nato

Document Sample
nato Powered By Docstoc
					     Sojusz Północnoatlantycki
          NATO
              North Atlanitic Treaty
                Organization
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  1
                   Geneza
  4 IV 1949 r. podpisanie Paktu
   Północnoatlantyckiego.
  12 państw podpisujących: USA, Kanada, Belgia,
   Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg,
   Norwegia, Portugalia, Włochy i W. Brytania.
  1952 r.-Grecja, Turcja
  1955 r.- RFN
  1982 r.- Hiszpania
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  2
    Plany operacyjne Polskich Sił
   Zbrojnych w Układzie Warszawskim.
 http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna    3

Działania na Północno-Nadmorskim i Jutlandzkim Kierunku Operacyjnym.
                Polska w NATO
  W 1992 roku pojawiło się wyraźne
   ożywienie kontaktów. Szczególną
   uwagę należałoby przypisać
   zapoczątkowaniu współpracy
   przygranicznej z Niemcami,
   współpracę siłami zbrojnymi Czecho-
   Słowacji i Węgier, a także
   wielostronność różnorodność
   kontaktów z państwami Zachodu.
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  4
                Polska w NATO
  W listopadzie 1992 roku ogłoszono
   takie dokumenty, jak: „Założenia
   polskiej polityki bezpieczeństwa”
   oraz „Polityka bezpieczeństwa i
   strategia obronna Rzeczypospolitej
   Polskiej”- ogłoszono więc doktrynę.
   Członkostwo w NATO oraz Unii
   Zachodnioeuropejskiej zapisane
   zostało w nich jako cel strategiczny
   Polski.
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  5
                Polska w NATO
  Program „PdP", po bardzo krótkiej
   debacie, został przez nas
   potraktowany w kategorii szansy -
   jako kolejny krok na drodze do
   NATO.
  Polska podpisała więc Dokument
   Ramowy Partnerstwa dla Pokoju w
   lutym 1994 r.

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  6
                Polska w NATO
  W roku 1995 współpraca z NATO
   osiągnęła kolejną fazę. Sojusz
   przedstawił nam bowiem Studium o
   rozszerzeniu NATO. Dokument ten
   stanowił niewątpliwie dobrą
   podstawę do skonkretyzowanej,
   pogłębionej dyskusji o członkostwie
   kolejnych partnerów.

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  7
                Polska w NATO
  W lutym 1997 r. premier rządu
   Rzeczypospolitej po zakończeniu
   wizyty w Kwaterze Głównej NATO
   ogłosił: „Polska spełnia już wszystkie
   kryteria, aby stać się pełnym
   członkiem NATO”.http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  8
                Polska w NATO
  8 lipca 1997 r. Polska, a także
   Czechy i Węgry zostały zaproszone
   do rozpoczęcia negocjacji o
   członkostwie w Sojuszu
   Północnoatlantyckim
  Szczyt państw NATO w Waszyngtonie
   w dniach 23 -25 IV 1999 r. Polska
   staje się członkiem, chociaż formalne
   przyjęcie nastąpiło 12 III 1999 r.
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  9
           Przyczyny powstania
  „Ochrona wolności, wspólnego
   dziedzictwa i cywilizacji swych ludów,
   oparte na zasadach demokracji,
   wolności jednostki i praworządności”
  „Popieranie stabilizacji i dobrobytu”
  „Umacnianie wolnych instytucji”
  Połączenie wspólnych wysiłków na
   rzecz wspólnej obrony, zachowania
   pokoju i bezpieczeństwa
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  10
           Mechanizm działania
  Konsultacje- zwoływane na żądanie
   któregokolwiek uczestnika sojuszu-
   obowiązkowe
  Indywidualna pomoc- w momencie
   casus foederis- napaści zbrojnej na
   jednego lub kilku sojuszników
  Wspólna pomoc


