OBRAZAC IUO - 1

Document Sample
OBRAZAC IUO - 1 Powered By Docstoc
					    REPUBLIKA HRVATSKA
     ISTARSKA ŢUPANIJA
      POGLAVARSTVO
    Klasa: 023-01/05-01/18
    Urbroj: 2163/1-01/8-05-2
    Pula, 07. oţujka 2005.


                           SKUPŠTINA ISTARSKE ŢUPANIJE
                           n. r. Predsjednika
                           Dršćevka 1
                           52000 P A Z I N    PREDMET: Izvješće o radu Kabineta ţupana Istarske ţupanije za 2004. godinu


    Temeljem ĉlanaka 59. i 77. Statuta Istarske ţupanije (Sluţbene novine Istarske
ţupanije br. 6/03 – proĉišćeni tekst i 10/04), Poglavarstvo Istarske ţupanije razmatrajući
Izvješće o radu Kabineta ţupana Istarske ţupanije za 2004. godinu, na sjednici odrţanoj
dana 07. oţujka 2005. godine donosi slijedeći


                   ZAKLJUĈAK


    1. Prihvaća se Izvješće o radu Kabineta ţupana Istarske ţupanije za 2004. godinu.


    2. Akt iz toĉke 1. ovog Zakljuĉka dostavit će se Skupštini Istarske ţupanije na
nadleţno postupanje.


    3. Akt iz toĉke 1. ovog Zakljuĉka sastavni je dio istog.


   4. Za izvjestitelja po toĉ. 1., a vezano za toĉku 2. ovog Zakljuĉka odreĊuje se Oriano
Otoĉan – v.d. proĉelnika Kabineta ţupana Istarske ţupanije.


    5. Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.


                                 Predsjednik
                           Poglavarstva Istarske ţupanije
                                Ivan Jakovĉić, v.r.
                                                1
                 OBRAZLOŢENJE


  1. PRAVNI TEMELJ


    Pravni temelj za donošenje ovog akta sadrţan je u ĉlancima 59. i 77. Statuta
Istarske ţupanije («Sluţbene novine Istarske ţupanije» broj 6/03 – proĉišćeni tekst i 10/04),
kojima je propisana nadleţnost Poglavarstva za odluĉivanje o odreĊenim pitanjima, kao i akti
koje u svom radu donosi.

  2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE
   ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM

    Ovim aktom se prihvaća Izvješće o radu Kabineta ţupana Istarske ţupanije za 2004.
godinu, odnosno verificira rad ovog upravnog tijela u navedenom razdoblju, sa svim
rezultatima i aktivnostima koji su realizirani u tom periodu.
    Istodobno se utvrĊuje prijedlog zakljuĉka Ţupanijske skupštine Istarske ţupanije,
kojim se prihvaća navedeno izvješće, te se prosljeĊuje na nadleţno postupanje prema tom
predstavniĉkom tijelu.

  3. PRIJEDLOG ZAKLJUĈKA

    U prilogu se pored prijedloga zakljuĉka Ţupanijskog poglavarstva, dostavlja i nacrt
zakljuĉka Ţupanijske skupštine kojim se prihvaća Izvješće o radu Kabineta ţupana za 2004.
godinu, sa priloţenim tekstom istog.
                                              2
    Na temelju ĉlanaka 36. i 76. Statuta Istarske ţupanije («Sluţbene novine Istarske
ţupanije» broj 6/03 – proĉišćeni tekst i 10/04), u postupku razmatranja Izvješća o radu
Kabineta ţupana Istarske ţupanije za 2004. godinu, Ţupanijska skupština Istarske ţupanije
na sjednici odrţanoj dana ___________2005. godine donosi slijedeći


                   ZAKLJUĈAK


  1. Prihvaća se Izvješće o radu Kabineta ţupana Istarske ţupanije za 2004. godinu.

  2. Akt iz toĉke 1. nalazi se u prilogu ovog Zakljuĉka i sastavni je dio istog.

  3. Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenim novinama
   Istarske ţupanije.
                 REPUBLIKA HRVATSKA
                  ISTARSKA ŢUPANIJA
                 ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA                             Predsjednik Ţupanijske skupštine
                                     Istarske ţupanije
                                        Stevo Ţufić


Klasa:
Urbroj:
Pazin,________2005.
                                            3
                 OBRAZLOŢENJE


  1. PRAVNI TEMELJ

    Pravni temelj za donošenje ovog Zakljuĉka sadrţan je u ĉlancima 36. i 76. Statuta
Istarske ţupanije («Sluţbene novine Istarske ţupanije» broj 6/03 – proĉišćeni tekst i 10/04),
kojima je propisana nadleţnost Skupštine za odluĉivanje o odreĊenim pitanjima, kao i akti
koje u svom radu donosi.

  2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I
   POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM

     Ovim Zakljuĉkom Ţupanijska skupština Istarske ţupanije prihvaća Izvješće o radu
Kabineta ţupana Istarske ţupanije za 2004. godinu, odnosno verificira rad ovog upravnog
tijela u navedenom razdoblju, s naznakom svih aktivnosti po grupama i opisom znaĉajnih
poslova u tom periodu.


  3. PRIJEDLOG ZAKLJUĈKA

    U prilogu se pored prijedloga Zakljuĉka Ţupanijske skupštine s obrazloţenjem,
dostavlja i Izvješće o radu Kabineta ţupana Istarske ţupanije za 2004. godinu.
                                              4
IZVJEŠĆE O RADU KABINETA ŢUPANA
U GODINI: 2004

1. OCJENA PROĈELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA

Kabinet ţupana obavlja široki obim poslova od struĉnih, savjetodavnih, protokolarnih i administrativnih poslova za potrebe ţupana i
podţupana do protokolarnih primanja i prigodnih sveĉanosti, poslova informiranja javnosti, unutarnje komunikacije do meĊuregionalne i
meĊunarodne suradnje, poslova europskih integracija, poslova koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela ţupanije s drţavnim tijelima te
poslova razvoja i odrţavanja informacijskog sustava za potrebe svih upravnih tijela Istarske ţupanije. Posebno treba istaknuti da se u
kabinetu ţupana obavljaju, u cijelosti ili kao potpora drugim odjelima i sluţbama, aktivnosti i projekti od najvaţnijeg znaĉaja za Istarsku
ţupaniju (Sveuĉilište u Puli, web stranice, kampanja protiv bolesti ovisnosti "Bjeţi-Via" i dr.). U 2004. intenzivnije se pristupilo pripremama za
apsorpciju sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije s obzirom na nove mogućnosti koje su otvorene statusom Republike Hrvatske
kao kandidata za pristup EU.
Ukupna ocjena rada ove Sluţbe je vrlo uspješna s obzirom na velik broj zadataka (986 riješenih predmeta u 2004. g.) iz razliĉitih podruĉja
djelovanja. Potrebno je naglasiti da okolnosti u kojima se obavljaju poslovi nisu idealne zbog izuzetno kratkih rokova za izvršenje zadataka,
nedostatka radnog prostora te neujednaĉenosti kvalitete kadrova. U okviru zadaća ove Sluţbe koje su utvrĊene Programom rada za 2004.
godinu, potrebno je istaknuti kako su iste izvršene efikasno, u najvećem mogućem opsegu. Postoji i velik broj poslova i obveza koje nije bilo
moguće unaprijed predvidjeti, a izvršeni su u zadanim rokovima.

