervat           DA □              NU ■
 III.2.2. Altele                 DA □              NU ■
                                             6
IV. Procedura

IV.1. Procedura selectată
Licitaţie deschisă         []    Negociere cu anunţ de participare     []
Licitaţie restrâns          []   Negociere fără anunţ de participare    []
Licitaţie restrânsă accelerată     []  Cerere de oferte             [X]
Dialog competitiv           []   Concurs de soluţii            []
IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică        DA □      NU ■
Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
___________________________________________________________________
IV.3. Legislaţia aplicată
1. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34 din 19.04.2006, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 418 din 15.05.2006;
2. Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19.07.2006, pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică din O.U.G. nr. 34/2006 privinda atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20.07.2006;
3. Legea nr. 337 din 17.07.2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a
guvernului nr. 34 din 19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20.07.2006;
4. Hotărârea nr. 1.337/27.09.2006, privind completarea Hotărârii Guvernului nr.
925/2006;
5. H.G.R. nr. 1.660 din 22.11.2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace
electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, publictă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 07.12.2006
   6. OUG nr.94 din 26.09.2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 04.10.2007;
   7. OUG nr.143 din 28.10.2008 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 02.12.2008;
   8. OUG nr. 228/30.12.2008 pentru modificarea si completarea unor acte
normative publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 05.01.2009;
   9. OUG nr.19/07.03.2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare
la achizitiile publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din
12.03.2009;
  10. HG nr.834/22.07.2009 privind modificarea si completarea HG NR.925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial nr.515/27.07.2009.
                                              7
V. Criterii de calificare şi selecţie

 V.1. Situaţia        DA ■   NU □
 personală a
 ofertantului
 Declaraţie    privind  Cerinţă minimă obligatorie: completare Formular 7
 eligibilitatea        În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să
 Solicitat   ■       prezinte acest formular.
 Nesolicitat □
 Declaratie privind      Cerinţă minimă obligatorie: completare Formulare 8
 neincadrarea la art.     În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să
 181 din OUG34/2006      prezinte acest formular.
 Solicitat   ■
 Nesolicitat □
 Certificate         Cerinţa minimă obligatorie:
 constatatoare privind    - Certificat constatator privind plata obligaţiilor către
 îndeplinirea obligaţiilor  bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din
 exigibile de plată      care să rezulte faptul că ofertantul nu are datorii către
               Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii, în
 Solicitat  ■        original sau copie legalizată.
 Nesolicitat □        - Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local
               eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul
               Primăriilor în a căror rază teritorială activează ofertantul din
               care să rezulte că ofertantul nu are obligaţii restante la
               bugetul local valabil la data deschiderii, în original sau
               copie legalizată.

               Ofertele depuse de operatori economici care figureaza cu
               datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul
               local vor fi respinse.

               În cazul in care un grup de operatori economici depun
               oferta comuna, fiecare operator economic este obligat să
               prezinte aceste documente.
 Declaraţie privind      Cerinţă minimă:. Ofertantul este obligat să-şi precizeze
 calitatea de participant   poziţia în calitate de ofertant unic sau în asociaţie.
 la procedură         Formular 9.
 Solicitat  ■
 Nesolicitat □      În cazul in care un grup de operatori economici depun
             oferta comuna, fiecare operator economic este obligat să
             prezinte acest formular.
 V.2. Capacitatea de DA ■ NU □
 exercitare a activităţii
 profesionale
 (înregistrare)
 Persoane juridice    Cerinţe minime obligatorii:
 române          -prezentare Certificat constatator emis de Oficiul
             Registrului Comerţului în original sau copie legalizată,
             care a fost eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data
             deschiderii ofertelor;


                                                 8
           Documentele trebuie să ateste faptul că:
           - domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu
           obiectul procedurii de achiziţie publică;
           -în obiectele de activitate al ofertantului sunt cuprinse
           activităţi de consultanta care sa corespunda specificului
           contractului prezentat in aceasta documentatie de
           atribuire;
           -nu sunt inscrise mentiuni conform art 21 din Legea nr.
           26/1990
           - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii
           85/2006 privind procedura insolvenţei sau că societatea
           se află în incapacitate de plată;

           În cazul in care un grup de operatori economici depun
           oferta comuna, fiecare operator economic este obligat
           să prezinte aceste documente.
Persoane fizice    Cerinţe minime obligatorii :
române        - Autorizaţie de funcţionare cu viza anului in curs
           - Altele echivalente
Persoane juridice /  Documente care dovedesc o formă de înregistrare /
fizice străine    atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional
           din ţara de origine a ofertantului traduse legalizat în limba
           română – cu dovada valabilitatii la data depunerii
V. 3. Situaţia    DA ■ NU □
economico –
financiară
Bilanţ contabil    Cerinţa minimă obligatorie:
Solicitat ■      - bilanţurile contabile pe ultimii doi ani (31.12.2008,
Nesolicitat □     31.12.2009) vizate şi înregistrate de organele competente
           din care să rezulte că ofertantul are profit. Bilantul va fi
           insotit de rapoartele auditorilor financiari si contabililor
           autorizati sau cenzori, dupa caz.
           - Se va prezenta balanta la luna aprilie 2010

             În cazul in care un grup de operatori economici depun
             oferta comuna, fiecare operator economic este obligat
             să prezinte acest formular.
             Este permisă demonstrarea situaţiei economice şi
             financiare a ofertantului prin invocarea susţinerii
             acordate de o altă persoană. În acest caz ofertantul
             are obligaţia de a dovedi susţinerea de care
             beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al
             persoanei respective,incheiat in forma autentica, prin
             care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia
             ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce
             asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în
             situaţia care determină excluderea din procedura de
             atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG nr.
             34/2006 şi, în acest sens, ofertantul va prezenta o
             declaraţie privind eligibilitatea semnată de către terţul
             care acordă susţinerea.


                                           9
Informaţii privind cifra  Cerinţa minimă obligatorie: completare Formular 10,
de afaceri         privind cifra de afaceri
Solicitat ■         În vederea calificării, cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani
Nesolicitat □        incheiati trebuie să fie minim de 546.170 lei. Cursul euro
              folosit pentru stabilirea valorii CA a fiecarui an este cursul
              BNR de la 31 decembrie a fiecarui an.

              În cazul in care un grup de operatori economici depun
              oferta comuna, situaţia economică şi financiară se
              demonstreză prin luarea in considerare a resurselor tuturor
              membrilor grupului. Plafonul de cifră medie de afaceri va fi
              îndeplinit prin cumul de către membrii grupului în raport
              procentual aportului fiecăruia la grup.


V.4. Capacitatea      DA ■ NU □
tehnică
Lista cu principalele    Cerinţe minime obligatorie:
prestari de servicii în   Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani.
ultimii 3 ani        Formular 11
Solicitat ■
Nesolicitat □
Experienţă similară     Completare formular Formular 12
Solicitat ■            Indeplinirea si finalizarea cu succes in ultimii 3 ani a
Nesolicitat □       cel putin 1 contract pentru elaborarea unei strategii de
              dezvoltare locala de anvergura similara (oras) sau mai mare
              ( judeteana, regionala, nationala, etc) cu o valoare minima
              de 273.085 lei, fara TVA, conform art 9 lit a) din HG
              925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
                 Indeplinirea si finalizarea cu succes in ultimii 3 ani a
              cel putin 1 contract de consultantă pentru identificarea de
              solutii de reducere a efectelor crizei economice sau a
              impactului crizei economice asupra administratiei publice
              locale (orase sau municipii) în contextul crizei economice
              actuale orientat pe analiza bugetelor locale si propunerea
              de solutii pentru eficientizarea costurilor bugetelor locale.
                  Indeplinirea si finalizarea cu succes in ultimii 3 ani a
              cel putin 1 contract având ca obiect un studiu/o analiza în
              domeniul atragerii de investitii la nivel de oras, judetean sau
              regional pentru administratia publică.
                 Ofertantul este obligat sa depună contractele de
              servicii privind experienta similară insotite de recomandare si
              de procesul verbal de predare/primire din partea
              beneficiarului, in copie legalizata.
                 În cazul în care ofertantul figurează în evidenţa
               ANRMAP cu documente constatatoare negative va fi
               eliminat.
                 Ofertanţii care nu si-au indeplinit obligatiile
              contractuale si au adus prejudicii autorităţii
              contractante vor fi excluşi de la procedură.


                                               10
Contracte in derulare   Se vor prezenta contractele aflate in derulare    conform
Solicitat       ■  Formularului nr. 14
Nesolicitat □
Declaraţie privind    Declaraţie   pe propria răspundere privind utilajele,
echipamentele tehnice,  instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune
utilaje, instalaţii    operatorul economic pentru îndeplinirea contractului de
Solicitat ■        servicii. Formular 15
Nesolicitat □       Pentru echipamentele inchiriate, se vor prezenta ,in copie,
             contractele de inchiriere
Informaţii privind     Cerinţa minimă: asigurarea cu personal de specialitate
personalul tehnic de   Completare Formular 16 DECLARAŢIE privind
specialitate şi de    personalul angajat şi cadre de conducere.
asigurarea calităţii    Declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele
Solicitat ■        medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de
Nesolicitat □       conducere in ultimi trei ani, referitoare la studiile ,
              pregatirea profesionala si calificarea personalului de
              conducere precum si persoanelor responsabile pentru
              executia contractului.
             Activitatea poate fi realizată:
                cu personal de specialitate propriu angajat ;
                prin contract de colaborare cu personal specializat
                prin asociere/subcontractare cu un alt operator
                 economic de specialitate
             Personal minim implicat in realizarea contractului:
             1) Specialist cheie – management de proiecte de
               dezvoltare ;
             2) Specialist cheie – cercetare/studii de piată;
             3) Specialist cheie – sociologie ;
             4) Specialist cheie – realizarea de strategii de
               dezvoltare ;
             5) Specialist cheie – juridic ;
             6) Specialist cheie – financiar ;
             7) Specialist cheie – statistică ;

             Fiecare dintre cei implicati in desfasurarea contractului va
             trebui sa faca dovada ca are experienta necesara
             desfasurarii activitatilor specifice, asa cum este solicitat in
             Caietul de sarcini.
             Aceste dovezi se iau in considerare la verificarea
             indeplinirii cerintelor respective de catre ofertant.

             De asemenea, se vor prezenta:
             - CV – uri semnate de catre fiecare component al echipei
             propuse si conform Formularului 17
             - declaratii de disponibilitate pentru toata perioada
             contractului pentru fiecare specialist propus pentru
             realizarea contractului
             - CV – urile si declaratiile de disponibilitate se vor prezenta
             obligatoriu cu semnătura în original
              In cazul in care ofertantul este declarat castigator,
              expertii propusi nu vor putea fi inlocuiti decat in caz


                                              11
              de deces, boala sau demisie, situatii care ii pun in
              imposibilitatea de a-si realiza sarcinile din contract. De
              asemenea expertii cheie propusi vor putea fi inlocuiti
              in cazul in care se constata deficiente in indeplinirea
              sarcinilor ce ii revin in indeplinirea contractului.

 Informaţii privind     Cerinţa minimă obligatorie: Declaraţie privind partea/părţile
 subcontractanţii      din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi,
 Solicitat ■        specializarea acestora şi procentul din contract
 Nesolicitat □       subcontractat, semnata si stampilata. În declaraţia de
              subcontractare se vor specifica datele de recunoaştere ale
              subcontractantului şi părţile de contract pe care urmează
              să le execute. Formular 18.
              Pentru subcontractanti se vor prezenta – Acordul de
              subcontractare, dovada inregistrarii ca operator economic
              – Certificatul de inregistrare, resursele tehnice si de
              personal angajate pentru indeplinirea partii de contract
              pentru care a fost nominalizat, Standardele de calitate
              pentru obiectul de activitate pentru care a fost nominalizat.

 Informatii privind     In cazul asocierii se completeaza formularul „Acord de
 asocierea (daca este    asociere”
 cazul)           Fiecare asociat in parte trebuie sa indeplineasca cerintele
 Solicitat ■        privind eligibilitatea, inregistrarea.
 Nesolicitat □       În cazul in care un grup de operatori economici depun
              oferta comuna, situaţia economică şi financiară se
              demonstreză prin luarea in considerare a resurselor tuturor
              membrilor grupului.
              Asociatii trebuie sa completeze si sa prezinte documentele
              si formularele solicitate, care vor fi incluse in oferta depusa
              de catre liderul asociatiei, desemnat ca atare de catre
              asociati.
 V.5. Standarde de     - Se solicită prezentarea unui certificat care atestă
 asigurarea calităţii     implementarea şi menţinerea unui sistem al calităţii
 Solicitat  ■         în conformitate cu cerinţele ISO 9001:2000 sau ISO
 Nesolicitat □         9001/2008 pentru activitati de servicii de consultanta ,
                valabil pe perioada de derulare a contractului sau
                echivalent
              - certificate echivalente pentru servicii de consultanta,
                emise de organisme abilitate din alte state ale UE pentru
                ofertanţii persoane juridice străine.
              - Nu se admite adeverinta din care sa reiasa ca societatea
                se afla in curs de certificare.