http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  11
               Obszar działania
  Terytoria sojuszników w Europie,
   Ameryce Północnej, ich wyspy
   położone na obszarze
   północnoatlantyckim na północ od
   Zwrotnika Raka lub ich okręty czy
   samoloty operujące na tym obszarzehttp://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  12
              System zbiorowego
              bezpieczeństwa
  Każdy z członków Sojuszu udzieli
   pomocy napadniętemu sojusznikowi
   lub sojusznikom, podejmując
   natychmiast indywidualnie i w
   porozumieniu z innymi członkami
   taką akcję jaką uzna za konieczną,
   nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w
   celu przywrócenia i utrzymania
   bezpieczeństwa strefy
   północnoatlantyckiej.
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  13
     Zobowiązania sojuszników
  Przestrzeganie zasad zawartych w
   Karcie Narodów Zjednoczonych
  Powstrzymywać się od „groźby” lub
   „przemocy”
  Spory międzynarodowe, w które
   mogłyby zostać uwikłane państwa
   członkowskie , załatwiać przy
   pomocy środków pokojowych
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  14
 NATO a Sojusz Północnoatlantycki
  NATO nie jest tożsama z Sojuszem
   Północnoatlantyckim
  NATO- rozległy program polityczny,
   wojskowy, gospodarczy, naukowo-
   techniczny
  Nie wszyscy członkowie NATO są
   członkami Sojuszu
  1966 r. wystąpienie Francji ze struktur
   wojskowych (ponownie wróciła w XII 1995
   r.)

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  15
 NATO a Sojusz Północnoatlantycki
  1974-1980 poza strukturami
   wojskowymi Grecja
  1982- przystąpienie Hiszpanii do
   Sojuszu bez uczestnictwa w
   zintegrowanej strukturze obrony
   NATOhttp://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  16
               Struktura NATO
  Organy cywilne i wojskowe
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  17
                             Władze Narodowe

                 Stali przedstawiciele            Przedstawiciele
                (Ambasadorzy przy NATO)           Wojskowi przy NATO


      KOMITET           RADA       GRUPA PLANOWANIA
     PLANOWANIA         PÓŁNOCNO -       NUKLEARNEGO
      OBRONY          ATLANTYCKA

                                       KOMITET
                                      WOJSKOWY
      INNE
     KOMITETY                      Międzynarodowy
                    SEKRETARZ      Sztab Wojskowy
                    GENERALNY
                               SEKRETARIAT
                               MIĘDZYNARODOWY
                                   Naczelny Dowódca
                                Połączonych Sił Zbrojnych
                                   NATO w Europie
http://tomekbalcerzak.republika.pl        Wyższa Szkoła Celna
                                     SACEUR         18
      Rada Północnoatlantycka
  Najwyższy organ kierowniczy w
   sprawach politycznych
  Dziala na szczeblu ministerialnym
   (ministrowie spraw zagranicznych,
   obrony, gospodarki, finansów)
  Zbiera się 2 razy w roku
  W szczególnie ważnych sprawach
   zbiera się na szczeblu szefów państw
   i rządów-szczyty NATO
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  19
   Rada Stałych Przedstawicieli
  Szczebel wiceministrów lub ambasadorów
  Zbiera się przynajmniej raz w tygodniu
  Organ konsultacyjny
  Ocenia i wytycza działalność innych
   organów
  Decyzje na zasadzie jednomyślności lub
   consensusu
  Decyzje są obligatoryjne dla państw
   członkowskich
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  20
    Komitet Planowania Obrony
  Najwyższy organ kierowniczy zajmujący
   się sprawami wojskowymi
  Zbiera się 2 razy w roku na szczeblu
   ministrów obrony i częściej na szczeblu
   niższym jako Stały Komitet Planowania
   Obrony
  Zajmuje się uzgodnieniami strategicznych
   planów wojskowych
  Decyzje Komitetu nie wymagają
   zatwierdzenie Rady