                                                                   Proĉelnik:
                                                                _______________
                                                                           5
2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA/SLUŢBE

                     Podţupan       Ţupan                 Podţupan                               Proĉelnik


                                   Struĉni savjetnik za društvene djelatnosti
                                   Struĉni savjetnik za gospodarske djelatnosti
                                   Struĉni savjetnik za meĊuregionalnu i meĊuţupanijsku suradnju
                                   Struĉni suradnik za meĊunarodnu i meĊuregionalnu suradnju
                                   Struĉni suradnik za pravna pitanja
                                   Struĉni suradnik za protokol i odnose s javnošću
                                   Informatiĉki suradnik
                                   Viši struĉni referent za meĊuregionalnu i meĊunarodnu suradnju
                                   Struĉni referent
                                   Administrativni tajnik
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske ţupanije (“Sluţbene novine Istarske ţupanije” broj
1/04), koja je stupila na snagu 03. oţujka 2004. godine Kabinet ţupana izdvojen je iz Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu kao
posebna sluţba.
Poslove i radne zadatke iz nadleţnosti Kabineta ţupana obavlja 13 sluţbenika prema vaţećem Pravilniku o unutarnjem redu Kabineta
ţupana i proĉelnik ove sluţbe. Rad ovog upravnog tijela dostupan je javnosti svim graĊanima i pravnim osobama svakim radnim danom u
vremenu od 8,00 do 16,00 sati, a komunikaciju je moguće ostvariti na brojeve telefona 372–101 i 372–105, ili putem faksa na brojeve
372–104 i 372–114, a informacije se putem elektronske pošte mogu dobiti upućivanjem na e-mail adresu: “kabinet@istra-istria.hr”
                                                                      6
3. ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI
3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI, ARHIVIRANI I RIJEŠENI PREDMETI
3.1.1. NEUPRAVNI PREDMETI
klasifikacijska oznaka                   Zaprimljeni predmeti  Arhivirani i riješeni
004-01/04-01/                            4           2
007-01/04-01/                            2           2
007-03/04-01/                            1           1
008-01/04-01/                            4           3
008-03/04-01/                            6           5
011-01//04-01/                            6           4
012-03/04-01/                            2           2
013-01/04-01/                            1           1
015-01/04-01/                            1           1
016-01/04-01/                            4           3
018-01/04-01/                            5           4
021-05/04-01/                            1           1
022-04/04-01/                            1           1
023-01/04-01/                            312          231
024-01/04-01/                            1           1
030-04/04-01/                            1           1
031-06/04-01/                            1           1
032-01/04-01/                            2           2
035-01/04-01/                            1           1
035-02/04-01/                            1           1
036-01/04-01/                            3           3
050-01/04-01/                            3           2
052-01/04-01/                            3           2
052-02/04-01/                            1           1
053-01/04-01/                            7           5
060-01/04-01/                            1           1
061-01/04-01/                            1           1
112-01/04-01/                            18           12
112-02/04-01/                            1           1


                                                      7
112-03/04-01/  1  1
112-04/04-01/  4  4
113-01/04-01/  1  1
114-01/04-01/  1  1
114-04/04-01/  1  1
120-01/04-01/  2  2
120-02/04-01/  1  1
130-01/04-01/  3  3
130-02/04-01/  1   -
130-03/04-01/  11  10
130-05/04-01/  4  4
133-01/04-01/  1  1
133-02/04-01/  1  1
143-01/04-01/  1  1
210-01/04-01/  1  1
214-01/04-01/  5  3
301-01/04-01/  5  2
302-01/04-01/  7  5
303-01/04-01/  1  1
303-03/04-01/  1  1
310-01/04-01/  7  6
311-01/04-01/  9  5
320-01/04-01/  25  19
320-02/04-01/  1  1
320-05/04-01/  2  2
320-15/04-01/  3  3
323-01/04-01/  4  4
324-01/04-01/  4  2
325-01/04-01/  17  16
334-01/04-01/  10  6
335-01/04-01/  2  2
340-01/04-01/  22  16
340-05/04-01/  1  1
341-01/04-01/  4  4


             8
342-01/04-01/  18  13
342-21/04-01/  1   1
343-01/04-01/  3   2
350-01/04-01/  20  12
351-01/04-01/  22  16
351-02/04-01/  1   1
361-01/04-01/  5   4
363-01/04-01/  6   4
363-03/04-01/  1   1
372-01/04-01/  5   2
400-01/04-01/  1   1
400-06/04-01/  3   3
400-08/04-01/  13  10
401-03/04-01/  1   1
402-01/04-01/  244  219
402-04/04-01/  1   1
402-08/04-01/  2   1
402-10/04-01/  1   1
403-01/04-01/  4   3
403-02/04-01/  2   2
406-01/04-01/  1   1
406-03/04-01/  3   3
410-01/04-01/  2   2
421-01/04-01/  1   1
500-01/04-01/  14  11
501-01/04-01/  1   -
510-01/04-01/  30  26
550-01/04-01/  12  9
561-01/04-01/  2   2
600-01/04-01/  1   1
601-01/04-01/  1   1
602-01/04-01/  9   7
602-02/04-01/  4   2
602-03/04-01/  10  6


              9
602-04/04-01/                         10         6
610-01/04-01/                         5          4
612-01/04-01/                         19         15
612-06/04-01/                         2          2
612-08/04-01/                         2          1
612-10/04-01/                         5          3
620-01/04-01/                         11         4
640-01/04-01/                         1          -
711-01/04-01/                         2          1
810-01/04-01/                         8          7
910-01/04-01/                        154         110
910-02/04-01/                         1          1
910-03/04-01/                         1          1
910-04/04-01/                         1          1
930-01/04-01/                         1          1
943-01/04-01/                         2          1
944-01/04-01/                         2          2
945-01/04-01/                         1          1
947-01/04-01/                         5          4
947-02/04-01/                         14         13
                        UKUPNO    1250        986
3.1.2. UP/I PREDMETI
            klasifikacijska oznaka      broj predmeta  Arhivirani i riješeni
UP/I-112-01/04-01/                       1       -
UP/I-112-02/04-01/                       1       1
UP/I-113-03/04-01/                       2       2
UP/I-113-04/04-01/                       1       1
                        UKUPNO     5       4
                                                 10
4. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI
        ZADATAK           STUPANJ                OBRAZLOŢENJE
                    REALIZIRANOSTI
    A.     A.1. Izrada nacrta Realizirane su u Kabinet ţupana kontinuirano izraĊuje prijedloge akata koji se
Realizacija       akata     cijelosti ad hoc upućuju u proceduru usvajanja prema Ţupanijskom poglavarstvu i
poslova                postavljene te  Ţupanijskoj skupštini Istarske ţupanije. Ova vrsta poslova ĉini
vezanih uz               planirane zadaće izuzetno odgovoran dio djelokruga rada Sluţbe, posebno u svijetlu
funkciju ţupana                     ĉinjenice što se uĉinci tih akata neposredno ili posredno reflektiraju
i podţupana                       na svim segmentima ţivota u Istri, te na svim poljima od znaĉaja ne
kao nositelja                      samo za Ţupaniju kao jedinicu podruĉne (regionalne) samouprave,
izvršne vlasti                     već i na jedinice lokalne samouprave. Radi kratkoće izvješća u
                            nastavku su navedeni najznaĉajniji akti. U izvještajnom razdoblju u
                            navedenu proc. upućeno je više znaĉajnih akata od kojih istiĉemo:
                               Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog
                                društva,
                               Prijedlog odluke o prihvaćanju programa suradnje Istarske
                                ţupanije i nevladinog neprofitnog sektora u Istri,
                               Prijedlog zakljuĉka o pozivu za otkup fotografija za projekt
                                «Istra 365»,
                               Prijedlog odluke o osnivanju «Instituta Regija Europe
                                (neprofitne) privatne zaklade» sa sjedištem u Salzburgu
                                (Republika Austrija),
                               Prijedlog zakljuĉka o prihvaćanju nacrta i utvrĊivanju
                                prijedloga odluke o prihvaćanju Protokola o osnivanju
                                Jadranske euroregije,
                               Prijedlog zakljuĉaka o financijskoj pomoći općinama Faţana
                                i Kanfanar za sanaciju materijalnih šteta vlasnicima
                                nekretnina koja je nastala uslijed nevremena.
                            Kabinet ţupana izradio je i Ugovore o namjenskom utrošku
                            sredstava iz proraĉuna Istarske ţupanije, koji su zakljuĉeni s
                            Fakultetom ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Pula i
                            Gradskom knjiţnicom i ĉitaonicom Pula, te 4 autorska ugovora za
                            poslove prevoĊenja i 4 ugovora o djelu za obavljanje poslova
                            tehniĉke naravi.