VI. Elaborarea ofertei
 VI.1. Limba de      ROMÂNĂ
 redactare a ofertei
 VI.2. Perioada de    60 zile de la deschiderea ofertelor
 valabilitate a ofertei
 VI.3. Cuantumul     5.000 lei


                                               12
garanţiei de
participare
VI.4. Perioada de  60 zile de la deschiderea ofertelor
valabilitate a
garanţiei pentru
participare
VI.5. Modul de   1. Scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă din
constituire a    România Formular 3
garanţiei de
participare     2. Depunere în numerar la casieria          Autorităţii
          Contractante(Primăria Feteşti, Jud. Ialomiţa)

          3. Ordin de plata în contul Autorităţii Contractante ,
          (RO90TREZ3925006XXX000033 deschis la Trezoreria
          Fetesti)
          Dovada constituirii garanţiei de participare: Copia dupa
          documentul de plata a garanţiei de participare (impreuna cu
          copia extrasului de cont cu viza bancii) va însoţi
          scrisoarea de înaintare a ofertei si plicul ce conţine oferta.
          Conform prevederilor art. 33 – (3) din HGR nr. 925/2006
          oferta se respinge si se returnează nedeschisa in cazul in
          care nu este însoţita de copia documentului de plata a
          garanţiei de participare
          4. Pentru a beneficia de facilitatile acordate de Legea
          346/2004, ofertantul trebuie sa faca dovada ca este I.M.M.
          (atunci când este cazul), respectiv, îndeplineşte cumulativ
          următoarele condiţii:
          a)număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
          b)cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro,
          echivalent în lei, sau active totale care nu depăşesc
          echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii
          financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active
          imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
             Dovada calităţii de IMM se va realiza astfel:
          - în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
          „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria
          întreprinderilor mici şi mijlocii” (Formular 4)
          - în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
             „Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în
              categoria întreprinderilor mici şi mijlocii”
              (Formular 4);
             „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”;
             „Fişa de parteneriat” (Formular 19);
             „Întreprinderi partenere”
          Modelele formularelor enumerate se regăsesc în Secţiunea
          „Formulare”.
          Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria
          întreprinderilor mici şi mijlocii si Fisa de parteneriat vor fi
          prezentate impreuna cu dovada constituirii garantiei in afara                                            13
            plicului
            Documentul care atesta constituirea garantiei de participare
            va insoti oferta si va fi depus in original. Lipsa dovezii
            garantiei de participare in original, in forma solicitata prin
            fisa de date, la deschiderea ofertelor, va atrage respingerea
            ofertei; nu se admite prezentarea ulterioara a acesteia
VI.7. Modul de     Ofertanţii vor completa propunerea tehnică pentru prestarea
prezentare a      serviciilor detaliat, urmând fazele precizate în caietul de
propunerii tehnice   sarcini la punctul 4 PROPUNEREA TEHNICA

VI.8. Modul de     Cerinte obligatorii: se va completa si se va prezenta:
prezentare a      Formularul de oferta – Formular 20; Formularul 21;
propunerii financiare  Formularul 22; Formularul de contract
            În cadrul propunerii financiare ofertantul va tine cont de:
            - În formarea valorii lucrărilor ofertate se vor cuprinde toate
             cheltuielile directe, cheltuielile legate de transport,
             aprovizionare, taxele şi impozitele considerate ca obligaţii
             legale ale contractanţilor, cheltuielile indirecte şi profitul.
            - Preţurile unitare, utilizate la întocmirea ofertei, vor rezulta
             din analizele de preţ, întocmite de ofertant pe baza
             propriilor sale consumuri de resurse (materiale, tehnologii
             agrementate sau atestate, manoperă, utilaje şi transport),
             precum şi pe baza preţurilor şi a tarifelor acestor resurse,
             de la furnizori, valabile la data întocmirii ofertei

            Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât
            aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea
            totală a serviciilor ce urmează să fie prestate, inclusiv taxa
            pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct;) cu
            privire la preţul contractului.

            Oferta financiara trebuie sa tina cont de cele doua obiective
            ale contractului:
              1. strategie de dezvoltare locala - maxim 92.365 lei fara
                TVA
              2. studii strategice – maxim 180.720 lei fara TVA
            Nu se admite depăşirea preţului total, preturilor pe cele
            doua componete, ofertate;

            In scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea
            contractelor de achiziţie publică ofertantul are obligaţia de a
            exprima preţul total ofertat atât in lei, cât şi în euro.

VI.9. Data pentru    Curs de referinta BNR care se va utiliza pentru procedura de
care se determină    achizitie publica este 1 Euro = 4.1724 lei din data de
echivalenţa leu/euro  26.05.2010
VI.10. Prezentarea
ofertei
a) adresa la care se  a) Consiliul Local Fetesti, Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF 3,
depune oferta      Sc. A, Et. II si III, Fetesti, judetul Ialomita
b) data limită pentru  b) Data 07.06.2010 ora 10:00


                                              14
depunerea ofertei
c) numărul de    c) Modul de prezentare al ofertelor şi a documentelor de
exemplare:     calificare:
          Oferta se depune intr-un singur exemplar ORIGINAL si trei
          exemplare COPIE.
          Ofertantul trebuie să sigileze documentele ofertei :
          documentele de calificare, oferta financiara, oferta tehnica,
          într-un plic Ofertanţii au obligaţia de a indosaria in biblioraft
          documentele ofertei, de a numerota si semna (pentru
          acele documente prezentate in copie simpla) fiecare
          pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al
          documentelor prezentate.
          Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi setul de trei copii în
          plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu
          “ORIGINAL” şi, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce
          într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.
          Orice stersatură, adaugare, interliniere sau scris peste cel
          dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana
          autorizată să semneze oferta.
          Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
          conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de
          către autoritatea contractantă.
d) mod de      d) Ofertele vor fi transmise prin posta (scrisoare
prezentare     recomandata cu confirmare de primire) sau depuse direct de
          catre ofertant la sediul autoritatii contractante.
          Plicul exterior (sau coletul) va fi inscripţionat cu denumirea şi
          adresa Primaria Municipiului Fetesti. De asemenea plicul
          exterior va fi inscripţionat cu menţiunea „A nu se deschide
          înainte de 08.01.2009 ora 10:30 şi cu adresa ofertantului ca
          expeditor.
          Dacă plicul exterior nu este marcat corespunzător
          prevederilor, Autoritatea nu îşi asumă responsabilitatea
          pentru rătăcirea ofertei.
          Scrisoarea de înaintare (Formular 1), documentul prin care
          se atestă constituirea garanţiei de participare, Scrisoare de
          imputernicire pentru semnatarul ofertei (Formularul 2)
          Declaratia de IMM (daca este cazul), şi împuternicirea de
          participare la licitaţie a reprezentantului ofertantului vor fi
          ataşate la plicul exterior (sau pe colet). Documentele din
          afara plicului pot fi prezentate cel mai tarziu la ora inceperii
          sedintei de deschidere a ofertelor. Data şi ora prezentării
          documentelor la Primaria Municipiului Fetesti, vor fi
          înscrise pe scrisoarea de înaintare de către registratura
          primăriei.
          Ofertantul va suporta toate costurilor asociate elaborarii
          si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care
          o insotesc.

e) modificarea şi  e) Oferta se poate modifica sau retrage pana la data limita


                                             15
 retragerea ofertei    de depunere a ofertelor
 f) oferte întârziate   f) Ofertele care au fost depuse după ziua şi ora limită de
              depunere sau au fost depuse în alt loc decât adresa indicată
              în fişa de date a achiziţiei se returnează nedeschise
              ofertantului.
 VI.11. Deschiderea    Primaria Municipiului Fetesti 07.06.2010 ora 10:30.
 ofertelor         Ofertanţii au dreptul să participe la deschiderea ofertelor
              având asupra lor o împuternicire din partea societăţilor în
              cazul persoanelor juridice sau o copie a documentului de
              identitate în cazul persoanelor fizice .

VII. Criteriu de atribuire
 VII.1. Preţul cel mai scăzut           □
 VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică ■
 Factor de evaluare      Pondere
 1.Preţul ofertei       ..........................25
 2.Propunerea tehnica     ..........................55
 3.Termen de realizare    ..........................20

    Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

1.Punctajul pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei” se acordă astfel:
                                       TOTAL 25 pct.
    a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim
(Pctmax ) alocat factorului de evaluare respectiv;
    b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

                               Pr etm in
                   Pfin  Pct m ax 
                               Pr etof
     unde:
   Pfin   = punctajul ofertantului evaluat
   Pretmin = preţul cel mai mic din oferte
   Pretof = preţul ofertantului evaluat

   Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile fara TVA
prevăzute în Formularul de ofertă.
   Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.

2.Punctajul pentru factorul de evaluare „Propunerea tehnica” se acordă astfel:
                                       TOTAL 55 pct.
Punctajul pentru factorul de evaluare „Propunerea tehnica” se acordă astfel:         Pteh = Pct max x (Scor of /Scormax)
   Pteh  = punctajul ofertantului evaluat
   Scorof = scorul obtinut de ofertantul evaluat
   Scor max = 100


                                               16
  Factori de evaluare propunere tehnică                       Scor
                                           maxim
                                           (puncte)

  Organizare si metodologie
  A. Gradul de înţelegere a contextului, obiectivelor, scopului şi a
                                              20
  rezultatelor aşteptate ale contractului
  Analiza opiniilor şi comentariilor privind execuţia cu succes a activităţilor
                                              10
  şi îndeplinirea rezultatelor aşteptate.
  Analiza riscurilor şi supoziţiilor privind execuţia contractului.            10
  B. Metodologia si activitatile specifice contractului                  60
  Calitatea descrierii listei activităţilor necesare şi propuse pentru
                                              20
  atingerea obiectivelor contractului
  Calitatea propunerii pentru procesul de planificare strategică, modelului
  de planificare strategică, structurii pentru Matricea obiectivelor, direcţiilor     20
  si acţiunilor, Fişei actiunii
  Calitatea planului de asistenţă tehnică acordat personalului
                                              20
  Beneficiarului
  C. Management, Organizare, Logistică şi Planificare                   20
  Fezabilitatea perioadei, frecvenţei şi duratei activităţilor propuse(
  luându-se în calcul şi perioada organizării), persoanele responsabile          20
  pentru acestea si rezultatele obtinute.
  TOTAL PUNCTAJ PROPUNERE TEHNICĂ                            100

Scorul aferent fiecarui factor va fi stabilit in functie de punctele tari si slabe ale ofertei
tehnice, comparativ cu cerintele caietului de sarcini.

3) Punctajul pentru factorul de evaluare „Termen de realizare” se acordă astfel:
                                           Punctaj 20 pct
a) pentru timpul cel mai scurt de realizare a serviciului se acordă punctajul maxim (Pctmax ) alocat
factorului de evaluare respectiv;
b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:
                             Timp m in
              Ptimp  Pct m ax 
                             Timp of
Unde:
Ptimp  = punctajul ofertantului evaluat
Timpmin = timpul de realizare a celui mai scurt ofertat
Timpof = timpul de realizare ofertantului evaluat
                                                 17
Algoritm de calcul punctaj final:


             Pfinal = Pfin+P teh +Ptimp
Rezultatele astfel obţinute se adună pentru fiecare ofertă în parte şi cea care obţine
scorul final cel mai mare va fi declarată câştigătoare.

Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de
atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

La încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să prezinte:

- contractele încheiate cu subcontractanţii, în cazul în care părţi din contractul de achiziţie
publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi ;

- acordul de asociere legalizat (în cazul asocierii)

- garanţia de buna execuţie ;


VIII. Atribuirea contractului de achiziţie publică
Informaţii în corelaţie cu pct. II.1.3; II.1.4; II.1.5. din Fişa de date a Achiziţiei

IX. Condiţii financiare impuse de contract
  IX.1. Ajustarea preţului
  contractului
  DA   □
  NU   ■
  IX.2. Garanţia de bună    Garantia de buna executie se va constitui prin
  execuţie a contractului   retineri succesive   din sumele datorate pentru
  Solicitat   ■       facturi partiale. In acest caz contractantul are
  Nesolicitat □        obligatia de a deschide un cont la dispozitia
                autoritatii contrcatante. Suma initiala care se
                depune de catre contractant in contul astfel deschis
                este de 0.5% din valoarea contractului 0,5% Pe
                parcursul îndeplinirii contractului, Beneficiarul va
                alimenta acest cont prin reţineri succesive din
                sumele datorate şi cuvenite Prestatorului pana la
                concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna
                execuţie în documentaţia de atribuire.
                Restituirea Garanţiei de buna execuţie se va face –
                conform HG 925/2006 sectiunea a 2 a.

  IX.3. Cuantumul garanţiei     5 % din valoarea contractului fara TVA.
  de bună execuţie
                                              18
X.Termeni comerciali

Termenii comerciali in care se va incheia contractul :
  termen de plata : Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator astfel:
   pentru facturi emise in perioada 01-10 ale lunii plata se face in perioada 24-31 ale
   lunii respective ; pentru facturi emise dupa data de 10 ale lunii, facturile vor fi
   platite in perioada 24-30 ale lunii urmatoare.
  modalitati de plata : OP, alte conditii solicitate de ordonator;

XI.Precizari pentru ofertantul declarat castigator

    In cazul in care ofertantul castigator se face vinovat de nesemnarea contractului
de lucrari in conditiile de baza impuse de documenatatia procedurii , in termenul prevazut
, la pretul de atribuire , de necostituirea garantiei de buna executie in conditiile din
contract , acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile
castigate in urma atribuirii contractului de achizitie.
    In cazul in care contractul nu se incheie din culpa ofertantului castigator , acesta ,
pierde garantia de participare.
    Instiinatrea , motivata , se va face in scris de catre persoana juridica achizitoare si
, dupa caz , de ofertantul castigator.


XII.Precizari finale
    Fiecare ofertant va fi reprezentant oficial in fata comisiei de o singura persoana ,
care va putea avea un singur insotitor.
    Pentru a putea participa la procedura in calitate de spectatori, persoanele
doritoare vor depune o cerere in acest sens , la sediul organizatorului , pana la data si
ora deschiderii ofertelor.
    Presedintele comisiei are dreptul , sa dispuna evacuarea din sala a participantilor ,
a insotitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin comportamentul lor impiedica buna
desfasurare a procedurii.