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  21
Grupa Planowania Nuklearnego
  Zbiera się 2 razy w roku na szczeblu
   ministrów obrony i częściej na
   szczeblu ambasadorów
  Zajmuje się strategią jądrową
  Decyzje Grupy wymagają
   zatwierdzenia przez Komitet
   Planowania Obrony


http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  22
    Sekretariat Międzynarodowy
  Nadzorowanie nad wykonywaniem uchwal
   głównych organów Sojuszu
  Opracowywanie raportów, projektów
   uchwal
  Na czele stoi Sekretarz Generalny-
   najwyższy przedstawiciel NATO w
   kontaktach z państwami i innymi
   organizacjami.
  Sekretarz Generalny przewodniczy sesjom
   Rady Północnoatlantyckiej, Komitetowi
   Planowania Obrony oraz Grupie
   Planowania Nuklearnego oraz innym
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  23


   komitetom
        Cywilna struktura NATO
  Liczne komisje i grupy robocze (stale
   i ad hoc), powoływane przez Radę
   lub Komitet Planowania Obrony
  Ponad 20 stałych komisji
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  24
    Stałe Komisje-zakres zadań
  Zajmują się min.:
  sprawami politycznymi,
  ekonomicznymi,
  informacją,
  budżetem wojskowym i cywilnym,
  planowaniem sil zbrojnych,
  planowaniem jądrowym,
  badaniami naukowymi,
  problemami ochrony środowiska
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  25
    Stałe Komisje-zakres zadań
  Infrastrukturą,
  Planowaniem w sferze obrony cywilnej,
  Wsparciem logistycznym,
  Systemami łączności,
  Współpracą zbrojeniową,
  Badaniami obronnymi,
  Standaryzacją uzbrojenia,
  Bezpieczeństwem (kontrwywiad)
  Koordynacją lotów w przestrzeni
   europejskiej

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  26
             Struktura wojskowa:
              Komitet Wojskowy
  Zbiera się 2 razy w roku w składzie
   szefów sztabów generalnych państw
   członkowskich
  Na niższym szczeblu jako stały
   Komitet Wojskowy
  Podlega bezpośrednio Radzie i
   Komitetowi Planowania Obrony
  W sprawach strategii jądrowej-
   Grupie Planowania Jądrowego
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  27
             Komitet Wojskowy
  Kieruje pracą dowództw regionalnych
   i innych organów wojskowych
  Działalność Komitetu Wojskowego
   wspierana jest przez
   Międzynarodowy Sztab Wojskowy i
   Agencje Wojskowehttp://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  28
  Międzynarodowy Sztab Wojskowy
  Międzynarodowy Sztab Wojskowy
   jest organem wykonawczym
   Komitetu Wojskowego
  Kieruje i koordynuje działalnością
   dowództw regionalnych
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  29
             Agencje Wojskowe
  Są to organy naukowe i studyjne
  Wojskowy Komitet Meteorologiczny,
   Akademia Wojskowa NATO
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  30
              SZCZEBEL TAKTYCZNY NATO
                    /I/CAOC

                                    JEDNOSTKI
                                      LMB
                      CRC

  JEDNOSTKI             JEDNOSTKI WR           JEDNOSTKI WRt
    LM                (SAMOC)              (RRP)
               ROLAND     HAWK       PATRIOThttp://tomekbalcerzak.republika.pl   Wyższa Szkoła Celna               31
 Nadzorowanie przestrzeni powietrznej (wykrywanie,
  identyfikacja, ocena sytuacji, przedstawianie wniosków);
 wymiana informacji o sytuacji powietrznej z /I/CAOC i
  sąsiednimi CRC;
 kierowanie lotnictwem myśliwskim i wojskami rakietowymi w
  czasie prowadzenia działań (przydzielanie celów, naprowadzanie
  samolotów);
 zarządzanie walką - utrzymywanie odpowiedniego stopnia
  gotowości bojowej podległych sił, określanie struktury rejonu
  działań (stref działań, rubieże, itp.), koordynacja współdziałania
  pomiędzy lotnictwem myśliwskim a wojskami rakietowymi;
 udzielanie pomocy własnym samolotom znajdującym się w
  trudnej sytuacji w locie.
  http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna   32
         Dowództwa regionalne
  Naczelne Dowództwo Europy (ACE) z
   siedzibą w Casteau (Belgia)
  Obejmuje swym zasięgiem obszary
   lądowe rozciągające się od Przylądka
   Północnego do południowego krańca
   Włoch oraz od Atlantyku (z
   wyłączeniem Portugalii) po
   wschodnią granicę Turcji