                                                               11
A.2.  Praćenje       Kontinuirano je   Tijekom ĉitave godine pratila se zakonitost akata i novih propisa
    zakonitosti akata   praćena zakonitost  donesenih u Hrvatskom saboru odnosno po predstavniĉkom tijelu
               akata koje je    Istarske ţupanije. S tim u vezi davana su tumaĉenja i pruţena je
               donijela Skupština  pravna pomoć upravnim tijelima Istarske ţupanije, te jedinicama
               i Poglavarstvo.   lokalne samouprave s podruĉja Istarske ţupanije.
A.3.  Koordinacija rada   Kontinuirano u    Koordinacija rada i komunikacija s ĉlanovima Ţupanijskog
    i komunikacija s   cijelosti      poglavarstva i proĉelnicima upravnih odjela obavljana je
    ĉlanovima                 kontinuirano prema iskazanim potrebama ili dobivenim uputama
    poglavarstva i               kao prilog efikasnijoj višesmjernoj komunikaciji.
    proĉelnicima
    upravnih tijela
A.4.  Praćenje       Realizirani su u   Kontinuirano su praćeni pozitivni propisi Republike Hrvatske, te
    pozitivnih propisa  cijelosti      opći akti koji su donijeti od strane Skupštine i Poglavarstva Istarske
    RH,                    ţupanije, što ukljuĉuje i pojedinaĉne analize postojećih problema
    meĊunarodnih                pri provoĊenju istih. Ovi poslovi obuhvaćaju saĉinjavanje i
    ugovora, te akata             upućivanje upita nadleţnim ministarstvima radi provedbe odredbi
    predstavniĉkog i              pri kojima su postojale dileme slijedom podnormiranosti, a sve u
    izvršnog tijela              svrhu provedbe novih zakona koji su stupili na snagu tijekom
    Istarske ţupanije             izvještajnog razdoblja.
A.5.  Osiguranje uvjeta   Realizirani su u   Pri ovoj Sluţbi trajno se obavljaju struĉni i administrativni poslovi
    za rad radnih     cijelosti      koji su neophodni za pravilno funkcioniranje:
    tijela kojima su na             Savjeta za razvoj civilnog društva – 1 sjednica
    ĉelu ţupan ili                Gospodarsko – socijalnog vijeća Istarske ţupanije – 2 sjednice.
    podţupani
A.6.  Administrativno    Realizirani su u   Administrativno tehniĉke poslove koji obuhvaćaju voĊenje
    tehniĉki poslovi   cijelosti      evidencije o prisutnosti na radu i ostale evidencije u svezi
                         ostvarivanja prava iz radnog odnosa, poslove uredskog poslovanja
                         za potrebe Kabineta ţupana, voĊenje urudţbenog zapisnika,
                         otpremanje i ĉuvanje akata, te prijepis akata obavljaju
                         administrativne tajnice .
A.7.  Ostali poslovi po   Zadaci ostvareni
    nalogu ţupana i    prema potrebama
    podţupana
                                                            12
    B     B.1.  Zaprimanje i    Kontinuirano    U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i obraĊeno 24 predstavke i
Rješavanje        obraĊivanje              prituţbe graĊana koje su se odnosile na upravne oblasti
predstavki i       predstavki i              komunalnog gospodarstva, prostorno planiranje, bespravnu
prituţbi         prituţbi graĊana            gradnju, radne odnose, ostvarivanje prava na djeĉji doplatak, kao i
graĊana                             predstavke i prituţbe graĊana na rad tijela drţavne uprave i tijela
                                jedinica lokalne samouprave s podruĉja Istarske ţupanije.
         B.2.  Primanje graĊana  Kontinuirano    GraĊani su primani kontinuirano prema iskazanim potrebama, te su
                                kontinuirano rješavani iskazani problemi u granicama ovlasti ili su
                                graĊani upućivani nadleţnim tijelima za rješavanje pitanja iz
                                odreĊenih upravnih oblasti.
         B.3.  Obavljanje drugih Prema iskazanoj   U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i obraĊeno deset (10)
             poslova pomoći potrebi         predmeta, gdje je graĊanima pruţena pravna pomoć u vidu savjeta
             graĊanstvu               i dana informacija o nadleţnim tijelima za rješavanje pitanja iz
                                odreĊenih upravnih oblasti.
    C     C.1.  Obiljeţavanje    Svi su planirani  Primjereno su obiljeţeni datumi iz povijesti, prigodni dani, vjerski
Realizacija       raznih obljetnica zadaci ostvareni   blagdani, svjetski i meĊunarodni dani, vjerski blagdani i obljetnice:
organizacijskih     meĊunarodnih   i             Primanje u povodu prigodnih dana –sedamnaest (17)
i protokolarnih     drţavnih praznika,              Prigodno obiljeţavanje znaĉajnih datuma: ĉestitka,
aktivnosti        vjerskih blagdana,               prigodniĉarski posjeti institucijama – dvadeset i šest (26)
             meĊunarodnih                 Polaganja vijenaca na spomen obiljeţja – deset ( 10)
             dana i drugih                Obiljeţen Dan Istarskog statuta prigodnim primanjem i
             vaţnijih dogaĊaja               programom u Istarskoj sabornici Poreĉ
                                   Obiljeţen Dan Istarske ţupanije i obiljeţena 60. obljetnica
                                    43. istarske divizije u Domu sportova Pula uz prigodno
                                    primanje i program
                                   Odrţano prigodno primanje u povodu boţićnih i
                                    novogodišnjih praznika u Domu oruţanih snaga u Puli.
         C.2.  Primanje graĊana Kontinuirano     Organizirani su sastanci ţupana i podţupana s više stotina
             i pravnih osoba            pojedinaca i pravnih osoba, domaćih i inozemnih izaslanstava s
                                podruĉja gospodarstva, društvenih djelatnosti i javnog ţivota, iz
                                ĉega izdvajamo:
                                   Iz podruĉja gospodarstva – 144
                                   Iz podruĉja društvenih djelatnosti – 207
                                                                  13
C.3.  Organizacija    Postavljeni su    Organizirano je i realizirano ĉetrdesetak posjeta ţupana i
    posjeta vladi RH,  zadaci u       ţupanijskih izaslanstava Predsjedniku RH, Vladi RH, drugim
    tijelima drţavne  potpunosti      ţupanijama, gradovima i općinama u Istarskoj ţupaniji,
    uprave,       ostvareni      gospodarskim subjektima, kulturnim, obrazovnim i socijalnim
    jedinicama                ustanovama.
    regionalne i
    lokalne
    samouprave
C.4.  Organizacija    Postavljeni zadaci  Dogovaranje, organiziranje, pripremanje protokolarnih programa i
    prijema       u potpunosti su   praćenje svih aktivnosti oko njihovih provoĊenja. Rijeĉ je o
    predstavnika    ostvareni      programima vezanim za posjete drţavnih duţnosnika Istarskoj
    Vlade RH, tijela             ţupaniji, meĊunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja
    drţavne uprave,             raznih izaslanstava na drţavnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih
    jedinica                 posjeta duţnosnika Istarske ţupanije i sliĉno:
    regionalne i                 Posjeti na najvišoj razini ( predsj. drţave, vlade i
    lokalne                     parlamenata ) – 13
    samouprave                  Posjeti ministara i ĉlanova Vlade RH – 20
                           Posjeti veleposlanika – 9
                           Konzularni posjeti – 2
                           Posjeti ţupanijskih izaslanstava - 5