XIII. Prezumtia de legalitate si autenticitate prezentate
    Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea
tututror documentelor prezentate in original si/sau copie in vedrea participarii la
procedura.
    Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu
angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea
acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului
sub acest aspect.
                                              19
Secţiunea III – Caietul de sarcini
                   20
                    CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor minime pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către
fiecare ofertant.

1. DATE GENERALE

Denumire investiţie :
SCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI FETESTI

Autoritatea contractanta : MUNICIPIUL FETESTI

Adresa: Str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, Sc A, Etj II-IV, Feteşti, Judeţul Ialomiţa, Cod poştal
925150

Descriere generala:
     Situat in campia Baraganului, Municipiul Fetesti a fost atestat pentru prima data ca asezare
in anul 1528, mai intai ca targ de cereale si animale, iar mai tarziu ca centru de schimb si nod de
transporturi.
     Localitatea Fetesti a devenit în 1868 comuna, iar în 1934 oras. Ca urmarea dezvoltarii
industriei in special ramurile alimentara şi textila, a sectorului constructiilor începand din 1965,
fiind realizate investitii in aceste sectoare, are loc o intensificare a structurii economiei zonei in
favoarea industriei. In urma acestor transformari, localitatea a capatat noi valente sub aspectul
dezvoltarii social-economice si a devenit în 1995 municipiu.
     Orasul Feteşti este alcătuit din mai multe cartiere construite din vetre mai vechi, înşirate pe
o lungime de 5 km pe malul stâng al braţului Borcea la contactul cu lunca Dunării ( Buliga,
Feteşti-Oraş şi Vlasca) şi una mai noua situată la nord pe câmpia înaltă în apropierea nodului
feroviar Feteşti-Gară (inclusiv Feteşti-Colonişti) unde sunt concentrate instituţiile administrative,
social-culturale şi principalele unităţi economice.
     O resursa naturala o constituie agricultura, profilul activităţii agricole fiind complex:
cerealier si zootehnic, legumicol si viticol. Municipiul Feteşti deţine o suprafaţă de circa 8000 ha,
din care mai mult de 80 % este arabil. Altă resursă naturală este cea piscicolă, datorată vecinătăţii
cu Dunărea, braţul Borcea şi Balta Ialomiţei, fauna piscicola naturală identică Deltei Dunării.
Dezvoltarea economică a oraşului a fost lentă şi s-a bazat pe resursele economice ale zonei şi pe
poziţia sa de principal nod feroviar. Astfel, patru ramuri principale de activitate, industrie
alimentară, agricultura, textila si transporturile asigură aproape toate locuri de muncă din
municipiu.
     Funcţiunea de nod feroviar şi important centru urban situat pe autostrada creează
posibilităţi de dezvoltare a activităţilor existente (specifice caii ferate), cât şi a unor dotări
specifice turismului de tranzit (alimentaţie publică, hoteluri, service auto) unităţi de întreţinere a
reţelei rutiere şi feroviare.

     In prezent, functioneaza ca unitate administrativ teritoriala in baza principiilor
descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice si legalitatii, in baza Legii nr.
215/2001 privind administratia publica locala.
     Aceste activitati se exercita de catre Consiliul Local - ca autoritate deliberativa si Primar -
ca autoritate executiva. Autonomia locala confera autoritatii publice locale dreptul ca, in limitele
legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor
autoritati publice.
Principalele activitati:


                                                   21
- asigurarea permanentei serviciilor publice catre cetateni, conform atributiilor legale;
- administrarea domeniului public si privat;
- gestionarea serviciilor publice catre cetateni;
- dezvoltarea economico-sociala si privind protectia mediului a comunei;
- implementarea aquis-ului comunitar in domeniul angajamentelor protectiei mediului si
gospodaririi apelor, conform compentelor legale;
- Consiliul Local, ca autoritate deliberativa, hotaraste cooperarea sau asocierea cu persoane fizice
si juridice romane sau straine, in vederea realizarii unor actiuni, servicii de interes public local;
- Consiliul Local ca autoritate deliberativa hotareste infratirea cu alte unitati administrativ
teritoriale din alte tari.
Contextul contractului:

Se urmăreste implementarea proiectului „SCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
LOCALA A ORASULUI FETESTI, JUDETUL IALOMITA”, proiect finantat prin Programul
Operational - Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură
şi proces ale managementului ciclului de politici publice” Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului
de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ: Strategii de dezvoltare locală.

Obiectiv general al proiectului: IMBUNATATIREA PROCESELOR DE MANAGEMENT AL
CICLULUI DE POLITICI PUBLICE LA NIVELUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE,
IN MUNICIPIUL FETESTI, JUDETUL IALOMITA, INTR-O PERIOADA DE PATRU ANI DE
LA IMPLEMENTAREA PREZENTULUI PROIECT


Specificaţiile generale ale serviciului de consultantă în vederea elaborării Strategiei de
dezvoltare :

Elaborarea strategiei de dezvoltare locala are scopul de a evalua si valoriza noi oportunităţi
economice şi investiţionale, care să contribuie la realizarea obiectivelor locale ce cad in
competenţa administraţiei publice, in conformitate cu coordonatele strategice naţionale si
regionale si posibilităţile reale de acţiune ale Consiliului Local, potrivit prerogativelor Legii
215/2001, legea administraţiei publice locale.

Strategia de dezvoltare locala va reprezenta atât un proces de planificare, cât si un produs care
promoveaza parteneriatul în rândul diferitilor actori de pe plan local:
1. administratia publica locala;
2. comunitatea locala;


                                                 22
3. sectorul privat;
4. reprezentantii societatii civile,
cu scopul de a analiza împreuna problemele legate de dezvoltare, de imaginea creata pentru viitor,
previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea strategiilor de dezvoltare, a
proiectelor, precum si de implementarea, monitorizarea si evaluarea acestora.

    Un aspect important al strategiei il va constitui punerea bazelor pentru o relatie noua cu
localitatile din jur. Coeziunea teritoriala a proceselor de dezvoltare presupune construirea aliantei
pentru a consolida pozitia polului de dezvoltare pe care il alcatuiesc Municipiul Fetesti si
comunele din jur in regiune.

    De asemenea, Strategia va orienta programele sectoriale, ale institutiilor si organizatiilor
locale, va furniza informatiile necesare sectorului privat si va implica pe reprezentantii acestuia in
planificarea dezvoltarii economice locale, va asigura fundamentarea solicitarilor de finantare
pentru proiectele prioritare. Strategia va fi un document dinamic, subiect de consultare si
adaptabila nevoilor comunitatii, pe care primaria sa-l poata gestiona potrivit acestora.

Nu in ultimul rand,trebuie avuta in vedere existenta proprietăţii locale asupra strategiei şi
asupra tehnicilor şi metodologiilor utilizate la încheierea proiectului, astfel încât, personalul
însărcinat cu implementarea ulterioară, va dispune de atât de un grad de înţelegere avansat cu
privire la conţinut, dar şi de cunoştinţe si abilităţi ridicate în domeniul planificării strategice,
acumulate pe perioada elaborării documentului, datorită implicării active a acestuia alături de
echipa de experţi;


  Obiectivele majore ale Strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung privind Municipiul
                       Fetesti

  1. Elaborarea unui document de dezvoltare pe termen lung, prin participarea tuturor
    factorilor locali interesaţi.
  2. Identificarea de solutii privind reducerea efectelor crizei economice sau a impactului crizei
    economice asupra administratiei publice locale in contextul crizei economice actuale,
    solutii orientate pe analiza bugetelor locale si propunerea de solutii pentru eficientizarea
    costurilor bugetelor locale ;
  3. Valorificarea creativă a potenţialului Municipiului Fetesti.
  4. Consolidarea mediului de afaceri prin creşterea competivităţii şi eficienţei
    microîtreprinderilor şi IMM-urilor.
  5. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale prezervând în acelaşi timp
    condiţiile de mediu.
  6. Regenerarea şi dezvoltarea rolului teritorial al Municipiului Fetesti.
  7. Structurarea şi consolidarea parteneriatelor public-privat-comunitate, în vederea atingerii
    obiectivelor de dezvoltare comune agreate.
  8. Adaptarea calificărilor şi a nivelului de calificare la cerinţele pieţii şi a includerii sociale a
    categoriilor
  9. Corelarea documentelor şi demersurilor majore privind dezvoltarea într-o abordare
    structurată, integrată, sinergică, în beneficiul bunăstării localitatii şi a cetăţenilor săi.
  10. Conştientizarea asupra valorilor şi potenţialului local şi angajarea cetăţenilor în procesele
    de planificare şi implementare a obiectivelor identificate în parteneriat.

Totodata, prin elaborarea unei Strategii de dezvoltare a Municipiului Fetesti, se urmareste
obtinerea de rezultate in rezolvarea unor probleme socio-economice care, prin implementarea                                                   23
sistemului de management de politici publice propus, se doresc a fi abordate intr-o maniera cat
mai coerenta si creatoare de beneficii pentru intreaga comunitate, cum ar fi:

   Dezvoltarea economiei locale – cateva exemple privitoare la problemele economiei locala
   sunt reprezentate de: ponderea scazuta a investitiilor straine, forta de munca insuficient
   calificata, productivitatea si eficienta economica scazuta, lipsa ofertei de locuri de munca
   pentru absolventii si categoriile sociale vulnerabile, salarizare mica in domeniul economic
   bugetar;
   Dezvoltarea infrastructurii de bază – exemple de neajunsuri privind infrastructura:
   drumuri pavate cu pietre sau cu pamant, drumuri asfaltate degradat, insuficienta spatiilor
   de parcare;
   Accesul neîngrădit al populaţiei si consumatorilor industriali la infrastructură (apă,
   electricitate, canalizare, căi de transport) – cateva exemple de nevoi identificate privind
   accesul populatiei si consumatorilor industriali ai municipiului Fetesti la infrastructura sunt
   urmatoarele: transport urban poluant si insuficient modernizat, sistem de canalizare slab
   dezvoltat si ineficient, Infrastructura insuficientă şi depăşită moral şi fizic în domeniul
   sistemelor de alimentare cu apă, reţelelor de canalizare pluvială şi menajeră şi epurare a
   apei;
   Protecţia mediului – exemple de probleme indentificate la nivelul municipiului Fetesti in
   ceea ce priveste protectia mediului: absenta strategiilor de dezvoltare durabila, implicare
   comunitara scazuta in domeniul protectiei mediului, lipsa formarii comunitare in domeniul
   protectiei mediului;
   Creşterea standardului de viaţă, reducerea sărăciei;
   Imbunătăţirea accesului la serviciile medicale, educaţionale, sociale şi culturale - exemple
   de probleme indentificate privind serviciile medicale, educationale, sociale si culturale
   sunt: servicii comunitare insuficiente pentru persoanele varstnice/cu handicap si pentru
   victime ale violentei domestice, numarul mic de specialisti care lucreaza in serviciile
   sociale, servicii de urgenta slab dotate.

Principiile generale care vor sta la baza elaborării unei astfel de strategii de dezvoltare locala, se
regăsesc si următoarele:
   Principiul dezvoltării urbane durabile - creşterea competitivităţii municipiului Feteşti, în
    scopul maximizării aportului lor la accentuarea progresului economic şi social; asigurarea
    unor oportunităţi în favoarea populaţiei, în vederea ridicării standardului de viaţă a
    acesteia; conservarea şi protejarea mediului ambiant şi a moştenirii culturale existente în
    municipiu; menţinerea populaţiei în municipiu, prin eliminarea exodului populaţiei către
    alte municipii; diversificarea şi promovarea oportunităţilor ocupaţionale, în scopul
    diminuării şomajului.
   Principiul participării si transparentei – organizaţiile non-guvernamentale, sectorul
    privat, autoritatile locale si instituţiile internaţionale contribuie la procesul de planificare a
    politicilor publice. Societatea civila este informata cu privire la politicile publice
    planificate.
   Principiul continuitatii si coordonării – in procesul de planificare a politicilor publice sunt
    asigurate actualizarea politicilor curente ale administratiei publice locale, cat si
    coordonarea cu alte initiative.
   Principiul responsabilitatii – planificarea politicilor publice este un proces orientat spre
    obtinerea de rezultate. Raspunderea exista la toate nivelurile administratie publice.
   Principiul cooperarii si coerentei – institutia implicata in formularea politicilor publice
    trebuie sa isi dovedeasca disponibilitatea pentru cooperare cu alte institutii publice, ca si
    cu alte organizatii ale societatii civile interesate sau afectate de o anumita initiativa de
                                                   24
    politici publice, asigurand in acest fel o concepţie coerenta asupra obiectivelor ce trebuie
    îndeplinite si a masurilor ce urmează a fi luate.

Pentru a fi eficace, procesul de planificare strategică trebuie să fie:
     Cuprinzător – să angajeze în proces toată gama grupurilor de interese;
     Interactiv – să confrunte situaţia prezentă cu situaţia potenţială;
     Integrator – să lege în concepţie şi acţiune toate nivelele;
     Repetabil – să recunoască faptul că sistemele şi mediul în care acestea se manifestă
      sunt în continuă schimbare.


2. SERVICII SOLICITATE PENTRU EXECUTIA CONTRACTULUI

  A. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Feteşti

Consultantul va fi responsabil de desfasurarea a următoarelor activitati, fara a se limita la acestea:

    Etapa I – Identificarea actorilor locali care vor fi implicaţi in procesul de elaborare a
strategiei. Grupul actorilor locali trebuie sã implice cât mai multe grupuri de interese posibil, în
aşa fel încât sã poată reprezenta cât mai bine posibil comunitatea localã. Este important ca, pe
lângă reprezentanţi ai administraţiei publice locale si ai instituţiilor publice relevante, la elaborarea
strategiei sa fie implicaţi si reprezentanţi ai sectorului privat si ai cetăţenilor municipiului. Exista
tendinţa de a se considera ca ONG-urile, organizaţiile comunitare si grupurile de interese din
sectorul privat si industrie reprezintă societatea civila. Trebuie acordata mai multa atenţie
includerii si a organizaţiilor/liderilor de la nivelul academic, religios, politic si cultural. Procesul
decizional tinde adesea sa genereze o competiţie severa pentru alocarea si folosirea resurselor, iar
acesta conduce invariabil la conflicte intre participanţi. Strategia de dezvoltare trebuie sa rezolve
acesta problema prin parteneriat si participare autentica a tuturor actorilor locali cărora li se
adresează.