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  33
     Naczelne Dowództwo Europy
          (ACE)
W skład wchodzą:
 Dowództwo Europy Pólnocno-
 Zachodniej
 Dowództwo Europy Centralnej

 Dowództwo Europy Południowej

 Szybka Grupa Interwencyjna

 Grupa Wczesnego Ostrzegania


http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  34
       Naczelne Dowództwo Strefy
        Atlantyku (ACLANT)

Siedziba- Norfolk USA
 Obejmuje obszar od bieguna
 Północnego do Zwrotnika Raka i od
 wód przybrzeżnych Ameryki
 Północnej do wód przybrzeżnych
 Europy (łącznie z Portugalią) i Afryki


http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  35
 Wojskowa współpraca w NATO
  Wspólna struktura dowódcza
  Koalicyjna strategia i plany
   operacyjne
  Wspólne przygotowanie
   infrastruktury i zaopatrzenia wojsk
  Współpraca w zakresie standaryzacji
   zbrojeń (badań i produkcji
   zbrojeniowej)
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  36
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  37
              Grupy państw określają swoje
                cele narodowego bądź
                międzynarodowego
              bezpieczeństwa i wykorzystują
               wszystkie dostępne środki
                 / w tym militarne /
                 dla ich osiągnięcia.
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  38
          Szczebel działań wojennych, na
            którym są planowane,
           organizowane i prowadzone
         kampanie i główne operacje w celu
          osiągnięcia celów strategicznych
          na obszarze operacji lub teatrze
             działań wojennych.
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  39
             Szczebel działań wojennych, na
                którym są planowane,
              organizowane i prowadzone
             działania bojowe dla osiągnięcia
              celów walki przez związki
               taktyczne czy oddziały.

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  40
 Zgromadzenie Północnoatlantyckie
  Przedstawiciele parlamentów państw
   członkowskich.
  Od lat 90-tych w pracach
   Zgromadzenia w charakterze
   delegatów stowarzyszonych brali
   udział parlamentarzyści z państw
   Europy Środkowej i Wschodniej


http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  41
 Zgromadzenie Północnoatlantyckie
  5 Komitetów
  Polityczny
  Obrony
  Bezpieczeństwa
  Ekonomiczny
  Naukowo-techniczny
  Spraw cywilnych

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  42
         Północnoatlantycka Rada
            Współpracy
  20 XII 1991 r. utworzenie
  Forum regularnych kontaktów i
   współpracy Sojuszu i państwami
   postkomunistycznymi Europy
   Środkowej i Wschodniej oraz
   państwami postradzieckimi
  Spotkania 2 razy w roku na szczeblu
   ministerialnym
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  43
         Północnoatlantycka Rada
         Współpracy-kompetencje
  Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i
   pokrewnym
  Planowanie obrony
  Kontrola zbrojeń
  Demokratyczne koncepcje między cywilami a
   wojskowymi
  Cywilno-wojskowa koordynacja kierowania
   ruchem lotniczym
  Konwersja produkcji zbrojeniowej
  Ochrona środowiska
  Siły i operacje pokojowe
  Nauka i technika