C.5.  Organizacija    Zadaci ostvareni   Primanje i posjeti inozemnih izaslanstava i pojedinaca – 13
    drugih prijema i  prema potrebama
    posjeta
    (ukljuĉujući i
    inozemne)
C.6.  Drugi        Zadaci ostvareni      Donacija knjiga selu Heki
    organizacijski   prema potrebama       Pokroviteljstva u prigodi raznih obljetnica i jubileja – 12
    poslovi                     Prijedlog Predsjedniku Republike za odlikovanje ljudi i
                            dogaĊaja iz Istarske ţupanije – 2
                            Susret ţupana Republike Hrvatske na Brijunima
                            Pomoć u organizaciji Brioni Polo Classic-a
                                                           14
    D   D.1.  Konferencije za   Zadaci ostvareni   Organizirana je komunikacija s javnošću putem konferencija za
Realizacija      medije       prema planu     novinare i davanje izjava:
poslova                               U povodu dogaĊaja – organizirano i realizirano 108
informiranja                             konferencija, poziva novinarima i davanja izjava za
javnosti i                              elektronske medije
promidţbenih                            Mjeseĉna konferencija ţupana i ĉlanova Poglavarstva – 22
aktivnosti
        D.2.  Priprema priopć.,  Postavljeni zadaci  Pripremanje i slanje medijima priopćenja o aktivnostima i
           obavijesti,     ostvareni u     dogaĊajima iz djelokruga rada ţupana, odjela i ostalih ţupanijskih
           reagiranja i    cijelosti      sluţbi.
           demantija                   Svim redakcijama poslano 28 priopćenja
        D.3.  Prigodno      Planirani zadaci      Priprema i slanje medijima najave dogaĊaja.
           oglašavanje     ostvareni u        Oglašavanje u povodu znaĉajnijih akcija.
                     cijelosti         Napisi pod pokroviteljstvom
        D.4.  UreĊivanje Web   Postavljeni zadaci  Prikupljeni, obraĊeni, selekcionirani i organizirani podaci za nove
           stranica      ostvareni      web stranice (preko 1000 stranica sadrţaja).
                                Svakodnevno pripremanje novosti za web stranice
                                   155 dnevnih novosti
                                   3 ankete
                                   19 natjeĉaja
                                Redovno aţuriranje i upravljanje sadrţajima (novosti, dnevni red i
                                materijali za sjednice Poglavarstva i Skupštine, projekti, kontakti i
                                odgovori na pitanja...).
                                Prosjeĉna dnevna posjećenost: 200 posjetitelja.
        D.5.  Pisanje ĉestitki,  Postavljeni se     Odgovori, zahvale, ĉestitke i oglašavanje na sve pozive što
           zahvala i poziva  zadaci ostvaruju     ţupanu i ţupanijskim sluţbama pristiţu iz ĉitave Hrvatske u
                     kontinuirano       prigodama raznih manifestacija, jubileja i sliĉno
                                 Zahvale na ukazana gostoprimstva pojedincima i izaslanstvima
                                  u prigodama njihova posjeta u zemlji i inozemstvu, te pozivi za
                                  uzvratni posjet - 43
        D.6.  Prikupljanje,    Postavljeni se    Za obradu objavljenih napisa o Istarskoj ţupaniji u pisanim
           analiza,      zadaci ostvaruju   medijima angaţirana je agencija. Svi se obraĊeni napisi
           distribucija i   kontinuirano     svakodnevno listaju, distribuiraju i arhiviraju.
           arhiviranje press
           clipinga


                                                                    15
D.7.  Organizacija     Planirani zadaci  Organizirano je i realizirano više nastupa uţivo ţupana i ĉlanova
    nastupa u       ostvareni     Poglavarstva u programima lokalnih televizija. Snimljene se
    medijima                 mnoge tv emisije pod pokroviteljstvom
                        Realizirana su brojna gostovanja ţupana i podţupana u
                         radio- emisijama
D.8.  Izrada i       Djelomiĉno     Raspisan je natjeĉaj za izbor idejnih rješenja vizualnih identiteta
    odrţavanje      realizirano    Istarske ţupanije. Od pristiglih 13 radova Komisija za provedbu
    vizualnog                odabira po raspisanom natjeĉaju za izradu idejnih rješenja vizualnih
    identiteta Istarske           identiteta predloţila je dva rada kao osnovu za donošenje konaĉne
    ţupanije                 odluke. Prije donošenja konaĉne odluke zatraţeno je mišljenje
                        javnosti putem ankete.
D.9.  Drugi poslovi iz   Zadaci ostvareni     Prema Zakonu o pravu pristupa na informacije fiziĉkim i
    podruĉja       prema potrebama      pravnim osobama omogućeno je pravo na pristup
    informiranja i                  informacijama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela
    promidţbe                    javne vlasti.
                           Svakodnevno pruţanje servisnih informacija graĊanstvu.
                           Dostava odgovora na pismeni upit sredstava javnog
                            informiranja. ObraĊeni su i dostavljeni odgovori na tri upita
                            novinara.
                           Dostava pismenih odgovora na upite zainteresiranih
                            stranaka - 6
                           Pisanje prigodnih obraćanja ţupana za razne publikacije - 9
                           Odabir i oprema darova u protokolarnim prigodama
                           Praćenje izdavaĉke djelatnosti i izdavaĉkih projekata o
                            Istarskoj
                           ţupaniji.
                           Nabava prigodnih publikacija, te struĉne literature za
                            potrebe djelatnika.
                           Potpora snimanju dokumentarnog filma "Following James
                            Joyce".
                                                          16
    E     E.1.  Odrţavanje     Potpuno  Funkcioniranje informacijskog sustava bez zastoja u radu i sa
Razvoj i        postojećeg          znaĉajnim unapreĊenjima:
odrţavanje       informacijskog            tijekom cijele 2004. godine kontinuirano se obavljaju
efikasnog        sustava                aktivnosti odrţavanja postojećeg informacijskog sustava
informacijskog                         uz posebno naglašenu podršku korisnicima
sustava                           izvršene su mnoge radnje u svrhu ispravnog
                                funkcioniranja kako opreme tako i programa, a sve u cilju
                                neprekinutog rada sustava (kvarovi na opremi, instalacije
                                novih i reinstalacije postojećih programa)
                               zamijenjena je odreĊena koliĉina zastarjele opreme
                                novom
                               proveden je postupak izbora dobavljaĉa usluga
                                odrţavanja strojne i programske opreme
                               proveden    je   postupak   ugovaranja odrţavanja
                                aplikacijskog sustava uredskog poslovanja
                               redovne mjeseĉne dogradnje anti-virusnih programa
                               redovne dogradnje security patch-evima OS-a
                               koordinacija izmeĊu korisnika i partnera u odrţavanju

         E.2.  Odrţavanje i    Potpuno        povezani u intranet i omogućen rad s aplikacijom za
            razvoj intraneta              uredsko poslovanje:
            Istarske ţupanije           -   Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo,
                                   ribolov i vodoprivredu (Remote access ISDN VPN - 2
                                   kanala),
                                -   Upravni odjel za turizam i trgovinu (Remote access
                                   ISDN VPN - 2 kanala),
                                -   Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge
                                   etniĉke skupine (Remote access ISDN VPN - 2 kanala),
                                -   Ured podţupana u Umagu (Remote access ISDN VPN -
                                   2 kanala)
                                  izvršena migracija sustava u Puli sa Windows Small
                                  Business Server 4.5 na Windows 2003 server ent. i MS
                                  Exchange 2003
                                  Implementiran SUS