    Etapa II - Diagnosticul teritoriului va fi bazat pe datele existente şi va fi realizat cu
implicarea actorilor locali. Această analiză, ce conţine o dimensiune tematică dar şi una integrată,
va servi drept material de lucru grupului sau grupurilor de lucru formate din actorii locali. Analiza
preliminară urmăreşte evidenţierea resurselor de care dispune comunitatea, colectarea de
informaţii şi prelucrarea datelor cu privire la domenii de dezvoltare: Infrastructura, demografie,
sistemul de educaţie si invatamant, sănătate si asistenta sociala, cultura, mediu înconjurător,
sistemul de gestiune a deşeurilor, economie si mediul de afaceri. (exemple de metode aplicate:
sondaje de opinie, etc.)

    Etapa III – Analiza informaţiilor înregistrate. Scopul analizei preliminare este de a
structura mediul în care se plasează comunitatea şi de a identifica potenţialul real deţinut de acesta.

   Etapa IV – Elaborarea designului strategiei. Această etapă urmăreşte stabilirea
domeniilor de interes, analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite, analiza financiară a
comunităţii, analiza capacităţii de creditare a comunităţii, indicatori de evaluare şi monitorizare a
implementării strategiei.

    Etapa V – Elaborarea documentelor strategice - presupune elaborarea viziunii, a
obiectivului general, a obiectivelor strategice, a direcţiilor si acţiunilor de dezvoltare locala;
                                                   25
    Etapa VI - Planul operaţional va inventaria şi prioritiza acţiunile concrete de întreprins
pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în strategie; va identifica sursele de
finanţare ale acţiunilor; va monitoriza şi evalua procesul de implementare a strategiei; va actualiza
periodic strategia, dacă este cazul.

    Etapa VII – Consultarea publica – supunerea dezbaterii publice a rezultatelor obţinute in
diferitele faze de elaborare a strategiei.

    Etapa VIII – Definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia de către consiliul local.


B. Facilitarea procesului de consultare publică organizat de către Autoritatea Contractantă, cu
privire la Strategia de dezvoltare a Municipiului Fetesti, în care consultantul asigură:
  - organizarea a minim 3 întâlniri de consultare publică (ex : sondarea opiniei publice in
    domeniile de interes local) ;
  - prezentarea si sustinerea strategiei în cadrul Consiliului Local ;
  - pregătirea si postarea Strategiei pe site-ul oficial al autoritatii publice;
  - elaborarea unui sumar executiv al strategiei si transmiterea acestuia institutiilor locale din
    municipiu, agentilor economici, precum si factorilor interesati de la nivel local, judetean si
    regional, insotit de un chestionar de consultare a opiniei cu privire la continutul strategiei ;
  - managementul centralizării sugestiilor rezultate în urma consultării publice şi prelucrarea
    acestora ; concluziile si recomandarile inregistrate vor fi analizate si incorporate in textul
    variantei finale a Strategiei de Dezvolatre Locala.

Responsabilitatea organizării si finalizării întregului proces participativ in toate etapele care
trebuie parcurse pentru elaborarea strategiei, realizarea produsului finit, va fii in sarcina
consultantului.


Procesul de planificare strategică în urma căruia se va realiza „Strategia de Dezvoltare a
municipiului Feteşti” trebuie să includă:
 întreprinderea unor analize complexe, atât la nivel demografic şi economic, dar şi la nivel de
  sectoare de activitate, analiza unor factori de competitivitate, generarea de scenarii de
  dezvoltare spaţială şi economică a oraşului, pe baza viziunii de dezvoltare a oraşului;
 utilizarea unor instrumente şi tehnici moderne de planificare strategică;
 analiza fezabilităţii unor intervenţii în modernizarea şi extinderea de servicii publice locale;
 analiza posibilităţilor de susţinere a acestor intervenţii, raportat la resursele financiare locale;
 analizarea surselor de finanţare existente în prezent, precum şi în cadrul perioadei de
  programare, precum, şi a posibilităţii Primăriei Municipiului Feteşti de accesare a acestor
  programe;
 analizarea unor posibilităţi de mobilizarea unor instrumente de creditare şi/sau investiţii
  private;
 consultarea unor documente programatice la nivel naţional, regional, judeţean şi local, utile în
  vederea relaţionării strategiei de dezvoltare a localităţii cu aceste documente;
 consultarea factorilor locali interesaţi de la nivel regional, naţional, judeţean si local


Consultantul va propune un model de cuprins al strategiei, cu capitole, subcapitole şi o descriere
a conţinutului acestora în cadrul Secţiunii Organizare şi Metodologie, adaptate cerinţelor
cuprinse în acest caiet de sarcini.                                                   26
Documentul programatic întocmit de către Consultant trebuie sa atingă cel puţin următoarele
aspecte :

  -  Introducere
  -  Aspecte metodologice ale proiectului de planificare
  -  Caracteristici generale ale localitatii
  -  Echiparea teritoriului: Infrastructura rutiera, feroviara, fluviala, aeriana; Infrastructura
    tehnico-edilitara (gaze naturale, energie electrica, sisteme bazate pe energii regenerabile,
    etc); Servicii poştale, telecomunicaţii si mass-media;
  -  Mediul social: informaţii demografice, capitalul uman, sistemul de invatamant, sănătate,
    protecţie sociala, cultura, culte, timp liber, sport
  -  Mediul înconjurător: Protecţia naturii si a peisajului; Biodiversitatea, starea habitatelor
    naturale, a florei si faunei sălbatice; Probleme de mediu: aer, apa, sol, alţi factori; Sistemul
    de alimentare cu apa; Tratarea apelor uzate : reţea de canalizare, staţie de epurare; Sistemul
    de gestiune a deşeurilor;
  -  Mediul economic: mediul de afaceri, fiscalitate si fonduri publice, industrie, investitii
    straine, comert exterior, servicii bancare
  -  Analize SWOT pe domeniile identificate: Echiparea teritoriului, Mediul social, Mediul
    înconjurător, Mediul economic
  -  Strategia de dezvoltare locala: Cadrul strategic (national, regional, judetean); Profilul
    strategic (caracteristici pozitive şi negative, concluzii); Strategia de dezvoltare locala
    (context, viziune, obiective strategice); Contribuţia la obiectivele orizontale: dezvoltare
    durabila, oportunitati egale, societatea informaţionala; Matricea obiectivelor, direcţiilor si
    acţiunilor de dezvoltare locala
  -  Portofoliul de actiuni: Planul de actiuni si sistemul de implementare; Planificarea in timp a
    actiunilor ;
  -  Dezvoltarea de parteneriate

    Structura prezentata mai sus reprezintă informaţii minime care trebuie sa se regăsească in
conţinutul Strategiei de dezvoltare. Consultantul poate imbunatati acest conţinut cu informaţii pe
care le considera de interes strategic si care sa răspundă cerinţelor prezentului caiet de sarcini.

Modelul de planificare strategică ce urmează a fi introdus la nivelul Primăriei Municipiului
Feteşti, în cadrul acestui contract trebuie:
 să permită derularea fazelor de elaborare, implementare. monitorizare, evaluare, măsurare a
  performanţei, revizuire şi actualizare periodică a Strategiei de Dezvoltare Locală;
 să includă descrierea activităţilor ce au loc în fiecare din aceste faze, descrirea documentelor
  care trebuie realizare, precum şi instrumentele şi tehnicile ce trebuie utilizate;
 să permită derularea acestor faze de către personalul Primăriei municipiului Feteşti, cu un
  minim de asistenţă specializată, sau chiar în totalitate la nivel intern;


Portofoliului de actiuni
Portofoliul de acţiuni va cuprinde intervenţiile prin proiecte şi va furniza pentru fiecare proiect
următoarele informaţii, dar fără a se limita la: titlul proiectului, scopul proiectului, obiectivele
specifice, scurta descriere a problemelor abordate, activităţi principale, bugetul total , surse de
finanţare, parteneri, caledar estimativ.


Fişele acţiunilor
                                                  27
Fişele acţiunilor vor respecta minim următoarele informaţii, dar fără a se limita la: titlul
proiectului, scopul, obiectivele specifice, prezentarea problemelor şi a necesităţii intervenţiei, a
modalităţilor de rezolvare a problemelor, coerenţa cu strategiile europene, naţionale, regionale şi
judeţene, cu strategia locală, grupurile ţintă, planul de activităţi, descrierea activităţilor, rezultate
aşteptate şi impact, sustenabilate, estimare bugetară, sursa de finanţare, parteneri, documente
necesare.(de ex: studii de fezabilitate, etc) Intervenţiile de proiecte care vor fi dezvoltate sub forma
de fişe acţiunilor se vor stabili de comun acord cu Managerul de Proiect, din partea Beneficiarului,
în urma unor analize de oportunitate.


Strategia de dezvoltare locala va fi prezentata de către consultant pe suport de hârtie - in 10
exemplare (color) de lucru pentru funcţionarii administraţiei publice locale si pe suport electronic.
Consultantul va realiza si un sumar al documentului programatic in vederea imprimării la
tipografie, pe suport magnetic – COREL si PDF.

C. Elaborare si livrare STUDII STRATEGICE

Elaborarea a 4 studii strategice în următoarele domenii majore de interes local:
• Apă-canalizare
• Managementul deşeurilor
• Infrastructura de drumuri
• Aspecte socio-culturale

Datorită importanţei acestor domenii pentru dezvoltarea viitoare a municipiului Feteşti,
autoritatea contractantă doreşte o analiză în profunzime a domeniilor mai sus menţionate.

Datorită nivelului ridicat de detaliere, precum şi din dorinţa păstrării unei abordări unitare a
tuturor domeniilor analizate în cadrul procesului de elaborare al Strategiei, cele patru analize vor
fi prezentate în cadrul anexelor documentului Strategia de dezvoltare a municipiului Feteşti,
judeţul Ialomiţa.

Studiile strategice reprezintă analize de tip diagnostic, orientate spre identificarea în profunzime
a problemelor comunităţii dintr-un anumit domeniu, şi sunt totodată o extensie a auditului
general realizat în cadrul procesului
 Pentru fiecare studiu se vor avea în vedere cel puţin următoarele elemente dimeniuni de analiză:
    Analiza situaţiei generale existente
    Analiza deficienţelor majore de dezvoltare a domeniului analizat
    Prognoze de termen scurt şi mediu
    Propuneri concrete de investiţii pentru diminuarea deficienţei/deficienţelor majore
    identificate: minim 1 proiect de investiţie, prezentând detaliat:


      -  Oportunitatea proiectului/proiectelor;
      -  Obiectivele proiectului/proiectelor;
      -  Descrierea activităţilor proiectului/proiectelor;
      -  Bugetul estimativ al/ale proiectului/proiectelor;
                                                    28
D. Asistenta tehnica acordata Echipei de Management a Proiectului si a membrilor
administraţiei locale


    Consultantul va acorda asistenţă tehnică personalului Beneficiarului, implicat în realizarea
acestui proiect, în vederea instruirii in domeniul bugetarii de proiecte si însuşirii tehnicilor şi
instrumentelor utilizate, în realizarea „Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Feteşti

   1. LOGISTICA SI PLANIFICARE

Locaţia
Contractorul va furniza serviciile din cadrul contractului în cadrul Primăriei Municipiului Feteşti,
judeţul Ialomiţa, precum şi la sediul său. Primăria Municipiului Feteşti va asigura spaţiul necesar
desfăşurării întâlnirilor cu factorii locali interesaţi si personalul primăriei.

Perioada de execuţie
Perioada maxima de execuţie a contractului este de 2 luni, fara a depasi data de 29 august 2010,
fara posibilitatea de prelungire.

   2. CERINTE LEGATE DE PERSONAL

În oferta sa Consultantul va prezenta o Echipă de implementare care trebuie să posede toate
competenţele şi experienţa generală şi specifică necesare îndeplinirii in totalitate a sarcinilor
prevăzute în cadrul acestui Caiet de Sarcini şi care să poată lucra coordonat şi eficient în procesul de
implementare a contractului în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate.

Echipa de implementare va include şi va fi condusă de un Manager de Proiect (Specialist cheie –
management de proiecte de dezvoltare ). Membrii echipei solicitaţi conform profilului definit în
cadrul acestui Caiet de Sarcini sunt:

1)  Specialist cheie – management de proiecte de dezvoltare ;
2)  Specialist cheie – cercetare/studii de piată;
3)  Specialist cheie – sociologie ;
4)  Specialist cheie – realizarea de strategii de dezvoltare ;
5)  Specialist cheie – juridic ;
6)  Specialist cheie – financiar ;
7)  Specialist cheie – statistică ;


Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor experţilor propuşi, Consultantul se va
asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă
cerinţele, scopul şi obiectivele contractului, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare
în cadrul contractului şi precum şi a responsabilităţilor atribuite.

Ofertantul trebuie să se asigure şi să garanteze că experţii pe care îi propune în cadrul acestui
proiect sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a proiectului pentru realizarea
activităţilor prevăzute.
Neîndeplinirea cerinţelor duce la respingerea ofertei.

