หน้าที่ 1 แบบ ก บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันฯ by e7W1coG0

VIEWS: 0 PAGES: 434

									                  หน้าที่ 1

                                  (แบบ ก.)
           บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันฯ
           ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป(ภำค ก.)
           ตำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 2
เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล        หมำยเหตุ
  207000001   นางสาวมยุรี      คาทอง
  207000002   นายคาพันธ์       จันทสาร
  207000003   นางสาวระเบียบ     ชาวทอง
  207000004   นางสาวสุชีรา      สีทองทา
  207000005   นายอัษฎาวุธ          ุ
                    แสนทวีสข
  207000006   นางสาวพิมพิศา     บุญยิ่ง
  207000007   นางวารุณี       ไหว้พรหม
  207000008   นางเกศิณี       ชายทวีป
  207000009   นางสาวนิธินันท์    หาญอาษา
  207000010   นายวีระพล       สมบัติ
  207000011   นางสาวสุนี       รุ่งรัศมี
  207000012   นางสาวมัณฑนา       ้  ้
                    ขึนนกคุม
  207000013   นางสาวผกามาศ      หมั่นทรัพย์
  207000014   นางสาวคนึงนิจ     กิระกิจ
  207000015   นางอาไพ        วงค์สลับ
  207000016   นางสมคิด        บุญธง
  207000017   นายไมตรี        วงค์สลับ
  207000018   นายวิธิพงษ์      แสงสุวรรณ
  207000019   นายวรชัย        จิรัฐชยุต
  207000020   นางสาววาศินี      คุณทรัพย์
  207000021   นางชนมนต์       ฉิมงาม
  207000022   นางชนินท์ธร      ทองแม้น
                  หน้าที่ 2

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000023   นางสาวรัตนาภรณ์    ฤทธิโร
  207000024   นางทัศนีย์        ่
                    ชมชืน
  207000025   นางไพวรรณ       ณ อุบล
  207000026   นางสาวจิราวรรณ    ทองมี
  207000027   นางสาวพิสมัย     วาระสุข
  207000028   นายเกรียงไกร     วรภาพ
  207000029   นายสิทธิพงษ์     แท่งเรือง
  207000030   นายเจษฎา       ธาประดิษฐ์
  207000031   นางสาวระพีพร     คูณมี
  207000032   นางสาวจินตนา     ทาทอง
  207000033   นางสาวนภาลัย     ปาคาทอง
  207000034   นางขนิษฐา       จันทะบุตร
  207000035   นางปัทมาภรณ์     ปัสสาพันธ์
  207000036   นางหนูเนียม      วันทอง
  207000037   นางสาวมลธยา      ปัดถา
  207000038   นางสาววรรณวิไล    ชินชะลี
  207000039   นายพยุงศักดิ์      ั
                    มีปญญา
  207000040   นางสาวนิตยา      ชนะศรี
  207000041   นางสาวพิสมัย     สิทธิธรรม
  207000042   นางสาวพนัชกร     สอนจิตร
  207000043   นายปรีชา       สิงห์ชู
  207000044   นางสาววลัยพร     โทสิงห์
  207000045   นายอรรถพล       สุทธิวรรค
  207000046   นายกิติศักดิ์     สิงห์คะเนย์
  207000047   นายวินัย       ดอกดวง
  207000048   นางสาวจิราภรณ์    ศรีสาร
  207000049   นางสาวนิตยา      มั่นวงค์
                    หน้าที่ 3

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
    207000050   นางสาวสิริยาภรณ์    สาลีพวง
    207000051   นางสาวสิริญญา     ศรีกระหวัน
    207000052   นางสาวกนกวรรณ     อังคุระศรี
    207000053   นายกฤษฎา        เลขะเจริญกุล
    207000054   นางสาวพิจิตรตรา    โกมิฬ
    207000055   นางสาวภาริณี      เหล็กกล้า
    207000056   นางสาวนงค์เยาว์    มีศรี
    207000057   นางสาวรามาวดี     พิลากุล
    207000058   นางสาววนาลัย      สาราญเริญ
    207000059   นายแสงสุรีย์      อิงเอนุ
    207000060   นายมนตรี        นามเวช
    207000061   นายวิรัชต์         ่
                      เหลียมล้า
    207000062   นายจักรกฤษณ      ศรีสด
*   207000063   นายเกริกฤทธิ์     ปัททุม
    207000064   นางสาวหนูไพร      วิเศษศรี
    207000065   นางสาวพรพิมล      ศรีวงษ์
    207000066   นายอนุรักษ์      นามพรม
    207000067   นายประสิทธิ์      แสนวงษ์
    207000068   นางสาวสาวิตรี       ุ
                      สีสมัง
    207000069   นางนลิสา        คาจันทร์
    207000070   นางสาวจตุพักตร์    ทวีโคตร
    207000071   นางสาวเตือนใจ     มณีจันทร์
    207000072   นายประสงค์       พระพงษ์
    207000073   นายวิชัย        คาวงค์
    207000074   นางสาวนิตยา      พึ่งภักดิ์
    207000075   นางสาวเกศรา      สมนึกโนธรรม
    207000076   นายอนุชา        ห่อทรัพย์
                    หน้าที่ 4

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
    207000077   นางผกามาศ       ออมชมภู
    207000078   นางสาวสุนีย์     มะโนธรรม
    207000079   นายทองจันทร์     กาวัน
    207000080   นางสาวรัตนาภรณ์    ภูมี
    207000081   นายโกวิท       อุปมัย
*   207000082   นางสาวราไพ      ทินกรณ์
    207000083   นางอุไรรักษ์       ุ
                      ดีบบผา
    207000084   นางสาวอังคาร     พละโข
    207000085   นางสาวเดือนเพ็ญ    วรรณพฤกษ์
    207000086   นางสาวรัชนี      พันนา
    207000087   นางสาวเบ็ญจวรรณ เสน่หา
    207000088   นายณรงค์ฤทธิ์     โคตะยันต์
    207000089   นางทัศนี       โคตะยันต์
    207000090   นางสาวกาญจนา     พงสุดทา
    207000091   นางสาวศศิธร      เพ็งพา
    207000092   นางสาววราภรณ์     ทองมี
    207000093   นายเริงวิทย์     พรหมโลก
    207000094   นางสาวอัญชลี     ไลยรัตน์
    207000095   นายไพบูลย์      นามโคตร
    207000096   นางสาวแก้วตา     กัณหารินทร์
    207000097        ิ
           นางสาวทวีทพย์     ฤทธิเสน
    207000098   นางสาวจุติพร     ผ่านเมือง
    207000099   นายพงษกฤต       ไชยรัตน์
    207000100   นางวรรณเกิด      อุดมแก้ว
    207000101   นางนิตยา       พูลเพิ่ม
    207000102   นางสาวมุกดาวัน    พรหมประดิษฐ์
    207000103   นางสดใส        ปิงเมือง
                    หน้าที่ 5

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
    207000104   นางอภิญญา       จันทร์โท
    207000105   นางเบญจวรรณ      แสงประจักษ์
    207000106   นางสาวใจญา      ทุมาสิงห์
    207000107   นางสาวจิตตราพร    สุวรรณศรี
    207000108   นางสาวบุสดี      กุมภาพงษ์
    207000109   นายลิขิต          ์
                      สวัสดิจิตต์
    207000110   นายคาภู        กุหลาบ
    207000111   นายยงยุทธ       เหล่าเวชประสิทธิ์
    207000112   นายนวพัฒน์      ลาดวน
    207000113   นางสาวพัทธนันท์     ่
                      กลินพยอม
    207000114   นางจารีรัตน์      ่
                      กิงคา
    207000115   นางสาวศริญญา     พละพงค์
    207000116   นายสุนทร       รื่นเริง
    207000117   นายถวัลย์       จันทร
    207000118   นางสาวชนัญชิดา    มณีภาค
    207000119   นายสิทธิวรากร     ตรวงจิต
    207000120   นางสาวสุธาสินี    นระมาตย์
    207000121   นางสาวเพลินวิไล    ศรีลาลัย
    207000122   นายชัยโย       โคตะ
    207000123   นายนิวัฒน์      รากเงิน
    207000124   นายเกรียงไกร     บุญโปร่ง
    207000125   นางสาวพัฒน์ธิดา    จันทรคติ
    207000126   นางสาวรุ้งนภา     สมศรี
    207000127   นายวสันต์       ใสเนตร
    207000128   นางสาวบัวขาว     กองทอง
*   207000129   นางสาวสร้อยสุดา    ศรีประโคน
    207000130   นางสาวกุลธิดา     ศรเขียว
                     หน้าที่ 6

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
    207000131   ว่าที่ ร.ต.หญิงสมจิตร์ บรรพชาติ
    207000132   นางสาวพิสมัย      ประเคน
    207000133   นางสาวสายฝน       เจือทอง
    207000134   นางสาวจุไรรัตน์     อักโข
    207000135   นางสาวศิริวลา      แก้วทชาติ
    207000136   นางสาววันทนา      สังประกุล
    207000137   นางสาวรัชติยา      สมรักษ์
    207000138   นางสาวอาพรรณี      ชานิกุล
    207000139   นางสาวพิกุล       ขันแก้ว
    207000140   นางสาวฉวี        คาแพงจีน
    207000141   นางสาวสุดที่รัก     ไชยวิเศษ
    207000142   นางสาวสุนิภา      แซ่โล
    207000143   นายฉันทวัฒน์      ธัญนันทิวรรณ์
    207000144   นายทวีศักดิ์        ่
                       กลินพยอม
    207000145   นางสุรีย์วรรณ      กิตติธรสมบัติ
    207000146   นางสาวปพิชญา      พิลาแก้ว
    207000147   ส.อ.หญิงวิริยาพร    คนขยัน
    207000148   นางหทัยทิพย์      กาญจนประเวศ
    207000149   นางสาวสมจิตร      บุตรศรี
    207000150   นางสาวสุณี       บุญรุ่ง
    207000151   นางสาวอรทัย       หวังสิน
    207000152   นางสาวสุจิตตรา     แสนจันทร์
    207000153       ุ
           นายศันติสข       แดงกัณหา
*   207000154   นายพิษณุ        ศรีหัวแฮ
    207000155   นางชูจิตร         ู
                       พิบลย์
    207000156   นางสาวณัฏฐกิตติ์        ุ
                       แสนทวีสข
    207000157   นายเริงชัย          ้
                       สายเชือ
                  หน้าที่ 7

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207000158   นางสาวธัญญพัทธ์        ิ
                    ธรรมทวีสริโชติ
  207000159   นางสาวลักษมี      สายเนตร
  207000160   นางสาววนารี      ทัศนียพงศ์
  207000161   นางสาวณัฏฐนิช     สุขจิตต์
  207000162   นางสาวสายฝน      อินธิราช
  207000163   นางสาวพรพรรณ      โมลี
  207000164   นางสาวอุไรลักษณ์      ุ
                    ศรีสโพธิ์
  207000165   นางดวงกมล           ิ
                    จันทร์สงห์
  207000166   นายเปรม        สีดากุล
  207000167   นางสาวอริชา      พรทิพย์
  207000168   นางมยุรี        มูลชาติ
  207000169   นางสาวทัศวรรณ     สังฆะสี
  207000170   นายธีรยุทธ       แก้วกาฬ
  207000171   นางสาวลัดดาวัลย์    คงรอด
  207000172   นางสาวสายสุลี     กุดเป่ง
  207000173   นางสาวสุกัญญา     กกแก้ว
  207000174   นางสาวสุวรรณรัตน์ บุญเนตร
  207000175   นางสาวยุวดี      พระอารักษ์
  207000176   นางสาวอาระยา      ปิยะนาจ
  207000177   นายปิยะพงษ์      ฉิมรักแก้ว
  207000178   นางสาวยุภาวดี     สิทธิโท
  207000179   นางเฉลิมศรี      บุญครอง
  207000180   นางสาวยุวดี      แสงล้า
  207000181   นางสาวจันทร์ศรี    โคตรพรม
  207000182   นางสาวภาวิตรี     ณรงค์แสง
  207000183   นางสุภาวดี       สีทา
  207000184   นายชัยชาญ       จาปาทอง
                  หน้าที่ 8

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207000185   นางสาววิภาพร      กองกิรัต
  207000186   นางสาวศิริลักษณ์    ศรีทะดับ
  207000187   นายปรีชา        พรศรี
  207000188   นางจตุพร        หินอ่อน
  207000189   นางสาวสุกัญญา     อินทะแสง
  207000190   นางสาววรรณา         ์
                    ศักดิศรีจันทร์
  207000191   นางสาวนิตยา      แต้ดารงพงศ์
  207000192   นางทองวรรณ       โตอนันต์
  207000193   นางสาวมุฑิตา      เทนโสภา
  207000194   นางสาวอริสา      ไรกลาง
  207000195   นางสาวสุภาวดี     เวชคง
  207000196   นางสาวชุตินันท์    ทองเทพ
  207000197   นางจินดาวัลย์     สุโพธิ์
  207000198   นางสาวมยุรา      หลักหาญ
  207000199   นายพูลสวัสดิ์     เจริญสุข
  207000200   นายบุญธรรม       พวงสร้อย
  207000201   นายธีรเทพ       มั่นคง
  207000202   นางพนิดา        แก้วผสม
  207000203   นายโกญจนาถ       พรมทา
  207000204   นางสาวพรประภา     กาลพัฒน์
  207000205   นางสาวนิตยา      ไชยหงษ์
  207000206   นางสาวสุภาพร      ผลบุญ
  207000207   นายไพรัตน์       ศรีไสย์
  207000208   นางสาวสุธารทิพย์    สีดา
  207000209   นายมนัส        สมบัติ
  207000210   นางรุจิรา       มาตผล
  207000211   นางปรีชาภรณ์      แซงดาว
                  หน้าที่ 9

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000212   นางอภิญญา       โสธาตุ
  207000213   นายศุภฤทธิ์      สารีอาจ
  207000214   นางสาวอนงค์นัยต์    พรมโสภา
  207000215   นางสาวสุดารัตน์    ศรียงยศ
  207000216   นางสาวรจนา         ั
                    สาธุสตย์
  207000217      ิ
         นายอนุสทธิ์      โสตะวงค์
  207000218   นางสาวชฎากร      สินทิพย์
  207000219   นายสิทธิชัย      เนาวะมั่น
  207000220   นายพิสานท์       จากรัมย์
  207000221   นางสาวนิตยา      สะอาด
  207000222   นางนงคราญ       ทีฆกุล
  207000223   นายวุฒิศักดิ์       ์
                    โพธิมั่น
  207000224       ้
         นายกอบเกือ       จังตระกูล
  207000225   นางสาวสุนิสษา     โสมอินทร์
  207000226   นางสาวฐิติมา      บุญเนตร
  207000227   นางสาวอภิชญา      ดอกพุฒ
  207000228   นางสาวนิภาวรรณ     วีระกุล
  207000229   นางสาวบุญวาส      บุตศรี
  207000230   นางสาวศุภกานต์     แหวนเงิน
  207000231   นางวาสนา        โฮมหุ้มแก้ว
  207000232   นางสาวทัศนีย์     พิสาชัย
  207000233   นายวิชัย        ศิริผลา
  207000234   นายอดุลย์       พิสาชัย
  207000235   นางสาวพิกุล      ผาแก้ว
  207000236   นางยุพรรค       นะคะสอน
  207000237   นางจันทร์เพ็ญ     สมาฤกษ์
  207000238   นางสาวอัมพร      จันทร์ขาว
                 หน้าที่ 10

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000239   นางสาวสายใจ      นามธรรม
  207000240   นางสาววิภาวดี     พรมเสนา
  207000241   นายสมเจตน์      ศศิพนมทอง
  207000242   นางสาวทัศนีย์     เชิงหอม
  207000243   นายพงษ์พันธ์     ดวงชัย
  207000244   นายศรนรินทร์     ขันทวี
  207000245   นางสาวอภิรัญญา    นิยม
  207000246   นายธนายุทธ      ทองใบ
  207000247       ิ
         นางนารีทพย์      วิเศษอุด
  207000248   นางสาวกาญจนา     ยาวะโนภาส
  207000249   นางสาวรัชนี      ยิ่งยืน
  207000250   นางสาวอาไพ      ลาพันธ์
  207000251   นางสาวคาผัด      เพ็งชัย
  207000252   นางสาวนันภิกา     เสนคาสอน
  207000253   นางสาวชลาไส      ดุจพันธุ์
  207000254   นางทัศนีย์      เล้าสุริยพงศ์
  207000255   นางสาวปภาวรรณ์    บัวลา
  207000256   นางประภาภรณ์     สีนวน
  207000257   นางผการัตน์      แนบผักแว่น
  207000258   นางพนิดา       อาษาศรี
  207000259   นายทศพล        พันธมาศ
  207000260       ั
         นางสาวอุทยวรรณ    แก้วคา
  207000261   นายจิรวัฒน์      ศรีอาคา
  207000262   นางสาวธัญวรรณ     บุญโส
  207000263   นางสาวอมรรัตน์    ห้าวหาญ
  207000264   นายพีระยุทธ      วงศ์ใหญ่
  207000265   นางสาววิไลวรรณ    เฝืองบุญ
                   หน้าที่ 11

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207000266   นางจินตนา       แก้วหาวงษ์
    207000267   นางสาวนพรัตน์     ผลดี
    207000268   นางโสรัจจ์      เมไพ
    207000269   นางสาวจารุวรรณ    ศุภเสถียร
    207000270   นางสาวเพ็ญนภา     สีดา
    207000271   นางสาวพิสมัย     เพียรใจ
    207000272   นางชัญญา       พากเพียร
    207000273   นางสุภาวดี      คาลือชา
    207000274   นางสาวณัฐการย์    ตามบุญ
    207000275   นายสุรนนท์      งอมสงัด
    207000276   นางสาวสุธาภรณ์    ขาวสมบูรณ์
    207000277   นายบวร        ไขระวิ
    207000278   นางลัดดาวัลย์     มีมานะ
    207000279   นายอนันต์       สุเทพ
    207000280   นายทองดี       บุญบาเรอ
    207000281   นางมณีรัตน์      เนื้อทอง
    207000282   นางสร้อยสุดา     สาสะเดาะห์
    207000283   นางสาวบัวทอง     ถวิลไพร
    207000284   นายสมัย        ศิริกาล
*   207000285   นางสาวนิภาพร     อินอาษา
    207000286   นางศิริลักษณ์     ศรีลาศักดิ์
    207000287   นายณัฐวุธ       พูลสุข
    207000288   นางยุพิล       ไชยพจน์
    207000289   นางสาวณัฐธากรณ์    อินธิราช
    207000290   นางสาวน้าอ้อย     ไกรษี
    207000291   นายอารยะ       หูตาชัย
    207000292   นางรุ่ง        ทองจัตุ
                  หน้าที่ 12

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000293   นางปิ่นแก้วการณ์       ิ
                    ตันติสรินทร์
  207000294   นางสาวอรทัย      มูลทรัพย์
  207000295   นางเรวดี        ธรรมสัตย์
  207000296   นางวิมลพันธ์      ทองสุก
  207000297   นายวชิรา        ทองสุก
  207000298   นางสาวสุปราณี     ยืนยิ่ง
  207000299   นางสาวสุภัทร์ตรา    ศรีเมือง
  207000300   นางสาวลินดา        ้
                    เชือคาจันทร์
  207000301   นางสาวเสาวลักษณ์ สิงหะโท
  207000302   นางสาวนพาชณ      ไวว่อง
  207000303   นางสาววราภรณ์     ขันศรี
  207000304   นางสาวอัญชลิกา     ตันสุ
  207000305   นางสาวสาฤทธิ์     มากุล
  207000306   นางสาวอรวรรณ      กากแก้ว
  207000307   นายสงวน        สงแก้ว
  207000308   นางสาวภัทรา      เสมอสุข
  207000309   นางสาวยุวดี      วรอนุ
  207000310   นางสาวจุฑารัตน์    สาราญวงศ์
  207000311   นางสาวสมร       ผูกพัน ธ์
  207000312   นางสาวทัศนีย์พร    ทองราช
  207000313   นางสาวดวงจันทร์    แสงสุข
  207000314   นายเอกสิทธิ์      แสงส่อง
  207000315   นางมยุรีย์        ้
                    คุมเหม
  207000316   นายณฐพล        คาพันธ์
  207000317   นางสาวนฤมล       เสนพันธ์
  207000318   นายฤทธิพัฒน์      มิ่งขวัญ
  207000319   นางสาวเบญจวรรณ ทยานสิงห์
                  หน้าที่ 13

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000320   นางสาวนิศารัตน์      ุ
                    มีบญ
  207000321   นางสาววาสนา      คงตางาม
  207000322   นางสาวสุวรรณี     แดนดี
  207000323   นางสาวขนิษฐา      แก่นทอง
  207000324   นางสาวเววิกา      ทองปัญญา
  207000325   นางสาววรัญญา      ศุภษร
  207000326   นายสมศิลป์       มะโนชาติ
  207000327   นางสาวจริยา      มูลเพ็ญ
  207000328   นายปณิธาน       สมบัติ
  207000329   นางสาวศิริพร      ทุมจันทร์
  207000330   นายสมาน        สารปัญญา
  207000331      ุ
         นายพิสทธิ์       อุทรามาตย์
  207000332   นายวินิจ        สังสีแก้ว
  207000333   นางสาวรัตนา      วงศ์เดชา
  207000334   นางสาวสุพิมพ์สร    มั่นยืน
  207000335   นางสาวรัตนา      แสงดารา
  207000336   นางปรียาดา       มาคาผุย
  207000337   นางสาววาสนา      คัมภ์ทวี
  207000338   นางจันทร์ธิดาภรณ์   ทองลา
  207000339            ์
         นางสาวเบญจวรรณ โพธิพรม
  207000340   นางอรุณศรี         ์
                    โพธิสาชัย
  207000341   นายวรภัทร       นนท์ศิริ
  207000342   นายชัยชนะ       ไชยบุตร
  207000343   นายกฤษดา        โยธาแข็ง
  207000344   นางสาวกิติยา      ยังซื่อ
  207000345   นางสาวแพรวพรรณ โคตรภัสสา
  207000346   นายสมพล        เจริญสิม
                    หน้าที่ 14

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207000347   นางสาวสมคิด      บุญจั้ง
    207000348   นางสาวอัจฉรา      สัตย์ธรรม
    207000349   นางนิตยา        มุกดาหาร
    207000350   นางสาวกิติยา      คาวงศ์
    207000351   นางสาวนิตยา      วิลาวัน
    207000352   นางสาวสมพร       บุญไพโรจน์
    207000353   นางนิรมล        บุญเรือง
*   207000354   นางสาวพณีวัลย์     ไกยะวินิจ
    207000355   นางสาวญาณพัฒน์     สุนา
    207000356   นางสาววลัยลักษณ์    ตันฑะกูล
    207000357   นายอลงกรณ์       ช่างไชย
    207000358   นางสาวบังอร      ไตรแก้ว
    207000359   นายนันต์ธชัย      นรดี
    207000360   นางรุ่งราตรี        ์
                      โพธิงาม
    207000361   นางสาวสาคร       เยื่อใย
    207000362   นางสาวปวริศา      งวงช้าง
    207000363   นางสาวสายฝน      ทองงาม
    207000364   นายกิติศักดิ์     วิลัย
    207000365   นายสัญชาติ       ผลดก
    207000366   นางสาวรัศมี         ุ
                      อยู่สข
    207000367   นางสาวนฤมล       มรกตเขียว
    207000368   นางสาวชิดชมัย     วิเศษแก้ว
    207000369   นางสาววัลย์ศิริ    พลโททอง
    207000370   นางสุนีรัตน์      รู้เจน
    207000371   นายยศพงษ์       รู้เจน
    207000372   นางสาวสุนิดา      สุนทร
    207000373   นางสาวทักษพร      ผิวทอง
                  หน้าที่ 15

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000374   นายทวีศักดิ์      ประชาราษฎร์
  207000375   นางสาวดวงใจ      สมแก้ว
  207000376   นางสาวสุนันทา     สีมะหันต์
  207000377   นางสาวจินดารัตน์    นาถาบุตร
  207000378   นายศรชัย        ทวีทรัพย์
  207000379   นายจารัส        ชุมนุม
  207000380   นางสาวนิดา       นามคา
  207000381   นางสาวสุจิตรา     สระบัว
  207000382   นางสาวมุกดา      ขุนทอง
  207000383   นางสาวนันทิยา     พิลาวงค์
  207000384   นางสาวน้าฝน      แก้วคูณ
  207000385   นางสาวสุภาภรณ์     พนมพงศ์
  207000386   นางปฏิมา        พลลาภ
  207000387   นางสาววรรณพร      ศรีคา
  207000388   นางแววนภา       ผิวเหลือง
  207000389   นายบุญมา        เรืองอนันต์
  207000390   นางเกตุชญา       สอนอาจ
  207000391   นางสาวประไพพรรณ ดีทอง
  207000392   นางสาวนารีรัตน์    นามบุตรดี
  207000393   นายปรัชญา       ลาพันธ์
  207000394   นางสาวพรพรรณ      นีรามนต์
  207000395   นายยุทธนา       ครองยุติ
  207000396   นายพิเชษฐ์       บุญหวัง
  207000397   นางสาววรรณทิพย์     ่
                    กิงเกษ
  207000398   นางสาวแพรทอง      คามั่น
  207000399   นางสาวตุรี       ไชยภักดี
  207000400   นางสาวผุสดี      ใยขันธ์
                  หน้าที่ 16

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000401   นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณทวี
  207000402   นางสาวภัชราภรณ์    ทองสุทธิ์
  207000403   นางสาววันวิสาข์    วิเศษวงศ์
  207000404   นางสาวพิกุล      แสงพันธ์
  207000405   นางสาวอรุณทิวา     ใจภักดี
  207000406   นางสาวเมตตา      คมเฉียบ
  207000407   นางสาวสุรีรัตน์    โคตรสมบัติ
  207000408   นายบุญทับ       วงค์กระโซ่
  207000409   นางสาวปราณิศา     ภูพวก
  207000410   นายภูรินที       โสภา
  207000411   นายภูมินทร์      เมืองแพน
  207000412   นายสุรชัย       สาราญสุข
  207000413   นายอภิลาภ       เผ่าผัม
  207000414   นางสาวนุชนาตย์       ์ ุ
                    โพธิสวรรณ
  207000415   นายฐากูร        ตัณฑะกูล
  207000416   นางสาวกรรณิการ์       ่
                    แก้วกิง
  207000417   นางสาวสุกัลยา     วงศ์เสนา
  207000418   นายกฤษณพงศ์      มูลดับ
  207000419   นายเลิศฤทธิ์      ดวงบุบผา
  207000420   นางสาวพิไลลักษณ์    จิตสวัสดิ์
  207000421   นายธรรมสรณ์      บุญศรี
  207000422   นางสาวศิรินทรา     เดชะคาภู
  207000423   นายไพวรรณ์       ทองคา
  207000424   นายสุรชัย       พรมขู่
  207000425   นายวีระยุทธ      เวียงคา
  207000426   ว่าที่ ร.ต.หญิงสตรีรัตน์ เภาวนะ
  207000427   นายเอ็สดี้       วีระวัน
                  หน้าที่ 17

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000428   นายวรวิทย์       วงศ์แสนสาร
  207000429   นายเทพประสิทธิ์    คามุงคุล
  207000430   นางสาวพรนิภา      ชินทวัน
  207000431   นางสาวลาพูน      พิลาวงค์
  207000432   ว่าที่ ร.ต.หญิงรังสิมา วันทอง
  207000433   นายจิรวัฒน์      คาจันทร์
  207000434   นางสาวจิรัฏฐิติการ    ิ
                    ภูทพย์
  207000435   นายสราวุธ       ศุภเลิศ
  207000436   นายสุริยาวุฒิ     สุวะจันทร์
  207000437   นางสาวจิตหไทย      ่
                    คังฝา
  207000438   นางสาวนิรนุช      พรรณศรี
  207000439   นางสาวนัฐวดี      บุตรศาสตร์
  207000440   นายสมยศ        ศรีเพชร
  207000441   นางสาวสุรัชนี     ระสาสม
  207000442   นางสาวธีราภรณ์     เบขุนทด
  207000443      ิ
         นางสุบน        ศรีจันทร์
  207000444   นางจริยา        น้อยวังคลัง
  207000445   นางสาวไพรัช      เวชกามา
  207000446   นายนพดล        คลังตระกูล
  207000447   นายเสถียรพงษ์     พลหาญ
  207000448   นายภรต         พรหมลักษณ์
  207000449   นายมาตุภูมิ      คงดี
  207000450   นางสาวแววตา      ประมวล
  207000451   นางสาวจริยาพร     พวงบุบผา
  207000452   นางสาวพิพัชชา     ร่วมรักษ์
  207000453   นางสาวพรพิมล      อุดทาผาม
  207000454   นางจิตรลดา       จรัญจล
                  หน้าที่ 18

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000455       ุ
         นางสาวพิสทธิณี     ประดา
  207000456   นางสาวเกศินี      พรรณนา
  207000457   นางสาวสุภาพร      หาระสาร
  207000458   นางสาววิลัยพร     วิเชียร
  207000459   นางสาวพัชรินทร์    บ่อหิน
  207000460   นางสาววิมล       วัฒนสิงห์
  207000461   นางสาวชยพร       ทองปัน
  207000462   นายนรงฤทธิ์      คนรู้
  207000463   นางสาวกมลชนก         ุ
                    ศรบริสทธิ์
  207000464   นายบัวสอน       สิงห์ชาติ
  207000465   นางสาวละอองดาว     จาปาหอม
  207000466   นางสาวจรรณจิรา     แสนมณี
  207000467   นางสาวนันธิดา     ศรีสาร
  207000468   นายสง่าเกียรติ     สีลาเลข
  207000469   นายวีระชาติ      มุ่งจงกลาง
  207000470   นางสาวณัฐนรี      มูลสาร
  207000471   นายวุฒิคุณ       วรชินา
  207000472   นางสาวภัคจิรา     โสภะบุญ
  207000473   นางสาวจิตราภรณ์    ทาระศรี
  207000474   นางนัยนา        บุญหอม
  207000475   นางสาววันประภา     ชูรัตน์
  207000476   นายศรวิชญ์          ้
                    จันทร์ปอง
  207000477   นายต่อพงษ์           ิ
                    วัฒนวงษ์สงห์
  207000478   นางสาวสุพรรณี     จอมโคตร
  207000479   นางสาวชลธิดา      ประดา
  207000480   นายอาทิตย์       สิงห์แสน
  207000481   นายกฤษดา         ิ
                    สีสงห์
                 หน้าที่ 19

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207000482   นางสาวจามจุรี     ทัศศรี
  207000483   นายนพดล        กาฬเนตร
  207000484   นางสาวสมประสงค์ ใบแก้ว
  207000485   นางจุฑามณี      พาลี
  207000486   นางสาวชนกานต์     พ่อไชย
  207000487   นางสาวไพรวัลย์    อินทร์ขาว
  207000488   นายพศิน        โภคพันธ์
  207000489   นางสาวทิพยาภรณ์    เกษาหอม
  207000490   นางสาวกนกลักษณ์ ภูมรี
  207000491   นางนงนุช       เนตร์วงศ์
  207000492   นายประมิตร      จันทะสิงห์
  207000493   นางสาวสุพัตรา     เพ็งดี
  207000494   นางอรทัย       ขาวสะอาด
  207000495   นางสาวทิพวรรณ     เครือคา
  207000496   นางสาวจิตราพร     ทองโท
  207000497   นางญานกร       อิทธิโยธิน
  207000498   นางสาวมยุรี      พระสุรัตน์
  207000499   นายรุ่งฝน       แสนเสาร์
  207000500   นายโรมลันธ์      ดอนแก้ว
  207000501   นายเทียรชัย      บุญก้อน
  207000502   นายอัฐพล       จันทร์สอน
  207000503   นายจาเริญ       ตรีคา
  207000504   นายอภิรักษ์      นภดลปรีชาวัฒน์
  207000505   นายช้อนวงค์      ทองคาใส
  207000506   นายสรายุทธ      ดอกไชสง
  207000507   นายธีระพร       ประสานพันธ์
  207000508   นายเจนยุทธ      เสนาภักดิ์
                 หน้าที่ 20

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000509   นายบรรณ์พต      ลูกอินทร์
  207000510   นางเสาวลักษณ์     รสเย็น
  207000511   นางมุกดา       มาดายัง
  207000512   นายจีระวัฒน์     ทองแปลง
  207000513   นายเอกราช       สืบศรี
  207000514   นางสรวงสวรรค์     คาบุญเรือง
  207000515   นางสาวนุ่ม      คาใบ
  207000516   นายวีระศักดิ์     สายศิริ
  207000517   นางสาววารุณี     แก้วศรีนวม
  207000518   นางสาวปวีณา      พาชอบ
  207000519   นางธัญวรรณ         ุ
                    ศิริสข
  207000520   นางอรดี        ศรีธัญรัตน์
  207000521   นางสาวมัทนา      สายโสดา
  207000522   นางธนกิจ       หล้ามาชน
  207000523   นายจะเด็จ       หล้ามาชน
  207000524   นายภูวณัฏฐ์      คัชมาร
  207000525   นางสาวนิริศรา     ปัญญามาตร์
  207000526   นางสาวสุนันทา     คืนทรัพย์
  207000527   นายอนุสรณ์      ขจรเกษ
  207000528   นางสาวอัญชนา       ุ
                    ศรีสข
  207000529   นายวิชัย       ทองแจ่ม
  207000530   นางสาวโสภิดา     บารุงสวัสดิ์
  207000531   นางสาวเลอรักษ์       ์
                    พันธุวัฒนา
  207000532   นายไสว        สายพันธ์
  207000533   นางวรรณธนพร      กรุณา
  207000534      ั
         นายอุทย        โชเพการ
  207000535   นางสาวจิรพรรณ     หาญกล้า
                  หน้าที่ 21

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000536   นายนิติพล       โมหา
  207000537   นายกฤษฎา       โคระชาติ
  207000538   นายบุญจันทร์     วิชาผง
  207000539   นางสาววิภาภรณ์    วามะสิงห์
  207000540   นางสาวสมพร      ทับรัตน์
  207000541   นางสาววนิดา      คาชัย
  207000542   นางสาวสุณี      สังสัมฤทธิ์
  207000543   นายชัยพร       นาโสก
  207000544   นางสาวจิตรจรัส    เนียนศรีรัตน์
  207000545   นางวิไลลักษณ์     เนื่องไชยยศ
  207000546   นางอุบลรัตน์     สุพอ
  207000547   นายไพฑูรย์      จันทมาตร
  207000548   นายเจษฎาภรณ์     สาเรียนรัมย์
  207000549   นางสาวแสงอรุณ     ศรีวสุทธิ์
  207000550   นางสาวเพลินจิตร    จันทมาตร
  207000551   นางสาวปนัดดา     โอภาศ
  207000552   นางสาวอุไร      บุญเพิ่ม
  207000553   นายสุนทร       สาฤทธิ์
  207000554   นายจิรกร       บัวสอน
  207000555   นางสาวอรษา      จันทินมากร
  207000556   นางสาวพรทิพย์     ศรีสวงษ์
  207000557   นายสุทธิศักดิ์    อัปกาญจน์
  207000558   นางสาววราพร      ยาระวัง
  207000559   นางสาวทัดดาว     หมื่นแสง
  207000560   นางสาวรัชนี      ทองจันทนาม
  207000561   นายเอกชัย       เห็นนนท์
  207000562   นายธนากร       แก้วสุข
                    หน้าที่ 22

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
    207000563   นายนิวัติ       คุณมี
    207000564   นายอภิวัติ       สบายใจ
    207000565   นายปรัชญา       อุ๊เพ็ญ
    207000566   นางสาวศิริรัตน์    ศิริภาค
    207000567   นางสาวพรณิภา      ว่าทิพย์พาที
    207000568   นางสาวสุพัตรา     ศรีดา
    207000569   นายวิมาน        พลขันธ์
    207000570   นางสาวพัชนุช      ทองศรี
    207000571   นายสุเมธ        แช่โคว
    207000572   นายอัครพฤ         ่
                      สดชืน
    207000573      ั
           นายพิทกษ์       เพชรดา
    207000574   นางสาวศิริขวัญ     ลาลัย
    207000575   นายฉัตรชัย         ์
                      โพธิชัย
    207000576   นายอดิศักดิ์      บุญโท
    207000577   นางสาวเกษศรา      ศรีลาชัย
    207000578   นางสาวมณีวรรณ     เข็มเพ็ชร
    207000579   นายมะณี        บุญธรรม
    207000580   นายฉัดชัย       สายแวว
    207000581   นายอัศวิน       โตมร
    207000582   นายเรืองฤทธิ์     บุญล้า
    207000583   นายวุฒิพงษ์      หน่อแก้ว
    207000584   นายระบบ        จันทะแจ่ม
*   207000585   นายสุวรรณ       สายแก้ว
    207000586   นางสาวอุราภรณ์     การะเกษ
    207000587   นางสาวศิริฤทัย        ้
                      เจริญขึน
    207000588   นางสาวสุทธิพร     หนองคู
    207000589   นายถนอมศักดิ์     ปราบวงษา
                   หน้าที่ 23

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207000590   นายปรีชา       บุตรกันหา
    207000591   นางสาวดวงเดือน    บุ่งศรี
    207000592   นางสาวจารุณี     ทวีกาล
    207000593   นายวิชัย       ประทุมมา
    207000594   นายนรินธร      ประมวล
    207000595   นายกฤษดา       บัวแก้ว
    207000596   นางสาวเกสร      งามพงษ์
    207000597   นายอรรถพล      จดจา
    207000598   นายทนงศักดิ์     สายสมบัติ
    207000599   นายศรชัย       พันโบ
    207000600   นางสาวปนัดดา     เนียมหมวด
    207000601   นายประกาศิต     สุวะทอง
    207000602   นางปภากร       พรหมคุณ
    207000603   นายสมภาร       ร่มเย็น
    207000604   นางอรวรรณ      องค์ขันธ์
    207000605   นายธีระยุทธ์       ่
                     เหลือมบุปผา
    207000606       ั
           นางสาวอุทยวรรณ    สุรเดช
    207000607   นางสาวสุนทรี     ประชุมแดง
    207000608   นางสาวทัศนีย์    อักโข
    207000609   นายนิวัติ      วรรณศิลป์
    207000610   นางสาวอ้อยใจ     จอมคาสิงห์
    207000611   นายชวสิต       แก่นภักดี
*   207000612   นายยุทธภูมิ     พรหมผล
    207000613   นายคมกฤษ       รินชาลี
    207000614   นายเด่นภูวนัย    ทีฆะพันธ์
    207000615   นายเจนวิทย์     พิมพ์ดี
    207000616   นายสมบัติ      ศิริจันดา
                  หน้าที่ 24

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
  207000617   นายไพบูลย์       ศิริจันทา
  207000618   นายจักรพันธ์      ไชยเนตร
  207000619   นายก้องเกียรติ     ธรรมรส
  207000620       ์
         นายศักดินิรันดร์    ป้องกัน
  207000621   นายรุ่งโรจน์          ์
                     ประสิทธิปราโมทย์
  207000622   นางสาวประภาสินี     เสนาจ
  207000623   นายชยุต         นีระมนต์
  207000624   นางสาววจุรีภรณ์     พันธ์ภักดิ์
  207000625   นางนันทิการ์      วนะรมย์
  207000626   นาง นงพงา        มลิวรรณ์
  207000627   นายสุรชัย        วงษ์สาลี
  207000628   นายพิฆเนศ        จันทร์พันธ์
  207000629   นางสาวนุจรินทร์     พรมราช
  207000630   นายพรอนันต์       จันทร์พันธ์
  207000631   นางสาววิจิตรา      นันทบุตร
  207000632   นายสุพจน์        ไทยรัตน์
  207000633   นายธีรศักดิ์      ศรีเนตร
  207000634   นางสาววิภาวดี      ปางทอง
  207000635   นายณัฐศักดิ์       ่
                     ชืนชม
  207000636   นายกิตติพงษ์      วงษ์ชม
  207000637   นายอภิชาติ       ตันพรหม
  207000638   นายพีราวิชญ์      มุมมอง
  207000639   นายอดิศักดิ์      โชติพันธ์
  207000640   นายธีระพจน์       แสนพันธ์
  207000641   นายศิริชัย       กากแก้ว
  207000642   นางสาวปวีณา       สินประสิทธิ์
  207000643   นางสาวฐิติรัตน์     สังฆมโนเวศ
                  หน้าที่ 25

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000644   นายจีรศักดิ์     ครองบุญ
  207000645   นายชัยภัฏ      เจริญศรี
  207000646   นางชนันญา      แผ่งบุญ
  207000647   นางสาวนริศรา       ้
                   ไผ่ปอง
  207000648   นายวีระชาติ     จันเพ็ญ
  207000649   นางสาวขวัญเรือน   เหล่าอุ่นอ่อน
  207000650   นางสาวสุภาพร     เสนานนท์
  207000651   นางพิมพิไลย     สลางสิงห์
  207000652   นายสิงห์ทนง     สลางสิงห์
  207000653   นางดวงจันทร์     จันทร์หอม
  207000654   นางสาวสาเนียง    ไชยา
  207000655   นางสาวสุกัญญา    มาลัยงาม
  207000656   นางสาวกัลยา     บุญจรัส
  207000657   นายสยัน       มาศรี
  207000658   นายเข็มทอง      จันทะมา
  207000659   นางสอาด       บุญอุดม
  207000660   นายภัทรศักดิ์    สมพงษ์
  207000661   นางสาวณัฐพร     ผ้าลายทอง
  207000662   นายสมศักดิ์     อุดร
  207000663   นายอดุล       บุญพงษ์
  207000664   นางอรุณลักษณ์    แสนอามาตย์
  207000665   นางอุไรพร      ผ่าผล
  207000666   นายวัชรพงศ์     วงศ์เดชา
  207000667   นางประภ้สสร     โสภะวงษ์
  207000668   นางสาววัลภา     อุปรารัตน์
  207000669   นางสาวพรรณนิดา    ยโสธรา
  207000670   นางสาวชมพูนุช    ดุจดา
                  หน้าที่ 26

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000671   นางสาวเพ็ชรมณี     สายละดา
  207000672   นายสมพงษ์       ยอดเสาดี
  207000673   นางสาวอารีญา      โสภาส
  207000674   นางสาวดวงมนตรี     วิสาน
  207000675   นายจักรภาส        ้
                    เชือชัย
  207000676   นางสาวปิยะวรรณ     รงค์ทอง
  207000677   นางสาวไพรวัลย์     คาแก้ว
  207000678   นางสาวสุดา       จันทะเวช
  207000679   นางสาววรัญญา      บารุงสวัสดิ์
  207000680   นางสาวสุฑารัตน์    อ่อนเกษ
  207000681   นางสาวพิไลลักษณ์    พาสารี
  207000682   นางสาวรุ่งนภา     สมสอาด
  207000683   นางสาวสุริน      เนตรสง่า
  207000684   นางวรรณา        วงค์ชมภู
  207000685   นางสาวพัชรินทร์    ทางทอง
  207000686   นางวิไล           ุ
                    สาริบตร
  207000687   นางยุพิน        รองสุพรรณ
  207000688   นางสาวปาริชาติ     ลุนระพัฒน์
  207000689   นางสาวอรกัณยา     คาพูล
  207000690   นางสาวเบญจรัตน์    ระหงษ์
  207000691   นายศุภกฤษณ์      บุญสนอง
  207000692   นางนาฎตยา       วะสุรีย์
  207000693   นายเกรียงวฤทธิ์    อุดมลาภ
  207000694   นางสาวณรัชยา      แก่นสาร
  207000695   นางสาวนิภาพร      ดานุวงค์
  207000696   นางสาวสุดารัตน์    คาแก้ว
  207000697   นางสาวมาศติกา     หาดี
                 หน้าที่ 27

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000698   นางสาวประคอง     ชัยพล
  207000699   นางสาวจามลี     สีดาโคตร
  207000700   นายคมกฤษ       บุญบรรจบ
  207000701   นางสาววิไลพร     นิยมคุณ
  207000702   นางสาวปาหนัน     ภาคะ
  207000703   นางสาวปิยะวรรณ    สิงห์คู่
  207000704   นางสาวสุพรรณี    พันสาย
  207000705      ั
         นายอุทย       ทอนทอง
  207000706   นางสาวปฐมาวดี    สุพา
  207000707   นายชัยรัตน์     แนวมั่น
  207000708   นางสาวฉันทิสา    รักโคตร
  207000709   นางสมาพร       บุตรสิงห์
  207000710   นางสาวจินดา     คิมบอล
  207000711   นางเข็มพร      เสนาพันธ์
  207000712   นายนรัฐ       ไตรยราช
  207000713   นายชาตรี       ศรีมุงคุล
  207000714   นางสาวปรินณา     ประดา
  207000715   นางกนกอร       ชนะศรี
  207000716   นางประภาพรรณ     สุวรรณกูฎ
  207000717   นางวราภรณ์      จันทะภา
  207000718   นางสาวพรปวีณ์    สุขพราม
  207000719   นางสาวจินตนา     สายมาศ
  207000720   นางสาวนิตยา     ทองประทุม
  207000721   นางสาวธนพร      มาลัย
  207000722   นางสาววิภาพร     ศาลาน้อย
  207000723   นางสาวปานจิต     ปักโคทานัง
  207000724   นางสาววรรณจันทร์ หลักทอง
                  หน้าที่ 28

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000725   นางสาวมัทนา       สุภสวัสดิ์
  207000726   นางสาวสุพิชชา      มีแก้ว
  207000727   นางสาวบุศรา       บุญเรือง
  207000728   นางสาวเกศรินทร์     แยนดี
  207000729   นายฉัตรชัย       จันล่องคา
  207000730   นางอัญชลี        ทีงาม
  207000731   นางสาวอภิญญา      กาญจนประพันธ์
  207000732   นางศศิธร        บัวแก้ว
  207000733   นางวนิดา        วงศาสนธิ์
  207000734   นางจุฬาภรณ์       พลอานวย
  207000735   นางอรทัย        บุญพงษ์
  207000736   นางเบญจวรรณ       ก่าจันทึก
  207000737   นายเกียรติศักดิ์    มูลสาร
  207000738   นางสาวสมปอง       ทองคาตอน
  207000739   นางสาวปาริชาติ     ฉายาวรรณ์
  207000740   นายวิกรานต์       วังแสนแก้ว
  207000741   นายชวนไชย        สีคราม
  207000742   นางสาวยุพาวดี      หินนาค
  207000743   นางสาวดารัสศิริ     ธะประวัติ
  207000744   นายมนัส         สัตยากูล
  207000745   นางสาวทิพวรรณ       ่
                     กิงจันทร์
  207000746   ว่าที่ ร.ต.ไพศาล    โจมสติ
  207000747   นางอมรรัตน์       จันทร์ชนะ
  207000748   นางศศิธร        แก้วคาภา
  207000749   นายธนายุต         ่
                     กิงบรรเทา
  207000750   นายเกรียงไกร      แก้วเสนา
  207000751   นางสาวสุพัตรา      ล่าวงศา
                    หน้าที่ 29

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
    207000752   นางสาวบุษบา      ประจิม
*   207000753   นายวิเศษศิลป์     ชานาญค้า
    207000754   นางสาวทัชสิญากานต์ คาศรี
    207000755   นางสาวจิตติมา     ราศี
    207000756   นางสาวน้า ฝน      ทองไทย
    207000757   นางสาวอุบลวรรณา คาสีทา
    207000758   นางสุภาพรรณ      สุโพธิ์
    207000759   นางสาวจันทิรา     ชาวนา
    207000760   นางสาวสาวิตรี     สิงห์ละ
    207000761   นางสาวธัญลักษณ์    ศิวายพราหมณ์
    207000762   นางสาวดอกรัก      กินนารี
    207000763   นางสาวศิริรัตน์        ุ
                      แสนทวีสข
    207000764   นางสาวนันทนัช     แซ่ล้อ
    207000765   นายอนุชา        ประดา
    207000766   นางสาววราพร      ท่อนทองแดง
    207000767   นางสาวอุดร       แสงอรุณ
    207000768   นายวินัย        ปิ่นอนันต์สกุล
    207000769   นางสาวแววตา      รื่นเริง
    207000770   นายอัตตชัย       มีมาก
    207000771   นางสาวสุจิตรา     เลือกนารี
    207000772   นางสาววัชราภรณ์      ์
                      โพธิสาชัย
    207000773   นางสาวสุขศรี      บุตรหนองหว้า
    207000774   นางจารุณีย์      บุญยศ
    207000775   นายสมพงศ์       กะนะหาวงศ์
    207000776   นางสาวดวงกมล      พิมพาวัฒน์
    207000777   นางสาวศิริญากร     รักโคตร
    207000778   นางสาวนิตยา      ดวงคา
                  หน้าที่ 30

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000779   นางสาวสุพัฒน์ตา    พิลาแดง
  207000780   นางสาวธิดาทิพย์    มะโนรัตน์
  207000781   นางสาวสกิณรตรา     กาประสิทธิ์
  207000782   นายเทียมประสิทธิ์   ไชยระ
  207000783   นายพรชัย        ก้อนคา
  207000784   นางสาวกรรณทิมา     ชนีวงษ์
  207000785   นางสาววิไล         ์
                    โพธิจันทร์
  207000786   นายปรมินทร์      ยวงปรางค์
  207000787   นางสาววรางคณา     เพลินจิตร
  207000788   นางสาววรรณภา      สิมณี
  207000789   นางสาวจันทร์นภา    เศิกศิริ
  207000790   นางณิชาภา       ไชยสนาม
  207000791   นางนารี        หงษ์ทอง
  207000792   นางสาวศรีทอง      ศรบุญทอง
  207000793   นางสาวกัลยา      กาหลง
  207000794   นางสาวพริมรตา     ปัตถาโร
  207000795   นางมะลิพร       พรมมาสุข
  207000796   นางจิราพร       ไชยกาล
  207000797   นายสุริยนต์      วิเศษสงข์
  207000798   นางกนกกาญจน์      บุญยิ่ง
  207000799   นางสาวทองฤทธิ์     สาลีพวง
  207000800   นางสาวสรัญญา      กุลสุทธิ์
  207000801   นางณัชรดี       บูระพันธ์
  207000802   นางหนึ่งฤทัย      สง่างาม
  207000803   นายสมชาย        เหล่าโก๊ก
  207000804   นางสาวสุพัตรา     ไตรสุทธิ์
  207000805   นายชัยนาจ       ดวงอินทร์
                  หน้าที่ 31

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000806   นายสุรเดช        เหล่าจุมพล
  207000807   นางสาวพวงแก้ว      บุญปก
  207000808   นายเกียรติศักดิ์    แต้มศรี
  207000809   นายอนิรุต        ทะยะสุทธิ์
  207000810   นางปราถนา        ชูรัตน์
  207000811   นางสาววันนา       บุญเรือง
  207000812   นายสมควร        พรมจันทร์
  207000813   นางเพชราภรณ์      สุระขันธ์
  207000814   นางสาวชญานิษฐ์     กว้างขวาง
  207000815         ุ
         นางสาวทิพย์สดา     ก้อนคา
  207000816   นายนาวิน        ศิลาคุปต์
  207000817   นางสาวสังวาลย์     สรรพสาร
  207000818   นายมนต์ชัย       สุภชาติ
  207000819   นางมันฑนา        จารุจิตร
  207000820   นายอภิรักษ์       ไชยจันดา
  207000821   นายไมตรี        พันธ์คา
  207000822   นางสาวภัชรี       จิตรสิงห์
  207000823   นายสิทธิโชค       ปกป้อง
  207000824   นางศิริกาญ       มอบมิตร
  207000825   นางสาวเจียมจิตร     พละศักดิ์
  207000826   นางสาววริษา       มุ่งสุข
  207000827   ส.อ.วราวุธ       พรมกอง
  207000828   นางสาวบัณฑิตา      จงจา
  207000829   นายอติวิชญ์       ผกาแดง
  207000830   นายปรีชา        สิมณี
  207000831   นางแก่นจันทร์        ุ
                     วงษ์สวรรณ์
  207000832   นายสุนทร        สายทอง
                  หน้าที่ 32

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000833   นางสาวออมชญา      เจริญภักดิ์
  207000834   นางสาวเบญจพร      อุตสาหะ
  207000835   นางนิศา        ศรีสวาท
  207000836   นางภัชรินทร์      กันทะสา
  207000837   นางสาวสุภารัตน์    สีหามาตร
  207000838   นางสาวศิริพันธ์       ่
                    กองกลิน
  207000839   นายไพฑูรย์       สมบูรณ์
  207000840   นายอิศราวัฒน์     ประทุมชาติ
  207000841   นางสาวอภิญวรรณ     ชนกคุณ
  207000842   นางสาวสุจิราวรรณ    ทองพูล
  207000843   นางวราภรณ์       สุตาวงษ์
  207000844   นายวีระ        ทัยอ่อน
  207000845   นางสาวสิริวรรณ     พามี
  207000846   นางสาวอภิสมัย     สายเจียง
  207000847   นางทัศนียา       ชูช่วย
  207000848   นางสาวรัตนา      วงค์มณี
  207000849   นางสาวรจนา       เนินชัยภูมิ
  207000850   นางเหรียญทอง      ภูพวก
  207000851   นายอาทิตย์       บัลลังค์
  207000852   นายนเรศ        ภูภักดี
  207000853   นางสาวทิพวรรณ์     ปิดพูล
  207000854   นายพยนต์        สมประสงค์
  207000855   นางสาวสุภาพร      สุขสาราญ
  207000856   นางแก้วตา       เร็วสุด
  207000857       ั
         นางสาวอุทยวรรณ     หนองม่วง
  207000858   นายกอบกุล       มูลสาร
  207000859   นางนพวรรณ       ขันถม
                 หน้าที่ 33

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000860   นางสาวราตรี      ฉิมภู
  207000861   นางสาวรุ่งทิวา    พืชผล
  207000862   นางพิมพกานต์     แท่นศิลา
  207000863   นางสาวรัตนาภรณ์    ละอองทัพ
  207000864   นายณรงค์          ิ
                    สุขพิสษฐ์
  207000865   นายอธิพงศ์        ่
                    สดชืน
  207000866   นายกิตตินันท์     อุ่นผาง
  207000867   นางรัตตพร       สุรเสน
  207000868   นางวิรัตน์      โคตรพันธ์
  207000869   นางสาวรจนา      ผาป้อง
  207000870   นายสมเดช       คาภาษา
  207000871   นางสาวอรธิชา     อินทอง
  207000872   นางสาวเสาวรส     หนองหว้า
  207000873   นางสาวปาลิตา     เสน่ห์เมือง
  207000874   นายจาเนียง      อนันต์
  207000875   นางสาวสิริพร     ปานแดง
  207000876   นายมงคล        ถนอมทรัพย์
  207000877   นายอาทิตย์      โสภากัน
  207000878   นายธนาคาร       สมประสงค์
  207000879   นางสาวอาลียา     บุญหวาน
  207000880   นางสาวอารีตา     กาพรหมวงศ์
  207000881   นางนุชจรี       พันธ์สว่าง
  207000882   นางสาววชิรญาณ์    มีโชค
  207000883   นางสาววันดี      บรรทะท้าว
  207000884   นายภูวนาจ       สุจริต
  207000885   นายปัญญา       วงษ์ตา
  207000886   นายวิทยา       สวัสดิเ์ รก
                  หน้าที่ 34

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207000887   นางอมรรัตน์      ประทุมพิมพ์
  207000888   นางสาวสุขสันติ์    นิยมวัน
  207000889   นายพงศพัศ       อุตมะ
  207000890   นางสาวสงวน       นิยมวัน
  207000891   นายกิติพัฒน์      หล้าคาแก้ว
  207000892   นายศุภชัย       วงษ์โสภา
  207000893   นางสาวเพ็ญประภา    จันโท
  207000894   นายศราวุธ       จิรฉัตรเจริญ
  207000895   นางนวลวรรณ       หล้าคาแก้ว
  207000896   นางธนาพร             ู
                    เจริญศรีวิบลย์
  207000897   นายสุรสิทธิ์      สานักนิตย์
  207000898   นางสาวอัมรา      สมตน
  207000899   นายพีรพันธ์       ่
                    ชืนตา
  207000900   นางสาววิรยา      มารักษ์
  207000901   นางสาวนันทนา      สานักนิตย์
  207000902   นางสาวสุนันทา     พงษ์ดี
  207000903   นางสาวประพาพร     อั้งดา
  207000904   นางรุ่งนภา       คุณาวัน
  207000905   นายนิพนธ์       ลครวงษ์
  207000906   นางกนกวรรณ       นาคูณ
  207000907   นายณรงเดช       เจริญไชย
  207000908   นางสาวอมรรัตน์     ทองปัน
  207000909   นางสาวพรเพ็ญ      ผาสุก
  207000910   นายสมศักดิ์      สารีพันธ์
  207000911   นางนิตยา        นีระพจน์
  207000912   นายปริญญา       ฝ่ายพงษา
  207000913   นางสาวดวงเดือน     พลแก้ว
                 หน้าที่ 35

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000914   นายอนุวัฒน์      นามวงค์
  207000915   นางสาวสายใจ      ผกาลา
  207000916   นางสาวนริศรา     แก้วบุญเรือง
  207000917   นางสาวศศิกานต์    สุขสงกลาง
  207000918   นายมาโนช         ์
                    โพธิศรี
  207000919   นางสาวกัญญารัตน์   อรรถบุตร
  207000920   นายมานพ        รจนะวิชาการ
  207000921   นางสาวนงลักษ์     หฤทัยถาวร
  207000922   นางสาวศุภรัตน์    บุญประโคม
  207000923   นางสาวฐิติมา     นนทิจันทร์
  207000924   นายชาลี        อุปถัมภ์
  207000925   นางสาวรักคนาง     แสนพวง
  207000926   นางสาวจิราพรรณ    นาโสก
  207000927   นางสาววรรณภา     แก้วลึก
  207000928   นางสาวกนกขวัญ     นาโสก
  207000929   นางสาวจิราภรณ์    นาโสก
  207000930   นายกิตติศักดิ์    สายเมฆ
  207000931   นางสาววลัญช์อร    บุญธรรม
  207000932   นายทัศนัย       สายบุญ
  207000933   นางสาวธารทิพย์    อันสุข
  207000934   นางสาวอุไรวรรณ    โชคโสด
  207000935   นายชาญยุทธ      ทีปเี นตร
  207000936   นางสาวณัฐนันท์    อินทร์แก้ว
  207000937   นายกฤษณะ       เกตุแก้ว
  207000938   นางสาวจิราภรณ์    พิมพ์พัฒน์
  207000939   นางสาวอรอุมา     ธุริวงษ์
  207000940   นายพงศกร       ภานะโสม
                  หน้าที่ 36

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207000941   ส.อ.ไพรวรรณ      ธนูผาย
  207000942   นายธนะชัย       ไมล์โพธิ์
  207000943   นางสาวรักยุพา     น้อยมั่น
  207000944   นางเพ็ชร        อสิพงษ์
  207000945   นางสาววีนา       แสงทอง
  207000946   นางสาวเนตรผกา     วงษ์อุทา
  207000947   นางสาวชาลิสา      สุคนธพงศ์
  207000948   นางสาวประภัสสร     ยอพันธุ์
  207000949   นางสาวสุทธาสินี    แสงทอง
  207000950   นางกมลชนก       ศรีไสย
  207000951   นายธเนศ        บุญจรัส
  207000952   นางสาวอรปรียา       ์
                    โพธิทอง
  207000953   นางสาวพรอนงค์     ถานะ
  207000954   นายดนัย        แซ่ชัย
  207000955   นางสาวหนูจันทร์    หมู่ใหม่
  207000956   นายแสงทอง       แซ่โล
  207000957   นางสาวสุจิตรา     แก้วทราบ
  207000958   นายขวัญชัย       อุทาวงศ์
  207000959   นางสาวกิตติมา     อินเตชะ
  207000960   นางสาววรากร      วรรณสุทธะ
  207000961   นางสาวสวรรค์      นิละภา
  207000962   นางสาวสมฤทัย      ลีจันดา
  207000963   นางสาวศรัณย์ภัทร    สุวะไชย
  207000964   นางสาวมณีวรรณ     สิมมา
  207000965   นางรสริน        โคตรมาศ
  207000966   นางสาววรากรณ์     ศิริโสม
  207000967   นายณัฐพงษ์       หอมหวล
                  หน้าที่ 37

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207000968   นายแคล้วคลาด      เย็นใจ
  207000969   นางสาวธีราภรณ์        ่
                     มั่งคัง
  207000970   นายอุดร         เขียนทอง
  207000971   นางสาวเดือนเพ็ญ     ฤทธิมาศ
  207000972   นางเตือนใจ       บุญสุภาพ
  207000973   นายลิขิต        บุญสุภาพ
  207000974   นางสาวศุรัฎติกาล    คาวัน
  207000975   นางสาวพิมพกานต์     ทานะกิจ
  207000976   นางธัญญรัตน์      โนสูงเนิน
  207000977   นางสาวศิริภักดิ์    รวมธรรม
  207000978   นางสาวพัชยา       บุญประสิทธิ์
  207000979   นายแสงจันทร์      พากเพียร
  207000980   นางตติยา        แสงสุวรรณ์
  207000981   นางสาวณัชชา       พันธ์โสม
  207000982   นายวีระศักดื์      บุษบาล
  207000983   นายปริญญา        คาโสภา
  207000984   นางสาวพจนี       คาผง
  207000985   นางสาวชนิตา       พงเกษม
  207000986   นางทิพภาภรณ์      บุญคล้าย
  207000987   นายนพฤทธิ์       ด้วงทอง
  207000988   นายจักรี        โสภี
  207000989   นางสาวสุมาลี      กุลพันธ์
  207000990   นางสาวพิสมัย      นนพละ
  207000991   นางสาวอรวรรณ      เคนมี
  207000992   นายสุพัน        ใยดี
  207000993   นายสมชาย        ห่วงเพชร
  207000994   นางสาวนิตยา       ปราบมนตรี
                  หน้าที่ 38

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207000995   นางสาวเทพรัตน์     พิณเนียม
  207000996   นางสาวนวลจันทร์    ผาแก้ว
  207000997   นางสาวดาวเรือง     บุญประภาร
  207000998   นายสุพวัฒน์      อินธิชิต
  207000999   นายทวีศักดิ์      นักรบ
  207001000   นายจตุรงณ์       นามเหลา
  207001001   นายนพดล        วันศุกร์
  207001002   นางสาวถิรวรรณ     ปัญญาเหลือ
  207001003   นางวิมล        อุทธา
  207001004   นายจิรศักดิ์      พิกุลสด
  207001005   นายพุทธพิพัฒน์       ุ
                    ศรีบระ
  207001006   นางสาววันเพ็ญ     วรรณศิลป์
  207001007   นางศริลักษณ์      ศรีจันทร์
  207001008   นางสาวประภัสสร     อนุชาติ
  207001009   นางสาววันเพ็ญ     ทัศนารักษ์
  207001010   นางสาวนภาลัย      แสงกล้า
  207001011   นางสาวภัทรกร      มโนจิตร์
  207001012       ั
         นางสาวอุทยวรรณ        ้
                    หอมเชือ
  207001013   นายเกรียงไกร      แสงกล้า
  207001014   นางสาววิไลภรณ์     วงศ์ด้วง
  207001015   นางสาวขนิษฐา      รอบรู้
  207001016   นางสาววิไลวัลย์    รักษาพันธ์
  207001017   นางสาวเสาวลักษณ์ สนาม
  207001018   นางปริสนา       คาโสภา
  207001019   นางสาวนิภาภรณ์     พรรษา
  207001020   นางมลิวัลย์      วิไล
  207001021   นางอังคณา       แพ่งพนม
                    หน้าที่ 39

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207001022   นางสาวจินตหรา     อาษาภูธร
    207001023   นางรุ่งนภา       ธรรมสาร
    207001024   นางสาวพิมพร      เงินมั่น
    207001025   นางสาวทิพวรรณ์     หวังดี
    207001026   นายสิทธิศาสตร์     บุญเ อก
    207001027   นางรัชฎา        รัชพันธ์
    207001028   นางสาวปิยพร      เจริญศรี
    207001029        ู
           นายพงศ์พิบล      อารมย์
    207001030   นางสาวทัศนีวรรณ    สืบราช
    207001031   นายจักรติกรณ์     ดาวจันทร์
    207001032   นางสาวยุพาวดี     ด้ามพรม
    207001033   นางสาวเบญจวรรณ์ แสนคูณ
    207001034   นางสาวจินตนา      อาษา
    207001035   นางสาววัชชรา      คากลาง
    207001036   นางสาวนุชนภา      รัชพันธ์
    207001037   นางสาวทับพิมพ์     จาปาเต็ม
    207001038   นายณัฐวุฒิ       ผลดี
    207001039   นางสาวมยุรี      ใจสุข
    207001040   นางสาวปิยะมาศ     วรรณสุทธิ์
*   207001041   นางสาวขวัญภิรมย์    อบอุ่น
    207001042   นายชัยพิพัฒน์     ทองบุตร
    207001043   นางบัณฑิต       ชมภูพาทย์
    207001044   นางสาววันทอง      คงคาพันธ์
    207001045   นางสาวสุภาพร      บุตรวงค์
    207001046   นางสาวธีริศรา     พลศักดิ์
    207001047   นายมงคลชัย       บุญพูล
    207001048   นางสาวฤทัยรัตน์    ชนแดง
                 หน้าที่ 40

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001049   นางสาวกัญญาณัฐ    นรเจริญ
  207001050   นายพิเชษฐ์       ่
                    กิงแก้ว
  207001051         ุ
         นางสาวทิพย์สรางค์   บรรเทา
  207001052   นางยุพดี       ทองบ่อ
  207001053   นางสาวพนารัตน์      ์
                    โพธิศรี
  207001054   นางสาวนารี      สมสวย
  207001055   นางนภาพร          ั
                    สพอุทย
  207001056   นางสาวจุฑาวรรณ    บรรดาศักดิ์
  207001057   นายนรรัตน์         ์ ิ
                    ศักดิสงห์
  207001058   นายชาตรี       ศรีแก้ว
  207001059      ั
         นายพิทกษ์       วงศ์เจริญ
  207001060   นายทินกร       ศรีโพนทอง
  207001061   นายสืบพงค์      สุพรรณ
  207001062       ์
         นายศักดิดา        ุ
                    ศรีบญมี
  207001063   นายมนูญศักดิ์     ยอพันธ์
  207001064   นางสาวอรพรรณ     วรรณโคตร
  207001065   นางสาวอัญชราภรณ์ ผลดี
  207001066   นางฐิตา          ่
                    บุญชุม
  207001067   นางสาวจรัญญา     ปทุมมาศ
  207001068   นางสาวอนงนาฎ     สารกาล
  207001069   นายพรรณลพ       โวพานศิริกุล
  207001070   นายวรรณชาติ      ธุระแพง
  207001071   นางสาวนีรนา      บุรา
  207001072   นางสาวนงคราญ     บุญมาก
  207001073   นางสาวอาไพ      สุภาพ
  207001074   นางสาวมยุรี      วงษ์แสง
  207001075   นางสาวธิตยา      นักรู้
                    หน้าที่ 41

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
    207001076   นางสาวสุวรรณา     จันทมาตย์
    207001077   นางสาววิไลพรรณ     ขาตา
    207001078   นางนันทิพา       คาทวี
    207001079   นางสาวสุพัตรา     จันทร์วัน
    207001080   นายชรัตน์       จันสมุทร์
*   207001081   นางสาวอุไร       ดวนสูง
    207001082   นายวิวัฒน์       วงเวียน
    207001083   นายศุภพศ        คาประเสริฐ
    207001084   นายสัญญา        นิรมานสกุลพงศ์
    207001085   นายธนายุทธ       กีระโคตร
    207001086   นายเทวฤทธิ์      ประดู่
    207001087   นางสาวศิริพร      บุญสมัย
    207001088   นางสาวพัชรินทร์    พื่มขุนทด
    207001089   นายสิทธิเดช      พรหมโลก
    207001090   นายอภิชาติ       ดวงแก้ว
    207001091   นางสาวพรพรรณ      มะลิรัตน์
    207001092   นางสาวกุลฑรีย์     พลสีหา
    207001093   นางนันท์นภัส      วอศิริ
    207001094   นางสาวดวงจันทร์    บัวดก
    207001095       ์
           นายศักดิดา       ขาวสะอาด
    207001096   นางสาวประไพพิศ     หมิ่งทอง
    207001097   นายมิตร        จิตมั่น
    207001098   นางสาวกาญจนาวดี จารุนัย
    207001099   นางสาวเมธานี      ฝังนิล
    207001100   นายชาญนุวัฒน์     บุญขาว
    207001101   นางสาราญ          ุ
                      ศิริสข
    207001102   นางณัฐชยา       นาโสก
                    หน้าที่ 42

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
    207001103   นายพิพัฒน์       ผลไม้
    207001104   นางสาวจิดาภา      แรงกล้า
    207001105   นางสาวสุชาดา      ช่างเหล็ก
    207001106   นางสาวบุญส่ง      สบายใจ
    207001107   นายศิริชัย       แก้วน้อย
    207001108   นางสงกรานต์      วรพุฒ
    207001109   นางสาวเรวดี      ชนะกุล
    207001110   นางอ้อ         จาปาสา
    207001111   นางไสว         สุมงคล
    207001112   นางสาวประทุมรัตน์ ศรีชมภู
    207001113   นายพิษณุพงษ์      สุนสมบุญ
    207001114   นางสาวฐิตารีย์     นิติธรรมสาร
    207001115   นางสาวชนกนันท์     บุญทรง
    207001116   นางสาววิมลรัตน์    ไชยกาล
    207001117   นางสาวนพมาศ      มาเรือน
    207001118   นางสาววาสนา      สีเสมอ
    207001119   นายมณฑล        กันสา
    207001120   นางกมลทิพย์      วงศ์นามเถาว์
    207001121   นางสาวรัชนี      นวลงาม
    207001122      ุ
           นายพิสทธิ์       สว่างปุ้ก
    207001123   นายปรัชญาพันธ์      ิ
                      สีทม
    207001124   นายชาตรี        พรมกอง
    207001125   นายวัชรพงศ์      สุยังกุล
    207001126   นางสาวอรทัย      มะณู
    207001127   นางสาวนฤมล       เทียนโพธิ์
    207001128   นางสาวเบญจวรรณ ขันคา
*   207001129   นางสาวรัตนชาติ     คาดี
                    หน้าที่ 43

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
    207001130   นางอารยา       นามธานี
    207001131   นางสาวขวัญตา     นามวงษ์
    207001132   นางสาวสุปราณี      ้
                      เชืออุ่น
    207001133   นางขวัญใจ       แก้วมหา
    207001134   นางสาวอัญชลี     ละครวงศ์
    207001135   นางสาวกันติญา     จันทสิงห์
    207001136   นายสุวิทย์      บุญกอ
    207001137   นายสุชาติ       อินตะนัย
    207001138   นางสาวบุญยงค์     แว่นแคว้น
    207001139   นางสาวภรภัทร     แสงกล้า
    207001140   นางสาวพรฤทัย     สายกระสุน
    207001141   นายดิลก        โทบุตร
*   207001142   นายสิทธิกร      ขาวสะอาด
    207001143   นางสาวธัญญารัตน์   กาลังงาม
    207001144   นางสมาพร       ปินะโต
    207001145   นายสายศิลป์         ุ
                      แสนทวีสข
    207001146   นางสาววาสนา      แสงหิน
    207001147   นายทินกร       แก่นธาตุ
    207001148   นางสาวกรรณิการ์    คณาพัฒน์
    207001149   นายชัชวาล       นามวงษ์
    207001150   นางสาวนาวินี     ยุตวัน
    207001151   นางสาววิชุดา     บุญเทียม
    207001152   นางสาวกนกวรรณ     แก่นแก้ว
    207001153   นายพัฒนานิคม     ผ่านพินิจ
    207001154   นายมรกต        ไชยโย
    207001155   นายสาโรช       เกษมสุข
    207001156   นางสาวเยาวธิดา    ดาษดา
                 หน้าที่ 44

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001157   นายเจษฎา       พรมหล่อ
  207001158   นายเจษฎาศักดิ์    ขานทราชา
  207001159   นางศริษา       สาระวัล
  207001160   นางสาววรรณพร     สุขเสริม
  207001161   นางสาวปิยะนุช     เข็มเพ็ชร์
  207001162   นางสุปราณี      สาระชาติ
  207001163   นางสาววารุณี     วรรณพัฒน์
  207001164   นางสาวประยงค์     โยธี
  207001165   นายขจรศักดิ์     สายดวง
  207001166   นางอุมาภร       หมื่นท้าว
  207001167   นางสาวจิตดา      ดอกคา
  207001168   นายอนุสรณ์      หอมพิกุล
  207001169   นายอิทธิรัตน์     พันวิชัย
  207001170   นางสาวประภาพร     ประสานพันธ์
  207001171   นางสาวจินตนา     ศรีเสมอ
  207001172   นางสาวนัตญา      นระมาตย์
  207001173   นายกิติพงศ์      เอ็นดู
  207001174   นางปาริชาติ      ศรีธัญรัตน์
  207001175   นายเจษฎา       แย้มฤดี
  207001176   นางสาวเจริญศรี    บุญมานพ
  207001177   นางสาวปริมประไพ แห่งธรรม
  207001178   นางสาวชนิดา      พิมพ์คงคา
  207001179   นางสาววศินี      ชุมสาร
  207001180   นางสาวอภิญญา     แก้วกอ
  207001181   นายธนากรณ์      พุทธปอง
  207001182   นางสาวภรณี      กวยสกุล
  207001183   นางสาววิยะดา     ทองขาว
                  หน้าที่ 45