                                                              17
                        podignut MS Share Point services
                        instaliran i implementiran Veritas Backup Exec sa
                        agentima za MS SQL i MS Exchange za domenu
                        flanaticka
                        instaliran Proxy server u Flanatiĉkoj
                        implementirana aplikacija kadrovske evidencije za
                        podršku radu Struĉne sluţbe za poslove Skupštine i
                        Poglavarstva
                        izvršeno kabliranje nove zgrade u Pazinu ("ţuta zgrada")
                        "ţuta zgrada" u Pazinu optiĉki povezana sa Dršćevkom 1
                        izvršena zamjena neadekvatne opreme novom u
                        upravnim tijelima prema planu zamjene
                        povećan kapacitet centralnog linka na 512 kbps
                        povećan kapacitet linkova Sv. Teodora - 256 kbps, Pazin
                        - 256 kbps
E.3.  Objava novih     Potpuno      objavljene nove web stranice na 3 jezika, sa preko 1000
    Web stranica               stranica sadrţaja, izraĊene upotrebom Open Source CMS
    Istarske ţupanije i           sustava (Typo3)
    efikasno                 redovno prenošenje ON-line sjednica ţupanijskog
    upravljanje               Poglavarstva
    njihovim
    sadrţajima
E.4.  Struĉna potpora    Potpuno  Rad u struĉnim povjer. za provedbu nabavi informatiĉke opreme:
    pri nabavci              U travnju, pripremljen je i proveden postupak javne
    informatiĉke               nabavke raĉunalne opreme za potrebe rada Upravnih
    opreme                  odjela prema planu nabavke. U okviru nabavke kupljena
                        su PC raĉunala, Serveri, komunikacijska oprema,
                        programski paketi, štampaĉi, oprema za prezentacije
                       Tijekom mjeseca prosinca, pripremljen je i proveden
                        postupak nabave informatiĉke opreme za potrebe
                        Upravnog odjela za prostorno ureĊenje, graditeljstvo i
                        zaštitu okoliša (printer velikog formata i programi Adobe
                        Photoshop)
                                                    18
          E.5.  Struĉna potpora   Potpuno      Organizacija, izrada i tehniĉka potpora pri prezentacijama i drugim
             svim aktivnostima            aktivnostima.
             gdje se koristi                 Izrada i struĉna pomoć u izradi prezentacijskih materijala
             informatiĉka                   za proraĉun 2005. g.
             tehnologija                   Izrada i struĉna pomoć u izradi prezentacijskih materijala
                                      za rebalans proraĉun 2004. g.
                                     tehniĉka pomoć pri prezentacijama skupštinskim
                                      odborima i na sjednicama Skupštine Istarske ţupanije
                                     informatiĉka pomoć u procesu donošenja rješenja o
                                      naknadi za uporabu pomorskog dobra
                                     rad u okviru radnog tima za ISO sustav
                                     kontinuirana i intenzivna podrška radu Pisarnice u
                                      svakodnevnom radu
                                     koordinacija   izmeĊu   korisnika  i  izvoĊaĉa  pri
                                      mnogobrojnim korisniĉkim zahtjevima radi unapreĊenja
                                      aplikativne podrške uredskog poslovanja i kadrovske
                                      evidencije
          E.6.  Edukacija      Potpuno      Pruţanje potpore u svakodnevnom radu djelatnika i upućivanje u
             ţupanijskih               naĉine korištenja informacijske tehnologije
             djelatnika o
             primjeni
             informacijske
             tehnologije
          E.7.  Struĉno       Zadovoljavajuće  Prisustvovanje  struĉnim   seminarima,    savjetovanjima   i
             usavršavanje              prezentacijama iz podruĉja informatike
             informatiĉkog
             osoblja
    F     F.1.  Izrada prijedloga  Nije realizirano  Nije provedena reorganizacija unutarnjeg ustroja Istarske ţupanije
Realizacija        Odluke o ustroju I           osim izdvajanja Kabineta ţupana iz Upravnog odjela za lokalnu
poslova i zad.      djelokrugu               samoupravu i upravu kao posebne sluţbe.
vezanih za        upravnih tijela
reorganizaciju      Istarske ţupanije
unutarnjeg
ustroja Istarske
ţupanije


                                                                    19
    G    G.1.  Sudjelovanje u   Postavljeni zadaci  Sve obveze, kao ĉlan SER-a, Istarska je ţupanija uspješno
Odrţavanje       radu Skupštine   ostvareni u     ispunila. Sudjelovalo se aktivno u organizaciji Ljetne škole te je i
dostignute       europskih regija  cijelosti      ove godine Istarska ţupanija bila ĉlan Organizacijskog odbora
razine         (SER)                  odnosno predloţena i za organizaciju u 2005 godini. Ţupan Ivan
meĊunarodne i                          Jakovĉić ponovo je izabran za potpredsjednika te je u tom svojstvu
meĊureg.                            sudjelovao na svim sastancima Biroa i Predsjedništva.
suradnje i                           Delegacija ţupanije je bila nazoĉna na Generalnoj skupštini u
uspostava                            Beĉu.
novih oblika                          Istarska je ţupanija redovito dostavljala prijedloge te informacije i
suradnje                            podatke o radu ţupanijskih Upravnih odjela koje su iz SER-a
                                traţeni. Zbog aktivnog sudjelovanja u SER-u, predloţeni smo za
                                ĉlanstvo u komisiji koja će se baviti pitanjima razvoja na podruĉju
                                Jugoistoĉne europe.
        G.2.  Suradnja s     Postavljeni zadaci     Susret ĉlanova Savjeta za europske integracije i ministrice
            Ministarstvom za  ostvareni u         gĊe Kolinde Grabar-Kitarović sa suradnicima u Pazinu.
            europske      cijelosti         Prisustvovanje brojnim struĉnim seminarima,
            integracije (MEI)                savjetovanjima i prezentacijama iz podruĉja europskih
                                    integracija.
                                   Sudjelovanje seminaru 'Learning EU' Dubrovnik.
                                   Kontinuirana komunikacija i informiranje.
        G.3.  Otvaranje      Nije realizirano   Nakon analize razliĉitih mogućnosti postignut je dogovor i potpisan
            predstavništva              sporazum s talijanskom regijom Friuli-Venezia Giulia o korištenju
            Istarske ţupanije            prostora u sklopu njihovog predstavništva koje se otvara u prvoj
            u Bruxellesu               polovici 2005.
        G.4.  Rad Ţupanijskog   Zadovoljavajuće      Prezentiran obrazovni projekt "Europa u Hrvatskoj" i
            savjeta za                    postavljen je Euro Internet kiosk u Gradskoj knjiţnici –
            europske                     Poreĉ.
            integracije                  Odrţana je obuka za predavaĉe o Europskoj Uniji u
                                    Ministarstvu Europskih Integracija u Zagrebu – 3 osobe.
                                   Obiljeţavanje tjedna Europe u Istarskoj ţupaniji.
                                   Informiranje javnosti o transgraniĉnoj, meĊuregionalnoj i
                                    prekograniĉnoj suradnji Istarske ţupanije.
                                   Bratimljenje i suradnja gimnazije Juraj Dobrila iz Pazina i
                                    gimnazije Michelangiolo iz Firenze (regija Toscana – Italija).
                                   Pomoć u programima i projektima europske unije