1) Specialist cheie – management de proiecte de dezvoltare ;
                                                  29
Responsabilităţile specialistului în management de proiecte de dezvoltare includ, fără a se limita
însă, următoarele:
 asigurarea şi urmărirea atingerii obiectivelor contractului şi a rezultatelor aşteptate, conform
  celor solicitate prin intermediul Caietului de Sarcini;
 asigurarea punerii la dispoziţie de către Contractant a echipamentelor şi logisticii necesare
  echipei de experţi pentru buna desfăşurare a activităţilor, precum şi a resurselor financiare
  necesare îndeplinirii activităţilor acestora în cadrul proiectului;
 asigurarea legăturii şi colaborării cu Autoritatea contractanta;
 organizarea şi coordonarea echipei de experţi, asigurarea calităţii activităţilor desfăşurate de
  către aceştia, conform cerinţelor din Caietul de Sarcini;
 elaborarea Planului de Implementare şi a calendarului de lucru;
 asigurarea organizării întâlnirilor de lucru din cadrul contractului;
 asigurarea că toate documentele din cadrul Contractului se elaborează şi prezintă la termenele
  prevăzute, precum şi la nivelul standardelor de calitate impus de către Beneficiar, prin
  intermediul Caietului de Sarcini;
 asigurarea controlului calităţii de către Consultant, prin utilizarea sistemelor interne proprii de
  control a calităţii a documentelor produse, precum şi a rapoartelor de progres corespunzătoare
  derulării contractului;
 elaborarea şi transmiterea Rapoartelor de Progres către Beneficiar, la termenele prevăzute,
  exercitarea, în numele Consultantului, a autorităţii exclusive a acestuia în toate problemele
  legate de implementarea de zi cu zi a contractului.

Calificare şi abilităţi
 Studii superioare universitare de lungă durată în domneniul economic sau juridic absolvite cu
  diploma de licenţă;
Experienţă profesională generală şi specifică
 Experientă în managementul implementării strategiilor de dezvoltare, la nivel de oras,
  municipiu, judet sau regiune (minim 3 contracte);
 Experientă în managementul proiectelor de finantare (minim 5 proiecte finantate de UE în
  care să ocupe pozitia de manager de proiect);
 Experientă în realizarea de minim 1 contract de consultantă/strategie de reducerea impactului
  crizei economice asupra comunitătilor locale;
 Experientă în coordonare strategii de atragere de investitii la nivel regional;


Responsabilităţile membrilor echipei de implementare, includ, însă fără a se limita la,
implementarea de zi cu zi a activităţilor specifice ale contractului, urmărirea atingerii obiectivelor
şi rezultatelor aşteptate conform celor solicitate prin intermediul Caietului de Sarcini, organizarea
şi desfăşurarea întâlnirilor cu factorii locali interesaţi şi cu reprezentanţii Beneficiarului,
prezentarea rezultatelor activităţilor acestora către Beneficiar, participarea la evenimentele de
consultare publică şi de diseminare a experienţei şi de elaborare a documentelor corespunzătoare
poziţiei şi atribuţiilor acestora.

În cadrul Propunerii Tehnice, ofertanţii vor include o descriere clară a rolului şi atribuţiilor
fiecăruia dintre membrii echipei propuse.

2) Specialist cheie – cercetare/studii de piată;

Calificare şi abilităţi:
 Studii superioare in domeniul economic absolvite cu diploma de licenţă                                                  30
Experienţă profesională generală şi specifică
 Experientă în realizarea a minim 5 proiecte de cercetare a pietei/studii de piată la nivel local
   sau regional;
 Experientă în realizarea de studii de piată pentru strategiile de dezvoltare a
   oraselor/judetelor/regiunilor (minim 5 studii);

3) Specialist cheie – sociologie

Calificare şi abilităţi:
 Studii superioare universitare de lungă durată în domeniul sociologiei absolvite cu diploma
    de licenţă
Experienţă profesională generală şi specifică
 Experientă în realizarea a minim 5 proiecte de cercetare coordonate;
 Experientă în realizarea a minim 5 studii pentru realizarea de strategii de dezvoltare la nivel
  de oras, judet sau regiune;

4) Specialist cheie – realizarea de strategii de dezvoltare ;

Calificare şi abilităţi:
   Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă in domeniul
    economic sau juridic .

Experienţă profesională generală şi specifică
 Experientă în realizarea de strategii de dezvoltare pentru minim 5 orase si/sau judete si/sau
 regiuni;
 Experientă în realizarea de minim 3 Planuri integrate de investiţii, nivel de oraş/judeţ/regiune;
 Experientă în realizarea de minim 1 contract de realizare a unei strategii de atragere a
 investiţiilor la nivelul unui oraş/judeţ/regiune;
 Experientă în fundamentarea a cel putin 5 investitii strategice la nivel municipal,judetean sau
 regional;
 Certificare nominală natională sau internatională pentru servicii de cercetare strategică sau de
 piată;

5) Specialist cheie – juridic

Calificare şi abilităţi:
   Studii superioare universitare de lungă durată în domeniul juridic absolvite cu diploma de
    licenţă.
Experienţă profesională generală şi specifică
 Experientă în legislatia de functionare a administratiilor publice locale;
 Expert juridic în minim 1 proiect cu finantare nerambursabilă;

6) Specialist cheie – financiar

Calificare şi abilităţi:
   Studii superioare universitare de lungă durată în domeniul economiei absolvite cu diploma
    de licenţă.

Experienţă profesională generală şi specifică
                                                31
 Experientă în bugetare de proiecte cu finantare nerambursabila precum si experientă în
 consultantă financiară;
 Experientă în management financiar pentru proiecte de finantare (necesare pentru bugetarea
 planului de măsuri propuse în strategie în vederea obtinerii de finantări nerambursabile) –
 minim 5 proiecte de finantare nerambursabilă ca si responsabil financiar;
 Experienţă certificată în domeniul achiziţiilor publice.

7) Specialist cheie – statistică

Calificare şi abilităţi:
   Studii superioare universitare de lungă durată în domeniul statistică și preveziuni
    economice absolvite cu diploma de licenţă .
Experienţă profesională generală şi specifică
 Experientă în prelucrări statistice pentru minim 5 proiecte de consultantă.
 Experientă de minim 2 ani în domeniul consultantei pentru dezvoltare în domeniul public;


Un expert poate fi nominalizat pentru o singură poziţie din cele identificate în caietul de sarcini.

Pentru a verifica îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini, pentru fiecare expert propus
ofertantul va depune:
 CV, din al carui continut sa se poata identifica, punctual, indeplinirea cerintelor minime
  solicitate pentru fiecare specialist
 Copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV;
 Copii ale certificatelor sau referinţelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze
  experienţa indicată în CV;

Beneficiarul se aşteaptă şi va monitoriza ca execuţia contractului să fie realizată cu experţii
menţionaţi în oferta tehnică. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că, în cazul în care capacitatea
experţilor reflectată în CV nu respectă cerinţele minime menţionate în Caietului de Sarcini,
întreaga ofertă va fi eliminată din competiţie.

Consultantul va furniza personal auxiliar (personal administrativ, secretariat, după caz) necesar
îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin prin acest contract. Costurile personalului
auxiliar sunt considerate incluse în preţul contractului. Costurile legate de sprijin logistic asigurat
echipei sunt de asemenea considerate ca incluse în preţul contractului.
Ofertantul va descrie în oferta sa modalitatea în care va asigura echipei de proiect sprijinul necesar
în termeni de personal auxiliar si logistică.
ECHIPAMENTUL ŞI LOGISTICA
Consultantul trebuie să se asigure că experţii sunt dotaţi corespunzător din punct de vedere logistic
pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare. Dotarea necesară minimă include: Laptop,
Videoproiector, Ecran pentru proiecţie (ultimele 2 echipamente necesare pentru prezentări şi
anumite sesiuni de lucru). Pentru desfăşurarea întâlnirilor din cadrul contractului şi a sesiunilor de
asistenţă tehnică Beneficiarul va pune la dispoziţia experţilor spaţiul de lucru necesar în cadrul
Primăriei Municipiului Feteşti.
                                                    32
Consultantul trebuie să asigure suportul experţilor implicaţi în cadrul contractului, precum şi
echiparea adecvată a acestora.

În cazul deplasărilor pe teren, Consultantul trebuie să asigure pentru echipa sa, pe toată durata
deplasărilor, întreaga logistică şi echipamentul necesar, precum şi transportul experţilor. Costurile
implicate de aceste activităţi, inclusiv diurna şi costurile aferente cazării membrilor echipei
Consultantului sunt considerate ca incluse în preţul contractului. Costurile legate de redactarea,
multiplicarea şi circularea documentaţiei, precum şi ale oricăror materiale, rapoarte, etc. elaborate
de experţi sunt considerate ca incluse în preţul contractului.

În mod particular, Consultantul trebuie să se asigure că există suport furnizat în mod
corespunzător dedicat aspectelor legate de logistică, activităţi de secretariat şi interpretare (dacă
este cazul), pentru a putea permite experţilor implicaţi să se concentreze asupra responsabilităţilor
principale. Consultantul trebuie să aibă în vedere şi să bugeteze corespunzător costurile
operaţionale aferente desfăşurării contractului (facturi de telefon/fax, consumabile, , etc.)

În cazul în care oferta este depusă de mai mulţi operatori economici asociaţi, acordul de asociere ar
trebui să permită un maxim de flexibilitate în implementarea proiectului. Este astfel recomandată
evitarea acordurilor care oferă fiecărui partener din asociere un procent fix din activităţile ce
trebuie executate în cadrul acestui contract. În cazul în care oferta este depusă în asociere,
Ofertantul va face o descriere detaliată a distribuţiei sarcinilor şi a responsabilităţilor individuale
între asociaţi şi a modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului.


  3. RAPORTARI

    Prestatorul va elabora şi va înainta spre informare, analiză si aprobare Autorităţii
Contractante următoarele rapoarte de activitate:
    A) Un raport preliminar - va fi transmis în termen de maxim 2 saptamani de la data
demarării serviciilor;
    B) Un raport intermediar de progres - va fi transmis la jumatatea perioadei de execuţie
a contractului ;
    C) Un raport final - la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.

Raportul preliminar va include, minim:
 operaţionalizarea aranjamentelor de implementare precum şi planul de implementare a
  contractului, structurat pe date calendaristice,
 prezentarea detaliată a activităţilor desfăşurate în cadrul acestei etape,
 rezultatele obţinute până la momentul raportării.


Raportul intermediar de progres va include, minim:
 prezentarea tuturor activităţilor întreprinse pe perioada care a trecut de la începerea proiectului şi
  până la data raportării interimare,
 stadiul de realizare a acestora precum şi rezultatele obţinute, resursele utilizate, precum şi
  recomandările sau solicitările aferente, şi planificarea activităţilor proiectului pentru perioada
  următoare.
 descrierea unor aspecte procedurale şi de metodologie (Ex: utilizarea unor chestionare,
  interviuri, analize etc.).

Raportul final va include, minim:


                                                  33
  prezentarea tuturor activităţilor întreprinse pe perioada care a trecut de la începerea proiectului şi
  până la data raportării interimare,
  rezultatele obţinute, conform Caietului de Sarcini;
  descrierea unor aspecte procedurale şi de metodologie (Ex: utilizarea unor chestionare,
  interviuri, analize etc.).
  autoevaluarea calitatii serviciilor prestate care va urmări, in principal, următoarele aspecte:
    - evaluarea analizelor economice şi sociale desfăşurate, precum şi gradului de relevanţă a
      strategiei de dezvoltare faţă de nevoile identificate;
    - evaluarea obiectivelor şi a priorităţilor stabilite, urmărindu-se analiza gradului de
      consistenţei a strategiei;
    - evaluarea coerenţei strategiei faţă de politicile naţionale/regionale/judeţene şi a
      modului cum strategia va contribui la atingerea obiectivelor documentelor
      programatice de la nivel naţional/regional/judeţean;
    - evaluarea rezultatelor şi impactului, precum şi a sistemului de indicatori stabilit, astfel
      încât să existe o bază solidă pentru procesele ulterioare de monitorizare, evaluare şi
      revizuire a performanţelor;
    - evaluarea procesului de elaborare a strategiei, precum şi a sistemului de implementare
      propus.

     In cadrul rapoartelor de progres se vor anexa: Lista documentelor consultate; lista
institutiilor consultate, lista persoanelor consultate, minute ale acestor întâlniri si orice informatie
considerata relevanta pentru activitatea desfasurata in cadrul contractului.
     Toate rapoartele vor fi scrise concis, clar şi corect în limba română, furnizând informaţii
reale şi documentate. Toate rapoartele trebuie pregătite în format A4, cu caractere Times New
Roman 12. Tabelele şi graficele de execuţie nu vor depăşi formatul A4, datorită motivelor legate de
raportare şi pot fi imprimate doar pe una dintre părţi. Sursa şi apartenenţa documentului trebuie
indicate în header–ul sau în footer-ul paginii. Rapoartele trebuie să conţină o pagină de copertă care
să includă denumirea contractului, codul/numărul de referinţă, data editării, perioada de execuţie
acoperită, precum şi numele şi adresa Consultantului. După demararea contractului, Consultantul va
clarifica împreună cu reprezentantul Autorităţii Contractante, structura rapoartelor, propusă de către
Consultant, în cadrul Ofertei Tehnice.
     Toate cele trei raportări constituie rapoarte de implementare ale proiectului şi reprezintă
instrumente de monitorizare ale activităţilor Consultantului şi, fiecare se prezintă si dezbate în
cadrul întâlnirilor Echipei de Management a Proiectului din partea Primăriei Municipiului Feteşti.
Managerul de proiect va aproba rapoarte
     Rapoartele se tipăresc într-un număr de 3 exemplare care vor fi transmise Municipiului
Feteşti. De asemenea se va transmite şi o versiune electronică a rapoartelor către Autoritatea
Contractanta. Beneficiarul poate formula observaţii şi comentarii cu privire la conţinutul rapoartelor
şi le poate transmite Consultantului în vederea procesării acestora.

Plăţile se vor face numai în baza aprobării rapoartelor prevăzute mai sus.