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001184   นางสาวฐิติพร      เจริญพร
  207001185   นายนาศักดิ์      ลาสิงห์
  207001186   นางสาวนงลักษณ์     บุตรแต้ม
  207001187   นางสาววิมลรัตน์    ฝ่ายคาตา
  207001188   นายอนุชิต       พรมศิลป์
  207001189   นายธีรยุทธ       เหลากลม
  207001190   นายศุภสิทธิ์      ทวีแสง
  207001191   นางสาวรัตติยา     พื้นนวล
  207001192   นางสาวสุภาภรณ์     วรรณภักดี
  207001193   นางวารุณี       สายแวว
  207001194   นายสุนทร          ิ
                    ทีอุทศ
  207001195   นายฤทธี        ทวีแสง
  207001196   นางสาวสาวิตรี     บุญศรี
  207001197   นายชราวุธ       โรมรัน
  207001198   นางสาวจิตถนอม     มิ่งขวัญ
  207001199   นางสาวศศิธร      พิมพ์ภักดี
  207001200   นางสาวเพ็ญนิภา     ประชาราษฎร์
  207001201   นายอนันต์       ถึงไชย
  207001202   นางประภาพร       เผ่าดวงดี
  207001203   นางสาวเยาวมาลย์    มาหา
  207001204   นางศศิพิมพ์      ทองพิละ
  207001205   นางธนพรรณ       สร่างโศรก
  207001206   นางสาวนาตยา      อักษรพิมพ์
  207001207   นายชูศักดิ์      กมลฤกษ์
  207001208   นางสาวสุภาพร      สุวิวงศ์
  207001209   นายนันทพัฒน์      โกการัตน์
  207001210   นางสาวญาณิศา      โภคสมบัติ
                  หน้าที่ 46

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001211   นายทองใส        จันทร์ทง
  207001212   นางสาวจุฬาลักษณ์    อะไรการ
  207001213   นายอดิศร        สว่างโศรก
  207001214   นางสาวสุกัญญา     นาเมืองจักษ์
  207001215   นางสาวชนิสา      จุลาหลา
  207001216   นางสาวพัชรินทร์       ่
                    บุญเกิง
  207001217   นางสาวอรวรรณ      สมจันทร์
  207001218   นางสาวอรนิตย์     ไชยโอชะ
  207001219   นายชะนัต        พรมชาติ
  207001220   นางสาวอุรารัตน์    แต้มทอง
  207001221   นางสาวอารีรัตน์    สมชัย
  207001222   นายกรรณชิต       พลคา
  207001223   นายสุคม        อนุกูล
  207001224   นายกฤษฎา         ่
                    เชือมบุญมา
  207001225   นายนรสิงห์       สารพัฒน์
  207001226   นายอนุสรณ์       ใสกระจ่าง
  207001227   นางสวณีย์       สมบูรณ์
  207001228   นางนิภาวรรณ์      สนธิหา
  207001229   นางสาวลัชนก      องอาจ
  207001230   นางรจรินทร์      สกุลวงษ์
  207001231   นายศราวุธ       ถึงไชย
  207001232   นายชุมพล        ทวีชัย
  207001233   นายอิทธิพล       พรมโพทิน
  207001234   นายนฤเทพ          ุ
                    ศรีสราษฏร์
  207001235   นางสาวปริศนา         ุ
                    แสนทวีสข
  207001236   นางนิพาพรรณ      ไกยสิทธิ์
  207001237   นางสาวฐาปนี      ภิรมย์กิจ
                    หน้าที่ 47

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
    207001238   นายภูมิชัย       พาลี
    207001239   นางสาวสุชารินี     วรสา
*   207001240   นางสาววัลภา      ปอแก้ว
    207001241   นางสาวสิริกร      สิงห์โต
    207001242   นายสุนทร        ดิกสันเที๊ยะ
    207001243   นางสาวจีระภา      จันทร์พวง
    207001244   นางสาวสุจิตรา     วงศ์เคน
    207001245   นายนันทวัฒน์      ชินทวัน
    207001246   นายอภิวัฒน์      ทุ่งชัย
    207001247   นางสาววรรณา      สุลินบูรณ์
    207001248   นางสาวอัญชลี      บุญโสม
    207001249   นายเสรี        ติ่งสุข
    207001250   นางสาวรุ่งติยา     คากานัล
    207001251   นายเอกชัย       โสพันธ์
    207001252   นางสาววิไลพรรณ     ภักดีล้น
    207001253   นางสาวญาติกา      ฝางคา
    207001254   นางคนึงนิจ       บุตรศรีมาศ
    207001255   นางสาวสุพรรณี     บุญสูง
    207001256   นางสาวปลิตา      สอนตะคุ
    207001257   นายเจษฎา        ไทยสีหราช
    207001258   นายบุญญารักษ์     พงสุระ
    207001259   นางสุภาภรณ์      หงษ์ทอง
    207001260   นายวิทยา        บุญเชิญ
    207001261   นางสาวฉวีวรรณ     พิลา
    207001262   นางสาวรัตน์ติยา    ศาลาน้อย
    207001263   นางสาวฤทัยรัตน์    เฉียบแหลม
    207001264   นางสาวศุภรา      เปรี่ยมนอง
                  หน้าที่ 48

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207001265   นางสาวมธุรส      สว่างแสง
  207001266   นายสุพล        สารเสนา
  207001267   นางสิรินยา       ภูพวก
  207001268   นายสิทธิพล       ราชวงค์
  207001269   นายสุรเดช       โคมทอง
  207001270   นายวินัย        นวลสังข์
  207001271   นายวิชชุติ       สารีอาจ
  207001272   นางกัลญา        แก่นแก้ว
  207001273   นายอนุศักดิ์      สีหะวงษ์
  207001274   นางเปรมจิตร      บุดตเพศ
  207001275   นายกรวิทย์       พูลเพิ่ม
  207001276   นางสาวสุกัญญา     ทีเขียว
  207001277   นายวสันต์       หมายสิน
  207001278   นายสันติ        หางนาค
  207001279   นายสุรเชษฐ์      ภูมาพันธ์
  207001280   นายสาเริง       ปานดี
  207001281   นายเอกพล        กองแก้ว
  207001282   นายขจรศักดิ์      สมละออ
  207001283   นางสาววลัยกรณ์     พรมธิราช
  207001284   นางจุรีรัตน์      พลสระคู
  207001285   นายพลพรรธน์      พลสระคู
  207001286   นายพสิสฐ์กานต์     พวงน้อย
  207001287   นางสาวดวงฤดี      โคษาราช
  207001288   นางสาวพรวิไล      ใจดี
  207001289   นางสาวนุจรินทร์    จินทรมย์
  207001290   นางสาวมะลิสา      จันตะ
  207001291   นายบรรจง        แหล่งสนาม
                  หน้าที่ 49

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001292   นางสาวกิตติมาพร     ประเสริฐสังข์
  207001293   นางสาวนิศารัตน์     คาระกาย
  207001294   นายวีรชาติ       สุทธสนธิ์
  207001295   นางสาวศิวาพร      สายแวว
  207001296   นายมงคลศักดิ์      ลาสา
  207001297   นางสาวจามรี       เนียนแนบ
  207001298   นางสาวสุดาวัลย์     ธนูศิลป์
  207001299       ์
         นายศักดิคลาสสิค     ไกรษี
  207001300   นายวันชัย        จันทร์พันธ์
  207001301   นางสาวชนิดา       แก้วโก
  207001302   นางนงเยาว์       สตพันธ์
  207001303   นายศุภวัฒน์       แพงเจริญ
  207001304   นายเกียรติศักดิ์        ุ
                     แสนทวีสข
  207001305   นางสาวดวงตา       บุญคา
  207001306   นางสาวสุธัญญา      สุขเจริญ
  207001307   นางสาวลัดดา       สลางสิงห์
  207001308   นางสาวพัชรี       ดวงคา
  207001309   นางสาวประภัสสร        ุ
                     สิงห์บราณ
  207001310   นางไสว         สายเนตร
  207001311   นางสาวสุดสวาสดิ์    สุนทรา
  207001312      ั
         นายอุทย         ผาดี
  207001313   นายสุริยา        สารีแผลง
  207001314   นางสาวอุบลรัตน์     พรมบาง
  207001315   นายธวัชชัย       สีหะวงษ์
  207001316   นายสุนทร        ทุมนาค
  207001317   นายกิตติพันฒน์     โสภาจันทร์
  207001318   นางสาวมุกดา       ฉายาวรรณ์
                 หน้าที่ 50

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207001319   นางสาวจิตนา      อุนาชาติ
  207001320   นายธีรชิต           ่
                    มามั่งคัง
  207001321   นายอนุชา       ทองสะอาด
  207001322   นางสาวธนภร      ไชยโคตร
  207001323   นางนัยนา       มนัส
  207001324   นายวิศรุต       พาขุนทด
  207001325   นางสาวปรีญา      คาแพง
  207001326   นางสาวจันทร์เพ็ญ       ุ
                    แสนทวีสข
  207001327   นายกรีฑาพล      ชาวนา
  207001328   นางสาวประนมพร     วงเขียว
  207001329   นางหทัยรัฐ      คงมี
  207001330   นายเผด็จ       วาลศิลป์
  207001331   นางสาวสุกัญญา     ลูกสีดา
  207001332   นายวีระวัฒน์     มิตรภานนท์
  207001333   นายไชยวัฒน์      สมาน
  207001334   นางสาวประภาพร     บัวใหญ่
  207001335   นางไพวรรณ์      ละดาดก
  207001336   นางสุรัตติยา     กตะศิลา
  207001337   นางสาวจิตรลดา     โล่หิรัญญานนท์
  207001338   นางสาวสุภาพร     บัวลา
  207001339   นายคณิต        อินทร์สอน
  207001340   นายเฉลิม       ศรีชาลี
  207001341   นางสาวสุภาภรณ์    ปัตถาสาย
  207001342   นางสาววันเฉลิม    ปัตถาสาย
  207001343   นางสาวจิรพร      พิมพ์หล่อ
  207001344   นางสาวสุวารี     สุทธิพันธ์
  207001345   นางสาววรรณา      สมตัว
                 หน้าที่ 51

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001346   นางสาวสรัญญา     แสงแก้ว
  207001347   นางสาวอุไรพร     ศรีราช
  207001348   นายวิชัย       ทองแจ่ม
  207001349   นางจันทร์เพ็ญ     สายพันธ์
  207001350   นางสาววิภาดา     ใจแก้ว
  207001351   นางสาวอรเกษม     สารโท
  207001352   นางปวีณา       ระยับศรี
  207001353   นางสาวพัชรินทร    พละศักดิ์
  207001354   นางสาวสิริจิตร    วงศรี
  207001355   นางสาวรัตนาวดี    ไชยมี
  207001356   นายไพฑูรย์      โควสุรัตน์
  207001357   นายมงคลรัตน์     สิงหา
  207001358   นางสาวพัชราวดี    ช่างเพ็ชร์
  207001359   นางขวัญเรือน     เคนานันท์
  207001360   นายสุรพงศ์      จันทร์อ่อน
  207001361   นางสาวสิริภรณ์    มหาพล
  207001362   นางสาวสุพรรษา     หงษ์ลอย
  207001363   นางสาวกัลยาวรรณ คะหะชาติ
  207001364   นางจันจิรา      เฉลิมศิลป์
  207001365   นายอภิรักษ์      บุญมา
  207001366   นางสาวปณิดา      นามวงษ์
  207001367   นางสาวบุปผา      น้อยนาดี
  207001368   นางสาวนิตยา      คามวัลย์
  207001369   นางปรมาภรณ์      ไพรัตน์
  207001370   นายกิติกร       เพื่อสุข
  207001371   นางสาวชัญญานุช    สายทอง
  207001372   นางสาวพิสมัย     คณาภรณ์
                 หน้าที่ 52

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001373   นายพฤทธิ์      อุปนิสากร
  207001374   นางสาวดาราพร     หาวิชัย
  207001375   นางสาวนุศรา     ไกรเดช
  207001376   นายวรวัฒน์      พิลากุล
  207001377   นางสาวจิราพรรณ    บุญทา
  207001378   นายปรีชา       เจริญบุญ
  207001379   นางสาวอภิญญดา    อุชุวิจารย์
  207001380   นางสาวเกษแก้ว    ชูญาติ
  207001381   นางสาวภัทราพร    มูลเพ็ญ
  207001382   นายวิรัตน์      บุญมล
  207001383   ส.อ.ศิริชัย     วรรณวงศ์
  207001384   นางสาวอนัญญา     หลักคา
  207001385   นางนุชรา       ยอดเพชร
  207001386   นายทวีศักดิ์     สมนึก
  207001387   นางสาววรรณนิศา    ธุระแพง
  207001388   นางสาวจริยา     พุทธรัตน์
  207001389   นายพิชิตชัย     บุราไกร
  207001390   นางสาวระเบียบ    บุดดารวม
  207001391   นางจุฑามาศ      ศรีสระ
  207001392   นายธนวัช       โคสนาม
  207001393   นายชินากร      ศรีสม
  207001394   นางดวงใจ       มีศิลป์
  207001395   นางสาววฤษาย์     พรสุรัตน์
  207001396   นางสาวขนิษฐา     ทองพิม
  207001397   นางสาวนริญญา     ประสินรักษ์
  207001398   นายนิพล       ทองเพ็ชร
  207001399   นางสาวธิภาพร     แดงงาม
                  หน้าที่ 53

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207001400   นางสาวปราณี       กงล้อม
  207001401   นางสาวพิมพ์ใจ      บุตรน้อย
  207001402   นายสุรศักดิ์      สิงหราช
  207001403   นางสาววรัญญา        ุ
                     ศรีสยนต์
  207001404      ั
         นายอุทย         ศิลปะ
  207001405   นางรัชติยา       กากแก้ว
  207001406   นางสาวนุชนาฎ      พลภักดี
  207001407   นางสาวจุฬาภรณ์     ณุวงษ์ศรี
  207001408   นางนัฎฐธิดา       แย้มสารวจ
  207001409   นางสาวศิริญากานต์ จันทร์แก้ว
  207001410   นางชุลีพร        ทาวะรมย์
  207001411   นางสาวนิภาภัทธ์     ประพาฬ
  207001412   นางสาวศิรินธร      พิมพ์ศรี
  207001413   นางบุรัสกร       สมชัย
  207001414   นางสาวพัชรี       บัวบก
  207001415   นางสาวทัศนีย์      สินอ้วน
  207001416   นางสาววัลภา       พวงแก้ว
  207001417   นางสาวเยาวพา      รตาภรณ์
  207001418   นางสาววลัยลักษณ์    สังข์ทอง
  207001419   นายภาสกร        พุจารย์
  207001420   นางสาวดารานี      ทองไทย
  207001421   นางสาวจิตวิลัย     ชอบดี
  207001422   นางสาวอุมาพร      พรมคง
  207001423   นายธีระวัฒน์      สีหะวงษ์
  207001424   นางกมลวรรณ       ปัญจะขัน
  207001425   ว่าที่ ร.ต.ภาคิน    เคียงวงศ์
  207001426   นายประกายแก้ว      ศิลาชัย
                 หน้าที่ 54

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001427   นายปฏิวัติ      ฉะอ้อน
  207001428   นางจุฑามาศ      ศรีมันตะ
  207001429   นางอุบลวรรณ      ฟักทอง
  207001430   นางสาวอัญชลี     ดาบุตร
  207001431   นายไพฑูรย์      เดิมปินุ
  207001432   นายต่อศักดิ์     สายหอม
  207001433   นางสาวสโรชา      พรมสิงห์
  207001434      ิ
         นายพิสฏฐ์       อาคาคูณ
  207001435   นายธีระภัทร      สร้อยแสง
  207001436   นายอนุชา         ุ
                    ศรีสข
  207001437   นายวิวัฒนวงศ์     ถวิล
  207001438   นางสาวรัตน์ดาวรรณ์ คุณภาพ
  207001439   นายกิตติชัย        ุ
                    ทวีสข
  207001440   นายพรชัย       สมสุข
  207001441   นางนิตยา       ปิยะวงษ์
  207001442   นางกรรณิการ์     สกุลไทย
  207001443   นางสาวดอกรักษ์    อ่อนจันทร์
  207001444   นายกิตติพงษ์     หอมเย็น
  207001445   นางนชณล        อายุโย
  207001446   นายวิทยา            ่
                    จันทร์เลือน
  207001447   นางสาวณัฐฎาพร     นามวา
  207001448   นายพงษ์ศักดิ์     หลักเพชร
  207001449   นางสาวคาผล      สัณหจันทร์
  207001450   นางสาวดารณี         ุ
                    แสนทวีสข
  207001451   นางสาวเบญญาภา     สิมาทอง
  207001452   นายธีระยุทธ          ิ
                    จิตร์ตรีสนธุ์
  207001453   นายสุวิทย์      จันทร์ทวี
                  หน้าที่ 55

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001454   นางสาวสุนทรี      กองทอง
  207001455   นางเยาวธิดา      อัตตะวงศ์
  207001456   นางวรางคณา       นันตะเคน
  207001457   นางสาวรวิสรา       ่
                    กิงทอง
  207001458   นางสาวศิริพร      สุวรรณเนตร
  207001459   นางสาววรัญญา         ่
                    ไหลหลัง
  207001460   นางนรีรัตน์      บารุง
  207001461   นางสาวเกษสุดา     พยังเฆ
  207001462   นางสาวรุ่งตะวัน    ศิลารักษ์
  207001463   นายพรนรินทร์      แผลงฤทธิ์
  207001464   นายอภิชาติ       บุญศรัทธา
  207001465   นางอรุณประภา      ทองใบ
  207001466   นางสาวศรีอุบล     คาโสภา
  207001467   นางสาวสุชานันท์     ่
                    กิงแก้ว
  207001468     ่
         นางกิงดาว       บุญประสิทธิ์
  207001469   นางสาวศริญญา      นารี
  207001470   นางวิลาวัลย์      ปอยทอง
  207001471   นางสาวพรธนิตย์     สืบสวน
  207001472   นายศักชัย       ธุระบุญ
  207001473   นายฉลอง        พลสงคราม
  207001474   นางวิชชุดา       สืบศรี
  207001475   นางสาวฉรินทร์     ทองเหลือง
  207001476   นางเบญจพร       ทองคา
  207001477   นายภาณุวงค์      พวงธรรม
  207001478   นางสาวสมาพร      นาชัยภูมิ
  207001479   นางสาวเจริญขวัญ    สุฤทธิ์
  207001480   นางสาวคัทรินทร์    บุญสุข
                  หน้าที่ 56

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001481   นางทิพวรรณ          ุ
                     วัณฎ์สรกานต์
  207001482   นางสาวพิกุล       ทองหนุน
  207001483   นางสาวสุวรรณา      วาทหงษ์
  207001484   นายชาญวิทย์       จุฬาศัย
  207001485   นางไพรัตน์       ป้องเขตร
  207001486   นางพรพัน          ิ
                     สุสลา
  207001487   นางสาวชนกานต์      ปัดถา
  207001488   นายเทวินทร์       ศรีหาคุณ
  207001489   นางสาวเฉลิมรัตน์มณี ธรรมรักษ์
  207001490   นางสาวอรพรรณ      สิงห์คา
  207001491   นางสาวบุปผา       มานะดี
  207001492   นางสาวกัลยาภรณ์     สมคะเณย์
  207001493   นางสาวพิชญสินี     บัวเรือง
  207001494   นางสาวเบญจวรรณ โตอนันต์
  207001495   นางกฤษณา        ปรากฏ
  207001496   นางสาวจินตนา      สุกูล
  207001497   นายกัมปนาท       ปรัสพันธ์
  207001498   นางสาววิภาวดี      แดนเดช
  207001499   นางสาวจิตติรัตน์    สีหบัณฑ์
  207001500   นางสาวจตุพร       ใจหาญ
  207001501   นายสุรทิน        เจียมทอง
  207001502   นายอาทิตย์       ผดาวัลย์
  207001503   นางสาวสุธรรมมา     เวฬุวนารักษ์
  207001504   นายกิตติศักดิ์     วงศ์ศรี
  207001505   นางสาวจารุวรรณ     ดอกจันลี
  207001506   นางสาวนงค์นุช      สมพร
  207001507   นางสาวนิตยา       อุ่นคา
                  หน้าที่ 57

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001508   นางสาววัชรี      เกณกาลย์
  207001509   นายเทียนชัย      โสภาภันต์
  207001510   นายสาคร        ช้อยชด
  207001511   นางสาวกัญญาภัค     ประชุมชัย
  207001512   นางสาวมาลีรัตน์    เอี่ยมในวงศ์
  207001513   นางสาวดวงกมล      กองคา
  207001514   นางสาวสิปปวดี     ดวงบุปผา
  207001515   นางสาวสมาพร      จรุงกัณฑ์
  207001516   นางสาวณัชฎา      ไชยสิทธิ์
  207001517   นางละเอียด       มั่นวงศ์
  207001518   นางสาวบังอร      โสระเวช
  207001519   นางสาวอลิสา      เผ่าเพ็ง
  207001520   นางสาวลมัย       สิงห์ครุธ
  207001521   นายอาคิน        คาวัน
  207001522   นายวัชรา        ทองพรม
  207001523   นางสาวจีรชยา      ทีฆายุพรรค
  207001524   นางสาวร่มโพธิ์     ลาเลิศ
  207001525   นางสาวพัชรวดี     ผลทะกลาง
  207001526   นางสาวกาญจนา      จิตสิงห์
  207001527   นายวีระยุทธ      คาแก้ว
  207001528   นางสาววิภา       เขียนจัตุรัส
  207001529   นางยุวดี        รักษาศิล
  207001530   นางสาวศิริมา      อร่ามเรือง
  207001531   นายอภิชาติ       บุญเลิง
  207001532   นายสุรชาติ       บุญมาเสน
  207001533   นางสาวมินตรา      แก้วกัณหา
  207001534   นางสาวมัสยา      บุญหาญ
                   หน้าที่ 58

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207001535   นางสาววัลลี     การะพันธ์
    207001536   นางสาวนิภาพร     สมีงาม
    207001537   นายสฤษดิ์      นาพล
    207001538   นายธนดล       มวลตา
    207001539   นายปริญญา      ดวงแสง
*   207001540   นางสาวอรวรรณ     คงมีธรรม
    207001541   นายสมศักดิ์       ุ
                     ศรีสข
    207001542   นางสาวทัศนีย์     ่
                     ชุมสูงเนิน
    207001543   นายเชษฐา       พิมพ์จันทร์
    207001544   นางสาวมยุรี     มีวิชา
    207001545   นางสุภาพร      ทองกลม
    207001546   นางสาวฉวีวรรณ    ขยันการ
    207001547   นางสาวเบญจมาศ    การกล้า
    207001548      ิ
           นางสุทสา       อุดด้วง
    207001549   นางสาวน้าฝน     จันทร์หอม
    207001550   นายวัชระ       คาจันทร์
    207001551   นางสาวแก้วกาญจน์ ใจแก้ว
    207001552   นางสาวสมฤทัย     สอนอาจ
    207001553   นายชัชวาลย์     เทพมะที
    207001554   นางรัชนี       หาญบาราช
    207001555   นางสาวสุกัญญา    แสงแก้ว
    207001556   นางสาวสุปรียา    ขันเงิน
    207001557   นายชัยวัฒน์     อุดมพันธ์
    207001558   นางสาวจงอร      ปัสสา
    207001559   นางศิริกานต์     ผุยเดชา
    207001560   นางสาวมัจฉา     วระโอฐ
    207001561   นางสาวขนิษฐา     จาปาพันธ์
                  หน้าที่ 59

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207001562      ิ
         นางสุทติรา       ครองยุติ
  207001563   นางละอองดาว      ลายปูม
  207001564   นายมนตรี        บุญเทาว์
  207001565   นายอาดุลย์       สุขไทย
  207001566   นายวรชัย        ธงศรี
  207001567   นายวุมิชัย       เอมโอษฐ์
  207001568   นางสาวฑิฌานันท์    แสงสว่าง
  207001569   นางสาวสาวิตรี     พิมพิสาร
  207001570   นายศราวุธ       สีอ่อน
  207001571   นายสรสิทธิ์      ขันทอง
  207001572   นางสาวนาตยา      ดาทิน
  207001573   นางสาวรัชนี      ประกอบแสง
  207001574   นางสาวเบญจวรรณ ปานาตี
  207001575   นางศรัญญา       นันสอาง
  207001576   นางสาวเบญจวรรณ สิงห์ประเสริฐ
  207001577   นางสาวเบญจพร      ศรีผล
  207001578   นายธงชัย        มุธุวงค์
  207001579   นางสาวศุภิสรา     โคตรพิลา
  207001580   นางสาวหยาดนภา     หม่องคาธิ
  207001581   นายมานะ        เมียดสีนา
  207001582   นางสาววรวรรณ      สายสุด
  207001583   นางสาวขวัญฤทัย     ก้อนทอง
  207001584   นางสาวสุธาทิพย์    ตรกสังข์
  207001585   นางสาวสุภาพร      สาลีพันธ์
  207001586   นางสาวพวงแก้ว     จินตาถึง
  207001587   นายปิยะณัฐ       พิมทา
  207001588   นายสุนทร        แดงท่าขาม
                   หน้าที่ 60

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207001589   นายประมาณ       ทานุ
    207001590   นายอัษฎางค์      ศรีอรห์
    207001591   นายพิษณุ       นิมมา
    207001592   นางเรลัย       ศรีจันทร์
    207001593   นางสาววิจิตรา     สุดดี
    207001594   นางสาวรัศมี      เลขะสันต์
    207001595   นายปัญญา         ่
                      สดชืน
    207001596   นางสาวศรีนวน     เกษียร
    207001597   นายนัฐพล       ดวงบุตร
    207001598   นางตรีเนตร      โชติพันธ์
    207001599   นางสาวจิราภัทร    เหมธร
    207001600   นายเงิน        อิทธิโรจน์
    207001601   ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพันธ์ คล้ายคลึง
*   207001602   นางสาวนัฐภรณ์     แซ่อือ
    207001603   นางสาวขวัญจิตร    ธงชัย
    207001604   นางสาวมั่นจิตร    บุญศักดิ์
    207001605   นางสาวสิริญา     เรืองวงศ์
    207001606   นายธีรวุฒิ        ้
                      เชือแก้ว
    207001607   นางปราวดี       วิไลลักษณ์
    207001608   นางสาววราทร      คาแก้ว
    207001609   นายกิตติ       สัมฤทธิ์
    207001610   นางสาวผุสรัตน์    บุตรโท
    207001611   นางสาวนภัสสร     อ้วนจี
    207001612       ั
           นายเทพพิทกษ์     ดาวัน
    207001613   นางสาวปิยวรรณ     จันทรักษ์
    207001614   นางสาวอัมพวรรณ    จันทรักษ์
    207001615   นายจรูญ        สุหงษา
                   หน้าที่ 61

เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001616   นางสาวศิราพร       เหลียวสูง
  207001617   นางสาวปนิดา       ประมูลพงศ์
  207001618   นายวุฒินันท์       สุวรรณะศรี
  207001619   นายสุเทพ         โกมลศรี
  207001620   นางสาวลัดดาวัลย์     คามูล
  207001621   นายอนุรักษ์       สิทธิโชค
  207001622   นางสาวรัชชนก       นึกถึง
  207001623   นายสมบูรณ์        จันโท
  207001624   นายธวัชชัย        ชูช่วย
  207001625   นายพงษ์ศักดิ์      พรมทร
  207001626   นางสาวสุภาพร       ทางทอง
  207001627   นางสาวกาญจนาภา      น้าวแสง
  207001628   นางสาววิลาวัลย์     อุทธา
  207001629   นางสาวศรีนุช       โสระเวช
  207001630   นางสาวศิรินทิพย์     ขาผา
  207001631   นายเจษฎาวุฒิ       มังคละกุล
  207001632   นางสาวเพ็ญศรี      ทองเหลือง
  207001633   นางสาวเยี่ยมรักษ์    พูลเพิ่ม
  207001634   นายมานพ         ทองรอง
  207001635   นางจุรีรัตน์       ทองรอง
  207001636   นายชิด          วงงาม
  207001637   นางสาวมลธิญา       เครื่องจันทร์
  207001638   นางสาวอุไร        กาทอง
  207001639   นางสาวอาริชา        ้
                     เชือพันธ์
  207001640   นายศิริชัย        ณ อุบล
  207001641   นายสุริยะ        จันทา
  207001642   นางสุธาวรรณ       ฐานุตตมานนท์
                 หน้าที่ 62

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
  207001643   นางสาวจิตรลดา     ประมวลพิมพ์
  207001644   นายกมล           ู
                    คาพิบลย์
  207001645   นางสาวขวัญหทัย    วรพิมพ์รัตน์
  207001646   นางสาวนิภาวรรณ    วรพิมพ์รัตน์
  207001647   นางสาววรารัตน์    หนองยาง
  207001648   นางสาวรื่นฤดี     มณีกัญย์
  207001649   นางสาวทิพาวรรณ       ุ
                    โชติบตร
  207001650   นายพัฒนา       วัฒนาไชย
  207001651   นางสาวณฐพร      โกมลศรี
  207001652   นายพินิจ       พรมลี
  207001653   นางอัมพวรรณ      กาจัด
  207001654   นางสาวนารี      โสระเวช
  207001655   นางสาวสุติมา     ทองแสน
  207001656   นายดารงศักดิ์     เหมือนชาติ
  207001657   นางสาวอัญพัชญ์    สิริรัฐเตชาภัทร์
  207001658   นางสาวเนตรฤทัย    แสงอ่อน
  207001659   นายเลิศอนันต์     จันทรสาร
  207001660   นายอภิวัฒน์      ศชรักษ์
  207001661   นางสาวอัจฉรา     คามาโฮม
  207001662   นางสาวกาญจนา     แก้วคากอง
  207001663   นางสาวรมย์รวินท์   สมานคติ
  207001664   นางสาวกาญจนา     ยัญณะจันทร์
  207001665   นางฉวีวรรณ      ทวีวงศ์
  207001666   นางสาววนิดา      กุลบุตร
  207001667   นายสมชาติ       สมภาวะ
  207001668   นายยุทธภูมิ      ชิณสิทธิ์
  207001669   นางสาวทัศนีย์     ชมภูแสน
                   หน้าที่ 63

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
    207001670   นางบังอร       บุตรศรี
    207001671   นายสง่า          ิ
                      จารุสน
    207001672   นายธรรมราช      จันทร์ศรี
    207001673   นายกระเศียร      จันทร์เกษ
    207001674   นางสาวสมวรรณชนก มณเฑียร
    207001675   นายธีรนาท       บุตรดา
    207001676   นางสาวธีรนันท์    สีแสด
    207001677   นางสาวจิฎาภา     สาราญใจ
    207001678   นางสาวสายใจ      บรรเทา
    207001679   นางสาวเนตรนภา     นามสุวรรณ์
    207001680   นายศรีทน       รวมบุญ
    207001681   นายกิตติวุฒิ     บุตรศรี
    207001682   นางสาวนิตยา      ไกรษี
    207001683   นายเอกชัย       สิงห์ทอง
    207001684   นายมลเทียร      ลาภสาร
    207001685   นายพนาไพร        ่
                      เลือนฤทธิ์
    207001686   นางวัฒนาพร      โสมเกษตรินทร์
    207001687   นางรุจิรา       ปทุมมาศ
    207001688   นางสาววราพรรณ     ชินบุตร
    207001689   นางสาวชไมพร      พรมชาติ
    207001690   นางวีรยา       จวงพันธ์
*   207001691   นางสาวกรนกวรรณ กิตติวงศ์
    207001692   นางเทียมใจ      ยอดทอง
    207001693   นางธีราภรณ์      พิลาทอง
    207001694   นางวราภรณ์          ั
                      ธรรมพิทกษ์
    207001695   นางพรรณิภา      บ่อแก้ว
    207001696   นางณัฐสุดา      บุญวรรณ
                  หน้าที่ 64

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001697   นางสาววิภารัตน์    ธานะวิโรจน์
  207001698   นางสาวจันทร์เพ็ญ    ชาธิพา
  207001699   นางสาวจงกล       ไพรบึง
  207001700   นางนันทนา       โสมณวัฒน์
  207001701   นางสาวทัสนันทน์    บังเอิญ
  207001702   นางรจรินทร์      ดวงพร
  207001703   นางสาวกิติมา        ู
                    ภู่สงเนิน
  207001704   นางสาวพรรณทิพา     ติยาภักดิ์
  207001705   นางสาวศิตารัตน์    เมืองโคตร
  207001706   นายพงษ์ศิริ      โกกะพันธ์
  207001707   นายปริญญา          ุ
                    อยู่สข
  207001708   นางสาวปัญจาพร     ศรีมณี
  207001709   นางสาวสุภัทรา     ยิ่งยืน
  207001710   นางสาวกาญจนา      ทองปลูก
  207001711   นางโอวาท        กานุสนธิ์
  207001712   นางสาวดวงพร      มีเคน
  207001713   นางสาวมลิวรรณ     ทัดเทียม
  207001714   นายอาทร        สระโสม
  207001715   นางสาวรัชนีวรรณ    แก้วเหลา
  207001716   นางสาวรุ่งอรุณ     วรสุข
  207001717   นางสาวปักษมล      จินทะไชย
  207001718   นายฉัตรชัย       ลาลุน
  207001719   นางสาวมลิวรรณ     สุรนารถ
  207001720   นางวลัยลักษ์      ทองสรรค์
  207001721   นางนิภาพร       อินสุวรรณ
  207001722   นางสาวเกษรินทร์    นารี
  207001723      ุ
         นางศรีสดา        ้
                    คุมบุญ
                  หน้าที่ 65

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207001724   นางมาลินี       ชมภูพื้น
  207001725   นายณวัฒน์       ไชยงาม
  207001726   นางสาวสุดารัตน์    สมนา
  207001727   นางสาวอรธิดา      จันทร์กง
  207001728   นางนุชรินทร์      ศรีภาน
  207001729   นางสาวณัชชา      มณีวรรณ์
  207001730   นางสาวสนธยา      แสงอร่าม
  207001731   นางสาวมลธิยา      สกุลแพง
  207001732   นายชนะศักดิ์      ราชสอาด
  207001733   นางมิชรัตน์      คาสุทธี
  207001734   นายเสรี        คาแสง
  207001735   นายสุวัฒน์       อ่อนมา
  207001736   นางสาวสุภาวดี     กันภัย
  207001737   นางสาวญาณกร      วงศ์แสนประเสริฐ
  207001738      ั
         นางอุทยวรรณ      เกษมวัน
  207001739   นายยงยุทธ       ห้องแซง
  207001740   นางรุ่งนภา       เมืองพิล
  207001741   นายขรรค์ชัย      พรหมชา
  207001742   นางนุตย์        ดอกสะบา
  207001743   นางสาวกาญจนา      จันทา
  207001744   นางสาวพันธิวา     ทองใบ
  207001745   นายสุทธาชาญ      ปรากฏ
  207001746   นางสาวกัญญา      ไชยโชติ
  207001747   นางสาวนันธิดา     ทาประจอ
  207001748   นายสุวิทย์       สืบจันทา
  207001749   นางรัชนี          ์
                    โพธิธานี
  207001750   นางสาวเยาวเรศ     ไชยนิตย์
                  หน้าที่ 66

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001751   นางสาวอัจฉราพรรณ ไชยรินทร์
  207001752      ิ
         นางหนูสน        สมไชย
  207001753   นางสาวนิภาภรณ์     อินทรวงศ์
  207001754   นายมธุรส        พิมพ์จันทร์
  207001755   นางสมจิตร       เพ็ชรรินทร์
  207001756   นางสุกัญญา       สาวะริพล
  207001757   นางสาวรุ่งกาญจน์      ู
                    ภู่สงเนิน
  207001758   นางสาวพิชชาภรณ์    ชาธิพา
  207001759   นายไพรัตน์       แก้วลี
  207001760   นางทิวากร       ดวงทอง
  207001761   นางสาวอาพิลา      เจนเขตรการณ์
  207001762   นางสาวพัชจภรณ์     ปูตะเลศ
  207001763   นายอิศรานุวัฒน์    วงษ์ขันธ์
  207001764   นางสาวพรพิมล      ไชยแสง
  207001765   นางสาวอนงค์ลักษ์    ลาโพธิ์
  207001766      ุ
         นายวิสทธิ์       ทองเย้า
  207001767   นางสาววณี       คามีรัตน์
  207001768   นางสาวศิโรรัตน์    ถวิลไพร
  207001769   นางสาวขวัญชนก     จรัญมิตร
  207001770   นางสาวอนงค์      พวงยอด
  207001771   นางสาวสมาพร      วรรณทอง
  207001772   นายวัลลภ        กินรินทร์
  207001773   นางสาวทัศนีย์     สาเภา
  207001774   นางสาวประภัสสร     เพิ่มบุญ
  207001775   นางชลดา        นุกาศรัมย์
  207001776   นายทนงค์ศักดิ์     พันธ์ตา
  207001777   นายประจวบ       จาบทอง
                 หน้าที่ 67

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001778   นางสาวนิภาพร     แสงสิงห์
  207001779   นางจันทร์เพชร     จันทคุณ
  207001780   นางสมพร        เมรี
  207001781   นางสาวจันทิรา     ชัยสวรรณ์
  207001782   นางสุรีพันธ์     สิตะวัน
  207001783   นางสาววัชรีย์     สุธิโย
  207001784   นางลาใย        วงศ์คา
  207001785   นางกาญจนา       บุตรจันทร์
  207001786   นางสาวดวงมณี     ธรรมวัตร
  207001787   นางสาวนิภาพร     สังฆะกาโร
  207001788   นางสาวณิชากร     กวดขันธ์
  207001789   นางสาวสุภาพร     เสพสุข
  207001790   นางสาวปทิตตา     ปรือทอง
  207001791   นางสาวพิกุลทอง    วิเศษสังข์
  207001792   นายสิทธิศักดิ์    บุญชม
  207001793   นางสาวพรรณนิภา    บุญอาษา
  207001794   นายสมศักดิ์      กันตรง
  207001795   นายศุภณัฐ       สงวนพิมพ์
  207001796   นายถนอมศักดิ์     นะดาพันธ์
  207001797   นายธงชัย       ไวยุกรณ์
  207001798   นางยุวดี       บุตรงาม
  207001799   นายพิเชษฐ์      พวงพันธ์
  207001800   นายสุทธิพงษ์     เมษาดี
  207001801   นางสาวเพ็ญสุดา      ิ
                    มีสงห์
  207001802   นางสาวสุวรรณี     แสวงทรัพย์
  207001803   นายณัฐพงศ์      น้อยพรหม
  207001804   นายวัฒนพงษ์      ยอดหอ
                 หน้าที่ 68

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001805   นายปิยวุฒิ      เทนสุนา
  207001806   นายอภิชาติ      ทุมพันธ์
  207001807   นางสาวสุจิตตรา    สายเนตร
  207001808   นางสาวหงษ์ฟ้าไทย พิศเพ็ง
  207001809   นางดวงสม       ศรีภูธร
  207001810   นายนพพล        สุขวุฒิยา
  207001811   นางสาวนิภาพร     ทองแปลง
  207001812   นางอุราวรรณ      จันแจ้ง
  207001813   นางสาวจันทนา     ทองอ่อน
  207001814   นายราชัน       ศุภมิตร
  207001815   นางบังอร       บุญเหลือง
  207001816   นางศิริพร       กรุณา
  207001817   นางพุทสา       ลุงไทยสงค์
  207001818   นายนราธิป       สาครวงศ์วัฒนา
  207001819   นายรุ่งทวี      เจริญสุข
  207001820   นางสาวยุพิน      ชัยมาตย์
  207001821   นางสาวกมลลักษณ์    คาแก้ว
  207001822   นายธนกร        แก้วสุพรรณ
  207001823   นางสาวจิตตรา     กัมมันตะคุณ
  207001824   นางสาวสุดใจ      ธงศรี
  207001825   นางสวาท        หลักคา
  207001826   นางสาวแอนนา      อินบุตร
  207001827   นางสาวอุไรวรรณ    กาญจนะทิศ
  207001828   นางรัตนาพร      อินทร์ขัน
  207001829   นายพุทธา       สีแสง
  207001830   นางสาวกรณา      รุ่งโรจน์
  207001831   นางสาวนฤมล      ทาเคลือบ
                 หน้าที่ 69

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001832   นางสาววรรณญมาส บุญมั่น
  207001833   นางสุขสันต์      คาแสนราช
  207001834   นางสาวรัตนพร     พูลเพิ่ม
  207001835   นางสาวนิภาภรณ์    มะโนรัตน์
  207001836   นางสาวละไม      ปาทา
  207001837   นางสาวพัชรี      สุภาพ
  207001838   นางสาวอรวรรณ        ์ ิ
                    ศักดิสงห์
  207001839   นางจุไรรัตน์     นาคดี
  207001840   นางเพ็ญนภา      คร่อมกระโทก
  207001841   นางสาวกุสมาลย์    คาเบา
  207001842   นางวิยะดา       พิมภาค
  207001843   นางปิยะนัดดา     แสงโชติ
  207001844   นางศิรินภา         ์
                    สวัสดิวงศ์ชัย
  207001845   นางสาวจรรยาพร     เพชรกอง
  207001846   นายปภังกร       อินทจักร
  207001847   นางสาวสุมาศญา     ดอกจาปา
  207001848   นางสาวบุญส่ง     สุวรรณพันธ์
  207001849   นางสาวอาภาพร     เฟื่องบุญ
  207001850   นางสาวปวีณา      ผ่องแผ้ว
  207001851   นางอรอนงค์      ธรรมวัตร
  207001852   นางสาวนิตติยา     ศรีโสภา
  207001853   นางสาวณัฐริกา     บุญภา
  207001854              ุ
         นางสาวประไพสรณ์ แสนทวีสข
  207001855   นายประจักษ์ชัย    นาคพันธ์
  207001856   นางสาวสุธารา     จารุจิตร์
  207001857       ุ
         นางพิมพ์สชานันท์   วระนาม
  207001858   นางสมใจ        แสงสกุล
                  หน้าที่ 70

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001859   นายผดุงพงศ์      ใจจง
  207001860   นางสาวเพ็ญศรี     สายแวว
  207001861   นางสาวภัทรวดี     สินไชย
  207001862   นางพงค์นภา       ชาญชิตร
  207001863   นางสาวภัสดาภรณ์    ปาทอง
  207001864   นายฐานันกร       ประทุมเวียง
  207001865   นางสาวศศิวรรณ     นามแสน
  207001866   นางสาวศรีสดา      หอมคา
  207001867   นายวิฆเนตร       สืบสวน
  207001868   นายปาลิไลยก์      นาระนะ
  207001869   นางอุไรวรรณ      ภูมิลาวัลย์
  207001870   นายเผด็จ        แรงจบ
  207001871   นางสาวอารีย์      หงษ์คา
  207001872   นายไชยวัฒน์      ดวงเพชร
  207001873   นางสาวจิราวดี     เจริญบุญ
  207001874   นางหทัยรัตน์      อินทรศรี
  207001875   นางสาวรุ่งทิพย์    หาธรรม
  207001876   นางสาวยงค์พร      จันทร์ตอน
  207001877   นางสาววิภารัตน์    ชาชมราษฎร์
  207001878   นางสาวปราณี      คาเจริญ
  207001879   นายวีรยุทธ       เพ็งกระจาด
  207001880   นางอรวรรณ       บุตรศรี
  207001881   นางสาวปิยะลักษณ์    สินทรัพย์
  207001882   นางสาวอัจฉรา      งามสาย
  207001883   นางสาวอังคณาวรรณ กาไรงาน
  207001884   นางสาวปัทมากรณ์    ทองบาง
  207001885   นายไกรฤทษ์       ใจหลัก
                  หน้าที่ 71

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001886   นางสาวอุไร       ทาก้อน
  207001887   นายโกสินทร์      อาจชะพันธ์
  207001888   นายธนาชัย       ทวีวรรณ
  207001889   นางสาวฬุจิรา      นาสมโภชน์
  207001890   นางสาวณัฎธิดา     ยาวะโนภาส
  207001891   นางวนิดา        สุจริตร
  207001892   นางรุ่งทิพย์      นาเมืองรักษ์
  207001893   นางสาวกุมรี      ไชยนา
  207001894   นางนวลอนงค์      ผาดี
  207001895   นางสาวบังอร      ถูกธรรม
  207001896   นางอัญชลี       บุญวิเศษ
  207001897   นางสาวสมคิด      มูลตระกูล
  207001898   นายชัชวาลย์      นางวงษ์
  207001899   นายดารงพล       อเนกา
  207001900   นางสาวเพ็ญพักตร์    นันทะพันธ์
  207001901   นางสาวสุพรรษา     ชินนาค
  207001902   นางสาวสมศรี      ชะนะนิน
  207001903       ั
         นางสาวอุทย       สมหนองทาร
  207001904   นางสาวสุริยาพร     ศรีพิกุล
  207001905   นางน้าอ้อย       พูลสวัสดิ์
  207001906   นางกัลยรัตน์      สวนดี
  207001907   นางอรพินท์       ศรีเพ็ญ
  207001908   นายนัฐพล        บุญประการ
  207001909   นางสาวจุฑารัตน์    เครือสีดา
  207001910   นางสาวอรทัย      ธวัชกูล
  207001911   นางคาพันธ์       สาลี
  207001912   นางสาววาระที      แสวงแก้ว
                  หน้าที่ 72

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001913   นางสาวกุลธิดา      กัญญาพันธ์
  207001914   นางสาวธิดารัตน์     แก้วเสนา
  207001915   นางสาววรุนณี      แสงนิล
  207001916   นายสถิตย์        วงษ์แก้ว
  207001917   นางสาวดอกจันทร์     งามขา
  207001918   นางอนงค์        แสนสายเนตร
  207001919   นายเอกรัตน์       สายจันดี
  207001920   นางสาวมัสยา       สายจันดี
  207001921   นางสาวเกศรา       สถานชัย
  207001922   นางสุธานันท์      สิงขรณ์
  207001923   นายหาญณรงค์       สิงขรณ์
  207001924   นายกิตติชัย       ป้องศรี
  207001925   นายกิตติศักดิ์     ป้องศรี
  207001926   นายสิทพงศ์       กองสุข
  207001927   นายเฉลิมชัย       ชิลภักดิ์
  207001928   นายชาติอัมรินทร์    นอลา
  207001929   นายศุภชัย        ทุมมัย
  207001930   นางสาวดวงเรือง     ธนูศรี
  207001931   นางเกสร         ปรัสพันธุ์
  207001932   นางสาวเฉลิมพร        ์
                     พันธุจรุง
  207001933   นางรดาวรรณ์       สุวรรณรัตน์
  207001934   นางสาวนวรัตน์      อ่อนศรี
  207001935   นางนิภาพร        ศรีนาม
  207001936   นางนภัทร        สิงห์ทอง
  207001937   นางประทุมจรรณ์     บุ้งทอง
  207001938   นายสมพล         โมกข์ศาสตร์
  207001939   นางปิยะนา        การะพันธ์
                  หน้าที่ 73

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207001940   นางสมใจ        โคตรอ่อน
  207001941   นางสาวจิตติมา     ตุ่นมี
  207001942   นายสัญญา        บุ้งทอง
  207001943   นางสาวพัชรินทร์    บุญประวัติ
  207001944   นายประจักษ์      หงษ์อินทร์
  207001945   นางสาวปาวรรณนัย บุญสาร
  207001946   นางดวงกมล       บุญจักษุ
  207001947   นางจารนีย์       ชัยปัญญา
  207001948   นายทีวากร       นนท์ศิริ
  207001949   นางอรอินทร์      จุลทรรศน์
  207001950   นางสาวแสงเดือน     ไชยา
  207001951   นางสาวอภิรดี      สุขร่วม
  207001952   นายพิชิต        เหล็กเพ็ชร
  207001953   นายสุเชษฐ       โคตรคา
  207001954   นางสาวดวงตะวัน     จันทะพันธ์
  207001955   นางสาวรัตนา      สอดศรี
  207001956   นางสาววิรัตน์     รูปแกะ
  207001957   นางสาวภัทรลภา     ศุภฤทธานนท์
  207001958   นางยุภาพร       ทองดวง
  207001959   นางกาญจนา       คาลุน
  207001960   นางสิริอักษร      วงศ์ใหญ่
  207001961   นางสาววิไล       ทองอนันต์
  207001962   นางสาววริศรา      มีเจริญ
  207001963   นางณัฏฐากานต์     สุวะนาม
  207001964   นางสาวปาหนัน      ปัดทาศรี
  207001965   นางสาวพรทิวาห์     รักษาสิทธิ์
  207001966   นางสาวเกตุวลี     คามุงคุณ
                  หน้าที่ 74

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001967   นางยุพิน       แก้วประเสริฐ
  207001968   นางสาวศิวพร     ภิรมย์
  207001969   นายสุขขี          ุ
                   แสนทวีสข
  207001970   นายธวัช       อาไพพิศ
  207001971   นายดิเรก       ขันถม
  207001972   นายยอดรัก      ด้วงเงิน
  207001973   นางสาวเบญจมาศ    สีหะวงษ์
  207001974   นางปิยะดา      สีหะวงษ์
  207001975   นายพงศกร       บุษบงค์
  207001976   นางสาวสุฑามาศ    แว่นทอง
  207001977   นางมนัสดา      อโนราช
  207001978   นายพีรดนย์      อโนราช
  207001979   นางสาวสุพัตรา    บัวไขย
  207001980   นายศักรินทร์     หนุนวงศ์
  207001981   นางสาวศิริพร     สอาด
  207001982   นางอนงค์       ศรีสมภพ
  207001983   นายสุวิท       ศิริสาร
  207001984   นายทรงศักดิ์     สีนวลจันทร์
  207001985   นางสาวสรินนา     บุญโสภา
  207001986   นางสาวณัฏฐิณี    รูปสวย
  207001987   นายชาญชัย      พั่วชู
  207001988   นางสาวกัลยา     พิมพาลัย
  207001989   นางสาวอุระสา     ตันวงค์
  207001990   นายจักรี       สีทาราช
  207001991   นางสาวดารุณี     ศรีวะสุข
  207001992   นางสาวดวงพร     ศิริจันทร์
  207001993   นางสาวกรรณิการ์   จันภูษา
                 หน้าที่ 75

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207001994   นางสาวมนฤดี      ยอดแสง
  207001995      ั
         นายพิทกษ์       โยยะลา
  207001996   นางสาวลัดดา      จาปา
  207001997   นางสาวสุวรรณา     แก้วสมจิตร์
  207001998   นางนุชราภรณ์     ประสวนศรี
  207001999   นางบุญส่ง       บุ้งทอง
  207002000   นายจามิกร       สอนสวาท
  207002001   นายคุณากร       ศิริจันทร์
  207002002   นายรักชาติ      มาทฤทธิ์
  207002003   นางสาวสิริพร     โพธารินทร์
  207002004   นางปริชาติ      พูลแสวงทรัพย์
  207002005   นายณรงค์ศักดิ์    แพงจ่าย
  207002006   นายยุทธนากร      ผังดี
  207002007   นางสาวพรทิพย์     จันทประสาร
  207002008   นางสาววิลาวรรณ    ทองจันทร์
  207002009   นางญาณิศา       บัวใหญ่
  207002010   นางประภาพร      แฝงทอง
  207002011   นายปฐมพงษ์      ศิลากุล
  207002012   นายวัฒนา       พลสวัสดิ์
  207002013   นายธีระพล       สายเนตร
  207002014   นางสาวลาใย      นียาทองหลาง
  207002015   นางสาวจิรวดี     ลุนละบุตร
  207002016   นางสาวธนันท์ช     แสงทอง
  207002017   นางสาวณัฏฐธิดา    ประตังทรสา
  207002018   นายชัยณรงค์      ทรงกรด
  207002019   นางอัจฉรา       นามศรี
  207002020   นางสาวนันททา     ใจเพ็ง
                   หน้าที่ 76

เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002021   นางสาวสุพัตรา         ู
                      บริบรณ์
  207002022   นางสาวเอกลักษณ์      ทองสะอาด
  207002023   นายศรชัย         สุพรม
  207002024   นางสาวหนูเวียง         ์
                      สุโพธิภาค
  207002025   นายสัญญา         ลือชา
  207002026   นางจินตนา         ส่วนบุญ
  207002027   นายอนุสรณ์          ุ
                      ศรีบญเรือง
  207002028   นางสาวจิดาภา         ู
                      สุบรณ์
  207002029   นางสาวลักษณาวรรณ วอทอง
  207002030   นางสาววิภัทรี       สาระบัน
  207002031   นางสาวอรทัย        เหมือนลา
  207002032   นายสุวิทย์        นามวงศ์
  207002033   นายประไพ         สิทธิธรรม
  207002034   นายสุรศักดิ์       สุระสาย
  207002035   นางสาวนิภาวรรณ      จันทร์ทอง
  207002036   นายพลนิกร         โคตรอ่อน
  207002037   นางสาวสุจิตรา       เฉลิมพงศ์
  207002038   นายนราธิป         อาษารักษ์
  207002039   นางสาวเพ็ญนภา       สงสังข์
  207002040   นางสาวสุพรรณี       เสนพาท
  207002041   นางสาวเกศกนก       กุดเป่ง
  207002042   นายนัฐพงษ์        อุดล
  207002043         ิ
         นางสาวจันทร์ทพย์     รัตนโสภา
  207002044   นางพิไลวรรณ        หนองคู
  207002045   นางสาวศิริพร       หอมสมบัติ
  207002046   นางลัดดาวรรณ       ลาแขก
  207002047   ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์    ยุกาวัน
                    หน้าที่ 77

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
*   207002048   นายผดุงเกียรติ     ศรีศิลป์
    207002049   นางสุณี        สีหะวงษ์
    207002050   นางสาวกัญญานัฐ     รักเกียรติ
    207002051   นางสาวปราณ๊      สังขะโน
    207002052   นางสาววิไลรักษ์    บุตรราช
    207002053   นายสมเดช        สิมสหาย
    207002054   นายวาที        พลเขตร
    207002055   นางสาวเรนยาวิธ์    ชารีพันธ์
    207002056   นายทศพร        เมืองรอง
    207002057   นางสาววราลักษณ์    ผากา
    207002058   นายพรเทพ        สุณูพัฒน์
    207002059   นายสนอง        กาลเนตร
    207002060   นางสาวอนุสรา      พวงบุตร
    207002061   นางสาวสุพิศ      อาทิเวช
    207002062   นายขรรค์ชัย      แถมหอม
    207002063   นางนมัสชนก       ฉายอรุณ
    207002064   นายอภิรัฎ       จันทะกล
    207002065   นายนิรุทน์       มะลิศรี
    207002066   นางสาวกาญจนา      สอนสมนึก
    207002067   นางบัวศรี       ดานใหญ่
    207002068   นายกาจัด        ชัยภูมิ
    207002069   นายสมเดช        จาลองพันธ์
    207002070   นายชัยนคร       ประทุมชาติ
    207002071   นายสุนทร        จันชะนะ
    207002072   นายพงศ์เทพ       รูปถม
    207002073   นางสาวอภิญญา      ภูดานุ
    207002074   นายไกสร        แก่นทนต์
                  หน้าที่ 78

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207002075   นางสมยศ          ่
                    กลินสุคนธ์
  207002076   นายอภิชัย       มีศิลป์
  207002077   นางสาววะนิดา      เปรมทา
  207002078   นางสาวประภาพร     หม้อแก้ว
  207002079   นายโชคทวี       ทองมา
  207002080   นางสาวพรรณี      โกมลศรี
  207002081   นายสุเมธ        บุญเทพ
  207002082   นายชวลิต        กิวิโล
  207002083   นายวิศรุช       แสวงวงศ์
  207002084   นายไชยา        ลาภบุญ
  207002085   นางสาวปริญญา      ทิพวัน
  207002086   นายสุรศักดิ์      บุญหาญ
  207002087   นางสาวจินารัตน์    พิมทา
  207002088   นางสาราญ        ลาภทิพย์
  207002089   นางสาวนิพาภรณ์     อุสหะพันธ์
  207002090   นายนฤพล            ่
                    บุญเหลียม
  207002091   นางสาววินุช      ศรีธนานุวัฒน์
  207002092   นายจิตติศักดิ์     แสงแก้ว
  207002093   นางสาวจรรจิรา     หมอนแคะ
  207002094   นายภาณุพงศ์      สุคะตะ
  207002095       ์
         นายศักดิดา       ทาคารอด
  207002096   นางสาวรัตนา      บัวเขียว
  207002097   นายนนทพัทธ์      โคตรชัย
  207002098   นายประมูล       แสงทอง
  207002099   นางสาวลาพล       แจ่มใส
  207002100   นางสาวพัชรินทร์    จันทนิตร์
  207002101   นางสาวสุภรพักตร์    แซ่ตั้ง
                 หน้าที่ 79

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002102   นางสาวสุพรรณนี    ดวงบุตร
  207002103   นายพิตตินันท์    กันยามา
  207002104   นางสาวอัญภรณ์    ไชยพรม
  207002105   นางสาวบุญนิสา    สุดถนอม
  207002106   นางวิไลลักษณ์    บุญปัญญา
  207002107   นายสุพัฒ       ฉะรัตน์
  207002108   นายประยุกต์     ประสาทแก้ว
  207002109   นางสาวธนิษฐา     จันทะสิงห์
  207002110   นางสาวกิตติยา    วันทา
  207002111   นางสาวอาวัชฎา    นารักษ์
  207002112   นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
  207002113   นางสาวดอกฟ้า     แก้วหลวง
  207002114   นางสาวรุจิรา     สบายใจ
  207002115   นางสาวสรินยา     หงษาพล
  207002116   นายรามิล       ศรีสว่าง
  207002117   นางวิลาวรรณ     ริมสหาย
  207002118   นางสาวธวรรณตรี    คมกล้า
  207002119   นางนงพรรณ      ผลดี
  207002120   นางสาวปรียาภรณ์   รูปสวย
  207002121   นางสาวชิโนรส     จาปารัตน์
  207002122      ั
         นายอุทย           ุ
                   แสนทวีสข
  207002123   นางสาวสุดาวรรณ    บุญเปี่ยม
  207002124   นางสาวสาวิตรี    ศุภฤทธานนท์
  207002125   นายปิติพงษ์        ิ
                   วุทธิสทธิ์
  207002126   นางสาวกิติยา        ั
                   ธรรมพิทกษ์
  207002127   นางสาวอัญชลี     แก้วจินดา
  207002128   นางอัจฉรินทร์    สิมกันยา
                 หน้าที่ 80

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002129   นางสาวณัฐพร      คาแก่นแก้ว
  207002130   นายชัยยา       ลักขะนัติ
  207002131   นางกาญจนา       บัวใหญ่
  207002132   นางสาวนันทิดา     บุญแย้ม
  207002133   นางสาวอรนุช      ยืนสุข
  207002134   นางสาวจิรวรรณ     ทันธิมา
  207002135   นางสาวนพภาภรณ์    กระบอนศรี
  207002136   นางสาวนิภาพร     เอ้โทบุตร
  207002137   นายธนพล        อัครบุตร
  207002138   นายพิชิตศักดิ์    ยะสะกะ
  207002139   นางสาวเมทินี     แผ่นแก้ว
  207002140   นายสุเมธ       สังกะเพศ
  207002141   นายไพฑูลย์      ใจแก้ว
  207002142   นายวัชรินทร์     พูลแก้ว
  207002143   นางสาวรุ่งทิวา    อินจาปา
  207002144   นางสประภาพร      แสงจันทร์
  207002145   นายมาโนช       ธนาคุณ
  207002146   นางสาวอุรา      ราชสาร
  207002147   นายธีรวุฒิ      วงศ์พิมพ์
  207002148   นายอนุชา       ใจเอื้อ
  207002149   นางสาวอัสราภรณ์    ผุยพงษ์
  207002150   นายปิยรัฐ       พร้อมพรม
  207002151   นายพงษ์พันธ์     ดาบุตร
  207002152   นายประหยัด      ใจกล้า
  207002153   นางศุภรดา       สิทธิพันธ์
  207002154   นางสุภาวดี      จันทรศร
  207002155   นายจาปี        ดีเสมอ
                  หน้าที่ 81

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002156   นางสาวมลจิรา     ยาศิริ
  207002157   นายมานพ        พุฒพิมพ์
  207002158   นางสาวลดาวัลย์    พิกากัน
  207002159   นางนพมาศ       บุญเคน
  207002160   นางสาวสมศรี      มาลีหวล
  207002161   นางสุธาสินี      ชาตะพันธ์
  207002162   นางสาวรพีพรรณ     คุณทรัพย์
  207002163   นางนงนภัส       ทวีผล
  207002164   นางลาใย        อัคฮาด
  207002165   นายธวัชชัย      จันทร์โยธา
  207002166   นายณรงค์เดช      อาจอุดม
  207002167   นางจุฬาลักษณ์     ทางาม
  207002168   นางสาวเบญญาภา     ดาพันธ์
  207002169   นางสาววารุณี     ทองสาดี
  207002170   นายสมศักดิ์      เท่าสิงห์
  207002171   นางรุ้งนภา      ใจแก้ว
  207002172   นางสาวศุภลักษณ์    เพริดพราว
  207002173   นางสาววิไลวรรณ    เจริญวัย
  207002174   นายสิทธิชัย      ตองอม
  207002175   นายภาวิต       วงษ์วัน
  207002176   นางสาวสุกัญญา        ุ
                    สิงค์บตร
  207002177   นางสาวดารุณี     ศรียะไชย
  207002178   นางสาวดวงฤทัย     บุญเชิด
  207002179   นางสาววารุณี     ฝ่ายบุตร
  207002180   นางสาวอนุลักษณ์    บุดดี
  207002181   นางสาวบัวเรียน    ศรีทอง
  207002182   นางพรเพ็ญ       สมรัตน์
                 หน้าที่ 82

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002183   นางดวงใจ       ศรีระษา
  207002184   นางสาวนชกร      ช่วยสุข
  207002185   นางสาวยุพาวดี     พระเนตร
  207002186   นางสาวธิดา      พงษ์สระพัง
  207002187   นายไฉน        พลศักดิ์
  207002188   นางสาเนียง      สานะ
  207002189   นายวิชิต       อิ้มรักษา
  207002190   นางสาวสุนิสา     วงศ์กลม
  207002191   นางอนงนุช       ไชยกาล
  207002192   นายศรัญยู       ลาภธรรม
  207002193   นางจันทราทิพย์    คาโท
  207002194   นางสาวจริยา      พัฒนะ
  207002195   นายธวัชชัย      โมหา
  207002196   นายธีราวุธ      เจริญไว
  207002197   นายสมศักดิ์      มั่งมี
  207002198   นายนิรุธ       สุวรรณรังษี
  207002199   นางสาวปริญญานุช    คามา
  207002200   นายเชาวลิต      ครองยุติ
  207002201   นายสุณี        มาลี
  207002202   นางสาวเบญจวรรณ ขุมคา
  207002203   นายกฤทธี       ศรีตัมภวา
  207002204   นางสาวสาคร      ยืนยง
  207002205   นางสาวธัญลักษณ์    ยืนยง
  207002206   นางศศิธร       กาญจนเสน
  207002207   นายกฤษดา       จันทา
  207002208   นางรัชดาพร      สุคันธะมาลา
  207002209   นางสาวเพียรใจ     สายแวว
                 หน้าที่ 83

เลขประจำตัวสอบ         ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002210   นางจินตนา      สมรัตน์
  207002211   นางสาวจินตนา    รัตนวัน
  207002212   นายภูเบศร์     บุญสาลี
  207002213   นางวรัญญา      เชิดนอก
  207002214   นางชมชนก      อ่อนเกษ
  207002215   นายปริวัฒน์     จันทร์ทรง
  207002216   นางมยุดา      แสนมาตย์
  207002217   นางมณฑิรา      นนทะการ
  207002218   นายชัยยนต์     เสนาพรม
  207002219   นางสาววัลภา     ไชยโกฎิ
  207002220   นางสาวนภัสรา    แก้ววงษา
  207002221   นางทัศวรรณ     อนุอัน
  207002222   นางสาวลออ      ธรรมนุส
  207002223   นายทวี       วรรณแสง
  207002224   นายเอกอารีย์    ทัดเทียม
  207002225   นางจิรัชยา     เพชรสิทธิ์
  207002226   นายไกรศร      มาระวงค์
  207002227   นางสาวประภาศรี   มงคลศิลป์
  207002228      ั
         นายวิสณห์      เพชรพันธ์
  207002229   นางสาวนริศรา    ครองยุติ
  207002230   นางสาวนริศรา    แก่นจาปา
  207002231   นายทนงค์      ภาแกดา
  207002232   นางเพียงโสม     กวดขันธ์
  207002233   นางสาวธันยาภรณ์   ขุราษี
  207002234      ิ
         นายสุบน         ่
                   ชมกลิน
  207002235   นางวนิดา      สีดาวงศ์
  207002236   นางสาวเนตรนพิศ   ครองยุติ
                  หน้าที่ 84

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207002237   นายอัชญา         ู
                    วิบลย์อาตย์
  207002238   นางสาววันเพ็ญ     สารภาพ
  207002239   นางธัญญาภรณ์      สุแพง
  207002240   นางสาวรานี       ห้องขวาง
  207002241   นางวิไล        สุทธิอาคาร
  207002242   นายจักรี        ไชยสิงห์
  207002243   นางสาวสุบงกช      พูลเพิ่ม
  207002244   นางสุภารัตน์      เรือนรส
  207002245   นางสาวมุกดา      วาภพ
  207002246   นางสาวจาปรี      สาทวงศ์
  207002247   นางสาววรรณา      บุญเจน
  207002248   นางสาวศิริรัตน์    จตุรวงค์
  207002249   นางสาวดวงตา      กุลบุตร
  207002250   นางสาวลาดวน      ล้อมทอง
  207002251   นายสายัญ        เครื่องจันทร์
  207002252   นางสาวกัลยา      จาปานาค
  207002253   นายศรชัย          ุ
                    ศรีบตร
  207002254   นางสายฝน        บุญศิริ
  207002255   นางสาวขนิษฐา         ุ
                    สังข์สข
  207002256   นางสาวเตือน      หาญเสมอ
  207002257   นางสาววิภาภรณ์     ประทุมทอง
  207002258   นางอมร         ปัญจรสสา
  207002259   นายพิษณุพงษ์      พิมพบุตร
  207002260   นางสาววิมาลา      สีดีวงศ์
  207002261   นายอาทิตย์       ผลจันทร์
  207002262      ์
         นายโพธิศักดิ์     บัวเทพ
  207002263   นายธัญวรัตน์      ห่อทรัพย์
                    หน้าที่ 85

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207002264   นายพงศธร        เทียมวงค์
    207002265   นางบุญชอม       เฉวียงวงศ์
    207002266   นางกนกภรณ์       แก่นบุญ
    207002267   นายประสิทธิ์      คิดชนะ
    207002268   นายสมพงษ์       ทองสุทธิ์
    207002269   นายสิทธิศักดิ์     ทานุ
    207002270   นางสังวาล       ปะมุสะกะ
    207002271   นางสาวทิศากร      นาเมือง
    207002272   นางสาวสุภาพร      หาดี
    207002273   นางสาวจันธิมา     ทับแสง
    207002274   นางสาวกรศิริ      เทพช่วย
*   207002275   นางสาวกมลชนก      ศรีมานะ
    207002276   นางสาวปราณี      บุญคงชน
    207002277   นางสาวอรพรรณ      สุขพงศ์
    207002278   นายลือชา        เหล็กงาม
    207002279   นางน้าเพชร       ทองรินทร์
    207002280   นายสมประสงค์      สานึกนิตย์
    207002281   นายสราวุธ          ์
                      สวัสดินะที
    207002282   นายศุภกิต       ประดับศรี
    207002283   นางสาวเปียทิพย์    ดวงดาว
    207002284   นางสาวชาลีณี      อุตม
    207002285   นางสาวนิพาภรณ์     ทองดวง
    207002286   นางวิจิตร       จุมพล
    207002287   นางสาวณัฐรินีย์    เกิดประโคน
    207002288   นางสาวกรรณิกา     แก่นสาร
    207002289   นายธีรพล          ์
                      โพธิอุดม
    207002290   นางสาวเรวดี      คนยัง
                 หน้าที่ 86

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002291   นายปัญญาพล      บุษบิน
  207002292   นายบุญส่ง       หาญบาง
  207002293   นายสุรศักดิ์     แสวงแก้ว
  207002294   นายเศรษฐพงศ์     บุญเชิด
  207002295   นางสาวปิยวรรณ     ธรรมาเกตุ
  207002296   นางสิริลักษณ์     เจริญดี
  207002297   นายสมภพ        เสนคะ
  207002298   นางสาวรสสุคนธ์    แสงหาร
  207002299   นางสาววัฒนาภรณ์    พิมพ์โพธิ์
  207002300   นางสาวลาไพ      ร่วมสุข
  207002301   นางขวัญใจ       นาผล
  207002302   นางบุษยมาศ      ศรีโสดา
  207002303   นายสมธิชาติ        ิ่
                    พงษ์กง
  207002304   นายยงยุทธ         ์
                    โพธิศรี
  207002305   นางสาววัชรี      สมทอง
  207002306   นางสาวสุวัลญา     สะใบ
  207002307   นางสาววนิดา      สิทธิคาทับ
  207002308      ั
         นายสุปญญา       ทองบ่อ
  207002309   นางพันทวี       น้านวล
  207002310   นางสุทธิญา      ประสานพันธ์
  207002311   นางสาวออมสิน     พยุงวงศ์
  207002312   นายประพจน์      ทูลภิรมย์
  207002313   นายสนอง        ทูลภิรมย์
  207002314   นายนเรนทร์      ชาวยา
  207002315   นางสาวสิริธร     คาตา
  207002316   นางสาวรุ่งนภา     รุ่งโรจน์
  207002317   นางสาววารี      รุ่งโรจน์
                  หน้าที่ 87

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207002318   นางสาวอมรรัตน์     พิกุลศรี
  207002319   นางอัญชะลี       วงศ์เพ็ญ
  207002320   นางสาวประพิศ       ้
                    เชือพันธ์
  207002321   นายศักดา        สายบัว
  207002322   นายยุวพล        ผาดี
  207002323   นางสาวมณีรัตน์     สิมสิน
  207002324   นางวิจิตรา       กระแสกาญจน์
  207002325   นางสาวดาราพันธ์    พลชาติ
  207002326       ์
         นายศักดิดา       พรมสาลี
  207002327   นางสุภาพร       จงประเสริฐวงศ์
  207002328   นางกวินนา       สุจินพรหม
  207002329   นายนิวัฒ        ประดา
  207002330   นางสาวนัทฤดา      วงศรีทา
  207002331   นางอ้อมใจ       มีชัย
  207002332   นายโอภาส        สานักนิตย์
  207002333   นางสาวศิริรัตน์    พื้นผา
  207002334   นางสาวศศิธร      หอมพนา
  207002335   นายสุรพล        อุประ
  207002336   นายพีรธัช        ่
                    ชืนตา
  207002337   นายโอภาส        มาศวรรณา
  207002338   นายบุญมี        ไกยสิทธิ์
  207002339   นางสาววิชาฎา      น้อยศักดิ์
  207002340   นายเอกภูมิ       คาแก้ว
  207002341   นายลอนดี้       เนื้อสะอาด
  207002342   นางสาวฉันทพิชญา    ใยดี
  207002343   นางสาวจรรญาพร     หมวดแก้ว
  207002344   นายพงค์ศักดิ์     ทาเวช
                  หน้าที่ 88

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002345   นางสาวมยุรี      แสงแพง
  207002346   นรยชลชาติ       ธุษาวัน
  207002347   นางสาวสุรีรัตน์    ทองนาค
  207002348   นายเดชจิตร์      สุนทรส
  207002349   นางสาวลัดดาวรรณ วรรณภูษา
  207002350   นายจารัส        จิตวงศ์
  207002351   นางสาวอมร       โพธิรัง
  207002352   นายวิเชี ยร      อินทิราช
  207002353   นางสาวดาววร      ผลาเลิศ
  207002354   นางสาวทิพาพร      วิทยารักษ์
  207002355   นายกฤษฎา        ธรรมคง
  207002356   นางสาวธัญชนก      บุตรทอง
  207002357   นายณพพล        จันเทศ
  207002358   นางสาวมะลิวัลย์       ่
                    โดดเดียว
  207002359   นายดนัย        บุญยัง
  207002360   นางสาวนงค์ลักษ์    โคตรสมบัติ
  207002361   นางสาวปวีณา      สารีพวง
  207002362   นางนิธิดา       สมอ่อน
  207002363   นายเกรียงไกร      จันทะบัวลา
  207002364   นายนาชัย        ชมภูเทพ
  207002365   นางสาวรุจิราพร     หอมบุญมา
  207002366   นางสาวมยุรี      บุพวาส
  207002367   นายธนฤกต        กอสาลี
  207002368   นายพรพิชัย       บุญทวี
  207002369   นางสาวสุวรรณี       ั
                    มีสตย์
  207002370   นางเบญจมาภรณ์     แก่นจาปา
  207002371   นางสาวจิราภรณ์     จงใจ
                  หน้าที่ 89