                                                                   20
                            Predavanje profesora Dr. Franza Schausbergera
                            26. listopada 2004. "Uloga Regija unutar Europske Unije, s
                            gledišta novog Ustava Europske Unije"
                           Uspostavljena dobra suradnja s Relejnim Euro info centrom
                            u HGK u Puli.
G.5.  Sudjelovanje u   Djelomiĉno      Tijekom godine nismo sudjelovali u radu radnih tijela C.R.P.M.
    aktivnostima               Odrţana je uredna komunikacija s tajništvom C.R.P.M a, i na njihov
    Konferencije               zahtjev dostavljene su im sve informacije o našem poslovanju i
    perifernih                aktivnostima vezano za promet i pomorstvo i veze.
    primorskih regija
    Europe (CPRM
    Conference of
    peripheral
    maritime regions
    of Europe)
G.6.  Potpora radu    Zadovoljavajuće   Ambasada lokalne demokracije sudjelovala je aktivno u radu
    Agencije lokalne             seminara koji su organizirani u sklopu projekta SEENET (South
    demokracije               Eastern European Network), koji vodi Istarska ţupanija u suradnji s
    (ALD)                  Regijom Toscana. Prihvaćeni su prijedlozi predstavnika ADLa po
                        pitanju projektnih prijedloga za Općinu Brtonigla, a što je ukljuĉeno
                        u daljnji rad projekta SEENET.
G.7.  Suradnja s     Postavljeni zadaci  U suradnji s Regijom Toscana i nevladinom organizacijom
    regijom Toscana   ostvareni u     UCODEP iz navedene regije uspješno se provodi projekt “ Izgraditi
    (Italija)      cijelosti      mostove dijaloga i suradnje u Jugoistoĉnoj Europi”. Nakon prve
                        godine projekt je pozitivno ocijenjen od Ministarstva vanjskih
                        poslova Republike Italije. Odobrena su sredstva za drugu godinu
                        projekta a JLS Rovinj, Brtonigla i Pazin aktivno su sudjelovali na
                        radnim sastancima predviĊenim unutar projekta. Ispunjene su sve
                        obveze prema partnerima u projektu.
                        U suradnji s Regijom Toscana kandidiran je i prihvaćen projekt
                        "Upravljanje ruralnim razvojem u Istri" u sklopu razvoja ruralnog
                        masterplana.
                                                          21
G.8.  Suradnja s     Postavljeni zadaci  Dogovorena je suradnja oko korištenja prostora u sklopu
    regijom Friuli-  ostvareni u     predstavništva Friuli – Venezie Giulie u Bruxellesu za potrebe
    Venezia Giulia   cijelosti      ureda Istarske ţupanije.
    (Italija)                Istarska ţupanija s regijom Friuli-Venezia Giulia sudjeluje u
                        programu Extralarge (cross border initiatives between local and
                        regional authorities in EU regions bordering the candidate
                        countries) od 2002.g.
                        Brojni kontakti i suradnja u sklopu SER-a.
G.9.  Suradnja s     Zadovoljavajuće   Nastavak suradnje na projektima Interreg i Legge 84.
    regijom Veneto             Odrţana je komunikacija s Udrugom bivših vijećnika Regije Veneto.
    (Italija)                Nisu uspostavljeni novi vidovi suradnje.
G.10.  Suradnja s AP   Zadovoljavajuće   Ostvarena je suradnja u sklopu radnih tijela i aktivnosti SERa.
    Vojvodina (SiCG)
G.11.  Suradnja s     Postavljeni zadaci  Nastavljena je dugogodišnja suradnja. Predstavnici Istarske
    regijom Somogy   ostvareni u     ţupanije dva puta su posjetili regiju Somogy (ulazak MaĊarske u
    (MaĊarska)     cijelosti      EU te kulinarski susret). Dvije delegacije Regije Somogy posjetile
                        su Istarsku ţupaniju.
G.12.  Uspostavljanje   Postavljeni zadaci  Delegacija Istarske ţupanije gostovala je u Zeniĉko dobojskom
    suradnje sa    ostvareni u     kantonu gdje je s predstavnicima Kantona dogovorena bilateralna
    Zeniĉko-      cijelosti      suradnja i suradnja u sklopu SERa i Seeneta. Istarska je ţupanija
    dobojskim                ukljuĉila tako Zeniĉko dobojski kanton kao promatraĉa u projekt
    Kantonom                SEENET odnosno omogućila da sudjeluje u nekim aktivnostima.
    (Federacija BiH)
G.13.  Uspostavljanje   Postavljeni zadaci  Uspostavljena je suradnja te je predsjednik Regije Kerry posjetio
    suradnje s     ostvareni u     Istarsku ţupaniju a nakon toga je delegacija Istarske ţupanije na
    regijom Kerry   cijelosti      ĉelu sa ţupanom boravila u Regiji Kerry. Suradnja je znaĉajna s
    (Irska)                 aspekta irskih iskustava u korištenju europskih fondova, te
                        iskustava u golf turizmu.
                                                           22
G.14.  UnaprjeĊenje     Postavljeni zadaci  Sudjelovanje u radu Hrvaske zajednice ţupanija. Na sastanku
    suradnje s      ostvareni u     Hrvatske zajednice ţupanija dostavljen je prijedlog Statuta
    hrvatskim      cijelosti      osnivanja Euroregije u koju će se ukljuĉiti sve hrvatske regije na
    ţupanijama                Jadranu. Odrţana je dobra suradnja s Primorsko- goranskom,
                         Dubrovaĉko – neretvanskom, Varaţdinskom, Bjelovarsko-
                         bilogorskom, Vukovarsko-srijemskom i drugim ţupanijama.
                         Pruţena je potpora Karlovaĉkoj ţupaniji u aplikacijama projektne
                         dokumentacije u aplikacijama projektne dokumentacije za
                         INTERREG. Dostavljeni su Koprivniĉko kriţevaĉkoj ţupaniji svi
                         podaci za kandidaturu u SER.
G.15.  Koordinacija     Postavljeni zadaci  Nastavak koordinacije prihvaćenih projekata:
    postojećih      ostvareni u         I Natjeĉaj INTERREG III B
    projekata      cijelosti      1. ADRI. FISH - Promotion of a sustainable FISHery in Northern
    INTERREG III B i             ADRIatic Sea / Promocija održivog ribarenja u Sjeverno
    kandidiranje novih            Jadranskom moru. Vodeći partner: Regija Veneto (Italija) - ukupno
    u liniji III A i C            6 partnera. Financijski udio Istarske ţupanije: 130.701,61 € (od
                         ĉega 71.701,61 in kind a 59.000 € in cash)
                         2. L.O.T.O. - Landscape Opportunities for Territorial Organization /
                         Krajobrazne mogućnosti prostornog uređivanja Vodeći partner:
                         Regione Lombardia (Italija) - ukupno 9 partnera. Financijski udio
                         Istarske ţupanije: 111.900 € (in kind).
                         3. CONSPACE - Common Strategy network for Spatial
                         Development and Implementation / Mreža zajedničke strategije za
                         prostorni razvoj i implementaciju. Vodeći partner: Regija Koruška
                         (Austrija) - ukupno 9 partnera.Financijski udio Istarske ţupanije:
                         18.000 € (in kind).
                         4. I-LOG - (Industrial LOGistics) Logistic and intermodal
                         transportation for sustaining small and medium enterprises (SMEs)
                         development / Logistika i kombinirani transport za održavanje
                         razvoja malog i srednjeg poduzetništva (MSP). Vodeći partner:
                         Regija Marche (Italija) - ukupno 23 partnera. Financijski udio
                         Istarske ţupanije: 96.270 € (in kind).
                             II Natjeĉaj INTERREG III B
                         1. GO NETWORK - Guarantee Organizations Network / Mreža


                                                           23
                      garancijskih institucija. Vodeći partner: Regija Veneto (Italija) -
                      ukupno 11 partnera. Partner iz Istarske ţupanije: IDA (Istarska
                      razvojna agencija). Financijski udio Istarske ţupanije: 35.030,00 €
                      (in kind).
                          I Natjeĉaj INTERREG III C
                      1. ECOTURISM – Places and Traditions / EKOTURIZAM – mjesta i
                      tradicija.Vodeći partner: Provincia di Abruzzo (Italija) - ukupno 12
                      partnera. Voditelj projekta: Upravni odjel za turizam. Financijski
                      udio Istarske ţupanije: € 14 638 (in kind).
                          INTERREG III A
                      1. ADRI.BLU (ADRIatic BLUe table for a sustainable management
                      of the fishing activities and of the fishing resources in the Adriatic
                      sea) vodeći partner: Regija Emilia-Romagna (Italija)
                      2. U sklopu Interreg III A- Jadranske suradnje sa talijanskim
                      regijama prihvaćen je projekt G.A.L.I.L.EO.
                      3. Pomoć oko relizacije projekta LODE - INTERREG III A i
                      organizacija prijema 3 osobe iz regije Veneto (Eurosportello) u IDA-
                      i na staţiranje.
                      Predstavnici ţupanije sudjeluju u radu Upravnog i nadzornog
                      odbora INTERREG III A –Program za susjedstvo (Slovenija –
                      Hrvatska - MaĊarska)
G.16.  Kandidiranje     Djelomiĉno  Sudjelovanje u edukacijskom seminaru u Rijeci organiziranog od
    projekata Istarske  realizirano  MEI-a. Kandidiranje 3 projekta na Natjeĉaj CARDS 2003 lokalni
    ţupanije na            razvoj pograniĉnih regija:
    natjeĉaj programa
    Pomoć Europske                Projekt L.O.A.D (Best practices for sustainable regional
    zajednice u                 and local development in the Northern Adriatic Region) /
    obnovi, razvoju i              Najbolja praksa za odrţivi regionalni i lokalni razvoj u
    stabilizaciji                Sjeverno jadranskoj regiji (nije prihvaćen)
    (CARDS,
    Community                  Projekt PRO.SME (Integrated actions for cross-border
    assistance for                promotion of Croatian SME and economic integration with
    reconstruction,               border regions of Slovenia and Italy) / Integrirane
    development and               aktivnosti za prekograniĉnu promociju hrvatskih MSP i
    stabilization)                gospodarska integracija s prekograniĉnim regijama                                                        24
                             Slovenije i Italije (prihvaćen)
                             Projekt HRVATSKA MREŢA ZDRAVIH GRADOVA
                             Stvaranje preduvjeta i poboljšanje usluga za stare osobe
                             u 6 hrvatskih ţupanija (nije prihvaćen)
G.17.  Koordinacija     Zadovoljavajuće  Projekt "FISH-LOG" u kojem je nositelj regija Friuli Venezia Giulia,
    projekata FISH.             ima za glavni cilj organizaciju ribarskih djelatnika, izgradnju
    LOG i CONNECT              veletrţnica ribe u Puli i Rijeci te izgradnju logistiĉke infrastrukture.
    (Zakon br. 84 od            Za Istarsku ţupaniju su predviĊena sredstva u iznosu od
    21. oţujka 2001.            107.382,13 EUR, dok je za Istarsku razvojnu agenciju previĊeno
    Republike Italije /           647.250,00 EUR, a ukupna vrijednost projekta je 1.843.847,61
    Legge n. 84. del            EUR.
    21 marzo 2001              Specifikacija aktivnosti Istarske ţupanije u projektu FISH.LOG:
    della Repubblica              1. Izrada studije izvedivosti
    Italiana )                 2. Projektna dokumentacija (tehniĉka dokumentacija)
                          3. Odrţavanje zajedniĉkih sastanaka svih partnera u projektu
                          4. Tehniĉka koordinacija