Ofertantul va prezenta in oferta sa termenele de raportare si conţinutul propus al
rapoartelor.


  4. PROPUNEREA TEHNICA


Consultantul va prezenta in propunerea tehnica cel puţin următoarele informaţii:                                                   34
Organizare si metodologie – va cuprinde următoarele secţiuni si va contine maxim 35 de pagini
(dimensiune font 12):

Secţiunea 1 : Gradul de înţelegere a contextului, obiectivelor, scopului şi a rezultatelor
aşteptate ale contractului
În această secţiune, ofertantul, pe baza informaţiilor menţionate în specificaţiile tehnice incluse în
documentaţia de atribuire şi a cunoştinţelor proprii va prezenta, fără a se limita însă, minimum
următoarele informaţii:
 contextul proiectului aşa cum este înţeles de ofertant, din care să rezulte că atât informaţiile
  generale relevante cât şi situaţia la nivelul domeniului planificării strategice urbane, sunt
  cunoscute şi înţelese de ofertant;
 aspectele considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru realizarea obiectivului general,
  a scopului şi rezultatelor aşteptate ale contractului;
 supoziţii şi riscuri care pot afecta execuţia contractului şi implementarea proiectului, cu
  comentarii, recomandări şi/sau propuneri de reducere şi/sau eliminare a riscurilor identificate;
 comentarii asupra obiectivelor rezultatelor şi specificaţiilor tehnice corespondente acestora
  demonstrând astfel gradul de cunoaştere şi înţelegere a domeniului de activitate al acestui
  contract.

Secţiunea 2: Metodologia si activitatile specifice contractului
În această secţiune ofertantul va face o prezentare a strategiei de abordare propuse de acesta
privind metodologia şi activităţile specifice proiectului, astfel ca prestarea serviciilor solicitate
prin intermediul Caietului de Sarcini să conducă la realizarea obiectivului, scopului şi a
rezultatelor aşteptate ale contractului. Metodologia şi activităţile specifice, fără a se limita însă,
minimum următoarele informaţii:
 descrierea strategiei generale de abordare propuse de ofertant pentru executarea serviciilor
  în conformitate cu descrierea şi cerinţele menţionate în cadrul Caietului de Sarcini;
 descrierea activităţilor specifice ale proiectului, a legăturii între acestea precum şi a
  metodologiei de implementare propuse de ofertant pentru atingerea rezultatelor, astfel încât
  executarea serviciilor solicitate să acopere toate aspectele solicitate în cadrul Caietului de
  Sarcini. Fiecare activitate identificata va fi prezentata in stransa corelatie cu resursele
  materiale, financiare, resursele umane (cu detalierea sarcinilor fiecarui membru al personalului
  implicat).
 descrierea sistemelor interne proprii de control a calităţii desfăşurării activităţilor şi a
  calităţii documentelor care vor rezulta în urma prestării serviciilor (versiuni şi formă finală), pe
  care le va utiliza ofertantul pe durata de execuţie a proiectului;
 prezentarea propunerii pentru procesul de planificare strategică pentru realizarea
  „Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Feteşti”;
 prezentarea propunerii pentru modelul de planificare strategică, care să poate permite:
  monitorizarea, evaluarea, măsurarea performanţei, revizuirea şi actualizarea periodică a
  „Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Feteşti”;
 prezentarea planului de asistenţă tehnică personalului Beneficiarului, implicat în realizarea
  acestui proiect, în vederea însuşirii tehnicilor şi instrumentelor utilizate, în realizarea
  „Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Feteşti”;
 prezentarea modelului de cuprins al strategiei şi o descriere a secţiunilor din cadrul
  acestuia, adaptate cerinţelor cuprinse în acest caiet de sarcini;
 prezentarea propunerii de structură pentru Matricea obiectivelor, direcţiilor si acţiunilor,
  pentru Fişa actiunii, formatul si prezentarea in pagina a informaţiilor astfel încât sa fie uşor
  de urmărit in activitatea de implementare, în conformitate cu cerinţele minime menţionate în
  cadrul Caietului de Sarcini                                                   35
Secţiunea 3: Management, Organizare, Logistică şi Planificare
În această secţiune, ofertantul va trebui să facă o prezentare detaliată, fără a se limita însă, privind:
 aspectele organizaţionale generale şi specifice proiectului, inclusiv modul de comunicare cu
  reprezentanţii Beneficiarului;
 cerinţele de monitorizare ale proiectului şi calendarul de elaborare şi prezentare a Rapoartelor
  de progres;
 Graficul de desfasurare a activitatii consultantului in vederea îndeplinirii obiectului
  contractat. Graficul va fi detaliat pentru fiecare saptamana de lucru funcţie de activitatile
  desfasurate, persoanele responsabile pentru acestea si rezultatele obtinute;
 Responsabilităţile fiecărui membru al echipei de implementare implicat în realizarea
  acestui contract;
 resursele alocate de ofertant (inputuri) în termeni de resurse umane specializate, precum şi
  cunoştinţe necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor
  respective şi obţinerea rezultatelor, conform Caietului de Sarcini;
 resursele umane, tehnice şi materiale pe care ofertantul le va pune la dispoziţia echipei de
  experţi în scopul susţinerii activităţilor acestora, inclusiv sprijin logistic şi echipamente, sprijin
  administrativ, personal auxiliar şi backstopping;

Un CD/DVD care să conţină versiunea electronică a ofertei tehnice trebuie ataşată variantei
tipărite, în plicul separat în care este transmisă oferta financiară. În cazul unor neconcordanţe între
versiunea electronică şi cea tipărită, ultima va prevala.

Neregăsirea aspectelor menţionate va atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă şi respingerea
acesteia.
Orice comentarii care contrazic Specificaţiile Tehnice sau care nu se încadrează în obiectivul şi
scopurile proiectului nu vor face parte din contractul final.


  5. REZULTATE ASTEPTATE

Derularea contractului va avea în vederea obţinerea următoarelor rezultate, conform unor
specificaţii tehnice prezentate în cadrul caietului de sarcini:

    1) „Strategia de Dezvoltare a Municipiului Feteşti”, elaborată de către Consultant,
    conform specificaţiilor tehnice descrise în cadrul acestui caiet de sarcini şi aprobată în
    cadrul Consiliului Local al municipiului Feteşti ;

    2) „Portofoliul de acţiuni”, destinat accesării de fonduri interne si externe, realizat şi
    fundamentat pe baza strategiei de dezvoltare locală, conform specificaţiilor tehnice
    descrise în cadrul acestui caiet de sarcini, însoţit de Fisele acţiunilor corespunzătoare unor
    proiecte;

    3) Sumarul „Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Feteşti” elaborat in vederea
    multiplicării la tipografie ;

    4) Modelul de planificare strategică introdus la nivelul Primăriei municipiului Feteşti, în
    vederea derulării fazelor de monitorizare, evaluare, măsurare a performanţei, revizuire şi
    actualizare periodică a Strategiei de Dezvoltare Locală;

    5) Studii strategice realizate pentru cele patru domenii majore de interes local: Apă-
    canalizare; Managementul deşeurilor; Infrastructura de drumuri; Aspecte socio-culturale


                                                    36
    6) Echipa de Management a Proiectului si membrii administraţiei locale instruiţi in
    domeniul bugetarii de proiecte si in tehnicile şi instrumentele utilizate, în realizarea
    „Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Feteşti”

    7) Rapoartele de progres realizate conform planificării procesului de realizare a strategiei
    de dezvoltare a localităţii;

În urma implementării proiectului:
 Primăria Municipiului Feteşti va dispune de o Strategie de Dezvoltare Locală, elaborată în
  cadrul unui proces participativ, conform modelelor de bună practică utilizate în Statele
  Membre ale Uniunii Europene, care va defini o traiectorie clară pentru viitorul localităţii , va
  identifica paşii necesari de urmat pentru dezvoltarea fiecărui sector de activitate, conform
  nevoilor, problemelor şi potenţialului localităţii.

  Primăria municipiului Feteşti va dispune de o capacitate crescută de a lucra în parteneriat şi de
  a asigura consultarea publică, în vederea identificării problemelor comunităţii, prioritizării
  acestora şi formulării de recomandări pentru intervenţie.

  Primăria municipiului Feteşti va dispune de un model de planificare strategică integrată care le
  va permite acestora monitorizarea, evaluarea, măsurarea performanţei, revizuirea şi
  actualizarea periodică a Strategiei de Dezvoltare Locală.

  Primăria municipiului Feteşti va dispune de un Portofoliu local de acţiuni, aliniat cu măsurile
  şi axele documentelor programatice relevante de la nivel naţional şi regional, în vederea
  accesării Programelor de Fonduri Structurale ale Uniunii Europene si a altor fonduri interne si
  externe;

  6. ALTE INFORMATII

PRINCIPII DE TEHNOREDACTARE ŞI GRAFICĂ

Consecvenţă Ca un prim element de consecvenţă, este recomandabilă folosirea unui font principal
pentru text (recomandare: Times New Roman 12) şi acelaşi sau altul pentru titluri. Utilizarea a mai
mult de două fonturi va încărca inutil textul. Pentru evidenţierea titlurilor şi subtitlurilor este
preferabil un singur stil (doar bold spre exemplu). Pe de altă parte, folosirea diacriticelor este
esenţială. Paragrafele se vor diferenţia prin lăsare unui spaţiu liber înainte şi după acestea.

Trebuie respectată cu stricteţe numerotarea capitolelor şi subcapitolelor, care se vor regăsi în
sumarul de la începutul documentului. De asemenea, fiecare tabel, grafic sau hartă va primi un
titlu (se va lăsa un rând liber între acesta şi grafic) şi va menţiona dedesubt sursa informaţiilor pe
baza cărora a fost creat. Sumele sau valorile mai mari de două cifre se despart cu punct după
fiecare 3 cifre (ex.: 2.234.336).

Unitate grafică În primul rând, documentul trebuie să fie aerisit şi să conţină un echilibru între
pasajele conţinând text şi cele cu grafice, tabele, fotografii, hărţi. În cazul tabelelor, graficelor şi
diagramelor este de preferat utilizarea consecventă a tipului acestora. Sunt de evitat graficele şi
diagramele tri-dimensionale, deoarece acestea îngreunează lizibilitatea.

Unele elemente grafice, precum tabele şi diagrame, pot fi găsite în documente deja existente.
Aceste elemente au deja anumite caracteristici (culori, dimensiuni etc.) care în documentul final
strategic trebuie adaptate universului grafic ales pentru acest document.


                                                   37
Accesibilitate Sunt de evitat noţiunile tehnice, iar dacă acestea sunt necesare, ele trebuie explicate
(eventual în referinţele din josul paginii). De asemenea, trebuie explicate prescurtările şi
acronimele, spre exemplu: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) sau concentraţia medie anuală
(CMA).

Tabelele relativ mici nu trebuie să înceapă pe o pagină şi să se termine pe următoarea. În cazul
tabelelor mai lungi, care depăşesc o pagină, păstraţi capul tabelului (cu descrierea) pe fiecare nouă
pagină. Totuşi tabelele ce depăşesc lungimea unei pagini se potrivesc mai bine în anexe, cu
referire exactă la ele în text.


INFORMAŢII PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ

    Tratatul Uniunii Europene prevede integrarea dezvoltării durabile în toate politicile
europene, astfel încât acestea să contribuie de o manieră integrată la îndeplinirea obiectivelor
economice, sociale şi de mediu.
    Noua Strategie de Dezvoltare Durabilă a UE (2006) urmăreşte, alături de Strategia de la
Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă, să contribuie la o Europă mai prosperă,
mai curată şi mai corectă. Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare, statele membre ale
Uniunii Europene trebuie să abordeze conceptul dezvoltării durabile în cadrul tuturor proiectelor şi
programelor finanţate din fonduri structurale, pentru a contribui la realizarea unei economii
europene echilibrate, durabile şi inovative.
    Proiectele care integrează dezvoltarea durabilă din stadii timpurii de viaţă au valoare
adăugată atât pentru organizaţiile promotoare, cât şi pentru grupurile ţintă vizate şi pot deveni
exemple de bună practică în domeniu. Importanţa acestei teme trebuie să fie recunoscută pe tot
parcursul implementării proiectelor. Astfel, în implementarea proiectelor trebuie abordate toate
cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică,
economică şi socială. Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi producţia durabilă, conservarea
şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia curată. Dimensiunea
economică se referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate economică) şi transportul
durabil, iar dimensiunea socială vizează incluziunea socială, schimbările demografice şi sănătatea
publică.
    Se aşteaptă ca în urma implementării proiectelor efectele ecologice, economice şi sociale
ale activităţilor desfăşurate cu sprijin financiar comunitar să fie sesizabile/vizibile.
    1 Concept
    Dezvoltarea durabilă este un concept foarte complex, care a pornit de la preocuparea faţă
de mediu, ideea fiind îmbogatită în timp cu o dimensiune economică şi una socială.
    Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de
intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi caută în primul rând
prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în
complexitatea sa, atât sub aspect economic cât şi social. Conceptul de dezvoltare durabilă
desemnează astfel totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, nu numai pe
termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al căror fundament îl reprezintă în primul rând
asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.
    Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu siguranţă cea dată de Comisia
Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi
sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte
satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi
satisface propriile nevoi".
                                                  38
    2 Principii şi obiective
    Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o caracterizează:
   preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii;
   viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;
   gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.
    În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:
      1. Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de
        impactul negativ asupra mediului;
      2. Echitatea şi coeziunea socială prin respectarea drepturilor         fundamentale,
        diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice
        fel;
      3. Prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităţii
        pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi a unor locuri de muncă
        abundente şi bine plătite;
      4. Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor
        democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii şi a principiilor şi practicilor
        dezvoltării durabile pretutindeni în lume.
    3 Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene – obiective generale
       limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor negative pentru societate
        şi mediu,
       asigurarea unui sistem de transport care să poată satisface nevoile economice,
        sociale şi de mediu ale societăţii, minimizând impactul nedorit asupra acestora,
       promovarea modelelor de producţie şi consum durabile,
       îmbunatăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale,
        recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor,
       promovarea unei bune sanatăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei
        împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii,
       promovarea incluziunii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în
        cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, ca o
        precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale,
       promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru a asigura
        concordanţa între politicile interne şi externe ale UE şi angajamentele internaţionale
        ale Uniunii privitoare la dezvoltarea durabilă.
    4 Strategia naţională de dezvoltare durabilă
    Proiectul de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD) s-a realizat
conform exigenţelor UE de către Guvernul României, prin Ministerul Mediului, în colaborare cu
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă.
    Ministerul Mediului este instituţia naţională care se ocupă atât de elaborarea cât şi de
implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD). Acest proiect se desfăşoară
în baza Memorandumului de Înţelegere încheiat între Guvernul României şi Programul Naţiunilor
Unite din România, semnat între cele doua instituţii la 28 august 2007 şi aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 1216 / 2007.
    Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, document de importanţă strategică naţională,
propune o viziune a dezvoltării durabile a României în perspectiva următoarelor două decenii
(versiunea draft a Strategiei poate fi consultată pe site-ul Ministerului Mediului
http://www.mmediu.ro).
                                                    39
Secţiunea IV  – Formulare
               40
                FORMULARE STANDARD

   Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele
prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de
persoanele autorizate.