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207002372   นางสาวศศิธร      ชาวนา
  207002373   นายณัฐพงศ์       ธนูศิลป์
  207002374   นางสุดารัตน์      สิงห์ทอง
  207002375   นางวัฒนา        ศรีโพน
  207002376   นางสาววัลวิภา     เชิญปอแก
  207002377   นางวีรวรรณ       นาผล
  207002378   นายศราวุธ       ห้วยจันทร์
  207002379   นางสาวอุไรวรรณ     พันธ์งาม
  207002380   นางสาวคามี       หนองหงอก
  207002381   นายทัตเทพ       กาละกุล
  207002382   นางสาวศิริรัตน์    คนเพียร
  207002383   นางสาวสายทิพย์     สิงห์คู่
  207002384   นายอรรณพ        มณีนิล
  207002385   นายสมยศ        บุญสูง
  207002386   นายอรรคชน       สมสิงห์
  207002387   นางสาวปิยะวรรณ     อินธิชิต
  207002388   นางสาวมัลลิกา     สิงห์โต
  207002389   นางสาวศุภธิดา     วันสุข
  207002390   นางสาวสุจิตรา     สีหมอก
  207002391   นางสาวญาณิศา      จันทรทิพย์
  207002392   นายวิทยา        วารินสิทธิกุล
  207002393   นายวิษณุ        วารินสิทธิกุล
  207002394   นางสาววาสนา      ประเสริฐศรี
  207002395   นางสาวณภัทร      ประสูตร
  207002396   นางสาวสุขสันต์     วงค์อุดม
  207002397   นายวิทยา        อัศวรัตน์สกุล
  207002398   นางสาวการะเกด     เพ็ญพักตร์
                  หน้าที่ 90

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002399   นายจักรกริช      ขอร่ม
  207002400   นายประการ       สุมหิรัญ
  207002401   นางรัตนา        เกตุชาติ
  207002402   นางสาวศศิธร      หลักทอง
  207002403   นางสาวอรุณนภา     พุ่มจันทร์
  207002404   นายศิริชัย          ้
                    หมายเกือ
  207002405   นายไชโย        กอมณี
  207002406   นางสาวณิรัชชา     ศิริกา
  207002407   นางสาวพิมพ์พร     สราญรมย์
  207002408   นางสาวนุชรี        ุ
                    มีบญ
  207002409   นางสาวชินันพร     แสงกล้า
  207002410   นายอุดร        นันทะบรรณ์
  207002411   นางณัฐฐา        ไชยศรี
  207002412   นางสาวสิรินันท์    จันทรทิพย์
  207002413   นางสาวสาวิตรี     สายปั้น
  207002414   นายณัฐนรินทร์     อุทาสา
  207002415   นางสาววัฒนา      ศรีทองสุก
  207002416   นางสุทธดา         ุ
                    ศรีสรักษ์
  207002417   นายกรีพล        สมศรี
  207002418   นางสาวกุลฤดี      สรภูมิ
  207002419   นายภาคิน        สรรพวุธ
  207002420   นายอนุชา        ทวีพจน์
  207002421   นางสาวพณาวรรณ     ถนอมเมือง
  207002422       ์
         นายศักดิชัย      มังคละกุล
  207002423   นางกัลยา        พลแสน
  207002424   นางสาวอัศชรีพร     ทองเลิศ
  207002425   นางสาวสุนีย์      ศรีวรรณ์
                  หน้าที่ 91

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002426   นางจิราภรณ์      อ่อนนวล
  207002427   นายมาโนช        ทองเทพ
  207002428   นางสาวกุศลวรรณ     ปราบพล
  207002429   นางเกศรินทร์      เวชกามา
  207002430   นางสาวรุจิรา      ฟ้าสว่าง
  207002431   นายณะลาฤทธิ์      แสงสิทธิ์
  207002432   นายวรวุฒิ       ตรองจิตร
  207002433   นายกิตติวัฒน์     ศิรินคร
  207002434   นางกัลยาณี       พิมโคตร
  207002435   นายสุจิตร       พิมโคตร
  207002436   นางสาวหน่อย      เหลา
  207002437   นายสันติ        เครือสีดา
  207002438   นายไตรทศ        มะโนสด
  207002439   นางสาวอริชา      ธรรมชาติ
  207002440   นายประยูร       ทองอินทร์
  207002441   นางสาวรุ่งทิพย์    จันทร์สาย
  207002442   นางวงศ์เดือน      อุสาหะวงค์
  207002443   นางอุบลวรรณ      บุญเลิศ
  207002444   นายณัฐวุฒิ       บุญเลิศ
  207002445   นางสาวจันจิรา     พลเหลา
  207002446   นางธิติยากรณ์     อุดมา
  207002447   นายธนภัทร         ์
                    โพธิสาร
  207002448   นายธีรภัทร       มัคที
  207002449   นางสาวนิลาวรรณ     แก้วดา
  207002450   นายวินัย        สุระชาติ
  207002451   นางสาวสุวนารถ     สมศรี
  207002452   นางสาวรุ่งลาวรรณ์   ครองยุติ
                 หน้าที่ 92

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002453   นางสาวดวงนภา     มุ้งทอง
  207002454   นางสาวอรพรรณ     ไตรมาศ
  207002455   นางสาวปาณิศา     จันทิมา
  207002456   นางสาวแสงเดือน    แสงทอง
  207002457      ั
         นายพิทกษ์       แสงสี
  207002458   นายยิ่งยง       พรหมมิ่ง
  207002459   นายสรวิชญ์        ์ ุ
                    โพธิสวรรณ
  207002460   นางแพรววรรณ         ุ
                    แสนทวีสข
  207002461   นางนภัสนันท์     คาดี
  207002462       ้
         นางสาวเกือกูล     จันทะนัน
  207002463   นางสาวปรียานุช    รื่นเริง
  207002464   นายวรวุฒิ       บุญไชย
  207002465   นายจีรศักดิ์     เคนบุปผา
  207002466   นางสาวอริศา      ภาระเวช
  207002467   นางสาวจิตลดา     สมเนต
  207002468   นางสาวนริสรา     แดงอาจ
  207002469   นางสาววาสนา      สมเนต
  207002470   นายวีระยุทธ      ใจใส
  207002471   นางสาววิไล      บุญแล
  207002472   นางสาวสุพรรณี     สมศรี
  207002473   นายดาวเรือง      ศรีวสุทธิ์
  207002474   นายประเสริฐ      พันวงค์
  207002475   นางสาวลิษร      เนตรวงค์
  207002476   นางศวนิสา          ้
                    ทองเกลียง
  207002477   นางสาวนุจรีย์     ฤทธิเดช
  207002478   นางสาวอรัญญา     อมรสิน
  207002479   นางสินิตตา      ปกพันธ์
                  หน้าที่ 93

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002480   นางสาวชมัยภรณ์    พวงสวัสดิ์
  207002481   นายสมภาร       สังวาลย์
  207002482   นายธัญญา       วงษาสันต์
  207002483   นางสาวศิริพร     โอนอ่อน
  207002484   นายปัณณทัต      สาสังข์
  207002485   นางสาวยุพยง      บังสี
  207002486   นาสมัลลิกา      จันทร์เตี้ย
  207002487   นายสุประสิทธิ์    โพธิ
  207002488   นายศิริศักดิ์     คงบุญ
  207002489   นางสาววาสนา      ชาวนา
  207002490   นายนพรัตน์      จันทรกาญจน์
  207002491   นายวิเศษ       บุตรอาคา
  207002492   นายธงชัย       บุตรสีตะราช
  207002493   นางสาวอรวรรณ     โมทจิตร
  207002494   นายณัฐวุฒิ      วันสุข
  207002495   นายสานันท์      บุญยืน
  207002496   นางสาวจิตรลัดดา    วงศ์อนันต์
  207002497   นายสุพจน์       บุญทานุก
  207002498   นางสาวลักษิกาดา    สกุลวงษ์
  207002499   นางสาวอลิสา         ุ
                    โสศรีสข
  207002500   นางสาวอุมาพร     สุทธิสนธ์
  207002501   นางสาวสุพรรณี     ชายทวีป
  207002502   นางสุพิชญ์ชา     อุ่นชัย
  207002503   นางสาวนวลละออง บุญสอน
  207002504   นางสาวกิติยา     แสนโท
  207002505   นางสาวรัศมี       ้
                    เชือนิล
  207002506   นางกุลธิดา      เสาศิริ
                 หน้าที่ 94

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002507   นางสาววรรณนิภา    ศรียุทธ
  207002508   นายกิตติชัย      แสวงศรี
  207002509   นายสุวิทย์      รัตนศรี
  207002510   นางสาวละมุล      แล่ล้อม
  207002511   นางสาวประกายเพชร แสงสว่าง
  207002512   นายประเสริฐ      นามบุญมี
  207002513   นางสาวพนารัตน์    รุ่งเรือง
  207002514   นางสาวสุภกิจ     จันทนะชาติ
  207002515   นายเตชะพงศ์      มีแสง
  207002516   นางศุภาภรณ์      เกษนาค
  207002517   นางสาวรัชดากร     บุตรศรี
  207002518   นายสถิน        สุทโท
  207002519   นางสาวหวานใจ     ราวินิจ
  207002520   นางสาวชญานิน     ถ่อนอ้วน
  207002521        ั
         นางสาวปาริฉตร     แสงกล้า
  207002522   นางราณี        ไกรเพชร
  207002523   นายทนงศักดิ์     เสาร์กลาง
  207002524   นายศุภสิทธิ์     ศรศรี
  207002525   นางสาวพิมพร      ชาคามูล
  207002526   นางสาวดาวใจ      นนทะวงศ์
  207002527   นางสาวบุตรทยา     สุขมี
  207002528   นายไทยรัฐ       โกศัลวิตร์
  207002529   นางสาวภัทราวดี    แซ่ล้อ
  207002530   นางสาวศิริพร     ทาราศรี
  207002531   นางสาวสมถวิล     เขียวอ่อน
  207002532   นางสาวปวริศ      สติมั่น
  207002533   นางทัศนี       พุทธาเกิด
                  หน้าที่ 95

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207002534   นางสาวทิพเนตร     ลีลา
  207002535   นางสาวอรสาร         ุ
                    คาศรีสข
  207002536   นางสาวศริญญา     คันธพฤกษ์
  207002537   นางอุไรวรรณ      บัวจันทร์
  207002538   นางสาวโสภา      ทองสลับ
  207002539   นางสาวณิชากมล     ขยายวงษ์
  207002540   นางสาวบังอร      บับพาน
  207002541   นางสาวอัมพร      วิจารย์
  207002542   นางสาวอ้อมจิตร    ไชยอินทร์
  207002543   นางสาวประยุทธ     นาโสก
  207002544   นางสาวยุภาวดี     มณีวงศ์
  207002545   นางสาววีระนุช     อนุรักษ์ราษฎร์
  207002546       ั
         นางสาวอุทย      เมฆคลี
  207002547   นางสาวมยุรา      ยะวัน
  207002548   นางสาวนุชฎาพร     ประทุม
  207002549   นายวีรยุทธ          ุ
                    แสนทวีสข
  207002550   นางสาวศุภลักษณ์    สลักคา
  207002551   นางธัญญาลักษณ์    ไชยชิต
  207002552   นางสาวปวีณา      ประชาราษฎร์
  207002553   นายตังกวย       เฉลิม
  207002554   นางอัญชลี       กันทะดง
  207002555   นายวิทวัฒน์      มิตรภานนท์
  207002556   นายสมเดช       เกษแก้ว
  207002557   นางสาวดวงนภา     พิมพร
  207002558   นายจักรกริช      คาเครื่อง
  207002559   นายปาณสาร       เมืองเจริญ
  207002560   นายอนันตชัย      สายธนู
                  หน้าที่ 96

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002561   นายสุทธิมากร      ประเสริฐศรี
  207002562   นายอธิวาสน์      ตระกูลสุข
  207002563   นางสาวรัตนาวดี     นิลเพชร
  207002564   นางสาวศิริประภา    ศรีแก้ว
  207002565   นายบุญเรือง      ไชยเชษฐ
  207002566   นางสาวจันทร์เพ็ญ    สุทธิสน
  207002567   นายสายันณ์       ทองพรม
  207002568   นางสาวกรรณิการ์    ครูทอง
  207002569   นายพูลสวัสดิ์     พัดชา
  207002570   นางสาวปวีณา      บุญเสนอ
  207002571   นางสาวปิญาณี      สายเนตร
  207002572         ุ
         นางสาววรรณวิสทธิ์ สวัสดิมงคล
  207002573   นางสาววีณา       จิตสุภาพ
  207002574   นายปกาศิต       จันทะเมนชัย
  207002575   นางสาวมาลัย      ไชยมาตร
  207002576   นางสาวกรองแก้ว     บุญไพโรจน์
  207002577   นางบุษบา        สุวรรณศิลป์
  207002578   นางสาวบัญฑิตา     เกษาพันธ์
  207002579   นายวีระศักดิ์     คาแฝง
  207002580   นางสาวนารีรัตน์    นรโคตร
  207002581   นายธวัชชัย       สุวรรณศิลป์
  207002582   นางสัญลักษณ์      ดมหอม
  207002583   นายอภิพัชระ      คามาโฮม
  207002584   นางแสงจันทร์      หฤทัยถาวร
  207002585   นายวีระพันธ์      ไชยเดช
  207002586   นายปัญจพร       ปาทานนท์
  207002587   นางสาวลินจง      สุทธิภักดิ์
                  หน้าที่ 97

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207002588   นายพิเชษฐ์      เจริญชีพ
  207002589   นางสาวนนท์นภัส    บุญเลิศ
  207002590   นางสาวเถาวรรณ     แท่งหิน
  207002591   นางสาวบุญนะภา     แสนโสม
  207002592   นางสาวปาริชาติ    บุญทศ
  207002593   นางสาวสุนิสา     จานงค์
  207002594   นางสาวสุภาภรณ์    ยุวะบุตร
  207002595   นางสาวพัชราพรรณ ชมเชย
  207002596   นายไชยยศ       สีคังไพ
  207002597   นางสาวสมาพร      หล้ากุล
  207002598   นางสาวภารดี      แสงกล้า
  207002599   นางนภาวรรณ      มหาชนะวงค์
  207002600   นางแววตา       นิยม
  207002601   นายณรงค์ศักดิ์    คนไว
  207002602   นางสาวบุษกร      หอมหวล
  207002603   นางรัตน์มณี      โสภาวงศ์
  207002604   นายสราวุธ       ดวงชมภู
  207002605   นายวิชัยชาญ      โสภะวงศ์
  207002606   นางสาวภัทรพร     อินทรประสิทธิ์
  207002607   นางสาวพจณีย์     สมทิพย์
  207002608   นางสาวเกศสุดา     หาญบาง
  207002609   นางสาวเมตตา      มีแสง
  207002610   นางภัททิราภรณ์    บัวส่อง
  207002611   นางสาวทองมัย     งามศรี
  207002612   นายสมคิด       มังคะการ
  207002613   นางสาวรัมย์ภาพร    สมศรี
  207002614   นายฐปกานต์      วาปี
                  หน้าที่ 98

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207002615   นางสาวภณิดา      ปานแดงสุข
  207002616   นางสาวศิรินันท์    มุ่งหมาย
  207002617   นางสาวอารยา      อินกองงาม
  207002618   นายพงษ์พัฒน์        ์
                    โพธิศรีคุณ
  207002619   นางสาวหนูพิณ      นัยนามาศ
  207002620   นางสาวรัชนี      ศรีพล
  207002621   นางสาวศิรินภา     เสงี่ยมทรัพย์
  207002622   นางสาวดวงใจ      หมั่นชัย
  207002623   นางสาวมณฑิกา      ใจเพียร
  207002624   นางสาวสุภาพร      นามศิริ
  207002625   นางสาวนภาพร      เวชกามา
  207002626   นายพงค์พูนลาภ     เวชกามา
  207002627   นายดาบชัย         ั
                    พิทกษ์เทพสมชาติ
  207002628   นางสาวทิพวรรณ       ่
                    สดชืน
  207002629   นางสาวพัชรี      เหนือโชติ
  207002630   นางสาวสนทยา      ศรียุทธ
  207002631   นายอุดมศักดิ์     ภาดี
  207002632   นางสาวอัมพวา      อาตมียะนันท์
  207002633   นางสาวพัชรี      ทากุ
  207002634   นางสาวกฤติยาวดี    ศรีจะบก
  207002635   นายชีพชูชัย      สุขศรี
  207002636   นางสาวกิตติยาภรณ์ สีหะวงษ์
  207002637   นางศศิวงศ์       พิณโท
  207002638   นางพลอยรวี       คลังทรัพย์
  207002639   นายณรงค์ชัย      สามาเลิศ
  207002640   นายอนุชา        คชรักษ์
  207002641   นายดาวเรือง      วรสาร
                   หน้าที่ 99

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207002642   นางสาวกรรณิการ์    เอาชัย
  207002643   นางสาวจุฬาภรณ์     พันธ์พงษ์แข็ง
  207002644   นางสาววิไลพร      อรุณเรือง
  207002645   นางสาววาสนา      บุตรดา
  207002646   นางสาวจีลัดดา       ี
                    ภูสไม้
  207002647   นางสาวอทิตยา      ศรีเพ็ชร์
  207002648   นายอภินันท์      สัตย์ธรรม
  207002649   นางสาววิยะดา      สุนทรา
  207002650   นางอัษฎาวรรณ      เที่ยงธรรม
  207002651       ุ
         นางสาวกุสมา      สืบลือ
  207002652   นางณิชกานต์      พันธะราช
  207002653   นางสาวไพริน      โพหิรัญ
  207002654   นางสาววารุณี      ทรงกรด
  207002655   นางสาวระดาพร      วงศ์จันทร์
  207002656   นางสาวปพิชญา      สุธรรมา
  207002657   นายนคเนศร์       สิทธิจันทร์
  207002658   นายพงษ์สรรค์      วรรณศิริ
  207002659   นางบุปผา        เนียมมูล
  207002660   นางสาวละมูล      บุญเนตร
  207002661   นางสาวอารีย์รัตน์   พึ่งป่า
  207002662   นายปริวัติ       ประหยัดยา
  207002663   นางสาวจิราภรณ์     จิตติพันธ์
  207002664   นางสาวพัชรี      เงาทอง
  207002665   นางสาวทัศวรรณ     สิงสีทา
  207002666   นางสาวอัญชรี      วงค์ศรีทา
  207002667   นางสาววีราภรณ์     แสงทอง
  207002668   นางปิญะภัท       สายใหม
                 หน้าที่ 100

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002669   นางสาวปุณญณุช     บุญทันใจ
  207002670   นางสาวชนานันท์     มันธุภา
  207002671   นางสาวเอรวรรณ     อยู่คง
  207002672   นางมะลิวรรณ์      บุตรสง่า
  207002673   นายธีระยุธ       ประทีปทอง
  207002674   นางวราวรรณ       แสงทอง
  207002675   นายพรชัย        มุกขันธ์
  207002676   นางนารีรัตน์      ทองวิเศษ
  207002677   นางสาวชลดา       ฮงทอง
  207002678       ์
         นายศักดิชัย      สุนทรา
  207002679   นางสาวนิศาชล      วันริโก
  207002680   นางสาวสุวรรณี     มโนรัตน์
  207002681   นางสาวสุภาพร      ยอดแก้ว
  207002682   นายอังคาร       อยู่คง
  207002683   นางสาวพนิตตา      บุญหาญ
  207002684   นางสาวเข็มทอง     เอกคณะ
  207002685   นายวินัย        สีงาม
  207002686   นางสาวศุภยาลักษณ์ บุญทวี
  207002687   นางสาวพัชรินทร์    นารีวงค์
  207002688   นายธานินทร์      พานจานงค์
  207002689   นางสาวเอื้องคา     พูนสารยิ่ง
  207002690   นายคมกฤช        นิ่มนวล
  207002691       ่
         นางสาวกลินผกา     สารชาติ
  207002692   นายบุญตรี       สิงขรณ์
  207002693   นายอภิชาติ       สีดามาตย์
  207002694   นางสาวชนิสรา      ลิพิมพ์
  207002695   นางอรฤดี        เหิกขุนทด
                  หน้าที่ 101

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207002696   นางสาววรุณยุพา     อุอินทร์
  207002697   นางสาวเบญขจร      สายแวว
  207002698   นางแหว้น        บุตรงาม
  207002699   นางบัวภา        หล้าบุดดา
  207002700   นางสาวศิริยา      โคศรีตา
  207002701   นายวิชา        อินตะนัย
  207002702   นายชาญณรงค์      แสงสุวรรณ
  207002703   นางสาวพิสมัย      ชัยมารถ
  207002704   นายขวัญชัย       กุดหอม
  207002705   นายปิยะพงษ์      สอดศรี
  207002706   นางสาวอัมพวรรณ     จาปา
  207002707   นางสาวทัศนีย์     กุลวงค์
  207002708   นายชาญณรงค์        ิ
                    หนูสน
  207002709   นายเอกพงศ์         ิ
                    หนูสน
  207002710   นางสาวมาวี       ผายพันธ์
  207002711   นางสาวอรอุมา      สายงาม
  207002712   นางสาวนิตยา      นาคนาคา
  207002713   นางสาวละมัย      อุโลก
  207002714   นายนพรัตน์       สัมฤทธิ์
  207002715      ิ
         นายอุทศ        มานุช
  207002716   นายสุรชัย       หลักคา
  207002717   นายศรชัย        พันธ์โสรี
  207002718   ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไล  เหล่าโก้ก
  207002719   นางสาวศิราณี      สุขวะลัย
  207002720   นางอุลัยวรรณ      สรวมชีพ
  207002721   นางสาวพรรณี      คารัตน์
  207002722   นายศรัณยู       นามเจริญ
                 หน้าที่ 102

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207002723   นางสาวจิราพร     โตจาเริญ
  207002724   นางสาวรจรินทร์    ศรีนิล
  207002725   นางสาวนพมาส      จันทะสิงห์
  207002726   นายธีระพงษ์      ศิลาวงษ์
  207002727   นางสิริพร       โลหะสาร
  207002728   นายณรงค์ฤทธิ์     จริต้น
  207002729   นางสาวกิติยา     โรมพันธ์
  207002730   นางจินตนา       จาปานิล
  207002731   นายศรัญญู       อุปมา
  207002732   นางสาวพจมาน      ไพยการ
  207002733       ิ
         นางสาวสุทศา      พินโสภา
  207002734   นายสมพงษ์       วงษ์มา
  207002735   นางวาสนา       โอสด
  207002736   นายมนตรี       เกษงาม
  207002737   นางจะลุนณี      ทองจันทร์
  207002738   นายพีรศักดิ์     พรหมกสิกร
  207002739   นางสาวจิตธิดา     พรหมกสิกร
  207002740   นายรังสรรค์      คาคาวี
  207002741   นายคาสอน       สืบวงค์
  207002742   นางสาวจิรนันท์    คานึง
  207002743   นางสาวปัญทิพร     สมสกุลชัย
  207002744   นางสมปรารถนา     เอื้อฐานะดิษฐ์
  207002745   นายชาญเดช       เผือกยิ้ม
  207002746   นางสาวณัฐวรรณ     วงค์จันทร์
  207002747   นายพินิจ       ขาววงค์
  207002748   นายนรินทร์      สุทธิพรม
  207002749   นางสาวศรรษณี     เผ่าพันธ์
                 หน้าที่ 103

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207002750   นางสาวจันทร์ทวี    สมกาลัง
  207002751   นายกิตติขจร      จันทุมา
  207002752   นางฐานิกา       ปราสาร
  207002753   นางสาวจันทร      จินพละ
  207002754   นางสาวละอองดาว     โนนน้อย
  207002755   นางสาวพัชรินทร์    หลักบุญ
  207002756   นางสาวปริศนา      สาโสม
  207002757   นายสราวุธ       ก้อนศิลา
  207002758   นางสาวชาลิสา      วรรณเสน
  207002759   นายวัฒนศักดิ์     ทองสุทธิ์
  207002760   นางสาวพนิดา      จังอินทร์
  207002761   นางเยาวลักษณ์     พุ่มเสือ
  207002762   นางสาวทวีพร      บุญครองธรรม
  207002763   นางสาวอมรรัตน์     บุญต่อ
  207002764   นางสาวสิริลักษณ์    ศรีโคตร
  207002765   นายธวัชชัย       ยุวพรม
  207002766   นางสาวอภิรดี      สายบุตร
  207002767   นางสาวเพ็ญนภา     ชาวไทย
  207002768   นางระวิวรรณ      ไชยโกฏิ์
  207002769   นางสาวจรัญยา      ศรีโคตร
  207002770   นายรักชาติ       เวฬุวนารักษ์
  207002771   นายวิชัย          ุ
                    สาริบตร
  207002772   นางพรทิพย์       เนาวบุตร
  207002773          ั
         นางสาวทิพย์อุทย    คาทวี
  207002774   นางสาววราภรณ์     สีสด
  207002775   นางสาวอาภาภรณ์     พิมพ์ทอง
  207002776   นางสาวชลพรรษนาพรทวีพันธ์
                 หน้าที่ 104

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002777   นายสกุลชัย      พลไชย
  207002778   นายเสกสรร      แพงมี
  207002779   นางสาวมนัญญา     บุราชรินทร์
  207002780   นางสาวจิตติมา    ชมาศรี
  207002781   นายณภัทร       ภูแสน
  207002782   นายสมนิวาส      สมจันทร์
  207002783   นายพัฒธพงษ์     เหลาซื่อ
  207002784   นายยุทธภูมิ     พรหมกาล
  207002785   นายเชาว์ลิต     วงค์ขันธ์
  207002786   นางสาวภัคจิราภรณ์ เดชกล้า
  207002787   ส.อ.หญิงอรอนงค์   หงษ์ศิลา
  207002788   นางสาวกาญจนา     กองแก้ว
  207002789   นายมินิตร      มังคะการ
  207002790   นายจักราวุธ     แก้วดี
  207002791   นายณัฐพล       รุ่งเรือง
  207002792   นางสุพรรษา      พละไกร
  207002793   นางสาวรัตนา     สายงาม
  207002794   นายนันทวุท      แดงทน
  207002795   นางสาวโสภา      ผาสุข
  207002796   นางกาญจนา      เทียบสิงห์
  207002797   นางสาวอาพร      สระแพง
  207002798   นายเลียน       ศรีวงค์
  207002799   นายสมชาย       สารภี
  207002800   นางมลฤดี       สาระภา
  207002801   นางสาวจารุวรรณ    ศรีเนตร
  207002802   นางพนิดา       พรมโสภา
  207002803   นางสาวน้าเย็น    คาเสียง
                 หน้าที่ 105

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207002804   นายมนตรี       กายะนะ
  207002805   นางสาวสาวิตรี     สุวรรณพันธ์
  207002806   นายธนชัย       สุวรรณพันธ์
  207002807   นางสุรีย์       โอนอ่อน
  207002808   นายวิเศษศักดิ์    ศรแสง
  207002809   นางสาวรัตนากร     ศรีประไหม
  207002810   นางปรางฤทัย      พรมกสิกร
  207002811   นายธีระศักดิ์     สุขชัย
  207002812   นางแพงศรี         ์
                    โพธิงาม
  207002813   นางสาววรรณรัตน์    จันทพรม
  207002814   นางสาวพิมพ์พรรณ วรรณสุทธะ
  207002815   นางสาวสายสมร     จูมแพง
  207002816   นางวิไลลักษณ์     ปานุเวช
  207002817   นายนันทวัฒน์     สุทามา
  207002818   นางสาวศิริประภา    สอนภา
  207002819   นางวาสนา       สายสุวรรณ
  207002820   นายศราวุฒิ      ทิพยรัตน์
  207002821   นางนิตยา       จันทกรณ์
  207002822   นางสาวลาดวน      คาด้วง
  207002823   นางสาวสุภาพร     วงษ์ศรี
  207002824   นายนันทวุฒฺ      จันทร์ทรงสว่าง
  207002825   นางไพรินทร์      นามจันทรา
  207002826      ุ
         นางวิสนิจ       ไชยศรี
  207002827   นายสนธยา       ยืนยง
  207002828   นางสาวปัดสนี     เนตรวงศ์
  207002829        ิ
         นางสรัณย์ทพย์     คนหาญ
  207002830   นายพล         โล่ห์คา
                 หน้าที่ 106

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207002831   นายใหม่        สิงห์เสน
  207002832   นางสาวรุ่งนภา     มัศยามาศ
  207002833   นางจาปี        นิมาร
  207002834   นายบุญปลูก      ปัดตา
  207002835   นางสาวไพรวัลย์    แก้วโมรี
  207002836   นายณัฏพงษ์      คามา
  207002837   นางสาวจินดา      เนตรวงศ์
  207002838   นางสาววิไลลักษณ์   ดอกอินทร์
  207002839   นางสาวสมพิศ      สาราญสุข
  207002840   นางสาวนุชจิรา     บุญทา
  207002841   นายสุรียา       แก้วสิงห์
  207002842   นายเกียรติขจร     ชูเนตร
  207002843   นางนารี        บุญสนิท
  207002844   นายสันติ       สารภี
  207002845   นางสาวนิตยา      สายสัย
  207002846   นางพีระพรรณ      คาโท
  207002847   นางสาวธีรนุช       ุ
                    สู่สข
  207002848   นายสุวิทย์         ่
                    วัดกิง
  207002849   นางสาวกฤติยาวดี    พลศรี
  207002850   นายธีรวัฒน์      ปัญญาคา
  207002851   นางสมพร        จันตะ
  207002852   นางสาวปัทมาวรรณ ลุนนาแซง
  207002853   นายอุเทน       ถนอมใจ
  207002854   นางสาวอรสา      รักษ์มณี
  207002855   นางสาวชลธิชา     พรมสาร
  207002856   นายเทอดพงศ์      ไชยดี
  207002857   นายสุริยา       โสพิศ
                 หน้าที่ 107

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207002858   นางรัชฎาภรณ์      โสเสมอ
  207002859   นายวิทยา        นนท์ชะนะ
  207002860   นายนิวัฒน์       บัวแก้ว
  207002861   นายอัยสวรรค์      เสียงใส
  207002862   นายณัฐพล        มีคม
  207002863   นางสาวรุ่งนภา     บูรณา
  207002864   นายชัยธวัช       ภูมิฐาน
  207002865   นายธนพล        จันทร์สว่าง
  207002866   นางสาวโสภิดา      เพ็งสา
  207002867      ู
         นายวิบลย์       สวัสดิ์
  207002868      ิ
         นายสุบน        ผิวเรือง
  207002869   นายบุญกอง       สิงห์ทองห้าว
  207002870   นางสาวณัฐฑิยา     ไกรศรี
  207002871   นายชาญชนะ       ชมภูพื้น
  207002872   นายแสน         บัวแก้ว
  207002873   นางสาวรัชฎาพร     สมนาม
  207002874   นายรัตษณุพงศ์     อกอุ่น
  207002875   นางสาวอาพร       ประทุมวัน
  207002876   นายฐานะ        บุญรอด
  207002877   นายวรฤทธิ์       สีมาทอง
  207002878   นางกษิรา        จุกจันทร์
  207002879   นางศศิภาภรณ์      สิงหเวหน
  207002880   นายรัฐสภา       แสงโมลา
  207002881   นางสาววิไลวรรณ     บุญล่าง
  207002882   นางสาวนิกาวรรณ์    ทนสู้
  207002883   นางสาววิมลพันธ์    แก่นจันทร์
  207002884   นางสาวปิยพัชร     ช่างนิ่ม
                  หน้าที่ 108

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
  207002885   นางพูลทรัพย์      จันทมาศ
  207002886   นางสาวอัญชลี      สาระการ
  207002887   นางสาวสมพร       ยืนยาว
  207002888   นางสาวดวงชีวัน     บูราณรูป
  207002889   นางสาวทัศนีย์     แหวนทอง
  207002890   นางสาวสุภาพร      ศรีคาประเสริฐกูล
  207002891   นายศิริชัย       โคมชัย
  207002892   นางสาวภัสนันท์     รัตนโชติ
  207002893   นางสาวเยาวภา      ซาเสน
  207002894   นางสาวแสงอรุณ     โชคนัก
  207002895   นางสาวจิตรานกุช    จันทร์ถา
  207002896   นางมธุรส        เหมือนชาติ
  207002897   นายเกรียงไกร      ภาคทอง
  207002898   นายสมัย        วิไล
  207002899   นางสาวดวงฤดี      จันทะโคตร
  207002900   นางสาววรพิชชา     สิมาทอง
  207002901   นางสาวสังวาลย์     อ่างมณี
  207002902   นายชัยนาท       บุรีแสง
  207002903   นายภาสกร        สาสีมา
  207002904   นายชัยวัฒน์      จันทาทิพย์
  207002905   นางสถาพร        เปียนประโคน
  207002906   นางสาวสุดาวัลย์    นิยมคุณ
  207002907   นายณรงค์เดช      ดวงสมร
  207002908   นางสาวสุกัญญา     คามูล
  207002909   นางสาวศรัณญา      นีระมนต์
  207002910   นายประคอง       เข็มเพชร
  207002911   นางวิไลลักษณ์     รัตนมูลตรี
                  หน้าที่ 109

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002912   นางสาวณัฐรินีย์    วังหนองลาด
  207002913   นางสาวกษมา       ครองบุญ
  207002914   นางสาวฤทัยรัตน์    พลมาก
  207002915   นางสาวอภิรดี      พันผูก
  207002916   นายกมลรัตน์      สีทอนมาศ
  207002917   นายไพบูลย์       พลศรี
  207002918   นายอุบล        ประถมพล
  207002919   นายนิเชต        ผดาเวช
  207002920   นายสมพงษ์       ศรีทา
  207002921   นายวรจักร       ทองคาพวง
  207002922   นายศรัณยู       ธรรมวัตร
  207002923   นางสาวนฤมล       ไชยมี
  207002924   นางสาวพรรณทิภา     ลาพ้น
  207002925   นางสาวพิศมัย      ศรีวงค์
  207002926   นางสาวแก่นณพา     สอนพงษ์
  207002927   นายยงยุทธ       บุญยงค์
  207002928   นายกันยา        ศรีเสมอ
  207002929   นายดลไพสิทธิ์     อุปพงษ์
  207002930   นายประวิทย์      ศุภเลิศ
  207002931   นายกิตติ        ธิวัน
  207002932   นางสาวฐิติกร      ทับทิมหิน
  207002933   นายมณฑล        วะดา
  207002934   นางสุกัญญา       จาปาแพง
  207002935   นายอานวยชัย      กรณีนัย
  207002936   นางณัฐกาญจน์      บุตรอาคา
  207002937   นางสาวนฤมล       กรรมจันทร์
  207002938   นางสาวนิภาพร      แดงล้อม
                 หน้าที่ 110

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002939   นายยุทธนา      ขันเงิน
  207002940   นายปรีดา       จอมหงษ์
  207002941   นายวิทยา       รูปคม
  207002942   นางสาวอุโณทัย    แก้วกลึงกลม
  207002943   นางสาวประนอม     อินธิแสง
  207002944   นางรจนา       ป้อมแดง
  207002945   นางสาวสราณี     อนุสงค์
  207002946   นางจันทร์เพชร    ชุมสงค์
  207002947   นางสมจิตร      อาจริชัย
  207002948   นางสาวฉันทนาพร    กุมาทพงษ์
  207002949   นายสุรชัย      เจริญพล
  207002950   นายสราวุธ         ่
                   ชูเถือน
  207002951   นายวิทวัส      ศิริรจน์
  207002952   นางสาวสุรนิด     สายเลน
  207002953   นางสาวนิตยา     คาควร
  207002954   นายสุวรรณ์      นิบาร
  207002955   นายกิตติพงษ์     บัวงาม
  207002956      ั
         นายพิทกษ์      คาโสภา
  207002957   นายขุนพล       สมพงษ์
  207002958   นายปรีดา       แรกเรียง
  207002959   นางปราณี       ใจบุญ
  207002960   นายสุริยัน       ั
                   พิทกษา
  207002961   นางสาวบังอร     ทุมนันท์
  207002962   นางสาววิลัดดา    ลาเลิศ
  207002963   นายวีรพงษ์      ชลแดง
  207002964   นายศรายุทธ      สาระภัย
  207002965   นางสาวสุรัตนา    คาหล่อ
                  หน้าที่ 111

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207002966   นางสาวมลฤทัย      กานสันเทียะ
  207002967   นางสาวอรทัย      พุงไชสา
  207002968   นางสาวสุวรรณา     ดีวงษา
  207002969   นางสาวรุ่งนภา     ไชยชารี
  207002970   นายชาคริต       บารุงศานค์
  207002971      ุ ์
         นายพิสทธิศักดิ์    ทับทิม
  207002972   นายกอร์ปกาญ      หาระไชย
  207002973   นายวรวัฒน์       จารัตน์
  207002974   นางอภัชชา       สุทธิอาคาร
  207002975   นางสาวอัมพวรรณ     พันธ์นาค
  207002976   นางอาพร        จิตสง่า
  207002977   นางสาวสมรักษ์       ์
                    โพธิกระจ่าง
  207002978   นางยุพาพร       ไชยนา
  207002979   นางสาวอุภารัตน์    อัมหา
  207002980   นางสาวอิษรา      ครองมิตร
  207002981   นางปนัดดา       ใจบุญ
  207002982   นายวัชรินทร์      สีชาเชต
  207002983   นายดารงค์ศักดิ์    ไกรพันธ์
  207002984   นางสาวลักขณา      แสงสุวรรณ์
  207002985   นางสาวเพียรรวี     แย้มกลีบ
  207002986   นายไกรศร        รูปเรียบ
  207002987   นายวิเชษฐ์         ์
                    โพธิประดับดี
  207002988   นายอนุสรณ์       แก้วมหาวงศ์
  207002989   นายณัฐพงษ์       บัวเพชร
  207002990   นายเวชยันต์      จันทร์ประเสริฐ
  207002991   นางสาวคณิตฐา      สุพรรณสาย
  207002992   นางสาวธารทิพย์     สมุทรเขต
                 หน้าที่ 112

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207002993   นายโด่ง        จาปาเนตร
  207002994   นายธนาพงษ์       นันติยา
  207002995   นางนวภัคร       ทองทิพย์
  207002996   นางสาวธนัชพร      ศิริขันธ์
  207002997   นางจุฬามาศ       นามวงศ์
  207002998   นางสาวอังคุณากร    พลพา
  207002999   นางสาวสุมีทา      บุญประสม
  207003000   นายจิรศักดิ์      สิงห์คา
  207003001   นางธิติยา       วรรณสา
  207003002   นางนันทกา       มะโนวันย์
  207003003   นางศิริพร       ภูพาดแร่
  207003004   นายวัชระ        อาจหาญ
  207003005   นายปิยพงษ์       อุรารส
  207003006   นางสาววินิจ      สุขรักษา
  207003007      ั
         นายพิทกษ์       เนาวะพันธ์
  207003008   นางสาวธิดา       คันศร
  207003009   นางสาวทัศนีย์     จันทเลิศ
  207003010   นางสาวอชิรญาภรณ์ ชะลูด
  207003011   นางสาวจิตติภรณ์    ลือสะท้าน
  207003012   นางสาวเพ็ญศรี     สารทรัพย์
  207003013   นายวิรัตน์       สมบูรณ์
  207003014   นางสาววรรณเพ็ญ     ปลอดภัย
  207003015   นางสุวรรณา       ลีโคตร
  207003016   นางสาวอัจฉราพรรณ์ ทุมทน
  207003017   นางวิภานันท์      พวงแก้ว
  207003018   นางสาวอุดมศรี     ปิยะวงษ์
  207003019   นางสาววนิดา          ุ
                    แสนทวีสข
                    หน้าที่ 113

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207003020   นางสาวกรรณิการ์    น้ากรอง
    207003021   นางสาวพุฑธิดา     ช่อมาลา
    207003022   นายจรัส        แสงชมภู
    207003023   นางวิยดา        วงศ์กมลาไสย
    207003024   นางสาวจิตติมา     พรมผละ
    207003025   นางสาวจินตนา      รัตนะวัน
    207003026   นางสาววัชราภรณ์    เจริญพร
    207003027   นายณัฐพนธ์       สลางสิงห์
    207003028   นางสาวกุลนิศ      พากเพียร
    207003029   นางสาวกัญยาณี     พากเพียร
    207003030   นางสาวธิภาพร      ราชณุวงศ์
    207003031   นางสาว คริษฐา     ทองคา
*   207003032   นายวรวิทย์       พิมวาปี
    207003033   นางพรศรี        นามปัญญา
    207003034   นายภิญโญ        นามปัญญา
    207003035   นายสุดเขต       อุปริมาศ
    207003036   นายรถทรลักษณ์     คูณอาจ
    207003037   นางอรปรียา       แก้วคาสอน
    207003038   นายวิไล        อุทรักษ์
    207003039   นางสาวเกสร       กุลบุตร
    207003040   นางสาวรัศมี      ฝางแก้ว
    207003041   นางอ่อนตา       เสวยสุข
    207003042   นายศักดา        ช่างทอง
    207003043   นายเจริญ        พิลาสันต์
    207003044   นางสาวสุพรรณี         ่
                      ซ่อนกลิน
    207003045   นางสาวอาพร       ทองสวัสดิ์
    207003046   นายเกริกเกียรติ    เอาทวีรัชต์
                  หน้าที่ 114

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003047   นางสาววันวิสาข์    จันโทวงษ์
  207003048   นางสาวประชุมพร     ชายหิน
  207003049   นายพนมสิน       ผ่องใส
  207003050   นางสาวกนกอร      มัครมย์
  207003051   นางวาสนา        คาบุตรดา
  207003052   นางสาววิศัลย์ศยา    ตุละภิภาค
  207003053   นางสาวสุวรรณีย์    มโนมัย
  207003054   นางกมลทิพย์      แสงวัชรพันธุ์
  207003055   นายธนกร        แสนสวัสดิ์
  207003056   นายวุฒิชัย       จันทร์ชนะ
  207003057   นางสาวพรรณนภา     พิลาบุตร
  207003058   นางเทวี        ภาบุดดา
  207003059   นายคมกริช       วิจิตรวงศ์
  207003060   นางสาวธัญรดี      ตั้งอาไพสกุล
  207003061   นายอภิชาติ       อาธิโคตร
  207003062   นางสุภาวดี       โคตรพันธ์
  207003063   นางสาวดวงฤทัย     คาพะรัก
  207003064   นายวณิช        แก่นสาร
  207003065   นางสาวพัชรพร      แววดี
  207003066   นายอภิวัฒน์      อารีย์
  207003067   นายศิรินทร       ชาลี
  207003068   นางสาวสุพรรณ      สมาพงษ์
  207003069   นายธนาวิน       ชมพันธ์
  207003070   นางสาวพลอยทิบทิม สิงแสง
  207003071   นางสาวอัญญากร     นะดาบุตร
  207003072   นางสาวสาเนียง     พจชนะ
  207003073   นายศรชัย        ขันธ์อ่อน
                  หน้าที่ 115

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003074   นายประธาน       อ่างมณี
  207003075   นางสาวดวงใจ      ไชยทุม
  207003076   นางสุวพัทธ       โคสัย
  207003077   นางสาวสุดารัตน์    เจตินัย
  207003078   นางสุดจิตตา        ้
                    เกลียงสมร
  207003079   นางสาวอรทัย      ประสพสุข
  207003080   นายจันทคาด       ไชเอนก
  207003081   นายรินณรงค์      มะโนวันย์
  207003082   นายพีระพงษ์      เครือเทียน
  207003083   นางสาวพรทิพย์     เศษแสงศรี
  207003084   นายอดุลรัก         ์
                    พันธุโพธิ์
  207003085   นายธนศักดิ์      ทองบุตร
  207003086   นางสาวเพ็ญพร      ลุนเพ็ง
  207003087   นางสาวพรรณิภา     อุณวงษ์
  207003088   นายภิญโย          ุ
                    ปริปณะ
  207003089   นางสาววาสนา      สาระบุตร
  207003090   นายอนุชิต       ด่านจอมผ่อน
  207003091   นายอนันท์       จารุภาค
  207003092   นางเรืองฤทัย      เหตุผล
  207003093   นายณัฐพล        คงตางาม
  207003094   นายเถลิงศักดิ์     บุญเรือง
  207003095   นายศุภชัย       พุ่มจันทร์
  207003096   นางสาวภิวาพร      พิกุลศรี
  207003097   นางสาวอัญชิสา     เสาเรียง
  207003098   นายอดิศร        เรืองวัฒณภา
  207003099   นางสาวสุภนิดา     ทองแสง
  207003100   นายสุรชาติ       บุญบรรลุ
                    หน้าที่ 116

เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003101   นางสาวกรรยา        สู่เสน
  207003102   นายปิยศักดิ์        รากแก่น
  207003103   นายศรีชัย         สาเภา
  207003104   นายดนัย          ปารดิษฐ์
  207003105   นางวิไล            ั
                      สีสนต์
  207003106   นายยุทธนา         สายตา
  207003107   นางสาวเสาวภา        ไตรยสุทธิ์
  207003108   นางสาวส่องหล้า       ทองคา
  207003109   นางสาวลาวัลย์       พลคา
  207003110   นายนพรัตน์         มวลสุข
  207003111   นางยุวพักตร์        กุดหอม
  207003112   นายศักดา          ปาสาตัง
  207003113   นางสาวศิริพร        เสมอภาค
  207003114   นายกิตติพัฒน์       คาผาย
  207003115   นางสาวรักชนก        สุกุ
  207003116   นางสาวสรินทรา       มะณู
  207003117   นางสาวผจงจิตร       หงษ์ลอย
  207003118   นางสาวกนกวรรณ       บุตรโท
  207003119   นางสาวสุปราณี       แก้วสวัสดิ์
  207003120   นายธีรเดช         ศรีคราม
  207003121   นายสัญญา          วิลัย
  207003122   นางสาวจิราภรณ์         ุ
                      บริสทธิ์
  207003123   ว่าที่ ร.ต.วรสิทธิ์    แสงโชติ
  207003124   นายทรงยศ          ไพยการ
  207003125   นางนารีรัตน์        อาษาราช
  207003126   นางสาวอารีย์        นามบุญเรือง
  207003127   นายสังวาน         รัตนสุวรรณ์
                   หน้าที่ 117

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
    207003128   นายทศพร        การะเกต
    207003129   นางแท่น        กลางประพันธ์
    207003130   นางสาวสุภาพ      กลางประพันธ์
    207003131   นางสาวอรวิไล     สารมาล
    207003132   นางพรพิมล       สมาฤกษ์
    207003133   นางสาวจิรวดี     ปรือปรัก
    207003134   นายพีรพล       สมาฤกษ์
    207003135   นางสาวเอมอร      เรืองธรรม
    207003136   นางสาวอัญชลี     ผาหยาด
    207003137   นางสาวศจิษฐา     พรหมมาศ
    207003138   นายวีระชาติ      บุญเชิด
    207003139   นายปฏิภาณ       แสงมาศ
    207003140   นางจุฬารัตน์     กรุงศรี
    207003141   นางอภิสรา       ดอกคา
    207003142   นางสาวสุวรรณี     พรมเวียง
    207003143   นายคุณวุฒิ        ั
                      ศรีทพไทย
    207003144   นางนิศาชล       พงษ์ศาสตร์
    207003145   นางสาวเยาวลักษณ์   จันทร์ภา
    207003146   นายวายุ        พิมโคตร
    207003147   นางสัมพรรณ       ่
                      กิงเกษ
    207003148   นางสาวสายชล      เผ่าภูรี
    207003149   นางรุ่งรัตน์     อ่าเกตุ
    207003150   นางรัตนาพร      โยธา
    207003151   นางลาไพ        ภูติยา
*   207003152   นางสาวเสาวภา     จินตบุตร
    207003153   นายพิษณุ       ไชยสนาม
    207003154   นางสาวสุภาวิกา    แย้มยิ้ม
                 หน้าที่ 118

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003155   นางสาวพรวิไล     พาหา
  207003156   นางรัชดาพร      มหางาน
  207003157   นายประวิทย์      มีศรี
  207003158   นางสาวอรทัย      หอมวงศ์
  207003159   นางสาวพัชรียา     พงษ์ภา
  207003160   นางสาวสมจันทร์    ปราบภัย
  207003161   นางสาวสัมฤทธิ์    บุติพันธ์คา
  207003162   นายทศพล        สมเนตร
  207003163   นางจุฬารัตน์     ตาอินทร์
  207003164   นางสาวสกุณา      ทะนงค์
  207003165   นายอัษฎาวุธ      ศรีมะลัย
  207003166   นายทวีชัย          ั
                    สิทธิสตย์
  207003167   นางสาววาสนา      สุภสร
  207003168   นายมนูญ        ไชยวิเศษ
  207003169   นางอรปรียา      กันตา
  207003170   นางสาวจุฑามาศ     ศิริทองภากร
  207003171   นางสาวณัฐจิรา     พรหมสุวรรณ
  207003172   นายชาญณรงค์      วงค์สาลี
  207003173   นางสาวจุฬาภรณ์    ลาสา
  207003174   นายครุฑเพชร      โสมณวัฒน์
  207003175   นายประวิทย์      ไพรจันทร์
  207003176   นางสาวกนกวรรณ     มรกตเขียว
  207003177   นายอนิรุทธิ์     ทองอินทร์
  207003178   นางสาวเพ็ชฎาภัณฐ์ เทียมพงษ์
  207003179   นายชาตรี       คันศร
  207003180   นายประมวล       ชมภูพื้น
  207003181   นางพินิจมนตรี     สีดา
                 หน้าที่ 119

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003182      ิ
         นายอุทศ       เหมือนนึก
  207003183   นางสุกานดา      ลมเชย
  207003184   นางสาวไสว      ปิ่นหอม
  207003185   นางจารุวรรณ์     สิงห์จันทึก
  207003186   นางสุวรรณา      ฝอยทอง
  207003187   นางญาณิศา      วรรณทอง
  207003188   นายวุฒิญา      วรรณทอง
  207003189   นางสาวนงค์นาท    สาระณา
  207003190   นางสาวเชาวนี     มลทอง
  207003191   นางสาวรธิชากรณ์   คาขาว
  207003192   นางสาวสุพิศ     ภูมิลักษณ์
  207003193   นางสุกัญญา      ลือชา
  207003194   นายสุพจน์      เดชกล้า
  207003195   นางสาวธาริณี     จัตตุพันธ์
  207003196   นายสมบูรณ์      สารภาพ
  207003197   นายสรทัศน์      บัวศรี
  207003198   นายวิชัย       พรมบุญ
  207003199   นายสุทธิวัฒน์    พรมนิกร
  207003200   นายปิติพันธ์     ชานุชิต
  207003201   นางสาวกฤษดา     ขันธ์อ่อน
  207003202   นางจิตตรีพร     มูลสาร
  207003203   นายณัฐวุฒิ      บรรหารบุตร
  207003204   นายสุระสิทธิ์    อุดมพืช
  207003205   นางศิริรัตน์     ทัพขวา
  207003206   นายไกรสร       ศรีทร
  207003207   นางสาวสุทามาศ    เติมใจ
  207003208   นายพินิจ       วงศ์คาจันทร์
                 หน้าที่ 120

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003209   นางสาวยุภาพร     ศรีเลิศ
  207003210   นายนิพัทย์      กัลยามาตร์
  207003211   นายประชัน       ประสานวงศ์
  207003212      ิ
         นายอุทศ        หมุนภูธร
  207003213   นางสุธิดา       ซื่อตรง
  207003214   นางสาวนวลพรรณ     โชติเนตร
  207003215   นายวิศฌา       จันไทย
  207003216   นายวีระยุทธ์     กองแก้ว
  207003217   นายธนธรณ์       สายวิเศษ
  207003218   นายพิเชษฐ์พงษ์    อสิพงษ์
  207003219   นายอภินันต์      นะราช
  207003220   นางสาวนิรัตน์     ผาละพรม
  207003221   นายธีรศักดิ์     สายธนู
  207003222   นางสาววารุณี     พรมหล่อ
  207003223   นายศิริชัย      คูณมี
  207003224   นางสาวทัศนีย์     ผิวผุย
  207003225   นางสาวนฤมล      โสภา
  207003226   นางพิกุลรัตน์     วิเวกวินย์
  207003227   นางสาวมนต์วิภาลักษณ์โสระ
  207003228   นายกฤษณะ       สาระชาติ
  207003229   นางสาวประวีณา     อ่อนเกษ
  207003230   นางนราทร       โรสาธิตกุล
  207003231   นางสาวรินทร์ธิดา   ดาเนิน
  207003232   นางมณีศวร       สอนสุข
  207003233   นางมณีพร            ่
                    ลาดหนองขุน
  207003234   นางวันนา            ุ
                    สื่อสันติสข
  207003235   นายเดชา        อิ่มใจ
                  หน้าที่ 121

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207003236   นางสาวจุรีรัตน์    แท่นทอง
  207003237   นางถาวร        สุวรรณเพ็ชร
  207003238   นายทองสิน       สีหะวงษ์
  207003239   นางสาวกนกพร      ลพานุสรณ์
  207003240   จ่าเอกกิจติพงษ์    ตั้งตระกูล
  207003241   นางสาวนงค์นาฎ     อุวอง
  207003242   นางเกษแก้ว       สมสวย
  207003243   นายไชยยา        ไตรยวงศ์
  207003244   นางสาวปทุมพร      ดีเลิศ
  207003245   นายเทียรชัย      บุญแปลง
  207003246   นายสาธิต        อุมงค์
  207003247   นางสาวภัทรพร      ไชยมาคา
  207003248   นายธนาเศรษฐ์      ภัครเนศธนันชัย
  207003249   นางสาวคณิตสร      ภิรมณ์
  207003250   นายปนัฐพงษ์      ณ อุบล
  207003251   นายจักกริช       ชาริโท
  207003252   นายศรนารายณ์      จิตติพันธ์
  207003253   นายวิโรจน์       ตระการจันทร์
  207003254   นางสาวนิภาพรรณ     ทองศิริ
  207003255   นายจิรวัฒน์      มุทะระพัฒน์
  207003256   นางสาวสุกัญญา     ศรียันต์
  207003257   นางสาวฐิตาภา      สายบุญมา
  207003258   นางสาวเสาวนีย์     อุไร
  207003259   นายภูมินทร์      ต้นงาม
  207003260   นางสาวกัญญรัตน์        ้
                    นุ้ยเลียง
  207003261   นางสาวปะไพพรรณ พิมศร
  207003262   นางสาวสุปรียา     ใยขันธ์
                 หน้าที่ 122

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003263   นางสาวสุพรรณษา     คุตนาม
  207003264   นางสาวสุริยาภรณ์    เฉลิมบุญ
  207003265   นายพิษณุพงษ์      สิทธิโสม
  207003266   นางสาวสมจิตร      อุระโลก
  207003267   นางดวงใจ        ทองอิน
  207003268   นางสาวพชัราภรณ์    สีประดู่
  207003269   นางสาวอุบลรัตน์    บุญลาไพร
  207003270   นายแจ๊ก        ศาสตรวาหา
  207003271   นายพงษ์ศักดิ์     สุภาว์
  207003272   นางสาวเกศรินทร์    ประสมวงค์
  207003273   นายทศพล        ศรีรักษา
  207003274   นายสมโภชน์       คาทอง
  207003275   นางรัตนา        นักร้อง
  207003276   นางสาวปาริชาต     มาลา
  207003277   นายขัตติยา       สาริวัลย์
  207003278   นายทวีศักดิ์      รอยแก้ว
  207003279   นางบุญนา        พันธ์ภักดิ์
  207003280   นางนุจรินทร์      จันทร์ศรีนะ
  207003281   นางสาวรุ่งนภา     สมนึก
  207003282   นางรสรินทร์      เตชะคาภู
  207003283   นางสาวสมสวัสดิ์    นุเล
  207003284   นายอุกฤษฏ์       อาไพพันธุ์
  207003285   นางสาวลัดดาวัลย์    คาภิรมย์
  207003286   นางสาวลาไพร      พรมจันทร์
  207003287   นางสาวปิติพร      อ่อนศรี
  207003288   นางสาวเพ็ญโพยม     พสีจันทร์
  207003289   นางสาวกัลยา      ลัทธิวรรณ
                  หน้าที่ 123

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003290   นางสาวรักษินา     นีละเสน
  207003291   นายภูวดล          ่
                    มะเดือ
  207003292   นางสาววาริณี      แก้วดี
  207003293   นายปริญญา          ั
                    สานุทศน์
  207003294   นางสาววนิสรา      วงศ์สนา
  207003295   นางสาวสุภารัตน์    วงศ์ใหญ่
  207003296   นางศตพร        ผลผกา
  207003297   นายบัณฑิต       ดีใจ
  207003298   นางสาวนิตยา      ดีใจ
  207003299   นายสายฝน        ศรีมนตรี
  207003300   นางสาวศันศนีย์     พันธราช
  207003301   นายสุวิทย์        ุ
                    สีบญเรือง
  207003302   นายสหรัฐ        ทองล้า
  207003303   นางสาวเพียงตะวัน    ชูเสน
  207003304   นางสาวลัดดาวรรณ์ มะโนราห์
  207003305   นางสาวดวงสมร      คูณทรี
  207003306   นางสาวธิติมา      วงค์สาสิทธิ์
  207003307       ิ
         นางกานต์สนี      นวลจันทร์
  207003308   นางสาวจรัชยา      จันทร์ศรี
  207003309   นางสาวภัทราวดี     สุรมาศ
  207003310   นางสาวสุธาริณี     บุญคา
  207003311   นางสาวประภัสสร     อภิญญาวิศาล
  207003312   นางสาวนุชชรา      ศรีหานาจ
  207003313   นางสาวณิชชาภา     กาญจนพันธ์
  207003314   นางสาวยุพิน      ทะนงค์
  207003315   นายปิยะพงษ์      ประไว
  207003316   นางสุจิตรา       สุกใส
                   หน้าที่ 124

เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003317   นางสาวปนัดดา       เกษียรสินธุ์
  207003318   นางสาวนัฏธิดาพร         ้
                      สืบเชือ
  207003319   นางสาวทาริกา       สุวรรณกูฏ
  207003320   ว่าที่ ร.ต.ไตรรงค์      ู
                      บริบรณ์
  207003321   นายจิรานุวัฒน์      นิยมวงศ์
  207003322   นางสาวนิติญา       วิรุฬบุตร
  207003323   นางสาวนิศากร       ปราบภัย
  207003324   นางสาวขนิษฐา       เสนานนท์
  207003325   นายศิริชัย        ศิลาชัย
  207003326   นางสาวประหยัด       นพดล
  207003327   นางสายสุนี        แซ่อึ้ง
  207003328   นางสาวสุนีย์       จานงค์
  207003329   นายอิทธิพล        ทันวัน
  207003330   นางอารีวรรณ์       แสนจันทร์
  207003331   นางสาวจุฬาภัทร      บุตรการ
  207003332   นางสาวธัญมน        จันทา
  207003333   ว่าที่ ร.ต.ระดมพล     เห็มจันทร์
  207003334   นางวิภาพร         ดวนใหญ่
  207003335   นางสาววรารัตน์      ไชยยนต์
  207003336   นางสมนึก         บุญทาทอง
  207003337   นายณรงค์ศักดิ์      ศรีชาติ
  207003338   นางสาวสัมฤทธิ์      มงคลมาตย์
  207003339   นางสาวนิตยาพร       ปัดทะมา
  207003340   นายศิลปชัย        จงใจ
  207003341   นางลัดดาวัลย์       ทวีพัฒน์
  207003342   นางสาวราตรี        พละศักดิ์
  207003343   นางสาวพิญโญ        อุ่นศรี
                 หน้าที่ 125

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003344   นางพิกุล        มุยพรม
  207003345   นางนกพานทอง      อุ่นคา
  207003346   นางสาวนิตยา      ปุยฝ้าย
  207003347   นางสาวสุภาพร      การบรรจง
  207003348   นางภิญโญ        รวยลาภ
  207003349   นายพิษณุ        พิมพ์พร
  207003350   นางสาวพัชรินทร์    อายุชัย
  207003351   นางเพ็ญศรี       ผิวจันทร์
  207003352   นายทรงวุฒิ       แสงเมือง
  207003353   นางสาวฐิดาวรรณ     ผมพันธ์
  207003354   นายวิทยา        อยู่คง
  207003355   นางนิรัชมา       สีมาฤทธิ์
  207003356   นางสาวนฤมล       ขอสุข
  207003357   นางสาวนีรนุช      กอมะกร
  207003358   นายอภิวัฒน์      พันรอบ
  207003359   นายประดิษฐ์      ทองศักดิ์
  207003360   นางสาวพัชรินทร์    บุญทิพย์
  207003361   นางสาวศศิธร      บุญหาญ
  207003362   นางสาวสุพรรษา     จาลุน
  207003363   นายดารงรัฐ       มะนู
  207003364   นายเอกชัย       เสตะกาญจนพร
  207003365      ิ
         นายดุสต        ขรรณชัย
  207003366   นางจุฬาลักษณ์       ์
                    โพธิคา
  207003367   นางสาววาสนา      พังนะที
  207003368   นางสาวดาวเรือง     นัยจิตร
  207003369   นายศราวุฒิ       เศรษฐสิงห์
  207003370   นายพรชัย        พละศักดิ์
                 หน้าที่ 126

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003371   นายสุชาติ       ใจกล้า
  207003372   นางรัศมี       โมฬีชาติ
  207003373   นางนันธภา       โลมะนัญ
  207003374   นายสุริยา       กันภัย
  207003375   นางบุษบา       อันตะละโลก
  207003376   นายอาทิตย์      กดทรัพย์
  207003377      ั
         นางอุทย        พานโมก
  207003378   นายวิชิต       สายทอง
  207003379   นายวิจักษ์      พิมศรี
  207003380   นายสุภิณ       บุญเต็ม
  207003381   นางอนงค์       ดัชกรณ์
  207003382   นายกฤษณะ       เกษียรสินธุ์
  207003383   นางนฤมล        ป้องคาลา
  207003384   นางศิพัฒน์ติกา    ส่งเสริม
  207003385   นางสาวปรีญาดา     วรยาน
  207003386   นายธีระพงษ์      สวัสดิภาพ
  207003387   นางสาววรรณี      ศรีสะอาด
  207003388   นายรุ่งอุบล       ้
                    คุมครอง
  207003389   นางสาวนิตยา      พันธ์ศิริ
  207003390   นางสาวอมรรัตน์    สังข์ขาว
  207003391   นายวรคุณ       บุญแสง
  207003392   นายวีระยุทธ      เหมวัล
  207003393   นางสาวจรีนาถ     พันทะปิว
  207003394   นางสาวศรินญา     การบรรจง
  207003395   นางสาวลัดดาวัลย์   บุญประภาร
  207003396   นางกุหลาบ       สุขเสริม
  207003397   นางศศิพิมล          ั
                    ตั้งพิทกษ์ไกร
                 หน้าที่ 127

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003398   นายลิขิต       หงห้อย
  207003399   นางสาวภัทรากรณ์   จันทเขต
  207003400         ิ
         นางสาวจันทร์ทพย์   สุริโย
  207003401   นายสมจิต       วิชาธร
  207003402   นายอดิศร          ุ
                   อินธิบตร
  207003403   นางธาระทิพย์     ชุราษี
  207003404   นายณัฐภพ       พูลแก้ว
  207003405   นางสาวมินทร     ดีดวงพันธ์
  207003406   นายปพน          ู
                   ศรีบรณ์
  207003407   นางสาวลาเพย     พิมตะขบ
  207003408   นายวีระ       แพทย์มด
  207003409   นางสาวนภาพร     ภูตะเวช
  207003410   นายพิชิตชัย     พงใหญ่
  207003411   นานยสุระชัย        ุ
                   วงศ์สข
  207003412   นายสุภาษิต      เติมกล้า
  207003413   นายบัณฑิต      บูรณ์เจริญ
  207003414   นางสาวกนกนาถ     คาผาถา
  207003415   นางสาวบุหลัน     โสมะตะนัย
  207003416   นางลิมล       บุญหาญ
  207003417   นางสาวนวลักษณ์    ไทยยิ่ง
  207003418   นายปฏิพัทธ์     พรมศิริ
  207003419   นางสาวอรสา      ปรากฎหาญ
  207003420   นางสาววิจิตรา    ยอดอินทร์
  207003421   นางดาวลัดดา     จารุนัย
  207003422   นางสาววาทินี     วาทโยธา
  207003423   นางสาววลีพร     ติโนรัง
  207003424   นางสาวฐิติมาภรณ์   ชุมทอง
                  หน้าที่ 128

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003425   นางสาวดารา       ต้างขวาง
  207003426   นายทรงวิทย์      วิจารณ์
  207003427   นางสาวนงค์รัก     ลุสมบัติ
  207003428   นางหทัยรัตน์      วิจิต
  207003429   นายเจษฎา        นรสิงห์
  207003430   นางสุธัญญา       เข็มทอง
  207003431   นางยุภาพร        ่
                    กิงจันทึก
  207003432   นายศิริศักดิ์     คูณคาตา
  207003433   นายวิทยา        โมทอง
  207003434   นายพีรพัฒน์      อมรสินทร์
  207003435   นายวิโรจน์       ละดาดก
  207003436   นางสาวอุไร       เทพพันธา
  207003437   นายวัฒนา        วงษ์ศรีแก้ว
  207003438   นางสาวชลธิชา      ขยันทา
  207003439   นางสาวนิสา         ิ้
                    แซ่ลม
  207003440   นายวุฒิไกร       เพชรพลอย
  207003441   นายปรีชา        บุตรสาร
  207003442   นางสาววีระนุช     วรพิมพิรัตน์
  207003443   นางสาวจงกลนี      ถาชนะมูล
  207003444   นางสาวยุพารัตน์    มีตองแสน
  207003445   นางสาวนิศามณี     เหล่าเลิศ
  207003446   นางสาวมณีรัตน์     สืบสุข
  207003447   นายสมเกียรติ      นันต์จันทึก
  207003448   นางสาวสมจิตร      กิจเสนาะ
  207003449   นางสาวนิลมล      พุทธรักษา
  207003450   นายธนพล        แก่นลา
  207003451   นางสาวนริศรา      มาตบุญโท
                  หน้าที่ 129

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003452   นางดอกไม้       ศรีเสน
  207003453   นายทวีศักดื์      จารุนัย
  207003454   นายประวิทย์      ใจกล้า
  207003455   นายวรวิทย์       จูเกษม
  207003456   นายพิศาล        มุทาวัน
  207003457   นายเกียรติมุข        ุ
                    พิมพ์บตร
  207003458   นางสาวกิตติยวดี    เมฆกัลจาย
  207003459   นางสาวภัสดาวัลย์    ศิลปลาย
  207003460   นายอดิศักดิ์      แสงมาศ
  207003461   นางอารยา        ทัพทวี
  207003462   นางสาวอิศราภรณ์    บัตนัย
  207003463   นางสาวสมใจ       พลราช
  207003464   นางสาวประภาศรี     เกษศิริ
  207003465   นายสมบูรณ์       เผ่าศรี
  207003466   นางวลีพร        ธรรมวงศ์
  207003467   นางกฤษดาวรรณ      ฤทธิผล
  207003468   นางสาวรจนา       วรจารุ
  207003469   นายพนมศักดิ์      สีมันตะ
  207003470   นายสัมฤทธิ์      อินแก้ว
  207003471   นางสาวจันทนิภา     ราชเจริญ
  207003472   นางสาวยุพาภรณ์     มะลา
  207003473   นายทรงกรด       ศรีรักษ์
  207003474   นายบัญชา        อมรสิน
  207003475   นางศันสนีย์      ศรีรักษ์
  207003476   นางสาวนงลักษณ์        ุ
                    ศรีวิสทธิ์
  207003477   นางสาวิตรี          ิ
                    สิงห์สทธิ์
  207003478   นางสาวสุกานดา     บุญสนอง
                 หน้าที่ 130

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003479   นายสุรศักดิ์     โลบุญ
  207003480   นายชุมพล       วรรณโน
  207003481   นางสาวศรีประไพ    แก้วสว่าง
  207003482      ิ
         นายนิสต        มะโน
  207003483   นายประมูลศรี         ้
                    กลมเกลียง
  207003484   นายนพรัตน์      สิงห์ครุธ
  207003485   นายสมคิด       ศรีสมพร
  207003486   นางนารินทร์      หอกล้า
  207003487   นางลัดดา       อรุณดี
  207003488   นายวิจิตร       สุวะทอง
  207003489   นางลัดดาวัลย์     บุญธิพันธ์
  207003490   นายอดิศร       สีหะวงษ์
  207003491   นางสาวพันธิกา     บุญธิดา
  207003492   นางสาวอาธิรดา      ่
                    ขุยทอง
  207003493   นายศุภกร       ยืนยง
  207003494   นายสิทธิชัย      บุญนาม
  207003495   นางสาวสมปอง      ก้อนฝ้าย
  207003496   นางกรนันท์      ก้อนฝ้าย
  207003497   นางสาวชนัญชนก     พลหนองแวง
  207003498   นายมณเฑียร      กระสังข์
  207003499   นางสาวนิริศราภรณ์ ไชยโคตร
  207003500   นายพิชาติ       วาจาดี
  207003501   นางสาววิชกาญจน์    ชีวภัทร
  207003502   นางสาวศศิเพ็ญ      ้
                    คุมประวัติ
  207003503   นางสาวชนิกานต์    แถวทอง
  207003504   นางสาวสิรยา      ปัญญาเฟื่อง
  207003505   นายเชาวลิตร      พิมพ์ทอง
                  หน้าที่ 131

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003506   นางสาวคนึงนิจ     สว่างเกียรติ
  207003507   นางสาวสุนทรีย์     แซ่ตั้ง
  207003508   นางสาววิภาพร      ชุมศรี
  207003509   นางสมพร        บุญชาติ
  207003510   นายวีระศักดิ์     ปัญญาสิทธิ์
  207003511   นางสาวจินตนา      ท้าวจานนท์
  207003512   นางสาวเสาวลักษณ์ พงค์วิรุฬห์
  207003513   นางสาววัชราภรณ์    มีสาสี
  207003514   นายณัฐพงษ์         ์
                    พันธุการ
  207003515   นางสาวพัชราภรณ์      ุ
                    ศรีสข
  207003516   นางสาวมะลิวัลย์    วราพุฒ
  207003517   นางสาวมณีวัลย์     พึ่งเพ็ง
  207003518   นายจักรพันธ์      เวชกามา
  207003519   นางสาวจารุณี      คาจันทร์
  207003520   นายเอกลักษณ์      แก้วรัตน์
  207003521   นางสาวลัดดาภรณ์    ใจเอื้อ
  207003522   นางสาวอัญธิตา     แสวงชัย
  207003523   นายจารัส        ชนะสิงห์
  207003524   นางชีวพัฒน์      กาญจนพัฒน์
  207003525              ุ
         นางสาวศิริรัตนากรณ์ พิสทธิ์
  207003526   นางสาวอรุณวรรณ     เขียวสะอาด
  207003527   นางสาวพรรณนิภา     จันใด
  207003528   นายธรรมรัตน์      ประคองพันธ์
  207003529   นางสาวสุชภาดา     พิมพา
  207003530   นางสาวณิชชาภัทร    เรืองศรี
  207003531   นางสาวนันทวัน     พานธุวงศ์
  207003532       ุ
         นางสาวกุสมา      สุธาอรรถ
                  หน้าที่ 132

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003533   นายอาคม        แก้วมงคล
  207003534   นางสาวสุกัญญา     สะโสดา
  207003535   นางสาวชษุดา      ศรีจันทร์
  207003536   นายนาโชค        เครือแสง
  207003537   นางสาวอรอุมา      สิงห์ครุธ
  207003538   นางสาวพิกุล      สิงห์ครุธ
  207003539   นางกรรณิกา       จัตุพล
  207003540   นางปิยะรัตน์      ประทุม
  207003541      ั
         นายสุทศน์       ปะระมัตะโก
  207003542   นายรังสฤษติ์      เลิศล้า
  207003543   นางสาวอารีย์รัตน์   สร้อยเสนา
  207003544   นางสาวรัตติกาล     เพ็ญพาต
  207003545   นางสาวสุภาณี      จันหอม
  207003546   นางสาวอ่อนจันทร์    บุดศรีพันธ์
  207003547   นางดวงกมล       ภาณุมาศภิญโญ
  207003548   นางสาวสุวรรณา     นายท้าว
  207003549   นางสาวศิริภัทรา    ชมชิต
  207003550   นางปัญญาพร       อดทน
  207003551   นายณรงชัย       ไกยกิจ
  207003552   นายพันธ์สา       ทองตื้อ
  207003553   นางสาวทิพวรรณ     พรหมลิ
  207003554   นายจีระศักดิ์     โชติอ่อน
  207003555   นางสาวนงลักษณ์     ลีลางาม
  207003556   นางสาวคนึงนิตย์    แซ่โต
  207003557   นายสิทธิศักดิ์     พรโสม
  207003558   นางสาวสุนิตรา     สายสุด
  207003559   นางสาวปริยฉัตร     อินทรีย์
                  หน้าที่ 133

