Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Document Sample
Voorlichting Voortgezet Onderwijs Powered By Docstoc
					Voorlichting Voortgezet Onderwijs
      Waar gaan we heen?
Schoolsoorten
  VWO

  HAVO

  VMBO
Voortgezet Onderwijs in schema
  WO  HBO         MBO        Werken


           Niveau   Niveau Niveau
6 VWO         3 en 4   2 en 3 1 en 2

5    HAVO
4        V     M     B  O   PRO
3
2
1        TL    GL  KBL   BBL

        Leerwegondersteunend onderwijs
Basisvorming / Brugklas / Brugperiode
 Alle  leerlingen krijgen dezelfde vakken
 • Nederlands       • Lichamelijke Opvoeding
 • Engels         • Verzorging
 • Frans of Duits     • Informatiekunde
 • Geschiedenis      • Techniek
 • Aardrijkskunde     • Tekenen
 • Economie        • Handvaardigheid
 • Wiskunde        • Biologie
 • Natuur- en scheikunde  • Muziek
         VWO
VWO    Voorbereidend Wetenschappelijk
      Onderwijs
     – 6 jaar
     – Twee schoolsoorten:
        Atheneum
        Gymnasium
     – Profielkeuze in de bovenbouw
     – Voorbereiding op studie aan
       Universiteit of Hoger Beroeps
       Onderwijs
         HAVO
HAVO    Hoger Algemeen Vormend
      Onderwijs
      – 5 jaar
      – Voorbereiding op studie Hoger
       Beroeps Onderwijs
      – Profielkeuze in de bovenbouw
      – Afhankelijk van de prestaties
       doorstroom naar 5 vwo mogelijk
Profielen in HAVO en VWO
VWO


   HAVO
         Natuur en Techniek
         Natuur en gezondheid
         Economie en maatschappij
         Cultuur en maatschappij
                  VMBO
V  M  B  O
          Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
          – 4 jaar
          – Voorbereiding voor opleiding aan Middelbaar Beroeps
           Onderwijs
          – 4 leerwegen
              Theoretisch
              Gemengde leerweg
              Basisberoepsgerichte leerweg
              Leerwegondersteunend onderwijs
          – Keuze uit 4 sectoren die aansluiten bij beroepskeuze
Praktijkonderwijs
PRO
     Voor leerlingen waarvan verwacht wordt
     dat zij geen VMBO diploma kunnen
     behalen.
     Bereid leerlingen voor op een directe plek
     in de arbeidsmarkt
     Geen diploma, maar een getuigschrift
   Leerwegen in het VMBO
V  M B    O    Theoretische leerweg (TL)
            Gemengde leerweg (GL)
            Kaderberoepsgerichte
            leerweg (KBL)
            Basisberoepsgerichte
            leerweg (BBL)
TL  GL  KB  BB
      L  L
Theoretische leerweg
    Lijkt op de voormalige MAVO
    Gericht op studie uit boeken
    Niet gericht op beroepskeuze
    Leerlingen doen examen in 6 algemene vakken
    (talen, geschiedenis, wiskunde, enz.)
    Sluit aan bij MBO niveau 3 &4
    Doorstroom mogelijk naar HAVO 4
T
L
Gemengde Leerweg
    Leerlingen hebben weinig moeite met
    studeren, maar willen zich ook gericht
    voorbereiden op beroepen
    Vermenging van theoretisch en
    praktisch onderwijs.
    Examen in 5 algemene vakken en 1
    beroepsgericht vak
G    Sluit aan op MBO niveau 3 &4
L
Kaderberoepsgerichte leerweg
     Lijkt op de vroegere VBO
     Leerlingen doen kennis op via praktisch
     bezig zijn
     Leerlingen zijn bezig met opleiding
     gericht op functie binnen het kader van
     de sector (bv sector techniek – kader
     elektro)
KB
     Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2
 L    beroepsgerichte vakken
     Sluit aan op MBO 2 & 3
Basisberoepsgerichte leerweg
     Ook voor leerlingen die praktisch
     ingesteld zijn
     Qua belasting wat minder zwaar dan de
     KBL en biedt het basisprogramma
     Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2
     beroepsgerichte vakken
     Lichter examenprogramma dan KBL
 BB
 L    Sluit aan bij niveau 1 & 2 van MBO
Leerwegondersteunend Onderwijs
  Bij KBL of BBL advies
  Extra hulp
  Kleinere groepen
  Eigen tempo

Toelaatbaarheids verklaring van een
Regionale Verwijzingscommissie     Leerwegondersteunend onderwijs
De sectoren bij KBL en BBL
V  M  B   O     Techniek

             Zorg en welzijn

             Economie


TL  GL  KBL  BBL
             Landbouw
 Wat biedt een VMBO aan !
V M B O                 
                    
                      Verzorging
                      Uiterlijke verzorging
           Techniek       Administratie
                      Handel en verkoop
                      Mode en commercie
           Zorg en welzijn    Consumptief
                      Landbouw en natuurlijke
                      omgeving
           Economie       Bouwtechniek
                      Metaaltechniek
                      Elektrotechniek
           landbouw       Voertuigentechniek
                      Installatietechniek
TL G  K  B                Grafische techniek
  L  B  B                Transport en logistiek

    L  L

        Goed kijken – goed kiezen
Voortgezet Onderwijs in schema
  WO  HBO         MBO        Werken


           Niveau   Niveau Niveau
6 VWO         3 en 4   2 en 3 1 en 2

5    HAVO
4        V     M     B  O   PRO
3        TL    GL  KBL   BBL

2
1
        Leerwegondersteunend onderwijs
Tijdspad
December
  •Voorlichting & orientatie
     Januari
       • 5, 6 & 7 Advies gesprekken
       • bezoeken open dagen
          Februari
           • start aanmelding
            • 3, 4 en 5 Cito eindtoets
            • Inschrijven
             Maart
                • Uitslag Cito toets
                • 15 maart sluiting aanmelding
                • Uitslag en advies wordt naar
                school van keuze gestuurd
                    April
                    • afwijzing / nader onderzoek / toelating
Hoe komt u tot een keuze?
  Voorlichting
  Grondig bestuderen Gooische Gids
  Bespreek met uw kind wat hij/zij wil
  Interesse, motivatie en prestatie
  Type kind
  Type school
  Bezoek samen met uw kind open dagen
  Adviesgesprek
  Inschrijven
  score cito eindtoets groep 8
  Toelatingstest?
  Inschrijven
  Ouders melden rechtstreeks aan bij de school van hun
  keus
  Er kan slechts bij één school worden ingeschreven !!
  Doe dit voor 15 maart 2009
  Graag een kopie van de aanmelding naar school.
  VO stuurt bericht van ontvangst aanmelding
Cito eindtoets
 3, 4 en 5 februari 2009 Cito eindtoets
 Uitslag begin maart
 School stuurt advies – en inlichtingen
 formulier en de cito score naar VO school
 van uw keuze (kopie inschrijving)
 VO school beslist: toelating, afwijzing, of
 nader onderzoek
 Voor 1 mei bericht van toelating of
 afwijzing
Cito leerlingrapport
Cito leerlingrapport
Cito leerlingrapport
Cito leerlingrapport
Cito leerlingrapport
Cesuren
Keuze Voortgezet Onderwijs
  WO  HBO         MBO        Werken


           Niveau   Niveau Niveau
6 VWO         3 en 4   2 en 3 1 en 2

5    HAVO
4        V     M     B  O   PRO
3        TL    GL  KBL   BBL

2
1
        Leerwegondersteunend onderwijs

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:12/4/2011
language:Dutch
pages:30