Formular 1      Scrisoare de înaintare
Formular 2      Scrisoare de imputernicire pentru semnatarul ofertei
Formular 3      Scrisoare de garanţie bancară pentru participare
Formular 4      Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria
           intreprinderilor mici si mijlocii
Formular 5      Scrisoare de solicitare de clarificări
Formular 6      Contestatie
Formular 7      DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Formular 8      DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Formular 9      DECLARATIE privind calitatea de participant
Formular 10     INFORMATII GENERALE
Formular 11     DECLARAŢIE privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3
           ani
Formular 12     Fisa de experienta similara
Formular 13     Scrisoare de recomandare
Formular 14     Declaratie privind lista contractelor aflate in derulare
Formular 15     DECLARAŢIE privind instalaţiile, utilajele, echipamentele tehnice de
           care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea
           corespunzătoare a contractului de servicii.
Formular 16     DECLARAŢIE privind personalul angajat şi cadre de conducere
Formular 17     Curriculum Vitae
Formular 18     DECLARAŢIE privind partea/părţile din contract care sunt
           îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora
Formular 19     FISA DE PARTENERIAT
Formular 20     FORMULAR DE OFERTĂ pentru servicii
Formular 21     ANEXA LA OFERTA DE servicii
Formular 22     GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A Contractului
                                            41
BANCA                           Formular 3
___________________
    (denumirea)

            SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
 pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
   Către ___________________________________________
          (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

  Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
                          (denumirea contractului de achiziţie
publică)
noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,
        (denumirea                             băncii)
(adresa băncii)
ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de
                    (denumirea autorităţii contractante)
__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă
       (în litere şi în cifre)
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea
contractantă
 să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai
multora dintre situaţiile următoare:

  a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate
               (denumirea/numele)
a acesteia;

 b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
                                 (denumirea/numele)
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

  c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
                                  (denumirea/numele)
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

    Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

    Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

    (semnătura autorizată)
                                             42
                                        Formular 1

               SCRISOARE DE INAINTARE


      Către ________________________________________________
          (denumirea autorităţii contractante si adresa completă)   Ca urmare a anunţului de participare apărut in SEAP cu nr. __________ din

__________________ (ziua/luna/anul) privind organizarea procedurii pentru atribuirea

contractului ______________________________________________ (denumirea

contractului de achiziţie publică) noi _________________________ (denumirea/numele

ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:

  1. Documentul _____________________ (tipul, seria/numărul, emitent) privind
   garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră
   prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
  2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi un număr de _____
   copii:
  a) oferta;
  b) documentele care însoţesc oferta;
   Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
  Data completării _________________
                             Cu stimă,

                             Ofertant,
                                            43
                                          Formular 5

                                  Nr. ________ / _____

             SOLICITARI DE CLARIFICARI


   Catre,
          S.C. ___________________________________
                      (denumire ofertant)   Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
             (tip procedura)
achizitie publica ______________________________________________________
    ___________________________________–       COD        CPSA/CPV
________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

   1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

   2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

   3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

   Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati raspunsul dumneavoastra
pana la data de ________________ ora _________.   Cu consideratie,                          PRESEDINTE COMISIE DE EVALUARE

                          ……………………………….
                              (nume si semnatura )

   OFERTANTUL
                                              44
                                           Formular 7
                                     ____________________
                                       (denumirea/numele)
               DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA   1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
_______________________________,
                               (denumirea/numele şi sediul/adresa
________________________________
candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.
    2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţă, competenţa şi resursele
de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
autorităţii contractante __________________________________________ cu privire la
orice aspect tehnic si financiar
   (denumirea si adresa autorităţii contractante)
în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta     declaraţie     este    valabilă   până    la    data    de
________________________________
                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
    ofertei)

 Data completării ......................

                       Candidat/ofertant,
                       _________________
                      (semnătura autorizată)
                                                45
   OFERTANTUL                            Formular 8
 ____________________
   (denumirea/numele)


                   DECLARAŢIE
        privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
               din O.U.G. nr. 34 / 2006

    Subsemnatul ____________________________(denumirea, numele operatorului
economic) în calitate de ofertant la procedura „cerere de oferte” pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect _______________________________,
Cod CPV: _______________,la data de ___________________, organizată de Primăria
Municipiului Fetesti, declar pe proprie răspundere că:
  a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
  b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
  c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit
până la data solicitată…………;
  d) nu mă aflu în următoarea situaţie: în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am
îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a
produs sau este de natură să producă prejudicii grave beneficiarilor acestuia;
  e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul
în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

   Data completării __________


   OFERTANT
                                             46
                                        Formular 9


                   DECLARAŢIE
          PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ


Operator economic
................................
(denumirea/numele)


1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică.................. (se menţionează procedura), având ca obiect
................................................... (denumirea lucrării şi codul CPV), la data de
..............(zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii
contractante), particip şi depun ofertă:
|_| în nume propriu;
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................;
|_| ca subcontractant al .......................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2.Subsemnatul declar că:
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în
anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


                      Operator economic
                      ................................
                     (semnătura autorizată)
                                                       47
                                        Formular 18

               DECLARAŢIE
   PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
       SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA


Operator economic
................................
(denumirea/numele)


   Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
   Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
   Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane       juridice     să    furnizeze     informaţii  reprezentanţilor  autorizaţi  ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.


                       Operator economic
                       ................................
                      (semnătura autorizată)

 Nr.       Denumire       Partea/părţile din contract ce      Acord subcontractor cu
 crt.     subcontractant     urmează a fi subcontractate       specimen de semnătură
                       Operator economic
                      ................................
                      (semnătura autorizată)
                                                         48
                                                Formular 15


               DECLARAŢIE
  PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
     DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
       CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI


Operator economic
................................
(denumirea/numele)


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

                   Operator economic
                  ................................
                 (semnătura autorizată)
LISTA cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

 Nr.      Denumire                              Forma de deţinere
                       U.M.     Cantitate
 crt. utilaj/echipament/instalaţie                       Proprietate   În chirie
 1.
 2.

                       Operator economic
                       ................................
                      (semnătura autorizată)
                                                        49
                                        Formular 16


               DECLARAŢIE
   PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL
            CADRELOR DE CONDUCERE


Operator economic
................................
(denumirea/numele)


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră1.
                         Anul 1       Anul 2    Anul 3
Personal angajat
Din care personal de
conducere

(În cazul solicitării)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Data completării......................

                       Operator economic
                      ................................
                      (semnătura autorizată)
   1  Informaţiile pot fi introduse într-un tabel
                                                        50
                                    Formular 17


                       C
                       u
                       r
                       r
                       i
                       c
                       u
                       l
                       u
                       m

                       v
                       i
                       t
                       a
                       e

       Informaţii
       personale
       Nume/Prenume
                 Nume, Prenume
           Adresa    Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara
          Telefon                 Mobil:
            Fax
           E-mail
          Cetăţenia
        Data naşterii
            Sex

      Experienţa
     profesională
           Perioada   Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă,
                 începând cu cea mai recentă dintre acestea. Eliminaţi rândul
                 dacă este cazul
 Funcţia sau postul ocupat
  Principalele activităţi şi
       responsabilităţi
      Numele şi adresa
        angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
         de activitate

      Educaţie şi
       formare
           Perioada   Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de
                 formare profesională urmat, începând cu cel mai recent


                                                  51
    Calificarea / diploma
           obţinută
Domenii principale studiate
  / competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
           formare
   Nivelul de clasificare a    Eliminaţi rândul dacă este cazul
   formei de învăţământ /
           formare
 Aptitudini şi competenţe
         personale
       Limba maternă      Precizaţi limba maternă (dacă este cazul specificaţi a doua limbă
                   maternă)
  Limbi străine cunoscute
       Autoevaluare                    Vorbit          Scris
                              C
                              o
                              m
                              p
                              r
                              e
                              h
                              e
                              n
                              s
                              i
                              u
                              n
                              e
       Nivel european     Abilităţi  Abilităţi Interacţiun Exprimare
                    de    de citire   e
                   ascultare

                 L
                 i
                 m
                 b
                 a

                 L
                 i
                 m
                 b
                 a
   Competenţe şi abilităţi     Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost
           sociale     dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul
   Competenţe şi aptitudini    Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost


                                                     52
        organizatorice  dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul
 Competenţe şi aptitudini    Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost
           tehnice  dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul
Competenţe şi cunoştinţe de   Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost
  utilizare a calculatorului  dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
 Competenţe şi aptitudini    Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost
           artistice  dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul
     Alte competenţe şi   Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost
          aptitudini  dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul
    Permis de conducere    Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul
                 dacă este cazul
                 Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior,
   Informaţii suplimentare   de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
                 Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul
            Anexe
                                                  53
CANDIDATUL/OFERTANTUL                              Formular 10
 _____________________
  (denumirea/numele)INFORMATII GENERALE   1. Denumirea/numele:
   2. Codul fiscal:
   3. Adresa sediului central:
   4. Telefon:
   Fax:
   E-mail:
   5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare
_________________________________
                            (numărul, data şi locul de
                          înmatriculare/înregistrare)
    6. Obiectul de activitate, pe domenii:
______________________________________
                           (in conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
______________________

(adrese complete, telefon/fax,
                                 certificate de
                             înmatriculare/înregistrare)
    8. Principala piaţa a afacerilor:
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_______________________________________________________________________
__
               Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
  Anul             la 31 decembrie     la 31 decembrie
                   (mii lei)     (echivalent euro)
_______________________________________________________________________
 1.
_______________________________________________________________________
 2.
_______________________________________________________________________
 3.
_______________________________________________________________________
 Media anuala:
_______________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
(semnătura autorizată)                                               54
Antet/contestator                         Formular 6
………………………….
                  CONTESTAŢIESubscrisa    ………………………….cu        sediul  în…………………cod      unic  de
înregistrare…………………………reprezentată legal prin…………………………………în
calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizată
de    autoritatea     contractantă   ……………………………..având         sediul
în……………………………..
Contest decizia autorităţii contractante………………………………………pe care o
consider nelegală.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
  - în fapt…………………………………………..
  - în drept :……………………………………….
  În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă ;
  …………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………..
                        Semnătura/ştampila
                         reprezentat legal
                      (nume/prenume în clar)
                                           55
     OFERTANTUL                                           Formular 20
    __________________
     (denumirea/numele)

                        FORMULAR DE OFERTA

    Catre ....................................................................................................
                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
             (denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
   (denumirea serviciului)
(se  elimina    optiunile  neaplicabile)  _______________________________________lei,
reprezentand
                           (suma in litere si in cifre)
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
 (suma in litere si in cifre)

_________________________lei.
     (suma in litere si in cifre)
     2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile in graficul de timp anexat.
     3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
   (durata in litere si cifre)                  (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
     4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
     5. Alaturi de oferta de baza:
  _
 |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
  _
  |_| nu depunem oferta alternativa.
     (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
     6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
     7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

    Data _____/_____/_____

    _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
                 (denumirea/numele ofertantului)
                                                            56
                                            Formular 21


                    ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
  1. Valoarea maxima a serviciilor        _________  (% din pretul total ofertat)
    executate de subcontractanti

  2. Garantia de buna executie va
   fi constituita sub forma:           _________
   in cuantum de:                _________  (% din pretul total ofertat)

  3. Perioada de garantie de buna
    executie                   _________  luni calendaristice

  4. Perioada de mobilizare
    (durata de la data semnarii contractului
    pana la data inceperii prestatieii)     _________  zile calendaristice

  6. Penalizari pentru intarzieri         _________  (% din valoarea care trebuia
    la termene intermediare şi                 sa fie realizata)
    la termenul final de executie

  7. Limita maxima a penalizarilor        _________  (% din pretul total ofertat)
OFERTANT,
..........................
(semnatura autorizata)
                                                57
                                         Formular nr. 11


CANDIDATUL/OFERTANTUL
 _____________________
  (denumirea/numele)            DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
             PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI


1.     Subsemnatul,     reprezentant             imputernicit       al
_________________________________________________,

                     (denumirea/numele       si      sediul/adresa
candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante _________________________________________________ cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in

  (denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

4.  Prezenta  declaratie  este  valabila  pana             la   data   de
___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)                                     Ofertant,

                                   ………… ……………….