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003560   นางสาวหทัยรัตน์    อินทรีย์
  207003561   นางสาวจิตติมา     หงส์ศรี
  207003562   นายรักษ์พงษ์      น้อยวังคลัง
  207003563   นายกริช        กุมภวา
  207003564   นายวันชัย       ในจิต
  207003565   นายสุรเดช       ทาระศรี
  207003566   นางสาวอมรรัตน์        ์
                    สวัสดิชัย
  207003567   นายวุฒิศักดิ์     ปราบวงษา
  207003568   นางสาวดวงนภา      ไฮกัญญา
  207003569   นางสาวจินตนา      เวียงนนท์
  207003570   นางสาวสุลาวัลย์    ปัญญาเอก
  207003571   นางสาวกิตติญา     ไชยสวัสดิ์
  207003572   นางสาวสุนทราภรณ์ วรสาร
  207003573   นายสมโพชย์        ้
                    เชือหาญ
  207003574   นางสาวฐาปะนีย์     วรรณแสง
  207003575   นายกิตติศักดิ์     สีเขียว
  207003576   นางสุภาพร       จันทร์อบ
  207003577   นางสาววัชราภรณ์    โกศัลวัฒน์
  207003578   นางสาวมัลธการ     เสนาศักดิ์
  207003579   นางสาวจันสุดา     จัตุพล
  207003580   นางสาวปนัดดา      ไตรภูมิ
  207003581   นางสาวอมรรัตน์     ปัญประโคน
  207003582   นายเกรียงไกร      ทองพูน
  207003583   นางสาวบังอร      แสนปาง
  207003584   นางปราณี        น้อยวรรณะ
  207003585   นางขวัญใจ           ั
                    อยู่พิทกษ์
  207003586   นางสาวชุติมา      จุดาบุตร
                 หน้าที่ 134

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003587   นางสาวเกศแก้ว     หงษ์อินทร์
  207003588   นางสาวนฤมล      สาราญรื่น
  207003589   นายวิชชานนท์     สิงห์คง
  207003590   นายอมรรักษ์      สานักนิตย์
  207003591   นายสิทธิชัย      บุญปก
  207003592   นายศราวุธ       สองสี
  207003593   นางสาวปิยะนุช     มีชัย
  207003594   นายอลงกต       ภักดีโสภา
  207003595   นายกิติพนธ์      ตั้งสืบพงษ์
  207003596   นายกานต์       สุวรรณสาร
  207003597   นายธีระยุทธ      ไพสาร
  207003598   นางกาญจนา       ถึงแสง
  207003599   นายสรศักดิ์      มุ่งหมาย
  207003600   นางสาวจันจิรา     มาลัยพวง
  207003601   นางสาวนิตยา      อาธิโคต
  207003602   นายศุภวัฒน์      บุตรลา
  207003603   นางสาวธีรยา      โพธิสาร
  207003604   นางสาวปานรดา     บัวใหญ่
  207003605   นางเพ็ญศิริ      สันธิ
  207003606   นางสาวกาญจนา     แผลงงาม
  207003607   นายทองจันทร์         ุ
                    จันทร์สข
  207003608   นายพรชัย       บุญประสม
  207003609   นางลลิดา       ประไพ
  207003610   นางสาวศันสนีย์    พิมพ์จันทร์
  207003611   นายภูวนาท       แหวนวงษ์
  207003612   นายกานต์       จังอินทร์
  207003613   นายปัญจเชษฐ์     บังพรม
                 หน้าที่ 135

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207003614   นายมนตรี       นาคนวน
  207003615   นายเลิศหล้า      สีหบัณฑ์
  207003616   นายปิยะพงษ์      เนื่องสิทธิ์
  207003617   นางสาวพรยุภา     อุนาภาค
  207003618   นายกฤษดา       เมืองจันทร์
  207003619   นางสาวนุชนารถ     อ่อนสา
  207003620   นางสาวดรุณี      โพนปลัด
  207003621   นางสาวพิสมัย     คาภา
  207003622   นายจีระยุทธ      ศิริพงษ์วาภรณ์
  207003623   นางสาวสุวรรณา     ยาวะโนภาส
  207003624   นางหนูเวียง      สุหา
  207003625   นางสาวกมลทิพย์    เกตุวิฑูรย์
  207003626   นางสาวอาพร      ฝ่ายบุตร
  207003627   นายณัฐวุฒิ      พนาจันทร์
  207003628   นางบังอร       ทาระบุตร
  207003629   นายคมสันต์      ภิรมย์
  207003630   นายเสรี        วิวาสุข
  207003631   นางสาววริศา      บุดดีเหมือน
  207003632   นายทัศนัย       บุตรศิลาฤทธิ์
  207003633   นายสรภพ        โคตรเมือง
  207003634   นางสาวเงินยวง     แสงเพชร
  207003635   นางสาวรสรินทร์    ชมภูพาทย์
  207003636   นายนรินทร์      โคตรอาษา
  207003637   นายพรชัย       สุวรรณโค
  207003638   นายอดิพงษ์      เฉลียวศิลป์
  207003639   นายนเรศ        กองแก้ว
  207003640   นายวัชเรนทร์     จันทร์เขียว
                 หน้าที่ 136

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003641   นายสมิงพราย      ธานี
  207003642   นายสุรพงษ์      หาญชัย
  207003643   นางสาวพิมพิศร     ทิพย์โพธิ์
  207003644   นางสาวสุภาพร     สุขจันดี
  207003645   นางสาววลัยลักษณ์   การินทร์
  207003646   นายอวิรุทธิ์     สืบสิมมา
  207003647   นางสาวปนัดดา          ่
                    ลาดหนองขุน
  207003648   นางสาวพรรณภา     จันทะพันธ์
  207003649   นางสาวนันทิยา     ธนูศรี
  207003650   นางสาวจินดาภรณ์    จิตจานงค์
  207003651   นางฐาปนี       ตระกูลวงค์
  207003652   นางสาวธนิดา         ่
                    ซ่อนกลิน
  207003653   นายประดิษฐ์      แก้วเขียว
  207003654   นายจิรภัทร      โนนกอง
  207003655   นางสาวสุนิสา     บุตรโท
  207003656   นางสาวสุรัตติการณ์ ทาดาวงษา
  207003657   นายนพคุณ       คาจันทร์
  207003658   นางสาวมนฤดี      อร่ามเรือง
  207003659   นางสาวชัญญานุช    วงค์ละคร
  207003660   นายพรชัย       กาสร
  207003661   นางวันทนา       คาบุญ
  207003662   นายโสดา        หนองแคน
  207003663   นายมณเฑียน      เสาะสมบูรณ์
  207003664   นางอรวรรณ       บุญโสดากร
  207003665   นางสาวสังข์วาล    บัวงาม
  207003666   นายสุวิพงษ์      พันธุโสรี
  207003667   นางสาวเสงี่ยม     หายหัตถี
                 หน้าที่ 137

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
  207003668   นางสาวศิริวรรณ    ทองเถาว์
  207003669   นางสาวจิราภรณ์    หอมจันทร์
  207003670   นางสาวสมปอง      นิลเนตร
  207003671   นายภูมิพัฒน์     สุดา
  207003672   นางสาวสุมาลี     อุลัยศรี
  207003673   นางขนิษฐา       ปรือปรัก
  207003674   นางแววดาว       เมืองสนาม
  207003675   นายทศพร        กองแก้ว
  207003676   นางปาลิตา       แก้วเขียว
  207003677   นายอรรถพงศ์      ยอดเสาร์
  207003678      ิ
         นายนิสต              ์
                    แก้วประสิทธิพงค์
  207003679   นายธนศักดิ์      ลีลา
  207003680   นางสาววาทินี     ชานาญคิด
  207003681   นายสมศักดิ์      สายบุบผา
  207003682   นายวันชัย       พลหนุ่ย
  207003683   นายวุฒิชัย      คูณมา
  207003684   นางสาวสุภาภรณ์    สมบัติราช
  207003685   นางปรารถนา      จิตรเอก
  207003686   นายณรงค์       กองสุข
  207003687   นางสาวอนัญญา     นิธิวิริยะกุล
  207003688   นางอาริยา       ขุมทอง
  207003689   นางสาวจันทิมา     สิมศรี
  207003690   นายณกรณ์       บุญหล้า
  207003691   นายชวนชัย       ชินวงค์
  207003692   นางสาวจิติมา         ู
                    พงษ์บริบรณ์
  207003693   นางอรุณศรี      กานัง
  207003694   นางสาววรินดา     ถนอมบุญ
                  หน้าที่ 138

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003695   นางสาวปรารถนา     ปรัสพันธ์
  207003696   นางสาวอาทิตยา     แสนสีสงฆ์
  207003697   นางยุภาพร       ลุนพิลา
  207003698   นายหล้า        ศรีมาศ
  207003699   นายเมธี          ้
                    เชือจาพร
  207003700   นายสุรัตน์       จูมสิมา
  207003701   นายอดิศักดิ์      มณีเขียว
  207003702   นายยอดรัก       แก่นแก้ว
  207003703   นายภาณุพงศ์      โทศรีแก้ว
  207003704   นางนลินี        กัญญาพันธ์
  207003705   นายสิทธิชัย      อมรวงศ์
  207003706   นายธิตพล        บุตรแก้ว
  207003707   นางสาคร        มุกสะกะ
  207003708       ์
         นายศักดิดา       สันตะพันธ์
  207003709   นายรัฐธนินท์      ทองมูล
  207003710   นายอภิวัฒน์      สิมมาทอง
  207003711   นายเฉลิม        บุตรบัว
  207003712   นายวงกต        วิรุฬบุตร
  207003713   นายเศรษฐศักดิ์     สารบรรณ์
  207003714   นางสาวกัญญาพัชร    เปรี่ยมนอง
  207003715   นางสาวแพรทอง         ุ
                    แสนทวีสข
  207003716   นางสาวอัจฉราภรณ์ มาตราช
  207003717   นางสาวศิริลักษ์    ประพันธ์
  207003718   นายสุริยา       ยาดี
  207003719   นางสาวระวีวรรณ     ชุยชม
  207003720   นางสายใจ        ม่วงอ่อน
  207003721   นายณัฐพล        สิมาลา
                  หน้าที่ 139

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003722   ส.อ.หญิงหทัยชนก    โคตพิลา
  207003723   นายธงชัย        กัญญาโพธิ์
  207003724   นายอดุลยศักดิ์     สุรินราช
  207003725   นางสาวสุนันทา     พูลสวัสดิ์
  207003726   นางสาวกัญญา          ุ
                    จันทร์สข
  207003727   นางสาวอาภาศิริ     พิมษร
  207003728   นายไมตรี        ขันธวัตร์
  207003729   นายวีรศักดิ์      บรรลือ
  207003730   นางสาวรจนา       สมงาม
  207003731   นางสาวสกล       พรมรักษ์
  207003732   นางสาวปิยนุช      สีสงคราม
  207003733   นางสาววิลาวัลย์    มงคลกุล
  207003734   นายสมเกียรติ      ประพันธา
  207003735   นางสาวสุดาวรรณ     เนื้อทอง
  207003736   นายเดชอุดม       ชาญชิต
  207003737   นายณัฐวุธ       โมฬาศรี
  207003738   นางสาวณัฎฐิมา     ชะนันพล
  207003739   นางสาวรจรินทร์     บุรพา
  207003740   นางสาวสิริพร      วงศาสตร์
  207003741   นางกันทิลา       ปินะกะสา
  207003742   นายฐาปนพงศ์      ใสเสน
  207003743   นายสัมพันธ์      สุภาวงศ์
  207003744   นางสาวอัณศยา      ดวงอินทร์
  207003745   นายสมชาย           ้
                    ต้นเชือ
  207003746   นางสาวสุรีวัลย์    ทาวะรัตน์
  207003747   นายสุวิน         ้
                    ปลืมใจ
  207003748   นายพงศ์วนา       ละเอียดอ่อน
                 หน้าที่ 140

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003749   นายจิรเดช       บุญสืบ
  207003750   นางปราณี        จันคะนา
  207003751   นายธีระศักดิ์     กุจะพันธ์
  207003752   นายอนุชิต       ในจิต
  207003753   นายสานนท์       พลใจดี
  207003754   นางสาวสุพักธ์     มะโนธรรม
  207003755   นางสาววิไลวรรณ     วนวาที
  207003756   นายอุดร        บุญจอง
  207003757   นางสาวกนกภรณ์     ต้นโพธิ์
  207003758   นางสาวสุภาพันธ์    จาปาทอง
  207003759   นายอาทิตย์       โกมลเมธชัย
  207003760   นายบุญเกิด       เอี่ยมศรี
  207003761   นางสาวทองใบ      คาทอง
  207003762   นางรัตนพร       เคนงาม
  207003763   นายอัฐรินทร์      โตไทยะ
  207003764   นายอนุชาติ         ุ
                    สารีบตร
  207003765   นายประสิทธิ์      สิมพงษ์
  207003766   นางสาวชวินดา      มั่นทน
  207003767   นายวีระ        ดาริเวศน์
  207003768   นายเอกชัย       ศรีจันทร์สอน
  207003769   นายสมพร        แก้วบุญเรือง
  207003770   นางสาวพิสมัย      ผิวทอง
  207003771   นายธีระศักดิ์     พิลาพันธ์
  207003772   นางจินตนา       อุ่นเมือง
  207003773   นายอนุชา        ชนาศรี
  207003774   นายสิทธิภณฑ์      เป็นอยู่
  207003775   นางราไพร        อุนาภาค
                 หน้าที่ 141

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003776   นายทองสิน       สายสินธ์
  207003777   นายอภิเชษฐ์      ชนาศรี
  207003778   นางนิทญาพร      นิลกิจ
  207003779   นางสาวรัชนีกร     โฆสิต
  207003780   นายภูมิรัตน์     หินทองคา
  207003781   นายมนตรี           ุ
                    พวงภิริบตร
  207003782   นางสาวดวงเนตร     จันดี
  207003783      ิ
         นายสุทน        พุ่มพวง
  207003784   นายชนก        โลจรัส
  207003785   นายสุนทร       ราชบัวพันธ์
  207003786   นายธัญพร          ้
                    ศิริปอง
  207003787   นายวุฒิชัย      ปามฉลวย
  207003788   นายอธิภัทร      ฮังกาสี
  207003789   นายเฉลิมชัย      พันธ์คา
  207003790   นางเจนจิรา      มิยะนุต
  207003791   นายปิยะราช      วิเชียรศรี
  207003792   นายสุรวิทย์      นวลสาย
  207003793   นายบัวพันธ์      ผุยอ่อน
  207003794   นายชัยณรงค์      วงค์สว่าง
  207003795   นางสาวปานฤทัย     เหมือนมนัส
  207003796   นายฤทธิศักดิ์     ไชยศรี
  207003797   นายโชคทวี       สีมา
  207003798   นายอนุวัต       วริสาร
  207003799   นางสาวพยอม      ธาดาวงษา
  207003800   นางสาวสุรีย์พร    มงคลศิลป์
  207003801   นายทวีศักดิ์     พลราช
  207003802       ์
         นายศักดิระพี     ภูมวงศ์
                 หน้าที่ 142

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003803   นายฉัตรชัย       เจริญสุข
  207003804   นายอาพันธ์       จันทร์เสถียร
  207003805   นางสาวนฤมนต์      คาประเสริฐ
  207003806   นายสายันต์       สีดา
  207003807   นายเริ่มรัฐ       เทพบารุง
  207003808   นางสาวสุกัญญา      เสวะมาตร์
  207003809   นายสุริยัน       ชูจันทร์
  207003810   นายเอกรัฐ        สว่างวงษ์
  207003811   นายกฤติกร        ศรีนาค
  207003812   นายนิกรณ์        ทองมนต์
  207003813   นายธวัชชัย       สารเสนา
  207003814   นายธวัชชัย       พวงมะลัย
  207003815   นางปณดา         บุญรมย์
  207003816   นางสกาวะภา       ยกแสง
  207003817   นางสาวหทัยทิพย์     พวงจาปา
  207003818   นางสาวสุภาวรรณ     ขันแก้ว
  207003819   นางสาวบุษกร       ชูภิรมย์
  207003820   นางสาวสุภลักษณ์     จารุวงศ์
  207003821   นางสาววราภรณ์      แผลงงาม
  207003822   นางสาวมุฑิตา      สุจริตภักดี
  207003823   นายปัญญา        ยกแสง
  207003824   นางมณต์เทียน      คูณอนันต์
  207003825   นางสาวรุ่งอรุณ     บุญนา
  207003826   นางสาวสุทธิกานต์    สุทธิโส
  207003827   นางสาวจุลีรักษณ์    สลักทอง
  207003828   นางจริยา        ผิวพรรณ์
  207003829   นายนพดล         วะริวงศ์
                  หน้าที่ 143

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003830   นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงมาลา
  207003831   นายนรินภัย       ใจแก้ว
  207003832   นางสาวชิดชนก      บุญประภาร
  207003833   นายอุดมพร       สอาด
  207003834   นางสาวณิชา       พวงแก้ว
  207003835   นายยุทธการ       บุญประดิษฐ์
  207003836   นายอัคราทิพย์     มีจินดา
  207003837   นางสาวสุพาภรณ์     เสาเวียง
  207003838   นางสาวรัชนก      สายธนู
  207003839   นางสาวสุภาพร      ทางชอบ
  207003840   นางสาววิภาวร      สาลีใย
  207003841   นางสาวยุภาวดี       ่
                    สดชืน
  207003842       ุ
         นางสาวอุทมพร      จารุกมูล
  207003843   นางสาววรรณิภา     ภูมิศรี
  207003844   นางสาวอัมพร        ุ
                    ศรีสราช
  207003845   นายเกรียงศักดิ์     ่
                    ชืนตา
  207003846   นางสาวศรีประภา     ผาสุข
  207003847   นางสาววัชราภรณ์    แสงทอง
  207003848   นางสาวนันทนา      บุญภา
  207003849   นางสาวอนัญญา      จันทร์คา
  207003850   นางใหม่        ป้องแก้ว
  207003851   นางสกุณา        หวังรวมกลาง
  207003852   นางปาริชาติ      เวชกามา
  207003853   นายเกียรศักดิ์     ถนอม
  207003854   นางสาวอาทิตยาภรณ์ ใจเรือง
  207003855   นายอนันต์       สุวรักษ์
  207003856   นางสาวหงษ์ทอง       ์
                    โพธิตาด
                  หน้าที่ 144

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207003857   นายวีระยุทธ      ไชยโอชะ
  207003858   นางสาวราตรี      คุณมานะ
  207003859   นางสาวณัฐิดา      ศรีทอง
  207003860   นางปินันทนา        ุ
                    ดีบบผา
  207003861   นางสาวจิราภรณ์     แก้วคง
  207003862   นายสุริยัน       จันทร์ทอง
  207003863   นางสาววริศรา      คางาม
  207003864   นายศาสตร์ศิลป์     ทองแรง
  207003865   นางสาวสุดใจ      ซึมรัมย์
  207003866   นางปวีณาพรรณ       ่
                    ชืนบาน
  207003867         ิ
         นางสาวพันธ์ทพย์    สุภาพ
  207003868   นางสาวดวงกมล      กลาเงิน
  207003869   นายวีรศักดิ์      วงศ์วาลย์
  207003870   นางพัชราภรณ์      สุขสมาน
  207003871   นางชยิสรา       พรมเสน
  207003872   นางสาวกัลญารัตน์    สุขโต
  207003873   นางสาวสุดารัตน์    สมนา
  207003874   นางสาวพรปวีณ์     เหล่าบุตรศรี
  207003875   นายสุนทร        กุลอาจศรี
  207003876   นายบุญยะพบ       สังข์ภักดี
  207003877   นายสุริยา       ระวังดี
  207003878   นางวริศรา       การะพัฒน์
  207003879   นายภูวนัย       วิลามาศ
  207003880   นางกัตติกา       มุ่งงาม
  207003881   นางสาววนิภา      รักษาศิล
  207003882   นายสาคร        คาพามา
  207003883   นางอธิศา        ศิลาโชติ
                 หน้าที่ 145

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207003884   นางกาญจนา      จอมคาสิงห์
  207003885   นายวีระยุทธ     จันท์ศรีสมหมาย
  207003886   นางสาวพันธนันท์   ชูชาติ
  207003887   นายบุญชัย      ภักดี
  207003888   นายณรงค์พิเชธ    บัวกอ
  207003889   นายไตรภพ       บุญภา
  207003890   นางสาวอรุณี     สุภาพ
  207003891   นายประจักษ์     พิมล
  207003892   นางลาไพ       ทองโสม
  207003893   นายอาทิตย์      กอมณีย์
  207003894   นายประพันธ์     สมร
  207003895   นางสาวพิมลภา     บุดดาวงศ์
  207003896   นางสาวกฤษณา     นันทะวงษ์
  207003897   นายรัฐวิฏ      ภูธรรมมา
  207003898   นางสาวรัชนี     ประชุมพันธ์
  207003899   นางสาวเนตรนภา    มุทา
  207003900   นางสาวจิราพร     สุขบรรเทิง
  207003901   นายเอกชัย      ตรีโรจน์พร
  207003902   นางสาวสุปราณี    สุขโท
  207003903   นางสาววิยดา     แสงสุข
  207003904      ุ
         นายศรีสรินทร์    สิริรจน์
  207003905   นางสาวรุ่งฤดี    แก้วมุกดา
  207003906   นายคณิต       ยาวะโนภาส
  207003907   นายศิริชัย      เกษแก้ว
  207003908   นายอรรถพล      อุวอง
  207003909   นางกนกกาญจน์     โคตรพันธ์
  207003910   นางสาววันดี     สุวรรณเพ็ชร
                  หน้าที่ 146

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003911   นางสมร         สีตะวัน
  207003912   นางสาววิมุตติยา    ภูมิทา
  207003913   นางสาววิไลรัตน์    ทิพย์ใส
  207003914   นางสาวสิริญา      มงคลเสริม
  207003915      ั
         นางอุทยรัตน์      ภูแข่งหมอก
  207003916   นายไพวรรณ       จันที
  207003917   นางพชรปวรรณ      สืบชาติ
  207003918   นางสาวคาพันธ์     สีกะชา
  207003919   นางสาวชุฑามาศ     ทะวงษา
  207003920   นางสาวสุกัญญา     ศิริปี
  207003921   นายนวพล        พันลา
  207003922   นางสาวสุณิสา      บุญชิต
  207003923   นายอดิศร        สาสงวน
  207003924   นายทองพันธ์      เมืองฮาม
  207003925   นางสาวอิงอร      คาเติม
  207003926   นางสาวนันทราวดี     ้
                    ชันชาติ
  207003927   นางอรรณพร       สาเร็จ
  207003928   นายชินกร        สาเร็จ
  207003929   นางวราภรณ์       ละมูล
  207003930   นายสมาน        เทนสุนา
  207003931   นางสาวสุชาดา      ลัดคประสา
  207003932        ุ
         นางสาวศิริสข      สืบศรี
  207003933   นางมนฐิน        จิรังดา
  207003934      ิ
         นายอุทศ        พันโบ
  207003935   นางสุนิตา       กะมุทา
  207003936   นางณัฐพร         ่
                    ฝุนเงิน
  207003937   นางสาวสิริยา      กุลวุฒิ
                  หน้าที่ 147

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003938   นายกิตติชัย      บุรัสการ
  207003939   นายโกศล        วะริวงศ์
  207003940   นางเพชรมณี       สุ่มภู
  207003941   นายสิทธิชัย      กอแก้ว
  207003942   นางกฤติยา       ลอดคูบอน
  207003943   นางสาวอาภรณ์      งิ้วลาย
  207003944   นางสาวอรดี       พลเทพ
  207003945   นางสาวสุจิตรา     ไพรินทร์
  207003946   นายอรุณวิทย์      ปกป้อง
  207003947   นางพิชญา        คาจันทร์
  207003948   นายคมฤษณ์       ส่งคุณธรรม
  207003949   นางศุภรักษ์      หัสดง
  207003950   นางสาวศิริรัตน์    จันคา
  207003951   นางสาววรรณิภา     ดวงมณี
  207003952   นางสาวขนิษฐา      สาระไทย
  207003953   นายมนัส        สุลักษณ์
  207003954   นายสุรวิทย์      แสงอรุณ
  207003955   นางขวัญจิตร      ไชยฉลาด
  207003956   นางศิริพร       ประสานวงค์
  207003957   นางศรีอัมพร      พลรักษ์
  207003958   นายรุ่งอรุณ      สารบูรณ์
  207003959   นางสาววรัชญา      อินทสาร
  207003960   นายเอกสิทธิ์      สุวรรณกูฎ
  207003961   นางสาวลักษมี      ยางยุทธ์
  207003962   นายวิษณุ        ธานี
  207003963         ุ
         นางสาวจันทร์สชา    ชมบุญ
  207003964   นายวีระ        ใยสุข
                  หน้าที่ 148

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003965   นางสาวสุพรรษา     ปัจฉิม
  207003966       ์
         นายศักดิศิธร      ประทุมมา
  207003967   นางสาวศุภลักษณ์    ปัจฉิม
  207003968   นางอรอินทร์      ศรีผกาแก้ว
  207003969   นายยุทธการ       ชมาฤกษ์
  207003970        ้
         นางสาวน้าผึง      อาจสมดี
  207003971   นางสาวอิง       กาญจนชาติ
  207003972   นางสาวสมิตร      นนทะการ
  207003973   นางศภคมน        พละศักดิ์
  207003974   นางสาวพรธีรา      โสเสมอ
  207003975   นางสาววิภารัตน์    ผิวบาง
  207003976   นางสาวสุภาวิตา     ชัยศรีษะ
  207003977   นางสาวเจตสุดา     ลือโสภา
  207003978   นายณัฐวุฒิ       กุลพร
  207003979   นางสาววนิดา      อินทร์ ทอง
  207003980       ั
         นางสาวอุทยวรรณ     อุรารส
  207003981   นายสุรชัย       ดาพันธ์
  207003982   นางสาวกนิษฐา      บุดตาสิงห์
  207003983   นายวิจิตร       วันดี
  207003984   นางสาวนันทนา        ั
                    เสนีทย
  207003985   นายสิทธิศักดิ์     นามวงค์
  207003986   นายยุพราช       รักพวก
  207003987   นางสาวเกียวฤดี     จักรสาร
  207003988   นายวิเชียร       ขันตี
  207003989   นางสายบัว       สิงห์วงษ์
  207003990   นางสุวลี        ยอดโพธิ์
  207003991   นางสาวธนัชพร      วารสิน
                 หน้าที่ 149

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207003992   นายพิชิตร       เวชสาร
  207003993   นางปณิตา       นนท์สอน
  207003994   นางสาวภัทรญาณิน    วรรณา
  207003995   นางสาวสายฝน      วริสาร
  207003996   นางนฤมล        แหวนเพชร
  207003997   นางสาวมัทนา      นามมาลี
  207003998   นายศิริวัฒน์     คาศิริ
  207003999   นายไพโรจน์      ทองล้วน
  207004000   นางสาววันวิสา     หอมหวล
  207004001   นางสาวขวัญธิดา    ณุวงศ์ศรี
  207004002   นางสาวกุลจิรา     ลาบุรี
  207004003   นางสาวเปรมฤทัย    สายอุตส่าห์
  207004004   นายโอภาส       ศรีจันทร์
  207004005   นางนันท์นภัส     นามเรืองศรี
  207004006   นางสาวบังอร      แขมคา
  207004007   นางสาวดวงใจ      พิสภัย
  207004008   นางสาวสมพร      ทองมันปู
  207004009   นายบรรจบ       คืนดี
  207004010   นายอุปพงษ์      ราชอาษา
  207004011   นายอนุสรณ์      คาสุนี
  207004012   นางสาววรรณภา     ท่วงที
  207004013   นายวิวัฒน์      สอนศรี
  207004014       ั
         นางสาวสุทศนีย์    บุญประสม
  207004015   นายทองเบิ้ม      ศิริรจน์
  207004016   นายอภิศักดิ์     นามวงศ์
  207004017   นางสาวบุญเกิด     ศิลไชย
  207004018   นางสาวน้าเย็น     จันทชารี
                 หน้าที่ 150

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004019   นายพิชิตชัย     ประสันรักษ์
  207004020   นางช่อเอื้อง     สุภสร
  207004021   นางปียนันท์     ศรบุญทอง
  207004022   นางสาวธนาวดี     พรหมบุตร
  207004023   นายดิเรก       รื่นภาคทรัพย์
  207004024   นางสาวครองสุข    วาจาดี
  207004025   นางสาววิลาวรรณ    โสมณะวัฒน์
  207004026   นางวิยะดา      คาเพราะ
  207004027   นายอนุวงค์      ศรีเมือง
  207004028   นางสาวยวนใจ     อุ่นคา
  207004029   นางสาวศิรดา     สว่างวัน
  207004030   นายกฤตยา       ชาประวัง
  207004031   นายแสงจันทร์     ปางสุข
  207004032   นางพรทิพย์      หาหลัก
  207004033   นายวิรัตน์      อ่อนนอก
  207004034   นางนันทิกานต์    จันมณี
  207004035   นางสาวกัญญรัตน์   อุปสาร
  207004036   นางสาวภาพิมล     เรืองศิริ
  207004037   นางเพ็ญภักดิ์    จันทร์สด
  207004038   นางสาวคาบัว     คาศรี
  207004039   นางยุตา       ดวงมาลา
  207004040      ั
         นายพิทกษ์      ศรีโยง
  207004041   นางสาวพัชณี     ครุภัณฑ์
  207004042   นายธีระพงษ์     ศรีโสดา
  207004043   นางสาวชวนชม     เจริญชัย
  207004044   นางสาววรรณา     บุญยงค์
  207004045   นางสาวศิริพร      ่
                   เขือนคา
                  หน้าที่ 151

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004046   ส.อ.หญิงรัตติกาล    ทองรอง
  207004047   นายกฤษณา        เพิ่มพูล
  207004048   นายอนันตชัย      ทาศรีภู
  207004049   นายพัฒนศักดิ์     วงษ์จันทรา
  207004050   นางสาวเพ็ญประภา    สุราโพธิ์
  207004051   นางดวงใจ        พูลชาติ
  207004052   นางสาวสมจิตร      ศรีกุล
  207004053   นายอาทิตย์       จิตมั่น
  207004054   นางสาววิจิตรา     แช่มสา
  207004055   นายชาติชาย       เชิดชู
  207004056   นางสาวรุ่งนภา         ่
                    รักษาถิน
  207004057   นายภูริภัทร      ประสาร
  207004058   นางสาวจิรพร      บุญศรี
  207004059   นางสาววราภรณ์     บัวงาม
  207004060   นางปัญจา           ุ
                    แสนทวีสข
  207004061   นายจรูญ        บุบผาสังข์
  207004062   นางศตพร        สายสิน
  207004063   นางสาววารุณี      ตุละพิพาก
  207004064   นางเพียรทอง      ปวงสุข
  207004065   นางสาวนิภาพร      อานวย
  207004066   นางสาวศศิวิมล     โสมณะวัฒน์
  207004067   นางสาวศิริภาพร     บุญหาญ
  207004068   นางนภาพร        บุญประครอง
  207004069   นางสาวจันทร์เพ็ญ    จันทฤทธิ์
  207004070   นางสาวดวงแก้ว     จันเพ็ง
  207004071   นางหฤทัย        ศรชัย
  207004072   นางสาวศิริรัตน์    มนัสโส
                 หน้าที่ 152

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004073   นางเกศดา       ศุภผลา
  207004074   นางสาราญ        ่
                   กิงวิชิต
  207004075   นายศราวุธ      บุญพรม
  207004076   นางสาวสมัย      วรรณทอง
  207004077   นายบรรจง       ในพิพัฒน์พงศ์
  207004078   นายอุดร       อนุพันธ์
  207004079   นางสาวณัฏฐ์ฌาพร   คามา
  207004080   นางวิภาวรรณ     มารัตน์
  207004081        ุ
         นางสาวจิริสดา    ผ่องใส
  207004082   นางสาวนัคมน     แก้วเรือง
  207004083   นางอรุณี       ผุดบัวดง
  207004084   นางวงเดือน      ห้องแซง
  207004085   นางสาวจินตนา     สุพล
  207004086   นางอุไรวรรณ     ธรรมธร
  207004087   นางสาวรัตนาภรณ์   สีหะวงษ์
  207004088   นางอรสา       เทพช่วย
  207004089   นางสาวนพรัตน์    วงศ์แหวน
  207004090   นางสาววรรณา     ร่วมทรัพย์
  207004091   นางสาวไพบูรณ์    บุตรสมาน
  207004092   นางสาววรรษมน        ้
                   ทองเกลียง
  207004093   นางสาวจิรัสญา    กัญญาบัตร
  207004094   นายทรงศักดิ์     คงนาค
  207004095   นางสาวสายฝน     ศรีใสคา
  207004096   นายสุนัย       สุภสรณ์
  207004097   นายเด็ดดวงดอกรัก   พละศักดิ์
  207004098   นางสาวพุทธผล     ดวงหม่อง
  207004099   นางพีรยากร      ในพิพัฒน์พงศ์
                 หน้าที่ 153

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004100   นางรัชนีกรณ์     อุ่นเรือน
  207004101   นางสาวเกสร      เทนสุนา
  207004102   นางสาวละมัย      คาศรี
  207004103   นายอรกิต       เพ็งแจ่ม
  207004104   นายกิตติศักดิ์    วิเชียร
  207004105   นางสาวแสงทอง     คาสร้อยทอง
  207004106   นางวรรณี       ดาวัลย์
  207004107   นายธารา          ู
                    บริบรณ์
  207004108   นางสาวแสงเทียน    บาททอง
  207004109   นางสาวเอื้อมพร    พูลเกษม
  207004110       ั
         นายสิริทศน      แป้นประโคน
  207004111   นางสาววีรดา      จันทานิตย์
  207004112   นายธงชัย       จอมเกาะ
  207004113   นายสุวิทย์      สุวรรณศรี
  207004114   นางวารุณี       ควรเสนา
  207004115   นางสาวเพ็ญพักตร์   สายจันทร์
  207004116   นายจักรพงษ์      ศรีมุก
  207004117   นางสาวนภปภา      คล่องแคล้ว
  207004118   นางสาวชนิดา      อาชญาทา
  207004119   นางสาวสมใจ      สิงหธรรม
  207004120   นางสมฤดี       สีหะวงษ์
  207004121   นายชโรธร       แก่นจาปา
  207004122   นางสาวจันทร์เพ็ญ   นันทะบุตร
  207004123   นายอิสระ       สะโสดา
  207004124   นางสาวนิติยา     บุรกรณ์
  207004125   นายเดชชาติ      ทินโนรส
  207004126   นางสาวศรีไพร     ศรีธรรมา
                  หน้าที่ 154

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล        หมำยเหตุ
  207004127   นายเกียรติศักดิ์    พิมอักษร
  207004128   นายศิมา         เดชเดิม
  207004129   นายวรพงษ์        อาจสาลี
  207004130   นางสาวอมรรัตน์     แสนหล้า
  207004131   นางพณพร         ชาตะพันธ์
  207004132   นายภูวเนตร       วิไลรัตน์
  207004133   นายสมชาย        อะรัญ
  207004134   นางสุรีย์พร       เพ็ญพิมพ์
  207004135   นายภัทรพล        แสนโสม
  207004136   นางสาววรารัตน์     แป้นทอง
  207004137   นางสาวนันชยากร     คล่องแคล้ว
  207004138   นายปรเมธ        ทานะวิโรจน์
  207004139   นายศรายุทธ       กระโพธิ์
  207004140   นางสาววิชรารัตน์    ขุดทะนา
  207004141   นายเดชา         เจริญพันธ์
  207004142   นางสาวนวลฉวี      โทสิงห์
  207004143   นายบุญสม        ถนอมทรัพย์
  207004144   นางสาวอธิรญา      นรสาร
  207004145   นายวีรศักดิ์      ประกอบแสง
  207004146   นางสาวทัศนีย์      จันทสอน
  207004147   นายเดชา         เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  207004148   นางสาวสมพร       ประจันทร์
  207004149   นายอภิเดช        กล่อมปัญญา
  207004150   นางสาวน้าฝน       โพนทอง
  207004151   นายวินัย        พันธมา
  207004152   นางสาวนพวรรณ      จันทร์สอาด
  207004153   นายสมัคร        ผลทวี
                 หน้าที่ 155

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004154   นายวิชัย       สมใจ
  207004155   นายยมนา        สมใจ
  207004156   นายพรไชย       มงคลทอง
  207004157   นายปราการ       สังฆพรม
  207004158   นางสาวรัตนาพร       ์
                    โพธิทา
  207004159   นายกฤษฎา       ลับโกษา
  207004160   นางสาววิริยา     แก้วนพรัตน์
  207004161   นายนราวุธ       ลุนลี
  207004162   นางเทวี        ไชยแสง
  207004163   นายอนุชิต       วะบุตร
  207004164   นางสาวพัชรี      เหลากลม
  207004165   นายวรรณเศรษฐ์     จันทร์สว่าง
  207004166   นายวีระพล       แก้วสิงห์
  207004167   นางสาวเพชรัตน์    ชาลี
  207004168   นางสาวสุภาพร     แซ่เตีย
  207004169   นายสุรสิทธิ์     มูลจันดา
  207004170   นายวิหค        แสวงดี
  207004171   นางสาวกิติยา     ทองศรี
  207004172   นางสาวนงนุช      สายสีแก้ว
  207004173   นางปาริชาติ      ชุมสงค์
  207004174   นางสาวเพ็ญนภา     จันเหลือง
  207004175   นายวาส         ่
                    กิงวิชิต
  207004176   นางศิริพร       จันทรัตน์
  207004177   นางสาวภัสราภรณ์    หาญกล้า
  207004178   นางกัลยรัตน์     ธรรมโรจน์
  207004179   นางสาวโสภา      ศรีทนต์
  207004180   นางสาวนิตยา      กาปั่น
                  หน้าที่ 156

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004181   นางจิราภรณ์       คนขยัน
  207004182   นางสาวดวงฤดี      สว่างภพ
  207004183   นางสาวภัทราภรณ์     สมปาน
  207004184   นายสุขสันต์       ลุนบุดดา
  207004185   นางสาวเครือวัลย์    สุขหมั่น
  207004186   นางสาวปรียาพร      อุณวงค์
  207004187   นางสาวจิราพร      สระทอง
  207004188   นางจิรปรียา       ละมุดตะคุ
  207004189   นางสาวฉันทพิชญา     ผสมวงศ์
  207004190   นางสาวราไพ       มานะชัย
  207004191   นางสาวจารุวรรณ     ขุมเงิน
  207004192   นางสาวยุภาภักดิ์    สมพันธ์เพ็ง
  207004193   นายวิษณุเทพ       สายบุญ
  207004194   นายตรัยรัตน์      นามวงศ์
  207004195   นายสิทธิชัย       ศาลาแก้ว
  207004196   นายพิชัย        พันธวงศ์
  207004197   นายธวัชชัย       ชนะกุล
  207004198   นางสาวอรทัย       โคณะบาล
  207004199   นางสาวเสาวณีย์     บุญเลิศ
  207004200       ์ ิ
         นายศักดิสทธิ์      ศรีสว่าง
  207004201   นางสาวปรีมา       นามนนท์
  207004202   นางสาวนันทภรณ์     บุรกรณ์
  207004203   นางสาวเนตรมณี       ุ
                     สีสวงค์
  207004204   นายอภิเดช        สิมมา
  207004205   นายภัทรพงศ์       จาปาทอง
  207004206   นายอนุชา        บุญยัง
  207004207   นายคมสันต์       ปิติ
                   หน้าที่ 157

เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004208   นางสาวรุ่งทิวา      ศุภดล
  207004209   ว่าที่ ร.ต.ศุภสรณ์    ภูมิวงศ์
  207004210   นายกัมปนาท        คงสิม
  207004211   นางจีรสุดา        ต่อตัน
  207004212   นางปทุมวดี        หงษ์จันทร์
  207004213   นางสาวสุพัฒนา       จันทบ
  207004214   นางสาคร            ุ
                      ชมภูบตร
  207004215   นายปิยะวัฒน์       พรมจันทร์
  207004216   นายคารณ          ศรีทะเขต
  207004217   นายสุทธิพงศ์       พัฒนะราช
  207004218   นางสาวทิพย์จันทร์     คุณุรัตน์
  207004219   นายชาญณรงค์        บัวศรี
  207004220   นางสาวรัศมี        สุมาลี
  207004221   นายสายสิทธิ์       อิ่มเต็ม
  207004222   นางสาวประภาพร       อุ่นจิตร
  207004223   นายเกชา          ตาน่าน
  207004224   นายวรชาติ           ์
                      โพธิขาว
  207004225   นางสาวนันทิยา       โนรี
  207004226   นายสมบัติ         แก้วมณี
  207004227   นางสาวเยาวลักษณ์     ทองสง่า
  207004228   นางกนกวรรณ        สุวรรณคา
  207004229   นายพิชิต         อุดม
  207004230   นางสาวสุชาดา       ผุยอุทธา
  207004231   นางชวนพิช         สมใจ
  207004232   นางสาวพัชรี        พูลเพิ่ม
  207004233   นางสาวอภิญญา       แย้มพุฒ
  207004234   นางศรวณีย์        วงษ์สง่า
                  หน้าที่ 158

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004235   นางชมพูนุท       สุขกล้า
  207004236       ์
         นายศักดินิรันดร์    ส่งเสริม
  207004237   นางสาวอรอุมา      สายสุด
  207004238   นายกิตติพงษ์      ผ้าลายทอง
  207004239   นางสาวศรีประทุมทองภานะโสต
  207004240   นางสาวดาวพร       รักสนิท
  207004241   นางสาวสุกัญญา      ศรีรักษาพล
  207004242   นางสาววนัชพร      หลักหาญ
  207004243   นางสาวณัฏฐณิชา     สมปาน
  207004244   นางสาวจิตราภรณ์     แก่นคา
  207004245   นายชัยวัฒน์       วังคะฮาด
  207004246   นายกิตติวัฒน์      หลักหาญ
  207004247   นางปราณี        แก้วพวง
  207004248   นางสาววนิดา       ตองมาก
  207004249   นางสาวเกษศิรินทร์    สาสาร
  207004250   นายพิษณุ        ศรีมูล
  207004251   นางบุปผา        คาไหล
  207004252   นางสาวมริสา       แผ่นทาลา
  207004253   นางวิลาสินี       ศิลาคา
  207004254   นางนิยม         สุจริต
  207004255   นางสาวกัลยา       ปะทารมย์
  207004256   นางสาวสุภาภรณ์     ตั้งมานะกุล
  207004257   นายสุทธชัย       อุตตมาตย์
  207004258   นางสาวสุกัญญา      สายสุพรรณ
  207004259   นางสาวธิดาววรรณ     วุฒิพรหม
  207004260   นางไพรวัลย์       รินริโก
  207004261   นายวทัญญู        สาเภา
                 หน้าที่ 159

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207004262   นายพูนศักดิ์     วงศ์เลิศ
  207004263   นางสาวนาทลัดดา    ชอบศิลป์
  207004264   นางส0พัชรี      เกษียร
  207004265   นางสวรวรรณ      พันธสีมา
  207004266   นายอาพล       บุญช่วง
  207004267   นางสสิริพร      ฉายา
  207004268   นายปกาศิต      เปาริสาร
  207004269      ิ
         นายภูสต       แก้ววงษา
  207004270   นางสาวจรรยากร    บุญทอง
  207004271   นายกนกชัย      ทับสุรีย์
  207004272   นางบุสดี       ทับสุรีย์
  207004273   นายรัศมี       บุญมาพันธ์
  207004274   นายเอกราช      นนทวี
  207004275   นางสาวกมลวรรณ    สิทธิหาร
  207004276   นายไชยวิทย์     พุฒชา
  207004277   นางหนูปอน      วันดีวงค์
  207004278   นางสลักขณา      ศรีแก้ว
  207004279   นายวงศ์       เสาร์จันทร์
  207004280   นายทวีวัฒน์     วงษ์เขียว
  207004281   นายเสกสรร      อ่อนคาขันธ์
  207004282   นางสาวรัตนาพร    สาละ
  207004283   นางสาวปวีณา        ุ
                   สิงคิบตร
  207004284   นายรัฐพงษ์      กระจายศรี
  207004285   นางสุจินตนา     มงคลทอง
  207004286   นายณรงค์       พงศ์พนาพิพัฒน์
  207004287   นางจุฬารัตน์     คาศรี
  207004288   นายพิชา       ศิลปศร
                  หน้าที่ 160

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004289   นางสาวลาภู         ุ
                    ศรีสธรรม
  207004290   นางสาวศุภธิดา     ป้องหนองสรวง
  207004291   นายจีระศักดิ์        ุ
                    วงศ์สพรรณ
  207004292   นายคมสันต์       วาริน
  207004293   นางสาวนิลุบล      นามแก้ว
  207004294   นายไพรัช        พูลพันธ์
  207004295   นางสาวจันทร์เพ็ญ    สุดตา
  207004296   นางสาวจิรารัตน์    ศักขิณาดี
  207004297   นายจารึก        สิงห์งาม
  207004298   นางสาวปาลิตา      อ่อมแก้ว
  207004299   นายมลเทียร       สนิท
  207004300   นางสาววณัฐธิดา     ราชอุดม
  207004301   นางสาวปวัลญา      เวียงจันทร์
  207004302   นายนพรัฐ        ใจเอื้อ
  207004303   นางสาวนฤมล       ศิริสมุด
  207004304   นางสาวอนงค์      สมวัน
  207004305   นายกัตษณะ       ตาทอง
  207004306   นายประวัติ       บัวสิงห์
  207004307   นางสาวอรศิริ      ขันสีมล
  207004308   นายปัญจพร       พฤกษชาติ
  207004309   นางสปองขวัญ      วิรัศมี
  207004310   นางสาวรุ่งนภา     คาพระริก
  207004311   นางสาวเกษศินี     รอดคาทุย
  207004312   นายจีรศักดิ์      ทองจัตุ
  207004313   นางสาวมลิวัลย์     พระธรรมมาตย์
  207004314   นางสาวอรุณี      ไชยเสนา
  207004315   นายสกนธ์        ปรัสพันธ์
                  หน้าที่ 161

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004316   นางสาวภัสนันต์     ร่มโพธิ์
  207004317   นางสาวจิตรกัญญา    วงวาล
  207004318   นางสาวธันยพร      ระดาบุตร
  207004319   นางวิไลลักษณ์     แสงตา
  207004320   นางอัญชลี       สุขเสมอ
  207004321   นางสพนารัตน์      พรานัก
  207004322   นางสาวสุทธกมล     ผดุงเวียง
  207004323   นางสาวลิมพร      คาประกวด
  207004324   นางสาวปราณี      เต้าทอง
  207004325   นายชนะชัย       หูตาไชย
  207004326   นางสาวอัญชลี      ศิริภักดิ์
  207004327   นางสุพัตรา       วิชัย
  207004328   นายชยุต        สุขดีจิรัฐ
  207004329   นางทองสา        สูรย์ราช
  207004330   นายสุทธิเกียรติ    กุชโร
  207004331   นายศราวุธ       คามุงคุณ
  207004332   นางสาวกาญจนา      ปัญญา
  207004333   นางสาวนิภาพร      สุขพรม
  207004334   นายเสาร์        ภูติรักษ์
  207004335   นายจตุพงษ์       ดุจดา
  207004336   นางสาวอมรรัตน์     พลธรรม
  207004337   นายไชยา        คณะพันธ์
  207004338   นางสาวโญวิกการ์    สุพร
  207004339   นางสาววิไลวรรณ     ไชยทิพย์
  207004340   นางสาววัชราพร     เงินจันทร์
  207004341      ุ
         นางศรีสดา       แฝงเพ็ชร
  207004342   นางสาวธัญยภรณ์     กาลพันธา
                 หน้าที่ 162

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004343   นางราไพ        จันทร์หอม
  207004344   นางอัฉราภรณ์     รัญระนา
  207004345   นางสุมาลี        ่
                    เลือมใส
  207004346   นางอัมภาพร      อังคะสี
  207004347   นางสาวพัชราภรณ์    สาระภักดี
  207004348   นางสาวกาญจนา     ทันแก้ว
  207004349   นายพรสวัสดิ์     จันทร์หอม
  207004350   นางสาวศิรินภา     ฐิติสมบูรณ์
  207004351   นางสุจิตา       ค้องอ้อย
  207004352   นายครรชิต       พิศเพ็ง
  207004353   นายศุภชัย       ปะการะนัง
  207004354   นายจงเจตน์      สืบศรี
  207004355   นางสาวรุ่งนภา     บุสดี
  207004356   นางสาววาลี      ธรรมวัตร
  207004357   นางสาวศิริพร     ศรีคะเณย์
  207004358   นางสาวเพ็ญนภา     กรรเชียง
  207004359   นางวิมล        บางใบ
  207004360   นายธงชัย       ตรีผลพันธุ์
  207004361        ่
         นางซ่อนกลิน      สัมพะวงษ์
  207004362   นางสาวณัฐสุดา     สุทธิอาคาร
  207004363   นางสาวอรทัย      กาญจนศรี
  207004364   นางสาวเบญจรัตน์    นามจาปา
  207004365   นางสาวเกษมณีย์    พิลาพันธ์
  207004366   นายญาณภัทร      อ่อนคาผาง
  207004367   นายเอกรักษ์      แก้วศรีใส
  207004368   นายชานาญ       พูลสุข
  207004369   นายมลฤทธิ์      เพ็ชรหิน
                  หน้าที่ 163

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004370   นายธัชภูมิ       บุญลี
  207004371   นางสาวจุรีรัตน์    ยืนยิ่ง
  207004372   นางสาวสาวิตรี     บุญงอก
  207004373   นางสาวปรมาพร      เกษแก้ว
  207004374   นางสาวประภัสสร     แก้วเหลา
  207004375   นางสาววิไลลักษณ์    ว่องไว
  207004376   นายสุนทร        เนตรวงศ์
  207004377   นางสจุฑาทิพย์     แสงงาม
  207004378   นางประนิดา       ละดาดก
  207004379   นางสาวละมุน      แสงพันธ์
  207004380   นางสาวจารุวรรณ     บุญกอ
  207004381        ุ
         นางพิมพ์พิสทธิ์    สุริยะศรี
  207004382   นายวสุ         ทองสันต์
  207004383   นายเกียรติณรงค์    สมภาวะ
  207004384   นายปัญญา        ต่อซอน
  207004385   นางสุวรรณี       ทองแม้น
  207004386   นางจารัส        ดวงใจ
  207004387   นางสาวเยาวลักษณ์    วงษ์ไกร
  207004388   นางสาวกัญญาวีร์    ทองเพ็ชร
  207004389   นางสาวอัมรินทร์    โมรานิล
  207004390   นายกรุง        ดอกดวง
  207004391   นายทองดี        นามสุข
  207004392   นางจิตรา        อรัญภูมิ
  207004393   นายเกียรติภูมิ     สมควร
  207004394   นางสาวสุภาพร      วงศ์จันทร์
  207004395   นายชัยรักษ์      พลพันธ์
  207004396   นายอนุศักดิ์      วิชาคา
                 หน้าที่ 164

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
  207004397   นางสาวชลธิชา     กุมารสิงห์
  207004398   นายพิชิตพล      บุญลี
  207004399   นายอนุพงษ์      บุญสอง
  207004400   นางสาวเดือนนภา    ระหาร
  207004401   นางจิราวรรณ     หาผล
  207004402   นายจตุพล       ผาสุก
  207004403   นางไพจิตร      อินทร์หอม
  207004404   นางสาวแสนสุข     ขันธิวัตร
  207004405   นายสินสมุทร     แสนโคตร
  207004406   นายวีระพล      เรืองฤทธิ์
  207004407   นางปรีดาภรณ์     เรืองฤทธิ์
  207004408   นางสาวทัศวรรณ    ปองไป
  207004409   นายกาธร       บันลือ
  207004410   นายธีรวิทย์     บุญอารี
  207004411   นายเอกนรินทร์    อาจวิชัย
  207004412   นางสาวสมถวิล     พรมชาติ
  207004413   นางสมพงษ์      กิจใบ
  207004414   นางศิริญา      ศิลปศร
  207004415   นางทองพูน      สุจริตภักดี
  207004416   นายณัฐพงษ์      หงษ์แสน
  207004417   นางสาวงามตา     เพ็งประเสริฐพงศ์
  207004418   นางสาวนาถยา        ุ
                   หงษ์สวรรณ์
  207004419   นางสาวทานตะวัน       ้
                   กอบเกือ
  207004420   นางสาวอัศราภรณ์   ขินาวงศ์
  207004421   นายสามารถ      คณาจันทร์
  207004422   นายสาราญ        ่
                   ถินระหา
  207004423   นางสาวไอยดา     ผุดผ่อง
                  หน้าที่ 165

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004424   นางไพรินทร์       อัครษร
  207004425   นายเกียรติศักดิ์      ่
                     เชือสา
  207004426   นายคมกริช        สีหะวงษ์
  207004427   นางวาสนา        ผาสุก
  207004428   นางอินทิรา       แก้วปักษา
  207004429   นางสาวดาวรุ่ง      ไชยจันทร์
  207004430   นายเสถียร        เต้าทอง
  207004431   นางสาวสุนีย์      พรมโสภา
  207004432   นายอนุชา        ทัดเทียม
  207004433   นางสาวสุมาลี      เกษี
  207004434   นางสาวสุภาพร      หลักสกุล
  207004435   นางสาวสมพิศ       จันมูลตรี
  207004436   นายวิทญา        ชินบุตร
  207004437   นางขวัญชีวา       จาปาเทศ
  207004438   นายสุรชาติ       โลบุญ
  207004439   นายมรกต         บรรจง
  207004440   นางสาวศรมณี       หาญสิงห์
  207004441   นายยุทธิชัย       สมบูรณ์
  207004442   นายเสถียร        สายสมบัติ
  207004443   นายคูณชัย          ุ
                     บริสทธิ์
  207004444   นายอดิศร              ิ
                     เจริญวงศ์พิสฐ
  207004445   นางสาวสุกัญญา      ชารี
  207004446   นายประมวล        นาริกุล
  207004447   นางสาวปิยะวดี      ปัญญาบุตร
  207004448   นายกิตติ        ลาลุน
  207004449   นายอานาจ        โภคทรัพย์
  207004450   นายกิตติ        มั่นอินทร์
                 หน้าที่ 166

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004451   นางสาวสุภาพร     แก้วนาคแนว
  207004452   นางสาวขวัญหทัย    บุญสอน
  207004453   นางสิริยากร     อาจวิชัย
  207004454   นายประสิทธิ์     ทองใบ
  207004455   นางมยุลี       ชิณะโคตรพงษ์
  207004456   นางสาวปนัดดา     พิณโท
  207004457   นางกนกวรรณ      จันทรสาขา
  207004458   นางสาวสุทธิชม    นามวิชา
  207004459   นางปิยะรักษ์     ชาญจิตร
  207004460   นายไมตรี       สิริวงศ์
  207004461   นางสาวนิภาพร     บัวใหญ่
  207004462   นางสาวอนุสรา     จอมหงษ์
  207004463   นางสาววิไลลักษณ์   ไผ่โสภา
  207004464   นายวิทวัฒน์     ชิตชม
  207004465   นางสาวทานตะวัน    จอมเกาะ
  207004466   นายอาทิตย์      พิมพ์หาร
  207004467   นางมาลี       แสงชาติ
  207004468   นายบูรณ์พิภพ     วงศ์ขันธ์
  207004469   นางแก้วมณี      วงศ์ขันธ์
  207004470   นายสถาพร       นัยนิตย์
  207004471   นางพัชนี       กุลโชติ
  207004472   นางแจ่มใส      ดีเลิศ
  207004473   นายตระกูลชัย      ่
                   ชืนบาน
  207004474   นางสาวจินดา     สุขสาร
  207004475   นางสาวอรัญญา     ถนอมชาติ
  207004476   นางระวีวรรณ     สอนอาจ
  207004477   นายธนาธิป      สอนอาจ
                 หน้าที่ 167

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004478   นางเยาวลักษณ์     เพียะวงค์
  207004479   นางสาวอานาจ      แดนเดช
  207004480   นางสาวสมพร      ถนอมทรัพย์
  207004481   นายบุญเย็น      ไพจิตร
  207004482   นางสาวธัญลักษณ์    กิริยา
  207004483   นางสาวอัญชลี     มณีภาค
  207004484   นายสุนันท์      บุตรทะนา
  207004485   นายสุทธิพงษ์     จันทร์หอม
  207004486   นางสาวชนัสนันท์    บุระพา
  207004487   นายวิชัย       วงศ์มาเกษ
  207004488   นางสาวรุ่งทิวา    ทุมเที่ยง
  207004489   นายธงชัย       แสงพฤกษ์
  207004490   นายวัชรินทร์     สาระดา
  207004491   นางสาวศิวาภรณ์    ประสาร
  207004492   นางสาวยุพิน      นันทะโคตร
  207004493   นางพิทยา       สระโสม
  207004494   นางอุภาพร       ครองยุติ
  207004495   นางสาวธัญพร      ผาสุขนิตย์
  207004496   นางปุณยาภา      คุณรัตน์
  207004497   นางสาววัลลี      ส่งเสริม
  207004498   นางสาวภัทราภรณ์    พรหมทรณ์
  207004499   นางสิริพร       คามะกุล
  207004500   นายอานนท์       แสนสวาสดิ์
  207004501   นางสาวพิศมัย     หวังกูล
  207004502   นางวิลัย       นมัสการ
  207004503   นางสาวสรัญญา     พิมพิเศษ
  207004504   นางสาวสุกัญญา     ปฏิดชติ
                 หน้าที่ 168

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004505         ู
         นางสาวรักติบน     บุญสอน
  207004506   นางสาวพรณภา      สีดา
  207004507   นายประยุทธ      โยธี
  207004508   นางสาวอรวรรณ     จันทมาส
  207004509   นายเชิดไชย      เพ็งอินทร์
  207004510   นายศักดา       แก้วบัวไข
  207004511   นายสุริยนต์      สอดศรี
  207004512   นางจิรภัทร์      เพ็งอินทร์
  207004513   นางสาวนฤมล      ผลจันทร์
  207004514   นายวิธาน       วงษานนท์
  207004515   นางอุบล        สายรัตน์
  207004516   นางสาววิภาวดี     วิศริยา
  207004517   นางสาวกมลทิพย์    หรัญรัตน์
  207004518   นางสาวจิราพร     แหวนเงิน
  207004519   นางสาวเพ็ญสุดา    วงศ์เจริญ
  207004520   นางอมรัตน์      ชาชุมพร
  207004521   นางสาวรัชดาภา     สุวรรณศรี
  207004522   นายกฤษตพจน์      สีหะวงษ์
  207004523   นางสาวอัญชลี     สารีเครือ
  207004524   นายสัญธิชัย      สาระคา
  207004525   นางสาววนิดา      ไหวดี
  207004526   นายกัมปนาท      ประกอบสุข
  207004527   นายธานินทร์      เวียงแก
  207004528   นางนงเยาว์      สะอาด
  207004529   นายสุรศักดิ์     วิลานันท์
  207004530   นางกฤตพร       สิงห์ทอง
  207004531   นางสาวศิริวรรณ    อินทร์งาม
                  หน้าที่ 169

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004532   นายอุดมสัตย์      นนทศิลา
  207004533   นางกัญสิยาฎา      สุขสมบูญ
  207004534   นางสาวอรอนงค์      วัฒนสุข
  207004535   นางสาวสรรทนา      พานิชกุล
  207004536   นายอาทิตย์       นันทโคตร
  207004537   นางสาวจันทร์จิรา    ปลายเนตร
  207004538   นางสาวพะยอม       ลาภจิตร
  207004539   นางสาวนงคราญ      บุญลาง
  207004540   นายประมวล        วงศ์พุทธ
  207004541   นางวรัญญา        วงศ์วาน
  207004542   นางสาวปางทิพย์     สิทธิวงศ์
  207004543   นางสาวสุพรรษา      นิยมวงศ์
  207004544   นางสาวพิมพ์นภา         ่
                     ปรากฎชือ
  207004545   นางสาววิยะดา      ตรีชินะพงศ์
  207004546   นางสาวรุ่งทิวา     พรมเสนา
  207004547   นางสาวสุพัตรา      ณ อุบล
  207004548   นายพุทธรักษ์      สุวรรณไตรย์
  207004549   นายพินิจ        ทองใบ
  207004550   นางสาวเพ็ญศรี      สิรภิลา
  207004551   นายอุปราช        โนนน้อย
  207004552   นางสาวฐานมาศ      บุญทรง
  207004553   นางสาวสุปราณี      ประทีปทอง
  207004554   นายเฉลิมชัย       วันเติม
  207004555   นางสาวจันทร์ธา        ่
                     หวังชืน
  207004556   นายเกียรติศักดิ์    สุนทร
  207004557   นางสาวผ่องศรี      จอมหงษ์
  207004558   นายวุฒิจักร       ผิวขา
                 หน้าที่ 170

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207004559   นางสาวบุญเทียม    สาระ
  207004560   นางสาวบุษราคัม    คามูล
  207004561   นางสาวสมนึก      นามวิชา
  207004562   นายไกรลาศ       พานจานงค์
  207004563   นายวัชรพล       หวายสุด
  207004564   นางสาวจารุวรรณ    นาคสุข
  207004565   นางสมบัติ       ณ นิมิตร
  207004566   นางสาวชลธิดา     เรือนรส
  207004567   นายศุภชัย       ภาแก้ว
  207004568   นางสุพัตรา      อินทร์หา
  207004569   นางสาวพรสวรรค์    สุขเกษม
  207004570   นางพวงผกา       สุดามุข
  207004571   นายนฤชิต       ไชยโย
  207004572   นางสาวปรียาภรณ์    เฉลิมสุข
  207004573   นายชวัล        เจนถูกใจ
  207004574   นายวรวิทย์      สุวงศ์ทอง
  207004575   นายศราวุฒิ      วนมา
  207004576   นางวัฒนา         ุ
                    มีสข
  207004577   นางสาวสิริญญา     การินทร์
  207004578   นางสาวจามจุรี     ไชยราช
  207004579   นางสาวภาวิณี     แสงใสแก้ว
  207004580   นางสาวรสลิน      จาปา
  207004581   นางสาวรัตนา      วงศ์ศรีชา
  207004582   นางฐิตติมา      ตระกูลสัมพันธ์
  207004583   นางปภาวี       แรงหาญ
  207004584   นางสมหมาย       ศรีฉายา
  207004585   นางสาวพรอังคาร    ชลัมพุธ
                  หน้าที่ 171

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004586   นางสาวเตือนใจ     สาธุพันธ์
  207004587   นางสาวรัชฎา      สถานพงษ์
  207004588   นางสาวสมฤทัย      เพ็ชรมาก
  207004589   นางอรดี        พลหาญ
  207004590   นางสาวจตุพร      บุญเฒ่า
  207004591   นายวุฒิชัย       อาจระขันธ์
  207004592   นางสาวสุพรรณี     มูลราช
  207004593   นายสมรักษ์       โพนสงคราม
  207004594   นายอนุวัฒน์      เสวะมาศ
  207004595   นางสาวเกศิณี      สุขจิตร
  207004596   นางสาวพิมเสน      แสนคา
  207004597   นางสาวจุฑารัตน์    ปัญญาคม
  207004598   นายสุทธิวัฒน์     ใยวัน
  207004599   นางสาวคนึงนุช     วงศ์เย็น
  207004600   นางชนาพร        คชธานี
  207004601   นายอุดมผล       บุตรดี
  207004602   นางสาวชนม์ณิภา     บุญใจรักษ์
  207004603   นายพยนต์        พลแสน
  207004604   นางสุวคนธ์       บุตรแก้ว
  207004605   นางสาวกนกวรรณ     ผาสุขนิตย์
  207004606   นางสาวสาลินี      ทนานรัมย์
  207004607   นายปกรณ์        คล่องดี
  207004608   นางสาววันทนา      จินดารอง
  207004609   นางสาวรัชนีกร     บุตรวงศ์
  207004610   นายประจักร       สายจีน
  207004611   นางสาวสิริพร      เที่ยงธรรม
  207004612   นางสาวสุกัญญา     คาเกิด
                  หน้าที่ 172

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004613   นางปนัดดา       พงษ์กล้าหาญ
  207004614   นางสาวนิตยา      สายบุตร
  207004615   นางสาวสุพรรณษา     ไพเราะ
  207004616   นายวัชระ        รังษี
  207004617   นายอานวย          ุ
                    วงค์สวรรณ
  207004618   นางสาวลาปาง      จันทร์เพ็ง
  207004619   นางสาวนพรัตน์     เรืองบ้านท่า
  207004620   นางสาวอภิญญา      ดีแก่
  207004621   นางสาวนภาพร      โสธรศักดิ์
  207004622   นางสาวสาลินี      ติงสะ
  207004623   นางสาวนิตยา      มูลเพชร
  207004624   นางมะลิวัลย์      ศรคาภา
  207004625   นายพชะพล        ชนะวงศ์
  207004626   นายวรพิชญ์       มารมย์
  207004627   นางบุญใส           ่
                    จันทร์สอง
  207004628   นางสาวอรวรรณ      พิมเสน
  207004629   นางสาวรุ่งทิพย์    พวงไชสา
  207004630   นายจิตติพล       ประสานสิงห์
  207004631   นางสาวรัชนีกร     คาโสภา
  207004632   นางสถาพร        สร้างหล่อ
  207004633   นางสาวจิตรา      สมัญญา
  207004634   นางสาววิทยา      อาจวิชัย
  207004635   นายอาทิตย์       สายศรี
  207004636   นางสาวเยาวลักษณ์    ศรีโยหะ
  207004637   นางสาวนิตยา        ุ
                    ศรีสข
  207004638   นายชูศักดิ์      แท่นทอง
  207004639   นางสาวอรนุช      หว่างเทียน
                  หน้าที่ 173

เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004640   นางสาววิจิตรา      ทนทาน
  207004641   นางสาวจินตนา       ธนมุขมนตรี
  207004642   นางสาวสุพิทยา      ขันติวงษ์
  207004643   นายวัฒนา         บุญตา
  207004644   นางสาวรุ้งลาวัลย์    นามบุตร
  207004645   นางสาวศิริพร       แตงเที่ยง
  207004646   นายสังวาล        นิลกิจ
  207004647   นายเกียรติศักดิ์     ทวีพันธ์
  207004648   นายศราวุฒิ        หงษ์อินทร์
  207004649   นางวาสนา         อังกรรัมย์
  207004650   นายชาญชัย        อนุภักดิ์
  207004651   นายประยูร        หาญเสมอ
  207004652   นายสุรเนตร        จันปุ่ม
  207004653   นางสาวณัฏฐ์ญา      เทพมาศ
  207004654   นายจาปา            ุ
                     หงษ์สวรรณ
  207004655   นายชัยกร         ทองใบ
  207004656   นางสาวเพ็ญพักตร์     ลอยหา
  207004657   นางสาวอรุณ        ชาติแดง
  207004658   นางสาวแก่นแก้ว      บัวทอง
  207004659   นางพิศมัย        สุพรรณคา
  207004660   นางสาววิไลพร       พันธ์เภา
  207004661   นางสาววิชุอร       แต้มทอง
  207004662   นายวิระ         ขจรเพชร
  207004663   นางสาววนิดา         ์
                     โพธิอ่อน
  207004664   นางสาวขนิษฐา       ปกป้อง
  207004665   นางสาวพัชรี       สุภศร
  207004666   นางสาวสุปราณี      สุขสะเกษ
                  หน้าที่ 174

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล         หมำยเหตุ
  207004667   นายอนันต์       ม่วงอ่อน
  207004668   นายนิคม        ปัญญาใหญ่
  207004669   นางสาวมนตรี      รังษี
  207004670   นางสาวจุฬาลัย     ทองหล่อ
  207004671   นายเอกพันธ์      ดอกจันดี
  207004672   นางสาวธนิตา      แสงมาศ
  207004673   นางยุพิน        งอนชัยภูมิ
  207004674   นายไพรัช        แสนกล้า
  207004675       ์
         นายศักดิชัย      นางาม
  207004676   นายปณิธาน       กระจ่างจันทร์
  207004677   นางสาวสมสุดา      เรตสันเทียะ
  207004678   นางพิศมัย       โคตรสวรรค์
  207004679   นางสาวนภารัตน์     ลือขจร
  207004680   นายธีรพงษ์       คนยืน
  207004681   นางสาวนาดี       แก้วมหานิล
  207004682   นางสาวสมจิตร      โคกโพธิ์
  207004683   นางสาวกาญจนา      รัตนะ
  207004684   นางลาใย        จานงค์
  207004685   นายวิวิชชัยวุฒิ    จิระโรจน์ประเสริฐกุล
  207004686   นายธีระพล       ผลจันทร์
  207004687   นางสาวนิพร       ขันเงิน
  207004688   นางสาวมณีรัตน์     สุวรรณพันธ์
  207004689   นายอนุวัฒน์      จารุรัศมีวงศ์
  207004690   นางสาวกนกวรรณ     จาปานาค
  207004691   นางรัชนู        สุธรรมวิจิตร
  207004692   นางสาวธัญชิดา     วีระจินดา
  207004693   นายเจษฎาวุฒิ      ธะนะจินดา
                  หน้าที่ 175

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004694   นางสาวสุจินตหรา    ภูเยี่ยมจิตร
  207004695   นางณัฎฐ์นรินทร์    ใสงาม
  207004696   นางสาวชมภูนุช     วิเศษศร
  207004697   นายทรงเดช       ริกาแง
  207004698   นางสาวพัชรินทร์        ั
                    พรหมพิทกษ์
  207004699   นางปีนา        เหล็กกล้า
  207004700   นายมนัส        ต้นโพธิ์
  207004701   นายทรงศักดิ์      แซ่เลา
  207004702   นางสุภาวดี       พรหมสิทธ์
  207004703       ุ
         นางสาวอุทมพร      สมสิน
  207004704      ั
         นายพิทกษ์         ์
                    โพธิขาว
  207004705   นางสาววราพร      คงวัน
  207004706   นางเบญจิรา       ปางทอง
  207004707   นายนเรศ        รองเมือง
  207004708   นายชัย         สาลีวัน
  207004709   นางศรัญญา       สาลีวัน
  207004710   นางจันทรา       มณฑาทอง
  207004711   นางสาววัชรีกร     หวังดี
  207004712   นายนิติพล       มีฤทธิ์
  207004713   นางสาวปราณี      ราชมุงคุล
  207004714   นายประไพ        ผกาอบ
  207004715   นางสาวพัชรีภรณ์    ฝาชัยภูมิ
  207004716   นายพงศกร        โสมณวัตร์
  207004717   นางสาวประภาพร     นุ่มนวล
  207004718   นายวีรชัย       บุษดี
  207004719   นายวีระยุทธ      ทองยุ้น
  207004720   นางสาวจาษุณี      บุดดาเคย
                  หน้าที่ 176

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004721   นางสาวชุติมา      มังษะพันธ์
  207004722   นางดวงจันทร์      พิมพ์ไชย
  207004723   นายเสกสรร       วิเศษสมบัติ
  207004724   นางสาวอรวรรณ      หาดคา
  207004725   นางสาวบัวงาม      ทุมมณี
  207004726   นางทิพชมณี       ทัศบุตร
  207004727   นางสาวนภาวรรณ     หมื่นโฮ้ย
  207004728   นางผกามาศ       แอกทอง
  207004729   นายบุญชู        ไตรภูมิ
  207004730   นางสาวปนัดดา      ยิ่งยง
  207004731   นางสาวสุทธินันท์    ทามา
  207004732   นายเรืองฤทธิ์     ต้นเพ็ชร
  207004733   นางนุชธิดา       แก้วเนตร
  207004734   นายสมศักดิ์      จันดา
  207004735   นางวิไลลักษณ์     พรหมศรี
  207004736   นางณัฏตรา       เรศสันเทียะ
  207004737   นางสาวสุนิษา      จันทร์งาม
  207004738   นางสาววิไลลักษณ์    อามาตมนตรี
  207004739   นางสาวสุรีรัตน์    ทองแสง
  207004740   นายอิสระ        กุระจินดา
  207004741   นายกิตติธัช      แก้วสมศรี
  207004742   นางสาวจินตนา      อัครบาล
  207004743   นายอภิเชฐ       เรืองศรี
  207004744   นางสาวชนิตา      มหานิล
  207004745   นายจตุพล         ุ
                    สีสข
  207004746   นางสาวอรทัย      พุทธพิมพ์
  207004747      ุ
         นายวิสทธิชัย      คนขยัน
                 หน้าที่ 177