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  44
         Partnerstwo dla Pokoju
  Od 1994 r. zinstytucjonalizowany
   program współpracy między
   państwami Północnoatlantyckiej
   Rada Współpracy a państwami OBWE
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  45
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  Pierwsze dziesięciolecia istnienia NATO-
   funkcje wojskowe (wojna koreańska 1950-
   1953, zimna wojna)
  Dominacja USA
  1966 wystąpienie Francji ze struktur
   wojskowych
  „Wysunięta obrona”- koncepcja wojskowa
   Sojuszu- zakładała prowadzenie wojny w
   Europie-obecność sil zbrojnych w RFN

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  46
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  Od 1954 r. doktryna „zmasowanego
   odwetu”- każdy konwencjonalny
   konflikt zbrojny na linii Wschód-
   Zachód może zostać automatycznie
   przekształcony w wojnę jądrową.
   Tarcza- siły zbrojne sojuszników
   europejskich, odwetowy miecz
   atomowy- siły strategiczne USA

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  47
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  Pod koniec lat 60-odprężenie-wzmocnienie
   funkcji politycznych i dyplomatycznych
   NATO (drugi wymiar):
  Rokowania w sprawie redukcji sil
   zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej z
   państwami Układu Warszawskiego
  Kwestie ekonomiczne, społeczne,
   kulturalne, ochrona środowiska
   naturalnego (trzeci wymiar)

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  48
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  1967 r. doktryna „zmasowanego
   odwetu” zostaje zastąpiona doktryną
   „elastycznego reagowania”-
   przewidującą prowadzanie kilku
   wojen, nie zrezygnowano w niej z
   ewentualnego użycia broni jądrowej,
   wyeliminowano jednak
   „automatyzm” jej stosowania.

http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  49
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  Koniec lat 80.- rozpad bloku
   wschodniego i ZSRR, zjednoczenie
   Niemiec, transformacja wewnętrzna i
   adaptacja do zmieniającego się
   środowiska zewnętrznego
  1990- rezygnacja z obowiązującego
   od 1977 r. programu corocznego
   zwiększania o 3 % budżetów
   obronnych państw członkowskich.
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  50
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  5-6 VII 1990 r.-Szczyt NATO w Londynie-
   deklaracja pokojowych intencji w
   stosunkach ze Wschodem, rozbudowa
   politycznych struktur, zrewidowanie
   dotychczasowej strategii „elastycznego
   reagowania”, odejście od doktryny
   strategicznej obecności na wysuniętych
   rubieżach (wysuniętej obrony), przyjęto
   koncepcję „wysuniętej obecności
   wojskowej”, broń jądrowa jako broń
   „ostatecznego argumentu”
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  51
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  6-7 VI 1991 r. Kopenhaga –
   deklaracja „Partnerstwa z krajami
   Europy Środkowej i Wschodniej”,
   intensyfikacja kontaktów.
  1991 r. powołano Północnoatlantycką
   Radę Współpracy.
  1994 r. – program „Partnerstwo dla
   Pokoju”
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  52
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  7-8 XI 1991 r. Rzym- „Nowa Koncepcja
   Strategiczna Sojuszu”, strategia
   „szybkiego reagowania” sil
   wielonarodowych, zwiększenie
   odpowiedzialności za bezpieczeństwo
   państw europejskich, zmniejszenie
   zaangażowania USA,
  przygotowywanie do podejmowania misji
   pokojowych- działalność poza obszarem
   traktatowej odpowiedzialności
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  53
            Działalność Sojuszu
           Północnoatlantyckiego
  1992 r. decyzja o możliwości
   podejmowania misji pokojowych
   przez NATO na podstawie
   politycznego mandatu ONZ oraz
   OBWE
  XII 1995 r.- mandat sil pokojowych
   NATO w Bośni i Hercegowinie jako
   realizacja traktatu pokojowego z 14
   XII 1995 r.
http://tomekbalcerzak.republika.pl  Wyższa Szkoła Celna  54

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:121
posted:12/4/2011
language:English
pages:54