                                   (semnatura autorizata )
                                                58
Nr.    Denumirea si   Codul Denumirea/numele     Calitatea in  Pretul total al  Pretul total al  Natura si   Perioada   Observatii
Crt.     obiectul   CPV beneficiarului/clientului  contract*)   contractului   contractului   cantitatea    de
      contractului          +                  (lei)      (valuta**)    (U.M.)    prestare
        +           Adresa
     Numarul si data
      contractului

 0      1              2          3        4         5        6       7       8

 1


 2


 .....
                                                               Ofertant,
                                                             ......................
                                                           (semnatura autorizata)

________

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.
                                                 Formular 13                       SCRISOARE DE RECOMANDARE

Nume societate beneficiara........................
Adresa........................................................
Telefon .....................................................

Fax ...........................................................
e-mail .......................................................
În atentia ………………………………………
În calitate de beneficiar al lucrarilor de executie ale .................................................. ………
( ofertantului) as dori, prin prezenta, sa exprim .........................(calificativ) firmei
…………........................................................(beneficiarul) pentru eforturile depuse de echipa de
executie de lucrari .......................................... ( ofertantului).

În baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fara rezerve,
oricarei organizatii, serviciile .....................................................( ofertantului).

Comentarii: (se lasa la latitudinea celui care recomanda)


Data

………………..Beneficiar,
..........................................
                                            Formular nr 2            ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI


     Subsemnatul ………………./numele), posesor al actului de identitate ……………(tipul
actului)   seria   ……..nr………………,          emis  de  ……………….(emitent)   la  data  de
…………………,          cod   numeric    personal  ……………………………,    în   calitate  de
…………………(funcţia), reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele
ofertantului), conform …………………(se menţionează documentul legal prin care a fost numit
reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele ofertantului
privind procedura de atribuire a contractului: ..................... pentru proiectul PHARE
..............organizată de ....................


   Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria
     ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………,
     cod numeric personal ……………………………;
   …………………
(se trec toate persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei)                         Ofertant,
             ................ …………………(numele operatorului economic)

      ………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura)
Formular 12
CANDIDATUL/OFERTANTUL
 _____________________
  (denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)
      1. Denumirea si obiectul contractului: __________________________________.
           Numarul si data contractului: ___________________________________.
      2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ___________________________.
           Adresa beneficiarului/clientului: _________________________________.
           Tara: ____________________.
      3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
           (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
        _
      |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
        _
      |_| contractant asociat
        _
      |_| subcontractant
      4. Valoarea contractului:
                                   exprimata in        exprimata
                                   moneda in care in echivalent
                                   s-a incheiat        euro
                                   contractul
      a) initiala (la data semnarii contractului):   _________       ___________
      b) finala (la data finalizarii contractului):  _________       ___________
      5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________.
      6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
      _______________________________.
                                       Candidat/ofertant,
                                       _______________
                                       (semnatura autorizata)
------------
  *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin
prezentarea contractului respectiv.
                                        Formular nr. 14

CANDIDATUL/OFERTANTUL
 _____________________
  (denumirea/numele)              DECLARATIE PRIVIND LISTA
            CONTRACTELOR AFLATE IN DERULARE
1.      Subsemnatul,       reprezentant          imputernicit       al
_________________________________________________,
 (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante _________________________________________________ cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in

  (denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

4.  Prezenta  declaratie  este  valabila  pana            la    data   de
___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)


                                     Ofertant,

                                   ………… ……………….

                                   (semnatura autorizata )
                                                63
  Nr.   Denumirea si   Denumirea/numele      Calitatea in  Pretul total al  Pretul total al   Data      Data    Observatii
  Crt.    obiectul   beneficiarului/clientului  contract*)   contractului   contractului   inceperii   finalizarii
       contractului        +                  (lei)      (valuta**)   contractului  contractului
          +         Adresa
      Numarul si data
       contractului

   0      1           2           3        4         5        6        7       8

   1


   2


  .....
                                                                  Ofertant,
                                                                ......................
                                                              (semnatura autorizata)________

*) Se precizeaza calitatea in care participa la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.


                                                                             65
                                       Formular 4
                   DECLARATIE
   privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

 I. Date de identificare a intreprinderii
 Denumirea intreprinderii
 ............................................................
 Adresa sediului social
 ............................................................
 Cod unic de inregistrare
 ............................................................
 Numele si functia
 ............................................................
 (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)
    II. Tipul intreprinderii
 Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:
 [] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos
sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii
solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2.
 [] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza
rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor
aditionale care se vor atasa la declaratie.
 [] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza
rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor
aditionale care se vor atasa la declaratie.
 III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ?ntreprinderii*1)
Exercitiul finaciar de referinta
Numarul mediu de salariati                  Cifra de afaceri anuala neta  Active totale
                               (mii lei/mii euro)       (mii lei/mii euro) Important:
 Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare       [] Nu
 financiar anterior, datele financiare au ?nregistrat modificari care         [] Da (In acest caz se
  determina ?ncadrarea ?ntreprinderii ?ntr-o alta categorie (respectiv          si se va atasa o
micro-?ntreprindere, ?ntreprindere mica, mijlocie sau mare).               declaratie referitoare
                                             la exercitiul financiar
                                             anterior)
 Semnatura ........................................
         (numele si functia semnatarului,autorizat sa reprezinte ?ntreprinderea)
  Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din
anexe sunt conforme cu realitatea.
  Data intocmirii ...........................           Semnatura .................................
  Semnatura .................................
  *1) Datele sunt calculate ?n conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
  *2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de
afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate ?n ultimul
exercitiu financiar raportate ?n situatiile financiare anuale aprobate de
actionari sau asociati. In cazul ?ntreprinderilor nou ?nfiintate datele cu
privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de afaceri anuala neta si
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.


  CALCULUL pentru intreprinderile partenere sau legate


                                                          66
 Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz:
 - sectiunea A, daca intreprinderea solicitanta are cel putin o intreprindere partenera (precum si orice fise
aditionale);
 - sectiunea B daca intreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o intreprindere (precum si orice fise
aditionale).

 Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate
Perioada de referinta
                Numarul mediu anual de    Cifra de afaceri anuala     Total active
                salariati           neta               (mii lei/mii euro)
                                (mii lei/mii euro)
1.Datele intreprinderi
solicitante sau din situatiile
financiare anuale
consolidate
2.Datele cumulate in mod
proportionalale tuturor
intreprinderilor partenere
daca este cazul
3.Datele cumulate ale
tuturor intreprinderilor
legate(daca exista) –
dacanu au fost deja
incluse prin consolidare la
pct.1 din acest tabel
Total

  Datele incluse in sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse in tabelul
"Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii" din anexa nr. 1.
1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele
realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In
cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.
2) Datele intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare
anuale si a datelor intreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale
intreprinderii ori a situatiilor financiare
anuale consolidate in care intreprinderea este inclusa.
                                                             67
                                                                         Formular 19
                                FISA DE PARTENERIAT

  1. Date de identificare a intreprinderii
  Denumirea intreprinderii
  ............................................................
  Adresa sediului social
  ............................................................
  Cod unic de inregistrare
  ............................................................
  Numele si functia
  ............................................................
  (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)


 2. Date referitoare la intreprinderea legata
Perioada de referinta
                Numarul mediu anual de               Cifra de afaceri anuala          Active totale
                salariati                     neta                   (mii lei / mii euro)
                                          (mii lei/mii euro)


Total
  NOTA:
  Aceste date rezulta din conturile sau alte date ale intreprinderii partenere, consolidate, daca exista. La acestea se
adauga ?ntr-un procent de 100% datele intreprinderilor care sunt legate de aceasta întreprindere partenera, daca
datele din conturile consolidate ale intreprinderilor legate
au fost deja incluse prin consolidare in conturile intreprinderii partenere. Daca este necesar, se va adauga "fisa
intreprinderii legate" pentru intreprinderile care nu au fost inca incluse prin consolidare.
  3. Calculul proportional
  a) Indicati exact proportia detinuta de intreprinderea solicitanta (sau de intreprinderea legata prin intermediul
careia se stabileste legatura de parteneriat), in intreprinderea partenera la care se refera aceasta fisa:
  ............................................................................................................................................
  Indicati, de asemenea, proportia detinuta de intreprinderea partenera, la care se refera aceasta fisa, din capitalul
social al intreprinderii solicitante (sau in intreprinderea legata)
  ...................................................................... ......................................................................
  b) Introduceti in tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre
procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse in tabelul de la pct. 1.
  Tabelul de parteneriat - A.2.
Procent                    Numarul mediu anual de             Cifra de afaceri anuala             Active totale
                        salariati                   neta                      ( mii lei/mii euro )
                                          (mii lei/mii euro)

  Aceste date se vor introduce ?n Tabelul A.1.
3) In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul de personal, calculul se
face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.
4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La
acesta trebuie cumulata proportia detinuta de fiecare intreprindere legata in aceeasi întreprindere partenera.


                                                                                68
5) Active totale reprezinta active imobilizate + active circulante +cheltuieli in avans.

 Sectiunea A
 Intreprinderi partenere

  Pentru fiecare ?ntreprindere pentru care a fost completata "fisa de
parteneriat" [c?te o fisa pentru fiecare ?ntreprindere partenera a
?ntreprinderii solicitante si pentru orice ?ntreprindere partenera a
oricarei ?ntreprinderi legate, ale carei date nu au fost ?nca incluse ?n
situatiile financiare anuale consolidate ale acelei ?ntreprinderi legate],
datele din aceasta fisa de parteneriat trebuie sa fie introduse ?n tabelul
de mai jos.

 1. Date de identificare si date financiare preliminare

                 Tabelul A.1.
Intreprinderea partenera – date de identificare                    Numarul    Cifra de    Active
                                            mediu de   afaceri    totale
                                            salariati   anuala     (mii
Numale sau     Adresa     Cod unic de    Numele si prenumele
                                                   neta      lei/mii
denumirea     sediului    inregistrare    presedinteluiconsiliului de
                                                   (mii lei/mii  euro)
intreprinderii   social               administratie , director
                                                   euro)
                           generalsau echivalent
Total

  NOTA:
  Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza"fisei de parteneriat", pentru fiecare
intreprindere cu care intreprinderea solicitanta este direct sau indirect partenera.
  Datele introduse in sectiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de intreprinderi
partenere sau legate"(referitor la intreprinderile partenere).
  Aceste date rezulta din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale intreprinderii partenere, daca
exista, la care se adauga in proportie de 100% datele intreprinderilor care sunt legate cu aceasta intreprindere
partenera, in cazul in care acestea nu au fost deja incluse
in situatiile financiare anuale consolidate ale intreprinderii partenere.Daca este necesar, adaugati "fise privind
legatura dintre intreprinderi" pentru intreprinderile care nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale
consolidate.
                                                               69
                                        Formular 22    OFERTANTUL,
    ____________________
    (denumirea/numele)
Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilorNumele   Functie  Sarcina   ziua/saptamana/luna               numarul
1
           (raportur                          de
           i                              zile/
           solicitate                          saptama
           )                              ni/
                                          luni
                  1      2     3       ...
1                                         total 1
2                                         total 2
....                                        total ....
Denumire Numarul     ziua/saptamana/luna                  numarul
activitati de                                  de
      persoane                               zile/
      aferente                               saptaman
      fiecarei                               i/ luni
      activitati
             1       2        3      ...
1                                        total 1
2                                        total 2
...                                       total ...
                      Ofertant,
                      ________________
                      (semnatura autorizata)
                                              70
  OFERTANTUL
 _________________
  (denumirea/numele)
        GRAFICUL DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI
  Luna    1        2         3         4  5

 Săptămâna   1  2  3  4  5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Responsabil
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea 4
……………..
……………..Graficul de îndeplinire a contractului se va completa conform activităţilor
specificate in Caietul de sarcini.Se vor evidentia si activitatile de Raport
                       OFERTANT
                       ......................
                     (semnătură autorizată)
                                             71
Sectiunea V  – Contract
              72
                         Contract de servicii
                   nr.______________data_______________


Preambul

    In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare
de produse, intre

........................................................................................... denumire autoritate contractanta
adresa sediu ..................................................................... telefon/fax ..............................................
numar de inmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont
trezorerie       ...............................................................................       reprezentata    prin
....................................................................................................... (denumirea conducatorului),
functia...............................................
in calitate de achizitor, pe de o parte
si
……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic
............................................... adresa sediu …………………
........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de
inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca)
.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea conducatorului)
functia...............................................
in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
                                                                     73
3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

                      Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa execute ...............................................denumirea serviciilor, in
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor,
conform graficului de plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga
……… TVA.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de …….
 ( se inscrie perioada si data)
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ....
( se inscrie data la care inceteaza contractul)

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de ......
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in
propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnica.
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
      reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
       intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
       materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele
       achizitionate, si


                                                      74
     daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
      in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de
      catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la
emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce
achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp
posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor)
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala din plata neefectuata.
(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare
zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

                    Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum
de ……. , pentru perioada de …… si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului.
( se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna
executie)
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna
executie.
                                                  75
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de ….. de la
indeplinirea obligatiilor asumate.
( se precizeaza modul de restituire si termenul)
12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului

13. Alte resposabilitati ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului. (se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare)

14. Alte responsabilitati ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
  b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
                                                  76
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
      i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
      ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
        contractului de catre prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un
act aditional.
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act
aditional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.

17. Ajustarea pretului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.
17.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita.
(se precizeaza formula de ajustare)

18. Amendamente

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului.

19. Subcontractanti

19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi
notificata achizitorului.
                                                  77
20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre
instantele judecatoresti din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

23. Limba care guverneaza contractul

23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
                                                  78
    Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
    ( se precizeaza data semnarii de catre parti)


     Achizitor                                Prestator
  .............................                      ..............................
(semnatura autorizata)                               (semnatura
autorizata)
       LS                                    LS
                                                      79

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:54
posted:12/4/2011
language:Romanian
pages:79