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004748   นางสาววันวิษา     สิมาวัน
  207004749   นางสาวนงลักษณ์    พันธุมา
  207004750   นางสาวรัชนี      เรืองธรรม
  207004751   นางสาวพุทธรักษา    ไชยสนธ์
  207004752   นายชาตรี       สิมมาทอง
  207004753   นางฉันทนา       สมหวัง
  207004754   นางสาวดวงเดือน    วิเศษยา
  207004755   นางสาวณัฐตา      จันทะเนตร
  207004756   นางสาวพรพิไล     วิเศษรัตน์
  207004757   นางสาวราฤทธิ์     สุดายงค์
  207004758   นางสาวฐานิตา     จุหลัน
  207004759   นางมลฤดี       ปรือทอง
  207004760   นางพัชรี       พลเยี่ยม
  207004761   นางสาวมะลิวรรณ    มงคล
  207004762   นายสุริยัณห์     ปรือทอง
  207004763   นายณัษฐพร       ภู่ขาว
  207004764   นางสาววรรณวิมล    พิลาภ
  207004765   นางสาวจงกลนี     โสพล
  207004766   นายเดชา        พรมวิหาร
  207004767   นางสาวจุฑาพร     สาธุจรัญ
  207004768   นางฐานวีร์      นิยม
  207004769   นางสมฤทัย       จันทร์พวง
  207004770   นายไพทูรณ์      จันทร์พวง
  207004771   นางสาวผการัตน์    นามวิเศษ
  207004772   นายวุฒิพงษ์      เทียมใสย
  207004773   นายชรัมพล       อยู่พุ่ม
  207004774   นางสาวศิริลักษณ์   วิเศษสังข์
                  หน้าที่ 178

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004775   นางจุฑามาศ       ทรัพย์ศิริ
  207004776   นางสาวทิวาพร         ์
                     ศักดิศรี
  207004777   นางอัมพร        ไชยช่วย
  207004778   นางสาววิภาพร      คุณสุทธิ์
  207004779   นายมาโนช        พนัสนอก
  207004780   นายประสงค์       ภูมิสถาน
  207004781   นางวิภารัตน์      งามตะคุ
  207004782   นายชาญยุทธ       ชนะชัย
  207004783   นางสาวพัชรี       สิทนา
  207004784   นายเอกลักษณ์       ่
                     ชืนตา
  207004785   นางสาวรุ่งอรุณ       ่
                     กลินบัว
  207004786   นายวุฒิชัย       บัวแย้ม
  207004787   นายสุรพล        แก้วศรีจันทร์
  207004788   นางสาววรรณทิยา     ทับแสง
  207004789   นางสาวจิตติมา         ั
                     ทองพิทกษ์
  207004790   นายทนงศักดิ์      โสตธาตุ
  207004791   นางสาวจริยา       เมืองจันทร์
  207004792   นางสาวรุ่งนภา      คาโสภา
  207004793   นางสาวอรุณี       คณะบุตร
  207004794   นางสาวปัญจนา      ทินปราณี
  207004795   นางละอองฟ้า       ดมหอม
  207004796   นายรุ่งชัย       พรมพินิจ
  207004797   นางสาวสร้อยทอง     ทองทัย
  207004798       ู
         นายศิริบรณ์       เวชกามา
  207004799   นายเกียรติศักดิ์    ศรีธัญ
  207004800   นายสมเจตน์       ชิดดี
  207004801   นายพิชัย        ใจงาม
                  หน้าที่ 179

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004802   นายวัชรพล       พะวงษ์
  207004803   นางพนารัตน์      วงสนิท
  207004804   นางสาวปนัสยา      ชาญสมร
  207004805   นายนันทชัย       เพื่อสุข
  207004806   นางบุญธิดา       เพื่อสุข
  207004807   นายอิทธิพล       บุญธิมา
  207004808      ิ
         นายอภิสทธิ์      ปัญญา
  207004809   นางสาววรรณวิภา     ไชยะนันท์
  207004810   นายเฉลิมชัย      แก้วตรีวงษ์
  207004811   นางสาววิลาวรรณ     พุทธรักษา
  207004812   นางสาวจรรยา      ชูศรีทอง
  207004813   นางสาววรรณสุดา     ทาทอง
  207004814   นายอรรถพล       บุตรคะชา
  207004815   นายวราวุธ       วรวงศ์
  207004816   นางสาววชิราภรณ์    โสตะวงศ์
  207004817   นายธนารักษ์      ศรีรมย์
  207004818   นางสาวศิรินยา     บัวเงิน
  207004819   นางสาวสุพัตรา     โสดา
  207004820   นายเดชา        คานาโฮม
  207004821   นางสาวชลธิชา      คาบุญเรือง
  207004822   นายธนากานต์      ทองกลม
  207004823   นางจันทร์ทอน      ชมภูประเภท
  207004824   นายบัวไข        ชาบุญเรือง
  207004825   นายอิทธิพล       พจนศิลป์
  207004826   นางกรุณา        ขันเงิน
  207004827   นางสาวศิริรัตน์    มะลิวัลย์
  207004828   นางปราณีต       บุญเนาว์
                  หน้าที่ 180

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207004829   นายจักรพงษ์        ้
                    เชืออุ่น
  207004830   นางสาวอัจฉรา      แถวมาชุม
  207004831   นางสาววิไลวรรณ     บุญอินทร์
  207004832   นางสาวประไพรศรี ช่วงโชติ
  207004833   นายศราวุธ       ภูมิสถาน
  207004834   นางสุพรรษา       บุญขจร
  207004835   นายไชยรัตน์      แก้วกัณหา
  207004836   นายทองพูน       ภัสดี
  207004837   นายเทวฤทธิ์      ไวยพัฒน์
  207004838   นางสาวกฤติกา      พลธานี
  207004839   นางสาวน้าฝน      แก้วมุกดา
  207004840   นายธงชัย        พันธนาม
  207004841   นางสาววิมล       มุ่งงาม
  207004842       ์ ุ
         นายศักดิสริยา     เพียงตา
  207004843   นางสาววราภรณ์     จิตธรรม
  207004844   นายเกรียงศักดิ์    จันทวี
  207004845   นายไมตรี        แสงสว่าง
  207004846   นางจุฑารัตน์      รัตนวัน
  207004847   นายจรูญ        วิเศษแก้ว
  207004848   นางสมรส        หาญณรงค์
  207004849   นางสาวอุไรพร      แสวงนาม
  207004850   นายพรหมมิน       สมเสมอ
  207004851   นางสาวนิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
  207004852   นางนัดดา        แสงงาม
  207004853   นางณัฐิกา       การะเกษ
  207004854   นางสาวมยุรา      ดวงภาค
  207004855   นางสาวกิตติยา     มีศรี
                 หน้าที่ 181

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207004856   นายเอกลักษณ์      ดอนสิงห์
  207004857   นางสาวชัญนัท      เพ็งพงษ์
  207004858   นางสาวจิราพร      วามะกรรณ์
  207004859   นางสาวชลลดา      คนเพียร
  207004860   นางสาววันดี      คานนท์
  207004861   นายอดิศักดิ์      ธรรมมงคล
  207004862   นางสาวธัญรัตน์     ผาสุกมหาวิไล
  207004863   นายวิศิษฐ์       กองสุข
  207004864   นางนันทิยา       งามแสง
  207004865   นายชนภณ        จันทร์แดง
  207004866   นางจันทัย       จงจังดี
  207004867   นางสาวน้าอ้อย     แก้วคาหงษ์
  207004868   นายวุฒิชัย       ขรรค์แก้ว
  207004869   นายนราชัย       ศรีมงคล
  207004870   นายเกรียงไกร      กุลโชติ
  207004871   นางสาวทีรกานต์     วรสง
  207004872   นางสาวจุฑาทิพย์    ทิตพันธ์ศิริ
  207004873   นายกาวิวัฒน์        ์
                    โพธิกระสังข์
  207004874   นางพรวิภา          ุ
                    ผลวิสทธิ์
  207004875   นางสาววัชมล      สีดาโคตร
  207004876   นางปิยาภรณ์      แสงภัคดี
  207004877   นางศิริพร       ไกรโสดา
  207004878   นางนิตยา        ทิพย์อักษร
  207004879   นางสาวอรไทย      กอมณี
  207004880   นายรัฐพงษ์       อิทธิเวชสกุล
  207004881   นางสาวอุมาริน     วันทา
  207004882   นางสาวมลิวัลย์     ศรีอุบล
                  หน้าที่ 182

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207004883   นางรัชนี        จันทะเสน
  207004884   นางสาวฤทัยรัตน์    นัยพัฒน์
  207004885   นายนรินทร์       จอมคาสิงห์
  207004886   นางอาภรณ์       ลาลุน
  207004887   นายธีระโชติ      เดชรคาภู
  207004888      ั
         นายสุทศน์       ปฎิโชติ
  207004889   นางเพชรรัตน์      จันทร์ศรี
  207004890   นางสาววรรณภา      นามวงษ์
  207004891   นางสาวศกาวรรณ     หาระชัย
  207004892   นายเฉลิม        โลมาศ
  207004893   นายวิโรฒ        กอกหวาน
  207004894   นายวีระพงษ์      อินทรด
  207004895   นายไพโรจน์       รัตนวัน
  207004896   นางสาวณัฐนันท์        ่
                    ลือเลือยกิติกุล
  207004897   นายมนตรี        บุญมนา
  207004898   นางหนูฤทธิ์      ระวังดี
  207004899   นายสุริยา         ุ
                    สีบญ
  207004900   นางสาวยุพง       อัคศรี
  207004901   นางปริมประภา      จารุสาร
  207004902   นายธนัญชัย       สารพล
  207004903   นางสาวสุภาพร      กนุวงค์
  207004904   นางสาวอาพร       วงค์ตาขี
  207004905   นางมยุรี        ป้องสอน
  207004906   นางอาภรณ์       คาคุณ
  207004907   นางสาวจารุณี      ค่าคูณ
  207004908   นายเกรียงศักดิ์    แสงรุ่ง
  207004909   นางสาวสุธาทิพย์    คะเณศรี
                 หน้าที่ 183

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004910   นายวินัย       รามภักดี
  207004911   นางสาวสมปอง      ธงศรี
  207004912   นางสาวพัชรา      ศรีวอุไร
  207004913   นายนิพนธ์       ร้านจันทร์
  207004914   นางสาวรัตนกมล     หอยจันทร์
  207004915   นางวิลาวรรณ์     สาระบูรณ์
  207004916   นายยงยุทธ       บุดดาสี
  207004917   นายวิมลพันธ์     บุ้งทอง
  207004918   นางสาวกนิษฐา     สมลา
  207004919   นางจงจิตต์      เวชกามา
  207004920   นางสาวสุภาวดี     ศรีมูล
  207004921   นางสาวจิตรวี     สมคะเณช
  207004922   นายอัมรินทร์     ไชยทอง
  207004923   นางสาวอรอนงค์     บุญแน่น
  207004924   นายยุทธนงค์      อินทร์นุช
  207004925   นางสาวสุกัลยา      ่
                    เลือนฤทธิ์
  207004926   นางวิยะดา       ผาสิน
  207004927   นางสาวสุดาลักษณ์   อินธิเสน
  207004928   นายชาญศักดิ์     วงศ์อนุ
  207004929   นางสาวนิชญา      พิมพ์ชัย
  207004930   นายสาคร        ภูมิแสน
  207004931   นางกิตติยาพรรณ    โอสถศรี
  207004932   นายวรวุฒิ       สารราษฎร์
  207004933   นายสุกัน       แสงสว่าง
  207004934   นางสุวรรณี      ปานคา
  207004935   นางสาวศิริลักษณ์   อินลี
  207004936   นางสาวอมร       ศรีปราชญ์
                หน้าที่ 184

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004937     ่
         นางกิงแก้ว       จาปี
  207004938   นางสาวนัทชนันน์    สุขสาราญ
  207004939   นางสาวปราณี      เหลาสาร
  207004940   นายปธัญสงค์      จันแก
  207004941   นายอดิสร        จันทร์เต็ม
  207004942   นายณัฎฐกรณ์      ฉนากลาง
  207004943   นางวิไลวรรณ        ุ
                    ศรีสวรรณ
  207004944   นายเดชา        นาดอนดู่
  207004945   นายวินัย        หล้าศรี
  207004946   นางสาวธนภรณ์      ปิ้งทอง
  207004947       ุ
         นางสาววิสดา      วิเศษศรี
  207004948   นางกาไร        เพ็ชรสิน
  207004949   นางกนกวรรณ์      ขันแข็ง
  207004950   นางมนิชญา       นองผา
  207004951   นางปฐมพงษ์       บุตรภักดี
  207004952   นายธีรยุทธ       มีวงค์
  207004953   นางสาวนรินรัตน์    สงปรังวัติ
  207004954   นางสาวนันทพร      แก้วมั่น
  207004955   นางสายฝน        สาขา
  207004956   นางสาวจารุณี      เดชะคาภู
  207004957   นายศราวุธ       พรหมชุณห์
  207004958   นางสาววรนุช      คงสิม
  207004959   นายสนั่น        พิมพ์ทราย
  207004960   นางบรรจง        บุดดา
  207004961   นางบังออน       สุทธิแพทย์
  207004962   นางวรรณภา       หล้าศรี
  207004963   นายอาทร        มณีวรรณ
                  หน้าที่ 185

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207004964   นางสุดตา        ทุ่งกอ
  207004965   นายณฤทธิ์       เยื่อใย
  207004966   นางสาวจันทรังศรี    ฐานะ
  207004967   นายดารงณ์         ้
                    เชือจิตร
  207004968       ั
         นางสาวริสนต์      กระก่า
  207004969   นายกตัญญู       บรรลือ
  207004970   นางสาวสุรีรัตน์    ดีชานนท์
  207004971   นายเลิศณรงค์      จุลสมบัติ
  207004972   นางสาวพิชามญชุ์    นีรชญาพิพรรธน์
  207004973   นายสมบูรณ์       ครองยุติ
  207004974   นางสาวกนกวรรณ     ขาสีทอง
  207004975   นางฐิติมา          ่
                    ทองเลือน
  207004976   นางสาวนิษฐาภรณ์    มีครไทย
  207004977   นายศราวุฒิ       กานกหงษ์
  207004978   นายกิตติภพ          ่
                    ทองเลือน
  207004979   นายสุรศักดิ์      กันภัย
  207004980   นายไพรัช        อยู่เพชร
  207004981   นางนิธวดี       แก่นจาปา
  207004982   นายนธิพงษ์       แก้วคง
  207004983   นางสาวอรุณรัตน์    ไชยนา
  207004984   นายระพีพัน์      ดาวศรี
  207004985   นายอาทิตย์       ขันทองคา
  207004986   นายสุริยา       น้อยตา
  207004987   นางกิติภรณ์      สายศรี
  207004988   นางสาวศิริวรรณ     สุวรรณพัฒน์
  207004989   นางสาวปรียา      สายแวว
  207004990   นายศิริชัย       หนองกด
                 หน้าที่ 186

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207004991   นายคงศักดิ์     พลแดง
  207004992   นางสาวนภปอร     สมจันทร์
  207004993   นางสาวพรรณี     ศรีปราชญ์
  207004994   นายศรายุทธ      ชุมสุข
  207004995   นางอนัญญา      ชาญชัยวงค์
  207004996   นายธีระชัย      ไกยพันธ์
  207004997      ั
         นายอุทย       นิตยะรัตน์
  207004998   นางสาวชุมพร       ุ
                   ศรีสข
  207004999   นายฐิติพงษ์     มูลนาม
  207005000   นายธรรมรักษ์      ุ
                   ภูบญมา
  207005001   นายทศพล       คาชมภู
  207005002   นางสาวนันธิยา    บุญสภาพ
  207005003   นางสาวทิพวรรณ    นางาม
  207005004   นางสาวสกาวเดือน   ฝังนิล
  207005005   นางสาวประภาศรี    กระโท
  207005006   นายประจวบ      สารสอน
  207005007   นางสาวบังอร       ุ
                   ศรีบญเรือง
  207005008   นายวรเชษฐ      แก่นวงษ์
  207005009   นายฉัตรดนัย     พันธ์เพชร
  207005010   นางรังสี       บุญเจือ
  207005011   นายหาญศึก      อุระเพ็ญ
  207005012   นางสาวหทัยกานต์   รัสมี
  207005013   นางสาวรจนา      จันทร์พวง
  207005014   นางสาวจันทรา     เทียบไธสง
  207005015   นางจิราภรณ์     ศรีสะอาด
  207005016   นายณัฐวัฒน์     รูปพรหม
  207005017   นายอรรถพล      ตายูเคน
                  หน้าที่ 187

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207005018   นางสาวณัชชา      ท้าวพรมมา
  207005019   นายประสิทธิ      ยตะโคตร
  207005020   นายวรวิทย์       เจริญผิว
  207005021   นางสาวศุภลักษณ์    โชคดี
  207005022   นางสาวสุมินตรา     วิลามาศ
  207005023   นางสาวละอองดาว     ฝังนิล
  207005024   นางศุภกานต์      กาญจนชีวะไพศาล
  207005025   นางสาวนุชสรา      บุญศรัทธา
  207005026   นายนพคุณ        ยอดคา
  207005027   นางสิริภัคร์      บังแก้ว
  207005028   นายกฤษดา        สารรัตน์
  207005029   นางจันสุดา          ั
                    ทองพิทกษ์
  207005030       ์
         นายศักดินรินทร์    คาแสนหมื่น
  207005031   นายไตรภพ        แสนสุข
  207005032   นางสาววาสนา      สีดาน้อย
  207005033   นางสาวประถาศิริ    สุวรรณเพ็ชร
  207005034   นางสระภี        รุ่งเรือง
  207005035   นายทิรา        ถาวรคุณ
  207005036   นางสาวประภัสสร     ก้อนคา
  207005037   นางยุธกรณ์       พรหมอยู่
  207005038   นางสาวสุมาลัย     ไชยวิเศษ
  207005039   นางสาวสุนันทา     นาสืบ
  207005040   นางสาวกิตติยาภรณ์ เกษียร
  207005041   นายถนอมศักดิ์     ทองทับ
  207005042   นางดรุณี        อุ่นจันทร์
  207005043   นายรุ่งสุริยา     ควรการ
  207005044   นางสาวกนกกรณ์     ทองปัน
                  หน้าที่ 188

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005045   นายชัชวาลย์      พานแก้ว
  207005046   นางสิรินยา       ทองทับ
  207005047   นายณัฐวุฒิ       บุรกรณ์
  207005048   นายศุภชัย       ฉายาวรรณ
  207005049   นายสุภัทร       โคตรคา
  207005050   นายไชยภัทร       เพชรแสน
  207005051   นายคมกริช       ยานนาวา
  207005052   นายวรวิทย์       สาธุจรัญ
  207005053   นางสาวธีญา       สมานพงษ์
  207005054   นางสาวศตพร       จันทพันธ์
  207005055   นางสาวนันทกานต์    รัตนศรี
  207005056   นางจิราพัชร      บัวบุญ
  207005057       ์
         นายศักดิดา       เส้นเศษ
  207005058   นายพันธพัฒน์      ดิษฐ์อ่วม
  207005059   นางกาจญนา       อุปถัมภ์
  207005060   นางสาวรจนา       อารีย์
  207005061   นางสาวสันทนา      เดชา
  207005062   นางสาวศศิธร        ่
                    กลินแก้ว
  207005063   นางสาวจานงค์      สาลีวงษ์
  207005064   นางสาวศิริรัตน์    วงค์ดี
  207005065   นางสาวปรัญชญา     คาสาย
  207005066   นางรัญธิดา        ู
                    วิบลย์อรรถ
  207005067   นาย เกษม           ิ
                    ทรัพย์สน
  207005068   นางนงลักษณ์      บุญพา
  207005069   นางวิไลลพร       อินทอง
  207005070   นายบุฌิกุล       พิมาทัย
  207005071   นายวิษณุศักดิ์     แก้วละมุล
                  หน้าที่ 189

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005072   นายสมชาย        ประทุมศรี
  207005073   นายศราวุธ          ์
                    พันธุดี
  207005074   นางนวนจันทร์      สุระเสน
  207005075   นายธวัชชัย       เสริมศรี
  207005076   นางสาวจริยพร      เจริญศิริ
  207005077   นางดวงจันทร์      แก้วไจย์
  207005078   นางสาววิมาลย์     ทองปัญญา
  207005079   นางสาววรนุช      ว่องไว
  207005080   นางสาวสุตาภัทร     ยีสุ่นหอม
  207005081   นางสาวผดาวัลย์     ประชาสุ
  207005082   นางธรัทภัทร      บุญเจริญ
  207005083   นายสุดกฤษ       โคพะทา
  207005084   นางสาวเนตรนภา       ุ
                    มีบญ
  207005085   นางสาววาสนา        ุ
                    มีบญ
  207005086        ์
         นายชูศักดิดา      ตาบุดดา
  207005087   นางพฤตินัย       เหล่าสิงห์
  207005088   นายไพศาล        จูทะรัตน์
  207005089   นายพัฒน์อนัญช์     สรัสนันท์
  207005090   นายเนตรา        ศุภศร
  207005091   นายธงชัย        เหล่าสิงห์
  207005092   นางประไพจิตร      แหวนวงษ์
  207005093   นายชานาญ        วงศ์พันธ์
  207005094   นายรัศมี        แสวงผล
  207005095   นางสาวคนึงนิตย์    ลูกสีดา
  207005096   นายวิษณุ        สมีแจ้ง
  207005097   นายสุธวัช       สุวรรณกูฏ
  207005098   นายประชาชาติ      ผิวสร้อย
                 หน้าที่ 190

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005099   นางสาวพัทธนันท์    เกษงาม
  207005100   นายกิตติศักดิ์    บุราณรักษ์
  207005101   นายธีรศักดิ์     อินทิเดช
  207005102   นายเดชศักดิ์     ลุนพันธ์
  207005103   นางสาวราตรี      หอมดี
  207005104   นางสาวศันศนีย์    เดชะคาภู
  207005105   นางสุมาลี       โพธิ
  207005106   นางสาวดาวใจ      ยลสุข
  207005107   นางดมิศรา       มงคลนา
  207005108   นายอนุสรณ์      เพียแก้ว
  207005109   นางสาวลักษหง     คาดี
  207005110   นายภานุมาศ      พิลาทอง
  207005111   นางสุปราณี      เอกสุข
  207005112   นายวิทยา       ลาพันธ์
  207005113   นายประจักษ์      กูฏโสม
  207005114   นายนรินทร์      อาจสารี
  207005115   นางสาววนิดา      บุญเกษม
  207005116   นางสาวราวิณี     คาสิม
  207005117   นางสาวนฤทัย      เพิ่มพูล
  207005118   นางศุภกร       สุระชัย
  207005119       ์
         ส.อ.ศักดิดา      แก้วบัวขาว
  207005120   นายวิทยา       บรรณา
  207005121   นายเมธา        มีธรรม
  207005122   นางสาวจิรัชญาภรณ์ โคตรสุข
  207005123   นายภัทรวุฒิ      จันทร์ดิษฐ์
  207005124   นางสาววิราภร     คูณมี
  207005125      ั
         นายอุทย        ศรีษะนอก
                 หน้าที่ 191

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005126   นางสาววราภรณ์    เหนือทอง
  207005127   นางสาววรารดา     กะตะจิต
  207005128   นางอรดี       น้าวแสง
  207005129   นายเปรม       คาศรี
  207005130   นายนิวัฒน์      อุ่นเสมอ
  207005131   นายณรงค์วิทย์    พูลเพิ่ม
  207005132   นายยุทธศาสตร์    นครชัย
  207005133   นางดวงแข       สายสิงห์
  207005134      ิ
         นายอภิสทธิ์     ประเสริฐโส
  207005135   จ.ส.อ.ราชันย์    จารุการ
  207005136   นางรุ่งนภา      บุญเชิด
  207005137   นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์รักษ
  207005138   นางธิดานันทร์    เจริญนิตย์
  207005139   นางอัธยา       สร้อยสีหา
  207005140   นายอภิวัฒน์     ประจวบสุข
  207005141   นางสาวสาฤทธิ์    เหลาสิงห์
  207005142   นายประจักษ์     บุญสร้อย
  207005143   นางปราณี       เถาว์โท
  207005144   นางสิริรัตน์     สุภาพรหม
  207005145   นายเผ่าไท      เสนาะ
  207005146   นางสาวสุนิษา     ทองหล่อ
  207005147   นางสาวสุริสา     เวชถามา
  207005148   นายนพพนัย      น้องพลาย
  207005149   นางสาวสาคร      เพ็งสุวรรณ์
  207005150   นางสาวประภารัตน์ ประชุมวงศ์
  207005151   นายธวัชชัย      อะวะโท
  207005152   นางสาวจริญญา     บุ้งทอง
                  หน้าที่ 192

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005153   นางสาวเพ็ญศรี     จันดาวงศ์
  207005154   นางวันทนีย์      เวชถามา
  207005155   นางสาวปรียาภัทร    สวมสุข
  207005156   นางสาวปาริษา      ศรชัย
  207005157   นางเจนจิรา       ถีระพันธ์
  207005158   นางสาวโสภิดา        ์
                    ศักดิพงศ์
  207005159   นางสาวประอร      พรมบุตร
  207005160   นายพงศ์ภิรมย์     ไชยจันทร์
  207005161   นางสาวรุ่งทิวา     วรหาร
  207005162   นายศักดาพร       ชาวดง
  207005163   นายสัญญา        พุฒพิมพ์
  207005164   นางสาวทิพวรรณ     ประทุมทอง
  207005165   นางสาวปนัดดา      ขรรค์แก้ว
  207005166   นายจักรพงษ์      เค้าทอง
  207005167   นางนภัสวรรณ      พุฒพิมพ์
  207005168   นางสาวอภิชิต      พิศโฉม
  207005169   ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษ   เสือไชสง
  207005170   นายชาติชาย       ไชยภูมิ
  207005171   นายคฑาวุธ       อินธิแสง
  207005172   นางสาวปัทม์ชญารินทร์ทองทับ
  207005173   นางสาวอาภาพร      สลักทอง
  207005174   นางสาวสุรีรัตน์       ั
                    ทองพิทกษ์
  207005175   นางสาวอุมาภรณ์     ศรีม่วง
  207005176   นางสาวจุฑานันท์    สุขจันทร์
  207005177   นายนราธิป       ผลกอง
  207005178   นางสาวสุริยาพร     พงษ์สถิตย์
  207005179             ุ
         นางสาวนวลละออง พงษ์สระ
                  หน้าที่ 193

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207005180   นางสาวสายฝน      วิสาพรม
  207005181   นางธันญทรัพย์     ศรีจันทร์
  207005182   นายชาญชัย       โทคาเวช
  207005183   นายวัชระ        ไชยษา
  207005184   นางสาวชุติกาดา     ภาพสิงห์
  207005185   นางธริศานันท์     อธิชเนศนิธิภัทร
  207005186   นายยศพล        กรมนเรท
  207005187   นางสาวอัชลี      บุดดี
  207005188   นายรังษี        วงศ์จันทร์
  207005189   นางสาวสุพัตรา     หูวอย
  207005190   นางสาวสุดธรรมา     นนท์ศิริ
  207005191   นางสาวสุพัตรา     เถาแก้ว
  207005192   นางสาวผกาวรรณ     สินฉ่า
  207005193   นางสาวอมรรัตน์     สุเลิศ
  207005194   นายธนวัฒน์       สุทธิกุล
  207005195   นางสาวลักนา      ขรรค์แก้ว
  207005196   นางสาวสุนทรี      ศรีอินทร์
  207005197   นายวีนัส        พยัคฆ์
  207005198   นางสาวขนิษฐา      นาดี
  207005199   นายวินัย        โพธิสาร
  207005200   นายมนตรี        สุวรรณคา
  207005201   นางสาวรุจิรากร     ทวี
  207005202   นายมนตรี        สายสมบูรณ์
  207005203   นางสาวชนัดดา      ลาโคตร
  207005204   นางสาวนิชานันทน์    ศรีวะรมย์
  207005205   นางสาวอัจฉราพร      ่
                    กลินนิยม
  207005206   นางสาวรุ่งตะวัน    กาจะทอน
                  หน้าที่ 194

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207005207   นางวรรณภา       สุดบอนิจ
  207005208      ิ
         นายอุทศ        สาระไทย
  207005209   นางโสภา        สมบูรณ์
  207005210   นางสาวสุภาวดี     กุลวงค์
  207005211   นางขวัญแก้ว      กสิพันธ์
  207005212   นางสาวนงค์ลักษ์    เห็มทอง
  207005213   นางสาวหนึ่งนภา     พายุหะ
  207005214   นางสาวกนกปทุม     อินทร์หอม
  207005215   นางสาวธิดารัตน์      ้
                    เกือสุข
  207005216   นางสาวจุฑามาศ     คาวงษ์
  207005217   นางสาวประกายมาศ ผลพล
  207005218   นายพรพิจิตร      แก่นทิพย์
  207005219   นายวีรยุทธ       สอนศรี
  207005220   นางสาวสุประกา     พาประจง
  207005221   นางสิริธิดา      ลาภพูล
  207005222   นางสาวใหม่       วิเศษทรานนท์
  207005223   นางสาวสาราญ      แก้วอ่อน
  207005224   นางสาวไอระนา      สิงห์เสน
  207005225   นางสาวพรมะณี      อินธิเดช
  207005226   นางสาวเกศรินทร์    ทันใจ
  207005227   นางสาวทัศนีวรรณ    สุรรักษ์
  207005228   นางปนัดดา       ดวงภาค
  207005229   นางสาวเอ็มอร      เกตศักดิ์
  207005230   นายณรงศักดิ์      เที่ยงจิตต์
  207005231   นายมานะ        ชัยช่วย
  207005232   นายเทิดศักดิ์     สีวะเสาร์
  207005233   นางสาวรัศมี      สายแวว
                 หน้าที่ 195

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207005234   นางสาวทวีรักษ์     สงวนพงษ์
  207005235   นางสาวโชติรส      กาลพันธง
  207005236   นายเฉลิมชาติ      ไชยา
  207005237   นางแสงทวี       ครองยุทธ
  207005238   นายวีรศักดิ์      แว่นดี
  207005239   นางสาวพัชรี      คงเหลือ
  207005240   นางอรดี        วันทา
  207005241   นายชาลี        คาถา
  207005242   นายทวีเกียรติ     วงศ์พินิจ
  207005243   นางสาวธนาพร      สุขเลิศ
  207005244   นางปราธนัชพร      สุขเสริม
  207005245   นางสาวรุ่งทิวา     วงษาทุม
  207005246   นางกิตยาพร       บุญเย็น
  207005247   นางสาวสุภัสสรา     สุจิตร
  207005248   นายรัตนศักดิ์     บุคา
  207005249   นางทัศนีย์       ลุสมบัติ
  207005250   นางสาวกาจญนา      แซ่ลู
  207005251   นางสาวปิยพร      เขียววิไล
  207005252   นางสาวนวภัณฑ์     แขสว่าง
  207005253   นางสาวนิตยา      อาจภักดี
  207005254   ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์  จันเปรียง
  207005255   นางสาวศิริพร      การัตน์
  207005256   นายสมพงษ์       รัศมี
  207005257   นายจักรพงษ์      เพิ่มทอง
  207005258   นายประวิทย์      เทือกท้าว
  207005259   นางสาวสุนันท์ดา    ดาศรี
  207005260   นางสาวไพฑูรย์     ดวงแก้ว
                  หน้าที่ 196

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005261   นายสมเกียรติ      ศรีกุล
  207005262   ส.อ.สาราญ        อุ่นคา
  207005263   นางสาวน้าค้าง        ่
                     สดชืน
  207005264   นางสาวพรพิมล      หารจิตร
  207005265   นายยุทธวัฒน์      บารุงวงค์
  207005266   นางสาวนิตยา       นะวะคา
  207005267   นางสาวไพจิตร      เกษรสร้อย
  207005268   นางสาววารี       ไชยศีรษะ
  207005269   นางสาวธัญญพัทธ์     เรืองสุวรรณ
  207005270   นางสาวนิรัชฌา      แสงกล้า
  207005271   นายพิชิต        พุฒช้อน
  207005272   นางสาวสุมาลี      ทวาภพ
  207005273   นางสาวบัวทิพย์     หาสุข
  207005274   นางสาวสุนิตา      สมแก้ว
  207005275   นางสาวพัศราพร      ปาตะศรี
  207005276   นางสาวภัทราวดี     ปาตะศรี
  207005277   นางสาวศิรินทิพย์    ลิจันทร์
  207005278   นางรินดา        อุระสาย
  207005279   นางสาวสุฬารักษ์     โวหาร
  207005280   นายประพันธ์       ฐานะ
  207005281   นางสาวอมร        หาตพล
  207005282   นายนราศักดิ์      ห้องแซง
  207005283   นายพันธ์เทพ       อินทร์แก้ว
  207005284   นายสมยุทธ        บุญเย็น
  207005285   นางสาวฐิติรชาดา     ผลทวี
  207005286   นายณัฐพล        หาระสาร
  207005287   นายณัฐพงศ์       ก้อนทอง
                  หน้าที่ 197

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207005288   นางสาวจิระพร        ุ
                    วงศ์สทธิ์
  207005289   นางสาวอุไล       ผิวงาม
  207005290   นายสมนึก        คาหอม
  207005291   นายจิระวุฒิ      บุญปัด
  207005292   นางสาวจุไรรัตน์    มาดี
  207005293   นายเกรียงศักดิ์    พลเสน
  207005294   นางสาวอัจฉราพร     บุญญา
  207005295   นายประชารัฐ      ศรีไศล
  207005296   นางสาวจิราวรรณ     พวงบุตร
  207005297   นายสมพล        ตั้งวิริยะวรกุล
  207005298   นางสาวอรพิณ         ่
                    โดดเดียว
  207005299   นายบุญลือ       แซ่จึง
  207005300   นางสาวรัญชนก      สุวรรณมาโจ
  207005301   นางสาวนงลักษณ์     แท่นแก้ว
  207005302   นางสาวสุพร       พอกพูน
  207005303   นายไกรสร        ขอชนะ
  207005304   นายสันติมา       โชติเนตร
  207005305   นางสาวนิตยา      หมั่นดี
  207005306   นางสาวชนิดา      ณุวงษ์ศรี
  207005307   นางสาววราภรณ์        ุ
                    วงศ์สวรรณ
  207005308   นางสาวนัยนา      มณีเขียว
  207005309   นางณัฐหทัย       สาฤทธิ์
  207005310   นางสาวพัชรี      ค้าชู
  207005311   นางสาวโฉมยง      ผลจันทร์
  207005312   นายสุริยัน       ชานาญเวช
  207005313   นางนนทพรพรรณ      จันทกาญจน์
  207005314   นายสุรศักดิ์      เมืองสุข
                  หน้าที่ 198

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207005315   นางศุภลักษณ์      ศรีแจ่ม
  207005316   นางสาววิไลพร      ปามุกา
  207005317   นางสาวปนัดดา      บินรวดเร็ว
  207005318   นางสาวนุชนารถ     ร่วมสุข
  207005319   นางสาวเกสร       วงศ์ษา
  207005320   นางสาวนงค์นุช     บุญขยัน
  207005321   นางสาวดวงฤดี      จาปาขีด
  207005322   นายธีรวัฒน์      สาสัง
  207005323   นางสาวสุรีรัตน์    รองจันทร
  207005324   นางสาวปวริศา      นามวงศ์
  207005325   นางสาวนิตยา        ั
                    ศรีสงขาร
  207005326   นางก่องแก้ว      พงษ์ศิลา
  207005327   นางสาวพรพรรณ      ไชยมงคล
  207005328   นายวัชรพล       ลาภา
  207005329   นายแสงอนันต์      สายแวว
  207005330   นางสาวสุจิตรา     จันทร์ศรี
  207005331   นายอนันต์       หมายสิบ
  207005332   นายนวพล        โยธาธาร
  207005333   นางสาววิลาสิณี     ชินทอง
  207005334   นางสาวสุธาทิพย์    โสวรรณี
  207005335         ิ
         นางสาวจันทร์ทวา    สิงหะ
  207005336   นางสมนึก        สระบัวคา
  207005337   นางจารุวรรณ      เปรี่องสมบูรณ์
  207005338   นางสาวฉลอม       อุกาพรหม
  207005339   นายอภิชัย       พันธุระ
  207005340   นายจักรพงษ์      พันธ์เลิศ
  207005341   นางสาวนิยฉัตร     ธงศรี
                  หน้าที่ 199

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005342   นางสาวอภิชญา      จันทร์สอน
  207005343   นางสาวเพียงใจ     วิเวกวินย์
  207005344   นายพเยาว์       ฉลาดเจน
  207005345   นายสาคร        สาฤทธิ์
  207005346   นางสาวดวงกมล      สระประไพ
  207005347         ั
         นางสาวแสงอุทย     วงษ์ชา
  207005348   นางสาวอรสา       แข็งแรง
  207005349   นางสาวนวรัตน์     อินอร่าม
  207005350   นางสาวชมพู่      ฟองนวล
  207005351   นายยงยุทธ       ทองทิพย์
  207005352   นายสุรชัย       ธนูศร
  207005353   นายสุภากร       นิลแสง
  207005354   นายธวัชชัย       สายสุด
  207005355   นายเกียติศักดิ์      ้
                    เกือกูล
  207005356   นางสาวสุนันท์     สีวันนะ
  207005357   นายสมบัติ       โสตทิพย์
  207005358   นางสาวรัชนี      นะสิริ
  207005359   นางสาวหทัยรัตน์    ดอกสะบา
  207005360   นางสาวพิมพ์พิศา    จันทพันธ์
  207005361   นายสาโรจน์       กาญจนะสาร
  207005362   นางสาวนิยม       ไชยสาร
  207005363   นางสาวชัชฎา      เผ่าพันธ์
  207005364   นางวลัยพร       หนุนภักดี
  207005365   นายยอดรัก       แปรงทอง
  207005366   นางสาวหยกแก้ว     ไชยสัตย์
  207005367   นางสาวนคินรัตน์    คารังษี
  207005368   นายวิชัย        สาธุ
                หน้าที่ 200

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207005369   นายอดิศักดิ์     หาญชนะ
  207005370   นางสาวอรรณพร       ่
                   บุญชืน
  207005371   นางอุมาภรณ์     ศิริชฎาวงษ์
  207005372   นางสาวทิพวรรณ    กันทอง
  207005373   นางสาวหฤทัย     ศิริโท
  207005374   นางธัญสินี      ธรรมประดิษฐ์
  207005375   นางสุพัฒฌา      แสงโชติ
  207005376   นายสมชาติ      ไตรเวทย์
  207005377   นายวีระชัย      อรุณโรจน์
  207005378   นางรัชดากร      จันทร์เพ็ญ
  207005379   นายสุรพงษ์      พลอาษา
  207005380   นายพรนิมิต      สุภสร
  207005381   นางสาวนันทพร     เลาเลิศ
  207005382   นายเกริกกริช     สมสอน
  207005383   นางสาวพนิดา     โสนทอง
  207005384   นางสาวสุทธิลักษณ์ ธวัชจิรานนท์
  207005385   นายอาชัญ       ชะประวัติ
  207005386   นายฉัตรชัย      กว้างขวาง
  207005387   นางอุไรวรรณ     กว้างขวาง
  207005388   นายเฉลิมชัย     เสียงวังเวง
  207005389   นายยุทธนา      นามวัฒน์
  207005390   นางวรัชยา      เรือนคา
  207005391   นายวิเชียร      บุตรดี
  207005392   นางสาวกฤษณา     สาแก้ว
  207005393   นางจุฬารัตน์      ่
                   กิงพา
  207005394   นางสาวนภาลัย     หาคาบุตร
  207005395   นายอดิศักดิ์     ดาบุตร
                 หน้าที่ 201

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005396   นายวสันต์      พรหมทร
  207005397   นายจิรวัฒน์     มากูล
  207005398   นายธนพล       โสภาภูมิ
  207005399   นายกิตติภัฒน์    กูนุภา
  207005400   นางสาวพนมพร     อ้อมแขม
  207005401   นายวีระ       วิจิตขะจี
  207005402   นายสุธี       ใจบุญ
  207005403   นางสาวณัฏฐิภรณ์     ุ
                   ดีบตร
  207005404   นางสาวชุติมา     คุมสุข
  207005405   นายสิทธิโชค     ทาทอง
  207005406   นายคึกฤทธิ์     ครองยุทธ
  207005407   นางสาวพรพัฒน์    ดอกจันทร์
  207005408   นางสาวสุทธินี    ไชยสัตย์
  207005409   นายธนภัทร      ทองใบ
  207005410   นาไพบูลย์      ศรีสม
  207005411   นางสาวอรอนงค์    บุตรดาพงษ์
  207005412   นางสาวกัลยา     ธนาคุณ
  207005413   นางสาวดวงสมร     แสงเอี่ยม
  207005414   นายรุ่งรวี      ทองสุข
  207005415   นายพิทยา       ทองสุข
  207005416   นางดวงสุภา      คาเหล็ก
  207005417   นายณัฐวุฒิ      เครือวัลย์
  207005418   นางมลิวรรณ      บรรทร
  207005419   นายทรงพล         ุ
                   ศรีสระ
  207005420   นายทรงธรรม      คาล้น
  207005421   นายเอกรินทร์     บุญส่ง
  207005422   นายศุกร์ใจ      ผลดี
                 หน้าที่ 202

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207005423   นายประหยัด      บรรทร
  207005424   นายวันดี       โคตรสาย
  207005425   นายทศพร         ุ
                    มุทจิตต์
  207005426   นางคณิฐา       จาปาสา
  207005427   นางภารดี       เลิศทรงวุฒิกุล
  207005428   นางธัญณัฐฎา      สาวิกันย์
  207005429   นางสุพัตรา      สรรเพชุดา
  207005430   นางพัชรี       น้าคา
  207005431   นายธุวานันท์     บุดดา
  207005432   นางนลินี       วันศรี
  207005433   นางสุชาดา       ศรีลาศักดิ์
  207005434   นายอดิศร       นวลสาร
  207005435   นางสาวสมจิตร     อัจฉฤกษ์
  207005436   นางเลิงไพร      ทาทอง
  207005437   นางรัตนาภรณ์     ทองงอก
  207005438   นางสาวอภิระดี     สุละเดช
  207005439   นางสาวประภร      เต็มงาม
  207005440   นางมัญชพร       ทองสรรค์
  207005441   นางสาวอารี      ดวงใจ
  207005442   นางสาวอุไรวรรณ    พระงาม
  207005443   นางสาวพัฒชนี     พรมเหลา
  207005444   นายณัฐพล       ยงเพชร
  207005445   นางอารีรัตน์     มานะที
  207005446   นางสาววรรณิษา       ุ
                    มาริบตร
  207005447   นายศึกษาศาสตร์    เกษมศิลป์
  207005448   นางพิกุล         ู ุ
                    ธิบรณ์บญ
  207005449   นางสาวกันยา      วันริโก
                 หน้าที่ 203

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207005450   นางรุ่งทิวา      เจริญตา
  207005451   นางจิราวรรณ      สายตั้ง
  207005452   นางวาสนา       เกษี
  207005453   นางสาวนิภาพร     ทองไทย
  207005454   นางฤทัยลักษณ์     กองดวง
  207005455   นางสาวอดิศร      พรมจารี
  207005456   นางสาวพรพรรณ     ทองมาก
  207005457   นายรวิทย์       เทศนา
  207005458   นางสาวชนิฎา      สมในใจ
  207005459   นายคมสัน       นันลา
  207005460   นายอาทิตย์      ริมสกุล
  207005461   นางสาววนิดา      กล้วยทอง
  207005462   นายสามารถ       มุ่งหมาย
  207005463   นางสาววารุณี         ้
                    ทองเกลียง
  207005464   นางสาวอนุธิดา     สุวิมล
  207005465   นายอนุวัตร      สิงห์การ
  207005466   นายบรรจง       ทองสา
  207005467   นางไรรมย์       ยิ่งสุด
  207005468   นายนักรบ       ศิริเจริญ
  207005469   นางสาวประสพ        ุ
                    ศรีสวรรณ์
  207005470   นางสาวจารุวรรณ    ชลัมพุช
  207005471   นางจินตนา       กัลโยธิน
  207005472   นางสาวศรัญญา     เคนมี
  207005473   นางสาวแสงรวีย์    พรหมดี
  207005474   นางสาวอุไร      สุวรรณคา
  207005475   นายปัญญา       อุปลาบัติ
  207005476   นายณัฐเชษฐ์      เงาศรี
                 หน้าที่ 204

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005477   นายมงคล        ไชยชารัตน์
  207005478   นายศักดา        กาลังมา
  207005479   นางสุวารี       ทองบ่อ
  207005480   นางสาวสิรินทรา     ทองโยธี
  207005481   นางสาวจันทร์เพ็ญ    เคนมี
  207005482   นายพีระ        พิลารักษ์
  207005483   นายไชยา        นิคาโน
  207005484   นางสาวทานี       สระแก้ว
  207005485   นางเอื้องเดือน     บุญทวี
  207005486   นายทรงกตร       พิมโคตร
  207005487   นายอดิศักดิ์      กายชาติ
  207005488   นายวราวุฒิ       ทองสา
  207005489   นายไกรลาศ       จารุรัชกุล
  207005490   นายวิชิต        แก้วกัญญา
  207005491   นายเกษมสรร       สารคูณ
  207005492   นายดาศกร        ผุเพ็ชร
  207005493   นางสาวสมถวิล      ทาบุญ
  207005494   นายชัย         มงคล
  207005495      ั
         นายอุทย        บุญเพ็ง
  207005496   นางสาวนิภาภรณ์     จาปาสุข
  207005497   นายสุนันท์       บัวใหญ่
  207005498   นางสาวอุบลรัตน์    นามแสน
  207005499   นางสาวศศิธร      บุญจูง
  207005500   นายชัยอนันต์      จึงตระกูล
  207005501   นางวรรดา        โตมร
  207005502   นางอรัญญา       เลิศปุรภัทร
  207005503   นายชัยสาร        ่
                    กิงวิชิต
                  หน้าที่ 205

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005504   นางสาววิสา       สิงห์ทอง
  207005505   นางสาวไพลิน      พูลผล
  207005506   นางสาววัชราพร     สาธร
  207005507   นายทศพล        พรรณา
  207005508   นางนุสรา        เทียมวงค์
  207005509   นาประยุทธ       วงเวียน
  207005510   นางสาวบุญเยี่ยม    ล้วนศรี
  207005511   นางโอภาส        ซงซา
  207005512   นายนราศักดิ์      สิงห์นาค
  207005513   นางสกุลเกษ       เขตคา
  207005514   นางสาวขวัญใจ      แพงจ่าย
  207005515   นางสาววิรันตรี     ชะนิวงศ์
  207005516   นางนภาพร        อัคราพันธ์
  207005517   นางสาววลัยลักษณ์    ชูรัตน์
  207005518   นางพรณิพา       ยอดจันทร์
  207005519   นางสาวจอมขวัญ     ชาวกระโทก
  207005520   นางสาวกาญจนา      จันทมาศ
  207005521   นางดวงกมล       บุบุ่น
  207005522   นางปรีดา        ใจผ่อง
  207005523   นายสุริยา       ใจทัศน์
  207005524   นางสาววนิดา      เสียงใส
  207005525   นางสาวขวัญใจ      โคตรสขึง
  207005526   นางพรพิมล       จันโท
  207005527   นายประสิทธิ์         ั
                    จันทร์ทย
  207005528   นายอภินันท์      ศิริจันทร์
  207005529   นายฐิติพงษ์      นันทะวงศ์
  207005530   นายอรุณ        มัฆวิมาลย์
                  หน้าที่ 206

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207005531   นางสาวจุรีรัตน์    การุธ
  207005532   นางรังษิยา       ขันธุนัทม์
  207005533   นางสาวเสาวลักษณ์ คาหลาน
  207005534   นางสาวสุพรรณี     เจริญสุข
  207005535   นางสาวชิตชนก      เสนคาสอน
  207005536   นางสาวสุนันท์     มูลสุวรรณ
  207005537   นางสุภาพร       โคตรสมบัติ
  207005538   นายวุฒิพงษ์      วงค์โคกสูง
  207005539   นายณัฐพงศ์       จันทร์พวง
  207005540   นางใจญา        ภูคา
  207005541   นางสาววีระธร      ดวงสมร
  207005542   นางสาวสุวรรณี      ่
                    กิงจันมล
  207005543   นางสาวทองใบ      พันพิพัฒน์
  207005544   นายประมวล       ดีดวงพันธ์
  207005545   นางสาวแคทริยา     ขุนศรี
  207005546   นางสาวโสภา       เพลินพร้อม
  207005547   นางสาวประภาศิริ    บุญคง
  207005548   นายชาติชาย       ภิรมย์ชม
  207005549   นางสาวนิธิกุล     เรืองโสม
  207005550   นางสาวพัชรี      พรหมอุ่น
  207005551   นายศราวุธ       สัมมาปราบ
  207005552   นายอนุรักษ์      ภูมิสถาน
  207005553   นางสาวนิภาพันธ์    ฐานวงค์
  207005554   นางสาวเดือนเพ็ญ    กุลสุทธิ์
  207005555   นายวรรณชัย       เรืองธรรม
  207005556   นางสาวกนกพร      สุดสอาด
  207005557   นายพีระพัฒน์      กุลเกษ
                   หน้าที่ 207

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
    207005558   นางสาวคาพอย      อินทร์ศรี
    207005559   นายทองดี       กตะศิลา
    207005560   นางสาวรุ่งทิวา    คุณสุทธิ์
    207005561   นางอุ่นเรือน     แก้วไชยพาน
    207005562   นายก้องเกียรติ    คาล้น
    207005563   นายสมใจ        แสวงดี
    207005564   นายอนุชา       หอมเสน
    207005565   นางสาววริชาพร     จันทร์แก้ว
    207005566   นายอัชยาศรัย     อ่อนอก
    207005567   นางสาวขวัญเรือน    จันทร์ทรง
    207005568   นายประเสริฐ      ประพาที
    207005569   นางสาวเกวลี      ฮวบสวรรค์
    207005570   นางปราณี       ไพวัน
    207005571   นางนิชนิภา      มานะโส
    207005572   นางสาวประภาศรี    วงศ์แก้ว
    207005573   นางสาวสิริมา     พระอารักส์
    207005574   นายสุวิทย์      นันทะโคตร
    207005575   นายบุญล้น       สร้อยมาลุน
    207005576   นายอภิเดช       สุวงศ์
    207005577   นางสาวสุจิตรา     ไปบน
    207005578   นางสาวเพ็ญพักตร์   ปีเถาะ
    207005579   นายนิพนธ์       ลายทอง
    207005580   นางสาววัชราพร     อุ่นทอง
2   207005581   นางสุกัญญา      นามเหลา
3   207005582   นางสาวสมพร      ท้องล้น
1   207005583   นายโดมทัย       โตมร
1   207005584   นายธีระพล         ุ
                      ศรีสข
                     หน้าที่ 208

  เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207005585   นางสาวสุวรรณี      แสงศรี
2   207005586   นางทัศลิน        เคนสุวรรณ
1   207005587   นายทวีศักดิ์       แสงเอี่ยม
2   207005588   นางโสจิรัตน์       นนทะพันธ์
3   207005589   นางสาวอังคณา       ปันสุข
3   207005590   นางสาววิศณีย์      โกรธกล้า
3   207005591   นางสาวยุพิน       งามแสง
1   207005592   นายธวัชชัย        แก้วปริมประ
2   207005593   นางนิรชา             ู
                       ธุรภาคพิบล
3   207005594   นางสาวสุรีย์รัตน์    มานุจา
1   207005595   นายนิกร         ดวงศรี
1   207005596   นายเรวัช         บุตรพรหม
3   207005597   นางสาวชุติมา       มณีวรรณ
1   207005598   นายธนศักดิ์       กัญญะลา
2   207005599   นางนุชชนา        กงสกุล
3   207005600   นางสาวพนา        โอบรู้เจน
2   207005601   นางวิชุลดา        ศิริเวช
3   207005602   นางสาวจุฆามาศ      สุดใจนิยม
3   207005603   นางสาวศรัญญา       ศรีคราม
3   207005604   นางสาวแววมยุรา      เขียวคา
1   207005605   นายฉลาม         สมานทอง
1   207005606   นายวรโชติ        ศรไชย
3   207005607         ิ
           นางสาวจันทร์ทมา     หาญชาติ
3   207005608   นางสาวมาฤนี       บุญทวาส
1   207005609   นายทวี          โคตรสมบัติ
3   207005610   นางสาวเตือนใจ      วงศ์กลาง
1   207005611   นายธงชัย         อสิพงษ์
                   หน้าที่ 209

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207005612   นางสาวสุดาพร      ยามูล
1   207005613   นายมงคล        ใจหาญ
1   207005614   นายไพชยนต์       อุ่นทวง
1   207005615   นายศุภฤกษ์       พรมนิกร
3   207005616   นางสาวสุพัตรา     ใจกล้า
3   207005617   นางสาวบรรลุ      สมยาภักดิ์
3   207005618   นางสาวพัชรินทร์    คูณมา
1   207005619      ิ
           นายอภิสทธิ์      กุลโชติ
2   207005620   นางเกษกนก       เรืองธรรม
1   207005621   นายโกสินทร์      สิ่งสิน
1   207005622   นายนราวุฒิ       เจียงวงค์
1   207005623   นายวรกิจ        อาภะรัตน์
3   207005624   นางสาวเบญจมาส     วงษ์คาจันทร์
2   207005625   นางอนุศรา         ์
                      โพธิทอง
3   207005626   นางสาวพุสดี      พิมพ์โคตร
1   207005627   นายนาวา        สิริสา
2   207005628   นางลัดดาวัลย์     นันทะโคตร
3   207005629   นางสาวณฐมน       สาริก
1   207005630   นายจิตรกัณฐ์      บุญลุตินันท์
3   207005631   นางสาวยุพิน      ศรีบาง
2   207005632   นางร่วงทอง       ร้อยศรี
3   207005633   นางสาวฤทัยรัตน์    บรรทะโก
2   207005634   นางสมปอง        สมไชย
3   207005635   นางสาวเกศศิริ     เจริญรอย
3   207005636   นางสาวดวงใจ      คณะบุตร
1   207005637   นายภูธร        หลงชิน
1   207005638   นายบุญรอบ       ปัญญาดี
                   หน้าที่ 210

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207005639   นายสิทธิชัย      พุทธรัตน์
3   207005640   นางสาวพิมพ์ณพัตร ยามดี
3   207005641   นางสาวกาญจนา        ุ
                      ศรีสวงค์
3   207005642   นางสาวอรทัย      เพชรดี
1   207005643   นายธนากรณ์       ยิ้มสงวน
1   207005644   นายอภิวัฒน์      ตุ่มทอง
1   207005645   นายสมชาย        มณีจักร
1   207005646   นายกิตติพรรดิ์     ปัญจวิวัฒน์
2   207005647   นางจารุวรรณ         ุ
                      ศรีวิสทธิ์
3   207005648   นางสาวศวิตฉันท์    จันทา
2   207005649   นางมะลิวัลย์       ่
                      ลือเลือง
3   207005650   นางสาวจินตนา      วิหกเหิน
1   207005651   นายประกาศิต      ไชยภักดี
3   207005652   นางสาวศิวพร      ประโมกข์
3   207005653   นางสาวอรพิน      สะโสดา
1   207005654   นายธนวัฒน์       จรัญชัย
3   207005655   นางสาวศุภักษร     แซ่เซียว
3   207005656   นางสาวพัชรี      อ่อนสิงห์
1   207005657   นายพูนเพิ่ม      ค้าจุน
1   207005658   นายยุทธชัย       สุทธิอาคาร
3   207005659   นางสาวสุนันทา     นันทะเสน
3   207005660   นางสาวจิราภา      สิมณี
3   207005661   นางสาวรติรัตน์       ุ
                      อยู่สข
1   207005662   นายมนะ         ขาเอนก
3   207005663   นางสาวมณฑมา      ชินทอง
1   207005664   นายอทิสภ์ชัย      บุญสุข
1   207005665   นายนเรศ        อาจวิชัย
                   หน้าที่ 211

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
2   207005666   นางพวงผกา       คาเครื่อง
1   207005667   นายธีระพงศ์      กองสุข
2   207005668   นางจินตนา       กล้วยนิจ
1   207005669   นายวิชิต          ิ
                      ศิริทพย์
2   207005670   นางสไบทิพย์      ไชยสัตย์
3   207005671   นางสาวอัจฉริยา    กกแก้ว
1   207005672   นายคาสอน       ประเสริฐสังข์
2   207005673   นางอุมาพร          ุ
                      อินทิสทธิ์
3   207005674   นางสาวมยุรีย์     เคนคุณ
1   207005675   นายจิรวัฒน์      ดาวขาว
3   207005676   นางสาวรัตติกร     เลดา
1   207005677   นายธงชัย       จันทพันธ์
2   207005678   นางพรพิมล       สินเติม
3   207005679   นางสาวชัญญาภัค    เลิศชุภกุลพร
1   207005680   นายพรสถิต       ทองศรี
1   207005681   นายพานทอง       สงคราม
1   207005682      ั
           นายพิทกษ์       จันทอง
2   207005683   นางจีรณัทย์      พุฒทอง
1   207005684   นายเนรมิต       ศรีลาศักดิ์
3   207005685   นางสาวอนงค์      ศรีใส
2   207005686   นางนิภาพร       จารุโกน
1   207005687   นายสัญญา       โคตรสมบัติ
2   207005688   นางพัชรียา      โพธิยา
3   207005689   นางสาวฤดี       เสนาพันธ์
1   207005690   นายโอชา        หอมคา
1   207005691      ิ
           นายพิสษฐ์       แพงไธสงค์
3   207005692   นางสาวพรทิพย์     พละเลิศ
                   หน้าที่ 212

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207005693   นางสาวมณี       แก้วแสน
3   207005694   นางสาววรินธร     บุญพันธ์
3   207005695   นางสาวกัญญาณัฐ    จุลวัน
1   207005696   นายสุรชาติ      ปริญจิต
3   207005697   นางสาวนาฏยา      ดาวแก้ว
2   207005698   นางศุภพิชญ์      สินน้าคา
1   207005699   นายมณเทียร      ชาลี
1   207005700   นายอุดมสิน      โคตรสมบัติ
3   207005701   นางสาวณัฐทิตา     กุลราช
1   207005702   นายต่อพงศ์      สุทธิพันธ์
3   207005703   นางสาวนุชจนาถ     เพ็ชรกุล
1   207005704   นายเอนกพงษ์      อินพรหมมา
1   207005705   นายสุลันดร      ศิลาโชติ
3   207005706   นางสาวอรมัย      นอบน้อม
2   207005707   นางเด่นนภา      สาราญสุข
3   207005708   นางสาวสุพรรณนา    คุณะชัย
1   207005709   นายตะวัน       ไชยสัจ
3   207005710   นางสาวพิรวรรณ     ศิริมูล
3   207005711   นางสาวจินตนา      ้
                      ลิมสวัสดิ์
2   207005712   นางวัชรา       พิมาทัย
1   207005713   นายสุริยันต์     คนยืน
1   207005714   นายอาไพร          ั
                      สานุสนต์
1   207005715   นายมานะ        สมใจ
1   207005716   นายศราวุธ       ภางาม
3   207005717   นางสาวสุจิตตรา    สรศิลป์
1   207005718   นายสมศักดิ์      กาละพัฒน์
3   207005719   นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีสมบัติ
                   หน้าที่ 213

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
2   207005720   นางวราภรณ์      ต่างใจเย็น
1   207005721   นายยชุรเวช      จันทร์เกษ
1   207005722   นายวีรพงษ์      พันธะเสน
2   207005723   นางฐิติมา       ไกรศร
2   207005724   นางเกศสุดา      โมรา
3   207005725   นางสาวเกษดากร     พวงสวัสดิ์
1   207005726   นายวัฒนชัย      ศรีมนตรี
3   207005727   นางสาวพนิดา      หลวงพระชัย
3   207005728   นางสาวศราวดี     พุ่มลา
3   207005729   นางสาวธิติภรณ์    สามันสาน
1   207005730   นายกฤษฎา       ประธาน
1   207005731   นายฉัตรชัย      แพ่งพนม
1   207005732   นายธีระพงษ์      หลักคา
1   207005733   นายพีรยุทธ      องค์จะโปะ
1   207005734   นายวิทยา       นาแพง
3   207005735   นางสาวอาภาพร     พูลสุข
3   207005736   นางสาวนิภาพร     คาหอม
3   207005737   นางสาวพนิดา      เวชกามา
1   207005738   นายวิทยา       ศุภโกศล
3   207005739   นางสาวยุพาภรณ์    เดชะคาภู
3   207005740   นางสาวสุทธิกานต์   วงษ์ศรี
1   207005741   นายอภิเดช       ศรีธัญรัตน์
2   207005742   นางสีทอง       วงพานิช
3   207005743       ุ
           นางสาวกุสมา      วรรยุมา
1   207005744   นายสุริยันต์     รักษาชีพ
2   207005745   นางศิริรัตน์     เที่ยงโยธา
1   207005746   นายเทวัญ       เที่ยงโยธา
                   หน้าที่ 214

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207005747   นายประเด็น       สุขรี่
3   207005748   นางสาวอนงค์      ทองทิพย์
3   207005749   นางสาวจารุณี      เพ็ญจมุข
1   207005750   นายฉัตรชัย       เนตรวงษ์
3   207005751         ิ
           นางสาวจันทร์ทพย์    สัมฤทธิ์
3   207005752   นางสาวปิยะพร      ดอกแก้ว
1   207005753   นายสุภาพ        อินตะนัย
1   207005754   นายจีรศักดิ์      ตระกูลวงศ์
3   207005755        ุ
           นางสาวศรีสดา      แก่นจาปา
3   207005756   นางสาวสุวรรณา     อุตะมะ
2   207005757   นางสุชาดา          ั
                      สานุสนต์
1   207005758   นายจิตติพงษ์      พรหมสิทธิ์
3   207005759   นางสาวณัฐสุดา     ทับทิมไสย
3   207005760   นางสาวชรีนันท์     สว่างแสง
    207005761   ว่าที่ ร.ต.หญิงปราณีย์ รุ่งแสง
2   207005762   นางฉวี         ชิณบุตร
3   207005763   นางสาวพิชณัฏฐ์     ครรไลรักษ์
1   207005764   นายสมภพ        กมุทชาติ
3   207005765   นางสาวเกษมศรี     สุขดี
2   207005766   นางมุกดา        วงษ์สาราญ
2   207005767   นางธัญญพร       วงศ์คาจันทร์
2   207005768   นางวิลัย          ุ
                      วงศ์สรินทร์
3   207005769   นางสาวดาหวิน      โพธิสาราช
1   207005770   นายจักรพันธ์      สุขขารมย์
1   207005771   นายสุระชาติ      มงคลเสริม
2   207005772   นางอาภาพร       นันทะรักษ์
1   207005773   นายสุนันชัย      สมวงศ์
                    หน้าที่ 215

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207005774   นายธนพล        ยิ่งยงค์
2   207005775   นางพิกุล        อุภาพรหม
1   207005776   นายนบพร        ภาวะนิตย์
2   207005777   นางปภาวิชญ์      สาระพิชญ์
3   207005778   นางสาวลาพึง      ธรรมประดิษฐ์
2   207005779   นางวาสนา        บุดดารวม
1   207005780   นายปราโมทย์      ตระการจันนทร์
1   207005781   นายมณเฑียร       จะคารัมย์
3   207005782   นางสาวนุชจนา         ุ
                      ศณีอุทมพร
3   207005783   นางสาวสุภักดี     นันทวงศ์
3   207005784   นางสาวมะลิวัลย์    วันเวียน
3   207005785   นางสาวกุลิสรา     ผ่านเมือง
3   207005786   นางสาวนภัสนันท์    คาโสภา
3   207005787   นางสาวทิพวัน      เหมาสมาน
1   207005788      ั
           นายพิทกษ์       ศรีเสน่ห์
3   207005789   นางสาวสุภาภรณ์     พลรัตน์
3   207005790   นางสาวนิตยา      ทากาวี
3   207005791              ุ
           นางสาวประทุมวรรณ์ พงษ์สวรรณ์
1   207005792   นายวรยศ        สังข์ภักดี
1   207005793   นายรุ้ง        ยุบลภาค
3   207005794   นางสาวกัลยากร     โสภาวันดี
2   207005795      ุ
           นางศรีสดา       แสงไชย
1   207005796   นายนิคม        เงินดี
3   207005797   นางสาวทองสาย      นาคเสน
3   207005798   นางสาวสมบูรณ์     บุญเนตร
2   207005799   นางศิริวรรณ      ชอนทรัพย์
2   207005800   นางสุนทรา       ครองบุญ
                    หน้าที่ 216

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207005801   นางสาวธีดาทิพย์    จันดาวงศ์
2   207005802   นางรินทร์จง      แสงนาค
3   207005803   นางสาวคนึงนิต     จันดีสาร
1   207005804   นายพนมพร        แสงนาค
3   207005805   นางสาวไสว       สุวรรณี
2   207005806   นางพัชรี        รัตนไพร
1   207005807   นายอนุชา        สุเลิศ
1   207005808   นายพร้อมพงษ์      สีหบัณฑ์
1   207005809   นายสงกรานต์      คูณมี
3   207005810   นางสาวเสาวนีย์     ศรีปทุมภรณ์
3   207005811   นางสาววารุณี      นิธิยานันท์
1   207005812   นายอณุชา        พาลึก
1   207005813   นายนนทกร        ห่วงเพชร
2   207005814   นางจิราภรณ์      ชูศรีวาสน์
3   207005815   นางสาวสายฝน      กองดี
1   207005816   นายประสาตร       ช่างไชย
1   207005817   นายสมัย        สุนทรา
3   207005818   นางสาวศิริวรรณ     ภูมิลาเนา
1   207005819   นายศุภลักษณ์        ุ
                      ศรีสระ
3   207005820   นางสาววาสนา      แซ่เตียว
1   207005821   นายวิวัฒน์       สุวรรณเนตร
1   207005822   นายรังสรรค์      จันทร์พูล
3   207005823   นางสาวจารุณี      บุญค่าชู
2   207005824   นางอุบลรัตน์      อุตสาหะวงค์
1   207005825   นายทองใบ        ไชยภักดิ์
3   207005826   นางสาววรรนิภา     ไตรภพ
3   207005827   นางสาวสมจิต      อุตสาหะวงค์
                   หน้าที่ 217

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
1   207005828   นายปัฐพงษ์       สถาพร
3   207005829   นางสาวทัศน์ดาว     กุลบุตร
2   207005830   นางภัสพิชชา             ิ
                       พระสุจันทร์ทพย์
1   207005831   นายพีรกฤศ        อ้วนศรีเมือง
2   207005832   นางสมคิด        สว่างภพ
2   207005833   นางนุกาญจน์       บุรขันธ์
1   207005834   นายวีรยุทธ       ใจเที่ยง
2   207005835   นางทัศนียา       อรรคบุตร
1   207005836   นายครองศักดิ์      พร้อมสุข
3   207005837   นางสาวศิรินทิพย์    แสนสุข
1   207005838   นายไผท         คงศรีลา
3   207005839   นางสาวทัศวรรณ์     คูหา
3   207005840   นางสาวนงคราญ      สุวะโสภา
3   207005841        ้
           นางสาวน้าผึง      มีแยบ
3   207005842   นางสาวจิรัฐติกาล    ลาธุลี
1   207005843   นายกาชัย        สูงสง่า
1   207005844   นายคงกฤช        สาระรักษ์
3   207005845   นางสาวสุพิศ       ฤทธิเ์ ดช
1   207005846   นายเมธี         บุญสุข
1   207005847   นายอัษฎาวุธ       ใจบุญ
3   207005848   นางสาวอัจฉรา      บุญชิต
1   207005849   นายสัมพันธ์       นิยมวงศ์
3   207005850   นางสาวปภาพินท์     กัญญาสาย
3   207005851   นางสาววิกานดา      แก้วรักษา
3   207005852   นางสาวลัดดาวัลย์    บัวแก้ว
3   207005853   นางสาวพัชราพร      ชาลี
3   207005854   นางสาวภาวิณี      ศรีเสมอ
                   หน้าที่ 218

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207005855   นางสาวแพนจิตร     บุญชอบ
3   207005856   นางสาวอาทิตยา     สอนบุญทอง
1   207005857   นายชาญชัย       อุดมศรี
1   207005858   นายชูชัย       สุขขารมย์
3   207005859   นางสาวณิกนันต์      ุ
                      ศรีสข
3   207005860   นางสาวเนื่องฤทัย   คาลี
1   207005861   นายพัฒน์พงษ์     นรภาร
1   207005862   นายสมเกียรติ     เครือแสง
3   207005863   นางสาววงเดือน     โยริพันธ์
1   207005864   นายบัญชา       แผลงฤทธิ์
3   207005865   นางสาวเมตตา      คาเพราะ
2   207005866   นางนิตยา       วรโยธา
1   207005867   นายณรงค์          ุ
                      อยู่สข
2   207005868   นางอุลัยรักษ์     เคนงาม
3   207005869   นางสาวคนึงนุช     ขุมคา
2   207005870   นางรัชนีกร      หาดี
1   207005871   นายยงยุทธ       ตระการจันนทร์
1   207005872   นายอนุชา       พิมพ์เวียงคา
2   207005873   นางอุไรพร          ุ
                      แสนทวีสข
3   207005874   นางสาวพิมพ์ใจ     บุญจันทร์
3   207005875   นางสาวอภิชัย     ดอกประทุม
3   207005876   นางสาวทิพานันท์    เคนท้าว
1   207005877   นายไชยศ        มะลาไสย์
1   207005878   นายสมพงศ์       ดีมาก
2   207005879   นางอุลักษ์      วงษ์ศรี
3   207005880          ิ
           นางสาวนรินทร์ทพย์ พันธี
3   207005881   นางสาวสาเนียง       ั
                      โพธิทกษ์
                   หน้าที่ 219

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207005882   นายกิติพงษ์      บุตรโท
1   207005883   นายลงกรณ์       อาหา
1   207005884   นายธนวัฒน์       ชอบวิจักษณ์
1   207005885   นายสุรศักดิ์      พันธเสน
3   207005886   นางสาวเสริมจิตร    พิมโคตร
2   207005887   นางวราภรณ์       นาเมืองรักษ์
3   207005888   นางสาวจิระวรรณ     เพ็งจันทร์
1   207005889   นายนภดล           ุ
                      วงศ์สรินทร์
2   207005890   นางศิรินทร์      จันทาทอง
1   207005891   นายดัง         ลายเนตร
1   207005892   นายทวีศักดิ์      พุฒโสม
    207005893   สิบเอกสรวีย์      ศิริมา
1   207005894   นายนิรันดร์      นามเจริญ
1   207005895   นายอาทิตย์       จันทร์เพ็ง
3   207005896   นางสาวพิมภัทร     มากดี
2   207005897   นางดวงแพง       สุวรรณกูฏ
3   207005898   นางสาวโสภา       พลณรงค์
1   207005899   นายสุรกิจ       บุญศักดิ์
2   207005900   นางจุฑาทิพย์      แก้วประดับ
1   207005901   นายกีระดิต       นามวงศ์
2   207005902   นางชลธิชา       เชษฐสิงห์
1   207005903      ั
           นายอุทย        วันโท
3   207005904   นางสาวสดใส       ถือสัตย์
2   207005905   นางอรัญญา       กอชารี
1   207005906   นายธีระชัย       ดีสมพันธ์
    207005907            ิ     ่
           ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทพย์ บุญเกิง
3   207005908   นางสาวเนตรนภิศ     พรหมคุณ
                   หน้าที่ 220

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207005909   นางสาวเกสร       อมรสิน
3   207005910   นางสาวสาอางค์      โยธี
1   207005911   นายธนพล          ั
                       พิทกษา
2   207005912   นางพัชรา        ทองหลอม
1   207005913   นายกิติศักดิ์      ทองหลอม
2   207005914   นางลาภชพักตร์        ุ
                       ศรีสระ
3   207005915   นางสาวอนัฐติยา     บารุงรัตน์
1   207005916   นายอภิศักดิ์         ์
                       พันธุดี
1   207005917   นายอนุรักษ์       พาบุ
1   207005918   นายเด่นพงศ์       บุญยืน
3   207005919   นางสาวจันทร์ธิดา    โคสารคุณ
3   207005920   นางสาวนิภาพร      บุตรศรี
2   207005921   นางอาคเณ        มอญไธสง
3   207005922   นางสาวสร้อยลัดดา อาลุน
1   207005923   นายเศกสรรค์       พื้นพันธ์
1   207005924   นายนัฐพล        ไชยราช
1   207005925   นายเนศพล        นิยมสุข
3   207005926   นางสาวศุภนา       นันแก้ว
2   207005927   นางวาลิณี        มีจันทร์
2   207005928   นางปราณี        นาครินทร์
1   207005929   นายสมพงษ์        เขียวมนต์
3   207005930   นางสาวสายชล         ุ
                       ไสย์สด
2   207005931   นางกอยใจ        ศรีพรม
3   207005932   นางสาวรัตน์เกล้า    ทองบาง
3   207005933   นางสาวจิราวดี      ดวงศรี
1   207005934   นายยุทธศักดิ์      ชาญศรี
1   207005935   นายเฉลิมพล       สุดา
                    หน้าที่ 221