                        Projekt "CONNECT" - nositelj projekta je regija Emilia Romagna.
                        Glavni cilj projekta je promocija razvoja obalnih jadranskih malih i
                        srednjih poduzeća u sektoru ribarstva te se planira umreţavanje
                        veletrţnica ribe u Puli i Rijeci u elektronski sustav europskih
                        veletrţnica. U svibnju je u Trstu odrţan "Kick -off" sastanak, na
                        kojemu je utvrĊen plan aktivnosti projekta. Za Istarsku ţupaniju su
                        predviĊena sredstva od 137.327,46 EUR, a za Istarsku razvojnu
                        agenciju 11.088,58 EUR, dok je ukupna vrijednost projekta
                        1.176.520,00 EUR.
                        Specifikacija aktivnosti Istarske ţupanije u projektu CONNECT:
                          1. Individualizacija target zona (ciljanih zona)
                          2. Socio-ekonomska analiza teritorija
                          3. Sudjelovanje na sajmovima
                          4. Završne konferencije
                          5. Tehniĉka koordinacija
                                                            25
G.18.  Sudjelovanje u  Nije realizirano   Promijenjena je koncepcija programa te nije bilo moguće
    programu                sudjelovati.
    razmjene
    CENTURIO
G.19.  Sudjelovanje u  Postavljeni zadaci  Od 3. svibnja do 31. kolovoza 2004.g. Eurodyssée u Istarskoj
    programu     ostvareni u     ţupaniji je boravilo 8 sudionika: 3 - Catalunya (E), 2 - Caras
    razmjene     cijelosti      Severin (R), 1- Valencia (E), 1 - Bourgogne (F), 1 - Bruxelles-
    EURODYSSEE               Capitale (B). Iz Istarske ţupanije u programu je sudjelovalo 8
                        kandidata: 4 - Valencia (E), 1 - Catalunya (E), 1 - Franche-Comte
                        (F), 1 - Wallonia (B), 1 - Baden-Wurttemberg (D).
                        Sudjelovanje na sastanku povjerenstva za provoĊenje programa
                        (Comité de pilotage) -Barcelona (Španjolska) gdje je dogovoreno
                        da se na godišnjem Forumu u Portugalu predstavi naĉin
                        provoĊenja programa u Istarskoj ţupaniji.
                        Sudjelovanje na godišnjem Forumu na Madeiri (Portugal) gdje je
                        predstavljen naĉin provoĊenja programa u Istarskoj ţupaniji
G.20.  Sudjelovanje u  Postavljeni zadaci  Prva je godina planiranih aktivnosti u sklopu projekta “Izgraditi
    projektu SEENET  ostvareni u     mostove dijaloga i suradnje u Jugoistoĉnoj Europi” u potpunosti
             cijelosti      realizirana te je dobivena pozitivna ocjena Ministarstva vanjskih
                        poslova Republike Italije, te su odobrena sredstva za drugu godinu
                        projekta.
                        Otvoren je Ured - Focal point Ucodep u Puli kao operativno sjedište
                        u Istarskoj ţupaniji.
                        U cilju jaĉanja civilnog društva u sklopu je projekta razvijena
                        suradnja udrugama koje se bave zaštitom okoliša, što je doprinijelo
                        da se doĊe do prijedloga da se organizira okrugli stoj na temu
                        zaštite okoliša i da se ĉlanovi udruge ukljuĉe u radionice o
                        Europrojektiranju što će se odrţati poĉetkom 2005.
                                                         26
G.21.  Suradnja s      Postavljeni zadaci  Susret istarskih iseljenika "United Istrians of the world" od 21. do
    istarskim      ostvareni u     26. srpnja 2004.g. u hotelu Diamant u Poreĉu
    iseljenicima u    cijelosti          odrţao se po drugi put u Istarskoj ţupaniji
    svijetu                      sudjelovalo je 160 sudionika iz SAD-a i Kanade
                             poludnevni posjeti gradovima i općinama Istarske
                              ţupanije, predavanja, prezentacije, kulturni i zabavni
                              sadrţaji
                             predstavljanje    edukativnog  programa   za  mlade
                              "Exploristria" (uvod za budući nastavak ovog programa)
                             prijedlog za otvaranje predstavništva Istarske ţupanije u
                              New Yorku
                             ţelja iseljenika da se susret ponavlja svake 4 godine u
                              Istarskoj ţupaniji
G.22.  Organizacija     Zadaci ostvareni   Navedeno pod C. Realizacija organizacijskih i protokolarnih
    posjeta domaćih i  prema potrebama   aktivnosti - C.5. Organizacija drugih prijema i posjeta (ukljuĉujući i
    inozemnih                 inozemne).
    izaslanstava
    Istarskoj ţupaniji
G.23.  Uspostavljanje    Zadovoljavajuće   Od neplaniranih a ostvarenih aktivnosti na podruĉju meĊunarodne i
    drugih oblika               meĊuregionalne suradnje izdvajamo:
    meĊunarodne i                  posjet delegacije kineske provincije Yunnan na ĉelu sa
    meĊuregionalne                   potpredsjednikom skupšine. Iskazan je interes za
    suradnje                      gospodarsku suradnju te dogovorena uzvratna posjeta
                              politiĉke i gospodarske delegacije Istarske ţupanije.
                             ţupan sa suradnicima posjetio je slovaĉku regiju Trenĉin -
                              dogovoren je nastavak suradnje osobito na planu
                              europskih integracija i SER-a.
                         Organizirano i realizirano preko dvadeset drugih posjeta ţupana i
                         ţupanijskih izaslanstava u inozemstvo.
                                                            27
5. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA
      CILJ       OCJENA POSTIGNUĆA                   OBRAZLOŢENJE
 A.  Realizacija poslova  Uspješno       Svi poslovi su obavljeni kvalitetno i promptno
   vezanih uz funkciju
   ţupana i podţupana
   kao nositelja izvršne
   vlasti
 B.  Rješavanje      Uspješno       Sve je riješeno u zadanim rokovima
   predstavki i prituţbi
   graĊana
 C.  Realizacija      Uspješno       Sve su aktivnosti obavljene kvalitetno u skladu sa zahtjevima
   organizacijskih i
   protokol. aktivnosti
 D.  Realizacija poslova  Uspješno       Sve su zadane aktivnosti obavljene kvalitetno
   informiranja javnosti
   i promidţbenih
   aktivnosti
 E.  Razvoj i odrţavanje Uspješno        Sveukupni informacijski sustav funkcionira kao jedinstveni bez obzira na
   efikasnog                 razliĉitosti pojedinih podsustava i predstavlja dobru osnovu na kojoj treba graditi
   informacijskog               sustav za potporu odluĉivanja ţupanijskom managementu s jedne strane i
   sustava                  sustava za komunikaciju s graĊanima i drugim jedinicama lokalne samouprave s
                         druge strane
 F.  Realizacija poslova i  Nije realizirano  Nije provedena reorganizacija unutarnjeg ustroja osim izdvajanja Kabineta
   zadataka vezanih za            ţupana iz Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu u zasebnu sluţbu
   reorganizaciju
   unutarnjeg ustroja
   Istarske ţupanije
 G.  Odrţavanje       Uspješno      Zadrţani su postojeći oblici suradnje te ostvarena suradnja s nekoliko novih
   dostignute razine             regija. Ostvareni su kvalitetni pomaci u procesu europskih integracija u skladu s
   meĊunarodne i               novim mogućnostima koje se otvaraju u okviru pridruţivanja Europskoj uniji.
   meĊuregionalne
   suradnje i
   uspostava novih
   oblika suradnje


                                                                    28
6. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI
   AKTIVNOSTI     OCJENA POSTIGNUĆA                       OBRAZLOŢENJE
6.1. Informatiĉka    Uspješno, treba       U cilju formiranja dnevno informativnog potrala Istarske ţupanije ostvarene se
   potpora formiranju kontinuirano unapreĊivati  slijedeće aktivnosti:
   dnevno                         priprema i izrada korisniĉkog zahtjeva sa potrebnim elementima za razvoj
   informativnog                       portala (tehniĉki, tehnološki, financijski)
   portala Istradanas                   koordinacija uĉesnika koji rade na razvoju portala
                               proveden postupak i registrirana domena istradanas.hr
6.2.  Osnivanje       Uspješno realizirane  U studenome potpisan je Protokol o osnivanju Jadranske Euroregije u gradu
    Jadranske       pripremne radnje    Termoliju - Italija. Na prijedlog Vijeća Europe Istarska će ţupanija sa ţupanom na
    Euroregije                  ĉelu predvoditi Euroregiju u prvom djelu njenog utemeljenja radnih tijela i
                           organizacije rada.
6.3.  Osnivanje Instituta  Uspješno        U suradnji s nekoliko austrijskih regija izraĊena je sva potrebna dokumentacija za
    regija Europe (IRE)              osnivanje zaklade Institut regija Europe koji će imati sjedište u Salzburgu.
6.4.  Organizacijska     Uspješno        Jedna od najvećih svjetskih sportskih manifestacija 'Giro d'Italia' u svom je 87.
    potpora                    izdanju prvi put, dva dana gostovala u Istarskoj ţupaniji. Pula je 23. svibnja bila
    biciklistiĉkoj utrci             domaćin cilja 14. etape duge 183 kilometara; 24. svibnja Poreĉ je ugostio start 15.
    "Giro d'Italia"                etape.
6.5.  Kampanja protiv    Uspješno        Podnaslov kampanje protiv bolesti ovisnosti je "Od kolijevke pa do groba najbrţe te
    bolesti ovisnosti               vodi droga"_"Chi va forte va alla morte". Kampanja je sadrţajem i namjenom bila
    "Bjeţi"-"Via"                 prilagoĊena uĉenicima završnih razreda osnovne škole te mlaĊem
                           srednjoškolskom uzrastu.
                           Sadrţaj kampanje:
                               Performance pod nazivom "Droga ne bira koga"
                               Projekt prevencije ovisnosti uporabom tehnika Kazališta potlaĉenih
                               Natjeĉaj za izbor najboljeg promidţbenog plakata (postera) u borbi protiv
                                ovisnosti
                               Izrada glazbenog CD (izvoĊaĉi iz Istre) s njihovim porukama o ovisnosti
                               Radijski i televizijski marketing
                               Plakati i megaplakati
                                                                    29
6.6.  Sveuĉilište u Puli  Zadovoljavajuće      Provedena je javna rasprava i organiziran okrugli stol na temu: Poticanje i
                            promišljanje osnivanja i razvoja Sveuĉilišta u Puli. IzraĊen je Elaborat o osnivanju
                            Sveuĉilišta u Puli koji analizira pretpostavke i organizacijski ustroj, studijske
                            programe, studente, kadrovske potencijale, znanstveno istraţivaĉke projekte,
                            ustanove, prostorne uvjete, financijski aspekt i druge ĉimbenike osnivanja
                            Sveuĉilišta u Puli.
                            IzraĊeni Elaborat upućen je proceduru prema nadleţnim drţavnim tijelima.
7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
  - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

      PLANIRANA SREDSTVA             UTROŠENA SREDSTVA                   OBRAZLOŢENJE
Za ostvarenje rada Kabineta ţupana      Utrošena su sredstva u iznosu od        Neutrošena se sredstva najvećim djelom
planirana su ukupna sredstva u iznosu od   3.645.274,44 kn što iznosi 90,74%.       odnose na sredstva namijenjena aktivnostima
4.315.633,84 kn nastala Rebalansom                              meĊunarodne i meĊuregionalne suradnje i
proraĉuna za 2004. godinu - izdvajanjem                            europskih integracija gdje nije realizirano
dijela sredstava iz sredstva planiranih                            otvaranje Euro info toĉke u Puli te otvaranje
proraĉunom za Odjel za lokalnu samoupravu                           Ureda Istarske ţupanije u Bruxellesu. Kod
i upravu. Unutar toga iznosa nalaze se                            ostalih aktivnosti Kabineta ţupana iznos
namjenska sredstva u iznosu 299.433,84 kn                           planiranih sredstava gotovo u potpunosti
dostavljena iz Ministarstva za europske                            odgovara iznosu utrošenih.
integracije.
                                                                       30
8. ZAKLJUĈAK/REZIME


Poslovanje Kabineta ţupana zahtjeva promtno i efikasno rješavanje svih zadanih zadataka zbog velike vaţnosti za efikasno djelovanje
ţupana i podţupana o ĉemu ovisi i cjelokupno poslovanje Istarske ţupanije. Rad karakterizira veliki obim raznolikih poslova o ĉemu govori
ĉinjenica da je u 2004. godini riješeno 986 predmeta. Osim potpore radu ţupanijskog vodstva unutar Kabineta obavljali su se i razni projektni
zadaci od najveće vaţnosti za regiju kao npr. projekt osnivanja Sveuĉilišta u Puli, provoĊenje kampanje protiv bolesti ovisnosti "Bjeţi-Via" te
poslovi europskih integracija osobito vaţni u pogledu povećanja apsorpcijske moći Istarske ţupanije što podrazumijeva sposobnost pripreme
projekata pogodnih za financiranje iz predpristupnih fondova Europske unije. Vaţna komponenta rada Kabineta ţupana su unutarnja
komunikacija, te odnosi s javnošću. U cjelini moţe se zakljuĉiti da rad Kabineta ţupana ima veliku suštinsku vaţnost u pogledu efikasnosti
javne administracije svojoj temeljnoj funkciji upravljanju javnim resursima i poboljšanju kvalitete ţivljenja ali i u pogledu stvaranja pozitivne
percepcije o radu te u stvaranju uvjeta za informiranje graĊana i postizanje visoke razine javnosti rada. U tom smislu vaţnu ulogu imaju i
prošle godine dovršene nove web stranice Istarske ţupanije. U daljnjem radu potrebno je planirati mjere za kontinuirano usavršavanje
efikasnosti postojećeg djelovanja te otvaranje novih projekata u skladu s potrebama graĊana Istarske ţupanije.
                                                                          31
32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:107
posted:12/4/2011
language:Croatian
pages:32