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
2   207005936   นางเพียงใจ       สลับศรี
1   207005937   นายคณิต        ดวงสนาม
1   207005938   นายรัตนกัมพล      อ่อนคา
3   207005939   นางสาวกาญจนา      ดวงมาลา
1   207005940   นายปริญญา          ู
                      ชารีสนย์
3   207005941   นางสาวทิน       สายพินิจ
3   207005942   นางสาวภาวิดา      ศรีแก้ว
1   207005943   นายสมบัติ       สาเภานนท์
2   207005944   นางภัณฑิรา       พูลผล
3   207005945   นางสาวสุพาภรณ์     คาทา
1   207005946   นายสิริวิชญ์      แก้วอุดร
1   207005947   นายไพบูลย์       ทองคาตอน
3   207005948   นางสาวศิริพร      รัตนโสภา
1   207005949   นายพีริยะพงษ์     เครือพันธ์
1   207005950   นายธีรวัฒน์      ยอดสุรินทร์
3   207005951   นางสาวกิติยา      จิรังดา
3   207005952   นางสาวจุฑารัตน์    สติมั่น
3   207005953   นางสาวศรีประไพ     นามวิชัย
3   207005954   นางสาวหนึ่งฤทัย    ธานี
1   207005955   นายสุรเชษฐ์      นันทสิงห์
2   207005956   นางปิยนุช       เทพมณี
3   207005957   นางสาวสุกานดา     ตรีแสน
3   207005958   นางสาวจีระพร      แก้วมีศรี
1   207005959   นายธนาวุฒิ       สัมฤทธิ์
1   207005960   นายชาญสิทธิ์      นิตรลาภ
2   207005961   นางกนกวรรณ       ยั่งยืน
3   207005962   นางสาวนรีรัตน์     ศรีมันตะ
                    หน้าที่ 222

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207005963   นายทิน         พิมผุย
1   207005964   นายโกวิทย์       ไชยยศ
2   207005965   นางกนกนาถ       เคนท้าว
3   207005966   นางสาวนิศานาถ     ธรรมวิเศษ
1   207005967   นายบุญช่วย       ศรีพรม
2   207005968   นางสุภัค        ยุตวัน
3   207005969   นางสาวสุกัญญา     ธัญญาหาร
    207005970   ว่าที่ ร.ต.หญิงพิกุล  งวงช้าง
1   207005971      ั
           นายพิทกษ์       สุพิมพ์
3   207005972   นางสาววิจิตรา       ้
                      เชือบัณฑิต
1   207005973   นายสมหวัง       การะพันธ์
3   207005974   นางสาวลัดดา      พาคะ
1   207005975   นายทรงศักดิ์      เวชกามา
3   207005976   นางสาวสุพัตรา     มาลา
1   207005977   นายสุทธิพงษ์      โสดาวงษ์
1   207005978   นายธีรวัฒน์      คูณแก้ว
3   207005979   นางสาวปิยะนาฎ     แก้วรักษา
3   207005980   นางสาวบุษบา      มังษา
3   207005981   นางสาววิภาดา       ่
                      เชียวชาญ
3   207005982   นางสาวประมวล      กงแก้ว
3   207005983   นางสาววิมลวรรณ     โสดากุล
3   207005984   นางสาวอุไร       บุษบา
3   207005985   นางสาวสุกัญญา     โคสารคุณ
3   207005986   นางสาวศิริรักษ์    สีหามาตย์
3   207005987   นางสาวเพ็ญพร      สุดาพรม
3   207005988   นางสาวสุภาภรณ์     ศรีพล
1   207005989   นายอภิชาติ       สัมมา
                   หน้าที่ 223

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207005990   นางสาวขวัญชนก     บุญเริ่ม
2   207005991   นางนิตยา       บุญรักษ์
1   207005992   นายประกิจ       ศรสิทธิ์
3   207005993   นางสาวฉัตรฤดี     จันทินมาธร
1   207005994   นายทวีชัย       สมคะเณย์
2   207005995   นางศิริวรรณ์     ผ่านเมือง
1   207005996   นายนัญญา       ไชยพันโท
3   207005997   นางสาวสุภาพร     สาวันดี
1   207005998   นายวิเชียร      สมบัติหลาย
3   207005999   นางสาวอารีย์     พิมพิลา
3   207006000   นางสาววิไล      ฐิตะสาร
3   207006001   นางสาวออรุวรรณ์    ธรรมดีกุล
3   207006002   นางสาวนันทิกานต์   โสดาลี
3   207006003   นางสาวอมรรัตน์    ยอดรัก
1   207006004   นายพิทยาทร      ลามสีดา
3   207006005   นางสาวสวัสดิ์     ศรัทราพันธ์
3   207006006   นางสาวดอกรัก      ่
                      กิงก้าน
1   207006007   นายพงษ์ศิริ      กล่อมปัญญา
3   207006008   นางสาววัชราภรณ์    สมบูรณ์
2   207006009   นางมะลิ        อุปการะ
3   207006010   นางสาวจิราภรณ์    พงษ์วิเศษ
1   207006011   นายวันชัย       สุมาลัย
1   207006012   นายธงชัย       แสงไชย
3   207006013   นางสาวสุทธิดา     เถาว์แสน
3   207006014   นางสาวมยุรี      คณานิตย์
2   207006015   นางราตรี       ถามะพันธ์
1   207006016   นายวินัย       ภูมิเรศสุนทร
                   หน้าที่ 224

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207006017      ิ
           นายอภิสทธิ์       จาปาเรือง
2   207006018   นางวิลัยลักษณ์     สะโสดา
1   207006019   นายชินวัฒน์       ดาบุดดี
2   207006020   นางกฤษณา        วรรณงาม
3   207006021   นางสาวนันทนา      สุทธิแพทย์
3   207006022   นางสาวภัณฑิรา      ตอพล
3   207006023   นางสาวนุชนาฎ      นักรบ
3   207006024   นางสาวสุดใจ       พรมสิน
1   207006025   นายฤกษ์มงคล       สุริยเลิศ
2   207006026       ุ
           นางศิริสดา       แข็งแรง
3   207006027   นางสาวทัศนีย์      ไพรินทร์
3   207006028   นางสาวศิรินทิพย์    ไชยเสริฐ
1   207006029   นายเดชาหาญ       มุลทาเย็น
3   207006030   นางสาวอมรรัตน์     ศรีจันทอง
2   207006031   นางพรรณิกา         ้
                       ปลืมกมล
1   207006032   นายเฉลิมพล       ยอดมาลี
3   207006033   นางสาววิภาพร      สิงห์ชอบ
2   207006034   นางนวลละออ       สังข์เกิด
3   207006035   นางสาวเพ็ญศรี      กตะศิลา
1   207006036   นายกฤตพล        สุดบอนิจ
2   207006037   นางอวยชัย        จรูญวงถาวร
3   207006038   นางสาวพิกุล       แก่นของ
3   207006039   นางสาวนิตยา       แจ่มปัญญา
2   207006040   นางอุษา         จันทร์พวง
1   207006041   นายเชิดชัย       คงราช
3   207006042   นางสาวเพียงตะวัน    ใจดี
1   207006043   นายกิตติศักดิ์     ดวงศรี
                    หน้าที่ 225

  เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207006044   นางสาวอุษา        กลันทกพันธ์
3   207006045   นางสาวรัตนา       พรมศิริ
1   207006046   นายณัฐวัฒน์       จอมเกาะ
1   207006047   นายวุฒิศักดิ์      เพ็งพา
3   207006048   นางสาวนันทพร       เข็มขันธ์
3   207006049   นางสาวรุ่งนภา      ผลดี
2   207006050   นางณัฐธิรา        น้อยงาม
1   207006051   นายอนันต์        นัยนามาศ
3   207006052   นางสาววรรณวิภา      อาพนพงษ์
1   207006053      ั
           นายวิสญ         สาริพันธ์
3   207006054   นางสาวจันทนา       เกษอินทร์
3   207006055   นางสาวจุฬารัตน์     สุภีร์คา
1   207006056   นายธนากร         ใจมั่น
3   207006057   นางสาวสุภาวิตา      โสมสาย
1   207006058   นายอาทิตย์        กงบท
2   207006059   นางจินตนา           ิ้
                       สิงห์กง
3   207006060   นางสาวบัณฑิกา      จันศรี
1   207006061   นายตะวัน         มหาสี
3   207006062   นางสาวกาไล        ไกยวงศ์
3   207006063   นางสาวสุนีย์รัตน์    พงษ์จันโอ
2   207006064   นางอภิรดา        ศรีขาว
1   207006065   นายทศพร         แข็งขัน
2   207006066   นางดอกอ้อ        สุวรรณโชติ
1   207006067   นายศุภกฤต        บุญเรือง
2   207006068   นางรัชนี         ปรโม
3   207006069   นางสาวอาภา         ุ
                       วิสทธะยา
3   207006070   นางสาวทิพวรรณ      จันทะเจียด
                   หน้าที่ 226

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207006071   นายมนตรี        บุดดีวัน
1   207006072   นายภาณุวัฒน์      สนิท
1   207006073   นายเสรี         หลอดแก้ว
    207006074   ว่าที่ ร.ต.หญิงนภาพร จันทร์ดี
3   207006075   นางสาวรุ้งกาญจน์    ทะจันลา
3   207006076   นางสาวลาพันธ์      อานาจวงค์
1   207006077   นายอานนท์        คาเนตร
3   207006078   นางสาวอรพรรณ์      นันโท
1   207006079   นายอาคม         วันทนียกุล
3   207006080        ิ่
           นางสาวหนูถน       เกษทอง
1   207006081   นายชุติพนธ์       พูลผล
1   207006082   นายศิริชัย       ศรีมันตะ
3   207006083   นางสาวระพีพร      พุทธิวงศ์
3   207006084   นางสาวอรทัย         ้
                       บุญคุม
1   207006085   นายธงชัย           ่
                       ใหลหลัง
3   207006086   นางสาวนิตยา       วงษ์จันทร์
3   207006087   นางสาวเบญจรงค์     ดอกดาว
3   207006088   นางสาวชนันธิดา     ผดุงเวียง
2   207006089   นางนิตสญา        เหยียบประโคน
3   207006090   นางสาวมัสยา       ศรีพาพักษ์
3   207006091   นางสาวณัฐนิชา      แก้วดี
1   207006092   นายสุนันท์       พรรษา
3   207006093   นางสาวเพชรดาว      เงาเพชร
3   207006094   นางสาววาสนา       มีทองแสน
2   207006095   นางนารีนาถ       ตาหนง
3   207006096   นางสาวสุพิณทิพย์    พรมลา
3   207006097   นางสาวศิรินทิพย์    ประเสริฐสังข์
                    หน้าที่ 227

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207006098   นายพิชิต        ธนจุฬานนท์
3   207006099   นางสาวกนกนภา      เวษาสิทธิ์
1   207006100   นายจิรัฐโชติ      หรหมรินทร์
2   207006101   นางสุกัญญา       ชีพันดุง
3   207006102   นางสาวลัดดาวรรณ อินทร์งาม
3   207006103   นางสาวพนิดา      สาระวรรณ
3   207006104   นางสาวกุลวดี      เกยืน
1   207006105   นายสายชล         ุ
                      สีบญเรือง
3   207006106   นางสาวศิริรัตน์    พันธิเ์ จริญ
3   207006107   นางสาวนฤมล       ชมัฒพงษ์
1   207006108   นายเทพนิมิตร      งอมสงัด
1   207006109   นายวินัย        สารวัน
1   207006110   นายสัญญา        ภูนาสูง
3   207006111   นางสาวนิภาพร      สิงห์เปี้ย
1   207006112   นายชาญชัย       ภิญโย
1   207006113   นายวัฒนา          ่
                      บานชืน
1   207006114   นายมานพ        ทองเชิด
1   207006115   นายสุรวุฒิ       ทองชุม
3   207006116   นางสาวยุภาวรรณ์    พลจันทร์
3   207006117   นางสาวจิราพร       ่
                      กิงแก้ว
3   207006118   นางสาววรินทร      คานึง
2   207006119   นางวันเพ็ญ       จาชาติ
3   207006120   นางสาวธิภาพร      จันทรักษ์
3   207006121   นางสาววิไลรัตน์    พันธ์น้อย
3   207006122   นางสาวไพรวัลย์     อ่อนผิว
1   207006123   นายชวลิต        ศรีแสง
3   207006124   นางสาวอัมพาพรรณ สัมพันธ์เพ็ง
                   หน้าที่ 228

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
3   207006125   นางสาวรัตติยา    ฤทธิเ์ ดช
1   207006126   นายอาณัติ      สู่เสน
3   207006127   นางสาวดารณี       ุ
                     มุทจิต
3   207006128   นางสาวแคร0ทริยา      ู
                     ศิริบรณ์
2   207006129   นางดวงนภา      คุมภิโร
3   207006130   นางสาวช่อปทุม    บุตรพรม
3   207006131   นางสาวสมพร      บุญจันทร์
3   207006132   นางสาววิไลลักษณ์   จารุจิต
1   207006133   นายปรเมศ          ุ
                     แสนทวีสข
2   207006134   นางเกศรา       บัวสูงเนิน
3   207006135         ิ
           นางสาวจันทร์ทพย์   วรรณธรรม
1   207006136      ์
           นายโพธิสว่าง     อ่อนเกษ
3   207006137   นางสาวจิราวรรณ    การสว่าง
3   207006138   นางสาวนิตยา     ธนูยาย
2   207006139   นางอรทัย       ครุฑสุวรรณ์
1   207006140   นายวุฒิชัย      คามะณี
1   207006141   นายอิทธิพัทธ์    อุ่นเมือง
1   207006142   นายประวิทย์     สาวพัฒน์
3   207006143   นางสาววาสนา     จันทร์แจ่ม
3   207006144   นางสาวจาเนียร    ผารักษ์
1   207006145   นายทศพล       ศรีลา
3   207006146   นางสาวสาคร         ้
                     กลมเกลียง
1   207006147   นายวิโรจน์       ้
                     ลิมปรีดีชัย
1   207006148   นายธีรวัช      เนื่องมี
3   207006149   นางสาวกันฐมณี    เสาธงรุ่งเรืองชัย
3   207006150   นางสาวสุพัฒน์    ทางาม
2   207006151   นางกัญญาภัค     บุญเรือง
                    หน้าที่ 229

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207006152   นางสาวอัญชนา      อินทพรม
3   207006153   นางสาวยุภัคดี     ศุภเลิศ
3   207006154   นางสาวอนงค์      สายเลน
3   207006155   นางสาวจุฑารัตน     ลือนาม
3   207006156   นางสาวมาลา       นามโคตร
1   207006157   นายชัชชัย       สมเนตร
2   207006158   นางอรสา        โสภา
1   207006159   นายธนกร        สุขส่ง
1   207006160   นายชาญธวัช       สุวรรณพิมพ์
1   207006161   นายณัฐวุฒิ       จันดี
3   207006162   นางสาวกรรณิการ์    กุลทะโสม
1   207006163   นายบัญญพัฒน์      สุจริต
1   207006164   นายบัณฑิต       วะรงค์
2   207006165   นางเพชรา          ุ
                      มานุบตร
3   207006166   นางสาววานิตพร     จันวัน
1   207006167   นายธนิตเชษฐ์      อินเทพา
3   207006168   นางสาวชวัลรัตน์    ธานี
1   207006169   นายเอกวุฒิ       สายทอง
1   207006170   นายพิษณุพงศ์      สามารถ
2   207006171   นางธิดารัตน์      ยิ่งยืน
3   207006172   นางสาวอนงค์นาถ     พิลาทอง
3   207006173   นางสาวมยุรี      ดีรอบ
3   207006174   นางสาวนงนุช      โกศล
1   207006175   นายวราวุธ       ลูกบัว
1   207006176   นายกรกฎ        วิเศษวงษา
1   207006177   นายณัฐวุฒิ       โล่ห์คา
2   207006178   นางเยาวเรศ       วิชาพูล
                   หน้าที่ 230

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
1   207006179   นายธนพัฒน์      โคกโพธิ์
1   207006180   นายณรงค์ฤทธิ์     กีฬา
1   207006181   นายโกวิทย์      สีหะวงษ์
3   207006182   นางสาวสิวราภรณ์    เพ็ชรรินทร์
3   207006183   นางสาวพิณสรณ์     ภัสร์ประภาพงค์
3   207006184   นางสาวอรอุมา        ุ
                      วงศ์สทธ์
1   207006185   นายวัลลภ       โคตรวันทา
3   207006186   นางสาวศรีมงคล     แสงปาก
3   207006187   นางสาวนิตยา        ์
                      โพธิไพร
1   207006188   นายศุภากานต์     สาแก้ว
3   207006189   นางสาววิลาภรณ์    สุทธิประภา
1   207006190   นายกิตติศักดิ์    สุจันทา
3   207006191   นางสาวสุพัตรา     สุขกุล
1   207006192   นายเอนก        ศรีแย้ม
2   207006193   นางสุภัคสินี     วงษานนท์
3   207006194   นางสาวเจนจิรา     เงินงอก
1   207006195   นายชัยพจน์      อัปกาญจน์
1   207006196   นายอนุวัตร      ลาภสาร
3   207006197   นางสาวอัชราภรณ์    สุทธัง
1   207006198   นายอาทร        ลุนวงค์
1   207006199   นายบุญลาด       กาญจนพัฒน์
1   207006200   นายเพียร       ทานุจันทร์
3   207006201   นางสาวกิตติมา     บุญช่วย
1   207006202   นายศิวพงศ์      น้อยเหลือ
3   207006203   นางสาวลดารัตน์    วารินทร์
3   207006204   นางสาวอาภาพร     พันนาเหนือ
1   207006205      ่
           นายเชียวชาญ      คาโสภา
                   หน้าที่ 231

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
2   207006206   นางปุณณมา       ภาพยนต์
1   207006207   นายสุระชัย      สิงห์กุ
3   207006208   นางสาวสุชาดา     เชิดสนิท
3   207006209   นางสาวสุนทรี     หาระวงศ์
3   207006210   นางสาวสุพรรณี     พะวง
3   207006211   นางสาวชฎาภรณ์     ลอยหา
3   207006212   นางสาวณิชาดา     วีระพันธ์
3   207006213   นางสาวอภิญญา     ปัญญาดี
3   207006214   นางสาววีระยา     พงศ์พีระ
2   207006215   นางกรรณิกา         ์ ุ
                      พันธุบตร
1   207006216   นายดารงศักดิ์     สุวรรณพันธ์
1   207006217   นายฐิติพงษ์      ชิณวงษ์
3   207006218   นางสาวกาญจนา     มาลัยพวง
1   207006219   นายสมาน        สาระการ
2   207006220   นางวันดี       ศิริคา
2   207006221   นางคุณศรี       พิมพ์เทศ
1   207006222   นายสันติศักดิ์    จะโรนา
3   207006223   นางสาวลักคณางค์    ไชยพร
2   207006224   นางกัลยาณี      รองสุพรรณ
3   207006225   นางสาวปิยรัตน์    ประจาสุข
1   207006226   นายชัชวาล       พันธ์จันทร์
3   207006227   นางสาวปัทมาวดี    อินทรวิเชียร
3   207006228   นางสาวโฉมพิส     บุดดาห์
3   207006229   นางสาวมยุรี      ทองวิเศษ
3   207006230   นางสาวสิริภาภรณ์   กุลวงศ์
2   207006231   นางกัญญจนพร      เสตพันธ์
2   207006232   นางพัชรี       นนท์ศิลา
                   หน้าที่ 232

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207006233   นายชาญยุทธ      บุญมี
3   207006234   นางสาวลินดา      เสนารัตน์
3   207006235   นางสาวรัชฎาภรณ์    บุทอง
3   207006236   นางสาวพนารักษ์    ทองพรม
2   207006237   นางยุพิน       นพใหม่
3   207006238   นางสาวสุจันทา     โสวันนา
1   207006239   นายยุทธศักดิ์     อรรคคา
3   207006240   นางสาวอิงอร      ปัญญาวงศ์
3   207006241   นางสาวชูจิตร     เสนาะวาที
3   207006242   นางสาวปราณี      สารพัฒ
1   207006243   นายสุริยันต์     เขียวสุข
3   207006244   นางสาวธนวันต์     บุญคลอด
1   207006245   นายคมสันต์      สาราญวงค์
2   207006246   นางนีลรัตน์      สมพงษ์
1   207006247   นายณัฐวุฒิ        ิ้
                      แซ่ลม
1   207006248   นายอาทิตย์      บุญมีรักษ์
1   207006249   นายสุขนิรันดร์    ทองประเสริฐ
1   207006250   นายอนุวัตร      แก่นจันทร์
3   207006251   นางสาวชุติมา     วรรณวงษ์
2   207006252       ิ
           นางพิชญ์สนี      เสนไสย์
3   207006253   นางสาวฐนิชา      แสนโสภา
3   207006254   นางสาวสุพรรณิกา    สมเสาร์
1   207006255   นายศรัทธา       พุ่มเพ็ชร
3   207006256   นางสาวสุมารตรี    แก้วบัวรบัติ
1   207006257   นายจีระพงค์      ศรีชูวงศ์
1   207006258   นายมิตรชาย      ตาทอง
1   207006259   นายอานาจ       มณเทียร
                    หน้าที่ 233

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207006260   นายสิทธิพงษ์      คาตะลา
1   207006261   นายสมคิด        แก้วบัวสา
3   207006262   นางสาวสุภาภรณ์     จาปานาค
3   207006263   นางสาวเอมอร      โคตรพันธ์
1   207006264   นายอัครวิทย์      สิงหาศรี
3   207006265   นางสาวทักษิณา     ชมจันทร์
3   207006266   นางสาวธมลวรรณ     ทะหา
3   207006267   นางสาวทิพวรรณ     วาบี
3   207006268   นางสาวลิต้า      บุ้ม
3   207006269   นางสาวพรชนก      อาจเอี่ยม
3   207006270   นางสาววรินดา      ทองผา
3   207006271   นางสาวณัฐกฤตา        ั
                      ทองพิทกษ์
1   207006272   นายอาภากร       ท้าวธงชัย
2   207006273   นางอารีรัตน์      ตรีแก้ว
2   207006274   นางศิรประภา      อัปกาญจน์
3   207006275   นางสาวนันทิดา     กาญจนรักษ์
1   207006276   นายเอกลักษณ์      สาเภา
3   207006277   นางสาววรรณภา      ขันคูณ
2   207006278   นางสุดใจ        ประมูลอรรถ
1   207006279   นายวีระพล       สว่างภพ
3   207006280   นางสาวประภัสสร     มาลาสาย
1   207006281   นายนิรันดร์      จันทรเนตร
1   207006282   นายธัชชัย       บุญแสนแก้ว
3   207006283   นางสาวธิดารัตน์    พวงเพชร
2   207006284   นางใจแก้ว       รัตนพันธ์
2   207006285   นางไกรวัลย์      มาหา
3   207006286   นางสาวสกุณาพร     ใจภพ
                   หน้าที่ 234

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
2   207006287   นางจิราภรณ์      ยาเคน
2   207006288   นางราตรี       ภูมิลาเนา
2   207006289   นางวิไลรัตน์     กุนศรี
3   207006290   นางสาวทิวาวรรณ    พุฒธา
3   207006291   นางสาวดวงใจ      ตวงแก้ว
1   207006292   นายกิตติศักดิ์    นิธิยานันท์
3   207006293   นางสาวจิราวดี     จุใจล้า
3   207006294       ิ
           นางสาวภัทรา      โคตะพันธ์
2   207006295   นางสุภาพร       นิธิยานันท์
3   207006296   นางสาวพรรษกร     แสงใสแก้ว
1   207006297   นายศุภระพัตร     แก้วเกิด
2   207006298   นางปิยรัตน์      อินทะมาตย์
1   207006299   นายประกิจ         ์
                      พันธุวิไล
1   207006300   นายวีระพงษ์      บุระพา
3   207006301   นางสาวจุรินธร     สืบเหล่างิ้ว
1   207006302   นายพัฒนจักษ์     ธัมมานุกูลสวัสดิ์
3   207006303   นางสาวภัทราภรณ์    ชินทะวัน
2   207006304   นางสรัลพร       ปางสุข
2   207006305   นางพรหทัย       ลาเจียก
3   207006306   นางสาวเพชรัตน์       ้
                      สิมเชือ
2   207006307   นางสรวงสุดา      ใจภักดี
2   207006308   นางวงเดือน         ์
                      พันธุดี
1   207006309   นายโกศล        สาเสนา
1   207006310   นายศิริชัย      สายสะอาด
3   207006311   นางสาวบังอร      กานัง
1   207006312   นายอุดงค์       ดอกดวง
1   207006313      ุ
           นายวิสทธิพร      ไพศาลธรรม
                   หน้าที่ 235

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207006314   นางสาวจันทร์เพ็ญ    อินผล
2   207006315   นางมัชฌิมาย์      ศรีแก้ว
3   207006316   นางสาวละไมล์      เนตรพันธ์
1   207006317   นายอภิวัฒน์      ลุนละบุตร
1   207006318   นายสุเมธ        ครองยุทธ
3   207006319   นางสาวอัมพร      คาโส
3   207006320   นางสาวเดือนเต็ม    จันทรเสนา
3   207006321   นางสาวสกุลตลา     มีธรรม
3   207006322   นางสาวรุ่งนภา     จาปาทอ
1   207006323   นายวีระชัย       ศรีแสง
3   207006324   นางสาวธราญา      สระแพงน้อย
1   207006325   นายสุรชัย       จันทร์โทวงศ์
3   207006326   นางสาวอรพรรณ      พงษ์วิเศษ
1   207006327   นายอรุณรัตน์      เดชจร
3   207006328   นางสาวกรณิการ์     ลาแก้ว
3   207006329   นางสาวขนิษฐา      สุรวิทย์
3   207006330   นางสาวอรทัย      บุญจิ่ม
3   207006331   นางสาวอุษา       สุทธิประภา
3   207006332   นางสาวศิริลักษณ์    จันทร์สว่าง
1   207006333   นายยอดชาย       ยอดเสาร์
1   207006334   นายพิชิตชัย      เกษมณี
3   207006335   นางสาวเปรมฤดี     ศรีโสภา
1   207006336   นายวีระพันธ์      ทามะณี
2   207006337   นางศิริพร       คาแผ่น
3   207006338   นางสาวจิราพร      พงศ์พิพัฒนชัย
3   207006339   นางสาวอรวรรณ      คาเมือง
1   207006340   นายเชษฐ์วุฒิ      สาธร
                   หน้าที่ 236

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207006341   นางสาวอนุสรา     กาหลง
2   207006342   นางณิชกมล       นามมณี
2   207006343   นางจุฑารัตน์     น้อยอินทร์
3   207006344   นางสาวนริศรา     พรมบุตร
1   207006345   นายเกรียงไกร     บุญใส
1   207006346   นายอดุล        ปางสุข
3   207006347   นางสาวละอองศรี    มาสขาว
1   207006348   นายธวัชชัย      สุรัตน์
2   207006349   นางจันทร์ทรา     ทองแย้ม
3   207006350   นางสาวทัศนีย์     ปรือทอง
2   207006351   นางสุวาณี       วงศ์คา
2   207006352   นางเยาวรัตน์     พรรณโรจน์
1   207006353      ั
           นายพิทกษ์       แสงแดง
1   207006354   นายอภิชาติ      ชาญศร
3   207006355   นางสาวพัชราวดี    อามาตย์เสนา
3   207006356   นางสาวทัศนีย์     พรมประเสริฐ
3   207006357   นางสาววิจิตรา     พาผล
1   207006358   นายสายันห์      พันธ์ทอง
1   207006359   นายนรายุทธ      จันทรวิจิตร
3   207006360   นางสาวนิตยา      กองแวง
1   207006361   นายวิฑูรย์      สีเสมอ
1   207006362   นายนิติพงษ์      ชนกคุณ
1   207006363   นายวรสันต์      เชียงใหม่
1   207006364   นายจิระศักดิ์     กองคา
3   207006365   นางสาวนิตยา      สมอทอง
3   207006366   นางสาวสมถวิล     กุศลส่ง
3   207006367   นางสาวปวีณา      สุขนี
                    หน้าที่ 237

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207006368   นางสาวลดาวัลย์     บุเงิน
1   207006369   นายรัตนผล       วงค์คา
1   207006370   นายยรรยง        หารสาร
1   207006371   นายอนุชิต       พวงมาลา
1   207006372   นายทินภัทร       แก้วพิลึก
1   207006373   นายธีระพงษ์      วงไชยา
1   207006374   นายเพชรรัตน์      ผลาผล
3   207006375   นางสาวประไพพร     สบายใจ
1   207006376   นายจงชนะ        ไชยโคตร
3   207006377   นางสาวเบญจมาศ     ศรีทองดี
1   207006378   นายพินิจเกียรติ    สุมงคล
3   207006379   นางสาวสุกัญญา     นิ้วทอง
1   207006380   นายยุทธชัย       แสนวงศ์
3   207006381   นางสาวระพีพรรณ     บุญเจริญ
3   207006382   นางสาวพิมพ์พรรณ ทองพิมพ์
3   207006383   นางสาวประพิศ      พรมจันทร์
1   207006384   นายสันต์        รัตนะ
3   207006385   นางสาวสมใจ       ใจใส
1   207006386   นายณัฐวุฒิ       นามเมือง
1   207006387   นายนพรัตน์       อนุพันธ์
2   207006388   นางรุ้งราตรี      สุวรรณปะดิษฐ
3   207006389   นางสาวสุวลักษณ์    สิงห์ขะ
1   207006390   นายศราวุธ       รักษ์แก่นทน
1   207006391   นายกิตติศักดิ์     สาราญ
3   207006392   นางสาววลิสา      หาทรัพย์
3   207006393   นางสาวภิภา       โสหอม
3   207006394   นางสาวนิตยา      ปาทะชัย
                  หน้าที่ 238

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207006395   นางสาวสายใจ       สิทธิภักดิ์
  207006396   นางสาวหทัยชนก      เมฆลอย
  207006397   นางสาวพรพรรณ      นวนิยม
  207006398   นายคาพูล        พวงผะกา
  207006399   นางสาวณัฐรัตน์     แก้วสง่า
  207006400   นายถาวร         ไชยายงค์
  207006401   นางสาวแพรวพรรณ โกศล
  207006402   นางสาวจิรพรรณ      นามวิชัย
  207006403   นางสาวอลิษรา      หอมจาปา
  207006404   นางสาวสุนันฐินี     วิชัย
  207006405   นายชัชชัย        กาหาวงศ์
  207006406   นายสุนทร        แก้วสง่า
  207006407   นางณิชารีย์        ุ
                     มีบญ
  207006408   นายศุภชัย        เสริมศรี
  207006409   นางสาวเรืองนิตย์    สิ้นภัย
  207006410   นางมยุรา        โคตรคา
  207006411   นางวรรณทนี       บ้านใหม่
  207006412   นางณัฐสุดา       กาญจนาลักษณ์
  207006413      ่
         นายเดียว        มาลอย
  207006414   นางสาวทรงพร       ศรีอุบล
  207006415   นางสาวมริกา       ฉัตรสุวรรณ์
  207006416   นายกิติกร        ศรีประสงค์
  207006417   นายเจริญจิตต์      บุดดีเสาร์
  207006418   นางนฤมล         สังสงหา
  207006419   นางสุภาพ        ยอดสิงห์
  207006420   นางสาวอรทัย       ศรีวิชัย
  207006421   นางศิริลักษณ์      ล่าลือ
                 หน้าที่ 239

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207006422   นางสาวอมิตา      สลับศรี
  207006423   นางสาวสุพร       อุคา
  207006424   นางธัญญารัตน์     ลันดา
  207006425       ์ ิ
         นายศักดิสทธิ์     หาพันธ์
  207006426   นางสาวรัชนี      ตั้งใจ
  207006427   นางสาวกนกอร      รสจันทร์
  207006428   สิบเอกศุภโชค      สิทธิกมลกุล
  207006429   นางสาวบุญยิ่ง     ปั้นทอง
  207006430   นางสาวกรรณิการ์    สะปะ
  207006431   นางสาวเยาวพา      ทองแก้ว
  207006432   นายไกรสิทธิ์      สว่างภพ
  207006433   นางสาวศรินทิพย์    ศิริสวัสดิ์
  207006434   นางสาวจิราพรรณ     อักษรพิมพ์
  207006435   นายวีระชน       ศรีอ่อน
  207006436   นางสาวสุภมิตร     อุคา
  207006437   นางสาวรัชนีกรณ์    พวงเกษ
  207006438   นางสาวอุไรวรรณ     อุคา
  207006439   นายสราวุฒิ       หยองเอ่น
  207006440   นายวิเชียร       ไชยพันธ์
  207006441   นายสถิตย์       ทวีพันธ์
  207006442   นายประทีป       ผลาวงศ์
  207006443   นางสาวกษมา       สีมาคา
  207006444   นางสาวพิศมัย      พิลา
  207006445   นายอาทิตย์       สีสะอาด
  207006446   นางสาววิจิตรา     ศรีลาชัย
  207006447   นางสาวสุนัน      เรืองพรม
  207006448   นางสมพร        อุคา
                 หน้าที่ 240

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207006449   นายเกริกกฤษ      มีแสง
  207006450   นางสาวศุภรัตน์    พันงาม
  207006451   นางนิศาชล       สีงาม
  207006452   นางสาวสุรีย์พร    สาสี
  207006453   นายทศพล        มิ่งคา
  207006454   นายประจวบ       ยอดสิงห์
  207006455   นางสาวพิมพ์จันทร์   บุญตาโลก
  207006456   นายสุรัตน       ห้วยทราย
  207006457   นางนารี        ดวงสนิท
  207006458   นางสาวเสาวลักษณ์ เสียงล้า
  207006459   นางสาวสุนิศา     ฉวีพันธ์
  207006460   นางสาววรรณิศา     จันทะสาต
  207006461   นางสาวกนกวรรณ     มาลัย
  207006462   นายศราวุฒิ      สมควร
  207006463   นายยงยุทธ       ดวงสิน
  207006464   นางวิไลวรรณ      ศรีทาบ
  207006465      ิ
         นายดุสตย์       ดีวงษา
  207006466   นางสาววิลัย      แหลากลม
  207006467   นายพีระพงษ์      พงษ์ชีวิน
  207006468   นางสาวประภาพร     โสมณวัตร
  207006469   นางสาวพรณิชา     มีธุรัตน์
  207006470   นางกนกวรรณ      คาภู
  207006471   นางวิลาวัลย์        ่
                    อุราชืน
  207006472   นายจิรพันธ์      สมจิตร
  207006473   นางสาวอมรรัตน์    วังทอง
  207006474   นางสาวอารยา      ชะบา
  207006475   นางสาวน้าทิพย์    ขวัญนู
                 หน้าที่ 241

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207006476   นายกฤษณะ       ศรีประสงค์
  207006477   นางสาวชิตญาภรณ์    งามศิริ
  207006478   นายอลงกรณ์      เสียงเพราะ
  207006479   นายสหัส        นามวงค์
  207006480   นางสาววิชชุตา     พรมแก้ว
  207006481   นายกฤษฎา       ทองเพ็ญ
  207006482   นายวรยุทธ       บุญอาจ
  207006483   นางสาวนิยะทัศนีย์   บุญศรี
  207006484   นายศิริพงษ์      บุญครั่ง
  207006485   นางสาวโสภา      นาคพันธ์
  207006486   นางสาวพัชราพร     บัวลา
  207006487   นางสาวอรทัย      แสงศรี
  207006488   นายระพัน       วงศ์จันทร์
  207006489   นางสาวอรทัย      ชมพู
  207006490   นางรัตนา       สะนึก
  207006491   นางสาวณัฐนันท์    จันทะเสน
  207006492   นางสาวรัตน์ธพัทธ์   ปัญญากร
  207006493   นายเนติ         ้
                    เชือพงษ์
  207006494   นายอาทร        หาญหัก
  207006495   นางสาวจิตติมา     จิตรประเสริฐ
  207006496   นางสาวสุณิสา     เสนาะ
  207006497   นางสาวรสสุคนธ์    มูลมิน
  207006498   นางสาวอนงค์      พาลาฤทธิ์
  207006499   นายธนาวุฒิ      ธณภัทรทิมประภา
  207006500   นางฐิติรัตน์     งามสัมพันธฤทธิ์
  207006501   นายสมยศ        ชัยนากุล
  207006502   นายชิรพล       มารักษ์
                 หน้าที่ 242

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207006503   นางสาวรัศมี     มณีวงค์
  207006504   นางสาวนพรัตน์    ศรีประสงค์
  207006505   นางสาวปริดารัศน์   ม่วงศรี
  207006506   นางสาววารีย์     บุยกอ
  207006507   นางสาวเบ็ญพักตรา สิมณี
  207006508   นายวัชรพล      ญาวงค์
  207006509         ุ
         นางสาวจันทร์สดา   เกาแก้ว
  207006510   นายธวัชชัย      อยู่เพชร
  207006511   นางสาวปวีณา     นิมาน
  207006512   นางสาวดวงพร     พรมรินทร์
  207006513   นายเชษฐา       สิทธิวงศ์
  207006514   นายงสวิจิตรา     เทวา
  207006515   นายวุฒิชาญ      ดอนแก้ว
  207006516   นายสิทธิพันธ์    รักษาราษฎร์
  207006517   นางสาวพิมลวรรณ    พิมพร
  207006518   นายจักรกฤษณ์     ทาเผือก
  207006519   นางสาวณัฐรินทร์   สินพูล
  207006520   นางเบญญทิพย์     ทองประสาร
  207006521   นางสาวณิชญา     ชมเชย
  207006522   นางสาวกานต์นิชชา อาชญาทา
  207006523   นายฤทธิชัย      อุรารื่น
  207006524   นายธนศักดิ์     พวงพลอย
  207006525   นางสาวรัชดา     แก้วมุก
  207006526   นายสุรศักดิ์     สองสี
  207006527   นางสาววิไลลักษณ์   พิลาหอม
  207006528   นางสาวมาลินี     จันทะคาม
  207006529   นายรชต        มูลภา
                  หน้าที่ 243

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207006530   นางสาวจิตลัดดา     คาแก้ว
  207006531   นางสาวอัญชิตา     นากกระแสร์
  207006532   นางสาววริศรา      กมณีย์
  207006533   นางสาวรัชนี      ยางงาม
  207006534   นางสาววันทนา      สอนจันทร์
  207006535   นางสาวชไมพร      ชนีวงษ์
  207006536   นางสาวกาญจนา      ทองจันทร์
  207006537   นางสาวจุไรววรรณ    ญาติปอ
  207006538   นายวีระยุทธ      เนื้ออ่อน
  207006539   นางสาวอารีรัตน์    ชมภูวงค์
  207006540   นางสาวนริศรา      บุญสุข
  207006541   นางสาวมณี       จิตทา
  207006542   นายอรรณพ        คาภูเมือง
  207006543   นายณรงค์จิต      เวชกามา
  207006544   นางสาวเกษมศรี     เหมือนนึก
  207006545   นายอนุสรณ์       จันตะ
  207006546   นางสาวชนันดา      เสาสิริ
  207006547   นายสถาพร        ปุกสันเทียะ
  207006548   นางสาวเกศริน      พรมสุวรรณ
  207006549   นายธัญญกฤษฏิ์     บุญอารีย์
  207006550   นายธีรวุฒิ       ศรีพันธ์วงศ์
  207006551   นางสาวสุภัชชา     โทสมทา
  207006552   นางสาวกัญญาภัคร    วิมลพลักค์
  207006553   นายทรงพล        กองสินแก้ว
  207006554   นายพรสวรรค์      นาพงษ์
  207006555   นายกิตติกร       ปักษ์
  207006556   นางสาวมัลลิกา     จันทร์แต้ม
                 หน้าที่ 244

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207006557   นางปราณี       บุญลา
  207006558   นายประโยชน์     มั่นคง
  207006559   นางสาวอัจฉรา     อินทรบุตร
  207006560   นางสาวอุไร      โคตรพงษ์
  207006561   นายมหาชัย      ชาชุมพร
  207006562   นายวิทยา       นพราช
  207006563   นายภิญโญ       ลือพรม
  207006564   นางสาวสมปอง       ิ
                   ภูทพย์
  207006565   นางสาววัชราภรณ์   แสงชาติ
  207006566   นางสาวอรวรรณ     ขอนเงิน
  207006567   นางสาวยุภาพร     คณษสาร
  207006568   นายปรีชา       บุระพา
  207006569   นายศราวุธ      ผลแก้ว
  207006570   นางสาวดวงฤดี     ศิริวาล
  207006571   นางสาววรรณวิสา    จันทะขันธ์
  207006572   นางสาวพานทอง     พลดงนอก
  207006573   นายไพฑูรย์      แสนวงษ์
  207006574   นายนฤพนธ์      แสงชาติ
  207006575   นางสาวอรทัย     ธิอามาตย์
  207006576   นางสาวสุพรรณี      ั
                   สีปญญา
  207006577   นายภูมินทร์     ราชนาวี
  207006578   นางสาวนิภา      สิงห์เอ่ม
  207006579   นายมิตรพงษ์     ทัศนจารูญ
  207006580   นายวิเชน       พงษ์สนิท
  207006581      ิ
         นายอภิสทธิ์     ศรีเมือง
  207006582   นายสุริยา      พรมลี
  207006583   นายตะวรรณชัย     เหลาทอง
                  หน้าที่ 245

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207006584   นางเจิมจิต       เรืองใจ
  207006585   นายเกียรติชัย      ปิตติระโจ
  207006586   นายพูนศักดิ์      ณุวงษ์ศรี
  207006587   นายพงษ์ศักดิ์      พรหมศรี
  207006588   นายธวัชชัย       พรหมรินทร์
  207006589   นางสาวธิดารัตน์     วงศ์ประเทศ
  207006590   นางสาวอนุธิดา      รัตนพันธ์
  207006591   นางสาวสุพิศ       สุนันท์
  207006592   นายมีชัย        ไชยภิบาล
  207006593   นายสมพร           ้
                     อดกลัน
  207006594   นางสาวอรพรรณ      แสงใส
  207006595   นางสาวศศิธร       ศรีพูล
  207006596   นางสาวณัฐกาญจน์     ศรีพูล
  207006597   นางสาวธณัฐฌา      ตันคา
  207006598   นางสาวสุกัญญา      หลินหะตระกูล
  207006599   นางสาวจิตรา       บุญจันทร์
  207006600   นายธัชชัย        สังข์ทอง
  207006601   นางสาววราภรณ์      เหิรเมฆ
  207006602   นายพิขะชาย       ไชยมาตย์
  207006603   นางสาวดวงใจ       ไชยวงศ์
  207006604   นางสาวมยุรา       เกษกุล
  207006605   นายเกียรติศักดิ์    ทองสระคู
  207006606   นางสาวรัชนีกรณ์     บุรัมย์
  207006607   นางวิชุดา        ไหลประเสริฐ
  207006608   นางสวาสดิ์        ่
                     ลันอรัญ
  207006609   นางสาวพัทมาพร      ขวัญรัมย์
  207006610   นางสาวปริยาภรณ์     ทับทิม
                 หน้าที่ 246

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207006611   นางกษมา        จันทเสน
  207006612   นางสาวนงคราญ     ศิริพงษ์
  207006613   นางจันทร์เพ็ญ     ศรีพิกุล
  207006614   นายอาทิตย์      ทรารมย์
  207006615   นายสุธรรม       บุรารัตน์
  207006616   นางเยาวเรศ      ไชยนิท
  207006617   นางสาวไพรินทร์    นวยสาย
  207006618   นายสมพร        วงค์แหวน
  207006619   นายสุบรรณ์      สาเภา
  207006620   นายกาญชวัฒน์        ่
                    แก้วกิง
  207006621   นายสมหมาย       ภิญโย
  207006622   นางสาวแวววลี     พวงจันทร์
  207006623   นางสาวนงนภัส     รัตนวัน
  207006624   นายสิวิทย์      กันหา
  207006625   นายระพิณ       คาผง
  207006626      ่
         นายสมถิน       โยผุย
  207006627   นางพิทยา       สุมัน
  207006628   นายทรงศิลป์      จันทศรี
  207006629   นางอาระยา       สุภัษะ
  207006630   นางภัทราพร      นามสมบูรณ์
  207006631   นายตะวัน       ปิ่นละออ
  207006632   นางสาววาริน      อามิก
  207006633   นางกรรริการ์     ป้ามหา
  207006634   นางสาวปวีณา      โอชาพันธ์
  207006635   นางอนุรี       ไพรโสภา
  207006636   นางธนัชสิน        ่
                    เลือมใส
  207006637   นายสราวุธ           ่
                    ทองพันชัง
                 หน้าที่ 247

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
  207006638   นางณิชนันท์       โสสว่าง
  207006639   นางสาวกรรณิตร์     บัวเงิน
  207006640   นางสมใจ         บุญเทาว์
  207006641   นางสาวกมลวรรณ      รัตนวัน
  207006642   นายเทียน        อนันเทพา
  207006643   นางสาวสงกรานต์     วงษาสันต์
  207006644   ส.อ.ประกาศิต       ่
                     กิงบุ
  207006645   นางสาวณัฐนันท์     ดาลาด
  207006646   นางสาวนิตยา       น้านวล
  207006647   นายปัญญา        ผะเดิม
  207006648   นายอาณาจักร       วริสาร
  207006649   นางสาวมรันตรี      โพธิขาว
  207006650   นายสากล         หงษาล้วน
  207006651   นางสาววรรณฑกานต์ สาจันทร์
  207006652   นางสาวสุปราณี      จันทะเกษ
  207006653   นายอิสระ        บุญทะวงค์
  207006654   นางสาวปรีดิพัทธ์    ศุภสุข
  207006655   นายโกศิลย์       แสนฝ่าย
  207006656   นางสาวพัชราภรณ์     อุโลก
  207006657       ั
         นายเทพพิทกษ์      วงศ์ดีวง
  207006658   นางสาวน้าฝน       แสงทอง
  207006659   นายดนัย         บุญเติม
  207006660   นายจีรวัฒน์       ปราบภัย
  207006661   นายสมชาย        สายสา
  207006662   นางสาวรวิวรรณ      บุญเยาว์
  207006663   นายอัษฎางค์       สายสุข
  207006664   นายณัฐกร        นามม่วง
                  หน้าที่ 248

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207006665   นางสาวดวงใจ      ผาอุ
  207006666   นางสาวรุ่งทิวา     ศรีทอง
  207006667   นางสาวแพรผกา      จันทะพันธ์
  207006668   นางสาวกุลวดี      มาหินกอง
  207006669   นางวิจิตรา       สัมฤทธิ์
  207006670   นางสาวชูศรี      ใจดี
  207006671   นางสาวพรรณี      กองมี
  207006672   นางสาวศิริรักษ์    สอนศรี
  207006673   นางสาววันเพ็ญ     นามวิชา
  207006674   ส.อ.สุธี        ยางน้อย
  207006675   นางสาวชลธิชา      ลาภา
  207006676   นางสาวปิยนาถ      ผลสัมฤทธิ์
  207006677   นายรณรงค์       คนซื่อ
  207006678   นางสาวกาญจนา       ้
                    เชืองาม
  207006679   นางสาวจุฑารัตน์    ใจสุข
  207006680   นายปรัชญะ       มุ่งงาม
  207006681   นางสาวกฤษณา      ศิลลา
  207006682   นายวชิระ        ทองทาน
  207006683   นายสุริญัณ       รางเงิน
  207006684   นางสาวปนัดดา      สุวรรณเพชร
  207006685   นายบุญจันทร์      ดวงน้อย
  207006686   นายกิตติศักดิ์     เสราราษฎร์
  207006687   นายจรัญ        แป้นจันทร์
  207006688   นางชมลวรรณ       จันเหลียง
  207006689   นายไพจิตร       กุมภาพันธ์
  207006690   นายธนพล        โคนพันธ์
  207006691   นายณัฐกิตต์      อบดอง
                 หน้าที่ 249

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207006692   นางสาวศรีวุบล    พิยะกา
  207006693   นางสาวกชกร      โลหะมาต
  207006694   นายชนะพงษ์          ์
                   ประเสิทธิแสง
  207006695       ั
         นางสาวสุทศน์     สมบูรณ์
  207006696   นางสาว        หมาหินกอง
  207006697   นางอุษณี       บุญพา
  207006698   นางหนูกร       ยอดแก้วดา
  207006699   นางสาวชะนีพรรณ    นิยมสัตย์
  207006700   นางปราณี       หวังธนู
  207006701   นางสาวบัวลอย     จังอินทร์
  207006702   นางสาวพรทิพย์    จันทา
  207006703   นายเอกชัย           ั
                   เอกธรรมพิทกษ์
  207006704   นางสาววิไล      สุดถนอม
  207006705   สงวนิดา       คาพรม
  207006706   นายศิริชัย      สมปอง
  207006707   นางสาวสมปอง     เทพวงค์
  207006708   นายจารัส       เวสะเกิด
  207006709   นางดวงใจ       พิมมาศ
  207006710   นางสาวธีระดา     ทวีฉลาด
  207006711   นายสุรศักดิ์     บัวงาม
  207006712   นางสาวณิชาพร     บุญเจริญ
  207006713   นางสาวทิพวรรณ    ปุยทา
  207006714   นางสาวรจนา      ประสานทอง
  207006715   นายสุวิทย์      สัมฤทธิ์
  207006716   นายเกรียงไกร     เพ็ชรนาม
  207006717   นายโกเมนทร์     ทิมา
  207006718   นายอภิชิต      บุญส่ง
                  หน้าที่ 250

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207006719   นายธีวินทร์      ยอดแก้วยาว
  207006720   นายบารุง        ดวงราช
  207006721   นางสาววันเพ็ญ     แลงมา
  207006722   นายชธานันทร์      ทาลา
  207006723   นายศุภรัตน์      จันทร์แจ้ง
  207006724   นางสาวพิตติมา     ศรีลาภา
  207006725   นายพงษ์พันธุ์     พรหมทา
  207006726   นางสาวอรนุช        ้
                    ปลืมจิตร
  207006727   นายอรุณ        พันตะวัน
  207006728   นายสุริยะ          ู
                    เชาว์สงเนิน
  207006729   นายนิรุต        อัดโท
  207006730   นายชาตรี        ทีฆายุพรรค
  207006731   นางสาวตะวันฉาย     พื้นพรม
  207006732   นายเพิ่มศักดิ์     โพธิศรี
  207006733        ุ
         นายเสน่ห์สข      สัมมะดี
  207006734   นางสมจิตร์       บุ้งทอง
  207006735   นางสาวอัญชลี      โอภาพ
  207006736   นางสาววาสนา      ต่อนคาสนธิ์
  207006737   นางสาวญาณวิภา     จันสะ
  207006738   นางพิสมัย       หลงชิน
  207006739   นายสุริยา       ปัจทะมะ
  207006740   นางสาวสังวาลย์     มะเด็ง
  207006741   นางสาวสุรีวัลย์    มรรคนนท์
  207006742      ั
         นายอุทยสิงห์      โมฆะรัตน์
  207006743   นายธวัชชัย       บัวศรี
  207006744   นายวิชาญ        ไชยสิทธิ์
  207006745   นายมานิจ        เต็มดวง
                 หน้าที่ 251

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207006746   นายไกรวุฒิ       เจือจันทร์
  207006747   นางสาวสุวิวรรณ     ระดาบุตร
  207006748   นางบุพผา        พันสุวอ
  207006749   นายนิยม         สาระบัญญา
  207006750   นางสาวเบญจมาศ      เครือชาลี
  207006751   นายอานาจ        สุจริต
  207006752   นางรจนา         จิรพงษ์พรชัย
  207006753   นางสาวเมตตา          ั
                     จันทร์ทย
  207006754   นายสมเกียรติ      อินธิเดช
  207006755   นายเชาวลิต       ผงยา
  207006756   นายสุระพิน       นัดถา
  207006757   นางสาวนิภาภรณ์     ละดาดก
  207006758   นางสาวอังคณา      เจริญบุตร
  207006759   นายจักรี        คาชมภู
  207006760   นางสาวสุพรรษา      ยอดสี
  207006761   นางสาวสมพร        ่
                     กิงก้าน
  207006762   นายธีรพล        หาลิพันธ์
  207006763   นางสาวกัญญา       เขียวพิมพ์
  207006764   นางสาวน้าฝน       จักร์แก้ว
  207006765   นางสาวกรรณิกา      กัลยารัตน์
  207006766   นางสาวสุกัน       บุญเย็น
  207006767   นางสาวกชพร       พิลารัตน์
  207006768   นายจิรยุทธ       สุขทา
  207006769   นายสิงห์ไพรวัลย์    หทัยโสภา
  207006770   นางสาวกรณิกา      วรรณทา
  207006771   นายสุรยุทธ       สุตะคาน
  207006772   นางสาวอาภานาฎ      นครราช
                  หน้าที่ 252

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207006773   นางสาวพัชราภรณ์    ทิพชาติ
  207006774   นางสาวนุจรินทร์    ทองแย็ม
  207006775   นางสาวลดาวัลย์     รูปงาม
  207006776   นางสาวทัศนีย์     พูลสุข
  207006777      ุ
         นางกุสมา        วิลาบุตร
  207006778   นางสาวกัลยา      บัวจันทร์
  207006779   นายทวี         ทาประจง
  207006780   นางสาวภัทรธิดา     สุขเจริญ
  207006781   นางจารุวรรณ์      เริญรัษ์
  207006782   นายสุมิตชัย      ศรีจันดี
  207006783   นายณรงค์ศักดิ์     เถรี
  207006784   นางสาวพรรณี        ุ
                    ศรีสข
  207006785   นางสาววนิดดา      วงษ์โสภา
  207006786   นายวิษณุ        พรหมชา
  207006787   นางสาวอุรารัตน์    ใสส่อง
  207006788   นางสาวศรีไพร      ธงศรี
  207006789   นางสาวพัชรินทร์    พันธุมาศ
  207006790   นางสาวแพรพรรณ     วิเชียร
  207006791   นางชิราภรณ์      พิมพา
  207006792   นายราชันย์       ศรีธัญ
  207006793   นางสาวหัทยา          ่
                    ทองพันชัง
  207006794   นายธรรมจักร์      จันทร์เทพ
  207006795   นายปิยะ        ละทารุณ
  207006796   นางสาววันดี         ั
                    เกษีสงข์
  207006797   นายปีนัง        สาเภา
  207006798   นายณรงค์ฤทธิ์      ้ ่
                    ผูทวม
  207006799   นายวีรยุทธ       เครือบุตรดา
                  หน้าที่ 253

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207006800   นางสุภาวดี         ้
                    ภาเชือ
  207006801   นางภาวิตา       วิชาเกวียน
  207006802   นายธาดา        เจริญวสันต์กุล
  207006803   นางนันทินี       ลาภา
  207006804   นางสาววันเพ็ญ     โคตรคา
  207006805   นางสาวยุภาพร      แสงอ่อน
  207006806   นางสาวนฤมล       ลือชา
  207006807   นายกัมพล        อ่อนชาติ
  207006808   นางสาวสาวิตรี     มูรา
  207006809   นายดารงค์       พรหมสี
  207006810   นายณัฐวุฒิ       แสงใส
  207006811   นายวิทยา        แก้วบัวสา
  207006812   นายอาทิตย์       จันทากอง
  207006813   นางสาวประวีณา     สุภีร์
  207006814   นางทิพย์วิภา      โพธิชัย
  207006815   นางสาววัชรินทร์    หยุดรัตน์
  207006816   นางสาวจันทราทิพย์ บุญมา
  207006817   นายวิชัย        สุภักดิ์
  207006818   นางสาววรรณวิภา     มัญจกาเภท
  207006819   นางสาวชาดา       สุวรรณ์
  207006820   นางสาวอนงลักษ์     ทิศสี
  207006821   นางสาวสุภาภรณ์     ทราธรณ์
  207006822   นางสาวกันตยา      ส่งเสริม
  207006823   นางสาวนิดา       นามวงษ์
  207006824   นายพงษ์ศักดิ์     ส่งเสริม
  207006825   นางสาววิราลักษณ์    เสริมทรัพย์
  207006826   นายศรชัย        โพธิพิมพ์
                  หน้าที่ 254

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207006827   นางสาวนิลมล      สมบัติดา
  207006828   นายนพพร        ขจรเกษ
  207006829   นางสาวนงนุช      ชอบธรรม
  207006830   นางสาวนุชนาถ        ู
                    ศิริบรณ์
  207006831   นายมนตรี        ยอดนาย
  207006832   นายยุทธศาสตร์     วิสามาศ
  207006833   นายอภิรักษ์      ศรีตะเขต
  207006834   ขวัญฤดี           ุ
                    โพธิบตร
  207006835   นางมยุรา        ทาเสนาะ
  207006836   นายเสถียร       นาดอง
  207006837   นายจารุพัฒน์      สารสี
  207006838   นางสาวฝนทิพย์     ขันตี
  207006839   นางทิพวรรณ       มนเสนา
  207006840   นางสาวภัสสร       ่
                    ชืนนม
  207006841   นายณัฐพงษ์       คงทรัพย์
  207006842   นางสาวหนึ่งฤทย์    ไชยแสง
  207006843   นางสาวมณฑาทิพย์    โสมณวัตร
  207006844   นายวินิจ        ทีคาเกษ
  207006845   นายฉัตรชัย       นิลพยัคฆ์
  207006846   นางสาวสุดารัตน์    พุฆตาล
  207006847   นางสาวโศรดา      ดีพาชู
  207006848   นางพัทฒิดา       รามจาตุ
  207006849   นางสาวณฐมน       วงศ์กาจ
  207006850   นายสาธิต        ทองทา
  207006851   นายวิรัช        หินซุย
  207006852   นายอภิชาติ       ชมภูชนะ
  207006853   นายชัยณรงค์      กาญจนาลักษณ์
                 หน้าที่ 255

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207006854   นายทวีศักดิ์     หาโจ๊ะ
  207006855   นายทินกร       กาญจนาลักษณ์
  207006856   นางสาวสุภาพร     สังฆะ
  207006857   นายบุญส่ง       กาหลง
  207006858      ั
         นายอุทยสิงห์     บุตสีสวย
  207006859   นายไชยา        พันธ์เสาร์
  207006860   นายสุทธิพงค์     อินพรหมมา
  207006861   นายนันทวัฒน์     นักรู้กาพลพัฒน์
  207006862   นางสาวพิรณพร     พื้นสวรรค์
  207006863   นางสาวนัฐกานต์    ชะนะมัจฉา
  207006864   นายสาเริง       จันทวี
  207006865   นางสาวสุนี      อภิรัตน์มนตรี
  207006866   นายณัฐวุธ       สงวนพิมพ์
  207006867   นางสาวอนงค์      ชมบูรณ์
  207006868   นางสาวจิตรา      สุดคาภา
  207006869   นายสุชาติ       แก้วสว่าง
  207006870   นายอุดม        สายทวี
  207006871   นางสาวจุฑามาศ     นัยเนตร
  207006872   นางสาวรจนา      มีกุศล
  207006873   นางสาวศิริพร     หนูน้า
  207006874   นางสาวธัญลักษณ์    นางวงค์
  207006875   นางสาวจิราภรณ์    สมพร
  207006876   นายบุญสนอง      พรมชาติ
  207006877   นางมะทิดา            ้
                    ตะเคียนเกลียง
  207006878   นางสาวละไม      พันธุมา
  207006879   นายพิเชษฐ์      จันละออ
  207006880   นายชาญฤทธิ์      บุญหลัง
                 หน้าที่ 256

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207006881   นายวรวุฒิ      อรรคลุตร
  207006882   นายประทีป      คาแสนราช
  207006883   นายกฤษดา       บุญเพศ
  207006884   นางสาวจารุณี     สีหาราช
  207006885   นางสาวจินตนา     มงคลการ
  207006886   นายวชิระ       จรัญยานนท์
  207006887   นางสาวนวลจันทร์   ทองผุย
  207006888   นายธิปโณทัวย     กุแก้ว
  207006889   นางพรสวรรค์     นุตภิบาล
  207006890   นางสาวสุภาพร      ่
                   กลินชมแสง
  207006891   นางสาวนิตติยา    สอนสั่ง
  207006892   นายธนากร       พระสุมี
  207006893   นางสาววันษา     โสมา
  207006894   นางสาวพรประภา       ื่
                   เชาว์ชน
  207006895   นายเสงี่ยม      จันทากอง
  207006896   นายณรงค์       จันทวี
  207006897   นายเด่น       ทองสง
  207006898   นางสุภัค       เขียวแก้ว
  207006899   นางสาวรัชกุล      ้
                   ปลืมใจ
  207006900   นางจิดาภา      พลอยไทย
  207006901   นายสุนันท์      บุญช่วย
  207006902   นางพัชรินทร์     ทิพจรูญ
  207006903   นางสาวสภาวดี     ทาทอง
  207006904   นายชาติวัฒน์     นุตภิบาล
  207006905   นายนิวัฒฯ      บัวลอย
  207006906   นายวันชนะ      พวงคา
  207006907   นางสาวอรพิน     บุญประสิทธิ์
                  หน้าที่ 257

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207006908   นายวิชัย        คาประสงส์
  207006909   นายศิริวัฒนา      วังทอง
  207006910   นางสาวอัจฉรา      ประดับกรม
  207006911   นางสาวเข็มอักษรณ์ หอมพิลา
  207006912   นางสาวธิดารัตน์    วงศ์โสภา
  207006913   นายปรารี        บุรินทร์
  207006914   นางสาวระพีพรรณ     เข็มเพชร
  207006915   นางนิ่มนวล       ใหญ่ยิ่ง
  207006916   นางอนงค์นาฎ      หินซุย
  207006917   นายสุวัฒนา       จันทร์เทพา
  207006918   นายอัครเดช       เทียมท้อง
  207006919   นายนิคม        นันตะวงศ์
  207006920   นายโภณ         ศิริโสม
  207006921   นางสาวทิวาพร      พรมลาย
  207006922   นายเฉลิมชัย      พลศักดิ์
  207006923   นางวิมล        รูปสวย
  207006924   นางสาวสุรีย์วัล      ุ
                    ศรีสวรรณ
  207006925   นางสาวจุฬาลักษณ์    ศิริสวรรณ
  207006926   นางสาวนีนาวัจน์      ั
                    บริษท
  207006927   นางสาวสุภมาศ      ศรวิชัย
  207006928   นางสาววิติตรา     วงษาราช
  207006929   นางสาวอารียาพร     พรมสาร
  207006930   นางสาวเดือนเพ็ญ     ่
                    ถินนาคา
  207006931   นายใจเพ็ชร       สุพรรณ
  207006932   นางสาววราภรณ์     ชัยภักดี
  207006933   นางสาวนฤมล       มนทินอาจ
  207006934   นายนัยวินิต      เพ็ญมาส
                 หน้าที่ 258

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
  207006935   นางสาวกาญจนา       ั
                    พิทกษ์เกียรติกุล
  207006936   นายอุเทน       ดวงคา
  207006937   นางสาวจีราธร     ทองจันทร์
  207006938   นางสาววิลัยวรรณ์   ศิริพัฒน์
  207006939   ส.อ.วิทยา       สุพรรณนนท์
  207006940   นายชาญศรงค์      สอาดอุตป็
  207006941   นางสาวสุจิจรา     ต่อนคาสนธิ์
  207006942   นางสาวศรีประไพ    อ้วนกลม
  207006943   นางกนกวรรณ      บุญลา
  207006944   นางสาวสมศรี      นัยนิตย์
  207006945   นางสาวปดิวร์ดา    ขันสะอาด
  207006946   นายทนงศักดิ์     บรรเทา
  207006947   นางสาวกาญจนา     แสงพงษ์
  207006948   นางสาววิไลลักษณ์   เถลิงรัมย์
  207006949   นางสาวศิริพร     เมียดสีนา
  207006950   นางสมยงค์       โคคาเทพ
  207006951   นางสาววราภรณ์     นาคคา
  207006952   นายสุริยศักดิ์    ทางาม
  207006953   นางสาวสุพัตรา     ขันทะวัตร์
  207006954   นายทศ          ่
                    ถินขาม
  207006955   นายปริชา       ไชยโคตร
  207006956   นางสาวกัญหทัยภรณ์ สุวรรณัฐโส
  207006957   นายกฤษฎา       หาระสาร
  207006958   นางสาวเพ็ญศรี     อานวยสุป
  207006959   นางสาววรัญญา     ดารงกรณ์
  207006960   นางสาวทับทิม     โมระดา
  207006961   นายปรีชา       ใจราช
                 หน้าที่ 259

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207006962   นางมะลิ        คงบุญ
  207006963      ั
         นางสุสนต์       โคตรพัฒน์
  207006964   นางสาวปวีณา      ประทุม
  207006965   นายสมพงษ์       อุพลรัมย์
  207006966   นายสมพร        สมสุข
  207006967   นายชัยรัตน์      มะโนชัย
  207006968   นางสาวรุ่งนภา     โนริรัตน์
  207006969   นางสาวจิราภรณ์    อินทร์แก้ว
  207006970         ุ
         นางสาวจันทร์สดา    ชัชวาลย์
  207006971   นายสุรพงษ์      บุญเมือง
  207006972   นางกัลยา       ประมูลพงษ์
  207006973   นายทวี        กุจะพันธ์
  207006974   นายมงคล        สมบัติตา
  207006975   นางสาววันชนก     จันทะโชติ
  207006976   นางอภิสรา       สมรักษ์
  207006977   นายจาลอง       คาภา
  207006978   นายเฉลา        ประกอบแก้ว
  207006979   นางสาวศิริพร     ทองคา
  207006980   นางจรัสศรี      กิติศรีวรพันธุ์
  207006981   นางสาวสุวรรณี     ต่อติด
  207006982   นางสาวศรีประภา    ศตีเลิศ
  207006983   นายสมัคร       นาคเจือ
  207006984   นางจารุวัลย์     อรรคศรีวร
  207006985   นางสาวรุ่งมณี     แก้วอนันต์
  207006986   นายนครินทร์      สายแวว
  207006987   นายธงชัย       เสนาวงศ์
  207006988   นายเผ่าพงศ์      มีชัย
                 หน้าที่ 260

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207006989   นายณัฐพงษ์      กมลนิธิเศรษฐ์
  207006990   นายปรัชญา       ศิลาโคตร
  207006991   ส.อ.อาทิตย์      จันทุดม
  207006992   นายอนุวัฒน์      เกษดี
  207006993   นางสาวคาบาล      พละเลิศ
  207006994   นายโกวิท         ์
                    โพธิธรรม
  207006995   นายสุรสิทธิ์     แสนยะบุตร
  207006996   นางสาวอาภรณ์     หวานใจ
  207006997   นายสุชาติ       เห็มวัง
  207006998   นางสาวธนิศานันท์   วสุรัตน์ธัญธร
  207006999   นางสาวสุชาดา     แข็งแรง
  207007000   นายตะวัน       หล่อหลอม
  207007001   นางสาวมาลิณี     จตุราเพศ
  207007002   นางสาวศิริขวัญ    รามสมพันธ์
  207007003   นางสาวสุรัตน์     สุราวุธ
  207007004   นายธงไชย       ขันสุวรรณา
  207007005   นางสาวพิทยารัตน์   จันทร์อบ
  207007006   นายสมพงษ์       ศรีกาญ
  207007007   นางสาวพัชรี      ยาวะโนภาส
  207007008   นายอาทิตย์      นนทะสิงห์
  207007009   นางสาวสุนิษา        ์
                    ศักดิศรี
  207007010   นางสาวถนอม      พวงศรี
  207007011   นางสาวราณี      ไกรวิเศษ
  207007012   นางสาวสริญญา     ลาภพูล
  207007013   นางสาวสุพัตรา     เหล็กงาม
  207007014   นางสาวจารุณีย์    นันทะหมุด
  207007015   นายชาญยุทธ      หวังผล
                 หน้าที่ 261

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207007016   นายภานุ        ไพบูลย์ชิต
  207007017   นางสาวกฤษณา      กุโบลา
  207007018   นายนิกร        ศรีแก้ว
  207007019   นางสาวมยุรี      มาสุข
  207007020   นายเกรียงไกร      มีชัย
  207007021   นายวุฒิไกร       วามะสิงห์
  207007022   นางสาวกุลฉัตร     จันทร์เทพ
  207007023   นายพลนิกร       เข็มพันธ์
  207007024   นายวงกต        จิตรประเสริฐ
  207007025   นายกฤษณะพล       สมควร
  207007026   นางสาวแววมณี      ไชยพันธ์
  207007027   นายชาติชาย       สีหล้า
  207007028   นางสาวสุพัตรา     ปาละบุตร
  207007029   นางสาวนงค์รัก     ซ่อมวงค์
  207007030   นายวธิราวุธ      ลุนระวงค์
  207007031   นางสาวแสงอาทิตย์    บุญประเสริฐ
  207007032   นางสาวศรีพิกา     โคตมา
  207007033   นายธงชัย        ปัสนา
  207007034   นางจิรวัฒน์      นนท์คาวงค์
  207007035   นายเลิศศักดิ์     ธานี
  207007036   นางสาวหนูเวียง     วงศ์คาเหลา
  207007037   นายประวิทย์      ทารักษ์
  207007038   นางสาวอนุกรณ์     บุญนูญ
  207007039   นางสาวสุจินธรา     มนทินอาจ
  207007040   นายจิระพงษ์      แก้วแรมเรือน
  207007041   นายนิยม        บุญเจริญชัยยศ
  207007042   นางสาวขนิษฐา      พิมพันธ์
                  หน้าที่ 262

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
  207007043   นางสาวนิตยา       อัจนา
  207007044   นางกานดา        พรมสุวรรณ
  207007045   นายปริพัฒน์       จิไลหอม
  207007046   นายไพรรัตน์        ้
                     เชือคนแข็ง
  207007047   นางสาววาทิณี      ดานุวงษ์
  207007048   นายสุพจน์           ุ
                     พิมพ์บญมา
  207007049   นายธีรชัย        ประภาเสน
  207007050   นายปรมินทร์       จินถนอม
  207007051   นายสมบัติ        สร้อยจักร
  207007052   นางสาวไพรรัตน์วาทิณี สัตธรรม
  207007053   นายทวี         จันดาชาติ
  207007054   นางสาวกุศลิน      บารุงเกตุอุดม
  207007055   นางสาวแจ่มจิตร       ุ
                     ศรีสวงค์
  207007056   นางสาวนาถอนงค์     โสภาพิมพ์
  207007057   นายจักรกริช       ชมเชย
  207007058   นายวีระพงษ์       เที่ยงธรรม
  207007059   นางสาวนริศรา      บัวพา
  207007060   นางสาวจิภาพร      จารีรัตน์
  207007061   นายเฉลิมวุฒิ      เวทย์ศิริยานันท์
  207007062   นางสาวทิพวัลย์     แซ่ลี้
  207007063       ุ
         นายสันติสข       บัวเขียง
  207007064   ว่าที่ ร.ต.ธนดล     สุขเกษม
  207007065   นางบุญส่ง        บุญสงค์
  207007066   นายปิยะ         คันธจันทน์
  207007067   นายสาราญ        เสียงอ่อน
  207007068   นายสริยันต์       จาปาขีด
  207007069   นางสมจิตร        วงศา
                  หน้าที่ 263

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207007070   นางสาวเสารัตน์     โพธิบาล
  207007071   นางสาวแสงระวี      เหมภัณฑ์
  207007072   นายชาติชาย       พละศักดิ์
  207007073   นางสาวจริยา       นาทองหล่อ
  207007074   นางวิเชียร       ปรือปรัง
  207007075   นายนิชิวัฒน์      แก้วเนตร
  207007076   นายปรีชา        มะเด้ง
  207007077   นายอภิรักษ์       สมมุติ
  207007078   นางสาวมุกดา       อุทโท
  207007079   นางสาวพัชราภรณ์     ดวงดี
  207007080   นางสาวสายรุ้ง     มูลเหล่า
  207007081   นางสาวจิราภรณ์     มงคลธนกิตติ์
  207007082   นายบัณฑิต        คางาม
  207007083   นางสาวภัทราวดี     จารูญศรี
  207007084   นายอุทร         บุญทา
  207007085   นางสาวนิฐกรณ์      พิมพกรรณ์
  207007086   นายสุวัตร        สีตะริส
  207007087   นางสาวจันทร์ดี     มาสาโน
  207007088       ั
         นางสาวอุทยทิพย์     คาละนิล
  207007089   นางสาวทัศนี       อักษรหิมห์
  207007090   นายปภิวัฒน์       กองกูล
  207007091   นายพนมพร        จาปาแดง
  207007092   นางธนิญา        กองแก้ว
  207007093   นายสาคร         โด้สา
  207007094   นางสาวกัญญ์วรา         ั
                     จันทร์ทน
  207007095   นางสาวนารีรัตน์     ชาตะเคน
  207007096   นางสาวอุไร       กว้างขวาง
                  หน้าที่ 264

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207007097   นางสาวรัตนา       หาสุข
  207007098   นางไพจิตร์        พงษ์ทอง
  207007099   นางสาวธิภาพร       ชูรัตน์
  207007100   นายปรวัฒน์        แพชราช
  207007101   นางสาวนิตยา       ธนรินทร์
  207007102   นางสาววัชรา       พัสลัง
  207007103   นางสาวอุษาสันติ์     ราศรี
  207007104   นายจักรกฤษ        จาปาหอม
  207007105   นายจักริน        ชนะพาห์
  207007106   นายเกรียงศักดิ์     วิลัยศัย
  207007107   นางสาวเตือนจิตต์     หาริวร
  207007108   นางสาวสาวิตรี      โพพิพัฒน์
  207007109   นางสาวมนทิยา       นวลแสง
  207007110   นางสาวพรพรรณ       ทองอ่อน
  207007111   นายประยุทธ        โสธรารังษี
  207007112   นายอาทิตย์        คาหลอม
  207007113   นางสาวชลธิชา       บุญหน
  207007114   นายสายชล         มังคกาล
  207007115   นายธนพัฒน์        สีนอคา
  207007116   นายไพฑูรย์        จิระเกษมนุกูล
  207007117   นายเอกชัย        สงสาร
  207007118   นายสันติชัย       โสรส
  207007119   นางสาวอาทิตติยา     บุตรการ
  207007120   นายชัยสิทธิ์       อินธิแสง
  207007121   นางสาวสุพรรษา      สุวะรักษ์
  207007122   นายสันติ         สุวรรณกูฎ
  207007123   นายสมพร         ทองใบ
                  หน้าที่ 265

เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207007124   นางสาวสุนีย์รัตน์     ไชยกาล
  207007125   นางสาวละออ        ร่มเมือง
  207007126   นายสุรักษ์        การินทร์
  207007127   นายจรูญ          นุสนทรา
  207007128   นายเอกวิทย์        ดวงจันทร์
  207007129   นางสาววีลดาพรรณ      พรมลี
  207007130   นางสาวนุชจริยา      เดชรักษา
  207007131   นางปิยนุช         ไชยแสง
  207007132   นายสมชาย         ชาติวงษ์
  207007133   นายจิตรตวัตน์       สมาจักร
  207007134   นายจีระพงษ์        สาโรงแสง
  207007135   นางสมหมาย          ้
                      เกือกูล
  207007136   นางสาวศิริพร       ฝีปากดี
  207007137   นายเจริญชัย        เงาศรี
  207007138   นางสาวรุ่งเรือง      ผลอ้วน
  207007139   นายเอกวัฒน์        พรัสพันธ์
  207007140   นางสาวกฤษติยาภรณ์ สมควร
  207007141   นายสุพรรณ         พรมแพง
  207007142   นางสาวมสฤณา        มีศิริ
  207007143   นายสมัย          จุลเหลา
  207007144   นายสุรสิทธิ์       ไกรรักษ์
  207007145       ์ ิ
         นายศักดิสทธิ์        ิ
                      มุสกสาร
  207007146   นายวัฒนะ         กัญจนา
  207007147   นางประทุมมา        ขุมาลี
  207007148   นางภัคจิรา        ทัพโยธา
  207007149   นางสาวศุภาภรณ์      รุ่งเรือง
  207007150   นายธนิพงศ์           ์
                      สวัสดิตระกูล
                  หน้าที่ 266

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207007151   นายอาทิตย์       ศรีวิเศษ
  207007152   นายอาทิตย์       จินดาศรี
  207007153   นางสาววนิดา       ดุดัน
  207007154   นายเอกรัตน์       ประทุมชาติ
  207007155        ุ
         นางสาวศรีสดา      คาภูบาล
  207007156   นายธนาวัฒน์       พละวงษ์
  207007157   นางสาวปรวิศา      ไก่แก้ว
  207007158   นายธีรวุฒิ       กุลโพนเมือง
  207007159   นางสาวรัตนา       วารินทร์
  207007160   นางสาวจารุวรรณ     จันทร์อ่อน
  207007161   นางสาววิไลวรรณ     เข็มละทอง
  207007162   นางสาวมณีวรรณ      เลิศสว่าง
  207007163   นางสาววิไลรัตน์     ศาสตราชัย
  207007164   นายคฑาวุธ        อาจธะขันธ์
  207007165      ั
         นายสุปญญา        เรืองบุญ
  207007166   นางรุ่งนภา       จันทพันธ์
  207007167   นางพิศมัย        นาคไชยะ
  207007168   นายบุญยัง        กันตรง
  207007169   นายจิตรวิรัตน์     พัดทาป
  207007170   นางสาวรุ่งอรุณ     พรรพตาธิ
  207007171   นายศราวุธ        ธรรมสัตย์
  207007172   นายเริงฤทธิ์      ชาวตระการ
  207007173   นายจรัส         มะณีวงษ์
  207007174   นายฦาวร         เกษบุรมย์
  207007175   นางสาวภัทราภรณ์     ชิมโพคลัง
  207007176   นางปาริชาติ       มาติยา
  207007177   นายณัฐพนธ์       เหมือนเขียน
                 หน้าที่ 267

เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
  207007178   นางสาวสุกัญญา     ป้องสีดา
  207007179   นางสาวบุผาวรรณ     บุญจบ
  207007180   นางสาวชารินีย์        ์
                    สวัสดิตระกูล
  207007181   นางสาวปราณี      มั่นหมาย
  207007182   นางสาวดรุณี      แสนเลิง
  207007183   นายธนากร        สิงตะโคตร
  207007184   นางสาวพิสมัย      ใจแจ้ง
  207007185   นายอนุชิต       อนุชิต
  207007186   นายบรรพจน์       สมแก้ว
  207007187   นางสาวสมใจ       สิงหันต์
  207007188   นายธวัชชัย       อ่อนมิ่ง
  207007189   นางฉวีวรรณ       อุ่นใจ
  207007190   นายอาทิตย์       อุ่นใจ
  207007191   นายพงศกร        สอนสา
  207007192   นางสาวรัตนภรณ์     ศรีสมุทร
  207007193   นางมยุรา        มัศยามาศ
  207007194   นางสาวเพิ่มศรี     รุ่งคา
  207007195   นางจารูญ        สิริรุจน์
  207007196   นางสาวศศิธร      น้านวล
  207007197   นายสุรัตชัย      จันสุตะ
  207007198   นายมงคล        สร้อยงาม
  207007199   นางอัจฉภา       เนตรวงศ์
  207007200   นางสาวศิริลักษณ์    วงค์นามเถาว์
  207007201   นายจิตพงษ์       มะลิจันทร์
  207007202   นางสาววิไลลักษณ์    จันคทา
  207007203   นางสาวพรนิภา      นาควัน
  207007204   นางจริยา        แผ่นผา
                  หน้าที่ 268

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207007205   นางสาวธนพร       พงษ์สระ
  207007206   นางนริศา        บุตรแพง
  207007207   นายชนะชัย        คาเคนขัง
  207007208   นางธนาพร        จันทรัตน์
  207007209   นายศิริชัย       อุ่นจิตร
  207007210   นางสาวจุรีรัตน์     คูณปลูก
  207007211   นายสมชัย        แก้วคา
  207007212   นางสาวทรัพย์วิมล    ดีผลงาม
  207007213   นางสาววิไลพร         ่
                     มั่งคัง
  207007214   นายวันชัย        สิบสุวรรณ
  207007215   นายประเสริฐ         ิ้
                     แซ่ลม
  207007216   นายนคร         บุราไทร
  207007217   นายบุญชู        พูลเพิ่ม
  207007218   นางสาวเพ็ญนภา      หอมดี
  207007219   นางสาววราภรณ์      วงศ์ยา
  207007220   นางสาววาสนา       หอมดี
  207007221   นายสันติ        หอมไม่ทาย
  207007222   นางสาวทัศนีย์      ศรีพนธ์
  207007223   นางสาวศิราพร      วิลามาศ
  207007224   นายอาทร         เหมือนมาตย์
  207007225   นางสาวพรรณประภา ธรรมสาร
  207007226   นางสาววาสนา       แจ้พิมาย
  207007227   นางสาวสุกัญญา      จงชมผา
  207007228   นางสาวศิริพร      สุภมิมิตร
  207007229   นายสมบัติ        บุรมย์
  207007230   นางสาววาสนา       ชนะบุญ
  207007231   นางสาวศุภรัตติยา        ์
                     สายสิทธิธนากุล
                  หน้าที่ 269

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
  207007232   นายสากล         สระใหญ่
  207007233   นางสาวพัชรินทร์     คุณมี
  207007234   นายดารงค์ฤทธิ์     งามศรี
  207007235   นายพัฒนพงศ์       คาวงศ์
  207007236   นายพงษ์ศักดิ์      วิลาศรี
  207007237   นายพรชัย        รินทอง
  207007238   นายกิจรภัฏดล      วงศ์แสง
  207007239   นายเมธี         ทวีเหลือ
  207007240   นายเอนก         สมเพาะ
  207007241   นายต่อเขต        คาโกน
  207007242      ั
         นายอุทย         เหมือนนึก
  207007243   นางพิจิตรา       สีหบุตร
  207007244   นายชัยภัทร       หอมแก้ว
  207007245   นายสมศักดิ์       สุขตะ
  207007246   นางสุทธิวา       ดาผา
  207007247   นายสมชาย        ดาผา
  207007248   นางสาวอัจฉริยา     พัฒนภรณ์
  207007249   นายสุระศักดิ์      หมื่นสุข
  207007250   นายจันหนอม       สายทด
  207007251   นางสาวจุไรรัตน์     บุผมศ
  207007252   นางสาวเปรมรวัลย์    แดนเดช
  207007253   นายอาทิตย์       คาภูผร
  207007254   นางสาวกุลจิรา      บูญประสาร
  207007255   นางสาวแก้วกมล      ศรีทอง
  207007256   นางพิกุล        พรมนาม
  207007257   นายอุดม         จันทะโชติ
  207007258   นางสาวจันทร์นภา     ร่วมรักษ์
                  หน้าที่ 270

เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
  207007259   นายสมพร         สายโสภา
  207007260   นายอนันนทศักดิ์     แก้วกาไร
  207007261   นายหนูกาญจน์      มีคุณ
  207007262   นายเจษฎา        ทองเพ็ญ
  207007263   นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
  207007264   นางสาวสังวาลย์     เหล่ามา
  207007265   นางสาวนิตยา       ใจภพ
  207007266   นางสาววันเพ็ญ      ดรุณพันธ์
  207007267   นายพงษ์ดนัย       ทองชุม
  207007268   นายสราวุธ        สายเนียม
  207007269   นายกฤษณะ        ยศวิปาน
  207007270   นายอิสระพงษ์      เชิงหอม
  207007271   นางสาวนุชัต       บุญไทย
  207007272   นางสาวสุนิสา      สนิท
  207007273   นางณรงค์        วิเศษไชยนุสรณ์
  207007274   นางสาวจันทร์ธิมา    บุญทวี
  207007275   นายนพดล         กุลวงค์
  207007276   นางสาวประวิท      แสงขันธ์
  207007277   นางรังษี        ยืนนุข
  207007278   นายสมัย         วงษ์คาชัย
  207007279   นางบุษกร        ภาคพาไชย
  207007280   นางสาวดารุณี      อุณาพรหม
  207007281       ั
         นางสาวอุทยวรรณ     ภูมิลาเนา
  207007282   นางสาวอรอนงค์      ทองวร
  207007283   นางสาวเพชรเชียร     วงค์เศรษฐ์
  207007284   นายสุรศักดิ์      ธนานันต์
  207007285   นางสาวจินตนา      ไพรบึง
                     หน้าที่ 271

  เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
    207007286   ว่าที่ ร.ต.วราวุธ     ปัญญาใส
    207007287   นางสาวณัฐกานต์      อดทน
    207007288   นายสายชล         ทรวงโพธิ์
    207007289   นางสิรินดา        เหลาสิงห์
    207007290   นายขจรศักดิ์       วัฒนสุข
    207007291   นางสาวชยานิษฐ       เจริญพานิชย์กุล
    207007292   นางสาวอนันติญา      ภาระมาตร
    207007293   นางสาวกันนากร       บุพะกิจ
    207007294   นายเฉลิมชัย        บุญครอง
    207007295   นายเอกรินทร์       เรียววงค์
    207007296   นางอัญชลี         นิลพัฒน์
    207007297   นางเข็มทอง        สายเมฆ
3   207007298   นางสาวบุษบา        ทองบ่อ
1   207007299   นายศุภกร         จันทะเนตร
2   207007300   นางสาวีณา         แสงไชย
1   207007301   นายพยุงศักดิ์       บุญคง
1   207007302   นายธัญชรัตน์       เหล่าสวัสดิ์
2   207007303   นางเบญจพร         โมขุบทด
1   207007304   นายวิชัย         สุขอวัน
3   207007305   นางสาวอ้อมใจ       คณา
3   207007306   นางสาววงเดือน       จอมหงษ์
2   207007307   นางอังคณา         จันจะบุตร
2   207007308   นางวาสนา         ธรรมทาน
1   207007309   นายวรพัน         วังสะอาด
1   207007310   นายพชร          บุญเรือง
3   207007311   นางสาวชนิดา        กันหาชาติ
2   207007312   นางธิลมพร         พินธุกรณ์
                    หน้าที่ 272

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207007313   นางสาวธีรยุทธ์     สายพันธ์
1   207007314   นายอนิตยา        ทิมา
3   207007315   นางสาวปิยดา       สุขเต็มดี
3   207007316   นางสาวมัณฑนา      หวังผล
3   207007317   นางสาวรัตนา       จันทะสิงห์
2   207007318   นางราตรี        อยู่เย็น
3   207007319   นางสาวปรัศญาภรณ์ เรืองวงค์
1   207007320   นายกายสิทธิ์      นาจาน
2   207007321   นางกานต์รวี          ์
                       สวัสดิตระกูล
2   207007322   นางนิตยา        ทองลา
3   207007323   นางสาวศิริพรรณ     กาปันโน
1   207007324       ์
           นายศักดิดา       ตรีแสน
2   207007325   นางสมนึก        รอดบุญฤทธิ์
3   207007326   นางสาวจรรยา       เสนาพรหม
2   207007327   นางสมศรี        เก็บทอง
1   207007328   นายสุรเชรษฐ์      บัวศรี
3   207007329   นางสาวจีระนัย      พวงเพชร
3   207007330   นางสาวนิศาลักษณ์    นาคเสน
1   207007331   นายธนิต         สบายใจ
3   207007332   นางสาวอภิวันท์     จันทรักษ์
1   207007333   นายจารุวิทย์      แก้วอุดร
1   207007334   นายชวจิต        จันทร์เกษร
3   207007335   นางสาวสุพาพร      สุรสรณ์
3   207007336   นางสาวปิยะวัตน์     ลวดลาย
1   207007337   นายไพรวรรณ       ชาริพา
1   207007338   นายชาตรี        ฉลวยศรี
1   207007339   นายสุพล         กาญจนรัตน์
                    หน้าที่ 273

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207007340   นางสาวจารุณี      บุญจันทร์
1   207007341   นายบุญมี        บุญครอง
1   207007342   นายธีระ         นิลโชติ
3   207007343   นางสาวศิรินันท์     บุดดีเสาร์
1   207007344   นายอนุวัฒน์       บุญเชิญ
1   207007345   นายมหาราช        อู่ทรัพย์
1   207007346   นายสมพร         บุญตา
2   207007347   นางบรรณพัชรา      บุญเรือง
1   207007348      ิ
           นายอิษษา        ก่อสกุล
3   207007349   นางสาวมลฤดี       หงษ์คา
1   207007350   นายบัณฑิต        วรรณทวี
1   207007351   นายนิกร        ใจสุข
3   207007352   นางสาวทัศฉวี      วรรณทวี
1   207007353   นายสุรไกร        กวีกรณ์
1   207007354   นายประโลม        โพธิยา
1   207007355   นายนรินทร์       บูรญ์เจริญ
2   207007356   นางอารุณี        สมสะอาด
3   207007357   นางสาวหนึ่งฤทัย     สุวรรณติ
3   207007358   นางสาวดวานภา          ่
                       ศรีชมชืน
3   207007359   นางสาวนุชจรี      สุภดล
3   207007360   นางสาวชุติมา      ศุภเสถียร
1   207007361   นายภวราชมงคล      มโนรัตน์
1   207007362   นายเพียว        รัตนะวงค์
2   207007363   นางบุณฑริกา       จันทร์เขียว
1   207007364   นายปวิณ         บุญสุข
3   207007365   นางสาวสกุลทิพย์     อินทิพันธ์
1   207007366   นายธนัญชัย       ชูสาย
                    หน้าที่ 274

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207007367   นางสาวเกศดาภรณ์     เหลือมพล
2   207007368   นางอรอุมา        มัจฉาพร
3   207007369   นางสาวจุฑารัตน์     นรมัตถ์
3   207007370   นางสาวโสภา       แก้วยงค์
3   207007371   นางสาวประยงค์      ห่วงเพ็ชร
3   207007372   นางสาวศรีประไพ     ผัดศรี
1   207007373   นายอนุสรณ์       พงษ์อนันต์
1   207007374   นายเรืองวิทย์      ยอดแสวง
3   207007375   นางสาวพรรธิภา      สอดเสน
3   207007376   นางสาวเมธิศา      โกราศรี
3   207007377   นางสาวอาภรณ์       ่
                       กิงก้าน
1   207007378   นายยอด         โดทอง
1   207007379   นายคงคา         ทองทับ
3   207007380   นางสาวละเอียด      คามั่น
1   207007381   นายมนตรี        ยุวะวาสน์
2   207007382   นางรุจิรา        คนตรง
3   207007383   นางสาวฐิติมา      อดุลเดช
2   207007384   นางสุภาพร        นนทวัน
2   207007385   นางอัมรี        จังอินทร์
2   207007386   นางธัญลักษณ์      ปัญญาดิษฐ์
1   207007387   นายสมเพียร       คงดี
1   207007388   นายธนากร        มาแสวง
1   207007389   นายจักรภัทร        ุ
                       สีบญเรือง
1   207007390   นายอัสดร        คาแนน
1   207007391   นายแสงสุรีย์      พวงเพ็ชร
1   207007392   นายพลวรรธน์       ลายทอง
1   207007393      ั
           นายวิสฐศักดิ์      วสว่างแสง
                    หน้าที่ 275

  เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207007394   นางสาวปพิชญา        สมจิตร
3   207007395   นางสาวรัตติพร       เหล่าโคตร
1   207007396      ั
           นายพิทกษ์         วงษารักษ์
3   207007397   นางสาวชลธิชา        นิยมวีน
3   207007398   นางสาววิไลลักษณ์      จิกหาร
3   207007399   นางสาวรัชนี        อุดมดี
2   207007400   นางมะณี          กรมภักดี
    207007401   ว่าที่ ร.ต.ธราพงษ์     อินาวัง
1   207007402   นายสุทธิวัฒน์       พงษ์พันธ์
1   207007403   นายจานงค์         บุรา
1   207007404   นายเกียรติศักดิ์      นิมิตร
1   207007405   นายกาญจน์         คาผง
1   207007406   นายสุภัตต์         วัตรสาร
3   207007407   นางสาวประภัสสร       บุญเรือง
3   207007408   นางสาวยุภา         สุขเกษม
1   207007409   นายไชยพร          ทัศนารมย์
3   207007410   นางสาวเบญจวรรณ       โสมรักษ์
1   207007411   นายภูมินทร์        นามเหลา
3   207007412   นางสาววลีรัตน์       ขันคา
1   207007413   นายอนุสรณ์         โคตรวงศ์
2   207007414   นางขนิษฐา         สายแก้ว
1   207007415   นายเกริกสิริ        ทองโท
1   207007416   นายวรวุฒิ         คล่องแคล่ว
2   207007417   นางจันทร์เพ็ญ       แก่นเกษ
1   207007418   นายจาลอง          สมมุ่ง
3   207007419   นางสาวเดือนเพ็ญ      ใจคิด
1   207007420   นายสาคร          พุ่มแก้ว
                    หน้าที่ 276

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207007421   นางสาวรัตนา       วงษาอาจ
1   207007422   นายไกรจักร          ุ
                       พงษ์สระ
3   207007423   นางสาวสุกัญญา      โคตรบุรี
1   207007424   นายราชัน        จินาเสน
1   207007425   นายเจริญศักดิ์     จันทะสิงห์
3   207007426   นางสาวศิริจรรยา     วิสาการ
2   207007427   นางพิกุล        ลัยรัตน์
1   207007428   นายศราวุธ        ชัยธิสาร
1   207007429   นายธนกฤต        เสิศธัญญธาดา
1   207007430   นายพิมล         กาลพันชา
2   207007431   นางอรุณ         วิลัย
1   207007432   นายเกรียงไกร      แก้วบุญเรือง
3   207007433   นางสาววรรณลี      มารัตน์
1   207007434   นายสมพงษ์        วรรณเวช
3   207007435   นางสาวคนารัตน์     เนียมนิ่ม
1   207007436   นายสุทนทร        ยี่สุ่น
3   207007437         ิ
           นางสาวจัทร์ทพย์     อุปรีย์
3   207007438   นางสาววารีย์      บัวงาม
1   207007439   นายวิฑูรย์       พวงนิล
1   207007440   นายศุภวัฒน์       ช่วยรักษ์
    207007441          ั ั
           ว่าที่ ร.ต.พิทกษ์สนต์  บุญพ้อง
1   207007442   นายกิตติชัย       ระยับศรี
2   207007443   นางประภัสสร       ศิลาโคตร
1   207007444   นายชูศักดิ์       ล้านจันทร์
3   207007445   นางสาวราไพ       เจือทอง
1   207007446   นายปัญญา        วงษาเลิศ
1   207007447   นายบัณฑิต        นิ้วทอง
                   หน้าที่ 277

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207007448   นายเอกพล          ่
                      บัวเผือน
3   207007449   นางสาวนิตยา      จาปาเต็ม
3   207007450   นางสาวนฤมล      ศรีเทศ
3   207007451   นางสาวสุพัตรา     คุณุ
1   207007452   นายสุระชัย      พูลงาม
2   207007453   นางสุมาลี       หอมจันทร์
1   207007454   นายไสว        ลาลุน
3   207007455   นางสาวพิมานมาศ    อางสาลี
1   207007456   นายบุญเติม      ขันธวัตร
1   207007457   นายกาชัย       สายมาศ
2   207007458   นางดวงเนตร      ทนงค์
1   207007459   นายพงษ์พันธ์     สุวรรณโกฏ
1   207007460   นายสันติรักษ์     โตรัศมี
2   207007461   นางอรุณี       เดชคาภู
2   207007462   นางปวันรัตน์     วงษ์คาจันทร์
1   207007463       ์
           นายศักดิชัย      ผลเพิ่ม
1   207007464   นายวิเชียร      บัวเตย
2   207007465   นางศิราณี       ธานี
1   207007466   นายฉัตรชัย      กกแก้ว
1   207007467   นายทศพร        พวงธรรม
2   207007468   นางวนิดา       วัฒนาราษฎร์
1   207007469   นายวัดณรงค์      รุ่งเรือง
3   207007470   นางสาวธัญญรัตน์    สุนทรา
2   207007471   นางจุฬาลักษณ์     พรมสอน
1   207007472   นายสุรเชษฐ์      เศษวงศ์
1   207007473   นายนันทวัฒน์     นันท์เสนา
1   207007474   นายกาชัย       โอษา
                   หน้าที่ 278

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207007475   นางสาวพัชรียา      ไชยราช
3   207007476   นางสาวศรัญญา      จรัสดุลย์
3   207007477   นางสาวอัจฉรา      เมืองโคตร
3   207007478   นางสาวเอมอร       วงษากิลา
3   207007479   นางสาวสมฤดี       สมรัตน์
3   207007480   นางสาวนิตยา       แสงทอง
1   207007481   นายรัสสรรค์       ชุมนวล
1   207007482   นายสีรชัย        วันทวี
3   207007483          ุ
           นางสาวจิตโสตถิสดา กฤษณสุวรรณ
2   207007484   นางภัทริยา       ยุ่นฉลาด
3   207007485   นางสาวศรีอมน      พันสาโรง
1   207007486   นายศุภจักร       จันทกรณ์
2   207007487   นางณัฐชา        ดอกบัว
3   207007488   นางสาวนฤมล       ศรคาภา
1   207007489   นายวินัย        พิมชาย
3   207007490   นางสาวญา        ไหดงยาง
1   207007491   นายสมวาสนา       เจนถูกใจ
3   207007492   นางสาวสาริกา        ั
                       นิสยกล้า
2   207007493   นางณิชาวรรณ       แก้วพันจันทร์
3   207007494   นางสาวบุษยมาศ      พันพิพัฒน์
1   207007495   นายสินธนันท์      อุดมทรัพย์
1   207007496   นายต้องตา         ุ
                       สีบญลักษณ์
3   207007497   นางสาวธรญพร        ่
                       กิงทอง
1   207007498   นายภรีย์        โมฬีชาติ
3   207007499   นางสาวอาพร       แย้มทับทิม
3   207007500   นางสาวพัชรินทร์     ยาเคน
2   207007501   นางสาเริง         ้
                       เกือกูล
                    หน้าที่ 279

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
2   207007502   นางสมาน         มะโนธรรม
3   207007503   นางสาวศิริรัตน์     สาโรง
3   207007504   นางสาวณัฐชลีภรณ์    สายทอง
3   207007505   นางสาวรัชนก       ทองจานงค์
2   207007506   นางประไพพิศ       ตุลตอาน
2   207007507   นางยอดรัก        คาทวี
3   207007508   นางสาวณภัสกร      บุญอาจ
1   207007509   นายอิทธิพล       วังขยาว
1   207007510   นายลัดรัตน์        ั
                       อุทยกาม
2   207007511        ิ
           นางปรางค์ทพย์      จริรพัฒชยางกูร
1   207007512   นายศิลประเสริฐ     ศิลาโคตร
3   207007513   นางสาวดรุณีย์      พิมพาวัตร
1   207007514   นายบันดาล        พาละฤทธิ์
3   207007515   นางสาววนารี       ประเชิญ
1   207007516   นายมัสลอง        จันทะเกษ
1   207007517   นายบัญชา        หินผา
1   207007518   นายพรสิทธิ์          ์
                       สวัสดิตระกูล
1   207007519   นายนิวัต        ป้องศรี
3   207007520   นางสาวกัลยกร      โกฎิรักษ์
3   207007521   นางสาวอรศรี       กีฬา
1   207007522   นายอุดร         ดวงแก้ว
3   207007523   นางสาวสุกันญา       ่
                       ถินใหญ่
2   207007524   นางอารีย์        วรชัย
3   207007525   นางสาวประทุมพร     ตระกูลไทย
1   207007526   นายวิทยา        บัวใบงาม
2   207007527   นางสุพิศ        จันทะบุตร
1   207007528   นายเอกราช        ศิริเจริญ
                   หน้าที่ 280

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
2   207007529   นางสันธิลา       แผลงฤทธิ์
3   207007530   นางสาวราไพ       มังษะชาติ
3   207007531   นางสาวอมรศรี      ศรีโสดา
1   207007532   นายมนตรี        บัวเชย
1   207007533   นายประดิษฐ์      กันทะพันธ์
3   207007534   นางสาวสรัญญา       ั
                      พิทกษา
1   207007535   นายอรรถพร       ยอดคาตัน
1   207007536   นายประมวล       แพทย์นาดี
1   207007537   นายอัษฎาวุธ      บุญสิงห์
1   207007538   นายสาเริง       บุญเพิ่ม
3   207007539   นางสาวชวนชม      นามแสน
1   207007540   นายศุภวัฒน์      ไชยสัตย์
1   207007541   นายสด         วงภักดี
1   207007542   นายธันยา          ุ
                      วงศ์บตรดี
2   207007543   นางอรอุมา       บุตรดี
3   207007544   นางสาววีระดา      ไชยสิทธิ์
3   207007545   นางสาวสาลินี      มีกล้า
2   207007546   นางละเอียด       จันทร์คา
1   207007547   นายเทอดศักดิ์     กุลมุตรดี
1   207007548   นายชาติชาย       พาพันธ์
3   207007549   นางสาวดวงสมร      ช่างทอง
3   207007550   นางสาวดาวเรือง     ประทุมทอง
1   207007551   นายวีระพันธ์      นามวงศ์
1   207007552   นายณรงศักดิ์      ทองรินทร์
3   207007553   นางสาวน้อมจิตร     พันตัน
3   207007554   นางสาวประมูล      พอกจตุรัส
3   207007555   นางสาวคาหล้า      หอมใจ
                    หน้าที่ 281

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207007556   นางสาววันวิสา      เสาเวียง
3   207007557   นางสาวนุชนารถ        ิ
                       ฤทธิสทธิ์
1   207007558   นายวิชิต        ต้นแก้ว
1   207007559   นายภุชงค์        พรหมพล
3   207007560   นางสาวดรุณี       วงษ์ศิลป์
1   207007561   นายสมศักดิ์       ชินธุวงศ์
3   207007562   นางสาวศุภรัตน์     แพงคาจันทร์
3   207007563   นางสาวจีระวรรณ     คุณวุฒิ
1   207007564   นายวิรุณ        มุขไชยา
3   207007565   นางสาวอภิรัตน์     สุภาพ
2   207007566   นางพรทิพย์       ธรรมรัตน์
3   207007567   นางสาวสายทอง      อาจซื้อแก้ว
1   207007568   นายชัยวุฒิ       บัวทอง
3   207007569   นางสาววันนิภา      เสาร์ยงค์
3   207007570   นางสาวพัชรินทร์      ่
                       กิงสัตย์
1   207007571   นายวิทยา        คาลุน
3   207007572   นางสาวสุธารัตน์     หนองกก
3   207007573       ั
           นางสาววิสยพร      ประหยัดผา
3   207007574   นางสาวเสาวลักษณ์    วงษ์ขันธ์
1   207007575   นายวิรัช        ทองเนตร
2   207007576   นางสาคร         หวลธรสึก
3   207007577   นางสาวเกศษดา      เต็มดวง
3   207007578   นางสาวโดมศิริ      สิทธิมณี
1   207007579   นายมานพ         พรมดา
1   207007580   นายภูริต        คชรัตน์
1   207007581   นายกิตติศักดิ์         ุ
                       แสนทวีสข
2   207007582   นางแจ่มจันทร์      ดินกะไสย
                    หน้าที่ 282

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
1   207007583   นายจักรภพ        มงคุณคง
1   207007584   นายชโลทร         ประพวงษา
3   207007585   นางสาวสมพร        ทองสุข
1   207007586   นายพรรษา         ชุดใหม่
3   207007587   นางสาวนันทนาภร์     ชูคา
2   207007588   นางนิภาพร        วงศ์อนตา
1   207007589   นายพงษ์ศักดิ์      โพธิบาล
1   207007590   นายเกียรติศักดิ์     ทิพย์พันธ์
1   207007591   นายสุริโย        สิงห์ครุบ
1   207007592   นายวีระศักดิ์      วงษ์ลา
2   207007593   นางธนิสรา        นันทสิงห์
1   207007594   นายสิทธิภาพ       คาศรี
1   207007595   นายสมพร         นามนาง
2   207007596   นางกัญญารัตน์      นนทบุตร
3   207007597   นางสาวเพ็ญศรี      แจ่มใส
2   207007598   นางบุษบา         เข้าคา
1   207007599   นายถนัดกิจ        ต้นโพธิ์
1   207007600   นายภิญโญ         อิญปัน
1   207007601   นายนุรินทร์       จินดาศรี
3   207007602   นางสาวอุมาพร       กินรีวงค์
3   207007603   นางสาวประเยาว์      ผ่องแผ้ว
1   207007604   นายปฏิภาณ        อุดมบุณยลักษณ์
1   207007605   นายเกียรติคุณ      โนรีรัตน์
3   207007606   นางสาววิไลวรรณ      นาคบุญ
3   207007607   นางสาวนพรัตน์      พินธุรักษ์
3   207007608   นางสาวแจ่มจันทร์     โคตพันธ์
3   207007609   นางสาวปริยาภัทร     ชมภูพื้น
                    หน้าที่ 283

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207007610   นางสาวลลนาไวทย์     ทิพย์เลิศ
1   207007611   นายทรงวุฒิ       เคนสุวรรณ
1   207007612   นายณัฐพล        พันธ์กอง
2   207007613   นางนิตยาภรณ์      กัญยาพันธ์
3   207007614   นางสาวนิภาพร      อรรคธรรม
3   207007615   นางสาวธันยาภรณ์     พิลุน
3   207007616   นางสาวศิริลักษณ์    สุมาลี
2   207007617   นางฉวีวรรณ          ุ
                       สาริบตร
2   207007618   นางจันทนี        คาแสน
1   207007619   นายวีรพัฒน์       พรมพิลา
3   207007620   นางสาวประภาพร      จีรพงษ์
3   207007621   นางสาวจิราภรณ์     ยิ่งยศ
1   207007622   นายสมบูรณ์       โสตวงค์
1   207007623   นายศิวกร        สกุลพอง
3   207007624   นางสาววาสนา          ุ
                       แสนทวีสข
1   207007625   นายบัณฑิต        สุตาพันธ์
3   207007626   นางสาวอรอุมา      ขันชนะ
3   207007627   นางสาวละมุล       ทองสมุทร
3   207007628   นางสาวธิดารัตนื     ผลจันทร์
1   207007629   นายคาตัน        ตรุณพิณ
2   207007630   นางวิไลวรรณ       แก่นการ
3   207007631   นางสาวชรียา       อินทร์ชิด
1   207007632   นายพนม         ทองวรรณ์
1   207007633   นายวราวุธ        ศักดิเ์ ทวิน
3   207007634   นางสาวธนยารินทร์    วสุชนัยนิธิบญ
1   207007635      ิ
           นายอภิสทธิ์       มากดี
1   207007636   นายพรชัย        เจริญยิ่ง
                   หน้าที่ 284

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207007637   นายมนูญ        สุทธิสรธ์
1   207007638   นายพูรพา        แสงงา
2   207007639   นางรัชณี        หินอ่อน
2   207007640   นางวรารัตน์      สมศรี
3   207007641   นางสาวเสาวณีย์     โอชา
3   207007642   นางสาวรัตนาวดี     ศรีหาวงศ์
3   207007643   นางสาวสายยนต์     แหวนเพ็ชร
1   207007644   นายพรชัย        จรูญแสง
2   207007645   นางศุภวรรณ       จรจรัญ
1   207007646   นายอักษรทัย      งามแสง
1   207007647   นายอดุลย์       พรหมโลก
3   207007648   นางสาวธนัญภรณ์     ไชยเพชร
1   207007649   นายสมพร        วรรณทาป
3   207007650   นางสาวศิศิประภา    มีศรี
3   207007651   นางสาวสาวิตรี     เสนาะวารี
1   207007652   นายวรวิทย์           ุ
                      ชนารมย์สข
1   207007653   นายปิติ        วงศ์ชัยโคตร
2   207007654     ่
           นางกิงแก้ว       สีรุ้ง
1   207007655   นายสกล         กาญจนพันธ์
1   207007656   นายสมาน            ่
                      เกิดเหลียม
1   207007657   นายยาคม        คูนทรัพย์
2   207007658   นางอรทัย        ใจกล้า
3   207007659   นางสาวจรรยาภรณ์    พงษ์วิเศษ
3   207007660   นางสาวสุพิศ      ทองแก้ว
1   207007661   นายพัฒนา        สอนพงษ์
3   207007662   นางสาวณัฐชินันท์    จันลา
1   207007663   นายอภิชาติ       เค้าแคน
                    หน้าที่ 285

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207007664   นางสาวจินตนา      แร่ทอง
3   207007665   นางสาววันทนา      เติมสุข
3   207007666   นางสาวชวัลลักษณ์    พุทธรักษา
1   207007667       ์
           นายศักดินรินทร์     ศุภวรรณ
1   207007668   นายไกรสอน        พลเสนา
3   207007669   นางสาวฐิติรัตน์     ถนอมจิตร
1   207007670   นายสมเพ็ชร       กลางเภา
3   207007671   นางสาวนักฐกร      นายเวช
1   207007672   นายอาทิตย์       รูปช้าง
1   207007673   นายกิตติศักดิ์         ุ
                       แสนทวีสข
1   207007674   นายรัฐพงษ์       จัดดางาม
3   207007675   นางสาวหนูรัตน์     ศิรินัย
3   207007676   นางสาวยุพาวดี      วารินทร์
3   207007677   นางสาวนัชพร       รักชาติ
3   207007678   นางสาวธิดารัตน์     โคสะรุ
1   207007679   นายไตรรงค์       วะสุรีย์
3   207007680   นางสาวณัทภัค      ปักการะถา
3   207007681   นางสาววันเพ็ญ      ปรือทอง
1   207007682   นายทรงพล        เคนสุวรรณ
1   207007683   นายขันทอง        สันดร
1   207007684   นายศรชัย        พรมารียา
1   207007685   นายปรีชา        จารุวงค์
3   207007686   นางสาวสุภาวิณี     ศรีสง่า
1   207007687   นายมนตรี        ผาวัน
1   207007688   นายชาญวิทย์       กองเกิด
1   207007689   นายธนศิลป์       ยอดโพธิ์
2   207007690   นางสายชล        พวงฝ่าย
                   หน้าที่ 286

  เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
2   207007691   นางอรุณี          พาสว่าง
3   207007692   นางสาววรรณยุพา       พวงจาปา
3   207007693   นางสาวไพรินทร์       พรมธรรม
1   207007694   นายยุทธนา          ้
                        ลียางนอก
1   207007695   นายภานุมาส        ศรไชย
2   207007696   นางผุชดี          สมัครสมาน
2   207007697   นางอัจฉราภรณ์       นวลตา
3   207007698   นางสาวนงคราญ        สีหนารถ
2   207007699   นางณัฐรดา         เส้นสุข
3   207007700   นางสาวรุ่งทิวา       ศาลาทอง
2   207007701   นางนีมนวล         บุรพันธ์
1   207007702   นายภัทรพงษ์        โจบุญ
    207007703   ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล     เพิ่มศรี
1   207007704   นายปริชาติ         พิลาหลง
1   207007705   นายบุญโชค         เสวะมาตย์
3   207007706   นางสาวนฤมล         คาลอน
2   207007707   นางพัชริน         ทองเหลือง
2   207007708   นางสรัสวดี         ผาดี
2   207007709   นางจุฑาภรณ์        เดชหาญ
3   207007710   นางสาวอดุมสักษณ์      มณีรัตน์
3   207007711   นางสาวอนุรักษ์       โสมรวงศ์
3   207007712   นางสาวนงนุช        ลาภบุตร
3   207007713   นางสาวจันทร์เพ็ญ      ขันติ
3   207007714        ิ
           นางสาววารีทพย์       วงศ์ขึง
1   207007715   นายชุมพร          เคทรมย์
3   207007716   นางสาวอรทัย        พิมพะ
2   207007717   นางสุกันญา         พิมพวัณฑ์
                    หน้าที่ 287

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207007718   นายพัฒนศักดิ์      ชัยเรียบ
2   207007719   นางมะลิวรรณ       แก้วทาง
2   207007720   นางจุฑามาศ       แย้มบรรจง
3   207007721   นางสาวนภาวรินทร์    คาอุดม
2   207007722   นางอรทัย        ศรีจันทร์
3   207007723   นางสาวปรีชญา      คาแก้ว
3   207007724   นางสาวสุรัญญา      บุญทอง
1   207007725   นายนรินทร์       มุลสีวะ
3   207007726   นางสาวนิภารัตน์     รักษาวงค์
1   207007727   นายวิฑูรย์       คูณศิลา
2   207007728   นางจิราพร        ชูรัตน์
1   207007729   นายธงไชย        ปกป้อง
3   207007730   นางสาวฐิตลดา      อินปัตณา
2   207007731   นางกัยา         จักรเทพวงค์
1   207007732   นายสมชาติ        ฐานวงศ์
1   207007733   นายสุธิดา        ทองชุม
1   207007734   นายอาณันต์       ชมภูวงศ์
3   207007735   นางสาววรรฌิภา      ชิณกะธรรม
3   207007736   นางสาวประภาพร      ไบ๋สกุล
1   207007737   นายอิทธิพล       ประทุมวัน
3   207007738   นางสาวพัชริยา      สุขเฉลิม
1   207007739   นายวรดร         วัตนางกูร
2   207007740   นางศิริพร        เดชกล้า
1   207007741   นายเก้าตี๋       แพเมืองศรี
1   207007742   นายประดิษฐ์       ปุกคณะ
2   207007743   นางประยงค์       ประชุมชัย
3   207007744   นางสาวสุพัตรา      ยนต์พันธุ์
                    หน้าที่ 288

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207007745   นายธนาวุฒิ       พิลาศรี
3   207007746   นางสาวสุริยาไพร     ตัณฑะกูล
3   207007747   นางสาวนิศรา       ดีตะขบ
2   207007748   นางนัยนา        สืบชาติ
3   207007749   นางสาวพรบาไลย์     ศรีนนท์
1   207007750   นายหนูไพ        ไชยฤทธิ์
1   207007751   นายสรานุวัฒน์      ศรีอานาจ
2   207007752   นางพัทชรียา       ศรชัย
3   207007753   นางสาวศันศนีย์     สีโสม
3   207007754   นางสาวอไรวรรณ      สองเมือง
3   207007755   นางสาวนฤมล       บัวเหลา
2   207007756   นางพรทิพย์       พันธ์เพ็ง
3   207007757   นางสาวพิกุล       สมยา
3   207007758   นางสาวนิสาวัลย์     มุทาพร
2   207007759   นางกิตติพศ       ศรีคุณ
2   207007760   นางอรรินทร์       รวยพร
3   207007761   นางสาวสุภาวรรณ     คนาสาร
1   207007762   นายโกวิท        แก้วศรีใส
1   207007763   นายพัฒนรัฐ       อ่อนแสง
1   207007764   นายอาทิตย์       พัดศรี
3   207007765   นางสาวปรียาภรณ์     คงมาก
1   207007766   นายนราวุฒิ       จันทร์สอน
3   207007767   นางสาวกิตติยา      มณีภาค
3   207007768   นางสาวศิริวัฒนา     กูมสี
3   207007769   นางสาวณัฐวดี      เคนชาลี
3   207007770   นางสาวปภารดา      พูลทอง
2   207007771   นางลภัสรดา       เอื้ออากุล
                    หน้าที่ 289

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
2   207007772   นางวิไลพร        ฉลาดล้า
3   207007773   นางสาวนงนุช       ลายทอง
1   207007774   นายปริเยศ        เวชทามา
1   207007775   นายบุญเติม       ศรีดาชาติ
2   207007776   นางจิราพร        สีหะวงษ์
1   207007777   นายโตณณาการ       สูงรัง
3   207007778   นางสาวศรอร       กาคาห่อ
1   207007779   นายนพสิทธิ์       ฉิมงาม
2   207007780   นางบุหงา        รองเมือง
2   207007781   นางอุมาพร        ในจิตต์
3   207007782   นางสาวภัราพร      อินรีย์
3   207007783   นางสาวประภารัตน์    สืบโสม
1   207007784   นายนักรบ        เจริญวงศ์
3   207007785   นางสาวอัจฉรา      ทุมจันทร์
1   207007786   นายจิราวัฒน์        ์
                       โพธิชัย
2   207007787   นางมณฑิรา        ใยคา
3   207007788   นางสาวธีระวัตร์     หนุพัฒน์
3   207007789   นางสาวธิติมา      รัตนวงษ์
1   207007790   นายกาพล         ทองสาย
2   207007791   นางนพวรรณ        สาธุการ
3   207007792   นางสาวรัชนี       เทียมทัด
3   207007793   นางสาววรรณภรณ์     ขันแก้ว
1   207007794   นายนันทปรีชา      ทองสวัสดิ์
1   207007795   นายมนัสนันท์      ศรีมันตะ
1   207007796   นายวิทยา          ่
                       กลินกล้า
3   207007797   นางสาวกุหลาบ      วอนอก
1   207007798   นายพิชัย        วิเศษวงษา
                   หน้าที่ 290

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207007799   นายชาตรี        ศรีสะอาด
2   207007800   นางเพ็ญเดือน      นันทะศักดิ์
3   207007801   นางสาวยุราพิน     อกผาย
1   207007802   นายธีระชาติ      ทวีวรรณ
3   207007803         ุ
           นางสาวกัลย์สดา     อินทร์อร่าม
2   207007804   นางจีราวรรณ์      หูตาชัย
1   207007805   นายปริญญา       อินทร์งาม
1   207007806   นายสมชาติ       สังข์สาสี
2   207007807   นางชณิษต์นัญ      สว่างงาม
3   207007808   นางสาวระติกาล     พันเดช
1   207007809   นายอภิชัย       ตระการจันทร์
3   207007810   นางสาวบังอร      ปางสุข
3   207007811   นางสาววรารัตน์        ุ
                      พันธ์สข
3   207007812   นางสาวผกาพันธ์     วานุนาม
1   207007813   นายภานุวัตร      สาคร
1   207007814   นายธราธิป       จันดี
3   207007815   นางสาวชริกา      ชูรัตน์
3   207007816   นางสาวธัญรัตน์     วงอาจ
1   207007817   นายรัฐพงค์       เชิดฉาย
1   207007818   นายพีระยุทธ์      วิรุณพันธ์
3   207007819   นางสาวภัชณีย์     เวชกามา
3   207007820   นางสาวจิราภรณ์     ทุมสิทธิ์
3   207007821   นางสาวรัญชนก      เติมตัน
3   207007822   นางสาวชุติมา      ดวงพุฒ
3   207007823   นางสาวนิติยา      พระพล
2   207007824   นางนฤทัย        เพียลา
2   207007825   นางสุวันนี       ราชชมภู
                    หน้าที่ 291

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207007826   นายปิยรงค์       จันทม
1   207007827   นายบัณฑิต        สมสะอาด
1   207007828   นายพิสมัย        สาราญสุข
1   207007829   นายธนาคม        หวานอ่อน
1   207007830   นายธนกร            ุ
                       อินทร์สวรรณ
2   207007831   นางพัชราภรณ์      ศรีโสดา
1   207007832   นายปฏิภาณ        บุญมานัส
2   207007833   นางน้าฝน            ุ
                       อินทร์สวรรณ
3   207007834   นางสาวสุภาพร      วัลโท
3   207007835   นางสาวมัทนา       บ่อแก้ว
1   207007836   นายบุขตนี        ชินมาตร์
2   207007837   นางจุฬาภรณ์       ผลเสนา
3   207007838   นางสาวกชพร       บุญช่วย
2   207007839   นางกตัทภรณ์       โดมหอย
3   207007840   นางสาวสุภัทนา      จันทจวง
3   207007841   นางสาววาสนา       วรรณโท
3   207007842   นางสาวรสสุคนน์     แถบไสว
3   207007843   นางสาวสุนีนันท์     สุฟิน
1   207007844   นายคาพันน์       สินอ้วน
2   207007845   นางศรีชมพร       วงค์พัตน์หา
1   207007846   นายสุทติ        เสวะมาตย์
3   207007847   นางสาววารุนี      ปัสสา
3   207007848   นางสาววรัญญา      จันทร์ดี
3   207007849   นางสาวนวดี       เผ่ากันหา
3   207007850   นางสาวนันทกานต์     ไพจิตร
1   207007851   นายสายยนต์       ประครองใจ
2   207007852   นางเพลินจิต       สุระเทพ
                   หน้าที่ 292

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207007853   นายลาไพ        สาระวิทย์
3   207007854   นางสาวนุชนารถ       ั
                      วิสย
1   207007855   นายตรีทวัฒน์      วงค์ล้อม
1   207007856   นายศราวุธ       วงษาชัย
2   207007857   นางณัฐฑาภรณ์      สามิลา
2   207007858   นางชยานี        วงค์
2   207007859   นางพัชรินวัลย์     วงค์ศรีชา
3   207007860   นางสาววาสนา      บัวทอง
1   207007861   นายนัฐพงษ์       บุญเสริม
3   207007862   นางสาวกนวรรณ      พาระฤทธิ์
2   207007863   นางชมนิกานต์      แหวนวรีษ์
3   207007864   นางสาวสร้อยทิพย์    ไหว้พรม
1   207007865   นายสุรพงษ์          ้
                      กอบเกือ
2   207007866   นางสุบรรณ       บุญจริง
2   207007867   นางบุปผา        ไชยพิมพ์
3   207007868   นางสาวกรรณิการ์    ทางทอง
1   207007869   นายสารอง        คาสุข
3   207007870   นางสาวยุวดี      พรมหล่อ
3   207007871   นางสาวนุจรี      วงศ์จันทร์
2   207007872   นางภัฐนัดดา      ทองเพ็ญ
3   207007873   นางสาวมาลีวรรณ     แสนอ้วน
3   207007874   นางสาวกุลาดี      ชาระ
1   207007875   นายสมคิด        เพชรแก้ว
1   207007876   นายอนุพล        สุดแสน
1   207007877       ์
           นายศักดินคร      ตาทอง
3   207007878   นางสาวศุภกร      เพ็ญจันทร์
3   207007879   นางสาวปภาวรินท์    สิงหร
                    หน้าที่ 293

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
2   207007880   นางรัชดาวัลย์        ุ
                       ศรีบญเรือง
1   207007881   นายประสิทธิ์          ุ
                       พันธ์สวรรณ
1   207007882   นายพิจิตร        ศรีสมภพ
2   207007883   นางปนัทษร        ทองคู่
2   207007884   นางชญาดา         เลาวงศ์
3   207007885   นางสาวบังอร       จดจา
1   207007886   นายเกียรติศักดิ์     เทพแสงธนพงษ์
3   207007887   นางสาวยุภาวดี      ทวายเครือ
1   207007888   นายนิกร         สีแสด
1   207007889   นายสันติภาพ       สินพัด
1   207007890   นายจักรพงษ์       ไชยโคตร
1   207007891   นายวีระศักดิ์      นามแสง
2   207007892   นางบุษราคา        นามบรรเทิง
3   207007893   นางสาวอุสา        ธรรมแก้ว
3   207007894   นางสาวลาภู        จันโมลา
1   207007895   นายวรพงษ์        เสนาะ
2   207007896   นางษมาภรณ์        เครือนสนธิ์
1   207007897   นายอนุชา         เงาแจ้ง
3   207007898   นางสาวอภัสฎาวัลย์    ปัตเสน
1   207007899   นายสุริชัย           ุ
                       แสนทวีสข
3   207007900   นางสาวเพ็ญจันทร์     จันทร์หอม
2   207007901   นางกล้วยไม้       แสงตะวัน
2   207007902   นางเดือน         ใยขันธ์
1   207007903   นายเอกราช        สุภาษา
1   207007904   นายไพรรัตน์       ชาตะพันธ์
2   207007905   นางวรินทร์        กัลยาภา
2   207007906   นางชไมพร         สังขาว
                   หน้าที่ 294

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207007907   นายบัวกัน        เนตรหาญ
1   207007908   นายบุญธรรม       ทานุมา
3   207007909   นางสาวอริสา       โนนศิลา
1   207007910      ั
           นายอุทย         แสวงศรี
2   207007911   นางนิลบล        สาระพล
3   207007912   นางสาวชนิษฐา      นามทอง
1   207007913       ์
           นายศักดิศิวา      ศรีนวล
3   207007914   นางสาวภานุวรรณ     ยอดเอื้อ
3   207007915   นางสาวทิพวรรณ      อุตฉามาตย์
3   207007916   นางสาวจันจิรา      อมรม
3   207007917   นางสาววงเดือน      มงคลสุภา
3   207007918   นางสาวลภัสรดา      ลาบุปผา
3   207007919   นางสาวพัชรินทร์     มากมูล
1   207007920   นายสุริยา        ชะบา
1   207007921   นายกฤตภาส        สมสอางค์
1   207007922   นายวิทยา        สมพบ
1   207007923   นายอมร         เจริญวงศ์
3   207007924   นางสาววนิดา       ไชยวงค์
2   207007925   นางนารี         ดวงตา
1   207007926   นายสายสิทธิ์        ู ุ
                       ธิบรณ์บญ
2   207007927   นางอาภาพร        รองทอง
1   207007928   นายบุญชู          ้
                       เชือพันธุ์
1   207007929   นายพีระยุทธ       บุญลือ
3   207007930   นางสาวตริยาภรณ์     ห้วยจันทร์
3   207007931   นางสาวจรรยา       บุญทัน
1   207007932   นายอนันท์        ฐานเที่ยง
3   207007933   นางสาวอุบลรัตน์     ณ อุบล
                    หน้าที่ 295

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207007934   นางสาวกฤติยา      ทิพย์เลิศ
3   207007935   นางสาวอาทิตยา      ใจตรง
1   207007936      ิ
           นายอภิสทธิ์       ล่าสัน
1   207007937   นายปิยะศักดิ์      ชานนท์
2   207007938   นางทิพวรรณ       จัมปะโสม
1   207007939   นายพลวรรธน์       ชนะงาม
1   207007940   นายรัตกูล        สายสิทธิ์
3   207007941   นางสาวอรุณวรรณ     เพชรศรี
1   207007942   นายสุมิตร        บุญปอด
2   207007943   นางพิมพ์ใจ       บุญปอด
1   207007944   นายสุขสันต์       โสภาพูล
3   207007945   นางสาววัชรินทร์       ั
                       ศิริปญจา
1   207007946   นายสนธยา        แสงกล้า
3   207007947   นางสาวสุกัญญา      วิชา
1   207007948   นายพงศธร        เสนพันธ์
1   207007949   นายธนูศักดิ์      การสุวรรค์
1   207007950   นายไกรสร        สดชีน
3   207007951   นางสาวภัทรี       ดาโรจน์
1   207007952   นายสมพร         สวัสดิรัตน์
3   207007953   นางสาวพิสมัย      บุตรโท
1   207007954   นายสิทธิศักดิ์     ประจันทร์
1   207007955   นายอาทิตย์       บุญทวี
3   207007956   นางสาวปิลันชนา     ดวงสีหา
2   207007957   นางชนิภา            ่
                       บุญเหลียม
3   207007958   นางสาวเสาวภา        ้
                       เลิมทอง
2   207007959   นางศิริยาภรณ์      ศรีเนตร
1   207007960   นายสุรีรัฐ         ู ุ
                       ชิบรณ์บญ
                    หน้าที่ 296

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
1   207007961   นายอรรถชัย       บุญนิ้ม
2   207007962   นางรัชนก        ภูมิสถาน
2   207007963   นางนุชิดา        รัตนวรรณ
3   207007964   นางสาวรัชดาภรณ์        ั
                       นามวิสย
3   207007965   นางสาวกัลยรัตน์     อุตอามาตย์
3   207007966   นางสาวแสงดาว      ไก่แก้ว
1   207007967   นายไมตรี        หอมหวล
1   207007968   นายสุวัชชัย       สาหมาย
2   207007969   นางจุฑาภรณ์       บุญธรรม
3   207007970   นางสาวเกษร       มะณู
1   207007971   นายชนะชาย        แจ้งสว่าง
2   207007972   นางศราภรณ์       เพชรทอง
1   207007973   นายสงวนศักดิ์      สาระกิจ
1   207007974   นายสมปอง        มะณู
3   207007975   นางสาวไพรศรี      คาพงษ์ชัย
1   207007976   นายธันยวัฒน์      พะวัง
1   207007977   นายสุรศักดิ์      โตอิ่ม
1   207007978      ั
           นายอุทย         พิมพ์ศรี
3   207007979   นางสาวสุวรรณ      แหวนวงษ์
3   207007980   นางสาวปทุม       สิงศรี
3   207007981   นางสาวปิยะมาศ      บุญวิงา
1   207007982   นายประสิทธิ์      คุณลุน
    207007983   จ.ท.หญิงจรรยา      โพธิเ์ ชียงราก
1   207007984   นายธนินท์ธร       คาสอน
1   207007985   นายศรีนิด        บุรัมย์
3   207007986   นางสาวสุพัตรา      ศรีรารมย์
1   207007987   นายสมภพ         นามวิชา
                   หน้าที่ 297

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
2   207007988   นางแสงจันทร์     วงไชยา
1   207007989   นายสุชาติ       ศรีวิเศษ
1   207007990   นายอนุวัฒน์      สอดศรี
3   207007991   นางสาวฐิตินาฏ     คาจันดี
1   207007992   นายเทพมงคล      ก้อนหิน
2   207007993   นางพรรณธิดา      หาทรัพย์
3   207007994   นางสาวสุพัฒนา     สงผัด
1   207007995   นายเฉลิมวุฒิ     สองสี
3   207007996   นางสาวสารนี      ธรรมสาร
3   207007997   นางสาวสุพรรษา     คาเหลือ
3   207007998   นางสาววิลัยพร     สายราช
1   207007999   นายศุภศักดิ์     รัตนปริญญานนท์
1   207008000   นายสันติ       สายมงคล
3   207008001   นางสาวขวัญตา     ทวาพบ
1   207008002   นายกิติราช      พาสารี
3   207008003   นางสาวนภาพร      บุญสนธิ์
1   207008004   นายกฤษดาภรณ์     จันทะพฤกษ์
3   207008005   นางสาวสุพรรณี     สาลีคา
1   207008006   นายสรรพสิทธิ์     บุญเทียะ
3   207008007   นางสาวญาณี      วงศ์สง่า
1   207008008   นายธงชัย       ผิวอ่อน
1   207008009     ่
           นายกิงวัน       เสาร์จันทร์
2   207008010   นางพรธีรา       ใบทอง
3   207008011   นางสาวเกษฎาพร     สมจันทร์
3   207008012   นางสาวนินสิตา     ชาภูบาล
2   207008013   นางรัตนาวรรณ     ถาวร
3   207008014   นางสาวพฤกษา      เสาใหญ่
                    หน้าที่ 298

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
3   207008015   นางสาวเนตรชนก      สิทธิสา
1   207008016   นายนครินทร์       มานิตยกุล
3   207008017   นางสาวรัชฎาภรณ์     ปัญญา
2   207008018   นางปราณี         ป้องเศร้า
3   207008019       ุ
           นางสาวกุสมา       สระแกทอง
1   207008020   นายทวี          ทองเหลือง
3   207008021   นางสาวสุภา        งามประเสริฐศิลป์
3   207008022   นางสาววราภรณ์      อุดมสันต์
1   207008023   นายพงษ์พันธ์       ลัทธิวรรณ
1   207008024   นายดุลย์พินิจ      บัวจันทร์
3   207008025   นางสาววชิราภรณ์     แซ่ลี้
3   207008026   นางสาวอุมารินทร์     บุษบงค์
1   207008027   นายจักรกริช       ชาตรี
1   207008028   นายอภิวัฒน์       จาปาเทศ
2   207008029   นางวิลาวัลย์       ประสมศรี
1   207008030   นายชูศักดิ์       แสนวงษ์
1   207008031   นายสรไกร          ู ุ
                       ธิบรณ์บญ
1   207008032   นายเกียรติศักดิ์     พุฒโท
3   207008033   นางสาวปิยะทัศน์     ศรีหล้า
1   207008034   นายประสิทธิธานี     ปวงสุข
1   207008035   นายไสว          โซ่เงิน
2   207008036   นางสุภาภรณ์       รินริโก
3   207008037   นางสาวปัทมา       ผาจบ
1   207008038   นายภาคภูมิ        แสงนาค
3   207008039   นางสาวกรแก้ว       ไบ๋สกุล
3   207008040   นางสาวนาตยา       วริวงค์
3   207008041   นางสาวไพรัตน์      ชาวะรักษ์
                    หน้าที่ 299

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207008042   นางสาวดอกเอื้อง     เซาะแสวง
1   207008043   นายสมาน         พูลสว่าง
1   207008044   นายอพินัย        พิลา
3   207008045   นางสาววิขชุดา      นามวา
3   207008046   นางสาวศศิธร       แก้วอนันต์
1   207008047   นายธีระศักดิ์      แววเพ็ชร
1   207008048   นายพัฒนพล        ใจแก้ว
1   207008049      ั
           นายอุทย         พิมพ์ศรี
2   207008050   นางจิรนันท์       สาราญ
3   207008051   นางสาวประดับศรี     สายไทย
3   207008052   นางสาวยุวธิดา      สีนอร
3   207008053   นางสาวมะลิสา      ชิมาชัย
1   207008054   นายวัชระ        ก้อนหิน
3   207008055   นางสาวทิพวรรณ      สุจิตร
3   207008056   นางสาววาสนา       ลวีรพรรณ
2   207008057   นางนันทิยา       ทองสุวรรณ
3   207008058   นางสาวภัทรพร      ปันทอน
1   207008059   นายเอกพงษ์       มูลพันธ์
3   207008060   นางสาวมะลิวัลย์     ใจมนต์
3   207008061   นางสาววันวิสาห์        ั
                       วงค์พิทกษ์
1   207008062   นายเชิดศักดิ์      ดวงชัย
2   207008063   นางวีรยา        ชูชม
1   207008064   นายมโนเพชร       สุขสมบุตร
2   207008065   นางประภาพรรณ      เทียมยศ
1   207008066   นายสุนันท์       จาปาพันธ์
1   207008067   นายปนะสพชัย       กอสิน
1   207008068   นายวิรัตน์       ซื่อสัตย์
                   หน้าที่ 300

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207008069   นางสาวพิมล       มิเถาวัลย์
3   207008070   นางสาวสมพร       อุปถัมภ์
3   207008071   นางสาวเทวี       มีสากุล
1   207008072   นายปริญญา       ชูพันธ์
1   207008073   นายกฤษพงษ์       เข็มพันธ์
1   207008074   นายนิรุต        ราชชมภู
1   207008075   นายจิรายุ         ์
                      โพธิศิริ
1   207008076   นายเอกรัฐ       ขันทอง
1   207008077   นายจิระวัฒน์      วรรณพฤกษ์
1   207008078   นายใจเด็ด       ทองโกฏิ
1   207008079        ู
           นายนัติวิบลย์     สีคุน
1   207008080   นายพุทธรักษา      มหาโภชน์
1   207008081   นายวิโรจน์       คาภานิล
1   207008082   นายปิยะพงษ์      ตวงอ่อน
3   207008083   นางสาวจีระวรรณ์    ทองแรง
2   207008084   นางน้าใจ       ดอนประทุม
3   207008085   นางสาวเทียมใจ     โกมลพันธ์
3   207008086   นางสาววริดา      ไชมะโอชะ
1   207008087   นายปิยะศักดิ์     แสนต่อใจ
3   207008088   นางสาวทัศนีย์     หอมสมบัติ
1   207008089   นายคามี        ลอยหา
3   207008090   นางสาวลัดดา      กองสิน
3   207008091   นางสาววรินพร      สีแสง
1   207008092   นายสุมิท        อุดรวงศ์
1   207008093   นายไพบูลย์       บัวใหญ่
3   207008094   นางสาวเพลินพิศ     ลูกคา
3   207008095   นางสาวสายพิณ      นรคุณ
                   หน้าที่ 301

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207008096   นายพุฒิพัฒน์      นพราช
3   207008097   นางสาวทิพสุดา     ศรีชนะ
3   207008098   นางสาววริศรา      คาดวงศรี
3   207008099   นางสาวสรรณณิกา     สีทาเลิศ
3   207008100   นางสาวสุภาพร      พงษ์สน
3   207008101   นางสาวบัญชิกา     ศรีระวัตร์
3   207008102   นางสาวปานทิพย์     ประทีปทอง
1   207008103   นายกิจวัตร       ชนะพาห์
1   207008104   นายรุ่งโรจน์      จุดาบุตร
1   207008105   นายวัฒนา        จันทร์หอม
1   207008106   นายรณฤทธิ์       สุภาวง
1   207008107   นายวีรภัทร       กาญจนาลักษณ์
3   207008108   นางสาวพิมพ์ใจ     สมทัศน์
1   207008109   นายองอาจ        สาระชาติ
3   207008110   นางสาวฉุยฉาย      ศรีโคตร
3   207008111   นางสาวหนูจันทร์    ตาท้าว
1   207008112   นายธีระพล       สุวรรณกาล
1   207008113   นายสมคิด        ฉัตรอานาย
1   207008114   นายพันชการ       พิมพ์พันธ์
3   207008115   นางสาวสนธยา      โพธารินทร์
1   207008116   นายยรรยง        มุธุวงศ์
1   207008117   นายทินกร        อ่อนคา
3   207008118   นางสาวธิดา       รุจิพรวศิน
2   207008119   นางจินตนา       มนเทียนอาจ
3   207008120   นางสาวพิไลลักษณ์    บุญแก้ว
3   207008121   นางสาวศรีเพ็ญ     พันธ์น้อย
1   207008122   นายอรุณ        อุ่นจังหาร
                   หน้าที่ 302

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207008123   นายเรืองฤทธิ์      เชายุทธ
2   207008124   นางจิตลัดา       ก้อนแก้ว
3   207008125   นางสาวศิริภัทร     อินธิสาร
1   207008126   นายเจษฎากร        ่
                       กิงสนเทียะ
1   207008127   นายสมคิด        กันธินาม
1   207008128   นายสุเทพ        บัวศรี
1   207008129   นายพรชัย        ส่องสีรส
1   207008130   นายคมสันต์       ทองคา
1   207008131   นายธนัญชัย       ศรไชย
3   207008132   นางสาวลัตร์ชณีฎา    สุวรรณเพชร
3   207008133   นางสาวพัชรินทร์     ผาสุข
1   207008134   นายคมกฤษ        ติตองลา
3   207008135   นางสาวจรรยามาศ     มูลวงษ์
2   207008136   นางอิสรีย์       อาษานอก
3   207008137   นางสาวปราณี       บุญรินทร์
2   207008138   นางอุบลรัตน์      ทิณพัฒน์
3   207008139   นางสาววิภาดา      สายป้อง
2   207008140   นางสมจิตร        อินทะมาต
3   207008141   นางสาวมณีวรรณ      จันทริมา
1   207008142   นายศุภกิจ        สุวรรณพันธ์
1   207008143   นายมนัสชัย       โลนุช
3   207008144   นางสาวปวีณา       เคนเครือ
1   207008145   นายวีระยุทธ       เครือคา
1   207008146   นายคาภา         แว่นแคว้น
3   207008147   นางสาววิจิตตรา     ทุมแพง
3   207008148   นางสาวปรียากรณ์     มุ่งหมาย
1   207008149   นายอนุสรณ์       พยุงวงษ์
                   หน้าที่ 303

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207008150   นายอนุชา        อุดรพูล
3   207008151   นางสาววนิดา      ภูศิริ
3   207008152   นางสาวดวงจันทร์    เนตรวงค์
3   207008153   นางสาวปฐมาวดี     ศรีจันทร์
1   207008154   นายวรีวุฒิ       ยืนยั่ง
1   207008155   นายสุริยันต์      กาทอง
2   207008156   นางลภัสรดา       นามบุตร
1   207008157   นายประวิทย์      ลาภสาร
3   207008158   นางสาวสุมณเฑียร    ทองหลาง
2   207008159   นางอรอนงค์       คาผง
3   207008160   นางสาวณัฐฐิฎา     บุญสงค์
1   207008161   นายฐาปนพงศ์      บัวศรี
3   207008162   นางสาวปริญญานรินทร์ สรรพสอน
1   207008163   นายชาตรี         ุ
                      อุทมพันธ์
3   207008164   นางสาวพัณณ์ชิตา    ธรรมราช
1   207008165   นายไพวรรณ์       วงค์ศรีชา
1   207008166   นายเทพยุทธ       ชูเศียร
3   207008167   นางสาวอมรรัตน์     ศรีเนตร
1   207008168   นายพูนศักดิ์      รักพงศ์
1   207008169   นายสุรพันธ์      มาเยอะ
2   207008170   นางบุษยพรรณ      รักพงศ์
2   207008171   นางจินดา        มูลละออง
3   207008172   นางสาวนันธิดา     ทองห่อ
3   207008173   นางสาวพิกุล      กระแสโสม
2   207008174   นางอรอุมา       เนตรคา
1   207008175   นายวุฒิชัย       ทองคา
3   207008176   นางสาวสุฤดี       ่
                      กิงแสง
                    หน้าที่ 304

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207008177   นายประพันธ์พงษ์     ลาภาพันธ์
3   207008178   นางสาวลัดดาวัลย์    พลราษฎร์
1   207008179   นายจิรัฏฐ์       จันทร์พวง
3   207008180   นางสาวอภัสนันท์     ลักธนาราณ์
1   207008181   นายวัชรพงษ์       ยานที
3   207008182   นางสาวสิวารักษ์     แก้วเรือง
3   207008183   นางสาวกนกอร       ณรงค์แสง
3   207008184   นางสาวสมฤดี       บุญมางา
3   207008185   นางสาวณัชปาล      พิมา
1   207008186   นายพลธวัช        สามารถ
3   207008187   นางสาวชาติรส      พูลผล
1   207008188   นายเอกนินทร์      ทองราช
1   207008189   นายจักริน        แสงแดง
1   207008190   นายสุริยา        มาวัลย์
2   207008191   นางกัลยา        โบนุช
2   207008192   นางนุธิดา        ยิ้มสมบูรณ์
1   207008193   นายวันฉัตร       โมฬีชาติ
1   207008194   นายชาตรี        ชาธิพา
1   207008195   นายกรุงศรี       ชาธิพา
1   207008196   นายวุฒิชัย       บุตรโท
3   207008197   นางสาววงเดือน      จาพัตร์
1   207008198   นายจีรพงศ์       จันทป
2   207008199   นางนุชนาฎ        มิลวันต์
3   207008200   นางสาวกุหลาบ      วงษ์เวียน
1   207008201   นายวรวุฒิ        พิมพ์ภักดี
1   207008202   นายอภิชาติ       พันสีมา
3   207008203   นางสาวนวลจันทร์      ่
                       กิงพิมาย
                   หน้าที่ 305

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
1   207008204   นายจักรพร        โป้ะประนม
1   207008205   นายธงชัย        บารุงวงษ์
1   207008206       ์
           นายศักดิทวี       โยธานันท์
3   207008207   นางสาวนุชนารถ      โทระพันธุ์
3   207008208   นางสาวแสงทิพย์     ภูคาสันต์
2   207008209   นางสุภาภรณ์        ้
                       ลิมสุวัฒน์
3   207008210   นางสาวอัจฉรา      โคตะการ
1   207008211   นายธวัชชัย       ประพาที
1   207008212   นายปัญญา        หจัดหาญ
1   207008213   นายสุริยา        ศรีกุล
1   207008214   นายเสธพร        สุรนะทาพันธ์
2   207008215   นางสุวรรณี       สัมปัตติกร
1   207008216   นายวัชชะพงษ์      วงค์ขึง
2   207008217   นางรัตนา        โชคชัยธนานันท์
3   207008218   นางสาวหนึ่งฤทัย     เช้าวันดี
1   207008219   นายวีระ         วงค์ทองนิล
1   207008220      ิ
           นายอภิสทธิ์       บุตรสาร
3   207008221   นางสาวชฎาณิศ      นามวงศ์
1   207008222   นายพรชัย        ภูมิลักษณ์
2   207008223   นางทัศนีย์       บุญชาติ
3   207008224   นางสาวพัชรินทร์     สุวรรณกูฎ
3   207008225   นางสาววรรณภา      บุญทวี
3   207008226   นางสาวมาลัยภรณ์     บุญชิต
2   207008227   นางไพรฑูณ        เติมกล้า
1   207008228   นายจักรวาล       ครองบุตร
2   207008229   นางอุดร         นามสอน
1   207008230   นายเอนก         ไชยสา
                    หน้าที่ 306

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207008231   นายทนงศักดิ์      กาญจรัส
1   207008232   นายธีระวุฒิ       ลิสง
1   207008233   นายทรงพล        จดจา
3   207008234   นางสาวศิริพร      บุญทอง
1   207008235   นายปิยะวุฒิ       อรจันทร์
2   207008236   นางอรนุช        จันทะชาติ
2   207008237   นางพรรษา        สายวรรณ์
1   207008238   นายวินิจ          ้
                       เชือชัย
3   207008239   นางสาวนิชษญา      จันทบูชา
1   207008240   นายธนวัฒน์ธารา     มณีขาว
3   207008241   นางสาวจิราภา      ธะประวัติ
3   207008242   นางสาวนิภาพร      ช่างคา
3   207008243   นางสาวราตรี       สึกลาภ
1   207008244   นายปรีชา        ดวงไชย
1   207008245   นายรัฐพล        จานงค์
3   207008246   นางสาวเอมอร       หลักคา
3   207008247   นางสาวกรรณิกา      ศิลละมัย
2   207008248   นางเปรมฤดี       ไชยมี
1   207008249   นายบดินทร์       น้อยมิ่ง
3   207008250   นางสาวเจียมจิตร        ุ
                       จันทร์สข
3   207008251   นางสาวลักษณา      พรมเมือง
3   207008252   นางสาวราตรี       ดวงตา
1   207008253   นายปรมินทร์       สมคิด
1   207008254   นายณัฐพล        สีแสด
1   207008255   นายเมราวี        มณีเนตร
1   207008256   นายณัฐพนธ์       สุขทอง
1   207008257   นายวรวุฒิ        มะยม
                   หน้าที่ 307

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207008258   นายวรสันต์       แสงโสม
1   207008259   นายขันทอง        โทค่าเวช
1   207008260   นายวัลลภ        สุวรรณลา
1   207008261   นายวิชัย        โขมาวัฒน์
3   207008262   นางสาวสุจิราภรณ์    ชารีแก้ว
3   207008263   นางสาวปริญาพร      โมทะจิตร
1   207008264   นายสุนทร          ้
                       เชือชัย
1   207008265   นายคมกฤษ        มิ่งขวัญ
3   207008266   นางสาวอัมรินทร์     แสงโสดา
2   207008267   นางฤดีวรรณ       พลชี
1   207008268   นายอุดร         ปิดตลาด
3   207008269   นางสาวกมลรัตน์     ศรีทาบุตร
3   207008270   นางสาวสุริวงค์     เข็มเพชร
1   207008271   นายกมลวิชญ์       สิทธิกุล
3   207008272   นางสาวพัทรียา      อุณารักษ์
3   207008273   นางสาวปิยวรรณ์     วิยานันต์
3   207008274   นางสาวเสาวคนธ์     พวงศรี
2   207008275   นางนงคราญ         ุ
                       สีสธรรม
3   207008276   นางสาวสุรภี       สืบสนธิ์
1   207008277   นายศราวุฒิ       สามี
1   207008278   นายมานะศักดิ์      พรมดี
1   207008279   นายมนัส         มณีวงศ์
3   207008280   นางสาววัลวลี      สัตพงษ์
1   207008281   นายไมตรี        กากลม
1   207008282   นายไกรษร        รักธรรม
3   207008283   นางสาวจันทร์เพ็ญ    แสงแก้ว
3   207008284   นางสาวนิตดา       ศรีถาน
                   หน้าที่ 308

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207008285   นางสาวนุชรดี      สิงหาเทพ
3   207008286   นางสาวชลิตา       วงศ์ดี
3   207008287   นางสาวพัชรินทร์     วรสา
1   207008288   นายพรสวรรค์       หินซุย
3   207008289   นางสาวรัตนาภรณ์     บุญหวาน
3   207008290   นางสาวนิตยา       บรรลุ
2   207008291   นางรัตน์จุลี      ผาสุขนิตย์
1   207008292   นายเจริญชัย       คาถาวร
3   207008293   นางสาวกนกอร       พารานะที
3   207008294   นางสาวธันยาภรณ์     ธนาพรสิน
1   207008295   นายศราวุทย์       บารุงทรัพย์
1   207008296   นายเกรียงไกร      สิริรัตนานนท์
2   207008297   นางวายุภักดิ์       ุ
                       พิสทธิ์
3   207008298   นางสาวอรษา       ระวัง
1   207008299   นายอรรถสิทธิ์      ธนาคุณ
3   207008300   นางสาวนุสรีย์      วงษ์ศรี
1   207008301   นายสุรเชษฐ์       กาศร
1   207008302   นายวิทยา          ้
                       เชือทอง
1   207008303   นายอาพล         แก้วควงใหญ่
1   207008304   นายเรวัช        ค้าคูณ
2   207008305   นางกรรณธิรักษ์     ลีรัตน์
3   207008306   นางสาวรัชนี       บุญธรรม
1   207008307   นายวิโรจน์       สุขจันทร์
1   207008308   นายวิศรุต        ค้าคูณ
1   207008309   นายสุทธิพงศ์      วามะลุน
2   207008310   นางคุณากร        พุทธรักษา
1   207008311   นายสิทธิกร       ภาพสิงห์
                   หน้าที่ 309

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
1   207008312   นายรณภพ        สุวรรณประดิษฐ์
1   207008313   นายวิโรจน์       ยอดพุฒ
1   207008314   นายจรูญศักดิ์     ศรัทธา
3   207008315   นางสาวนงคราญ      สาระประไพ
1   207008316   นายระยอง        ดาทวี
1   207008317   นายสิทธิพร         ั
                      วงศ์ปดสา
3   207008318   นางสาวรุ่งนภา     พงษ์เกษ
1   207008319   นายนนชยา        ศรีทาบุตร
3   207008320   นางสาวเสาวนีย์     สายประเสริฐ
1   207008321   นายวิจิตร       สุขหอม
3   207008322   นางสาวอุไรวรรณ     สิงห์ตระโคตร
3   207008323   นางสาวอรวรรณ      รักษารอด
1   207008324   นายทองมัย       ชุมจันทร์
1   207008325   นายพงศ์ธวัช      สอนหาจักร์
3   207008326   นางสาวนิภาพร      ปิ่นหอม
1   207008327   นายภิชัย        บุญไพโรจน์
2   207008328   นางจารุวรรณ      วันดี
1   207008329   นายสมศักดิ์      คูณทวี
1   207008330   นายมงคล          ั
                      อุทย
1   207008331   นายมานิต        สารทอง
3   207008332   นางสาวพิสมัย      ธรรมวงศ์
3   207008333   นางสาวมารยาท      งิ้วลาย
3   207008334   นางสาวสุนันทา     บุญล้อม
2   207008335   นางเพ็ญศรี       ม่วงคู
1   207008336   นายธนพล        แก้วพรหม
2   207008337   นางจุฑาทิพย์      สิมศรี
3   207008338   นางสาวสุรชัย      สุพล
                    หน้าที่ 310

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
2   207008339   นางปราณี         มีพร
2   207008340   นางกัลญาณี        โสวรรณ์
3   207008341   นางสาวอรดี        เฉวียงหงษ์
3   207008342   นางสาวจิรัฐต์กุล     ไชยสัตย์
1   207008343   นายวันชัย        ขันตรี
1   207008344   นายวิรายุส        สอนสี
2   207008345   นางธนศิณี        กัยเสียโน
1   207008346   นายอภิฤทธิ์       รูปเรียม
1   207008347   นายไชยยศ         ทาสารกอง
3   207008348   นางสาวศศิพร       ใยศร
1   207008349   นายซ้วน         คาใส
1   207008350   นายพยุหพล        ประสงค์สั้น
3   207008351   นางสาวบรรจง       เสาเวียง
2   207008352   นางธาริณี        ไชยช่วย
1   207008353   นายฉัตรชัย        แสนแก้ว
3   207008354   นางสาวระวีวรรณ      ขันตรี
1   207008355   นายมราวุฒิภ์       โกศล
3   207008356   นางสาวธิติมา       กาศรี
2   207008357   นางวารุณี        รวมภักดี
3   207008358   นางสาวพิพวัลย์      วามะขันธ์
1   207008359   นายทศพร         สุภาพวง
3   207008360   นางสาวอภิฤดี       พุฒซ้อน
1   207008361   นายสมใจ         สะอาด
2   207008362   นางกัญญาภัค       อังกุลดี
2   207008363   นางพรมรินทร์       คาหอมกุล
1   207008364   นายฤทธิเบศ        ไชยศรี
3   207008365   นางสาวเพียงใจ      สายสิงห์
                    หน้าที่ 311

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207008366   นางสาวจารุจิตร      งามประเสริฐสุข
1   207008367   นายธันนา         หล้าบุดดา
2   207008368   นางใจฤดี         เพชรเนตร
2   207008369   นางวนิดา         ชาววัง
3   207008370   นางสาวนฤมล        บุญรอด
2   207008371   นางสมฤทัย        ขันธรักษา
3   207008372   นางสาวธนวรรณ       ธารสินทรัพย์
1   207008373   นายศุภวัฒน์       สิงห์ทอง
2   207008374   นางลาเทียน        จัทร
1   207008375   นายสมปอง         ดีดวงพันธ์
1   207008376   นายไพโรจน์        แก้วดี
3   207008377   นางสาวนวลพรรณ      ผลาสุข
1   207008378   นายธุวานนท์       ใหม่มี
1   207008379   นายกิตย์ธิศักดิ์     คาวัน
3   207008380   นางสาวรุ่งนภา      สาลี
3   207008381   นางสาวภัทราภรณ์     อนันต์
1   207008382   นายกะรัญ         จันทะเส
1   207008383   นายมงคล         สุวรรณวงศ์
1   207008384   นายชัยวัฒน์       โมริพันธ์
2   207008385   นางฐิตาพร        ธรรมวิฐาน
3   207008386   นางสาวทิพย์วัลย์     หละวัตร
2   207008387   นางเกศสุดา        สาเนียงเสนาะ
1   207008388   นายกาญจนวัฒน์      ส่งเสริม
1   207008389   นายธนิต         บุญศรี
1   207008390   นายวีระวัฒน์       ผายผัน
2   207008391   นางกัญญารัตน์      จันทูล
1   207008392   นายสุนทร         กรมรินทร์
                    หน้าที่ 312

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
2   207008393   นางเพ็ญศรี       เกิดแก่น
3   207008394   นางสาวเพ็ญนภา      ทองโรจน์
3   207008395   นางสาวสมร        แววศรี
3   207008396   นางสาวสุภารัตน์     จูแจ่ม
2   207008397   นางเตือนจิต       บุบผาหอม
3   207008398   นางสาววิจิตรา      วงศาเคน
3   207008399   นางสาวจิราภรณ์     สมมีชัย
1   207008400   นายเอกชัย        ชราศรี
1   207008401   นายสารอง        ชาวนา
2   207008402   นางวนิดา        เดชรัตน์
1   207008403   นายนาตรีชน         ้
                       เชือทอง
3   207008404   นางสาวรสรินทร์     ใจสว่าง
1   207008405       ์ ิ
           นายศักดิสทธิ์      นาคสะเกษ
2   207008406   นางสุกัญญา       พันธ์สาย
1   207008407   นายประวิทย์       ประเชิญสุข
3   207008408   นางสาวเกศินี      กุลบุญญา
2   207008409   นางอุดม         นิรมล
1   207008410   นายชนัย         เพียะวงศ์
3   207008411   นางสาวนวพร       โสมรักษ์
3   207008412   นางสาวจิราภรณ์     มานะดี
3   207008413   นางสาวบุษราภรณ์     คาภิภาค
3   207008414   นางสาวจิราพร      สุรสิทธิ์
3   207008415   นางสาวจิรวรรณ      ต้องสู้
3   207008416   นางสาวนิตยา       ปาสา
2   207008417   นางศิรารัตน์      แจ่มศรี
3   207008418   นางสาวรัชนีกร      แสงทอง
3   207008419   นางสาวกาญจนา      วงค์ถา
                   หน้าที่ 313

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207008420   นางสาวลักษณา      จันทร์เทวา
2   207008421   นางไพเราะ       กราพุฒ
1   207008422   นายศุภเชษฐ์      เจนนะสมบัติ
2   207008423   นางเพ็ญนภา       มณีเจตร
3   207008424   นางสาวกรกนกพร     คามา
1   207008425   นายธรรมนูญ       คานนท์
3   207008426   นางสาวขนิษฐา      สงสาร
3   207008427   นางสาวสุจิตรา     ทรัพย์ศิริ
1   207008428   นายณัฐกิตติ์      ทวีก้องกิจสิริ
1   207008429   นายวรวุฒิ       สาทวงค์
1   207008430   นายอภิเชษฐ์      ห้วยทราย
3   207008431   นางสาวปาณสรา      เคนประคอง
1   207008432   นายอัครพล       เอมกลาง
3   207008433   นางสาวกัลยาณี     ศรีนิพัฒน์
3   207008434   นางสาวหทัยกาญน์    รีฮุง
2   207008435   นางกนกพร       นามวงค์พันธ์
3   207008436   นางสาววิภาภรณ์     ดวงบุตร
1   207008437   นายสัตยา        นาท้าว
1   207008438   นายไพรัตน์       ใจสุข
2   207008439   นางจิดาภา       ประวันนา
2   207008440   นางสาลี        มาลารัตน์
2   207008441   นางทองเหลือง      เมตตาริกานนท์
3   207008442   นางสาวอลิษา      นนทะสิงห์
2   207008443   นางสมคิด        สมปาน
1   207008444   นายอัตชา        มากมูล
1   207008445   นายวุฒิชัย          ุ
                      แสนทวีสข
3   207008446   นางสาวเพชรรัตน์    อัตถจรรยากุล
                    หน้าที่ 314

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207008447   นายทักชัย        จันทะเกษ
1   207008448   นายวุฒินนท์       บุตรรักษ์
2   207008449   นางณัฐณิชา       เอกตาแสง
1   207008450   นายมนุรัตน์       แสงทอง
3   207008451   นางสาวจุฬารัตน์     บุตรกันหา
1   207008452   นายฤกษ์ชัย       คมศรี
1   207008453   นายธานี         อานวย
1   207008454   นายสมพงษ์        จารุกมูล
1   207008455   นายเกียรติชัย      พรรณา
3   207008456   นางสาววาสนา       อาพรศรี
2   207008457   นางศิริวุฒิ       เหลืองทอง
1   207008458   นายเชิดชัย       เหลืองทอง
3   207008459   นางสาววลัยลักษณ์    เหิมกหัก
1   207008460   นายประหยัด       คาพอง
3   207008461   นางสาวอัญญาณี       ้
                       เชือประทุม
2   207008462   นางวาสนา        มาพงษ์
1   207008463   นายกิตติพงษ์      หันตุลา
1   207008464   นายบุญฤทธิ์       ผิวนวล
1   207008465   นายวัตน์        ม่วงสนาม
3   207008466   นางสาวเพ็ญพักตร์    พร้อมสุข
1   207008467   นายปรีดา        วงษ์ชมภู
3   207008468   นางสาวนิตยาพร      ศรีวรษา
2   207008469   นางรันยาร์       ภุตะเวช
    207008470   ส.อ.ชาตรี        ชาวนา
3   207008471   นางสาวพรรณราย      วงษ์พันเสือ
3   207008472   นางสาวสุปราณี      สวนศรี
3   207008473   นางสาวนัฐกาญจน์     บุญหวาน
                   หน้าที่ 315

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
3   207008474   นางสาวกิตติยา     คุณภาค
1   207008475   นายกิตติ        กาศรี
1   207008476   นายอภิชาติ       สุรวิทย์
3   207008477   นางสาวสุวิญชา     ผิวจันทร์
1   207008478   นายวัชรี        ชูศรี
3   207008479   นางสาวอัญชลี      วิเศษแก้ว
3   207008480   นางสาวอมรรัตน์     ไตรแก้ว
1   207008481   นายเรวัตร       ทองสวัสดิ์
3   207008482   นางสาวสุวรรณา     ผิวเหลือง
1   207008483   นายรัตชัย       ใจใส
3   207008484   นางสาวเบญจวรรณ     พันธ์จาปา
1   207008485   นายถาวร        มณีวงค์
1   207008486   นายวิชัย        ใจพินิจ
3   207008487   นางสาวพัชราภรณ์    สนทยา
3   207008488   นางสาวสาวิตรี     สว่างแก้ว
3   207008489   นางสาววิราวรรณ     นามแสน
1   207008490   นายทรงศักดิ์      นารีนุช
2   207008491   นางหทัยภัทร      ทองล้า
3   207008492   นางสาวปราณี      ศรบุญทอง
1   207008493   นายเอกศิษฐ์      อนุวิทจารุโรจน์
3   207008494   นางสาวเยาวเรศ     ชอบเลียง
3   207008495   นางสาวสุธาศิณี     ตุ่นมี
3   207008496   นางสาวยุภา         ์
                      โพธิขาว
2   207008497   นางสภาวดี       ทัดเทียม
1   207008498   นายศิริพงษ์      วงศ์มณีรักษ์
1   207008499   นายประจักษ์      ศรีคา
1   207008500   นายจักรี        วงละคร
                    หน้าที่ 316

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207008501   นายยุทธชัย        พิมพารัตน์
3   207008502   นางสาวอริษภรณ์      แก่นศรี
1   207008503   นายดนัย         วชิระ
1   207008504   นายบัณฑิตย์       นนทะสิงห์
1   207008505   นายพลัฎฐวัฒน์      บุญเอื้อ
1   207008506   นายพรทิพย์        ประวิง
3   207008507   นางสาวศิริกาญจน์     เสียงหวาน
3   207008508   นางสาวสุรัตญา      เกษมสุข
2   207008509   นางวรรณา         วีระบุตร
1   207008510   นายเดชา         สมณี
2   207008511   นางรุ่งทิวา       สารรักษ์
1   207008512   นายอนุพงษ์        บุญพบ
3   207008513   นางสาวอมร        อินทรา
1   207008514   นายเทพสุริยา          ั
                       ทองพิทกษ์
3   207008515   นางสาวราตรี         ้
                       ปลืมจิต
1   207008516   นายธุวานันท์        ่
                       ลิวชวโรจน์
1   207008517   นายอนุวัฒน์       งามสนิท
3   207008518   นางสาวอัจฉรา       การินทร์
1   207008519   นายชาญชัย        สิหาบุตร
3   207008520   นางสาวฐานกา       สิหาบุตร
1   207008521   นายประสิทธิ์       หัตถะลา
2   207008522   นางวรรณพร        อุทธา
3   207008523   นางสาวดวงใจ       โสบุญ
2   207008524   นางศิริวรรณ       ทองประสาน
1   207008525   นายพรสัญญา        สุฤทธิ์
1   207008526   นายสุริยา        พุมมา
1   207008527   นายเกียรติศักดิ์     สุขเจริญ
                    หน้าที่ 317

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207008528   นางสาวจุฑารัตน์     สัมพันธ์พงค์
3   207008529   นางสาวสุมาลี      พูลอ่อน
1   207008530   นายสถิตย์        ผลชัย
3   207008531   นางสาววรรณมณี      แก้วกล้า
1   207008532   นายเสถียร        วันคา
1   207008533   นายอิสระ        สายสมุทร
3   207008534   นางสาววิภาภรณ์     คาไหว
1   207008535   นายพลวัฒน์       โคตรคา
1   207008536   นายอานาจ        เนินทราย
1   207008537      ิ
           นายอภิสทธิ์       สรีรักษา
1   207008538   นายเอกพล        สังฆรัตน์
3   207008539   นางสาวพรนภา       ไกยวินิจ
2   207008540   นางยุภาพร        ดวงแก้ว
1   207008541   นายณฐกร         พงษ์วิเศษ
3   207008542   นางสาวมลิวรรณ      สายสุด
1   207008543   นายทวีศักดิ์      อุนาบุตร
3   207008544   นางสาวชลลดา         ์
                       พันธุโนเรศ
1   207008545   นายเสกสรรค์       ก้านเพชร
3   207008546   นางสาวศิริพร      สุนทรภักดี
1   207008547   นายวีระศักดิ์      หิลการ
1   207008548   นายอัคนี        ชุมจันทร์
1   207008549   นายสิทธิชัย       สุขเสริม
1   207008550   นายทศพล         ไทยเดิม
3   207008551   นางสาวสุพรรณณี      ้
                       คุมหมื่นไวย
3   207008552   นางสาวอมรการต์     งามตรง
3   207008553   นางสาวรันยาลักษณ์    นาโสก
1   207008554   นายสาธิน        ฐิติสมบูรณ์
                   หน้าที่ 318

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
2   207008555   นางสุริวนิต      สารจันทร์
1   207008556   นายนรินทร์       มูลชาติ
2   207008557   นางกชพร            ่
                      ทองพันชัง
1   207008558   นายมงคล        จันทร์พวง
3   207008559   นางสาวสิริมา      นารีนุช
1   207008560   นายพิเชษฐ       ฝางคา
3   207008561   นางสาวสุรางค์รัตน์   สีหาบุตร
3   207008562   นางสาวเพ็ญนภา     จันคะนา
3   207008563   นางสาวเบญจนี      ศรีโสพันธ์
1   207008564   นายอาทิตย์       จาปาทอง
1   207008565   นายนิพนธ์       ทองทับ
1   207008566   นายมงคล        สมจันทร์
1   207008567   นายเตือน        บุญไทย
2   207008568   นางสกุณา        มีมาก
1   207008569   นายสุดใจ        สีสนิท
1   207008570      ั
           นายนิทศน์       ทองทาบ
1   207008571   นายญาณวิทย์      นิลรัตนานนท์
3   207008572   นางสาวอมร       พยุงวงษ์
3   207008573   นางสาวนันทันภัส    ทองอินทร์
1   207008574   นายทศพร        ศรีสม
3   207008575   นางสาวสุธาสินี     มหัส
3   207008576   นางสาววานิตย์     สายบัว
3   207008577   นางสาวขจีรัตน์     กางโหลน
1   207008578   นายไพศาล        กัญญะลา
1   207008579   นายวิเชียร       ประดับศรี
2   207008580   นางขวัญใจ       ทานุ
    207008581   ส.อ.หญิงพรสวรรค์    พิจารณ์
                   หน้าที่ 319

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
2   207008582   นางกัลยากร       สายชนะ
2   207008583   นางมณี         เวชกุลสันติ
2   207008584   นางสมัย        วรุณพันธ์
1   207008585   นายธีรวัฒน์      แตะศิลา
3   207008586   นางสาวจามรีย์     อ่อนพิมพ์
2   207008587   นางชัชวาลย์      ศิรินันทนินชัย
1   207008588   นายอานาจ        ศรีทอง
1   207008589   นายชู         ทวงสลับ
1   207008590   นายบุญญฤทธิ์      สุภารัตน์
3   207008591   นางสาวกัญญพิชญ์    สมใจ
3   207008592   นางสาวนภาลัย      จารุกขมูล
1   207008593      ิ
           นายสุทน        ไชยเสน
2   207008594   นางรัตติกาล      โจทาราช
2   207008595   นางมาลัย        รักศิลป์
2   207008596   นางวารี            ู
                      พงษ์บริบรณ์
3   207008597   นางสาวเดือนฉาย     เต้นลือ
3   207008598   นางสาวคูณ       ใจมิตร
3   207008599   นางสาววันดี      โกศล
1   207008600   นายวิจิตร       เสนาง
3   207008601   นางสาวจิตรฤดี     จิตติจินทร์
1   207008602   นายสุนทร        มูลภาค
1   207008603   นายชาตรี        สายพรา
1   207008604   นายสุชาติ       อนันเทพา
1   207008605   นายปริญญา       โกษาพันธ์
1   207008606   นายวันชัย          ุ
                      บุดดีสข
1   207008607   นายรุ่งโรจน์      พินโรย
2   207008608   นางสรัญญา       ชูรัตน์
                   หน้าที่ 320

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207008609   นางสาววิยะดา      ป้องอ้อย
3   207008610   นางสาวสุกัญญา      โคตบุตร
2   207008611   นางกาญติมาภรณ์     คาแปล
1   207008612   นายสมัย         ศิลาขาว
1   207008613   นายสิทธิชัย       ทัศบุตร
1   207008614   นายวรเชษฐ์       สาริดดี
1   207008615   นายสุริยา        สอยฟ้า
2   207008616   นางเชาวลีย์       จาปา
3   207008617   นางสาวหทัยรัตน์     เกษมทาง
2   207008618   นางสุรัตนดา       หวังสวัสดิ์
3   207008619   นางสาววราภรณ์      วงเวียน
2   207008620   นางกรรณการ์       โคตรสมบัติ
2   207008621   นางลาไพ         แถวปัตภา
3   207008622   นางสาวนริศรา      พรมศรี
2   207008623   นางบังอร        เสาะแสวง
3   207008624   นางสาวรุ่งนภา      วงษ์ชมภู
1   207008625   นายบุญจันทร์      พันธ์คา
3   207008626   นางสาวประทุมพร     เพ็ญมาก
1   207008627   นายชวลิต        วีระวงศ์
3   207008628   นางสาววรัญญา      วรรณโสภา
3   207008629   นางสาวชารียา      ปรีเปรม
2   207008630   นางกนกวรรณ       บูระจันทึก
2   207008631   นางพรรณี        พุจารย์
3   207008632   นางสาววิภาภรณ์     กากแก้ว
3   207008633   นางสาวนภัสสร      บุระวงศ์
1   207008634   นายโกเมน        กาไร
1   207008635   นายไชยมงคล       เพิ่มศรี
                   หน้าที่ 321

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล       หมำยเหตุ
3   207008636   นางสาวน้าฝน       พรหมสิทธิ์
2   207008637   นางจารุวณี       สังฆวัตร
2   207008638   นางฐิติญา        อรจันทร์
1   207008639   นายแมน         บุบผาหอม
1   207008640   นายปรัชญา        คาแปงตัน
3   207008641   นางสาวอักษรวดี     บุญสุภา
1   207008642   นายวิษณุ        แรกเรียง
3   207008643   นางสาววุภาพิณ      ทาบุญ
3   207008644   นางสาววสุธิดา      รอบรู้
    207008645   ว่าที่ ร.ต.หญิงมะลิ   อาจสาแดง
3   207008646   นางสาวเชอรี่      ภาสดา
3   207008647   นางสาวนุชธิดา      เฉลิมวงศ์
1   207008648   นายกฤษณพล        วันชวง
3   207008649       ุ
           นางสาวกุสมา       อาจหาญ
2   207008650   นางอัมพร        แต้มงาม
1   207008651   นายสิริวัฒน์      กาลา
2   207008652   นางนวลสมร        ธรรมวงษ์ศา
3   207008653   นางสาวอรวรรณ      ทองอ้ม
3   207008654   นางสาวสายใจ       ทองมาก
3   207008655   นางสาวอระพัน      บัวนาค
1   207008656   นายวัชรพงษ์        ้
                       เชือสุข
3   207008657   นางสาวบรรจง       เอียดเหล็ก
3   207008658   นางสาววิภาดา      รินทร
1   207008659   นายวัชรพล        สุทธิประภา
2   207008660   นางกนกวรรณ       เหลืองจรัสสุริยา
2   207008661   นางภัครศิริ       หอมไกร
2   207008662   นางเกศริน        แก่นสุข
                   หน้าที่ 322

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207008663   นางสาวบาหลี      สีลาพัฒน์
1   207008664   นายยงยุทธ์       โพธิโต
3   207008665   นางสาวเปิ้ล      ศรีมันตะ
3   207008666   นางสาวพรรณิกา     พรมสุวรรณ์
3   207008667   นางสาวเกศิริ      วรเลิศ
1   207008668   นายวีระศักดิ์     ยาดี
2   207008669   นางลาใย        มูลตระกูล
3   207008670   นางสาวโสมประภา     เสน่ห์จันทร์
3   207008671   นางสาววิไลลักษณ์    วิเศษสิงห์
1   207008672   นายสุริยา       หลอดแก้ว
2   207008673   นางวรรณนี       วิชม
2   207008674   นางกมลวรรณ       สูงรัง
1   207008675   นายผไท         โสตะวงศ์
1   207008676   นายนา         ขันคา
3   207008677   นางสาวจันจิรา     ทาประจง
2   207008678   นางจันทร์เพ็ญ     ทองอินทร์
3   207008679   นางสาวชลดา       อาจหาญ
2   207008680   นางอรทัย        เอมโอษฐ
2   207008681   นางอุ่นเรือน      สุธรรัมย์
1   207008682   นายอดิศักดิ์      สุธรรัมย์
    207008683   ส.อ.อภิชาติ      ศรีสะอาด
1   207008684   นายอานนท์       ทองศรี
2   207008685   นางอรทัย        ภูมิประพันธ์
3   207008686   นางสาวณัฏฐา      จรัสใส
1   207008687   นายเอกพล        จงบาเถน
1   207008688   นายเชาวว์วัฒน์     ชาวบ้านกลับ
2   207008689   นางนิดา        ชุมภักดี
                   หน้าที่ 323

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207008690   นายณัฐพล        เกิดอิ่ม
1   207008691   นายปรีชา        รัตนสมัย
3   207008692   นางสาวระออง       ไชยคุณ
3   207008693   นางสาววัชรี       ชวนขาย
2   207008694   นางประไพ        สีหราช
1   207008695   นายอภิญญาณ       สาราญ
3   207008696   นางสาววัลลี       พระคุระ
2   207008697   นางรุจิรา        ทองโสม
    207008698   ส.อ.มานิต        ทองดวง
3   207008699   นางสาวพิชชานันท์       ุ
                       พงษ์สวรรณ
3   207008700   นางสาววิละยา      กล้าเกิด
1   207008701   นายอาพล         เพชรดา
2   207008702   นางจุฑามาศ       สามาลา
1   207008703   นายเอกพงษ์       สาพรหมมา
3   207008704   นางสาวนฤมลทกาญณ์ อินทะนา
3   207008705   นางสาวเสมือน      บุตะเคียน
1   207008706   นายสมศักดิ์       มีมานะ
3   207008707   นางสาวพัชรินทร์     ปรือปรัก
3   207008708   นางสาวพทมาภรณ์     ปาระลูม
1   207008709   นายระวี         ทองอ่อน
1   207008710      ิ
           นายดุสต         นาคามูล
1   207008711   นายพิษณุ        สารการ
2   207008712   นางเรณู         พลรักษ์
3   207008713   นางสาวอรสา       บัวพัน
3   207008714   นางสาวนันธิดา      สีมา
3   207008715   นางสาววนิดา       ดอกดวง
3   207008716   นางสาวรัชดาพร      แสงอรุณ
                    หน้าที่ 324

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207008717   นางสาวรินดา          ั
                       บรรลุสนต์
3   207008718   นางสาวสุพรรษา      ศาลาศักดิ์
2   207008719   นางมลวิภา        ศรีหานาม
1   207008720   นายสุพิน         สุดสังข์
1   207008721   นายเกียรติศักดิ์     หูตาชัย
1   207008722   นายสุรศักดิ์       แถวพันธ์
3   207008723   นางสาววิไลวรรณ      ผาน้อง
3   207008724   นางสาวดุษณี       เกษแก้ว
1   207008725   นายวิรัตน์       จันทะคูณ
1   207008726   นายมงคล         โยโส
2   207008727   นางสิดา         เลิศล้า
1   207008728   นายศุภวัฒน์       รัชอินทร์
2   207008729   นางวันนา         ขันเงิน
1   207008730   นายขวัญตะวัน       จันทโพธิ์
3   207008731   นางสาวหนูเวียง      สายพฤกษ์
3   207008732   นางสาวนาจรินทร์     เคหารมย์
3   207008733   นางสาวยุวนิดา      คูณเมือง
3   207008734   นางสาวดอกเอื้อง     อภัยพันธ์
1   207008735   นายธีระพล        ป้อมเชียงพิณ
3   207008736   นางสาวมุกดา         ู
                       วิสตรรัตน์
1   207008737   นายนิติภูมิ       พูมเขียว
1   207008738   นายพรชัย         จันทิมา
3   207008739   นางสาวเอื้อมพร      ไชยโกฎิ
2   207008740   นางภัทนิยา        ผลฟักแฟง
3   207008741   นางสาวศศิวิมล      ทองสลับ
2   207008742   นางกฤติยากร       สุรยันต์
1   207008743   นายรังษี         จันทร์เติม
                   หน้าที่ 325

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล        หมำยเหตุ
2   207008744   นางนิภารา       สมานนิตย์
1   207008745   นายภัทรพล       โสตรทอง
1   207008746   นายพรชัย        อยู่ไพร
1   207008747   นายพันธกานต์      แดงงาม
1   207008748   นายวินัย        บุญโสภา
3   207008749   นางสาวอุไรวรรณ     พรมสิทธิ์
2   207008750   นางรุ่งเรือง      เอื้องวงษ์ประเสริฐ
1   207008751   นายสุรเชษฐ์      เรียงหา
1   207008752   นายณรงค์        สอนจิตร
3   207008753   นางสาวอนุสรา      บุญทา
3   207008754   นางสาวณัฐกุล      โทสวัสดิ์
1   207008755   นายวัฒนพงษ์      ดีดวงพันธ์
1   207008756   นายนาวา        บุญธรรม
3   207008757   นางสาวนิตย์รดี     ขันเงิน
1   207008758   นายรัฐพล        กรวยทอง
3   207008759   นางสาวเนตฤมล      สนสุวรรณ
1   207008760   นายอนุรักษ์      เอื้องวงษ์ประเสริฐ
3   207008761   นางสาวธนิตา      สินเติม
1   207008762   นายพงษ์วิทย์      ไทยเอื้อ
3   207008763   นางสาวแก่นสภา     บุญภู่
1   207008764   นายกฤษกร        แสงเพชร
2   207008765   นางสมบูรณ์       ก้องเสียง
2   207008766   นางนารอน        บุญประสาร
1   207008767   นายศรชัย        ไชโยธา
1   207008768   นายกิตติพงษ์      มุ่งสุข
1   207008769   นายพงษ์ศักดิ์     เทพศรีหา
2   207008770   นางอารยา        จุลทัศน์
                    หน้าที่ 326

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
1   207008771   นายจาลอง        บุญอาษา
3   207008772   นางสาวกิตติยา      แก่นการ
2   207008773   นางนิตยา        ประสานวรรณ์
3   207008774   นางสาวฉัตรมณี      ดวงสวัสดิ์
3   207008775   นางสาวอารียาพร     จันทร์จิตร
1   207008776   นายพิษณุ        ปราบณรงค์
1   207008777   นายนิยม            ุ
                       แสนทวีสข
2   207008778   นางปิว         พิลาแดง
3   207008779   นางสาวปิยรัตน์     คาจันทร์
3   207008780   นางสาวพัชรมณี      แสนวงศ์
1   207008781   นายโสธร         สังวร
1   207008782   นายปรีชา        เกษหอม
1   207008783   นายรัตนศักดิ์      แสนจันทร์
3   207008784   นางสาวจุฑารัตน์     หัสดี
1   207008785   นายมานัส        บุญอินทร์
3   207008786   นางสาวทองพูล      วงศ์ศิริ
3   207008787   นางสาวแสงเทียน     แฉกกระโทก
3   207008788   นางสาวสายชล       เทพอบรมญ์
3   207008789   นางสาวอรนาฎ       ทองบ่อ
1   207008790   นายกิตติศักดิ์     โสภา
3   207008791   นางสาวธีรพร       พ่อค้า
1   207008792   นายสิทธิชาติ      สัมฤทธิ์
2   207008793   นางถวิล         ดวงมณี
1   207008794   นายณรงค์ศักดิ์     อินทรบุตร
1   207008795   นายเปรมวุฒิ      สายสมุทร
3   207008796   นางสาวพรทิวา      สาระสินธ์
3   207008797   นางสาววนิชยา      เพิ่มศรี
                   หน้าที่ 327

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
2   207008798   นางรัฐพร       พ่องราศรี
2   207008799   นางสาคร        สาระบัว
3   207008800   นางสาว ดวงดาว     สุวรรณโค
2   207008801   นางภาพร        ลัทธิรมย์
1   207008802   นายวิไลศักดิ์     สาธุ
3   207008803   นางสาวรุ่งฤดี     ดาผา
1   207008804   นายกิตติศักดิ์    ธรรมนูญ
1   207008805   นายเอกฉัตร      สัมฤทธิ์
1   207008806   นายพิเชฐ       อาจนรา
1   207008807   นายอาทิตย์      ดาเลิศ
3   207008808   นางสาวนิตยา      สุทธาบุญ
1   207008809   นายวรพงษ์       จินดารัตน์
1   207008810   นายเทียนชัย      อสิพงษ์
1   207008811   นายพรประจักษ์         ้
                      จันทะเชือ
2   207008812   นางสุภาวดี      มาตรโสภา
3   207008813   นางสาวจรรยรักษ์    พิมพ์พรรค์
1   207008814   นายเลิศพร       ศิลารักษ์
3   207008815   นางสาวอรทัย      ดาหนา
2   207008816   นางปิยะภรณ์      เกียรติศักดากุล
3   207008817   นางสาวดาวประกาย สายแก้ง
1   207008818   นายชัยนันท์      ศรีสมุทร
2   207008819   นางลริตา       หมู่ไพบูลย์
1   207008820   นายบริรักษ์      ธนพิพัฒน์พงษ์
3   207008821   นางสาววรรณภา     ตุ่นมี
1   207008822   นายคุณากร       พูลเพิ่ม
3   207008823   นางสาวอาทิตย์     ยุตณิ
3   207008824   นางสาวนิทธิวรรณ    จิตรมั่น
                   หน้าที่ 328

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207008825   นายบุญฤทธิ์      ชุมเงิน
1   207008826   นายวรเวช       ชูแก้ว
2   207008827   นางนิภาพร       สินอ้วน
1   207008828   นายชัยนิกรณ์     ทัดเทียม
3   207008829   นางสาววิไลวรรณ       ่
                      เถาว์ทอน
3   207008830   นางสาวสิภาดา     พิมพ์อินทร์
1   207008831   นายสนธิ        น่าชม
1   207008832   นายอนุชา       พุฒพิมพ์
1   207008833   นายไชยงค์       ลึกลาภ
3   207008834   นางสาวพูลสุข     เจตินัย
3   207008835   นางสาวอรอุษา     อุ่นเคราะห์
2   207008836   นางสิทธิรักษ์     สีทาเลิศ
1   207008837      ิ
           นายทวีสน       นวลสาย
2   207008838   นางถวิล        โสมาบุตร
3   207008839   นางสาววาสนา      ศรีเมือง
3   207008840   นางสาวเพ็ญพยงค์    คาแสงดี
2   207008841   นางนาตยา       โลหิตะ
3   207008842   นางสาวจุฑาภรณ์    บุญพน
3   207008843   นางสาวอรวดี      นิลบล
1   207008844   นายทินกร       ห้วยทราย
1   207008845   นายวินัย       ขันตี
1   207008846         ั
           นายอาทิตย์อุทย    ดวงแก้ว
2   207008847   นางนันทนี       รามะนา
1   207008848   นายสุชาติ          ้
                      ต้นเชือ
1   207008849   นายวีระศักดิ์     พรมสวน
1   207008850   นายชาญชัย       ขันเลข
1   207008851   นายไพโรจน์      สาลือสี
                    หน้าที่ 329

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
1   207008852   นายธีรพงษ์       บรรลือทรัพย์
2   207008853   นางสว่างจิตต์     ดวงแก้ว
3   207008854   นางสาวสิริรัตน์    โชติกเสถียร
3   207008855   นางสาวกิตติยพร     ละเลิศ
1   207008856   นายเลอปกร       พุดผ่อง
1   207008857   นายสนธยา        วงมาเกตุ
3   207008858   นางสาวชนัญญา      ขันคา
1   207008859      ั
           นายพิทกษ์         ุ
                      ศรีบญเรือง
1   207008860   นายวีรวัฒน์      บุญมี
1   207008861   นายอภิชัย       แม่นทอง
2   207008862   นางปริชาติ       มิ่งชัย
1   207008863   นายไมตรี        ม่วงศรี
1   207008864   นายประครวง       จัทะคูณ
3   207008865   นางสาวมิ่งกมล     พรมลา
3   207008866   นางสาวสุกัญญา     อาทิเวช
2   207008867   นางสุกัลยา       มั่งมี
1   207008868   นายสราวุธ       ดวงชัย
1   207008869   นายพงศธร        มณีวงษ์
1   207008870   นายบรรชัย       คาด้วง
3   207008871   นางสาวปวีณา      เศรษศรี
3   207008872   นางสาวสุนิษา      ตราคา
3   207008873   นางสาวบัวราก         ั
                      บุญพิทกษ์เศรษฐ์
1   207008874   นายมีชัย        นิลยาย
3   207008875   นางสาวพิมพ์อุมา    ใยพิมพ์
3   207008876   นางสาวณัฎฐธิดา     ชินมาตร์
3   207008877   นางสาวรวิสรา      รวงทอง
1   207008878   นายวิกรัย       ศรีพันธ์
                   หน้าที่ 330

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
2   207008879   นางศิริวรรณ     นิมรัตน์
1   207008880   นายจตุรงค์      พละไกร
1   207008881   นายจักรกฤษณ์     เค้าทอง
1   207008882   นายพงศ์ธร        ์ ิ
                     โพธิสงห์
3   207008883   นางสาวนิคร      พามาเนตร
2   207008884   นางชยุดา       พันธ์เพ็ง
2   207008885   นางรัตนา       แสนจันทร์
1   207008886   นายอดิศักดิ์     ศรีผุย
2   207008887   นางชมภูนุช      วงศ์จันทร์
1   207008888   นายเฉลิมชัย       ์
                     โพธิศรี
3   207008889   นางสาวปาล์มรอง    สุริยวงศ์
1   207008890   นายมานิต       โคตรวงศ์
1   207008891   นายสราวุฒิ      คงราษี
3   207008892   นางสาววิไลวรรณ    เศิกศิริ
1   207008893   นายสมเกียรติ์    ตันบุญ
1   207008894   นายเฉลิม       ซื่อตรง
1   207008895   นายวิทยา       อุดมศรี
1   207008896   นายคฑาชัย            ุ
                     ศีลให้อยู่สข
3   207008897   นางสาววราภรณ์    ถิรปวัติ
3   207008898   นางสาวเพ็ญนภา    หวังผล
3   207008899   นางสาวพรวิภา     บุญสิงห์
3   207008900   นางสาวประภาพักตร์ ลือชา
3   207008901   นางสาวศิริญาภรณ์   สุพล
1   207008902      ิ
           นายอุทศ       บุญเติม
1   207008903   นายวันชัย      พิมพ์นนท์
3   207008904   นางสาววณิชวา     พิมพ์นนท์
1   207008905   นายวินัย       โสระเม็ก
                   หน้าที่ 331

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
2   207008906   นางวาสนา       ปราบณรงค์
2   207008907   นางสอ้อน       ดาวังปา
1   207008908   นายขจรศักดิ์     สถาวร
1   207008909   นายศุภรัตน์      กรวิรัตน์
1   207008910   นายพุฒิศักดิ์     ต้นเกษ
1   207008911   นายวชิราวุฒิ     บุญชืน
3   207008912   นางสาวมนัญญา     ต้นเกษ
3   207008913   นางสาวสุนทรี     ปัดฐพิมพ์
2   207008914   นางทองขัน       พานทต
1   207008915   นายอินตา       พิมาวัน
1   207008916   นายกฤษฎาภรณ์       ั
                      อุทยสงค์
3   207008917   นางสาวชลธาร      รัตนโชติกุล
3   207008918   นางสาวบังอร      คงคาพันธ์
1   207008919   นายสัมคม       สลักศิลป์
1   207008920   นายอักษรศาสตร์    บัวเกษ
2   207008921   นางกรรณิการ์     สาราญจิต
3   207008922   นางสาวอรอุมา     มาลาสาย
3   207008923   นางสาวจันทริกา    แก่นจันทร์
1   207008924   นายวีระศักดิ์     บุญลอย
2   207008925   นางวรรณิศา         ่
                      เจนเชียวชาญ
1   207008926   นายเอกชัย       ไกรสมสุข
1   207008927   นายจักรินทร์     สีหะวงษ์
3   207008928   นางสาวละอองดาว    มาลัย
3   207008929   นางสาวเกศประทุม    นันทะเสน
1   207008930   นายชาญชัย       ดวงตา
3   207008931   นางสาวขวัญตา     ชนะผล
3   207008932   นางสาวนิศาชล     ตะเคียนจันทร์
                    หน้าที่ 332

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207008933   นางสาวบัวสอน      ทองคา
3   207008934   นางสาวแพทรียา      สรสินธ์
3   207008935   นางสาวศิรินทิพย์    หงษ์คา
1   207008936   นายเกริกกิตติ์       ุ
                       ศรีสข
2   207008937   นางน้าทิพย์       ศรโศรถ
3   207008938   นางสาวนิสารัตน์     จันทะโชติ
1   207008939   นายณัฐกณฑ์       ภูมิศักดิ์
3   207008940   นางสาวอารีรัตนน์    แย้มงาม
1   207008941   นายกฤษณพงษ์       เอกสุข
1   207008942   นายอนุชา        ฝางคา
1   207008943   นายสุริยันต์      โคตรสารี
1   207008944   นายน้อมจิตร       เสียงสนั่น
3   207008945   นางสาวชนุชพร      พูลสมบัติ
1   207008946   นายศราวุธ        นาคา
1   207008947   นายอัครวัฒน์      ฉัตรจารุพันธุ์
1   207008948   นายเสริมศักดิ์     แสนจันทร์
1   207008949   นายไสว         ธุริวงษ์
2   207008950   นางดวงจันทร์      สีชาเขต
3   207008951   นางสาวรุ่งทิพย์     กองแก้ว
1   207008952   นายอภิรักษ์       ห่อคา
3   207008953   นางสาวนิตยา         ุ
                       พงษ์สระ
1   207008954   นายทนงศักดิ์      โสรส
1   207008955   นายอนุรักษ์       ยิ่งชาติ
1   207008956       ์
           นายศักดิดา       หนองม่วง
3   207008957   นางสาวอัฉราภรณ์     คานนท์
1   207008958   นายอดิศักดิ์      หงษา
1   207008959   นายเกียรติศักดิ์        ้
                       ทองเกลียง
                   หน้าที่ 333

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207008960   นางสาวสุคนธ์        ู
                      ศิริบรณ์
1   207008961   นายอนุชา       ฉิมพาลี
2   207008962   นางมยุลี         ์
                      โพธิพา
1   207008963   นายคมสัน       อรมาศ
3   207008964   นางสาวเกษศิรินทร์   จานงคงทรัพย์
1   207008965   นายศราวุธ       หาษาพล
1   207008966   นายอรรณพ         ุ
                      ศรีสทธะ
2   207008967   นางสมบัติ       สายชน
1   207008968   นายอรรถรากร      ทองทิพย์
3   207008969   นางสาวอัจฉรา     รัตนะ
3   207008970   นางสาวแสงรวี     เย็นวัฒนา
3   207008971   นางสาวขวัญใจ     รูปจาลอง
2   207008972   นางมานิตา       สุดชาติ
3   207008973   นางสาวฐิติมา     สายงาม
1   207008974   นายวิเศษ       อุณาภาค
2   207008975   นางคณิตย์       แก้วสอนดี
3   207008976   นางสาวมิรันตี     หงษ์คา
2   207008977   นางวรรณ์นิภา     เขียวอ่อน
2   207008978   นางเปรมจิต      พวงยอด
3   207008979   นางสาวสุติมา     ม่วงเริง
2   207008980   นางขวดี        บุตรดี
1   207008981   นายอุทร        อารีย์
3   207008982   นางสาวอรุณี      แก่นสาโรง
1   207008983   นายวิชา        แนนดี
3   207008984   นางสาวศิวาพร     บัวชุลี
3   207008985   นางสาวสุจิตตรา    ขันธวัชน์
3   207008986               ่
           นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์สอง
                    หน้าที่ 334

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207008987   นางสาวนงจิตร      บ่อแตน
3   207008988   นางสาวกาญจนา      กาเผือก
1   207008989   นายวินัย        ชาวนา
2   207008990   นางนภาพร        กาสี
1   207008991   นายจรัญ        จันทร์สด
3   207008992   นางสาวสายสมร      สิงห์ละ
3   207008993   นางสาวอรุณี      สุขช่วย
3   207008994   นางสาวดาราณี      ทองน้อย
3   207008995   นางสาวอาธิยา      ตันติเจริญศิลป์
3   207008996   นางสาวอภิญญา      วิชาชาติ
1   207008997   นายธีรภัทร์      สาณะเสน
2   207008998   นางทัศพร        พืชพันชา
3   207008999   นางสาวพรรณระวี     กุลธานี
3   207009000   นางสาวรัชนี      พื้นปูม
2   207009001   นางพนิดา        พละศักดิ์
3   207009002   นางสาวรัตนา      เจิมทอง
1   207009003   นายโชคชัย       กล่อมจิตร
1   207009004   นายวิฑูร        จันทร์เพ็ญ
3   207009005   นางสาวสุนิสา      ระหงษ์
1   207009006   นายสงกรานต์       ่
                      กิงแก้ว
3   207009007   นางสาวปราณีต      นิลเกษ
3   207009008   นางสาวอรพรรณ      วรรณวัติ
1   207009009   นายมานตรา       บุญทา
1   207009010   นายนรินทร์       ภักดี
2   207009011   นางกองสุน       กิจนภาธนพงศ์
3   207009012   นางสาวสินีรัตน์    คานทอง
1   207009013   นายอาคม        จันพิรักษ์
                   หน้าที่ 335

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207009014   นางสาวพรรณี      พลเสน
2   207009015   นางนุชจรินทร์     เครือพันธ์
2   207009016   นางพรทิพย์         ิ
                      ฤทธิทศ
1   207009017   นายอดิธร       สินทร
1   207009018   นายถิรายุทธ        ่
                      ใจเดียว
2   207009019   นางส่องศรี      ศรีทาพักตร์
3   207009020   นางสาวปนัสดา     นิ้วทอง
2   207009021   นางนลินรัตน์     อินทร์เพ็ญ
3   207009022   นางสาวจุฑามาศ     ทีราม
3   207009023   นางสาวอังคนาง     เจริญจติตต์
1   207009024   นายสุริยา       แก่นพุฒ
1   207009025   นายวีรพงษ์      สุกใส
3   207009026   นางสาวฐิติพร     วงศศ์วาน
2   207009027   นางศุภลักษณ์     มลคล
3   207009028   นางสาวไพรวัลย์    พรมล้วน
1   207009029   นายยาละเด็น      จาปาเนตร
1   207009030   นายทัศพล       เอกศีริ
3   207009031   นางสาวสุรีย์พร    พรมหล่อ
3   207009032   นางสาวจรวยลักษณ์ จันมณี
2   207009033   นางมณี        บุญพอ
1   207009034   นายจิรวัฒน์      โยธิโน
1   207009035   นายศศิธร       ทองอินทร์
1   207009036   นายสิทธิพล      เดชา
2   207009037   นางบุญกต       บุญช่วย
1   207009038   นายเจษฎา       แม้นศรี
3   207009039        ุ
           นางสาวศรีสดา     เควันดี
2   207009040   นางธิวา        เทียมรัตน์
                    หน้าที่ 336

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207009041   นางสาวยุวธิดา     ศรีศักดิ์
2   207009042   นางธัญลักษณ์      ภาษี
1   207009043   นายสุรเชษฐ       เบ้าทอง
3   207009044   นางสาวพจนีย์      นราศรี
3   207009045   นางสาวอุษารัตน์    อินทร์งาม
2   207009046   นางลาเพ็ญ          ์
                      ศักดิปกรณ์กานต์
3   207009047   นางสาวฐานิตา      สายธิไชย
1   207009048   นายสัญญา        ก้อนคา
3   207009049   นางสาวพงษ์ลดา     วงษ์พยัคฆ์
3   207009050   นางสาววิไลลักษณ์    ทองคาสุข
3   207009051   นางสาวหวานใจ      โคตรธาริน
2   207009052   นางศิราณี       สวัสดี
3   207009053   นางสาววรรณภา      คืนดี
2   207009054   นางญาติมา       สารณี
1   207009055   นายเกษมสันต์      ผูกจิต
1   207009056   นายนิรุตติ์      ขันเพชร
2   207009057   นางพิศมัย       ลาภวงษ์
2   207009058   นางนงนุช        เบ้าคา
2   207009059   นางสมปอง        สระโสม
1   207009060   นายประสิทธิ์      นามวงษ์
1   207009061   นายมนตรี           ิ
                      สิงห์สทธิ์
3   207009062   นางสาวอรทัย      พงษ์พันธ์
1   207009063   นายศศิน        ไตรมสุทธิ์
3   207009064   นางสาววราภรณ์     อาจภักดี
3   207009065       ิ
           นางสาวมุทตา      จันทงษา
3   207009066   นางสาวปฏิภาณี     ศรีใส
2   207009067   นางวิไลพร       คะเนตรง
                   หน้าที่ 337

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
2   207009068   นางศิรินภา      จูมพะบุตร
3   207009069   นางสาวอภิญญา     แก้วเชียงหวาง
3   207009070   นางสาววารุณี     วุฒิชัย
1   207009071   นายกฤษฎา       โสสอน
1   207009072   นายบุญธรรม      พิมพ์ทอง
1   207009073   นายอาทิตย์      มณีวงศ์
2   207009074   นางนีรชา       โยทองยศ
2   207009075   นางนงลักษณ์     อินอร่าม
1   207009076   นายสมบูรณ์      แสงทอง
3   207009077   นางสาวมณีวรรณ    ศรวิชัย
1   207009078   นายณรงค์ฤทธิ์    คูณมี
    207009079   พลทหารชลทรัพย์    วันดีรัตน์
3   207009080   นางสาวณัฐฐาพร    คณิตวงศ์วิวฒน์
3   207009081   นางสาวยุภาวดี    ทานะทศ
3   207009082   นางสาวศศิธร       ์
                     โพธิสาร
2   207009083   นางประทวน      ประคองดี
3   207009084   นางสาวพิมพ์ประไพ สิงหะ
3   207009085   นางสาวขวัญฤดี    บัวเขียว
1   207009086   นายเชาว์       วงค์คา
3   207009087   นางสาวนรินทร     คมเม่น
2   207009088   นางจันทร์เพ็ญ    บุญคง
3   207009089   นางสาวนิตยา     สิงห์ษา
1   207009090   นายอาทิตย์      บุญอาจ
2   207009091   นางนงลักษณ์     วาลศิลป์
3   207009092   นางสาวธนวรรณ     เนืองอนันต์
3   207009093   นางสาวสุพัตรา    ร่าอดุลพิศาล
1   207009094   นายวิทธวัฒน์     จึงจิต
                   หน้าที่ 338

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล      หมำยเหตุ
3   207009095   นางสาวช่อทิพย์    ผูกจันทร์
3   207009096   นางสาววรางคณา     นาคแสง
3   207009097   นางสาววชิรา      ไม่ลืม
1   207009098   นายธีระทัศน์     สายสมบัติ
3   207009099   นางสาวกันยารัตน์   บุญพั่ว
3   207009100   นางสาววิไล         ิ
                      ฤทธิทศ
3   207009101   นางสาวชวนพิศ     จาปาจันทร์
1   207009102   นายชนิศรุจน์     ธนิตหิรัญชนาชัย
1   207009103   นายธนิต        สายสอน
1   207009104   นายวีระพงษ์      สุขบุรี
2   207009105   นางจุภารัตน์     ป้องภัย
3   207009106   นางสาวกาไร      พุฒพิมพ์
3   207009107   นางสาวศิราพร     แก่นจันทร์
3   207009108   นางสาววรนุช      คูณดี
2   207009109   นางสาเริญ       อดทน
1   207009110   นายอาทิตย์      บุญเย็น
2   207009111   นางจริญญา       เหล่าออง
2   207009112   นางลาภู        มูลดับ
1   207009113   นายวัฒนศักดิ์     สงวนพงษ์
3   207009114   นางสาวรัชฎาพร     พัดชา
1   207009115   นายจาเรญ       อาษาพล
1   207009116   นายไพบูลย์      แก้วดี
1   207009117   นายสุรัตน์      จินาเสน
1   207009118   นายสุวิท       สมคะเณย์
3   207009119   นางสาวรัตติกร       ุ
                      ศรีสระ
1   207009120   นายศุภทัต       เศลารักษ์
3   207009121   นางสาวนวลจันทร์    คงศรี
                   หน้าที่ 339

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ
2   207009122   นางสุดารัตน์      พามาดี
1   207009123   นายบุญช้วน       สีลาล้อม
1   207009124   นายพัลลภ        จักษุกรรธ
2   207009125   นางอรอุษา       ครองยุติ
3   207009126   นางสาววาสนา      เสตา
1   207009127   นายธงชัย        ไชยโชติ
1   207009128   นายธีระชาติ      มุขสมบัติ
1   207009129   นายอุดม        พิมพ์ทอง
1   207009130   นายจาเรียน       พลคา
    207009131   ว่าที่ ร.ต.หญิงช่อลัดดา บัวนิล
3   207009132   นางสาวนิภัทรดา     ระไวกลาง
3   207009133   นางสาวเพ็ญพินิจ    ปัดตัง
1   207009134   นายสมเดช        วงค์พิทธะ
1   207009135   นายธนา           ุ
                      ศรีสนทร
3   207009136   นางสาวรุจิรา      พูลเพิ่ม
1   207009137   นายอัศวิน       ศุภกุล
1   207009138   นายเกียรติชัย     ตามะลี
1   207009139   นายยอดชาย       พอกพูน
3   207009140   นางสาวรุจิลดา     นาคศรี
3   207009141   นางสาวอุษณีย์     บุญหนา
3   207009142   นางสาวสุคนธ์ทพิย์   พึ่งพา
3   207009143   นางสาวจารวี      พัฒนราช
2   207009144   นางภัราภา       มะโนรัตน์
3   207009145   นางสาววิไลลักษณ์    ธานี
3   207009146   นางสาวพรพิมล      แสงนาค
1   207009147   นายพงษ์พินิจ      ศรีวัฒนา
1   207009148   นายอาคม        การบุญ
                    หน้าที่ 340

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
2   207009149   นางชนิดาภา       รัตน์วิไสย
1   207009150   นายศุภชัย       อ่อนสิงห์
1   207009151   นายอาทิตย์       สัมพะวงค์
1   207009152   นายสัญญา        ยาลาสี
1   207009153   นายฝนทอง        กุลวงศ์
2   207009154   นางชนัญธิดา      จักษุกรรม
1   207009155   นายวิจิตร       ปนัดสาโก
3   207009156   นางสาวพิศมัย      บุ้งทอง
3   207009157   นางสาวเบญญาภา     นิลแสง
3   207009158   นางสาวนิตยา      กาลพฤกษ์
1   207009159   นายพรพัฒน์       ปัญญาใส
1   207009160   นายวิทยา        สงวนสัจวาจา
3   207009161   นางสาวรุจิราวรรณ    อานุภาพ
1   207009162   นายดนุเดช       เดชะคาภู
3   207009163   นางสาวบัวสอน      สิงห์วงษา
3   207009164   นางสาวกาญจนา      อรทัย
1   207009165   นายพิพัฒน์พงค์     วุฒิพรหม
1   207009166   นายจักรชัล       เหนี่ยวพันธ์
1   207009167   นายอภินัน       บุตรโท
1   207009168   นายกิตพงษ์       ปรากฎรัตน์
2   207009169   นางอินทิรา       แก้วบัวสา
3   207009170   นางสาวเจียมจิลา    ไชยรักษ์
2   207009171   นางมนทกานต์      พินธุรักษ์
3   207009172   นางสาวศิริลักษณ์    นงนุช
3   207009173   นางสาวยุภา         ่
                      มะเดือ
3   207009174   นางสาวมาลี       ยศสมบัติ
3   207009175   นางสาวสุมาลี      บุญเติม
                   หน้าที่ 341

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207009176   นางสาวบุญครอง     วามะชาติ
3   207009177   นางสาวชนัญธิดา    บุญอุ้ม
3   207009178   นางสาวสุปราณี     ทองมูล
3   207009179   นางสาวมัจฉา      ระบกเวีย
3   207009180   นางสาวกัลยกร     มณีวงษ์
1   207009181   นายณัฐพล       ดวงแก้ว
3   207009182   นางสาวณัฐกาญ      ่
                      ชืนบาน
1   207009183       ์
           นายศักดิดา      สุขอ้วน
1   207009184   นายกัมพล       สมเสมอ
1   207009185   นายวิชัย       หลักทอง
2   207009186   นางบุญโฮม       บุญสร้าง
1   207009187   นายอิศร        หรัญธนกุล
3   207009188       ั
           นางสาวอุทยวรรณ    เบ้าทอง
1   207009189   นายสายัณห์      แผลงศร
2   207009190       ุ
           นางศิริสดา      มุ่งหมาย
1   207009191   นายกิตติศักดิ์    แก่นกอ
1   207009192   นายพรมจันทร์     อุไรวงษ์
1   207009193   นายวรพรรณ       เวระนะ
3   207009194   นางสาววราลักษ์    บุรณะ
3   207009195   นางสาวมลฤดี      ทองทราย
3   207009196   นางสาวมลฤดี      นันทะพันธ์
1   207009197   นายอิทธิฤทธิ์     มหิสยา
3   207009198   นางสาวเกศินี     อุฒวรรณ
3   207009199   นางสาวมณีวรรณ     พรมด้าว
1   207009200   นายธีระพงค์      บุลวงศ์
1   207009201   นายทศพล        ลาภยิ่ง
1   207009202   นายยงยุทธ       โคตรวงศ์
                   หน้าที่ 342

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207009203   นางสาวกนกวรรณ     สร้อยสุวรรณ
    207009204   ส.อ.ชาญชัย      บุตตะนิตย์
2   207009205   นางณัชชา       บุตตะนิตย์
1   207009206   นายธีรยุทธ์      ภาระจา
1   207009207   นายสมัย        จรรยากรณ์
2   207009208   นางศรีศศิ       โกศัลวิตร
3   207009209   นางสาวปวีณา      ณ อุบล
3   207009210   นางสาวรุ่งทิวา    เสาเวียง
3   207009211   นางสาววีระนุช     วรรณสุข
3   207009212   นางสาววลัยภรณ์    ผิวเพชร
3   207009213   นางสาวอิสริยาภรณ์ พิชิตรัตติกาล
3   207009214   นางสาววนัชพร     จารุจิตร
1   207009215   นายวิฑูรย์      พูลเพิ่ม
1   207009216   นายโสภา        บรรเทาทัน
1   207009217   นายศราวุธ       สหุนาล
1   207009218   นายชินวัฒน์      บุญสร้าง
1   207009219   นายยุทธนากร      วโรรส
2   207009220   นางสุดาภรณ์      แผลงศร
2   207009221   นางฉัตรชฎาภรณ์    ไชยสิทธิ์
1   207009222   นายปริภูมิ      มาดขาว
3   207009223   นางสาวปวีณา      ละดาดก
1   207009224   นายนรินทร์      เหล็กงาม
2   207009225   นางอาลอน       รัตนบารุง
3   207009226   นางสาวสุวะดี     บุญเติม
1   207009227   นายสุรชัย       ยอดจันดา
3   207009228   นางสาวไพจิตร์        ุ
                      แสนทวีสข
1   207009229   นายศรายุทธ์      สงสุข
                    หน้าที่ 343

  เลขประจำตัวสอบ             ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207009230   นายธวัชชัย         โคตรสมบัติ
1   207009231   นายบุญยฤทธิ์        จันทร์ศิริ
1   207009232   นายสิทธิพงษ์        วอทอง
1   207009233   นายพิชิตชัย        นิติศักดิ์
    207009234   ว่าที่ ร.ต.วิกรานต์    คล้ายแก้ว
1   207009235   นายปรีชา          แก้วศรี
2   207009236   นางฐิติมา         จันทร์เทพ
1   207009237      ิ
           นายปิฏพัทธ์        จันทร์ทรง
1   207009238   นายจิรวัฒน์        เวชพันธ์
1   207009239   นายสุรสิทธิ์        โสดา
1   207009240   นายศรีสมบูรณ์       มาลุน
3   207009241   นางสาววัลภา        อ่อนโยน
3   207009242   นางสาวออมศรี        ธรรมพร
3   207009243   นางสาวอินทิรา       เทศวงศ์
1   207009244   นายศราวุธ         บัวลา
1   207009245   นายสุนทร          จาปาหอม
3   207009246   นางสาวมุกดาวรรณ กิตติวงศ์
3   207009247   นางสาวกนกพร        อนุกาล
3   207009248   นางสาวสุภัสสรา       คณากรณ์
1   207009249   นายสายชล          คาแหน
2   207009250   นางภัชรินทร์        บุบผารัตน์
3   207009251   นางสาวสมจิตร        มิ่งขวัญ
3   207009252   นางสาวเกษมศรี       บุตรราช
2   207009253   นางปัทมาวดี        สุรันต์
1   207009254   นายจรัญ          ชลการณ์
3   207009255   นางสาวรุ่งทิวา       ปรโม
1   207009256   นายปริวัฒน์        กอสุระ
                   หน้าที่ 344

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207009257   นายบัญชา       สายสุข
3   207009258   นางสาวภาวินี     คณาพัฒน์
1   207009259   นายนพนัส       ไหมทอง
1   207009260   นายอภิชาติ      ขจรฟุ้ง
3   207009261   นางสาวสุกัญญา     โมหา
1   207009262   นายภูมินทร์      ศรีเล็ก
2   207009263   นางอรอนงค์      คีรัมย์
3   207009264   นางสาววรรณภา     จาลองเพ็ง
1   207009265   นายมานะ        สุภราช
3   207009266   นางสาวราตรี      ชิณโชติ
3   207009267   นางสาวพรรณทิพา    ปาสาบุตร
1   207009268   นายวิริยะ       ทิมา
2   207009269   นางชุติมณฑน์       ้
                      เชือประทุม
3   207009270   นางสาวอรพรรณ     พรมศรี
1   207009271   นายอุดมพล       บุญสืบ
1   207009272   นายไพวรรณ์      ยาตรา
2   207009273   นางสมคิด       หล่อหลอม
3   207009274   นางสาวรุ่งนิภา    พันธ์ศิริ
3   207009275   นางสาวนฤมล      สายตรง
1   207009276   นายกฤษฎา       ครองยุติ
3   207009277   นางสาวจิราพร     อรอินทร์
3   207009278   นางสาวละมุล      แซ่ตั้ง
2   207009279   นางรจนา        จันทร์เทพ
2   207009280   นางวินิจนันนท์    ฝอยทอง
3   207009281   นางสาวธนพร      ผุดผ่อง
1   207009282   นายมนตรี       โสมรักษี
1   207009283       ์ ิ
           นายศักดิสทธิ์     ปฎิจิตร
                    หน้าที่ 345

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207009284   นายศิริศักดิ์     ชิณสิทธิ์
1   207009285   นายประกิต       แผ่นเงิน
2   207009286   นางประกายกานต์     ปัญญาวัน
2   207009287   นางเพ็ญศรี       มียิ่ง
3   207009288   นางสาวรุจิวรรณ     พันธ์วิไล
1   207009289   นายธาดา        หางสลัด
1   207009290   นายกิตติพงศ์      ชูราษี
1   207009291   นายภรันย์         ้
                      เชือประทุม
2   207009292      ่
           นางกลินผกา          ุ
                      แสนทวีสข
1   207009293   นายวรพจน์       ฆาระแสน
1   207009294   นายกรวิทย์       มีแก้ว
1   207009295   นายกฤตยชญ์       ต้นวงศ์
2   207009296   นางสาราญ        พิมพาโห
2   207009297   นางหนูพิษ       เทียนหอม
3   207009298   นางสาวกันฑิมา     ประเสริฐ
2   207009299   นางปริยากร       บรรเทา
2   207009300   นางสงกรานต์      แสงงาม
2   207009301   นางนฤมล        ชมาฤกษ์
3   207009302   นางสาวบุษราคัม     ดลสุข
3   207009303   นางสาววัฒนา      ตะนะสุข
1   207009304   นายศุภกฤษ       มะลิจันทร์
3   207009305   นางสาวปนิตา      ลับไผ่
1   207009306   นายชาญชัย       เชนประโคน
3   207009307   นางสาวธานีรัตน์    พลรักษ์
1   207009308   นายประวิทย์      การะเกษ
3   207009309   นางสาววีนัส        ์
                      โพธิศิริ
1   207009310   นายนนทสิทธิ์      บัวพา
                   หน้าที่ 346

  เลขประจำตัวสอบ           ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207009311      ิ
           นายนิสดา        อินสุวรรณ
3   207009312   นางสาวนิภาพร      อินทร์น้อย
3   207009313   นางสาวกัณฐ์ภา        ์
                       โพธิขาว
1   207009314   นายวัฒชิระ       สารการ
1   207009315   นายสมพงษ์        กลัพสุข
1   207009316   นายสิทธิชัย       มุจรินทร์
3   207009317   นางสาวนารี       เงาเพ็ชร
1   207009318   นายพระประเสริฐ     ขันนาค
3   207009319   นางสาวสุภิศา      สุภี
1   207009320   นายคมสัน        พิมพ์พรมมา
1   207009321   นายปุรินทร์       จานงค์
1   207009322   นายอรรถพล        ดารงค์
1   207009323   นายวรวุธ        อ้อมแขม
3   207009324   นางสาวดวงฤดี      อินตะนัย
1   207009325      ู
           นายวิทลน์        เหลาเท้ม
1   207009326      ั
           นายดิฉนท์        ก้อนทอง
1   207009327   นายสิทธิศักดิ์     สงวนพิมพ์
1   207009328   นายบังอร        ผาอัคคี
1   207009329   นายศรเพชร        นิลเกษ
2   207009330   นางนวลอนงค์       เพชรพิพัฒน์
3   207009331   นางสาวเครือวัลย์    แก่ธาตุ
3   207009332   นางสาวพอฤทัย      เสาร์คา
1   207009333   นายชินวัตร       อนุวาน
3   207009334   นางสาวศิรินภา      ถ้าหิน
3   207009335   นางสาวนันทนา      พลธนพันธ์
3   207009336   นางสาวสุนัทตา      ระหาร
1   207009337   นายทรงศักดิ์      ใจว่อง
                   หน้าที่ 347

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
3   207009338   นางสาวรัชนีย์     ชานาญเวช
3   207009339   นางสาวสร้อยสุดา    ธรรมแก้ว
3   207009340   นางสาวนิภาพร     วุฒิพรหม
3   207009341   นางสาวสุรีพร     ประสานศรี
3   207009342   นางสาวฉัตรแก้ว    หน้าผา
3   207009343   นางสาวปรียา      สุขสว่าง
1   207009344   นายศราวุธ       แขมคา
1   207009345   นายสิทธิวุฒิ     สุขสวัสดิ์
1   207009346   นายเอกชัย       รบกล้า
1   207009347   นายวีระพล       สวาสดี
1   207009348   นายไพรวัลย์      สงโสด
3   207009349   นางสาวรุ่งนภา     คาสวัสดิ์
1   207009350   นายมาศพงศ์      ลาภยิ่ง
1   207009351   นายเจษฎา       พิมพ์สา
3   207009352   นางสาวฐินิชา     วิเศษหมื่น
1   207009353   นายบุญจันทร์     มากดี
1   207009354   นายสุกรี       ติงสะ
1   207009355   นายควรคิด       เข็มแก้ว
1   207009356   นายศุทธิวัต      คาแดง
1   207009357   นายอรรถพล       สังข์แก้ว
2   207009358   นางเพลินพิศ      มุทธพัฒน์
1   207009359   นายวิรัตน์      พิณทะพงษ์
1   207009360   นายเสรี        จันทะสมบัติ
1   207009361   นายอพิชิต       กัญญาสาย
3   207009362   นางสาวศิริวรรณ    สีสมาน
1   207009363   นายวิมุตติ      สร้อยจิต
3   207009364   นางสาวสิรินีย์    ดาวสุข
                   หน้าที่ 348

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล     หมำยเหตุ
3   207009365   นางสาวดลนภา     จินดารัตน์
3   207009366   นางสาวนวลฉวี     สิมพันธุ์
1   207009367   นายจาลอง       ปรือปรัง
1   207009368   นายปิยะชาติ     ไชยศาสตร์
1   207009369   นายปรีชา         ู
                     นพพิบลย์
1   207009370   นายนนธิชัย      บุญเพิ่ม
2   207009371   นางนันทนา      ศรีแก้วน้าใส
2   207009372   นางศุภิญญา      สุริเตอร์
3   207009373   นางสาวพัชราภรณ์   พรมชาติ
1   207009374   นายสุพรรณ      บุญกันหา
1   207009375   นายธีระพงษ์     กะมุติรา
3   207009376       ิ
           นางสาวสุทศา     เรืองโรจน์
1   207009377   นายอัศวิน      จาปี
1   207009378   นายมงคล       สุดสงวน
1   207009379   นายเกรียงไกร     ยอดชาญ
1   207009380   นายประสาน      วงศ์นิล
2   207009381   นางอโณทัย      อุดเครือ
3   207009382   นางสาวศุภลักษณ์     ์
                     โพธิสาพิมพ์
1   207009383   นายสุวรรณ      เสาเวียง
3   207009384   นางสาวสุภาวนี    เห็มภูมิ
1   207009385   นายปิยะ       หอมห่วน
1   207009386   นายรณชัย          ่
                     หมายชือ
1   207009387   นายพิชัย       อุตรวิเศษ
2   207009388   นางน้าทิพย์     ทองแก้ว
2   207009389   นางหนูเรียม     ก้อนคา
2   207009390   นางปริยญาดา     บุภา
3   207009391   นางสาวสาวิตรี    เนตรวงศ์
                   หน้าที่ 349

  เลขประจำตัวสอบ          ชื่อ - สกุล    หมำยเหตุ
1   207009392   นายไพรัตน์      เงินทอง
2   207009393   นางนุชรี       อุตทูน
3   207009394   นางสาวเพ็ญพักตร์   ผายพิมพ์
3   207009395   นางสาวแก้วกาญจน์ หวังกุล
3   207009396   นางสาวอรสา      พูลเพิ่ม
1   207009397   นาย